UNIWERSYTET GDAOSKI Zakład Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych oraz EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową:

BIEDA Edukacja wobec ekonomii wykluczenia
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Gdaosku Gdaoskiego Funduszu Stypendialnego MENTOR Sponsor konferencji: DRUKARNIA MIROTKI Konferencja odbędzie się w piątek, 23 maja 2014 roku, w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Bażyoskiego 4, Gdaosk – Oliwa, aula S-209 (parter)
Społeczny dobrostan uzależniony jest od poziomu nierówności, który najpełniej wyraża zróżnicowanie w zakresie dochodów. Stwierdzenia o zależności między wzrostem PKB, a dobrobytem społeczeostwa są jednak dalece przesadzone. Wzrost gospodarczy w polskim wydaniu raczej nie służy ubogim częściom społeczeostwa i jest dla nich niekorzystny. Paradoksalnie, współwystępuje tu wzrost PKB wraz z powiększeniem się sfery ubóstwa, przy czym beneficjentami tego pierwszego są najczęściej osoby zamożne. W wynikach badao odnaleźd można zależnośd między poziomem zamożności, a dynamiką wzrostu PKB, podczas gdy w tym samym czasie, w latach 2000 – 2007, w grupie najuboższych nastąpił realny spadek dochodów. Niepokojącym zjawiskiem jest powiększanie się liczby rodzin żyjących poniżej poziomu skrajnego ubóstwa. Po okresie spadku i późniejszej stabilizacji, od roku 2011 liczba ta rośnie. W 2011 roku poniżej granicy ubóstwa żyło 6,7 % rodzin, co biorąc pod uwagę poprzedzający, pięcioletni okres spadku i stabilizacji - jest wyjątkowo niepokojące. Liczebnośd tej grupy, obejmuje 2,6 mln osób, których miesięczne dochody na gospodarstwo domowe nie przekraczają 495 PLN. Równie niepokojącym zjawiskiem a zarazem wskaźnikiem, obrazującym skalę problemu, jest występowanie ubóstwa wśród dzieci, które w przypadku Polski - jak szacuje UNICEF - występuje u co piątego dziecka. W przypadku krajów skandynawskich ubóstwo dzieci jest najniższe w Europie, podczas gdy w Polsce dotyczy 1,3 mln dzieci, pozbawionych podstawowych dóbr. Sytuuje to Polskę na dwudziestej czwartej z dwudziestu dziewięciu pozycji krajów, analizowanych pod względem wskaźnika deprywacji, odzwierciedlającego dostęp do zasobów koniecznych dla prawidłowego rozwoju. W perspektywie porównawczej, Polska charakteryzuje się stosunkowo wysoką wartością współczynnika Giniego, który w badaniach OECD sytuuje kraj na piątym miejscu krajów o wysokim poziomie rozwarstwienia społecznego. Należy podkreślid, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem proporcji między zarobkami najbiedniejszych i najbogatszych obywateli, osiągając pozycję skrajną. O ile – według OECD - przeciętne zarobki najbogatszych 10% obywateli są średnio 9-krotnie wyższe (w Danii i Szwecji 5-krotnie) od zarobków 10% najbiedniejszych, to w przypadku Polski wielkośd ta wynosi 13,5. Jest to najwyższy wskaźnik rozwarstwienia w całe Europie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie mechanizmów redystrybucyjnych, a także skłania do przemyślenia paradygmatów, w ramach których prowadzi się działania związane z pomocą społeczną. Sytuacją tą raczej nie przejmują się ani politycy, ani klasy średnie i wyższe, przeważnie przejawiające brak zainteresowania podnoszeniem warunków życia warstw najuboższych. W związku z tym zauważyd można deficyt w ramach dyskursu publicznego, w którym przestaje mówid się o biedzie, a mówi się o wykluczeniu, w którym tematyka nierówności społecznych ugruntowanych w rozwarstwieniu- coraz wyraźniej aktualna - staje się tematem archaicznym, kojarzonym z ideologią PRL-u. Problem rozszerzającego się ubóstwa i wielowymiarowej biedy oraz marginalizacji właśnie dziś staje się nad wyraz aktualny. Wymaga pilnego rozwiązania, do którego prowadzi droga przemian mentalnościowych i - podążających wraz z nimi - przekształceo o charakterze politycznym i gospodarczym. Pierwszy krok na tej drodze, to zakłócenie społecznej opłacalności zakrywania problemu biedy, które dokonuje się w grze pozorów, jaką bywa walka z wykluczeniem, pochłaniając środki nie przynoszące żadnej poprawy jakości życia osobom najbardziej problemem tym dotkniętych. Ten pierwszy krok jest wyzwaniem edukacyjnym. Ekonomie wykluczenia można i trzeba postawid w centrum społecznej debaty, doprowadzając do przełożenia jej wyników na rozwiązania legislacyjne, dające grunt zmianom orientacji oraz wyników społecznego (współ)działania, urealniającego walkę z nierównościami, bo to one leżą u podstaw biedy. Zapraszamy do tej debaty!

Patroni i sponsorzy konferencji:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIEDA Edukacja wobec ekonomii wykluczenia Gdaosk, 23 maja 2014 roku Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyoskiego 4, aula S-209 (parter)

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników, kawa na powitanie

10:00 – 10:30 Powitania Uroczyste zakooczenie kursu UG Szkoła Mentor dla Stypendysty, prowadzonego w ramach Gdaoskiego Funduszu Stypendialnego Mentor 10:30 – 13:00 Sesja I OBLICZA I EKONOMIE UBÓSTWA Prowadzenie: Dr Jacek Kołtan, Dyrektor Wydziału Myśli Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności
Ubóstwo jako źródło cierpieo Profesor Anna Michalska, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu Konstruktywistyczne i narracyjne aspekty ubóstwa Profesor Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagiellooski Wykluczenie społeczne, ubóstwo, jako przejaw nieefektywności rynku

Dr Władysława Kiwak, Ewa Ignaciuk, Uniwersytet Gdaoski Od ekonomii wykluczenia do ekonomii cierpienia. O antropologicznych kontekstach życia w późnym kapitalizmie Dr Marcin Boryczko, Uniwersytet Gdaoski Bieda na językach Profesor Maria Mendel, Uniwersytet Gdaoski 13:00 – 13:30 Obiad 13:30 – 14:30 Sesja II BIEDA I EDUKACJA Prowadzenie: Profesor Jolanta Wojciechowska, Uniwersytet Gdaoski O użyteczności radykalnej pedagogiki dla pracy socjalnej Dr Piotr Staoczyk Bieda i bezrobocie na terenach wiejskich a zmiana społeczna przez edukację. Przykład działao na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ w ramach projektu „Akademia Eko-logicznego Rozwoju” Dominik Krzymioski 14.30 – 15.30 PANEL DYSKUSYJNY z uczestnictwem przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i integracji. Podsumowanie i zamknięcie konferencji: prof. Maria Mendel  Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Posiłki dla uczestników będą zapewnione.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani zakwaterowania.  Rejestracja na konferencję trwa do dnia 20 maja 2014 roku i odbywa się za pośrednictwem zgłoszenia w formie e-maila zawierającego imię, nazwisko oraz afiliację, na adres: wnsmb@ug.edu.pl

Patroni i sponsorzy konferencji:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.