Lekcja 3i4, LO 1kl 08

Temat:System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
CEL: ZAPOZNANIE Z SYSTEMEM OBRONNYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAGADNIENIA: 1. Strategia bezpieczeństwa RP 2. Strategia Obronności RP 3. Podsystemy obronne państwa. 4. Podsystem kierowania obronnością kraju. 5. Układ pozamilitarny 6. Organizacja podział i przeznaczenie Sił Zbrojnych RP. 7. Struktura i zadania Obrony Terytorialnej Kraju.
UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ: -uzasadnić potrzebę istnienia systemu obronnego; -wymienić warunki zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo kraju; -wymienić składniki systemu obronnego państwa; - wymienić strukturę i zadania -podsystemów Systemu Obronnego - omówić przeznaczenie Sił Zbrojnych RP, - przedstawić strukturę Sił Zbrojnych po względem podziału administracyjnego i operacyjnego; - wymienić i scharakteryzować Rodzaje Sił Zbrojnych -wymienić i scharakteryzować rodzaje wojsk -przedstawić zadania i strukturę Obrony Terytorialnej Kraju POMOCE: Podręcznik:Smutek str.57-63, , Podręcznik F. Krynojewski , W. Wójcik str.91-95, podręcznik B. Breitkopf str69-79

1. Strategia bezpieczeństwa RP
13 listopada 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński zatwierdził, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten został wydany w oparciu o art. 4a ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zastępuje strategię przyjętą 8 września 2003 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zawiera oficjalną wykładnię polskich interesów narodowych, określa cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa wraz z koncepcją ich osiągania, uwzględniającą zadania dla poszczególnych podsystemów wykonawczych 1.Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa 2.Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

3.Koncepcja bezpieczeństwa narodowego. Cele i zadania sektorowe 3.1. Bezpieczeństwo zewnętrzne 3.2. Bezpieczeństwo militarne 3.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 3.4. Bezpieczeństwo obywatelskie 3.5. Bezpieczeństwo społeczne 3.6. Bezpieczeństwo ekonomiczne 3.7. Bezpieczeństwo ekologiczne 3.8. Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne 4.System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej CELE STRATEGICZNE - wzmacnianie suwerenności politycznej i ekonomicznej Polski, - zapewnienie wzrostu dobrobytu społeczeństwa i poprawy jakości życia obywateli, - unowocześnianie sił zbrojnych i rozwijanie ich zdolności współdziałania z armiami sojuszniczymi, - umacnianie międzynarodowej pozycji i wizerunku Polski oraz zwiększanie jej udziału w kształtowaniu środowiska międzynarodowego. Zadania: • Członkostwo w Unii Europejskiej w istotnym stopniu determinuje podstawy bezpieczeństwa Polski. • W interesie bezpieczeństwa Polski jest umacnianie pozycji Unii w świecie. • Polska opowiada się za rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa.

• Szczególne znaczenie w polskiej poli tyce bezpieczeństwa zachowują stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Polska uznaje, iż mają one strategiczny charakter i będzie zabiegać o dalszy ich rozwój w duchu solidarnegoi zrównoważonego partnerstwa. • Polska rozwija i otrzymuje przyjazne stosunki ze wszystkimi sąsiadami, dążyć będzie do nawiązania i utrzymania równoprawnych i partnerskich stosunków z Federacją Rosyjską

2. Strategia Obronności RP
Stosownie do wyznaczonych celów i zadań strategicznych, Polska utrzymywać będzie system obronności o potencjale gwarantującym sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawianie się wszystkim potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym. Musi on także zapewnić możliwość aktywnego uczestnictwa w bieżących międzynarodowych działaniach prewencyjno-stabilizacyjnych. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej stanowią wszystkie siły i środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych, odpowiednio do tych zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.

3 .Podsystemy obronne państwa.
Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2. (1) Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

System obronności składa się z trzech podsystemów: I. Podsystem kierowania obronnością (system kierowania obronnością państwa); II. Podsystem miltarny (siły zbrojne); III. Pozamilitarne ogniwa ochronne 1. ogniwo informacyjne 2. ogniwo ochronne 3. ogniwo gospodarcze.

