You are on page 1of 455

Rejestr umów

Data zawarcia umowy od 2012-01-01 do 2012-12-31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1 2012-01-05 1/ZSS/12 2012-01-04 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 158/ZSS/10 z dnia 8
grudnia 2010 r. dotyczącej wsparcia zatrudnienia
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrum integracji społecznej
158/ZSS/10 2010-12-08 STOWARZYSZENIE "POSTIS" 320 000,00
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrum integracji
społecznej
2 2012-01-05 1/NW/12 2012-01-05 MOTOR LUBLIN S.A. 500 000,00
Objęcie 1 000 akcji serii C o numerach od 1 do 1
000 o waretości nominalnej 500,00 zł każda
akcja o łącznej wartości 500 000,00 zł w spółce
MOTOR LUBLIN SA.
3 2012-01-05 2/NW/12 2012-01-05 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 500 000,00
Objęcie 5 000 akcji nieuprzywilejowanych serii D
o numerach od 1 do 5 000 o wartości nominlanej
100,00 zł każda o łącznej wartości 500 000,00 zł
w spółce SPR Lublin Sportowa SA.
4 2012-01-09 2/GM/12 2012-01-09 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 0,00
obr. 27, ark. 3, cz. dz. nr 1/33 w pobliżu ulicy
Bursztynowej, parking
5 2012-01-09 16/OR/12 2012-01-04 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 0,00
zmiana paragrafu dotyczącego rozliczenia
zaliczki w ramach projektu Novus
1225/OR/10 2010-11-02 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3 250,00
plakatowanie na terenie miasta Lublin
obwieszczeń dot. wyborów - okręg I część 2
6 2012-01-10 3/ZSS/12 2012-01-02 EWA KIEROŃ 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
7 2012-01-10 5/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ KUCMIN 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
8 2012-01-10 8/ZSS/12 2012-01-02 MARIOLA TETERYCZ 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
1
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
9 2012-01-10 7/ZSS/12 2012-01-02 JÓZEF SPISACKI 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
10 2012-01-10 2/ZSS/12 2012-01-02 MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
11 2012-01-10 3/BK/12 2012-01-03 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Umowa o prowadzenie rachunków bankowych
dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie
usług związanych z tymi rachunkami
3/BK/13 2013-05-21 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Aneks nr 1 do wniosku o uruchomienie usługi
Pekao Collect
12 2012-01-10 9/ZSS/12 2012-01-02 ELŻBIETA WOJNO 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
13 2012-01-10 6/ZSS/12 2012-01-02 ELŻBIETA PRZEMYSKA 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
14 2012-01-10 4/ZSS/12 2012-01-02 MARIA KRASZKIEWICZ-PEŁKA 0,00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu osób wskazanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lublinie
15 2012-01-10 4/BK/12 2012-01-03 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 0,00
Umowa przechowania - w sprawie przyjmowania
przez bank depozytów na przechowanie
16 2012-01-12 23/OR/12 2012-01-02 EWA DADOS 21 000,00
inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do
poprawy warunków życia seniorów poprzez
integrację i aktywizację społeczną,
monitorowanie, diagnozowanie problemów
społecznych i potrzeb seniorów, współpraca ze
Społeczną Radą Seniorów Miasta Lublin przy
Prezydencie Miasta Lublin
17 2012-01-12 2/SOI/12 2012-01-02 MARCIN SKRZYPEK 6 000,00
Przygotowanie uszczegółowienia osi
strategicznych założeń Strategii Rozwoju Lublina
na lata 2014 - 2020
2
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
18 2012-01-13 25/OR/12 2012-01-04 KAROLINA SKÓRSKA 3 600,00
przygotowanie projektu Miejskiego Programu
Zdrowia, w tym opracowanie założeń do polityki
zdrowotnej Miasta Lublin
19 2012-01-13 1/OK/12 2012-01-10 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 520 000,00
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez
Operatora Publicznego na rzecz Zamawiającego:
1) powszechnych usług pocztowych do 50 g w
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek oraz zwracania przesyłek
rejestrowanych do Zamawiającego po
wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub
wydania odbiorcy z podziałem na: a) przesyłki
listowe rejestrowane, b) przesyłki listowe
nierejestrowane, w kategoriach przesyłek
priorytetowych i przesyłek ekonomicznych;
2) usług komplementarnych i usług specjalnych
przewidzianych dla przesyłek, o których mowa w
pkt.1), z uwzględnieniem zasad rozliczania i
regulowania należności,.
20 2012-01-13 24/OR/12 2012-01-03 DANUTA DUSZAK 2 800,00
prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej, sporządzanie
dokumentacji związanej z udzielonymi
pożyczkami
21 2012-01-13 19/OR/12 2012-01-02 MIROSŁAW MIKA 7 000,00
porządkowanie akt obiektów kubaturowych do
roku 1991 oraz akt infrastruktury do roku 1993
22 2012-01-13 21/OR/12 2012-01-02 HALINA DANCZOWSKA 2 000,00
porządkowanie akt dotyczących pozwoleń na
wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych do
roku 1998
23 2012-01-13 20/OR/12 2012-01-02 DARIUSZ GLINIECKI 7 000,00
porządkowanie akt obiektów kubaturowych do
roku 1994 oraz akt infrastruktury do roku 1995
24 2012-01-13 18/OR/12 2012-01-02 HELENA WARDA 1 300,00
Archiwizowanie dokumentów Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej UM Lublin oraz przygotowanie
sprawozdawczości za 2011 rok
25 2012-01-13 148/OŚ/11 2012-01-01 EWA MISZTAL 1 800,00
prowadzenie wizji lokalnych dotyczacych zieleni,
odbiór nasadzeń rekompensacyjnych,
obsługiwanie baz danych
3
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
26 2012-01-16 1/GM/12 2012-01-03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM.HENRYKA
SIENKIEWICZA
0,00
Użyczenie - ul. Lwowska i ul. Ruckemana -
realizacja celów statutowych szkoły - boisko
piłkarskie wraz z zespołem szatniowo-socjalnym
- dz. nr 3/2, cz. dz. nr 4 (obr. 14, ark. 3)
27 2012-01-16 1/FE/12 2012-01-11
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
-8 916 785,36
Aneks nr 2 do umowy z dnia 25.03.2011 r. o
dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla
aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i
Rudnik w Lublinie"
11/FE/11 2011-03-25
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
31 762 140,93
Umowa o dofinansowanie projektu
"Infrastruktura dla aktywizacji gospoodarczej w
dzielnicy Bursaki i Rudnikw Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013,
Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów
miejskich i tereny inwestycyjne, działania 3.1
Tworzenie terenów inwestycyjnych
28 2012-01-16 4/GM/12 2012-01-12 PAULINA PIASECKA 0,00 wizytówka - reklama, ul. Leszczynskiego 20-22
29 2012-01-16 2/FE/12 2012-01-13
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej wraz ze
skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
30/FE/12 2012-09-03
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
-393 427,70
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej
wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
37/FE/12 2012-10-18
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej
wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
30 2012-01-16 1/OW/12 2012-01-11
SENETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
3 220,14
Dostawa oprogramowania biurowego na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
4
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
31 2012-01-16 27/OR/12 2012-01-09 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CERBER 7 084,80
utrzymanie w stałej sprawności oraz konserwacja
instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji
włamania i napadu (SSWiN) i systemu kontroli
dostępu (KD) w obiekcie Kancelaria Tajna w
Lublinie, Pl. Łokietka 1
32 2012-01-16 3/GM/12 2012-01-03 TEZET SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Dzierżawa - ul. Puławska - wjazd na teren stacji
paliw - cz. dz. nr 14/16 (obr. 3, ark. 9)
33 2012-01-17 33/OR/12 2012-01-02 EWA PIÓRECKA 6 480,00
Udzilanie informacji prawnych osobom
niepełnosprawnym .
34 2012-01-17 2/BM/12 2012-01-10
--KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LUBLINIE
0,00
nieodpłatne przekazanie materiałów służących
do promocji zasad bezpieczeństwa w ramach
programu "Bezpieczny Lublin"
35 2012-01-17 3/BM/12 2012-01-13 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 200 000,00
przekazanie środków finansowych w kwocie 200
000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za
czas służb ponadnormatywnych policjantów KMP
w Lublinie.
36 2012-01-18 2/BRM/12 2012-01-17 MARIUSZ STRYJECKI 1 300,00
przygotowanie projektu plakatów, ulotki i loga na
potrzeby projektu "Medialne sąsiedztwo"
37 2012-01-18 22/OR/12 2012-01-02 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 2 600,00
zbieranie informacji od jednostek
organizacyjnych i spółek miejskich na potrzeby
Biura Prasowego i Rzecznika Prasowego
Prezydenta
38 2012-01-18 30/OR/12 2012-01-09
BSI MANAGEMENT SYSTEMS POLSKA SP. Z
O.O.
33 210,00
wykonanie w UML certyfikacji systemu
zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008
39 2012-01-18 8/OR/12 2012-01-03 PAWEŁ SADOWSKI 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Kodeks
postępowania administracyjnego"
40 2012-01-18 1/BRM/12 2012-01-13 ADM-MEDIA S.C. W LUBLINIE 1 700,00 modernizacja serwisu MRML www.youth.lublin.eu
41 2012-01-19 3/IR/12 2012-01-03
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
30 750,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego oraz
uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich
elektrycznych i budowlanych na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 32 w Lublinie, ul. Tetmajera 2.
5
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
42 2012-01-19 4/IR/12 2012-01-03
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
24 600,00
Uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich
elektrycznych, budowlanych i sanitarnych na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3.
43 2012-01-20 2/IR/12 2012-01-03 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 23 370,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego oraz
uaktualnienie dokumentacji elektrycznej wraz z
uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich
elektrycznych i budowlanych na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 10 w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70.
44 2012-01-20 3/SOI/12 2012-01-03
--PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT"
SPÓŁKA Z
15 000,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych podczas
XX Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
45 2012-01-20 6/IR/12 2012-01-03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
6 150,00
Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 47 w Lublinie, ul. Zdrowa 1.
46 2012-01-20 8/IR/12 2012-01-03
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
6 150,00
Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na
termomodernizację budynku Zespołu Szkół
Samochodowych w Lublinie, ul. Długosza 10a.
47 2012-01-23 13/KL/12 2012-01-13 TOMASZ RITTER 2 000,00
występ w charakterze solisty podczas koncertu
"Harmonie Starego Miasta" w dn. 25.01.2012
48 2012-01-23 14/KL/12 2012-01-12 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00
wynajem pomieszczeń w Teatrze Muzycznym w
Lublinie w związku z organizacją Koncertu kolęd i
pieśni bożonarodzeniowych różnnych tradycji
chrześcijańskich" 22.01.2012 r.
49 2012-01-23 12/KL/12 2012-01-13
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
40 000,00
współpraca w zakresie w celu promocji Miasta
poprezez realizację wydarzenia kulturalnego
"Harmonie Starego Miasta", które będzie
realizowane w Lublinie w terminie 15 stycznia-31
grudnia 2012 r.
320/KL/12 2012-07-05
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
70 000,00 aneks do umowy nr 12/KL/12
50 2012-01-24 3/KP/12 2012-01-02
MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 140,00
Prowadzenie profili Miasta Lublin na portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie
YouTube.
6
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
51 2012-01-24 12/SOI/12 2012-01-11 KAMILA KRZYŻANOWSKA 7 600,00 współpraca z instytucjami nauki
52 2012-01-24 5/KP/12 2012-01-09
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
RADIO-LUBLIN S.A.
9 963,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych w
ramach projektu "Wieczory Na Własne Uszy".
53 2012-01-24 7/SOI/12 2012-01-11 SYLWIA SZAJC 3 000,00
Monitorowanie i koordynacja wdrażania Strategii
Rozwoju Miasta
54 2012-01-24 6/KP/12 2012-01-12 PIOTR MICHALSKI 600,00
Montaż i demontaż wystawy "Okno na wschód i
zachód Europy w dn. 16 i 25 stycznia 2012 w
Trybunale Koronnym w Lublinie.
55 2012-01-24 2/GK/12 2012-01-20
KRZYSZTOF WRONA STOWARZYSZENIE
NAUKOWO TECHNICZNE INŻYNIERÓW I
TECHNIK
10 000,00
Wydanie opinii w sprawie rażąco niskiej ceny -
Ogród Saski prace zieleniarskie.
56 2012-01-25 1/KL/12 2012-01-12 MARCIN SUPERCZYŃSKI 600,00
prowadzenie Ekumenicznego koncertu kolęd i
pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji
chrześcijańskich
57 2012-01-25 2/IT/12 2012-01-03
POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
0,00 Aneks do porozumienia nr 1682/IT/P/2008.
1682/IT/P/2008 2008-05-08
POCZTA POLSKA CENTRUM INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
0,00
Zamontowanie przez UML w wyznaczonym
miejscu na budynku głównym Poczty Polskiej
przy ul. Krakowskie Przedmieście 50 w Lublinie
dostępowego urządzenia radiowego (kamery
szybkoobrotowej) oraz wykonanie w pełnym
zakresie instalacji dla antenki radiowej oraz
urządzeń odbiorczych.
58 2012-01-25 6/SOI/12 2012-01-02 JABA JACEK BARWIŃSKI 8 000,00 demontaż Szopki Bożego Narodzenia
59 2012-01-25 11/KL/12 2012-01-12 GIFT MANAGMENT FILIP WOJNAR 2 000,00
koncert Chóru TGD 18.01.2012 w ramach
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
60 2012-01-25 1/BM/12 2012-01-09 GRZEGORZ MADEJ 4 200,00
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu
w stałej gotowości sprzętu pożarniczego
61 2012-01-26 1/GD/12 2012-01-13
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
116 235,00
Obsługa techniczna Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej miasta Lublin w
2012r.
62 2012-01-26 11/IR/12 2012-01-09 PW BATIMENT SP. Z O.O. 34 194,00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
polegająca na wykonaniu projektu
wykonawczego remontu sanitariatów i naprawy
izolacji pionowej w budynku I L.O., przy Al.
Racławickich 26 w Lublinie.
7
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
63 2012-01-27 39/OR/12 2012-01-24 GRAŻYNA FRISTER 1 500,00 przeprowadzenie warsztatów dla auditorów
64 2012-01-27 24/SOI/12 2012-01-24 PERFEKT - DRUK MACIEJ WIŚNIEWSKI 13 367,03
Wykonanie oraz dostawa gadżetów
promocyjnych z nadrukiem promocyjnym miasta
65 2012-01-27 10/ZSS/12 2012-01-02 GRAŻYNA BIELECKA 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
66 2012-01-27 15/ZSS/12 2012-01-02 TEODOZJA LENARTOWICZ 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
67 2012-01-27 17/ZSS/12 2012-01-02 MARIA STĘPIEŃ 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
68 2012-01-27 11/ZSS/12 2012-01-02 ELŻBIETA BIERNACKA 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
69 2012-01-27 16/ZSS/12 2012-01-02 IWONA SZYMCZAK 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
70 2012-01-27 14/ZSS/12 2012-01-02 KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
8
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
71 2012-01-27 12/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ KULIG 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
72 2012-01-27 14/SOI/12 2012-01-18
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
RADIO-LUBLIN S.A.
17 712,00
udostępnienie systemu newsów na stronę
www.lublin.eu
73 2012-01-27 10/SOI/12 2012-01-11 PAWEŁ BATYRA 825,00 Opis i charakterystyka Maratonu Lubelskiego
74 2012-01-30 21/ZSS/12 2012-01-25 FUNDACJA "RAZEM" 4 500,00 obóz zimowy
75 2012-01-30 12/GM/12 2012-01-12 ANDRZEJ TARCZYLUK 0,00
dzierżawa - część działki Skarbu Państwa
położonej w Lublinie przy ul.Handlowej 27,
oznaczonej nr 4 (obr. 67, ark.1)
76 2012-01-30 4/KP/12 2012-01-05 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH 60 000,00
Regulacja praw i obowiązków stron, związanych
z przekazywanych Partnerowi (Gminie Lublin)
przez Lidera Projektu (Fundacja Inicjatyw
Menedżerskich) srodków finansowych na wypłatę
dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds.
monitorowania Projektu: Program Aktywności
Samorząsowej PAS
77 2012-01-30 22/ZSS/12 2012-01-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 000,00 obóz zimowy
78 2012-01-30 5/IR/12 2012-01-03
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
13 038,00
Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych na
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
Nr 40 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9.
79 2012-01-31 31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
154/OR/12 2012-05-10 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 zwiększenie wartości umowy
236/OR/12 2012-07-31 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 Aneks zwiększenie kwoty umowy
336/OR/12 2012-10-30 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00
Aneks 3 do umowy nr 31/OR/12, zmiana kwoty
umowy na 44933,13 zł.
80 2012-01-31 1/IR/12 2012-01-02 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 36 900,00
Aneks do umowy 108/IR/11 zmniejszający zakres
rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia
oraz wartość umowy dot. rekultywacji II niecki
składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.
9
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
108/IR/11 2011-09-14 ENERGIA SYSTEM SP. Z O. O. 184 500,00
Rekultywacja II niecki składowiska odpadów
komunalnych w Rokitnie, etap I, zadanie 2,
podetap A - drenaż poziomy.
81 2012-01-31 13/ZSS/12 2012-01-02 TOMASZ LESZCZ 0,00
Udział w pracach zespołu Interwencyjnego KRPA,
wykonywania czynności interwencyjno ?
edukacyjnych, praca w komisjach oceniających
oferty i wnioski składane na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
82 2012-01-31 40/OR/12 2012-01-25 MAGDALENA CZERNECKA 600,00
opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
"Budowanie zespołów" Novus
83 2012-01-31 36/OR/12 2012-01-23 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie
zespołów" Novus
84 2012-01-31 35/OR/12 2012-01-23 DOROTA DWERNICKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Budowanie
zespołów" Novus
85 2012-01-31 18/ZSS/12 2012-01-27
FUNDACJA "EW-MAR" PROFILAKTYKA,
EDUKACJA I PROMOCJA ROZWOJU
37 500,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym
86 2012-01-31 23/ZSS/12 2012-01-26
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
7 500,00 obóz zimowy
87 2012-01-31 20/ZSS/12 2012-01-26 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 000,00
Prowadzenie obozów zimowych z programem
profilaktycznym
88 2012-02-01 10/KL/12 2012-01-24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAŁKOWSKICH
8 000,00
zakup usługi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zajęc kulturalnych dla dzieci i
młodzieży
89 2012-02-01 9/GM/12 2012-01-19 MAŁGORZATA FALIŃSKA 0,00
Dzierżawa - przy ul. Zemborzyckiej - budynek
mieszkalny i zieleń przydomowa - cz. dz. nr 62/3
i 62/4 (obr. 9, ark. 13)
90 2012-02-01 7/KL/12 2012-01-24 LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 12 200,00
zakup usługi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zajęć kulturalnych dla dzieci i
młodzieży
91 2012-02-01 5/KL/12 2012-01-24 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 12 000,00
zakup usługi kulturalnej polegającej na
prowadzeniu zajęć kulturalnych dla dzieci i
mlodzieży
10
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
92 2012-02-01 7/GM/12 2012-01-16 KLUB TENISA STOŁOWEGO SYGNAŁ 0,00
Aneks - Najem - ul. Podwale 3a i 3b - sala
gimnastyczna wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności statutowej najemcy -
dz. nr 45/5, dz. nr 45/4 (obr. 34, ark. 3)
93 2012-02-01 9/KL/12 2012-01-24
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
3 000,00
zakup usługi kulturalnej polegajacej na
prowadzeniu zajęć kulturalnych dla dzieci i
mlodzieży
94 2012-02-01 11/GM/12 2012-01-25
BIURO RACHUNKOWE VADEMECUM JUSTYNA
GŁĘBIKOWSKA-MICHALAK
0,00
Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica
reklamowa
95 2012-02-01 1/GK/12 2012-01-13 HEN-BUD SP. Z O.O. 5 817 900,00
Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - prace
budowlane.
96 2012-02-01 9/KP/12 2012-01-23 ARKADIUSZ WIDELSKI 4 000,00
Wykonanie w oparciu o autorski projekt
Wykonawcy siedmiu sztuk statuetek dla
laureatów Nagrody Angelus.
97 2012-02-01 8/KL/12 2012-01-24
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
8 000,00
zakup usługi kulturalnej polegającej na
prowadzeniu zajęc kulturalnych dla dzieci i
mlodzieży
98 2012-02-01 10/GM/12 2012-01-19 KRZYZANOWSKA ZOFIA 0,00
Dzierżawa - ul. Kalinowszczyzna - kiosk handlowy
- cz. dz. nr 19 (obr. 14, ark. 8)
99 2012-02-01 6/KL/12 2012-01-24
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"
2 500,00
zakup usługi kulturalnej polegającej na
prowadzeniu zajęć kulturalnych dla dzieci i
mlodzieży
100 2012-02-01 9/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 2 do umowy Nr 335874 z dn. 23-1-
-2008, przedłuzający termin wykonania umowy
podstawowej 3572/IN/2008 dot. budowy krytej
pływalni przy ZS nr 7 przy ul. Roztocze
3572/IN/2008 2008-12-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 15 295,32
Umowa dotycząca przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej budynku krytej pływalni
przy Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Roztocze 14 w
Lublinie / LUBZEL Nr 335874.
101 2012-02-01 5/GM/12 2012-01-16 KATARZYNA WINIARCZYK 0,00
Dzierżawa - ul. Nałkowskich 17 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 90/6 i dz. nr 44/8 (obr.
43, ark. 1)
11
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
102 2012-02-01 10/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 4 do umowy nr 324884 z dn. 14-0-
-2007, przedłużający termin umowy
podstawowej Nr 1517/SiR/CP/2007 dot. budowy
żłobka i przedszkola przy ul. Wolskiej
103 2012-02-01 4/KL/12 2012-01-24 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW" 12 200,00
zakup usług kulturalnych polegających na
prowadzeniu zajęc kulturalnych dla dzieci i
mlodzieży
104 2012-02-01 6/GM/12 2012-01-17 MACIEJEWSKI WOJCIECH 0,00
Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
105 2012-02-02 2/KP/12 2012-01-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 60 762,00
Realizacja działań promocyjnych w ramach
dodatku do dziennika pod nazwą Polska;Kurier
Lubelski o nazwie Lublin.Piątek Wieczorem.
106 2012-02-02 3/OW/12 2012-01-24 "WITMAR" WIŚNIEWSKI ANDRZEJ 729,14
Dostawa bajek dźwiękowych na potrzeby
realizacji projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin
107 2012-02-02 1/KP/12 2012-01-02
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44 280,00
Zapewnienie obsługi medialnej na potrzeby
promocji Miasta Lublin w internecie na stronie
Internetowej Telewizji Lublin - www.itvl.pl.
67/KP/12 2012-07-30
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-1 230,00 Aneks do umowy nr 1/KP/12
108 2012-02-02 2/OW/12 2012-01-24
SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK
LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
1 547,70
Dostawa książek i podręczników językowych na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
109 2012-02-02 37/OR/12 2012-01-24 TRADIS SP. Z O.O. 48 000,00 dostawa artykułów spożywczych na potrzeby UM
382/OR/12 2012-12-11 TRADIS SP. Z O.O. 0,00 Aneks 1, zmiana adresu Tradis Sp. z o.o.
110 2012-02-03 41/OR/12 2012-01-12 LEOKADIA PASTWA 0,00
aneks do umowy najmu dot. skrócenia terminu
wypowiedzenia umowy
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
111 2012-02-03 24/IR/12 2012-01-12
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
61 254,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę zespołu boisk sportowych w ramach
programu:'Moje boisko - Orlik 2012", przy
Gimnazjum Nr 2 w Lublinie, ul. Lwowska 11.
12
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
112 2012-02-03 16/IR/12 2012-01-23
PRACOWNIA PROJEKTOWA STAPIŃSKI-
INSTALPROJEKT GRZEGORZ STAPIŃSKI
25 000,00
Opracowanie koncepcji przebudowy sieci
sanitarnych, elektrycznych i
telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną
budową parkingu podziemnego na Placu
Teatralnym, przy Al. Racławickich10/Idziego
Radziszewskiego/Artura Grottgera 1 w Lublinie.
113 2012-02-03 20/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
3 690,00
Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego
na budowę zjazdu indywidualnego z ulicy
Wolskiej, odtworzenie elementów pasa
drogowego ulicy Wolskiej w Lublinie.
114 2012-02-03 47/OR/12 2012-01-30 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. 0,00
Aneks 1 do umowy nr 828/OR/11 - zmiana
wysokości czynszu
822/OR/11 2011-12-01 PERŁA BROWARY LUBELSKIE S.A. 3 075,00
przeprowadzenie szkolenia "obsługa panelu
administracyjnego systemu współpracy miasta z
organizacjami pozrządowymi przez urzędników i
członków komisji" Novus
115 2012-02-03 24/ZSS/12 2012-01-26 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 1 500,00 obóz zimowy
116 2012-02-06 13/GM/12 2012-02-02
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a
Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej Spółką z o. o. z siedzibą w Lublinie przy
ul. Puławskiej 28 - dot. ustanawiania służebności
przesyłu na nieruchomościach Gminy Lublin
117 2012-02-06 4/WSM/12 2012-01-02
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00 umowa najmu lokali mieszkalnych
118 2012-02-06 2/KL/12 2012-01-09 GMINA GŁUSK 60 000,00
Powierzenie Gminie Głusk realizacji zadania w
zakresie obsługi bibliotecznej mieszkańców
Gminy Lublin
119 2012-02-07 17/GM/12 2012-01-30 DARIUSZ KACZAN 0,00
Dzierżawa - ul. Jemiołowa - zieleń przydomowa -
cz. dz. nr 5/41 (obr. 73, ark. 4)
120 2012-02-07 42/OR/12 2012-01-30 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Sztuka
prezentacji i wystąpień publicznych"
121 2012-02-07 14/GM/12 2012-01-31 SLAWEK WIESLAW 0,00
Dzierżawa - ul. Wyzwolenia - zieleń przydomowa
i miejsce do parkowania samochodu - dz. nr 85
(obr. 11, ark. 14)
122 2012-02-07 15/GM/12 2012-02-01 RÓŻNOWICZ EWA 0,00
Dzierżawa - ul. Lubartowska - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 2 (obr. 34, ark. 1)
13
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
123 2012-02-07 4/OW/12 2012-01-24 KSIĘGARNIE ABK MERKLEJN SPÓŁKA JAWNA 17 404,03
Dostawa książek i ćwiczeń na potrzeby realizacji
projektu " Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
124 2012-02-07 32/ZSS/12 2012-01-31 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 24 570,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
125 2012-02-07 18/GM/12 2012-01-31 CHUDZIAK ZBIGNIEW 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
126 2012-02-07 1/OŚ/12 2012-01-05
LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT
RYSZARD IWANICKI
28 000,00
Pelnienie calodobowych dyzurow przez lekarza
weterynarii.
127 2012-02-07 26/ZSS/12 2012-01-30
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
15 120,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
128 2012-02-07 20/GM/12 2012-02-03 DZIECIOL GRAZYNA, DZIECIOL ANDRZEJ 0,00
Dzierżawa - ul. Romera - zieleń przydomowa - cz.
dz. nr 99 (obr. 43, ark. 24)
129 2012-02-07 44/OR/12 2012-01-30 MAGDALENA CZERNECKA 600,00 opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
130 2012-02-07 19/GM/12 2012-02-03
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP.Z O.O
0,00
Użyczenie - realizacja urządzeń infrastruktury
technicznej - dz. nr 87/10 (obr. 11, ark. 4), dz. nr
18/20 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 20/17, 23/1, 27/1,
34/1, 37/2, 42/1 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 21/9,
54/11 (obr. 11, ark. 5), dz. nr 55/6 (obr. 11, ark.
5)
131 2012-02-07 16/GM/12 2012-02-03
KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW
WŁASIUK
0,00
Dzierżawa - ul. Inżynierska - droga dojazdowa z
zapleczem parkingowym - cz. dz. nr 55/2 (obr.
43, ark. 5)
132 2012-02-08 20/SOI/12 2012-01-11
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa jednostek samorządu
terytorialnego w wyjeździe do Indii w dniach 12-
18 lutego 2012
133 2012-02-08 12/IR/12 2012-01-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 4 269,65
Umowa nr 357367 o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej - Gimnazjum Nr 2, ul. Lwowska 11
w Lublinie (dot. boiska sportowego)
14
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
134 2012-02-08 21/IR/12 2012-01-23
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA
KĘDZIERSKA
38 130,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej na
remont sanitariatów, instalacji p.poż. oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lublinie, Al.
Warszawska 94
135 2012-02-08 18/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
49 200,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na remont sanitariatów (z uwzględnieiem osób
niepełnosprawnych) w budynku III L.O. w
Lublinie, pl. Wolności 4
136 2012-02-08 22/IR/12 2012-01-23
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na instalację ciepłej wody użytkowej w budynku
V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, ul.
Lipowa 7.
137 2012-02-08 4/BM/12 2012-01-26 TECHNIKA IT S.A. 11 955,60
Konserwacja i remont systemu ostrzegania
powodziowego miasta Lublin.
138 2012-02-09 21/KL/12 2012-02-01 GALERIA LABIRYNT 100 000,00 zakupy inwestycyjne
556/KL/12 2012-11-07 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 21/KL/12 z dn. 01.02.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na
realizację zadania: zakupy inwestycyjne
139 2012-02-09 23/IR/12 2012-01-23
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
44 501,40
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na remont sanitariatów (z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych) w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej
3.
140 2012-02-09 20/KL/12 2012-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
800 000,00 zakupy inwestycyjne
263/KL/12 2012-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 zmiana zapisów w §3 i §7 ust.1 umowy
141 2012-02-09 17/IR/12 2012-01-23
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
8 610,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę drogi dojazdowej z miejscami
postojowymi i chodnikiem wraz z usunięciem
kolizji kabli energetycznych do budynku
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Specjalnej Troski, przy ul. Poturzyńskiej 2 w
Lublinie.
15
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
142 2012-02-10 69/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
70 000,00 Prowadzenie ośrodka typu hostel
143 2012-02-10 27/ZSS/12 2012-01-31
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
9 450,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
144 2012-02-10 29/ZSS/12 2012-01-31
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
5 670,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
145 2012-02-10 67/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
8 000,00
Realizacja programu wspierajacego proces
zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu
146 2012-02-10 70/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
3 000,00
Realizacja programu interwencyjno -
motywacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu
147 2012-02-10 68/ZSS/12 2012-01-30
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
8 000,00
Realizacja programu wspierajacego proces
zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu
148 2012-02-10 30/ZSS/12 2012-01-31
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
7 560,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
149 2012-02-13 51/OR/12 2012-02-07 JOANNA MŁYNARZ 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Odpowiedzialność a
asertywność" Novus
150 2012-02-13 48/OR/12 2012-01-26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO
WALDEMAR KRUSZYŃSKI
52 501,55 Aneks 1 zwiększenie kwoty umowy
289/OR/11 2011-04-22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO
WALDEMAR KRUSZYŃSKI
51 802,04 dostarczenie artykułów higienicznych
151 2012-02-13 50/OR/12 2012-02-07 MAGDALENA CZERNECKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "odpowiedzialność a
asertywność" Novus
152 2012-02-13 49/OR/12 2012-02-07 MAGDALENA CZERNECKA 600,00
opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
"Odpowiedzialność, a asertywność" Novus
16
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
153 2012-02-14 41/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 10 000,00
realizacja działań na rzecz przeciwdziałania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
154 2012-02-14 5/ST/12 2012-01-27 FUN SAIL TOMASZ MADEJ 5 600,00 organizacja zajęć sportowych w czsie ferii
155 2012-02-14 39/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 10 000,00
realizacja działań na rzecz przeciwdziałania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
156 2012-02-14 71/ZSS/12 2012-02-01
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
"RODZINA"
0,00
realizacja programu wspierajacego proces
zdroweinia osób uzależnionych od alkoholu -
ETAP I
157 2012-02-14 1/ST/12 2012-01-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 500,00 organizacja zajęć w czasie ferii zimowych
158 2012-02-14 47/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i młodzieży
podejmujących zachowania ryzykowne
(Kaczeńcowa)
159 2012-02-14 28/ZSS/12 2012-01-31 FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 7 560,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
160 2012-02-14 51/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja zajęć interwencyjno-edukacyjnych z
elementami wsparcia (...)
161 2012-02-14 40/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 10 000,00
realizacja działań na rzecz przeciwdziałania
narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych
162 2012-02-14 2/OŚ/12 2012-01-05
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
2 000,00 Interwencje w przypadku drobnego ptactwa.
54/OŚ/12 2012-07-20
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
2 000,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia nr 2/OŚ/12 z
dn.05.01.2012 r.Dotyczy zwiększenia wartości
usług wykonanych w ramach niniejszego
porozumienia z kwoty 2000,0 na 4000,0 zł.
163 2012-02-14 16/SOI/12 2012-01-23 ANNA DRABIK 4 000,00
Opracowanie treści Katalogu Firm działających
na obszarze Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego
17
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
164 2012-02-14 72/ZSS/12 2012-02-01
STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
"RODZINA"
0,00
realizacja programu wspierajacego proces
zdrowenia osób uzależnionych od alkoholu -
ETAP II
165 2012-02-14 45/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 5 000,00
realizacja programuprofilaktyczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
166 2012-02-14 43/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 10 000,00
realizacja programów edukacyjnych i
interwencyjnych mających na celu zmniejszenie
liczby użytkowników dróg będących pod
wpływem środków psychoaktywnych
167 2012-02-14 38/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja programu interwencyjno-
motywacyjnego dla osób z problemem
narkomanii
168 2012-02-14 48/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i młodzieży
podejmujących zachowania ryzykowne
169 2012-02-14 50/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 15 000,00
realiacja działań partyworkerów na terenie
miasta Lublina
170 2012-02-14 37/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 5 000,00
realizacja programu interwencyjno-
motywacyjnego dla osób z problemem
narkomanii
171 2012-02-14 46/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
172 2012-02-14 52/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 7 500,00 prowadzenbie zajęć psychoedukacyjnych (...)
173 2012-02-14 2/ST/12 2012-01-27 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 1 000,00 organizacja zajęć w czasie ferii zimowych
174 2012-02-14 49/ZSS/12 2012-02-06 TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 15 000,00
prowadzenie działań streetworkerów na terenie
miasta Lublina
175 2012-02-14 53/ZSS/12 2012-02-06 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 7 500,00 realizacja programu postrehabilitacyjunego.
176 2012-02-14 3/FE/12 2012-01-16
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
356 168,00
Umowa o dofinansowanie w formie dotacji z
NFOŚiGW na projekt "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie"
177 2012-02-15 15/IR/12 2012-01-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 82 086,47
Umowa nr 346197 o przyłączeie do sieci
dystrybucyjnej - parking podziemny, Al.
Racławickie/Grottgera (zadanie:
zagospodarowanie placu teatralnego z budową
wielopoziomowego parkingu podziemnego i
infrastrukturą techniczną)
18
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
79/IR/13 2013-05-09 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks -zwiększenie mocy przyłączeniowej
zasilania rezerwowego -parking podziemny
Lublin, ul. Al Racławickie Grottgera
193/IR/13 2013-09-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 53 884,65
Aneks nr 2 do umowy 15/IR/12 zwiększenie
opłaty przyłączeniowej dot. budowy parkingu
podziemnego w Lublinie przy Al. Racławickich i
ul. Grottgera
178 2012-02-15 16/KL/12 2012-01-23 ROBERT KUŚMIROWSKI 10 000,00
produkcja imprezy kulturalno-promocyjnej "Died
Moroz Convention" (opracowanie autorskiej
koncepcji, scenariusza i doboru artystów
179 2012-02-15 13/IR/12 2012-01-12 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2 919,66
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dot. projektu
Akademia Golfa w Lublinie
180 2012-02-15 63/ZSS/12 2012-02-14 FUNDACJA "PRAESTERNO" 10 000,00
Realizacja programu (przedsięwzięcia)
profilaktycznego promującego trzeźwy i
bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu,
skierowanego do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
181 2012-02-15 4/ST/12 2012-01-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 2 000,00 organizacja zajęć w czsie ferii zimowych
182 2012-02-15 26/IR/12 2012-01-27 GMINA LUBLIN 0,00
umowa wspólpracy pomiędzy Marszałkiem
Województwa a Gminą Lublin przy raealizacji
"Budowy Placu Teatralnego w Lublinie "
określonej w WPF kwotą 25 000 000 zł ( 2012-3
000 000; 2013-15 000 000; 2014-7 000 000 )
183 2012-02-15 42/ZSS/12 2012-02-06 FUNDACJA "PRAESTERNO" 5 000,00
realizacja programu profilaktyczno-
interwencyjnego dla dzieci i młodzieży
podejmujacych zachowania ryzykowne
184 2012-02-15 45/OR/12 2012-01-09
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
2 131 081,00 ubezpieczenie majątku i OC
185 2012-02-15 52/OR/12 2012-02-07
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO
2 000,00 wynajem sali na egzaminy taxi
186 2012-02-15 51/MZON/12 2012-01-30 JOANNA WÓJTOWICZ-BUJAK 0,00
sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających
48/MZON/12 2011-12-29 JOANNA WÓJTOWICZ-BUJAK 0,00
sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających
19
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
187 2012-02-15 7/IR/12 2012-01-03 PPU MIASTOPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O. 11 193,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej wraz z
uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich na
termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 15 w
Lublinie, ul. Elektryczna 51.
188 2012-02-15 6/ST/12 2012-02-02
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
0,00
umowa użyczenia urządzenia sportowego -wózek
do malowania linii boiska UKS Widok
189 2012-02-15 2/GD/12 2012-01-27 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE 61 500,00
Kontrola dokumentacji przekazywanych do
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
190 2012-02-15 3/ST/12 2012-01-27 KLUB TENISA STOŁOWEGO "SYGNAŁ" 1 300,00 organizacja zajęć w czasie ferii zimowych
191 2012-02-15 8/SOI/12 2012-01-11
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SP.Z O.O.
1 845,00
Najem powierzchni magazynowej przy Al.
Kraśnickiej 25
192 2012-02-16 25/GM/12 2012-02-02 RG RADOSŁAW GAJEWSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Radzyńska - parking strzeżony -
cz. dz. nr 7/5 (obr. 5, ark. 3)
193 2012-02-16 7/OW/12 2012-01-24
SUPER SIÓDEMKA HURTOWNIA KSIĄŻEK
LUCJAN WYPYCH, WALDEMAR WYPYCH SP.J.
41 437,80
Dostawa serii książeczek PUS i zestawów
kontrolnych PUS na potrzeby realizacji projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
194 2012-02-16 23/GM/12 2012-01-30 KAWCZYNSKI STANISLAW MIROSLAWA 0,00
Dzierżawa - ul. Ciepielewskiego 11 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 193/1 (obr. 31, ark. 1)
195 2012-02-16 26/GM/12 2012-01-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks - Dzierżawa - ul.Filaretów 44, ul. Zana, ul.
Kazimierza Wielkiego, ul. Leszczyńskiego 19 i
19b, al. Tysiąclecia, ul. Rusałka, ul. Krężnicka, ul.
Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul. Jana Pawła II, ul.
Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul. Koncertowa 3,
ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul. Siemiradzkiego
24, ul. Kawaleryjska, ul. Śliwińskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. Żeglarska 3, ul. Krężnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sławinkowska 50,
ul. Żeglarska 1, Żeglarska 5, ul. Krężnicka, ul.
Osmolicka 9,11,13, ul. Bryńskiego 1,
nieruchomość gruntowa pod taflą wody Zalewu
Zemborzyckiego - statutowa działalność
sportowo-rekreacyjna
196 2012-02-16 24/GM/12 2012-02-02 GRONKOWSKA TEODOZJA 0,00
Dzierżawa - ul. Romanowskiego - zieleń
przydomowa - dz. nr 163/14 (obr. 25, ark. 4)
20
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
197 2012-02-16 32/IR/12 2012-02-20
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
7 510,27
Naprawa instalacji wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach Archiwum Urzędu Miasta
Lublin, przy ul. Świętoduskiej 3 w Lublinie -
zgodnie z zaleceniami przeglądu BHP.
198 2012-02-16 28/IR/12 2012-02-01 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 3 690,00
Wykonanie opinii p.poż dokumentacji
projektowej rozbudowy budynku Gimnazjum Nr
16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2 w Lublnie (dot.
budynku sportowego z zapleczem szatniowym)
199 2012-02-16 22/GM/12 2012-02-02 KRUSINSKI ZBIGNIEW 0,00
Dzierżawa - ul. Tatarakowa - parking społecznie
strzeżony - cz. dz. nr 51 (obr. 30, ark. 2)
200 2012-02-16 27/IR/12 2012-01-20
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
9 761,28
Wykonanie osłon na grzejniki w Żłobku nr 8 w
Lublinie, przy ul. Nałkowskich 102
201 2012-02-16 28/GM/12 2012-01-23
A.B.T. AUTONISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka -
parking dla pracowników i kientów firmy - cz. dz.
nr 228 (obr. 11, ark. 2)
202 2012-02-17 61/OR/12 2012-01-11 BARBARA SZKODZIAK 0,00 Porozumienie o współpracy- Barbara Szkodziak
203 2012-02-17 33/ZSS/12 2012-01-31
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI
ODDZIAŁ REGIONALNY
5 670,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
204 2012-02-17 52/MZON/12 2012-01-05
IT CULTURE SPÓŁKA Z OO SPÓŁKA
KOMANDYTOWO AKCYJNA
0,00
W celu spełnienia obowiązków wynikających z
przepisów Ustawy o rehabilitacji oraz ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
póżn. zm.) Administrator danych w związku z
wykonywaniem zadań w zakresie orzekania o
niepełnosprawności powierza Wykonawcy do
przetwarzania dane osobowe pozyskane w
związku z ich realizacją w zakresie określonym
niniejszą umową.
205 2012-02-17 5/BM/12 2012-02-13 TOP-NET MACIEJ CIEPLAK 33 500,00 Mycie kloszy kamer CMW.
206 2012-02-20 74/ZSS/12 2012-02-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 3 000,00
Realizacja programu interwencyjno -
motywacyjnego
21
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
207 2012-02-20 34/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 804,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
208 2012-02-20 31/ZSS/12 2012-01-31
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA
CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELIS
6 804,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
209 2012-02-20 11/SA/12 2012-02-01 IZABELA SŁOMOWSKA 3 000,00
Sprzątanie pomieszczeń w lokalu Powiatowej
Komisji Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina.
210 2012-02-20 3/SA/12 2012-02-01 ANNA GROCHECKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
211 2012-02-20 7/ST/12 2012-02-03 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 13 000,00
MKS Start promocja miasta -Międzynarodowy
Turniej Koszykówki 10-12.02.2012 r
212 2012-02-20 8/ST/12 2012-02-03
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
25 000,00
AZS Klub Środowiskowy umowa promocja
Organizacja Półfinałów Akademickich MP w
futsalu,piłce siatkowej mężczyzn,piłce ręcznej
kobiet,siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.
213 2012-02-20 85/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków
rodzin z problemem alkoholowym (Warsztaty
rozwojowe dla współuzależnionych kobiet)
214 2012-02-20 73/ZSS/12 2012-02-07 STOWARZYSZENIE "STOP" 8 000,00 Realizacja programu wspiarającego
215 2012-02-20 25/ZSS/12 2012-01-30
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
7 560,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
216 2012-02-20 77/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
22
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
331/ZSS/12 2012-05-31 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
217 2012-02-20 2/SA/12 2012-02-01 MAGDALENA DOBOSZ 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
218 2012-02-20 4/SA/12 2012-02-01 MARTA MAIŃSKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
219 2012-02-20 7/SA/12 2012-02-01 GABRYELA TOMASZEWSKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
220 2012-02-20 8/SA/12 2012-02-01 BOŻENA WÓJCIK 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
221 2012-02-20 35/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
4 536,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
222 2012-02-20 19/ZSS/12 2012-02-09
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
37 500,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym
223 2012-02-20 5/SA/12 2012-02-01 IZABELA SŁOMOWSKA 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
224 2012-02-20 30/KL/12 2012-02-15
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-
WYCHOWAWCZE
6 000,00
kultura i sztuka - Miasto Kultury - XIV
Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów
Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim
225 2012-02-20 6/SA/12 2012-02-01 MICHAŁ SZPRYNGIEL 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
23
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
226 2012-02-20 36/ZSS/12 2012-01-31
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
3 780,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami
informacyjno-edukacyjnymi w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
227 2012-02-20 17/KL/12 2012-02-03 AGATA SZYMCZEWSKA 5 470,00
występ w charakterze skrzypaczki podczas
koncertu muzyki klasycznej 4.04.2012 Festiwal
Artystyczny inaugurujący działalności TS
228 2012-02-20 1/SA/12 2012-02-01 EWA CZERNIAK 3 000,00
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej i
wypełnianie książeczek wojskowych osób
zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.
229 2012-02-20 10/SA/12 2012-02-01 ZYGMUNT ZAKOŚCIELNY 3 000,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami
zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.
230 2012-02-20 84/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków
rodzin z problemem alkoholowym (Warsztaty
rozwoju osobistego dla Dorosłych Dzieci
Alkoholików)
231 2012-02-20 9/SA/12 2012-02-01 JAKUB PTASIŃSKI 3 000,00
Prowadzenie zajęć w lokalu Powiatowej Komisji
Lekarskiej Nr 1 i Nr 2 dla m.Lublina z osobami
zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.
232 2012-02-20 81/ZSS/12 2012-02-15
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
233 2012-02-21 50/MZON/12 2012-02-01 DANUTA BOGUSZEWSKA 0,00
weryfikacja zlożonych wniosków tj. ustalenie na
podstawie dokumentacji medycznej rodzaju
specjalizacji jaką powinien posiadać lekarz
przewodniczący skladu orzekającego
26/MZON/12 2011-12-29 DANUTA BOGUSZEWSKA 0,00
wystawianie orzeczeń o stopniu
inepełnosprawności, sporządzanie oceny stanu
zdrowia
234 2012-02-21 1/PN/12 2012-01-30 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 0,00
Aneks do umowy Konsorcjum jednostek
samorządu terytorialnego z dnia 16.11.2010 nr
32/FE/10 w sprawie realizacji projektu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
województwie lubelskim"
24
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
235 2012-02-22 17/SOI/12 2012-01-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 61 500,00
Realizacja działań promocyjnych w ramach
serwisu www.kurierlubelski.pl o nazwie "Wybierz
Lublin".
236 2012-02-22 63/OR/12 2012-02-17 KONRAD KOTLARCZUK 4 500,00
wprowadzanie do programu podatkowego KSAT
danych geodezyjnych nieruchomości z informacji
podatkowych składanych przez podatników
237 2012-02-22 4/FE/12 2012-02-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -274 303,55
Aneks nr 2 do umowy z dnia 19.11.2010 r. o
dofinansowanie projektu: "Modernizacja
infrastruktury przystankowej wraz z budową
systemu informacji pasażerskiej dla poprawy
jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w
Lublinie"
27/FE/10 2010-11-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 347 670 638,00
Umowa o dofinansowanie projektu:
"Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz
z budową systemu informacji pasażerskiej dla
poprawy jakości funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Lublinie" w ramach RPO WL 2007-
2013
238 2012-02-22 29/GM/12 2012-02-21
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ S.A.
0,00
Porozumienie pomiędzy Gminą Lublin, "Drugą
Czerwoną Torebką Spółką Akcyjną" S.K.A. a LPEC
Sp. z o. o. - dotyczące wyrażenia zgody na
dysponowanie przez Inwestora nieruchomością
położoną w Lublinie przy ul. Rucianej (dz. nr
40/18) oraz ustanowienia w późniejszym
terminie na w/w nieruchomości służebności
przesyłu
239 2012-02-22 75/ZSS/12 2012-02-08
KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA
P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
8 000,00 Realizacja programu wspierajacego
240 2012-02-22 34/IR/12 2012-02-16
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
59 040,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę zespołu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 52 w Lublinie, ul. Jagiełły 11.
241 2012-02-22 150/OW/12 2012-02-13 POWIAT PUŁAWSKI 0,00
Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 1.03.2010 r.
w sprawie realizacji zadań pomocy
specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych,
zamieszkałych na terenie Powiatu Puławskiego,
przez publiczną poradnię specjalistyczną
prowadzoną przez Miasto Lublin
25
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
978/OW/P/2010 2010-03-01 POWIAT PUŁAWSKI 0,00
Pomoc specjalistyczna dzieciom autystycznym
zamieszkałych na terenie Powiatu Puławskiego
242 2012-02-22 33/IR/12 2012-02-16
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
59 655,00
Wykonanie kompletnej dokumetacji projektowej
na budowę zespołu boisk sportowych w ramach
programu: "Moje boisko - Orlik 2012", przy
Szkole Podstawowej Nr 43 w Lublinie, ul.
Śliwińskiego 5.
243 2012-02-22 64/OR/12 2012-01-30
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
0,00
Aneks do umowy najmu lokalu użytkowego nr
52/OR/2010/RD z dnia 8 stycznia 2010 r. zawarty
dnia 30 stycznia 2012 r.
52/OR/2010/RD 2010-01-08
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarządu Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Królewskiej 3
244 2012-02-22 44/ZSS/12 2012-02-06
FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW
OBYWATELSKICH
5 000,00
realizacja programu profilaktczno-edukacyjnego
w zakresie HIV/AIDS
245 2012-02-22 25/IR/12 2012-01-12 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 4 920,00
Wykonanie opinii pożarowej dla garażu
podziemnego w rejonie skrzyżowania ulic Al.
Racławickie, A. Grottgera i I. Radziszewskiego
(przy Teatrze w Budowie) w Lublinie.
246 2012-02-22 5/FE/12 2012-01-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 19 810 793,45
Umowa o dofinansowanie projektu "Lubelska
Biblioteka Wirtualna" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
27/FE/13 2013-07-05 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -7 909,84
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
47/FE/13 2013-11-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
59/FE/13 2013-12-16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
247 2012-02-22 30/IR/12 2012-01-23
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
28 002,36
Wykonanie remontu pomieszczeń Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, przy
ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie.
26
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
248 2012-02-23 31/IR/12 2012-02-20
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
6 970,64
Wymiana instalacji gazowej w budynku
Przedszkola Nr 36 w Lublinie, przy ul. Wallenroda
4.
249 2012-02-23 3/IT/12 2012-02-13 SOLIDEX SPÓŁKA AKCYJNA 18 438,93
Dostawa kluczy licencyjnych (subskrypcji) na
jedno urządzenie Juniper SSG 550M.
250 2012-02-24 33/GM/12 2012-02-20 WALDEMAR SKAŁECKI 0,00
Dzierżawa - ul. Turystyczna - prowadzenie
działalności gospodarczej - naprawa elementów
motoryzacyjnych - cz. dz. nr 13 (obr. 37, ark. 1)
251 2012-02-24 21/GM/12 2012-02-02
PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
TOMASZ KARAŚ
0,00
Dzierżawa - ul. Lipińskiego - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 1/7 (obr. 5, ark. 3)
252 2012-02-24 86/ZSS/12 2012-02-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływanie osoby
dorosółe (Zajęcia sportowe: kulturystyka)
253 2012-02-24 32/GM/12 2012-02-23 ANNA ROŻEK 0,00
Dzierżawa - ul. Jana Sawy - plac zabaw
przylegający do przedszkola w budynku - cz. dz.
nr 34/210 (obr. 28, ark. 2)
254 2012-02-24 62/ZSS/12 2012-02-14
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 000,00
Realizacja działań o charakterze edukacyjno-
wspierającym dla rodziców i innych osób
dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą
255 2012-02-24 31/GM/12 2012-02-13 NASTAJ ANNA I JAN 0,00
Dzierżawa - ul. Harcerska - zieleń przydomowa -
dz. nr 76/3, cz. dz. nr 28/1 (obr. 3, ark. 14)
256 2012-02-24 23/SOI/12 2012-02-13 JAROSŁAW SZYMAŃSKI 4 184,80
Tłumaczenie konsekutywne prezentacji oraz
wystąpień nt potencjału inwestycyjnego Lublina
257 2012-02-24 19/IR/12 2012-01-23
ARME - PROJECT PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PIOTR
PĘDZISZ
22 140,00
Uaktualnienie dokumentacji projektowej na
remont sanitariatów (z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych) w budynku Gimnazjum Nr 7
w Lublinie, ul. Krasińskiego 7.
258 2012-02-24 87/ZSS/12 2012-02-14 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: Krav-Maga)
259 2012-02-24 19/SOI/12 2012-02-01 SYNERGIA SP. Z O.O. 34 380,00
Doradztwo w zakresie planowania
marketingowego na poziomie strategicznym i
operacyjnym
27
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
260 2012-02-24 65/ZSS/12 2012-02-14 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz
dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach
szczególnego ryzyka
261 2012-02-24 66/ZSS/12 2012-02-14 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz
dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach
szczególnego ryzyka
262 2012-02-24 26/SOI/12 2012-02-13 PIOTR RZĄD 500,00
przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia
grafiki 3D
263 2012-02-24 13/SOI/12 2012-01-18 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 1 000 000,00
współpraca w zakresie zorganizowania imprezy
artystycznej "Carnavalu Sztuk Mistrzów"
264 2012-02-24 61/ZSS/12 2012-02-14
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 000,00
Realizacja działań o charakterze edukacyjno-
wspierającym dla rodziców i innych osób
dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą
265 2012-02-27 80/ZSS/12 2012-02-20
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
(świetlica opiekuńczo - wychowawcza p. w. Św.
Urszuli Ledóchowskiej)
266 2012-02-27 79/ZSS/12 2012-02-20
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
6 000,00
Realizacja programu socjoterapeutycznego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
(świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Parafii
p. w. Św. Antoniego Padewskiego)
267 2012-02-28 76/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 6 000,00
Realizacja programu wspierającego dla członków
rodzin z problemem alkoholowym
268 2012-02-28 60/ZSS/12 2012-02-14 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 3 500,00
Realizacja programu interwencyjno-
resocjalizacyjnego dla kierowców, którzy utracili
prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu
269 2012-02-28 151/OW/12 2012-02-15
"LATER" USŁUGI WIELOBRANŻOWE TERESA
LASOTA
16 231,94
Dostawa wyrobów artystycznych, aplikacji
ozdobnych (część II) na potrzeby realizacji
projektu "Indywidualziacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
270 2012-02-28 30/SOI/12 2012-02-23
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK
PIĘKNYCH
20 000,00
Analiza nt. "Sektora przedsiębiorstw
kreatywnych funkcjonujących na terenie miasta
Lublin"
28
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
271 2012-02-28 6/FE/12 2012-02-23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 120 305,50
Aneks nr 3 do umowy z dnia 20.08.2010 r. w
sprawie dofinansowania projektu "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuna poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007 - 2013
16/FE/10 2010-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych". Umowa nr 17/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-054/09-00-0319.
272 2012-02-28 64/ZSS/12 2012-02-14
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
10 000,00
Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz
dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach
szczególnego ryzyka
273 2012-02-28 59/ZSS/12 2012-02-14 STOWARZYSZENIE "KONTAKT" 7 000,00
Realizacja programu mającego na celu
zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników
dróg, w tym programu edukacyjnego dla osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami mechanicznymi
274 2012-02-28 26/KL/12 2012-02-02
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY
W LUBLINIE
6 000,00
Wyprodukowanie i emisja przez Telewizję Polsą
S.A. reportażu pod roboczym tytułem "Polskie
Stolice Kultury"
275 2012-02-28 7/KP/12 2012-01-03 WŁADYSŁAW GRZYB 5 600,00
Prowadzenie ceremoniału podczas wizyt
delegacji z kraju i z zagranicy oraz wydarzeń
organizowanych przez Zamawiającego w
Ratuszu Miejskim oraz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
29/KP/12 2012-04-23 WŁADYSŁAW GRZYB 0,00 Aneks do umowy nr 7/KP/12
276 2012-02-29 84/OR/12 2012-01-30 SYLWIA MAKUCH 0,00
Porozumienie o współpracy- Sylwia Kozaczuk
(Makuch)
277 2012-02-29 29/KL/12 2012-02-15 MICHAŁ MITRUS 0,00 aneks do umowy 568/KL/11 z dnia 20.12.2011 r.
568/KL/11 2011-12-20 MICHAŁ MITRUS 13 530,00
stworzenie multimedialnej wizualizacji historii
Teatru Starego
29
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
278 2012-02-29 38/KL/12 2012-02-15 SZYMON KRZEMIEŃ 1 000,00
Wykonanie z zespołem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
279 2012-02-29 29/IR/12 2012-02-20
IN-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 075,00
kompletna dokumentacja projektowa wraz z
dokumentacją kosztorysową, przedmiarem
robót, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych na uziemienie słupa
linii napowierzchniowej 110kV kolidującego z
budową stadionu miejskiego w Lublinie przy ul.
Krochmalnej oraz profili podłużnych linii
wysokiego napięcia przebiegających nad
parkingiem wraz z uzgodnieniem projektu w
Zakładzie Energetycznym
280 2012-02-29 40/KL/12 2012-02-15 PIOTR GRZELAK 1 000,00
Wykonanie z zespołem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
281 2012-02-29 37/KL/12 2012-02-15 NURŁAN ALIMBAJEW 1 000,00
Wykonanie z zespołem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
282 2012-02-29 51/ST/12 2012-02-20 TOMASZ JASINA 1 648,00 umowa o dzieło Tomasz Jasina
283 2012-02-29 41/IR/12 2012-02-27
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z
OGRANI
0,00
Aneks do umowy nr 4758/IN/2009 z dnia 09-1-
-2009 zmieniający stawkę podatku Vat .
284 2012-02-29 3/GD/12 2012-02-27 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK 500,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, których powierzchnia
w/g Uproszczonego planu urządzania lasów
położonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722
ha.
7/GD/10 2010-06-01 LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK 7 000,00
Porozumienie w sprawie nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa, których powierzchnia
w/g Uproszczonego planu urządzania lasów
położonych na terenie m.Lublin wynosi 342,8722
ha.
30
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
285 2012-02-29 39/KL/12 2012-02-15 MACIEJ RYSAK 1 000,00
Wykonanie z zespołem Wieniawski Kwartet
koncertu podczas "Harmonii Starego Miasta" w
dniu 19 lutego 2012 roku w Trybunale
Koronnym.
286 2012-02-29 49/MZON/12 2012-02-17 KRYSTYNA ROLSKA 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej, wydawanie
orzeczeń
287 2012-02-29 5/OŚ/12 2012-02-24 FUNDACJA EPICRATES 9 980,00
Powierzenie zadania publicznego pod nazwą:
,,Zrozumieć zwierzęta".
288 2012-03-01 22/SOI/12 2012-02-09 BRAND NATURE ACCESS SP. Z O.O. 63 960,00
stworzenie znaku dla tożsamości gospodarczej
marki miasta Lublin
289 2012-03-02 6/GK/12 2012-02-27
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00
Zmiana podziału kwot umownych pomiędzy
jednostkami GK/ZDIM
835/GK/2010 2010-03-12
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
1 220 414,20
Prace porządkowe związane z utrzymaniem ,
kompleksową konserwacja i renowacją zieleni w
rejonie Śródmieście
290 2012-03-02 3/PE/12 2012-02-03 LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKÓW 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
Hd3/205/2000 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie
zasad i warunków powierzenia poboru opłaty
targowej za handel odbywający się na
targowisku i w hali targowej przy ul. Ruskiej 4-6
w Lublinie.
291 2012-03-02 7/PE/12 2012-02-03 KLUB REKREACJI I SPORTU FRYDERYK 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z
dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie zasad i
warunków powierzenia poboru opłaty targowej
za handel odbywający się przy ul. Żelazowej
Woli.
292 2012-03-02 35/IR/12 2012-02-20
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
29 687,10
Wykonanie remontu Świetlicy Integracyjnej
"PROMYK", przy ul. Odlewniczej 11a w Lublinie
293 2012-03-02 32/OR/12 2012-01-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00
aneks do umowy na dostarczanie wody; nowa
lokalizacja (Biuro Obsługi Prawnej)
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
używanie urządzenia dozującego wodę źródlaną
"Dar Natury" oraz sprzedaż wody niegazowanej
294 2012-03-02 12/KP/12 2012-02-20 PIOTR MICHALSKI 3 190,00
Autorski projekt oraz wykonanie i dostarczenie
broszury Budżet Miasta Lublin 2012 w ilości 1000
szt. wraz z przeeniesieniem autorskich praw
zaleznych i majątkowych
31
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
295 2012-03-02 2/PE/12 2012-02-03 BAZAR SPÓŁKA Z O.O. 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
Hd/5/1024/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. w
sprawie zasad i warunków powierzenia poboru
opłaty targowej za handel odbywający się na
targowisku przy Al. Tysiąclecia w Lublinie.
296 2012-03-02 5/GK/12 2012-02-27
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
0,00
Zmiana podziału kwot umownych
przypadających na jednostki GK/ZDIM
4671/GK/2009 2009-12-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
799 135,66
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni-w rejonie
Czechów
297 2012-03-02 53/OR/12 2012-02-14 RALES GROUP 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu
"Novus..." w dn. 16-17 lutego 2012
298 2012-03-02 7/FE/12 2012-02-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 481 766,39
Aneks nr 1 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w
sprawie dofinansowania projektu : "Budowa
bezpiecznego systemu ścieżek roweroych w
Lublinie - etap II" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
33/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 946 233,61
Umowa o dofinansowanie Projektu: "Budowa
bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w
Lublinie - etap II"
299 2012-03-02 8/PE/12 2012-02-03 IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ 0,00
Porozumienie w sporawie rozwiązania umowy nr
731/Fn/CP/07 z dnia 19 marca 2007 r.
300 2012-03-02 6/PE/12 2012-02-03
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PODWALE SP.
ZO.O.
0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
248/11/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie
zasad i warunków powierzenia poboru opłaty
targowej za handel odbywającu się przy Al. Unii
Lubelskiej w Lublinie.
301 2012-03-02 1/PE/12 2012-02-03 WANDA WNUKOWSKA 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
Hd.4/321/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. o
inkaso opłaty targowej
302 2012-03-02 67/OR/12 2012-02-22 MAGDALENA PRZYBYSZ 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Radzenie sobie ze
stresem" 23-24.02.12 Novus
303 2012-03-02 9/PE/12 2012-02-03 POWIAT LUBELSKI 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
418/FN/CP/2007
32
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
304 2012-03-02 42/IR/12 2012-01-23
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Umowa nr 2/2012/Wn-3/OA-TR/U ustalająca
warunki przeznaczenia środków z częściowego
umorzenia pożyczki ze środków NFOśriGW na
podstawie Umowy nr 135/2004/Wn-3/OA-EC/P z
dnia 24.05.2004 r.
305 2012-03-02 101/ZSS/12 2012-02-21
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SP 30
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: sporty wodne).
306 2012-03-02 82/ZSS/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE "STOP" 6 000,00
Realizacja programu dla rodziców, w tym
warsztatów umiejętności rodzicielskich
przygotowujących do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
415/ZSS/12 2012-10-01 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczącej realizacji
programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności rodzicielskich przygotowujących do
wychowywania dzieci bez stosowania przemocy
(zmiana harmonogramu realizacji programu)
307 2012-03-02 9/GK/12 2012-02-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziału kwot umownych pomiedzy
jednostkami GK/ZDiM
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni-rejon Wieniawa
308 2012-03-02 65/OR/12 2012-02-21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -
USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
28 980,00
konserwacja instalacji i urządzeń ppoż w
budynkach UM
238/OR/12 2012-08-14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -
USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
0,00 Aneks - zwiększenie kwoty umowy
309 2012-03-02 66/OR/12 2012-02-22 RALES GROUP 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia z projektu "Novus..."
z zakresu "Radzenie sobie ze stresem" 23-
24.02.2012
310 2012-03-02 102/ZSS/12 2012-02-20
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: tenis stołowy).
33
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
311 2012-03-02 7/GK/12 2012-02-27 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziału kwot umownych pomiędzy
jednostkami GK/ZDIM
836/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 1 270 062,89
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni w rejonie
Dziesiąta
312 2012-03-02 8/GK/12 2012-02-27 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziału kwot umownych pomiędzy
jednostkami GK/ZDiM
838/GK/2010 2010-03-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 844 542,08
utrzymanie, kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni- rejon Tatary
313 2012-03-02 32/SOI/12 2012-02-28 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 000,00
Promocja Miasta w ramch organizacji II
Sympozjum Naukowego Elektryków i
Informatyków
314 2012-03-02 4/PE/12 2012-02-03 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z
dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i
warunków powierzenia poboru opłaty targowej
za handel odbywający się na targowisku przy ul.
Filaretów.
315 2012-03-02 5/PE/12 2012-02-03
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
TARGPOL SP. Z O.O.
0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr
54/3/95 z dnia 3 kwietnia 1995 r. w sprawie
zasad i warunków powierzenia poboru opłaty
tagowej za handel odbywający się na targowisku
przy ul. Pocztowej.
316 2012-03-02 103/ZSS/12 2012-02-20
--FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(taniec sportowy).
109/ZSS/12 2012-03-29
--FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
0,00
Aneks do umowy Nr 103/ZSS/12 z dnia
20.02.2012 r.
317 2012-03-02 10/GK/12 2012-02-27 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziału kwot umownych dla
poszczególnych jednostek - GK/ZDiM
844/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 622 153,53
Prace związane z utrzymaniem , kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni- w rejoniePark
Lukowy
34
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
318 2012-03-05 91/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: siłownia na ręce, czyli
armwrestling).
375/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 91/ZSS/12 (zajęcia
sportowe)
319 2012-03-05 88/ZSS/12 2012-02-14 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka siatkowa).
320 2012-03-05 5/WSM/12 2012-02-28 ZBIGNIEW RYMSZA 0,00
aneks nr 1 z dnia 28 lutego 2012 r. do umowy nr
WSM.EZ.I.7102/Pr/20/2008 w sprawie zasad i
warunków przekwaterowania lokatorów z
budynku przy ul. Noworybnej 4
WSM.EZ.I.7102/PR/20/2008 2008-07-02 ZBIGNIEW RYMSZA 0,00
w sprawie zasad i warunków przekwaterowania
lokatorów z budynku przy ul. Noworybnej 4
321 2012-03-05 89/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka ręczna).
238/ZSS/12 2012-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00 Aneks do umowy Nr 89/ZSS/12 z dn. 20.02.2012
322 2012-03-05 90/ZSS/12 2012-02-14 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka koszykowa).
323 2012-03-05 30/GM/12 2012-02-22 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 553,50 Umowa - wycena udziału GM Olejna 8
324 2012-03-05 27/SOI/12 2012-02-13 PIOTR MAJEWSKI E-SPERO 2 460,00
Tłumaczenie treści Katalogu Firm 2012 z języka
polskiego na język angielski i korekta edytorska
325 2012-03-05 4/GK/12 2012-02-16 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
wyłączenie z ekspoalatcji szaletu w Ogrodzie
Saskim
326 2012-03-05 29/SOI/12 2012-02-17 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 0,00
Aneks do Umowy nr 15/SOI/11 zmieniający
komparycję umowy
35
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15/SOI/11 2011-05-20 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 31 254,10
Usługa pozyskania 10 przedsiębiorców
zagranicznych na Forum LUB-INVEST 2011
327 2012-03-05 28/SOI/12 2012-02-17 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00
Aneks do Umowy nr 44/SOI/11 zmieniająca
wartość podatku VAT z 1200,00 na 1200,60 zł
44/SOI/11 2011-10-24 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 6 420,60
wynajem sal w Teatrze Muzycznym w Lublinie na
potrzeby organizacji Gali Przedsiębiorczości 2011
328 2012-03-05 4/OŚ/12 2012-02-24
STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA
STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU
5 000,00
,,Organizacja konnych patroli na terenie lasu
Dąbrowa oraz okolic Zalewu Zemborzyckiego"
329 2012-03-05 78/ZSS/12 2012-02-28
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI
ODDZIAŁ REGIONALNY
6 000,00
Realizacja programu dla rodziców, w tym
warsztatów umiejętności rodzicielskich
przygotowujących do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
330 2012-03-06 95/ZSS/12 2012-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka ręczna dla 18-tu
chłopców).
331 2012-03-06 36/IR/12 2012-01-27
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 3 zawarty dnia 27.01.2012 r. do umowy
sprzedaży energii elektrycznej Nr 1/GML/2011
(84/IR/11) z dnia 22.07.2011 r.
332 2012-03-06 44/KL/12 2012-02-28 FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM 18 000,00
Miasto Kultury - Cykl Koncertów "Wiekopostne
Śpiewanie"
333 2012-03-06 94/ZSS/12 2012-02-20 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka ręczna dla chłopców 10-
12 lat).
334 2012-03-06 40/SOI/12 2012-02-02
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa w wizycie studyjnej w
Wielkiej Brytanii
335 2012-03-06 54/OR/12 2012-02-14 DOROTA DWERNICKA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu
"Novus..." w dn. 16-17.02.2012
336 2012-03-06 55/OR/12 2012-02-14 DOROTA DWERNICKA 600,00
opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
do szkolenia w dn. 16-17.02.2012
36
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
337 2012-03-06 55/KL/12 2012-02-29
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
ZARZĄD GŁÓWNY
10 000,00 Miasto Kultury - Akademia Sztuki Ludowej
338 2012-03-06 48/KL/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 8 500,00
Miasto Kultury - 19. Studenckie Konfrontacje
Filmowe
339 2012-03-07 41/GM/12 2012-02-27 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Koncertowa - tablica reklamowa -
cz. dz. nr 8 (obr. 4, ark. 6)
340 2012-03-07 36/KL/12 2012-02-17 ART2 PAWEŁ WALICKI 45 756,00
wykonanie koncertu Wilkanoc w Teatrze Starym
w Lublinie
341 2012-03-07 83/ZSS/12 2012-02-27
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
342 2012-03-07 82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojów i wyody na potrzeby UM
223/OR/12 2012-07-10
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks - napoje
234/OR/12 2012-08-01
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks napoje - zwiększenie wartości umowy
379/OR/12 2012-12-04
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 247,93
aneks do umowy zwiększający wartośc umowy
do kwoty 42 247,93
343 2012-03-07 44/GM/12 2012-03-05 F.H.U. GUSZAŁ MARCIN 0,00
Dzierżawa - ul. Braci Wieniawskich - centrum
ogrodniczo-sadzonkowe - cz. dz. nr 11/1 (obr. 6,
ark. 9)
344 2012-03-07 40/GM/12 2012-03-01 TERESA ŻARINOW 0,00
Dzierżawa - ul. Podzamcze - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/6 (obr. 14, ark. 11)
345 2012-03-07 31/KL/12 2012-02-17 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" 30 000,00 dotacja celowa na inwestycje dla DDK Bronowice
346 2012-03-07 13/OW/12 2012-02-20
HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA
PILISZCZUK
2 800,00
Usługa cateringowa, serwis kawowy oraz
wynajem sali na konferencję podsumowującą
projekt "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
347 2012-03-07 43/GM/12 2012-03-05 SICZEK ZBIGNIEW 0,00
Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
348 2012-03-07 46/GM/12 2012-02-29 AUTO-PARK-CARREX BOŻENA KUNA 0,00
Dzierżawa - Aneks - ul. Bursztynowa - parking
strzeżony - cz. dz. nr 105/48, cz. dz. nr 105/50
(obr. 27, ark.9)
37
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
349 2012-03-07 87/OR/12 2012-03-07 TERESA SIEMKOWICZ 1 000,00
sporządzenie opinii dotyczącej określenia
rodzaju obiektu budowlanego
350 2012-03-07 39/GM/12 2012-03-01 AUTO-PARKING AGNIESZKA CIEŚLIK 0,00
Dzierżawa - ul. Szafirowa - parking płatny
strzeżony - cz. dz. nr 104/9 (obr. 27, ark. 9)
351 2012-03-07 7/OŚ/12 2012-02-21 BOHDAN SZLENDAK 3 500,00
wykonanie opinii technicznej w sprawie zmiany
stanu wody na gruncie na działkach przy ul.
Lubomelskiej 14-16 (nr ewid. 34, 35, 36 i 37
obręb 41 - Wieniawa) oraz ul. Czechowskiej 20,
22 i 24 (nr ewid. 30, 31, 32, 33 obręb 41 -
Wieniawa) na potrzeby postępowania
administracyjnego toczącego sie w Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
352 2012-03-07 42/GM/12 2012-03-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA" 0,00
Dzierżawa - ul. Turniowa - tymczasowy parking -
cz. dz. nr 100 (obr. 27, ark. 4)
353 2012-03-07 34/GM/12 2012-02-27 FRANCKIE RAFAŁ 0,00
Dzierżawa - ul. Unicka - kiosk handlowy - cz. dz.
nr 23/1 (obr. 7, ark. 2)
354 2012-03-07 86/OR/12 2012-02-29 MAŁGORZATA SZCZEPIŃSKA 6 000,00
zebranie danych oraz opracowanie założeń
niezbędnych do aktualizacji programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli
355 2012-03-07 12/OW/12 2012-02-01 FUDA AGNIESZKA LASKOWSKA 7 380,00
Przeprowadzenie ewaluacji oraz opracowanie
raportu ewaluacyjnego na temat skuteczności
działań realizowanych w ramach projektu "MOJA
FIRMA. Będę przedsiębiorcą"
356 2012-03-08 15/KL/12 2012-01-31
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA
IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
15 000,00
koncert "Stanisława Radwana Piosenki o miłości"
Festiwal Artystyczny w projekcie "Renowacja
Teatru Starego"
357 2012-03-08 45/KL/12 2012-02-15 JACEK BRZEZIŃSKI 300,00
Autorska interpreteacji fragmentów prozy
podczas premiery książki "Skrzydlata Trumna",
która odbędzie się 29 lutego 2012 w Trybunale
Koronnym
358 2012-03-08 53/KL/12 2012-02-28
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK
PIĘKNYCH
28 000,00 Miasto Kultury - Lekcje z kolekcji
359 2012-03-08 47/KL/12 2012-02-20 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 30 750,00
wykonanie i dostawa zewnętrznego systemu
wystawienniczego dla Teatru Starego w Lublinie
38
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
360 2012-03-08 66/KL/12 2012-02-15 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA 200,00
Wykonanie projektu graficznego reklamy XII
Międzynarodowego Konkursu Młodych
Skrzypków, zawierajacej elementy SIW Miasta
Lublin
361 2012-03-08 53/MZON/12 2012-02-27 EWA ROJEK 0,00
Sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających dla dzieci do 16 roku życia luub
osób po 16 roku życia ubiegających się o
otrzymanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności
362 2012-03-08 50/KL/12 2012-02-29 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 10 000,00
Miasto Kultury - Borys Somerschaf & In Corpore.
Koncert jubileuszowy
363 2012-03-08 43/KL/12 2012-02-15 JÓZEF SZOPIŃSKI 300,00
autorskie wsytąpienie podczas premiery książki
"Skrzydlata Trumna" 29.02.2012
364 2012-03-08 1/IT/12 2012-01-02
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
6 884,00
Dzierżawa dziewięciu urządzeń kopiujących,
świadczenie usług serwisowych urządzeń,
dostawa części zamiennych i wymiana
materiałów eksploatacyjnych, zapewnienie stałej
sprawności technicznej urządzeń, niezawodnej
ich pracy i wysokiej jakości wytwarzanych przez
urządzenia kopii i wydruków.
11/IT/12 2012-01-27
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
28 909,99
Aneks do umowy na dzierżawę urządzen
kopiujących.
365 2012-03-08 33/KL/12 2012-02-20
AGENCJA KONCERTOWA PAWLIK RELATIONS
WŁODZIMIERZ PAWLIK
18 450,00
wykonanie koncertu "Struny na Ziemi" z
zespołem
366 2012-03-08 35/KL/12 2012-02-20 PIOTR STELMACH 2 200,00
prezentacja słowna podczas Koncertu "Wilkanoc"
w Teatrze Starym
367 2012-03-08 52/KL/12 2012-02-29
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK
PIĘKNYCH
80 000,00
Tworzenie Kolekcji Sztuki Współczesnej -
Tworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki
Współczesnej - kontynuacja 2012
635/KL/12 2012-11-08
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK
PIĘKNYCH
0,00
Tworzenie Kolekcji Sztuki Współczesnej -
Tworzenie Regionalnej Kolekcji Sztuki
Współczesnej - kontynuacja 2012 - aneks do
umowy 52/KL/12
368 2012-03-08 51/KL/12 2012-02-28 FUNDACJA SCENY INVITRO 0,00
Miasto Kultury - Promocja lubelskiej sceny
teatralnej poprzez prezentację spektaklu
"Kamienie w kieszeniach" na Festiwalu Pozoriste
SLAVIJA 2012
39
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
369 2012-03-08 16/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 105 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorów w dwóch
najwyższych klasacjh rezgrywkowych
(koszykówka mężczyzn)
370 2012-03-08 37/IR/12 2012-02-17 IKATT - SZKOL TERESA IMBOR 5 535,00
opinia techniczna dla budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
371 2012-03-09 25/KL/12 2012-02-13
FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ PRODUCCIONES,
S.L,
57 600,20
wykonanie przez Jose Fernandez Torrez Tomatito
wraz z zespołem koncertu flamenco 11 marca
2012 r. w Teatrze Starym
372 2012-03-09 61/KL/12 2012-03-01 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 6 000,00 Miasto Kultury - "Kultura... srebrną nicią tkana"
373 2012-03-09 82/KL/12 2012-03-07 PGE OBRÓT S.A. 0,00
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego, w dniach 10-11
marca, przyłącze ul. Jezuicka 16
374 2012-03-09 8/OŚ/12 2012-02-27
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD
OKRĘGU W LUBLINIE
88 000,00
Przeprowadzenie rekultywacji Zbiornika
Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury
ilościowej ichtiofauny.
375 2012-03-09 90/OR/12 2012-03-01 SALUS FURNICO S.C. 21 397,08 dostawa krzeseł biurowych
376 2012-03-09 83/KL/12 2012-03-07 PGE OBRÓT S.A. 0,00
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego, w dniach 2-3
kwietnia, przyłącze Arrchidiakońska 6
377 2012-03-09 62/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - ODEON - Kulturalne
osiedle Kalinowszczyzna
378 2012-03-09 54/KL/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 18 000,00
Miasto Kultury - XVIII Festiwal "Muzyka i Plastyka
- Tempus Paschale"
379 2012-03-09 41/KL/12 2012-02-09 SUMMERTIME MUSIC 0,00
logistyka podróży Tomatito z Zespołem w
związku z występem w Lublinie 11.03.2012 w TS
380 2012-03-09 64/KL/12 2012-03-01 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA 10 000,00
Miasto Kultury -XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i
Tańca w Lublinie "Rytm i Melodia"
381 2012-03-09 100/ZSS/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: aerobik).
382 2012-03-09 63/KL/12 2012-03-01
ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W
LUBLINIE
2 000,00
Miasto Kultury - Warsztaty literackie dla
młodzieży "Ponad podziałami"
40
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
383 2012-03-09 46/KL/12 2012-02-21
LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
2 184,00
usługi noclegowe dla artystów występujących
podczas wydarzeń kulturalnych w trakcie
inauguracji działalności TS w Lublinie
384 2012-03-09 65/KL/12 2012-03-01
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
8 000,00
Miasto Kultury - Gwiazdy Czeczenii dla
Lublina'2012
385 2012-03-09 58/KL/12 2012-02-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
7 000,00
Miasto Kultury - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Artystycznej "Wschody"
386 2012-03-09 80/KL/12 2012-03-07 PGE OBRÓT S.A. 0,00
sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby
inauguracji Teatru Starego w dniach 21-22
marca, przyłącze ul. Archidiakońska 6
387 2012-03-09 60/KL/12 2012-03-01
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
5 000,00
Pomysł na kulturę - "Z komiksem na Ty - cykl
warsztatów"
388 2012-03-09 3/GK/12 2012-02-14
CROQUET ANDRZEJ CIEŚLAWSKI ADAM
WRONECKI
0,00
Porozumienie odnośnie rozwiązania umowy na
Dostawę i montaż urządzeń zabawowych,
dostawa grilla, dostawa wiaty.
134/GK/11 2011-12-14
CROQUET ANDRZEJ CIEŚLAWSKI ADAM
WRONECKI
73 425,84
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, grilla i
wiaty przy ul. Bronowickiej
389 2012-03-09 99/ZSS/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna).
390 2012-03-09 81/KL/12 2012-03-07 PGE OBRÓT S.A. 0,00
sprzedaż energii elektrycznej, przyłącze
Archidiakońska 6, 10-14 marca
391 2012-03-12 38/IR/12 2012-02-22 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI 14 000,00
Nadzór przyrodniczy w budynkach oświatowych
realizowany przy wykonywaniu prac
termomodernizacyjnych polegających na
dociepleniu ścian budynków
392 2012-03-12 103/OR/12 2012-01-02 RENATA HUSARZ 0,00
Aneks do Porozumienia o współpracy- Renata
Husarz
56/OR/12 2011-12-27 RENATA HUSARZ 0,00 Porozumienie o współpracy- Renata Husarz
393 2012-03-12 35/GM/12 2012-02-22 JOLANTA SARAN 9 840,00
wykonanie 10 operatów szacunkowych lokali
użytkowych
394 2012-03-12 83/OR/12 2012-02-27 MS DRAWEX 9 594,00
prowadzenie konserwacji i przeglądów kotłowni i
węzłow cieplnych
41
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
325/OR/12 2012-09-27 MS DRAWEX 0,00
Aneks konserwacja kotłowni i węzłów cieplnych
zwiększenie kwoty umowy
395 2012-03-12 36/GM/12 2012-02-23 PIOTR ŻAK 8 856,00
wykonanie 30 operatów szacunkowych lokali
mieszkalnych część II
396 2012-03-12 106/ZSS/12 2012-03-07 BŁAŻEJ GAWROŃSKI 1 600,00
Opracowanie autorskiego programu szkolenia
dla członków KRPA oraz jego przeprowadzenie.
397 2012-03-12 68/OR/12 2012-02-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
49 705,53 wykonanie mebli na potrzeby UM
398 2012-03-12 9/ST/12 2012-02-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 8 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (kajakarstwo)
399 2012-03-12 107/ZSS/12 2012-03-07 PHU BOBAS IWONA NIEMIAŁKOWSKA-BUTRYM 540,00
zapewnienie serwisu kawowego iobiedu dla
uczestników szkolenia dla członków Komisji
Rozwiązywania Problemów alkoholowych
wLublinie
400 2012-03-12 91/OR/12 2012-03-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
0,00 Aneks nr 1 zmniejszenie kwoty czynszu
388/OR/11 2011-06-01
FIRMA HANDLOWA BELMET-1 RYSZARD
GRUDZIŃSKI
191 289,60 najem pomieszczeń Kowalska 4
401 2012-03-13 25/ST/12 2012-02-17 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN 20 000,00 upowszechnianie UKS Roxa
402 2012-03-13 67/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
16 000,00
Kultura w dzielnicach - Działalność całoroczna
klubu Osiedlowego "Niepodległości"
403 2012-03-13 37/ST/12 2012-02-17 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 23 000,00 upowszechnianie LKKK
404 2012-03-13 30/ST/12 2012-02-29
KLUB SPORTOWY LUBLINIANKA - WIENIAWA
SP ZOO
35 000,00 upowszechnainie KS Lublinianka Wieniawa
405 2012-03-13 3/OŚ/12 2012-02-13
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD
OKRĘGU W LUBLINIE
20 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez
wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza.
406 2012-03-13 18/ST/12 2012-03-08 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN 9 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dwóch
najwyższych klasach rozgrywkowych (szachy)
407 2012-03-13 13/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 60 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (lekka atletyka)
42
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
408 2012-03-13 12/ST/12 2012-02-16 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 40 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzeciej klasie rozgrywkowej
(koszykówka mężczyzn)
409 2012-03-13 6/OŚ/12 2012-03-05
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VET
WIESŁAW JANISZEWSKI
20 000,00
Dot. wykonania zadania polegającego na
przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji ok.180 szt.
kotów, w ramach programu ''sterylizacji
bedomnych kotów".
410 2012-03-13 40/ST/12 2012-02-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 23 000,00 upowszechnianie LSKTaekwon-do
411 2012-03-13 93/KL/12 2012-03-08
STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ TAŃCA
LUDOWEGO MAŁY GŁUSK
9 000,00
Kultura w dzielnicach - Zajęcia kulturalne -
taneczne, wokalne i muzyczne dla dzieci i
młodzieży z Dzielnicy "Głusk"
412 2012-03-13 85/KL/12 2012-03-06
OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
25 000,00
Miasto Kultury - Wschodni Salon Sztuki -
Ogólnopolska konferencja na temat roli artysty w
dobie komercjalizacji społeczeństwa
413 2012-03-13 36/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 40 000,00 upowszechnianie Start lekka atletyka
414 2012-03-13 92/OR/12 2012-03-01 DANUTA DUSZAK 2 800,00
prowadzenie obsługi kasowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo Pożyczkowej
415 2012-03-13 33/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 55 000,00 upowszechnianie Start koszykówka
416 2012-03-13 68/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - Kultura i integracja w
osiedlu "Błonie"
417 2012-03-13 47/ST/12 2012-02-17
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I
REHABILITACJI START
28 000,00 upowszechnianie ICSiR Start
418 2012-03-13 28/ST/12 2012-02-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
55 000,00 upowszechnianie UKS Widok
419 2012-03-13 26/ST/12 2012-02-17
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
27 000,00
upowszechnianie Stowarzyszenie Piłkarskie
Nadzieje Motor
420 2012-03-13 24/ST/12 2012-02-17 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 27 000,00 upowszechnianie LTK Fala - kajakarstwo
421 2012-03-13 59/KL/12 2012-02-29
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK
PIĘKNYCH
3 000,00
Miasto Kultury - Kurs malarstwa dla emerytów i
rencistów
422 2012-03-13 32/ST/12 2012-02-17 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 27 000,00 upowszechnianie KKS Novum
423 2012-03-13 10/ST/12 2012-02-16 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 16 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (karate kyokushin)
43
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
424 2012-03-13 92/ZSS/12 2012-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: judo).
373/ZSS/12 2012-09-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 92/ZSS/12 (zajęcia
sportowe)
425 2012-03-13 74/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - 'Kultura na Skarpie
/Czuby/"
426 2012-03-13 73/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - "Kultura w osiedlu Ruta i
dzielnicy Czuby"
427 2012-03-13 48/ST/12 2012-02-29
LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH
SPARTAN
32 000,00 upowszechnianie LKSGł. Spartan
428 2012-03-13 27/ST/12 2012-03-07
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
10 000,00 Vrotcovia umowa dzieci
429 2012-03-13 11/ST/12 2012-02-16
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
12 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzeciej klasie rozgrywkowej
(piłka nożna kobiet)
430 2012-03-13 34/ST/12 2012-02-29 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 55 000,00 upowszechnianie KS Budowlani
431 2012-03-13 36/SOI/12 2012-02-29 JACEK WARDA 6 000,00
Budowa systemu formułowania wdrażania i
ewaluacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014-
2020
432 2012-03-13 92/KL/12 2012-03-06
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
7 000,00
Miasto Kultury - Organizacja cyklu wystaw
czasowych w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej
KUL
433 2012-03-13 71/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
10 000,00
Kultura w dzielnicach - "Z kulturą za pan brat w
KO Nałkowskich"
434 2012-03-13 87/KL/12 2012-03-06 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 8 000,00 Pomysł na kulturę- "Lublin przyjazny Dzieciom"
435 2012-03-13 84/KL/12 2012-03-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 20 000,00
Miasto Kultury - Wydarzenia kulturalne
społecznosci ukraińskiej Lublina
204/KL/12 2012-03-21 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 0,00 Aneks do umowy Nr 84/KL/12
436 2012-03-13 90/KL/12 2012-03-06 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE GOSPEL 10 000,00 Miasto Kultury - Festiwal Wiosna Gospel
44
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
437 2012-03-13 93/OR/12 2012-03-02 JUSTYNA GRZYWACZEWSKA 1 300,00
zbieranie informacji od jednostek
organizacyjnych i spółek miejskiech na potrzeby
Biura Prasowego i Rzecznika Prasowego
Prezydenta
438 2012-03-13 46/ST/12 2012-02-17 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 17 000,00 upowszechnianie Start BnO
439 2012-03-13 15/ST/12 2012-02-29 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 76 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorów w grach
zespolowych w dwóch najwyzszych klasach
rozgrywkowych (rugby)
440 2012-03-13 14/ST/12 2012-02-29 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 28 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategorii wiekowej seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (taekwon-do)
441 2012-03-13 69/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - Kulturalne osiedle
Przyjaźni w dzielnicy Tatary
210/KL/12 2012-03-30
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
0,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Kulturalne osiedle Przyjażni w dzielnicy Tatary
442 2012-03-13 72/KL/12 2012-03-01
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
13 000,00
Kultura w dzielnicach - "Kultura w osiedlu Łęgi i
dzielnicy Czuby"
443 2012-03-13 22/KL/12 2012-02-03 TEATR NA WOLI IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO 37 200,00
wykonanie spektaklu Koziołek Matołek podczas
Festiwalu Artystycznego inaugurującego
działalność Teatru Starego w Lublinie
444 2012-03-14 10/KP/12 2012-02-02 EWA GRZESIUK 1 000,00
Bieżąca korekta przekazywanych przez
Zleceniodawcę materiałów tekstowych
przetłumaczonych na j. niemiecki na potrzeby
promocji Miasta w ramach wspołpracy
międzynarodowej z miastami partnerskimi
Munster i Delmenhorst.
445 2012-03-14 44/ST/12 2012-03-12 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 10 000,00 Oyama dzieci umowa
446 2012-03-14 91/KL/12 2012-03-07
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE
FRANCAISE
8 000,00
Miasto Kultury - Koncert Piazzola na giatarę i
bandoneon
447 2012-03-14 19/ST/12 2012-03-08 GREEN SPORT CLUB 10 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (taekwon-do).
448 2012-03-14 79/KL/12 2012-03-06
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
3 000,00
Usługa promująca Miasto Lublin podczas
wydarzenia kulturalnego pt. Koncert zespołu
Paris Combo
45
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
449 2012-03-14 52/ST/12 2012-03-02
TABAL JAN KIDAJ, MIECZYSŁAW DANIEL
SPÓŁKA JAWNA
9 996,00
konserwacja i bieżace utrzymanie gablot w
ramach ZOT
450 2012-03-14 70/KL/12 2012-03-02 MULTIMEDIA FACTORY 22 140,00
zapewnienie zaplecza logistycznego podczas
wydarzeń artystycznych inaugurujących
działalność Teatru Starego w Lublinie
451 2012-03-14 104/OR/12 2012-03-01 KAROLINA SKÓRSKA 3 600,00
konsultacje projektu Miejskiego Programu
Zdrowia ze specjalistami i ekspertami z dziedziny
medycyny, których Program dotyczy
452 2012-03-15 93/ZSS/12 2012-02-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowychz
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka siatkowa dziewcząt).
453 2012-03-15 57/KL/12 2012-03-08 FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA 12 000,00
Miasto Kultury - Wyjdź z cienia! Działania
promujące Kulturę Uliczną wśród młodzież.
454 2012-03-15 15/SOI/12 2012-01-19 LUBELSKI KLUB BIZNESU W LUBLINIE 2 460,00
Opracowanie biogramu Prezydenta Miasta Lublin
oraz reklamy Wydziału Strategii i Obsługi
Inwestorów i zamieszczenie ich w publikacji "Kto
jest kim w Lubelskim Klubie Biznesu".
455 2012-03-15 96/ZSS/12 2012-02-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowychz
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka siatkowa chłopców).
456 2012-03-15 8/FE/12 2012-03-13
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00
Umowa dotyczaca współpracy stron przy
budowie drogi dojazdowej od węzła "Dąbrowica"
do skrzyżowania dróg Al. Solidarności z Al.
Warszawską
457 2012-03-15 105/ZSS/12 2012-02-23 LUBELSKA AKADEMIA KUNG-FU MODLISZKI 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: dla dzieci w wieku 6-12 lat).
458 2012-03-15 95/KL/12 2012-03-12 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 50 000,00 Miasto Kultury - portal www.kultura.lublin.eu
459 2012-03-15 88/KL/12 2012-03-07 FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU 11 000,00 Kultura w dzielnicach - "Aktywna Dziesiątka"
46
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
460 2012-03-15 88/OR/12 2012-02-27
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO IV
LICEUM
0,00 Aneks nr 1 zmiana opłat za energię, wodę i ścieki
1454/OR/2010 2010-04-22
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO IV
LICEUM
0,00
Użyczenie pomieszczeń w budynku ZSZE przy ul
Długiej 6 w Lublinie
461 2012-03-15 89/KL/12 2012-03-07 STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI" 7 000,00 Miasto Kultury - "Obcy? Zbliżenia"
462 2012-03-15 104/ZSS/12 2012-02-23 LUBELSKA AKADEMIA KUNG-FU MODLISZKI 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: dla dzieci w wieku 13-18 lat).
463 2012-03-15 34/KL/12 2012-02-20 TOMASZ STAŃKO 17 500,00
występ podczas koncertu "Wilkanoc" w Teatrze
Starym 21.03.2012
464 2012-03-15 2/PL/12 2012-03-01 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 77 839,00
ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU OBNIŻENIA
WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR 1/101
465 2012-03-15 37/SOI/12 2012-03-02
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
13 530,00
wydanie Katalogu Firm 2012 w wersji polsko-
angielskiej - projekt graficzny, skład i druk
katalogu
466 2012-03-15 98/KL/12 2012-03-12 FUNDACJA KAISERA SOZE 10 500,00 Pomysł na kulturę - "Akademia Kaisera Soze"
467 2012-03-15 78/KL/12 2012-03-06 BLUTHNER POLSKA SP. Z O.O. 6 888,00
wypożyczenie oraz dostawa instrumentów
muzycznych na wydarzenia kulturalne w ramach
inauguracji działalności Teatru Starego
468 2012-03-16 49/GM/12 2012-03-09 KRZYSZTOF PODLEŚNY 0,00
Dzierżawa - ul. Bursztynowa - urządzenie i
prowadzenie parkingu płatnego strzeżonego - cz.
dz. nr 2/7, cz. dz. nr 26/11 (obr. 27, ark. 4), cz
dz. nr 3/35 (obr. 27, ark. 8)
469 2012-03-16 37/OW/12 2012-02-15 TOMASZ SZAJEWSKI 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
482/OW/12 2012-06-22 TOMASZ SZAJEWSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 37/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
47
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
470 2012-03-16 17/ST/12 2012-03-08
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
15 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (kick-boxing)
471 2012-03-16 53/ST/12 2012-03-09 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 10 000,00
Koszykarski Klub Sportowy NOVUM promocja
Mistrzostwa Polski U -20 w koszykówce
mężczyzn w terminie 14-18 marca 2012 r.
472 2012-03-16 42/ST/12 2012-03-01 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 13 000,00 upowszechnianie UKS Spartakus
473 2012-03-16 38/ST/12 2012-03-08
SPORTOWY KLUB KICK - BOXING
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
11 000,00 umowa Kick boxing PL dzieci
474 2012-03-16 39/ST/12 2012-03-08 GREEN SPORT CLUB 26 000,00 umowa dzieci Green Sport Club
475 2012-03-16 29/OW/12 2012-02-15 BARBARA ADOLIŃSKA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
445/OW/12 2012-06-20 BARBARA ADOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 29/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
476 2012-03-16 96/KL/12 2012-03-13
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
8 000,00
Miasto Kultury - KOLORY KULTURY. Zabawy
sztuką - sztuka zabawy.
477 2012-03-16 11/GK/12 2012-03-01
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
19 500,00
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac
zabaw przy ul. Milenijnej w Lublinie.
478 2012-03-19 75/KL/12 2012-03-09 ROBERT WIĘCKIEWICZ 3 000,00
autorski wybór i prezentacja poezji J.
Iwaszkiewicza podczas koncertu Struny na Ziemi
14.03.2012
479 2012-03-19 171/OW/12 2012-01-02 GMINA KAZIMIERZ DOLNY 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonej przez GMINĘ LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci będące
mieszkańcami GMINY KAZIMIERZ DOLNY
480 2012-03-19 106/OR/12 2012-03-08 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE 19 723,05
usługi transportowe samochodem dostawczym w
zakresie przewozu towarów wielkogabarytowych
481 2012-03-19 45/IR/12 2012-02-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
2 091 000,00
Przebudowa budynku szkolnego ze zmiana
sposobu użytkowania na budynek biurowy, przy
ul. Podwale 3 w Lublinie.
48
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
482 2012-03-19 169/OW/12 2012-01-02 GMINA STRZYŻEWICE 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonej przez GMINĘ LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci będące
mieszkańcami GMINY STRZYŻEWICE
483 2012-03-19 170/OW/12 2012-01-02 GMINA OSTRÓWEK 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonej przez GMINĘ LUBLIN
przedszkolom niepublicznym na dzieci będące
mieszkańcami GMINY OSTRÓWEK
484 2012-03-19 124/KL/12 2012-03-13
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
15 505,92
licencja na publiczne wykonanie utworów
podczas Inauguracji Działalności Teatru Starego
485 2012-03-19 10/OŚ/12 2012-03-12
CENTRUM BADAŃ EKOLOGICZNYCH PAN W
DZIEKANOWIE LEŚNYM
35 000,00
Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji
cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle
warunków środowiskowych w 2012 r.
486 2012-03-19 98/OR/12 2012-03-12 MICHAŁ URA 2 400,00
przeprowadzenie szkolenia "Kodeks
postępowania administracyjnego" 15-16.03.12
Novus
487 2012-03-19 4/GD/12 2012-03-05
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
61 500,00
Obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w MODGiK
488 2012-03-19 76/KL/12 2012-03-02 PROSCENIUM-ART RUDNICKI SZAMRYK 46 740,00
zapewnienie zaplecza technicznego wraz z
obsługą podczas wydarzeń artystycznych
inaugurujących działalność Teatru Starego
489 2012-03-19 119/KL/12 2012-03-15
FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ
KULTURY
68 073,12
wykonanie spektaklu "BIała Bluzka" w dniach 16
i 17 marca w Teatrye Starym
490 2012-03-19 4/IT/12 2012-01-27 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 0,00
Aneks do umowy 79/IT/11 - przedłużenie
terminu.
79/IT/11 2011-12-28 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 285 360,00
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z
oprogramowaniem: zestawy komputerowe,
sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie na
potrzeby UM.
491 2012-03-19 5/GD/12 2012-03-07 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 3 100,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 459/3 stanowiącej
ulicę Sławinkowską (obr.31, ark.5).
492 2012-03-19 6/GD/12 2012-03-07
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
MARIAN NYKIEL
2 600,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 4 położonej przy
ul.Handlowej 27 (obr.67, ark.1)
49
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
493 2012-03-19 7/GD/12 2012-02-29 MARTA JASTRZĘBSKA 4 000,00
V część-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego działki nr 5 stanowiącej
przejście do ul.Struga (obr.21, ark.4). XIII część -
opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 69 stanowiącej ulicę
Olszewskiego (obr.43, ark.11)
494 2012-03-19 105/KL/12 2012-03-09 MARIUSZ RUTKOWSKI 2 200,00
wykonianie recitalu fortepianowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
495 2012-03-19 97/OR/12 2012-03-12 PAWEŁ SADOWSKI 2 400,00
przeprowadenie szkolenia "Kodeks postępowania
admnistracyjnego" 15-16.03.12 Novus
496 2012-03-19 104/KL/12 2012-03-09 JADWIGA KOTNOWSKA 3 800,00
recital fletowy podczas koncertu "Harmonie
Starego Miasta"
497 2012-03-20 108/OR/12 2012-03-12 POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU 0,00
Umowa Nr 48/2012 r. o dobywanie stażu
bezrobotnego- Ewelina Ostas
498 2012-03-20 37/GM/12 2012-02-29 PIOTR ŻAK 2 460,00
wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul.
Długiej 12
499 2012-03-20 10/OW/12 2012-02-15 JOLANTA WILCZYŃSKA 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
473/OW/12 2012-06-22 JOLANTA WILCZYŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 10/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
500 2012-03-20 167/OW/12 2012-02-15
ZABAWKI PROGRESYWNE "BEATA I ADAM
RZEŹNIK" ADAM RZEŹNIK
2 616,74
Dostawa papierów ozdobnych (część IV) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
501 2012-03-20 15/OW/12 2012-02-15 BEATA LIGENZA 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
50
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
502 2012-03-20 115/OW/12 2012-02-17 JUSTYNA BAKALIK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-przyr.-w zakresie
nauk matem. w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
461/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA BAKALIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 115/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
503 2012-03-20 143/OW/12 2012-02-20 ALINA WOLIŃSKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
431/OW/12 2012-06-20 ALINA WOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 143/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
504 2012-03-20 15/KP/12 2012-03-09
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
7 749,00
Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzetu
na potrzeby oświetlenia architektonicznego
budynku Trybunału Koronnego w Lublinie oraz
oświetlenia efektowego tego budynku wraz z
zapewnieniem zasilania, na potrzeby oprawy
wizualnej podczas wizyty Prezydenta RP w
Lublinie w dn. 11-12.03.2012.
505 2012-03-20 38/GM/12 2012-02-23 WYCENA I GEODEZJA 9 778,50 wykonanie wycen lokali mieszkalnych - IV części
506 2012-03-20 98/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna chłopców
młodzicy starsi).
236/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy Nr 98/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
453/ZSS/12 2012-11-12 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 98/ZSS/12 z dnia
24.02.2012r.
51
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
507 2012-03-20 51/OW/12 2012-02-16 MONIKA PIETRAS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
508 2012-03-20 59/OW/12 2012-02-16 IZABELA KOCHALSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
509 2012-03-20 120/OW/12 2012-02-17 MARIOLA ŚWIĆ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
510 2012-03-20 63/OW/12 2012-02-16 WIESŁAWA WOLIŃSKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
514/OW/12 2012-06-25 WIESŁAWA WOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 63/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
511 2012-03-20 106/KL/12 2012-03-09 JOANNA ZAWŁOCKA 3 300,00
występ z zespołem Miąższ podczas koncertu
17.03.2012 w Radio Lublin
512 2012-03-20 97/KL/12 2012-03-12 FUNDACJA "PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE" 5 000,00
Kultura w dzielnicach - Jagiellońska przygoda z
książką w tle
52
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
513 2012-03-20 50/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA MAKOWSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
464/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA MAKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 50/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
514 2012-03-20 166/OW/12 2012-02-15
ZABAWKI PROGRESYWNE "BEATA I ADAM
RZEŹNIK" ADAM RZEŹNIK
10 963,70
Dostawa farb i tuszy artystycznych (część III) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
515 2012-03-20 31/SOI/12 2012-02-20 BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O. 44 895,00
opracowanie projektu graficznego i publikacja 3
reklam prasowych w specjalistycznym dzienniku
Puls Biznesu oraz zamieszczenie 1 szt. reklamy
internetowej na stornie www.pb.pl
516 2012-03-20 140/OW/12 2012-02-17 ELWIRA KASPEREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
475/OW/12 2012-06-22 ELWIRA KASPEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 140/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
517 2012-03-20 31/OW/12 2012-02-15 ANNA PEJAS 6 786,40
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
493/OW/12 2012-06-22 ANNA PEJAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 31/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
53
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
518 2012-03-20 112/KL/12 2012-03-09
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
0,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15 lutego br.
dot. usług hotelowych dla artystów
występujących podczas inauguracji działalności
Teatru Starego
519 2012-03-20 113/KL/12 2012-03-14
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
28 000,00
Kultura w dzielnicach - Różny wiek, podobne
pasje: zajęcia, warsztaty, wykłady, prelekcje oraz
spotkania artystyczne na Czechowie w 2012 r.
520 2012-03-20 9/OW/12 2012-02-15 MARZENA TYTKO 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozw.zaint. uczniów uzdolnionych
ze szczególnym uwzgl. nauk mat.-przyr. w
zakresie nauk przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
521 2012-03-20 55/OW/12 2012-02-16 KAMILA SUROWIEC 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
522 2012-03-20 90/OW/12 2012-02-16 MAŁGORZATA KUCHARZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 10
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
488/OW/12 2012-06-22 MAŁGORZATA KUCHARZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 90/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja projektu nauczania..."
523 2012-03-20 13/KP/12 2012-02-22
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
5 000,00
Przeprowadzenie działan promocyjnych w
ramach okolicznościowego wydawnictwa z okacji
25 rocznicy pobytu w Lublinie bł. Jana Pawła II .
54
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
524 2012-03-20 73/OW/12 2012-02-16 JOLANTA GĘCA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
444/OW/12 2012-06-20 JOLANTA GĘCA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 73/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
525 2012-03-20 32/KL/12 2012-02-15
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
20 455,00
usługi hotelowe dla artystów występujących
podczas wydarzeń kulturalnych w trakcie
inauguracji działalności Teatru Starego
219/KL/12 2012-03-30
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
-825,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15.02.2012 -
noclegi dla artystów występujących podczas
inauguracji Teatru Starego
526 2012-03-20 14/OW/12 2012-02-15 IWONA KUJAWA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
434/OW/12 2012-06-20 IWONA KUJAWA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 14/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
527 2012-03-20 97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna chłopców z
rocznika 1999).
237/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umow Nr 97/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
300/ZSS/12 2012-05-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 97/ZSS/12 z dn. 24-02-2012
r. - zajęcia sportowe rocznik 1999.
454/ZSS/12 2012-11-12 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks nr 3 do umowy nr 97/ZSS/12 z dnia
24.02.2012 r.
55
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
528 2012-03-20 84/OW/12 2012-02-16 DOROTA CABAN 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw.zainteresowania ucz.szczególnie
uzdolnionych-zaj.rozw.myślenie twórcze w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
512/OW/12 2012-06-25 DOROTA CABAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 84/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
529 2012-03-20 98/OW/12 2012-02-17 RENATA POJĘTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
530 2012-03-21 107/OR/12 2012-03-15 PAWEŁ SADOWSKI 2 400,00
Przeprowadznie szkolenia KPA 19-20.03.2012
NOVUIS
531 2012-03-21 3/KL/12 2012-01-10
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
0,00
współpraca w celu wspólnego zorganizowania
wydarzenia kulturalnego Koncert Chóru TGD w
ramach Lubelskiego Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan
532 2012-03-21 9/FE/12 2012-03-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 981 433,46
Umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa
Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
51/FE/12 2012-12-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
11/FE/13 2013-03-26 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
56
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
40/FE/13 2013-10-07 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -45 773,72
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu
"Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007 - 2013.
533 2012-03-21 94/KL/12 2012-03-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 150 000,00
dotacja celowa dla Województwa Lubelaskiego
na realizacjęprzez Teatr Muzyczny w Lublinie
premiery spektaklu "Phantom - Upiór w Operze"
534 2012-03-21 49/KL/12 2012-02-29 FRANCOIS RAVARD MANAGMENT LIMITED 0,00
wykonanie przez M. Faithfull i jej Zespół
spektaklu pt. "M. Faithfull Sonety Szekspira:
535 2012-03-21 23/KL/12 2012-02-06 JAKUB ZAŃCZAK 5 000,00
opracowanie autorskiego scenariusza Inauguracji
Działalności Teatru Starego w Lublinie
536 2012-03-22 63/GM/12 2012-03-19 ORO SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Nadbystrzycka - urządzenie
wjazdu do budynku wielorodzinnego,
planowanego do realizacji przez Spółkę na
sąsiednich działkach - cz. dz. nr 53/2 (obr. 28,
ark. 5)
537 2012-03-22 57/GM/12 2012-03-01 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.SZKOLNA 7 0,00
Dzierżawa - ul. Szkolna 7 - 2 wiatrołapy - cz. dz.
nr 52 (obr. 7, ark. 4)
538 2012-03-22 45/GM/12 2012-01-26
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O
O
0,00
Dzierżawa - ul. Chemiczna - obsługa
komunikacyjna i część pod budynkiem marketu -
dz. nr 8/6, 8/7, 7/14, cz. dz. nr 42/2 (obr. 19, ark.
1)
539 2012-03-22 51/GM/12 2012-02-17
KOMA LPG S.C. KRZYSZTOF KOZAK BEATA
MADEJEK
0,00
Dzierżawa - w rejonie ulic Szeligowskiego,
Związkowej, Chodźki - stacja tankowania gazem
płynnym - cz. dz. nr 1/11 (obr. 6, ark. 7)
540 2012-03-22 29/ST/12 2012-03-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 10 000,00 MKS Kalina Lublin umowa
541 2012-03-22 47/GM/12 2012-02-17
CHARON P.H.U. USŁUGI POGRZEBOWE
ANDRZEJ DĘBIŃSKI
0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka -
usługi budowlane związane z obsługą cmentarza
- dz. nr 81/13 (obr. 11, ark. 11)
542 2012-03-22 53/GM/12 2012-03-07 JANECZKO BRYGIDA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń
przydomowa - dz. nr 1/13 (obr. 4, ark. 9)
543 2012-03-22 55/GM/12 2012-03-01
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.LWOWSKA
20
0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska 20 - 2 wiatrołapy - cz.
dz. nr 6/3 (obr. 14, ark. 2)
544 2012-03-22 58/GM/12 2012-03-01
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.PODZAMCZE
3
0,00
Dzierżawa - ul. Podzamcze 3a - 2 wiatrołapy - cz.
dz. nr 14/10 (obr. 14, ark. 11)
57
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
545 2012-03-22 54/GM/12 2012-03-01 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LWOWSKA 22 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska 22 - 6 wiatrołapów - cz.
dz. nr 6/12 (obr. 14, ark. 2)
546 2012-03-22 59/GM/12 2012-03-01
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.LWOWSKA
18
0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska 18 - 2 wiatrołapy - cz.
dz. nr 6/4 (obr. 14, ark. 2)
547 2012-03-22 52/GM/12 2012-01-30 P.W. "BUDEX" ARTUR BUDEK 0,00
Dzierżawa - ul. Leszczyńskiego - parking płatny
niestrzeżony - cz. dz. nr 8, dz. nr 9/3 i dz. nr 9/2
(obr. 41, ark. 2)
548 2012-03-22 62/GM/12 2012-03-19
LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA
PRACY "LEKARZ"
0,00
Dzierżawa - ul. Młyńska 8-10 - realizacja celów
statutowych - dz. nr 57 (obr. 22, ark. 4)
549 2012-03-22 61/GM/12 2012-03-08 LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z O.O. 0,00
Dzierżawa - Al. Unii Lubelskiej - dojazd do
projektowanej stacji paliw - cz. dz. nr 36/2, cz.
dz. nr 38/2 (obr. 34, ark. 4)
550 2012-03-22 65/GM/12 2012-03-19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
"FILIPCZUK" SPÓŁKA JAWNA
0,00
Najem - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica
reklamowa
551 2012-03-22 56/GM/12 2012-03-01 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.SZKOLNA 9 0,00
Dzierżawa - ul. Szkolna 9 - 2 wiatrołapy - cz. dz.
nr 52 (obr. 7, ark. 4)
552 2012-03-22 64/GM/12 2012-03-20 CZESŁAW KRĘCISZ 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
553 2012-03-22 60/GM/12 2012-03-01 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LWOWSKA 12 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska 12 - 11 wiatrołapów -
cz. dz. nr 6/16 (obr. 14, ark. 2)
554 2012-03-23 114/KL/12 2012-03-15 FUNDACJA "TEATRIKON" 8 000,00
Miasto Kultury - XI Młodzieżowe Warsztaty
Dziennikarskie
555 2012-03-23 41/SOI/12 2012-03-06
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
9 840,00
Wynajem oświetlenia na potrzeby koncertu
zespołu "Urszula"
556 2012-03-23 96/OR/12 2012-03-12 MISURA S.C. MICHAŁ SURA, EWA SURA 5 838,00
przewóz uczestników szkolenia 15-16.03 oraz
19-20.03.2012 Novus
557 2012-03-23 10/GD/12 2012-03-14 AB GEO - GEODEZJA WIESŁAW KOŁODZIEJ 2 500,00
pomiar kontrolny granic działki nr 238/2
położonej przy ul.Zabytkowej 5 (obr.62, ark.9)
558 2012-03-23 38/SOI/12 2012-03-02
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
819,34
wykonanie projektu graficznego i druku 300
sztuk zaproszeń na konferencję pt. ?Nowoczesne
usługi biznesowe ? jak budować przewagę w
konkurencyjnym otoczeniu? poświęconą
kierunkom rozwoju gospodarczego Lublina
58
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
559 2012-03-23 8/GD/12 2012-03-12 STANISŁAW SEROKA 5 500,00
IX część-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego działki nr 47/1
położonej przy Al.Warszawskiej (obr.33, ark.6). X
część-opracowanie dokumentacji geodezyjnej
regulacji stanu prawnego działki nr 79
stanowiąceuj ulicę Ewangelicką (obr.36, ark.4)
560 2012-03-23 13/GK/12 2012-03-02 MARCIN MICHALAK 54 505,80
Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin
rabatowych do obsady rabat kwiatowych wiosną,
latem i jesienią 2012r.
561 2012-03-23 44/IR/12 2012-02-24 BUDIMEX S.A. 0,00
aneks nr 1 -opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa stadionu miejskiego
przy ul. Krochmalnej-przesunięcie terminu
opracowania dokumentacji 10 miesięcy od dina
zawarcia umowy tj 2.07.2012
95/IR/11 2011-09-02 BUDIMEX S.A. 136 207 740,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu,
instalacjami i przyłączami zlokalizowanego w
rejonie ul.Krochmalnej na terenie osadników
byłej Cukrowni Lublin
562 2012-03-23 109/KL/12 2012-03-14 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 30 000,00 Miasto Kultury - Wydanie kwartalnika "Akcent"
625/KL/12 2012-10-30 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 0,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Wydanie
kwartalnika "Akcent"
563 2012-03-23 33/SOI/12 2012-02-28 W.A.B. 25 000,00
Promocja miasta podczas kampanii promocyjnej
książki "Skrzydlata trumna"
564 2012-03-23 112/ZSS/12 2012-03-12
PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
0,00
Organizacja w dniach 29 - 21 kwietnia 2012 r.
konferencji "Współpraca pomiędzy samorządami
gminnymi a organizacjami pozarządowymi".
565 2012-03-23 85/OR/12 2012-01-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
0,00
aneks nr 2 badania lekarskie zwiększenie kwoty
umowy
402/OR/11 2011-06-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
51 415,00
badanie profilaktyczne pracowników UM Lublin i
OSP
566 2012-03-23 9/GD/12 2012-03-12 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 13 031,85
Sporządzenie operatów szacunkowych dla
określenia wartości 13 nieruchomości
niezabudowanych - ul.Stefczyka i Al.Solidarności.
567 2012-03-23 11/GD/12 2012-03-14 PUCYK LUCJAN 4 800,00
Aktualizacja bazy Rejestru Cen i Wartości
Nieruchomości - infrastruktura techniczna
59
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
568 2012-03-23 6/BM/12 2012-02-24 EUROPA S.A. 2 400,00
Zużycie energii elektrycznej - monitoring- Hotel
Europa.
569 2012-03-26 55/MZON/12 2012-03-16 TERESA TRZCIŃSKA 0,00
wystawianie orzeczeń o niepełnosprawności dla
dzieci do 16 lat
570 2012-03-26 14/GK/12 2012-03-15 MIROSŁAW DERKACZ 51 660,00
Remont placów zabaw przy ulicach: 1) Poli
Gojawiczyńskiej - montaż brakującego
ogrodzenia wraz ze słupkami 2) Bulwar nad
Bystrzycą Oś. Przyjaźni - montaż brakującego
ogrodzenia wraz ze słupkami 3) Romanowskiego
- montaż brakującego ogrodzenia wraz ze
słupkami 4) Pod Zamkiek (Błonie) - montaż
brakującego ogrodzenia wraz ze słupkami
571 2012-03-26 12/GK/12 2012-03-06 MIROSŁAW DERKACZ 2 987 000,01
Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego - pielęgnacja
zieleni istniejacej, nowe nasadzenia
572 2012-03-26 39/IR/12 2012-02-21 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 35 839,56
Umowa nr 358467 o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej budynku biurowego, ul. Podwale
3a w Lublinie.
573 2012-03-26 54/MZON/12 2012-03-16 EWA EXNER-LIPKO 0,00
wystawianie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, sporządzanie oceny stanu
zdrowia
574 2012-03-27 157/KL/12 2012-03-15
STOWARZYSZENIE GRUPA INICJATYW
KULTURALNYCH
15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury. Wspólpraca z
europejskimi miastami partnerskimi miasta
Lublin-Lubelsko - Lwowski Festiwal Mody i Sztuki
2012
575 2012-03-27 126/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
10 000,00
Kultura w dzielnicach - Detektywi na tropie
tajemnic Bronowic - edycja druga
576 2012-03-27 125/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
KREADUKACJA
11 000,00
Pomysł na kulturę - Lublin w sieci
życzliwości'2012
577 2012-03-27 39/SOI/12 2012-03-05 PATRYK GÓŹDŹ 4 500,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych podczas
targów Salone Internatiole del Mobile
578 2012-03-27 115/KL/12 2012-03-19
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Kultura i sztuka
- Maisto kultury - "24 h z.............."
579 2012-03-27 48/IR/12 2012-03-05
AKADEMICKI OŚRODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACIŃSKI,
25 830,00
Opracowanie raportu oddziaływania na
srodowisko dot budowy stadionu miejskiego w
Lublinie
60
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
83/IR/12 2012-04-27
AKADEMICKI OŚRODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACIŃSKI,
0,00
aneks nr 1 przesunięcie terminu wykonania
raportu oddziaływania na środowisko dot.
stadionu miejskiego w Lublinie
580 2012-03-27 116/KL/12 2012-03-19
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
5 000,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę - Lubelskie
Spotkania z Komiksem
581 2012-03-27 51/IR/12 2012-03-16
USŁUGOWY ZAKŁAD BLACHARSKO -
DEKARSKI WALDEMAR KUROPATWIŃSKI
2 908,26
Naprawa rynien i poszycia dachu wraz z
robotami towarzyszącymi w budynku Ratusza,
przy Placu Łokietka 1 w Lublinie.
582 2012-03-28 45/OW/12 2012-02-16 BOŻENA PATYNOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych specj.zajęć terapeutycznych -
terapia pedagog.-zaj.dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
450/OW/12 2012-06-21 BOŻENA PATYNOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 45/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
583 2012-03-28 130/OW/12 2012-02-17 JACEK PRUSKI 4 800,00
Organizację i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo-
klub piłkarski w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
533/OW/12 2012-06-25 JACEK PRUSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 130/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
584 2012-03-28 60/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA SKUBISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 20 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
61
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
486/OW/12 2012-06-22 ELŻBIETA SKUBISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 60/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
585 2012-03-28 110/OW/12 2012-02-17 JOLANTA BOREK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
521/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 110/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
586 2012-03-28 27/OW/12 2012-02-15 EWA DREWNIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
509/OW/12 2012-06-25 EWA DREWNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 27/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
587 2012-03-28 30/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA WOJTYŁA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
588 2012-03-28 34/OW/12 2012-02-15 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
komputerowe w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
62
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
455/OW/12 2012-06-21 ALICJA PRUCHNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 34/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
589 2012-03-28 38/OW/12 2012-02-15 BOŻENA IGRAS 2 880,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
590 2012-03-28 139/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA SKRUCH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
523/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA SKRUCH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 139/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
591 2012-03-28 145/OW/12 2012-02-20 MAŁGORZATA BĄK 2 220,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
458/OW/12 2012-06-21 MAŁGORZATA BĄK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 145/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
592 2012-03-28 20/ST/12 2012-03-13 KLUB SPORTOWY PACO 25 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (boks kobiet)
593 2012-03-28 75/OW/12 2012-02-16 HANNA RUTKOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
63
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
441/OW/12 2012-06-20 HANNA RUTKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 75/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
594 2012-03-28 92/OW/12 2012-02-17 MONIKA GOLDA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
511/OW/12 2012-06-25 MONIKA GOLDA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 92/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
595 2012-03-28 105/OW/12 2012-02-17 MARIA WIADROWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
27 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
499/OW/12 2012-06-25 MARIA WIADROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 105/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
596 2012-03-28 113/OW/12 2012-02-17 MARIA BUCZEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
597 2012-03-28 112/OW/12 2012-02-17 ANNA OSTASZ 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
64
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
598 2012-03-28 117/OW/12 2012-02-17 ALICJA KANIEWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
599 2012-03-28 83/OW/12 2012-02-16 WANDA FILOZOF 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
480/OW/12 2012-06-22 WANDA FILOZOF 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 83/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
600 2012-03-28 85/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA OLECH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
508/OW/12 2012-06-25 ELŻBIETA OLECH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 85/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
601 2012-03-28 28/OW/12 2012-02-15 GRZEGORZ PUSZTUK 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 22 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
440/OW/12 2012-06-20 GRZEGORZ PUSZTUK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 28/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
65
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
602 2012-03-28 69/OW/12 2012-02-16 WŁODZIMIERZ WELMAN 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
603 2012-03-28 104/OW/12 2012-02-17 BOŻENA KACZAN 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
459/OW/12 2012-06-21 BOŻENA KACZAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 104/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
604 2012-03-28 106/OW/12 2012-02-17 PIOTR MOCHOL 2 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapeut.dla dzieci
niepełn.-terapia ekspresyjna taniec, muzyka,
ruch w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
605 2012-03-28 32/OW/12 2012-02-15 BOŻENA GOZDALSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 43 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
606 2012-03-28 125/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA CHARLIŃSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
454/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA CHARLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 125/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
66
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
607 2012-03-28 111/OW/12 2012-02-17 AGNIESZKA BŁOTNIAK 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
524/OW/12 2012-06-25 AGNIESZKA BŁOTNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 111/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
608 2012-03-28 133/OW/12 2012-02-17 MARYLA HEREĆ 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
503/OW/12 2012-06-25 MARYLA HEREĆ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 133/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
609 2012-03-28 57/ST/12 2012-03-27 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ 10 000,00
LZPRęcznej finał Pucharu Polski w piłce ręcznek
kobiet 31.03-01.04.2012 promocja miasta
610 2012-03-28 129/OW/12 2012-02-17 ANNA STEFANIAK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczególnie uzdolnionych ruchowo i
sportowo w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
501/OW/12 2012-06-25 ANNA STEFANIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 129/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
67
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
611 2012-03-28 36/OW/12 2012-02-15 MARIOLA DUDEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji-zaj.korekcyjno-kompens. w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
448/OW/12 2012-06-20 MARIOLA DUDEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 36/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
612 2012-03-28 121/OW/12 2012-02-17 JOLANTA MAZUR 1 632,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
613 2012-03-28 87/OW/12 2012-02-16
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 460,00
Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i
przeprowadzeniu dodatkowych zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-język angielski w
Szkole Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
614 2012-03-28 21/ST/12 2012-03-13 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 13 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (kick-boxing)
615 2012-03-28 17/OW/12 2012-02-15 KATARZYNA LENART 4 794,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
438/OW/12 2012-06-20 KATARZYNA LENART 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 17/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
68
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
616 2012-03-28 116/OW/12 2012-02-17 MARTA MIĘDZYBRODZKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwij.zainteresowania uczn.szczególnie
uzdolnionych -jęz.angielski w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
617 2012-03-28 146/OW/12 2012-02-20 MAŁGORZATA PIĘTAS 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
529/OW/12 2012-06-25 MAŁGORZATA PIĘTAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 146/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
618 2012-03-28 132/OW/12 2012-02-17 MARIANNA JAWORSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
439/OW/12 2012-06-20 MARIANNA JAWORSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 132/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
619 2012-03-28 119/OW/12 2012-02-17 JOLANTA SZUSTER 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw. zainteresowania uczn.szczególnie
uzdolnionych-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
478/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZUSTER 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 119/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
69
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
620 2012-03-28 46/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA BRUS 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
497/OW/12 2012-06-25 JUSTYNA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 46/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
621 2012-03-28 107/OW/12 2012-02-17 JOANNA BIELECKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
522/OW/12 2012-06-25 JOANNA BIELECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 107/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
622 2012-03-28 122/OW/12 2012-02-17 ANNA CIEĆKO 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
505/OW/12 2012-06-25 ANNA CIEĆKO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 122/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
623 2012-03-28 136/OW/12 2012-02-17 DANUTA TUR 2 380,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
449/OW/12 2012-06-21 DANUTA TUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 136/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
70
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
624 2012-03-28 142/OW/12 2012-02-20 HALINA GĄSZCZYK 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
432/OW/12 2012-06-20 HALINA GĄSZCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 142/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
625 2012-03-28 72/OW/12 2012-02-16 HALINA KAMIENIECKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
485/OW/12 2012-06-22 HALINA KAMIENIECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 72/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
626 2012-03-28 74/OW/12 2012-02-16 JOLANTA SZYDŁOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapetycznych -terapia
pedagogiczna -zaj.dla dzieci z zespołem
nadpob.psychoruchowej w Szkole Podstawowej
nr 20 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
471/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZYDŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 74/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
627 2012-03-28 35/OW/12 2012-02-15 MARTA KOPROŃ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt-wyrówn.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
71
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
491/OW/12 2012-06-22 MARTA KOPROŃ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 35/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
628 2012-03-28 144/OW/12 2012-02-20 JUSTYNA WIŚNIEWSKA 4 624,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
481/OW/12 2012-06-22 JUSTYNA WIŚNIEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 144/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
629 2012-03-28 41/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA OWCZAREK 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
630 2012-03-28 39/OW/12 2012-02-15 EDYTA ŁATKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
446/OW/12 2012-06-20 EDYTA ŁATKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 39/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
631 2012-03-28 126/OW/12 2012-02-17 BEATA BOROWIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.szczeg.uzdolnionych-zaj.rozwijaj.myślenie
twórcze w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
632 2012-03-28 34/SOI/12 2012-02-28 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 8 610,00
Wynajem nagłośnienia scenicznego podczas
koncertu zespołu ,,Urszula''.
72
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
633 2012-03-28 95/OW/12 2012-02-17 RENATA KRZACZEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
634 2012-03-28 26/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA BOROWIK 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
442/OW/12 2012-06-20 MAŁGORZATA BOROWIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 26/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
635 2012-03-28 53/OW/12 2012-02-16 JANINA BRUS 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
452/OW/12 2012-06-21 JANINA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 53/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
636 2012-03-28 16/OW/12 2012-02-15 JOLANTA JAKIELSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
495/OW/12 2012-06-22 JOLANTA JAKIELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 16/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczasia..."
637 2012-03-28 43/ST/12 2012-03-12 KLUB SPORTOWY PACO 12 000,00 Paco umowa dzieci
73
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
638 2012-03-28 86/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA MAZUR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
496/OW/12 2012-06-22 MAGDALENA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 86/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
639 2012-03-28 88/OW/12 2012-02-16 MARZENA ŻYWICKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
640 2012-03-29 42/OW/12 2012-02-16 IRENA WITEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych -
zaj.muzyczno-insrtumentalne w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
641 2012-03-29 71/OW/12 2012-02-16 MAŁGORZATA MOŻDŻEŃ 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 23
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
429/OW/12 2012-06-19 MAŁGORZATA MOŻDŻEŃ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 71/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
642 2012-03-29 66/GM/12 2012-03-21
IMPORT EXPORT HANDEL DET. I HURTOWY
MARCIN PAWELEC
0,00
Dzierżawa - ul. Kunickiego 87 - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 31/11 (obr. 9, ark. 1)
74
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
643 2012-03-29 93/OW/12 2012-02-17 TERESA KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
25 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
433/OW/12 2012-06-20 TERESA KOZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 93/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
644 2012-03-29 103/OW/12 2012-02-17 ELŻBIETA PRYZOWICZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matem.-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
645 2012-03-29 44/OW/12 2012-02-16 ANNA GOZDALSKA-KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
646 2012-03-29 54/OW/12 2012-02-16 BARBARA TESTEWICZ 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania ucz.
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
435/OW/12 2012-06-20 BARBARA TESTEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 54/OW/12 zawartej w
dniu 10.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
75
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
647 2012-03-29 56/OW/12 2012-02-16 ANNA DUDA 3 420,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych terapeutycznych dla dzieci
niepełnosprwnych-zaj.korekyjno-kompensacyjne
w Szkole Podstawowej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
648 2012-03-29 58/OW/12 2012-02-16 GRAŻYNA DĄBEK-KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt.-wyrów.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
530/OW/12 2012-06-25 GRAŻYNA DĄBEK-KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
649 2012-03-29 109/OW/12 2012-02-17 DANUTA KOWALSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr.-w zakresie nauk przyr. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
650 2012-03-29 111/KL/12 2012-03-14 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Organizacja zajęc kulturalnych w dzielnicy
Ponikwoda
651 2012-03-29 96/OW/12 2012-02-17 ANNA LESICKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
466/OW/12 2012-06-21 ANNA LESICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 96/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
76
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
652 2012-03-29 99/OW/12 2012-02-16 JOLANTA BRZOZOWSKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
518/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BRZOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 99/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
653 2012-03-29 101/OW/12 2012-02-17 MAŁGORZATA BASIŃSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
654 2012-03-29 19/OW/12 2012-02-15 ANNA HETMAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
451/OW/12 2012-06-21 ANNA HETMAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 19/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
655 2012-03-29 94/OW/12 2012-02-17 JOANNA MAZUR 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
465/OW/12 2012-06-21 JOANNA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 94/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
77
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
656 2012-03-29 86/KL/12 2012-03-06 TELEWIZJA POLSKA S.A. 1 107,00
emisja bilboardu reklamowego projektu
"Renowacja Teatru Starego w Lublinie" na
antenie TVP Kultura podczas audycji "Niedziela z
Teatrem Starym w Lublinie"
657 2012-03-29 70/OW/12 2012-02-16 MIROSŁAWA ZIĘTEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
468/OW/12 2012-06-21 MIROSŁAWA ZIĘTEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 70/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
658 2012-03-29 81/OW/12 2012-02-16 BEATA GUTOWSKA-DĘBSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatk.zajęć
socjoter. i psychoedukacyjnych dla dzieci z
zaburzeniami komun. społ.-ze
szczeg.uwzg.zaj.psychoedukacyjnych w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
659 2012-03-29 64/OW/12 2012-02-16 EWA JANISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zaj.edukacji
human.i polonistycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
477/OW/12 2012-06-22 EWA JANISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 64/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
660 2012-03-29 77/KL/12 2012-03-21 DOMINIKA KLUŹNIAK 2 000,00
aktorska interpretacja i publiczna prezentacja
literatury dziecięcej podczas wydarzenia
kulturalnego "Bajkowa Niedziela" w Teatrze
Starym 25.03.2012
78
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
661 2012-03-29 50/IR/12 2012-03-14 ST.ART SŁAWOMIR MAKAL 496 305,00
wykonanie prac konserwatorskich wraz z
wykonaniem badań architektonicznych i
inwentaryzacji konserwatorskiej w klasztorze
powizytkowskim przy ul. Peowiaków 12 w
Lublinie
9/IR/13 2013-01-11 ST.ART SŁAWOMIR MAKAL 0,00
aneks do umowy na wykonanie prac
konserwatorskich wraz z wykonaniem badań
architektonicznych i inwentaryzacji
konserwatorskiej w klasztorze powizytkowskim
przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie- zmiana
terminu umowy
662 2012-03-29 50/GM/12 2012-03-16 TOKARSKA HALINA 0,00
Dzierżawa - ul. Głowackiego - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 24/4 (obr. 26, ark. 3)
663 2012-03-29 43/OW/12 2012-02-16 MARIA ŻUKOWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
664 2012-03-29 48/OW/12 2012-02-16 BARBARA CEGŁOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
453/OW/12 2012-06-21 BARBARA CEGŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 48/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
665 2012-03-29 57/OW/12 2012-02-16 MARTA PETRYSZAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
79
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
443/OW/12 2012-06-20 MARTA PETRYSZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 57/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
666 2012-03-29 123/OW/12 2012-02-17 ANNA ZIMNA 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
436/OW/12 2012-06-20 ANNA ZIMNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 123/OW/12 zawartej w
dniu 12.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
667 2012-03-29 71/GM/12 2012-01-30 KONASZCZUK WOJCIECH 0,00
Dzierżawa - ul. Zdrowa - uprawy polowe - dz. nr
301 (obr. 67, ark. 3)
668 2012-03-29 67/OW/12 2012-02-16 IWONA DZIEWICKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
487/OW/12 2012-06-22 IWONA DZIEWICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 67/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
669 2012-03-29 65/OW/12 2012-02-16 EDYTA SĘDŁAK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
467/OW/12 2012-06-21 EDYTA SĘDŁAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 65/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
80
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
670 2012-03-29 66/OW/12 2012-02-16 ALICJA WRZESIŃSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 47 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
472/OW/12 2012-06-22 ALICJA WRZESIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 66/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
671 2012-03-29 131/OW/12 2012-02-17 MARIOLA KOWALCZYK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
513/OW/12 2012-06-25 MARIOLA KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 131/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
672 2012-03-29 28/KL/12 2012-02-24
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
RADIO-LUBLIN S.A.
9 500,00
działania promocyjne w ramach koncertu "Piękno
i łzy" dla upamiętnienia 70. rocznucy likwidacji
getta w dn. 15.03.2012
673 2012-03-29 134/OW/12 2012-02-17 ANNA LITWIN 5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
504/OW/12 2012-06-25 ANNA LITWIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 134/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
674 2012-03-29 12/OŚ/12 2012-03-19
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
14 000,00
Redagowanie, druk, skład 4 numerów biuletynu
edukacyjnego.
51/OŚ/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
0,00
Aneks do umowy 12/OŚ/12 ,,Redagowanie, druk,
skład 4 numerów biuletynu edukacyjnego".
81
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
675 2012-03-29 89/OR/12 2012-03-01 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks nr 1/2012 zwiększenie wynajmowanej
powierzchnii i czynszu
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
676 2012-03-29 124/OW/12 2012-02-17 MONIKA WÓJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
490/OW/12 2012-06-22 MONIKA WÓJTOWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 124/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
677 2012-03-29 68/OW/12 2012-02-16 AGATA TRACZYKIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczn.
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
515/OW/12 2012-06-25 AGATA TRACZYKIEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 68/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
678 2012-03-29 78/OW/12 2012-02-16 BARBARA SKUŁA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
483/OW/12 2012-06-22 BARBARA SKUŁA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 78/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
679 2012-03-29 110/KL/12 2012-03-19 WSCHODNIA FUNDACJA KULTURY AKCENT 3 500,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę - Wernisaże
literackie "Akcentu"
82
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
680 2012-03-29 5/IT/12 2012-03-12 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 28 782,00
- Wykonanie dokumentacji przetargowej w
formie programu funkcjonalno-użytkowego dla
rozbudowy miejskiej siei szerokopasmowej oraz
systemu monitoringu w zakresie: opracowanie
wymagań i dokumentacji przetargowej
dotyczącej budowy 16 punktów monitoringu
wizyjnego wraz z uzgodnieniami, podłączenia do
miejskiej sieci szerokopasmowej 10 obiektów
wskazanych, rozbudowę urządzeń oraz
stanowisk do centrum monitoringu; -
uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; -
pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas
inwestycji.
13/IT/12 2012-04-25 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 0,00
Aneks do umowy (zmiana terminu wykonania
czynności określonych w § 1 ust.1 na 75 dni)
681 2012-03-29 82/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA TCHÓRZEWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
682 2012-03-29 147/OW/12 2012-02-17 DOROTA FORNALSKA 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
506/OW/12 2012-06-25 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 147/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
684/OW/12 2012-11-26 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 147/OW/12 z dnia
17.02.2012 r. zawartej w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
83
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
683 2012-03-29 47/OW/12 2012-02-16 MARIA ŻMUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczeg.uzdolnionych-zaj.edukacji hum.i
pol.-literacko-artystyczne w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
456/OW/12 2012-06-21 MARIA ŻMUDZKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 47/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
684 2012-03-29 61/OW/12 2012-02-16 EWA JUSZCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
516/OW/12 2012-06-25 EWA JUSZCZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 61/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
685 2012-03-29 62/OW/12 2012-02-16 URSZULA BARTNIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 43 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
686 2012-03-29 141/OW/12 2012-02-17 BOŻENA TRAWKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
460/OW/12 2012-06-21 BOŻENA TRAWKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 141/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
84
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
687 2012-03-29 138/OW/12 2012-02-17 IWONA PODLECKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
510/OW/12 2012-06-25 IWONA PODLECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 138/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
688 2012-03-29 89/OW/12 2012-02-16 JAROSŁAW SIEROCKI 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
689 2012-03-29 11/OW/12 2012-02-15 TERESA SZRUBKA 5 040,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
469/OW/12 2012-06-22 TERESA SZRUBKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 11/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
690 2012-03-30 11/OŚ/12 2012-03-19 AGATA KRÓL 5 400,00
Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem
programu edukacji ekologicznej społeczności
lokalnej Miasta Lublin oraz harmonogramem
projektu ,,Marka EkoLublin" .
691 2012-03-30 47/IR/12 2012-03-05 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 188,19
Umowa nr 358026 o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej, dot. Gimnazjum Nr 16 w Lublinie,
ul. Poturzyńska 2 - budynek sportowy
692 2012-04-02 43/IR/12 2012-03-12
"BUDEXPOL" BUKOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA
0,00
Aneks nr 2 zawarty dnia 12.03.2012 r. do umowy
o roboty budowlane Nr 38/IR/11 z dnia 30 maja
2011 r., w związku z przekształceniem firmy
"BUDEXPOL" A. Bukowski i Wspólnicy Spółka
Jawna w "BUDEXPOL" Bukowski i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
85
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
693 2012-04-02 75/GM/12 2012-03-28
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Lubli i
LPEC Sp. z o.o. w sprawie budowy oraz
przebudowy sieci ciepłowniczych.
694 2012-04-02 74/GM/12 2012-03-27 ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY 0,00
Aneks do umowy dzierżawy nr 39/GM/11 z dnia 3
stycznia 2011 roku zawartej pomiędzy Gminą
Lublin a Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni
Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej
47
39/GM/11 2011-01-03 ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRACY 0,00
Dzierżawa - udział wynoszący 2/3 części w
nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie
przy ul. Wyścigowej 31 oznaczonej jako działka
nr 1/8 (obręb 10 - Dziesiąta Stara, arkusz mapy
1)
695 2012-04-02 115/ZSS/12 2012-03-22 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 369,00
Umowa licencyjna na publiczne odtwarzanie
utworów w ramach "Lubelskiego Festynu
Zdrowotnego" w dniu 27 kwietnia 2012 r. na
Placu Litewskim
696 2012-04-02 1/PL/12 2012-02-23
INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
56 826,00 ASYSTA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA ISDP
697 2012-04-03 42/KL/12 2012-02-29 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
udzielenie TVP SA prawa do emisji na żywo i
rejestracji telewizyjnej Koncertu Flamenco "Luz
De Guia" podczas inauguracji TS w Lublinie
698 2012-04-03 113/OR/12 2012-03-28 AGNIESZKA ŻBIKOWSKA 9 000,00
wprowadzanie do programu podatkowego KSAT
danych geodezyjnych nieruchomości z informacji
podatkowych
699 2012-04-03 159/KL/12 2012-03-20 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Studio Classic -
Koncerty Czwartkowe
700 2012-04-03 18/OW/12 2012-02-15 EWA ORŁOWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
470/OW/12 2012-06-22 EWA ORŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 18/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
86
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
701 2012-04-03 199/KL/12 2012-03-23
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
12 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury- O - Twórz
Lublin! Spotkania
702 2012-04-03 25/SOI/12 2012-02-13 J&J MUSIC ART S.J. 35 670,00 Koncert Urszuli z zespołem
703 2012-04-03 201/KL/12 2012-03-23 TERESA KSIĘSKA-FALGER 1 200,00
opracowanie i wygłoszenie "słowa o muzyce"
podczas koncertów w ramach 16. Wielkanocnego
Festiwalu Ludviga Van Beethovena
704 2012-04-03 120/KL/12 2012-03-20 ILONA ZGIET 210,00
Prowadzenie uroczystości MDT w charakterze
konferansjera
705 2012-04-03 94/OR/12 2012-03-08 IMPERIUM JEWGIENIJ RYSICZ 13 000,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia 2-
dniowego obejmującego nocleg i całodzienne
wyżywienie oraz wynajęcie sal szkoleniowych
15-16.03.2012
706 2012-04-03 163/KL/12 2012-03-23 FUNDACJA TU OBOK 8 000,00
Kultura i sztuka 0 Miasto Kultury - "Wolontariusz
kultury+"
707 2012-04-03 160/KL/12 2012-03-20 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA 10 000,00
VII Prezentacje zespołów i grup artystycznych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o puchar
Króla Maciusia I w ramach obchodów Roku
Janusza Korczaka
708 2012-04-03 108/KL/12 2012-03-20 DAMIAN SOBKOWIAK 330,00
WYSTĘP W CHARAKTERZE KONTRABASISTY
PODCZAS KONCERTU NA MDT
709 2012-04-03 158/KL/12 2012-03-19
TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.H.
ŁOPACIŃSKIEJ
6 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury- Wydanie książki
Władysława K. Zielińskiego "Monografia Lublina"
(publikacja rękopisu XiX - wiecznego)
710 2012-04-03 23/OW/12 2012-02-15 MAGDALENA PELC 19 992,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 29 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
507/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA PELC 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 23/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
87
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
711 2012-04-03 25/OW/12 2012-02-15 EWA PASIKOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
519/OW/12 2012-06-25 EWA PASIKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 25/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
712 2012-04-03 95/OR/12 2012-03-08 IMPERIUM JEWGIENIJ RYSICZ 6 500,00
zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia 2-
dniowego obejmjącego nocleg i całodzienne
wyżywienia oraz wynajęcie sali szkoleniowej 19-
20.03.2012
713 2012-04-03 154/KL/12 2012-03-19 TOWARZYSTWO NOWA KUŹNIA 4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Akcja
"Lato w mieście"
714 2012-04-03 200/KL/12 2012-03-13 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Lubelski
Festiwal Graffiti/Meeting of Styles
328/KL/12 2012-07-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 0,00
Aneks do umowy nr 200/KL/12 z 26 marca 2012.
Aneks dotyczy zmiany w paragrafie 8 ust. 2
dotyczącej wykorzystania loga "Lublin. Miasto
Inspiracji"
715 2012-04-03 117/OR/12 2012-03-07
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAŁKOWSKICH
0,00 najem lokalu na potrzeby RD Wrotków
OR 3/22/2000 2000-01-01
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W. Z.
NAŁKOWSKICH
0,00 najem lokalu RD WROTKÓW
716 2012-04-03 121/KL/12 2012-03-20 WOJCIECH KAPROŃ 210,00
Prowadzenie w charakterze konferansjera
uroczystości MDT
717 2012-04-03 107/KL/12 2012-03-20 NATALIA ŁYSYNKIEWICZ 250,00
AKOMPANAMENT W CHARAKTERZE PIANISTKI
PODCZAS UROCZYSTOŚCI NA MDT
718 2012-04-03 202/KL/12 2012-03-15 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA 200,00
wykonanie projektu graficznego plakatu i
zaproszenia na koncerty w ramach 16.
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga Van
Beethowena.
719 2012-04-03 197/KL/12 2012-03-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE 4 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wydanie
Rocznika Lubelskiego Towarzystwa
Genealogicznego, t. IV
88
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
720 2012-04-03 150/KL/12 2012-03-19
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW HEJNAŁÓW MIEJSKICH
29 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - XIX
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich
721 2012-04-03 204/KL/12 2012-03-21 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 0,00 Aneks do umowy Nr 84/KL/12
84/KL/12 2012-03-05 TOWARZYSTWO UKRAIŃSKIE 20 000,00
Miasto Kultury - Wydarzenia kulturalne
społecznosci ukraińskiej Lublina
722 2012-04-03 110/ZSS/12 2012-03-12
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00
Szkolenia pracowników medycznych Ośrodka
Leczenia Uzależnień w Lublinie
723 2012-04-03 136/KL/12 2012-03-19
FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY
ZIEMI"
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Lublin
obiektywem malowany 2011-2012"
724 2012-04-03 196/KL/12 2012-03-22 LUBELSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE 12 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wydanie
ksiązki pt."EDukacja historyczna o Lublinie".
725 2012-04-03 55/ST/12 2012-03-26 CENTRUM PROMOCJI AK-POL 9 840,00
AK-POL organizacja benefisu Lecha Łaski i
Tomasza Wójtowicza w dniu 28.03.2012
726 2012-04-03 198/KL/12 2012-03-22 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 12 000,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę - Lublin
Blues Sessions
727 2012-04-04 114/OW/12 2012-02-17 MONIKA KANIEWSKA-OZIMEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zaj.rozwij.zainteresowania uczn.szczególnie
uzdoln-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej-humanistyczne w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
728 2012-04-04 8/OW/12 2012-02-15 ANDRZEJ WALENCIEJ 4 977,60
Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na
organizacji i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
729 2012-04-04 165/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 510,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
89
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
527/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 165/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
730 2012-04-04 164/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 845,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 47 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
526/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 164/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
731 2012-04-04 76/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 6 099,60
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
462/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 76/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
732 2012-04-04 149/OW/12 2012-02-16 BARBARA WIERZBICKA 2 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów uzdolnionych ze szczeg.uwzględnieniem
nauk matem.-przyr. w Szkole POdstawowej nr 55
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
733 2012-04-04 49/OW/12 2012-02-16 ANNA PILZAK 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
90
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
734 2012-04-04 91/OW/12 2012-02-16 ANTONINA ŁUKASIK 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr-w zakresie nauk matem. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
492/OW/12 2012-06-22 ANTONINA ŁUKASIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 91/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
735 2012-04-04 79/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA KOZŁOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
498/OW/12 2012-06-25 ELŻBIETA KOZŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 79/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
736 2012-04-04 80/OW/12 2012-02-16 JOLANTA MROZEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
479/OW/12 2012-06-22 JOLANTA MROZEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 80/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
737 2012-04-04 100/OW/12 2012-02-17 ANNA GRYCZUK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
4 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
91
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
738 2012-04-04 128/OW/12 2012-02-17 KATARZYNA BŁASZCZAK 3 318,40
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
739 2012-04-04 172/OW/12 2012-01-31 GMINA ŁĘCZNA 0,00
Aneks nr 1 do Porozumienia 1 stycznia 2010 r. w
sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez
GMINĘ ŁĘCZNA
740 2012-04-04 97/OW/12 2012-02-17 EWA SIDOR 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg. uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
741 2012-04-04 174/OW/12 2012-03-15 GMINA OSTRÓW LUBELSKI 0,00
Porozumienie w sprawie kryteriów i trybu
udzielania informacji o liczbie dzieci, za które
Gmina Lublin pokrywa koszty dotacji udzielonej
przedszkolom niepublicznym na dzieci będace
mieszkańcami Gminy OSTRÓW LUBELSKI
742 2012-04-04 77/OW/12 2012-02-16 JADWIGA SZYMANEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczn
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
447/OW/12 2012-06-20 JADWIGA SZYMANEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 77/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
743 2012-04-04 127/OW/12 2012-02-17 DOROTA WIECZOREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
92
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
517/OW/12 2012-06-25 DOROTA WIECZOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 127/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
744 2012-04-04 168/OW/12 2012-02-27 HALINA PIĄTEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęćn
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
528/OW/12 2012-06-25 HALINA PIĄTEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 168/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
745 2012-04-04 148/OW/12 2012-02-16 EWA DZIURAWIEC 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoterapeut.i psychoeduk.dla
dzieci z zaburzeniami komun.społecznej w Szkole
POdstawowej nr 55 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
746 2012-04-04 118/OW/12 2012-02-17 ELŻBIETA STASIAK 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
474/OW/12 2012-06-22 ELŻBIETA STASIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 118/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
747 2012-04-05 203/KL/12 2012-03-28 MIECZYSŁAW IWANOWSKI 950,00
Obsługa próby i koncertu w Filharmonii w
Lublinie w dniu 29.03.2012 roku
748 2012-04-05 24/KL/12 2012-02-07 GRAŻYNA TORBICKA 10 000,00
współpraca w opracowaniu autorskiego
scenaiusza oraz prowadzenie Inauguracji
Działalności TS w Lublinie
749 2012-04-05 72/GM/12 2012-03-28 EUGENIUSZ ORZEŁ 5 412,00
wykonanie 20 wycen lokali mieszkalnych - część
II
750 2012-04-05 147/KL/12 2012-03-28
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK
PIĘKNYCH
5 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Wystawa
"Lublin w malarstwie"
93
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
751 2012-04-05 173/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Handcraft" -
Europejski Festiwal Artystyczny - Polska-Ukraina
2012.Cykl imprez edukacyjno-artystycznych
752 2012-04-05 22/KP/12 2012-04-05 KANTON NEUCHATEL 0,00
Organizacja partnerstwa na rzecz wdrożenia
projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny
model zarządzania różnorodnością"
zatwierdzonego w lutym 2012r. przez Komitet
Sterujący ds. zatwierdzania projektów
partnerskich
18/KP/13 2013-04-04 KANTON NEUCHATEL 0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji
partnerstwa na rzecz wdrożenia projektu "Lublin
dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarządzania różnorodnością" zatwierdzonego w
lutym 2012r. przez Komitet Sterujący ds.
zatwierdzania projektów partnerskich
753 2012-04-05 114/ZSS/12 2012-03-21 BŁAŻEJ GAWROŃSKI 2 400,00
Opracowanie autorskiego szczegółowego
programu i przeprowadzenie dwóch
jedniodniowych szkoleń dla członków grup
roboczych
754 2012-04-05 68/GM/12 2012-03-23 PIOTR ŻAK 17 220,00
wykonanie 140 operatów szacunkowych
nieruchomości - aktualizacja oplat za użytk.
wiecz., sprzedaż na rzecz użytk. wiecz.
755 2012-04-05 134/KL/12 2012-03-27
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE OTWARTA
PRACOWNIA
8 000,00 Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "My SE"
756 2012-04-05 194/KL/12 2012-03-21 FUNDACJA TRANS KULTURA 10 000,00
kULTURA I SZTUKA - Miasto Kultury - Festiwal
Jazz Bez
757 2012-04-05 195/KL/12 2012-03-22
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
4 243,50
wynajencie pomieszczeń Filharmonii im. H.
Wieniawskiego i fortepianu Steinway
758 2012-04-05 207/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE KULTURALNE GRUPA
PROJEKT
15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Strefa Kibica -
EURO IMPROV 2012
759 2012-04-05 123/KL/12 2012-03-19 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 14 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury -Zorganizowanie
happeningu pt."Sześc postaci" promujacego
udział teatru osób niepełnosprawnych w Nocy
Kultury 2012 i życiu kulturalnym Lublina
760 2012-04-05 18/KL/12 2012-02-03 BARTOSZ KOZIAK 3 500,00
występ w charakterze wiolonczelisty podczas
koncertu muzyki klasycznej w TS w Lublinie
94
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
761 2012-04-05 70/GM/12 2012-03-22 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI 982,77
wykonanie operatu szacunkowego określającego
wartość nieruchomości ul. Nowogródzka 27
762 2012-04-05 186/KL/12 2012-03-28
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Zajęcia
kulturalne dla dzieci i mlodzieży z dzielnicy
Dziesiąta
763 2012-04-05 122/KL/12 2012-03-19 FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA 12 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Lato w
Teatroterapii
764 2012-04-05 14/KP/12 2012-02-15
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
10 000,00
Przeprowadzenie działan promocyjnych w
ramach wydawnictwa z serii "Opera Omnia
Josepha Ratzingera. Teologia Liturgii." t. 11
765 2012-04-05 69/GM/12 2012-03-22 MARTA RYĆ 8 856,00
wykonanie 40 operatów szacunkowych wycen
lokali mieszkalnych
766 2012-04-05 213/KL/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE 8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Warsztaty Gier i Zabaw Tradycyjnych
767 2012-04-05 166/KL/12 2012-03-22
STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI
WSCHÓW
15 000,00
Kultura i sztuka- Miasto Kultury - Ściana
Wschodnia: Rzemieślnicy z Lublina
768 2012-04-05 205/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN
BEETHOVENA
58 142,00
Wykonanie przez Artystów koncertu
kameralnego
769 2012-04-05 153/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnichach - Scena
AD HOC 2012
770 2012-04-05 16/KP/12 2012-03-09 KRZYSZTOF KOSIOR 240,00
Obsługa nagłośnienia na potrzeby wizyty
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie na ul.
Złotej 9 w dn. 12.03.2012
771 2012-04-05 47/SOI/12 2012-02-29 MARCIN SKRZYPEK 6 000,00
Przygotowanie uszczegółoweinia osi
strategicznych założeń Strategii Rozwoju Lublina
2014-2020
772 2012-04-05 152/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - VI Dni
Fotografii "Portret zwieciadłem duszy"
773 2012-04-05 206/KL/12 2012-03-29
STOWARZYSZENIE IMIENIA LUDWIGA VAN
BEETHOVENA
65 230,00
Wykonanie przez Artystów koncertu
kameralnego
774 2012-04-05 210/KL/12 2012-03-30
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
0,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Kulturalne osiedle Przyjażni w dzielnicy Tatary
69/KL/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
12 000,00
Kultura w dzielnicach - Kulturalne osiedle
Przyjaźni w dzielnicy Tatary
95
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
775 2012-04-06 18/GK/12 2012-04-02
EDMUND MITRUS PRACOWNIA BADAŃ I
NADZORÓW ARCHEOLOGICZNYCH
24 600,00 Nadzór archeologiczny - Ogród Saski.
776 2012-04-06 22/ST/12 2012-03-26 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO 15 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (kalarstwo górskie)
777 2012-04-06 19/KP/12 2012-03-22 LIGHT-TECH PUH S.C. 5 535,00
Wykonanie usługi wynajmu i obsługi technicznej
oraz montazu i demontażu sprzętu
oswietleniowego oraz relizacji oświetlenia na
potrzeby "Koncertu dla Marcina"
organizowanego w dn. 24.03.2012 w studiu
Muzycznym Radia Lublin przy ul. Obrońców
Pokoju 2 w Lublinie
778 2012-04-06 152/ZSS/12 2012-04-04 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
779 2012-04-06 154/ZSS/12 2012-04-04 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
780 2012-04-06 142/KL/12 2012-03-30 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 26 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Wydawnictwo
dwumiesięcznika "Lublin. Kultura i
społeczeństwo"
781 2012-04-06 155/ZSS/12 2012-04-04 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
782 2012-04-06 56/KL/12 2012-01-30 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 300 000,00
Współpraca przy projekcie sieci teatralnej East
European Performing Arts Platform - EEPAP,
realizowanych w Lublinie i Warszawie w latach
2012 -2013
783 2012-04-06 16/GK/12 2012-03-23
WSCHODNIA DYREKCJA INWESTYCJI WDI SP.
Z O.O.
98 031,00
Nadzór inwestorski nad Rewaloryzacją Ogrodu
Saskiego.
784 2012-04-06 50/ST/12 2012-03-26
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
28 000,00 współzawodnictwo AZS KŚrod.Woj. Lub.
785 2012-04-06 20/KP/12 2012-03-22 STAGE SERVICE KRZYSZTOF SZALAK 5 535,00
Wykonanie usługi wynajmu i obsługi technicznej
oraz montażu i demontażu sprzętu
nagłośnieniowego oraz relizacji nagłośnienia na
potrzeby "Koncertu dla Marcina"
organizowanego w dn. 24.03.2012 w Studiu
Muzycznym Radia Lublin przy ul. Obrońców
Pokoju 2 w Lublinie.
786 2012-04-06 148/ZSS/12 2012-02-16 MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
787 2012-04-06 150/ZSS/12 2012-02-17 OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
96
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
788 2012-04-06 153/ZSS/12 2012-04-04 TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
789 2012-04-06 156/ZSS/12 2012-04-04 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
790 2012-04-06 146/ZSS/12 2012-02-17 SŁAWOMIR SAWICKI BABY FANT II 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
791 2012-04-06 149/ZSS/12 2012-02-20 GALERIA LABIRYNT 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
792 2012-04-06 157/ZSS/12 2012-04-04 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
793 2012-04-06 45/ST/12 2012-03-09 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 22 000,00 Cross dzieci umowa
794 2012-04-06 159/ZSS/12 2012-04-04 TINY BRAND STUDIO DANIEL JAROSZ 0,00
Umowa o przeniesienie praw autorskich do
utworu plastycznego - logo i karta członkowska
Programu "Rodzina Trzy Plus"
795 2012-04-06 147/ZSS/12 2012-02-20 PACO ATHLETIC SHOP ANDRZEJ STACHURA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
796 2012-04-06 176/KL/12 2012-03-26
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
80 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - XII
Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
im. K.Lipińskiego i H. Wieniawskiego
797 2012-04-10 112/OR/12 2012-03-21 RYSZARD OSSOWSKI 17 922,33
wykonanie półek metalowych do regałów
przesuwnych
798 2012-04-10 61/SOI/12 2012-03-26
ROBERT OLAK AGENCJA PUBLIC RELATIONS
RO MEDIA
9 000,00
Stworzenie strategii komunikacji tożsamości
gospodarczej marki miasta Lublin
799 2012-04-10 17/GK/12 2012-03-27
SPEC-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
3 444,00
wykonanie napraw dna niecki oraz bandy
fontanny na Placu Litewskim w Lublinie
23/GK/12 2012-04-19
SPEC-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
0,00
zmiana terminu wykonania napraw dna niecki
oraz bandy fontanny na Placu Litewskim w
Lublinie
800 2012-04-10 111/OR/12 2012-03-21
"MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ
28 659,00 dostarczenie mebli metalowych
801 2012-04-10 15/GK/12 2012-03-21
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
304 496,14
Utrzymanie, kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni poza pasem drogowym - rejon
nr I Węglin - Czuby
802 2012-04-10 54/ST/12 2012-03-26
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00
realizacji wydawnictwa promocyjnego pod
tytułem ?Przewodnik Lublin?
122/ST/12 2012-05-25
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00 Aneks nr 1 do umowy nr 54/ST/12
97
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
803 2012-04-10 59/SOI/12 2012-03-23 ANNA TELICHOWSKA 5 000,00
Przygotowanie bazy danych lubelskich firm
działających w branży motoryzacyjnej i bazy
wywsłkowej Katalogu Firm 2012; pomoc
organizacyjna przy organizowanych
wydarzeniach biznesowych
804 2012-04-10 56/SOI/12 2012-03-01 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 4 387,41
Licencja na jednorazowe publiczne wykonanie
utwórów podczas Koncertu Urszuli
805 2012-04-10 67/GM/12 2012-02-21 KATARZYNA TERESA KWIATEK 25 030,50
wykonanie operatów szacunkowych wycen
nieruchomości niezabudowanych - II części
806 2012-04-10 35/ST/12 2012-03-27 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN 10 000,00 KS Olimpia upowszechnianie
807 2012-04-10 40/IR/12 2012-02-24
BUDOWNICTWO DROGOWE KOZIEŁ
ZDZISŁAW
22 331,19
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu, przy
ul. Wacława Bajkowskiego 2 w Lublinie (dz. 44,
obr. 36 - Śródmieście)
808 2012-04-11 155/OW/12 2012-02-27 ANNA BEDNARCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
457/OW/12 2012-06-21 ANNA BEDNARCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 155/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
809 2012-04-11 52/OW/12 2012-02-16 IWONA WOŹNIAK 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
810 2012-04-11 135/OW/12 2012-02-17 MAŁGORZATA JANIK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
98
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
811 2012-04-11 163/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 265,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
525/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 163/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
812 2012-04-11 159/OW/12 2012-02-27 WOJCIECH SALAWA 2 874,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
813 2012-04-11 154/OW/12 2012-02-27 ALEKSANDRA JAKUBOWSKA 4 311,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
814 2012-04-11 48/GM/12 2012-04-02
ZAKŁAD USŁUGOWY WIELOBRANŻOWY "AD-
BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI 2 853,60
zlecenie zarzadzania Zakładowi Usługowemu
Wielobranżowemu AD-BUD Sp. z o. o.
nieruchomością Skarbu Państwa położoną w
Lublinie przy ul. Długiej 13a
815 2012-04-11 108/OW/12 2012-02-17 JOLANTA KOSACKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
4 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
99
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
816 2012-04-11 153/OW/12 2012-02-27 JOLANTA KUFEL 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
500/OW/12 2012-06-25 JOLANTA KUFEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 153/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
817 2012-04-11 160/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 978,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
532/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 160/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
818 2012-04-11 18/KP/12 2012-03-15 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADIA LUBLIN 11 070,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji "Koncertu dla Marcina" w dn.
24.03.2012 w Studiu Muzycznym Radia Lublin w
Lublinie.
819 2012-04-11 212/KL/12 2012-04-02 TOWARZYSTWO EDUKACJI KULTURALNEJ 8 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - II
Międzynarodowy Festiwal " Transeuropa"
820 2012-04-11 156/OW/12 2012-02-27 ANNA ŁAZUKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoterap.i psychoeduk.dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
100
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
821 2012-04-11 162/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 460,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
822 2012-04-11 158/OW/12 2012-02-27 EWA SAWA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
823 2012-04-11 161/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 550,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
531/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 161/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
824 2012-04-11 157/OW/12 2012-02-27 ELŻBIETA ZYGLEWSKA 1 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych specjalistycznych terapeutycznych
dla dzieci niepełnosprawnych-arteterapia w
Szkole Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
825 2012-04-11 20/GK/12 2012-04-02
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
37 269,00
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na
place zabaw w Lublinie.
826 2012-04-11 73/GM/12 2012-03-27
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
5 461,20
opracowania geodezyjne podziału działek - IV
części
827 2012-04-12 130/ZSS/12 2012-03-28
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW.
MAKSYMILIANA KOLBEGO
6 480,00
Prowadzenie działań na rzecz dożywiania
dzieci...
101
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
828 2012-04-12 216/KL/12 2012-03-30 GRZEGORZ POLAK 360,00
Obsluga oświetlenia sceny podczas próby i
koncertu w Teatrze Starym w dn. 1 kwietnia
2012 r. podczas Nadzwyczajnego Recitalu
Skrzypcowego w ramach XVI Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena
829 2012-04-12 99/KL/12 2012-03-30 WOJCIECH MAJCHEREK 3 000,00
prezentacja autorskiego wystąpienia podczas
debaty poświęconej muzyce S. Radwana w
polskim teatrze
830 2012-04-12 19/KL/12 2012-02-03 JUSTYNA DANCZOWSKA 3 200,00
występ w charakterze pianistki podczas koncertu
muzyki klasycznej w TS
831 2012-04-12 122/OR/12 2012-03-28 EWA DRAGAN - SOBOLEWSKA 1 000,00
tłumaczenia w Polskim języku migowym podczas
przyjęć interesantów z niepełnosprawnością
narządu słuchu w BOM
832 2012-04-12 43/SOI/12 2012-02-06
LICEUM PLASTYCZNE IM.JÓZEFA
CHEŁMOŃSKIEGO
6 200,00 Stworzenie projektu i prototypu figury anioła.
833 2012-04-12 209/KL/12 2012-04-02 MARIANNE FAITHFULL 0,00
udzielenie wywiadu przez M. Faithfull z udziałem
publiczności podczas Festiwalu Artystycznego w
ramach promocji projektu Renowacja TS w
Lublinie
834 2012-04-12 211/KL/12 2012-04-02 MICHAŁ CHACIŃSKI 2 200,00
autorskie opracowanie i przeprowadzenie
wywiadu z M. Faithfull
835 2012-04-12 214/KL/12 2012-04-02 MAŁGORZATA KOCZKODAJ 1 722,00
tłumaczenie ustne pol-ang, ang-pol wywiadu z M.
Faithfull
836 2012-04-12 21/GK/12 2012-04-02 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Zmiana podziału kwoty umownej rejon
Wienaiwa.
839/GK/2010 2010-05-08 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 818 946,34
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni-rejon Wieniawa
837 2012-04-12 13/OŚ/12 2012-03-19 FUNDACJA LARUS 36 000,00
Organizacja programów upowszechniających
wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej w
szkołach podlegających Gminie Lublin
(przedszkola oraz szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe).
838 2012-04-13 207/ZSS/12 2012-03-05 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
316/ZSS/12 2012-05-23 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Aneks do porozumienia" Rodzina Trzy Plus"
839 2012-04-13 208/ZSS/12 2012-03-05
OSIEDLOWE STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ VROTCOVIA
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
102
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
840 2012-04-13 151/ZSS/12 2012-04-04
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE
KYOKUSHINKAI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
841 2012-04-13 205/ZSS/12 2012-03-05 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus'
842 2012-04-13 102/KL/12 2012-04-03 KRZYSZTOF VARGA 4 000,00
autorskie wystapienie podczas debaty Europa
Srodkowa ... w Teatrze Starym
843 2012-04-13 19/GK/12 2012-04-02 TOI-TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O. O 16 642,80
Wydziarżawienie oraz utrzymanie i eksploatacja
czterech toalet VIP, ustawionych na Błoniach
10.04.-31.10.2012r.
844 2012-04-13 211/ZSS/12 2012-03-05 DZIELNICOWY DOM KULTURY "BRONOWICE" 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
845 2012-04-13 212/ZSS/12 2012-03-05 BEST CENTRUM JĘZYKOWE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
251/ZSS/12 2012-04-27 BEST CENTRUM JĘZYKOWE 0,00 Aneks do Programu "Rodzina Trzy Plus"
846 2012-04-13 209/ZSS/12 2012-03-05 DZIELNICOWY DOM KULTURY WĘGLIN 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
847 2012-04-13 10/FE/12 2012-04-03
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 30/2011/P/OW
z dnia 29 czerwca 2011 r. zawarty w dniu 3
kwietnia 2012 r. przeznaczonej na
dofinansowanie zadania "Przebudowa sieci
sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go maja w
Lublinie"
20/FE/11 2011-06-29
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
1 239 069,00
umowa pożyczki nr 30/2011/P/OW na
dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa
sieci sanitarnej w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go maja
w Lublinie."
848 2012-04-13 213/ZSS/12 2012-03-05
MARKOPOL" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
849 2012-04-13 206/ZSS/12 2012-03-05 ORIGINAL SPÓŁKA CYWILNA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
850 2012-04-13 210/ZSS/12 2012-03-05
KIDS' CLUB CENTRUM REKREACYJNO-
EDUKACYJNE DLA DZIECI ANDRZEJ GOŁACKI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
851 2012-04-13 214/ZSS/12 2012-03-05
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PIMAX"
WŁADYSŁAW MALUGA
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
852 2012-04-16 175/OW/12 2012-02-15
MATERIAŁY DO TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
HURT-DETAL WIESŁAW WASZAK
5 693,67
Dostawa artykułów malarskich (część I) na
potrzeby realizacji projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania Uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
103
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
853 2012-04-16 15/SA/12 2012-03-19 GRAŻYNA TRYBUŁA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
854 2012-04-16 17/SA/12 2012-03-19 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
855 2012-04-16 22/SA/12 2012-03-19 IWONA NOWOGRODZKA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
856 2012-04-16 23/SA/12 2012-03-19 JADWIGA LYSSY 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
857 2012-04-16 156/KL/12 2012-04-04 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE 8 000,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę - Nisze
kultury
858 2012-04-16 148/KL/12 2012-04-05
TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY
POLSKIEJ ODDZIAŁ LUBLIN
15 000,00 Kultura i sztuka - Miasto kultury - "Czas Seniora"
859 2012-04-16 22/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA WOŹNIAK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
860 2012-04-16 108/ZSS/12 2012-03-29
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ZAKŁADU
LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
738,00
Udostępnienie w dniu 1 czerwca 2012 r. sali
widowiskowej w Domu Kultury Kolejarza w
Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb
organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla
dzieci ze świetlic opiekuńczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych współpracujących z
Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Lublin
861 2012-04-16 127/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
20 000,00
realizacja programu wspierającego dla osób
zagrożonych uzależnieniem
862 2012-04-16 12/SA/12 2012-03-19 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 1 300,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
863 2012-04-16 13/SA/12 2012-03-19 EWA ZAWIŚLAK 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
864 2012-04-16 25/SA/12 2012-03-19 WANDA LIPSKA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
104
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
865 2012-04-16 16/SA/12 2012-03-19 IWONA SORAL 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
866 2012-04-16 18/SA/12 2012-03-19 MARTA MICIUŁA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
867 2012-04-16 174/KL/12 2012-04-04 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury -
"Międzynarodowe Dziecięco - Młodzieżowe
Spotkania Baletowe oraz koncerty z okazji 55-
lecia Społecznego Ogniska Baletowego w
Lublinie"
868 2012-04-16 126/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób
uzależnionych
869 2012-04-16 125/ZSS/12 2012-03-30
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
20 000,00
realizacja programu wspierającego dla osób
używających szkodliwie
870 2012-04-16 24/SA/12 2012-03-19 RENATA WOLSKA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
871 2012-04-16 56/ST/12 2012-03-27 KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN" 6 000,00
KKTandemowy Hetman -XV Międzynarodowy
Kolarski Wyścig Tandemów z udziałem osób
niewidomych i słabowidzących w terminie
30.04.-3.05.2012 w Lublinie
872 2012-04-16 60/SOI/12 2012-03-19 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 11 685,00
rozesłanie 400 sztuk zaproszeń i pozyskanie 120
uczestników na konferencję pt. Nowoczesne
usługi biznesowe - jak budować przewagę w
konkurencyjnym otoczeniu.
873 2012-04-16 33/OW/12 2012-02-15 MARIA JANK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
874 2012-04-16 66/SOI/12 2012-03-29 PWC POLSKA SP. Z O.O. 1 000,00 prezentacja Ryszarda Petru podczas konferencji
875 2012-04-16 14/SA/12 2012-03-19 MARTA KRUK 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
876 2012-04-16 19/SA/12 2012-03-19 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
105
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
877 2012-04-16 20/SA/12 2012-03-19 EWA BONDARUK 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
878 2012-04-16 21/SA/12 2012-03-19 GRAŻYNA KOPROWSKA 1 000,00
Czynności związane z aktualizacją rejestru
wyborców.
879 2012-04-16 44/SOI/12 2012-03-16 JAKUB PORADA 5 000,00
moderowanie części merytorycznej konferencji
pt. Nowoczesne usługi biznesowe - jak budować
przewagę w konkurencyjnym otoczeniu
880 2012-04-16 45/SOI/12 2012-03-12 RIPOSTA DOKTÓR SPÓŁKA JAWNA 3 999,99
zamieszczenie reklamy internetowej Lublina dot.
konferencji pt. Nowoczesne usługi biznesowe -
jak budować przewagę w konkurencyjnym
otoczeniu na portalu www.outsourcingportal.pl
881 2012-04-16 24/OW/12 2012-02-15 MARTA CHABER 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
882 2012-04-16 128/ZSS/12 2012-03-30
STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻ
10 000,00
realizacja programu wspierajacego dla członków
rodzin osób eksperymentujących, (...)
883 2012-04-17 16/OŚ/12 2012-04-05 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 54 355,00
Zagospodarowanie oczka wodnego położonego
w sąsiedztwie Zbiornika Zemborzyckiego - etap
II.
884 2012-04-17 67/SOI/12 2012-04-10 MISURA S.C. MICHAŁ SURA, EWA SURA 2 483,46
usługa transportowa uczestników konferencji w
ramach projektu "Promocja Inwestycyjna
Lublina"
885 2012-04-17 6/IT/12 2012-03-28
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAŻOWE "REMIN" ADAM CIEŚLIŃSKI
16 689,73
Budowa okablowania strukturalnego oraz łącza
radiowego w lokalizacji ul. Karłowicza 4.
886 2012-04-17 219/KL/12 2012-03-30
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
-825,00
aneks do umowy 32/KL/12 z dnia 15.02.2012 -
noclegi dla artystów występujących podczas
inauguracji Teatru Starego
32/KL/12 2012-02-15
LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z
O.O.
20 455,00
usługi hotelowe dla artystów występujących
podczas wydarzeń kulturalnych w trakcie
inauguracji działalności Teatru Starego
106
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
887 2012-04-17 113/ZSS/12 2012-03-30 EDUKACJA I PUBLIKACJE RENATA DURDA 2 400,00
Opracowanie programu i przeprowadzenie
szkolenia dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lublinie oraz stałych
koordynatorów grup roboczych
888 2012-04-17 121/OR/12 2012-03-28
ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA"
SP. Z O.O.
0,00 użyczenie lokali użytkowych Karłowcza 4
62/OR/14 2014-04-09
ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA"
SP. Z O.O.
0,00 aneks nr 1 do umowy 121/OR/12
889 2012-04-17 17/OŚ/12 2012-04-05 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 55 165,00
Projekt budowy trzeciej laguny w
zaprojektowanym przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie system lagun
fitolitoralowych oraz przeprowadzenia
monitoringu efektów ekologicznych prac
wykonanych w latach 2010 - 2011.
890 2012-04-17 126/OR/12 2012-03-28 MARTA SZCZEPANIUK 0,00 Porozumienie o współpracy- Marta Szczepaniuk
891 2012-04-17 131/OR/12 2012-03-28 KAROL KUROPIEWSKI 0,00 Porozumienie o współpracy- Karol Kuropiewski
892 2012-04-18 132/KL/12 2012-04-05
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW RUCHU
FOLKOWEGO
5 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Pismo Folkowe
"Gadki z Chatki" 2012
893 2012-04-18 58/SOI/12 2012-03-21 TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. 4 175,85
Wypożyczenie trzech garderób z wyposażeniem
podczas Koncertu Prezydenckiego
894 2012-04-18 54/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
6 765,00
Wynajem agregatu prądotwórczego na potrzeby
Koncertu Prezydenckiego
895 2012-04-18 55/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
6 765,00
Wynajem agregatu prądotwórczego dla potrzeb
Lubelskich Dni Kultury Studenckiej
896 2012-04-18 64/SOI/12 2012-04-02 DIANA CISZEWSKA 9 000,00
Identyfikacja potencjału inwestycyjnego Lublina
pod kątem możliwości przyciągania firm z branży
deweloperskiej i hotelowej
897 2012-04-18 50/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
11 992,50
montaż i demontaż sceny na potrzeby Koncertu
Prezydenckiego
898 2012-04-18 51/SOI/12 2012-03-21
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
35 977,50
Wynajem sceny na potrzeby Lubelskich Dni
Kultury Studenckiej
107
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
899 2012-04-18 21/KP/12 2012-03-23
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
SPZOZ W LUBLINIE
2 500,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach V
Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w
Ratownictwie Medycznym, organizowanych w
Lublinie w dn. 26-27.04.2012
900 2012-04-18 141/KL/12 2012-04-05 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 6 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Organizacja XII
Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej
"Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś"
901 2012-04-18 7/BM/12 2012-04-11 NET-MOBILE SP. Z O.O. 1 476,00 Usługa Pogodynka - Gmina.
902 2012-04-18 60/ST/12 2012-04-02
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
5 000,00
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Cukrowników
w dniach 13-14 kwietnia 2012 promocja miasta
903 2012-04-19 55/IR/12 2012-03-30 ZOFIA RAUCH 19 680,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantów Poległych na
Lubelszczyżnie usytuowanego na skwrku
znajdującym się u zbiegu Al. Racławickich z ul.
Radziszewskiego w Lublinie
74/IR/12 2012-04-27 ZOFIA RAUCH 0,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantów Poległych na
Lubelszczyźnie usytuowanego na skwerku
znajdującym się u zbiegu Al.Racławickich z ul
Radziszewskiego
904 2012-04-19 11/FE/12 2012-04-12 SQMSTUDIO MĄCZYŃSKI PIETROWSKI SP. J. 11 070,00
Umowa dotycząca wykonania usługi wykonania
prezentacji multimedialnej Flash
905 2012-04-19 25/KP/12 2012-04-13
POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI
ODDZIAŁ OKRĘGOWY
400,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Rejonowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które
odbęda się dn. 20.04.2012 w Lublinie.
906 2012-04-19 6/PL/12 2012-04-11 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 2 706,00
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO
OKREŚLAJĄCEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1/100 POŁOŻONEJ
PRZY UL. VETTERÓW 10.
907 2012-04-19 3/NW/12 2012-04-19 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 500 000,00
Objęcie 5 000 akcji nieuprzywilejowanych serii E
o numerach od 1 do 5 000 o wartości nominlanej
100,00 zł każda o łącznej wartości 500 000,00 zł
w spółce SPR Lublin Sportowa S.A.
908 2012-04-19 129/ZSS/12 2012-04-13
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
1 200,00
Montaż i demontaż sceny na festynie Lubelski
Festyn Zdrowotny - Wiosna 2012 w dniu 27
kwietnia 2012 r. na Placu Litewskim
108
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
909 2012-04-19 58/IR/12 2012-04-05
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
1 449 985,50
Budowa szaletu miejskiego na Starym Mieście w
Lublinie
910 2012-04-19 52/IR/12 2012-03-26
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
14 760,00
Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w związku z dostosowaniem
budynku do aktualnie obowiązujących przepisów
p.poż. dla budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, ul.
Głuska 5.
911 2012-04-20 80/GM/12 2012-04-12 ROBAK JOZEF 0,00
Dzierżawa - ul. Dzierżawna 44e - uprawy warzyw
- dz. nr 297/1 i 297/2 (obr. 17, ark. 3)
912 2012-04-20 79/GM/12 2012-04-12 PELC EDWARD 0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka -
kiosk handlowy - cz. dz. nr 1/45 (obr. 19, ark. 10)
913 2012-04-20 56/IR/12 2012-03-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 33 148,50
opracowanie aneksu (zmiana ścianek
działowych) do dokumentacji projektowo -
kosztorysowe do projektu pn. "Budowa żłobka i
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wolskiej 5 w Lublinie.
914 2012-04-20 48/SOI/12 2012-03-21
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
38 934,42
ochrona imprezy-koncerty w ramach Dni Kultury
Sudenckiej
915 2012-04-20 82/GM/12 2012-04-16
POPŁAWSKA MAŁGORZATA HANDEL ART.
SPOŻYWCZYMI
0,00
Dzierżawa - ul. Krańcowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/5 (obr. 19, ark. 9)
916 2012-04-20 83/GM/12 2012-04-16 LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKÓW 0,00
Dzierżawa - ul. Ruska, Al. Tysiąclecia -
urządzenie tymczasowych miejsc postojowych
dla busów prywatnej komunikacji samochodowej
oraz samochodów osobowych - dz. nr 51/1, dz.
nr 51/2, cz. dz. nr 53 (obr. 7, ark. 4)
917 2012-04-20 81/GM/12 2012-04-12
HENRYK DĘBSKI ELIZA DĘBSKA "KUBUŚ"
SPÓŁKA CYWILNA
0,00
Dzierżawa - ul. Fabryczna - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 107 (obr. 2, ark. 6)
918 2012-04-20 78/GM/12 2012-04-10 LEOKADIA KASPRZAK 0,00
Dzierżawa - ul. Głuska - uprawy - dz. nr 23/5
(obr. 65, ark. 1)
919 2012-04-20 77/GM/12 2012-03-27 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Zakładowa -ogólnodostępny zjazd
z ul. Zakładowej - dz. nr 163/1 (obr. 31, ark. 12)
920 2012-04-20 85/GM/12 2012-01-30
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIKAS"
KACPRZAK BOŻENA
0,00
Dzierżawa - ul. Lotnicza - kiosk handlowy - cz. dz.
nr 13/15 (obr. 19, ark. 9)
109
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
921 2012-04-20 7/IT/12 2012-03-26 SPRINT S.A. 708 972,00
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na
potrzeby projektu "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie".
42/IT/12 2012-09-25 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy 7/IT/12. (Zmiana terminu
realizacji)
922 2012-04-20 84/GM/12 2012-04-19 NOSOWSKA AGNIESZKA 0,00
Dzierżawa - ul. Urocza - zieleń przydomowa - dz.
nr 98 (obr. 31, ark. 4)
923 2012-04-20 57/SOI/12 2012-03-21 AGENCJA USŁUGOWA LETUS 20 664,00
Wynajem aparatury nagłaśniającej podczas
Koncertu Prezydenckiego
924 2012-04-20 46/SOI/12 2012-03-21
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
19 002,27 Ochrona Koncertu Prezydenckiego
925 2012-04-20 76/GM/12 2012-03-29 ZIELINSKI LESZEK 0,00
Dzierżawa - ul. Kaczeńcowa - parking społecznie
strzeżony - cz. dz. nr 35/24 (obr. 30, ark. 1)
926 2012-04-23 141/ZSS/12 2012-04-10 JOLANTA WĄSOWSKA 5 000,00 szkolenie dla uczniów G 8
927 2012-04-23 9/OŚ/12 2012-03-12 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 2 000,00
Diagnostyka, leczenie i okresowe
przetrzymywanie zwierząt dzikich schwytanych
w ramach Planu
928 2012-04-23 231/ZSS/12 2012-03-27 ANNA BENDRAT LINGOLAND 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
929 2012-04-23 226/KL/12 2012-04-16
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH
ZARZĄD GŁÓWNY
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - "Złoty talar" -
nieformalna edukacja muzyczna jako kapitał
kulturowy
930 2012-04-23 123/ZSS/12 2012-04-20
ŁUKASZ WASZAK TCM - TRAINING'S,
CONSULTING, MANAGMENT
500,00
Wygłoszenie na zorganizowanej w dniach 19 ? 21
kwietnia 2012 r. Konferencji pod hasłem
"Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom"
wykładu na temat "Model współpracy
administracji publicznej i organizacji
pozarządowych w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych"
931 2012-04-23 143/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00
szkolenie dla rodziców, nauczycieli i uczniów III
LO
932 2012-04-23 215/ZSS/12 2012-04-11
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE "RÓWNE
SZANSE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową Nr 215/ZSS/12 -
zajęcia sportowe z elementami Teakwon-do.
933 2012-04-23 139/ZSS/12 2012-04-10 TOMASZ BAR 10 000,00
przeprowadzenie badań, diagnozy zjawiska
używania środków psychoaktywnych przez
uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych
110
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
934 2012-04-23 62/SOI/12 2012-03-26 REM-BRAND KAMIL TYNECKI 984,00
Opracowanie graficzne oraz przygotowanie do
druku projektu graficznego reklamy promującej
Koncert Prezydencki
935 2012-04-23 230/KL/12 2012-04-13 MATEUSZ MICHAŁ MAKUCH 1 500,00
Wykonanie recitalu skrzypcowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
936 2012-04-23 69/ST/12 2012-04-18 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 10 000,00 sport dzieci UKS Dwójka
937 2012-04-23 68/SOI/12 2012-04-12
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
11 919,56
Zapewnienie i obsługa nośników promocyjnych
na potrzeby Koncertu Prezydenckiego
938 2012-04-23 233/ZSS/12 2012-03-27
TOMASZ SOBKOWICZ ICN CENTRUM
KOMPETENCJI
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
939 2012-04-23 217/KL/12 2012-04-05 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 30 000,00
produkcja imprezy kulturalnej "Benefis A.
Rozhina" w tym scenariusz i reżyseria
236/KL/12 2012-04-09 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 0,00 aneks do umowy nr 217/KL/12
940 2012-04-23 231/KL/12 2012-04-13 MARCIN ANDRZEJ SIKORSKI 1 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego podczas
koncertu "Harmonie Starego Miasta"
941 2012-04-23 142/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00 szkolenie dla nauczycieli, rodziów i uczniów II LO
942 2012-04-23 121/ZSS/12 2012-04-20 MARTA ŻOŁĘDOWSKA 800,00
Wygłoszenie wykładu na temat "Instytucjonalne
formy współpracy w świetle ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie" podczas Konferencji "Współpraca.
Ku wspólnym rozwiązaniom" w dniu 20 kwietnia
2012 r.
943 2012-04-23 234/ZSS/12 2012-03-27
CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH "EURO-
ALPHABET" KRYSTYNA WAWRZOSEK
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
944 2012-04-23 131/KL/12 2012-04-13 FUNDACJA SZTUKI PERFORMANCE 25 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Performance
Platform Lublin 2012
945 2012-04-23 228/KL/12 2012-04-04
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
2 546,65 Licencja ZAIKS za wykonanie utworu
946 2012-04-23 94/ST/12 2012-04-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 6 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różbych
dyscyplinach sportu (tenis stołowy mężczyzn)
111
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
947 2012-04-23 122/ZSS/12 2012-04-19 IRENEUSZ SIUDEM 400,00
Wygłoszenie wykładu na temat "Psychologiczne
determinanty skuteczności współpracy
międzyinstytucjonalnej" podczas Konferencji pod
hasłem "Współpraca. Ku wspólnym
rozwiązaniom" w dniu 19 kwietnia 2012 r.
948 2012-04-23 144/ZSS/12 2012-04-10
AGENCJA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA
"EDUKATOR"
5 000,00 szkolenie dla uczniów G 10
949 2012-04-23 8/IT/12 2012-03-30
AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I
ANDRZEJ KOZAK
240 096,00
Dzierżawa kopiarek cyfrowych - 20 sztuk (10 szt
moochromatycznych, 10 szt. kolorowych).
Utrzymanie ciągłości pracy kopiarek cyfrowych.
950 2012-04-23 215/KL/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 7 678,15
licencja jednorazowa na publiczne wykonanie
utworów podczas występu M. Faithfull w Teatrze
Starym
951 2012-04-23 82/SOI/12 2012-04-23
FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO LUBLIN
1 500,00
Promocja Miasta w ramach organizacji
konferencji Lubelskie Dni Informatyki 2012
952 2012-04-23 119/ZSS/12 2012-04-20 MAGDALENA PIETRUSZKA-PANDEY 500,00
Wygłoszenie wykładu na temat "Jak budować
strategię PR i właściwie używać narzędzi Public
Relation w społeczności lokalnej" podczas
Konferencji pod hasłem "Współpraca. Ku
wspólnym rozwiązaniom" w dniu 21 kwietnia
2012 r.
953 2012-04-23 232/ZSS/12 2012-03-27 EUROLINK RAJMUND SAWKA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
954 2012-04-23 235/ZSS/12 2012-03-27 DELFIN KRYSTYNA NOSKIEWICZ-CZARNECKA 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
955 2012-04-23 106/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 200,00 organizacja imprez turystycznych
956 2012-04-23 145/ZSS/12 2012-04-10 IWONA SZTAJNER 5 000,00
prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w G.
11
957 2012-04-23 120/ZSS/12 2012-04-20 SYLWESTER STANISZEWSKI 200,00
Wygłoszenie wykładu na temat "Stowarzyszenie
abstynenckie ważnym elementem
środowiskowego wsparcia w procesie zdrowienia
rodziny z problemem alkoholowym" podczas
Konferencji pod hasłem "Współpraca. Ku
wspólnym rozwiązaniom" w dniu 21 kwietnia
2012 r.
958 2012-04-23 230/ZSS/12 2012-03-27
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
112
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
959 2012-04-23 73/ST/12 2012-04-17
STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
10 000,00 sport dzieci umowa Salezjanie
960 2012-04-24 182/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAŻYNA KUCHNIO
9 300,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
961 2012-04-24 173/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA AGNIESZKA ZIEMIŃSKA
6 800,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
962 2012-04-24 203/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
STOMATOLOGIA SZKOLNA
33 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
963 2012-04-24 175/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
RENATA JÓZEFCZAK-SATKE
20 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
964 2012-04-24 224/ZSS/12 2012-03-28
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
965 2012-04-24 109/ZSS/12 2012-03-29
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
0,00
Aneks do umowy Nr 103/ZSS/12 z dnia
20.02.2012 r.
103/ZSS/12 2012-02-20
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA
WYCHOWANIA I EDUKACJI "SKRZYDŁA"
6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(taniec sportowy).
966 2012-04-24 163/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA ZARĘBSKA JOLANTA AGNIES
15 900,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczęszczających do placówek
oświatowo-wychowawaczych na terenie Miasta
Lublina w 2012 r.
967 2012-04-24 166/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA ORLIK-WÓJCIK
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
113
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
968 2012-04-24 168/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.
DENT. ALICJA SIEJKA
8 500,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
969 2012-04-24 180/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA IWONA ROWIŃSKA
5 060,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
970 2012-04-24 194/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA IWONA BIELAWSKA
7 700,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
971 2012-04-24 195/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
TERESA AFTYKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
972 2012-04-24 176/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
973 2012-04-24 41/ST/12 2012-03-29 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 23 000,00 upowszechnainie umowa LKKT
974 2012-04-24 170/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA EWA KRZESZOWSKA-MAZUREK
12 955,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
975 2012-04-24 178/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA
LEPA-KRAJEWSKA
10 500,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
976 2012-04-24 204/ZSS/12 2012-04-16
ANNA KIJEWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ AK-DENT
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
977 2012-04-24 31/ST/12 2012-03-29 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 25 000,00 BKS upowzsechnianie
114
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
978 2012-04-24 187/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MAGDALENA BARHAM
9 500,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
979 2012-04-24 188/ZSS/12 2012-04-16
PRYWATNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNA PRIMA-MED
NZOZ JOLANTA C
26 880,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
980 2012-04-24 197/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
BOGUMIŁA ŚLIŻ-GUSTAW
6 900,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
981 2012-04-24 23/ST/12 2012-03-30 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 30 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach
indywidualnych (karate tradycyjne)
982 2012-04-24 169/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
GRAŻYNA URANOWSKA-LACKOWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
983 2012-04-24 171/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAŁGORZATA BARANOWSKA-GR
5 300,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
984 2012-04-24 174/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MARTA URBAŃSKA-CZAJCZYK
19 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
985 2012-04-24 225/ZSS/12 2012-03-28
"GEMINI FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
986 2012-04-24 183/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIA
GÓRECKA
11 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
987 2012-04-24 184/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
MONIKA ŻUK-ZAPOLSKA
7 650,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
115
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
988 2012-04-24 185/ZSS/12 2012-04-16
PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ELŻBIETA
KEMPISTY
9 200,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
989 2012-04-24 190/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA BRZEZICKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
990 2012-04-24 199/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ALICJA
ADAMSKA
9 400,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
991 2012-04-24 200/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA URSZULA RADZIEŃCIAK
3 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
992 2012-04-24 116/ZSS/12 2012-04-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĘTNASTKA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 116/ZSS/12 -
wspinaczka sportowa/skałkowa.
993 2012-04-24 177/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MONIKA KONARZEWSKA-ILCZ
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
994 2012-04-24 191/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA
MAJCHER
9 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
995 2012-04-24 193/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA
STOMATOLOGIA SZKOLNA PŁECHA-BIELECKA
I PARTN
16 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
996 2012-04-24 164/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAŁGORZATA KOPEĆ
7 040,00
Realizacja Programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
997 2012-04-24 201/ZSS/12 2012-04-16
GRUPOWA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
DENS
4 224,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
116
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
998 2012-04-24 131/ZSS/12 2012-04-10 KRZYSZTOF PASZCZYK 250,00
obsługa techniczna Lubelskiego Festynu Zdrowia
- Wiosna 2012
999 2012-04-24 161/ZSS/12 2012-04-10
POMORSKA AGENCJA IMPREZ
ARTYSTYCZNYCH "PAJA" PIOTR JANUSIEWICZ
15 000,00
zakup kart wstępu na imprezę estradową pod
hasłem "NIEĆPA 2012"
1000 2012-04-24 54/IR/12 2012-03-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 1 779,81
Zmiana lokalizacji urządzeń Spółki oraz usunięcie
kolizji uniemożliwiających przeprowadzenie prac
budowlanych w Lublinie, przy ul. Podwale 3.
1001 2012-04-24 4/NW/12 2012-04-23 MOTOR LUBLIN S.A. 500 000,00
Objęcie 1 000 akcji nieuprzywilejowanych serii D
o numerach od 1 do 1 000 o wartości nominlanej
500,00 zł każda o łącznej wartości 500 000,00 zł
w spółce Motor Lublin S.A.
1002 2012-04-24 167/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
AGNIESZKA WÓJCICKA
9 900,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1003 2012-04-24 172/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MAGDALENA STĘPNIEWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1004 2012-04-24 132/ZSS/12 2012-04-10 ROBERT SZYMAŃSKI 250,00
obsługa techniczna Lubelskiego Festynu Zdrowia
- Wiosna 2012
1005 2012-04-24 226/ZSS/12 2012-03-28
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W
LUBLINIE
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Plus Trzy"
1006 2012-04-24 59/IR/12 2012-04-12
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
6 642,00
wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
i remont ogrodzenia terenu przy Szkole
Podstawowej nr 29 w Lublinie przy ul. Wajdeloty
1
1007 2012-04-24 60/IR/12 2012-04-12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
7 749,00
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
boisk sportowych przy Gimnazjum nr 17 w
Lublinie przy ul. Maszynowej 2.
1008 2012-04-24 198/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA HANNA ANDZELM-WALKOWSKA
8 400,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
117
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1009 2012-04-25 179/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA BEATA BANASIAK
5 100,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1010 2012-04-25 196/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
KATARZYNA BIEGAJ-LASKOWSKA
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1011 2012-04-25 67/ST/12 2012-04-24
LUBELSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
ORLIK
12 000,00 sport dzieci umowa LUKS Orlik
1012 2012-04-25 186/ZSS/12 2012-04-16
SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGICZNY BOŻENA SŁAWATYŃSKA
7 200,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1013 2012-04-25 192/ZSS/12 2012-04-16 NZOZ LEKARZE SPECJALIŚCI 38 412,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1014 2012-04-25 14/OŚ/12 2012-03-27 CHIRURGIA DRZEW MARTA KAŁUŻNIACKA 8 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania: Nasadzenia zilenie wysokiej oraz
krzewów na terenie miasta Lublin
1015 2012-04-25 165/ZSS/12 2012-04-16
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA MARIA KUŹMIŃSKA
8 833,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1016 2012-04-25 189/ZSS/12 2012-04-16 TOMASZ CHĘCIŃSKI 6 300,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1017 2012-04-25 133/OR/12 2012-04-17 MIRO MONITORING SPÓŁKA Z O.O LUBLIN 984,00
uruchomienie i podłączenie systemu sygnalizacji
włamania i napadu oraz monitorowanie sswn
Rynek 8 "Piwnica pod Fortuną"
1018 2012-04-25 202/ZSS/12 2012-04-16
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
118
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
425/ZSS/12 2012-10-10
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
0,00
Aneks do umowy Nr 202/ZSS/12 z dnia 16
kwietnia 2012 r.
1019 2012-04-25 181/ZSS/12 2012-04-16 FOR-MAX A. CZAMARA I R. LIPIŃSKI 42 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczych na terenie miasta
Lublina w 2012 r.
1020 2012-04-25 15/OŚ/12 2012-03-27 WOJCIECH MATACZ 10 455,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania: Leczenie i konserwacja starodrzewu na
terenie miasta Lublin
1021 2012-04-26 24/KP/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE" 12 000,00
Współpraca w celu organizacji projektu "
Wielaknoc w Polsce" w dn. 7-16.04.2012
26/KP/12 2012-04-06 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE" 824,90
Aneks do porozumienia z dn. 02.04.2012 dot.
współpracy w zakresie organizacji projektu
"Wielanoc w Polsce"
1022 2012-04-26 173/OW/12 2012-02-28 -- SEWERYN KRZYŻANOWSKI 0,00
Aneks do umowy najmu z dnia 27 stycznia 2011
r. w sprawie zmiany miesięcznych opłat czynszu
za lokal P-26 przy Rynek 12 w Lublinie
9/OW/11 2011-01-27 -- SEWERYN KRZYŻANOWSKI 0,00
Zawarta 11/01/27 na okres od 11/01/01 do
11/12/31. SEWERYN KRZYŻANOWSKI zam. 04-
123 W-WA, ul. ŁUKISKA 9/3 Umowa najmu na
lokal użytkowy na prowadzenie Przedszkola nr
26 przy Rynek 12 w Lublinie.
1023 2012-04-26 89/GM/12 2012-04-25 KAZIMIERZ KRĘPECKI 0,00
Ugoda pozasądowa - zadłużenie 50068,56zł -
bezumowne korzystanie - parking społecznie
strzeżony - ul. Herbowa - cz. dz. nr 55/2 (obr.,
ark. 3)
1024 2012-04-26 4/PL/12 2012-04-11 EUROCOMPASS SP. Z O.O 62 730,00
WYKONANIE WSTĘPNEJ KONCEPCJI ROZBUDOWY
SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA
LUBLIN ORAZ OPRACOWANIE STUDIUM
WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PT. "
OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA
LUBLIN".
1025 2012-04-26 65/SOI/12 2012-03-30 EWA KIPTA 3 000,00
budowa systemu formułowania wdrażania i
ewaluacji Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014-
2020
119
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1026 2012-04-26 5/PL/12 2012-04-11
"BIEŃKOWSKI,LIS,MIERZWA-ARCHITEKCI"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN
39 360,00
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU OGRANICZONEGO
ULICAMI: AL. KRAŚNICKĄ, UL. NAŁĘCZOWSKĄ,
UL. WOJCIECHOWSKĄ I UL. MORWOWĄ W
LUBLINIE, DLA DZIAŁEK O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH 22/4, 22/5, 23/15, 33/1, 33/2,
26, 27 - Z UWZGLĘDNIENIEM WIZUALIZACJI.
1027 2012-04-26 80/SOI/12 2012-04-06 INNOVATIVA 982,77 Reklama z przewodniku po Uczelniach
1028 2012-04-26 3/PL/12 2012-04-03
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PROJEKT BIS" SŁAWOMIR GZELL
68 800,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE W ZAKRESIE
OPRACOWANIA PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA LUBLIN.
1029 2012-04-26 118/ZSS/12 2012-04-26 PIOTR SZYMCZYK 200,00
Zapewnienie wykonania przez córkę A.
Szymczyk koncertu podczas "Lubelskich Dni
Zdrowia - Wiosna 2012" w dniu 27 kwietnia 2012
r.
1030 2012-04-26 160/ZSS/12 2012-04-10 HOTEL "VICTORIA" SP. Z O.O. 7 090,00
wynajem sali konferencyjnej, zapewnienie
obiadów, kolacji, obsługi didżeja uczestnikom
konferencji "Współpraca. Ku wspólnym
rozwiązaniom"
1031 2012-04-26 88/GM/12 2012-04-23
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H.
ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Aneks - Użyczenie - ul. Szaserów 13 i 15 -
statutowa działalność Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego - dz. nr
13/3, dz. nr 13/2 (obr. 30, ark. 2) - wyłączenie
pomieszczeń na BOM Urzędu Miasta Lublin
1032 2012-04-26 136/ZSS/12 2012-04-26 PIOTR SZYMCZYK 200,00
Zapewnienie wykonania przez córkę A.
Szymczyk koncertu podczas II Turnieju
profilaktyczno-sportowego o Puchar Prezydenta
Miasta Lublin w dniu 2 czerwca 2012 r.
1033 2012-04-26 30/KP/12 2012-04-23
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "LUBLIN" IM. WANDY
KANIOROWEJ
2 000,00
Obsługa techniczna (transport, montaz,
demontaż) sceny wraz z nagłośnieniem na
Lubelski Festiwal Zdrowia - Wiosna 2012 w dn.
27.04.2012 na Placu Litewskim w Lublinie.
1034 2012-04-27 110/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 000,00 Organizacja imprez turystycznych- XXXIV Rajd
1035 2012-04-27 162/ZSS/12 2012-04-11
OKRĘGOWY ZWIĄZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową Nr 162/ZSS/12 -
zajęcia sportowe - wspinaczka sportowa.
120
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
339/ZSS/12 2012-06-14
OKRĘGOWY ZWIĄZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 162/ZSS/12 z dn.
11.04.2012 - zajęcia sportowe.
1036 2012-04-27 111/ZSS/12 2012-04-15 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DŹWIĘKDOBRY 1 800,00
Zapewnienie usługi technicznej w postaci
nagłośnienia podczas Lubelskiego Festynu
Zdrowotnego - Wiosna 2012 w dniu 27 kwietnia
2012 r. na Placu Litewskim w Lublinie
1037 2012-04-27 29/KP/12 2012-04-23 WŁADYSŁAW GRZYB 0,00 Aneks do umowy nr 7/KP/12
7/KP/12 2012-01-03 WŁADYSŁAW GRZYB 5 600,00
Prowadzenie ceremoniału podczas wizyt
delegacji z kraju i z zagranicy oraz wydarzeń
organizowanych przez Zamawiającego w
Ratuszu Miejskim oraz innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
1038 2012-04-30 92/ST/12 2012-04-23 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 9 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różbych
dyscyplinach sportu (kick-boxing - 8
zawodnikow)
1039 2012-04-30 252/ZSS/12 2012-03-05 ARS DEKO JERZY PRZERWA 0,00 Pozorumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1040 2012-04-30 80/ST/12 2012-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 5 000,00 upowszechnianie MKS Kalina judo
1041 2012-04-30 79/ST/12 2012-04-24 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 10 000,00 upowszechnianie MKS Kalina boks, may thai
1042 2012-04-30 22/GK/12 2012-04-06
WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I
RACJONALIZACJI
7 244,70
Umowa na wykonanie przeglądu i oceny stanu
technicznego placów zabaw w Lublinie.
1043 2012-04-30 250/ZSS/12 2012-04-12 LUBLINDIS SP. Z O.O. 0,00 Pozorumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1044 2012-04-30 223/ZSS/12 2012-03-02 NPLAY SP Z O.O. 0,00 program rodzina trzy plus
1045 2012-04-30 63/ST/12 2012-04-23 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 6 000,00 sport dzieci UKS Skarpa p.nożna
1046 2012-04-30 90/ST/12 2012-04-23
LUBELSKI KLUB MAS OYAMA'S KARATE
KYOKUSHINKAI
5 000,00
upowszechnianie Lubelski Klub Mas Oyama's
Karate Kyokushinkai
1047 2012-04-30 222/ZSS/12 2012-04-03
EXTREME STUDIO S.C. P. BAŁABUSZEK, P.
RYMARCZYK
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1048 2012-04-30 97/ST/12 2012-04-23
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE
LUBLINIANKA
10 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różbych
dyscyplinach sportu (pływanie)
1049 2012-04-30 65/ST/12 2012-04-20
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZTERY -
TRZY
9 000,00 upowszechnianie UKS 43
121
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1050 2012-05-04 3/PN/12 2012-04-26 KA2STUDIO.COM KRZYSZTOF LAMCH 418,00
Druk i dostawa talonów w związku z realizacją
projektu Marka EkoLublin-Sadzonki za oponki
2012
1051 2012-05-04 66/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
11 000,00 upowszechnianie AZS KU UMCS kosz
1052 2012-05-04 53/IR/12 2012-03-29 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 14 646,84
Zmiana lokalizacji urządzeń Spółki oraz usunięcie
kolizji, uniemożliwiającej przeprowadzenie prac
budowlanych w Lublinie, przy ul. Poturzyńskiej.
1053 2012-05-04 175/KL/12 2012-04-18 STOWARZYSZENIE W STRONĘ SZTUKI 8 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
W Stronę Sztuki - Organizacja koncertów "W
Stronę Sztuki" ("Ogród Talentów", "W Stronę
Sztuki")
1054 2012-05-04 178/KL/12 2012-04-19
KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Kościół
Chrystusowy Hosanna w Lublinie - "Akademia
Kreatywności Tatary"
1055 2012-05-04 236/KL/12 2012-04-09 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 0,00 aneks do umowy nr 217/KL/12
217/KL/12 2012-04-05 DOBRA TRADYCJA JAN BABCZYSZYN 30 000,00
produkcja imprezy kulturalnej "Benefis A.
Rozhina" w tym scenariusz i reżyseria
1056 2012-05-04 177/KL/12 2012-04-17
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Towarzystwo
Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego - Koncert
Jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności Chóru
Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. H.
Wieniawskiego w Lublinie
1057 2012-05-04 254/ZSS/12 2012-04-17 TEATR STARY W LUBLINIE 0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1058 2012-05-04 225/KL/12 2012-04-19 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 22 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Fundacja
Absolwentów UMCS - Chatka Blues Festiwal
1059 2012-05-04 189/KL/12 2012-04-17
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE
SŁAWINEK
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sławinek"
- Organizacja akcji "Lato w mieście" na Sławinku
1060 2012-05-04 229/KL/12 2012-04-05 STOWARZYSZENIE SZTUCZNE 7 000,00
Współpraca przy realizacji wydarzenia
kulturalnego - wystawienie spektaklu
"Medytacje"
1061 2012-05-04 224/KL/12 2012-04-19
STOWARZYSZENIE CENTRUM
WOLONTARIATU
4 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu - Gala Wolontariatu 2012 -
widowisko artystyczne
1062 2012-05-04 75/ST/12 2012-04-24 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 35 000,00 upowszechnianie TPS
122
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1063 2012-05-04 208/KL/12 2012-03-14 WOJTEK JARGIŁO WOJCIECH JARGIŁO 0,00 aneks do umowy 566/KL/11 z dnia 20.12.2011 r.
566/KL/11 2011-12-20 WOJTEK JARGIŁO WOJCIECH JARGIŁO 6 146,00
wykonanie fotografii oraz przygotowanie ich do
zamieszczenia w książce o Tetarze Starym
1064 2012-05-04 220/KL/12 2012-04-19 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00
Miasto Kultury - Międzynarodowy Festiwal
Literacki - Czas Poetów
1065 2012-05-04 185/KL/12 2012-04-23
STOWARZYSZENIE KULTURALNO
OŚWIATOWE WĘGLIN PÓŁNOCNY W LUBLINIE
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach -
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Węglin
Północny - Festyn dzielnicowy "XI Dzień Węglina"
1066 2012-05-04 145/KL/12 2012-04-23
STOWARZYSZENIE TWÓRCZYCH
OSOBOWOŚCI
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Twórczych Osobowości - Marzyć z Don
Kichotem?! - warsztat teatralno-muzyczny
1067 2012-05-04 59/ST/12 2012-04-06 PM BROS AGENCJA REKLAMY S.C. 0,00
opracowanie logo ogólnodostepnej miejskiej
imprezy turystycznej pn Sezon Lublin oraz
przygotowanie i dystrybucja materoałów
1068 2012-05-04 71/ST/12 2012-04-24
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
11 000,00 upowszechnianie SKF Sprinter
1069 2012-05-04 23/KP/12 2012-04-02 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 12 300,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach drugiej akcji charytatywnej
Taniec z VIP'ami
1070 2012-05-04 4/PN/12 2012-04-26
ZIELONA WYSPA S.C. I.TYMCZYSZYN
A.GARWOLIŃSKI
12 662,96
Wymiana talonów o wartości 12 zł każdy na
materiał roślinny (zał nr 1) w dniach 12.05.12-
15.06.12 w ramach projektu MarkaEkoLublin-
Sadzonki za oponki 2012
1071 2012-05-04 181/KL/12 2012-04-23
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
KRZYŻA
4 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Parafia
Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Krzyża - "Za maską
schowani..."
1072 2012-05-04 144/KL/12 2012-04-18
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
10 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury Akademickiej - VIII Studencki
Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje"
1073 2012-05-04 167/KL/12 2012-04-19
KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY HOSANNA W
LUBLINIE
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Kościół
Chrystusowy Hosanna w Lublinie - "Tatary Art
Festwal 2012"
1074 2012-05-04 218/KL/12 2012-04-05 RADIO LUBLIN S. A. 30 000,00
Realizacja działań promocyjnych na rzecz Miasta
Lublin w ramach "Jubileuszu 60-lecia Polskiego
Radia Lublin"
1075 2012-05-04 72/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 12 000,00 upowszechnianie UKS Skarpa -p.ręczna
123
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1076 2012-05-04 68/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 33 000,00 upowszechnianie -UKS Skarpa pływanie
1077 2012-05-04 61/ST/12 2012-04-24
UCZNIOWSKI OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY
SŁAWIN W LUBLINIE
19 000,00 upowszechnianie UOKS Sławin
1078 2012-05-04 103/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
90 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (lekka atletyka)
1079 2012-05-07 10/BM/12 2012-04-20
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPÓŁKI
0,00
Dostarczanie gazu ziemnego do obiektu przy ul.
Głuska 138 A - Lublin.
1080 2012-05-07 12/GD/12 2012-04-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
1 168,50
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału
działki nr 9/30 położonej przy ul.Choiny 53
(obr.6, ark.3)
1081 2012-05-07 9/IT/12 2012-04-23
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-
MONTAŻOWE "REMIN" ADAM CIEŚLIŃSKI
6 635,00
Budowa okablowania strukturalnego w lokalizacji
ul. Leszczyńskiego 23.
1082 2012-05-07 19/OŚ/12 2012-04-13 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 0,00
Umowa darowizny psa o wartości 100 zł
przeznaczonego do szkolenia i pracy w
Laboratorium Kryminalistycznym Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie
1083 2012-05-07 23/GK/12 2012-04-19
SPEC-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
0,00
zmiana terminu wykonania napraw dna niecki
oraz bandy fontanny na Placu Litewskim w
Lublinie
17/GK/12 2012-03-27
SPEC-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO RENOWACJI I
KONSERWACJI BUDOWLI KIMAK PIOTR
3 444,00
wykonanie napraw dna niecki oraz bandy
fontanny na Placu Litewskim w Lublinie
1084 2012-05-07 74/SOI/12 2012-04-16 MAGDALENA POKRZYCKA 180,00
Przewodnictwo w jęz. angielskim w wycieczce po
Starym Mieście
1085 2012-05-07 75/SOI/12 2012-04-16 JOANNA SZMIT 180,00
Przewodnictwo w języku angielskim w wycieczce
po Starym Mieście
1086 2012-05-07 69/SOI/12 2012-04-12
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2 409,57
Udostępnienie bilbordów na potrzeby Koncertu
Prezydenckiego
1087 2012-05-07 135/ZSS/12 2012-04-23 MACIEJ ZNAMIEROWSKI DŹWIĘKDOBRY 1 400,00
Usługa techniczna w postaci nagłośnienia
podczas imprezy pod nazwą "II Turniej
profilaktyczno-sportowy o Puchar Prezydenta
Miasta Lublin"
1088 2012-05-08 61/IR/12 2012-04-06
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "DOMEK"
EWA POPAJEWSKA
64 998,96
Usunięcie awarii instalacji centralnego
ogrzewania w budynku biurowym przy ul.
Podwale 3a w Lublinie
124
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1089 2012-05-08 53/SOI/12 2012-03-21 DOBROWOLSKA ANNA 2 982,75
montaż i demontaż barierek ochronnych na
potrzeby Koncertu Prezydenckiego
1090 2012-05-08 52/SOI/12 2012-03-21 DOBROWOLSKA ANNA 2 982,75
Montaż i demontaż barierek ochronnych na
potrzeby Lubelskich Dni Kultury Studenckiej
1091 2012-05-08 5/PN/12 2012-04-26 KALEJDOSKOP HUBERT GORCZYCA 29 889,00
Produkcja i emisja spotów reklamowych na
potrzeby projektu Marka EkoLublin w 2012 r.
1092 2012-05-08 69/IR/12 2012-05-02
ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E
R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
48 585,00
wykonanie audytu energetycznego dla 4
budynków użyteczności publicznej w Lublinie (
SP Nr 4, SP Nr 31, G Nr 19, LO Nr 6)
1093 2012-05-08 109/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 400,00
Organizacja imprez turystycznych-XII Edycja
Konkursu Krajoznawczego
1094 2012-05-08 65/IR/12 2012-04-20 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 14 145,00
opracowanie dokumentacji projektowej dot.
wykonania schodów terenowych , łączących
chodnik przy ul. Filaretów w rejonie wiaduktu
nad wąwozem z chodnikiem położonym w
wąwozie na działkach 27/4, 28/27, 22/4 w
Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacją zadania
106/IR/12 2012-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
zmiana zakresu rzeczowego :opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania
schodów terenowych o szer.2,5 m z kostki
wibroprasowanej wraz z barierkami
zabezpieczającymi łączącymi ul. Radości z
ciągiem pieszo-rowerowym położonym w
wąwozie na dz. nr 30/2,64/2,71 w Lublinie oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją
zadania
1095 2012-05-08 3/BRM/12 2012-05-03 AGNIESZKA SIDOROWSKA 400,00
wygłoszenie referatu okolicznościowego podczas
uroczystej sesji Rady Miasta Lublin w dniu 3
maja 2012 r.
1096 2012-05-08 33/KP/12 2012-04-24
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
2 890,50
Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzetu
na potrzeby oświetlenie architektonicznego
budynku Ratusza w Lublinie w dn. 1-3.05.2012.
1097 2012-05-08 66/IR/12 2012-04-02 EURO-DIRECT CONSULTING 17 097,00
studium wykonalności wraz z analizą finansowo-
ekonomiczną w standardzie wymaganym przy
aplikacji środków w ramach POIiŚ dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego
125
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1098 2012-05-08 87/GM/12 2012-04-17 PIOTR ŻAK 1 476,00
wycena nieruchomości zabudowanej ul.
Radziwiłłowska 3
1099 2012-05-08 42/SOI/12 2012-03-06 FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II 63 100,00
Współpraca w zakresie zorganizowania ,,XII
Mistrzostwa Polski Skarbowców''.
1100 2012-05-08 70/IR/12 2012-04-17 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS 22 320,92
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
oraz wyykonanie instalacji zasilania
elektrycznego dla potrzeb systemów
wspomagających prowadzenie obrad Rady
Miasta w sali nr 2 w budynku Ratusza.
1101 2012-05-09 132/OR/12 2012-04-17 MIRO MONITORING SPÓŁKA Z O.O LUBLIN 295,20
konserwacja i utryzmanie sprawności systemu
sygnalizacji włamania i napadu Rynek 8 "Piwnica
pod Fortuną"
1102 2012-05-09 227/ZSS/12 2012-04-18 -- SARA FILIPIAK 10 000,00
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA
PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
1103 2012-05-09 229/ZSS/12 2012-04-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00
realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i
młodzieży
1104 2012-05-09 74/ST/12 2012-04-25
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46
LUBLIN
10 000,00 upowszechnianie UKS Sobierski 46
1105 2012-05-09 83/ST/12 2012-04-24 KLUB SPORTOWY ONI LUBLIN 7 000,00 upowszechnianie KS ONI sumo
1106 2012-05-09 78/SOI/12 2012-04-17 AV CENTRUM 4 821,60
Wynajem monitorów i notebooków na potrzeby
Carnavalu Sztuk-Mistrzów
1107 2012-05-09 117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 117/ZSS/12 -
zajęcia taneczne..
255/ZSS/12 2012-05-11
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 - zajęcia sportowe.
321/ZSS/12 2012-05-23
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 r.- zajęcia sportowe.
1108 2012-05-09 133/ZSS/12 2012-04-12
--GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
3 500,00
ochrona imprezy "II Turniej profilaktyczno-
sportowy o puchar Prezydenta Miasta Lublina" w
dniu 2 czerwca 2012 r.
1109 2012-05-09 91/ST/12 2012-04-25
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BEREJ BOXING
LUBLIN
5 000,00 upowszechnianie Stow. Sympatykow Boksu
1110 2012-05-09 85/ST/12 2012-04-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 10 000,00 upowzsechnianie MKS Start kolarstwo
126
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1111 2012-05-09 191/KL/12 2012-04-26 FUNDACJA MUZYKA KRESÓW 7 000,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę - Fundacja
"Muzyka Kresów" - Tańczymy! Edukacja
kulturalna poprzez sztukę tańca
1112 2012-05-09 134/OR/12 2012-04-25
GRICARD - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52 954,80 dostawa artykułów higienicznych
1113 2012-05-09 238/KL/12 2012-04-26 PIOTR ZIELIŃSKI GALERIA SZTUKI WIRYDARZ 5 000,00
promocja Miasta Lublin podczas 5 wystaw w
Galerii Sztuki Wirydarz
1114 2012-05-09 2/PN/12 2012-04-27 VIKTOR SVINTSITSKYY 3 000,00
Umowa zlecenie dotycząca prowadzenia
bieżących czynności w zakresie tłumaczeń w
ramach projektu" Media Tour-Noc Kultury 2012"
1115 2012-05-09 101/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
7 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (piłka ręczna kobiet)
1116 2012-05-09 179/KL/12 2012-04-26
PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA PW.
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
5 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnichach - Parafia
Rzymsko-Katolicka p. w. Najświętszego Serca
Jezusowego - "w poszukiwaniu sztuki"
1117 2012-05-09 127/KL/12 2012-04-17 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Wokalne "In Corpore" - Made in Lublin. Kairos i
współczesna muzyka wokalno-instrumentalna
626/KL/12 2012-10-30 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 0,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Made in Lublin.
Kairos i współczesna muzyka wokalno-
instrumentalna
1118 2012-05-09 227/KL/12 2012-05-07
POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE
LUBLIN
11 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Polskie
Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin - Akcja "Lato
w mieście w 2012 roku" w Klubie Osiedlowym
Niepodległości
1119 2012-05-09 235/KL/12 2012-04-03
AGENCJA ARTYSTYCZNO-SZKOLENIOWA
EDYTA KORNET
200,00
zakup 2 zdjęć do publikacji w książce nt. historii
Teatru Starego
1120 2012-05-09 219/ZSS/12 2012-04-13
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 46
4 400,00
"Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe" (zajęcia sportowe:biegi na orientację)
1121 2012-05-09 5/OW/12 2012-02-01 VULCAN 23 114,00
Rekrutacja elektroniczna do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
127
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
176/OW/12 2012-05-09 VULCAN 0,00
Aneks do umowy 5/OW/12 z dnia 1.02.2012r
dotyczącej rekrutacji elektronicznej do szkół
ponadgimnazjalnych - korekta nazwy aplikacji.
1122 2012-05-09 87/ST/12 2012-04-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 10 000,00 upowszechnianie MKS Start szachy
1123 2012-05-09 221/KL/12 2012-04-26 FUNDACJA SZTUKI IM.BRUNONA SCHULZA 20 000,00
Miasto Kultury - 8 Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Niewielkich
1124 2012-05-09 218/ZSS/12 2012-04-13
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 46
4 400,00
"Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby
dorosłe" (zajęcia sportowe:gimnastyka sportowa)
1125 2012-05-09 11/BM/12 2012-05-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie środków finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej
działalności Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
1126 2012-05-09 228/ZSS/12 2012-04-18 IRENEUSZ SIUDEM 5 000,00
realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i
młodzieży
1127 2012-05-09 26/GK/12 2012-04-30
STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
28 659,00
Rozbiórka ogrodzenia z wywozem materiałów
rozbiórkowych zolkalizowanego przy ul.
Niepodległości 18.
1128 2012-05-09 86/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00 upowszechnianie UKS Skarpa wspinaczka
1129 2012-05-10 102/OW/12 2012-02-17 DANUTA BĄCZKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
484/OW/12 2012-06-22 DANUTA BĄCZKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 102/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania...'
1130 2012-05-10 49/ST/12 2012-04-24 MOTOR LUBLIN S.A. 32 000,00 sport dzieci MOTOR SA
1131 2012-05-10 34/KP/12 2012-04-27
POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I
ANIMATORÓW KLANZA
2 000,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie działań
animacyjnych dla uczestników obchodów
uroczystości Święta Konstytucji 3 maja w dn.
03.05.2012 na Pl. Litewskim w Lublinie
128
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1132 2012-05-10 58/ST/12 2012-04-24
OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA
KULTURY FIZYCZNEJ OMEGA
23 000,00 Organizacja imprez sportowych w mieście
1133 2012-05-10 71/SOI/12 2012-04-06 HOTEL VICTORIA 32 000,00
wykonanie usługi cateringowej, wynajmu sal
oraz obsługi technicznej podczas konferencji
"Nowoczesne usługi biznesowe - jak budować
przewagę w konkurencyjnym otoczeniu",
organizowanej w ramach projektu "PIL" w dniach
12-13 kwietnia 2012 r. w Lublinie
1134 2012-05-10 18/OŚ/12 2012-04-13 MLU SP Z.O.O. 31 216,17
Konserwacja stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego zlokalizowanej w Lublinie przy
ul. Obywatelskiej 13.
1135 2012-05-10 72/SOI/12 2012-04-06 HOTEL VICTORIA 4 640,00
wykonanie usługi noclegowej dla uczestników
konferencji "Nowoczesne usługi biznesowe - jak
budować przewagę w konkurencyjnym
otoczeniu", organizowanej w ramach projektu
"PIL" w dniach 12-13 kwietnia 2012 r.
1136 2012-05-10 67/IR/12 2012-04-18
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
41 205,00
usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej
w pionach łazienkowych, usunięcie awarii
sygnalizacji p.p.ż., wymiana drzwi
przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji
niskoprądowej TV w budynku Domu Pomocy
Społecznej im. matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
przy ul. Głowackiego 26
1137 2012-05-10 100/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
12 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (futsal)
1138 2012-05-10 78/ST/12 2012-04-24
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
54 000,00 upowszechnianie AZS KU UMCS lekkaatletyka
1139 2012-05-10 102/ST/12 2012-04-25
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
17 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (koszykówka kobiet)
1140 2012-05-10 64/ST/12 2012-04-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA 37 000,00 sport dzieci UKS Piątka kosz
1141 2012-05-11 193/KL/12 2012-05-07 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
Pro Musica Antiqua - Uroczysty koncert z okazji
25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w
Lublinie
1142 2012-05-11 123/OR/12 2012-03-28 HALINA JEMIELNIAK 4 200,00 prowadzenie obsługi kasowej KZP
129
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1143 2012-05-11 232/KL/12 2012-05-07 IRENEUSZ WŁOCH 500,00
artystyczny występ w charakterze gitarzysty i
wokalisty podczas Festynu Majówka
1144 2012-05-11 84/ST/12 2012-04-18 ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY ELPIS 12 000,00 sport dzieci Elpis
1145 2012-05-11 139/OR/12 2012-04-17 ANDRZEJ BRATKOWSKI 0,00 Porozumienie o współpracy- Andrzej Bratkowski
1146 2012-05-11 233/KL/12 2012-05-07 SŁAWOMIR WŁOCH 500,00
artystyczny występ jako instrumentalista
klawiszowy i wokalista podczas Festynu Majówka
1147 2012-05-11 114/ST/12 2012-04-24 KLUB TENISA STOŁOWEGO "SYGNAŁ" 4 000,00
Organizacja półfinałów Pucharu Polski Kobiet w
tenisie stołowym
1148 2012-05-11 143/OR/12 2012-04-13
POWIATOWY URZĄD PRACY W STALOWEJ
WOLI
0,00
Umowa nr 92/2012 o zorganizaowanie stażu dla
bezrobotnego- Kamil Sulich
1149 2012-05-11 28/KP/12 2012-04-13 TADEUSZ SOBIESZEK 3 000,00
Opracowanie projektów aktów prawnych
regulujących używanie insygniów i symboli
Miasta Lublin.
1150 2012-05-11 96/ST/12 2012-04-24
ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE
SOKÓŁ LUBLIN
11 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różbych
dyscyplinach sportu (zapasy, sumo)
1151 2012-05-11 64/IR/12 2012-03-29 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 12 300,00
sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiegopodczas realizacji zadania - budowa
żłobka i przedszkola przy ul. Wolskiej w Lublinie
1152 2012-05-11 76/ST/12 2012-04-19 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 15 000,00 sport dzieci KS Sygnał
1153 2012-05-11 81/ST/12 2012-04-18
ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE
SOKÓŁ LUBLIN
20 000,00 sport dzieci umowa ZTS Sokół
1154 2012-05-14 20/OW/12 2012-02-15 ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-WIERTEL 21 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznychi dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
463/OW/12 2012-06-22 ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-WIERTEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 20/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1155 2012-05-14 25/GK/12 2012-04-23 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 18 425,40
Remont skwerów przy ul. Cyda,
ul.Raabego/Głęboka, ul.Wiercińskiego/Głęboka,
ul.Narutowicza/Głęboka.
130
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1156 2012-05-14 37/OŚ/12 2012-04-27
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
1 500,00
Organizacja cateringu dla uczestników
konferencji orgaznizowanej w dniu 16 maja 2012
r.
1157 2012-05-14 13/GD/12 2012-04-23 INTROLIGATORNIA ELŻBIETA FIODOR 1 660,50
Wykonanie prac zabezpieczających 54
archiwalnych map formatu B1.
1158 2012-05-14 21/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA DŁUGOSZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
476/OW/12 2012-06-22 MAŁGORZATA DŁUGOSZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 21/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1159 2012-05-14 137/OW/12 2012-02-17 GRAŻYNA ZGLIŃSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1160 2012-05-14 24/GK/12 2012-04-23 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 40 713,00
Remont ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego
przy ul. Szmaragdowej 22.
1161 2012-05-15 6/PN/12 2012-05-07 AGORA SA 1 975,00
Publikacja ogłoszeń o akcjach realizowanych w
ramach projektu Marka EkoLublin w 2012 r.
1162 2012-05-15 63/IR/12 2012-04-17
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z
OGRANI
14 760,00
opracowanie projektu, wykonania i
zamontowania tablicy pamiątkowej - Teatr Stary
w Lublinie.
1163 2012-05-15 26/KP/12 2012-04-06 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE" 824,90
Aneks do porozumienia z dn. 02.04.2012 dot.
współpracy w zakresie organizacji projektu
"Wielanoc w Polsce"
24/KP/12 2012-04-02 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE KORZENIE" 12 000,00
Współpraca w celu organizacji projektu "
Wielaknoc w Polsce" w dn. 7-16.04.2012
1164 2012-05-15 239/KL/12 2012-04-25 BELL MODA IDALIA SMYCZYŃSKA 600,00
projekt graficzny zaproszenia na benefis
Andrzeja Rozhina
131
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1165 2012-05-15 295/ZSS/12 2012-05-08
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
98,40
Udzielenie licencji na jednorazowe publiczne
odtwarzanie utworów muzycznych podczas "II
Turnieju profilaktyczno - sportowego o Puchar
Prezydenta Miasta Lublin" w dniu 2 czerwca
2012 r.
1166 2012-05-15 71/IR/12 2012-04-19
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW
WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
58 425,00
aktualizacja dokumentacji projektowej dot.
kolektora kanalizacji deszczowej NF od
zrealizowanego kolektora tj. od studni D33i
wzdłuż granicy miasta Lublin z Gminą Głusk do
zrealizowanego kolektora w ul. Banacha, na
wysokości ul. Witosa tj. do studni D24k oraz w ul.
Krępieckiej od studni D24k w rejonie
projektowanych kolektorów na wysokości Al.
Witosa do granic miasta Lublin z Gminą Świdnik
tj. do studni D35.
201/IR/12 2012-09-28
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW
WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
0,00
Zmiana terminu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot kanalizacji
kolektora deszczowego NF - Aneks nr 1
282/IR/12 2012-12-21
EKOSAN BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW
WODNO-ŚCIEKOWYCH MAŁGORZATA DUDAK
8 610,00
rozszerzenie zakresu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot.kolektora
kanalizacji deszczowej NF tj. od studni D33 i
wzdłuż gr. miasta do zrealizowanych kolektorów
w ul. Banacha oraz w ul Krępieckiej
1167 2012-05-15 86/GM/12 2012-04-18 KATARZYNA TERESA KWIATEK 0,00
aneks do umowy 67/GM/12 zmieniający datę
zawarcia umowy z 21.02.2012 na 21.03.2012
1168 2012-05-15 294/ZSS/12 2012-05-08
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
123,00
Udzielenie licencji na jednorazowe publiczne
wykonanie utworów muzycznych podczas "II
Turnieju profilaktyczno - sportowego o Puchar
Prezydenta Miasta Lublin" w dniu 2 czerwca
2012 r.
1169 2012-05-16 27/KP/12 2012-04-13
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-
PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W
LUBLINIE
1 500,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji II Międzynarodowej Konferencji
Naukowej z zakresu Fizjoterapii pt."
Uwarunkowania efektywności usprawniania
dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu
nerwowego", która odbędzie się w dniach 26 - 28
kwietnia 2012 roku.
1170 2012-05-16 135/OR/12 2012-04-30 DANUTA DUSZAK 4 200,00 prowadzenie obsługi kasowej KZP
132
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1171 2012-05-16 88/ST/12 2012-05-07
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
LUBLIN
5 000,00 upowszechnianie UKS Żegluj
1172 2012-05-16 70/SOI/12 2012-04-12 ROBERT GRABLEWSKI 600,00
wykonanie zdjęć dokumentujących realizację
Koncertu Prezydenckiego
1173 2012-05-16 88/SOI/12 2012-04-24 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 21 003,48
Licencja na jednorazowe wykonanie wykonanie
utworów podczas Koncertu Prezydenckiego
1174 2012-05-16 136/OR/12 2012-04-30 KAROLINA SKÓRSKA 3 600,00
doraźna pomoc w organizacji imprez, festynów
spotkań z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z
przygotowywaniem projektów podziękowań i
listów gratulacyjnych
1175 2012-05-16 92/GM/12 2012-04-27 BARBARA MUĆKA 0,00
Dzierżawa - ul. Krasińskiego 11A - biuro Ośrodka
Szkolenia Psów CANAAN - cz. dz. nr 2/7 (obr. 21,
ark. 1)
1176 2012-05-16 91/GM/12 2012-05-07
OWORUSZKO JOZEF I JAN, MAZUR-
OWORUSZKO FRANCISZKA
0,00
Dzierżawa - ul. Popiełuszki - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 5/6 (obr. 26, ark. 4)
1177 2012-05-16 7/PN/12 2012-03-05
POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA
ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
0,00
współpraca przy projekcie "Równość stadnardem
dobrego samorządu"
1178 2012-05-16 11/IT/12 2012-01-27
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
28 909,99
Aneks do umowy na dzierżawę urządzen
kopiujących.
1/IT/12 2012-01-02
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
POLSKA SP. Z O.O.
6 884,00
Dzierżawa dziewięciu urządzeń kopiujących,
świadczenie usług serwisowych urządzeń,
dostawa części zamiennych i wymiana
materiałów eksploatacyjnych, zapewnienie stałej
sprawności technicznej urządzeń, niezawodnej
ich pracy i wysokiej jakości wytwarzanych przez
urządzenia kopii i wydruków.
1179 2012-05-16 95/SOI/12 2012-05-11
CZEKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Współpraca związana z działaniami
promocyjnymi podczas Koncertu Prezydenckiego
1180 2012-05-16 95/ST/12 2012-04-27
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
9 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (siatkówka mężczyzn)
1181 2012-05-16 14/BM/12 2012-05-11 KOMENDA MIEJSKA POLICJI 0,00
Użyczenie Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie
sprzętu (komputer HP, monitor LCD, zasilacz
awaryjny Eaton) z przenaczeniem jako terminal
Systemu Wspomagania Decyzji SMML, MCZK,
CMW.
133
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1182 2012-05-17 15/BM/12 2012-05-17 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 500 000,00
Dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji w
Lublinie przy ul. Kunickiego 42.
1183 2012-05-17 152/OR/12 2012-05-16 PAWEŁ SADOWSKI 1 500,00
przeprowadzenie szkolenia "Metryka sprawy -
nowe uregulowania w KPA"
1184 2012-05-17 116/ST/12 2012-04-27 GÓRNIK ŁĘCZNA SPÓŁKA AKCYJNA 5 000,00 Puchar Europy Cross
1185 2012-05-17 36/OŚ/12 2012-04-23
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
24 400,00
ratowanie 2000 sztuk lubelskich kasztanowców
przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka.
1186 2012-05-17 298/ZSS/12 2012-04-20 FANTAZY PARK 0,00 przyznanie rabatu dla rtodzin wielodzietnych
1187 2012-05-17 115/ST/12 2012-04-25
KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I
SŁABOWIDZĄCYCH HETMAN LUBLIN
2 500,00 Organizacja imprez sportowych w mieście
1188 2012-05-18 274/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ BAMED 13 590,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1189 2012-05-18 277/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ FAMIL-MED 48 300,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1190 2012-05-18 284/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ LANCET 9 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1191 2012-05-18 296/ZSS/12 2012-05-10
LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
CHORYCH HOSPICJUM DOBREGO
SAMARYTANIN
70 000,00
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad
osobami dorosłymi w stanach terminalnych
choroby w 2012 r.
1192 2012-05-18 297/ZSS/12 2012-05-10
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM.
MAŁEGO KSIĘCIA NZOZ
69 975,00
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad
dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych
choroby w 2012 r.
1193 2012-05-18 289/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ARS MEDICA 28 560,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1194 2012-05-18 293/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ VIS VITALIS 26 220,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1195 2012-05-18 273/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDICOR S.C. 24 240,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1196 2012-05-18 287/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ CZECHÓW 18 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1197 2012-05-18 77/ST/12 2012-04-23 KLUB TENISA STOŁOWEGO "SYGNAŁ" 11 000,00 upowzsechnianie KTS Sygnał
1198 2012-05-18 292/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ŻYCIE 14 130,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
134
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1199 2012-05-18 269/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MELISA 31 350,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1200 2012-05-18 275/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ FAMILIA 37 980,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1201 2012-05-18 281/ZSS/12 2012-05-07 CENTRUM MEDYCZNE EUROMED 13 350,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1202 2012-05-18 286/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDICUM 9 480,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1203 2012-05-18 14/GD/12 2012-05-10
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
34 440,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału
50 nieruchomości, w celu wydzielenia dróg
publicznych n apodstawie ustawy z dn.10
kwietnia 2003r.
1204 2012-05-18 104/ST/12 2012-05-11 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 12 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (karate oyama)
1205 2012-05-18 70/ST/12 2012-05-07 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 12 000,00 upowszechnianie KS Unia
1206 2012-05-18 267/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PROVITA 9 840,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1207 2012-05-18 15/GD/12 2012-05-14 JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE 4 700,00
Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 50/1 z
działkami nr 47 i 48/1, położonymi przy
ul.Zemborzyckiej 138 i 138 a.
1208 2012-05-18 98/ST/12 2012-04-27 KLUB TENISA STOŁOWEGO "SYGNAŁ" 12 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (tenis stołowy kobiet)
1209 2012-05-18 288/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ VITAMED 7 560,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
135
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1210 2012-05-18 10/IT/12 2012-04-26 WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZOO 114 390,00
Udzielenie licencji na korzystanie z systemu
informacji prawnej dla Urzędu Miasta Lublin i dla
jednostek organizacyjnych Gminy Lublin;
Dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu:
- w sieci wewnętrznej UM w sposób
umożliwiający równoczesny dostęp do programu
dla co najmniej 50 stanowisk, - na 10 wskazanyh
komputerach przenośnych, również przy braku
połączenia z siecią wewnętrzna i Internetem;
Dostarczanie w czasie 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy 48 aktualizacji bazy -
przeciętnie cztery razy w miesiącu, nie rzadziej
niż co 10 dni; Przeprowadzenie szkolenia
admiistratorów i użytkowników systemu.
