2

Spis treści:
Słowo od redakcji— Anna Hołowko

Wielkanoc, czy coś?
Czekoladowe zające na sklepowych półkach, majonez i jajka w promocji, koszyczki, kurczaczki, bazie, pisanki – ak, zdecydowanie zbli!a si" Wielkanoc# W ym roku wyją kowo pó$no, aczkolwiek przynajmniej bez śnie!nej pokrywy i mrozu# %la &rona s udenckie&o w zasadzie sprowadza si" o ylko do jedne&o – W'()*+ ,ako, !e sama w &łowie mam o hasło, a myślenie w ym świą ecznym szale przychodzi delika nie mówiąc opornie, s reszcz" si"# -acie przed sobą nowy numer .-i"dzy /e&ałami0+ W nim słów kilka o elek ronicznym rynku czy elniczym, 1inansowaniu społecznościowym dla biblio ek, coś dla 1anów ksią!kowych imprez i2 Właściwie o przekonajcie si" sami# %odam jeszcze, !e nasze 3oło )aukowe szykuje si" na pewne zmiany# -o!e odczujecie je ju! w nas "pnym numerze? 4 mo!e jeszcze nie? 5o rzymamy Was w niepewności# 5ozos aje mi w imieniu całej /edakcji !yczy6 wszys kim wesołych świą , smaczne&o jajka, mokre&o dyn&usa, a przede wszys kim pi"knej po&ody, spokoju i świą eczne&o wypoczynku#

2

Nowe rozwiązania dla Bibliotek—Weronika Dziadul 3 Koło naukowe, konferencja naukowa—Anna Hołowko Co e-czytali Polacy w 2 !" roku# — Piotr Rudera

5

9

$e%ozytoria, biblioteki, arc&iwa cyfrowe — Jagoda Rycharska 14 '(iB) ( co dalej# — Sylwia Łamasz, Magdalena Mazur, Dorota Walorska Book*ania— Patrycja Nowik

17

19

W imieniu /edakcji 4nna 7ołowko
MIĘDZY REGAŁAMI
Adres redakcj ! Rada redakc+j%a! (eronika $)ia#ul, %nna &o'o"ko, *atr+,ja http://pkn-umk .blogspot.com -o"ik, *iotr .u#era
87-100 Toruń, ul. Bojarskiego 1 tel. 697 462 977 e-mail: pkn umk!"p.pl

KWIECIEŃ 2014 (17)
K&rek(a! %nna &o'o"ko -k'ad! %nna &o'o"ko, *iotr .u#era .r&jek( &k'adk ! %nna &o'o"ko

"# ek$% k&'a! #r $orota $egen Redak(&r %ac)e*%a! %nna &o'o"ko

Zes#,' redakc+j%+!
/+l"ia 0amas), 1ag#alena 1a)ur, 2ago#a .+,3arska $orota (alorska

PISMO WYDAWANE PRZY INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOLOGII

3

Nowe rozwiązania dla bibliotek, czyli finansowanie społecznościowe
Weronika %ziadul Wraz z rozwojem 8n erne u i porali społecznościowych eks remalnie nasilił si" po encjał społeczności wir ualnej# 9mianie ule&ły kanały komunikacji, inaczej robimy zakupy i inaczej pos rze&amy o oczenie# )as ąpił rozkwi sek ora usłu&owe&o i pows ały nowe modele biznesowe, w ym crowd1undin&u, k óry złamał wszelkie &ranice i bariery realizacji projek ów inwes ycyjnych# Crowd1undin&, czyli 1inansowanie społecznościowe w świadomości in ernau ów is nieje od niedawna# :o nowoczesny i niezwykle e1ek ywny sposób na pozyskiwanie środków 1inansowych za pomocą małych wpła od społeczności wir ualnej# Wys arczy z&łosi6 pomysł na jednej z pla 1orm crowd1undin&owych# 5rojek em mo!e by6 dowolny produk , usłu&a lub przedsi"wzi"cie# )as "pnie pomysłodawca o rzymuje własną s ron" z opisem inicja ywy i promuje ją# ;połecznoś6 mo!e wpłaca6 dowolną sum" pieni"dzy na rozwój projek u, a w zamian o rzyma6 na&rod" <np# ksią!k", k órą współ1inansuje=# 8n erne mo!e by6 rampoliną do kariery, dając ka!demu mo!liwoś6 realizacji marze># )ie ma właściwie ka e&orii, k óra nie nadaje si" do prezen acji na poralu 1inansowania społecznościowe&o, w celu zebrania kapi ału# Crowd1undin& mo!e posłu!y6 jako narz"dzie rozwoju w szcze&ólności kul ury i sz uki, w ym biblio ek# W ?@A? roku na wspaniały pomysł wpadły rzy biblio ekarki z warszawskiej 5ra&i# 5os anowiły s worzy6 5raską Biblio ek" ;ąsiedzką od pods aw, nie posiadając !adnych 1unduszy# 5rojek z&łosiły na polskim serwisie Bees1und#com# 5anie chciały zebra6 C@@ zł na zakup kanap, jednak projek s ał si" ak popularny, !e biblio eka o rzymała od dziewi" nas u darczy>ców a! A?@@ zł, przewy!szając przyj" y wcześniej cel 1inansowy# Wspierający mo&li o rzyma6 w zamian wyją kowy eDlibris, bąd$ ksią!k"# 3olejnym przykładem jes inicja ywa ksi"&arni mul imedialnej .Eran&llowanie0, k óra miała na celu cy1ryzacje dos "pne&o zbioru ksią!ek i bezpła ne udos "pnienie ich u!y kownikom Cy1rowej Biblio eki# /ównie! na świecie is nieją niezliczone inicja-

4

Tak wygląda nowo powstała Praska Biblioteka Sąsiedzka

ywy crowd1undin&owe wspierające rozwój czy elnic wa# 5rzykładowo projek s worzenia mini biblio eczek w obr"bie mias a %eroi , czy or&anizowanie działa> promujących czy elnic wo wśród dzieci#

Detroit (USA). Mini biblioteka dost pna dla ka!dego

8nicja ywy z&łaszane przez społecze>s wo są ró!norodne# '&romną popularnością cieszą si" projek y wydawnicze# Fwia owy lider 1inansowania społecznościowe&o 3icks ar er#com, zako>czył sukcesem od ?@A? roku prawie AG ysi"cy projek ów publikacji ksią-

!ek# W ym czasie, je&o polski odpowiednik, 5olak5o ra1i#pl, zako>czył ?H projek y wydawnicze# 5or al crowd1undin&owy In&lue#i jes w całości poświ"cony promowaniu ksią!ek# ; rona a zach"ca au orów i wydawców, aby udos "pniali własne ksią!ki na licencji Crea iJe Commons# )a In&lue#i społecze>s wo na&radza wórców, k órzy z&odzili si" uwolni6 ksią!ki# %o ej pory por alowi udało si" udos "pni6 publicznie ponad A@@ publikacji# 8dea 1inansowania przedsi"wzi"6 wcią! si" rozwija i mo!na si" spodziewa6, !e nadal b"dzie cieszyła si" coraz wi"kszym zain eresowaniem ze s rony inernau ów, o czym świadczą coraz lepsze s a ys yki polskich por ali# ,es o o&romne pole do popisu dla lokalnych biblio ek, wys arczą ch"ci, dobry pomysł i promocja wśród znajomych i na por alach społecznościowych# 5omysłów jes wiele, chocia!by wy-

5

remon owanie publicznej biblio eki, wydanie czasopisma naukowe&o, zor&anizowanie warsz a ów, spo kania au orskie&o,

"i#kstarter.#o$% s&inansowane pro'ekty wydawni#ze

czy u1undowanie czy ników# Kdy zacznie pojawia6 si" coraz wi"cej projek ów skierowanych do odbiorców, mo!na mie6 nadzieje, !e spo kają si" one z zaineresowaniem wi"kszej &rupy

osób# )a co szczerze licz", bo jes em przekonana, !e projek y crowd1undin&owe jeszcze nie raz nas, pasjona ów czy elnic wa, pozy ywnie zaskoczą#

Koło naukowe, konferencja naukowa – przecież to N ! "ryzie#
4nna 7ołowko szoś6, k óra .wiedząc lepiej0 ni&dy nie skon1ron uje swojej wizji kon1erencji naukowej z jej rzeczywis ym obrazem# :a wi"kszoś6, k óra uparcie wierdzi, !e koło naukowe o ylko doda kowe obcią!enie dla ich i ak ci"!kie&o s udenckie&o !ycia, a średnia ocen poni!ej H,L o powód dla k óre&o ym bardziej nie ma co ws "powa6 w szere&i .kujonów0# )ies e y, nie są o rzadkie po&lądy wyznawane przez s uden ów, k órzy ak właśnie widzą kwes ie kół i kon1erencji naukowych# Chocia! powszechnie wiadomo,

9 czym kojarzy6 si" mo!e ermin .kon1erencja naukowa0? 5ierwsza myśl, jaka przyjdzie do &łowy wi"kszości czy elników o .z niczym przyjemnym0# 9apewne b"dzie o a wi"kszoś6, k óra ni&dy nie in eresowała si" działalnością naukową w s udenckich or&anizacjach i uczes nic wem w wydarzeniach z ym związanych, a zwłaszcza kon1erencjach naukowych# B"dzie o a wi"k-

6

!e sy uacja przeds awia si" w aki sposób, nik nie jes w s anie do ko>ca poją6 dlacze&o ak właśnie jes # Bo dlacze&o s udenci ak niech" nie ws "pują w szere&i s udenckich or&anizacji naukowych? %lacze&o nie chcą nawe biernie uczes niczy6 w kon1erencjach naukowych, cz"s o do nich adresowanych? :ema kon1erencji naukowych pojawia si" na łamach .-i"dzy /e&ałami0 nie przypadkowo# ' ó! dnia G marca ?@AH roku na naszym Wydziale )auk 7is orycznych, a dokładniej w budynku Colle&ium 7umanis icum, miała miejsce kon1erencja naukowa .4rchi ek ura i wizualizacja in1ormacjiM 3on eks 9awar oś6-I!y kownik)arz"dzia0, or&anizowana przez kooperujące z nami 3oło )aukowe ;pecjalis ów 8n1ormacji, działające ak!e przy 8ns y ucie 8n1ormacji )aukowej i Bibliolo&ii I-3# ' wydarzeniu ym wspominał w os a nim numerze -i"dzy /e&ałami mój redakcyjny kole&a 5io r /udera# 'czywiście dru!yna 5rasoznawcze&o 3oła )aukowe&o równie! obecna była na kon1erencji, k óra odbywała si" w sali /ady Wydziału Colle&ium 7umanis icum I-3 w :oruniu# )a AL z&łoszonych uczes ników przypada6 miały cz ery sesje ema yczne, k óre o&ólnie reprezen owały ema y pos rze-

&ania, badania i ksz ał owania kul ury in1ormacyjnej# 5oszcze&ólne re1era y prezen owały bardziej konkre ne ema y oscylujące wokół y ułowych za&adnie> archi ek ury i wizualizacji in1ormacji# 9łośliwoś6 rzeczy mar wych i na&łe nieoczekiwane wydarzenia, kNóre lubią przy ra1ia6 si" ka!demu, nie pozwoliły do rze6 wszys kim prele&en om, ale wi"kszoś6 cała i zdrowa do arła do :orunia i o z całkiem dalekich zaką ków, jak np# z (ublina czy 3rakowa# 3on1erencja rozpocz"ła si" punk ualnie o OMP@ i cho6 odbywała si" w ak ukochany przez wszys kich pią ek, z same&o rana ścią&n"ła całkiem poka$ny łum słuchaczy# 9 czasem słuchaczy nieco ubyło, jednak Ci obecni inensywnie wsłuchiwali si" w problema yk" poruszaną przez prele&en ów# /e1era y przeds awiały si" ró!nie, jedne wy&łaszane były emocjonująco i ener&icznie, inne bardziej powolnie i jednos ajnie z pełnym zachowaniem powa&i, ka!dy jednak wnosił o .coś0 do omawiane&o za&adnienia# 5oszcze&ólne sesje, k órych liczba os a ecznie wyniosła rzy, ko>czyła bardziej, czy e! mniej !ywa dyskusja, w k órej ch" nie uczes niczyli ak!e wykładowcy akademiccy, licznie obecni na kon1erencji# Wszyscy uczes nicy i &oście mo&li ak!e liczy6 na &o-

