Ukwiecona bransoletka z wykorzystaniem metalowej bazy

Weronika Kaczor, weraph www.koralikowaweraph.blogspot.com

Bazy metalowe z rantem, tzw. nunny, stworzyły nowe możliwości na bransoletki typu bangle (bez zapięcia . !aprezentu"ę "ak w niebanalny, wiosenny spos#b wykorzysta$ tak% bazę, stosu"%c nieparzysty ścieg peyote (o&&'count peyote . Materiały i narzędzia:

' igła &o koralikowania (tu ()**+ ' nici (tu ,-**. /man&a /rena 01* ' obcinak lub nożyczki ' baza metalowa z rantem (2340+ ' ok. 5g koralik#w 6oho 6reasure 017* (tu na8aho white 66**. ' 01 9 niewielkie szklane liście (tu /-**5 ' . 9 kwiatki +:** ;mm <waro8skiego (tu 8olcano <=045

Rady dla początkujących: 0. Wygo&nie" szy$ kr#tsz% nici% niż męczy$ się z &ług% i pl%cz%c%. 1. !&arza"% się koraliki krzywe ' staramy się ich unika$. +. >rzy pomyłce, lepie" wy"%$ igłę i wyci%gn%$ sam% ni$ niż co?a$ się z igł%. 5. Koraliki powinny &o siebie przylega$. 4. >racu"%c ni$mi plecionka nie bę&zie tak sztywna "ak przy pracy z żyłk%. .. 2o&a"%c now% ni$ nie robimy supełk#w tylko &o&a"emy "% kilka rzę&#w wcześnie". >rzecho&z%c przez koraliki (zawraca"%c kilkakrotnie &ocho&zimy &o ostatniego rzę&u i &o&a"emy koralki normalnie. @<tar%@ ni$ wrabiamy &o pracy, postępu"%c po&obnie "ak przy zaczynaniu nowe" nici. !aczynamyA 1. ,a ok. 4*'.*cm ni$ z igł% nabieramy 4 koralik#w 6oho 6reasure (66 . >rzesuwamy "e ok. 04 cm o& koBca nici, nie wi%żemy supełk#w.

. ,abieramy "eszcze "e&en koralik 66 i zawracamy, przecho&z%c przez czwarty nabrany koralik (trzeci o& koBca z igł% , "ak na rysunkuC

!. ,abieramy "e&en koralik 66 i przecho&zimy przez &rugi nabrany koralik (czwarty o& koBca z igł% C

". ,abieramy "e&en koralik 66 , zawracamy i przecho&zimy przez pierwszy nabrany koralik (z punktu 0 C

#. >rzecho&zimy, zgo&nie z rysunkiem, przez &rugi i trzeci nabrany koralik z punktu 0. !awracamy, &o&any w punkcie +, następnie przez pierwszy z punktu 0. !awracamy i przecho&zimy przez ostatni koralik &o&any (z punktu 5 C

$. 2o&a"emy po"e&ynczo &wa koraliki w tym rzę&zie, pomię&zy te z rzę&u poprze&niego.

%. !awracamy i &o&a"emy po"e&ynczo trzy koraliki, pomię&zy te z rzę&u poprze&niego. ,astępnie wykonu"emy nawr#t, kt#ry stosu"emy za każ&ym razem, g&y bę&zie potrzebny. >rzecho&zimy przez koraliki zgo&nie z rysunkiem. 2o&a"emy koraliki powtarza"%c punkt . i : naprzemiennie.

&. Baza bransoletki ma powierzchnię tw#rcz% o &ługości 10 cm. >ostanowiłam po&zieli$ "% na . "e&nakowych o&cink#w, po +,4 cm, co r#wna się ;* rzę&om koralik#w (na"proście" policzy$ zewnętrzne koraliki i pomnoży$ przez 1 .

!atem, co ;* rzę&#w bę&ziemy &o&awa$ po "e&nym kwiatku, a 5 rzę&y wcześnie" i p#Dnie" &oszy"emy liście. (ożna r#wnież &o&a$ te elementy po wypleceniu całe" bransoletki.
KWE/63K

FEG-E3

'. >o osi%gnięciu ;0 rzę&u (rzę&u w kt#rym &o&a"emy + koraliki, zaczynaliśmy też o& takiego st%& liczba ;0 &o&a"emy kwiatek, zawracamy &o centralnie &o&anego koralika. ,abieramy o& spo&u kwiatek i "e&en koralik 66. !awracamy, przecho&z%c ponownie przez kwiatek. >rzecho&zimy "eszcze raz przez centralnie &o&any koralik, "ak na rysunku.

0*. -o?amy się o 5 rzę&y, r#wnież &o centralnie &o&anego koralika, aby &oszy$ liś$. >ostępu"emy po&obnie "ak z kwiatkiem ' nabieramy liś$ i zawracamy &o centralnie &o&anego koralika w tym rzę&zie. Warto przeszycie liścia powt#rzy$.

11. Wracamy koralikami &o ostatniego rzę&u (z kwiatkiem i &o&a"emy koraliki (naprzemiennie . i : punkt . >o wykonaniu 5 rzę&#w &o&a"emy kole"ny liś$ &o centralnie położonego koralika.

Wykonany o&cinek prezentu"e się takC

1 . 6worzymy &ale" tak samo, szy"%c bazę z 66 oraz &o&a"%c, co ;* rzę&#w, kwiatek oraz liście. >o &o&aniu 4 kwiatk#w i wykonaniu 10 cm bazy koralikowe" prezentu"e się to takC

1!. Hstatni zestaw, kwiatek i liście, &o&amy prze& zszyciem bazy koralikowe". Ipewniamy się że koralikowy pasek pasu"e na bazę metalow% (powinien ciasno przylega$ i się zazębiaC

1". 2o&a"emy kwiatek oraz liście (możliwe, że niekt#re elementy trzeba bę&zie przyszy$ &o pocz%tku bazy koralikowe" . ,astępnie zszywamy pocz%tek z koBcem.

KoBce nici wrabiamy &elikatnie w bazę koralikow% i 8oilaA Bransoletka skoBczona. (ożna pasek prze& zszyciem przyklei$ &o bazy, "e&nakże nie "est to niezbę&ne.

!amiast kwiatk#w oczywiście można uży$ &owolnych koralik#w, guzik#w czy kryształk#w. -zekam na wasze interpretac"eA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful