You are on page 1of 245

Rejestr umw

Data zawarcia umowy od 2010-01-01 do 2010-12-31


Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1 2010-05-20 2/DM/10 2010-05-18
PRZEDSIBIORSTWO INNOWACJI
TECHNICZNYCH OPTRONIK
0,00
wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurocigu
kablowego wzdu Al. Racawickich na odcinku do ul.
Legionowej do Ronda Honorowych Krwiodawcw w
Lublinie
2 2010-05-20 1/DM/10 2010-05-18
PRZEDSIBIORSTWO TECHNICZNO -
USUGOWE ELEKTRA
0,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
owietlenia drogowego fragmentu ul. Szpinalskiego w
Lublinie
3 2010-05-20 3/DM/10 2010-05-18 PROZEL - LUBLIN 0,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
owietlenia drogowego ciagu pieszego w rejonie budynku
ul. Dziewanny 1 w Lublinie
4 2010-05-21 1/ZSS/10 2010-05-20
POMORSKA AGENCJA IMPREZ
ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR
JANUSIEWICZ
10 000,00
zakup 200 sztuk biletw dla osb uzaleznionych i
wspuzaleznionych, mieszkacw miasta Lublina
korzystajacych z pomocy Poradnii Terapii Uzaleznie
dofinansowanych z budetu Miasta Lublin w ramach
realizacji zada Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziaania Narkomanii na imprez
NIEPA 2010 poaczon z akcj profilaktyczno-
informacyjn na temat uzaleznie.
5 2010-05-24 2/RB/10 2010-05-24 P.P.H.U. "UNI-DREW" 6 145,75
Wykonanie i monta stolarki drzwiowej - drzwi przesuwne
wraz z robotami towarzyszcymi w budynku Ratusza, przy
pl. okietka 1 w Lublinie
6 2010-05-25 1/RB/10 2010-05-17
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
MACIEJ USZYSKI
61 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
dobudow windy, pochylni dla osb niepenosprawnych,
parkingu z podjazdem przy budynku Przedszkola
Specjalnego Nr 11 w Lublinie, przy ul. Modej Polski 30.
7 2010-05-26 1/OR/10 2010-05-25 MACIEJ ZAPOROWSKI 702,37
przeprowadzenie warsztatw z zakresu opracowania
procedury wdraania projektw polsko - ukraiskich w
ramach IV Blok "Warsztaty opracowania procedury
wdraania projektw"
1
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
8 2010-05-27 2/GD/10 2010-05-11 GLOBMATIX SP.Z O.O. 8 499,98
XI cz-opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaek:nr 346, 347, 348, 366, 395, 425 i
nr 443 stanowiacych ulice Tulipanow i inne (obr.31,
ark.5). XII cz - opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaek: nr 38, 42, 43, 59, 63,
87 i nr 102 stanowicych ulice pooone w pobliu
ul.Batalionw Chopskich (obr.31, ark.5). XIII cz -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaek: nr 31, 65, 69, 83, 89 i nr 150
stanowiacych ulic Czeremchow i inne (obr.31, ark.5).
9 2010-05-27 2/OR/10 2010-05-24 FIRMA SZKOLENIOWA PRAXE 11 000,00
szkolenie na temat"Praca z klientem trudnym,
agresywnym, roszczeniowym, psychomanipulatywnym-
zasady efektywnej komunikacji. Techniki motywacyjne,
negocjacyjne w pracy socjalnej z klientem, w
szczeglnoci dugotrwale pozostajcymi w systemie
pomocy spoecznej
10 2010-05-27 1/GD/10 2010-05-11 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 7 500,00
Cz XIV-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 35 stanowicej ulic
Zawieprzyck (obr.38, ark.4). Cz XV-opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego
dziaek nr 26/2, 35, 40, 47 stanowicych ulic Wiktoryn
oraz boczne (obr.42, ark.11). Cz XVI-opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego
dziaek nr 41, 76, 77, 78 stanowicych ulic Budrysw
oraz ulic PCK (obr.42, ark.13).
11 2010-05-28 1/GK/10 2010-05-28 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 40 000,00
Utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Lublin w 2010r.
12 2010-05-31 7/IN/10 2010-05-17 PRZEDSIBIORSTWO VIVA SP. Z O.O 29 097,00
usunicie kolizji kabla NN przy budowie budynku nr 5 przy
ul. Dr. Mcz. Majdanka / ul. Dowiadczalna
13 2010-05-31 5/IN/10 2010-05-20
EKO-PROJEKT PRACOWNIA OCHRONY
RODOWISKA
20 130,00
karta informacyjna, raport oddziaywania na rodowisko,
inwentaryzacja dendrologiczna - przedsiwzicia budowy
ulic w osiedlu Bursaki w Lublinie dla potrzeb uzyskania
decyzji rodowiskowej
14 2010-05-31 6/IN/10 2010-05-27
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
146,40
opata przyczeniowa - Park przy Centrum Kultury w
Lublinie
15 2010-05-31 2/IN/10 2010-05-18
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
19 520,00
penienie kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie
realizacji inwestycji 'Budowa ulic:Poabian, Lubuszan i
Szerokie w Lublinie
2
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
16 2010-06-01 3/FE/10 2010-05-26
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
1 351 716,69
Dofinansowanie z PFRON robt budowlanych w Domu
Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych
Fizycznie przy ul. Kosmonautw 78 w Lublinie.
19/FE/10 2010-08-27
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
1 064 000,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsiwzicia
inwestycyjnego ze rodkw Funduszu Rozwoju7 Kultury
Fizycznej dot. parku Czuby
17 2010-06-01 5/RB/10 2010-05-31 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 62 098,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
przystosowania istniejcego budynku obka do
obowizujcych przepisw bhp, san. - epidem. i
przeciwpoarowych wraz z dokumentacj kosztorysow,
przedmiarem robt, specyfikacj techniczn wykonania i
odbioru robt budowlanych w budynku obka nr 4
18 2010-06-01 4/FE/10 2010-05-26
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
971 111,51
Dofinansowanie ze rodkw PFRON robt budowlanych w
Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.
Guskiej 5 w Lublinie.
24/FE/10 2010-10-11
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
1 306 961,50
Aneks nr 1 do umowy nr 4051/3/2010/DZR
Dofinansowanie ze rodkw PEFRON robt budowlanych
w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.
Guskiej 5 w Lublinie
19 2010-06-01 3/IN/10 2010-05-21
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00 aneks do umowy podstawowej nr 1594/IN/2008
20 2010-06-01 1/IN/10 2010-05-20
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00 aneks do umowy podstawoawej nr 1673/in/2008
21 2010-06-01 1/IT/10 2010-04-19 SPRINT S.A. 9 760,00
Rozbudowa systemu DART o modu umoliwiajcy
definiowanie grup lokalizatorw oraz pozycjonowanie ich
na mapie cyfrowej miasta, dostarczenie 5 sztuk
lokalizatorw osobistych GPS, uyczenie 5 sztuk kart SIM,
utrzymanie sprawnoci systemu DART oraz zapewnienie
transmisji danych z lokalizatorw do systemu DART.
21/IT/11 2011-01-19 SPRINT S.A. 10,00 Aneks do umowy nr 1/IT/10 - zmiana stawki VAT
22 2010-06-01 4/RB/10 2010-05-25 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 18 300,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej muru
oporowego ze schodami zewntrznymi i magazynkiem na
zabawki wraz z dokumentacj kosztorysow, przemiarem
robt, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych, przy budynku Przedszkola Nr 5 w Lublinie,
przy ul. Spokojnej 13.
3
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
23 2010-06-01 3/RB/10 2010-05-25
S-BUD MACIEJ SARNECKI, ANDRZEJ
STRAWA S.C.
308 050,00
Remont sanitariatw w szkole oraz przy salach
gimnastycznych w Zespole Szk Samochodowych w
Lublinie, przy ul. Dugosza 10A
24 2010-06-01 3/OR/10 2010-05-28
POLSKI ZWIAZEK GUCHYCH ORODEK
REHABILITACJI I WSPARCIA SPOECZNEGO
9 600,00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu z jzyka migowego
na poziomie KSS-1 wraz z egzaminem dla 12 osb
25 2010-06-02 9/OR/10 2010-05-19
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
umowa dotyczca organizacji studenckiej praktyki
zawodowej
26 2010-06-02 6/OR/10 2010-06-01
INPOL USUGOWO PRODUKCYJNY ZAKAD
ALUZJI OKIENNYCH
22 483,38
zakup usugi wykonanie, dostawa i montaz rolet
ochronnych wewntrznych i aluzji w budynkach UM
738/OR/10 2010-09-30
INPOL USUGOWO PRODUKCYJNY ZAKAD
ALUZJI OKIENNYCH
1 354,20
Aneks nr 1 do umowy nr 788/Or/2010 z dnia 8.03.2010
(dot. zmiany treci i kwoty)
27 2010-06-02 10/OR/10 2010-05-17
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie odbywania praktyki dla
studentw Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
28 2010-06-02 1/BM/10 2010-05-24
KOMENDA MIEJSKA PASTWOWEJ STRAY
POARNEJ W LUBLINIE
0,00
umowa o nieodpatnym przekazaniu pakowarki piasku
wraz z wyposaeniem dodatkowym o wartoci 36 600 z
29 2010-06-02 7/OR/10 2010-06-01
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
46 930,00
zakup usugi przeprowadzanie bada profilaktycznych
pracownikw UM i OSP
713/OR/10 2010-09-10
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
0,00
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 7/OR/10 Z DNIA 01.06.2010
(DOT. DODANIA DO UMOWY W PARAGRAFIE 2
DODATKOWYCH USTPW 4,5,6.)
368/OR/11 2011-04-22
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
0,00
badania profilaktyczne - zmiana liczby osb i zwikszenie
kwoty do 53.299
30 2010-06-02 11/OR/10 2010-05-31 POWIATOWY URZD PRACY W KRANIKU 0,00 umowa o odbywanie stau przez bezrobotnego
31 2010-06-02 1/KL/10 2010-05-24
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ "GAUDIUM"
33 672,00
druk materiaw promocyjnych projektu "Lublin 2016 -
Europejska Stolica Kultury - Kandydat"
32 2010-06-04 9/IN/10 2010-05-17
PRZEDSIBIORSTWO PROJEKTOWO-
BADAWCZE " PROLAB" S.C.
7 930,00
opracowanie ekspertyzy przyczyny osiadania nasypu pod
nawierzchni drogow przy SP 51 w Lublinie
33 2010-06-04 8/IN/10 2010-05-17 MAKROCHEM SP. Z O.O. 32 330,00
ugoda w zwizku z realizacj kanau deszczowego w
rejonie ulic Bursaki i Rapackiego
34 2010-06-07 7/KL/10 2010-06-01 PRO-ART WOJCIECH MENDZELEWSKI 20 000,00
Przygotowanie autorskiego projektu, wykonanie i montaz
tablicy pamitkowej w formie plaskorzeby skrzypiec
4
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
35 2010-06-07 2/KL/10 2010-05-05 KRZYSZTOF CZYEWSKI 40 000,00
przygotowanie i opracowanie autorskiej analizy
materiaw do pracy nad aplikacj Lublina do tytuu ESK
2016
36 2010-06-07 9/KL/10 2010-05-25 JACEK JANCZURA 500,00
przygotowania i wykonania autorskiego koncertu muzyki
rozrywkowej
37 2010-06-07 8/RB/10 2010-05-21 PW PIOTREX 410 000,00
Remont sanitariatw - pion poudniowy - w budynku
gwnym Zespou Szk Transportowo - Komunikacyjnych,
przy ul. Zemborzyckiej 82 w Lublinie.
38 2010-06-07 6/KL/10 2010-05-24 JACEK WARDA 900,00 koordynacja konferencji Lublin-Lww
39 2010-06-07 13/OR/10 2010-05-27 KONSPO SP.J. 17 080,00 dostawa sprztu ppo
24/OR/11 2011-01-01 KONSPO SP.J. 17 150,00
Aneks do umowy nr 13/OR/10 z dnia 27.05.2010r. (dot
zmiany kwoty)
40 2010-06-07 1/GM/10 2010-06-04
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00
aneks do umowy na wiadczenie usug w komunikacji
miejskiej na terenie miasta Lublina i ssiednich gmin nr
4260/ZTM/2009
41 2010-06-08 24/ZSS/10 2010-05-25 OKRGOWY SZPITAL KOLEJOWY 4 676,00 umowa o realizacj programu zdrowotnego
42 2010-06-08 28/ZSS/10 2010-05-25
"GUSK-MED" L.MICHALUK, E. ACEK I
PARTNERZY SPKA LEKARSKO - PIELG
18 136,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
43 2010-06-08 30/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ BRONOWICE 20 632,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
44 2010-06-08 23/OR/10 2010-05-31 BEST CENTRUM JZYKOWE 610,00 najem lolaku wybory Prezydenta RP
45 2010-06-08 10/RB/10 2010-05-20
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
4 880,00
Wykonanie kompetnej dokumentacji projektowej na
budow boiska sportowego wielofunkcyjnego, przy
Zespole Szk Nr 9 w Lublinie, ul. Zdrowa 1
46 2010-06-08 4/ZSS/10 2010-05-17
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
25 000,00
Realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osb
stosujcych przemoc w rodzinie
47 2010-06-08 13/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MEDICUM 13 670,00 umowa o realizacjprogramw zdrowotnych
48 2010-06-08 23/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MEDIMED 20 276,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
49 2010-06-08 11/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ KALINA 36 654,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
50 2010-06-08 8/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ UNI-MED 29 454,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
51 2010-06-08 8/KL/10 2010-05-21 SAWOMIR KSINIAK 600,00
autorski projekt siatek reklamowych "Roku Henryka
Wieniawskiego"
5
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
52 2010-06-08 3/ZSS/10 2010-05-17
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
15 000,00
Realizacja programu rozszerzajcego dla czonkw rodzin
osb uzalenionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
53 2010-06-08 24/OR/10 2010-05-31
NIEPUBLICZNE MEDYCZNE STUDIUM
ZAWODOWE TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
800,00 najem lokalu wybory Prezydenta RP
54 2010-06-08 21/OR/10 2010-05-31 ORODEK MEDYCZNY DMP 1 220,00 najem loaklu wybory Prezydenta RP
55 2010-06-08 21/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ VITAMED 12 412,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
56 2010-06-08 15/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MEDYCYNA 2001 47 170,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
57 2010-06-08 29/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ HIPOTECZNA 29 420,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
58 2010-06-08 22/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ANI-MED 33 400,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
59 2010-06-08 17/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ LANCET 8 196,00 umowa o realizacjprogramw zdrowotnych
60 2010-06-08 14/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ VIVA MED 32 826,00 umowa o realizacj pogramw zdrowotnych
61 2010-06-08 7/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MEDICOR S.C. 35 760,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
62 2010-06-08 10/ZSS/10 2010-05-25 SP AKADEMICKI ZOZ 8 652,00 umowa o realizacj programu zdrowotnego
63 2010-06-08 27/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ AMICUS 24 480,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
64 2010-06-08 25/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ARS MEDICA 27 138,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
65 2010-06-08 9/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ LANCET 1 064,00 umowa o realizacjprogramu zdrowotnego
66 2010-06-08 3/KL/10 2010-05-21 KRZYSZTOF CZYEWSKI 15 500,00
przygotowanie i przeprowadzenia autorskiego wykadu i
warsztatw nt. wykorzystania potencjau kulturowego w
rodowisku lokalnym
67 2010-06-08 20/OR/10 2010-05-31
PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA
PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
400,00 najem lokalu wybory Prezydenta RP
68 2010-06-08 26/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ PULS-MED 25 858,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
69 2010-06-08 19/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ JUTRZENKA 28 024,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
70 2010-06-08 18/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ CZECHW 24 088,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
71 2010-06-08 12/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ BAMED 16 242,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
72 2010-06-08 22/OR/10 2010-05-31 BURSZTYNEK S.C. 400,00 najem lokalu wybory Prezydenta RP
73 2010-06-08 25/OR/10 2010-05-31
POLSKI ZWIZEK MOTOROWY OKRGOWY
ZESP DZIAANOCI GOSPODARCZEJ
610,00 najem lokalu wyory Prezydenta RP
6
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
74 2010-06-08 16/ZSS/10 2010-05-25
WOJEWDZKI ORODEK MEDYCYNY
PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-
LECZNICZE
37 456,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
75 2010-06-09 1/OI/10 2010-05-21
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
15 000,00
Wsparcie uczestnictwa w Misji do Niemiec w zwiazku z
udziaem w midzynarodowych targach lotnictwa i
kosmonautyki Berlin Air Show 2010
76 2010-06-09 12/OR/10 2010-05-24 IGA KOZIE 7 991,00
opracowanie trzech projektw pilotaowych do strategii
wsplpracy miast - opracowywanych w ramach projektu
"Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"
77 2010-06-10 36/ZSS/10 2010-05-25 ORODEK MEDYCZNY DMP 35 904,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
78 2010-06-10 27/OR/10 2010-06-07 FIRMA SZKOLENIOWA PRAXE 11 000,00
Szkolenie Motywowanie do stosowania kontraktu
socjalnego jako efektywnego narzdzia pracy socjalnej
79 2010-06-10 33/ZSS/10 2010-05-25 "TEHAND" SPKA Z O.O. 7 230,00 umowa o realizacje programw zdrowotnych
80 2010-06-10 40/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ VIS VITALIS 30 372,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
81 2010-06-10 43/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MELISA 45 652,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
82 2010-06-10 3/GM/10 2010-06-10
ZARZAD NIERUCHOMOCI KOMUNALNYCH
W LUBLINIE
200 000,00
dotacja celowa dla ZNK z przeznaczeniem na
sfinansowanie prac zwizanych z modernizacj
budynkw.
144/GM/10 2010-12-01
ZARZAD NIERUCHOMOCI KOMUNALNYCH
W LUBLINIE
247 044,00
aneks do umowy o dotacj celow dla ZNK nr 3/GM/10 z
dnia 10.06.2010 r.
83 2010-06-10 34/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHW 5 924,00 umowa o realizacje programw zdrowotnych
84 2010-06-10 41/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MED-CENTRUM 18 620,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
85 2010-06-10 45/ZSS/10 2010-05-25 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED 19 860,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
86 2010-06-10 51/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA 7 980,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
87 2010-06-10 28/OR/10 2010-06-10
OXIGO CREATIVEDUCATION SPKA
JAWNA
59 780,00 przygotowanie kursu e-learningowego "NOVUS..."
88 2010-06-10 38/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ FAMILIA 41 638,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
89 2010-06-10 46/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ GALEN 73 522,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
90 2010-06-10 47/ZSS/10 2010-05-25
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
28 098,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
91 2010-06-10 49/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MED-KOL 6 720,00 umowa o realizacj programu zdrowotnego
7
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
92 2010-06-10 52/ZSS/10 2010-05-25
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
ZDROWIE NZOZ
24 196,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
93 2010-06-10 53/ZSS/10 2010-05-25
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
SANITAS
12 518,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
94 2010-06-10 19/OR/10 2010-06-02
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00 umowa o organizacj praktyki studentw KUL w Lublinie
95 2010-06-10 2/MKZ/10 2010-05-27 DAGMARA MLICZYSKA-HAJDA 52 800,00
Zintegrowany plan dla czci miasta Lublin objtego
wpisem ukadu urbanistycznego do rejestru zabytkw
wojewdztwa lubelskiego.
96 2010-06-10 20/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ESKULAP 43 230,00 umowa o realizacj programu zdrowotnego
97 2010-06-10 32/O/10 2010-06-01 EWA MISZTAL 7 200,00
Zleceniodawca zleca: -prowadzenie wizji lokalnych
dotyczcych zieleni, -odbir nasadze
rekompensacyjnych, -obsugiwanie naz danych
Dot.zadania "Inwenteryzacja zieleni miejskiej".
98 2010-06-10 32/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ALFA 6 228,00 umowa o realizacje programw zdrowotnych
99 2010-06-10 37/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ PROVITA 18 698,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
100 2010-06-10 44/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ALVITA 46 790,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
101 2010-06-10 50/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ FAMIL-MED 72 996,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
102 2010-06-10 5/FE/10 2010-06-07
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
1 775 612,10
Dofinansowanie projektu "Miejska szerokopasmowa sie
szkieletowa w Lublinie - etap I", RPO WL, dziaanie 4.1.
103 2010-06-10 48/ZSS/10 2010-05-25 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 8 658,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
104 2010-06-10 15/OR/10 2010-06-09
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie organizacji praktyki dla
studentw Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
105 2010-06-10 16/OR/10 2010-05-31 POWIATOWY URZD PRACY W KRANIKU 0,00 umowa o odbywanie stau przez bezrobotnego
106 2010-06-10 39/ZSS/10 2010-05-25
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA
RODZINNEGO
20 998,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
107 2010-06-10 42/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ WALLENRODA MED 16 204,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
108 2010-06-10 54/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ YCIE 22 250,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
109 2010-06-10 31/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ MAK-MED 13 202,00 umowa o realizacj programw zdrowotnych
110 2010-06-10 35/ZSS/10 2010-05-25 NZOZ ARNIKA 36 752,00 umowa o realizacje programw zdrowotnych
111 2010-06-10 14/OR/10 2010-06-09
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie organizacji praktyki dla
studentw Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
8
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
112 2010-06-10 17/OR/10 2010-06-18
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
umowa dotyczca organizacji praktyki dyplomowej
studentw szk wyszych
113 2010-06-10 2/GM/10 2010-05-25 JOLANTA SARAN 54 552,00
wykonanie 150 operatw szacunkowych nieruchomoci
gruntowych Gminy Lublin pooonych na terenie Miasta
Lublin w celu sprzeday w trybie przetargu, zamiany
sprzeday na rzecz uytkownikw wieczystych oraz
wykonanie 150 operatw szacunkowych nieruchomoci
gruntowych w celu aktualizacji opat rocznych z tytuu
uytkowania wieczystego gruntu
114 2010-06-11 1/ON/10 2010-06-09 KATARZYNA SIEDLECKA 4 320,00
Wsparcie psychologiczne prowadzone w sesjach. Sesja
skada si z 3 spotka po 4 godziny z kada grup: 3
godziny wsparcia grupowego plus 1 godzina rozmw
indywidualnych. Sesje odbd si: - I sesja - czerwiec
2010 r. - 4 godziny z kad z 3 grup, cznie 12 godzin, - II
sesja - listopad 2010 r. - 4 godziny z kad z 3 grup,
cznie 12 godzin, - III sesja - maj 2011 r. - 4 godziny z
kad z 3 grup, cznie 12 godzin.
115 2010-06-11 30/OR/10 2010-06-02 GOBI S.A. 22 301,60 dostawa szaf metalowych na potrzeby UM Lublin
116 2010-06-11 2/GK/10 2010-06-01
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWE
POLMART MARTA POLAK
7 923,50
Umycie powierzchni piaskowca, zabezpieczenie
powierzchni przed graffiti, usnicie zanieczyszcze typu
graffiti
117 2010-06-14 2/ZSS/10 2010-06-04 "GRAF-MARINA" S. C. 15 000,00
Realizacja projektu "Dziecica Integracyjna Kawiarenka
Artystyczna" skierowanego do mieszkacw Miasta
Lublin, osb dorosych i dzieci
118 2010-06-14 32/OR/10 2010-06-07 PPHU SANIMEX 50 778,47 dostarczanie artykuw chemii gospodarczej
1094/OR/10 2010-06-02 PPHU SANIMEX 51 021,52
Aneks nr 1 do umowy nr 32/OR/2010 (dot kwoty oraz
zmiany treci zacznikw nr 1 i 2)
175/OR/11 2011-01-20 PPHU SANIMEX 41 821,10 Aneks nr 2 do umowy nr 32/OR/10 z dnia 07.06.2010 r.
286/OR/11 2011-04-19 PPHU SANIMEX 52 809,46
Aneks nr 3. do umowy 32/OR/10 z dnia 07-06-2010r. (dot
zmiany kwoty (42932.9 netto) i zacznika nr 1)
119 2010-06-14 11/KL/10 2010-05-21 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 50 000,00
aneks do umowy nr KL.IK.III.3026-12/10 z dnia 30 marca
2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Centrum
Kultury w Lublinie z przeznaczeniem na realizacj zadania
zakupy inwestycyjne dla Filii Warsztaty Kultury
KL.IK.III.3026-12/10 2010-03-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 50 000,00 zakupy inwestycyne dla Filiii Warsztaty Kultury
9
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
120 2010-06-15 14/IN/10 2010-06-10 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 12 717,47
opata przyczeniowa do budynku mieszkalnego nr 7
przy ul. Dowiadczalnej / Dr. Mcz. Majdanka
121 2010-06-15 13/IN/10 2010-06-10 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 434,60
oata przyczeniowa przy budynku mieszkalnym nr 6, 7
ul. dowiadczalna /Dr. Mcz Majdanka
122 2010-06-15 35/OR/10 2010-05-17
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
umowa dotyczca organizacji praktyki dyplomowej
studentw szk wyszych - Jarosaw Kobyko
123 2010-06-15 4/KL/10 2010-05-21 ROSE DE WEND FENTON 10 357,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego wykadu i
warsztatw nt.wsppracy regionalnej i midzynarodowej
124 2010-06-15 9/RB/10 2010-05-26
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
549 000,00
Remont pomieszcze biurowych w budynku Urzdu
Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14 - pitro IX, XI i XII
oraz sanitariatw na pitrach V - XII.
125 2010-06-15 34/OR/10 2010-05-17
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
umowa dotyczca organizacji praktyki dla studentw
szk wyszych - Joanna Grzeszczyk
126 2010-06-15 36/OR/10 2010-06-09
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyki dla
studentw Uniwersytetu Przyrodniczego - 63 osoby
127 2010-06-15 38/OR/10 2010-05-31
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej studentw
szkoy wyszej - Joanna Mielniczek
128 2010-06-15 37/OR/10 2010-05-31
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
umowa o organizacj praktyki zawodowej studentw
szkoy wyszej - Agnieszka Iwaszko
129 2010-06-15 12/IN/10 2010-06-10 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 10 207,45
Opata przyczeniowa budynku mieszkalnego nr 6 ul.
Dowiadczalna / Dr. Mcz. Majdanka
130 2010-06-15 33/OR/10 2010-05-17
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
umowa dotyczca organizacji praktyki dla studentw
szk wyszych - Ewelina Ry
131 2010-06-15 39/OR/10 2010-06-15 DOOR POLAND SA 34 560,00
Szkolenie z zakresu zarzdzania dla kadry kierowniczej pt.
People Management - Zarzdzanie ludmi w dziaaniu.
Gra symulacyjna.
132 2010-06-16 12/KP/10 2010-05-25 KATARZYNA DZIEDZIUL 3 000,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod
nazw Planeta Lublin w dn. 12.06.2010r na terenie
osiedla Tatary w Lublinie.
133 2010-06-16 3/MKZ/10 2010-06-14 ROBERT ZAJC 1 200,00
Projekt graficzny plakatu i ulotki dotyczacy konsultacji
spoecznych do planu zagospodarowania przestrzennego
Podzamcza w Lublinie
134 2010-06-16 1/BK/10 2010-06-08 GMINA WILKW 150 000,00 udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilkw
5/BK/11 2011-03-10 GMINA WILKW 100 000,00 udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilkw
10
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
135 2010-06-16 3/KP/10 2010-05-24 GEPARD AGENCY JUSTYNA STPNIAK 2 500,00
Przeprowadzenie dziaa promocyjnych na rzecz Miasta
podczas Wyborw Studenckiej Miss Lublina,
organizowanych w dniu 25 maja 2010r. w Centrum
Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
136 2010-06-16 15/KP/10 2010-06-02 LIGHT-TECH PUH S.C. 10 500,00
Wynajem i obsuga techniczna oraz monta i demonta
sprztu owietleniowego oraz realizacja owietlenia na
potrzeby VIII Koncertu Chway ? Lublin Powodzianom? w
dn. 03.06.2010 na Placu Litewskim w Lublinie.
137 2010-06-16 40/OR/10 2010-06-15
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Mariusz Muszyski
138 2010-06-16 1990/RB/10 2010-05-14
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
31 720,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum Nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6 oraz
przebudow i odtworzenie muru oporowego i remont
dwch boisk, przy IV L.O., ul. Szkolna 4 w Lublinie.
139 2010-06-16 11/KP/10 2010-05-25 MARTA SIENKIEWICZ 3 000,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod
nazw Planeta Lublin w dn. 30.05.2010r na terenie
osiedla Ponikwoda w Lublinie.
140 2010-06-16 6/KP/10 2010-05-24 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 1 415,20
Opracowanie graficzne powierzonych przez
zamawiajcego materiaw i wykonanie skadu
czerwcowego wydania gazety Info Lublin.
141 2010-06-16 24/KP/10 2010-06-02 RADOSAW WICISKI 470,00
Tumaczenie konsekutywne na jzyk polski i angielski
przemw i referatw prelegentw podczas konferencji
"Lublin - Windsor. Drogami ku przyszoci" dn.
07.06.2010r z okazji uroczystoci obchodw 10.lecia
partnerstwa miast Lublin - Windsor.
142 2010-06-16 8/KP/10 2010-05-25 TSW SP. Z O.O. 9 150,00
Wypoyczenie i obsuga urzdze rekreacyjnych w
zwizku z realizacj projektu promocyjnego Planeta Lublin
w dn. 29,30.05.2010, 12.06.2010r w Lublinie.
143 2010-06-16 13/RB/10 2010-06-02
MAREK WONIAK VERGLASS ZAKAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
277 166,27
Remont dachu i docieplenie stropodachu w budynku V
Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej,
przy ul. Lipowej 7 w Lublinie (dz. nr 15)
144 2010-06-16 37/O/10 2010-05-24 ABRYS SP Z O.O. 20 000,00
Dot.ustalenia zasad wsppracy zwizanej ze
wsporganizacj XIV Ognopolskiej Konferencji
Szkoleniowej"Produkty z odpadw-
kompost,paliwa,surowce"-w dniach 8-10 wrzenia.
11
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
145 2010-06-16 2/KP/10 2010-05-24 JACEK SCHERER 990,00
Wykonanie 60 zdj na potrzeby projektu promocyjnego:
wystawy dotyczcej twrczoci Wadysawa Barwickiego,
organizowanej w ?Galerii Ratusz? w Ratuszu Miejskim w
Lublinie, z przeniesieniem praw autorskich.
146 2010-06-16 4/KP/10 2010-05-24 AGENCJA RAKI ROBERT PYWACZ 0,00
Wynajem i obsuga (monta i demonta) sceny na
potrzeby imprezy promocyjnej: Planeta Lublin w dn.
29,30.05.2010 oraz 12.06.2010r.
147 2010-06-16 14/KP/10 2010-06-01 FUNDACJA BRACIOM NAJMNIEJSZYM 0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej : Pikniku Rodzinnego w dn. 06.06.2010r w
Lublinie.
148 2010-06-16 16/KP/10 2010-06-02 DAFI STUDIO I.DRATH, M.FALKOWSKA S.C. 7 942,20
Zapewnienie, monta i demontau oraz bieca obsuga
techniczna wybiegu scenicznego ze schodami, pochylni
oraz zadaszenia nad wybiegiem w dniu 06.06.2010r. na
Placu Litewskim w Lublinie, na potrzeby pokazu mody w
ramach imprezy promocyjnej: Pikniku Rodzinnego,
wsporganizowanej przez Miasto Lublin.
149 2010-06-16 19/KP/10 2010-06-02
JACEK KOWALCZYK - MONTA - SERWICE -
WYNAJM
2 318,00
Zapewnienie, monta i demonta, bieca obsuga
techniczna konstrukcji zadaszenia dla widowni w dniu
06.06.2010r. na Placu Litewskim w Lublinie, na potrzeby
imprezy promocyjnej: Pikniku Rodzinnego,
wsporganizowanej przez Miasto Lublin.
25/KP/10 2010-06-02
JACEK KOWALCZYK - MONTA - SERWICE -
WYNAJM
0,00 Aneks do umowy - rozszerzenie przedmiotu umowy.
150 2010-06-16 13/KL/10 2010-05-27 IZABELA KOWALCZYK 850,00
przeprowadzenie autorskich warsztatw nt. wolnosci w
kulturze
151 2010-06-16 12/KL/10 2010-05-27 LIDIA MAKOWSKA 850,00
przeprowadzenie autorskich warsztatw nt. wolnoci w
kulturze
152 2010-06-16 9/KP/10 2010-05-25 ANNA DBROWSKA 1 500,00
Prowadzenie imprez odbywajcych si w ramach Planety
Lublin w dn. 29.05.2010, 30.05.2010, 12.06.2010 w
Lublinie.
153 2010-06-16 10/KP/10 2010-05-25 ALICJA KAWKA 3 000,00
Organizacja i koordynacja imprezy promocyjnej pod
nazw Planeta Lublin w dn. 29.05.2010r na terenie
osiedla Kalinowszczyzna w Lublinie.
154 2010-06-16 17/KP/10 2010-06-02 LIGHT-TECH PUH S.C. 10 000,00
Wynajem i obsuga techniczna oraz monta i demonta
sceny na potrzeby "VIII Koncertu Chway - Lublin
Powodzianom" w dn. 03.06.2010 na Placu Litewskim w
Lublinie.
12
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
155 2010-06-16 11/RB/10 2010-05-28 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 3 566,16
Umowa nr 345006 o zwikszenie mocy przyczeniowej
dla nieruchomoci: Szkoa Podstawowa Nr 27 w Lublinie,
ul. Kresowa 1, przyczonej do sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. Lublin
156 2010-06-16 18/KP/10 2010-06-02 DAFI STUDIO I.DRATH, M.FALKOWSKA S.C. 2 257,00
Zapewnienie, monta i demonta, bieca obsuga
techniczna sprztu naganiajcego oraz realizacja
nagonienia w dniu 06.06.2010r. na Placu Litewskim w
Lublinie, na potrzeby imprezy promocyjnej: Pikniku
Rodzinnego.
157 2010-06-16 20/KP/10 2010-06-02 LIGHT-TECH PUH S.C. 2 196,00
Wynajem, obsuga techniczna, monta i demonta
sprztu owietleniowego oraz realizacja owietlenia
koncertu zespou Mae Voo Voo w dn. 06.06.2010r w
Ogrodzie Saskim w Lublinie.
158 2010-06-16 5/KL/10 2010-05-21 ROSE DE WEND FENTON 41 157,00
przeprowadzenie autorskiej analizy i oceny zaoe
projektu "Lublin2016"
159 2010-06-16 24/KP/10 2010-06-02 RADOSAW WICISKI 470,00
Tumaczenie konsekutywne na jzyk polski i angielski
przemw i referatw prelegentw podczas konferencji
"Lublin - Windsor. Drogami ku przyszoci" dn.
07.06.2010r z okazji uroczystoci obchodw 10.lecia
partnerstwa miast Lublin - Windsor.
160 2010-06-16 5/KP/10 2010-05-24 PIOTR SKRZYPCZAK HOMO OECONOMICUS 2 989,00
Aktualizacja treci na stronie www.planeta.lublin.eu,
dokumentacja fotograficzna wydarze w dn. 29.05.2010,
30.05.2010 oraz 12.06.2010 w ramach imprezy
promocyjnej Planeta Lublin oraz bieaca implementacja
ww dokumentacji fotograficznej na stronie
www.planeta.lublin.eu.
161 2010-06-16 12/RB/10 2010-06-28 ANPO ANNA SKOLIMOWSKA 6 100,00
Wykonanie opinii w zakresie ochrony przeciwpoarowej
dla segmentu C w Zespole Szk Chemicznych i Przemysu
Spoywczego, Al. Racawickie 7a w Lublinie.
162 2010-06-16 3/IT/10 2010-06-11
XYZDATA S.C. Z.D.GORAL, A.
PARFIANOWICZ
120 800,00 Dostawa wkadw do drukarek.
163 2010-06-16 36/O/10 2010-05-31
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
21 000,00
Zlecenie wykonania programu biologicznego zwalczania
Cameraria ohridella w ramach zadania:"Ratowanie
lubelskich kasztanowcw przed inwazj szrotwka
kasztanowcowiaczka"
164 2010-06-17 43/OR/10 2010-06-07 MICHA CHAWRAJ 230,00 operator OKW 198
13
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
165 2010-06-17 15/IN/10 2010-06-09 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 146,40
zwikszenie mocy przyczeniowej do owietlenia ul.
Lwowskiej, ul. Andersa, ul. Megiewskiej
166 2010-06-17 4/GD/10 2010-05-21
OKRGOWE PRZEDSIBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W
LUBLINIE SP. Z
181 780,00
Modernizacja danych numerycznej mapy zasadniczej
m.Lublin.
167 2010-06-17 8/DM/10 2010-06-16
PRZEDSIBIORSTWO TECHNICZNO -
USUGOWE ELEKTRA
13 298,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
owietlenia drogowego fragmentu ul. Zadbie
168 2010-06-17 5/DM/10 2010-06-16
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
15 250,00
remont schodw pomidzy ul. Skrzetuskiego a ul.
Bohaterw Monte Cassino w Lublinie
169 2010-06-17 7/DM/10 2010-06-16 PROZEL - LUBLIN 47 580,00
wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej 660V DC przy ul.
Droga Mczennikw Majdanka w Lublinie
170 2010-06-17 17/IN/10 2010-05-18
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
31 253,41
wykonanie nasadze kreww na skarpie toru rowerowego
przy ul Janowskiej
171 2010-06-17 11/IN/10 2010-06-09 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 146,40
opata przyczeniowa owietlenia drogowego Al. Unii
Lubelskiej , ul.Podzamcze, ul. Unickiej i skrzyowania
Unicka- Lubartowska-Obywatelska- Sp. Pracy
172 2010-06-17 14/RB/10 2010-05-05 MARK 2 SP.J 18 300,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
instalacji i systemw audio - wideo wraz dokumentacj
kosztorysow, przedmiarem robt, specyfikacj
techniczn wykonania i odbioru robt budowlanych dla
Muzeum Historii Lublina w "Piwnicy pod Fortun", przy ul.
Rynek 8 w Lublinie.
173 2010-06-17 10/IN/10 2010-05-27 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej przy
ul. Przelot, ul. Sportowej
174 2010-06-17 6/DM/10 2010-06-16 ZAKAD USUGOWY STAMAR 18 269,77
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jana Sawy w
Lublinie
175 2010-06-17 5/ZSS/10 2010-05-10
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SP 30
25 000,00
prowadzenie obozw (kolonii) z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla dzieci i modziey
176 2010-06-17 16/IN/10 2010-06-09 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 11 713,46
opata przyczeniowa owietlenia drodowego ul.
Muzycznej
177 2010-06-17 46/OR/10 2010-06-07 MIROSAW GRCZYSKI 230,00 operator OKW 122
178 2010-06-17 44/OR/10 2010-06-07 BARBARA LECH 230,00 operator OKW 48
179 2010-06-17 45/OR/10 2010-06-07 DIONIZY TRACZYSKI 230,00 operator OKW 47
14
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
180 2010-06-17 2/BM/10 2010-05-18 RHEMA JACEK SAJ 4 838,18
Wykonanie materiaw promocyjnych przeznaczonych na
nagrody w konkursie "Jestem Bezpieczny"
organizowanego w ramach programu "Bezpieczny Lublin".
181 2010-06-17 62/ZSS/10 2010-05-25
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
0,00
Realizacja lokalnej imprezy profilaktycznej promujcej
zdrowy i trzewy styl ycia
1525/ZSS/2010 2010-04-09
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZCIA NMP
10 000,00
Realizacja lokalnej imprezy profilaktycznej promujcej
zdrowy i trzewy styl ycia
182 2010-06-17 42/OR/10 2010-06-07 WOJCIECH GOLUS 230,00 operator OKW 95
183 2010-06-17 41/OR/10 2010-06-07 PIOTR WJCIK 230,00 operator OKW 46
184 2010-06-18 54/OR/10 2010-06-07 WOJCIECH POSTJ 230,00 operator OKW 99
185 2010-06-18 56/OR/10 2010-06-07 ELBIETA KRZOWSKA 230,00 operator OKW 32
186 2010-06-18 50/OR/10 2010-06-07 ANDRZEJ DBRWKA 230,00 operator OKW 174
187 2010-06-18 60/OR/10 2010-06-07 TADEUSZ SZYDOWSKI 230,00 operator OKW 193
188 2010-06-18 10/DM/10 2010-06-09
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
54 900,00
Projekt wykonawczy w brany drogowej oraz projekt
organizacji ruchu dla remontu ul. Zwizkowej odcinek od
ul. Choiny do skrzyowania z ul. Bursaki w Lublinie
189 2010-06-18 52/OR/10 2010-06-15 PIOTR DOGA 230,00 operator OKW 45
190 2010-06-18 57/OR/10 2010-06-07 TOMASZ KWIATOSZ 230,00 operator OKW 205
191 2010-06-18 48/OR/10 2010-06-07 EDWARD SZAFRANEK 230,00 operator OKW 167
192 2010-06-18 47/OR/10 2010-06-07 PRZEMYSAW CYBUL 230,00 operator OKW 3
193 2010-06-18 51/OR/10 2010-06-07 MARCIN SZELESZCZUK 230,00 operator OKW 27
194 2010-06-18 62/OR/10 2010-06-07 WOJCIECH POSTJ 230,00 operator OKW 98
195 2010-06-18 4/IT/10 2010-06-07 ORANGE POLSKA S.A. 3 190,89 Usuga dostpu do sieci Internet.
196 2010-06-18 12/GM/10 2010-06-01 IKATT - SZKOL TERESA IMBOR 30 500,00
Umowa na wykonanie ekspertyz kompleksowych projektu
wykonawczego i robt budowlanych wykonanych na
schronisko dla bezdomnych psw i kotw przy ul.
Metalurgicznej 5 w Lublinie
197 2010-06-18 53/OR/10 2010-06-07 TOMASZ GAJ 230,00 operator OKW 53
198 2010-06-18 63/OR/10 2010-06-07 MARCIN OSZUST 230,00 operator OKW 18
199 2010-06-18 251/OR/10 2010-06-07 JACEK MARKOWICZ 230,00 operator OKW 44
15
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
200 2010-06-18 58/OR/10 2010-06-07 GRZEGORZ SKUA 230,00 operator OKW 97
201 2010-06-18 61/OR/10 2010-06-07 TADEUSZ BEJM 230,00 operator OKW 186
202 2010-06-18 35/O/10 2010-05-31 MARTA KAUNIACKA 15 500,00
Zlecenie penienia nadzoru inwestorskiego nad realizacj
nastepujcych zada: 1.Leczenie i konserwacja
starodrzewu. 2.Nasadzenia zieleni na terenie miasta
Lublin. W ramach zadania :Pomoc placwkom
uytecznoci publicznej w zakadaniu terenw zieleni.
203 2010-06-18 5/IT/10 2010-06-10 ORANGE POLSKA S.A. 3 190,89 Usuga dostpu do sieci Internet.
204 2010-06-18 49/OR/10 2010-06-07 MARCIN SZELESZCZUK 230,00 operator OKW 25
205 2010-06-21 6/GD/10 2010-05-31
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
18 300,00
Wznawianie punktw granicznych dziaek oraz
okazywanie granic dziaek dla potrzeb Wydziau Geodezji
oraz Wydziau Drg i Mostw.
206 2010-06-21 74/OR/10 2010-06-07 DARIUSZ KULISKI 230,00 operator OKW 21
207 2010-06-21 32/KP/10 2010-06-18 URSZULA PIAT 5 000,00
Przygotowanie i wykonanie happeningu promocyjnego
Miasta Lublin podczas X Biennale Neue Stucke aus Europe
w dn. 25-28-06-2010r.
208 2010-06-21 7/KP/10 2010-05-25 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: V Festiwalu Teatrw Europy rodkowej
Ssiedzi w dn. 14-18.06.2010r w Lublinie.
209 2010-06-21 4/GM/10 2010-05-28 PIOTR AK 6 100,00
wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-
usugowego Gminy Lublin pooonego w Lublinie przy ul.
Krakowskie Przedmiecie 53
210 2010-06-21 28/KP/10 2010-06-07 JANUSZ BACA 10 000,00
Wykonanie Koncertu "Msza Lubelska" w dn. 09.06.2010 w
Katedrze Lubelskiej.
211 2010-06-21 65/OR/10 2010-06-07 JACEK CHOMICZ 230,00 operator OKW 6
212 2010-06-21 68/OR/10 2010-06-07 JANUSZ KONECKI 230,00 operator OKW 10
213 2010-06-21 76/OR/10 2010-06-07 PIOTR DZIATKIEWICZ 230,00 operator OKW 23
214 2010-06-21 67/OR/10 2010-06-07 IZABELA UKIEWICZ 230,00 operator OKW 8
215 2010-06-21 69/OR/10 2010-06-07 BOGDAN WJCIK 230,00 operator OKW 11
216 2010-06-21 9/GM/10 2010-05-28 PAWE CWOEK 1 976,40 wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. 1 Maja 55
217 2010-06-21 26/KP/10 2010-06-02 LUIZA DUTKOWIAK 236,00
Penienie funkcji przewodnika po Ratuszu w dn.
13.06.2010r. w zwizku z organizacj Dnia Otwartego w
Ratuszu.
16
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
218 2010-06-21 5/GM/10 2010-05-28 PIOTR AK 2 440,00
wykonianie inwentaryzacji budynku wielomieszkaniowego
Gminy Lublin pooonego w Lublinie przy ul. Rynek 14,15
219 2010-06-21 27/KP/10 2010-06-02 LILIANNA KOWALIK-DUTKOWIAK 236,00
Penienie funkcji przewodnika po Ratuszu w dn.
13.06.2010r. w zwizku z organizacj Dnia Otwartego w
Ratuszu.
220 2010-06-21 1/KP/10 2010-05-24 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 100 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: Noc Kultury w Lubinie w dn. 05-06-06.2010r.
221 2010-06-21 31/KP/10 2010-06-17 MAX MEDIA ART SP. Z O. O. 146 450,00
Wystp Gwiazdy Carnavalu Sztuk-Mistrzw "Cirque
Baroqure - Association Le Puits aux Images" w dn. 18-
22.08.2010 w Lublinie.
222 2010-06-21 70/OR/10 2010-06-07 JUSTYNA MALINOWSKA 230,00 operator OKW 12
223 2010-06-21 75/OR/10 2010-06-07 MARIA KRUPA 230,00 operator OKW 22
224 2010-06-21 78/OR/10 2010-06-07 KATARZYNA ORZE 230,00 operator OKW 26
225 2010-06-21 72/OR/10 2010-06-07 TOMASZ IDZIKOWSKI 230,00 operator OKW 17
226 2010-06-21 5/GK/10 2010-06-18 DROGBEST ANDRZEJ WANATOWICZ 42 090,00
Remont chodnika pomidzy os. Sienkiewicza a os.
Konopnickiej ( od SP38) w Lublinie
227 2010-06-21 71/OR/10 2010-06-07 CEZARY BICKI 230,00 operator OKW 14
228 2010-06-21 73/OR/10 2010-06-07 JAROSAW BANACH 230,00 operator OKW 20
229 2010-06-21 77/OR/10 2010-06-07 TOMASZ ZARAJCZYK 230,00 opertor OKW 24
230 2010-06-21 10/GM/10 2010-06-14 MARTA RY 10 675,00
wykonanie wycen lokali mieszkalnych (obr. 18,42,34) oraz
lokali uytkowych Gminy Lublin
231 2010-06-21 29/KP/10 2010-06-11 FUNDACJA SCENY INVITRO 0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej w ramach Teatralnego Biennale "Neue
Stucke aus Europe 2010" w dn. 17-27.06.2010r. W
Wiesbaden.
232 2010-06-21 64/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF BAUCKI 230,00 operator OKW 4
233 2010-06-21 5/OW/10 2010-06-08 PRIMA P.P.H.U 10 000,00
Wykonanie usugi w zakresie organizacji festynu w
ramach projektu" Ja te chodz do przedszkola"
234 2010-06-22 97/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF BYDLER 230,00 operator OKW 107
235 2010-06-22 100/OR/10 2010-06-07 PIOTR PILIPCZUK 230,00 operator OKW 110
236 2010-06-22 115/OR/10 2010-06-07 RADOSAW BERDAK 230,00 operator OKW 149
17
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
237 2010-06-22 19/DM/10 2010-01-18
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
36 000,00
wynajem miejsc parkingowych w pasie drogowym ul.
Krakowskie Przedmiecie
238 2010-06-22 20/DM/10 2010-04-27 PIZZERIA NIRVANA ANDRZEJ DEMCZUK 7 200,00
wynajem miejsca parkingowego w pasie drogowym ul.
Chopina
239 2010-06-22 87/OR/10 2010-06-07 GRAYNA SIEWIERSKA 230,00 operator OKW 39
240 2010-06-22 57/ZSS/10 2010-06-14 TOMASZ IWASKI 600,00
opracowanie i wygloszenie wykladu na seminarium
krajowym w ramach projektu "Dialog spoeczny w
zakresie ..."
241 2010-06-22 6/RB/10 2010-05-28 KURATORIUM OWIATY W LUBLINIE 0,00
Wojewoda Lubelski udziela w 2010 r. dotacji celowej na
dofinansowanie zadania wynikajcego z uchway Nr
112/2009 Rady Ministrw z 07.09.2009 r. ws. Rzdowego
programu wspierania w latach 2009 -2014 organw
prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw
nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szk
podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I
stopnia - "Radosna szkoa" w dziale 801 rozdz. 80101
Szkoy Podstawowe, paragraf 633 0 na dofinansowanie
zada wasnych w zakresie zada inwestycyjnych szk
podstawowych - 447 599,00 (SP nr 7, 14,24,34,51).
242 2010-06-22 7/RB/10 2010-05-28 KURATORIUM OWIATY W LUBLINIE 0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikajcego
z uchway nr 112/2009 Rady Ministrw z dnia 07 lipca
2009 r. w sprawie Rzdowego programu wspierania w
latach 2009 -2014 organw prowadzcych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szk podstawowych i oglnoksztaccych
szk muzycznych I stopnia - "Radosna szkoa" w dziale
801 Owiata i Wychowanie rozdzia 80101 Szkoy
Podstawowej paragraf 633 0 na dofinansowanie zada
wasnych w zakresie zada inwestycyjnych szk
podstawowych - dot. ZSO nr 4 (SP nr 44), ul.
Tumidajskiego 6a - 42 360,00.
243 2010-06-22 107/OR/10 2010-06-07 MARCIN RAKOWSKI 230,00 operator OKW 119
244 2010-06-22 101/OR/10 2010-06-07 UKASZ PIROWSKI 230,00 operator OKW 111
245 2010-06-22 103/OR/10 2010-06-07 MAGORZATA RODZIK 230,00 operator OKW 114
246 2010-06-22 108/OR/10 2010-06-07 DANIEL BISAK 230,00 operator OKW 123
247 2010-06-22 30/KP/10 2010-06-15 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 8 296,00 Wykonanie i monta 2 tablic reklamowych.
18
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
43/KP/10 2010-06-21 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 0,00
Aneks do umowy 30/KP/10 - zmiana terminu realizacji
umowy.
248 2010-06-22 86/OR/10 2010-06-07 BARTOMIEJ ZAMOJSKI 230,00 operator OKW 38
249 2010-06-22 96/OR/10 2010-06-07 ADAM JEZIERSKI 230,00 operator OKW 106
250 2010-06-22 104/OR/10 2010-06-07 MIROSAW SMOLISKI 230,00 operator OKW 116
251 2010-06-22 252/OR/10 2010-06-09 ZAWEX SP. Z O.O. 13 066,20 woda mineralna "Cisowianka", pet, 1,5l - sztuk 12600
252 2010-06-22 63/ZSS/10 2010-06-10
STOWARZYSZENIE PRZYJACI DZIECI I
MODZIEY CON AMORE
0,00
Aneks do umowy Nr ZSS.UZ.II.3026-3-72/2010 z dnia 20
kwietnia 2010 roku.
253 2010-06-22 81/OR/10 2010-06-07 MAGORZATA FRANT-BAUCKA 230,00 operator OKW 31
254 2010-06-22 83/OR/10 2010-06-07 JAROSAW DOLECKI 230,00 operator OKW 35
255 2010-06-22 89/OR/10 2010-06-07 JAROSAW DOLECKI 230,00 operator OKW 43
256 2010-06-22 55/ZSS/10 2010-06-10 ZBIGNIEW KOWALCZYK 600,00
Opracowanie i wygoszenie wykladu na seminarium
krajowym w ramach projektu "Dialog spoeczny w zakreie
..."
257 2010-06-22 3/GK/10 2010-06-18 WIND ANNA WONIAK 59 517,40
Remont dwch kwater z grobami onierzy Wojska
Polskiego polegych w wojnie polsko-bolszewickiej w
latach 1919-1920, zlokalizowanych na cmentarzu
komunalnym przy ul.Biaej w Lublinie.
258 2010-06-22 12/DM/10 2010-04-28
FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ
37 820,00
wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktw
zlokalizowanych w cigu drogi krajowej nr 19, stanowicej
ul. Kompozytorw Polskich w Lublinie
259 2010-06-22 17/DM/10 2010-02-01 MAK DOM SP ZOO 0,00
przebudowa ukadu komunikacyjnego ul. Lwowska i ul. J.
K uronia
260 2010-06-22 59/ZSS/10 2010-06-14 PAWE STOSIO 600,00
opracowanie i wygloszenie wykadu na semianrium
krajowym w ramach projektu "Dialog spoeczny w
zakresie przeciwdziaania..."
261 2010-06-22 82/OR/10 2010-06-07 MAREK WOJTAN 230,00 operator OKW 33
262 2010-06-22 88/OR/10 2010-06-07 RENATA WRBLEWSKA 230,00 operator OKW 41
263 2010-06-22 90/OR/10 2010-06-07 ADAM CZYEWSKI 230,00 operator OKW 49
264 2010-06-22 11/DM/10 2010-06-18 WOJCIECH MISZTAL 97 600,00
Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych przy ul.
Paderewskiego w Lublinie
265 2010-06-22 92/OR/10 2010-06-07 DANIEL ROTKIEWICZ 230,00 operator OKW 101
19
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
266 2010-06-22 94/OR/10 2010-06-07 ANDRZEJ ZMYSOWSKI 230,00 operator OKW 104
267 2010-06-22 105/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF BAUCKI 230,00 operator OKW 117
268 2010-06-22 112/OR/10 2010-06-07 MARIA CIMEK 230,00 operator OKW 145
269 2010-06-22 113/OR/10 2010-06-07 PIOTR FUGEL 0,00 operator OKW 146
270 2010-06-22 114/OR/10 2010-06-07 PIOTR FUGEL 230,00 operator OKW 147
271 2010-06-22 116/OR/10 2010-06-07 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 230,00 operator OKW 125
272 2010-06-22 118/OR/10 2010-06-07 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 230,00 operator OKW 127
273 2010-06-22 119/OR/10 2010-06-07 IRENEUSZ KOZOWICZ 230,00 operator OKW 128
274 2010-06-22 14/DM/10 2010-03-13 KS DEVELOPMENT SP Z O.O. 0,00 realizacja ul. Lazurowej
275 2010-06-22 15/DM/10 2010-02-10
WOJEWDZKI SD ADMINISTRACYJNY W
LUBLINIE
50 400,00
wynajem miejsca parkingowego w pasie drogowym ul.
Uniwersyteckiej
276 2010-06-22 18/DM/10 2010-01-26 WIKANA SP ZOO 0,00
realizacja ukadu komunikacyjnego- przeduenie ul.
Relaksowej
277 2010-06-22 99/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF SURMA 230,00 operator OKW 109
278 2010-06-22 106/OR/10 2010-06-07 WIKTOR SIEMIESKI 230,00 operator OKW 118
279 2010-06-22 111/OR/10 2010-06-07 RADOSAW BERDAK 230,00 operator OKW 144
280 2010-06-22 117/OR/10 2010-06-07 BARBARA TURSKA-PAPRZYCKA 230,00 operator OKW 126
281 2010-06-22 13/DM/10 2010-04-20 MULTICO SPKA Z O.O. 7 200,00
wynajem miejsca parkingowego w pasie drogowym ul.
Lipowej
282 2010-06-22 17/KL/10 2010-05-31 STEVE AUSTEN & CO. B.V. 4 047,90
przeprowadzenie autorskiego wykadu i autorskich
warsztatw nt. innowacyjnych modeli zarzdzania w
kulturze
283 2010-06-22 16/DM/10 2010-02-01 MAK DOM SP ZOO 0,00 przebudowa ukadu drogowego ul. Lwowskiej i ul. Kuronia
284 2010-06-22 84/OR/10 2010-06-07 JACEK PIESIAK 230,00 operator OKW 36
285 2010-06-22 93/OR/10 2010-06-07 RADOSAW WASIL 230,00 operator OKW 102
286 2010-06-22 109/OR/10 2010-06-07 MAREK MISIURA 230,00 operator OKW 124
287 2010-06-22 110/OR/10 2010-06-07 RADOSAW BERDAK 230,00 operator OKW 143
288 2010-06-22 79/OR/10 2010-06-07 MAREK KOSICKI 230,00 operator OKW 29
20
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1187/OR/10 2009-12-14 MAREK KOSICKI 0,00
Aneks nr do umowy nr 133/OR/2010 (dot. zmiany
paragrafu 4 ust.1 oraz zaacznka 1)
289 2010-06-22 85/OR/10 2010-06-07 ANNA OSTROWSKA 230,00 operator OKW 37
290 2010-06-22 95/OR/10 2010-06-07 MAGDALENA PRAJEL 230,00 operator OKW 105
291 2010-06-22 102/OR/10 2010-06-07 MAGORZATA RODZIK 230,00 operator OKW 112
292 2010-06-23 4/BM/10 2010-05-27 LOQUAX 14 762,00
Zapewnienie tumaczenia symultanicznego z jzyka
polskiego na ukraiski i z jzyka ukraiskiego na polski w
czasie Formu Medycznego.
293 2010-06-23 3/BM/10 2010-05-27 EUROPA S.A. 31 039,00
Zapewnienie noclegw i usugi gastronomicznej dla
uczestnikw Forum Medycznego.
294 2010-06-23 124/OR/10 2010-06-07 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 230,00 operator OKW 137
295 2010-06-23 22/DM/10 2010-06-17 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA OAZA 0,00
wybudowanie poczenia komunikacyjnego ul. Gsiej z
drog wewntrzn
296 2010-06-23 125/OR/10 2010-06-07 PRZEMYSAW SASIK 230,00 operator OKW 140
297 2010-06-23 16/KL/10 2010-05-18 JULIA ROWNTREE 4 804,56 przeprowadzenie autorskiego wykadu i warsztatw
298 2010-06-23 14/KL/10 2010-06-01 MARCIN SKRZYPEK 3 000,00
autorska edycja i redakcja tekstu w wersji polskiej
aplikacji Miasta Lublin do tytuu ESK2016
299 2010-06-23 10/KL/10 2010-05-19 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00 remont Filii Warsztaty Kultury
67/KL/10 2010-08-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00
Aneks do umowy nr 10/KL/10 z dnia 19 maja 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 250.000 z
sownie: dwiecie pidziesit tysicy zotych dla Centrum
Kultury w Lublinie z przeznaczeniem na realizacj zadania
remont Filii Warsztaty Kultury.
120/KL/10 2010-11-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00
Aneks do umowy nr 10/KL/10 zawartej w dniu 19 maja
2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci
250.000 z sownie: dwiecie pidziesit tysiecy zotych
dla Centrum Kultury w Lublinie z przeznaczeniem na
realizacj zadania remont Filii Warsztaty Kultury.
300 2010-06-23 6/ZSS/10 2010-05-17
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
25 000,00
Realizacja programu rozszerzajcego dla osb
uzalenionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych
21
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
301 2010-06-23 60/ZSS/10 2010-06-14 PSYCHOLOGIA XXI MIROSAWA KTNA 600,00
Opracowanie i wygoszenie wykadu pt. "Dziecko
krzywdzone - fakty i mity (z dowiadcze Komitetu
Ochrony Praw Dziecka)" podczas seminarium w dniu 21
czerwca 2010 r.
302 2010-06-23 3/BK/10 2010-06-01 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 56 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
303 2010-06-23 3/ON/10 2010-05-25 KATARZYNA SIEDLECKA 10 560,00
wsparcie psychologiczne klientw OION, prowadzenie
grup wsparcia
304 2010-06-23 4/ON/10 2010-05-25 EWA PIRECKA 8 640,00 informacje i porady prawne
305 2010-06-23 129/OR/10 2010-06-07 KAROL SZEWCZYK 230,00 operator OKW 52
306 2010-06-23 13/GM/10 2010-06-23
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
aneks do umowy uyczenia Nr 7/GM/10 z dnia 21 maja
2010 z MOSir "Bystrzyca"
307 2010-06-23 253/OR/10 2010-06-17
PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU
"PROFECTUS" MICHA NIEWIADOMY
6 000,00
KURS PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ZAKRESIE
METODY EEG-BIOFEEGBACK
308 2010-06-23 19/KL/10 2010-06-15
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
5 551,00
Wynajcie pomieszcze - Filharmonia im.H.Wieniawskiego
w Lublinie- Gala Kultury
309 2010-06-23 21/DM/10 2010-06-17
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
HANDLOWE "ORION"
0,00
realizacja podstawowego ukadu komunikacyjnego -
budowa ulicy KDd na odcinku od ul. Berylowej do
planowanego zjazdu na teren inwestycji
310 2010-06-23 121/OR/10 2010-06-07 ANNA WILK 230,00 operator OKW 131
311 2010-06-23 123/OR/10 2010-06-07 WALDEMAR STOCZKOWSKI 230,00 operator OKW 135
312 2010-06-23 5/GD/10 2010-06-14 ARCHTECH EWA ANNA UKOWSKA 65 514,00
Usuga archiwizacyjna w zakresie porzdkowania i
zaewidencjonowania zasobu archiwalnego, celem
przekazania go do archiwum zakadowego UM Lublin.
313 2010-06-23 61/ZSS/10 2010-06-18 EUROPA S.A. 6 496,00
zapewnienie w hotelu EUROPA w Lublinie usaug noclegu,
kolacji, cateringu i wynajecia sali w ramach projektu
"Dialog spoleczny w zakresie przeciwdziaania przemocy
w rodzinie"
314 2010-06-23 6/GK/10 2010-06-18
SAN- BUD FIRMA WIELOBRANOWA
STANISAW PASTRYK
37 820,00
Remont schodw i chodnika pomidzy ul.Organow a
ul.Oratoryjn w Lublinie.
315 2010-06-23 5/ON/10 2010-05-25 EWA POMARASKA-ABA 5 760,00 informacja i doradztwo zawodowe
316 2010-06-23 128/OR/10 2010-06-07 ERYK SOWA 230,00 operator OKW 51
317 2010-06-23 126/OR/10 2010-06-07 DOROTA OSTROUCH 230,00 operator OKW 141
22
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
318 2010-06-23 127/OR/10 2010-06-07 PRZEMYSAW SASIK 230,00 operator OKW 142
319 2010-06-24 2/IT/10 2010-05-10 VICO SP.J.D.DANIOWSKI,K.ZAKRZEWSKI 3 660,00
usunicie danych z dyskw twardych wycofanych z
uytkowania w UM, w liczbie co najwyej 300 sztuk,
odbir i utylizacja dyskw twardych w sposb bezpieczny
dla rodowiska.
320 2010-06-24 19/IN/10 2010-06-01
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9 760,00
penienie kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie
realizacji inwestycji budowa budynku mieszkalnego nr 5
przy ul Dr.Mczennikw Majdanka/Dowiadczalna wraz z
instalacjami wewntrznymi , przyczami oraz
zagospodarowaniem terenu
321 2010-06-24 257/OR/10 2010-06-15
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Micha Tomaszewski
322 2010-06-24 6/BM/10 2010-06-17
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
10 000,00
Przekazanie rodkw finansowych w wysokoci 10 000 z
na dofinansowanie biecej dziaalnoci Komendy
Miejskiej Policji.
323 2010-06-24 132/OR/10 2010-06-15 KAMIL PYDA 230,00 operator OKW 57
324 2010-06-24 7/IT/10 2010-06-10 SELEKCJA AGNIESZKA BUJAK 4 270,00
zorganizowanie wieczoru zgodnie z programem
konferencji"Sieci szerokopasmowe"
325 2010-06-24 10/IT/10 2010-06-16
VIRTUAL TELECOM A.SERGIEL, D.ADNIAK
SP.J.
5 368,00
Wykonanie instalacji teleinformatycznych oraz instalacja i
podczenie kamer WEB na dachach budynkw: Hotelu
Europa, ul. Grodzka 36a, dostawa i instalacja systemu
radiowego na budynku ul. Grodzka 36a.
326 2010-06-24 135/OR/10 2010-06-07 ANNA KROPORNICKA 230,00 operator OKW 61
327 2010-06-24 142/OR/10 2010-06-07 UKASZ KOUCHOWSKI 230,00 operator OKW 70
328 2010-06-24 130/OR/10 2010-06-07 PAWE PYC 230,00 operator OKW 55
329 2010-06-24 8/IT/10 2010-06-10 SELEKCJA AGNIESZKA BUJAK 4 590,00 Obsuga konferencji
330 2010-06-24 260/OR/10 2010-06-18
OFICYNA WYDAWNICZO-REKLAMOWA
"SAGALARA"
33 285,26
skad, przygotowanie do druku, wykonanie oraz dostawa
druku komiksu o Unii Lubelskiej oraz katalogu
pokonkursowego "Chwalimy si swoim miastem"
331 2010-06-24 139/OR/10 2010-06-07 MAGORZATA OBSZYSKA 230,00 operator OKW 65
332 2010-06-24 33/O/10 2010-05-28 EWELINA KRAWCZAK 5 000,00
Badanie akumulacji toksyn sinicowychw tkankach ryb
pochodzcych ze Zbiornika Zemborzyckiego
333 2010-06-24 254/OR/10 2010-06-07
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa dotyczca organizacji studenckiej praktyki
zawodowej - Anna Grobel
23
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
334 2010-06-24 261/OR/10 2010-06-16 SALUS FURNICO S.C. 17 993,78 Wykonanie i dostawa krzese
335 2010-06-24 133/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF SZCZERBA 230,00 operator OKW 58
336 2010-06-24 136/OR/10 2010-06-07 GABRIEL JAROSZEWSKI 230,00 operator OKW 62
337 2010-06-24 137/OR/10 2010-06-07 MAGDALENA DUDEK 230,00 operator OKW 63
338 2010-06-24 140/OR/10 2010-06-07 CEZARY DMOWSKI 230,00 operator OKW 66
339 2010-06-24 143/OR/10 2010-06-07 PRZEMYSAW KASPRZAK 230,00 operator OKW 71
340 2010-06-24 18/IN/10 2010-06-14 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
o przebudow sieci elektroenergetycznych i przekazanie
na majtek wybudowanych sieci - ulica Roztocze
341 2010-06-24 138/OR/10 2010-06-07 MAGDALENA DUDEK 230,00 operator OKW 64
342 2010-06-24 256/OR/10 2010-06-08
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyki studenckiej - Jakub
Wyrolak
343 2010-06-24 134/OR/10 2010-06-07 EWA SZARUGA 230,00 operator OKW 59
344 2010-06-24 141/OR/10 2010-06-07 ADRIAN GAWOR 230,00 operator OKW 67
345 2010-06-24 258/OR/10 2010-06-15
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Kamil Strzpek
346 2010-06-24 255/OR/10 2010-06-07
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej studentw
szkoy wyszej - Monika Kopro
347 2010-06-24 259/OR/10 2010-06-18
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej dla studentw
Wydziau Prawa i Administracji - Magdalena Grygoruk
348 2010-06-24 131/OR/10 2010-06-07 PIOTR DROZD 230,00 operator OKW 56
349 2010-06-24 6/IT/10 2010-06-04 TOMASZ KULISIEWICZ 0,00
Wygoszenie referatu w dniu 10.06.2010 r.,
przeprowadzenie Panelu dyskusyjnego w dniu 11.06.2010
r.
350 2010-06-25 153/OR/20 2010-06-07 MARCIN CZERNIAK 230,00 operator OKW 87
351 2010-06-25 178/OR/10 2010-06-07 ERYK SOWA 230,00 operator OKW 189
352 2010-06-25 144/OR/10 2010-06-07 KAMIL PYDA 230,00 operator OKW 72
353 2010-06-25 150/OR/10 2010-06-07 MIROSAW KAPICA 230,00 operator OKW 83
354 2010-06-25 8/GK/10 2010-06-21 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 324,40
aneks nr 1 - przyczenie do sieci energetycznej PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. zo.o.
24
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
570/GK/2009 2009-02-27 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 1 102,20
umowa o przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja Lublin Sp. zo.o. budynek gospodarczy z
czci zaadoptowan na szalet miejski w miejscowoci
Lublin, ul. Biala 3
355 2010-06-25 161/OR/10 2010-06-07 MIKOAJ KOSYRA 230,00 operator OKW 152
356 2010-06-25 21/KL/10 2010-06-11
TOMMA AGENCJA KONCERTOWA TOMASZ
MAJCZAK
2 800,00
przygotowanie i wykonanie dwch autorskich koncertw
Marcina Ryckiego w Wiedniu
357 2010-06-25 262/OR/10 2010-06-15 ZAKAD STOLARSKI AKANT 15 075,54 wykonanie mebli
358 2010-06-25 151/OR/10 2010-06-07 SYLWESTER BARYA 230,00 operator OKW 84
359 2010-06-25 160/OR/10 2010-06-07 MARCIN PSIEK 230,00 operator OKW 96
360 2010-06-25 176/OR/10 2010-06-07 RADOSAW OBSZYSKI 230,00 operator OKW 185
361 2010-06-25 147/OR/10 2010-06-07 WOJCIECH NIEDWIEDZKI 230,00 operator OKW 77
362 2010-06-25 148/OR/20 2010-06-07 MARIUSZ PSZCZOA 230,00 operator OKW 80
363 2010-06-25 170/OR/10 2010-06-07 DOMINIK KWIATKOWSKI 230,00 operator OKW 172
364 2010-06-25 171/OR/10 2010-06-07 RADOSAW OBSZYSKI 230,00 operator OKW 173
365 2010-06-25 179/OR/10 2010-06-07 PAWE KRYSA 230,00 operator OKW 191
366 2010-06-25 182/OR/10 2010-06-07 MARIUSZ TOMCZYK 230,00 operator OKW 196
367 2010-06-25 163/OR/10 2010-06-07 MONIKA LATO 230,00 operator OKW 158
368 2010-06-25 6/GM/10 2010-05-28 JOLANTA SARAN 7 174,01
wykonanie inwentaryzacji budynkw mieszkalno-
usugowych Gminy Lublin pooonych w Lublinie przy ul.
Lubartowskiej 31, Lubartowskiej 33, Lubartowskiej 49 i
Jezuickiej 14
369 2010-06-25 154/OR/10 2010-06-07 SEBASTIAN KOSOWSKI 230,00 operator OKW 88
370 2010-06-25 159/OR/10 2010-06-07 PIOTR BISZCZAK 230,00 operator OKW 94
371 2010-06-25 167/OR/11 2010-06-07 IWO SKIBA 230,00 operator OKW 165
372 2010-06-25 169/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF KOODZIEJCZYK 230,00 operator OKW 170
373 2010-06-25 145/OR/10 2010-06-07 DARIUSZ OPALISKI 230,00 operator OKW 75
374 2010-06-25 149/OR/10 2010-06-07 ADAM GRECKI 230,00 operator OKW 81
375 2010-06-25 162/OR/10 2010-06-07 MACIEJ ZIEGLER 230,00 operator OKW 156
25
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
376 2010-06-25 34/KP/10 2010-06-14 KAROL TARKOWSKI 1 755,00
Korekta studium wykonalnoci projektu pt. "Renowacja
renesansowej PIwnicy pod Fortun w Lublinie.." oraz
analizy budzetowej studium.
377 2010-06-25 157/OR/10 2010-06-07 ALDONA MAZURKIEWICZ 230,00 operator OKW 91
378 2010-06-25 166/OR/10 2010-06-07 ADAM KOWSKI 230,00 operator OKW 163
379 2010-06-25 175/OR/10 2010-06-07 DARIUSZ BIELECKI 230,00 operator OKW 182
380 2010-06-25 165/OR/10 2010-06-07 ANNA LIPIEC 230,00 operator OKW 159
381 2010-06-25 263/OR/10 2010-06-15
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
36 535,34 wykonanie mebli
382 2010-06-25 155/OR/10 2010-06-07 PRZEMYSAW MOCICKI 230,00 operator OKW 89
383 2010-06-25 158/OR/10 2010-06-07 JAROSAW BANACH 230,00 operator OKW 92
384 2010-06-25 172/OR/10 2010-06-07 PAWE DZWONKOWSKI 230,00 operator OKW 177
385 2010-06-25 177/OR/10 2010-06-07 GRZEGORZ GONTARZ 230,00 operator OKW 187
386 2010-06-25 152/OR/10 2010-06-07 MARCIN CZERNIAK 230,00 operator OKW 86
387 2010-06-25 156/OR/10 2010-06-07 EWA POSTJ 230,00 operator OKW 90
388 2010-06-25 164/OR/10 2010-06-07 IWONA WILKOSZ 230,00 operator OKW 157
389 2010-06-25 173/OR/10 2010-06-07 MICHA KALISZ 230,00 operator OKW 179
390 2010-06-25 174/OR/10 2010-06-07 IRENEUSZ KOODZIEJ 230,00 operator OKW 178
391 2010-06-25 168/OR/10 2010-06-07 UKASZ MRZ 230,00 operator OKW 168
392 2010-06-28 183/OR/10 2010-06-07 JACEK SKOCZYLAS 230,00 operator OKW 199
393 2010-06-28 38/O/10 2010-05-10 DERTEX DDD,MGR JOANNA SORDYL 60 000,00
Dwukrotne odkomarzanie terenw wskazanych przez
Zamawijcego.
394 2010-06-28 39/O/10 2010-06-25
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWO - PRODUKCYJNE ,,EURO-GAZ"
65 698,00
Usuga zaadunku transportu i unieszkodliwienia 200 ton
odpadw zawierajcych azbest z terenu miasta Lublin
395 2010-06-28 26/GM/10 2010-07-01 AKAT S.C. JAN LESISKI, WIESAW KAIS 27 929,89
Wymiana stolarki okiennej i parapetw w siedzibie
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Lublinie przy ul. Chopina 5
396 2010-06-28 186/OR/10 2010-06-07 PIOTR ZAKRZEWSKI 230,00 operator OKW 204
397 2010-06-28 18/KL/10 2010-06-14 AGATA WITKOWSKA 1 000,00 wsppraca w przygotowaniu i obsudze Gali Kultury
398 2010-06-28 184/OR/10 2010-06-07 MAGDALENA LAWENDOWSKA 230,00 operator OKW 200
26
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
399 2010-06-28 264/OR/10 2010-06-22
CENTRUM ADMINISTRACJI I BIZNESU
ALICJA LASZKIEWICZ
0,00
Szkolenie Kodeks postpowania administracyjnego w
wietle ustawy o pomocy spoecznej
400 2010-06-28 7/GD/10 2010-06-01
LASY PASTWOWE NADLENICTWO
WIDNIK
7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodark len w
lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa,
ktrych powierzchnia w/g Uproszczonego planu
urzdzania lasw pooonych na terenie m.Lublin wynosi
342,8722 ha.
5/GD/11 2011-02-15
LASY PASTWOWE NADLENICTWO
WIDNIK
7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodark len w
lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa,
ktrych powierzchnia w/g Uproszczonego planu
urzdzania lasw pooonych na terenie m.Lublin wynosi
342,8722 ha.
3/GD/12 2012-02-27
LASY PASTWOWE NADLENICTWO
WIDNIK
500,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad gospodark len w
lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa,
ktrych powierzchnia w/g Uproszczonego planu
urzdzania lasw pooonych na terenie m.Lublin wynosi
342,8722 ha.
2/GD/13 2013-02-20
LASY PASTWOWE NADLENICTWO
WIDNIK
7 500,00
Porozumienie w sprawie powierzenia spraw z zakresu
nadzoru nad gospodark len w lasach nie stanowicych
wasnoci Skarbu Pastwa,na terenie miasta Lublin.
4/GD/14 2014-03-04
LASY PASTWOWE NADLENICTWO
WIDNIK
7 500,00
Porozumienie w sprawie powierzenia spraw z zakresu
nadzoru nad gospodark len w lasach nie stanowicych
wasnoi Skarbu Pastwa, na terenie m.Lublin
401 2010-06-28 185/OR/10 2010-06-07 UKASZ RYCAJ 230,00 operator OKW 202
402 2010-06-28 40/O/10 2010-06-24 KATARZYNA BK 10 800,00
Gromadzenie i aktualizacja danych w programie
GOMIG,ktra umoliwia prowadzenie szczegowej
ewidencji:zbiornikw bezodpywowych,przydomowych
oczyszczalni ciekw,wacicieli nieruchomoci itp.
403 2010-06-29 27/GM/10 2010-06-25 MTL SA 0,00
Gmina Lublin przenosi na rzecz Spki MTL SA, a Spka
nabywa nieodpatnie od Gminy Lublin 1958 szt. akcji
imiennych serii D w celu ich umorzenia.
404 2010-06-29 4/BK/10 2010-06-18 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 57 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
405 2010-06-29 23/DM/10 2010-06-24
ZAKAD USUG PROFESJONALNYCH
"KAMAK" KACZOR M. KWIATKOWSKI A. SC
65 392,00
Wykonanie programu funkcjonalno - uytkowego budowy
Systemu Zarzdzania Ruchem
27
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
406 2010-06-29 6/FE/10 2010-06-18
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0,00
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-056/09-00
Projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie" (nr
projektu POIS.11.01.00-00-056/09)1 w ramach dziaania
11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o
znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i
dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowiska 2007-2013
21/FE/12 2012-06-29
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1 273 497,43
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Renowacja
Teatru Starego w Lublinie" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013.
407 2010-06-29 26/KL/10 2010-06-01 ROBERT ZAJC 4 670,00 Autorski projekt animacji komputerowych
408 2010-06-29 22/KL/10 2010-06-01 KAIJU MARCIN MAEK 3 660,00 przygotowanie i realizacja reportay
409 2010-06-29 15/RB/10 2010-06-16
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
215 070,35
Remont sanitariatw w budynku Gimnazjum Nr 16, przy
ul. Poturzyskiej 2 w Lublinie
410 2010-06-29 23/KL/10 2010-06-16 PIOTR MAJCZYNA 3 850,00
przygotowanie i wykonanie koncertu z zespoem Caci
Vorba
411 2010-06-29 58/ZSS/10 2010-06-14 MICHA LEWOC 600,00
opracowanie i wygoszenie wykadu podczas seminarium
krajowego
412 2010-06-29 3447/IT/ZSS/08 2010-01-01 POLKOMTEL S.A. 0,00 wiadczenie usug telefonii komrkowej
413 2010-06-29 25/KL/10 2010-06-01 MAREK KRZYKAA 330,00 graficzny projekt zaprosze i dyplomw
414 2010-06-29 24/KL/10 2010-06-01 JZEF SZOPISKI 1 650,00 koordynacja i prowadzenie Gali Kultury
415 2010-06-30 33/GM/10 2010-06-16
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
4 819,00
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomoci
zabudowanej pooonej w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej
3 oznaczonej jako dziaka nr 40/5 o pow. 31000m2 w celu
ustalenia wartoci nieruchomoci do zbycia w drodze
bezprzetargowej
416 2010-06-30 7/GK/10 2010-06-17 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00 zmiana godzin otwarcia szaletu przy ul. Wileskiej.
1579/GK/2009 2009-05-27 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 1 264 740,00 zarzdzanie szaletami miejskimi w Lublinie
417 2010-06-30 15/GM/10 2010-05-24 SYLWESTER TOMALA 0,00
Dzierawa - ul. Wyzwolenia - uprawy rolne - dz. nr
36,37,39,49/3,49/7,60/2 (obr. 11, ark.17) dz. nr 8 (obr.
11, ark. 17)
418 2010-06-30 16/GM/10 2010-05-26 MAGORZATA SNARSKA 0,00
Dzierawa - ul. Kiepury 14 - kiosk handlowy - cz. dz. nr
16/2 (obr. 5, ark. 2)
28
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
419 2010-06-30 43/O/10 2010-06-14
AGENCJA ARTYSTYCZNA "TEATR Z
LUBLINA"
2 200,00
Oprawa muzyczna podczas imprezy zorganizowanej w
dniu 27-06-2010 pt"Ekopiknik ropdzinny-zabawy z
ekologi"
420 2010-06-30 42/O/10 2010-06-14
TOWARZYSTWO PRZYJACI DZIECI
LUBELSKI ODDZIA REGIONALNY
3 000,00 Realizacja zadania publicznego "Ziele za moim oknem".
421 2010-06-30 41/O/10 2010-06-09 FUNDACJA HIPOKRATES 5 000,00
Zakres umowy:konne monitorowanie okolic Zalewu
Zemborzyckiego (zgodne ze zoon ofert).
422 2010-06-30 14/GM/10 2010-05-24 ELBIETA NOWICKA 0,00
Dzierawa - ul. Gospodarcza - kiosk handlowy - cz. dz. nr
39 (obr. 13, ark. 9)
423 2010-07-01 31/GM/10 2010-05-12
FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA
WIERZCHOWSKA I JANUSZ
WIERZCHOWSKI
0,00
Dzierawa - ul. Megiewska - teren zieleni funkcjonujcy z
budynkiem "Dworek Grafa" - cz. dz. nr 28/1 i 35/3 (obr.
37, ark. 7)
424 2010-07-01 29/GM/10 2010-06-01
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Dzierawa - Al. Kranicka 25 - pomieszczenia w budynku
gwnym hali napraw zajezdni Helenw - cz. dz. nr 22/3
(obr. 33, ark. 11)
425 2010-07-01 268/OR/10 2010-06-15 JOANNA YDA 0,00 Porozumienie o wsppracy - Joanna yda
426 2010-07-01 48/O/10 2010-06-16
ZAKAD CHIRURGII, PIELGNACJI I CINKI
DRZEW MGR IN ANDRZEJ WYPYCHOW
4 850,00
Wykonanie zabiegw pielgnacyjno-chirurgicznych,w tym
zaoenie dwch wiza liniowych na 4 drzewach
rosncych wg poniej lokalizacji: -ul.Pikna 11- robinia
akacjowa -Park Bronowice- jesion wyniosy -
u.l.Bronowicka 3 - jesion wyniosy
427 2010-07-01 38/GM/10 2010-06-24 BOGDAN WONY 0,00
Dzierawa - ul. Unicka - kiosk handlowy - cz. dz. 36/2 (obr.
42, ark. 13)
428 2010-07-01 266/OR/10 2010-05-17
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00 Umowa o organizacj praktyki - Tomasz Szymczak
429 2010-07-01 3/GD/10 2010-05-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
13 993,40
Weryfikacja bazy danych przebiegu granic rejonw
statystycznych dla m.Lublin.
430 2010-07-01 32/GM/10 2010-06-24 HALINA PIETRZAK 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Wyynna - budynek maej
gastronomii - cz. dz. nr 69, 106/9 (obr. 27, ark. 4)
431 2010-07-01 30/GM/10 2010-04-14 KAMILLA GRYKAOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Zikowskiego - ziele przydomowa - cz.
dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
432 2010-07-01 19/GM/10 2010-05-18 PIOTR GAJOWIAK 0,00
Dzierawa - ul. Wsplna - ziele przydomowa - dz. nr 2,
3/2 (obr. 16, ark. 9)
433 2010-07-01 267/OR/10 2010-06-28
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Barbara Blicharska, Radosaw Kasprzyk
29
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
434 2010-07-01 39/GM/10 2010-06-30 HALINA DANIELUK 0,00
Dzierawa - ul. Beatrycze 4/ul. Aksini 48 - gara w zespole
garaowym - cz. dz. nr 157 (obr. 39, ark. 2)
435 2010-07-01 265/OR/10 2010-06-28
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Umowa o organizacj praktyki studentw - Marlena
Omiotek
436 2010-07-01 34/GM/10 2010-06-10 MIROSAW POJTA 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Wyynna - kiosk handlowy - cz. dz.
nr 59 (obr. 27, ark. 4)
437 2010-07-01 35/GM/10 2010-05-25 GRZEGORZ GAJEWSKI 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Szwoleerw - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 28/5 (obr. 15, ark. 1)
438 2010-07-01 37/GM/10 2010-06-15
KOMA LPG S.C. KRZYSZTOF KOZAK BEATA
MADEJEK
0,00
Dzierawa - Al. Unii Lubelskiej - stacja tankowania gazem
pynnym - cz. dz. nr 112 (obr. 9, ark. 6)
439 2010-07-01 18/GM/10 2010-05-19 MICHA DUDA 0,00
Dzierawa - ul. Grodzickiego - uprawy - dz. nr 589 (obr.
62, ark. 12)
440 2010-07-01 20/GM/10 2010-05-11 ELBIETA STACHYRA 0,00
Dzierawa - ul. Wyynna - kiosk handlowy - cz. dz. nr 59
(obr. 27, ark. 4)
441 2010-07-01 16/RB/10 2010-06-17
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO-
PRODUKCYJNO-HANDLOWE "INSTAD"
TADEUSZ SZEWCZ
278 278,99
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Zespou Szk Ekonomicznych im. A i J. Vetterw, przy ul.
Bernardyskiej 14 w Lublinie.
442 2010-07-01 17/GM/10 2010-06-14 WANDA WJCIK 0,00
Dzierawa - ul. Przyjani - parking strzeony - cz. dz. nr
9/19 (obr. 2, ark. 3)
443 2010-07-01 21/GM/10 2010-04-12 MARIUSZ POLSKI AUTO-SERWIS 0,00
Dzierawa - ul. lan - parking dla klientw warsztatu -
cz. dz. nr 867 (obr. 73, ark. 13)
444 2010-07-01 23/GM/10 2010-06-09 DOROTA BURAKOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Rozstajna - ziele przydomowa - cz. dz. nr
192 (obr. 15, ark. 7)
445 2010-07-01 42/KP/10 2010-06-21 MAREK KIERKLO 8 100,00 Wykonanie malunku reklamowego Street Painting
446 2010-07-01 15/KL/10 2010-05-31 KAROLINA KRYCZKA 450,00
monta materiau wideo i przygotowanie do publikacji w
internecie
447 2010-07-01 8/GD/10 2010-06-21 STANISAW SEROKA 2 400,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prwnego dziaki nr 8 o pow.1.3787 ha stanowicej ulic
Jaczewskiego (obr.18, ark.15).
448 2010-07-01 269/OR/10 2010-06-10
POWIATOWY URZD PRACY W
LUBARTOWIE
0,00
Aneks do umowy o odbywanie stau przez
bezrobotnego/ych 562/OR/2010 - Beata Franiewska
30
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
449 2010-07-02 50/O/10 2010-06-28
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W
LUBLINIE
2 000,00
Uniwersytet wykonywa bdzie poprzez swoje jednostki
organizacyjne Wydziau Medycyny Weterynaryjnej
tj.Katedr i Klinik Chirurgii Zwierzt,Katedr i Klinik
Poonictwa Zwierzt zabiegi sterylizacji ok 50 szt. kotw,
w ramach Programu "Sterylizacja bezdomnych kotw".
450 2010-07-02 272/OR/10 2010-06-15
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO -
USUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
20 500,00 serwis systemu p.po. w budynkach UM
451 2010-07-02 271/OR/10 2010-06-28
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych
realizowanych w ramoch projektu "Od studenta do
eksperta -ochrona rodowiska w praktyce" - 4 osoby
452 2010-07-02 30/KL/10 2010-06-23 TOMASZ SOTA 1 200,00 Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu
453 2010-07-02 28/KL/10 2010-06-23 DMYTRO CHABAK 1 600,00 Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu
454 2010-07-05 276/OR/10 2010-07-01
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej dla studentw
Wydziau Prawa i Administracji UMCS - Sylwia Biedacha
455 2010-07-05 274/OR/10 2010-07-01 ARTUR BARTOSZEWICZ 53 680,00 umowa-wykonanie ekspertyz/analiz
456 2010-07-05 40/GM/10 2010-06-30
BUDOPROJEKT BIURO USUG
PROJEKTOWYCH
31 720,00
wykonanie ekspertyzy technicznej muru okalajcego
cmentarz ydowski przy ul. Kalinowszczyzna 5/Floriaska
1 w Lublinie
457 2010-07-05 2/OI/10 2010-06-14 SKRIVANEK SP. Z O.O. 22 000,00
Wykonanie usugi tumacze podczas Forum Inwestycyjno
- Gospodarczego LUB-INVEST 2010, organizowanym w
Lublinie w dniach 23-25 czerwca 2010 r.
458 2010-07-05 33/KL/10 2010-06-24 PIOTR CHORO 1 815,00
selekcja, edycja i przygotowanie materiaw
multimedialnych na strone www.lublin2016.eu
459 2010-07-05 35/KP/10 2010-06-15 MICHA LIWA 33 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
onglerskich w ramach Carnavalu Sztuk- Mistrzw.
460 2010-07-05 275/OR/10 2010-06-30
PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SP.
Z O.O.
0,00 szkolenie: Analiza ryzyka w oparciu o metodyk PRINCE2
461 2010-07-05 277/OR/10 2010-07-01
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizajc praktyki zaowodowej dla studentw
Wydziau Prawa i Administracji UMCS - Anna
Grzywaczewska, Katarzyna Suska
462 2010-07-05 273/OR/10 2010-06-28 ZBIGNIEW KOSISKI 6 679,00 umowa likwidacji Centrum Integracji Spoecznej INTEGRO
463 2010-07-05 278/OR/10 2010-07-01
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej dla studentw
Wydziau Prawa i Administracji UMCS - Magdalena
Mayszek
31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
464 2010-07-05 36/KP/10 2010-06-15 PIOTR BUKOWSKI 38 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
Fire Show w ramach Carnavalu Sztuk- Mistrzw.
465 2010-07-05 40/KP/10 2010-06-18 MACIEJ RUKASZ 300,00
Wykonanie reportau fotograficznego z realizacji akcji
"Street painting"
466 2010-07-05 41/KP/10 2010-06-18 JAKUB BOCZKOWSKI 1 100,00
Wykonanie reportau fotograficznego z realizacji akcji
?Street painting?
467 2010-07-05 31/KL/10 2010-07-24 ANNA DBROWSKA 1 815,00 redakcja sterony www.lublin2016.eu
468 2010-07-05 32/KL/10 2010-07-24 ALICJA KAWKA 1 815,00 redakcja strony lublin2016
469 2010-07-05 34/KL/10 2010-07-24 JOHN ASHWORD 4 087,70 autorski wykad i wrsztaty w ramach EKK
470 2010-07-05 29/KL/10 2010-06-23 PAWE ABAN 1 200,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu Pawa
abana wraz z zespoem Marido podczas festynu Pasje
ludzi pozytywnie zakrconych
471 2010-07-06 66/ZSS/10 2010-06-25
ESSE PR&MARKETING&COACHING
AGNIESZKA SMRECZYSKA-GBKA
7 000,00
Realizacja projektu "Sportowa alternatywa - pika nona
jako profilaktyka problemw alkoholowych"
472 2010-07-06 20/IN/10 2010-05-20 FOREKO MGR IN ROBERT TKACZYK 19 520,00
wykonanie materiaw niezbdnych do pozyskania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsiwzicia polegajcego na budowie przeduenia ul
Zwizkowej do ul Walecznych i brakujcego fragmentu ul
jagodowej wraz z odwodnieniem , owietleniem ulicznym i
niezbdn przebudow infrastruktury technicznej na
terenie miasta Lublina
96/IN/10 2010-09-14 FOREKO MGR IN ROBERT TKACZYK 17 080,00
aneks do umowy nr 20/IN/10 - zmiana kwoty
wynagrodzenia - przeduenie ul. Zwizkowej w Lublinie
473 2010-07-06 42/GM/10 2010-07-01
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHTY
SZTUK PIKNYCH
0,00
Uyczenie lokalu usytuowanego w kompleksie Centrum
Lublin Plaza przy ul. Lipowej/ul. Obrocw Pokoju na rzecz
Lubelskiego Towarzystwa Zachty Sztuk Piknych z
siedzib w Lublinie
474 2010-07-06 41/GM/10 2010-06-17
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
6 283,00
opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej
nieruchomoci wywaszczonych
475 2010-07-06 21/IN/10 2010-06-28
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
0,00
aneks do umowy nr1247/IN/2009 z dnia 24.04.2009 na
budow urzdze sportowych przy Gimnazjum nr 16 i SP
nr 43 etap I -wyduenie terminy wykonania
24/IT/2009 2008-12-22
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
7 686,00
Dzierawa na terenie miasta Lublin torw
wiatowodowych, zoonych z jednej pary wkien
wiatowodowych jednomodowych.
32
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
476 2010-07-06 9/GK/10 2010-06-28 ELSTER SP. Z O.O 29 890,00
wykonanie i dostarczenie 25 szt kompletnych,
metalowych koszy ulicznych typu Baron.
477 2010-07-07 228/OR/10 2010-06-07 MICHA POGODA 230,00 operator OKW 19
478 2010-07-07 6/OW/10 2010-07-06
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE I
TURYSTYCZNE ARLEKIN
24 300,00
umowa na Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci
romskich i polskich na Mazury wynikajcy z Rzdowego
programu na rzecz spoecznoci romskiej
479 2010-07-07 280/OR/10 2010-07-05 POLOT JERZY FURTAK 2 299,50
usuga transportowa - bilet lotniczy midzynarodowy
Lizbona-Warszawa-Lizbona (2 os.) w ramach Dni Miasta
Partnerskiego Viseu w Lublinie, 11-13.08.2010 r.
480 2010-07-07 25/KP/10 2010-06-02
JACEK KOWALCZYK - MONTA - SERWICE -
WYNAJM
0,00 Aneks do umowy - rozszerzenie przedmiotu umowy.
19/KP/10 2010-06-02
JACEK KOWALCZYK - MONTA - SERWICE -
WYNAJM
2 318,00
Zapewnienie, monta i demonta, bieca obsuga
techniczna konstrukcji zadaszenia dla widowni w dniu
06.06.2010r. na Placu Litewskim w Lublinie, na potrzeby
imprezy promocyjnej: Pikniku Rodzinnego,
wsporganizowanej przez Miasto Lublin.
481 2010-07-07 279/OR/10 2010-07-02 POLOT JERZY FURTAK 5 517,72
usuga transportowa - bilet lotniczy midzynarodowy
Porto-Warszawa-Porto (3 os.) w ramach III-go spotkania
grupy roboczej, Lublin 18-20.08.2010 r.
482 2010-07-07 24/DM/10 2010-06-11 SPKA CENTRUM HANDLOWE FELIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 1294/GK/CP/2007 w sprawie
zasad i warunkw przebudowy ul. Pancerniakw, ul.
Grygowej, skrzyowania al. Witosa z ul. Grygowej i
przebudowy ul. Witosa w Lublinie
483 2010-07-07 281/OR/10 2010-07-05 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00 SZKOLENIE: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
750/OR/10 2010-09-03 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 281/OR/10 - wyduenie terminu
realizacji umowy
1255/OR/10 2010-11-03 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00
aneks do umowy nr 281/OR/10 - wyduenie terminu
realizacji
484 2010-07-07 230/OR/10 2010-06-07 WALDEMAR STACHURA 230,00 operator OKW 73
485 2010-07-07 195/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF MACHAJ 230,00 operator OKW 2
486 2010-07-07 224/OR/10 2010-06-07 JAN AK 230,00 operator OKW 50
487 2010-07-07 229/OR/10 2010-06-07 WALDEMAR STACHURA 230,00 operator OKW 69
488 2010-07-07 203/OR/10 2010-06-07 MICHA KOWALCZYK 230,00 operator OKW 42
489 2010-07-07 191/OR/10 2010-06-07 HENRYK KAWKA 230,00 operator OKW 78
33
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
490 2010-07-07 197/OR/10 2010-06-07 ARNOLD RYBACKI 230,00 operator OKW 9
491 2010-07-07 210/OR/10 2010-06-07 PAWE BASAK 230,00 operator OKW 15
492 2010-07-07 209/OR/10 2010-06-07 EWA DBAA 230,00 operator OKW 28
493 2010-07-07 231/OR/10 2010-06-07 HALINA AUGUSTAK 230,00 operator OKW 16
494 2010-07-07 198/OR/10 2010-06-07 UKASZ LISZKA 230,00 operator OKW 54
495 2010-07-07 225/OR/10 2010-06-07 KATARZYNA RAJCHEL 230,00 operator OKW 40
496 2010-07-08 196/OR/10 2010-06-07 BEATA PIASECKA 230,00 operator OKW 130
497 2010-07-08 285/OR/10 2010-07-08 KRZYSZTOF MIKOAJCZAK 1 000,00
Umowa o skierowanie na studia podyplomowe - Krzysztof
Mikoajczak
498 2010-07-08 192/OR/10 2010-06-07 HENRYK KAWKA 230,00 operator OKW 79
499 2010-07-08 194/OR/10 2010-06-07 ARTUR WANICKI 230,00 operator OKW 150
500 2010-07-08 8/BK/10 2010-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 500 000,00
budowa trakcji trolejbusowej dugoci ok. 31,90 km oraz
systemu zasilania
501 2010-07-08 211/OR/10 2010-06-07 WOJCIECH WAJCHT 230,00 operator OKW 151
502 2010-07-08 70/ZSS/10 2010-07-06
TOMASZ KRGIEL SZKOA SPORTU I
TURYSTYKI
5 000,00
Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci,
modziey i ich rodzicw "Jak wkroczy w doroso -
Wakacje bez uywek"
503 2010-07-08 8/OW/10 2010-03-24 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 1.09.2009 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 67 przy ul. Nadbystrzyckiej
42 - rejestracja dot. Aneksu nr 1.
10/OW/11 2011-01-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Zawarty w dn 11/01/26 na okres od 11/01/01 do
12/08/31r. POLITECHNIKA LUBELSKA, 20-618 LUBLIN ul.
Nadbystrzycka 38D Umowa na lokal uytkowy na
prowadzenie Przedszkola nr 67 przy ul. Nadbystrzyckiej
42 w Domu Studenta. Aneks nr 2.
504 2010-07-08 284/OR/10 2010-07-08 PAULINA MARCZAK VEL MARCZUK 1 000,00
Umowa o skierowanie na studia podyplomowe - Paulina
Marczak vel Marczuk
505 2010-07-08 2/BK/10 2010-01-01 MINISTERSTWO FINANSW 7 473 812,00
wpata do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz
rwnowac sebwencji oglnej dla powiatw
506 2010-07-08 5/BK/10 2010-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 464 000,00
modernizacja 5 skrzyowa: Zemborzycka - Diamentowa;
Jana Pawa II - Armii Krajowej; Kranicka - Bohaterw
Monte Cassino; Chodki - Czapskiego; Unicka -
Lubartowska
34
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
507 2010-07-08 17/RB/10 2010-07-06 KURATORIUM OWIATY W LUBLINIE 0,00
Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie
zadania wynikajcego z uchway nr 112/2009 Rady
Ministrw z dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie Rzdowego
programu wspierania w latach 2009 - 2014 organw
prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw
nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szk
podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I
stopnia - "Radosna Szkoa" w dziale 801 Owiata i
Wychowanie rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe paragraf
633 0 na dofinansowanie zada wasnych w zakresie
zada inwestycyjnych szk podstawowych
508 2010-07-08 9/OW/10 2010-03-24 ZGROMADZENIE SISTR URSZULANEK UR 0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 01.05.1999 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 4 przy ul. Narutowicza 10 -
rejestracja dot. Aneksu nr 4.
509 2010-07-08 13/OW/10 2010-06-01 GMINA KONOPNICA 0,00
Porozumienie w/s pokrywania kosztw dotacji udzielonej
przez Gmin Konopnica przedszkolom niepublicznym i
publicznym prowadzonym przez osoby prawne i inne ni
j.s.t na dzieci zamieszkae na terenie m. Lublin.
510 2010-07-08 282/OR/10 2010-06-24 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod oraz sprzeda
wody niegazowanej
795/OR/11 2011-11-07 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy nr. 282/OR/10 - dostawa wody rdlanej
Biuro Rady Miasta Plac okietka 1 w Lublinie.
511 2010-07-08 220/OR/10 2010-06-07 PIOTR SMALIRA 230,00 operator OKW 115
512 2010-07-08 206/OR/10 2010-06-07 ANETA BKOWSKA 230,00 operator OKW 121
513 2010-07-08 202/OR/10 2010-06-07 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS 230,00 operator OKW 138
514 2010-07-08 205/OR/10 2010-06-07 ANETA BKOWSKA 230,00 operator OKW 139
515 2010-07-08 14/OW/10 2010-06-01 GMINA NIEMCE 0,00
Porozumienie w/s pokrywania kosztw dotacji udzielonej
przez m. Lublin przedszkolom niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby prawne inne in j.s.t, oraz
osoby fizyczne na dzieci zamieszkae na terenie Gminy
Niemce.
516 2010-07-08 223/OR/10 2010-06-07 KATARZYNA RAJCHEL 230,00 operator OKW 93
517 2010-07-08 216/OR/10 2010-05-31 KRZYSZTOF JANKOWSKI 230,00 operator OKW 113
518 2010-07-08 219/OR/10 2010-06-07 PAWE CZAPISKI 230,00 operator OKW 120
519 2010-07-08 217/OR/10 2010-06-07 ROBERT JARZBKOWSKI 230,00 operator OKW 133
35
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
520 2010-07-08 286/OR/10 2010-07-06
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Anna Gaszcz
521 2010-07-08 11/OW/10 2010-03-24
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 01.02.2008 na
prowadzenie Przedszkola nr 32 przy ul. Wierzbowej 13 -
rejestracja dot. Aneksu nr 1.
6/OW/11 2011-01-11
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Zawarty 11.01.2011 na okres od 01- 31.01.2011 r.
PRACOWNICZA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ
w Lublinie. Umowa najmu nr 498/08 z 01.02.2007 r. na
lokal uytkowy dla P-32 przy ul. Wierzbowej 13. Aneks nr
2.
522 2010-07-08 33/KP/10 2010-06-16
ORODEK MIDZYKULTUROWYCH
INICJATYW TWRCZYCH "ROZDROA"
60 000,00
Wsporganizacja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni
Publicznej Open City Otwarte Miasto w dn. 18.06-
16.07.2010w Lublinie.
523 2010-07-08 12/OW/10 2010-06-15
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Umowa na lokal uytkowy z dn.15.06.2010 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 64 przy Dr. Mcz. Majdanka
55 o pow. 275,40 m2.
7/OW/11 2011-01-11
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Zawarty 11.01.2011r. na okres od 01.01.2011 do
30.06.2013 r. PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA KOLEJARZ w Lublinie. Umowa najmu nr
12/OW/10 z 15.06.2010 na najem lokalu dla P-64 przy Dr.
M. Majdanka 55 Aneks nr 1
524 2010-07-08 283/OR/10 2010-07-08 MACIEJ KOTOWSKI 1 000,00
Umowa o skierowanie na studia podyplomowe - Maciej
Kotowski
525 2010-07-08 222/OR/10 2010-06-07 KONRAD GSIOR 230,00 operator OKW 103
526 2010-07-08 208/OR/10 2010-06-07 MARIOLA MIROSAW 230,00 operator OKW 132
527 2010-07-08 6/BK/10 2010-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 160 800,00 budowa ptli trolejbusowej przy ul. Choiny
528 2010-07-08 7/OW/10 2010-03-24 LUBELSKA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA 0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 1.02.1991 r. na
prowadzenie Przedszkola nr 49 przy ul. P. Balcera 11 -
rejestracja dot. Aneksu nr 10.
529 2010-07-08 7/BK/10 2010-06-30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 500 000,00
budowa cigu komunikacyjnego w II etapie Strefy
Ekonomicznej
530 2010-07-08 10/OW/10 2010-03-24
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 29.06.2007 r.na
prowadzenie Przedszkola nr 64 przy Dr. Mcz. Majdanka
55 - rejestracja dot. Aneksu nr 1.
531 2010-07-08 288/OR/10 2010-07-08 JOANNA SULOWSKA 1 000,00
Umowa o skierowanie na studia podyplomowe - Joanna
Sulowska
36
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
532 2010-07-08 287/OR/10 2010-07-05
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00 Aneks nr 1 do umowy nr 265/OR/10
533 2010-07-09 214/OR/10 2010-06-07 LESZEK WJCIK 230,00 operator OKW 171
534 2010-07-09 189/OR/10 2010-06-07 PAWE NOWAKOWSKI 230,00 operator OKW 210
535 2010-07-09 193/OR/10 2010-06-07 ANNA SKOCZEK 230,00 operator OKW 161
536 2010-07-09 80/OR/10 2010-06-07 JUSTYNA STOLAREK 230,00 operator OKW 30
537 2010-07-09 207/OR/10 2010-06-07 MARCIN GRELA 230,00 operator OKW 203
538 2010-07-09 200/OR/10 2010-06-07 MAREK SKRZYPIEC 230,00 operator OKW 166
539 2010-07-09 215/OR/10 2010-06-07 UKASZ JASZCZEWSKI 230,00 operator OKW 190
540 2010-07-09 227/OR/10 2010-06-07 MARIOLA MACKIEWICZ 230,00 operator OKW 188
541 2010-07-09 218/OR/10 2010-06-07 JOANNA PONIATOWSKA 230,00 operator OKW 194
542 2010-07-09 188/OR/10 2010-06-07 ADAM GRECKI 230,00 operator OKW 208
543 2010-07-09 190/OR/10 2010-06-07 JACEK ODJ 230,00 operator OKW 211
544 2010-07-09 221/OR/10 2010-06-07 KRZYSZTOF JZEFACIUK 230,00 operator OKW 160
545 2010-07-09 204/OR/10 2010-06-07 MARIUSZ KOODZIEJCZYK 230,00 operator OKW 183
546 2010-07-09 8/OI/10 2010-07-08 VENA ART SP. Z O.O. 1 265,75
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, tj.: CZ 2: Blok - notatnik z
nadrukiem reklamowym formatu A5 (148x210). Nadruk
na kadej kartce w 2 kolorach. Grzbiet bloku klejony.
Plecy wzmocnione kartonikiem. Ilo kartek: 50 stron.
Nakad: 500 szt.
547 2010-07-09 2/KD/10 2010-06-18 PRIMA P.P.H.U 4 725,00
impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci pracownikw
Urzdu MIasta Lublin
548 2010-07-09 187/OR/10 2010-06-07 JACEK HOYSZ 230,00 operator OKW 207
549 2010-07-09 10/GK/10 2010-07-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 2 043,50
zamontowanie na stae 25 sztuk koszy ulicznych typu
BARON.
550 2010-07-09 11/GK/10 2010-07-05 ADIREM ADAM YSZKIEWICZ 15 896,60 remont szaletu przy ul. Wileskiej
37
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
551 2010-07-09 6/OI/10 2010-07-09 TRYUMF SP. Z O. O. 15 571,84
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, w tym: 1) CZ 4: Pyta DVD
z nadrukiem, okadka na pyt - pyta ? nadruk full-kolor,
sitodruk, duplikacja tymi samymi plikami w obu wersjach
jzykowych; - okadka ? sztywna, otwierana, zadrukowana
na 4 stronach, nadruk full-kolor w technice offsetowej,
wklejona tacka bezbarwna; nakad: 1.200 szt. 2) CZ 5:
Torba na rami wykonana z nylonu, warstwa wypenienia
piankowego w bokach torby, wzmocniony spd. W rodku
dwie komory przedzielone jedn przegrod. Wewntrz
torby, w pierwszej przegrodzie powszywane dwie
kieszonki. Z tyu kiesze zamykana na suwak. Pasek ze
wzmocnieniem, z regulacj dugoci oraz z podkadk
piankow na rami. Wielko - 40 x 30 x min. 6 cm. Dwa
pola znakowania: logo LOM na przedniej klapie - min. wys.
znaku 3 cm; drugie, unijne z tyu torby - wys. znaku 3 cm.
Nakad - 90 szt. 3) CZ 6: Aluminiowy wizytownik na
ok. 20 wizytwek oprawiony w skr naturaln.
Zamknicie metalowe lub na magnes. Toczenie logo z
przodu i z tyu. Nakad: 80 szt. 4) CZ 7: Pami
przenona ze znakowaniem, zamykana zatyczk,
obudowa metalowa, kolor srebrny, pojemno pamici
min 2 GB. Nakad: 300 szt.
552 2010-07-09 199/OR/10 2010-06-07 TOMASZ DWORAK-BAHAN 230,00 operator OKW 197
553 2010-07-09 201/OR/10 2010-06-07 ANNA LIPIEC 230,00 operator OKW 162
554 2010-07-09 212/OR/10 2010-06-07 ANDRZEJ SADOWSKI 230,00 operator OKW 175
555 2010-07-09 181/OR/10 2010-06-07 LUKASZ LINCA 230,00 operator OKW 195
556 2010-07-09 120/OR/10 2010-06-07 TOMASZ JAREMEK 230,00 operator OKW 129
557 2010-07-09 180/OR/10 2010-06-07 LUKASZ LINCA 230,00 operator OKW 192
558 2010-07-09 122/OR/10 2010-06-07 PIOTR KACHNIARZ 230,00 operator OKW 134
559 2010-07-09 146/OR/10 2010-06-07 LUKASZ LINCA 230,00 operator OKW 76
560 2010-07-09 226/OR/10 2010-06-07 WALDEMAR NALBERSKI 230,00 operator OKW 206
561 2010-07-09 9/IT/10 2010-06-28 KOMPAS SP.J. 33 476,80
dostawa czci do rozbudowy infrastruktury serwerowej
HP Blade
562 2010-07-12 294/OR/10 2010-06-18 ZBIGNIEW MACIUA 400,00 przewz osb niepenosprawnych w dniu wyborw
38
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
563 2010-07-12 72/ZSS/10 2010-07-08 IRENEUSZ SIUDEM 5 160,00
realizacja programw profilaktyczno-interwencyjnych dla
dzieci i modziey podejmujcych zachowania ryzykowne
564 2010-07-12 293/OR/10 2010-06-18 STANISAW OSTROWSKI 400,00 przewz osb niepenosprawnych w dniu wyborw
565 2010-07-12 295/OR/10 2010-06-18 SEBASTIAN MICHALSKI 400,00 przewz osb niepenosprawnych w dniu wyborw
566 2010-07-12 297/OR/10 2010-06-18 WOJCIECH PODZIK 400,00 przewz osb niepenosprawnych w dniu wyborw
567 2010-07-12 65/ZSS/10 2010-06-24
MACIEJ ZDZIARSKI KRAKOWSKA
AKADEMIA PROFILAKTYKI
-2 000,00
Zapewnienie, w ramach 2 pakietw usug edukacyjnych
"Zoty Bon Edukacyjny", udziau 2 osb w 4 wykadach
prowadzonych przez Wykadowcw Krakowskiej Akademii
Profilaktyki oraz przekazanie zestawu materiaw
edukacyjnych (aneks do umowy zmniejszajcy kwot
rodkw finansowych)
777/ZSS/2010 2010-03-01
MACIEJ ZDZIARSKI KRAKOWSKA
AKADEMIA PROFILAKTYKI
4 000,00
Zapewnienie, w ramach 2 pakietw usug edukacyjnych
"Zoty Bon Edukacyjny", udziau 2 osb w 8 wykadach
prowadzonych przez Wykadowcw Krakowskiej Akademii
Profilaktyki oraz przekazanie zestawu materiaw
edukacyjnych obejmujcego 12 wyda miesicznika
"Biuletyn Edukacyjny" (zredagowanych w formie
elektronicznej i przesyanych za pomoc poczty
elektronicznej na adres wskazany przez Kupujcego) oraz
20 egzemplarzy broszury pt. "Jak przekona radnych, e
dziaania gminnego programu profilaktyki i rozwizywania
problemw alkoholowych s naprawd wane".
568 2010-07-12 246/OR/10 2010-05-31 ZBIGNIEW CIEPIELEWSKI 160,00 gospodarz lokalu OKW 40
569 2010-07-12 71/ZSS/10 2010-07-08 IRENEUSZ SIUDEM 5 160,00
realizacja programw profilaktyczno-interwencyjnych dla
dzieci i modziey podejmujacych zachowania ryzykowne
570 2010-07-12 300/OR/10 2010-07-01 JZEF PARCHETA 400,00 przewz osb niepenosprawnych Im tura wyborw
571 2010-07-12 11/IT/10 2010-07-02 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 16 533,27
przyczenie instalacji elektrycznej nalecej do grupy
przyczeniowej IV o mocy przyczeniowej 98 kW
572 2010-07-12 296/OR/10 2010-06-18 JZEF PARCHETA 400,00 przewz osb niepenosprawnych w dniu wyborw
573 2010-07-12 38/KL/10 2010-06-10 MACIEJ SOKAL 1 600,00
tumaczenie tekstw z jzyka polskiego na ukraiski do
publikacji na stronie lublin2016.eu
39
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
574 2010-07-12 7/FE/10 2010-07-07
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
umowa poyczki nr 26/2010/P/GW na dofinansowanie
budowy zbiornika retencyjnego przy rzece Czerniejwce
na wylocie kolektorw kanalizacji deszczowej z Dzielnicy
Felin w Lublinie, zawarta pomidzy Wojewdzkim
Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z
siedzib w Lublinie przy ul. Spokojnej 7 reprezentowanym
przez Prezesa Zarzdu - Wojciecha Piekarczyka oraz V-ce
Prezesa Zarzdu - Jerzego Kukliskiego a Gmin Miasto
Lublin reprezentowan przez Zastpc Prezydenta -
Krzysztofa uka przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny
Szumlak.
575 2010-07-12 39/KL/10 2010-06-10 KAROLINA MAJKOWSKA 1 600,00
tumaczenie tekstw z jzyka polskiego na angielski do
publikacji na stronie lunlin2016.eu
576 2010-07-12 290/OR/10 2010-07-07 IWONA DBROWSKA 500,00
Umowa o skierowanie na studia wysze - Iwona
Dbrowska
1263/OR/10 2010-12-15 IWONA DBROWSKA 500,00 Aneks nr 1 do umowy nr 290/OR/10
577 2010-07-12 289/OR/10 2010-07-07 MARTA PARADOWSKA 500,00
Umowa o skierowanie na studia wysze - Marta Aneta
Paradowska-Sprycha
578 2010-07-12 291/OR/10 2010-07-05 LYUDMYLA SZCZERBA 2 880,00
prowadzenie tumacze konsekutywnych z jzyka
ukraiskiego i rosyjskiego na jzyk polski oraz z jzyka
polskiego na ukraiski i rosyjski podczas warsztatw w
Jaremczy i w Lublinie
579 2010-07-12 292/OR/10 2010-07-05 OKSANA WOJTIUK 2 880,00
tumaczenia konsekutywne z jzyka ukraiskiego i
rosyjskiego na jzyk polski oraz z jzyka polskiego na
ukraiski i rosyjski podczas warsztatw w Jaremczy i w
Lublinie
580 2010-07-12 8/FE/10 2010-07-07
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
umowa poyczki nr 25/2010/P/GW na dofinansowanie
budowy kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Felin, odcinek
do ul. Dowiadczalnej w Lublinie, zawarta pomidzy
Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzib w Lublinie przy ul.
Spokojnej 7 reprezentowanym przez Prezesa Zarzdu -
Wojciecha Piekarczyka oraz V-ce Prezesa Zarzdu -
Jerzego Kukliskiego a Gmin Miasto Lublin
reprezentowan przez Zastpc Prezydenta - Krzysztofa
uka przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny Szumlak.
40
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3/FE/11 2011-01-11
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
3 177,74
Aneks nr 1 do umowy poyczki nr 25/2010/P/OW z dnia 7
lipca 2010 r. zawarty na mocy uchway nr 5/2011 Zarzdu
WFOiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania : budowa
kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Felin, odcinek do ul
Dowiadczalnej.
581 2010-07-12 23/IN/10 2010-07-02 8 052,00
opracowanie specyfikacji technicznych i odbioru robt
dodatkowych dot przebudowy budynku klasztoru
powizytkowskiego przy ul Peowiakw 12
582 2010-07-12 299/OR/10 2010-07-01 ZBIGNIEW MACIUA 400,00 przewz osb niepenosprawnych II tura wyborw
583 2010-07-12 298/OR/10 2010-07-01 STANISAW OSTROWSKI 400,00 przewz osb niepenosprawnych II tura wyborw
584 2010-07-12 7/OI/10 2010-07-08 DOMINIK MARKOCKI 4 054,06
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, w tym: 1) CZ 1:
Automatyczny parasol z nadrukiem, nylonowe poszycie,
osiem paneli, drewniana laska z zaokrglonym uchwytem.
Nakad - 100 szt. 2) CZ 3: Dugopis z nadrukiem lub
grawerem - dugopis metalowy matowy w kolorze
srebrnym, cienko piszcy, wkad niebieski, kocwka
stalowa; nakad: 1.100 szt.
585 2010-07-12 35/KL/10 2010-06-24 MICHA ZIELISKI 1 500,00
opracowanie tekstu nt. najwaniejszych imprez
kulturalnych w Lublinie w sezonie kulturalnym 2010-2011
do publikacji w folderze i na stronie lublin2016.eu
586 2010-07-12 245/OR/10 2010-05-31 PIOTR JABONKA 160,00 gospodarz lokalu OKW 20
587 2010-07-13 74/ZSS/10 2010-07-12
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
0,00
Aneks Nr 1 do umowy numer ZSS.UZ.II.3026-3-74/2010 z
dnia 20 kwietnia 2010 r. - organizacja obozw (kolonii) z
profesjonalnym programem profilaktycznym.
588 2010-07-13 1/PL/10 2010-06-28
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
3 000,00 Dostawa materiaw biurowych.
589 2010-07-13 304/OR/10 2010-06-30
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
7 991 000,00
umowa-wytworzenie i dostarczanie przez PWPW S.A.
dokumentw i oznacze
1271/OR/10 2010-12-21
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
0,00
Aneks nr 1 do umowy 304/OR/10 z dnia 30.06.2010 r.
(dot. zmiany treci paragrafu 6 ust. 1 w zwizku ze
zmian podatku VAT)
1/KM/11 2011-03-28
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
0,00 Aneks do umowy nr 304/OR/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
41
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1/KM/12 2012-12-27
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
0,00 Aneks do umowy nr. 304/OR/10 z dnia 30.06.2010 r.
590 2010-07-13 18/RB/10 2010-07-01
PHU "KORBUD" S.C. KORKOSZ MAREK,
KORKOSZ PIOTR, KORKOSZ STANISAW
907 360,00
Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 5, przy ul.
Pogodnej 52a - do obowizujcych przepisw p.po.
591 2010-07-13 270/OR/10 2010-07-01 ANNA JASTRZBSKA 12 000,00
penienie funkcji redaktora publikacji "Rozwizania
systemowe w ukraiskim samorzdzie z porwnaniem do
dowiadcze Gminy Lublin" w ramach projektu "Miasta
rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraiskich
dowiadcze w zakresie budowania nowoczesnego
samorzdu".
592 2010-07-13 301/OR/10 2010-07-05
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Marek Kozio
593 2010-07-13 28/IN/10 2010-07-05
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
2 616 094,97 aneks- budowa ul. Kracowej
3280/IN/2008 2008-12-01
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
53 093 905,03
budowa ul. Kracowej w Lublinie na odcinku od
skrzyowania z ul. Kunickiego do skrzyowania z ul. Dug
594 2010-07-13 30/IN/10 2010-07-12 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 393,15
sprzeda przycza elektroenergetycznego wraz z
dokumentacj projektow przycza do zasielenia w
energi elektryczn sygnalizacji wietlnej przy ul. Jana
Pawa II / ul. Roztocze w Lubliniw
595 2010-07-13 58/KP/10 2010-07-05
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
44 347,00
Wynajem, obsuga techniczna, monta i demonta scen
na potrzeby organizacji imprezy promocyjnej - Festiwalu
Inne Brzmienia Art 'n' Music Festival 2010
596 2010-07-13 60/KP/10 2010-07-06 DOBROWOLSKA ANNA 6 100,00
Wynajem, monta, demonta, transport i obsuga
techniczna barierek ochronnych na potrzeby organizacji
imprezy promocyjnej - Festiwalu Inne Brzmienia Art 'n'
Music Festival 2010
597 2010-07-13 303/OR/10 2010-07-12
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Dominika Skowronek
598 2010-07-13 53/KP/10 2010-07-02 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 20 800,00
Usuga fizycznej ochrony osb i mienia imprezy
promocyjnej Inne Brzmienia w dn. 9-13.07.2010 w
Lublinie
599 2010-07-13 19/RB/10 2010-06-29
ZAKAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JZEFCZUK
526 656,30
Remont sanitariatw w budynku Gimnazjum Nr 10, przy
ul. Wajdeloty 12 w Lublinie
42
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
600 2010-07-13 25/DM/10 2010-07-12 ZAKAD USUGOWY STAMAR 4 492,87
Budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Wertera w
Lublinie
601 2010-07-13 27/IN/10 2010-06-07
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
8 906,00
wykonanie przepustu rur do montau studni w ul.
Nadrzecznej w Lublinie
602 2010-07-13 26/IN/10 2010-06-21 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych przy
ul. Radziszewskiego kolidujcych z projektowan budow
parkingu
603 2010-07-13 302/OR/10 2010-07-01
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej dla studentw
Wydziau Prawa i Administracji UMCS - Karolina Mazurek
604 2010-07-13 59/KP/10 2010-07-06 LIGHT-TECH PUH S.C. 57 950,00
Wynajem, obsuga techniczna, monta i demonta
owietlenia scenicznego i architektonicznego na potrzeby
organizacji imprezy promocyjnej - Festiwalu Inne
Brzmienia Art 'n' Music Festival 2010
605 2010-07-14 244/OR/10 2010-05-31 JERZY PYTEL 100,00 gospodarz lokalu OKW nr10
606 2010-07-14 243/OR/10 2010-05-31 WALDEMAR PODSTAWKA 160,00 gospodarz lokalu OKW nr120
607 2010-07-14 235/OR/10 2010-05-31 ADAM PIETRO 160,00 gospodarz lokalu OKW nr24
608 2010-07-14 319/OR/10 2010-07-01 WIESAW FIRLEJ 60,00 gospodarz lokalu OKW nr118
609 2010-07-14 233/OR/10 2010-05-31 ARTUR OSTROWSKI 250,00 gospogarz lokalu OKW nr70
610 2010-07-14 308/OR/10 2010-06-07 JERZY KOLOWCA 230,00 operator OKW nr082
611 2010-07-14 10/OI/10 2010-07-14
BIURO OBSUGI INWESTORW OI UM
LUBLIN
0,00 Zakupy biece
612 2010-07-14 305/OR/10 2010-06-07 SYLWESTER BARYA 230,00
613 2010-07-14 247/OR/10 2010-05-31 MAGORZATA KRZEWISKA 160,00 gospodarz lokalu OKW nr 196
614 2010-07-14 238/OR/10 2010-05-31 LIDIA JABOSKA 160,00 gospodarz lokalu OKW nr124
615 2010-07-14 320/OR/10 2010-07-01 AGNIESZKA MROCZEK 60,00 gospodarz lokalu OKW nr19
616 2010-07-14 242/OR/10 2010-05-31 ZYGMUNT KRAK 60,00 gospodarz lokalu OKW nr10
617 2010-07-14 240/OR/10 2010-05-31 MARIAN WIECZOREK 160,00 gospodarz lokalu OKW nr96
618 2010-07-14 237/OR/10 2010-05-31 ELBIETA KRZOWSKA 160,00 gospodarz lokalu OKW nr32
619 2010-07-14 322/OR/10 2010-07-01 ALICJA BOROWIEC 60,00 gospogarz lokalu OKW nr171
620 2010-07-14 46/KL/10 2010-06-02 ANDRZEJ RUSIN 3 500,00
autorska realizacja filmu dokumentujcego festiwal
Wielokulturowy Lublin
43
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
621 2010-07-14 52/O/10 2010-07-12 MLU SP Z.O.O. 36 931,84
Wykonanie bieacych spraw serwisowych urzdze
kontrolno pomiarowych zamontowanych na stacji
monitoringu powietrza atmosferycznego.
622 2010-07-14 236/OR/10 2010-05-31 PIOTR PILIPCZUK 160,00 gospodarz lokalu OKW nr110
623 2010-07-14 315/OR/10 2010-06-07 UKASZ KWIETNIEWSKI 170,00 operator OKW nr 060
624 2010-07-14 317/OR/10 2010-06-07 ARTUR SMOLARZ 230,00 operator OKW nr001
625 2010-07-14 309/OR/10 2010-06-07 ARTUR PRUS 230,00 operator OKW nr 153
626 2010-07-14 9/OI/10 2010-07-08
ZAKAD GALANTERII SKRZANEJ
"STEFANIA" EXPORT-IMPORT STANISAWA
TALBIE
2 220,40
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, tj.: CZ 8: Portfel mski ze
skry naturalnej, otwierany, wyposaony w zapinane na
zatrzask miejsce na bilon, 2 przegrdki na banknoty,
min. 6 miejsc na karty kredytowe, kieszenie na
dokumenty. Toczenie logo z przodu i z tyu. Nakad: 65
sztuk.
627 2010-07-14 239/OR/10 2010-05-31 JAN KYCIA 160,00 gospodarz lokalu OKW nr25
628 2010-07-14 318/OR/10 2010-07-09
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANZOWE
EL-TEX
9 892,98 usuga renowacji mebli stylowych
629 2010-07-14 313/OR/10 2010-06-07 PIOTR ROMANEK 230,00 operator OKW nr176
630 2010-07-14 311/OR/10 2010-06-07 PAWE MAZUREK 230,00 operator OKW nr136
631 2010-07-14 310/OR/10 2010-06-07 ARTUR PRUS 230,00 operator OKW nr154
632 2010-07-14 306/OR/10 2010-06-07 MICHA WILCZYSKI 230,00 operator OKW nr148
633 2010-07-14 323/OR/10 2010-06-24 TAXPRESS S. C. 0,00 Szkolenie: Podatki i opaty lokalne
634 2010-07-14 241/OR/10 2010-05-31 PAWE RYBICKI 160,00 gospodarz lokalu OKW nr3
635 2010-07-14 234/OR/10 2010-05-31 HENRYK JASIELSKI 160,00 gospodarz lokalu OKW nr93
636 2010-07-14 316/OR/10 2010-06-07 MICHA POPIELA 230,00 operator OKW nr201
637 2010-07-14 312/OR/10 2010-06-07 JOLANTA BIELSKA 230,00 operator OKW nr 068
638 2010-07-14 36/KL/10 2010-06-10 PIOTR SZOSTAK 350,00
tumaczenie ustne z jzyka ukraiskiego na jzyk polski i
z jzyka polskiego na jzyk ukraiski wystpie
uczestnikw polsko-ukraiskiego seminarium nt.
wsplnego projektu transgranicznego,
wsporganizowanego przez Wydzia Kultury
44
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
639 2010-07-14 51/O/10 2010-06-21
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
4 280,00
Wykonanie zabiegw pielgnacyjno - chirurgicznych na 4
drzewach rosncych prz ul.Gowackiego
26,ul.Abramowickiej 241
640 2010-07-14 321/OR/10 2010-07-01 MIROSAW ROKITA 60,00 Gospodarz lokalu OKW nr64
641 2010-07-14 307/OR/10 2010-06-07 MAREK KOSICKI 230,00 operator OKW nr155
642 2010-07-14 314/OR/10 2010-06-07 JERZY JESIONEK 230,00 operator OKW nr184
643 2010-07-14 37/KL/10 2010-06-01 MARTA WICKOWSKA 350,00
przygotowanie prezentacji o projekcie centrum nauki i
wykonania planszy prezentacyjnej do roll-upu na potrzeby
polsko-ukraiskiego seminarium nt. wsplnego projektu
transgranicznego, wsporganizowanego przez Wydzia
Kultury
644 2010-07-14 54/KL/10 2010-06-02 AMY BROUILLETTE 6 158,40
autorska edycja i redakcja tekstu w wersji angielskiej
aplikacji Miasta Lublin w konkursie ESK2016
645 2010-07-15 12/GK/10 2010-07-12 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 65 500,00
Remont czstkowy alejek na cmentarzu komunalnym przy
ul.Droga Mczennikw Majdanka w Lublinie.
646 2010-07-15 43/GM/10 2010-07-09 ANIELA GCIKOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Droga Mczennikw Majdanka - kiosk
handlowy - cz. dz. nr 13/15 (obr. 19, ark. 9)
647 2010-07-15 13/GK/10 2010-07-06 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 10 000,00
aneks nr 1 do porozumienia w sprawie utrzymania
grobw i cmentarzy wojennych
1837/GK/P/2010 2010-05-14 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 30 000,00
Porozumienie w sprawie utrzymania grobw i cmentarzy
wojennych na terenie gminy.
648 2010-07-15 45/GM/10 2010-07-12
BMC RECYKLING S.C. TADEUSZ BOBEK,
MARIUSZ OPIA
0,00
Najem - Al. Kranicka 25 - tablica reklamowa typu LED -
cz. dz. 22/3 (obr. 33, ark. 11)
649 2010-07-15 24/IN/10 2010-05-27 MOSTY KATOWICE SP. Z O. O. 24 400,00
pracowanie karty informacyjnej przedsiwzicia oraz
raportu oddziaywania na rodowisko niebdnych do
pozyskania dec.rodowiskowych al.Solidarnoci
650 2010-07-15 48/KL/10 2010-07-05 IRINA LAPPO 300,00
tumaczenie konsekutywne z jzyka polskiego na jzyk
rosyjski i z jzyka rosyjskiego na jezyk polski podczas
uroczystoci z okazji 175. rocznicy urodzin Henryka
Wieniawskiego w dniu 10 lipca 2010 r. w godz. 11.00 -
12.30
651 2010-07-15 47/KL/10 2010-06-25 JERZY DURCZAK 2 500,00
zorganizowanie autorskiej wystawy fotografii artystycznej
pt. "Utopia i D-Eastopia", prezentowanej w ramach
Jedenastej Midzynarodowej Konferencji Utopian Studies
Society (Europe), wsporganizowanej przez Wydzia
Kultury
45
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
652 2010-07-15 36/GM/10 2010-06-16
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA
SP. Z O.O.
22 160,76
Umowa o usug ochrony obiektu w formie bezporedniej
ochrony fizycznej stranikw - Aneks - Al. Kranicka 25
653 2010-07-15 27/DM/10 2010-07-15
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
45 140,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy cigu pieszo-
jezdnego pooonego przy budynku Puawska 4D w
Lublinie, na dziace miejskiej
654 2010-07-15 41/KL/10 2010-07-05 MICHA ZIELISKI 1 800,00
przygotowanie analizy dotyczcych prawnych,
organizacyjnych, programowych i finansowych aspektw
dziaalnoci instytucji kultury - teatru impresaryjnego
655 2010-07-15 25/IN/10 2010-07-08
PROINBUD- ZAKAD USUG
INWESTYCYJNYCH
6 100,00
operat wodnoprawny na odprowadzenie do rz Czechwki
sciekw deszczowych transportowanych przez kanalizacj
deszczow z rej ul Strumykowej
656 2010-07-15 44/GM/10 2010-07-12 ANDRZEJ TROCZYSKI 0,00
Dzierawa - ul. Koryznowej - parking strzeony - cz. dz. nr
5/1 (obr. 14, ark. 4)
657 2010-07-15 9/FE/10 2010-07-13 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 0,00
Umowa nr 20/P/IF/2010 o udzielenie dotacji celowej
budetu pastwa w 2010 roku na zadanie realizowane w
ramach "Narodowego Programu Przebudowy Drg
Lokalnych 2008-2011" zawarta pomidzy Wojewod
Lubelskim Genowef Tokarsk a Miastem Lublin
reprezentowanym przez:Adama Wasilewskiego -
Prezydenta Miasta Lublin.
658 2010-07-15 76/ZSS/10 2010-07-12 FUNDACJA SZCZLIWE DZIECISTWO 0,00
Aneks do umowy nr ZSS.UZ.II.3026-3-73/2010 z dnia 20
kwietnia 2010 r. Prowadzenie obozw (kolonii) z
profesjonalnym programem profilaktycznym.
659 2010-07-15 75/ZSS/10 2010-06-10
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
aneks do umowy - Realizacja programu wspierajacego dla
osb eksperymentujcych
1389/ZSS/2010 2010-04-09
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osb
eksperymentujcych
660 2010-07-15 26/DM/10 2010-07-15
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
31 110,00
Budowa chodnika wzdu drogi dojazdowej od ul. Nowy
wiat do Zespou Szk nr 3 w Lublinie
661 2010-07-16 47/GM/10 2010-07-07
USUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
JAN CHAADA
2 000,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomoci
wywaszczonej
662 2010-07-16 51/KP/10 2010-07-02 BOGUSAW WOJTOWICZ 10 500,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza wystaw
artystycznychw ramach Festiwalu: Inne Brzmienia Art' n'
Music Festival Lublin 2010
46
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
663 2010-07-16 46/GM/10 2010-07-07
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
12 444,00
opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomoci
wywaszczonej
664 2010-07-16 324/OR/10 2010-07-12
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj praktyk studenckich nieobjtych
programem studiw - Agnieszka Chmielewska
665 2010-07-16 37/KP/10 2010-06-16
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
50 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: Studium Folklorystyczne dla Instruktorw
Zespow Polonijnych w Lublinie w dn. 1-28.07.2010
666 2010-07-16 54/KP/10 2010-07-02 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 6 000,00
Udzielenie niewycznej licencji na jednorazowe publiczne
wykonanie utworw zespow Guilia y Los Tellarini oraz
Harmonia w ramach Festiwalu: Inne Brzmienia Art' n'
Music Festival Lublin 2010
667 2010-07-16 48/GM/10 2010-07-06
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
13 420,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomoci
wywaszczonych
668 2010-07-16 52/KP/10 2010-07-02 MIROSAW OLSZWKA 30 000,00
Wystp zespou Harmonia w dn. 09.07.2010r. Na Rynku
Starego Miasta w Lublinie w ramach Festiwalu: Inne
Brzmienia Art' n' Music Festival Lublin 2010
669 2010-07-16 13/IT/10 2010-07-06
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
24 888,00 uruchomienie systemu ISDP
670 2010-07-16 57/KP/10 2010-07-05
KA INTERNATIONAL ART MANAGEMENT
KATARZYNA KRZYSZTYNIAK
30 000,00
Wystp artystyczny zespou Guilia y Los Tellarini w dn.
09.07.2010 na Rynku Starego miasta w Lublinie w ramach
Festiwalu Inne Brzmienia Art' n' Music Festival 2010
671 2010-07-16 20/RB/10 2010-07-07
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania
pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu: "Moje boisko Orlik 2012", z lokalizacj, przy
Szkole Podstawowej Nr 40 w Lublinie, ul. Ry Wiatrw 9.
672 2010-07-16 45/KP/10 2010-06-23 IZABELA LIWA 30 000,00
Przygotowanie i stworzenie autorskiej instalacji w
przestrzeni miasta Lublin w ramach Carnavalu Sztuk -
Mistrzw
673 2010-07-19 30/DM/10 2010-07-19 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 46 238,00
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
elaznej w Lublinie
674 2010-07-19 325/OR/10 2010-06-29 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 6 368,40
zakup usugi monitorowania sygnaw lokalnego systemu
alarmowego
50/OR/2010 2009-12-23 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 5 056,00
zakup usugi monitorowanie elektronicznego systemu
ochrony
675 2010-07-19 327/OR/10 2010-07-05
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Umowa o organizacj praktyki zawodowej studentw
Uniwersytetu - Kierunek Europeistyka - Artur Oszast
47
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
676 2010-07-19 28/DM/10 2010-07-15
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
870 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie jezdni ul. Pnocnej od al.
Andersa do al. Tysiclecia w Lublinie
677 2010-07-19 53/O/10 2010-07-07
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Umowa darowizny.Przedmiotem darowizny jest pies,
przeznaczony do suby prewencyjnej po jego
wyszkoleniu w Wydziale Prewencji KMP w Lublinie o
wrtoci ok.100 zotych..
678 2010-07-19 326/OR/10 2010-06-29 ALTEST SP. Z O O 4 489,60
zakup usugi monitorowania sygnaw lokalnego systemu
alarmowego
65/OR/2010 2010-12-23 ALTEST SP. Z O O 5 856,00
zakup usugi monitorowanie sygnaw lokalnego systemu
alarmowego
679 2010-07-19 42/KL/10 2010-06-29 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 250 000,00
Aneks do umowy nr KL.IK.III.3026-9/10 z dnia 29 stycznia
2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci
250.000 z sownie: dwiecie pidziesit tysicy zotych
dla Orodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z
przeznaczeniem na realizacj zadania remont Izby
Pamici Drukarstwa (izolacje pionowe murw i
fundamentw).
KL.IK.III.3026-9/10 2010-01-29 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 250 000,00
remont Izby Pamici Drukarstwa (izolacje pionowe murw
i fundamentw)
680 2010-07-19 29/DM/10 2010-07-19 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 22 326,00
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Jagiey w Lublinie
681 2010-07-19 77/ZSS/10 2010-07-07
STUDIO PROFILAKTYKI SPOECZNEJ
NIEPUBLICZNA PLACWKA
DOSKONALENIA NAUC
10 360,00
Szklenie dla czonkw Komisji Rozwizywania Problemw
Alkoholowych pt "Zadania Komisko ds. Profilaktyki i
RPA..." Midzyzdroje
682 2010-07-20 52/GM/10 2010-06-22 PIOTR AK 6 087,80
wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci przy
ul. Okopowej 8 i przy ul. Zamojskiej 21 oraz
inwentaryzacji budynku przy ul. Zamojskiej 21
683 2010-07-20 78/ZSS/10 2010-07-12 MAGDALENA KAMISKA-KU 900,00
przygotowywanie dokumentacji osb odwoujcych si od
orzecze
684 2010-07-20 14/GK/10 2010-07-14 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 110 000,00
Porozumienie w sprawie udzielenia penomocnictwa na
przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o
udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie I etapu
remontu kwatery Winiw Zamku Lubelskiego,
znajdujcej si przy ul. Unickiej
48
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
685 2010-07-20 11/OI/10 2010-07-08 MAGDALENA UKASIK 1 300,00
konsultowanie z instytucjami biznesu inicjatyw i projektw
na rzecz rozwoju przedsibiorczoci, inicjowanie i
koordynowanie wsppracy miasta z przedsibiorcami
lubelskimi i organizacjami okoobiznesowymi,
686 2010-07-21 5/BM/10 2010-05-31 KAZIMIERZ ROSZKOWSKI-LI 2 000,00 "Zapobieganie i zwalczanie chorb zakanych"
687 2010-07-21 344/OR/10 2010-05-17 MAGDALENA WLAZO 3 500,00
przygotowanie dokumentw finansowych i umw zlece
w ramach wyborw
688 2010-07-21 21/RB/10 2010-07-05
"JUR - BUD" USUGI BUDOWLANE JERZY
SYROKA
511 944,98
Remont sanitariatw w budynku Szkoy Podstawowej Nr
27, przy ul. Kresowej 1 w Lublinie.
689 2010-07-21 330/OR/10 2010-05-31 KATARZYNA FLIS 2 250,00 wykonanie czynnoci w zwizku z wyborami Prezydenta
690 2010-07-21 335/OR/10 2010-05-31 DARIUSZ KRAWCZUK 850,00 obsuga informatyczna wyborw Prezydenta RP
691 2010-07-21 342/OR/10 2010-05-31 GRZEGORZ KUCHNO 2 100,00
Przeprowadzenie szkole OKW,przgld
lokali,przyjmowanie materiaw.
692 2010-07-21 334/OR/10 2010-05-17 KONRAD MAZURKIEWICZ 3 500,00
Przygotowanie list kandydatw na czonkw
OKW,Udzielanie informacji czonkom
komisji,przygotowanie obwieszcze, koordynacja
plakatowania, przekazywanie materialw,przyjmowanie
materialw.
693 2010-07-21 55/KP/10 2010-07-02 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 46 360,00
Wynajem aparatury naganiajcej na potrzeby realizacji
imprezy promocyjnej: Inne Brzmienia w dn. 9-13.07.2010
694 2010-07-21 43/KL/10 2010-07-08
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
52/KL/10 2010-08-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 1 900 262
z sownie: jeden milion dziewiset tysicy dwiecie
szedziesit dwa z dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
H. opaciskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
121/KL/10 2010-11-10
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
2 100 262,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 1900 262
z sownie: jeden milion dziewiset tysicy dwiecie
szedziesit dwa z dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
H. opaciskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
49
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
229/KL/10 2010-12-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im.H. opaciskiego z przeznaczeniem na
realizacj zadania kontynuacja prac remontowych
budynku przy ul.Szaserw 13-15 na fili Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
263/KL/11 2011-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00
porozumienie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie
rozwizania umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r.
wraz z aneksami nr: 52/KL/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r.,
nr 121/KL/10 z dnia 10 listopada 2010 r., 229/KL/10 z dnia
31 grudnia 2010 r.
695 2010-07-21 336/OR/10 2010-05-31 JAROSAW FRANCZAK 3 500,00 wykonanie czynnoci w zwizku z wyborami Prezydenta
696 2010-07-21 10/FE/10 2010-06-10
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWA II
0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Pedagog
XXI wieku. Doskonalce studia podyplomowe dla
nauczycieli szk podstawowych w zakresie diagnozy i
terapii trudnoci szkolnych i wad wymowy zawarta
pomidzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana
Pawa II, reprezentowanym przez ks. prof. dr hab.
Stanisawa Zib, Prorektora KUL ds. administracji i
finansw a Gmin Lublin, reprezentowan przez
Krzysztofa uka, Zastpc Prezydenta Miasta Lublin.
697 2010-07-21 11/FE/10 2010-07-19
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Umowa 347/POKL.09.02.00-06-013/10-00 o
dofinansowanie projektu "Ju wiem. Bd inynierem"
pomidzy Wojewdztwem Lubelskim, (w imieniu ktrego
dziaa Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego reprezentowany
przez Sawomira Sosnowskiego - Wicemarszaka
Wojewdztwa Lubelskiego i Arkadiusza Bratkowskiego -
Czonka Zarzdu Wojewdztwa Lubelskiego) a Gmin
Lublin, reprezentowan przez Krzysztofa uka, Zastpc
Prezydenta Miasta Lublin.
698 2010-07-21 79/ZSS/10 2010-07-21
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
PITNASTKA
0,00
Aneks do umowy Nr ZSS.UZ.II.3026-3-64/2010 z dnia 20
kwietnia 2010 roku. Prowadzenie obozw (kolonii) z
profesjonalnym programem profilaktycznym.
699 2010-07-21 12/OI/10 2010-06-18 ROBERT SEGES 500,00
moderowanie spotkania z przedstawicielami lubelskiego
biznesu i lubelskiej nauki, na temat perspektyw rozwoju
sektora BPO w Lublinie
700 2010-07-21 333/OR/10 2010-05-31 UKASZ MAZUR 850,00 obsuga informatyczna wyborw Prezydenta RP
50
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
701 2010-07-21 12/FE/10 2010-07-19
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Umowa nr 348/POKL.09.02.00-06-039/10-00 o
dofinansowanie Projektu: "Moja Firma. Bd
przedsibiorc" zawarta w Lublinie pomidzy
Wojewdztwem Lubelskim,(w imieniu ktrego dziaa
Zarzad wojewdztwa Lubelskiego, reprezentowany przez
Sawomira Sosnowskiego - Czonka Zarzdu Wojewdztwa
Lubelskiego i Arkadiusza Bratkowskiego - Czonka
Zarzdu Wojewdztwa Lubelskiego) a Gmin Lublin,
reprezentowan przez Krzysztofa uka, Zastpc
Prezydenta Miasta Lublin ds. Rozwoju.
702 2010-07-21 339/OR/10 2010-05-31 ANNA DRAGAN-TRYKA 2 100,00
wykonanie czynnoci w zwizku z wyborami Prezydenta
RP
703 2010-07-21 341/OR/10 2010-05-05 AGATA WIERZCHO 3 200,00
Plakatowanie na terenie miasta Lublina obwieszcze
dotyczacych wyborw Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej.
704 2010-07-21 328/OR/10 2010-07-16 PBP ORBIS SP. Z O.O. 30 217,00
Bilety lotnicze dla grupy artystycznej z Viseu(Portugalia)
w rammach organizacji dni miasta partnerskiego Viseu w
Lublinie
705 2010-07-21 337/OR/10 2010-05-31 MARTA BANACH 2 100,00
Przegld lokali,ustalanie terminw pierwszych posiedze
OKW,przeprowadzenie szkole, przyjmowanie materiaw
i dokumentw wyborczych.
706 2010-07-21 47/KP/10 2010-07-02 FUNDACJA MUZYKA KRESW 3 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania cyklu
warsztatw artystycznych - XIII Midzynarodowej Letniej
Szkoy Muzyki Tradycyjnej.
707 2010-07-21 332/OR/10 2010-05-31 MARTA KULBAKA 3 500,00
Przygotowanie list kandydatw OKW, sporzdzanie
wykazw, udzielanie informacji,przyjmowanie materialw.
708 2010-07-21 343/OR/10 2010-05-31 PIOTR ZYGAN 2 400,00
Przegld lokali, przeprowadzenie szkole, przyjmowanie
materialw.
709 2010-07-21 338/OR/10 2010-05-31 ROBERT SZYMASKI 1 400,00
Transport urn i parawanw, odbir materiaw, dyur w
dniach 19 i 20 czerwca, oraz 3 i 4 lipca
710 2010-07-21 340/OR/10 2010-05-05 DANIEL KOODZIEJ 3 500,00 Plakatowanie na terenie miasta Lublin.
711 2010-07-21 329/OR/10 2010-05-31 KRZYSZTOF PASZCZYK 1 400,00 wykonanie czynnoci w zwizku z wyborami Prezydenta
712 2010-07-21 331/OR/10 2010-05-31 DARIUSZ STRZAKOWSKI 800,00 obsuga informatyczna wyborw Prezydenta RP
713 2010-07-21 56/KP/10 2010-07-02 AUDIO TECHNIKA 3 050,00
Usuga realizacji dwiku na potrzeby organizacji imprezy
promocyjnej Inne Brzmienia w dn. 09-13.2010r.
51
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
714 2010-07-21 49/KP/10 2010-07-02 KRZYSZTOF RUMOWSKI 7 000,00
Wykonanie autorskich projektw graficznych
drukowanych materiaw promocyjnych Festiwalu: "Inne
Brzmienia Art' n' Music Festival Lublin 2010"
715 2010-07-22 349/OR/10 2010-05-05 AGATA ZAROLISKA 3 500,00 Plakatowanie na tewrenie miasta Lublin
716 2010-07-22 348/OR/10 2010-05-31 MAGORZATA NIEZNAJ 2 250,00
Przegld lokali,ustalanie terminw,przeprowadzenie
szkole, przyjmowanie materiaw
717 2010-07-22 44/KL/10 2010-07-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
100 000,00 remonty filii bibliotecznych
53/KL/10 2010-08-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
100 000,00
Aneks do umowy nr 44/KL/10 z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 100.000 z
sownie: sto tysicy zotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. opaciskiego z przeznaczeniem na
realizacj zadania remonty filii bibliotecznych.
718 2010-07-22 346/OR/10 2010-05-31 JACEK PAWLIKOWSKI 800,00 Odbir kart do gosowania,dyur 19 i 20 czewca
719 2010-07-22 345/OR/10 2010-05-31 STEFAN MIKOAJCZUK 1 200,00 Transport urn i parawanw,odbir kart ,odbir materiaw
720 2010-07-22 347/OR/10 2010-05-31 EWA KOSZAKA 2 250,00
Przegld lokali,przeprowadzenie szkole, przeazywanie
materiaow,odbir materiaw
721 2010-07-22 351/OR/10 2010-05-31 ANNA PIASECKA 850,00 obsuga informatyczna wyborw Perezydenta
722 2010-07-22 352/OR/10 2010-05-05 AGNIESZKA MAZURKIEWICZ 3 200,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw Prezydenta
723 2010-07-22 9/GD/10 2010-07-05
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
1 220,00
Aktualizacja operatu technicznego zaewidencjonowanego
w MODGiK pod nr 101.34-105/04 dot. nieruchomoci
zajtej pod ulic Weso.
724 2010-07-22 40/KL/10 2010-07-01 MAGDALENA GADYSZ 600,00
tumaczenie tekstw z jzyka polskiego na jzyk angielski
do publikacji na stronie www.lublin2016.eu
725 2010-07-22 22/RB/10 2010-07-01
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
40 566,98
Remont schodw zewntrznych orac chodnika przed
wejciem gwnym do budynku Szkoy Podstawowej Nr 34
w Lublinie, przy ul. Kosmowskiej 3
726 2010-07-22 350/OR/10 2010-05-31 BEATA SKRZYPIEC 800,00 obsuga informatyczna wyborw Prezydenta
727 2010-07-23 50/KL/10 2010-07-02 ANDRZEJ DERYO 6 300,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu z
zespoem Kairos
728 2010-07-23 66/KP/10 2010-07-02 KALIGRAF STUDIO REKLAMY 14 402,10
Przygotowanie do druku, wykonanie oraz dostawa
materiaw reklamowych dla Urzdu Miasta Lublin na
potrzeby promocji Carnavalu Sztuk-Mistrzw .
52
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
729 2010-07-23 526/OR/10 2010-05-31 DAGMARA SZEWCZYK 1 000,00
Wydawanie zawiadcze o prawie do gosowania,
wysyanie do waciwych gmin.
730 2010-07-23 527/OR/10 2010-05-31 DARIUSZ JANISZEWSKI 2 500,00
Przegld lokali,przeprowadzenie szkole, przekazywanie i
odbir materiaw wyborczych.
731 2010-07-23 535/OR/10 2010-05-05 AGNIESZKA BARANOWSKA 3 400,00 Plakatowanie na terenie miasta Lublin
732 2010-07-23 529/OR/10 2010-05-31 AGNIESZKA WEREMKO 2 700,00
Przygotawanie materiaw,przeprowadzenie szkole,
Przeazywanie i przyjmowanie materiaw wyborczych.
733 2010-07-23 528/OR/10 2010-05-31 BEATA ORZECHOWSKA 2 250,00
Przegld lokali, przeprowadzenie szkole, przyjmowanie
materiaw.
734 2010-07-23 353/OR/10 2010-05-31 MARTA ZAJCZKOWSKA 2 700,00
Przegld lokali, przeprowadzenie szkole, przekazywanie
materiaw, przyjmowanie materialw.
735 2010-07-23 537/OR/10 2010-05-31 JADWIGA FURMANIAK 2 250,00
Przegld lokali, przeprowadzenie szkole, przyjmowanie
materiaw.
736 2010-07-23 357/OR/10 2010-05-31 JAN SZYMONA 4 000,00
Przeprowadzenie szkolenia dla operatorw,prowadzenie
ewidencji informacji o operatorach oraz ewidencji
oprogramowania.
737 2010-07-23 534/OR/10 2010-05-31 MAGORZATA MILER-DROZDA 1 500,00 Rejestracja zleceniobiorcw, rozliczanie rachunkw
738 2010-07-23 533/OR/10 2010-05-31 DOROTA KUNA 1 700,00 Rejestracja zleceniobiorcw w ZUS, rozliczanie rachunkw
739 2010-07-23 62/KP/10 2010-06-15 MONO.PL SP. Z O.O. 25 046,92
Organizacja konferencji prasowej w dn. 17.06.2010w
Teatrze Sabat w Warszawie
740 2010-07-23 65/KP/10 2010-06-18 BARTOMIEJ URAWSKI 244,00
Wykonanie reportau fotograficznego z Konferencji ?Od
inspiracji do fascynacji w dn. 19.06.2010
741 2010-07-23 530/OR/10 2010-05-31 MARTA WJTOWICZ 2 100,00
Przegld lokali, Przeprowadzenie szkole, przekazywanie i
przyjmowanie materiaw wyborczych.
742 2010-07-26 39/IN/10 2010-07-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 342,70
opata przyczeniowa owietlenia drogowego ul. Wygon
w Lublinie
743 2010-07-26 40/IN/10 2010-07-20 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 584,81
sprzeda przycza elektroenergetycznego wraz z dok.
projektow dot. owietlenia tunelu ul. Wsplna-Kracowa
w Lublinie
744 2010-07-26 358/OR/10 2010-05-05 KAROLINA GRA 3 500,00 Plakatowanie naterenie miasta Lublin
745 2010-07-26 365/OR/10 2010-05-18 BARBARA STANIAK 120,00 Przygotowanie lokalu
746 2010-07-26 372/OR/10 2010-05-17 JOANNA KORNACKA-ANTOSZ 300,00 Przygotowanie zmian w planie dochodw i wydatkw.
53
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
747 2010-07-26 48/KP/10 2010-07-02 FELIKS FALK 2 500,00
Ocena wnioskw konkursowych zoonych w drugim
naborze konkursu, ktrego przedmiotem jest produkcja:
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu
dokumentalnego lub filmu animowanego przeznaczonego
do emisji w telewizji oraz wywietlania w kinach,
organizowanym przez Gmin Lublin.
748 2010-07-26 371/OR/10 2010-05-31 JOANNA SAMPOLSKA-PASIECZNA 1 500,00
Sprawdzenie pod wzgldem formalno - rachunkowym
rachunkw.
749 2010-07-26 9/BK/10 2010-07-06 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00 Aneks Nr 59 do umowy o prowadzenie rachunku
750 2010-07-26 34/IN/10 2010-05-31 51 240,00
aneks do umowy nr 656/IN/2010 - na opracowanie
dokumentacji na budow ekranw akustycznych
751 2010-07-26 35/IN/10 2010-07-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
aneks do umowy nr u6/331411/08 dot. zmiany terminu
odbioru robt
752 2010-07-26 31/DM/10 2010-07-19 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. owietlenia drogowego w
miejscowoci Lublin ulica Naczowska (od ulicy
Morwowej do granic miast. Lublin)
753 2010-07-26 4/OW/10 2010-07-26 SPKA CYWILNA "KRAKFIN" 40 260,00
Prawo do uytkowania licencjonowanego programu
"Rejestr szk i dotacji dla placwek niepublicznych
ODPN"
754 2010-07-26 531/OR/10 2010-05-31 DARIUSZ WALCZYNA 400,00
Odbir kart wyborczych ,dyzur w dniach 19 i 20 czerwca
2010 r.
755 2010-07-26 375/OR/10 2010-05-31 MAGORZATA WAWRUCH 1 400,00 Sporzdzanie zlece patniczych
756 2010-07-26 366/OR/10 2010-07-22 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa o organizajc studenckiej praktyki zawodowej -
Tomasz Dul
757 2010-07-26 80/ZSS/10 2010-07-12 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 4 904,40
ARTYKUY PRASOWE SPONOSROWANE W KURIERZE
LUBELSKIM W ZWIZKU Z REALIZACJ PROJEKTU DIALOG
SPOECZNY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W LUBLINIE
758 2010-07-26 51/GM/10 2010-07-19 ARTUR BUDEK 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Leszczyskiego - parking patny
niestrzeony - cz. dz. nr 8 i 9 (obr. 41, ark. 2)
759 2010-07-26 22/IN/10 2010-06-25 MARIA RAJZA 12 770,00
ugoda za szkody wynike w zwizku z budow kolektorw
NF
760 2010-07-26 532/OR/10 2010-05-31 GRZEGORZ SZARUGA 1 000,00
Transport urn, odbir urn i parawanw,odbir kart,odbir
materiaw, dyur w dniach 19 i 20 czrewca
54
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
761 2010-07-26 538/OR/10 2010-05-31 JANUSZ PODGAJNY 2 150,00 Przeprowadzenie szkole, przyjmowanie materialw
762 2010-07-26 55/GM/10 2010-07-21
TOMASZ CHRUCICKI, ZBIGNIEW CIOEK
S.C.
0,00
Dzierawa - ul. Lwowska 12e - pomieszczenie zapleczowe
- dz. nr 39/1 (obr. 14, ark. 2)
763 2010-07-26 49/GM/10 2010-07-09 MULTICO SPKA Z O.O. 0,00
Aneks do umowy Najmu - Al. Racawickie 2a - budynek
"Astoria" - dz. nr 12/1 (obr. 41, ark. 3)
764 2010-07-26 50/GM/10 2010-07-12 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks do umowy Najmu - ul. Wieniawska 14 - bankomat -
dz. nr 35/1 (obr. 41, ark. 2)
765 2010-07-26 33/IN/10 2010-05-30 ELEKTROPROJEKT S.A. 0,00
aneks do umowy nr 2602/IN/2009 - zniana terminu
opracowania dokumentacji projektowej na budow trakcji
trolejbusowej
766 2010-07-26 38/IN/10 2010-07-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 5 856,73
przyczenie instalacji elekt. owietlenia drodowego
skrzyowania ulic:Unickiej - Al. Tysiclecia- Lwowskiej
767 2010-07-26 32/DM/10 2010-07-19 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. owietlenia drogowego w
miejscowoci Lublin ulica Droga Mczennikw Majdanka
768 2010-07-26 374/OR/10 2010-05-17 TOMASZ ZAWADZKI 200,00 Przygotowanie zmian w planie dochodw i wydatkw.
769 2010-07-26 49/KL/10 2010-07-02 MARCIN SKRZYPEK 5 000,00
Autorski wystep sowno-muzyczny wraz z zespoem
Orkiestra witego Mikoaja
770 2010-07-26 359/OR/10 2010-05-31 ANNA BULISKA 2 100,00 Przeprowadzenie szkole, Przyjmowanie materialw.
771 2010-07-26 368/OR/10 2010-05-05 PIOTR GAWDA 3 200,00 Plakatowanie na terenie miasta Lublin
772 2010-07-26 370/OR/10 2010-05-31 ELBIETA GUTALSKA 1 600,00
Akceptacja do zapaty dokumentw ksigowych,kontrola
ewidencji ksigowej.
773 2010-07-26 37/IN/10 2010-07-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 5 856,73
przyczenie instalacji elektrycznej owietlenia drogowego
skrzyowania Megiewska -Turystyczna - Gospodarcza
774 2010-07-26 360/OR/10 2010-07-01 MAGDALENA POCIECHA 601,78 Ryczat za paliwo za okres 1 lipca do 31.grudnia 2010 rok.
775 2010-07-26 53/GM/10 2010-07-20
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
TARGPOL SP. Z O.O.
0,00
Dzierawa - ul. Pocztowa - targowisko miejskie - cz. dz. nr
78/7, 78/8, 78/9 (obr. 22, ark. 4)
776 2010-07-26 54/GM/10 2010-07-19
BAR OLA S.C. MARCIN SKOREK,
KATARZYNA SKOREK
0,00
Dzierawa - ul. Hutnicza 4A - pawilon gastronomiczny - cz.
dz. nr 45/1, 45/4 (obr. 37, ark. 10)
777 2010-07-26 32/IN/10 2010-06-08 ZAKAD USUGOWO-HANDLOWY EKSAM 64 562,62
Wykonanie robt naprawczych nasypu i drogi dojazdowej
do segmentu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 51
w Lublinie, na podstawie zalece zawartych w ekspertyzie
dotyczcej przyczyn osiadania nasypu pod nawierzchni
ww. dogi dojazdowej
55
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
778 2010-07-26 41/IN/10 2010-07-09
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
207 156,00 roboty dodatkowe do inwestycji - budowa ul. Kracowej
779 2010-07-26 36/IN/10 2010-06-28
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
aneks do umowy nr 4797/IN/2009 - zmiana terminu
zakoczenia nadzoru inwestorskiego
780 2010-07-26 373/OR/10 2010-05-31 JOANNA WARDZIAK 500,00 Weryfikacja umw
781 2010-07-26 376/OR/10 2010-05-31 BEATA WALENCIK 1 400,00 Prowadzenie ewidencji ksigowej
782 2010-07-26 367/OR/10 2010-07-22
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich -
Barbara Rozwd
783 2010-07-27 44/IN/10 2010-07-21
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
przeniesienie praw wynikajcych z umowy nr 324884 na
PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o. o. z LUBZEL S.A
784 2010-07-27 43/IN/10 2010-07-21 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
przebudowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Zygmunta
Augusta w Lublinie
785 2010-07-27 379/OR/10 2010-05-18 GRZEGORZ MARCINIAK 1 200,00 Koordynacja dziaa zwizanych z transportem
786 2010-07-27 378/OR/10 2010-05-31 DOROTA MENCZEWICZ 2 500,00
Przeprowadzenie szkole, Przekazywanie i przyjmowanie
materialw.
787 2010-07-27 381/OR/10 2010-05-31 ZYGMUNT FAEK 400,00 Odbir kart wyborczych, dyury w dniach 19 i 20 czewca
788 2010-07-27 395/OR/10 2010-06-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 019
789 2010-07-27 27/RB/10 2010-06-09
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
2 806,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budow zjazdu z ulicy Krasiskiego na teren Gimnazjum
Nr 7 wraz z dokumemtacj kosztorysow, przedmiarem
robt. specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych w Lublinie.
790 2010-07-27 24/RB/10 2010-07-15
"JUR - BUD" USUGI BUDOWLANE JERZY
SYROKA
622 200,00
Remont sanitariatw i instalalacji p.po. w budynku
Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1, przy ul.
Radzyskiej 5 w Lublinie.
791 2010-07-27 23/RB/10 2010-07-09
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KACZUGOWSKI
668 279,40
Remont budynku gwnego Szkoy Podstawowej Nr 48, ul.
Kasprowicza 112 w Lublinie: wymiana dachu i ocieplenie
strychu, remont kominw, remont klatki schodowej,
instalacja odgromowa, ocieplenie i izolacje
przeciwwilgociowe fundamentw, ocieplenie cian
zewntrznych.
56
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
792 2010-07-27 12/GD/10 2010-07-14 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 8 480,00
VIII cz- opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaek nr 13, 23, 28, 33/1, 35,
50, 90 stanowiacych ulic Sportow i inne (obr.23, ark.6).
IX cz- opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaek nr 106, 124, 143, 155
stanowiacych ulicLudowa i inne (obr.23, ark.6). X cz -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 28/1 stanowiacej ulic Armii Krajowej
(obr.30, ark.11).
793 2010-07-27 81/ZSS/10 2010-07-26
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PYWACKIE
LUBLINIANKA
0,00
Aneks do umowy Nr ZSS.UZ.II.3026-3-60/2010 z dnia 20
kwietnia 2010 r. - Prowadzenie obozw (kolonii) z
profrsjonalnym programe profilaktycznym dla dzieci i
modziey
794 2010-07-27 28/RB/10 2010-06-23
S-BUD MACIEJ SARNECKI, ANDRZEJ
STRAWA S.C.
139 690,00
Remont sanitariatw dziewczt w budynku Gimnazjum Nr
17, przy ul. Maszynowej 2 w Lublinie
795 2010-07-27 1/WSM/10 2010-07-12 DANIELA SKAWISKA 0,00
w sprawie zasad i warunkw przekwaterowania lokatora z
budynku przy ul. Grodzkiej 16, zawarta w dniu 12.07.2010
1/WSM/11 2011-04-27 DANIELA SKAWISKA 0,00
w sprawie zasad i warunkw przekwaterowania lokatora z
budynku przy ul. Grodzkiej 16
796 2010-07-27 384/OR/10 2010-05-28 KAMIL OREMCZUK 230,00
Penienie obowizkw operatora informatycznej obsugi
OKW 169
797 2010-07-27 29/RB/10 2010-07-16
USUGI BUDOWLANE KRZYSZTOF
WOJCIECHOWSKI
240 584,00
Remont sanitariatw dziewczt w budynku Szkoy
Podstawowej nr 4 w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69
798 2010-07-27 25/RB/10 2010-07-13
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KACZUGOWSKI
471 044,60
Przystosowanie Bursy Szkolnej Nr 3 do przepisw
pzeciwpoarowych, poprzez usunicie elementw
zagraajcych yciu ludzi, ul. Weteranw 3 w Lublinie.
799 2010-07-27 55/O/10 2010-07-21 ROBERT WOJNIUSZ 500,00
Twrca jest autorem ulotki ,ktra zostaa wybrana w
konkursie na projekt ulotki promujcej akcj "Posprztaj
po moim psie"
800 2010-07-27 2/WSM/10 2010-07-12 CZESAWA KOWALSKA 0,00
w sprawie zasad i warunkw przekwaterowania lokatorw
z budynku przy ul. Rybnej 1/Grodzkiej 2, zawarta w dniu
12.07.2010
801 2010-07-27 394/OR/10 2010-06-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 152
802 2010-07-27 391/OR/10 2010-06-19 KAMIL WYROLAK 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 119
803 2010-07-27 377/OR/10 2010-05-31 RENATA DZIEWICKA-BASAK 800,00 Wypata diet
804 2010-07-27 393/OR/10 2010-06-19 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 164
57
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
805 2010-07-27 383/OR/10 2010-05-31 MARCIN DEMKOWSKI 2 100,00 Przeprowadzenie szkole
806 2010-07-27 390/OR/10 2010-06-19 KAMIL WYROLAK 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 118
807 2010-07-27 11/GD/10 2010-07-14 MARIAN NYKIEL 2 900,00
XVI cz- opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 454 stanowiacej ulic
Gusk (obr.67, ark.5).
808 2010-07-27 382/OR/10 2010-05-31 BOGUMI POSTAWSKI 2 100,00
Przeprowadzenie szkole,Przekazywanie i przyjmowanie
dokumentw.
809 2010-07-27 386/OR/10 2010-05-28 WOJCIECH NIEDWIEDZKI 230,00 Penienie obowizkw operatora OKW 074
810 2010-07-27 392/OR/10 2010-05-28 GRZEGORZ STANIAK 230,00 Penienie obowizkw operatora OKW 013
811 2010-07-27 387/OR/10 2010-05-31 TOMASZ KOZIE USUGI TRANSPORTOWE 4 880,00
transport urn, parawanw... w zwizku wyborami
Prezydenta RP
812 2010-07-27 10/GD/10 2010-07-14 MARTA JASTRZBSKA 4 390,00
III cz - opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 121/2 stanowicej
ulic Szaniawskiego (obr.9, ark.11). XIV cz -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 34 i nr 49 stanowicych ulic
Eneregetykw (obr.43, ark.18 i 190.
813 2010-07-27 385/OR/10 2010-06-19 KAMIL WYROLAK 60,00 Penienie obowikw operatora OKW 055
814 2010-07-27 388/OR/10 2010-05-28 KAMIL WYROLAK 230,00 Penienie obowizkw operatora OKW 005
815 2010-07-27 60/GM/10 2010-07-20
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Dzierawa - ul. Nad Zalewem - oglnodostpny parking
patny niestrzeony - cz. dz. nr 37/12 (obr. 49, ark. 5)
816 2010-07-27 26/RB/10 2010-07-20
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANO -
HANDLOWE HENRYK PYTKA
481 900,00
Remont sanitariatw i pomieszcze piwnicznych w
budynku Gimnazjum Nr 14, przy ul. Pogodnej 19 w
Lublinie.
817 2010-07-27 380/OR/10 2010-05-05 MACIEJ SZEWCZYK 3 100,00 Plakatowanie na terenie miasta Lublin
818 2010-07-27 389/OR/10 2010-06-19 KAMIL WYROLAK 60,00 Penienie obowizkw operatara OKW 103
819 2010-07-28 45/KL/10 2010-07-05 MONIKA GORGOL 1 850,00
przygotowanie i obsuga przedsiwzi realizowanych w
ramach obchodw Roku Henryka Wieniawskiego, w tym
prowadzenie rozmw i uzgodnie z kontrahentami i
partnerami, sporzdzanie zestawie wydatkw i
rozliczanie, przygotowywanie pism, umw, zamwie i
innych dokumentw dotyczcych ww. spraw
820 2010-07-28 403/OR/10 2010-05-31 SAWOMIR SKOWRONEK 3 300,00
Przeprowadzenie szkole, przeakazywanie i przymowanie
dokumentw
58
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
821 2010-07-28 399/OR/10 2010-05-31 PAWE STASIECZEK 700,00 Zapewnienioe acznoci telefonicznej podczas wyborw.
822 2010-07-28 401/OR/10 2010-05-18 ANDRZEJ WAACH 3 200,00 Plakatowanie na terenie miasta Lublin.
823 2010-07-28 402/OR/10 2010-05-18 AGNIESZKA FERENC 2 800,00
Zawiadamianie czonkw OKW,przygotowanie i
przekazywanie materiaw,dyur w Miejskim Biurze.
824 2010-07-28 67/ZSS/10 2010-07-01
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (aneks - zmiana
harmonogramu realizacji programu)
1678/ZSS/2010 2010-04-12
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
7 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (wietlica Oddziau IAK
AL przy Parafii p. w w. Urszuli Ledchowskiej)
825 2010-07-28 398/OR/10 2010-05-31 IWONA WONIAK 850,00 Obsuga informatyczna wyborw
826 2010-07-28 405/OR/10 2010-05-28 KAMIL WYROLAK 230,00 Penienie obowizkw operatora informarycznego
827 2010-07-28 397/OR/10 2010-05-05 ANDRZEJ SIWEK 3 000,00
Przygotawanie materia, Duur w Miejskim Biurze,
przekazywanie, i przymowanie materiaw.
828 2010-07-28 539/OR/10 2010-06-29 HALINA JEMIELNIAK 7 200,00 aneks do umowy zlecenie nr10/99 z dn. 31.12.1998r.
829 2010-07-28 396/OR/10 2010-05-26 ANETA ODZIOBA 3 000,00
Wydawanie zawiadcze o prawie do
gosawania,przymowanie wnioskw,sporzdzanie spisw.
830 2010-07-28 2/PE/10 2010-06-30 REWUCKI 0,00
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W
ZBIORZE SYSTEM TAXI+
831 2010-07-28 406/OR/10 2010-05-28 DANIEL DUGOSZEK 230,00 Penienie obowizkw operatora OKW 209
832 2010-07-28 404/OR/10 2010-05-28 ANDRZEJ OSTROWSKI 230,00 Penienie obowizkw operatora informatycznego
833 2010-07-28 400/OR/10 2010-05-31 JANUSZ TARCZYSKI 700,00 Zapewnienie cznoci podczas wyborw
834 2010-07-29 422/OR/10 2010-05-31 GRAYNA TRYBUA 1 400,00
Przygotawanie i aktualizacja spisw wyborcw,
wydawanie zawiadcze,
835 2010-07-29 47/IN/10 2010-05-29
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
zmiana terminu zakoczenia sprawowania zastpstwa
inwestorskiego ( wodocig w ul. Bryskiego do ul.
eglarskiej w Lublinie)- aneks do umowy nr 4066/IN/2009
836 2010-07-29 418/OR/10 2010-05-31 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 1 400,00
przygotowanie i aktualizacja spisw wyborczych, dyur
wyborczy
837 2010-07-29 49/IN/10 2010-06-28 ROBERT WJCIK 1 416 959,94 budowa ul. Strumykowej w Lublinie
838 2010-07-29 407/OR/10 2010-05-17 JAKUB KOSIOREK 2 500,00 Przygotowanie materiaw, wydawanie zawiadcze,
839 2010-07-29 409/OR/10 2010-06-19 ANDRZEJ WEREMKO 60,00 Penienie obowizkw operatora OKW 197 II tura
59
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
840 2010-07-29 419/OR/10 2010-05-31 EWA BONDARUK 1 200,00
przygotowanie i aktualizacja spisw wyborcw oraz dyur
wyborczy
841 2010-07-29 424/OR/10 2010-05-31 WANDA LIPSKA 1 200,00 przygotowanie i aktualizacja spisw wyborcw
842 2010-07-29 425/OR/10 2010-05-31 IWONA SORAL 1 400,00 Przygotawanie i aktualizacja spisw wyborcw.
843 2010-07-29 417/OR/10 2010-05-31 JADWIGA LYSSY 1 400,00
przygotowanie i aktualizacja spisw wyborczych i dyur
wyborczy
844 2010-07-29 34/DM/10 2010-07-26 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 0,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
''Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej''
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
85/DM/10 2010-09-03 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 0,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
''Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej''
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Zmiana terminu
wykonia przedmiotu umowy.
154/DM/10 2010-12-30 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 1 390,00
Aneks do umowy Wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej pn. ''Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej'' opracowanej w roku 2007 przez Biuro
Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.- zmiana
stawki VAT na 23%
845 2010-07-29 411/OR/10 2010-05-31 ANNA BOCHNIAK 250,00 Udzielenie penomocnictwa do gosowania
846 2010-07-29 412/OR/10 2010-05-31 DARIUSZ TARGOSKI 250,00 Ustalenie peonomocnictwa.
847 2010-07-29 415/OR/10 2010-05-31 MAGORZATA KRAKOWIAK 1 400,00
Przygotowanie spisw, wydawanie zawiadcze,
przymowanie wnioskw.
848 2010-07-29 48/IN/10 2010-06-16
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
3 050,00
demonta szamba na realizowanej kan. san. w ul Szerokie
w Lublinie
849 2010-07-29 413/OR/10 2010-05-31 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 650,00
Wydruk spisw, wydawanie zawiadcze, przyjmowanie
wnioskw
850 2010-07-29 416/OR/10 2010-05-31 GRAYNA KOPROWSKA 1 400,00
przygotowanie i aktualizacja spisw wyborcw, dyur
wyborczy
851 2010-07-29 45/IN/10 2010-07-29
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
zmiana terminusprawowania zastpstwa inwestorskiego -
aneks do umowy nr 105/IN/2009 - kanalizacja w ul.
Wdolnej
60
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
852 2010-07-29 421/OR/10 2010-05-31 EWA ZAWILAK 1 400,00 Przygotawanie spisw wyborcw,wydawanie zawiadcze,
853 2010-07-29 408/OR/10 2010-05-31 ANDRZEJ BOROWSKI 2 100,00 Przegld lokali, przeprowadzenie szkole.
854 2010-07-29 59/IN/10 2010-05-31 ROMUALD DYLEWSKI 5 928,00 Organizacja konkursu "Rewitalizacja Placu Litewskiego".
855 2010-07-29 356/OR/10 2010-05-31 LUCYNA BARYA 2 500,00
Przygotawanie mateiaw wyborczych, przygotawanie
dokumentw, przyjmowanie materiaw.
856 2010-07-29 42/IN/10 2010-06-30 TUREK JUNIOR - BARTOSZ TUREK 6 088,12
wykonanie przyczy wodocigowych do posesji 6 i 8 przy
ul. Izerskiej w Lublinie
857 2010-07-29 420/OR/10 2010-05-05 LESAW MAZUR 2 500,00
Koordynacja i nadzr w zakresie sporzdzania i
aktualizacji spisw wyborczych.
858 2010-07-29 33/DM/10 2010-07-22
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
owietlenia drogowego ul. Naczowskiej na odcinku od
ul. Cisowej do granicy miasta
859 2010-07-29 423/OR/10 2010-05-31 RENATA WOLSKA 1 400,00
przygotowanie i aktualizacja spisu wyborcw, dyur
wyborczy
860 2010-07-29 46/IN/10 2010-05-28
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
zmiana terminu sprawowania zastpstwa inwestorskiego (
kanalizacja san. w ul. Abelarda w Lublinie) - aneks do
umowy nr 4065/IN/2009
861 2010-07-29 426/OR/10 2010-05-31 MARTA MICIUA 1 400,00 Przygotowanie i aktualizacja spisw wyborcw
862 2010-07-29 30/RB/10 2010-07-26
STUDIO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SP.
Z O.O.
13 298,00
Inwentaryzacja architektoniczna oraz projekt wymiany
stolarki drzwiowej na I pitrze w budynku Trybunau
Koronnego w Lublinie, przy ul. Rynek 1.
863 2010-07-29 410/OR/10 2010-05-31 CEZARY BCZKOWSKI 350,00 Koordynacja udzielania penomocnitw
864 2010-07-29 414/OR/10 2010-05-31 IWONA NOWOGRODZKA 1 600,00
Wydawanie za swiadcze, przymowanie wnioskw,
wydruk spisw.
865 2010-07-30 69/KP/10 2010-07-15
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
3 928,40
Wykonanie oraz dostawa gadetw promocyjnych z
nadrukiem promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin
866 2010-07-30 35/DM/10 2010-07-28
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
8 540,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego remontu jezdni
pnocnej ul. Megiewskiej od al. Andersa do al.
Tysiclecia w Lublinie
867 2010-07-30 36/DM/10 2010-07-14 HENPOL SP. Z O.O. 0,00 Realizacja ul. Laurowej
868 2010-07-30 427/OR/10 2010-05-28 KRZYSZTOF KAMOLA 230,00 Operator OKW.181
61
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
869 2010-07-30 72/KP/10 2010-07-20
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
7 045,50
Wykonanie oraz dostawa gadetw promocyjnych z
nadrukiem promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin,
cz 3 - smycz
870 2010-07-30 428/OR/10 2010-07-27
POWIATOWY URZD PRACY W
HRUBIESZOWIE
0,00
Umowa o odbywanie stau przez bezobotnego -
Magdalena Czerniak
335/OR/11 2010-12-22
POWIATOWY URZD PRACY W
HRUBIESZOWIE
0,00
Aneks nr 2 do umowy 428/OR/10 (dot. zmiany terminu
obowizywania umowy) - Magdalena Czerniak
339/OR/11 2011-02-21
POWIATOWY URZD PRACY W
HRUBIESZOWIE
0,00
Aneks nr do umowy 428/OR/10 (dot. zmiany okresu
trwania umowy) Magdalena Czerniak
871 2010-07-30 64/GM/10 2010-07-21 DORADCA 13 420,00
Wykonanie ekspertyzy finansowo - prawnej. Ocena
skutkw finansowo prawnych zaangaowania
kapitaowego MTP Sp. z oo w MTL SA dla Gminy Lublin,
ktra jest jej akcjonariuszem. Ocena skutw finansowo -
prawnych przystpienia Gminy Lublin do spki Motor SA i
objcie akcji o cznej wartoci 500.000 z.
872 2010-08-02 58/GM/10 2010-07-21 WOJCIECH GCA 0,00
Dzierawa - ul. Nakowskich - ziele przydomowa - dz. nr
41/1 (obr. 43, ark. 29)
873 2010-08-02 16/GK/10 2010-07-19
REGIONALNE STOWARZYSZENIE
ZWOLENNIKW KREMACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie ustalajce zasady wspdziaania przy
realizacji i eksploatacji ogrodzenia cmentarza
komunalnego przy ul. Biaej w Lublinie.
113/GK/11 2011-10-13
REGIONALNE STOWARZYSZENIE
ZWOLENNIKW KREMACJI W LUBLINIE
0,00
Wspdziaanie przy remoncie ogrodzenia cmentarza
komunalnego przy ul. Biaej w Lublinie.
874 2010-08-02 33/RB/10 2010-07-09
CENTRUM INFORMATYCZNO -
KONSULTINGOWE JAROSAW GUMKOWSKI
3 500,00
Aktualizacja studium wykonalnoci dla inwestycji
"Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu
Pomocy Spoecznej dla osb niepenosprawnych fizycznie
w Lublinie, przy ul. Kosmonautw 78.
875 2010-08-02 31/RB/10 2010-07-19
FIRMA HANDLOWA "ARTMED" J.
SIENKIEWICZ, A. KSY SP. J.
467 407,97
Dobudowa szachtu windowego dla osb
niepenosprawnych, przy Zespole Szk Nr 4 (dot. Szkoy
Podstawowej Nr 49), ul. Bronowicka 21 (dz. 148/3) w
Lublinie.
876 2010-08-02 56/GM/10 2010-07-22 MARIA KOPY 0,00
Dzierawa - ul. Turystyczna 4a - uprawy rolne - dz. nr 23/1
i 23/3 (obr. 37, ark. 1)
877 2010-08-02 59/GM/10 2010-07-21 PRZEMYSAW LESZCZ 0,00
Dzierawa - ul. Bartnicza - uprawy - dz. nr 29 (obr. 31,
ark. 4)
62
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
878 2010-08-02 55/IN/10 2010-07-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
2 662,10
wykonanie przyczenia instalacji gazowej - budynek
mieszkalny ul. Zygmunta Augusta bud. 5
879 2010-08-02 18/GK/10 2010-07-30 WIND ANNA WONIAK 59 048,00
Wykonanie I etapu prac dotyczcych remontu kwatery
Winiw Zamku Lubelskiego, zamordowanych w latach
1944-1954 znajdujcej si na cmentarzu przy ul. Unickiej
w Lublinie.
880 2010-08-02 50/IN/10 2010-06-11
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
2 697,05
wykonanie przyczenia instalacji gazowej( mapy, projekt,
budowa sieci ) przy budynku wielorodzinnym ul.
Mierckiego 4-8 seg. A
881 2010-08-02 61/GM/10 2010-07-27
VERANO S.C. ELIZA MROZOWSKA MICHA
MROZOWSKI
0,00
Dzierawa - ul. Puawska - parking strzeony i komis
samochodowy - cz. dz. nr 14/14, 14/16 (obr. 3, ark. 9)
882 2010-08-02 84/ZSS/10 2010-07-28 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 34 560,00
Dofinansowanie zadania w zakresie osigania standardw
w placwce opiekuczo-wychowawczej-Domu Dziecka im.
Korczaka w Lublinie
883 2010-08-02 17/GK/10 2010-07-30 MAREK PITKOWSKI 50 000,00
Wykonanie i monta krzya na mogile pomordowanych na
Zamku Lubelskim na cmentarzu przy ul.Unickiej w
Lublinie.
884 2010-08-02 52/IN/10 2010-06-11
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
2 016,66
wykonanie przycza gazowego do budynku mieszkalnego
ul. Mireckiego 4-8 seg. C
885 2010-08-02 56/IN/10 2010-07-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
0,00
Owiadczenie w celu realizacji umowy o przycze gazowe
- DK ul. Judyma
886 2010-08-02 32/RB/10 2010-07-19 ANPO ANNA SKOLIMOWSKA 12 200,00
Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpoarowej, w zwizku ze zmiana sposobu
uytkowania pomieszcze piwnicznych budynku "Piwnicy
pod Fortun" do celw ekspozycyjnych pt.
"Multumedialna wdrwka po historii miasta", przy ul.
Rynek 8 w Lublinie.
887 2010-08-02 51/IN/10 2010-06-11
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
2 016,66
wykonanie przycza gazowego do budynku mieszkalnego
ul. Mireckiego 4-8 seg. B
888 2010-08-02 57/IN/10 2010-07-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
0,00
Owiadczenie w celu realizacji budynku mieszkalnego ul.
Zygmunta Augusta w Lublinie
63
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
889 2010-08-02 85/ZSS/10 2010-07-28 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 90 000,00
Dofinansowanie zadania w zakresie osigania standardw
w placwce opiekuczo-wychowawczej - Pogotowie
Opiekuczo-Wychowawcze w Lublinie
890 2010-08-02 53/IN/10 2010-06-11
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
1 805,48
wykonanie przycza gazowego do budynku mieszkalnego
ul. Mireckiego 4-8 seg. D,E
891 2010-08-02 54/IN/10 2010-07-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
2 462,57
wykonanie przyczenia instalacji gazowej - budynek
kulturalny ul. Judyma w Lublinie
892 2010-08-02 62/GM/10 2010-07-23 RYSZARD GARGOL 0,00
Dzierawa - ul. Rumiankowa - ziele - dz. nr 32/14 (obr.
23, ark. 3)
893 2010-08-02 17/OW/10 2010-06-04 KURATORIUM OWIATY W LUBLINIE 0,00
Realizacja zadania - dofinansowanie pracodawcom
kosztw ksztacenia modocianych pracownikw - umowa
z Wojewod Lubelskim reprezentowanym przez
Lubelskiego Kuratora Owiaty
894 2010-08-03 82/ZSS/10 2010-07-28 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00
Aneks do umowy Nr ZSS.UZ.II.3026-3-63/2010 z dnia 20
kwietnia 2010 roku - Organizacja obozw (kolonii) z
profialktycznym prgramem dla dzieci i modziey
895 2010-08-03 579/OR/10 2010-07-19
PLATON, SZKOLENIA I KONFERENCJE ,
MAGDALENA UGREWICZ
13 500,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw szkolenia 2dniowego
, projekt NOVUS
896 2010-08-03 617/OR/10 2010-07-12 MIASTO STOECZNE WARSZAWA 0,00
aneks do umowy partnerskiej nr P/16/10/B z dnia
29.03.2010
897 2010-08-03 576/OR/10 2010-07-19 POLISH TRAVEL QUO VADIS 15 738,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw 10 szkolen
2dniowych, cz II 26-27.08.10 - projekt NOVUS
898 2010-08-03 575/OR/10 2010-07-19
PLATON, SZKOLENIA I KONFERENCJE ,
MAGDALENA UGREWICZ
9 600,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw 10 szkole
2dniowych -cz VI 21-22.10.2010 - projekt NOVUS
899 2010-08-03 15/GK/10 2010-07-05
WOJCIECH MATACZ "NATUROWITA -
ZIELE USUGI, NADZORY, OPINIE"
7 320,00
Nadzr nad wykonaniem "Programu zabiegw
pielgnacyjnych Topoli czarnej (pomnik przyrody),
rosncej na terenie Placu Litewskiego w Lublinie" -
nadzr, monitoring, opracowanie harmonogramu prac,
sporzdzanie raportw.
900 2010-08-03 574/OR/10 2010-07-19
PLATON, SZKOLENIA I KONFERENCJE ,
MAGDALENA UGREWICZ
9 600,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw 10 szkole
2dniowych, obejmujcych nocleg i wyzywienie oraz
wynajcie sal szkoleniowych-cz IV 16-17.09.2010 -
projekt NOVUS
64
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
901 2010-08-03 577/OR/10 2010-07-19
PLATON, SZKOLENIA I KONFERENCJE ,
MAGDALENA UGREWICZ
9 600,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw 10 szkole
2dniowych- cz IV 14-15.10.2010 - projekt NOVUS
902 2010-08-03 60/IN/10 2010-06-15
ZESP PROJEKTOWANIA I OBSUGI
INYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
0,00
przesunicie terminu opracowania dok. projektowej - ul.
Guska
903 2010-08-03 69/ZSS/10 2010-07-20
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
5 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z przeznaczeniem na
modernizacj Miejskiego Pokoju Przyj dla Ofiar
Przemocy w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie w
ramach realizacji przedsiwzicia "Razem przeciwko
przemocy"
114/ZSS/10 2010-10-06
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Aneks do porozumienia w sprawie przekazania rodkw
finansowych na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia
"Razem przeciwko przemocy" (modernizacja Miejskiego
Pokoju Przyj dla Ofiar Przemocy) - zwikszenie
asortymentu sprztu, ktry zostanie zakupiony w ramach
porozumienia
904 2010-08-03 591/OR/10 2010-07-30
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
KRISEKO KRZYSZTOF BOGUSIEWICZ
0,00 umowa- odbir oraz utylizacja odpadw niebezpiecznych
905 2010-08-03 578/OR/10 2010-07-19 POLISH TRAVEL QUO VADIS 15 738,00
zorganizowanie pobytu uczestnikw 10 szkole
2dniowych, cz III 9-10.09.2010 - projekt NOVUS
906 2010-08-03 361/OR/10 2010-07-01 EWELINA FRANCKIE 300,89 Ryczat za paliwo 1 lipca do 31 grudnia 2010
907 2010-08-03 37/DM/10 2010-07-26 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. owietlenia drogowego
podwieszonego w miejscowoci Lublin ul. Zadbie
908 2010-08-03 430/OR/10 2010-07-27
POWIATOWY URZD PRACY W
KRASNYMSTAWIE
0,00
Umowa o odbywanie stau na okres do 12 miesicy przez
bezrobotnego - Magorzata Wjcik
909 2010-08-04 50/KP/10 2010-07-02 JAN CHOJNACKI BAOBAB PRODUCTIONS 2 000,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej w dn. 09.07.2010 pn.
"Inne Brzmienia Art 'n' Music Festival Lublin 2010"
910 2010-08-04 432/OR/10 2010-07-01 TOMASZ RADZIKOWSKI 2 507,40 ryczat samochodowy
719/OR/10 2010-09-01 TOMASZ RADZIKOWSKI 0,00
ANEKS DO UMOWY NR 432/OR/10 Z DNIA 1.07.2010 (
DOT. ZMIANY TRECI)
911 2010-08-04 14/IT/10 2010-06-30 INFOR PL S.A. 20 984,00 dostarczenie licencji na system prawny INFOR LEX
912 2010-08-04 431/OR/10 2010-05-31 ORODEK MEDYCZNY DMP 1 720,00 wynajem lokalu wybory Prezydenta RP
65
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
913 2010-08-04 34/RB/10 2010-07-23
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
203 435,00
Remont sanitariatw (WC damski i dla nauczycieli) w
budynku Szkoy Podstawowej Nr 11 (ZSO nr 2), przy ul.
Przyjani 12 w Lublinie.
914 2010-08-05 38/DM/10 2010-07-16 USUGI INYNIERSKIE LESZEK FOLTA 29 158,00
Wykonanie przegldw szczegowych drogowych
obiektw inynierskich: - wiadukt w cigu drogi krajowej
nr 82 - ul. Megiewskiej, - most przez rzek Czechwk w
cigu drogi wojewdzkiej nr 835 - al. Unii Lubelskiej, -
most przez rzek Bystrzyc w cigu drogi powiatowej nr
2335L - ul. Cienista, - most przez rw bez nazwy w cigu
drogi powiatowej nr 2224L - ul. Pliszczyskiej, - kadka
nad ulic powiatow nr 2331L - ul. Armii Krajowej, - most
przez rzek Bystrzyc w cigu starego przebiegu ul.
Kalinowszczyzna, - wiadukt w cigu ulicy Chciskiego.
915 2010-08-05 46/KP/10 2010-06-28 MIROSAW OLSZWKA 0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania w dn. 9-
13.07.2010r na terenie miasta Lublin promocyjnej
imprezy artystycznej Inne Brzmienia Art'n'Music Festival
2010
916 2010-08-06 61/KP/10 2010-07-07 LIGHT-TECH PUH S.C. 11 102,00
Wynajemn 2 agregatw prdotwrczych wraz z obsug
techniczn na potrzeby imprezy promocyjnej: Inne
Brzmienia Art'n'Music Festival
917 2010-08-06 61/IN/10 2010-06-18
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
19 795,00
wykonanie nasadze na skarpie toru rowerowego przy ul
Janowskiej
918 2010-08-06 62/IN/10 2010-04-23 AMAR SP. Z O.O. 0,00
aneks do umowy 197/IN/2010 z 15.01.2010 wykonanie
robt rozbirkowych budynkw biurowo-magazynowych,
agregatorni kiosku i murku ogrodzeniowego przy ul3 maja
i ul Radziwiowskiej
919 2010-08-06 19/GK/10 2010-07-15 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 42 639,00
Przeniesienie urzdze zabawowych z trzech placw
zabaw na terenie Lublina oraz rozbirka i wywiezienie pyt
betonowych.
920 2010-08-06 54/O/10 2010-07-01 PPHU "KPKA" ODDZIA W LUBLINIE 0,00
Przyjcie w dzieraw pojemnika BO-45/E do prowadzenia
zbirki przeterminowanych lekw w aptece przy Uanw
10.Opata za korzystanie z pojemnika wynosi 1,00 z
netto.
45/O/11 2011-04-11 PPHU "KPKA" ODDZIA W LUBLINIE 4,93
Aneks do umowy dzierawy pojemnikw na
przeterminowane leki
921 2010-08-09 35/RB/10 2010-08-03
"CETEKO" ZAKAD USUGOWO-
PRODUKCYJNY SP. Z O.O.
33 530,55
Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu poaru w
archiwu, USC w budynku Urzdu Miasta Lublin, przy ul.
Leszczyskiego 20 w Lublinie.
66
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
922 2010-08-09 436/OR/10 2010-08-09 COSINUS 0,00 Umowa o praktyki zawodowe - Agnieszka Kusiak
923 2010-08-09 13/OI/10 2010-08-05 ANNA TELICHOWSKA 1 000,00
Opracowanie uaktualnionych kart ofert inwestycyjnych
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
924 2010-08-09 435/OR/10 2010-08-09
AKADEMIA GRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISAWA STASZICA W KRAKOWIE
0,00
Porozumienie o prowadzenie praktyk studentw AGH -
Agnieszka Wiechnik, Micha Koosiski
925 2010-08-09 80/KP/10 2010-08-04 MARCIN PLEWKA 900,00
Organizacja wizyty grup artystycznych z miast
partnerskich Lublina w szczeglnoci z Lancaster oraz
tumaczenie konsekutywne oficjalnych delegacji z miast
partnerskich i zaprzyjanionych w ramach projektu Town
Twinning "Jarmark Jagielloski - Europejskie Spotkania
Kulturalne" w dn. 12-16.08.2010
926 2010-08-09 79/KP/10 2010-08-04 ANNA ANDRZEJCZAK 900,00
Tumaczenie na j angielski programu pobytu delegacji
oficjalnych i artystycznych z miast partnerskich w ramach
projektu Town Twinning 'Jarmark Jagielloski - Europejskie
Spotkania Kulturalne' w dn. 12-16.08.2010 oraz
tumaczenie informacji o projekcie na potrzeby
anglojzycznej wersji strony UM
927 2010-08-10 451/OR/10 2010-07-20 POWIATOWY URZD PRACY W CHEMIE 0,00 Aneks do umowy nr 31/OR/10
928 2010-08-10 623/OR/10 2010-08-04
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE REMAR
47 749,58
wykonanie oraz dostawa gadetw promocyjnych z
nadrukiem logo promocyjnego dla Urzdu Miasta Lublin -
2 czsci, w ramach projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej"
929 2010-08-10 39/DM/10 2010-08-09 SPLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK 0,00
REALIZACJA PODSTAWOWEGO UKADU
KOMUNIKACYJNEGO- BUDOWA ULICY JANTAROWEJ
930 2010-08-10 452/OR/10 2010-08-06
WYSZA SZKOA PRZEDSIBIORCZOCI I
ADMINISTRACJI W LUBLINIE
0,00
Umowa o organizacj prkatyki studenckiej dla studenta
Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Administracji w
Lublinie - Katarzyna Ewa Rogalska
931 2010-08-10 453/OR/10 2010-07-22 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 6 222,00
monitorowanie sygnaw z systemu wykrywania i
sygnalizacji poaru
25/OR/11 2011-01-24 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 6 258,00
Aneks do umowy nr 453/OR/10 z dnia 22.07.2010r. (dot
zmiany kwoty)
932 2010-08-10 81/KP/10 2010-08-04 SOK ANDRZEJ SOKOOWSKI 4 071,35
Wyywienie uczestnikw projektu Town Twinning
"Jarmark Jagielloski - Europejskie Spotkania Kulturalne"
w dn. 12-16.08.2010
67
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
933 2010-08-12 65/GM/10 2010-07-13 SYSTEM DOROTA BARASKA 8 784,00
wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci
gruntowych pooonych przy ul. Kiliskiego 12, ul. Ducha
38, ul. Mineralnej 21w celu ustalenia opaty za trway
zarzd
934 2010-08-12 626/OR/10 2010-08-09 REINHILD GEPP 20 008,00
Wykonanie koncertu artystycznego przez zesp
muzyczny Westfalischer Volkstanzkreis Munster podczas
dni miasta partnerskiego Munster w Lublinie w dniach 15-
16.08.2010
935 2010-08-12 64/IN/10 2010-08-11
PRZEDSIBIORSTWO DROGOWO-
MOSTOWE S.A.
0,00
zmiana terminu wykonania ( budowa ul. roztocze w
Lublinie)- aneks do umowy nr2283/IN/2009
936 2010-08-12 36/RB/10 2010-08-03 GAZ-SERWIS-DWA EUGENIUSZ BRZYSKI 250 954,00
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoy Podstawowej Nr 10, przy ul. Kalinowszczyzna 70 w
Lublinie
937 2010-08-12 82/KP/10 2010-08-02 KAJA DRZEWIECKA 46 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich ulicznych
warsztatw onglerskich w ramach Carnavalu Sztuk -
Mistrzw.
938 2010-08-12 66/GM/10 2010-07-13
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
23 912,00
wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci
gruntowych pooonych przy al. Zygmuntowskich 4; ul.
Nakowskich 78,87,87a, ul. Romera; ul. Niecaej 14 w celu
ustalenia opaty za trway zarzd
939 2010-08-12 68/GM/10 2010-07-23 PIOTR AK 8 540,00
Umowa na wykonanie operatu szacunkowego
nieruchomoci zabudowanej pooonej w Lublinie przy ul.
Wycigowej 31 oznaczonej jako dziaka nr 1/8 o pow.
27324 m2 (obr. 10, ark. 1)
940 2010-08-12 15/IT/10 2010-06-23 TELEKTRIM S.A. 0,00
Zmiana terminu wykonania umowy z 01-05-2010 r. na 08-
06-2010 r.
4628/IT/2009 2009-12-01 TELEKTRIM S.A. 176 900,00
Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury
telekomunikacyjnej zoonej z odcinkw torw
wiatowodowych umieszczonych w rurocigach
kablowych o rednicy 32 lub 40 milimetrw wraz z
przyczami do wskazanych lokalizacji na terenie miasta
Lublin zgodnie z programem funkcjonalno-uytkowym w
relacji ul. Kazimierza Wielkiego 8 - Rondo im. Zrzeszenia
WiN
941 2010-08-12 455/OR/10 2010-06-29 DANUTA DUSZAK 7 200,00 Prowadzenie obsugi KZP.
942 2010-08-12 63/IN/10 2010-08-05 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
przebudowa sieci elektroenergetycznej ( kolizje ul.
Domeyki)
68
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
943 2010-08-12 67/GM/10 2010-07-13 IKATT - SZKOL TERESA IMBOR 0,00
Aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane nr 12/GM/10 z
dnia 1 czerwca 2010 roku z IKATT - SZKOL Teresa Imbor
944 2010-08-13 73/ZSS/10 2010-07-26 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych
(aneks - zmiana pozycji kosztorysu realizacji zadania)
1441/ZSS/2010 2010-04-12 STOWARZYSZENIE "STOP" 35 000,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania problemom
alkoholowym ii przemocy w rodzinie
945 2010-08-16 58/KL/10 2010-07-16 GRZEGORZ KONDRASIUK 3 000,00
autorska edycja aplikacji Miasta Lublin w konkursie o tytu
ESK 2016
946 2010-08-16 60/KL/10 2010-07-16 ANNA DBROWSKA 1 815,00
selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczanie
materiaw multimedialnych na stronie lublin2016.eu
947 2010-08-16 57/KL/10 2010-07-16 PIOTR CHORO 1 815,00
gromadzenie, redagowanie oraz zamieszczanie informacji
na stronie lublin2016.eu
948 2010-08-16 59/KL/10 2010-07-16 PACEWA WOJCIECH PACEWICZ 2 000,00
reporta fotograficzny do zilustrowania aplikacji Miasta
Lublin do tytuu ESK 2016
949 2010-08-16 55/KL/10 2010-07-16 ALICJA KAWKA 1 815,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie lublin2016.eu
950 2010-08-16 44/DM/10 2010-08-05
STOWARZYSZENIE INYNIERW I
TECHNIKW KOMUNIKACJI RP ODDZIA W
LUBLINI
29 890,00
Projekt wykonawczy w brany drogowej, projekt
organizacji ruchu dla remontu ul. Piekarskiej w Lublinie,
odcinek od skrzyowania z ul. Betonow do skrzyowania
z ul. Przeskok
951 2010-08-16 462/OR/10 2010-07-16 ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC 8 296,00
umowa o wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie
nalecym do UM.
952 2010-08-16 51/KL/10 2010-07-09
ORODEK PRAKTYK TEATRALNYCH
GARDZIENICE
30 012,00
promocja projektu Lublin 2016 podczas spektaklu w
Ribadavia w Hiszpanii
953 2010-08-17 13/FE/10 2010-07-30 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Umowa o dofinansowanie Projektu : "SzOK - Szkolni
Odkrywcy Kariery" w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw
Europejskiego Funduszu Spoecznego.
954 2010-08-17 47/DM/10 2010-08-12
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
RZEMIELNIK-BIS
0,00 dot. realizacji ulic Granatowej i Gsiej
955 2010-08-17 46/DM/10 2010-08-12 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA FELIN 0,00 dot. realizacji ul. Granatowej i Gsiej
69
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
956 2010-08-17 37/RB/10 2010-05-12 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Umowa sprzeday przycza elektroenergetycznego wraz
z dokumentacj projektow przycza do zasilania w
energi elektryczn boiska szkolnego, przy ul.
Lwowska/Woyska w Lublinie.
957 2010-08-17 57/O/10 2010-07-12
WOJEWDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 aneks do umowy o uyczenie dymomierza DGS-2
1648/O/CP/2005 2005-07-12
WOJEWDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W LUBLINE
0,00 Uyczenie dymomierza DGS-2 nr seryjny 152/04
958 2010-08-17 15/GD/10 2010-07-23
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
0,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau dziaki
nr 1/30 o pow.10.8429 ha pooonej przy ul.Grygowej 56
(obr.12, ark.3).
959 2010-08-17 19/BK/10 2010-08-06 KREDYT BANK S.A. 0,00 otwarcie i prowadzenie rachunku lokat terminowych
960 2010-08-17 45/DM/10 2010-08-12 ORION S.C LUBLIN 0,00 dot. realizacji ul. Granatowej i ul. Gsiej.
961 2010-08-17 13/GD/10 2010-07-15
WACISKI JANUSZ TAKS-SERWIS BIURO
RZECZOZNAWCW I USUG
INWESTYCYJNYCH
4 880,00
Opracowanie operatu szacunkowego dla okrelenia
wartoci uytkw gruntowych wystpujcych w obrbach
m.Lublin.
962 2010-08-17 464/OR/10 2010-08-02
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
ARCHIWUM PASTWOWEGO W LUBLINIE
0,00
aneks do umowy nr 463/OR/10 z dnia 30-07-2010 -
wykonawca zobowizuje si do zachowania poufnoci w
stosunku do wszelkich informacji.
963 2010-08-17 15/FE/10 2010-07-27 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 25 950 670,48
Aneks nr 2 do umowy z dnia 16.12.2009 r. nr:07/09-UD-
-RPLU.03.01.00-06-003/09-00-0063 o dofinansowanie
Projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie
w Lublinie"
4694/FE/2009 2009-12-16 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 25 950 670,48
Umowa (nr 07/09-UDA-RPLU.03.01.00-06-003/-
9-00-0063) o dofinansowanie Projektu "Infrastruktura dla
strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie"
964 2010-08-17 14/FE/10 2010-08-12
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
47 627 692,55
Aneks nr POIS.11.01.00-00-025/08-01 do Umowy o
dofinansownaie nr POIS.11.01.00-00-025/08-00 Projektu
"Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum
dziaa artystycznych w Lublinie" ( nr projektu
POIS.11.01.00-00-025/08)
2644/RF/2009 2009-08-10
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
47 627 692,55
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-025/08-00
Projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na
centrum dziaa artystycznych w Lublinie" (nr projektu
POIS.11.01.00-00-025/08)
70
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
965 2010-08-17 14/GD/10 2010-07-23 STANISAW SEROKA 2 500,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 71/2 o pow.0.0027 ha, nr 71/3 o
pow.0.0545 ha i nr 71/4 o pow.0.0134 ha pooonych przy
ul.Sierocej (obr.7, ark.1).
966 2010-08-17 463/OR/10 2010-07-30
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
ARCHIWUM PASTWOWEGO W LUBLINIE
31 871,10
umowa-porzdkowanie akt osobowych pracownikw w
budynku UM.
967 2010-08-18 38/RB/10 2010-06-04
ARTECH PRACOWNIA PROJEKTOWO-
BADAWCZA IZABELLA TARKA
15 250,00
Wykonanie dokumentacji projektowej w brany
architektonicznej na: "Renowacj renesansowej "Piwnicy
pod Fortun" w Lublinie, poprzez wykorzystanie
innowacyjnych rozwiza multimedialnych", przy ul.
Rynek 8 w Lublinie.
968 2010-08-18 48/DM/10 2010-08-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Gmina oddaje Parkujcemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Bernardyskiej - w iloci 2 szt.
969 2010-08-18 39/RB/10 2010-08-04
CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI I
CHODNICTWA EKO SANIT
62 182,18
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych w niej wymienionych budynkach Urzdu
Miasta Lublin: ul. Okopowa 11a, Plac Litewski 1,
Wieniawska 14, Narutowicza 37.
970 2010-08-18 1/KD/10 2010-01-31 PRIMA P.P.H.U 18 920,00
impreza kulturalno-owiatowa dla dzieci pracownikw
Urzdu Miasta Lublin
971 2010-08-19 449/OR/10 2010-07-13 BEATA ORZECHOWSKA 1 650,00
umowa lojalnociowa na udziaa w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani B.Orzechowsk.
972 2010-08-19 446/OR/10 2010-07-13 KATARZYNA FLIS 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani K.Flis
973 2010-08-19 443/OR/10 2010-07-13 MARTA WJTOWICZ 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani M.Jamroek
974 2010-08-19 441/OR/10 2010-07-13 MAGORZATA MACH-DUDEK 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani M.Machi-Dudek.
975 2010-08-19 445/OR/10 2010-07-13 MACIEJ ZAPOROWSKI 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Panem M.Zaporowskim.
976 2010-08-19 442/OR/10 2010-07-13 MONIKA MADEJSKA 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' z ramach
KNE z Pani M.Madejsk.
71
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
977 2010-08-19 14/OI/10 2010-08-12 MEITING ZHOU 2 800,00
tumaczenie 7 dokumentw tekstowych z j. angielskiego
na j. chiski
978 2010-08-19 448/OR/10 2010-07-13 MAGDALENA WLAZO 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani M.Wlazo.
979 2010-08-19 459/OR/10 2010-06-18 ANDRZEJ PONCET 2 200,00
umowam lojalnociowa na udzia w szkoleniu
,,Zaopatrzenie w wod, jakoc i ochrona wd,WODA
2010'' w ramach KNE z Panem A.Poncetem.
980 2010-08-19 440/OR/10 2010-07-14 ANDRZEJ BOROWSKI 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,, Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Panem A.Borowskim.
981 2010-08-19 50/DM/10 2010-08-11
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
1 745 010,94
Wykonanie remontu skrzyowa: ul. Kracowa- ul.
Chemiczna- jezdnie cznicowe al. Witosa oraz ul.
Chemiczna- zjazd do Makro- zjazd do Obi, a take odcinka
ul. Chemicznej pomidzy tymi skrzyowaniami w Lublinie
982 2010-08-19 447/OR/10 2010-07-13 DAGMARA WLAZISKA 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,, Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani D.Wlazisk.
983 2010-08-19 444/OR/10 2010-07-13 MAGDALENA NIEWIAROWSKA 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,, Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani M.Niewiarowsk.
984 2010-08-19 460/OR/10 2010-06-18 MARIAN STANI 2 200,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Zaopatrzenie
w wod, jako i ochrona wd, WODA 2010'' w ramach
KNE z Panem M.Stani.
985 2010-08-19 458/OR/10 2010-04-08 MONIKA MADEJSKA 1 280,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Cele-jak
wyznacza i skutecznie realizowa swoje cele oraz
Psychologia Osigni-poznaj strategie efektywnoci,
motywacji i osigania najlepszych rezultatw'' w ramach
KNE z Pani M.Madejsk.
72
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
986 2010-08-19 49/DM/10 2010-08-16 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 137 860,00
Dostosowanie dokumentacji projektowych: a)
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejcej ptli przy ul.
Droga Mczennikw Majdanka do os. Felin" opracowanej
w roku 2007 przez Biuro Projektw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Hutnicza 7), b) "Budowa ul. A. Grygowej na odcinku od Al.
Witosa do ul. Droga Mczennikw Majdanka wraz ze
skrzyowaniem z ul. Droga Mczennikw Majdanka" -
opracowanej w roku 2009 przez Biuro Architektoniczne
Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Krakowskie Przedmiecie 55)
107/DM/10 2010-08-16 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 137 860,00
Aneks do umowynr 49/DM/10 zmieniajcy termin
wykonania prac z dotychczasowego 70 dni na nowy 100
dni kalendarzowych. Dostosowanie dokumentacji
projektowych: a) "Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejcej ptli przy ul. Droga Mczennikw Majdanka do
os. Felin" opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. (z siedzib w
Lublinie, ul. Hutnicza 7), b) "Budowa ul. A. Grygowej na
odcinku od Al. Witosa do ul. Droga Mczennikw
Majdanka wraz ze skrzyowaniem z ul. Droga
Mczennikw Majdanka" - opracowanej w roku 2009 przez
Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o. (z
siedzib w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmiecie 55)
155/DM/10 2010-12-30 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 1 130,00
Aneks do umowy nr 49/DM/10 wsprawie aktualizacji
dokumentacji projektowej pn. "Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie Budowa trakcji
trolejbusowej od istniejcej ptli przy ul. Droga
Mczennikw do os.Felin"."
987 2010-08-20 67/IN/10 2010-07-19
ZAKAD ROBT INYNIERYJNO-
BUDOWLANYCH ALEKSANDER WSIK
43 310,00 wykonanie sieci wodocigowej w ul. Koo w Lublinie
988 2010-08-20 69/IN/10 2010-08-02
ZAKAD INSTALACJI SANITARNYCH
WIESAW MARUSZAK
24 000,00
wykonanie prac wykoczeniowych na budowie sieci
kanalizacji deszczowej ul.Strumykowej i ul. Morawian w
Lublinie
989 2010-08-20 71/IN/10 2010-07-25 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul.
lan, ul. Szerokie, ul. Poabian i ul. Lubuszan
990 2010-08-20 68/IN/10 2010-07-21
ZAKAD INSTALACJI SANITARNYCH
WIESAW MARUSZAK
32 818,00
wykonanie sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w
ul. Czumy w Lublinie
73
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
991 2010-08-20 70/IN/10 2010-08-02 ARTUR MELANOWICZ 0,00
uzgodnienie warunkw umowy - budowa sieci
wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czumy w
Lublinie
992 2010-08-20 65/IN/10 2010-07-29 AMAR SP. Z O.O. 0,00
aneks do umowy nr 197/IN/2010 - zmiana terminu
wykonania prac oraz czciowe fakturowanie
993 2010-08-20 44/KP/10 2010-06-23
POLSKA FEDERACJA SPORTU
NIESYSZCYCH
30 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej : I Mistrzostw wiata w Koszykwce
niesyszcych do lat 21 kobiet i mczyzn w dn. 25.06-
03.07.2010 w Lublinie
994 2010-08-20 66/IN/10 2010-08-03 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
przebudowa sieci elektroenergetycznej , usunicie kolizji -
ul. Wygon w Lublinie
995 2010-08-23 18/OW/10 2010-08-09 TETECO PAWE HADYNIUK 450,00
Wykonanie i dostawa plakatw promocyjnych w zwizku z
realizacj Projektu "Ja te chodz do przedszkola", w
ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki
wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu
Spoecznego
996 2010-08-23 19/OW/10 2010-08-09 TETECO PAWE HADYNIUK 5 896,00
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych w zwizku
z realizacj projektu "ja te chodz do przedszkola", w
ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki
wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu
Spoecznego
997 2010-08-23 465/OR/10 2010-07-09 JERZY PANIK 10 200,00 przygotowanie danych i baz danych
998 2010-08-23 40/RB/10 2010-08-17
BIURO USUG PROJEKTOWYCH "INSTAL
KOMFORT" KRZYSZTOF UKASZ
MACIEJEWSKI
21 500,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budow przycza zasilania obiektu czynnikiem wysokich
parametrw oraz budow przycza elektrycznego wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych dla budynku szkolnego IX Liceum
Oglnoksztaccego, przy ul. Struga 6 w Lublinie.
999 2010-08-24 3/OI/10 2010-06-16 BLUE VINE ANETA KODA 53 000,00
organizacja I etapu akcji promocyjnej PRESS TOUR, w tym
pozyskanie 10 - 12 dziennikarzy zagranicznych oraz
pokrycie kosztw ich transportu
1000 2010-08-24 76/KP/10 2010-08-02 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 50 001,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: Jarmark Jagielloski, w dn. 12-15.08.2010 w
Lublinie
1001 2010-08-24 71/GM/10 2010-08-09
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
8 800,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej na tle istniejacej
ewidencji gruntw nieruchomoci wywaszczonej
74
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1002 2010-08-24 629/OR/10 2010-07-13 MONIKA KOS 1 650,00
udzia w szkoleniu Kontrola projektu w oparciu o MS
Project i OpenProject, zrealizzowanego w ramach projektu
KNE, pani M.Kos
1003 2010-08-24 87/KP/10 2010-08-09 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej : I Udzia zespou Pieni i Taca politechniki
Lubelskiej w X International County-Wabndering Festival
Szeged na Wgrzech w dn. 18-23.08.2010
1004 2010-08-25 26/GK/10 2010-07-29 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 6 861 608,90
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr IV.
65/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
47/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
1005 2010-08-25 466/OR/10 2010-08-24 MISURA S.C. 17 036,32
umowa na przewz osb-uczestnikw szkole w ramach
projektu Novus
1006 2010-08-25 27/GK/10 2010-08-02
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
9 670 408,98
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr III.
63/GK/10 2010-12-31
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
UM/41/GK/11 2011-03-14
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
41/GK/11 2011-03-14
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
1007 2010-08-25 22/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 7 287 100,40
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych w sezonach zimowych oraz letnie
rczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Lublina w
sezonach letnich w rejonie nr VIII.
61/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
37/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
6/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks zminiajcy rozdzieleni wartoci realizacji usug
pomidzy Zarzdem Drg a Wydziaem Gospodarki
Komunalnej w rejonie VIII
75
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1008 2010-08-25 636/OR/10 2010-07-30 IGA KOZIE 11 956,00
opracowanie i skad edytorski "Strategii wsppracy
midzynarodowej miast
1009 2010-08-25 92/ZSS/10 2010-05-31 STAROSTWO POWIATOWE W KRANIKU 0,00
W sprawie objcia przez Orodek Adopcyjno-Opiekuczy
w lublinie zakresem dziaania Powiatu Kranickiego
odnonie wydawania opinii kandydatom do penienia
funkcji rodziny zastpczej, kandydatom do prowadzenia
placwki rodzinnej, rodzinom zaprzyjanionym oraz
uczestniczenia w posiedzeniach staego zespoiu ds.
okresowej oceny sytuacji dziecka w placwce opiekuczo-
wychowawczej.
1010 2010-08-25 637/OR/10 2010-07-30
"RABAR-BAR" A. TYBUREK, J.
ABRAMOWSKI SP. J.
630,00
obiad w dniu 20.08.2010 r. dla 20 osb podczas 3
spotkania grupy roboczej
1011 2010-08-25 23/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 19 650 577,61
zimowe utrzymanie jezdni,chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VII.
60/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
46/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakrersu p[omidzy WDM i WGK
1012 2010-08-25 24/GK/10 2010-08-02
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 489 741,49
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VI.
67/GK/10 2010-12-31
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
45/GK/11 2011-03-14
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
1013 2010-08-25 635/OR/10 2010-08-12 IGA KOZIE 4 000,00
tlumaczenie "Strategii wsppracy midzynarodowej
miast" oraz dokumentw niezbdnych do opracowania
strategii
1014 2010-08-25 65/O/10 2010-08-17
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
32 849,00
Dofinansowanie zadania pn."Demonta i usuwanie pokry
dachowych zawierajacych azbest naleacych do osb
fizycznych"
76
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1015 2010-08-25 16/FE/10 2010-08-20 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortun" w Lublinie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych". Umowa nr 17/09-UDA-RPLU.07.01.-
0-06-054/09-00-0319.
35/FE/11 2011-10-06 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 20.08.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pn. "Renowacja renesansowej
"Piwnicy pod Fortun" w Lublinie poprzez wykorzystanie
innowacyjnych rozwiza multimedialnych", w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
6/FE/12 2012-02-23 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 120 305,50
Aneks nr 3 do umowy z dnia 20.08.2010 r. w sprawie
dofinansowania projektu "Renowacja renesansowej
Piwnicy pod Fortuna poprzez wykorzystanie
innowacyjnych rozwiza multimedialnych" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego 2007 - 2013
22/FE/12 2012-07-12 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 20.08.2010 o dofinansowanie
projektu pn. "Renowacja renesansowej Piwnicy pod
Fortun poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiza
multimedialnych" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego 2007 - 2013.
1016 2010-08-25 25/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 11 660 010,85
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr V.
66/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
44/GK/11 2011-03-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 rozdzielenie zakresw pomiedzy WDM iWGK
5/GK/14 2014-02-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks zminiajcy rozdzielenie wartoci realizacji usug
pomidzy Zarzdem Drg a Wydziaem Gospodarki
Komunalnej w rejonie V
1017 2010-08-25 20/GK/10 2010-08-17
ZAKAD CHIRURGII, PIELGNACJI I CINKI
DRZEW MGR IN ANDRZEJ WYPYCHOW
1 391,00
Wykonanie cicia chirurgicznego drzewa topoli czarnej
(baobab), wykonane metod alpinistyczn na linach,
znajdujcego si na Placu Litewskim w Lublinie.
1018 2010-08-25 638/OR/10 2010-07-30 ORIENT S.C. 684,00
usluga gastronomiczna - kolacja dla delegacji Munster,
Poniewiez, UML podczas 3 spotkania grupy roboczej
77
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1019 2010-08-25 29/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 11 123 136,64
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr I
62/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
43/GK/11 2011-03-14 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
1020 2010-08-26 72/GM/10 2010-08-24
ZARZD WSPLNOTY MIESZKANIOWEJ UL.
ALTANOWA 8
0,00
Dzierawa - ul. Poligonowa- cz. dz. nr 16/1 i 17/1 (obr. 3,
ark. 6) - zatoka parkingowa dla mieszkacw
1021 2010-08-26 73/GM/10 2010-08-04
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
2 196,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau dziaki nr
22/3 (obr. 33, ark 11) pooonej w Lublinie przy al.
Kranickiej 25 celem ustanowienia trwaego zarzdu.
1022 2010-08-26 69/GM/10 2010-08-04 MAGORZATA PELCER 0,00
Dzierawa - ul. ywiecka - ziele przydomowa - cz. dz. nr
40/12 (obr. 6, ark.1)
1023 2010-08-26 51/DM/10 2010-08-17
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
18 300,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajcymi na wykonaniu remontu
skrzyowa: ul. Kracowa - ul. Chemiczna - jezdnie
cznikowe al. Witosa oraz ul. Chemiczna - zjazd do Obi -
zjazd do Makro, a take odcinka ul. Chemicznej pomidzy
tymi skrzyowaniami w Lublinie.
1024 2010-08-26 17/FE/10 2010-08-20 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 8 177 876,90
Umowa o dofinansowanie Projektu " Budowa
bezpiecznego systemu cieek rowerowych w Lublinie".
Umowa nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324.
10/FE/11 2011-03-18 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.08.2010 r., nr 22/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-072/09-00-0324 o dofinansowanie
projektu "Budowa bezpiecznego systemu cieek
rowerowych w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na
lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i
wsppraca midzyregionalna, Dziaania 7.1 Infrastruktura
kultury i turystyki
27/FE/11 2011-08-22 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 22/09-UDA-RPLU.07.01.00-
06-072/09-00-0324 z dnia 20.08.2010 dla projektu
"Budowa bezpiecznego systemu scieek rowerowych w
Lublinie" dofinansowanego w ramach RPO WL 2007 -2013
78
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15/FE/13 2013-04-18 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO -244 606,33
Aneks nr 3 do umowy z dnia 20.08.2010 r. o
dofinansowanie projektu "Budowa bezpiecznego systemu
cieek rowerowych w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na
lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i
wsppraca midzyregionalna, Dziaania 7.1
1025 2010-08-26 41/RB/10 2010-08-20
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 459 199,30
Budowa zespou boisk sportowych w ramach programu
"Moje boisko - Orlik 2012" na dziace nr 8/1, przy
Gimnazjum Nr 7, ul. Krasiskiego 7 w Lublinie
1026 2010-08-26 54/DM/10 2010-08-17
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
11 200 000,00
Dostawa energii elektrycznej wraz ze wiadczeniem usug
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Odbiorcy.
1027 2010-08-26 52/DM/10 2010-08-17 ZAKAD USUGOWY STAMAR 57 340,00
Wykonanie chodnika i schodw pomidzy ul. Bursztynow
a ul. Jana Pawa II.
1028 2010-08-26 55/DM/10 2010-07-22
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHW"
0,00
W sprawie zasad udostpnienia nieruchomoci w celu
budowy sieci i urzdze owietlenia drogowego, oraz
eksploatacji. Dotyczy dz. nr 14/9, 14/13 i 1/44 pooonych
w Lublinie ul. S. Szpinalskiego i T. Leszetyckiego.
1029 2010-08-26 18/IT/10 2010-06-25 ORANGE POLSKA S.A. 3 190,89 Usuga dostpu do sieci Internet.
1030 2010-08-26 42/RB/10 2010-08-16
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR IN.
JOLANTA KDZIERSKA
8 052,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
wykonanie przycza gazowego wraz z dokumentacj
kosztorysow, przedmiarem robt, specyfikacj
techniczn wykonania i odbioru robt budowlanych do
budynku obka nr 6 w Lublinie, przy ul. Kruczkowskiego
12.
1031 2010-08-26 28/GK/10 2010-08-09 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 10 363 366,70
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr II
64/GK/10 2010-12-31 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
42/GK/11 2011-03-14 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 0,00 rozdzielenie zakresu pomidzy WDM i WGK
1032 2010-08-26 65/KL/10 2010-07-16
AGENCJA ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWA
EDYTA KORNET
2 000,00
Reporta fotograficzny do zilustrowania aplikacji Miasta
Lublin do tytuu ESK2016
1033 2010-08-26 53/DM/10 2010-08-17
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
158 600,00
Zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika i parkingu przy
ul. Kiepury w Lublinie
79
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1034 2010-08-26 70/GM/10 2010-07-30
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
TARGPOL SP. Z O.O.
0,00
Uyczenie - ul.Pocztowa - droga wewntrzna do
targowiska - dz. nr 79/4, 78/3, 78/5, 78/6, cz. dz. 78/7,
78/9 (obr. 22, ark. 4)
1035 2010-08-26 467/OR/10 2010-08-20 MARTA BANACH 1 650,00
udzia w szkoleniu pani M.Banach "Zarzdzanie
komunikacj i autoprezentacja:
1036 2010-08-27 645/OR/10 2010-07-30
"RABAR-BAR" A. TYBUREK, J.
ABRAMOWSKI SP. J.
13 201,00
usuga gastronomiczna - wyywienie dla grup
artystycznych z Munster i Viseu w ramach dni miast
partnerskich w Lublinie, projekt "Od Unii Lubelskiej do
Unii Europejskiej"
1037 2010-08-27 641/OR/10 2010-07-30 RESTAURACJA INRED MARCIN BRODZISKI 1 146,00
usuga gastronomiczna - kolacja dla 20 osb w dniu 19-
08-2010 w ramach trzeciego spotkania grupy roboczej w
Lublinie, 18-20.08.2010, projekt "Od Unii Lubelskiej do
Unii Europejskiej"
1038 2010-08-27 633/OR/10 2010-07-30 ORBIS SPKA AKCYJNA 8 504,00
nocleg w dniach 12-15 sier 2010 dla Musnter w ramach
projektu
1039 2010-08-27 12/IT/10 2010-08-17 COIG 46 970,00
wykonanie funkcjonalnoci dodatkowych w moduach EK,
PL, CRU
1040 2010-08-27 632/OR/10 2010-07-30 ORBIS SPKA AKCYJNA 12 000,00
noclegi w dniach 12-16 sier 2010 podczas 3 grupy
roboczej projektu
1041 2010-08-27 639/OR/10 2010-07-28 UAB "VITULAS" 3 156,20
usuga transportowa Poniewie Lublin Poniewiez w
ramach trzeciego spotkania grupy roboczej
1042 2010-08-27 643/OR/10 2010-07-28 P.W. IMPEX TRANS MARIUSZ BESZTAK 6 200,00
usuga transportowa - przewz delegacji (grupy
artystycznej) z Mnster (Niemcy) na trasie Lublin-
Warszawa-Lublin, przybyej na obchody Dni Miasta
Partnerskiego Mnster w Lublinie w dniach 12-16.08.2010
r., organizowanych w ramach projektu ?Od Unii Lubelskiej
do Unii Europejskiej?
1043 2010-08-30 665/OR/10 2010-08-24 MICHA WROSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Odpowiedzialno
a asertywno"
1044 2010-08-30 667/OR/10 2010-07-28 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O. 1 380,00 kolacja dla 48 osb w dniu 11.08.2010 r.
1045 2010-08-30 666/OR/10 2010-07-13 HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
pobyt w hotelu dla 44 osb w dniach 11-14.08.2010
pokoje 1-o osobowe
1046 2010-08-30 646/OR/10 2010-08-23 BARTOMIEJ MAYSZ 8 000,00
opracowywanie warunkw i zasad dot. optymalizacji
zuycia mediw energetycznych
1047 2010-08-30 664/OR/10 2010-08-24 ZUZANNA KASTELANIEC 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Odpowiedzialno
a asertywno"
80
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1048 2010-08-30 7/BM/10 2010-08-04
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
-10 800,00
aneks nr 1 - wynajem pomieszcze magazynowych od
MPK Sp. z o.o. przeznaczonych na magazynowanie
materiaw i sprztu wykorzystywanego przy udzielaniu
pomocy mieszkacom Lublina
2181/BM/2009 2009-06-29
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
104 130,00
wynajem pomieszcze magazynowych od MPK Sp. z o.o.
przeznaczonych na magazynowanie materiaw i sprztu
wykorzystywanego przy udzielaniu pomocy mieszkacom
Lublina
1049 2010-08-30 631/OR/10 2010-07-13 BODY-TRUCK SP. Z O O LUBLIN 3 150,00
usuga gastronomiczna 2 obiady dla 57 osb w dniach 12-
13.08.2010 dla uczestnikw II bloku warsztatw w ramach
projektu "Miasta rozwojowe..."
1050 2010-08-30 634/OR/10 2010-07-29
"RABAR-BAR" A. TYBUREK, J.
ABRAMOWSKI SP. J.
330,00
usuga gastronomiczna - kolacja dla 11 osb, w ramach
realizacji projektu "Miasta rozwojowe..."
1051 2010-08-31 653/OR/10 2010-07-05 JUSTYNA PAWOWSKA-KANCIK 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Justyna Pawowska Kancik
1052 2010-08-31 647/OR/10 2010-08-27 RENATA MAJEROWSKA 1 134,00
udzia w szkoleniu "Zasady funkcjonowania i nadzoru
spek z udziaem skarbu Pastwa oraz JST" Pani Reaty
Majerowskiej
1053 2010-08-31 74/KP/10 2010-07-22 BEST GROUP DANIOWICZ KULCZYSKI 4 000,00
Monta, demonta, obsuga techniczna, wykonanie
nadrukw na potrzeby wystawy promocyjnej
organizowanej na Placu okietka w Lublinie
1054 2010-08-31 669/OR/10 2010-08-30
POLSKI ZWIAZEK GUCHYCH ORODEK
REHABILITACJI I WSPARCIA SPOECZNEGO
4 000,00
szkolenie z zakresu jzyka migowego na poziomie KSS-2
wraz z egzaminem
1055 2010-08-31 657/OR/10 2010-07-05 MIROSAWA PUTON 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Mirosawa Puton
1056 2010-08-31 651/OR/10 2010-07-05 JOANNA KORNACKA-ANTOSZ 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Joanna Kornacka
1057 2010-08-31 649/OR/10 2010-06-30 LUCYNA STERNIK 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Lucyna Sternik
1058 2010-08-31 62/O/10 2010-07-27
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
31 725,50 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon IV
1059 2010-08-31 663/OR/10 2010-07-13 JOANNA GALAK-DUDZIAK 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu " Kontrola projektu w oparciu o
MS Projekt i Open Project - Joanna Galak Dudziak
81
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1060 2010-08-31 456/OR/10 2010-07-13 KINGA JARMOOWICZ 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani K.Jarmoowicz.
1061 2010-08-31 672/OR/10 2010-07-28
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
5 750,00
usuga noclegowa ? zakwaterowanie delegacji z miast
Mnster, Poniewie i Viseu w ramach trzeciego spotkania
grupy roboczej w Lublinie w dniach 18-20.08.2010 r.
(projekt ?Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej?)
1062 2010-08-31 61/O/10 2010-07-27
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
30 227,50 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon III
1063 2010-08-31 63/O/10 2010-07-27
ZAKAD CHIRURGII, PIELGNACJI I CINKI
DRZEW MGR IN ANDRZEJ WYPYCHOW
37 236,00 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon V
1064 2010-08-31 648/OR/10 2010-07-14 MONIKA MADEJSKA 1 500,00
udzia w szkoleniu "Treninig umiejetnoci menederskich"
- Pani Monika Madejska
1065 2010-08-31 72/IN/10 2010-08-24
PRZEDSIBIORSTWO ROBT DROGOWO -
MOSTOWYCH W LUBLINIE S.A.
463 600,00
wykonanie robt dodatkowych na inwestycji "budowa ul.
Granitowa w Lublinie"
1066 2010-08-31 64/O/10 2010-07-27
ZAKAD USUG LENYCH "ELITELAS"
KRZYSZTOF MADEJ
9 630,00 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon VI
1067 2010-08-31 656/OR/10 2010-06-30 TOMASZ ZAWADZKI 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Tomasz Zawadzki
1068 2010-08-31 652/OR/10 2010-07-05 MARIUSZ TURCZYN 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Mariusz Turczyn
1069 2010-08-31 658/OR/10 2010-07-13 EWA URBANOWICZ 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i OpenProject - p. Ewa Urbanowicz
1070 2010-08-31 43/RB/10 2010-06-10
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
7 320,00
Wykonanie kompletnej dokumerntacji projektowej na
budow placw zabaw w ramach programu:"RADOSNA
SZKOA", przy Szkoach Podstawowych Nr 14, 24, 34 i 51
w Lublinie.
1071 2010-08-31 62/KL/10 2010-08-05
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIA
TERENOWY W LUBLINIE
12 987,00
Produkcja i emisja reportau "Sia Sztuki" w zwizku z
promocj projektu Lublin 2016 - Europejska Stolica
Kultury - Kandytat
1072 2010-08-31 60/O/10 2010-07-27
ZAKAD CHIRURGII, PIELGNACJI I CINKI
DRZEW MGR IN ANDRZEJ WYPYCHOW
33 170,00 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon II
1073 2010-08-31 655/OR/10 2010-07-05 ALEKSANDRA BRYDA 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Aleksandra Bryda
82
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1074 2010-08-31 57/DM/10 2010-08-30 SPDZELCZY BANK POWIATOWY 14 400,00
Gmina oddaje Parkujcemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Chopina, dla potrzeb parkowania na prawach
wycznoci na wydzialonym stanowisku postojowym
zastrzeonym, zwanym "kopert" - 2 szt.
1075 2010-08-31 650/OR/10 2010-07-05 SYLWIA KWIATKOWSKA 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Sylwia Kwiatkowska
1076 2010-08-31 654/OR/10 2010-07-05 JOANNA WARDZIAK 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa" - p.Joanna Wardziak
1077 2010-08-31 59/O/10 2010-07-27
TOPIARIUS - URZDZANIE I UTRZYMANIE
ZIELENI LESZEK MCZYSKI
28 141,00 Leczenie i konserwacja starodrzewu - rejon I
1078 2010-08-31 671/OR/10 2010-07-28 PUH VICO 2 000,00
usuga transportowa ? przewz delegacji (grupy
artystycznej) z Viseu (Portugalia) na trasie Lublin-
Warszawa-Lublin, przybyej na obchody Dni Miasta
Partnerskiego Viseu w Lublinie w dniach 12-16.08.2010 r.
(projekt ?Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej?)
1079 2010-08-31 659/OR/10 2010-07-13 WOJCIECH PIKUA 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project" - Wojciech Pikua
1080 2010-08-31 660/OR/10 2010-07-13 MONIKA LEJCYK 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project" - p. Monika Lejcyk
1081 2010-08-31 45/RB/10 2010-08-12 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 19 469,82
Umowa nr 346239 o przyczenie do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. -
IX Liceum Oglnoksztaccego w Lublinie, przy ul. Struga
6.
1082 2010-08-31 44/RB/10 2010-07-09
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
7 320,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budow placw zabaw w ramach programu: "RADOSNA
SZKOA", przy Szkoach Podstawowych nr 2,21,27 i 29 w
Lublinie.
1083 2010-09-01 48/RB/10 2010-08-25 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Umowa nr 96/ZE-1/2010 o przebudow sieci
elektroenergetycznych i przekazanie na majtek
wybudowanych sieci, przy ul. Kresowej w Lublinie,
kolidujcych z projektowanym remontem budynku, przy
ul. Kresowej 1, zgodnie z zaczonymi warunkami
technicznymi usunicia kolizji nr 96/6924/K/TU/2010 z
dnia 21.07.2010 r.
1084 2010-09-01 84/KP/10 2010-08-04 POLITECHNIKA LUBELSKA 9 381,76
Zakwaterowanie uczestnikw uczestnikw projektu Town
Twinning "Jarmark Jagielloski -Europejskie Spotkania
Kulturalne" w dn. 12-16.08.2010
83
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1085 2010-09-01 93/ZSS/10 2010-06-16
WYDZIA ZDROWIA I SPRAW
SPOECZNYCH ZSS UM LUBLIN
0,00
ZAKUPY DROBNE zakup flipcharta na kwot 225,70 z, w
ramach projektu Dialog spoeczny w zakresie
przeciwdziaania przemocy w rodzinie w Lublinie
1086 2010-09-01 63/DM/10 2010-08-31
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. W.
KRZYA
0,00
dotyczy uyczenia nieruchomoci pooonej w Lublinie
przy ul. Pogodnej 7
1087 2010-09-01 60/DM/10 2010-08-30 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
71/DM/10 2010-09-17 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
119/DM/10 2010-12-13 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
Aneks do umowy nr 60/DM/10 przeduajcy umow do
31.08.2011 a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
1088 2010-09-01 62/DM/10 2010-08-30
LUBELSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
DROGOWEGO I POMOCY DROGOWEJ
AUTOPOMOC
0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
122/DM/10 2010-12-10
LUBELSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
DROGOWEGO I POMOCY DROGOWEJ
AUTOPOMOC
0,00
Aneks do umowy nr 62/DM/10 przeduajacy umowe do
31-08-2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
1089 2010-09-01 46/RB/10 2010-08-17 TOKBUD TOMASZ KARA 299 155,68
Zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Nr 15, przy
ul. Elektrycznej 51 w Lublinie
1090 2010-09-01 96/ZSS/10 2010-08-09
WYDZIA ZDROWIA I SPRAW
SPOECZNYCH ZSS UM LUBLIN
0,00
ZAKUPY DROBNE, zamwienie z dnia 9.08.2010r., zakup
kart pre-paid i 3 tonerw, w zwizku z realizacj projektu
Dialog spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w
rodzinie w Lublinie
84
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1091 2010-09-01 47/RB/10 2010-08-25 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Umowa nr 93/ZE-1/2010 o przebudow sieci
elektroenergetycznych i przekazanie na majtek
wybudowanych sieci, przy ul. Radzyskiej, koilidujcych z
projektowan przebudow cigu pieszego, zgodnie z
zaczonymi warunkami technicznymi usunicia kolizji nr
93/678/K/TU/2010 z dnia 23.07.2010 r.
1092 2010-09-01 61/DM/10 2010-08-30
AUTO-EXPRESS POMOC DROGOWA
MARZENA POLSKA
0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
121/DM/10 2010-12-10
AUTO-EXPRESS POMOC DROGOWA
MARZENA POLSKA
0,00
Aneks do umowy nr 61/DM/10 przeduajcy umow do
31.08.2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
1093 2010-09-01 94/ZSS/10 2010-07-20
WYDZIA ZDROWIA I SPRAW
SPOECZNYCH ZSS UM LUBLIN
0,00
ZAKUPY DROBNE zakup materiaw biurowych i artykuw
papierniczych, Biuro Plus L.A. Koptyra sp.j.zamwienie z
dnia 20.07.2010r., w ramach projektu Dialog spoeczny w
zakresie przeciwdziaania przemocyw rodzinie w Lublinie
1094 2010-09-01 58/DM/10 2010-08-30 SABAT SP.Z O.O. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
120/DM/10 2010-12-13 SABAT SP.Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 58/DM/10 przeduajcy umow do
31-08-2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
1095 2010-09-01 661/OR/10 2010-07-13 MAGORZATA ADAMIAK 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project - Magorzata Adamiak
1096 2010-09-01 95/ZSS/10 2010-07-13
WYDZIA ZDROWIA I SPRAW
SPOECZNYCH ZSS UM LUBLIN
0,00
ZAKUPY DROBNE, zamwienie z dnia 13.07.2010r, zakup
kart pre-paid i 2 tonerw, w ramach projektu Dialog
spoeczny w zakresie przeciwdziaania przemocy w
rodzinie w Lublinie
1097 2010-09-01 59/DM/10 2010-08-30 HELP CAR BIS ROBERT KOZAK 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
85
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
131/DM/10 2010-12-14 HELP CAR BIS ROBERT KOZAK 0,00
Aneks do umowy nr 59/DM/10 zmieniajcy termin
obowizywania umowy do 31.08.2011. a)usuwanie i
przemieszczanie pojazdw z drogi na obszarze Gminy
Lublin, b)prowadzenie parkingu strzeonego
zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy
Lublin
1098 2010-09-01 56/DM/10 2010-08-31 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 27 328,00
Budowa miejsc postojowych i dojcia pieszego przy ul.
Handlowej w Lublinie.
1099 2010-09-01 80/GM/10 2010-08-13 SD REJONOWY W LUBLINIE 2 499,29
postanowienie Sdu Rejonowego w sprawie kosztw
komorniczych zwizanych ze spisem inwentarza po
Ryszardzie Pawlaku, sygn. akt II Ns 603/09
1100 2010-09-02 64/DM/10 2010-08-31 ZAKAD USUGOWY STAMAR 23 180,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Symfonicznej w
Lublinie.
1101 2010-09-02 102/KP/10 2010-09-02 ARC RYNEK I OPINIA SP. Z O.O. 30 500,00
Wykonanie bada wizerunku miasta Lublin oraz
stworzenie raportu z przeprowadzonego badania
1102 2010-09-02 61/KL/10 2010-08-02
PETIT SKAD DRUK OPRAWA WOJCIECH
GUZ I WSPLNICY SPKA
KOMANDYTOWA
30 000,00
Druk aplikacji Miasta Lublin w konkursie o tytu
Europejskeij Stolicy Kultury 2016.
1103 2010-09-02 73/IN/10 2010-08-02
KSAR S.C. WOJCIECH SABO, ANNA
STREWSKA-SABO
20 900,00
ratownicze badania archeologiczne w zespole
przyklasztornym ss. wizytek przy ul. Peowiakw w
Lublinie
1104 2010-09-02 30/GK/10 2010-08-02
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
2 568 100,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ul. Krochmalnej w Lublinie
76/GK/11 2011-04-04
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
18 371,30
Aneks zmieniajcy warto wynagrodzenia ryczatowego
w zwizku ze zmian podatku VAT z 22% na 23%
1105 2010-09-02 74/GM/10 2010-07-28 MTL SA 0,00
Gmina Lublin przenosi na rzecz Spki MTL SA, Spka
nabywa nieodpatnie od Gminy Lublin 2707 akcji
imiennych serii D oznaczonych numerami od 16655 do
19361 w celu ich umorzenia.
1106 2010-09-02 74/IN/10 2010-08-08
PRACOWNIA BADA I STUDIW
ARCHEOLOGICZNYCH, HISTORYCZNYCH I
KONSERWATO
22 000,00
ratownicze badania archeologiczne w zespole
poklasztornym ss. Wizytek przy ul. Peowiakw w Lublinie
1107 2010-09-02 76/GM/10 2010-08-30 MOTOR LUBLIN S.A. 500 000,00
Spka oferuje obejmujcemu do objcia a obejmujcy
przyjmuje ofert i obejmuje 1000 akcji imiennych serii B
wyemitowanych na podstawie uchway nr 3, zgodnie z
postanowieniami Art 431 par 2 ust. 1 ksa.
86
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1108 2010-09-02 77/GM/10 2010-07-22 MARIA KOPY 0,00
dzierawa - ul.Turystyczna 4a - cz. dz. nr 21/10 (obr. 37,
ark. 1) - z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny i
gara
1109 2010-09-02 75/GM/10 2010-08-18 CENTRUM ZANA SA 0,00
Przekazujcu owiadcza , e przekazuje na wsno
przyjmujcego tj. Gminy Lublin nieodpatnie nastpujce
skadniki majtkowe: sie kanalizacyjna na odcinku od
studzieki SS do S6 w Lublinie przy ul. Zana. Materia PVC
- U o rednicy 200x5,9, 200 d-L=57,90 mb
1110 2010-09-03 64/KL/10 2010-07-16 MONIKA ADAMCZYK 1 170,00
korekta tekstu w wersji angielskiej aplikacji miasta Lublin
w konkursie ESK 2016
1111 2010-09-03 17/IT/10 2010-09-03 STARFAX-LUBLIN BEATA POMORSKA 13 191,56 dostawa telefonw analogowych i faxw termicznych
1112 2010-09-03 71/KL/10 2010-08-31 DOMINIK PLEBANEK 1 100,00 autorski koncert podczas VI edycji Festiwalu Solo ycia
1113 2010-09-03 78/KP/10 2010-08-03 WOJEWDZKI ZWIZEK PSZCZELARZY 2 000,00
Organizacja imprezy promocyjnej- spotkania "IX Lubleskie
wito Miodu"
1114 2010-09-03 457/OR/10 2010-07-13 BERNADETA KRZYSZTOFIK 1 650,00
umowa lojalnociowa na udzia w szkoleniu ,,Kontrola
projektu w oparciu o MS Projekt i Open Projekt'' w ramach
KNE z Pani B.Krzysztofik.
1115 2010-09-03 78/GM/10 2010-08-19
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
umowa uyczenia z MOSIR "Bystrzyca" - uyczenie
nieruchomoci zabudowanych obiektami sportowo -
rekreacyjnymi
1116 2010-09-03 79/KL/10 2010-07-16 AGNIESZKA ZAJDEL 940,00
korekta tekstu w wersji polskiej aplikacji miasta Lublin w
konkursie ESK 2016
1117 2010-09-03 674/OR/10 2010-07-29 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 0,00
zmiana zapisw Umowy Dotacji nr 299/PZ/2010/JST/43 z
dnia 14.05.2010 r. dotyczce stosowania przepisw Prawa
zamwie publicznych
1862/OR/2010 2010-05-14 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 0,00
dotacja celowa przeznaczona na wspfinansowanie
zadania publicznego polegajcego na realizacji projektu
pomocowego, wyonionego w ramach konkursu " Pomoc
Zagraniczna 2010" pod nazw "Miasta rozwojowe -
wykorzystanie polskich i ukraiskich dowiadcze w
zakresie budowanie nowowczesnego samorzdu"
1118 2010-09-03 668/OR/10 2010-07-13 ARTUR ZUGAJ 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project - Artur Zugaj
1119 2010-09-06 74/KL/10 2010-08-31 PIOTR KOSZAKA 550,00
Autorski koncert laureata Solo ycia 2006 podczas VI
edycji Festiwalu Solo ycia 2010
87
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1120 2010-09-06 77/KL/10 2010-08-31 BARTOSZ WONIAK 770,00
Autorski koncert laureata Solo ycia 2007 podczas VI
edycji Festiwalu Solo ycia 2010
1121 2010-09-06 76/KL/10 2010-08-31 WODZIMIERZ PAWLIK 1 650,00
autorski konert laureata Solo ycia 2009 podczas VI
edycji Festiwalu Solo ycia 2010
1122 2010-09-06 75/KL/10 2010-08-31 MARCIN KACPERCZYK 880,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu jako
laureata podczas 6. Festiwalu Solo ycia
1123 2010-09-06 73/KL/10 2010-08-31 ADRIAN RZYP 1 100,00
autorski koncert zespou Oversight podczas VI Festiwalu
Solo ycia
1124 2010-09-06 66-KL-10 2010-08-26 ZBIGNIEW STRZYYSKI 2 000,00
przygotowanie i wykonanie autorskich projektw
graficznych: katalogu wystawy z okazji 50-lecia Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastykw, baneru i zaprosze
oraz opracowanie autorskich tekstw do katalogu
1125 2010-09-06 98/ZSS/10 2010-09-02
NZOZ ORODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
TERMED
24 998,12
Realizacja szkole dla uczniw lubelskich szk (wady
postawy, nadwaga i otyo)
1126 2010-09-06 72/KL/10 2010-08-31 ROMAN BADESKI 1 650,00
autorski koncert zespou The Moongang podczas VI
Festiwalu Solo ycia
1127 2010-09-06 673/OR/10 2010-07-28 MARTA KULBAKA 1 650,00
uczestnictwo w szkoleniu "Zarzdzanie komunikacj i
autoprezentacja" - p.Marta Kulbaka
1128 2010-09-06 97/ZSS/10 2010-09-02
NZOZ ORODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
PROMED
25 000,00
Realizacja szkole dla uczniw lubelskich szk (wady
postawy, nadwaga i otyo)
1129 2010-09-06 675/OR/10 2010-09-01 ANNA DRAGAN-TRYKA 8 000,00 dorana pomoc przy rekrutacji uczestnikw szkole
1130 2010-09-06 78/KL/10 2010-08-31 AGNIESZKA GACZYSKA 1 100,00
Autorskie wykonanie dokumentacj zdjciowej VI edycji
Festiwalu Solo ycia 2010
1131 2010-09-07 16/GD/10 2010-08-27 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 7 700,00
Cz XII- opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 1/5 o pow.0.7497 ha
stanowicej Alej Andersa (obr.42, ark.9). Cz XIII-
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 185 o pow.1.0762 ha stanowicej
Alej Andersa (obr.42, ark.12). Cz XIV- opracowanie
dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego
dziaki nr 62 o pow.0.1469 ha stanowicej Alej Andersa
(obr.42, ark.11).
1132 2010-09-07 66/DM/10 2010-09-02 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 2 800 000,00
Wykonanie wszelkich prac i usug zwizanych z
utrzymaniem drogowych obiektw inynierskich.
88
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
134/DM/10 2010-12-29 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 2 800 000,00
Strony ustalaj, e prace z zakresu utrzymania drogowych
obiektw inynierskich w okresie od dnia 1 stycznia
2011r. do dnia 31 grudnia 2013 roku objte s stawk
podatku VAT w wysokoci 23%. Wykonanie wszelkich prac
i usug zwizanych z utrzymaniem drogowych obiektw
inynierskich.
1133 2010-09-07 66/KL/10 2010-08-26 ZBIGNIEW STRZYYSKI 2 000,00
autorski projekt graficzny katalogu wystawy z okazji 50-l.
PSNP, baneru i zaprosze oraz autorskie teksty do
katalogu
1134 2010-09-07 86/ZSS/10 2010-08-06 KLUB SPORTOWY WAKECREW "NO FEAR" 10 000,00 Aneks Nr 2 do umowy Nr 1663/ZSS/2010
1663/ZSS/2010 2010-04-13 KLUB SPORTOWY WAKECREW "NO FEAR" 10 000,00
Realizacja lokalnej imprezy profilaktycznej promujcej
zdrowy i trzewy styl ycia
1135 2010-09-08 99/ZSS/10 2010-08-31
WYDZIA ZDROWIA I SPRAW
SPOECZNYCH ZSS UM LUBLIN
0,00
Zakup materiaw biurowych i artykuw papierniczych w
zwizku z realizacj projektu Dialog spoeczny w zakresie
przeciwdziaania przemocy w rodzinie w Lublinie,
zamwienie z dnia 31.08.2010r.
1136 2010-09-08 49/RB/10 2010-09-01
MPS AGENCJA REKLAMY MARZENA
SZEWCZYK
979,00
Wykonanie tablicy informacyjnej 3x2, zgodnie ze wzorem,
dot. budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Lwowska 11.
1137 2010-09-08 68/DM/10 2010-09-02 ZAKAD USUGOWY STAMAR 67 100,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejcej
nawierzchni chodnika w ulicy Popieuszki w Lublinie, po
stronie nieparzystej od ul. Junoszy do ul. Legionowej.
1138 2010-09-08 67/DM/10 2010-09-02
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
60 390,00
Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejcej
nawierzchni chodnika w ulicy Walecznych w Lublinie, na
odcinku pomidzy ulic Rudnick, a ulic Ponikwoda po
przeciwnej stronie cmentarza.
1139 2010-09-08 680/OR/10 2010-09-02
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich
zawarta pomidzy UMCS a UM Lublin - Ewelina
Zienkiewicz
1140 2010-09-08 677/OR/10 2010-09-01 NADIYA TKACHYK 1 500,00
wykonanie ukraiskiej korekty jzykowej publikacji
"Rozwizania systemowe Lublina i ukraiskich miast w
zakresie budowania nowoczesnego samorzdu", Rozdzia
3, w ramach projektu "Miasta rozwojowe..."
89
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1141 2010-09-08 50/RB/10 2010-08-24
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 1442/0491/ORL/ES/10 na dofinansowanie
inwestycji ze rodkw budetowych zawarta dnia
24.08.2010 r. w Warszawie, pomidzy Ministerstwem
Sportu i Turystyki, a Gmin Lublin - w sprawie
dofinansowania z budetu pastwa zada zwizanych z
budow i remontami obiektw sportowych oraz
rozwijaniem sportu, dofinansowania realizacji inwestycji
pod nazw: " Budowa kompleksu boisk sportowych w
ramach programu: "Moje boisko Orlik 2012" (boisko
pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno - szatniowym), przy Szkole Podstawowej Nr 40
w Lublinie, przy ul. Ry Wiatrw 9.
1142 2010-09-08 678/OR/10 2010-09-01 VIKTOR SVINTSITSKYY 3 200,00
tumaczenie pisemne z jzyka polskiego na jzyk
ukraiski (40 stron) do publikacji "Rozwizania
systemowe Lublina i ukraiskich miast w zakresie
budowania nowoczesnego samorzadu" w ramach projektu
"Miasta rozwojowe..."
1143 2010-09-08 681/OR/10 2010-08-26
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich
zawarte pomidzy UMCS a UM Lublin - Micha Kolanecki
1144 2010-09-08 83/ZSS/10 2010-09-07
TOMMA AGENCJA KONCERTOWA TOMASZ
MAJCZAK
25 000,00
Realizacja lokalnej kampanii promujcej zdrowy i trzewy
styl ycia pod hasem "Lepiej gra ni pi i pa" podczas
Festiwalu "Solo ycia"
1145 2010-09-09 17/GD/10 2010-08-30 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 164 700,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla okrelenia
wartoci 90 nieruchomoci niezabudowanych przejtych
pod drogi publiczne.
1146 2010-09-09 43/KP/10 2010-06-21 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 0,00
Aneks do umowy 30/KP/10 - zmiana terminu realizacji
umowy.
30/KP/10 2010-06-15 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 8 296,00 Wykonanie i monta 2 tablic reklamowych.
1147 2010-09-09 22/KP/10 2010-06-02 DAFI STUDIO I.DRATH, M.FALKOWSKA S.C. 2 928,00
Zapewnienie, monta i demonta, bieca obsuga
techniczna sprztu owietleniowego oraz realizacja
owietlenia w dniu 06.06.2010r. na Placu Litewskim w
Lublinie, na potrzeby imprezy promocyjnej: Pikniku
Rodzinnego.
1148 2010-09-09 75/IN/10 2010-08-25
PROINBUD- ZAKAD USUG
INWESTYCYJNYCH
165 310,00
opracowanie dokumentacji na przebudow sieci kan.
deszczowej w ul. Muzycznej w Lublinie
90
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1149 2010-09-09 684/OR/10 2010-09-01 ANDRIY PAVLYSHYN 3 200,00
Tumaczenie pisemne z jzyka polskiego na jzyk
ukraiski materiaw (40 stron) do publikacji
"Rozwizania systemowe Lublina i ukraiskich miast w
zakresie budowania nowoczesnego samorzdu" ramach
projektu "Miasta rozwojowe..." wspfinansowanego w
ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP
1150 2010-09-09 56/ZSS/10 2010-06-14 EDUKACJA I PUBLIKACJE RENATA DURDA 600,00
Opracowanie i przeprowadzenie wykadu pt. "Warszawski
system przeciwdziaania przemocy w rodzinie czyli jak
szukalimy obszaru wsppracy wielu podmiotw" na
seminarium w dniu 21 czerwca 2010 r.
1151 2010-09-09 18/GD/10 2010-08-31 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 3 800,00
Rozgraniczenie nieruchomoci oznaczonej w ewidencji
gruntw jako dziaka nr 114/1 pooona przy ul.Pnocnej
181 z nieruchomoci oznaczon w ewidencji gruntw
jako dziaka nr 115 pooona przy ul.Pnocnej 183
(obr.32, ark.3).
1152 2010-09-09 21/KP/10 2010-06-02 AUDIO TECHNIKA 9 500,00
Obsuga techniczna, monta i demonta sprztu
nagonieniowego oraz realizacja dwiku na potrzeby
"VIII Koncertu Chway ? Lublin Powodzianom? w dn.
03.06.2010 na Placu Litewskim w Lublinie.
1153 2010-09-09 92/KP/10 2010-08-12 SEBASTIAN WIELDEK 1 200,00
Autorski koncert muzyki etnicznej z udziaem 2
dodatkowych instrumentalistw wykonany z uyciem
instrumentw strunowych Wspak podczas wernisau
wystawy "Prisme. Trzej malarze - trzej poeci - trzy kraje w
dn. 13.08.2010 w klasztorze o.o. Dominikanw w Lublinie.
1154 2010-09-09 53/RB/10 2010-08-26
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE DELTA
- K AGNIESZKA KRZYPIAK
264 456,53
Przebudowa i odtworzenie czci muru oporowego, przy
IV Liceum Oglnoksztaccym, przy ul. Szkolnej 4 w
Lublinie.
1155 2010-09-09 23/KP/10 2010-06-02 LIGHT-TECH PUH S.C. 3 050,00
Wynajem, obsuga techniczna, monta i demonta
sprztu naganiajcego oraz realizacja nagonienia
koncertu zespou Mae Voo Voo w dn. 06.06.2010r w
Ogrodzie Saskim w Lublinie, w ramach imprezy
promocyjnej: Pikniku Rodzinnego.
1156 2010-09-09 13/KP/10 2010-06-01
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania w dn.
03.06.2010r na terenie miasta Lublin VIII Koncertu Chway
- Lublin Powodzianom.
91
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1157 2010-09-09 69/DM/10 2010-09-06 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 77 055,20
Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejcej
nawierzchni chodnika w ulicy Niepodlegoci w Lublinie,
po stronie nieparzystej od posesji Kocioa przy
skrzyowaniu z ul. Kasztanow do wjazdu bitumicznego
za posesj Niepodlegoci 7.
1158 2010-09-09 38/KP/10 2010-06-16
STOWARZYSZENIE ROWEROWE ZIELONY
SZLAK
0,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania w dn.
20.06.2010r. na terenie miasta Lublin imprezy
promocyjnej: trzeciego :Lubelskiego Maratonu
Rowerowego.
1159 2010-09-09 56/KL/10 2010-08-24 PIOTR ZIELISKI 1 500,00
zorganizowanie wystawy malarstwa Stanisawa Mazusia w
terminie od 10.09.2010 do 17.09.2010
1160 2010-09-09 76/IN/10 2010-09-02 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 2 072,22
udostpnienie nieruchomoci na czas trwania inwestycji -
budowa sieci wodociagowej w ul witochowskiego w
Lublinie
157/IR/12 2012-07-23 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 0,00
aneks2-udostepnienie czci nieruchomoci przez PKN
ORLEN - w zwizku z realizacj sieci wodocigowej w
ul.witochowskiego
1161 2010-09-09 51/RB/10 2010-08-25
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 050 000,00
Budowa zespou boisk sportowych wraz z zapleczem
socjalno-szatniowym w ramach Programu: "Moje boisko -
Orlik 2012", przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 1,
ul. Radzyska 5 (dz. nr 27) w Lublinie.
1162 2010-09-10 101/KP/10 2010-08-13
WAY ANDRZEJ RYBAK RESTAURACJA
CZARCIA APA
0,00
Wsppraca zwizana z dziaaniami promocyjnymi w
ramach organizacji Carnavalu Sztuk-Mistrzw 2010 w dn.
19-22.08.2010
1163 2010-09-10 104/KP/10 2010-08-13 STOWARZYSZENIE KEJOS THE-AT-ER 7 000,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna, przygotowanie i organizacja scen dla
prowadzcych uliczne warsztaty kuglarskie podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1164 2010-09-10 70/DM/10 2010-09-09 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 847 679,37
Wykonanie remontu ul. Obrocw Pokoju od zakresu
robt zwizanych z budow CH Plaza do skrzyowania z
ul. Raabego oraz remontu ul. Uniwersyteckiej od ul. M.
Curie-Skodowskiej do ul. Obrocw Pokoju w Lublinie.
1165 2010-09-10 90/KP/10 2010-08-12
AGENCJA ARTYSTYCZNA ART GRZEGORZ
KOWALIK
4 270,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna wystepu gwiazdy teatralno-cyrkowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1166 2010-09-10 109/KP/10 2010-08-13 GRZEGORZ RESKE 6 000,00
Przygotowanie animacji scenicznych widowiska teatralno-
cyrkowego - wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw
92
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1167 2010-09-10 114/KP/10 2010-08-16 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 7 637,20
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna wystepu gwiazdy teatralno-cyrkowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1168 2010-09-10 52/KL/10 2010-08-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 1 900 262
z sownie: jeden milion dziewiset tysicy dwiecie
szedziesit dwa z dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
H. opaciskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
43/KL/10 2010-07-08
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
1169 2010-09-10 6/MKZ/10 2010-09-10 JADWIGA TEODOROWICZ CZEREPI 49 000,00
Opracowanie pt. "Rozpoznanie historyczno -
konserwatorskie kwadratu zabudowy historycznego
rdmiecia miasta Lublin wraz z syntezwynikw i ocen
wartoci historyczno - architektonicznych.
1170 2010-09-10 115/KP/10 2010-08-16 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 3 538,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna, przygotowanie i organizacja scen dla
prowadzcych uliczne warsztaty kuglarskie podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1171 2010-09-10 110/KP/10 2010-08-13 BARBARA SAWICKA 5 000,00
Przygotowanie animacji scenicznych widowiska teatralno-
cyrkowego - wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1172 2010-09-10 105/KP/10 2010-08-13
KRZYSZTOF DADEJ EVENTER AGENCJA
ARTYSTYCZNA
26 352,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna, przygotowanie i organizacja scen dla
prowadzcych uliczne warsztaty kuglarskie podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1173 2010-09-10 88/KP/10 2010-08-04 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 1 439,60
Opracowanie graficzne materiaw i wykonanie skadu
wrzeniowego wydania gazety Info Lublin
1174 2010-09-10 116/KP/10 2010-08-17 MAGDALENA WARZECHA 3 000,00
Przygotowanie animacji scenicznych widowiska teatralno-
cyrkowego - wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1175 2010-09-10 106/KP/10 2010-08-13
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGW
I ANIMATORW KLANZA
28 060,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna wystepu gwiazdy teatralno-cyrkowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1176 2010-09-10 94/KP/10 2010-08-12 EMPERIA HOLDING S.A. 0,00
Wsppraca zwizana z dziaaniami promocyjnymi w
ramach organizacji Carnavalu Sztuk-Mistrzw 2010 w dn.
19-22.08.2010
93
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1177 2010-09-10 91/KP/10 2010-08-12 LIGHT-TECH PUH S.C. 104 920,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna wystepu gwiazdy teatralno-cyrkowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1178 2010-09-10 103/KP/10 2010-08-13
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
1 498,16
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta oraz
obsuga techniczna wystepu gwiazdy teatralno-cyrkowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1179 2010-09-10 19/IT/10 2010-08-30 RTS TADEUSZ SZYMASZEK 13 161,60
analiza urzdze drukujcycj, kserujcych i faksujcych w
Wydziaach Owiaty i Wychowania, Budetu i
Ksigowoci, Podatkw i Egzekucji
1180 2010-09-10 113/KP/10 2010-08-16 UKASZ LEWANDOWSKI 3 000,00
Przygotowanie roli scenicznych widowiska teatralno-
cyrkowego - wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1181 2010-09-10 108/KP/10 2010-08-13 JANUSZ OPRYSKI 13 000,00
Przygotowanie i reyseria widowiska teatralno-cyrkowego
- wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1182 2010-09-13 81/KL/10 2010-08-26 MAGDALENA KAWA 1 815,00
Selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczanie
materiaw multimedialnych na stronie www.lublin.eu.
1183 2010-09-13 8/BM/10 2010-09-03
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
zakup energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerwowego przy ul. Kunickiego 15 w Lublinie
1184 2010-09-13 69/KL/10 2010-08-31 JZEF SKRZEK 22 000,00
autorski koncert zespou SBB podczas 6. Feistiwalu Solo
ycia
1185 2010-09-13 80/KL/10 2010-08-26 PIOTR CHORO 1 815,00
Gromadzeinie informacji dotyczacych aktualnych
wydarze kulturalnych odbywajcych si na terenie
Lublina, ich redagowanie oraz zamieszczanie na stronie
www.lublin2016.eu
1186 2010-09-13 141/KP/10 2010-08-19
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
82 330,00
Wynajem sprztu, transport, monta, demonta, obsuga
techniczna, przygotowanie i organizacja scen dla
prowadzcych uliczne warsztaty kuglarskie podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1187 2010-09-13 82/KL/10 2010-08-26 ANNA DBROWSKA 1 815,00
Selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczenia
materiaw multimedialnych na stronie
www.lublin2016.eu.
1188 2010-09-14 683/OR/10 2010-07-28 GRAYNA SYCH 1 650,00
Uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Projekt"- p.Grayna Sych
1189 2010-09-14 81/IN/10 2010-07-30 TUREK JUNIOR - BARTOSZ TUREK 0,00
aneks przeduajacy termin wykonania przebudowy sieci
wodocigowej na terenie os Choiny
1190 2010-09-14 689/OR/10 2010-09-07 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00 przeprowadzenie szkolenia " Praca w grupie" Novus
94
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1191 2010-09-14 63/GM/10 2010-07-23
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Umowa uyczenia z MOSIR Bystrzyca - uyczenie
nieruchomoci pooonej w Lublinie przy ul. Janowskiej 76
1192 2010-09-14 19/GD/10 2010-09-03
SZYMCZYK ANDRZEJ USUGI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
2 684,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej czciowej
regulacji stanu prawnego ulicy Zamojskiej oznaczonej w
ewiedncji gruntw jako dziaka nr 104/1 (obr.34, ark.5).
1193 2010-09-14 682/OR/10 2010-07-13 EDYTA PROKOPIUK 1 650,00
Uczestnictwo w szkoleniu " Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project - p. Edyta Prokopiuk
1194 2010-09-14 82/IN/10 2010-08-23
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO
MIASTOPROJEKT SP ZO.O.
399 550,00
opracowanie kompletnej dokumentacji na budow szkoy
Podstawowej wraz z zagospodarowaniem, urzdzeniem i
uzbrojeniem terenu w dzielnicy
254/IN/10 2010-12-15
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO
MIASTOPROJEKT SP ZO.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 82/IN/10 z dnia 23.08.2010r. na
opracowanie dokumentacji projektowej na budow Szkoy
Podstawowej w dzielnicy SAWIN - zmiana terminu.
135/IR/12 2012-03-28
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO
MIASTOPROJEKT SP ZO.O.
0,00
Aneks nr 2 zmieniajcy stawk Vat na obowizujc -
nadzr autorski - budowa szkoy na Sawinie
1195 2010-09-14 80/IN/10 2010-07-26 LESZEK BUCZYSKI 0,00
umowa ze SKB -dot. realizacji kan.sanit.w ul Wdolna-
Ldzian
1196 2010-09-14 78/IN/10 2010-07-29 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lublinie przy ul.
Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej
1197 2010-09-14 100/KP/10 2010-08-13 ALBERT LUMBERJACKER SP. Z O.O. 3 660,00
Stworzenie dokumentu brand manifesto do strategii
promocyjnej marki miasta lublin wraz z przekazaniem
praw autorskich.
1198 2010-09-14 27/KL/10 2010-08-26 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00 remonty zwizane z popraw warunkw p. po.
92/KL/10 2010-10-15 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00
Aneks do umowy nr 27/KL/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 350.000 z
sownie: trzysta pidziesit tysicy zotych dla Teatru im.
H. Ch. Andersena w Lublinie z przeznaczeniem na
realizacj zadania remonty zwizane z popraw
warunkw p. po.
206/KL/10 2010-11-30 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr 27/KL/10 z
dnia 26 sierpnia 2010 r. dot. udzielenia dotacji celowej w
wysokoci 350.000 z : trzysta pidziesit tysicy zotych
dla Teatru im. H. Ch. Andersena przeznaczonej na
realizacj zadania remonty zwizane z popraw
warunkw p. po.
95
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1199 2010-09-14 685/OR/10 2010-07-28 JOANNA JANEK 1 650,00
Uczestnictwo w szkoleniu "Kontrola projektu w oparciu o
MS Project i Open Project - p. Joanna Janek
1200 2010-09-14 87/ZSS/10 2010-09-10 BAEJ GAWROSKI 1 200,00
1201 2010-09-14 85/KP/10 2010-08-04 MARIA WASOWSKA 200,00
Przygotowanie scenariusza i prowadzenie konferencji
prasowej w dn.13.08.2010 w ramach projektu Town
Twinning ?Jarmark Jagielloski ? Europejskie Spotkania
Kulturalne? .
1202 2010-09-15 690/OR/10 2010-09-07 MICHA WROSKI 2 400,00 przeprowadzenie szkolenia "Praca w grupie" Novus
1203 2010-09-15 124/KP/10 2010-08-18 AGNIESZKA PIESIEWICZ 37 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno-cyrkowego
- II wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw w dniu 20.08.2010
r.
1204 2010-09-15 67/KP/10 2010-06-16 MEDIA CONTACTS SP. Z O.O. 105 475,23
Obsuga medialna kampanii reklamowej w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1205 2010-09-15 11/BM/10 2010-09-09 KRZYSZTOF TOMALA 150,00
dostarczenie samochodu poarniczego marki STAR 244
do zakadu wielobranowego "BONEX" celem
przeprowadzenia modernizacji
1206 2010-09-15 10/BM/10 2010-09-09 GRZEGORZ MADEJ 150,00
dostarczenie samochodu poarniczego marki STAR 244
do zakadu wielonranowego "BONEX" celem
przeprowadzenia modernizacji
1207 2010-09-15 89/KP/10 2010-08-10 EUROZET SP. Z O. O. 48 800,00 Reklama radiowa Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1208 2010-09-15 86/KP/10 2010-08-04 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ 4 500,00
Wykonanie widowiska plenerowego pod nazw "Nocne
czytanie Sztukmistrza z Lublina" w reyserii Janusza
Opryskiego, na dziedzicu Archiwum Pastwowego w
Lublinie w dniu 20 sierpnia 2010 roku w godzinach 18.00 -
2.00, w ramach "Carnavalu Sztuk-Mistrzw".
1209 2010-09-15 9/BM/10 2010-09-07 ZAKAD WIELOBRANOWY "BONEX" 50 508,00
wykonanie modernizacji samochodu poarniczego STAR
244 o nr rej. LUC 824E bdcego w uytkowaniu OSP
Gusk
1210 2010-09-15 118/KP/10 2010-08-17 ANNA GAJEWSKA 3 000,00
Wykonanie w czasie trwania Carnavalu Sztuk-Mistrzw
organizowanego w dniach 19-22.08.2010 nastepoujcego
dziea: przygotowanie roli scenicznych i wystawienie
widowiska teatralno-cyrkowego - wieczr Carnavalu
Sztuk-Mistrzw
1211 2010-09-15 112/KP/10 2010-08-16 JAROSAW KOZIARA 11 500,00
Przygotowanie scenografii widowiska teatralno-cyrkowego
- wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw
96
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1212 2010-09-16 120/KP/10 2010-08-17 UKASZ SZULC 5 000,00
Prowadzenie ulicznych warsztataw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1213 2010-09-16 16/IT/10 2010-08-16 TELEKTRIM S.A. 17 080,00
Kompleksowe wykonanie prac niezbdnych dla
zrealizowania przyczy telekomunikacyjnych
wiatowodowych do nastpujcych lokalzacji: 1.
Warsztaty kultury - ul. ks. J. Popieuszki 5, 2. DPS - ul.
Gowackiego 26, 3. Bursa szkolna nr 2 - ul. Dolna Panny
Marii 65.
1214 2010-09-16 22/OW/10 2010-08-12
UNIWERSYTET MARII CURIE-
SKODOWSKIEJ W LUBLINIE
0,00
Umowa najmu na lokal uytkowy z dnia 12.08.10 na
prowadzenie Przedszkola nr 65 przy ul. Langiewicza 3a z
UMCS.
1215 2010-09-16 83/KP/10 2010-08-04 KRZYSZTOF WIKTORCZYK 7 700,00
Prowadzenie ulicznych warsztatw animacyjnych zgodnie
z autoskim scenariuszem w ramach Carnavalu Sztuk-
Mistrzw
1216 2010-09-16 9/ON/10 2010-09-08 KALEJDOSKOP HUBERT GORCZYCA 8 400,00
przygotowanie 4 ogosze prasowych - 3000,00 z.
przygotowanie 4 artykuw sponsorowanych 1400,00 z.
przygotowanie scenariusza i produkcja 1 spotu
radiowego, min. 6 emisji spotu - 4000,00 z.
1217 2010-09-16 73/KP/10 2010-07-26 PIOTR BASZCZAK 5 000,00
Dostarczenie materiaw multimedialnych na potrzeby
seriwsu inetrnerowego sztukmistrze.eu
1218 2010-09-16 20/OW/10 2010-08-26 JAN WILCZYSKI 0,00
zawarta 26.08.10 na dzieraw nieruchomoci gruntowej
z przeznaczeniem na Przedszkole nr 28.
1219 2010-09-17 92/GM/10 2010-09-15 GALERIA WOLSKA S.C. 0,00
Dzierawa - ul. Wolska - parking, zjazd do parkingu i teren
zielony - cz. dz. nr 23/7, 27/1, 29/1 (obr. 22, ark. 3)
1220 2010-09-17 90/GM/10 2010-09-14 TOMASZ SKOWRONEK 0,00
Dzierawa - ul. Przemysowa 33 - pod prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej - dz. nr 6/1 (obr. 34, ark. 8)
1221 2010-09-17 89/GM/10 2010-09-09
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE
ALZHEIMEROWSKIE ORGANIZACJA
POYTKU PUBLICZNE
0,00
Uyczenie - ul.Towarowa 17 - teren rekreacyjny dla
podopiecznych Stowarzyszenia - cz. dz. nr 12/23 (obr. 14,
ark. 14)
1222 2010-09-17 53/KL/10 2010-08-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
100 000,00
Aneks do umowy nr 44/KL/10 z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 100.000 z
sownie: sto tysicy zotych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. H. opaciskiego z przeznaczeniem na
realizacj zadania remonty filii bibliotecznych.
44/KL/10 2010-07-13
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
100 000,00 remonty filii bibliotecznych
97
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1223 2010-09-17 85/GM/10 2010-08-31
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
0,00
aneks do umowy - opracowanie dokumentacji geodezyjnej
na tle istniejcej ewidencji gruntw nieruchomoci
wywaszczonej - II czci
1793/GM/2010 2010-04-29
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"TEDBEST"
99 979,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej na tle istniejcej
ewidencji gruntw nieruchomoci wywaszczonej - II
czci
1224 2010-09-17 93/GM/10 2010-09-16 KRYSTYNA BCZKOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Gsia - teren zielony - cz. dz. nr 1/17 (obr.
40, ark. 7)
1225 2010-09-17 91/GM/10 2010-09-15 IRENEUSZ BARSKI 0,00
Dzierawa - ul. liska 13 - skad materiaw budowlanych,
miejsce postojowe dla samochodu dostawczego - dz. nr
29 (obr. 10, ark. 4)
1226 2010-09-17 140/KP/10 2010-08-19 RAFA CHWAA IMPRESS-ART 6 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno-cyrkowego
podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1227 2010-09-17 83/GM/10 2010-09-03 FRANCISZEK MALINOWSKI 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - cz. dz. nr 1/7, (obr. 43,
ark.15) - z przeznaczeniem pod gara blaszany
1228 2010-09-20 66/O/10 2010-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
19 679,44
W zakres przedmiotu zamwienia
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzeww.
1229 2010-09-20 68/O/10 2010-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
47 550,80
W zakres przedmiotu zamwienia
wchodzi:dostaczenie,nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzeww.
1230 2010-09-20 69/O/10 2010-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
35 577,50
W zakres przedmiotu wchodzi:dostarcznie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzeww.
1231 2010-09-20 83/IN/10 2010-08-31 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 1 506,02
okreslenie wzajemnych praw i obowizkw zwizanych z
przyczem instalacji elek. owietlenia reklamy przy Al.
Witosa
1232 2010-09-20 84/IN/10 2010-09-14 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 342,69
przyczenie do sieci -owietlenie drogowe ul. Siewierzan
w Lublinie
1233 2010-09-20 67/O/10 2010-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
42 073,47
W zakres przedmiotu zamwienia
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i zabezpieczenie drzew i
krzeww.
1234 2010-09-20 70/O/10 2010-08-31
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
39 805,07
W zakres przedmiotu wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzeww.
1235 2010-09-20 70/KL/10 2010-08-31 ZBIGNIEW HODYS 2 200,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu podczas
szstej edycji Festiwalu Solo ycia 2010
98
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1236 2010-09-21 125/KP/10 2010-08-18 TOMASZ SOSULSKI 2 000,00
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1237 2010-09-21 135/KP/10 2010-08-18 JULIA BUI - NGOC 1 605,00
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1238 2010-09-21 52/RB/10 2010-08-26 POLCOURT S.A. 1 705 501,12
Budowa zespou boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012", na dziace nr 2/2, przy
Gimnazjum nr 1, ul. Kunickiego 116 w Lublinie.
1239 2010-09-21 127/KP/10 2010-08-18 GRZEGORZ PODBIEGOWSKI 4 285,00
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Caranavalu Sztuk-Mistrzw
1240 2010-09-22 692/OR/10 2010-09-21 PATRYCJA KORPACKA 3 600,00
przeprowadzenie szkolenia "Trening umiejetnoci
zarzdzania zespoem z uwzgldnieniem innowacyjnych
technik coachingu i mentoringu" Novus
1241 2010-09-22 145/KP/10 2010-08-26
AVANT IMPORT EKSPORT JERZY
BUJANOWICZ
18 000,98
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych z logo
promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin: cz. 4
kubek w opakowaniu
1242 2010-09-22 19/FE/10 2010-08-27
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 064 000,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsiwzicia
inwestycyjnego ze rodkw Funduszu Rozwoju7 Kultury
Fizycznej dot. parku Czuby
3/FE/10 2010-05-26
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 351 716,69
Dofinansowanie z PFRON robt budowlanych w Domu
Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych
Fizycznie przy ul. Kosmonautw 78 w Lublinie.
1243 2010-09-22 142/KP/10 2010-08-26
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
10 138,20
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych z logo
promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin: cz. 1 piro
wieczne w opakowaniu
1244 2010-09-22 143/KP/10 2010-08-26
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
22 984,80
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych z logo
promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin: cz. 2
koszulka
1245 2010-09-22 12/BM/10 2010-09-22 LUBCOM PIOTR GORYCKI 25 986,00
Dostawa i instalacja radiowego systemu transmisji
danych na potrzeby systemu wideo monitoringu.
1246 2010-09-22 67/KL/10 2010-08-26 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00
Aneks do umowy nr 10/KL/10 z dnia 19 maja 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 250.000 z
sownie: dwiecie pidziesit tysicy zotych dla Centrum
Kultury w Lublinie z przeznaczeniem na realizacj zadania
remont Filii Warsztaty Kultury.
10/KL/10 2010-05-19 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00 remont Filii Warsztaty Kultury
99
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1247 2010-09-22 693/OR/10 2010-09-21 CEZARY FRYSZKIEWICZ 3 600,00
przeprowadzenie szkolenia "Trening umiejtnoci
zarzdzania zespoem z uwzgldnieniem innowacyjnych
technik coachingu i mentoringu" Novus
1248 2010-09-22 71/DM/10 2010-09-17 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
60/DM/10 2010-08-30 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
1249 2010-09-22 83/KL/10 2010-08-31 EWA KOWALSKA 3 274,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu zespou
Romani Cierche
1250 2010-09-22 144/KP/10 2010-08-26
AVANT IMPORT EKSPORT JERZY
BUJANOWICZ
33 374,75
Wykonanie i dostawa gadetw promocyjnych z logo
promocyjnym miasta dla Urzdu Miasta Lublin: cz. 3
filianka w opakowaniu
1251 2010-09-22 20/IT/10 2010-09-13 LUBCOM PIOTR GORYCKI 5 490,00
Dostawa i instalacja urzdze radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacjach: ul. Wieniawska 14 - ul. Dr. Mcz. Majdanka 53,
ul. Dr. Mcz. Majdanka 53 - ul. Kunickiego 59 oraz
dostarczenie i zainstalowanie szafy telekomunikacyjnej
19" 3U, podczenie zasilania i zainstalowanie UPS
300VAw lokalizacji ul. Kunickiego 59.
1252 2010-09-23 97/GM/10 2010-09-20
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
0,00
Dzierawa - ul. Szmaragdowa 4a - miejsca postojowe - cz.
dz. nr 2/1 (obr. 27, ark. 4)
1253 2010-09-23 695/OR/10 2010-09-22 JUSTYNA SUCHANOWSKA 6 600,00
pomoc organizacyjno-techniczna dot. funkcji
reprezentowania Rady Miasta
1254 2010-09-23 94/GM/10 2010-09-17 ANNA ABRAMEK 0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Smoluchowskiego - z
przeznaczeniem pod gara blaszany- cz. dz. nr 1/7 (obr.
43, ark.15)
1255 2010-09-23 98/GM/10 2010-09-20 ELBIETA BOCZKOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Wyynna - parking strzeony - dz. nr 4/5,
15/3 (obr. 27, ark. 4)
1256 2010-09-23 100/GM/10 2010-09-21 HENRYK PANIKOWSKI 0,00
Dzierawa - ul. Zikowskiego - ziele przydomowa - cz.
dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
1257 2010-09-23 99/GM/10 2010-09-22 BOGDAN SRZEDZISKI 0,00
Dzierawa - ul. Lotnicza - kiosk handlowy - cz. dz. nr 13/15
(obr. 19, ark. 9)
100
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1258 2010-09-23 89/ZSS/10 2010-09-07 HOTEL "BARTAN" BOENNA GAST 13 970,42
zapewnienie w Hotelu BARTAN z siedzib w Gdasku
usug dla 20 uczestnikw projektu ,,Dialog spoeczny w
zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w Lublinie"
1259 2010-09-23 88/ZSS/10 2010-09-23
OMEGA HOTEL SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
6 250,00
zapewnienie w Hotelu OMEGA z siedzib w Olsztynie
usug dla 20 uczestnikw projektu ,,Dialog spoeczny w
zakresie przeciwdziaania przmocy w rodzinie w Lublinie"
1260 2010-09-23 95/GM/10 2010-09-20
PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP.
ZO.O.
0,00
Dzierawa - al. Unii Lubelskiej - targowisko, parking oraz
przystanek zamiejscowej komunikacji publicznej - cz. dz.
nr 48/3, 49/3 (obr. 34, ark. 3), 47/10 (obr. 34, ark. 1)
1261 2010-09-23 149/KP/10 2010-09-13 TOWARZYSTWO UKRAISKIE 10 800,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania
Midzynarodowej Konferencji Naukowej: "Mniejszoci
narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim" w dn.
15-17.09.2010 w Lublinie
1262 2010-09-24 101/GM/10 2010-08-31 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00 umowa uyczenia z "Brama Grodzka - Teatr NN"
1263 2010-09-24 698/OR/10 2010-09-07 EWELINA SOWIK 7 200,00 pomoc przy ksigowaniu dokumentw
1264 2010-09-24 21/IT/10 2010-09-03 ORANGE POLSKA S.A. 3 190,89
wiadczenie usug dostpu do sieci Internet DSL - Rada
Dzielnicy Rury
1265 2010-09-24 697/OR/10 2010-08-16 EXACTO SP. Z O.O. 20 496,00
przeprowadzenie badania satysfakcji klientw w UM
Lublin
1266 2010-09-27 18/FE/10 2010-09-03
MINISTERSTWO GOSPODARKI INSTYTUCJA
WDRAAJCA/POREDNICZCA II STOPNIA
800 000,00
Aneks nr POIG.06.02.02-00-004/08-03 do umowy z dnia
13.03.2009 r. Nr POIG.06.02.02-00-004/08-00 Projektu
"Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park"Mielec"
1267 2010-09-27 146/KP/10 2010-08-26 ANDRZEJ ANTOSZEK 2 470,00
Tumaczenie ustne konsekutywne z jzyka polskiego na
jzyk angielski podczas konferencji "Ochrona dziedzictwa
kulturalnego i materialnego pogranicza" w dn. 06-0-
-.09.2010 w Trybunale Koronnym w Lublinie
101
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1268 2010-09-27 15/OI/10 2010-09-02 BLUE VINE ANETA KODA 52 000,00
Organizacja II etapu akcji promocyjnej PRESS TOUR, w
tym: 1) pokrycie kosztw transportu wskazanym przez
Zamawiajcego 10-12 dziennikarzom zagranicznym w
dniu 22.09.2010 r. na trasie Warszawa - Lublin oraz w
dniu 24.09.2010 r. na trasie Lublin ? Warszawa 2)
uczestnictwo w akcji promocyjnej PRESS TOUR,
organizowanej w Lublinie w dniach 22-24 wrzenia 2010
r., w roli opiekuna grupy pozyskanych dziennikarzy i
koordynacji ich pobytu w Lublinie. Koszt noclegu
Wykonawcy w Lublinie w dniach 22-24.09.2010 r.
Wykonawca pokrywa we wasnym zakresie. 3)
zapewnienie pozyskanym dziennikarzom zagranicznym
zakwaterowanie w hotelu w Lublinie o standardzie ****
wraz ze niadaniem podczas akcji PRESS TOUR w dniach
22-24.09.2010 r., tj. 2 doby hotelowe. Koszty
zakwaterowania ponosi Wykonawca 4) zorganizowanie w
dniu 22.09.2010 r. uroczystej kolacji powitalnej dla
przybyych dziennikarzy z udziaem partnerw projektu i
zaproszonych przez Zamawiajcego goci 5) zapewnienie
transportu lokalnego w dniach 22-24 wrzenia 2010 r. na
terenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w trakcie
realizowania programu akcji PRESS TOUR 6) zapewnienie
lunchu dla uczestnikw akcji PRESS TOUR w dniach 23-
24.09.2010 r. 7) zorganizowanie w dniu 23.09.2010 r.
kolacji dla przybyych dziennikarzy z udziaem partnerw
projektu i zaproszonych przez Zamawiajcego goci 8)
zapewnienie usugi profesjonalnego tumaczenia
niezbdnej do prawidowej realizacji programu akcji
PRESS TOUR 9) zebranie wszystkich podpisw
uczestnikw akcji promocyjnej PRESS TOUR na
oddzielnych listach obecnoci z trzech dni, tj. 22, 23 i 24
wrzenia 2010 r.
1269 2010-09-27 72/DM/10 2010-09-17 ZAKAD USUGOWY STAMAR 16 836,00
wykonanie miejsc postojowych przy ul. Paganiniego w
Lublinie
1270 2010-09-27 77/IN/10 2010-07-23 EURO-DIRECT CONSULTING 24 400,00
opracowanie studium wykonalnoci - przebudowa ul. 3-go
Maja i Radziwiowskiej w Lublinie
1271 2010-09-27 147/KP/10 2010-08-26 ANDRIJ SAWENE 3 870,00
Tumaczenie pisemne materiaw konferencyjnych oraz
tumaczenie ustne z jzyka ukraiskiego na jzyk polski
podczas konferencji "Ochrona dziedzictwa kulturalnego i
materialnego pogranicza" w dn. 06-08-.09.2010 w
Trybunale Koronnym w Lublinie
102
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1272 2010-09-27 90/IN/10 2010-09-20 PRZEDSIBIORSTWO VIVA SP. Z O.O 0,00
aneks przeduzajcy termin wykonania prac ( do umowy
nr 3979/IN/2009 ) - budynek mieszkalny nr 5 przy ul.
Zygmunta Augusta w Lublinie
1273 2010-09-28 128/KP/10 2010-08-18 AGATA PIESIEWICZ 2 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno-cyrkowego
- wieczr carnavalu Sztuk-Mistrzw
1274 2010-09-28 102/GM/10 2010-08-30
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
2 928,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau dziaek
nr 25/36, 25/22, 25/23 pooonych przy ul. Koncertowej 6
i 8
1275 2010-09-28 55/RB/10 2010-09-09 SPEED SPORT SP.Z O.O. 598 957,27
Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 517/5 przy
Zespole Szk nr 9, ul. Zdrowa 1 w Lublinie
1276 2010-09-28 111/KP/10 2010-08-13 RAFA MICHAOWSKI 7 912,00 Wykonanie zdj podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1277 2010-09-28 65/DM/10 2010-08-31
FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ
24 400,00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktw
nad ulic Podwale oraz arkadowego przejcia nad cigiem
pieszym zlokalizowanym w cigu drogi gminnej nr 106814
L - ulicy Zamkowej w Lublinie.
86/DM/10 2010-09-17
FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ
4 880,00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktw
nad ulic Podwale oraz arkadowego przejcia nad cigiem
pieszym zlokalizowanym w cigu drogi gminnej nr 106814
L - ulicy Zamkowej w Lublinie.
1278 2010-09-28 87/IN/10 2010-09-20 ST.ART SAWOMIR MAKAL 47 000,00
wykonanie prac konserwatorskich przy polichromiach w
zespole poklasztornym ss. Wizytek ul. Peowiakw 12 w
Lublinie
1279 2010-09-28 88/IN/10 2010-08-02 ANDRZEJ PAWOWICZ 0,00
umowa z SKB okrelajca sposb wykonania drg ul.
Szerokie, Poabian, Lubuszan
1280 2010-09-28 54/RB/10 2010-08-31 POLCOURT S.A. 1 358 063,44
Budowa zespou boisk sportowych w ramach programu:
"Moje boisko - Orlik 2012" na dz. nr 93/4, ul.
Poniatowskiegoi, przy Zespole Szk Chemicznych i
Przemysu Spoywczego, Al. Racawickie 7 w Lublinie.
1281 2010-09-28 21/OW/10 2010-08-31 JAROSAW MALUHA 750,00
Przeprowadzenie szkolenia "Zasady rwnoci sznas kobiet
i mczyzn"
1282 2010-09-28 23/OW/10 2010-08-30 JAROSAW MALUHA 750,00
Przeprowadzenie szkolenia z przestrzegania zasady
rwnoci kobiet i mczyzn.
1283 2010-09-28 7/MKZ/10 2010-09-01 ANDREAS BILLERT 6 000,00
Wykonanie dwch recenzji opracowania zatytuowanego
"Zintegrowany Plan Zarzdzania Dziedzictwem
Kulturowym Miasta Lublin".
103
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1284 2010-09-28 5/MKZ/10 2010-08-01 BOGUSAW SZMYGIN 6 000,00
Moderowanie pracy i wykonanie dwch recenzji
opracowania zatytuowanego "Zintegrowany Plan
Zarzdzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin".
25/MKZ/11 2011-04-26 BOGUSAW SZMYGIN 0,00
Modernizowanie pracy i wykonanie dwch recenzji
opracowania zatytuowanego "zintegrowany Pan
Zarzdzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin"
ANEKS
1285 2010-09-28 39/KP/10 2010-06-18
KLUB SPORTOWY UNIWERSYTETU ADAMA
MICKIEWICZA W POZNANIU
50 000,00
Organizacja imprezy promocyjnej GRAND PRIX w
siatkwce plaowej mczyzn odbywajcej si w dn. 2-
4.07.2010 oraz miasteczka sportowo-rekreacyjnego
funkcjonujcego w Lublinie.
1286 2010-09-28 86/IN/10 2010-09-17 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 43 920,00
aktualizacja studium wykonalnoci oraz PBW na
bud..cieki rowerwzdu ul Osmolickiej i ul. Cienistej
256/IN/10 2010-12-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 86/IN/10 z 17.09.2010r na
opracowanie aktualizacji studium wykonalnoci oraz
projektu bud-wyk. na budow cieki rowerowej wzdu
ul. Osmolickiej i ul. Cienistej - zmiana terminu wykonania
prac
1287 2010-09-28 119/KP/10 2010-08-17 JAKUB BORKOWICZ 6 693,00 Wykonanie filmu promocyjnego Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1288 2010-09-28 73/DM/10 2010-09-15 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. 593 697,65
Wykonanie tymczasowego podparcia dwigarw ustroju
nonego wiaduktu nad stacj rozrzdow Lublin - Tatary
w cigu ul. Grygowej w Lublinie.
1289 2010-09-28 85/IN/10 2010-07-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 42 700,00
projekt budowlany witacza zlokalizowanego przy ul
Witosa
1290 2010-09-28 700/OR/10 2010-09-14 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Radzenie sobie ze stresem"
16-17.09.2010
1291 2010-09-28 87/GM/10 2010-09-06
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
8 174,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanu prawnego
nieruchomoci
1292 2010-09-28 126/KP/10 2010-08-18 GRZEGORZ ADAMEK 10 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno-cyrkowego
- III wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1293 2010-09-28 56/RB/10 2010-09-09 SPEED SPORT SP.Z O.O. 333 466,16
Remont boiska wielofunkcyjnego, przy Gimnazjum nr 19,
ul. Szkolna 6 w Lublinie
1294 2010-09-29 86/KL/10 2010-08-31
BIURO PROMOCJI PROMEDIA JANUSZ
DWORNICKI
25 000,24
usugi promocyjno reklamowe projektu Lublin 2016
podczas Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie
104
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1295 2010-09-29 22/IT/10 2010-08-10 POLKOMTEL S.A. 394 589,00
wiadczenie usug telekomunikacyjnych z zakresu
telefonii komrkowej oraz dostawa terminali
telefonicznych i akcesoriw
1296 2010-09-29 72/O/10 2010-09-10 PIOTR SOTA 1 400,00
POKAZ AKROBACJI ROWEROWYCH PODCZAS
ORGANIZOWANEJ IMPREZY PT. DZIE BEZ SAMOCHODU.
1297 2010-09-29 32/GK/10 2010-09-23
PRACOWNIA REKLAMY TOP BOENA
ROMANOWSKA, BEATA DROZD
2 247,48
wykonanie tabliczek informacyjnych wraz z montaem
przy obiektach grobowinictwa wojennego oraz innych
miejscach pamici narodowej na terenie Miasta Lublin
1298 2010-09-29 31/GK/10 2010-09-16 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 65 611,28
wykonanie tymczasowych alejek na cmentarzu
komunalnym przy ul. Droga Mczennikw Majdanka w
Lublinie.
1299 2010-09-29 105/ZSS/10 2010-09-20 MARIA STODULSKA 0,00
sporzdzanie oceny stanu zdrowia i wystawianie orzecze
o stopniu niepenosprawnoci
1300 2010-09-30 24/OW/10 2010-09-03 VULCAN 20 000,00
wiadczenie staego serwisu eksploatacyjnego
oprogramowania firmy Vulcan, uytkowanego w referacie
ds. finansowo-ksigowym przedszkoli w Wydziale Owiaty
i Wychowania
1301 2010-09-30 152/KP/10 2010-09-17
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
20 000,00 Produkcja filmu fabularnego p.t. " Biec w stron Ty"
47/KP/11 2011-05-09
STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE
EUROPA
0,00 Aneks do umowy nr 152/KP/10
1302 2010-09-30 91/IN/10 2010-09-17
TRASA-USUGI PROJEKTOWE MGR IN.
JERZY KALISZUK
50 020,00
Opracowanie PBW na budowe cigu pieszo-rowerowego
od istn.cieki rower.. w Parku Ruta do ul Armii Krajowej
1303 2010-09-30 157/KP/10 2010-09-14
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
910,55
Sprzeda energii elektrycznej oraz usug dysrtybucyjnych
przy Al. Unii Lubelskiej na potrzeby organizacji Dozynek
Wojewdzkich 2010
1304 2010-09-30 85/KL/10 2010-08-31 BOGDAN SZCZERBA 300,00
opieka nad grup uczestnikw pielgrzymki romskiej do
Limanowej w dn. 18-19.09.2010
1305 2010-09-30 104/GM/10 2010-08-20
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. W.
URSZULI LEDCHOWSKIEJ
0,00
Umowa uyczenia - uyczenie nieruchomoci pooonej w
Lublinie przy Al. Kranickiej oznaczonej jako dziaka nr
1/45 o pow. 1266 m2 (obr. 40, ark. 3)
1306 2010-09-30 153/KP/10 2010-09-13
STOWARZYSZENIE KONOTACJE SZTUKI
SZTUKON
0,00
Aneks do porozumienia nr 1805/KP/P/2010 dot. zmiany
terminu organizacji imprezy promocyjnej: festiwalu Lublin
EletronicSound Festival.
105
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1805/KP/P/2010 2010-04-07
STOWARZYSZENIE KONOTACJE SZTUKI
SZTUKON
3 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: festiwalu Lublin EletronicSound Festival w
dn. 16-17.04.2010 w Lublinie.
1307 2010-09-30 16/OI/10 2010-08-05 MARCIN RAFA KISIEL 1 500,00
zorganizowanie koncertu plenerowego zespou
"Sambasim"
1308 2010-09-30 103/GM/10 2010-09-20 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks Nr 9 do umowy o oddanie do odpatnego
korzystania mienia Miasta Lublina z dnia 28.02.1994
zawartej pomidzy Zarzdem Miasta Lublin a
Przedsiebiorstwem Wielobranowym "KOM-EKO" Sp. z o.
o. z siedzib w Lublinie
1309 2010-09-30 705/OR/10 2010-09-14 MICHA MENDYGRA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Radzenie sobie ze stresem"
16-17.09.2010 Novus
1310 2010-09-30 87/KL/10 2010-08-26 DENIS RODWELL 1 996,00
przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego wykadu w
ramach Europejskiego Kolegium Kultury
1311 2010-09-30 158/KP/10 2010-09-14
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
910,55
Sprzeda energii elektrycznej oraz usug dysrtybucyjnych
przy ul. Podwale 15 na potrzeby organizacji Dozynek
Wojewdzkich 2010
1312 2010-09-30 154/KP/10 2010-09-07
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Porozumienie ws. wsplnej organizacji imprezy pn.
Doynki Wojewdzkie Lublin 2010 w dn. 19.09.2010r w
Lublinie
1313 2010-10-01 22/BK/10 2010-09-16 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 68 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
1314 2010-10-01 23/BK/10 2010-09-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 69 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
1315 2010-10-01 17/OI/10 2010-08-13 MATEUSZ UKASIK 8 050,00
Opracowywanie oraz konsultowanie z instytucjami nauki
inicjatyw i projektw na rzecz rozwoju przedsibiorczoci
1316 2010-10-01 25/OW/10 2010-08-27 ALEKSANDRA RUTKOWSKA 1 200,00 opracowanie testu motywacyjnego
1317 2010-10-01 24/IT/10 2010-07-27 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Dostp do usug sieci Internet DSL - Rada Dzielnicy Czuby
Poudniowe
1318 2010-10-01 25/IT/10 2010-07-27 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Dostp do usug sieci Internet DSL - Rada Dzielnicy
Wglin Poudniowy
55/IT/11 2011-10-07 ORANGE POLSKA S.A. 0,00
Dostp do Internetu DSL - Rada Dzielnicy Wglin
Poudniowy - zmiana siedziby.
1319 2010-10-01 21/FE/10 2010-09-29
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
20 000 000,00
Umowa o partnerstwie w realizacji zadania iwestycyjnego
pt: "Budowa ul. A.Grygowej w Lublinie".
106
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1320 2010-10-01 20/BK/10 2010-08-03 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 66 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
1321 2010-10-01 21/BK/10 2010-08-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 67 do umowy o prowadzenie rachuinkw
bankowych
1322 2010-10-01 159/KP/10 2010-09-14
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
121,66
Sprzeda energii elektrycznej oraz usug dysrtybucyjnych
przy Pl. Zamkowym w Lublinie na potrzeby organizacji
Dozynek Wojewdzkich 2010
1323 2010-10-01 22/FE/10 2010-09-29 KRAJOWA SPKA CUKROWA S.A. 7 000 000,00
Umowa o partnerstwie przy realizacji inwestycji pt:
"Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostw na rzece
Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Myskiej i skrzyowaniem
z ul. Dworcow o cznej dugoci okoo 2,4 km".
1324 2010-10-01 23/IT/10 2010-07-27 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Dostp do usug sieci Internet DSL - Rada Dzielnicy Za
Cukrowni
1325 2010-10-04 117/KP/10 2010-08-17 JACEK SCHERER 1 868,13
Wykonanie zdj reportaowych podczas imprezy
kulturalnej Carnaval Sztuk-Mistrzw w dn. 19-22.08.2010
1326 2010-10-04 73/O/10 2010-09-22 PIOTR WRBLEWSKI 500,00
Praca konferansjera podczas festynu "Dzie bez
samochodu"
1327 2010-10-04 75/DM/10 2010-09-29 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 82 533,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Sawinkowskiej
w Lublinie na odcinku od ul. Sempoowskiej do zjazdu na
boisko.
1328 2010-10-04 711/OR/10 2010-06-24 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 240,82
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 133/OR/2010 Z DNIA
18.12.2009 (DOT. KWOTY)
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan "Dar
Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
1329 2010-10-04 713/OR/10 2010-09-10
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
0,00
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 7/OR/10 Z DNIA 01.06.2010
(DOT. DODANIA DO UMOWY W PARAGRAFIE 2
DODATKOWYCH USTPW 4,5,6.)
7/OR/10 2010-06-01
ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNTRZNYCH I
ADMINISTRAC
46 930,00
zakup usugi przeprowadzanie bada profilaktycznych
pracownikw UM i OSP
1330 2010-10-04 74/DM/10 2010-09-29 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 83 631,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajacej na wykonanie chodnika w ulicy Krnickiej w
Lublinie na odcinku od ul. Cienistej do zjazdu do posesji
206.
107
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1331 2010-10-04 712/OR/10 2010-09-13 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. -40 721,42
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 27/OR/2010 Z DNIA
23.12.2009 (DOT.KWOTY)
27/OR/2010 2010-04-09 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 54 021,60 zakup usud transportowych samochodem dostawczym
1332 2010-10-04 710/OR/10 2010-07-12 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 729,55
ANEKS NR 2 DO UMOWY NT 133/OR/2010 Z DNIA
18.12.2009 (DOT. KWOTY)
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan "Dar
Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
1333 2010-10-04 74/O/10 2010-09-22 MAREK BAGAJ 600,00
Dostarczenie szeciu rowerw wykonanych z drewna na
festyn pt.Dzien bez samochodu"
1334 2010-10-05 29/OW/10 2010-09-22 BOENA UREK 680,00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rwnoci szans w
tym rwnoci pci dla zespou zarzdzajacego projektem -
UCZE DO POTGI
74/OW/11 2011-05-27 BOENA UREK 0,00
Aneks do umowy nr 29/OW/11 zawartej midzy Gmin
Lublin a Boen urek
1335 2010-10-05 113/ZSS/10 2010-10-04
LUBELSKIE CENTRUM SAMOOBRONY I
FITNESU ADAMCZYK BARBARA,
KAZNOWSKI MAC
10 000,00
Organizacja i przprowadzenie lokalnej imprezy promujcej
zdrowy i trzewy styl ycia pod hasem "Sport moje
uzalenienie - impreza rodzinna"
1336 2010-10-05 62/RB/10 2010-09-07
CENTRUM INFORMATYCZNO -
KONSULTINGOWE JAROSAW GUMKOWSKI
1 830,00
Aneks do studium wykonalnoci dla inwestycji
"Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu
Pomocy Spoecznej dla osb niepenosprawnych fizycznie
w Lublinie, przy ul. Kosmonautw 78
1337 2010-10-05 64/KP/10 2010-06-15 KATARZYNA ZDUNEK 5 000,00
Opracowanie i przekazanie artykuw o tematyce
kuglarskiej na potrzeby serwisu internetowego
sztukmistrze.eu
1338 2010-10-05 96/IN/10 2010-09-14 FOREKO MGR IN ROBERT TKACZYK 17 080,00
aneks do umowy nr 20/IN/10 - zmiana kwoty
wynagrodzenia - przeduenie ul. Zwizkowej w Lublinie
20/IN/10 2010-05-20 FOREKO MGR IN ROBERT TKACZYK 19 520,00
wykonanie materiaw niezbdnych do pozyskania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsiwzicia polegajcego na budowie przeduenia ul
Zwizkowej do ul Walecznych i brakujcego fragmentu ul
jagodowej wraz z odwodnieniem , owietleniem ulicznym i
niezbdn przebudow infrastruktury technicznej na
terenie miasta Lublina
1339 2010-10-05 88/KL/10 2010-08-31 AGENCJA OCHRONY BAKO 107,36
fizyczna ochrona imprezy "Integracyjna impreza
plenerowa" w dn. 12.09.2010 r. na terenie Muzeum Wsi
Lubelskiej
108
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1340 2010-10-05 92/IN/10 2010-09-27 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej -
przebudowa ul. Mireckiego
1341 2010-10-05 28/OW/10 2010-09-06 KRZYSZTOF BOLIBOK 37 700,00
Wykonywanie czynnoci koordynatora lokalnego z
ramienia UMCS- projekt UCZE DO POTGI
69/OW/11 2011-05-27 KRZYSZTOF BOLIBOK 0,00
Aneks do umowy 28/OW/10 zawartej midzy Gmin Lublin
a Krzysztofem Bolibokiem
1342 2010-10-05 75/O/10 2010-10-01 EWA MISZTAL 5 400,00 Inwenteryzacja zieleni miejskiej.
1343 2010-10-05 94/IN/10 2010-09-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
1 969,81
wykonanie przyczenia instalacji gazowej do sieci
gazowej - budynek kulturalny ul. Jezuicka w Lublinie
1344 2010-10-05 93/IN/10 2010-09-27
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
0,00
okrelenie warunkw realizacji umowy o przyczenie
sieci gazowej - ul. Jezuicka 18
1345 2010-10-05 95/IN/10 2010-09-07
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 320,00
wykonanie przycza wod.-kan.w granicach pasa
drogowego przy ul. Lubuszan w Lublinie
1346 2010-10-06 98/IN/10 2010-09-23
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
0,00
korzystanie z nieruchomoci w zakresie niezbdnym do
wykonania sieci gazocigu
1347 2010-10-06 691/OR/10 2010-09-14 POLOT JERZY FURTAK 5 425,23
usluga transportowa - bilet lotniczy midzynarodowy dla
3 os. (delegacja z Portugalii) na trasie Porto-Warszaw-
-Porto, przybyej na konferencj podsumowujc projekt
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
1348 2010-10-06 68/KL/10 2010-08-26 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 250 000,00
Aneks do umowy nr KL.IK.III.3026-9/10 z dnia 29 stycznia
2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci
250.000 z sownie: dwiecie piedziesit tysicy zotych
dla Orodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z
przeznaczeniem na realizacj zadania remont Izby
Pamici Drukarstwa (izolacje pionowe murw i
fundamentw)
KL.IK.III.3026-9/10 2010-01-29 ORODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 250 000,00
remont Izby Pamici Drukarstwa (izolacje pionowe murw
i fundamentw)
1349 2010-10-06 109/ZSS/10 2010-10-01 ELBIETA SEREDYN 2 160,00
przeprowadzenie szkolenia dla pracownikw stray
miejskiej
109
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1350 2010-10-06 688/OR/10 2010-07-30
MARPOL MARCIN POG WYNAJEM
AUTOKARW TURYSTYCZNYCH I
MIKROBUSW KRAJO
4 468,00
usuga transportowa ? przewz delegacji z miast Mnster
(Niemcy) i Viseu (Portugalia) na trasie Lublin-Warszaw-
-Lublin w ramach trzeciego spotkania grupy roboczej w
Lublinie w dniach 18-20.08.2010 r. (projekt ?Od Unii
Lubelskiej do Unii Europejskiej?).
1351 2010-10-06 99/IN/10 2010-09-21
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
115 245,63 budowa ul. Zachodniej w Lublinie
1352 2010-10-06 108/ZSS/10 2010-10-01 SARA FILIPIAK 12 000,00 przeprowadzenie szkole dla nauczycieli i rodzicw
1353 2010-10-06 107/ZSS/10 2010-10-01 SARA FILIPIAK 8 000,00
przeprowadzenie szkolenia dla wacicieli oraz
pracownikw lokali rekreacyjno-rozrywkowych
1354 2010-10-06 97/IN/10 2010-09-28
PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH LUBARTW S.A.
10 798 535,63 przebudowa ul. 3-go Maja i ul.Radziwiowskiej w Lublinie
1355 2010-10-06 627/OR/10 2010-08-09 RUI MENDES 20 008,00
Wukonanie koncertu artystycznego przez zespl
muzyczny Real Tunel podczas dni miasta partnerskiego
Viseu w Lublinie w dniach 12-16.08.2010r.
1356 2010-10-06 100/IN/10 2010-09-27
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
WODOCIGW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
porozumienie na realizacj wplnych zada
inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury
kanalizacyjnej
90/IN/11 2011-02-21
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
WODOCIGW I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 100/IN/10 z dnia
27.09.2010r. z MPWiK Lublin w sprawie realizacji
wsplnych zada inwestycyjnych w zakresie budowy
infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej
1357 2010-10-06 96/IN/10 2010-08-06
PROJEKTOWANIE DRG, ULIC, MOSTW
IN. GRZEGORZ RUDNICKI
40 260,00
opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy
Nadrzecznej w Lublinie
127/DM/11 2011-03-30
PROJEKTOWANIE DRG, ULIC, MOSTW
IN. GRZEGORZ RUDNICKI
40 590,00
Aneks do umowy nr 96/IN/10 z dnia 06.08.2010 r w
sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy
ulicy Nadrzecznej w Lublinieod ul. Mickiewicza do ulicy
Rejtana wraz z organizacj ruchu,
owietleniem,odwodnieniem i ewnetualnymi kolizjami z
istniejc infrastruktur
1358 2010-10-06 70/KP/10 2010-07-15 MAGDA MARTYNIUK 1 500,00
Redakcaj serwisu internetowego www.sztukmistrze.eu w
ramach projektu Lublin Sztuk-Mistrzw
1359 2010-10-06 111/ZSS/10 2010-10-01
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALENIE
ALICJA DUDEK
10 000,00
Realizacja szkolenia dla modziey szk
ponadgimnazjalnych
110
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1360 2010-10-07 76/O/10 2010-09-30 STRA MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Aneks do umowy o uyczenie odzi C 465 Trader, silnika
zaburtowego "Yamaha" oraz przyczepy pododziowej
Brenderup Yamaha
3011/WO/CP/2007 2007-10-11 STRA MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Uyczenie odzi C 465 Trader '07 oraz przyczepy
pododziowej BRENDERUPY Yamaha
1361 2010-10-07 101/IN/10 2010-08-06 EUROCOMPASS SP. Z O.O 64 050,00
opracowanie studium wykonalnoci dla projektu " budowa
stadionu miejskiego w Lublinie"
1362 2010-10-07 122/KP/10 2010-08-18 DAVID JONATHAN EVERETT 2 383,14
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Caranavalu Sztuk-Mistrzw
1363 2010-10-07 2/PL/10 2010-09-23
RACHMISTRZ BIURO RACHUNKOWO -
KONSULTINGOWE JADWIGA SZYNDELA
97 600,00
WYKONANIE 32 OPERATW SZACUNKOWYCH DLA
NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH.
8/PL/10 2010-12-02
RACHMISTRZ BIURO RACHUNKOWO -
KONSULTINGOWE JADWIGA SZYNDELA
0,00 WYKONANIE OPERATW SZACUNKOWYCH.
1364 2010-10-07 130/KP/10 2010-08-18 LEONE ANICET 3 971,90
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Caranavalu Sztuk-Mistrzw
1365 2010-10-07 129/KP/10 2010-08-18 PALLE BAY HENNINSEN 5 957,85
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk- Mistzw
1366 2010-10-07 150/KP/10 2010-09-17 YETI FILMS SP. Z O.O. 350 000,00 Produkcja fabularnego filmu p.t. "Dwa"
43/KP/11 2011-05-09 YETI FILMS SP. Z O.O. 0,00 Aneks do umowy nr 150/KP/10
1367 2010-10-07 151/KP/10 2010-09-17 FIDO FILM JOANNA FIDO 30 000,00 Produkcja filmu dokumentalnego p.t. "Sze postaci".
45/KP/11 2011-05-09 FIDO FILM JOANNA FIDO 0,00 Aneks do umowy nr 151/KP/10
1368 2010-10-07 722/OR/10 2010-09-28 PBSG SP. Z O.O. 49 245,00
Usuga szkoleniowa w zakresie wdroenia systemu
kontroli zarzdczej dla Urzdu Miasta Lublin - w ramach
KNE
1369 2010-10-07 23/FE/10 2010-09-14 FUNDACJA HIPOKRATES 1 315 454,76
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Razem
moemy wicej" .Lider - Gmina Lublin. Partner - Fundacjsa
Hipokrates. Partnerstwo w ramach PO KL, Priorytet IX,
Dziaanie 9.1
1370 2010-10-07 60/RB/10 2010-10-06
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
65 112,73
wykonanie robt remontowych w budynku Urzdu Miasta
Lublin, przy ul. Leszczyskiego 20.
1371 2010-10-07 77/O/10 2010-10-01
SMARTGROUP S. KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
29 646,00
Audyt optymalizacyjny zuycia mediw w wybranych
obiektach uytecznoci publicznej
89/O/10 2010-10-11
SMARTGROUP S. KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
0,00 Aneks do umowy nr 77/O/10
111
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1372 2010-10-07 134/KP/10 2010-08-20 ALESSANDRO MAIDA 1 390,16
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1373 2010-10-08 137/KP/10 2010-08-18 CIRCUS ARTS 13 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno-cyrkowego
Carnavalu Sztuk-Mistrzw w dniach 21 i 22.08.2010 r.
1374 2010-10-08 107/KP/10 2010-08-13 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 30 000,00
Usuga ochrony fizycznej wydarze artystycznych
odbywajcych si w ramach projektu "Lublin Sztuk-
Mistrzw"
1375 2010-10-08 71/KP/10 2010-07-20 FREESPAN AGNIESZKA WJCIKOWSKA 20 599,70
Wynajem hali namiotowej typu Freedome 75 wraz z
podog, opracowanie planu romieszczenia hali
namiotowej oraz monta, demonta i transport hali.
1376 2010-10-08 19/OI/10 2010-09-10 EUROPA S.A. 835,00
wykonania poczstunku w formie bufetu szwedzkiego dla
30 osb
1377 2010-10-08 14/BM/10 2010-10-08 GRZEGORZ MADEJ 350,00
komisyjny odbir oraz dostarczenie samochodu
poarniczego z Zakadu Wielobranowego "BONEX" do
siedziby OSP w Gusku
1378 2010-10-08 77/KP/10 2010-08-02
CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH
KITAJEWSKI
10 931,20
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa flag i masztw
dla Urzdu Miasta Lublin na potrzeby promocji Carnavalu
Sztuk-Mistrzw
1379 2010-10-08 63/KP/10 2010-06-15 ANNA JAKO 2 144,00
Tumaczenie na jzyk angielski i jzyk polski materiaw
na serwis internetowy sztukmistrze.eu oraz korekta
przetumaczonych tekstw wraz z przekazaniem praw
autorskich do przetumaczonych i skorygowanych
tekstw.sztukmistrze
1380 2010-10-08 15/BM/10 2010-10-04 RHEMA JACEK SAJ 439,20
wykonanie 200 plakatw ostrzegajacych przed
kradzieami
1381 2010-10-08 18/OI/10 2010-09-13 ANNA TELICHOWSKA 1 500,00
przygotowanie listy uczestnikw Gali Przedsibiorczoci
2010 oraz wypisanie i wysyka zaprosze
1382 2010-10-08 75/KP/10 2010-07-26 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 12 200,00
Opracowanie koncepcji wystawy artystycznej w celu
zaprezentowania osb tworzcych rodowisko kultury w
Lublinie; Zorganizowanie wystawy z udziaem osb
tworzcych rodowisko kultury w Lublinie w dniach 19-22
sierpnia 2010 r. w ramach projektu Lublin Sztuk-Mistrzw
112
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1383 2010-10-08 68/KP/10 2010-07-09 GRZEGORZ KOCZKODAJ 12 505,00
Obsuga techniczno-logistyczna nonikw reklamowych
Carnavalu Sztuk-Mistrzw: 1)zawieszenie siatek w
wyznaczonych miejscach na Ratuszu UM i Placu
Litewskim; 2)wykonanie trjnogu reklamowego;
3)wykonanie dwustronnych wydrukw do systemu
reklamowego ? 3 szt. 4)monta i demonta trjnogw
reklamowych w miastach: Kazimierz Dolny, Naczw,
Zamo; 5)zawieszenia banera reklamowego w
wyznaczonym miejscu na ogrodzeniu Parku Saskiego;
6)rozwieszenie flag reklamowych przy ul. Krakowskie
Przedmiecie; 7)zawieszenie siatki reklamowej przy ul.
Krakowskie Przedmiecie (na biurowcu firmy ORANGE);
8)demonta i monta siatki reklamowej w wyznaczonymj
miejscu na Placu Litewskim w dniu 15 sierpnia 2010 r.
9)rozklejenie 1000 sztuk plakatw
1384 2010-10-08 13/BM/10 2010-10-08 KRZYSZTOF TOMALA 350,00
komisyjny odbir oraz dostarczenie samochodu
poarniczego z Zakadu Wielobranowego "BONEX" do
siedziby OSP Gusk
1385 2010-10-11 104/ZSS/10 2010-10-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00
Aneks do umowy Nr 1426/ZSS/10 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-33/2010) z dnia 9 kwietnia 2010 r.
1425/ZSS/2010 2010-04-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika rczna dla dziewczt
1386 2010-10-11 96/KP/10 2010-08-12
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
Sprzeda energii elektrycznej i wiadczenie usug
dystrybucji podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1387 2010-10-11 98/KP/10 2010-08-12
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
Sprzeda energii elektrycznej i wiadczenie usug
dystrybucji podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1388 2010-10-11 102/IN/10 2010-09-30 ZAKAD USUGOWO-HANDLOWY EKSAM 810 000,00 wykonanie drogi ul. Poraziskiej w Lublinie
231/IN/10 2010-12-08 ZAKAD USUGOWO-HANDLOWY EKSAM 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 102/IN/10 z dnia 30.09.2010 r.
(wykonanie drogi w ul. Janiny Poraziskiej na odcinku od
ul. Seweryna Sierpiskiego do dziaki nr ewid. 35 w
Lublinie z owietleniem, odwodnieniem, likwidacj kolizji
budowanej drogi z istniejcym uzbrojeniem) - zmiana
terminu realizacji zamwienia (pierwotnie 10.12.2010 r. )
na dzie 15.05.2011 r.
1389 2010-10-11 103/IN/10 2010-09-30 TEBODIN POLAND SP. Z O. O. 1 027 088,72
penienie funkcji Menagera projektu - przeduenie ul.
Megiewskiej do wza drogowego "Megiew" w Lublinie
113
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1390 2010-10-11 3/PL/10 2010-09-30
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTW
POLSKICH ODDZIA W LUBLINIE
50 000,00
UMOWA O WSPPRACY PRZY ORGANIZACJI KONKURSU
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO OTWARTEGO
NA PROJEKT KONCEPCYJNY P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI
OBSZARU PODZAMCZA W LUBLINIE".
18/PL/11 2011-11-10
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTW
POLSKICH ODDZIA W LUBLINIE
0,00
ANEKS DO UMOWY NR 3/PL/10 O WSPPRACY PRZY
ORGANIZACJI KONKURSU URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEGO OTWARTEGO NA PROJEKT
KONCEPCYJNY P.T. "PROJEKT REWITALIZACJI OBSZARU
PODZAMCZA W LUBLINIE".
1391 2010-10-11 103/ZSS/10 2010-10-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 0,00
Aneks do umowy Nr 1425/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-32/2010) z dnia 9 kwietnia 2010 r.
1426/ZSS/2010 2010-04-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika rczna dla grupy zawodniiczek
1392 2010-10-11 76/DM/10 2010-10-05 ROBJAN 108 458,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika
pooonego w pasie drogowym ul. Kruczkowskiego w
Lublinie.
1393 2010-10-11 97/KP/10 2010-08-12
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
Sprzeda energii elektrycznej i wiadczenie usug
dystrybucji podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1394 2010-10-11 136/KP/10 2010-08-18 AV CENTRUM 6 197,60
Wynajem 3 szt. monitorw LCD, 4 szt. notebookw, 4 szt.
notebookw (WiFi), linek zabezpieczajcych w ramach
Carnavalu sztuk-Mistrzw
1395 2010-10-11 724/OR/10 2010-09-15 ANDRZEJ URBA 6 500,00 DOZR MIENIA BUDYNKW URZDU MIASTA LUBLIN
1396 2010-10-11 121/KP/10 2010-08-18 BAJERLINY SYLWESTER SPACZYSKI 0,00
Wsppraca w ramach organizacji Carnavalu Sztuk-
Mistrzw - Konkursu Urban Hihgline.
1397 2010-10-12 4/PL/10 2010-09-30 TOWARZYSTWO URBANISTW POLSKICH 120 000,00
Porozumienie o wsppracy w zwizku z organizacj w
Lublinie w 2012 roku IV Kongresu Urbanistyki Polskiej.
2/PL/11 2011-05-20 TOWARZYSTWO URBANISTW POLSKICH 0,00
Aneks do porozumienia o wsppracy w zwizku z
organizacj w Lublinie w 2012 roku IV Kongresu
Urbanistyki Polskiej zawierajcy harmonogram dziaa
promocyjnych.
1398 2010-10-13 716/OR/10 2010-06-25 MONIKA BEDNARCZYK 2 660,00
Udzia w szkoleniu: Wieloletnia prognoza finansowa, pani
Moniki Bednarczyk, w ramach KNE
1399 2010-10-13 726/OR/10 2010-09-22 PRESSCOM SP. Z O.O 10 000,00
szkolenie Klasyfikacja wydatkw strukturalnych i
sprawozdanie Rb-Wb - zagadnienia praktyczne
114
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1400 2010-10-13 727/OR/10 2010-10-12 PAWE KRZYWICKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie zespow" 14-
15.10.2010 Novus
1401 2010-10-13 155/KP/10 2010-08-18 FAITH AMRIT DICKEY 12 200,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno -
cyrkowego - II wieczr Carnavalu Sztuk - Mistrzw
1402 2010-10-13 725/OR/10 2010-10-13 MUSI - SPDZIELNIA W LUBLINIE 0,00 WYNAJEM POMIESZCZE NA UL. MAGNOLIOWEJ
241/OR/11 2011-03-31 MUSI - SPDZIELNIA W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy 725/OR/11 z dnia 13.10.2010r.
230/OR/12 2012-07-18 MUSI - SPDZIELNIA W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy najmu - zmiana nazwy kontrahenta
1403 2010-10-13 715/OR/10 2010-07-02 SWIETANA DOMASKA 2 660,00
Udzia w szkoleniu: Wieloletnia prognoza finansowa, pani
Swietany Domaskiej, w ramach KNE
1404 2010-10-13 717/OR/10 2010-06-27 DOROTA KARWOWSKA 2 660,00
Udzia w szkoleniu: Wieloletnia prognoza finansowa, pani
Doroty Karwowskiejj, w ramach KNE
1405 2010-10-13 77/DM/10 2010-10-11
CENTRUM BADAWCZO-WDROENIOWE
OPTOTRAKT SP. Z O.O.
29 858,41
Budowa rurociagu kablowego wzdluz Al. Raclawickich w
Lublinie na odcinku od ul. Legionowej do ronda
Honorowych Krwidawcw zgodnie z dokumentacj
projektow.
1406 2010-10-13 138/KP/10 2010-08-19 UKASZ SKIBA 2 000,00
prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1407 2010-10-13 662/OR/10 2010-07-05 AGATA KOCHALSKA 2 660,00
uczestnictwo w szkoleniu "wieloletnia prognoza
finansowa"- p.Agata Kochalska
1408 2010-10-13 123/KP/10 2010-08-18 GLUCK FOSTER 9 427,47
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Caranavalu Sztuk-Mistrzw
1409 2010-10-13 132/KP/10 2010-08-18 JOANNA RECZEK 26 000,00
Organizacja i wystawienie widowiska teatralno -
cyrkowego - II wieczr Carnavalu Sztuk-Mistrzw
1410 2010-10-13 729/OR/10 2010-10-13 SZKOA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00
UDOSTPNIENIE SALI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W
LUBLINIE (WYDZIA OWIATY I WYCHOWANIA)
301/OR/12 2012-07-27 SZKOA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00 Aneks 1 zmiana kosztw
1411 2010-10-13 105/GM/10 2010-07-01
ZAKAD OBSUGI NIERUCHOMOCI
"ADMINA" SP. Z O.O.
0,00 Zarzdzanie nieruchomoci przy ul.Lwowskiej 4
1412 2010-10-13 133/KP/10 2010-08-20 PETER WOLF 9 166,40
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Caranavalu Sztuk-Mistrzw
1413 2010-10-13 728/OR/10 2010-10-12 MICHA WROSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie zespow" 14-
15.10.2010 Novus
115
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1414 2010-10-14 17/BM/10 2010-10-08
TERENOWY BANK DANYCH LUBELSKIEGO
URZDU WOJEWDZKIEGO W LUBLINIE
1 500,00
przeprowadzenia szkolenia obronnego (zapewnienie
wykadowcy i zawiadcze o odbytym szkoleniu)
1415 2010-10-14 66/RB/10 2010-10-14
BIURO USUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
17 446,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
drog poarow wraz z organizacj ruchu, projekt
kanalizacji deszczowej, przebudow sieci
elektroenergetycznej i przebudow ogrodzenia w ul.
Radzyskiej do ZSO nr 1 i Przedszkola nr 57 w Lublinie
wraz z dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych.
1416 2010-10-14 89/KL/10 2010-10-06 JANUSZ POWALSKI 500,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego projektu katalogu
o dziaalnoci Teatru Studio Misteryjne, w tym teksty i
projekt graficzny.
1417 2010-10-14 101/ZSS/10 2010-09-27
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SP 30
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 1473/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-30/2010) z dnia 9 kwietnia 2010 r.
1473/ZSS/2010 2010-04-09
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SP 30
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - sporty wodne
1418 2010-10-14 16/BM/10 2010-10-08 WOJCIECH JOBDA 1 000,00
przeprowadzenie zaj teoretycznych w ramach szkolenia
obronnego
1419 2010-10-14 64/RB/10 2010-10-07
ZAKAD OGLNOBUDOWLANY JANUSZ
WYSOCKI
64 904,00
Przebudow pokrycia dachu na budynku obka nr 6 w
Lublinie, przy ul Kruczkowskiego 12
1420 2010-10-14 161/KP/10 2010-08-20 . SACEKRIPA 1 787,35
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk - Mistrzw
1421 2010-10-15 80/DM/10 2010-10-13
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
19 764,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajcymi na wykonaniu: - wykonanie
przebudowy ul. Krnickiej - wykonanie przebudowy
Sawinkowskiej - wykonanie przebudowy ul.Strzeleckiej -
wykonanie remontu odcinka jezdni ul. Wielkopolskiej -
wykonanie remontu odcinka jezdni ul. Nakowskich -
wykonanie remontu cigu pieszego przy ul. Kracowej -
wykonanie remontu cigu pieszego w pasie drogowym ul.
Kruczkowskiego
38/DM/11 2011-01-28
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
162,00
Aneks do umowy nr 80/DM/10 z dnia 13.10.2010 r. w
sprawie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi w brany drogowej
116
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1422 2010-10-15 731/OR/10 2010-10-12 DOROTA WARACZEWSKA 5 400,00
WPROWADZANIE ARCHIWALNYCH AKTW STANU
CYWILNEGO
1423 2010-10-15 78/DM/10 2010-10-14 ZAKAD USUGOWY STAMAR 42 456,00
Remont chodnika w pasie drogowym ul. Krlowej Jadwigi
w Lublinie.
1424 2010-10-15 34/GK/10 2010-09-06
KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I
DAMIAN
63 108,16 Dostawa awek parkowych.
1425 2010-10-15 35/GK/10 2010-10-01 RDUCH ELEKTROAKUSTYKA JAN RDUCH 8 039,80
Wymiana nagonienia w kaplicy cmentarnej na
cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Mczennikw
Majdanka
1426 2010-10-15 79/DM/10 2010-10-14 ZAKAD USUGOWY STAMAR 25 010,00
Remont cigu pieszego pomidzy Szko Podstawow nr
34 a przedszkolem nr 56 przy ul. Kurantowej w Lublinie.
1427 2010-10-15 730/OR/10 2010-10-13 EDYTA KAPUSTA 4 500,00
OPRACOWYWANIE ZESTAWIE, SPORZDZANIE
EWIDENCJI PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKW,
OPRACOWYWANIE TABEL ZESTAWIE
1428 2010-10-15 20/OI/10 2010-09-21
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
50 000,00
Wsparcie uczestnictwa w Wyjedzie na Midzynarodowe
Targi Nieruchomoci Inwestycyjnych Expo Real 2010
1429 2010-10-15 81/DM/10 2010-10-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 341,01
Wykonanie iluminacji pomnika "Krzya Wdzicznoci"
usytuowanego przy ul. Droga Mczennikw Majdanka
14a.
1430 2010-10-18 106/GM/10 2010-10-14 ELBIETA CYBAK 0,00
Umowa dzierawy - cz dziaki nr 25/104 przy ul.
Koncertowej 4b o pow. ok 3 m2 (obr. 4 ark 7) - umowa
zawarta pomidzy Gmin Lublin a Pani Elbiet Cybak,
Pani Beat Broda i Pani Alicj Broda.
1431 2010-10-18 91/ZSS/10 2010-10-04
KRAJOWY I MIDZYNARODOWY PRZEWZ
OSB MARCIN CHABROS
5 500,00
zapewnienie transportu dla 20 uczestnikw wizyty
studyjnej Olsztyn-Gdask
1432 2010-10-18 69/RB/10 2010-10-14
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
64 050,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 47 w Lublinie, przy ul. Zdrowa 1.
1433 2010-10-18 65/RB/10 2010-10-14 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 62 220,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 10 w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna
70.
117
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1434 2010-10-18 71/RB/10 2010-10-14
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
MACIEJ USZYSKI
61 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 32 w Lublinie, przy ul. Kazimierza
Przerwy- Tetmajera 2.
1435 2010-10-18 68/RB/10 2010-10-14
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
64 904,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Zesp
Szk Samochodowych w Lublinie, przy ul. Jana Dugosza
10a.
1436 2010-10-18 90/ZSS/10 2010-10-04 KRZYSZTOF SARZAA 1 200,00
penienie funkcji eksperta ds. lokalnego systemu
przeciwdziaania przemocy w rodzinie w Gdasku
1437 2010-10-18 74/RB/10 2010-10-14
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
63 440,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Gimnazjum
nr 19 w Lublinie, przy ul. Szkolnej 6.
1438 2010-10-18 73/RB/10 2010-10-14
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
63 440,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku IV Liceum
Oglnoksztacce w Lublinie, przy ul. Szkolnej 4.
1439 2010-10-18 67/RB/10 2010-10-14 ZAKAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 62 220,00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 4 w Lublinie, przy ul. Hiacyntowej 69.
1440 2010-10-18 79/O/10 2010-09-22 SAWOMIR WEREMKOWICZ 500,00
Prezentacja szeciu drewnianych rowerw podczas
festynu w ramach obchodw Europejskiego Dnia bez
Samochodu
1441 2010-10-18 72/RB/10 2010-10-14
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT"
ADAM MAKSYMIUK
63 440,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 40 w Lublinie, przy ul. Ry Wiatrw 9.
118
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1442 2010-10-18 70/RB/10 2010-10-14
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA
MACIEJ USZYSKI
64 660,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na termomodernizacj budynku Szkoy
Podstawowej nr 34 w Lublinie, przy ul. Kosmowskiej 3.
1443 2010-10-19 735/OR/10 2010-10-05 EDYTA SICZEK 5 613,00
Umowa zawarta na potrzeby projektu "Kadry nowoczesnej
Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych
pracownikw samorzadowych Miasta Lublin". Zlecenie
wykonywania czynnoci:pozyskiwania informacji z
komrek organizacyjnych dot. przygotowania opisw
stanowisk, tworzenie wsplnych sownikw zada, na
podstawie zebranych zada, dorana pomoc przy
uruchamianiu narzedzia informatycznego, wspierajcego
realizacj Strategii Rozwoju Zasobw Ludzkich Miasta
Lublin.
1444 2010-10-19 82/DM/10 2010-10-18 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 13 674,76
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
elaznej w Lublinie - (odcinek od ul. Przesmyk).
1445 2010-10-19 733/OR/10 2010-09-14
UNIWERSYTET WARMISKO - MAZURSKI W
OLSZTYNIE
0,00
wsppraca w zakresie doskonalenia procesw
administracji publicznej w szczeglnoci w zakresie opisu
procesw i opracowania modeli referencyjnych
1446 2010-10-19 734/OR/10 2010-09-28 GRAYNA KINTOP 4 500,00
UTRZYMANIE CZYSTOCI W POMIESZCZENIACG URZDU
MIASTA LUBLIN
1447 2010-10-19 110/IN/10 2010-09-20
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
531 775,03
powierzenie funkcji Inwestora Zastpczego nad realizacj
sieci wod. , sanit. , deszcz. , w ul. Zygmunta Augusta w
Lublinie
1448 2010-10-19 109/IN/10 2010-10-05 KRYSTYNA MICHO 0,00
warunki wykonania budowy drogi w ul. Zachodniej w
Lublinie
1449 2010-10-19 105/IN/10 2010-09-14 GEMI MICHA ZAWILAK 2 000,00
aktualizacja mapy do celw projektowych w zakresie ulicy
Do Dysa i ul. Sefczyka
1450 2010-10-19 107/IN/10 2010-10-01
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
9 145,02
wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Przybylskiego w
Lublinie
1451 2010-10-19 108/IN/10 2010-09-20 GRAYNA BLACHANI 0,00
okrelenie warunkw budowy sieci wodocigowej od ul.
Bryskiego do ul. eglarskiej w Lublinie
1452 2010-10-20 736/OR/10 2010-09-28 ELBIETA WONIAK 4 500,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z utrzymaniem
czystoci w pomiszczeniach Urzdu Miasta Lublin
1453 2010-10-20 738/OR/10 2010-09-30
CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI I
CHODNICTWA EKO SANIT
1 354,20
Aneks nr 1 do umowy nr 788/Or/2010 z dnia 8.03.2010
(dot. zmiany treci i kwoty)
119
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
6/OR/10 2010-06-01
CENTRUM WENTYLACJI KLIMATYZACJI I
CHODNICTWA EKO SANIT
22 483,38
zakup usugi wykonanie, dostawa i montaz rolet
ochronnych wewntrznych i aluzji w budynkach UM
1454 2010-10-20 102/KL/10 2010-10-19 TOMASZ MOMOT 1 500,00
Uczestnictwo w pracach jury w charakterze jurora
Konkursu Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej Ojczyzno
Moja Najmilsza
1455 2010-10-20 740/OR/10 2010-10-19 PAWE KRZYWICKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Efektywna komunkacja" 21-
22.10.2010 Novus
1456 2010-10-20 21/OI/10 2010-10-18
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
5 000,00
Realizacja dziaa promocyjnych podczas konkursu "O
Krysztaow Ceg"
1457 2010-10-20 114/ZSS/10 2010-10-06
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
0,00
Aneks do porozumienia w sprawie przekazania rodkw
finansowych na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia
"Razem przeciwko przemocy" (modernizacja Miejskiego
Pokoju Przyj dla Ofiar Przemocy) - zwikszenie
asortymentu sprztu, ktry zostanie zakupiony w ramach
porozumienia
69/ZSS/10 2010-07-20
KOMENDA WOJEWDZKA POLICJI W
LUBLINIE
5 000,00
Przekazanie rodkw finansowych z przeznaczeniem na
modernizacj Miejskiego Pokoju Przyj dla Ofiar
Przemocy w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie w
ramach realizacji przedsiwzicia "Razem przeciwko
przemocy"
1458 2010-10-20 104/IN/10 2010-09-02
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
64 050,00
wykonanie aktualizacji projektu bud-wyk. przebudowy ul.
Choiny w Lublinie
190/IN/10 2010-11-15
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 104/IN/10 z dnia 02.09.2010 r.
(aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego
przebudowy ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od km
0+200 do km 0+730) - zmiana terminu wykonania
przedmiotu zamwienia
65/IN/11 2011-02-07
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
64 575,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 104/IN/10 z dnia 02.09.2010 r.
(wykonanie aktualizacji projektu budowlano -
wykonawczego przebudowy ulicy Choiny w Lublinie na
odcinku od km 0+200 do km 0+730) - zmiana kwoty
wynagrodzenia brutto w zwizku ze zmian od dnia
01.01.2011 r. stawki podatku VAT z 22% na 23% / byo 64
050,00 z brutto, a jest 64 575,00 z brutto
1459 2010-10-20 100/KL/10 2010-10-19 KATARZYNA RZEPA 650,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
recytatorskich w ramach Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej Ojczyzno Moja Najmilsza
120
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1460 2010-10-20 99/KL/10 2010-10-19 MATEUSZ NOWAK 1 000,00
Przygotowzanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
recytatorskich w ramach Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej Ojczyzno Moja Najmilsza
1461 2010-10-20 83/DM/10 2010-10-08 JW MOST JZEF POMYKAA 18 300,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
tymczasowego podparcia dwigarw utroju nonego
wiaduktu nad stacj rozrzdow Lublin - Tatary w cigu
ul. Grygowej w Lublinie - w brany mostej.
1462 2010-10-20 101/KL/10 2010-10-19 MIECZYSAW IWANOWSKI 700,00
Obsuga szatni oraz zaplecza sceny i garderb,
przygotowanie sceny do imprezy, sprztanie sali
koncertowej, garderb, foyerw, schodw, toalet i szatni
1463 2010-10-20 98/KL/10 2010-10-19 BARBARA PAZUR 2 000,00
Przygotowanie i prowadzenie autorskich warsztatw
wokalnych w ramach Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej Ojczyzno Mija Najmilsza
1464 2010-10-20 739/OR/10 2010-10-19 MICHA WROSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Efektywna komunikacja" 21-
22.10.2010 Novus
1465 2010-10-20 20/GD/10 2010-09-28 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 99 430,00
Opracowanie operatw szacunkowych dla okrelenia
wartoci 100 nieruchomoci niezabudowanych .
16/GD/11 2011-02-28 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 815,00
Opracowanie operatw szacunkowych dla okrelenia
wartoci 100 nieruchomoci niezabudowanych .
1466 2010-10-20 95/KL/10 2010-10-19 MAGORZATA NOWAK 2 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie w charakterze
dyrygenta autorskiego wystpu chrw Programu
piewajca Polska podczas Koncertu Galowego Konkursu
Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej Ojczyzno Moja
Najmilsza
1467 2010-10-20 94/KL/10 2010-10-19 PIOTR CHILIMONIUK 1 000,00
Akompaniowanie wykonawcom (chrom, zespoeom
wokalnym, solistom) podczas Koncertu Galowego
odbywajcego sie w ramach konkursu Poezji, Prozy i
Pieni Ojczyzno Moja Najmilsza
1468 2010-10-20 96/KL/10 2010-10-19 BORYS SOMERSCHAF 2 100,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatw
wokalnych i autorskiego wystpu artystycznego w ramach
Konkursu Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej Ojczyzno
Moja Najmilsza
1469 2010-10-20 737/OR/10 2010-09-28 BARBARA JAKOWSKA 4 500,00
Wykonanie czynnoci zwizanych z utrzymaniem
czystoci w pomieszczeniach Urzdu Miesta Lublin
1470 2010-10-21 745/OR/10 2010-10-19 DOMINIK OLIK 2 000,00
udzia Pana Dominika olika w szkoleniu: MS 6425
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008
Active Directory Domain Services, w ramach KNE
121
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1471 2010-10-21 88/ST/10 2010-09-06
STOWARZYSZENIE PIKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
0,00
umowa uyczenia sprztu sportowego 2 bramki do piki
nonej boisko os.Przyjani.
1472 2010-10-21 749/OR/10 2010-07-05 RENATA DZIEWICKA-BASAK 2 660,00
udzia Pani Renaty Dziwickiej-Basak w
szkoleniu:Wieloletnia prognoza finansowa, w ramach KNE
1473 2010-10-21 97/KL/10 2010-10-19 MAGDALENA WALIGRSKA 1 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego spotkania
warsztatowego oraz wystpu artystycznego w ramach
Konkursu Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej Ojczyzno
Moja Najmilsza
1474 2010-10-21 32/OW/10 2010-09-27 JAROSAW MALUHA 800,00
szkolenie z przestrzegania zasady rwnoci kobiet i
mczyzn
1475 2010-10-21 167/KP/10 2010-09-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 1 634,80
Opracowanie graficzne powierzonych przez
zamawiajcego materiaw i wykonanie skadu
padziernikowego wydania gazety Info Lublin
1476 2010-10-21 164/KP/10 2010-09-17 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 2 440,00
Wynajem agregatu prdotwrczego wraz z obsug i
transportem na potrzeby organizacji Lubelskich Doynek
Wojewdzkich 2010 w dn. 19.09.2010
1477 2010-10-21 747/OR/10 2010-10-19 DARIUSZ KRAWCZUK 2 000,00
udzia Pana Dariusza Krawczuka w szkoleniu: MS 6425
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008
Active Directory Domain Services, w ramach KNE
1478 2010-10-21 743/OR/10 2010-10-12 DARIUSZ KRAWCZUK 2 000,00
udzia Pana Dariusza Krawczuka w szkoleniu:MS 6294
Planning and Managing Windows 7 Deskop Deployment
and Enviroment, w ramach KNE
1479 2010-10-21 744/OR/10 2010-10-12 KAMIL WYROLAK 2 000,00
udzia Pana Kamila Wyrolaka w szkoleniu:MS 6294
Planning and Managing Windows 7 Deskop Deployment
and Enviroment, w ramach KNE
1480 2010-10-21 156/KP/10 2010-09-06 EUROPA S.A. 7 790,76
Zapewnienie sali i usugi gastronomicznej na potrzeby
Kongresu "Mniejszoci Narodowe i Etniczne w Polsce na
tle europejskim" w dn. 15.09.2010r.
1481 2010-10-21 746/OR/10 2010-10-19 KAMIL WYROLAK 2 000,00
udzia Pana Kamila Wyrolaka w szkoleniu: MS 6425
Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008
Active Directory Domain Services, w ramach KNE
1482 2010-10-21 741/OR/10 2010-10-08 MAGORZATA KUBICZEK 1 880,00
udzia Pani Magorzaty Kubiczek w szkoleniu: V Forum
Przetargw Publicznych, w ramach KNE
122
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1483 2010-10-21 75/RB/10 2010-10-15 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 63 440,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowalnych na termomodernizacj budynku Gimnazjum
nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51.
1484 2010-10-21 742/OR/10 2010-10-12 DOMINIK OLIK 2 000,00
udzia Pana Dominika olika w szkoleniu:MS 6294
Planning and Managing Windows 7 Deskop Deployment
and Enviroment, w ramach KNE
1485 2010-10-21 748/OR/10 2010-07-05 ELBIETA GUTALSKA 2 660,00
udzia Pani Elbiety Gutalskiej w szkoleniu:Wieloletnia
prognoza finansowa, w ramach KNE
1486 2010-10-21 112/ZSS/10 2010-09-30
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
0,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych
(Projekt "Daj sobie prawo...") - aneks zmieniajcy
harmonogram realizacji zadania
1659/ZSS/2010 2010-04-13
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJCYM "AGAPE"
35 000,00
Realizacja dziaania na rzecz przeciwdziaania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych
1487 2010-10-22 30/OW/10 2010-10-15 VULCAN 0,00
Realizacja projektu dla nauczycieli "ECDL kluczem do
sukcesu wspczesnego nauczyciela"
1488 2010-10-22 111/IN/10 2010-10-21 BUDIMEX S.A. 124 585 406,76
Przeduenie ul. Megiewskiej w kierunku weza
drogowego Megiew w cigu drg ekspresowych S12, S17
i S19
89/IN/11 2011-01-26 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 111/IN/10 z dnia 21.10.2010r.
na Przeduenie ul. Megiewskiej - Drogi dojazdowe do
obwodnicy miasta - zmiana stawki VAT
1489 2010-10-22 750/OR/10 2010-09-03 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 281/OR/10 - wyduenie terminu
realizacji umowy
281/OR/10 2010-07-05 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00 SZKOLENIE: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
1490 2010-10-22 85/DM/10 2010-09-03 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 0,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
''Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej''
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Zmiana terminu
wykonia przedmiotu umowy.
123
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
34/DM/10 2010-07-26 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 0,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
''Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej''
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
1491 2010-10-22 61/RB/10 2010-09-29
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
435 123,21
Dobudowa szachtu windowego z przebudow i rozbudow
placu manewrowego i przebudow chodnikw, przy
Przedszkolu Specjalnym Nr 11, ul. Modej Polski 30 (dz. nr
3) w Lublinie.
1492 2010-10-25 170/KP/10 2010-09-17 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 8 445,80
Udzielenie niewycznej licencji na jednorazowe publiczne
wykonanie utworw Grupy cyrkowej Cirque Baroque w dn.
19-22.08.2010 w ramach Carnavalu Sztuk-Mistrzw na Pl.
Zamkowym w Lublinie.
1493 2010-10-25 114/IN/10 2010-10-22
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I
URZDZE WODNYCH GOSPODARSTWO
POMOCNICZ
0,00
zgoda na udostpnienie nieruchomoci w celu wymiany
przewodw owietlenia i uoeniakabli zasilajacych trakcj
trolejbusow dziak nr 27/1 obr.14 ark. 15 (rzeka
Czechwka)
1494 2010-10-25 34/OW/10 2010-10-20 VULCAN 13 800,00
Sigma Optivum - oprogramowanie do analizy danych z
arkuszy organizacyjnych i SIO
1495 2010-10-25 27/OW/10 2010-10-04 VULCAN 6 800,00
Prawo do uywania programu "Droga edukacyjna ucznia"
wraz z serwerem aplikacji i jego administrowaniem.
1496 2010-10-25 139/KP/10 2010-08-17
SHOWCRIME MONIKA DERDA AGENCJA
SZTUKI KREATYWNEJ
6 400,00
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
1497 2010-10-25 112/IN/10 2010-10-01 WITOLD WJTOWICZ 0,00
okrelenie warunkw umowy na wykonanie budowy drogi
dojaz. - ul. Przybylskiego
1498 2010-10-25 33/OW/10 2010-10-20 BIURO PODRY ANAS SPKA Z O.O. 36 900,00
Przygotowanie dwch wyjazdw- do Tbilisi (Gruzja) oraz
do Debreczyna (Wgry) w ramach realizacji projektu
"Ucze do potgi"
77/OW/11 2011-05-27 BIURO PODRY ANAS SPKA Z O.O. 0,00
Aneks do umowy numer 33/OW/10 zawartej midzy
Gmin Lublin a Biurem podry ANAS
1499 2010-10-25 113/IN/10 2010-09-29 LINETEL SP. Z O. O. 0,00
aneks do umowy nr 2731/IN/2009 - zmiana terminu
wykonania zamwienia opr. dok. sieci wod. w ul
Megiewskiej
124
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1500 2010-10-25 21/GD/10 2010-10-22 JAGLISKI LUCJAN - USUGI MIERNICZE 0,00
Rozgraniczenie nieruchomoci oznaczonej w ewidencji
gruntw jako dziaka nr 836 pooona przy
ul.Abramowickiej 175, z nieruchomoci ssiedni
oznaczon w ewidencji gruntw jako dziaka nr 838/1
pooona przy ul.Abramowickiej 177 (obr.69, ark.11).
1501 2010-10-25 108/GM/10 2010-10-25 "ARS-TAX" NIERUCHOMOCI S.C. 3 660,00
wycena wartoci lokalu oraz wysokoci odszkodowania,
jakie Gmina Lublin winna wypaci wacicielom lokalu nr
11 pooonego przy ul. Jezuickiej z tytuu wadliwej
sprzeday w/w lokalu
1502 2010-10-25 36/OW/10 2010-10-01
SUPER SIDEMKA HURTOWNIA KSIEK
LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH
SP.J.
18 765,00
Zakup podrcznikw ECDL - projekt "Moja szansa - Mj
ECDL"
1503 2010-10-26 22/GD/10 2010-10-12 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 2 700,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 90/3 o pow.0.1092 ha poloonej przy
ul.Snopkowskiej 3 (obr.26, ark.20.
1504 2010-10-26 169/KP/10 2010-09-22 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 30 073,20
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej: Festiwalu Konfrontacje Teatralne w dn. 16-
23.10.2010 w Lublinie.
1505 2010-10-26 166/KP/10 2010-08-31 GRUPA HOTELI WAM SP. Z O.O. 0,00 Wsppraca w ramach projektu "Punkty styku z mark"
1506 2010-10-26 26/GD/10 2010-10-14 MARTA JASTRZBSKA 2 500,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaek nr 64 i nr 59 stanowicych ulic
Energetykw (obr.43, ark.11).
1507 2010-10-26 87/DM/10 2010-10-22
TRASA-USUGI PROJEKTOWE MGR IN.
JERZY KALISZUK
6 100,00
Aktualizacja kosztorysw inwestorskich dotyczcych
"budowy drogowej sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu
al. Solidarnoci - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa wraz z
przebudow nawierzchni jezdni", wykonanych w ramach
umw nr 1533/DM/09 i 3989/DM/09 w zakresie wszystkich
bran ujtych w dokumentacji projektowej.
1508 2010-10-26 86/DM/10 2010-09-17
FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ
4 880,00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktw
nad ulic Podwale oraz arkadowego przejcia nad cigiem
pieszym zlokalizowanym w cigu drogi gminnej nr 106814
L - ulicy Zamkowej w Lublinie.
65/DM/10 2010-08-31
FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI
LUBELSKIEJ
24 400,00
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktw
nad ulic Podwale oraz arkadowego przejcia nad cigiem
pieszym zlokalizowanym w cigu drogi gminnej nr 106814
L - ulicy Zamkowej w Lublinie.
125
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1509 2010-10-26 56/O/10 2010-07-21
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
46 000,00
Dotyczy planu postpowania z dzikimi zwierztami na
terenie miasta Lublin.
399/O/P/2009 2009-01-02
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
30 000,00
dot.planu dziaania postpowania z dzikimi zwierztami
na terenie miasta Lublin
1510 2010-10-26 148/KP/10 2010-08-26 FUNDACJA ABSOLWENTW UMCS 2 000,00
Wsppraca w celu wsplnej realizacji wydawnictwa
promocyjnego Kalendarza Akademickiego na 2011 rok
1511 2010-10-26 23/GD/10 2010-10-12 AB GEO - GEODEZJA WIESAW KOODZIEJ 2 800,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zasiedzenia
dziaki hipotecznej nr 369 oraz udziau w dzialce nr 234
stanowicych cz dziaki ewidencyjnej nr 37/16 - Zalew
zemborzycki (obr.49, ark.5).
1512 2010-10-26 27/GD/10 2010-10-14 MARIAN NYKIEL 2 900,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 60 pooonej przy ul.L.Herc (obr.19,
ark.11)
1513 2010-10-26 81/O/10 2010-10-01 GMINA LUBLIN 50 000,00
Nasadzenia zieleni wysokiej i krzeww na terenie miasta
Lublin
1514 2010-10-26 80/O/10 2010-10-01 GMINA LUBLIN 50 000,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu na terenie miasta
Lublin
1515 2010-10-26 78/O/10 2010-09-10 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 320,00
Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie utworw
podczas imprezy /Dzie bez Samochodu/
1516 2010-10-26 24/GD/10 2010-10-14 MARTA JASTRZBSKA 2 350,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 48/2 stanowicej drog dojazdow do
ul.Zemborzyckiej (obr.43, ark.26).
1517 2010-10-26 24/FE/10 2010-10-11 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 1 306 961,50
Aneks nr 1 do umowy nr 4051/3/2010/DZR
Dofinansowanie ze rodkw PEFRON robt budowlanych
w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.
Guskiej 5 w Lublinie
4/FE/10 2010-05-26 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 971 111,51
Dofinansowanie ze rodkw PFRON robt budowlanych w
Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.
Guskiej 5 w Lublinie.
1518 2010-10-26 25/GD/10 2010-10-14 MARTA JASTRZBSKA 2 350,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 5 poloonej przy rz. Bystrzycy
(obr.43, ark.1).
1519 2010-10-27 81/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
3 660,00
Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla
budynku Szkoy Podstawowej Nr 40 w Lublinie, przy ul.
Ry Wiatrw 9.
126
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1520 2010-10-27 82/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
3 660,00
Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla
budynku Szkoy Podstawowej Nr 34 w Lublinie, przy ul.
Kosmowskiej 3.
1521 2010-10-27 22/OI/10 2010-09-15 BARBARA MICIUA 1 500,00
tumaczenie dokumentw dot. oferty edukacyjnej i
naukowej miasta na jeyk angielski
1522 2010-10-27 163/KP/10 2010-09-17 PIOTR MAROSZ 2 830,00
Monta, demonta instalacji elektrycznej siowej wraz z
caodobow obsug techniczna na potrzeby organizacji
Lubelskich Doynek Wojewdzkich w dn. 19.09.2010
1523 2010-10-27 78/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
24 400,00
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku
gwnego oraz budynku warsztatw Zespou Szk
Samochodowych przy ul. Dugosza 10 A w Lublinie.
1524 2010-10-27 41/OW/10 2010-10-15 AGATA KARPISKA 2 500,00
Przeprowadzenie bada ankietowych wrd 100 uczniw
(w tym 50 z I LO w Lublinie i 50 z VIII LO w Lublinie) w
ramach projektu "UCZE DO POTGI"
1525 2010-10-27 57/RB/10 2010-10-04
"PODOGA OD A DO Z" JACEK
ROZWADOWSKI
29 656,99
Naprawa pokrycia dachowego oraz ogniomurw z
wymian rynien oraz rur spustowych na Hali nr 1 "MKS
START" w Lublinie, ul. Pisudskiego 22 w Lublinie.
1526 2010-10-27 39/OW/10 2010-10-15 MONIKA GAJEWSKA 2 300,00
Przeprowadzenie ankiet wrd 100 uczniw (w tym 50
uczniw z XIX LO w Lublinie i XXIV LO w Lublinie) w
ramach projektu "UCZE DO POTGI
70/OW/11 2011-05-27 MONIKA GAJEWSKA 0,00
Aneks do umowy nr 39/OW/10 zawartej midzy Gmin
Lublin a Monik Gajewsk
1527 2010-10-27 83/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
12 200,00
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku
Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51.
1528 2010-10-27 58/RB/10 2010-10-04
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
26 282,42
Wykonanie pikochwytw na boisku sportowym, przy
Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie, przy ul. Hiacyntowej
69
1529 2010-10-27 80/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
12 200,00
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoy
Podstawowej Nr 10 w Lublinie, przy ul. Kalinowszczyzna
70.
1530 2010-10-27 162/KP/10 2010-09-22 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 4 282,20
Wykonanie poprawek, aktualizacji w informatorze
turystycznym i ulotce, przygotowanie do druku wszystkich
wersji jzykowych informatora turystycznego i ulotki
promocyjnej, wykonanie skadu co stanowi przedmiot
umowy.
127
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1531 2010-10-27 40/OW/10 2010-10-15 MAGORZATA KISIEL 2 450,00
Przeprowadzenie ankiet wrd 100 uczniw z XI LO w
Lublinie w ramach projektu "UCZE DO POTGI"
71/OW/11 2011-05-27 MAGORZATA KISIEL 0,00
Aneks do umowy nr 40/OW/10 zawartej midzy Gmin
Lublin a Magorzat Kisiel
1532 2010-10-27 76/RB/10 2010-10-25
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
24 034,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz
przebudow boisk z budow owietlenia i monitoringu
przy Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziaami
Integracyjnymi, ul. K. Przerwy- Tetmajera 2 w Lublinie.
1533 2010-10-27 77/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
12 200,00
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoy
Podstawowej nr 32 w Lublinie, przy ul. Tetmajera 2.
1534 2010-10-27 79/RB/10 2010-10-26
ENERGETYCZNA PRACOWNIA
INYNIERSKA E R G S.C. A.YCZYSKA
G.DY
3 660,00
Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla
budynku Szkoy Podstawowej Nr 47 ( ZS nr 9) w Lublinie,
przy ul. Zdrowe 1.
1535 2010-10-27 38/OW/10 2010-10-15 BERNADETA LELONEK-KULETA 2 500,00
Przeprowadzenie ankiet wrd 100 uczniw w ramach
projektu "UCZE DO POTGI"
76/OW/11 2011-05-27 BERNADETA LELONEK-KULETA 0,00
Aneks do umowy nr 38/OW/10 zawartej midzy Gmin
Lublin a Bernadet Lelonek - Kulet
1536 2010-10-28 168/KP/10 2010-08-17 ZOFIA GUT 1 402,00 Wykonanie wieca dozynkowego
1537 2010-10-28 93/KP/10 2010-08-12 BLACK RED WHITE SA 0,00
Wsppraca dot. dziala promocyjnych w zakresie
organizacji Carnavalu Sztuk-Mistrzw 2010 w dn. 19-
22.08.2010
1538 2010-10-28 118/IN/10 2010-10-01
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
aneks do umowy 4785/IN/2009 - zmiana terminu
wykonania projektu- budowa ul. Zygmunta Augusta
1539 2010-10-28 5/PL/10 2010-10-28
"AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA -
WALDEMAR MARZCKI"
64 470,00
WYKONANIE STUDIUM WARTOCI WIDOKOWYCH MIASTA
LUBLIN.
1540 2010-10-28 103/KL/10 2010-10-19
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
3 172,00 Wynajem sali koncertowej
1541 2010-10-28 23/OI/10 2010-10-12 AGENCJA PROMOCYJNA WENA S.C. 7 707,23
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, w tym torba i wizytownik.
1542 2010-10-28 116/ZSS/10 2010-10-15 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1539/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-35/2010) z dnia 9.04.2010 r.
128
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1539/ZSS/2010 2010-04-09 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika rczna dla modziey przy Szkole
Podstawowej Nr 7 w Lublinie
1543 2010-10-28 82/O/10 2010-10-21
CENTRUM BADA EKOLOGICZNYCH PAN
W DZIEKANOWIE LENYM
0,00
Uyczenie mikroskopu laboratoryjnego firmy Zeiss model
Primo Star
72/O/12 2012-10-03
CENTRUM BADA EKOLOGICZNYCH PAN
W DZIEKANOWIE LENYM
0,00
Aneks dot.uyczenia fabrycznie nowego mikroskopu
laboratoryjnego firmy Zeiss model Primo Star z torem
optycznym.Aneks dot. przeduenia terminu
obowizywania umowy.
1544 2010-10-28 106/IN/10 2010-10-27 GMINA KONOPNICA 10 980,00
zwrot kosztw wykonania projektu kan. san. w ul.
Kleopatry i ul. Wojciechowskiej do granic miasta
244/IN/10 2010-12-09 GMINA KONOPNICA 0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 106/IN/10 z dnia 27.10.2010 r.
1545 2010-10-28 115/ZSS/10 2010-10-15 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1538/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-34/2010) z dnia 9.04.2010 r.
1538/ZSS/2010 2010-04-09 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika rczna dla modziey przy
Gimnazjum Nr 16 w Lublinie
1546 2010-10-28 42/OW/10 2010-09-16 BEMA GRAPHICS SPKA CYWILNA 732,00
usuga wykonania plakatw promocyjnych na potrzeby
projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"
1547 2010-10-28 24/OI/10 2010-10-12 VENA ART SP. Z O.O. 7 600,60
Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadetw
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, w tym pyta DVD i filianka
1548 2010-10-28 116/IN/10 2010-09-20 ALABASTER ARCHITEKT KONRAD STYKA 20 618,00
audyt programu funkcjonalno-uytkowego do zadania:
zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie
1549 2010-10-28 117/IN/10 2010-10-12
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 137,00
Wykonanie przycza wod-kan. w granicach pasa
drogowego do posesji nr 1 przy ul. Szerokie w Lublinie.
1550 2010-10-28 102/ZSS/10 2010-10-15 FUNDACJA "PRAESTERNO" 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1390/ZSS/2010 (nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-16/2010) z dnia 9 kwietnia 2010 r.
129
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1390/ZSS/2010 2010-04-09 FUNDACJA "PRAESTERNO" 25 000,00
Realizacja programu (przedsiwzicia) profilaktycznego
promujcego trzewy i bezpieczny sposb spdzania
wolnego czasu, skierowanego dla modziey szk
ponadgimnazjalnych i studentw
1551 2010-10-28 110/GM/10 2010-10-28 PIOTR AK 7 320,00
Umowa na wykonanie operatu szacunkowego
nieruchomoci zabudowanej pooonej w Lublinie przy ul.
Radziwiowskiej 3 (dz. nr 35/3 o pow. 916m2) oraz
operatu szacunkowego nieruchomoci budynkowej
pooonej w Lublinie przy ul. Rybnej (dz. nr 35/6 o pow.
44m2).
1552 2010-10-28 28/GD/10 2010-10-13
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
4 148,00
Cz I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
dziaki nr 95/5 pooznej przy ul.Beatrycze (obr.39, ark.2)
wraz z opracowaniem wstepnego projektu podziau. Czc
II - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau
dzialki nr 17/6 pooonej przy Al.Spdzielczoci Pracy 58
(obr.18, ark.4).
1553 2010-10-28 115/IN/10 2010-09-20
TECHNIKA ZABEZPIECZE ALARM -
SERWIS
36 757,38
Zakup, dostawa i monta monitorngu wizyjnego
zewntrznego zespou urzdze sportowych przy
Gminazjum Nr 16 w Lublinie.
1554 2010-10-29 26/IT/10 2010-10-18 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 050,00
dostawa i instalacja urzdze radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacjach ul. Kowalska 19 - ul. Kowalska 4. Zainstalowane
urzdzenia musz umoliwi transmisje danych pomidzy
wskazanymi lokalizacjami na poziomie minimum 20 Mb/s
1555 2010-10-29 43/OW/10 2010-10-15 BIURO PLUS SJ 13 749,99
zakup materiaw biurowych na potrzeby realizacji
projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"
1556 2010-10-29 119/IN/10 2010-08-02
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
6 171 641,00
dotacje na sfinansowanie kosztw inwestycji
realizowanych przez MOSiR BYSTRZYCA
253/IN/10 2010-12-30
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 119/IN/10 na udzielenie dotacji
dla MOSIR BYSTRZYCA w Lublinie
1557 2010-10-29 47/OW/10 2010-10-22 COM-TECH 305,00
Dostawa niszczarki do dokumentw na potrzeby biura
projektu "Moja szansa - Mj ECDL"
1558 2010-10-29 758/OR/10 2010-07-09 DOROTA ZAGRSKA 700,00 Zlecenia w pomieszczeniach Urzdu Miasta Lublina
1559 2010-10-29 46/OW/10 2010-10-18 BIURO PLUS SJ 3 791,05
Dostarczenie materiaw biurowych na potzreby realizacji
projektu "Moja szansa - Mj ECDL"
1560 2010-10-29 45/OW/10 2010-10-20 TETECO PAWE HADYNIUK 12 899,91
Wykonanie ologowanych gadetw promocyjnych
pendrive na potrzeby projektu "Moja szansa - Mj ECDL"
130
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1561 2010-10-29 44/OW/10 2010-10-18 BEMA GRAPHICS SPKA CYWILNA 832,50
Wykonanie plaktw promocyjnych na potrzeby projektu
"Moja szansa - Mj ECDL"
1562 2010-11-02 49/OW/10 2010-09-28 BEMA GRAPHICS SPKA CYWILNA 732,00
Umowa dot.przygotowania projektu plakatu oraz druku w
liczbie 50 szt.
1563 2010-11-02 761/OR/10 2010-10-20 WSOWSKI - JUBILERSTWO 17 202,00 wykonanie acuchw
1564 2010-11-02 50/OW/10 2010-10-18
PHU BOBAS IWONA NIEMIAKOWSKA-
BUTRYM
1 700,00
Umowa o wykonanie usugi cateringowej- "Ju wiem. Bd
Inynierem"
1565 2010-11-02 37/OW/10 2010-10-15 BIURO PLUS SJ 16 109,95
Dostawa materiaw biurowych w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
1566 2010-11-02 759/OR/10 2010-10-21 ROI CONSULTING SP. Z O.O. 6 000,00
Szkolenie: Wystpienia publiczne, kontakty z mediami -
trening medialny. Usuga w ramach KNE
1567 2010-11-02 25/OI/10 2010-10-25 ALEKSANDRA KOTUN 1 280,00
tworzenie i aktualizacja baz danych inwestorw z brany
BPO z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
1568 2010-11-03 109/GM/10 2010-10-18
MIDZYOSIEDLOWA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA
0,00
Dzierawa - ul. Uanw - parking dla mieszkacw
budynkw przy ul. Herbowej 15 i 20 - cz. dz. nr 71 (obr.
15, ark. 2)
1569 2010-11-03 112/GM/10 2010-10-25 OPON-SERWIS GBKA S.J. 0,00
Dzierawa - ul. Lubartowska 30 - miejsca parkingowe,
dojazd do serwisu samochodowego - cz. dz. nr 62 (obr. 7,
ark. 3)
1570 2010-11-03 111/GM/10 2010-10-25 BOENA KUNA 0,00
Dzierawa - ul. Jana Pawa II - parking strzeony - cz. dz.
nr 4/14 (obr. 27, ark. 2)
1571 2010-11-03 37/GK/10 2010-11-02 WIND ANNA WONIAK 14 640,00
Wykonanie prac remontowych Placu Po Farze w skad
ktrych wchodzi: -naprawa posadzki -uzupenienie
brakujcych elementw z kamienia murkw -oczyszczenie
i zafugowanie pkni na murkach.
1572 2010-11-03 175/KP/10 2010-10-28 DARIUSZ DBROWSKI 500,00
Wystp artystyczny (gra na klarnecie) podczas
uroczystoci zwizanych z przyznaniem p. prof. W.
Chrzanowskiemu tytuu "Honorowego Obywatela Miasta
Lublin" w dn.28.10. 2010r. w Trybunale Koronnym w
Lublinie.
1573 2010-11-03 38/GK/10 2010-10-25 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 43 148,00
aneks nr 2 zwikszajcy dotacj na utrzymanie obiektw
grobownictwa wojennego na terenie gminy w 2010r.
1837/GK/P/2010 2010-05-14 LUBELSKI URZD WOJEWDZKI 30 000,00
Porozumienie w sprawie utrzymania grobw i cmentarzy
wojennych na terenie gminy.
131
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1574 2010-11-03 59/RB/10 2010-10-08 P.H.U. HUP-BUD BEATA WNUK 64 751,50
Wykonanie instalacji wentylacji wycigowej - okapowej z
kuchni oraz instalacji nawiewnej do kuchni z ogrzewaniem
i chodzeniem powietrza w budynku obka nr 2, przy ul.
Okrzei 11 w Lublinie.
1575 2010-11-03 120/IN/10 2010-09-30 EUROCOMPASS SP. Z O.O 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 101/IN/10 z dn. 06.08.2010r. na
opracowanie studium wykonalnoci dla projektu:Budowa
stadionu miejskiego w Lublinie"
1576 2010-11-03 177/KP/10 2010-10-28 KRZYSZTOF ROGOWSKI 500,00
Wystp artystyczny (gra na klarnecie) podczas
uroczystoci zwizanych z przyznaniem p. prof. W.
Chrzanowskiemu tytuu "Honorowego Obywatela Miasta
Lublin" w dn.28.10.2010r., w Trybunale Koronnym w
Lublinie.
1577 2010-11-03 96/GM/10 2010-09-21 WIESAW DANIO 0,00
Dzierawa - ul. Bociania - parking spoecznie strzeony -
cz. dz. nr 5/14 (obr. 30, ark.11)
1578 2010-11-03 92/KL/10 2010-10-15 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00
Aneks do umowy nr 27/KL/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 350.000 z
sownie: trzysta pidziesit tysicy zotych dla Teatru im.
H. Ch. Andersena w Lublinie z przeznaczeniem na
realizacj zadania remonty zwizane z popraw
warunkw p. po.
27/KL/10 2010-08-26 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00 remonty zwizane z popraw warunkw p. po.
1579 2010-11-03 176/KP/10 2010-10-28 ANDRZEJ SCHAB 500,00
Wystp artystyczny (gra na klarnecie) podczas
uroczystoci zwizanych z przyznaniem p. prof. W.
Chrzanowskiemu tytuu "Honorowego Obywatela Miasta
Lublin" w dn.28.10. 2010r.., w Trybunale Koronnym w
Lublinie.
1580 2010-11-03 178/KP/10 2010-10-28 JAREMI ZIENKOWSKI 500,00
Wystp artystyczny (gra na klarnecie) podczas
uroczystoci zwizanych z przyznaniem p. prof. W.
Chrzanowskiemu tytuu "Honorowego Obywatela Miasta
Lublin" w dn.28.10. 2010r., w Trybunale Koronnym w
Lublinie.
1581 2010-11-03 121/IN/10 2010-10-15
PRZEDSIBIORSTWO ROBT DROGOWO -
MOSTOWYCH W LUBLINIE S.A.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 108/IN/10 z dn. 30.12.2009r. na
budow ul.GRYGOWEJ - zmniejszenie zakresu rzeczowego
132
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1582 2010-11-03 36/GK/10 2010-11-02
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
28 754,80
Wykonanie: 1. Ustawienia obrzezy trawnikowych o
dugoci 126,3m na skwerze oddzielajce trawnik od
jezdni przy ul. Guskiej. 2. Pracy o charakterze robt
zabezpieczajcych miejsca zagraajce bezpieczestwu
ruchu pieszych, uzupenienia nawierzchni schodw z
kostki betonowej brukowej o powierzchni 32m
kwadratowych na skarpie przy ul. Szkolnej. 3. Wykonanie
chodnika z kostki brukowej o powierzchni 28m
kwadratowych w Parku Rury przy ul. Ranej.
1583 2010-11-04 123/IN/10 2010-10-29 ST.ART SAWOMIR MAKAL 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 87/IN/10 z dn. 20.09.2010r. na
wykonanie prac konserwatorskich zabezpieczajacych
polichromie w Centum Kultury ul. Peowiakw 12 - zmiana
terminu i wprowadzenie etapowego rozliczania prac
1584 2010-11-04 83/O/10 2010-10-26 SCITEEX SP. Z O.O. 199 494,40
Dostawa 14 sztuk pojemnikw do zbirki odpadw
niebezpiecznych
1585 2010-11-05 112/KL/10 2010-10-13 ANNA DBROWSKA 5 445,00
selekcja, edycja, przygotowanie i zamieszczanie
materiaw multimedialnych na stronie
www.lublin2016.eu
1586 2010-11-05 40/GK/10 2010-10-10
KONSTALMET S.C PIOSEK ANDRZEJ I
DAMIAN
22 606,60 Dostarczenie koszy na mieci
1587 2010-11-05 108/KL/10 2010-10-13 MAGDALENA KAWA 5 445,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie www.lublin2016.eu
1588 2010-11-05 114/KL/10 2010-10-13 ROSE DE WEND FENTON 10 886,43
autorska koncepcja sesji roboczej oraz autorski wykad
podczas Forum Kulturalnego Eurocities
1589 2010-11-05 92/DM/10 2010-10-26 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. 7 915 000,00
Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedueniu ul. Zamojskiej w Lublinie
40/DM/11 2011-05-06 INTOP TARNOBRZEG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 92/DM/10 z dnia 26.10.2010 r w
sprawie wykonania remontu zabytkowego mostu na rzece
Bystrzycy zlokalizowanego na przedueniu ul. Zamojskiej
w Lublinie. Zmiana podatku VAT na 23%
1590 2010-11-05 91/DM/10 2010-10-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
2 431 320,22
Wykonanie remontu ul. Zwizkowej w Lublinie odcinek od
ul. Choiny do ul. Bursaki
3/DM/11 2011-01-03
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
19 928,86
Aneks do umowy nr 91/DM/10 - Wykonanie remontu ul.
Zwizkowej w Lublinie odcinek od ul. Choiny do ul.
Bursaki Zmiana stawki VAT na 23%.
133
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1591 2010-11-05 26/OI/10 2010-11-03
EDUCATION & TRANSLATION USUGI
JZYKOWE EWA KORCZYSKA-MADEJ
294,00
tumaczenie z jzyka polskiego na jzyk angielski 7 ofert
inwestycyjnych terenw z Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
1592 2010-11-05 756/OR/10 2010-10-15 ANNA DRAGAN-TRYKA 968,00
Rozwizanie umowy zlecenia nr 675/OR/10 z dnia
1.09.2010r za porozumieniem stron.
1593 2010-11-05 111/KL/10 2010-10-13 PIOTR CHORO 5 445,00
gromadzenie, redagowanie i zamieszczanie informacji na
stronie www.lublin.eu
1594 2010-11-05 115/KL/10 2010-10-13 KRZYSZTOF CZYEWSKI 12 000,00
autorska koncepcja sesji roboczej oraz autorski wykad
podczas Forum Kulturalnego Eurocities
1595 2010-11-05 116/KL/10 2010-10-13 MACIEJ SOKAL 2 000,00
tumaczenie tekstw z jzyka polskiego na ukraiski na
stron www.lublin2016.eu
1596 2010-11-05 39/GK/10 2010-10-01 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIYK 9 760,00
Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalnoci dla
projektu ,,Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie''
1597 2010-11-05 109/KL/10 2010-10-13 AGNIESZKA ZAJDEL 200,00 korekta tekstu w wersji polskiej folderu ESK2016
1598 2010-11-08 84/KL/10 2010-10-13 ANDRZEJ KOZIARA 274,50
wykonanie dwch fotografii do uytku w procesie
aplikacyjnym Lublina w konkursie o tytu ESK 2016
1599 2010-11-08 764/OR/10 2010-10-18 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 12 200,00
Wynajem pomieszcze muzealnych na Zamku Lubelskim
w dniach 21 i 22.10.2010roku na potrzeby konferencji
podsumowujcej projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej"
1600 2010-11-08 124/IN/10 2010-10-07 GEOTECHNIKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 1 do Umowy Nr 3105/IN/10 z dn. 01.09.2010r.
na opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego dla
Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej - zmina terminu
1601 2010-11-08 106/KL/10 2010-10-13 PIOTR LINKIEWICZ 240,00
wykonanie fotografii do uytku w procesie aplikacyjnym
Lublina w konkursie o tytu ESK 2016
1602 2010-11-08 104/KL/10 2010-10-13 MACIEJ KACZANOWSKI 85,00
wykonanie fotografii do uytku w procesie aplikacyjnym
Lublina w konkursie o tytu ESK 2016
1603 2010-11-08 117/KL/10 2010-10-13 GABRIEL TOMCZUK 4 400,00
autorski wystp sowno-muzyczny wraz z zespoem
Klezmafour podczas Forum Kulturalnego Eurocities
1604 2010-11-08 105/KL/10 2010-10-13 IWONA BURDZANOWSKA 315,00
wykonanie dwch fotografii do uytku w procesie
aplikacyjnym Lublina w konkursie o tytu ESK 2016
1605 2010-11-08 179/KP/10 2010-08-17 PAWE RYBICKI 3 450,00
Obsuga logistyczno - techniczna obiektw sportowo -
rekreacyjnych w ZS nr 1 ul Podwale 11 w Lublinie podczas
Carnavalu Sztuk - Mistrzw w dn. 18-23.08.2010
134
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1606 2010-11-08 122/IN/10 2010-11-03 FARYKA REKLAM PPHU DAWID CZAJA 3 660,00
Wykonanie i monta tablicy informacyjnej dla projektu
"Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum
dziaa artystycznych w Lublinie."
1607 2010-11-08 125/IN/10 2010-09-30
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
BUDOWLANE "SAN-BUD"
11 590,00
WYKONANIE I MONTA TABLIC INFORMACYJNYCH DLA
PARKU CZUBY, CIEKI ROWEROWEJ OD DWORKU GRAFA
DO UL. ZAWILCOWEJ ORAZ CIEKI ROWEROWEJ PO
PRAWEJ STRONIE ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO
1608 2010-11-08 25/FE/10 2010-10-27
TOWARZYSTWO DLA NATURY I
CZOWIEKA
0,00
Umowa partnerska dot.realizacji projektu "Budowa
bezpiecznego systemu scieek rowerowych w Lublinie -
etap II" . Lider - Gmina Lublin; Partner - Towarzystwondla
Natury i czowieka
1609 2010-11-09 110/KL/10 2010-10-01 WOJCIECH KAPRO 2 000,00
Promocja projektu ?Lublin 2016 ? Europejska Stolica
Kultury - Kandydat? podczas spektaklu ?Kosmos? w dn. 9
padziernika 2010 r. w Centrum Kultury ZAMEK w
Poznaniu.
1610 2010-11-09 58/OW/10 2010-10-18 KRZYSZTOF MARCZYSKI 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"-
zesp specjalistw
1611 2010-11-09 52/OW/10 2010-10-22 AGNIESZKA MAYSKA 2 100,00
Wykonywanie czynnoci tumacza konsekutywnego w
czasie wizyty studyjnej w Tbilisi w ramach projektu
"Ucze do potgi"
1612 2010-11-09 55/OW/10 2010-10-18 KRZYSZTOF KORNAS 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedesibiorc"-
zesp specjalistw
120/OW/11 2011-01-28 KRZYSZTOF KORNAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieo nr 55/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA.
Bd przedsibiorc".
1613 2010-11-09 84/RB/10 2010-10-29
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE
"ABACUS" PIOTR JZEFCZUK
23 180,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz
przebudow boisk z budow owietlenia i monitoringu
przy Szkole Podstawowej nr 38, ul. Woodyjowskiego 13 w
Lublinie.
1614 2010-11-09 8/MKZ/10 2010-09-20
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
80 000,00
Wykonanie izolacji fundamentw i cian piwniczych
Paacu Biskupiego.
1778/BMKZ/2010 2010-05-17
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
80 000,00
Wykonanie izolacji fundamentw i cian piwniczych
Paacu Biskupiego.
135
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1615 2010-11-09 88/O/10 2010-10-04
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPKA AKCYJNA
70 000,00
Przyczenie do sieci ciepowniczej budynkw
zlokalizowanych w Lublinie, a ogrzewanych dotychczas z
kotowni lokalnych.
1616 2010-11-09 54/OW/10 2010-10-18 PAWE WGIEREK 7 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"-
koordynator zespou spedcjalistw
119/OW/11 2011-01-28 PAWE WGIEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dzieo nr 54/OW/10 - modyfikacja
programu nauczania w ramach projektu "MOJA FIRMA.
Bd przedsibiorc".
1617 2010-11-09 57/OW/10 2010-10-18 EWA KOTYRA 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"-
zesp specjalistw
1618 2010-11-09 59/OW/10 2010-10-18 CEZARY WAWSZCZAK 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"-
zesp specjalistw
1619 2010-11-09 86/O/10 2010-10-01
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
3 320,00
wykonanie zabiegw pielegnacyjno - chirurgicznych na 2
drzewach przy ul. Rataja 154
1620 2010-11-09 107/KL/10 2010-10-01 VENA ART SP. Z O.O. 30 000,00
wykonanie prezentacji multimedialnej aplikacji Miasta
Lublin przeznaczon do prezntacji przed komisj
selekcyjn w konkursie o tytu ESK 2016
1621 2010-11-09 51/OW/10 2010-10-22 BIURO PLUS SJ 5 899,99
Dostawa materiaw biurowych w ramach projektu pt.:
"Szok- Szkolni Odkrywcy Kariery"
1622 2010-11-09 84/O/10 2010-10-01
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
2 330,00
wykonanie zabiegw pielegnacyjno - chirurgicznych na 2
drzewach przy ul. Sonecznej 7 i elaznej 41
1623 2010-11-09 53/OW/10 2010-10-20
EUROPEJSKI DOM SPOTKA - FUNDACJA
NOWY STAW
12 000,00
Przeprowadzenie 30 wywiadw pogbionych wrd
nauczycieli szeciu licew biorcych udzia w projekcie
"Ucze do potgi" oraz przygotowanie raportu w oparciu
o w/w wywiady.
73/OW/11 2011-05-27
EUROPEJSKI DOM SPOTKA - FUNDACJA
NOWY STAW
0,00
Aneks do umowy nr 53/OW/10 zawartej miedzy Gmin
Lublin a Europejskim Domem Spotka - Fundacj Nowy
Staw
1624 2010-11-09 56/OW/10 2010-10-18 BOENA GABRY 5 000,00
opracowanie programu nauczania "Moja firma" na
potrzeby projektu "MOJA FIRMA. Bd przedsibiorc"-
zesp specjalistw
136
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1625 2010-11-10 4/SA/10 2010-09-06 EWA ZAWILAK 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1626 2010-11-10 24/BK/10 2010-10-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 70 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
1627 2010-11-10 7/SA/10 2010-09-06 IWONA NOWOGRODZKA 850,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1628 2010-11-10 126/ZSS/10 2010-11-08 IWONA SZTAJNER 1 200,00 przeprowadzenie i przygotowanie wykadu
1629 2010-11-10 3/SA/10 2010-09-06 EWA BONDARUK 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1630 2010-11-10 26/FE/10 2010-11-02
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIBIORCZOCI
137 040 892,81
Aneks nr POPW.04.01.00-06-006/09-01do umowy nr
POPW.04.01.00-06-006/09-00 o dofinansowanie projektu
"Drogi dojazdowe do obwodnicy Mista Lublin-
przeduenie ul. Megiewskiej w kierunku wza
drogowego "Megiew" w cigi dr ekspresowych S12, S17,
S19" w ramach Programu Rozwj Polski Wschodniej ,
prorytetu IV Infrastruktura transportowa, Dziaanie IV.1
Infrastruktura drogowa
1631 2010-11-10 90/DM/10 2010-10-20 ELPIE SP. Z O. O. 41 480,00
Budowa owietlenia drogowego wzdu ulicy S.
Szpinalskiego w Lublinie na odcinku od bramy wjazdowej
przy Szkole Podstawowej nr 43 do budynku przy ul.
Szpinalskiego 11.
1632 2010-11-10 93/DM/10 2010-07-15 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Przedmiotem umowy jest przeoenie poza miejsce kolizji
urzdze elektroenergetycznych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Usunicia Kolizji Nr 64/4062/K/TU/2010 z
dnia 01.06.2010r.
1633 2010-11-10 13/SA/10 2010-09-06 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1634 2010-11-10 119/KL/10 2010-10-27
SM-ART AGENCJA ARTYSTYCZNA MARCIN
STYCZE
4 000,00
Przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu Marcina
Stycznia wraz z zespoem w dniu 6.11.2010 r. w Auli
Klasztoru OO. Dominikanw w Lublinie.
1635 2010-11-10 14/SA/10 2010-09-06 WANDA LIPSKA 300,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
137
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1636 2010-11-10 12/SA/10 2010-09-06 RENATA WOLSKA 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1637 2010-11-10 10/SA/10 2010-09-06 MAGORZATA KRAKOWIAK 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1638 2010-11-10 8/SA/10 2010-09-06 IWONA SORAL 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1639 2010-11-10 9/SA/10 2010-09-06 JADWIGA LYSSY 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1640 2010-11-10 6/SA/10 2010-09-06 GRAYNA TRYBUA 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1641 2010-11-10 25/BK/10 2010-10-25 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 71 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
1642 2010-11-10 5/SA/10 2010-09-06 GRAYNA KOPROWSKA 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1643 2010-11-10 89/DM/10 2010-11-03 BRILUX S.A. 0,00
Uyczajcy zobowizuje si do oddania Biorcemu do
uywania w bezplatne uywanie 7 sztuk opraw ulicznych
o wartoci 2300 zl netto kada.
1644 2010-11-10 11/SA/10 2010-09-06 MARTA MICIUA 845,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1645 2010-11-10 94/DM/10 2010-11-08
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
940 015,49
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kuronia w
Lublinie.
2/DM/11 2011-01-03
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
7 705,05
Aneks do umowy nr 94/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu ul. Kuronia w Lublinie. Zmiana stawki
VAT na 23%.
1646 2010-11-10 62/OW/10 2010-11-05 BOOKLAND.NET SP. Z O.O. 7 879,09
Dostawa podrcznikw szkolnych drukowanych i na CD
przez Bookland.net Sp. z o.o. w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
138
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
67/OW/10 2010-11-12 BOOKLAND.NET SP. Z O.O. 7 879,09
Dostawa podrcznikw szkolnych drukowanych i na CD
przez Bookland.net Sp. z o.o. w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
1647 2010-11-10 2/SA/10 2010-09-06 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 200,00
1. Aktualizacja rejestru wyborcw. 2. Zakadanie kart
dodatkowych rejestru wyborcw. 3. Przygotowywanie
decyzji o wpisaniu do staego rejestru wyborcw.
1648 2010-11-12 85/RB/10 2010-11-05
EDACH PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWO-
USUGOWE SP. Z O.O.
59 050,85
Wykonanie chodnikw i owietlenia na boisku sportowym,
przy budynku socjalno-szatniowym, przy ul. LWOWSKIEJ w
Lublinie.
1649 2010-11-12 128/ZSS/10 2010-11-08 MICHA KIDAWA 800,00 przygotowanie i przeprowadzenie wykdu
1650 2010-11-12 120/ZSS/10 2010-11-02 RADIO ER -8 430,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy zlecenia Nr
Nr 969/ZSS/Z/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
969/ZSS/Z/2010 2010-03-09 RADIO ER 28 200,00
Realizacja radiowej kampanii edukacyjno - informacyjnej
polegajcej na przygotowaniu i emisji w pamie radiowym
zapewniajcym odbir na terenie miasta Lublina (Radio
eR, 87, 9 FM) kampanii spotowej oraz audycji pod hasem
"Masz szans!"
1651 2010-11-12 129/ZSS/10 2010-11-08 PAWE FIJAKOWSKI 1 200,00 przygotowanie i przeprowqadzenie wykadu
1652 2010-11-12 110/ZSS/10 2010-10-15 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1600/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-43/2010) z dnia 9.04.2010 r.
1600/ZSS/2010 2010-04-09 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno - edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose (judo)
1653 2010-11-12 106/ZSS/10 2010-10-15
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W
LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1676ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-29/2010) z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1654 2010-11-12 89/O/10 2010-10-11
SMARTGROUP S. KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
0,00 Aneks do umowy nr 77/O/10
77/O/10 2010-10-01
SMARTGROUP S. KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
29 646,00
Audyt optymalizacyjny zuycia mediw w wybranych
obiektach uytecznoci publicznej
1655 2010-11-15 98/DM/10 2010-10-12 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 65 215,88
Wykonanie robt dodatkowych do umowy nr 70/DM/10 z
dnia 09.09.2010r., a obejmujcych wykonanie nowej
podbudowy nawierzchni jezdni ul. Uniwersyteckiej od ul.
Marii Curie- Skodowskiej do ul. Obrocw Pokoju.
1656 2010-11-15 774/OR/10 2010-11-04 DOMINIKA KUCZYSKA 3 600,00 Porzdkowanie akt, podstawowe prace konserwatorskie
139
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1657 2010-11-15 771/OR/10 2010-11-05 ANNA JASTRZBSKA 6 000,00
konsultacje przy sporzdzaniu wniosku aplikacujnego
skadanego przez UML do MSZ
1658 2010-11-15 96/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
94 955,55
Zaprojektowanie i wykoanie remontu nawierzchni
asfaltowej na wysokoci posesji ul. Nakowskich 110
(deptak w rejonie SP30).
125/DM/10 2010-12-14
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 96/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na wysokoci
posesji Nakowskich 110 w Lublinie
148/DM/10 2010-12-30
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
778,33
Aneks do umowy nr 96/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykoanie remontu nawierzchni asfaltowej na wysokoci
posesji ul. Nakowskich 110 (deptak w rejonie SP30).
Zmiana stawki VAT na 23%.
1659 2010-11-15 97/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
120 237,51
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni ul.
Wielkopolskiej na odcinku od ul. Podhalaskiej do ul.
Wrocawskiej.
124/DM/10 2010-12-14
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 97/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wielkopolskiej
na odcinku od ul. Podhalaskiej do ul. Wrocawskiej
146/DM/10 2010-12-30
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
14,44
Aneks do umowy nr 97/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie remontu jezdni ul. Wielkopolskiej na odcinku
od ul. Podhalaskiej do ul. Wrocawskiej. Zmiana stawki
VAT na 23%.
1660 2010-11-15 773/OR/10 2010-11-03 ALBERT LUMBERJACKER SP. Z O.O. 11 880,00
Przeprowadzenie szkolenia pt." Strategia marki oraz
elementy strategii komunikacji" - w ramach KNE
1661 2010-11-15 117/ZSS/10 2010-10-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1472/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-51/2010) z dnia 9.04.2010 r.
1472/ZSS/2010 2010-04-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - wspinaczka
1662 2010-11-15 27/IT/10 2010-11-10 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 477,00
Przeprowadzenie procesw zwizanych z planowan
instalacj dwch kamer monitoringu miejskiego przy ul.
Radoci 2 i ul. Radoci 13, przeprowadzenie procesw
zwiznych z planowan budow radiwych czy transmisji
danych czcych ww kamery.
1663 2010-11-15 772/OR/10 2010-10-25 KRZYSZTOF BARTNIK 2 000,00 Malowanie i oprawa portretu
140
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1664 2010-11-16 28/IT/10 2010-11-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI 2 891,40
Dostawa i instalacja urzdze radiowych Ubiquiti 5 GHz w
relacji ul. Zemborzycjka 88/92 MOPR - ul. Wieniawska 14
UM.
1665 2010-11-16 126/IN/10 2010-11-02
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
BUDOWLANE "SAN-BUD"
521 836,63
Wykonanie drogi w ul. Ldzian na odcinku od ul. Sawin
do ul. Strumykowej w Lublinie z owietleniem,
odwodnieniem, likwidacj kolizji urzdze
elektroenergetycznych z budowan drog.
25/DM/11 2011-03-25
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-
BUDOWLANE "SAN-BUD"
0,00
Aneksdo umowy nr 126/IN/10 z dnia 02.11.2010
Wykonanie drogi w ul. Ldzian na odcinku od ul. Sawin
do ul. Strumykowej w Lublinie z owietleniem,
odwodnieniem, likwidacj kolizji urzdze
elektroenergetycznych z budowan drog.
1666 2010-11-16 779/OR/10 2010-10-26 ORODEK MEDYCZNY DMP 1 708,00 wynajem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1667 2010-11-16 783/OR/10 2010-10-26 RENATA DBROWSKA 400,00 najem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1668 2010-11-16 782/OR/10 2010-10-26
NIEPUBLICZNE MEDYCZNE STUDIUM
ZAWODOWE TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
800,00 najem lokalu wybory samorzdowe 2010
1669 2010-11-16 784/OR/10 2010-10-26
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCW
SOK
800,00 najem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1670 2010-11-16 778/OR/10 2010-10-26
POLSKI ZWIZEK MOTOROWY OKRGOWY
ZESP DZIAANOCI GOSPODARCZEJ
976,00 wynajem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1671 2010-11-16 775/OR/10 2010-09-30 PKT.PL POLSKIE KSIKI TELEFONICZNE 1 220,00 Publikacja (ogoszenie)
1672 2010-11-16 786/OR/10 2010-11-09
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
36 600,00 Wykonanie druku kart wyborczych
1673 2010-11-16 781/OR/10 2010-10-26 BEST CENTRUM JZYKOWE 610,00 najem lokalu wybory samorzdowe 2010
1674 2010-11-16 30/OI/10 2010-11-03 VENA ART SP. Z O.O. 1 750,00
wydanie 7 ofert inwestycyjnych Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
1675 2010-11-16 29/OI/10 2010-11-01
BIURO OBSUGI INWESTORW OI UM
LUBLIN
0,00
Zakupy biece w ramach projektu "Lubelski Obszar
Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"
1676 2010-11-16 780/OR/10 2010-10-26 BURSZTYNEK S.C. 400,00 wynajem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1677 2010-11-16 777/OR/10 2010-10-26
PRZEDSZKOLE PRYWATNE CHATKA
PUCHATKA JANUSZ DZIADUCH
400,00 najem lokalu na wybory samorzdowe 2010
1678 2010-11-17 1054/OR/10 2010-11-08 MAREK MISIURA 400,00 operator OKW nr 124
1679 2010-11-17 1053/OR/10 2010-11-08 TOMASZ JAREMEK 400,00 operator OKW nr 129
141
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1680 2010-11-17 823/OR/10 2010-11-08 ELBIETA KRZOWSKA 400,00 Operator OKW nr 32
1681 2010-11-17 829/OR/10 2010-11-08 WALDEMAR STACHURA 400,00 Operator OKW nr 73
1682 2010-11-17 29/IN/10 2010-07-12 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 4 308,92
sprzeda przycza elektroenergetycznego wraz z
dokumentacj projektow przycza zasilenia w
energetyk sygnalizacji wietlnej przy ul. Kracowej
1683 2010-11-17 793/OR/10 2010-11-08 MONIKA LATO 400,00 Operator OKW nr 157
1684 2010-11-17 836/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH GOLUS 400,00 Operator OKW nr 95
1685 2010-11-17 1086/OR/10 2010-11-08 JACEK CHOMICZ 400,00 operator OKW nr 6
1686 2010-11-17 1091/OR/10 2010-11-08 MARCIN CZERNIAK 220,00 gospodarz OKW 87
1687 2010-11-17 1090/OR/10 2010-11-08 ADAM UKASIEWICZ 350,00 gospodarz OKW 84
1688 2010-11-17 1092/OR/10 2010-11-08 MARZENA BLICHARZ 220,00 gospodarz OKW 68
1689 2010-11-17 1063/OR/10 2010-11-08 ROMAN PIOTROWSKI 400,00 operator OKW nr 83
1690 2010-11-17 799/OR/10 2010-11-08 MIROSAW PIETRA 400,00 Operator OKW nr 180
1691 2010-11-17 803/OR/10 2010-11-08 JACEK SZCZYGIE 400,00 Operator OKW nr 155
1692 2010-11-17 807/OR/10 2010-11-08 JACEK ODJ 400,00 Operator OKW nr 211
1693 2010-11-17 1010/OR/10 2010-11-08 MARCIN OSZUST 400,00 Operator OKW 018
1694 2010-11-17 821/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ ROLEWSKI 400,00 Operator OKW nr 5
1695 2010-11-17 795/OR/10 2010-11-08 EDWARD SZAFRANEK 400,00 Operator OKW nr 167
1696 2010-11-17 798/OR/10 2010-11-08 MICHA KALISZ 400,00 Operator OKW nr 179
1697 2010-11-17 800/OR/10 2010-11-08 TADEUSZ SZYDOWSKI 400,00 Operator OKW nr 198
1698 2010-11-17 834/OR/10 2010-11-08 MARCIN CZERNIAK 400,00 Operator OKW nr 86
1699 2010-11-17 1047/OR/10 2010-11-08 PAWE MAZUREK 400,00 operator OKW nr 159
1700 2010-11-17 1046/OR/10 2010-11-08 DOMINIK KWIATKOWSKI 400,00 operator OKW nr 172
1701 2010-11-17 840/OR/10 2010-11-08 IWONA WIEEL 400,00 Operator OKW nr 92
1702 2010-11-17 118/ZSS/10 2010-10-29 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1475/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-52/2010) z dnia 9.04.2010 r.
142
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1475/ZSS/2010 2010-04-09 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika nona
1703 2010-11-17 1079/OR/10 2010-11-08 MIROSAW DZIUBA 400,00 operator OKW nr 28
1704 2010-11-17 1070/OR/10 2010-11-08 ARNOLD POLAK 400,00 operator OKW nr 61
1705 2010-11-17 1002/OR/10 2010-11-08 JACEK MARKOWICZ 400,00 Operator OKW 044
1706 2010-11-17 1066/OR/10 2010-11-08 PRZEMYSAW KASPRZAK 400,00 operator OKW nr 71
1707 2010-11-17 788/OR/10 2010-11-08 KONRAD BARYA 400,00 Operator OKW nr 140
1708 2010-11-17 1058/OR/10 2010-11-08 PIOTR PILIPCZUK 400,00 operator OKW nr 110
1709 2010-11-17 1055/OR/10 2010-11-08 PIOTR SMALIRA 400,00 operator OKW nr 115
1710 2010-11-17 818/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF KOODZIEJCZYK 400,00 Operator OKW nr 170
1711 2010-11-17 828/OR/10 2010-11-08 BARTOMIEJ ZAMOJSKI 400,00 Operator OKW nr 38
1712 2010-11-17 830/OR/10 2010-11-08 KATARZYNA RAJCHEL 400,00 Operator OKW nr 85
1713 2010-11-17 1062/OR/10 2010-11-08 SEBASTIAN STPIE 400,00 operator OKW nr 84
1714 2010-11-17 1056/OR/10 2010-11-08 SYLWESTER BARYA 400,00 operator OKW nr 113
1715 2010-11-17 819/OR/10 2010-11-08 TADEUSZ BEJM 400,00 Operator OKW nr 186
1716 2010-11-17 1052/OR/10 2010-11-08 BEATA PIASECKA 400,00 operator OKW nr 130
1717 2010-11-17 824/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF MACKIEWICZ 400,00 Operator OKW nr 188
1718 2010-11-17 827/OR/10 2010-11-08 MICHA ROZPENDOWSKI 400,00 Operator OKW nr 125
1719 2010-11-17 1048/OR/10 2010-11-08 MICHA KULPISKI 400,00 operator OKW nr 189
1720 2010-11-17 4/IN/10 2010-05-26
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
aneks do umowy podstawowej nr 1049/IN/2008 (umowa o
przyczenie do sieci elektroenergetycznej Budynku
Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie) - zmiana
terminu z 15.04.2011 r. na 30.04.2012 r.
1721 2010-11-17 31/IN/10 2010-07-12 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 2 442,32
sprzeda przycza elektroenergetycznego wraz
zdokumentacj projektow przycza do zasilania w
energi elektryczn sygnalizacji wietlnej przy ul.
Kracowej / Kunickiego w Lublinie
1722 2010-11-17 794/OR/10 2010-11-08 IWONA WILKOSZ 400,00 Operator OKW nr 158
143
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1723 2010-11-17 182/KP/10 2010-11-08
MANDRAGORA IZABELA KOZOWSKA-
DECHNIK
0,00 Aneks do porozumienia z dn. 08.10.2009r.
1724 2010-11-17 792/OR/10 2010-11-08 ARTUR WANICKI 400,00 Operator OKW nr 150
1725 2010-11-17 1059/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF SURMA 400,00 operator OKW nr 109
1726 2010-11-17 1051/OR/10 2010-11-08 KAMIL PYDA 400,00 operator OKW nr 132
1727 2010-11-17 831/OR/10 2010-11-08 JAROSAW BANACH 400,00 Operator OKW nr 90
1728 2010-11-17 797/OR/10 2010-11-08 MICHA KALISZ 400,00 Operator OKW nr 178
1729 2010-11-17 1082/OR/10 2010-11-08 MARIA KRUPA 400,00 operator okw nr 22
1730 2010-11-17 1081/OR/10 2010-11-08 PIOTR DZIATKIEWICZ 400,00 operator OKW nr 23
1731 2010-11-17 1078/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 400,00 operator OKW nr 29
1732 2010-11-17 1077/OR/10 2010-11-08 TOMASZ ADAMIAK 400,00 operator OKW nr 35
1733 2010-11-17 1075/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 400,00 operator OKW nr 48
1734 2010-11-17 1003/OR/10 2010-11-08 BOGDAN WJCIK 400,00 Operator OKW 011
1735 2010-11-17 1076/OR/10 2010-11-08 JACEK PIESIAK 400,00 operator OKW nr 36
1736 2010-11-17 1069/OR/10 2010-11-08 MICHA ZLOT 400,00 Operator OKW 200
1737 2010-11-17 1000/OR/10 2010-11-08 TOMASZ KWIATOSZ 400,00 Operator OKW 205
1738 2010-11-17 1088/OR/10 2010-11-08 PAWE RYBICKI 220,00 gospodarz OKW 3
1739 2010-11-17 1089/OR/10 2010-11-08 JAN KYCIA 220,00 gospodarz OKW 25
1740 2010-11-17 1001/OR/10 2010-11-08 JACEK HOYSZ 400,00 Operator OKW 207
1741 2010-11-17 173/KP/10 2010-10-08 FUNDACJA OTWARTY DIALOG 6 000,00
Wsppraca w celu promocji Miasta w ramach
wsporganizacji wizyty liderw samorzdw Ukrainy w
dn. 11-17.10.2010r. w Lublinie.
1742 2010-11-17 787/OR/10 2010-11-15 GRZEGORZ TYMECKI 1 599,00
Udzia pana Grzegorza Tymeckiego w szkoleniu Prawo
zamwie publicznych w terminie 15-16 oraz 22-
23.11.2010r. - w ramach KNE
1743 2010-11-17 789/OR/10 2010-11-08 PIOTR FUGEL 400,00 Operator OKW 146
1744 2010-11-17 806/OR/10 2010-11-08 WALDEMAR NALBERSKI 400,00 Operator OKW nr 206
1745 2010-11-17 810/OR/10 2010-11-08 PAWE NOWAKOWSKI 400,00 Operator OKW nr 210
1746 2010-11-17 1006/OR/10 2010-11-08 DARIUSZ KULISKI 400,00 Operator OKW 021
144
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1747 2010-11-17 814/OR/10 2010-11-08 PAWE DZWONKOWSKI 400,00 Operator OKW nr 177
1748 2010-11-17 1057/OR/10 2010-11-08 UKASZ PIROWSKI 400,00 operator OKW nr 111
1749 2010-11-17 1009/OR/10 2010-11-08 DOROTA EWERT 400,00 Operator OKW 034
1750 2010-11-17 1050/OR/10 2010-11-08 RAFA JABOSKI 400,00 operator OKW nr 162
1751 2010-11-17 796/OR/10 2010-11-08 UKASZ MRZ 400,00 Operator OKW nr 168
1752 2010-11-17 804/OR/10 2010-11-08 MICHA CHAWRAJ 400,00 Operator OKW nr 198
1753 2010-11-17 805/OR/10 2010-11-08 JACEK SKOCZYLAS 400,00 Operator OKW nr 199
1754 2010-11-17 832/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF SZCZERBA 400,00 Operator OKW nr 58
1755 2010-11-17 181/KP/10 2010-11-08 STOWARZYSZENIE ECHO-TAXI 0,00 Aneks do porozumienia z dn. 08.10.2009r.
1756 2010-11-17 808/OR/10 2010-11-08 ADAM GRECKI 400,00 Operator OKW nr 208
1757 2010-11-17 1061/OR/10 2010-11-08 SEBASTIAN KOSOWSKI 400,00 operator OKW nr 88
1758 2010-11-17 1060/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ SKUA 400,00 operator OKW nr 97
1759 2010-11-17 811/OR/10 2010-11-08 LESZEK WJCIK 400,00 Operator OKW nr 171
1760 2010-11-17 813/OR/10 2010-11-08 MACIEJ GOBIOWSKI 400,00 Operator OKW nr 173
1761 2010-11-17 816/OR/10 2010-11-08 KATARZYNA KOACZ 400,00 Operator OKW nr 175
1762 2010-11-17 820/OR/10 2010-11-08 IWONA FRANKOWSKA 400,00 Operator OKW nr 30
1763 2010-11-17 801/OR/10 2010-11-08 ARTUR PRUS 400,00 Operator OKW nr 153
1764 2010-11-17 802/OR/10 2010-11-08 ARTUR PRUS 400,00 Operator OKW nr 154
1765 2010-11-17 838/OR/10 2010-11-08 EWA SZARUGA 400,00 Operator OKW nr 59
1766 2010-11-17 839/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA KUBICZEK 400,00 Operator OKW nr93
1767 2010-11-17 1072/OR/10 2010-11-08 KAMIL WYROLAK 400,00 operator OKW nr 53
1768 2010-11-17 1071/OR/10 2010-11-08 PIOTR DROZD 400,00 operator OKW nr 56
1769 2010-11-17 1067/OR/10 2010-11-08 UKASZ KOUCHOWSKI 400,00 operator OKW nr 70
1770 2010-11-17 809/OR/10 2010-11-08 TOMASZ GRDZIEL 400,00 Operator OKW nr 203
1771 2010-11-17 1007/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA FRANT-BAUCKA 400,00 Operator OKW 031
1772 2010-11-17 180/KP/10 2010-10-25 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 19 919,80
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej :Festiwalu "14 Midzynarodowe Spotkania
Teatrw Taca" w dn. 10-14.11.2010r. w Lublinie
145
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
188/KP/10 2010-11-12 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do porozumienia z dn. 25.10.2010 dot. wsppracy
w celu wsplnego zorganizowania imprezy promocyjnej
:Festiwalu 14 Midzynarodowe Spotkania Teatrw Taca
w dn. 10-14.11.2010r. w Lublinie
1773 2010-11-17 1085/OR/10 2010-11-08 MAGDALENA BUDZYSKA 400,00 operator OKW nr 8
1774 2010-11-17 1080/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ DYCZKOWSKI 400,00 operator OKW nr 27
1775 2010-11-17 1068/OR/10 2010-11-08 ADRIAN GAWOR 400,00 operator OKW nr 67
1776 2010-11-17 1004/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF BAUCKI 400,00 Operator OKW 004
1777 2010-11-17 835/OR/10 2010-11-08 MARCIN PSIEK 400,00 Operator OKW nr 96
1778 2010-11-17 837/OR/10 2010-11-08 PAWE PYC 400,00 Operator OKW nr 55
1779 2010-11-17 1045/OR/10 2010-11-08 JOANNA PONIATOWSKA 400,00 operator OKW nr 194
1780 2010-11-17 135/ZSS/10 2010-10-29
ORODEK LECZENIA UZALENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Aneks do umowy 852/2010 z dnia 9 marca 2010 r. -
zwikszenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osb uzalenionych od alkoholu. aktualizacja planu
szkole.
1781 2010-11-17 790/OR/10 2010-11-08 PIOTR FUGEL 400,00 Operator OKW nr 147
1782 2010-11-17 791/OR/10 2010-11-08 MICHA WILCZYSKI 400,00 Operator OKW nr 148
1783 2010-11-17 812/OR/10 2010-11-08 MARIA CIMEK 400,00 Operator OKW nr 145
1784 2010-11-17 815/OR/10 2010-11-08 MARIOLA MACKIEWICZ 400,00 Operator OKW nr 187
1785 2010-11-17 1008/OR/10 2010-11-08 DAGMARA SZEWCZYK 400,00 Operator OKW 043
1786 2010-11-17 817/OR/10 2010-11-08 ANDRZEJ DBRWKA 400,00 Operator OKW nr 174
1787 2010-11-17 822/OR/10 2010-11-08 JUSTYNA MALINOWSKA 400,00 Operator OKW nr 12
1788 2010-11-17 825/OR/10 2010-11-08 ADAM KUMA 400,00 Operator OKW nr 202
1789 2010-11-17 826/OR/10 2010-11-08 TOMASZ JASISKI 400,00 Operator OKW nr 201
1790 2010-11-17 1049/OR/10 2010-11-08 ARTUR KPA 400,00 operator OKW nr 176
1791 2010-11-17 833/OR/10 2010-11-08 MARCIN CZERNIAK 400,00 Operator OKW nr 87
1792 2010-11-17 1084/OR/10 2010-11-08 ARNOLD RYBACKI 400,00 operator OKW nr 9
1793 2010-11-17 1074/OR/10 2010-11-08 JAN AK 400,00 operator OKW nr 50
1794 2010-11-17 1064/OR/10 2010-11-08 ZBIGNIEW MAZUR 400,00 operator OKW nr 75
146
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1795 2010-11-17 1073/OR/10 2010-11-08 KAMIL WYROLAK 400,00 operator OKW nr 52
1796 2010-11-18 854/OR/10 2010-11-08 PIOTR BISZCZAK 400,00 Operator OKW nr 94
1797 2010-11-18 857/OR/10 2010-11-08 UKASZ LISZKA 400,00 Operator OKW nr 54
1798 2010-11-18 861/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH NIEDWIEDZKI 400,00 Operator OKW nr 91
1799 2010-11-18 140/ZSS/10 2010-11-15 TOMASZ IWASKI 600,00
Udzia w panelu dyskusyjnym podczas konferencji
"Skutecznie przeciw przemocy"
1800 2010-11-18 1027/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH TUTKA 400,00 operator OKW nr 127
1801 2010-11-18 1018/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF BAUCKI 400,00 operator OKW nr 117
1802 2010-11-18 1015/OR/10 2010-11-08 ANDRZEJ WASIL 400,00 operator OKW nr 102
1803 2010-11-18 998/OR/10 2010-11-08 MAREK KOSICKI 400,00 operator OKW nr 1
1804 2010-11-18 144/ZSS/10 2010-11-15 INPULS CONSULTING 400,00
Udzia w panelu dyskusyjnym podczas konferencji
"Skutecznie przeciw przemocy"
1805 2010-11-18 856/OR/10 2010-11-08 DANIEL ROTKIEWICZ 400,00 Operator OKW nr 100
1806 2010-11-18 858/OR/10 2010-11-08 KATARZYNA ORZE 400,00 Operator OKW nr 26
1807 2010-11-18 868/OR/10 2010-11-08 BARTOMIEJ JUSZCZYK 400,00 Operator OKW nr 39
1808 2010-11-18 1043/OR/10 2010-11-08 MIKOAJ KOSYRA 400,00 operator OKW nr 152
1809 2010-11-18 1035/OR/10 2010-11-08 ANDRZEJ ZMYSOWSKI 400,00 operator OKW nr 104
1810 2010-11-18 1028/OR/10 2010-11-08 WALDEMAR STOCZKOWSKI 400,00 operator OKW nr 135
1811 2010-11-18 999/OR/10 2010-11-08 RENATA WRBLEWSKA 400,00 operator OKW nr 41
1812 2010-11-18 996/OR/10 2010-11-08 ANETA BKOWSKA 400,00 operator OKW nr 121
1813 2010-11-18 113/GM/10 2010-10-27 JANUSZ NYRKA 0,00
Dzierawa - ul. Sawinkowska - ziele przydomowa - dz. nr
199/8 (obr. 31, ark. 1)
1814 2010-11-18 119/ZSS/10 2010-11-02
ZWIZEK ZAWODOWY KOLEJARZY
ZAKADU LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
2 700,00
Udostpnienie sali widowiskowej w Domu Kultury
Kolejarza w Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb
organizacji i prezentacji skierowanych do uczniw szk
gimnazjalnych z terenu Miasta Lublin programw sowno -
muzycznych "Dlaczego nie mwimy" oraz "Dopki masz
wybr"
1815 2010-11-18 846/OR/10 2010-11-08 ALDONA MAZURKIEWICZ 400,00 Operator OKW nr 60
147
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1816 2010-11-18 137/ZSS/10 2010-11-15 JOANNA CHWASZCZ 600,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu na temat " Slaczego
przemoc? Psychologiczna analiza zjawiska" podczas
Konferencji "Skutecznie przeciw przemocy".
1817 2010-11-18 1038/OR/10 2010-11-08 DARIUSZ BIELECKI 400,00 operator OKW nr 182
1818 2010-11-18 1019/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH DZIURDZIA 400,00 operator OKW nr 118
1819 2010-11-18 1083/OR/10 2010-11-08 TOMASZ IDZIKOWSKI 400,00 operator OKW nr 17
1820 2010-11-18 142/ZSS/10 2010-11-15
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
ZDROWIE NZOZ
500,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu na temat "Dziecko
krzywdzone - jak rozpozna, jak pomc?" podczas
Konferencji pt. "Skutecznie przeciw przemocy".
1821 2010-11-18 116/GM/10 2010-08-02
SPOECZNE STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNE
0,00
Dzierawa - ul. Herbowa - prowadzenie Spoecznej Szkoy
Podstawowej - dz. nr 44 (obr. 30, ark. 2)
1822 2010-11-18 114/GM/10 2010-11-03
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
0,00
Dzierawa - al. Kranicka 25 - pod realizacj projektu
unijnego "Modernizacja podstacji prostownikowych
zasilajcych trakcj oraz wymiana taboru trolejbusowego"
- cz. dz. nr 22/3 (obr. 33, ark. 11)
1823 2010-11-18 1093/OR/10 2010-10-14 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00
Aneks nr 3 do Umowy nr 133/OR/2010 (dot zmiany treci
zacznika nr 1 )
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
uywanie urzdzenia dozujcego wod rdlan "Dar
Natury" oraz sprzeda wody niegazowanej
1824 2010-11-18 843/OR/10 2010-11-08 ADAM GRECKI 400,00 Operator OKW nr 81
1825 2010-11-18 847/OR/10 2010-11-08 HENRYK KAWKA 400,00 Operator OKW nr 79
1826 2010-11-18 841/OR/10 2010-11-08 WALDEMAR STACHURA 400,00 Operator OKW nr 69
1827 2010-11-18 855/OR/10 2010-11-08 TOMASZ IGNATIUK 400,00 Operator OKW nr 65
1828 2010-11-18 859/OR/10 2010-11-08 MAREK WOJTAN 400,00 Operator OKW nr 33
1829 2010-11-18 136/ZSS/10 2010-11-15 MICHA CZERWONKA 500,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu na temat "Prawne
aspekty pomocy ofiatom przestpstw" podczas
Konferencji "Skutecznie przeciw przemocy"
1830 2010-11-18 139/ZSS/10 2010-11-15 EWA URBAN 800,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu na temat
"Nowelizacja ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w
rodzinie. Rola pracownikw sub medycznych w wietle
wprowadzonych zmian" podczas Konferencji "Skutecznie
przeciw przemocy"
1831 2010-11-18 141/ZSS/10 2010-11-15 MARTA PIETRASIEWICZ 400,00
Prowadzenie panelu dyskusyjnego podczas konferencji
"Skutecznie przeciw przemocy"
148
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1832 2010-11-18 871/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ AK 400,00 Operator OKW nr 108
1833 2010-11-18 1040/OR/10 2010-11-08 HANNA SZYMASKA 400,00 operator OKW nr 196
1834 2010-11-18 1031/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA RODZIK 400,00 operator OKW nr 114
1835 2010-11-18 61/OW/10 2010-10-22 BIURO PLUS SJ 4 745,47
Dostawa materiaw biurowych w ramach projektu pt. :
"Ucze do potgi"
1836 2010-11-18 1013/OR/10 2010-11-08 RADOSAW BERDAK 400,00 operator OKW nr 149
1837 2010-11-18 143/ZSS/10 2010-11-15
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM
"MISERICORDIA"
3 100,00
Zapewnienie cateringu dla 100 osb, uczestnikw
Konferencji "Skutecznie przeciw przemocy"
1838 2010-11-18 121/GM/10 2010-10-25 IRENA DYBAA 0,00
Dzierawa - al. Kranicka 25 - kiosk handlowy - cz. dz. nr
22/3 (obr. 33, ark. 11)
1839 2010-11-18 117/GM/10 2010-10-01 LUBELSKA IZBA LEKARSKA 0,00
Dzierawa - ul. Chmielna - na polepszenie warunkw
funkcjonowania Lubelskiej Izby Lekarskiej - dz. nr 39/3
(obr. 36, ark. 4)
1840 2010-11-18 844/OR/10 2010-11-08 MARZENA BLICHARZ 400,00 Operator OKW nr 68
1841 2010-11-18 851/OR/10 2010-11-08 MARIA PODOLSKA 400,00 Operator OKW nr 63
1842 2010-11-18 864/OR/10 2010-11-08 WERONIKA STEFANIUK 400,00 Operator OKW nr 14
1843 2010-11-18 866/OR/10 2010-11-08 MICHA POGODA 400,00 Operator OKW nr 19
1844 2010-11-18 867/OR/10 2010-11-08 ANNA LIPIEC 400,00 Operator OKW nr 37
1845 2010-11-18 863/OR/10 2010-11-08 KAROLINA LIWISKA 400,00 Operator OKW nr 10
1846 2010-11-18 869/OR/10 2010-11-08 KONRAD DBROWSKI 400,00 Operator OKW nr 99
1847 2010-11-18 870/OR/10 2010-11-08 PAWE KRYSA 400,00 Operator OKW nr 191
1848 2010-11-18 1044/OR/10 2010-11-08 ADAM KOWSKI 400,00 operator OKW nr 163
1849 2010-11-18 1041/OR/10 2010-11-08 MARZENA KULPISKA 400,00 operator OKW nr 190
1850 2010-11-18 1036/OR/10 2010-11-08 JERZY KOLOWCA 400,00 operator OKW nr 82
1851 2010-11-18 995/OR/10 2010-11-08 ANETA BKOWSKA 400,00 operator OKW nr 139
1852 2010-11-18 1033/OR/10 2010-11-08 MARCIN RAKOWSKI 400,00 operator OKW nr 119
1853 2010-11-18 1029/OR/10 2010-11-08 DOROTA OSTROUCH 400,00 operator OKW nr 141
1854 2010-11-18 1023/OR/10 2010-11-08 RENATA FRANCZAK 400,00 operator OKW nr 126
149
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1855 2010-11-18 1017/OR/10 2010-11-08 KONRAD GSIOR 400,00 operator OKW nr 103
1856 2010-11-18 1014/OR/10 2010-11-08 DANIEL ROTKIEWICZ 400,00 operator OKW nr 101
1857 2010-11-18 842/OR/10 2010-11-08 PAWE PALUSZEK 400,00 Operator OKW nr 57
1858 2010-11-18 849/OR/10 2010-11-08 AGNIESZKA MASZKIEWICZ 400,00 Operator OKW nr 51
1859 2010-11-18 850/OR/10 2010-11-08 MARIA PODOLSKA 400,00 Operator OKW nr 64
1860 2010-11-18 862/OR/10 2010-11-08 ERYK SOWA 400,00 Operator OKW nr 74
1861 2010-11-18 865/OR/10 2010-11-08 EMIL STEFANIUK 400,00 Operator OKW nr 15
1862 2010-11-18 1042/OR/10 2010-11-08 KAZIMIERZ FIRSZT 400,00 operator OKW nr 195
1863 2010-11-18 1037/OR/10 2010-11-08 NATALIA BONDOS 400,00 operator OKW nr 25
1864 2010-11-18 1034/OR/10 2010-11-08 DAWID PALUSZEK 400,00 operator OKW nr 123
1865 2010-11-18 1030/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF BYDLER 400,00 operator OKW nr 107
1866 2010-11-18 1026/OR/10 2010-11-08 JOANNA FRANCZAK 400,00 operator OKW nr 143
1867 2010-11-18 1024/OR/10 2010-11-08 ANNA WILK 400,00 operator OKW nr 131
1868 2010-11-18 1016/OR/10 2010-11-08 AGNIESZKA SPUZ-SZPOS 400,00 operator OKW nr 138
1869 2010-11-18 1012/OR/10 2010-11-08 IRENEUSZ KOZOWICZ 400,00 operator OKW nr 128
1870 2010-11-18 997/OR/10 2010-11-08 UKASZ JANCZARA 400,00 operator OKW nr 7
1871 2010-11-18 118/GM/10 2010-08-02
VERANO S.C. ELIZA MROZOWSKA, MICHA
MROZOWSKI
0,00
Dzierawa - Aneks - ul. Puawska - parking strzeony i
komis samochodowy - cz. dz. nr 14/14, 14/16 (obr. 3, ark.
9)
1872 2010-11-18 115/GM/10 2010-10-15 DOROTA KURNICKA 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara - cz. dz. nr 1/7
(obr. 43, ark. 15)
1873 2010-11-18 107/GM/10 2010-10-01 NETIA S.A. 0,00
Najem - ul. witoduska 3 - pomieszczenia do
wiadczenia usug telekomunikacyjnych - cz. dz. nr 44
(obr. 36, ark.3)
1874 2010-11-18 1032/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA RODZIK 400,00 operator OKW nr 112
1875 2010-11-18 1025/OR/10 2010-11-08 MIROSAW GRCZYSKI 400,00 operator OKW nr 122
1876 2010-11-18 1022/OR/10 2010-11-08 MIROSAW SMOLISKI 400,00 operator OKW nr 116
1877 2010-11-18 1021/OR/10 2010-11-08 MAGDALENA PRAJEL 400,00 operator OKW nr 105
1878 2010-11-18 1020/OR/10 2010-11-08 ADAM JEZIERSKI 400,00 operator OKW nr 106
150
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1879 2010-11-18 1011/OR/10 2010-11-08 MONIKA NOGA 400,00 operator OKW nr 76
1880 2010-11-18 119/GM/10 2010-11-03 ROBERT HUNEK 0,00
Dzierawa - ul. wiatowida i Wygon - ziele przydomowa -
dz. nr 1095 i cz. dz. nr1096 (obr. 33, ark. 21)
1881 2010-11-18 1065/OR/10 2010-11-08 KAMIL KAMIERCZAK 400,00 operator OKW nr 72
1882 2010-11-18 120/GM/10 2010-10-15 ELBIETA DROZDOWSKA 0,00
Dzierawa - ul. Deszczowa 53 - uprawy - dz. nr 44/2 (obr.
74, ark. 5)
1883 2010-11-18 852/OR/10 2010-11-08 MARIUSZ NOWAK 400,00 Operator OKW nr 77
1884 2010-11-18 853/OR/10 2010-11-08 PRZEMYSAW MOCICKI 400,00 Operator OKW nr 89
1885 2010-11-18 860/OR/10 2010-11-08 PIOTR WJCIK 400,00 Operator OKW nr 46
1886 2010-11-18 138/ZSS/10 2010-11-15 AGNIESZKA LEKKA 600,00
Przygotowanie i wygoszenie wykadu na temat " Przemoc
-negacja godnoi czowieka" podczas Konferencji
"Skutecznie przeciw przemocy"
1887 2010-11-18 1039/OR/10 2010-11-08 MAREK FALSKI 400,00 operator OKW nr 160
1888 2010-11-18 845/OR/10 2010-11-08 MARIUSZ PSZCZOA 400,00 Operator OKW nr 80
1889 2010-11-18 848/OR/10 2010-11-08 HENRYK KAWKA 400,00 Operator OKW nr 78
1890 2010-11-19 126/KL/10 2010-10-13 MAGORZATA KOBUS 1 500,00
Przygotowanie autorskich tekstw informacyjnych i
promocyjnych dotyczcych Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej "Ojczyzno moja najmilsza" do zamieszczenia
na stronie internetowej i w materiaach promocyjnych
1891 2010-11-19 12/ON/10 2010-11-09
PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSB NIEPENOSPRAWNYCH
139 139,00
Aneks nr 1 z dn. 09.11.2010r. do umowy z dn. 05.05.2010
zawartej z PFRON na dofinansowanie prowadzenia
"Orodka Informacji Osb Niepenosprawnych" 2010 roku.
Aneks dotyczy przeniesienia niewykorzystanych rodkw
finansowych w wysokoci 4 894,52z. z I pocza na II
plrocze br. Kwota dofinansowania przeznaczona na 2010
rok pozostaje bez zmian i wynosi 139 139,00 z.
1892 2010-11-19 124/KL/10 2010-10-19 LESAW SKWARSKI 1 500,00
Realizacja dokumentacji zdjciowej z wydarze w ramach
Konkursu Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej "Ojczyzno
Moja Najmilsza"
1893 2010-11-19 1104/OR/10 2010-11-08 ELBIETA KRZOWSKA 220,00 gospodarz OKW 32 wyb sam. 2010
1894 2010-11-19 1098/OR/10 2010-11-08 PIOTR PILIPCZUK 220,00 gospodarz OKW 110 wyb. sam. 2010
1895 2010-11-19 1108/OR/10 2010-11-08 SEBASTIAN KOSOWSKI 400,00 gospodarz POKW 88 wyb sam 2010
151
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1896 2010-11-19 128/KL/10 2010-10-13 ANNA KRAWCZYK 2 200,00
Opracowanie autorskiej koncepcji Konkursu Poezji, Prozy i
Pieni Patriotycznej "Ojczyzno Moja Najmilsza"
odbywajacego si w dniach od 21.10. do 9.11.
1897 2010-11-19 101/DM/10 2010-11-12
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
97 813,20
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagu pieszego
przy ul. Kracowej na odcinku od ul. Puchacza do ul.
Pogodnej w Lublinie.
129/DM/10 2010-12-14
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
97 813,20
Aneks do umowy nr 101/DM/10 wstrzymujcy realizacj
umowy z dniem 30.11.2010 z powodu niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych. Wykonawca zakoczy
realizacj przedmiotu umowy w terminie do 26 dni
kalendarzowych od dnia wznowienia kontunuacji umowy.
143/DM/10 2010-12-30
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
801,74
Aneks do umowy nr 101/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie remontu ciagu pieszego przy ul. Kracowej na
odcinku od ul. Puchacza do ul. Pogodnej w Lublinie.
Zmiana stawki VAT na 23 %.
1898 2010-11-19 875/OR/10 2010-11-08 MICHA KOWALCZYK 400,00 Operator OKW nr 42
1899 2010-11-19 1096/OR/10 2010-11-08 TERESA CZENIAK 220,00 gospodarz OKW 40 wyb. sam. 2010
1900 2010-11-19 1103/OR/10 2010-11-08 REGINA SZAFRASKA 220,00 gospodarz OKW 171 wyb.sam 2010
1901 2010-11-19 127/IN/10 2010-10-21
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
16 050,00
Wykonanie nasadze drzew i krzeww w pasie drogowym
ulicy Poniatowskiego oraz na terenie Szkoy Podstawowej
Nr 4 przy ulicy Hiacyntowej 69 w Lublinie w odniesieniu
do decyzji: O.OZ.I.7635/Z-26/10.
229/IN/10 2010-11-29
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 127/IN/10 z dnia 21.10.201r. na
wykonanie nasadze drzew i krzeww w pasie ul.
Poniatowskiego oraz na terenie Sz.Podst. Nr 4 przy ul.
Hiacyntowej 69 w Lublinie - przesunicie terminu na
15.06.2011r.
1902 2010-11-19 872/OR/10 2010-11-08 PIOTR ZAKRZEWSKI 400,00 Operator OKW nr 204
1903 2010-11-19 100/DM/10 2010-11-18 ZAKAD USUGOWY STAMAR 17 285,91
Remont chodnika w rejonie budynku Krlowej Jadwigi 9 w
Lublinie.
1904 2010-11-19 125/KL/10 2010-10-13 KAMA BUBICZ 1 000,00
Przygotowanie autorskirgo projektu graficzengo
materiaw promocyjnych Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej "Ojczyzno Moja Najmilsza"
1905 2010-11-19 1095/OR/10 2010-11-08 JUSTYNA MALINOWSKA 220,00 gospodarz OKW 12 wyb. sam.2010
1906 2010-11-19 1097/OR/10 2010-11-08 WALDEMAR PODSTAWKA 220,00 gospodarz OKW 120 wyb. sam. 2010
152
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1907 2010-11-19 1099/OR/10 2010-11-08 BOGDAN ZDZIEBOWSKI 220,00 gospodarz OKW 6 wyb. sam. 2010
1908 2010-11-19 1094/OR/10 2010-06-02 PPHU SANIMEX 51 021,52
Aneks nr 1 do umowy nr 32/OR/2010 (dot kwoty oraz
zmiany treci zacznikw nr 1 i 2)
32/OR/10 2010-06-07 PPHU SANIMEX 50 778,47 dostarczanie artykuw chemii gospodarczej
1909 2010-11-19 147/ZSS/10 2010-11-22 ANNA SIUDEM 700,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykadu "Edukacja
prorodzinna jako forma profilaktyki HIV/AIDS"
1910 2010-11-19 874/OR/10 2010-11-08 TOMASZ DWORAK-BAHAN 400,00 Operator OKW nr 197
1911 2010-11-19 873/OR/10 2010-11-08 TOMASZ ZARAJCZYK 400,00 Operator OKW nr 24
1912 2010-11-19 129/KL/10 2010-10-13 JOANNA KOLSTRUNG 2 200,00
Opracowanie choreografii oraz koordynacja
choreograficzna Koncertu Galowego, ktry odbdzie si 9
listopada 2010 r. w ramach Konkursu Poezji, Prozy i Pieni
Patriotycznej "Ojczyzno moja najmilsza"
1913 2010-11-19 123/KL/10 2010-10-13 JOANNA KOLSTRUNG 1 800,00
Opracowanie scenografii Koncertu Galowego, ktry
odbdzie si 9 listopada 2010 r. w ramach Konkursu
Poezji, Prozy i Piesni Patriotycznej "Ojczyzno Moja
Najmilsza"
1914 2010-11-19 127/KL/10 2010-10-13 ANNA KRAWCZYK 3 000,00
Opracowanie scenariusza i reyseria Koncertu Galowego
w dniu 9 listopada 2010 r. w ramach Konkursu Poezji,
Prozy i Pieni Patriotycznej "Ojczyzno Moja Najmilsza"
1915 2010-11-22 896/OR/10 2010-11-08 MICHA GDULA 400,00 operator OKW nr 136
1916 2010-11-22 42/GK/10 2010-11-05
ELTE GPS SP.ZO.O Z SIEDZIB W
KRAKOWIE
169 686,14
kompleksowa realizacja usugi wdroenia systemu
monitorowania pojazdw utrzymania zimowego, opartego
na technologii GPSD
38/GK/11 2011-03-04
ELTE GPS SP.ZO.O Z SIEDZIB W
KRAKOWIE
0,00
zmiana pracownika wyznaczonego jako przedstawiciela
Zamawiajcego
1917 2010-11-22 876/OR/10 2010-11-08 JAKUB NASTAJ 400,00 Operator OKW nr 40
1918 2010-11-22 877/OR/10 2010-11-08 ADAM CZYEWSKI 400,00 Operator OKW nr 49
1919 2010-11-22 878/OR/10 2010-11-08 HALINA AUGUSTAK 400,00 Operator OKW nr 16
1920 2010-11-22 899/OR/10 2010-11-08 RADOSAW OBSZYSKI 400,00 operator OKW nr 47
1921 2010-11-22 152/ZSS/10 2010-11-18 ELBIETA SOWISKA 0,00
sporzdzanie protokow z posiedze skadw
orzekajcych
1922 2010-11-22 894/OR/10 2010-11-08 MAREK SKRZYPIEC 400,00 operator OKW nr 62
153
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1923 2010-11-22 879/OR/10 2010-11-08 ROMAN KOTARSKI 400,00 Operator OKW nr 166
1924 2010-11-22 892/OR/10 2010-11-08 LESZEK CHUDOWOLSKI 400,00 Operator OKW nr 165
1925 2010-11-22 172/KP/10 2010-10-01 BARBARA KOWALEWSKA 8 250,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"
224/KP/10 2010-12-29 BARBARA KOWALEWSKA 8 250,00
Aneks do umowy nr 172/KP/10 - zmiana wynagrodzenia i
terminu obowizywania
40/KP/11 2011-05-04 BARBARA KOWALEWSKA 0,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"-
aneks
1926 2010-11-22 891/OR/10 2010-11-08 ROBERT JARZBKOWSKI 400,00 Operator OKW nr 133
1927 2010-11-22 893/OR/10 2010-11-08 DOMINIK SAKOWSKI 400,00 operator OKW nr 169
1928 2010-11-22 897/OR/10 2010-11-08 PAWE CZAPISKI 400,00 operator OKW nr 120
1929 2010-11-22 171/KP/10 2010-10-01 ADAM ORLEWICZ 8 250,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"
223/KP/10 2010-12-29 ADAM ORLEWICZ 8 250,00
Aneks do umowy nr 171/KP/10 - zmiana wynagrodzenia i
okresu obowizywania
39/KP/11 2011-05-04 ADAM ORLEWICZ 0,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"
1930 2010-11-22 895/OR/10 2010-11-08 PIOTR KACHNIARZ 400,00 operator OKW nr 134
1931 2010-11-22 898/OR/10 2010-11-08 MICHA POPIELA 400,00 operator OKW nr 144
1932 2010-11-23 187/KL/10 2010-10-13 ANDRZEJ SCHAB 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1933 2010-11-23 1110/OR/10 2010-11-08 MAGDALENA KOWALSKA 1 500,00
sporzdzanie spisw wyborcw dla przeprowadzenia
wyborw
1934 2010-11-23 153/ZSS/10 2010-11-15
RESTAURACJA WOTEL "BALI" GUSTAW
KRL
165,00
Zapewnienie noclegu w Hotelu " Myn" prelegenta
Konferencji "Skutecznie przeciw przemocy".
1935 2010-11-23 164/KL/10 2010-10-13 MARIUSZ GOCIO 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1936 2010-11-23 170/KL/10 2010-10-13 RYSZARDA OZOWSKA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1937 2010-11-23 131/KL/10 2010-10-13 JUSTYNA ZAKO 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
154
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1938 2010-11-23 9/MKZ/10 2010-11-22 TOMASZ KLECZEK 9 600,00
Digatelizacja materiaw kartograficznych opracowanych
analogowo dla potrzeb Studium
1939 2010-11-23 30/IT/10 2010-11-08
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
101 931,00
Zakup sprztu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki na potrzeby Wydzialu
Owiaty i Wychowania. (Dostawa sprztu
komputerowego)
1940 2010-11-23 145/KL/10 2010-10-13 AGNIESZKA GARBACZ 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1941 2010-11-23 148/KL/10 2010-10-13 ALEKSANDRA MAZUREK 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1942 2010-11-23 157/KL/10 2010-10-13 MARIA BASZCZAK-SZOST 1 054,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
1943 2010-11-23 163/KL/10 2010-10-13 MAGDALENA MAZUR 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1944 2010-11-23 135/KL/10 2010-10-13 DARIUSZ DRZAZGA 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1945 2010-11-23 137/KL/10 2010-10-13 IZABELA BACA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1946 2010-11-23 139/KL/10 2010-10-13 ELIZA KONDRACIUK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1947 2010-11-23 890/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF MACHAJ 400,00 operator OKW nr 2
1948 2010-11-23 122/ZSS/10 2010-11-10
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (aneks do umowy Nr
1678/ZSS/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. - zmiana
pozycji kosztorysu do umowy)
1678/ZSS/2010 2010-04-12
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
7 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym (wietlica Oddziau IAK
AL przy Parafii p. w w. Urszuli Ledchowskiej)
1949 2010-11-23 185/KL/10 2010-10-13 WIESAW KAPRO 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1950 2010-11-23 184/KL/10 2010-10-13 ZYGMUNT SKWIERZ 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
155
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1951 2010-11-23 87/RB/10 2010-10-30 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 23 790,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
dokumentacj kosztorysow, przedmiarem robt,
specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt
budowlanych na remont balkonu nad wejciem gwnym
do budynku Ratusza, przy pl. okietka 1 w Lublinie.
1952 2010-11-23 165/KL/10 2010-10-13 ANNA POJENTA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
1953 2010-11-23 131/GM/10 2010-11-02
DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMW
"ADREM" SPKA Z O.O.
600,00
umowa o prowadzenie adminostracji lokalu Skarbu
Pastwa przy ul. Organowej 3/100
1954 2010-11-23 124/ZSS/10 2010-11-12
TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1667/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-55/2010) z dnia 12 .04.2010 r.
1667/ZSS/2010 2010-04-12
TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika siatkowa dla chopcw w wieku 11-
15 lat
1955 2010-11-23 1971/IN/10 2010-05-11
USUGI PROJEKTOWE, WYKONAWSTWO
BUDOWLANE - HANNA MARCZUK
10 980,00
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry i ul. Wojciechowskiej
od ul. Kleopatry do granic miasta wraz z przyczami do
poszczeglnych posesji w granicach miasta wraz z
przyczami do poszczeglnych posesji w granicach pasa
drogowego ulic.
1956 2010-11-23 142/KL/10 2010-10-13 MAGDALENA PITKA 754,00
Nagranie materiaow dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1957 2010-11-23 162/KL/10 2010-10-13 MAREK SMORAWISKI 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1958 2010-11-23 169/KL/10 2010-10-13 ROBERT BRZOZOWSKI 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1959 2010-11-23 178/KL/10 2010-10-13 MARIUSZ PYSZ 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1960 2010-11-23 179/KL/10 2010-10-13 WOJCIECH KOPYCISKI 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1961 2010-11-23 132/KL/10 2010-10-13 IRINA GSIOR 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1962 2010-11-23 189/KL/10 2010-10-13 JAN ARNAL 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
156
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1963 2010-11-23 86/RB/10 2010-10-25
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
POLBUD
20 819,48
Naprawa izolacji w budynku Urzdu Miasta Lublin, przy ul.
Wieniawskiej 14 w Lublinie.
1964 2010-11-23 99/DM/10 2010-11-15 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 19 139,23
Budowa owietlenia drogowego przy ul. Dziewanny w
Lublinie (cig pomidzy ul. Armii Krajowej i ul. Rucian).
123/DM/10 2010-12-07 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 0,00
aneks do umowy nr 99/DM/10 z dnia 15.11.2010 r. w
sprawie budowy owietlenia drogowego przy ul.
Dziewanny w Lublinie (cig pieszy pomidzy ul. Armii
Krajowej i ul. Rucian)
156/DM/10 2010-12-30 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 156,87
Aneks do umowy Budowa owietlenia drogowego przy ul.
Dziewanny w Lublinie (cig pomidzy ul. Armii Krajowej i
ul. Rucian).
1965 2010-11-23 132/GM/10 2010-10-01
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
IM. W. JANA Z DUKLI
4 127,04
umowa najmu czci nieruchomoci Skarbu Pastwa
pooonej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego na rzecz
centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. w. jana z Dukli SP
ZOZ
1966 2010-11-23 123/ZSS/10 2010-11-12
TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1666/ZSS/2010 (Nr wew.
ZSS.UZ.II.3026.3-53/2010) z dnia 13.04.2010 r.
1666/ZSS/2010 2010-04-13
TOWARZYSTWO PIKI SIATKOWEJ W
LUBLINIE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym, dostosowanym
do wieku odbiorcw i wczajcym w swe oddziaywania
osoby dorose - pika siatkowa dla dziewczt w wieku 11-
15 lat
1967 2010-11-23 31/IT/10 2010-11-08
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
23 997,40
Zakup sprztu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki na potrzeby Wydzialu
Owiaty i Wychowania. (Dostawa wkadw do drukarek)
1968 2010-11-23 3/KD/10 2010-11-08
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z
O.O.
22 185,00 Organizacja wypoczynku sobotnio-niedzielnego
1969 2010-11-23 143/KL/10 2010-10-13 AGATA MRWCZYSKA 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1970 2010-11-23 146/KL/10 2010-10-13 BARBARA KOWALSKA 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1971 2010-11-23 150/KL/10 2010-10-13 RENALDO WJTOWICZ 854,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1972 2010-11-23 152/KL/10 2010-10-13 ARTUR ANDRZEJEWSKI 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
157
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1973 2010-11-23 130/KL/10 2010-10-13 NURAN ALIMBAJEW 1 054,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1974 2010-11-23 191/KL/10 2010-10-13 ANDRZEJ ZAWISZA 220,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1975 2010-11-23 151/KL/10 2010-10-13 AGATA GUMIELA 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1976 2010-11-23 154/KL/10 2010-10-13 EWA WJCIK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1977 2010-11-23 166/KL/10 2010-10-13 TERESA SZELA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
1978 2010-11-23 159/KL/10 2010-10-13 MIROSAW KOZUB 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
1979 2010-11-23 161/KL/10 2010-10-13 MAGORZATA WICKA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1980 2010-11-23 168/KL/10 2010-10-13 PIOTR CIRKA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1981 2010-11-23 173/KL/10 2010-10-13 WODZIMIERZ SYPNIEWSKI 220,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1982 2010-11-23 180/KL/10 2010-10-13 DARIUSZ LEWANDOWSKI 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1983 2010-11-23 136/KL/10 2010-10-13 MACIEJ RYSAK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1984 2010-11-23 186/KL/10 2010-10-13 GRZEGORZ BARASKI 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
158
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1985 2010-11-23 84/DM/10 2010-10-21 ARCHIWUM PASTWOWE W LUBLINIE 0,00
W zwizku z koniecznoci przeprowadzenia remontu
kominw zlokalizowanych na dachu budynku Archiwum
do ktrych zamontowane s reflektory iluminacyjne
owietlajce Bram Trynitarsk utala si nastpujcy tryb
postpowania i obowizki stron: Gmina zleci Wykonawcy i
sfinansuje w 100% wykonanie: - demonta opraw i
konstrukcji mocujcych, - dokumentacji remontu kominw
oraz montau reflektorw iluminacyjnych, - ponownego
montau opraw i konstukcji mocujcych. Zleci
Wykonawcy i sfinansuje w 50 % wykonanie remontu
dwch kominw, zapewni nadzr nad realizacj prac
budowlanych. Archiwum sfinansuje w 50% wykonanie
remontu dwch kominw oraz udostpni Wykonawcy oraz
przedstawicielom Gminy budynek w zakresie niezbdnym
do wykonania prac.
1986 2010-11-23 102/DM/10 2010-10-21 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 65 270,00
Opracowanie dostosowania w ukadzie odniesienia
wsprzdnych oznaczonych jako 2000/8 aktualizowanej
dokumentacji projektowej pn.Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej w ul. Abramowickiej.
1987 2010-11-23 90/RB/10 2010-11-16
PRZEDSIBIORSTWO USUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR
KACZUGOWSKI
292 457,10
Przebudowa ogrodzenia i remont dachu obka nr 5, przy
ul. Sowiej 4 w Lublinie.
1988 2010-11-23 156/KL/10 2010-10-13 PRZEMYSAW RACZEK 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
1989 2010-11-23 171/KL/10 2010-10-13 URSZULA WICEK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1990 2010-11-23 140/KL/10 2010-10-13 LUIZA DRZAZGA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1991 2010-11-23 63/RB/10 2010-10-08 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Umowa Nr 110/ZE-1/2010 o przebudow sieci
elektroenergetycznych i przekazanie na majtek
wybudowanych sieci - wykonnaie przebudowy sieci
elektroenergetycznych w Lublinie, przy ul. Puawskiej 7 w
Lublinie, zgodnie z zaczonymi Warunkami Technicznymi
Usunicia Kolizji Nr 110/529/K/TU/2010 z dnia 23.09.2010
r.
159
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1992 2010-11-23 89/RB/10 2010-10-13
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 2550/KE/CP/10 z dnia 13.10.2010 r. - dotacja
celowa na dofinansowanie zadania p/n:"Budowa
kompleksw sportowych w ramach programu:"Moje
boisko Orlik 2012", z lokalizacja przy GIMNAZJUM Nr 1 w
Lublinie, przy ul. Kunickiego 116.
1993 2010-11-23 88/RB/10 2010-09-20
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 2442/KE/CP/10 z dnia 20.09.2010 r. - dotacja
celowa na dofinansowanie zadania p/n:"Budowa
kompleksu boisk sportowych w ramach programu:"Moje
boisko - Orlik 2012", z lokalizacja przy GIMNAZJUM Nr 7 w
Lublinie, przy ul. Krasiskiego 7,
1994 2010-11-23 6/PL/10 2010-11-22 LESZEK SOLECKI 1 464,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE W ZAKRESIE GEODEZYJNO-
PRAWNYM W NAWIZANIU DO PLANW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
1995 2010-11-23 144/KL/10 2010-10-13 LECH GSIOR 954,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1996 2010-11-23 147/KL/10 2010-10-13 DOROTA KLEJ 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1997 2010-11-23 149/KL/10 2010-10-13 KATARZYNA KOSTRZEWA 754,00
Nagranie materiaw dwikowych na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1998 2010-11-23 153/KL/10 2010-10-13 PIOTR GRZELAK 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
1999 2010-11-23 155/KL/10 2010-10-13 KATARZYNA CZERNIAWSKA 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2000 2010-11-23 158/KL/10 2010-10-13 BOENA CZERKIES 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
2001 2010-11-23 160/KL/10 2010-10-13 JOLANTA NOWOSADZKA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyka
H. Wieniawskiego
2002 2010-11-23 172/KL/10 2010-10-13 ALEKSANDER RESIAK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2003 2010-11-23 188/KL/10 2010-10-13 JAREMI ZIENKOWSKI 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2004 2010-11-23 65/OW/10 2010-11-03 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 0,00
Przyznanie rodkw finansowych na realizacj przez
Gimnazjum nr 16 Partnerskiego Projektu Comeniusa w
ramach programu "Uczenie si przez ca ycie"
2005 2010-11-23 174/KL/10 2010-10-13 DOMINIK AUGUSTOWSKI 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
160
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2006 2010-11-23 177/KL/10 2010-10-13 EIKO HASEGAWA-POPAWSKA 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2007 2010-11-23 134/KL/10 2010-10-13 GRZEGORZ CHOLEWISKI 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2008 2010-11-23 141/KL/10 2010-10-13 BARBARA OBODZISKA 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2009 2010-11-24 1107/OR/10 2010-11-08 JERZY PYTEL 220,00 gospodarz OKW 10 wyb sam 2010
2010 2010-11-24 167/KL/10 2010-10-13 DARIUSZ WAKOWSKI 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2011 2010-11-24 175/KL/10 2010-10-13 HIPOLIT DZIADUSZEK 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2012 2010-11-24 1111/OR/10 2010-11-24
BIURO PROJEKTW SYSTEMW
CYFROWYCH S.A.
86 620,00
Platforma ds. szkole (system informatyczny wspierajcy
realizacj Strategii Rozwoju Zasobw Ludzkich Miasta
Lublin) na potrzeby projektu Kadry nowoczesnej Europy...
139/OR/11 2011-02-22
BIURO PROJEKTW SYSTEMW
CYFROWYCH S.A.
87 330,00
Aneks do umowy nr 1111/OR/11 z dnia 24 listopada
2011(dot zmiany kwoty wynikajcej ze zmiany podatku
VAT)
2013 2010-11-24 1102/OR/10 2010-11-15 PAWE OBEJKO 800,00 przewz osb niepenosprawnych wyb. sam. 2010
2014 2010-11-24 1106/OR/10 2010-11-08 MARIAN WIECZOREK 220,00 gospodarz OKW 96 wyb sam 2010
2015 2010-11-24 1112/OR/10 2010-11-15 SEBASTIAN MICHALSKI 800,00 przewz osb niepenosprawnych wyb. sam. 2010
2016 2010-11-24 133/KL/10 2010-10-13 NATALIA KOZUB 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2017 2010-11-24 138/KL/10 2010-10-13 EWA DUDEK 754,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2018 2010-11-24 192/KL/10 2010-11-03 TARARARA JAROSAW KOZIARA 3 660,00
promocja projektu Lublin 2016 podczas 30. rocznicy
orodka TUMA w Tel Aviwie w dn. 17-26.11.2010
2019 2010-11-24 32/IT/10 2010-10-26 FUTURO EXITO SP. ZOO 34 686,00
Zapewnienie dostpu do Internetu dla lokalnej sieci
Urzdu Miasta Lublin.
13/IT/11 2011-01-31 FUTURO EXITO SP. ZOO 258,50 Aneks do umowy nr 32/IT/10
2020 2010-11-24 93/RB/10 2010-11-15
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 2764/KE/CP/10 z dn. 15.11.2010 r. - dotacja
celowa na dofinansowanie zadania p/n: "Budowa
kompleksu boisk sportwych w ramach programu: "Moje
boisko - Orlik 2012", z lokalizacj przy Zespole Szk
Oglnoksztaccych Nr 1, ul. Radzyska 5 w Lublinie.
161
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2021 2010-11-24 92/RB/10 2010-11-15
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
333 000,00
Umowa nr 2763/KE/CP/10 z 15.11.2010 r. - dotacja celowa
na dofinansowanie zadania p/n:"Budowa kompleksw
sportowych w ramach programu: "Moje boisko Orlik 2012"
z lokalizacj, przy Zespole Szk Chemicznych i Przemysu
Spoywczego, Aleje Racawickie 7a w Lublinie.
2022 2010-11-24 183/KL/10 2010-10-13 MACIEJ HANKUS 954,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2023 2010-11-24 176/KL/10 2010-10-13 MAREK MYNARCZYK 514,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2024 2010-11-24 103/DM/10 2010-11-19 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 109 068,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Strzeleckiej w
Lublinie na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater.
127/DM/10 2010-12-14 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 109 068,00
Aneks do umowy nr 103/DM/10 wstrzymujcy realizacj
umowy z dniem 26-11-2010 z powodu niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych oraz zmieniajcy termin
realizacji przedmiotu umowy do 37 dni kalendarzowych
liczonych od dnia wznowienia kontynuacji umowy.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Strzeleckiej w
Lublinie na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater.
152/DM/10 2010-12-31 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 894,00
Aneks do umowy nr 103/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy drogi, polegajcej na wykonaniu
chodnika w ul. Strzeleckiej w Lublinie na odcinku od ul.
Harcerskiej do ul. E. Plater. Zmiana stawki VAT na 23%.
2025 2010-11-24 104/DM/10 2010-10-29 POLKATEL SP. Z O. O. 65 514,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i robt
budowlanych rurocigu kablowego na odcinku od ul.
Lubelskiego Lipca 80 do skrzyowania ul. Droga
Mczennikw Majdanka z ul. Lotnicz i dalej wzdu ul.
Droga Mczennikw Majdanka do istniejcej kanalizacji
teletechnicznej Urzdu Miasta w ul. Droga Mczennikw
Majdanka do studni SK1 w poowie odcinka pomidzy ul.
Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie dla potrzeb koordynacji
i monitoringu drogowych sygnalizacji wietlnych.
162
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
136/DM/10 2010-12-13 POLKATEL SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 104/DM/10 wstrzymujcy realizacj
przedmiotu umowy do zaistnienia sprzyjajcych
warunkw atmosferycznych. Wykonanie dokumentacji
projektowej i robt budowlanych rurocigu kablowego na
odcinku od ul. Lubelskiego Lipca 80 do skrzyowania ul.
Droga Mczennikw Majdanka z ul. Lotnicz i dalej wzdu
ul. Droga Mczennikw Majdanka do istniejcej kanalizacji
teletechnicznej Urzdu Miasta w ul. Droga Mczennikw
Majdanka do studni SK1 w poowie odcinka pomidzy ul.
Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie dla potrzeb koordynacji
i monitoringu drogowych sygnalizacji wietlnych.
151/DM/10 2010-12-30 POLKATEL SP. Z O. O. 537,00
Aneks do umowy nr 104/DM/10 - Wykonanie
dokumentacji projektowej i robt budowlanych rurocigu
kablowego na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca 80 do
skrzyowania ul. Droga Mczennikw Majdanka z ul.
Lotnicz i dalej wzdu ul. Droga Mczennikw Majdanka
do istniejcej kanalizacji teletechnicznej Urzdu Miasta w
ul. Droga Mczennikw Majdanka do studni SK1 w poowie
odcinka pomidzy ul. Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie
dla potrzeb koordynacji i monitoringu drogowych
sygnalizacji wietlnych. Zmiana stawki VAT na 23%.
2026 2010-11-24 128/IN/10 2010-11-04
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
9 028,00
Penienie nadzorw autorskich nad "Przebudow
ul.Radziwiowskiej i 3-go Maja w Lublinie" - stawka za
jednorazowy pobyt - 439,20z brutto, przewidywana ilos
pobytw - 20
2027 2010-11-24 129/GM/10 2010-10-27 SYLWIA CYNGOT 0,00
Dzierawa - ul. Dzierawna - ziele - dz. nr 42/1 (obr. 17,
ark. 3)
2028 2010-11-24 1100/OR/10 2010-11-15 WOJCIECH PODZIK 800,00 przewz osb niepenosprawnych wyb. sam. 2010
2029 2010-11-24 1105/OR/10 2010-11-08 KRZYSZTOF PCAK 220,00 gospodarz OKW 173 wyb sam 2010
2030 2010-11-24 131/ZSS/10 2010-11-15 DRUKARNIA ALF-GRAF S.C. 10 784,80
Zlecenie druku 2.000 sztuk kalendarzy ciennych
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemw Alkoholowych na 2011 r.
2031 2010-11-24 91/RB/10 2010-11-19
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
57 169,09
Wykonanie zjazdu publicznego (droga poarowa), z ulicy
Krasiskiego, na teren dziaki nr 8/1 - do Gimnazjum Nr 7,
przy ul. Krasiskiego 7 w Lublinie.
2032 2010-11-24 182/KL/10 2010-10-13 LECH SZOST 514,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
163
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2033 2010-11-24 128/GM/10 2010-10-27
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDA"
0,00
Dzierawa - ul. Szmaragdowa - przyszkolny teren
rekreacyjny - cz. dz. nr 56/9 (obr. 30, ark. 10)
2034 2010-11-24 126/GM/10 2010-10-12 SEBASTIAN PODKASKI 0,00
Dzierawa - ul. Urocza - dojazd do posesji - dz. nr 310
(obr. 31, ark. 6)
2035 2010-11-24 1101/OR/10 2010-11-15 ZBIGNIEW MACIUA 800,00 przewz osb niepelnosprawnych wyb. sam. 2010
2036 2010-11-24 181/KL/10 2010-10-13 EWA SZUOWICZ 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2037 2010-11-24 190/KL/10 2010-10-13 ELBIETA BANA-FOTA 854,00
Nagranie materiau dwikowego na pyt CD z muzyk
H. Wieniawskiego
2038 2010-11-24 27/BK/10 2010-10-28 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 72 do umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
2039 2010-11-24 125/GM/10 2010-10-14 MARIANNA KAMISKA 0,00
Dzierawa - ul. Janowska - ziele przydomowa - cz. dz. nr
2/2 i 61 (obr. 35, ark. 3)
2040 2010-11-24 124/GM/10 2010-10-26 AGRO MIREX SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Uhorczaka - ziele i miejsca parkingowe -
dz. nr 52/9 (obr. 43, ark.24)
2041 2010-11-24 130/GM/10 2010-10-25
CENTRUM BADAWCZO-WDROENIOWE
OPTOTRAKT SP. Z O.O.
0,00
Dzierawa - ul. Naczowska - plac manewrowy - cz. dz. nr
23/10 (obr. 33, ark. 12)
2042 2010-11-24 127/GM/10 2010-10-26 PIWO-POL SP. Z O.O. 0,00
Dzierawa - ul. Jutrzenki - pawilon handlowy - dz. nr 28/3
(obr. 30, ark. 3)
2043 2010-11-25 134/IN/10 2010-11-04
PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH LUBARTW S.A.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 4790/IN/2009 z dnia
17.12.2009r. na Przeduenie ul.Zwiazkowej - zmiana
terminu zakoczenia robt na 14 miesicy od uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budow.
4790/IN/2009 2009-12-17
PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH LUBARTW S.A.
9 549 351,53
Przeduenie ul. Zwizkowej w Lublinie na odcinku od ul.
Bazylianwka do ul. Walecznych wraz z organizacj
ruchu, owietleniem, odwodnieniem, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodocigow oraz z usuniciem kolizji z
uzbrojeniem technicznym.
2044 2010-11-25 105/DM/10 2010-11-22 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 14 400,00
Gmina oddaje Parkujcemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Chopina, dla potrzeb parkowania na prawach
wycznoci na wydzielonym stanowisku postojowym
zastrzeonym, zwanym dalej "kopert"/w iloci 2/.
164
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2045 2010-11-25 133/IN/10 2010-09-27 PRZEDSIBIORSTWO VIVA SP. Z O.O -112 533,47
Aneks Nr 2 do umowy Nr 3979/IN/2009 z dnia 16.10.2009
r. (budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 5
przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w dzielnicy Felin) -
aneks zmniejszajcy zakres przedmiotu zamwienia tj.
wyczenie robt na czn warto 112 533,47 z brutto
3979/IN/2009 2009-10-16 PRZEDSIBIORSTWO VIVA SP. Z O.O 4 251 016,03
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 5 przy
ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w dzielnicy Felin wraz z
instalacjami wewntrznymi, przyczami, sieciami oraz
zagospodarowaniem i urzdzeniem terenu /
wynagrodzenie kosztorysowe; cena ofertowa brutto 4 251
016,03 z;
2046 2010-11-25 27/FE/10 2010-11-18
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
1 347 670 638,00
Umowa o dofinansowanie projektu: "Modernizacja
infrastruktury przystankowej wraz z budow systemu
informacji pasaerskiej dla poprawy jakoci
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" w
ramach RPO WL 2007-2013
32/FE/11 2011-10-04
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budow systemu informacji
pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie"
4/FE/12 2012-02-13
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
-274 303,55
Aneks nr 2 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budow systemu informacji
pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie"
52/FE/12 2012-12-21
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
11 316,00
Aneks nr 3 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budow systemu informacji
pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego 2007 -
2013.
52/FE/13 2013-10-31
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budow systemu informacji
pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego 2007 -
2013.
165
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
61/FE/13 2014-01-09
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr 5 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budow systemu informacji
pasaerskiej dla poprawy jakoci funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego 2007 -
2013.
2047 2010-11-25 28/FE/10 2010-11-19
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
21 000 000,00
umowa o dofinansowanie projektu "Przeduenie ul. Jana
Pawa II do ul. Kranickiej z odwodnieniem i owietleniem
w Lublinie" w RPO WL 2007 - 2013
2048 2010-11-25 118/KL/10 2010-11-03 UKASZ WITT-MICHAOWSKI 3 300,00
przygotowanie spektaklu i zaprezentowanie go na
festiwalu w Wiedniu w ramach promocji projektu Lublin
2016
2049 2010-11-25 95/RB/10 2010-11-10
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 1954/0491/ORL/ES/10 na dofinansowanie
inwestycji ze rodkw budetowych, zawarta dnia
10.11.2010 r. - na dofinansowanie z budetu pastwa
zadania inwestycyjnego pod nazw: "Budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach programu: "Moje boisko -
Orlik 2012" (boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym), przy
Gimnazjum Nr 7 w Lublinie, ul. Krasiskiego 7.
2050 2010-11-25 94/RB/10 2010-11-16
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 1988/0491/ORL/ES/10 na dofinansowanie
inwestycji ze rodkw budetowych, zawarta dnia
16.11.2010 r. - na dofinansowanie z budetu pastwa
inwestycji pod nazw;'Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu: "Moje boisko - Orlik
2012" (biosko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym), przy Zespole Szk
Oglnoksztaccych Nr 1 w Lublinie, ul. Radzyska 1.
2051 2010-11-25 13/ON/10 2010-11-23 MARCIN PASTUSZAK 2 700,00
Opracowanie z uzupenieniem i aktualizacj, kompletne
przygotowanie do druku tekstu ?Miejskiego Informatora
dla Niepenosprawnych Mieszkacw Lublina? w oparciu o
dostarczony przez Zamawiajcego ?Informator...?
wydanie z grudnia 2009 r. Przedmiot umowy zostanie
wykonany poza godzinami pracy w Urzdzie Miasta i nie
bdzie kolidowa z zakresem obowizkw wykonywanych
podczas pracy.
166
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2052 2010-11-25 132/IN/10 2010-11-03
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
20 740,00
Aktualizacja oraz wydzielenie przedmiarw robt,
kosztorysw ofertowych iinwestorskich na przebudow
ulicy Narutowicza w Lublinie na odcinku od ulicy
Okopowej do skrzyowania ul. Pisudskiego - Lipowa wraz
z ulicami bocznymi i infrastruktur techniczn.
2053 2010-11-26 1122/OR/10 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
7 380,00 Monitoring obiektu Rynek 8
183/OR/11 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
7 380,00
Aneks do umowy nr 1122/OR/10 z dnia 30.11.2010 (dot
zmiany kwoty wynikajcej ze zmiany podatku VAT)
2054 2010-11-26 113/KL/10 2010-10-01
ELECTRUM PRODUCTION MAREK
KUAKOWSKI
3 000,00
promocja lubelskich zespow muzycznych oraz projektu
Lublin 2016 podczas Festiwalu ACK Electric Night 2010
2055 2010-11-26 18/BM/10 2010-10-28
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
opata za zuycie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego przy ul. Orkana
2056 2010-11-26 87/O/10 2010-11-04
FIRMA QUERCUS KSZTATOWANIE
TERENW ZIELENI,CINKA I PILGNACJA
DRZEW
4 821,12
wykonanie zabiegw pielegnacyjno - chirurgicznych na 4
drzewach na terenie Szpitala Wojskowego przy Al.
Racawickich 23
2057 2010-11-26 66/OW/10 2010-11-05
ANNA WODARCZYK KSIGARNIA
SKARBNICA
1 911,00
Dostawa podrcznikw ECDL na potrzeby Laboratoriw
ECDL w ramach projektu "Moja szansa - Mj ECDL"
2058 2010-11-26 96/RB/10 2010-11-22
USUGOWY ZAKAD BLACHARSKO -
DEKARSKI WALDEMAR KUROPATWISKI
3 474,04
Remont dachu na garaach, przy budynku Ratusza w
Lublinie, Plac okietka 1.
2059 2010-11-26 121/ZSS/10 2010-11-02
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SERENITY"
KAROLINA BIKOWSKA
7 200,00
Organizacja prezentacji autorskiego programu sowno -
muzycznego w wykonaniu Piotra Nagiela pt. "Dlaczego
nie mwimy", skierowanego do uczniw szk
gimnazjalnych z terenu Miasta Lublin i poruszajcego
problematyk przemocy
2060 2010-11-26 1121/OR/10 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
1 464,00
Konserwacja i utrzymanie sprawnoci eksploatacyjnej
caoci systemu sygnalizacji wamania i napadu (Rynek8)
184/OR/11 2011-01-20
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
1 476,00
Aneks do umowy nr 1121/OR/10 z dnia 30.11.2010 (dot
zmiany kwoty wynikajcej ze zmiany podatku VAT)
2061 2010-11-26 193/KL/10 2010-11-03 WADYSAW GRZYB 330,00
Wykonanie autorskiego wystpu artystycznego podczas
koncertu w dniu 9 listopada 2010 r. w ramach Konkursu
Poezji, Prozy i Pieni Patriotycznej "Ojczyzno moja
najmilsza"
2062 2010-11-26 151/ZSS/10 2010-11-22
WOJEWDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM.STEFANA KARDYNAA WYSZYSKIEGO
S
5 040,00
Umowa o realizacj programw zdrowotnych na rzecz
spoecznoci romskiej
167
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2063 2010-11-26 145/ZSS/10 2010-11-12
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SERENITY"
KAROLINA BIKOWSKA
3 600,00
realizacja programu profilaktycznego sowno-muycznego
"Dopki Masz wybr"
2064 2010-11-26 97/RB/10 2010-11-19
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 2043/0491/ORL/ES/10 z dnia 19.11.2010 r. na
dofinansowanie z budetu pastwa inwestycji pod nazw:
"Budowa kompleksu boiks sportowych w ramach
programu: "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko pikarskie
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym), przy GIMNAZJUM Nr 1, ul. Kunickiego 116 w
Lublinie.
2065 2010-11-29 138/IN/10 2010-09-29
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 4066/IN/2009 z dnia 19.11.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
sieci wodocigowej od ulicy Bryskiego do ulicy
eglarskiej w Lublinie) - zmiana terminu sprawowania
zastpstwa inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu
umowy (etaop I) na dzie 15.12.2010 r.
4066/IN/2009 2009-11-19
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
3 782,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
sieci wodocigowej od ulicy Bryskiego do ulicy
eglarskiej w Lublinie wraz z odgazieniami do posesji w
granicach pasa drogowego.
2066 2010-11-29 137/IN/10 2010-09-29
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 4065/IN/2009 z dnia 19.11.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad budow
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abelarda w Lublinie wraz
z odgazieniami do posesji w granicach pasa drogowego)
- zmiana terminu zakoczenia sprawowania zastpstwa
inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy (I
etap) na dzie 30.12.2010 r.
4065/IN/2009 2009-11-19
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
2 488,80
Umowa na penienie funkcji inwestora zastpczego nad
realizacj sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abelarda w
Lublinie wraz z odgazieniami do posesji w granicach
pasa drogowego.
2067 2010-11-29 1124/OR/10 2010-11-16 FUNDACJA INICJATYW MENEDERSKICH 16 400,00
Szkolenie w ramach pojektu KNE: Zarzdzanie projektami
dla koordynatorw projektw.
2068 2010-11-29 122/KL/10 2010-11-03
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
300 000,00
zakup pierwszego wyposaenia dla filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul.Szaserw 13-15 (zakup wyposaenia
meblowego).
2069 2010-11-29 1125/OR/10 2010-11-16 FUNDACJA INICJATYW MENEDERSKICH 26 100,00
Szkolenie w ramach projektu KNE: Oceny okresowe
pracownikw.
168
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2070 2010-11-29 1123/OR/10 2010-11-15 EDYTA SICZEK 0,00
Rozwizanie umowy zlecenia nr 735/OR/10 z dnia
5.10.2010r za porozumieniem stron.
2071 2010-11-29 136/IN/10 2010-08-30
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 105/IN/2009 z dnia 31.12.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania p. n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wdolnej i ul. Ldzian w Lublinie wraz z odgazieniami
do posesji w granicach pasa drogowego) - zmiana terminu
zakoczenia sprawowania zastpstwa inwestorskiego nad
wykonaniem przedmiotu umowy na dzie 15.12.2010 r.
105/IN/2009 2009-12-30
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
14 100,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wdolnej i ul. Ldzian w
Lublinie wraz z odgazieniami do posesji w granicach
pasa drogowego.
2072 2010-11-29 135/IN/10 2010-11-22 ELEKTROPROJEKT S.A. 48 800,00
Opracowanie koncepcji skrzyowania ul.Chodki i
Mackiewicza, projektw budowlanych i wykonawczych
trakcji trolekbusowej na skrzyzowaniach ulic Muzyczna-
Nadbystrzycka-Gboka i Myska-Krochmalna-Dworcowa
2073 2010-11-29 1124/OR/10 2010-11-29
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00 Aneks do umowy nr 4746/OR/2009 z 29.12.2009
4746/OR/2009 2009-12-29
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00 umowa najmu
2074 2010-11-29 120/KL/10 2010-11-08 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00
Aneks do umowy nr 10/KL/10 zawartej w dniu 19 maja
2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci
250.000 z sownie: dwiecie pidziesit tysiecy zotych
dla Centrum Kultury w Lublinie z przeznaczeniem na
realizacj zadania remont Filii Warsztaty Kultury.
10/KL/10 2010-05-19 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 250 000,00 remont Filii Warsztaty Kultury
2075 2010-11-29 121/KL/10 2010-11-10
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
2 100 262,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokoci 1900 262
z sownie: jeden milion dziewiset tysicy dwiecie
szedziesit dwa z dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
H. opaciskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
43/KL/10 2010-07-08
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
2076 2010-11-30 900/OR/10 2010-11-08 MARIUSZ MUSIATOWICZ 400,00 Operator OKW nr 209
169
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2077 2010-11-30 902/OR/10 2010-11-08 ANNA SKOCZEK 400,00 Operator OKW nr 161
2078 2010-11-30 139/IN/10 2010-11-04 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIYK 7 320,00
Opracowanie aktualizacji studium wykonalnoci dla
projektu budowy przeduenia ul. Jana Pawa II do al.
Kranickiej w Lublinie z odwodnieniem i owietleniem,
zgodnie z aktualnie obowizujcymi wytycznymi dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2079 2010-11-30 901/OR/10 2010-11-08 JERZY JESIONEK 400,00 Operator OKW nr 184
2080 2010-11-30 1087/OR/10 2010-11-08 PIOTR JABONKA 220,00 Gospodarz OKW nr 20
2081 2010-11-30 29/GD/10 2010-11-15
PRZEDSIBIORSTWO GEODEZYJNO-
KARTOGRAFICZNE "EGIB" SP. Z O.O.
29 585,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau 50
dziaek pooonych w rejonie ul.Rataja.
2082 2010-11-30 903/OR/10 2010-11-08 PRZEMYSAW CYBUL 400,00 Operator OKW nr 003
2083 2010-12-01 138/GM/10 2010-11-24 PORT LOTNICZY LUBLIN S.A 10 000 000,00
Objcie 100000 akcji serii R o wartoci nominalnej 100 z
kada w spce Port Lotniczy Lublin S.A. przez Gmin
Lublin.
2084 2010-12-01 193/KP/10 2010-11-08 RAFA ROSO 30 000,00
Przygotowanie i stworzenie autorskiej instalacji w
przestrzeni miasta Lublin w ramach carnavalu Sztuk -
Mistrzw
2085 2010-12-01 107/DM/10 2010-08-16 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 137 860,00
Aneks do umowynr 49/DM/10 zmieniajcy termin
wykonania prac z dotychczasowego 70 dni na nowy 100
dni kalendarzowych. Dostosowanie dokumentacji
projektowych: a) "Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejcej ptli przy ul. Droga Mczennikw Majdanka do
os. Felin" opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. (z siedzib w
Lublinie, ul. Hutnicza 7), b) "Budowa ul. A. Grygowej na
odcinku od Al. Witosa do ul. Droga Mczennikw
Majdanka wraz ze skrzyowaniem z ul. Droga
Mczennikw Majdanka" - opracowanej w roku 2009 przez
Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o. (z
siedzib w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmiecie 55)
170
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
49/DM/10 2010-08-16 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 137 860,00
Dostosowanie dokumentacji projektowych: a)
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejcej ptli przy ul.
Droga Mczennikw Majdanka do os. Felin" opracowanej
w roku 2007 przez Biuro Projektw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Hutnicza 7), b) "Budowa ul. A. Grygowej na odcinku od Al.
Witosa do ul. Droga Mczennikw Majdanka wraz ze
skrzyowaniem z ul. Droga Mczennikw Majdanka" -
opracowanej w roku 2009 przez Biuro Architektoniczne
Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Krakowskie Przedmiecie 55)
2086 2010-12-01 131/KP/10 2010-08-19 SMARTFR PRODUCTION DE SPECTACLES 5 914,50
Prowadzenie przez Emili Taurisano ulicznych warsztatw
kuglarskich w ramach Carnavalu Sztuk - Mistrzw.
2087 2010-12-01 190/KP/10 2010-11-16 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 15 000,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania premiery
spektaklu "Zwierztka mae zwierzenia" w dn. 07.12.2010
2088 2010-12-01 139/GM/10 2010-11-02
LEGE ARTIS B.D.M. SZYMON
MOJZESOWICZ Z SIEDZIB W WARSZAWIE
5 490,00
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomoci przy ul.
Dominikaskiej 7
2089 2010-12-01 174/KP/10 2010-10-28
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
-7 000,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy z dn.
30.04.2010r.
1956/KP/2010 2010-04-30
APUS PRZEDSIBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
7 000,00
Obsuga dystrybucji materiaw reklamowych miasta
lublin w 2010 wrd podmiotw objtych programem
Punkty Styku z Mark.
2090 2010-12-01 33/IT/10 2010-11-26 ORACLE POLSKA SP. Z O.O. 74 303,12
wiadczenie asysty technicznej w odniesieniu do
programw Oracle.
2091 2010-12-01 195/KP/10 2010-11-16
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
0,00 Aneks do porozumienia z dn. 12.10.2009r.
2092 2010-12-01 109/DM/10 2010-11-15 IKOM SP. Z O.O. 115 900,00
Wykonanie pomiarw ruchu drogowego ( kolowego i
pieszego) na wybranych skrzyowaniach i odcinkach
midzywzlowych ulic miasta Lublina, oraz aktualizacji
bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania.
157/DM/10 2010-12-27 IKOM SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 109/DM/10 w sprawie wykonania
pomiarw ruchu drogowego (koowego i pieszego) na
wybranych skrzyowaniach i odcinkach midzywzowych
ulic miasta Lublin oraz aktualizacji bazy danych
operacyjnej mapy oznakowania
171
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2093 2010-12-01 200/KL/10 2010-11-25 PIOTR WIJATKOWSKI 15 000,00
Autorski wystp w charakterze dyrygenta podczas
koncertu promujcego pyt pt. "Henryk Wieniawski -
utwory na skrzypce i orkiestr" w dniu 17.12.2010 r. w
Warszawie
2094 2010-12-01 98/RB/10 2010-11-24
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
333 000,00
Umowa nr 2125/0491/ORL/ES/10 z 24.11.2010 r. na
dofinansowanie z budetu pastwa zadania pod nazaw:
"Budowa komplesku boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012" (boisko pikarskie
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym), przy Zespole Szk Chemicznych i
Przemysu Spoywczego, ul. Poniatowskiego w Lublinie.
2095 2010-12-02 131/IN/10 2010-11-04 KRZYSZTOF ZIOO 0,00
Ugoda - wypata odszkodowania z tytuu szkd
powstaych przy realizacji budowy kolektora sanit. N II
odc. IV od ul.Guskiej do wysokoci ul. Zorza - dziaka Nr
13 - wasciciele - Krzysztof Zioo i Jerzy Zioo oraz dziaka
Nr 14 - wasciciel - Krzysztof Zioo
2096 2010-12-02 7/PL/10 2010-11-29
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
2 440,00
Rozbudowa Internetowego Serwera Danych
Przestrzennych o dodatek "KARTO".
2097 2010-12-02 8/PL/10 2010-12-02
RACHMISTRZ BIURO RACHUNKOWO -
KONSULTINGOWE JADWIGA SZYNDELA
0,00 WYKONANIE OPERATW SZACUNKOWYCH.
2/PL/10 2010-09-23
RACHMISTRZ BIURO RACHUNKOWO -
KONSULTINGOWE JADWIGA SZYNDELA
97 600,00
WYKONANIE 32 OPERATW SZACUNKOWYCH DLA
NIERUCHOMOCI GRUNTOWYCH.
2098 2010-12-02 133/GM/10 2010-11-17
J.RADZIKOWSKA J.BARTOSZEK SPKA
JAWNA
0,00
Dzierawa - ul. Zakadowa - oglnodostpny zjazd z ulicy
Zakadowej - cz. dz. nr 163/1 (obr. 31, ark. 12)
2099 2010-12-02 140/IN/10 2010-11-24 "MATI" AGNIESZKA STANIAK-STUDZISKA 32 940,00
Opracowanie programu funkcjonalno - uytkowego na
rozbirki budynkw zlokalizowanych w liniach
rozgraniczajcych przeduenia Al. Solidarnoci w Lublinie
w ramach zadania budowy drogi dojazdowej do wza
drogowego "Dabrowica" obwodnicy miasta Lublin w cigu
drg ekspresowych S12, S17 i S19.
2100 2010-12-02 29/IT/10 2010-11-16
PAG SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
36 000,00
Kompleksowe wykonanie prac niezbdnych dla
zrealizowania monitoringu wizyjnego w dwch
lokalizacjach na terenie miasta Lublina: a) przy ul.
Radoci 2, b) przy ul. Radoci 13
2101 2010-12-03 198/KL/10 2010-11-03 ARTEFAKT KRZYSZTOF SAMELA 2 500,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu z
zespoem A2
172
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2102 2010-12-03 203/KL/10 2010-11-24 FRANCOIS MATARASSO 4 763,40
przygotowanie autorskiego wykadu oraz warsztatw w
ramach Europejskiego Kolegium Kultury
2103 2010-12-03 202/KL/10 2010-10-13 FRANCOIS MATARASSO 4 750,00
przygotowanie autorskiej koncepcji sesji roboczej oraz
wykadu podczas Forum Kulturalnego Eurocities
2104 2010-12-03 888/OR/10 2010-11-08 JULIA GBORYS 400,00 operator OKW nr 35
2105 2010-12-03 883/OR/10 2010-11-08 UKASZ WOJCIESZYN 400,00 operator OKW nr 20
2106 2010-12-03 882/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH WAJCHT 400,00 operator OKW nr 151
2107 2010-12-03 884/OR/10 2010-11-08 MARCIN SZELESZCZUK 400,00 operator OKW nr 98
2108 2010-12-03 67/OW/10 2010-11-12 BOOKLAND.NET SP. Z O.O. 7 879,09
Dostawa podrcznikw szkolnych drukowanych i na CD
przez Bookland.net Sp. z o.o. w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
62/OW/10 2010-11-05 BOOKLAND.NET SP. Z O.O. 7 879,09
Dostawa podrcznikw szkolnych drukowanych i na CD
przez Bookland.net Sp. z o.o. w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
2109 2010-12-03 195/KL/10 2010-11-13 JANUSZ BRYCH 2 500,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu z
zespoem A2
2110 2010-12-03 196/KL/10 2010-11-13 KRZYSZTOF MAJCHRZAK 2 500,00
przygotowanie i wykonanie autroskiego koncertu z
zespoem A2
2111 2010-12-03 140/GM/10 2010-11-05
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
4 758,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau dziaek:
nr 40/5, nr 16/3, nr 33/4, pooonych w Lublinie przy ul.
Zawieprzyckiej 3-5, ul. Kijaskiej - podzia na 9 dziaek
2112 2010-12-03 887/OR/10 2010-11-08 PAWE BASAK 400,00 operator OKW nr 185
2113 2010-12-03 904/OR/10 2010-11-08 JAROSAW DOLECKI 400,00 operator OKW nr 156
2114 2010-12-03 886/OR/10 2010-11-08 TOMASZ KLECZEK 400,00 operator OKW nr 183
2115 2010-12-03 885/OR/10 2010-11-08 CEZARY DMOWSKI 400,00 operator OKW nr 66
2116 2010-12-03 880/OR/10 2010-11-08 TOMASZ SZCZENIAK 400,00 operator OKW nr 192
2117 2010-12-03 881/OR/10 2010-11-08 PRZEMYSAW SASIK 400,00 operator OKW nr 142
2118 2010-12-03 199/KL/10 2010-11-03 JAKUB KAMISKI 11 500,00
przygotowanie autorskiej wystawy fotografii "Z
Drohobycza"
2119 2010-12-03 197/KL/10 2010-11-03 JANUSZ MURASZKO 2 500,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu z
zespoem A2
173
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2120 2010-12-03 194/KL/10 2010-11-03 PIOTR PRZYCHODZE 3 500,00
przygotowanie autorskiego scenariusza koncertu zespou
A2
2121 2010-12-07 205/KL/10 2010-12-03 ANNA STAKIEWICZ 5 000,00
Autorski wystp w charakterze solistki podczas koncertu
promujacego pyt pt. "Henryk Wieniawski - utwory na
skrzypce i orkiestr" w dniu 17.12.2010 r. w Warszawie
2122 2010-12-07 196/KP/10 2010-10-18 PAWE NOWAK 1 500,00
Wykonanie zdj inwestycji miejskich powstaych w latach
2006-2010
2123 2010-12-07 137/GM/10 2010-11-26
"JUMA" STARZYSKA DANUTA
WJTOWICZ-BIJAK JULITA
0,00
Dzierawa - ul. Wyynna - pawilon handlowy - cz. dz. nr
42/3 (obr. 27, ark. 4)
2124 2010-12-07 905/OR/10 2010-11-08 ROBERT NIKANOWICZ 400,00 operator OKW nr 181
2125 2010-12-07 30/GD/10 2010-11-24
OKRGOWE PRZEDSIBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W
LUBLINIE SP. Z
13 420,00
Aktualizacja danych systemowych programu Orodek na
obszarze m.Lublin.
2126 2010-12-07 889/OR/10 2010-11-08 MARIOLA MIROSAW 400,00 operator OKW nr 137
2127 2010-12-07 99/RB/10 2010-11-15
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKW SA
914 935,34
Zaprojektowanie i wykonanie robt budowlanych zmiany
sposobu uytkowania pomieszcze piwnicznych budynku
"Piwnicy pod Fortun", do celw ekspozycyjnych
pt.:"Multimedialna wdrwka po historii miasta" (dz. nr
84) w Lublinie, przy ul. Rynek 8.
2128 2010-12-07 129/IN/10 2010-11-17
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
469 342,32
Wykonanie drogi w ul. Juliana Faata na odcinku od ul.
Karola Szymanowskiego do ul. Jacka Malczewskiego w
Lublinie z owietleniem, odwodnieniem, likwidacj kolizji
urzdze elektroenergetycznych z budowan drog
80/DM/11 2011-05-31
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00
Aneks do umowy nr 129/IN/10 z dnia 17.11.2010 r. w
sprawie budowy drogi ul. Juliana Faata na odcinku od
ul.Karola Szymanowskiego do ul. Jacka Malczewskiego w
Lublinie z owietleniem, odwodnieniem, likwidacj kolizji
urzdze elektroenergetycznych z budowan drog.
dot.zmany terminu realizacji umowy
2129 2010-12-07 144/GM/10 2010-12-01
ZARZAD NIERUCHOMOCI KOMUNALNYCH
W LUBLINIE
247 044,00
aneks do umowy o dotacj celow dla ZNK nr 3/GM/10 z
dnia 10.06.2010 r.
3/GM/10 2010-06-10
ZARZAD NIERUCHOMOCI KOMUNALNYCH
W LUBLINIE
200 000,00
dotacja celowa dla ZNK z przeznaczeniem na
sfinansowanie prac zwizanych z modernizacj
budynkw.
2130 2010-12-07 32/GD/10 2010-11-18 GEOSLAND KRYSTIAN BLICHARSKI 52 649,10
Opracowanie dokumentacji geodezyjbnej podziau 90
dziaek poloonych na terenie m.Lublin.
174
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
14/GD/11 2010-11-18 GEOSLAND KRYSTIAN BLICHARSKI 431,55
Opracowanie dokumentacji geodezyjbnej podziau 90
dziaek poloonych na terenie m.Lublin.
2131 2010-12-07 907/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ STANIAK 400,00 operator OKW nr 13
2132 2010-12-07 1126/OR/10 2010-11-26 MARTA KULBAKA 3 000,00
Udzia Pani Marty Kulbaki w szkoleniu w ramach KNE pt.:
ISO 31000 Zarzdzanie ryzykiem:
2133 2010-12-07 146/ZSS/10 2010-11-22
AGENCJA SZKOLENIOWO-USUGOWA
"EDUKATOR"
700,00
przygotowanie i przeprowadzenie wykadu "HIV/AIDS co
powiniene (...)
2134 2010-12-07 136/GM/10 2010-10-27 KAZIMIERZ WOJTALUK 0,00
Dzierawa - ul. Smoluchowskiego - gara - cz. dz. nr 76/4
(obr. 43, ark. 14)
2135 2010-12-07 142/IN/10 2010-10-29
"AMAR" PRZEDSIBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USUGOWE
ANDRZEJ JANISZ
0,00
Aneks Nr 3 do Umowy Nr 197/IN/2010 z dnia 15.01.2010r.
Wykonanie robt rozbirkowych budynkw biurowo-
magazynowych, budynku agregatorni, kiosku i muru
ogrodzenoiwego usytuowanych na dziace nr 22/1 przy ul.
3-go Maja 5 - Przebudowa ul. 3-go Maja i ul.
Radziwiowskiej - zmiana terminu wykonania umowy na
15 grudnia 2010r.
197/IN/2010 2010-01-15
"AMAR" PRZEDSIBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USUGOWE
ANDRZEJ JANISZ
157 393,54
Roboty rozbirkowe budynkw biurowo - magazynowych,
budynku agregatorni, parterowego kiosku i muru
ogrodzeniowego ustuowanych na dziace Nr 22/1
pooonej przy ul. 3-go Maja 5w Lublinie - Przebudowa ul.
3-go Maja i ul. Radziwiowskiej w Lublinie.
2136 2010-12-07 145/IN/10 2010-11-17 EKBUD SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 1do Umowy Nr 1867/IN/10 z dnia 17.11.2010r.
na budow budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Mireckiego 4-8, ul. Reymonta 21,23 w Lublinie -
przesunicie terminu wykonania umowy
2137 2010-12-07 906/OR/10 2010-11-08 PIOTR ROMANEK 400,00 operator OKW nr 164
2138 2010-12-07 31/GD/10 2010-11-18 GLOBMATIX SP.Z O.O. 47 092,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau 80
dziaek pooonych na terenie m.Lublin.
13/GD/11 2011-02-28 GLOBMATIX SP.Z O.O. 386,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau 80
dziaek pooonych na terenie m.Lublin.
2139 2010-12-07 130/IN/10 2010-11-17
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
0,00
Aneks do umowy Nr 129/IN/10 z dnia 17.11.2010 r.
(wykonanie drogi w ul. Juliana Faata na odcinku od ul.
Karola Szymanowskiego do ul. Jacka Malczewskiego w
Lublinie) - zmiana terminu wykonania zadania z
15.11.2011 r. na 31.05.2012 r.
175
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2140 2010-12-07 135/GM/10 2010-11-23 BEATA BIELISKA 0,00
Dzierawa - ul. Kiwerskiego - przechowywanie motocykla -
cz. dz. nr 29 (obr. 14, ark. 9)
2141 2010-12-07 146/IN/10 2010-11-29 "ZBRZENIAK" JACEK ZBRZENIAK 4 583,88
Wykonanie dostawy i montau 119 sztuk skrzynek
pocztowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Mireckiego w lublinie
2142 2010-12-07 141/IN/10 2010-11-16
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
1 578 213,29
Budowa drogi w ul. Hiacyntowej na odc. od ul. Cedrowej
do ul. Kalinowej wraz z sigaczami z odwodnieniem i
brakujcymi odgazieniami od sieci wodocigowej i kan.
sanitarnej w ghranicach pasa drogowego
32/DM/11 2011-04-19
ZAKAD INSTALACJI PRZEMYSOWYCH I
SANITARNYCH JAN PASTWA
1 591 149,46
Aneks do umowy nr 141/IN/10 budowa drogi w ul.
Hiacyntowej na odc. od ul. Cedrowej do ul. Kalinowej wraz
z sigaczami z odwodnieniem i brakujcymi
odgazieniami od sieci wodocigowej i kan. sanitarnej w
granicach pasa drogowego
2143 2010-12-07 108/DM/10 2010-11-22
ZAKAD USUG PROJEKTOWYCH I
NADZORW INWESTORSKICH
BUDOWNICTWA DROGOWE
9 516,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajacymi na wykonaniu remontu ul.
Kuronia (dawniej ul. Proletariuszy) w Lublinie.
59/DM/11 2011-05-25
ZAKAD USUG PROJEKTOWYCH I
NADZORW INWESTORSKICH
BUDOWNICTWA DROGOWE
78,00
Aneks do umowy nr 108/DM/10 z dnia 22.11.2010 w
sprawie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi polegajcymi na wykonaniu
remontu ul. Kuronia (dawnej Proletariuszy) w Lublinie
2144 2010-12-07 200/KP/10 2010-11-23 SOFA LAB MICHA SOOWIEJ 1 052,00
Podczenie i uruchomienie angielskiej i ukraiskiej wersji
jzykowej dla portalu www.lublin.eu
2145 2010-12-07 123/GM/10 2010-10-27
KOMPLEKSOWE USUGI POGRZEBOWE
P.P.H.U. "EDEN" MAGDALENA DBAL
0,00
Najem - ul. Leszczyskiego 20 - tablica reklamowa - dz. nr
25/1 (obr. 41, ark.2)
2146 2010-12-08 112/DM/10 2010-11-26 IKOM SP. Z O.O. 29 500,00
Wykonanie robt polegajcych na wykoaniu montau,
utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic.
2147 2010-12-08 143/GM/10 2010-11-02
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 708,00
Podzia dziaki nr 31/10 pooonej w Lublinie przy ul.
Kunickiego 87
2148 2010-12-08 35/IT/10 2010-11-22
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
49 328,26
Dostawa i uruchomienie kserokopiarek na potrzeby
Urzdu Miasta Lublin
2149 2010-12-08 37/IT/10 2010-10-15 MERITUM F.H.U KONRAD CZUBEK 26 644,80
Dostarczanie dyskw z programem kosztorysowym
NORMA PRO na 39 stanowisk.
2150 2010-12-08 114/DM/10 2010-11-25 ZAKAD USUGOWY STAMAR 23 790,00
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Godebskiego w Lublinie.
176
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
144/DM/10 2010-12-30 ZAKAD USUGOWY STAMAR 195,00
Aneks do umowy nr 114/DM/10 - Wykonanie remontu
chodnika w pasie drogowym ul. Godebskiego w Lublinie.
Zmiana stawki VAT na 23%.
2151 2010-12-08 106/DM/10 2010-11-16 PKP SA 1 464,00
Udostpnienie do korzystania, terenu PKP SA pooonego
na dziace nr : 15/2, obr. 2 Bronowice, gm. m. Lublin, woj.
lubelskie celem: uoenia i pozostawienia urzdzenia
stanowiacego wasno Korzystajcego w postaci
kanalizacji linii wiatowodowej.
2152 2010-12-08 29/FE/10 2010-11-25
MINISTERSTWO GOSPODARKI INSTYTUCJA
WDRAAJCA/POREDNICZCA II STOPNIA
56 547 000,00
Aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 13 marca 2009
r. projektu : "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro -
Park Mielec" osi 6 Polska gospodarka na rynku
midzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013
2153 2010-12-08 1127/OR/10 2010-11-26 MAGORZATA MACH-DUDEK 3 000,00
Udzia Pani Magorzaty Mach-Dudek w szkoleniu w ramach
KNE pt.: ISO 31000 Zarzdzanie ryzykiem
2154 2010-12-08 142/GM/10 2010-11-02
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 708,00
podzia dziaki nr 16/4 pooonej w Lublinie przy ul.
Obrocw Pokoju 14
2155 2010-12-08 30/FE/10 2010-11-25
MINISTERSTWO GOSPODARKI INSTYTUCJA
WDRAAJCA/POREDNICZCA II STOPNIA
94 367 000,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Rozszerzenie
Podstrefy Lublin SSE Europ - Park Mielec - etap II" osi
priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku
midzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013
2156 2010-12-08 141/GM/10 2010-11-02
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
2 196,00
podzia dziaki nr 16/5 pooonej w Lublinie przy ul. 1 Maja
12b
2157 2010-12-08 1128/OR/10 2010-12-07
EUROPEJSKI INSTYTUT PSYCHOLOGII
BIZNESU C.M.FRYSZKIEWICZ SP.J.
17 000,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.: Techniki
coachingu operacyjnego dla kadry kierowniczej
2158 2010-12-08 1132/OR/10 2010-11-08 JOANNA SUPSKA 220,00 gospodarz OKW 60 wyb. sam. 2010
2159 2010-12-08 111/DM/10 2010-11-26
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
9 365,00
Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu,montau,
utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic.
2160 2010-12-08 113/DM/10 2010-11-26
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
23 218,00
Wykonanie robt polegajcych na wykonaniu, montau,
utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic.
2161 2010-12-08 1131/OR/10 2010-11-04 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 3 367,20 nadzr nad systemem transmisji alarmw
171/OR/11 2011-01-12 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 3 394,80
Aneks do umowy nr 1131/OR/10 z dnia 04-11-2010 (dot
zmiany kwoty wynikajcej ze zmiany podatku VAT)
2162 2010-12-08 36/IT/10 2010-11-26 ELKOMTEL MIROSAW SOTYS 25 620,00
Wymiana bazy danych Systemu Obsugi Gosowania na
sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu.
177
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2163 2010-12-08 34/IT/10 2010-11-10
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
249 276,50
Dostawa, wdroenie i uruchomienie w UM systemu
obsugi spraw z zakresu administracji architektoniczno-
budowlanej i ochrony zabytkw.
2164 2010-12-08 38/IT/10 2010-11-30 MIKRONIKA 1 582 340,00
Wykonanie adaptacji pomieszczenia oraz dostawa
urzdze elektrycznych, telekomunikacyjnych i wyrobw
budowlanych wraz z ich montaem w Pastwowych
Szkoach Budownictwa i Geodezji w Lublinie przy al.
Racawickich 5 w celu dostosowania sali lekcyjnej na
serwerowni Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
32/IT/11 2011-05-30 MIKRONIKA 0,00
Aneks do umowy nr 38/IT/10 z dnia 30.11.2010 r. -
przeduenie terminu realizacji.
38/IT/11 2011-07-05 MIKRONIKA 7 396,24
Aneks do umowy nr 38/IT/10. (Zmiana stawki podatku
VAT)
58/IT/11 2011-10-12 MIKRONIKA 0,00
Aneks do umowy nr 38/IT/10. (zmiana terminu
wykonania).
2165 2010-12-08 39/IT/10 2010-10-29 DMK SOFT S.C. 16 543,20 wiadczenie usug serwisowych Systemu USC
2166 2010-12-09 95/KP/10 2010-08-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 5 400,00
Zestawienie cza do transmisji danych o przepywnoci
10Mb/s pomidzy budynkiem Urzdu Miasta, a namiotem
przy Pl. Litewskim; Dostawa i instalacja kamery WEB na
budynku Poczty Polskiej wraz z usug transmisji wideo z
Pl. Litewskiego
2167 2010-12-09 160/KP/10 2010-08-20 ASSOCIATION JONGLORSION 1 777,77
Prowadzenie ulicznych warsztatw kuglarskich w ramach
Carnavalu Sztuk - Mistrzw.
2168 2010-12-09 31/OI/10 2010-11-25
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa jednostek samorzdu
terytorialnego Polski Wschodniej w misji inwestycyjnej do
Francjii w dniach 5-9 grudnia 2010 r. organizowanej przez
Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski
Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwj Polski
Wschodniej, Dziaanie I.4 Promocja i Wsppraca
2169 2010-12-09 100/RB/10 2010-11-19
ZAKAD OGLNOBUDOWLANY JANUSZ
WYSOCKI
2 420,97
Naprawa dachu i obrbek blacharskich na budynkach
Urzdu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyskiego 20.
2170 2010-12-10 156/IN/10 2010-12-06 EKBUD SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 1867 na budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mireckiego 4-8, ul.
Reymonta 21, 23 w Lublinie - wyczenie zakresu robt i
roboty zamienne
178
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2171 2010-12-10 95/O/10 2010-05-14
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USUGOWA TESSA-EWA UK
0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu umw.
29/O/12 2012-04-19
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USUGOWA TESSA-EWA UK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej"
2172 2010-12-10 99/O/10 2010-05-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu umw.
30/O/12 2012-04-19 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej".
2173 2010-12-10 155/ZSS/10 2010-11-24 LUBLINDIS SP. Z O.O. 20 183,00
zakup paczek na imprez mikoajkow dla dzieci ze
wietlic opiekuczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych
2174 2010-12-10 46/O/10 2010-05-19 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Umowa uycznia moduu GOMIG, propgramu ,ktry suy
do przesyania i wymiany danych dotyczcych zawartych i
rozwizanych umw na wywz nieczystosci staych.
34/O/12 2012-04-19 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG - Transfer umw od firmy wywozowej"
2175 2010-12-10 90/O/10 2010-05-14 LUB-EKO-PLUS WIESAW UKASIK 0,00
Umowa uyczenia.Uyczenie moduu GOMIG-suacego do
trnasferu umw danej firmy wywozowej.
27/O/12 2012-04-19 LUB-EKO-PLUS WIESAW UKASIK 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej"
2176 2010-12-10 97/O/10 2010-05-14
ANNA TUDRUJ WYWZ NIECZYSTOCI
PYNNYCH
0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu umw.
28/O/12 2012-04-19
ANNA TUDRUJ WYWZ NIECZYSTOCI
PYNNYCH
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Trnasfer umw od firmy wywozowej".
2177 2010-12-10 93/O/10 2010-05-14
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
RYSZARD WJCIK
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu danych
dot.umw.
32/O/12 2012-04-19
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
RYSZARD WJCIK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG - Transfer umw od firmy wywozowej"
2178 2010-12-10 88/DM/10 2010-10-18 GMINA KONOPNICA 0,00
Porozumienie Gminy Konopnica i Gminy Lublin, dotyczce
wykonania owietlenia drogowego ul. Pszczelej i
Kukuczej.
2179 2010-12-10 92/O/10 2010-05-17
WYWZ NIECZYSTOSCI PYNNYCH
ANTONII KIELISZEK
0,00
Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu danych
firmy wywozowej.
31/O/12 2012-04-19
WYWZ NIECZYSTOSCI PYNNYCH
ANTONII KIELISZEK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG - Transfer umw od firmy wywozowej".
179
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2180 2010-12-10 150/IN/10 2010-11-18 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 11 713,46
Umowa o przyczenie do sieci elektroenergetycznej
owietlenia drogowego ul. Do Dysa i ul. Stefczyka w
Lublinie.
2181 2010-12-10 149/IN/10 2010-10-14 BARBARA PUCHAA 0,00
Zgoda na udostepnienie nierucjomoci w celu budowy
urzadze elektroenergetycznych: demonta przyacza
napowietrznego nn i budow kablowej linii zasilajacej oraz
na wejcie sub eneretycznych w celu wykonania
niezbdnych prac zwiazanych z budow urzdze a w
przyszosci z remontami, eksploatacja i napraw
wybudowanych urzadze oraz zonowiazanie do wypaty
odszkodowania za szkody powstae w trakcie
wykonywania robt.
2182 2010-12-10 101/O/10 2010-06-16
USUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transfreu umw.
35/O/12 2012-04-19
USUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.16.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej"
2183 2010-12-10 91/O/10 2010-05-14
FIRMA HANDLOWO-USUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Umowa uyczenia.Uyczenie moduu GOMIG-suacego do
transferu umw firmy wywozowej.
33/O/12 2012-04-19
FIRMA HANDLOWO-USUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej".
2184 2010-12-10 110/DM/10 2010-12-02
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
60 390,00
Budowa owietlenia drogowego wzdu ul. Strojnowskiego
w Lublinie na odcinku ul.Abramowicka - most na rzece
Czerniejwce.
115/DM/10 2010-12-10
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
60 390,00
Aneks do umowy nr 110/DM/10. Budowa owietlenia
drogowego wzdu ul. Strojnowskiego w Lublinie na
odcinku ul.Abramowicka - most na rzece Czerniejwce. W
zwizku z zaistnieniem niesprzyjajcych warunkw
atmosferycznych wykonawca zakoczy realizacj
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych
liczonych od dnia wznowienia kontynuacji umowy.
153/DM/10 2010-12-30
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
495,00
aneksdo umowy -budowa owietlenia drogowego wzdu
ul. Strojnowskiego w Lublinie na odcinku ul.Abramowicka
- most na rzece Czerniejwce.
2185 2010-12-10 154/ZSS/10 2010-12-03
JACEK CHODASEWICZ FIRMA SKRZAT -
URODZINY Z POMYSEM
16 592,00
Przeprowadzenie zabawy choinkowej z udziaem 5
animatorw prowadzcych zabaw dla dzieci z placwek
opiekuczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych
2186 2010-12-10 103/O/10 2010-11-09 JAROSAW JABOSKI 0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do transferu danych.
180
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
81/O/12 2012-10-23 JAROSAW JABOSKI 0,00 Zmiana daty obowizywania umowy.
2187 2010-12-10 100/O/10 2010-05-14 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Uyczenie programu Gomig- sucego do transferu
umw.
22/O/12 2012-04-19 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 o uyczenie
moduu "GOMIG -Transfer umw od firmy wywozowej"
2188 2010-12-10 32/OI/10 2010-11-22
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ
BABICZ, BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
2 678,73
wykonanie projektu graficznego i druku Broszury
informujcej o specjalnej strefie ekonomicznej dla Gminy
Lublin w ramach projektu ?Infrastruktura dla strefy
ekonomicznej na Felinie w Lublinie"
2189 2010-12-10 150/ZSS/10 2010-11-25 AGNIESZKA WIERZCHOWSKA-WJCIK 700,00 przygotowanie i przeprowadzenie wykadu "Uywanie (...)
2190 2010-12-10 44/GK/10 2010-11-15
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
6 148,80
Dostarczenie i monta 30 mb ogrodzenia metalowego o
wysokoci 102 cm, wykonanego z prtw zgrzewanych co
5 cm w pionie i 20 cm w poziomie, malowanego
proszkowo na zielono, bez wystajcych ostrych
elementw, wraz ze supkami na plac zabaw przy ul.
Wyynnej w Lublinie.
2191 2010-12-10 148/IN/10 2010-12-07 RYSZARD ZARYCHTA 0,00
Umowa okrelajca zasady finansowabnia inwestycji
realizowanej przez Gmin Lublin ze Spoecznym
Komitetem Budowy owietlenia drogowego w ul.
Podlenej
2192 2010-12-10 44/O/10 2010-05-13 SUK-POL ZDZISAW ZIENKIEWICZ 0,00
Umowa uyczenia.Uyczajcy oddaje w bezpatne
uywanie moduu GOMIG -Transfer Umw od Firmy
Wywozowej
23/O/12 2012-04-19 SUK-POL ZDZISAW ZIENKIEWICZ 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.13.05.2010 o uyczenie
moduu "GOMIG"-Transfer umowy od firmy wywozowej.
2193 2010-12-10 102/O/10 2010-05-14
ZAKAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00 Uyczenie moduu GOMIG-suacego do tansferu danych.
20/O/12 2012-04-19
ZAKAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej".
2194 2010-12-10 98/O/10 2010-05-14
WYWZ NIECZYSTOCI PYNNYCH
ANDRZEJ POPAWSKI
0,00
Umowa uyczenia moduu GOMIG-sucego do transferu
umw.
26/O/12 2012-04-19
WYWZ NIECZYSTOCI PYNNYCH
ANDRZEJ POPAWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej"
2195 2010-12-10 104/O/10 2010-12-03
WOJEWDZKI FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
99 494,40
Poyczka na zakup14 szt. pojemnikw do zbirki odpadw
niebezpiecznych
181
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2196 2010-12-13 151/IN/10 2010-10-15 ROBERT PIETRAS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci w celu budowy
urzdze energetycznych; demonta linii napowietrznej
nn, budowa zcza kablowego, budowa kablowej linii
zasilajacej, budowa kablowej linii zasilajacej TG, zgoda na
wejcie sub w celu remonyu, utrzymania i usuwania
awarii oraz odszkodowanie za szkody powstae podczas
prowadzenia robt - dziaka nr 154 ul. Nadbystrzycka 6
2197 2010-12-13 154/IN/10 2010-10-14 MAREK FOLUSIEWICZ 0,00
Zgoda na zajcie nieruchomoci dz. Nr 75 ul. Krochmalna
33 w celu budowy urzdze elektroenergetycznych :
przebudowa przycza kablowego nn, wejcie sub w celu
budowy, remontu, eksploatacji i naprawy oraz
odszkodowabnie za szkody powstae podczas realizacji
robt
2198 2010-12-13 1133/OR/10 2010-12-07 ANGELIKA SADURSKA 5 224,00
Praca przy wdraaniu narzdzia informatycznego
wspierajcego Strategi Rozwoju Zasobow Ludzkich
Miasta Lublin
2199 2010-12-13 1137/OR/10 2010-11-10 PRESSPUBLICA SO. Z O.O WARSZAWA 25 925,00 Zamieszczanie ogosze UM LUblin w gazecie codziennej
2200 2010-12-13 1134/OR/10 2010-12-08 ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC 30 000,00
Przygotowanie przewidywanego zuycia energii,
przygotowanie projektu umowy
185/OR/11 2011-01-04 ELEKTROKOMPLEX WOJCIECH JARMOC 30 000,00
Aneks do umowy nr 1134/OR/10 z dnia 8.12.2010 (dot
zmiany treci i daty zakoczenia umowy)
2201 2010-12-13 1138/OR/10 2010-11-10 AGORA SA 35 441,00 Zamieszczenie ogosze UM Lublin w gazecie codziennej
2202 2010-12-13 99/KP/10 2010-08-12
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
Sprzeda energii elektrycznej i wiadczenie usug
dystrybucji podczas Carnavalu Sztuk-Mistrzw.
2203 2010-12-13 164/IN/10 2010-10-12 WOJCIECH MADEJ 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 71 przy ul.
Krochmalnej 41 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstae podczas realizacji
prac
2204 2010-12-13 144/IN/10 2010-11-30 ELEKTROPROJEKT S.A. 0,00
Aneks Nr 3 do Umowy Nr 2602/IN/2009 z dnia
04.08.2009r. na opracowanie odrbnych dokumentacji
projektowych na budow trakcji trolejbusowej,
modernizacj 5 skrzyowa oraz budow ptli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie - zmiana
termionu dla proj. wykonawczych na 15.12.2010r.
182
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2205 2010-12-13 167/IN/10 2010-10-12 BOENNA DUTKOWSKA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 72 przy ul.
Krochmalnej 39 w celu budowy urzdfze
elektroenergetycznych: demonta przyacza
napowietrznego i budowa kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstae w trakcie realizacji
prac
2206 2010-12-13 155/IN/10 2010-10-14 BARBARA PUCHAA 0,00
Zgoda na zajcie nieruchomoci dz. Nr 73 ul. Krochmalna
37 w celu budowy urzdze elektroenergetycznych:
demonta przycza napowietrznego nn i budow
kablowej linii zasilajacej, zgowa na wejcie sub w celu
budowy, remontu, eksploatacji i naprawy oraz
odzskowowanie za szkody powstae podczas
wuykonywania robt
2207 2010-12-13 199/KP/10 2010-11-16 VANILLA HOTEL 0,00 Aneks do porozumienia z dn. 18.11.2009r.
2208 2010-12-13 34/FE/10 2010-12-02
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
7 411 500,00
umowa nr 2172/0491/FRKF/T/10 na dofinansowanie ze
rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego " Terenowe urzdzenia sportowe przy
Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie"
2209 2010-12-13 183/KP/10 2010-11-08 TERESA ZAWOJSKA 300,00
Korekta materiaw tekstowych do grudniowego wydania
Gazety Info Lublin
201/KP/10 2010-11-23 TERESA ZAWOJSKA -300,00 Rozwizanie umowy nr 183/KP/10
2210 2010-12-13 166/IN/10 2010-10-12 ANTONI DUTKOWSKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 72 przy ul.
Krochmalnej 39 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej liniii zasilajacej
oraz odszkodowanie za szkody powstae podczas
prowadzenia prac
2211 2010-12-13 162/IN/10 2010-09-27 KRZYSZTOF BDOWSKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. nr 74/1 ul.
krochmalna 35 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstaw w trakcie
prowadzenia robt
2212 2010-12-13 19/BM/10 2010-10-01 PIOTR CIOCZEK 0,00
uyczenie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego monitoringu wizyjnego przy ul. Furmaskiej
6
2213 2010-12-13 1136/OR/10 2010-12-06 WINDA - SERWIS SP. Z O. O. 19 200,00 Konserwacja dwigw
183
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2214 2010-12-13 1135/OR/10 2010-12-09
EKO-MAR NISZCZENIE DOKUMENTW I
ARCHIWIZACJA
6 642,00
Usugi protokolarnego przejcia od Zamawiajcego,
niszczenie dokumentw niearchiwalnych
2215 2010-12-13 163/IN/10 2010-09-27 HANNA BDOWSKA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 74/1 przy
ul. Krochmalnej 35 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych:demonta przyacza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie z szkoldy powstae podczas realizacji prac
2216 2010-12-13 192/KP/10 2010-11-25
PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TRAF
BARBARA AWNIK
2 440,00
Renowacja aranacji wntrza szopki boonarodzeniowej
oraz jej monta w szopce na Placu po Farze w Lublinie
2217 2010-12-13 168/IN/10 2010-10-13 BOGUSAWA WJCIK 0,00
Zgoda na udowstpnienie nieruchomoci dz. Nr 25/1 i
25/2 przy ul. Nadbystrzyckiej 3 w celu budowyurzdze
elktroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2218 2010-12-13 152/IN/10 2010-10-15 JAN KOWALCZYK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 154
ul.Nadbystrzycka 6 w celu budowy urzdze
energetycznych: demonta linii napowietrznej nn, budow
zcza kablowego, budow kablowej linii zasilajacej,
budow kablowej linii zasilajacej TG, zgada na wejcie
sub w celu wykonania robt zwizanych z budow,
eksploatacj, remontem lub napraw oraz odszkodowanie
za szkody powstae w czasie wykonywania prac
2219 2010-12-13 171/IN/10 2010-10-13 JZEF PIETRAS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 27 przy ul.
Nadbystrzyckiej 5 i dz. Nr 28 przy ul. Nadbystrzyckiej 7 w
celu budowy urzdze elektroenergetycznych oraz
odszkodowanie za szkody powstae przy realizacjo robt
2220 2010-12-13 170/IN/10 2010-10-13 ANDRZEJ HRYHORCZUK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 25/1 i 25/2
przy ul. Nadbystrzyckiej 3 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae przy prowadzeniu prac
2221 2010-12-13 197/KP/10 2010-11-15 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 4 983,00
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej : Teatr Centralny w Telewizji w dn. 17-
20.11.2010
2222 2010-12-14 189/IN/10 2010-10-20 ANNA ZAOGA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 70 przy ul.
Krochmalnej 43 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2223 2010-12-14 2/AB/10 2010-10-22 ALEKSANDER BHM 5 000,00
184
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2224 2010-12-14 183/IN/10 2010-10-13 ANDRZEJ HRYHORCZUK 0,00
Zgoda na dysponowanie nieruchomoci dz. Nr 27 przy
ul. Nadbystrzyckiej 5 i dz. Nr 28 przy ul. Nadbystrzyckiej 7
w celu budowy urzadze elektroenergetycznych oraz
odszkodiowanie za szkody powstae przy realizacji prac
2225 2010-12-14 175/IN/10 2010-10-13 IRENA LIS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 58 przy ul.
Nadbystrzyckiej 24 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2226 2010-12-14 103/RB/10 2010-12-07 "TEHAND" SPKA Z O.O. 7 637 850,00
Termomodernizacja budynkw Zespou Szk
Elektronicznych, przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie.
2227 2010-12-14 190/IN/10 2010-11-15
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 104/IN/10 z dnia 02.09.2010 r.
(aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego
przebudowy ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od km
0+200 do km 0+730) - zmiana terminu wykonania
przedmiotu zamwienia
104/IN/10 2010-09-02
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
64 050,00
wykonanie aktualizacji projektu bud-wyk. przebudowy ul.
Choiny w Lublinie
2228 2010-12-14 187/IN/10 2010-10-26 CZESAW LEKAN 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 25/1 przy
ul. Nadbystrzyckiej 3 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych oraz odszkopdowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2229 2010-12-14 174/IN/10 2010-10-13 GRZEGORZ DOLECKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 29 przy
ul.Nadbystrzyckiej 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie zaszkody
powstae podczas realizacji robt
2230 2010-12-14 1/AB/10 2010-10-21 TOMASZ FILIPOWICZ 3 000,00
2231 2010-12-14 118/DM/10 2010-12-08 ZAKAD USUGOWY STAMAR 29 890,00
Remont chodnika w pasie drogowym ul. Wojennej w
Lublinie.
145/DM/10 2010-12-30 ZAKAD USUGOWY STAMAR 245,00
Aneks do umowy nr 118/DM/10 - Remont chodnika w
pasie drogowym ul. Wojennej w Lublinie. Zmiana stawki
VAT na 23%.
2232 2010-12-14 186/IN/10 2010-10-13
POWILE A.PIETRAS M.STASIAK J.PIETRAS
SPKA JAWNA
0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 134 przy ul.
Nadbystrzyckiej 12 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae wtrakcie realizacji prac
185
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2233 2010-12-14 182/IN/10 2010-10-29 ANDRZEJ HRYHORCZUK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 25/1 przy
ul. Nadbystrzyckiej 3 w celu budowy urzadze
elektroenergetycnych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2234 2010-12-14 173/IN/10 2010-10-13 MAGORZATA PIETRAS 0,00
Zgoda na dysponowanie nieruchomoci dz. Nr 27 przy
ul. Nadbystrzyckiej 5 i dz. Nr 28 przy ul. Nadbystrzyckiej 7
w celu budowy urzdze elektroenrgetycznych oraz
odszkodowanie za szkody powstae podczas realizacji
robt
2235 2010-12-14 1141/OR/10 2010-11-29
DRUK-HURT FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USUGOWA MAREK BULNIAK
7 905,60 Wykonanie i dostarczenie drukw
170/OR/11 2010-11-05
DRUK-HURT FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USUGOWA MAREK BULNIAK
7 970,40
Aneks do umowy nr 1141/OR/10 z dn 29.11.2010 (dot
kwoty i zmiany treci zacznika 1)
2236 2010-12-14 206/KP/10 2010-12-14 HANNA SPACZYSKA 2 500,00
Caodobowa obsuga techniczna centrum monitoringu
obiektu Lubelskiej Szopki Boonarodzeniowej na Placu po
Farze w Lublinie w dn. 14.12.2010 - 05.01.2010
2237 2010-12-14 1142/OR/10 2010-11-29
REMI -B KRZYSZTOF BOISKI ADAM
KROKOWSKI SP. JAWNA
223 006,24 Wykonanie i dostarczenie drukw
169/OR/11 2010-11-05
REMI -B KRZYSZTOF BOISKI ADAM
KROKOWSKI SP. JAWNA
224 834,16
Aneks do umowy nr 1142/OR/10 z dn. 29.11.2010 (dot
kwoty i zmiany treci zacznika 1)
2238 2010-12-14 1143/OR/10 2010-11-30
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
11 590,00 Druk kart wyborczych wybory samorzdowe 2010
2239 2010-12-14 177/IN/10 2010-10-13 BARBARA BARAN 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 58 przy ul.
Nadbystrzyckiej 24 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2240 2010-12-14 40/IT/10 2010-12-13
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAOWE "REMIN" ADAM CIELISKI
5 795,00
Dostawa i monta urzdze radiowych Ubiquiti 5GHz w
relacjach: - Pisudskiego 13 - Wieniawska 14 -
Kosmonautw 51 - Dr. Mcz. Majdanka 53
2241 2010-12-14 117/DM/10 2010-12-14
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
18 666,00
Dokumentacja projektowa remontu odcinka ul. Skierki w
Lublinie, pooonego na dziace miejskiej.
7/DM/11 2011-01-03
BIURO PROJEKTW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
153,00
Aneks do umowy nr 117/DM/10 - Dokumentacja
projektowa remontu odcinka ul. Skierki w Lublinie,
pooonego na dziace miejskiej. Zmiana stawki VAT na
23%.
186
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2242 2010-12-14 178/IN/10 2010-10-13 MARTA CIESIELSKA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 58 przy ul.
nadbystrzyckiej 24 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae przy realizacji prac
2243 2010-12-14 176/IN/10 2010-10-13 ZBIGNIEW LIS 0,00
Zgoda na udostpnienie niruchomoci dz. Nr 58 przy ul.
Nadbystrzyckiej 24 oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcjie realizacji prac
2244 2010-12-14 101/RB/10 2010-11-19
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WJCIK
18 967,90
Malowanie pomieszcze biurowych w budynku Urzdu
Miasta Lublin, przy Placu Litewskim 1 w Lublinie.
2245 2010-12-14 32/FE/10 2010-11-16 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
umowa konsorcjum jednostek samorzdu terytorialnego
dla projektu "Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w
wojewdztwie lubelskim" wspfinansowanego z POIG,
Dziaania 8.3 przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu-
eInclusion
62/PN/13 2013-04-04 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
aneks nr 2 do umowy konsorcjum jednostek samorzdu
terytorialnego w zwiazku z realizacj projektu
"Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.
lubelskim-eInclusion" wspfinansowanego z Programu
Innowacyjna Gospodarka
2246 2010-12-14 116/DM/10 2010-11-19
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
10 370,00
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajcymi na wykonaniu remontu ul.
Zwizkowej w Lublinie odcinek od ul. Choiny do ul.
Bursaki.
2247 2010-12-14 104/RB/10 2010-11-29 P.P.H.U. "UNI-DREW" 60 022,41
Wykonanie i monta stolarki drzwiowej wewntrznej szt. 2
oraz renowacja drzwi wewntrznych szt. 4 wraz z
towarzyszcymi robotami budowlanymi, wedug projektu
technicznego Studia Dokumetnacji Projektowej Sp. z o.o.
Lublin, w budynku Trybunau Koronnego w Lublinie, przy
ul. Rynek 1.
2248 2010-12-14 188/IN/10 2010-10-26 BOGUSAWA WJCIK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 25/1 przy
ul. Nadbystrzyckiej 3 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2249 2010-12-14 184/IN/10 2010-10-13 BOGDAN LIS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 58 przy ul.
Nadbystrzyckiej 24 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
187
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2250 2010-12-15 1151/OR/10 2010-10-15 PAWE STASIECZEK 600,00
Zapewnienie cznoci telefonicznej pomiedzy OKW a
Miejskim Biurem ds Wyborw
2251 2010-12-15 1154/OR/10 2010-10-15 JOANNA WARDZIAK 400,00
weryfikacja umw zwizanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborw
2252 2010-12-15 107/O/10 2010-12-03
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
22 000,00
Aneks do porozumienia nr 399/O/P/2009 zawartego
dn.02.01.2009 r
399/O/P/2009 2009-01-02
LUBELSKIE CENTRUM MAYCH ZWIERZT
RYSZARD IWANICKI
30 000,00
dot.planu dziaania postpowania z dzikimi zwierztami
na terenie miasta Lublin
2253 2010-12-15 1184/OR/10 2010-11-08 WOJCIECH NOWAK 2 050,00 przegld lokali wyborczych, przeprowadzanie szkole
2254 2010-12-15 1149/OR/10 2010-10-15 EWA KOSZAKA 1 800,00
Obsuga MKW w zakresie dokumentacji, przygotowanie
materiaw i dokumentacji dla OKW
2255 2010-12-15 1153/OR/10 2010-10-15 JOANNA SAMPOLSKA-PASIECZNA 1 300,00
sprawdzanie pod wzgldem formalno - rachunkowym oraz
dekretowanie dokumentw ksigowych zwizanych z
wyborami
2256 2010-12-15 1157/OR/10 2010-10-15 JAN SZYMONA 3 300,00
udzia w szkoleniu organizowanym przez koordynatora
okrgowego, przeprowadzenie szkolenia dla operatorw
2257 2010-12-15 1159/OR/10 2010-10-15 DARIUSZ STRZAKOWSKI 680,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2258 2010-12-15 1169/OR/10 2010-11-18 GRZEGORZ MARCINIAK 1 200,00
koordynacja dziaa w zakresie transportu urn,
parawanw i materiaw wyborczych
2259 2010-12-15 1173/OR/10 2010-11-18 KRZYSZTOF PASZCZYK 1 000,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wydawaniu i
odbiorze materiaw od OKW
2260 2010-12-15 1176/OR/10 2010-11-15 DANUTA SZYMANIK 800,00 wypata diet osobom bdcym czonkami OKW
2261 2010-12-15 1190/OR/10 2010-11-08 MARTA WJTOWICZ 1 900,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
pierwszych posiedze OKW, przeprowadzanie szkole
2262 2010-12-15 33/GD/10 2010-12-07 MARTA JASTRZBSKA 2 700,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaek nr 97 o pow.0.0026 ha i nr 29 o
pow.0.1009 ha (obr.73, ark.13), stanowicych ulic
Baantow.
2263 2010-12-15 34/GD/10 2010-12-03 MARIAN NYKIEL 2 900,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu
prawnego dziaki nr 121/3 o pow.0.0408 ha (ul.Rozdroe) i
nr 132 o pow.0.0391 ha (ul.Przecznica) (obr.19, ark.7).
188
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2264 2010-12-15 35/GD/10 2010-12-03 MARTA JASTRZBSKA 4 300,00
II cz - opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego dziaki nr 63/2 o pow.0.0070 ha,
stanowicej droge dojazdow do ul.Przybylskiego (obr.9,
ark.5). IV cz - opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego dziaki nr 67 o pow.0.1276 ha,
stanowicej ulic Poraziskiej (obr.1, ark.2).
2265 2010-12-15 160/ZSS/10 2010-12-08
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALENIE
ALICJA DUDEK
3 600,00
przygotowanie autorskiego programu i jego realizacja
"Profilaktyka zakae wirusem HIV (...)
2266 2010-12-15 1181/OR/10 2010-10-15 MARTA ZAJCZKOWSKA 3 000,00
osuga OKW podczas rejestracji kandydatw, wsppraca
z IPN
2267 2010-12-15 1197/OR/10 2010-11-08 KATARZYNA RYMUSZKO 2 100,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
posiedze OKW, przeprowadzenie szkole OKW
2268 2010-12-15 1203/OR/10 2010-10-15 AGNIESZKA WEREMKO 3 150,00 pomoc przy rejestracji kandydatw, wsppraca z IPN
2269 2010-12-15 1192/OR/10 2010-11-08 MARTA BANACH 1 900,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
posiedze OKW, przeprowadzenie szkole OKW
2270 2010-12-15 1202/OR/10 2010-11-08 CEZARY BCZKOWSKI 175,00 dostarczanie i podpisywanie aktw penomocnictwa
2271 2010-12-15 1206/OR/10 2010-11-08 JANUSZ PODGAJNY 1 900,00 przegld lokali wyborczych, przeprowadzenie szkole
2272 2010-12-15 34/OI/10 2010-12-15 MONIKA KRL 3 675,00
opracowanie i administrowanie oraz weryfikowanie bazy
danych potencjalnych inwestorw, prowadzenie dziaa
informacyjnych sucych nawizywaniu przez
przedsibiorcw kontaktw biznesowych w Polsce i za
granic
2273 2010-12-15 1188/OR/10 2010-12-14 ALTEST SP. Z O O 3 400,00
konserwacja i utrzymanie w staej sprawnoci systemu
sygnalizacji wamania i napadu
2274 2010-12-15 1194/OR/10 2010-11-08 ANDRZEJ SIWEK 2 250,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
posiedze OKW, przeprowadzanie szkole OKW
2275 2010-12-15 1201/OR/10 2010-11-08 MARTA MICIUA 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych, sporzdzanie aktw penomocnictwa
2276 2010-12-15 1152/OR/10 2010-10-15 BEATA WALENCIK 1 300,00 prowadzenie ewidencji ksigowej dotyczcej wyborw
2277 2010-12-15 1163/OR/10 2010-10-15 KATARZYNA ZIENKIEWICZ-BAKUN 650,00
wprowadzanie danych na platform wyborcza,
przygotowanie danych do testw
2278 2010-12-15 1166/OR/10 2010-10-15 GRZEGORZ SZARUGA 800,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wydawaniu i
odbiorze materiaw od OKW
189
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2279 2010-12-15 1170/OR/10 2010-10-15 DARIUSZ KRAWCZUK 730,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2280 2010-12-15 1172/OR/10 2010-11-18 STEFAN MIKOAJCZUK 700,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wadawaniu i
odbiorze materiaw od OKW
2281 2010-12-15 1178/OR/10 2010-11-08 DOROTA KUNA 1 200,00
ewidencja zleceniobiorcw i umw zlece dot wyborw,
rozliczanie rachunkw
2282 2010-12-15 1183/OR/10 2010-11-08 DARIUSZ JANISZEWSKI 2 050,00
przegld lokali wyborczych OKW, przeprowadzenie
szkole
2283 2010-12-15 1185/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA NIEZNAJ 2 050,00 przegld lokali wyborczych, przeprowadzenie szkole
2284 2010-12-15 1161/OR/10 2010-10-15 ANNA PIASECKA 750,00
wprowadzenie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2285 2010-12-15 102/RB/10 2010-11-19
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
34 991,30
Remont pomieszcze biurowych w budynku Urzdu
Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14.
2286 2010-12-15 1195/OR/10 2010-11-08 JAROSAW FRANCZAK 3 600,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
posiedze OKW, przeprowadzenie szkole OKW
2287 2010-12-15 1198/OR/10 2010-10-15 LESAW MAZUR 2 500,00
koordynacja i nadzr w zakresie dot. sporzdzania spisu
wyborcw, dyur wyborczy
2288 2010-12-15 1199/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA KRAKOWIAK 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw na radnych do Rady
Miasta Lublin
2289 2010-12-15 1207/OR/10 2010-11-08 JADWIGA LYSSY 1 000,00
aktualizacja rejestru wyborcw, wysyanie zawiadomie o
wpisaniu do rejestru wyborcw do gmin
2290 2010-12-15 1209/OR/10 2010-11-08 IWONA NOWOGRODZKA 1 000,00
zakadanie i aktualizacja list dodatkowych wyborcw,
wsppraca z firm COIG S.A., dyur wyborczy
2291 2010-12-15 1148/OR/10 2010-10-15 EDYTA SICZEK 2 200,00
Obsuga MKW w zakresie prowadzenia dokumentacji,
protokoawanie obrad MKW
2292 2010-12-15 1146/OR/10 2010-10-15 KONRAD MAZURKIEWICZ 3 000,00
Przygotowanie list kandydatw na czonkw OKW,
udzielanie informacji czonkom komisji
2293 2010-12-15 1162/OR/10 2010-10-15 UKASZ MAZUR 680,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2294 2010-12-15 1180/OR/10 2010-11-08 ANNA BULISKA 1 900,00
przegld lokali wyborczych OKW, przeprowadzenie
szkole
2295 2010-12-15 1200/OR/10 2010-10-15 LUCYNA BARYA 1 800,00 przygotowanie materiaw i dokumentw dla OKW
190
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2296 2010-12-15 1205/OR/10 2010-11-08 JADWIGA FURMANIAK 1 900,00 przegld lokali wyborczych, przeprowadzenie szkole
2297 2010-12-15 1144/OR/10 2010-10-15 MAGDALENA WLAZO 2 500,00
przygotowanie dokumenw finansowych dot. wyborw
samorzdowych
2298 2010-12-15 1193/OR/10 2010-11-08 AGNIESZKA STPIE 2 050,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
posiedze OKW, przeprowadzenie szkole OKW
2299 2010-12-15 1196/OR/10 2010-11-08 DAGMARA WLAZISKA 1 900,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
spotka OKW, przeprowadzenie szkole OKW
2300 2010-12-15 1204/OR/10 2010-11-08 ANNA BOCHNIAK 150,00
dostarczanie i podpisywanie aktw penomocnictwa,
weryfikacja danych kandydatw do OKW
2301 2010-12-15 33/OI/10 2010-12-15 RAFA SZAJEWSKI 1 000,00
Wykonanie ekspertyzy dotyczcej atrakcyjnoci oferty
inwestycyjnej Lublina dla inwestorw z brany Business
Process Outsourcing (BPO)
2302 2010-12-15 1191/OR/10 2010-11-08 KATARZYNA FLIS 2 050,00
przegld lokali na siedziby OKW, ustalanie terminw
pierwszych spotka OKW, przeprowadzenie szkole
2303 2010-12-15 1150/OR/10 2010-10-15 JAROSAW JUNG 2 500,00
obsuga MKW podczas rejestracji kandydatw,
przygotowanie obwieszcze
2304 2010-12-15 1156/OR/10 2010-10-15 MAGORZATA WAWRUCH 1 300,00
sporzdzanie zlece patniczych w systemie
elektronicznym oraz po zaakceptowaniu przesanie ich do
banku
2305 2010-12-15 1158/OR/10 2010-10-15 IWONA WONIAK 730,00
wprowadzanie danych na platfor wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2306 2010-12-15 1160/OR/10 2010-10-15 BEATA SKRZYPIEC 680,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2307 2010-12-15 1167/OR/10 2010-11-18 DARIUSZ WALCZYNA 800,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wadawaniu i
odbiorze materiaw od OKW
2308 2010-12-15 106/O/10 2010-12-07 KATARZYNA JACKUN 1 500,00
Ocena realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta
Lublin w okresie 2009-2010
2309 2010-12-15 1189/OR/10 2010-12-14 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 5 280,00
monitorowanie sygnaw systemu sygnalizacji wamania i
napadu
425/OR/11 2011-07-05 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZE 7 084,80 Aneks zwikszenie wartoci umowy
2310 2010-12-15 1186/OR/10 2010-11-08 MARCIN DEMKOWSKI 2 050,00 przegld lokali wyborczych, przeprowadzenie szkole
2311 2010-12-15 1147/OR/10 2010-10-15 MARTA KULBAKA 2 600,00
Przygotowanie list kandytatw na czonkw OKW,
sporzdzanie wykazw czonkw OKW
191
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2312 2010-12-15 1164/OR/10 2010-10-15 DOMINIK OLIK 650,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw
2313 2010-12-15 1168/OR/10 2010-11-18 ZYGMUNT FAEK 800,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wadawaniu i
odbiorze materiaw od OKW
2314 2010-12-15 1174/OR/10 2010-11-18 JANUSZ TARCZYSKI 600,00 zapewnienie cznoci telefonicznej pomidzy OKW
2315 2010-12-15 1175/OR/10 2010-11-15 RENATA DZIEWICKA-BASAK 800,00 wypata diet osobom bdocym czonkami OKW
2316 2010-12-15 1179/OR/10 2010-11-08 DOROTA MENCZEWICZ 2 300,00 przegld lokali na siedziby OKW, przeprowadzenie szkole
2317 2010-12-15 1182/OR/10 2010-11-08 SAWOMIR SKOWRONEK 3 300,00
przegld lokali wyborczych OKW, przeprowadzenie
szkole
2318 2010-12-15 1210/OR/10 2010-11-08 EWA BONDARUK 1 000,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
wefyfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2319 2010-12-15 1155/OR/10 2010-10-15 ELBIETA GUTALSKA 1 500,00
kontrola prowadzenia ewidencji ksigowej, wstpna
akceptacja dokumentw ksigowych
2320 2010-12-15 1177/OR/10 2010-11-08 MAGORZATA MILER-DROZDA 1 200,00
ewidencja zleceniobiorcw i umw zlece dotyczcych
wyborw, rozliczanie rachunkw
2321 2010-12-16 1218/OR/10 2010-11-02 PAWE PALUSZEK 2 950,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze -
okrg IV cz 1
2322 2010-12-16 1219/OR/10 2010-10-15 AGNIESZKA FERENC 1 200,00
wprowadzanie dowodw ksigowych dot. wyborw do
systemu KSAT, porzdkowanie dokumentacji finansowej
dot. wyborw
2323 2010-12-16 1220/OR/10 2010-11-08 JOLANTA STOJKO 125,00
pomoc w aktualizacji spisw wyborcw, pomoc przy
drukowaniu spisw wyborcw
2324 2010-12-16 1223/OR/10 2010-11-02 ANDRZEJ WAACH 3 210,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg V cz 1
2325 2010-12-16 1227/OR/10 2010-11-02 MACIEJ SZEWCZYK 2 650,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg II cz 2
2326 2010-12-16 1229/OR/10 2010-11-02 ANNA KOSZKO 2 760,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg VI cz 1
2327 2010-12-16 1234/OR/10 2010-10-15 MARCIN MARCEWICZ 650,00 wprowadzanie danych na platfotm wyborcz
2328 2010-12-16 122/DM/10 2010-12-10
LUBELSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
DROGOWEGO I POMOCY DROGOWEJ
AUTOPOMOC
0,00
Aneks do umowy nr 62/DM/10 przeduajacy umowe do
31-08-2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
192
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
62/DM/10 2010-08-30
LUBELSKIE CENTRUM RATOWNICTWA
DROGOWEGO I POMOCY DROGOWEJ
AUTOPOMOC
0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
2329 2010-12-16 35/OI/10 2010-11-10
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa jednostek samorzdu
terytorialnego Polski Wschodniej w misji inwestycyjnej do
Wielkiej Brytanii
2330 2010-12-16 124/DM/10 2010-12-14
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 97/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wielkopolskiej
na odcinku od ul. Podhalaskiej do ul. Wrocawskiej
97/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
120 237,51
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni ul.
Wielkopolskiej na odcinku od ul. Podhalaskiej do ul.
Wrocawskiej.
2331 2010-12-16 188/KP/10 2010-11-12 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Aneks do porozumienia z dn. 25.10.2010 dot. wsppracy
w celu wsplnego zorganizowania imprezy promocyjnej
:Festiwalu 14 Midzynarodowe Spotkania Teatrw Taca
w dn. 10-14.11.2010r. w Lublinie
180/KP/10 2010-10-25 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 19 919,80
Wsppraca w celu wsplnego zorganizowania imprezy
promocyjnej :Festiwalu "14 Midzynarodowe Spotkania
Teatrw Taca" w dn. 10-14.11.2010r. w Lublinie
2332 2010-12-16 1211/OR/10 2010-11-08 IWONA SORAL 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2333 2010-12-16 1214/OR/10 2010-11-08 RENATA WOLSKA 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2334 2010-12-16 1225/OR/10 2010-11-02 PIOTR GAWDA 3 250,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg I cz 2
1269/OR/10 2010-12-23 PIOTR GAWDA 0,00
Aneks do umowy partnerskiej w ramach projektu Novus -
rozliczenie 100% dotacji w kocowym zestawieniu
wydatkw
340/OR/11 2011-05-09 PIOTR GAWDA 0,00
Aneks nr 3 do umowy partnerskiej w ramach projektu
Novus - zmiana do zadania 4
16/OR/12 2012-01-04 PIOTR GAWDA 0,00
zmiana paragrafu dotyczcego rozliczenia zaliczki w
ramach projektu Novus
2335 2010-12-16 1230/OR/10 2010-12-02 ASSIL HUSAIN 100,00 Przygotowanie lokalu wyborczego dla potrzeb OKW 64
2336 2010-12-16 1231/OR/10 2010-11-02 MONIKA SZUREK 2 940,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg VI cz 2
193
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2337 2010-12-16 119/DM/10 2010-12-13 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
Aneks do umowy nr 60/DM/10 przeduajcy umow do
31.08.2011 a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
60/DM/10 2010-08-30 AUTO - A -PROBLEM S.C. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
2338 2010-12-16 1232/OR/10 2010-10-15 PRZEMYSAW WODARCZYK 700,00
przygotowanie dokumentacji w sprawie udzielenia
zamwienia publicznego na druk kart wyborczych
2339 2010-12-16 194/KP/10 2010-11-12 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 1 427,40
Opracowanie graficzne materiaw i wykonanie skadu
grudniowego wydania gazety Info Lublin
214/KP/10 2010-11-23 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI -1 427,40 Rozwizanie umowy nr 194/KP/10
2340 2010-12-16 186/KP/10 2010-11-16 ATRIUM IWONA BARUK 0,00 Aneks do porozumienia z dn. 09.10.2009r.
2341 2010-12-16 187/KP/10 2010-11-16 MENET TOMICA ZGIET SPKA JAWNA 0,00 Aneks do porozumienia z dn. 18.11.2009r.
2342 2010-12-16 36/OI/10 2010-11-25
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa jednostek samorzdu
terytorialnego Polski Wschodniej w misji inwestycyjnej do
Woch
2343 2010-12-16 1212/OR/10 2010-11-08 EWA ZAWILAK 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2344 2010-12-16 1215/OR/10 2010-11-08 DARIUSZ TARGOSKI 150,00
dostarczanie i podpisywanie aktw penomocnictwa,
weryfikacja danych kandydatw do obwodowych komisji
wyborczych
2345 2010-12-16 1224/OR/10 2010-11-02 KAROLINA GRA 3 050,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw- okrg V cz 2
2346 2010-12-16 115/DM/10 2010-12-10
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
60 390,00
Aneks do umowy nr 110/DM/10. Budowa owietlenia
drogowego wzdu ul. Strojnowskiego w Lublinie na
odcinku ul.Abramowicka - most na rzece Czerniejwce. W
zwizku z zaistnieniem niesprzyjajcych warunkw
atmosferycznych wykonawca zakoczy realizacj
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych
liczonych od dnia wznowienia kontynuacji umowy.
110/DM/10 2010-12-02
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
60 390,00
Budowa owietlenia drogowego wzdu ul. Strojnowskiego
w Lublinie na odcinku ul.Abramowicka - most na rzece
Czerniejwce.
194
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2347 2010-12-16 123/DM/10 2010-12-07 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 0,00
aneks do umowy nr 99/DM/10 z dnia 15.11.2010 r. w
sprawie budowy owietlenia drogowego przy ul.
Dziewanny w Lublinie (cig pieszy pomidzy ul. Armii
Krajowej i ul. Rucian)
99/DM/10 2010-11-15 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 19 139,23
Budowa owietlenia drogowego przy ul. Dziewanny w
Lublinie (cig pomidzy ul. Armii Krajowej i ul. Rucian).
2348 2010-12-16 1213/OR/10 2010-11-08 GRAYNA TRYBUA 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2349 2010-12-16 1226/OR/10 2010-11-02 AGATA ZAROLISKA 2 520,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg III cz 2
2350 2010-12-16 185/KP/10 2010-11-16
RESTAURACJA MAGIA USUGI
GASTRONOMICZNE
0,00 Aneks do porozumienia z dn. 12.10.2009r..
2351 2010-12-16 1208/OR/10 2010-11-08 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 800,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
2352 2010-12-16 1221/OR/10 2010-11-08 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 100,00
koordynacja prac zwizanych z przygotowywaniem i
aktualizacj spisw wyborcw, wydruk spisw wyborcw,
weryfikacja danych
2353 2010-12-16 1239/OR/10 2010-11-08 MARZENA DUDEK 300,00 obsuga MKW
2354 2010-12-16 121/DM/10 2010-12-10
AUTO-EXPRESS POMOC DROGOWA
MARZENA POLSKA
0,00
Aneks do umowy nr 61/DM/10 przeduajcy umow do
31.08.2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
61/DM/10 2010-08-30
AUTO-EXPRESS POMOC DROGOWA
MARZENA POLSKA
0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
2355 2010-12-16 1238/OR/10 2010-12-02 ELBIETA BRODACZEWSKA 100,00 przygotowanie lokalu na potrzeby OKW 7
2356 2010-12-16 125/DM/10 2010-12-14
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 96/DM/10 - zaprojektowanie i
wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na wysokoci
posesji Nakowskich 110 w Lublinie
96/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
94 955,55
Zaprojektowanie i wykoanie remontu nawierzchni
asfaltowej na wysokoci posesji ul. Nakowskich 110
(deptak w rejonie SP30).
2357 2010-12-16 1216/OR/10 2010-11-08 GRAYNA KOPROWSKA 850,00
przygotowywanie i aktualizacja spisw wyborcw,
weryfikacja danych dot. kandydatw, dyur wyborczy
195
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2358 2010-12-16 120/DM/10 2010-12-13 SABAT SP.Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 58/DM/10 przeduajcy umow do
31-08-2011. a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z
drogi na obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
58/DM/10 2010-08-30 SABAT SP.Z O.O. 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
2359 2010-12-16 1235/OR/10 2010-11-02 MATEUSZ RYBACZEK 2 870,00 plakatowanie na terenie miasta Lublin
2360 2010-12-16 1237/OR/10 2010-10-15 KATARZYNA ZIELONKA 650,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw, weryfikowanie sum
kontrolnych protokow
2361 2010-12-16 1236/OR/10 2010-10-15 BARTOMIEJ KWANIEWSKI 650,00
wprowadzanie danych na platform wyborcz,
przygotowanie danych do testw, weryfikowanie sum
kontrolnych protokow
2362 2010-12-16 1228/OR/10 2010-11-02 KATARZYNA WIERZCHO 2 560,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg II cz 1
2363 2010-12-16 1217/OR/10 2010-11-08 WANDA LIPSKA 950,00
aktualizacja rejestru wyborcw, rejestrowanie
zawiadomie, wprowadzanie danych do programu
"Platforma Wyborcza"
2364 2010-12-16 1222/OR/10 2010-11-08 URSZULA CZAJKOWSKA 100,00 pomoc w aktualizacji spisw wyborcw
2365 2010-12-16 1240/OR/10 2010-12-02 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 47 125,89
wywz odpadw staych z Wieniawska 14, Leszczyskiego
20, Plac okietka 1, Rynek 8, plac Litewski 1, Rynek 1,
Okopowa 11
437/OR/11 2011-08-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 979,19
Aneks do umowy 1240/OR/10 zwikszenie kwoty
(dodatkowy budynek Podwale)
2366 2010-12-16 203/KP/10 2010-12-09 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 15 229,42
Ochrona fizyczna wraz z minitoringiem oraz
wspomaganiem grup interwencyjn Lubelskiej Szopki
Boonarodzeniowej na Placu po Farez w lublinie w dn.
13.12.2010-05.01.2011r.
3/KP/11 2011-01-04 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. -659,34
Aneks do umowy nr 203/KP/10 z dn. 09.12.2010 dot
wykonania usugi fizycznej ochrony Lubrlskiej Szopki
Boonarodzeniowej.
2367 2010-12-17 1243/OR/10 2010-10-28 MONIKA TARASISKA 6 600,00 likwidator LOIT
196
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2368 2010-12-17 36/GD/10 2010-12-10
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
71 980,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla okrelenia
wartoci 20 nieruchomoci zabudowanych, przejtych pod
drogi publiczne.
15/GD/11 2011-02-28
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
590,00
Sporzdzenie operatw szacunkowych dla okrelenia
wartoci 20 nieruchomoci zabudowanych, przejtych pod
drogi publiczne.
2369 2010-12-17 1244/OR/10 2010-11-19 ROMAN MICHALSKI 600,00 transport materiaw wyborczych
2370 2010-12-17 1247/OR/10 2010-12-02 ELIDA POGORZELSKA 100,00 Gospodarz OKW174
2371 2010-12-17 148/GM/10 2010-11-26 EUGENIUSZ ORZE 1 830,00
umowa na wykonanie operatu szacunkowego, dot.
ustalenia wartoci udziau Gminy Lublin w nieruchomoci
pooonej w Lubllinie przy ul. Fabrycznej 4
2372 2010-12-17 42/IT/10 2010-12-16
DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA
SP.JAWNA
99 997,93
Dostawa 6 licencji do programu AutoCAD Map 3D 2011
SLM Autodesk.
2373 2010-12-17 1241/OR/10 2010-11-19 ZBIGNIEW GOL 310,00 transport materiaw wyborczych
2374 2010-12-17 1246/OR/10 2010-11-19 UKASZ GRZYWACZ 600,00 transport materiaw wyborczych
2375 2010-12-17 1242/OR/10 2010-11-08 GRZEGORZ ZIELISKI 1 900,00 przygld lokali wyborczych, przeprowadzanie szkole
2376 2010-12-17 43/IT/10 2010-11-25 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 17 568,00
Zapewnienie dostepu do Internetu dla lokalnej sieci
Urzdu Miasta Lublin.
3/IT/11 2010-12-30 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 12,00 Aneks do umowy 43/IT/10
2377 2010-12-17 1245/OR/10 2010-10-15 MARIUSZ TURCZYN 200,00
przygotowanie zmian w planie dochodw i wydatkw
zwizanych z wyborami
2378 2010-12-20 82/OW/10 2010-10-20 MAGORZATA KLIMCZAK 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2379 2010-12-20 194/IN/10 2010-12-07 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 41 333,17
Umowa o przyczenie do sieci dystrybucyjnej budynku
Szkoy Podstawowej w Lublinie zlokalizowanego przy ul.
Sawinkowskiej, ul. wierkowej i ul. Jana Lisa / dziaka nr
188, 189, 1/14, 1/17.
233/IR/12 2012-10-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1 przeduajcy termin przyczenia do sieci SP
na Sawinie
2380 2010-12-20 198/IN/10 2010-10-16 ROMAN GOLEC 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 78/9 przy
ul. Zemborzyckiej 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
197
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2381 2010-12-20 163/ZSS/10 2010-12-06 JADWIGA MACH 0,00
Rozwizanie umowy zlecenia nr 638/ZSS/Z/2010
(zarejestriwanej pod numerem 638/ZSS/Z/2010)
368/ZSS/Z/2010 2010-03-01 JADWIGA MACH 0,00
2382 2010-12-20 1249/OR/10 2010-10-15 PAWE LUTY 650,00 wprowadzanie danych na platform wyborcz
2383 2010-12-20 1250/OR/10 2010-11-08 TERESA WALCZYK 1 000,00
Koordynacja i nadzr dziaa pracownikw wykonujcych
czynnoci w zakresie przygotowania dokumentw
zgoszeniowych do obsugi podatkowej
2384 2010-12-20 79/IN/10 2010-09-09 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 4 685,38
przyczenie do sieci elektroenergetycznej owietlenia
drogowego w Lublinie - ul. Choiny
2385 2010-12-20 196/IN/10 2010-12-09
BIURO PROJEKTW 99 MAGORZATA
WAGA
12 200,00
Opracowanie kosztorysw i specyfikacji technicznych dla
robt dodatkowych dla inwestycji "Renowacja klasztoru
powizytkowskjiego na centrum dziaa artystycznych"
2386 2010-12-20 195/IN/10 2010-12-07 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 438,16
Przyczenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy
budynku Szkoy Podstawowej w Lublinie zlokalizowanego
przy ul. Sawinkowskiej, ul. wierkowej i ul. Jana Lisa /
dziaka nr 188, 189, 1/14, 1/17.
2387 2010-12-20 159/IN/10 2010-10-13 IWONA PIETRAS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 27 ul.
Nadbystrzycka 5 i dz. Nr 28 ul. Nadbystrzycka 7 w celu
budowy urzdze elektroenergetycznych: demonta
przycza napowietrznego nn, budow kablowej linii
zasilajcej TG oraz odszkodowanie za szkody powstae w
trakcie prowadzenia robt
2388 2010-12-20 197/IN/10 2010-10-16 HENRYKA GOLEC 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 78/9 przy
ul. Zamborzyckiej 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji prac
2389 2010-12-20 189/KP/10 2010-11-16 NBT ANNA JAKO 331,52
Tumaczenie na jzyk angielski tekstu do folderu
informacyjnego o Carnavale Sztuk ? Mistrzw oraz
korekt przetumaczonych tekstw wraz z przekazaniem
praw autorskich do przetumaczonych i skorygowanych
tekstw.
2390 2010-12-20 202/KP/10 2010-11-23
POMIDZY SOWAMI STUDIO REDAKCJI I
DTP MAGDALENA MARCEWICZ
146,40
KOrekta i redakcja oraz sprawdzenie tekstu do foldera
informacyjnego Carnavalu Sztuk - Mistrzw.
2391 2010-12-20 159/ZSS/10 2010-12-08 IRENEUSZ SIUDEM 4 000,00
przygotowanie autorskiego programu i jego realizacja w
Areszcie ledczym "Przeciwdziaanie narkomanii w
Areszcie ledczym"
198
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2392 2010-12-20 76/OW/10 2010-10-20 ANNA KARWAT 5 600,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2393 2010-12-20 81/OW/10 2010-10-20 GRAYNA SIPTA 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potegi"
2394 2010-12-20 165/IN/10 2010-10-12 STANISAWA STANIK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 71 przy ul.
Krochmalnej 41w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przyacza
napowietrznego nn i budow kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstae podczas realizacji
prac
2395 2010-12-20 205/KP/10 2010-12-13 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 540,00
Licencja niewyczna na jednorazowe odtworzenie
utworw w dn. 19.12.2010-02.01.2010 na Placu po Farze
w Lublinie.
2396 2010-12-20 161/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Bezpatne uyczenie skadnikw majtkowych
stanowicych wasno Gminy Lublin przeznaczonych na
realizacj zadania "Wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji
spoecznej"
2397 2010-12-20 1252/OR/10 2010-11-18 DANIEL PAWLIKOWSKI 700,00
odbir kart wyborczych, pomoc przy wydaniu i odbiorze
materiaw OKW
2398 2010-12-20 199/IN/10 2010-11-02 PRZEDSIBIORSTWO VIVA SP. Z O.O 24 997,53
Wykonanie obnienia studni kanalizacyjnych i palisady
zabezpieczajcej dla budynku komunalnego Nr 5 przy ul.
Droga Mczennikw Mjdanka/Dowiadczalna
2399 2010-12-20 79/OW/10 2010-10-20 JACEK WOKO 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2400 2010-12-20 158/IN/10 2010-10-13 EWA JABOSKA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 29 ul.
Nadbystrzycka 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przyacza
napowietrznego nn, budow zcza kablowego, budow
kablowej linii zasilajacej TG oraz odszkodowanie za
szkody powstae w trakcie prowadzenia robt
2401 2010-12-20 1248/OR/10 2010-11-02 JOANNA KOMAJDA 3 530,00 plakatowanie na terenie miasta Lublin
2402 2010-12-20 1251/OR/10 2010-11-08 ADAM PIETRO 220,00 przygotowanie lokalu dla potrzeb OKW
2403 2010-12-20 143/IN/10 2010-12-03 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 550 000,00
Wykonanie trawnikw na inwestycji "Budowa cigw
komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Lublinie"
199
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
248/IN/10 2010-12-30 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 0,00
Aneks do umowy Nr 143/IN/10 z dnia 03.12.2010r. na
wykonanie trawnikw na inwestycji "Budowa cigw
komunikacyjnych w SSE w Lublinie" - zmina terminu
realizacji na 30 czerwca 2011r.
47/DM/11 2011-03-24 GARDEN DESIGNERS MIROSAW DERKACZ 0,00
Wykonanie trawnikw na inwestycji pn."Budowa cigw
komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Lublinie." dot.zwikszenia stawki podatku VAT z 7% na
8%
2404 2010-12-20 78/OW/10 2010-10-20 WALDEMAR BEREJ 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2405 2010-12-20 83/OW/10 2010-10-20 JOANNA DZIERAK 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
83/OW/11 2011-06-17 JOANNA DZIERAK 3 950,00
Usuga cateringowa dla uczestnikw konferncji
podsumowujcej realizacj projektu " Moja szansa - Mj
ECDL"
2406 2010-12-20 145/GM/10 2010-12-02 DORADCA 11 590,00
Przeprowadzenie audytu w Spce SPR Lublin Spka
Akcyjna w zakresie finansowo -organizacyjnym i
przedstawienie oceny sytuacji finansowo-prawnej spki,
oceny skutkw finansowo-prawnych przystpienia Gminy
Lublin do Spki
2407 2010-12-20 10/PL/10 2010-12-06
AGENCJA HANDLOWO-USUGOWA WIDOK
SP. Z O.O.
6 000,00 DOSTAWA MATERIAW BIUROWYCH.
2408 2010-12-20 71/O/10 2010-09-21 HELP CAR BIS ROBERT KOZAK 18 300,00
Transport pojazdw nalecych do Gminy Lublin do stacji
demontau pojazdw Kpa Auto-Centrum Marek
Kpa,Elbieta Kpa Sp. J zlokalizowanej przy
ul.Megiewskiej 4,20-209 Lublin
2409 2010-12-20 77/OW/10 2010-10-20 LESZEK MIJAN 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2410 2010-12-20 160/IN/10 2010-10-05 BARBARA FAEK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 74/2 ul.
Krochmalna 35a w celu budowy urzadze
elktroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budow kablowej linii zasilajacej i
odszkodowanie za szkody powstae w trakcie
prowadzenia prac
200
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2411 2010-12-20 157/IN/10 2010-10-13 MIROSAW PAPROCKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 60 ul.
nadbystrzycka 20 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: budowa kabli linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstae w trakcie
prowadzenia robt
2412 2010-12-20 207/KP/10 2010-12-13 STOWARZYSZENIE AUTORW ZAIKS 2 741,00
Licencja niewyczna na jednorazowe odtworzenie
utworw w dn. 31.12.2010-01.01.2010 na Pl. Litewskim w
Lublinie w ramach Sylwestra Miejskiego
2413 2010-12-20 33/FE/10 2010-11-16 WOJEWDZKI URZD PRACY 0,00
Aneks nr POKL.07.02.01-06-107/09-02 do umowy o
dofinansowanie projektu "Dialog spoeczny w zakresie
przeciwdziaania przemocy w rodzinie w Lublinie"
2414 2010-12-20 193/IN/10 2010-12-09 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 2 do Umowy Nr 330271 z dnia 25.04.2008r. o
przyczenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja SA Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Mireckiego nr dziaki 29/2 i 30/2 - zmiana
terminw realizacji
2415 2010-12-20 80/OW/10 2010-10-20 JANUSZ MALEC 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2416 2010-12-20 84/OW/10 2010-10-20 ANNA CZOBOT 5 800,00
Praca na rzecz zespou metodycznego w ramach projektu
"Ucze do potgi"
2417 2010-12-20 157/ZSS/10 2010-12-06 SPR LUBLIN SPORTOWA SPKA AKCYJNA 20 000,00
Realizacja przedsiwzicia profilaktycznego pod hasem
"Lepiej w pik rczn gra ni pali, pi i pa"
2418 2010-12-20 185/IN/10 2010-10-13 ARTUR POLESZAK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 94 przy ul.
Nadbystrzyckiej 4, Ul. Muzycznej 1 w celu budowy
urzadze elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za
szkody powstae w trakcie realizacji prac
2419 2010-12-20 179/IN/10 2010-10-13 JOANNA POLESZAK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 94 przy ul.
Nadbystrzyckiej 4, ul. Muzycznej 1 w celu budowy
urzadze elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za
szkody powstae podczas realizacji prac
2420 2010-12-20 161/IN/10 2010-10-05 KRZYSZTOF FAEK 0,00
zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 74/2 ul.
Krochmalna 35a w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajacej oraz
odszkodowanie za szkody powstae podczas prowadzenia
robt
201
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2421 2010-12-20 191/KP/10 2010-11-25 JABA JACEK BARWISKI 22 372,00
Wykonanie obiektu szopki boonarodzeniowej na Placu po
Farez w Lublinie.
2422 2010-12-20 204/KP/10 2010-12-14 DOBROWOLSKA ANNA 5 000,00
Nagonienie w Lubelskiej Szopce Boonarodzeniowej na
Placu po Farze w Lublinie w dn. 19.12.2010-02.01.2011
2423 2010-12-20 72/OW/10 2010-11-23 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 0,00
Realizacja Partnerskiego Projektu Comenius w ramach
programu "Uczenie si przez cae ycie" Szkoa
Podstawowa nr 52
2424 2010-12-20 128/DM/10 2010-12-10 WIKANA" SPKA AKCYJNA 0,00
Dot. realizacji ukadu komunikacyjnego dla inwestycji
polegajcej na budowie budynkw mieszkalnych na
dziakach w rejonie pomidzy ulicami: Nakowskich,
eglarsk i Zemborzyck.
2425 2010-12-20 162/ZSS/10 2010-12-06 JADWIGA MACH 0,00 Rozwizanie umowy zlecenia nr 444/ZSS/Z/2010
444/ZSS/Z/2010 2010-01-04 JADWIGA MACH 0,00 Umowa zlecenie
2426 2010-12-20 172/IN/10 2010-10-13 ANDRZEJ PIETRAS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dz. Nr 27 przy ul.
Nadbystrzyckiej 5 i dz. Nr 7 przy ul. Nadbystrzyckiej 7 w
celu budowy urzadze elektroenergetycznych oraz
odszkdowanie za szkody powstae podczas realizacji robt
2427 2010-12-21 205/IN/10 2010-10-14 ANDRZEJ FLIS 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci (dz. nr 146/5
pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 27) w celu
budowy urzdze energetycznych: budowa zalicznikowej
linii zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych
prac zostan oszacowane w trakcie prowadzonych robt
przez rzeczoznawc majtkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-
ch miesicy od daty ich powstania.
2428 2010-12-21 73/OW/10 2010-11-26
MULTIPRESS G. WODECKI, D. WODECKA
S.C.
653,92
Przygotowanie projektu i druk plakatu w liczbie 60 sztuk,
format A2, jednostronnie w penym kolorze w ramach
projektu "SzOK-Szkolni Odkrywcy Kariery".
2429 2010-12-21 37/OI/10 2010-12-17 MATEUSZ UKASIK 11 760,00
opracowywanie oraz konsultowanie z instytucjami nauki
inicjatyw i projektw na rzecz rozwoju przedsibiorczoci.
2430 2010-12-21 1259/OR/10 2010-11-19 WIESAW STASZEWSKI 700,00 transport materiaw wyborczych
2431 2010-12-21 1266/OR/10 2010-12-02 KAMIL WYROLAK 150,00 operator OKW nr 103
202
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2432 2010-12-21 129/DM/10 2010-12-14
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
97 813,20
Aneks do umowy nr 101/DM/10 wstrzymujcy realizacj
umowy z dniem 30.11.2010 z powodu niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych. Wykonawca zakoczy
realizacj przedmiotu umowy w terminie do 26 dni
kalendarzowych od dnia wznowienia kontunuacji umowy.
101/DM/10 2010-11-12
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
97 813,20
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagu pieszego
przy ul. Kracowej na odcinku od ul. Puchacza do ul.
Pogodnej w Lublinie.
2433 2010-12-21 75/OW/10 2010-11-24
CATERING-LUBLIN.PL ANNA SZYMASKA-
TYBUREK
2 262,00
Usuga cateringowa w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery".
2434 2010-12-21 1255/OR/10 2010-11-03 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00
aneks do umowy nr 281/OR/10 - wyduenie terminu
realizacji
281/OR/10 2010-07-05 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00 SZKOLENIE: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
2435 2010-12-21 1258/OR/10 2010-11-02 MARTA WALO 2 770,00 plakatowanie na terenie miasta Lublin
2436 2010-12-21 41/IT/10 2010-12-07 PHU MEDIAKOM 177 732,03 Zakup wkadw do drukarek
2437 2010-12-21 207/IN/10 2010-10-14 BARBARA KOLEWA 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
146/5 pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 27) w
celu budowy urzdze energetycznych: budowa
zalicznikowej linii zasilajcej. Szkody powstae w wyniku
prowadzonych prac zostan oszacowane w trakcie
prowadzonych robt przez rzeczoznawc majtkowego, a
stosowne jednorazowe odzszkodowanie wypacone bdzie
w cigu 2-ch miesicy od daty ich powstania.
2438 2010-12-21 201/IN/10 2010-12-08
ELEKTROMEKS SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
9 503,80
Wymiana wiz do rozdzielni R2 i R3, z ktrych zasilane s
suszarki do wosw w obiekcie "Kryta Pywalnia" przy
Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w
Lublinie.
2439 2010-12-21 211/KP/10 2010-12-22 ANDRZEJ KAWIAK 1 800,00
Wykoannie autorskiego repertuaru artystycznego podcza
imprezy Sylwester miejski 2010 w dn. 31.12.2010 na
terenie Placu litewskiego w Lublinie
2440 2010-12-21 105/O/10 2010-12-03
INSPEKCJA OCHRONY RODOWISKA
WOJEWDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
RODOWISKA
0,00
Aneks do umowy z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie
wsplnego uytkowania stacji monitoringu powietrza
2507/O/2009 2009-07-29
INSPEKCJA OCHRONY RODOWISKA
WOJEWDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
RODOWISKA
40 000,00
Wsplne uytkowanie automatycznej stacji monitoringu
powietrza
203
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2441 2010-12-21 203/IN/10 2010-10-15 WADYSAWA SZYMU 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci (dz. nr 145/1
pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 24) w celu
budowy urzdze energetycznych: budowa zalicznikowej
linii zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych
prac zostan oszacowane w trakcie prowadzonych robt
przez rzeczoznawc majtkowego, a stosowne
odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-ch miesicy
od daty ich powstania.
2442 2010-12-21 1261/OR/10 2010-12-21
RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-
26
1 220,00 wiadczenie usugi przewozu takswkami
319/OR/12 2012-09-24
RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-
26
0,00
Aneks zmniejszenie kwoty umowy na przewz
takswkami
2443 2010-12-21 126/DM/10 2010-12-14
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
29 369,06
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Walecznych w Lublinie - (odcinek od ul. ubinowej do ul.
Ponikwoda).
139/DM/10 2010-12-31
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
240,73
Aneks do umowy nr 126/DM/10 - wykonanie remontu
chodnika w pasie drogowym ul. Walecznych - zmiana
stawki VAT na 23%
2444 2010-12-21 211/IN/10 2010-12-14
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
INYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
845 574,38
Budowa ulicy Domeyki w Lublinie na odcinku od ulicy
Diamentowej do ulicy Wapowskiego wraz z
odwodnieniem, owietleniem, oraz usuniciem kolizji z
infrastruktur techniczn.
2445 2010-12-21 209/IN/10 2010-10-15 FELIKS SAGAN 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
78/1 pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 13,15) w
celu budowy urzdze energetycznych: zalicznikowej linii
zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac
zostan oszacowane w trakcie realizowania robt przez
rzeczoznawc majatkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-ch miesicy
od daty ich powstania.
2446 2010-12-21 204/IN/10 2010-10-15 EDWARD SZYMU 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoc (grunt dz. nr 145/1
pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 24)i w celu
budowy urzdze energetycznych: budowa zalicznikowej
linii zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych
prac zostan oszacowane w trakcie prowadzonych robt
przez rzeczoznawc majtkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-
ch miesicy od daty ich powstania.
204
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2447 2010-12-21 74/OW/10 2010-11-24
POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W
PUAWACH
2 508,00
Szkolenie w zakresie nauczania uczniw twrczego i
logicznego mylenia w ramach projektu "SzOK-Szkolni
Odkrywcy Kariery".
2448 2010-12-21 45/IT/10 2010-12-20 AV CENTRUM 27 934,00 Zakup zestawu urzdze audio na potrzeby BRM.
2449 2010-12-21 210/IN/10 2010-10-15 DANUTA SAGAN 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
78/1 pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 13,15) w
celu budowy urzdze energetycznych: zalicznikowej linii
zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac
zostan oszacowane w trakcie realizowania robt przez
rzeczoznawc majtkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypacone bdzie w ciagu 2-ch miesicy
od daty ich powstania.
2450 2010-12-21 206/IN/10 2010-10-14 MAGORZATA PAWLAK-BURLIK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
78/7 pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 11) w
celu budowy urzdze energetycznych: budowa
zalicznikowej linii zxasilajcej. Szkody powstae w wyniku
prowadzonych prac zostan oszacowane w trakcie
realzowania robt przez rzeczoznawc majtkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie bdzie wypacone
w cigu 2-ch miesicy od daty ich powstania.
2451 2010-12-21 46/IT/10 2010-12-16
PAG SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOCI
59 475,00
Kompleksowe wykonanie prac niezbdnych dla
zrealizowania monitoringu wizyjnego miasta Lublin w
lokalizacjach - Plac okietka 3, ul. Podwale
2452 2010-12-21 127/DM/10 2010-12-14 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 109 068,00
Aneks do umowy nr 103/DM/10 wstrzymujcy realizacj
umowy z dniem 26-11-2010 z powodu niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych oraz zmieniajcy termin
realizacji przedmiotu umowy do 37 dni kalendarzowych
liczonych od dnia wznowienia kontynuacji umowy.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Strzeleckiej w
Lublinie na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater.
103/DM/10 2010-11-19 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 109 068,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Strzeleckiej w
Lublinie na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater.
2453 2010-12-21 1254/OR/10 2010-12-07
CENTRUM ROZWIZA MENEDERSKICH
SA (CRM SA)
37 299,90
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
akredytowanego z metodyki Zarzdzania Programami
MSP i egzaminu MSP Fundation
205
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2454 2010-12-21 208/IN/10 2010-10-15 MARIAN PAWECZAK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
78/1 pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 13,15) w
celu budowy urzdze energetycznych: zalicznikowej linii
zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac
zostan oszacowane w trakcie realizowania robt przez
rzeczoznawc majtkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypacone bdzie w ciagu 2-ch miesiecy
od daty ich powstania.
2455 2010-12-21 202/IN/10 2010-10-15 JOANNA SZYMU 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci (dz. nr 145/1
pooona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 24) w celu
budowy urzdze energetycznych: budowa zalicznikowej
linii zasilajcej. Szkody powstae w wyniku prowadzonych
prac zostan oszacowane w trakcie robt przez
rzeczoznawc majtkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie zostanie wypacone w cigu 2-ch miesicy
od daty ich powstania.
2456 2010-12-22 44/IT/10 2010-12-20 STARNET STANISAW STAREK 2 400,00
Modyfikacja na rok podatkowy 2011 aplikacji w
technologii PHP uruchamianej za pomoc przegldarki
internetowej, umoliwiajcej wypenienie i wydruk
deklaracji na podatki.
2457 2010-12-22 1267/OR/10 2010-10-14 ZBIGNIEW KOSISKI 0,00 Aneks do umowy zlecenie nr 273/OR/10
2458 2010-12-22 47/IT/10 2010-12-14 CROWLEY DATA POLAND SP. Z O.O. 339 999,36
Realizowanie pocze z abonentami publicznej sieci
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem numeracji 4661000
- 4666999 dla Urzdu Miasta i jednostek organizacyjnych
Miasta Lublin.
2459 2010-12-23 214/IN/10 2010-10-18 JADWIGA AK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr 70
pooona w Lublinie przy ul. Krochmalnej 43) w celu
budowy urzdze energetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajcej.
Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac zostan
oszacowane w trakcie ich realizacji przez rzeczoznawc
majtkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypacone bdzie w cigu 2-ch miesicy od daty ich
powstania.
2460 2010-12-23 209/KP/10 2010-12-14 EMPORA PAWE DOGAN 8 980,00
Wykonanie instalacji elektrycznej w Szopce
Boonarodzeniowej usytuowanej na Placu po Farze w
Lublinie.
206
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2461 2010-12-23 216/IN/10 2010-09-19 RENATA KOMAJDA-WJCIK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr
30/3 pooona w Lublinie przy ul. Myskiej 19) w celu
budowy urzdze energetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa zcza kablowego oraz linii
zasilajcej. Szkody wynike podczas prowadzenia robt
zostan oszacowane w trakcie realizowania prac przez
rzeczoznawc majtkowego, a stosowne jednorazowe
odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-ch miesicy
od daty powstania szkd.
2462 2010-12-23 147/GM/10 2010-10-27 MAGORZATA POTIOPA 0,00
Dzierawa - ul. Rumiankowa - ziele - dz. nr 31/10 (obr.
23, ark. 3)
2463 2010-12-23 146/GM/10 2010-12-09 ANDRZEJ BIELAK 0,00
Dzierawa - ul. Romera - ziele przydomowa - cz. dz. nr
113/2 (obr. 43, ark. 10)
2464 2010-12-23 212/IN/10 2010-10-20 ARTUR ZAOGA 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr 70
pooona w Lublinie przy ul. Krochmalnej 43) w celu
budowy urzdze energetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajcej.
Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac zostan
oszacowane w trakcie realizacji robt, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2-
ch miesicy od daty ich powstania.
2465 2010-12-23 210/KL/10 2010-10-15 ANDRZEJ DERYO 3 000,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu wraz z
zespoem KAIROS trwajcego ok. 80 min. w dniu
21.10.2010 r.
2466 2010-12-23 209/KL/10 2010-11-10 SESIL KRZYANOWSKA 1 920,00 przeprowadzenie autorskich warsztatw tanecznych
2467 2010-12-23 217/IN/10 2010-10-29 BAARD SP. Z O.O. 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr 47
pooona w Lublinie przy ul. Myskiej 11) w celu budowy
urzdze energetycznych: budowa linii kablowej do
istniejcego zcza kablowego). Szkody powstae w
wyniku prowadzonych prac zostan oszacowane w trakcie
prowadzonych robt przez rzeczoznawc majtkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie
w cigu 2 miesicy od daty ich powstania.
2468 2010-12-23 1268/OR/10 2010-12-15 GRZEGORZ WJCIKOWSKI 8 500,00
analizowanie etapw realizacji harmonogramu
rzeczowego wdraania zintegrowanego systemu
miejskiego trasportu publicznego w Lublinie
207
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2469 2010-12-23 131/DM/10 2010-12-14 HELP CAR BIS ROBERT KOZAK 0,00
Aneks do umowy nr 59/DM/10 zmieniajcy termin
obowizywania umowy do 31.08.2011. a)usuwanie i
przemieszczanie pojazdw z drogi na obszarze Gminy
Lublin, b)prowadzenie parkingu strzeonego
zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy
Lublin
59/DM/10 2010-08-30 HELP CAR BIS ROBERT KOZAK 0,00
a)usuwanie i przemieszczanie pojazdw z drogi na
obszarze Gminy Lublin, b)prowadzenie parkingu
strzeonego zlokalizowanego w granicach
administracyjnych Gminy Lublin
2470 2010-12-23 1269/OR/10 2010-12-23 MIASTO STOECZNE WARSZAWA 0,00
Aneks do umowy partnerskiej w ramach projektu Novus -
rozliczenie 100% dotacji w kocowym zestawieniu
wydatkw
1225/OR/10 2010-11-02 MIASTO STOECZNE WARSZAWA 3 250,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin obwieszcze dot.
wyborw - okrg I cz 2
2471 2010-12-23 105/RB/10 2010-11-11
KARPACKA SPKA GAZOWNICTWA SP. Z
O. O. W TARNOWIE ODDZIA ZAKAD
GAZO
9 700,38
Umowa kompensacyjna zawarta w sprawie rozliczenia
umowy przyczeniowej - dot. wykonania przyacza z
punktem pomiarowym do budynku Szkoy Podstawowej
Nr 31, ul. Lotnicza 1.
2472 2010-12-23 150/GM/10 2010-12-09 RNOWICZ EWA 0,00
Dzierawa - ul. Gospodarcza - kiosk handlowy - cz. dz. nr
43/3 (obr. 37, ark. 9)
2473 2010-12-23 130/DM/10 2010-12-15
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY DRG I
MOSTW SP. Z O.O.
433 612,55
Wykonanie remontu ul. Piekarskiej w Lublinie odcinek od
skrzyowania z ul. Betonow do skrzyowania z ul.
Przeskok.
8/DM/11 2011-01-03
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY DRG I
MOSTW SP. Z O.O.
3 554,20
aneks do umowy 130/DM/10- wykonanie remontu ul.
Piekarskiej
36/DM/11 2011-01-28
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWY DRG I
MOSTW SP. Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 130/DM/10 z dnia 15.12.2010 r w
sprawie wykonania remontu ul. Piekarskiej w Lublinie
odcienke od skrzyowania z ul. Betonow do
skrzyowania z ul. Przeskok (dot.zmiany terminu realizacji
umowy)
2474 2010-12-23 106/RB/10 2010-12-01 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
umowa nr 349383 o przyczenie do sieci dystrybucyjnej -
Szkola Podstawowa nr 31 (dz. nr 15) w Lublinie, ul.
Lotnicza 1.
208
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2475 2010-12-23 213/IN/10 2010-10-20 RADOSAW AK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dz. nr 70
pooona w Lublinie przy ul. Krochmalnej 43) w celu
budowy urzdze energetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budow kablowej linii zasilajcej.
Szkody powstae w wyniku prowadzonych prac zostan
oszacowane w trakcie realizacji robt przez rzeczoznawc
majtkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypacone bdzie w cigu 2-ch miesicy od daty ich
powstania.
2476 2010-12-23 215/IN/10 2010-10-20 JAN ZAOGA 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci (dziaka nr
70 pooona w Lublinie przy ul. Krochmalnej 43) w celu
budowy urzdze energetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn i budowa kablowej linii zasilajcej.
Szkody powstae w wyniku prowadzonych robt zostan
oszacowane w trakcie ich realizacji przez rzeczoznawc
majtkowego, a stosowne jednorazowe odszkodowanie
wypacone bdzie w cigu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.
2477 2010-12-23 149/GM/10 2010-12-09 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 0,00
Dzierawa - Al. Pisudskiego 22 - statutowa dziaalno
sportowo-rekreacyjna - dz. nr 5/1 (obr. 22, ark. 1)
2478 2010-12-27 222/KL/10 2010-10-25 ZBIGNIEW KOTYO 300,00
przygotowanie autorskich projektw graficznych plakatu i
zaproszenia dot wydarzenia kulturalnego "Zaduszki
Kresowe"
2479 2010-12-27 218/KL/10 2010-11-16 MACIEJ SOKAL 715,50
tumaczenie tekstw z j. polskiego na j. ukraiski do
publikacji w booklecie do pyty CD "H. Wieniawski ..."
2480 2010-12-27 215/KL/10 2010-11-16 HANNA PANISHAVA 715,50
tumaczenie tekstw z j. polskiego na j. rosyjski do
publikacji w booklecie do pyty CD "H. Wieniawski ..."
2481 2010-12-27 220/KL/10 2010-11-16 KAROLINA MAJKOWSKA 540,00
tumaczenie tekstw z j. polskiego na j. angielski do
publikacji w booklecie do pyty CD "H. Wieniawski ..."
2482 2010-12-27 132/DM/10 2010-12-10 SPDZIELNIA MIESZKANIOWA "AZS" 0,00
Umowa dotyczy realizacji ukadu komunikacyjnego
polegajcego na budowie ulicy Laury, na odcinku od ul.
Poloniusza do dziaek nr ewid.3/5 oraz 3/4 wraz z
miejscami parkingowymi oraz cigu komunikacji pieszej.
Gmina udostpni Inwestorowi grunty bdce jej
wasnoci, na cele zwizane z budow ulicy, na czas
niezbdny do jej realizacji.
2483 2010-12-27 211/KL/10 2010-11-16 KAROL GRZYWACZEWSKI 3 300,00
przygotowanie projektu graficznego folderu "Lublin Miasto
Kultury"
209
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2484 2010-12-27 214/KL/10 2010-11-16 MACIEJ SOKAL 1 700,00
tumaczenie tekstu folderu "Lublin 2016" z j. polskiegi na
j. ukraiski
2485 2010-12-27 213/KL/10 2010-12-23 MONIKA DOMINIK 5 000,00
przygotowanie autorskiej wystawy fotografii pt. "Tradycja
w wiey ukryta"
2486 2010-12-27 151/GM/10 2010-12-22 SPR LUBLIN SPORTOWA SPKA AKCYJNA 500 000,00
Umowa objcia akcji SPR Sportowa Lublin Spka Akcyjna:
Splka oferuje Obejmujacemu do objcia, za Obejmujacy
akceptuje ofert i obejmuje 5000 akcji imiennych
uprzywilejowanych w ten sposb, ze na kad akcj
przypadaja dwa gosy na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy , serii B o numerach 1 do 5000 w liczbie
sztuk 5000 o wartoci nominalnej 100,00 z. kada.
2487 2010-12-27 206/KL/10 2010-11-30 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00
Porozumienie w sprawie rozwizania umowy nr 27/KL/10 z
dnia 26 sierpnia 2010 r. dot. udzielenia dotacji celowej w
wysokoci 350.000 z : trzysta pidziesit tysicy zotych
dla Teatru im. H. Ch. Andersena przeznaczonej na
realizacj zadania remonty zwizane z popraw
warunkw p. po.
27/KL/10 2010-08-26 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 350 000,00 remonty zwizane z popraw warunkw p. po.
2488 2010-12-27 223/KL/10 2010-10-28 GRZEGORZ PECKA 300,00
autorski wystp w charakterze dyrygenta podczas
koncertu 7.11.2010 w ramach wydarzenia kulturalnego
"Zaduszki Kresowe"
2489 2010-12-27 219/KL/10 2010-11-16 TERESA KSISKA-FALGER 800,00
przygotowanie autorskich tekstw pt.: "H. wieniawski -
ostatni z wielkich romantykw" i "Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego w Lublinie" do bookletu do pyty CD
"H. Wieniawski ..."
2490 2010-12-27 48/IT/10 2010-12-22 FUTURO EXITO SP. ZOO 57 096,00
wiadczenie usugi transmisji danych w 13 relacjach: 1.
ul. Wieniawska 14 - ul. Okrzei 2, 2. ul. Wieniawska 14 - ul.
czyska 57, 3. ul. Wieniawska 14 - ul. Braci
Wieniawskich 5, 4. ul. Wieniawska 14 - ul. Staszica 5, 5.
ul. Wieniawska 14 - ul. Kunickiego 59, 6. ul. Wieniawska
14 - ul. Rybna 9, 7. ul. Wieniawska 14 - ul. Nadbystrzycka
38, 8. ul. Wieniawska 14 - ul. Wolska/Fabryczna, 9. ul.
Wieniawska 14 - ul. Radoci 13, 10. ul. Wieniawska 14 -
ul. Cyrulicza 6, 11. ul. Wieniawska 14 - ul. Orkana/sup
MPK, 12. ul. Wieniawska 14 - ul. Witosa/wiadukt, 13. ul.
Wieniawska 14 - ul. Radoci 9.
14/IT/11 2011-01-31 FUTURO EXITO SP. ZOO 429,00 Aneks do umowy nr 48/IT/10
2491 2010-12-28 108/O/10 2010-12-28 KATARZYNA BK 10 800,00 Gromadzenie i aktualizacja danych w programie GOMIG.
210
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2492 2010-12-28 225/KL/10 2010-11-16 MAGDALENA GADYSZ 600,00
tumaczenia tekstw z j. polskiego na j. angielski do
poblikacji na stronie www.lublin2016.eu
2493 2010-12-28 207/KL/10 2010-10-15
DUX LECH TOOWISKI MAGORZATA
POLASKA-SZOSTAKOWSKA
25 000,00
Realizacja nagrania audio, przygotowanie poligrafii oraz
produkcja pyt CD pt. "Henryk Wieniawski - Utwory na
skrzypce i orkiestr", w wykonaniu Anny Marii Stakiewicz
- skrzypce i Orkiestr Filharmonii im. H. Wieniawskiego w
Lublinie pod dyr. Piotra Wijatkowskiego
2494 2010-12-28 152/GM/10 2010-12-06
BIURO OBSUGI RYNKU NIERUCHOMOCI
S.C.
7 198,00
umowa na wykonanie operatu szacunkowego
nieruchomoci zabudowanej pooonej w Lublinie przy ul.
Wojennej 3
2495 2010-12-28 208/KL/10 2010-10-05 DRAGAN KLAIC 7 153,56
konsultacje dotyczce przygotowa Miasta Lublin do
organizacji Forum Kulturalnego Eurocities
2496 2010-12-28 212/KL/10 2010-11-16 BELL MODA IDALIA SMYCZYSKA 8 906,00
przygotowanie projektw graficznych materiaw
promocyjnych projektu "Lublin 2016 - ESK - Kandydat"
2497 2010-12-29 133/DM/10 2010-11-25 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 1 508,76
Przyczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
instalacji odbiorczej Podmiotu Przyczanego,
zakwalifikowanego do V grupy przyczeniowej, o mocy
przyczeniowej 11,00 kW, do sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A.
2498 2010-12-29 49/IT/10 2010-12-17
TOMASZ SOBKOWICZ ICN CENTRUM
KOMPETENCJI
12 000,00 Wykonanie instalacji i konfiguracji systemu ISPmanager.
2499 2010-12-29 1270/OR/10 2010-12-14 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSAW DANIEL 1 434 234,00 wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych
2500 2010-12-29 51/IT/10 2010-07-01 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Usuga dostpu do sieci Internet DSL w Radzie Dzielnicy
Felin
2501 2010-12-29 53/IT/10 2010-07-01 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Usuga dostpu do sieci Internet DSL w Radzie Dzielnicy
Bronowice
2502 2010-12-29 28/BK/10 2010-11-26 EUROPEAN INVESTEMENT BANK 500 000 000,00
udostpnienie Miastu kredytu w wysokoci 500 mln z na
finansowanie zada inwestycyjnych
15/BK/12 2012-11-09 EUROPEAN INVESTEMENT BANK 0,00
Owiadczenie o odstpieniu i umowa zmieniajca nr 1 (do
Umowy Finasowej pomidzy Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym (EBI / EIB) a Gmin Lublin z dnia 26-1-
-2010)
2503 2010-12-29 20/BM/10 2010-10-29
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
0,00
uyczenie energii elektrycznej na potrzeby punktu
monitoringu miejskiego przy ul. Witosa w Lublinie
211
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2504 2010-12-29 9/PL/10 2010-12-06
INSTYTUT SYSTEMW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
31 964,00
ROZBUDOWA INTERNETOWEGO SERWERA DANYCH
PRZESTRZENNYCH O DODATEK "APLIKACJA EDYCJI" I
"APLIKACJA MEDARD" W WERSJI XENON.
2505 2010-12-29 50/IT/10 2010-07-01 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Usuga dostpu do sieci Internet DSL w Radzie Dzielnicy
Wieniawa
2506 2010-12-29 1271/OR/10 2010-12-21
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
0,00
Aneks nr 1 do umowy 304/OR/10 z dnia 30.06.2010 r.
(dot. zmiany treci paragrafu 6 ust. 1 w zwizku ze
zmian podatku VAT)
304/OR/10 2010-06-30
POLSKA WYTWRNIA PAPIERW
WARTOCIOWYCH S.A.
7 991 000,00
umowa-wytworzenie i dostarczanie przez PWPW S.A.
dokumentw i oznacze
2507 2010-12-29 210/KP/10 2010-12-15 GRUPA OCHRONY BIZNESU SP.J. 34 256,35 Zabezpieczenie imprezy masowej Sylwester 2010
2508 2010-12-29 134/DM/10 2010-12-29 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 2 800 000,00
Strony ustalaj, e prace z zakresu utrzymania drogowych
obiektw inynierskich w okresie od dnia 1 stycznia
2011r. do dnia 31 grudnia 2013 roku objte s stawk
podatku VAT w wysokoci 23%. Wykonanie wszelkich prac
i usug zwizanych z utrzymaniem drogowych obiektw
inynierskich.
66/DM/10 2010-09-02 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 2 800 000,00
Wykonanie wszelkich prac i usug zwizanych z
utrzymaniem drogowych obiektw inynierskich.
2509 2010-12-29 52/IT/10 2010-07-01 ORANGE POLSKA S.A. 2 925,56
Usuga dostpu do sieci Internet DSL w Radzie Dzielnicy
Hajdw-Zadbie
2510 2010-12-29 54/IT/10 2010-12-29 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 7 675,20
Dzierawa torw wiatowodowych na terenie miasta
Lublin
2511 2010-12-30 135/DM/10 2010-12-20
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
30 500,00
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Podwale w Lublinie (odcinek od ul. Krlewskiej do zjazdu
na Targ Pod Zamkiem przed posesj ul. Podwale).
2512 2010-12-30 226/KL/10 2010-12-10 ALEKSANDRA ZICZUK 6 720,00
Przygotowanie cyklu autorskich prelekcji poczonych z
wirtualna podr po multimedialnej mapie "Czechowicz
interaktywnie" oraz przeprowadzenie 12 autorskich
spotka na powyszy temat w filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie
189/KL/11 2011-03-30 ALEKSANDRA ZICZUK 0,00
Aneks do umowy nr 226/KL/10 z 10 grudnia 2010 r.-
przygotowanie cyklu autorskich prelekcji poczonych z
podr po multimedialnej mapie "Czechowicz
interaktywnie"
212
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2513 2010-12-30 1272/OR/10 2010-12-30
ODDZIA MIEJSKI PTTK BIURO OBSUGI
RUCHU TURYSTYCZNEGO
0,00 wynajem lokalu Rynek 8
2514 2010-12-30 85/OW/10 2010-12-10
PHU BOBAS IWONA NIEMIAKOWSKA-
BUTRYM
1 700,00
usuga cateringowa podczas dwch spotka dla 160
uczniw pt.: "Kariery zawodowe wychowankw szkoy,
absolwentw uczelni technicznej" w ramach projektu "Ju
wiem. Bd inynierem"
2515 2010-12-30 227/KL/10 2010-12-10 RAFA ROZMUS 6 720,00
Realizacja autorskiego projektu z wykorzystaniem
wirtualnej orkiestry oraz prezentacja go na 12
spotkaniach w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lublinie
203/KL/11 2011-04-05 RAFA ROZMUS 6 720,00
ANEKS do umowy nr 227/KL/10 z 10 grudnia 2010 r. -
Realizacja autorskiego projektu z wykorzystaniem
wirtualnej orkiestry oraz prezentacja go na 12
spotkaniach w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Lublinje
2516 2010-12-30 1274/OR/10 2010-12-22 HELENA GORAL-MUCHA 8 400,00
Umowa najmu lokalu ul. Zadbie 13 - RD Hajdw -
Zadbie
424/OR/12 2012-12-12 HELENA GORAL-MUCHA 8 400,00
Umowa najmu lokalu ul. Zadbie 13 - RD Hajdw -
Zadbie
42/KP/14 2014-03-17 HELENA GORAL-MUCHA 0,00
Umowa najmu lokalu ul. Zadbie 13 - RD Hajdw -
Zadbie
2517 2010-12-30 1275/OR/10 2010-12-29 ASC GLOBAL S.C. 29 850,48 Aneks nr 1 DO umowy nr 378/OR/2010 (dot. kwoty)
378/OR/2010 2010-02-01 ASC GLOBAL S.C. 24 850,00
wykonywanie i dostarczanie piecztek oraz tszu do
piecztek
2518 2010-12-30 153/GM/10 2010-12-28
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KRZYSZTOF BATORSKI
4 282,20
Opracowanie koncepcji prawnej lokwidacji Spki Tragi
Wschodnie Spka Akcyjna, przedstawienie
Zleceniodawcy tej koncepcji w formie papierowej i
elektronicznej obejmujcej analize prawn aktualnej
sytuacji organizacyjno-prawnej Spki, projekt planu
likwidacji spki, projekt harmonogramu czynnoci
likwidacyjnych z uwzgldnieniem wymaganych okresw
na ich realizacji, przewidywany koszt przeprowadzenia
postpowania likwidacyjnego.
2519 2010-12-30 228/KL/10 2010-12-10 ROBERT ZAJC 6 720,00
Realizacja autorskiego projektu "elektronicznej ksiki"
oraz prezentacja go w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie
213
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
204/KL/11 2011-04-05 ROBERT ZAJC 6 720,00
ANEKS do umowy nr 228/KL/10 z 10 grudnia 2010 r. -
Realizacja autorskiego projektu "elektronicznej ksiki"
2520 2010-12-30 1273/OR/10 2010-12-22
PARAFIA PW. W. TERESY OD DZIECITKA
JEZUS
3 600,00 Umowa najmu lokalu ul. Betonowa 7 - RD Za Cukrowni
2521 2010-12-31 223/IN/10 2010-10-19 HENRYK PALUCH 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 77/7
przy ul. Zemborzyckiej 17a w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2522 2010-12-31 55/IT/10 2010-12-13 SPRINT S.A. 178 754,40
Serwis i wiadczenie usug asysty technicznej dla systemu
telekomunikacyjnego Hipath8000 oraz Hipath4000 w
wersji 4.0 wraz z aplikacjami towarzyszcymi Xpression,
Itar i Biling Online.
8/IT/11 2011-01-03 SPRINT S.A. 1 440,25 Aneks do umowy nr 55/IT/10
2523 2010-12-31 1276/OR/10 2010-12-23 CANAL + CYFROWY 2 500,00 Umowa o abonament nr abonenta 6248145-01
2524 2010-12-31 1/KM/10 2010-12-14 TABAL JAN KIDAJ , MIECZYSAW DANIEL 1 434 234,00 umowa-tablice rejestracyjne
2525 2010-12-31 226/IN/10 2010-10-18 ROMAN KAWCZYSKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 1 przy
ul. Zemborzyckiej 44 w celu budowy urzdzen
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie z aszkody
powstae w trakcie realizacji robt
2526 2010-12-31 222/IN/10 2010-10-15 ALICJA WALUS 0,00
Zgoda na dysponowanie nieruchomoci dziaka nr 30/3
przy ul. Myskiej 19 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych i odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2527 2010-12-31 37/GD/10 2010-12-20 JAGLISKI LUCJAN - USUGI MIERNICZE 5 900,00
Rozgraniczenie nieruchomoci pooonych we wsi Mtw
oznaczonych w ewidencji gruntw jako dziaki nr 345 i
348/2 z nieruchomoci ssiedni oznaczon w ewidencji
jako dziaa nr 459 (obr.12-Mtw, ark.1).
2528 2010-12-31 229/IN/10 2010-11-29
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 127/IN/10 z dnia 21.10.201r. na
wykonanie nasadze drzew i krzeww w pasie ul.
Poniatowskiego oraz na terenie Sz.Podst. Nr 4 przy ul.
Hiacyntowej 69 w Lublinie - przesunicie terminu na
15.06.2011r.
127/IN/10 2010-10-21
COL-GARDEN EKO S.C. EWA DEJNEKO,
JANUSZ MAKO
16 050,00
Wykonanie nasadze drzew i krzeww w pasie drogowym
ulicy Poniatowskiego oraz na terenie Szkoy Podstawowej
Nr 4 przy ulicy Hiacyntowej 69 w Lublinie w odniesieniu
do decyzji: O.OZ.I.7635/Z-26/10.
214
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2529 2010-12-31 192/IN/10 2010-12-07 JAN PASTWA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 191/IN/10 na Budow drogi w ul.
Stalowej
2530 2010-12-31 87/OW/10 2010-09-30 KATARZYNA KAZASKA 2 500,00
Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wynikw
ankiety badajcej motywacj do nauki informatyki -
projekt "Moja szansa - Mj ECDL"
2531 2010-12-31 227/IN/10 2010-11-18 ROMAN KAWCZYSKI 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 1 przy
ul. Zemborzyckiej 44 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2532 2010-12-31 218/IN/10 2010-11-09 ZOFIA TKACZYK 43 310,00
Budowa sieci wodocigowej w ul. Koo - inwestycja
realizowana przy udziale mieszkacw
2533 2010-12-31 221/IN/10 2010-10-14 WOJCIECH SZEWCZAK 0,00
Zgoda na dysponowanie nieruchomocia dziaka Nr 30/3
przy ul. Myskiej 19 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakciwe realizacji robt
2534 2010-12-31 224/IN/10 2010-10-18 BARBARA MALIK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 22 przy
ul. Zemborzyckiej 10 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2535 2010-12-31 45/GK/10 2010-12-22 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 5 448,74
Oczyszczanie 3 supw ogoszeniowych na terenie miasta
Lublin
56/GK/10 2010-12-31 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian oraz
ostatecznych kwot brutto.
28/GK/11 2011-03-14 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
zmniejszenie zakrersu oczyszczania o jeden sup ortaz
przekazanie zakrersu do WDM
2536 2010-12-31 225/IN/10 2010-10-18 MAREK MALIK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 22 przy
ul. Zemborzyckiej 10 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2537 2010-12-31 191/IN/10 2010-12-07 JAN PASTWA 640 000,00 Budowa drogi w ul. Stalowej
2538 2010-12-31 1277/OR/10 2010-12-23 CANAL + CYFROWY 4 950,00 Umowa o abonament nr abonenta 6248055-01
2539 2010-12-31 220/IN/10 2010-10-14 JAROSAW SZEWCZAK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 30/3
przy ul. Myskiej 19 w celu budowy urzadze
elektroenergetycznych i odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
215
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2540 2010-12-31 219/IN/10 2010-10-15 MAGORZATA KOMAJDA 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaka Nr 30/3
przy ul. Myskiej 19 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie prowadzenia robt
2541 2011-01-03 35/FE/10 2010-12-08
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy NR 2172/0491/FRKF/T/10 na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze rodkw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2542 2011-01-03 169/ZSS/10 2010-12-31 MAGORZATA DOMAN-KOZAK 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
2543 2011-01-03 168/ZSS/10 2010-12-31 EWA KIERO 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
2544 2011-01-03 166/ZSS/10 2010-12-31 MARIOLA TETERYCZ 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
2545 2011-01-03 137/DM/10 2010-12-28
STOWARZYSZENIE INYNIERW I
TECHNIKW KOMUNIKACJI RP ODDZIA W
LUBLINI
35 424,00
Dokumetacja projektowa remontu ul. Wajdeloty w
Lublinie.
5/DM/11 2011-01-03
STOWARZYSZENIE INYNIERW I
TECHNIKW KOMUNIKACJI RP ODDZIA W
LUBLINI
0,00
Aneks do umowy nr 137/DM/10 -Dokumetacja projektowa
remontu ul. Wajdeloty w Lublinie. Zmiana stawki VAT na
23%.
2546 2011-01-03 198/KP/10 2010-11-16
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Porozumienia dot. wsppracy w zakresie projektu 'Punkty
styku z mark'
2547 2011-01-03 167/ZSS/10 2010-12-31 MARIA KRASZKIEWICZ-PEKA 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
216
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2548 2011-01-03 1/OK/10 2010-12-22 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 1 590 000,00
Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez Operatora
Publicznego na rzecz Zamawiajcego: 1) powszechnych
usug pocztowych do 50 g w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i dorczania przesyek oraz zwracania przesyek
rejestrowanych do Zamawiajcego po wyczerpaniu
moliwoci ich dorczenia lub wydania odbiorcy z
podziaem na: a) przesyki listowe rejestrowane,
b) przesyki listowe nierejestrowane, w kategoriach
przesyek priorytetowych i przesyek ekonomicznych;
2) usug komplementarnych i usug specjalnych
przewidzianych dla przesyek, o ktrych mowa w pkt.1.
4/OK/11 2011-03-31 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 0,00
Zmianie ulegaja zapisy umowy dot. wystawiania faktur
VAT na Miejski Zesp ds. orzekania o
Niepenosprawnoci, oraz o mozliwym wprowadzeniu
zmiany w zakresie podatku od towarw i usug na usugi
pocztowe.
2549 2011-01-03 165/ZSS/10 2010-12-31 ELBIETA PRZEMYSKA 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
2550 2011-01-04 230/IN/10 2010-12-14
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
Aneks Nr 3 do umowy Nr 105/IN/2009 z dnia 30.12.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania p. n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wdolnej i ul. Ldzian w Lublinie wraz z odgazieniami
do posesji w granicach pasa drogowego.") - zmiana
terminu zakoczenia sprawowania nadzoru
inwestorskiego z dnia 15.12.2010 r. na dzie 15.03.2011
r.
105/IN/2009 2009-12-30
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
14 100,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wdolnej i ul. Ldzian w
Lublinie wraz z odgazieniami do posesji w granicach
pasa drogowego.
2551 2011-01-05 1278/OR/10 2010-12-29
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
2 790 789,00
Ubezpieczenie mienia w tym rodkw trwaych,
budynkw, maszyn, urzdze i wyposaenia,sprzt
elektorniczny,pojazdy mechaniczne,mienie w transporcie
krajowym,nastpstwa nieszczliwych wypadkw.
242/OR/11 2011-03-30
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
0,00 Aneks do umowy nr 1278/OR/10 zdnia 31.03.2011
217
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2552 2011-01-05 1281/OR/10 2010-12-29
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
3 465,00
umowa na ubezpieczenie odzi motorowych oraz odzi
transportowej
2553 2011-01-05 1285/OR/10 2010-12-20
REGION RODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNO
31,11
Aneks do umowy nr 52/OR/2010/RD z dnia 08.01.2010 r.
w spr. najmu lokalu uytkowego przy ul. Krlewskiej 3 dla
RD rdmiecie
52/OR/2010/RD 2010-01-08
REGION RODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNO
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarzdu Dzielnicy
rdmiecie przy ul. Krlewskiej 3
2554 2011-01-05 1283/OR/10 2010-12-22 LUBELSKA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA 0,00
Aneks do umowy nr 99/OR/2010 z dn. 13.01.2010 r. w
spr. najmu lokalu uytkowego przy ul. Konrada
Wallenroda 4A
99/OR/2010 2010-01-13 LUBELSKA SPDZIELNIA MIESZKANIOWA 5 400,00
dot. umowa najmu lokalu dla Rady i Zarzdu Dzielnicy
Rury przy ul. Wallenroda 4A
2555 2011-01-05 1280/OR/10 2010-12-29
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
28 424,00
Ubezpieczenie Skadowiska odpadw Rokitno w tym m.in.
budynkw, budowli, maszyn, urzdze i wyposaenia.
2556 2011-01-05 221/KP/10 2010-12-29 PAWE TYPIAK 2 360,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej Sylwester Miejski w dn.
31.12.2010 na terenie Placu Litewskiego w Lublinie
2557 2011-01-05 1284/OR/10 2010-12-17
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00
Aneks do umowy nr 3218/OR/2008 z dnia 06.11.2008 r. w
spr. najmu lokalu uytkowego przy ul. Bukowej 17 dla RD
Kominek
3218/OR/2008 2008-11-06
PRACOWNICZA SPDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
0,00 umowa najmu RD KOMINEK
2558 2011-01-05 56/IT/10 2010-12-20 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 231 800,00
Dostawa sprzetu komputerowego wraz z systemami
operacyjnymi.
2559 2011-01-05 1279/OR/10 2010-12-29
POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZE
SPKA AKCYJNA
1 789,00
ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkow
czonkw Ochotniczej Strazy Poarnej Gminy Lublin
2560 2011-01-05 136/DM/10 2010-12-13 POLKATEL SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 104/DM/10 wstrzymujcy realizacj
przedmiotu umowy do zaistnienia sprzyjajcych
warunkw atmosferycznych. Wykonanie dokumentacji
projektowej i robt budowlanych rurocigu kablowego na
odcinku od ul. Lubelskiego Lipca 80 do skrzyowania ul.
Droga Mczennikw Majdanka z ul. Lotnicz i dalej wzdu
ul. Droga Mczennikw Majdanka do istniejcej kanalizacji
teletechnicznej Urzdu Miasta w ul. Droga Mczennikw
Majdanka do studni SK1 w poowie odcinka pomidzy ul.
Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie dla potrzeb koordynacji
i monitoringu drogowych sygnalizacji wietlnych.
218
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
104/DM/10 2010-10-29 POLKATEL SP. Z O. O. 65 514,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i robt
budowlanych rurocigu kablowego na odcinku od ul.
Lubelskiego Lipca 80 do skrzyowania ul. Droga
Mczennikw Majdanka z ul. Lotnicz i dalej wzdu ul.
Droga Mczennikw Majdanka do istniejcej kanalizacji
teletechnicznej Urzdu Miasta w ul. Droga Mczennikw
Majdanka do studni SK1 w poowie odcinka pomidzy ul.
Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie dla potrzeb koordynacji
i monitoringu drogowych sygnalizacji wietlnych.
2561 2011-01-05 1282/OR/10 2010-12-27 CHARTIS EUROPE S.A. ODDZIA W POLSCE 35 790,00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Miasta
Lublin z tytuu zanieczyszczenia rodowiska naturalnego
w zwiazku z posiadaniem, zarzdzaniem i eksploatacj II
niecki Skadowiska odpadw Rokitno
2562 2011-01-05 218/KP/10 2010-12-22 MODART MARCIN KOMADOWSKI 0,00
Wsppraca zwizana z dziaaniami promocyjnymi w
ramach organizacji koncertu Sylwestrowego 2010
2563 2011-01-10 2/OK/10 2010-12-30 POCZTA POLSKA SPKA AKCYJNA 50 000,00
wiadczenie przez Operatora Publicznego na rzecz
Zamawiajcego: 1) powszechnych usug pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i dorczania przesyek
oraz zwracania przesyek rejestrowanych do
Zamawiajcego po wyczerpaniu moliwoci ich
dorczenia lub wydania odbiorcy z podziaem na: a)
przesyki listowe rejestrowane powyej 50g, b) przesyki
listowe nierejestrowane powyej 50g, c) paczki pocztowe,
w kategoriach przesyek priorytetowych i przesyek
ekonomicznych, 2) usug komplementarnych i usug
specjalnych przewidzianych dla przesyek, o ktrych
mowa w pkt.1).
2564 2011-01-10 217/KP/10 2010-12-22 FIRMA H-U "EFEKT" ZAJC TERESA 13 000,00
Przygotowanie oraz realizacja pokazu pirotechnicznego
podczas imprezy Sylwester Miejski w dn. 31.01.2010r. na
terenie Placu Litewskiego w Lublinie
2565 2011-01-10 216/KP/10 2010-12-22 LIGHT-TECH PUH S.C. 18 450,00
Usuga wynajmu aparatury owietleniowej estradowej
wraz z obsug techniczn, montaem, demontaem,
trensportem na potrzeby organizacji imprezy promocyjnej
Sylwester Miejski
2566 2011-01-10 215/KP/10 2010-12-22 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 4 091,50
Usuga wynajmu, montau i demontau, transportu i
obsugi technicznej barierek ochronnych na potrzeby
Sylwestra MIejskiego
2567 2011-01-10 1289/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 124,66 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
219
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1290/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 281,04
Aneks do umowy nr 1289/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot
zmiany kwoty i zacznika nr 1)
52/OR/11 2011-02-11 KOLPORTER S.A. 12 224,83
Aneks do umowy nr 1289/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot.
zmiany wartoci umowy spowodowanej zmian podatki
VAT)
359/OR/11 2011-04-26 KOLPORTER S.A. 12 513,17
Aneks do umowy nr 1289/OR/11 (dot. Zmiana kwoty
umowy (podana kwota netto))
2568 2011-01-10 1287/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 22 192,20 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
1288/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 23 834,15
Aneks do umowy 1287/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot.
kwoty i treci zacznika nr 1)
177/OR/11 2011-01-19 RUCH SA 24 412,06 Aneks nr 2 do umowy nr 1287/OR/10
234/OR/11 2011-03-30 RUCH SA 29 701,40
Aneks do umowy nr 1287/OR/10 z dnia 31-12-2010r. dot
zmiany kwoty i zacznika nr1
374/OR/11 2011-08-30 RUCH SA 26 240,53
Aneks do umowy nr 1287/OR/10 z dnia 30-12-2010 (dot
zmiany kwoty )
2569 2011-01-10 107/RB/10 2010-12-03 REGISTER BOGUMIA WINIARSKA 5 331,40
Usunicie awarii w wle cieplowniczym w budynku
Urzdu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.
2570 2011-01-10 212/KP/10 2010-12-15
PGE GRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA S. A. ODDZIA
ELEKTROCIEPOW
0,00
Wsppraca zwizana z dziaaniami promocyjnymi w
ramach organizacji koncertu Sylwestrowego 2010
2571 2011-01-10 219/KP/10 2010-12-20 LIGHT-TECH PUH S.C. 3 751,50
Wynajem i obsuga agregatu prdotwrczego na potrzeby
organizacji Sylwestra Miejskiego 2010
2572 2011-01-10 1290/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 281,04
Aneks do umowy nr 1289/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot
zmiany kwoty i zacznika nr 1)
1289/OR/10 2010-12-30 KOLPORTER S.A. 12 124,66 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
2573 2011-01-10 232/IN/10 2010-12-20
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
0,00
Aneks Nr 2 do Umowy Nr 47/IN/2009 z dnia 21.12.2009r.
na penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
owietlenia drogowego w ul. Podlenej - przesunicie
terminu realizacji przedmiotu umowy
4797/IN/2009 2009-12-21
DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.
O.
1 970,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
owietlenia drogowego w ul. Podlenej w Lublinie.
220
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2574 2011-01-10 233/IN/10 2010-12-14
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWNICTWA
INYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 2345/IN/2009 z dnia 01.07.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania p. n. "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Liliowej
odc. ul. Sawinkowska - ul. Urocza w Lublinie") - zmiana
terminu zakoczenia sprawowania nadzoru
inwestorskiego na dzie 31.05.2011 r.
2345/IN/2009 2009-07-01
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWNICTWA
INYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
12 200,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Liliowej (ul.
Sawinkowska - ul. Urocza) w Lublinie.
2575 2011-01-10 222/KP/10 2010-12-29
UKASZ SZULC AGENCJA ARTYSTYCZNA
SWEET HOME
6 500,00
Wykonanie autorskiego repertuaru artystycznego oraz
przygotowanie i wykonanie autorskich projekcji
multimedialnych podczas imprezy promocyjnej pod
nazw Sylwester Miejski 2010
2576 2011-01-10 1288/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 23 834,15
Aneks do umowy 1287/OR/10 z dnia 30.12.2010 (dot.
kwoty i treci zacznika nr 1)
1287/OR/10 2010-12-30 RUCH SA 22 192,20 Dostawa prasy i czasopism na potrzeby UM
2577 2011-01-10 234/IN/10 2010-12-14
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWNICTWA
INYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 2289/IN/2009 z dnia 08.07.2009
r. (penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Strumykowej
(ul. Naczowska - ul. Sawin) w Lublinie") - zmiana
terminu zakoczenia sprawowania nadzoru
inwestorskiego na dzie 31.05.2011 r. (pierwotnie byo
15.12.2010 r.)
2289/IN/2009 2009-07-08
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWNICTWA
INYNIERYJNEGO TORGAN SP. Z O.O.
37 820,00
Penienie funkcji inwestora zastpczego nad realizacj
zadania "Budowa drogi z uzbrojeniem w ul. Strumykowej
(ul. Naczowska - ul. Sawin) w Lublinie."
2578 2011-01-10 158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum integracji
spoecznej
51/ZSS/11 2011-01-25 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks do umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
dotyczcej wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum integracji
spoecznej
316/ZSS/11 2011-06-30 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks do Umowy Nr 158/ZSS/2010 z dnia 8 grudnia 2010
r.
319/ZSS/11 2011-08-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks nr 3 do Umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8 grudnia
2010 r.
221
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1/ZSS/12 2012-01-04 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8 grudnia
2010 r. dotyczcej wsparcia zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji
spoecznej
2579 2011-01-10 164/ZSS/10 2010-12-31 ELBIETA WOJNO 0,00
Sporzdzanie opinii w przedmiocie uzalenienia od
alkoholu osb wskazanych przez Komisj Rozwizywania
Problemw Alkoholowych w Lublinie
2580 2011-01-10 231/IN/10 2010-12-08 ZAKAD USUGOWO-HANDLOWY EKSAM 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 102/IN/10 z dnia 30.09.2010 r.
(wykonanie drogi w ul. Janiny Poraziskiej na odcinku od
ul. Seweryna Sierpiskiego do dziaki nr ewid. 35 w
Lublinie z owietleniem, odwodnieniem, likwidacj kolizji
budowanej drogi z istniejcym uzbrojeniem) - zmiana
terminu realizacji zamwienia (pierwotnie 10.12.2010 r. )
na dzie 15.05.2011 r.
102/IN/10 2010-09-30 ZAKAD USUGOWO-HANDLOWY EKSAM 810 000,00 wykonanie drogi ul. Poraziskiej w Lublinie
2581 2011-01-10 108/RB/10 2010-12-29
PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE ELBUD
SZYMASKI
3 825 304,92
Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej, przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie.
2582 2011-01-11 2/FE/11 2010-12-28
GENERALNA DYREKCJA DRG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZ WSCHODNI W
LUBLINIE
0,00
Porozumienie o wsppracy przy budowie "Wza
Jakubowice" (na pnocnej obwodnicy m. Lublin w cigu
drg ekspresowych S12, S17 i S19) wraz z drogami
dpjazdowymi
2583 2011-01-11 170/OR/11 2010-11-05
DRUK-HURT FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USUGOWA MAREK BULNIAK
7 970,40
Aneks do umowy nr 1141/OR/10 z dn 29.11.2010 (dot
kwoty i zmiany treci zacznika 1)
1141/OR/10 2010-11-29
DRUK-HURT FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USUGOWA MAREK BULNIAK
7 905,60 Wykonanie i dostarczenie drukw
2584 2011-01-11 1294/OR/10 2010-12-17 MICHA STEFASKI 6 300,00
konfiguracja rodowiska na stacjach roboczych KSAT,
wprowadzanie danych do systemu
2585 2011-01-11 169/OR/11 2010-11-05
REMI -B KRZYSZTOF BOISKI ADAM
KROKOWSKI SP. JAWNA
224 834,16
Aneks do umowy nr 1142/OR/10 z dn. 29.11.2010 (dot
kwoty i zmiany treci zacznika 1)
1142/OR/10 2010-11-29
REMI -B KRZYSZTOF BOISKI ADAM
KROKOWSKI SP. JAWNA
223 006,24 Wykonanie i dostarczenie drukw
2586 2011-01-11 223/KP/10 2010-12-29 ADAM ORLEWICZ 8 250,00
Aneks do umowy nr 171/KP/10 - zmiana wynagrodzenia i
okresu obowizywania
171/KP/10 2010-10-01 ADAM ORLEWICZ 8 250,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"
222
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2587 2011-01-11 224/KP/10 2010-12-29 BARBARA KOWALEWSKA 8 250,00
Aneks do umowy nr 172/KP/10 - zmiana wynagrodzenia i
terminu obowizywania
172/KP/10 2010-10-01 BARBARA KOWALEWSKA 8 250,00
nadzr plastyczny nad przygotowaniem i i realizacj
projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortun"
2588 2011-01-11 1291/OR/10 2010-12-23
SPDZIELNIA BUDOWLANO-
MIESZKANIOWA UNIA
1 800,00
Aneks do umowy Nr 1/N/2009 w spr. najmu lokalu przy ul.
Przy Stawie 4 dla Rady Dzielnicy Wieniawa
1525/IT/2009 2009-05-25
SPDZIELNIA BUDOWLANO-
MIESZKANIOWA UNIA
9 040,20
wiadczenie usug transmisji danych w relacji ul.
Narutowicza 9 - ul. Wieniawska 14.
2589 2011-01-11 1292/OR/10 2010-12-28
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHW"
1 078,08
Aneks do umowy NR 100/OR/2010/RD w spr. najmu lokalu
przy ul. Kurantowej 4 /401 dla Rady Dzielnicy Czechw
Poudniowy
100/OR/2010/RD 2010-01-06
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHW"
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarzdu Dzielnicy Czechw
Poudniowy przy ul. Kurantowej 4
2590 2011-01-11 1293/OR/10 2010-12-22
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHW"
303,12
Aneks do umowy Nr 98/OR/2010 w spr. najmu lokalu przy
ul. Szwajcarskiej 10/501 dla Radu Dzielnicy Czechw
Pnocny.
98/OR/2010 2010-01-06
SPDZIELNIA MIESZKANIOWA
"CZECHW"
0,00 wynajem lokalu RD CZECHW PNOCNY
2591 2011-01-11 29/BK/10 2010-12-29 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 150 000 000,00
odnawialny kredyt w rachunku biecym na pokrycie w
cigu roku 2011 przejciowego deficytu budetowego do
wysokoci 150 mln z
2592 2011-01-11 138/DM/10 2010-12-31 TBV SPKA Z O.O. 0,00
Dot. realizacji podstwowego ukadu komunikacyjnego
polegajcego na budowie odcinka ulicy oznaczonej w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
jako IIA6KDD-G oraz uregulowania stanw prawnych
gruntw wchodzcych w skad pasw drogowych ulic
oznaczonych jako IIA5KDD-G i IIa8KDD-G, na odcinku od
terenu inwestycji do wczenia do ul. Filaretw.
2593 2011-01-12 238/IN/10 2010-11-29 LINETEL SP. Z O. O. 0,00
Aneks Nr 3 do umowy Nr 2731/IN/2009 z dnia 06.08.2009
r. (opracowanie dokumentacji projektowej na budow
sieci wodocigowej wraz z przyczami w granicach pasa
drogowego w ul. Megiewskiej w Lublinie, na odcinku od
istniejcej sieci na wysokoci posesji nr 139 do granicy
miasta) - zmiana terminu wykonania przedmiotu
zamwienia: byo 30.11.2010 r. (zgodnie z aneksem Nr 2
nr rej. 113/IN/10 z dnia 29.09.2010 r.) a jest 30.06.2011 r.
223
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2731/IN/2009 2009-08-06 LINETEL SP. Z O. O. 34 160,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow sieci
wodocigowej wraz z przyczami w granicach pasa
drogowego w ul. Megiewskiej w Lublinie, na odcinku od
istniejcej sieci na wysokoci posesji nr 139 do granicy
miasta.
2594 2011-01-12 236/IN/10 2010-10-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks Nr 2 do umowy Nr 1592/IN/2008 z dnia 28.04.2008
r. (LUBZEL Nr 331738; zwikszenie mocy przyczeniowej
dla owietlenia drogowego ul. Zygmunta Augusta w
Lublinie) - zmiana terminu obowizywania umowy z
30.06.2011 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 15.01.2010
r.) na dzie 30.06.2013 r.
1592/IN/2008 2008-04-28 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 400,45
Umowa o zwikszenie mocy przyczeniowej dla
owietlenia drogowego ul. Zygmunta Augusta w Lublinie.
2595 2011-01-12 237/IN/10 2010-06-14 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Aneks Nr 1 do umowy LUBZEL Nr 325788 z dnia
24.09.2007 r. (przyczenie do sieci elektroenergetycznej
owietlenia drogowego ul. Grygowej na odcinku od Al.
Witosa do ul. Dr. M. Majdanka w Lublinie) - zmiana
terminu obowizywania umowy (obecnie to 21.06.2012 r.)
2596 2011-01-12 1286/OR/10 2010-12-27 EWELINA SOWIK 10 800,00
pomoc przy ksigowaniu dokumentw, numerowanie
dokumentw ksigowych
2597 2011-01-12 240/IN/10 2010-11-15 PAWE OLSZAK 0,00
Zgoda na udostepnienie nieruchomoci dziaka Nr 29 przy
ul. Nadbystrzyckiej 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych i odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2598 2011-01-12 47/GK/10 2010-12-22 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 33 000,00
Nawoenie i rozmieszczanie materiau do utwardzenia
wjazdw na teren skadowania niegu na placu przy ul.
agiewnickiej.
2599 2011-01-12 241/IN/10 2010-11-15 SAWOMIR OLSZAK 0,00
Zgoda na dysponowanie nieruchomoci dziaka Nr 29
przy ul. Nadbystrzyckiej 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realziacji robt
2600 2011-01-12 235/IN/10 2010-12-10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 685,38
Umowa o przyczenie do sieci dystrybucyjnej owietlenia
drogowego ulicy Dunikowskiego w Lublinie.
2601 2011-01-12 239/IN/10 2010-10-12 IRENA MADEJ 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaak Nr 71 przy
ul. Krocghmalnej 41 w celu budowy urzadze
elektroenergwetycznych oraz odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
224
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2602 2011-01-12 213/KP/10 2010-12-22 AUDIO TECHNIKA 2 000,00
Usluga realizacji dwiku wraz z obsuga techniczn na
potrzeby organizacji imprezy promocyjnej Sylwester
Miejski w dn.31.12.2010 na terenie Placu Litewskiego w
Lublinie.
2603 2011-01-13 46/GK/10 2010-12-27 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 21 078,99 zarzdzanie szaletem przy ul. Lubartowskiej
2604 2011-01-13 1295/OR/10 2010-12-21
PGE LUBELSKIE ZAKADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
umowa sprzeday energii elektrycznej i wiadczenia usug
dustrybucji na potrzeby lokalu dla Rady i Zarzdu
Dzielnicy Kominek przy ul. Bukowej 17 w Lublinie
2605 2011-01-13 1/FE/11 2010-12-28 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 0,00
Aneks nr 2 do Umowy Dotacji nr 299/PZ/2010/43 z dnia
14 maja 2010 r
2606 2011-01-14 139/DM/10 2010-12-31
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
240,73
Aneks do umowy nr 126/DM/10 - wykonanie remontu
chodnika w pasie drogowym ul. Walecznych - zmiana
stawki VAT na 23%
126/DM/10 2010-12-14
ZOSTA ZAKAD ROBT DROGOWYCH
STANISAW KPKA
29 369,06
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Walecznych w Lublinie - (odcinek od ul. ubinowej do ul.
Ponikwoda).
2607 2011-01-14 95/DM/10 2010-11-10 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 42 700,00
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych w
pasie drogowym ul. Legendy w Lublinie.
1/DM/11 2011-01-03 PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 350,00
Aneks do umowy nr 95/DM/10 - zaprojektowanie i
wybudowanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul.
Legendy - zmiana stawki VAT na 23%
2608 2011-01-14 201/KP/10 2010-11-23 TERESA ZAWOJSKA -300,00 Rozwizanie umowy nr 183/KP/10
183/KP/10 2010-11-08 TERESA ZAWOJSKA 300,00
Korekta materiaw tekstowych do grudniowego wydania
Gazety Info Lublin
2609 2011-01-14 224/KL/10 2010-12-01 KAROLINA MAJKOWSKA 4 500,00
tumaczenie tekstu z j. polskiego na j. angielski do folderu
ESK 2016 oraz na stron www.lublin2016.eu
2610 2011-01-14 154/GM/10 2010-12-15
MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Umowa uyczenia z MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie - cz
dziaki nr 4/14 o pow. okoo 1745 m2 oraz cz dziaki nr
1/33 o pow. okoo 720 m2 pooone w Lublinie w pobliu
ul. Bursztynowej i ul. Jana Pawa II (Park Czuby) na
ktrych usytuowane s dwa korty tenisowe oraz boiska do
siatkwki i koszykwki
2611 2011-01-14 214/KP/10 2010-11-23 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI -1 427,40 Rozwizanie umowy nr 194/KP/10
194/KP/10 2010-11-12 MAZAKI STUDIO KONRAD RZDOWSKI 1 427,40
Opracowanie graficzne materiaw i wykonanie skadu
grudniowego wydania gazety Info Lublin
225
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2612 2011-01-17 242/IN/10 2010-10-19 ELBIETA PALUCH 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci dziaak Nr 77/7
przy ul. Zemborzyckiej 17a w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych i odszkodowanie za szkody
powstae w trakcie realizacji robt
2613 2011-01-17 31/BK/10 2010-11-18 BANK - POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 75 do Umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
2614 2011-01-17 38/GD/10 2010-12-15
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
14 640,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziau dziaek,
w celu wydzielenia istniejcych ulic zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego, pooonych w obr.37
(ark.8 i 10).
2615 2011-01-17 220/KP/10 2010-12-22 MULTIMEDIA FACTORY 7 503,00
Wynajem sprztu multimedialnego z obsug techniczn
na potrzeby organizacji imprezy promocyjnej Sylwester
Miejski 2010
2616 2011-01-17 30/BK/10 2010-11-15 BANK - POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 74 do Umowy o prowadzenie rachunkw
bankowych
2617 2011-01-17 208/KP/10 2010-12-14
PGE OBRT S.A. ODDZIA Z SIEDZIB W
LUBLINIE
695,92
Sprzeda energii elektrycznej i wiadczenie usug
dystrybucji na potrzeby Lubelskiej Szopki
Boonarodzeniowej.
2618 2011-01-19 143/DM/10 2010-12-30
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
801,74
Aneks do umowy nr 101/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie remontu ciagu pieszego przy ul. Kracowej na
odcinku od ul. Puchacza do ul. Pogodnej w Lublinie.
Zmiana stawki VAT na 23 %.
101/DM/10 2010-11-12
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
97 813,20
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagu pieszego
przy ul. Kracowej na odcinku od ul. Puchacza do ul.
Pogodnej w Lublinie.
2619 2011-01-19 148/DM/10 2010-12-30
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
778,33
Aneks do umowy nr 96/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykoanie remontu nawierzchni asfaltowej na wysokoci
posesji ul. Nakowskich 110 (deptak w rejonie SP30).
Zmiana stawki VAT na 23%.
96/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
94 955,55
Zaprojektowanie i wykoanie remontu nawierzchni
asfaltowej na wysokoci posesji ul. Nakowskich 110
(deptak w rejonie SP30).
2620 2011-01-19 109/RB/10 2010-12-06
PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
0,00
Aneks nr 1 z dnia 6.12.2010 r., do umowy nr 91/RB/10 z
19.11.2010 r., ktry zmienia termin realizacji umowy:
"Realizacja przedmiotu umowy ma nastpi w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
226
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2621 2011-01-19 140/DM/10 2010-12-30 IKOM SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr DM/3044/2008 - Biece utrzymanie i
konserwacja urzdze sygnalizacji wietlnej na terenie
miasta Lublin w rejonie 1. Zmiana stawki VAT na 23%.
DM/3044/2008 2008-11-03 IKOM SP. Z O.O. 5 856 000,00
Biece utrzymanie i konserwacja urzdze sygnalizacji
wietlnej na terenie miasta Lublin w rejonie 1.
2622 2011-01-19 146/DM/10 2010-12-30
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
14,44
Aneks do umowy nr 97/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie remontu jezdni ul. Wielkopolskiej na odcinku
od ul. Podhalaskiej do ul. Wrocawskiej. Zmiana stawki
VAT na 23%.
97/DM/10 2010-11-10
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
120 237,51
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni ul.
Wielkopolskiej na odcinku od ul. Podhalaskiej do ul.
Wrocawskiej.
2623 2011-01-19 144/DM/10 2010-12-30 ZAKAD USUGOWY STAMAR 195,00
Aneks do umowy nr 114/DM/10 - Wykonanie remontu
chodnika w pasie drogowym ul. Godebskiego w Lublinie.
Zmiana stawki VAT na 23%.
114/DM/10 2010-11-25 ZAKAD USUGOWY STAMAR 23 790,00
Wykonanie remontu chodnika w pasie drogowym ul.
Godebskiego w Lublinie.
2624 2011-01-19 145/DM/10 2010-12-30 ZAKAD USUGOWY STAMAR 245,00
Aneks do umowy nr 118/DM/10 - Remont chodnika w
pasie drogowym ul. Wojennej w Lublinie. Zmiana stawki
VAT na 23%.
118/DM/10 2010-12-08 ZAKAD USUGOWY STAMAR 29 890,00
Remont chodnika w pasie drogowym ul. Wojennej w
Lublinie.
2625 2011-01-19 142/DM/10 2010-12-30 IGE RYSZARD HENDZEL 0,00
Aneks do umowy nr 4202/DM/2009 - Prowadzenie
wszelkich prac zwizanych z konserwacj, obsug i
naprawami podewastacyjnymi instalacji i urzdze
iluminacji obiektw. Zmiana stawki VAT na 23%.
4202/DM/2009 2009-11-12 IGE RYSZARD HENDZEL 525 000,00
Prowadzenie wszelkich prac zwizanych z konserwacj,
obsug i naprawami podewastacyjnymi instalacji i
urzdze iluminacji obiektw.
2626 2011-01-19 141/DM/10 2010-12-30
USUGOWY ZAKAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO MAREK WOOSISKI
0,00
Aneks do umowy nr 200/CK/CP/2007 - Prowadzenie
wszelkich prac zwizanych z konserwacj, obsug i
naprawami podewastacyjnymi owietlenia przej
podziemnych i tuneli na terenie miasta Lublin. Zmiana
stawki VAT na 23 %.
200/GK/CP/2007 2007-02-01
USUGOWY ZAKAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO MAREK WOOSISKI
275 720,00
Prowadzenie wszelkich prac zwizanych z konserwacj,
obsug i naprawami podewastacyjnymi owietlenia
przej podziemnych i tuneli na terenie miasta Lublin.
227
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2627 2011-01-21 173/ZSS/10 2010-12-31 TOMASZ KULIG 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego Komisji oraz
wykonywanie czynnoci interwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Przewodniczcego KRPA
2628 2011-01-21 216/KL/10 2010-11-05 POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE SA 2 854,80
zezwolenie na dokonanie nagrania utworw na
materialnym noniku dwiku, zwanym dalej Matryc,
celem zwielokrotnienia go w formie pyty CD w nakadzie
1000 egz (cay nakad do celw promocyjnych - nie na
sprzeda)
2629 2011-01-21 1/KD/11 2010-12-31 DAFI STUDIO I.DRATH, M.FALKOWSKA S.C. 26 863,20
Impreza sportowo-rekreacyjna dla pracownikw UML dnia
14 stycznia 2011 r.
2630 2011-01-21 171/ZSS/10 2010-12-31 ELBIETA BIERNACKA 0,00
Udzial w pracach zespouI Interwencyjnego Komisji oraz
wykonywanie czynnoci interwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Przewodniczcego KRPA.
2631 2011-01-21 170/ZSS/10 2010-12-31 GRAYNA BIELECKA 0,00
Udzia w pracach zespou interwencyjnego komisji oraz
wykonywanie czynnoci interwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
przewodniczcego KPRPA.
2632 2011-01-21 172/ZSS/10 2010-12-31 SAWOMIR BLINIUK 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego Komisji oraz
czynnociach interwencyjno-edukacyjnych, wykonywanie
innych czynnoci zleconych przez Przewodniczcego
KRPA.
2633 2011-01-21 217/KL/10 2010-11-05 POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE SA 585,60
zezwolenie na dokonanie nagrania utworu na
materialnym noniku dwiku, zwanym dalej Matryc,
celem zwielokrotnienia go w formie pyty CD w nakadzie
1000 egz (cay nakad do celw promocyjnych - nie na
sprzeda)
2634 2011-01-21 174/ZSS/10 2010-12-31 ZOFIA UKASIK 0,00
Udzia w pracach zespou Interwencyjnego Komisji oraz
wykonywanie czynnoci interwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Przewodniczacego KRPA
2635 2011-01-24 2/GM/11 2010-11-02
ZAKAD WIELOBRANOWY "ADE-EM"
CENTRUM SPKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIA
0,00
umowa dotyczca utrzymania porzdku na terenie
nieruchomoci Skarbu Pastwa pooonej przy ul.
Szewskiej i Wodopojnej
2636 2011-01-24 178/OR/11 2010-12-27 ONUFRY KOSZARNY 12 000,00 Odegranie hejnau miejskiego z Ratusza
228
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2637 2011-01-24 175/ZSS/10 2010-12-31 LUCYNA MEGIE 0,00
Udzia w pracach zespou interwencyjnego oraz
wykonywanie czynnoci interwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Przewodniczcego KRPA.
2638 2011-01-24 176/ZSS/10 2010-12-31 MARIA STPIE 0,00
Udzia w pracach zespou interwencyjnego oraz
wykonywanie czynnoci onterwencyjno-edukacyjnych,
wykonywanie innych czynnoci zleconych przez
Przewodniczacego KRPA.
2639 2011-01-25 183/OR/11 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
7 380,00
Aneks do umowy nr 1122/OR/10 z dnia 30.11.2010 (dot
zmiany kwoty wynikajcej ze zmiany podatku VAT)
1122/OR/10 2010-11-30
MIRO AGENCJA OCHRONY SPKA Z O.O.
W UPADOCI LIKWIDACYJNEJ
7 380,00 Monitoring obiektu Rynek 8
2640 2011-01-26 244/IN/10 2010-12-09 GMINA KONOPNICA 0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 106/IN/10 z dnia 27.10.2010 r.
106/IN/10 2010-10-27 GMINA KONOPNICA 10 980,00
zwrot kosztw wykonania projektu kan. san. w ul.
Kleopatry i ul. Wojciechowskiej do granic miasta
2641 2011-01-26 246/IN/10 2010-10-20 KRZYSZTOF PIETRZAK 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci pooonej
w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 9 (dziaka nr 29) w
celu budowy urzdze energetycznych tj. demontau
przycza napowietrznego nn, budowy zcza kablowego,
budowy kablowej linii zasilajcej TG. Szkody powstae w
wyniku prowadzenia prac oszacowane zostan w trakcie
robt przez rzeczoznawc majtkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2
miesicy od daty ich powstania.
2642 2011-01-26 3/O/11 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 247 876,20 Obsuga 11 szt. pojemnikw na odpady niebezpieczne
11/O/11 2011-02-15 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 2 316,60
Aneks do umowy 3/O/11 - Obsuga 11 szt. pojemnikw
na odpady niebezpieczne
2643 2011-01-26 247/IN/10 2010-10-13 BOENA PIETRAS 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci pooonej
w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 5 (dziaka nr 27), ul.
Nadbystrzyckiej 7 (dziaka nr 28) w celu budowy urzdze
energetycznych tj. demontau przycza napowietrznego
nn, budowy kablowej linii zasilajcej TG. Szkody powstae
w wyniku prowadzenia prac oszacowane zostan w
trakcie robt przez rzeczoznawc majtkowego, a
stosowne jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie
w cigu 2 miesicy od daty ich powstania.
2644 2011-01-26 2/O/11 2010-12-30 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 224 700,00 Obsuga 10 szt. pojemnikw na odpady niebezpieczne
229
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2645 2011-01-26 245/IN/10 2010-12-09 GMINA KONOPNICA 0,00
Aneks Nr 1 do porozumienia Nr 1052/IN/P/2010 z dnia
09.02.2010 r.
2646 2011-01-27 190/OR/11 2010-12-17 HELENA WARDA 1 200,00
Archiwizowanie dokumentw Kasy Zapomogowo -
Poyczkowej UM Lublin
2647 2011-01-27 3/GM/11 2010-12-09
POLSKA TELEFONIA KOMRKOWA
"CENTERTEL" SP. Z O.O.
0,00
Najem - Al. Kranicka 25 - stacja bazowa telefonii - cz. dz.
nr 22/3 (obr. 33, ark. 11)
2648 2011-01-27 188/DM/10 2010-01-18
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
36 000,00
Gmina oddaje Parkujcemu miejsce w pasie drogowym
ulicy Krakowskie Przedmiecie dla potrzeb parkowania na
prawach wyjcznoci na wydzielonym stanowisku
postojowym zastrzeonym, zwanym dalej "kopert" /w
iloci 5 szt./
6/DM/11 2011-01-24
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP.
Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 188/DM/10 - Gmina oddaje
Parkujcemu miejsce w pasie drogowym ulicy Krakowskie
Przedmiecie dla potrzeb parkowania na prawach
wyjcznoci na wydzielonym stanowisku postojowym
zastrzeonym, zwanym dalej "kopert" /w iloci 5 szt./
Zmiana terminu obowizywania.
2649 2011-01-27 153/IN/10 2010-10-15 ZOFIA MICHALAK 0,00
Zgoda na udostpnienie nieruchomoci Nr 29 ul.
Nadbystrzycka 9 w celu budowy urzdze
elektroenergetycznych: demonta przycza
napowietrznego nn, budowa zcza kablowego, budow
kablowej linii zasilajacej TG, wejcie sub w celu
wykonania prac zwizanych z budow, remontem,
eksploatacj i napraw oraz odszkodowanie z aszkody
powstae podczas realizaji robt
2650 2011-01-27 149/DM/10 2010-12-30
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Aneks do umowy nr DM/3080/2008 - Wykonanie wszelkich
prac zwizanych z biecym utrzymaniem i konserwacj
urzdze sygnalizacji wietlnej na terenie miasta Lublin w
rejonie 2. Zmiana stawki VAT na 23%.
DM/3080/2008 2008-11-03
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
7 459 430,00
Wykonanie wszelkich prac zwizanych z biecym
utrzymaniem i konserwacj urzdze sygnalizacji
wietlnej na terenie miasta Lublin w rejonie 2.
2651 2011-01-27 1303/OR/10 2010-12-07 MONIKA KOS 2 486,66
Udzia Pani Moniki Kos w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2652 2011-01-27 1302/OR/10 2010-12-07 BERNADETA KRZYSZTOFIK 2 486,66
Udzia Pani Bernadety Krzysztofik w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
230
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2653 2011-01-27 1301/OR/10 2010-12-07 MONIKA LEJCYK 2 486,66
Udzia Pani Moniki Lejcyk w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2654 2011-01-27 1310/OR/10 2010-12-07 MAGDALENA NIEWIAROWSKA 2 486,66
Udzia Pani Magdaleny Niewiarowskiej w szkoleniu:
Metodyka zarzdzania programami MSP; udzia w
egzaminie MSP Fundation
2655 2011-01-27 1309/OR/10 2010-12-07 PIOTR ZYGAN 2 486,66
Udzia Pana Piotra Zygana w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2656 2011-01-27 4/GM/11 2010-10-25 BARBARA MALCZAK 0,00
Dzierawa - ul. Nektarowa 3 - realizacja urzdze
infrastruktury technicznej do obsugi zabytkowej
nieruchomoci - cz. dz. nr 105 (obr. 67, ark. 2)
2657 2011-01-27 248/IN/10 2010-12-30 MIROSAW DERKACZ 0,00
Aneks do umowy Nr 143/IN/10 z dnia 03.12.2010r. na
wykonanie trawnikw na inwestycji "Budowa cigw
komunikacyjnych w SSE w Lublinie" - zmina terminu
realizacji na 30 czerwca 2011r.
143/IN/10 2010-12-03 MIROSAW DERKACZ 550 000,00
Wykonanie trawnikw na inwestycji "Budowa cigw
komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Lublinie"
2658 2011-01-27 1296/OR/10 2010-12-07 DOROTA WRBEL 2 486,66
Udzia Pani Doroty Wrbel w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2659 2011-01-27 1299/OR/10 2010-12-07 KATARZYNA FLIS 2 486,66
Udzia Pani Katarzynay Flis w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2660 2011-01-27 1300/OR/10 2010-12-07 JOANNA GALAK-DUDZIAK 2 486,66
Udzia Pani Joanny Galak-Dudziak w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2661 2011-01-27 1304/OR/10 2010-12-07 ANNA GAJOS 2 486,66
Udzia Pani Anny Gajos w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2662 2011-01-27 1305/OR/10 2010-12-07 KRZYSZTOF TKA 2 486,66
Udzia Panem Krzysztofem tk w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2663 2011-01-27 1307/OR/10 2010-12-07 MONIKA MADEJSKA 2 486,66
Udzia Pani Moniki Madejskiej w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
231
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2664 2011-01-27 1306/OR/10 2010-12-07 EWA URBANOWICZ 2 486,66
Udzia Pani Ewy Urbanowicz w szkoleniu: Metodyka
zarzdzania programami MSP; udzia w egzaminie MSP
Fundation
2665 2011-01-27 1298/OR/10 2010-12-07 MAGORZATA MACH-DUDEK 2 486,66
Udzia Pani Magorzaty Mach - Dudek w szkoleniu:
Metodyka zarzdzania programami MSP; udzia w
egzaminie MSP Fundation
2666 2011-01-27 188/OR/11 2010-12-23 HALINA JEMIELNIAK 8 400,00
Aneks do umowy zlecenie nr 10/99 z dnia 31 grudnia
1998 r (zmiana kwoty i czasu trwania)
2667 2011-01-27 1311/OR/10 2010-12-07 MONIKA MADEJSKA 2 550,00
Udzia Pani Moniki Madejskiej w szkoleniu: Program
CoachWise Essentials
2668 2011-01-27 150/DM/10 2010-12-30
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Aneks do umowy nr DM/3083/2008 - Wszelkie prace
zwizane z biecym utrzymaniem i konserwacj
urzdze sygnalizacji wietlnej na terenie miasta Lublin
Rejon 3. Zmiana stawki VAT na 23%.
DM/3083/2008 2008-11-03
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
7 180 569,00
Wszelkie prace zwizane z biecym utrzymaniem i
konserwacj urzdze sygnalizacji wietlnej na terenie
miasta Lublin Rejon 3.
2669 2011-01-27 1308/OR/10 2010-12-07 MACIEJ ZAPOROWSKI 2 486,66
Udzia Pana Macieja Zaporowskiego w szkoleniu:
Metodyka zarzdzania programami MSP; udzia w
egzaminie MSP Fundation
2670 2011-01-27 229/KL/10 2010-12-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
0,00
Aneks do umowy nr 43/KL/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w
sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej im.H. opaciskiego z przeznaczeniem na
realizacj zadania kontynuacja prac remontowych
budynku przy ul.Szaserw 13-15 na fili Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
43/KL/10 2010-07-08
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA OPACISKIEGO
1 900 262,00
kontynuacja prac remontowych budynku przy ul.
Szaserw 13-15 na fili Miejskiej Biblioteki Publicznej
2671 2011-01-27 122/GM/10 2010-10-27 ELBIETA BRODZIAK 0,00
Dzierawa - ul. Jagielloska - ziele przydomowa - cz. dz.
nr 304/1 (obr. 31, ark. 12)
232
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2672 2011-01-27 151/DM/10 2010-12-30 POLKATEL SP. Z O. O. 537,00
Aneks do umowy nr 104/DM/10 - Wykonanie
dokumentacji projektowej i robt budowlanych rurocigu
kablowego na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca 80 do
skrzyowania ul. Droga Mczennikw Majdanka z ul.
Lotnicz i dalej wzdu ul. Droga Mczennikw Majdanka
do istniejcej kanalizacji teletechnicznej Urzdu Miasta w
ul. Droga Mczennikw Majdanka do studni SK1 w poowie
odcinka pomidzy ul. Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie
dla potrzeb koordynacji i monitoringu drogowych
sygnalizacji wietlnych. Zmiana stawki VAT na 23%.
104/DM/10 2010-10-29 POLKATEL SP. Z O. O. 65 514,00
Wykonanie dokumentacji projektowej i robt
budowlanych rurocigu kablowego na odcinku od ul.
Lubelskiego Lipca 80 do skrzyowania ul. Droga
Mczennikw Majdanka z ul. Lotnicz i dalej wzdu ul.
Droga Mczennikw Majdanka do istniejcej kanalizacji
teletechnicznej Urzdu Miasta w ul. Droga Mczennikw
Majdanka do studni SK1 w poowie odcinka pomidzy ul.
Lotnicz i ul. Kracow w Lublinie dla potrzeb koordynacji
i monitoringu drogowych sygnalizacji wietlnych.
2673 2011-01-28 59/IT/10 2010-11-30 DS CONSULTING SP. Z O.O. 0,00
Udzielenie licencji na uytkowanie programu
komputerowego PROFIN wraz z opiek serwisow.
2674 2011-01-28 88/OW/11 2010-12-31
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
70 589,20
zakup i dostawa oprogramowania komputerowego na
potrzeby projektw wdraanych przez Wydzia Owiaty i
Wychowania Urzdu Miasta Lublin wspfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach PO KL
2675 2011-01-28 58/IT/10 2010-11-05 MINISTERSTWO SPRAW WEWNTRZNYCH 0,00
Porozumienie w sprawie przekazania do uytkowania
sprzetu i aplikacji teleinformatycznych w ramach realizacji
projektu indywidualnego pl.ID - "Polska ID karta" z 7. osi
priorytetowej "Spoeczestwo informacyjne - budowa
elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2676 2011-01-31 152/DM/10 2010-12-31 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 894,00
Aneks do umowy nr 103/DM/10 - Zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy drogi, polegajcej na wykonaniu
chodnika w ul. Strzeleckiej w Lublinie na odcinku od ul.
Harcerskiej do ul. E. Plater. Zmiana stawki VAT na 23%.
103/DM/10 2010-11-19 PU EUROPARTNERS SP. Z O.O. 109 068,00
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi,
polegajcej na wykonaniu chodnika w ul. Strzeleckiej w
Lublinie na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater.
233
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2677 2011-02-02 40/ZSS/11 2010-12-31 KATARZYNA RACZYSKA 1 630,00
opracowanie kocowe publikacji ,,Dialog spoeczny w
zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w
Lublinie,,
2678 2011-02-03 86/OW/10 2010-11-16 URZD GMINY TRAWNIKI 0,00
dot. zwrotu kosztw dotacji udzielonej przez Miasto Lublin
przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym
przez osoby prawne i fizyczne na dzieci bdce
mieszkacami Gminy Trawniki.
2679 2011-02-03 221/KL/10 2010-12-05 PRESS SP. Z O. O. 7 320,00 patronat nad wystaw Grand Press Photo 2010
2680 2011-02-04 249/IN/10 2010-12-20 HENRYK BATYRA 0,00
Umowa okrelajca zasady finansowania inwestycji
miejskiej z udziaem mieszkacw: "Budowa drogi w ul.
Janiny Poraziskiej w Lublinie na odcinku od ul. Seweryna
Sierpiskiego do dziaki nr 35" / SKB
2681 2011-02-07 153/DM/10 2010-12-30
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
495,00
aneksdo umowy -budowa owietlenia drogowego wzdu
ul. Strojnowskiego w Lublinie na odcinku ul.Abramowicka
- most na rzece Czerniejwce.
110/DM/10 2010-12-02
FIRMA KOWALCZYK - ZYGMUNT
KOWALCZYK
60 390,00
Budowa owietlenia drogowego wzdu ul. Strojnowskiego
w Lublinie na odcinku ul.Abramowicka - most na rzece
Czerniejwce.
2682 2011-02-07 154/DM/10 2010-12-30 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 1 390,00
Aneks do umowy Wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej pn. ''Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej w ul.
Abramowickiej'' opracowanej w roku 2007 przez Biuro
Projektw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.- zmiana
stawki VAT na 23%
34/DM/10 2010-07-26 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 0,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
''Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej''
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektw
Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
2683 2011-02-07 155/DM/10 2010-12-30 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 1 130,00
Aneks do umowy nr 49/DM/10 wsprawie aktualizacji
dokumentacji projektowej pn. "Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie Budowa trakcji
trolejbusowej od istniejcej ptli przy ul. Droga
Mczennikw do os.Felin"."
234
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
49/DM/10 2010-08-16 "DHV POLSKA" SP. Z O.O. 137 860,00
Dostosowanie dokumentacji projektowych: a)
"Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejcej ptli przy ul.
Droga Mczennikw Majdanka do os. Felin" opracowanej
w roku 2007 przez Biuro Projektw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Hutnicza 7), b) "Budowa ul. A. Grygowej na odcinku od Al.
Witosa do ul. Droga Mczennikw Majdanka wraz ze
skrzyowaniem z ul. Droga Mczennikw Majdanka" -
opracowanej w roku 2009 przez Biuro Architektoniczne
Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o. (z siedzib w Lublinie, ul.
Krakowskie Przedmiecie 55)
2684 2011-02-07 4/O/11 2010-01-26 ROBERT WOJNIUSZ 350,00
Dotyczy przeniesienia praw autorkich -projektu plakatu
promujcego ochron lubelskich kasztanowcw.
2685 2011-02-14 55/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
344/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 267 952,31
utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr I
2686 2011-02-14 54/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
341/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 343 287,63
utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr II
2687 2011-02-14 200/IN/10 2010-12-14 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
Umowa o przyaczenie owietlenia drogowego ul.
zwizkowej i ul. Walecznych do sieci elektroenergetycznej
LUBZEL SA
2688 2011-02-14 48/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
342/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 1 044 214,90
utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VIII
2689 2011-02-14 58/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian oraz
ostatecznych kwot brutto.
1579/GK/2009 2009-05-27 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 1 264 740,00 zarzdzanie szaletami miejskimi w Lublinie
2690 2011-02-14 56/GK/10 2010-12-31 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian oraz
ostatecznych kwot brutto.
235
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
45/GK/10 2010-12-22 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 5 448,74
Oczyszczanie 3 supw ogoszeniowych na terenie miasta
Lublin
2691 2011-02-14 62/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
29/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 11 123 136,64
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr I
2692 2011-02-14 53/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
343/GK/2010 2010-02-01 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 227 198,62
Utrzymanie, oprnianie i podstawienie koszy ulicznych w
rejonie nr III na terenie miasta Lublin
2693 2011-02-14 61/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
22/GK/10 2010-08-04 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 7 287 100,40
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych w sezonach zimowych oraz letnie
rczne i mechaniczne oczyszczanie miasta Lublina w
sezonach letnich w rejonie nr VIII.
2694 2011-02-15 57/GK/10 2010-12-31 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 0,00
Zmiana podatku VAT z 7 na 8% - zmiana ryczatowego
wynagrodzenia brutto na 2 374,92 z.
696/GK/2010 2010-02-24 FLORES ALEKSANDRA IGRAS 246 100,00
oczyszczanie 49 supw ogoszeniowych na terenie
miasta Lublin
2695 2011-02-15 52/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
340/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 273 689,01
Utrzymanie, oprnianie i podstawienie koszy uliznych w
rejonie nr IV na terenie miasta Lublin
2696 2011-02-15 65/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN S.A. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
26/GK/10 2010-07-29 MPO SITA LUBLIN S.A. 6 861 608,90
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr IV.
2697 2011-02-15 60/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
236
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
23/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 19 650 577,61
zimowe utrzymanie jezdni,chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VII.
2698 2011-02-15 50/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
339/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 061 216,03
utrzymanie, oprnianie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VII
2699 2011-02-15 51/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN S.A. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
2700 2011-02-15 69/GK/10 2010-12-31 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 161 483,04
aneks do umowy na zarzdzanie cmentarzami
komunalnymi przy ul. Biaej oraz przy ul. Droga
Mczennikw Majdanka w Lublinie
3524/GK/2008 2008-12-24 KOM-EKO SPKA AKCYJNA 4 925 232,72
Umowa na zarzdzanie cmentarzami komunalnymi przy
ul.Biaej oraz przy ul.Droga Mczennikw Majdanka w
Lublinie.
2701 2011-02-15 66/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
25/GK/10 2010-08-06 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 11 660 010,85
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr V.
2702 2011-02-15 49/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN S.A. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
207/GK/2010 2010-02-01 MPO SITA LUBLIN S.A. 223 976,61
Utrzymanie, oprnienie i podstawianie koszy ulicznych w
rejonie nr VI na terenie miasta Lublin
2703 2011-02-15 68/GK/10 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian.
259/GK/2009 2009-01-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 339 917,60
ustawienie kontenerw KP-7 w miejscach wskazanych
przez zamawiajcego na terenach miejskich w granicach
administracyjnych miasta Lublin
2704 2011-02-16 3/OW/11 2010-12-23
PRACOWNIA TESTW
PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNE
0,00
dostawa psychologicznych testw komputerowych,
podrcznikw do testw oraz niezbdnego
oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu
"SzOK-Szkolni Odkrywcy Kariery"
237
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2705 2011-02-16 156/DM/10 2010-12-30 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 156,87
Aneks do umowy Budowa owietlenia drogowego przy ul.
Dziewanny w Lublinie (cig pomidzy ul. Armii Krajowej i
ul. Rucian).
99/DM/10 2010-11-15 WEZAN WALDEMAR ZANIUK 19 139,23
Budowa owietlenia drogowego przy ul. Dziewanny w
Lublinie (cig pomidzy ul. Armii Krajowej i ul. Rucian).
2706 2011-02-17 5/WSM/10 2010-12-23
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 Aneks do umowy najmu lokali mieszkalnych
4/WSM/10 2010-12-01
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 Umowa najmu lokali mieszkalnych
2707 2011-02-17 4/WSM/10 2010-12-01
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 Umowa najmu lokali mieszkalnych
5/WSM/10 2010-12-23
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 Aneks do umowy najmu lokali mieszkalnych
2708 2011-02-18 4/IT/11 2010-12-31 COIG 2 909,30 Aneks do umowy nr 1499/IT/2010
1499/IT/2010 2010-03-10 COIG 758 315,40
Dostawa, wdroenie i uruchomienie moduw systemu
KSAT2000: - Ksiga Gwna, - Nalenoci i Zobowizania,
- Gospodarka Magazynowa, - Podatki, - Zwrot Podatku
Akcyzowego, - Gospodarka Mieniem Komunalnym, -
Fakturowanie, - Informacja Adresowa.
2709 2011-02-18 3/IT/11 2010-12-30 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 12,00 Aneks do umowy 43/IT/10
43/IT/10 2010-11-25 LUBMAN UMCS SP. Z O.O. 17 568,00
Zapewnienie dostepu do Internetu dla lokalnej sieci
Urzdu Miasta Lublin.
2710 2011-02-21 57/IT/10 2010-12-31 REWUCKI 0,00
Usugi serwisowe systemu informatycznego do rozliczania
tytuw wykonawczych TAXI+.
2711 2011-02-21 253/IN/10 2010-12-30
--MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 119/IN/10 na udzielenie dotacji
dla MOSIR BYSTRZYCA w Lublinie
119/IN/10 2010-08-02
--MIEJSKI ORODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
6 171 641,00
dotacje na sfinansowanie kosztw inwestycji
realizowanych przez MOSiR BYSTRZYCA
2712 2011-02-21 64/GK/10 2010-12-31 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
28/GK/10 2010-08-09 MOTA - ENGIL EUROPE S.A. 10 363 366,70
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr II
238
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2713 2011-02-21 251/IN/10 2010-10-13 ADAM JABOSKI 0,00
Zgoda na udostpnienie swojej nieruchomoci pooonej
w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 4, ul. Muzycznej 1
(dziaka nr 155) w celu budowy urzdze energetycznych
tj. demontau linii napowietrznej nn, budowy kablowej
linii zasilajcej TG. Szkody powstae w wyniku
prowadzonych prac oszacowane zostan w trakcie robrt
przez rzeczoznawc majtkowego, a stosowne
jednorazowe odszkodowanie wypacone bdzie w cigu 2
miesicy od daty ich powstania.
2714 2011-02-21 63/GK/10 2010-12-31
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
27/GK/10 2010-08-02
LUBELSKIE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH S.A.
9 670 408,98
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr III.
2715 2011-02-22 157/DM/10 2010-12-27 IKOM SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 109/DM/10 w sprawie wykonania
pomiarw ruchu drogowego (koowego i pieszego) na
wybranych skrzyowaniach i odcinkach midzywzowych
ulic miasta Lublin oraz aktualizacji bazy danych
operacyjnej mapy oznakowania
109/DM/10 2010-11-15 IKOM SP. Z O.O. 115 900,00
Wykonanie pomiarw ruchu drogowego ( kolowego i
pieszego) na wybranych skrzyowaniach i odcinkach
midzywzlowych ulic miasta Lublina, oraz aktualizacji
bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania.
2716 2011-02-23 254/IN/10 2010-12-15
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO
MIASTOPROJEKT SP ZO.O.
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 82/IN/10 z dnia 23.08.2010r. na
opracowanie dokumentacji projektowej na budow Szkoy
Podstawowej w dzielnicy SAWIN - zmiana terminu.
82/IN/10 2010-08-23
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGLNEGO
MIASTOPROJEKT SP ZO.O.
399 550,00
opracowanie kompletnej dokumentacji na budow szkoy
Podstawowej wraz z zagospodarowaniem, urzdzeniem i
uzbrojeniem terenu w dzielnicy
2717 2011-02-24 13/GK/11 2010-12-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 930 121,25
Aneks dot. zmiany podatku VAT.
utrzymanie,kompleksowa konserwacja i renowacja
zieleni- rejon Wglin - Czuby
840/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 930 121,25
utrzymanie,kompleksowa konserwacja i renowacja
zieleni- rejon Wglin - Czuby
239
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2718 2011-02-24 158/DM/10 2010-12-15
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKAD
LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w zwizku z koniecznoci wykonania
tymczasowego podparcia dwigarw ustroju nonego
wiaduktu nad stacj rozrzdow Lublin Tatary w cigu
ulicy Grygowej nad lini kolejow Lublin - widnik
2719 2011-02-24 14/GK/11 2010-12-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 1 005 519,24
Aneks dot. zmiany podatku VAT. Prace zwizane z
utrzymaniem kompleksowa konserwacj i renowacj
zieleni w rejonie- Ogrd Saski
842/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 1 005 519,24
Prace zwizane z utrzymaniem kompleksowa konserwacj
i renowacj zieleni w rejonie- Ogrd Saski
2720 2011-02-24 16/GK/11 2010-12-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Aneks dot. zmiany podatku VAT. Prace zwizane z
utrzymaniem, kompleksow konserwacj i renowacj
zieleni-rejon Wieniawa
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace zwizane z utrzymaniem, kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni-rejon Wieniawa
2721 2011-02-24 7/GK/11 2010-12-31 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Aneks dot. umowy 844/GK/2010 "Utrzymanie
,kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni- w rejonie
Park Ludowy"- zmiana podatku VAT
844/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni- w rejoniePark Lukowy
2722 2011-02-24 15/GK/11 2010-12-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Aneks dot. zmiany podatku VAT. utrzymanie,
kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni- rejon
Tatary
838/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 844 542,08
utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja
zieleni- rejon Tatary
2723 2011-02-24 17/GK/11 2010-12-31 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 706 177,72
Aneks dot. zmiany podatku VAT. Prace zwizane z
utrzymaniem, kompleksow konserwacji renowacj
zieleni-w rejonie Kalinowszczyzna -Ponikwoda
841/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 706 177,72
Prace zwizane z utrzymaniem, kompleksow
konserwacji renowacj zieleni-w rejonie Kalinowszczyzna
-Ponikwoda
2724 2011-02-25 9/IT/11 2010-12-31 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 16,00 Aneks do umowy nr 2012/IT/2011
2012/IT/2010 2010-04-01 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 5 856,00 utrzymanie systemu mCntact dla UM
2725 2011-02-25 159/DM/10 2010-12-27 JACEK WYSOKISKI 0,00
realizacja ukadu komunikacyjnego - budowa ul.
Granatowej i ul. Gsiej
240
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2726 2011-02-25 1312/OR/10 2010-12-23 IGA KULIG 0,00
Aneks do umowy nr 112/OR/2010 dot. tumaczenia tekstu
w ramach projektu Kadry nowoczesnej Europy... -
wyduenie czasu trwania umowy
2727 2011-03-01 3/BK/11 2010-12-17 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks Nr 76 do umowyo prowadzenie rachunkw
bankowych
2728 2011-03-04 67/GK/10 2010-12-31
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
0,00
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 8% odpowiednio do
przepisw prawa wprowadzajcych zmian
24/GK/10 2010-08-02
KOMUNALNE PRZEDSIBIORSTWO ROBT
DROGOWYCH SP. Z O.O.
7 489 741,49
zimowe utrzymanie jezdni, chodnikw, placw, schodw i
kadek dla pieszych na terenie miasta Lublin w sezonach
zimowych oraz letnie, rczne i mechaniczne oczyszczanie
miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr VI.
2729 2011-03-09 252/IN/10 2010-12-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przebudowa sieci elektroenergetycznych w Lublinie przy
ul. wierkowej - ul. Sawinkowskiej - ul. Lisa, kolidujcych
z projektowan budow budynku Szkoy Podstawowej.
2730 2011-03-09 250/IN/10 2010-12-20 MARCIN RYDZ 0,00
Umowa okrelajca zasady finansowania inwestycji
miejskiej realizowanej z udziaem mieszkacw - "Budowa
drogi w ul. Ldzian w Lublinie na odcinku od ul.
Strumykowej do ul. Sawin."
2731 2011-03-11 16/IT/11 2010-12-31 REWUCKI 0,00
Powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w zbiorze danych o nazwie: System TAXI+
2732 2011-03-11 14/GD/11 2010-11-18 GEOSLAND KRYSTIAN BLICHARSKI 431,55
Opracowanie dokumentacji geodezyjbnej podziau 90
dziaek poloonych na terenie m.Lublin.
32/GD/10 2010-11-18 GEOSLAND KRYSTIAN BLICHARSKI 52 649,10
Opracowanie dokumentacji geodezyjbnej podziau 90
dziaek poloonych na terenie m.Lublin.
2733 2011-03-15 26/GM/11 2010-10-14 USS FPROP POLAND (2) SP. Z O. O. 0,00
Dzierawa - ul. Tomasza Zana - dojazd do czci
parkingowej budynku usugowo-biurowego - cz. dz. nr
34/53, cz. dz. nr 34/54 (obr. 28, ark. 2)
2734 2011-03-17 100/OR/11 2010-12-30
BIURO PROJEKTW SYSTEMW
CYFROWYCH S.A.
0,00
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -
na potrzeby wdroenia systemu informatycznego
wspierajcego Stratagi RZL Miasta Lublin, w ramach
projaktu KNE
2735 2011-03-18 256/IN/10 2010-12-18 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 86/IN/10 z 17.09.2010r na
opracowanie aktualizacji studium wykonalnoci oraz
projektu bud-wyk. na budow cieki rowerowej wzdu
ul. Osmolickiej i ul. Cienistej - zmiana terminu wykonania
prac
241
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
86/IN/10 2010-09-17 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 43 920,00
aktualizacja studium wykonalnoci oraz PBW na
bud..cieki rowerwzdu ul Osmolickiej i ul. Cienistej
2736 2011-03-24 255/IN/10 2010-12-15
ZESP PROJEKTOWANIA I OBSUGI
INYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 1901/IN/2010 na opracowanie
dokumentacji modernizacji ul. Dunikowskiego wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Wycigow - przesunicie terminu
zakoczenia prac
1901/IN/2010 2010-04-30
ZESP PROJEKTOWANIA I OBSUGI
INYNIERSKIEJ BUDOWNICTWA
DROGOWEGO TOM
48 800,00
Opracowanie dokumentacji na modernizacj ul.
Dunikowskiego na odcinku od ul. Wycigowej do ul.
Reymonta w Lublinie wraz ze skrzyowaniem z ul.
Wycigow wg stanu istniejcego i rozwizania
docelowego, oraz nawizaniem do projektu dalszego
odcinka ulicy Dunikowskiego ze skrzyowaniem z ul.
Reymonta.
2737 2011-03-24 228/IN/10 2010-12-10
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
"SANITEX" SP. Z O. O
17 850,00
Wykonanie dodatkowego zasilania elektrycznego oraz
podczenia ciepej i zimnej wody wraz z jej
odprowadzeniem, wykonanie ksztatowania terenu,
nakryw studni dowietlajcych piwnice i dodatkowego
odwodnienia terenu DOMU POMOCY SPOECZNEJ przy ul.
Opalowej w Lublinie
2738 2011-03-25 96/O/10 2010-05-14
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE
TRODA PIOTR SOKLSKI
0,00 Uyczenie moduu GOMIG-sucego do transferu umw.
2739 2011-03-31 34/O/10 2010-05-28 BARBARA PAWLIK-SKOWROSKA 15 000,00
Badanie akumulacji toksyn sinicowych w tkankach ryb
pochodzacych ze Zbiornika Zemborzyckiego
2740 2011-04-08 26/BK/10 2010-07-05 BRE BANK SA 0,00 lokowanie wolnych rodkw
2741 2011-04-14 55/GK/11 2010-04-01 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni- w rejoniePark Ludowy
844/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace zwizane z utrzymaniem , kompleksow
konserwacj i renowacj zieleni- w rejoniePark Lukowy
2742 2011-04-14 53/GK/11 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 930 121,25
utrzymanie,kompleksowa konserwacja i renowacja
zieleni- rejon Wglin - Czuby - aneks
840/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 930 121,25
utrzymanie,kompleksowa konserwacja i renowacja
zieleni- rejon Wglin - Czuby
2743 2011-04-14 57/GK/11 2010-04-01
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porzdkowe zwizane z utrzymaniem ,
kompleksow konserwacja i renowacj zieleni w rejonie
rdmiecie aneks
242
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
835/GK/2010 2010-03-12
MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porzdkowe zwizane z utrzymaniem ,
kompleksow konserwacja i renowacj zieleni w rejonie
rdmiecie
2744 2011-05-04 7/RB/11 2010-12-07 "TEHAND" SPKA Z O.O. 7 637 850,00
Aneks nr 1 z dnia 28.01.2011 r. do umowy nr 103/RB/10 z
dnia 7.12.2010 r. zawartej na: Termomodernizacj
budnkw Zespou Szk Elektronicznych, przy ul.
Wojciechowskiej 38 w Lublinie.
2745 2011-05-06 31/FE/10 2010-11-30 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 155 000 000,00
Umowa o dofinansowanie nr PK/09-UDA-RPLU.08.02.-
0-06-001/10-00-0470 projektu 'Budowa stadionu
miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu"
w ramach RPO WL 2007 - 2010.
16/FE/11 2011-03-28 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013
6/FE/13 2013-01-18 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013
48/FE/13 2013-11-22 WOJEWDZTWO LUBELSKIE 25 253 960,34
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem
przylegajacego terenu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007 -
2013
2746 2011-05-12 20/FE/10 2010-09-14 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 10 226 424,42
Umowa nr 15/09-UDA-RPLU.08.04.00-06-019/09-00-0349
o dofinansowanie Projektu " Modernizacja i
termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spoecznej
dla osb niepenosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul.
Kosmonautw78" w ramach PRO WL na lata 2007-2013.
17/FE/11 2011-05-02 ZARZD WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO 11 668,81
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Modernizacja i termomodernizacja budynku domu
Pomocy Spoecznej dla osb niepenosprawnych fizycznie
w Lublinie przy ulicy Kosmonautw 78"
2747 2011-05-18 23/IT/11 2010-12-13 MINISTERSTWO SPRAW WEWNTRZNYCH 0,00
Porozumienie okrela zasady, formy i sposb
wspuytkowania oglnopolskiej sieci teletransmisyjnej
PESEL-NET MPLS.
243
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2748 2011-07-04 104/OW/11 2010-12-21 GMINA BEYCE 0,00
POrozumienie w sprawie zwroru kosztw dotacji przez
gm. Beyce gm. Lublin
2749 2011-07-04 105/OW/11 2010-12-06 GMINA NACZW 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu kosztw dotacji przez gm.
Naczw gm. Lublin
2750 2011-07-04 48/OW/10 2010-10-22
POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE
154 290,00
Przeprowadzenie certyfikacji ECDL w ramach projektu
"Moja szansa - Mj ECDL"
2751 2011-07-12 106/OW/11 2010-12-17 GMINA CZNA 0,00
Porozumienie w sprawie zwrotu dotacji udzielonej przez
Gmin czna na dzieci bce mieszkacami Lublina
2752 2011-12-05 80/ZDM/11 2010-10-21
STANDROG PRZEDSIBIORSTWO
BUDOWNICTWA DROGOWEGO STANISAW
KRL
60 988,97 Chodnik w pasie drogowym w ul. Struga
2753 2012-04-18 45/O/10 2010-05-13 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Umowa dotyczy bezpatnego uyczenia przedmiotu
moduu GOMIG, suzcego do przesyania i wymiany
danych.
21/O/12 2012-04-19 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Aneks do umowy zawartej w dniu 13.05.2010 r. o
uyczenie moduu "GOMIG-Transfer umw od firmy
wywozowej".
2754 2012-04-18 94/O/10 2010-05-14 SAWOMIR KOZAK 0,00
Uyczenie oprogramowania " GOMIG-Transfer Umw" od
Firm Wywozowej.
24/O/12 2012-04-19 SAWOMIR KOZAK 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o uyczenie
moduu 'GOMIG-Transfer umw od firmy wywozowej".
2755 2012-11-27 349/GM/12 2010-12-22 TBV SP. Z O. O. 3 300,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin
przycza wodocigowego i przycza kanalizacyjnego w
Lublinie, w rejonie ul. Irysowej 25, 25a na dziace 73/17 o
nastpujcych parametrach technicznych: 1.W - Dn
50x4,6 PE-HD, o d. l=11,60 m 2. KS - Dn 160x4,7 PCV o
d. l=9,0 m. (umowa TOT/P/202/2010)
2756 2012-11-27 347/GM/12 2010-12-22 TBV SP. Z O. O. 6 000,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin sieci
wodocigowej w Lublinie, w rejonie ul. Irysowej na
dziakach9/11, 8/19 o nastpujcych parametrach
technicznych: 1.W - Dn 110x6,6 PE-HD, o d. l=32,60 m.
(umowa TOT/S/205/2010)
244
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2757 2012-11-27 403/GM/12 2010-12-22 TBV SP. Z O. O. 3 300,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin
przycza wodocigowego i przycza kanalizacyjnego w
Lublinie, w rejonie ul.Irysowej 49 na dziace 9 /11 o
nastpujcych parametrach technicznych: 1.W - Dn
50x4,6 PE-HD, o d. l=11,20 m 2. KS - Dn 160x4,7 PCV o
d. l=15,50 m. (umowa TOT/P/205/2010)
2758 2012-11-27 350/GM/12 2010-12-22 TBV SP. Z O. O. 3 300,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin
przycza wodocigowego i przycza kanalizacyjnego w
Lublinie, w rejonie ul.Irysowej 45, 45a na dziace /11 o
nastpujcych parametrach technicznych: 1.W - Dn
50x4,6 PE-HD, o d. l=12,00 m 2. KS - Dn 160x4,7 PCV o
d. l=8,50 m. (umowa TOT/P/203/2010)
2759 2012-11-28 271/GM/12 2010-12-31
SPDZIELNIA BUDOWLANO -
MIESZKANIOWA "OAZA"
55 715,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin sieci
wodocigowej zlokalizowanej w ul. Jaspisowej (Gsiej) w
Lublinie o nastpujcych parametrach - Dn 160x9,5 PEHD
o d. 120,10 m zlokalizowanej na dziace nr 10/21.
(Umowa nr TOT/S/59/2010).
2760 2012-11-28 270/GM/12 2010-12-31
SPDZIELNIA BUDOWLANO -
MIESZKANIOWA "OAZA"
55 183,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin sieci
kanalizacyjnej przy ul. Jaspisowej (Gsiej) w Lublinie o
nastpujcych parametrach - Dn 200 kamionka o d. 94,3
m, zlokalizowanego na dziace nr 10/21, studnia rewizyjna
z krgw prefabrykowanych dn 1200 - 3 szt. (Umowa nr
TOT/S/58/2010).
2761 2012-11-29 401/GM/12 2010-12-22 TBV SP. Z O. O. 3 300,00
Nieodpatne przekazanie na wasno Gminy Lublin
przycza wodocigowego i przycza kanalizacyjnego w
Lublinie, w rejonie ul.Irysowej 47, 47A na dziace 9/11 o
nastpujcych parametrach technicznych: 1.W - Dn
50x4,6 PE-HD, o d. l=12,00 m 2. KS - Dn 160x4,7 PCV o
d. l=8,50 m. (umowa TOT/P/203/2010)
2762 2013-02-21 110/RB/10 2010-01-07 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 12 881,05
Umowa nr 342804 - dot. zwikszenie mocy
przyczeniowej dla budynku Szkoy Muzycznej I i II st.,
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, przy ul.
Narutowicza 32a
245

Related Interests