1211 2012-05-18 86/SOI/12 2012-05-04
BIURO TARGÓW MONACHIJSKICH W POLSCE
KRZYSZTOF KILJAŃSKI
56 000,00
wynajem 20 m? indywidualnej powierzchni
wystawienniczej na 15. Międzynarodowych
Targach Nieruchomości Inwestycji i
Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2012
płatne w dwóch ratach
1212 2012-05-18 282/ZSS/12 2012-05-07 SP AKADEMICKI ZOZ 8 310,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1213 2012-05-18 271/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ESKULAP 21 930,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1214 2012-05-18 290/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ JUTRZENKA 22 020,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1215 2012-05-18 266/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 14 460,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1216 2012-05-18 263/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDIMED 12 870,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1217 2012-05-18 262/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ KALINA 30 180,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1218 2012-05-18 99/ST/12 2012-05-07 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 80 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różnych
dyscyplinach sportu (motocross)
1219 2012-05-18 14/IT/12 2012-05-11
INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I
KATASTRALNYCH S.A.
43 050,00
Świadczenie asysty technicznej oprogramowania
SOWA.
136
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1220 2012-05-18 291/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MED-KOL 7 020,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1221 2012-05-18 285/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MAK-MED 14 070,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1222 2012-05-18 85/SOI/12 2012-05-10
IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA
M.SKOWRONEK
6 371,40
wykonanie banera i ścianki reklamowej, w tym
projekty graficzne, druk i wykonanie roll-up i
ścianki reklamowej wraz z pokrowcem/kufrem
1223 2012-05-18 270/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ PULS-MED 15 480,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1224 2012-05-18 260/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ MEDYCYNA 2001 94 890,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1225 2012-05-18 280/ZSS/12 2012-05-07 SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 5 910,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1226 2012-05-21 35/KP/12 2012-04-27
ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W
LUBLINIE
4 000,00
Współpraca w ramach organizacji Jubileuszu
80.lecia Związku Literatów w Lublinie
1227 2012-05-21 44/KP/12 2012-05-10
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
2 000,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji XIII Międzynarodowej Konferencji
naukowej pt" Kryzys Finansowy - przebieg i
skutki spoleczno - gospodarcze w Europie
Środkowej i Wschodniej" w dn. 21-03.05.2012
1228 2012-05-21 16/GD/12 2012-05-16 STANISŁAW SEROKA 2 800,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 46 o pow.0.2977 ha
stanowiącej ulicę Partyzantów (obr.4, ark.8).
1229 2012-05-21 37/KP/12 2012-04-27 URSZULA GIERSZON 2 000,00
Wykonanie projektu autorskiej wystawy,
dokumentującej 80-lecie powstania Związku
Literatów w Lublinie pod nazwą "80 lat Związku
Literatów w Lublinie"
1230 2012-05-21 117/ST/12 2012-05-14 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 70 000,00
Lubelski klub Szachowy Festiwal Szachowy w
terminie 23-10.06.2012 w Lublinie
1231 2012-05-21 101/SOI/12 2012-04-12
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparc ie uczestnictwa w misji inwestycyjnej do
Dubaju
1232 2012-05-21 276/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ANI-MED 30 390,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1233 2012-05-21 265/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ALVITA 27 750,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
137
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1234 2012-05-21 261/ZSS/12 2012-05-07 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. 3 780,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1235 2012-05-21 272/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ SPECJALISTYKA CZECHÓW 15 420,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1236 2012-05-21 153/OR/12 2012-05-16 OŚRODEK MEDYCZNY DMP 67 820,00 badania profilaktyczne pracowników
1237 2012-05-21 279/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ TWOJA PRZYCHODNIA 18 210,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1238 2012-05-22 76/SOI/12 2012-04-17
GOOD MUSIC PRODUCTIONS M.KLONOWSKA
M. ZIOŁO SPÓŁKA JAWNA
103 935,00 Występ zespołu KOSHEEN
1239 2012-05-22 43/KP/12 2012-05-10
EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-
LUBLIN
400,00
Współorganizacja w celu promocji MIasta w
ramach organizacji projektu "Polska Szkoła
Human Resources VI", który odbędzie się w
dniach 18 - 20 maja 2012 roku.
1240 2012-05-22 77/SOI/12 2012-04-17
GOOD MUSIC PRODUCTIONS M.KLONOWSKA
M. ZIOŁO SPÓŁKA JAWNA
98 400,00 Występ zespołu H-Blockx
1241 2012-05-22 246/ZSS/12 2012-04-27 FUNDACJA "PRAESTERNO" 5 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1242 2012-05-22 41/KP/12 2012-05-10 JACEK SCHERER 300,00
Wykonanie zdjęć reportażowych podczas
projektu "Smaki z miast partnerskich" w dn. 11-
13.05.2012 w Lublinie.
1243 2012-05-22 13/FE/12 2012-04-16
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE
0,00
Umowa licencyjna dotycząca nieodpłatnego
przekazania niewyłącznej licencji na korzystanie
z przekazanych materiałów promocyjno -
informacyjnych dotyczących projektu "Budowa
drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów-Lubli-
-Piaski".
1244 2012-05-22 238/ZSS/12 2012-04-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00 Aneks do umowy Nr 89/ZSS/12 z dn. 20.02.2012
89/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka ręczna).
1245 2012-05-23 92/SOI/12 2012-05-07
PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I
WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
34 440,00
Druk oraz dostawa albumu "Lublin. Miasto
Inspiracji"
138
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1246 2012-05-23 93/GM/12 2012-05-17 OSTROWSKA IWONA 0,00
Dzierżawa - ul. Krwawicza - zieleń przydomowa -
cz. dz. nr 698 (obr. 72, ark. 1)
1247 2012-05-23 258/ZSS/12 2012-05-07 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 20 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1248 2012-05-23 278/ZSS/12 2012-05-07
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC
27 210,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1249 2012-05-23 152/OW/12 2012-02-27 KAZIMIERA SITARZ 3 900,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoter. i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.socjoter.w Szkole Podstawowej
nr 3 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podsawowych w Gminie Lublin"
520/OW/12 2012-06-25 KAZIMIERA SITARZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 152/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1250 2012-05-23 57/IR/12 2012-05-10 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 67 035,00
Wydzielenie wraz z aktualizacją z
wielobranżowego projektu budowlano-
wykonawczego budowyzespołu urządzeń
sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr43 -
etap dot. budowy budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z
infrastrukturą orza aktualizacją uzgodnień,
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich.
188/IR/12 2012-08-16 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 0,00
Aneks nr 1 przedłuzający termin opracowania
wydzielenia i aktualizacji projektu budowlano-
wykonawczego zespołu urządzeń sportowych
przy Gimnazjum nr 16
1251 2012-05-23 264/ZSS/12 2012-05-07 NZOZ ARNIKA 36 720,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1252 2012-05-23 283/ZSS/12 2012-05-07 OŚRODEK MEDYCZNY DMP 34 890,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1253 2012-05-23 184/KL/12 2012-05-14
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
6 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej -
"III Parafialny Festyn Rodzinny"
139
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1254 2012-05-23 31/KP/12 2012-04-23
FUNDACJA DEO ET PATRIAE IM.
MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP
9 930,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji III miedyznarodowzch Spotkań
uczniów w Lublinie - Stolicy Nauki i Kultury.
1255 2012-05-23 49/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 382 628,40
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. ( zasilenie rezerwowe) stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
203/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 1 zmieniający formę zabezpieczenia
roszczeń na weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową dot budowy stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie (zasilanie rezerwowe)
17/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PDE (
zasilenie rezerwowe) aneks nr 2 do umowy
358651 dot.stadionu miejskiego zmiana mocy
przyłączeniowej
1256 2012-05-23 319/ZSS/12 2012-05-21 ZAKŁAD OPTYCZNY SŁAWOMIR WRZOS 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1257 2012-05-23 39/OŚ/12 2012-05-09 SGS EKO-PROJEKT SP. Z O.O. 162 282,51
Sporządzenie akustycznej mapy Lublina w
granicach administracyjnych miasta.
1258 2012-05-23 84/SOI/12 2012-04-26 FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II 0,00 aneks do umowy nr 42/SOI/12
1259 2012-05-23 268/ZSS/12 2012-05-07
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
20 310,00
Programy zdrowotne dla mieszkańców Lublina w
2012 r.
1260 2012-05-23 251/ZSS/12 2012-04-27 BEST CENTRUM JĘZYKOWE 0,00 Aneks do Programu "Rodzina Trzy Plus"
212/ZSS/12 2012-03-05 BEST CENTRUM JĘZYKOWE 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1261 2012-05-23 46/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 66 188,76
Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucji PGE
instalacji odbiorczej (zasilanie podstawowe)
stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej.
205/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1 zmieniający formę zabezpieczenia na
weksel in blanco dot budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie
(zasilanie podstawowe)
16/IR/14 2014-02-06 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PDE (
zasilenie podstawowe) stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej aneks nr.2 do umowy 358650 z
dnia 26.03.2012 zmieniający moc
przyłączeniową
1262 2012-05-24 217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajęcia sportowe z pływania.
140
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
335/ZSS/12 2012-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 217/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r.- zajęcia sportowe.
343/ZSS/12 2012-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 2 z dn. 21-06-2012 r. do umowy Nr
217/ZSS/12 z dn. 25-04-2012 r.
416/ZSS/12 2012-10-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 217/ZSS/12 z dn. 25-
04-2012 r. dotyczącej prowadzenia zajęć
sportowych z pływania (zmiana harmonogramu
realizacji zajęć).
1263 2012-05-24 28/GK/12 2012-05-18 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Założenie zieleni, wybudowanie pergoli i montaż
elementów małej architektury ogrodowej na
skwerze przy ul. Jesiennej.
36/GK/12 2012-06-25 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Aneks zmieniający termin umowny dla umowy
dotyczącej założenia zieleni na skwerze przy ul.
Jesiennej w Lublinie.
10/GK/13 2013-03-21 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Porozumienie odnośnie praw i obowiązków w
zakresie nasadzeń 4 gatunków roślin na skwerze
przy ul.Jesiennej
1264 2012-05-24 240/ZSS/12 2012-04-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALINA - LUBLIN 0,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1265 2012-05-24 27/GK/12 2012-04-27
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
52 471,80 Remont oraz montaż ławek parkowych.
1266 2012-05-24 234/KL/12 2012-04-16
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW ROUTE
18
10 000,00
Porozumienie o współpracy w zakresie
organizacji wydarzenia kulturalnego - "Motoserce
2012"
1267 2012-05-24 318/ZSS/12 2012-05-21
PRZEDSZKOLE PRYWATNE "MARTYNKA"
I.CZECHOWSKA, A.SAŁAGA S.C.
0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1268 2012-05-24 124/ZSS/12 2012-05-08 "CEPROZ" KRZYWICKA LILIANA 1 700,00
Opracowanie szczegółowego programu i
przeprowadzenie szkolenia dla sędziów i
prokuratorów z terenu miasta Lublin w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1269 2012-05-24 8/BM/12 2012-04-02 PAWEŁ KIESZKO 3 600,00
Zużycie energii elektrycznej w punkcie
kamerowym - ul. Rynek 5.
1270 2012-05-24 239/ZSS/12 2012-04-27
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
141
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1271 2012-05-24 9/BM/12 2012-04-02 IRENA KOWALEWSKA 0,00
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego - ul. Lubartowska 19.
1272 2012-05-24 12/IT/12 2012-04-27 ELKOMTEL MIROSŁAW SOŁTYS 35 304,00
Serwis pogwarancyjny Systemu Obsługi
Głosowań.
1273 2012-05-24 77/IR/12 2012-05-11 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. 24 858 999,99
budowa budynku Szkoły Podstawowej z
oddziałami przedszkolnymi wraz z
zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem
terenu w dzielnicy Sławin w Lublinie - etap I
1274 2012-05-24 13/IT/12 2012-04-25 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 0,00
Aneks do umowy (zmiana terminu wykonania
czynności określonych w § 1 ust.1 na 75 dni)
5/IT/12 2012-03-12 PROJ-NET JAROSŁAW BUCZEK 28 782,00
- Wykonanie dokumentacji przetargowej w
formie programu funkcjonalno-użytkowego dla
rozbudowy miejskiej siei szerokopasmowej oraz
systemu monitoringu w zakresie: opracowanie
wymagań i dokumentacji przetargowej
dotyczącej budowy 16 punktów monitoringu
wizyjnego wraz z uzgodnieniami, podłączenia do
miejskiej sieci szerokopasmowej 10 obiektów
wskazanych, rozbudowę urządzeń oraz
stanowisk do centrum monitoringu; -
uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; -
pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas
inwestycji.
1275 2012-05-24 216/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajęcia sportowe z piłki nożnej.
374/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajęcia sportowe z piłki nożnej.
1276 2012-05-24 40/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA BARTŁOMIEJCZYK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
502/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA BARTŁOMIEJCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 40/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
1277 2012-05-24 155/OR/12 2012-05-21 SALUS FURNICO S.C. 25 180,56 krzesła
142
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1278 2012-05-24 317/ZSS/12 2012-05-21 "KRZYŚ" KRZYSZTOF ADAMUS 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1279 2012-05-24 320/ZSS/12 2012-05-21 CIEŚLAK GRAŻYNA "COUNTRY" 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
1280 2012-05-24 134/ZSS/12 2012-04-30 BOGUSŁAW BYRSKI PROJEKT KULTURA 3 700,00
przeprowadzenie imprezy z okazji Dnia Dziecka
dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych z terenu
miasta Lubllina
1281 2012-05-25 15/FE/12 2012-05-21 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 1 000 000,00
Umowa nr 151 o udzielenie dotacji celowej z
budżetu państwa w 2012 roku na zadanie pn.
"Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269 L w
Lubinie, odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej
w Lublinie o długości 1855 mb" realizowane w
ramach "Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -
Dostępność - Rozwój".
50/FE/12 2012-12-11 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI -181 778,00
Aneks nr 1 do Umowa nr 151 o udzielenie dotacji
celowej z budżetu państwa w 2012 roku na
zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej
nr 2269 L w Lubinie, odcinki ulic Zemborzyckiej i
Osmolickiej w Lublinie o długości 1855 mb"
realizowane w ramach "Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
1282 2012-05-25 17/GD/12 2012-05-16 MARTA JASTRZĘBSKA 2 400,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 34 stanowiącej ulicę
Dymowskiego oraz działki nr 38/2 stanowiącej
ulicę Dolińskiwego (obr.42, ark.13).
1283 2012-05-25 245/ZSS/12 2012-04-27 FUNDACJA "RAZEM" 0,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1284 2012-05-25 241/ZSS/12 2012-04-27
WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SP 30
0,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1285 2012-05-25 240/KL/12 2012-05-08 PAWEŁ MURAWSKI 2 000,00
prezentacja autorskiej prelekcji nt historii
wykorzystania rowerów przez wojsko i policję w
okresie II RP ...
1286 2012-05-25 247/ZSS/12 2012-04-27
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
12 500,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
143
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1287 2012-05-25 18/GD/12 2012-05-16
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
MARIAN NYKIEL
2 500,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej regulacji
stanu prawnego działki nr 128/2 położonej przy
ul.Dolna Panny Marii (obr.34, ark.7)
1288 2012-05-25 94/GM/12 2012-05-15 PIOTR ŻAK 2 460,00 wycena nieruchomości ul. Onyksowa 8
1289 2012-05-25 95/GM/12 2012-05-11
NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ
OKRĘGOWY W LUBLINIE
0,00
Nieodpłatne przekazanie Gminie Lublin przez
NBP w Lublinie kanalizacji deszczowej położonej
w ul. Chopina.
1290 2012-05-25 12/BM/12 2012-05-16 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 725,76
Odbiór odpadów z posesji - ul. Głuska 138 A
Lublin (OSP).
1291 2012-05-25 62/ST/12 2012-04-27
TOWARZYSTWO SPORTOWO-TURYSTYCZNE
"SOKOLIK" W LUBLINIE
6 000,00 upowszechnianie TST Sokolik
1292 2012-05-25 8/PN/12 2012-05-22
"OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY
BUDOWLANE" SPÓŁKA Z O.O.
5 950,00
usługa cateringowa w ramach projektu Marka
EkoLublin Akcja "Spotkajmy sie w schronisku"
27.05.12 oraz Akcja "EkoPiknik" 24.06.12
1293 2012-05-25 93/SOI/12 2012-05-11 MARCIN SZPAK 7 700,00 Wykonanie koncertu zespołu Carrion
1294 2012-05-25 90/GM/12 2012-05-07
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
984,00
okazanie granic nieruchomości dzierżawcy
"Nova" al. Racławickie - Nowy Plac Targowy
1295 2012-05-25 90/SOI/12 2012-05-08 PAWEŁ TYPIAK 1 000,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej Koncertu
Prezydenckiego
1296 2012-05-25 73/IR/12 2012-04-27 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 2 754 585,00
porozumienie między MOSiR Lublin a Gminą
Lublin na refakturowanie wykonawstwa zadania
inwestycyjnego " Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Słonecznym Wrotkowie"
1297 2012-05-25 156/OR/12 2012-05-21 P.H.U. MORS KRZYSZTOF MIROSŁAW 5 025,49 mycie samochodów
1298 2012-05-25 255/ZSS/12 2012-05-11
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 - zajęcia sportowe.
117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 117/ZSS/12 -
zajęcia taneczne..
1299 2012-05-25 299/ZSS/12 2012-05-18 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 uczestników
1300 2012-05-25 98/SOI/12 2012-05-16 STUDIO 66 RENATA NIŚCIOR 4 920,00 Obsługa multimedialna Koncertu Prezydenckiego
144
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1301 2012-05-25 14/FE/12 2012-04-24
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy Nr
2011/0079/0491/SubA/DIS/S na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu
krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
36/FE/11 2011-10-06
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
131 293 600,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu krytych
pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie"
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach "Programu inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu na rok 2011".
1302 2012-05-28 2/KD/12 2012-05-10
"GULIVER" BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE
JOLANTA KIDAJ
14 280,00
Wyjazd sobotnio-niedzielny do Białowieży w
dniach 2-3.06.2012 r. dla pracowników Urzędu
Miasta Lublin
1303 2012-05-28 78/IR/12 2012-05-28
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
3 944,23
Remont pomieszczenia sekretariatu w Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w
budynku, przy ul. Zana 38 w Lublinie.
1304 2012-05-28 310/ZSS/12 2012-05-15
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO-
KONFERENCYJNY MAZUR-SYRENKA SP. Z O.
O.
4 590,00
Organizacja szkolenia dla członków KRPA tj.
zapewnienie wyżywienia, noclegów i sali
konferencyjnej.
1305 2012-05-28 249/ZSS/12 2012-04-30
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
5 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1306 2012-05-28 17/FE/12 2012-05-21
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
18 705 000,00
Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej - etap II" w formie dotacji
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3/FE/13 2012-12-12
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-7 324 236,77
Aneks do umowy dotacji o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja
oświatowych obiektów użyteczności publicznej -
etap II" ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1307 2012-05-28 18/FE/12 2012-05-21
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
18 705 000,00
Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej - etap II" w formie
pożyczki ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
145
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
4/FE/13 2012-12-12
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-7 324 236,77
Aneks do umowy pożyczki o dofinansowanie
realizacji przedsięwzięcia pn.
"Termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej - etap II" ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
1308 2012-05-28 315/ZSS/12 2012-05-22
BON APPETIT S.C. ROBERT ADAMCZEWSKI,
WOJCIECH CZECHOWSKI
0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1309 2012-05-28 242/ZSS/12 2012-04-30 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 25 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1310 2012-05-28 312/ZSS?12 2012-05-15 BŁAŻEJ GAWROŃSKI 2 400,00
Opracowanie autorkiego planu szkolenia dla
członków KRPA oraz jego przeprowadzenie
1311 2012-05-28 311/ZSS/12 2012-05-15 USŁUGI TRANSPORTOWE GORZEL GABRIEL 1 760,00
Przewóz członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na szkolenie do
miejscowosci Krutyń woj. Warmińsko Mazurskie
1312 2012-05-28 302/ZSS/12 2012-05-18
MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE
LUBLINIANKA
8 000,00
Realizacja letniego obozu (kolonii) z
profesjonalnym programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży
1313 2012-05-28 40/KP/12 2012-04-30
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
200,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji konferencji naukowej pt. "Będąc
przedsiębiorcą pozostań człowiekiem - Społeczna
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw", która
odbędzie się w dniu 11 maja 2012 roku w
Lublinie.
1314 2012-05-28 154/OR/12 2012-05-10 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 zwiększenie wartości umowy
31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
1315 2012-05-28 83/SOI/12 2012-04-26 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 0,00 aneks do umowy 34/SOI/12
1316 2012-05-28 16/FE/12 2012-05-21
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
542 526 139,45
Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa
drogi dojazdowej do węzła drogowego
"Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu
dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyżowania al.Solidarności z al. Warszawską do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -
2013.
146
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
41/FE/12 2012-10-30
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
-156 287 578,99
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego
"Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu
dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyżowania al.Solidarności z al. Warszawską do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -
2013.
30/FE/13 2013-07-12
CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW
TRANSPORTOWYCH
0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego
"Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu
dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od
skrzyżowania al.Solidarności z al. Warszawską do
granic miasta)" w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -
2013.
1317 2012-05-29 248/ZSS/12 2012-04-30
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
10 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1318 2012-05-29 242/KL/12 2012-05-17 MIROSŁAW FELDGEBEL 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1319 2012-05-29 255/KL/12 2012-05-23
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
DYREKCJA OKREGOWA LUBLIN
123,00
licencja na publiczne wykonanie utworów
podczas Majówki z Węglinem Południowym w
dniu 20.05.2012 przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.
Roztocze 14
1320 2012-05-29 96/SOI/12 2012-05-10 BLUE VINE ANETA KŁODAŚ 31 980,00
usługa pozyskania 10 przedsiębiorców
zagranicznych, zainteresowanych ulokowaniem
kapitału na terenie Lublina lub nawiązaniem
współpracy gospodarczej z lubelskimi firmami,
których profil działalności umieszczony jest w
Katalogu Firm 2012. Pozyskani przedsiębiorcy
zagraniczni wezmą udział w Forum Inwestycyjno-
Gospodarczym LUB-INVEST 2012,
organizowanym w Lublinie w dniach 20-
22.06.2012 r.
1321 2012-05-29 80/IR/12 2012-05-07
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
9 840,00
Sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego związanego z remontem
budynku, przy ul. Podwale 3 w Lublinie.
147
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1322 2012-05-29 244/KL/12 2012-05-17 MAREK NIEWIEDZIAŁ 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1323 2012-05-29 247/KL/12 2012-05-22 MAŁGORZATA NOWAK 800,00
osobiste uczestnictwo w pracach jury w
Konkursie Chórów Szkolnych Miasta Lublin Cor
Cantans 2012 w dniu 26.05.2012
1324 2012-05-29 248/KL/12 2012-05-22 BARBARA PAZUR 800,00
prace w jury Konkursu Chórów Szkolnych M.
Lublin Cor Cantans w charakterze niezależenego
jurora, ocena merytoryczna występów chórów i
wyłonienie laureató
1325 2012-05-29 68/IR/12 2012-04-17
EL-MAR FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
MARTA KRZYŻANOWSKA
14 637,39
Remont instalacji odgromowej w Żłobku nr 8
przy ul.Nałkowskich 102 w Lublinie
1326 2012-05-29 243/ZSS/12 2012-04-30
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I
MŁODZIEŻY CON AMORE
25 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1327 2012-05-29 241/KL/12 2012-05-17 SOS SZTUKI SYLWIA PIOTROWICZ 3 000,00
Usługa promująca Miasto Lublin podczas
wydarzenia "Noc Muzeów i Galerii" w Lubline w
dn. 19.05.2012
1328 2012-05-29 83/IR/12 2012-04-27
AKADEMICKI OŚRODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACIŃSKI,
0,00
aneks nr 1 przesunięcie terminu wykonania
raportu oddziaływania na środowisko dot.
stadionu miejskiego w Lublinie
48/IR/12 2012-03-05
AKADEMICKI OŚRODEK NAUKOWO
TECHNICZNY "AON-T" Z.KABACIŃSKI,
25 830,00
Opracowanie raportu oddziaływania na
srodowisko dot budowy stadionu miejskiego w
Lublinie
1329 2012-05-29 118/ST/12 2012-05-10
ROBOTNICZA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"MOTOR"
12 000,00
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zakup
usług utrzymanie obiektów osiedlowych Srodki
pomocowe rady dzielnicy Tatary boiska
os.Przyjaźni
1330 2012-05-29 170/KL/12 2012-05-14
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHÓRU
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
7 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Stowarzyszenie
na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego - Ściana Wschodnia :
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II - in
Memoriam
1331 2012-05-29 243/KL/12 2012-05-17 ANNA MIKOŁAJCZYK 2 000,00
wykonanie koncertu w dn. 20.05.2012 w ramach
cyklu Harmonie Starego Miasta
1332 2012-05-29 332/ZSS/12 2012-05-15
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
81,98
Korzystanie z hali MOSiR w dniu 2 czerwca 2012
r.
148
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1333 2012-05-30 305/ZSS/12 2012-05-28
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE
NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"
4 000,00
Organizacja obozu z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 25 dzieci i młodzieży
1334 2012-05-30 94/SOI/12 2012-04-20
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
"INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z
OGRANI
18 450,00
Opracowanie projektu, wykonanie i
zamontowanie tablicy pomiątkowej w ramach
projektu Piwnica pod Fortuną
1335 2012-05-30 301/ZSS/12 2012-05-16 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 6 000,00
Prowadzenie przez różne podmioty obozów
(kolonii) letnich z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
1336 2012-05-30 73/SOI/12 2012-04-02 JACEK SCHERER 3 076,93
wykonania prezentacji multimedialnej na
potrzeby promocji obiektu Piwnicy pod Fortuną w
ramach realizacji projektu ?Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych?
1337 2012-05-30 306/ZSS/12 2012-05-21
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-
SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
4 750,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 19 uczestników
362/ZSS/12 2012-07-16
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-
SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 19 uczestników (zmiana
lokalizacji obozu).
1338 2012-05-30 119/ST/12 2012-05-14 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 15 000,00 Bieg Solidarności XX Lipiec 80
1339 2012-05-31 253/KL/12 2012-05-23 MIECZYSŁAW IWANOWSKI 700,00
obsługa techniczno - organizacyjna (obsługa
szatni, przygotowanie sceny i zaplecza,
sprzątanie garderób, sali, schodów, szatni, foyer)
Koncertu Galowego Konkursu Chórów Szkolnych
Miasta Lublin Cor Cantans
1340 2012-05-31 250/KL/12 2012-05-22 PIOTR CHILIMONIUK 1 100,00
występ w charakterze akompaniatora podczas
przesłuchań konkursu Chórów Szkolnych Miasta
Lublin Cor Cantans i koncertu galowego
1341 2012-05-31 158/OR/12 2012-05-24 ŁUKASZ STASIAK 7 200,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOk, GIS oraz
przygotowanie do systemu AD
1342 2012-05-31 254/KL/12 2012-05-24
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
2 118,06
wynajem sali koncertowej w celu
przeprowadzenia Koncertu Galowego Konkursu
Chórów Szkolnych Miasta Lublin Cor Cantans
2012 w dniu 30 maja 2012 r. w godzinach 17.00
- 18.30
149
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1343 2012-05-31 252/KL/12 2012-05-23 MARCIN SUPERCZYŃSKI 600,00
prowadzenie Koncertu Galowego KOnkursu
Chórów Szkolnych Miasta Lublin Cor Cantans
2012 w dniu 30.05.2012
1344 2012-05-31 76/IR/12 2012-04-27 TOKBUD TOMASZ KARAŚ 807 574,16
remont elewacji i docieplenie ścian
zewnętrznych oraz remont pomieszczeń
budynków Zespołu Piesni i Tańca "Lublin"
im.Wandy Kaniorowej przy ul. 1 Armii Wojska
Polskiego 3 w Lublinie - inwestycja prowadzona
pod nazwą: Przebudowa ulic: 3-go Maja i
Radziwiłłowskiej
1345 2012-05-31 246/KL/12 2012-05-21 KRZYSZTOF BARCZAK 1 000,00
koordynacja organizacji Iv Parafialnego Festynu
Rodzinnego "Rodzinalia 2012"
1346 2012-05-31 245/KL/12 2012-05-18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
0,00
porozumienie dotyczące organizacji imprezy
kulturalnej IV Parafialny Festyn Rodzinny
"Rodzinalia 2012"
266/KL/12 2012-06-01
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
0,00
aneks do porozumienia 245/KL/12 z dnia
18.05.2012 dotyczącego organizacji IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1347 2012-06-01 3/MKZ/12 2012-05-24
ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60 854,00
Remont elewacji frontowej, balkonów, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian
fundamentowych wymiany drzwi do klatki
schodowej i piwnicy Narutowicza 14
18/MKZ/12 2012-10-02
ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
56 172,00 ZMANA KWOTY UMOWY.
1348 2012-06-01 99/SOI/12 2012-05-16
MANDRAGORA IZABELA KOZŁOWSKA-
DECHNIK
3 690,00
Współpraca w celu promocji miasta poprzez
zorganizowanie inscenizacji ślubu żydowskiego
1349 2012-06-01 2/MKZ/12 2012-05-24 KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 246 250,00
Konserwacja obrazów olejnych w kaplicy
Tyszkiewiczów,konserwacja wybranych zabytków
ruchomych wyposażenia kościoła i klasztoru
17/MKZ/12 2012-10-02 KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 0,00
Zmiana umowy w zakresie prac konserwacyjn
ych i prac budowlanych bazyliki.
1350 2012-06-01 7/MKZ/12 2012-05-24 KOŚCIÓŁ REKTORALNY N.M.P. ZWYCIĘSKIEJ 140 000,00
wykonanie prac konserwatorsko-
restauratorskich wewnętrznych murów wieży
kościoła wraz z uzupełnieniem tynków i okładzin
architektonicznych kościola NMP Zwycięskiej
Narutowicza 6
150
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1351 2012-06-01 14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewnętrznej i wewnętrznej
wymiana balkonów dziedzińca,posadzki sieni
remont klatki i kominów kowalska 9
16/MKZ/12 2012-06-15 EDAX MOJSKI MARIUSZ 0,00 Zmiana osoby w umowie
20/MKZ/12 2012-10-02 EDAX MOJSKI MARIUSZ 72 720,00 Zwiększenie środków finansowych na Kowalska 9
27/MKZ/12 2012-11-05 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewnętrznej i wewnętrznej
wymiana balkonów dziedzińca,posadzki sieni
remont klatki i kominów kowalska 9
1352 2012-06-01 9/MKZ/12 2012-05-24 ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UR 8 435,00
Prace przy portalu wewnętrznym w zespole
klasztornym sióstr Brygidek Narutowicza 8-10
1353 2012-06-01 1/MKZ/12 2012-05-24 KOŚCIÓŁ REKTORALNY P.W. ŚW. DUCHA 85 622,00
Wykonanie pełnej konserwacji i restauracji
sztukaterii ściennych w nawie głównej
,konserwacji technicznej i restauracji dekoracji
ściennych,konserwacji technicznej i restauracji
zabytkowych wypraw w nawie głównej kościoła
1354 2012-06-01 6/MKZ/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW.
MIKOŁAJA
85 289,00
Wykonanie cyklu prac konserwatorsko-
sztukatorskim nawy głównej i restauracji
sztukaterii ściany południowej i wschodniej
kościoła św. Mikołaja Biskupa
1355 2012-06-01 12/MKZ/12 2012-05-24
WILLA ZAMOJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 000,00
Wykonanie badań architektonicznyczno-
konserwatorskich Archidiakońska 1
1356 2012-06-01 45/KP/12 2012-05-10
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW
PRAWA ELSA POLAND
400,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Konferencji naukowej pt " Nie daj się
złapać w sieć" w dn. 21-03.05.2012
1357 2012-06-01 100/SOI/12 2012-05-17 JACEK SCHERER 360,00
Wykonanie zdjęć reportażowych inscenizacji
ślubu żydowskiego
1358 2012-06-01 137/ZSS/12 2012-05-21 ROBERT SZYMAŃSKI 250,00 obsługa techniczna II Turnieju ...
1359 2012-06-01 8/MKZ/12 2012-05-24 KRZYSZTOF MADEJSKI 10 820,00
dofinansowanie prac konserwatorsko -
restauratorskich przy detalach kamieniarskich
Kamienicy Rynek 6
1360 2012-06-01 123/ST/12 2012-05-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 000,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka - dzielnica Czuby
Południowe
1361 2012-06-01 50/KP/12 2012-05-28 KAMILA KRZYŻANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynności w ramach projektu
NaprawmyTo.
151
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1362 2012-06-01 10/MKZ/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W.ŚW.URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
93 088,00
podbicie ścian fundamentowych; izolacja
pozioma i pionowa , wymiana stropów
drewnianych na żelbetowe,wymiana więżby
dachowej i stolarki okiennej
1363 2012-06-01 124/ST/12 2012-05-28
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWO -
ŻUŻLOWY LUBLIN
469 983,00
promocja miasta poprzez sport- turnieje, mecze,
zawody żyżlowe
1364 2012-06-01 138/ZSS/12 2012-05-21 KRZYSZTOF PASZCZYK 250,00 obsługa techniczna II Turnieju...
1365 2012-06-01 4/MKZ/12 2012-05-24
TEWA-TERMICO SP. Z O. O. WAKSMAN -
LUBLIN
46 600,00
Wykonanie badań architektonicznych, eykonanie
badań sondażowych na występowanie
polichromii ściennych i ekspertyzy Grodzka 17
1366 2012-06-01 11/MKZ/12 2012-05-24 ANDRZEJ JAROCKI 2 299,00
Wykonanie stolarki okiennej w kamienicy Rynek
5
21/MKZ/12 2012-10-02 ANDRZEJ JAROCKI 1 863,00
Zwiększenie środków finansowych kamienica
Rynek 5
1367 2012-06-01 13/MKZ/12 2012-05-24
WILLA ZAMOJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 250,00
Wykonanie programu badań architektoniczno-
konserwatorskich kamienicy Rybna 5
1368 2012-06-01 94/IR/12 2012-05-29
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 5 z dnia 31.05.2012 r. do umowy
sprzedaży energii elektrycznej Nr 1/GML/2011
(84/IR/11) z dnia 22 lipca 2011 r.
1369 2012-06-01 5/MKZ/12 2012-05-24
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
91 000,00
dofinansowanie nakładów na wykonanie izolacji
fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu
Biskupiego
19/MKZ/12 2012-10-10
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
55 854,00
Aneks. Zwiększenie środków finansowych na
izolację fundamentów Pałacu Biskupiegop
1370 2012-06-04 113/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
800,00 organizacja imrez turystyczno krajoznawczych
1371 2012-06-04 108/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 200,00 organizacja imprez turystycznych
1372 2012-06-04 330/ZSS/12 2012-05-23
KLUBPOKSIĘGARNIA MABOOKTA DOROTA
POLESZAK
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1373 2012-06-04 327/ZSS/12 2012-05-28 LOGOPEDA MONIKA ŁUSZCZUK 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1374 2012-06-04 107/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 100,00 Organizacja imprez turystycznych
152
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1375 2012-06-04 221/ZSS/12 2012-05-21 RAFAŁ KALINOWSKI 300,00
Sędziowanie meczów piłki nożnej podczas II
Turnieju profilaktyczno - sportowego ....
1376 2012-06-04 112/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
1 400,00 organizacja imprez turystyczno krajoznawczych
1377 2012-06-04 256/ZSS/12 2012-05-18 POLIMEDIA SP. Z O. O. 12 300,00
Udział Reprezentacji Artystów Polskich w
imprezie pod nazwą "II Turniej profilaktyczno-
sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin"
1378 2012-06-04 257/ZSS/12 2012-05-07
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SCENA" KAMILA
SIERADZKA
0,00
koncert zespołu 100% w ramach imprezy
estradowej pod hasłem "NIEĆA 2012"
1379 2012-06-04 313/ZSS/12 2012-05-17 STEFAN FRIEDMANN 4 500,00
Przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie
imprezy pod hasłem "II Turniej profilaktyczno -
sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin" w
dniu 2 czerwca 2012 r. w Hali MOSiR w Lublinie
1380 2012-06-04 328/ZSS/12 2012-05-25
CTRL USŁUGI INFORMATYCZNE MACIEJ
WOŚKO
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1381 2012-06-04 329/ZSS/12 2012-05-25 FRENO BENEDYKT GAZI 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1382 2012-06-04 111/ST/12 2012-04-16
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
600,00 organizacja imprez turystycznych
1383 2012-06-04 220/ZSS/12 2012-05-21 KAMIL NARECKI 300,00
Sedziowanie meczów podczas II Turnieju
profialktyczno - sportowego ...
1384 2012-06-04 336/ZSS/12 2012-05-07 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
1385 2012-06-05 81/IR/12 2012-05-17
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO SP. Z O.O.
4 400,00
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob?t budowlanych na przebudowę
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej w
Lublinie wraz z odprowadzeniem wód
deszczowych do rzeki Czerniejówki
1386 2012-06-05 125/ST/12 2012-05-25 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 10 000,00 Cykl imprez szachowych
1387 2012-06-05 38/KP/12 2012-04-27 AUTOMOBILKLUB LUBELSKI 900,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji Rajdu Płaskiego Pojazdów
Zabytkowych na trasie Lublin - Lwów, w dn. 3-
4.05.2012.
1388 2012-06-05 12/PN/12 2012-05-21 VIKTOR SVINTSITSKYY 1 000,00
Umowa zlecenie na wykonywanie tłumaczeń na
stronę interentową Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej w ramach projektu "Lublin i
Rzeszów-współraca i wykorzytsanie szans
rozwojowych"
153
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1389 2012-06-05 101/GM/12 2012-05-30
"M I M" SPÓŁKA CYWILNA KOŁSUT
WŁODZIMIERZ, KOŁSUT MAŁGORZATA
0,00
Dzierżawa - ul. Wyżynna - pawilon handlowy - cz.
dz. nr 42/3 (obr. 27, ark. 4)
1390 2012-06-05 100/GM/12 2012-05-14 NOVA SP.J. 0,00
Dzierżawa - Al. Tysiąclecia - parking do obsługi
hali NOVA - dz. nr 48/13, cz. dz. nr 48/12, cz. dz.
nr 48/1 (obr. 7, ark. 4)
1391 2012-06-05 121/ST/12 2012-05-10 LANG TEAM 31 000,00
Skandnia Maraton Lang Team - promocja
27.05.2012 r.
1392 2012-06-05 85/IR/12 2012-05-24
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
29 965,08
Przebudowa pomieszczeń na egzotarium w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie,
ul. Metalurgiczna 5.