4.Podsystem kierowania obronnością kraju.

PODSYSTEM KIEROWANIA OBRONNOŚCIĄ Realizację decyzji państwa w dziedzinie obronności zapewniają organy kierowania na wszystkich szczeblach struktury państwowej - centralnym (resortowym) i terenowym, w tym organy dowodzenia sił zbrojnych - stosownie do swych kompetencji stawiając zadania podległym Jednostkom organizacyjnym lub zlecając zadania obronne innym jednostkom organizacyjnym państwa. Organy kierowania, odpowiadające za realizację zadań obronnych, powiązane informacyjnie i pozostające w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz ze swoim aparatem wykonawczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą tworzą podsystem kierowania obronnością. Podsystem ten, przygotowywany w czasie pokoju, jest zdolny do stosownego rozwinięcia na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa (zewnętrznego kryzysu politycznomilitarnego) i wojny. / Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Rada Ministrów, Wojewodowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów - jako organy sprawujące władzę wykonawczą - są naczelnymi organami kierowania obronnością i wykonują swoje zadania w tym zakresie na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Jest on też Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia jej bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności. Rada Ministrów kieruje obronnością w czasie pokoju, współdziałając z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej. W razie konieczności realizacji zadań szczególnych - wynikających bądź to z potrzeb wyłącznie narodowych, bądź też wykonywanych w ramach NATO lub innych organizacji międzynarodowych - mogą być wprowadzane dodatkowe procedury i tworzone doraźne struktury operacyjne (komitety, zespoły, komisje, pełnomocnicy itp.). W czasie pokoju - zgodnie z zasada cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią całością sił zbrojnych, łącznie z żołnierzami i jednostkami organizacyjnymi wydzielonymi do struktur sojuszniczych, kieruje minister obrony narodowej przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej. Zasadniczym organem planowania strategicznego sił zbrojnych jest Sztab Generalny WP. Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych dowodzą w pełni wszystkimi podległymi wojskami, ponosząc odpowiedzialność za całokształt pokojowej działalności podległych wojsk oraz za przygotowanie ich do działań w czasie kryzysu i wojny. Współpracują z dowództwami sojuszniczymi, w których podporządkowanie wydzielają swoje wojska, a po ich wydzieleniu kierują procesem ich wszechstronnego zabezpieczenia. W razie zaistnienia polityczno-militarnych sytuacji kryzysowych stwarzających pośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, nie będą wprowadzane nadzwyczajne zmiany w ogólnych zasadach kierowania obronnością, a jedynie uruchomione zostaną dodatkowe środki i procedury kierowania reagowaniem kryzysowym. Kierowanie siłami zbrojnymi w czasie kryzysu odbywa się według zasad kierowania pokojowego, Wojskami wydzielonymi .do międzynarodowych zgrupowań, wykonujących zadania w ramach reagowania kryzysowego, dowodzą operacyjnie dowódcy tych zgrupowań. Szczególne rozwiązania wprowadza się na potrzeby kierowania działaniami wojennymi. W warunkach wojennych, jeśli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, funkcję organu ustawodawczego sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Na wniosek Rady Ministrów wydaje on rozporządzenia z mocą ustawy, w tym zwłaszcza dotyczące prowadzenia działań wojennych. Prezes Rady Ministrów zapewnia realizację polityki Rady Ministrów w zakresie obrony państwa, określając sposoby jej wykonania. Na czas wojny uruchamia się Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa, obejmujące stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wyznaczonych przez niego członków Rady Ministrów.

W czasie wojny siłami zbrojnymi dowodzi Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych RP,
mianowany przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Dla zapewnienia bezkolizyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP oraz kierowania nimi w czasie wojny utworzony zostaje Wojenny System Dowodzenia. Proces dowodzenia

odbywa się w systemie narodowym i sojuszniczym. System narodowy zapewnia pełne dowodzenie siłami nie wydzielonymi do struktur NATO oraz dowodzenie pozaoperacyjne wojskami wydzielonymi do zgrupowań sojuszniczych. Po przekazaniu wojsk operacyjnych dowództwom sojuszniczym dowództwa narodowe nadal odpowiadają za szkolenie rezerw oraz uzupełnienie i wsparcie logistyczne przekazanych wojsk, a także zapewniają warunki do przyjęcia sił wzmocnienia na terytorium kraju. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi w pełni siłami zbrojnymi pozostającymi w narodowym podporządkowaniu. Całością wojsk wydzielonych do sił zbrojnych NATO dowodzą operacyjnie wielonarodowe dowództwa sojusznicze, na których decyzje władze polskie mogą wpływać poprzez polityczno-wojskowe organy kierowania NATO. POZAMILITARNE OGNIWA OBRONNE Do podstawowych funkcji pozamilitarnych ogniw obronnych należą: - ochrona ludności i struktur państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i wojny; - zapewnianie materialnych, informacyjnych i duchowych podstaw egzystencji ludności w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu) i wojny; - zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi Sił Zbrojnych RP oraz pozamilitarne wsparcie wojsk własnych i sojuszniczych, prowadzących operacje na terytorium Polski. Wśród ogniw pozamilitarnych występują ogniwa informacyjne, ochronne i gospodarcze, W sensie organizacyjnym funkcjonują one w ramach resortowych i terytorialnych systemów obronności. Ogniwa informacyjne realizują zadania związane z ochroną i propagowaniem polskich interesów na arenie międzynarodowej, informacyjnym osłabianiem przeciwnika oraz umacnianie woli, morale, determinacji obronnej i wytrwałości własnego społeczeństwa w warunkach wojennych.Pełnią także funkcję edukacyjną . realizują zadania związane z alarmowaniem. Ogniwo informacyjne stanowią sieci teleinformacyjne ,systemy łączności oraz media

Ogniwa ochronne realizują zadania związane z zapewnieniem warunków bezpiecznego funkcjonowania struktur państwa oraz ochroną ludności i majątku narodowego przed skutkami zbrojnych i poza zbrojnych oddziaływań kryzysowych i wojennych. Ogniwo ochronne stanowią: policja, straż graniczna, straż miejska , służba więzienna. Szczególną role pełni obrona cywilna.

.

4.Organizacja podział i przeznaczenie Sił Zbrojnych RP.
. 3. 1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 1 a. (2) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mogą brać udział ponadto w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. 2. W skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą jako ich rodzaje: wojska lądowe, wojska lotnicze i obrony powietrznej oraz marynarka wojenna. 3. Rodzaje Sił Zbrojnych składają się z jednostek wojskowych i związków organizacyjnych różnych rodzajów wojsk i służb.

Siły Zbrojne RP - działając w narodowym systemie obronności i systemie sojuszniczym NATO - są gotowe do wykonywania trzech rodzajów zadań strategicznych: a) obronnych (odparcie bezpośredniej agresji na terytorium Polski lub udział w odparciu agresji na inne państwo sojusznicze), b) reagowania kryzysowego (także w ramach misji organizacji międzynarodowych), c) stabilizacyjnych i prewencyjnych (w czasie pokoju). Zadania te są głównym wyznacznikiem kierunków rozwoju i doskonalenia systemu obronności RP, a w szczególności Sił Zbrojnych. I . RODZAJE SIŁ ZBROJNYCH • • • • Wojska Lądowe, Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Rzeczpospolitej Polskiej Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. Siły Powietrzne Ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych Marynarka Wojenna Odpowiada za obronę wybrzeża i wód terytorialnych. • Wojska Specjalne Rzeczpospolitej Polskiej Wojska specjalne wykonują zadania o znaczeniu strategicznym i operacyjnym w okresie pokoju, kryzysu i wojny

II.POD WZGLĘDEM PRZEZNACZENIA SIŁY ZBROJNE DZIELIMY NA : wojska operacyjne wojska obrony terytorialnej. Wojska operacyjne jest to część sił zbrojnych przeznaczona (lub wydzielona) do realizacji zadań bojowych na froncie zewnętrznym. W składzie wojsk operacyjnych przeznacza się doborowe oddziały, związki taktyczne i operacyjne różnych rodzajów sił zbrojnych przygotowanych w czasie pokoju do wielonarodowych sił zbrojnych NATO12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana wchodzi obecnie w skład Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. ponadnarodowy związek operacyjny sił NATO, powołany w 1999. W jego skład wchodzą obecnie oddziały wojsk polskich, niemieckich, duńskich, słowackich, litewskich, łotewskich i estońskich. Siedziba dowództwa w Szczecinie

Wojska obrony terytorialnej - to część sił zbrojnych przeznaczona do prowadzenia działań taktycznych na obszarze kraju. Stanowią je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki, wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych prowadzenia operacji połączonych.

III. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: Śląski Okręg Wojskowy- Wrocław Pomorski Okręg Wojskowy- Bydgoszcz Okręg wojskowy - jest to wyższy związek administracyjny łączący w swym składzie oddziały, związki taktyczne, instytucje i zakłady różnych rodzajów wojsk oraz organów terenowej administracji wojskowej rozmieszczonych na ściśle określonym terenie. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe Wojskowe Komendy Uzup IV. Rodzaje wojsk:

wojska pancerne i zmechanizowane; • wojska aeromobilne; • wojska rakietowe i artylerii; • wojska obrony przeciwlotniczej; • wojska inżynieryjne; • wojska chemiczne; • wojska łączności i informatyki; • oddziały i pododdziały rozpoznania i walki elektronicznej; ponadto: • pododdziały działań psychologicznych; • pododdziały logistyczne;

V.Podział organizacyjny jednostek Sił Zbrojnych

związki operacyjne (tylko na czas wojny) • armia (flota);

związki taktyczne • • • oddziały • • pododdziały • • • batalion (dywizjon, grupa okrętów III i IV rangi); kompania (bateria, szwadron, eskadra, okręt III rangi); pluton, (klucz, okręt IV rangi); pułk (dywizjon okrętów II rangi, okręt I rangi, grupa okrętów II rangi); samodzielny batalion (samodzielny dywizjon, samodzielna eskadra, dywizjon okrętów III i IV rangi, okręt; korpus (okręg wojskowy); dywizja (flotylla okrętów); brygada (brygada okrętów);

5.Struktura i zadania Obrony Terytorialnej Kraju.

Obrona terytorialna jest jedną z form prowadzenia przez państwo obrony powszechnej. Obejmuje przygotowanie sił i środków do realizacji zadań wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, prowadzenia samodzielnych działań bojowych oraz ratowniczych. Prowadzona jest na całym terytorium kraju. Skupia i koordynuje działania pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz sił zbrojnych.Obrona terytorialna realizuje swoje zadania przez siły obrony terytorialnej (OT), w skład których wchodzą terytorialne organy dowodzenia, wojska obrony terytorialnej, jednostki zmilitaryzowane i inne jednostki czasowo podporządkowane terytorialnym organom dowodzenia wraz z obiektami operacyjnego przygotowania obszaru kraju. Wojska obrony terytorialnej wchodzą bezpośrednio w skład Sił Zbrojnych RP. Ich zasadniczym zadaniem jest wspieranie działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne oraz obrona przydzielonych rejonów i obiektów. Do zadań jednostek OT należy także wspomaganie formacji obrony cywilnej w likwidacji skutków klęsk żywiołowych.Na szczeblu centralnym funkcjonuje Zarząd Obrony Terytorialnej umiejscowiony w strukturach Sztabu Generalnego WP. Pełni on funkcję organu o charakterze koncepcyjnym i organizacyjno-planistycznym, jednocześnie koordynując współpracę ze sferą pozamilitarną.W latach 2001-2003 zakłada się kontynuowanie, reorganizacji wojsk obrony terytorialnej stosownie do wielkości środków budżetowych wydzielonych na ten cel. Przewiduje się, że siły OT liczyć będą od sześciu do siedmiu brygad czasu "P." (1 BOT - Gdańsk; 2 BOT - Mińsk Mazowiecki; 3 BOT - Zamość; 14 BOT - Przemyśl, 18 BOT - Białystok; 23 BOT Gliwice a także 22 Brygada Piechoty Górskiej OT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful