You are on page 1of 104

Arkusz1

Strona 1
Nr umowy Wydzia Strona umowy Przedmiot umowy Data zawarcia
1 GGN CP Andrzej Motyka Franciszek Caban Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,7144 a 2007-01-02
8 Or CP 2007-01-02
15 KP D !"ze# $og%sz $roda ! 2007-01-02
16 KP D &alina 'r(dkiewicz 2007-01-02
17 KP D )o*asz M+drek 2007-01-04
19 KP CP 2007-01-01
21 SIR CP 2007-01-04
26 KP CP ,ydawnictwo -.ietrzak/ 2007-01-04
27 n CP 2007-01-07
29 GK A Aneks do %*owy nr '0111112333 z dnia 12.31.2333 r. 2007-01-04
!0 " D .456) MA407)56' )o*asz $akalarczyk 2007-01-04
!1 KP D 4enata ,o8kiewicz 2007-01-01
!4 SIR CP 2007-01-11
!5 #$%&'K CP Dari%sz D(bski 2007-01-02
!6 CP 'rzegorz Madej 2007-01-02
!7 KP D 98awo*ir :*ijewski 2007-01-01
!8 GGN CP 2007-01-08
41 GGN CP 9tanis8aw 0awczy;ski, Miros8awa 0awczy;ska 2007-01-09
46 GK CP $og%s8aw ,(ca8a 2007-01-10
49 GK ( 7lbieta $%czkowska 2007-01-17
50 GGN CP $i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci 2007-01-05
52 KP D 2007-01-02
5! GK CP $ogdan $artnik 2007-01-12
54 GK CP Andrzej .acek Mark%sz"w 2007-01-08
55 GK CP 0rzyszto# 0o8acz 2007-01-10
56 SIR CP 2007-01-02
57 SIR ( 2007-01-05
58 SIR ( 2007-01-04
59 SIR ( 2007-01-0!
60 SIR ( 2007-01-0!
Rodzaj
umowy
.rzedsi+biorstwo &andlowo > )ecniczne 9?.<6
9p. z o. o. $og%s8aw '%staw ,alde*ar 0r"lik
0onserwacja %rz(dze; instalacji oddy*iania klatki
scodowej oraz sterowania a%to*atycznego
za*ykania drzwi ppo. w b%dynk% przy %l.
6ar%towicza @A
0oncert kol+d zespo8% Dzieci z $rod( oraz g"rali
podczas Festiwal% $oego 6arodzenia w dni%
3B.31.2337 r.
0oncert kol+d zespo8% !azz a#ter &or%s oraz
wokalistki Anety D(bskiej podczas Festiwal%
$oego 6arodzenia w dni% 32.31.2337 r.
0oncert kol+d zespo8% Aaron podczas Festiwal%
$oego 6arodzenia w dni% 34.31.2337 r.
Centr%* 5nicjatyw Artystycznyc > $i%ro
0oncertowe Mariola Cagojska
4ealizacja oprawy artystycznej Festiwal% $oego
6arodzenia w dniac 1DB stycznia 2337 r.
.rzedsi+biorstwo $%dowy Dr"g i Most"w 9p. z o. o.
!an%sz Dr"d
$%dowa %l. 4%dlickiego o d8%go=ci @1E *
6abycie 1E3 szt. alb%*"w pro*ocyjnyc -F%blin
Miasto spotkania ,scod% i Cacod%/ w wersji
j+zykowej polsko > angielskiej
$ank .olska 0asa <pieki 9A Anita 0rawczyk .awe8
$8aszczak
?dzielenie odnawialnego kredyt% w rac%nk%
bie(cy* na #inansowanie bie(cej dzia8alno=ci
Miejskie .rzedsi+biorstwo 0o*%nikacyjne > F%blin
9p. z o. o. 'rzegorz !asi;=ki
.rzygotowanie gra#iczne p%blikacji pro*ocyjnej do
dr%k% w czterec wersjac j+zykowyc w zwi(zk% z
realizacj( projekt% )?4G9)G0A $7C '4A65C >
.ro*ocja o=rodk"w t%rystycznyc 7%roregion% $%g
,yst+p zespo8% 0alejdoskop podczas Festiwal%
$oego 6arodzenia w dni% 1 stycznia 2337 r.
.rzedsi+biorstwo $%dowlane -D7F)AD0/ Agnieszka
0rzy=piak
,ykonanie odwodnienia liniowego przy boisk% do
pi8ki r+cznej i siatk"wki, z*ody#ikowanie
istniej(cego ciek% przebiegaj(cego wzd8%
ogrodzenia stalowego oraz podwyszenie drzwi
wej=ciowyc na boisko 55 Fice%*
<g"lnokszta8c(cego i*. &et*ana Ca*ojskiego przy
%l. <grodowej w F%blinie.
?trzy*anie w sta8ej gotowo=ci sprz+t% poarniczego
tj. 9a*ocod% poarniczego *arki -F%blin/ o
n%*erze rej. F? 1B227, znajd%j(cego si+ na
wyposaeni% <cotniczej 9tray .oarnej >
4atownictwo ,odne w F%blinie
#$%&'K
?trzy*anie w sta8ej gotowo=ci sprz+t% poarniczego
tj. 9a*ocod% poarniczego *arki -9tar 244/ o
n%*erze rej. F?C H247, znajd%j(cego si+ na
wyposaeni% <cotniczej 9tray .oarnej >
4atownictwo ,odne w F%blinie
0oncert kol+d zespo8% 4%bin i .er8a podczas
Festiwal% $oego 6arodzenia w dni% E stycznia
2337 r.
Fir*aD?s8%gi 4e*ontowoD$%dowlane )ade%sz
Marcewka
De*onta 9zopki $oonarodzeniowej na .lac% ,8.
Iokietka w dniac 3H.31.2337 > 1B.31.2337 r.
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego w F%blinie przy %l. Ciepielewskiego 11 o
powierzcni 43 *2, stanowi(cego cz+=J dzia8ki nr
1A@11 Kobr. @1, ark. 1L, z przeznaczenie* pod ziele;.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
,yp8ata kwoty 1333 z8 tyt%8e* zwrot% koszt"w
leczenia za %raz nadgarstka w zwi(zk% z %padkie*
na codnik%
,ycena dzia8ki po8oonej w Mwidnik% obj+tej
wyk%pe* pod realizacj+ lotniska
0rzyszto# 'oleniewski
Dystryb%cja plakat"w w zwi(zk% z realizacj(
projekt% -Anielskie .rzed*ie=cie/ w dni% 3E.31.2337
r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. z o. o. )ade%sz Fija8ka
Czyszczenie separatora typ 7C<.?4 133D1333 przy
%l. D+bowej w F%blinie
7%geni%sz .i+tas
,yp8ata kwoty 4A11, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej
!adwiga $ad%cowska
,yp8ata kwoty E7@B, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Dari%sz !awniak
,yp8ata kwoty H337, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Alicja .opieko
,yp8ata kwoty 4E4B, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Arkusz1
Strona 2
61 SIR ( Ada* Coro= 2007-01-04
62 SIR ( 2007-01-04
6! SIR ( 2007-01-04
64 SIR ( Antoni ,ronowski 2007-01-0!
65 SIR ( !"ze# $ielecki 2007-01-0!
66 SIR ( !adwiga '%z 2007-01-05
67 SIR ( 2007-01-05
68 SIR ( &alina .i"rko 2007-01-0!
69 SIR ( 0arolina )ryb%lska 2007-01-05
70 SIR ( Marta 0owalczyk 2007-01-05
71 SIR ( Anna ,ici;ska 2007-01-05
72 SIR ( !adwiga )roJ 2007-01-05
7! SIR ( 2007-01-05
74 SIR ( 2007-01-0!
75 SIR ( 2007-01-0!
76 SIR ( !anina ,"jtowicz 2007-01-04
77 KP D Mari%sz 9tryjecki 2007-01-02
78 KP CP MaN Media Art 9p. z o. o. 0rzyszto# ,i=niewski ,ykonanie koncert% kol+d w dni% 3B.31.2337 r. 2007-01-02
79 SIR CP 2007-01-15
80 GGN CP Carz(dzanie 6ier%co*o=cia*i 'rzegorz !aniec 2007-01-02
82 A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski Aneks do %*owy z dnia 3@.3H.233B r.
8! GK CP 2007-01-09
84 GK CP 2007-01-09
85 P 2007-01-10
86 Or ' .iotr Franaszek 2007-01-02
87 Or ' 0rzyszto# I(tka 2007-01-02
88 Or ' Mica8 0rawczyk 2007-01-02
89 KP D ,8adys8aw 9te#an 'rzyb 2007-01-02
91 GK CP )o*asz 08os 4ady*no 2007-01-18
94 GGN CP Cenon 0o8odziej Anna 'rzywaczewska Dzierawa na okres 13 lat gr%nt% o pow. @,3BEB a 2007-01-29
95 KP D 2007-01-19
96 KP D 2007-01-19
,yp8ata kwoty 1442, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Alicja Cbira;ska
,yp8ata kwoty 2122, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Feopold 9zwajewski
,yp8ata kwoty 1E24, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty B@3@, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty AEE4, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty BE1A, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
Fec Fotter
,yp8ata kwoty 1B43, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty @E24, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty 71@3, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty @AH, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty @7@A, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty 11 7AE, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania
za szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
9tanis8awa 'ry*%za
,yp8ata kwoty B733, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,ac8aw D%browski
,yp8ata kwoty E3AA, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,ac8aw D%browski
,yp8ata kwoty E@B3, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
,yp8ata kwoty EB1, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
<pracowanie gra#iczne plakat% -Anielskie
przed*ie=cie/
.rzedsi+biorstwo )ecniczno > ?s8%gowe 7F70)4A
9p. z o. o. !an%sz 'aw8owski
,ykonanie o=wietlenia %licznego podwieszonego
wzd8% %l. 9acs"w
Carz(dzanie i ad*inistrowanie nier%co*o=ci(
po8oon( w F%blinie przy %l. M8y;skiej 2E
n
M.< 95)A F%blin Miros8aw 9oko8owski Andrzej
.ietrkiewicz
.odstawienie i opr"nianie koszy %licznyc w
rejonie nr 5
0<MD70< 9p. z o. o. ,ojciec F%tek
.odstawienie i opr"nianie koszy %licznyc w
rejonie nr 55
n
F%belska 5zba 4olnicza 4obert !ak%biec 0rystyna
Marcz%k
9porz(dzenie spis% os"b %prawnionyc do
g8osowania do rady powiatowej F%belskiej 5zby
4olniczej
<piniowanie dla .rezydenta Miasta projekt"w
nowyc proced%r dotycz(cyc konk%rs"w Miasta
F%blin w s#erze k%lt%ry
,draanie z*ian organizacyjnyc w ?rz+dzie Miasta
F%blin z wy8(czenie* 0ancelarii .rezydenta
,draanie z*ian organizacyjnyc w 0ancelarii
.rezydenta
.rowadzenie cere*onia8% podczas wizyt delegacji z
kraj% i z zagranicy w 4at%sz% Miejski* oraz inny*
*iejsc% wskazany* przez za*awiaj(cego
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Marek 9zczodrak
.rzygotowanie tre=ci *erytorycznyc oraz
kons%ltacje zwi(zane z tworzenie* strony
internetowej projekt% -.rogra* wspierania %dzia8%
w i*prezac targowyc F%blinD$rze=JDI%ck/
Marek 9zczodrak
.rzygotowanie tre=ci *erytorycznyc oraz
kons%ltacje zwi(zane z elektroniczny* katalogie*
i*prez targowyc w ra*ac projekt% -.rogra*
wspierania %dzia8% w i*prezac targowyc F%blinD
$rze=JDI%ck/
Arkusz1
Strona !
97 KP D 2007-01-19
98 KP D 7wa $ia8ek 2007-01-19
99 KP D Mica8 ?rba;ski 2007-01-19
100 KP D 2007-01-19
101 Or CP .iotr 9awicki 2007-01-0!
102 Or CP Mari%sz 0alita 2007-01-0!
10! #SA ' 2007-01-15
104 GGN CP 2007-01-0!
105 SIR A 2007-01-15
106 SIR CP )?470 !?65<4 $artosz )%rek 2007-01-15
107 GGN CP 2007-01-16
108 SIR CP CC7'70< 9p. z o. o. .iotr Czec 2007-01-12
109 GGN CP 7wa <lejarz 2007-01-!1
110 GGN CP 2007-01-!1
111 Or ' ?rsz%la Czajkowska 2007-01-08
112 GK A Aneks do %*owy 6r @2E71'01C.1233B 2007-01-11
11! Or ' 2007-01-25
114 Or CP DA)A 9p. z o. o. Czes8aw Data 2007-02-01
115 I) CP Doradztwo 'ospodarcze 9A Andrzej '8owacki 2006-04-24
116 CP &alina $og%s8aw 5lona $og%s8aw Dzierawa na okres 13 lat gr%nt% o pow. 3,11AH a 2007-02-01
117 Or CP 2007-02-01
118 GK CP 2007-01-2!
119 GK P 2007-01-!1
120 Or CP ,ytworzenie i dostarczenie dr%k"w 2007-01-18
121 SIR CP 2007-01-22
122 SIR CP 2007-01-2!
12! GGN CP Magdalena $orowska 5lona $og%s8aw Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 3,A1HA a 2007-02-05
124 GGN CP Agnieszka $orowska 5lona $og%s8aw Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,3BB@ a 2007-02-05
125 GGN CP !anina <rda ,ies8awa 6astaj Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 3,4HBB a 2007-02-05
126 GK A 0atarzyna 0%dyba Aneks do %*owy 6r '012EH1EAB1233@
127 GK A Aneks do %*owy 6r 1@241'01C.1233B 2007-01-2!
129 #SS CP 2007-01-!0
1!0 Or CP ,ytworzenie i dostarczenie dr%k"w 2007-01-17
1!4 #SS ' 2007-01-02
1!5 #SS ' 98awo*ir $liOni%k 2007-01-02
1!6 #SS ' 2007-01-02
1!7 #SS ' Maria 9t+pie; 2007-01-02
1!8 #SS ' 2007-01-02
7wa Cabrotowicz
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
angielski, 8(cznie 13 stron, tekst"w zwi(zanyc z
elektroniczny* katalogie* i*prez targowyc
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
rosyjski, 8(cznie 13 stron, tekst"w zwi(zanyc z
elektroniczny* katalogie* i*prez targowyc
,ykonanie projekt% gra#icznego elektronicznego
katalog% i*prez targowyc
Andriy 9aPentes
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
%krai;ski, 8(cznie 13 stron, tekst"w zwi(zanyc z
elektroniczny* katalogie* i*prez targowyc
,ykonanie analizy zgodno=ci sprz+t%
ko*p%terowego dostarczonego do %rz+d% Miasta
F%blin w wynik% za*"wienia p%blicznego nr <r.Q5QD
@411.6D17313B
,ykonanie analizy zgodno=ci sprz+t%
ko*p%terowego dostarczonego do %rz+d% Miasta
F%blin w wynik% za*"wienia p%blicznego nr <r.Q5QD
@411.6D17313B
Mari%sz 5bowicz
9prz(tanie plac% targowego przy %l.
0r%czkowskiego 8(cznie z przyleg8y* trawnikie*
Cak8ad ?s8%g 'eodezyjnyc '7< s.c. ,8adys8aw
9*olak
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ekR %l. M8y;ska, %l. 6ad8(czna, al. .i8s%dskiego,
al. )ysi(clecia
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
Aneks do %*owy 6r 14@@19i41C.1233B
,ykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w %l.
0ocanowskiego w F%blinie
<kr+gowe .rzedsi+biorstwo 'eodezyjno >
0artogra#iczne w F%blinie 9p. z o. o. 9tanis8aw
Marg%l
.rowadzenie ko*pleksowej obs8%gi Cespo8%
?zgadniania Dok%*entacji .rojektowej Miasta
F%blina w 2337 r.
,ykonanie elektronicznej werski wielobranowego
projekt% b%dowlano > wykonawczego przeb%dowy
klasztor% powizytkowskiego przy %l. .eowiak"w 12
6aje* lokal% *ieszkalnego nr @B o pow. 24,21 *2
%syt%owanego w b%dynk% przy Al. 4ac8awickic 22$
,ojciec ,iater
6aje* lokal% *ieszkalnego nr 4@ o pow. 47,H7 *2
%syt%owanego w b%dynk% przy %l. 0ra;cowej 7BA
9porz(dzenie sprawozdania dla potrzeb
,ojew"dzkiego ?rz+d% 9tatystycznego dotycz(cego
os"b za*eldowanyc w Mie=cie F%blin na pobyt
czasowy
S505 s.j. 98awo*ir Dziew%lski )o*asz .or+bny
.olska F%ndacja <=rodk"w ,spo*agania 4ozwoj%
'ospodarczego <5C .<FA6D )eresa $ogacka
.rzeprowadzenie analizy *oliwo=ci poszerzenia
teren"w prze*ys8owyc w obr+bie Miasta F%blin
Dostarczenie po @23 szt. s8odyczy na i*prez+
k%lt%ralno > o=wiatow( dla dzieci
<pracowanie strategii integracji danyc w ?rz+dzie
Miasta F%blin
G*n
.4<!70) 0?F)?4A s.c. 0atarzyna Arbaczewska >
Matys $og%s8aw $yrski
<rganizacja i prowadzenie dw"c i*prez k%lt%ralno
> o=wiatowyc dla dzieci pracownik"w ?rz+d%
Miasta F%blin w dni% 3@.32.2337 r.
F%blin 'rand &otel Manage*ent 9p. z o. o.
Agnieszka Maz%rkiewicz
<ddanie *iejsc w pasie drogowy* %licy dla potrzeb
parkowania na prawac wy8(czno=ci na
wydzielony* stanowisk% postojowy*
D56'< s.c. Al#reda Mydlarz Anna Ma*czarz
.oroz%*ienie dotycz(ce rozwi(zania %*owy z dnia
23.12.1AA@ r.
D4?0 > &?4) Marek $%lniak
F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t 5nynieryjnyc
9p. z o. o. 9zy*on ,iak
,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. Feszka w
F%blinie
.racownia .rojektowa '4AF5) Czes8awa 0la%da
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
przy8(czy kanalizacji sanitarnej w %l. Feszka w
F%blinie
.rzedsi+biorstwo .a;stwowej 0o*%nikacji
9a*ocodowej !acek 9e*cz%k
Marian ,ojecki
0orzystanie przez '*in+ F%blin z *iejsca
zawieszenia na siatce ogrodzeniowej posesji
planszy in#or*acyjnej o tre=ciR Miejski Cesp"8 ds.
<rzekania o 6iepe8nosprawno=ci w F%blinie %l.
)et*ajera 21
9G9)7M > '4AF Dr%karnia Agencja 4ekla*owo >
,ydawnicza !an%sz Faskowski
Agnieszka .rzygoda > Dreer
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
7wa ,awr%c
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
F%cyna Me8gie=
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
Arkusz1
Strona 4
1!9 #SS ' 'rayna $ielecka 2007-01-02
140 #SS ' Mari%sz Maz%r 2007-01-02
141 #SS ' Dari%sz !ezior 2007-01-02
142 #SS ' 2007-01-02
14! #SS ' !adwiga Mac 2007-01-02
144 #SS ' 7lbieta $iernacka 2007-01-02
145 #SS ' 9tanis8aw Fis 2007-01-02
146 #SS ' ,ac8aw Czajka 2007-01-02
147 #SS ' Mari%sz Fisek 2007-01-02
148 #SS ' 2007-01-02
149 #SS ' Magdalena 9alawa 2007-01-02
150 #SS ' Marianna D%da 2007-01-02
151 #SS ' 2007-01-02
152 #SS ' 2007-01-02
15! #SS ' 0rystyna 'arbarz 2007-01-02
154 Or CP M.,i0 9p. z o. 0rystyna $ryzek !olanta trznadel Dostawa wody z %rz(dze; wodoci(gowyc 2007-01-05
155 Or CP 2007-01-15
156 Or CP 2007-01-2!
157 Or CP 2007-01-17
158 #SS ' 0rzyszto# D%dzi;ski 2007-01-02
159 SIR CP 2007-01-16
160 SIR A 2007-02-05
161 SIR A Aneks do %*owy 954 6r 2BH1112@12332 2007-01-09
162 SIR A Aneks do %*owy 954 6r 1471111312334 2007-01-09
16! SIR CP 2007-01-11
164 SIR CP 2007-01-29
165 GK CP ?s8%gi .rojektowe 4yszard 9te#an Czop 2007-02-05
166 #SS ' !"ze# 9arzy;ski 2007-01-02
167 GGN A Aneks do %*owy %yczenia z dnia @3.11.2334 r. 2007-02-05
170 Or CP 2007-01-15
171 Or CP 2007-01-15
172 Or CP 2007-01-15
17! Or CP .rzedsi+biorstwo .rywatne AFCA4 Fec :%ber 2007-01-15
174 Or CP 0+pa A%to > Centr%* 7lbieta 0+pa Marek 0+pa 2007-01-15
175 Or CP AF)79) 9yste*y Cabezpiecze; Cezary .oj*aj 2007-01-15
176 Or CP 9A$A) 9p. z o. o. Andrzej <strowski 2007-01-15
177 Or CP 7?4< MA407)56' 9p. z o. o. ,ies8aw ,ieleba 2007-01-15
178 Or CP ..&.?. C&A4<6 Andrzej D+bi;ski 2007-01-15
179 Or CP 2007-01-15
180 Or CP 2007-01-15
181 Or CP 2007-01-15
182 GK A Andrzej i )o*asz .rzywara Aneks do %*owy 6r E@E1'01C.1233B 2007-01-!1
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
Marek )orbicz
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
Agnieszka 0opiel
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
7wa 'awrysz%k > $8ac
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
$og%s8awa ?rbani%k
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
)yssen0r%pp 7lePator 9p. z o. o. .iotr Certa
0onserwacja dOwig"w w zakresie i w spos"b
%stalony instr%kcj( wytw"rcy
$5?4<D.l%s F.A. F%cyna 0optyra
9przeda 23 szt. toner"w TBE11Q do dr%karki
laserowej &. Faser !et 2423
$5?4<D.l%s F.A. F%cyna 0optyra
9przeda 4E szt. toner"w TEA4AQ do dr%karki
laserowej &. Faser !et 1@23
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t 5nynieryjnyc
9p. z o. o. 9zy*on ,iak
$%dowa %l. ks. $rzozowskiego w F%blinie o
d8%go=ci 1B7,23 *
4ejonowy Cwi(zek 9p"8ek ,odnyc Cbigniew
<niszcz%k Anna 08os
Aneks do %*owy 6r 223219i41C.1233B
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A o=wietlenia drogowego przy %l. !aw8owskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A o=wietlenia drogowego %l. .oligonowej na
odcink% od %l. ,yrwasa do granicy *iasta
<pracowanie projekt% na b%dow+ przy8(czy do
kanalizacji deszczowej w al. Andersa od %l.
$azylian"wka do %l. Fwowskiej
?dzia8 w pracac 0o*isji 4ozwi(zywania
.roble*"w Alkoolowyc
Carz(d 6ier%co*o=ci 0o*%nalnyc &enryk Iacek
?s8%gowy Cak8ad .ogrzebowy ,<U6G 'rzegorz
,oOny
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
.olski Cwi(zek Motorowy <kr+gowy Cesp"8
Dzia8alno=ci 'ospodarczej 9p. z o. o. !acenty
Majcer
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
9)G09 9p. z o. o. &enryk !ak"bczak Cbigniew
9tacyra
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
.rzedsi+biorstwo .rojektowo > ?s8%gowe '7.4<
9p. z o. o. )ade%sz Maz%r Dan%ta 9ie*ion
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
.rzedsi+biorstwo .rzewoz% )owar"w .09 F%blin
9.A. )ade%sz )olisz Andrzej $andzarewicz
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
A4C&5 > .4<!70) 9p. z o. o. 7lbieta 9ob%=
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow(
Arkusz1
Strona 5
18! GK CP Marek 9yk%8a 2007-01-25
184 #SA ' 7wa Czerniak 2007-02-01
185 #SA ' Marta 9agan 2007-02-01
186 #SA ' $arbara 0owalska 2007-02-01
187 #SA ' 2007-02-01
188 #SA ' Maria .iasecka 2007-02-01
189 #SA ' .awe8 0leszcz 2007-02-01
190 #SA ' 0rzyszto# ,ielgosz 2007-02-01
191 #SA ' 2007-02-01
192 #SA ' Cyg*%nt Cako=cielny 2007-02-01
19! #SA ' !acek &o8ysz 2007-02-01
194 #SA ' 2007-02-01
195 GK CP Cyg*%nt Ci+tek $ycawa 2007-02-06
196 GK CP 9tanis8aw !%rak .oniatowa 2007-01-25
197 GK CP 2007-02-05
198 GK CP 2007-02-06
199 GK CP 2007-02-07
200 GK CP 2007-02-01
201 GK CP ....&.?. 7F70)4<.A09 9tanis8aw !aroszek 2007-01-18
202 #SS CP 2007-02-08
20! #SS CP 2007-02-08
204 #SS CP 2007-02-08
205 #SS CP 2007-02-08
206 #SS CP 2007-02-08
207 #SS CP 2007-02-08
208 #SS CP 2007-02-08
209 Or D 'rayna !anina 9obieszek 2007-02-02
210 Or D 'rayna !anina 9obieszek 2007-02-02
211 I) CP C4<,F7G DA)A .<FA6D 9p. z o. o. 4obert 9tec 2007-01-!1
212 GGN A Aneks do poroz%*ienia z dnia 11.32.2332 r. 2007-02-12
21! Or CP Dostarczenie artyk%8"w igienicznyc 2007-01-16
214 Or CP 70$?D 9p. z o. o. ,ies8aw 4ogala ,alde*ar 'a8an 2007-02-02
215 Or CP 2007-02-09
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
0atarzyna Fipert
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
!ak%b )%8ajew
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
5zabela 98o*owska
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie ksi(eczek wojskowyc os"b
zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
)eresa Cz%ba 0rasnystwa
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
.iotr Cz%ba 0rasnystwa
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
,ojew"dzki 9(d Ad*inistracyjny 7dward
<wor%szko Maria .rasa8
<ddanie *iejsc w pasie drogowy* %licy dla potrzeb
parkowania na prawac wy8(czno=ci na
wydzielony* stanowisk% postojowy*
?s8%gowy Cak8ad 5nstalatorstwa 7lektrycznego
Marek ,o8osi;=ki
.rowadzenie prac zwi(zanyc z konserwacj(,
obs8%g( i naprawa*i o=wietlenia przej=J
podzie*nyc i t%neli na terenie *iasta F%blin na
okres 4 lat
.oprawa bezpiecze;stwa na %l. 0%nickiego na
odcink% od skrzyowania z %l. Mickiewicza do
skrzyowania z %l. Ce*borzyck(
49M M<)<4 !an%sz 9zaco; 'rzegorz .r%cniak
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
9p"8dzielnia Mieszkaniowa CC?$G 4yszard $%rski
Anna ?rbanek
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
9p"8dzielnia Mieszkaniowa 0<F7!A4C ,itold
.aw8owski Marianna Markiewicz
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
9p"8dzielnia Mieszkaniowa i*. ,. C. 6a8kowskic
Marian 0ozi;ski )eresa 'rabowska
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
49M M<)<4 !an%sz 9zaco; 'rzegorz .r%cniak
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
F%belska 9p"8dzielnia Mieszkaniowa !an '(bka
Andrzej Maz%rek
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
9p"8dzielnia Mieszkaniowa CC7C&V, 98awo*ir
<si;ski .iotr )or%;
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc dla dzieci i *8odziey
w okresie #erii zi*owyc w plac"wkac k%lt%ry
prowadzonyc przez 9p"8dzielni+
.rzeprowadzenie szkolenia dla pracownik"w ?rz+d%
Miasta F%blin z zakres% k.p.a.
.rzeprowadzenie szkolenia dla pracownik"w ?rz+d%
Miasta F%blin z zakres% przepis"w %stawy o op8acie
skarbowej
Capewnienie dost+p% do 5nternet% dla lokalnej sieci
?rz+d% Miasta F%blin > Cz+=J 55
6adle=niczy 6adle=nictwa Mwidnik !erzy !a*roz
$D9 > .iotr $r%s, Dari%sz Dr(czkowski
,ykonanie ter*o*odernizacji ko*pleks%
b%dynk"w > .a;stwowe 9zko8y $%downictwa i
'eodezji
7DAC& .rzedsi+biorstwo &andlowo > ?s8%gowe an
9tarownik
,ykonanie ter*o*odernizacji 9zko8y .odstawowej
6r 4@ przy %l. Mliwi;skiego E
Arkusz1
Strona 6
216 GGN CP 2007-02-01
217 GK CP 2007-02-07
218 SIR CP 2007-02-02
219 SIR ( 4odzinny <gr"d Dzia8kowy ,ojciec 4ojewski 2007-02-01
220 SIR CP 2007-02-05
221 I) CP Dostawa i *onta tablicy synoptycznej 2007-01-!1
222 Or D Cyg*%nt Masternak 2007-01-15
22! SIR ( )ade%sz $orowski 2007-02-01
224 SIR ( 2007-02-02
225 GK CP 2007-02-07
226 GK CP 2007-01-12
227 GK CP 2007-02-07
228 GK CP 2007-02-07
229 GK CP 2007-02-07
2!0 Or CP C<44AD< 0onrad $%rczy;ski 2007-01-29
2!1 SIR CP 2007-01-29
2!2 SIR CP 2007-01-22
2!! SIR CP 2007-02-07
2!4 GGN CP 2007-01-15
2!5 GK CP Ada* !ak%biec 2007-02-05
2!6 Or D 4egina 0wiatkowska 2007-02-12
2!7 Or ' 4egina Czyewska 2007-01-25
2!8 CP 2007-01-02
2!9 I) CP 2007-01-25
240 GGN CP 2007-01-02
241 GGN CP Art%r 9trzelec W Mari%sz ,r"blewski Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 3,A3B7 a 2007-02-20
242 GGN CP Miros8aw ,r"blewski Mari%sz ,r"blewski Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 3,4E22 a 2007-02-20
24! SIR CP .rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. 9acs"w 2007-02-19
244 SIR A 2007-01-!1
245 SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc ,ies8aw Mar%szak 2007-02-02
246 GK A Cenon 'rzesiak 2007-02-08
247 KP P 2007-01-02
248 GK CP ?rsz%la Ci+tek 2007-02-12
249 Or ' 0a*il ,yro=lak 2007-01-22
250 Or ' Andrzej Ma8ecki 0on#ig%rowanie aktywnyc %rz(dze; sieciowyc 2007-01-15
251 SIR A 2007-02-22
252 Or CP 2007-01-26
09! zarz(dzanie i Ad*inistrowanie
6ier%co*o=cia*i 9tec i sDka !olanta 9tec
Carz(dzanie i ad*inistrowanie nier%co*o=ci(
po8oon( w F%blinie przy %l. Copina @7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A o=wietlenia bra*y wej=ciowej do <grod%
9askiego w F%blinie
0onsorcj%* Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc ,ies8aw
Mar%szak
,ykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w %l.
,alecznyc i %l. )r%skawkowej w F%blinie
?goda dot. wyp8aty odszkodowania za zniszczenie
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc w zwi(zk% z
b%dow( kanalizacji deszczowej w rejonie al.
,arszawskiej i %l. ,odnej
.4<FA$ .rzedsi+biorstwo .rojektowo > $adawcze
s.c. 7dward Flak
<pracowanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
%l. 4oztocze
<.)4<650 .rzedsi+biorstwo 5nnowacji
)ecnicznyc 9p. z o. o. 98awo*ir Cioczek 7dward
Mirski
<pracowanie opinii prawnej w sprawie stos%nk%
pracy Cast+pcy .rezydenta Miasta F%blin
?goda dot. wyp8aty odszkodowania za zniszczenie
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc w zwi(zk% z
b%dow( kanalizacji deszczowej w rejonie al.
,arszawskiej i %l. ,odnej
,ojciec ,ytr(ek
?goda dot. wyp8aty odszkodowania za zniszczenie
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc w zwi(zk% z
b%dow( kanalizacji deszczowej w rejonie al.
,arszawskiej i %l. ,odnej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Cwi+kszenie *ocy przy8(czeniowej dla o=wietlenia
drogowego %l. :eglarskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
Dostarczanie i sprzeda energii elektrycznej do
cel"w o=wietlenia podzie*nego przej=cia dla
pieszyc po8oonego przy al. !ana .aw8a 55
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Cwi+kszenie *ocy przy8(czeniowej dla o=wietlenia
drogowego %l. Droga M+czennik"w Majdanka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. Cienista i %l.
0r+nicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. 0r+nicka
,y*iana zestaw"w naprawczyc w kopiarkac
M5)A
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
*odernizacji sieci wodoci(gowej w rejonie %licR
.liszczy;skiej, Iysakowskiej, Fipeckiego,
'rodzickiego i )orowej
A%torskie $i%ro Arcitektoniczne Andrzej Marian
,ojtas
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego nad
realizacj( projekt% bra*y wjazdowej C*entarza na
Majdank%
.4<FA$ .rzedsi+biorstwo .rojektowo > $adawcze
s.c. 7dward Flak
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
%l. oligonowej
.olskie )owarzystwo )%rystyczno > 0rajoznawcze
<ddzia8 Miejski Andrzej ,asilewski $ogdan
0otowski
6aje* dw"c pokoi bi%rowyc o 8(cznej
powierzcni H7,43 *2 po8oonyc przy %l. 4ynek H
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
,ykonanie portret% .rezydenta Miasta F%blin >
Andrzeja .r%szkowskiego
,ykonywanie prac zwi(zanyc z wyja=nianie* dla
C?9 spraw dotycz(cyc by8yc pracownik"w
zlikwidowanego C<C w F%blinie
O&# S749< ?s8%gi 5n#or*atyczne 4yszard 0%lpa
Mwiadczenie sta8ego serwis% eksploatacyjnego
oprogra*owania %ywanego na stanowiskac pracy
ds. docod"w przedszkoli
F%bMA6 ?MC9 9p. z o. o. Andrzej $obyk
Capewnienie dost+p% do 5nternet% dla lokalnej sieci
?rz+d% Miasta F%blin > Cz+=J 5
F%belskie .rzedsi+biorstwo 7nergetyki Cieplnej 9p.
z o. o. ,alde*ar D%dziak
Dzierawa nier%co*o=ci gr%ntowej po8oonej w
F%blinie przy %l. 'linianej 7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzedsi+biorstwo )ecniczno > ?s8%gowe 7F70)4A
9p. z o. o. !an%sz 'aw8owski
Aneks do %*owy 6r 7A19541C.12337 z dnia
1E.31.2337 r.
,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. .i(tkowskiego
i %l. 9k%biszewskiego
Aneks do %*owy 6r @2B11'01C.1233B z dnia
1E.12.233B r.
Dorota 0acz*arkowska
.oroz%*ienie o wykonywanie =wiadcze;
wolontarystycznyc
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
0on#ig%rowanie %rz(dze; ko*p%terowyc,
syste*"w operacyjnyc i aplikacji
0onsorcj%* 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t
Drogowyc 9p. z o. o. !erzy .odstawka
Aneks do %*owy 954 6r 1@@1133A12334 z dnia
3@.3A.2334 r.
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe .<F$?D !an
9tarownik
?s%ni+cie sk%tk"w wic%ry w dniac 1HD1A stycznia
2337 r. w b%dynk% 'i*nazj%* 6r H przy %l.
$iedronki 1@
Arkusz1
Strona 7
25! GGN CP ,ykonanie wznowienia i okazania granic dzia8ek 2007-02-12
254 SIR CP 2007-02-12
255 SIR CP 2007-02-14
256 SIR ( 2007-02-02
257 SIR CP 2007-02-12
258 Or CP Dostarczenie artyk%8"w ce*ii gospodarczej 2007-01-22
259 GGN CP Cbigniew 'ospodarekW Cbigniew Capa8a Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,B2H3 a 2007-02-26
260 O+ CP 2007-02-2!
261 Or ' 0rzyszto# I(tka 2007-02-01
262 Or D I%kasz Maciej ,ido*ski 2007-02-09
26! SIR CP 2007-02-08
264 SIR CP 2007-02-2!
265 GGN CP 0rzyszto# 0wiatkowski 0rzyszto# Dyjak Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 17,@AE@ a 2007-02-26
266 CP 0o*enda Miejska .olicji w F%blinie Cyg*%nt 9itarski 2007-01-12
267 GGN CP Anna 0rawczak W !oanna 9te#a;ska Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,E7B@ a 2007-02-27
268 GK CP 2007-02-26
269 Or CP 2007-02-02
270 SIR CP 2007-02-2!
271 SIR CP 2007-02-21
272 SIR CP 2007-02-21
27! SIR CP 2007-02-21
274 SIR A 2007-01-22
275 Or CP 2007-02-22
276 GK CP A9)4AF 9p. z. o. o. 2007-02-2!
277 GK A -MA40</ .rzew"z os"b Motyl Marek 2007-02-07
278 GK A -MA40</ .rzew"z os"b Motyl Marek 2007-02-07
279 GK D $arbara Anna 0r%szy;ska 2007-02-28
280 GK CP 7F9)74 9p. z o. o. 6owy 9(cz 9tanis8aw ,ieczorek ,ykonanie, dostawa i *onta koszy na =*ieci 2007-02-12
281 SIR ( $enedykt 6ajda 2007-02-19
282 SIR ( 2007-02-28
28! SIR CP 2007-02-02
284 " CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-02-2!
285 Or CP 2007-02-19
286 Or CP 2007-02-19
287 #SS CP 0orzystanie z *edi"w w po*ieszczeniac <=rodka 2007-01-02
288 GK CP Andrzej Cawi=lak 2007-02-20
289 Or CP 6adzorowanie b%dynk% przy %l. 4ynek H 2007-0!-01
290 Or CP 2007-0!-01
<kr+gowe .rzedsi+biorstwo 'eodezyjno >
0artogra#iczne w F%blinie 9p. z o. o. 9tanis8aw
Marg%l
7?4<)79) 5nstyt%t ?s8%g Marketingowyc ,ojciec
,ro;ski
Dostarczenie in#or*acji sa*orz(do* lokalny* nt.
stan% nasycenia sieci( andlow( i %s8%gow(
0onsorcj%* $i%ro .rojekt"w $%downictwa
0o*%nalnego 9p. z o. o. 0rystyna 4ewkowska
Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
*ost% sta8ego przez rzek+ Czerniej"wk+ w ci(g% %l.
Fabrycznej
0<47Q 9p. z o. o. !an 9*ogorzewski 0rzyszto#
0ry;
?goda dot. zgody na realizacj+ rob"t zwi(zanyc z
%*ocnienie* rzeki Czerniej"wki
0onsorcj%* F567)7F 9p. z o. o. 0rzyszto#
9oko8owski
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
sieci wodoci(gowej w %l. Abra*owickiej i
.owojowej
.rzedsi+biorstwo &andl% &%rtowego ,alde*ar
0r%szy;ski
7F,A' 9p"8dzielnia .racy Cronionej !"ze# 9zady
0azi*iera $aldys
Dostawa 77 szt. poje*nik"w typ% $<D4E17 do
prowadzenie selektywnej zbi"rki
przeter*inowanyc lek"w
0oordynowanie wdraania syste*% 59< w ?rz+dzie
Miasta F%blin
<pracowanie opinii dotycz(cej post+powania o
%dzielenie za*"wienia p%blicznego na dostaw+
oryginalnyc wk8ad"w do dr%karek ko*p%terowyc
.rzedsi+biorstwo 5nstalacji 9anitarnyc i
7lektrycznyc 56)74$?D 9p. z o. o. ,itold Matacz
$%dowa kolektora kanalizacji sanitarnej A6 > A9
odcinek A6 S5 w osiedl% Fipniak
M<FA 0rzyszto# Cagraba
,ykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w %l.
0ononowicza
#$%&'K
<ddanie do bezp8atnego %ywania niszczarki
,allner ..9 731 C
4egionalne 9towarzyszenie Cwolennik"w 0re*acji w
F%blinie !erzy 0ie8bowicz Cdzis8aw Czarnecki
?stalenie zasad wsp"8dzia8ania przy realizacji
b%dowy i eksploatacji 0ol%*bari%*
.oczta .olska Centr%* ?s8%g .ocztowyc <ddzia8
4egionalny w F%blinie Ma8gorzata 0a*ola !adwiga
0%=pit
=wiadczenie %s8%g pocztowyc w obrocie krajowy*
i zagraniczny*
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji A.4< 9p. z o. o. $oles8aw 4adzie;ciak
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
%lic .latanowej, !ab8oniowej i <sikowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
,yzwolenia %l. '8%ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
'nieOnie;ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
,yzwolenia al. 9olidarno=ci
.4<56$?D Cak8ad ?s8%g 5nwestycyjnyc $og%s8aw
0onaszcz%k
Aneks do %*owy 6r 137419541C.1233E z dnia
3E.3E.233E r.
Arpis <ptical 9p. z o. o. 7lbieta 0%tnik
,ykonanie ok%lar"w koryg%j(cyc wzrok
niezb+dnyc podczas pracy przy elektronicznyc
*onitorac ekranowyc
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Aneks do %*owy 6r '011A414371233@ z
dnia1B.3B.233@
Aneks do %*owy 6r B1B1'01C.1233B z dbia
27.3@.233B r.
,ykonanie dok%*entacji b%dowlanej parking% i
*iejsc postojowyc przy %l. Czecowskiej
,yp8ata kwoty 477E, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas b%dowy kanalizacji
deszczowej
9po8eczny 0o*itet $%dowy kanalizacji sanitarnej
Andrzej Cacariewicz
$%dowa kanalizacji sanitarnej w %l.
0ocanowskiego
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego w
brany drogowej i elektrycznej z przeb%dow( trakcji
trolejb%sowej oraz o=wietlenie* w zwi(zk% z
w8(czenie* %l. F%belski Fipiec H3 do skrzyowania
%licR 1Dgo MajaDFabrycznaD?nii F%belskiejDal.
Cyg*%ntowskie
.rzeb%dowa al. 9*orawi;skiego od al. 9olidarno=ci
do al. 0o*pozytor"w .olskic
!?,76)?9 .rzedsi+biorstwo &nadlowoD?s8%gowe
9tanis8aw !ab8o;ski
,ykonanie rob"t og"lnob%dowlanyc > re*ont
sanitariat"w w b%dynk% Do*% .o*ocy 9po8ecznej
przy %l. Arcidiako;=kiej 7
!?,76)?9 .rzedsi+biorstwo &nadlowoD?s8%gowe
9tanis8aw !ab8o;ski
4e*ont sanitariat"w w b%dynk% Do*% .o*ocy
9po8ecznej i*. ,. Micelisowej przy %l.
Arcidiako;skiej 7
9. C<C <=rodek Feczenia ?zalenie; 7lbieta
0i#ner
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
-M54</ Agencja <crony i Detektywistyczna 9p. z o.
o. !acek 4yba
-M54</ Agencja <crony i Detektywistyczna 9p. z o.
o. !acek 4yba
0onserwacja i %trzy*anie sprawno=ci
eksploatacyjnej ca8o=ci syste*% sygnalizacji
w8a*ania i napad% w b%dynk% przy %l. 4ynek H
Arkusz1
Strona 8
291 Or CP 6iszczenie dok%*entacji arciwalnej 2007-01-25
292 SIR ( !anina Do*i;ska 2007-02-15
29! SIR CP 2007-02-05
294 SIR CP 2007-02-16
295 GK A &enryk )arkowski 2007-02-16
296 GK A 2007-01-2!
297 GK CP 2007-02-07
298 GK CP 2007-02-07
299 GK CP ?s8%gi .rojektowe 4yszard 9te#an Czop 2007-0!-02
!00 SIR CP C<FD'A4)76 70< 7wa Dejneko ,ykonanie nasadze; drzew w ilo=ci 1H3 szt. 2007-02-06
!01 O+ CP 2007-0!-06
!02 " CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-02-16
!0! " CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2006-12-29
!04 SIR CP 2007-02-27
!05 SIR CP .rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. ,iad%kt 2007-02-27
!06 GGN CP 2007-02-20
!07 GGN CP 2007-02-2!
!08 KP D Dan%ta )warowska 2007-02-19
!09 KP D 2007-02-19
!10 KP D 7wa $ia8ek 2007-02-19
!11 KP D 7wa $ia8ek 2007-02-19
!12 KP D 2007-02-19
!1! KP D 2007-02-19
!14 KP D 2007-02-19
!15 GK A 4obert .iec 2007-02-20
!16 #SS ' 2007-0!-05
!17 #SS ' 2007-0!-05
!18 #SS ' 9towarzyszenie 0<6)A0) !olanta ,(sowska 2007-0!-05
-7ko .apier/ .rzedsi+biorstwo .rod%kcyjnoD
&andlowoD?s8%gowe 6a8+cz"w, ,ojciec Cieli;ski
,yp8ata kwoty 1A27,33 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas b%dowy kanalizacji
deszczowej w rejonie al. ,arszawskiej i %l. ,odnej
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji A.4< 9p. z o. o. $oles8aw 4adzie;ciak
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie dzia8ki
-CA45)A9/ przy al. ?nii F%belskiej
$i%ro 'eodezji 4olnej i Fe=nej 9. C. 4yki, 0rzyszto#
.rzyby8a
,ykonanie *apy do cel"w projektowyc teren% w
pasie drogowy* %licR F%belski Fipiec H3D
.i8s%dskiegoD.lac $ycawski
Aneks do %*owy 6r @2H21'01C.1233B z dnia
1A.12.233B r.
.rzedsi+biorstwo .a;stwowej 0o*%nikacji
9a*ocodowej 0azi*ierz Catorski 7lbieta 0%=
Aneks do %*owy 6r EA21'01C.1233B z dnia
14.3@.233B r.
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Cwi+kszenie *ocy przy8(czeniowej dla o=wietlenia
drogowego %l. 0oncertowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Cwi+kszenie *ocy przy8(czeniowej dla o=wietlenia
drogowego %l. '8%ska
,ykonanie dok%*entacji projektowej zdroj%
%licznego przy %l. ,8o=cia;skiej
F%belski ,ojew"dzki 5nspektorat <crony
Mrodowiska Feszek :elazny
?ytkowanie a%to*atycznej stacji *onitoring%
powietrza
Do#inansowanie projekt% -Cintegrowane
oznakowanie t%rystyczne F%blina/
Do#inansowanie projekt% -Cintegrowane
oznakowanie t%rystyczne F%blina/
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l.
98awinkowskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne !an Ca8ada
.rzeprowadzenie post+powania
rozgraniczeniowego nier%co*o=ci przy %l. 4ynek 4
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne !an Ca8ada
Akt%alizacja powierzcni dzia8ek po8oonyc przy %l.
.%8awskiej 11
.rzygotowanie tre=ci oraz kons%ltacje zwi(zane z
przygotowanie* og"lnej o#erty %dzia8% w projekcie
-.rogra* wspierania %dzia8% w i*prezac
targowyc F%blinD$rze=JDI%ck. 7%rotr"jk(tD)argi
2337/
7wa Cabrotowicz
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
angielski oraz z j+zyka angielskiego na j+zyk polski,
8(cznie 23 stron, tekst"w na stron+ internetow(
projekt% -.rogra* wspierania %dzia8% w i*prezac
targowyc F%blinD$rze=JDI%ck. 7%rotr"jk(tD)argi
2337/
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
rosyjski oraz z j+zyka rosyjskiego na j+zyk polski,
8(cznie 13 stron, tekst"w zwi(zanyc z
przygotowanie* og"lnej o#erty oraz zaproszenie*
do %dzia8% w projekcie -.rogra* wspierania %dzia8%
w i*prezac targowyc F%blinD$rze=JDI%ck.
7%rotr"jk(tD)argi 2337/
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
rosyjski oraz z j+zyka rosyjskiego na j+zyk polski,
8(cznie 23 stron, tekst"w na stron+ internetow(
projekt% -.rogra* wspierania %dzia8% w i*prezac
targowyc F%blinD$rze=JDI%ck. 7%rotr"jk(tD)argi
2337/
Andriy 9aPentes
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
%krai;ski oraz z j+zyka %krai;skiego na j+zyk polski,
8(cznie 13 stron, tekst"w zwi(zanyc z
przygotowanie* og"lnej o#erty oraz zaproszenie*
do %dzia8% w projekcie -.rogra* wspierania %dzia8%
w i*prezac targowyc F%blinD$rze=JDI%ck.
7%rotr"jk(tD)argi 2337/
Andriy 9aPentes
)8%*aczenie pise*ne z j+zyka polskiego na j+zyk
%krai;ski oraz z j+zyka %krai;skiego na j+zyk polski,
8(cznie 13 stron, tekst"w na stron+ internetow(
projekt% -.rogra* wspierania %dzia8% w i*prezac
targowyc F%blinD$rze=JDI%ck. 7%rotr"jk(tD)argi
2337/
0rzyszto# $%try*
Akt%alizacja serwis% internetowego zwi(zanego z
realizacj( projekt% -.rogra* wspierania %dzia8% w
i*prezac targowyc F%blinD$rze=JDI%ck.
7%rotr"jk(tD)argi 2337/
Aneks do %*owy 6r 4@31'01C.1233B z dnia
2H.32.233B r.
0atolicki ?niwersytet F%belski z siedzib( w F%blinie
ks. 9tanis8aw ,ilk
Cwi+kszenie dost+pno=ci po*ocy terape%tycznej i
reabilitacji dla os"b %zalenionyc od alkool%D
prowadzenie p%nkt% in#or*acyjnoDkons%ltacyjnego
dla st%dent"w na terenie wyszej %czelni
F%ndacja 4ozwoj% 0atolickiego ?niwersytet%
F%belskiego 9tanis8aw Ci+ba
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
Arkusz1
Strona 9
!19 #SS ' 2007-0!-05
!20 #SS ' 2007-0!-05
!21 #SS ' 2007-0!-05
!22 #SS ' 2007-0!-05
!2! #SS ' 2007-0!-05
!24 SIR A Aneks do %*owy z dnia 1E.32.233E r. 2007-01-04
!25 GK A Marek 9yk%8a 2007-0!-06
!26 I) CP 2007-01-!1
!27 #SS CP F%ndacja -9zcz+=liwe Dzieci;stwo/ Co#ia !arosz%k 2007-0!-05
!28 #SS CP 2007-0!-05
!29 GK A )ade%sz 6izio8 2007-02-07
!!0 GK CP 0azi*ierz Cabros 2007-02-12
!!1 KP CP A4C 4ynek i <pinia 9p. z o. o. Ada* Czarnecki .rzeprowadzenie badania wizer%nk% *iasta F%blin 2007-02-2!
!!2 #SS CP 2007-0!-05
!!! #SS CP 2007-0!-05
!!4 #SS CP 2007-0!-05
!!5 #SS CP 2007-0!-05
!!6 #SS CP 2007-0!-05
!!7 #SS CP 2007-0!-05
!!8 #SS CP 2007-0!-01
!!9 #SS CP 5ndywid%alna .raktyka Fekarska Agnieszka 9%rdyka 2007-0!-01
!40 #SS CP 2007-0!-01
!41 #SS CP 2007-0!-01
!42 #SS CP 2007-0!-01
!4! #SS CP 5ndywid%alna .raktyka Fekarska Maria 0%O*i;ska 2007-0!-01
!44 #SS CP 2007-0!-01
!45 #SS CP 2007-0!-01
!46 #SS CP 2007-0!-01
!47 SIR A 2007-02-22
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ 7lbieta !olanta Dados Agnieszka '"rka
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
9towarzyszenie Centr%* ,olontariat% !acek ,n%k
0atarzyna $ra%n
.rowadzenie =rodowiskowyc dzia8a; na rzecz
dzieci i *8odziey *ieszkaj(cyc w obszarac
szczeg"lnego ryzyka > 'rygowa 9treet
9towarzyszenie Centr%* ,olontariat% !acek ,n%k
0atarzyna $ra%n
.rowadzenie =rodowiskowyc dzia8a; na rzecz
dzieci i *8odziey *ieszkaj(cyc w obszarac
szczeg"lnego ryzyka > Most > alternatywa dla %licy
9towarzyszenie Centr%* ,olontariat% !acek ,n%k
0atarzyna $ra%n
.rowadzenie =rodowiskowyc dzia8a; na rzecz
dzieci i *8odziey *ieszkaj(cyc w obszarac
szczeg"lnego ryzyka > ,ro;ska dw"c k%lt%r
F%ndacja D%szpasterstwa $iblijnego -Metanoia/
Dari%sz Cd%;cz%k .iotr 9obieszek
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Aneks do %*owy 6r 1H@1'01C.12337 z dnia
2E.31.2337 r.
A. $. )4A69 Art%r $ieniaszewski Filla
$ieniaszewska
Mycie kloszy 1A ka*er nale(cyc do syste*%
wizyjnego *onitoring% *iasta F%blin
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
Marek !ak%bowski Ma8gorzata 'lego8a
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
Aneks do %*owy 6r 2HB11'01C.1233B z dnia
22.11.233B r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
F%ndacja 5ntegracyjna 6a )atarac ks. Ada*
$%czy;ski
.rowadzenie =rodowiskowyc dzia8a; na rzecz
dzieci i *8odziey *ieszkaj(cyc w obszarac
szczeg"lnego ryzyka > )atary, Motor, Cad+bie
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59 $arbara $ojko > 0%lpa
Mari%sz ,+sa
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego =wiadcz(cego %s8%gi na rzecz
rozwi(zywania proble*"w alkoolowyc K98awin,
98awinek, 9zerokie, 0onstantyn"w, 4%ryL
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
0azi*ierz Czerwi;ski Agnieszka Dec
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
&elena .alejcz%k 4enata 0opy=J
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
F%ndacja 5ntegracyjna 6a )atarac ks. Ada*
$%czy;ski
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego =wiadcz(cego %s8%gi na rzecz
rozwi(zywania proble*"w alkoolowyc K)atary,
Felin, &ajd"w, Cad+bieL
F%ndacja 5ntegracyjna 6a )atarac ks. Ada*
$%czy;ski
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
5ndywid%alna 9pecjalistyczna .raktyka Fekarska
Magdalena 9t+pniewska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 13 przy %l. ,ajdeloty 13
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 5Q Fice%* <g"lnokszta8c(cego przy %l. 9tr%ga B
5ndywid%alna .raktyka Fekarska Magdalena <rlik >
,"jcik
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 7lektronicznyc przy %l.
,ojciecowskiej @H
5ndywid%alna 9pecjalistyczna .raktyka Fekarska
'rayna $8aziak
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do .a;stwowyc 9zk"8 $%downictwa i 'eodezji
przy Al. 4ac8awickiec E
5ndywid%alna .raktyka Fekarska Monika :%k >
Capolska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 ,8okienniczyc przy %l.
.oniatowskiego E
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1A przy %l. 9zkolnej B
5ndywid%alna .raktyka Fekarska 'rayna
?ranowska > Fackowska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 i*. =w. 9tanis8awa 0ostki przy %l.
98owikowskiego B
5ndywid%alna .raktyka Fekarska 0atarzyna
0alisiewicz
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @A przy %l. 0r+nickiej
1EB
5ndywid%alna .raktyka Fekarska 7lbieta
,i=niewska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 7 przy %l. .laowej A
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji A.4< 9p. z o. o. $oles8aw 4adzie;ciak
Aneks do %*owy 6r 232219541C.1233B z dnia
11.3A.233B r.
Arkusz1
Strona 10
!48 SIR A 2007-02-22
!49 SIR CP ,ykonanie sieci wodoci(gowej przy %l. ,itosa 2007-02-22
!50 SIR CP 2007-02-14
!51 SIR ( &alina 0%=*ierz )ade%sz ,ronka 2007-02-22
!52 SIR CP 2007-02-26
!5! SIR CP 2007-0!-09
!54 #SS CP 2007-0!-01
!55 #SS CP 2007-0!-01
!56 #SS CP Anna Majcer ?niszowice 2007-0!-01
!57 #SS CP Alicja Ada*ska 2007-0!-01
!58 #SS CP 2007-0!-01
!59 #SS CP 2007-0!-01
!60 GGN CP )AQ?9 !aros8aw 0ostecki 2007-0!-15
!61 CP S?FCA6 !acek 4"ycki 2007-0!-08
!62 SIR CP 2007-0!-05
!6! SIR CP 2007-0!-14
!64 SIR CP 2007-0!-08
!65 #SS CP 2007-0!-01
!66 #SS CP !adwiga 9iejka 2007-0!-01
!67 #SS CP Agnieszka Cie*i;ska 2007-0!-01
!68 #SS CP 5wona 4owi;ska 2007-0!-01
!69 #SS CP 5wona $ielawska 2007-0!-01
!70 #SS CP 2007-0!-01
!71 #SS CP 2007-0!-01
!72 #SS CP 2007-0!-01
!7! #SS CP Agnieszka ,"jcicka 2007-0!-01
!74 GK CP 2007-0!-09
!75 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne Andrzej 0%cciak 2007-0!-08
!76 Or CP 2007-0!-16
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe 9A65) > 'AC
9te#an 0%rkiewicz
Aneks do %*owy 6r 24@E19541C.1233B z dnia
@3.13.233B r.
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjno > $%dowlanyc
Aleksander ,(sik
F?Q7F .rzedsi+biorstwo )ecniczno > ?s8%gowe i
&andlowe Feszek ,asilek
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
o=wietlenia drogowego %l. 98awinkowskiej
?goda dot. wyp8aty odszkodowania za zniszczenie
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc w zwi(zk% z
b%dow( kanalizacji deszczowej w rejonie al.
,arszawskiej i %l. ,odnej
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci kanalizacji
sanitarnej 0atarzyna 0rzaczek
$%dowa sieci kanalizacji sanitarnej w %l.
0ononowicza
9po8eczny 0o*itet $%dowy kanalizacji sanitarnej w
,8adys8aw 9krzat &enryk 0ozaczy;ski
$%dowa kanalizacji sanitarnej w %l. ,alecznyc i
)r%skawkowej
6C<C Fekarze 9pecjali=ci 9p. z o. o. Magdalena
)%cewicz > .asikowska Miros8awa 'oliszek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 6r 4 w F%blinie przy %l.
$ronowickiej 21
6C<C Fekarze 9pecjali=ci 9p. z o. o. Magdalena
)%cewicz > .asikowska Miros8awa 'oliszek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 17 przy %l. Maszynowej 2
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @H przy %l.
,o8odyjowskiego 1@
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r E przy %l.
4zeckiego 13
6C<C Fekarze 9pecjali=ci 9p. z o. o. Magdalena
)%cewicz > .asikowska Miros8awa 'oliszek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 27 przy %l. 0resowej 1
6C<C Fekarze 9pecjali=ci 9p. z o. o. Magdalena
)%cewicz > .asikowska Miros8awa 'oliszek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 2A przy %l. 0resowej 1
,ykonanie %proszczonego plan% %rz(dzenia las%
dla las"w niestanowi(cyc w8asno=ci 9karb%
.a;stwa po8oonyc w granicac ad*inistracyjnyc
'*iny F%blin
O&#
.rawo do korzystania z syste*% oprogra*owania
ko*p%terowego 097<6 <ptiP%* wraz z centraln(
baz( danyc
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej w
Marian 9%rdacki
$%dowa sieci wodoci(gowej w %l. .i(tkowskiego i
9k%biszewskiego
&GD4<70< s.c. Franciszek C(bek
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
row% odwadniaj(cego przy %l. ,ojciecowskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l. @D
go Maja
Monika 0onarzewska > 5lczyna
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @4 przy %l. 0os*owskiej
@
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 7kono*icznyc przy %l.
$ernardy;skiej 14
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @4 przy %l. 0os*owskiej
@
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 2 przy %l. Mickiewicza 24
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r A przy %l. Fipowej 2E
'r%powa .raktyka Fekarska 9)<MA)<F<'5A
9C0<F6A s.c.
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r E przy %l. 9*yczkowej @
'r%powa .raktyka Fekarska 9)<MA)<F<'5A
9C0<F6A s.c.
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 4@przy %l. Mliwi;skiego E
'r%powa .raktyka Fekarska 9)<MA)<F<'5A
9C0<F6A s.c.
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 2@ przy %l. .odza*cze A
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 9a*ocodowyc przy al.
D8%gosza 13A
.racownia .rojektowa '4AF5) Czes8awa 0la%da
,ykonanie dok%*entacji projektowej przy8(cza
kanalizacji deszczowej na skrzyowani% %l.
Magnoliowej i $azylian"wki
.rze8oenie %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
0roc*alna
$%d MaN 9p. z o. o. ,ies8aw !an .oarowszczyk
9przeda B3 szt. p"8ek *etalowyc z wygi+cie*
oraz 1@3 szt. podp"r pod p"8ki do *etalowyc
rega8"w jezdnyc
Arkusz1
Strona 11
!77 Or CP 7F7C)<4 ..&.?. Art%r Ci"8kowski 2007-0!-15
!78 SIR CP 2007-0!-07
!79 SIR CP .4< > '7< Dan%ta 9ie*ion 2007-02-22
!80 #SS CP 'rayna 0%cnio 2007-0!-01
!81 #SS CP 9)<MA)<F<'5A 9C0<F6A 2007-0!-01
!82 #SS CP !anina 0rzeszowska > Maz%rek 2007-0!-01
!8! #SS CP 2007-0!-05
!84 #SS CP 2007-0!-05
!85 #SS CP 2007-0!-01
!86 #SS CP 2007-0!-01
!87 #SS CP 2007-0!-01
!88 #SS CP 2007-0!-01
!89 #SS CP 2007-0!-01
!90 #SS CP 0atarzyna $iegaj > Faskowska 2007-0!-01
!91 #SS CP 2007-0!-01
!92 #SS CP 0atarzyna $iegaj > Faskowska 2007-0!-01
!9! #SS CP Magdalena $ara* 2007-0!-01
!94 #SS CP 2007-0!-05
!95 #SS CP 2007-0!-05
!96 #SS CP Ma8gorzata 0opeJ 2007-0!-01
!97 #SS CP .45MA > M7D !olanta Czerkies 2007-0!-01
!98 #SS CP .45MA > M7D !olanta Czerkies 2007-0!-01
!99 #SS CP .45MA > M7D !olanta Czerkies 2007-0!-01
400 #SS CP Agnieszka $rzezicka 2007-0!-01
401 #SS CP ?rsz%la 4adzie;ciak 2007-0!-01
402 #SS CP 6C<C D76)5M7DAnna !anas 2007-0!-01
Dostawa i *onta wyk8adzin dywanowyc 07FS56 o
8(cznej powierzcni 2HH *2
70< > '7< Cons%lting Marek $i8yk
,ykonanie akt%alizacji st%di%* wykonalno=ci dla
projekt% przeb%dowy klasztor% powizytkowskiego
przy %l. .eowiak"w 12
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do
ograniczenia sposob% korzystania z nier%co*o=ci
przy %l. $l%szczowej 17
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do S5 Fice%* <g"lnokszta8c(cego przy %l.
Mickiewicza @B
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 11 przy %l. 4ado=ci 1@
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9pecjalnego <=rodka 9zkolno >
,ycowawczego przy al. 9p"8dzielczo=ci .racy 2E
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
Marek 0a*i;ski Agata Marcini%k
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* ks. !acek !ak%biec Monika Ci+zio
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
5ndywid%alna .raktyka Fekarska .F<D76)AF
Andrzej Cza*ara
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r B przy %l.
0roc*alnej 2A
4enata !"ze#czak > 9atke
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 $%dowlanyc przy %l. 98owiczej @
4enata !"ze#czak > 9atke
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do S555 Fice%* <g"lnokszta8c(cego przy %l.
98owiczej E
&anna Andzel* > ,alkowska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 21 przy %l. C%c"w 1X
'r%powa .raktyka Fekarska 9)<MA)<F<'5A
9C0<F6A s.c.
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 6r 1 przy %l. .odwale 11
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r B przy %l. Czwartak"w 11
Anna 0ilewska
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 6r E przy %l. 9pokojnej 13
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 12 przy %l. .odwale @
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r 4 przy %l.
)%*idajskiego BA
9towarzyszenie 9)<. F%blin 7wa <lec >
Cz%pry;ska 0onrad <lejniczak
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego =wiadcz(cego %s8%gi na rzecz
rozwi(zywania proble*"w alkoolowyc KCzec"w,
.onikwoda, 0alinowszczyznaL
.ara#ia 4zy*sko > 0atolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
.rowadzenie =wietlicy socjoterape%tycznej
=wiadcz(cej po*oc dziecio* z rodzin z proble*e*
alkoolowy*
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1E przy %l. 7lektrycznej E1
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 43 przy %l. 4"y ,iatr"w
A
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 23 przy %l. .i8s%dskiego
2B
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 7nergetycznyc przy %l. D8%giej B
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @2 przy %l. )et*ajera 2
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 7 przy %l. 0rasi;skiego 7
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% szk"8 Ce*icznyc i .rze*ys8%
9poywczego przy Al. 4ac8awickic 7
Arkusz1
Strona 12
40! #SS CP Ma8gorzata $aranowska > 'ro*ek 2007-0!-01
404 #SS CP 'r%powa .raktyka 9to*atologiczna D769 s.c. 2007-0!-01
405 #SS CP 'r%powa .raktyka 9to*atologiczna D769 s.c. 2007-0!-01
406 #SS CP )o*asz C+ci;ski 2007-0!-01
407 #SS CP )eresa A#tyka 2007-0!-01
408 #SS CP )eresa A#tyka 2007-0!-01
409 #SS CP 6C<C D76) A M7D 9p j. 2007-0!-01
410 #SS CP !olanta Agnieszka Car+bska 2007-0!-01
411 #SA A 2007-0!-20
412 n A Aneks do %*owy z dnia 1@.13.233B r. 2007-0!-09
41! I) CP )eleko*%nikacja .olska 9.A. .iotr 0ot Dzierawa tor"w pod b%dow+ kana8"w cy#rowyc 2006-12-04
414 GGN A Aneks do %*owy 6r 27A71''61C.1233E 2007-0!-01
415 n A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski Aneks do %*owy z dnia 3A.11.233B r. 2007-01-01
416 n ' &alina Czerwi;ska .ob"r op8aty skarbowej w drodze inkasa 2007-0!-19
417 n ' Anna !%dycka .ob"r op8aty skarbowej w drodze inkasa 2007-0!-19
418 n CP .owiat F%belski .awe8 .ik%la Marek 0wiatkowski .ob"r op8aty skarbowej w drodze inkasa 2007-0!-19
419 Or CP ....&.?. ,<U6G $ogdan ,oOny 6aje* *iejsca i powierzcni na tablic+ rekla*ow( 2007-02-28
420 #SS CP 7lbieta 0e*pisty 2007-0!-01
421 #SS CP 2007-0!-05
422 #SS CP $eata $anasiak > 'o*%8a 2007-0!-01
42! #SS CP $oena 98awaty;ska 2007-0!-01
424 #SS CP $og%*i8a Mli > '%staw 2007-0!-01
425 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q .iotr 0si(ek 2007-0!-01
426 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q .iotr 0si(ek 2007-0!-01
427 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q .iotr 0si(ek 2007-0!-01
428 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q .iotr 0si(ek 2007-0!-01
429 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q .iotr 0si(ek 2007-0!-01
4!0 #SS CP 6C<C M7D. C<M. F7Q H .iotr 0si(ek 2007-0!-01
4!1 " A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski Aneks do %*owy z dnia 3B.11.233B r. 2007-0!-14
4!2 SIR A 2007-02-28
4!! SIR CP 2007-02-26
4!4 #$%&'K P 2007-0!-21
4!5 #SS CP $i%ro ,ystaw Artystycznyc Andrzej Mroczek 2007-0!-19
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do F%belskiego Centr%* 7d%kacji Cawodowej przy
%l. Magnoliowej H
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do S Fice%* <g"lnokszta8c(cego przy %l. Fipowej 7
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 555 Fice%* <g"lnokszta8c(cego przy .lac%
,olno=ci 4
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 4 przy %l.&iacyntowej BA
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 2 przy %l. Fwowskiej 11
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 6r @ przy %l. ,y=cigowej @1
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1@ przy %l. 6ar%towicza @2A
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @3 i 'i*nazj%* 6r @ przy
%l. 6a8kowskic 113
.olska ,ytw"rnia .apier"w ,arto=ciowyc 9.A.
Aleksandra 'rynkiewicz
Aneks do %*owy 6r @A11,9A1C.1233E z dnia
2213@1233E r.
$ank .olska 0asa <pieki 9A S <ddzia8 w F%blinie
Anita 0rawczyk .awe8 $8aszczak
.ara#ia 4zy*sko > 0atolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r 1 przy %l.
4adzy;skiej E
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. =w. !ana Crzciciela i
=w. !ana 7wangelisty ks. Ada* Fewandowski
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 2A przy %l. ,ajdeloty 1
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1B przy %l. .ot%rzy;skiej 2
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1 przy %l. 0%nickiego 11B
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r 2 przy %l.
.rzyjaOni 12
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 13 przy %l.
0alinowszczyzna 73
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 14 przy al. ,arszawskiej
A4
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 2E przy %l. 9ierocej 17
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 24 przy %l. 6ieca8ej 1
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 'i*nazj%* 6r 1H przy al. D8%gosza H
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
Aneks do %*owy 6r 41@19541C.1233B z dnia
1@.32.233B r.
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
sieci wodoci(gowej w %l. !ana .aw8a 55
0o*enda ,ojew"dzka .olicji w F%blinie 'rzegorz
Czepiel
.rzekazanie =rodk"w #inansowyc w wysoko=ci
13333 z8 na pokrycie koszt"w organizacji
*i+dzynarodowego se*inari%* -Fair .lay 6a
$oiskac/
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
Arkusz1
Strona 1!
4!6 SIR A 2007-02-26
4!7 SIR A 2007-02-26
4!8 SIR ( &alina Fe=kiewicz 2007-0!-07
4!9 #SS CP )eatr i*. &1 C. Andersena ,8odzi*ierz Fe8enczak 2007-0!-19
440 #SS CP 2007-0!-19
441 #SS CP DD0 $4<6<,5C7 Aleksandra 9z%lc > Co*a 2007-0!-19
442 #SS CP 2007-0!-19
44! #SS CP Centr%* 0%lt%ry Aleksander 9zpect 2007-0!-19
444 #SS CP 2007-0!-19
445 GK A Aneks do %*owy z dnia @1.12.233B r. 2007-0!-20
446 GK CP 2007-02-2!
447 GK CP 2007-0!-08
448 GK CP 2007-0!-08
449 #SS A '*ina '8%sk !acek Anasiewicz Aneks do poroz%*ienia z dnia 31.3H.2333 r. 2007-0!-16
450 #SS CP '*ina '8%sk !acek Anasiewicz <bs8%ga biblioteczna *ieszka;c"w '*iny F%blin 2007-0!-19
451 #SS CP Marta ?rba;ska > Czajczyk 2007-0!-01
452 Or CP A667Q 9p. z o. o. ,ies8aw 0o8czewski Anna D8%bek Dostarczenie *ateria8"w i %rz(dze; bi%rowyc 2007-0!-06
45! SIR P 2007-0!-01
454 GGN CP Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. A,4B@E a 2007-0!-22
455 GGN CP !oanna 9o8tys > .odle=na 0azi*ierz 9o8tys Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,BBA3 a 2007-0!-22
456 SIR CP 2007-0!-05
457 GK CP ,alde*ar 0asprzak 2007-0!-14
458 SIR A 2007-0!-08
459 SIR CP 2007-0!-08
460 SIR CP 9po8eczny 0o*itet $%dowy drogi Fes8aw .iskorski $%dowa drogi w %l. 4%dnickiej i <liwkowej 2007-0!-22
461 O+ CP 2007-0!-12
462 GK CP ). Cr%=cicki C. Cio8ek s.c. 2007-0!-19
46! GK CP 5rene%sz Fenartowicz 2007-0!-12
464 GK CP 2007-0!-08
465 Or CP 2007-02-26
466 GK CP 2007-02-0!
467 GK CP 2007-02-0!
468 GK CP 2007-02-0!
469 GK CP 2007-02-0!
470 GK CP 2007-02-0!
471 GK CP 2007-02-0!
472 GK CP 2007-02-0!
47! GK CP 2007-02-0!
474 GK CP 2007-02-0!
475 GK CP 2007-02-0!
476 GK A ..09 w F%blinie !acek 9e*cz%k 2007-0!-09
477 GK CP MA40< .rzew"z <s"b Marek Motyl 2007-0!-19
478 GGN CP $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci !olanta 9aran 2007-01-2!
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
Aneks do %*owy 6r 2E1119541C.1233B z dnia
3B.11.233B r.
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
Aneks do %*owy 6r 14@@19541C.1233B z dnia
3B.3B.233B r.
,yp8ata kwoty 17H1,@A tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas b%dowy kanalizacji
deszczowej w %l. Deszczowej
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
Miejska $iblioteka .%bliczna i*. &. Iopaci;skiego
.iotr )okarcz%k
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
Miejska $iblioteka .%bliczna i*. &. Iopaci;skiego
.iotr )okarcz%k
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-5n#or*atyzacja Miejskiej $iblioteki .%blicznej/
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
Cesp"8 .ie=ni i )a;ca F?$F56 i*. ,. 0aniorowej
!an )wardowski
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-zak%py inwestycyjne/
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9acs"w
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rze8oenie %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
Do=wiadczalna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rze8oenie %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
Abra*owicka
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r 4B przy %l. $iedronki 1@
56,79).4<!70) F%blin 9A ,8adys8aw 0r"l
Andrzej $ata
<dst(pienie od %*owy 6r 1H4A19541C.1233B z dnia
2@.3H.233B r.
Carz(d ,sp"lnoty 'r%ntowej !an 0azi*ierczak W
Andrzej $oryga
.rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowo > 5nynieryjnyc
.74F70) .iotr .iotrowski
,ykonanie drogi %l. 4%dnickiej na odcink% od %l.
<liwkowej do %l. 0oryznowej
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
.rzedsi+biorstwo .rojektowo > $adawcze .4<FA$
7dward Flak Dari%sz Flak
Aneks do %*owy 6r H4A19541C.1233B z dnia
34.34.233B r.
Cak8ad 4e*ontowo > $%dowlany ..,. )ade%sz
9*aga8a
,ykonanie %zie*ienie z8(czy kablowyc w zwi(zk%
z b%dow( %l. Majdan )atarski
.olski Cwi(zek ,+dkarski Carz(d <kr+g% Cbigniew
9adowski Andrzej $orkowski
4ek%ltywacja Cbiornika Ce*borzyckiego poprzez
wykonanie szt%cznyc tarlisk dla sandacza
5nstalacja o=wietlenia prze=wit% w b%dynk% przy %l.
Fwowskiej 12
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
..09 w F%blinie <ddzia8 w &r%bieszowie 0rzyszto#
Cwolan
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
)A4GQ .rzedsi+biorstwo 5nstalacyjno > ?s8%gowe
)ade%sz Caj(c F%cjan Cac%8a
,ykonanie przy8(cza ciep8owniczego i
wy*iennikowni w .rzedszkol% 6r E przy Al.
4ac8awickic 42$
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adbystrzycka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9za#irowa 1
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. <rkana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adbystrzycka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4%ciana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9z*aragdowa 43
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9zczytowa 7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. )%rniowa E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,yynna 12
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. )%rk%sowa 1
Aneks do %*owy 6r 1@241'01C.1233B z dnia
3A.3B.233B r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
,ykonanie operat"w szac%nkowyc wyceny gr%nt%R
%l. ,yrwasa @HW %l. Mineralna 21W %l. 0ili;skiego 12
Arkusz1
Strona 14
479 #SS CP 2007-0!-15
480 #SS CP 9towarzyszenie 0<6)A0) !olanta ,(sowska 2007-0!-05
481 #SS CP 9towarzyszenie 0<6)A0) !olanta ,(sowska 2007-0!-05
482 #SS CP 2007-0!-15
48! #SS CP 2007-0!-15
484 #SS CP 2007-0!-15
485 #SS CP 2007-0!-15
486 #SS CP 2007-0!-01
487 #SS CP 2007-0!-01
488 #SS CP 2007-0!-01
489 #SS CP 2007-0!-01
490 SIR A 1894-07-02
491 KP ' !%styna Czy > Micowska 2007-02-19
492 SIR CP )ade%sz Iawniczak 2007-0!-05
49! GK ( 0atarzyna Misztal > 9tryczniewicz ,yp8ata kwoty 1E33 z8 za %szkodzenie sa*ocod% 2007-0!-26
494 SIR A '4AMA .racownia .rojektowa 'rayna Mat%szczyk 2007-02-28
495 SIR A Aneks do %*owy z dnia 13.11.233B r. 2007-0!-01
496 KP D Mari%sz Fepionka 2007-0!-08
497 KP D 4enata $ara;ska 2007-0!-08
498 KP D Andriy 9aPentes 2007-0!-08
499 KP D ,ies8aw 'r%ba 2007-0!-08
500 #SS ' 6<4D590 !olanta Ar*i;ska 2007-0!-05
501 #SS CP 9towarzyszenie 0<6)A0) !olanta ,(sowska 2007-0!-12
502 O+ A Aneks do %*owy nr '0.S551E1A4 z dnia 2B.3A.1AA4 r. 2007-0!-26
50! #SS CP 2007-0!-05
504 #SS CP 2007-0!-05
505 #SS ' <=rodek Feczenia ?zalenie; 7lbieta 0i#ner 2007-0!-20
506 #SS ' <=rodek Feczenia ?zalenie; 7lbieta 0i#ner 2007-0!-12
507 #SS CP 2007-0!-15
508 #SS CP 2007-0!-15
509 #SS CP 2007-0!-15
510 #SS CP 2007-0!-15
511 GK CP 2007-02-0!
.ara#ia 4zy*sko > 0atolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
4ealizacja progra*% ed%kacyjnego *aj(cego na
cel% z*niejszenie liczby nietrzeOwyc %ytkownik"w
dr"g
4ealizacja progra*% interwencyjno > korekcyjnego
dla kierowc"w, kt"rzy %tracili prawo jazdy z powod%
prowadzenia sa*ocod% pod wp8ywe* alkool%
?czniowski 0l%b 9portowy ,5D<0 9. )o*asz
$ielecki Marek 9itarz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
?czniowski 0l%b 9portowy ,5D<0 9. )o*asz
$ielecki Marek 9itarz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
?czniowski 0l%b 9portowy ,5D<0 )o*asz $ielecki
Marek 9itarz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
?czniowski 0l%b 9portowy ,5D<0 9. )o*asz
$ielecki Marek 9itarz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
6C<C $ene > Dent $eata 0atarzyna 0r"likowska
7wa 'rabek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do Cespo8% szk"8 6r 7 przy %l. 4oztocze 14
6C<C 9pecjalistyka Czec"w 9p. z o. o. Dan%ta
Foc > 0r%k Mari%sz Miaca8ek
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do <=rodka 9zkolno > ,ycowawczego dla Dzieci i
M8odziey 98abo ,idz(cej przy %l. &irsz#elda B
6C<C 790?FA. s.c. )eresa 4%dzka Marcin 4%dzki
'rzegorz 4%dzki
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r @ przy %l. $alladyny 22
6C<C 790?FA. s.c. )eresa 4%dzka Marcin 4%dzki
'rzegorz 4%dzki
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie sto*atologii dla %czni"w %cz+szczaj(cyc
do 9zko8y .odstawowej 6r E1 przy %l. $%rsztynowej
22
Cesp"8 .rojektowania i <bs8%gi 5nynierskiej
$%downictwa Drogowego )oMa4 > D4<' )o*asz
Fis Marek <leszcz%k
Aneks do %*owy 6r 73719541C.1233E z dnia
1@.3@.233B r.
,ykonanie prac zwi(zanyc z organizacj( S55 7dycji
7%ropejskiego For%* 'ospodarczego
7asternpartenariat
?dost+pnienie nier%co*o=ci w cel% b%dowy
%rz(dze; energetycznyc
Aneks do %*owy 6r @2@B19541C.1233B z dnia
1E.12.233B r.
F%belskie .rzedsi+biorstwo 7nergetyki Cieplnej 9p.
z o. o. 5zabela .i(tek 7dward ,(sik
Monta i de*onta stanowiska targowego
przygotowanego w ra*ac projekt% -.rogra*
wspierania %dzia8% w i*prezac targowyc F%blin >
$rze=J > I%ck/
.rezentacja *%lti*edialna o .rojekcie oraz #ir*ac
%czestnicz(cyc w QQ55 F%belskic )argac
$%dowlanyc F?$D<M
,ykonanie t8%*acze; konsek%tywnyc z i na j+zyk
%krai;ski i j+zyk rosyjski
Monta i de*onta stanowiska targowego
przygotowanego w ra*ac projekt% -.rogra*
wspierania %dzia8% w i*prezac targowyc F%blin >
$rze=J > I%ck/
4ealizacja szkolenia zagranicznego w zakresie
-.olityka socjalna w ?nii 7%ropejskiej/
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. z o. o. )ade%sz Fija8ka 0rystyna $ryzek
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
)o*asz 0a*i;ski Al#reda )%dr%j
4ealizacja progra*% socjoterape%tycznego dla
dzieci z rodzin z proble*e* alkoolowy* w
plac"wce opiek%;czo > wycowawczej
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
)o*asz 0a*i;ski Al#reda )%dr%j
4ealizacja progra*% socjoterape%tycznego dla
dzieci z rodzin z proble*e* alkoolowy* w
plac"wce opiek%;czo > wycowawczej
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
?dzielanie bezp8atnyc a*b%latoryjnyc
specjalistycznyc =wiadcze; dla *ieszka;c"w
*iasta F%blina z zakres% terapii %zalenienia od
narkotyk"w
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > Maciej 0aznowski
'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > pi8ka
nona
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > Maciej 0aznowski
'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > kick >
boNing
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > Maciej 0aznowski
'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > kraP >
*aga
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > Maciej 0aznowski
'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > boks
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. F%bartowska
Arkusz1
Strona 15
512 GK CP 2007-02-0!
51! GK CP 2007-02-0!
514 GK CP 2007-02-0!
515 GK CP 2007-02-0!
516 GK CP 2007-02-0!
517 GK CP 2007-02-0!
518 GK CP 2007-02-0!
519 GK CP 2007-02-0!
520 GK CP 2007-02-0!
521 GK CP 2007-02-0!
522 GK CP 2007-02-0!
52! GK CP 2007-02-0!
524 GK CP 2007-02-0!
525 GK CP 2007-02-0!
526 GK CP 2007-02-0!
527 GK CP 2007-02-0!
528 GK CP 2007-02-0!
529 GK CP 2007-02-0!
5!0 GK CP 2007-02-0!
5!1 GK CP 2007-02-0!
5!2 GK CP 2007-02-0!
5!! GK CP 2007-02-0!
5!4 GK CP 2007-02-0!
5!5 GK CP 2007-02-0!
5!6 GK CP 2007-02-0!
5!7 GK CP 2007-02-0!
5!8 GK CP 2007-02-0!
5!9 GK CP 2007-02-0!
540 #SS CP 2007-02-20
541 #SS CP 2007-02-20
542 #SS CP 2007-02-20
54! Or CP 2007-0!-01
544 GK CP 2007-02-0!
545 GK CP 2007-02-0!
546 GK CP 2007-02-0!
547 GK CP 2007-02-0!
548 GK CP 2007-02-0!
549 GK CP 2007-02-0!
550 GK CP 2007-02-0!
551 GK CP 2007-02-0!
552 GK CP 2007-02-0!
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .aderewskiego 1H
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9*orawi;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 5nynierska E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Al. )ysi(clecia
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Feszetyckiego E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6a8kowskic 1@2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. <dlewnicza A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0r%czkowskiego 12
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0%nickiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6owy Mwiat @H
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9a*sonowicza 21
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,arszawska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. :abia 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. D8%gosza
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $%rsztynowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Motylowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $ociania 2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $iedronki E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. M8odej .olski 2B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. M8odej .olski @2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ?8an"w 22
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $%rsztynowa 24
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Filaret"w
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4adziszewskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,ielkopolska @2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Al. 4ac8awickie
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0asprowicza
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Droga M+czennik"w Majdanka E7
<ddzia8 0olejowy .))0 'abriela Miszt%ra 5zabela
0leszkowska
.rzygotowanie i organizacja i*prez krajoznawczo >
t%rystycznyc z zakres% t%rystyki kwali#ikowanej >
rajd"w 5n<
<ddzia8 ,ojskowy .))0 Cbigniew Ci+tek Magdalena
,"jcicka
.rzygotowanie i organizacja i*prez krajoznawczo >
t%rystycznyc z zakres% t%rystyki kwali#ikowanej >
*arsze i biegi na orientacj+
.olskie )owarzystwo 9cronisk M8odzieowyc
,ies8aw 9arlej $oenna !asi;ska
.rzygotowanie i organizacja i*prez krajoznawczo >
t%rystycznyc z zakres% t%rystyki kwali#ikowanej >
*arsze i biegi na orientacj+
?s8%gi 7lektroinstalacyjne i 4e*ontowo >
$%dowlane Dari%sz 9*ole;
,ykonanie rob"t re*ontowyc instalacyjnyc
elektrycznyc w b%dynkac ?rz+d% Miasta F%blin
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ?nii F%belskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Fabryczna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Fwowska B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ?nii F%belskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Doynkowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ?nii F%belskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Al. )ysi(clecia
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. )%rystyczna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,olska
Arkusz1
Strona 16
55! GK CP 2007-02-0!
554 GK CP 2007-02-0!
555 Or ' Mica8 ,ido*ski 2007-0!-01
556 SIR ( CC7'70< 9p. z o. o. 0rak"w .lac 'en. .iotr Czec 2007-0!-22
557 SIR CP 2007-0!-19
558 GK CP 2007-02-0!
559 GK CP 2007-02-0!
560 GK CP 2007-02-0!
561 GK CP 2007-02-0!
562 GK CP 2007-02-0!
56! GK CP 2007-02-0!
564 GK CP 2007-02-0!
565 GK CP 2007-02-0!
566 GK CP 2007-02-0!
567 GK CP 2007-02-0!
568 I) CP 2007-0!-28
569 Or ' Dari%sz !aci*owicz 2007-0!-05
570 GK CP 2007-02-0!
571 GK CP 2007-02-0!
572 GK CP 2007-02-0!
57! GK CP 2007-02-0!
574 GK CP 2007-02-0!
575 GK CP 2007-02-0!
576 GK CP 2007-02-0!
577 GK CP 2007-02-0!
578 GK CP 2007-02-0!
579 GK CP 2007-02-0!
580 GK CP 2007-02-0!
581 GK CP 2007-02-0!
582 GK CP 2007-02-0!
58! GK CP 2007-02-0!
584 GK CP 2007-02-0!
585 GK CP 2007-02-0!
586 GK CP 2007-02-0!
587 GK CP 2007-02-0!
588 GK CP 2007-02-0!
589 GK CP 2007-02-0!
590 GGN CP !adwiga 'iza W Andrzej ,ro;ski Dzierawa gospodarstwo rolnego o pow. 1,B14H a 2007-0!-!0
591 GK CP 2007-0!-1!
592 GK A Mieczys8aw !a*r"z 2007-01-19
59! GK CP .09 Ce8* 9p. z o. o. ,alde*ar 9zynal 2007-0!-14
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. D8%ga
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Dworcowa
0oordynacja prac zwi(zanyc z przygotowanie*
inwestycji do realizacji -Cintegrowany syste*
*iejskiego transport% p%blicznego w F%blinie/
?goda w cel% zako;czenia spor% dotycz(cego
wykonania %*owy nr 9541A@1H4@12334
Arcitektoniczna .racownia A%torska > !an
,ojciec 0o%cowski
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
na b%dow+ ogrodzonyc boisk szkolnyc > %l.
.odwale 11
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $eskidzka HE
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adstawna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9owi;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9*orawi;=kiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4%dlickiego 11
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .rzy 9tawie 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6owowiejskiego 2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9padowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0o*pozytor"w .olskic
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. CodOki
,olters 0l%wer .olska 9p. z o. o. ,8odzi*ierz Albin
.iotr 4"a;ski
Dor+czenie 12 wersji czterostanowiskowego
progra*% ko*p%terowego -FeN dla 9a*orz(d%
)erytorialnego/
0oordynacja zespo8e* ds. z*ian w zarz(dzani%
k%lt%r( w *ie=cie
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $iernackiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cwi(zkowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $raci ,ieniawskic
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $ernardy;ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0o*pozytor"w .olskic
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Abra*owicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Filaret"w
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Maria;ska 17
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. <rkana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > .lac ,olno=ci
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'rocowskiego 1
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Ur"dlana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,sp"lna 2E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'ospodarcza 12
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'ospodarcza 13
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. &%tnicza 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,ylotowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'o=cinna E
.09 9taracowice 9.A. ,8adys8aw 'o=ci;ski
!an%sz Mielczarek
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Aneks do %*owy 6r 11@H1'01C.1233B z dnia
17.3E.233B r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Arkusz1
Strona 17
594 GK A ,ies8awa Filipowicz 2007-0!-22
595 GGN CP 2007-04-05
596 GGN A ..&.?. MA) Ma8gorzata ?rbanowicz Aneks do %*owy z dnia 17.31.233E r. 2007-0!-28
597 GK CP 2007,02-0!
598 GK CP 2007-02-0!
599 GK CP 2007-02-0!
600 GK CP 2007-02-0!
601 GK CP 2007-02-0!
602 GK CP 2007-02-0!
60! GK CP 2007-02-0!
604 GK CP 2007-02-0!
605 GK CP 2007-02-0!
606 GK CP 2007-02-0!
607 GK CP 2007-02-0!
608 GK CP 2007-02-0!
609 GK CP 2007-02-0!
610 GK CP 2007-02-0!
611 GK CP 2007-02-0!
612 GK CP 2007-02-0!
61! GK CP 2007-02-0!
614 GK CP 2007-02-0!
615 GK CP 2007-02-0!
616 GK CP 2007-02-0!
617 GK CP 2007-02-0!
618 GK CP 2007-02-0!
619 GK CP 2007-02-0!
620 GK CP 2007-02-0!
621 GK CP 2007-02-0!
622 GK CP 2007-02-0!
62! GK CP 2007-02-0!
624 GK CP 2007-02-0!
625 #SS ' <=rodek Feczenia ?zalenie; 7lbieta 0i#ner 2007-0!-12
626 #SS CP 2007-0!-15
627 #SS ' 2007-0!-05
628 SIR ( Maria Do*i;ska 2007-0!-22
629 SIR CP 2007-0!-06
6!0 GK CP 2007-02-0!
6!1 GK CP 2007-02-0!
6!2 GK CP 2007-02-0!
6!! GK CP 2007-02-0!
6!4 GK CP 2007-02-0!
Aneks do %*owy 6r A7B1'01C.1233B z dnia
2B.34.233B r.
)owarzystwo $%downictwa 9po8ecznego 6<,G
D<M 9p. z o. o. !erzy Deska
<ddanie w %yczenie do bezp8atnego %ywania
gr%nt% *iejskiego po8oonego przy %l. '8+bokiej 11
pod realizacj+ parking%
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. D8%gosza
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Me8giewska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9y*patyczna 1
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4o*antyczna A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .rzyjaOni @B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A F
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .ana $alcera 1
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $azylian"wka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4"ana 1H
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Faraona B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. '8+boka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0r"lowej !adwigi
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0roc*alna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Fabryczna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adbystrzycka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,ile;ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0ra=nicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0leeberga
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $oater"w Monte Cassino
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0ra;cowa 13@
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. !ana 9awy 11
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4zeckiego B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. !esienna 1
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $oater"w Monte Cassino
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,allenroda 1@
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Akade*icka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .arady
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc dla
*ieszka;c"w *iasta F%blin z zakres%
a*b%latoryjnyc specjalistycznyc =wiadcze;
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 >
F?$F56 Dari%sz Misi%rek 4o*an 'arwo8a
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
.rywatne 'i*nazj%* i*. 0r"lowej !adwigi 'rzegorz
9zy*czak
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* pod
as8e* -:yj*y zdrowo na sportowo/
,yp8ata kwoty @H3, 33 z8 tyt%8e* odszkodowania za
szkody powsta8e podczas wykonywania rob"t w
rejonie al. ,arszawskiej
$i%ro ?s8%g .rojektowyc, ,ykonawstwo
$%dowlane &anna Marcz%k
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
b%dowy codnika przy %l. 4%dnickiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ?8an"w 14
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9trzelecka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6a8+czowska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > )rasa , > C
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
Arkusz1
Strona 18
6!5 GK CP 2007-02-0!
6!6 GK CP 2007-02-0!
6!7 GK CP 2007-02-0!
6!8 GK CP 2007-02-0!
6!9 GK CP 2007-02-0!
640 GK CP 2007-02-0!
641 GK CP 2007-02-0!
642 #SS CP 2007-0!-15
64! #SS CP 2007-0!-01
644 #SS CP 2007-0!-01
645 #SS CP 2007-0!-01
646 #SS CP 2007-0!-01
647 #SS CP 2007-0!-01
648 #SS CP 2007-0!-01
649 Or CP 2007-0!-14
650 #SS A 2007-0!-12
651 GGN CP &alina 0arwicka $i%ro ,ycen i .rojekt"w 2007-0!-08
652 GGN CP .iotr :ak <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci 2007-0!-08
65! GGN CP 2007-0!-08
654 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne Marian 6ykiel 2007-0!-19
655 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjne Marta !astrz+bska 2007-0!-19
656 GK CP 2007-02-0!
657 GK CP 2007-02-0!
658 GK CP 2007-02-0!
659 GK CP 2007-02-0!
660 GGN A &alina i Mieczys8aw A#tyka W )o*asz $oczek Aneks do %*owy z dnia 3@.31.233B r. 2007-0!-!0
661 GGN CP )ade%sz $%da 2007-0!-!0
662 #SS CP 2007-0!-15
66! #SS CP 2007-0!-15
664 #SS CP 2007-0!-15
665 #SS CP 2007-0!-05
666 #SS CP 2007-0!-05
667 #SS CP 2007-0!-05
668 #SS CP 2007-0!-05
669 I) CP Crowley Data .oland 9p. z o. o. 4obert 9tec 2007-0!-07
670 GK CP 2007-02-0!
670-A GK CP 2007-02-0!
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Droga M+czennik"w Majdanka B2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0resowa 13
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. )atarakowa 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Dia*entowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > F?$F56 Maciej
0aznowski 'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > zapasy
9towarzyszenie )owarzystwo -6owa 0%Onia/
5rene%sz 9i%de* Anna 9i%de*
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc i
zagroonyc %zalenienie*
9towarzyszenie )owarzystwo -6owa 0%Onia/
5rene%sz 9i%de* Anna 9i%de*
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc i
zagroonyc %zalenienie*
9towarzyszenie -9top/ 7wa <lec 0onrad
<lejniczak
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
9towarzyszenie -9top/ 7wa <lec 0onrad
<lejniczak
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc i
zagroonyc %zalenienie*
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* ?zaleniony* od Alkool% -6adzieja/
0rzyszto# Feszczy;ski Andrzej 0l%czyk
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* -Misericordia/ ks. )ade%sz .aj%rek F%cyna
$ia8kowska > Ceglarz
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
.rzedsi+biorstwo $%dowlane !?4 > A6D s.j. Andrzej
,rona
Modernizacja pod wzgl+de* ocrony
przeciwpoarowej b%dynk% ?rz+d% Miasta przy %l.
,ieniawskiej 14
9p"8dzielnia Mieszkaniowa CC7C&V, 98awo*ir
<si;ski .iotr )or%;
Aneks do %*owy 6r 23H1,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali w
b%dynk% przy %l. 0oryznowej 2$
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali w
b%dynk% przy %l. Iopaci;skiego @
. Y F .4<!70) $i%ro .rojektowo > 'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali w
b%dynk% przy %l. 0oryznowej 2$
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek przy %l. ,ojciecowskiej i %l.
D8%giej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki przy %l. 9*ol%cowskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9padocroniarzy 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. I+czy;ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. &erbowa B113
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. D8%ga 12
Dzierawa gr%nt% o pow. 23 *
2
pod garae*
blaszany* przy %l. 9*ol%cowskiego
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ 7lbieta !olanta Dados Agnieszka '"rka
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > pi8ka
nona
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ 7lbieta !olanta Dados Agnieszka '"rka
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > tenis
sto8owy
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ F%blin 7lbieta !olanta Dados Agnieszka
'"rka
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > aerobik
9towarzyszenie <crony i .o*ocy 4odzinie
Alkoolowej 9<.4A H Co#ia 0rasi;ska > )%tka
Ma8gorzata ,"jcik
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
9towarzyszenie <crony i .o*ocy 4odzinie
Alkoolowej 9<.4A Co#ia 0rasi;ska > )%tka
Ma8gorzata ,"jcik
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
F%ndacja 5ntegracyjna 6a )atarac ks. Ada*
$%czy;ski
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
F%ndacja 5ntegracyjna 6a )atarac ks. Ada*
$%czy;ski
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
.rzy8(czenie wewn+trznej sieci ?rz+d% Miasta do
sieci p%blicznej i realizowanie po8(cze; z
abonenta*i sieci p%blicznej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ?8an"w 2A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4ycerska 2
Arkusz1
Strona 19
671 SIR CP 2007-0!-26
671-A GK CP 2007-02-0!
672 SIR CP 2007-0!-26
672-A GK CP 2007-02-0!
67! SIR CP 2007-0!-26
67!-A GK CP 2007-02-0!
674 SIR CP 2007-0!-26
674-A GK CP 2007-02-0!
675 SIR CP 2007-0!-26
675-A GK CP 2007-02-0!
676 SIR CP 2007-0!-28
676-A GK CP 2007-02-0!
677 GK CP 2007-02-0!
677-A GK CP 2007-02-0!
678 GK CP 2007-02-0!
678-A GK CP 2007-02-0!
679 GK CP 2007-02-0!
679-A GK CP 2007-02-0!
680 GK CP 2007-02-0!
680-A GK CP 2007-02-0!
681 GK CP 2007-02-0!
681-A GK CP 2007-02-0!
682 GK CP 2007-02-0!
682-A GK CP 2007-02-0!
68! GK CP 2007-02-0!
68!-A GK CP 2007-02-0!
684 O+ CP 2007-0!-05
684-A GK CP 2007-02-0!
685 GK CP 2007-02-0!
685-A GK CP 2007-02-0!
686 GK CP 2007-02-0!
686-A GK CP 2007-02-0!
687 GK CP 2007-02-0!
687-A GK CP 2007-02-0!
688 GK CP 2007-02-0!
688-A GK CP 2007-02-0!
689 GK CP 2007-02-0!
689-A GK CP 2007-02-0!
690 GK CP 2007-02-0!
.rzedsi+biorstwo $%downictwa 5nynieryjnego
)<4'A6 9p. z o. o. Fec 'ano
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa codnika w %licy
)ade%sza 'rodzickiego w F%blinie
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .owstania 9tyczniowego @3
.rzedsi+biorstwo $%downictwa 5nynieryjnego
)<4'A6 9p. z o. o. Fec 'ano
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa sieci kanalizacji
sanitarnej w %l. .i(tkowskiego, 9k%biszewskiego,
0rwawicza
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 9olidarno=ci
.rzedsi+biorstwo $%downictwa 5nynieryjnego
)<4'A6 9p. z o. o. Fec 'ano
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa sieci kanalizacji
sanitarnej w %l. 4aszy;skiej, !acyny >
<nyszkiewicza, Mlaskiego, 0o8aczkowskiego,
)arninowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Dia*entowa E
.rzedsi+biorstwo $%downictwa 5nynieryjnego
)<4'A6 9p. z o. o. Fec 'ano
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa drogi w %l. ,a8owej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $alladyny 13
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc przy
%l. $%rsaki i %l. 4apackiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cwyci+ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A F
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc przy
%l. 4oztocze
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Mniey;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Dojazdowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,arszawska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .lagego i Fa=kiewicza
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,yzwolenia 122
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Dziewanny A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Ar*ii 0rajowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9z*aragdowa 44
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Ar*ii 0rajowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0ra=nicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'rygowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. '8+boka
?rz(dzanie i ?trzy*anie Ciele;c"w Cir%rgia Drzew
,ojciec ,itkowski
,ykonanie zabieg"w piel+gnacyjno >
cir%rgicznyc na drzewie rosn(cy* na .lac%
Fitewski*
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $oater"w Monte Cassino
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .opie8%szki
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0ra=nicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. .arysa H7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,arszawska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0ra;cowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. '8%ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,olska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. !%randa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A F
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. ,itosa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Me8giewska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,olska 11
Arkusz1
Strona 20
690-A SIR CP 2007-0!-27
691 KP CP 2007-0!-01
691-A GK CP 2007-02-0!
692 #SS CP 2007-0!-15
692-A GK CP 2007-02-0!
69! (SC CP M%ze%* 6arodowe w 0rakowie Marek Mwica 2006-12-05
69!-A GK CP 2007-02-0!
694 Or ' 0a*il ,yro=lak 2007-0!-15
694-A GK CP 2007-02-0!
695 GGN CP 2007-0!-19
695-A GK CP 2007-02-0!
696 GGN A Carz(d 6ier%co*o=ci 0o*%nalnyc &enryk Iacek Aneks do %*owy z dnia @3.11.2334 r. 2007-0!-2!
696-A GK CP 2007-02-0!
697 GK CP 2007-02-0!
697-A GK CP 2007-02-0!
698 GK CP 2007-02-0!
698-A GK CP 2007-02-0!
699 GK CP 2007-02-0!
699-A GK CP 2007-02-0!
700 GK CP 2007-02-0!
701 GK CP 2007-02-0!
702 GK CP 2007-02-0!
70! GK CP 2007-02-0!
704 GK CP 2007-02-0!
705 GK CP 2007-02-0!
706 GK ( ,iktoria &elena 9%gier <rzecowska ,yp8ata kwoty 2E33 z8 za %szkodzenie cia8a 2007-04-04
707 GK ( 7lbieta $orkowska ,yp8ata kwoty 1333 z8 za %szkodzenie cia8a 2007-04-05
708 GK CP 2007-02-0!
709 GK CP 2007-02-0!
710 GK CP 2007-02-0!
711 GK CP 2007-02-0!
712 GK CP 2007-02-0!
71! GK CP 2007-02-0!
714 GK CP 2007-02-0!
715 GK CP 2007-02-0!
716 GK CP 2007-02-0!
717 GK CP 2007-02-0!
718 GK CP 2007-02-0!
719 GK CP 2007-02-0!
720 #SS CP A*atorski 0l%b :%lowy !an%sz 9ternik 9te#an :(d8o 2007-0!-15
721 #SS CP 2007-0!-15
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego w
procesie realizacji przeb%dowy sygnalizacji
=wietlnejR al. .i8s%dskiego > .lac $ycwaski >
,olska
4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa M<)<4
!an%sz 9zaco; 'rzegorz .r%cniak
6aje* lokal% przy %l. 0leeberga 12A o 8(cznej
powierzcni 1B7,A3 *
2
z przeznaczenie* na $i%ro
<bs8%gi Mieszka;c"w
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 9*orawi;skiego
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > F?$F56 Maciej
0aznowski 'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > j%do
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Al. 4ac8awickie
,ypoyczenie obraz% Franciszka 9*%glewicza
-.rzyj+cie 9tanis8awa A%g%sta przez )ryb%na8
F%belski/
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Abra*owicka
?s%wanie z dysk"w ko*p%ter"w %ytkowanyc w
?rz+dzie Miasta F%blin zb+dnyc danyc i
oprogra*owania
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Filaret"w
.rzedsi+biorstwo 'eodezyjno > 0artogra#iczne 7gi$
!an $%rzec Dari%sz Cieli;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do
rozliczenia dzia8ki ipotecznej przy %l. Fabrycznej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Cana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. !ana .aw8a 55
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $%rsztynowa 24
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adbystrzycka 13B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6a8kowskic 27E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6adbystrzycka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Feginowa 2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,ro;ska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. .i8s%dskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. De*bowskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0ar*elicka 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. $iedronki 11
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. Andersa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. &arnasie 17
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0oncertowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. ,yrwasa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. !aworskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 98awinkowska E
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. @Dgo Maja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Mwierkowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. <rkana
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 'odebskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. Feszczy;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 4ogi;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0oryznowej 2$
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 6oskowskiego H
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
A*atorski 0l%b :%lowy !an%sz 9ternik 9te#an
:(d8o
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny*
Arkusz1
Strona 21
722 #SS CP 2007-0!-15
72! #SS CP 2007-0!-15
724 #SS CP 2007-0!-05
725 GGN CP 2007-0!-05
726 GGN CP 2007-0!-05
727 GGN CP 2007-0!-05
728 Or ' Agnieszka 0%= 2007-04-02
729 SIR CP 2007-0!-26
7!0 SIR CP 2007-0!-26
7!1 n CP .ob"r op8aty skarbowej w drodze inkasa 2007-0!-19
7!2 Or CP M0 > !an%sz Do*aga8a s.j. 2007-0!-14
7!! #SS CP 2007-04-10
7!4 #SS D !%lia 0owpak 2007-04-02
7!5 #SS D AleNy 9olod%n 2007-04-02
7!6 GK CP 'abriel 'orzel 2007-0!-09
7!7 O+ CP 0<M > 70< 9p. z o. o. ,ojciec F%tek 20070!-12
7!8 SIR CP 2007-0!-29
7!9 SIR CP 2007-04-02
740 SIR CP 2007-0!-29
741 SIR CP 569 > $?D Cbigniew Abra*owicz 2007-0!-19
742 SIR CP 569 > $?D Cbigniew Abra*owicz Akt%alizacja kosztorys"w na b%dow+ !ana .aw8a 55 2007-0!-2!
74! SIR CP ....D,. &GD4<70< s.c. Franciszek C(bek 2007-0!-21
744 SIR CP 2007-0!-26
745 GK CP 'rzegorz ,r"bel 2007-04-02
746 GGN A 5rena $atorska 4adecznica 'rayna ,rona Aneks do %*owy z dnia 1E.3E.233B r. 2007-04-10
747 #SS CP 2007-04-11
748 #SS CP 2007-04-02
749 #SS CP 2007-04-02
750 #SS CP 0l%b 9zacist"w D4A0<6 F?$F56 Mica8 .raszak 2007-04-02
751 #SS CP 0l%b 9zacist"w D4A0<6 F?$F56 Mica8 .raszak 2007-04-02
752 #SS CP 2007-04-02
75! #SS CP .rowadzenie wsp"8zawodnictwa sportowego szk"8 2007-04-02
754 O+ CP 2007-04-10
755 #SS CP 9towarzyszenie .i8ki 4+cznej Andrzej ,ilczek 2007-04-02
756 #SS CP 2007-04-02
0l%b 9portowy ?65A Mieczys8aw 'randa 0azi*iera
,ielosz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > pi8ka
r+czna
0l%b 9portowy ?65A F Mieczys8aw 'randa 0azi*iera
,ielosz
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > pi8ka
r+czna
9towarzyszenie 9)<. 7wa <lec > Cz%pry;ska
0onrad <lejniczak
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
. Y F .4<!70) $i%ro .rojektowo > 'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki po8oonej przy %l. 4%dnickiej
?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne 9tanis8aw
9eroka
Akt%alizacja dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
nier%co*o=ci po8oonej przy %l. 6owo*iejskiej 23
. Y F .4<!70) $i%ro .rojektowo > 'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki po8oonej przy %l. 6iepodleg8o=ci
<bs8%ga progra*% do ewidencji ilo=ciowej =rodk"w
trwa8yc i pozosta8yc =rodk"w trwa8yc
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o. Maria
$rz%szkiewicz > Fija8ka
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa o=wietlenia
drogowego w %l. $isk%pi;skiej w F%blinie
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o. Maria
$rz%szkiewicz > Fija8ka
.e8nienie #%nkcji inwestora zast+pczego nad
realizacj( zadania pn. b%dowa sieci wodoci(gowej i
kanalizacji sanitarnej w %l. F%b%szan w F%blinie
5zba Celna w $ia8ej .odlaskiej .iotr Mwi+tanowski
&anna $ajkowska
,ykonanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
oraz dok%*entacji kosztorysowej na wentylacj+
*ecaniczn( i instalacje elektryczne w sali
gi*nastycznej w b%dynk% Cespo8% 9zk"8
<g"lnokszta8c(cyc 6r 1 w F%blinie przy %l.
4adzy;skiej E
<=rodek -$ra*a 'rodzka > )eatr 66/ )o*asz
.ietrasiewicz
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-F%belska )rasa .odzie*na > zak%py inwestycyjne/
Cebranie i opracowanie in#or*acji na te*at i*prez
k%lt%ralnyc organizowanyc w I%ck% w okresie
kwiecie; > lipiec 2337 r.
Cebranie i opracowanie in#or*acji na te*at i*prez
k%lt%ralnyc organizowanyc w $rze=ci% w okresie
kwiecie; > lipiec 2337 r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
?prz(tni+cie teren% nier%co*o=ci po8oonej w
F%blinie przy %l. .awia 22
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji =wietlnej przy %l. !ana .aw8a 551,iad%kt
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji =wietlnej K)rasa CielonaL %l.
M8y;ska1.i8s%dskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
przepo*powni wody deszczowej %l. Coiny
?z%pe8nienie brak%j(cyc egze*plarzy
dok%*entacji projektowej D b%dowa boiska
trawiastego, plac"w zabaw, zieleni i o=wietlenia w
os. 0alinowszczyzna
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego w
procesie b%dowy sieci kanalizacji deszczowej z %l.
4ogi;skiego
.rzedsi+biorstwo $%dowlane D7F)A > 0 Agnieszka
0rzy=piak
Akt%alizacja przed*iar"w rob"t i kosztorys"w
inwestorskic na b%dow+ 8(cznic nr 1 i H w+z8a
drogowego .oniatowskiego
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Miejskie )owarzystwo .8ywackie F?$F565A60A
$ogdan ,agner !acek 0asperek
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
0olejowy 0l%b 9portowy 9G'6AI 0azi*ierz
.ersona ,ies8aw .aw8at
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
0olejowy 0l%b 9portowy 9G'6AI 0azi*ierz .ersona
,ies8aw .aw8at
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w tenisie
sto8owy*
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w szacac
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w szacac
0l%b .i8karski ,5765A,A !erzy C*%ra 7lbieta
9kalska
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
Miejski 9zkolny Cwi(zek 9portowy 0rzyszto#
9zczeblewski Dari%sz ,iniarczyk
Centr%* $ada; 7kologicznyc .A6 !an%sz
?c*a;ski 0azi*iera $icz
$adanie dyna*iki toksycznyc pojaw"w sinicowyc
i prod%kcji toksyn wraz z %stalenie* sposob"w
wyst+powania zakwit"w sinicowyc w Cbiornik%
Ce*borzycki*
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w pi8ce r+cznej kobiet
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w koszyk"wce *+czyzn
Arkusz1
Strona 22
757 #SS CP 2007-04-02
758 #SS CP 2007-04-02
759 GK CP Cesp"8 ?s8%g )ecnicznyc 6<) Cbigniew Mit%ra 2007-04-11
760 Or ' Andrzej $orowski 2007-04-02
761 SIR CP 2007-0!-29
762 I) CP 2007-0!-02
76! SIR A 'AFAD<M 9.A. ,ojciec &aaj ,alde*ar C*iel Aneks do %*owy 6r 222B19541C.1233B 2007-0!-29
764 SIR A 'AFAD<M 9.A. ,ojciec &aaj ,alde*ar C*iel Aneks do %*owy 6r 23BA19541C.1233B 2007-0!-29
765 SIR CP 2007-0!-!0
766 Or CP AF)79) 9p. z o. o. Marcin .oj*aj 2006-11-27
767 O+ P 2007-04-11
768 GK CP Dari%sz 'ika 2007-04-02
769 Or ' Anna .iasecka 2007-04-05
770 I) A 67)5A 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy z dnia @3.3A.2332 r. 2007-04-0!
771 I) A 67)5A 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy z nr @34213@1F?$13H3E 2007-04-0!
772 I) A 67)5A 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy z nr @3421341F?$13E3E 2007-04-0!
77! I) A 67)5A 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy z nr @34213E1F?$13233 2007-04-0!
774 I) A 67)5A 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy z nr @34213E1F?$13@31 2007-04-0!
775 #SS CP 2007-04-02
776 #SS A 2007-04-02
777 #SS A 2007-04-02
778 #SS CP 2007-04-02
779 #SS CP 2007-04-02
780 #SS CP 2007-04-02
781 #SS CP 2007-04-02
782 SIR CP .racownia Arcitekt%ry 0rajobraz% Art%r $ronisz 2007-04-10
78! Or CP A09<6 0atarzyna $ijas 2007-0!-!0
784 #SS CP 2007-04-11
785 SIR CP 2007-0!-!0
786 SIR CP 'AFAD<M 9.A. ,ojciec &aaj ,alde*ar C*iel 2007-04-02
787 SIR CP 'AFAD<M 9.A. ,ojciec &aaj ,alde*ar C*iel 2007-04-02
788 GK CP 2007-04-02
789 GK CP 2007-04-02
790 GK CP 2007-04-02
791 GK CP .4<C7F > F?$F56 9p. z o. o. Feszek Fipski 2007-04-02
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
,spo*aganie pod*iot"w zaj*%j(cyc si+
%powszecnianie* k%lt%ry #izycznej i sport% w=r"d
dzieci i *8odziey
<ddzia8 Miejski .))0 Andrzej ,asilewski $ogdan
0otowski
<rganizacja i prowadzenie i*prez t%rystyki
kwali#ikowanej
<pracowanie dok%*entacji projektowej przeb%dowy
sieci elektroenergetycznej w zwi(zk% z re*onte*
*ost% na $ystrzycy w ci(g% %l. 0roc*alnej
?stalenie proced%ry rekr%tacji i przeprowadzanie
roz*"w kwali#ikacyjnyc w zespole roboczy*
powo8any* w ra*ac .oroz%*ienia w sprawie
realizacji .rogra*% odbywania sta% w ?rz+dzie
Marsza8kowski* oraz ?rz+dzie Miasta
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjno > $%dowlanyc
Aleksander ,(sik
,ykonanie rob"t dodatkowyc wynik8yc przy
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodoci(gowej w %l. 7lektrycznej
Centralny <=rodek 5n#or*atyki '"rnictwa 9.A.
0atowice Marek 9a#iak 0rzyszto# .%zik
Dostawa i wdroenie syste*% zarz(dzania tre=ci( o
nazwie Mod%8 $5. syste*% Mdok109A)2333
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjno > $%dowlanyc
Aleksander ,(sik
,ykonanie wodoci(g% i kanalizacji sanitarnej w %l.
.iecoty
0onserwacja i %trzy*anie w sta8ej sprawno=ci
eksploatacyjnej %rz(dze; syste*% sygnalizacji
w8a*ania > napad% w obiekcie ?rz+d% Miasta %l.
6ar%towicza @71@A
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. z o. o. )ade%sz Fija8ka 0rystyna $ryzek
.oroz%*ienie w zakresie realizacji zada;
eksploatacyjnyc na sk8adowisk% odpad"w w
4okitnie
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blin
Cbieranie i akt%alizowanie in#or*acji globalnyc
zawartyc w syste*ie CM9 ?rz+d% Miasta F%blin
6C<C .oradnia .ro#ilaktyki i )erapii ?zalenie;
M<6A4 5wona 9ztajner
?dzielanie bezp8atnyc =wiadcze; zdrowotnyc w
zakresie realizacji zadania > zaj+cia indywid%alne
6C<C 790?FA. s.c. )eresa 4%dzka Marcin 4%dzki
'rzegorz 4%dzki
Aneks do %*owy 6r 4HH1,991C.12337 z dnia
31.3@.2337 r.
6C<C 790?FA. s.c. )eresa 4%dzka Marcin 4%dzki
'rzegorz 4%dzki
Aneks do %*owy 6r 4HA1,991C.12337 z dnia
31.3@.2337 r.
0o*enda &%#ca C&. 4obert 9%szko &%bert
!edr%lak
<rganizacja i prowadzenie i*prez krajoznawczo >
t%rystycznyc dla =rodowiska arcerskiego z *iasta
F%blina
F%belski 9portowy 0l%b '8%cyc 9.A4)A6
4yszard Majk%t 9tanis8aw !aniec
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey
niepe8nosprawnej z wada*i narz(d% s8%c%
)owarzystwo 9portowo > )%rystyczne 9<0<F50
Mieczys8aw $iszek Cenon Danowski
,spo*aganie pod*iot"w zaj*%j(cyc si+
%powszecnianie* k%lt%ry #izycznej i sport% w=r"d
dzieci i *8odziey
5ntegracyjne Centr%* 9port% i 4eabilitacji 9)A4)
!an%sz )%rek $oena )atarczak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey
niepe8nosprawnej z wada*i narz(d% r%c%
<pracowanie wielobranowego projekt% b%dowlano
> wykonawczego b%dowy zespo8% %rz(dze;
sportowyc przy 'i*nazj%* 6r 1B i 9zkole
.odstawowej 6r 4@
6aje* wyznaczonego *iejsca i powierzcni na
tablic+ rekla*ow( o powierzcni 1 *
2
9towarzyszenie .rod%cent"w i Dziennikarzy
4adiowyc .iotr Ada*ski
Dostarczenie @ pakiet"w *ateria8"w ed%kacyjnyc,
w sk8ad kt"ryc wcodz( *. in. .lakaty, *apy, %lotki
ed%kacyjne niezb+dne do przeprowadzenia
ka*panii -Cacowaj )rzeOwy ?*ys8 2337/
.rzedsi+biorstwo )ecniczno > ?s8%gowe 7F70)4A
9p. z o. o. !an%sz 5zydor 'aw8owski
,ykonanie rob"t wynik8yc przy b%dowie
o=wietlenia %l. 9acs"w w F%blinie
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dowa %licy 331 0DD
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. %lica $ielskiego wraz z
o=wietlenie*
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego przy %l.
Fipskiej do sieci elektroenergetycznej F?$C7F 9A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego przy %l.
Cienistej do sieci elektroenergetycznej F?$C7F 9A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego przy %l.
.oligonowej do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A
,ykonanie dok%*entacji projektowej dla b%dowy
o=wietlenia drogowego wzd8% #rag*ent% %l.
.oligonowej
Arkusz1
Strona 2!
792 SIR CP 'AFAD<M 9.A. ,ojciec &aaj ,alde*ar C*iel 2007-04-02
79! SIR CP ..& <45<6 7dward Fe;cz%k 2007-04-02
794 SIR CP ..& <45<6 7dward Fe;cz%k 2007-04-02
795 SIR CP ..& <45<6 7dward Fe;cz%k 2007-04-02
796 SIR CP ..& <45<6 7dward Fe;cz%k 2007-04-02
797 SIR CP ..& <45<6 7dward Fe;cz%k 2007-04-02
798 SIR ' Dag*ara Milczy;ska > &ajda 2007-04-17
799 SIR ' $og%s8aw 9z*ygin 2007-04-17
800 GGN CP !acek 9iewielec 2007-04-18
801 GK CP 2007-02-24
802 GK CP 2007-02-24
80! GK CP 2007-02-24
804 GK CP 2007-02-24
805 GK CP 2007-02-24
806 GK CP 2007-02-24
807 GK CP 2007-02-24
808 GK CP 2007-02-24
809 GK CP 2007-02-24
810 GK CP 2007-02-24
811 GK CP 2007-02-24
812 GK CP 2007-02-24
81! GK CP 2007-02-24
814 GK CP 2007-02-24
815 GK CP 2007-02-24
816 GK CP 2007-02-24
817 GK CP 2007-02-24
818 GK CP 2007-02-24
819 GK CP 2007-02-24
820 GK CP 2007-02-24
821 GK CP 2007-02-24
822 GK CP 2007-02-24
82! GK CP 2007-02-24
824 GK CP 2007-02-24
825 GK CP 2007-02-24
826 GK CP 2007-02-24
827 SIR CP 2007-0!-2!
828 SIR A ?s8%gi 5nwestycyjne 0rystyna .inkiewicz 2007-02-28
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. Cesp"8 b%dynk"w
wielorodzinnyc przy %l. $ielskiego
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dowa %licy 0DF wraz
z o=wietlenie*
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dynki *ieszkalne
przy %l. Doynkowej
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dowa %licy 0DD
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dynki *ieszkalne
wielorodzinne nr 7, H, A przy %l. Agatowej
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dowa Agatowej
.e8nienie roli eksperta w For%* Miast
Depozytari%szy .o*nika &istorii w dni% 17.34.2337
r.
0ons%ltacje w przygotowani% i przewodniczenie
For%* Miast Depozytari%szy .o*nika &istorii w
dni% 17.34.2337 r.
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 9olnej o powierzcni 13 *
2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 4%sa8ka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 7wangelicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 9ierpi;skiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0os*owskiej 1D
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0rakowskie .rzed*ie=cie @4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > .lac Iokietka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0owalska 17
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l <lejna 4
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l ?8an"w 7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 0ra=nicka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l Dworcowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0oncertowa 13
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F s(
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l CodOki
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 6a8+czowska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0os*owskiej @
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l .ogodna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 4o*antyczna B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l Dziewanny B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l Cagrobskiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l 0iep%ry 11
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Al. )ysi(clecia
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l Me8giewska
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l <kopowa
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > al. 9olidarno=ci
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l )%rystyczna
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F s(
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l ,rotkowska
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjno > $%dowlanyc
Aleksander ,(sik
$%dowa sieci wodoci(gowej zasilaj(cej posesje
przy al. 9p"8dzielczo=ci .racy
Aneks do %*owy 6r 223119541C.1233B z dnia
3B.13.233B r.
Arkusz1
Strona 24
829 GK CP Miros8aw Ciesielcz%k 2007-0!-26
8!0 GK A .iotr $rewczak 2007-04-1!
8!1 GK ' !,. Most !"ze# .o*yka8a ,ykonanie przegl(d% *ost% przez rzek+ $ystrzyc+ 2007-0!-!0
8!2 KP CP 2007-04-11
8!! KP D Andrzej 0ot 2007-0!-21
8!4 #SS CP 2007-04-02
8!5 #SS CP 2007-04-02
8!6 #SS CP 2007-04-02
8!7 #SS CP 2007-04-02
8!8 #SS CP 2007-04-02
8!9 #SS CP 2007-04-02
840 #SS CP 2007-04-02
841 #SS CP 2007-04-02
842 #SS CP 2007-04-02
84! SIR ' &enryk 9a*sonowicz 2007-04-17
844 O+ CP 2007-0!-29
845 SIR CP 2007-0!-26
846 SIR CP 2007-0!-26
847 SIR A 2007-0!-29
848 #SS CP 2007-0!-15
849 #SS CP 2007-0!-15
850 KP CP 2007-04-10
851 #SS CP 2007-04-11
852 #SS CP 2007-04-05
85! #SS CP 2007-04-11
854 O+ CP 2007-0!-15
855 GGN CP Cbigniew $%rda 2007-04-20
856 GGN CP 4zeczoznawca !anina 9zady 2007-04-08
857 GK CP ?s8%gi .rojektowe 4yszard 9te#an Czop 2007-04-18
858 SIR CP 2007-04-2!
859 Or CP 2007-0!-!0
861 Or CP .rzeniesienie w8asno=ci pojazd% *arki .e%geot B37 2007-04-2!
862 SIR A 2007-0!-28
86! SIR CP 2007-04-02
864 SIR CP AMA4 Andrzej 9agan Mari%sz 9iek 2007-0!-28
865 SIR CP 2007-04-02
866 SIR P 2007-0!-28
867 GK CP 2007-04-2!
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Aneks do %*owy 6r E1A1'01C.1233B z dnia
3H.3@.233B r.
9towarzyszenie Cwi(zek Miast .olskic Alicja
'renda
?czestnictwo w 9alonie 56S79)C5)G >
6574?C&<M<MC5
,ykonanie projekt% gra#icznego pa*i(tkowego
*edal% z okazji pobyt% w F%blinie
9towarzyszenie Cesp"8 )a;ca F%dowego -Ma8y
'8%sk/ ?rsz%la <bara &enryka .aw8asek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie Fil*owe CineX7%ropa .iotr 0otowski
!ak%b 0%szewski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .ro M%sica AntiZ%a 9te#an M%nc
Dari%sz 0opi;ski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie )w"rc"w F%dowyc Carz(d '8"wny
w F%blinieAndrzej Ciota !olanta .ast%szak
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cwi(zek .olskic Artyst"w .lastyk"w zarz(d <kr+g%
w F%blinie 0rzyszto# 9zy*anowicz .iotr Fec
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cwi(zek .olskic Artyst"w .lastyk"w zarz(d <kr+g%
w F%blinie 0rzyszto# 9zy*anowicz .iotr Fec
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cwi(zek .olskic Artyst"w .lastyk"w zarz(d <kr+g%
w F%blinie 0rzyszto# 9zy*anowicz .iotr Fec
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie )w"rc"w F%dowyc Carz(d '8"wny
w F%blinie Andrzej Ciota !olanta .ast%szak
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
<pracowanie i wyg8oszenie wyk8ad% la%dacyjnego
zwi(zanego z przyznanie* F%blinowi tyt%8% .o*nika
&istorii .a;stwa .olskiego
9towarzyszenie 4oztocza;ska 0onna 9tra <crony
.rzyrody .iotr ,a=ko $artek Mrowiec
<rganizacja konnyc patroli na terenie
Czerniejowskiego <bszar% Cronionego 0rajobraz%,
akcja =*ieci oraz ed%kacja ekologiczna
.rzedsi+biorstwo )acniczno > ?s8%gowe i
&andlowe F?Q7F Feszek ,asilek
<pracowanie akt%alizacji projekt% b%dowlano >
wykonawczego na b%dow+ %l. 4apackiego
.rzedsi+biorstwo )acniczno > ?s8%gowe i
&andlowe F?Q7F Feszek ,asilek
<pracowanie akt%alizacji projekt% b%dowlano >
wykonawczego na b%dow+ %l. $%rsaki
.rzedsi+biorstwo .rojektowo > $adawcze .4<FA$
7dward Flak Dari%sz Flak
Aneks do %*owy 6r 117219541C.1233B z dnia
22.3E.233B r.
?czniowski 0l%b 9portowy MA4A)<6 Mari%sz
6a8+cki 4yszard 'aworski
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* > pi8ka
nona i tenis sto8owy
?czniowski 0l%b 9portowy MA4A)<6 Mari%sz
6a8+cki 4yszard 'aworski
.rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc z
progra*e* in#or*acyjno > ed%kacyjny* >
siatk"wka i koszyk"wka
,ydawnictwo Arcidiecezji F%belskiej 'A?D5?M ks.
.iotr 0awa8ko
4ekla*a podczas koncert% Arty=ci !anowi .aw8owi
55
$%dowlany 0l%b 9portowy .iotr 08oda 7d*%nd
0a*i;ski
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
<kr+gowy Cwi(zek )aekwondo Marek $%dzy;ski
,ojciec 0owalski
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9alezja;skiej
<rganizacji 9portowej 0azi*ierz Drozd ,ies8aw
<poka
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
M.< 95)A F%blin 9.A. Miros8aw 9oko8owski Andrzej
.ietrkiewicz
Dzierawa 2 szt. poje*nik"w siatkowyc o
poje*no=ci 2,E *
@
do prowadzenia selektywnej
zbi"rki #rakcji s%cej
Dzierawa gr%nt% o pow. 23 *2 pod garae*
blaszany* przy %l. 9*ol%cowskiego
,ykonanie operat"w szac%nkowyc dzia8ek > %l.
D%dzi;skiego, %l. ,illowa
<pracowanie dok%*entacji projektowej przeb%dowy
przykanalik"w kanalizacji deszczowej na rondzie
gen. $erbeckiego
.olitecnika F%belska )ade%sz Ci+ak !anina
0si+ska
<pracowanie ekspertyzy wskaz%j(cej przyczyny
powstania zniszcze; ne elewacji #rontowej
ka*ienicy przy %l. 4ynek H
Agencja &andlowo > ?s8%gowa ,5D<0 0rzyszto#
$artoszcze
Dostarczenie papier% kserogra#icznego i artyk%8"w
papierniczyc
.owszecny Cak8ad ?bezpiecze; 9.A. ,ies8aw
Cr"=ciel
7F70)4<.4<!70) 9.A. <ddzia8 F%blin )ade%sz
0asprzak Fecos8aw 9zy*a;ski
Aneks do %*owy 6r 1A7119541C.1233B z dnia
34.3A.233B r.
.rzedsi+biorstwo $%dowlane $?D<M !"ze# i Feszek
0rzysiak
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej dla
zadania inwestycyjnego p.n. $%dowa drogi
dojazdowej 0DD
,ykonanie %s%ni+cia drzew i krzew"w znajd%j(cyc
si+ na skarpac rzeki Czerniej"wki
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
<ddzia8 w F%blinie !erzy 7kiert
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
na przed8%enia w8(czenia %l. '8+bokiej
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
.oroz%*ienie dotycz(ce rozwi(zania %*owy 954 6r
1E@1A@B1233@ z dnia 2A.13.233@ r.
Miejskie .rzedsi+biorstwo Cieleni 9p. z o. o. Alicja
Co#ia Dobrowolska
6asadzenie 11 szt. drzew w pasie drogowy* w %l.
0o88(taja
Arkusz1
Strona 25
868 Or CP 2007-04-05
869 " CP 2007-02-27
870 #SS CP 2007-04-10
871 #SS CP 2007-04-0!
872 #SS CP 2007-04-12
87! #SA ' 7wa Czerniak 2007-04-16
874 #SA ' Marta 9agan 2007-04-16
875 #SA ' $arbara 0owalska 2007-04-16
876 #SA ' 0atarzyna Fipert 2007-04-16
877 #SA ' .awe8 0leszcz 2007-04-16
878 #SA ' 0rzyszto# ,ielgosz 2007-04-16
879 #SA ' Cyg*%nt Cako=cielny 2007-04-16
880 #SA ' !acek &o8ysz 2007-04-16
881 #SA ' 5zabela 98o*owska 2007-04-16
882 SIR CP 2007-04-20
88! #SS CP 2007-04-16
884 #SS CP 2007-04-16
885 #SS CP <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-04-15
886 #SS CP 2007-04-16
887 #SS CP 2007-04-16
888 #SS CP 2007-04-16
889 #SS CP 2007-04-10
890 #SS CP 2007-04-11
891 #SS CP 2007-04-16
892 #SS CP 2007-04-15
89! #SS CP 2007-04-10
894 #SS CP 2007-04-10
895 #SS CP 2007-04-16
896 #SS CP 2007-04-16
897 #SS CP 2007-04-16
898 #SS CP 2007-04-16
899 #SS CP 2007-04-16
900 #SS CP 2007-04-16
901 #SS CP 2007-04-16
902 #SS CP <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-04-16
90! #SS CP 2007-04-16
,ojew"dzki <=rodek Medycyny .racy Anna
4%tczy;ska > 4%*i;ska
0o*pleksowe badania pro#ilaktyczne pracownik"w
?rz+d% Miasta F%blin
9towarzyszenie 9a*orz(d"w 7%roregion"w $%g
&enryk Makarewicz Andrzej .r%szkowski
Do#inansowanie *ikroprojekt% -F%blin i I%cka od
k%cni. $ezgraniczny =wiat k%linari"w polsko >
%krai;skiego pogranicza/
9towarzyszenie 4ozstaje 7%ropy 'rzegorz
Finkowski .iotr Cieni%k
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie ,okalne 5n Corpore H Andrzej Dery8o
Andrzej '%c
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie )w"rc"w F%dowyc Carz(d '8"wny
w F%blinie Andrzej Ciota !olanta .ast%szak
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
,prowadzanie danyc do ewidencji wojskowej i
wype8nianie KwypisywanieL ksi(eczek wojskowyc
os"b zg8aszaj(cyc si+ do pobor%
$i%ro Arcitektoniczne 5D7A ?rsz%la i !acek
Ciepli;scy
<pracowanie projekt% *akiety ko=cio8a #arnego
%syt%owanego na .alc% po Farze w F%blinie
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej !acek 4%tkowski
0rzyszto# 5wa;cz%k
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce
siatkowej
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A > F?$F56 Maciej
0aznowski 4obert 0ozio8
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
0l%b Motorowy C4<99 Fec ,i=niewski Ma8gorzata
.i(tek
?czniowski 0l%b 9portowy .5[)0A Ma8gorzata
!esionek Miros8aw 9a*o;
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w p8ywani%
?czniowski 0l%b 9portowy .5[)0A Ma8gorzata
!esionek Miros8aw 9a*o;
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w koszyk"wce
?czniowski 0l%b 9portowy )o*asz $ielecki .iotr
Mat%szkiewicz
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
)00F <gnisko -'rayna/ Mieczys8aw .iec &alina
.arcyta
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
?czniowski 0l%b 9portowy 9.A4)A0?9 !"ze#
)kaczyk Andrzej !a*ielniak
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9portowy 0l%b 0ick > $oNing .olitecniki F%belskiej
)ade%sz .olja;ski 'rzegorz $artosik
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w kick > boNing%
0l%b Motorowy C4<99 Fec ,i=niewski Ma8gorzata
.i(tek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w sportac
*otocyklowyc
0l%b 9portowy $?D<,FA65 0rzyszto# <kapa Maria
'o8+biowska
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac r%gby
)owarzystwo 9portowo > )%rystyczne 9<0<F50
Mieczys8aw $iszek Cenon Danowski
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo )ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w taekwonDdo
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w biegac na
orientacj+
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w lekkiej
atletyce
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w szacac
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w kolarstwie
0l%b 9portowy .AC< Andrzej 9tac%ra 7wa
9tac%ra
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w boksie
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w koszyk"wce
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
0l%b 9portowy .AC< Andrzej 9tac%ra 7wa
9tac%ra
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w boksie
Arkusz1
Strona 26
904 #SS CP 2007-04-10
905 #SS CP 2007-04-10
906 #SS CP 2007-04-16
907 #SS CP 2007-04-16
908 #SS CP 2007-04-16
909 #SS CP 2007-04-16
910 #SS CP 2007-04-16
911 #SS CP 2007-04-16
912 #SS CP 2007-04-16
91! #SS CP 2007-04-16
914 #SS CP 2007-04-16
915 #SS CP 2007-04-16
916 #SS CP 2007-04-16
917 #SS CP 2007-04-16
918 #SS CP 2007-04-16
919 #SS CP 2007-04-16
920 #SS CP 2007-04-16
921 #SS CP 2007-04-16
922 #SS CP 2007-04-02
92! #SS CP 2007-04-16
924 #SS CP 2007-04-16
925 #SS CP 2007-04-16
926 #SS CP 2007-04-10
927 #SS CP 2007-04-11
928 #SS CP 2007-04-12
929 #SS CP 2007-04-17
9!0 #SS CP 2007-04-12
9!1 #SS CP 2007-04-12
9!2 #SS CP <rganizacja akcji -Ci*a i lato w *ie=cie/ 2007-04-20
9!! #SS CP 2007-04-11
9!4 #SS CP <rganizacja akcji -Ci*a i lato w *ie=cie/ 2007-04-18
9!5 #SS CP 2007-04-17
9!6 #SS CP 2007-04-10
9!7 #SS CP 2007-04-12
9!8 GK CP M5$4?0 ,ojciec Misztal 2007-04-24
9!9 I) A Aneks do %*owy nr 113@1CC01233B19 2007-04-04
940 #SS ' 2007-0!-20
$%dowlany 0l%b 9portowy .iotr 08oda 7d*%nd
0a*i;ski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
Mi+dzyszkolny 0l%b 9portowy )owarzystwo .i8ki
4+cznej 0rzyszto# 0rawczyk ,alde*ar Cz%bala
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce r+cznej
M8odzieowy 0l%b .i8karski 0<C5<I70 Cbigniew
0oz8owski 4a#a8 0oz8owski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
?czniowski 0l%b 9portowy D,V!0A 5wona
'ajowiak !acek &o*a
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce r+cznej
Miejskie )owarzystwo .8ywackie F?$F565A60A
$ogdan ,agner !acek 0asperek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w p8ywani%
Cak8adowy 0l%b 9portowy 7F.59 !"ze# 9%gier
0azi*ierz 0owalczyk
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w kolarstwie
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w zawodac lekkoatletycznyc
Capa=nicze )owarzystwo 9portowe 9<0VI
0rzyszto# $oryc Cdzis8aw Cie*bowicz
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w zapasac i
s%*o
)owarzystwo 9portowo > )%rystyczne 9<0<F50
Mieczys8aw $iszek Cenon Danowski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
9towarzyszenie M8odzieowy 0l%b 9portowy S5056'
> F?$F565A60A Cbigniew 'rzesiak Mira ,i=niewska
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce nonej
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w szacac w =rodowisk%
akade*icki*
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w zawodac lekkoatletycznyc w
=rodowisk% akade*icki*
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w zawodac w pi8ce r+cznej
*+czyzn
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w lekkiej
atletyce
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w koszyk"wce
?czniowskie )owarzystwo 9portowe <4F50 4obert
9t+pnicki Agnieszka ,iak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w p8ywani%
?czniowskie )owarzystwo 9portowe <4F50 4obert
9t+pnicki Agnieszka ,iak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w wielobojac
nowoczesnyc
?czniowskie )owarzystwo 9portowe <4F50 4obert
9t+pnicki Agnieszka ,iak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w pi8ce r+cznej
9towarzyszenie 0%lt%ry Fizycznej AC9 0rzyszto#
Cabrowski ,ies8aw 4ycerz
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w koszyk"wce
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A Maciej 0aznowski
4obert 0ozio8
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w boksie
<gnisko )00F <M7'A Cbigniew F%r*an !erzy
$rzostek
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej !acek 4%tkowski
0rzyszto# 5wa;cz%k
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
0l%b 9portowy $?D<,FA65 0rzyszto# <kapa Maria
'o8+biowska
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey w r%gby
)owarzystwo .rzyjaci"8 9zt%k .i+knyc 0azi*ierz
Drzewi;ski )eresa .rendecka
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie na rzecz 9ceny .lastycznej 0?F
Cdzis8aw Cieszkowski Anna I%kasik
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie na rzecz 9ceny .lastycznej 0?F
Cdzis8aw Cieszkowski Anna I%kasik
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .rzyjaci"8 M%ze%* ,si F%belskiej
!anina 0isiel Marzena $%ry
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
)owarzystwo 6owa 0%Onia 5rene%sz 9i%de* Anna
9i%de*
)owarzystwo 6owa 0%Onia 5rene%sz 9i%de* Anna
9i%de*
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc w do*ac i kl%bac
k%lt%ry
9towarzyszenie .ro*ocji 0%lt%ry 6a 4zecz
Mrodowisk Fokalnyc i <s"b 6iepe8nosprawnyc
-Dziesi(ta/ Marek 0o8odziejczyk !an%sz '8adysz
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .ro*ocji 0%lt%ry 6a 4zecz
Mrodowisk Fokalnyc i <s"b 6iepe8nosprawnyc
-Dziesi(ta/ Marek 0o8odziejczyk !an%sz '8adysz
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc w do*ac i kl%bac
k%lt%ry
9towarzyszenie .rzyjaci"8 M%ze%* ,si F%belskiej
!anina 0isiel Marzena $%ry
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
.rzeb%dowa %l. 6a8kowskic > po8(czenie
codnikie* dla pieszyc osiedla 98oneczny Do* z
os. 6a8kowskic
?nizeto )ecnologies 9.A. Andrzej $endig >
,ielowiejski
Akade*ia Medyczna i*. Feliksa 9k%biszewskiego
Andrzej 0si(ek
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego .rzeciwdzia8ania 6arko*anii dla
st%dent"w na terenie Akade*ii Medycznej
Arkusz1
Strona 27
940-A #SS ' 2007-04-16
941 #SS CP 4adio e4 ks. Marek .ytko 2007-0!-05
942 " A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski Aneks do %*owy z dnia 24.3H.233B r. 2007-04-06
94! #SS CP 2007-04-02
944 #SS CP 2007-04-20
945 Or CP $i%ro .rojekt"w AA Ma8gorzata ,a8+ga 2007-04-20
946 KP CP 047A)5A 9ebastian M(czka 2007-0!-28
947 KP CP '59< D+bno ,anda 0%jda 0oncert zespo8% 47AM<66 w dni% 13.3E.2337 r. 2007-04-25
948 #SA ' Cezary $(czkowski Akt%alizacja rejestr% wyborc"w 2007-04-16
949 #SA ' 7wa $ondar%k 2007-04-16
950 #SA ' Dorota 0li*ejko > )o*asik 2007-04-16
951 #SA ' 'rayna 0oprowska 2007-04-16
952 #SA ' Ma8gorzata 0rakowiak 2007-04-16
95! #SA ' ,anda Fipska 2007-04-16
954 #SA ' !adwiga Fyssy 2007-04-16
955 #SA ' 5wona 6owogrodzka 2007-04-16
956 #SA ' Anna <b8oza 2007-04-16
957 #SA ' &alina <poka 2007-04-16
958 #SA ' Dan%ta .aradowska 2007-04-16
959 #SA ' Marianna 4oenek 2007-04-16
960 #SA ' 5wona 9oral 2007-04-16
961 #SA ' 'rayna )ryb%8a 2007-04-16
962 #SA ' 4enata ,olska 2007-04-16
96! #SA ' 7wa Cawi=lak 2007-04-16
964 Or ' !adwiga 0o8odziej 2007-04-02
965 Or ' Agnieszka ,rona 2007-04-02
966 GK CP 2007-04-24
967 #SS CP 2007-04-11
968 GK D 2007-04-26
969 Or CP 2007-04-02
970 SIR A 2007-04-18
971 #SS CP 2007-04-16
972 #SS CP 2007-0!-!0
97! #SS CP 2007-04-12
974 SIR CP Fir*a .rojektowa !acenty !arocki 2007-04-2!
975 SIR ( Cbigniew .o8eJ 2007-04-1!
976 GK A 4obert 6abrz+cki 2007-04-2!
977 GK CP Cyg*%nt 0azan 2007-04-0!
978 KP CP Fok%s 9t%dio Agnieszka !aworska 2007-04-16
979 I) CP 7F0<M)7F Miros8aw 9o8tys 2007-0!-!0
F%belski Carz(d <kr+gowy .olskiego Czerwonego
0rzya Cbigniew 0aznowski 9te#an .edrycz Alina
Ma=kiewicz
.rowadzenie szkole; dla *8odziey l%belskic szk"8
=rednic z zakres% %dzielania pierwszej po*ocy
przed*edycznej
.rowadzenie ed%kacji p%blicznej z zakres%
pro#ilaktyki i rozwi(zywania proble*"w
alkoolowyc i narko*anii
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* ?zaleniony* od Alkool% -6adzieja/
0rzyszto# Feszczy;ski Andrzej 0l%czyk
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* ?zaleniony* od Alkool% -6adzieja/
0rzyszto# Feszczy;ski Andrzej 0l%czyk
.rowadzenie o=rodka typ% ostel dla os"b
%zalenionyc od alkool% po przebyty* leczeni%
,ykonanie projekt% b%dowlanego > Cesp"8
.lac"wek <piek%;czo > ,ycowawczyc -.ogodny
Do*/
Corganizowanie i*prezy pro*ocyjnej -F%belskie
Dni 0%lt%ry 9t%denckiej/
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
Akt%alizacja rejestr% wyborc"w. Cak8adanie kart
dodatkowyc rejestr% wyborc"w
,ery#ikacja zbior"w arciwalnyc w Miejski*
5nspektoracie 0o*%nikacji
Analiza i opracowanie koncepcji rozb%dowy
internetowego serwis% ?rz+d% Miasta F%blin
7F70)4<.4<!70) 9.A. <ddzia8 w F%blinie
)ade%sz 0asprzak !oanna &olcel
,ykonanie dok%*entacji projektowej dla b%dowy
o=wietlenia drogowego wzd8% #rag*ent% %l.
Fipskiej
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe FAFA Co#ia
Filipek > 0raczek Feszek Daniewski
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
$i%ro ?s8%g 5nwestycyjno > .rojektowyc 5nPest >
$A0 $arbara Anna 0r%szy;ska
,ykonanie dok%*entacji b%dowlanej > przeb%dowa
%l. '8+bokiej
Cak8ad .rojektowania, 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego 7%geni%sz !"ze#cz%k
,ykonanie dok%*entacji projektowej wykonawczej
> boisko do do gry w pi8k+ non( przy %l. $iedronki
1@
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjno > $%dowlanyc
Aleksander ,(sik
Aneks do %*owy 6r 7BE19541C.12337 z dnia
@3.3@.2337 r.
F%belski 0l%b 0arate 0yok%sin !acek Czerniec
Feszek 'ierszon
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w karate
kyok%sin
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 Dari%sz
Misi%rek 4o*an 'arwo8a
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 F%blin
Dari%sz Misi%rek 4o*an 'arwo8a
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej w os. 9zerokie si+gacz
9ADE
,yp8ata kwoty 2 E2E z8 za zniszczenie nasadze; i
sk8adnik"w b%dowlanyc w zwi(zk% z b%dow(
kanalizacji deszczowej
Aneks do %*owy 6r ABA1'01C.1233B z dnia
24.34.233B r.
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
$adanie rynk% obej*%j(ce realizacj+
zogniskowanyc wywiad"w gr%powyc
Mwiadczenie pe8nego serwis% pogwarancyjnego
9yste*% <bs8%gi '8osowej K9<'L
Arkusz1
Strona 28
980 Or CP 2007-04-2!
981 GK CP 2007-04-25
982 GK CP 2007-04-25
98! #SS CP 2007-0!-!0
984 #SS CP 9towarzyszenie 90A?) 7lbieta 6owak 2007-04-!0
985 #SS CP 2007-04-!0
986 #SS CP 2007-04-!0
987 #SS CP 2007-04-02
988 #SS CP 2007-04-02
989 #SS CP 2007-04-02
990 SIR CP .racownia .rojektowa '4AMA 'rayna Mat%szczak 2007-0!-2!
991 SIR CP M7.4< $i%ro ?s8%g 5nynierskic 4yszard Cyb%lak 2007-0!-07
992 SIR CP 2007-04-16
99! O+ CP 2007-04-2!
994 O+ CP 2007-04-2!
995 O+ CP 2007-04-2!
996 O+ CP 2007-04-2!
997 O+ CP 2007-04-2!
998 #SS CP 2007-04-10
999 #SS CP )00F <gnisko Cz%by !"ze# Ma8ek 98awo*ir 9ikorski 2007-04-12
1000 #SS CP 2007-04-11
1001 #SS CP 2007-04-11
1002 KP D Mari%sz 9tryjecki 2007-04-10
100! Or CP Fir*a $%dowlana 7D$?D 7dward ,"jcik 2007-04-!0
1004 Or CP 2007-04-26
1005 Or CP 0atolicki ?niwersytet F%belski .awe8 .ieni+ny 2007-0!-22
1006 GGN CP Art%r 9ozoni%k 2007-04-27
1007 GGN CP .iotr 'ajowiak 2007-04-27
1008 GGN CP 7lbieta Drozdowska 2007-04-!0
1009 GGN CP Czes8awa Flis 2007-04-27
1010 GGN CP 2007-04-!0
1011 GGN CP !anina .otr+J 2007-04-!0
1012 GGN A 'rayna ,ronaW 0atarzyna Calewska Aneks do %*owy z dnia 1E.3E.233B r. 2007-04-24
101! GGN A 'rzegorz 9zewcz%k W 5wona Fipi;ska Aneks do %*owy z dnia 3B.32.233B r. 2007-04-26
1014 GGN A 7lbieta Maz%rek Ma8gorzata Mac Aneks do %*owy z dnia 1E.32.233E r. 2007-04-25
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A Andrzej
0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
'8%ska
Arcitekt%ra Cieleni &<4)?9 4ados8aw Cio8ek >
.oniatowski
?trzy*anie, ko*pleksowa konserwacja i renowacja
zieleni ko*%nalnej w rejonie 55
Miejskie .rzedsi+biorstwo Cieleni 9p. z o. o. Alicja
Co#ia Dobrowolska
?trzy*anie, ko*pleksowa konserwacja i renowacja
zieleni ko*%nalnej w rejonie 5Q
9towarzyszenie 9)<. .o*oc dla os"b w syt%acji
kryzysowej i o#iar prze*ocy w rodzinie 7wa <lec >
Cz%pry;ska 0onrad <lejniczak
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
Cgro*adzenie 9i"str ?rsz%lanek 9erca !ez%sa
0onaj(cego Do* Cakonny s. 7wa 6iedOwiecka
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56A Maciej 0aznowski
'rzegorz Ada*czyk
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
Marianna <lsza;ska Monika Misztal
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
6ADC57!A Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia
.o*ocy Cory* ?zaleniony* od Alkool%
0rzyszto# Feszczy;ski Andrzej 0%lczyk
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
F%ndacja 7, > MA4 .ro#ilaktyka, 7d%kacja i
.ro*ocja 4ozwoj% Maria Micalska 7wa Dziedzi%c
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
wodoci(g% w rejonie %l. 4ejtana
<pracowanie koncepcji progra*owo >
przestrzennej %l. 9okolniki
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z o.
o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
<pracowanie za*iennego projekt% b%dowlano >
wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w
dzielnicy 4%dnik
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk Cbigniew
)argo;ski
Do#inansowanie zadania -.rowadzenie ed%kacji
ekologicznej w #or*ie zaj+J pozalekcyjnyc w
szko8ac *iasta F%blina/
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk Cbigniew
)argo;ski
Do#inansowanie zadania -.rojekt > For%* ocrony
przyrody w *oi* regionie realizowany w 'i*nazj%*
6r 1E w F%blinie/
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk Cbigniew
)argo;ski
Do#inansowanie zadania -.rogra* ed%kacji
ekologicznej w S F< w F%blinie/
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk Cbigniew
)argo;ski
Do#inansowanie zadania -.rzyroda w oczac
dziecka > zabawy dydaktyczne i tw"rcze
realizowane w ra*ac progra*% ed%kacyjnego w
.rzedszkol% 6r E w F%blinie/
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk Cbigniew
)argo;ski
Do#inansowanie zadania -4ealizacja zada; z
zakres% ed%kacji =rodowiskowej > Czysta woda
=rodowiskie* ycia w S5 F< w F%blinie/
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
F%belski Cwi(zek 9zacowy Cbigniew .yda Marek
Iobejko
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) F%blin ,itold
Czarnecki Cezary ,ica
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
,ykonanie projekt% gra#icznego logo oraz plakat% w
zwi(zk% z organizacj( wydarzenia pro*ocyjnego
-9karb F%blina/
,ykonanie rob"t re*ontowyc w siedzibie 4ady
<siedla Abra*owice %l. Abra*owicka 122
G7)5 ?s8%gowy Cak8ad $%dowlano > $lacarsko >
Dekarski Cbigniew 0ara=
,ykonanie re*ont% dac% na b%dynk% )ryb%na8%
0oronnego
?#%ndowanie sta% w konk%rsie -6ajlepsi %
najlepszyc/
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 0r"lowej !adwigi o powierzcni
13 *2 z przeznaczenie* pod kiosk typ% 4?C&
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. ,sp"lnej o powierzcni EAA *2
z przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. Deszczowej E@ o powierzcni
E3@1 *2 z przeznaczenie* pod %prawy polowe
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. .arczewskiej o powierzcni
E333 *2 z przeznaczenie* pod cele *ieszkaniowe i
%prawy
9klep <g"lnospoywczy Marta 0owalczyk 7lbieta
Maz%r
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 9ierpi;skiego 1 o powierzcni
H3 *2 z przeznaczenie* pod pawilon andlowy
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 4ozstajnej o powierzcni 1E3
*2 z przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
Arkusz1
Strona 29
1015 Or CP 2007-0!-29
1016 GGN CP .5,< > .<F 9p. z o. o. 9tanis8aw !%siak 2007-04-!0
1017 GGN CP 2007-04-!0
1018 GGN CP 2007-04-!0
1019 GGN CP 4obert 0*ieJ 2007-04-!0
1020 GGN CP !olanta 0a*i;=ka 2007-04-!0
1021 GGN CP !oanna i !erzy Micalczyk 2007-04-!0
1022 GGN CP )ade%sz $%bicz 2007-04-!0
102! #SS CP 2007-04-20
1024 #SS CP F%ndacja -4esta%rare $asilica*/ o. 4obert '8%bisz 2007-04-11
1025 #SS CP 2007-04-11
1026 #SS CP 2007-04-11
1027 GGN CP 2007-04-16
1028 #SS CP 2007-04-20
1029 #SS CP <rganizacja akcji -Ci*a i lato w *ie=cie/ 2007-04-20
10!0 #SS CP ,ydawanie 0wartalnika Fiterackiego -0resy/ 2007-04-18
10!1 #SS CP 2007-04-18
10!2 #SS CP 2007-04-24
10!! #SS CP 2007-04-2!
10!4 #SS CP 2007-04-2!
10!5 #SS CP 2007-04-2!
10!6 #SS CP 2007-04-27
10!7 #SS CP 2007-04-24
10!8 #SS CP 2007-04-27
10!9 #SS CP 2007-04-18
1040 #SS CP 2007-04-18
1041 #SS CP 2007-04-11
1042 #SS CP 2007-04-16
104! #SS CP 2007-04-16
1044 Or CP CC C$5'657, CC<$<) 2007-05-07
1045 GK P ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-04-2!
1046 GK CP 2007-0!-15
1047 GK CP D4<'$79) Andrzej ,anatowicz 2007-05-07
1048 #SS CP 2007-04-02
1049 #SS CP 2007-04-02
1050 #SS CP 2007-04-!0
9AF?9 F?465C< Magdalena &y*os )ade%sz
,ro;ski
,ykonanie, dostawa i zainstalowanie na potrzeby
?rz+d% Miasta F%blin *ebli bi%rowyc
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. !%trzenki o powierzcni 1@3 *2
z przeznaczenie* pod pawilon andlowy
..,. )A4'.<F 9p. z o. o. )argowisko Feszek
Cabior
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. .ocztowej o powierzcni 2342
*2 z przeznaczenie* na targowisko
..,. )A4'.<F 9p. z o. o. )argowisko Feszek
Cabior
<ddanie do bezp8atnego %ywania drogi
wewn+trznej do targowiska przy %l. .ocztowej
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. .%8awskiej o powierzcni @E33
*2 z przeznaczenie* na prowadzenie parking%
strzeonego i ko*is% sa*ocodowego
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. Czwartek i 9zkolnej o
powierzcni E3 *2 z przeznaczenie* pod pawilon
andlowy
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. ,i=lan o powierzcni E7 *2 z
przeznaczenie* pod polepszenie
zagospodarowania dzia8ki
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. ,ierzbowej o powierzcni B@E
*2 z przeznaczenie* pod ziele;
9towarzyszenie 9po8eczno > 0%lt%ralne -98awinek/
!olanta !anoszczyk !erzy Depta
<rganizacja zaj+J k%lt%ralnyc w do*ac i kl%bac
k%lt%ry
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
)owarzystwo M%zyczne i*. &. ,ieniawskiego !acek
<ssowski 'rzegorz ,ilczy;ski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
)owarzystwo 7d%kacji 0%lt%ralnej w F%blinie
!an%sz <pry;ski &alina 9tel*asiak
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe )7D$79)
)ade%sz Cieszko !"ze# \wik8a
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej rozliczenia
dzia8ek ewidencyjnyc > %l. 6a8kowskic
9towarzyszenie 9po8eczno > 0%lt%ralne -98awinek/
!olanta !anoszczyk !erzy Depta
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie 9po8eczno > 0%lt%ralne -98awinek/
!olanta !anoszczyk !erzy Depta
9towarzyszenie Fiterackie -0resy/ Arkadi%sz
$ag8ajewski Andrzej 6iewiado*ski
9towarzyszenie .rzyjaci"8 )a;ca Alicja 0owalczyk
Filiana $artnik
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
,ydanie to*% wierszy Cbigniewa 9trza8kowskiego
pt. -<bszar wolno=ci/
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
,ydanie ksi(ki !"ze#a Ci+by pt. -F%blin > *iasto
przeznaczenia/
Cwi(zek Fiterat"w .olskic <ddzia8 w F%blinie
?rsz%la 'ierszon Marian Diwiszek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cwi(zek Fiterat"w .olskic <ddzia8 w F%blinie
?rsz%la 'ierszon Marian Diwiszek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cwi(zek Fiterat"w .olskic <ddzia8 w F%blinie
?rsz%la 'ierszon Marian Diwiszek
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie .isarzy .olskic <ddzia8 w F%blinie
$ernard 6owak Cbigniew ,8odzi*ierz Fronczek
,ydanie to*% prozy ,8odzi*ierza Fronczka pt.
-4o*ans w F%blinie/
Cwi(zek Fiterat"w .olskic <ddzia8 w F%blinie
?rsz%la 'ierszon Marian Diwiszek
,ydawnictwa k%lt%ralne > ksi(ka 9tanis8awa
Fornala pt. -6iedo*ilczenia/
,scodnia F%ndacja 0%lt%ry -Akcent/$og%s8aw
,r"blewski ,ac8aw Micalski
,ydawnictwa k%lt%ralne > ,ydanie kwartalnika
-Akcent/
)owarzystwo M%zyczne i*. &. ,ieniawskiego !acek
<ssowski 'rzegorz ,ilczy;ski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
?czniowski <siedlowy 0l%b 9portowy -98awin/
!an%sz 0o8ody;ski 4a#a8 0r%pa
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
'4776 9.<4) CF?$ )o*asz 0isiel 4obert
0li*czak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w
taekwonDdo 5)F
F%belski 0l%b 0arate )radycyjnego Andrzej
Maciejewski Daniel 5wanek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w karate
tradycyjny*
,y*iana %szkodzonyc opraw o=wietleniowyc
o=wietlenia zewn+trznego nad g8"wny* wej=cie*
do 4at%sza
.oroz%*ienie w sprawie %trzy*ania grob"w i
c*entarzy wojennyc na terenie g*iny w 2337 r.
F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9.A.
,ies8aw Ada*czyk
Dekoracja *iasta z okazji =wi(t pa;stwowyc oraz
innyc %roczysto=ci rocznicowyc
.rzeb%dowa %l. 9krzypcowej w rejonie skrzyowania
z %l. $raci ,ieniawskic
9towarzyszenie <crony i .o*ocy 4odzinie
Alkoolowej 9<.4A Co#ia 0rasi;ska > )%tka
Ma8gorzata ,"jcik
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego =wiadcz(cego %s8%gi na rzecz
rozwi(zywania proble*"w alkoolowyc
9towarzyszenie -)owarzystwo .rzyjaci"8 Dzieci
F%belski <ddzia8 4egionalny/ 5rena 0asperska >
Dw"rnik 'rayna .op8awska > Mika
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
F%ndacja 5ntegracyjna 6A )A)A4AC& ks. Ada*
$%czy;ski
.rowadzenie przez r"ne pod*ioty oboz"w KkoloniiL
z pro#esjonalny* progra*e* pro#ilaktyczny*
Arkusz1
Strona !0
1051 #SS CP 2007-04-!0
1052 SIR CP 2007-04-18
105! SIR CP 2007-04-17
1054 SIR CP 2007-04-16
1055 GGN CP 2007-04-1!
1056 #SS CP 2007-04-02
1057 #SS CP 2007-0!-!0
1058 #SS CP 2007-04-11
1059 #SS CP 2007-04-16
1060 #SS CP 2007-04-16
1061 #SS CP 2007-04-16
1062 #SS CP <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-04-16
106! #SS CP 2007.04.16
1064 #SS CP 2007-04-16
1065 #SS CP 2007-04-16
1066 #SS CP 2007-04-16
1067 GGN CP Anna 9ikora D)erlecka .iotr )erlecki 2007-05-07
1068 GGN CP 9045SA670 9p. z o. o. 7wa 'nyp 7lbieta 'ontarz 2007-05-08
1069 GGN CP Marianna 0a*i;ska 9tanis8aw 0a*i;ski 2007-04-!0
1070 GGN CP Mica8 D%da 2007-05-04
1071 GGN CP 7lbieta D(browska Cenon D(browski 2007-05-04
1072 GGN CP !"ze# i Maria $rowowscy Czes8awa Dobrowolska 2007-05-04
107! GGN CP F%belska 5zba Fekarska Andrzej Cio8ko 2007-05-08
1074 GGN CP $i%ro ,yceny 6ier%co*o=ci F%cyna Iozowska 2007-04-11
1075 GGN CP <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci 2007-04-1!
1076 GK CP 2007-04-18
1077 GK CP ..09 9tanis8aw 9oca 2007-04-24
1078 GK A 4obert 0r+pi;ski 2007-02-28
1079 Or CP $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) Ada* Maksy*i%k 2007-05-09
1080 Or CP $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) Ada* Maksy*i%k 2007-05-07
1081 Or CP $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) Ada* Maksy*i%k 2007-05-09
1082 #SS CP 2007-04-16
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ 7lbieta !olanta Dados Agnieszka '"rka
.rowadzenie przez r"ne pod*ioty oboz"w KkoloniiL
z pro#esjonalny* progra*e* pro#ilaktyczny*
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego )rasy Cielonej
od al. .i8s%dskiego do 4onda 0lin do sieci
elektroenergetycznej F?$C7F 9A
.YF .rojekt $i%ro .rojektowo > 'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do
ograniczenia sposob% korzystania z nier%co*o=ci
po8oonyc w F%blinie > 133 dzia8ek
<kr+gowe .rzedsi+biorstwo 'eodezyjno >
0artogra#iczne w F%blinie 9p. z o. o. 9tanis8aw
Marg%l
9%kcesywne wykonanie opracowa; geodezyjno >
kartogra#icznyc dla potrzeb projektowyc
F5M79 ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne s.c.
4enata 0%crzak 9zy*on .op8awski
Akt%alizacja bazy opisowej ewidencji gr%nt"w,
b%dynk"w i lokali w zakresie cen
9towarzyszenie )owarzystwo -6owa 0oOnia/
5rene%sz 9i%de* Anna 9i%de*
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo )ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
?czniowskie )owarzystwo 9portowe <4F50 4obert
9t+pnicki Agnieszka ,iak
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
?czniowski 0l%b 9portowy 9.A4)A0?9 !"ze#
)kaczyk Andrzej !a*ielniak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w j%do
F%belski 0l%b 9port"w ,odnyc F76509 Andrzej
!%rak $arbara .rzybylska
4ealizacja proces% szkoleniowego w <,
,4<)0V,, organizacja i %dzia8 w zawodac
kajakarskic
F%belski 0l%b 9port"w ,odnyc F76509 Andrzej
!%rak $arbara .rzybylska
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w
kajakarstwie
F%belski <kr+gowy Cwi(zek Fekkiej Atletyki Feszek
D%necki Andrzej 9zeniawski
?czniowski <siedlowy 0l%b 9portowy -98awin/
!an%sz 0o8ody;ski 4a#a8 0r%pa
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pice
nonej
0l%b 9portowy F%belska 9zk"8ka .i8karska F7'5<6
Marek 9adowski Art%r M%szy;ski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pice
nonej
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9alezja;skiej
<rganizacji 9portowej 0azi*ierz Drozd ,ies8aw
<poka
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pice
siatkowej
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9alezja;skiej
<rganizacji 9portowej 0azi*ierz Drozd ,ies8aw
<poka
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w tenisie
sto8owy*
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 4o*anowskiego o powierzcni
1H2 *2 z przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. .odlaskiej o powierzcni H3 *2
z przeznaczenie* pod *iejsca postojowe dla
klient"w
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. !anowskiej o powierzcni 4E3
*2 z przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 'rodzickiego o powierzcni EHA
*2 z przeznaczenie* pod %prawy ogrodnicze
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. Cad+bie o powierzcni 1@A4 *2
z przeznaczenie* pod %prawy
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. ,yzwolenia o powierzcni HA7
*2 z przeznaczenie* pod ziele;
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. C*ielnej o powierzcni 1B2 *2
z przeznaczenie* pod #%nkcjonowanie F%belskiej
5zby Fekarskiej
,ykonanie wycen 43 lokali *ieszkalnyc wraz z
%proszczon( inwentaryzacj(
,ykonanie wycen E3 lokali *ieszkalnyc wraz z
%proszczon( inwentaryzacj(
.09 w $ia8y*stok% 9.A. Antoni Fewicki !an
$orowski
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Aneks do %*owy 6r 1BBB1'01C.1233B z dnia
3@.3H.233B r.
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% 'i*nazj%* 6r 13 przy
%l. ,ajdeloty 12
,ykonanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
wraz z dok%*entacj( kosztorysow( re*ont%
po*ieszcze; przy %l. 0leeberga 12A
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% 9zko8y .odstawowej 6r
2A przy %l. ,ajdeloty A
?czniowski 0l%b 9portowy 9<$57905 4B 98awo*ir
Adryjanek 0rzyszto# 9ta;czyk
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pi8ce
siatkowej
Arkusz1
Strona !1
108! KP CP S76A Art. 9p. z o. o. Anna 9zczytowska 2007-04-16
1084 KP CP 2007-04-27
1085 KP CP 2007-04-11
1086 O+ CP 2007-04-19
1087 O+ CP 2007-04-12
1088 O+ CP 2007-04-25
1089 GK CP 5D7A 56S79) 9p. z o. o. )o*asz 'rodzki 2007-05-10
1090 #SS CP 2007-04-16
1091 #SS CP 2007-04-16
1092 #SS CP 2007-04-16
109! #SS CP 2007-04-16
1094 SIR CP '*ina F%bart"w !an%sz $odziacki 2007-04-10
1095 SIR CP 2007-05-02
1096 SIR CP Fir*a .rojektowa !acenty !arocki 2007,05-12
1096A SIR CP 2007-04-25
1097 SIR CP 4zeczoznawca $%dowlany Anna <sta;ska 2007-0!-28
1098 GGN CP Monika 0og%cW )o*asz ,+grzyn 2007-05-09
1099 GGN CP Marzena 6ieJko 2007-05-10
1100 SIR A 2007-0!-!0
1101 SIR CP 2007-04-02
1102 SIR CP 2007-04/18
110! SIR CP 2007-04-02
1104 SIR CP 2007-04-12
1105 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne !an Ca8ada 2007-04-09
1106 #SS CP F%ndacja -4esta%rare $asilica*/ o. 4obert '8%bisz 2007-04-26
1107 #SS CP 2007-04-15
1108 #SS CP 2007-04-24
1109 #SS CP 2007-04-20
1110 #SS CP 2007-04-20
1111 #SS CP <rganizacja akcji -Ci*a i lato w *ie=cie/ 2007-04-24
1112 #SS CP 2007-04-24
111! #SS CP 2007-05-07
1114 #SS A 2007-05-07
1115 Or CP Fes8aw Maz%r 2007-0!-26
,ykonanie siatki rekla*owej oraz *onta i
de*onta stanowiska rekla*owego w 0azi*ierz%
Dolny*
M%ze%* 6adwi=la;skie w 0azi*ierz% Dolny*
)ade%sz 4oz8owski
,ynaj+cie powierzcni na drewniany* r%sztowani%
przy b%dynk% 0a*ienicy Celejowskiej %l.
9enatorska 1111@ na %*ieszczenie siatki rekla*owej
)elewizja .olska 9.A. w ,arszawie <ddzia8 w
F%blinie )o*asz 4akowski Maria 0r"l
<pracowanie i zrealizowanie progra*%
przedsi+wzi+cia pro*ocyjnego projekt% 9karb
F%blina
Mits%i Motor .olska 9p. z o. o. Magdalena .iskorz
G%ji )ok%naga
Cak%p 8odzi Crescent 4BE )rader oraz przyczepy
pod8odziowej )%le 7astline 7E3
.olski Cwi(zek ,+dkarski Carz(d <kr+g% w F%blinie
Cbigniew 9adowski
.rzeprowadzenie rek%ltywacji Cbiornika
Ce*borzyckiego poprzez z*ian+ str%kt%ry
ilo=ciowej ictio#a%ny
Miejskie .rzedsi+biorstwo Cieleni 9p. z o. o. F%blin
Alicja Co#ia Dobrowolska
Cwalczanie szkodnika Kszrot"wek
kasztanowcowiaczekL drzew rosn(cyc na terenie
*iasta F%blina > 55 cz+=ci
.rzeb%dowa *iejsc postojowyc i nawierzcni
drogowyc na odcink% %l. 9pokojnej
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe FAFA Co#ia Filipek
> 0raczek Feszek Daniewski
4ealizacja proces% szkoleniowego w <, MA456A,
organizacja i %dzia8 w zawodac kajakarskic
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe FAFA Co#ia
Filipek > 0raczek Feszek Daniewski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w
kajakarstwie
?czniowski 0l%b 9portowy 90A4.A ,ojciec
6ie=ci"r 0rzyszto# 9agan
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pi8ce
r+cznej
?czniowski 0l%b 9portowy 90A4.A ,ojciec
6ie=ci"r 0rzyszto# 9agan
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w p8ywani%
?dzielenie po*ocy #inansowej w zwi(zk% z b%dow(
sk8adowiska odpad"w ko*%nalnyc dla *iasta
F%blina
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
9przeda przy8(cza elektroenergetycznego wraz z
dok%*entacj( projektow( przy8(cza > )rasa Cielona
> %l. M8y;ska
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
na b%dow+ %l. 9tr%*ykowej
C7C& 4ze*ie=lnik"w i .rzedsi+biorc"w $rany
$%dowlanej i Drzewnej Florian :wirek Co#ia
9%lowska
Dotacja celowa na do#inansowanie rob"t re*ontowo
> konserwatorskic elewacji b%dynk% przy %l. 4ynek
2
<pracowanie ekspertyzy wskaz%j(cej przyczyny
sp+kania tynk"w zewn+trznyc na elewacji 9zko8y
.odstawowej 6r E1 przy %l. $%rsztynowej 22
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. 4oztocze o
pow. 13 *
2
z przeznaczenie* pod kiosk
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. Dworcowej H
o pow. 1E3 *2 z przeznaczenie* pod plac
*anewrowy do na%ki jazdy
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji A.4< 9p. z o. o. $oles8aw 4adzie;ciak
Aneks do %*owy 6r 2E7@19541C.1233B z dnia
1B.11.233B r.
MA0 D<M 9p. z o. o. .iaseczno <ddzia8 F%blin
Mica8 0%basiewicz
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej >
<siedle *ieszkaniowe -9I<67CC6G D<M/ Cadanie
-D/ 5 etap
0lasztor oo. Do*inikan"w w F%blinie o. 4obert
'8%bisz
Dotacja celowa na do#inansowanie rob"t re*ontowo
> b%dowlanyc piwnic oraz wykonanie* posadzek
wscodniego skrzyd8a klasztor%
MA0 D<M 9p. z o. o. .iaseczno <ddzia8 Mica8
0%basiewicz
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej >
<siedle *ieszkaniowe -9I<67CC6G D<M/ Cadanie
-7/ 55 etap
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc > %l.
'8+boka
4ozgraniczenie nier%co*o=ci po8oonej przy %l.
<lejnej 1 > E
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
)owarzystwo 5nstyt%t 7%ropy Mrodkowo >
,scodniej !erzy 08oczowski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie -, 9tron+ 9zt%ki/ Anna Fornal
Marta 0%rowska
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
9towarzyszenie 0%lt%ralno > <=wiatowe -,+glin
."8nocny/ Dari%sz $or%c Andrzej $%try*
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mwi+tej 4odziny ks.
4yszard !%rak
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* -Misericordia/ ks. )ade%sz .aj%rek F%cyna
$ia8kowska > Ceglarz
9towarzyszenie Ani*ator"w 4%c% Folkowego
Agnieszka Matecka > 9krzypek 7wa Cabrotowicz
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Miejska $iblioteka .%bliczna i*. &. Iopaci;skiego
.iotr )okarcz%k
<rganizacja Miejskiego 0onk%rs% 4ecytatorskiego
.oezji i .rozy ,incentego .ola
.racownicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -0olejarz/
,itold .aw8owski Marianna Markiewicz
Aneks od %*owy 6r 2341,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
Arkusz1
Strona !2
1116 Or CP $ogdan M*igielski 2007-0!-26
1117 Or CP 4yszard 'ajewski 2007-0!-26
1118 Or CP Anna Ada*owicz 2007-0!-26
1119 Or CP Marcin $ili;ski 2007-0!-26
1120 Or CP 0rzyszto# $iedaca 2007-0!-26
1121 Or CP Anna $%li;ska 2007-0!-26
1122 Or CP $arbara Czo8owska 2007-0!-26
112! Or CP .iotr $%rek 2007-0!-26
1124 Or CP 7wa D%*kiewicz > 9prawka 2007-0!-26
1125 Or CP )ade%sz Franaszcz%k 2007-0!-26
1126 Or CP !adwiga F%r*aniak 2007-0!-26
1127 Or CP 'rzegorz &a*erla 2007-0!-26
1128 Or CP Maria !a*i;ska 2007-0!-26
1129 Or CP 4ados8aw 0opi;ski 2007-0!-26
11!0 GK CP Marian )r+bicki 2007,02-16
11!1 GK CP 9tanis8aw $og%cki 2007-04-02
11!2 Or CP !an .+cak F%blin 2007-0!-26
11!! Or CP Miros8awa .%ton 2007-0!-26
11!4 Or CP 0rystyna 9*ole; 2007-0!-26
11!5 Or CP $eata 9za8owska 2007-0!-26
11!6 Or CP Andrzej 9zerlak 2007-0!-26
11!7 Or CP 5rena 9z%*lak 2007-0!-26
11!8 Or CP Mica8 M*igielski 2007-0!-26
11!9 Or CP Andrzej ,ojew"dzki 2007-0!-26
1140 Or CP !an%sz 9e*eni%k 2007-0!-26
1142 KP ' .iotr Franaszek 2007-04-0!
114! GGN CP AMA4 Andrzej 9agan Y Mari%sz 9iek 2007-04-!0
1144 SIR CP 2007-0!-29
1145 Or CP !an%sz .odgajny 2007-0!-26
1146 Or CP 7lbieta Maz%rek 2007-0!-26
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
0oordynacja i*prez zwi(zanyc z BA3 rocznic(
lokalizacji Miasta F%blin oraz koncert% w ra*ac
F%belskic Dni 0%lt%ry 9t%denckiej
Dokonanie rozbi"rki obiekt"w b%dowlanyc > %l.
9%lis8awicka 7A
F%belskie .rzedsi+biorstwo $%dowy .iec"w
.rze*ys8owyc 9.A. )ade%sz $rzozowski
<pracowanie akt%alizacji projekt% b%dowlano >
wykonawczego b%dowy ko*pleks% boisk
sportowyc dla Cespo8% 9zk"8 6r E przy %l. 7lsnera
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
Arkusz1
Strona !!
1147 O+ P 'abinet ,eterynaryjny 0rzyszto# 9tac%rski 2007-04-15
1148 O+ P Anna Ma*carz Al#reda Ma*carz D56'< s.c. 2007-04-15
1149 O+ P 2007-04-15
1150 O+ P F%belskie Centr%* Ma8yc Cwierz(t )ade%sz Cyc 2007-04-15
1151 O+ P Akade*ia 4olnicza w Cdzis8aw )argo;ski 2007-04-15
1152 #SS CP 2007-04-20
115! Or CP Andrzej $a8aban 2007-0!-26
1154 Or CP Anna Ada*iak 2007-0!-26
1155 Or CP 7%geni%sz !anicki 2007-0!-26
1156 Or CP !erzy 0%= 2007-0!-26
1157 Or CP Ma8gorzata Iobodzi;ska 2007-0!-26
1158 Or CP 4a#a8 Dziekanowski 2007-0!-26
1159 Or CP !acek Car+bski 2007-0!-26
1160 #SS CP 2007-04-!0
1161 #SS CP 2007-04-!0
1162 #SS CP 2007-04-02
116! #SS A Aneks do %*owy 6r @@@1,991C.12337 2007-04-!0
1164 #SS CP 2007-05-07
1165 #SS CP 2007-04-!0
1166 #SS CP 2007-04-!0
1167 KP ' .iotr F%tek 2007-04-0!
1168 KP CP Mwiadczenie %s8%g rekla*owyc 2007-04-07
1169 I) CP F%bMA6 ?MC9 9p. z o. o. Andrzej $obyk 2007-04-25
1170 GK CP 4ados8aw .iskorski 2007-05-11
1171 SIR CP 2007-05-02
1172 SIR A Aneks do %*owy nr %B1@12EA113E 2007-0!-16
117! GGN CP Ma8gorzata .otiopa 2007-05-15
1174 GGN CP 2007-05-15
1175 " CP ,ojewoda F%belski 2007-04-20
1176 GGN A ?s8%gi Miernicze F%cjan !agli;ski 2007-04-27
1177 SIR A 2007-0!-29
1178 Or CP .iotr 9e*eni%k 2007-0!-26
.oroz%*ienie w sprawie realizacji -.lan% dzia8ania
post+powania z dziki*i zwierz+ta*i na terenie
*iasta F%blin/
.oroz%*ienie w sprawie realizacji -.lan% dzia8ania
post+powania z dziki*i zwierz+ta*i na terenie
*iasta F%blin/
.olskie 9towarzyszenie )errarystyczne $art8o*iej
'orzkowski
.oroz%*ienie w sprawie realizacji -.lan% dzia8ania
post+powania z dziki*i zwierz+ta*i na terenie
*iasta F%blin/
.oroz%*ienie w sprawie realizacji -.lan% dzia8ania
post+powania z dziki*i zwierz+ta*i na terenie
*iasta F%blin/
.oroz%*ienie w sprawie realizacji -.lan% dzia8ania
post+powania z dziki*i zwierz+ta*i na terenie
*iasta F%blin/
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
<rganizacja i*prez sportowo > rekreacyjnyc w
osiedlac *ieszkaniowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
4ealizacja lokalnej i*prezy pro#ilaktycznej
pro*%j(cej zdrowy i trzeOwy styl ycia
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
)o*asz 0a*i;ski Al#reda )%dr%j
.rowadzenie dzia8a; na rzecz doywiania dzieci
%czestnicz(cyc w pozalekcyjnyc progra*ac
opiek%;czo > wycowawczyc
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59 $arbara $ojko > 0%lpa
Mari%sz ,+sa
6ADC57!A Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia
.o*ocy Cory* ?zaleniony* od Alkool%
0rzyszto# Feszczy;ski Andrzej 0l%czyk
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
F%ndacja 5ntegracyjna 6A )A)A4AC& ks. Ada*
$%czy;ski
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej w F%blinie !acek
4%tkowski 0rzyszto# 5wa;cz%k
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
.rzygotowanie za8oe; projekt% zwi(zanego z
obecn( ocen( *oliwo=ci trans#er% i w8(czenia
skojarze; *arki F%blin do strategii *arketingowyc
*arek lokalnyc
F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 ,alde*ar
.aszkiewicz 7dward Fewcz%k
Dzierawa na terenie *iasta F%blina tor"w
=wiat8owodowyc
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A > b%dynek *ieszkalny wielorodzinny D %l.
:elazna 1HA
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. 4%*iankowej H o powierzcni
14AB *2 z przeznaczenie* pod ziele;
Cak8ady 4e*ontowe 7nergetyki F%blin 9.A. Marek
$orkowski
Dzierawa gr%nt% stanowi(cego w8asno=J *iasta
po8oonego przy %l. Droga M+czennik"w Majdanka
1A o powierzcni A33 *2 z przeznaczenie* pod
pole odk8adcze w cel% sk8adowania *ateria8"w
Do#inansowanie projekt%R 5ntegracja syste*"w
telein#or*atycznyc w ?rz+dzie Miasta F%blin i
jednostkac organizacyjnyc
Aneks do %*owy 6r 2HA@1''61C.1233B z dnia
21.11.233B r.
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
<ddzia8 w F%blinie !erzy 7kiert
Aneks do %*owy 6r @3A@19541C.1233E z dnia
32.12.233E r.
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
Arkusz1
Strona !4
1179 #SS CP 2007-04-!0
1180 Or CP ,ies8aw .i(tkowski 2007-0!-26
1181 Or CP Marian 9tani 2007-0!-26
1182 Or CP )o*asz 4adzikowski 2007-0!-26
118! GK CP 2007-05-10
1184 O+ CP 0<M > 70< 9p. z o. o. ,ojciec F%tek 2007-0!-01
1185 SIR CP 2007-05-17
1186 SIR CP 2007-05-02
1187 O+ CP 2007-04-17
1188 Or CP Andrzej Marciniak 2007-0!-26
1189 Or CP 'rzegorz Alinowski 2007-0!-26
1190 Or CP !erzy <strowski 2007-0!-26
1191 Or CP 'rzegorz &%nicz 2007-0!-26
1192 Or CP !an !acek 9zy*ona 2007-0!-26
119! Or CP 7wa $og%ta 2007-0!-26
1194 Or CP Andrzej ,i(cek 2007-0!-26
1195 Or CP Marek M8ynarczyk 2007-0!-26
1196 Or CP 7lbieta M(cik 2007-0!-26
1197 Or CP )ade%sz Dzi%ba 2007-0!-26
1198 Or CP C4& :agiel A%to 9p. z o. o. 2007-04-17
1199 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne !an Ca8ada 2007-04-26
1200 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne !an Ca8ada 2007-04-26
1201 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne !an Ca8ada 2007-04-26
1202 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne !an Ca8ada 2007-04-26
120! GGN CP Marian 9osnowy 2007-04-26
1204 GGN CP Marian 9osnowy 2007-04-26
1205 GGN CP 9tanis8aw 9eroka 2007-04-26
1206 GGN CP Marian 9osnowy 2007-04-26
1207 KP D Mari%sz Fepionka Monta i de*onta stanowiska targowego 2007-05-10
1208 KP D 0rzyszto# $%tryn Monta i de*onta stanowiska targowego 2007-05-10
1209 KP D 4enata $ara;ska 2007-05-10
1210 KP D Andriy 9aPenets 2007-05-10
1211 KP CP Aranacja i 4ealizacja Mwiat8a Andrzej 'roda 2007-05-08
1212 SIR A 2007-0!-29
.olski Czerwony 0rzy F%belski Carz(d <kr+gowy
Mari%sz 'oniewicz 9te#an .edrycz
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
M.< 95)A F%blin 9A Miros8aw 9oko8owski Andrzej
.ietrkiewicz
,ykonanie prac zwi(zanyc z %trzy*anie*
obiekt"w grobownictwa wojennego na terenie
'*iny F%blin
Dzierawa 13 szt. poje*nik"w siatkowyc o
poje*no=ci 2,E *@ do prowadzenia selektywnej
zbi"rki #rakcji s%cej
A%torskie $i%ro Arcitekt%ry 56S79).4<!70) >
.A4)674 Maria $alawajder Micalina 5waniak
<pracowanie wielobranowego projekt%
b%dowlanego i wykonawczego przeb%dowy )eatr%
9tarego przy %l. !ez%ickiej 1H
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej F?$C7F
9A > plac b%dowy D %l. :elazna 1HA
F%belska F%ndacja <crony Mrodowiska
6at%ralnego Andrzej 0ara=
<rganizacja kon#erencji -!ak poprawiJ stan
ekologiczny Cbiornika Ce*borzyckiego w F%blinie/
w dni% 17.34.2337 r.
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
6abycie sa*ocod% *arki 9koda 9%perb wersja 1,H
)
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. Agatowa
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. <rkana
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l.
$%rsztynowa
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. Cana i
,allenroda
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki > %l. '8%ska 1H
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. !%trzenki
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. :elazna EA
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > %l. ."8nocna i
<ratoryjna
4ekla*a > prezentacja *%lti*edialna o projekcie
oraz #ir*ac %czestnicz(cyc w S )argac
)%rystycznyc
,ykonanie t8%*acze; konsek%tywnyc > dla #ir*
%czestnicz(cyc w S )argac )%rystycznyc
6aje* sprz+t% o=wietleniowego oraz jego obs8%ga
na koncert zespo8% 4ea*on
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o. Maria
$rz%szkiewicz > Fija8ka
Aneks do %*owy 6r 173@19541C.1233B z dnia
32.3H.233B r.
Arkusz1
Strona !5
121! SIR A 2007-0!-29
1214 SIR A 2007-0!-29
1215 SIR CP 2007-04-25
1216 Or ' 0ancelaria Adwokacka !aros8aw 98owi;ski 2007-04-19
1217 Or D 9045SA670 9p. z o. o. Anna 0r%pi;ska > Matyka 2007-05-07
1218 I) CP 4797) > .C ,ojciec 0ondratowicz > 0%cewicz 2007-05-07
1219 I) CP 4797) > .C ,ojciec 0ondratowicz > 0%cewicz 2007-05-07
1220 #SS CP 2007-04-02
1221 #SS CP 2007-04-02
1222 GGN CP 2007-05-21
122! #SS CP 2007-05-08
1224 #SS CP 2007-04-24
1225 GGN CP 2007-04-26
1226 " CP Andrzej Malinowski 2007-05-10
1227 Or CP Cezary $(czkowski 2007-04-11
1228 #SS ' .olitecnika F%belska !"ze# 0%cz*aszewski 4ealizacja zadaniaR Dni .ro#ilaktyki Antyalkoolowej 2007-05-14
1229 GK CP 2007-05-08
12!0 O+ CP 2007-04-25
12!1 Or CP Miros8aw $ielawski 2007-0!-26
12!2 Or CP .?& 7F70)4A Andrzej $8aszczak <dbi"r i %tylizacja odpad"w niebezpiecznyc 2007-05-22
12!! GGN CP 2007-05-09
12!4 GGN CP 2007-05-09
12!5 GGN CP 2007-05-09
12!6 GGN CP 'eodeta ?prawniony Czes8aw 6izio8 2007-05-09
12!7 GGN CP 'eodeta ?prawniony Czes8aw 6izio8 2007-05-09
12!8 GGN CP 'eodeta ?prawniony Andrzej 9zy*czyk 2007-05-09
12!9 GGN CP 'eodeta ?prawniony Andrzej 9zy*czyk 2007-05-09
1240 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne Marian 6ykiel 2007-05-09
1241 O&# CP 2007-04-12
1242 O&# CP 2007-04-12
124! KP CP Fotis 9o%nd Fotios )zokas 2007-05-08
1244 KP CP 9cena 9erwis Andrzej 0ozar 2007-05-08
1245 " CP 2007-04-27
1246 I) A )eleko*%nikacja .olska 9.A. Aneks 6r 1 do %*owy 6r .0$13413H.&11HH313E 2007-05-10
1247 #SS CP 2007-05-08
1248 Or ' Dari%sz !aci*owicz 2007-05-01
1249 #SS CP <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-04-!0
1250 #SS CP 2007-04-!0
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o. Maria
$rz%szkiewicz > Fija8ka
Aneks do %*owy 6r 17HE19541C.1233E z dnia
12.34.233E r.
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o. Maria
$rz%szkiewicz > Fija8ka
Aneks do %*owy 6r 7HH19541C.1233E z dnia
12.34.233E r.
.olski Cwi(zek '8%cyc $og%s8aw ,8odarczyk
4egina $lacarska
Dotacja celowa na do#inansowanie rob"t
re*ontowyc elewacji b%dynk% przy %l.
Feszczy;skiego E3
9porz(dzenie opinii prawnej w przed*iocie
*oliwo=ci %dzielenia przez '*in+ F%blin
za*"wienia p%blicznego na opracowanie
wielobranowego projekt% b%dowlanego i
wykonawczego przeb%dowy b%dynk% )eatr%
9tarego
,ykonanie przez t8%*aczy przysi+g8yc t8%*acze;
zapyta;, pis* , dok%*ent"w dotycz(cyc
%prawnie; do kierowania oraz pojazd"w
sa*ocodowyc
9przeda, dostarczenie w8asny* =rodkie*
transport% i obs8%ga serwisowa oprogra*owania
9przeda, dostarczenie w8asny* =rodkie*
transport% i obs8%ga serwisowa oprogra*owania
9towarzyszenie -6owe :ycie/ !olanta 9*olak Marta
,"jcik
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
9towarzyszenie -6owe :ycie/!olanta 9*olak Marta
,"jcik
.o*oc spo8eczna osobo* %zaleniony* i rodzino*
os"b %zalenionyc dotkni+tyc %b"stwe*
.YF .rojekt $i%ro .rojektowo > 'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali D
%l. 9zaryc 9zereg"w
F%belskie )owarzystwo Fotogra#iczne Cezary
0owalcz%k ,alde*ar 6owi;ski
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
<g"lnopolskie 9towarzyszenie Mi8o=nik"w &ajna8"w
Miejskic ,8adys8aw 9te#an 'rzyb Andrzej Ciota
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
Cak8ad ?s8%g 'eodezyjnyc '7< s.c. ,8adys8aw
9*olak
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do zwrot%
by8y* w8a=cicielo* nier%co*o=ci > al.
,arszawska
<pracowanie tre=ci p%blikacji pro*ocyjnej w
ra*ac projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polsko >
%krai;skiego pogranicza/
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
.rzedsi+biorstwo ?s8%g 7lektrotecnicznyc i
&andlowyc 7F)< 9p. z o. o. Feszek '8owacki
,ykonanie dok%*entacji projektowej dla b%dowy
o=wietlenie drogowego > %l. Droga M+czennik"w
Majdanka, %l. :eglarska
F%belskie Centr%* 9port"w ,odnyc 67.)?6
4obert !aworski
4ek%ltywacja Cbiornika Ce*borzyckiego poprzez
rozb%dow+ i eksploatacj( barier biologicznyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek > %l. 9taszica
?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek > %l. ,iercie;skiego
?s8%gi 'eodezyjno > 0artogra#iczne 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek > %l. 9zewska
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki po8oonej przy .0.
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki po8oonej przy %l. &ajdowskiej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki po8oonej przy %l.
Mwi+tocowskiego
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki D Dziesi(ta
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ki po8oonej przy %l. 7nergetyk"w
,ysza 9zko8a 7kono*ii i 5nnowacji w
F%blinie)eresa $ogacka
Do#inansowanie projekt%R -6asza szko8a.
<pracowanie i wdroenie progra*"w rozwoj% szk"8
.olski ,scodniej/
,ysza 9zko8a 7kono*ii i 5nnowacji w F%blinie
)eresa $ogacka
Do#inansowanie projekt%R -6asza szko8a.
<pracowanie i wdroenie progra*"w rozwoj% szk"8
.olski ,scodniej/
<bs8%ga nag8o=nienia koncert% 47M<66 w ra*ac
Dni 0%lt%ry 9t%denckiej 2337
6aje* sceny oraz jej obs8%ga na koncert zespo8%
4ea*on
Miasto Fw"w z siedzib( we Fwowie Andrij 9adowyj
Mer Miasta Fw"w
,sp"8praca partnerska przy realizacji projekt% pt.R
-F%blin i Fw"wD *iasta #il*owe/
)owarzystwo 7d%kacji 0%lt%ralnej w F%blinie !an%sz
<pry;ski &alina 9tel*asiak
<g"lnopolski 0onk%rs Fotogra#iczny -)aniec >
energia cia8a i wyobraOni/
0oordynacja zespo8e* ds. z*ian w zarz(dzani%
k%lt%r( w *ie=cie
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo )ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo )ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac z taekwonDdo
Arkusz1
Strona !6
1251 GGN CP ,anda )o*czyk, !an )o*czyk 2007-05-08
1252 GGN CP 2007-05-15
125! GGN CP &enryk 0ob%s 2007-05-17
1254 GGN CP -)arg )atary/ 9p"8ka Cywilna 2007-05-17
1255 GGN CP )ade%sz Marcewka F%blin Dari%sz 0alinowski 2007-05-16
1256 #SS CP 2007-05-15
1257 #SS CP 2007-05-07
1258 #SS CP 2007-05-14
1259 I) CP 9DC 9p. z o.o. 4yszard 0%licki 2007-05-09
1260 #SS ' 4a#a8 9te#a;czyk 2007-05-24
1261 #SS CP -'7M565 F5FM/ 9p. z o.o. ,alde*ar 6iedOwiedO Cak%p bilet"w do kina w ilo=ci B43 szt%k 2007-05-24
1262 SIR CP 2007-05-04
126! SIR CP 2007-05-07
1264 SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc ,ies8aw Mar%szak 2007-05-08
1265 O+ CP Apteka Anna Dejnek 2007-05-2!
1266 O+ CP 2007-05-2!
1267 O+ CP Apteka 9AF5Q Anna ,olska .rze*ys8aw ,olski 2007-05-2!
1268 #SS CP 2007-05-21
1269 GGN CP $eata 0arpi;ska 2007-05-24
1270 GK CP 2007-05-16
1271 Or CP Areszt Mledczy w F%blinie Cbigniew Droy;ski zatr%dnienie skazanyc przez '*in+ F%blin 2007-05-25
1272 SIR CP .iotr 0rawczak 2007-04-25
127! KP D <n%#ry 0oszarny 2007-05-25
1274 SIR CP Fir*a ?s8%gowa 0rzyszto#a Falandysza -DG6AM5)/ 2007-05-15
1275 GK CP &enryk $asiak 2007-05-02
1276 #$%&'K P Areszt Mledczy w F%blinie Cbigniew Droy;ski .oroz%*ienie w sprawie zatr%dniania skazanyc 2007-05-25
1277 SIR CP 2007-04-27
1278 S&R CP 2007-05-11
1279 " D Magdalena 9taniak 2007-05-09
1280 " D Dobros8aw $agi;ski 2007-04-!0
1281 #SS A 2007-05-25
1282 Or CP Aneta 0arasek 2007-04-25
128! #SS CP 2007-05-07
1284 #SS CP 2007-05-07
1285 #SS CP .rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc 2007-05-21
1286 #SS CP 2007-05-15
1287 #SS CP .rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc 2007-05-21
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. Ml(skiej o
pow. 133 *2
.rzedsi+biorstwo &andlowoD?s8%gowoD.rod%kcyjne
-.odwale/ 9p. z o.o. 0rzyszto# 0%rysa !an%sz 9agan
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy al. ?nii
F%belskiej o powierzcni ok. @733 *2
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. &arnasie o
powierzcni @A33 *2
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. 'ospodarczej
o powierzcni ok. 2@43 *2
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. .lagego i
Fa=kiewicza o powierzcni ok. B32H *2
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej
)o*asz 0a*i;ski Al#reda )%dr%j
.rowadzenie przez r"ne pod*ioty oboz"w KkoloniiL
z pro#esjonalny* progra*e* pro#ilaktyczny*
F%belskie )owarzystwo 'itarowe Andrzej Ci"8kowski
!%styna 4%dnickaD.8eca
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
F%belskie )owarzystwo 'itarowe Andrzej Ci"8kowski
!%styna 4%dnickaD.8eca
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry
4ozb%dowa, *odernizacja, re*ont i naprawa sieci
telein#or*atycznyc w obiektac ?rz+d% Miasta
F%blin
.rzeprowadzenie #estiwal% *%zycznego
!ednodniowy Akade*icki Festiwal pod as8e*
-)rzeOwe 'ranie/
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z
o.o. 0rystyna 4ewkowska Marianna Madej
<pracowanie za*iennego projekt% b%dowlano >
wykonawczego kolektora kanalizacji sanitarnej 6DF
od %l. ,yzwolenia do %l. dr M+czennik"w Majdanka
oraz kolektora kanalizacji deszczowej od %l. dr
M+czennik"w Majdanka do rzeki Czerniej"wki
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej w %l.
Doynkowej Marta .opielewicz
$%dowa sieci wodoci(gowej o d8%go=ci B3 *b w %l.
Doynkowej
,ykonanie sieci wodociagowej o d8%go=ci B3 *b w
%l. Doynkowej
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
A9.54G60A s.c. Maria 9zawracka 5zabela Maz%rek
!erzy Maz%rek
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9 Dari%sz ,ierzbicki Marek 9zarowski
4ealizacja progra*% pro#ilaktycznego pro*%j(cego
trzeOwy i bezpieczny spos"b sp+dzania wolnego
czas%
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. !a=*inowej o
powierzcni 1A37 *2
9tanis8aw !aroszek .rzedsi+biorstwo .rod%kcyjnoD
&andlowoD?s8%gowe -7F70)4<.A09/
4oboty dodatkowe przy wykonani% przy8(czy
kanalizacji deszczowej
?dzielenie dotacji celowej na prace
konserwatorskie, resta%ratorskie i roboty
b%dowlane ka*ienicy przy %l. 6ar%towicza 1A
.ro*ocja Miasta F%blin poprzez prezentacj+ ejna8%
*iejskiego
9aperskie sprawdzenie teren% dalszej realizacji
rob"t kanalizacji sanitarnej w %l. !arz+binowej
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji A.4< 9p. z o. o. $oles8aw 4adzie;ciak
Analiza przep%stowo=ci g"rnego istniej(cego
odcinka kolektora 0 HA od %l. ,itosa do linii
kolejowej oraz koncepcja retencjonowania w"d
opadowyc w g8"wnyc kana8ac dop8ywowyc
0onsorcj%*R 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4obot
Drogowyc 9p. z o.o. .rzedsi+biorstwo 4ob"t
DrogowoDMostowyc w F%blinie M<)AD76'5F
.olska 9.A. !erzy .odstawka
4oboty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod
nazw( -$%dowa 8(cznic 6r B i 7 w+z8a drogowego %l.
.oniatowskiego w F%blinie/
<pracowanie scenari%sza ka*panii pro*ocyjnej
projekt% oraz pro*owanie projekt% i nawi(zywanie
kontakt"w z *edia*i
<pracowanie progra*% na%kowego i ed%kacyjnego
do projekt% - 7ksploratori%*D Centr%*
interaktywnej ed%kacji i prezentacji wiedzy/
F%belska 9p"8dzielnia Mieszkaniowa w F%blinie !an
'(bka, Andrzej Maz%rek
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 2371,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
9towarzyszenie )rzeOwo=ciowe -4odzina/ z siedzib(
w F%blinie Cbigniew 0%zio8a
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
F%ndacja 5ntegracyjna 6A )A)A4AC& ks. Ada*
$%czy;ski
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
)owarzystwo 'i*nastyczne -9ok"8/ z siedzib( w
F%blinie
)owarzystwo 'i*nastyczne -9ok"8/ z siedzib( w
F%blinie
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
)owarzystwo 'i*nastyczne -9ok"8/ z siedzib( w
F%blinie
Arkusz1
Strona !7
1288 #SS CP 2007-05-07
1289 KP D Mari%sz 9tryjecki 2007-05-08
1290 KP D Dari%sz ,r"blewski 2007-05-18
1291 #SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenie zdrowotne 2007-06-01
1292 #SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenie zdrowotne 2007-06-01
129! Or CP 2007-04-16
1294 GK CP .rzeb%dowa %k8ad% ko*%nikacyjnego 2007-05-!0
1295 Or CP 2007-05-09
1296 #SS CP .rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc 2007-05-21
1297 #SS CP .rowadzenie pozalekcyjnyc zaj+J sportowyc 2007-05-21
1298 #SS CP 2007-05-07
1299 #SS ' 2007-04-20
1!00 #SS ' 2007-04-!0
1!01 #SS ' 2007-04-20
1!02 Or CP 2007-05-!0
1!0! SIR A 2007-04-27
1!04 Or CP Ada* Maksy*i%k $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) 2007-05-!0
1!05 GK CP Al#reda Mydlarz, Anna Ma*czarzD Dingo 9.C. 2007-05-28
1!06 Or CP 2007-05-!0
1!07 Or CP Ada* Maksy*i%k $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) 2007-05-!0
1!08 Or CP Ada* Maksy*i%k $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) 2007-05-!0
1!09 #SS CP 2007-05-15
1!10 #SS ' Akade*ia 4olnicza w F%blinie Cdzis8aw )argo;ski 2007-05-07
1!11 #SS CP 2007-05-07
1!12 #SS CP 2007-05-07
1!1! GK A 2007-04-16
1!14 GK A Cyg*%nt Ci+tek 2007-05-2!
1!15 GK CP .iotr $rewczak 2007-05-18
1!16 GK CP 0FA6 9p. z o.o. 2007-05-21
1!17 Or CP Dostarczenie wk8ad"w do dr%karek ko*p%terowc 2007-05-21
1!18 Or CP <M65$?9 ..,. Feszek 9%pryn 2007-04-!0
1!19 GGN A 7wa 4"nowicz Aneks do %*owy dzierawy z dnia 34.3H.2334 r. 2007-06-01
9towarzyszenie )rzeOwo=ciowe -4odzina/ z siedzib(
w F%blinie Cbigniew 0%zio8a
Cwi+kszenie dost+pno=ci terape%tycznej i
reabilitacyjnej dla os"b %zalenionyc od alkool%
,ykonanie projekt% gra#icznego baner%
rekla*owego F%blina w zwi(zk% z %dzia8e* *iasta
F%blin w )argac inwestycyjnyc C7.5F w
,arszawie
<bs8%ga aparat%ry nag8a=niaj(cej na potrzeby
%roczysto=ci nagrodzenia zawodniczek 9.4 9a#o
5co* F%blin za zdobycie Mistrzostwa .olski w
sezonie 233BD2337
9towarzyszenie F%belskie )owarzystwo .rzyjaci"8
Coryc &ospicj%* Dobrego 9a*arytanina w
F%blinie Maria Dryga8a, 7lbieta Cygan
9towarzyszenie F%belskie &ospicj%* dla Dzieci i*.
Ma8ego 0si+cia w F%blinie Filip $%czy;ski, Maria
$arabaszD!aci*iak
.4799.?$F5CA 9p. z o.o. z siedzib( w ,arszawie
)r%ls Selgaard, )o*asz !ak%biak
Ca*ieszczanie og8osze; i p%blikacji ?rz+d% Miasta
F%blin w gazecie codziennej o zasi+g%
og"lnopolski*
9p"8ka Centr%* &andlowe Felin 9p. z o.o. 4yszard
Fe=niewski
.rzedsi+biorstwo ?s8%g .rojektowoDMontaowyc
-70<projekt/ 9p. z o.o. z siedzib( w $ia8ej .odlasce
Marianna Maleska Dec
<pracowanie wielobranowego projekt%
wykonawczego na re*ont b%dynk% bi%rowego
?rz+d% Miasta F%blin przy %l. Czecowskiej @a
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej w F%blinie !acek
4%tkowski 0rzyszto# 5wa;cz%k
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej w F%blinie !acek
4%tkowski 0rzyszto# 5wa;cz%k
9towarzyszenie 0l%b Abstynenta -4AD<M\/ z
siedzib( w F%blinie Anna Motylska , $og%s8aw
9zyd8owski
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
9zpital 6e%ropsyciatryczny i*. pro#. M.
0aczy;skiego 9a*odzielny .%bliczny Cak8ad <pieki
Cdrowotnej 7dward Fewcz%k
4ealizacja progra*% wspieraj(cego dla cz8onk"w
rodzin z proble*e* alkoolowy*
9zpital 6e%ropsyciatryczny i*. pro#. M.
0aczy;skiego 9a*odzielny .%bliczny Cak8ad <pieki
Cdrowotnej 7dward Fewcz%k
4ealizacja progra*% ed%kacyjnoDterape%tycznego
dla *8odziey pij(cej alkool i zaywaj(cej inne
s%bstancje psycoaktywne
9zpital 6e%ropsyciatryczny i*. pro#. M.
0aczy;skiego 9a*odzielny .%bliczny Cak8ad <pieki
Cdrowotnej 7dward Fewcz%k
Maratony terape%tyczne dla os"b %zalenionyc od
alkool%
Cak8ad .rojektowania, 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego 7%geni%sz !"ze#cz%k
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% 'i*nazj%* 6r H przy
%l. $iedronki 1@
!olanta 6ita A%torska .racownia Arcitekt%ry i
Aranacji ,n+trz
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 247H19541C.1233B z dnia
3H.11.233B r.
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% 9zko8y .odstawowej 6r
@H przy %l. ,o8odyjowskiego 1@
.rzeniesienie zwierz(t ze scroniska przy %l.
.ancerniak"w A do nowo wyb%dowanego
9croniska dla bezdo*nyc ps"w i kot"w przy %l.
Metal%rgicznej E
Cak8ad .rojektowania, 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego 7%geni%sz !"ze#cz%k
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% 9zko8y .odstawowej 6r
2@ przy %l. .odza*cze A
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% Cespo8% 9zk"8
<g"lnokszta8c(cyc 6r 4 %l. )%*idajskiego Ba
?akt%alnienie dok%*entacji kosztorysowej na
ter*o*odernizacj+ b%dynk% Cespo8% 9zk"8
<g"lnokszta8c(cyc 6r 1 przy %l. 4adzy;skiej E
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mw. 9tanis8awa
$isk%pa i M+czennika w F%blinie
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
.rowadzenie .%nkt% 5n#or*acyjno >
0ons%ltacyjnego .rzeciwdzia8ania 6arko*anii dla
st%dent"w na terenie Akade*ii 4olniczej
9towarzyszenie .o*ocy rodzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59 $arbara $ojko > 0%lpa
Mari%sz ,+sa
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59 $arbara $ojko > 0%lpa
Mari%sz ,+sa
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
narko*anii, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
.rzedsi+biorstwo 0o*%nikacji 9a*ocodowej w
Ce8*ie 9p. z o.o. ,alde*ar 9zynal
Aneks do %*owy 6r EA@1'01C.12337 z dnia
14.3@.2337
Aneks do %*owy 6r. 1AE1'01C.12337 z dnia
3B.32.2337
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Agencja &andlowoD?s8%gowa ,5D<0 9p. z o.o.
0rzyszto# $artoszcze
,ykonanie rob"t ydra%licznyc > %s%ni+cie awarii
w sanitariacie na parterze w b%dynk% ?rz+d% Miasta
przy %l. Feszczy;skiego 23
Arkusz1
Strona !8
1!20 GGN CP Mari%sz .olski A%toD9erwis 2007-05-!1
1!21 GGN CP Marta Feszcz 2007-05-!0
1!22 #SS CP Czes8awa i Cbigniew 0owalscy 2007-05-25
1!2! #SS CP Aziz $acar 2007-05-!1
1!24 Or ' 2007-02-01
1!25 Or CP 0s. dr !erzy .or+ba proboszcz .ara#ii sw. )eresy 2007-06-01
1!26 #SS CP 0l%b 9portowy -?65A/ Mieczys8aw 'randa 2007-04-16
1!27 #SS CP 2007-05-!0
1!28 SIR ( 7wa Miro;cz%k 2007-05-14
1!29 Or CP re*ont po*ieszcze; bi%rowyc w b%dynk% 4at%sza 2007-05-10
1!!0 Or ' Marta )odorowska 2007-05-16
1!!1 O+ CP ')0 s.c.)eresa i 'rzegorz 0wiatosz Apteka 2007-05-25
1!!2 O+ CP Apteka )ilia Marta 0%rekD$ia8ota Ma8gorzata 9elwa 2007-05-25
1!!! SIR ( 2007-05-09
1!!4 KP CP <crona i*prezy w #or*ie dozor% #izycznego 2007-05-10
1!!5 KP P Centr%* 0%lt%ry w F%blinie Aleksander 9zpecta 2007-05-08
1!!6 GK ( 0atarzyna $aprawska 2007-06-01
1!!7 GK CP 2007-05-14
1!!8 GK CP $ogdan 0owalczyk 2007-05-29
1!!9 GK CP Co#ia 0antor 2007-04-25
1!40 #SS CP F%belski 0l%b 0arate 0yok%sin !acek Czerniec 2007-05-15
1!41 O&# P .oroz%*ienie dotycz(ce c"r"w szkolnyc 2007-02-26
1!42 O&# P .oroz%*ienie dotycz(ce c"r"w szkolnyc 2007-02-26
1!4! O&# P .oroz%*ienie dotycz(ce c"r"w szkolnyc 2007-02-26
1!44 O&# P .oroz%*ienie dotycz(ce c"r"w szkolnyc 2007-02-26
1!45 KP CP <rganizacja QS $ieg% 9olidarno=ci dnia 32.3B.2337r. 2007-05-10
1!46 #SS CP 2007-05-29
1!47 #SS CP 2007-05-29
1!48 #SS CP 2007-05-15
1!49 #SS CP 2007-05-15
1!50 #SS CP 2007-05-15
1!51 #SS CP 2007-06-01
1!52 SIR ( 'rayna 9kowro;ska Mica8 9kowro;ski 2007-05-25
1!5! SIR ( ,ac8aw D%browski 2007-05-29
1!54 GK CP .eek )ra##ic 9p. zo.o. Mike 0awczy;ski 2007-05-21
1!55 #SS A 2007-06-05
1!56 Or CP 'AFAA?)< 9p. z o.o. 0azi*ierz .osielski 2007-06-01
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. Ml+an o
powierzcni ok. B33 *2
Dzierawa gr%nt% po8oonego przy %l. Fipi;skiego o
powierzcni ok @B *2
Casady i war%nki przekwaterowania lokator"w z
b%dynk% przy %l. 4ybnej 11'rodzkiej 2
Casady i war%nki przekwaterowania lokatora z
b%dynk% przy %l. 'rodzkiej 2B
Centr%* 9zkolenia 9a*orz(d% i Ad*inistracji .awe8
.rokop
.rzeprowadzenie szkole;, kons%ltacji i przegl(d"w
w zakresie wdraania syste*% zarz(dzania jako=ci(
zgodnego z nor*( .6D76 59< A331R 2331 w ?rz+dzie
Miasta F%blin
,ynaj+cie lokal% %ytkowego w po*ieszczeniac
b%dynk% para#ialnego przy %l. $etonowej 7 o
powierzcni 42 *2
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dla dzieci i *8odziey w pi8ce
r+cznej
F%ndacja -9zcz+=liwe Dzieci;stwo/ z siedzib( w
F%blinie
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjnoD?s8%gowe -A4$74)/
9p. z o.o. z siedzib( w F%blinie 4obert 0ielec
<bs8%ga tecniczno D organizacyjna zespo8%
przygotow%j(cego wdroenie syste*% zarz(dzania
jako=ci( wg nor*y .6D76 59< A331R2331 w ?rz+dzie
Miasta F%blin
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
CC7'70< 9p. z o.o. z siedzib( w 0rakowie .iotr
Czeca
?goda ko;cz(ca sp"r dotycz(cy ter*in% wykonania
%*owy 6r 1E3E19541C.1233E z dnia @3.3@.233E r.
M54< Agencja <crony 9p. z o.o. z siedzib( w
F%blinie Andrzej Ca8%ski
.oroz%*ienie dotycz(ce wsp"8pracy w zakresie
organizacji i*prezy pro*ocyjnej
,yp8ata kwoty 1333 z8 tyt%8e* zado=J%czynienia za
doznane %szkodzenie cia8a
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. z
o.o. 0rystyna 4ewkowska
,ykonanie dok%*entacji b%dowlanoDwykonawczej
re*ont% kana8% deszczowego w rejonie %l.
,apiennej
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
Casady korzystania z przystank"w M.0 na terenie
*iasta F%blin
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w karate kyok%sin
6arodowe Centr%* 0%lt%ry z siedzib( w ,arszawie
'rzegorz Majcer
6arodowe Centr%* 0%lt%ry z siedzib( w ,arszawie
'rzegorz Majcer
6arodowe Centr%* 0%lt%ry z siedzib( w ,arszawie
'rzegorz Majcer
6arodowe Centr%* 0%lt%ry z siedzib( w ,arszawie
'rzegorz Majcer
6iezaleny 9a*orz(dny Cwi(zek Cawodowy
-9olidarno=J/ 4egion% Mrodkowowscodniego
Marian 0r"l
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* w F%blinie ks. .iotr Drozd
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* w F%blinie ks. .iotr Drozd
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* w F%blinie ks. .iotr Drozd
.rowadzenie oboz"w KkoloniiL z pro#esjonalny*
progra*e* pro#ilaktyczny*
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* w F%blinie ks. .iotr Drozd
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
A'A.7 0atolickie 9towarzyszenie .o*ocy <sobo*
?zaleniony* w F%blinie ks. .iotr Drozd
?dzielanie rodzino*, w kt"ryc wyst+p%j( proble*y
alkoolowe, po*ocy psycospo8ecznej i prawnej
F%belskie )owarzystwo Cac+ty 9zt%k .i+knyc z
siedzib( w F%blinie ,alde*ar )atarcz%k
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry -)worzenie kolekcji szt%ki wsp"8czesnej/
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia sk8adnik"w b%dowlanyc
$%dowa drogowej sygnalizacji =wietlnej na
skrzyowani% %l. Droga M+czennik"w MajdankaD
F.&erc w F%blinie
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mw. 0rzya ks.
Marian D%*a
Aneks do %*owy 6r ,991CD.5.@32B1AD555D4E12337 z
dnia @3.34.2337 r.
Cwrot cz+=ci koszt"w poniesionyc przez
.racodawc+ w zwi(zk% z zatr%dnienie* repatrianta
Arkusz1
Strona !9
1!57 Or A 2007-04-16
1!58 O+ CP ...... -$AC?)5F/ 9zpetko, 9zpetko 9p"8ka jawna ?tylizacja zw8ok zwierz(t z teren% Miasta F%blina 2007-05-08
1!59 Or CP 9?.<6 9p. z o.o. C siedzib( w F%blinie 2007-05-25
1!60 GK A 'rzegorz &%nkiewicz 2007-06-06
1!61 #SS A F%ndacja -4esta%rare $asilica*/ 4obert '8%bisz 2007-05-17
1!62 #SS CP 2007-05-16
1!6! SIR CP 2007-06-04
1!64 Or CP 2007-05-!0
1!65 Or CP 4ados8aw 0opi;ski 2007-05-22
1!66 Or CP 'rzegorz ?*i;ski 2007-05-2!
1!67 Or CP Cbigniew 9ece* 2007-05-2!
1!68 Or CP $ogdan &et*an 2007-05-2!
1!69 Or CP Mari%sz Miazk 2007-05-2!
1!70 " CP Miasto Mer Miasta $ogdan 9zyba 2007-05-15
1!71 O+ CP 2007-06-04
1!72 O+ CP Apteka Anna Fliger .awe8 Fliger 9p"8ka jawna 2007-05-25
1!7! O+ CP Apteka z siedzib( w F%blinie 2007-05-25
1!74 O+ CP Apteka Mandragora 2007-05-25
1!75 O+ CP Apteka *gr #ar*. !adwiga M. 'rzecnik 2007-05-25
1!76 O+ CP A.)70A ,5)AM560A 2007-05-25
1!77 O+ CP Apteka F%blin 2007-05-25
1!77 A O+ CP C5)< 9p"8ka !awna !erzy $ors%kiewicz 2007-05-25
1!78 O+ CP 2007-05-25
1!79 O+ CP Apteka Mwit 2007-05-25
1!80 O+ CP .565 Do*inika .iasecka 9p"8ka !awna 2007-05-2!
1!81 O+ CP Apteka F%blin 2007-05-2!
1!82 O+ CP Apteka *gr $arbara 4ejdak Fidia 4ejdak 2007-05-25
1!8! O+ CP Apteka FA4MS5)A C. 'rabowski 5 9p"8ka !awna 2007-06-04
1!84 O+ CP Apteka -!%trzenka/ ,alko 9p"8ka !awna F%blin 2007-06-04
1!85 O+ CP 5lona .olkowska 2007-06-04
1!86 O+ CP Andrzej 9zy*a;ski 2007-06-04
1!87 O+ CP M7D5C?M 2007-06-04
1!88 O+ CP !anina 0isielewska 2007-06-04
1!89 O+ CP 2007-06-11
1!90 O+ CP $arbara 4ejdak 2007-06-11
1!91 O+ CP Anna 0%roczko 2007-06-11
1!92 O+ CP $7FF59 9zkodziak, 9z%ryga 2007-06-11
1!9! SIR A 2007-05-25
1!94 SIR CP 2007-06-11
)A4GQ .rzedsi+biorstwo 5nstalacyjnoD?s8%gowe
)ade%sz Caj(c F%cjan Cac%8a F%blin
Aneks do %*owy 6r 4BE1<r1C.12337 z dnia
2B.32.2337 r.
<kresowe przegl(dy tecniczne i re*ont sprz+t%
ga=niczego i %rz(dze; poarniczyc oraz dostawa
nowego sprz+t% ga=niczego
Aneks do %*owy 6r 234B1'01C.1233B z dnia
1E.3A.233B r.
Aneks do %*owy 6r ,99109151@32B11112337 z dnia
2B.34.2337 r.
F%ndacja na 4zecz $ada; nad M%zyk( F%dow( i
9akraln( 0res"w -M%zyka 0res"w/ z siedzib( w
F%blinie Monika Ma*i;ska Do*agalska
<rganizacja r"norodnyc #or* %powszecniania
k%lt%ry S555 Mi+dzynarodowy Festiwal -6ajstarsze
.ie=ni 7%ropy/
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
<kre=lenie wzaje*nyc praw i obowi(zk"w
.od*iot% .rzy8(czanego i F?$C7F
A'<4A 9.A. C siedzib( w ,arszawie oddzia8 w
F%blinie Maciej ?rlyc
Ca*ieszczenie og8oszenia prasowego w gazecie
codziennej lokalnej
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% do jazd lokalnyc
w granicac ad*inistracyjnyc *iasta F%blina w
cel% za8atwienia spraw s8%bowyc
,sp"8praca partnerska przy realizacji projekt% pt.R
-4ozb%dowa =cieek rowerowyc w F%blinie
8(cz(cyc transgraniczne szlaki rowerowe/
AF.6<SAD'4C7C&650 9p"8ka !awna F%do*ir
'rzecnik
Dzierawa 2 poje*nik"w $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
$arbara $ors%kiewicz Ma8gorzata $ors%kiewicz
!erzy $ors%kiewicz 9p"8ka !awna
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E7 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
.rzedsi+biorstwo Caopatrzenia Far*ace%tycznego
C7FA4MDF?$F56
Dzierawa 12 poje*nik"w $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa @ poje*nik"w $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa @ poje*nik"w $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji -A.4</ 9p.z o.o. $oles8aw 4adzie;ciak
Aneks do %*owy 6r 2E7@19541C.1233B z dnia
1B.11.233Br
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
9tanis8aw $ielak
.rze8oenie istniej(cyc %rz(dze;
elektroenergetycznyc 96
Arkusz1
Strona 40
1!95 SIR CP -)?470 !?65<4/ $artosz )%rek 2007-05-18
1!96 GGN A 'rayna Martyna <rzeszkowej @ Dari%sz 0wiatosz Aneks do %*owy z dnia 14.3@.233Er. 2007-06-11
1!97 GGN CP Alina <leszko 2007-06-08
1!98 Or CP F%ndacja 7koF%nd%sz 2007-06-06
1!99 O+ CP Cezary 0a*i;ski Mwino%j=cie ,ybrzee 2007-05-28
1400 #SS CP stowarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 F?$F56 2007-05-!1
1401 KP D 0a%#*an Solody*yr 2007-05-21
1402 KP P Arcidiecezja F%belska 0%ria Metropolitarna 2007-05-10
140! Or CP Agencja &andlowoD?s8%gowa ,5D<0 9p. z o.o. 2007-06-12
1404 O+ CP 0atolicki ?niwersytet F%belski 2007-05-18
1405 #SS CP 5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej 2007-06-05
1406 #SS CP 0atolicki ?niwersytet F%belski !ana .aw8a 55 2007-05-21
1407 #SS CP 4o*an !an%siewicz 2007-06-11
1408 O+ CP 4yszard 0owalczyk 2007-05-10
1409 Or CP Dostawa i *onta bra* garaowyc 2007-04-25
1410 Or CP .iotr ,"jcik 2007-06-05
1411 Or CP 2007-05-08
1412 Or CP 2007-05-08
141! Or CP 'rzegorz &a*erla 2007-05-22
1414 Or CP Mica8 M*igielski 2007-05-22
1415 Or CP 7lbieta Maz%rek 2007-05-22
1416 Or CP !an%sz .+cak 2007-05-22
1417 Or CP Marcin $ili;ski 2007-05-22
1418 Or CP $ogdan M*igielski 2007-05-22
1419 " CP <Q5'< M<M<4A 9p.!. ,ykonanie portal% internetowego 2007-06-11
1420 SIR CP CC7'70< 9p. z o.o. 2007-05-18
1421 GGN CP &alina 0arwicka 2007-05-24
1422 GGN CP .iotr :ak 2007-05-!0
142! O+ CP 2007-05-29
1424 Or CP 2007-06-14
1425 SIR CP 2007-05-14
1426 SIR ( Monika 9zyd8owska 2007-05-!1
1427 SIR CP 2007-06-04
,ykonanie st%dni rewizyjnej w ilo=ci 1 szt%ki na
kanalizacji sanitarnej b%dowanej w %l.
0ocanowskiego w F%blinie
Dzierawa oko8o 23 *2 gr%nt% pod garae*
blaszany*
?dzielenie przez F%ndacj+ dotacji na
do#inansowanie przedsi+wzi+ciaR -Modernizacja
syste*"w ogrzewania wraz z ter*o*odernizacj(
obiekt"w o=wiatowc w F%blinie/
Dw%krotne przeprowadzenie akcji zwalczania
ko*ar"w *etod( za*g8awiana na terenie *iasta
F%blin
4ealizacja progra*% pro#ilaktycznego pro*%j(cego
trzeOwy i bezpieczny spos"b sp+dzania wolnego
czas%, skierowanego dla *8odziey szk"8
ponadgi*nazjalnyc i st%dent"w
przygotowanie i realizacja progra*% artystycznego
'r%py .er#or*ance oraz )rio !azzowego ze Fwowa
w ra*ac nocy z 0%lt%r( w dn. 1D2 czerwca 2337r.
,sp"8praca w cel% zorganizowania na terenie
*iasta F%blin %roczysto=ci -23Dlecie pobyt% .apiea
!ana .aw8a 55 w F%blinie/
sprzeda toner"w do dr%karek na potrzeby ?rz+d%
Miasta F%blin
,ykonanie progra*% biologicznego zwalczania
Ca*eraria <ridella
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
4ealizacja progra*% pro#ilaktycznego pro*%j(cego
trzeOwy i bezpieczny spos"b sp+dzania wolnego
czas%, skierowanego dla *8odziey szk"8
ponadgi*nazjalnyc i st%dent"w
Cak%p 1E3 szt%k bilet"w na i*prez+ estradow(
po8(czon( z akcj( pro#ilaktycznoDin#or*acyjn( na
te*at %zalenie; pod as8e* -657\.A/
4ealizacja zadania .rogra* <crony .rzed
&a8ase*D 7tap 55
-<M7'AD6owoczesne Materia8y $%dowlane/ 9p. z
o.o.
,ykonanie rob"t re*ontowyc w po*ieszczeniac
central alar*owyc
.rzedsi+biorstwo ?s8%g .rojektowoDMontaowyc
70<projektD9p. z o.o.
,ykonanie projekt% b%dowlanegoDwykonawczego
wraz z dok%*entacj( kosztorysow( na re*ont
k%cni wraz z zaplecze* w 9. 6r 4
.rzedsi+biorstwo ?s8%g .rojektowoDMontaowyc
70<projektD9p. z o.o. Marianna MaleskaDDec
,ykonanie projekt% b%dowlanegoDwykonawczego
wraz z dok%*entacj( kosztorysow( adaptacji 5
pi+tra b%dynk% ?rz+d% Miasta na $i%ro obs8%gi
Mieszka;c"w w b%dynk% przy %l. ,ieniawskiej 14
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
<pracowanie wielobranowego projekt%
b%dowlanoDwykonawczego b%dowy plac%
przedwej=ciowego klasztor% powizytkowskiego
Centr%* 0%lt%ry %l. .eowiak"w 12 F%blin
,ykonanie wycen 133 lokali *ieszkalnyc wraz z
%proszczon( inwentaryzacj(
,ykonanie wycen lokali *ieszkalnyc wraz z
%proszczon( inwentaryzacj(
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej
?dzielenie dotacji na zadanie Festyn integracyjny
pod as8e* - C ekologi( na ty/
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A Andrzej
0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9po8eczny 0o*itet $%dowy w %l. $artniczej i
$ogdan"wka F%blin
5nwestycja *iejska - $%dowa %licy $artniczej i
$ogdan"wka w F%blinie/
?goda w sprawie naprawienia zniszcze; powsta8yc
w zwi(zk% z b%dow( kanalizacji deszczowej
.rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoDMostowyc w
F%blinie 9.A.
,ykonanie warstwy =cieralnej nawierzcni
bit%*icznej na jezdni %l. !%dy*a F%blin
Arkusz1
Strona 41
1428 SIR CP 2007-06-08
1429 SIR CP Fir*a - 9) .A4)./ 98awo*ir Makal 2007-06-15
14!0 SIR CP $%dowa sieci wodoci(gowej 2007-05-07
14!1 SIR A 2007-05-20
14!2 SIR A Fir*a )4A9AD?s8%gi .rojektowe 2007-05-18
14!! SIR CP F?0 !acek ,ysoki;ski 9prawowanie zast+pstwa inwestycyjnego 2007-06-04
14!4 O+ CP Alicja Doraczy;skaD9zopa !"ze#a .+tkowicz 2007-06-15
14!5 O+ CP Maria Fangwi;ska 2007-06-15
14!6 O+ CP 0rzyszto# .rzyst%pa 2007-06-15
14!7 O+ CP 'rzegorz .etkowicz 2007-06-15
14!8 O+ CP -FA4MA/ 9p. z o.o. 2007-06-15
14!9 O+ CP Marcin ,ieczorek 2007-06-15
1440 O+ CP 7lbieta Maz%rek ,ies8aw .ie;ko= 2007-06-15
1441 O+ P 7%geni%sz 'ogolin 2007-06-01
1442 Or CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-1!
144! Or CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-1!
1444 Or CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-1!
1445 I) CP 9DC 9p. z o.o. 2007-06-11
1446 GK CP 7dward 0%Oniewski 2007-06-06
1447 Or CP !an%sz 9ikora 2007-06-015
1448 " CP &<)7F '.7 F%blin 9p. z o.o. <rganizacja nocleg% dla 2E os"b 2007-06-19
1449 GGN CP Andrzej 0a*i;ski ?s8%gi 4e*ontowoD$%dowlane 4ozbi"rka b%dynk% garaowego 2007-06-15
1450 Or CP )o*asz Dy*ek 2007-06-01
1451 GK CP 76)74.<F 2007-06-12
1452 KP ' A%dioD9yste* 2007-06-01
145! KP D 0arolina 4ozw"d 2007-05-16
1454 O+ CP 4enata 0wa=niewska 2007-06-15
1455 O+ CP !%lian .al%s 2007-06-15
1456 GK CP Cbigniew 0onowa8ek 2007-06-11
1457 O+ CP )ade%sz 6owak Cabieg sterylizacji @@E szt. kot"w oraz B3 szt. ps"w 2007-06-01
1458 Or CP D?<'4A.& 9.. 9inicki i .awl%k 2007-06-01
1459 GGN CP -A49D)AQ/ nier%co*o=ci s.c. 2007-06-19
1460 O+ CP At%t 9p. z o.o. $. 2007-06-20
1461 GK CP 0o=ci"8 4ektoralny p.w. ,szystkic Mwi+tyc 2007-05-28
1462 SIR ( 9te#an $rodziak !an%sz $rodziak 2007-06-14
146! SIR ( ,ojciec Ci+tek 2007-06-12
1464 SIR ( Mariola Ciecanek 2007-06-14
1465 SIR ( 2007-06-11
1466 SIR A Aneks do %*owy 6r B31A4 z dnia 12.12.1AA4 2007-05-!0
1467 SIR CP ,A4$?D ,arszawa Dodatkowe roboty b%dowlane na inwestycji 2007-06-14
1468 GGN CP 9ylwester )o*ala 2007-05-02
1469 SIR CP ,A4$?D Dodatkowe roboty b%dowlane na inwestycji 2007-06-01
1470 GGN CP 2007-06-15
Cak8ad 7nergetyczny F%blin F?$C7F 9.A. Andrzej
0%cciak
,ykonanie przeb%dowy %rz(dze;
elektroenergetycznyc 96, n6
,ykonanie prac konserwacyjnycDre*ont%
bie(cego w po*ieszczeni% -,565A465/ 4ynek H
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej i
kanalizacji sanitarnej F%blin
.rzedsi+biorstwo 5nstalacji 9anitarnyc i
7lektrycznyc -56)74$?D/ 9p. z o.o.
Aneks do %*owy 6r A219541C.12337 z dnia
12.31.2337 r.
Aneks do %*owy 6r @27419541C.1233B z dnia
23.12.233Br.
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa @ poje*nik"w $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
4ealizacja .lan% dzia8ania post+powania z dziki*i
zwierz+ta*i na terenie *iasta F%blin
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
.rze8(czenie abonent"w starej centrali ?rz+d%
Miasta do nowej centrali
0orzystanie z przystank"w znajd%j(cyc si+ na
terenie *iasta F%blina
Cainstalowanie bal%strady dla niepe8nosprawnyc
na scodac zewn+trznyc
Dostawa na potrzeby ?rz+d% Miasta %rz(dzenia do
transport% w"zk"w inwalidzkic
.rzeb%dowa sieci internetowej w zwi(zk% z
przeb%dow( %k8ad% ko*%nikacyjnego
<bs8%ga dOwi+kowa %roczysto=ci przy ko=ciele p.w.
Mwi+tej 4odziny
<pracowanie za8oe; projekt% - F%blinDFw"w
*iasta #il*owe/
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
0orzystanie z przystank"w znajd%j(cyc si+ na
terenie *iasta F%blina
Caprojektowanie i wykonanie projekt% gra#icznego
serwis% internetowego ?rz+d% Miasta
,ykonanie i przekazanie operat"w szac%nkowyc
dzia8ek
0onserwacja stacji *onitoring% powietrza
at*os#erycznego Mliwi;skiego E
<kre=lenie war%nk"w wykonywania prac
piel+gnacyjnyc przy obiektac grobownictwa
wojennego
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; oraz z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszcze; nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc oraz
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
Cgro*adzenie 9i"str Franciszkanek Misjonarek
Maryi
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszcze; nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc oraz
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
F%belskie .rzedsi+biorstwo $%dowy .iec"w
.rze*ys8owyc 9.A )ade%sz $rzozowski
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin w pobli% %licy
,yzwolenia
$arbara 'rayna )8%czkiewicz .a;stwowy 5nspektor
9anitarny w F%blinie
<ddanie w bezp8atne %yczenie zab%dowan(
nier%co*o=J przy %licy @Dgo Maja 4
Arkusz1
Strona 42
1471 Or CP 0rzyszto# Czerniak 2007-05-28
1472 #SS CP 2007-06-18
147! #SS CP stowarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 F?$F56 2007-06-18
1474 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-22
1475 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-22
1476 I) CP 97F567) 9p. z o.o. 2007-05-24
1477 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1478 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1479 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1480 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1481 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-04-0!
1482 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-04-0!
148! GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1484 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-02-26
1485 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-02-24
1486 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-02-24
1487 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-0!-29
1488 GK CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-02-24
1489 #SS CP -<=rodek $ra*a 'rodzkaD)eatr 66/ 2007-06-14
1490 GGN CP ,anda )erlecka 2007-06-12
1491 GGN CP &alina 0arwicka 2007-06-12
1492 GGN CP !olanta 9aran 2007-06-1!
149! SIR CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-06
1494 SIR ( 0lara ,asak 2007-06-15
1495 SIR ( !erzy $rodziak 2007-06-1!
1496 SIR ( Monika <lszak 2007-06-15
1497 SIR ( Maria Cgierska )o*asz Cgierski !astk"w 2007-06-15
1498 Or CP Marzena !od8owska 2007-05-25
1499 #SS CP 9towarzyszenie -0<6)A0)/ 2007-06-18
1500 O+ CP Anna 0owalikDMiazga Agnieszka Madej 2007-06-15
1501 O+ CP Maria ,8oc 2007-06-15
1502 O+ CP Marlena 9%carzewska )o*asz 9%carzewski 2007-06-15
150! O+ CP )eresa $ielak 2007-06-15
1504 GGN CP $eata MadejekD0%czkowska 0rzyszto# 0ozak 2007-06-19
1505 GGN CP Feszek 9tawski Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. )atarakowej 2007-06-18
1506 GGN CP .iotr $artczak Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. Filaret"w 2007-06-15
1507 GGN A 'rzegorz 0%lbaka Ma8gorzata ,"jcik Aneks do %*owy dzierawy z dnia 2H.3@.233B r. 2007-06-14
1508 GGN CP 7lbieta 9oczy;ska Andrzej Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. Fo*py B 2007-06-1!
1509 GGN CP MoPe*ent .oland 9.A. 2007-05-07
1510 I) CP $eata .o*orska 2007-06-19
,ykonanie rob"t re*ontowoDb%dowlanyc w
zakresie rob"t *alarskic i instalacyjnyc
elektrycznyc w b%dynk% przy %l. <kopowej 11
Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy
Cory* -M59745C<4D5A/
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
Mwiadczenie %s8%g w zakresie bie(cej obs8%gi
in#rastr%kt%ry serwerowej ?rz+d% Miasta
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ projekt% R
&istorie z #otogra*"w
,ykonanie i przekazanie operat"w szac%nkowyc
wykonanyc w cel% akt%alizacji op8at rocznyc z
tyt%8% %ytkowania wieczystego
,ykonanie i przekazanie operat"w szac%nkowyc
wykonanyc w cel% akt%alizacji op8at rocznyc z
tyt%8% %ytkowania wieczystego
,ykonanie i przekazanie operat"w szac%nkowyc
wykonanyc w cel% akt%alizacji op8at rocznyc z
tyt%8% %ytkowania wieczystego
<kre=lenie praw i obowi(zk"w .od*iot%
.rzy8(czanego i F?$C7F 9A w zwi(zk% z
przy8(czenie* instalacji elektrycznej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszcze; nasadze; sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
<rganizacja kon#erencji z zakres% pro#ilaktyki
proble*"w %zalenie;
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy Al. ?nii
F%belskiej
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. <bro;c"w
.okoj%
Dostawa tele#on"w analogowyc i #aks"w
laserowyc
Arkusz1
Strona 4!
1511 #SS A 4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -Motor/ 2007-06-25
1512 #SS A 4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -Motor/ 2007-06-25
151! SIR CP 7F70)4<.4<!70) 9.A. 2007-06-01
1514 SIR CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-05-24
1515 SIR CP 2007-05-!1
1516 SIR CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-04
1517 SIR CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-14
1518 SIR CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-14
1519 GK CP 0<MD70< 9p. z o.o. 0onrad $%rdzi;ski 2007-06-26
1520 KP CP 2007-06-19
1521 KP CP 2007-0!-2!
1522 KP CP 2007-0!-22
152! KP D Anna 0op%t Calewska 2007-06-01
1524 KP CP Filar*onia i*. &. ,ieniawskiego 2007-06-11
1525 KP P ,ojew"dztwo F%belskie !aros8aw Cdrojkowski 2007-05-!0
1526 GGN CP 0rzyszto# Ca8%ski 2007-06-14
1527 GGN CP !anina 'olianek 2007-06-14
1528 GGN CP 7lbieta Fipa .iotr Fipa Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. Dziewanny 2007-06-12
1529 GGN CP Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. .eowiak"w 2007-06-01
15!0 GGN CP !adwiga 0a*ola Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. .robostwo 2007-06-1!
15!1 GGN CP 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -.ol#a/ Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. Dziewanny 2007-06-11
15!2 GGN CP !aros8aw 58owiecki 2007-06-12
15!! SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc 2007-06-11
15!4 SIR A 2007-05-29
15!5 SIR ( Ma8gorzata 9tac%ra 2007-06-18
15!6 SIR ( 7%geni%sz $igos 2007-06-18
15!7 SIR ( &enryk .iwowarski 2007-06-18
15!8 GK CP Dostarczenie wody i odprowadzanie =ciek"w 2007-06-01
15!9 #SS CP 0l%b 9portowy -?65A/ 2007-06-18
1540 Or CP F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A 2007-06-1!
1541 Or A Marian 9tani 2007-05-01
1542 GK CP 2007-06-25
154! GK CP M.< 95)A F%blin 9.A. 2007-06-25
1544 GGN CP 2007-06-27
1545 #SS A .racownicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -0olejarz/ 2007-06-25
1546 %OPR P .owiat .%8awski 98awo*ir 0a*i;ski starosta 2007-05-25
1547 O+ CP Apteka Ca8odobowa -6a 0linie/ 9p"8ka !awna 2007-06-26
1548 O+ CP &elena Do*a;ska 2007-06-26
Aneks do %*owy 6r 2321,991C.12337 z dnia
3H.32.2337
Aneks do %*owy 6r 23B1,991C.12337 w dni%
3H.32.2337
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
na b%dow+ 8(cznic =cieek rowerowyc i codnik"w
z %l. !ana .aw8a 55
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji -A.4</ 9p. z o.o.
<pracowanie akt%alizacji projekt% b%dowlanoD
wykonawczego sieci wodoci(gowej w %l. 0leopatry
<kre=lenie praw i obowi(zk"w .od*iot%
.rzy8(czanego i F?$C7F 9A w zwi(zk% z
przy8(czenie* instalacji elektrycznej
<kre=lenie praw i obowi(zk"w .od*iot%
.rzy8(czanego i F?$C7F 9A w zwi(zk% z
przy8(czenie* instalacji elektrycznej
<kre=lenie praw i obowi(zk"w .od*iot%
.rzy8(czanego i F?$C7F 9A w zwi(zk% z
przy8(czenie* instalacji elektrycznej
.odstawienie i opr"nienie koszy %licznyc na
terenie *iasta F%blina
.a;stwowe przedsi+biorstwo %yteczno=ci
p%blicznej .oczta ].olska Centr%* ?s8%g
.ocztowyc <ddzia8 4egionalny w F%blinie
Mwiadczenie przez .oczt+ %s8%gi pocztowej dr%k
bezadresowy polegaj(cej na przyj+ci%,
prze*ieszczeni% i dor+czeni% dr%k"w
nieopatrzonyc adrese*
9towarzyszenie A%tor"w CAi09 'rayna 9iedlaczekD
Ada*cz%k
?dzielenie licencji na jednorazowe p%bliczne
wykonanie %twor"w
9towarzyszenie A%tor"w CAi09 'rayna 9iedlaczekD
Ada*cz%k
?dzielenie licencji na jednorazowe p%bliczne
wykonanie %twor"w
)8%*aczenie sy*%ltaniczne podczas se*inari%* nt.
ink%bator"w tecnologicznyc w dn. 11.3B.2337
<kre=lenie obowi(zk"w wynikaj(cyc z organizacji
0<6C74)? w BA3 4ocznic+ Fokalizacji Miasta
F%blina
.oroz%*ienie w sprawie organizacji i*prezy
k%lt%ralnoDpro*ocyjnej -6oc 0%lt%ry/
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. '8%skiej
1AEa
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l.
9ierpi;skiego E4
&ades F.7. Cwalina ,.7. <rzecowscy M.A.
9tatkiewicz 9p"8ka !awna
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l.
Frankowskiego
,ykonanie odga8+zienia o d8%go=ci H*b do posesji
przy %licy 0a*iennej
.rzedsi+biorstwo .rojektowania i 4ealizacji
5nwestycji -A.4</ 9p. z o.o. $oles8aw 4adzie;ciak
Aneks do %*owy 6r 27319541C.12337 z dnia
2@.32.2337r.
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszcze; nasadze; oraz z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
w F%blinie 9p. z o.o.
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
<kre=lenie praw i obowi(zk"w .od*iot%
.rzy8(czanego i F?$C7F 9A w zwi(zk% z
przy8(czenie* instalacji elektrycznej
Aneks do %*owy 6r 11H11<r1C.12337 z dnia
2B.3@.2337
0onsorcj%*R M.< 95)A F%blin 9.A. 0<MD70< 9p. z
o.o.
.odstawienie i opr"nienie koszy %licznyc na
terenie *iasta F%blina
.odstawienie i opr"nienie koszy %licznyc na
terenie *iasta F%blina
Mat%szewski Marian i Mieczys8awa , 'ry*%za
,ies8aw
Dzierawa gospodarstwa rolnego po8oonego w
'*inie F%blin
Aneks do %*owy 6r 2341,991C.12337 z dnia
3H.32.2337
.oroz%*ienie w sprawie pokrywania koszt"w
reabilitacji w warsztatac terapii zaj+ciowej
*ieszka;c"w .owiat% p%8awskiego
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Arkusz1
Strona 44
1549 O+ CP 9te#an 0alisz%k 2007-06-26
1550 O+ CP Agnieszka ,dowiakD,o8y;ska 2007-06-26
1551 O+ CP &enryka M%da 2007-06-26
1552 O+ CP 5wona Czaban 2007-06-26
155! " D -Aga 'astrono*ia/ Agnieszka \wiek 2007-06-20
1554 #O+ CP .iotr :ebrowski 2007-06-26
1555 #O+ CP Maria Modrzewska 2007-06-26
1556 #O+ CP !acek Modrzewski 2007-06-26
1557 #O+ CP 0<MD70< 9p. z o.o. <bs8%ga poje*nik"w na odpady ko*%nalne 2007-05-11
1558 #O+ CP M.< 95)A F%blin 9.A. <bs8%ga poje*nik"w na odpady ko*%nalne 2007-05-07
1559 #O+ CP 2007-06-22
1560 O&# P 2007-02-26
1561 " D )o*asz 9kiba 2007-06-25
1562 " CP 2007-06-22
156! GGN CP 'oraj Maria 2007-06-28
1564 Or CP 7dward ,"jcik 2007-06-22
1565 GK CP )owarzystwo 5nwestycyjne 7lektrownia ,sc"d 2007-06-01
1566 #SS CP F%ndacja -.4A79)746</ 2007-06-18
1567 #SS A 9p"8dzielnia Mieszkaniowa i*. ,.C. 6a8kowskic Aneks do %*owy 6r 23E1,991C.12337 2007-06-25
1568 GK A 0<MD70< 9p. z o.o. Aneks do %*owy 6r '0.S551A1A@ 2007-06-05
1569 #SS CP <rganizacja lokalnej i*prezy -Dni 6adziei/ 2007-06-18
1570 " CP 2007-06-26
1571 KP D F%iza D%tkowiak 2007-06-15
1572 KP D Marian .+dzisz 2007-06-15
157! #$%&'K P 0o*enda ,ojew"dzka .olicji w F%blinie 2007-06-29
1574 I) A 6etia 9.A. Aneks do %*owy 6r @34213@1F?$13A31 2007-06-1!
1575 GGN CP Andrzej 0a*i;ski ?s8%gi 4e*ontowoD$%dowlane 2007-06-27
1576 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A. 2007-06-12
1577 O+ CP $arbara 5yckaD.azyna , Agata ,ojciecowska 2007-06-28
1578 O+ CP Anna F%ty*a 2007-06-28
1579 O+ CP 5zabela 9erwan , !erzy 9erwan , 9alo*ea ,ojdy8o 2007-06-28
1580 O+ CP F%cyna ,i+cierzewska 2007-06-28
1581 O+ CP 2007-06-28
1582 O+ CP 98awo*ir $%ksi;ski ,ojciec .erkowski 2007-06-28
158! O+ CP !adwiga !aniszewska 2007-06-28
1584 O+ CP 4enata Mwiat8owska Cbigniew Micalak 2007-06-28
1585 #SS A 4adio e4 2007-06-25
1586 #SS A 2007-06-25
1587 #SS CP 2007-06-18
Dzierawa 2 poje*nik"w $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
<rganizacja %s8%gi catering% podczas kon#erencji
ina%g%r%j(cej projekt -F%blin Miasto ,iedzy/
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
5nstyt%t Agro#izyki i*. $odana Dobrza;skiego
.olskiej Akade*ii 6a%k
$adanie czynnik"w #izykoDce*icznyc w"d
Cbiornika Ce*borzyckiego w F%blinie
6arodowe Centr%* 0%lt%ry ,arszawa 'rzegorz
Majcer
.oroz%*ienie w sprawie .rogra*% Mpiewaj(ca
.olska
<bs8%ga tecniczna Ma8ej A%li w b%dynk% ,ydzia8%
&%*anistycznego ?MC9 podczas kon#erencji
ina%g%r%j(cej projekt -F%blin Miasto ,iedzy/
<4$59 9.A. <rbis 9.A. <rbis 9.A. <ddzia8 &otel
-Merc%reD?nia/
6ocleg z dnia 2E.3B na 2B.3B.2337 r. oraz wyywienie
dla %czestnik"w kon#erencji ina%g%r%j(cej w
zwi(zk% z realizacj( projekt% - F%blin Miasto
,iedzy/
Dzierawa ^ gospodarstwa po8oonego w '*inie
F%blin
,ykonanie rob"t re*ontowoDb%dowlanyc w
zakresie przystosowania po*ieszcze; dla p%nkt%
kasowego $<M
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
9towarzyszenie -6ADC57!A/ Carytatywne
9towarzyszenie 6iesienia .o*ocy Cory*
?zaleniony* od Alkool%
?niwersytet Marii C%rieD9k8odowskiej, 5nstyt%t
Agro#izyki i*. $odana Dobrza;skiego .A6,
Akade*ia Medyczna, Akade*ia 4olnicza,
.olitecnika F%belska, 0atolicki ?niwersytet
F%belski !ana .aw8a 55
?*owa 0onsorcj%* o wsp"lny* przedsi+wzi+ci%
pt. -F%blin Miasto ,iedzy/
.e8nienie #%nkcji przewodnika po 4at%sz% w
zwi(zk% z organizacj( Dnia <twartego w 4at%sz%
,ykonanie progra*% artystycznego podczas 'ali
&onorowej z okazji wr+czenia nagrody M8odzieowej
4ady Miasta F%blin dla os"b zas8%onyc dla
*8odziey F%blina
.oroz%*ienie w sprawie zorganizowania s8%b
ponadnor*atywnyc F%nkcjonari%szy 0o*endy
Miejskiej .olicji w F%blinie
.rzeb%dowa p8ot% %syt%owanego na dzia8ce nr 1H w
F%blinieDpas drogowy %licy 0s. Mieczys8awa
$rzozowskiego
6adz"r nad skazany*i i robota*i porz(dkowy*i
wykonywany*i przez skazanyc
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
9a*odzielny .%bliczny Cak8ad <pieki Cdrowotnej
-Cak8ad <pieki zdrowotnej *inisterstwa 9praw
,ewn+trznyc i Ad*inistracji w F%blinie/
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Aneks do %*owy 6r A411,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337r.
9towarzyszenie .rzyjaci"8 Dzieci i M8odziey -con
a*ore/ z siedzib( w F%blinie
Aneks do %*owy 6r 13E11,991C.12337 z dnia
@3.34.2337 r.
Cwi(zek &arcerstwa .olskiego 0o*enda Cor(gwi
F%belskiej
.rowadzenie oboz"w z pro#esjonalny* progra*e*
pro#ilaktyczny*
Arkusz1
Strona 45
1588 KP D 4o*an $odtke 2007-06-15
1589 KP CP 2007-05-21
1590 KP CP M%ze%* 6adwi=la;skie w 0azi*ierz% Dolny* 2007-06-19
1591 KP CP )abal !an 0idaj Mieczys8aw Daniel 9p.j. ,ykonanie *obilnyc syste*"w ekspozycyjnyc 2007-05-28
1592 KP CP ,ydawnictwo Arcidiecezji l%belskiej -'a%di%*/ 2007-06-15
159! KP CP ): 9ip*a .ro*ocja Miasta F%blin podczas i*prez sportowyc 2007-05-28
1594 KP ' )elewizja .olska 9.A. <ddzia8 w F%blinie 2007-05-28
1595 #SS A .ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mwi+tej 4odziny 2007-06-25
1596 KP D 'rzegorz .ecka 2007-06-21
1597 KP D .iotr 6owacki 2007-06-21
1598 KP D 4a#a8 $art*i;ski 2007-06-21
1599 KP D 0atarzyna 9%skaDCag"rska 2007-06-21
1600 KP D $oena &arasi*owicz 2007-06-21
1601 KP D Marek .ijarowski 2007-06-21
1602 KP D ?rsz%la $obryk 2007-06-21
160! KP D 7lbieta 0rze*i;ska 2007-06-21
1604 KP D .a%lina Car+bska 2007-06-15
1605 KP D .rze*ys8aw 9zy*a;ski 2007-06-15
1606 KP CP Aleksander !anas .04 047AF5C7 2007-05-10
1607 KP CP A%dioD9yste* 2007-05-25
1608 KP CP .rosceni%* !aros8aw 4%dnicki 2007-05-25
1609 KP CP Monika Mliwi;skaD0r%pa 2007-05-25
1610 GK A Arkadi%sz $laca, )o*asz $laca, Marianna $laca 2007-06-27
1611 GK A )ade%sz ,ypyc 2007-06-27
1612 GK CP Fes8aw 08odnicki 2007-06-19
161! GK CP Dan%ta 08ys 2007-06-19
1614 Or ' Mica8 ,ido*ski 2007-06-01
1615 SIR A 2007-05-!1
1616 SIR A 7dward Flak Dari%sz Flak 2007-06-25
1617 Or CP ,alde*ar !ak%biak 2007-06-22
1618 Or CP !an%sz Faskowski 2007-06-27
1619 Or CP 0rzyszto# $iedaca 2007-06-18
1620 Or CP !an%sz .odgajny 2007-06-18
1621 Or CP !adwiga F%r*aniak 2007-06-18
1622 Or CP 0rystyna 9*ole; 2007-06-18
162! Or CP $eata 9za8owska 2007-06-18
1624 SIR ( !oanna $ronisz, ?rsz%la $ronisz 2007-06-21
Dystryb%cja plakat"w w zwi(zk% z organizacj(
koncert% sy*#onicznego z okazji BA3.lecia lokacji
F%blina
9towarzyszenie .i8ki 4+cznej -F%blin/ z siedzib( w
F%blinie
.ro*ocja Miasta F%blin podczas *eczy z %dzia8e*
-9.4 F%blin/
,ynaj+cie powierzcni na drewniany* r%sztowani%
przy b%dynk% 0a*ienicy Celejowskiej
6a=wietlenie oraz dr%k plakat"w w zwi(zk% z
organizacj( koncert% sy*#onicznego
,ye*itowanie billboard% 0ancelarii .rezydenta
Miasta F%blina w zwiast%nac a%dycji
Aneks do %*owy 6r ,991091S1@32BD12137 z dnia
23.34.2337 r.
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze dyrygenta
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze solisty
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze solisty
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze solistki
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze solistki
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze dyrygenta
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze dyrygenta C"r%
Akade*ickiego .olitecniki F%belskiej
,ykonanie koncert% w dni% 31.37.2337 na .lac%
Fitewski* w carakterze dyrygenta C"r%
0atolickiego ?niwersytet% F%belskiego !ana .aw8a
55
.e8nienie #%nkcji przewodnika po 4at%sz% w
zwi(zk% z organizacj( Dnia <twartego w 4at%sz%
Dystryb%cja %lotek w zwi(zk% z organizacj( Dnia
<twartego w 4at%sz%
,sp"8praca w cel% zorganizowania w F%blinie
i*prezy pro*ocyjnej -6oc z 0%lt%r(/
,ynaje*, instalacja i obs8%ga nag8o=nienia
koncert"w w M%szli 0oncertowej odbywaj(cyc si+
w ra*ac 6ocy z 0%lt%r(
,ynaje*, instalacja i obs8%ga nag8o=nienia i*prez
odbywaj(cyc si+ w ra*ac 6ocy z 0%lt%r(
,ynaje*, instalacja i obs8%ga stoisk
*%lti*edialnyc dla projekt"w artystycznyc w
ra*ac 6ocy z 0%lt%r(
Aneks do %*owy 6r @HA1'01C.1233B z dnia
22.32.233Br.
Aneks do %*owy 6r HE21'01C.1233B z dnia
12.34.2337r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
0oordynacja prac zwi(zanyc z przygotowanie*
inwestycji do realizacji -Cintegrowany syste*
*iejskiego transport% p%blicznego w F%blinie/
!an .astwa Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i
9anitarnyc
Aneks do %*owy 6r 1HE419541C.1233B z dnia
2H.3H.233B
Aneks do %*owy 6r 22319541C.12337z dnia
3E.32.2337
,ykonanie, dostawa i zainstalowanie na potrzeby
?rz+d% Miasta F%blin :al%zji
,ykonanie dr%k% %lotki in#or*acyjnej dotycz(cej
wy*iany dowod"w osobistyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
Arkusz1
Strona 46
1625 SIR ( 0rystyna 0%rak 2007-06-19
1626 SIR ( Marianna .acla 2007-06-21
1627 SIR ( Alina $rodziak 2007-06-18
1628 SIR ( Marianna ,ilkosz, 9tanis8aw ,ilkosz 2007-06-21
1629 SIR ( Maria Maik 2007-06-19
16!0 SIR ( $oena D%biel 2007-06-21
16!1 GK A Marian <sior 2007-06-28
16!2 " CP ?niwersytet Marii C%rieD9k8odowskiej w F%blinie 2007-06-22
16!! N CP 2007-06-28
16!4 N CP 2007-06-28
16!5 I) A 6etia 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy 6r @34213E1F?$13A3E 2007-05-2!
16!6 I) A 6etia 9.A. I%kasz 0osior Aneks do %*owy 6r @34213E1F?$13A3B 2007-05-2!
16!7 N CP 2007-06-28
16!8 N CP 2007-06-28
16!9 N CP 2007-06-28
1640 N CP 2007-06-28
1641 N CP 2007-06-28
1642 N CP 2007-06-28
164! N CP 2007-06-28
1644 N CP 2007-06-28
1645 N CP 2007-06-28
1646 N CP 2007-06-28
1647 N CP 2007-06-28
1648 N A 2007-06-28
1649
1650 GK CP ,ies8aw Filipowicz 2007-06-19
1651 GK CP 0arol Cie*ak 2007-06-19
1652 GK CP ,ies8aw 9tacyra 2007-06-19
165! GK CP Marek Motyl -MA40</ 2007-06-19
1654 GK CP !an%sz Filipek 2007-06-27
1655 Or CP -7?4<AF/ 9p. z o.o. Dari%sz !od8owski 2007-06-29
1656 O+ CP 0<MD70< 9p. z o.o. ,ojciec F%tek 2007-06-11
1657 #SS A F%ndacja 5ntegracyjna -6a )atarac/ 2007-06-22
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; oraz z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; oraz z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
Aneks do %*owy 6r EE71'01C.1233E z dnia
21.3@.233E r.
6aje* Ma8ej A%li ,ydzia8% &%*anistycznego ?MC9
na kon#erencj+ ina%g%r%j(c( projekt -F%blin Miasto
,iedzy/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczegoR -F%belski Fipiec H3/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczegoR -F%belski Fipiec H3/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego .ark% -Cz%by/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego R -F%belski Fipiec H3/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego przed8%enia %licy 0ra;cowej do
%licy 0%nickiego
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego przeb%dowy %lic @Dgo Maja i
4adziwi8owskiej
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego b%dowy %l. .oligonowej
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego rewitalizacji <grod% 9askiego
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego przed8%enia trakcji trolejb%sowej na
%l. Abra*owickiej
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk
0redyt ze =rodk"w #%nd%sz% rozwoj% inwestycji
ko*%nalnyc na opracowanie projekt% b%dowlanoD
wykonawczego b%dowy trakcji trolejb%sowej do <s.
Felin
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
.oyczka na do#inansowanie zadanieR b%dowa
kanalizacji sanitarnej w %licac ,alecznyc i
)r%skawkowej
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
.oyczka na do#inansowanie zadanieR b%dowa
kolektora kanalizacji sanitarnej <s. Fipniak
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
.oyczka na do#inansowanie zadanieR b%dowa
kanalizacji sanitarnej w %licac Dworskiej, F%dowej i
,ielkiej
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
Aneks do %*owy 6r 141233B1.1<, z dnia 2A.37.233B
r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
,y*iana stolarki okiennej w b%dynk% 9zko8y
.odstawowej nr 2@ F%blin %l. .odza*cze A
,ykonanie %porz(dkowanie teren% nier%co*o=ci
%l. 0a*ienna 22 oraz wyw"z odpad"w z
pocodz(cyc z %prz(tni+cia nier%co*o=ci
Aneks do %*owy 6r 11BE1,991C.12337 z dnia
@3.34.2337 r.
Arkusz1
Strona 47
1658 Or CP Anna $%li;ska 2007-06-12
1659 GGN CP !olanta 9aran 2007-06-1!
1660 Or CP !an Moroziewicz 2007-06-28
1661 Or CP !an Moroziewicz 2007-06-28
1662 GGN CP !an%sz ,aci;ski 2007-06-1!
166! O&# CP $i%ro ?s8%g )%rystycznyc -C<4AFD)?4/ 2007-07-05
1664 Or D adwokat 'rzegorz 'ozd"r 0ancelaria Adwokacka 2007-06-25
1665 #SS CP ?czniowski 0l%b 9portowy -4<QA/ 2007-07-02
1666 #SS CP 0l%b 9portowy .AC< 2007-07-02
1667 #SS CP )owarzystwo :%lowe 95.MA F%blin .rowadzenie zaj+J szk"8ki %lowej 2007-07-02
1668 #SS CP F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 2007-07-02
1669 #SS CP F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 2007-07-02
1670 #SS CP F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 2007-07-02
1671 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-02-28
1672 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-02-28
167! N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-04-1!
1674 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-05-10
1675 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-06-20
1676 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk 2007-06-29
1677 I) CP 9DC 9p. z o.o. )o*asz 6iedzia8ek 2007-06-19
1678 I) CP Anica 9yste* 9.A. ,ojciec $arczentewicz 2007-05-07
1679 GK CP &enryk 'ajowiak Marcin 'ajowiak 2007-06-19
1680 GK CP Czes8aw ,8odarczyk 2007-06-19
1681 GK CP $arbara Drozd 2007-06-27
1682 GK CP 7dward 'orzel 'abriel 'orzel 2007-06-19
168! GK CP Art%r Motyl 2007-06-19
1684 GK CP F%cjan 'ajos 2007-06-19
1685 GGN CP 2007-05-28
1686 GGN CP 'eodeta ?prawniony Marian 9osnowy 2007-05-!0
1687 GGN CP 2007-05-!0
1688 #SA ' Mari%sz 5bowicz 2007-06-29
1689 GGN CP Dan%ta 0owalczyk ,ies8aw 0owalczyk Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin przy %l. 0iep%ry 14 2007-06-29
1690 GGN CP 9towarzysze4nie 6asz Felin 7%geni%sz $ielak 2007-06-29
1691 GGN CP 2007-06-29
1692 GGN CP 2007-06-29
169! GGN CP 2007-06-29
1694 GGN A )o*asz $oczek Antoni 'rzywna Aneks do %*owy z dnia 3@.31.233Br. 2007-06-29
1695 KP D D$9 9yste* z siedzib( w 9z%rpi8ac I%kasz 0arol 2007-06-15
1696 #SS CP 2007-06-29
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,ykonanie operat"w szac%nkowyc 233
nier%co*o=ci gr%ntowyc '*iny Miasto F%blin
,y*iana okien drewnianyc na .CS z
nawiewnika*i Aereco i parapeta*i wewn+trzny*i w
9zkole .odstawowej nr. @H
,y*iana okien drewnianyc na .CS z
nawiewnika*i Aereco i parapeta*i wewn+trzny*i w
9zkole .odstawowej nr. 2A
,ykonanie operat"w szac%nkowyc wykonanyc w
cel% akt%alizacji op8at rocznyc z tyt%8% %ytkowania
wieczystego
Corganizowanie koloni letnic dla dzieci i *8odziey
ro*skiej i polskiej %cz+szczaj(cyc do szk"8 na
terenie Miasta F%blina
<pracowanie opinii prawnej z zakres% prawa
karnego
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc, organizacja i
%dzia8 w zawodac dzieci i *8odziey z dzielnicR
0alinowszczyzna, $ronowice, )atary w pi8ce nonej
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
Aneks 6r 2 do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
Aneks 6r @ do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
Aneks 6r E do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
Aneks 6r B do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
Aneks 6r 7 do %*owy 6r 13312E@HE z dnia
2B.13.233B r.
,ykonanie okablowania po*ieszcze; zaj*owanyc
.rzez ?rz(d Miasta F%blin przy %l. <kopowej
9przeda, dostarczenie oraz obs8%ga sprz+t%
ko*p%terowego1oprogra*owania
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe )7D$79) !"ze#
\wik8a
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki przy %l. 0r+nickiej @4D43, przy %l. 1 Maja oraz
przy %l. :abiej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki przy %l. Droga M+czennik"w Majdanka, przy
%l. ,yzwolenia
.YF .rojekt $i%ro .rojektowoD'eodezyjne
.rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
dzia8ki w rejonie %l. ,yzwolenia, przy %l.
Ce*borzyckiej
9prz(tanie plac% targowego przy %l.
0r%czkowskiego
$ezp8atne %ywanie gr%nt% *iejskiego po8oonego
w F%blinie przy %l. !agie88y i %l. !agiello;czyka
9p"8dzielnia Mieszkaniowa -)%rka/ ,ojciec
,icrowski
Dzierawa gr%nt% po8oonego w F%blinie przy %l.
)%rniowej o powierzcni ok. E33 *2
Miejski 0l%b 9portowy -0alinaDF%blin/ Maciej
0aznowski
?yczenie do bezp8atnego %ywania gr%nt%
*iejskiego po8oonego w F%blinie przy %l.
,o8y;skiej o powierzcni pk 13333 *2
)eleko*%nikacja .olska 9.A. C siedzib( w
,arszawie .iotr $%rcert
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy %l.
0ra;cowej o powierzcni ok. 3,@E *2
<pracowanie portal% internetowego pro*%j(cego
*iasto F%blin
<=rodek -$ra*a 'rodzka D )eatr 66/ )o*asz
.ietrasiewicz
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ zadania
-5zba .a*i+ci Dr%karstwaDzak%py inwestycyjne/
Arkusz1
Strona 48
1697 #SS A 2007-07-02
1698 GK CP 0rzyszto# !%szka Agnieszka 0o*orowska 2007-06-19
1699 GK CP &alina !arosz 2007-06-19
1700 SIR CP Fir*a M<FA 0rzyszto# Cagraba 2007-06-29
1701 SIR ( 2007-06-22
1702 SIR CP )?470 !?65<4D$artosz )%rek 2007-06-29
170! SIR ( &alina Crzanowska ,8odzi*ierz Crzanowski 2007-06-18
1704 SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc ,ies8aw Mar%szak 2007-06-29
1705 SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc ,ies8aw Mar%szak 2007-06-29
1706 ON CP 2007-06-25
1707 ON CP 2007-06-25
1708 I) CP 2007-06-10
1709 SIR CP 2007-06-27
1710 GGN CP A6)A4 F)D 9p. C o.o. Mgr in. 0rzyszto# Cd%nek 2007-06-29
1711 GK CP Cbigniew Maz%r 2007-06-19
1712 GK CP 0rzyszto# Cgierski 2007-06-19
171! GK CP 7wa Cojak Miros8aw Cojak 2007-06-19
1714 GK CP .iotr 'orzel 2007-06-19
1715 GK CP 2007-06-19
1716 GK A 2007-06-27
1717 GGN CP 4obert 98o*ka 2007-06-29
1718 GGN CP ,ies8aw Dani8o= 7%geni%sz $oJ 2007-06-29
1719 GGN CP Cbigniew 9zewczyk 2007-06-29
1720 GGN CP 0rystyna '"rka 2007-06-29
1721 N A $ank .0< 9.A. S <ddzia8 w F%blinie Anita 0rawczyk Aneks do %*owy 6r 13312E@HE z dnia 2B.13.233B 2007-04-26
1722 #SS CP 2007-07-02
172! #SS CP 0l%b .i8karski -,ieniawa F%blin/ !erzy C*%ra 2007-07-02
1724 #SS CP 2007-07-02
1725 #SS CP 2007-07-02
1726 #SS CP 2007-07-06
1727 #SS CP 2007-07-02
1728 #SS CP 2007-07-02
1729 #SS CP 2007-07-02
17!0 #SS CP 2007-07-02
17!1 #SS CP 2007-07-02
17!2 #SS CP 2007-07-02
17!! #SS CP 2007-07-02
17!4 #SS CP 2007-07-02
17!5 #SS CP 2007-07-02
9p"8dzielnia Mieszkaniowa -Czec"w/ 98awo*ir
<si;ski .iotr )or%;
Aneks do %*owy 6r 23H1,991C.12337 z dnia
3H.32.2337r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
,ykonanie sieci wodoci(gowej o d8%go=ci 73 *b w
%l. Dzierawnej
4o*an ,rona, Dan%ta ,rona Marzena ,rona ,
4obert ,rona 0atarzyna ,rona
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
zniszczenia nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
oraz z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej
,ykonanie kanalizacji sanitarnej w %l. 'linianej w
F%blinie
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. 'renadier"w w
F%blinie
,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. 7dwarda
0o8aczkowskiego w F%blinie
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie.F4<6
,ies8aw Marzec Antonina ?*i;ska
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 koszt"w
wyposaenia nowyc *iejsc pracy dla os"b
niepe8nosprawnyc
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie .F4<6
,ies8aw Marzec Antonina ?*i;ska
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 koszt"w
wyposaenia nowyc *iejsc pracy dla os"b
niepe8nosprawnyc
F%bMA6 ?MC9 9p. z o.o. C siedzib( w F%blinie
Andrzej $obyk
Cestawienie 8(czy trans*isji danyc oraz
=wiadczenie %s8%gi trans*isji danyc w relacji .l.
,8adys8awa Iokietka 1 > %l. 9zczerbowskiego B
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
,ykonanie przeb%dowy %rz(dze;
elektroenergetycznyc 96, n6 i o=wietlenia
drogowego przy %l. 0ra;cowej
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy %l.
!ana 9awy o powierzcni @2A *2
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
-A0F/ A%tob%sowe 0onsorcj%* F%belskie Art%r
Motyl Marek Motyl .iotr Motyl
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rzedsi+biorstwo 0o*%nikacji 9a*ocodowej w
Ce8*ie 9p. C o.o. ,alde*ar 9zynal
Aneks do %*owy 6r EA@1'01C.12337 z dnia
14.3@.2337
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy Al.
?nii F%belskiej o powierzcni ok E33 *2
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy %l.
$ocianiej o powierzcni ok E23 *2
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy %l.
<rkana i %l. &et*a;skiej o powierzcni ok 2133 *2
Dzierawa gr%nt% '*iny F%blin po8oonego przy %l.
,yynnej o powierzcni ok 23 *2
0l%b 9portowy .AC< Andrzej 9tac%ra 7wa
9tac%ra
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
Mi+dzyszkolny 0l%b 9portowy )owarzystwo .i8ki
4+cznej 0rzyszto# 0rawczyk
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
?czniowski 0l%b 9portowy 9karpa ,ojciec
6ie=ci"r 0rzyszto# 9agan
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe -Fala/ Co#ia
FilipekD0raczek Feszek Daniewski
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo)ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
Capa=nicze )owarzystwo 9portowe -9ok"8/
0rzyszto# $oryc Cdzis8aw Cie*bowicz
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej !acek 4%tkowski
0rzyszto# 5wa;cz%k
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
?czniowski 0l%b 9portowy -,idok/ )o*asz
$ielecki Marek 9itarz
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
?czniowski 0l%b 9portowy -Dw"jka/ 5wona
'ajowiak !acek &o*a
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 F%blin ,alde*ar
.aszkiewicz 7dward Fewcz%k
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
?czniowski 0l%b 9portowy -4oNa/ )ade%sz ,i+cek
&anna 4%*i;ska
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
9towarzyszenie M8odzieowe 0l%b 9portowy - Siking
F%blinianka/ Cbigniew 'rzesiak Mira ,i=niewska
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
9towarzyszenie 0%lt%ry Fizycznej AC9 0l%b
Mrodowiskowy 0rzyszto# Cabrowski ,ies8aw
4ycerz
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
Arkusz1
Strona 49
17!6 #SS CP 2007-07-02
17!7 #SS CP 2007-07-02
17!8 #SS CP 2007-07-02
17!9 #SS CP 2007-07-02
1740 Or CP Agencja ?bezpieczeniowa M%ltiD7Npert!ak%b 0+pa 2007-06-29
1741 O+ CP -6asza Apteka/ 9p. C o.o. Ma8gorzata Mnierzy;ska 2007-06-01
1742 I) A -,olters 0l%wer .olska/ 9p. z o.o. Fidia 0owalczyk 2007-06-27
174! Or CP 2007-06-15
1744 Or CP 2007-06-29
1745 GK CP 2007-06-25
1746 Or ' !%styna 'a8czy;ska 2007-07-02
1747 SIR CP 2007-06-29
1748 O&# CP 2007-06-29
1749 O&# CP 2007-06-29
1750 O&# CP 2007-06-29
1751 O&# CP 2007-06-29
1752 SIR CP 2007-06-29
175! #SS CP 2007-07-02
1754 #SS CP 2007-07-02
1755 #SS CP 2007-07-02
1756 " A Andrzej Malinowski 2007-06-06
1757 " CP <FF97) dr%k i M7D5A 9p. C o. o. 9tanis8aw 9toczek 2007-06-29
1758 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A. Miros8aw 9oko8owski 2007-07-02
1759 SIR CP .79M76.<F 7dward 6ieps%j 2007-06-26
1760 GK CP Feszek '(bka 2007-06-19
1761 GK CP Marzena $%=ko 2007-06-27
1762 SIR ( 2007-07-02
176! SIR CP 2007-07-02
1764 SIR CP 2007-07-02
1765 SIR ( 0zi*iera .r%cniak, Miros8awa $rodziak 2007-07-04
1766 #SS CP 2007-07-02
1767 #SS CP $%dowlany 0l%b 9portowy 2007-07-02
1768 #SS CP 2007-07-02
1769 Or CP 2007-06-14
?czniowski 0l%b 9portowy 9karpa ,ojciec
6ie=ci"r 0rzyszto# 9agan
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9alezja;skiej
<rganizacji 9portowej 0azi*ierz Drozd 4a#a8 5skra
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
F%belski 0l%b 0arate 0yok%sin !acek Czerniec
Feszek 'ierszon
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
0l%b <ya*a 0arate Marcin Majczak Arkadi%sz
.ieczykolan
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
6aje* *iejsca i powierzcni znajd%j(cej si+ w
,ydziale 9praw Ad*inistracyjnyc Miejski*
5nspektoracie 0o*%nikacji przy %l. Feszczy;skiego
23
Dzierawa 1 poje*nika $<D4E17 do prowadzenia
zbi"rki przeter*inowanyc lek"w przez aptek+
Aneks do %*owy 6r 127H141233B131F%blin z dnia
@3.3E.233B
Marek .iotrowicz .<F<C<?4) Fir*a
,ielobranowa
4e*ont boisk sportowyc przy 9zkole .odstawowej
6r @4 w F%blinie przy %l. 0os*owskiej @
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe -)ora/ 'rzegorz
4ataj
,ykonanie, dostawa i zainstalowanie na potrzeby
?rz+d% Miasta F%blin 43 szt%k sza# aktowyc
0arpacka 9p"8ka 'azownictwa 9p. z o.o. ,
)arnowie 'azownia F%belska F%blin &enryk 9ka8ba
0rzyszto# )rojanowski
9przeda paliwa gazowego do obiekt%R scroniska
dla bezdo*nyc ps"w i kot"w
.orz(dkowanie dok%*ent"w dotycz(cyc spraw
ostatecznie za8atwionyc w zakresie naleno=ci z
tyt%8% pobyt% w izbie wytrzeOwie;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A D
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze; >
%l. 4oztocze
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie .F4<6
,ies8aw Marzec ,ies8awa $ieniek
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 projekt"w
realizowanyc w 9pecjalny* <=rodk% 9zkolnoD
,ycowawczy* nr 2, %l. '8%ska E
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie .F4<6
,ies8aw Marzec ,ies8awa $ieniek
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 projekt"w
realizowanyc w 9pecjalny* <=rodk% 9zkolnoD
,ycowawczy* dla Dzieci i M8odziey 98abo
,idz(cej i*. .ro#esor Co#ii 9+kowskiej, %l.
&irsz#elda B
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie .F4<6
,ies8aw Marzec ,ies8awa $ieniek
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 projekt"w
realizowanyc w 9pecjalny* <=rodk% 9zkolnoD
,ycowawczy* nr 1, al. 9p"8dzielczo=ci .racy BE
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc z siedzib( w ,arszawie .F4<6
,ies8aw Marzec ,ies8awa $ieniek
Do#inansowanie ze =rodk"w .F4<6 projekt"w
realizowanyc w 9pecjalny* <=rodk% 9zkolnoD
,ycowawczy* dla Dzieci i M8odziey 6ies8ysz(cej
i 98abo 98ysz(cej i*. !ana .aw8a 55, %l. F%cyny &erc
4
Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i 9anitarnyc !an
.astwa w F%blinie,
$%dowa kolektora 655 odcinek 5S od %l. '8%skiej do
granic *iasta
?czniowski <siedlowy 0l%b 9portowy -98awin/,
!an%sz 0o8ody;ski .iotr Cojnacki
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
0l%b 9portowy -$%dowlani/, 0rzyszto# <kapa Maria
'o8+biowska
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Miejski 0l%b 9portowy -9)A4)/, ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 122B1F71C.12337 z dnia
13.3E.2337 r.
.rzygotowanie do dr%k% oraz wydr%kowanie i
oprawienie 23 tys. 7gze*plarzy p%blikacji
pro*ocyjnej w #or*ie in#or*atora t%rystycznego
?trzy*anie, ko*pleksowa konserwacja i renowacja
zieleni ko*%nalnej w rejonie 4%ry
Dostawa i *onta wyposaenia seg*ent%
sportowego przy 9zkole .odstawowej 6r E1 %l.
$%rsztynowa 22
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?rsz%la Mwierczowska, Dorota <krasa Marzena
.%szka
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
.racownia .rojektowa -'4AMA/ 'rayna
Mat%szczak
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% *ieszkalnego oraz b%dynk"w
gospodarczyc po8oonyc przy al. 9p"8dzielczo=ci
.racy B1
Cak8ad ?s8%g 5nwestycyjnyc -.4<56$?D/
$og%s8aw 0onaszcz%k
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
sieci kanalizacji deszczowej w %l. 0%rpiowskiej i
?rz+dowskiej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje -Motor F%blin/
Dari%sz Misi%rek 4o*an 'arwo8a
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
Cwi(zek &arcerstwa .olskiego 0o*enda Cor(gwi
F%belskiej 0o*enda &%#ca
<rganizacja letnic oboz"w arcerskic
szkoleniowyc dla dzieci i *8odziey
Agencja &andlowoD?s8%gowa ,5D<0 ,ies8awa
,iertel
Dostarczenie *ateria8"w eksploatacyjnyc do
tele#aks"w
Arkusz1
Strona 50
1770 O&# CP 2007-07-02
1771 O&# A 2007-07-12
1772 Or CP 2007-06-20
177! SIR CP 2007-06-29
1774 SIR A 2007-06-26
1775 SIR A 2007-06-22
1776 O+ CP Do#inansowanie czasopis*a -Cielony $i%letyn/ 2007-06-18
1777 #SS CP 2007-07-02
1778 #SS CP 2007-07-02
1779 #SS CP $%dowlany 0l%b 9portowy 2007-07-02
1780 #SS CP 2007-07-02
1781 #SS CP ?czniowskie )owarzystwo 9portowe -<rlik/ 2007-07-02
1782 #SS CP ?czniowskie )owarzystwo 9portowe -<rlik/ 2007-07-02
178! GK CP Cbigniew 'rabowski 2007-06-19
1784 GK CP -9)GFD)4A69/ 9ylwester .aw8at 2007-06-19
1785 GK A Andrzej Ada*czyk 2007-06-27
1786 #SS CP 2007-07-02
1787 O+ A ,ojew"dzki 5nspektorat )ransport% Drogowego Aneks do %*owy z dnia 12.37.233E r. 2007-07-1!
1788 SIR CP $i%ro .rojekt"w Andrzej <si;ski 2007-06-29
1789 n CP Centr%* 0%lt%ry 2007-07-11
1790 Or ' Anna .iasecka 2007-07-02
1791 GGN CP Agnieszka ,ielowi;ska 2007-06-29
1792 GGN CP Maria 0opy=J 2007-06-29
179! GGN CP Maria 0opy=J 2007-06-29
1794 GGN CP ,anda ,"jcik 2007-06-29
1795 GGN CP 7lbieta .opio8ek 2007-06-29
1796 #SS CP ?czniowski 0l%b 9portowy -4%c/ 2007-07-02
1797 #SS CP 0olejowy 0l%b 9portowy -9ygna8/ 2007-07-02
1798 #SS CP <=rodek Feczenia ?zalenie; 9. C<C 2007-07-05
1799 GK CP .iotr 6ieJko 2007-06-19
1800 #SS CP <=rodek -$ra*a 'rodzka D )eatr 66/ 2007-07-12
1801 GGN A -$azar/ 9p. C o. o. Aneks do %*owy dzierawy z dnia 32.3H.233E r. 2007-06-29
1802 GGN CP Miejski <=rodek 9port% i 4ekreacji -$ystrzyca/ 2007-06-28
180! #SS CP 2007-07-02
1804 Or CP -$A)7QD$/ $ogdan Cie=lak 2007-07-0!
$i%ro $ieg8ego 4ewidenta 9p. C o. o. 7lbieta
0aczorowska
A%dyt zewn+trzny realizacji .rojekt% -.rogra*
9typendialny Miasta F%blin szans(
ponadgi*nazjalist"w z teren"w wiejskic/
$i%ro ?s8%g )%rystycznyc -C<4AFD)<?4/Dari%sz
Mr"z
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 1BB@1<i,1C.12337 z dnia
3E.37.2337 r.
Mi+dzynarodowe Centr%* $%downictwa 9p. C o.o.
Cezary .rzyby8ko
,ykonanie, dostawa i *onta rega8"w przejezdnyc
i stacjonarnyc w b%dynk% przy %l. Mwi+tod%skiej @
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mwi+tego !ak%ba
,i+kszego Aposto8a
Do#inansowanie nak8ad"w koniecznyc na
zrealizowane w 233B r. 4oboty re*ontowoD
konserwatorskie elewacji ko=cio8a
Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i 9anitarnyc !an
.astwa w F%blinie
Aneks do %*owy 6r 1@7219541C.1233B z dnia
37.3B.233B r.
