You are on page 1of 22

Trening widzenia aury

wersja IV


Robert Bruce
www.astralpulse.com

© Copyright 1990t!umaczy! Alex, YaGi
© Copyright 2003 AstralDynamics.pl
AstralDynamics.pl
2
Wprowadzenie
Ten artyku! jest "wie#ym spojrzeniem na aury - czym s$ i sk$d si% bior$. Pokazuje równie#, jak ka#dy mo#e
nauczy& si% je widzie&. Widzenie aur nie jest takie trudne, jak my"licie, je#eli podejdzie si% do tego we w!a"ciwy
sposób. Jest to prosty podr%cznik pokazuj$cy krok po kroku, jak to osi$gn$&. Rozpoczyna si% od naj!atwiejszej do
zobaczenia ze wszystkich aur - aury koloru - i w prostych etapach przechodzi do bardziej iluzorycznej i
trudniejszej do zobaczenia - aury ludzkiej.
Aura jest najbardziej widoczn$ cz%"ci$ subtelnych procesów energetycznych zachodz$cych wewn$trz wszystkich
obiektów fizycznych. Wszelka materia ma jakiego" rodzaju aur%, nawet zwyk!y kamie', ale jest ona nieciekawa w
porównaniu ze z!o#onym wspó!graniem kolorów t%czy, któr$ charakteryzuje si% aura cz!owieka. Aury emanuj$ ze
wszystkich fizycznych obiektów, si! przyrody i kolorów, jak równie# z wielu innych (róde! energii.
Pierwszy krok w tym przewodniku korzysta z ma!o znanego faktu - kolory maj$ aury.
Ka#dy kolor ma swoj$ w!asn$, niepowtarzaln$ aur%. Jest to zupe!nie odmienny kolor od oryginalnego. Aury
emanuj$ce z jasnych, podstawowych kolorów s$ bardziej g%ste i du#o !atwiejsze do zobaczenia ni# jakikolwiek
inny typ aury. U#ywaj$c aur kolorów jako treningu, wi%kszo"& osób widzi aur% ju# przy pierwszej próbie.
Widz% aury od wielu lat. Nie urodzi!em si% z t$ zdolno"ci$, ale si% jej nauczy!em, ci%#ko nad tym pracuj$c.
Up!yn%!o kilka lat zanim mog!em zobaczy& aur% na tyle, aby uzna& to za warto"ciow$ praktyk%! Znam problemy
pojawiaj$ce si% w trakcie &wiczenia widzenia aur, a ta metoda treningu jest zaprojektowana tak, aby pomóc je
przezwyci%#y&.
Jak dzia!a widzenie aury
Moja teoria:
)wiat!o jest niezb%dne dla o"rodka brwiowego (cz%sto nazywanego trzecim okiem lub czakr$ brwiow$), aby
zestroi! si% on z energi$ aury i móg! si% na niej skupi&. Aura jest wizualnym odpowiednikiem tej energii,
tworzonym przez o"rodek widzenia w mózgu.
To wydaje mi si% jedynym logicznym wyja"nieniem widzenia aury.
Widzenie aury, tak jak wszystkie formy jasnowidzenia, jest zale#ne od oczu i prawid!owego dzia!ania procesów
widzenia optycznego. Fizyczne i niefizyczne rodzaje widzenia s$ bardzo blisko zwi$zane. Oba rodzaje s$ formami
percepcji, która pozwala naszym mózgom odbiera& energi% tego lub innego rodzaju i postrzega& j$ jako obraz. A
oto dlaczego:
(a) Normalne widzenie:
Oczy odbieraj$ "wiat!o b%d$ce rodzajem energii. Skupiaj$ one energi% "wietln$ na wra#liwej na "wiat!o siatkówce,
z ty!u ga!ki ocznej, która jest po!$czona z nerwem wzrokowym. Siatkówka zamienia skupion$ energi% "wietln$ w
ci$g z!o#onych elektrycznych impulsów. Owe impulsy przechodz$ poprzez nerw wzrokowy, do o"rodka wzroku w
mózgu. Wtedy mózg interpretuje te sygna!y jako obraz - nazywamy normalnym widzeniem.
(b) Widzenie aury:
O"rodek brwiowy odbiera bardziej subteln$ odmian% energii ni# "wiat!o. Ten rodzaj energii mo#e by& odebrany
tylko przez o"rodek brwiowy, kiedy jest on aktywny i nastawiony na odbieranie tego rodzaju energii. O"rodek
brwiowy jest usytuowany na "rodku czo!a, oko!o 2 cm powy#ej brwi i jest "ci"le powi$zany ze zwyk!ym,
optycznym widzeniem.
Energia odbierana przez ten o"rodek jest przenoszona do o"rodka wzroku w mózgu, tak samo jak ma to miejsce
przy zwyk!ym widzeniu. Mózg interpretuje wszystko, co odbiera w swoim o"rodku wzroku jako obraz. Równie#
energia aury jest interpretowana jako obraz, jako kolorowe pasma "wiat!a otaczaj$ce przedmiot.
AstralDynamics.pl
3
! Oczy s$ organem dla zwyk!ego, optycznego widzenia (fizyczny organ).
! O"rodek brwiowy jest organem dla niefizycznego widzenia (niefizyczny organ).
Oba te organy s$ generalnie po!o#one w tym samym miejscu. Bliskie po!o#enie i podobna funkcja obu organów
(widzenie) sugeruje, #e istnieje bliski zwi$zek pomi%dzy nimi, tzn. oczy, o"rodek brwiowy i o"rodek wzroku w
mózgu s$ po!$czone. Moje badania potwierdzaj$ to: wszystkie rodzaje niefizycznego widzenia s$ "ci"le zwi$zane z
procesami zwyk!ego, optycznego widzenia.
Pomimo #e istnieje zwi$zek pomi%dzy wzrokiem optycznym i o"rodkiem brwiowym, aura stanowczo nie jest
#adnym rodzajem "wiat!a. Niektórzy uwa#aj$, #e aury s$ "wiat!em o znacznie wy#szej cz%stotliwo"ci ni# zwyk!e
"wiat!o, widocznej tylko dla jasnowidza. Gdyby to by!o prawd$, mo#na by by!o wykry& i zmierzy& to "wiat!o za
pomoc$ wyspecjalizowanych, dost%pnych dzisiaj, elektronicznych urz$dze'. Istniej$ naukowe urz$dzenia, kamery
elektroniczne i inne, które mog$ by& ustawione na wykrywanie jakiejkolwiek cz%"ci spektrum "wiat!a, niezale#nie
od tego, jak by by!o ono subtelne. Na przyk!ad podczerwie', ultrafiolet, promienie X, promienie gamma itp. mog$
by& wykryte, ale aury - nie. Co wi%cej, mo#na logicznie za!o#y&, #e aury nie s$ z!o#one z jakiegokolwiek rodzaju
"wiat!a.
Z!o"ono#$ zwyk!ego widzenia
Procesy widzenia aury mog$ wygl$da& bardzo skomplikowanie, ale s$ one naprawd% bardzo proste, je"li porówna
si% je z procesami zwyk!ego, optycznego widzenia - tej prostej, wizualnej rzeczy, któr$ wszyscy doskonale mamy
opanowan$. Rozejrzyj si% po pokoju, w którym teraz jeste", wyjrzyj przez okno - co widzisz? Pomy"l o milionach
obiektów, kolorów i odcieni, które widzisz, o wszystkich na raz, w niesamowitej dok!adno"ci trzech wymiarów.
Pomy"l #e, niezale#nie od tego jak szybko si% obrócisz, twój mózg nad$#a z fantastyczn$ z!o#ono"ci$ obrazu,
który widzisz. Oczy przekazuj$ niewiarygodnie du#$ liczb% informacji do twojego mózgu, ale mózg przetwarza to
wszystko w mgnieniu oka. Zwyk!e widzenie jest niesamowicie z!o#on$ i pot%#n$ umiej%tno"ci$. Porównuj$c to do
niewielu kolorów i zawirowa' "wiat!a, które wida& w ludzkiej aurze, niewa#ne jak pi%kne i z!o#one mo#e si% to
wydawa&, widok aury to wci$# bardzo ubogi obraz. Naprawd% nie ma porównania pomi%dzy tymi dwoma
zdolno"ciami - zwyk!e widzenie jest znacznie bardziej skomplikowane i potrzebuje du#o wi%cej mocy mózgu ni#
widzenie aur.
Podsumowuj%c:
Widzenie aury korzysta ze zwyk!ego, optycznego widzenia, z którym jest po!$czone i od którego zale#y. To, co
widzisz obserwuj$c aur%, jest interpretacj$ energii emanuj$cej z obiektu wytworzon$ przez twój mózg. Oczy s$
u#ywane do nastawienia i skoncentrowania twojego o"rodka brwiowego na tej energii. Jej elektryczny wzór jest
przekazywany do o"rodka wzroku w mózgu, gdzie jest interpretowany jako widzialny obraz. W przypadku aury,
mózg pokazuje ci kolorowe pasma "wiat!a otaczaj$ce obiekt.
Aparaty fotografuj%ce aur&
Powiesz, #e przecie# istniej$ urz$dzenia robi$ce zdj%cia ludzkiej aury? Mo#esz nawet mie& zdj%cie w!asnej aury z
pokazów ezoterycznych. Jak to mo#liwe?
Taki aparat NIE fotografuje obrazu aury. Nie mo#e on zobaczy& aury. Wytwarza on zaledwie iluzj% aury na kliszy.
Jak dzia!a aparat fotografuj%cy aur&?
A. Czujniki s$ umieszczane na skórze lub przymocowane do krzes!a tak, aby dotyka!y skóry osoby. Te
czujniki mierz$ opór elektryczny na skórze (oddzia!ywanie elektryczne skóry). Opór elektryczny na skórze
jest ró#ny, w zale#no"ci od poziomu soli i wilgotno"ci. Wp!yw na to ma wiele rzeczy: dieta, p!yny,
zdrowie, temperatura, pocenie si%, emocje, nastrój, aktywno"& itp.
B. Odczyty s$ przekazywane bezpo"rednio do ma!ego elektronicznego uk!adu do!$czonego do aparatu
(zazwyczaj ma!e czarne pude!ko) i tam interpretowane. Ten uk!ad wytwarza z powy#szych odczytów
wzór elektrycznych impulsów, w zale#no"ci od tego, jak zosta! zaprogramowany.
C. Wzór impulsów jest nast%pnie przekazywany do specjalnie przerobionego aparatu fotograficznego.
Wewn$trz niego urz$dzenie optyczne stwarza szczególny wzór kolorowych "wiate! i promieni
bezpo"rednio na kliszy, w momencie robienia zdj%cia. To daje iluzj% kolorowej aury otaczaj$cej obiekt,
na podstawie wzoru wygenerowanego z pocz$tkowych odczytów.
AstralDynamics.pl
4
Sposób, w jaki ten aparat dzia!a, sprawia, i# rzadko zdarzaj$ si% dwa dok!adnie takie same zdj%cia. Dzieje si% tak,
poniewa# nawet lekko ró#ni$ce si% odczyty czujników stwarzaj$ du#$ liczb% mo#liwo"ci dla generowania
kolorowych wzorów. Rzadko zdarzaj$ si% dwa identyczne odczyty czujników u jednej osoby, wi%c rzadko zdarzaj$
si% dwie identyczne fotografie aury zrobione jednego dnia tej samej osobie.
Fotografia aury jest jedynie wyobra#eniem wynalazców tego urz$dzenia, jak twoja aura powinna wygl$da&
wed!ug ich bada'. Te badania s$ oparte na po!$czeniu obserwacji za pomoc$ jasnowidzenia z oddzia!ywaniami
elektrycznymi skóry na obiektach testowych. Pomys!odawcy starali si% nadawa& specyficzn$ warto"& koloru
ró#nym wzorom oddzia!ywa' elektrycznych skóry.
Zdj%cie aury jest wi%c jedynie elektronicznie stworzon$ iluzj$, a nie fotografi$ prawdziwej aury.
Zdj%cie aury.
'wiat!o i aura
)wiat!o jest niezb%dne do zobaczenia g!ównej aury czegokolwiek. *ywe aury reaguj$ na obecno"& "wiat!a -
rozszerzaj$c si% i ja"niej$c. Ta reakcja jest najbardziej widoczna, kiedy #ywa aura jest wystawiona na "wiat!o
s!oneczne. Mo#na by rzec, i# aury s$ "wiat!oczu!e.
Dokonywa!em wnikliwych obserwacji tej reakcji na "wiat!o. Obserwowa!em aury ludzi w "rodku budynku, potem
szybko wyprowadza!em ich na zewn$trz, na "wiat!o s!oneczne. *ywe aury ludzi rozszerzaj$ si% w s!o'cu i s$ du#o
ja"niejsze. *ywo iskrz$ (b!yszcz$) w silnych, bezpo"rednich promieniach s!o'ca. Widywa!em aury, które w "wietle
s!onecznym stawa!y si% kilka razy wi%ksze od ich normalnego rozmiaru.
Inn$ ciekaw$ obserwacj$, która potwierdza fakt, i# aury nie s$ "wiat!em, lecz "wiat!o jest niezb%dne do ich
widzenia, jest to, #e g!ówna aura nie mo#e by& widziana w ca!kowitej ciemno"ci. Gdyby aury naprawd% by!y
"wiat!em, to dlaczego konieczna jest obecno"& "wiat!a? To dowodzi, #e "wiat!o i zwyk!e widzenie s$ wa#n$
cz%"ci$ widzenia aury.
Wskazówka: Jest mo#liwe zaobserwowanie w ca!kowitej ciemno"ci delikatnej aktywno"ci wokó! cia!a
energetycznego, blisko skóry. To jest prawie niewidoczne, ale wygl$da jak malutkie, bardzo s!abe pasma i iskry
niebieskawego "wiat!a. To jest bardzo s!abe, ale najbardziej zauwa#alne wokó! w!asnych opuszek palców
przylegaj$cych do siebie.
Jest tak#e mo#liwe obserwowanie ma!ych, lecz intensywnych punktów "wiat!a pochodz$cych z w pe!ni aktywnych
podstawowych o"rodków energii (czakr g!ównych). Musz$ by& one bardzo aktywne, aby mo#na by!o je zauwa#y&,
a ty musisz by& bardzo na nich skoncentrowany. To wymaga sporo do"wiadczenia, a osoba obserwowana musi
by& bardzo rozwini%ta energetycznie, aby mo#na je by!o zauwa#y&. Du#o !atwiej jest je zaobserwowa&, kiedy jest
dost%pna niewielka ilo"& "wiat!a, nawet je"li wida& jedynie niewyra(ne cienie. To daje ci si% na czym" skupi&.
AstralDynamics.pl
5
Przy obserwowaniu jakiejkolwiek cz%"ci cia!a energetycznego w ciemno"ci u#ywa si% wizualizacji opartej na
pami%ci, aby skupi& o"rodek brwiowy na obiekcie. Musisz wiedzie& dok!adnie, gdzie jest obiekt (w zupe!nej
ciemno"ci) i musisz by& w stanie dok!adnie okre"li& odleg!o"&, kszta!t i pozycj% oraz widzie& to wszystko wyra(nie
okiem umys!u.
My"l%, #e zarówno widzenie aury, jak i jasnowidzenie, odgrywaj$ du#$ rol% u osób, które potrafi$ postrzega&
aktywno"& energetyczn$ w ca!kowitej ciemno"ci. To jest jedynym logicznym wyt!umaczeniem tego zjawiska.
Wskazówka: Do funkcjonowania jasnowidzenia lub widzenia astralnego "wiat!o nie jest konieczne, lecz
potrzebne s$ oczy i ich naturalna zdolno"& skupiania, poza przypadkiem wykorzystywania pami%ciowego, zamiast
wzrokowego, skupiania si% i wizualizowania. Jasnowidzenie i widzenie astralne mo#e by& tak samo
wykorzystywane w ciemno"ci, jak i w pe!nym "wietle.
Aury kolorów
Obiekt Kolor aury
Czerwony Zielony
Pomara'czowy Bladozielony
*ó!ty Bladoniebieski
Zielony Pomara'czowy
Niebieski *ó!ty
Indygo Z!oty
Fioletowy Bladoz!oty
Ró#owy Jaskrawo zielony
Kolory aury emitowane przez
niektóre zwyk!e, fizyczne kolory.
Dok!adny odcie' i ton kolorów aury znacznie si% waha, w zale#no"ci od odcienia i tonu koloru, który obserwujesz.
Na aury wp!ywa tak#e kolor t!a, na którym s$ one ogl$dane.
Powidoki
Kolory aury s$ cz%sto podobne w wygl$dzie do powidoków. Powidoki s$ tworzone przez wpatrywanie si% - przez
dwadzie"cia sekund lub d!u#ej - w jasno o"wietlony kolor, a potem zamkni%cie oczu lub spojrzenie w inn$ stron%.
Powszechnie uwa#a si%, #e powidoki s$ wytwarzane przez nasycenie si% kolorem pr%cików i czopków na siatkówce
oka, spowodowane przez wpatrywanie si% w jeden kolor przez zbyt d!ugi czas. To wytwarza odwrócony kolor
(negatyw) tego koloru. Powidok pozostaje, dopóki to nasycenie kolorem nie zostanie uzupe!nione i wtedy oczy
wracaj$ do normalnego stanu.
Nie zgadzam si% z t$ teori$ i mam ku temu powody. Powidoki s$ wytwarzane przez wpatrywanie si% przez d!ugi
czas w kolorowy obiekt, przez dwadzie"cia lub trzydzie"ci sekund, b$d( wi%cej. W!a"nie dlatego nie zgadzam si% z
t$ teori$. Kiedy jest si% zaawansowanym w widzeniu aury, mo#na wyra(nie widzie& aur% koloru prawie w tym
samym momencie, w którym spojrzy si% na kolorowy obiekt. *adne przed!u#one wpatrywanie si% nie jest
konieczne do zobaczenia aury.
W!a"nie wykona!em test siedz$c i pisz$c to. Naprzeciwko, oko!o pó!tora metra ode mnie, jest krzes!o. Na jego
oparciu powieszona jest jasnoniebieska koszula. Nie wykonywa!em #adnych &wicze' stymuluj$cych widzenie aury.
Jest teraz wcze"nie rano, oko!o 6:00, i niedawno si% obudzi!em. Czysta, g%sta, #ó!ta aura zaczyna pojawia& si% w
ci$gu czterech sekund (zmierzy!em czas). To jest stanowczo zbyt krótko, aby wytworzy& powidok. Zrobi!em to
kilka razy i stawa!o si% to szybsze i !atwiejsze do uzyskania, a aura stawa!a si% ja"niejsza za ka#dym razem.
AstralDynamics.pl
6
Teraz móg!by" powiedzie&, #e moje oczy staj$ si% wyczerpane kolorem niebieskim i przez powtarzanie tego, coraz
!atwiej wytwarzaj$ #ó!t$ aur%. Wi%c odwracam si% i patrz% na czerwon$ koszul% wisz$c$ na wieszaku za mn$, po
drugiej stronie pokoju. Tym razem wyra(na, g%sta, jasnozielona aura pojawia si% w mniej ni# pi%& sekund. To jest
stanowczo zbyt krótko na wytworzenie powidoku. Teraz, kiedy jestem w stanie pobudzonego jasnowidzenia, aury
kolorów pojawiaj$ si% prawie natychmiast po spojrzeniu na przedmioty, w przeci$gu sekundy. Nie ma wcale
#adnego opó(nienia. One tam po prostu s$, emanuj$c z kolorów, kiedy na nie patrz%.
Aury, które widz%, zarówno dooko!a kolorów, jak i ludzi, lekko wp!ywaj$ na moje oczy, tworz$c pewien rodzaj
powidoku, je"li si% patrzy na nie zbyt d!ugo. Ten efekt jest podobny do tego, jak zachowuje si% zwyk!y powidok,
ci$gn$c si% i pod$#aj$c za wzrokiem.
Dlatego obserwuj% aur% osoby, zwykle prosz% o zdj%cie cz%"ci ubra'. To daje mi znacznie czystszy widok ich aury,
bez zak!óce' spowodowanych kolorami ich ubra'. W aurach obserwowanych na go!ej skórze widz% czyste, jasne
kolory. Robi% to dlatego, #e go!a skóra nie posiada koloru, który móg!by wytworzy& jakikolwiek rodzaj barwnego
powidoku.
Szczerze mówi$c, kolory aury, które widz% dooko!a kolorów jak i wokó! ludzi, s$ cz%sto wci$# widoczne, wisz$c
krótko przed oczyma, kiedy odwracam wzrok lub zamykam oczy. To jest kolorowy powidok, ale wytworzony przez
patrzenie na kolory aury, a nie na fizyczny kolor.
Inna interesuj$ca uwaga: kolory powidoków, które uzyskuj% obserwuj$c #yw$ aur% cz!owieka, s$ dok!adnie tymi
samymi, co kolory aury, na któr$ patrz%. Nie ma wcale efektu odwrotnego koloru przy nagiej skórze i "#yj$cej"
aurze.
Wi%c je"li wyczerpanie kolorem w pr%cikach i czopkach oczu jest odpowiedzialne za powidoki, to jak to si% mo#e
dzia&?
Lepszym sposobem na wyja"nienie efektu odwróconego koloru powidoku s$: "powolne kolory aury".
Wpatruj$c si% mocno w kolor, kolor aury tego przedmiotu b%dzie powoli uwydatnia! si% w o"rodku wzroku w
mózgu. Nie powoduj$ tego oczy, które nasycaj$ si% kolorem, tylko kolor aury zostaje odci"ni%ty w mózgowym
o"rodku wzroku.
Powidoki, które si% pojawiaj$, kiedy wpatrujesz si% w podstawowe kolory, s$ takie same, jak kolory aury
wytworzone przez te kolory.
We wczesnych stadiach treningu w postrzeganiu aur b%dziesz do"wiadcza& do"& silnego efektu powidoków.
B%dzie on ci$gn$! si% i pod$#a! za twoimi oczyma, ci$gle b%d$c widocznym po zamkni%ciu oczu lub odwróceniu
wzroku. To jest efekt powolnego obrazu aury, spowodowany przez intensywne wpatrywanie si% przez d!ugi czas,
podczas prób opanowania podstawowej techniki obserwowania aur.
Efekt powidoku b%dzie stopniowo mala!. Kiedy opanuje si% podstawow$ technik%, wi%kszo"& efektów powidoków
znika. Wówczas, jako #e o"rodek brwiowy rozwija si% dalej, b%d$c pobudzanym poprzez jego u#ywanie, efekt
powidoku stopniowo zmaleje, a# b%dzie prawie niezauwa#alny.
Zawsze jednak b%dzie pewnego rodzaju lekki powidok, kiedy naprawd% studiujesz aur%. Jest to nieuniknione, gdy
celowo wpatrujesz si% w aur%, próbuj$c odkry& jej sekrety. Natura widzenia aury i zaanga#owanie normalnych,
optycznych procesów widzenia b%dzie zawsze powodowa& lekkie ci$gni%cie si% powidoku lub, jak to nazywamy,
powolnego obrazu aury. Dzieje si% tak, kiedy widzenie aury wkracza w bardziej zaawansowane stadia rozwoju.
Ostatnia uwaga o powidokach
Sposób, w jaki kszta!tuje si% aura jest tak#e ca!kowicie odmienny od sposobu, w jaki pojawia si% powidok.
Pojawia si% on rozlewaj$c si% jasnymi kolorami z nagiej skóry - nie wyodr%bnia si% po prostu powoli z pola
widzenia - ro"nie przed twoimi oczyma. Kolory #ywej aury nie zaczynaj$ si% pojawia& jako blady cie'
wyodr%bniaj$cy si% z pola widzenia i potem nie nabieraj$ g!%bi i nie ja"niej$. S$ one jednolite, od pierwszego ich
pojawienia si% jako cienkiego zarysu podkre"laj$cego aur% eteryczn$ blisko skóry, do ich pe!nego rozmiaru, cz%sto
ponad metr. Aury s$ nie tylko lekkim, kolorowym obrysem dooko!a skóry, ale tak#e du#ymi, jaskrawymi pasmami
koloru, z ich grubo"ci$ i g!%bi$. Na koniec: podczas gdy aura si% tworzy, a ty przerzucisz lekko skupienie lub
mrugniesz, ona natychmiast znika, aby pojawi& si% z powrotem kilka sekund pó(niej - nie dotyczy to powidoku.
AstralDynamics.pl
7
Widzenie boczne (zewn&trzne)
Aury s$ widziane widzeniem bocznym i nie mog$ by& obserwowane poprzez bezpo"rednie skupianie na nich
wzroku. Aby zobaczy& aur%, musisz patrze& obok i za swój obiekt. Widzenie boczne jest bardzo wra#liwe na ruch,
du#o bardziej ni# widzenie bezpo"rednie (skupiaj$cy si% na czym" wzrok). Mo#e ono wykry& nieznaczne
poruszenie, którego widzenie centralne (skupiony wzrok) nie zauwa#y!oby. Widzenie boczne jest tak#e czu!e na
wiele innych rodzajów subtelnych energii, które nas otaczaj$.
Wielu ludziom przydarza si% zauwa#y& jaki" ruch samym k$tem oka, by zaraz po odwróceniu si% i spojrzeniu w
tym kierunku, niczego nie zauwa#y&.
To, co si& sta!o, to:
1. Zobaczyli aur% powstaj$c$ z kolorowego obiektu.
2. Zobaczyli byt duchowy (ducha) pokazuj$cy si% ko!o nich i wykryli jego energi% swoim wra#liwszym,
bocznym widzeniem.
Dr Kilner
Angielski lekarz, dr Walter J. Kilner, w 1911 roku u#y! koloru jako pomocy w stymulacji widzenia aury.
Dr Kilner bada! u#ywanie widzenia aury jako pomocy w diagnozowaniu zdrowia jego pacjentów. U#ywa! do tego
ekranów dycyjaninowych. Dycyjanin jest produktem barwienia smo!y w%glowej. Te ekrany sk!ada!y si% z dwóch
kawa!ków szk!a z barwnikiem dycyjaninowym zamkni%tym pomi%dzy nimi. Odkry!, #e u#ywaj$c tych "gogli
widzenia aury", jak je nazwa!, móg! stymulowa& zdolno"& widzenia ludzkiej aury.
Wpatrywa! si% przez kilka minut przez te ekrany w jaskrawe "wiat!o. Nast%pnie odwraca! wzrok i patrzy! na aur%
otaczaj$c$ jego pacjenta. Móg! wtedy odnotowywa& wszystkie zmiany i odchylenia w jego aurach, porównuj$c je
z innymi obserwacjami odnotowanymi u zdrowych ludzi. To pozwala!o mu wykrywa& chorob% w bardzo
wczesnych stadiach, zanim pojawi!y si% jej w!a"ciwe symptomy.
Dr Kilner u#ywa! kilku odr%bnych kolorowych ekranów i ich kombinacji. Ró#ne ekrany pokazywa!y mu ró#ne
aspekty b$d( warstwy aury.
U#ywa! tak#e pasków jaskrawych, kolorowych ubra'. Po przygotowaniu swoich oczu, patrz$c przez jeden ze
swoich ekranów, wpatrywa! si% w jeden z tych pasków. Powodowa!y one powstanie w polu widzenia
iluzorycznego pasa innego koloru. By! on wykorzystywany jako ma!e okno, które przemieszczane poprzez
przenoszenie spojrzenia, pod"wietla!o ró#ne cz%"ci aury badanej osoby. To dawa!o mu inny obraz aury w danym
obszarze.
Jak to dzia!a:
Poprzez patrzenie przez te ekrany na jasne "wiat!o, dr Kilner nasyca! swoje oczy powolnym kolorem aury tego
ekranu (jego odwrotnym, przeciwnym kolorem). To sprawi!o, #e jego oczy by!y skrajnie wra#liwe na ten
szczególny kolor aury, umo#liwiaj$c mu ogl$danie tego koloru w aurze osoby. Ró#nie zabarwione ekrany
pozwala!y mu obserwowa& ró#ne kolory w aurze. U#ycie pasów koloru pozwala!o mu obserwowa& powolny kolor
auryczny (odwrócony kolor), kolorowego pasa bez oryginalny kolor ekranu, którego u#ywa!, ukazuj$c w aurze
ma!e pasmo ca!kowicie innego koloru. Ten ma!y pasek koloru móg! by& przemieszczany wokó! aury pacjenta
poprzez zmian% jego po!o#enia, tak jak ma!e okno ukazuj$ce obejmowany obszar.
Interesuj$c$ rzecz$ odno"nie pracy dra Kilnera by!o odkrycie, #e u#ywaj$c tych ekranów przez kilka miesi%cy lub
d!u#ej, coraz mniej ich potrzebowa!. Przez ci$g!e wysilanie si%, aby przy pomocy gogli zobaczy& aury, stymulowa!
swój o"rodek brwiowy i opanowa! wizualn$ technik% potrzebn$ do jej postrzegania. W ko'cu osi$gn$! zdolno"&
pe!nego widzenia aury, tzn. nie potrzebowa! ju# gogli, by j$ zobaczy&.
Je"li uda!oby ci si% zdoby& kopi% ksi$#ki dra Kilnera, odkryjesz, #e zawiera ona wiele dobrych ilustracji
przedstawiaj$cych aur% tak$, jak$ widzia! on i jego asystenci. Pokazuj$ one ró#ne efekty, które osi$gn$! u#ywaj$c
kombinacji ró#nych kolorowych ekranów i kolorowych pasów.
AstralDynamics.pl
8
! Ksi$#ka dra Kilnera jest umieszczona w spisie literatury w ksi$#ce, któr$ czyta!em, jako: Kilner, Walter
John. (1965). "The Human Aura." (New Ed.). New York: University Books. Za#$dano ode mnie 300$ za
zakup tej ksi$#ki.
Uwaga:
Nie mog% komentowa& efektywno"ci u#ywania oryginalnych gogli widzenia aury, jako #e nigdy takich nawet nie
widzia!em. Jednak#e eksperymentowa!em z par$ szkie!, któr$ zrobi!em sam, kilka lat temu. U#y!em dwóch
kawa!ków szk!a, pokry!em je ciemnoniebieskim barwnikiem i zabezpieczy!em kraw%dzie. Pod$#a!em za
instrukcjami dra Kilnera, wpatruj$c si% w jaskrawe "wiat!o poprzez ten ekran, itp.
To powodowa!o, #e moje oczy niezwykle piek!y i po chwili przesta!em ich u#ywa&. Dzia!a!y jednak i ukaza!y mi
kilka interesuj$cych efektów zwi$zanych z aur$. Stwierdzi!em jednak, #e nie jest to zdrowa praktyka, w zwi$zku z
bolesnym pieczeniem, jakie powodowa!o to w moich oczach i z mo#liwo"ci$ ich uszkodzenia. W swojej ksi$#ce dr
Kilner umieszcza ostrze#enie przed tym nieprzyjemnym efektem ubocznym - pieczeniem i bólem oczu.
Rodzaje aur
Aura ludzka
Ludzka aura jest polem energetycznym, które otacza ludzkie cia!o i odzwierciedla subtelne, #yciowe energie, które
dzia!aj$ wewn$trz i dooko!a niej. To jest co" jak pole magnetyczne, które otacza zwyk!y magnes. Tak jak pole
magnetyczne, aura jest wytwarzana wewn$trz cia!a fizycznego, lecz otoczenie tak#e ma na ni$ wp!yw. Energie
przep!ywaj$ce przez aur% tworz$ to, czym jeste"my, a wp!ywaj$ na nie otaczaj$ce nas warunki i styl #ycia. Aura
odzwierciedla aktywno"& naszych organów, zdrowie, aktywno"& mentaln$ i stan emocjonalny. Pokazuje równie#
choroby, cz%sto na d!ugo przed pojawieniem si% fizycznych symptomów.
Si!a i w!a"ciwo"ci aury s$ okre"lone przez ilo"& i jako"& przep!ywaj$cych przez ni$ energii.
Aura g!ówna
G!ówna aura ludzka jest owini%ta wokó! cia!a, tworz$c warstw%. Wyobra( sobie osob% z grubymi, kolorowymi
kr%gami opuszczonymi na ni$, a b%dziesz mia! ogólny obraz. G!ówne kolory aury emanuj$ z podstawowych
o"rodków energetycznych (g!ownych czakr lub centrów psychicznych). Indywidualne pasma koloru s$ trudne do
zobaczenia, chyba #e masz bardzo dobrze rozwini%te widzenie aury i obserwujesz to przy optymalnych
warunkach.
Aura eteryczna
Blisko skóry jest aura eteryczna. Jest ona cz%sto okre"lana jako 'pow!oka witalno"ci'. Jest ona widziana (u#ywaj$c
widzenia aury) jako blade, w$skie pasmo obok skóry wokó! cia!a. Zazwyczaj ma nie wi%cej ni# 1,5 cm grubo"ci, w
zale#no"ci od witalno"ci osoby. Wygl$da jak g%sta warstwa bladego dymu, przywieraj$ca do skóry. To jest
widzialna cz%"& cia!a energetycznego w swoim stanie skupienia.
Podczas snu aura eteryczna rozszerza si% i otwiera (staje si% wi%ksza i klarowniejsza), aby absorbowa& i
magazynowa& witalno"& (energi% kosmiczn$?) w sobie. Po "nie energia cia!a skupia si% i tworzy g%st$ pow!ok%
otaczaj$c$ cia!o, blisko skóry. To utrzymuje w niej zmagazynowane energie, które wszyscy potrzebujemy do
#ycia.
W pewien sposób, cia!o energetyczne jest jak #ywy akumulator. Podczas snu automatycznie nastawia si% na
!adowanie, wymieniaj$c te energie, które zosta!y zu#yte.
O#rodki energetyczne (czakry)
Podstawowe o"rodki energetyczne (czakry) s$ niefizycznymi organami cia!a energetycznego. Jest przynajmniej
siedem podstawowych o"rodków oraz ponad trzysta drugorz%dnych i mniejszych centrów, które s$ rozrzucone po
ca!ym ciele. Wszystkie razem tworz$ z!o#on$ sie& niefizycznych elementów energetycznych. S$ one po!$czone ze
sob$ kana!ami, inaczej zwanymi meridianami.
AstralDynamics.pl
9
Te o"rodki i !$cz$ce je kana!y (meridiany) zosta!y opisane przez Chi'czyków i inne wschodnie kultury tysi$ce lat
temu. Nowoczesne wersje tych wykresów s$ wci$# dzisiaj w szerokim u#yciu, w wielu rodzajach alternatywnej
medycyny i pracy z cia!em, jak np. akupunktura i refleksologia.
Podstawowe o"rodki energetyczne s$ przy!$czone do g!ównych wewn%trznych organów, gruczo!ów, zwojów
nerwowych i do rdzenia kr%gowego. Drugorz%dne i pomniejsze o"rodki energetyczne s$ przy!$czone do stawów,
gruczo!ów i po!$cze' nerwowych w ca!ym ciele.
Istniej$ aktywne o"rodki transformuj$ce i manipuluj$ce energi$, zasilaj$ce inne o"rodki energii i zajmuj$ce si%
procesami #yciowymi zarówno fizycznymi, jak i niefizycznymi. Istniej$ równie# o"rodki magazynowania, o"rodki
komunikacji i o"rodki zaprojektowane do absorbowania energii z innych (róde! dooko!a nas.
(ród!a energii
Jedzenie, woda, tlen, "wiat!o s!oneczne, energia planet, energia kosmiczna, mi!o"&, seks, muzyka. Niektóre z tych
(róde! energii s$ bardzo subtelne, ale wszystkie s$ konieczne dla nas do prowadzenia zrównowa#onego #ycia.
O"rodki energetyczne s$ niewidoczne go!ym okiem, lecz mog$ by& wyczuwalne ca!kiem silnie, kiedy s$ aktywne
(jako pulsowanie, wra#enie dr#enia). Kiedy energia jest "wiadomie przeci$gana z jednego o"rodka do drugiego
przez !$cz$ce je kana!y, mo#e to by& odczuwane jako wra#enie przep!ywaj$cej wody, rozszerzaj$ce si% ciep!o,
uczucie !askotania lub te# po!$czenie wszystkich tych wra#e'. O"rodki energetyczne (czakry) mog$ by& tak#e
widziane, przy u#yciu widzenia aur lub jasnowidzenia, jako wiry intensywnego, kolorowego "wiat!a.
Ka#dy o"rodek energetyczny pe!ni wa#ne, indywidualne funkcje w ciele energetycznym. Dzia!a tak#e w po!$czeniu
ze wszystkimi wi%kszymi i mniejszymi o"rodkami. Ka#dy z nich jest odr%bny, ale jest integraln$ cz%"ci$ cia!a
energetycznego. Wszystkie dzia!aj$ razem dla dobra ca!ego cia!a energetycznego, tak jak wszystkie fizyczne
organy: mózg, serce, w$troba, nerki itd., dzia!aj$ razem dla dobra ca!ego cia!a fizycznego.
Cia!o energetyczne jest niezwykle z!o#one. Jest ono, w pewien sposób, podobne do urz$dzenia elektronicznego.
Energia wp!ywa do urz$dzenia i przep!ywa przez !$cz$ce scie#ki (meridiany) jak w obwodzie elektrycznym.
Meridiany doprowadzaj$ energi% do wszystkich elektronicznych komponentów (czakr): diod, rezystorów,
kondensatorów itd. Energia stale jest zmieniana, wzbogacana i przekszta!cana przez te komponenty, aby s!u#y&
przeró#nym celom wymaganym przez urz$dzenie, w celu poprawnego funkcjonowania ca!ej jednostki.
Pojedynczy o"rodek energetyczny jest bardzo podobny do takiego elektronicznego komponentu. Pobiera energi% z
otaczaj$cych komponentów i zmienia jej warto"&. Wzbogaca t% energi% na ró#ne sposoby, przekszta!caj$c j$ w
co" innego, co jest potrzebne ca!ej jednostce.
Ka#dy o"rodek energetyczny pobiera ró#ne rodzaje energii, których potrzebuje, z innych o"rodków
energetycznych w ciele energetycznym i wytwarza ca!kowicie inny rodzaj energii, o innej warto"ci i kolorze, w
zale#no"ci od tego, jaka jest potrzeba.
Si!a ka#dego z podstawowych o"rodków energetycznych, u ka#dej indywidualnej osoby, zale#y od jej
indywidualnych cech, natury, zdrowia i stylu #ycia, jak równie# od duchowego, moralnego i psychicznego rozwoju.
Energia wytworzona przez wszystkie czakry i wzajemnie wymieszana znajduje odzwierciedlenie w aurze, tworz$c
jej dominuj$cy odcie'. Odcie' ten jest t$ cz%"ci$ aury, któr$ najcz%"ciej si% obserwuje, gdy ju# potrafimy j$
zobaczy&
AstralDynamics.pl
10
Siedem podstawowych o#rodków energetycznych (g!ównych czakr)
Czakra Po!o"enie Kolor
1. Podstawa Podstawa kr%gos!upa (pomi%dzy odbytem a genitaliami) Czerwony
2. )ledziona Obszar p%pka Pomara'czowy
3. Splot s!oneczny Podstawa mostka *ó!ty
4. Serce )rodek klatki piersiowej (nad sercem) Zielony
5. Gard!o Podstawa gard!a, tu# nad miejscem, gdzie !$czy si% ono z klatk$ piersiow$ Niebieski
6. Brew Dok!adnie "rodek czo!a (pomi%dzy oczyma) Fioletowy
7. Korona Ca!y czubek g!owy, ponad lini$ w!osów Z!oty
Wskazówki do czakr
! Najlepiej wyobra#a& sobie ka#dy z podstawowych o"rodków jako obszar o wielko"ci d!oni.
! Ka#dy podstawowy o"rodek ma wi%cej ni# jedn$ funkcjonaln$ cz%"& (lub p!at).
! Dok!adna lokalizacja doznawanych odczu&, kiedy podstawowy o"rodek jest aktywny, mo#e si% troszeczk%
ró#ni& - zale#y to od cz%"ci (lub p!atu) tego o"rodka, która jest aktywna. Np. o"rodek "ledziony
zazwyczaj jest wyczuwany pomi%dzy p%pkiem a spojeniem !onowym. O"rodek brwiowy jest cz%sto
odczuwany pomi%dzy oczyma zamiast na !uku brwiowym.
Ludzka aura i kolor
Ludzka aura jest bardzo wra#liwa na kolor. Reaguje na kolory noszonych ubra' i na kolory otoczenia. Kolory
wp!ywaj$ na delikatny przep!yw energii wewn$trz cia!a energetycznego. To jest zwi$zane z naszym naturalnym
gustem, kiedy chodzi o wybór kolorów, które nosimy i tych, które nas otaczaj$.
Wra#liwo"& ta zmienia si% w zale#no"ci od osoby, jej wra#liwo"ci i wra#liwo"ci jej aury. Kobiety, generalnie, maj$
bardziej delikatne i wra#liwsze aury od m%#czyzn. Kolor mo#e mie& silny efekt na bardzo wra#liwej osobie. Je#eli
za!o#$ kolor, który zbyt mocno nie zgadza si% z ich aur$, mo#e on sprawi&, i# fizycznie si% rozchoruj$.
Wp!yw koloru na emocje jest dobrze znany. Kolory "cian dobiera si% ostro#nie w szpitalach i innych instytucjach,
aby uspokoi& niespokojnych ludzi i pozwoli& im odpoczywa&. Delikatne pastelowe odcienie ró#owego i
niebieskiego s$ najcz%"ciej u#ywanymi kolorami do tego celu, z powodu ich powszechnie znanego wp!ywu
uspokajaj$cego.
Podstawowa klasyfikacja barw
Podstawowy odcie' aury jest jej dominuj$cym kolorem. To jest najbardziej widoczny kolor spo"ród ró#norodnych
energii wytworzonych przez wszystkie czakry. Energie te wymieszane razem dadz$ w rezultacie jaki" kolor
dominuj$cy. Istnieje oczywi"cie wiele ró#nych kolorów w aurze osoby, ale podstawowy odcie' jest zazwyczaj
widziany jako pierwszy.
Wiele osób uwa#a, #e na podstawie koloru dominuj$cego mo#na klasyfikowa& ludzi jako nale#$cych do
konkretnego rodzaju.
AstralDynamics.pl
11
Na przyk!ad:
Kolor Cechy
Czerwony wra#liwo"&, #ywotno"&, surowa energia
Pomara'czowy emocje
*ó!ty si!a osobowo"ci, si!a umys!u, intelekt
Zielony duchowo"&, mi!o"&, przywi$zanie do natury, naturalny uzdrowiciel
Niebieski wysoce uduchowiony, religijny, naturalny nauczyciel, uzdrowiciel
Fioletowy
bardzo wysoce uduchowiony, zdolno"ci psychiczne, jasnowidzenie, religijny, nauczyciel i
uzdrowiciel
Z!oty bardzo zaawansowana duchowo"& i zdolno"ci psychiczne - adept
Wed!ug mnie ta metoda klasyfikacji jest zarówno niesprawiedliwa wobec osób klasyfikowanych, jak i nad wyraz
myl$ca. Podstawowe znaczenia indywidualnych kolorów s$ dobrze znane - jak opisano powy#ej. Wed!ug mnie
ludzka aura jest jednak tak bardzo z!o#on$ i zmienn$ struktur$, #e po prostu nie mo#e by& sklasyfikowana w tak
prosty sposób.
Na przyk!ad je"li osoba z dominuj$c$ niebiesk$ aur$ przechodzi emocjonalny kryzys, jej aura zostanie zalana
du#ymi obszarami pomara'czowego. To jest tylko przej"ciowy stan, i kiedy kryzys zostanie rozwi$zany, jej aura
wróci do naturalnego niebieskiego.
Istnieje bardzo wiele rzeczy, które mog$ przej"ciowo zmieni& wygl$d aury, czasem tylko na godzin% lub wi%cej.
Np. oddanie si% modlitwie wytwarza uczucia wysoce umys!owe i g!%bok$ duchow$ mi!o"&. Niestabilna,
emocjonalna, dominuj$ca i gwa!towna osoba, której aura jest, powiedzmy, naturalnie czerwona i pomara'czowa
z pr%gami czerni wewn$trz, mo#e wytworzy& wy#sze, duchowe kolory podczas modlitwy. Kolory te przej"ciowo
zalej$ jej aur%, daj$c wygl$d (dla kogo", kto obserwuje jej aur%) osoby bardzo uduchowionej, ale ukryj$ jej
'prawdziwe kolory' i przez to tak#e jej prawdziw$ natur%.
Przyk!ady:
Jock:
Niebieski:
Jock by! m!odym cz!owiekiem, którego zna!em kilka lat temu. By! niezwykle #ywotn$, wra#liw$ osob$, ale maj$c
wiele problemów, by! bardzo niestabilny. By! g!%bokim my"licielem i cz%sto rozprawiali"my o sensie #ycia i o
naturze wszech"wiata. W tych chwilach mog!em cz%sto zobaczy& otaczaj$cy go pi%kny, duchowy b!%kit.
Czerwony:
Teraz, kiedy Jock wypi! kilka drinków (z alkoholem), sta! si% niezwykle agresywny, gwa!towny i niebezpieczny - w
przeci$gu chwili. W takich momentach mog!em zobaczy&, jak jego aura drastycznie si% zmienia, momentami do
bardzo jasnej czerwieni z du#ymi p!atami pomara'czowego i czarnymi pr%gami. *aden "lad nie pozosta! po jego
oryginalnie niebieskiej aurze. Czerwie', pomara'cz i czer' otacza!y go tak d!ugo, a# si% ca!kowicie nie uspokoi! i
wytrze(wia!.
Dan:
Dan by! moim starym przyjacielem, z naturalnie zielon$ aur$. Kiedy Dan ma problem, jego umys! mocno pracuje,
próbuj$c znale(& rozwi$zanie. Jego aura zmienia wtedy barw% na jasno#ó!t$. Kiedy ju# znajdzie rozwi$zanie,
bardzo szybko wraca do oryginalnej zieleni. Cz%sto obserwowa!em to, graj$c z nim w szachy. Za ka#dym razem,
kiedy by! w nieciekawej sytuacji, jego aur% zalewa! #ó!ty kolor.
Ogrodnictwo:
Kiedy zajmuj% si% ogrodem, maj$c du#o fizycznego kontaktu z ro"linami, aura wokó! moich d!oni i przedramion
zmienia si% w "liczn$ ziele'. Ta ziele' opada kilka godzin pó(niej. Bliski kontakt z ro"linami zdaje si% wywiera&
wp!yw na cia!o energetyczne.
AstralDynamics.pl
12
Te przyk!ady pokazuj$ zmienn$ natur% ludzkiej aury w bardzo ogólny sposób. Aura jest zmiennym odbiciem
aktywno"ci energetycznej zachodz$cej wewn$trz osoby. To odbicie jest wykrywane przez o"rodek brwiowy
obserwatora i interpretowany przez jego umys! jako kolorowe pasma "wiat!a. Zdrowie, nastrój, emocje, silne
my"li, narkotyki i inne wp!ywy stymuluj$ wiele ró#nych rodzajów energii w podstawowych i drugorz%dnych
o"rodkach energetycznych. Te ró#ne rodzaje energii zmieniaj$ ca!kowit$ jako"& energii odzwierciedlanej w aurze.
Wytwarza si% wówczas wiele ró#nych barw, które zmieniaj$ kolory dominuj$ce w aurze.
Ubiór
Niemo#liwe jest uzyskanie czystego obrazu aury przez ubranie. Kolory aury tworzone przez jakiekolwiek kolorowe
ubranie reaguj$ z aur$ nosz$cej je osoby. To powoduje interferencj%, która blokuje i zmienia naturalny przep!yw
energii wewn$trz aury. Na przyk!ad: niebieska koszula b%dzie zalewa!a #ó!tym kolorem naturaln$ aur% osoby, co
zmieni jej wygl$d.
Nawet neutralnie zabarwione ubranie b%dzie blokowa!o i przyciemnia!o aur%, sprawiaj$c, i# b%dzie zamazana i
trudna do zobaczenia. Np. je"li obserwujesz aur% osoby nosz$cej czerwon$ koszul%, jej aura b%dzie zawiera!a
du#o zieleni. To ukazuje, dlaczego naga skóra jest najlepsza, aby uzyska& czysty obraz aury.
Kiedy za!o#ony jest kolorowy materia!, pasmo koloru obserwowane blisko tego materia!u jest odwrotnym kolorem
aury koloru materia!u. Prawdziwe kolory aury b%d$ widoczne na zewn%trznej kraw%dzi tego koloru. Odwrócony
kolor aury tego materia!u i prawdziwe kolory #ywej aury wp!ywaj$ na siebie wzajemnie, zmieniaj$c swoje
naturalne kolory.
Choroba i #mier$
Choroba
Ukazuje si% ona w aurze na wiele ró#nych sposobów, czasami tygodnie lub miesi$ce wcze"niej, ni# uka#e si%
jakikolwiek fizyczny symptom. Np. infekcja ucha uka#e si% w aurze jako stopniowo grubiej$cy cie' ponad uchem,
z boku g!owy. To mo#e wyst$pi& na kilka dni przed pojawieniem si% jakiegokolwiek fizycznego objawu. Cie'
zacznie pojawia& si% jako jasnoszara smuga, stopniowo grubiej$c i ciemniej$c. W ko'cu zmieni si% w
ciemnozielon$ plam% mniej wi%cej wielko"ci d!oni. Kiedy infekcja rozszerzy si%, b%dzie przestrzeliwa& czerwonymi i
pomara'czowymi smugami i blaskami.
Cie' w aurze jest pierwszym znakiem jakiego" zbli#aj$cego si% problemu ze zdrowiem. Ciemna ziele' z
czerwonymi i pomara'czowymi smugami i blaskami jest pospolita w przypadku infekcji.
'mier$
Kiedy osoba umiera, jej aura przechodzi dramatyczne przemiany. Obserwowa!em aury osób umieraj$cych na raka
i inne choroby, na kilka tygodni przed ich "mierci$. Pierwszym zauwa#alnym znakiem jest to, #e aura zanika i
zaczyna by& s!absza i bledsza. Nast%pnie (przy d!ugotrwa!ej chorobie), na oko!o tydzie' przed fizyczn$ "mierci$,
aura zaczyna rozszerza& si% i zmienia&. Zmienia si% w pi%kny (bardzo blady) mlecznoniebieski kolor
przestrzeliwany s!abymi, ma!ymi, srebrnymi i bia!ymi blaskami. Te blaski b!yszcz$ i migaj$ w aurze. Ka#dy blask
jest widzialny jedynie przez u!amek sekundy.
! Wskazówka:
Aura umieraj$cej osoby jest bardzo blada, mlecznoniebieska i bardzo trudna do zobaczenia. Jest czym"
normalnym dostrze#enie bladoniebieskiej aury otaczaj$cej zdrow$ osob% i NIE znaczy to, #e ta osoba
nied!ugo umrze. Aura umieraj$cej osoby jest troch% inna ni# normalny, zdrowy bladoniebieski. Ca!a jest
jednego koloru, du#o wi%ksza ni# normalnie, bardzo mleczna i bardzo s!aba.
Bli#ej momentu "mierci aura zaczyna pulsowa&, p%czniej$c i kurcz$c si% nierównomiernie. Momentami wype!nia
ca!y pokój, staj$c si% bardziej atmosfer$ ni# aur$. W innych momentach b%dzie tak skurczona, #e b%dzie prawie
niewidoczna przy próbie jej zobaczenia. Blednie i delikatnieje dzie' za dniem, a malutkie srebrne i bia!e blaski
staj$ si% subtelniejsze i jest ich coraz wi%cej.
AstralDynamics.pl
13
W tym czasie wszystkie o"rodki energetyczne wykazuj$ bardzo du#$ aktywno"&. Cia!o energetyczne przygotowuje
si% do ostatecznego rozdzielenia cia!a fizycznego od cia!a niefizycznego (lub ducha). Czasami pojawiaj$ si% s!abe
fale koloru i s!abe kolorowe blaski, podobne do pastelowych fontann, faluj$cych i opadaj$cych z podstawowych
o"rodków energii. Kurcz$ si% one i drgaj$, zaczynaj$c wytwarza& du#o wy#szy i bardziej subtelny rodzaj energii.
Ta zmiana oznajmia nadci$gaj$ce i ostateczne rozdzielenie ducha od cia!a fizycznego - to, co nazywamy "mierci$.
Zjawiska tego nie nale#y myli& z normalnym, jasnym b!%kitem i iskierkami, które wyst%puj$ czasem w aurze
ca!kowicie zdrowego cz!owieka. Powy#sze obserwacje nie s$ widzialne dla przeci%tnych ludzi, którzy posiedli
zdolno"& widzenia aury, lecz wymagaj$ one pewnego zaawansowania w jasnowidzeniu, tzn. zdolno"ci
do"wiadczania wizji okiem umys!u.
W pewnym momencie (jest to zró#nicowane) przed fizyczn$ "mierci$ aura staje si% prawie niewidoczna. Jedynie
wci$# b%dzie widoczna s!aba, bardzo blada po"wiata blisko skóry. Jednak#e wewn$trz cia!a energetycznego wci$#
ma miejsce intensywna aktywno"&, ale jest to daleko poza zasi%giem zwyk!ego postrzegania aury.
Aura ma teraz odzwierciedlenie na du#o wy#szym poziomie rzeczywisto"ci, w innym wymiarze. Jasnowidzenie i
widzenie aury s$ konieczne, aby zobaczy& jak$kolwiek aktywno"& energetyczn$ podczas ostatnich stadiów
procesu "mierci.
W samym momencie "mierci, je#eli patrzysz uwa#nie, zobaczysz bardzo s!ab$, blad$ mgie!k% wylatuj$c$ z cia!a i
szybko znikaj$c$. To jest duch opuszczaj$cy fizyczne cia!o. Ta s!aba mgie!ka jest szcz$tkow$ materi$ eteryczn$
przylegaj$c$ do ducha, gdy on odchodzi.
W!a"ciwy przebieg czasu dla tych zmian w aurze w du#ej mierze zale#y od rodzaju choroby, czasu jej trwania i
si!y osoby umieraj$cej. Powy#sze czynniki wp!ywaj$ wi%c na pr%dko"&, z jak$ przebiega ca!y proces. W pewnych
warunkach ca!y ten proces mo#e przebiec bardzo szybko, cz%sto jest to sprawa godzin. W innych warunkach
mo#e si% to dzia& na przestrzeni kilku dni, tygodni lub nawet miesi%cy.
Energia duchowa
W przeci$gu kilku dni i tygodni poprzedzaj$cych "mier& danej osoby zawsze otacza j$ du#o duchowej energii i
aktywno"ci. Ilo"& tej duchowej aktywno"ci zale#y, w du#ej mierze, od jej systemu wierze', a tak#e od jej
moralnego, duchowego i psychicznego rozwoju.
Najsilniej to wyczuwa!em wokó! umieraj$cych dzieci. Zdaj$ si% one by& du#o bardziej "wiadome swojej
duchowo"ci ni# doros!ym si% zdaje. My, doro"li, w miar% jak dorastamy, tak du#o tracimy ze "wiadomo"ci o naszej
duchowej i boskiej naturze. By!em obecny przy wielu umieraj$cych dzieciach. Mog% to opisa& tylko w ten sposób,
#e w tych wyj$tkowych chwilach czu!em "wi%t$ obecno"&, wykraczaj$c$ poza moje s!abe rozumienie
rzeczywisto"ci. Dzieci zyskuj$ specjalny rodzaj m$dro"ci i wysokiego poziomu duchowego zrozumienia i nie
obawiaj$ si% "mierci.
Nigdy nie mia!em okazji obserwowa& aury kogo" umieraj$cego wkrótce po wypadku, wi%c nie mog% komentowa&
tego aspektu "mierci.
Przedwczesna #mier$
Zna!em zdrowych, #ywotnych ludzi, którzy zmarli nagle, z powodu zawa!ów, ataków serca i t%tniaków mózgu.
Obserwowa!em ich w dniach i tygodniach poprzedzaj$cych ich przedwczesn$ "mier&. Zauwa#y!em zmiany
podobne do tych, które mo#na zobaczy& przy umieraj$cej osobie: bardzo mleczne, bladoniebieskie, rozszerzone
aury, srebrne i bia!e blaski oraz du#o duchowej energii oraz aktywno"ci wokó! nich. Te osoby jednak nie by!y
chore. Wszyscy byli zdrowymi, #ywotnymi lud(mi, ale zwi$zane z nimi by!o co" troch% dziwnego - nieopisywalna
atmosfera. We wszystkich przypadkach wydawali si% wiedzie& intuicyjnie (ale nie "wiadomie), #e ich czas w tym
"wiecie dobiega ko'ca. Wszyscy z nich w pewien sposób porz$dkowali swoje sprawy na dni i tygodnie przed
"mierci$.
AstralDynamics.pl
14
Dlaczego wi&kszo#ci ludzi nie udaje si& zobaczy$ aury?
Najcz%stszym powodem, dla którego ludziom nie udaje si% widzie& aury, jest po prostu sposób, w jaki do tego
podchodz$. Ludzka aura nie jest dobrym &wiczeniem dla pocz$tkuj$cego.
Oto, co zwykle ma miejsce. Twój ochotnik siedzi i czeka przez bardzo d!ugi czas, podczas gdy ty walczysz chocia#
o u!amek ich aury. Próbujesz si% zrelaksowa&, skoncentrowa& i opanowa& technik% wizualn$, wszystko w tym
samym czasie. Pod"wiadomie martwisz si%, o czym on/ona my"li. Czy si% nudzi? Czy si% niecierpliwi? Czy bierze
ci% za g!upiego, za nieudacznika lub obu naraz? Ten rodzaj nacisku powoduje subteln$ tendencj% do narastania w
tobie takich odczu&, co efektywnie psuje stan relaksu potrzebny do zobaczenia aury. Uzyskanie rezultatów pod
tak$ presj$, b%d$c pocz$tkuj$cym, jest prawie niemo#liwe.
Poni#ej przedstawiam e-mail od m!odego cz!owieka. Ukazuje on kilka powszechnych nieporozumie', kiedy chodzi
o pierwsze zmagania z aurami:
David:
"Siedzia!em na wyk!adzie z ekonomii, kiedy zacz$!em widzie& s!ab$, bia!$ po"wiat% wokó! g!owy
wyk!adowcy (cho& dok!adnie nie potrafi% tego opisa&). Otacza!a obie strony jego g!owy."
"Widzia!em równie# podobn$, wychodz$c$ z g!owy jednego ze studentów, siedz$cych naprzeciwko
niego, tylko #e ta mia!a niebieskawe zabarwienie. Ci$gle patrzy!em, a# pojawi!a si% jasno#ó!ta po"wiata
dooko!a jego g!owy. Wtedy zacz$!em widzie& podobn$, bia!$ po"wiat% wychodz$c$ z kilku monitorów
komputerowych, które sta!y na biurkach. Na pocz$tku mia!em nadziej%, #e widz% aury, ale kiedy
zobaczy!em to na monitorach, zacz$!em mie& w$tpliwo"ci."
Ja:
Ka#da #ywa i nieo#ywiona rzecz posiada aur%, w!$czaj$c w to monitory. Widzia!e" to wi%c z
nast%puj$cego powodu (niech zgadn%): by!e" znudzony, zm%czony, bardzo rozlu(niony, by& mo#e troch%
rozmarzony. Twoje oczy by!y zm%czone, ci%#kie i mia!e" problem, by utrzyma& je otwarte? Oto
perfekcyjne warunki do postrzegania aury!
David:
"Dok!adnie tak by!o! Dyskusja troch% zesz!a z tematu i wcale mnie nie interesowa!a."
"W ka#dym b$d( razie zastanawia!em si%, czy mo#esz mi powiedzie&, czy ja rzeczywi"cie widzia!em ich
aury. Próbowa!em wpatrywa& si% w siebie w lustrze, kiedy wróci!em do domu i próbowa!em zobaczy&
aur% przyjaciela, ale nic z tego nie wysz!o. Nie by!em w stanie zobaczy& aury, a# do tego dnia, tydzie'
lub dwa temu. I mam jeszcze kilka pyta'. Zastanawia!em si%, jakie kolory daj$ obiekty nieo#ywione. Czy
jest to bia!y? Dlaczego aura dooko!a ich g!ów by!a ja"niejsza?"
Ja:
Widzia!e" aur%! Kolory dawane przez obiekty nieo#ywione ró#ni$ si% w zale#no"ci od koloru obiektu, ale
generalnie maj$ one prost$, blad$, kremow$, otaczaj$c$ je aur%. Aura, któr$ widzia!e", otaczaj$ca g!owy
ludzi wokó! Ciebie, by!a ich aur$ eteryczn$, która jest bladego, kremowego koloru, zazwyczaj z
zabarwieniem bladoniebieskim.
Ludzka aura jest ja#niejsza w okolicy g!owy z dwóch powodów:
1. Ubranie blokuje aur%.
2. Okolice g!owy s$ zazwyczaj nagie, a poza tym wyst%puje tam du#a aktywno"& koloru #ó!tego,
wytwarzaj$cego si% podczas my"lenia i jest on dosy& !atwy do zobaczenia. Kolor ten mo#e mie&
ró#ne nat%#enie, stosownie do stopnia aktywno"ci umys!u w czasie obserwowania aury. Im
wi%ksza aktywno"&, tym ja"niejszy kolor #ó!ty wokó! g!owy. By& mo#e student, którego
obserwowa!e", prze#ywa! tego dnia prawdziw$ burz% mózgu(?).
AstralDynamics.pl
15
G!ównym powodem przytoczenia tego listu jest to, #e David zacz$! widzie& aur% bez #adnego problemu, kiedy by!
zm%czony i nie próbowa! jej zobaczy&. By! zm%czony, znudzony i rozmarzony (bardzo zrelaksowany stan). David
stara! si% nie zasn$& i zmusza! swoje oczy, aby si% nie zamkn%!y. To tworzy siln$ mentaln$ akcj% otwierania
o"rodka brwiowego, stymuluje go i w po!$czeniu ze zrelaksowanym, nieskupionym spojrzeniem powoduje
spontaniczne widzenie aury.
Kiedy David próbowa! pó(niej w domu zobaczy& aur%, nie potrafi!, dlatego #e by! pobudzony i wysila! si%, #eby j$
zobaczy&. Nie by! ju# na tyle rozlu(nionym, aby widzenie aury zadzia!a!o.
Pami%tajcie o tym przy waszej pierwszej próbie ujrzenia aury!
Jak widzie$ aur& (podstawowa technika)
Ta sama, podstawowa technika u#ywana do widzenia aury koloru, jest u#ywana do ogl$dania wszystkich
pozosta!ych typów aury, w!$czaj$c w to aur% ludzk$. Ta sama technika jest te# cz%"ci$ pe!nego jasnowidzenia.
W!a"nie dlatego obserwowanie aury koloru jest tak dobrym treningiem przed ogl$daniem aury cz!owieka. To
pozwala nauczy& si% techniki widzenia aury szybciej i pro"ciej ni# praktykuj$c na trudniejszej aurze ludzkiej.
Aby zobaczy& aur%, musisz potrafi& jednocze"nie zrelaksowa& si% i skoncentrowa&. Oto wskazówka pozwalaj$ca
na skupienie oczu w pewien specyficzny sposób.
! Aur% musisz wypatrywa&, a nie patrze& na ni$!
'wiat!o
Po pierwsze, potrzebujesz du#o dobrego, lekkiego o"wietlenia, aby przy nim trenowa&. To bardzo wa#ne, aby nie
mie& #adnego silnego "wiat!a "wiec$cego lub odbijaj$cego si% w oczy. Najlepiej jest mie& "wiat!o wychodz$ce zza
pleców nad tob$. Je"li masz w polu widzenia okno wpuszczaj$ce do pokoju "wiat!o podczas &wicze' widzenia
aury, rozproszy to twoj$ uwag% i uczyni aur% o wiele trudniejsz$ do zobaczenia. Stuwatowa #arówka, "wiec$ca za
twoimi plecami lub nad tob$, jest w sam raz.
Krok 1
We( ksi$#k% i ob!ó# j$ jasnym, niebieskim lub czerwonym papierem. Postaw j$ pionowo na stole, oko!o dwóch
metrów przed sob$. Eksperymentuj z odleg!o"ci$, a# znajdziesz tak$, która ci pasuje, lecz nie mniejsz$ ni# 1,2
metra. Upewnij si%, #e masz g!adkie, w miar% neutralne t!o. Nie ogl$daj jej na tle "ciany w jasnych kolorach lub
kolorowej tapety. Je"li kolor "ciany jest nieodpowiedni, powie" jako t!o arkusz neutralnie zabarwionego papieru
lub ubrania. Prze"cierad!o lub kilka arkuszy papieru pakowego przyklejonych do "ciany powinno wystarczy&.

AstralDynamics.pl
16
Wskazówka:
! Ksi$#ka jest jedynie po to, #eby owin$& j$ kolorowym papierem, tzn. #e b%dziesz ogl$da! aur%
kolorowego papieru, a nie aur% ksi$#ki. U#ywanie ceg!y owini%tej w kolorowy papier przyniesie taki sam
efekt jak powieszenie kawa!ka kolorowego papieru na "cianie.
! Aury niebieskiego i czerwonego koloru s$ najja"niejszymi i naj!atwiejszymi do zobaczenia.
! Jasno"& i odcie' koloru aury zale#y od odcienia i tonu u#ytego koloru, wi%c u#ywaj tylko jasnych,
podstawowych kolorów.
! Mo#esz do tego u#y& jakiejkolwiek jasnokolorowej rzeczy, np.: ubra', kuchennych pojemników,
zabawek, a nawet przyklej kwadraty kolorowego papieru bezpo"rednio do "ciany.
Krok 2
! Zamknij oczy, we( kilka g!%bokich oddechów i zrelaksuj si%. Kiedy jeste" spokojny, spójrz na ksi$#k%. Nie
skupiaj na niczym wzroku, patrz troch% obok i za ksi$#k$, jakby" wpatrywa! si%, lecz nie skupia! si% na
"cianie za ni$.
! Ca!a rzecz polega na tym, #eby b%d$c zupe!nie zrelaksowanym skoncentrowa& wzrok i ogl$da& obiekt
swoim bocznym widzeniem. Przez boczny wzrok rozumiem troch% w bok od miejsca, gdzie normalnie
skupi!by" wzrok (tylko kilkana"cie centymetrów), nie za" patrzenie k$tem oka.
! Spokojnie utrzymuj ten stan i rozlu(nij oczy. Spróbuj przyzwyczai& si% do tego stanu i nie wyt%#aj oczu.
Skoncentruj si%! Potrzebne ci jest intensywne, lecz bardzo spokojne i rozlu(nione spojrzenie, jakby" "ni!
na jawie.
Mruganie
Kiedy musisz mrugn$&, zrób to, bo inaczej twoje oczy si% zm%cz$, zaczn$ piec i !zawi&. Mrugaj normalnie i bez
zmiany skupienia i NIE przywi$zuj do tego uwagi. Mruganie spowoduje, #e aura, któr$ obserwujesz, zniknie na
sekund% lub dwie, lecz szybko pojawi si% znowu, je"li b%dziesz spokojny i utrzymasz zrelaksowane skupienie.
Opanowanie umiej%tno"ci utrzymania tego samego spojrzenia podczas mrugania jest wa#n$ lekcj$ w nauce
postrzegania aury.
Technika otwierania o#rodka brwiowego
Potrzebne jest u#ycie pewnego rodzaju &wicze' otwieraj$cych o"rodek brwiowy, aby stymulowa& go do
prze!$czenia si% na odbieranie. Pozwala to dostrzega& energie otaczaj$ce dany obiekt w postaci aury. Mo#liwe jest
tak#e postrzeganie aury kolorów nie robi$c tego, ale trudno jest zobaczy& #yw$ aur% bez wcze"niejszej stymulacji
i otwarcia trzeciego oka.
Prosz&, bacznie uwa"aj na poni"sze opisy!
! Pami%tasz, jak to jest by& bardzo, bardzo zm%czonym - ca!kowicie wyczerpanym? Pami%tasz, jakie to jest
uczucie, gdy nie spa!o si% przez kilka nocy i z trudem trzyma si% otwarte oczy?
! Pami%tasz, jakie to uczucie, kiedy twoje oczy próbuj$ si% zamyka&? Pami%tasz, jak to jest, gdy walczysz z
oczyma, #eby ich nie zamkn$&, a one stawiaj$ opór?
! Powoduje to uczucie, jakby"cie próbowali podnie"& wielk$, ci%#k$ zas!on% sprzed oczu. Mi%"nie oczu nie
s$ wówczas zbyt pos!uszne, wi%c wszystko odbywa si% prawie ca!kowicie na poziomie mentalnym.
! Zatrzymaj si% na chwil% i przypomnij sobie w!a"nie to uczucie.
! Mocowanie si% ze zm%czonymi powiekami powoduje siln$ mentaln$ akcj% otwierania w miejscu o"rodka
brwiowego, co prowadzi do jego stymulacji.
Jak to dzia!a:
! Ta mentalna akcja otwierania skupia twoj$ "wiadomo"& cia!a w miejscu o"rodka brwiowego.
! Kiedy "wiadomo"& cia!a jest skupiona na jakim" miejscu na twoim ciele, a ty manipulujesz tym miejscem
swoim umys!em, stymulujesz energi% swojego cia!a w tym miejscu w sposób dynamiczny.
! Je"li to mentalne otwieranie trwa wystarczaj$co d!ugo i w!o#one jest w to wystarczaj$co du#o wysi!ku
mentalnego, twój o"rodek brwiowy (trzecie oko) zacznie si% otwiera&.
AstralDynamics.pl
17
! Je"li dokonasz tego mentalnego otwierania, kiedy jeste" zrelaksowany, a masz jaki" obiekt w polu
widzenia i nie patrzysz bezpo"rednio na niego, pojawi si% spontaniczne postrzeganie aury.
! To mentalne otwieranie podane tutaj jest podobne, tylko du#o mocniejsze i bardziej efektywne ni#
normalne, oparte na wizualizacji, techniki otwierania czakr, nauczane przez wi%kszo"& nauczycieli
psychicznego rozwoju i pracy z energi$. Praca z energi$ oparta na wizualizacji, jako taka, jest s!aba,
powolna i trudna do nauczenia i u#ywania.
Wracamy do kolorowej ksi%"ki:
Kiedy wpatrujesz si% stabilnie, ze zrelaksowanym skupieniem, w swoj$ czerwon$ lub niebiesk$ ksi$#k%, odtwórz t$
sam$ mentaln$ akcj% opisan$ powy#ej. Przenie" "wiadomo"& cia!a w miejsce pomi%dzy twoimi oczyma. Poczuj to
miejsce poprzez swój umys!, skoncentruj ca!y swój zmys! czucia, swoj$ "wiadomo"& cia!a, na tym miejscu.
Sposoby:
! Delikatnie podrap skór% bezpo"rednio pomi%dzy oczyma i troch% powy#ej nich, na "rodku !uku
brwiowego. To pomo#e ci skupi& na tym miejscu swoj$ "wiadomo"& cia!a.
! Przenie" "wiadomo"& cia!a na miejsce pomi%dzy oczyma, skoncentruj si% na byciu "wiadomym tego
miejsca!
! Mentalnie podnie" ca!e to miejsce, tak jakby" próbowa! zmusi& swoje powieki do podniesienia si%, ale nie
pozwól #adnemu mi%"niowi w tym miejscu napi$& si% lub zareagowa& w jakikolwiek sposób (to wszystko
jest wykonywane mentalnie).
! Wyizoluj ten mentalny rozkaz, który podnosi twoje powieki. Obserwuj si% uwa#nie. Wyobra( sobie, #e
twoje powieki s$ bardzo ci%#kie i pozwól im si% zamkn$&, a potem otwórz je kilka razy. Obserwuj,
których mi%"ni do tego u#ywasz. Utrzymuj$c "wiadomo"& cia!a we tym samym miejscu, u#yj tej
komendy dla mi%"ni przy powiece, ale bez poruszania ich.
! Rób to na okr$g!o - podnoszenie, podnoszenie, podnoszenie, tak jakby" podnosi! bardzo ci%#kie powieki.
! Powtarzaj t$ czynno"& na okr$g!o, ale nie pozwól #adnemu mi%"niowi napi$& si% ani zareagowa&. To jest
troch% trudne na pocz$tku, ale wraz z praktyk$ staje si% coraz !atwiejsze.
! Mentalne otwieranie jest bardzo wa#ne. Jest to pierwszy krok w nauce kontrolowania swojego o"rodka
brwiowego, a nast%pnie reszty energii twojego cia!a, je"li zdecydujesz si% i"& dalej w rozwijaniu pe!nego
jasnowidzenia i innych zdolno"ci psychicznych.
! Na pocz$tku nie jest wa#ne czy czujesz, #e podnosisz zbyt du#y obszar ponad twoimi brwiami. Nawet
je"li podnosisz ca!y przód swojego czo!a, to wci$# b%dzie to mia!o efekt otwarcia twojego o"rodka
brwiowego. Z praktyk$ b%dziesz w stanie zaw%zi& skupienie tego mentalnego otwierania na sam o"rodek
brwiowy.
! Je#eli b%dziesz utrzymywa! t% akcj% mentalnego otwierania, b%dziesz stymulowa! swój o"rodek brwiowy,
zmuszaj$c go do bycia aktywnym. Twoje nieruchome, zrelaksowane skupienie na obiekcie nastawi
o"rodek brwiowy na energi% wydzielan$ przez ten obiekt. Ta energia zostanie przes!ana do o"rodka
wzroku w mózgu. Tam zostanie zinterpretowana jako obraz - jasne pasmo kolorowego "wiat!a.
Sposoby:
! Kiedy opanujesz to otwieranie i bedziesz potrafi! zrobi& to mentalnie, spostrze#esz, #e jedna strona
zas!ony za twoimi oczyma jest !atwiejsza do podniesienia ni# druga, zazwyczaj prawa. Je#eli jest to
problem, aby go stymulowa& u#yj zgodnego z ruchem wskazówek zegara, mentalnego ruchu mieszania,
ponad miejscem "rodka brwi. Przez zgodny z ruchem wskazówek zegara, rozumiem ten kierunek,
patrz$c od "rodka. U#yj tej samej mentalnej komendy dla mi%"ni, o której mówili"my powy#ej, tak jak
przy zm%czonych oczach, ale kr%& to tak, jakby" mentalnie dotyka! tego miejsca o!ówkiem, robi$c
spiral%.
! Kiedy próbujesz uaktywni& o"rodek brwiowy, najlepiej jest prze!$cza& si% pomi%dzy g!ównym
otwieraniem i tym kr%ceniem (mieszaniem). G!ówny ruch otwierania wci$# b%dzie potrzebny do
nastawienia o"rodka brwiowego na aur%.
Wskazówka:
! Pami%taj, #e wszystkie te &wiczenia stymulacji energii zale#$ od umiejscowionej "wiadomo"ci cia!a,
umiejscowionej dok!adnie na powierzchni skóry. Aby ca!y proces by! skuteczny, musisz czu&, #e si%
odbywa.
AstralDynamics.pl
18
Twoja pierwsza aura
! Podczas gdy wykonujesz powy#sze dzia!ania, cierpliwie utrzymuj zrelaksowane spojrzenie skierowane
troch% na bok i poza obiekt. Po jakim" czasie (od kilku sekund do kilku minut w pocz$tkowych etapach)
zobaczysz s!ab$ po"wiat% w powietrzu, dooko!a ksi$#ki. Pó(niej zobaczysz blade, w$skie pasmo "wiat!a
przylegaj$ce blisko kraw%dzi ksi$#ki. To jest eteryczna aura ksi$#ki.
o B$d( zrelaksowany!
o W #adnym wypadku nie zmieniaj sposobu patrzenia!
o Nie patrz na to bezpo"rednio!
o Je"li musisz, mrugnij - po chwili obraz pojawi si% znowu.
! Wkrótce jasno#ó!ta aura (niebieska ksi$#ka) lub jasnozielona aura (czerwona ksi$#ka) zacznie urasta& z
bladej aury eterycznej otaczaj$cej ksi$#k%. Je"li zmienisz swoje skupienie, napniesz si% lub spojrzysz na
to bezpo"rednio - aura momentalnie zniknie.
! Aur% trzeba obserwowa& swoim widzeniem bocznym.
! Je"li stanie si% co", co spowoduje znikni%cie aury, nie martw si%. Kontynuuj obserwacj% w spokoju i
cierpliwo"ci, a pojawi si% ona ponownie.
! W pocz$tkowych stadiach aura znika dosy& cz%sto. To ca!kiem normalne. Z czasem, gdy dopracujecie
technik% jej postrzegania, b%dzie ona znika& coraz rzadziej.
Krok 3
! Kiedy ju# uda ci si% z pierwszymi krokami, zbierz kilka ksi$#ek i owi' je, ka#d$ w inny podstawowy kolor.
! Im ja"niejszy kolor, tym ja"niejsza i !atwiejsza do zobaczenia aura.
! Obserwuj ksi$#ki, po jednej na raz, i zapisuj, jakie kolory widzisz.
! Obserwuj ksi$#ki, dwie na raz, i zauwa#, jak ich kolory aury wp!ywaj$ na siebie nawzajem.
! Przeno" je, mieszaj, stawiaj jedna na drugiej, obserwuj je wszystkie w rz%dzie.
Krok 4
! We( kwiat doniczkowy lub troch% "wie#ych ci%tych kwiatów i poobserwuj ich aur%. Aura, któr$ zobaczysz
wokó! nich jest #yw$ aur$. Zapami%taj, jak wygl$daj$ jej kolory przy p!atkach i li"ciach. Wokó! zielonych
cz%"ci !odyg i li"ci zobaczycie pomara'czowy odcie', tak jak podczas obserwowania zielonej ksi$#ki.
Troch% innych kolorów b%dzie pochodzi!o z kolorów ga!$zek.
! Dooko!a ro"liny zobaczysz bardziej eteryczny i z silniejsz$ po"wiat$ efekt optyczny.
! *ywe aury s$ bardziej subtelne i przez to troch% trudniejsze do zobaczenia ni# prosta aura koloru.
Jednak#e z praktyk$, aury ro"lin stan$ si% du#o !atwiejsze do zobaczenia.
Krok 5
! Obserwuj aur% drzewa. Wybierz dobrze usytuowane drzewo, które mo#esz ogl$da& na tle nieba.
Najlepiej jest obserwowa& je ze s!o'cem za tob$, wcze"nie rano lub pod wieczór. Je"li s!o'ce lub
jakiekolwiek silne "wiat!o "wieci ci w oczy, sprawi to, #e ca!o"& b%dzie trudna do wykonania.
! Po"wiata wokó! drzewa b%dzie du#o mocniejsza i wyra(niejsza ni# wokó! ma!ej ro"liny. Na kolor aury
drzewa b%d$ tak#e wp!ywa& nie tylko kolory li"ci i pnia, lecz tak#e kolor samego nieba. W s!oneczny
dzie' aura drzewa b%dzie jawi!a si% odcieniem niebieskiego. W pochmurny dzie' b%dzie widoczna
kremowo-szar$.
! Odleg!o"& obserwacji - eksperymentuj z tym, jako #e zale#y to od rozmiaru drzewa. Upewnij si%, #e masz
w polu widzenia ca!y czubek drzewa. Powiniene" by& oddalony o oko!o trzykrotn$ wysoko"& drzewa lub
wi%cej.
! Aura drzewa mo#e by& olbrzymia, zale#y to od wielko"ci drzewa i od tego, jak silne ono jest. Na szczycie
aury drzewa mo#esz czasami widzie& efekt fontanny, tak jakby aura powoli wystrzeliwa!a z niego. Nie
jestem pewien, co jest tego przyczyn$ i nie widzia!em tego na ka#dym drzewie, które obserwowa!em.
Niektórzy mówi$, #e powoduje to duch drzewa lub duch natury, który #yje wewn$trz drzewa. Niektóre
drzewa zdaj$ si% mie& rodzaj "wiadomo"ci wewn$trz siebie, wi%c mo#e to by& prawd$.
Krok 6
AstralDynamics.pl
19
! W nast%pnym kroku u#yj zwierz%cia, jakiegokolwiek: psa, kota, kangura, wielb!$da, lwa, tygrysa, s!onia
itp., takiego, do którego masz dost%p. Próbuj obserwowa& je, kiedy wypoczywaj$. Aury zwierz$t nie s$
tak kolorowe, jak aury ludzi, ale obserwacja ich jest bardzo dobrym &wiczeniem. Pami%taj, #e kolor
sier"ci zwierz%cia b%dzie wp!ywa! na kolor jego aury.
! Choroby mog$ by& wykryte w aurze zwierz%cia tak samo, jak u cz!owieka. To sprawia, #e obserwowanie
ich jest bardzo dobrym &wiczeniem dla diagnozowania wczesnych oznak choroby w aurze.
Krok 7
! Obserwuj swoj$ w!asn$ aur%. To mo#e by& robione na dworze, ze s!o'cem za plecami, lub te# na
neutralnym tle. Trzymaj wyci$gni%te rami% i obserwuj swoj$ d!o' i przedrami%. Mo#esz tak#e po!o#y& si%
i obserwowa& aur% twoich stóp i nóg.
Krok 8
Cz!owiek jako obiekt:
Na pocz$tku najlepiej jest obserwowa& aur% cz!owieka w dwóch etapach:
Etap 1:
! Osoba, na któr$ patrzysz, powinna za!o#y& kolorow$ koszul%, sukienk% czy bluzk% - cokolwiek. Mo#e to
by& jakikolwiek kolor z wyj$tkiem niebieskiego, który zak!óci!by obserwacj% aury wokó! g!owy, gdzie
najcz%"ciej wydziela si% #ó!ta aura.
! Upewnij si%, #e górna cz%"& szyi jest odkryta. Obserwuj obszar ramion, u#ywaj$c tej samej metody i
techniki, jak przy wcze"niejszym &wiczeniu w tym podr%czniku. +atwo zobaczysz kolor koszulki
powstaj$cy wokó! ramion.
! Upewnij si%, #e podczas wszystkich &wicze' kontynuujesz akcj% mentalnego otwierania.
! Kiedy aura koszulki jest wyra(na dooko!a obszaru ramion, przenie" swoje spojrzenie delikatnie wy#ej,
patrz$c za obszarem nagiej szyi. Utrzymuj aur% koszulki w polu widzenia, nie zmieniaj tego, co teraz
robisz i zobacz, jakie inne kolory mo#esz zobaczy& wokó! nagiej szyi.
! ,wiczenie to daje pewno"&, #e oczy i czakra trzeciego oka wspó!pracuj$ ze sob$, tak jak w przypadku
&wiczenia z ksi$#k$.
! Nie skupiaj spojrzenia bezpo"rednio na szyi! Wszystkie aury nale#y postrzega&, uruchamiaj$c widzenie
boczne.
! Powiniene" ujrze& troch% inne kolory, tworz$ce si% w górnej cz%"ci aury koszuli - dooko!a szyi i g!owy.
! Teraz przenie" spojrzenie troszk% wy#ej, aby wzrok skierowany by! w obr%b g!owy. Utrzymuj spojrzenie
zrelaksowane i niczego nie zmieniaj. Powiniene" dostrzec tam co" #ó!tego.
! Je"li co" widzisz, ka# swemu partnerowi wykona& w my"lach jakie" dzia!anie lub niech intensywnie o
czym" my"li. Zobaczysz, czy wówczas jego aura si% rozja"ni.
Etap 2:
! Popro" swego ochotnika, by zdj$! górn$ cz%"& ubra'. Zauwa#, jak wygl$da skóra na neutralnym tle, tak
samo jak w przypadku ksi$#ki. Okolica barków i ramion jest najlepszym obszarem do rozpocz%cia
obserwacji.
! Przy nagiej skórze, pierwsz$ rzecz$, któr$ zobaczysz, b%dzie delikatna po"wiata, zawirowanie w
powietrzu przy skórze. Potem zobaczysz eteryczn$ aur% otaczaj$c$ skór%. To wygl$da jak kremowy,
bladoniebieski dym, który trzyma si% skóry. To jest w miar% wyra(ne i zazwyczaj szerokie na oko!o 1 cm.
! Utrzymuj ten sposób patrzenia, a na zewn$trz aury eterycznej zaczn$ pojawia& si% g!ówne kolory aury.
Na pocz$tku pojawi$ si% one w postaci cienkiego pasma koloru roz"wietlaj$cego brzegi aury eterycznej.
B%d$ one pojawia& si% i znika&, rosn$& i kurczy& si%. Moment ten jest troch% frustruj$cy, ale musicie to
przetrzyma& i po jakim" czasie stanie si% to dla was !atwiejsze. Z czasem pojawi si% coraz wi%cej koloru,
b%dzie on g%stszy i bardziej wyra(ny. Skupiaj$c ca!y czas wzrok na obiekcie, aura uro"nie do grubo"ci
kilku lub kilkunastu centymetrów, albo nawet wi%cej. Jak ju# wspomnia!em, g!ówna aura mo#e znikn$& i
pojawi& si% kilka razy. To jest spowodowane przez mrugni%cia, chwilowe przeniesienia skupienia i nie
mo#na temu zaradzi&.
AstralDynamics.pl
20
Sposób:
Jasno"& aury osoby ma bardzo du#o wspólnego z jej nastrojem i z tym, jak si% czuje. Je"li jest szcz%"liwa i pe!na
#ycia, jej aura b%dzie du#o silniejsza, wi%ksza i ja"niejsza. Spróbuj w!$czy& jej ulubion$ muzyk%, powiedzie& kilka
dowcipów i mie& dobry ubaw. To pomo#e na!adowa& jej aur% i przez to sprawi&, #e b%dzie dla ciebie !atwiejsza do
zobaczenia.
Praktyka i czas
Potrzeba d!ugiej praktyki, aby zobaczy& ludzk$ aur%, wi%c nie b$d( rozczarowany, je#eli nie uda ci si% lub
zobaczysz bardzo ma!o przy pierwszych kilku próbach. Je"li zdo!a!e" zobaczy& aur% niebieskiej ksi$#ki, to MO*ESZ
nauczy& si% widzie& ludzk$ aur%.
U#ywanie tej metody stymuluje o"rodek brwiowy, który jest odpowiedzialny za wszystkie rodzaje niefizycznego
wzroku. U#ywany, b%dzie rós! w si!% i postrzeganie aur b%dzie stawa!o si% stopniowo coraz !atwiejsze. Mog$
up!yn$& tygodnie zanim zaobserwujesz swój pierwszy w!a"ciwy kawa!ek ludzkiej aury, je"li masz s!ab$ naturaln$
zdolno"& do tego, ale z praktyk$, tak jak w moim przypadku, w ko'cu B-DZIESZ w stanie j$ zobaczy&.
Sugeruj%, aby" &wiczy! otwieranie mentalne, robi! &wiczenia stymulacji i obserwowa! aur% co najmniej kilka minut
dziennie. To b%dzie stymulowa!o rozwój o"rodka brwiowego.
Spontaniczne postrzeganie aury
Zobaczysz, #e b%d$ dni, kiedy aury b%d$ bardzo trudne do zobaczenia. Zobaczysz te#, #e s$ dni, kiedy aury po
prostu pojawiaj$ si% wokó! ludzi i obiektów, bez #adnego "wiadomego wysi!ku z twojej strony. Zobaczysz, #e
b%dzie si% to dzia!o w dziwnych momentach, kiedy twój o"rodek brwiowy jest, z pewnego powodu, bardzo
aktywny. Mo#esz siedzie& i rozmawia& z kim", kiedy nagle zobaczysz aur% tej osoby lub aur% ich ubra', bez
najmniejszego wysi!ku.
Momenty silnego, spontanicznego widzenia aury b%d$ pojawia!y si% regularnie, kiedy ju# zaczniesz stymulowa& i
rozwija& swój o"rodek brwiowy poprzez &wiczenia obserwowania aury.
List ukazuj$cy to:
Eric:
",wiczy!em twoj$ metod% codziennie przez ponad miesi$c, ale nie uda!o mi si% za bardzo zobaczy&
ludzkiej aury, a# to tej pory. Zazwyczaj potrafi% widzie& aury kolorów i ro"lin, i potrafi% widzie& dobrze
swoj$ w!asn$ aur%. Do tej pory, kiedy próbowa!em zobaczy& aury ludzi by!em w stanie widzie& jedynie
aury koloru, aury eteryczne i troch% plam zak!óce' dooko!a ludzi.
Wczoraj pracowa!em na komputerze, kiedy moja dziewczyna wesz!a do pokoju. W!a"nie wzi%!a prysznic i
ubiera!a si%. Tylko spojrza!em na ni$ i "BUM!!!" by!a wokó! niej olbrzymia aura. By!a naprawd% pi%kna i
wygl$da!a solidnie. By!a w wi%kszo"ci zielona dooko!a niej, z #ó!t$ po"wiat$ wokó! jej g!owy. O, by!y
jeszcze czerwone i pomara'czowe plamy w okolicach jej bioder i #o!$dka.
Nie stara!em si% zobaczy& jej aury. Stara!em si% sko'czy& moj$ prac% i by!em bardzo zm%czony, mia!em
egzaminy w nast%pnym tygodniu. Po prostu pojawi!a si% wokó! niej, jakby magicznie.
Co si% sta!o, jak mog!em to zobaczy& bez starania si%? Próbowa!em nast%pnego dnia, ale nie mog!em jej
znowu zobaczy&. Co si% sta!o?"
Ja:
Brawo Eric! Radzisz sobie wyj$tkowo dobrze. To, co widzia!e", by!o pe!n$ #yw$ aur$ twojej dziewczyny.
Zak!adam, #e by!a naga, kiedy j$ widzia!e"? To mog!o pomóc ci osi$gn$& lepszy widok. To jest
spontaniczne widzenie aury, spowodowane wszystkimi &wiczeniami, które wykonywa!e". Od tej pory
b%dzie to mia!o miejsce cz%"ciej. B%dzie si% po prostu zdarza&, od czasu do czasu, kiedy twój o"rodek
brwiowy b%dzie bardzo aktywny, z jakiego" powodu. To jest znak, #e twój o"rodek brwiowy dobrze
reaguje na &wiczenia, które ci da!em i !adnie si% rozwija. Twoje sny tak#e powinny zyska& na
AstralDynamics.pl
21
cz%stotliwo"ci i stan$ si% bardziej #ywe, z wi%ksz$ ilo"ci$ "wiadomych snów. To jest jeszcze jeden znak
"wiadcz$cy o rozwoju twojego o"rodka brwiowego.
Powy#szy list jest dobrym przyk!adem spontanicznego widzenia aury. Eric by! zm%czony i zrelaksowany, kiedy si%
to po raz pierwszy sta!o - idealny stan na obserwowanie aur. Trenowa! widzenie aury przez kilka tygodni. To
stymulowa!o jego o"rodek brwiowy, wywo!uj$c spontaniczne postrzeganie aury.
Eric mia! na tyle szcz%"cia, #e mia! nagi obiekt do swojej pierwszej obserwacji aury, pokazuj$cy mu pe!n$ ludzk$
aur%, bez #adnych interferencji od ubra' itp. U Eric'a tego rodzaju zdarzenia pojawia!y si% co kilka tygodni, przez
oko!o rok. Wtedy wzros!a cz%stotliwo"& i przydarza!o mu si% to "rednio raz w tygodniu. Czasami pokazywa!a mu
si% tylko plama koloru na kim", przez kilka sekund, innym razem widzia! pe!n$ aur%.
Po tym, jak Eric mia! pierwsze spontaniczne widzenie aury, odkry!, #e jest znacznie !atwiej obserwowa& ludzk$
aur%, kiedy by! zm%czony. Nadal nie potrafi widzie& ca!ej aury - kiedy chce - chyba #e zdarzy si% to spontanicznie.
Teraz jednak potrafi widzie& pasma i plamy kolorów w ludzkich aurach, których nie by! w stanie widzie&
wcze"niej.
Pierwsze widzenie aury
Oto kolejny e-mail. Opisuje on bardzo niezwyk!e, pierwsze widzenie aury:
Rick:
"Chcia!bym nawi$za& do wczorajszego zdarzenia, które by!o dosy& niezwyk!e.
Siedzia!em w ko"ciele, po prostu wpatruj$c si% w chór, kiedy zobaczy!em niezwyk!e, bia!e "wiat!o, jakby
cie', i trzech cz!onków chóru mia!o to "wiat!o wystrzeliwuj$ce do sufitu i zmieniaj$ce kolor na niebieski i
zielony. To by!o jak obserwowanie jasnego, wielokolorowego promienia rentgena.
To by!o niezwyk!e do"wiadczenie. Ciarki przebieg!y mi po plecach i pomy"la!em "WOW!", i mrugn$!em - i
znik!o.
Pytanie: Co to by!o? - zak!adam, #e to by!a aura?
Ja:
By!e" - wnioskuj% z tego, jak to brzmi - w bardzo zrelaksowanym stanie i da!e" si% ponie"&, wznios!e"
si%, przez uduchowione "piewy chóru. To musia!o stymulowa& twoje cia!o energetyczne i o"rodek brwi,
powoduj$c spontaniczny, auryczny wzrok, umo#liwiaj$c tobie zobaczenie aury chóru, kiedy zab!ysn%!a.
To, co widzia!e", to b!yszczenie ludzkiej aury w podekscytowanym stanie. To jest rzadki i naprawd%
pi%kny widok. Sam widzia!em to tylko raz.
B!ysk aury chóru móg! by& spowodowany przez na!adowan$, nabo#n$ atmosfer% w ko"ciele i przez
pie"', któr$ chór "piewa! w tym czasie. To musia!o zamiesza& g!%bokimi, duchowymi uczuciami i wznie"&
je. Biel zmieniaj$ca si% w niebieski i zielony, podnosz$ca aury, które widzia!e", pochodzi!a z ich czakr
gard!a i serca. To s$ wy#sze, duchowe kolory i wp!yw na nie maj$ emocje duchowo"ci i mi!o"ci.
AstralDynamics.pl
22
Kilka s!ów na koniec
Nauczy!em wiele osób widzie& aur%, u#ywaj$c powy#szego sposobu. Szybkie rezultaty we wczesnych stadiach
pozwalaj$ budowa& pewno"& siebie i podtrzymuj$ zainteresowanie na wysokim poziomie. To sprawia, #e wk!ada
si% wystarczaj$co du#o pracy i wysi!ku, aby uzyska& oczekiwane rezultaty - widzenie ludzkiej aury.
Kiedy tylko zobaczysz swoj$ pierwsz$ aur%, zrobisz pierwszy krok w du#o wi%kszy i bardziej kolorowy "wiat. Je"li
poprzez &wiczenia dojdziesz do spostrze#enia cho&by cz$stki iluzyjnej ludzkiej aury, to robisz bardzo du#e
post%py, a twój o"rodek brwiowy wykazuje rozwój i przez to twoje mo#liwo"ci b%d$ wzrasta&. Nast%pnym krokiem
jest rozwini%cie jasnowidzenia. Jest to umiej%tno"& widzenia wi%kszej ilo"ci subtelnych energii w "wiecie nas
otaczaj$cym. W"ród tych energii mo#na wymieni&: wp!yw karmy, warunki #ycia, rezultaty zdarze' zaistnia!ych i
przysz!ych oraz ich prawdopodobie'stwa zaistnienia, plus wiele innych ekscytuj$cych i interesuj$cych rzeczy. Ta
energia jest widoczna poprzez jasnowidzenie, jako metaforyczne wizje pe!ne bardzo symbolicznych znacze'.
Widzi si% to okiem umys!u w ró#nych formach, od prostego, nieruchomego obrazka, do w pe!ni kolorowej wizji, o
jako"ci filmu.