You are on page 1of 54

Arkusz1

Strona 1
Nr umowy Data zawarcia Wykonawca Przedmiot umowy
1 ZSS Z 17.12.2009 Joanna Kamiska-Makowska Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla dzieci do lat 16
2 ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
3 ZSS Z 17.12.2009 Zym!nt Kr!pa Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
" ZSS Z 17.12.2009
# ZSS Z 17.12.2009 $nna %zczepanowska Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla dzieci do lat 16
6 ZSS Z 17.12.2009 Zo&ia 'atyska
( ZSS Z 17.12.2009
) ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
* ZSS Z 17.12.2009 Zym!nt %elwa Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
1+ ZSS Z 17.12.2009 Janina 'ac,wa
11 ZSS Z 17.12.2009 Wanda Makowska Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
12 ZSS Z 17.12.2009
13 ZSS Z 17.12.2009
1" ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
1# ZSS Z 17.12.2009 -ar.ara -artosik Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
16 ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
1( ZSS Z 17.12.2009 /an!ta 0ilipcz!k
1) ZSS Z 17.12.2009 0a!lina %iem.ida
1* ZSS Z 17.12.2009 1l2.ieta %owiska
2+ ZSS Z 17.12.2009 -o2ena -oc,niak
21 ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
22 ZSS Z 17.12.2009 3rzeorz Krzywicki Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
23 DM 31.12.2009 Zapro4ektowanie i wykonanie remont! !l5 'omera w 6!.linie
2" GD 21.12.2009 7rans&ormac4a .az danyc, z !kad! wsp8rz9dnyc, 1*6#:1 na !kad 2+++
2# GD 28.12.2009
26 GD 15.12.2009
2( OR 27.11.2009
2($ OR 23.12.2009 Wyw8z odpad8w stayc, z nier!c,omoci !2ytkowanyc, przez ;rz<d Miasta
2) O 1.01.2010 1wa Misztal 0rowadzenie wiz4i lokalnyc, dotycz<cyc, zieleni
2* KP 18.11.2009
3+ F A 30.12.2009
31 OR A 30.11.2009 'enata /ziewi9cka--asak $neks do !mowy nr 3"33:=':2++*
32 OR A 30.11.2009 J!li!sz %za4noc,a $neks do !mowy nr 3"#":=':2++*
33 OR 25.11.2009 Waldemar 7atarcz!k ;mowa o skierowanie na k!rs 49zykowy
3" OR 29.12.2009
3# KP !.01.2010 J$-$ Jacek -arwiski /emonta2 %zopki -o2eo >arodzenia na 0lac! 0o ?arze
36 GM 29.12.2009
3( GM 29.12.2009
3) O A 17.11.2009 $neks do !mowy nr 22#2:=@:2++*
3* O" A 10.11.2009 3mina -e2yce 'yszard 38ra $neks do poroz!mienia z dnia +)51+52++) r5
"+ OR 23.12.2009 ;.ezpieczenie mienia .9d<ceo wasnoci< ;rz9d! Miasta 6!.lin
"1 OR 23.12.2009
"2 OR 23.12.2009 ;.ezpieczenie odzi motorowyc, oraz odzi transportowe4
"3 OR 23.12.2009 ;.ezpieczenie %kadowiska odpad8w 'okitno
"" K# Z !.01.2010
Komrka
organizacyjna
Rodzaj
umowy
$nna A,aas
1wa $nna Misi!da
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
7eodora Jarm!2ewska
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
3rzeorz Bo.iski
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
1wa -ec,yne-Cenkiel
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
Katarzyna Mat!szewska-0i<t-
kowska
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
1wa 1Dner-6ipko
Jerzy 'zec,!a
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dla dzieci do lat 16
1l2.ieta -ednarzewska
%7$>/'=3 0rzedsi9.iorstwo
-!downictwa /rooweo %tani-
saw Kr8l
=kr9owe 0rzedsi9.iorstwo
3eodezy4no E Kartora&iczne %p5
z o5 o5 %tanisaw Mar!l
=kr9owe 0rzedsi9.iorstwo
3eodezy4no E Kartora&iczne %p5
z o5 o5 %tanisaw Mar!l
%kanowanie map analoowyc, zna4d!4<cyc, si9 w Mie4skim =rodk! /o-
k!mentac4i 3eodezy4ne4 i Kartora&iczne4
;s!i 3eodezy4no E Kartora-
&iczne $ndrze4 Aa.an
Wykonanie analizy operat8w tec,nicznyc, Zespo! ;zodnie /ok!menta-
c4i 0ro4ektowe4 z lat 2++6 do 2++* w iloci ok5 "#++ szt5
0=6%K$0'1%%1 %p5 z o5 o5 =d-
dzia -i!ro 'eklamy Warszawa
?ilia w 6!.linie /awid A!kierski
Zamieszczanie oosze ;rz9d! Miasta 6!.lin w azecie codzienne4 o za-
si9! lokalnym
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
Kawiarnia $rtystyczna C$/1%
1l2.ieta Bazowska-Awalina
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, w ramac, koncert! >iela Kennedy
z zespoem K'=K1
Minister 3ospodarki Warszawa
'a&a -aniak
$neks do !mowy o do&inansowanie pro4ekt! G'ozszerzenie 0odstre&y 6!.lin
%%1 G1!ro-0arkH MielecH
031 6!.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 6!.lin %awomir
Krokowski
%przeda2 enerii elektryczne4 i wiadczenie !s! dystry.!c4i E !l5 -!kowa
1(
Jacek %iewielec
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 %olne4 i !l5 A,opina o powierzc,ni ok5 1+ m
2
z przeznaczeniem pod
sc,ody prowadz<ce do lokal!
$6/FK %p5 z o5 o5 Jerzy -arto-
szek
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 Koncertowe4 o powierzc,ni ok5 )J) m
2
z przeznaczeniem pod ta.lic9
reklamow<
Fnstyt!t =c,rony @rodowiska
-ar.ara 3worek 3ra2yna /9.ska
Fnter'isk 7owarzystwo ;.ezpie-
cze %5$5 Kienna Fns!rance 3ro-
!p Warszawa =ddzia 6!.lin
$ndrze4 -!kowski
0owszec,ny Zakad ;.ezpiecze
%5$5 /aria K!rek Jarosaw %!-
ski
;.ezpieczenie nast9pstw nieszcz9liwyc, wypadk8w czonk8w =c,otnicze4
%tra2y 0o2arne4 3miny 6!.lin
0owszec,ny Zakad ;.ezpiecze
%5$5 /aria K!rek Jarosaw
%!ski
0owszec,ny Zakad ;.ezpiecze
%5$5 /aria K!rek Jarosaw
%!ski
Monika 3orol
0rzyotowanie i o.s!a spotkaJ wizytJ wydarze i !roczystoci oranizo-
wanyc, i wsp8oranizowanyc, przez Wydzia K!lt!ry
Arkusz1
Strona 2
"# ZSS Z 17.12.2009 Canna $ndrze4ewska Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
"6 ZSS Z 17.12.2009 Maorzata Kosik Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla dzieci do lat 16
"( ZSS Z 17.12.2009 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci
") $% A 23.12.2009 %0'F>7 %p5 z o5 o5 Macie4 /o.osz $neks do !mowy nr "+1":F7:2++*
"* O" 17.11.2009
#+ O" 29.12.2009
#1 O" 2&.11.2009
#2 OR 8.01.2010
#3 OR A 31.12.2009 $neks do !mowy nr )3:=':2++*
#" OR P
## OR 7.12.2009
#6 O Z !.01.2010 Katarzyna -<k -ie2<ca analiza Mapy ak!styczne4 miasta 6!.lin
#( O A !.01.2010 $neks do !mowy nr "(+):=@:2++*
#) OR 23.12.2009 @wiadczenie !s!i przewoz! taks8wkami
#* F 19.11.2009 $0;% Marek 6ecki
6+ F 9.12.2009 $0;% 6!.lin Marek 6ecki
61 $' 10.12.2009
62 OR 23.12.2009 $671%7 %p5 z o5 o5 Marcin 0o4ma4
63 OR 23.12.2009
6" GM A 7.01.2010 Katarzyna %ikorska $neks do !mowy z dnia +#5+252++* r5
6# GM 29.12.2009 Jolanta Kamiska
66 GM 31.12.2009 1wa Wawrzonek-7rela
6( K# 2.12.2009 =.49cie patronatem wystawy mie4skie4 3rand 0ress 0,oto 2++* w 6!.linie
6) K# A 21.12.2009 $neks do !mowy nr ""33:K6:2++*
6* OR D 28.12.2009 =deranie codziennie ,e4na! mie4skieo z 'at!sza
(+ (M P !.01.2010
(1 $% A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 1#2):F7:2++*
(2 $% A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 1#2*:F7:2++*
(3 $% A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 1#3+:F7:2++*
(" $% A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 1#31:F7:2++*
(# $% A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 1#32:F7:2++*
(6 $% A 10.12.2009 $neks do !mowy nr 1#2):F7:2++*
(( $% A 10.12.2009 $neks do !mowy nr 1#2*:F7:2++*
() $% A 10.12.2009 $neks do !mowy nr 1#3+:F7:2++*
(* $% A 10.12.2009 $neks do !mowy nr 1#31:F7:2++*
)+ $% A 10.12.2009 $neks do !mowy nr 1#32:F7:2++*
)1 OR A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 2)():=':2++*
)2 OR A 7.12.2009 Fwona Mroczek-/rozd $neks do !mowy nr 3"1(:=':2++*
)3 OR A 30.11.2009 7omasz K9pa $neks do !mowy nr 3"#1:=':2++*
)" OR A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 3632:=':2++*
Macie4 0atyra
?!ndac4a 'ozwo4! %ystem!
1d!kac4i E >arodowa $enc4a
0roram! GModzie2 w dziaani!H
7omasz -ratek Marcin 'olnik
0rzyznanie rodk8w &inansowyc, na realizac49 pro4ekt! nr 06-11-216-2++*-
'3
%amorz<d Wo4ew8dztwa 6!.el-
skieo Marek ?lasiski $rka-
di!sz -ratkowski
;mowa o do&inansowanie pro4ekt! w ramac, 0roram! operacy4neo Kapi-
ta 6!dzki E G'8wny start E r8wne szanseH
?!ndac4a 'ozwo4! %ystem!
1d!kac4i E >arodowa $enc4a
0roram! G;czenie si9 przez
cae 2ycieH 7omasz -ratek Mar-
cin 'olnik
0rzyznanie rodk8w &inansowyc, na wizyt9 przyotowawcz< w ramac, 0ro-
ram! G;czenie si9 przez cae 2ycieH
'eion @rodkowowsc,odni
>%ZZ G%olidarnoIH Marian Kr8l
Krzyszto& A,oina
Wyna4em lokal! o pow5 13 m
2
przy !l5 Kr8lewskie4 13:* z przeznaczeniem na
prowadzenie dziaalnoci stat!towe4 'ady /zielnicy @r8dmiecie
0owiat 6!.elski 0owiatowy
;rz<d 0racy w 6!.linie 3ra2yna
3wiazda
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 Marek M<dzik
%kierowanie na praktyki E Katarzyna Aioczek
Wydzia 0rawa Kanoniczneo i
$dministrac4i K;6 Mic,a /oma-
aa
=ranizac4a praktyki zawodowe4 st!denta E 0iotr W<cior
%pec4alistyczna 0rzyc,odnia dla
Zwierz<t 0=6FW17 -o2ena Kie-
drowska
'adio 7aDi GK;'F1' 6;-16%KF E
/$M16 *6-26H 7omasz %zczyk!-
towicz
Wykonanie i dostarczenie #++ szt!k tor.y .aweniane4 z nadr!kiem promo-
cy4nym
Wykonanie i dostarczenie materia8w promocy4nyc, z nadr!kiem promocy4-
nym Miasta 6!.lin i 1!rope4skic, 0ro4ekt8w 6!.lina
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5 Marian-
na Made4 6!dwika Aic,ocka
=pracowanie rozszerzenia zakres! st!di!m wykonawczeo na prze.!dow9
!l5 >ar!towicza Lna odcink! od !l5 =kopowe4 do !l5 39.okie4M
Konserwac4a i !trzymanie w stae4 sprawnoci eksploatacy4ne4 !rz<dze
system! synalizac4i wamania E napad! oraz system! wykrywania i syna-
lizac4i po2ar!
$671%7 %p5 z o5 o5 Marcin 0o4-
ma4
Monitorowanie syna8w lokalneo system! alarmoweo oraz pode4mowa-
nie interwenc4i
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 Azwartek i !l5 %zkolne4 o powierzc,ni ok5 #+ m2 z przeznaczeniem
pod pawilon ,andlowy
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 /itty o powierzc,ni ok5 1++ m2 z przeznaczeniem na ziele przydo-
mow<
0'1%% %p5 z o5 o5 $ndrze4
%kworz
'adio 6!.lin %5$5 Mari!sz /ec-
kert
=n!&ry Koszarny
Komenda Wo4ew8dzka 0olic4i w
6!.linie Cenryk '!dnik
0rzekazanie rodk8w &inansowyc, z przeznaczeniem na rekompensat9 pie-
ni92n< za czas s!2. ponadnormatywnyc,
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o.ert
%tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
?;7;'= 1NF7= %p5 z o5 o5 'o-
.ert %tec
$nieszka =sypiska
$nna 0r!c,niak
Arkusz1
Strona 3
)# OR !.01.2010
)6 OR A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 361":=':2++*
)( OR A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 363*:=':2++*
)) OR A 30.11.2009 $neks do !mowy nr 33)#:=':2++*
)* OR A 23.12.2009 $neks do !mowy nr 12+:=':2++*
*+ O 15.0!.2009
*1 (M 1.01.2010
*2 (M 1.01.2010 3rzeorz Made4
*3 F 9.12.2009
*" OR Z 28.12.2009 7omasz K!lczyski
*# OR A 7.12.2009 3rzeorz /yczkowski $neks do !mowy nr 3"+3:=':2++*
*6 OR A 30.11.2009 Mic,a Matras $neks do !mowy nr 33)6:=':2++*
*( OR A 1.12.2009 $neks do !mowy nr 33(2:=':2++*
*) OR &.01.2010
** OR 13.01.2010
1++ OR &.01.2010
1+1 GD 31.12.2009
1+2 KP !.01.2010
1+3 $' ) 21.12.2009 3rzeorz Kieloc,
1+" OR P 7.01.2010 B!kasz 3ryta
1+# $' 30.12.2009
1+6 OR A 30.12.2009 $neks do !mowy z dnia 2*5+*52++* r5
1+( OR 11.01.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! E Katarzyna Kosowska
1+) $' 30.12.2009
1+* R( A 18.12.2009 $neks do !mowy nr "16+:'-:2++*
11+ GM 12.01.2010
111 GM 11.01.2010 'o.ert =sik
112 OR !.01.2010 Fa Kalina K!li
113 F 28.12.2009
11" OR Z !.01.2010
11# O$ Z 29.12.2009
116 O$ 17.12.2009 =pracowanie proced!ry pozyskiwania klient8w
11( OR Z 8.01.2010 Waldemar Mako Wsp8praca z Wydziaem K!lt!ry w zakresie zam8wie p!.licznyc,
11) OR Z 8.01.2010 Krzyszto& =lszewski
11* OR Z !.01.2010 1dyta Kap!sta =pracowanie re4estr8wJ wykaz8wJ ta.el wed! wskazaneo pro4ekt!
12+ ZSS Z !.01.2010 Marta %!rowiec-Wadek
121 ZSS Z !.01.2010 Katarzyna 'aczyska
122 ZSS Z !.01.2010 $nieszka Zieliska
Wo4ew8dzkie 0ootowie 'at!n-
kowe %0 Z=Z w 6!.linie Zdzi-
saw K!lesza
0rzeprowadzenie szkolenia z zakres! pierwsze4 pomocy medyczne4 dla pra-
cownik8w ;rz9d! Miasta 6!.lin
-ar.ara @li&irz
Katarzyna -isak
0awe $res
$%A 3lo.al s5c5 $ndrze4 %zyma-
nik $nieszka 0rzyt!a
3azownia 6!.elska Cenryk
%ka.a Krzyszto& 7ro4anowski
/ostarczanie az! ziemneo do instalac4i zna4d!4<ce4 si9 w sc,ronisk! dla
.ezdomnyc, ps8w i kot8w E 6!.lin !l5 Metal!riczna #
Mirosaw Jan Wernicki
;trzymanie w stae4 otowoci sprz9t! po2arniczeo t45 samoc,od! marki
G6!.linH zna4d!4<ceo si9 na wyposa2eni! =c,otnicze4 %tra2y 0o2arne4 E
'atownictwo Wodne w 6!.linie
;trzymanie w stae4 otowoci sprz9t! po2arniczeo t45 samoc,od! marki
G%tar 2""H zna4d!4<ceo si9 na wyposa2eni! =c,otnicze4 %tra2y 0o2arne4 E
3!sk
$/%O%71M %p5 z o5 o5 B!kasz
Waemann
Wykonanie oraz dostarczenie dw8c, roll-!p8w z nadr!kiem promocy4nym
Miasta 6!.lin i 1!rope4skic, 0ro4ekt8w 6!.lina
$dministrowanie portal! internetoweo w ramac, pro4ekt! GKadry nowo-
czesne4 1!ropyH
$nna -ors!kiewicz
%p8dzielnia Mieszkaniowa AZ1-
ACPW %awomir =siski Marek
%zymanek 0iotr 7or!
Wyna4em lokal! o pow5 3*J"+ m2 przy !l5 %zwa4carskie4 1+ z przeznaczeniem
na prowadzenie dziaalnoci stat!towe4 'ady /zielnicy Azec,8w 08nocny
6!.elska %p8dzielnia Mieszka-
niowa $ndrze4 Maz!rek Wo4-
ciec, 6ewandowski
Wyna4em lokal! o pow5 2+ m2 przy !l5 Konrada Wallenroda "$ z przeznacze-
niem na prowadzenie dziaalnoci stat!towe4 'ady /zielnicy '!ry
%p8dzielnia Mieszkaniowa AZ1-
ACPW %awomir =siski Marek
%zymanek 0iotr 7or!
Wyna4em lokal! o pow5 "#J)+ m2 przy !l5 K!rantowa " z przeznaczeniem na
prowadzenie dziaalnoci stat!towe4 'ady /zielnicy Azec,8w 0o!dniowy
;s!i Miernicze 6!c4an Jali-
ski
0rzeprowadzenie post9powania rozraniczenioweo nier!c,omoci poo-
2one4 przy !l5 'omea 1( i 'omea 1#
-1%7 3'=;0 /aniowicz K!l-
czyski 3rzeorz /aniowicz
7omasz K!lczyski
/emonta2J transport i rozad!nek do maazyn! M0K mieszcz<ceo si9 na
!l5 3ryowe4 #6 aran2ac4i wewn9trzne4 i zewn9trzne4 %zopki -o2onarodze-
niowe4
;oda dot5 wypaty odszkodowania za zniszczenie skadnik8w rolinnyc,
oraz trwaeo oraniczenia korzystania z r!nt! w zwi<zk! z prowadzeniem
ro.8t .!dowlanyc, zwi<zanyc, z .!dow< kolektor8w kanalizac4i sanitarne4
>-? i kolektor8w kanalizac4i deszczowe4
0oroz!mienie o wsp8pracy E wolontariat w Wydziale %praw $dministracy4-
nyc,
/yrekc4a Fnwestyc4i Mie4skic, %p5
z o5 o5 Canna %iwek
0enienie &!nkc4i inwestora zast9pczeo nad realizac4< sieci kanalizac4i sani-
tarne4 w !l5 W<dolne4 i !l5 69dzian wraz z oda9zieniami do poses4i w rani-
cac, pasa drooweo
1!rope4ski /om %potka E ?!n-
dac4a >owy %taw $nna Moskwa
%tarosta %andomierski Marian J5
Batkowski
Konsorc4!m E 6iderQ 0rzedsi9-
.iorstwo 'o.8t /roowo E Mo-
stowyc, w 6!.linie %5$5 0rze-
mysaw 0rzyc,odze
-!dowa !l5 3ranitowe4 na ro.oczo zwane4 !l5 Wiad!kt w 6!.linie na odcink!
od !l5 Jana 0awa FF do re4on! trasy Zielone4
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
3'1$7%0='7 Flona %taczyk
Madalena -!dyn-K!lik
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 >akowskic, o powierzc,ni ok5 1+++ m2 z przeznaczeniem na ziele
przydomow<
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 6!.artowskie4 o powierzc,ni ok5 1+ m2 z przeznaczeniem pod kiosk
,andlowy
7!maczenie z 49zyka polskieo na 49zyk anielski oraz z 49zyka anielskieo
na 49zyk polski materia8w zawartyc, na stronie www5kadrye!ropy5l!.lin5e!
%amorz<d Wo4ew8dztwa 6!.el-
skieo Wo4ew8dzki ;rz<d 0racy
w 6!.linie Mirosaw ?atya
;mowa o do&inansowanie pro4ekt! w ramac, 0roram! operacy4neo Kapi-
ta 6!dzki E G%prawni w pracy w ;rz9dzie Miasta 6!.linH
-ar.ara 'yniewska
%porz<dzanie zawiadomie do Wydzia! =wiaty i Wyc,owania na przepro-
wadzone ro.oty remontowe w o.iektac, owiatowyc,
3rac4a Marcewicz
Kons!ltowanie z instyt!c4ami .iznes! inic4atyw i pro4ekt8w na rzecz rozwo4!
przedsi9.iorczoci
0olskie Aentr!m Marketinowe
%p5 z o5 o5 Jan Za9cki
0rzyotowanie i wydanie pierworys8w i matryc do wykonania kopii arc,i-
walne4 metod< skanowania L32++ szt5M
0enienie &!nkc4i %pec4alisty ds5 promoc4i i rekr!tac4i w pro4ekcieQ /ialo
spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linie
0enienie &!nkc4i %pec4alisty ds5 wy4azd8w st!dy4nyc, i seminari8w w pro-
4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
w 6!.linieH
0enienie &!nkc4i %pec4alisty ds5 oranizac4i i re4estrac4i spotka r!p eks-
pert8w oraz wst9pneo przyotowania p!.likac4i w pro4ekcieQ G/ialo spo-
eczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH
Arkusz1
Strona !
123 $' A 7.12.2009 $neks do !mowy z dnia 3151252++( r5
12" $' A 7.01.2010 $neks do !mowy z dnia 1"5+652++( r5
12# $' 12.01.2010
126 $' A 7.01.2010 $neks do !mowy z dnia 2)51152++6 r5
12( $' A 7.12.2009 $neks do !mowy z dnia +251+52++( r5
12) OR Z !.01.2010 $nna /raan
12* GK 31.12.2009 =czyszczanie s!p8w ooszeniowyc, na terenie miasta 6!.lin
13+ OR Z !.01.2010 $nna Jastrz9.ska
131 OR Z !.01.2010 1wa 7!r.acz
132 OR Z !.01.2010
133 OR 18.12.2009
13" OR Z 8.01.2010 Jerzy 0anik
13# OR Z 28.12.2009 1l2.ieta WoRniak
136 OR Z !.01.2010
13( R( 12.01.2010 Wykonanie prze.!dowy sieci elektroeneretycznyc, przy !l5 Cirsz&elda
13) KP D 7.01.2010
13* KP 7.01.2010
1"+ KP 7.01.2010
1"1 KP D 7.01.2010
1"2 KP 7.01.2010
1"3 OR 1.12.2009
1"" $% 11.01.2010
1"# O !.01.2010 =.s!a po4emnik8w na odpady kom!nalne nie.ezpieczne w re4onie F
1"6 O !.01.2010 =.s!a po4emnik8w na odpady kom!nalne nie.ezpieczne w re4onie FF
1"( O$ 29.12.2009
1") OR 11.01.2010 6=S;$N 'o.ert ?i!tek
1"* OR &.01.2010 $rt!r -artoszewicz
1#+ OR A 1!.12.2009 0awe Azarnecki $neks do !mowy nr 3332:=':2++*
1#1 OR 7.01.2010 ;mowa o zoranizowanie mie4sc od.ywania sta2! przez .ezro.otnyc,
1#2 OR 1!.01.2010 ;mowa o sta2 E 0rzemysaw %k8rski
1#3 GM 12.01.2010 0=6K$M %tanisaw -r!s
1#" GM 11.01.2010 'o.ert Kowalski
1## GM 1!.01.2010
1#6 GM 1!.01.2010 $neta Wierzc,owska
1#( OR 18.01.2010
1#) $' 12.01.2010
1#* OR !.01.2010 Mic,a @miielski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 $ndrze4 K!c,ciak
0rze.!dowa sieci elektroeneretycznyc, i przekazanie na ma4<tek wy.!do-
wanyc, sieci E !l5 @niadeckieo
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
7worzenie spraw i systematyzowanie dok!ment8w w nic, zawartyc, w
Mdok dotycz<cyc, %ystem! Zarz<dzania Jakoci<
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
=pracowanie koncepc4i pro4ekt8w wsp8pracy z miastami partnerskimi z
;krainy dla konk!rs! 1!rope4ska wsp8praca terytorialna
0rzyotowanie wniosk8w o zoranizowanie sta2y a.solwenckic, oraz !sta-
lenie zakres! wykonywanyc, zada dla poszcze8lnyc, sta2yst8w
3ra2yna Kintop
Wykonywanie czynnoci zwi<zanyc, z !trzymaniem czystoci w .!dynkac,
;rz9d! Miasta 6!.lin
>estle Waters 0olska %5$5 0iotr
3oo&it
=ddanie do !2ywanie !rz<dzenia doz!4<ceo wod9 Rr8dlan< G/$' >$7;-
'OH
=pracowanie pro4ekt! roczne4 in&ormac4i z realizac4i plan! zam8wie p!-
.licznyc, w ;rz9dzie Miasta 6!.lin w 2++* rok!
Wykonywanie czynnoci zwi<zanyc, z !trzymaniem czystoci w .!dynkac,
;rz9d! Miasta 6!.lin
B!kasz Kizeweter
Z.ieranie danyc, statystycznyc, dotycz<cyc, s&ery spoeczne4 Miasta 6!-
.lin o st!di!m !war!nkowa i kier!nk8w zaospodarowania przestrzenne-
o Miasta 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 $ndrze4 K!c,ciak
%ylwia 6asok
0rowadzenie imprezy promocy4ne4Q 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkie-
stry @wi<teczne4 0omocy w dni! 1+5+152+1+ r5
3r!pa =c,rony -iznes! 0ersona
i Wsp8lnicy 'o.ert 0ersona
Wyna4em i o.s!a 3+ szt!k .arierek oc,ronnyc, lekkic, zaporowyc, oraz
wykonanie !s!i &izyczne4 oc,rony imprezy promocy4ne4Q 6!.elskieo NKFFF
?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omocy w dni! 1+5+152+1+ r5
6F3C7 E 71AC 0rzedsi9.iorstwo
;s!owo E Candlowe s5c5
Wyna4em i o.s!a tec,niczna zadaszone4 sceny na potrze.y imprezy pro-
mocy4ne4Q 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omocy w
dni! 1+5+152+1+ r5
3rzeorz Kotyo
$!torski koncert w wykonani! zespo! G7F0%O 7'$F>H podczas imprezy
promocy4ne4Q 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omo-
cy w dni! 1+5+152+1+ r5
$;/F= 71AC>FK$ $nieszka
Wikira Jerzy Wikira
'ealizac4a dRwi9k! wraz z o.s!< tec,niczn< na potrze.y imprezy promo-
cy4ne4Q 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omocy w
dni! 1+5+152+1+ r5
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Wo-
doci<8w i Kanalizac4i w 6!.linie
%p5 z o5 o5 Cenryka 0iotrowska
0iotr 3ancewski
/ostawa wody z !rz<dze wodoci<owyc, oraz odprowadzanie ciek8w do
!rz<dze kanalizacy4nyc,
%tar>17 %tanisaw %tarek
0rzyotowanie proram! realiz!4<ceo wydr!ki list nar8d za 2++* rok L13-
tkiM w oparci! o .az9 danyc, proram! G0aceH
K=M-1K= %p5 z o5 o5 Jacek
3oRdzik
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
G7oo7!555 skr8t do s!kces!H
Krzyszto& 3iska
0rzyotowanieJ wykonanie oraz dostawa ad2et8w promocy4nyc, z nadr!-
kiem promocy4nym 6!.elskieo =.szar! Metropolitalneo dla 3miny 6!.lin
Wykonanie przez t!maczy przysi9yc, zapytaJ pismJ dok!ment8w doty-
cz<cyc, !prawnie do kierowania oraz po4azd8w samoc,odowyc, z 49zy-
k8w o.cyc, na 49zyk polski
0rzeprowadzenie szkolenia np55 G-!d2etowanie zadanioweH dla pracowni-
k8w ;rz9d! Miasta 6!.lin
0owiatowy ;rz<d 0racy w A,e-
mie 'eina 08konik
0owiat 6!.elski 0owiatowy
;rz<d 0racy w 6!.linie 3ra2yna
3wiazda
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 /roa M9czennik8w Ma4danka o powierzc,ni ok5 2++ m2 z przezna-
czeniem pod skadowanie materia8w kamieniarskic,
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 Wroskie4 i !l5 0rzecznica o powierzc,ni ok5 2) m2 z przeznacze-
niem na ziele przydomow<
K13$% Krzyszto& Az!.iel
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 =k8lne4 o powierzc,ni ok5 #++ m2 z przeznaczeniem na zaplecze
.!dowy
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 Meiewskie4 o powierzc,ni ok5 1"++ m2 z przeznaczeniem pod sta-
c49 dystry.!c4i az! propan E .!tan
031 6!.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 %awomir Krokowski
%przeda2 enerii elektryczne4 i wiadczenie !s! dystry.!c4i E !l5 %zwa4-
carska 1+
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 $ndrze4 K!c,ciak
0rze.!dowa sieci elektroeneretycznyc, i przekazanie na ma4<tek wy.!do-
wanyc, sieci E !l5 6ipska
Arkusz1
Strona 5
16+ OR !.01.2010 Jan 09cak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
161 OR !.01.2010 -odan @miielski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
162 OR !.01.2010 0awe 0ic ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
163 OR !.01.2010 1l2.ieta Maz!rek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
16" OR !.01.2010 7omasz %itarz ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
16# OR 11.01.2010
166 DM A 31.12.2010 $neks do !mowy nr "#*):/M:2++*
16( KP P 5.01.2010
16) O" P 1&.12.2009
16* O" P 1!.12.2009
1(+ O !.01.2010
1(1 O 19.01.2010
1(2 (K A 12.01.2010 $neks do !mowy z dnia 2651+52++6 r5
1(3 OR 7.01.2010 /ostawa prasy i czasopism na potrze.y ;rz9d! Miasta 6!.lin
1(" OR 7.01.2010 /ostawa prasy i czasopism na potrze.y ;rz9d! Miasta 6!.lin
1(# GM 1.01.2010
1(6 GM 1.01.2010
1(( GM A 20.01.2010 $neks do !mowy z dnia 1+5+(52++) r5
1() GM 19.01.2010
1(* OK 28.12.2009 0oczta 0olska %5$5 @wiadczenie !s! pocztowyc, w o.rocie kra4owym i zaranicznym
1)+ OK 28.12.2009 0oczta 0olska %5$ @wiadczenie !s! pocztowyc, w o.rocie kra4owym i zaranicznym
1)1 KP Z !.01.2010 /aniel 3rzeszcz!k
1)2 KP Z !.01.2010 $rt!r 0anek
1)3 KP !.01.2010
1)" KP D 7.01.2010 ;rsz!la W84cik
1)# O A 7ade!sz Zyc, $neks do poroz!mienia z dnia +25 +15 2++*
1)6 OR 22.01.2010 /ostawa papier! kserora&iczneo
1)( O 22.01.2010
1)) DM 18.01.2010 W sprawie parkowania na wydzielonym stanowisk! posto4owym
1)* KP 7.01.2010 Mirosaw Maksymi!k
1*+ DM 2&.01.2010
1*1 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
1*2 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
1*3 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
1*" OR. !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
1*# OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
1*6 OR =ddzia Mie4ski 077K
1*( $' 15.01.2010
1*) K# 11.01.2010
1** K# 18.01.2010
2++ K# 18.01.2010
Wo4ew8dzki =rodek '!c,!
/rooweo 'yszard 0asikowski
Wyna4em lokal! przy !l5 C!tnicze4 3 w cel! przeprowadzenia ezamin8w dla
przewoRnik8w !.iea4<cyc, si9 o !dzielenie licenc4i za zaro.kowy przew8z
7$NF
%towarzyszenie Ksi9owyc, w
0olsce Zarz<d 38wny w War-
szawie =ddzia =kr9owy w 6!-
.linie %te&an Azerwiski $nna
Janik-Azop
%ze& %zta.! Wielkie4 =rkiestry
@wi<teczne4 0omocy w 6!.linie
%e.astian Krzesiak
0od49cie wsp8pracy w cel! zoranizowania na terenie miasta 6!.lin 6!.el-
skieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omocy w dni! 1+5+152+1+
r5
3mina Mile48w 7omasz %!ry
0oroz!mienie w sprawie pokrywania koszt8w dotac4i !dzielone4 przez Mia-
sto 6!.lin przedszkolom niep!.licznym i p!.licznym
Miasto 6!.art8w Jerzy Zwoliski
6!cyna -isk!p
0oroz!mienie w sprawie pokrywania koszt8w dotac4i !dzielone4 przez Mia-
sto 6!.lin przedszkolom niep!.licznym i p!.licznym
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 6eszek
-!czyski Mirosaw %okoowski
=.s!a (( szt!k po4emnik8w do z.i8rki przeterminowanyc, lek8w rozsta-
wionyc, w aptekac, na terenie miasta 6!.lin
%pec4alistyczna 0rzyc,odnia dla
Zwierz<t 0=6FW17 -o2ena Kie-
drowska
;trzymanie i administrowanie sc,roniska dla .ezdomnyc, zwierz<t w 6!.li-
nie
-ank 0olska Kasa =pieki %5$5
$nna Mat!szewska 0awe -asz-
czak
K=60='71' %5$5 =ddzia w 6!-
.linie -ernard 'o,an
K=60='71' %5$5 =ddzia w 6!-
.linie -ernard 'o,an
';AC %5$5 6!.elski 'eion
%przeda2y Madalena /e4er
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy !l5 /roa M9czennik8w Ma4danka o powierzc,ni ok5 1+ m2 z przezna-
czeniem pod kiosk ,andlowy
';AC %5$5 6!.elski 'eion
%przeda2y Madalena /e4er
/zier2awa nier!c,omoci stanowi<ce4 wasnoI 3miny 6!.lin poo2one4
przy al5 Kranickie4 o powierzc,ni ok5 1+ m2 z przeznaczeniem pod kiosk
,andlowy
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Ko-
m!nikacy4ne 6!.lin %p5 z o5 o5
3rzeorz %iemiski $ndrze4 0o-
leszak
%towarzyszenie K!pc8w G'ynek
-ronowiceH
/zier2awa r!nt! stanowi<ceo wasnoI miasta 6!.lin poo2oneo przy
!licy Kracowe4 o powierzc,ni ok5 3#++ m2 z przeznaczeniem pod tarowi-
sko
Koordynac4a imprezyQ 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<tecz-
ne4 pomocy
=.s!a pro4ekt! AarnaTal %zt!k- Mistrz8w w miesi<c! styczni! 2+1+J pole-
a4<ca na opracowani! proced!r i terminarza dziaa &ormalno- prawnyc,
pro4ekt!
Media 3rooTes 0!.lis,in %p5 J5
War!nki !dzielenia licenc4i do korzystania z a!torskic, praw ma4<tkowyc,
do ;twor8w oraz praw pokrewnyc, do >ara
$!torski koncert w wykonani! zespo! G %piralHpodczas 6!.elskieo NKFFF
?ina! Wielkie4 =rkiestry @wi<teczne4 0omocy w dni!Q 1+5+152+1+r5
$enc4a Candlowo- ;s!owa
Widok %p5 z o5 o
3r!pa /oradcza %ienna %p5 z o
o5
%porz<dzenie opinii prawne4 dotycz<ce4 okrelenia &ormy prawne4 zlecenia
administrowania skadowiskiem odpad8w
3rand Cotel Manaement %p5 z o5
o5
Wyna4em i o.s!a tec,niczna oraz monta2 i demonta2 owietlenia scenicz-
neo w dni! 1+5 +15 2+1+ na potrze.y 6!.elskieo NKFFF ?ina! Wielkie4 =r-
kiestry @wi<teczne4 0omocy
WFK$>$ %p5 z o5 o5 F>71'-;/-
6;-6F>
W sprawie .!dowy !kad! kom!nikacy4neo skada4<ceo si9 z !l5 'elak-
sowe4 i !lic oznaczonyc, w dok!mentac, pro4ektowyc, sym.olami KA 1+ i
K//-3
0iotr Zyan
$neta J8Rwiakowska
0awe %poz
Krystyna 3r<dkowska
Celena C!yk
>a4em powierzc,ni )(J"+ m2 w kamienicy przy 'ynk! ) z przeznaczeniem na
dwa poko4e .i!rowe
$mar %p5 z o5 o5 $ndrze4 %aan
Wykonanie ro.8t roz.i8rkowyc, .!dynk8w .i!rowo E
maazynowyc,J.!dynk! areatorniJ parteroweo kiosk! i m!r! orodze-
nioweo !syt!owanyc, na dziace nr 22:1 przy 3- o ma4a #
%p8dzielnia Mieszkaniowa AZ1-
ACPW %awomir =siski Marek
%zymanek 0iotr 7or!
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
6!.elska %p8dzielnia Mieszka-
niowa $ndrze4 Maz!rek Wo4-
ciec, 6ewandowski
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
'o.otnicza %p8dzielnia Miesz-
kaniowa UU MotorUU Jan!sz %za-
conia 3rzeorz 0r!c,niak
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
Arkusz1
Strona &
2+1 K# 13.01.2010
2+2 K# 18.01.2010
2+3 K# 12.01.2010
2+" K# 13.01.2010
2+# OR Z 27.12.209 -ar.ara Jakowska ;trzymanie czystoci w .!dynkac, ;rz9d! Miasta 6!.lin
2+6 GK 17.01.210
2+( GK 1.02.2010
2+) F 9.12.2010
2+* OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21+ OR !.01.2010 Jerzy =strowski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
211 OR !.01.2010 1wa -o!ta ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
212 OR !.01.2010 J!li!sz Ma4ewski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
213 OR !.01.2010 Jacek 3!r.iel ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21" OR !.01.2010 Mirosaw -ielawski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21# OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
216 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21( OR !.01.2010 /ari!sz Janiszewski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21) OR !.01.2010 $ndrze4 Marciniak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
21* OR !.01.2010 $nna Woszczek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22+ OR !.01.2010 3rzeorz Camerla ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
221 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
222 OR !.01.2010 $nna -!liska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
223 OR !.01.2010 $nna $damowicz ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22" OR !.01.2010 Jan!sz Winnicki ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22# OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
226 OR !.01.2010 7ade!sz ?ranaszcz!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22( OR !.01.2010 7ade!sz /zi!.a ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22) OR !.01.2010 -odan Cetman ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
22* OR !.01.2010 3rzeorz ;miski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
23+ OR !.01.2010 3!staw @wierczyski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
231 OR !.01.2010 Mari!sz Miazek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
232 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
233 OR !.01.2010 Mirosaw Jarosiski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
23" OR A Marzena /!dek $neks do !mowy nr 3636:=':2++* z dnia 315+)52++*
23# OR !.01.2010 Mirosaw 'omacz!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
236 OR !.01.2010 Jan!sz %emeni!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
23( OR !.01.2010 'a&a /ziekanowski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
23) OR !.01.2010 Jacek Zar9.ski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
23* OR !.01.2010 %te&ania /omaska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"+ OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"1 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"2 OR !.01.2010 $ndrze4 Mic,alik ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"3 OR !.01.2010 Krystyna %mole ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"" OR !.01.2010 'yszard 3a4ewski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"# OR !.01.2010 Jadwia ?!rmaniak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"6 OR !.01.2010 -eata %zaowska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"( OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2") OR !.01.2010 Zdzisaw >ied.aa ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2"* OR !.01.2010 1l2.ieta /aszyska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#+ OR !.01.2010 Z.iniew -arczak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#1 OR !.01.2010 Mic,a Krawczyk ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#2 OR !.01.2010 J!li!sz %za4noc,a ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#3 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#" OR !.01.2010 3rzeorz Jani!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2## OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#6 OR !.01.2010 Jacek %zymona ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2#( GM 31.12.2009 =c,rona o.iekt! w &ormie .ezporednie4 oc,rony &izyczne4 stra2nik8w
2#) GM A 28.01.2010 $neks do !mowy dzier2awy z dnia 125+#52++)
2#* GM A 29.01.2010 $neks do !mowy dzier2awy z dnia 225+"52++)
26+ OR !.01.2010 -ernadeta Krzyszto&ik ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
261 GK A 13.01.2010 $neks do !mowy >' 32*2:3K:2++* z dnia 3+5+*52++*
262 GK A 30.12.2009 $neks do !mowy >' 32*2:3K:2++* z dnia 3+5+*52++*
263 GK 18.01.2010
%p8dzielnia Mieszkaniowa
GAz!.yH $nna ;r.anek $dam
Zi8ka
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
%p8dzielnia Mieszkaniowa im5
W5 Z5 >akowskic, Jan Kos 'o-
.ert Warszycki
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
'o.otnicza %p8dzielnia Miesz-
kaniowa UU MotorUU Jan!sz %za-
conia 3rzeorz 0r!c,niak
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
0racownicza %p8dzielnia Miesz-
kaniowa G Kole4arzH 'yszard
0etkowicz Witold 0awowski
=ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci w okresie &erii zimowyc,J wakac4i
letnic,J oranizac4a caoroczne4 dziaalnoci k!lt!ralne4 w plac8wkac, k!lt!-
ry
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
;trzymanieJ opr82nianieJ podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr K na te-
renie miasta 6!.lin
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr KF na
terenie miasta 6!.lin
$WFC 7or.y 'eklamowe Z.i-
niew Zieliski
Wykonanie i dostarczenie #++ szt!k tore. papierowyc, z nadr!kiem promo-
cy4nym Miasta 6!.lin i 1!rope4skie 0ro4ekty 6!.lina
3rzeorz $linowski
7ade!sz '!kasz
Marcin Kolenkiewicz
Kioletta 0ec,a
0awe /!dak
1wa /!mkiewicz- %prawka
Frena %z!mlak
Jan!sz 0oda4ny
Krzyszto& -iedac,a
3rzeorz C!nicz
Marcin Marcewicz
Mie4ska Korporac4a Kom!nika-
cy4na %p5 z o5 o5 Jan!sz Wilk
Katarzyna Zalewska Janina
Wrona
Monika Ko!c 7omasz W9rzyn
;>FM$'K %p5 z o5 o5 J $M$' %p5
z o5 o5J Krystyna %zczekarewicz
;>FM$'K %p5 z o5 o5 $M$' %p5 z
o5 o5 Krystyna %zczekarewicz
;s!i 0ro4ektowe mr5 Fn25 'y-
szard %te&an Azop
Wykonanie remont! kanalizac4i deszczowe4 zlokalizowane4 w re4onie !l5
Kroc,malne4 w 6!.linie
Arkusz1
Strona 7
26" K# 30.12.2009 7omasz Krzyszto& 38ra
26# K# 2.01.2010 7ade!sz Za.ielski
266 K# 22.01.2010 $nieszka %zymczyk
26( K# 20.01.2010
26) OR !.01.2010 %awomir %kowronek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
26* OR !.01.2010 Aezary -<czkowski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(+ OR !.01.2010 6esaw Maz!r ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(1 OR !.01.2010 Jerzy Ja.oski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(2 OR !.01.2010 0awe 3iezek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(3 OR !.01.2010 Z.iniew W9ier ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(" OR !.01.2010 Monika %zyszko ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(# OR !.01.2010 Waldemar %z!lc ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2(6 $' 7.01.2010
2(( $' A 1!.12.2009 $neks do !mowy >'1"*" :F>: 2++* z dnia +(5+#52++*
2() ZSS Z 1!.01.2010 -artosz 0ra2mo Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2(* ZSS Z 1!.01.2010 Mic,a %aan Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)+ ZSS Z 1!.01.2010 3!staw /mowski Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)1 O$ !.01.2010
2)2 ZSS Z 1!.01.2010 7eresa 7rzciska Wystawianie orzeczenia o stopni! niepenosprawnoci
2)3 ZSS Z 1!.01.2010 Mic,a /zik
2)" ZSS Z 1!.01.2010 /an!ta -o!szewska Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)# ZSS Z 1!.01.2010 $lic4a Mat!szyk Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)6 ZSS Z 1!.01.2010 Marek Modrzewski Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)( ZSS Z 1!.01.2010 7eodoz4a 6enartowicz Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)) ZSS Z 1!.01.2010 Marek %pyc,alski Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2)* ZSS Z 1!.01.2010 Janina Mat!sewicz Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
2*+ O$ D 2&.01.2010 $nna /ra.ik
2*1 $% 2.02.2010
2*2 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*3 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*" OR !.01.2010 -ar.ara /!.iel ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*# OR !.01.2010 Cenryka Maz!r E %trz9pka ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*6 OR !.01.2010 0rzemysaw 3r!.a ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*( OR !.01.2010 -artosz %o.otka ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2*) OR !.01.2010 Fwona WoRniak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
2** OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3++ OR 1!.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+1 OR !.01.2010 $ndrze4 Wierzc,owski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+2 OR !.01.2010 Mirosaw =le4nik ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+3 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+" OR 15.01.2010 Konrad -arya ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+# OR 15.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3+6 OR A 29.12.2009 $neks do !mowy >r13#:2++* o sta2 z dnia 3+5+*52++*
3+( $' 18.01.2010
3+) $' A 31.12.2009 $neks do !mowy >r2"#*1: F>: 2++*
3+* OR !.01.2010 Madalena 3a<zka E Kozak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
31+ DM 1.02.2010
311 DM 1.02.2010
312 KP D 25.01.2010
313 OR Z 20.01.2010
31" OR !.01.2010 Katarzyna 'aczyska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
31# OR !.01.2010 Jerzy K! ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
316 OR !.01.2010 -ar.ara /aniel!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
31( OR !.01.2010 Fwona /<.rowska ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
31) OR !.01.2010 0a!lina Marczak Tel Marcz!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
31* OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
32+ OR !.01.2010 Krzyszto& Mikoa4czak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
321 OR !.01.2010 Marcin %zeleszcz!k ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
0rzyotowanie i przeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 pro4ekt G 6!.lin 2+16-
1!rope4ska %tolica K!lt!ry- kandydatHpodczas %ylwestra Mie4skieo dnia 31
r!dnia 2++*
=.s!a tec,niczno - oranizacy4na koncert! kol9d i pieni .o2onarodze-
niowyc, r82nyc, tradyc4i c,rzeci4askic, w dni! 2"5+152+1+
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo pro4ekt! scenora&ii do koncert!J
kt8ry od.9dzie si9 w dni! 2"5+152+1+r5 W ramac, 6!.elskieo 7yodnia
1k!meniczneo
?il,armonia im5 C5 Wieniawskie-
o w 6!.linie Jan %9kJ Calina
7rzciska
Wyna4em pomieszcze w .!dynk! przy !l5 M5 A!rie E %kodowskie4 ?il,ar-
monii im5 C5 Wieniawskieo
0rzedsi9.iorstwo Candlowo-
;s!owe G1/$ACH%p5 Z o5 o5
Jan %tarownik
Wykonanie Za.ezpieczenia c,odnik8w .arierkamiJ dodatkoweo orodzenia
wraz z .ram< i &!rtk< oraz wykonanie rynsztok! celem odprowadzenia w8d
opadowyc, przy %zkole 0odstawowe4 nr #1 w 6!.linie
;s!i pro4ektowe 'yszard %te-
&an Azop
$neta Koda
Wykonanie !s!i zoranizowania %eminari!m Fnwestycy4neo i -!siness
MiDera pt5 G 6!.elszczyzna E centr!m 1K= E 2ywnociH w dni! 115 +352+1+r5
W 6!.linie
Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnociJ wery&ikac4a zo2onyc,
wniosk8w
=pracowanie i wykonanie treci Katalo! &irm dziaa4<cyc, na o.szarze 6!-
.elskieo =.szar! Metropolitalneo
0rzedsi9.iorstwo -!downictwa
7ec,niczneo C$W1 %p5 z o5 o5
Fnacy Marian -oc,enkaJ 0iotr
K!.aszewski
Zapro4ektowanie i wykonanie in&rastr!kt!ry telekom!nikacy4ne4 zo2one4 z
odcink8w tor8w wiatowodowyc, !mieszczonyc, w r!roci<ac, ka.lo-
wyc, wraz z przy<czami do wskazanyc, lokalizac4i na terenie miasta 6!.lin
Mirosawa B!ksza
$nna $damowicz E Kielin
Mirosawa 0!ton
Marian %tani
$nna %mol<
6idia -aran E Vwirta
0owiat 6!.elski 0owiatowy
;rz<d 0racy w 6!.linie
0rzedsi9.iorstwo 'o.8t /roo-
wo E Mostowyc, w 6!.linie %5 $5
%tanisaw Wydryc,
Wykonanie i monta2 2 ta.lic in&ormacy4nyc,J dw!stronnyc, w procesie in-
westyc4i p5 n5 GFn&rastr!kt!ra dla stre&y ekonomiczne4 na ?elinie w 6!.linieH
$rc,ee- -adania i >adzory $r-
c,eoloiczne 'a&a >iedziaek
M$K /=M %p5 z o5 o5 Mic,a $n-
drze4 K!.asiewicz
0rze.!dowa !kad! drooweo !l5 6wowskie4 od skrzy2owania z !l5 $nder-
sa do wysokoci .!dynk! przy !l 6wowskie4 12J !l5 K!ronia wraz ze wszyst-
kimi z4azdami
M$K /=M %p5 z o5 o5 Mic,a $n-
drze4 K!.asiewicz
0rze.!dowa !kad! drooweo !l5 6wowskie4 od skrzy2owania z !l5 $nder-
sa do wysokoci .!dynk! przy !l 6wowskie4 12J !l5 K!ronia od skrzy2owa-
nia z !l5 6wowsk< wraz z przy4ciem dla pieszyc,
$rkadi!sz Widelski
Wykonanie w oparci! o pro4ekt a!torski 6 szt!k stat!etek dla la!reat8w >a-
rody $nel!s na !roczystoI ali w dni! 315+152+1+
Kamil =remcz!k
/emontowanie komp!ter8w wyco&anyc, z !2ytk! do dnia 2"5+252+1+J kwali-
&ikowanie zdemontowanyc, element8w do likwidac4i l!. ponowneo !2ycia
4ako cz9ci zamienne do dnia 315+352+1+
3rzeorz 7ymecki
Arkusz1
Strona 8
322 OR !.01.2010 Wo4ciec, >owak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
323 OR !.01.2010 7omasz Wzi<tek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
32" OR !.01.2010 Madalena 0ociec,a ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
32# K# Z 8.01.2010
326 $' 28.01.2010
32( KD 31.01.2010
32) K# D B!kasz -orkowski
32* K# D
33+ K# Z 8.01.2010 Joanna 'z<d
331 O 29.01.2010
332 OR !.01.2010 ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
333 OR !.01.2010 7omasz 'adzikowski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
33# OR 1!.01.2010 Wiesaw 0i<tkowski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
336 KP 18.01.2010
33( $' 1.02.2010
33) OR 5.02.2010 $nieszka 'ydz
33* GK 1.02.2010
3"+ GK 1.02.2010
3"1 GK 1.02.2010
3"2 GK 1.02.2010
3"3 GK 1.02.2010
3"" GK 1.02.2010
3"# OR 1.02.2010
3"6 OR !.01.2010 -odan Ma4c,er ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3"( OR !.01.2010 'adosaw Kopiski ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3") R( 7.01.2010
3"* R( 7.01.2010
3#+ R( 15.01.2010
3#1 DM 1!.12.2009 %przeda2 enerii elektryczne4 i wiadczenie !s! dystry.!c4i
3#2 DM 1!.12.2009 %przeda2 enerii elektryczne4 i wiadczenie !s! dystry.!c4i
3#3 DM 1!.12.2010 %przeda2 enerii elektryczne4 i wiadczenie !s! dystry.!c4i
3#" $' A 3.02.2010 $neks do !mowy >' 3"1#1# z dnia +"51152++*
3## $' 7.01.2010
3#6 $' A 1.02.2010 $neks do !mowy >' 32*+2) z dnia 1#5+252++)
3#( $' A 1.02.2010 $neks do !mowy >' 33++3) z dnia 1)5+352++)
3#) K# 8.01.2010 0iotr A,orosiem
3#* K# Z 8.01.2010 $leksandra 3!liska
36+ K# Z 8.01.2010 Madalena Kawa
0a!lina 0oowniak
0rzyotowanie list8w rat!lacy4nyc, i dyplom8w dla tw8rc8w i animator8w
k!lt!ryJ tekst8w do katalo8w i &older8w imprez k!lt!ralnyc, oraz innyc,
tekst8w okolicznociowyc,
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 $ndrze4 K!c,ciak
0rze.!dowa sieci elektroeneretycznyc, i przekazanie na ma4<tek wy.!do-
wanyc, sieci
1wa Jolanta 39ca
'ealizac4a imprezy k!lt!ralnoE owiatowe4 dla dzieci pracownik8w ;rz9d!
Miasta 6!.linJ dnia 31 stycznia 2+1+ w sali Kasyna 0olicy4neo przy !l5 08-
nocne4 w 6!.linie
'ealizac4a cie2ki dRwi9kowe4 do &ilm! animowaneo G6!.lin 2+16 E 1!ro-
pe4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
$rt!r 7enczyski
'ealizac4a &ilm! animowaneo G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E
Kandydat H
0rzyotowanie i realizac4a dziaa zwi<zanyc, z kandydowaniem 6!.lina do
tyt!! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ryJ wsp8praca w przyotowani! promoc4i
imprez i wydarze oranizowanyc, przez Wydzia K!lt!ry
'yszard %t!rlis
;s!wanie z dr8 miasta 6!.linJ przec,owywanie i transportowanie po4az-
d8w pozostawionyc, .ez
Marek 0!kal!k
3r!pa Medialna F70 sp5 z o5 o5
0iotr Morlewski
0!.likac4a szeci! tekst8w promocy4nyc, dotycz<cyc, 6!.lina w tyodnik!
G >owy 7ydzie w 6!.linieH
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy-
<czenioweo nale2<ceo do r!py przy<czeniowe4 K zodnie z war!nkami
przy<czenia nr "((11 1+#2:Z1-1:2++* z dnia 1+51252++*
Wykonanie t!maczenia z 49zyka polskieo na 49zyk niemieckiJ litewski oraz
port!alski komiks!J korekt9 przet!maczonyc, tekst8w wraz z przekaza-
niem praw a!torskic, do przet!maczonyc, i skoryowanyc, tekst8w
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr KFF na
terenie miasta 6!.lin
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr FK na
terenie miasta 6!.lin
K=M-1K= %p5 z o5 o5 Jacek 3oR-
dzik
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr FF na
terenie miasta 6!.lin
K=M-1K= %p5 z o5 o5 Jacek
3oRdzik
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr KFFF na
terenie miasta 6!.lin
K=M-1K= %p5 z o5 o5 Jacek
3oRdzik
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr FFF na
terenie miasta 6!.lin
K=M-1K= %p5 z o5 o5 Jacek
3oRdzik
;trzymanie J opr82nianie i podstawianie koszy !licznyc, w re4onie nr F na te-
renie miasta 6!.lin
0ara&ia 'zymskokatolicka >iepo-
kalaneo %erca Maryi i @wi9teo
?ranciszka o5 Waldemar 3r!.ka
=0M Aap
Wyna49cie lokal! !2ytkoweo w pomieszczeniac, .!dynk! para&ialneo
przy al5 Kranickie4 (6 o powierzc,ni )+J2+ m2
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy-
<czenioweo nale2<ceo do r!py przy<czeniowe4 FK zodnie z war!nka-
mi przy<czenia nr "(6+) 1+22:Z1-1:2++* z dnia "51252++*
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy<czenioweo nale2<ceo
do r!py przy<czeniowe4 KJ o mocy przy<czeniowe4 2)J++kWJ do sieci elek-
troeneretyczne4
0rzedsi9.iorstwo 0rod!kcy4no E
;s!owe UU $'-17UU %p5 z o5 o5
'o.ert Kielec,
'emont pomieszcze .i!rowyc, w .!dynk! ;rz9d! Miasta 6!.lin przy !l5
Winiawskie4 1"
031 6;.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 %awomir Krokowski
031 6;.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 %awomir Krokowski
031 6;.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 %awomir Krokowski
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rzedsi9.iorstwo GKFK$H %p5 z o5
o5 1dm!nd %otysiak
Wykonanie wycinki drzew i krzew8w rosn<cyc, na terenie nier!c,omoci
przy !l5 Zym!nta $!!sta kolid!4<cyc, z nowo.!dowanym .!dynkiem
mieszkalnym oraz przynale2nym parkiniem oraz oczyszczenie teren! po
wykonanyc, pracac,
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
%elekc4aJ edyc4aJ przyotowanie i zamieszczanie materia8w m!ltimedial-
nyc, na stronie www5l!.lin2+165e!
3romadzenie in&ormac4i dotycz<cyc, akt!alnyc, wydarze k!lt!ralnyc, od-
.ywa4<cyc, si9 na terenie 6!.linaJ ic, redaowanie oraz zamieszczanie na
stronie www5l!.lin2+165e! w dziaac, G WydarzeniaHJ G$kt!alnociH
3romadzenie in&ormac4i dotycz<cyc, akt!alnyc, wydarze k!lt!ralnyc, od-
.ywa4<cyc, si9 na terenie 6!.linaJ ic, redaowanie oraz zamieszczanie na
stronie www5l!.lin2+165e! w dziaac, G =so.yHJ GFnstyt!c4eH
Arkusz1
Strona 9
361 OR Z 2&.01.2010
362 ZSS Z 1!.01.2010
363 ZSS Z 1!.01.2010 Krystyna 'olska
366 KP D !.01.2010
36( GM Z 8.02.2010
36) $% 21.12.2009
36* R( 1.02.2010
3(+ R( 1.02.2010
3(1 R( 7.01.2010
3(2 R( 7.01.2010
3(3 R( 12.01.2010
3(" OR !.01.2010 $ndrze4 Maecki ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3(# R( 5.02.2010
3(6 OR A 2.02.2010 $neks do poroz!mienia nr 26#3:=':0: 2++* z dnia 1"5+)52++*
3(( DM 3.02.2010
3() OR 1.02.2010
3(* O$ Z !.01.2010 Monika Kr8l
3)+ $% 29.01.2010
3)1 $' 28.01.2010
3)2 (' 1.02.2010
3)3 (M 1.02.2010
3)" (M 1.02.2010
3)# KP D 1.02.2010 0awe %zarzyski
3)6 OR !.01.2010 $neta Karasek ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
3)( GK 1!.01.2010
3)) O" 27.01.2010 Wo4ew8dztwo 6!.elskie
3)* KP 9.02.2010 Wykonanie wizer!nkoweo &ilm! reklamoweo Miasta 6!.lin
3*+ KP !.01.2010 'ealizac4a !s!i monitorowania medi8w
3*1 DM 29.01.2010 Jerzy Kalisz!k
3*2 (K A 9.02.2010 $neks >r "( do !mowy z dnia 2651+52++6r5
3*3 (K A 11.02.2010 $neks >r ") do !mowy z dnia 2651+52++6r5
3*" OR 15.02.2010
3*# S% A 9.12.2009 0rotok8 o rozwi<zanie !mowy >r ")1: %7:2++* z dnia *5+352++*
3*6 S% A 9.12.2009 0rotok8 o rozwi<zanie !mowy >r (3*:%7:2++* z dnia *5+352++*
3*( GD 1&.02.2010
3*) OR 1.02.2010 =.s!a sto4ak8w i a.lot .9d<cyc, wasnoci< Zleceniodawcy
0iotr Cawrylinka
Wymiana toner8w w dr!karkac, i kopiarkac, cy&rowyc, zna4d!4<cyc, si9 w
;rz9dzie Miasta
$nna -ra4erska E Wallner
Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dzieci do lat 16
Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i niepenosprawnoci
dzieci do lat 16
Jaremi Zienkowski
Wyst9p artystyczny podczas !roczystoci zwi<zanyc, z przyznaniem p5
0ro&5 $ndrze4owi >ikodemowiczowi tyt!! GConoroweo =.ywatela Miasta
6!.linH w dni! (5+152+1+ r5
Mari!sz F.owicz
%prz<tanie plac! taroweo przy !l5 Kr!czkowskieo z przyleym trawni-
kiem o <czne4 powierzc,ni 6"+m2
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin
0orednictwo w przydziale n!merac4i oraz o.s!i administracy4ne4 te4 n!-
merac4i
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy-
<czenioweo nale2<ceo do r!py przy<czeniowe4 FKJ zodnie z war!nka-
mi przy<czenia nr ")2+" E 6: Z1 E 1: 2+1+ z dnia 115+152+1+
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy-
<czenioweo nale2<ceo do r!py przy<czeniowe4 FK zodnie z war!nka-
mi przy<czenia nr ")2+# E (: Z15 - 1:2+1+ z dnia 115+152+1+
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy<czenioweo nale2<ceo
do r!py przy<czeniowe4 FK o mocy przy<czeniowe4 122J++ kW do sieci
elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5 zodnie z war!n-
kami przy<czenia nr "("*2 E **): Z1 E 1: 2++* z dnia 2351152++*
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie instalac4i elektryczne4 0odmiot! 0rzy<czenioweo nale2<ceo
do r!py przy<czeniowe4 FK o mocy przy<czeniowe4 1#3J++ kW do sieci
elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5 zodnie z war!n-
kami przy<czenia nr "("*3 E ***: Z1 E 1: 2++* z dnia 2351152++*
G /=M1K - 1wa 0opa4ewskaH
/emonta2 !szkodzonyc, przez zamro2enie rze4nik8w i ic, zomowanie
wraz z zakorkowaniem a<zek po zdemontowanyc, rze4nikac, w .!dynk!
;rz9d! Miasta przy !l5 3ospodarcze4 26
G F>71'-; E 6;-6F>H%p8ka $k-
cy4na
'emont sali imnastyczne4 wraz z zapleczem sanitarnym w .!dynk! %ZK=-
BO 0=/%7$W=W1J >r 3+ w 6!.linieJ przy !l5 >akowskic, 11+
Mie4ski =rodek 0omocy 'odzi-
nie $ntoni '!dnik
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla owietlenia drooweo w 6!.linie E
!l5 $.ramowicka przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry-
.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
$%A 3lo.al s5c $ndrze4 %zyma-
nikJ $nieszka 0rzyt!a
Wykonanie i dostarczenie piecz<tekJ t!sz! do piecz<tek oraz pozostaeo
asortyment! wymienioneo w za<cznik!
=pracowanieJ administrowanie oraz wery&ikowanie .azy danyc, potenc4al-
nyc, inwestor8wW prowadzenie dziaa in&ormacy4nyc, s!2<cyc, nawi<za-
ni! przez przedsi9.iorc8w kontakt8w .iznesowyc,
1 E %7;/F= %=?7W$'1$niesz-
ka M9drekJ 'enata >owakowska
0rowadzenie i !trzymanie 1lektroniczne4 %krzynki 0odawcze4 L 1%0MJ prowa-
dzenie i !trzymanie elektronicznyc, &orm!larzy
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 $ndrze4 K!c,ciak
0rze.!dowa sieci elektroeneretycznyc, i przekazanie na ma4<tek wy.!do-
wanyc, sieci
$rt!r -ieniaszewski 6illa -ienia-
szewska
Mycie kloszy kamer nale2<cyc, do system! wizy4neo monitorin! miasta
6!.lin
Marian 7ymczak
;2yczenie przez Wydzier2awia4<ceo enerii elektryczne4 na potrze.y zasi-
lania p!nkt! kameroweo zlokalizowaneo przy !l5 'y.ne4 *:3 oraz mie4sca
na sza&k9 z !rz<dzeniami wewn<trz .!dynk!
Zarz<d 0racownicze4 %p8dzielni
Mieszkaniowe4 G Kole4arzH
;2yczenie przez Wydzier2awia4<ceo enerii elektryczne4 na potrze.y zasi-
lania p!nkt! kameroweo zlokalizowaneo przy !l5 =krzei 2 w 6!.linie
0rzyotowanie i przeprowadzenie wraz z re2yseri< a!torskie4 prezentac4i w
ka.inac, stereoskopowyc, o.iekt! &otoplastykon! w ramac, wystawy pod-
czas prezentac4i 6!.lina w 0arlamencie 1!rope4skim w -r!kseli w dniac, 22
E 265+252+1+r5
Kom E 1ko %p5 z o5 o5 Jacek
3oRdzik
;trzymanie mie4sca skadowania nie! na plac! przy !l5 Baiewnickie4 i
waciwe rozmieszczenie zwi9ksza4<cyc, si9 iloci nie!
;mowa o do&inansowanie pro4ekt! w ramac, 0roram! =peracy4neo Kapi-
ta 6!dzki E G %wo4< karier9 zaczynam w imnaz4!mH
Monika Cryniszyn
G 0'1%%- %1'KFA1H Monitorin
Medi8w %p5 z o5 o5 %e.astian -y-
kowski
Wykonanie G 0ro4ekt! poprawy .ezpieczestwa r!c,! drooweo na !l5 ?i-
laret8w w 6!.linie na odcink! od !l5 39.okie4 do !l5 'ymwidaH
0olska Kasa =pieki %5 $5 $neta
Mat!szewska
0olska Kasa =pieki %5 $5 $neta
Mat!szewska
$%/ Fwona Ma4ewska E =pieka
0rzeprowadzenie szkolenia z zakres! zarz<dzania dla kadry kierownicze4 pt5
G %zt!ka .ycia lideremJ czyli 4ak kierowaI so.<J l!dRmi i motywowaI zesp8
do dziaaniaHna potrze.y pro4ekt! G Kadry nowoczesne4 1!ropy5 0odniesie-
nie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<dowyc, Miasta 6!.linH
;czniowskie 7owarzystwo %por-
towe G =rlikH
;czniowskie 7owarzystwo %por-
towe G =rlikH
6!c4an Jaliski
0rzeprowadzenie post9powania rozraniczenioweo nier!c,omoci poo-
2one4 przy $l5 %p8dzielczoci 0racy z nier!c,omociami s<siednimi przy !l5
$l5 %p8dzielczoci 0racyJ !l5 /o2ynkowe4 i !l5 /9.owe4
-est 3ro!p /aniowicz K!lczy-
skiH %p8ka Jawna
Arkusz1
Strona 10
3** KP D !.01.2010 $ndrze4 %c,a.
"++ $% A 30.12.2009 $neks do !mowy nr 1#2):F7:2++* z dnia 2#5+#52++*
"+1 $% A 30.12.2009 $neks do !mowy nr 1#2*:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*
"+2 $% A 30.12.2009 $neks do !mowy nr 1#3+:F7: 2++* z dnia 2#5+#52++*
"+3 $% A 30.12.2009 $neks do !mowy nr 1#31:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*
"+" $% A 30.12.2009 $neks do !mowy nr 1#32:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*
"+# $% 28.01.2010
"+6 $' 27.01.2010
"+( GM 30.12.2009 ;mowa o.49cia akc4i
"+) GK 17.02.2010
"+* OR 1.02.2010 /ostarczanie artyk!8w spo2ywczyc, w oparci! o zam8wienia ilociowe
"1+ KP A 5.01.2010
"11 KP 10.02.2010 /awid Aza4a
"12 KP 22.01.2010 Marcin %zczepaski
"13 OR Z 11.01.2010 Krzyszto& @li2ewski
"1" O 1&.02.2010 Wanda 7erlecka
"1# OR 2.02.2010
"16 $% 1.02.2010
"1( R( 8.01.2010
"1) $% 1.02.2010 6;-A=M 0iotr 3orycki
"1* $' ) 12.02.2010
"2+ KP 15.02.2010
"21 KP 1!.01.2010 6!.elski Kl!. 0ikarski G MotorH
"22 $' A 15.01.2010 $neks >' 1 do !mowy nr "((*:F>: 2++* z dnia 3+51152++*
"23 $' 25.01.2010
"2" KP D !.01.2010
"2# KP D 25.01.2010 Karol Jak!.aszek
"26 OR Z 15.02.2010 %ylwi!sz Xak
"2( OR Z 15.02.2010 Maorzata 6aniewicz
"2) OR Z 15.02.2010
"2* OR Z 15.02.2010
Wyst9p artystyczny podczas !roczystoci zwi<zanyc, z przyznaniem p5
0ro&5 $ndrze4owi >ikodemowiczowi tyt!! GConoroweo =.ywatela Miasta
6!.linH w dni! (5+152+1+ r5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
7ransmis4a danyc, o parametrac, okrelonyc, w za<cznik! nr 1 do !mowy
i relac4iQ !l5 Wieniawska 1" E =krzei 2
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dlaQ owietlenia drooweo w mie4sco-
woci 6!.lin !l5 MacierzankiJ przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
0ort 6otniczy 6!.lin %5$5 3rze-
orz M!szyski
0rzedsi9.iorstwo 3eoloiczne
0=631=6 %5$5
Za.ezpieczenie !49cia wody /ziesi<ta w przypadk! zaistnienia ska2enia
spowodowaneo s<siedztwem cmentarza kom!nalneo przy !l5 /roa M9-
czennik8w Ma4danka w 6!.linie
7radis %p5 z o5 o5 Jacek Za4<c
3r!pa =c,rony -iznes! 0ersona
i Wsp8lnicy %p5 J5J 'o.ert 0er-
sona
=c,rona imprezy promocy4ne4 E ?estiwal! -o2eo >arodzenia 2++* od.ywa-
4<ceo si9 w czasie od dnia (51252++* E 65+152+1+
Wykonanie ta.licy reklamowe4 o powierzc,ni 6++D 3++ cm wraz z monta2em
w lokalizac4iQ r8 !l5 =.roc8w 0oko4! i !l5 6ipowe4 w 6!.linie
Wyna4emJ o.s!a tec,niczna oraz monta2 i demonta2 sprz9t! pro4ekcy4ne-
o i naonienioweo na potrze.y imprezy promocy4ne4Q premiery &ilm!
G =d ;nii do ;niiH w kociele o4c8w /ominikan8w w 6!.linie w dni!
265+152+1+
Wystawianie zawiadcze o zatr!dnieni! .yym pracownikom zlikwidowa-
neo Zakad! =pieki Zdrowotne4
Wycena szk8d na ternie 'odzinnyc, =r8dk8w /ziakowyc, G >asza Zdo-
.yczHw G =rodzie WapiennaH przy !l5 M!zyczne4 w 6!.linie
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Wo-
doci<8w i Kanalizac4i w 6!.linie
%p5 z o5 o5 Marek WanerJ $n-
drze4 Kozak
War!nki dostaw wody z !rz<dze wodoci<owyc, oraz war!nki odprowa-
dzenia ciek8w do !rz<dze kanalizacy4nyc,
%pec4alistyczne 0rzedsi9.ior-
stwo Fnnowacy4no E Wdro2enio-
we G0=6F%=?7H %p5 z o5 o5
;2ytkowanie w ;rz9dzie Miasta 6!.lin proram8w komp!terowyc, ?K E
-;/X17J ?K E ='3$>J ?K E ;0=M>F1>F$J ?K E =/%17KFJ ?$J ?$ - M$3$-
ZO>
0oleks.!d 7rade sp5 z o5 o5
Wykonanie wymiany rozdzielnic elektrycznyc, i stolarki drzwiowe4 wraz z
ro.otami towarzysz<cymi w .!dynk! Xo.ka nr 2 w 6!.linie przy !l5 =krzei
11
0rzeprowadzenie proces8w zwi<zanyc, z planow< .!dow< Mie4skieo Aen-
tr!m 0rzetwarzania /anyc, L MA0/MW Wsparcie merytoryczne przy realizac4i
zadania G 'oz.!dowa %ystem! Cot%potU 8w ;M6HW Wsparcie merytoryczne
przy pod<czani! nowyc, 4ednostek oranizacy4nyc, do sieci telein&orma-
tyczne4 ;M6W Wsparcie merytoryczne w roz.!dowie system! kamer ;M
Maria Madziarz J /ari!sz Ma-
dziarz
=dszkodowanie za szkody powstae na dziace nr 1"+:2 w zwi<zk! z prowa-
dzeniem ro.8t .!dowlanyc, zwi<zanyc, z przed!2eniem !l5 Kracowe4 w
6!.linie
%tanisaw Ziemic,8d
Wykonanie zaad!nk!J transport! oraz rozad!nk! materia8w na potrze.y
prezentac4i 6!.lina w 0arlamencie 1!rope4skim w -r!kseli w dniac, 22 E
265+252+1+
Wykonanie dziaa promocy4nyc, na rzecz Miasta w ramac, rozrywek to-
warzyskic, oraz rozrywek o mistrzostwo ;ni.et F lii piki no2ne4 w r!ndzie
wiosenne4 sezon! 2+1+
-i!ro 'zeczoznawc8w Ma4<tko-
wyc, G $'% E
7$NHnier!c,omoci
Kom!nalne 0rzedsi9.iorstwo
'o.8t /roowyc, %p5 z o5 o5 w
6!.linie
Wykonanie ro.8t droowyc, na inwestyc4i prowadzone4 pod nazw< G -!do-
wa !l5 Kracowe4 na odcink! od skrzy2owania z !l5 K!nickieo do skrzy2o-
wania z !l5 /!< w 6!.linieH
Jacek %c,erer
Wykonanie reporta2! &otora&iczneo z ;roczyste4 %es4i 'ady Miasta z oka-
z4i nadania Conoroweo =.ywatelstwa Miasta 6!.lin 0an! $ndrze4owi >i-
kodemowiczowi w dni! (5+152+1+
Wykonanie a!torskie4 korekc4i .arwne4 prod!kc4i &ilmowe4 G Wy<cznoIH w
re2yserii 0ana Krzyszto&a %zota realizowane4 przy wsparci! Miasta 6!.lin
/oradztwo w zakresie pro4ektowaniaJ przyotowania i prod!kc4i konstr!kc4i
system8w oznakowania t!rystyczneo w ramac, przyotowywanyc, pro4ek-
t8w transranicznyc, Miast 0artner8wJ skadanyc, do 0roram! Wsp8pra-
cy 7ransraniczne4 0olska E -iaor! E ;kraina 2++( E 2+13
/oradztwo w zakresie przedsi9.iorczoci i rozwo4! spoeczno E ospodar-
czeo o.szar8w przyranicznyc, w ramac, przyotowanyc, pro4ekt8w
transranicznyc, Miast 0artner8wJ skadanyc, do 0roram! Wsp8pracy
7ransraniczne4 0olska E -iaor! E ;kraina 2++( E 2+13
Jan ?edirko
/oradztwo w zakresie dziaa spoeczno E o.ywatelskic, oraz tworzenia
trwae4 wsp8pracy transraniczne4 pomi9dzy samorz<dami i oranizac4ami
pozarz<dowymi w ramac, przyotowywanyc, pro4ekt8w transranicznyc,
Miast 0artner8wJ skadanyc, do 0roram! Wsp8pracy 7ransraniczne4
0olska E -iaor! E ;kraina 2++( - 2+13
$nieszka /omaska E %ienkie-
wicz
/oradztwo w zakresie przyotowania wniosk8w aplikacy4nyc, w o.szarze
t!rystykiJ przedsi9.iorczociJ oc,rony rodowiska i inic4atyw spoeczno E
o.ywatelskic,W /oradztwo w zakresie opracowania st!di8w wykonalnoci w
ramac, przyotowanyc, pro4ekt8w transranicznyc, Miast 0artner8wJ ska-
danyc, do 0roram! Wsp8pracy 7ransraniczne4 0olska E -iaor! E ;kra-
ina 2++( - 2+13
Arkusz1
Strona 11
"3+ OR Z 2.02.2010
"31 OR Z 2.02.2010 $nna Jastrz9.ska
"32 KP D 11.01.2010 B!kasz -orkowski
"33 OR A 11.01.2010 Calina Jemielniak $neks do !mowy zlecenia nr 1+:** z dnia 3151251**)
"3" OR D 11.01.2010 /an!ta /!szak
"3# OR A 1.02.2010 -ar.ara /aniel!k $neks do !mowy nr 316: =' : 2+1+ z dnia "5 +152+1+
"36 GD 12.02.2010
"3( K# D 18.01.2010 Krzyszto& Azy2ewski
"3) K# D 18.01.2010 Krzyszto& Azy2ewski
"3* ZSS Z !.01.2010 3ra2yna -ielecka
""+ ZSS Z !.01.2010 1l2.ieta -iernacka
""1 ZSS Z !.01.2010 %awomir -liRni!k
""2 GD A 18.02.2010 $neks do poroz!mienia z dnia 115+252++2r5
""3 ZSS Z !.01.2010 7omasz K!li
""" ZSS Z !.01.2010 Jadwia Mac,
""# ZSS Z !.01.2010 Zo&ia B!kasik
""6 ZSS Z !.01.2010
""( ZSS Z !.01.2010 Maria %t9pie
"") ZSS Z !.01.2010 $nna Zawadziska
""* $' A 12.01.2010 $neks nr 2 do !mowy >' 32"))( z dnia 1"5+652++(
"#+ O 17.02.2010 -o2ena Kiedrowska
"#1 O A 22.02.2010 $neks do !mowy dzier2awy z dnia 1 wrzenia 2++*
"#2 O$ !.01.2010
"#3 O$ Z 1.02.2010 0ozyskiwanie inwestor8w
"#" DM 10.02.2010
"## OR 1&.02.2010 Waldemar Wyszorodzkim
"#6 ZSS 17.02.2010
"#( OR 2!.02.2010
"#) O" 8.02.2010
"#* O" 5.02.2010 Madalena Jaworska
"6+ O" 5.02.2010
7etyana 6enartoTyc,
Koordynac4a po stronie !kraiskie4 podpro4ekt! G1!rope4skie standardy
wsp8pracy pro4ektowe4 w realizac4i inic4atyw transranicznyc, 6!.lina i
B!cka w ramac, proram! G Wspierania Fnic4atyw 7ransranicznyc, w 1!-
roreionie -!H
Koordynac4a podpro4ekt! G 1!rope4skie standardy wsp8pracy pro4ektowe4
w realizac4i inic4atyw transranicznyc, 6!.lina i B!ckaH
=pracowanie str!kt!ry zarz<dzania pro4ektem AarnaTal %zt!k E Mistrz8w
wraz z opisem zakres! zada i odpowiedzialnoci na poszcze8lnyc, sta-
nowiskac, zaana2owanyc, w realizac49 pro4ekt!
%porz<dzenie sprawozdania z dziaalnoci kasy do dnia315+152+1+r5W prowa-
dzenie o.s!i kasowe4 0racownicze4 Kasy Zapomoowo E 0o2yczkowe4W
sporz<dzanie dok!mentac4i zwi<zane4 z !dzielonymi po2yczkami w szcze-
8lnoci list potr<ce czonk8w 0KZ0 i raport8w kasowyc,
=kr9owe 0rzedsi9.iorstwo
3eodezy4no E Kartora&iczne w
6!.linie
Wykonanie prac eodezy4nyc,J kt8ryc, przedmiotem 4est prowadzenie o.-
s!i tec,niczne4 Zespo! ;zadniania /ok!mentac4i 0ro4ektowe4 Miasta
6!.lin 2+1+r5
0rzyotowanie i przeprowadzenie a!torskic, warsztat8w dla przedstawicieli
l!.elskieo 2ycia k!lt!ralneo i na!koweo w zakresie mi9dzynarodowe4
wsp8pracy k!lt!ralne4 i !czestnictwa w sieciac, mi9dzynarodowyc,
0rzyotowanie i przeprowadzenie kons!ltac4i dotycz<cyc, oranizac4i i roz-
wo4! l!.elskic, &estiwali o zasi9! mi9dzynarodowym
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
>adleniczy >adlenictwa @wid-
nik Jerzy Jamroz
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
6!cyna Meie
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
;dzia w pracac, zespo! ds5 kontroli Komis4i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w
$lko,olowyc, oraz wykonywania czynnoci kontrolnyc,
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rowadzenie i administrowanie mie4skieo %c,roniska dla .ezdomnyc,
zwierz<t zlokalizowaneo w 6!.linie przy !l5 Metal!riczne4 #
M0= %F7$ 6!.lin %5$5 Mirosaw
%okoowski $ndrze4 0ietrkiewicz
$decco 0oland %p5 z o5 o5
0rzyotowanie analizy rynk! pracy w 6!.linie pod k<tem dost9p! wykwali&i-
kowanyc, pracownik8w do pracy w sektorze F7J -0= i Aall center
Mirosaw Wendekerem
Wo4ew8dzki %<d $dministracy4ny
w 6!.linie Maorzata /omaska
Korzystanie z mie4sca parkinoweo w pasie droowym !licy ;niwersytec-
kie4
Konserwac4a !rz<dze instalac4i przeciwpo2arowe4 w .!dynk! ;rz9d! Mia-
sta 6!.lin przy !l5 Wieniawskie4 1"J konserwac4i !rz<dze instalac4i oddy-
miania klatki sc,odowe4 w .!dynkac, ;rz9d! Miasta 6!.lin przy 0l5 6itew-
skim 1 oraz >ar!towicza 3(:3*
%kar. 0astwa E Mie4ska Ko-
menda 0olic4i w 6!.linie
;2yczenie dw8c, komplet8w !rz<dzenia $lcosensor FK typ! $%FKAM z dr!-
karkami /0 1+12J ) szt!k !rz<dzenia do pomiar! zawartoci alko,ol! w wy-
dyc,anym powietrz! typ! $lco-low J 1 szt!ki alkooli
%towarzyszenie %amorz<d8w 1!-
roreion! -! z siedzi.< w
A,emie $ndrze4 0r!szkowskiJ
6eszek -!rakowski
/o&inansowanie podpro4ekt! pn5 G 1!rope4skie %tandardy Wsp8pracy pro-
4ektowe4 w realizac4i inic4atyw 7ransranicznyc, 6!.lina i B!ckaH w ramac,
0roram! Wspierania Fnic4atyw 7ransranicznyc, w 1!roreionie -!
A,arytatywne %towarzyszenie
>iesienia 0omocy A,orym G Mi-
sericordiaHJ Zakad $ktywnoci
Zawodowe4 Waldemar %<deckiJ
$rkadi!sz %adowski
;s!a caterinowa dla )+ os8.J !czestnik8w kon&erenc4i G 7w84 start w
przyszoI E rozw84 szkolnictwa zawodoweo w 6!.linieH w dni! 1(5 +25
2+1+ r5
Wykonanie 'aport! ewal!acy4neo na temat e&ektywnoci wsparcia !dzie-
loneo w ramac, 0ro4ekt! G 7w84 start w przyszoI E rozw84 szkolnictwa
zawodoweo w 6!.linieHwsp8&inansowaneo przez ;ni9 1!rope4sk< w ra-
mac, 1!rope4skieo ?!nd!sz! %poeczneo oraz przedstawienie 4eo wyni-
k8w w &ormie prezentac4i m!ltimedialne4 podczas kon&erenc4i pods!mow!-
4<ce4 pro4ekt w dni! 1(5+252+1+r5
Jolanta =strzy2ek E M<czka
Wykonanie 'aport! ewal!acy4neo na temat e&ektywnoci wsparcia !dzie-
loneo w ramac, 0ro4ekt! G 7w84 start w przyszoI E rozw84 szkolnictwa
zawodoweo w 6!.linieHwsp8&inansowaneo przez ;ni9 1!rope4sk< w ra-
mac, 1!rope4skieo ?!nd!sz! %poeczneo oraz przedstawienie 4eo wyni-
k8w w &ormie prezentac4i m!ltimedialne4 podczas kon&erenc4i pods!mow!-
4<ce4 pro4ekt w dni! 1(5+252+1+r5
Arkusz1
Strona 12
"61 O" D 5.02.2010
"62 F A &.11.2009 -ank 3ospodarstwa Kra4oweo
"63 ZSS Z 1.02.2010 Maorzata /oman E Kozak
"6" ZSS Z 1.02.2010
"6# ZSS Z 1.02.2010 Maria Kraszkiewicz E 0eka
"66 ZSS Z 1.02.2010 1l2.ieta 0rzemyska
"6( ZSS Z 1.02.2010 Mariola 7eterycz
"6) ZSS Z 1.02.2010 1l2.ieta Wo4no
"6* OR 23.02.2010 -artomie4 Kwaniewski
"(+ OR 23.02.2010
"(1 OR 23.02.2010 $nna Azerwonka
"(2 OR 23.02.2010
"(3 DM A 15.02.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 3"3#:/M:2++) z dnia +#51252++)r5
"(" DM A 15.02.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 3"+":/M:2++) z dnia +651152++)r5
"(# F A 8.02.2010
"(6 OR 10.02.2010 Zoranizowanie i przeprowadzenie szkole z o.s!i interesant8w dla 3*6
"(( R( 29.01.2010
"(($ OR 2!.02.2010
"() $' 12.02.2010
"(* KP !.01.2010 B!kasz Kondraci!k
")+ OR Z 15.02.2010 /orota Casiak
")1 OR Z 15.02.2010 $lic4a Maz!rek
")2 S% 1.03.2010
")3 S% 1.03.2010
")" S% 1.03.2010
")# S% 1.03.2010
")6 S% 1.03.2010
Marcin >arecki
Wykonanie 'aport! ewal!acy4neo na temat e&ektywnoci wsparcia !dzie-
loneo w ramac, 0ro4ekt! G 7w84 start w przyszoI E rozw84 szkolnictwa
zawodoweo w 6!.linieHwsp8&inansowaneo przez ;ni9 1!rope4sk< w ra-
mac, 1!rope4skieo ?!nd!sz! %poeczneo oraz przedstawienie 4eo wyni-
k8w w &ormie prezentac4i m!ltimedialne4 podczas kon&erenc4i pods!mow!-
4<ce4 pro4ekt w dni! 1(5+252+1+r5
$neks do !mowy o do&inansowanie przedsi9wzi9cia inwestycy4neo ze
rodk8w ?!nd!sz! 'ozwo4! K!lt!ry ?izyczne4 >r 3(":+):1**
%porz<dzenie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
1wa Kiero
%porz<dzenie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
%porz<dzenie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
%porz<dzanie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
%porz<dzanie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
%porz<dzanie opinii w przedmiocie !zale2nienia od alko,ol! os8. wskaza-
nyc, przez Komis49 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $lko,olowyc, w 6!.linie
;mowa o skierowanie na szkolenie w ramac, pro4ekt! G Kadry nowoczesne4
1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<do-
wyc, Miasta 6!.linH
Marcin Marcewicz
;mowa o skierowanie na szkolenie w ramac, pro4ekt! G Kadry nowoczesne4
1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<do-
wyc, Miasta 6!.linH
;mowa o skierowanie na szkolenie w ramac, pro4ekt! G Kadry nowoczesne4
1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<do-
wyc, Miasta 6!.linH
$nieszka Wiec!nik
;mowa o skierowanie na szkolenie w ramac, pro4ekt! G Kadry nowoczesne4
1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<do-
wyc, Miasta 6!.linH
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5$ndrze4 @ci.iora
Wo4ew8dztwo 6!.elskie $rka-
di!sz -ratkowski
$neks nr 1 do !mowy z dnia 1651252++*r5J nrQ +(:+*:- ;/$ E '06; +35+15++-
+6-++3:+*- ++- ++63
Ce!resis Aerty&ikowani 7renerzy
i Kons!ltanci Zarz<dzania %p5 z
o5 o5
1!eni!sz J8ze&cz!k
Wykonanie dok!mentac4i pro4ektowe4 na remont ,ali lekkoatletyczne4 wraz z
dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn<
wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w Zespole %zk8 1lektronicznyc, w
6!.linieJ przy !l5 Wo4ciec,owskie4 3)
'a&a Fniewski
0rzeprowadzenie szkolenia dla pracownik8w w zakresie tematyki zwi<zane4
z zawieraniem !m8w cywilno E prawnyc,
Kom!nalne 0rzedsi9.iorstwo
'o.8t /roowyc, %p5 z o5 o5 w
6!.linie 0rzedsi9.iorstwo 'o.8t
/roowyc, 6!.art8w %5 $5
M=7$ E 1>3F6 Aentral 1!rope
%5$5 $ndrze4 Jedliczko W KZ$
0rzedsi9.iorstwo $!tomatyki i
7elekom!nikac4i %5 $5W Kom!nal-
ne 0rzedsi9.iorstwo 'o.8t /ro-
owyc, %p5 z o5 o5
Wykonanie droi w !l5 0oa.ianJ !l5 6!.!szanJ !l5 %zerokie w 6!.linie z
owietleniemJ odwodnieniemJ likwidac4< koliz4i .!dowlane4 droi z istnie4<-
cym !z.ro4eniem oraz !z!penieniem .rak!4<ce4 sieci wodoci<owe4 i kana-
lizac4i sanitarne4 wraz z oda9zieniami do poses4i w ranicac, pasa droo-
weo
Wykonanie t!maczenia na 45 anielski i 45 !kraiski materia8w na portal
mie4ski www5l!.lin5e! oraz korekt9 przet!maczonyc, tekst8w po wprowa-
dzeni! ic, na stron9 internetow< wraz z przekazaniem praw a!torskic, do
przet!maczonyc, i skoryowanyc, tekst8w
0rzyotowanie merytoryczne i redakcy4ne wezwa dla os8. &izycznyc,J do
zo2enia G in&ormac4i w sprawie podatk! od nier!c,omociH w zwi<zk! z
wyk!pem lokal! od sp8dzielni mieszkaniowyc, i deweloper8w w rok! 2++*
i w F poowie rok! 2+1+ W przyotowanie decyz4i w sprawie podatk! od nier!-
c,omoci w zwi<zk! z wyk!pem lokali
0rzyotowanie merytoryczne i redakcy4ne wezwa dla os8. &izycznyc,J do
zo2enia G in&ormac4i w sprawie podatk! od nier!c,omociH w zwi<zk! z
wyk!pem lokal! od sp8dzielni mieszkaniowyc, i deweloper8w w rok! 2++*
i w F poowie rok! 2+1+ W przyotowanie decyz4i w sprawie podatk! od nier!-
c,omoci w zwi<zk! z wyk!pem lokali
%towarzyszenie 0iki '9czne4
6!.lin %portowa %p8ka $kcy4na
$ndrze4 Wilczek
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 'ealizac4a
proces! szkolenioweo w pice r9czne4 ko.ietJ oranizac4a i !dzia w zawo-
dac, w F p8rocz! 2+1+ r5 - F liaH
%towarzyszenie 0iki '9czne4
6!.lin %portowa %p8ka $kcy4-
na$ndrze4 Wilczek
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 'ealizac4a
proces! szkolenioweo w pice r9czne4 ko.ietJ oranizac4a i !dzia w zawo-
dac, w F p8rocz! 2+1+ r5 - 1kstraklasaH
Mie4ski Kl!. %portowy G %tartH
6!.lin
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 0rowadze-
nie za49I szkoleniowyc,J oranizac4a i !dzia w zawodac, lekkie4 atletykiH
Mie4ski Kl!. %portowy G %tartH
6!.lin
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 0rowadze-
nie za49I szkoleniowyc,J oranizac4a i !dzia w zawodac, F 6ii Koszyk8wki
m92czyznH
6!.elski Kl!. 0ikarski G MotorH
6!.linJ
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 'ealizac4a
proces! szkolenioweoJ oranizac4a i !dzia w rozrywkac, o mistrzostwo F
lii piki no2ne4H
Arkusz1
Strona 13
")( O$ 25.02.2010 1wa Korczyska E Made4
")) O 1.03.2010 Wiesaw Janiszewski
")* (M P 2!.02.2010
"*+ O' 2&.02.2010 C!.ert 3orczyca
"*1 OR 2!.02.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki st!denckie4
"*2 OR 2!.02.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki st!denckie4
"*" F A 22.02.2010
"*# KP Z 15.02.2010 B!kasz -orkowski
"*6 KP Z 1.02.2010 'a&a %adownik
"*( KP D 8.02.2010
"*) KP D 25.01.2010
"** GM 25.02.2010 Marek Kozio
#++ OR Z 15.02.2010 Marta Cetman
#+1 GM 1.03.2010 0iotr Xak
#+2 $' A 22.02.2010 $neks >' ( do !mowy nr 12"2: F>:2++) z dnia 1"5+#52++)
#+3 $' 27.01.2010 AZ131K= %p5 z o5 o5 0iotr Azec,
#+"
SA
Z !.02.2010 1wa Azerniak
#+#
SA
Z !.02.2010 Marta %aan
#+6
SA
Z !.01.2010 3a.riela 7omaszewska
#+(
SA
Z !.02.2010 1milia Kwietniewska
#+)
SA
Z !.01.2010 -o2ena W84cik
#+*
SA
Z !.02.2010 $nieszka 0al!c, E ?ranczak
#1+
SA
Z !.02.2010 Madalena Makar!k
#11
SA
Z !.02.2010 Madalena Za4<c
#12
SA
Z !.02.2010 Zym!nt Zakocielny
#13
SA
Z !.02.2010 %ylwester 7aroski
#1"
SA
Z !.02.2010 %ylwia K9dziora
#1#
OR
A 17.02.2010 'o.ert ?i!tek
#16
KP
D 12.02.2010 'o.ert K!mirowski
#1(
$%
!.01.2010 ;dzielenie licenc4i na korzystanie z -azy 6eD
#1)
R(
2.03.2010
#1*
K#
D 5.01.2010 Madalena Maria 3rze.alska
#2+
K#
D 15.02.2010 0iotr -ro2ek
#21 K# D 15.02.2010 Karolina J8Rwiak
#22 O" P 1.01.2010
#23 (R D 25.02.2010 7eresa 3!zowska
#2" KP 25.01.2010
Wykonanie t!maczenia na 45 anielski treci Katalo! &irm dziaa4<cyc, na
o.szarze 6!.elskieo =.szar! Metropolitalneo : 6=M- !:J t45 3miny 6!.lin
oraz min wc,odz<cyc, w skad powiat8w l!.artowskieoJ l!.elskieoJ 9-
czyskieo i widnickieo
0rzeprowadzenie sterylizac4i okoo 2++ szt5 kot8w w ramac, proram! G %te-
rylizac4a .ezdomnyc, kot8wH
Komenda Wo4ew8dzka 0olic4i w
6!.linie Cenryk '!dnik
0oroz!mienie w sprawie przekazania przez 3min9 6!.lin rodk8w &inanso-
wyc, na do&inansowanie dziaa na rzecz !trzymania .ezpieczestwa w
miecie 6!.lin
0rzyotowanie i przeprowadzenie kampanii rekr!tacy4ne4 w mediac, w ra-
mac, pro4ekt! G %prawni w pracy w ;rz9dzie Miasta
6!.linHwsp8&inansowaneo ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin 7eresa 09kala
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin 7eresa 09kala
Wo4ew8dztwo 6!.elskie Marek
?lasiskiJ $rkadi!sz -ratkowski
$neks nr 1 do !mowy z dnia 2251+52++*J nr 0K:+*- ;/$-'06;5+#5+15++- +6-
++1:+* E ++- ++#3
Koordynac4a pro4ekt! G 6!.lin %zt!k E Mistrz8w E nowy prod!kt k!lt!rowy i
t!rystyczny oraz promoc4a wydarze artystycznyc,H
Wykonanie czynnoci asystenta ds5 proram! artystyczneo wydarzenia
G AarnaTal %zt!k E Mistrz8wH
Jacek %c,erer
Wykonanie reporta2! &otora&iczneo z premiery &ilm! U Wy<cznoIU w
re2yserii Krzyszto&a %zota w dni! 115+252+1+r5
-olesaw -ellon 3rzeorz Kon-
rad Kieloc,
Wykonanie kalendarza promocy4neo na rok 2+1+ pt5 G Cistoria i pi9knoJ kt8-
re inspir!4<H
/zier2awa nier!c,omoci przy !l5 Carnasie w 6!.linie o powierzc,ni okoo
3*++m2
Wery&ikac4a &ormalna i merytoryczna dok!mentac4i przedsi9wzi9I pod
wzl9dem ic, potenc4alneo oddziaywania na rodowisko w wietle dyrek-
tyw w sprawie oceny sk!tk8w wywieranyc, przez niekt8re przedsi9wzi9cia
p!.liczne i prywatne na rodoisko
Wycena nakad8w dokonanyc, na nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy5
!l5 3liniane4 #J zwi<zanyc, z nad.!dow< .!dynk! i pozyskani! w wynik!
nad.!dowy lokal! mieszkalneo nr536
M=%7=%7$6 Warszawa %5$5 W
0=6MF6 67/ %p5 z o5 o5
0enienie nadzor! a!torskieo nad wykonaniem renowac4i .!dynk! klaszto-
r! powizytkowskieo przy !l5 0eowiak8w 12 w 6!.linie na wielo&!nkcy4ne
centr!m dziaa artystycznyc,
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
0rowadzenie za49I wietlicowyc, w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekarskie4 >r
1 i >r 2 w 6!.linie
0rowadzenie za49I wietlicowyc, w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekarskie4 >r
1 i >r 2 w 6!.linie
%prz<tanie pomieszcze w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekarskie4 >r 1 i >r 2
w 6!.linie
$neks do !mowy nr 1"):=':2+1+ z dnia 115+152+1+r5 dotycz<ce4 !s! t!-
macze
0rzyotowanie i przeprowadzenie a!torskie4 wystawy z wykorzystaniem a!-
torskieo dziea Wykonawcy - G&otoplastykon!H na potrze.y prezentac4i 6!-
.lina w 0arlamencie 1!rope4skim w -r!kseli w dniac, 22 E 265+252+1+r5
Wolters Kl!wer 0olska %p5 z o5 o5
1/$AC 0rzedsi9.iorstwo Can-
dlowo ;s!owe %p5 z o5 o5 z
siedzi.< w 6!.linie Jan %tarow-
nik
-!dowa .!dynk! soc4alno E szatnioweo z przy<czeniami oraz owietlenie
teren! przy !l5 6wowskie4 : W5 '!ckemana w 6!.linie przy .oisk! G K$6F>$H

0rzyotowanie i przeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 pro4ekt G 6!.lin 2+16-
1!rope4ska %tolica K!lt!ry- KandydatH
Zapro4ektowanie 2+ plansz komiks! dotycz<ceo 2ycia st!dent8w w 6!.li-
nie zawiera4<ceo in&ormac4e o l!.elskim 2yci! k!lt!ralnym oraz pro4ekcie
G 6!.lin 2+165 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
'ealizac4a promocy4neo spot! animowaneo G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska
%tolica K!lt!ry E KandydatH
3mina B9czna 7eodor 1dwin Ko-
siarski
0oroz!mienie w sprawie pokrywania koszt8w dotac4i !dzielone4 przez 3mi-
n9 B9czna przedszkolom niep!.licznym na dzieci .9d<ce mieszkacami
3miny 6!.lin
7!maczenie konsek!tywne z 45 polskieo na 45 !kraiski oraz z 45 !krai-
skieo na 45 polski podczas wsp8lne4 ses4i 'ady Miasta 6wowa i 'ady Miasta
6!.lin w dniac, "- 6 marca 2+1+
Kena $rt5 %p5 z o5 o5 6!.lin
Wykonanie dw8c, prezentac4i m!ltimedialnyc,J cztery intra na potrze.y pre-
zentac4i 6!.lina i 6!.elszczyzny w 0arlamencie 1!rope4skim w -r!kseli w
dniac, 22 - 265+252+1+r5
Arkusz1
Strona 1!
#2# OR 8.02.2010
#26 OR P 0oroz!mienie w sprawie praktyki st!denckie4 E Madalena Maz!rek
#2( OR 15.02.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki st!denckie4 E Katarzyna 6atek
#2) OR 15.02.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki st!denckie4 E Maorzata Wi<cek
#2* $' A 2&.01.2010 $neks >' 1 do ;mowy >r"##2:F>:2++* z dnia +151252++*
#3+ O Z 2!.02.2010 1wa Misztal
#31 S% 1.03.2010
#32 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#33 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#3" S% 1.03.2010 'a&a $leksandrowicz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#3# S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#36 S% 1.03.2010 0a!lina 3!z ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#3( S% 1.03.2010 7omasz -orowiec ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#3) $% 2&.02.2010
#3* GM A 1.03.2010 $neks do !mowy >r 2#(: 3M: 2+1+z dnia 3151252++*
#"+ ZSS Z 2.03.2010 $nna 0ays
#"1 ZSS 22.02.2010 Jan Matysik Wykonanie portal! internetoweo
#"2 S% 23.02.2010
#"3 ZSS 18.02.2010 =ranizac4a caterin! podczas kon&erenc4i prasowe4 dla okoo 3+ os8.
#"" ZSS 22.02.2010 Jan Matysik
#"# ZSS 18.02.2010 Mari!sz -ednarczyk
#"6 ZSS 22.02.2010 Wykonanie ad2et8w promocy4nyc, oraz dostarczenie ic, do ;rz9d! Miasta
#"( $' 15.02.2010
#") $' 15.02.2010 0enienie dozor! /om! 0omocy %poeczne4 przy !l5 =palowe4 w 6!.linie
#"* P# 1.03.2010
##+ S% 1.03.2010
##1 S% 1.03.2010
##2 S% 1.03.2010
##3 S% 1.03.2010
##" S% 1.03.2010
### S% 1.03.2010
##6 OR Z 11.02.2010 Kamil Wyrolak
##( S% 1.03.2010
##) KP D 5.03.2010 7eresa ;rsz!la Zawo4ska Korekta materia8w tekstowyc, do czterec, wyda 3azety Fn&o 6!.lin
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa FF
;mowa o oranizac49 praktyki st!denckie4 E Mikoa4 6azor
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin Marek M<dzik
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa FF 0awe 0ieni92ny
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa FF 0awe 0ieni92ny
6ider E 0rzedsi9.iorstwo /roo-
wo E Mostowe %5$5 0artner E
0rzedsi9.iorstwo -!dowlano E
;s!owe 1K=M16 %p5 z o5 o5
0artner KF$6F% 0olska %p5 z o5
o5 W 0artner E 0rzedsi9.iorstwo
Wielo.ran2owe 160F1 %p5 z o5 o5
0rowadzenie wiz4i lokalnyc, dotycz<cyc, zieleniJ od.i8r nasadze rekom-
pensacy4nyc,J o.s!iwanie .az danyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G '=N$H
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 0rzyo-
towanie i !dzia w rozrywkac, FF 6ii Ko.iet 0iki '9czne4H
7oni >owosad reprezentowany
przez Macie4 >owosad
Jak!. Kozowski reprezentowa-
ny przez $nieszka Kozowska
Macie4 Kister
0astwowa %zkoa -!downictwa
i 3eodez4i w 6!.linie 3ra2yna
K!.!4 E -ez
;mowa !2yczenia sali lekcy4ne4 o pow5 116 m2 oraz &rament! trawnika o
pow5 1# m2 z przeznaczeniem na realizac49 Mie4skieo Aentr!m 0rzetwarza-
nia /anyc,
Mie4ska Korporacy4na Kom!ni-
kacy4na %p8ka z o5 o5
0rzyotowanie i wysyanie korespondenc4i Mie4skieo Zespo! do %praw
=rzekania o >iepenosprawnoci W w szcze8lnoci zawiadomie o posie-
dzeni! Zespo! orzecze o niepenosprawnoci i o stopni! niepenospraw-
noci oraz leitymac4i i kart parkinowyc,
7$-$6 Jan Kida4J Mieczysaw
/aniel sp5 45
-ie2<ce !trzymanie i konserwac4a 2+ szt!k oszklonyc,J podwietlonyc, a-
.lot z map< kartora&iczn< 6!.lina
'$-$' $5 7O-;'1K J5 $-'$-
M=W%KF sp5 45 $rkadi!sz 7y.!-
rek
0rzyotowanie do dr!k! i dr!k #++ szt!k .rosz!r promocy4nyc, wraz z ic,
dostaw< do ;rz9d! Miasta
Wykonanie i dostawa zwiz!alizowaneo 'oll E !p! wraz z tor.< transporto-
w<
Krzyszto& Wezdeko
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
%aniteD %p5 z o5 o5
0enienie dozor! .!dynk! /om! 0omocy %poeczne4 przy !l5 =palowe4 w
6!.linie
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
%niteD %p5 z o5 o5
=kr9owe 0rzedsi9.iorstwo
3eodezy4no E Kartora&iczne w
6!.linie %tanisaw Mar!la
%!kcesywne wykonywanie opracowa eodezy4no E kartora&icznyc, dla
potrze. pro4ektowyc,J zwi<zanyc, z opracowaniem plan8w zaospodaro-
wania przestrzenneo miasta 6!.lina oraz dla potrze. realizowanyc, inwe-
styc4i mie4skic, z zastosowaniem szerokie4 amy tec,nik reprod!kcy4no -
kartora&icznyc,
6!.elski Kl!. %zac,ist8w
G /'$K=>H-
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ?ina Fn-
dywid!alnyc, Mistrzostw 0olski Ko.iet E 2+1+J przyotowanie do rozrywek
szac,owyc, /r!2ynowyc, Mistrzostw 0olski %enior8w F E lii E 2+1+J !dzia
w o.ozac, i innyc, t!rnie4ac, szac,owyc,
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA% /ari!sz
Wierz.ickiJ /ari!sz %zymcz!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie
sportowe w zakresie piki r9czne4 ko.iet oraz !dzia w zawodac, kra4owyc,
rani mistrzowskie4 E F liaH
6!.elski Kl!. Karate Kyok!s,in
Jacek Azerniec 6eszek 3ierszon
'ealizac4a zadania GWsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie i
!dzia w zawodac,H
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA% /ari!sz
Wierz.ickiJ /ari!sz %zymcz!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E pika r9cz-
na m92czyznH
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA% /ari!sz
Wierz.ickiJ /ari!sz %zymcz!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie
sportowe w zakresie koszyk8wki ko.iet oraz !dzia w zawodac, kra4owyc,
rani mistrzowskie4 E F Aentralna lia Ko.ietH
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA% /ari!sz
Wierz.ickiJ /ari!sz %zymcz!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie
sportowe na wysokim poziomie w zakresie lekkoatletyki oraz !dzia w za-
wodac, kra4owyc, rani mistrzowskie4H
>adzorowanie wykonawstwa oraz dokonywanie od.ior8w tec,nicznyc, in-
stalowanyc, !rz<dze w zakresie roz.!dowy i !2ytkowania monitorin! wi-
zy4neo miasta w oparci! o nowy system monitorin!J !porz<dkowanie ca-
oci monitorin!J pod<czenie do system! sp8dzielni mieszkaniowyc,J
kt8re k!piy p!nkty kamerowe
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA% /ari!sz
Wierz.ickiJ /ari!sz %zymcz!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie
na wysokim poziomie w zakresie szac,8w oraz !dzia w zawodac, kra4o-
wyc, i mi9dzynarodowyc, rani mistrzowskie4H
Arkusz1
Strona 15
##* K# Z 1.03.2010
#6+ OR !.01.2010 Jarosaw /!dziak ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
#61 O$ D 1.02.2010 $nna 7elic,owska E Kamiska
#62 OR 2!.02.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
#63 OR A 22.02.2010 $neks do !mowy >r 1*+s : 2++* z dnia 265+)52++*
#6" OR 23.02.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo E /awid -!cior
#6# GM 19.02.2010
#66 S% 1.03.2010 0awe Misztal ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#6( S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#6) S% 1.03.2010 7omasz 6ewtak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#6* S% 1.03.2010 $drian Kondraci!k ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(+ S% 1.03.2010 /ominik J!rek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(1 S% 1.03.2010 %ylwester Kwaniewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(2 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(3 S% 1.03.2010 $nna 7atara ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(# S% 1.03.2010 $leksandra $ntoniak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(6 S% 1.03.2010 Fwona Kot ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(( S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#() S% 1.03.2010 Katarzyna 0rzekora ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#(* S% 1.03.2010 Weronika Zarzycka ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
#)+ S% 1.03.2010 Kl!. %portowy G =>F G
#)1 S% 1.03.2010
#)2 DM A 15.02.2010
#)3 K# D 15.02.2010
#)" K# 15.02.2010 Fdalia %myczyska
#)# K# 15.02.2010 $ora %5 $5 ;rsz!la Minkiewicz
#)6 OR 22.02.2010 ;mowa o praktyki zawodowe
#)( OR 9.03.2010 1wa -aszczak
#)) $' 25.01.2010
#)* ZSS Z 9.03.2010 Kina =.ara E 38rniak Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla dzieci do lat 16
#*+ $% 22.02.2010 %tanisaw %tarek
#*1 ZSS Z 3.03.2010
#*2 SR 1.03.2010
#*3 S% 1.03.2010
#*" S% 1.03.2010
#*# S% 1.03.2010
#*6 S% 1.03.2010
#*( S% 1.03.2010
Monika 3orol
0rzyotowanie i o.s!a spotkaJ wizytJ wydarze i !roczystoci oranizo-
wanyc, i wsp8oranizowanyc, przez Wydzia K!lt!ryW prowadzenie roz-
m8w i !zodnie z kontra,entami i partneramiJ sporz<dzanie zestawie wy-
datk8w i rozliczeJ przyotowywanie pismJ !m8wJ zam8wie i innyc, do-
k!ment8w
=pracowanie l!.elskic, o&ert inwestycy4nyc,J spenia4<cyc, &ormalne kryte-
ria 0olskie4 $enc4i Fn&ormac4i i Fnwestyc4i Zaranicznyc, %$W opracowanie
prezentac4i m!ltimedialne4 na temat potenc4a! ospodarczo E inwestycy4-
neo 6!.lina
%tarosta 6!.artowski reprezen-
towany przez 6!c4ana Z.iniewa
7omasiak- /yrektor 0owiatowe-
o ;rz9d! 0racy w 6!.artowie
%tarosta 6!.artowski reprezen-
towany przez 6!c4an Z.iniew
7omasiak E /yrektor 0owiato-
weo ;rz9d! 0racy w 6!.arto-
wie
%tarosta Cr!.ieszowski repre-
zentowany przez %awomir Mar-
cini!k /yrektor - 0owiatoweo
;rz9d! 0racy
Jarosaw 6eszczyski Marek
'oszczewski 0rzemysaw %zcze-
piski
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 na tle istnie4<ce4 ewidenc4i r!nt8w
nier!c,omoci wywaszczone4 decyz4< 0rezydenta Miasta 6!.lina z prze-
znaczeniem na .!dow9 osiedla mieszkanioweo G 38rkiH przy !l5 Wy2ynne4
oznaczone4 !przednio 4ako dziaka nr512J nr511J nr521J nr 2(:2J nr52):#J nr523J
nr52":1J nr526:1
Mic,a Kotowski
/ominik 3oral
Madalena 6yk
1welina Koc!per
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 0rowa-
dzenie za49I szkoleniowyc,J oranizac4a i !dzia w zawodac, %!moH
6!.elski %portowy Kl!. 7a-
ekwon -do 7ade!sz Bo.oda
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E %zkolenie
oraz !dzia w zawodac, 7aekwo -do F7?H
031 6;.elskie Zakady 1nere-
tyczne %5$5 %awomir Krokowski
$neks do !m8w sprzeda2y enerii elektryczne4 i wiadczenia !s! przesy-
owyc,
%awomir Ksi92niak
Zapro4ektowanie siatek promocy4nyc, G 'ok! WieniawskieoH oraz G Kon-
cert8w c,opinowskic, na l!.elskie4 %tar8wceH
0rzyotowanie pro4ekt! ra&iczneo materia8w promocy4nyc, G 6!.lin 2+16
E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
Zamieszczenie reklamy G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E Kandy-
datH w dodatk! G Wsc,8d5 /o.ry Kier!nekHdo o8lnopolskieo wydania
3azety Wy.orcze4 w dni! 235+252+1+ oraz zamieszczenie in&ormac4i w serwi-
sie internetowym G Wsc,8d5 /o.ry Kier!nekH na okres 1" dni
G Aosin!sH05 Wiaderny
=d.i8r i !tylizac4a odpad8w nie.ezpiecznyc, oznakowanyc, kodem 16 2+
13J 2+ +1 21 i 2+ +1 3#
0rzedsi9.iorstwo 0ro4ektowo E
;s!owe G Miastopro4ekt - 6!-
.linH %p5 z o5 o5
0enienie kompleksoweo nadzor! nad realizac4< .!dowy .!dynk! miesz-
kalneoJ wielorodzinneo przy !l5 Mireckieo w 6!.linie
Wykonanie mody&ikac4i proram! G %tarnet 0aceH w zakresie enerowania
danyc, do .!d2et! zadanioweo
0olski Azerwony Krzy2 6!.elski
Zarz<d =kr9owy
0rowadzenie szkole dla modzie2y l!.elskic, szk8 ponadimnaz4alnyc, z
zakres! !dzielania pierwsze4 pomocy przedmedyczne4
%towarzyszenie Kl!. E Motorowo
E X!2lowy G 6!.linH
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E =raniza-
c4a mecz8w %towarzyszenia Kl!. Motorowo E X!2lowy G 6!.linH w /r!2y-
nowyc, Mistrzostwac, FF lii w sezonie 2+1+H
Zapanicze 7owarzystwo %por-
towe G %=KPBH Krzyszto& -orycJ
Zdzisaw Ziem.owicz
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 0rowa-
dzenie za49I szkoleniowyc, w zapasac, i s!moJ ma4<cyc, na cel! przyo-
towanie do Mistrzostw 0olski Kadet8wJ J!nior8w i Modzie2owc8w oraz
!dzia w zawodac, kontrolnyc, i 8wnyc,H
;czniowski Kl!. %portowy G Wi-
dokH %0 nr #1 7omasz -ielecki
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ;dzia w
rozrywkac, FF 6ii Ko.ietH
Kl!. %portowy G=6FM0F$H %a-
womir 0liszkaJ Macie4 3anczarski
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ?inansowe
wspieranie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+r5H
Kl!. %trzelecki G %na4perH 3rze-
orz 3adyszewskiJ 7ade!sz Mo-
stowiec
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E Wspiera-
nie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E strzelectwo sportoweH
6!.elskie 7owarzystwo Ka4ako-
we G ?$6$H Zo&ia ?ilipek E Kra-
czek
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E Wspiera-
nie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+H
Arkusz1
Strona 1&
#*) S% 1.03.2010 Kl!. Motorowy G A'=%%H
#** S% 1.03.2010
6++ S% 1.03.2010
6+1 S% 1.03.2010 ;czniowski Kl!. %portowy G23H
6+2 S% 1.03.2010
6+3 OR 8.03.2010
6+" OR Z 8.03.2010 %awomir Kacprzak
6+# OR Z 22.02.2010 $nna Jastrz9.ska
6+6 OR Z 22.02.2010
6+( S% 1.03.2010 Marta 0rzeRdziecka ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6+) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6+* S% 1.03.2010 Marcin 0opawski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61+ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
611 S% 1.03.2010 0rzemysaw Xm!da ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
612 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
613 S% 1.03.2010 Mic,a Macie4ewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61" S% 1.03.2010 /amian >iemczyk ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61# S% 1.03.2010 'a&a Kr8l ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
616 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61( S% 1.03.2010 3rzeorz Krystosiak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61) S% 1.03.2010 %e.astian 6ewandowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
61* O$ D 22.02.2010
62+ S% 1.03.2010 'a&a ?edorowicz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
621 S% 1.03.2010 Madalena %o.ieszek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
622 GM D 22.02.2010
623 GM A 10.03.2010 $ndrze4 0asik Kamil Kr!pski $neks do !mowy dzier2awy z dnia 1151252++(
62" DM 2.02.2010 Jerzy Kalisz!k
62# OR 10.03.2010
626 $' 2.03.2010
62( OR !.03.2010 Jadwia Misi!rek ;mowa o skierowanie pracownika na st!dia wy2sze
62) KP 1!.01.2010
62* S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
63+ S% 1.03.2010 Marta 0lewa ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
631 S% 1.03.2010 Fza.ela 7rzaskalska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
632 S% 1.03.2010 Marcin /zi!.a ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
633 S% 1.03.2010 3rzeorz 3a4ewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
63" S% 1.03.2010 $leksandra '!dziska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
63# KP 12.02.2010 3F%= 35 K!4daJ W5 K!4da %5 45
636 ZSS Z 1.03.2010 %awomir -liRni!k
63( ZSS Z 1.03.2010 7omasz K!li
63) ZSS Z 1.03.2010 Jadwia Mac,
63* ZSS Z 1.03.2010
6"+ ZSS Z 1.03.2010 Maorzata Widomska
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E %zkolenieJ
!dzia w zawodac, rani Mistrzostw 1!ropyJ Mistrzostw 0olskiJ 0!c,ar!
0olskiJ oranizac4a zr!powaJ trenin8wJ przyotowanie tras do trenin8wJ
oranizac4a zawod8w Mistrzostw =kr9! 6!.elskieoJ promoc4a sport8w
motocyklowyc,H
Mie4ski Kl!. %portowy GK$6F>$-
6;-6F>H Macie4 Kaznowski -e-
ata >iecior!k
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E 0ropao-
wanie i rozpowszec,nianie KFAK-=NF>3; wr8d spoecznoci miasta 6!-
.linaJ szkolenie oraz !dzia w imprezac, sportowyc, ooszonyc, przez
0olski Zwi<zek Kick.oDin! na rok 2+1+H
%portowy Kl!. Kick E -oDin 0o-
litec,niki 6!.elskie4 - 7ade!sz
0ol4askiJ Jacek 0!c,acz
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E =raniza-
c4a l!. !dzia w zawodac, wo4ew8dzkic,J kra4owyc, i mi9dzynarodowyc,
sport! kwali&ikowaneoH
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E ;dzia w
rozrywkac, FF lii tenisa stooweoH
Mie4skie 7owarzystwo 0ywackie
G 6;-6F>F$>K$H 0iotr Kaspe-
rekJ Maorzata Kostko
'ealizac4a zadania G Wsparcie rozwo4! sport! Kwali&ikowaneo E 0rzyoto-
wanie zawodnik8w do kwali&ikac4i do zawod8wQ Modzie2owe Frzyska
=limpi4skieJ Mistrzostwa 1!ropy J!nior8w i mistrzostwa 0olski %enior8w w
pywani!H
Wo4ew8dzkie 0ootowie 'at!n-
kowe %0 Z=Z w Zdzisaw K!le-
sza
0rzeprowadzenie szkolenia z zakres! pierwsze4 pomocy medyczne4 dla pra-
cownik8w samorz<dowyc, Miasta 6!.lin
0rzeprowadzenie szkolenia z zakres! G Kontroli Zarz<dcze4H dla kadry kie-
rownicze4 ;rz9d! Miasta 6!.lin
0rzyotowanie dok!mentac4i pro4ektowe4 niez.9dne4 do aplikowanie o rod-
ki transraniczne
Wiktor @wincicki
0rzeprowadzenie t!macze polsko E !kraiskic, zwi<zanyc, z partner-
stwem 6!.lina w pro4ektac, skadanyc, do &!nd!szy ;1 przez miasta B!ckJ
6w8wJ FTano E ?rankiTskJ '8wne
$leksandra 7omczyk reprezen-
towana przez $ndrze4a 7omczyka
/amian ?alisiewicz
B!kasz 3ieresz
3rzeorz Wo4dya
Katarzyna %zczekala
7!maczenie artyk!! G 6!.lin 4ako nowy racz na rynk! -0= w 0olsceH z 45
polskieo na 45 anielski
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Wo-
doci<8w i Kanalizac4i w 6!.linie
%p5 z o5 o5Jacek AzareckiJ Cenry-
ka 0iotrowska
Za.ezpieczenie .!dynk! nieczynne4 rozdzielni %>J poo2oneo na dziace nr
)*#J o.r9. 7!rka 3mina W8lka E poprzez zam!rowanie .loczkami z .eton!
dw8c, otwor8w drzwiowyc, oraz dw8c, dolnyc, otwor8w okiennyc, na
klatce sc,odowe4
Wykonanie dodatkowyc, ezemplarzy dok!mentac4i do istnie4<ceo pro4ek-
t! .!dowy droowe4 synalizac4i wietlne4 oraz prze.!dowy nawierzc,ni
4ezdni na skrzy2owani! al5 %olidarnoci E /olna 3 E o Ma4a E !l5 -5 0r!sa
Zakad =ptyczny %awomir
Wrzos
Wykonanie ok!lar8w kory!4<cyc, wzrok niez.9dnyc, podczas pracy przy
elektronicznyc, monitorac, ekranowyc, na potrze.y pracownik8w ;rz9d!
Miasta 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 owietlenia drooweo w mie4scowoci 6!.lin E !l5 Ketter8w
%0' %portowa %p8ka $kcy4na
$ndrze4 Wilczek
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, na rzecz Miasta podczas mecz8w z
!dziaem dr!2yny %0' 6!.lin %%$
1wa Jacniak
Wyna4emJ monta2 i demonta2 oraz o.s!a in&rastr!kt!ry tec,niczne4 pod-
czas prezentac4i 6!.lina i 6!.elszczyzny w 0arlamencie 1!rope4skim w
-r!kseli w dniac, 22 E 265+252+1+r5
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
B!kasz 0iasiewicz
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
Arkusz1
Strona 17
6"1 ZSS Z 1.03.2010 $nna Zawadziska
6"2 GD 2.03.2010
6"3 GD 2.03.2010 $ndrze4 %zymczyk
6"" (M A 2.03.2010 -ank 0olska Kasa =pieki %5$5 $neks >r "* do !mowy z dnia 2651+52+1+r
6"# OR A 2.03.2010 $neks do !mowy nr "3+:=':Z:2+1+ z dnia 25+252+1+r5
6"6 ZSS 22.02.2010
6"( K# D 15.02.2010 Mic,a Miosz Zieliski
6") K# D 15.02.2010 0awe /ominik Znamierowski
6"* $% 3.03.2010 W$%K= %5$5 Wo4ciec, Wa4da
6#+ OR 19.02.2010 ;mowa o oranizac49 praktyk st!denckic, E Joanna Koper
6#1 R( 22.03.2010
6#2 R( !.03.2010 Krzyszto& B!kasz Macie4ewski
6#3 OR Z 1.02.2010 $nieszka =sz!st
6#" O$ 25.01.2010
6## OR 12.03.2010
6#6 $' 1.03.2010
6#( $' 3.03.2010 G-;/ E F>K1>7H %p5 z o5 o5
6#) S% 1.03.2010 Maorzata Ma4erek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6#* S% 1.03.2010 $nieszka Wolska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
66+ S% 1.03.2010 Monika 0rokopi!k ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
661 S% 1.03.2010 /orota Bo.oda ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
662 S% 1.03.2010 /aniel Fwanek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
663 S% 1.03.2010 Katarzyna Mirosaw ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
66" S% 1.03.2010 $nna %iwiska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
66# OR 12.03.2010
666 OR 11.03.2010
66( OR 1.02.2010
66) S% 1.03.2010 %e.astian -atorski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
66* S% 1.03.2010 /orota Maek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(+ S% 1.03.2010 Joanna 6ipa ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(1 S% 1.03.2010 Wo4ciec, Jastrz9.ski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(2 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(3 S% 1.03.2010 Katarzyna 7rzeciak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(# S% 1.03.2010 Katarzyna Witkowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(6 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(( S% 1.03.2010 Kamila %krzyniarz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6() S% 1.03.2010 Monika Marzec ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6(* S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)+ S% 1.03.2010 Maorzata %adowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)1 S% 1.03.2010 J!styna J!rkowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)2 S% 1.03.2010 Katarzyna Wo4dat ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)3 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)" S% 1.03.2010 -eata Koprowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)# S% 1.03.2010 $ata Markiewicz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)6 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)( S% 1.03.2010 0iotr >o4szewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)) S% 1.03.2010 $dam 3adyszewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6)* S% 1.03.2010 Mic,a Ja.oski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
;dzia w pracac, komis4i ocenia4<cyc, o&erty i wnioski skadane na realiza-
c49 zada 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro.lem8w $l-
ko,olowyc,
G$'% E 7$NH nier!c,omoci s5 c5
Jan!sz Aza4ecki
Wykonanie "# operat8w szac!nkowyc, dla !stalenia wartoci nier!c,omo-
ci nieza.!dowanyc,J prze49tyc, pod droi p!liczne
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 re!lac4i stan! prawneo dziaek nr
1+":" o powierzc,ni +5++1) ,aJ nr 1+3:2 o pow5 +5+216 ,a i nr5*2:1 o pow5
+5++*3 ,a poo2onyc, w re4onie $l5 %ikorskieo
7etyana 6enartoTyc,
'$-$' E -$' $5 7O-;'1K J5
$-'$M=W%KF sp545
=ranizac4a caterin! podczas ) spotka eksperckic,J kt8re od.9d< si9 w
miesi<cac,Q l!tyJ marzecJ ma4J czerwiecJ lipiecJ wrzesieJ listopad 2+1+r oraz
stycze 2+11r dla ok 2+ os8.
0rzyotowanie i redakc4a tekst8w do p!.likac4i w &olderze G 6!.lin 2+16 E
1!rope4ska %tolica K!lt!ry - KandydatH
Wykonanie pro4ekt! ra&iczneo materia8w promocy4nyc, imprezy 4!.ile-
!szowe4 proram! k!lt!ralneo G $&iszH
/ostawaJ !r!c,omienie i wdro2enie aplikac4iQ Fnterac4i z 1widenc4< 6!dno-
ciJ =.ie! Kopert =so.owyc,W dostawaJ zainstalowanie i !r!c,omienie
!rz<dzeQ Aisco $%$ ##+#J Azytnika 3M '71 )+++W o.49cie aplikac4i waran-
c4<J serwisemJ asyst<J penym wsparciem tec,nicznym przez okres 12 mie-
si9cy oraz waranc4<J serwisem on E siteJ przez okres 36 miesi9cy
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin %tanisaw Mi-
c,aowski
0iotr J8ze&cz!k
Wykonanie kompletne4 dok!mentac4i pro4ektowe4 na .!dow9 zespo! .oisk
sportowyc, w ramac, proram! G Mo4e -oisko E =rlik 2+12H przy Zespole
%zk8 A,emicznyc, i 0rzemys! %po2ywczeo im5 3en5 ?5 Klee.eraJ $l5 'a-
cawickie ( w 6!.linie
Wykonanie kompletne4 dok!mentac4i na remont i dostosowanie do o.owi<-
z!4<cyc, przepis8w .!dynk! szkolneo FN 6ice!m =8lnoksztac<ceo
wraz z remontem .oiskaJ przy !l5 %tr!a * w 6!.linie
Wykonanie .ie2<ce4 akt!alizac4i serwis! www5!nial!.elska5e! w czterec,
wers4ac, 49zykowyc, L polskie4J litewskie4J port!alskie4J niemieckie4M
0olska $enc4a Fn&ormac4i i Fn-
westyc4i Zaranicznyc, %5$5
;mowa o do&inansowanie !czestnictwa w Wy4eRdzie do Fndii oranizowane-
o przez 0olsk< $enc49 Fn&ormac4i i Fnwestyc4i Zaranicznyc, w ramac,
0roram! 0romoc4i 3ospodarcze4 0olski Wsc,odnie4J /ziaanie F5 " 0romo-
c4a i wsp8praca 0roram! =peracy4neo 'ozw84 0olski Wsc,odnie4
K%J Zarz<dzanie i $dministro-
wanie >ier!c,omociami %tec i
s- ka sp5 45 Jolanta %tec
;mowa na4m! pomieszcze L " poko4e .i!rowe wyposa2one w instalac49
elektryczn<J internetow<J tele&oniczn<J wentylac4i mec,aniczne4 i klimatyza-
c4i w nier!c,omoci poo2one4 w 6!linie przy !l5 K!nickieo #*
0rzedsi9.iorstwo 0rod!kcy4no E
Candlowo- ;s!owe 1A= E
$A=;%7FA %p5 z o5 o5 %kawinJ
7omasz Kawalec
=pracowanie dok!mentac4i na .!dow9 ekran8w ak!stycznyc, w cel!
oc,rony za.!dowy mieszkaniowe4 w okolicac, !lic Vwikliskie4J %nopkow-
skie4 doc,odz<cyc, do <cznic nr 1 i nr ) oraz !licy 6ipiskieo od strony
<cznic nr 6 i nr ( w9za drooweo 0oniatowskieo zodnie z przeprowa-
dzonymi przez &irm9 G Cydroeotec,nikaHpomiarami ,aas!
0enienie &!nkc4i manaer pro4ekt! w zakresie nadzor! inwestorskieo nad
realizac4< inwestyc4i prowadzone4 pod nazw< G 'enowac4a 7eatr! %tareo w
6!.linieH
Fwona Wie2el
;mowa o skierowanie na szkolenie w ramac, pro4ekt! G Kadry nowoczesne4
1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w samorz<do-
wyc, Miasta 6!.linH
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 6!.lin $rt!r Wysocki
;mowa o praktyki zawodowe E %Titlan Matiaz,
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa FF
;mowa o praktyki zawodowe E B!kasz =lezok
$nita 38RdR
0a!lina 3ozd!r
$lesia Mi,dalioTa
Krystsina 'epelewska
$leksandra Mielczewska
$leksandra $nto
Arkusz1
Strona 18
6*+ S% 1.03.2010 Krzyszto& Mirosaw ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*1 S% 1.03.2010 -ar.ara -!kowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*2 S% 1.03.2010 /aria Ay.!lak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*3 S% 1.03.2010 Jacek 0!c,acz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*" S% 1.03.2010 Mirosaw %!szek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*# S% 1.03.2010 Jak!. 0i<tek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
6*6 GK 2!.02.2010 =czyszczenie "* s!p8w ooszeniowyc, na terenie miasta 6!.lin
6*( $% 2&.02.2010
6*) O 11.03.2010
6** O 12.03.2010 Calina -is 1l2.ieta /y4ak
(++ OR Z 1.03.2010 %awomir A,yliski
(+1 OR 1.03.2010
(+2 OR 5.03.2010 ;mowa >r -% E 2*:1?%:1+ o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
(+3 OR 5.03.2010 ;mowa >r /% - 13:1?%:1+ o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
(+" S% 1.03.2010 Karolina Mic,alcz!k ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(+# K# 29.01.2010
(+6 S% 1.03.2010 %a.ina Wodek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(+( S% 1.03.2010 $lina Wo4tas ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(+) S% 1.03.2010 Fza.ela 0!c,acz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(+* S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1+ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(11 S% 1.03.2010 %awomir Kamola ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(12 S% 1.03.2010 $nna /!dek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(13 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1" S% 1.03.2010 Jak!. Jasiski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1# S% 1.03.2010 %tanisaw 0owaa E >iedRwiedzki ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(16 S% 1.03.2010 Jacek %zopa ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1( S% 1.03.2010 Wo4ciec, Kr8l ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(1* S% 1.03.2010 Mic,a Kowal ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2+ S% 1.03.2010 -artomie4 Jasiski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(21 S% 1.03.2010 Krystian %k!.isz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(22 S% 1.03.2010 Konrad >iedRwiedR ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(23 S% 1.03.2010 Mic,a 0ietrkiewicz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2# S% 1.03.2010 Mic,a K9dra ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(26 S% 1.03.2010 -artomie4 B!kaszek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2( S% 1.03.2010 Wo4ciec, 0iotrowicz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(2* S% 1.03.2010 Jak!. %telmac, ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3+ S% 1.03.2010 Maorzata '!dziska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(31 S% 1.03.2010 0iotr %kaecki ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(32 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(33 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3" S% 1.03.2010 Mari!sz Aielik ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3# R( 10.03.2010
(36 S% 1.03.2010 7omasz Jasiski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3( S% 1.03.2010 $dam Jasiski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3) S% 1.03.2010 0awe Xelazo ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
(3* S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
("+ S% 1.03.2010 Karina Mirosaw ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
("1 S% 1.03.2010 Mari!sz 3orczyca ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
("2 S% 1.03.2010 B!kasz K9cik ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
("3 GK 1.03.2010
("" ZSS A 1.03.2010 Janina 'ac,wa $neks do !mowy zlecenia nr 1+:Z%%:Z:2+1+ z dnia 1(51252++*
$leksandra Fras
Wolters Kl!wer 0olska %p5 z o5 o5
6idia Kowalczyk
/ostawa system! in&ormac4i prawne4 o.e4m!4<caQ !dzielanie licenc4i na %ys-
tem dla ;rz9d! Miasta 6!.lin i dla 4ednostek oranizacy4nyc, miny 6!.linJ
!r!c,omienie %ystem! w wers4i internetowe4 dla "# stanowiskJ dostarczenie
") akt!alizac4i system!J dzier2awa serwera dedykowaneo do o.s!i %ys-
tem!J przeprowadzenie szkolenia administrator8w i !2ytkownik8w system!
?$'M$ 2 %p5 z o5 o5Wo4ciec, 3a-
lem.aJ $dam -a2eczka
/zier2awa 2 po4emnik8w -=- "#:1 do prowadzenia z.i8rki przeterminowa-
nyc, lek8w przez aptekiQ przy !l5 7ysi<clecia "W !l5 Zana 1*:1 w 6!.linieJ w
cel! !mo2liwienia mieszkacom miasta 6!.lin .ezpieczneo poz.ywania
si9 lek8w
/zier2awa 1 po4emnika -=- "#:1 do prowadzenia z.i8rki przeterminowanyc,
lek8w przez aptek9J w cel! !mo2liwienia mieszkacom miasta 6!.lin .ez-
pieczneo poz.ywania si9 lek8w
Wykonanie !s!i przewozowe4 dla 1+ os8. L pracownik8w ;rz9d! Miasta
6!.linM na trasie 6!.lin E 0oniewie2 E 6!.linJ w ramac, FFF -o spotkania
%ta2! 0ro&es4onalneoJ oranizowaneo w ramac, pro4ekt! G =d ;nii 6!-
.elskie4 do ;nii 1!rope4skie4HJ wsp8&inansowaneo ze rodk8w 1!rope4-
skieo ?!nd!sz! 'ozwo4! 'eionalneo w ramac, 'eionalneo 0roram!
=peracy4neo Wo4ew8dztwa 6!.elskieo na lata 2++( - 2+13
Madalena Cymos
/ostarczenie i zainstalowanie krzeseJ wymienionyc, w za<cznik! >r 1 do
ninie4sze4 !mowyJ w .!dynk! ;rz9d! Miasta 6!.lin
%tarosta B9czyski reprezento-
wany przez Janin9 7eres9 -ro-
sk< E /yrektora 0owiatoweo
;rz9d! 0racy w B9czne4
%tarosta B9czyski reprezento-
wany przez Janin9 7eres9 -ro-
sk< E /yrektora 0owiatoweo
;rz9d! 0racy w B9czne4
=rodek G -rama 3rodzka E 7e-
atr >>H 7omasz 0ietrasiewicz
;dzielenie dotac4i celowe4J na remont Fz.y 0ami9ci /r!karstwa L Fzolac4e
pionowe m!r8w i &!ndament8wM
1dyta /anielcz!k
$nieszka 7yda
J!styna M!raa
%e.astian -erestek
'a&a %zre4.er
Mic,a W9zka
Mate!sz -arnik
-artomie4 Ay.!l
0rzedsi9.iorstwo 0ro4ektowo E
;s!owe G Miastopro4ekt - 6!-
.linH %p5 z o5 o5 Wadysaw /zie-
w!lskiJ 1l2.ieta Zalewska E 0e-
cio
Wykonanie dok!mentac4i pro4ektowe4 na remont sanitariat8w wraz z dok!-
mentac4< kosztorysow<J przedmiotem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wyko-
nania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! %zkoy 0odstawowe4 nr 2( w
6!.linie przy !l5 Kresowe4 1
Macie4 %tya
3$'/1> A=>A107 $rc,itekci
Kra4o.raz!J W5 Jan!szczykJ 05
%zko!t %5 45
Wykonanie pro4ekt! wykonawczeo zaospodarowania teren! zieleni roz-
dziela4<ce4 pasy r!c,! $l5 Witosa w 6!.linie
Arkusz1
Strona 19
("# ZSS Z 8.02.2010 Wystawianie orzecze o niepenosprawnoci dla dzieci do lat 16
("6 OR 1.03.2010
("( R( 9.03.2010
("( $ OR D 19.02.2010 Fa %zymczyk
(") OR D 19.02.2010
("* OR D 19.02.2010
(#+ OR D 19.02.2010
(#1 R( 25.02.2010
(#2 R( 15.03.2010
(#3 R( 2.03.2010 1dward W84cik
(#" R( 12.03.2010
(## GM 22.01.2010 ;mowa o !s!9 !s!ni9cia nie! i lod! z dac,8w
(#6 GM A 17.02.2010
(#( GM 15.03.2010
(#) GM 11.03.2010
(#* GM 12.03.2010
(6+ GM 11.03.2010 Marek -!dzyski
(61 GM 12.03.2010 Jan 3rzywaczewski
(62 GM 15.03.2010 3rzeorz $damik
(63 GM 15.03.2010 Azesaw ;liski
(6" OR 1.03.2010 ;mowa o praktyki zawodowe E $nelika Wiliska
(6# $' A 10.03.2010 $neks nr 1 do ;mowy nr 32(6"6 z dnia 1#51152++(
(66 $' A 10.03.2010 $neks nr 1 do ;mowy nr 32(636 z dnia 1#51152++(
(6( $' A 10.03.2010 $neks nr 1 do ;mowy nr 323263 z dnia 2*5+352++(
(6) $' A 10.03.2010 $neks nr 1 do ;mowy nr 32(6"2 z dnia 1#51152++(
(6* $' 8.03.2010
((+ $' A 29.01.2010 -artosz 7!rek $neks nr 2 do !mowy >r 36)*:F>:2++) z dnia +251252++)r5
((1 ZSS Z 19.02.2010
((2 ZZS Z 19.02.2010 6eszek Wilczyski
((3 ZSS Z 19.02.2010
((" ZSS Z 19.02.2010 Fwona /<.rowska
((# KP Z 1.02.2010 $rt!r 0anek
((6 KP P 9.03.2010
((( ZSS 1.03.2010 Macie4 Zdziarski
$nna 3ra2yna 0ard!s
$enc4a Candlowo E ;s!owa
WF/=K %p5 z o5 o5 Wiesawa
Wiertel
%!kcesywne dostarczanie papier! kserora&iczneo i artyk!8w papierni-
czyc,
Marek KorkoszJ 0iotr KorkoszJ
%tanisaw Korkosz
Wykonanie przy<cza azoweo n:cJ doziemne4 instalac4i azowe4J orzewa-
nia powietrzneo i wentylac4i mec,aniczne4 namiot! do cel8w sportowyc,
przy %zkole 0odstawowe4 nr 31 przy !l5 6otnicze4 1 w 6!.linie
=pracowanie i napisanie raport! - G /ianoza stan! o.ecneo wsp8pracy
mi9dzynarodowe4 miasta 6!.linH
%!sane 'ietkotter 3!staT E Ma,-
ler E WeJ
=pracowanie i napisanie raport! - G /ianoza stan! o.ecneo wsp8pracy
mi9dzynarodowe4 miasta M!nsterH
/alia 3!rskiene
=pracowanie i napisanie raport! G/ianoza stan! o.ecneo wsp8pracy
mi9dzynarodowe4 miasta 0oniewie2H
Jore 0a!lo Martins do $maral
6o!renco
=pracowanie i napisanie raport! - G /ianoza stan! o.ecneo wsp8pracy
mi9dzynarodowe4 miasta Kise!H
1!eni!sz J8ze&cz!k
Wykonanie kompletne4 dok!mentac4i pro4ektowe4 na .!dow9 zespo! .oisk
sportowyc, w ramac, proram! G Mo4e -oisko E =rlik 2+12H przy 3imna-
z4!m nr ( w 6!.linie przy !l5 Z5 Krasiskieo (
Marta Mac,nowska
Wykonanie kompletne4 dok!mentac4i pro4ektowe4 na remont sanitariat8wJ
instalac4i centralneo orzewania oraz w9za cieplneo wraz z dok!menta-
c4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i
od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! %zkoy 0odstawowe4 nr 1+ w 6!.li-
nieJ przy !l Kalinowszczyzna (+
'emont pomieszcze na potrze.y arc,iw!m w .!dynk! ;rz9d! Miasta przy
!l5 6eszczyskieo 2+ w 6!.linie
1;'=36$%% %p5 z o5 o5 $ndrze4
=zon
/ostarczenie i monta2 &olii okienne4 3 MF6 Alear ;K -6=AK %' w oknac, na
F pi9trze L szt5 1"M w .!dynk! 7ry.!na! Koronneo w 6!.linieJ przy !l5 'y-
nek 1 0okontrolny wym8 M!ze!m >arodoweo w WarszawieJ z !wai na
eksponowane o.razy
$5-5 7rans $rt!r i 6ilia -ienia-
szewscy s5 c5
$5-5 7rans $rt!r i 6ilia -ienia-
szewscy s5 c5
$neks do !mowy !s!ni9cia nie! i lod! z dac,8w zawarte4 w dni!
225+152+1+
$ntoni A,arcz!k
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 A,emiczne4J o po-
wierzc,ni 236m2 z przeznaczeniem pod tymczasowe skadowanie materia-
8w metalowyc,
Janina 0otr9I
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 'ozsta4ne4 o po-
wierzc,ni okoo 1#+ m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
Joanna -ednara- Mic,alczyk J
Jerzy Mic,alczyk
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 WilanJ o po-
wierzc,ni okoo #( m2 z przeznaczeniem na polepszenie zaospodarowania
dziaki stanowi<ce4 wasnoI dzier2awcy
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 6!.artowskie4 "1J o
powierzc,ni 1+m2 z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy 'zece -ystrzycyJ o po-
wierzc,ni okoo 66+m2J stanowi<ca cz9I dz5 nr 2J z przeznaczeniem na zie-
le przydomow<
/zier2awa nier!c,omoci w 6!.linie przy !l5 %zwole2er8wJ o powierzc,ni
okoo 3) m2 stanowi<ce4 cz9I dziaki nr 2):# z przeznaczeniem pod kiosk
,andlowy
/zier2awa okoo 2+m2 r!nt! pod ara2em .laszanym zlokalizowanym na
nier!c,omoci mie4skie4 poo2one4 w 6!.linie przy !l5 %mol!c,owskieo
stanowi<ce4 cz5 dz5 nr 1+:(
G Aosin!sH %p5 z o5 o5 05 Wia-
derny
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
;mowa o przy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;--
Z16 %p5 z o5 o5 plac! .!dowy E .!dynk! kryte4 pywalni 6!.lin !l5 Ba.9dzia 2
$W " m5 6!.linJ dziaka nr 1:"1W 1:(
/olores Mendzin E =pryska
Wykonanie czynnoci zwi<zanyc, z penieniem &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH wsp8&inansowany ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
Wykonanie czynnoci zwi<zanyc, z penieniem &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH wsp8&inansowany ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
0a!lina %atowska
Wykonanie czynnoci zwi<zanyc, z penieniem &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH wsp8&inansowany ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
Wykonanie czynnoci zwi<zanyc, z penieniem &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH wsp8&inansowany ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
=.s!a pro4ekt! AarnaTal %zt!k E Mistrz8w zodnie z ,armonoramem
rzeczowo E &inansowym pro4ekt!
6!.elska ?!ndac4a 0rzedsi9.ior-
czoci
0oroz!mienie w zakresie !mieszczenia reklamy Miasta w dr!im n!merze
czasopisma 0rawo i 0olityka
0rawo !czestnictwa dla 2 ka2dorazowo wskazanyc, os8. w omi! wyka-
dac, prowadzonyc, przez Wykadowc8w Krakowskie4 $kademii 0ro&ilaktyki
w ramac, 2 pakiet8w !s! ed!kacy4nyc, G Zoty -on 1d!kacy4nyH
Arkusz1
Strona 20
(() O 1&.03.2010
((* O 1&.03.2010
()+ O 1&.03.2010
()1 $' 11.03.2010
()2 $' 11.03.2010
()3 $' 11.03.2010
()" $' 11.03.2010
()# $' 11.03.2010
()6 $' 11.03.2010
()( $' 11.03.2010
()) OR 8.03.2010
()* $' 11.03.2010
(*+ $' 11.03.2010
(*1 $' 11.03.2010
(*2 $' 13.01.2010
(*3 $' 11.03.2010
(*" (M 8.03.2010
(*# OR A 29.01.2010 $ntoni /!tkiewicz $neks do !mowy nr 36#*: =':2++*
(*6 OR A 1.02.2010 $neks do !mowy nr 3661:=':2++*
(*( OR A 29.01.2010 Krystyna Mako $neks do !mowy nr "1)3:=':2++*
(*) OR A 29.01.2010 6idia 3o9.iowska $neks do !mowy nr "3(":=': 2++*
(** OR A 29.01.2010 'enata 3wiazdowska $neks do !mowy nr (1((:=':2++*
)++ OR A 29.01.2010 1dyta 0opielewicz $neks do !mowy nr "1():=':2++*
)+1 OR A 29.01.2010 $neks do !mowy nr "1)+: =': 2++*
)+2 OR A 29.01.2010 Karolina Mo2d2e $neks do !mowy nr "13(:=':2++*
)+3 OR A 29.01.2010 7eresa 0iasecka $neks do !mowy nr "1(#:=':2++*
)+" OR A 29.01.2010 $neks do !mowy nr "1(*:=':2++*
)+# OR A 29.01.2010 1dyta 6eszczyska $neks do !mowy nr "1)2:=':2++*
)+6 OR A 29.01.2010 Karol Ayan $neks do !mowy nr "1)1:=':2++*
)+( OR A 29.01.2010 1wa Maek $neks do !mowy nr "1(6:=':2++*
)+) OR A !.03.2010 -odan =leszczak $neks do !mowy nr *"2:=':2++* z dnia )5+"52++*r5
)+* OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr 136:=':Z:2+1+ z "5+152+1+r5
)1+ (M 1.03.2010
)11 $' 2.03.2010
)12 $' 19.03.2010
)13 $' 2.03.2010
)1" ZSS Z 19.02.2010
0olski Zwi<zek W9dkarski zarz<d
=kr9! w 6!.linie Z.iniew %a-
dowski
Wykonanie zadania pt5 G 'ek!ltywac4a Z.iornika Zem.orzyckieo poprzez
wykonanie szt!cznyc, tarlisk dla sandaczaH
Fnstyt!t $ro&izyki im5 -odana
/o.rzaskieo 0olskie4 $kade-
mii >a!k
G -adania monitorinowe cec, &izykoc,emicznyc, oraz ,ydro.ioloicznyc,
w8d w Z.iornik! Zem.orzyckimH
6!.elskie Aentr!m %port8w
Wodnyc, G >ept!nH w 6!.linie
Wykonanie zadania pt5 'ek!ltywac4a Z.iornika Zem.orzyckieo naprawaJ
konserwac4a i roz.!dowa .arier .ioloicznyc,
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 owietlenia drooweo w mie4scowoci 6!.lin E !l5 Wawrzynowa i !l5
%zarotkowa
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla owietlenia drooweo w mie4sco-
woci 6!.lin E !l5 =polan na odcink! od !l5 %tr!mykowe4 E Morawian E
%tr!mykowe4J przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a
6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 69dzian od !l5 %o.8tki do !l5 %tr!mykowe4J przy<czoneo do
sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 ZanaJ !l5 ?ilaret8w L trakc4a trole4.!sowaMJ przy<czoneo do
sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 >ad.ystrzycka od !l5 Kroc,malne4 od !l5 39.okie4J przy<czone-
o do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 WileskaJ !l5 39.oka na odcink! od ronda >a!czycieli 7a4neo
>a!czania do !l5 ?ilaret8wJ przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 Kroc,malna na odcink! od ronda 'epres4onowanyc, Xonierzy
38rnik8w do pro4ektowane4 !l5 M!zyczne4J przy<czoneo do sieci elektro-
eneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
1ko E %anit /5 rzy.owski %p5 45
=.s!a serwisowa oraz ewent!alne naprawy !rz<dze zlokalizowanyc, w
.!dynkac, ;rz9d! Miasta
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E $l5 KranickaJ !l5 Jana 0awa FF L trakc4a trole4.!sowaMJ przy<czo-
neo do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 owietlenia drooweo na 7rakc4i trole4.!sowe4 w mie4scowoci 6!.lin
E !l5 A,oiny od !l5 %zeliowskieo do !l5 @liwiskieo i od instn5 p9tli trakc4i
trole4.!sowe4 do pro4ektowane4 p9tli trakc4i trole4.!sowe4
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 A,odRkiJ !l5 A,oinyJ przy<czoneo do sieci elektroeneretycz-
ne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 -5 M5 AassinoJ przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 owietlenia drooweo w mie4scowoci
6!.lin E !l5 /iamentowaJ !l5 Zem.orzycka na odcink! od !l5 Kroc,malne4 do
!l5 K!nickieo przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!-
c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
Komenda Mie4ska 0astwowe4
%tra2y 0o2arne4 w 6!.linie
>ieodpatne !dost9pnienie przez Komend9 Mie4sk< 0%0 w 6!.linie po-
mieszczenia maazynoweo na potrze.y mie4skieo maazyn! przeciwpo-
wodzioweo
$nna Kanak E '!szewska
Macie4 0atronowicz
Monika %zac,k!l4an
B!kasz Kizeweter
-eata KocJ Marek A,anecJ Wie-
saw 7ade!sz J9draszakJ -o2ena
Marciniak J9draszakJ Waldemar
$lan J9draszak J Wodzimierz
J9draszak
;2yczenie enerii elektryczne4 na potrze.y zasilania p!nkt! kameroweo
zlokalizowaneo przy !l5 6!.artowskie4 #
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 sza&a monitorin! mie4skieoJ o.iekt wolnosto4<cy 6!.lin !l5 =rkana
m5 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 sza&a monitorin! mie4skieoJ o.iekt wolnosto4<cy 6!.lin $l5 Witosa:
3ryowe4 m5 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 sza&a monitorin! mie4skieo w .!dynk! 6!.lin !l5 Wadysawa K!nic-
kieo m5 6!.lin
-ar.ara -o4ko E K!lpa
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
Arkusz1
Strona 21
)1# ZSS Z 19.02.2010 $ndrze4 -orowiec
)16 ZSS Z 19.02.2010 Maria /!ra
)1( P# Z 17.03.2010
)1) ZSS Z 19.02.2010 $nna Mirecka
)1* ZSS Z 19.02.2010 $nna W84cicka
)2+ ZSS Z 19.02.2010 0awe ?i4akowski
)21 ZSS Z 19.02.2010 1wa Aic,ocka
)22 ZSS Z 19.02.2010 Marzena Za!ska
)23 ZSS Z 19.02.2010 /orota Kawa
)2" ZSS Z 19.02.2010 1wa -ondar!k
)2# OR A 1.03.2010 Krzyszto& =lszewski $neks do !mowy zlecenia nr 11):=':2+1+ z )5+152+1+r5
)26 OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr 11":=':Z:2+1+ z "5+152+1+r5
)2( F A 18.03.2010
)2) F 18.03.2010
)2* $' !.03.2010 Kazimierz %tac,yra
)3+ DM 18.03.2010
)31 OR A 1.03.2010 1l2.ieta WoRniak $neks do !mowy zlecenia nr 13#:=':Z:2+1+ z dnia 2)5 1252++*r5
)32 OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr 132:=':Z:2+1+ z dnia "5+152+1+r5
)3" GM 8.03.2010 $ndrze4 0<owski
)3# GK 12.03.2010
)36 GK !.03.2010
)3( GK !.03.2010
)3) GK 8.03.2010 'adosaw Aioek E 0oniatowski
)3* GK 8.03.2010 'adosaw Aioek E 0oniatowski
)"+ GK 8.03.2010 'adosaw Aioek E 0oniatowski
)"1 GK 8.03.2010 'adosaw Aioek E 0oniatowski
)"2 GK 8.03.2010 'adosaw Aioek E 0oniatowski
)"3 GK 12.03.2010
)"" GK !.03.2010
)"# GK 12.03.2010 6$M16$ sp5 z o5 o5
)"6 K# 15.03.2010 $nieszka Aelarska
)"( F A 1&.03.2010
)") (K A 12.03.2010
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0iotr %empliski
Wykonanie kons!ltac4i eksperckic, w zakresie opracowa rodowiskowyc,J
eko&iz4ora&iiJ pronoz oddziaywania pro4ekt! plan! na rodowisko oraz in-
nyc, spraw zwi<zanyc, z oc,ron< rodowiska
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
-ar.ara 'yniewska
Wo4ew8dztwo 6!.elskie $rka-
di!sz -ratkowskiJ Marek ?lasi-
ski
$neks do !mowy z dnia 2+51152++* nrQ +":+*-;/$-'06;5+(5+35++-+6-++6:+*-
++-++#6
Wo4ew8dztwo 6!.elskie $rka-
di!sz -ratkowskiJ Marek ?lasi-
ski
;mowa nr +":+*-;/$-'06;5+(5+35++-+6-++6:+*-++-++#6J o do&inansowanie
0ro4ekt! w ramac, =si 0riorytetowe4 KFF K!lt!raJ t!rystyka i wsp8praca
mi9dzyreionalnaJ /ziaania(53 Wsp8praca mi9dzyreionalna 'eionalneo
0roram! =peracy4neo Wo4ew8dztwa 6!.elskieo na lata 2++(-2+13
Wykonanie ro.8t dodatkowyc, na inwestyc4i realizowane4 pod nazw< G -!-
dowa zespo! !rz<dze sportowyc, przy 3imnaz4!m nr 16 i szkole podsta-
wowe4 >r "3 w 6!.linie E etap FHpolea4<cyc, na wykonani! 6 pali wierco-
nyc, pod monta2 maszt8w owietleniowyc, dla .oisk do piki no2ne4
K% /eTelopment sp5 z o5 o5
'ealizac4a podstawoweo !kad! kom!nikacy4neo polea4<ca na .!dowie
!l5 6a!rowe4
3ra2yna Kintop
/ostarczenie sadzonek rolin ra.atowyc, do o.sady ra.at kwiatowyc, wio-
sn<J latem i 4esieni< 2+1+ r5
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Ziele-
ni w 6!.linie %p5 z o 5 o5 6eszek
Kalinowski J Mari!sz 0iata
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr KFF E @r8dmiecie
M0= %F7$ 6!.lin %5 $5 6!.lin Mi-
rosaw %okoowskiJ $ndrze4
0ietrkiewicz
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr NFF E /ziesi<ta
M0= %F7$ 6!.lin %5 $5 6!.lin Mi-
rosaw %okoowskiJ $ndrze4
0ietrkiewicz
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr KFFF E 6%M
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr FFF E 7atary
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr KFE Wieniawa
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr F E W9lin
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr N E Kalinowszczy-
zna E 0onikwoda
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr FK E =r8d %aski
Jacek =c,nio
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr NF E -ronowice
M0= %F7$ 6!.lin %5 $5 6!.lin Mi-
rosaw %okoowskiJ $ndrze4
0ietrkiewicz
Wykonanie prac zwi<zanyc, z !trzymaniemJ kompleksow< konserwac4< i
renowac4< zieleni kom!nalne4 miasta 6!.lin w re4onie nr FN E 0ark 6!dowy
/ostawa #(+ szt5 skrzynek .alkonowyc, plastikowyc, o parametrac,
6++D1)(D1"( mm w kolorze zielonym oraz 11"+sz5 ;c,wyt8w do skrzynek
.alkonowyc,
Wykonanie koncert! zespo! G -!dka %!&leraH w dni! +25+#52+1+r5 w 6!.li-
nie na terenie 0lac! Zamkowo
Minister 3ospodarki Warszawa
'a&a -aniak
$neks do !mowy o do&inansowanie z dnia 135+352++*r5>r 0=F35+65+25+25-++-
++":+)-++ 0ro4ekt! G 'ozszerzenie 0odstre&y 6!.lin %%1 1!ro- 0arkH MielecH
-ank 0olska Kasa =pieki %5$5
$nna Mat!szewskaJ 0awe
-aszczak
$neks >r #1 do !mowy o prowadzenie rac,!nk8w .ankowyc, >r 1++12#3)#
z dnia 2651+52++6r5
Arkusz1
Strona 22
)"* (K A 12.03.2010 -ank 0olska Kasa =pieki %5 $5
)#+ ZSS 9.03.2010 7eatr M!zyczny w 6!.linie
)#1 ZSS 9.03.2010
)#2 ZSS 9.03.2010
)#" OR A !.02.2010 Joanna Kiciak $neks do !mowy nr "1*#: =': 2++*
)## OR A !.02.2010 1wa W84cik $neks do !mowy nr "1*6: =':2++*
)#6 OR A !.02.2010 -ar.ara Zalewska $neks do !mowy nr "1**: =':2++*
)#( OR A !.02.2010 Mirosaw Flski $neks do !mowy nr "13#: =':2++*
)#) OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr 36(3:=':2++*
)#* OR A 2.02.2010 'o.ert $ndrze4 Celler $neks do !mowy nr 36():=':2++*
)6+ OR A 1.02.2010 Marek B!ka $neks do !mowy nr 36)2:=':2++*
)61 OR A 2.02.2010 Monika 6eszczyska $neks do !mowy nr 36)#:=': 2++*
)62 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr 36(6:=':2++*
)63 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr 36)(:=': 2++*
)6" OR A 1.02.2010 -eata K!lik $neks do !mowy nr 36(*):=':2++*
)6# F 18.03.2010
)66 OR A 1.02.2010 $neks do !mowy nr 36(+:=':2++*
)6( OR A 1.02.2010 $neks do !mowy nr 36(":=':2++*
)6) OR A 1.02.2010 'yszard -aka $neks do !mowy nr 36(#:=': 2++*
)6* OR A 29.01.2010 $neks do !mowy nr 36)":=':2++*
)(+ OR A 1.02.2010 $dam Zalewski $neks do !mowy nr 36(2:=':2++*
)(1 OR A 1.02.2010 $nna Azarnecka- 0awowska $neks do !mowy nr 36)*:=':2++*
)(2 OR A 1.02.2010 $neks do !mowy nr 36*+:=':2++*
)(3 OR A 1.02.2010 %tanisaw Jak!.owski $neks do !mowy nr 36(1:=':2++*
)(" OR A 1.02.2010 7ade!sz %krzypek $neks do !mowy nr 36)):=':2++*
)(# OR A 17.02.2010 3ra2yna %itarz $neks do !mowy nr "3(+:=':2++*
)(6 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr 366(:=':2++*
)(( OR A 1.02.2010 J!lia Zakocielna $neks do !mowy nr 3663:=':2++*
)() OR A 29.01.2010 $ata Zieliska $neks do !mowy nr 3("(:=':2++*
)(* OR A 1.02.2010 $ndrze4 3adomski $neks do !mowy nr 3666:=':2++*
))+ OR A 1.02.2010 /ari!sz %ki.niewski $neks do !mowy nr 366(:=':2++*
))1 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr 366#:=':2++*
))2 OR A 1.02.2010 $neks do !mowy nr 3662:=':2++*
))3 OR A 8.02.2010 $rt!r Kasprzak $neks do !mowy nr 36)1:=':2++*
))" OR A 8.02.2010 Fza.ela Kisielewska $neks do !mowy 36)+:=':2++*
))# OR A 10.02.2010 J8ze& %!lowski $neks do !mowy nr 3("6:=':2++*
))6 OR A 10.02.2010 $neks do !mowy nr 36*1:=':2++*
))( OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1"":=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
))) OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1(2:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
))* OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1"#:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*+ OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "16*:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*1 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1(+:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*2 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "3)2:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*3 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1"*:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*" OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1"):=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*# OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "1"6:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*6 OR A 2.02.2010 $neks do !mowy nr "16):=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*( OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "16(:=':2++* o skierowanie na k!rs 49zykowy
)*) OR A 17.02.2010 $nna Jastrz9.ska
)** OR D 17.03.2010
*++ OR 10.03.2010
$neks nr #+ do !mowy o prowadzenie rac,!nk8w .ankowyc, >r 1++12#3)#
z dnia 2651+52+1+r5
Wystawienie 1+ spektakli .aletowyc, pt5 G >ie tylko 4ezioro
a.9dzieHzawiera4<cyc, elementy pro&ilaktyki !zale2nie od alko,ol! L w
wymiarze 2 odz5 dla ka2deo spektakl!MJ zoranizowanie 3 lekc4i taca L w
wymiarze " odz5 dla ka2de4 lekc4iMoraz 1 castin! L w wymiarze " odz5M
0owiatowa %tac4a %anitarno E
1pidemioloiczna w 6!.linie
0awe 0oliczkiewicz
=ranizac4a i przeprowadzenie kon&erenc4i pod ,asem G 3r!Rlica 4ako c,o-
ro.a towarzysz<ca !zale2nieni! alko,olowem!H
=rodek 6eczenia ;zale2nie w
6!.linie samodzielnyJ p!.liczny
zakad opieki zdrowotne4
;mowa o dotac49 z 3minneo 0roram! 0ro&ilaktyki i 'ozwi<zywania 0ro-
.lem8w $lko,olowyc, na realizac49 zadania F E Zwi9kszenie pomocy tera-
pe!tyczne4 i re,a.ilitac4i dla os8. !zale2nionyc, od alko,ol!
$l.ert Warneo
Marcin %poczyski
Marcin %poczyski
Wo4ew8dztwo 6!.elskie $rka-
di!sz -ratkowskiJ Marek ?lasi-
ski
;mowa o do&inansowanie pro4ekt! w ramac, proram! operacy4neo Kapi-
ta 6!dzki
'a&a Kiwacki
0awdryk /ari!sz
%awomir 3adosz
Monika K!czmaszewska
$rt!r %!ier
Joanna 7rykacz
$nna 0ioek
$ndrze4 %z!per
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie $nna Kamiska- %ma-
rzewska
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
>adz8r nad zakresem i zodnoci< z podpro4ektem G 1!rope4skie standardy
wsp8pracy pro4ektowe4 w realizac4i inic4atyw transranicznyc, 6!.lina i
B!ckaHtreci szkole i zawartoci strony internetowe4W inic4owanie nowyc,
dziaa pro4ektowyc,W nadz8r nad dziaaniami 0'W do.8r kadryW wsp8praca
z 4ednostkami ;rz9d! Miasta W sprawdzalnoI pro4ekt!
Wiktor @wincicki
0rzyotowanie i opracowanie prezentac4i w 49zyk! !kraiskim dot5 wsp8-
pracy transraniczne4 6!.lina i B!ckaW przyotowanie dok!mentac4i szkole-
niowe4 w 45 !kraiskimWopracowanie prezentac4i w 45 !kraiskim dot5 proce-
d!ry wdra2ania pro4ekt8w transranicznyc,W opracowanie dok!mentac4i in-
&ormacy4no E promocy4ne4 w 45 !kraiskim zamieszczonyc, na stronie inter-
netowe4 pro4ekt!
3rzeorz Koczkoda4 K=J=%
Zapro4ektowanie i wykonanie strony internetowe4 w ramac, podpro4ekt!
G1!rope4skie standardy wsp8pracy pro4ektowe4 w realizac4i inic4atyw trans-
ranicznyc, 6!.lina i B!ckaH
Arkusz1
Strona 23
*+1 OR 15.03.2010
*+2 KP 1.03.2010
*+3 O$ 10.03.2010 Marek 6is
*+" R( 22.03.2010 0iotr 09dzisz
*+# R( 22.03.2010 0iotr 09dzisz
*+6 OR A 2.02.2010 $ndrze4 =r8dek $neks do !mowy nr 36)6:=':$:2++*
*+( ZSS Z 19.02.2010
*+) ZSS Z 19.02.2010
*+*
ZSS Z 22.02.2010
*1+
ZSS Z 19.02.2010
*11 F 1&.12.2009
*12 F 1&.12.2010
*13 F A 9.03.2010
*1" OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "1*2:=':2++*
*1# OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "1*):=':2++*
*16 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "1*):=':2++*
*1( OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "133:=':2++*
*1) OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "16":=':2++*
*1* OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "13":=':2++*
*2+ OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "2++:=':2++*
*21 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "136:=':2++*
*22 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "1*3:=':2++*
*23 OR A !.02.2010 $neks do !mowy nr "1*":=':2++*
*2" OR 23.03.2010 K1>$ $'7 %p5 Z o5 o5 Wykonanie pro4ekt! ra&iczneoJ skad! i dr!k! Katalo! &irm
*2# GD 12.03.2010 Marta Jastrz9.ska
*26 GD 15.03.2010 36=-M$7FN %p5 Z o5 o5
*2( GD 1&.03.2010 Marian >ykiel
*2) ZSS 10.03.2010 0=6%K$0'1%%1 %p5 z o5 o5
*2* R( 23.03.2010 Jolanta K9dzierska
*3+ R( 23.03.2010 Jolanta K9dzierska
*31 R( 23.03.2010 $dam Maksymi!k
*32 R( 23.03.2010 $dam Maksymi!k
*33 R( 23.03.2010 $dam Maksymi!k
3rzeorz Koczkoda4 K=J=%
=.s!a strony internetowe4 w tym zamieszczanie in&ormac4i promocy4no E
in&ormacy4nyc,J w ramac, podpro4ekt! G 1!rope4skie standardy wsp8pracy
pro4ektowe4 w realizac4i inic4atyw transranicznyc, 6!.lina i B!ckaH
7elewiz4a 0olska %5$5 Warszawa
7omasz 'akowski
Wykonanie dziaa promocy4nyc, na rzecz Miasta w ramac, emis4i na ante-
nie 7K0 6!.lin a!dyc4i pt5 G6!.elskie inspirac4e w -r!kseliH
Wykonanie dr!k! &older! promocy4neo dla 3miny 6!.lin GFnTestor 3!ideH
'emont sanitariat8w L z !wzl9dnieniem os8. niepenosprawnyc, Mwraz z
dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn<
wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! 3imnaz4!m nr ( w 6!-
.linie przy !l5 Krasiskieo (
'emont k!c,ni z zapleczem wraz z dok!mentac4< kosztorysow<J przedmio-
tem ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! %zkoy 0odstawowe4 nr 3) w 6!.linie
przy !l5 Woody4owskieo )
$nieszka 3a.orska
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
1wa Wawr!c,
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
1l2.ieta 7r!.iowicz
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
/orota -!rzymowska
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
%kar. 0astwa E Ministerstwo
K!lt!ry i /ziedzictwa >arodowe-
o Warszawa
;dzielenie niewy<czne4J nieoraniczone4 czasowo i terytorialnie licenc4i na
wykorzystanie !twor! pro4ekt! pt5 G 'enowac4a 7eatr! %tareo w 6!.linieH
%kar. 0astwa E Ministerstwo
K!lt!ry i /ziedzictwa >arodowe-
o Warszawa
;dzielenie niewy<czne4J nieoraniczone4 czasowo i terytorialnie licenc4i na
wykorzystanie !twor! pro4ekt! pt5 G 'enowac4a 7eatr! %tareo w 6!.linieH
>arodowy ?!nd!sz =c,rony
@rodowiska i 3ospodarki Wod-
ne4 Warszawa
$neks do !mowy o do&inansowanie z dnia +*51252++*r5 >r 0=F@5 +*5+35++-
++-+*+:+*-+1 0ro4ekt! G 7ermomodernizac4i o.iekt8w !2ytecznoci p!.licz-
ne4 w 6!.linieH
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
Zarz<d >ier!c,omoci Kom!nal-
nyc, w 6!.linie
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 stan! prawneo dziaekQ nr5 3(:2
oraz (6
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 stan! prawneo dziaekQ nr 1:6 i nr
1:( przy !l5 K!rantowe4W nrQ 1"+J1(6J213J21"J"#)J"6+ stanowi<cyc, !l5 3a4o-
w< oraz droi do4azdowe do !l5 7!lipanowe4W nrQ
2":"J2":(J2":)J2":*J2":1"J2#:2J2#:3J2#:*Jpoo2onyc, na tereznie M!ze!m Wsi
6!.elskie4
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4Q do zasiedlenia nier!c,omoci o.-
49te4 KW 6!.lin 6*)W dla dziaek nrQ "1J ":1J 1#(
0!.likac4a artyk!! prasoweo E iloIQ 1J na stronie redakcy4ne4J &ormat $3J
powierzc,niaQ #+ Y strony
'emont sanitariat8wJ przy<cza kanalizac4i sanitarne4 wraz z dok!mentac4<
kosztorysow<J przedmiotem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i od-
.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! %zkoy 0odstawowe4 nr 1" w 6!.linieJ
przy $l5 Warszawskie4
'emont sanitariat8w wraz z dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiotem ro-
.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!-
dynk! Zespo! %zk8 =8lnoksztac<cyc, nr 2 E %zkoa 0odstawowa nr 11 w
6!.linieJ przy !l5 0rzy4aRni 12
'emont sanitariat8w L z !wzl9dnieniem os8. niepenosprawnyc, Mwraz z
dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn<
wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! 3imnaz4!m nr 1+ 6!.li-
nie przy !l5 Wa4deloty 12
'emont sanitariat8w i instalac4i p5 po25 wraz z dok!mentac4< kosztorysow<J
przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i od.ior! ro.8t .!-
dowlanyc, w .!dynk! Zespo! %zk8 =8lnoksztac<cyc, nr 1 E %zkoa
0odstawowa nr "# w 6!.linie
;akt!alnienie dok!mentac4i kosztorysowe4 na remont sanitariat8w w .!-
dynk! 3imnaz4!m nr 16 w 6!.linie
Arkusz1
Strona 2!
*3" R( 23.03.2010
*3# GM A 13.02.2010 $neks do !mowy dzier2awy nier!c,omoci z dnia +25+151**)
*36 GM A 18.11.2010 $neks do !mowy dzier2awy z dnia 1)51152+1+
*3( GM 1.0!.2010 ';AC %5 $5
*3) GM 23.03.2010 7omasz A,r!cicki
*3* GM 1&.03.2010 $nna %ikora E 7erlecka
*"+ GM 10.03.2010
*"1 GM 23.03.2010 J8ze& Kr9licki
*"2 $' A 15.02.2010 $neks do !mowy nr 33)2:F>:2++) z dnia 2151152++)r
*"3 $' A 18.03.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 32(62(:+( z dnia 1#51152++(r5
*"" $' A 18.03.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 32(626:+( z dnia 1#51152++(r
*"# $' A 18.03.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 322*1):+( z dnia 2(5+252++(r
*"6 $' A 18.03.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 32(62*:+( z dnia 1#51152++(r
*"( OR Z !.03.2010 $nna /raan
*"(a OR 2.03.2010 ;mowa o sta2 E 6!kasz 0ietras
*") OR A 22.03.2010 'o.ert ?i!tek $neks nr 2 do !mowy nr 1"):=':2+1+ z dnia 115+152+1+
*"* GM A 23.03.2010 $neks do !mowy >r 2#(:3M:2+1+ z dnia 3151252++*r5
*#+ KP 1&.03.2010 Wanda K!4da
*#1 $' 18.03.2010
*#2 K# D 11.03.2010
*#3 K# D 1&.03.2010 Karolina Ma4kowska
*#" K# D 5.03.2010
*## K# D 11.03.2010 Jerzy %okal
*#6 S% 1.03.2010 Kl!. %portowy G -;/=W6$>FH
*#( S% 1.03.2010
*#) S% 1.03.2010
*#* S% 1.03.2010
*6+ S% 1.03.2010 3reen %port Al!.
*61 KP 2!.03.2010 Zoranizowanie i zrealizowanie emis4i reklamy Miasta 6!.lin
*62 OR A 25.02.2010 $neks do !mowy nr "1)6:=':2++*
*63 OR A 23.03.2010 -ar.ara Wy.acz $neks do !mowy nr "1)(:=':2++*
*6" OR A 23.03.2010 $neks do !mowy nr "1"+:=':2++*
*6# OR A 21.12.2009 $nieszka =sz!st $neks do !mowy nr 2()):=':2++*
*66 OR A 21.12.2009 $nieszka Mac,larz $neks do !mowy nr 2)6*:=':2++*
*6( OR A 21.12.2009 Cenryka Maz!r E %trz9pka $neks do !mowy nr 3""1:=':2++*
*6) OR A !.12.2009 Madalena 0ociec,a $neks do !mowy nr 336*:=':2++*
*6* ZSS Z 9.03.2010
*(+ OR A 21.12.2009 $neks do !mowy nr 33#6:=':2++*
*(1 OR A 21.12.2009 1dyta Kasprzyk $neks do !mowy nr 3(#6:=':2++*
*(2 OR D 22.03.2010 Zenon Kosiski
*(3 GK 18.02.2010 GF>W1%70'=J1K7H 6!.lin %5$5
*(" GK 19.02.2010 'yszard Azop
*(# GK 3.03.2010 Jerzy Kielar
*(6 $% A 25.03.2010 %print %p5 z o5 o5 $neks do !mowy nr "+1":F7:2++*
*(( )S* 3.03.2010 M!ze!m >arodowe w Krakowie ;mowa wypo2yczenia o.iekt8w
Marta Mac,nowska
'emont sanitariat8w oraz remont w9za ciepowniczeo wraz z dok!menta-
c4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i
od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!dynk! 3imnaz4!m nr 1" w 6!.linieJ przy !l5
0oodne4 1*
Korporac4a K!pc8w 6!.elskiec,
%p5 z o5 o5
Krzyszto& Konczalski
;mowa dzier2awy nier!c,omoci przy !l5 7ymiankowe4 o powierzc,ni 1+m2
z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
;mowa dzier2awy nier!c,omoci przy !l5 6wowskie4 o powierzc,ni okoo
12+ m2z przeznaczeniem pod do4cie do .!dynk!
;mowa dzier2awy nier!c,omoci przy !l5 'omanowskieo o powierzc,ni
1)2 m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
6!.elskie 0rzedsi9.iorstwo
1neretyki Aieplne4 %p5 z o5 o5
;mowa dzier2awy nier!c,omoci przy $l5 %ikorskieo i !l5 0!awskie4 o po-
wierzc,ni okoo )++m2 z przeznaczeniem pod parkin
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 przy !l5 Konstantyn8wJ o po-
wierzc,ni 2+m2 z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
Zesp8 0ro4ektowania i =.s!i
Fn2ynierskie4 -!downictwa /ro-
oweo G 7oMa'- /'=3H 7o-
masz 6isJ Marek =leszcz!k E s545
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
0omoc przy koordynowani!J oranizac4i oraz nadzorze nad 4akoci< szkole
realizowanyc, w ramac, pro4ekt!J rekr!tac4a !czestnik8wJ tworzenie r!p
szkoleniowyc,
0owiat 6!.elski E Kierownik 0o-
wiatoweo ;rz9d! 0racy w 6!-
.linie ?ilia w -e2ycac,
Mie4ska Korporac4a Kom!nika-
cy4na %p5 z o5 o5
Koncert zespo! 7,e 'asm!s
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin
0rzy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 synalizac4i wietlne4 w mie4scowoci 6!.lin !l5 Kracowa E Wo4enna
E /!nikowskieo
%awomir Ksi92niak
Wykonanie pro4ekt! ra&iczneo loo G 'ok Cenryka WieniawskieoH5 6!.lin
2+1+
7!maczenie tekst8w z 49zyka polskieo na 49zyk anielski do p!.likac4i na
stronie internetowe4 www5l!.lin52+165pl
Canna 0anis,aTa
7!maczenie tekst8w z 49zyka polskieo na 49zyk .iaor!ski do p!.likac4i w
.iaor!skie4 wers4i strony internetowe4 www5l!.lin2+165pl
7!maczenie tekst8w z 49zyka polskieo na 49zyk !kraiski do p!.likac4i na
stronie internetowe4 www5l!.lin52+165pl
'ealizac4a zadaniaQ G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ?inanso-
we wspieranie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+ rH
;czniowski Kl!. %portowy
G %karpaH
'ealizac4a zadaniaQ G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E Wspiera-
nie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+ rH
;czniowski Kl!. %portowy
G %karpaH
'ealizac4a zadaniaQ G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E Wspiera-
nie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+ rH
6!.elski Kl!. Karate 7radycy4-
neo
'ealizac4a zadaniaQ G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ?inanso-
we wspieranie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+ rH
'ealizac4a zadaniaQ G Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E Wspiera-
nie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo w F p8rocz! 2+1+ r5 - taekwo-doH
>ew $e Media %p5 z o5 o5 Marta
Cerman
$leksandra %z!lc E A,oma
Monika Mamiska E /omaalska
'adom
'adio e' 6!.lin
'ealizac4a radiowe4 kampanii ed!kacy4no E in&ormacy4ne4 powi9cone4 pro&i-
laktyce i rozwi<zywani! pro.lem8w alko,olowyc,
Jarosaw /aniewski
=pracowanie dok!mentac4i szkoleniowe4 dot5 %zkolenia G Zarz<dzanie pro-
4ektem transranicznymHW przeprowadzenie szkolenia i warsztat8w
Wykonanie pro4ekt! .!dowlano E wykonawczeoJ pt5 Modernizac4a odwod-
nienia !l5 %padow4 w 6!.linie
Wykonanie proram! &!nkc4onalno E !2ytkoweo pt5 'emont kanalizac4i
deszczowe4 zlokalizowane4 przy !l5 Zwi<zkowe4 w 6!.linie
Wykonanie dodatkowyc, dok!mentac4i do zadania G 'ewaloryzac4a =rod!
%askieoH
Arkusz1
Strona 25
*() O" P 1.03.2010
*(* S% 1.03.2010 /ominika >owakowska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)+ S% 1.03.2010 7omasz /!szyski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)1 S% 1.03.2010 0iotr %awicki ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)3 S% 1.03.2010 Jak!. Karolak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)# S% 1.03.2010 /amian Kowalczyk ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)6 S% 1.03.2010 Mate!sz Aaka ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)( S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*)* S% 1.03.2010 7omasz Warakomski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**+ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**1 S% 1.03.2010 7omasz K<kol ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**2 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**3 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**" S% 1.03.2010 0atryc4a 6alak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**# S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**6 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**( S% 1.03.2010 %e.astian /r<2yk ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
**) S% 1.03.2010 Jak!. Wiak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
*** S% 1.03.2010 $drianna '!dawska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+++ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++1 OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr 361:=':2+1+
1++2 O 19.03.2010 ;mowa darowizny
1++3 S% 1.03.2010 Krzyszto& Ma4erski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++" S% 1.03.2010 Macie4 Wi9ckowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++# S% 1.03.2010 Kamil Walczak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++6 S% 1.03.2010 0a!lina Kopocka ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++( S% 1.03.2010 'a&a Caas ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++) S% 1.03.2010 7omasz K!pisz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1++* S% 1.03.2010 Mari!sz @wiszcz ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1+ S% 1.03.2010 %ylwia A,miel ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+11 S% 1.03.2010 B!kasz ;r.aniak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+12 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+13 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1" S% 1.03.2010 -ar.ara Marciniak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1# S% 1.03.2010 J!styna Marciniak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+16 S% 1.03.2010 -artosz %kwarski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1( S% 1.03.2010 $ndrze4 Jaros ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+1* S% 1.03.2010 'a&a M!rat ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2+ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+21 S% 1.03.2010 'o.ert Malec ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+22 S% 1.03.2010 Macie4 Wo4tysiak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+23 S% 1.03.2010 Mada Marciniak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2" S% 1.03.2010 $ata 3!ciora ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2# S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+26 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2( S% 1.03.2010 Karol K9dzierski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2) S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+2* S% 1.03.2010 Marek %o.czyk ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3+ S% 1.03.2010 $dam /!.iel ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+31 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+32 S% 1.03.2010 Marcin =rzec,owski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+33 S% 1.03.2010 Zo&ia 0ietrzak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3# S% 1.03.2010 'a&a -!dzyski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+36 S% 1.03.2010 Kamil =s8.ka ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3( S% 1.03.2010 Konrad Kozowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3) S% 1.03.2010 B!kasz K9dzierski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+3* S% 1.03.2010 $dam Myliwiec ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"+ S% 1.03.2010 0awe %ikora ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"1 S% 1.03.2010 -artosz 0i<tek ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"2 S% 1.03.2010 'a&a Kr8l ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"3 S% 1.03.2010 7omasz Aele4 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"" S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"# S% 1.03.2010 ?ilip 6ewandowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+"6 OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr 313:=':Z:2+1+ z dnia 2+5+152+1+r5
1+"( OR A 1.03.2010 $neks do !mowy zlecenia nr "13:=':Z:2+1+ z dnia 115+152+1+r5
1+") OR D 8.03.2010
1+"* KP D 5.01.2010 Wadysaw %te&an 3rzy. 0rowadzenie ceremonia! podczas wizyt deleac4i z kra4! i z zaranicy
1+#+ KP P 25.03.2010
1+#1 KP D 9.03.2010 1wa Jadwia -iaek
0owiat 0!awski %awomir Ka-
miski
0oroz!mienie w sprawie realizac4i zada pomocy spec4alistyczne4 na rzecz
dzieci a!tystycznyc,J zamieszkayc, na terenie 0owiat! 0!awskieo
/awid Z!c,owski
Fwona 6e&anowicz
=ksana 3ra.an
$leksander %ztan!c,in
Waldemar War!lak
Madalena Koperwas
Z!zanna A,wadeczko
Flona Zani!k
Kamil =sieleniec
0iotr Cawrylinka
Komenda Wo4ew8dzka 0olic4i w
6!.linie
Fza.ela Wtonka
$dam 0ietroni!k
Jak!. 3inszt
Kina Koosiska
Krzyszto& ?loriaczyk
B!kasz Moc,ol
Fza.ela Kostr!.a
=lierd %taski
Kamil Kliza
$rt!r -idyski
Kamil =remcz!k
Krzyszto& %li2ewski
G -est 3ro!p /aniowicz K!l-
czyskiH s5 45
=pracowanie pro4ekt! ra&iczneo zodnie z o.owi<z!4<cym %ystemem
Fdenty&ikac4i Wiz!alne4 miasta 6!.lin E miasto inspirac4iJ skad! i przyoto-
wanie do dr!k! katalo! pokonk!rsoweo G A,walimy si9 swoim miastemH
%towarzyszenie G Aentr!m Kre-
atywnociH
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracyJ w cel! promoc4i Miasta w ramac,
wsp8oranizac4i 3ali ?ilm! >iezale2neo G Zote Mr8wko4adyH 2+1+J orani-
zowane4 w dniac, *-1+ kwietnia 2+1+r5
;s!a przewodnicka po 6!.linie w 49zyk! rosy4skim oraz t!maczenia spo-
tka w 49zyk! rosy4skim deleac4i wadz miasta i reion! 3ori z 3r!z4i w
dni! 1+5+352+1+ r5
Arkusz1
Strona 2&
1+#2 $' P 9.02.2010
1+#3 $' 15.02.2010
1+#" S% 1.03.2010 3rzeorz B!szczewski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+## S% 1.03.2010 Jak!. Wania ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+#6 S% 1.03.2010 3rzeorz @wistowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+#( S% 1.03.2010 /amian Karnas ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+#) S% 1.03.2010 'a&a >owak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+#* S% 1.03.2010 Wiesawa Wolak ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6+ S% 1.03.2010 Jan @witkowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+61 S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+62 S% 1.03.2010 3rzeorz W9ier ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+63 S% 1.03.2010 Konrad %z!ster ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6" S% 1.03.2010 $dam Kolasa ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6# S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+66 S% 1.03.2010 6!dwika %zynal ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6( S% 1.03.2010 Mikoa4 Azarnecki ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6) S% 1.03.2010 $leksander Mic,aowski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+6* S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(+ S% 1.03.2010 ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(1 S% 1.03.2010 Maorzata 'oaczewska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(2 S% 1.03.2010 3rzeorz %pos8. ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(3 S% 1.03.2010 Fwona Ma4ewska ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(" S% 1.03.2010 Fwona 3od!la ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(# S% 1.03.2010 0awe Kowalski ;mowa o stypendi!m za osi<ni9cia sportowe
1+(6 KP 2&.03.2010
1+(( R( 29.03.2010
1+() KP 8.02.20010
1+(* OR A 2!.03.2010 $neks do !mowy nr "3(3Z=':2++*o
1+)+ OR A 2!.03.2010 Wioletta $nieszka We4man $neks do !mowy nr "1"2:=':2++*
1+)1 OR A 2!.03.2010 $nieszka Winiewska $neks do !mowy nr "1"3:=':2++*
1+)2 OR A 2!.03.2010 ?lorentyna >asta4 $neks do !mowy nr "1"1:=':2++*
1+)3 OR A 25.03.2010 $neks do !mowy nr ""+#:=':2++* z dnia 1251152++*r5
1+)" OR A Jacek 3!r.iel $neks do !mowy nr 3"+":=':2++* z dnia 315+)52++*r5
1+)# S% 25.03.2010 Kl!. %portowy 0$A=
1+)6 S% 25.03.2010 Mie4ski Kl!. %portowy G%tartH
1+)( S% 29.03.2010
1+)) S% 29.03.2010
1+)* S% 29.03.2010
1+*+ S% 29.03.2010
1+*1 O Z Katarzyna -<k
1+*2 O A 30.03.2010
$neks do !mowy !2yczenia nr (#*:=@:2++) z dnia 265+352++) r5
1+*3 S% 29.03.2010 Kl!. %portowy G =>FH
1+*" S% 29.03.2010
1+*# S% 25.03.2010
1+*#$ S% 25.03.2010 6!.elski Kl!. Karate Kyok!s,in
1+*6 S% 25.03.2010
3mina Konopnica Mirosaw Xy-
dek
0oroz!mienie w sprawie .!dowy sieci kanalizac4i sanitarne4 w !l5 Kleopatry i
Wo4ciec,owskie4 do ranic Miasta 6!.lin
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
%aniteD %p5 z o5 o
=dnie2enie o.iekt8w /om! 0omocy %poeczne4 przy !l5 =palowe4 w 6!.li-
nie
Monika Wasil
Karolina 3rona!
-artomie4 7yzo
Mate!sz 0!zo
6!.elski Zwi<zek %zac,owy w
6!.linie
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, na rzecz Miasta w ramac, 1!rope4-
skieo ?estiwal! %zac,oweo - 6!.lin 2++*:2+16
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin $ndrze4 K!c,ciak
;mowa o prze.!dow9 sieci elektroeneretyczne4 i przekazanie na ma4<tek
wy.!dowanyc, sieci
G $l.ert 6!m.er4ackerH %p5 z o5 o
=pracowanie scenari!sza oraz nadz8r a!torski nad procesem prod!kc4i &il-
m! reklamoweo przeznaczoneo do emis4i w kinac, w 2+1+ r5
Marek >awratowicz
1l2.ieta %p8lnicka
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w .oksie nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz ora-
nizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w koszyk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spor-
towyc,
Kl!. %portowy '=N$ 7ade!sz
Wi9cek
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice r9czne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. @rodowiskowy Wo45 6!.el-
skieo
=ranizac4a na terenie miasta wsp8zawodnictwa szk8 wy2szyc, w co na4-
mnie4 # dyscyplinac, sportowyc,
6!.elskie 7owarzystwo Ka4ako-
we G ?alaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 1+ os8. systematycznyc, za49I szkoleniowyc,
w ka4akarstwie nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz oraniza-
c4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 3 zawodac, sportowyc,
Mie4ski Kl!. %portowy G%tartH
Witold Azanecki
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w i zawodniczek systematycz-
nyc, za49I szkoleniowyc, w dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2 razy w
tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co
na4mnie4 ( zawodac, sportowyc,
3romadzenie i akt!alizac4a danyc, w proramie 3=Mi3
Komenda %tra2y Mie4skie4 Miasta
6!.lin Waldemar Wieprzowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w zapasac,:s!mo nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 2 zawodac, spor-
towyc,
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e M=7=' 6;-6F>
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
;czniowski Kl!. %portowy G WF-
/=KH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spor-
towyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w karate nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
Fnteracy4ne Aentr!m %port! i
'e,a.ilitac4i G %7$'7H
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ os8. niepenosprawnyc, systematycznyc,
za49I szkoleniowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2
razy w tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w
co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
Arkusz1
Strona 27
1+*( S% 25.03.2010
1+*) S% 25.03.2010
1+** S% 25.03.2010
11++ S% 25.03.2010
11+1 S% 25.03.2010
11+2 S% 29.03.2010
11+3 S% 29.03.2010
11+" S% 29.03.2010
11+# S% 29.03.2010
11+6 S% 25.03.2010 Kl!. Motorowy G ArossH
11+( S% 25.03.2010 MK% 7owarzystwo 0iki '9czne4
11+) S% 1.03.2010 $kademia sport! G ;'WF%H
11+* F 19.03.2010
111+ OR A 2!.03.2010 $neks do !mowy nr "16#:=':2++*
1111 KP 22.03.2010
1112 KP 19.03.2010
1113 OR 8.02.2010
$neks do !mowy o sta2 nr 66:2++*
111" ZSS Z 10.03.2010 6ilianna Krzywicka
111# $% A 12.02.2010 $neks do !mowy nr 1#2):F7:2++* z dnia 2#5+#52++*r5
1116 $% A 12.02.2010 $neks do !mowy nr 1#2*:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*r5
111( $% A 12.02.2010 $neks do !mowy nr 1#3+:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*r5
111) $% A 12.02.2010 $neks do !mowy nr 1#31:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*r5
111* $% A 12.02.2010 $neks do !mowy nr 1#32:F7:2++* z dnia 2#5+#52++*r5
112+ OR 29.03.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
1121 OR 29.03.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
1122 OR &.03.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
1123 OR 9.03.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
112" OR A 21.12.2009 Jerzy K! $neks do !mowy nr 3"2*:=':2++* z dnia 1(5+)52++*r5
112# OR A 21.12.2009 Macie4 -ednarski $neks do !mowy nr 2)3*:=':2++* z dnia 2(5+)52++*
1126 S% 29.03.2010
112( OR !.01.2010 7omasz K9pa ;2ywanie prywatneo po4azd! samoc,odoweo do cel8w s!2.owyc,
112) OR A !.01.2010 -ernadeta Krzyszto&ik $neks do !mowy nr 26+:=':2+1+ z dnia "5+152+1+r5
Koszykarski Kl!. %portowy >=-
K;M
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w koszyk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spor-
towyc,
6!.elski Kl!. %portowy 3!-
c,yc, G %0$'7$>H
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ os8. niepenosprawnyc, systematycznyc,
za49I szkoleniowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2
razy w tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w
co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
Kl!. 0ikarski G WF1>F$W$ E
6;-6F>H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. ;czelniany ;MA%
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w lekkie4 atletyce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, spor-
towyc,
-!dowlany Kl!. %portowy 6;-
-6F>
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
Modzie2owy Kl!. 0ikarski GK=-
ZF=B1KH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
%towarzyszenie na 'zecz /zieci i
Modzie2y >iepenosprawne4 '!-
c,owo
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ os8. niepenosprawnyc, systematycznyc,
za49I szkoleniowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2
razy w tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w
co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G %0$'7$K;%H
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w 4!do nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz orani-
zac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
Kl!. =yama Karate
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w karate nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz ora-
nizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w motocrossie nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sporto-
wyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice r9czne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2 razy w tyo-
dni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4-
mnie4 " zawodac, sportowyc,
Wo4ewoda 6!.elski 3enowe&a
7okarska
;mowa o !dzielenie dotac4i celowe4 .!d2et! pastwa w 2+1+ r5 na zadanie
realizowane w ramac, G >arodoweo 0roram! 0rze.!dowy /r8 6okal-
nyc, 2++) E 2+11H
Monika 0olak E 6!ciska
Konrad 'z<dowski
=pracowanie system! identy&ikac4i wiz!alne4 do AarnaTal! %zt!k E Mistrz8w
w ramac, dziaaniaQ 0rzyotowanie i przeprowadzenie pro&es4onalne4 kam-
panii promocy4ne4 AarnaTal! %zt!k E Mistrz8w5
?il,armonia im5 C5 Wieniawskie-
o w 6!.linie
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, na rzecz Miasta w ramac, oraniza-
c4i K=>A1'7; w czasie NFK Wielkanocneo ?estiwal! 6!dwia Tan -eet,o-
Tena G 0rzy4aciele A,opinaH dnia 2*5+352+1+r5
0owiat 6!.elski E Kierownik 0o-
wiatoweo ;rz9d! 0racy w 6!-
.linie ?ilia w -yc,awie
0enienie &!nkc4i eksperta ds5 6okalneo system! przeciwdziaania przemo-
cy w rodzinie w Katowicac, podczas wizyty st!dy4ne4 !czestnik8w pro4ekt!
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa
Katolicki ;niwersytet 6!.elski
Jana 0awa
6!.elskie Aentr!m 1d!kac4i Za-
wodowe4 Jacek Misi!ka
Wy2sza %zkoa 1konomii i Fnno-
wac4i w 6!.linie Marek Xmi-
rodzki
Zapanicze 7owarzystwo %por-
towe G %=KPBH
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w zapasac,:s!mo nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 2 zawodac, spor-
towyc,
Arkusz1
Strona 28
112* $% 1&.02.2010
113+ ZSS 2&.03.2010 0awe 3ryczka
1131 ZSS 9.03.2010
1132 OR A 1.0!.2010
1133 S% 25.03.2010
113" S% 29.03.2010
113# OR D 19.03.2010 Marcin Wo4ciec, -ielesz
1136 OR D 19.03.2010 Maorzata Fwona /omaaa
113( OR D 1.0!.2010
113) ZSS Z 2&.03.2010
113* ZSS 31.03.2010 Marta %!rowiec Wadek
11"+ OR 15.03.2010 /ostarczenie napo48w wymienionyc, w za<cznik! !mowy
11"1 ZSS Z 2&.03.2010
11"2 $% 29.03.2010
11"3 S% 29.03.2010
11"" K# Z 25.03.2010
11"# O" 11.03.2010
11"6 ZSS 9.03.2010 Krzyszto& Malec
11"( OR A 19.03.2010
$neks do !mowy nr 3((:2++*
11") OR 18.03.2010
;mowa o sta2 nr "1:2+1+
11"* ZSS 9.03.2010
11#+ $' 27.03.2010
11#1 S% 29.03.2010
11#2 S% 29.03.2010
11#3 S% 29.03.2010
11#" S% 29.03.2010
11## OR 29.03.2010
11#6 GD 18.03.2010
11#( GD A 22.03.2010 $neks do !mowy nr 1+1:3/:2+1+
11#) $' A 12.02.2010
$neks do !mowy nr 3"1(:%F':A0:2++( z dnia 2351+52++(r5
11#* $' 31.03.2010
$sseco -!siness %ol!tions %5$5
/ostawa oraz roz.!dowa element8w posiadane4 in&rastr!kt!ry serwerowe4
C0 -lade oraz wdro2enie w oparci! o t9 in&rastr!kt!r9 system! !s! kata-
loowyc,J system! !s! terminalowyc,J system! skadowania i arc,iwiza-
c4i danyc,J system! !wierzytelniania i system! wirt!alizac4i in&rastr!kt!ry
Zapewnienie transport! w dniac, 11 E 1" kwietnia 2+1+r5 dla 2+ !czestnik8w
wizyty st!dy4ne4 Krak8w E Katowice w ramac, pro4ekt!Q G /ialo spoeczny
w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH
0rzedsi9.iorstwo ;s! Cotelar-
skic, i 7!rystycznyc, G CF7H sp5
z o5 o5
Zapewnienie w Cotel! G %enatorH !s! dla 2+ !czestnik8w pro4ekt!Q G /ia-
lo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH
3rac4a Marcewicz
Kons!ltowanie z instyt!c4ami .iznes! inic4atyw i pro4ekt8w na rzecz rozwo4!
przedsi9.iorczociW inic4owanie i koordynowanie wsp8pracy miasta z
przedsi9.iorcami l!.elskimiW romadzenie i przekazywanie w &ormie prze-
wodnika akt!alnyc, in&ormac4i o instr!mentac, wsparcia &inansoweo dla
przedsi9.iorc8w stosowanyc, przez instyt!c4e wspierania przedsi9.iorczo-
ciW !powszec,nienie in&ormac4i o mo2liwociac, pomocy dla przedsi9.ior-
c8w ze strony samorz<d!W prowadzenie dziaa in&ormacy4nyc,
Mie4ski Kl!. %portowy G%tartH
Witold Azanecki
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w lekkie4 atletyce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 3 zawodac, spor-
towyc,
Kl!. %portowy 3'$? E M$'F>$
Zem.orzyce
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
0rzyotowanie treci do serwis! internetoweo pro4ekt!
www5!nial!.elska5e! - cz9I -
0rzyotowanie treci do serwis! internetoweo pro4ekt!
www5!nial!.elska5e! - cz9I $
Fwona -!rdzanowska Wykonanie 6+ szt!k zd49I do serwis! www5!nial!.elska5e!
1wa 3awrysz!k E -ac,
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G/ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH wsp8&inansowany ze rod-
k8w ;nii 1!rope4skie4
=wiadczenie o rozwi<zani! !mowy zlecenia z dnia "5+152+1+ r >r
12+:Z%%:Z:2+1+
6emoneD %5$5
Monika 6e4cyk
0enienie czynnoci %pec4alisty ds5 0romoc4i i rekr!tac4i w pro4ekcieQ G /ia-
lo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinieH
A=M7'=>FA %p5 z o5o5 Z.iniew
'ak
/ostarczenie .ram Kol0 w okrelonyc, w !mowie ilociac,
Mie4skie 7owarzystwo 0ywackie
G 6;-6F>F$>K$H
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pywani! nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
/aniel $r.aczewski
0rowadzenie !roczystoci z okaz4i Mi9dzynarodoweo /nia 7eatr! w 7ry.!-
nale Koronnym w dni! 265+352+1+ r5
>arodowe Aentr!m K!lt!ry Ka-
tarzyna Maz!rkiewicz
'ealizac4a proram! rozwo4! c,8r8w szkolnyc, Minister K!lt!ry o /ziedzic-
twa >arodoweo G @piewa4<ca 0olskaH
0enienie &!nkc4i eksperta ds5 6okalneo system! przeciwdziaania przemo-
cy w rodzinie w Krakowie podczas wizyty st!dy4ne4 !czestnik8w pro4ekt!
G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!-
.linieH
0owiat 7omaszowski E $nna Ko-
aszewska
0owiat 6!.elski E 3ra2yna
3wiazda
$dam 'a4pold
Zapewnienie w Cotel! G KazimierzH w Krakowie !s! dla 2+ !czestnik8w
pro4ekt!Q G /ialo spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzi-
nie w 6!.linieH
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
0enienie kompletneo nadzor! a!torskieo w procesie realizac4i inwestyc4i
G -!dowa !l5 3ranitowe4 wraz z owietleniemJ odwodnieniemJ synalizac4<
wietln<J sieci< wodoci<ow<J .!dow< linii ka.lowyc, nnJ i prze.!dow< linii
ka.lowyc, snH
;czniowski kl!. %portowy
G%karpaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, we wspinaczce sportowe4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15#
odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawo-
dac, sportowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G %karpaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G %karpaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pywani! nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G %karpaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice r9czne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
%tarosta Cr!.ieszowski E -eata
>ad!lska
;mowa o sta2 nr ;m%7$Z:1+:+231
7ade!sz Aieszko
$kt!alizac4a .azy ewidenc4i r!nt8wJ .!dynk8w i lokali na podstawie zawia-
domie z ksi< wieczystyc,
6!c4an Jaliski
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
=pracowanie karty in&ormacy4ne4 przedsi9wzi9cia polea4<ceo na prze.!-
dowie !licQ Mireckieo i 'eymonta w 6!.linie dla potrze. !zyskania decyz4i
o rodowiskowyc, !war!nkowaniac, przedsi9wzi9cia
Arkusz1
Strona 29
116+ S% 29.03.2010 Kl!. %portowy G -;/=W6$>FH
1161 S% 29.03.2010
1162 S% 29.03.2010
1163 O 29.03.2010
116" $' 1&.03.2010
116# O" A 2!.02.2010 %eweryn Krzy2anowski $neks do !mowy na4m! nr "*(:=W:A0:J:2++)
1166 O" P 2.01.2010
116( DM 7.0!.2010
116) S% 29.03.2010
116* S% 29.03.2010
11(+ S% 29.03.2010
11(1 S% 29.03.2010 Kl!. %portowy G ;>F$H 6!.lin
11(2 S% 29.03.2010
11(3 S% 29.03.2010
11(" S% 29.03.2010
11(# S% 29.03.2010
11(6 S% 29.03.2010
11(( S% 29.03.2010
11() S% 29.03.2010
11(* S% 29.03.2010
11)+ S% 29.03.2010 3'11> %0='7 A6;-
11)1 S% 29.03.2010
11)2 S% 29.03.2010
11)3 K# 9.03.2010
'emont pomieszcze alery4nyc,
11)" R( 12.03.2010
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w r!.y nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz orani-
zac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
Zakadowy Kl!. %portowy G 16-
0F%H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w kolarstwie nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 2 zawodac, sporto-
wyc,
;cznioski Kl!. %portowy
G 0F[7K$H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w koszyk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spotowyc,
Aentr!m -ada 1koloicznyc,
0$> w /ziekanowie 6enym
Wykonanie G -ada dynamiki toksycznyc, po4aw8w sinicowyc, i prod!kc4i
toksyn wraz z !staleniem sposo.8w wyst9powania zakwit8w sinicowyc, w
Z.iornik! Zem.orzyckimH
M=%7O K$7=WFA1 %p5 z o5 o5
Macie4 -ac,
'ealizac4a pro4ekt!Q -!dowa droi do4azdowe4 do w9za drooweo G /<-
.rowicaHo.wodnicy miasta 6!.lin w ci<! dr8 ekspresowyc, %12J %1(J%1*
3mina -yc,awa $ndrze4 %o.a-
szek
0oroz!mienie w sprawie pokrywania koszt8w dotac4i !dzielone4 przez Mia-
sto 6!.lin 0rzedszkolom niep!.licznym i p!.licznym prowadzonym przez
oso.y prawne inne ni2 45s5t5 oraz przez oso.y &izyczne na dzieci .9d<ce
mieszkacami 3miny -yc,awa
0rzedsi9.iorstwo 7ec,niczno-
;s!owe G1lektraH %p5 z o5
o50iotr 3awowski
Wykonanie ro.8t .!dowlanyc, polea4<cyc, na .!dowie przy<cza ka.lo-
weo nn +J" kK wraz ze z<czem i zalicznikowe4 linii zasila4<ce4 istnie4<c<
sza&9 sterownicz< synalizac4i wietlne4 na skrzy2owani! !l5 6ipowe4 z !l5 M5
A5 %kodowskie4 w 6!.linie zodnie z pro4ektem .!dowlano E wykonawczym
;czniowski Kl!. %portowy
G 0F[7K$H
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pywani! nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G 0F\7>$%7K$H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, we wspinaczce sportowe4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15#
odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawo-
dac, sportowyc,
6!.elski Kl!. 0ikarski GM=-
7='H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice r9czne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
%towarzyszenie Modzie2owy
Kl!. %portowy G KFKF>3 6;-6F-
>F$>K$H
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
7owarzystwo %portowo E 7!ry-
styczne G %=K=6FKH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G /w84kaH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pice r9czne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
%towarzyszenie 6okalne K$6F>$
%alez4askie4 =ranizac4i %por-
towe4
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w tenisie stoowym nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, spor-
towyc,
%towarzyszenie 6okalne K$6F>$
%alez4askie4 =ranizac4i %por-
towe4
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w siatk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
7owarzystwo %portowo E 7!ry-
styczne G %=K=6FKH
Zapewnienie dost9pnoci o.iekt8w sportowyc, dla mieszkac8w miasta
6!.lin poprzez prowadzenie dziaalnoci w zakresie sport! i rekreac4i
;czniowski Kl!. %portowy GAZ-
71'O 7'ZOH
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w koszyk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spor-
towyc,
%towarzyszenie Kl!. Motorowo E
X!2lowy
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w szk8ce 2!2lowe4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w taekwon-do nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
%portowy Kl!. Kick- .oDin 0oli-
tec,niki
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2 razy w tyo-
dni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4-
mnie4 " zawodac, sportowyc, E kick .oDin
Mie4ski Kl!. %portowy G%tartH
Witold Azanecki
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w szac,ac, nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sporto-
wyc,
=rodek Mi9dzyk!lt!rowyc, Fni-
c4atyw 7w8rczyc, G 'ozdro2aH
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Klempka Krzyszto&
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla nier!c,omociQ 3imnaz4!m nr 1 6!-
.lin !l5 Wadysawa K!nickieo 116J dziaka 2:2 przy<czone4 do sieci elek-
troeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;-Z16 sp5 z o5 o5
Arkusz1
Strona 30
11)# GD 25.03.2010 ;rsz!la Kominek
11)6 $' A 10.03.2010
$neks do !mowy nr "()#:F>:2++* z dnia 2151252++*r5
11)( S% 29.03.2010 7owarzystwo 0iki %iatkowe4
11)) S% 1.03.2010
11)* R( 1.03.2010
11*+ O A 19.03.2010 Wanda 7erlecka $neks do !mowy nr "1": =@:2+1+ z dnia 165+252+1+r5
11*1 OR 7.0!.2010 Jan!sz %emeni!k ;mowa o skierowanie na szkolenie
11*2 P# 29.03.2010 6eszek %olecki
11*3 P# 15.03.2010 7eresa Janicka
11*" (OK A 29.01.2010 $neks do !mowy nr (2#:A0 '0C (- 2:2++* z dnia 2)51252++*r5
11*# (OK A 29.01.2010 $neks do !mowy nr (23:A0 '0C (-2:2++* z dnia 2)51252++*r5
11*6 OR &.0!.2010
;mowa darowizny po4azd!
11*( R( &.0!.2010 0iotr ?lorek
11*) $' 31.03.2010
11** O &.0!.2010
12++ S% 29.03.2010
12+1 S% 29.03.2010
12+2 KP D 8.0!.2010
Wykonanie G 0oloneza dla 6!.linaH oraz koncert! pieni narodowyc,
12+3 KP 25.02.2010
12+" OR 7.0!.2010 GA=%F>;%H ;mowa o praktyki zawodowe- -rzyska Jolanta
12+# GM 2&.03.2010
12+6 GM 2&.03.2010 Jan -oc,en
12+( GM 9.0!.2010 7ade!sz Kr8l
12+) SA Z 1.03.2010 $nieszka 'y.o4ad
12+* SA Z 1.03.2010
121+ SA Z 1.03.2010 'enata Wolska
1211 SA Z 1.03.2010 1wa -ondar!k
1212 SA Z 1.03.2010 Wanda 6ipska
1213 SA Z 1.03.2010
121" SA Z 1.03.2010 1wa Zawilak
121# SA Z 1.03.2010 Maorzata Krakowiak
1216 SA Z 1.03.2010
121( SA Z 1.03.2010 3ra2yna 7ry.!a
121) SA Z 1.03.2010 3ra2yna Koprowska
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! dziaki nr 2+1 o pow5
+51+3* ,a poo2one4 przy !l5 6ipniak 33. oraz dziaki nr 1(3 o pow5 35((+6 ,a
stanowi<ce4 !l5 Zana
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w siatk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
Kl!. 7enisa %tooweo G %O-
3>$BH
Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E ;dzia w rozrywkac, FF lii
m92czyzn w tenisie stoowym
$nna Xyczyska 3rzeorz /y
Wykonanie akt!alizac4i a!dyt8w eneretycznyc, dla 3 .!dynk8w Zespo!
%zk8 1lektronicznyc, przy !l5 Wo4ciec,owskie4 3) i .!dynk! 8wneo 6!-
.elskieo Aentr!m 1d!kac4i przy !l5 Manoliowe4 ) w 6!.linie
%porz<dzenie opinii eodezy4ne4 na potrze.y !stalenia opaty z tyt!! wzro-
st! wartoci nier!c,omoci r!ntowe4 poo2one4 w 6!.linie przy !l5 39sie4
1( zo2one4 z dziaek 6:( i 6:1+
Wykonanie ) operat8w szac!nkowyc, nier!c,omoci r!ntowyc, dla !sta-
lenia opaty planistyczne4 l!. odszkodowania w zwi<zk! z !c,waleniem pla-
n! mie4scoweo al.o 4eo zmian<
0oczta 0olska %5$5 Jerzy Wac,
0oczta 0olska %5$5 Jerzy Wac,
0olski Komitet 0omocy %poecz-
ne4 Marcin 0oorzaek
Wymiana skrzyde okiennyc, zewn9trznyc, na F i FF pi9trze E szt5 3+ oraz
skrzyde drzwiowyc, .alkonowyc, szt5 2 z oknem na F pi9trze w .!dynk!
7ry.!na! Koronneo w 6!.linieJ przy !l5 'ynek 1
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
=pracowanie wielo.ran2oweo pro4ekt! .!dowlano E wykonawczeo .!-
dynk! mieszkalneo nr ( wraz z zaospodarowaniemJ !rz<dzeniem i !z.ro-
4eniem teren!J szcze8owymi specy&ikac4ami tec,nicznymi wykonania i od-
.ior! ro.8tJ przedmiaramiJ kosztorysami inwestorskimi i o&ertowymiJ !syt!-
owaneo na terenie poo2onym przy !l5 Zym!nta $!!sta w dzielnicy ?elin
w 6!.linie
0olski Zwi<zek W9dkarski Za-
rz<d =kr9! w 6!.linie Z.i-
niew %adowski
G 0rzeprowadzenie rek!ltywac4i Z.iornika Zem.orzyckieo poprzez zmian9
str!kt!ry ilociowe4 ic,tio&a!nyH
Kl!. %trzelecki %na4per 7ade!sz
Mostowiec
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie mnie4 ni2 2 razy w tyo-
dni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4-
mnie4 " zawodac, sportowyc,- strzelanie
;czniowski Kl!. %portowy
G 7rzydziestkaH 6 Mirosaw 0a-
rzymies
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w koszyk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
Zesp8 0ieni i 7aca
G 6!.linHim5 Wandy Kaniorowe4
Konrad 'z<dowski
=pracowanie ra&iczne powierzonyc, materia8w i wykonanie skad! mar-
coweo wydania azety Fn&o 6!.lin
M$'K17 W5 -!aaJ 05 -!aa s5
45
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 =dlewnicze4J
o pow5 #+ m2
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 'omeraJ o
powierzc,ni okoo 233m2
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
Wioletta /owlaszewicz
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
Jadwia 6yssy
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
Marta Mici!a
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
Arkusz1
Strona 31
121* SA Z 1.03.2010
122+ SA Z 1.03.2010 /orota 0edrycz E 3!zek
1221 SA Z 1.03.2010 Fwona >oworodzka
1222 KP 12.0!.2010 B!kasz -orkowski
1223 (K A 2&.03.2010
$neks do !mowy nr 1++12#3)# z dnia 2651+52++6r5
122" O$ Z 22.03.2010 Katarzyna 0rostak
122# OR 29.03.2010
1226 O 10.03.2010
122( O 9.0!.2010
122* K# 30.03.2010 Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie
;dzielenie dotac4i celowe4 na zak!py inwestycy4ne dla ?ilii Warsztaty K!lt!ry
123+ K# 11.03.2010 $ndrze4 0ietras
Wykonanie proram! artystyczneo przez zesp8 -$JM w dni! 35+352+1+r5
1231 OR A 30.03.2010
1232 $' 1.0!.2010
1233 S% 29.03.2010
123" S% 29.03.2010 %towarzyszenie G'owerowy
123# S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
1236 S% 29.03.2010
123( S% 29.03.2010
123) S% 29.03.2010
123* S% 29.03.2010
12"+ S% 29.03.2010
12"1 S% 29.03.2010
12"2 S% 29.03.2010
12"3 S% 29.03.2010
12"" S% 29.03.2010
12"# S% 29.03.2010
12"6 S% 29.03.2010
Fwona %oral
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
$kt!alizac4a re4estr! wy.orc8wW zakadanie kart dodatkowyc, re4estr! wy-
.orc8wW przyotowywanie decyz4i o wpisani! do staeo re4estr! wy.orc8w
>ieodpatne przekazanie dok!mentac4i &otora&iczne4 wykonane4 podczas
kr9cenia &ilm! promocy4neo Miasta 6!.lin w dniac, +(5+"52+1+- +)5+"52+1+
-ank 0olska Kasa =pieki %5$5
Warszawa
;dzia w kon&erenc4i 1!ropean =]= Aon&erencel 11%7Aom # w -!kareszcie
w dniac, 22-23 kwietnia 2++* oraz przyotowanie indywid!alnyc, o&ert in-
westycy4nyc, dla !czestnik8w kon&erenc4i
Miasto %toeczne Mic,a =lszew-
ski
;mowa partnerska na rzecz realizac4i 0ro4ekt! G >=K;%- proram rozwo4!
administrac4i samorz<dowe4 WarszawyJ 0oznaniaJ 6!.linaJ 1k! i BodziHw
ramac, 0roram! =peracy4neo Kapita 6!dzki wsp8&inansowaneo z 1!-
rope4skieo ?!nd!sz! %poeczneo
$'F%A= %p5 z o5 o5 0awe 0ie-
trzak
;mowa o !dzielenie licenc4i na !2ytkowanie oproramowania UU 3=Mi3-
7rans&er ;m8wUU
6!.elska ?!ndac4a =c,rony
@rodowiska >at!ralneo $ndrze4
Kara
;dzielenie dotac4i na realizac49 zadaniaQ 0rowadzenie dziaalnoci szkole-
niowe4 z zakres! ed!kac4i ekoloiczne4 w &ormie za49I pozalekcy4nyc, w
szkoac, podlea4<cyc, 3minie 6!.lin
%tarosta Cr!.ieszowski E %a-
womir Marcini!k
$neks do !mowy nr ;m%t:+*:+#2#
%telmac, i 0artnerzy -i!ro $rc,i-
tektoniczne %p5 z o5 o5 -olesaw
%telmac,
=pracowanie wielo.ran2owe4 koncepc4i zaospodarowania 0lac! 7eatral-
neo przed .!dynkiem G 7eatr! w .!dowieH o.e4m!4<c< .!dow9 wielopo-
ziomoweo parkin! podziemneo wraz z !zodnieniami z dysponentami
medi8w
Zwi<zek Carcerstwa 'zeczypo-
spolite4 Zarz<d =kr9! 6!.el-
skieo
=ranizac4a i prowadzenie 8wnie na terenie 3miny 6!.lin- imprez t!ry-
styczno- kra4oznawczyc, dla dzieci i i modzie2y E imprez t!rystyczno E re-
kreacy4nyc, o8lnie dost9pnyc, dla mieszkac8w miasta oraz pop!laryz!-
4<cyc, rodzinne i aktywne sp9dzanie czas! wolneo
=ranizac4a i prowadzenie 8wnie na terenie 3miny 6!.lin- imprez t!ry-
styczno- kra4oznawczyc, dla dzieci i i modzie2y E imprez t!rystyczno E re-
kreacy4nyc, o8lnie dost9pnyc, dla mieszkac8w miasta oraz pop!laryz!-
4<cyc, rodzinne i aktywne sp9dzanie czas! wolneo - G =rient!4 si9 rowero-
woH
-!dowlany Kl!. %portowy -K%
'o.ert 3romysz
%towarzyszenie /o.reo 0aste-
rza?lorian 3r!ca
=ranizac4a i prowadzenie imprez t!rystyczno- kra4oznawczyc, dla dzieci i
modzie2y- G %oneczne p8kolonie w 6!.linieH
Fz.a 7radyc4i Kole4owe4 05K505
%tac4a Jacek Maz!rek
=ranizac4a i prowadzenie 8wnie na terenie 3miny 6!.lin- imprez t!ry-
styczno- kra4oznawczyc, dla dzieci i i modzie2y E imprez t!rystyczno E re-
kreacy4nyc, o8lnie dost9pnyc, dla mieszkac8w miasta oraz pop!laryz!-
4<cyc, rodzinne i aktywne sp9dzanie czas! wolneo E 0oci< 0romocy4no-
7!rystyczny F7K 2+1+
;czniowski =siedlowy Kl!.
%portowy G %B$WF>H Jan!sz Ko-
odyski
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
6!.elski Kl!. %portowy Karate
7radycy4neo $ndrze4 Macie4ew-
ski
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w karate nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz ora-
nizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sportowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G %=-F1%KF "6H %awomir $dry-
4anek
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w siatk8wce nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
=siedlowe %towarzyszenie K!l-
t!ry ?izyczne4 K'=7A=KF$ $dam
Ma4czak
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w 4!do nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz ora-
nizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w .oksie nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w l!. zawodniczek systema-
tycznyc, za49I szkoleniowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie
mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i
modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 2+ zawodnik8w l!. zawodniczek systema-
tycznyc, za49I szkoleniowyc, w r82nyc, dyscyplinac, sportowyc, nie
mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz oranizac4a i !dzia dzieci i
modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w pice no2ne4 nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny oraz
oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, sporto-
wyc,
Arkusz1
Strona 32
12"( S% 29.03.2010
12") S% 29.03.2010
12"* R( 12.0!.2010
12#+ GM 2&.03.2010 ;rsz!la Kominek
12#1 OR A 9.03.2010 $neks do !mowy nr 3*21:=':2++* z dnia 1(5+)52++*r5
12#2 KP 9.0!.2010
=c,rona G Koncert! 1!rope4skieoH w dni! 65+#52+1+r5 >a 0lac! Zamkowym
12#3 ZSS &.0!.2010
12#" ZSS 2&.03.2010
12## ZSS &.0!.2010
12#6 OR A 1.0!.2010 Fwona 6eonowicz $neks do !mowy nr "1*1:=':2++*
12#( OR A 30.03.2010 $neta K!nierz $neks do !mowy nr "1*+:=':2++*
12#) OR A 2!.03.2010 Matra >iedRwiedR $neks do !mowy nr "1)*:=':2++*
12#* *P 31.03.2010
126+ S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
1261 S% 29.03.2010
1262 S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
1263 S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
126" S% 29.03.2010
126# S% 29.03.2010
1266 S% 29.03.2010
126( S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
126) S% 29.03.2010
126* S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
12(+ $' 15.03.2010
12(+$ S% 29.03.2010
12(1 S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
12(2 OR P 13.0!.2010 $dam 7rela
12(3 S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
12(" S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
12(# S% 29.03.2010
12(6 S% 29.03.2010
12(( S% 29.03.2010
12() S% 29.03.2010
12(* S% 29.03.2010
12)+ S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
12)1 S% 29.03.2010
12)2 S% 29.03.2010
=ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
MK% G K$6F>$ 6;-6F>H Macie4
Kaznowski
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w zapasac,:s!mo nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 2 zawodac, spor-
towyc,
;czniowski Kl!. %portowy 23
%e.astian 0onka
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w tenisie stoowym nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 " zawodac, spor-
towyc,
0iotr J8ze&cz!k
Wykonanie dok!mentac4i pro4ektowe4 na .!dow9 zespo! .oisk w ramac,
proram! G Mo4e -oisko- =rlik 2+12Hprzy Zespole %zk8 =8lnoksztac<cyc,
nr 1J !l5 'adzyska # w 6!.linie
Wykonywanie wznowie i sta.ilizac4i p!nkt8w ranicznyc, oraz okazanie
ranic dziaek dla potrze. Wydzia! 3ospodarowania Mieniem
Marcin /emkowski
3r!pa =c,rony -iznes! 0ersona
i Wsp8lnicy %p5 45
?!ndac4a G1W E M$'H 0ro&ilak-
tykaJ 1d!kac4a i 0romoc4a 'oz-
wo4! Maria Mic,alska
0rowadzenie wietlicy soc4oterape!tyczne4 wiadcz<ce4 pomoc dzieciom z
rodzin z pro.lemami alko,olowymi
?!ndac4a Fnteracy4na G >a 7ata-
rac,H $dam -!czyski
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
?!ndac4a Fnteracy4na G >a 7ata-
rac,H $dam -!czyski
'ealizac4a proram! soc4oterape!tyczneo dla dzieci i rodzin z pro.lemami
alko,olowymi
%poeczny Komitet -!dowy sieci
kanalizac4i sanitarne4 w !licy
Ziemowita i !licy 6eszka w 6!-
.linie Krzyszto& Jan %!4ak
-!dowa sieci kanalizac4i sanitarne4 wraz z przy<czami w ranicac, pasa
drooweo !licy Ziemowita i 6eszka w 6!.linie
;czniowski Kl!. %portowy
G /om Modzie2y %=%H Jan -ar-
tosik
Mie4ski %zkolny Zwi<zek %porto-
wy 6!.lin Krzyszto& %zcze.lew-
ski
=ranizac4a wsp8zawodnictwa sportoweo szk8 podstawowyc,J imna-
z4alnyc, i ponadimnaz4alnyc, w co na4mnie4 ) dyscyplinac, sportowyc,
7owarzystwo Krzewienia K!lt!ry
?izyczne4 =nisko G Az!.yH J8-
ze& Maek
%towarzyszenie /o.reo 0aste-
rza?lorian 3r!ca
Koszykarski Kl!. %portowy >=-
K;M 3rzeorz 3ospodarek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ W9lin w dniac, 125+" E 3151+52+1+
Koszykarski Kl!. %portowy >=-
K;M 3rzeorz 3ospodarek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Az!.y w dniac, 125+" E 3151+52+1+
6!.elski Kl!. %portowy Karate
Kyok!s,in Jacek Azerniec
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ @r8dmiecie w dniac, 125+" E 3151+52+1+
6!.elski Kl!. Karate Kyok!s,in
Jacek Azerniec
7owarzystwo %portowo E 7!ry-
styczne G %=K=6FKH Mieczysaw
-iszek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ -ronowice w dniac, 125+" E 3151+52+1+
7owarzystwo %portowo E 7!ry-
styczne G %=K=6FKH Mieczysaw
-iszek
Kom!nalne 0rzedsi9.iorstwo
'o.8t /roowyc, %p5 z o5 o5
Wykonanie sieci kanalizac4i sanitarne4 w re4onie poses4i nr 22 przy !l5 %zero-
kie
Mie4ski Kl!. %portowy GKalina E
Macie4 Kaznowski
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Kalinowszczyzna w dniac, 2+5+6 E 315+)52+1+
Kl!. 'ekreac4i i %port! G ?ryde-
rykHJadwia 0roczke
0oroz!mienie o wsp8pracy w ramac, wolontariat! w Wydziale %praw $d-
ministracy4nyc,
6!.elski Kl!. Kolarstwa 38r-
skieo Mic,a %ztem.is
6!.elski Kl!. Kolarstwa 38r-
skieo Mic,a %ztem.is
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e Motor /ari!sz Misi!rek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ ?elin w dniac, 125+" E 3151+52+1+
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e M=7=' 6;-6F> /ari!sz
Misi!rek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ /ziesi<ta w dniac, 125+" E 3151+52+1+
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e M=7=' 6;-6F> /ari!sz
Misi!rek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Azec,8w w dniac, 125+" E 3151+52+1+
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e M=7=' 6;-6F> /ari!sz
Misi!rek
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ 7atary w dniac, 125+" E 3151+52+1+
%towarzyszenie 6okalne Kalina
%=% Ks5 $dam %tarzyk
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Kalinowszczyzna w dniac, 125+" E 3151+52+1+
%towarzyszenie 6okalne Kalina
%=% Ks5 $dam %tarzyk
=nisko 7owarzystwo Krzewie-
nia K!lt!ry ?izyczne4 G =meaH
Z.iniew ?!rman
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Wrotk8wJ Za A!krowni< w dniac, 125+" E 3151+52+1+
=nisko 7owarzystwo Krzewie-
nia K!lt!ry ?izyczne4 G =meaH
Z.iniew ?!rman
Arkusz1
Strona 33
12)3 OR P 8.0!.2010
0oroz!mienie w sprawie oranizac4i praktyki dla st!dent8w
12)" OR 1!.0!.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
12)# OR 1!.0!.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4
12)6 GK 2!.03.2010 7omasz -o!szewski 0rzel<d i ocena stan! tec,niczneo plac8w za.aw
12)( DM A 8.0!.2010
$neks do !mowy nr !(:33(2"":+*
12)) S% 29.03.2010
12)* S% 29.03.2010
12*+ S% 29.03.2010
12*1 S% 29.03.2010
12*2 OR Z 10.03.2010
12*3 OR Z 10.03.2010
12*" ZSS 20.0!.2010
12*# ZSS &.0!.2010 Jolanta Zar9.ska
12*6 ZSS &.0!.2010 Maorzata KopeI
12*( ZSS &.0!.2010 Maria K!Rmiska
12*) ZSS &.0!.2010 Madalena =rlik- W84cik
12** ZSS &.0!.2010 $nieszka W84cicka
13++ ZSS &.0!.2010 $nna Ki4ewska
13+1 ZSS &.0!.2010
13+2 ZSS &.0!.2010 $nieszka %!rdyka
13+3 ZSS &.0!.2010
13+" ZSS &.0!.2010 1wa Krzeszowska E Maz!rek
13+# ZSS &.0!.2010 7eresa $&tyka
13+6 ZSS &.0!.2010 Fwona -ielawska
13+( ZSS &.0!.2010 Maorzata -aranowska 3romek
13+) ZSS &.0!.2010 $nieszka Ziemiska
13+* ZSS &.0!.2010
131+ ZSS &.0!.2010 Madalena %t9pniewska
1311 ZSS &.0!.2010
1312 ZSS &.0!.2010 $lic4a $damska
1313 ZSS &.0!.2010
Wydzia -ioloii i Codowli Zwie-
rz<t ;niwersytet! 0rzyrodnicze-
o w 6!.linie Marek %zwa4ier
Wydzia 0rawa Kanoniczneo i
$dministrac4i Katolickieo ;ni-
wersytet! 6!.elskieo Jana
0awa FF 6!.lin
Wydzia 0rawa Kanoniczneo i
$dministrac4i Katolickieo ;ni-
wersytet! 6!.elskieo Jana
0awa FF 6!.lin
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
-!dowlany Kl!. %portowy -K%
'o.ert 3romysz
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ 6%M w dniac, 2+5+6 E 315+)52+1+
6!.elski Kl!. Karate 7radycy4-
neo $ndrze4 Macie4ewski
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ Az!.y w dniac, 2+5+6 E 315+)52+1+
6!.elski Kl!. Karate 7radycy4-
neo $ndrze4 Macie4ewski
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ 6%M w dniac, 125+" E 3151+52+1+
6!.elski Kl!. Karate 7radycy4-
neo $ndrze4 Macie4ewski
G/zielnicowy $nimator %port!H - 0rowadzenie za49I sportowo E rekreacy4-
nyc, w dzielnicyQ @r8dmiecie w dniac, 2+5+6 E 315+)52+1+
=ksana ?edorowycz
0enienie &!nkc4i asystenta koordynatora po stronie !kraiskie4 pro4ekt!
G Miasta rozwo4owe E wykorzystanie polskic, i !kraiskic, dowiadcze w
zakresie .!dowania nowoczesneo samorz<d!H
6esya $ronets
0enienie &!nkc4i koordynatora po stronie !kraiskie4 pro4ekt! G Miasta roz-
wo4owe E wykorzystanie polskic, i !kraiskic, dowiadcze w zakresie .!-
dowania nowoczesneo samorz<d!H
%towarzyszenie 6!.elskie Co-
spic4!m dla /zieci im GMaeo
Ksi9ciaH w 6!.linie
;dzielanie 11(+ wiadcze zdrowotnyc, w zakresie sprawowania opieki nad
dzieImi i modzie2< w stanac, terminalnyc, c,oro.y
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 3+ w 6!.linieJ !l5 >akowskic, 11+W
3imnaz4!m >r 3 w 6!.linieJ !l5 >akowskic, 11+
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1# w 6!.linie !l5 1lektryczna #1
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1* w 6!.linie !l5 %zkolna 6
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 1lektronicznyc, w 6!.linie !l5 Wo4ciec,owska
3)
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 %amoc,odowyc, w 6!.linie !l5 Jana /!osza
1+ $
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 =dzie2owo E W8kienniczyc, w 6!.linie !l5
%poko4na 1+
3ra2yna ;ranowska E 6ackow-
ska
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 im5 %tanisawa Kostki w 6!.linie !l5 Ks5 M5
%owikowskieo 6
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ FN 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 $5 %tr!a 6
7eresa -!c,a4czyk Maorzata
Karpiska E Malanka Monika
KarpiskaMonika A,r8l @widnik
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r # w 6!.linie !l5 %myczkowa 3W Zespo! %zk8
>r 1 w 6!.linie !l5 0odwale 11W %zkoy 0odstawowe4 >r 23 w 6!.linie !l5
0odzamcze *W %zkoy 0odstawowe4 >r "3 w 6!.linie !l5 @liwiskieo #
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %pec4alneo =rodka %zkolno E Wyc,owawczeo >r 1 w 6!-
.linie !l5 %p8dzielczoci 0racy 6#
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 2 w 6!.linie !l5 6wowska 11W Zespo! %zk8 nr
3 w 6!.linie !l5 Wyciowa 31
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r * w 6!.linie !l5 6ipowa 2#
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 6!.elskieo Aentr!m 1d!kac4i Zawodowe4 !l5 Manoliowa )
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ F 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 $l5 'acawickie 26
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 UU 6ekarze
%pec4aliciUU %p5 z o5 o5
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1( w 6!.linie !l5 Maszynowa 2W Zesp8 %zk8 >r
" w 6!.linie !l5 -ronowicka 21W %zkoy 0odstawowe4 >r 2( w 6!.linie !l5
Kresowa 1W FK 6ice!m =8lnoksztac<ce w 6!.linie !l5 %zkolna "
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1+ w 6!.linie !l5 Wa4deloty 12
UU %tomatoloia %zkolnaUU 0ec,a
E -ielecka i 0artnerzy E 6ekarze
%tomatolodzy s5 45
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 2) w 6!.linie !l5 'adoci 13W 3imna-
z4!m >r 11 w 6!.linie !l5 'adoci 13
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 =8lnoksztac<cyc, nr # w 6!.linie !l5 'zec-
kieo 1+
'enata J8ze&czak E %atke
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 -!dowlanyc, w 6!.linie !l5 %owicza 3W KFFF 6i-
ce!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 %owicza #
Arkusz1
Strona 3!
131" ZSS &.0!.2010 1l2.ieta Winiewska
131# ZSS &.0!.2010 $nieszka -rzezicka
1316 ZSS &.0!.2010
131( ZSS &.0!.2010 $nna Ma4c,er
131) ZSS &.0!.2010 -eata -anasiak E 3om!a
131* ZSS &.0!.2010
132+ ZSS &.0!.2010
1321 ZSS &.0!.2010
1322 ZSS &.0!.2010 Calina 3ra2yna K!c,nio
1323 ZSS &.0!.2010 Maria 38recka
132" ZSS &.0!.2010 Monika X!k E Zapolska
132# ZSS &.0!.2010 -o!mia @li2 E 3!staw
1326 ZSS &.0!.2010
132( ZSS &.0!.2010
132) KP 7.0!.2010
132* ZSS &.0!.2010
133+ ZSS &.0!.2010
1331 ZSS &.0!.2010
1332 ZSS &.0!.2010
1333 ZSS &.0!.2010 3ra2yna -aziak
133" ZSS &.0!.2010 Jolanta Azerkies
133# ZSS &.0!.2010
1336 ZSS &.0!.2010 Katarzyna Ksi<2ek
133( ZSS &.0!.2010 0iotr Ksi<2ek
133) ZSS &.0!.2010 Fwona 'owiska
133* ZSS &.0!.2010 Katarzyna -iea4 E 6askowska
13"+ S% 29.03.2010
13"3 OR Z 1.0!.2010 ;trzymanie czystoci w pomieszczeniac, ;rz9d! Miasta 6!.lin
13"# OR 9.0!.2010
;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
13"6 OR A 10.03.2010 Jerzy 3odziski $neks do !mowy nr 3(6+:=':2++* z dnia 215+*52++*
13"( OR A 13.0!.2010 Maorzata Ko.!s $neks do !mowy nr "3(2:=':2++*
13") OR A 13.0!.2010 $neks do !mowy nr ""11:=':2++*
13"* OR A 13.0!.2010 $nna Krawczyk $neks do !mowy nr "3(1:=':2++*
13#+ OR A 13.0!.2010 'a&a Koziski $neks do !mowy nr 332+:=':2++*
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ%zkoy 0odstawowe4 >r ( w 6!.linie !l5 0la2owa *
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 32 w 6!.linie !l5 7etma4era 2
7eresa '!dzkaJ Marcin '!dzkiJ
3rzeorz '!dzki
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 3 w 6!.linie !l5 -alladyny 22W %zkoy
0odstawowe4 >r #1 w 6!.linie !l5 -!rsztynowa 22
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 3) w 6!.linie !l5 Woody4owskieo 13
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 2* w 6!.linie !l5 Wa4deloty 1
;rsz!la 'adzieciak
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r ( w 6!.linie !l5 Krasiskieo (
?=' E M$N $5 Azamara i '5 6i-
piski %5 45 w
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1" w 6!.linie !l5 0oodna 1*W Zespo! %zk8
=8lnoksztac<cyc, >r 6 w 6!.linie !l5 Kroc,malna 2*W Zespo! %zk8
7ransportowo E Kom!nikacy4nyc, w 6!.linie !l5 Zem.orzycka )2W Zespo!
%zk8 >r * w 6!.linie !l5 Zdrowa 1
Madalena -ar,am
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 =8lnoksztac<cyc, >r " w 6!.linie !l5 7!mi-
da4skieo 6$
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ KF 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 Mickiewicza 36
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ K 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 6ipowa (
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ NNFFF 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 0oniatow-
skieo #
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 3imnaz4!m >r 1 w 6!.linie !l5 K!nickieo 116
3ra2yna A,ilimoni!k
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ FF 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 =rodowa 16
1l2.ieta 0awlak E 3anczarska w
6!.linie 1liza 3anczarska w 6!-
.linie
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r #2 w 6!.linie !l5 Wadysawa Jaiey
11
$kademicki Zwi<zek %portowy
Kl!. @rodowiskowy Wo45 6!.el-
skieo =ddzia w 6!.linie
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, w ramac, 08&ina! $kademickic,
Mistrzostw 0olski w koszyk8wce m92czyzn i 08&ina! $kademickic, Mi-
strzostw 0olski w siatk8wce m92czyzn w dniac, * -115+"52+1+ i 3+5+"52+1+ E
+25+#52+1+r5 W 6!.linie
Marta ;r.aska E Aza4czyk
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 >r 1+ i %zkoy 0odstawowe4 >r "6 w 6!.linie !l5
-iedronki 13
Monika Konarzewska E Flczyna
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 3" w 6!.linie !l5 Kosmowskie4 3
Canna $ndzelm E Walkowska
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 21 w 6!.linie !l5 Z!c,8w 1
$nna 6epa E Kra4ewska
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 31 w 6!.linie !l5 6otnicza 1
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 0astwowyc, %zk8 -!downictwa i 3eodez4i w 6!.linie !l5 $l5
'acawickie #
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r "+ w 6!.linie !l5 '82y Wiatr8w *W
%zkoy 0odstawowe4 >r 2+ w 6!.linie !l5 0is!dskieo 26W Zespo! %zk8
1neretycznyc, w 6!.linie !l5 /!a 6
$nna -!czak E Koper Frena -l!-
siewicz W Monika Korol E 6esz-
czyska
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ 6ice!m =8lnoksztac<ceo w 6!.linie !l5 0lac Wolnoci "
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ Zespo! %zk8 >r ) w 6!.linie !l5 Kr92nicka 1#6
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 2# w 6!.linie !l5 %ieroca 1(W %zkoy
0odstawowe4 >r 2" w 6!.linie !l5 >iecaa 1W %zkoy 0odstawowe4 >r 1+ w
6!.linie !l5 Kalinowszczyzna (+W %zkoy 0odstawowe4 >r 1" w 6!.linie !l5
Warszawska *"W Zespo! %zk8 >r 2 w 6!.linie !l5 0rzy4aRni 12W 3imnaz4!m
>r 1) w 6!.linie !l5 /!a )
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 2 w 6!.linie !l5 Mickiewicza 2"
;dzielanie .ezpatnyc, wiadcze stomatoloicznyc, dla !czni8w !cz9sz-
cza4<cyc, doQ %zkoy 0odstawowe4 >r 6 w 6!.linie !l5 Azwartak8w 11W 3im-
naz4!m >r 12 w 6!.linie !l5 0odwale 3W
Mie4ski Kl!. %portowy G %7$'7H
Witold Azarnecki
Zapewnienie dost9pnoci o.iekt8w sportowyc, dla mieszkac8w miasta
6!.lin poprzez prowadzenie dziaalnoci w zakresie sport! i rekreac4i
3ra2yna Kintop
%tarosta Cr!.ieszowski E repre-
zentowany przez -eata >ad!l-
ska
$nna 7r!sz E Krok
Arkusz1
Strona 35
13#1 OR A 13.0!.2010 -ar.ara %zymaska $neks do !mowy nr 3316:=':2++*
13#2 OR A 13.0!.2010 $neks do !mowy nr 331*:=':2++*
13#3 OR A 13.0!.2010 3rzeorz 'zepecki $neks do !mowy nr 3("):=':2++*
13#" OR A 13.0!.2010 Waldemar 7atarcz!k $neks do !mowy nr 33:=':2++*
13## OR A 13.0!.2010 $neks do !mowy nr 331):=':2++*
13#6 OR A 13.0!.2010 $nna >awrot- 3ryka $neks do !mowy nr "1)):=':2++*
13#( OR A 13.0!.2010 -ar.ara %awicka $neks do !mowy nr "3)1:=':2++*
13#) OR 21.12.2009 $nna Mac,ocka ;mowa o skierowanie na k!rs 49zykowy
13#* OR A 9.03.2010 $neks do !mowy nr 36((:=':2++*
136+ OR A 9.03.2010 Wanda 7yszko E >iedRwiadek $neks do !mowy nr 36)3:=':2++*
1362 ZSS 2&.03.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
1363 ZSS 2&.03.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
136" ZSS 2&.03.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
136# ZSS 2&.03.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
1366 ZSS 2&.03.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
136( ZSS 9.0!.2010 7owarzystwo >owa K!Rnia
136) ZSS 9.0!.2010
136* ZSS 9.0!.2010
13(+ ZSS 9.0!.2010
13(1 ZSS 2&.03.2010
13(2 ZSS 9.0!.2010
13(3 ZSS 2&.03.2010
13(" ZSS 9.0!.2010
13(# ZSS 2&.03.2010
13(6 ZSS 2&.03.2010 %towarzyszenie >owe Xycie
13(( ZSS 2&.03.2010 %towarzyszenie >owe Xycie
13() ZSS 2&.03.2010 %towarzyszenie >owe Xycie
13(* ZSS 2&.03.2010
13)+ ZSS 2&.03.2010
13)1 OR 9.0!.2010
13)1$ KP P 2&.02.2010
13)2 OR 15.0!.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4 E Krzyszto& Zi8kowski
13)3 $% 31.03.2010
Wykonanie pro4ekt! G $daptac4a pomieszczenia na potrze.y serwerowniH
13)" ZSS 20.0!.2010
13)# K# D !.01.2010
Jan %zamryka
0iotr Zieni!k
Jarosaw Kapcz!k
0rowadzenie pro&ilaktyczne4 dziaalnoci in&ormacy4ne4J ed!kacy4ne4 oraz
szkoleniowe4 w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w narkomanii
'ealizac4a proram8w interwency4no E motywacy4nyc, dla os8. z pro.le-
mami narkomanii
0rowadzenie pro&ilaktyczne4 dziaalnoci in&ormacy4ne4J ed!kacy4ne4 oraz
szkoleniowe4 w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w narkomanii
'ealizac4a proram8w interwency4no E motywacy4nyc, dla os8. z pro.le-
mami narkomanii
0rowadzenie za49I in&ormacy4no E ed!kacy4nyc, z elementami wsparcia
psyc,oloiczneo dot5 rozwi<zywania .ie2<cyc, pro.lem8w 2yciowyc,
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
%towarzyszenie 0romoc4i K!lt!ry
na 'zecz @rodowisk 6okalnyc, i
=s8. >iepenosprawnyc,
G /ziesi<taH
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
7owarzystwo 0rzy4aci8 /zieci
6!.elski =ddzia 'eionalny
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
0ara&ia 'zymskokatolicka p5 w5
w5 Jana A,rzciciela i w5 Jana
1wanelisty
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
'ealizac4a dziaa na rzecz przeciwdziaania narkomaniiJ w tym prowadzenie
poradnictwa indywid!alneo oraz r!p terape!tycznyc,
'ealizac4a dziaa na rzecz przeciwdziaania narkomaniiJ w tym prowadzenie
poradnictwa indywid!alneo oraz r!p terape!tycznyc,
0rowadzenie za49I psyc,oed!kacy4nyc, dla rodzin !kier!nkowanyc, na
zmian9 nawyk8w zac,owaJ kt8re mo< !tr!dniaI reinterac49 spoeczn<
czonka rodzinyJ po !koczeni! przez nieo leczenia
%towarzyszenie >=we Xycie
'ealizac4a proram! postre,a.ilitacy4neo !mo2liwia4<ceo powr8t do pe-
nienia r8l spoecznyc, dla os8. !zale2nionyc, od narkotyk8w po prze.yte4
terapii
%towarzyszenie 0rzy4aci8 /zieci
i Modzie2y G con amoreH z sie-
dzi.< w 6!.linie
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
1A='O% 0olska %p5 z o5 o5 'a-
dosaw 0iontek
1!rope4skie standardy wsp8pracy pro4ektowe4 w realizac4i inic4atyw trans-
ranicznyc, 6!.lina i B!cka
0olskie 'adio 6!.lin 'eionalna
'ozonia w 6!.linie 'adio 6!-
.lin %5$5 'yszard Mont!siewicz
0oroz!mienie dotycz<ce wsp8pracy w zakresie oranizac4i imprezy promo-
cy4ne4
Wydzia 0rawa i $dministrac4i
;MA% w 6!.linie $dam 7arac,a
m 7r!st %p5 z o5 o %e.astian Ma-
lakiewicz
%towarzyszenie 6!.elskie 7owa-
rzystwo 0rzy4aci8 A,oryc, Co-
spic4!m /o.reo %amarytanina
w 6!.linie
;dzielanie 11## wiadcze zdrowotnyc, w zakresie sprawowania opieki nad
oso.ami dorosymi w stanac, terminalnyc, c,oro.y
'ose de Wend
=pracowanie a!torskieo raport! dotycz<ceo &estiwali teatralnyc, orani-
zowanyc, w 6!.linie wraz z ocen< ic, k!lt!rotw8rczeo potenc4a! oraz
stratei< ic, rozwo4! w latac, 2+1+ E 2+2+
Arkusz1
Strona 3&
13)6 K# D !.01.2010
13)( OR 31.08.2010
13)) F 29.03.2010
$neks do !mowy nr 0=K65+(5+25+1-+6-1+(:+*-++
13)* ZSS &.0!.2010
13*+ ZSS 9.0!.2010
13*1 ZSS 9.0!.2010 1l2.ieta $ndr!szczak
13*2 ZSS Z 9.0!.2010 1l2.ieta %kop
13*3 ZSS 2&.03.2010 %towarzyszenie K=>7$K7
13*" O" 13.03.2010 >arodowe Aentr!m K!lt!ry
13*# O" 23.02.2010 K;6A$> %p5 z o5 o5
13*6 OR 9.0!.2010 GA=%F>;%H ;mowa o praktyki zawodowe E Fza.ela Kostka
13*( OR 9.0!.2010 GA=%F>;%H ;mowa o praktyki zawodowe E 1milia Miosz
13*) KP 9.0!.2010
13** DM 20.0!.2010
1"++ GM 1&.0!.2010
;mowa powierzenia przetwarzania danyc, oso.owyc,
1"+1 (K 1&.0!.2010
;mowa powierzenia przetwarzania danyc, oso.owyc,
1"+2 P 1&.0!.2010
;mowa powierzenia przetwarzania danyc, oso.owyc,
1"+3 DM 30.03.2010
1"+" DM 30.03.2010
1"+# (K 7.0!.2010
1"+6 O 19.0!.2010
1"+( GK 30.03.2010
/ostarczenie do &irmy K=M E 1K= %p5 z o5 o5 cz9ci kosza -$'=>
1"+) $O$ D 1!.0!.2010
1"+* S% 29.03.2010
1"1+ S% 29.03.2010
1"11 S% 29.03.2010
1"12 S% 29.03.2010
1"13 ZSS 9.0!.2010
1"1" ZSS 9.0!.2010
1"1# ZSS 9.0!.2010
1"16 ZSS 9.0!.2010
'ose de Wend
=pracowanie a!torskieo raport! dotycz<ceo !czestnictwa Miasta 6!.linJ
l!.elskic, instyt!c4i k!lt!ry oraz wydarze k!lt!ralnyc, i artyst8w w e!ro-
pe4skic, sieciac, tematycznyc, w dziedzinie k!lt!ry
0ro?irma %p5 z o5 o5 z siedzi.< w
3dyni
=pracowanie dok!ment! G %trateia 'ozwo4! Zaso.8w 6!dzkic, Miasta 6!-
.linH
%amorz<d Wo4ew8dztwa 6!.el-
skieo E Wo4ew8dzki ;rz<d 0ra-
cy w 6!.linie
=rodek 6eczenia ;zale2nie
%amodzielny 0!.liczny Zakad
=pieki Zdrowotne4 w 6!.linie
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram!
wspiera4<ceo dla os8. eksperyment!4<cyc,
?!ndac4a G 0raesternoH
'ealizac4a proram! pro&ilaktyczneo prom!4<ceo trzeRwy i .ezpieczny
spos8. sp9dzania wolneo czas!J skierowaneo dla modzie2y szk8 po-
nadimnaz4alnyc, i st!dent8w
0rowadzenie pro&ilaktyczne4 dziaalnoci in&ormacy4ne4J ed!kacy4ne4 oraz
szkoleniowe4 w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w narkomanii E prowadze-
nie szkolenia na temat G /ziaanie i o.4awy !2ywania s!.stanc4i psyc,oak-
tywnyc,HJ G3dzie sz!kaI pomocyH
0rowadzenie pro&ilaktyczne4 dziaalnoci in&ormacy4ne4J ed!kacy4ne4 oraz
szkoleniowe4 w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w narkomanii E przepro-
wadzenie szkolenia na temat G /ziaanie i o.4awy !2ywania s!.stanc4i psy-
c,oaktywnyc,HJ G 3dzie sz!kaI pomocyH
'ealizac4a proram8w ed!kacy4nyc, i interwency4nyc, ma4<cyc, na cel!
zmnie4szenie licz.y !2ytkownik8w dr8 .9d<cyc, pod wpywem rodk8w
psyc,oaktywnyc,
'ealizac4a proram! rozwo4! c,8r8w szkolnyc, Minister K!lt!ry o /ziedzic-
twa >arodoweo G @piewa4<ca 0olskaH
;dost9pnienie system! >a.8r =ptiT!m E %zkoy ponadimnaz4alne wraz z
przeprowadzeniem szkole
?otios 7zokas
Wykonanie kompleksowe4 o.s!iJ monta2!J demonta2! aparat!ry nao-
nieniowe4 zodnie z war!nkami tec,nicznymi na potrze.y G Koncert! 1!-
rope4skieoHw dni! 65+#52+1+r5
M;67FA= %p5 z o5 o5 $dam @wie-
tlicki Tel W9orek
=ddanie mie4sca w pasie droowym !licy 6ipowe4 dla potrze. parkowania
na prawac, wy<cznoci
Aentralny =rodek Fn&ormatyki
38rnictwa %5$5 %tanisaw Marek
%a&iaka
Aentralny =rodek Fn&ormatyki
38rnictwa %5$5 %tanisaw Marek
%a&iaka
Aentralny =rodek Fn&ormatyki
38rnictwa %5$5 %tanisaw Marek
%a&iaka
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin $ndrze4 K!c,ciak
0rzeo2enie poza mie4sce koliz4i !rz<dze elektroeneretycznyc, zodnie z
war!nkami 7ec,nicznymi ;s!ni9cia Koliz4i >r 3":21*3:K:7;:2+1+ z dnia
1)5+352+1+r5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin $ndrze4 K!c,ciak
$neks do !mowy nr 3)#6:/M:A0:J:2++( z dnia 3151252++(r5 w sprawie wyko-
nania konserwac4i i o.s!i sieci i !rz<dze owietlenia drooweo na tere-
nie miasta 6!.lin
-ank 0olska Kasa =pieki %5$5
Warszawa
$neks do !mowy o prowadzenie rac,!nk8w .ankowyc, >r 1++12#3)# z
dnia 2651+52++6r5
;niwersytet 0rzyrodniczy w 6!-
.linie 1dward 0ays
Wykonanie GKoncepc4i !ksztatowania pat8w &itolitora! wzd!2 wy.ranyc,
odcink8w .rze! Z.iornika Zem.orzyckieo w 6!.linie wraz z wykonaniem
testowyc, nasadzeH
?irma 1lster %p5 z o5 o5 %tani-
saw Wieczorek
'o.ert %ees
Wykonanie ekspertyzy dotycz<ce4 atrakcy4noci o&erty inwestycy4ne4 6!.lina
dla inwestor8w Z .ran2y -!siness 0rocess =!tso!rcin
A,or<iew 6!.elska Zwi<zk!
Carcerstwa 0olskieo C!&iec 6!-
.lin Katarzyna 0iondo
=ranizac4a i prowadzenie imprez t!rystyczno E kra4oznawczyc, dla dzieci i
modzie2y - G 3ra 6!.elskaH
A,or<iew 6!.elska Zwi<zk!
Carcerstwa 0olskieo C!&iec 6!-
.lin Katarzyna 0iondo
=ranizac4a i prowadzenie imprez t!rystyczno E kra4oznawczyc, dla dzieci i
modzie2y- G 0roram kra4oznawczo E t!rystyczny C!&ca 6!.lin ZC0 C$'-
A1'Z E 7;'O%7$ G
0olskie towarzystwo 7!rystycz-
no E Kra4oznawcze =ddzia Mie4-
ski w 6!.linie $ndrze4 Wasilew-
ski
=ranizac4a i prowadzenie imprezJ konk!rs8wJ wycieczek pieszyc, dla dzie-
ci i modzie2y ma4<cyc, na cel! poznanie za.ytk8w 6!.lina i 4eo ,istorii w
ramac, 6!.elskic, /ni 7!rystyki oraz zoranizowanie pods!mowania 6/7
0olskie 7owarzystwo 7!rystycz-
no E Kra4oznawcze =ddzia Mie4-
ski w 6!.linie $ndrze4 Wasilew-
ski
=ranizac4a i prowadzenie imprez t!rystyki kwali&ikowane4J szkole kadry na
przewodnik8w t!rystyki kwali&ikowane4
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
;dzielanie rodzinomJ w kt8ryc, wyst9p!4< pro.lemy narkomanii pomocy
psyc,ospoeczne4 i prawne4 poprzez realizac49 proram! wspiera4<ceo dla
czonk8w rodzin os8. eksperyment!4<cyc,
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram!
wspiera4<ceo dla os8. zaro2onyc, !zale2nieniem
>iep!.liczny Zakad =pieki
zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram!
wspiera4<ceo dla os8. !zale2nionyc,
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
;dzielanie rodzinomJ w kt8ryc, wyst9p!4< pro.lemy narkomanii pomocy
psyc,ospoeczne4 i prawne4 poprzez realizac49 proram! wspiera4<ceo dla
czonk8w rodzin os8. !zale2nionyc,
Arkusz1
Strona 37
1"1( ZSS 9.0!.2010
1"1) ZSS 9.0!.2010
1"1* ZSS 9.0!.2010
1"2+ $' A 15.0!.2010
$neks do !mowy >r 26+2:F>:2++* z dnia "5+)52++*r5
1"21 $' 15.0!.2010
1"22 $' 2.03.2010
$neks do !mowy >' 366:F>:2++*z dnia 165+252++*r5
1"23 $' 7.0!.2010
1"2" ZSS 9.0!.2010
1"2# ZSS 9.0!.2010
1"26 ZSS 9.0!.2010
1"2( ZSS 9.0!.2010
1"2) ZSS 9.0!.2010
1"2* ZSS 9.0!.2010
1"3+ ZSS 9.0!.2010
1"31 ZSS 9.0!.2010
1"32 OR A 1.0!.2010 $lic4a Maiera $neks do !mowy nr "(**:=':2++*
1"33 S% 29.03.2010
1"3" S% 29.03.2010
1"3# S% 29.03.2010
1"36 F &.0!.2010
1"3( GM 2.0!.2010 ;rsz!la Kominek
1"3) GM 2.0!.2010 ;rsz!la Kominek
1"3* $' 15.0!.2010
1""+ O 30.03.2010
1""1 ZSS 12.0!.2010
1""2 ZSS 12.0!.2010
1""3 ZSS 9.0!.2010
1""" ZSS 9.0!.2010
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
;dzielanie rodzinomJ w kt8ryc, wyst9p!4< pro.lemy narkomanii pomocy
psyc,ospoeczne4 i prawne4 poprzez realizac49 proram! wspiera4<ceo dla
czonk8w rodzin os8. !zale2nionyc,
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
;dzielanie rodzinomJ w kt8ryc, wyst9p!4< pro.lemy narkomanii pomocy
psyc,ospoeczne4 i prawne4 poprzez realizac49 proram! wspiera4<ceo dla
czonk8w rodzin os8. zaro2onyc, !zale2nieniem
>iep!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 0oradnia 0ro&ilaktyki
i 7erapii ;zale2nie M=>$' E
Fwona %zta4ner
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram!
wspiera4<ceo dla os8. !zale2nionyc,
Konsorc4!m 1lektropro4ekt %5$
=ddzia w 6!.linie Marian /aca
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
Zwi9kszenie mocy przy<czeniowe4 dla owietlenia drooweo w mie4sco-
woci 6!.lin !l5 Kazimierza Jaielloczyka na odcink! od !l5 Zym!nta $!-
!sta do !l5 /5M5 Ma4dankaJ przy<czoneo do sieci elektroeneretyczne4
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z o5 o5
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin $ndrze4 K!c,ciak
1lektropro4ekt %5 $5 =ddzia w
l!.linie Marian /aca
=pracowanie dok!mentac4i na .!dow9 za4ezdni trole4.!sowe4 przy !l5 3ry-
owe4 w 6!.linie w oparci! o proram &!nkc4onalno E !2ytkowy oraz spra-
wowanie nadzor8w a!torskic, nad realizac4< inwestyc4i
0ara&ia 'zymsko- Katolicka p5
@w5 Maksymiliana Kol.eo J8ze&
%iemczyk
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
;czniowski Kl!. %portowy
G/w84kaH Fwona 3a4owiak
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L 0ika r9czna dziewcz<tM
;czniowski Kl!. %portowy
G/w84kaH Fwona 3a4owiak
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L 0ika r9czna dla r!py zawodniczekM
G >adzie4aH A,arytatywne %towa-
rzyszenie >iesienia 0omocy
A,orym i ;zale2nionym od $lko-
,ol! Krzyszto& 6eszczyski
'ealizac4a lokalne4 imprezy pro&ilaktyczne4 prom!4<ce4 zdrowy i trzeRwy styl
2ycia
G >adzie4aH A,arytatywne %towa-
rzyszenie >iesienia 0omocy
A,orym i ;zale2nionym od $lko-
,ol! Krzyszto& 6eszczyski
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowienia os8. !zale2nionyc,
od alko,ol!
G >adzie4aH A,arytatywne %towa-
rzyszenie >iesienia 0omocy
A,orym i ;zale2nionym od $lko-
,ol! Krzyszto& 6eszczyski
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowienia os8. !zale2nionyc,
od alko,ol!
G >adzie4aH A,arytatywne %towa-
rzyszenie >iesienia 0omocy
A,orym i ;zale2nionym od $lko-
,ol! Krzyszto& 6eszczyski
'ealizac4a proram! interwency4no E motywacy4neo dla os8. z pro.lemem
alko,olowym
G >adzie4aH A,arytatywne %towa-
rzyszenie >iesienia 0omocy
A,orym i ;zale2nionym od $lko-
,ol! Krzyszto& 6eszczyski
0rowadzenie orodka typ! ,ostel dla os8. !zale2nionyc, od alko,ol! po
prze.ytym leczeni! w zakadzie leczenia odwykoweo
Kl!. %portowy G =6FM0F$H %a-
womir 0liszka
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w pywani! nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 1J# odziny oraz or-
anizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, portowyc,
Mie4ski %zkolny Zwi<zek %porto-
wy Krzyszto& %zcze.lewski
=ranizac4a mi9dzynarodoweo t!rnie4! piki no2ne4 c,opc8w rocznika
1**) G 6!.elskie Kozioki 2+12H
6!.elski %portowy Kl!. 7a-
ekwon- do 7ade!sz Bo.oda
0rowadzenie dla co na4mnie4 "+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szko-
leniowyc, w taekwon - do nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 15# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci i modzie2y w co na4mnie4 6 zawodac, spor-
towyc,
Wo4ew8dztwo 6!.elskie %awo-
mir %osnowski
;mowa o do&inansowanie 0ro4ekt! w ramac, =si 0riorytetowe4 KFF K!lt!raJ
t!rystyka i wsp8praca mi9dzyreionalna J /ziaania (52 0romoc4a k!lt!ry i
t!rystyki 'eionalneo 0roram! =peracy4neo Wo4ew8dztwa 6!.elskieo
na lata 2++( E 2+13
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! dziaki nr "+3 o pow5
+J1#"" ,a poo2one4 przy !l5 ;rz9dowskie4 E podzia na 13 dziaek
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! dziaek nrQ 2*:*J
2*:11J2*:13J2*:1# i 3+ o <czne4 pow5 +J"""" ,a poo2onyc, przy !l5 7atarskie4
1 E 3 i !l5 Kalinowszczyzna 3#- podzia na 11 dziaek
Zakad Zadrzewie Zieleni i 'e-
k!ltywac4i %p5 z o5 o5 Fnacy
6ipa
-!dowa z.iornika retency4neo przy rzece Azernie48wceJ w re4onie !lic 3!-
skie4 i Wyzwolenia w 6!.linie
$S;$ 0'=J1K7 %awomir -oro
-adanie str!kt!ry at!nkowe4 stan! ic,tio&a!ny w Z.iornik! Zem.orzyckim
%towarzyszenie G%topHMic,a
>iewiadomy
'ealizac4a dziaania na rzecz przeciwdziaania pro.lemom alko,olowym i
przemocy w rodzinie
%towarzyszenie
G K=>7$K7HJolanta W<sowska
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla czonk8w rodzin z pro.lemem alko-
,olowym
%towarzyszenie G K=>7$K7H Jo-
lanta W<sowska
'ealizac4a proram! ed!kacy4neo ma4<ceo na cel! zmnie4szenie licz.y
nietrzeRwyc, !2ytkownik8w dr8 dla os8. !.iea4<cyc, si9 o !prawnienia
do kierowania po4azdami mec,anicznymi
%towarzyszenie G K=>7$K7H Jo-
lanta W<sowska
'ealizac4a proram! interwency4no E korekcy4neo dla kierowc8wJ kt8rzy
!tracili prawo 4azdy z powod! prowadzenia po4azd! pod wpywem alko,ol!
Arkusz1
Strona 38
1""# ZSS 9.0!.2010
1""6 ZSS 9.0!.2010 6!cyna %te&aniak
1""( ZSS 9.0!.2010 6!cyna %te&aniak
1"") ZSS 9.0!.2010
1""* ZSS 9.0!.2010
1"#+ ZSS 9.0!.2010
1"#1 $' 1!.0!.2010 Jerzy Kalisz!k
1"#2 OR 9.0!.2010 7omasz Kozie
1"#3 OR A 1.0!.2010
$neks do !mowy >r 2**):=':2++* z dnia 225+*52++*r5
1"#" OR 22.0!.2010
1"## KP 25.03.2010 =.s!a 0roram! GMiasto 0olecaH
1"#6 $' 1!.0!.2010 Z.iniew $.ramowicz
1"#( OR 19.0!.2010
;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4 st!dent8w
1"#) ZSS Z 1!.0!.2010 1wa -!dzyska
1"#* ZSS Z 1!.0!.2010 1l2.ieta %owiska
1"6+ ZSS Z 1!.0!.2010 $nieszka 0al!c, ?ranczak
1"61 ZSS Z 1!.0!.2010 Joanna Walter
1"62 ZSS Z 1!.10.2010 Karolina -ieliska
1"63 ZSS 9.0!.2010
1"6" ZSS 9.0!.2010
1"6# KP 22.0!.2010
1"66 GM 1&.0!.2010
;mowa !2yczenia nier!c,omoci o pow5 +J1632 ,a
1"6( KP 9.03.2010
1"6) $' 17.03.2010
1"6* $% 15.0!.2010
@wiadczenie !s!i dost9pnoci do internet!
1"(+ OR A 17.03.2010 $neks do !mowy o dzieo nr )**:=':/:2+1+ z dnia 1(5+352+1+r5
1"(1 OR P 1.03.2010 Waldemar Mako 0oroz!mienie w sprawie rozwi<zania !mowy zlecenia z dnia )5+352+1+r5
1"(2 ZSS 9.0!.2010
1"(3 ZSS 9.0!.2010
1"(" ZSS 9.0!.2010
1"(# ZSS 9.0!.2010
A,arytatywne %towarzyszenie
>iesienia 0omocy A,orym G Mi-
sericordiaH Ks5 7ade!sz 0a4!rka
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram! in-
terwency4no - motywacy4neo dla os8. z pro.lemami narkomanii
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitacy4ne4 dla os8.
!zale2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez realizac49 proram! in-
terwency4no - motywacy4neo dla os8. z pro.lemami narkomanii
%towarzyszenie 0rzy4aci8 /zieci
i Modzie2y G con amoreH z sie-
dzi.< w 6!.linie E $nieszka
38rka
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose Laero.ikM
%towarzyszenie 0rzy4aci8 /zieci
i Modzie2y G con amoreH z sie-
dzi.< w 6!.linie E $nieszka
38rka
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L 0ika no2naM
%towarzyszenie 0rzy4aci8 /zieci
i Modzie2y G con amoreH z sie-
dzi.< w 6!.linie E $nieszka
38rka
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L tenis stoowyM
=pracowanie koncepc4i prze.!dowy !l5 Kroc,malne4 od most! na rzece -y-
strzycy do skrzy2owania z !l5 /iamentow< i !l5 /iamentowe4 od !l5 Kroc,-
malne4 do !l5 Zem.orzyckie4 w 6!.linie
@wiadczenie !s! transportowyc, samoc,odem dostawczym w zakresie
przewoz! towar8w wielkoa.arytowyc, w o.r9.ie miasta 6!.lin oraz poza
4eo ranicami
0olska 3ieda 0racy %p5 z o5 o5
-o!saw /rozd
Zesp8 %zk8 1neretycznyc, im5
pro&5 Kazimierza /rewnowskieo
Wodzimierz $rciszewski
;mowa !2yczenia pomieszczenia w .!dynk! Zespo! %zk8 1neretycznyc,
o <czne4 pow5 !2ytkowe4 36)J62 m2
%yneria %p5 z o5 o5 0iotr 6!tek
Wykonanie akt!alizac4i kosztorys8w inwestorskic, dla pro4ektowane4 !licy
/o /ysa i !licy %te&czyka w 6!.linie
Wydzia 0rawa Kanoniczneo i
$dministrac4i Katolickieo ;ni-
wersytet! 6!.elskieo Jana
0awa FF 6!.lin
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia !.iea4<cyc, si9 o otrzymanie orze-
czenia o stopni! niepenosprawnoci
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia !.iea4<cyc, si9 o otrzymanie orze-
czenia o stopni! niepenosprawnoci
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia !.iea4<cyc, si9 o otrzymanie orze-
czenia o stopni! niepenosprawnoci
%porz<dzanie protoko8w z posiedze skad8w orzeka4<cyc, dla dzieci do
16 rok! 2ycia l!. os8. po 16 rok! 2ycia !.iea4<cyc, si9 o otrzymanie orze-
czenia o stopni! niepenosprawnoci
Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci w tym orzecze o stop-
ni! niepenosprawnoci dzieci do 16 rok! 2ycia
0ara&ia 'zymskokatolicka p5 w5
@w5 Krzy2a
0rowadzenie wietlicy soc4oterape!tyczne4 wiadcz<ce4 pomoc dzieciom z
rodzin z pro.lemami alko,olowymi
0ara&ia 'zymskokatolicka pw5
@wi9teo Krzy2a
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
3rzeorz Koczkoda4
=krelenie zasad wsp8pracy zwi<zane4 z dziaaniami promocy4nymi 3miny
6!.lin w ramac, oranizac4i koncert! 1!rope4skieo w dni! 65+#52+1+r5
;niwersytet 0rzyrodniczy w 6!-
.linie Cenryk -ic,ta
0owiatowa %tac4a %anitarno E
1pidemioloiczna w 6!.linie
0awe 0oliczkiewicz
Zoranizowanie imprezy promocy4ne4 spotkania pt5 G 3r!Rlica 4ako c,oro.a
towarzysz<ca !zale2nieniom od alko,ol! z !dziaem wadz Miasta 6!.linH w
dni! 2"5+352+1+r5
%towarzyszenie Fn2ynier8w i
7ec,nik8w Kom!nikac4i 'zecz-
pospolite4 0olskie4 =ddzia w 6!-
.linie Cenryk Kotarski
=pracowanie ekspertyzy .!dowlane4 w zakresie zodnoci wy.!dowane4
sieci kanalizac4i deszczowe4 w !l5 3ranitowe4 w 6!.linie z war!nkami decyz4i
pozwolenia na .!dow9J pro4ektem .!dowano E wykonawczym
7elekom!nikac4a 0olska %5$-
50iotr /yl!k
Wiktor @wincicki
;czniowski Kl!. %portowy
G %K$'0$H Wo4ciec, >ieci8r
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L wspinaczkaM
Wodniacki ;czniowski Kl!.
%portowy %0 3+ 7ade!sz 6itwin
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L sporty wodneM
;czniowski Kl!. %portowy
G %K$'0$H Wo4ciec, >ieci8r
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pywanieM
;czniowski Kl!. %portowy
G %K$'0$H Wo4ciec, >ieci8r
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L 0ika no2naM
Arkusz1
Strona 39
1"(6 OR 1&.0!.2010 3rzeorz %!rmacz
1"(( R( 8.02.2010 Jan!sz Kaczyski
1"() R( 22.0!.2010
1"(* OR Z 20.0!.2010 Maorzata 6aniewicz
1")+ OR Z 19.0!.2010
1")1 OR 19.0!.2010 G Aosin!sH ;mowa o praktyki zawodowe E Kamil %ad!rski
1")2 OR 19.0!.2010 G Aosin!sH ;mowa o praktyki zawodowe E0a!lina 0isarczyk
1")3 (M 12.0!.2010
1")" SA Z 21.0!.2010 1wa Azerniak
1")# SA Z 21.0!.2010 Marta %aan
1")6 SA Z 21.0!.2010
1")( SA Z 21.0!.2010 1milia Kwietniewska
1")) SA Z 21.0!.2010 -o2ena W84cik
1")* SA Z 21.0!.2010 $nieszka 0al!c, E ?ranczak
1"*+ SA Z 21.0!.2010 Madalena Makar!k
1"*1 SA Z 21.0!.2010 Madalena Za4<c
1"*2 SA Z 21.0!.2010 Zym!nt Zakocielny
1"*3 SA Z 21.0!.2010 %ylwester 7aroski
1"*" SA Z 21.0!.2010 %ylwia K9dziora
1"*# OR 23.0!.2010
1"*6 K# D 2.0!.2010
1"*( GM 7.0!.2010 Jolanta %aran
1"*) GM 1&.0!.2010
1"** $% 10.03.2010
1#++ OR 2.02.2010
1#+1 $' A 19.0!.2010
1#+2 OR A 23.03.2010 ;mowa o =ranizac49 0raktyki Zawodowe4 - $nna %kwarek
1#+3 ZSS Z 1!.0!.2010 Krzyszto& Mo Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
1#+" OR 19.0!.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
1#+# KP 1.03.2010 ;mowa o wsp8pracy
1#+6 KP 9.0!.2010 B!kasz -orowiecki
1#+( OR 12.0!.2010 $nna 7elic,owska-Kamiska
1#+* KP 12.0!.2010 /orota /<.ska
1#1+ R( 1&.0!.2010
1#12 S% 29.03.2010 6!.elski Kl!. Karate =ranizac4a imprez sportowo E rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
=.s!a serwisowa !rz<dze centrali wentylacy4ne4 &irmy K7% Alima zainsta-
lowanyc, w .!dynk! ;rz9d! Miasta
Wykonanie dok!mentac4i J w tym pro4ekt! .!dowlano E wykonawczeo
prze.!dowy .!dynk!J przy !l5 >ar!towicza 32aJ dla potrze. %zkoy M!zycz-
ne4 F i FF stopnia im5 7ade!sza %zeliowskieo w 6!.linie
1K= E %$>F7 /5 3'ZO-=W%KF
%p5 45
Wykonanie instalac4i klimatyzac4i &irmy /$FKF> typ! K'K FFF na F pi9trze w
.!dynk! 7ry.!na! Koronneo w 6!.linieJ przy !l5 'ynek 1Q sala nr 1+6- 2
sztW sala 1+) E 2 szt5
=pracowanie dok!mentac4i szkoleniowe4 dot5 szkolenia -lok FFF G 0romoc4a
pro4ekt! transraniczneoHJ G -!d2et pro4ekt! transraniczneoHW 0rzepro-
wadzenie szkolenia i warsztat8w z zakres! promoc4i i przyotowania .!d2e-
t! pro4ekt8w transranicznyc, dot5 wsp8pracy transraniczne4 6!.lina i
B!cka
Wiktor @wincicki
0rzeprowadzenie t!macze z 49zyka !kraiskieo i rosy4skieo na 49zyk
polski w ramac, pro4ekt! G Miasta rozwo4owe E wykorzystanie polskic, i
!kraiskic, dowiadcze w zakresie .!dowanie nowoczesneo samorz<d!H
G 7ry!m&H %p5 z o5 o5 0awa 0io-
trowskieo
Wykonanie materia8w przeznaczonyc, dla la!reat8w i !czestnik8w konk!r-
s! G -ezpieczny 0rzedszkolakHJ K ?estyn! %portowo E 0o2arniczeo oraz KF
edyc4i Mi9dzyprzedszkolneo 7!rnie4! %portowo E 0o2arniczeo oranizo-
wanyc, w ramac, 0roram! G -ezpieczny 6!.linH
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
3a.ryela 7omaszewska
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
Wprowadzanie danyc, do ewidenc4i wo4skowe4 i wypenianie ksi<2eczek
wo4skowyc, os8. zasza4<cyc, si9 do kwali&ikac4i wo4skowe4
0rowadzenie za49I wietlicowyc, w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekarskie4 >r
1 i >r 2 dla mJ 6!.lina
0rowadzenie za49I wietlicowyc, w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekarskie4 >r
1 i >r 2 dla mJ 6!.lina
Kompleksowe sprz<tanie pomieszcze w lokal! 0owiatowe4 Komis4i 6ekar-
skie4 >r 1 i >r 2
$nna Morow
;mowa o skierowanie na szkolenie Zapo.ieanie i wykrywanie przest9pstw
ospodarczyc, i kor!pc4i
$rt!r /owird
0rzyotowanie tec,niczne 2 spot8w wideo prom!4<cyc, pro4ekt G 6!.lin
2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
Wykonanie wycen nier!c,omoci wywaszczonyc,J poo2onyc, na terenie
miasta 6!.lin
G36=-M$7FNH %p5 z o5 o5Krystian
-lic,arski
=pracowanie wst9pneo pro4ekt! podzia! dziaek nr 1:3 o pow5 )J2(21,a i
nr 1:1+ o pow5 (J)*1) ,a poo2onyc, przy !l5 0olionowe4 E podzia na 116
dziaek pod .!downictwo 4ednorodzinne i droi celem wyst<pienia do Wy-
dzia! $rc,itekt!ry i -!downictwa ;M 6!.lin o wydanie postanowienie w
sprawie opinii o mo2liwoci podzia! tyc, dziaek i opracowanie dok!men-
tac4i eodezy4ne4 podzia! tyc, dziaek
Konsorc4!mQ Aentralny =rodek
Fn&ormatyki 38rnictwa %5a5 A=F3-
%=?7W$'1 %p5 z o5 o5
/ostawaJ wdro2enie i !r!c,omienie mod!8w system! zarz<dzania !rz9dem
K%$72+++i
?# Kons!ltin %p5 z o5 o5
$nieszka =dolczyk
0rzyotowanie 4ednostek samorz<d! terytorialneo do stosowania Wsp8lne4
Metody =ceny L A$?M w procesie mierzenia potenc4a! i dokona poprzez
szkolenia pracownik8w i pomoc doradcz<
031 dystry.!c4a 6!.zel %p5 z o5
o5 6!.lin $ndrze4 K!c,ciak
;mowa o przy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;--
Z16 %p5 z o5 o5 nier!c,omociQ -!dynek 2o.ka i przedszkola w mie4scowo-
ci 6!.lin ?elin
Wy2sza %zkoa 1konomii i Fnno-
wac4i w 6!.linie Marek Xmi-
rodzki
%tarosta -iora4ski /yrektor
0owiatoweo ;rz9d! 0racy E
/an!ta Bo2na
Kancelaria /oradcza %yneria
%p5 z o5 o 0iotr 6!tka
Wyna4emJ monta2 i demonta2J transportJ o.s!a tec,niczna ardero.y wraz
z wyposa2eniem oraz namiot! prod!kcy4neo zodnie z riderem tec,nicz-
nym
0rzeprowadzenie analizy rynkowe4 w zakresie spec4alistyczne4 prasy zara-
niczne4 zwi<zane4 z tematyk< inwestycy4no-ospodarcz< rynk8w 1!ropy
oraz pozyskanie in&ormac4i nt5 redaktor8w za4m!4<cyc, si9 tematyka inwe-
stycy4no -ospodarcz<
Wykonanie przez wykonawc9 na rzecz zamawia4<ceo przyotowania wy-
st9p! !pami9tnia4<ce4 poleyc, w katastro&ie pod smoleskiem realizowa-
ne4 na 0lac! Bokietka w 6!.linie w dniac, 1"-1) kwietnia 2+1+r5
1dac, 0rzedsi9.iorstwo Can-
dlowo ;s!owe %p5 z o5 o
FF etap .!dowy .oiska przy !licy 6wowskie4 :W5 =rlika '!ckemana w 6!.li-
nie
Arkusz1
Strona !0
1#13 S% 29.03.2010 6!.elski Kl!. Karate =ranizac4a imprez sportowo rekreacy4nyc, w osiedlac, mieszkaniowyc,
1#1" (K A 1!.0!.2010 $neks do !mowy >r 1++12#3)# z dnia 2651+52++6r5
1#1# OR 9.0!.2010
1#16 OR 9.0!.2010 'ealizac4a lokalne4 imprezy pro&ilaktyczne4 prom!4<ce4 zdrowy try. 2ycia
1#1( ZSS 9.0!.2010
1#1) ZSS 9.0!.2010
1#1* ZSS 9.0!.2010
1#2+ ZSS 9.0!.2010
1#21 ZSS 9.0!.2010
1#22 ZSS 9.0!.2010 Kl!. %portowy Maraton
1#23 ZSS 9.0!.2010 Kl!. %portowy Maraton
1#2" ZSS 2&.03.2010
1#2# ZSS 9.0!.2010
1#26 GK 28.0!.2010 Krzyszto& Wrona
1#2( DM 12.0!.2010 ;rsz!la Kominek $kt!alizac4a .azy ewidenc4i r!nt8w w zakresie !2ytk8w r!ntowyc,
1#2) DM 27.0!.2010 $ndrze4 /emcz!k
1#2* K# 21.0!.2010 1mis4a i reklama dRwi9kowa na antenie radia 1ska 6!.lin
1#3+ O 19.0!.2010
1#31 OR 28.0!.2010 GAosin!sH ;mowa o praktyki zawodowe $nna Jarosz
1#32 OR 1!.0!.2010 $rt!r -artoszewicz
1#33 $' 20.0!.2010 7ade!sz Winiewski
1#3" $' 15.03.2010 0rzemysaw W84cik -!dowa !licy 6ipowe4
1#3# $' 15.03.2010 Celena %!ska
1#36 ZSS 9.0!.2010
1#3( ZSS 9.0!.2010
1#3) ZSS 9.0!.2010
1#3* ZSS 9.0!.2010
1#"+ ZSS 12.0!.2010
1#"1 ZSS 12.0!.2010
1#"2 OR 10.03.2010
1#"3 GM 28.0!.2010 %p8ka %tyks
1#"" GM 20.0!.2010 Kazimiera Azerska
1#"# GM 20.0!.2010 Waldemar 3reszta
1#"6 GM 19.0!.2010 -o!mia W84cik
1#"( GM 15.0!.2010 3enowe&a %tac,!ra
1#") GM 2&.0!.2010 7omasz W9rzyn
1#"* GM 2&.0!.2010 Mieczysaw ?lis
-ank 0olska Kasa =pieki %5$5
Marta K!lesza
?!ndac4a Wza4emneo Wsparcia
G K6;AZH z siedzi.< w 6!.linie
1wa 7eresa %zelia
0rowadzenie rodowiskowyc, dziaa na rzecz dzieci i modzie2y mieszka-
4<cyc, w o.szarac, szcze8lneo ryzyka
?!ndac4a Wza4emneo Wsparcia
G K6;AZH z siedzi.< w 6!.linie-
1wa 7eresa %zelia
%towarzyszenie Aentr!m Wolon-
tariat! z siedzi.a w 6!.linie Ja-
cek Wn!k
0rowadzenie rodowiskowyc, dziaa na rzecz dzieci i modzie2y mieszka-
4<cyc, w o.szarac, szcze8lneo ryzyka
%towarzyszenie 7rzeRwoci 'o-
dzina Z.iniew K!zioa
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowia os8. !zale2nionyc, od
alko,ol! -etap FFF5
%towarzyszenie 7rzeRwoci 'o-
dzina
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowia os8. !zale2nionyc, od
alko,ol! -etap FK5
%towarzyszenie 7rzeRwoci 'o-
dzina Z.iniew K!zioa
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowia os8. !zale2nionyc, od
alko,ol! -etap F5
%towarzyszenie ;czniowskie
Kl!. %portowy Maraton
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no
E ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no
E ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w
$ape Katolickie %towarzyszenie
0omocy =so.om 0otrze.!4<cym
0rowadzenie dziaa na rzecz do2ywiania dzieci !czestnicz<cyc, w pozalek-
cy4nyc, proramac, opiek!czo E wyc,owawczyc, z elementami in&orma-
cy4no E ed!kacy4nymi w zakresie rozwi<zywania pro.lem8w alko,olowyc,
0ara&ia 'zymskokatolicka 05 W5
>iepokalaneo 0ocz9cia >M0
'ealizac4a lokalne4 imprezy pro&ilaktyczne4 prom!4<ce4 zdrowy i trzeRwy styl
2ycia
=krelenie przyczyn zamierania niekt8ryc, drzew i krzew8w ozdo.nyc, oraz
trawnik8w na 0lac! 6itewskim w 6!.linie wiosn< 2+1+r5
=ddanie mie4sca w pasie droowym !licy A,poina dla potrze. parkowania
na prawac, wy<cznoci
7ime %5 $5 Krzyszto& A,!dowol-
ski
Mie4skie 0rzedsi9.iorstwo Ziele-
ni %p z o5 o Mari!sz 0iat
'atowanie l!.elskic, kasztanowc8w przed inwaz4< szrot8wka kasztanow-
cowiaczka
0rzeprowadzenie szkolenia nt5 G 0omoc 0!.licznaH dla pracownik8w ;rz9d!
Miasta 6!.lin w dni! 1"5+"52+1+r5
-!dowa sieci wodoci<owe4 i kanalizac4i sanitarne4 w !licy /<.r8wka w 6!-
.linie wraz z przy<czami w ranicac, pasa drooweo
-!dowa sieci wodoci<owe4 na odc5 p5 w 3 do p5 w 11 w !l5 %morawiskieo
Mickiewicza A,odzki w 6!.linie wraz z przy<czami w ranicac, pas8w dro-
owyc,
%towarzyszenie %top Mic,a
>iewiadomy
'ealizac4a proram! interwency4no E motywacy4neo dla os8. z pro.lemami
alko,olowymi
%towrzyszenie %top
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo proces zdrowia os8. !zale2nionyc, od
alko,ol!
%towarzyszenie Kl!. %portowy
;nia
0rowadzenie za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no - ed!kacy4nym
dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe oddziaywanie
oso.y dorose L pika r9czna modzie2y przy 3imnaz4!m nr 16 w 6!.linieM
%towarzyszenie Kl!. %portowy
;nia
0rowadzenie za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no ed!kacy4nym do-
stosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe oddziaywanie oso-
.y dorose L pika r9czna dla modzie2y przy %zkole 0odstawowe4 >r ( w 6!-
.linieM
%towarzyszenie Kl!. $.stynenta
G'adoIH
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla czonk8w rodzin z pro.lemem alko-
,olowym
Katolickie %towarzyszenie 0o-
mocy =so.om 0otrze.!4<cym
$ape z siedzi.< w 6!.linie
'ealizac4a proram! soc4oterape!tyczneo dla dzieci z rodzin z pro.lemem
alko,olowym
Miasto B!ckJ Miasto 6w8wJ Mia-
sto Fwano E ?rankiwskJ Miasto
/niepropietrowskJ Miasto %!myJ
Miasto 7arnopolJ Miasto '8wneJ
Miasto B!ask
;mowa partnerska przy realizac4i pro4ekt! pt5 G Miasta rozwo4owe E wyko-
rzystanie polskic, i !kraiskic, dowiadcze w zakresie .!dowanie nowo-
czesneo samorz<d!H
;mowa na4m! powierzc,ni 1m2 ciany wewn9trzne4 .!dynk! z przeznacze-
niem na reklam9
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 >akow-
skic,J o powierzc,ni okoo 616m2J z przeznaczeniem na or8d przydomowy
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 'oztoczeJ o
powierzc,ni 1+m2J z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 0arczew-
skie4J o powierzc,ni okoo #+++ m2 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
i !prawy
Arkusz1
Strona !1
1##+ GM 2&.0!.2010 $dam -ano
1##1 GM 23.0!.2010 $nna Kosior
1##2 GM 20.0!.2010
1##3 GM 21.0!.2010 Maria 0opek
1##" GM A 2!.0!.2010 $neks do !mowy na4m! z dnia 235+)51***r5
1### GM 27.0!.2010 0iotr 6ipa
1##6 GM 27.0!.2010
1##( GM 12.0!.2010 $ndrze4 J9cze $neks do !mowy dzier2awy z dnia 2#5+#52++* r5
1##) GM 27.0!.2010 Witold 6ampka
1##* GM 15.0!.2010 Katarzyna -artnik
1#6+ GM A 8.0!.2010 $neks do !mowy dzier2awy nr "6*+:3M:2++* z dnia 1"51252++* r5
1#61 ZSS 9.0!.2010
1#62 ZSS 9.0!.2010
1#63 GM 15.0!.2010 Frena Bo.oda
1#6" GM 12.0!.2010 Marianna =lszewska
1#6# GM 13.0!.2010 $leksander Mic,na
1#66 GM 13.0!.2010
1#6( GM 13.0!.2010 7ade!sz Marc,ewka
1#6) KP 21.0!.2010 Cer.apol E 6!.lin 'oman 38rny
1#6* KP 19.0!.2010
1#(+ GM 28.0!.2010 $nieszka =lszewska
1#(1 GM 29.0!.2010 Maorzata Wilczek
1#(2 GM 28.0!.2010
1#(3 P# 20.0!.2010 ;MA%
1#(" ZSS Z 1!.0!.2010 Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
1#(# OR 2&.0!.2010 ;mowa o praktyk9 zawodow< - 'osiak ?ilip
1#(6 OR 29.0!.2010
1#(( O 28.0!.2010 ;mowa o wsparcie realizac4i zadania p!.liczneo
1#() K# &.0!.2010 $ata Witkowska =pracowanie koncepc4i o.c,od8w 6++-lecia .itwy pod 3r!nwaldem
1#(* K# Z 30.03.2010
1#)+ KP &.0!.2010
1#)1 GM P 2&.0!.2010
1#)2 O 30.0!.2010 -o2ena Kiedrowska
1#)3 KP 2&.0!.2010 Mic,a Krawczyk
1#)" GD 19.0!.2010
1#)# O' A 29.03.2010
1#)6 KP P 7.0!.2010
;mowa na4m! powierzc,ni 1m2 ciany wewn9trzne4 .!dynk! z przeznacze-
niem na !mieszczenie ta.licy reklamowe4
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kowskie-
oJ o powierzc,ni okoo 1+)m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
$nna Markiel
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
-ankomat 2":1!ronet %p5 z o5 o
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Konstanty-
n8wJ o powierzc,ni okoo 1+m2J z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
1l2.ieta 7ryczyska
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kow-
skieoJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy $l5 %p8dziel-
czoci 0racy o powierzc,ni okoo 1#"2m2 z przeznaczeniem na prowadze-
nie dziaalnoci ospodarcze4
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 6wowskie4J o
powierzc,ni 1+m2 z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
6!.elska ?!ndac4a =dnowy Za-
.ytk8w
Kl!. Motorowo- X!2lowy
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywania oso.y dorose L 2!2el dla 4!nior8w starszyc,M
Kl!. Motorowo - X!2lowy 6!.lin
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L 2!2el dla 4!nior8w modszyc,M
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omociJ poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
Fwona 0ot9pska
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 0laeo i
6akiewiczaJ o powierzc,ni 6+2) m2 z przeznaczeniem pod parkin strze2o-
ny
;mowa wsp8pracy w ramac, oranizac4i koncert! 1!rope4skieo 2+1+ w
dni! +65+#52+1+r5
Mie4ska Korporac4a Kom!nika-
cy4na %p5 z o5 o5 z siedzi.< w 6!-
.linie
Wyna4emJ monta2 i demonta2J transport! i o.s!i tec,niczne4 .arierek
oc,ronnyc, na potrze.y G Koncert! 1!rope4skieoH
;mowa na4m! powierzc,ni 1m2 ciany wewn9trzne4 .!dynk! z przeznacze-
niem na reklam9
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
Madalena =piowska
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Aiepielew-
skieoJ o powierzc,ni okoo "+m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;oda5 ;MA% owiadcza 2e w dni! we4cia w 2ycie !c,way nr 3"3 z 2++)
'ady Miasta 6!.lin 4est wacicielem dziaki nr51:(3 1:(2
Zo&ia -o2ena 0ielecka
0astwowa %zkoa Wy2sza -!-
downictwa i 3eodez4i
0olicealna %zkoa Aentr!m >a!ki
i -iznes! Xak ;mowa o praktyk9 zawodow< dla !czni8w i s!c,aczy Ani- Xak %p5 z5 o5 o
%towarzyszenie 6ia =c,rony
0rzyrody
0a!lina 0oowniak
;mowa o zlecenie zo.owi<zanie do wykonania czynnoci wsp8p^raca przy
wykonywani! pism dok5 i!m8w dot5koncert8w l!.elskic, zespo8w
?!ndac4a /ziaa 1d!kacy4nyc,
K'e-ed!kac4a $ata ?rankow-
ska
0oroz!mienie dotycz<ce wsp8pracy w zakresie oranizac4i imprezy promo-
cy4ne4
Zarz<d 7ransport! Mie4skieo w
6!.linie 6ec, 0!do
0oroz!mienie dotyczy nieodpatneo administrowania cz9ci< nier!c,omo-
ci stanowi<ce4 w miny 6!.lin przy $l5 Kranickie4 2# oznaczone4 4ako
dziaka 22:3
;mowa dotyczy powierzenia do realizac4i prowadzenia i administrowania
mie4skieo sc,roniska dla .ezdomnyc, zwierz<t 2++ ps8w i 3++ kot8w przy
!licy Metal!riczne4 #
=ranizac4a zaplecza tec,niczneo oraz wyna4em .ackline ma potrze.y
G Koncert! 1!rope4skieoH
-i!ro =.s!i 'ynk! >ier!c,o-
moci
mowa przedmiotem prac 4est wykonanie operat8w szac!nkowyc, dl !stale-
nia wartoci nier!c,omoci
$neks do !mowy nr
0=K65+(5+25+1-+6-+13:+*-++ z
dnia 2)51252+1+r5
0ara&ia 3reckokatolicka naro-
dzenia >M0 w 6!.linie
0oroz!mienie w sprawie oranizac4i imprezy promocy4ne4Q G Wielkanoc na-
dal trwa _ CaiTkyH w dni! 115+"52+1+r5
Arkusz1
Strona !2
1#)( KP P 8.0!.2010
1#)) GK 30.0!.2010 %tanisaw %owiski
1#)* GK 30.0!.2010 Mirosaw %tasiak
1#*+ DM 28.0!.2010
1#*1 ZSS 12.0!.2010
1#*2 KP 2&.0!.2010
1#*3 KP 2&.0!.2010
1#*" KP 2&.0!.2010
1#*# F 28.0!.2010
1#*6 K# 1&.03.2010
1#*( K#
1#*) 9.0!.2010
1#** 9.0!.2010
16++ OR 9.0!.2010
16+1 OR 19.0!.2010 Konrad 'z<dkowski =pracowanie ra&iczne i wykonanie skad! zeszyt! ,istoryczneo
16+2 KP A 9.0!.23010 $neks do !mowy z dnia 1+5+"52++)r5
16+3 KP A 9.0!.2010 $neks do !mowy z dnia 1+5+"52++)r5
16+" KP 2&.0!.2010 'o.ert %zk!dlarek
16+# OR 2&.0!.2010 G Aosin!sH B8dR ;mowa o praktyki zawodowe E %ylwester Maz!rek
16+6 O 27.0!.2010 =kresowe .adanie 4akoci le.y i ziemi Miasta 6!.lin
16+( P# 1&.0!.2010
16+) $' 15.0!.2010
16+* KP P 29.03.2010
161+ OR 21.0!.2010 Monika 3wiazdowska
1611 OR 2&.0!.2010 /ostarczanie materia8w .i!rowyc, w oparci! o skadane zam8wienia
1612 KP P 12.0!.2010
1613 OR A 31.03.2010 $neks do !mowy >r 21*):=':2++* z dnia +15+(52++*r5
161" RM 30.0!.2010 1wa -a4kowska
161# KP P 22.08.2010
1616 O' Z 5.05.2010 Katarzyna Kowalczyk
161( O' Z 5.05.2010
161) GD 13.0!.2010
7owarzystwo 0romoc4i 6!.elsz-
czyzny G0ro p!.lico -onoH
0oroz!mienie w sprawie oranizac4i wystawy pt5 G 'otmistrz 0ilecki E
=c,otnik do $!sc,witzH
=pracowanie dok!mentac4i pro4ektowe4 zadania pt5 G 'emont linii ka.lowe4
nn owietlenia ale4ek zlokalizowanyc, na cmentarz! kom!nalnym przy !l5
/roa M9czennik8w Ma4danka w 6!.linieH
=pracowanie dok!mentac4i pro4ektowe4 dotycz<ce4 wykonania przy<czy in-
stalac4i elektryczne4J wodoci<owe4 oraz odprowadzenia ciek8w dla nowe-
o .!dynk! str828wki z cz9ciowym przeznaczeniem na szalet mie4ski na
cmentarz! kom!nalnym przy !l5 -iae4 w 6!.linie
?!ndac4a 'ozwo4! 0olitec,niki
6!.elskie4
Wykonanie ekspertyzy stan! tec,niczneo wiad!kt8w zlokalizowanyc, w
ci<! droi kra4owe4 nr 1*J stanowi<ce4 !lic9 Kompozytor8w 0olskic, w 6!-
.linie
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4 Maorzata
%tac,arska
'ealizac4a proram! soc4oterape!tyczneo dla dzieci z rodzin z pro.lemem
alko,olowym
3F%= 35 K!4da s5 45 3rzeorz
K!4da
Wyna4em i o.s!a tec,niczna oraz monta2 i demonta2 sprz9t! zadaszone4
cz9ci sceny o wym52+mD12J#m
G-est-3ro!p /aniowicz K!l-
czyskiH s5 45 7omasz K!lczyski
Wykonanie !s!i polea4<ce4 na loistycznym zapewnieni! po.yt! oraz
oranizac4< zaplecza i sceny zespo! 7,e 'ams!s
G-est-3ro!p /aniowicz K!l-
czyskiH s5 45 7omasz K!lczyski
Wyna4em 2 Kan8w klasyQ Mercedes KianoJ KW M!ltiTan o dost9pnoci w
dniac, +#5+# i +65+# E 2" odziny na do.9 z kierowcami rozmawia4<cymi po
anielsk! zna4<cymi topora&i9 6!.lina
0olska $enc4a 'ozwo4! 0rzed-
si9.iorczoci /ari!sz %zewczyk
;mowa o do&inansowanie pro4ekt! droi do4azdowe4 do o.wodnicy Miasta
6!.lin - przed!2enie !l5 Meiewskie4 w kier5 w9za drooweo Meiew w
ci<! dr8 ekspresowyc,
Jacek $nasiewicz W84t 3miny
3!sk
0rzyznanie dotac4i w wysokoci #+ +++ z na realizac49 zadaniaQ o.s!a .i-
.lioteczna mieszkac8w 3miny 6!.lin
Mie4ska Korporac4a Kom!nika-
cy4na %p5z o5 o5
Zoranizowanie oc,rony wystawy plenerowe4 G 6a /e&ence a 6!.linH na wy-
dzielonym o.szarze 0l5 6itewskieo w 6!.linie dniac, 1*5+"52+1+ do odz5
1+Q++
;czniowski Kl!. %portowy
G7rzydziestkaH Mirosaw 0a-
rzymiesa
0rowadzenie za49I pozalekcy4nyc, z proramem in&ormacy4no - ed!kacy4-
nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe oddziaywa-
nie oso.y dorose L pywanieM
Mie4ski Kl!. %portowy G KalinaH
Macie4 Kaznowski
0rowadzenie za49I pozalekcy4nyc, z proramem in&ormacy4no - ed!kacy4-
nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe oddziaywa-
nie oso.y dorose L kraT E maaM
Mie4ski Kl!. %portowy G KalinaH
Macie4 Kaznowski
0rowadzenie za49I pozalekcy4nyc, z proramem in&ormacy4no - ed!kacy4-
nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe oddziaywa-
nie oso.y dorose L 4!doM
0olskie 'adio E 'eionalna 'oz-
onia w 6!.linie G 'adio 6!-
.linH %5$5 Krzyszto& Komorski
0olskie 'adio E 'eionalna 'oz-
onia w 6!.linie G 'adio 6!-
.linKrzyszto& Komorski
0rzyotowanie ,armonoram! oraz plan! dziaa promocy4nyc, W przepro-
wadzenie kampanii promocy4ne4 oraz zapewnienie oprawy tec,niczno E re-
klamowe4 z !dziaem anielskieo a!to.!s!
Kra4owa %tac4a A,emiczno E
'olnicza w Warszawie =kr9owa
%tac4a A,emiczno E 'olnicza w
6!.linie 0rzemysaw 7kaczyk
7eresa Janicka Jan!sz Aza4ecki
Wykonanie operat! szac!nkoweo dw8c, dziaekQ nr 1:(2 i nr 1:(3 poo2o-
nyc, w 6!.linie w po.li2! osiedla ?elin
Kom!nalne przedsi9.iorstwo ro-
.8t /roowyc, %p5 z o5 o5
Wykonanie monta2! tr84nik8w kamionkowyc, o rednicy 2++ mm na reali-
zowane4 sieci kanalizac4i sanitarne4 w !l5 %zerokie w 6!.linie
?!ndac4a /eo et 0atriae im5 Mie-
czysawa $5 Kr<pca =0
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracy przy oranizac4i konk!rs! ed!kacy4ne-
o pt5 G 0ro&esor $l.ert Kr<piec E kapanJ &ilozo&J pedaoJ patriota E nie-
str!dzony w walce o zac,owanie polskie4 k!lt!ry ,!manistyczne4H
/ostawa i zainstalowanie &a.rycznie nowe4J otowe4 do pracy kopiarki cy-
&rowe4 $3J 1 szt5J wyposa2one4 w &!nkc4e dr!kowaniaJ oraz koloroweo ska-
nowania w sieci oraz serwis kopiarki przez okres 36 miesi9cy l!. 1 )++ +++
kopii:wydr!k8wJ w zale2nociJ co pierwsze nast<pi
-i!ro 0l!s 65$5 Koptyra %p5 45
Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie
$leksander %zpec,t
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracy w cel! promoc4i Miasta w ramac, dzia-
a promocy4nyc, FF 6!.lin Jazz ?estiTal w dniac, 23 E 2#5+"52+1+r5
0olska Wytw8rnia 0apier8w War-
tociowyc, %5$ Warszaw $lek-
sandra 3rynkiewicz
Wyoszenie re&erat! okolicznocioweo podczas !roczyste4 ses4i 'ady
Miasta 6!.lin w dni! 3 ma4a 2+1+r5
6ena Kolarska E -o.iska W
3mina 6!.linW Wo4ew8dztwo 6!-
.elskie
0oroz!mienie w sprawie oranizac4i prezentac4i 6!.lina i 6!.elszczyzny w
0arlamencie 1!rope4skim w -r!kseli w dniac, 22 E 26 5+252+1+r5
0rzyotowanie i przeprowadzenie trenin! pracy dla os8. niepenospraw-
nyc, zatr!dnionyc, w ramac, pro4ekt! G %prawni w pracy w ;rz9dzie Mia-
sta 6!.linH wsp8&inansowaneo ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
Marzena %otwinska E Kanar
0rzyotowanie i przeprowadzenie trenin! pracy dla os8. niepenospraw-
nyc, zatr!dnionyc, w ramac, pro4ekt! G %prawni w pracy w ;rz9dzie Mia-
sta 6!.linH wsp8&inansowaneo ze rodk8w ;nii 1!rope4skie4
0rzedsi9.iorstwo 3eodezy4no E
Kartora&iczne G 13i-H %p5 z o5
o5 /ari!sz Zieliski
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! 1++ dziaek poo2onyc, na
terenie m5 6!.lin pod pro4ektowane o.iekty liniowe
Arkusz1
Strona !3
161* GD 13.0!.2010
162+ KP
1621
1622 KP D &.05.2010
1623 K# D 15.0!.2010
162" K# D 15.0!.2010 3rzeorz Ka.asa
162# K# D 15.0!.2010 0awe -9dowski
1626 K# D 15.0!.2010 Jan Kondrak
162( K# D 15.0!.2010 Macie4 Kalinowski
162) K# D 15.0!.2010 Wo4ciec, -ernatowicz
162* K# D 15.0!.2010 Marcin %!szek
163+ K# D 15.0!.2010
1631 K# D 15.0!.2010 %e.astian >apieraa
1632 K# D 15.0!.2010 -artosz B!czkiewicz
1633 K# 9.0!.2010
163" GM 30.0!.2010 Krystyna Koziara
163# GM 30.0!.2010
1636 GM 27.0!.2010 $leksandra =paliska
163( GM 29.0!.2010
163) GM 29.0!.2010 'yszard 0iskorek
163* OR A 30.0!.2010 $neks do !mowy nr 12():=':2+1+ z dnia 2(5+"52+1+r5
16"+ ZSS 20.0!.2010
16"1 OR Z 30.0!.2010 7omasz K!lczyski
16"2 GM 12.0!.2010
16"3 GM 7.0!.2010 0iotr Xak
16"" DM A 28.0!.2010 $neks do !mowy nr 326:/M:2++* z dnia *51+52+1+r5
16"# O' 5.05.2010
16"6 OR 10.05.2010 Aezary K!.acki
16"( OR 7.05.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4 E $nieszka Kwana
16") OR 29.0!.2010
16"* KP P 1.03.2010
16#+ KP A 10.05.2010
16#1 (M 30.0!.2010
=kr9owe 0rzedsi9.iorstwo
3eodezy4no E Kartora&iczne %p5
z o5 o5 %tanisaw Mar!la
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! 1++ dziaek poo2onyc, na
terenie m5 6!.lin pod pro4ektowane o.iekty liniowe
$nieszka Wikira Jerzy Wikira
Wykonanie !s!i realizac4i dRwi9k! wraz z o.s!< tec,niczn< na potrze.y
realizac4i transmis4i telewizy4ne4 z !roczystoci porze.owyc, o&iar katastro-
&y pod %moleskiem oranizowane4 w dniac, 1( E 1)5+"52+1+r5 na terenie
0lac! Zamkoweo w 6!.linie
G $;/F= %O%71M sp5 z o5 o5H Je-
rzy Wikira
Wyna4em aparat!ry naania4<ce4J wraz z transportem na potrze.y realizac4i
transmis4i telewizy4ne4 z !roczystoci porze.owyc, o&iar katastro&y pod
%moleskiem oranizowane4 w dniac, 1(51)5+"52+1+ r5 na terenie 0lac!
Zamkoweo w 6!.linie
O!riy 0etroTsky
Wykonanie a!torskieo koncert! zespo! G %5K5$5O5HJ podczas imprezy
promocy4ne4 G Koncert 1!rope4skiH oranizowane4 w dni! +65+#52+1+r5
$ndrze4 %!c,ora.
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem 7eksasy w dni! 25+#52+1+
r5 na 0lac! Zamkowym w 6!.linie w ramac, cykl! koncert8w G6!.lin 2+16 E
1!rope4ska %tolica K!lt!ry - KandydatH
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem -re-
mennJ trwa4<ceo ok5 "# min5 w dni! +25+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w
6!.linie
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem 6ondyn w dni!
25+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w ramac, cykl! koncert8w G6!.lin 2+16 E
1!rope4ska %tolica K!lt!ry- KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem ?ederac4a w dni!
15+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w ramac, cykl! koncert8w G6!.lin 2+16 E
1!rope4ska %tolica K!lt!ry- KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem Komis,e 0ilze w dni!
35+#52+1+r5 W 7eatrze im5 C5 A,5 $ndersena w ramac, cykl! koncert8w G6!-
.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry- KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem 0l! and 0lay w dni!
+25+#52+1+ r5 w ramac, cykl! koncert8w G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica
K!lt!ry E KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem %!s,kin -and w dni!
35+#52+1+r5 w ramac, cykl! koncert8w G6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica
K!lt!ry- KandydatH
%awomir Ksi92niak
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem >aczynia w dni!
25+#52+1+r5 w ramac, cykl! koncert8w G6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica
K!lt!ry- KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem >a 7ak w dni! 25+#52+1+r5
W 7eatrze im C5 A,5 $ndersena w 6!.linie w ramac, cykl! koncert8w G6!-
.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry- KandydatH
Wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem /woot,o w dni!
+35+#52+1+ r5 w dni! 7eatrze im5 C5 A,5 $ndersena w 6!.linie w ramac, cykl!
koncert8w G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH5
6idia 7a.orowska
Wyna4em aparat!ry naania4<ce4 wraz z o.s!< podczas imprezy G 6!.lin
2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH w dniac, +2 i +35+#52+1+r5
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linieJ o powierzc,ni okoo 1+)
m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
7ade!sz -!.icz
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Wierz.owe4J o po-
wierzc,ni okoo 63#m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 0ro.ostwoJ o po-
wierzc,ni okoo 1+m2J z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
$rt!r %ozoni!k
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Kr8lowe4 Jadwii J o
powierzc,ni okoo 1+m2J z przeznaczeniem pod kiosk ,andlowy
/zier2awa nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy $l5 ;nii 6!.elskie4J o
powierzc,ni 636m2J z przeznaczeniem na parkin do o.s!i pawilon! ,an-
dloweo
Wo4ew8dzki =rodek Medycyny
0racy Aentr!m 0ro&ilaktyczno E
6ecznicze
Mie4ski Kl!. %portowy K$6F>$ E
6;-6F> Macie4 Kaznowski
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Wykonywanie nast9p!4<cyc, czynnoci w ramac, podpro4ekt! G Kadry no-
woczesne4 1!ropy5 0odniesienie kwali&ikac4i zawodowyc, pracownik8w sa-
morz<dowyc, Miasta 6!.linHQ $dministrowanie portal! internetoweo J za-
rz<dzanie plat&orm< e E learninow<J .ie2<ce zamieszczanie materia8w
szkoleniowyc,J realizac4a kampanii promocy4ne4 pro4ekt!J o.s!a in&orma-
tyczna pro4ekt!
Maria /!ciak
Wykonanie 1#+ operat8w szac!nkowyc, nier!c,omoci 3miny 6!.lin poo-
2onyc, na terenie Miasta 6!.lin
Wykonanie 2+ operat8w szac!nkowyc, nier!c,omoci 3miny 6!.lin poo-
2onyc, na terenie Miasta 6!.lin w zwi<zk! z przeksztaceniem prawa !2yt-
kowania wieczysteo w prawo wasnoci
/esiners $ndrze4 Ja!raJ Xane-
ta Ja!ra %p5 Jawna
0astwowy ?!nd!sz 'e,a.ilita-
c4i =s8. >iepenosprawnyc,
$leksander 0iec,nik
/o&inansowanie ze rodk8w ?!nd!sz! orodka in&ormac4i dla os8. niepe-
nosprawnyc,J dziaa4<ceo w ramac, Mod!! $ proram! pnQ G =rodki Fn-
&ormac4i dla =s8. >iepenosprawnyc, 2++)H5
=d.i8r i transport odpad8w stayc,J wielkoa.arytowyc, z maazyn! ;rz9-
d! Miasta 6!.lin przy !l5 0opie!szki 3
Wydzia 0rawa i $dministrac4i
;MA% $dam 7arac,a
-/% E 0iotr -r!sJ /ari!sz /r<cz-
kowski %p5 45
%!kcesywne dostarczanie artyk!8w ,iienicznyc,J w oparci! o odr9.ne
zam8wienie ilociowe i asortymentowe
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e E Motor /ari!sz Misi!rek
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracy w cel! promoc4i Miasta podczas kl!-
.owyc, Mistrzostw @wiata w pice no2ne4 we ?ranc4i w 0lomelin
%towarzyszenie 0ikarskie >a-
dzie4e E Motor /ari!sz Misi!rek
'e4onowe Wodne =c,otnicze
0ootowie 'at!nkowe w 6!.linie
Zapewnienie .ezpieczestwa w wodzie os8. korzysta4<cyc, z akwen! Za-
lew! Zem.orzyckieo
Arkusz1
Strona !!
16#2 S% 30.0!.2010
16#3 S% 30.0!.2010
16#" DM A 31.12.2010 %tanisaw Kr8l $neks do !mowy na ro.oty .!dowlane nr 23:/M:2+1+ z dnia 3151252++*r5
16## KP 2&.0!.2010
16#6 KP 18.03.2010
16#( KP D 5.05.2010 'a&a Mic,aowski
16#) KP P 19.0!.2010
16#* ZSS 13.0!.2010
166+ ZSS 13.0!.2010
1661 ZSS 12.0!.2010 6eszek Fwaniak
1662 ZSS 20.0!.2010
1663 ZSS 13.0!.2010
166" ZSS 13.0!.2010
166# ZSS 13.0!.2010
1666 ZSS 13.0!.2010
166( ZSS 13.0!.2010
166) ZSS 13.0!.2010
166* ZSS 13.0!.2010
16(+ ZSS 13.0!.2010
16(1 ZSS 13.0!.2010
16(2 ZSS 13.0!.2010
16(3 ZSS 12.0!.2010
16(" ZSS 13.0!.2010
16(# ZSS 13.0!.2010
16(6 ZSS 13.0!.2010
16(( ZSS 13.0!.2010
16() ZSS 12.0!.2010
16(* OR 5.05.2010 Krzyszto& Mirosaw Wykonanie !s!iQ mycie samoc,od8w s!2.owyc,
16)+ OR 20.0!.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
16)1 OR 27.0!.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo
16)2 OR 2&.0!.2010 'adosaw Aa.an /ostarczenie niszczarek do dok!ment8w
16)3 OR A 2&.0!.2010 K=60='71' %5$5 $neks do !mowy nr 1(":=':2+1+ z dnia (5+152+1+r5
Kl!. %portowy G 0$A=H 6!.lin
$ndrze4 %tac,!ra
Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 'ealizac4a proces! szkolenio-
weo i indywid!alny cykl przyotowa Karoliny Mic,alcz!k do Mistrzostw
1!ropy
Kl!. %portowy G 0$A=H $n-
drze4 %tac,!ra
Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E 'ealizac4a proces! szkolenio-
weo i indywid!alny cykl przyotowa B!kasza MaIca do !dzia! w zawo-
dac, kra4owyc,
?otios 7zokas
Kompleksowa o.s!aJ monta2J demonta2 aparat!ry owietleniowe4 zodnie
z war!nkami tec,nicznymi
%7'=1' M1/F$ %p5 z o5 o5 UU
%p8ka Komandytowa $dam
7kaczyk
Wykonanie reporta2! &otora&iczneo z koncert! e!rope4skieo w dni!
65+#52+1+r5
%towarzyszenie $F1%1A 0olska
Komitet 6okalny B!kasz %9dak
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracyJ w cel! promoc4i Miasta w ramac,
wsp8oranizac4i pro4ekt! G $cross 7,e %kyline E 0rzez Coryzont555H orani-
zowaneo w dniac, 1*5+"5 - 65+652+1+r5
Katolickie %towarzyszenie 0o-
mocy =so.om 0otrze.!4<cym
G $3$01H 0iotr /rozda
/ziaania na rzecz przeciwdziaania pro.lemom alko,olowym i przemocy w
rodzinieJ w tym prowadzenie poradnictwa indywid!alneo oraz r!p tera-
pe!tycznyc, L 0ro4ekt G /a4 so.ie prawo555HM
Katolickie %towarzyszenie 0o-
mocy =so.om 0otrze.!4<cym
$ape z siedzi.< w 6!.linie
0iotr /rozda
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla czonk8w rodzin z pro.lemem alko-
,olowym
Zwi9kszenie dost9pnoci pomocy terape!tyczne4 i re,a.ilitac4i dla os8. !za-
le2nionyc, i zaro2onyc, !zale2nieniem poprzez prowadzenie szkole dla
podstawowe4 i spec4alistyczne4 opieki zdrowotne4 w zakresie stosowania
metody wczesneo dianozowania
0ara&ia 'zymsko- Katolicka p5 w5
w5 %tanisawa -isk!pa i M9-
czennika
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Kl!. %portowy W$K1A'1W
G >= ?1$'H C!.ert /rozdowski
'ealizac4a lokalne4 imprezy pro&ilaktyczne4 prom!4<ce4 zdrowy i trzeRwy styl
2ycia
Kl!. %portowy W$K1A'1W
G >= ?1$'H C!.ert /rozdowski
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywania oso.y dorose L narciarstwo wodne i wake.oardinM
7owarzystwo 0iki %iatkowe4 w
6!.linie Jacek '!tkowski
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramem in&ormacy4no E
ed!kacy4nymJ dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika siatkowa dla dziewcz<t w wiek! 1# E 1)
latM
7owarzystwo 0iki %iatkowe4 w
6!.linie Jacek '!tkowski
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika siatkowa dla dziewcz<t w wiek! 11 E 1#
latM
7owarzystwo 0iki %iatkowe4 w
6!.linie Jacek '!tkowski
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika siatkowa dla c,opc8w w wiek! 11 E 1#
latM
%towarzyszenie G %O>1'3F$H
1l2.ieta Kr!pa
'ealizac4a lokalne4 imprezy pro&ilaktyczne4 prom!4<ce4 zdrowy i trzeRwy styl
2ycia
Koszykarski Kl!. %portowy
G >=K;MH 3rzeorz 3ospoda-
rek
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika koszykowa dla r!py 2ak8wM
Koszykarski Kl!. %portowy
G >=K;MH 3rzeorz 3ospodarek
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika koszykowa dla r!py 4!nior8wM
Koszykarski Kl!. %portowy
G >=K;MH 3rzeorz 3ospoda-
rek
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika koszykowa dla r!py 4!nior8w starszyc,M
7owarzystwo G >owa
K!RniaHFrene!sz %i!dema
0rowadzenie rodowiskowyc, dziaa na rzecz dzieci i modzie2y mieszka-
4<cyc, w o.szarac, szcze8lneo ryzyka
%towarzyszenie $kademia Wo-
lontariat! Marta 7arnowska
0rowadzenie rodowiskowyc, dziaa na rzecz dzieci i modzie2y mieszka-
4<cyc, w o.szarac, szcze8lneo ryzyka
;czniowski Kl!. %portowy
G7rzydziestkaH Mirosaw 0a-
rzymiesa
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika koszykowaM
;czniowski Kl!. %portowy
G7rzydziestkaH Mirosaw 0a-
rzymiesa
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L &itnessM
-!dowlany Kl!. %portowy w 6!-
.linie 'o.erta 3romysza
0rowadzenie pozalekcy4nyc, za49I sportowyc, z proramac, in&ormacy4no -
ed!kacy4nym dostosowanym do wiek! od.iorc8w i w<cza4<cym w swe od-
dziaywanie oso.y dorose L pika no2na w kateorii modzika starszeoM
0ara&ia 'zymsko E Katolicka p5
w5 w5 Krzy2a Marian /!ma
0rowadzenie rodowiskowyc, dziaa na rzecz dzieci i modzie2y mieszka-
4<cyc, w o.szarac, szcze8lneo ryzyka
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4 Maorzata
%tac,arska
'ealizac4a proram! soc4oterape!tyczneo dla dzieci z rodzin z pro.lemem
alko,olowym
%tarosta 0owiat! Wodawskieo
E /yrektor 0owiatoweo ;rz9d!
0racy Z.iniew Woszczyski
0owiatowy ;rz<d 0racy w A,e-
mie E 'eina 08konik
Arkusz1
Strona !5
16)" OR A 2&.0!.2010 K=60='71' %5$5 $neks do !mowy nr 1(3:=':2+1+ z dnia 265+"52+1+r5
16)# KP P 22.0!.2010 05 W5 1N=6 Jacek -!dzyski
16)6 KP P 15.0!.2010
16)( $' 20.0!.2010
16)) $' 27.0!.2010
16)* $' A 12.02.2010 'yszard %te&an Azop $neks do !mowy >r 1"*":F>:2++* z dnia (5+#52+1+r5
16*+ OR P 2&.0!.2010
16*1 P# Z 12.0!.2010
16*2 OR 0!.05.2010 ;mowa o od.ywanie sta2! przez .ezro.otneo E Katarzyna Konaszewska
16*3 KP 1&.0!.2010
16*" DM A 8.0!.2010 Zdzisaw Kozie $neks do !mowy nr ""(#: /M:2++* z dnia 1151252++*r5
16*# KP 5.05.2010
16*6 KP D 5.05.2010 Krzyszto& -adowski
16*( GK 5.05.2010 Jacek Aiepliski Wykonanie dok!mentac4i wykonawcze4 na remont 0lac! 0o ?arze
16*) GK 5.05.2010
16** (K A 22.0!.2010 -ank 0olska Kasa =pieki %5 $5 $neks do !mowy >r 1++12#3)# z dnia 2651+52++6r5
1(++ GM 15.0!.2010 Jolanta %aran
1(+1 GM 15.0!.2010 1!eni!sz =rze
1(+2 GM 1&.0!.2010
1(+3 GM 1&.0!.2010 0iotr Xak
1(+" GM 1&.0!.2010
1(+# GM A 10.05.2010 $ndrze4 %taniak $neks do !mowy dzier2awy z dnia 15+*52++*r5
1(+6 GM 10.05.2010 Cenryk 0awowski
1(+( GM 7.05.2010
1(+) GM &.05.2010
1(+* GM 7.05.2010 /ari!sz %okoowski
1(1+ GM &.05.2010 6eszek %tawski
1(11 GM &.05.2010
1(12 K# D 20.0!.2010
1(13 K# D 29.0!.2010
1(1" K# D 15.0!.2010 Marcin %krzypek
1(1# K# D 15.0!.2010 0iotr A!owski
1(16 K# 20.0!.2010 ;s!i zlecone 7=F 7=F
1(1( K# Z 15.0!.2010 3rzeorz Kowal
1(1) K# D 15.0!.2010 Marek /y4ak
1(1* K# 15.0!.2010 Krzyszto& /rozd
1(2+ K# 20.0!.2010 7omasz Ma4czak
1(21 K# 20.0!.2010 Kalira& %t!dio 'eklamy Wyna4em dw8c, ekran8w wielkoci okoo 2+m2
1(22 K# 15.0!.2010
1(23 K# D 15.0!.2010
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracy zwi<zane4 z dziaaniami promocy4nymi
3miny 6!.lin w ramac, oranizac4i Koncert! 1!rope4skieo 2+1+J w dni!
+65+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w 6!.linie
=rodek Mi9dzyk!lt!rowyc, Fni-
c4atyw 7w8rczyc, G 'ozdro2aH
Mirosaw Caponi!k
0oroz!mienie w sprawie zoranizowania imprezy promocy4ne4Q FF ?estiwal!
7radyc4i i $wanardy M!zyczne4 K=/O w 6!.linie w dniac, 1# E 225+#52+1+r5
1A= E K6FM$7 s5 c5 ;s!i na
rzecz oc,rony rodowiska E
ak!styka 'o.ert =rzec,owski
$naliza ak!styczna dla inwestyc4i polea4<ce4 na .!dowie tor! motocrosso-
weo w Jawidz! m5 %piczyn wraz z ocen< wynik8w o.licze
GFM01N 7'$/1H %p5 z o5 o5 0a-
we %ac,a
/ostawa i monta2 wyposa2enia /om! 0omocy %poeczne4 z mieszkaniami
c,ronionymi przy !l5 =palowe4 w 6!.linie
;niwersytet Medyczny w Bodzi
7omasz Kostka
0oroz!mienie w sprawie od.ywania .ezpatnyc, praktyk zawodowyc, przez
st!dent8w Wydzia! >a!k o Zdrowi!
$leksander -o,m
%porz<dzenie ekspertyzy na temat zodnoci pro4ektowanyc, zamierze in-
westycy4nyc, w 6!.linie przy !l5 %zeliowskieo i !l5 08nocne4 # z !stale-
niami mie4scoweo plan! zaospodarowania przestrzenneo Miasta 6!.lin
E cz9I FFF
0owiat 6!.elski W Kierownik 0o-
wiatoweo ;rz9d! 0racy w 6!-
.linie ?ilia w -yc,awie -o2ena
%zym!la
$nna >icior
Wyna4emJ monta2J demonta2J o.s!a tec,niczna dw8c, tele.im8w ledo-
wyc, o powierzc,ni 2+ i 12 m2 oraz sprz9t! satelitarneo
G %7'=1' M1/F$ %p5 z o5 o5H
%p8ka Komandytowa
Zam8wienie powierzc,ni na ta.licac, typ! G Mea E li,tHze zmiennymi l!.
staymi motywami reklamowymi oraz powierzc,ni typ! -low ;0
Wykonanie &ilm! dok!ment!4<ceo prze.ie pro4ekt! pro4ekt! G $cross 7,e
%kyline E 0rzez Coryzont555H
6!.elska ?!ndac4a =c,rony
@rodowiska >at!ralneo $n-
drze4 Kara
Wykonanie pro4ekt! tec,niczneo zaospodarowania istnie4<ceo teren!
zieleni czterec, skwer8w
Wykonanie operat8w szac!nkowyc, lokali mieszkaniowyc, stanowi<cyc,
wasnoI 3miny 6!.lin
Wykonanie operat8w szac!nkowyc, lokali mieszkaniowyc, stanowi<cyc,
wasnoI 3miny 6!.lin
Calina Karwicka
Wykonanie operat8w szac!nkowyc, lokali mieszkaniowyc, stanowi<cyc,
wasnoI 3miny 6!.lin
Wykonanie operat8w szac!nkowyc, lokali mieszkaniowyc, stanowi<cyc,
wasnoI 3miny 6!.lin
Jarosaw 6eszczyski Marek
'oszczewski W 0rzemysaw
%zczepiski
Wykonanie wycen 1+ operat8w szac!nkowyc, ara2y stanowi<cyc, wa-
snoI 3miny 6!.lin wraz z !proszczon< inwentaryzac4<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kowskie-
oJ o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
Maria -rodowskaJ J8ze& -ro-
dowski Azesawa /o.rowolska
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 WyzwoleniaJ
o powierzc,ni )*(m2J z przeznaczeniem na ziele przydomow<
Marianna A,omicz i Wadysaw
A,omicz
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 Zi8kowskie-
o o powierzc,ni okoo 1+)m2 z przeznaczeniem na ziele przydomow<
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy $l5 ;nii 6!.el-
skie4J o powierzc,ni okoo 1)*m2 z przeznaczeniem na a!to E komis
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 7atarakowe4J
o powierzc,ni okoo 212+ m2 z przeznaczeniem pod parkin strze2ony
0rzedsi9.iorstwo Candlowo E
;s!owo E 0rod!kcy4ne G 0o-
dwaleH %p5 z o5 o5 Krzyszto& K!-
rysa
;mowa dzier2awy nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy al5 ;nii 6!.el-
skie4 o pow5 okoo 3(++ m2z przeznaczeniem na o8lnodost9pny parkin
Mari!sz 3wozda
=pracowanie wynik8w ankiety internetowe4 przeprowadzone4 w zwi<zk! z
!.ieaniem si9 6!.lina o tyt! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry 2+16
%,ewac, Weiss
0rzeprowadzenie wykad! pt5 G Wielok!lt!rowy 6!.lin5 7radyc4a i szansa na
przyszoIH w ramac, 1!rope4skieo Kolei!m K!lt!ry
Wykonanie a!torskieo wyst9p! sowno E m!zyczneo wraz z =rkiestr w5
Mikoa4a w dni! 15+#52+1+r5 na 0lac! po ?arze
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo koncert! wraz z zespoem -racia w
dni! 35+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w 6!.linie
7=F 7=F %ystemy %anitarne %p5 z
o o
=.s!a tec,niczna podczas koncert8w w 7eatrze im5 C5 A,5 $ndersena w
dniac, 2 i 3 ma4a 2+1+r5
=ranizac4a i wykonanie koncert! w dni! 15+#52+1+ r5 na 0lac! po ?arze w
6!.linie
=c,rona cykl! imprez pod nazw<Q G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!-
ry E KandydatH od.ywa4<cyc, si9 w 6!.linie w dniac, 1 E 3 ma4a 2+1+r5
Wykonanie a!torskieo koncert! Marcina '82yckieo wraz z zespoem w
dni! 15+#52+1+r5 na 0lac! po ?arze w 6!.linie
7omasz Krzyszto& 38ra Kazimie-
rza Wielka
0rzyotowanie i przeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 cykl koncert8w G 6!.lin
2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
Mirosaw =rasiski
0rzyotowanie i wykonanie koncert! wraz z zespoem -ack.eat w dni!
35+#52+1+ r5 na 0lac! Zamkowym w 6!.linie
Arkusz1
Strona !&
1(2" K# 20.0!.2010 =ddanie w na4em 1#+ szt!k .arierek oc,ronnyc,
1(2# K# D 15.0!.2010
1(26 OR 11.05.2010 G Aosin!sH
1(2( ZSS 20.0!.2010
1(2) ZSS 20.0!.2010
1(2* ZSS 23.0!.2010
1(3+ ZSS 20.0!.2010
1(31 O$ A 11.05.2010
1(32 $% 29.03.2010
1(33 KP 1&.0!.2010 $nna /o.rowolska
1(3" KP D 5.05.2010 $rt!r Mat!sewicz
1(3# KP 11.05.2010
1(36 K# 20.0!.2010 Karolina Kryczka
1(3( OR 13.05.2010 /ostawa paliw do samoc,od8w s!2.owyc, ;rz9d! Miasta 6!.lin
1(3) O$ 23.0!.2010
1(3* KP A 12.0!.2010 $neks do !mowy nr 13*):K0:2+1+ z dnia *5+"52+1+r5
1("+ K# 15.0!.2010
1("1 K# 15.0!.2010
1("2 K# 15.0!.2010
1("3 K# 20.0!.2010
1("" K# 20.0!.2010 0awe %o.czak
1("# OR 13.05.2010 5
1("6 $' A 30.0!.2010 'adosaw Aioek 0oniatowski $neks do !mowy nr 3+6*: %F': A0: 2++( z dnia )51+52++(r5
1("( KP P 8.0!.2010
1(") (M 1.0!.2010
1("* GM ) 12.05.2010
1(#+ KP D 28.0!.2010 Calina %a4ewicz
1(#1 K# D 15.0!.2010 Joana 'z<d
1(#2 ZSS 20.0!.2010
1(#3 ZSS 20.0!.2010
1(#" ZSS 20.0!.2010
1(## ZSS 20.0!.2010
1(#6 ZSS 20.0!.2010
1(#( ZSS 20.0!.2010
1(#) ZSS 20.0!.2010
1(#* ZSS 20.0!.2010
-i!ro =c,rony -!siness!
Krzyszto& /rozd
'adosaw -!towicz
Wykonanie instalac4i artystyczne4 w .!dynk! ?il,armonii im5 C5 Wieniaw-
skieo w 6!.linie prom!4<ce4 G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E
KandydatH
;mowa o praktyki zawodowe Madalena A,oody
?!ndac4a 0raesterno ;rsz!la
%ta4ak
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
;czniowski Kl!. %portowy
G 0F\7>$%7K$H 'oman %awo-
mir Kotarski
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
%towarzyszenie G %K$;7H 1l2-
.ieta >owak
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
?!ndac4a %zcz9liwe /zieci-
stwo
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Wo4ew8dztwo 6!.elskie E /yrek-
tor 6!.elskie4 $enc4i Wspiera-
nia 0rzedsi9.iorczoci w 6!.li-
nie 'enata %iwiec
$neks do !mowy nr +"5+)5 - ;/$- '06;5 +25+"5+2 E +6-+1+:+) o do&inanso-
wanie 0ro4ekt! G 6!.elski =.szar Metropolitalny E 0rzy4azny FnwestoromH
?!t!ro 1Dito %p5 z o5 o5 'o.ert
%tec
@wiadczenie !s!i transmis4i danyc, w relac4i !l5 Wieniawska 1" - !l5 Jana
0awa FF okolice przystank! os5 38rki
Wyna4emJ monta2 i demonta2J transport i o.s!a tec,niczna .arierek
oc,ronnyc, na potrze.y realizac4i transmis4i z !roczystoci porze.owyc,
o&iar katastro&y pod %moleskiem w dniac, 1( E 1)5+"52+1+r5
$!torski koncert w wykonani! zespo! G 3ap` OearH podczas Koncert! 1!-
rope4skieo oranizowaneo w dni! 65+#52+1+r5
Wy2sza %zkoa 0rzedsi9.iorczo-
ci i $dministrac4i w 6!.linie
1dyta 7r!szkowska
=krelenie zasad wsp8pracy zwi<zane4 z dziaaniami promocy4nymi w ra-
mac, oranizac4i 0lanety 6!.lin 2+1+J w dni! 2*J3+ ma4< oraz 12 czerwca
2+1+ w 6!.linie
Monta2 materia! oraz przyotowanie Tideo do p!.likac4i na stronie interne-
towe4 www5l!.lin52+165e!
0olski Koncern >a&towy ='61>
%5 $5 %eri!sz K!c,arz
$neta Koda
0ozyskanie 1+ &irm zaranicznyc, zainteresowanyc, nawi<zaniem wsp8-
pracy z lokalnymi przedsi9.iorstwami l!. !lokowaniem zaraniczneo kapi-
ta! na terenie 6!.elskieo =.szar! Metropolitalneo
?otis %o!nd ?otios 7zokas
Mirosaw Maksymi!kW Jarosaw
Jaworski
Wyna4em konstr!kc4i sceny wie2 pod naonienieJ sceniczneo sprz9t!
owietlenioweo oraz zadaszonyc, i osoni9tyc, stack8w w dniac, 2 E
35+#52+1+r5
Mirosaw Maksymi!kW Jarosaw
Jaworski
Wyna4em areat8w pr<dotw8rczyc, dla potrze. imprezy oranizowane4 w
dniac, 2 E 35+#52+1+r5
Mirosaw Maksymi!kW Jarosaw
Jaworski
Wyna4em areat! pr<dotw8rczeo dla potrze. imprezy oranizowane4 w
dni! 15+#52+1+r5
Krzyszto& %zalak
=.s!a tec,niczna imprezy plenerowe4 G 6;-6F> 2+16 E 1!rope4ska %tolica
K!lt!ry E kandydatH
'ealizac4a transmis4i na 2ywo na ekranac, tele.im8w cykl! koncert8w G 6!-
.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
=c,otnicza %tra2 0o2arna 3!-
skZenon B!kasik
$rc,idiecez4a 6!.elska Ks5 0a-
we -artoszewski
0oroz!mienie dotycz<ce wsp8pracy w zakresie oranizac4i imprezy promo-
cy4ne4Q KF Mistrzostwa 0olski Ksi92y w ,alowe4 0ice >o2ne4 z !dziaem
wadz Miasta 6!.lin
Wsp8lnota Mieszkaniowa 6!cyna
6itwinek
;dost9pnienie enerii elektryczne4 na potrze.y zasilania kamery monitorin-
! wizy4neo miasta 6!.lin oraz !rz<dzenia ,ot E spot zlokalizowanyc, przy
!l5 'ynek 1"
7omasz /enysi!k
'oszczenie &inansowe z tyt!! na.ycia przez /!2nika !dzia! wynosz<ceo
1:2+ cz9ci nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy !l5 %kodowskie4 6
;s!a t!maczenia konsek!tywneo z 49zyka rosy4skieo na polski i 49zyka
polskieo na rosy4ski podczas spotkania $m.asadora 'ep!.liki -iaor!si z
wadzami miasta 6!.lin w dni! 2)5+"5 w odzinac, 1153+ E 1"52+
0rzyotowanie internetowe4 .azy dok!ment8w niez.9dnyc, w przyotowa-
niac, 6!.lina do !dzia! w konk!rsie o tyt! G 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ryH
2+16H5
;czniowski Kl!. %portowy
G 7rzydziestkaH przy %p 3+ w 6!-
.linie Mirosaw 0arzymies
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Katolickie %towarzyszenie 0o-
mocy =so.om 0otrze.!4<cym
$ape z siedzi.< w 6!.linie
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Fnstyt!t $kc4i Katolickie4 $rc,i-
diecez4i 6!.elskie4 przy 0ara&ii p5
w5 w5 $ntonieo 0adewskieo
w 6!.linie Maorzata %tac,ar-
ska
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Koszykarski Kl!. %portowy
G >=K;MH 3rzeorz 3ospoda-
rek
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
7owarzystwo 0iki %iatkowe4 w
6!.linie Jacek '!tkowski
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
A,arytatywne %towarzyszenie
>iesienia 0omocy A,orym G Mi-
sericordiaH
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Mie4skie 7owarzystwo 0ywackie
G 6!.liniankaH 0iotr -!4ak
-!dowlany Kl!. %portowy 'o-
.ert 3romysz
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Arkusz1
Strona !7
1(6+ ZSS 20.0!.2010
1(61 ZSS 20.0!.2010
1(62 ZSS 20.0!.2010
1(63 ZSS 20.0!.2010
1(6" ZSS 7.05.2010
1(6# K# Z 10.05.2010
1(66 K# Z 10.05.2010
1(6( ZSS Z 2&.03.2010
1(6) KP 30.0!.2010
1(6* KP 2&.0!.2010
1((+ O$ Z 23.0!.2010 Katarzyna 0rostak
1((1 OR 13.05.2010 ;mowa o oranizac49 praktyki zawodowe4 E Marcin Kr9licki
1((2 $' 1&.0!.2010
1((3 $' P 12.05.2010
1((" $' 19.0!.2010
1((# OR 10.05.2010 Mirosaw %otys
1((6 (MKZ 17.05.2010
1((( (MKZ 17.05.2010
1(() (MKZ 17.05.2010
1((* (MKZ 17.05.2010
1()+ (MKZ 17.05.2010
1()1 (MKZ 17.05.2010
1()2 (MKZ 17.05.2010
1()3 (MKZ 17.05.2010
1()" (RM 7.05.2010
1()# (RM 7.05.2010
1()6 (RM D 1!.05.2010 7eresa 3!zowska
1()( (RM D 7.05.2010 Katarzyna ?ilipiak
1()) (RM D 7.05.2010 Katarzyna $leksandra
1()* K# D 15.0!.2010 B!kasz -orkowski
1(*+ K# 15.0!.2010
1(*1 K# 29.0!.2010 ;mowa licency4na E 4ednorazowa na p!.liczne wykonanie !twor8w
1(*2 K# D 15.0!.2010 $nna /<.rowska E Miaza
1(*3 GM 29.0!.2010
;czniowski Kl!. sportowy
G /w84ka Gwona 3a4owiak
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
;czniowski Kl!. %portowy
G %K$'0$H 3 Wo4ciec, >ieci8r
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
%towarzyszenie /zieci i Modzie-
2y G con amoreH $nieszka 38r-
ka
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Zwi<zek Carcerstwa 'zeczypo-
spolite4 Zarz<d =kr9! 6!.el-
skieoMonika Ko.!s
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
?!ndac4a Fnteracy4na >a 7ata-
rac,
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
Monika 3orol
0rzyotowanie i o.s!a spotkaJ wizytJ wydarze i !roczystoci oranizo-
wanyc, przez Wydzia K!lt!ryJ w tym w szcze8lnoci przedsi9wzi9I reali-
zowanyc, w ramac, o.c,od8w 'ok! Cenryka Wieniawskieo
0a!lina 0oowniak
0rzyotowanie list8w rat!lacy4nyc, i dyplom8w dla tw8rc8w i animator8w
k!lt!ryJ tekst8w do katalo8w i &older8w imprez k!lt!ralnyc, oraz innyc,
tekst8w okolicznociowyc,
0awe -odio
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G /ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH
Jarosaw Jaworski Mirosaw
Maksymi!k
Wyna4em dw8c, areat8w pr<dotw8rczyc, wraz z o.s!< i transportem
zodnie z zapotrze.owaniem
0iotr >iedRwiedz
Wyst9p artystyczny zespo! C;'7 podczas Koncert! 1!rope4skieo od.y-
wa4<ceo si9 na 0lac! Zamkowym
=pracowanie .azy danyc, i nawi<zanie kontakt8w z inwestorami z .ran2y
maszyn rolniczyc,W 0ozyskanie in&ormac4i o strateiac, rozwo4! &irm z sek-
tora -0=
Wydzia 0rawa i $dministrac4i
;MA% 6!.lin $dam 7arac,a
K%$' s5 c5 Wo4ciec, %a.oJ
$nna %tr82ewska E %a.o
Wykonanie ratowniczyc, .ada arc,eoloicznyc, w zespole poklasztornym
ss5 Wizytek przy !l5 0eowiak8w 12 w 6!.linie
6!.elskie 0rzedsi9.iorstwo
1neretyki Aieplne4 %p5 z o5 o5
%tanisaw Kalinowski
Wykonanie przez 6!.elskie 0rzedsi9.iorstwo 1neretyki Aieplne4 %p5 z o5 o5
we wasnym zakresie i na wasny koszt ro.8t .!dowlanyc, zwi<zanyc, z
prze.!dow< siei A=
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5$ndrze4 K!c,ciak
;mowa o prze.!dow9 sieci elektroeneretycznyc, i przekazanie na ma4<tek
wy.!dowanyc, sieci
@wiadczenie peneo serwis! powarancy4neo %ystem! =.s!i 3osowa
wraz z systemami dodatkowymiJ zainstalowaneo w .!dynk! 'at!sza przy
0lac! Kr8la Wadysawa Bokietka 1
Koci8 'ektoralny pw5 w5 /!-
c,a Mieczysaw 0!zewicz
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
Maria Jacniacka $nna %kowro-
nek -o2ena M!rawska 1wa Mo-
rawska E 1!stac,iewicz
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
$rc,idiecez4a 6!.elska K!ria Me-
tropolitalna 7ade!sz 0a4!rek
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
Koci8 0ara&ialny pw5 w5 Miko-
a4a -odan Za8rski
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
Koci8 'ektoralny pw5 >iepoka-
laneo 0ocz9cia >M0 Wo4ciec,
09c,erzewski
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
Koci8 'ektoralny pw5 Wnie.o-
wzi9cia >M0 Zwyci9skie4 /a-
ri!sz Marek -ondyra
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
0ara&ia 'zymskokatolicka pw5
@w5 Jana A,rzciciela i @w5 Jana
1wanelisty $dam 6ewandow-
ski
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
Klasztor =5 =5 /ominikan8w
'o.ert 3!.isz
;mowa o dotac49 celow< na prace konserwatorskieJ resta!ratorskie i ro.oty
.!dowlane przy za.ytk! wpisanym do re4estr! za.ytk8w
$/M E media s5c5 w 6!.linie
Zapro4ektowanie i !r!c,omienie portal! internetoweo G Mo4e miasto w na-
sze4 1!ropie5 Mi9dzynarodowe spotkania modzie2owyc, rad miast partner-
skic, w 6!.linieH
/om >as!t8w E >as!towskie
0rzedsi9.iorstwo %poeczne %p5
z o5 o5 %eri!sz Kier!zel
@wiadczenie !s!i ,otelarsko E astronomiczne4 w dniac, * E 13 ma4< 2+1+
w czasie trwania pro4ekt!Q G Mo4e miasto w >asze4 1!ropie5 Mi9dzynarodowe
spotkanie modzie2owyc, rad miast partnerskic, w 6!.linieH
7!maczenie konsek!tywne z 45 polskieo na 45 !kraiski oraz z 45 !krai-
skieo na 45 polski w zwi<zk! z wy4azdem 0rzewodnicz<ceo 'ady Miasta
6!.lin 0iotra Kowalczyka
7!maczenie konsek!tywne z 45 anielskieo na 45 polski oraz z 45 polskieo
na 45 anielski podczas warsztat8w w dniac, 1+ E 115+#52+1+r5 oraz kon&e-
renc4i w dni! 125+#52+1+r5
7!maczenie konsek!tywne z 45 anielskieo na 45 polski oraz z 45 polskieo
na 45 anielski podczas warsztat8w w dniac, 1+ E 115+#52+1+r5 oraz kon&e-
renc4i w dni! 125+#52+1+r5
0rowadzenie koncert8w w dniac, 1 E 35+#52+1+r5 na 0lac! po ?arze i 0lac!
Zamkowym w 6!.linie
MaD Media $rt %p5 z o5 o5 $rt!r
Kor!la
=ranizac4a oraz nadz8r cykl! imprez G 6!.lin 2+16 E 1!rope4ska %tolica
K!lt!ry E KandydatH w dniac, 1 E 35+#52+1+r5
%towarzyszenie $!tor8w Z$iK%
3ra2yna %iedlaczek E $damcz!k
0rowadzenie koncert8w w dniac, 1 E 35+#52+1+r5 na 0lac! po ?arze i 0lac!
Zamkowym w 6!.linie
7ade!sz Aieszko J8ze& Vwika
=pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 na tle istnie4<cyc, ewidenc4i r!n-
t8w nier!c,omoci wywaszczonyc, orzeczeniami 0rezydi!m Wo4ew8dzkie4
'ady >arodowe4 w 6!.linie z dnia 1#51151*#"
Arkusz1
Strona !8
1(*" O$ &.0!.2010
1(*# $' A 1&.0!.2010 $neks do !mowy >r 1+(3:F>:2++* z dnia )5+"52++*r5
1(*6 $' &.05.2010
1(*( ZSS Z 12.05.2010 Mieczysaw %owa Wystawianie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
1(*) ZSS Z 12.05.2010 Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci
1)++ (RM D 29.0!.2010 0awe '82aski
1)+1 K# Z 7.05.2010 $nna /<.rowska
1)+2 K# Z 7.05.2010 $lic4a Kawka
1)+3 K# Z 7.05.2010 Joanna %tac,yra E 3alant
1)+" GM 2&.0!.2010
1)+# KP P 7.0!.2010
1)+6 KP 5.05.2010
1)+( ZSS 20.0!.2010
1)+) DM 10.05.2010 1wa ;r.an
1)+* ZSS Z 12.05.2010 0a!lina %iem.ida
1)1+ "SA P 12.05.2010 W sprawie zmiany poroz!mienia z dnia 265+652++)r5
1)11 O$ 23.0!.2010
1)12 R( 7.05.2010
1)13 $' 13.05.2010
1)1" KP D 5.05.2010
1)1# S% 30.0!.2010
1)16 R( 10.05.2010
1)1( R( 5.05.2010 1dward W84cik
1)1) $' 7.0!.2010 M=%7=%7$6 Warszawa %5$5
1)1* ZSS 5.05.2010
1)2+ ZSS Z 5.05.2010 'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla os8. !zale2nionyc, od alko,ol!
1)21 K# 20.0!.2010
1)22 K# 20.0!.2010
1)23 K# 20.0!.2010 'ealizac4a Aykl! Koncert8w G Wielkopostne @piewanieH
1)2" K# 23.0!.2010
-i!ro 0odr82y $F' 7=;'% A'$-
A=W %p5 z o5 o5 J8ze& Misiaszek
=ranizac4a wy4azd! l!.elskie4 mis4i ospodarcze4 do A,in wraz z !dziaem
w wiatowe4 wystawie 1Dpo 2+1+ w %zan,a4! dla # os8.
6ider Konsorc4!m E 0rzedsi9-
.iorstwo 'o.8t /roowo E Mo-
stowyc, w 6!.linie %5$5 0rze-
mysaw 0rzyc,odze
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 6!.lin Krzyszto& Klempka
;mowa o przy<czenie do sieci elektroeneretyczne4 031 /ystry.!c4a 6;--
Z16 %p5 z o5 o5 owietlenia drooweo !lic w procesie a!tomatycznym
G %pec4alna %tre&a 1konomicznaH 6!.lin
$ata Malec E 7yl!tko
=prawa artystyczna podczas !roczyste4 ses4i 'ady Miasta 6!.lin w dni!
35+#52+1+r5
%elekc4aJ edyc4aJ przyotowanie i zamieszczanie materia8w m!ltimedial-
nyc, na stronie www5l!.lin2+165e!
3romadzenie in&ormac4i dotycz<cyc, akt!alnyc, wydarze k!lt!ralnyc, od-
.ywa4<cyc, si9 na terenie 6!.linaJ ic, redaowanie oraz zamieszczanie na
stronie www5l!.lin2+165e! w dziaac,Q G =so.yHJ GFnstyt!c4eH5
3romadzenie in&ormac4i dotycz<cyc, akt!alnyc, wydarze k!lt!ralnyc, od-
.ywa4<cyc, si9 na terenie 6!.linaJ ic, redaowanie oraz zamieszczanie na
stronie www5l!.lin2+165e! w dziaac,Q G WydarzeniaHJ G$kt!alnociH5
Wo4ew8dztwo 6!.elskie E Jacek
%o.czak E Wicemarszaek Wo4e-
w8dztwa 6!.elskieo
;mowa nieodpatneo !2yczenia nier!c,omoci poo2one4 w 6!.linie przy
!l5 3rottera "
%towarzyszenie Konotac4e szt!ki
%Z7;K=> 'a&a %te&aczyk
0oroz!mienie w sprawie wsp8pracy przy oranizac4i ?estiwal! 6!.lin 1lec-
tronic%o!nd ?estiTal w dniac, 16 E 1(5+"52+1+r5
$nna >icior$
Wyna4emJ monta2J demonta2J o.s!a tec,niczna mo.ilneo tele.im! ledo-
weo o powierzc,ni 2+ m2 na potrze.y Koncert! 1!rope4skieo
Kl!. %portowy G ;niaH Mieczy-
saw 3randa
0rowadzenie o.oz8w L koloniiM z pro&es4onalnym proramem pro&ilaktycz-
nym dla dzieci i modzie2y
%porz<dzenie G 0ro4ekt! wykonawczeo w .ran2y droowe4 z elementami
.ran2y mostowe4 oraz pro4ekt! oranizac4i r!c,! dla remont! skrzy2owania
!l5 Kracowa E !l5 A,emiczna E 4ezdnie <cznicowe al5 Witosa w 6!.linieH
Wydawanie orzecze o stopni! niepenosprawnoci i stopni! niepeno-
sprawnoci dzieci do lat 16
Zakad ;.ezpiecze %poecz-
nyc,- =ddzia w 6!.linie $n-
drze4 0anasi!k
Azesaw Komasa
0ozyskanie 1+ &irm zaranicznyc, z kra48w $z4i zainteresowanyc, nawi<za-
niem wsp8pracy z lokalnymi przedsi9.iorstwami l!. !lokowaniem zara-
niczneo kapita! na terenie 6!.elskieo =.szar! Metropolitalneo
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
G 0$'1N-;/H %p5 z o5 o5 1!e-
ni!sz 0aradziski
-!dowa zespo! .oisk w ramac, proram! G Mo4e -oiska- =rlik 2+12H przy
%zkole 0odstawowe4 nr "+J !l5 '82y Wiatr8w * w 6!.linie
-i!ro 0ro4ektowe G $'A=>16H
%p5 z o5 o5 1wa 6e.iedzka E >o-
wakowska
=pracowanie wielo.ran2owe4 dok!mentac4i pro4ektowe4 .!dynk! 2o.ka i
przedszkolaJ wraz z realizac4< zaospodarowaniaJ !rz<dzenia i !z.ro4enia
teren! w dzielnicy ?elin w 6!.linie oraz sprawowanie nadzor8w a!torskic,
nad realizac4< inwestyc4i
0awe 7ypiak
0rowadzenie imprezy promocy4ne4Q Koncert! 1!rope4skieoJ oranizowane-
o w dni! 65+#52+1+r5 na 0lac! Zamkowym w 6!.linie
Kl!. 7enisa %tooweo G %O-
3>$BHMarcin 0awlak
0rowadzenie dla co na4mnie4 3+ zawodnik8w systematycznyc, za49I szkole-
niowyc, w tenisie stoowym nie mnie4 ni2 2 razy w tyodni! po 1J# odziny
oraz oranizac4a i !dzia dzieci w co na4mnie4 " zawodac, sportowyc,
Marta Mac,nowska
'emont sanitariat8w wraz z dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiotem ro-
.8tJ specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, w .!-
dynk! %zkoy 0odstawowe4 nr " w 6!.linieJ przy !l5 Ciacyntowe4 (
'emont lokali dla 'ady /zielnic przy !l5 %zwa4carskie4 i !l5 kaczecowe4 w
6!.linie
Wykonanie 0lat&ormy ze sc,odami w konstr!kc4i stalowe4 i kana8w wenty-
lacy4nyc,J oka.lowanie system! monitorin! wizy4neo wewn9trzneo i ze-
wn9trzneo
%zpital >e!ropsyc,iatryczny im5
0ro&5 M5 Kaczyskieo %amo-
dzielny 0!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 1dward 6ewcz!k
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla czonk8w rodzin os8. !zale2nio-
nyc, od alko,ol!
%zpital >e!ropsyc,iatryczny im5
0ro&5 M5 Kaczyskieo %amo-
dzielny 0!.liczny Zakad =pieki
Zdrowotne4 1dward 6ewcz!k
A,arytatywne %towarzyszenie
>iesienia 0omocy A,orym G Mi-
sericordiaH Waldemar %<decki
'ealizac4a zadania p!.liczneoQ Konk!rs poetycko E plastyczno E &otora-
&iczny G 6!.lin E dziedzictwem k!lt!ry e!rope4skie4H
%towarzyszenie 0ro M!sica $nti-
a!a %te&an M!nc,
'ealizac4a zadania p!.liczneoQ NKF ?estiwal G M!zyka i 0lastyka E 7emp!s
0asc,aleH
?!ndac4a G 'esta!rare -asili-
camH
Zesp8 0ieni i 7aca G 6!.lin
G im5 Wandy Kaniorowe4 Jan
7wardowski
;dzia Zespo! 0ieni i 7aca G 6!.linH im5 W5 Kaniorowe4 w mi9dzynarodo-
wyc, &estiwalac, w 2+1+r5
Arkusz1
Strona !9
1)2# K# 20.0!.2010 'ealizac4a za49I k!lt!ralnyc, dla dzieci i modzie2y z dzielnicy G /ziesi<taH
1)26 K# 23.0!.2010 'ealizac4a NKFF =8lnopolskieo 0rzel<d! Ce4na8w Mie4skic,
1)2( K# 5.05.2010
1)2) K# 5.05.2010
1)2* K# 20.0!.2010
1)3+ K# 20.0!.2010 'ealizac4a NK Mi9dzynarodoweo ?estiwal! Kol9d Wsc,odniosowiaskic,
1)31 K# 20.0!.2010
1)32 OR A 1.0!.2010 $nna -!liska $neks do !mowy nr 222:=':2+1+ z dnia "5+152+1+r5
1)33 $' 19.0!.2010
1)3" $' 18.02.2010 0rowadzenie zryczatowane4 konserwac4i dRwi8w
1)3# OR A 12.03.2010 Wiesaw %taszewski $neks do !mowy nr 3(#*:=':2++*r z dnia 1)5+*52++*r5
1)36 GM P 1!.05.2010 0oroz!mienie w sprawie !dzielenia penomocnictwa
1)3( GK P 1!.05.2010 Wo4ewoda 6!.elski
1)3) O$ 12.03.2010
1)3* K# D 5.05.2010 0awe 6a!&er
1)"+ K# D 5.05.2010
1)"1 K# D 5.05.2010 -artosz /<.rowski 0rzyotowanie a!torskie4 analizy dotycz<ce4 reion! l!.elskieo
1)"2 K# D 5.05.2010 ;rsz!la -ylica
1)"3 $' 20.0!.2010 $neta Mieczkowska
1)"" $' A 2.0!.2010 3ra2yna Mat!szczyk
1)"# ZSS Z 2&.03.2010
1)"6 OR 9.0!.2010 ;mowa o skierowanie pracownika na st!dia podyplomowe
1)"( GM 11.05.2010 ;rsz!la Kominek =pracowanie dok!mentac4i eodezy4ne4 podzia! dziaek
1)") R( 29.0!.2010 Jerzy %yroka
1)"* KP 10.05.2010
1)#+ 10.05.2010
1)#1 R( 5.05.2010 1dward W84cik
1)#2 DM 10.05.2010
1)#3 K# 20.0!.2010
1)#" OR 13.05.2010 'oman Wodarski
1)## GM Z &.05.2010
1)#6 $' 30.0!.2010
1)#( K# Z 5.05.2010 $ndrze4 %zyszko =ranizac4a spotkania z pisark< Maorzat< >awrock< w dni! *5+#52+1+r5
1)#) P# A 20.0!.2010 $neks do !ody z dnia 2+5+"52+1+r5
1)#* KP A 1.0!.2010 B!kasz -orkowski $neks do !mowy zlecenia z dnia 1#5+252+1+r5
1)6+
1)61 KP P 5.05.2010 Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie
%towarzyszenie 0romoc4i K!lt!ry
>a 'zecz @rodowisk 6okalnyc, i
=s8. >iepenosprawnyc,
G /ziesi<taH Marek Koodzie4czyk
=8lnopolskie %towarzyszenie
Mionik8w Ce4na8w Mie4skic,
Wadysaw %te&an 3rzy.
%towarzyszenie 7w8rc8w 6!do-
wyc,Waldemar Ma4c,er
'ealizac4a zadaniaQ Fnic4atywy k!lt!ralne wz.oaca4<ce o&ert9 6!.lina E
miasta kandyd!4<ceo do tyt5 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry 2+16 - G $kademia
%zt!ki 6!dowe4H
%towarzyszenie 7w8rc8w 6!do-
wyc, Waldemar Ma4c,er
'ealizac4a zadania p!.liczneoQ Fnic4atywy k!lt!ralne wz.oaca4<ce o&ert9
6!.lina E miasta kandyd!4<ceo do tyt5 1!rope4skie4 %tolicy k!lt!ry 2+16 -
G M!zyka 7rzec, 0okoleH - tradyc4e m!zyki instr!mentalne4 na 6!.elsz-
czyRnie
/om 0ara&ii w5 Jak!.a $postoa
;rsz!la =.ara
'ealizac4a za49I k!lt!ralnyc, E tanecznyc,J wokalnyc, i m!zycznyc, dla
dzieci i modzie2y z dzielnicy G 3!skH
?!ndac4a /ialo >arod8w 3rze-
orz %zwed
%towarzyszenie Aamerata 6!.el-
ska -ar.ara 38rska
'ealizac4a zadania p!.liczneoQ inic4atywy k!lt!ralne wz.oaca4<ce o&ert9
6!.lina E miasta kandyd!4<ceo do tyt!! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry 2+16 -
G Misteri!m 0asy4ne E 1!rope4ska 7radyc4a @piew8w Wielkieo 7yodniaH
?!ndac4a 'ozwo4! 0olitec,niki
6!.elskie4 -o!saw %zmyin
$naliza mo2liwoci wykorzystania kana! deszczoweo 2N2 m poo2oneo
wzd!2 wiad!kt! w !l5 3ryowe4 4ako kr8tkotrwaeo z.iornika retency4neo
GM=>F7=' 0=6%K$H %p5 z o5 o5
J8ze& %pos8.
Wo4ewoda 6!.elski 0ani 3eno-
we&a 7okarska
0oroz!mienie w sprawie !trzymania ro.8w i cmentarzy wo4ennyc, na tere-
nie miny
0olska $enc4a Fn&ormac4i i Fn-
westyc4i Zaranicznyc, %5$5
-o2ena Aza4a
;mowa o do&inansowanie !dzia! przedstawicieli 4ednostki samorz<d! tery-
torialneo z 0olski Wsc,odnie4 w mi9dzynarodowyc, tarac, inwestycy4-
nyc, MF0FMJ w dniac, 1# E 1*5+3523+1+J realizowaneo w ramac, 0ro4ekt!
G 0roram 0romoc4i 3ospodarcze4 0olski Wsc,odnie4H
0rzyotowanie a!torskie4 analizy dotycz<ce4 wsp8pracy 6!.lina ze Wsc,o-
demJ a w szcze8lnoci z ;krain< i -iaor!si<
3rzeorz Kondrasi!k
0rzyotowanie a!torskie4 analizy dotycz<ce4 o.ecnoci 6!.lina w dzieac,
literat!ry i szt!ki
0rzyotowanie a!torskie4 analizy dotycz<ce4 Miasta 6!.lin i 'eion! 6!.el-
skieo oraz 4eo mieszkac8w zawiera4<ce4 podstawowe in&ormac4e o mie-
cie i reionieJ syt!ac4i demora&iczne4J t!rystykiJ ed!kac4i i rodowiska na-
t!ralneo
/ostawa i monta2 wyposa2enia kryte4 pywalni z zapleczem przy szkole
0odstawowe4 nr 23J !l5 0odzamcze * w 6!.linie
=pracowanie koncepc4i proramowo E przestrzenne4 zmiany &!nkc4i parter!
w zapro4ektowanym .!dynk! mieszkalnym wielorodzinnym przy !l5 %!lisa-
wickie4 (a w 6!.linie
Wiesawa %telmaszcz!k E 7ara-
c,a
0enienie &!nkc4i eksperta w pro4ekcieQ G /ialo spoeczny w zakresie prze-
ciwdziaania przemocy w rodzinie w 6!.linieH
$nieszka 'ada4
0rze.!dowa i roz.!dowa .!dynk! %pec4alneo =rodka %zkolno E Wyc,o-
wawczeo >r 2 w 6!.linieJ przy !l5 3!skie4 #
0olskie 'adio E 'eionalna 'oz-
onia w 6!.linie Q G'adio 6!-
.linH %5$5 $ndrze4 %zwa.e
;dost9pnienie system! news8w na stron9 www5l!.lin5e! oraz 4eo .ie2<ca
akt!alizac4a
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z5
o5 o5 Krzyszto& Klempka
;mowa sprzeda2y przy<cza ka.loweo wraz z dok!mentac4< pro4ektow<
przy<cza do zasilania w eneri9 elektryczn< synalizac4i wietlne4 przy !l5
Jana 0awa FF: Wiad!kt w 6!.linie
'emont dac,! wraz z dok!mentac4< kosztorysow<J przedmiarem ro.8tJ
specy&ikac4< tec,niczn< wykonania i od.ior! ro.8t .!dowlanyc, 3imnaz4!m
nr 1# przy !l5 1lektryczne4 #1 w 6!.linie
G 0K0 0olskie 6inie Kole4owe
%p8ka $kcy4naH - Zakad 6inii
Kole4owyc, w 6!.linie Zym!nt
3rzec,!lski
=dpatne korzystanie z teren! 0K0 w zwi<zk! z .!dow< c,odnika wzd!2
4ezdni !l5 Kasprowicza w 6!.linie
Mic,a Miros
0rzyotowanie i przeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 cykl koncert8w G 6!.lin
2+16 E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E KandydatH
=prawa introliatorska akt8w ;%A w 6!.linieW naprawaJ !z!penienie !.yt-
k8wJ szycie i wymiana okadek w ksi9ac, arc,iwalnyc,
-eata %zyk!lska
%porz<dzenie operat! szac!nkoweo stanowi<ceo opini9 o wartoci nie-
r!c,omoci poo2one4 w 6!.linie 0rzy !l5 Kr!cze4 6
Marek -iyk
=pracowanie st!di!m wykonalnoci pro4ekt! .!dowy !lic %te&czyka i /o
/ysa wraz z !z.ro4eniem tec,nicznym oraz sieci wodoci<owe4 i kanalizac4i
sanitarne4 w !l5 >as!towskie4 w 6!.linie w ramac, pro4ekt! 0= '0W
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 w 6!.linie $ndrze4 /<-
.rowski
0oroz!mienie dotycz<ce wsp8pracy w zakresie oranizac4i przel<d! spek-
takli 7eatr! 0roTisori!m i Kompanii G 7eatrH oranizowaneo w dniac, 1) E
225+#52+1+r5 w 7eatrze %t!dio w Warszawie
Arkusz1
Strona 50
1)62 OR 1!.05.2010
1)63 KP P 8.0!.2010
1)6" S% 10.05.2010
1)6# 1!.05.2010
1)66 ZSS A 1!.05.2010 $neks do !mowy nr 1#2+:Z%%:2+1+ z dnia *5+"52+1+r5
1)6( K# D &.05.2010
1)6) K# 23.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 3wiazdy Azeczenii dla 6!.linaH
1)6* K# 23.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 3ala Wolontariat! 2+1+H
1)(+ K# 20.0!.2010
1)(1 K# 23.0!.2010 'ealizac4a imprezy- G FK 6!.elskie 7ari Ksi<2kiH
1)(2 K# 20.0!.2010
1)(3 K# 23.0!.2010 'ealizac4a * wystaw w 3alerii G 0od 0odo<H
1)(" K# 20.0!.2010
1)(# K# 5.05.2010 'ealizac4a premiery m!sical! G >owy 'a4 ;traconyH
1)(6 K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Wiilia pod 3wiazdamiH
1)(( K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G >oc w5 Jana w %kansenieH
1)() K# 23.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G$kademia %zt!kmistrz8wH
1)(* K# 23.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Warsztaty 3ier i Za.aw 7radycy4nyc,H
1))+ K# 20.0!.2010
1))1 K# 20.0!.2010
1))2 K# 20.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G=powieci o dzielnicac,H
1))3 K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 7ekt!rowe Warsztaty 7w8rczeH
1))" K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 7ekt!ra %enior Kl!.H
1))# K# 23.05.2010
1))6 K# 23.0!.2010
1))( K# 23.0!.2010
1))) K# 23.0!.2010
1))* K# 23.0!.2010
1)*+ K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E Wielok!lt!rowy 6!.lin 2+1+
1)*1 K# 10.05.2010
1)*2 K# 23.0!.2010 =ranizac4a akc4i G 6ato w miecieH na %awink!
1)*3 K# 21.0!.2010
1)*" K# 23.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E %ia %zt!ki
1)*# K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E ?estyn =siedlowy G FN /zie W9linaH
Ministerstwo %praw Zaranicz-
nyc,
;mowa dotac4i >r 2**:0Z:2+1+:J%7:"3 na realizac49 pro4ekt! G Miasta 'ozwo-
4owe E wykorzystanie polskic, i !kraiskic, dowiadcze w zakresie .!do-
wania nowoczesneo samorz<d!H
6!.elski Zarz<d =kr9owy 0ol-
skieo Azerwoneo Krzy2a w
6!.linie Jerzy -isk
0oroz!mienie dotycz<ce wsp8pracy przy oranizac4i imprezy promocy4ne4
wystawyQ GKaty5 0olski Azerwony Krzy2 wiadkiem !4awniania z.rodniH
Mie4ski Kl!. %portowy G %tartH
Witold Azarnecki
Wsparcie rozwo4! sport! kwali&ikowaneo E =ranizac4a NFF =twartyc, Mi-
strzostw Miasta 6!.lin w 6ekkie4 $tletyce i 3rand 0riD 0Z6$
$enc4a 'eklamowa 7wist
Krzyszto& Jaszczewski
Wykonanie i dostawa #++ szt!k ad2et8w promocy4nyc, pendriTe E 2 3- w
kolorze pomaraczowym
%towarzyszenie 7rzeRwoci
G '=/ZF>$H Z.iniew K!zioa
Marlena Cappac,
0rzyotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat prowadzenia kons!l-
tac4i spoecznyc, z !2yciem makietJ dotycz<cyc, de&iniowaniaJ za.ierania i
opracowania spoecznyc, wniosk8w dotycz<cyc, zaospodarowania prze-
strzeni
%towarzyszenie Aentr!m Wolon-
tariat! ) Jacek Wn!k
%towarzyszenie Aentr!m Wolon-
tariat! Jacek Wn!k
?!ndac4a 7eatroterapia 6!.elska
Marta 0ietr!szka E -!dzyska
Zoranizowanie ,appenin! pt5 GMalowany 0takH prom!4<ceo !dzia teatr!
os8. niepenosprawnyc, w >ocy K!lt!ry 2+1+ i 2yci! k!lt!ralnym 6!.lina
Wo4ew8dzka -i.lioteka 0!.licz-
na im5 C5 Bopaciskieo Zo&ia
Ai!r!
%towarzyszenie Mionik8w 7a-
ca przy ?ormac4i 7aneczne4
3$MZ$ 0iotr Moc,ola
'ealizac4a imprezy- NFF ?estiwal 0iosenki /zieci9ce4 i 7aca w 6!.linie
G 'ytm i MelodiaH
=kr9 6!.elski Zwi<zek 0olskic,
$rtyst8w 0lastyk8w Krzyszto&
%zymanowicz
?!ndac4a /ziaa 1d!kacy4nyc,
K'e$d!kac4a $ata ?rankow-
ska
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4- G Modzie2 dla Azec,owa5 /ziaania ed!ka-
cy4no E interacy4ne wr8d spoecznoci lokalne4 dzielnicy Azec,8wH
%towarzyszenie 7w8rczyc, =so-
.owoci /awid Modrze4ewski
%towarzyszenie 0rzy4aci8 i
%ympatyk8w =siedla G-onieH
Marzena 0iekosz E %apiec,a
%towarzyszenie 0rzy4aci8 M!-
ze!m Wsi 6!.elskie4 Marzena
-!ry
%towarzyszenie %Z7;AZ>1 'a-
&a %adownik
%towarzyszenie %Z7;AZ>1 'a-
&a %adownik
=rodek G -rama 3rodzka - 7eatr
>>H 7omasz 0ietrasiewicz
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G %zt!ka 0ami9ciQ warsztaty artystyczno E
ed!kacy4ne5 1dyc4a FFH
=rodek G -rama 3rodzka - 7eatr
>>H 7omasz 0ietrasiewicz
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 6!.elskie spotkania poetyckie- Miasto
0oez4iH
=rodek G -rama 3rodzka - 7eatr
>>H 7omasz 0ietrasiewicz
%towarzyszenie Konotac4e szt!ki
%Z7;K=> 'a&a %te&aczyk
%towarzyszenie Konotac4e szt!ki
%Z7;K=> 'a&a %te&aczyk
%towarzyszenie 6iterackie G Kre-
syH $rkadi!sz -aa4ewski
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - Wydawanie Kwartalnika 6iterackieo
G KresyH w r5 2+1+
?!ndac4a 'ozwi %krzyda 3ra-
2yna Joac,imowicz
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G =d poczt8wki do kolekc4i szt!ki E %zkol-
ny Kl!. Kolekc4oneraH
Wsc,odnia ?!ndac4a K!lt!ry
G $kcentH -o!saw Wr8.lewski
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E Wydawanie kwartalnika G $kcentH w
2+1+r5
7owarzystwo Wolne4 Wszec,nicy
0olskie4 =ddzia w 6!.linie Mie-
czysaw Marcz!k 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Aool- t!ralny seniorH
6!.elskie 7owarzystwo Zac,9ty
szt!k 0i9knyc, 0iotr Ma4ewski
7worzenie kolekc4i szt!ki wsp8czesne4 E Kontyn!ac4a 7worzenia 'eional-
ne4 Kolekc4i %zt!ki Wsp8czesne4
Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie
$leksander %zpec,t
%towarzyszenie G W %tron9 %zt!-
kiH $nna ?ornal
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E =ranizac4a koncert8w G W %tron9 %zt!kiH
L G =r8d talent8wHJ G %potkania w %tron9 szt!kiHJ G W %tron9 %zt!kiHM
%towarzyszenie %poeczno E K!l-
t!ralne G %awinekH $ndrze4 7!-
pa4
0ara&ia 'zymskokatolicka p5 w5
@wi9teo Krzy2a Marian /!ma
'ealizac4a za49I k!lt!ralnyc,Q teatralnyc, i &ilmowyc, dla dzieci i modzie2y
w dzielnicy G -ronowiceH
6!.elskie 7owarzystwo Zac,9ty
szt!k 0i9knyc, 0iotr Ma4ewski
%towarzyszenie K!lt!ralno E
=wiatowe W9lin 08nocny w
6!.linie /ari!sz -or!c,
Arkusz1
Strona 51
1)*6 K# 20.0!.2010
1)*( K# 20.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E 1(5 st!denckie Kon&rontac4e ?ilmowe
1)*) $' ) 13.05.2010
1)** $' 27.0!.2010 $M$' %p5 z o5 o5 $ndrze4 %aan
1*++ $' 12.05.2010
1**1 $' 30.0!.2010
1*+2 K# 20.0!.2010
1*+3 (M 11.05.2010 03>i3 %5 $5 Mari!sz Kal.arczyk ;mowa kompleksowa dostarczania paliwa azoweo
1*+" KP 20.0!.2010
1*+# KP Z 1.0!.2010 Marta K!czyska
1*+6 GM 30.0!.2010
1*+( ZSS Z 12.05.2010
1*+) $' A 1!.0!.2010 $neks do !mowy >r 2(31:F>:2++* z dnia 65+)52++* r5
1*+* K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E ;kraina w Aentr!m 6!.lina 2+1+
1*1+ K# 23.0!.2010
1*11 KP 2&.0!.2010
1*12 KP 1&.0!.2010 'ealizac4a kampanii reklamowe4 nr 1"):+":1+:Z$
1*13 KP 1&.0!.2010 'ealizac4a kampanii reklamowe4 nr 1"*:+":1+:Z$
1*1" ZSS Z 1!.05.2010 Jerzy A,o4nowski
1*1# GK 23.0!.2010 ;mowa !2ytkowania nier!c,omoci o powierzc,ni 121+ m2
1*16 K# D 23.03.2010 Krzyszto& Azy2ewski
1*1( *P 15.0!.2010
1*1) K# D 13.05.2010 /ari!sz Kwiatkowski
1*1* K# D 13.05.2010 B!kasz /ownar
1*2+ KP 5.05.2010 ;mowa licency4na E 4ednorazowa na p!.liczne wykonanie !twor8w
1*21 K# 10.05.2010
1*22 K# 11.05.2010
1*23 K# 11.05.2010
1*2" K# 10.05.2010 'ealizac4a 0ro4ekt! G 'y.na "H - cykl wystaw i prezentac4i szt!ki
1*2# K# 10.05.2010
1*26 KP Z 5.05.2010 Wo4ciec, Kozie
1*2( K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E ;kraiska -iesiada
6!.elskie %towarzyszenie
=wiatowo E Wyc,owawcze w
6!.linie $ata Ba!na
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - NFF =8lnopolski 0rzel<d Fnscenizac4i
?rament8w /zie Wiliama %zekspira w J9zyk! $nielskim
%towarzyszenie ?ilmowe Aine1!-
ropa 0iotr Kotowski
Monitor 0olska %p5 z o5 o5 J8ze&
%pos8.
=dszkodowanie za szkody w zakresie zniszczenia skadnik8w rolinnyc, i
.!dowlanyc,
;s!ni9cie koliz4i istnie4<ceo przy<cza wodoci<oweo z realizowan< roz-
.i8rk< .!dynk! .i!rowo- maazynoweo przy !l5 3 E o Ma4a i !l5 'adziwi-
owskie4 w 6!.linie
Konsorc4!mQ 6ider E 0rzedsi9-
.iorstwo 'o.8t /roowo E Mo-
stowyc, w 6!.linie %5$5J 0artner
E 0rzedsi9.iorstwo 'o.8t /ro-
owyc, 6!.art8w %5$5J 0artner E
Kom!nalne 0rzedsi9.iorstwo
'o.8t /roowyc, %p5 z o5 o5J
0artner E 6!.elskie 0rzedsi9-
.iorstwo 'o.8t Fn2ynierskic, %p5
z o5 o5 J 0artner E $ndrze4 Je-
dliczko
Wykonanie ro.8t !z!penia4<cyc, na inwestyc4i realizowane4 p5 n5 G -!dowa
ci<8w kom!nikacy4nyc, w %pec4alne4 %tre&ie 1konomiczne4 w 6!.linie wraz
z kanalizac4< sanitarn< i deszczow<J sieci< wodoci<ow<J owietleniem
!licznymJ koliz4ami elektrycznymiJ sta< oranizac4< r!c,! i !rz<dzeniem
zieleniH
Zesp8 0ro4ektowania i =.s!i
Fn2ynierskie4 -!downictwa /ro-
oweo G 7oMa' E /'=3H 7o-
masz 6isJ Marek =leszcz!k s5 45
=pracowanie dok!mentac4i na modernizac49 !l5 /!nikowskieo na odcink!
od !l5 Wyciowe4 do !l5 'eymonta wraz ze skrzy2owaniem z !l5 Wyciow<
w stan! istnie4<ceo i rozwi<zania doceloweoJ oraz nawi<zaniem do pro-
4ekt! dalszeo odcinka !licy /!nikowskieo ze skrzy2owaniem z !l5 'ey-
monta
%towarzyszenie 0rzy4aci8 i Wy-
c,owank8w =%M F i FF st5 im5 K5
6ipiskieo Z.iniew 7roc,i-
mi!k
'ealizac4a Koncert! wokalno E instr!mentalneo pt5 G W Krzy2! mioci na-
!ka5 $dorac4a sowno E m!zyczna krzy2a Jana 0awa FFH
G 017F7H %kad E /r!k E =prawa
Wo4ciec, 3!z i Wsp8lnicy %p8-
ka komandytowa
0rzyotowanieJ wykonanie oraz dostawa materia8w dr!kowanyc, na po-
trze.y promoc4i AarnaTal! %zt!k E Mistrz8w
0enienie &!nkc4i asystenta merytoryczneo ds5 proram! artystyczneo
wydarzenia G AarnaTal %zt!k E Mistrz8wH
0rzedsi9.iorstwo ;s!owe 0=-
6M$'7 Marta 0olak
=czyszczenie z zanieczyszcze pytek piaskowca na deptak! na 0lac! Bo-
kietkaJ na wysokoci 'at!sza oraz cz9ci sc,od8w
=rodek 6eczenia ;zale2nie
%amodzielny 0!.liczny Zakad
=pieki Zdrowotne4 0awe ?i4a-
kowski
'ealizac4a proram! wspiera4<ceo dla os8. dowiadcza4<cyc, przemocy w
rodzinie
6inetel %p5 z o5 o5 Krzyszto& %o-
koowski
?!ndac4a K!lt!ry /!c,owe4 0o-
ranicza %te&an -atr!c,
%towarzyszenie $rtyst8w -liski
Wsc,8d 0awe 0assini
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G We mleH warsztaty i spektakl m!ltime-
dialny na podstawie .a4ek %ierie4a Kozowa
$rteence %p5 Z o5 o5
=pracowanie pro4ekt! oraz wykonanie i wdro2enie %erwis! przez $rteence
dla kampanii promocy4ne4 pro4ekt! G 6!.lin %zt!k E Mistrz8w E nowy pro-
d!kt k!lt!rowy i t!rystyczny oraz promoc4a wydarze artystycznyc,H
%troer Media %p5 z o5 o5J %p5 ko-
mandytowa $dam 7kaczyk
%troer Media %p5 z o5 o5J %p5 ko-
mandytowa $dam 7kaczyk
/ostawa i monta2 wyposa2enia /om! 0omocy %poeczne4 w 6!.linie przy
!l5 $metystowe4 22
%kar. 0astwa E 'eionalny Za-
rz<d 3ospodarki Wodne4 w War-
szawie
0rzyotowanie i przeprowadzenie a!torskieo wykad! pn5 G %zt!kmistrz
Wsc,od!5 'ozpoznawanie 6!.lina 4ako 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ryH
%poeczny Komitet -!dowy sieci
kanalizac4i sanitarne4 w !licy
0i<tkowskieo w 6!.linie 1l2-
.ieta Wendeker
-!dowa sieci kanalizac4i sanitarne4 wraz z oda9zieniami w ranicac, pasa
drooweo !licy 0i<tkowskieo w 6!.linie
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo koncert! towarzysz<ceo pro4ekc4i
&ilm! niemeo pt5 G 6a &ille de lU ea!H w dni! 1*5+#52+1+ r5
7!maczenie z 45 anielskieo na 45 polski napis8w do &ilm! niemeo pt5 G 6a
&ille de lUea!Hpodczas 4eo pro4ekc4i
%towarzyszenie $rtyst8w Z$iK%
3ra2yna %iedlaczek - $damcz!k
%towarzyszenie 0rzy4aci8 7aca
$lic4a Kowalczyk
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E Koncert 'oczny %poeczneo =niska -a-
letoweo w 6!.linie
7owarzystwo M!zyczne im5 Cen-
ryka Wieniawskieo 7eresa
Ksi9ska E ?aler
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E %a.at Mater E koncert w 3++ rocznic9
!rodzin 35 -5 0erolesieoJ powi9cony pami9ci =4ca @wi9teo Jana 0awa
FF
7owarzystwo M!zyczne im5 Cen-
ryka Wieniawskieo 7eresa
Ksi9ska E ?aler
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E FK Mi9dzynarodowy Konk!rs M!zyczny
dla >iewidomyc, im5 F5 J5 0aderewskieo w 6!.linie
6!.elskie 7owarzystwo Zac,9ty
szt!k 0i9knyc, 0iotr Ma4ewski
6!.elskie 7owarzystwo Mioni-
k8w Ksi<2ki Jan 3!r.a
=ranizac4a lokalne4 wystawy E NK -iennale Wsp8czesneo 1ksli.ris! 6!-
.elskieo
=.s!a tec,niczna imprezy promocy4ne4 pn5 G Koncert 1!rope4skiHJ orani-
zowane4 w dni! +65+#52+1+ r5
7owarzystwo ;kraiskie 3rze-
orz K!prianowicz
Arkusz1
Strona 52
1*2) K# 10.05.2010 'ealizac4a Koncert! 3aloweo z =kaz4i @wi9ta 11 6istopada G KiTa 0oloniaH
1*2* K# 10.05.2010
1*3+ K# 10.05.2010
1*31 K# 23.0!.2010
1*32 K# 10.05.2010 'ealizac4a - FK =8lnopolskieo ?estiwal! 7eatr8w >iewielkic,
1*33 K# 5.05.2010
1*3" K# 5.05.2010
1*3# K# 5.05.2010
1*36 K# 20.0!.2010
1*3( O$ 1.0!.2010 0rzyotowanie .az danyc, oraz przeprowadzenie .ada ankietowyc,
1*3) K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E 6etnia %zkoa 'zeR.y 6!dowe4
1*3* K# 10.05.2010
1*"+ K# 23.0!.2010
1*"1 K# 5.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 3odyH5 ?estiwal w J!rcie
1*"2 K# 5.05.2010
1*"3 K# 10.05.2010
1*"" K# 10.05.2010 =ranizac4a akc4i G 6ato w miecieH
1*"# K# 23.0!.2010 Wydanie 'ocznika 6!.elskieo 7owarzystwa 3enealoiczneoJ tom FF
1*"6 K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G6H
1*"( K# 10.05.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G6H
1*") K# 23.0!.2010
1*"* K# 23.0!.2010
1*#+ K# 20.0!.2010 'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G $kademia Como ?a.erH
1*#1 K# 23.0!.2010
1*#2 K# 5.05.2010
1*#3 K# 5.05.2010 Wydanie dw!miesi9cznika G 6!.lin5 K!lt!ra i spoeczestwoH
1*#" K# 5.05.2010
1*## KP A 23.0!.2010 $rt!r 0anek
1*#6 KP 30.0!.2010 Marek 6ecki =.s!a dystry.!c4i materia8w reklamowyc, dla miasta 6!.lin w 2+1+ r5
1*#( KP Z 5.05.2010 ?eliks ?alk
1*#) K# D &.05.2010 $dam My4ak
1*#* $' 5.05.2010 $ndrze4 %oc,a
1*6+ $' 1!.05.2010
1*61 KP P 13.05.2010 %towarzyszenie $rtystyczne 3'
1*62 K# D 5.05.2010 'o.ert Za4<c
1*63 K# 21.0!.2010 'ealizac4a - G-r!no"eTer56!.lin na ?estiwal! %c,!lzowskimH5
1*6" K# 10.05.2010 ?!ndac4a Willa 0olonia Jan %9k
1*6# K# 10.05.2010
%towarzyszenie 0ro M!sica $nti-
a!a %te&an M!nc,
%towarzyszenie 0romoc4i K!lt!ry
>a 'zecz @rodowisk 6okalnyc, i
=s8. >iepenosprawnyc,
G /ziesi<taH Marek Koodzie4czyk
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Candera&tH- 1!rope4ska impreza '9ko-
dzielnicza i $rtystyczna5 Aykl imprez ed!kacy4no E artystycznyc,5 0lener
'9kodzielniczy5
%towarzyszenie 0romoc4i K!lt!ry
>a 'zecz @rodowisk 6okalnyc, i
=s8. >iepenosprawnyc,
G /ziesi<taH Marek Koodzie4czyk
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 E Za49cia k!lt!ralne w akc4i G 6ato w mie-
cie 2+1+H
%towarzyszenie Como ?a.er
$leksandra 3!liska
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 wz.oaca4<ce4 o&ert9 6!.lina - G Witamy w
6!.linieH
Wo4ew8dzki =rodek K!lt!ry $r-
t!r %9poc,
?il,armonia im5 C5 Wieniawskie-
o Jan %9k
'ealizac4a inic4atywy E ?estiwal %potka K!lt!r A$01' 6;-6F>1>%F% G Wi-
rydarz dawne4 1!ropyH
?il,armonia im5 C5 Wieniawskie-
o Jan %9k
'ealizac4a inic4atywy E ?estiwal %potka K!lt!r A$01' 6;-6F>1>%F%
G Koncerty 0rezydenckieH
Wo4ew8dzki =rodek K!lt!ry $r-
t!r %9poc,
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Azwarta ZmianaH - opowiadania Jacka
3!za
%towarzyszenie 0omocy 'epa-
triantom oraz Azonkom ic, 'o-
dzin 1leonora '82aska E Kok-
szar
'ealizac4a inic4atywy - G =.c,ody 1+- lecia dziaalnoci %towarzyszenia 0o-
mocy 'epatriantom oraz Azonkom ic, 'odzin '10$7'F$H
0olskie Aentr!m Marketinowe
%p5 z o5 o5 Jan Za9cki
?!ndac4a K!lt!ra 1nter 0iotr
Zieni!k
?!ndac4a K!lt!ra 1nter 0iotr
Zieni!k
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Mieszkacy wielok!lt!roweo 6!.lina E
dawnie4 i dziH - cykl s!c,owisk dok!mentalnyc, i reporta2y radiowyc,
przedstawia4<cyc, .oactwo r82norodnoci k!lt!rowe4 i wyznaniowe4
mieszkac8w 6!.lina
?!ndac4a K!lt!ra 1nter 0iotr
Zieni!k
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Wolontari!sz 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!-
ry E 6!.lin 2+16H
7owarzystwo dla >at!ry i Azo-
wieka Krzyszto& 3orczyca
7owarzystwo dla >at!ry i Azo-
wieka Krzyszto& 3orczyca
'ealizac4a inic4atywy E %cena Fn Ar!do 2+1+ E Moment =.rotowy : Moment
=.erkowy
7owarzystwo >owa K!Rnia Fre-
ne!sz %i!dem =ranizac4a za49I k!lt!ralnyc, w dzielnicy G 0onikwodaH
7owarzystwo >owa K!Rnia Fre-
ne!sz %i!dem
6!.elskie 7owarzystwo 3ene-
aloiczne /ominik %z!lc
?!ndac4a 7rans K!lt!ra 'a&a
Koziski
?!ndac4a 7rans K!lt!ra 'a&a
Koziski
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4
E Warsztaty literackie dla mo-
dzie2y pisz<ce4 pn5 G Mi9dzy po-
koleniamiH
%towarzyszenie Como ?a.er
$leksandra 3!liska
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G ?estiwal ?ilmowy Xydowskie Motywy 5
1dyc4a 6!.elskaH
%towarzyszenie Como ?a.er
$leksandra 3!liska
%towarzyszenie Como ?a.er
$leksandra 3!liska
'ealizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G 6!.elskie Aentr!m %potka E =twarta
0rzestrze 2+16H
%towarzyszenie 0isarzy 0olskic,
=ddzia w 6!.linie -ernard >o-
wak
=ranizac4a FF =8lnopolskieo Konk!rs! 6iterackieo im5 -olesawa 0r!sa
E NNNFF edyc4a
%towarzyszenie 0isarzy 0olskic,
=ddzia w 6!.linie -ernard >o-
wak
%towarzyszenie 0isarzy 0olskic,
=ddzia w 6!.linie -ernard >o-
wak
'ealizac4a E N Mi9dzynarodowa %es4a Cistoryczno E literacka G >asi %<sie-
dziQ ;kraina i -iaor!H
$neks do !mowy nr ((#:K0:Z:2+1+ r5 z dn5 +15+252+1+ r5
=cena wniosk8w konk!rsowyc, w konk!rsie na prod!kc49 &ilm! zwi<zane-
o z 6!.linem
0rzyotowanie a!torskieo pro4ekt! oraz 3 stat!etekJ dla 6a!reata >arody
Miasta 6!.lin
-!dowa sieci wodoci<owe4 i kanalizac4i sanitarne4 w !l5 %ienne4 w 6!.linie
wraz z oda9zieniami do poses4i >' 21
031 /ystry.!c4a 6;-Z16 %p5 z
o5 o5 Klempka Krzyszto&
0rzy<czenie do sieci 031 owietlenia drooweo w mie4scowoci 6!.lin E
!l5 0oziomkowa
=ranizac4a i wykonanie koncert! zespo! 3ospel 'ain
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo pro4ekt! ikonora&ik do aplikac4i
Miasta 6!.lin do tyt!! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry 2+165
%towarzyszenie ?estiwal -r!no-
na %c,!lza
'ealizac4a - G KF ?estiwal! K!lt!ry 'odzime4 E AonTiTi!m 6!.linensisH
0ara&ia 'zymsko- Katolicka pw5
@w5 Jak!.a $postoa
'ealizac4a - G 3!seckie Jak!.ki5 'ekonstr!kc4e postaw mieszkac8w 6!-
.elszczyzny w do.ie wyzwa NN wiek!H
Arkusz1
Strona 53
1*66 K# 5.05.2010 Fdalia %myczyska
1*6( K# 5.05.2010 Karol 3rzywaczewski
1*6) K# 5.05.2010 Maorzata 'y.icka
1*6* OR A 30.0!.2010 Calina Jemielniak $neks do !mowy nr 1+:** z dnia 31 r!dnia 1**) r5
1*(+ $' A 10.05.2010 $neta Mieczkowska
1*(1 $' 11.05.2010
1*(2 KP 1&.0!.2010
1*(3 OR A 10.03.2010 $ndrze4 '!sin $neks do !mowy nr "1(":=':2++*
1*(" K# 10.05.2010 'ealizac4a E 7!rnie4! 'ycerskieo G = 6iI ze %re.rneo /rzewaH
1*(# K# 20.0!.2010
1*(6 $' A 1!.05.2010 $neks >' 1 do !mowy >r #"):F>:2+1+ z dnia 1#5+252+1+ r5
1*(( K# 20.0!.2010 =ranizac4a inic4atywy k!lt!ralne4 - G Xy4 ?antastycznieH
1*() K# 20.0!.2010 =ranizac4a G FF 6!.elskic, %potka z KomiksemH w dni! +15+252+1+ r5
1*(* K# 5.05.2010
1*)+ K# 10.05.2010
1*)1 K# 10.05.2010
1*)2 K# 10.05.2010 Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie =ranizac4a E FF Fnternational Maat ?estiwal
1*)3 K# 10.05.2010 Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie 'ealizac4a pro4ekt! E Fnteraktywny 0lac Za.aw- Warsztaty K!lt!ry
1*)" K# 10.05.2010 Aentr!m K!lt!ry w 6!.linie 'ealizac4a zadania wz.oaca4<ceo o&ert9 6!.lina E 6!.elskie ,istorie
1*)# K# 10.05.2010 =ranizac4a E NKF Mi9dzynarodowy ?estiwal =ranowy 6!.lin E Az!.y 2+1+
1*)6 O$ 8.0!.2010
1*)( O$ A 23.0!.2010 $neks nr 1 do !mowy nr 1)11:=F:2+1+ z dnia +15+652+1+ r5
1*)) $' A 1!.05.2010 $neks nr 1 do !mowy >r 16)(:F>:2+1+ z dnia 2+5+"52+1+ r5
1*)* $' A 31.03.2010 $neks nr # do !mowy >r 3"1(:%F':A0:2++( z dnia 2351+52++( r5
1**+ R( 1!.05.2010
1**1 K# 10.05.2010 Wydawanie 0isma ?olkoweo G 3adki z A,atkiH 2+1+ r5
1**2 K# D 5.05.2010 Z.iniew %o.cz!k
1**3 K# 10.05.2010
1**" KP P 12.05.2010
1**# KP Z 1!.0!.2010 Krzyszto& Jerzy 3orczyca
1**6 KP 5.05.2010
1**( KP 1!.05.2010
1**) KP Z 15.05.2010 Jan B!kasz 3aek
1*** P 1&.0!.2010
2+++ KP D &.05.2010 $nieszka 0opek - -anac, Wykonanie a!torskic, pro4ekt8w ra&icznyc, materia8w reklamowyc,5
2++1 K# 5.05.2010 realizac4a zadania E %cena $/ C=A5
2++2 K# 5.05.2010 'ealizac4a zadania E Klasycy 6!.elskie4 ?otora&ii5
2++3 K# 10.05.2010
2++" K# 5.05.2010 =ranizac4a NN Konk!rs! na /e.i!t 6iteracki5
2++# K# 23.0!.2010 'ealizac4a Konk!rs! 0lastyczneo G 6!.lin w malarstwieH5
2++6 K# 5.05.2010 Wydanie tom! prozy G Wyro.y d!c,owe 2++1 E 2++(H5
0rzyotowanie i wykonanie a!torskieo pro4ekt! layo!t! i opracowanie ma-
kiety aplikac4i Miasta 6!.lin do tyt!! 1!rope4skie4 stolicy K!lt!ry 2+165
0rzyotowanie i wykonanie a!torskic, !kad8w typora&icznyc, oraz skadJ
amanie i przyotowanie do dr!k! aplikac4i Miasta 6!.lin do tyt!! 1!rope4-
skie4 %tolicy K!lt!ry 2+16
0rzyotowanie i wykonanie a!torskic, il!strac4i do aplikac4i Miasta 6!.lin
do tyt!! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry 2+165
/ostawa i monta2 wyposa2enia kryte4 pywalni z zapleczem przy %zkole
0odstawowe4 nr 23 w 6!.linie
;s!i 0ro4ektoweJ Wykonaw-
stwo -!dowlaneJ Canna Marcz!k
z siedzi.< w 6!.linie
=pracowanie pro4ekt! .!dowlano- wykonawczeo sieci kanalizac4i sanitar-
ne4 w !l5 Kleopatry i !l Wo4ciec,owskie4 do ranic miasta wraz z przy<cze-
niami
Jarosaw JaworskiW Mirosaw
Maksymi!k
Wyna4em wie2y o wysokoci 6 m do podwieszenia i zadaszenia system! na-
onienioweo oraz areat! pr<dotw8rczeo
%towarzyszenie A,or<iew 'y-
cerstwa Ziemi 6!.elskie4
7elewiz4a 0olska %5$5 =ddzia 7e-
renowy w 6!.linie
0rod!kc4a i emis4a reporta2! realizowaneo podczas koncert8w 6!.lin 2+16
E 1!rope4ska %tolica K!lt!ry E Kandydat5
0rzedsi9.iorstwo Wielo.ran2owe
%$>F71N %p5 z o5 o5
6!.elskie %towarzyszenie ?anta-
styki G Aytadela %yri!szaH
6!.elskie %towarzyszenie ?anta-
styki G Aytadela %yri!szaH
6!.elskie %towarzyszenie ?anta-
styki G Aytadela %yri!szaH
=ranizac4a NF =8lnopolskieo Konwent! Mionik8w ?antastyki G ?alkon
2+1+H
%towarzyszenie na rzecz %ceny
0lastyczne4 Katolickieo ;niwer-
sytet! 6!.elskieo
=ranizac4a cykl! wystaw czasowyc, w 3alerii %zt!ki %ceny 0lastyczne4
K;6
%towarzyszenie na rzecz %ceny
0lastyczne4 Katolickieo ;niwer-
sytet! 6!.elskieo
'ealizac4a premieroweo spektakl! 6eszka M<dzika pod ro.oczym tyt!em G
0rze4cieH
0ara&ia 'zymskokatolicka pw5
@w5 'odziny
3bJ 3r!ner b Ja,r 0olska %p5 z
o5 o5 ] Ao5 %p8ka Komandytowa %tae p!.likowanie reklam w czasopimie Kaleidoscope
Azesaw Komasa
1A= E K6FM$7 s5 c5 ;s!i na
rzecz oc,rony rodowiska E
ak!styka
-i!ro 0ro4ekt8w -!downictwa
Kom!nalneo %p5 z o5 o5
1!eni!sz J8ze&cz!k
'emont .oiska sportoweo wielo&!nkcy4neo przy 3imnaz4!m nr 1* w 6!-
.linie oraz prze.!dowa i odtworzenie m!r! oporoweo i remont dw8c, .o-
isk przy FK 6=5
%towarzyszenie $rtyst8w '!c,!
?olkoweo
Wsp8praca w przyotowani! a!torskieo pro4ekt! ra&iczneo aplikac4i
Miasta 6!.lin do tyt!! 1!rope4skie4 %tolicy K!lt!ry5
A,or<iew 6!.elska Zwi<zk!
Carcerstwa 0olskieo C!&iec 6!-
.linJ
'ealizac4a inic4atywy - G -etle4emskie @wiato 0oko4! E modzi wiatem dla
miastaH5
%towarzyszenie ?estiwal -r!no-
na %c,!lza
0oroz!mienie ws5 pod49cia wsp8pracy w cel! wsp8lneo zoranizowania
imprezy promocy4ne4 miny 6!.lin podczasQ FK Mi9dzynarodoweo ?estiwa-
l! -r!nona %c,!lza w /ro,o.ycz!5
0rzeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 ?estiwal %zt!k- Mistrz8w z wykorzysta-
niem !mie49tnoci szcz!dlarskic, w dniac, 1J2J3 i 6 ma4a 2+1+ r5
Aiszewski 0!.lic 'elations %p5 z
o5 o5
@wiadczenie !s! p!.lic relations na potrze.y Aarnawal! %zt!k E Mi-
strz8w5
0olskie %towarzyszenie 0edao-
8w i $nimator8w K6$>Z$
;stalenie war!nk8w wsp8pracy przy realizac4i kon&erenc4i G =d inspirac4i
do &ascynac4i E psyc,oloiczne i pedaoiczne wymiary szt!ki
cyrkowe4H5
0rzyotowanie materia8w m!ltimedialnyc,J scenari!sza prowadzenia
!licznyc, warsztat8w k!larskic, podczas AarnaTal! %zt!k- Mistrz8w5
Aentralny =rodek Fn&ormatyki
38rnictwa %p8ka akcy4na
Zoda na przetwarzanie danyc, oso.owyc, zawartyc, w z.iorze da-
nyc, oso.owyc, o nazwie Wymiar i ksi9owoI podatkowa podatk! od
posiadania psa5
%towarzyszenie 'ozwo4! K!lt!ry
$kademickie4
%towarzyszenie 'ozwo4! K!lt!ry
$kademickie4
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 w 6!.linie $ndrze4 /<-
.rowski
'ealizac4a zadania E KF %t!dencki =8lnopolski &estiwal 7eatralny G Konte-
stac4eH5
%towarzyszenie 0isarzy 0olskic,
=ddzia w 6!.linie -ernard >o-
wak
7owarzystwo 0rzy4aci8 %zt!k
0i9knyc,
%towarzyszenie 0isarzy 0olskic,
=ddzia w 6!.linie
Arkusz1
Strona 5!
2++( K# 12.05.2010 'ealizac4a zadania - G 0odr82 k! pieniH5
2++) K# 12.05.2010 'ealizac4a zadania - G %top_ 3aleriaH5
2++* K# 12.05.2010
2+1+ K# 10.05.2010 'ealizac4a zadania - G A,atka -l!es ?estiwalH 5
2+11 K# D 1!.05.2010 $nna Witkowska
2+12 $% 1.0!.2010
2+13 $% 5.05.2010
2+1" OR 9.0!.2010 -ernadeta Krzyszto&ik
2+1# KP 5.05.2010 Mirosaw =lsz8wka
2+16 KP D 10.05.2010 0iotr @liwowski
2+1( KP 15.05.2010 7K> %5$5 ;mowa o emis49 materia8w reklamowyc,5
2+1) KP 15.05.2010
2+1* KP 15.05.2010 -artomie4 @ci.or
2+2+ K# 20.0!.2010 1dwin Wadysaw -endyk
=rodek Mi9dzyk!lt!rowyc, Fni-
c4atyw 7w8rczyc, G 'oz-
dro2aH
=rodek Mi9dzyk!lt!rowyc, Fni-
c4atyw 7w8rczyc, G 'oz-
dro2aH
0awe Kieszko
0rzeprowadzenie akc4i prom!4<ce4 Aarnawal %zt!k- Mistrz8w z wykorzysta-
niem !mie49tnoci szcz!dlarskic, w dniac, 1J2J3 i 6 ma4a 2+1+ r5
;niwersytet Marii A!rie E %ko-
dowskie4 w 6!.linie $ndrze4 /<-
.rowski
>aranie i opracowanie stenoram! tematycznyc, spotka kons!ltacy4nyc,
dla o.szar! 0odzamcze5
A=F3 E %o&tware %p5 z o5 o5 Ka-
towice
;trzymanie system! mAontact dla ;rz9d! Miasta 6!.linJ o.e4m!4<ce prze-
kazanie karty %FM 3%M oraz sprawowanie pracy nad systemem5
Mirosaw Ca4kowski
Wykonanie strony internetowe4 kon&erenc4i G %ieci szerokopasmoweH na po-
trze.y promoc4i pro4ekt! G Mie4ska szerokopasmowa sieI szkieletowaH5
%kierowanie na st!dia zaoczne z zakres! Zarz<dzanie Zaso.ami 6!dzkimi
na W%0i$5
0rzeprowadzenie dziaa promocy4nyc, na rzecz 3miny 6!.lin w ra-
mac, wydawnictwa G Cer.ertH edyc4a spec4alna E al.!m z pyt< A/:/K/ z
Koncertem pt5 GCer.ertH5
Wykonanie dw8c, 2# min!towyc, a!dyc4i dotycz<cyc, FF ?estiwal! 7radyc4i
i $wanardy K=/O oraz miasta 6!.lin5
Konrad 'z<dowski
0rzyotowanie pro4ekt8w ra&icznyc, dr!k8w oraz nonik8w promocy4nyc,
na potrze.y pro4ekt!Q G 6!.lin %zt!k E Mistrz8wQ nowy prod!kt k!lt!rowy i
t!rystyczny oraz promoc4a wydarze artystycznyc,H5
0rzyotowanie materia8w do emis4i na potrze.y telewizy4ne4 kampanii pro-
mocy4ne4W %tworzenie kreac4i &las,owyc, na potrze.y internetowe4 kampanii
promocy4ne45
0rzeprowadzenie a!torskieo wykad! pt5 G WolnoI sowa w interne-
cieH5