7

rącą kaw", coś słodkie&o na przekąsk", a prele&enci ak!e na pyszny obiad, k óre&o przy&o owaniem zajął si" wszys kim znany, biblio eczny bar .4daś0# Cho6 koniec nas ąpi6 miał dobrze po &odzinie AG, kon1erencja zako>czyła si" pomi"dzy &odziną ALQAR <o czym przede wszys kim zadecydowała mniejsza liczna prele&en ów, ni! zakładano=# 9ako>czyła ją dyskusja podsumowująca, k óra nies e y zdawała si" by6 nieco oporna <a mos1era

(&i#'alny plakat pro$o#y'ny $ar#owe' kon&e) ren#'i "oła *a+kowego Spe#'alist,w -n&or$a#'i

pią ku, kon1erencyjnych emocji i zm"czenia przesileniem wiosennym in ensywnie dawała si" we znaki= oraz &łosowanie na najlepiej wy&łoszony re1era i najlepsze wykonanie prezen acji mul i-

medialnej, b"dącej uzupełnieniem re1era u# )a&rodzeni zos aliM Weronika %ziadul za doskonałą prezen acj" mul imedialną, -arcin 3arwowski, k óry z&arnął podwójne owacje – za dru&ą najlepszą prezen acj", oraz najlepszy re1era na kon1erencji, a ak!e Krze&orz Kajewski zajmując dru&ie miejsce w walce o y uł en sam y uł# Cho6 o1icjalne zako>czenie kon1erencji naukowej odbyło si" na miejscu, w Colle&ium 7umanis icum, o nieo1icjalny koniec nas ąpił na oru>skiej ; arówce, na k órej cz"ś6 prele&en ów i słuchaczy, zwłaszcza członkowie obu kół naukowych <5rasoznawcze&o i ;pecjalis ów 8n1ormacji=, spo kali si" na in e&racji, podsumowując, analizując i ciesząc si" zako>czeniem, jak!e udanej kon1erencji, k óra ju! przeszła do his orii uniwersy eckich .ba alii0 naukowych# 5rzy okazji kró kie&o sprawozdania z oru>skiej, marcowej kon1erencji, chciałam poruszy6, co zacz"łam ju! uprzednio - problema yk" niech"ci s udenckiej społeczności do podejmowania inicja ywy działa> naukowych, k óra jednoznacznie kojarzą si" z .zakuwaniem0 po nocach, średnią ocen najlepiej L,@ oraz s ypendium naukowym dla wybi nych# )ies e y sy uacja jes zła, cho6 nie wiem czy ylko przy naszym kie-

8

runku, czy na innych ak!e# ;ama, jako pełniąca funkcję 5rzewodniczącej 3oła )aukowe&o, mo&" po wierdzi6, i! z roku na rok coraz mniej osób ma ch"6 udzielania si" w s udenckich or&anizacjach o charak erze naukowym, co jes dla mnie absolu nie niezrozumiałe, &dy! działalnoś6 aka ma zdecydowaną przewa&" zale nad bardzo nikłymi wadami# 5o pierwsze s uden ma okazj" wykaza6 si" wśród łumu, zos aje ym samym zapami" any przez rówieśników oraz wykładowców, a Ci os a ni mają dobrą pami"6, k óra mo!e okaza6 si" bardzo pomocna podczas oceniania na konkre nym przedmiocie# 'czywiście nie chc" mówi6, i! udział w kon1erencji naukowej zapewni nam lepszą ocen", bo ak nie jes , ale -'S* przyczyni6 si" do e&o, !e wykładowca we$mie pod uwa&" prac" poza zaj"ciową, ambicj" oraz samodzielnoś6 naukową podczas oceniania# 3iedy jes eśmy ju! przy ocenach pami" a6 nale!y, i! działalnoś6 naukowa realizowana w s udenckich kołach jes punk owana do s ypendium rek ora, k óre nie jes wcale małą kwo ą# %lacze&o nie pomóc sobie w zdobyciu &o? :ym bardziej, i! s ypendium naukowe wią!e si" z pewnym pres i!em, wyró!nieniem, a nie uwierz", !e jakakolwiek osoba nie lubi czu6 si" wyró!niona,

rzecz jasna w pozy ywnym sensie# )as "pna sprawa o mo!liwości poznania nowych ludzi oraz miejsc# 3on1erencje naukowe odbywają si" w całej 5olsce, od Kda>ska, po 3a owice# ,es o doskonała okazja wyjazdu, k óry mo!e okaza6 si" a>szy ze wz&l"du na uczelniane do1inansowania# Czy! o nie rewelacyjna sposobnoś6 aby uda6 si" w miejsce, do k óre&o nie b"dzie ni&dy okazji pojecha6? 4by pozna6 ciekawych, wórczych ludzi, zawrze6 nowe przyja$nie? :ym bardziej, !e posiadanie znajomych na dru&im ko>cu 5olski ak!e mo!e okaza6 si" po!y eczne – zawsze mo!na ich odwiedzi6 1undując sobie wakacyjny wyjazd, czy majówk", w pełni poświ"ci6 czas na u rwalenie kon ak u i ak ywne sp"dzenie czasu np# na zwiedzanie okolic dane&o miejsca# 5onado uczes nicy kon1erencji zawsze o rzymują pakie y z upominkami i ma eriałami najcz"ściej z danej uczelniQmias a lub od sponsorów kon1erencji# )ie chciałabym, aby en ma erialny aspek był jedynym powodem dla k óre&o k oś zdecyduje si" na kon1erencj", aczkolwiek jes o niezaprzeczalna zale a, &dy! w pakie ach znajdują si" całkiem miłe niespodzianki# Wady? *wen ualnie jedna – poświ"cenie czasu na s worzenie własne&o re1era u, co przy dobrej or&anizacji i przemyśleniu ema-

9

u wcale nie rwa dłu&o# 5y am wi"c - czy o wszys ko brzmi $le? -oje powy!sze wyliczenia mo&ą wy&ląda6 nieco e&ois ycznie i samolubnie# 5rzy ym wszys kim dodam jednak, i! jako są o na pewno plusy ak ywności naukowej, nie znam osoby, k óra kierowałaby si" ylko i wyłącznie akimi pobudkami w swoim pos "powaniu# Wszys ko zaczyna si" od ch"ci# Chcie6 zrobi6 coś krea ywne&o T wszys kie powy!-

sze ar&umen y U W;:V5I,V %' 3'W4 8 ,4%V )4 3')E*/*)C,V+ 4 przecie! działalnoś6 w kole o nie ylko wyjazdy, ale ak!e cała &ama mo!liwości, zaj"6 i realizowanych projek ów, k óre o1erują ró!ne koła naukowe# 9aem ; udencie+ Czy chcesz zrobi6 w swym s udenckim bycie coś wórcze&o dla wszys kich, a z korzyścią dla siebie? 9a em ws ąp w szere&i koła naukowe&o i zacznij działa6+

$o e%czytali &olacy w '()* roku+ ,naliza rynku prasy elektronicznej
5io r /udera związane z ukierunkowanym, ławiejszym dos "pem do szersze&o zakresu reści lepszej jakości# Wyniki zeszłorocznych bada> p # +ia,noza -%ołecznyc& zac&owa. czytelniczyc& w obr/bie %ra-y drukowanej i cyfrowej pokazują, !e odbiorcy najcz"ściej korzys ają z prasy cy1rowej w domu, na kompu erach s acjonarnych lub lap opach# Wyra$ne&o zain eresowania ym se&men em prasy nie wida6 nawe wśród u!y kowników able ów, k órzy cz"ściej wykorzys ują do prze&lądania reści prasowych kompu er# ,ak łumaczą au orzy przywoływane&o badania – .wynika o z 1ak u, !e able wcią! jes cz"s o swe&o rodzaju mobilnym elek ronicz-

9 bada> czy elnic wa przeprowadzonych dla 8zby Wydawców 5rasy przez ins y u -illward Brown wynika, !e O@,? proc# badanych jeszcze ni&dy nie kupiło prasy w wersji cy1rowej# 4naliza wyników sprzeda!y na rynku prasowym z os a nie&o roku, pozwala dos rzec endencj" wzros ową w przypadku e&o ypu prasy# ,ednocześnie ju! AG,LX badanych określa jako prawdopodobny zakup e-prasy w cią&u najbli!szych A? miesi"cy# Wśród powodów zain eresowania prasą cy1rową, 5olacy wskazują e

10

nym &ad!e em, uzupełnieniem kompu era, przed k óre&o ekranem wielu u!y kowników sp"dza wi"kszoś6 swoje&o dnia# 9 able u korzys a si" wówczas w podró!y czy w innych sy uacjach braku dos "pu do kompu era# )ie mo!na wi"c liczy6 na wzros czy elnic wa reści w 1ormie elekronicznej b"dący bezpośrednim sku kiem wzros u popularności urządze> mobilnych0# W rapor ach 9wiązku 3onroli %ys rybucji 5rasy wydawcy sprawozdają dwa rodzaje e -wyda>M pierwszy o cy1rowe odzwierciedlenie wydania drukowane&o - w ym przypadku sprzeda! wlicza si" do średniej sprzeda!y o&ółem, a dru&i o mu acje cy1rowe, k óre mo&ą ró!ni6 si" od wyda> drukowanych, np# zawiera6 doda kowe reści# W swojej analizie zdecydowałem si" na wyłączenie mu acji cy1rowych, ze wz&l"du na ich w dalszym cią&u mar&inalny udział w rynku <za 8 półrocze roku ?@AP YKaze a WyborczaY – AAOR e&z#, Y/zeczpospoli aY – PGG e&z#, a Y5arkie Kaze a KiełdyY – ?HH e&z#=# W 5olsce na omias jedynie C@ spośród HAO y ułów obj" ych kon rolą 93%5 publikuje e -wydania <s an na czerwiec ?@A? roku=, a zaledwie R posiada zw# mu acj" cy1rową# 9&odnie z pro&nozami przy&o owanymi w ramach badania

społecznych zachowa> czy elniczych w obr"bie prasy drukowanej i cy1rowej, mo!na przypuszcza6, !e endencja spadku sprzeda!y prasy codziennej si" u rzyma# ;kala współczy elnic wa jes z jednej s rony łumaczona dos "pnością y ułów w wersji cy1rowej, z dru&iej jednak osobis ą pre1erencją cz"ści czy elników# 'becnie proporcje czy elnic wa w ym se&mencie wynoszą AMRP, ale jak przewidują pro&nozy – za L la znaczna liczba u!y kowników drukowanych dzienników zamieni papier na 1orm" elek roniczną – wówczas proporcje mo&ą wynosi6 ?MA <z przewa&ą czyelników radycyjnych=# %ynamicznie zmieniająca si" sy uacja na rynku prasowym uwidacznia si" w wysokości sprzeda!y za ?@AP rok, kiedy o drukowane dzienniki zano owały ALX spadek wielkości sprzeda!y, z jednoczesnym A@X przyros em w se&mencie dzienników cy1rowych# Wszys kie y uły poddane analizie w ramach e&o opracowania po wierdziły rend spadku sprzeda!y drukowanych e&zemplarzy

11

i jednoczesne&o wzros u sprzeda!y e&zemplarzy cy1rowych# 9miany wida6 ak!e biorąc pod lup" &rup" kon rolowanych przez 93%5 czasopism, k óre w ubie&łym roku s raciły R,OX na sprzeda!y drukowanych e&zemplarzy, ale wzros sprzeda!y cy1rowej na poziomie L?,PX w pewnym sensie rekompensuje s ra y 1inansowe wydawców# 4naliza y ułów czasopism wykazała w P przypadkach <.5oli yka0, .)ewsweek 5olska0, .Wpros 0= wzros sprzeda!y cy1rowej z jednoczesnym wzros em sprzeda!y drukowanej lub u rzymaniem podobne&o rz"du wielkości sprzeda!y drukowanej z począ ku i ko>ca ?@AP roku# 5ozos ałe y uły le&i ymizują en sam kierunek co prasa codzienna# 5ro&nozy do yczące współwys "powania w se&mencie czasopism dwóch 1orm, wyra$nie po wierdzają mocno zarysowany rend

szybkie&o wzros u sprzeda!y e&zemplarzy cy1rowych, przy jednoczesnym s osunkowo niewiel-

kim spadkiem radycyjnych wyda># Wedłu& zapowiedzi ju! za L la proporcje u!y kowników drukowanych czasopism i cy1rowych prak ycznie si" wyrównają# $o zate- e%czytali &olacy w '()* roku+ W s yczniu łączna średnia sprzeda! e-wyda> poddanych analizie R y ułów dziennikówM ./zeczpospoli ejY, .%ziennika Kaze y 5rawnejY, .Kaze y WyborczejY, .5ulsu Biznesu0, .Kaze y 5oda kowej0 i .Kaze y 5olskiej Codziennie0 si"&n"ła ?? ys# e&zemplarzy, co oznacza, !e była wy!sza o ?@ proc# ni! rok wcześniej – wynika z danych 9wiązku 3on roli %ys rybucji 5rasy# 5odobną zmian" zaobserwowa6 mo!na, biorąc pod uwa&" sprzeda! ze s ycznia ?@AP i ?@AH roku, kiedy o PP dzienniki spośród PL, k óre posiadają wersj" cy1rową, zano owały ACX wzros sprzeda!y# /ośnie sprzeda! e -wyda> dzienników o&ólnopolskich i re&ionalnych# W przypadku y ułów adresowanych do biznesu - e-wydania s anowią ju! kilkanaście procen sprzeda!y o&ółem# %ziennikiem z najwi"kszą sprzeda!ą e-wyda> w 5olsce jes Y%ziennik Kaze a 5rawnaY <8n1or Biznes= - w ?@AP roku średnia sprzeda! wyniosła <średnia dzienna= CCOA e&z# 3olejna jes Y/zeczpospoli aY <Kremi -edia= – LRCO e&z#, a rzecia

12

Gazety codzienne
Tytuł Dziennik Gazeta Prawna Rzeczpospolita Gazeta Wyborcza Puls Biznesu Gazeta Podatkowa Gazeta Polska Codziennie śr. sprz. cyfrowa 2013 8991 5689 2046 2247 1418 380 styczeń '13 7500 4566 2073 2098 905 516 styczeń '14 8964 7391 1922 2508 938 353 Zmiana 1464 2825 -151 410 33 -163 Zmiana w % 19,5% 61,9% -7,3% 19,5% 3,6% -31,6%

.r,dło/ analiza własna na podstawie raport,w 0"DP

YKaze a WyborczaY <4&ora ;4= – ?@HR e&z# %alej znalazły si" dwa kolejne dzienniki biznesoweM Y5uls BiznesuY <Bonnier Business 5olska= – ??HG e&z# i YKaze a 5oda kowaY <Ko1in= – AHAC e&z# 's a ni poddany analizie y uł o&ólnopolski, o .Kaze a 5olska Codziennie0 ze średnim wynikiem sprzeda!y na poziomie PC@ e&z# -aciej Wik orowski podkreśla, !e ?@X war ości całe&o rynku, o war oś6 prze ar&u -inis ers wa ;praw 9a&ranicznych na dos aw" prasy cy1rowej# 5rzy oczone w ekście wyniki sprzeda!y po wierdzają ez", !e y uły

posiadające du!ą iloś6 reści o ema yce ekonomicznej i prawnej są liderami sprzeda!y wyda> cy1rowychM %K5 – PO,GX całej sprzeda!y cy1rowych dzienników, /zeczpospoli a – ?L,GX, 5uls Biznesu – A@X, podczas &dy np# Kaze a Wyborcza – OX <dane 93%5 ?@AP=# Wynika o przede wszys kim z 1ak u, !e odbiorcami prasy cy1rowej są &łównie ins yucje, nie indywidualni nabywcy# )ajwi"kszy – blisko R?X wzros sprzeda!y zarejes rowała ./zeczpospoli a0, ale dzi"ki rządowym zamówieniom, o innych dziennik jes liderem sprzeda!y#

Czasopisma
Tytuł Polityka Newsweek Polska Wprost Tygodnik Do Rzeczy W sieci Tygodnik Powszechny śr. sprz. cyfrowa 2013 5323 4367 2130 1456 775 649 styczeń '13 1564 1396 2226 1555 674 490 styczeń '14 8237 5530 1903 1734 1135 936 Zmiana 6673 4134 -323 179 461 446 Zmiana w % 526,7% 396,1% -14,5% 11,2% 168,4% 191,0%

.r,dło/ analiza własna na podstawie raport,w 0"DP

13

.%ziennik Kaze a 5rawna0, bo o nim mowa – dzi"ki ej ransakcji jednocześnie najwi"cej spośród R analizowanych y ułów s racił na sprzeda!y drukowanych e&zemplarzy <-P?,LX=# ,edyny z ej &rupy dzienników y uł, k óry w obu 1ormach sprzeda!y zano ował znaczne spadki sprzeda!y, o .Kaze a 5olska Codziennie0, k óra w cią&u A? miesi"cy s raciła ?OX czy elników radycyjnych wyda> i ?LX w przypadku wersji elek ronicznych# ;y uacja nieco si" ró!ni w przypadku rynku czasopism cy1rowych, w k órym rozpowszechnianie w du!ej mierze związane jes z rynkiem klien ów indywidualnych# 'becnoś6 y ułów posiadających swoje cy1rowe odpowiedniki jes znacznie mniej liczna ni! w przypadku &aze codziennych, chocia! biorąc pod uwa&" ponad ?@@ y ułów czasopism kon rolowanych przez 93%5, ok# ?@X dys rybuuje cy1rowe wersje# 9miany na rynku czasopism cy1rowych wida6 &ołym okiem# %owodem na dynamicznie rozwijającą si" sy uacj", są rosnące z roku na rok wyniki sprzeda!y# 9aledwie w cią&u os a nie&o roku wyniki sprzeda!y ze s ycznia ?@AP roku i analo&iczne&o okresu ?@AH roku zwi"kszyły swoją war oś6 o LL,HX# Wobec akie&o wzros u, za zasadne mo!na uzna6 wyniki bada> -illward Brown, z k órych

wynika, !e w najbli!szym roku ponad AGX badanych określa jako prawdopodobny zakupienie cy1rowych odpowiedników czyanej prasy# Wyniki sprzeda!y R poddanych analizie y ułów czasopism <.5oli yka0, .)ewsweek 5olskaZ, .Wpros Z, [:y&odnik %o /zeczy0, .:y&odnik 5owszechny0, .W sieci0= przynoszą jeszcze op ymis yczniejsze wyniki# )a przes rzeni e&o same&o okresu zarejes rowano przyros sprzeda!y o ponad ?HRX# (iderem sprzeda!y wśród y&odników opinii jes .5oli yka0, k óra zano owała jednocześnie rekordowy – pi"ciokro ny – wzros sprzeda!y cy1rowej w cią&u roku <8 ?@AP -\ 8 ?@AH=, posiadając blisko ?@X udział w ym se&mencie rynku# /elaywnie wysoki wzros sprzeda!y cy1rowej uzyskał )ewsweek 5olska, plasując si" na dru&im miejscu pod ym wz&l"dem, z blisko H-kro nym wzros em na przes rzeni roku i ARX udziałem# ,edyny spośród R analizowanych czasopism – Wpros – zarejes rował spadek sprzeda!y o AH,LX, przy CX udziale w analizowanym se&mencie# W niewielkim s opniu zmieniła si" sy uacja .:y&odnika %o /zeczy0, k óry co prawda zyskał AAX w przypadku sprzeda!y, ale wyniki z poszcze&ólnych miesi"cy ule&ały znacznym wahaniom# Idziały w ryn-

14

ku e&o periodyku s anowią L,HX, co plasuje &o na H miejscu spośród analizowanych y ułów# %zi"ki znacznemu przyros owi liczby odbiorców elek ronicznych wersji – y&odnik .W sieci0 oraz .:y&odnik 5owszechny0 wyra$nie umocniły swoją pozycj" na rynku prasowym, zyskując na

przes rzeni roku odpowiednio ARCX i AOAX# W kon ekście mało op ymis ycznych wyników czy elnic wa ksią!ek, mo!na uzna6 za budujące pro&nozy czy elnic wa prasy na najbli!sze L la <łącznie drukowanej i cy1rowej=, k óre ma wzrosną6 o H-AR proc# -niejszy udział

.epozytoria, biblioteki, arc/iwa cyfrowe % czy jest jakaś r0żnica+
,a&oda /ycharska wych jes niewielkie# W wyniku o&romniej liczby zasobów ak!e nie wiemy e! po pros u &dzie szuka6# %la e&o w dalszej cz"ści ar ykułu wska!" ró!nic" pomi"dzy repozy oriami, biblio ekami i archiwami cy1rowymi oraz przeds awi" kilka ich przykładów# Irodzonym poszukiwaczom ak!e przyda si" mała pow órka, &dyby przypadkiem coś niecoś z zaj"6 im umkn"ło# 'mawiane przeze mnie narz"dzia wys "pują w sieci 8n erne i mają na celu wspieranie edukacji, nauki, po encjału in elek ualne&o oraz innowacyjne&o społecze>s wa# 3olejnym ich wspólnym celem jes ochrona obiek ów i zabezpieczenie ich dla przyszłości# /ealizują e zamiary poprzez umo!liwienie wszys kim zain eresowanym do arcia w ła-

Cho6 naszym s uden om 9arządzania 8n1ormacji i Bibliolo&ii narz"dzia e powinni by6 dobrze znane, nie zapominamy o 1akcie, i! nie ka!dy nasz czy elnik o s uden nasze&o kierunku i urodzony poszukiwacz in1ormacji### 'kaza6 si" mo!e, !e wielu z nas w sumie z nich korzys a, a nasza wiedza o repozy oriach, biblio ekach i archiwach cy1rowych jes dosy6 mała# )a repozy oria, biblio eki czy archiwa cy1rowe nie na ra1iamy cz"s o podczas wyszukiwania cze&oś za pomocą wyszukiwarek in erne owych ypu Koo&le# Eak yczne pozycjonowanie zasobów biblio ek, archiwów oraz repozy oriów cy1ro-

15

wy i swobodny sposób do zasobów wiedzy oraz cennych zaby ków kul ury# ,ak wida6 archiwa, biblio eki, repozy oria cy1rowe posiadają kilka cech wspólnych, lecz mi"dzy nimi, a dokładniej ich zawar ościami, is nieje ró!nica# Biblio eki cy1rowe – o najbardziej znane nam narz"dzia, charak eryzujące si" ym, !e &romadzą i udos "pniają zasoby zdi&i alizowane z ró!nych $ródeł i o ró!nym s a usie cywilnoprawnym# )ajcz"ściej są o jednak dokumen y dos "pne w domenie publicznej# %okumen y z owej domeny o ma eriały, na k óre wy&asły ju! prawa au orskie, co w konsekwencji wpływa na o, i! w biblio ekach cy1rowych wi"kszoś6 zasobów o publikacje s arcze# %okumen ami, k óre mo!emy znale$6 w e&o ypu biblio ekach są oczywiście ksią!ki, czasopisma, r"kopisy, mapy, dzieła sz uki, ulo ki, plaka y, ekslibrisy, pocz ówki i inne# Wi"kszoś6 biblio ek cy1rowych swoją działalnoś6 opiera na zasadach o war e&o dos "pu, lecz ak!e mo!emy si" spo ka6 z o&raniczonym dos "pem np# na zasadzie rejes racji ins y ucji lub u!y kowników# 5ierwsze biblio eki cy1rowe w 5olsce pows awały w la ach dziewi"6dziesią ych ]] wieku, dziś na omias działa ich ju! kilkadziesią # Wi"kszoś6 pol-

skich biblio ek uczes niczy w Eederacji Biblio ek Cy1rowych, o k órej wi"cej dowiedzie6 mo!emy si" na s ronie in erne owej www0fbc0%ionier0net0%l# 5od ym samym adresem w zakładce wy-zukiwanie, mamy mo!liwoś6 wyszukiwania zasobów ze wszys kich uczes niczących w niej biblio ek cy1rowych# 'becnie w Eederacji Biblio ek Cy1rowych bierze udział A@@ jednos ek# ;ą wśród nich biblio eki cy1rowe poszcze&ólnych ośrodków kul uralnych po wszelkie&o rodzaju ins y ucje# Ciekawymi biblio ekami cy1rowymi, k óre polecam sąM 5olona www0%olona0%l , ' wórz 3sią!k" otworzk-iazke0%l, Cy1rowa Biblio eka %ruków Ilo nych www0cbd0id0uw0edu0%l# 3ujawsko 5omorska Biblio eka Cy1rowa www0k%bc0u*k0%l , Biblio eka - u l i m e d i a l n a www0biblioteka0teatrnn0%l# /epozy oria cy1rowe coraz cz"ściej pojawiające si" w środowisku akademickim, s ają si" powoli narz"dziem rozpoznawalnym obok biblio ek cy1rowych, lecz bardzo cz"s o uznawane są za nie na zasadzie synonimu# /ó!nica mi"dzy repozy orium a biblio eką jes jednak du!a# W repozy oriach znajdziemy dokumen y, k óre od począ ku pows ały w 1ormie cy1rowej# 3olejna ró!nica o sposób doboru zasobów# %okumen y do repozy oriów są

16

przekazywane przez au orów na wolnych licencjach w 1ormie depozy u# 9biory w repozy oriach cy1rowych są .współczesne0 w porównaniu z ymi w biblio ekach cy1rowych# 5rzy&lądając si" ró!nym repozy oriom, mo!emy zauwa!y6 ich ró!nice w &romadzonych ma eriałach np# repozyoria &romadzące reprin y, ar ykuły z czasopism czy dokumen y urz"dowe# %ominujące są repozy oria ins y ucjonalne, nas "pnie zaś dziedzinowe# )ajrzadziej mo!emy si" spo ka6 z repozy oriami in erdyscyplinarnymi i rządowymi# 4 jakie ypy dokumen ów mo!emy znale$6 nie s osując podziału na yp repozy oriów? ;ą o ar ykuły z czasopism, niepublikowane rapor y i dokumen y robocze, rozprawy dok orskie i dyser acje naukowe, biblio&ra1ie, ksią!ki iQlub ich 1ra&men y, maeriały kon1erencyjne, obiek y audiowizualne i mul imedialne# W repozy oriach spo ka6 mo!emy si" ak!e, lecz ju! w mniejszym s opniu, z ma eriałami akimi jakM pa en y, aplikacje kompuerowe lub bazy danych# 'becnie wszys kie repozy oria mo!na przeszukiwa6 na por alu 'pen %'4/ <%irec ory o1 'pen 4ccess /eposi ories= www0o%endoar0or,# Ciekawymi polskimi repozy oriami, k óre polecamM /epozy orium Cy1rowe Eilmo eki )arodowej www0re%ozytoriu*0fn0or,0%l, /epo-

zy orium Cen rum ' war ej )auki www0de%ot0ceon0%l, /epozy orium Cy1rowe 8ns y u ów )aukowych www0rcin0or,0%l, /epozy orium Cy1rowe 5oloników www0re%cyfr0%l# W archiwach cy1rowych znajdziemy w zasadzie akie same obiek y jak w biblio ekach i repozy oriach cy1rowych# 5rzewa!ającymi ma eriałami są jednak zdj"cia, 1ilmy, &ra1iki, na&rania muzyczne# /ó!nica mi"dzy biblio ekami i repozy oriami, a archiwami cy1rowymi jes aka, !e zawar e zbiory w archiwach są zbiorem obiek ów niemających ju! bie!ącej war ości u!y kowej, na omias posiadają one war oś6 his oryczną# 4rchiwa cy1rowe są najmniej znane z omawianych przeze mnie narz"dzi# Wynika6 o mo!e z &rupy docelowej odbiorców# -imo !e archiwa cy1rowe są dos "pne na zasadzie o war ości, o najcz"s szymi u!y kownikami ich są his orycy, socjolodzy czy e! badacze, naukowcy innych dziedzin# War o zapozna6 si" z poni!szymi archiwami cy1rowymiM )arodowe 4rchiwum Cy1rowe www0nac0,o10%l, 5ubliczne Cy1rowe 4rchiwum 4&nieszki 'sieckiej www0arc&iwu*a,nie-zkio-ieckiej0%l, 4rchiwum -uzyki Wiejskiej www0arc&iwu**uzykiwiej-kiej0%l# 5rzy okazji war o e! wspomnie6 o projekcie -zukaj w arc&iwac&, o

17

k órym in1ormacje znajdziemy pod adresem in erne owym www0-zukajwarc&iwac&0%l # ,e&o pods awowym celem jes udos "pnienie w 8n ernecie opisów ma eriałów archiwalnych z archiwów pa>s wowych i innych ins y ucji kul ury, z&romadzonych w 9in e&rowanym ;ys emie 8n1ormacji 4rchiwalnej 9o;84# %os "p do serwisu ak!e jes bezpła ny# 5o kró kim omówieniu i przejrzeniu podanych przykła-

dów, zapewne ka!dy zauwa!ył ró!nic" pomi"dzy narz"dziami, k óre są ema em owe&o ar ykułu# Wiedza o danych ró!nicach, a ak!e o is nieniu biblio ek, repozy oriów i archiwów cy1rowych zapewne przyczyni si" do wzbo&acenia wszelkich ma eriałów, k óre b"dziemy przy&o owywa6 do ró!nych celów# -o&ą one okaza6 si" e! war ościowymi miejscami wpływającym na rozwoju zain eresowa> i naszych hobby#

1 i23 i co dalej+
$zyli rozważania trzec/ studentek b4dącyc/ na 5wylocie6
na %ni 3ariery zor&anizowane przez ; owarzyszenie 48*;*C oraz Biuro 3arier I-3# (iczyłyśmy &łównie na pomoc w odpowiedzi na zadawane sobie py anie# 5odchodząc do ró!nych przeds awicieli 1irm, k óre uczes niczyły w ar&ach, nie rudziłyśmy si" udając zain eresowanie konkre ną spółką, ale py ałyśmy wpros M .; udiujemy 9arządzanie in1ormacją i bibliolo&i"# Czy po naszym kierunku jes praca?0# 3u naszemu zaskoczeniu, po rozmowie z kilkoma przeds awicielami, nie o rzymałyśmy szcze&ółowej odpowiedzi# 9a em zrezy&nowane i smu ne ;ylwia Wamasz, -a&dalena -azur, %oro a Walorska

7mm2 Właśnie2 8 co dalej? :akie py anie coraz cz"ściej pojawia si" w naszych &łowach# Sylwia: ,a zaczynam nowy kierunek s udiów# Co myślicie o 8n1orma yce? 7orota: -o!e spełni" swoje dłu&o skrywane marzenie i zos an" łumaczem j# an&ielskie&o? 8a"dalena: )ie pozos aje nic inne&o jak kariera w elemarke in&u# ^-= W poszukiwaniu inspiracji .na !ycie0 wybrałyśmy si"