Cak8ad 4ob"t $%dowlanoD5nstalacyjnyc &enryk
:%ber
Aneks do %*owy 6r 24H319541C.12337 z dnia
3B.11.233B r.
9towarzyszenie Figa <crony .rzyrody Carz(d
<kr+g% w F%blinie Anna Miko8ajko
?czniowski 0l%b 9portowy -.i(tka/ Ma8gorzata
!esionek
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje -Motor F%blin/
Dari%sz Misi%rek 4o*an 'arwo8a
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Aneks do %*owy 6r A@@1'01C.1233B z dnia
21.3@.233E r.
0l%b <ya*a 0arate Marcin Majczak Arkadi%sz
.ieczykolan
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
za*iennego b%dowy linii kablowyc
elektroenergetycznyc oraz projekt% b%dowlanoD
wykonawczego przeb%dowy linii kablowyc
tele#onicznyc w rejonie %licR 9*orawi;skiego,
Mackiewicza i CodOki
?dzielenie poyczki do kwoty nie wi+kszej ni EB2
333 .F6 z przeznaczenie* na #inansowanie
wydatk"w zwi(zanyc z realizacj( projekt"wR
Festiwal )eatr"w 7%ropy Mrodkowej -9(siedzi/ i
-!ar*ark !agielo;ski > .ro*ocja ,sp"lnego
Dziedzictwa ,scod% i Cacod%/
Cbieranie i akt%alizowanie in#or*acji globalnyc
zawartyc w syste*ie CM9 ?rz+d% Miasta F%blin
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 0alinowszczyzna i %l. )atarskiej
z przeznaczenie* na parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. )%rystycznej z przeznaczenie*
pod %prawy polowe
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. )%rystycznej zaj+tego pod
b%dynek *ieszkalny i gara
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. .rzyjaOni z przeznaczenie* na
parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 9zwoleer"w z przeznaczenie*
pod kiosk
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
Dotacja na realizacj+ zadania -Cwi+kszanie po*ocy
terape%tycznej i reabilitacyjnej dla os"b
%zalenionyc od alkool%/
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?dzielenie dotacji celowej na realizacj+ projekt%
-.oegnanie )abor%Djacy s( polscy 4o*owie/
<ddanie w %yczenie nier%co*o=ci na
prowadzenie dzia8alno=ci sportowoDrekreacyjnyc
?czniowski 0l%b 9portowy -.i(tka/ Ma8gorzata
!esionek
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
,ykonanie, dostawa i zainstalowanie na potrzeby
$i%ra <bs8%gi Mieszka;c"w @ szt. )ablic
in#or*acyjnyc
Arkusz1
Strona 51
1805 I) CP C<5'D9<F),AF7 9p. C o. o. 2007-06-05
1806 SIR CP 2007-06-29
1807 SIR A 2007-07-05
1808 SIR CP 2007-06-29
1809 GK CP 2007-02-24
1810 GK CP 2007-02-24
1811 GK CP 2007-02-24
1812 GK CP 2007-04-27
181! GK CP 2007-04-27
1814 GK CP 2007-04-27
1815 GK CP 2007-04-27
1816 GK CP 2007-04-27
1817 GK CP 2007-04-27
1818 GK CP 2007-04-27
1819 GK CP 2007-04-27
1820 GK CP 2007-04-27
1821 GK CP 2007-04-27
1822 GK CP 2007-04-27
182! GK CP 2007-04-27
1824 GK CP 2007-04-27
1825 GK CP 2007-04-27
1826 GK CP 2007-04-27
1827 GK CP 2007-04-27
1828 GK CP 2007-04-27
1829 GK CP 2007-04-27
18!0 GK CP 2007-04-27
18!1 GK CP 2007-04-27
18!2 GK CP 2007-04-21
18!! GK CP 2007-04-27
18!4 GK CP 2007-04-21
18!5 GK CP 2007-04-21
18!6 GK CP 2007-04-21
18!7 GK CP 2007-04-21
18!8 GK CP 2007-04-21
18!9 GK CP 2007-04-27
1840 GK CP 2007-04-21
1841 GK CP 2007-04-27
1842 GK CP 2007-04-27
184! GK CP 2007-04-21
Analiza danyc zgro*adzonyc w bazie danyc
My9TF na serwerze www ?rz+d% Miasta F%blin,
oczyszczanie danyc, dostosowanie danyc do
nowej str%kt%ry bazodanowej w syste*ie
zarz(dzania tre=ci( *.ortal
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C o.
o.
,ykonanie akt%alizacji projekt% b%dowlanoD
wykonawczego kolektora kanalizacji sanitarnej -0/ i
kolektora kanalizacji deszczowej w dzielnicy $%rsaki
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C o.
o.
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 1B7H19541C.1233B z dnia
2B.37.233B r.
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C o.
o.
,ykonanie akt%alizacji projekt% b%dowlanoD
wykonawczego kolektora kanalizacji sanitarnej %l.
Do=wiadczalnej i na terenie poligon% oraz kolektora
kanalizacji deszczowej od b%dynk"w
wielorodzinnyc przy %l. Dr M+czennik"w MajdankaD
Do=wiadczalne do rz. Czerniej"wki
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin D
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin D
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
Arkusz1
Strona 52
1844 GK CP 2007-04-27
1845 GK CP 2007-04-27
1846 GK CP 2007-04-27
1847 GK CP 2007-04-21
1848 GK CP 2007-04-21
1849 GK CP 2007-04-27
1850 GK CP 2007-04-21
1851 GK CP 2007-06-01
1852 SIR ( Maria Ma=lana , !oanna 'rabek , Ada* Ma=lany 2007-07-06
185! SIR A 2007-06-20
1854 O+ CP 2007-07-09
1855 O+ CP Cir%rgia Drzew Marta 0a8%niacka 2007-07-0!
1856 #SS CP 2007-07-02
1857 #SS CP 0l%b .i8karski -,ieniawa F%blin/ !erzy C*%ra 2007-07-02
1858 #SS CP 2007-07-02
1859 #SS CP 0olejowy 0l%b 9portowy -9ygna8/ 2007-07-02
1860 " A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-06-29
1861 I) CP .olska 5zba 9yste*"w Alar*owyc 2007-07-09
1862 O&# CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-07-02
186! O&# CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-07-02
1864 IN CP 569)D$?D !edliczko i :*%da, 2007-07-05
1865 GK CP .racownia Arcitektoniczna -M<D?9/ 2007-07-20
1866 KP CP 2007-06-05
1866A KP CP 2007-06-05
1867 KP CP 2007-06-15
1868 KP CP 2007-06-15
1869 KP CP 2007-06-15
1870 GGN CP 67<'59 $art8o*iej 5wa;cz%k 2007-07-06
1871 GGN CP '7<D7C!A QGC 9p. C o. o. 2007-07-14
1872 O+ CP M.< 95)A F%blin 9.A. Miros8aw 9oko8owski 2007-04-!0
187! O&# CP .9M -0olejarz/ 4yszard .etkowicz 2007-06-29
1874 O&# A ?MC9 w F%blinie 7wa 0wiatkowska Aneks nr 2 do %*owy 121AH1D<< z dnia 23.32.1AAH r. 2007-04-27
1875 GK CP Marek Motyl -MA40</ przew"z os"b 2007-07-17
1876 KP CP $i%ro <crony $%siness% 0rzyszto# Drozd <ddanie w naje* barierek ocronnyc 2007-06-21
1877 KP CP $i%ro <crony $%siness% 0rzyszto# Drozd <crona koncert% sy*#onicznego 2007-06-21
1878 #SS CP Miejski 0l%b 9portowy -9)A4)/ 2007-07-02
1879 #SS CP Miejski 0l%b 9portowy -9)A4)/ 2007-07-02
1880 GK CP D4<'$79) 2007-07-20
1881 GK CP 0<MD70< 9p. z o.o. ,ojciec F%tek 2007-07-20
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
.4<56$?D Cak8ad ?s8%g 5nwestycyjnyc $og%s8aw
0onaszcz%k
Aneks 6r E do %*owy 6r 137419541C.1233E z dnia
3E.3E.233E r.
.A40 F796G Cak8ad ?s8%gowy ,itos8aw
'rygierczyk
.rzeprowadzenie zabieg"w leczenia i konserwacji
starodrzew% oraz zieleni wysokiej
6adz"r inwestorski nad realizacj( nad leczenie* i
konserwacj( starodrzew%, nasadzania zieleni na
terenie *iasta
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%be*
Mrodowiskowy*
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9towarzyszenie M8odzieowy 0l%b 9portowy
-S5056' F?$F565A60A/
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Aneks do %*owy nr C12.3B1511.1.2117A13B1?1HE13B z
dnia 24.3H.233B r.
,ykonanie a%dyt"w w plac"wkac o=wiatowyc
F%blina, w cel% okre=lenia war%nk"w tecnicznyc
instalacji syste*"w *onitoring% wizyjnego
Dotacja na realizacj+ zadania -Aktywizacja
jednostek sa*orz(d% terytorialnego i organizacji
pozarz(dowyc/
Dotacja na realizacj+ zadania -Aktywizacja
jednostek sa*orz(d% terytorialnego i organizacji
pozarz(dowyc/
4ozbi"rka b%dynk% po8oonego przy %l. 9za;cowej
B
<pracowanie dok%*entacji projektowej przeb%dowy
przykanalik"w kanalizacji deszczowej na %l.
Me8giewskiej
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k, !aros8aw
!aworski,
,ykonanie sceny wraz z obs8%g( na potrzeby
organizacji %roczysto=ci -23Dlecie pobyt% .apiea
!ana .aw8a 55 w F%blinie/
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k, !aros8aw
!aworski
,ynaje* sprz+t% o=wietleniowego na potrzeby
organizacji %roczysto=ci -23 lecie pobyt% .apiea
!ana .aw8a 55 w F%blinie/
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k, !aros8aw
!aworski
,ynaje* sprz+t% o=wietleniowego na potrzeby
organizacji koncert% sy*#onicznego
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k, !aros8aw
!aworski
,ynaje* sceny wraz z zadaszenie* oraz
dodatkowy*i powierzcnia*i sceniczny*i na
potrzeby organizacji koncert% sy*#onicznego
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k, !aros8aw
!aworski
,ynaje* sprz+t% nag8o=nieniowego na potrzeby
organizacji koncert% sy*#onicznego
<pracowanie bazy danyc n%*erycznej *apy
zasadniczej na terenie *iasta F%blina
<pracowanie bazy danyc n%*erycznej *apy
zasadniczej na terenie *iasta F%blina
<bs8%ga poje*nik"w do zbi"rki przeter*inowanyc
lek"w
,ynaje* lokal% przy %l. Droga M+czennik"w
Majdanka EE z przeznaczenie* na .rzedszkole 6r B4
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty indywid%alne
.rzeb%dowa %licy 6a8kowskic w rejonie
skrzyowania z %lic( F%l*ana
.rzeb%dowa %licy !anowskiej w rejonie
skrzyowania z %lic( Fipsk(
Arkusz1
Strona 5!
1882 GGN CP $i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci 2007-06-15
188! GGN CP !?MA 2007-06-29
1884 GGN CP 2007-06-29
1885 I) CP 9ie*ens 7nterprise Co**%nications Dostawa tele#on"w 5. 2007-07-1!
1886 #SA ' !adwiga Fyssy 2007-07-05
1887 #SA ' ,anda Fipska 2007-07-05
1888 #SA ' Dorota 0li*ejkoD)o*asik 2007-07-05
1889 #SA ' 5wona 6owogrodzka 2007-07-05
1890 #SA ' Dan%ta .aradowska 2007-07-05
1891 #SA ' &alina <poka 2007-07-05
1892 #SA ' 5wona 9oral 2007-07-05
189! #SA ' 'rayna )ryb%8a 2007-07-05
1894 #SA ' 7wa Cawi=lak 2007-07-05
1895 #SA ' Marta Mici%8a 2007-07-05
1896 #SA ' Ma8gorzata 0rakowiak 2007-07-05
1897 #SA ' 4enata ,olska 2007-07-05
1898 #SA ' 7wa $ondar%k 2007-07-05
1899 #SA ' Anna <b8oza 2007-07-05
1900 #SA ' 'rayna 0oprowska 2007-07-05
1901 #SA ' Cezary $(czkowski 2007-07-05
1902 " CP ,ojciec 9ewera 2007-07-16
190! Or CP 2007-07-02
1904 O+ CP D<0DMel3 Ma8gorzata 4oek 2007-07-24
1905 O+ CP <rganizacja 7kopiknik% nad Calewe* Ce*borzycki* 2007-07-26
1906 SIR CP .<F0AM 9tanis8aw $r%s 2007-06-29
1907 SIR CP 2007-06-29
1908 SIR CP Arcidiecezja F%belska 2007-06-29
1909 #SS CP 2007-07-02
1910 " A 2007-07-!0
1911 Or CP 2007-07-27
1912 #SS CP &enryk .idek 2007-06-27
191!
1914 Or CP 70<projekt 9p. C o. o., Marianna MaleskaDDec 2007-07-11
1915 GK CP 2006-12-19
1916 GK CP 9tanis8aw Mielnicz%k 2007-07-12
1917 SIR A .74F70) .iotr .iotrowski 9. !. 2007-06-29
1918 #SS A F%ndacja -9zcz+=liwe Dzieci;stwo/ 2007-07-24
1919 #SS D Maciej 9okal 2007-07-24
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej do wydania
decyzji lokalizacyjnyc dla teren% obj+tego
projekte* b%dowy %l. 0ra;cowej
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,yynnej z przeznaczenie* pod
pawilon andlowy
F%bMA6 ?MC9 9p. z o.o. C siedzib( w F%blinie
Andrzej $obyk
,ydzierawienie po*ieszczenia w s%terenie
b%dynk% przy .lac% ,8adys8awa Iokietka 1, w
kt"ry* zainstalowane s( %rz(dzenia do obs8%gi
sieci ko*p%terowej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z rejestre*
wyborc"w
,ykonanie i dostarczenie wykonanyc #otogra#ii w
wersji papierowej i elektronicznej o te*atyce
k%linarnej do ksi(ki k%carskiej
Cak8ad ?s8%g 4e*ontowoD$%dowlanyc,alde*ar
0%=*irski
4e*ont 8azienek w b%dynk% :8obka 6r 2 przy %l.
<krzei 11
<czyszczenie koryta rzeki $ystrzycy na terenie
*iasta F%blin
F%belska F%ndacja <crony Mrodowiska
6at%ralnego
,ykonanie tablicy pa*i(tkowej i jej *onta na
elewacji #rontowej ka*ienicy przy %l. C8otej w
.ara#ia 4zy*skokatolicka p.w. Mwi+tego !ana
Crzciciela i Mwi+tego !ana 7wangelisty
Dotacja celowa na prace konserwatorskie,
resta%ratorskie i roboty b%dowlane przy zabytk%
wpisany* do rejestr% zabytk"w
Dotacja celowa na prace konserwatorskie,
resta%ratorskie i roboty b%dowlane przy zabytk%
wpisany* do rejestr% zabytk"w
0l%b 9portowy -$%dowlani/ 0rzyszto# <kapa Maria
'o8+biowska
<rganizacja letnic oboz"w szkoleniowyc dla
dzieci i *8odziey %prawiaj(cej sporty zespo8owe
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
Aneks nr 2 do %*owy 6r 411233E1.1<, z dnia
12.37.233E r.
Agencja &andlowoD?s8%gowa ,5D<0 ,ies8awa
,iertel
Cak%p oryginalnyc *ateria8"w eksploatacyjnyc do
kopiarek i risogra#"w
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
Aneks do projekt% b%dowlanego wykonawczego na
z*ian+ sposob% %ytkowania b%dynk% bi%rowego
na arciw%* i przy8(cza gazowego wraz z instalacj(
wewn+trzn( gazow( oraz dok%*entacj(
kosztorysow( przy %l. Mwi+tod%skiej @
Soyager sp. Cywilna, '%staw i Marcin 4eg*%nt
$ycawa )o*asz 9(dej $ycawa 7*il 0orba
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 4EB19541C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
Aneks 6r 1 do %*owy 6r @271,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
)8%*aczenie tekst"w z j. polskiego na j. ?krai;ski i z
j. %krai;skiego na j. polski do p%blikacji internetowej
www.k%lt%ra.e%roDregion.pl
Arkusz1
Strona 54
1920 #SS CP <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1921 #SS CP )owarzystwo :%lowe 95.MA F%blin 2007-07-!0
1922 #SS CP 0l%b 9portowy -MA6)A/ <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-07-!0
192! #SS CP F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 2007-07-!0
1924 #SS CP F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1925 Or CP F5F)D974S5C7 9p"8ka Akcyjna 2007-07-1!
1926 O+ CP 0atolicki ?niwersytet F%belski !ana .aw8a 55 2007-07-17
1927 O+ CP 5nstyt%t Agro#izyki .A6 2007-07-!0
1928 GGN CP !adwiga 0a*ola Aneks do %*owy dzierawy z dnia 1@.3B.2337 r. 2007-07-!0
1929 GK CP M.,i0 2007-07-12
19!0 #SS CP 0l%b 9portowy -?65A/ 2007-07-09
19!1 SIR CP 9A6D$?D 2007-07-20
19!2 SIR CP 2007-06-29
19!! SIR ( 4"a $rodziak )ade%sz $rodziak, Marzena $or%; 2007-07-11
19!4 SIR CP 2007-07-!0
19!5 SIR CP 2007-06-29
19!6 SIR CP 2007-06-29
19!7 O+ CP Miejskie .rzedsi+biorstwo Cieleni 2007-07-20
19!8 #SS CP 2007-07-!0
19!9 #SS CP <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1940 #SS CP <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1941 #SS CP <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1942 #SS CP 2007-07-!0
194! #SS CP 9towarzyszenie .i8ki 4+cznej F?$F56 2007-07-!0
1944 #SS CP 9towarzyszenie .i8ki 4+cznej F?$F56 <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1945 #SS CP <rganizacja zgr%powa; sportowyc 2007-07-!0
1946 SIR CP Miejski <=rodek 9port% i 4ekreacji -$ystrzyca/ Dotacja celowa dla M<9i4 -$ystrzyca/ 2007-0!-26
1947 Or ' 0rystyna 0%=*ierzak 2007-08-01
1948 Or ' 0rzyszto# ,ielgosz 2007-08-01
1949 Or ' .atrycja $%kowska 2007-08-01
1950 Or ' .ilipczak I%kasz 2007-08-01
1951 " CP Marta $iernacka 2007-07-16
1952 " CP Marta Denys 2007-07-16
195! Or CP 47DA 9ylwester .rzes*ycki 2007-07-09
1954 " A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-07-19
1955 KP CP $artosz Decnik 2007-07-26
1956 KP P Agencja 0awa8ek Mwiata 2007-07-10
1957 KP D )ade%sz 98obodzianek 2007-07-05
1958 KP D Anna $ikont 2007-07-05
1959 KP D Cdzis8aw ,ardejn 2007-07-05
F%belski 9portowy 0l%b )aekwonDdo )ade%sz
Ioboda !oanna 'ardias
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac %lowyc
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w pi8ce nonej
C*iany w instalacjac elektrycznyc @ kpl. dOwig"w
osobowyc zainstalowanyc w b%dynkac ?rz+d%
Miasta F%blin przy %l. ,ieniawskiej 14
<znaczenie st+e; *ikrocystyn w tkankac ryb
pocodz(cyc z Calew% Ce*borzyckiego
Monitoring #ito i zoocenoz oraz okre=lenie bilans%
biogen"w w Cbiornik% Ce*borzycki*
,ykonanie na terenie *iasta F%blina 4E3 ko*plet"w
analiz =ciek"w deszczowyc i roztopowyc
wprowadzanyc do rzek *iejsk( sieci( kanalizacji
deszczowej
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 1E@A1,991C.12337 z dnia
1H.3B.2337 r.
,ykonanie codnika po*i+dzy al. 0ra=nick( a %l.
4o*anowskiego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Andrzej 0%cciak
.rzy8(czenie o=wietlenia ci(g"w ko*%nikacyjnyc
w -.ark% Cz%by/ do sieci elektroenergetycznej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej w %l.
DzierawnejDbocznej 4obert .ak%8a
$%dowa sieci wodoci(gowej w %l. DzierawnejD
bocznej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia drogowego przy %l. .latanowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia drogowego przy %l. 9kalistej
,ykonanie zabieg"w zwalczania szkodnika drzew
rosn(cyc na terenie *iasta F%blina
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w pi8ce r+cznej *+czyzn
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe -Fala/ Co#ia
FilipekD0raczek Feszek Daniewski
Akade*icki Cwi(zek 9portowy 0l%b ?czelniany
?MC9
0l%b 9portowy -$%dowlani/ 0rzyszto# <kapa Maria
'o8+biowska
Miejski 0l%b 9portowy -9)A4)/ ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w koszyk"wce *+czyzn
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w pi8ce r+cznej kobiet
Miejski 0l%b 9portowy -9)A4)/ ,itold Czarnecki
Cezary ,ica
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc
Akt%alizowanie portal% internetowego w zwi(zk% z
realizacj( projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego
pogranicza/
C8oenie i %z%pe8nieni *ateria8"w do tre=ci
p%blikacji pro*ocyjnej oraz dostarczenie
opracowanyc i zredagowanyc *ateria8"w
,ykonanie napraw i renowacja *ebli stylowyc w
)ryb%nale 0oronny*
Aneks 6r 1 do %*owy nr
C12.3B1511.E121@13B1?111313BD37 z dnia 23.34.2337 r.
.e8nienie #%nkcji kozio8kaD*askotki Miasta F%blin
podczas ePent% -.oznaj %roki F%belszczyzny/
.oroz%*ienie dotycz(ce wsp"8pracy w zakresie
organizacji i*prezy pro*ocyjnej
.rzygotowanie koncepcji warsztat"w -9zt%ka
Dialog% w F%blinie/, wyb"r i opracowanie
*ateria8"w do pracy, opracowanie koncepcji
pro*ocji oraz przeprowadzenia 13 dniowyc
*oderowanyc warsztat"w
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
Arkusz1
Strona 55
1960 KP D Dari%sz Fibionka 2007-07-05
1961 KP D Feonard 6e%ger 2007-07-05
1962 KP D !an 'ross 2007-07-05
196! KP D !acek $o*ba 2007-07-05
1964 KP D 9towarzyszenie A%tor"w )eatralnyc 2007-07-02
1965 SIR A )%re0 !?65<4D$artosz )%rek 2007-07-1!
1966 SIR CP $%dowa sieci kanalizacji sanitarnej %l. F%dowej 2007-08-02
1967 KP CP Andrzej Cna*ierowski 2007-05-25
1968 SIR CP 6<) 9p. z o. o. 2007-07-2!
1969 IN CP 2007-07-20
1970 O&# A 2007-07-1!
1971 GK CP $og%*i8a Daszczyk 2007-06-12
1972 " CP !"ze# Anni%k 2007-08-06
197! #SS D 7leonora &%rba 2007-07-!0
1974 #SS A 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -Cz%by/4yszard $%rski 2007-08-06
1975 $K CP 2007-07-!1
1976 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1977 IN A .79M76.<F 7dward 6ieps%j 2007-07-20
1978 SIR CP 2007-08-07
1979 SIR A 2007-06-29
1980 GK CP Mari%sz 4og%cki 2007-08-06
1981 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1982 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
198! GGN CP 2007-07-16
1984 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1985 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1986 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1987 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1988 'SS CP 6C<C -M7D5C<4/ 9p"8ka Akcyjna ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1989 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1990 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1991 'SS CP 6C<C -M7D5C<4/ 9p"8ka Akcyjna ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1992 'SS CP 9p"8ka Fekarska Micalik i .artnerzy ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
199! 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1994 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1995 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1996 I) CP 2007-07-10
1997 'SS CP 2007-07-1!
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
-9zt%ka Dialog%/
.oroz%*ienie dotycz(ce wsp"8pracy w zakresie
organizacji i*prezy pro*ocyjnej
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 173219541C.12337 z dnia
2A.3B.2337 r.
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci kanalizacji
sanitarnej w %l. F%dowej 4a#a8 0%neckiego
,ynaje*, instalacja i obs8%ga nag8o=nienia
koncert"w na osiedlac 0alinowszczyzna, Cz%by i
$ronowice
,ykonanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej w %l. !anowskiej i %licac
bocznyc
Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i 9anitarnyc !an
.astwa
,ykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odga8+zienie* w granicac pasa drogowego do
posesji nr 13 przy %l. F%dowej
$i%ro $ieg8ego 4ewidenta 9p. C o. o. 7lbieta
0aczorowska
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 17731<i,1C.12337 z dnia
32.37 2337 r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?s8%ga transportowa dla @B os"b w ra*ac projekty
-9trategia ,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrankowsk/
)8%*aczenie tekst"w z j. polskiego na j. $ia8or%ski
do p%blikacji internetowej www.k%lt%ra.e%roD
region.pl
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 23@1,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
6arodowy F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej!erzy ,olski
?dzielenie poyczki na do#inansowanie
przedsi+wzi+cia -)er*o*odernizacja dw"c
obiekt"w *iejskicR 1. 9zko8a .odstawowa nr 4@ w
F%blinie przy %l. Mliwi;skiegoE, 2. .a;stwowe
9zko8y $%downictwa i 'eodezji Al. 4ac8awickie EW
Cesp"8 9zk"8 Ce*icznyc i .rze*ys8%
9poywczego Al. 4ac8awickie 7W 9zkolne 9cronisko
M8odzieowe %l. D8%gosza Bb/
<kr+gowy 9zpital 0olejowy 9. C<C Miros8awa
$orowiec
Aneks nr 1 do %*owy 6r 17EA19541C.12337 z dnia
2B.3B.2337 r.
.racownia ArcitektonicznaDArcitekt )o*asz
9tankiewicz
<pracowanie projekt% re*ont% elewacji #rontowej
ka*ienicy przy %l. 4ynek H
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
o1F%blin !erzy 7kiert
Aneks 6r @ do %*owy 6r @3A@19541C.1233E z dnia
32.12.233E r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
<kr+gowy 9zpital 0olejowy 9. C<C Miros8awa
$orowiec
<kr+gowy 9zpital 0olejowy 9. C<C Miros8awa
$orowiec
<=rodek -$ra*a 'rodzka D )eatr 66/ )o*asz
.ietrasiewicz
?yczenie do bezp8atnego %ywania podzie*nej
trasy t%rystycznej po8oonej na 9tary* Mie=ci
$. 0orszlaD0olano, 7. Malec, M. ,8odarczyk >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
MA05 D%l, '%staw,&%sarz, Mwistowska, ,i+c8awskaD
0r%pa > Fekarze 9p"8ka .artnerska
A. 0%rek, ,. Czarnacka, M. 9tasi;skaD'r%szka, '.
0ryk 9p"8ka .artnerska Fekarzy
9a*odzielny .%bliczny 9zpital 0liniczny 6r 1, Ada*
$orowicz
-&5.<)7CC6A/ $ie;D0%=*ierska, Cagowska,
C%dziak, 9za#raniec i MisztalD.olesz%k Fekarze
9p"8ka .artnerska
A. 0%rek, ,. Czarnacka, M. 9tasi;skaD'r%szka, '.
0ryk 9p"8ka .artnerska Fekarzy
$. 0orszlaD0olano, 7. Malec, M. ,8odarczyk >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
-&5.<)7CC6A/ $ie;D0%=*ierska, Cagowska,
C%dziak, 9za#raniec i MisztalD.olesz%k Fekarze
9p"8ka .artnerska
MA05 D%l, '%staw,&%sarz, Mwistowska, ,i+c8awskaD
0r%pa > Fekarze 9p"8ka .artnerska
6owoczesne )ecnologie 5n#or*atyczne, ,itold
<naczyszyn
Dostawa, *onta i %r%co*ienie .rz+s8a 4adio#onii
133Mbps
.ara#ia 4zy*skoD0atolicka p.w. Mw. 0rzya, ks.
Marian D%*a
Aneks do %*owy 6r ,991CD.5.@32B1AD555D4E12337 z
dnia @3.34.2337 r.
Arkusz1
Strona 56
1998 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
1999 'SS CP 9p"8ka Cywilna .raktyka Fekarza 4odzinnego AFFA ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2000 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2001 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2002 'SS CP 9p"8ka Fekarska Micalik i .artnerzy ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
200! 'SS CP 9p"8ka Cywilna .raktyka Fekarza 4odzinnego AFFA ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2004 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2005 'SS CP )7&A6D 9p. z o.o. ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2006 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2007 'SS CP 6C<C -S5)AM7D/, !adwiga 9%skaD,o8yniak ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2008 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2009 'SS CP 6C<C -S5)AM7D/, !adwiga 9%skaD,o8yniak ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2010 'SS CP 9p"8ka Fekarska Micalik i .artnerzy ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2011 'SS CP 6C<C -A65DM7D./ Anna ,acDCabada8a ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2012 'SS CP 9p"8ka Cywilna .raktyka Fekarza 4odzinnego AFFA ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
201! 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2014 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2015 'SS CP 6C<C -M7D5C<4/ 9p"8ka Akcyjna ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2016 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2017 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2018 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2019 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2020 'SS CP )7&A6D 9p. z o.o. ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2021 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2022 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
202! Or ' -A4$7)/ 9p. z o.o. 4obert 0ielec 2007-07-26
2024 O+ CP 2007-08-06
2025 Or CP )%re0 !?65<4D$artosz )%rek 2007-07-!0
2026 O+ CP 2007-08-06
2027 SIR CP A4C?9 9p. z o.o., !erzy $ie; 2007-08-02
2028 GK A A4) MA407)56' 9G6D5CA)7 9. A., Marek 0%zaka 2007-06-29
2029 GK CP ?rsz%la Ci+tek 2007-06-19
20!0 GK CP 0<MD70< 9p. z o.o. ,ojciec F%tek Fetnie r+czne oczyszczenie 9tarego Miasta 2007-08-08
20!1 GK CP 2007-06-27
20!2 'SS CP FAM5F M7D 9p. z o.o., !olanta &arasi* 'ross*an ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!! 'SS CP FAM5F M7D 9p. z o.o., !olanta &arasi* 'ross*an ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!4 'SS CP FAM5F M7D 9p. z o.o., !olanta &arasi* 'ross*an ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!5 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!6 'SS CP <=rodek Medyczny DM. 9p. z o. o., !erzy .ortka ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!7 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!8 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
20!9 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2040 'SS CP Medycyna 2331 9p. z o. o., 9olisD0%lesza ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2041 'SS CP Medycyna 2331 9p. z o. o., 9olisD0%lesza ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2042 'SS CP Medycyna 2331 9p. z o. o., 9olisD0%lesza ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
204! 'SS CP 6C<C MA0DM7D FekarzeR ,alicka i .artnerzy, ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2044 'SS CP 6C<C MA0DM7D FekarzeR ,alicka i .artnerzy, ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2045 'SS CP 6C<C MA0DM7D FekarzeR ,alicka i .artnerzy, ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
6C<C .?F9DM7D FekarzeR $aranowska, <si;skaD
0rawiec, ,i=niewska, Carycta 9p"8ka .artnerska
6C<C -0AF56A/ D%dka, 9ztorc, )oborek, ,elc >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
-A4650A/ 0ozakDCz%ca;ska,0%ry8o, <skroba,
,asilczyk > Fekarze 9p"8ka .artnerska
6C<C .?F9DM7D FekarzeR $aranowska, <si;skaD
0rawiec, ,i=niewska, Carycta 9p"8ka .artnerska
6C<C -0AF56A/ D%dka, 9ztorc, )oborek, ,elc >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
-A4650A/ 0ozakDCz%ca;ska,0%ry8o, <skroba,
,asilczyk > Fekarze 9p"8ka .artnerska
9a*odzielny .%bliczny 9zpital 0liniczny 6r 1, Ada*
$orowicz
A. 0%rek, ,. Czarnacka, M. 9tasi;skaD'r%szka, '.
0ryk 9p"8ka .artnerska Fekarzy
$. 0orszlaD0olano, 7. Malec, M. ,8odarczyk >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
MA05 D%l, '%staw,&%sarz, Mwistowska, ,i+c8awskaD
0r%pa > Fekarze 9p"8ka .artnerska
-&5.<)7CC6A/ $ie;D0%=*ierska, Cagowska,
C%dziak, 9za#raniec i MisztalD.olesz%k Fekarze
9p"8ka .artnerska
6C<C .?F9DM7D FekarzeR $aranowska, <si;skaD
0rawiec, ,i=niewska, Carycta 9p"8ka .artnerska
6C<C -0AF56A/ D%dka, 9ztorc, )oborek, ,elc >
Fekarze 9p"8ka .artnerska
-A4650A/ 0ozakDCz%ca;ska,0%ry8o, <skroba,
,asilczyk > Fekarze 9p"8ka .artnerska
,ykonanie rob"t *alarskic w b%dynk% 4at%sza,
.lac Iokietka 1
5nstyt%t I(czno=ci .a;stwowy 5nstyt%t $adawczy
Cak8ad 0o*patybilno=ci 7lektro*agnetycznej
<pinia w zakresie oddzia8ywania pola
elektro*agnetycznego na =rodowiska i l%dzi z
%wzgl+dnienie* stacji bazowyc tele#onii
ko*"rkowej na terenie Miasta F%blin
,ykonanie kanalizacji sanitarnej w %l. Ca*eno#a w
F%blinie
Feszek M+czy;skiD)<.5A45?9 ?rz(dzanie i
0onserwacja Cieleni
,ykonanie zabieg"w piel+gnacyjnoDcir%rgicznyc
na 2 drzewac rosn(cyc na terenie <grod%
9askiego
4oboty zabezpieczaj(ce przed katastro#( b%dowlan(
> b%dynek )eatr% 9tarego %l. !ez%icka 1H
Aneks do %*owy dzierawy nr 1B341'01C.1233E z
dnia 31.37.233E r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
9przeda przy8(cza elektroenergetycznego wraz z
dok%*entacj( projektow( przy8(cza do zasilania w
energi+ elektryczn( drogowej sygnalizacji =wietlnej
przy %l. 0%nickiego1Mickiewicza
6C<C FAM5F5A 9p"8ka .artnerska Dani8o=,
'8owacka, 6ogalska, 9korek
,ojew"dzki <=rodek Medycyny .racy Centr%*
.ro#ilaktycznoDFecznicze, Anna 4%tczy;skaD
4%*i;ska
,ojew"dzki <=rodek Medycyny .racy Centr%*
.ro#ilaktycznoDFecznicze, Anna 4%tczy;skaD
4%*i;ska
,ojew"dzki <=rodek Medycyny .racy Centr%*
.ro#ilaktycznoDFecznicze Anna 4%tczy;skaD
4%*i;ska
Arkusz1
Strona 57
2046 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2047 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2048 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2049 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2050 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2051 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2052 SIR ( )eresa $ara;ska $art8o*iej $ara;ski 2007-07-20
205! SIR P 2007-07-12
2054 SIR P 2007-07-12
2055 SIR P 2007-07-12
2056 SIR CP !an 9ie;ko 2007-07-!0
2057 GK CP 2007-02-24
2058 GK CP 2007-02-24
2059 GK CP 2007-02-24
2060 GK CP 2007-02-24
2061 GK CP 2007-02-24
2062 GK CP 2007-02-24
206! GK CP 2007-02-24
2064 GK CP 2007-02-24
2065 GK CP 2007-02-24
2066 GK CP 2007-02-24
2067 GK CP 2007-02-24
2068 GK CP 2007-02-24
2069 GK CP 2007-02-24
2070 GK CP 2007-02-24
2071 GK CP 2007-02-24
2072 GK CP 2007-02-24
207! GK CP 2007-02-24
2074 GK CP 2007-02-24
2075 GK CP 2007-02-24
2076 GK CP 2007-02-24
2077 GK CP 2007-02-24
2078 GK CP 2007-02-24
2079 GK CP 2007-02-24
2080 GK CP 2007-02-24
2081 GK CP 2007-02-24
2082 GK CP 2007-02-24
208! GK CP 2007-02-24
2084 GK CP 2007-02-24
.4<S5)A 0osowskaDCeglarska, .%calska i 0aczor
> Fekarze 9p"8ka .artnerska
.4<S5)A 0osowskaDCeglarska, .%calska i 0aczor
> Fekarze 9p"8ka .artnerska
.4<S5)A 0osowskaDCeglarska, .%calska i 0aczor
> Fekarze 9p"8ka .artnerska
6C<C ,allenroda Med FekarzeR 9zczekala,
0arpi;ski, ,alewskaDMatraszek > 9p"8ka .artnerska
6C<C ,allenroda Med FekarzeR 9zczekala,
0arpi;ski, ,alewskaDMatraszek > 9p"8ka .artnerska
6C<C ,allenroda Med FekarzeR 9zczekala,
0arpi;ski, ,alewskaDMatraszek > 9p"8ka .artnerska
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Cbigniew 0%bikW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
9tanis8aw $ielak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A
Cbigniew 0%bikW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
9tanis8aw $ielak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Cbigniew 0%bikW F%bzel Dystryb%cja 9p. z.
o.o.9tanis8aw $ielak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
,ykonanie *odel% *akiety ko=cio8a #arnego na
9tary* Mie=cie
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
Arkusz1
Strona 58
2085 GK CP 2007-02-24
2086 GK CP 2007-02-24
2087 GK CP 2007-02-24
2088 GK CP 2007-02-24
2089 GK CP 2007-02-24
2090 GK CP 2007-02-24
2091 GK CP 2007-02-24
2092 GK CP 2007-02-24
209! GK CP 2007-02-24
2094 GK CP 2007-02-24
2095 GK CP 2007-02-24
2096 GK CP 2007-02-24
2097 GK CP 2007-02-24
2098 GK CP 2007-02-24
2099 GK CP 2007-02-24
2100 GK CP 2007-02-24
2101 GK CP 2007-02-24
2102 GK CP 2007-02-24
210! GK CP 2007-02-24
2104 GK CP 2007-02-24
2105 GK CP 2007-02-24
2106 GK CP 2007-02-24
2107 GK CP 2007-02-24
2108 GK CP 2007-02-24
2109 GK CP 2007-02-24
2110 GK CP 2007-02-24
2111 GK CP 2007-02-24
2112 GK CP 2007-02-24
211! GK CP 2007-02-24
2114 GK CP 2007-02-24
2115 GK CP 2007-02-24
2116 GK CP 2007-02-24
2117 GK CP 2007-02-24
2118 GK CP 2007-02-24
2119 GK CP 2007-02-24
2120 GK CP 2007-02-24
2121 GK CP 2007-02-24
2122 GK CP 2007-02-24
212! GK CP 2007-02-24
2124 GK CP 2007-02-24
2125 'SS CP FA6C7) 9p. z o.o., Monika Da;ko ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2126 'SS CP FA6C7) 9p. z o.o., Monika Da;ko ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2127 'SS CP FA6C7) 9p. z o.o., Monika Da;ko ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej, =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc
Arkusz1
Strona 59
2128 SIR CP 2007-08-14
2129 IN CP 2007-07-20
21!0 'SS CP M7D5M7D 9p. z o.o., )eresa !endrej ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
21!1 'SS CP M7D5M7D 9p. z o.o., )eresa !endrej ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
21!2 'SS CP M7D5M7D 9p. z o.o., )eresa !endrej ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
21!! SIR CP ..& <45<6, 7dward Fe;cz%k $%dowa kana8% sanitarnego w dzielnicy 4%dnik 2007-07-25
21!4 Or CP .&? 7FD.F?M .iotr 'liwka 2007-06-19
21!5 Or CP $i%ro .rojektowe MA09.4<!70) Ada* Maksy*i%k 2007-08-16
21!6 " CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-08-16
21!7 " CP ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski 2007-08-16
21!8 " CP 4esta%racja -.od ,ietrzn( '"r(/ 4yszard Iazi;ski 2007-08-08
21!9 " CP D,<4$A4 9.C. .awe8, !erzy, Anna 98onczewscy, 2007-08-07
2140 #SS CP 2007-06-25
2141 'SS CP 6C<C F70A4C 4<DC566G, Agata $a8ys ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2142 'SS CP 6C<C F70A4C 4<DC566G, Agata $a8ys ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
214! 'SS CP 6C<C F70A4C 4<DC566G ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2144 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2145 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2146 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2147 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2148 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2149 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2150 GK CP F%cjan Cie=la 2007-06-19
2151 GK CP 0atarzyna 0%dyba 2007-06-19
2152 #SS CP Anna .aniszewa, $ia8or%= $rze=J .rospekt 2007-07-25
215! #SS CP Anna .aniszewa, $ia8or%= $rze=J .rospekt 2007-07-25
2154 GGN CP 9tanis8aw 0iszka 2007-07-20
2155 O&# CP F%ndacja 4ozwoj% De*okracji Fokalnej 2007-06-28
2156 O&# CP F%ndacja 4ozwoj% De*okracji Fokalnej 2007-06-28
2157 O&# CP F%ndacja 4ozwoj% De*okracji Fokalnej 2007-06-28
2158 O&# CP F%ndacja 4ozwoj% De*okracji Fokalnej 2007-06-28
2159 O&# CP F%ndacja 4ozwoj% De*okracji Fokalnej 2007-06-28
2160 'SS A 2007-08-06
2161 SIR A $ronisz Arcitekt%ra 0rajobraz% Art%r $ronisz 2007-07-02
2162 SIR CP .rzedsi+biorstwo 5nynierii F(dowej s. c. 2007-08-16
9po8eczny 0o*itet $%dowy o=wietlenia drogowego
Daniel 0wiecie;
5nwestycja Miejska pod nazw( -$%dowa o=wietlenia
drogowego %licy <r8owskiego
F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t 5nynieryjnyc
9p. z o.o., 9zy*on ,iak
,ykonanie rob"t koniecznyc wynik8yc przy
realizacji inwestycji zwi(zanej z b%dow( %l. 0s.
$rzozowskiego
,ykonanie sza#y sterowniczej wraz z pod8(czenie*
kabli i %zio*"w s8%p"w w 9zkole .odstawowej 6r 4
przy %l. &iacyntowej BA
,ykonanie projekt% b%dowlanegoDwykonawczego
likwidacji kot8owni w+glowej oraz *odernizacji
k%cni i pralni w b%dynk% $%rsy 9zkonej 6r 1
Aneks 6r 1 do %*owy nr C12.3B1511.E1H1B13E1?14B13B z
dnia 24 sierpnia 233B r. < do#inansowanie projekt%
-,prowadzenie 7lektronicznego 9yste*% <bieg%
Dok%*ent"w i in#or*atyzacja $i%ra <bs8%gi
Mieszka;c"w/
Do#inansowanie projekt% -Modernizacja
oczyszczalni =ciek"w w 4okitnie/
<rganizacja wyywienia zwi(zana z realizacja
projekt% -9trategia wsp"8pracy transgranicznej
F%blinDI%ck Fw"wD5wanoDFrankowsk/
<rganizacja wyywienia zwi(zana z realizacja
projekt% -9trategia wsp"8pracy transgranicznej
F%blinDI%ck Fw"wD5wanoDFrankowsk/
5nstyt%t Akcji 0atolickiej Arcidiecezji F%belskiej,
Marek 0a*i;ski
Aneks nr 1 do %*owy 6r @H@1,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
Sis Sitalis > Drygiel, 'ralewskaDCieli;ska, 6ajda,
9okoli;skaDCio8ko, 9zy8kajtis > Fekarze 9p"8ka
.artnerska
Sis Sitalis > Drygiel, 'ralewskaDCieli;ska, 6ajda,
9okoli;skaDCio8ko, 9zy8kajtis > Fekarze 9p"8ka
.artnerska
Sis Sitalis > Drygiel, 'ralewskaDCieli;ska, 6ajda,
9okoli;skaDCio8ko, 9zy8kajtis > Fekarze 9p"8ka
.artnerska
Fitwini%k, ,ys8ockaD9p%stek $AM7D Fekarska
9p"8ka .artnerska
Fitwini%k, ,ys8ockaD9p%stek $AM7D Fekarska
9p"8ka .artnerska
Fitwini%k, ,ys8ockaD9p%stek $AM7D Fekarska
9p"8ka .artnerska
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
)8%*aczenie tekst"w z j. polskiego na j. bia8or%ski
do p%blikacji internetowej www.k%lt%ra.e%roD
region.pl
Cebranie i opracowanie in#or*acji nt. organizacji
pozarz(dowyc, *%ze"w i bibliotek w $rze=ci% do
p%blikacji na stronie internetowej
www.k%lt%ra.e%roDregion.pl
<pracowanie *apy b+d(cej podstaw( do %jawnienia
w ewidencji gr%nt"w oraz ksi(g wieczystyc
dokonanyc zwrot"w nier%co*o=ci
Do#inansowanie projekt% -9zko8a r"wnyc szans >
progra*y rozwojowe szk"8 w wojew"dztwie
l%belski*/
Do#inansowanie projekt% -9zko8a r"wnyc szans >
progra*y rozwojowe szk"8 w wojew"dztwie
l%belski*/
Do#inansowanie projekt% -9zko8a r"wnyc szans >
progra*y rozwojowe szk"8 w wojew"dztwie
l%belski*/
Do#inansowanie projekt% -9zko8a r"wnyc szans >
progra*y rozwojowe szk"8 w wojew"dztwie
l%belski*/
Do#inansowanie projekt% -9zko8a r"wnyc szans >
progra*y rozwojowe szk"8 w wojew"dztwie
l%belski*/
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( -.<9)59/, $arbara $ojkoD0%lpa
Aneks 6r 2 do %*owy 6r @@@1,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 7H219i41C.12337 z dnia
13.34.2337 r.
,ykonanie i *onta tablicy pa*i(tkowej w
*iejscowo=ci 4okitno na obiekcie p.n.
-<czyszczalnia =ciek"w w 4okitnie/
Arkusz1
Strona 60
216! " CP &<)7F '.7. F%blin 9p. z o. o. 4a#a8 0%czy;ski 2007-08-14
2164 " D 7welina 'raban 2007-08-14
2165 " CP -Dw"r Anna/ 9. 'ajek, 9. 'ajek 9p. !. 2007-08-14
2166 " D )eresa '%zowska 2007-08-14
2167 " A 2007-07-17
2168 " CP A$5 Ada* $ielecki 2007-08-14
2169 " CP .iotr Fewandowski 2007-08-10
2170 #$%&'K CP ,<.4 Carz(d ,ojew"dzki, Andrzej 0la%dela 2007-08-09
2171 " CP 6arodowe Centr%* 0%lt%ry, 7dward C%dzik 2007-08-10
2172 SIR P ,"jt '*iny ,"lka ,8odzi*ierz &o# 2007-07-27
217! SIR CP 2007-06-29
2174 Or CP 56)74 $4<074 9p. z o.o., 4obert 0o%cowski 9erwis brokerski w zakresie %bezpiecze; 2007-08-16
2175 'SS CP 6C<C -Czec"w/ ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2176 'SS CP 6C<C -Czec"w/ ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2177 'SS CP 6C<C -Czec"w/ ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2178 'SS CP C<C M9,iA !olanta Drewnowska ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2179 'SS CP C<C M9,iA, !olanta Drewnowska ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2180 'SS CP C<C M9,iA, !olanta Drewnowska ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2181 GK A $arbara Drozd 2007-08-22
2182 GK CP ..&.?. 0rystiel, Majewska 0rystyna 2007-07-!0
218! GK CP .racownia .rojektowa '4AMA, 'rayna Mat%szczyk 2007-08-2!
2184 GK D .racownia .rojektowa '4AMA, 'rayna Mat%szczyk 2007-08-06
2185 GK D .racownia .rojektowa '4AMA, 'rayna Mat%szczyk 2007-08-06
2186 GK D .racownia .rojektowa '4AMA, 'rayna Mat%szczyk 2007-08-06
2187 GK D .racownia .rojektowa '4AMA,'rayna Mat%szczyk 2007-08-06
2188 SIR P 2007-07-12
2189 SIR P 2007-07-12
2190 SIR CP 2007-07-19
2191 #SS CP 2007-08-06
2192 #SS D Anna .aniszewa 2007-08-2!
219! #SS D !%lia 0owpak 2007-08-1!
2194 Or ' !%styna 'a8czy;ska 2007-08-01
2195 #SS CP 0arolina Micalcz%k .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-14
2196 #SS CP 5zabela 9%larz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-1!
2197 #SS CP .a%lina '%z .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-14
2198 #SS CP Dawid .taszy;ski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2199 #SS CP &%bert Drej .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2200 #SS CP Da*ian Falisiewicz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2201 #SS CP Daniel 0oczon .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2202 #SS CP .rze*ys8aw :*%da .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
220! #SS CP .awe8 Maziarz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
<rganizacja wyywienia zwi(zana z realizacja
projekt% -F%blin i I%ck od k%cni. $ezgraniczny
=wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego pogranicza/
)8%*aczenie konsek%tywneDj+zyk %krai;ski w
ra*ac projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego
pogranicza/
,ynaj+cie sali na kon#erencj+ w ra*ac projekt%
-F%blin i I%ck od k%cni. $ezgraniczny =wiat
k%linari"w polskoD%krai;skiego pogranicza/
)8%*aczenie konsek%tywneDj+zyk %krai;ski w
ra*ac projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego
pogranicza/
9towarzyszenie 9a*orz(d"w 7%roregion"w $%g
&enryk Makarewicz Andrzej .r%szkowski
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 21B71F71C.12337 z dnia
27.32.2337 r.
?s8%ga transportowa zwi(zana z realizacj( projekt%
-F%blin i I%ck od k%cni. $ezgraniczny =wiat
k%linari"w polskoD%krai;skiego pogranicza/
,ykonanie prezentacji *%lti*edialnej w ra*ac
projekt% -F%blin i I%ck od k%cni. $ezgraniczny
=wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego pogranicza/
Capewnienie bezpiecze;stwa na wodzie os"b
korzystaj(cyc z akwen% Calew Ce*borzycki
,sp"8organizowanie projekt% wybranego w ra*ac
krajowego nabor% wniosk"w do 7%ropejskiego
4ok% Dialog% Mi+dzyk%lt%rowego
,sp"lne przyst(pienie do wyb%dowania drogi z
*iejscowo=ci 4%dnik do skrzyowania z %l.
'oOdzikow(
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Marek Fenart
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej agregat%
pr(dotw"rczego w *iejscowo=ci 4okitno
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 1BH11'01C.12337 z dnia
27.3B.2337 r.
,yprod%kowanie i dostarczenie 2H3 szt. eliwnyc
s8%pk"w
,ykonanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. 6a8+czowskiej
,ykonanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. Ce*borzyckiej
,ykonanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. %l. .o8%dniowej
,ykonanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. <s*olickiej
,ykonanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. Ce*borzyckiej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Cbigniew 0%bikW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
9tanis8aw $ielak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Cbigniew 0%bikW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
9tanis8aw $ielak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i 9anitarnyc !an
.astwa w F%blinie
4oboty dodatkowe na inwestycji prowadzonej pod
nazw( -$%dowa sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzaj(cej wody opadowe z %l. 4ogi;skiego
do Ciek% spod 0onopnicy oraz prze8(czenie do niej
istniej(cej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniaj(cej %l. Fa%ry w F%blinie/
F%belski 0l%b 0arate )radycyjnego Andrzej
Maciejewski
4ealizacja proces% szkoleniowego, organizacja i
%dzia8 w zawodac w karate tradycyjny*
Cebranie i opracowanie in#or*acji na te*at i*prez
k%lt%ralnyc organizowanyc w $rze=ci%
Cebranie i opracowanie in#or*acji na te*at i*prez
k%lt%ralnyc organizowanyc w I%ck%
.orz(dkowanie dok%*ent"w dotycz(cyc spraw
ostatecznie za8atwionyc w zakresie naleno=ci z
tyt%8% pobyt% w izbie wytrzeOwie;
Arkusz1
Strona 61
2204 #SS CP Denis Fyasko .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2205 #SS CP .iotr 0arwan .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2206 #SS CP )o*asz 9%ski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2207 #SS CP .awe8 )o*czyk .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2208 #SS CP 5wona Fe#anowicz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2209 #SS CP $arbara .rzybylska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2210 #SS CP !acek .%cacz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-14
2211 #SS CP .iotr .r+dota .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2212 #SS CP .iotr ,ilawer .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
221! #SS CP Marcin 9yroka .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2214 #SS CP Magda 0+dracka .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-14
2215 #SS CP Marcin .op8awski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2216 #SS CP !ak%b 9t%dzi;ski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2217 #SS CP Da*ian 5racki .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-16
2218 #SS CP 2007-08-21
2219 #SS CP $%dowlany 0l%b 9portowy .iotr 08oda 2007-08-21
2220 #SS CP 2007-08-22
2221 Or ' Dari%sz !aci*owicz 2007-07-02
2222 GK CP !an%sz 0ania 2007-08-27
222! " D Andriy 9aPenets 2007-08-24
2224 " D Mariola Arte*i%k 2007-07-20
2224A O+ CP .olitecnika F%belska !"ze# 0%cz*aszewski 2008-08-20
2225 " D Anna 9a8o 2007-07-20
2226 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne Andrzej 9zy*czyk 2007-07-25
2227 GGN CP 'eodeta ?prawniony Czes8aw 6izio8 2007-07-25
2228 GGN CP <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci .iotr :ak ,ykonanie wycen 1A lokali *ieszkalnyc 2007-08-08
2229 GGN CP <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci ,anda )erlecka ,ykonanie wycen 1E dzia8ek gr%nt% 9karb% .a;stwa 2007-08-08
22!0 GK A Co#ia 0antor 2007-08-27
22!1 SIR CP 2007-07-20
22!2 GK CP 2007-08-21
22!! 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!4 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!5 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!6 'SS CP 9p"8ka Cywilna -),V! F70A4C/ s. c., ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!7 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!8 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
22!9 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2240 SIR ( $ogda 9krzypek 2007-08-1!
2241 SIR ( !an .alak 2007-08-14
2242 SIR ( 7wa $icka, $ogdan $icki 2007-08-1!
224! SIR CP .racownia .rojektowa -'4AF5)/ Czes8awa 0la%da 2007-08-02
2244 IN CP -56:G65745A .4< 70</ 9p. z o. o., 4yszard 0alicki 2007-07-12
2245 SIR CP 2007-08-0!
?czniowski 0l%b 9portowy -.5[)0A/ Ma8gorzata
!esionek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
?czniowski <siedlowy 0l%b 9portowy -9IA,56/,
!an%sz 0o8ody;ski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
0oordynacja zespo8e* ds. C*ian w zarz(dzani%
k%lt%r( w *ie=cie
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
)8%*aczenie konsek%tywneDj+zyk %krai;ski w
ra*ac projekt% -9trategia ,sp"8pracy
)ransgranicznej F%blinDI%ckDFw"wD5wanoD
Frankowsk/
)8%*aczenie konsek%tywneDj+zyk %krai;ski w
ra*ac projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego
pogranicza/
,ykonanie zadania -Monitoring zanieczyszczenia
powietrza za po*oc( a%to*atycznej stacji
po*iarowej <.959 'as Monitoring 9yste*/
)8%*aczenie pise*ne *ateria8"w in#or*acyjnyc na
j. %krai;ski w ra*ac projekt% -9trategia
,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckDFw"wD
5wanoDFrankowsk/
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoD5nenieryjnyc
-.74F70)/ .iotr .iotrowski 9p"8ka !awna
?stawienie bal%strad w cel% zabezpieczenia przed
%padkie* z wysoko=ci i zabezpieczenia skarpy
przed roz*ywanie* przy %l. <liwkowej i 4%dnickiej
F%belskie 9towarzyszenie )aks"wkarzyCbigniew
0ici;ski
.arkowanie na prawac wy8(czno=ci na
wydzielony* stanowisk% postojowy* zastrzeony*
w pasie drogowy* %l. <kopowej
AM5C?9 4aczkiewicz, .iecowicz i .artnerzy 9p"8ka
.artnerska Fekarzy
AM5C?9 4aczkiewicz, .iecowicz i .artnerzy 9p"8ka
.artnerska Fekarzy
AM5C?9 4aczkiewicz, .iecowicz i .artnerzy 9p"8ka
.artnerska Fekarzy
-AFS5)A/ ,dowiak i .artnerzy 9p"8ka .artnerska
Fekarzy
-AFS5)A/ ,dowiak i .artnerzy 9p"8ka .artnerska
Fekarzy
-AFS5)A/ ,dowiak i .artnerzy 9p"8ka .artnerska
Fekarzy
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
przeb%dowy sieci kanalizacji deszczowej w %l.
,olskiej
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
odprowadzenia odciek"w z przepo*powni do
zbiornik"w retencyjnyc na terenie 9k8adowiska
<dpad"w w 4okitnie
?s8%gowy Cak8ad 5nstalatorstwa 7lektrycznego,
Marek ,o8osi;ski
,ykonanie rob"t dodatkowyc z brany elektrycznej
na b%dowie drogi w %l. <liwkowej i %l. 4%dnickiej
Arkusz1
Strona 62
2246 Or ' Marcin .rzepi"rka 2007-08-01
2247 GK A .er8a $rowary F%belskie 9. A., 'rayna Iojko Aneks 6r 1 do %*owy dzierawy z dnia 23.11.233@ r. 2007-08-28
2248 I) A Aneks 6r 1 do poroz%*ienia z dnia 21.31.2332 r. 2007-08-27
2249 I) A .olska 5zba 9yste*"w Alar*owyc Aneks 6r 1 do %*owy z dnia 3A.37.2337 r. 2007-08-10
2250 I) A Aneks 6r 1 do poroz%*ienia z dnia 34.3@.2332 r. 2007-08-27
2251 " CP &otel -M74C?47D?65A/, ,itold D(browski 2007-08-02
2252 KP P 2007-08-01
225! KP D Marian 9yk%t 2007-08-20
2254 KP CP 2007-08-0!
2255 KP CP 2007-08-0!
2256 I) CP 2007-06-04
2257 I) CP 9)4A)?9 9. !. .iotr .asternak 2007-08-27
2258 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2259 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2260 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2261 'SS CP 6C<C S5SAM7D 9. C., 7wa $%szewicz ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2262 Or CP AF)79) 9yste*y Cabezpiecze;, Cezary .oj*aj 2007-07-2!
226! SIR P 2007-07-12
2264 SIR P 2007-07-12
2265 SIR P 2007-07-12
2266 SIR P 2007-07-12
2267 SIR ( ,ac8aw D%browski 2007-08-17
2268 SIR ( !aros8aw D%browski 2007-08-20
2269 SIR CP .rojektowanieD6adzory ,ies8aw 0r"l 2007-07-!1
2270 Or CP Dostawa, *onta i %r%co*ienie kli*atyzator"w 2007-07-2!
2271 #SS CP Ma8gorzata Majerek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2272 #SS CP !olanta .ierzca8a .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
227! #SS CP Magdalena Ce*icz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2274 #SS CP Monika Marzec .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2275 #SS CP Dorota Malczewska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2276 #SS CP 9abina ,8odek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2277 #SS CP Ma8gorzata 4ola .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2278 #SS CP 0a*ila 9krzyniarz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2279 #SS CP Aleksandra Fila .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2280 #SS CP Art%r $idy;ski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2281 #SS CP $artosz $orkowski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2282 #SS CP Mica8a $rz%cala .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
228! #SS CP 'rzegorz 9ps"b .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2284 #SS CP 6atalia 6owicka .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-24
2285 #SS CP Agata Markiewicz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-24
2286 #SS CP 9ergi%sz .ra*o .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2287 #SS CP .awe8 0owalski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2288 #SS CP .awe8 &o8ota .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2289 #SS CP .atryk Czarnecki .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-27
.rzygotowanie i wdraanie syste*% elektronicznego
obieg% dok%*ent"w w 0ancelarii <g"lnej w $i%rze
<bs8%gi 0ancelaryjnejDDeparta*ent 9ekretarza
,ojew"dzki <=rodek 5n#or*atyki )erenowy $ank
Danyc F?,, Cbigniew Mci%bak
,ojew"dzki <=rodek 5n#or*atyki )erenowy $ank
Danyc F?, Cbigniew Mci%bak
<rganizacja nocleg% i wyywienia dla @@ os"b w
ra*ac projekt% -9trategia wsp"8pracy
transgranicznej F%blinDI%ckDFw"wD5wanoD
Frankowsk/
9p"8ka Cywilna )479 7liza byczyk, Mari%sz $yczyk,
Feszek Ceglarski
,sp"8praca w zakresie organizacji i*prezy
pro*ocyjnej
,yst+p artystyczny podczas F%belskiego Mwi+ta
Miod%
)elewizja .olska 9. A. <ddzia8 F%blin 'rzegorz
6akonieczny
Ficencja na prawa do a%dycji -,akacyjne spotkania
> F%blin/
)elewizja .olska 9. A. <ddzia8 F%blin, 'rzegorz
6akonieczny
,yprod%kowanie a%dycji telewizyjnej -,akacyjne
spotkania > F%blin/
5nstalatorstwo 7lektryczne .rojektowanie i
,ykonawstwo
Akt%alizacja projekt% b%dowlanoDwykonawczego na
b%dow+ okablowania str%kt%ralnego wraz z
dedykowan( instalacj( w b%dynk% przy %l.
,ieniawskiej 14
Dostawa, instalacja i %r%co*ienie syste*%
sygnalizacji w8a*ania i napad% przy %l. <kopowej 11
-CD4<,57/ 9. C. .raktyka Fekarza 4odzinnego,
7lbieta .awlakD'anczarska
-CD4<,57/ 9. C. .raktyka Fekarza 4odzinnego,
7lbieta .awlakD'anczarska
-CD4<,57/ 9. C. .raktyka Fekarza 4odzinnego,
7lbieta .awlakD'anczarska
Monitorowanie sygna8"w lokalnego syste*%
alar*owego oraz podej*owanie interwencji w
b%dynk% arciw%* ?M %l. Mwi+tod%ska @
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A !olanta
!a;czakW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o. Marek Fenart
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A !olanta
!a;czakW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o. Marek
Fenart
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A !olanta
!a;czakW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o. Marek
Fenart
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A !olanta
!a;czakW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o. F Marek
Fenart
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
sieci kanalizacji deszczowej w %l. Cyda i sieci
kanalizacji deszczowej odwadniaj(cej skrzyowanie
%l. .owstania 9tyczniowego i 4ogi;skiego
70<D9A65) s.c., , !adwiga $artnik Dari%sz
'rzybowski
Arkusz1
Strona 6!
2290 #SS CP !ak%b $or%c .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2291 #SS CP Do*inik !%rek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2292 #SS CP Ada* Figlarski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
229! #SS CP 'rzegorz 'randa .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2294 #SS CP Do*inik 'oral .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2295 #SS CP 0rzyszto# $ydler .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2296 #SS CP .awe8 Fr(c .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2297 #SS CP .iotr !agoda .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2298 #SS CP 0atarzyna ,ojdat .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2299 #SS CP 7dyta Malczewska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!00 #SS CP 0atarzyna D%ran .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!01 #SS CP 7wa Da*i+cka .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!02 #SS CP $eata Aleksandrowicz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!0! #SS CP Marcin Dzi%ba .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!04 #SS CP Agata 9a*%l .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!05 #SS CP 'rzegorz 'ajewski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!06 #SS CP Marta .rzeOdziecka .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!07 #SS CP Marta $orkowska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-22
2!08 #SS CP Ma8gorzata 4ogaczewska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-2!
2!09 #SS CP !oanna Fipa .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-2!
2!10 #SS CP 0a*il ,alaszek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!11 #SS CP Marcin Daniel .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!12 #SS CP 4a#a8 0a*i;ski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!1! #SS CP 0onrad Caj(c .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!14 #SS CP !acek 9zopa .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!15 #SS CP .iotr 4ybak .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!16 #SS CP )o*asz $rzezicki .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!17 #SS CP 2007-07-02
2!18 #SS CP F%belski 0l%b )aekwonDdo, )ade%sz Ioboda 2007-07-02
2!19 #SS CP 2007-07-02
2!20 $K CP 2007-08-20
2!21 'SS CP 6C<C 790?FA., Anna 0+pa ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!22 'SS CP 6C<C 790?FA., Anna 0+pa ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!2! 'SS CP 6C<C 790?FA., Anna 0+pa ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!24 'SS CP 6C<C ?65DM7D. 9p. z o. o., 4enata 'rendysz ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!25 'SS CP 6C<C ?65DM7D. 9p. z o. o., 4enata 'rendysz ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!26 'SS CP 6C<C ?65DM7D. 9p. z o. o., 4enata 'rendysz ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!27 GK CP .olitecnika F%belska, Andrzej Flaga 2007-08-29
2!28 #SS CP 0inga 0o8osi;ska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-27
2!29 #SS CP .iotr .s%j .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!!0 #SS CP I%kasz Morawski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2!!1 #SS CP !ak%b 5gnaszewski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2!!2 #SS CP Dari%sz 9te#aniak .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-2!
2!!! #SS CP Daniel 5wanek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2!!4 Or CP 2007-08-29
2!!5 Or CP 2007-07-26
2!!6 $K A $ank .70A< 9.A., Anita 0rawczyk 2007-08-22
2!!7 S) CP Mate%sz 'rzywonowicz .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!!8 S) CP .awe8 <lszewski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-20
2!!9 GK CP 2007-08-20
2!40 Or CP Modernizacja ewidencji gr%nt"w i b%dynk"w 2007-07-27
2!41 Or A )yssen 0r%pp 7lePator 9p. C o.o., .iotr Certa 2007-08-!1
2!42 Or CP 2007-08-02
2!4! S) CP !acek <lejniczak .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2!44 S) CP Mica8 6owakowski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-17
2!45 'SS A 2007-08-16
2!46 'SS CP 6C<C S5)ADM7D s.c., 4enata .ostawskaDCawry8o ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!47 'SS CP 6C<C S5)ADM7D s.c., 4enata .ostawskaDCawry8o ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!48 'SS CP 6C<C S5)ADM7D s.c., 4enata .ostawskaDCawry8o ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-07-2!
2!49 " CP ..&.?. S5C<, 98awo*ir Cyli;ski 2007-08-24
2!50 " CP Marko .rzew"z <s"b, Marek Motyl 2007-08-24
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9alezja;skiej
<rganizacji 9portowej, 0azi*ierz Drozd
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56ADF?$F56, Maciej
0aznowski
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie,
'rzegorz .aszczyk
Casady otwierania i prowadzenia przez $ank
rac%nk"w lokat negocjowanyc
,ykonanie badania wp8yw% drga; spowodowanyc
r%ce* pojazd"w na al. 9p"8dzielczo=ci .racy na
konstr%kcj+ b%dynk% *ieszkalnego %l. ,iktoryn @
F%belska ,ytw"rnia DOwig"w <sobowyc F5F)
974S5C7 9. A., $arbara $ieniek
.rowadzenie konserwacji dOwig% osobowego przy
%l. ,ieniawskiej 14
Cak8ad .rojektowania 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego, 7%geni%sz !"ze#cz%k
4e*ont k%cni i jadalni wraz z zaplecze* w
b%dynk% 9zko8y .odstawowej 6r 14 przy al.
,arszawskiej A4
Aneks 6r 7 do %*owy o prowadzenie rac%nk"w
bankowyc z dnia 2B.13.233B r.
.rzedsi+biorstwo .rojektowoD$adawcze 4ealizacji i
6adzor% 5nwestycji 9.C.'. 9p. z o.o.
<pracowanie dok%*entacji projektowej niezb+dnej
do %zyskania pozwolenia na b%dow+ oraz
wy8onienia wykonawcy prac re*ontowycD
konserwacja po*nika ?nii F%belskiej
$i%ro 'eodezyjnoD.rojektowe .4<0A4), ?rsz%la
0o*inek
Aneks do %*owy 6r 1EE1<r1C.12337 z dnia
1E.31.2337 r.
$i%ro 'eodezyjnoD.rojektowe .4<0A4), ?rsz%la
0o*inek
9%kcesywne opracowywanie dok%*entacji
geodezyjnyc podzia8% @3 dzia8ek ewidencyjnyc
6C<C FAM5F5A 9p"8ka .artnerska Dani8o=,
'8owacka, 6ogalska, 9korek
Aneks do %*owy 6r 23@E1C991C.12337 z dnia
1B.3H.2337 r.
?s8%ga transportowa dla A os"b w ra*ac projekty
-9trategia ,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrankowsk/
?s8%ga transportowa dla 22 os"b w ra*ac projekty
-9trategia ,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrankowsk/
Arkusz1
Strona 64
2!51 GK CP M59?4A 9. A., 7wa 9%ra Miaca8 9%ra 2007-08-07
2!52 GK CP Aleksander )repiak 2007-08-21
2!5! GK CP $74< s.c., $eata .awl%cz%k 4obert 6owak 2007-06-19
2!54 GK CP Ada* .odle=ny 2007-08-21
2!55 GK CP 'rayna Maz%r 2007-08-21
2!56 GK CP Cdzis8aw i )eresa 5waniak 2007-08-21
2!57 GK CP Fec 0r"lik 2007-08-21
2!58 GK CP 4o*an Codorowski 2007-08-21
2!59 GK CP Cdzis8aw $yJ 2007-08-21
2!60 GK CP ,ies8aw Filipowicz 2007-08-21
2!61 GK CP 9tanis8aw 0otowski 2007-08-21
2!62 GK CP !aros8aw $8aziak 2007-08-21
2!6! Or CP .iotr Cygan 2007-09-0!
2!64 Or CP -7'i$/ 9p. z o.o., Dari%sz Cieli;ski 2007-08-17
2!65 Or CP 2007-08-17
2!66 Or CP 2007-07-21
2!67 Or CP 2007-07-21
2!68 O# CP S?FCA6 F?$7F9CCCGC6A 9p. z o.o., .iotr 0l%ziak 2007-08-01
2!69 GGN CP Andrzej )roczy;ski 2007-08-17
2!70 GGN CP 4egina 0opczy;ska 2007-09-04
2!71 'SS ' !anina 4acwa8 2007-09-0!
2!72 SIR CP 2007-08-21
2!7! SIR CP 2007-08-1!
2!74 S) CP 0arol 0+dzierski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-2!
2!75 S) CP I%kasz 0+dzierski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-2!
2!76 S) CP $arbara Marciniak .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2!77 IN CP 2007-08-!1
2!78 SIR CP 2007-08-22
2!79 SIR A 2007-07-25
2!80 SIR ( )o*asz .awelec 2007-08-17
2!81 SIR P 2007-07-12
2!82 SIR P 2007-07-12
2!8! SIR P 2007-07-12
2!84 SIR P 2007-07-12
2!85 SIR P 2007-07-12
2!86 SIR P .rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej 2007-08-22
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
133 dzia8ek ewidencyjnyc w cel% wydzielenia linii
reg%lacyjnyc %lic
$i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci !aros8aw
Feszczy;skiW $i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci
Marek 4oszczewskiW .YF .rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
133 dzia8ek ewidencyjnyc w cel% wydzielenia linii
reg%lacyjnyc %lic
$i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci !aros8aw
Feszczy;skiW $i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci
Marek 4oszczewskiW .YF .rze*ys8aw 9zczepi;ski
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
133 dzia8ek ewidencyjnyc w cel% wydzielenia linii
reg%lacyjnyc %lic
$i%ro 'eodezyjnoD.rojektowe .4<0A4), ?rsz%la
0o*inek
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
133 dzia8ek ewidencyjnyc w cel% wydzielenia linii
reg%lacyjnyc %lic
?s8%gi kontrolne, kons%ltacyjne, instalacyjne oraz
wizyty serwisowe nad progra*a*i %ytkowy*i
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 0oryznowej i %l. )rze=niowskiej
z przeznaczenie* na parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ?8an"w z przeznaczenie* na
parking strzeony
,ydawanie orzecze; o stopni% niepe8nosprawno=ci
i niepe8nosprawno=ci dzieci do lat 1B
0onsorcj%*R .rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoD
Mostowyc 9.A., W -9A6D$?D/ .rzedsi+biorstwo
.rod%kcyjnoD$%dowlane .rze*ys8aw .rzycodze;
,ykonanie drogi w %l. Ca*eno#a na odcink% od %l.
4eja do %l. 9ta##a oraz w %l. Mwi+tocowskiego
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o.o., !erzy .odstawka
$%dowa %l. 98awin wraz z odwodnienie*,
o=wietlenie* i kolizja*i elektroenergetyczny*i
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci kanalizacji
sanitarnej w %l. Ca*eno#a, Magdalena !askowiak
$%dowa sieci kanalizacji sanitarnej w %l. Ca*eno#a
i %l. 9zelb%rgDCare*biny
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie .rzedsi+biorstwo 7nergetyki Cieplnej 9p.
z o. o., 9tanis8aw 0alinowski
Aneks 6r 1 do %*owy 6r .D1@1233B z dnia
3@.37.233B r.
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
!olanta !a;czakW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Marek Fenart
Arkusz1
Strona 65
2!87 SIR P 2007-07-12
2!88 SIR P 2007-07-12
2!89 SIR P 2007-07-12
2!90 SIR P 2007-07-12
2!91 SIR P 2007-07-12
2!92 SIR P 2007-07-12
2!9! SIR P 2007-07-12
2!94 SIR P 2007-07-12
2!95 SIR P 2007-07-12
2!96 SIR P 2007-07-12
2!97 SIR P 2007-07-12
2!98 SIR P 2007-07-12
2!99 SIR P 2007-07-12
2400 S) CP 2007-08-28
2401 S) CP Miejski 0l%b 9portowy 9)A4), ,itold Czarnecki 2007-08-21
2402 " CP &AD79 sp"8ka jawna 2007-08-17
240! Or CP $?D<)7C&650A 9p. z o. o., ,ojciec Moszant 2007-08-21
2404 GK CP Feszek Dynarek 2007-09-05
2405 GK CP .iotr 4oenek 2007-09-05
2406 GK
2407 GK
2408 I) CP ,56D )7F7C<M 9. A., 4a#a8 0%lawiak Dostawa i %r%co*ienie serwer"w So5. 2007-08-02
2409 Or CP Aneta 0arasek 2007-08-17
2410 O# P 2007-08-01
2411 Or CP 2007-08-0!
2412 Or CP 9)?D5< A4).4799, Art%r Freyer 2007-08-17
241! Or CP 67)5A 9. A., I%kasz 0osior 2007-08-21
2414 'SS
2415 'SS
2416 $K CP $ank .70A< 9.A., Anita 0rawczyk 0redyt d8%goter*inowy z8otowy 2007-09-05
2417 S) CP 0a*il ,alczak .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-21
2418 S) CP Maciej ,i+ckowski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-21
2419 S) CP Filip ,i+ckowski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-21
2420 S) CP 0a*il ,awer .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-21
2421 S) CP Daniel !eleniewski .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2422 S) CP Dari%sz MledO .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
242! S) CP Dawid 9tacyra .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2424 S) CP Maciej Mical%k .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2425 S) CP 4a#a8 0li*ek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-08-28
2426 'SS CP MAQ M7D5A A4) 9p. z o. o.,)o*asz Majczak 2007-08-28
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
F%blin Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowskiW F%bzel Dystryb%cja 9p. z. o.o.
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
Miejski 0l%b 9portowy 0AF56ADF?$F56, Maciej
0aznowski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
Corganizowanie i*prezy k%linarnej w plenerze w
zwi(zk% z realizacj( projekt% -F%blin i I%ck od
k%cni. $ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD
%krai;skiego pogranicza/
Cak%p, dostawa i *onta A szt%k wiat
przystankowyc
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
Ministerstwo 7d%kacji 6arodowej ?rsz%la .rzybylska
> Cio8o
,ykonanie zada; ed%kacyjnyc rz(dowego
.rogra*% na rzecz spo8eczno=ci ro*skiej w .olsce
C?M?F?9 Agencja 4ekla*owoD.ro*ocyjna !an
Matysik
,ykonanie %s8%g projektowyc i kons%ltacyjnyc
przy %r%co*ieni% $i%ra <bs8%gi Mieszka;c"w
.rzygotowanie do dr%k% i dr%k p%blikacji
pro*ocyjnej i przygotowanie projekt"w gra#icznyc
oraz wykonanie gadet"w pro*ocyjnyc w zwi(zk%
z realizacj( projekt% -F%blin i I%ck od k%cni.
$ezgraniczny =wiat k%linari"w polskoD%krai;skiego
pogranicza/
4ealizowanie po8(cze; tele#onicznyc z abonenta*i
sieci p%blicznej
.rzeprowadzenie #estiwal% *%zycznego -9olo
ycia/ pod as8e*R -Fepiej graJ ni piJ l%b JpaJ/
Arkusz1
Strona 66
2427 Or CP 9M -Felin/, Andrzej Dyg%= 2007-09-01
2428 Or ' Marianna ,anicka 2007-09-0!
2429 Or CP 9te#ania Do*a;skaDMica8ek 2007-09-0!
24!0 GK CP 2007-08-14
24!1 GK CP )<M)7C&, )o*asz 9tacyra 2007-09-05
24!2 Or CP )eleko*%nikacja .olska 9. A., !acek Carytanowicz 2007-09-0!
24!! Or A .&? -!%went%s/, 9tanis8aw !ab8o;ski 2007-10-08
24!4 I) CP 2007-10-09
24!5 I) A Aneks 6r 1 do %*owy z dnia 13.37.2337 r.
24!6 GK CP M.,i0 9p. C o.o., )ade%sz Fija8ka 2007-10-09
24!7 GK CP M.,i0 9p. C o.o., )ade%sz Fija8ka 2007-10-09
24!8 Or A Do%grap 9p. ! 9inicki i .aw%l 9ebastian .aw%l 2007-10-09
24!9 GK CP 7F.57 9p. C o.o., Andrzej $artnik 2007-09-11
2440 S) CP 2007-09-11
2441 S) CP 2007-09-11
2442 I) ' 9tanis8aw 9tarek 2007-09-11
244! SIR A 2007-09-11
2444 )' A $ogdan .artyka 2007-09-11
2445 O+ CP .ark Fe=ny Cak8ad ?s8%gowy, ,itos8aw 'rygierczyk 2007-09-11
2446 R$ CP Cak8ad <g"lnob%dowlany, !an%sz ,ysocki 2007-09-11
2447 O+ CP 2007-09-11
2448 O+ CP C?F)5SA4 ?rz(dzanie Cieleni, 9tanis8aw 0neja 2007-09-11
2449 O+ CP 4ajski <gr"s Andrzej 0%O*icki 2007-09-11
2450 O+ CP 2007-09-11
2451 )' A Mieczys8aw !a*r"z 2007-09-11
2452 S) CP 0a*il !oJ .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-09-11
245! S) CP Do*inika 6owakowska .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-09-11
2454 S) CP Mate%sz .%zo; .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-09-11
2455 )' CP Cbigniew .aszkowski 2007-09-12
2456 )' CP !erzy ,ojnarski 2007-09-12
2457 )' CP !an 9trzyewski 2007-09-12
2458 )' CP Marek ,osi%ra 2007-09-12
2459 )' CP 'rzegorz $rodowski 2007-09-12
2460 GGN CP 9po8eczne 9towarzyszenie 7d%kacyjne 2007-09-12
2461 R$ CP 9). A4), 98awo*ir Makal 2007-09-12
2462 'SS ' &AD79 sp"8ka jawna 2007-09-12
246! 'SS ' 0atarzyna 0a8a*ajskaDFiszcz 2007-09-12
2464 'SS ' Dari%sz Malicki 2007-09-12
6aje* Fokal% %ytkowego dla 4ady i Carz(d%
Dzielnicy Felin
.rowadzenie sk8adnicy *ap i plan"w przy
F%belskiej .racowni ?rbanistycznej
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
<=rodek ?s8%g )ecnicznoD7kono*icznyc, !erzy
7kiert
.e8nienie nadzor% a%torskiego nad przeb%dow( %l.
6adbystrzyckiej od %l. !ana .aw8a 55 do %l. Cana
.rzygotowanie teren% pod za8oenie trawnik"w na
nier%co*o=ci po8oonej w Mwidnik% stanowi(cej
w8asno=J '*iny F%blin
?ywanie i pobieranie tor"w pod b%dow+ kana8"w
cy#rowyc
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 2HB1<r1C.12337 z dnia
1A.32.2337 r.
?niwersytet Marii C%rieD9k8odowskiej, ,ies8aw
0a*i;ski
<pracowanie dok%*entacji projektowoD
kosztorysowej > b%dowa r%roci(g"w kablowyc na
obszarze F%blin
6owoczesne )ecnologie 5n#or*atyczne 9p. C o.o.
,itold <naczyszyn
7ksploatacja i konserwacja zdroj"w %licznyc,
podzie*nyc zbiornik"w p.po. 5 p%nkt"w
szybkiego nape8niania
7ksploatacja i konserwacja *iejskic sieci
kanalizacji deszczowej
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 14EH1<r1C.12337 z dnia
31.3B.2337 r.
.oprawa bezpiecze;stwa r%c% drogowego w
rejonie skrzyowania %licR Ce*borzyckaD
0r%czkowskiego
Mi+dzyszkolny 0l%b 9portowy )owarzystwo .i8ki
4+cznej, 0rzyszto# 0rawczyk
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
?czniowski 0l%b 9portowy -,idok/, )o*asz
$ielecki
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
,ykonanie progra*% obs8%gi rozlicze; stypendi"w
sportowyc
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C o.
o. 0rystyna 4ewkowska
Aneks 6r @ do %*owy 6r 14@@19541C.12337 z dnia
3B.3B.233B r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
,ykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew
rosn(cyc na terenie <grod% 9askiego
,ykonanie re*ont% dac% na b%dynk% M09 9)A4)
przy %l. .i8s%dskiego 22
Miejskie .rzedsi+biorstwo Cieleni 9p. C o.o., Mari%sz
.i8at
Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzew"w oraz wykonanie trawnik"w
Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzew"w oraz wykonanie trawnik"w
Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzew"w oraz wykonanie trawnik"w
Andrzej ,ypycowski > Cak8ad Cir%rgii, .iel+gnacji
i Mcinki Drzew
,ykonanie zabieg"w piel+gnacyjnoDcir%rgicznyc
na 11 drzewac rosn(cyc na terenie c*entarza
para#ialnego w Ce*borzycac
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Dzierawa zab%dowy przy %l. &erbowej z
przeznaczenie* na prowadzenie 9po8ecznej 9zko8y
.odstawowej
,ykonanie prac konserwatorskic dotycz(cyc
renowacji policro*ii =ciennej dawnej sali
tryb%nalskiej i kaplicy w )ryb%nale 0oronny*
Capewnienie %czestniko* kon#erencji -Ci(a bez
alkool%/ serwis% kawowego wraz z obs8%g(
.rzedstawienie prezentacji za8oe; og"lnopolskiej
ka*panii ed%kacyjnej -Ci(a bez alkool%/
.rzedstawienie wyk8ad% > po*oc osobo*
%zaleniony* od alkool% i ic rodzino* w ra*ac
og"lnopolskiej ka*panii ed%kacyjnej -Ci(a bez
alkool%/
Arkusz1
Strona 67
2465 'SS ' Akade*ia 4olnicza, &enryk $icta 2007-09-12
2466 'SS CP $%siness Cons%lting 9p. C o. o., 0 0rzyszto# '*yrka 2007-09-12
2467 'SS CP !%trzenka s. c. .raktyka Fekarza 4odzinnego ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-09-12
2468 R$ CP $0) 7lektronikD.%8awy, 'rzegorz .a8gan 2007-09-12
2469 R$ CP !%rDA6D s.j., Andrzej ,rona 2007-09-12
2470 G% CP 2007-09-12
2471 $K CP 2007-09-12
2472 SIR CP 2007-09-12
247! SIR CP 2007-09-12
2474 SIR CP 2007-09-12
2475 SIR A 2007-09-12
2476 S) CP 2007-09-1!
2477 S) CP 0l%b .i8karski ,5765A,ADF?$F56, !erzy C*%ra 2007-09-1!
2478 Or CP Dostawa na potrzeby ?M krzese8 2007-09-1!
2479 GGN CP <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci, .iotr :ak 2007-09-1!
2480 GGN CP 2007-09-1!
2481 GGN CP 2007-09-1!
2482 GGN CP 2007-09-1!
248! R D .awe8 Molenda 2007-09-1!
2484 R D .awe8 Molenda 2007-09-1!
2485 R D 'rzegorz 0ozio8 2007-09-1!
2486 R D 'rzegorz 0ozio8 2007-09-1!
2487 R CP Akwarela Ca#e, 7liza $yczyk 2007-09-1!
2488 Or A Aneks 6r 1 do %*owy z dnia 23 czerwca 2337 r. 2007-09-14
2489 R CP 4&7MA, !acek 9aj ,ykonanie projekt% -F%blin Miasto ,iedzy/ 2007-09-14
2490 G% CP $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci, !olanta 9aran 2007-09-14
2491 G% CP $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci, !olanta 9aran 2007-09-14
2492 G% CP $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci, !olanta 9aran ,ykonanie wycen E3 lokali *ieszkalnyc 2007-09-14
249! G% CP ,ykonanie wycen A3 dzia8ek gr%nt% '*iny F%blin 2007-09-14
2494 G% CP 2007-09-14
2495 G% CP 2007-09-14
2496 G% CP <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci, .iotr :ak 2007-09-14
2497 G% CP $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci, !olanta 9aran ,ykonanie wycen E lokali *ieszkalnyc 2007-09-14
2498 G% CP 2007-09-14
2499 G% CP Ma8gorzata i Marek I+czna 2007-09-14
2500 G% CP 9elb%d 5nwestycje 9p. C o.o. <rest 6azar%k 2007-09-14
2501 GK CP ,ykonanie re*ont% %licy $oczna 4%sa8ki 2007-09-14
,ynaje* sali wraz z nag8o=nienie* w ra*ac
og"lnopolskiej ka*panii ed%kacyjnej -Ci(a bez
alkool%/
Cak%p brelok"w z logo og"lnopolskiej akcji pod
as8e* -.rowadz+ > !este* )rzeOwy/
4ozpoznanie rodzaj% i *iejsca %szkodzenia oraz
naprawa po8(czenia =wit8owodowego po*i+dzy
b%dynka*i przy %l. ,ieniawskiej 14 i
Feszczy;skiego 23
4e*ont po*ieszcze; pod #%nkcj+ $i%ra <bs8%gi
Mieszka;c"w przy %l. ,ieniawskiej 14
09! Carz(dzanie i Ad*inistrowanie
6ier%co*o=cia*i 9tec i sDka s.j. !olanta 9tec
.rzekazanie w zarz(dzanie i ad*inistrowania
nier%co*o=ci przy %l. 0%nickiego 4A
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
Do#inansowanie b%dowy kolektora sanitarnego 655
od %l. '8%skiej do granic *iasta
Cak8ad 5nstalacji .rze*ys8owyc i 9anitarnyc, !an
.astwa
,ykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z
odga8+zienia*i w granicac pasa drogowego oraz
kanalizacji deszczowej w %l.R Dworskiej, F%dowej i
,ielkiej
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
<=rodek ?s8%g )ecnicznoD7kono*icznyc, !erzy
7kiert
4oboty dodatkowe > opracowanie projekt"w
b%dowlanoDwykonawczyc na b%dow+ %l. M%zycznej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C o.
o. 0rystyna 4ewkowska
Aneks nr 1 do %*owy 6r @22H19541C.12337 z dnia
1@.12.233B r.
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4DF?$F56,
Dari%sz Misi%rek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
9al%s F%rnico s.c., Magdalena &y*os )ade%sz
,ro;ski
,ykonanie wyceny wraz z %proszczon(
inwentaryzacj( b%dynk% po8oonego przy %l.
$ernardy;skiej B
$i%ro <brot% 6ier%co*o=cia*i 6ier%co*o=ci,
,anda )erlecka
,ykonanie oraz przekazanie operat"w
szac%nkowyc nier%co*o=ci
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej rozliczenia
na tle istniej(cej ewidencji gr%nt"w
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej podzia8%
133 dzia8ek ewidencyjnyc w cel% wydzielenia linii
reg%lacyjnyc %lic
.rzeprowadzenie wyk8ad"w z zakres% .rogra*%
,sp"8pracy )ransgranicznej .olskaD$ia8or%=D
?kraina 2337D231@
.rzeprowadzenie wyk8ad"w z zakres% .rogra*%
,sp"8pracy )ransgranicznej .olskaD$ia8or%=D
?kraina 2337D231@
.rzeprowadzenie wyk8ad"w z zakres% .rogra*%
,sp"8pracy )ransgranicznej .olskaD$ia8or%=D
?kraina 2337D231@
.rzeprowadzenie wyk8ad"w z zakres% .rogra*%
,sp"8pracy )ransgranicznej .olskaD$ia8or%=D
?kraina 2337D231@
<rganizacja pocz+st%nk% > w ra*ac projekt%
-9trategia ,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrankowsk/
Mi+dzynarodowe Centr%* $%downictwa 9p. C o.o.
Cezary .rzyby8ko
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali
oraz inwentaryzacja lokali wyodr+bnionyc w
b%dynk% przy %l. Fegionowej 4
,ykonanie dok%*entacji do wyodr+bnienia lokali
oraz inwentaryzacja lokali wyodr+bnionyc w
b%dynk% przy %l. 0r"lowej !adwigi 11
$i%ro <brot% 6ier%co*o=cia*i 6ier%co*o=ci,
,anda )erlecka
$i%ro <brot% 6ier%co*o=cia*i 6ier%co*o=ci,
,anda )erlecka
,ykonanie wycen @3 garay stanowi(cyc
w8asno=J '*iny F%blin
$i%ro <brot% 6ier%co*o=cia*i 6ier%co*o=ci,
,anda )erlecka
,ykonanie inwentaryzacji b%dynk% po8oonego przy
%l. ,eteran"w 11
,ykonanie inwentaryzacji b%dynk% po8oonego przy
%l. Mwi+tod%skiej 1H i Copina 13
$i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci !aros8aw
Feszczy;skiW $i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci
Marek 4oszczewskiW
,ykonanie wyceny wraz z %proszczon(
inwentaryzacj( b%dynk% po8oonego przy %l.
0a*iennej 1H
,ydzierawienie nier%co*o=ci zab%dowanej przy
%l. Dworcowej H
,ydzierawienie gr%nt% '*iny F%blin przy %l. !ana
.aw8a 55 1@
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o.o., !erzy .odstawka
Arkusz1
Strona 68
2502 GK CP 2007-09-14
250! GK CP 2007-09-14
2504 GK CP 2007-09-14
2505 SIR ( 7wa $asak 2007-09-14
2506 SIR CP )rasa > ?s8%gi .rojektowe, !erzy 0alisz%k 2007-09-14
2507 R$ CP 9?.<6 9p. C o.o., $og%s8aw '%staw 2007-09-17
2508 K0 A 2007-09-17
2509 KP CP 2007-09-17
2510 KP CP $art8o*iej 0ownacki 2007-09-17
2511 KP CP 9tr%ct%* 9p. C o.o. Marek 9zczepaniak ,ykonanie witryny internetowej 2007-09-17
2512 KP CP MAQ M7D5A A4) 9p. z o. o., )o*asz Majczak Dzia8alno=J koncertowa zespo8% Federacja 2007-09-17
251! )' CP Andrzej 9ikora 2007-09-17
2514 )' CP 7wa i !acek Frelas 2007-09-17
2515 SIR ( ,ies8awa $rodziak 2007-09-17
2516 SIR ( $eata Colewa, W Andrzej Colewa, 2007-09-17
2517 SIR CP S5SA 9p. C o.o., 7d*%nd 9o8tysiak 2007-09-17
2518 SIR P 2007-09-17
2519 SIR P 2007-09-17
2520 SIR P 2007-09-17
2521 SIR P 2007-09-17
2522 SIR P 2007-09-17
252! SIR P 2007-09-17
2524 SIR P 2007-09-17
2525 SIR P 2007-09-17
2526 SIR P 2007-09-17
2527 SIR P 2007-09-17
2528 SIR P 2007-09-17
2529 SIR P 2007-09-17
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. C o.o., )ade%sz Fija8ka
?trzy*anie i konserwacjaR zdroj"w i poide8
%licznyc, podzie*nyc zbiornik"w p.po., p%nkt"w
szybkiego nape8niania woz"w straackic
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. C o.o., )ade%sz Fija8ka
7ksploatacja i konserwacja *iejskiej sieci
kanalizacji deszczowej
0onsorcj%*R 'ospodarstwo <grodnicze 6orbert
0ocanowski, 'ospodarstwo 4olnoD9zk"8karskie
Marcin Micalak, W 'ospodarstwo <grodnicze
A%d%styn Cez%liski
,ytworzenie i dostarczenie sadzonek ro=lin
rabatowyc na obsady rabat kwiatowyc wiosn(,
late* i jesieni( 233H r.
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
<pracowanie koncepcji )rasy Cielonej, na odcink%
od %l. M%zycznej do skrzyowania z %l. 0roc*aln( i
Dia*entow(
,ykonanie rob"t b%dowlanyc w b%dynk% ?M przy
%l. ,ieniawskiej 14
9towarzyszenie .isarzy .olskic o1F%blin $ernard
6owak
Aneks nr 1 do %*owy 6r ,99109155@32BD1B137 z dnia
17.34.2337 r.
-FigtD)ec/ s.c., Miros8aw Maksy*i%k !aros8aw
!aworski
,ynaje* o=wietlenia i konstr%kcji pod banery na
potrzeby organizacji i*prezy pro*ocyjnej -9olo
ycia/
,ykonanie przestrzennej *akiety $ra*y
0rakowskiej wykonanej z *etal% i *alowanej p8yty
*d#
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,ykonanie rob"t zwi(zanyc z poprawienie*
odwodnienia teren% przy %l. C. A%g%sta 1, @, E, 7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
Arkusz1
Strona 69
25!0 SIR P 2007-09-17
25!1 SIR P 2007-09-17
25!2 SIR P 2007-09-17
25!! SIR P 2007-09-17
25!4 SIR P 2007-09-17
25!5 SIR P 2007-09-17
25!6 SIR P 2007-09-17
25!7 SIR P 2007-09-17
25!8 SIR P 2007-09-17
25!9 SIR P 2007-09-17
2540 SIR P 2007-09-17
2541 SIR P 2007-09-17
2542 SIR P 2007-09-17
254! SIR P 2007-09-17
2544 SIR P 2007-09-17
2545 KP CP Maik Agencja 4ekla*owa s.j. !an%sz $abicz 2007-09-17
2546 'SS CP :GC57 s.c. .rektyka Fekarza 4odzinnego ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-09-17
2547 'SS CP :GC57 s.c. .rektyka Fekarza 4odzinnego ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-09-17
2548 'SS CP :GC57 s.c. .rektyka Fekarza 4odzinnego ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-09-17
2549 R$ CP 0orb%d s.c. 2007-09-17
2550 O+ D 7lbieta ,"jcik 2007-09-17
2551 O# A 2007-09-17
2552 GGN CP Caborowska ,ies8awa 2007-09-17
255! GGN CP Misiak 4enata 2007-09-17
2554 GGN CP 9zczepani%k Andrzej 2007-09-17
2555 GGN CP Marianna 0asprzak 2007-09-17
2556 GGN CP 0rystyna 9tr%ek 2007-09-17
2557 GGN CP Dari%sz 4yczek 2007-09-17
2558 GGN CP Monika !aworska 2007-09-17
2559 GGN CP 0azi*iera 9ka8ecka 2007-09-17
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
'arbarska 21 Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
'arbarska 21 Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
.artronat nad akcj( pro*ocyjn( -F%blinD7%ropejska
9tolica 0%lt%ry 231B/
Modernizacja kot8owni gazowej w b%dynk% 555 F<
przy .l. ,olno=ci 4
.rzet8%*aczenie z j+zyka nie*ieckiego na j+zyk
polski dw"c opracowa;
Ministerstwo 7d%kacji 6arodowej, ?rsz%la
.rzybylska > Cio8o
Aneks do poroz%*ienia D0<9D11'.DE12DA137D23 z
dnia 31.3H.2337 r.
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 70
2560 GGN CP Monika $iedaca 2007-09-17
2561 GGN CP .iotr )okarski 2007-09-17
2562 GGN CP Agnieszka 'ieroba 2007-09-17
256! GGN CP Miros8aw Mwiec 2007-09-17
2564 GGN CP $arbara .olesi;ska 2007-09-17
2565 GGN CP Dadej 7liza 2007-09-17
2566 GGN CP )eresa !aworska 2007-09-17
2567 GGN CP !aros8aw Mielnik 2007-09-17
2568 GGN CP F%dwika $yra 2007-09-17
2569 GGN CP Maria 9(ga8a 2007-09-17
2570 GGN CP Marianna !aworska 2007-09-17
2571 GGN CP 5rena 9tacyra 2007-09-17
2572 GGN CP !olanta Czec 2007-09-17
257! GGN CP 7dward ,"jcik 2007-09-17
2574 GGN CP Alina M(cik 2007-09-17
2575 GGN CP 5wona Matysiak 2007-09-17
2576 GGN CP Arkadi%sz 0wiatosz 2007-09-17
2577 GGN CP )eresa Ada*czyk 2007-09-17
2578 GGN CP !aros8aw 9te#aniak 2007-09-17
2579 GGN CP $og%*i8a $anac 2007-09-17
2580 GGN CP 0atarzyna $%kowska 2007-09-17
2581 GGN CP 7d*%nd .ro=ci;ski 2007-09-17
2582 GGN CP &enryka $og%sz 2007-09-17
258! GGN CP !olanta )arasi;ska 2007-09-17
2584 GGN CP Marianna .iec 2007-09-17
2585 GGN CP 9tanis8awa 0o*orowska 2007-09-17
2586 GGN CP 9tanis8aw Maziarcz%k 2007-09-17
2587 GGN CP ,ac8aw Micalak 2007-09-17
2588 GGN CP 5rena 0alisz%k 2007-09-17
2589 GGN CP Co#ia Fr(k 2007-09-17
2590 GGN CP 0rystyna 4odak 2007-09-17
2591 GGN CP 0rystyna $(k 2007-09-17
2592 GGN CP Ada* 4ybicki 2007-09-17
259! GGN CP Apolonia 'ierak 2007-09-17
2594 GGN CP Miazga Marek 2007-09-17
2595 GGN CP Marzena Miros8aw 2007-09-17
2596 GGN CP Anna 9apalska 2007-09-17
2597 GGN CP 7wa .iwowarska 2007-09-17
2598 GGN CP )o*asz Do*a;ski 2007-09-17
2599 GGN CP !oanna '%*i;ska 2007-09-17
2600 GGN CP 4enata 0awiak 2007-09-17
2601 GGN CP !olanta ?sarek 2007-09-17
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 71
2602 GGN CP 7wa 'nypek 2007-09-17
260! GGN CP Aneta 9ie;ko 2007-09-17
2604 GGN CP 7lbieta 'rabowska 2007-09-17
2605 GGN CP !an%sz ,acowski 2007-09-17
2606 GGN CP Antoni 'radzi;ski 2007-09-17
2607 GGN CP !an Fryc 2007-09-17
2608 GGN CP 5rene%sz Czerski 2007-09-17
2609 GGN CP Andrzej &iewski 2007-09-17
2610 GGN CP Ferenc Maria 2007-09-17
2611 GGN CP Antoni 9teJ 2007-09-17
2612 GGN CP Marian 0alinowski 2007-09-17
261! GGN CP !anina Molestak 2007-09-17
2614 GGN CP 98awo*ir Dados 2007-09-17
2615 GGN CP ,alde*ar 0owalik 2007-09-17
2616 GGN CP Marek 'ieroba 2007-09-17
2617 GGN CP Agnieszka M%lawa 2007-09-17
2618 GGN CP $eata !ak%bowska 2007-09-20
2619 GGN CP Co#ia Foc 2007-09-20
2620 GGN CP Maria Ada*czyk 2007-09-20
2621 GGN CP 7lbieta $rzyska 2007-09-20
2622 GGN CP 'rayna $esztak 2007-09-20
262! GGN CP 9te#ania 0%perska 2007-09-20
2624 GGN CP ,8adys8awa 0iljan 2007-09-20
2625 GGN CP $arbara .ietra= 2007-09-20
2626 GGN CP Celina .op8awska 2007-09-20
2627 GGN CP 7wa .8aneta 2007-09-20
2628 GGN CP $rygida Maz%rekD.acek 2007-09-20
2629 GGN CP 9te#an Colewa 2007-09-20
26!0 GGN CP Anna :ydek 2007-09-20
26!1 GGN CP Anna Figiel 2007-09-20
26!2 GGN CP Dari%sz 0rzewski 2007-09-20
26!! GGN CP Cdzis8aw Ca*era 2007-09-20
26!4 GGN CP $eata .etlewska 2007-09-20
26!5 GGN CP 0atarzyna 9a8ek 2007-09-20
26!6 GGN CP Anna ,"jtowicz 2007-09-20
26!7 GGN CP 5wona .asik 2007-09-20
26!8 GGN CP Miros8aw 9apalski 2007-09-20
26!9 GGN CP Mari%sz .iotrowicz 2007-09-20
2640 GGN CP Dari%sz ,oOniak 2007-09-20
2641 GGN CP Marta Mendel 2007-09-20
2642 GGN CP 7lbieta .+czar 2007-09-20
264! GGN CP 7lbieta )argo;ska 2007-09-20
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 72
2644 GGN CP F%d*i8a 0r%k 2007-09-20
2645 GGN CP Ma8gorzata Cz%pryn 2007-09-20
2646 GGN CP Alina ,arda 2007-09-20
2647 GGN CP Ma8gorzata 9ie;ko 2007-09-20
2648 GGN CP 5lona $esztak 2007-09-20
2649 GGN CP )eo#ila 9teJ 2007-09-20
2650 GGN CP Anna 0iszko 2007-09-20
2651 GGN CP Filla :ytkowska 2007-09-20
2652 GGN CP 7wa 4odak 2007-09-20
265! GGN CP Dari%sz 4%tkowski 2007-09-20
2654 GGN CP Anna 'arbacz 2007-09-20
2655 GGN CP 7lbieta '%zek 2007-09-20
2656 GGN CP Marzena Caborska 2007-09-20
2657 GGN CP Mieczys8awa Carycta 2007-09-20
2658 GGN CP Maria 0aszcz%k 2007-09-20
2659 GGN CP !an Maz%r 2007-09-20
2660 GGN CP Dan%ta 'r%dzie; 2007-09-20
2661 GGN CP Marek Mlipek 2007-09-20
2662 GGN CP 7wa Majewska 2007-09-20
266! GGN CP 4obert !eleniewski 2007-09-20
2664 GGN CP !"ze# 0a*i;ski 2007-09-20
2665 GGN CP 0rystyna M%sikowska 2007-09-20
2666 GGN CP ,ies8aw ,ilk 2007-09-20
2667 GGN CP 'rzegorz i Ada* Fredo 2007-09-20
2668 GGN CP !olanta 9ikora 2007-09-20
2669 GGN CP &alina Miros8aw 2007-09-20
2670 GGN CP !oanna $%dzy;ska 2007-09-20
2671 GGN CP Miros8aw 98awek 2007-09-20
2672 GGN CP )eresa $rzozowska 2007-09-20
267! GGN CP $arbara .odstawka 2007-09-20
2674 GGN CP )eresa 'ro*adzka 2007-09-20
2675 GGN CP Marzena Makarewicz 2007-09-20
2676 GGN CP 0rzyszto# !ak%bowski 2007-09-20
2677 GGN CP &anna !o;czyk 2007-09-20
2678 GGN CP 7lbieta 4ydzik 2007-09-20
2679 GGN CP Marek $ara;ski 2007-09-20
2680 GGN CP $oena $%dzy;ska 2007-09-20
2681 GGN CP )o*asz Mendel 2007-09-20
2682 GGN CP Ma8gorzata !are*ek 2007-09-20
268! GGN CP Cezary 9ikora 2007-09-20
2684 GGN CP 5rena )%bek 2007-09-20
2685 GGN CP &alina 0osowska 2007-09-20
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 7!
2686 GGN CP &elena Maz%rek 2007-09-20
2687 GGN CP Daniela ,%darska 2007-09-20
2688 GGN CP Anna 0woczko 2007-09-20
2689 GGN CP Anna 0oral 2007-09-20
2690 GGN CP Aleksandra 5wanek 2007-09-20
2691 GGN CP $oena Cda;kowska 2007-09-20
2692 GGN CP 4yszard Drobek 2007-09-20
269! GGN CP Feokadia $an%ca 2007-09-20
2694 GGN CP Marzena 0+pa 2007-09-20
2695 GGN CP $arbara Ada*czyk 2007-09-20
2696 GGN CP $oena $%czkowska 2007-09-20
2697 GGN CP 4yszard &et*an 2007-09-20
2698 GGN CP $arbara 0rawczyk 2007-09-20
2699 GGN CP !oanna $ielecka 2007-09-20
2700 GGN CP !an Flisiak 2007-09-20
2701 GGN CP 7wa 'ajer 2007-09-20
2702 GGN CP !a8oszewska Maria 2007-09-20
270! GGN CP Maria !a*iarczyk 2007-09-20
2704 GGN CP 'rayna 0%=*irek 2007-09-20
2705 GGN CP Maria Fis 2007-09-20
2706 GGN CP 5rena Marz+da 2007-09-20
2707 GGN CP Ma8gorzata .%8a 2007-09-20
2708 GGN CP Maria 4odak 2007-09-20
2709 GGN CP Mieczys8awa 9ka8ecka 2007-09-20
2710 GGN CP 9*olak 0rystyna 2007-09-20
2711 GGN CP Cenobia 9z*it 2007-09-20
2712 GGN CP Alina ,ieczorek 2007-09-20
271! GGN CP 7lbieta ,oOniak 2007-09-20
2714 GGN CP $arbara 0owalczyk 2007-09-20
2715 GGN CP Ma8gorzata 0owalczyk 2007-09-20
2716 GGN CP Dan%ta 0rzeczowska 2007-09-20
2717 GGN CP 0azi*iera Milczoc 2007-09-20
2718 GGN CP Maria .ra*o 2007-09-20
2719 GGN CP Mieczys8awa Mcib%ra 2007-09-20
2720 GGN CP !erzy $orowiec 2007-09-20
2721 GGN CP 0rystyna 'rabowska 2007-09-20
2722 GGN CP 4o*an 'rabowski 2007-09-20
272! GGN CP 'rayna MajewskaD.izo; 2007-09-20
2724 GGN CP &alina Micno 2007-09-20
2725 GGN CP &aenryka Ibik 2007-09-20
2726 GGN CP 7lbieta 4oczon 2007-09-20
2727 GGN CP 7lbieta 4z%cid8o 2007-09-20
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 74
2728 GGN CP Maria 9a*o; 2007-09-20
2729 GGN CP Cenon ,r"blewski 2007-09-20
27!0 GGN CP &alina .izo; 2007-09-20
27!1 GGN CP 0rystyna Adynowska 2007-09-20
27!2 GGN CP 0azi*iera C*ielewska 2007-09-20
27!! GGN CP 5zabela Ciszewska 2007-09-20
27!4 GGN CP 7%geni%sz Czarnica 2007-09-20
27!5 GGN CP Miros8awa D(bska 2007-09-20
27!6 GGN CP &alina D%dziak 2007-09-20
27!7 GGN CP Co#ia D%rakiewicz 2007-09-20
27!8 GGN CP Antoni '%towski, 2007-09-20
27!9 GGN CP &anna !aworska 2007-09-20
2740 GGN CP 'rayna 0arwowska 2007-09-20
2741 GGN CP !anina 0asiczak 2007-09-20
2742 GGN CP Co#ia Fecka 2007-09-20
274! GGN CP !anina Fisiak 2007-09-20
2744 GGN CP $arbara Malec 2007-09-20
2745 GGN CP Maria Marcinkowska 2007-09-20
2746 GGN CP !an%sz 6iezbecki 2007-09-20
2747 GGN CP 4o*an 6owicki 2007-09-20
2748 GGN CP Maria .awelec 2007-09-20
2749 GGN CP 0rystyna .opielarz 2007-09-20
2750 GGN CP Fongina .%calska 2007-09-20
2751 GGN CP Marta 4adaczek 2007-09-20
2752 GGN CP Dan%ta 98%c 2007-09-20
275! GGN CP 7wa 9zawarska 2007-09-20
2754 GGN CP 0azi*iera 9zewczyk 2007-09-20
2755 GGN CP 7lbieta 9zy*anek 2007-09-20
2756 GGN CP 'enowe#a 9zy*anek 2007-09-20
2757 GGN CP $og%*i8a )elicka 2007-09-20
2758 GGN CP 0azi*iera ,ieczorek 2007-09-20
2759 GGN CP F%cyna ,ijka 2007-09-20
2760 GGN CP Cyg*%nt ,i=niewski 2007-09-20
2761 GGN CP $oles8awa ,"jcik 2007-09-20
2762 GGN CP 4o*an ,rona 2007-09-20
276! GGN CP 0atarzyna ,zi(tek 2007-09-20
2764 GGN CP Co#ia Ca*ecka 2007-09-20
2765 GGN CP !an Ca*ecki 2007-09-20
2766 GGN CP 'rayna Casada 2007-09-20
2767 GGN CP 7liza Ci+bowicz 2007-09-20
2768 GGN CP 'rayna Cygo 2007-09-20
2769 GGN CP F%cyna &et*an 2007-09-20
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Arkusz1
Strona 75
2770 GGN CP Co#ia Fr(czek 2007-09-20
2771 GGN CP !aros8aw Mielnik i !oanna MielnikD0iczy;ska 2007-09-20
2772 GGN CP $ronis8awa !aszak 2007-09-20
277! GGN CP 5rena .odg"rniak 2007-09-20
2774 GGN CP Co#ia Dr(g 2007-09-20
2775 GGN CP $oena $ocy;ska 2007-09-20
2776 GGN CP &alina $ereng%t 2007-09-20
2777 GGN CP Andrzej Dadej 2007-09-20
2778 GGN CP &enryka 'a8at 2007-09-20
2779 GGN CP 5rena 0alisz 2007-09-20
2780 GGN CP 0azi*iera 6owicka 2007-09-20
2781 GGN CP 7lbieta <ga 2007-09-20
2782 GGN CP 9zczepan .odkowiak 2007-09-20
278! GGN CP 0azi*ierz 4eliga 2007-09-20
2784 GGN CP $ronis8awa 9ereda 2007-09-20
2785 GGN CP Dan%ta 9taszewska 2007-09-20
2786 GGN CP 0rystyna )repka 2007-09-20
2787 GGN CP )eresa ,awerska 2007-09-20
2788 GGN CP 9te#ania I%biarz 2007-09-20
2789 GGN CP 5rena )r+bska 2007-09-20
2790 GGN CP 9tanis8awa !%=ko 2007-09-20
2791 GGN CP 5rena Foc 2007-09-20
2792 GGN CP !erzy 0a;cz%gowski 2007-09-20
279! GGN CP Alina Iozowska 2007-09-20
2794 GGN CP ,anda Caborek 2007-09-20
2795 GGN CP ,itold 9onnenb%rg 2007-09-20
2796 GGN CP 9tanis8aw $asak 2007-09-20
2797 GGN CP Marian Dajos 2007-09-20
2798 GGN CP F%dwik 0isiel 2007-09-20
2799 GGN CP Antoni 0rz(stek 2007-09-20
2800 GGN CP )o*asz 9ka8ecki 2007-09-20
2801 GGN CP $arbara 9za#ranek 2007-09-20
2802 GGN CP Cbigniew .opielarz 2007-09-20
280! GGN CP 9e#la )eresa 2007-09-20
2804 GGN CP Cyg*%nt 9t+gierski 2007-09-20
2805 GGN CP Dan%ta D%dek 2007-09-20
2806 GGN CP Czes8aw ,rotkowski 2007-09-20
2807 )' A 0azi*ierz Cabros 2007-09-20
2808 Or CP 9towarzyszenie -&alo )aNi/ 7*ilian .asieczny Mwiadczenie %s8%g przewozowyc taks"wka*i 2007-09-21
2809 $K A 2007-09-21
2810 D% CP D4<'M<9) F%belski 9p. C o.o. Andrzej Feniak ?trzy*anie drogowyc obiekt"w inynierskic 2007-09-21
2811 D% CP Carre#o%r .olska 9p. C o.o., Alain 9o%illard 2007-09-21
2812 KP CP $rand 6at%re Access sp. C o.o., Mari%sz .rzyby8 2007-09-21
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
6abycie %dzia8"w .rzedsi+biorstwa .iekarskiego w
F%blinie
Aneks do %*owy 6r @@31'01C.12337 z dnia
12.32.2337 r.
$ank .olska 0asa <pieki 9. A. S o1F%blin Anita
0rawczyk
Aneks 6r H do %*owy o prowadzenie rac%nk"w
bankowyc z dnia 2B.13.233B r.
4ealizacja inwestycji pod nazw( -Centr%*
?s8%gowoD&andlowe/ przy al. ,itosa B
,ykonanie identy#ikacji wiz%alnej Kcorporate
identityL
Arkusz1
Strona 76
281! $R% D 0rzyszto 9k%pie;ski 2007-09-21
2814 $R% D &enryk 9eroka 2007-09-21
2815 $R% D F%dwik 'awro;ski 2007-09-21
2816 $R% D )ade%sz 9obieszek 2007-09-21
2817 $R% D 4yszard 9zczygie8 2007-09-21
2818 $R% D .iotr Dy**el 2007-09-21
2819 $R% D )o*asz .an#il 2007-09-21
2820 Or ' Ma8gorzata MacDD%dek 2007-09-21
2821 S) CP 7rwin 9obiec .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-09-25
2822 S) CP $ernard <biado <colece .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-09-25
282! Or CP Corganizowanie i obs8%ga i*prezy t%rystycznej 2007-09-25
2824 Or ' 0atarzyna Fipert 2007-09-25
2825 GK CP 0<MD70< 9p. C o.o., ,ojciec F%tek 2007-09-25
2826 GK CP 0<MD70< 9p. C o.o., ,ojciec F%tek 2007-09-25
2827 GK CP 2007-09-25
2828 G% CP 7lbieta $oczkowska 2007-09-25
2829 G% CP Maria Monies 2007-09-25
28!0 G% CP 2007-09-25
28!1 G% CP 'alaktyka s.c. 2007-09-25
28!2 G% CP Maria 9ackleton 2007-09-25
28!! G% CP 0rzyszto# .anecki 2007-09-25
28!4 G% CP &alina 0ie8czewska 2007-09-25
28!5 G% A Marek CdebW 7dyta Milczarek Aneks do %*owy z dnia 2@.31.233B r. 2007-09-25
28!6 'SS D Agnieszka FalikD0orze; 2007-09-25
28!7 S) CP 0olejowy 0l%b 9portowy 9G'6AI 0azi*ierz .ersona 2007-09-25
28!8 S) CP 0l%b 9portowy $?D<,FA65 0rzyszto# <kapa 2007-09-25
28!9 S) CP 2007-09-25
2840 S) CP Miejski 0l%b 9portowy 9)A4). ,itold Czarnecki <rganizacja zawod"w sportowyc 2007-09-25
2841 SIR CP 56)74$?D 9p. C o.o., ,itold Matacz 2007-09-25
2842 GK CP 2007-09-26
284! SIR CP 2007-09-26
2844 SIR CP )4A9AD?s8%gi .rojektowa, !erzy 0alisz%k 2007-09-26
2845 Or CP !erzy <strowski 2007-09-26
2846 Or CP 'rzegorz Alinowski 2007-09-26
2847 'SS ' 7M0AD.4799, Mari%sz 'iezek 2007-09-26
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
.rzygotowanie i wyg8oszenie prelekcji podczas
%roczystej sesji 4ady Miasta F%blin w dni% 23
wrze=nia 2337 r.
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z realizacj(
b%det% w zakresie zada; $i%ra 0adr w
Departa*encie .rezydenta
9?.74D)4AM. $i%ro ?s8%g )%rystycznyc i
0%lt%ralnyc Andrzej !eewski
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
?twardzenie gr%nt% na c*entarz% ko*%nalny* przy
%l. Droga M+czennik"w Majdanka
4e*ont alejek na c*entarz% ko*%nalny* przy %l.
Droga M+czennik"w Majdanka oraz wojskowo
ko*%nalny* przy %l. $ia8ej
MA,A4 .racownia ?s8%g 5nwestycyjnyc, 4yszard
Maz%rek
,ykonanie dok%*entacji projektowej na wykonanie
re*ont"w ci(g"w ko*%nikacyjnyc i plac"w na
terenie <grod% 9askiego
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,yynnej z przeznaczenie* na
parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Fipi;skiego z przeznaczenie*
pod ziele; przydo*ow(
)A09D974,59 s.c. $i%ro 4zeczoznawc"w i ?s8%g
5nwestycyjnyc, Mieczys8aw 9%wa8a
,ykonanie oraz przekazanie operat"w
szac%nkowego dzia8ki po8oonej przy %l.
Abra*owickiej
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy al. 9p"8dzielczo=ci .racy z
przeznaczenie* pod kiosk andlowy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. D%dzi;skiego z przeznaczenie*
pod ziele; przydo*ow(
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Ci"8kowskiegoo z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 4oz*arynowej z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
4ealizacja progra*"w pro#ilaktycznyc i
przedsi+wzi+J dla *8odziey, na%czycieli i rodzic"w
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
9towarzyszenie 0%lt%ry Fizycznej AC9 0l%b
Mrodowiskowy o1F%blin, 0rzyszto# Cabrowski
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
,ykonanie %*ocnienia skarpy sk8adowiska
odpad"w ko*%nalnyc w 4okitnie
Seolia )ransport .odkarpacie 9p. C o.o., &alina
0rasowska
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., 0rystyna 4ewkowska
<pracowanie koncepcji k8adki dla pieszyc w ci(g%
%l. ,iad%kt w rejonie skrzyowania z %l. Agatow(
<pracowanie koncepcji %l. 6adbystrzyckiej na
odcink% od %l. '8+bokiej do %l. Cana
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
4ealizacja projekt% pro#ilaktycznego pod as8e*
-Fepiej w pi8k+ graJ, ni paliJ, piJ i JpaJ/
Arkusz1
Strona 77
2848 )' CP 4o*an 0oz8owski, 2007-09-26
2849 R" CP 7Pent 9t%dio, 4a#a8 D(browski 2007-09-26
2850 Or ' Marta )odorowska 2007-09-26
2851 %OPR CP ,ojewoda F%belski, ,ojciec :%kowski 2007-09-26
2852 %OPR CP ,ojewoda F%belski, ,ojciec :%kowski 2007-09-26
285! %OPR CP ,ojewoda F%belski, ,ojciec :%kowski 2007-09-26
2854 %OPR CP ,ojewoda F%belski, ,ojciec :%kowski 2007-09-26
2855 %OPR CP ,ojewoda F%belski, ,ojciec :%kowski 2007-09-26
2856 KP D Sitaliy .adalka 2007-09-27
2857 KP D 4enata $ara;ska ,ykonanie rekla*yDprezentacji *%lti*edialnej 2007-09-27
2858 KP D 0rzyszto# $%tryn Monta i de*onta stanowiska targowego 2007-09-27
2859 KP D Mari%sz Fepionka Monta i de*onta stanowiska targowego 2007-09-27
2860 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-09-27
2861 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-09-27
2862 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-09-27
286! SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-09-27
2864 IN CP ?s8%gowy Cak8ad Marek ,o8osi;ski ,ykonanie o=wietlenia drogowego %l. .latanowej 2007-09-27
2865 IN CP ,ykonanie o=wietlenia drogowego %l. 9kalistej 2007-09-27
2866 SIR CP 2007-09-27
2867 R$ CP 2007-09-27
2868 G% CP Mica8 Misztal 2007-09-27
2869 G% CP A%toD.arkDCarreN $oena 0%na 2007-09-27
2870 G% CP ,ies8aw 4ak 2007-09-27
2871 )' CP Marek i 7wa 0onowa8ek 2007-09-28
2872 KP P F%ndacja M%zyka 0res"w Monika Ma*i;ska 2007-09-28
287! KP D !an $ernard 2007-09-28
2874 KP D )atiana 9opi8ka 2007-09-28
2875 KP D !elena !oPanoPic 2007-09-28
2876 KP D ,8adi*ir 5wanoP 2007-09-28
2877 KP D 7wa 'rocowska 2007-09-28
2878 KP D 7senija $essonoPa 2007-09-28
2879 KP CP 2007-09-28
2880 SIR CP 2007-09-28
2881 SIR CP 2007-09-28
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rod%kcja *ateria8% radiowego oraz telewizyjnego
zwi(zanyc z wdroenie* projekt% -F%blin Miasto
,iedzy/
<bs8%ga tecnicznoDorganizacyjna zespo8%
przygotow%j(cego wdroenie syste*% zarz(dzania
jako=ci(
.rzekazanie =rodk"w z rezerwy celowej b%det%
pa;stwa %dzielonej na do#inansowanie zadania pn.
.lac"wka <piek%;czoD,ycowawcza przy %l.
0os*ona%t"w E1
.rzekazanie =rodk"w z rezerwy celowej b%det%
pa;stwa %dzielonej na do#inansowanie <=rodka
,sparcia MD9 -4oztocze/ przy %l. ,allenroda 2A
.rzekazanie =rodk"w z rezerwy celowej b%det%
pa;stwa %dzielonej na do#inansowanie zadania pn.
<si(ganie standard"w w Do*% .o*ocy 9po8ecznej
-$etania/D zak%p wyposaenia
.rzekazanie =rodk"w z rezerwy celowej b%det%
pa;stwa %dzielonej na do#inansowanie zadania pn.
<si(ganie standard"w w Do*% .o*ocy 9po8ecznej
przy %l. 0os*ona%t"w 7H
.rzekazanie =rodk"w z rezerwy celowej b%det%
pa;stwa %dzielonej na do#inansowanie zadania pn.
<si(ganie standard"w w Do*% .o*ocy 9po8ecznej
,. Micelisowej > zak%p i *onta plat#or* dla os"b
niepe8nosprawnyc
,ykonanie t8%*acze; konsek%tywnyc z i na j+zyk
%krai;ski oraz z i na j+zyk rosyjski
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 6adbystrzyckiej 7
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 6adbystrzyckiej A
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 6adbystrzyckiej E
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 6adbystrzyckiej @
?s8%gowy Cak8ad 5nstalatorstwa 7lektrycznego,
Marek ,o8osi;ski
A4C<67F $i%ro .rojekt"w 9p. C o.o., 7wa
FebiedzkaD6owakowska
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
przeb%dowy sieci kanalizacji deszczowej przy %l.
:elaznej
Cak8ad .rojektowania, 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego, 7%geni%sz !"ze#cz%k
,ykonanie projekt% b%dowlano wykonawczego oraz
dok%*entacji kosztorysowej na roboty re*ontowe
w b%dynk% Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r 4
przy %l. )%*idajskiego Ba
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. D%dzi;skiego z przeznaczenie*
pod ziele; przydo*ow(
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. !ana .aw8a 55 z przeznaczenie*
na parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 6arcyzowej z przeznaczenie*
pod %prawy polowe
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
?zyskanie przez Miasto F%blin tyt%8%
wsp"8organizatora -Q Mi+dzynarodowej Fetniej
9zko8y M%zyki )radycyjnej/
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
.rzygotowanie i realizacja 13 dniowego warsztat%
*%zycznego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9.A., Andrzej
0%cciak
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenia %s8%g
przesy8owyc
A.4< 9p. C o.o. .rzedsi+biorstwo .rojektowania i
4ealizacji 5nwestycji, $oles8aw 4adzie;ciak
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
*odernizacji sieci wodoci(gowej na terenie osiedla
Coiny
F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. C o.o., Andrzej
0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
Arkusz1
Strona 78
2882 Or CP Mari%sz Ciastoc 2007-09-28
288! KP CP 2007-09-28
2884 Or ' Marianna D%da 2007-10-01
2885 Or CP Dari%sz !aci*owicz 2007-10-01
2886 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A. Miros8aw 9oko8owski .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2887 GK CP 0<MD70< 9p. C o.o., ,ojciec F%tek .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2888 GK CP 0<MD70< 9p. C o.o., ,ojciec F%tek .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2889 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A., Miros8aw 9oko8owski .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2890 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A., Miros8aw 9oko8owski .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2891 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A., Miros8aw 9oko8owski .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
2892 GK CP .odstawianie i opr"nianie koszy %licznyc 2007-10-01
289! 'SS D $8aej 'awro;ski 2007-10-01
2894 Or CP Dostawa na potrzeby ?M sza# *etalowyc 2007-10-01
2895 $K A 2007-10-01
2896 S) CP 2007-10-01
2897 SIR A .rojektowanieD6adzory, ,ies8aw 0r"l 2007-10-01
2898 Or ' 7wa Cab8ocka 2007-10-01
2899 Or ' 2007-10-01
2900 Or ' Anna 0%=*ierz 2007-10-01
2901 G% CP 2007-10-01
2902 SIR CP $%dowa sieci wodoci(gowej w %l. 'renadier"w 2007-10-01
290! SIR P 2007-10-01
2904 SIR CP .rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. 'rygowej 2007-10-01
2905 SIR CP 2007-10-01
2906 Or CP ,76A, $eata )%rek 2007-10-01
2907 G% CP Andrzej F%lis, Mieczys8aw $iszkont 2007-10-02
2908 G% CP 7wa 4"nowicz 2007-10-02
2909 G% CP Maria 0os%b%cka 2007-10-02
2910 I) CP 2007-10-02
2911 KP CP Maksy*ilian 0owalski 9tworzenie *%zyki do spektakl% -Fizystrata/ 2007-10-02
2912 Or CP )o*asz 4adzikowski 2007-10-02
291! Or CP Ma8gorzata Iobodzi;ska 2007-10-02
2914 SIR CP ?s8%gi .rojektowe w $%downictwie 'rayna 0wiek 2007-10-02
2915 SIR CP $%dowa sieci wodoci(gowej w %l. 0o8aczkowskiego 2007-10-02
2916 SIR CP 2007-10-02
2917 SIR P F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. C o.o., !olanta !a;czak 2007-10-02
2918 Or CP Arciw%* .a;stwowe, .iotr Dy**el 2007-10-02
2919 GGN CP ?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, Marian 6ykiel 2007-10-0!
2920 GGN CP 2007-10-0!
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
Corporate .ro#iles Cons%lting 9p. C o.o., .awe8
0astory
,ykonanie projekt% -a%dyt% strategii ko*%nikacji i
pro*ocji dla *iasta F%blin/
.rowadzenie spraw zwi(zanyc ze =wiadczenie*
%s8%g *edycznyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
0onsorcj%*R M.< 95)A F%blin 9.A., Miros8aw
9oko8owskiW 0<MD70< 9p. C o.o., ,ojciec F%tek
.rzeprowadzenie szkolenia dla os"b zaj*%j(cyc
si+ proble*atyk( %zalenienia od alkool%
M745,A s.j., .awe8 Filipi%k
$ank .olska 0asa <pieki 9. A. S o1F%blin %l. Anita
0rawczyk
Aneks 6r A do %*owy o prowadzenie rac%nk"w
bankowyc z dnia 1H.3A.2337 r.
9towarzyszenie M8odzieowy 0l%b 9portowy S5056'D
F?$F565A60A, Cbigniew 'rzesiak
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
Aneks nr 1 do %*owy 6r 22BA19541C.12337 z dnia
@1.37.2337 r.
9prz(tanie po*ieszcze; w b%dynkac ?rz+d%
Miasta F%blin
Anna 9cesny
9prz(tanie po*ieszcze; w b%dynkac ?rz+d%
Miasta F%blin
9prz(tanie po*ieszcze; w b%dynkac ?rz+d%
Miasta F%blin
'aleria ,olska s.c.
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,olskiej z przeznaczenie* na
parking, zjazd do parking% i teren zielony
Carz(d ,sp"lnoty Mieszkaniowej )eresa '(sak
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
9po8eczny 0o*itet $%dowy codnika po*i+dzy al.
0ra=nick( a %l. 4o*anowskiego, Cyg*%nt ,rona
$%dowa codnika po*i+dzy al. 0ra=nick( a %l.
4o*anowskiego
,ykonanie, dostawa i zainstalowanie *ebli
bi%rowyc
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. )y*iankowa z przeznaczenie*
na parking strzeony
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 'ospodarczej z przeznaczenie*
pod kiosk andlowy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,alecznyc z przeznaczenie*
pod kiosk andlowy
,ojew"dzki <=rodek 5n#or*atyki )$D Cbigniew
Mci%bak
,ykonanie =wiadczenia %s8%g serwisowyc w
zakresie oprogra*owania do obs8%gi ewidencji
l%dno=ci
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
<pracowanie akt%alizacji projekt% b%dowlanoD
wykonawczego na zagospodarowanie teren% przy
%l. !anowskiej 7B
9po8eczny 0o*itet $%dowy 9ieci ,odoci(gowej w
%l. 0o8aczkowskiego .awe8 $odio
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
o1F%blin, !erzy 7kiert
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
na b%dow+ %l. Do*eyki na odcink% od %l.
Dia*entowej do %l. ,apowskiego
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
,ykonanie %s8%gi konserwacji 1@3 szt. 0si(g
?rz+d% 9tan% Cywilnego w F%blinie
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek przy %l. ,eso8ej i Fotniczej
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, Andrzej
9zy*czyk
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek przy %l. 0ra;cowej, D8%giej i
4obotniczej
Arkusz1
Strona 79
2921 GGN CP 2007-10-0!
2922 IN A 2007-10-0!
292! SIR CP Centr%* Cana 9p. C o.o., !aros8aw Mianowany 2007-10-0!
2924 SIR CP 2007-10-0!
2925 SIR CP 2007-10-0!
2926 SIR CP 2007-10-0!
2927 SIR CP )?470 !?65<4, $artosz )%rek 2007-10-0!
2928 SIR CP .&? &7F5<9, ,alde*ar ,yszogrodzki 2007-10-0!
2929 O+ A D56'< s.c., Anna Ma*carz 2007-10-04
29!0 O+ CP D56'< s.c., Anna Ma*carz 2007-10-04
29!1 O+ CP Cir%rgia Drzew, Marta 0a8%niacka 2007-10-04
29!2 O+ CP Cir%rgia Drzew, Marta 0a8%niacka 2007-10-04
29!! R$ CP )74M<C&7M 9p. C o.o., Czes8aw $yczek 2007-10-04
29!4 R CP ,itold ,ojtaszko 2007-10-04
29!5 R CP Andriy .aPlysyn 2007-10-04
29!6 O+ CP 2007-10-04
29!7 O+ CP 2007-10-04
29!8 O+ CP 2007-10-04
29!9 SIR CP 7M5 .l%s s. j., Maciej Dobrowolski 2007-10-04
2940 SIR CP Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc, ,ies8aw Mar%szak 2007-10-04
2941 KP CP 2007-10-04
2942 KP CP 2007-10-04
294! KP CP 2007-10-04
2944 KP P Centr%* 0%lt%ry, Aleksander 9zpect 2007-10-04
2945 KP CP 0oziara )ararara, !aros8aw 0oziara 2007-10-04
2946 KP A D$9 9yste*, I%kasz 0orol 2007-10-04
2947 KP D Dari%sz D(browski ,yst+p artystyczny zespo8% Claribel 2007-10-04
2948 KP ' .awe8 $obcz%k 2007-10-04
2949 K0 A 2007-10-04
2950 K0 A 2007-10-04
2951 IN CP 9TF 9p. z o. o., Marian 9k%li*owski 2007-10-05
2952 SIR A 2007-10-05
295! SIR CP .4<FA$ s. c., 7dward Flak 2007-10-05
2954 G% CP )eodozja 9%ra 2007-10-05
2955 G% CP 9p"8dzielnia Mieszkaniowa CC?$G, 4yszard $%rski 2007-10-05
2956 G% CP 2007-10-05
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, Marta
!astrz+bska
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej stan%
prawnego dzia8ek przy %l. Dia*entowej,
Mwi+tocowskiego i 5nynieryjskiej
.rzedsi+biorstwo $%dowlane -$?D<M/ s.j. !"ze# i
Feszek 0rzysiak
Aneks nr 1 do %*owy nr HB@19541C.1233B z dnia
21.3A.2337 r.
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno &andlowe, 7dward
Fe;cz%k
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno &andlowe, 7dward
Fe;cz%k
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej
0onsorcj%*R 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t
Drogowyc 9p. C o.o., 0CA .rzedsi+biorstwo
A%to*atyki i )eleko*%nikacji 9.A., !erzy .odstawka
4oboty %z%pe8niaj(ce na inwestycji realizowanej p.n.
-.rzeb%dowa skrzyowania .lac $ycawskiD
0%nickiegoD,olskaD1Dgo Maja w F%blinie wraz z
in#rastr%kt%r(/
,ykonanie sieci wodoci(gowej i kanalizacji
sanitarnej w %l. 0rze*ionkiDbocznej
,ykonanie instalacji 4)S w b%dynk% ko*%nalny*
6r przy %l. Do=wiadczalnej
Aneks nr 1 do poroz%*ienia nr 114H1<M1.12337 z
dnia 1E.3B.2337 r.
.rowadzenie i ad*inistrowanie 9croniska dla
$ezdo*nyc Cwierz(t przy %l. Metal%rgicznej E
,ykonanie opracowania progra*% rewitalizacji
zieleni znajd%j(cej si+ na terenie skwer% .ana
)ade%sza
,ykonanie ekspertyzy dendrologicznej stan%
zdrowotnego drzew rosn(cyc na terenie .lac%
Fitewskiego oraz wy*iany drzewostan% rosn(cego
w pasie drogowy* %l. 0ap%cy;skiej
Modernizacja krytej p8ywalni w b%dynk% 9zko8y
.odstawowej 6r @3 przy %l. 6a8kowskic 113
,ykonanie t8%*acze; tre=ci do p%blikacji
pro*ocyjnej z j+zyka polskiego na j+zyk angielski
)8%*aczenie konsek%tywne z j+zyka %krai;skiego
na j+zyk polski i z j+zyka polskiego na j+zyk
%krai;ski warsztat"w szkoleniowyc na ?krainie
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
Dotacja na do#inansowanie zadania p.n. 6asadzenia
zieleni wysokiej i krzew"w na terenie *iasta F%blin
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
Dotacja na do#inansowanie zadania p.n. 4atowanie
l%belskic kasztanowc"w przed inwazj( szrot"wka
kasztanowcowiaczka
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
Dotacja na do#inansowanie zadania p.n. 4ealizacja
zada; ekologicznyc w 9zkole .odstawowej 6r @A i
'i*nazj%* 6r 1
,ykonanie dostawy i *onta% skrzynek pocztowyc
oddawczyc do b%dynk% *ieszkalnego na osiedl%
Felin przy %l. C. A%g%sta 6r 7
,ykonanie odtworzenia nawierzcni z *ieszanki
as#alt% lanego oraz zasypania wykop"w piaskie*
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenia %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenia %s8%g
przesy8owyc
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenia %s8%g
przesy8owyc
,sp"8praca w zakresie organizacji i*prezy
pro*ocyjnej
,ykonanie projekt% billboard% F%blinD7%ropejska
9tolica 0%lt%ry 231B
Aneks 6r 1 do %*owy 6r 1BAE10.11D12337 z dnia
1E.3B.2337 r.
)ransport, *onta i de*onta wystawy .lany i
widoki F%blina
4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa M<)<4,
!an%sz 9zaco;
Aneks nr @ do %*owy 6r 2321,991C.12337 zawartej
w dni% 3H.32.2337 r.
4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa M<)<4,
!an%sz 9zaco;
Aneks 6r 2 do %*owy 2321,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
$%dowa =cieki rowerowej na odcink% od *ost"w
na rzece $ystrzycy w ci(g% %l. Me8giewskiej do %l.
Cawilcowej
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., 0rystyna 4ewkowska
Aneks nr 1 do %*owy 6r 2EE19541C.12337 z dnia
14.32.2337 r.
,ykonanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego na
b%dow+ %l. 4oztocze
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 9ierpi;skiego1Ca*eno#a z
przeznaczenie* na dojazd i zaplecze b%dowy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,iklinowej z przeznaczenie* na
parking og"lnodost+pny
Fir*a ,ierzcowscy s.c., Fidia i !an%sz
,ierzcowscy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Me8giewskiej z przeznaczenie*
na teren zielony towarzysz(cy $%dynkowi -Dworek
'ra##a/
Arkusz1
Strona 80
2957 G% CP Anna i .iotr .rzyweccy 2007-10-05
2958 G% CP Anna i !an 6astaj 2007-10-05
2959 G% CP Miejski 0l%b 9portowy 9)A4) ,itold Czarnecki 2007-10-05
2960 'SS A 20070-10-05
2961 R$ CP .5<)47Q ..,., .iotr $anac 2007-10-08
2962 )' CP Cbigniew Dani8owski 2007-10-08
296! $K A Aneks nr 1 do %*owy z dnia 2B.13.233B r. 2007-10-08
2964 Or CP .iotr 4%baj A%toDF%N 0ozak Ma8gorzata 0ozak 6aje* *iejsca i powierzcni na tablic+ rekla*ow( 2007-10-08
2965 R$ CP 7FD.ro $i%ro .rojektowe !an%sz ,(do8owski 2007-10-08
2966 KP D $artosz Decnik <degranie roli kozio8kaD*askotki Miasta F%blin 2007-10-08
2967 KP CP 2007-10-08
2968 KP CP Filar*onia i*. &. ,ieniawskiego, Miros8aw Cio*ek 2007-10-08
2969 KP CP ,sp"8praca w celac pro*ocyjnyc Miasta 2007-10-08
2970 R$ A 70$?D 9p. z o. o., ,ies8aw 4ogala 2007-10-09
2971 SIR CP 2007-10-09
2972 SIR A .4<FA$ s. c., 7dward Flak 2007-10-09
297! SIR A Aneks nr 1 do %*owy z dnia 14.3B.2337 r. 2007-10-09
2974 SIR CP .rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. .odle=nej 2007-10-09
2975 G% CP Dari%sz $artoszcze 2007-10-09
2976 GK CP 9.C 569A6, Feszek $at 2007-10-09
2977 Or A Arciw%* .a;stwowe, .iotr Dy**el Aneks nr 1 do %*owy z dnia 2E.3B.2337 r. 2007-10-09
2978 SA ' Miko8aj 4ogowski 2007-10-10
2979 G% CP 2007-10-10
2980 Or CP <=rodek Medycyny DM. 9p. z o. o., !erzy .ortka 2007-10-10
2981 'SS A FA6C7) 9p. z o. o., Monika Da;ko 2007-10-10
2982 GK CP 9.C 569A6, Feszek $at 2007-10-10
298! GK CP ?trzy*anie #ontann i po*powni 2007-10-10
2984 'SS A FA6C7) 9p. z o. o., Monika Da;ko 2007-10-10
2985 'SS A FA6C7) 9p. z o. o., Monika Da;ko 2007-10-10
2985A 'SS A <=rodek Medycyny DM. 9p. z o. o., !erzy .ortka 2007-10-10
2986 IN CP 2007-10-10
2987 )' CP 7Q.4799$?9 s. c., )o*asz '%cwa 2007-10-10
2988 )' A Cezary Carzycki 2007-10-10
2989 SIR CP ,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. Araszkiewicza 2007-10-10
2990 SIR CP 56:D,<DD$?D, Mieczys8aw 9zopa 2007-10-10
2991 O+ CP 7F70)4<D974,59, 'rzegorz ,8osek 2007-10-10
2992 GK CP 9.C 569A6, Feszek $at 2007-10-10
299! R CP 2007-10-11
2994 SIR CP ?twardzenie -kor(/ #rag*ent% %l. 4%dnickiej 2007-10-11
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 98awinkowskiej z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. &arcerskiej z przeznaczenie*
pod ziele; przydo*ow(
<ddanie w dzieraw+ nier%co*o=ci po8oonej przy
al. .i8s%dskiego 22
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59, $arbara $ojkoD0%lpa
Aneks nr 1 do %*owy 6r 1@111,991C.12337 z dnia
37.3E.2337 r.
4e*ont po*ieszcze; pod #%nkcj+ $i%ra <bs8%gi
Mieszka;c"w przy %l. 0leeberga 12a
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
$ank .olska 0asa <pieki 9. A. S o1F%blin Anita
0rawczyk
,ykonanie projekt% b%dowlanego wykonawczego
o=wietlenia ci(g"w ko*%nikacyjnyc w b%dynk% ?M
przy %l. ,ieniawskiej 14
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenia %s8%g
przesy8owyc
,ynaj+cie po*ieszcze; Filar*onii sali
koncertowej w cel% zorganizowania i*prezy
okoliczno=ciowej
Centr%* 9zt%ki ,sp"8czesnejDCa*ek ?jazdowski,
,ojciec 0r%kowski
Aneks nr 1 do %*owy 6r 2141<r1C.12337 z dnia
32.32.2337 r.
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o.,0rystyna 4ewkowska
,ykonanie projekt% b%dowlanego i wykonawczego
kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
po8%dniowej cz+=ci os. ,+glinek
Aneks nr 1 do %*owy 6r 2@@19541C.12337 z dnia
37.32.2337 r.
F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. C o.o., F%blin Andrzej
0%cciak
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. .owsta;c"w Ml(skic z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
$%dowa dw"c st%dni c8onnyc na c*entarz%
wojskowo ko*%nalny* przy %l. $ia8ej
9prz(tanie po*ieszcze; w lokal% przy %l. !astrz+biej
@
<=rodek $ra*a 'rodzka > )eatr 66, )o*asz
.ietrasiewicz
?yczenie do bezp8atnego %ywania po*ieszczenia
przy 4ynk% H
6aje* lokal% w b%dynk% <=rodka Medycyn przy %l.
Me8giewskiej 71A
Aneks do %*owy 6r 212E1C991C.12337 z dnia
2@.37.2337 r.
?trzy*anie i konserwacja row"w odwadniaj(cyc
oraz row"w i %rz(dze; *elioracyjnyc w .ark%
F%dowy*
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i 0analizacji
9p. C o.o., )ade%sz Fija8ka
Aneks do %*owy nr 21271C991C.12337 z dnia
2@.37.2337 r.
Aneks do %*owy nr 212B1C991C.12337 z dnia
2@.37.2337 r.
Aneks do %*owy nr 23@B1C991C.12337 z dnia
2@.37.2337 r.
0onsorcj%*R 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t
Drogowyc 9p. C o.o., .rzedsi+biorstwo 4ob"t
DrogowoDMostowyc 9. A., M<)AD76'5F .olska 9.
A., Ada* .odstawka
$%dowa 8(cznic w+z8a drogowego %l.
.oniatowskiego
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Aneks do %*owy @2B41'01C.1233B z dnia
23.12.233B r.
Cak8ad 4ob"t 5nynieryjnoD$%dowlanyc Aleksander
,(sik
$%dowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
dzielnicy ,+glin .8d.
0onserwacja tecniczna central wentylacyjnyc i
instalacji lektrycznej
,ykonanie przy8(czy kanalizacji deszczowej na
skrzyowani% %l. Magnoliowa i $azylian"wka
0o*itet ,ykonawczy Miejskiej 4ady I%cka, $ogdan
9zybaW 0o*itet ,ykonawczy Miejskiej 4ady Fwowa,
Andrij 9adowyW 0o*itet ,ykonawczy Miejskiej rady
5wanoDFrankowska, ,iktor An%szkewycz%s
,sp"8praca partnerska przy realizacji projekt%
9trategia ,sp"8pracy )ransgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrakowsk
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o. o., !erzy .odstawka
Arkusz1
Strona 81
2995 GK CP 4e*ont al. ,itosa 2007-10-11
2996 O+ D Mica8 Mica8kiewicz 2007-10-11
2997 O+ D 4yszard ,i=niewski 2007-10-11
2998 KP D I%kasz Fedorowicz <pracowanie gra#iczne oprawy artystycznej wystawy 2007-10-11
2999 KP CP CAi09, 'rayna 9iedlaczekDAda*cz%k 2007-10-11
!000 R$ A 7DAC& .. &. ?. 9p. z o. o., !an 9tarownik 2007-10-11
!001 G% A &enryk 0ob%s, W Marek 0ozio8 Aneks do %*owy z dnia 17.3E.2337 r. 2007-10-11
!002 G% CP ?99 F.4<. .<FA6D K2L 9p. z o. o., 2007-10-11
!00! )' A 7dward 0%Oniewski, 2007-10-11
!004 G% A 4obert 98o*ka Aneks do %*owy z dnia 2A.3B.2337 r. 2007-10-12
!005 O# CP C<4AFD)<?4 2007-10-12
!006 Or D $arbara Daniel%k 2007-10-12
!007 Or D Anna .iasecka 2007-10-12
!008 )' CP Marian $ary8ka 2007-10-15
!009 R CP &otel i 4esta%racja Ca*panile <rganizacja nocleg% i wyywienia dla A os"b 2007-10-15
!010 GK CP 9.C 569A6 Feszek $at Monta zdroj% %licznego przy %l. ,8o=cia;skiej 2007-10-15
!011 O+ CP 0o*enda 9tray Miejskiej Miasta F%blin $ezp8atne %ywanie 8odzi C 4BE )rader 2007-10-15
!012 'SS A <=rodek Feczenia ?zalenie;, 7lbieta 0i#ner 2007-10-15
!01! G% A Carz(d 6ier%co*o=ci 0o*%nalnyc, &enryk Iacek Aneks do %*owy z dnia @3.11.2334 r. 2007-10-15
!014 R CP 4esta%racja Magia, Czes8awa 0owalska <rganizacja wyywienia dla 1@ os"b 2007-10-16
!015 GK CP 56)74$?D 9p. C o.o., ,itold Matacz 2007-10-16
!016 SIR CP 2007-10-16
!017 SIR A 56:G65745A .4< 70< 9p. z o. o., 4yszard 0alicki 2007-10-16
!018 Or CP .CMot 9p. z o. o., !acenty Majcer 2007-10-16
!019 R$ CP A4$7) 9p. z o. o., 4obert 0ielec 2007-10-16
!020 SIR A ?s8%gi 5nwestycyjne, 0rystyna .inkiewicz 2007-10-16
!021 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-10-16
!022 R CP Minister 9praw Cagranicznyc, !erzy .o*ianowski 2007-10-16
!02! GK CP 4e*ont %l. 0iep%ry 2007-10-16
!024 O+ CP 2007-10-16
!025 KS A 9M i*. ,. C. 6a8kowskic, Anna <strowska 2007-10-17
!026 S) CP 9.<4)D974,AC& 9p. z o. o., Marek 9erwac 2007-10-17
!027 KD CP 2007-10-17
!028 GK CP M.< 95)A F%blin 9.A., Miros8aw 9oko8owski ,yw"z nieczysto=ci sta8yc z kontener"w 0.D7 2007-10-17
!029 Or CP A?)<DFA0, $ronis8aw Fig%rniak 2007-10-17
!0!0 SIR ( 2007-10-17
!0!1 SIR ( )eodora i ,ies8aw 'ajos, 0rzyszto# 'ajos 2007-10-17
!0!2 SIR CP ,A4$?D 9. A., .awe8 5gnacok 2007-10-17
!0!! KP D ,ojciec $onowicz, 2007-10-17
!0!4 KP D )o*asz 4"ycki, 2007-10-17
!0!5 KP D !acek '%torow 2007-10-17
0onsorcj%*R 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t
Drogowyc 9p. C o.o., Ada* .odstawka
,ykonanie analizy ce*icznej osad"w dennyc ze
Cbiornika Ce*borzyckiego
<znaczenie poje*no=ci sorpcyjnej osad"w
wzgl+de* #os#oran"w K7.CD3L w Cbiornik%
Ce*borzycki*
?*owa licencyjnaDjednorazowa na p%bliczne
wykonanie %twor"w
Aneks do %*owy nr 21E1<r1C.12337 z dnia
3A.32.2337 r.
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Cana z przeznaczenie* na
dojazd do cz+=ci parkingowej b%dynk% %s8%gowoD
bi%rowego
Aneks do %*owy 6r 144B1'01C.12337 z dnia
3B.3B.2337 r.
Corganizowanie wycieczki dla %czni"w spo8eczno=ci
ro*skiej
.rzeprowadzenie szkolenia dla dw"c os"b
niepe8nosprawnyc
.rzeprowadzenie szkolenia dla dw"c os"b
niepe8nosprawnyc
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Aneks do %*owy E3B1,991C12337 z dnia 12.3@.2337
r.
.rzeb%dowa trakcji trolejb%sowej na skrzyowani%
%l.R Filaret"w i '8+bokiej
F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. C o.o., Andrzej
0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
Aneks nr 1 do %*owy 6r 22441561C.12337 z dnia
12.37.2337 r.
,ynaje* dw"c lokali %ytkowyc w b%dynk% przy
%l. .r%sa H
.rzystosowanie b%dynk% dla os"b
niepe8nosprawnyc oraz wy*og"w p.po. i
ter*o*odernizacja b%dynk% 5nternat% 9pecjalnego
<=rodka 9zkolnoD,ycowawczego dla Dzieci i
M8odziey 6ies8ysz(cej i 98abos8ysz(cej przy %l.
.ogodnej E4
Aneks nr 2 do %*owy 6r 223119541C.1233B z dnia
3B.13.233B r.
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 4ozstajnej 1
Dotacja na realizacj+ projekt% po*ocowego pod
nazw( 9trategia wsp"8pracy transgranicznej F%blinD
I%ckDFw"wD5wanoDFrankowsk
F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9. A.,
,ies8aw Ada*czyk
Agencja <crony Mienia .<FD6A' 9p. z o.o., !erzy
Cyg*%nd
<crona obiekt% 9cronisko dla bezdo*nyc
zwierz(t
Aneks 6r 2 do %*owy nr 23E1,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
Dostawa %rz(dze; i sprz+t% sportowego oraz
*onta gara% najazdowego na zeskok do skok%
wzwy
9?.74D)4AM. $i%ro ?s8%g )%rystycznyc i
0%lt%ralnyc, Andrzej !eewski
Corganizowanie i obs8%ga i*prezy t%rystycznej
F%blinD.ragaDF%blin
6aje* lokal% %ytkowego w b%dynk% przy %l.
,ertera 1
Aniela i 5rene%sz )o*czyk, Magdalena Fipa, )eresa
9zy*a;ska
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,ykonanie rob"t b%dowlanyc niezb+dnyc do
zako;czenia b%dowy b%dynk% seg*ent%
sportowego 9zko8y .odstawowej 6r E1
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
Arkusz1
Strona 82
!0!6 KP D .iotr Mliwi;ski 2007-10-17
!0!7 KP D Marcin $aran 2007-10-17
!0!8 KP D 4yszard 0rynicki 2007-10-17
!0!9 KP CP <p%s Fil* 9p. z o. o. .iotr Dzi+cio8 2007-10-17
!040 KP CP ,sp"8praca w celac pro*ocyjnyc Miasta 2007-10-17
!041 G% CP ,ies8aw 98awek 2007-10-17
!042 G% CP .<D,AF7 9p. z o. o., 0rzyszto# 0%rysa 2007-10-17
!04! G% CP !aros8aw 9ok"8 2007-10-17
!044 Or ' $arbara ,alczyk 2007-10-18
!045 Or ' Agata 0rzyszto#iak 2007-10-18
!046 R CP 2007-10-18
!047 Or ' 7wa Czerniak 2007-10-18
!048 Or ' Dan%ta &el*an 2007-10-18
!049 Or ' Agnieszka .al%c 2007-10-18
!050 Or ' Dan%ta .aradowska 2007-10-18
!051 Or ' 9tanis8awa My=liwiec 2007-10-18
!052 KP P Centr%* 0%lt%ry Aleksander 9zpect 2007-10-18
!05! Or ' 0rystyna Fipska 2007-10-19
!054 Or ' !oanna ,i=niewska 2007-10-19
!055 R A 9t%dio Artpres Art%r Freyer 2007-10-19
!056 Or CP .olskie 0si(zki )ele#oniczne, 0. 9zewczyk Dane teleadresowe 2007-10-22
!057 GGN A 'eodezja QGC 9p. z o.o., 2007-10-2!
!058 'SS A D76)A A M7D s. j., Andrzej Cza*ara 2007-10-2!
!059 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-10-2!
!060 SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-10-2!
!061 S) CP $artosz .i(tek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-10-2!
!062 S) CP 2007-10-2!
!06! S) CP !ak%b .i(tek .rzyznanie stypendi%* sportowego 2007-10-2!
!064 SIR CP )4A9AD?s8%gi .rojektowa, !erzy 0alisz%k 2007-10-2!
!065 SIR CP 2007-10-2!
!066 O+ D )o*asz Miszczankin 2007-10-2!
!067 GK CP 50<M 9p. z o. o., ,ies8aw 'raczyk 2007-10-2!
!068 SIR CP $%dowa %l. Cabrowej 2007-10-2!
!069 SIR CP $%dowa .ark% Cz%byDnasadzenie zieleni 2007-10-2!
!070 SIR CP 9A65)7Q 9p. z o. o., 0rzyszto# $ardza8 2007-10-2!
!071 SIR A 2007-10-2!
!072 GK A Cbigniew 'rabowski 2007-10-24
!07! )' CP A9)4AF 9p. z o. o., 9tanis8aw Cwolak 2007-10-24
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
.rzygotowanie i realizacja prelekcji podczas sesji
F%belskie czytanie poet"w
,sp"8praca w celac pro*ocyjnyc przy realizacji
prod%kcji #il*owej -,iosna 41/
0atolicki ?niwersytet F%belski !ana .aw8a 55,
Miros8aw 0alinowski
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. ,yzwolenia z przeznaczenie*
pod ziele; przydo*ow( i *iejsce do parkowania
sa*ocod%
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy al. ?nii F%belskiej z
przeznaczenie* na targowisko, parking
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy al. 9p"8dzielczo=ci .racy
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
5$$ 'rand &otel F%blinianka, Agnieszka
Maz%rkiewicz
,ynaj+cie sal szkoleniowyc oraz zapewnienie
pocz+st%nk%
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
.rzeszkolenie oraz wery#ikacja pracy wykonawc"w
%*"w zlece; zaj*%j(cyc si+ wery#ikacj( wniosk"w
dowodowyc w ,ydziale 9praw Ad*inistracyjnyc
w 4e#eracie Dowod"w <sobistyc
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
,sp"8praca w zakresie organizacji i*prezy
pro*ocyjnej
Doz"r *ienia w M%ze%* F%belski* z okazji Dnia
7d%kacji 6arodowej
<bs8%ga tecnicznoDorganizacyjna 0o*isji
4ewizyjnej oraz 0o*isji Dyscyplinarnej 55 instancji
Aneks do %*owy 6r 24121<41C.12337 z dnia
17.3H.2337 r.
Aneks do %*owy nr 1H711''61C.12337 z dnia
14.37.2337 r.
Aneks do %*owy nr 43A1,991C.12337 z dnia
3H.13.2337 r.
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. D8%giej H@
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. ,sp"lnej 1@BA
F%belskie )owarzystwo 0ajakowe -Fala/, Co#ia
FilipekD0raczek
.rowadzenie zaj+J szkoleniowyc z gr%pa*i
naborowy*i
<pracowanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
%l. 9owi;skiego na odcink% od %l. '8+bokiej do %l.
'linianej
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o. o., !erzy .odstawka
,ykonanie nawierzcni wirowej na drodze do S55
0o*isariat% .olicji
,ykonanie analizy #rakcjonowania #os#or% w
osadac dennyc Cbiornika Ce*borzyckiego
,ykonanie po*iar"w r%c% drogowego na
wybranyc skrzyowaniac
0onsorcj%*R .rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoD
Mostowyc 9. A., 9A6D$?D !an%sz Dr"d
&<4)?9 Arcitekt%ra Cieleni,4ados8aw Cio8ek
.oniatowski
$%dowa Do*% .o*ocy 9po8ecznej z *ieszkania*i
croniony*i przy %l. <palowej
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., 0rystyna 4ewkowska
Aneks 6r 2 do %*owy nr 1B7H19541C.1233B z dnia
2B.37.233B r.
Aneks do %*owy nr 17H@1'01C.12337 z dnia
1A.3B.2337 r.
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Arkusz1
Strona 8!
!074 GK CP 9TF 9p. z o. o., Marian 9k%li*owski 2007-10-24
!075 G% CP 0atarzyna Folejewska 2007-10-24
!076 G% CP )eleko*%nikacja .olska 9. A., ,ojciec 0owalik 2007-10-24
!077 G% CP )eresa 9obolewska 2007-10-24
!078 O+ CP 2007-10-24
!079 O+ CP 2007-10-24
!080 O+ CP 2007-10-24
!081 $K A $ank .olska 0asa <pieki 9. A. Anita 0rawczyk Aneks 6r 13 do %*owy z dnia 2B.13.233B r. 2007-10-24
!082 GK CP AMA4 9p. z o. o., Andrzej 9agan 2007-10-25
!08! 'SS ' ,ojciec 98otwi;ski 2007-10-25
!084 'SS ' Anna Cawadzi;ska 2007-10-25
!085 'SS ' Co#ia I%kasik 2007-10-25
!086 'SS ' 0rzyszto# Feszczy;ski 2007-10-25
!087 'SS ' )o*asz 0%lig 2007-10-25
!088 'SS ' Maria D%ra 2007-10-25
!089 'SS ' Dorota $ekiesz 2007-10-25
!090 SIR CP 9M .<FFA0rzyszto# Crzanowski 2007-10-25
!091 SIR CP 2007-10-25
!092 O+ CP 2007-10-25
!09! SIR CP '4AMA .racownia .rojektowa, 'rayna Mat%szczak 2007-10-25
!094 SIR CP 2007-10-25
!095 SIR CP 2007-10-25
!096 SIR CP 2007-10-25
!097 SIR CP 2007-10-25
!098 SIR CP 2007-10-25
!099 SIR CP 2007-10-25
!100 SIR CP 2007-10-25
!101 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-10-25
!102 'SS CP ?dzielenie za*"wienia na =wiadczenia zdrowotne 2007-10-25
!10! KP CP 2007-10-25
!104 KP D 9ergei Matj%nin 2007-10-25
!105 Or ' Marcin De*kowski 2007-10-25
!106 R CP <ksana Soyty%k 2007-10-25
!107 R CP .awe8 0r"likowski 2007-10-25
!108 'SS CP )ransco* 5nternational s. j., 98awo*ir Mleziak 2007-10-25
!109 R$ CP &76D$?D 9p. z o. o., 0rystyna .a8czy;ska 2007-10-25
!110 Or ' !an%sz .odgajny 2007-10-25
.rzeb%dowa %l. 0r%czkowskiego w rejonie
skrzyowania z %l. D%nikowskiego
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Droga M+czennik"w Majdanka z
przeznaczenie* pod kiosk andlowy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. .ocztowej z przeznaczenie*
pod p"8kabin+ tele#oniczn(
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Codkiewicza1&arcerska z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
)opiari%sD?rz(dzanie i ?trzy*anie Cieleni Feszek
M+czy;ski
.rzeprowadzenie zabieg"w leczenia i konserwacji
starodrzew% oraz zieleni wysokiej
Cak8ad Cir%rgii, .iel+gnacji i Mcinki Drzew, Andrzej
,ypycowski
.rzeprowadzenie zabieg"w leczenia i konserwacji
starodrzew% oraz zieleni wysokiej
Cak8ad Cir%rgii, .iel+gnacji i Mcinki Drzew, Andrzej
,ypycowski
.rzeprowadzenie zabieg"w leczenia i konserwacji
starodrzew% oraz zieleni wysokiej
6aprawa po*py wody obiegowej #ontanny
zlokalizowanej na .lac% Fitewski*
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
9prawowanie #%nkcji inwestora zast+pczego dla
realizacji osiedlowej in#rastr%kt%ry tecnicznej
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o. o.,!erzy .odstawka
,ykonanie rob"t zwi(zanyc z b%dow(
skrzyowania %l.R .lac $ycawskiD0%nickiegoD
,olskaD5Dgo Maja
Cak8ad Cir%rgii, .iel+gnacji i Mcinki Drzew, Andrzej
,ypycowski
.rzeprowadzenie zabieg"w leczenia i konserwacji
starodrzew% oraz zieleni wysokiej
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
rozbi"rki b%dynk% przy %l. 0ra;cowej @H i 43
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji =wietlnej przy %l.
6ar%towicza1'8+boka1M%zyczna16adbystrzycka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenie 9kate .ark% w <siedl% $8onie
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji =wietlnej przy %l. '8+boka
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenie boiska sportowego nr 7
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej b%dynk%
zaplecza socjalnoDsanitarnego przy %l. .ot%rzy;skiej
2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia zespo8% boisk przy 'i*nazj%* nr 1B
przy %l. .ot%rzy;skiej 2
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia zespo8% boisk przy 9zkole .odstawowej
nr 4@ przy %l. Mliwi;skiego E
Centr%* Medyczne Cz%by .rzycodnia Fekarza
4odzinnego, !an 0%k%8a
Centr%* Medyczne Cz%by .rzycodnia Fekarza
4odzinnego, !an 0%k%8a
9towarzyszenie .i8ki 4+cznej -F%blin/, Andrzej
,ilczek
.ro*ocja Miasta F%blin podczas t%rniej%
kwali#ikacyjnego Figi Mistrzy;
.rzygotowanie *ateria8"w szkoleniowyc oraz
przeprowadzenia warsztat"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonanie t8%*acze; tre=ci do p%blikacji
pro*ocyjnej z j+zyka polskiego na %krai;ski oraz z
j+z. %krai;skiego na polski
,ykonanie t8%*acze; z j+z. %krai;skiego na polski
oraz z polskiego na %krai;ski in#or*acji na stron+
www
Cak%p @ analizator"w wydec% do wst+pnej analizy
typ% Alco
,ykonanie ter*o*odernizacji b%dynk% 'i*nazj%*
6r 13 przy %l. ,ajdeloty 12
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
Arkusz1
Strona 84
!111 R$ CP 2007-10-25
!112 Or ' $og%*i8 .ostawski 2007-10-25
!11! Or ' 'rzegorz Cieli;ski 2007-10-25
!114 Or ' .iotr Cygan 2007-10-25
!115 Or ' Dari%sz 0opro; 2007-10-25
!116 Or ' !aros8aw Dolecki
!117 Or ' $og%s8aw $ie;
!118 Or ' Monika M(ka
!119 Or ' I%kasz !anczara
!120 Or ' !an%sz 0onecki
!121 Or ' $ogdan ,"jcik
!122 Or ' &alina A%g%stak
!12! Or ' Marcin <sz%st
!124 Or ' Mica8 .ogoda
!125 Or ' Maria 0r%pa
!126 Or ' .iotr Dziatkiewicz
!127 Or ' 98awo*ir 6azar%k
!128 Or ' 7wa D(ba8a
!129 Or ' )o*asz 9*o8ka
!1!0 Or ' Marcin 0r"l
!1!1 Or ' 7lbieta 0rzowska
!1!2 Or ' Marek ,ojtan
!1!! Or ' Dorota 7wert
!1!4 Or ' Andrzej Mit%ra
!1!5 Or ' Agnieszka 0%lczy;ska
!1!6 Or ' !oanna 0ontnik
!1!7 Or ' )o*asz Ciszy;ski
!1!8 Or ' !an C%c
!1!9 Or ' .iotr Codorowski
!140 Or ' !acek Markowicz
!141 Or ' .iotr Do8+ga
!142 Or ' .iotr ,"jcik
!14! Or ' !an :ak
!144 Or ' .iotr Codorowski
!145 Or ' )o*asz Ciszy;ski
!146 Or ' .iotr Codorowski
!147 Or ' F%blin
!148 Or ' 'rzegorz ,o8oszyn
!149 Or ' I%kasz 0li*owicz
F%belskie .rzedsi+biorstwo $%dowy .iec"w
.rze*ys8owyc 9. A., )ade%sz $rzozowski
Dob%dowa szact% windowego i scod"w
zewn+trznyc z pocylni( wraz z cz+=ci( na
sanitariaty, przystosowanyc dla os"b
niepe8nosprawnyc w b%dynk% Cespo8% 9zk"8 6r @
przy %l. ,y=cigowej @1
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 85
!150 Or ' Arnold .olak
!151 Or ' 9ebastian $ielaszewski
!152 Or ' ,alde*ar 9tac%ra
!15! Or ' Cbigniew Maz%r
!154 Or ' Mica8 0owalczyk
!155 Or ' !erzy 0olowca
!156 Or ' Andrzej \wikli;ski
!157 Or ' !aros8aw 'linka
!158 Or ' Daniel 4otkiewicz
!159 Or ' Daniel 4otkiewicz
!160 Or ' Andrzej C*ys8owski
!161 Or ' Dawid .al%szek
!162 Or ' 0rzyszto# $ydler
!16! Or ' I%kasz .i"rkowski,
!164 Or ' 7lbieta .ieczonka
!165 Or ' Ma8gorzata 4odzik
!166 Or ' ,iktor 9ie*ie;ski
!167 Or ' Aneta $(kowska
!168 Or ' Marek Misi%ra
!169 Or ' $arbara )%rskaD.aprzycka
!170 Or ' )o*asz 9zcze=niak
!171 Or ' )o*asz 9zcze=niak
!172 Or ' !aros8aw Dolecki
!17! Or ' 4a#a8 Federowicz
!174 Or ' Aneta $(kowska
!175 Or ' Anna Fipiec
!176 Or ' Maria Ci*ek
!177 Or ' .iotr Fipiec
!178 Or ' $og%s8aw Mocniej
!179 Or ' 5wona ,ilkosz
!180 Or ' .rze*ys8aw 9asik
!181 Or ' Anna 9koczek
!182 Or ' .rze*ys8aw 9asik
!18! Or ' Maciej 'o8+biowski
!184 Or ' .awe8 0o*otajtis
!185 Or ' 4o*an 0otarski
!186 Or ' Feszek ,"jcik
!187 Or ' Mica8 )arnowski
!188 Or ' Andrzej 9adowski
!189 Or ' .awe8 Dzwonkowski
!190 Or ' Albert 0r"l
!191 Or ' Dari%sz $ielecki
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 86
!192 Or ' !erzy !esionek
!19! Or ' Anna ,itkowska
!194 Or ' Ma8gorzata .8aczkowska
!195 Or ' I%kasz Maz%=
!196 Or ' )ade%sz 9zyd8owski
!197 Or ' 0azi*ierz Firszt
!198 Or ' Dari%sz 'liniak
!199 Or ' Andrzej \wikli;ski
!200 Or ' Mate%sz 4%dnik
!201 Or ' 0inga Ce8*ieniewicz
!202 Or ' Mica8 Cawraj
!20! Or ' Mica8 Clot
!204 Or ' .iotr 'rodzicki
!205 Or ' !aros8aw 0rawczyk
!206 Or ' )o*asz 'r(dziel
!207 Or ' .iotr Cakrzewski
!208 Or ' !erzy $ylina
!209 Or ' 'rzegorz Micalik
!210 Or ' Ada* '"recki
!211 Or ' Andrzej )yb%rczyk
!212 Or ' )o*asz D%naj
!21! Or ' )o*asz Ciszy;ski
!214 Or ' Magdalena 0r%t
!215 Or ' )o*asz Ciszy;ski
!216 Or ' Agnieszka ,ere*ko 2007-10-25
!217 Or ' Marta 0%lbaka 2007-10-25
!218 Or ' 0atarzyna 4%dnik 2007-10-25
!219 Or ' Ma8gorzata MacDD%dek 2007-10-25
!220 Or ' F%cyna $ary8a 2007-10-25
!221 Or ' Marta $anac 2007-10-25
!222 Or ' Anna 'rab 2007-10-26
!22! Or ' 5zabela 4odak 2007-10-26
!224 Or ' Magdalena Codorowska 2007-10-26
!225 Or ' !adwiga 4%dzi;ska 2007-10-26
!226 Or ' Anna $%li;ska 2007-10-26
!227 Or ' Ma8gorzata 6iezna 2007-10-26
!228 Or ' )o*asz 'aj
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 87
!229 Or ' 'rayna .olakowskaDIaszkiewicz
!2!0 Or ' ,alde*ar 9tac%ra
!2!1 Or ' Andrzej $8aszczyk
!2!2 Or ' Andrzej $8aszczyk
!2!! Or ' Ada* Dy=
!2!4 Or ' Marek 9krzypiec
!2!5
!2!6 Or ' 0rzyszto# 9%r*a
!2!7 Or ' Marcin 4akowski
!2!8 Or ' 5rene%sz 0oz8owicz
!2!9 Or ' Anna ,ilk
!240 Or ' Agnieszka 9p%zD9zpos
!241 Or ' .awe8 .yc
!242 Or ' .iotr F%gel
!24! Or ' Monika Fato
!244 Or ' !acek <d"j
!245 Or ' Marek 0rzyanowski
!246 Or ' .awe8 Maz%rek
!247 Or ' Anna 9koczek
!248 Or ' !oanna .oniatowska
!249 Or ' )o*asz DworakD$aan
!251 Or ' Dari%sz Ma8ecki 2007-10-26
!252 Or ' 9tanis8aw $ielecki 2007-10-26
!25! Or ' .awe8 9tasieczek 2007-10-26
!254 #$%&'K D 0rzyszto# '(siorek 2007-10-26
!255 Or ' Anna ,"jcik 2007-10-26
!256 Or ' Dan%ta .aradowska 2007-10-26
!257 Or ' Miros8aw $%ndyra 2007-10-26
!258 #$%&'K CP 0o*enda Miejska .olicji 2007-10-26
!259 Or CP 98awo*ir 9kowronek 2007-10-26
!260 )' CP M.0 F%blin 9p. z o. o., 0rzyszto# Mik%8a 2007-10-26
!261 O+ CP M7'A&7) s. c.,$oena Caj(c <bs8%ga kot8owni gazowej 2007-10-26
!262 Or CP Anna .iasecka 2007-10-26
!26! Or ' 0a*il ,yro=lak 2007-10-26
!264 Or ' 0atarzyna Cielonka 2007-10-26
!265 Or ' Dari%sz 9trza8kowski 2007-10-26
!266 Or ' !an !acek 9zy*ona 2007-10-26
!267 Or ' $eata 9krzypiec 2007-10-26
!268 Or ' Marcin Marcewicz 2007-10-26
!269 R A 7Pent 9t%dio 4a#a8 D(browski Aneks do %*owy z dnia 2E.3A.2337 r. 2007-10-26
!270 'SS A 2007-10-26
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
Capewnienie 8(czno=ci tele#onicznej po*i+dzy
obwodowy*i ko*isja*i wyborczy*i a Miejski*
$i%re* ds. wybor"w
Capewnienie 8(czno=ci tele#onicznej po*i+dzy
obwodowy*i ko*isja*i wyborczy*i a Miejski*
$i%re* ds. wybor"w
.rowadzenie zaj+J teoretycznyc w ra*ac
szkolenia obronnego
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
0oordynacja dzia8a; w zakresie sporz(dzania i
akt%alizacji spis"w wyborc"w
.rzygotowanie stanowisk ko*p%terowyc w
.a;stwowyc 9zko8ac $%downictwa i 'eodezji
6ieodp8atne przekazanie osie* zestaw"w
ko*p%ter"w
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci 0oordynatora '*innego
ds. obs8%gi in#or*atycznej
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.ara#ia 4zy*skoD0atolicka p. w. =w. 0rzya, Marian
D%*a
Aneks do %*owy nr @AE1,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
Arkusz1
Strona 88
!271 'SS A Aneks do %*owy z dnia 1E.3@.2337 r. 2007-10-26
!272 Or ' Andrzej Micalik 2007-10-26
!27! R A ,ojewoda F%belski ,ojciec :%kowski Aneks do %*owy z dnia 24.3H.233B r. 2007-10-29
!274 SIR CP 9A65)7Q 9p. z o. o.,Ce8* 0rzyszto# $ardza8 2007-10-29
!275 )' CP ,alde*ar Maziarz 2007-10-29
!276 )' CP Andrzej 0%ra 2007-10-29
!277 )' CP Anna 4%sinek 2007-10-29
!278 Or ' $art8o*iej 0wa=niewski 2007-10-29
!279 Or ' Marta \wi(ka8a 2007-10-29
!280 Or ' Anna :arko 2007-10-29
!281 Or ' Marian ,ieczorek 2007-10-29
!282 R CP Marek Dzi%ba 2007-10-29
!28! Or ' Ada* .ietro; 2007-10-29
!284 Or ' 'abriela Marecka 2007-10-29
!285 Or ' !erzy 0r"l 2007-10-29
!286 Or ' Mica8 )rzewik 2007-10-29
!287 Or ' !an%sz $ara;ski 2007-10-29
!288 O# CP C<4AFD)<?4 Dari%sz Mr"z 2007-10-29
!289 )' A Marek Motyl 2007-10-29
!290 )' A 'rayna Maz%r 2007-10-29
!291 SIR ( 2007-10-29
!292 Or ' 4obert 9zy*a;ski 2007-10-!0
!29! Or ' 0rzyszto# .aszczyk 2007-10-!0
!294 Or ' Agnieszka Moca%pt 2007-10-!0
!295 Or ' 'rzegorz Marciniak 2007-10-!0
!296 Or ' Andrzej $orowski 2007-10-!0
!297 G% CP D7F56 9p. z o. o., Dorota .rzyby8ka ,ykonanie inwentaryzacji lokali '*iny F%blin 2007-10-!0
!298 $K CP 2007-10-!0
!299 $K CP 2007-10-!0
!!00 #$%&'K CP M.0 F%blin 9p. z o. o., 0rzyszto# Mik%8a 2007-10-!0
!!01 D% CP 7F70)4A 9p. z o. o., !an%sz 'aw8owski $%dowa o=wietlenia wzd8% #rag*ent% %l. Fipskiej 2007-10-!0
!!02 R$ CP $?D7Q.<F s. j., Art%r $%kowski 2007-10-!0
!!0! R$ CP <M65$?9 .. ,., Feszek 9%pryn 2007-10-!0
!!04 SIR ( ,8adys8aw $rodziak 2007-10-!0
!!05 G% CP !.9, !acek 9ikorski 2007-10-!0
!!06 G% CP $?D7Q .. ,., Art%r $%dek 2007-10-!0
.ara#ia 4zy*skoD0atolicka p. w. =w. 0rzya, Marian
D%*a
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
4ozb%dowa Do*% .o*ocy 9po8ecznej -$etania/
przy al. 0ra=nickiej 22@
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
<bs8%ga in#or*atyczna wybor"w do 9ej*% i 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ery#ikacja wniosk"w dowodowyc w ,ydziale
9praw Ad*inistracyjnyc w 4e#eracie Dowod"w
<sobistyc
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
,ykonanie t8%*acze; tre=ci do p%blikacji
pro*ocyjnej z j+zyka polskiego na j+zyk nie*iecki
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
Corganizowanie wycieczki dla %czni"w spo8eczno=ci
ro*skiej i polskiej
Aneks do %*owy 6r B1B1'01C.1233B z dnia
27.3@.233B r.
Aneks do %*owy 6r 2@EE1'01C.1233B z dnia
21.3H.233B r.
4"a i )ade%sz $rodziak Marzena $or%; ,8adys8aw
$rodziak, 9te#an $rodziak, !an%sz $rodziak
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
6adz"r i koordynacja w zakresie dot. transport% %rn,
parawan"w i *ateria8"w wyborczyc
?stalanie proced%ry rekr%tacji i przeprowadzania
roz*"w kwali#ikacyjnyc w zespole roboczy*
$ank 'ospodarstwa 0rajowego, 0rzyszto#
9osnowski
.okrycie cz+=ci koszt"w na b%dow+ b%dynk%
*ieszkalnego wielorodzinnego z lokala*i
socjalny*i po8oonego przy %l. :elaznej 1HA
Miejska $iblioteka .%bliczna i*. &. Iopaci;skiego,
.iotr )okarcz%k
.oyczka na #inansowanie wydatk"w zwi(zanyc z
realizacj( projekt% -5n#or*atyzacja Miejskiej
$iblioteki .%blicznej w F%blinie i %tworzenia .5A.D
"w w #iliac M$. > 55 etap/
?yczenie do bezp8atnego %ywania 1E
radiotele#on"w
C*iana sposob% %ytkowania b%dynk% 5nternat%
9zkolnego na b%dynek bi%rowy dla potrzeb
Miejskiego <=rodka .o*ocy 4odzinie wraz z
b%dow( parking%, doj=cia pieszego od %l.
Ce*borzyckiej i zjazd% od %l. .o8%dniowej
,ykonanie rob"t instalacyjnyc wod. kan. i c. o. w
b%dynk% ?M przy %l. Feszczy;skiego 23
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Dolna .anny Marii z
przeznaczenie* na parking
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. Feszczy;skiego z
przeznaczenie* na parking
Arkusz1
Strona 89
!!07 G% CP 2007-10-!0
!!08 Or ' 9te#an Miko8ajcz%k 2007-10-!0
!!09 Or ' 'rzegorz 9zar%ga 2007-10-!0
!!10 GGN CP 2007-10-!0
!!11 GGN CP )7D$79) .. ,., !"ze# \wik8a 2007-10-!0
!!12 GGN CP )7D$79) .. ,., !"ze# \wik8a 2007-10-!0
!!1! KP CP 2007-10-!0
!!14 KP CP 2007-10-!0
!!15 Or ' Fes8aw Maz%r 2007-10-!0
!!16 Or ' Andrzej 9zerlak 2007-10-!0
!!17 Or ' 5wona 6owogrodzka 2007-10-!0
!!18 Or ' 4enata ,olska 2007-10-!0
!!19 Or ' Ma8gorzata 0rakowiak 2007-10-!0
!!20 Or ' !adwiga Fyssy 2007-10-!0
!!21 Or ' Anna <b8oza 2007-10-!0
!!22 Or ' ,anda Fipska 2007-10-!0
!!2! Or ' 'rayna )ryb%8a 2007-10-!0
!!24 Or ' 5wona 9oral 2007-10-!0
!!25 Or ' 7wa $ondar%k 2007-10-!0
!!26 Or ' Dorota 0li*ejkoD)o*asik 2007-10-!0
!!27 Or ' 'rayna 0oprowska 2007-10-!0
!!28 Or ' &alina <poka 2007-10-!0
!!29 Or ' 7wa Cawi=lak 2007-10-!0
!!!0 Or ' Marta Mici%8a 2007-10-!0
!!!1 Or ' 0azi*ierz 0r"l 2007-10-!1
!!!2 K0 A Aneks do %*owy z dnia 12.34. 2337 r. 2007-10-!1
!!!! K0 A 9M -CC?$G/, 4yszard $%rski 2007-10-!1
!!!4 G% CP DOwigaz 9p. z o. o., Andrzej .liszczy;ski 2007-10-!1
!!!5 Or ' !aros8aw !%ng 2007-10-!1
!!!6 SIR A 2007-10-!1
!!!7 SIR A 2007-10-!1
!!!8 SIR A 2007-10-!1
!!!9 SIR A Aneks do %*owy z dnia 22.3E.2331 r. 2007-10-!1
F%belskie )owarzystwo $%downictwa 9po8ecznego
9p. z o. o., 'rzegorz $rzezi;ski
Dzierawa gr%nt% *iejskiego w pobli% %l.
.oligonowej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, 9tanis8aw
9eroka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ki przy
%l. 6adbystrzyckiej 1B2
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ek przy
%l. 6a8kowskic i %l. Droga M+czennik"w Majdanka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ek przy
%l. @ Maja i we wsi 0onopnica
9t%dio Fotogra#iczne pro F<)<, )o*asz
$%rdzanowski
,ykonanie dok%*entacji #otogra#icznej z plan%
zdj+ciowego #il*% -,iosna 41/
AD 47M Agencja 4ekla*y i ,ydawnictwa s. c.,
Feszek D%lik
6ieodp8atne %dost+pnienie arciwalnyc zdj+J
F%blina znajd%j(cyc si+ w zbiorac ?rz+d% Miasta
F%blin
0oordynacja i nadz"r dzia8a; w zakresie
sporz(dzania i akt%alizacji spis"w wyborc"w
0oordynacja i nadz"r dzia8a; w zakresie
sporz(dzania i akt%alizacji spis"w wyborc"w
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
<kr+g F%belski Cwi(zk% .olskic Artyst"w
.lastyk"w, 0rzyszto# 9zy*anowicz
Aneks do %*owy 6r 23@1,991C.12337 z dnia
3H.32.2337 r.
,ykonanie opracowania tecnicznego w zakresie
oceny stan% tecnicznego b%dynk"w i b%dowli
po8oonyc na nier%co*o=ci przy %l. Ciep8ej 7
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o., 9tanis8aw
Matys
Aneks do %*owy 6r 71A19541C.13B z dnia 34.34.233B
r.
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o., 9tanis8aw
Matys
Aneks do %*owy 6r 7HH19541C.13B z dnia 12.34.233B
r.
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o., 9tanis8aw
Matys
Aneks do %*owy 6r 7HE19541C.13B z dnia 12.34.233B
r.
Dyrekcja 5nwestycji Miejskic 9p. z o. o., 9tanis8aw
Matys
Arkusz1
Strona 90
!!40 Or ' Miros8awa .%ton 2007-10-!1
!!41 Or ' 4enata Dziewi+ckaD$asak 2007-10-!1
!!42 Or ' )eresa Marek 2007-10-!1
!!4! Or ' !oanna 9a*polskaD.asieczna 2007-10-!1
!!44 Or ' 9tanis8awa 0o*inek 2007-10-!1
!!45 Or ' 7lbieta '%talska 2007-10-!1
!!46 Or ' Ma8gorzata ,awr%c 2007-10-!1
!!47 Or ' Dan%ta 0ot 2007-10-!1
!!48 Or ' Dan%ta 9zy*anik 2007-10-!1
!!49 Or ' 7wa .lesz 2007-10-!1
!!50 Or ' Alicja I%ko*ska 2007-10-!1
!!51 Or ' 0arol Maz%r 2007-11-02
!!52 Or ' 5zabela :%kiewicz 2007-11-02
!!5! Or ' Arnold 4ybacki 2007-11-02
!!54 Or ' 4ados8aw ,alcz%k 2007-11-02
!!55 Or ' 5wona ,ieel 2007-11-02
!!56 Or ' .awe8 $asak 2007-11-02
!!57 Or ' )o*asz 5dzikowski 2007-11-02
!!58 Or ' Cbigniew $arczak 2007-11-02
!!59 Or ' )o*asz Carajczyk 2007-11-02
!!60 Or ' 9ebastian .r%s 2007-11-02
!!61 Or ' 5wona ,iee 2007-11-02
!!62 Or ' 7ryk 9owa 2007-11-02
!!6! Or ' 5rena F%cowska 2007-11-02
!!64 Or ' Ada* Czyewski 2007-11-02
!!65 Or ' Marcin '%z 2007-11-02
!!66 Or ' 0rzyszto# 9zczerba 2007-11-02
!!67 Or ' 4ados8aw <bszy;ski 2007-11-02
!!68 Or ' Adrian 'awor 2007-11-02
!!69 Or ' !olanta $ielska 2007-11-02
!!70 Or ' 0a*il Mas8owski 2007-11-02
!!71 Or ' 9zy*on !%szczak 2007-11-02
!!72 Or ' Marcin .(siek 2007-11-02
!!7! Or ' Daniel 4otkiewicz 2007-11-02
!!74 Or ' Art%r Madej 2007-11-02
!!75 Or ' Ada* !ezierski 2007-11-02
!!76 Or ' .iotr .ilipcz%k 2007-11-02
!!77 Or ' .awe8 Iadak 2007-11-02
!!78 Or ' .iotr 9*alira 2007-11-02
!!79 Or ' Ma8gorzata FrantD$8a%cka 2007-11-02
0oordynacja i nadz"r dzia8a; w zakresie obs8%gi
#inansowej wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.rzygotowywanie i wyp8ata diet dla obwodowyc
ko*isji wyborczyc
0oordynacja i nadz"r dzia8a; w zakresie obs8%gi
#inansowej wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga #inansowa wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
Akceptacja do zap8aty dok%*ent"w #inansowoD
ksi+gowyc dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
Akceptacja do zap8aty dok%*ent"w #inansowoD
ksi+gowyc dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga #inansowa wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga #inansowa wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga #inansowa wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
<bs8%ga #inansowa wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.rzygotowywanie i wyp8ata diet dla obwodowyc
ko*isji wyborczyc
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 91
!!80 Or ' 4a#a8 5skra 2007-11-02
!!81 Or ' $eata .iasecka 2007-11-02
!!82 Or ' 4obert !arz(bkowski 2007-11-02
!!8! Or ' I%kasz D%dek 2007-11-02
!!84 Or ' 4a#a8 5skra 2007-11-02
!!85 Or ' 4ados8aw $erdak 2007-11-02
!!86 Or ' !an%sz Mocniej 2007-11-02
!!87 Or ' 0rzyszto# 'rzanka 2007-11-02
!!88 Or ' Marta <r8owska 2007-11-02
!!89 Or ' .awe8 9z*%l 2007-11-02
!!90 Or ' Art%r .r%s 2007-11-02
!!91 Or ' Dorota M%ca 2007-11-02
!!92 Or ' Marcin Mac%lak 2007-11-02
!!9! Or ' 7dward 9za#ranek 2007-11-02
!!94 Or ' I%kasz Mr"z 2007-11-02
!!95 Or ' 0rzyszto# 0o8odziejczyk 2007-11-02
!!96 Or ' Art%r 0+pa 2007-11-02
!!97 Or ' 4obert 6ikanowicz 2007-11-02
!!98 Or ' )ade%sz $ej* 2007-11-02
!!99 Or ' Mica8 Morawski 2007-11-02
!400 Or ' I%kasz !aszczewski 2007-11-02
!401 Or ' 0rzyszto# 9te#a;ski 2007-11-02
!402 Or ' .rze*ys8aw 0asprzak 2007-11-02
!40! Or ' 0atarzyna 0ocon 2007-11-02
!404 Or ' !ak%b Dobosz 2007-11-02
!405 Or ' ,ojciec 'ol%s 2007-11-02
!406 Or ' .awe8 Czapi;ski 2007-11-02
!407 Or ' Art%r .r%s 2007-11-02
!408 Or ' Do*inik 0wiatkowski 2007-11-02
!409 K% CP )A$AF s. j., !an 0idaj ,ytworzenie i dostarczenie tablic rejestracyjnyc 2007-11-02
!410 Or ' 0rzyszto# Mliewski 2007-11-05
!411 Or ' &alina A%g%stak 2007-11-05
!412 I) CP TDMatic .oland 9p. z o. o., .awe8 Mik%nda 2007-11-05
!41! I) CP Altest 9p. z o. o., Marcin .oj*aj 2007-11-05
!414 R CP Doradztwo 'ospodarcze D'A 9. A.,Andrzej '8owacki 2007-11-05
!415 SIR CP Anna FicDFazor 2007-11-05
!416 SIR CP )oMa4DD4<' s. j. Marek <leszcz%k )o*asz Fis 2007-11-05
!417 IN CP 2007-11-05
!418 Or ' 0atarzyna 9kowronek 2007-11-05
!419 Or ' Dorota 0%na 2007-11-05
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
,ystawianie za=wiadcze; o zatr%dnieni% by8y*
pracowniko* zlikwidowanego Cak8ad% <pieki
Cdrowotnej
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
,ykonanie 9yste*% <bs8%gi 0lienta w $i%rze
<bs8%gi Mieszka;c"w
Dostawa, instalacja i %r%co*ienie wewn+trznego
syste*% dozor% wizyjnego b%dynk"w ?M
.rzeprowadzenie dw"c *od%8"w warsztat"w
organizowanyc w zwi(zk% z realizacj( projekt%
-F%blin Miasto ,iedzy/
<pracowanie progra*% prac konserwatorskic przy
drewnianyc loac z )eatr% 9tarego %l. !ez%icka 1H
,ykonanie akt%alizacji projekt% b%dowlanoD
wykonawczego na b%dow+ %l.R !e*io8owej i
9kowronkowej
0onsorcj%*R $i%ro .rojekt"w $%downictwa
0o*%nalnego 9p. z o. o., )4A9A, Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
sieci wodoci(gowej w %l. .oligonowej
4ejestracja zleceniobiorc"w w C?9 w wyborac do
9ej*% i do 9enat% 4zeczpospolitej .olskiej
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
Arkusz1
Strona 92
!420 Or ' )eresa ,alczyk 2007-11-05
!421 Or ' Aldona 'rabowska 2007-11-05
!422 Or ' Anna !asi;ska 4ozliczanie zlece; dla potrzeb C?9 2007-11-05
!42! Or ' )eresa 9tac%la 4ozliczanie zlece; dla potrzeb ?9 2007-11-05
!424 KP D ?rsz%la !a=ko 2007-11-05
!425 KP CP 0a*ila I%cjan 2007-11-05
!426 Or ' !acek .awlikowski 2007-11-06
!427 )' CP 2007-11-06
!428 )' CP ,ies8aw .i(tek 2007-11-06
!429 GK CP .rzeb%dowa %licy 9ierpi;skiego 2007-11-06
!4!0 #I CP 2007-11-06
!4!1 SIR CP 2007-11-06
!4!2 SIR CP 2007-11-06
!4!! Or ' 0arolina '"ra 2007-11-06
!4!4 Or ' .awe8 Cz%bara 2007-11-06
!4!5 Or ' Agata Caro=li;ska 2007-11-06
!4!6 Or ' .iotr !a*rogiewicz 2007-11-06
!4!7 Or ' ,iktor .arol 2007-11-06
!4!8 Or ' Andrzej ,a8ac 2007-11-06
!4!9 Or ' Marlena ,ronka 2007-11-06
!440 Or ' Ma8gorzata '%z 2007-11-06
!441 Or ' Mica8 4o*anowski 2007-11-06
!442 Or ' 5wo 9kiba 2007-11-06
!44!
!444 Or ' .iotr Codkowski 2007-11-06
!445 Or ' Farysa <strowska 2007-11-06
!446 Or ' Ada* '"recki 2007-11-06
!447
!448 Or ' 'rzegorz 9k%8a 2007-11-06
!449 Or ' !erzy .ietrzyk 2007-11-06
!450 Or ' Ma8gorzata <bszy;ska 2007-11-06
!451 Or ' 0rzyszto# $8a%cki 2007-11-06
!452 Or ' 4a#a8 0%na 2007-11-06
!45! Or ' )o*asz 9zcze=niak 2007-11-06
!454 Or ' 4a#a8 0%na 2007-11-06
!455 Or ' Daniel D8%goszek 2007-11-06
!456 Or ' )o*asz 0wiatosz 2007-11-06
!457
0oordynacja i nadz"r dzia8a; pracownik"w
wykon%j(cyc czynno=ci w zakresie przygotowania
dok%*ent"w zg8oszeniowyc do obs8%gi
podatkowej, C?9 i rozliczania rac%nk"w
7widencja przycod"w i ic rozlicze; na
kartotekac
)8%*aczenie z j. polskiego na j. angielski tre=ci na
stron+ internetow( l%blin.e%1en
,ykonanie kartogra#icznego serwis% internetowego
*iasta F%blin
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z
przygotowanie* i przeprowadzenie* wybor"w do
9ej*% i 9enat% 4zeczypospolitej .olskiej
.rzedsi+biorstwo .a;stwowej 0o*%nikacji
9a*ocodowej, 98awo*ir .odsiad8y
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoDMostowyc 9. A.,
.rze*ys8aw .rzycodze;
0onsorcj%*R 9A6D$?D, Cak8ad 5nstalacji
7lektrycznyc, Andrzej !edliczko
$%dowa zespo8% sportowoDrekreacyjnegoR boiska
trawiastego, plac"w zabaw, scod"w, zieleni i
o=wietlenia teren% w os. 0alinowszczyzna
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., 0rystyna 4ewkowska
<pracowanie koncepcji progra*owoDprzestrzennej
dla niezagospodarowanej cz+=ci obszar%
po8oonego % zbieg% %l.R Droga M+czennik"w
Majdanka i %l. Do=wiadczalnej
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci kanalizacji
sanitarnej, .iotr Caleszczyk
$%dowa sieci kanalizacji sanitarnej w %l.R
9k%biszewskiego, .i(tkowskiego, 0rwawicza i
)arninowej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.lakatowanie na terenie *iasta F%blin obwieszcze;
dot. wybor"w do 9ej*% i do 9enat%
4zeczypospolitej .olskiej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 9!
!458 Or ' Albert 0r"l 2007-11-06
!459
!460 Or ' Ada* 0oty8a 2007-11-06
!461 O# P ,"jt '*iny !astk"w Cbigniew 9a*o; 2007-11-06
!462 Or ' Mica8 Makowski 2007-11-06
!46! GGN CP )7D$79) .. ,.!"ze# \wik8a 2007-11-07
!464 G% CP ADM Mr"d*ie=ci 9p z o. o., $eata 6ad%lska 2007-11-07
!465 SIR CP Arcitekt 6ita !olanta 2007-11-07
!466 O+ A 2007-11-07
!467 R A Aneks do poyczki z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-11-08
!468 'SS A 2007-11-08
!469 Or ' !olanta 9tojko 2007-11-08
!470 SIR A 56)74$?D 9p. z o. o. ,itold Matacz 2007-11-08
!471 SIR CP A4C<67F 9p. z o. o., 7wa FebiedzkaD6owakowska 2007-11-08
!472 SIR CP $%dowa o=wietlenia drogowego w %l. .latanowej 2007-11-08
!47! G% CP M<9i4 -$ystrzyca/, Mari%sz 9z*it 2007-11-09
!474 'SS CP 'ra#DMarina s. c., Agata i Miros8aw A%g%styniak 2007-11-09
!475 )' A .<F97CAF7 s. c., &enryka i Marcin 'ajowiak 2007-11-12
!476 GK CP 9)A6D4<', 9tanis8aw 0r"l 2007-11-12
!477 GK CP ,5FF<,A 55 9p. z o. o., Marek D%da 2007-11-12
!478 K0 CP-I 7M$7 .4799 s. j., 98awo*ir $ezdek 2007-11-12
!479 K0 CP-D Ma8gorzata 9ady 2007-11-12
!480 $OI ' 7lbieta 0o8odziejD,n%k 2007-11-12
!481 SIR CP-I 2007-11-12
!482 GK P ,ojewoda F%belski, ,icewojewoda 'rzegorz !awor 2007-11-1!
!48! O+ A .ark Fe=ny Cak8ad %s8%gowy, ,itos8aw 'rygierczyk 2007-11-1!
!484 O# A .F4<6, Antonina ?*i;ska Aneks do %*owy z dnia 2A.3B.2337 r. 2007-11-1!
!485 Or ' o. Malaciarz .iotr Mak%c 2007-11-14
!486 G% CP-I Dzierawa nier%co*o=ci przy %l. M8y;skiej 2007-11-14
!487 G% CP-I Marian 9za#ranek 2007-11-14
!488 Or A Dari%sz !aci*owicz 2007-11-14
!489 Or CP Mica8 !astrz+bski 2007-11-15
!490 Or A 6estle ,aters .olska 9. A., .awe8 .iasecki Aneks do %*owy 6r <41@2111H1233@ 2007-11-15
!491 Or A 6estle ,aters .olska 9. A., .iotr 'o8o#it Aneks do %*owy 6r <41@2111H1233@ 2007-11-15
!492 IN A 2007-11-15
!49! IN A 2007-11-15
!494 S) CP-I )A$AF s. j., !an 0idaj 2007-11-15
!495 S) CP-I )A$AF s. j., !an 0idaj 2007-11-15
!496 S) D 'rzegorz !aworski 2007-11-15
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Akt%alizacja bazy opisowej ewidencji gr%nt"w,
b%dynk"w i lokali w zakresie cen
?prz(tni+cie i rozbi"rka zb+dnyc %rz(dze; w lokal%
znajd%j(cy* si+ w b%dynk% po8oony* przy %l.
4ynek H
<pracowanie wielobranowej dok%*entacji
projektowej b%dynk% 8obka i przedszkola wraz z
realizacj( zagospodarowania, %rz(dzenia i
%zbrojenia teren% w dzielnicy Felin
,ojew"dzki 5nspektorat <crony Mrodowiska,
Feszek :elazny
Aneks do %*owy nr @311<M1C.12337 z dnia
3B.3@.2337 r.
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
9towarzyszenie <crony i .o*ocy 4odzinie
Alkoolowej 9<.4A
Aneks do %*owy 6r 134H1,991C.12337 z dnia
32.34.2337 r.
9porz(dzania i akt%alizacja spis"w wyborc"w >
wybory do 9ej*% i do 9enat% 4zeczypospolitej
.olskiej
Aneks do %*owy 6r 24H4119541C.12337 z dnia
3@.3A.2337 r.
<pracowanie progra*% #%nkcjonalnoD%ytkowego
krytej p8ywalni przy 9zkole .odstawowej 6r E3
9po8eczny 0o*itet $%dowy o=wietlenia drogowego
w %l. .latanowej, F%blin Marek 4%tkowski
Aneks do %*owy 6r 1H321''61C.12337 z dnia
2H.3B.2337 r.
,ykonanie zadaniaR .ro*ocja zdrowej i trzeOwej
rodziny
Aneks do %*owy 6r 1B7A1'01C.12337 z dnia
1A.3B.2337 r.
.rzeb%dowa %lic 4adziszewskiego, 4aabego i
Akade*icka
4eg%lacje obowi(zk"w stron w zwi(zk% z realizacj(
zespo8% *ieszkaniowego wielorodzinnego w pobli%
osiedla *ieszkaniowego .or+ba
<pracowanie projekt% gra#icznego, przygotowanie
do dr%k%, dr%k i dostawa kalendarza =ciennego
)8%*aczenie tekst"w z j+z. polskiego na j+z.
angielski do kalendarza =ciennego
,ykonanie obowi(zk"w .e8no*ocnika .rezydenta
Miasta F%blin w zakresie zawarty* w poroz%*ieni%
okre=laj(cy* zasady zarz(dzania .odstre#( F%blin
w8(czon( w obszar 997 7?4<D.A40 M57F7C
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeb%dowa %rz(dze; elektroenergetycznyc i
przekazanie na *aj(tek wyb%dowanyc %rz(dze;
,ykonanie i %stawienie nowyc krzyy nagrobnyc
na *ogi8ac z 55 wojny =wiatowej w kwaterze
wojennej na c*entarz% przy %l. $ia8ej
Aneks do %*owy nr 244E1<M1C.12337 z dnia
3B.3A.2337 r.
.rzygotowanie lokal% dla potrzeb obwodowej
ko*isji wyborczej
6adzieja Carytatywne 9towarzyszenie 6iesienia
.o*ocy Cory* ?zaleniony* <d Alkool%,
0rzyszto# Feszczy;ski
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. .arczewskiej z przeznaczenie*
pod %prawy rolne
Aneks do %*owy nr 2HHE1<41C.12337 z dnia
12.3A.2337 r.
.rzeprowadzenie szkolenia z zakres% tea*
b%ilding% oraz zarz(dzania projekte* dla
pracownik"w 0ancelarii .rezydenta
MA0_D<M 9p. z o. o., .iaseczno o1F%blin ,itold
,oli;ski
Aneks do %*owy nr 113@19541C.12337 z dnia
22.13.2337 r.
MA0_D<M 9p. z o. o., .iaseczno o1F%blin ,itold
,oli;ski
Aneks do %*owy nr 113119541C.12337 z dnia
22.13.2337 r.
,ykonanie prac realizowanyc w ra*ac zadania
-Cintegrowane oznakowanie t%rystyczne F%blina/
,ykonanie prac realizowanyc w ra*ac zadania
-Cintegrowane oznakowanie t%rystyczne F%blina/
,ykonanie akt%alizacji plan% *iasta w gablotac
typ% -.*/ i -.d/
Arkusz1
Strona 94
!497 Or CP-I 2007-11-15
!498 IN CP-I 2007-11-16
!499 KP CP-I A'<4A 9. A., ,arszawa o1F%blin Maciej ?lryc Mwiadczenie %s8%g rekla*owyc 2007-11-16
!500 KP CP-' !erzy F%y;ski 2007-11-16
!501 I) CP-I A65CA 9G9)7M 9. A., ,ojciec $arczentewicz 9przeda i dostarczenia sprz+t% ko*p%terowego 2007-11-16
!502 ON A .F4<6, Antonina ?*i;ska Aneks do %*owy z dnia 2E.3B.2337 r. 2007-11-16
!50! Or CP-I CA44A4A 9p. z o. o., Feszek F%lek 2007-11-16
!504 Or CP-I Marek .ak%l%k 2007-11-19
!505 R CP-' A'5) F. ?. &. Centr%* )8%*acze; Agnieszka 4ydz 2007-11-19
!506 R CP-I &iD)ec Cons%ltants, Aleksander $(kowski 2007-11-19
!507 IN CP A49D)AQ nier%co*o=ci s. c., )eresa !anicka 2007-11-19
!508 IN A 2007-11-19
!509 Or CP-I 0<MM7D5A s. c., Mari%sz $ednarczyk 2007-11-19
!510 A$( ' Andrzej 0okowski 2007-11-19
!511 Or CP-I ,ies8aw .i(tkowski 2007-11-19
!512 $R% CP-D .iotr Dy**el ,ykonanie wyg8oszenia re#erat% okoliczno=ciowego 2007-11-19
!51! 'SS A 6<4D590, !olanta Ar*i;ska
!514 GK CP MA FA9)45C<, Andrzej Malczak 2007-11-20
!515 KP CP-D ,ojciec Front ,ykonanie koncert% w dni% 17.11.2337 r. 2007-11-20
!516 KP CP-D !aros8aw )yra8a ,ykonanie koncert% w dni% 17.11.2337 r. 2007-11-20
!517 KP CP-D !aros8aw $ester ,ykonanie koncert% w dni% 17.11.2337 r. 2007-11-20
!518 KP CP-D <leg Dyyak ,ykonanie koncert% w dni% 17.11.2337 r. 2007-11-20
!519 KP CP-I '59< 5*presariat ,anda 0%jda .rzeniesienie nieodp8atnie praw a%torskic 2007-11-20
!520 KP CP-I S4 Media 9p. z o. o., )o*asz .iotrowski 2007-11-20
!521 'SS CP-D Anna 9i%de* 2007-11-20
!522 'SS CP-D Mari%sz Cali*oni%k 2007-11-20
!52! 'SS CP-D Anna 9i%de* 2007-11-20
!524 'SS CP-D !olanta 0aszy;ska 2007-11-20
!525 K0 A Aneks do %*owy z dnia 1B.3E.2337 r. 2007-11-20
!526 IN P 7co 5nPest*ent 9. A., 0rzyszto# 0wapisz .oroz%*ienie dot. '"rek Czecowskic 2007-11-20
!527 R$ CP-I 7DAC& 9p. z o. o., !an 9tarownik 2007-11-20
!528 I) CP-I 2007-11-21
!529 GK CP-I 70<DD4<'.<F s. j., Maria Markowska 4e*ont %l. I%kowskiej 2007-11-20
!5!0 Or CP-I Marian 9tani 2007-11-21
!5!1 SIR CP-I 56:D,<DD$?D Mieczys8aw 9zopa 2007-11-21
!5!2 IN CP-I )%rekD!%niork 2007-11-21
!5!! IN CP-I .4<FA$7dward Flak 2007-11-21
!5!4 Or CP-' 4a#a8 ,yro=lak 2007-11-21
!5!5 Or CP-' 0rzyszto# $8a%cki 2007-11-21
!5!6 Or CP-' Miros8aw .ietra= 2007-11-21
!5!7 Or CP-' Mari%sz 0o8odziejczyk 2007-11-21
0?F ,ydzia8 .rawa, .rawa 0anonicznego i
Ad*inistracji, Mica8 Do*aga8a
<rganizacja praktyki zawodowej st%dent"w szko8y
wyszej > )kaczyk
0onsorcj%*R .rzedsi+biorstwo $%dowy Dr"g i
Most"w 9p. z o. o., 9A6D$?D, Cak8ad 5nstalacji
7lektrycznyc Andrzej !edliczko
$%dowa %l. 9ob"tki w klasie drogi -0DF/ wraz z
odwodnienie*
.rzygotowanie i realizacja pro*ocji Miasta F%blin
podczas Festiwal% Fil*% .olskiego w A*eryce w
Cicago
6abycie #abrycznie nowego sa*ocod% *arki
4ena%lt 0angoo
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,ykonanie t8%*acze; ko*pletnego wniosk% o
do#inansowanie projekt%R 0adry nowoczesnej
7%ropy. .odniesienie kwali#ikacji zawodowyc
pracownik"w sa*orz(dowyc Miasta F%blin
.rzeprowadzenie dw"c *od%8"w warsztat"w
szkoleniowyc
,ykonanie operat% szac%nkowego wyceny szk"d
powsta8yc w obr+bie .<D -,+glinek/
$ronisz Arcitekt%ra 0rajobraz%, 9%lej"wek Art%r
$ronisz
Aneks do %*owy 6r 7H219541C.12337 z dnia
13.34.2337 r.
,ykonanie i zainstalowanie 14 tablic
in#or*acyjnyc w b%dynk% przy %l. ,ieniawskiej 14
0ons%ltacje eksperckie oraz opracowanie opinii w
sprawie ocrony teren% obj+tego badania*i
arcitektoniczny*i
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
Aneks do %*owy 6r E331,991C12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
,ykonanie 13 szt. krzyy betonowyc na
zbiorowyc *ogi8ac obro;c"w F%blina
,ykonanie 73 szt. #otogra#icznyc panora*
s#erycznyc
przeprowadzenie 2 godzinnego wyk8ad% dla
piel+gniarek
.rzeprowadzenie @ godzinnego wyk8ad% dla
#%nkcjonari%szy policji, stray *iejskiej, s8%by
wi+ziennej, andar*erii wojskowej, izby celnej
.rzeprowadzenie @ godzinnego wyk8ad% dla
#%nkcjonari%szy policji, stray *iejskiej, s8%by
wi+ziennej, andar*erii wojskowej, izby celnej
.rzeprowadzenie @ godzinnego wyk8ad% dla
#%nkcjonari%szy policji, stray *iejskiej, s8%by
wi+ziennej, andar*erii wojskowej, izby celnej
F%ndacja 6a 4zecz $ada; nad M%zyk( F%dow( i
9akraln( 0res"w -M%zyka 0res"w/, Monika
Ma*i;skaDDo*agalska
,ykonanie ter*o*odernizacji b%dynk% 9zko8y
.odstawowej 6r @H przy %l. ,o8odyjowskiego 1@
C<5'D9o#tware 9p. z o. o., 0atowice 0rzyszto#
9pa%st
,ykonanie nowyc #%nkcjonalno=ci i prac
kon#ig%racyjnyc syste*% *.ortal
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,ykonanie wodoci(g% i kanalizacji sanitarnej w %l.
9iewierzan
$%dowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie %l.
9kowronkowej i Fio8kowej
<pracowanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
wiad%kt% drogowego w ci(g% %l. .oligonowej nad
s%c( dolin(
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
.e8nienie obowi(zk"w operatora in#or*atycznej
obs8%gi obwodowej ko*isji wyborczej
Arkusz1
Strona 95
!5!8 Or CP-' !an%sz )arczy;ski 2007-11-21
!5!9 Or CP-I Marek M8ynarczyk 2007-11-21
!540 KP P Alter Art FestiPal 9p. z o. o., Maciej 9*yczy;ski 2007-11-21
!541 KP CP-I 5Pent, Miko8aj Majda .rzeniesienie nieodp8atnie praw a%torskic 2007-11-21
!542 IN P 2007-11-21
!54! IN P 2007-11-21
!544 IN P 2007-11-21
!545 IN CP-I $%dowa sieci wodoci(gowej w %l. Dereniowej 2007-11-21
!546 IN CP-I $%dowa %l. 98owian i 98%pian 2007-11-21
!547 'SS A 2007-11-22
!548 Or CP-' Monika <=r"dek 2007-11-22
!549 I) CP-I <.)4<650 9p. z o. o., 98awo*ir Cioczek 2007-11-22
!550 Or CP-' 0atarzyna $isak 2007-11-22
!551 O# P ,"jt '*iny 9trzyewice !an D(browski 2007-11-22
!552 O# P ,"jt '*iny 6ie*ce 9ta#an Czyyk 2007-11-22
!55! O# P ,"jt '*iny 9piczyn Miros8aw 0rzysiak 2007-11-22
!554 O# P ,"jt '*iny !astk"w Cbigniew 9a*o; 2007-11-22
!555 O# P ,"jt '*iny !astk"w Cbigniew 9a*o; 2007-11-22
!556 O# P ,"jt '*iny 0onopnica Miros8aw :ydek 2007-11-22
!557 O# P ,"jt '*iny Firlej 98awo*ir Cieszko 2007-11-22
!558 O# P ,"jt '*iny 0%r"w 9tanis8aw ,"jcicki 2007-11-22
!559 O# P $%r*istrz Miasta Mwidnika ,alde*ar !akson 2007-11-22
!560 O# A ,"jt '*iny 9trzyewice !an D(browski Aneks do poroz%*ienia z dnia 31.32.2337 r. 2007-11-22
!561 Or CP-' Ada* 0ita 2007-11-22
!562 G% CP-I .iotr 'ordziejko 2007-11-22
!56! O# CP-I C<4AFD)<?4 Dari%sz Mr"z 2007-11-22
!564 Or CP-D 2007-11-22
!565 Or CP-D 'rayna Cie*i;skaD$icka 2007-11-2!
!566 'SS CP-' Ma8gorzata ,ido*ska 2007-11-2!
!567 'SS A ,ojewoda F%belski ,icewojewoda 'rzegorz !awor Aneks do %*owy z dnia 12.3A.2337 r. 2007-11-2!
!568 Or CP-' Anna Micalik 2007-11-2!
!569 SIR CP 2007-11-2!
!570 SIR CP 2007-11-2!
!571 SIR CP MA0_D<M 9p. z o. o., ,itold ,oli;ski 2007-11-2!
!572 SIR CP A6)A4 F)D 9p. z o. o., Andrzej .awlak 2007-11-2!
!57! GGN CP-I ?s8%gi 'eodezyjnoD0artogra#iczne, Marian 6ykiel 2007-11-26
!574 GGN CP-I ?s8%gi 'eodezyjne, Marta !astrz+bska 2007-11-26
!575 R$ CP-I $?D<.4<!70), !an%sz Fronczyk 2007-11-26
,ykonanie prac zwi(zanyc z przeprowadzenie*
instalacji tele#onicznej
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,sp"8praca w zakresie zorganizowania i*prezy
pro*ocyjnej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
Andrzej 0%cciak
.rzeniesienie przedsi+biorstwa F?$C7F 9.A. <raz
przej+cie d8%g"w F?$C7F 9.A. Cwi(zanyc z
przenoszony* przedsi+biorstwe* przez F?$C7F
Dystryb%cja
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej i
sieci kanalizacji sanitarnej, Feliks ,+grzynowicz
9po8eczny 0o*itet $%dowy <=wietlenia i Drogi %l.
98owian, F%blin Feszek 'o;ka
9towarzyszenie .o*ocy 4odzinie Cagroonej
.atologi( 9po8eczn( .<9)59, $arbara $ojkoD0%lpa
Aneks do %*owy nr 1@111,991C.12337 z dnia
37.3E.2337 r.
<pracowywanie dok%*entacji zwi(zanej z
przygotowanie* decyzji w sprawie zasi8k"w
losowyc i stypendi"w szkolnyc
$%dowa sieci okablowania wraz z dedykowan(
instalacj( elektryczn( w b%dynk% przy %l.
,ieniawskiej 14
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z bie(cy*
protoko8owanie* i sporz(dzenie protoko8%
ko;cowego z rozprawy ad*inistracyjnej
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.okrywanie przez Miasto na rzecz '*iny koszt"w
dotacji
.okrywanie przez Miasto na rzecz '*iny koszt"w
dotacji
.okrywanie przez Miasto na rzecz '*iny koszt"w
dotacji
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
.okrywanie przez '*in+ na rzecz Miasta koszt"w
dotacji
Arciwizowanie negatyw"w dok%*entacji
#otogra#icznej z wizji terenowyc z lat 1AA3D233B
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 9*ol%cowskiego
Corganizowanie wycieczki dla %czni"w spo8eczno=ci
ro*skiej i polskiej
5nstyt%t I(czno=ci .a;stwowy 5nstyt%t $adawczy
Cak8ad 0o*patybilno=ci 7lektro*agnetycznej,
!an%sz 9obolewski
.rzedstawienie na rozprawie ad*inistracyjnej opinii
w zakresie oddzia8ywania p"l elektro*agnetycznyc
.rzeprowadzenie szkolenia dla osoby
niepe8nosprawnej
?dzia8 w pracac zespo8% ds. opiniowania i
interwencji, zespo8% ds. kontroli
.rowadzenie rejestr% decyzji o war%nkac
zab%dowy i lokalizacji inwestycji
MA0_D<M 9p. z o. o., .iaseczno o1F%blin ,itold
,oli;ski
.owierzenie sprawowania #%nkcji inwestora
zast+pczego > <siedla -98oneczny Do*/ %l.
6a8kowskic
MA0_D<M 9p. z o. o., .iaseczno o1F%blin ,itold
,oli;ski
.owierzenie sprawowania #%nkcji inwestora
zast+pczego > <siedla -98oneczny Do*/ %l.
98o*kowskiego
.owierzenie sprawowania #%nkcji inwestora
zast+pczego > <siedla -98oneczny Do*/ %l.
F%l*ana
.owierzenie sprawowania #%nkcji inwestora
zast+pczego %l. ,(wozowa
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ki przy
%l. ,sp"lnej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ek przy
%l. Modrzewiowej i 0oryznowej
,ykonanie projekt% b%dowlanego wykonawczego
dot. re*ont% b%dynk% M?. przy %l. 6ieca8ej 14
Arkusz1
Strona 96
!576 )' CP-I Andrzej 0%piec 2007-11-26
!577 )' CP-I ,alde*ar Maj 2007-11-26
!578 )' CP-I )4A69.7D Marek ,ilczy;ski 2007-11-26
!579 O+ CP-I 2007-11-26
!580 R$ CP-I &76D$?D 9p. z o. o., 0rystyna .a8czy;ska 2007-11-26
!581 Or CP-I '<4$5D4<F 9p. z o. o., .iotr 'rabacz ,ykonanie i *onta rolet i al%zji 2007-11-27
!582 K0 A 9M -Czec"w/, 98awo*ir <si;ski 2007-11-27
!58! R$ CP-I 2007-11-27
!584 Or CP-D Anna .iasecka 2007-11-27
!585 GK CP-I 2007-11-27
!586 R$ CP-I .479)5'7 9p. z o. o., 7dward 0onecki 2007-11-27
!587 'SS CP-D !aros8aw 9zponar 2007-11-27
!588 'SS CP-D 5rene%sz 9i%de* 2007-11-27
!589 'SS CP-D 5wona 9ztajner 2007-11-27
!590 )' CP-I 98awo*ir i 0atarzyna Dziew%lscy 2007-11-27
!591 Or CP-I C4& :agiel A%to 9p. z o. o., Ada* Caborski 2007-11-28
!592 O# CP-I 6arodowe Centr%* 0%lt%ry, 0rzyszto# D%dek 2007-11-28
!592A )' CP-I 4obert 6abrz+cki 2007-11-28
!59! O# CP-I 6arodowe Centr%* 0%lt%ry 0rzyszto# D%dek 2007-11-28
!594 'SS A 2007-11-28
!595 SIR CP-I F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., 0rzyszto# 0le*pka 2007-11-28
!596 SIR ( 5rena 4"a;ska 2007-11-28
!597 GK CP-I )$S 9p. z o. o.,ojciec Dzioba 2007-11-29
!598 GK CP-I 9M -AC9/, ,ies8awa .r%sak 2007-11-29
!599 GK CP-I )$S 9p. z o. o., ,ojciec Dzioba 2007-11-29
!600 G% A Ma8gorzata ?rbanowicz, 9tanis8awa 0wiatosz, Aneks do %*owy dzierawy z dnia 17.31.233E r. 2007-11-!0
!601 IN CP $%dowa sieci wodoci(gowej w %l. 0rze*ionki 2007-11-!0
!602 SIR CP $ronisz Arcitekt%ra 0rajobraz%, Art%r $ronisz 2007-11-!0
!60! O+ A 2007-11-!0
!604 O+ CP-D ,ojciec .+cz%8a 2007-11-!0
!605 R CP-I &otel 7%ropa Marta Ada*iak 2007-11-!0
!606 R$ CP-I 2007-11-!0
!607 GK CP-I CA44A4A 9p. z o. o., Feszek F%lek 2007-11-!0
!608 GK CP-I 2007-11-!0
!609 R CP-I 4esta%racja Magia Czes8awa 0owalska 2007-11-!0
!610 R CP-D <ksana Soyty%k 2007-11-!0
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej .iotr 0owalczyk
Dotacja na do#inansowanie zadania leczenie i
konserwacja starodrzew% na terenie Miasta F%blin
,ykonanie ter*o*odernizacji b%dynk% 9zko8y
.odstawowej 6r 2A przy %l. ,ajdeloty 1
Dzia8alno=J k%lt%ralna dla dzieci i *8odziey w
rejonie osiedla Czec"w
Cak8ad .rojektowania 6adzor% i ,ykonawstwa
$%dowlanego, 7%geni%sz !"ze#cz%k
?s%ni+cie sk%tk"w poar% sali gi*nastycznej w
b%dynk% Cespo8% 9zk"8 <g"lnokszta8c(cyc 6r 4
przy %l. )%*idajskiego Ba
.rzeprowadzenie szkolenia dla osoby
niepe8nosprawnej
.rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoDMostowyc 9. A.,
.rze*ys8aw .rzycodze;
,ykonanie dok%*entacji projektowej re*ont% %l.
Doynkowej i jej re*ont
$%dowa boiska sportowego przy b%dynk%
'i*nazj%* 6r H przy %l. $iedronki 1@
przeprowadzenie 2 godzinnego wyk8ad% dla
piel+gniarek
przeprowadzenie 2 godzinnego wyk8ad% dla
piel+gniarek
przeprowadzenie 2 godzinnego wyk8ad% dla
piel+gniarek
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
6abycie #abrycznie nowego sa*ocod% *arki
9koda 9%parb 1.H)
4ealizacja <g"lnopolskiego progra*% rozwoj%
c"r"w szkolnyc Ministra 0%lt%ry i Dziedzictwa
6arodowego -Mpiewaj(ca .olska/
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
4ealizacja <g"lnopolskiego progra*% rozwoj%
c"r"w szkolnyc Ministra 0%lt%ry i Dziedzictwa
6arodowego -Mpiewaj(ca .olska/
9towarzyszenie -9)<./ .o*oc dla os"b w syt%acji
kryzysowej i o#iar prze*ocy w rodzinie, 7wa <lecD
Cz%pry;ska
Aneks do %*owy 6r 7241,991C.12337 z dnia
3E.3@.2337 r.
.rzy8(czenie o=wietlenia drogowego %l. 0ra;cowej
rejon skrzyowania z %l. D8%g( do sieci
elektroenergetycznej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,sp"lna realizacja docelowej obs8%gi
ko*%nikacyjnej obej*%j(cej b%dow+ drogi 0DFD'
,sp"lna realizacja docelowej obs8%gi
ko*%nikacyjnej w pobli% %l. '+siej, !ana .aw8aD
4oztocze
,sp"lna realizacja docelowej obs8%gi
ko*%nikacyjnej obej*%j(cej b%dow+ drogi 0DD
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej i
sieci kanalizacji sanitarnej, !adwiga D%tkiewicz
4ozszerzenie zakres% opracowywanego w ra*ac
%*owy 6r 7H219541C.12337 z dnia 13.34.2337 r.
0atolicki ?niwersytet F%belski i*. !ana .aw8a 55,
F%blin 9tanis8aw ,ilk
Aneks do %*owy nr 1A2B1,<M1C.12337 z dnia
17.37.2337 r.
,ykonanie opracowania pt. -Metody ograniczania
nad*iernego rozwoj% cyjanobakterii planktonowyc
w =r"dl(dowyc zbiornikac wodnyc
<rganizacja wyywienia dla 24 os"b w ra*ac
projekt% -9trategia wsp"8pracy transgranicznej
F%blinDI%ckDFw"wD5wanoDFrankowsk/
.olskie .racownie 0onserwacji Cabytk"w 9. A.,
9tanis8aw Maz%r
Dob%dowa szact% windowego dla os"b
niepe8nosprawnyc w b%dynk% 9pecjalnego
<=rodka 9zkolnoD,ycowawczego8 6r 2 przy %l.
'8%skiej E
<kre=lenie szczeg"8owyc war%nk"w przeb%dowy
dr"g p%blicznyc w zwi(zk% z realizacj( inwestycjiD
Cesp"8 ?s8%gowy $rany Motoryzacyjnej przy %l.
I%szczowskiej
.rzedsi+biorstwo 4ob"t DrogowoDMostowyc 9. A.,
.rze*ys8aw .rzycodze;
4e*ont %licy al. ,arszawska od al. 9ikorskiego do
al. 9olidarno=ci
<rganizacja wyywienia dla 13 os"b w ra*ac
projekt% -9trategia wsp"8pracy transgranicznej
F%blinDI%ckDFw"wD5wanoDFrankowsk/
)8%*aczenie 9trategii na j+z. %krai;ski w ra*ac
projekt% -9trategia wsp"8pracy transgranicznej
F%blinDI%ckDFw"wD5wanoDFrankowsk/
Arkusz1
Strona 97
!611 R CP-D <ksana Soyty%k 2007-11-!0
!612 )' CP-I 2007-12-0!
!61! 'SS CP-I '7M565 F5FM 9p. z o. o.,,alde*ar 6iedOwiedO 2007-12-0!
!614 Or CP-D 0ancelaria Adwokacka, !aros8aw 98owi;ski 2007-12-0!
!615 R$ CP-I 7D$?D 7dward ,"jcik 2007-12-0!
!616 SIR CP-I )%rekD!%nior $artosz )%rek 2007-12-0!
!617 Or CP-' Agata ,itkowska 2007-12-0!
!618 O# CP-I 2007-12-0!
!619 R A Art%r Freyer Aneks do %*owy nr 24121<41C.12337 2007-12-04
!620 R CP-I !acek ,arda 2007-12-04
!621 R P Dobros8aw $agi;ski 2007-12-04
!622 SIR CP-I 2007-12-04
!62! SIR CP-I 2007-12-04
!624 SIR CP-I 2007-12-04
!625 SIR CP-I 2007-12-04
!626 SIR CP-I 2007-12-04
!627 SIR CP-I 2007-12-04
!628 SIR CP-I 2007-12-04
!629 SIR CP-I 2007-12-04
!6!0 Or CP-I 2007-12-04
!6!1 GK CP-I 2007-12-05
!6!2 GGN CP-I ?s8%gi Miernicze F%cjan !agli;ski 2007-12-05
!6!! I) CP-I 9DC 9p. z o. o., 4yszard 0%licki 2007-12-05
!6!4 KP CP-' Ma8gorzata .ietrzak 2007-12-05
!6!5 KP CP-I 2007-12-05
!6!6 KP CP-D Mari%sz 9tryjecki 2007-12-05
!6!7 KP CP-I .olska <rganizacja )%rystyczna,4a#a8 9z*ytke ,ydanie #older% pro*ocyjnego -.olskaDF%blin/ 2007-12-05
!6!8 'SS CP-' $og%s8aw $yrski 2007-12-05
!6!9 I) CP-I 2007-12-05
!640 O# CP-I 2007-12-05
!641 O# CP-I 2007-12-05
!642 I) CP-I 2007-12-06
!64! 'SS A 2007-12-06
!644 'SS A 2007-12-06
)8%*aczenie *ateria8"w in#or*acyjnyc z j+z.
polskiego na j+z. %krai;ski oraz z j+z. %krai;skiego
na j+z. polski w ra*ac projekt% -9trategia
wsp"8pracy transgranicznej F%blinDI%ckDFw"wD
5wanoDFrankowsk/
9towarzyszenie 5nynier"w i )ecnik"w 0o*%nikacji
4zeczypospolitej .olskiej o10rak"w Mari%sz
9za8kowski
,ykonanie bada; rynk% l%belskiej ko*%nikacji
*iejskiej i opracowanie wynik"w
Cak%p EA3 bilet"w na #il* dla dzieci -.ana
Magori%* c%downe e*pori%*/
<pracowanie opinii prawnej dot. poroz%*ienia z
7co 5nPest*ent 9. A.
Adaptacja po*ieszcze; dla ,ydzia8% 0o*%nikacji
oraz naprawa dac% na 8(cznik% wraz z wy*ian(
pokrycia w b%dynk% ?M przy %l. Feszczy;skiego 23
$%dowa sieci wodoci(gowej i kanalizacji sanitarnej
w %l. !ana .aw8a 55
,ykonywanie czynno=ci zwi(zanyc z pe8nienie*
#%nkcji *oderatora #or%*
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
,ykonanie analizy por"wnawczej istniej(cyc na
=wiecie park"w ed%kacyjnyc
Crzeczenie si+ naleno=ci z tyt%8% %*owy nr
12H31F71D12337 z dnia @3.34 2337 r.
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji drogowej al. 0ra=nicka1%l. 4aszy;ska
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji drogowej przy al. 0ra=nickiej z drog( do
$e8yc
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji drogowej al.
0ra=nicka1$e8ycka1)arninowa
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia drogowego %l. 0ra;cowej od %l. D8%giej
do %l. 0%nickiego
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia drogowego %l. 0ra;cowej w rejonie %l.
0%nickiego
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
o=wietlenia drogowego %l. ,sp"lna pod %l.
0ra;cow(
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji =wietlnej %l. 0ra;cowej10%nickiego
F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., F%blin %l. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej
sygnalizacji %licznej %l. 0ra;cowa1D8%ga
.odyplo*owe 7%ropejskie 9t%dia Cawodowe,
9tanis8aw Ci+ba
<rganizacja praktyki zawodowej s8%cacza .ani
Moniki 9o8datow
0onsorcj%*R .rzedsi+biorstwo $%dowy Dr"g i
Most"w 9p. z o. o., 0o*%nalne .rzedsi+biorstwo
4ob"t Drogowyc 9p. z o. o., 0CA .rzedsi+biorstwo
A%to*atyki i )eleko*%nikacji 9. A., !an%sz Dr"d
,ykonanie prac polegaj(cyc na poprawie
bezpiecze;stwa r%c% drogowego na %l.
'ospodarczej > odcinek od %l. 0resowej do al.
)ysi(clecia
0ontrola ok. 433 dok%*entacji geodezyjnyc dot.
opracowa; prawnyc i podzia8owyc
Dostawa, instalacja, %r%co*ienie E radiowyc
p%blicznyc p%nkt"w dost+p% do internet% K&ot
9potL
.rzygotowanie strategii pro*ocji
Mi+dzynarodowyc Dni Fil*% Dok%*entalnego
-4ozstaje 7%ropy/
Fir*a ?s8%gi 4e*ontowo $%dowlane Marcewka
)ed%sz
)ransport *ateria8"w i *onta 9zopki $oego
6arodzenia oraz dostarczenie pe8nej dok%*entacji
tecnicznej
,ykonanie projekt% gra#icznego kartek
=wi(tecznyc, ko*p%terowej ani*acji =wi(tecznej
oraz plakat% Festiwal% $oego 6arodzenia
.rzeprowadzenie i*prezy *iko8ajkowej dla
podopiecznyc =wietlic opiek%;czoD
wycowawczyc i socjoterape%tycznyc
5nstyt%t I(czno=ci .a;stwowy 5nstyt%t $adawczy,
Cbigniew 0(dzielski
,ykonanie -0oncepcji strategicznej Miejskiej
9zerokopas*owej 9ieci 9zkieletowej/
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
0onsorcj%*R Asseco $%siness 9ol%tion 9. A., 9Y)
9erPices .olska 9p. z o. o., ,arszawa %l. M8y;ska 4H
Maciej Maniecki Cezary Maciejewski
Dostawa sprz+t% i oprogra*owanie, %r%co*ienie i
skon#ig%rowanie sprz+t% i oprogra*owanie oraz
przeszkolenie os"b
9. C<C <=rodek Feczenia ?zalenie;, 7lbieta
0i#ner
Aneks do %*owy nr E3B1,991C12337 z dnia
12.3@.2337 r.
9. C<C <=rodek Feczenia ?zalenie;, 7lbieta
0i#ner
Aneks do %*owy nr B2E1,991C12337 z dnia
12.3@.2337 r.
Arkusz1
Strona 98
!645 )' A Antoni 9zcz%bkowski 2007-12-06
!646 G% CP-I Cdzis8aw Maj 2007-12-06
!647 Or A 6estle ,aters .olska 9. A., .awe8 .iasecki 2007-12-07
!648 R A 4&7MA, !acek 9aj Aneks do %*owy z dnia @1.3H.2337 r. 2007-12-07
!649 R A 4&7MA, !acek 9aj Aneks do %*owy z dnia @1.3H.2337 r. 2007-12-07
!650 I) CP-I DM0 9<F) s. c., .iotr Maciejewski Mwiadczenie %s8%g serwisowyc 9yste*% ?9C 2007-12-07
!651 Or CP-I Altest 9p. z o. o., Marcin .oj*aj 2007-12-07
!652 Or CP-I 2007-12-07
!65! I) CP-I DAM<S< .olska 9p. z o. o., Mari%sz 0arbowski 2007-12-07
!654 R CP-D Mica8 !astrz+bski 2007-12-10
!655 R CP-I &otel Sanilla .. .. &. GA4D s.c., Miros8aw Mwierz 2007-12-10
!656 O+ CP-I 2007-12-10
!657 SIR CP-I A4C<67F 9p. z o. o., 7wa FebiedzkaD6owakowska 2007-12-10
!658 SIR CP-I 2007-12-10
!659 SIR CP-I A4C<67F 9p. z o. o., 7wa FebiedzkaD6owakowska 2007-12-10
!660 SIR CP-I AMA4 9p. z o. o., Andrzej 9agan <dtworzenie Ciek% spod 0onopnicy 2007-12-10
!661 SIR CP-I 5rena 0owalewska 2007-12-10
!662 SIR CP-I 2007-12-10
!66! SIR CP-I 2007-12-10
!664 SIR CP-I Arcidiecezja F%belska )ade%sz .aj%rek 2007-12-10
!665 GGN CP-I 'eodeta ?prawniony, Czes8aw 6izio8 2007-12-10
!666
!667 GGN CP-I 'eodeta ?prawniony, Czes8aw 6izio8 2007-12-10
!668 GGN CP-I 'eodeta ?prawniony,Czes8aw 6izio8 2007-12-10
!669 O&# A .F4<6, Antonina ?*i;ska Aneks do %*owy z dnia 2A.3B.2337 r. 2007-12-11
!670 R$ CP-I 2007-12-11
!671 R$ CP-I 2007-12-11
!672 #$%&'K CP-I )7C&650A 9p. z o. o., ,8adys8aw .enar 2007-12-11
!67! SIR A F%bzel Dystryb%cja 9p. z o. o., Marek Fenart Aneks do %*owy z dnia 14.13.233@ r. 2007-12-11
!674 SIR A .4<FA$ s. c., 7dward Flak 2007-12-11
!675 SIR CP-I .A40D.4<!70), 5rena Coroszy;ska 2007-12-11
!676 'SS CP-I ,ojewoda F%belski, 'enowe#a )okarska 2007-12-11
!677 G% CP-I Andrzej .asik, 2007-12-12
!678 G% CP-I M.,i0 9p. z o. o., 2007-12-12
!679 SIR CP-I 9. C. '. 9p. z o. o., 4yszard Cawisza 2007-12-12
!680 KP CP-I 2007-12-12
Aneks do %*owy nr EEH1'01C.1233E z dnia
21.3@.233E r.
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 9*ol%cowskiego
,prowadzenie dodatkowego *iejsca instalacji
%rz(dzenia i dostarczania wody
Monitorowanie sygna8"w lokalnego syste*%
alar*owego oraz podej*owanie interwencji w
obiekcieR $i%ro <bs8%gi Mieszka;c"w %l. 0leeberga
12A
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > %l. 0leeberga 12A
Dostawa, *onta i %r%co*ienie zintegrowanego
%rz(dzenia bezpiecze;stwa sieciowego
<pracowanie strategii wsp"8pracy transgranicznej w
ra*ac projekt% -9trategia wsp"8pracy
transgranicznej F%blinDI%ckDFw"wD5wanoD
Frankowsk/
<rganizacja nocleg% dla A os"b w ra*ac projekt%
-9trategia wsp"8pracy transgranicznej F%blinDI%ckD
Fw"wD5wanoDFrankowsk/
,ojew"dzki F%nd%sz <crony Mrodowiska i
'ospodarki ,odnej, .iotr 0owalczyk
Dotacja na przygotowanie gr%nt% pod nasadzenie
drzew i krzew"w w ra*ac %rz(dzanego park%
-Cz%by/
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego nad
realizacj( inwestycji prowadzonej p. n. -$%dowa
Do*% .o*ocy 9po8ecznej z *ieszkania*i
croniony*i przy %l. <palowej/
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., Marianna Madej
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego w
procesie realizacji inwestycji -$%dowa I(cznic 6r 1
i H w+z8a drogowego .oniatowskiego/
.e8nienie ko*pleksowego nadzor% a%torskiego nad
realizacj( inwestycji prowadzonej p. n. -$%dowa
Do*% .o*ocy 9po8ecznej $etania przy al.
0ra=nickiej 22@/
?dzielenie dotacji celowej na wy*ian+ pokrycia
dacowego ka*ienicy przy %l. F%bartowskiej 1A
.ara#ia 4zy*skoD0atolicka pw. =w. !ana Crzciciela
i =w. !ana 7wangelisty, )o*asz Fidecki
?dzielenie dotacji celowej na do#inansowanie
nak8ad"w na realizacj+ prac w kaplicy 6aj=w.
9akra*ent% Arcikatedry F%belskiej
.ara#ia 4zy*skoD0atolicka p.w. =w. !ak%ba
,i+kszego Aposto8a Cbigniew .ietrzela
?dzielenie dotacji celowej na do#inansowanie
nak8ad"w na realizacj+ kanalizacji deszczowej
?dzielenie dotacji celowej na do#inansowanie na
realizacj+ prac re*ontowyc =ciany oraz bra*y
wjazdowej *%rowanego ogrodzenia zabytkowego
zespo8% 0%rii Metropolitalnej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ki przy
%l. Droga M+czennik"w Majdanka
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ki przy
%l. ,ro;skiej
<pracowanie dok%*entacji geodezyjnej dzia8ek
stanowi(cyc tereny .0.
$ank 'ospodarstwa 0rajowego 555 o1,arszawa
'rayna Mizera
Do#inansowanie ze =rodk"w prewencyjnyc zadania
inwestycyjnego w ra*ac progra*% -$lisko
$oisko/
$ank 'ospodarstwa 0rajowego 555 o1,arszawa
'rayna Mizera
Do#inansowanie ze =rodk"w prewencyjnyc zadania
inwestycyjnego w ra*ac progra*% -$lisko
$oisko/
$%dowa 9yste*% <strzegania .owodziowego dla
Miasta F%blina
Aneks do %*owy 6r 22319541C.12337 z dnia
3E.32.2337 r.
5nwentaryzacja dendrologiczna wzd8%
projektowanej *agistrali wodoci(gowej od %j+cia
-98awinek/ do al. ,arszawskiej
Do#inansowanie zadaniaW -Cak%p sa*ocod% przez
Mrodowiskowy Do* 9a*opo*ocy Misericordia/
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. 4adzy;skiej z przeznaczenie*
pod kiosk andlowy
<ddanie w dzieraw+ gr%nt% '*iny F%blin
po8oonego przy %l. '8"wnej z przeznaczenie* pod
na drog+ dojazdow( i wygrodzon( stre#+ ocronn(
%j+cia wody -98awinek/
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
Dzielnicowego Do*% 0%lt%ry w dzielnicy ,+glin
."8nocny przy %l. !%dy*a 2
,ydawnictwo Arcidiecezji F%belskiej -'a%di%*/,
.iotr 0owa8ko
4ekla*a podczas F%belskic obcod"w rok%
!osepa ConradaD0orzeniowskiego w 1E3 rocznic+
%rodzin pisarza
Arkusz1
Strona 99
!681 KP CP-I 2007-12-12
!682 )' CP-I !an%sz !ak%bczyk 2007-12-12
!68! )' CP-I 9tanis8aw Marciniec 2007-12-12
!684 'SS CP-D 5wona 9ztajner 2007-12-1!
!685 KP CP-I 4ed &orse 9p. z o. o., Daniel '"rski 2007-12-14
!686 $K A $ank .olska 0asa <pieki 9. A., Anita 0rawczyk Aneks do %*owy z dnia 2B.13.233B r. 2007-12-14
!687 SIR CP-I $%dowa drogi w %l. Ca*eno#a 2007-12-14
!688 SIR CP-I 2007-12-14
!689 O&# A .F4<6, Antonina ?*i;ska Aneks do %*owy z dnia 2A.3B.2337 r. 2007-12-17
!690 SIR CP-I 2007-12-17
!691 SIR A ..& <45<6, 7dward Fe;cz%k Aneks do %*owy nr 2A2E19541C.12337 2007-12-17
!692 S) A )A$AF s. j., !an 0idaj 2007-12-17
!69! Or CP-I !erzy 0%= 2007-12-17
!694 I) CP-I 7F0<M)7F, Miros8aw 9o8tys 2007-12-17
!695 R$ CP-I 7FD.4< $i%ro .rojektowe, !an%sz ,(do8owski 2007-12-18
!696 G% CP-I D7F56 9p. z o. o., Dorota .rzyby8ka 2007-12-18
!697 GK CP-I 7D$A4, 7d*%nd $araniecki 2007-12-08
!698 G% CP-I <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci, .iotr :ak 2007-12-18
!699 G% CP-I <bs8%ga 4ynk% 6ier%co*o=ci, .iotr :ak 2007-12-18
!700 G% CP-I $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci!olanta 9aran 2007-12-18
!701 G% CP-I $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci!olanta 9aran 2007-12-18
!702 G% CP-I $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci,!olanta 9aran 2007-12-18
!70! G% CP-I $i%ro ,ycen 6ier%co*o=ci,!olanta 9aran 2007-12-18
!704 G% P )$9 6owy Do* 9p. z o. o., !erzy Deska 2007-12-18
!705 GGN CP-I .4<0A4), ?rsz%la 0o*inek 2007-12-18
!706 $K CP-I $ank .olska 0asa <pieki 9. A., Miros8aw $ednarcz%k 2007-12-18
!707 G% CP AMA4 9p. z o. o., Andrzej 9agan 2007-12-18
!708 IN CP-I Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc, ,ies8aw Mar%szak ,ykonanie sieci wodoci(gowej w %l. 6ast%rcjowej 2007-12-18
!709 SIR CP 2007-12-18
!710 IN ( )eresa i 9andra 9obo; 2007-12-18
!711 G% CP-I D7F56 9p. z o. o., Dorota .rzyby8ka 2007-12-18
!712 G% CP-I D7F56 9p. z o. o., Dorota .rzyby8ka 2007-12-18
!71! )' CP-I Marcin I%kasiewicz 2007-11-07
!714 I) CP-I )eleko*%nikacja .olska 9.A. 7wa ,ola;czyk 2007-11-20
!715 I) CP-I )eleko*%nikacja .olska 9.A. 7wa ,ola;czyk 2007-11-20
!716 O&# CP-I 2007-12-07
.olskie )owarzystwo Mieszkaniowe o1F%blin
0azi*ierz ,idysiewicz
.ro*ocja Miasta F%blin podczas konk%rs% -Do*
2337D< 0ryszta8ow( Ceg8+/
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
.rzeprowadzenie 2 godzinnego wyk8ad% na te*at
-Dzia8ania i objawy %ywania =rodk"w
psycoaktywnyc/
.ro*ocja Miasta F%blin podczas akcji pro*ocyjnej
ksi(ki -0o*isarz Maciejewski. Morderstwo pod
cenz%r(/
9po8eczny 0o*itet $%dowy Drogi w %l. Ca*eno#a,
F%blin Marek 5zdebski
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci wodoci(gowej i
sieci kanalizacji sanitarnej, .iotr M*igasiewicz
$%dowa sieci wodoci(gowej w %l. 9zarotkowej,
Mwidnickiej i Dereniowej
,8asno=ciowa 9p"8dzielnia Mieszkaniowa -0ontakt/,
Andrzej 'rabowski
.owierzenie sprawowania #%nkcji inwestora
zast+pczego zab%dowa *ieszkaniowa $azylian"wka
przy %l. !agodowej
Aneks do %*owy 6r @4AE19)1C.1512337 z dnia
14.11.2337 r.
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
,ykonanie i dostarczenie A3 szt. elektronicznyc
kart identy#ikacyjnyc do g8osowania dla radnyc
M8odzieowej 4ady Miasta F%blin
,ykonanie projekt% b%dowlanego wykonawczego
instalacji elektrycznyc w b%dynk% <cotniczej
9tray .oarnej przy %l. '8%skiej 1@HA
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l.
9owi;skiego @
4e*ont kana8% deszczowego w rejonie %l.
,apiennej
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l. Copina E
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l.
)y*iankowej 7
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l.
Czecowskiej @B
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l. '8+bokiej
Ha
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l. .robostwo
2@
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy %l. .robostwo
27
4ozwi(zanie %*owy %yczenia 6r
124H1''61C.1233E z dnia 31.3B.233E r.
Akt%alizacja bazy opisowej ewidencji gr%nt"w,
b%dynk"w i lokali
.rzyj*owanie przez $ank przed*iot"w na
przecowanie
,ykonanie rozbi"rki b%dynk"w gospodarczyc przy
%l. Mwierkowej
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o. o., !erzy .odstawka
?stawienie palisad w cel% zabezpieczenia coko8"w
ogrodze; przy zrealizowanyc codnikac,
zabezpieczenie stro*yc skarp przed roz*ywanie*
p8yta*i a%rowy*i %l. <liwkowej i 4%dnickiej
,yp8ata odszkodowania za szkody w zakresie
z*niejszenia zdolno=ci prod%kcyjnej, zniszczenia
nasadze; i sk8adnik"w b%dowlanyc
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy Al.
4ac8awickic 27
,ykonanie %proszczonej inwentaryzacji do
wyodr+bnienia lokali w b%dynk% przy Al.
4ac8awickic 24
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Dzierawa tor% pod b%dow+ kana8"w
cy#rowyc1?0$ > %l. 0leeberga 12
Dzierawa tor% pod b%dow+ kana8"w
cy#rowyc1?0$ > %l. 0rakowskie .rzed*ie=cie @A1A
Departa*ent 0szta8cenia <g"lnego > 9pecjalnego
Ma8gorzata 0ras%ska ,arszawa
Caopatrzenie biblioteki w 9pecjalny* <=rodk%
9zkolno > ,ycowawczy* dla Dzieci i M8odziey
98abowidz(cej przy %l. &irsze#elda B w podr+czniki i
lekt%ry szkolen
Arkusz1
Strona 100
!717 I) CP-' 9tar67) 9tanis8aw 9tarek 2007-12-19
!718 I) CP-I F.&.?. M745)?M0onrad Cz%bek 2007-10-02
!719 Or CP-I 60FD569)AF 6atalia Fecyk 0rzyszto# Fecyk 2007-11-!0
!720 Or CP-I 0F5MA) F%blin 'rzegorz 9%r*acz 2007-12-0!
!721 IN CP-I $%dowa sieci kanalizacji sanitarnej w %l. 'linianej 2007-11-19
!722 KP CP-I 2007-12-11
!72! KP CP-D 0oziara )ararara !aros8aw 0oziara 2007-11-29
!724 KP CP-D )o*asz 0%lczy;ski 2007-12-14
!725 KP CP-D ?rsz%la !a=ko 2007-11-2!
!726 I) CP-' 9tar67) 9tanis8aw 9tarek 2007-12-19
!727 I) CP-' 9tar67) 9tanis8aw 9tarek 2007-12-19
!728 Or CP-I )ade%sz Dzi%ba 2007-11-!0
!729 Or CP-I 0rzyszto# ,"jcik 2007-11-15
!7!0 R CP-I 2007-11-02
!7!1 IN CP-I 2007-12-07
!7!2 SIR CP-I 2007-12-07
!7!! D% A 2007-11-28
!7!4 Or CP-' Monika $arczewska 2007-12-0!
!7!5 R CP-D $art8o*iej Maron 2007-11-!0
!7!6 R CP-I 'r%pa 4adiowa Agory 9p. z o. o. 2007-12-14
!7!7 O# P '*ina 6a8+cz"w Andrzej \wiek 2007-11-27
!7!8 I) C P-I .4<!67) !aros8aw $%czek 2007-12-17
!7!9 R$ A Aneks do %*owy z dnia 2A.3B.2337 r. 2007-12-05
!740 S&R CP-I 2007-12-10
!741 I) CP-I Designers A. !ag%ra :. !ag%ra 2007-12-18
!742 K0 CP-D ,iktor 9z%kie8owicz 2007-12-10
!74! GK CP-I 2007-12-20
!744 KP CP-I 2007-10-!1
!745 KP CP-I 2007-12-21
!746 KP CP-I 2007-12-21
!747 G% CP-I $i%ro ,yceny 6ier%co*o=ci !olanta 9aran 2007-12-04
!748 G% CP-I $i%ro ,yceny 6ier%co*o=ci !olanta 9aran 2007-12-04
!749 G% P 2007-12-11
!750 P" CP-I 47,?C05 'rzegorz 4ew%cki 2007-12-21
!751 Or CP-I 9AF?9 F?465C< )ade%sz ,ro;ski 2007-12-14
Caprojektowanie i wykonanie w tecnologii .&.
aplikacji %r%ca*ianej za po*oc( przegl(darki
internetowej
Dostarczenie dysk% CD z abona*ente* na 2E
stanowiska progra*% kosztorysowego 6<4MA .4<
Dostawa, *onta i %r%co*ienie interko*"w
kasowyc > 4 szt.
Monta i %r%co*ienie instalacji sygnalizacji i
sterowania %k8ade* kli*atyczny* w b%dynk% przy
%l. Mwi+tod%skiej @
9po8eczny 0o*itet $%dowy sieci kanalizacji
sanitarnej w %l. 'linianej .iotr Fr(czek
Cak8ad .rojektowania i ,ykonawstwa
7lektroenergetycznego 4yszard Do8gan
Monta i de*onta instalacji elektrycznej w 9zopce
$oego 6arodzenia przy .lac% po Farze
,ykonanie scenogra#ii do 9zopki
$oonarodzeniowej *a .lac% po Farze
,ykonanie E33 szt. la*inowanyc identy#ikator"w
na i*prez+ pro*ocyjn( 0oncert 0ol+d
0orekta angielskiej strony internetowej
www.l%blin.e%
0onserwacja progra*"w #%nkcjon%j(cyc w $i%rze
0adr ?rz+d% Miasta
0onserwacja progra*"w #%nkcjon%j(cyc w
,ydziale .odatk"w i 7gzek%cji ?rz+d% Miasta
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
?ywanie prywatnego sa*ocod% osobowego do
jazd lokalnyc w granicac ad*inistracyjnyc
*iasta F%blina w cel% za8atwiania spraw
s8%bowyc
Co##ey 5nernational DePelop*ent 9p. z o. o. 4icard
Moreton
<pracowanie akt%alizacji 9trategii 4ozwoj% Miasta
F%blin
.rzedsi+biorstwo .rojektowo > ?s8%gowe
Miastoprojekt > F%blin 9p. z o. o.,8adys8aw
Dziew%lski 7lbieta Calewska > .ecio
<pracowanie dok%*entacji projektowej b%dynk%
*ieszkalnego wielorodzinnego wraz z realizacj(
zagospodarowania teren% na dzia8kac przy %l.
Mireckiego
.rzedsi+biorstwo 5nstalacji 9anitarnyc i
7lektrycznyc 56)74$?D 9p. z o. o. ,itold Matacz
$%dowa b%dynk% *ieszkalnego wielorodzinnego
przy %l. :elaznej 1HA
.rzedsi+biorstwo ,ielobranowe 7F.57 9p. z o. o.
Andrzej $artnik
Aneks do %*owy 6r 24@A1'01C.12337 z dnia
2@.3H.2337 r.
<bs8%ga tecniczno > organizacyjna zespo8%
przygotow%j(cego wdroenie syste*% zarz(dzania
jako=ci( 59< A331R2331
<pracowanie gra#iczne portal% internetowego w
ra*ac realizacji projekt% F%blin > Fw"w Miasta
#il*owe
7*isja na antenie stacji radiowej 4adio C8ote
.rzeboje spot"w rekla*owyc
.oroz%*ienie w sprawie pokrywania koszt"w
dotacji dzielonej przez Miasto F%blin przedszkolo*
niep%bliczny* i p%bliczny*
Monitorowanie stan% oraz nadz"r nad realizacj(
%*"w teleko*%nikacyjnyc
.a;stwowy F%nd%sz 4eabilitacji <s"b
6iepe8nosprawnyc Antonina ?*i;ska !anina
,8odarczyk
0onsorcj%* F%belskie .rzedsi+biorstwo 4ob"t
5nynieryjnyc 9p. z o. o. 9zy*on ,iak
$%dowa kolektor"w kanalizacji sanitarnej i
deszczowej obs8%g%j(cyc dzielnic+ Felin, odcinek
do %l. ,itosa
Dostawa oprogra*owania A%to CAD MA. @D 6FM
233H
)8%*aczenie tekst"w z j+zyka polskiego na j+zyk
bia8or%ski i z j+zyka bia8or%skiego na j+zyk polski do
p%blikacji na stronie internetowej www.k%lt%ra.e%roD
region.pl
M.< 95)A F%blin 9.A. Andrzej .ietrkiewicz Miros8aw
9oko8owski
<czyszczanie s8%p"w og8oszeniowyc na terenie
*iasta F%blin
.0. 5674C5)G 9p. z o. o. Czes8aw ,arsewicz
F%cyna 0rawczyk
,sp"8praca w zakresie przygotowania i kolporta%
%lotek rekla*y wizer%nkowej dla Miasta F%blin
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k !aros8aw
!aworski
,ynaje* sprz+t% o=wietleniowego na scen+ oraz
o=wietlenie elewacji .oczty '8"wnej na potrzeby
9ylwestra Miejskiego na .lac% Fitewski*
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k !aros8aw
!aworski
,ynaje* zadaszanej sceny, wie pod nag8o=nienie
na potrzeby 9ylwestra Miejskiego na .lac%
Fitewski*
,ykonanie operat% szac%nkowego wyceny
nier%co*o=ci po8oonej przy %l. 6ar%towicza @2
,ykonanie wycen lokali %ytkowyc po8oonyc w
F%blinie
Carz(d 6ier%co*o=ci 0o*%nalnyc w F%blinie
&enryk Iacek
.oroz%*ienie w sprawie nieodp8atnego zarz(dzania
nier%co*o=cia*i stanowi(cy*i w8asno=J '*iny
F%blin
.rowadzenie dzia8alno=ci serwisowej syste*%
in#or*atycznego do rozliczania tyt%8"w
wykonawczyc )AQ5`
,ykonanie i zainstalowanie *ebli na potrzeby
?rz+d% Miasta F%blin
Arkusz1
Strona 101
!752 R$ CP-I 70<D9A65) s.c. !. $artnik D. 'rzybowski 2007-12-06
!75! R$ CP-I $<DA4 Dari%sz $odys 2007-12-06
!754 O+ CP-I 2007-12-0!
!755 S) CP-I 2007-12-18
!756 S) CP-D )o*asz !asina 2007-12-20
!757 S) CP-I 0l%b 9zacist"w Drakon Mica8 .raszak 2007-12-21
!758 S) CP-I 2007-12-21
!759 S) CP-I 2007-12-21
!760 S) CP-I 2007-12-21
!761 S) CP-I 2007-12-21
!762 S) CP-I 2007-12-21
!76! S) CP-I 2007-12-21
!764 S) CP-I 2007-12-21
!765 S) CP-I 2007-12-21
!766 KP CP-D 4a#a8 0nieJ 2007-12-14
!767 KP CP-I 9)A'7 974S5C7 0rzyszto# 9zalak 2007-12-14
!768 KP CP-I .4<9C765?M !aros8aw 4%dnicki 2007-12-14
!769 'SS CP-' Dr%karnia AFFD'4AF Agnieszka Fipecka 2007-12-12
!770 'SS CP-I ?yczenie @ szt%k analizator"w wydec% 2007-12-21
!771 S&R A Aneks do %*owy nr 7A@19i41C.12337 2007-12-21
!772 S&R A Aneks do %*owy nr 2A2E19i41C.12337 2007-12-21
!77! S&R A Aneks do %*owy nr 2A2E19i41C.12337 2007-12-21
!774 S&R A Aneks do %*owy nr 7AE19i41C.12337 2007-12-21
!775 R CP-D Arnold DeJ 2007-11-!0
!776 Or A Aneks do %*owy naj*% z dnia 31.3@.2337 r. 2007-11-22
!777 G% CP-I 2007-12-04
!778 O+ CP-I 2007-12-18
!779 Or CP-I <n%#ry 0oszarny <dgrywanie ejna8% *iejskiego z 4at%sza 2007-12-11
!780 Or CP-I 0F5MA) 'rzegorz 9%r*acz 2007-12-27
!78! S&R A 2007-12-17
!784 S&R CP-I 2007-12-10
!785 KP CP-I 9&A40G .iotr 9zarek 2007-12-27
!786 S&R CP-I 2007-12-10
!787 Or P 2007-12-20
!788 S&R CP-I Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc, ,ies8aw Mar%szak 2007-12-20
!789 S&R CP-I 2007-11-20
!790 S&R CP-I 2007-11-24
!791 KP CP-D .iotr 4z(dowski 2007-12-14
!792 KP CP-D .iotr Ci"8ek 2007-12-14
!79! KP CP-D !ak%b 0r%k 2007-12-14
,ykonanie kli*atyzacji z po*ieszczeniac ?rz+d%
Miasta
?s%ni+cie awarii kanalizacji w b%dynk% przy %l.
,ieniawskiej 14
)<.5A45?9 ?rz(dzanie i 0onserwacja Cieleni
Feszek M+czy;ski
,ykonanie zabieg"w piel+gnacyjno >
cir%rgicznyc na 2 drzewac
.A4)674D974S5C7 &%rtownia .ilarek i 0osiarek
0rzyszto# 0onczalski
9przeda sprz+t% do konserwacji i %trzy*ania
osiedlowyc boisk pi8karskic
.rzygotowanie i przedstawienie prezentacji
osi(gni+J zawodnik"w reprezent%j(cyc kl%by
sportowe *iasta F%blin
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
F%belski 0l%b 0arate 0yok%sin !acek Czerniec
Feszek 'ierszon
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9towarzyszenie Fokalne 0AF56A 9ajezja;skiej
<rganizacji 9portowej 0azi*ierz Drozd 4a#a8 5skra
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Capa=nicze )owarzystwo 9portowe 9ok"8 0rzyszto#
$oryc Cdzis8aw Cie*bowicz
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
9towarzyszenie .i8karskie 6adzieje M<)<4 Dari%sz
Misi%rek 4o*an 'arwo8a
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
)owarzystwo .i8ki 9iatkowej !acek 4%tkowski
0rzyszto# 5wa;cz%k
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
Miejski 0l%b 9portowy 0alina Maciej 0aznowski
$eata 6ie=cior%k
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
F%belski 0l%b .i8karski M<)<4 ,alde*ar
.aszkiewicz 7dward Fewcz%k
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
$%dowlany 0l%b 9portowy .iotr 08oda 4obert
'ro*ysz
<rganizacja i*prez sportowyc dla dzieci i
*8odziey
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2@.12.2337 r.
6ag8o=nienie koncert"w w 9zopce
$oonarodzeniowej na .lac% po Farze
,ynaje*, instalacja i obs8%ga o=wietlenia podczas
koncert"w w 9zopce $oonarodzeniowej na .lac%
po Farze
Dr%k i oprawa kalendarzy =ciennyc '*innego
.rogra*% .ro#ilaktyki i 4ozwi(zywania .roble*"w
Alkoolowyc w F%blinie na 233H r.
,ojew"dzki 5nspektorat )ransport% Drogowego w
F%blinie .iotr ,iniarski Miros8awa ,iater
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno > &andlowe <45<6
7dward Fe;cz%k
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno > &andlowe <45<6
7dward Fe;cz%k
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno > &andlowe <45<6
7dward Fe;cz%k
.rzedsi+biorstwo .rod%kcyjno > &andlowe <45<6
7dward Fe;cz%k
0oordynacja projekt% pt. F%blin > Fw"w Miasta
#il*owe
4obotnicza 9p"8dzielnia Mieszkaniowa M<)<4
!an%sz 9zaco; 'rzegorz .r%cniak
$i%ro <bs8%gi 4ynk% 6ier%co*o=ci s.c. Marek
4oszczewski .rze*ys8aw 9zczepi;ski
,ykonanie operat% szac%nkowego wyceny %dzia8%
cz+=ci w nier%co*o=ci przy %l. Cielonej E
?65M7)AFD974,59 9p. z o. o. Agnieszka
$aranowska > 9z%lc
Dostawa 133 szt. poje*nik"w o poje*no=ci 2,E *@
do selektywnej zbi"rki odpad"w #rakcji s%cej
<bs8%ga serwisowa %rz(dze; zainstalowanyc w
b%dynk% przy %l. Mwi+tod%skiej @
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
Aneks do %*owy z dnia 1B.11.233E > o=wietlenie
drogowe przy %l. Cabrowej
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej >
sygnalizacja =wietlna przy %l. M%zycznej1)rasa
Cielona
.rzeprowadzenie i prod%kcja koncert%
okoliczno=ciowego na .lac% Ca*kowy*
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
0rzyszto# 0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej >
sygnalizacja =wietlna przy %l.
0roc*alna1'azowa1M8y;ska
.ara#ia pw. sw. Maksy*iliana 0olbe ks. !"ze#
9ie*czyk
.oroz%*ienie w sprawie skr"cenia okres%
wypowiedzenia %*owy
,ykonanie sieci wodoci(gowej i kanalizacji
sanitarnej w %l. &iacyntowej
?s8%gowy Cak8ad 5nstalatorstwa 7lektrycznego
Marek Marzec
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
oraz wykonanie o=wietlenia 90A)7 .A40? w
osiedl% $8onie przy %l. &erbowej
Cak8ad $%dowy ?rz(dze; <crony Mrodowiska
$5<M7C& 0arol .iecocki
C*iana opo*iarowania ilo=ci =ciek"w s%rowyc w
<czyszczalni Mciek"w w 4okitnie
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 24.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 22.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2@.12.2337 r.
Arkusz1
Strona 102
!794 O# CP-I 2007-10-15
!795 O# CP-I 2007-10-15
!796 O# CP-I 2007-10-29
!797 O# CP-I 2007-10-15
!798 GK CP-I 2007-12-20
!799 KP CP-D .iotr Cili*oni%k 2007-12-14
!800 KP CP-D Agnieszka !agie88o 2007-12-14
!801 KP CP-D .iotr 'ajko= 2007-12-14
!802 KP CP-D 7lbieta .iotrowska 2007-12-14
!80! KP CP-D Andrzej 6a*iota 2007-12-14
!804 KP CP-D 'rzegorz 0oczkodaj 2007-12-27
!805 KP CP-D 'rzegorz 0%lczy;ski 2007-12-27
!806 KP CP-' .04 047AF5C7 Aleksander !anas 2007-12-27
!807 KP CP-' .awe8 )ypiak .rowadzenie i*prezy pro*ocyjnej 9ylwester Miejski 2007-12-27
!808 KP CP-I 2007-12-27
!809 KP A 9)4?C)?M 9p. z o. o. Marek 9zczepaniak 2007-11-07
!810 Or CP-I 0<MM7D5A s.c. Mari%sz $ednarczyk Ada* $oryca 2007-12-14
!811 Or P 2007-12-12
!812 Or CP-' !an%sz )arczy;ski 2007-12-14
!81! KP CP-D 4a#a8 4os8o; 2007-12-14
!814 KP CP-D 4a#a8 4os8o; 2007-12-14
!815 KP CP-D Martyna 9zewczyk 2007-12-14
!816 Or CP-I ..5D7)C .oland 9p. z o. o.4yszard ,arzec 2007-12-21
!817 Or CP-' 9ylwester Mliwi;ski 2007-12-11
!819 Or CP-I ?*owa %bezpieczenia 2007-12-20
!820 Or CP-I M<65)<4 .<F90A 9p. z o. o. !"ze# 9pos"b 2007-12-!1
!821 I) CP-I 2007-12-15
!822 KP CP-D I%kasz '8adysz 2007-12-21
!82! KP CP-D 'rzegorz 9o8owiej 2007-12-14
!824 KP CP-D Andrzej 'r(dkiewicz 2007-12-21
!825 KP CP-' .rze*ys8aw 9zy*a;ski 2007-12-27
!826 R CP-I 4A.5D s.c. Marian Cieli;ski .rzygotowanie do dr%k% i dr%k p%blikacji 1894-07-02
!827 $K A $ank .olska 0asa <pieki 9. A., Anita 0rawczyk Aneks do %*owy z dnia 24.11.233B r. 2007-12-28
!828 $K A $ank .olska 0asa <pieki 9. A., Anita 0rawczyk Aneks do %*owy z dnia 2B.13.233B r. 2007-12-28
!829 Or CP-I AF)79) 9p. z o. o. Marcin .oj*aj 2007-12-!1
!8!0 Or CP-I AF)79) 9p. z o. o.Cezary .oj*aj 2007-12-!1
!8!1 Or CP-I 9?.<6 9p. z o. o. $og%s8aw '%staw 2007-12-!1
!8!! KP CP-I 0<MA Mari%sz 0o8odziej 2007-12-20
!8!4 KP CP-I Anna Dobrowolska 2007-12-12
!8!5 KP CP-I M54< Agencja <crony 9p. z o. o.!"ze# <si;ski 2007-11-2!
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
F%ndacja 4ozwoj% 9yste*% 7d%kacjiD6arodowa
Agencja .rogra*% -?czenie si+ przez ca8e ycie/,
Miros8aw Marczewski
.rzyznanie =rodk"w #inansowyc przeznaczonyc
na .artnerski .rojekt 9zk"8 Co*eni%s
Miejskie .rzedsi+biorstwo ,odoci(g"w i kanalizacji
w F%blinie 9p. z o. o. )ade%sz Fija8ka
4ozpoznanie zasi+g% i przyczyn skaenia w"d
podzie*nyc w rejonie %j+cia wody Centralna w
F%blinie
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2B.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 27.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 22.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2H.12.2337 r.
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2A.12.2337 r.
<bs8%ga tecniczna i*prezy artystycznej 0oncert
0ol+d > .odziel si+ rado=ci(
<bs8%ga tecniczna i*prezy artystycznej 0oncert
0ol+d > .odziel si+ rado=ci(
.rzygotowanie i obs8%ga zaplecza sceny i*prezy
artystycznej 9ylwester Miejski na .lac% Fitewski*
F5'&)D)7C& Miros8aw Maksy*i%k !aros8aw
!aworski
,ynaje* sprz+t% estradowego na potrzeby i*prezy
organizowanej na .lac% Ca*kowy*
Aneks do %*owy nr 2E1110.1C.12337 z dnia
3H.3H.2337 r.
,ykonanie i zainstalowanie tablic in#or*acyjnyc w
b%dynk% przy %l. 0leeberga 12A
F%belska F%ndacja 4ozwoj% > Agencja 4ozwoj%
4egionalnego Andrzej 0idyba ,ojciec Cwolak
.oroz%*ienie w sprawie rozwi(zania %*owy naj*%
z dnia @3.3@.233B r.
.rzeprowadzenie instalacji tele#onicznej oraz serwis
i naprawa %rz(dze; tele#onicznyc w ,ydziale
5n#or*atyki i )eleko*%nikacji
,ykonanie scenogra#ii na i*prez+ artystyczn(
9ylwester Miejski
.rzygotowanie i realizacja appening% w 9zopce na
.lac% po Farze w dni% 24.12.2337 r.
.rzygotowanie i realizacja appening% podczas
i*prezy artystycznej 9ylwester Miejski
Dostawa, zainstalowanie i serwisowanie 21 szt.
kopiarek A@
,ykonywanie prac w ,ydziale $%det% i
0si+gowo=ci
)owarzystwo ?bezpiecze; F5FA4 9.A. w 9zczecinie
<ddzia8 w F%blinie $ogdan )or%;
0onserwacja dOwig% osobowego w b%dynk% przy %l.
Mwi+tod%skiej @
Centr%* $adawczo > ,droeniowe <.)<)4A0)
Andrzej Micalak
Dostawa in#rastr%kt%ry teleko*%nikacyjnej z8oonej
z odcink"w tor"w =wiat8owodowyc
.rzygotowanie projekt% p8on(cego napis% 233H oraz
jego wykonanie na i*prez+ artystyczn( 9ylwester
Miejski
.rojekt i dystryb%cja plakat"w na i*prez+
artystyczn( 9ylwester Miejski
0oncert kol+d podczas Festiwal% $oego
narodzenia w dni% 2H.12.2337 r.
Capewnienie obs8%gi tecnicznej i*prezy
artystycznej 9ylwester Miejski
4ealizacja %s8%gi konserwacji i %trzy*ania w sta8ej
sprawno=ci eksploatacyjnej %rz(dze; sygnalizacji
w8a*ania > napad%
Monitorowanie sygna8"w lokalnego syste*%
alar*owego oraz podej*owanie interwencji
0onserwacja %rz(dze; instalacji oddy*iania klatki
scodowej w b%dynk% przy %l. 6ar%towicza @71@A
Dostarczenie nag8o=nienia dla potrzeb koncert%
.odziel si+ rado=ci(
,ynaje* barierek ocronnyc na i*prezy
organizowane na .lac% Fitewski* i .lac%
Ca*kowy*
<crona oraz *onitoring teren% 9zopki
$oonarodzeniowej na .lac% po Farze
Arkusz1
Strona 10!
!8!6 KP CP-I 2007-12-0!
!8!7 KP CP-I 'r%pa <crony $iznes% A. Flis i 4. .ersona 9p. j. 2007-12-14
!8!8 KP CP-I 2007-12-20
!8!9 O# P '*ina !ab8onna Sioletta 4%dzka 2007-11-27
!840 R A 0onsorcj%* ?MC9 Andrzej 0a*i;ski Aneks do %*owy z dnia 2B.3B.2337 r.
!841 )' A 2007-11-!0
!842 GK ( .awe8 $obrowski 2007-12-!1
!84! GK ( .rze*ys8aw 0ozio8 2007-12-!1
!844 I) CP-I Crowley Data .oland 9p. z o. o. 4obert 9tec 2007-12-04
!845 I) A Crowley Data .oland 9p. z o. o. 4obert 9tec 2007-12-04
!846 D% CP-I 9,9 A40<4. 9p. z o. o. Andrzej 9ergiel 2007-12-28
!847 )' CP-I M,5DD)4A69 9p. z o. o. 4o*an Fis 2007-12-11
!848 IN CP-I 2007-12-10
!849 IN CP-I $%dowa %licy .ozna;skiej w F%blinie 2007-12-10
!850 IN CP-I 2007-12-17
!851 IN CP-I 2007-12-10
!852 IN ( 2007-12-05
!85! IN A 2007-12-14
!854 O+ A D56'< s.c. Anna Ma*czarz Al#reda Mydlarz 2007-11-29
!855 Or CP-' 0rzyszto# Mliewski 2007-12-17
!856 D% CP-I 2007-12-!1
!857 KP CP-' Daniel Cze=niak 2007-12-14
!858 KP CP-' .iotr Marosz 2007-12-27
!859 KP CP-' Marcin 0owalcz%k 0oncert D! podczas 9ylwestra Miejskiego 2007-12-27
!860 Or CP-D Agnieszka 9itko > F%tek 2007-12-19
!861 IN CP-I Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc, ,ies8aw Mar%szak 2007-12-19
!862 IN CP-I Cak8ad 5nstalacji 9anitarnyc, ,ies8aw Mar%szak 2007-12-19
!86! IN CP-I 0<M$?D7Q 9p. z o. o. !erzy Aceda;ski 2007-12-21
!864 IN CP-I 70<9A6 s.c. Ma8gorzata D%dak 2007-12-27
!865 IN CP-I .4<FA$ s. c., 7dward Flak 2007-12-24
!866 IN CP-I .<M5A4D'5' 9p. z o. o. !an Cawi=lak 2007-11-2!
!867 IN CP-I .racownia .rojektowa '4AMA 'rayna Mat%szczyk 2007-12-14
!868 IN A .racownia .rojektowa '4AF5) Czes8awa 0la%da 2007-12-14
!869 IN A 2007-12-07
!870 R$ CP-I 70$?D 9p. z o. o. ,ies8aw 4ogala ,alde*ar 'a8an 2007-12-1!
0onsorcj%* M54< Agencja <crony 9p. z o. o. !"ze#
<si;ski
<crona i*prez na terenie .lac% Ca*kowego w
dniac 2HD@3.12.2337 r.
<crona #izyczna i*prezy !ar*ark
$oonarodzeniowy w dniac 23D2@.12.2337 r.
'%tenberg on Fine 9p. z o. o. 7lbieta 9iatkowska
.awe8 0astory
,ykonanie projekt% aplikacji oraz kody#ikacja i
standaryzacja ele*ent"w corporate identity
.oroz%*ienie w sprawie pokrywania koszt"w
dotacji dzielonej przez Miasto F%blin przedszkolo*
niep%bliczny* i p%bliczny*
.09 9taracowice 9.A. ,8adys8aw 'o=ci;ski !an%sz
Mielczarek
Aneks do %*owy 6r EA11'01C.12337 z dnia
1@.3@.2337 r.
?goda w sprawie wyp8acenia kwoty 117@ z8 za
zniszczenie kosza %licznego
?goda w sprawie wyre*ontowania zniszczonyc
koszy %licznyc
5nstalacja %rz(dze; koniecznyc do =wiadczenia
%s8%gi i =wiadczenie %s8%g trans*isji danyc dla
syste*% *onitoring% wizyjnego *iasta F%blin
Aneks do %*owy nr @H4415)1C.1512337 z dnia
34.12.2337 r.
4ealizacja inwestycji pod nazw( <biekt &andlowy >
%l. 0%nickiego 77D7A
Casady korzystania z przystank"w znajd%j(cyc si+
na terenie *iasta F%blina
Cesp"8 .rojektowania i <bs8%gi 5nynieryjskiej
$%downictwa Drogowego )oMarDDrog )o*asz Fis
Marek <leszcz%k
<pracowanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
%licy Celwerowicza na odcink% od %l. .oligonowej
do %l. Coiny
9po8eczny 0o*itet $%dowy w %licy .ozna;skiej w
F%blinie Feszek .ierzak
9po8eczny 0o*itet $%dowy wodoci(g% w %l.
6ast%rcjowej w F%blinie !%lita Dolatowska > 4ybka
$%dowa sieci wodoci(gowej w %l. 6ast%rcjowej w
F%blinie wraz z odga8+zienia*i do posesji
9po8eczny 0o*itet $%dowy o=wietlenia drogowego
w %l. 9kalistej w F%blinie ,itold 0r%pski
$%dowa o=wietlenia drogowego w %l. 9kalistej w
F%blinie
4odzinny <gr"d Dzia8kowy )?F5.A6 F%blin
Agnieszka Cie*la;ska
.rzyj+cie odszkodowania w wysoko=ci 7 7@o z8 za
zniszczenia nasadze; oraz z*niejszenia zdolno=ci
prod%kcyjnej
.rzedsi+biorstwo 5nynieryjno > $%dowlane 56:D
,<DD$?D Mieczys8aw 9zopa
Aneks do %*owy nr @E@119541C.12337 z dnia
3A.11.2337 r.
Aneks do %*owy nr 2A@31<M1C.12337 z dnia
13.3A.2337 r.
,ystawianie za=wiadcze; o zatr%dnieni% by8y*
pracowniko* zlikwidowanego Cak8ad% <pieki
Cdrowotnej
F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. z o. o. Cak8ad
7nergetyczny F%blin > Miasto Andrzej 0%cciak
0onserwacja i obs8%ga sieci i %rz(dze; o=wietlenia
drogowego na terenie w granicac
ad*inistracyjnyc *iasta F%blin
<bs8%ga tecniczna 9zopki $oonarodzeniowej na
.lac% po Farze
<bs8%ga tecniczna i*prezy artystycznej 0oncert
0ol+d > .odziel si+ rado=ci(
<cena o#ert pod wzgl+de* spe8nienia war%nk"w
%dzia8% w post+powani% przez wykonawc"w w
przetarg% <pracowanie 9trategii F%blin Miasto
,iedzy
,ykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie %l.
,ojciecowskiej w F%blinie wraz z odga8+zienia*i w
granicac pasa drogowego
,ykonanie wodoci(g% w %l. ,ojciecowskiej w
F%blinie wraz z odga8+zienia*i tej sieci do posesji w
granicac pasa drogowego
<pracowanie koncepcji na b%dow+ %lic w dzielnicy
&ajd"w > Cad+bie w F%blinie o d8%go=ci 14 k*
,ykonanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
kolektora kanalizacji sanitarnej 6DF
<pracowanie dok%*entacji projektowej na b%dow+
ci(g% ko*%nikacyjnego w 9tre#ie 7kono*icznej w
F%blinie
<pracowanie raport% oddzia8ywania na =rodowisko
przeb%dowy przepo*powni odciek"w i b%dowy
przewod% t8ocznego odciek"w do zbiornik"w
retencyjnyc na terenie 9k8adowiska <dpad"w w
4okitnie
<pracowanie projekt% b%dowlano > wykonawczego
oraz st%di%* wykonalno=ci na b%dow+ =cieki
rowerowej o d8%go=ci ok. A k* na odcink% wzd8%
%l. <s*olickiej
Aneks do %*owy nr 224@19541C.1233B z dnia
32.3H.2337 r.
0onsorcj%* FiderR F567)7F 9p. z o. o. 0rzyszto#
9oko8owski
Aneks do %*owy nr 2E719541C.12337 z dnia
12.32.2337 r.
,ykonanie ter*o*odernizacji b%dynk% 'i*nazj%*
6r H w F%blinie przy %l. $iedronki 1@
Arkusz1
Strona 104
!871 IN CP-I 2007-12-21
!872 G% CP-I 2007-10-17
!87! G% CP-I !oanna )okarzewska > Cadora 2007-12-27
!874 IN CP-I 2007-12-17
!875 IN CP-I 2007-11-27
!876 IN P 2007-08-01
!877 IN CP-I 2007-12-05
!878 IN CP-I 2007-12-21
!879 KP CP-I ,505 9p. j. !erzy ,ikir 2007-12-14
!880 KP CP-I M54< Agencja <crony 9p. z o. o. !"ze# <si;ski 2007-12-1!
!881 KP CP-I .4< A4) 7wa 'alin 2007-12-21
!882 KP P Centr%* 0%lt%ry w F%blinie Aleksander 9zpect 2007-11-2!
!88! KP CP-I 2007-08-0!
!884 KP CP-I 2007-12-20
!885 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-07-16
!886 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-08-29
!887 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-08-29
!888 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-10-26
!889 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-10-26
!890 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-09-27
!891 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-09-27
!892 $K A Aneks do %*owy z dnia 2H.3B.2337 r. 2007-09-27
0o*%nalne .rzedsi+biorstwo 4ob"t Drogowyc 9p.
z o. o., !erzy .odstawka
.rzeb%dowa %l. Morsztyn"w w F%blinie na odcink%
od %l. 0ra;cowej do %l. 4ey*onta i %l. 4ey*onta na
odcink% od %l. 0%nickiego do %l. 6adrzecznej
F<)<9 .AF5,A 9p. z o. o. &anka 0rzya;ska 4obert
Ianiewski
Dzierawa gr%nt% po8oonego w F%blinie przy al.
?nii F%belskiej o powierzcni 433 *2 z
przeznaczenie* na dojazd do stacji paliw
Dzierawa gr%nt% po8oonego w F%blinie przy %l.
D%dzi;skiego o powierzcni 4E3 *2 z
przeznaczenie* pod ziele; przydo*ow(
F?$C7F DG9)4G$?C!A 9p. z o. o. 0rzyszto#
0le*pka
.rzy8(czenie do sieci elektroenergetycznej >
sygnalizacja =wietlna przy %l. !ana .aw8a
5514oztocze
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., Marianna Madej
<pracowanie projekt% b%dowlanoDwykonawczego
przeb%dowy istniej(cyc gazoci(g"w kolid%j(cyc z
projektowana %l. 0ra;cow(
1. F%belskie Cak8ady 7nergetyczne 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski 2. F?$C7F Dystryb%cja 9p. z o.
o. F%blin Andrzej 0%cciak
.oroz%*ienie w sprawie przeniesienia na F?$C7F
Dystryb%cja wszelkic praw F?$C7F 9.A
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., Marianna Madej
,ykonanie akt%alizacji projekt% b%dowlano >
wykonawczego kolektora kanalizacji sanitarnej 6DF
$i%ro .rojekt"w $%downictwa 0o*%nalnego 9p. C
o.o., Marianna Madej
<pracowanie dok%*entacji projektowej na
przeb%dow+ %l. 6ar%towicza na odcink% od %l.
<kopowej do %l. '8+bokiej
,ynaje* aparat%ry nag8a=niaj(cej wraz z obs8%g( i
transporte* na potrzeby i*prezy plenerowej pn.
9ylwester 2337
<crona koncert% oraz *iejsca 9ylwestra
Miejskiego na .lac% Fitewski*
<rganizacja koncert% zespo8% $4A)&A605 w dni%
@1.12.2337 r.
.oroz%*ienie w sprawie zorganizowania w dni%
@1.12.2337 r. otwartego l%belskiego koncert%
sylwestrowego
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > Festiwal $oego 6arodzenia > .lac
Ca*kowy
F%belskie Cak8ady 7nergetyczne F?$C7F 9A F%blin
98awo*ir 0rokowski
9przeda energii elektrycznej i =wiadczenie %s8%g
przesy8owyc > 9ylwester 2337 > .lac Fitewski
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=
$ank 'ospodarstwa 0rajowego <ddzia8 w F%blinie
'rzegorz .aszczyk 'rzegorz <le=