18

z powodu braku perspek yw, mając prawie łezk" w oku, pos anowiłyśmy wróci6 na kolejne zaj"cia# )a&le naszą uwa&" przykuło jedno s oisko# )ie wyró!niało si" niczym szcze&ólnym, wi"c !adna z nas wcześniej &o nie dos rze&ła# ,e&o przys ojny, spo&lądający w naszym kierunku przeds awiciel, zach"cał nas przyjaznym uśmiechem2 )o i podeszłyśmy# 5o wcześniejszych doświadczeniach raczej nie wierzyłyśmy, !e uzyskamy konkre ną odpowied$ na nasze zmar wienia# 4le co nam szkodzi, podeszłyśmy zadając nasze s andardowe py anie i ku naszemu zdziwieniu, en właśnie 5an, wiedział !e is nieje aki kierunek jak 8n1ormacja )aukowa i nie wią!e si" on z ekonomią# Izyskałyśmy wi"c rze elne in1ormacje# 5raca jes + 8 o jeszcze po naszym kierunku+ :ylko szkoda, !e w 3rakowie i we Wrocławiu2 Bo am właśnie są wielkie 1irmy porzebujące speców zarządzania wiedzą# Wi"c czy!by przeprowadzka po obronie? 8 co eraz? 9os awi6 rodziców, przyjaciół, chłopaka? Sylwia: :o aka okazja+ )ie mo!emy e&o zmarnowa6+ Czekają na )4;+ 7orota: Eajna perspek ywa, ale znowu przeprowadzka? 8a"dalena: 4le jak o ak - zos awi6 całe do ychczasowe !ycie

dla pracy? 5o kró kiej, nieco burzliwej dyskusji, s wierdziłyśmy jednoznacznie, !e o jednak nie dla nas# )asun"ły si" wnioskiM )ik nam nie za&waran uje, !e po przeprowadzce i rekru acji o akura -_ zos ałybyśmy przyj" e do :*, pracy# Có!2 ;zkoda# 9apowiadało si" 1ajnie# ,ednak co dwie, a w zasadzie rzy &łowy, o nie jedna, wpadłyśmy wi"c na kolejną opcj"# Sylwia na"le krzykn4ła: *j, dziewczyny+ 9akładamy biuro in1obrokerskie+ 7orota: :o nie jes wcale &łupi pomysł2 8a"dalena: /acja+ 8n1obroker o przecie! zawód przyszłości# 5omysł biura in1obrokerskie&o rozwijał si" w naszych &łowach ju! od s udiów licencjackich# )a począ ku nieśmiało ylko rozmawiałyśmy mi"dzy sobą# 5rzecie! był o dopiero pierwszy i dru&i rok, ale z czasem coraz odwa!niej, ym bardziej, !e jes o całkiem realne rozwiązanie, bo s a ys yki mówią i! w ?@?@ roku b"dzie o zawód .na czasie0# %lacze&o by nie spróbowa6? W ramach powszechnie rządzącej na s udiach zasady PD9, jes eśmy 9war e, 9&rane i 9or&anizowane+ 3a!da z nas, in eresuje si" odmienną specjalnością, ale razem worzymy jednoś6# -o!e o s rzał w dziesią k"?

19

Kdyby nasze powy!sze plany nie wypaliły - zawsze pozos aje opcja nr P# 5odą!ając za .powołaniem0, praca w zawodzie biblio ekarki o e! dobry wybór# 3 oś musi przełama6 powszechnie obowiązujące s ereoypy pracy w biblio ece# :ylko czy nas am zechcą? Có!, pomysłów jes kilka# )a ile zos aną one zrealizowane - czas poka!e2 5óki co, bierzemy si" za pisanie kolejne&o rozdziału ma&is erki# 'brona ju! wkró ce+ ^-=

skupią si" we Wrocławskim :ea rze Współczesnym oraz 3inie )owe 7oryzon y# 5ro&ram przewiduje wiele ciekawych spo ka> m# in#M Y,"zyki obceY k óre&o celem jes przeds awienie nowości za&ranicznych w polskim łumaczeniu - pojawią si" u au orzy z Ikrainy, 7iszpanii i ; anów 9jednoczonych# Ees iwal zaplanowano na ?H - ?R kwie nia ?@AH#

Bookomania - &dzie
wybra6 mo!e si" miłośnik ksią!ki i !ycia li erackie&o
5a rycja )owik Warszawskie :ar&i 3sią!ki, mi"dzynarodowa impreza na k órej wys awcy z 5olski oraz wielu innych krajów prezen ują nowości wydawnicze i swoją indywidualną o1er "# :owarzyszy jej równie! wiele innych wydarze> m# in#M Ees iwal 3omiksowa Warszawa podczas k óre&o spoka6 b"dzie mo!na wielu au orów z kraju i za&ranicy, uczes niczy6 w panelach, dyskusjach i wykładach - zaś w s re1ie au o&ra1ów zdoby6 b"dzie mo!na wymarzony podpis ulubionych wórców narracji obrazkowej# :ar&i odby-

3a!dy k o jes miłośnikiem ksią!ek i zaan&a!owany jes społecznie oraz kul uralnie nie mo!e prze&api6 ciekawych wydarze> związanych z li erackim świa kiem# 5or (i eracki Wrocław o jeden z najwi"kszych w 5olsce 1es iwali li erackich# 'd ?@@C cz"ścią imprezy jes przyznanie )a&rody 5oe yckiej ;ilesius w rzech ka e&oriachM za całoksz ał wórczości, debiu i ksią!k" roku# :e&oroczne wydarzenia

20

wa6 si" b"dą w dniach ?? - ?L maja ?@AH# Bi& Book Ees iJal o mi"dzynarodowa impreza wspierająca czy elnic wo we wszys kich współczesnych 1ormach# ;kłada si" z wielu spo ka>, warsz a ówa ak!e najró!niejszych &ier i akcji# Wszys ko o odbywa6 si" b"dzie w niezwykłych budynkach, przes rzeni mias a oraz plenerze# Całoś6 podzielona jes na kilkanaście bloków ema ycznych m#in#M Y:aka pi"kna his oriaY - seria spo ka> poświ"cona 5olsce przedwojennej# ,edne z ciekawszych wydarze> o li eracki mara on z udziałem &wiazd czy próba bicia rekordu świa a w liczbie osób czy ających na wolnym powie rzu# Ees iwal en or&anizowany jes w Warszawie i zaplanowany na AH - AL czerwca ?@AH# Wszys kich miłośników ksią!ki oraz dobrej zabawy serdecznie zach"cam do udziału#