1393 2012-06-05 75/IR/12 2012-04-30
FIRMA BUDOWLANA "EDBUD" EDWARD
WÓJCIK
68 012,79
wykonanie remontu pomieszczeń w części
administracyjnej w budynku Lubelskiego
Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie, ul.
Magnoliowa 8- na potrzeby poradni
1394 2012-06-05 307/ZSS/12 2012-05-21 STOWARZYSZENIE "SKAUT" 20 000,00
Organizacja 2 turnusów obozu letniego z
profesjonalnym programem profilaktycznym dla
łącznie 80 uczestników
1395 2012-06-05 99/GM/12 2012-05-31
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Dzierżawa - ul. Składowa 24 - działalność
statutowa Spółki - dz. nr 184/2 (obr. 2, ark. 2)
1396 2012-06-05 14/PN/12 2012-06-05
DWORBAR S.C. P,J,A SŁONCZEWSCY-
RESTAURACJA ,,ULICE MIASTA''
1 140,00
USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH PROJEKTU
"LUBLIN I RZESZÓW..." - KONFERENCJA
PRASOWA
1397 2012-06-06 137/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU
KORONNEGO
7 000,00
Miasto Kultury - Orkiestra Trybunału Koronnego
swojemu miastu
1398 2012-06-06 325/ZSS/12 2012-05-31
--OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDRO
5 000,00
realizacja programu wpierajacego dla osób
eksperymentujących (FreD goes net)
1399 2012-06-06 62/IR/12 2012-04-26 PAWEŁ TIEPŁOW-PRACOWNIA PROJEKTOWA 20 295,00
Aktualizacja przedmiarów robót oraz
kosztorysów inwestorskich dot dokumentacji
projektowej na budowę zespołu pływalni przy Al.
Zygmuntowskich 4 i 6 w Lublinie
1400 2012-06-06 326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
154
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
359/ZSS/12 2012-07-13
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
376/ZSS/12 2012-09-19
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 2 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
427/ZSS/12 2012-10-22
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 3 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
466/ZSS/12 2012-12-28
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
300 000,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczącej
prowadzenia centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
(określenie kwoty dotacji na 2013 r.)
127/ZSS/13 2013-02-25
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 5 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczącej
prowadzenia centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
430/ZSS/13 2013-12-09
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
300 000,00
Aneks Nr 6 do umowy Nr 326/ZSS/12 dotyczącej
prowadzenia centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
(określenie kwoty dotacji na 2014 r.)
1401 2012-06-06 316/ZSS/12 2012-05-23 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Aneks do porozumienia" Rodzina Trzy Plus"
207/ZSS/12 2012-03-05 MARCIN PALCZEWSKI 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
1402 2012-06-06 118/KL/12 2012-04-26
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
20 000,00
Miasto kultury - XIII Ogólnopolski Festiwal
Fantastyki Falkon 2012
1403 2012-06-06 131/ST/12 2012-05-30 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 6 350 000,00
usługi w zakresie zapewnienia dostępności
obiektów sportowych przez MOSIR
1404 2012-06-06 187/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
4 000,00
Kultura w dzielnicach - Zajęcia kulturalne w akcji
"Lato w miescie 2012"
155
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1405 2012-06-06 405/OW/12 2012-05-14 MAŁGORZATA BATOR 20 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1406 2012-06-06 163/OR/12 2012-05-23
"MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ
25 356,45 zakup mebli metalowych Lipowa 27
1407 2012-06-06 257/KL/12 2012-05-04 MIROSŁAW ZIOMEK 2 375,00
koordynacja artystyczna i organizacyjna
Konkursu Chórów Szkolnych MiastaLublina Cor
Cantans
1408 2012-06-06 258/KL/12 2012-05-04 MAŁGORZATA NOWAK 2 375,00
koordycja artystyczna i organizacyjna Konkursu
Chórów Szkolnych Miasta Lublin "Cor Cantans"
1409 2012-06-08 86/IR/12 2012-05-24
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
59 999,40
Wykonanie koncepcji funkcjonalnej oraz
ekspertyzy technicznej n/t możliwości
zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
na wszystkie kondygnacje segmentów A,B,C i G
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie,
ul. Radości 13.
1410 2012-06-08 15/MKZ/12 2012-05-24
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. NIEPOKOLANEGO
POCZECIA NMP
30 713,00
badanie fundamentow i warunków posadowienia
oraz projekt budowlany remontu dachu w
kościele Rektoralnym pw. Np. Staszica 16A
1411 2012-06-08 416/OW/12 2012-03-26 GMINA GARBÓW 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonej przez Gminę Garbów
przedszkolom niepublicznym na dzieci będące
mieszkańcami Lublina
1412 2012-06-08 74/IR/12 2012-04-27 ZOFIA RAUCH 0,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantów Poległych na
Lubelszczyźnie usytuowanego na skwerku
znajdującym się u zbiegu Al.Racławickich z ul
Radziszewskiego
55/IR/12 2012-03-30 ZOFIA RAUCH 19 680,00
opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany
lokalizacji Pomnika Partyzantów Poległych na
Lubelszczyżnie usytuowanego na skwrku
znajdującym się u zbiegu Al. Racławickich z ul.
Radziszewskiego w Lublinie
1413 2012-06-08 105/SOI/12 2012-05-23 MODERN PROMOTION KAROL SZKUDLAREK 0,00
Akcja promocyjna Carnavalu Sztuk-Mistrzów z
wykorzystaniem autobusu double-decker
156
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1414 2012-06-08 106/SOI/12 2012-05-23 SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA "SPOMLEK" 0,00
Współpraca w zakresie organizacji Carnavalu
Sztuk Mistrzów 2012
1415 2012-06-11 19/GD/12 2012-05-28 ARS-TAX NIERUCHOMOŚCI JANUSZ CZAJECKI 51 660,00
Sporządzenie 21 operatów szacunkowych dla
ustalenia opłat adiacenckich.
1416 2012-06-11 145/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usługa dystrybucji energii elektrycznej ul.
Bukowa 17
1417 2012-06-11 10/PN/12 2012-05-21 EUROPA S.A. 15 080,00
Zapewnienie noclegów w dniach 1-3 czerwca
2012r. dla gości zagranicznych- uczestników
projektu "Media Tour - Noc Kultury 2012"
1418 2012-06-11 256/KL/12 2012-04-10
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
3 690,00
umowa sponsoringu z przeznaczeniem na
organizację Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie
Zakręconych 17.06.2012
1419 2012-06-11 164/KL/12 2012-05-24
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEJ
RODZINY W LUBLINIE
50 000,00
Miasto Kultury - XVI Międzynarodowy Festiwal
Organowy Lublin - Czuby 2012
1420 2012-06-11 138/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ORKIESTRA TRYBUNAŁU
KORONNEGO
10 000,00
Miasto kultury - Muzyka W. A. Mozarta w
Wirydarzu Klasztoru Dominikanów
1421 2012-06-11 324/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierającego dla osób
eksperymentujących (studenci)
1422 2012-06-11 20/GD/12 2012-06-01
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
16 236,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału
20 działek położonych przy ul.Do Dysa
1423 2012-06-11 165/KL/12 2012-05-24
STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI
WSCHÓW
10 000,00 Miasto Kultury - 33 dni z życia
1424 2012-06-11 147/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usługa dystrybucji energii elektrycznej ul.
Szwajcarska 10
1425 2012-06-11 322/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osób
eksperymentujących (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych)
1426 2012-06-11 323/ZSS/12 2012-05-31
--STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA
PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZAL
5 000,00
realizacja programu wspierającego dla osób
eksperymentujących (uczniowie szkół
gimnazjalnych)
1427 2012-06-11 9/PN/12 2012-05-21 ANNA MARCZAK - PROJEKTOWNIA 2 800,00
Organizacja wyżywienia dla gości zagranicznych
- uczestników projektu "Media Tour - Noc Kultury
2012"
157
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1428 2012-06-11 11/PN/12 2012-05-30 FERENS I K - RIVNE SP. Z O.O. 6 621,60
Usługa przewozowa dla grupy dziennikarzy na
trasie Kijów-Lublin-Kijów- uczestników projektu
"Media Tour- Noc Kultury 2012"
1429 2012-06-11 146/OR/12 2012-04-16 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
usługa dystrybucji energii elektrycznej ul. Z.
Augusta 7
1430 2012-06-11 36/KP/12 2012-04-27 PIOTR SKRZYPCZAK 7 810,00
Koordynacja pracą projektu "Lublin dla
wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania
różnorodnością.
1431 2012-06-12 26/OŚ/12 2012-04-19
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ANDRZEJ
POPŁAWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej"
98/OŚ/10 2010-05-14
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ANDRZEJ
POPŁAWSKI
0,00
Umowa użyczenia modułu GOMIG-służącego do
transferu umów.
1432 2012-06-12 188/OR/12 2012-05-17 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU 0,00 Umowa o orgaznizację stażu- Monika Kowalik
1433 2012-06-12 23/OŚ/12 2012-04-19 SUK-POL ZDZISŁAW ZIENKIEWICZ 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.13.05.2010 o
użyczenie modułu "GOMIG"-Transfer umowy od
firmy wywozowej.
44/OŚ/10 2010-05-13 SUK-POL ZDZISŁAW ZIENKIEWICZ 0,00
Umowa użyczenia.Użyczający oddaje w
bezpłatne używanie modułu GOMIG -Transfer
Umów od Firmy Wywozowej
1434 2012-06-12 43/OŚ/12 2012-05-22 FIRMA ''KRECIK" KRZYSZTOF GĘCA 0,00
Użyczenie oprogramowania ,,GOMiG - Transfer
Umów".
1435 2012-06-12 32/OŚ/12 2012-04-19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
RYSZARD WÓJCIK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG - Transfer umów od
firmy wywozowej"
93/OŚ/10 2010-05-14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
RYSZARD WÓJCIK
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transferu
danych dot.umów.
1436 2012-06-12 27/OŚ/12 2012-04-19 LUB-EKO-PLUS WIESŁAW ŁUKASIK 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej"
90/OŚ/10 2010-05-14 LUB-EKO-PLUS WIESŁAW ŁUKASIK 0,00
Umowa użyczenia.Użyczenie modułu GOMIG-
służacego do trnasferu umów danej firmy
wywozowej.
1437 2012-06-12 21/OŚ/12 2012-04-19 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Aneks do umowy zawartej w dniu 13.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej".
158
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
45/OŚ/10 2010-05-13 P.H.U. EKOTRANS 0,00
Umowa dotyczy bezpłatnego użyczenia
przedmiotu modułu GOMIG, słuzącego do
przesyłania i wymiany danych.
1438 2012-06-12 263/KL/12 2012-05-31
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 zmiana zapisów w §3 i §7 ust.1 umowy
20/KL/12 2012-02-01
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
800 000,00 zakupy inwestycyjne
1439 2012-06-12 259/ZSS/12 2012-06-11 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 10 000,00
Projekt "Policyjna maskotka przyjacielem
dziecka"
1440 2012-06-12 35/OŚ/12 2012-04-19
USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.16.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej"
101/OŚ/10 2010-06-16
USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL PIOTR
JESIONOWSKI
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transfreu
umów.
1441 2012-06-12 34/OŚ/12 2012-04-19 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG - Transfer umów od
firmy wywozowej"
46/OŚ/10 2010-05-19 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Umowa użycznia modułu GOMIG, propgramu
,który służy do przesyłania i wymiany danych
dotyczących zawartych i rozwiązanych umów na
wywóz nieczystosci stałych.
1442 2012-06-12 30/OŚ/12 2012-04-19 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej".
99/OŚ/10 2010-05-14 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transferu
umów.
1443 2012-06-12 178/OR/12 2012-05-17 ŁUKASZ ŚWIEBODA 0,00 Porozumienie o współpracy- Łukasz Świeboda
1444 2012-06-12 90/IR/12 2012-05-07
EDMUND MITRUS PRACOWNIA BADAŃ I
NADZORÓW ARCHEOLOGICZNYCH
22 140,00
wykonanie archeologicznych badań
wykopaliskowych prowadzonych w formie
nadzoru archeologicznego przy budowie szaletu
miejskiego przy ul. Zamkowej w Lublinie
1445 2012-06-12 176/OR/12 2012-03-28 KAROL KUROPIEWSKI 0,00
Rozwiązanie porozumienia o współpracy- Karol
Kuropiewski
1446 2012-06-12 22/OŚ/12 2012-04-19 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 o
użyczenie modułu "GOMIG -Transfer umów od
firmy wywozowej"
159
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
100/OŚ/10 2010-05-14 MARCINIAK ZBIGNIEW 0,00
Użyczenie programu Gomig- służącego do
transferu umów.
1447 2012-06-12 107/GM/12 2012-06-04
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie z MPWiK w Lublinie Sp. z o. o.
dotyczy zobowiązania do obciążenia
służebnością przesyłu nieruchomości położonych
w Lublinie przy: ul. Nad Zalewm, ul.
Zemborzyckiej (dz. nr 37/3, nr 37/11, nr 37/12,
nr 43/2)
1448 2012-06-12 129/ST/12 2012-05-30
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
9 800,00
Organizacja Międzynarodowego Turniejy Piłki
Nożnej Lublin
1449 2012-06-12 162/OR/12 2012-05-28 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 0,00
Aneks zwiększenie wynajmowanej powierzchnii
przy ul. Złotej 2 (zwiększenie wartości umowy)
389/OR/11 2011-06-01 PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. 99 138,00 najem pomieszczeń Złota 2
1450 2012-06-12 289/KL/12 2012-04-30 NARODOWE CENTRUM KULTURY 0,00
ustalenie warunków wspołpracy pomiędzy NCK a
Gmina Lublin, dotyczącej organizacji Nocy
Kultury w ramach ESK w Lublinie w dniach 2/3
czerwca 2012 roku.
1451 2012-06-12 31/OŚ/12 2012-04-19
WYWÓZ NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH ANTONII
KIELISZEK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.17.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG - Transfer umów od
firmy wywozowej".
92/OŚ/10 2010-05-17
WYWÓZ NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH ANTONII
KIELISZEK
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transferu
danych firmy wywozowej.
1452 2012-06-12 333/ZSS/12 2012-05-21
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.
M. KACZYŃSKIEGO
10 000,00
realizacja programu rozszerzającego dla rodzin
uzależnionych od alkoholu
1453 2012-06-12 24/OŚ/12 2012-04-19 SŁAWOMIR KOZAK 0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu 'GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej".
94/OŚ/10 2010-05-14 SŁAWOMIR KOZAK 0,00
Użyczenie oprogramowania " GOMIG-Transfer
Umów" od Firm Wywozowej.
1454 2012-06-12 33/OŚ/12 2012-04-19
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej".
91/OŚ/10 2010-05-14
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EKO-UTIL
PIOTR ZDYBEL
0,00
Umowa użyczenia.Użyczenie modułu GOMIG-
służacego do transferu umów firmy wywozowej.
160
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1455 2012-06-12 28/OŚ/12 2012-04-19
ANNA TUDRUJ WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Trnasfer umów od
firmy wywozowej".
97/OŚ/10 2010-05-14
ANNA TUDRUJ WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transferu
umów.
1456 2012-06-12 20/OŚ/12 2012-04-19
ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00
Aneks do umowy zawartej dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej".
102/OŚ/10 2010-05-14
ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do tansferu
danych.
1457 2012-06-12 29/OŚ/12 2012-04-19
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USŁUGOWA TESSA-EWA ŻUK
0,00
Aneks do umowy zawartej w dn.14.05.2010 r. o
użyczenie modułu "GOMIG-Transfer umów od
firmy wywozowej"
95/OŚ/10 2010-05-14
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOW-
-USŁUGOWA TESSA-EWA ŻUK
0,00
Użyczenie modułu GOMIG-służacego do transferu
umów.
1458 2012-06-12 334/ZSS/12 2012-05-21
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.
M. KACZYŃSKIEGO
20 000,00
realizacja programu wspierajacego dla osó
uzależnionych od alkoholu
1459 2012-06-13 87/IR/12 2012-05-23 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK 15 990,00
opracowanie Studium Wykonalności dla projektu
p.n. " Wykonanie kolektorów słonecznych na
basenie przy ul. Łabędziej w Lublinie"
1460 2012-06-13 31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
44/GK/12 2012-07-13 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
64/GK/12 2012-10-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Aneks do porozumienia w sprawie realizacji
zamówienia na wykonanie remontu obiektu
grobownictwa wojennego
1461 2012-06-13 284/KL/12 2012-06-06 ELENA RUTKOWSKA 2 310,00
przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu
zespołu Cygańskie Czary w dniu 06.06. 2012
1462 2012-06-13 42/KP/12 2012-05-10 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 500,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji III Ogólnopolskich Zawodów Uczelni
Medycznych w Ratownictwie Medycznym, które
odbędą się w dn. 24-26.05.2012.
161
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1463 2012-06-13 47/KP/12 2012-05-21
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS
CHRISTIANA"
5 800,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramch
organizacji uroczystości pn. "Marsz Życia"
1464 2012-06-13 249/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20 000,00
współpraca w celu promocji Miasta Lublin
podczas XV Lubelskich Dni Rodziny
292/KL/12 2012-06-13
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks do porozumienia o współpracy nr
249/KL/12
1465 2012-06-13 15/IT/12 2012-05-09 GRUPA EDEN MARIUSZ JÓŹWIAK 79 997,97
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w zakresie rozbudowy miejskiego monitoringu o
dwie kamery obrotowe i budowę infrastruktury
teleinformatycznej na potrzeby Zespołu Pieśni i
Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej w ramach
projektu Przebudowa ulic: 3-go Maja i
Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i
elementami okolicznej architektury w Lublinie.
1466 2012-06-13 266/KL/12 2012-06-01
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
0,00
aneks do porozumienia 245/KL/12 z dnia
18.05.2012 dotyczącego organizacji IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
245/KL/12 2012-05-18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
0,00
porozumienie dotyczące organizacji imprezy
kulturalnej IV Parafialny Festyn Rodzinny
"Rodzinalia 2012"
1467 2012-06-13 161/KL/12 2012-06-04 CENTRUM INICJATYW EKONOMICZNYCH FIDES 15 000,00 "oblicza nadziei" - widowisko artystyczne
1468 2012-06-13 5/NW/12 2012-06-12 SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 200 000,00
Objęcie 2 000 akcji nieuprzywilejowanych serii F
o numerach od 1 do 2 000 o wartości nominlanej
100,00 zł każda o łącznej wartości 200 000,00 zł
w spółce SPR Lublin Sportowa S.A.
1469 2012-06-13 108/GM/12 2012-06-04
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie trójstronne Gmina Lublin/Druga
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna S.K.A./MPWiK
w Lublinie Sp. z o. o. - dotyczy zobowiązania do
obciążenia służebnością nieruchomości przy ul.
Rucianej (dz. nr 40/19, obr. 30, ark. 3)
1470 2012-06-13 260/KL/12 2012-05-29 TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY 16 500,00
wykonanie spektaklu pt. "Wielkie Księstwo
Dramatu" podczas Nocy Kultury
162
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1471 2012-06-13 82/IR/12 2012-05-21
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
-661 863,00
aneks do umowy podstawowej nr
77/IN/11zmniejszający zakres przedmiotu
zamówienia oraz zmniejszający wynagrodzenie-
dot. budowy przedszkola i żłobka przy ul.
Wolskiej w Lublinie
77/IN/11 2011-02-02
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
11 885 408,25
Budowa budynku przedszkola i żłobka przy ul.
Wolskiej 5 w Lublinie
1472 2012-06-13 149/KL/12 2012-06-04 ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH 5 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury - "Akord XIV"
portrety współczesnych kompozytorów
lubelskich
1473 2012-06-13 49/KP/12 2012-05-28
GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
3 075,00
Montaz, obsługa i demontaż sceny i nagłośnienia
oraz nagłośnienia przenośnego wraz z
zapewnieniem zasilania na potrzeby oprawy
wydarzenia "Marsz Życia. Świętowanie życia w
rodzinie Lublin 3 czerwca 2012"
1474 2012-06-13 281/KL/12 2012-06-05
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM WSI
LUBELSKIEJ
7 256,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Noc św. Jana w
skansenie
1475 2012-06-13 32/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 15 000,00
Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego
w 2012r.
1476 2012-06-13 283/KL/12 2012-05-23 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 3 000,00
darowizna na pokrycie kosztów związanych z
organizacją Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie
Zakręconych
1477 2012-06-13 146/KL/12 2012-05-30 TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKA 10 000,00
Kultura i sztuka- Miasto kultury - Scena In Crudo
2012
1478 2012-06-13 164/OR/12 2012-06-04
INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY ZAKŁAD
ŻALUZJI OKIENNYCH
9 525,74 żaluzje Lipowa 27
1479 2012-06-14 283/OW/12 2012-05-08 MARTA JANUSZKIEWICZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
163
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1480 2012-06-14 226/OW/12 2012-05-07 BEATA MĄCIK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
14 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1481 2012-06-14 231/OW/12 2012-05-07 BEATA SKAWIŃSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1482 2012-06-14 232/OW/12 2012-05-07 JUSTYNA IWANICKA 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1483 2012-06-14 233/OW/12 2012-05-07 ZBIGNIEW WIERTEL 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych-zajęcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1484 2012-06-14 277/KL/12 2012-05-31 MONIKA MIELKO 1 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja koncertu
Chóru Uniwersytetu Medycznego podczas
koncertu 9 czerwca, upamiętniającego 25
rocznicę pobytu Jana Pawła II w Lublinie
1485 2012-06-14 240/OW/12 2012-05-07 JOLANTA PIWOWARSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
164
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1486 2012-06-14 89/IR/12 2012-05-07
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
22 775,00
sprawowanie kompleksowego nadzoru
autorskiego podczas realizacji zadania
inwestycyjnego pn. budowa szaletu miejskiego
przy ul. Zamkowej w Lublinie
1487 2012-06-14 250/OW/12 2012-05-07 ANNA PANASIUK 4 692,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1488 2012-06-14 88/IR/12 2012-05-21
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY " WITCZAK"
MARIAN WITCZAK
115 866,00
wykonanie osuszenia zawilgoconych murów
zabytkowych budynku klasztoru
powizytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 w
Lublinie
1489 2012-06-14 278/KL/12 2012-05-31 MARZENA BERNATOWICZ 1 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja Chóru
Wydziału Artystycznego UMCS, 9 czerwca
podczas koncertu upamiętniającego 25. rocznicę
wizyty Jana pawła II w Lublinie
1490 2012-06-14 72/IR/12 2012-04-23 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 30 891,45
przebudowa urządzeń sieci elektroenergetycznej
znajdującej się w Lublinie przy ul. Krochmalnej
(zasady dokonania przebudowy urządzeń Spółki,
sposób usunięcia kolizji, wysokość świadczenia
za działania na majątku Spólki)
1491 2012-06-14 246/OW/12 2012-05-07 MAŁGORZATA KĘDZIERSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościamiami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1492 2012-06-14 244/OW/12 2012-05-07 CEZARY GUŚCIORA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
165
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1493 2012-06-14 249/OW/12 2012-05-07 MARZENA BUTRYMOWICZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1494 2012-06-14 304/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 dzieci
młodzieży
350/ZSS/12 2012-07-04 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 64 dzieci młodzieży
1495 2012-06-14 308/ZSS/12 2012-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 40 uczestników
349/ZSS/12 2012-07-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA -250,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 40 uczestników
1496 2012-06-14 280/KL/12 2012-05-31 PIOTR CHILIMONIUK 11 000,00
Skomponowanie i wykonanie w charakterze
pianisty utworu wokalno-muzycznego pt. "Z
ziemi wiernej", 9 czerwca z okazji 25. rocznicę
pobytu Jana Pawła II w Lublinie
1497 2012-06-14 285/OW/12 2012-05-08 PAWEŁ KUCHAREWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1498 2012-06-14 274/OW/12 2012-05-08 ANNA BIS 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
166
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1499 2012-06-14 278/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA BIEŃ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 34 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1500 2012-06-14 227/OW/12 2012-05-07 TERESA GODLEWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szceg.uwzgl.zajęć psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1501 2012-06-14 234/OW/12 2012-05-07 ALICJA GUZAL 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
34 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1502 2012-06-14 235/OW/12 2012-05-07 ANNA USAREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1503 2012-06-14 303/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 4 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 16 dzieci
młodzieży
1504 2012-06-14 236/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umowy Nr 98/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
98/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna chłopców
młodzicy starsi).
167
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1505 2012-06-14 282/OW/12 2012-05-08 PIOTR KOCZUR 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1506 2012-06-14 19/FE/12 2012-05-18
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia
03.02.2010 r. dotyczącej realizacji wspólnego
projektu pod nazwą :"Budowa Miasteczka Ruchu
Drogowego w Lublinie" pomiędzy Gminą Lublin,
a Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji w
Lublinie, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Lublinie, a Komendą Wojewódzką
Policji w Lublinie
003/MOSIR/A/10 2010-02-03
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"BYSTRZYCA"
0,00
Umowa partnerska dotycząca realizacji
wspólnego projektu pod nazwą "Budowa
Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"
pomiędzy Gminą Lublin, a Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie, a
Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie
1507 2012-06-14 166/OR/12 2012-06-05 SALUS FURNICO S.C. 10 500,51 meble BM
1508 2012-06-14 265/OW/12 2012-05-08 LIDIA STĘPNIEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1509 2012-06-14 228/OW/12 2012-05-07 ELŻBIETA MIERZEJEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1510 2012-06-14 230/OW/12 2012-05-07 MAŁGORZATA KNOPIK 20 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
168
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1511 2012-06-14 248/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA ZENTAK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1512 2012-06-14 275/OW/12 2012-05-08 ANDRZEJ RADZIEJEWSKI 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1513 2012-06-14 238/OW/12 2012-05-07 LIDIA MAZURKIEWICZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1514 2012-06-14 253/ZSS/12 2012-04-17 TURISDIS SPÓŁKA Z O.O. 0,00 Porozumienie Program" Rodzina Trzy Plus"
1515 2012-06-14 245/OW/12 2012-05-07 WERONIKA POLUCHOWICZ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matemat-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1516 2012-06-14 91/IR/12 2012-05-29 OSTBUD S.C. ROBERT BIMEK 268 479,94
remont sanitariatów i instalacji p.poż. w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 14 przy Al. Warszawskiej
94 w Lublinie
1517 2012-06-14 160/OR/12 2012-04-27
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
0,00
Aneks badania lekarskie zwiększenie kwoty
umowy
402/OR/11 2011-06-02
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
51 415,00
badanie profilaktyczne pracowników UM Lublin i
OSP
1518 2012-06-14 237/ZSS/12 2012-04-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00 Aneks do umow Nr 97/ZSS/12 z dn. 24.02.2012
169
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna chłopców z
rocznika 1999).
1519 2012-06-14 269/OW/12 2012-05-08 STANISŁAWA KAPICA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1520 2012-06-14 229/OW/12 2012-05-07 ANNA SARAN 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1521 2012-06-14 237/OW/12 2012-05-07 ELŻBIETA DIETRYCH 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1522 2012-06-14 239/OW/12 2012-05-07 AGNIESZKA CZORNAK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzględn. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1523 2012-06-14 79/IR/12 2012-05-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 5 429,22
W związku z budową miejsc postojowych, przy
ul. Tymiankowej w Lublinie należy dokonać
zmiany lokalizacji urządzeń Spółki oraz ustalić
sposób usunięcia kolizji.
170
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1524 2012-06-14 247/OW/12 2012-05-07 BARBARA ZAJĄC 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1525 2012-06-14 279/KL/12 2012-05-31 URSZULA BOBRYK 3 000,00
Autorskie przygotowanie i dyrygencja koncertu
Chóru UMCS, 9 czerwca podczas koncertu
upamiętniającego 25. rocznicę pobytu Jana
Pawła II w Lublinie
1526 2012-06-14 300/ZSS/12 2012-05-11 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 0,00
Aneks do umowy nr 97/ZSS/12 z dn. 24-02-2012
r. - zajęcia sportowe rocznik 1999.
97/ZSS/12 2012-02-24 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: piłka nożna chłopców z
rocznika 1999).
1527 2012-06-14 281/OW/12 2012-05-08 MONIKA WOJTASZKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1528 2012-06-14 284/OW/12 2012-05-08 ILONA KUTA 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1529 2012-06-14 266/OW/12 2012-05-08 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
171
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1530 2012-06-14 268/OW/12 2012-05-08 MAREK RĘDZIA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1531 2012-06-14 280/OW/12 2012-05-08 JANINA ŁATWIŃSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 17 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1532 2012-06-14 259/OW/12 2012-05-08 LIGIA BOGUSZ 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudn. w czytaniu i pisaniu
zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymy
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1533 2012-06-14 279/OW/12 2012-05-08 MARZENA PYDA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1534 2012-06-14 267/OW/12 2012-05-08 EWA SAWA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
172
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1535 2012-06-14 225/OW/12 2012-05-07 AGATA PIZOŃ 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunik.społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zajęć psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1536 2012-06-14 236/OW/12 2012-05-07 IWONA PISKOR 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 47 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1537 2012-06-14 242/OW/12 2012-05-07 URSZULA MARZĘDA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć terapeutycznych dla dzieci
niepełnosprawnych - biblioterapia w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1538 2012-06-14 243/OW/12 2012-05-07 MARIA ŻMUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.szczególnie uzdolnionych-zaj.edukacji
hum.i pol-literacko-artyst. w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
1539 2012-06-14 264/OW/12 2012-05-08 ANNA OSTASZEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej d;la dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1540 2012-06-14 270/OW/12 2012-05-08 IRENA WIDEŃSKA 2 040,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapeutycznych -
terapia pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr
17 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
173
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1541 2012-06-15 255/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA PIECHNIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z trudn.w czytaniu i pisaniu zagrożonych
ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1542 2012-06-15 263/OW/12 2012-05-08 DOROTA ŻUCHNIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1543 2012-06-15 191/OR/12 2012-05-31 MIROSŁAW MIKA 1 400,00
porządkowanie akt kubaturowych inwestorów
prywatnych z 1992 r.
1544 2012-06-15 189/OR/12 2012-05-31 DARIUSZ GLINIECKI 1 400,00
porządkowanie akt kubaturowych inwestorów
uspołecznionych z 1992 r.
1545 2012-06-15 46/KP/12 2012-05-11
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
1 000,00
Wspópraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji koncertu "Kapele serc", który
odbędzie się w dn. 22.05.2012 w Lublinie.
1546 2012-06-15 261/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA JANIK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1547 2012-06-15 258/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA WACŁAWEK 2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu
zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
174
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1548 2012-06-15 254/OW/12 2012-05-08 IWONA SIDOR 10 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1549 2012-06-15 277/OW/12 2012-05-08 RENATA NOWACZEK 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1550 2012-06-15 276/OW/12 2012-05-08 MONIKA MAZUR-CHŁOPAŚ 4 012,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjot.i psychoed.dla dzieci z zaburzeniami
komun.społecznej -ze szczeg.uwzgl.zajęć
psychoed. w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1551 2012-06-15 272/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA PIEKARNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1552 2012-06-15 251/OW/12 2012-05-08 ANNA MOROZIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaintersowania uczniów
szczególnie uzdolnionych - język angielski w
Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
175
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1553 2012-06-15 257/OW/12 2012-05-08 ANETA SITO 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z
zaburz.komun.społ-ze szczeg.uwzgl.zajęć socjot.
w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1554 2012-06-15 286/OW/12 2012-05-08 RENATA SZYMAŃSKA 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1555 2012-06-15 102/GM/12 2012-05-21
BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI JOLANTA
SARAN
11 070,00
wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych
na potrzeby opłat za trwały zarząd - III części
1556 2012-06-15 271/OW/12 2012-05-08 VIOLETTA ZYGMUNT 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1557 2012-06-15 103/GM/12 2012-05-21 MARTA URSZULA RYĆ 2 952,00
wykonanie wyceny nieruchomości
zabudowanych na potrzeby opłat za trwały
zarząd -
1558 2012-06-15 253/OW/12 2012-05-08 HALINA LIPIŃSKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1559 2012-06-15 256/OW/12 2012-05-08 ZOFIA KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudn.w czytaniu i pisaniu
zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
176
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1560 2012-06-15 262/OW/12 2012-05-08 ANNA MATIUSZYN 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1561 2012-06-15 273/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA KUSZEWSKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1562 2012-06-15 287/OW/12 2012-05-08 EWA STADNIK 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1563 2012-06-15 161/OR/12 2012-05-29 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 0,00
Aneks zwiększenie wartości umowy -
monitorowanie dodatkowych budynków Al.
Racławickie 5 i Szaserów 13
830/OR/11 2011-12-22 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 8 966,70
usługa monitorowania sygnałów systemu
sygnalizacji włamania - napadu oraz
podejmowanie interwencji w obiektach
1564 2012-06-15 260/OW/12 2012-05-08 MARIOLA KUBIĆ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1565 2012-06-15 252/OW/12 2012-05-08 IWONA WOŁOWSKA 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
177
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1566 2012-06-18 267/KL/12 2012-06-04
B+S IMPORT-EKSPORT USŁUGI
TRANSPORTOWE
10 332,00
dostarczenie w dniu 17.06.2012 r. i obsługa
czołgu Stuart, pojazdu Dodge na Festynie Pasje
Ludzi POzytywnie Zakręconych
1567 2012-06-18 107/SOI/12 2012-05-23 DRUKARNIA "STANDRUK" ADAM KRÓL 11 883,03
Druk oraz dostawa materiałów drukowanych na
potrzeby promocji Carnavalu Sztuk Mistrzów
2012
1568 2012-06-18 33/GK/12 2012-06-06
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
426 587,99
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagów
pieszo-jezdnych w Parku Ludowym w Lublinie.
40/GK/12 2012-06-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Przedłużenie terminu wykonania remontu alejek
w Parku Ludowym w związku ze złymi
warunkami atmosferycznymi.
1569 2012-06-18 259/KL/12 2012-05-29 TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 35 000,00
wykonanie spektaklu baletowego pt. "Carmen
Suita" w wykonaniu artystów Lwowskiego
Narodowego Akademickiego Teatru Opery i
Baletu oraz wspólnego koncertu artystów Teatru
Muzycznego i artystów Lwowskiego Narodowego
Akademickiego Teatru Opery i Baletu
1570 2012-06-18 151/KL/12 2012-06-11 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 8 000,00
Kultura i sztuka - Kultura w dzielnicach - "Lato w
mieście- Dzielnicowe Święto Kultury"
1571 2012-06-18 17/IT/12 2012-05-02 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 7 380,00
Utrzymanie systemu mContact dla Urzędu
Miasta Lublin, obejmujące przekazanie kart SIM
GSM oraz sprawowanie opieki nad systemem.
1572 2012-06-18 16/MKZ/12 2012-06-15 EDAX MOJSKI MARIUSZ 0,00 Zmiana osoby w umowie
14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewnętrznej i wewnętrznej
wymiana balkonów dziedzińca,posadzki sieni
remont klatki i kominów kowalska 9
1573 2012-06-18 272/KL/12 2012-06-04 JOLANTA BODO 800,00
prowadzenie autorskich warsztatów
artystycznych z zakresu rękodzielnictwa podczas
IV Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1574 2012-06-18 251/KL/12 2012-05-28 TOMASZ UJMA 3 300,00
artystyczne wykonanie utworów tradycyjnej
muzyki szkockiej wraz z zespołem podczas
Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych w
dniu 17.06.2012
1575 2012-06-18 117/SOI/12 2012-06-01 ŁUKASZ MAJEROWSKI 8 000,00 Przygotowanie autorskiego scenariusza murali
178
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1576 2012-06-18 262/KL/12 2012-05-25
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
1 230,00
usługa promująca Miasto Lublin podczas
koncertu Piotra Selima 21.06.2012 r. w
Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
1577 2012-06-18 270/KL/12 2012-06-01
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
20 000,00
wykonanie instalacji z elementami performance
pt. "Pęknięty horyzont Schulza według Leszka
Mądzika" podczas Nocy Kultury
1578 2012-06-18 42/OŚ/12 2012-06-01 GRESBUD GRZEGORZ KASIANIUK 108 173,10
Usuwanie i transport wyrobów i odpadów
zawierających azbest
1579 2012-06-18 282/KL/12 2012-06-04 BEATA DACKO 800,00
przeprowadzenie wraz z grupą rekonstrukcyji
historycznej autorskiego pokazu historycznego
podczas IV Parafialnego Festynu Rodzinnego
"Rodzinalia 2012"
1580 2012-06-18 192/OR/12 2012-06-05 MICHAŁ OSTROWSKI 7 200,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie do systemu Active Directory
1581 2012-06-18 275/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW BLISKI
WSCHÓW
2 000,00
porozumienie o współpracy w celu promocji
Miasta Lublin podczas projektu artystycznego na
Cyprze
1582 2012-06-18 268/KL/12 2012-06-04 SZYMON PAWLACZYK 4 400,00
prezentacja autorskiej prelekcji na temat Legii
Nadwiślańskiej połączonej z prezentacją
rekonstrukcji historycznej podczas Festynu Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakręconych
1583 2012-06-18 331/ZSS/12 2012-05-31 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie (aneks Nr 1 do umowy)
77/ZSS/12 2012-02-15 STOWARZYSZENIE "STOP" 19 750,00
Realizacja działania na rzecz przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie
w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie
1584 2012-06-18 287/KL/12 2012-05-22 UNIWERSYTET MEDYCZNY 1 660,50
najem sali konferencyjnej w Uniwersytecie
Medycznym na koncert - Festyn Pasje Ludzi
Pozytywnie Zakręconych
179
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1585 2012-06-18 13/PN/12 2012-06-05 CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI 5 904,00
Umowa na przygotowanie portalu internetowego
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej wraz z
panelem administracyjnym oraz wykonanie
projektu graficznego strony.
1586 2012-06-18 190/KL/12 2012-06-11
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY
DZIELNICY CZECHÓW "RONDO"
11 000,00
Kultura w dzielnicach - "Lato w mieście'2012 w
dzielnicy Czechów"
1587 2012-06-18 269/KL/12 2012-05-22 VIPROOM 6 600,00
Wykonanie przez Janusza Radka części koncertu
"Z ziemi wiernej", 9 czerwca podczas koncertu
upamiętnijaącego 25. rocznicę wizyty Jana Pawła
II w Lublinie
1588 2012-06-18 16/IT/12 2012-06-04 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 075,00
Dostawa i montaż sprzętu radiowego 5GHz w
standardzie IEEE 802.11n w relacji ul.
Wieniawska 14 ul. Lipowa 27.
1589 2012-06-18 309/ZSS/12 2012-05-31
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 30 uczestników.
355/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 30 uczestników.
1590 2012-06-18 271/KL/12 2012-06-04 EDYTA CZAPLA 800,00
osobiste przeprowadzenie autorskich warsztatów
artystycznych z zakresu garncarstwa podczas IV
Parafialnego Festynu Rodzinnego "Rodzinalia
2012"
1591 2012-06-18 30/GK/12 2012-06-04 "HANKOS" HANC GRZEGORZ 37 499,99
Remont chodnika przy ul. Szwajcarskiej -
Żelazowej Woli
1592 2012-06-18 29/GK/12 2012-06-04 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 24 870,60
Remont schodów i chodnika przy ul. Gazowej.
Remont schodów i chodnika od ul. Junoszy do
wąwozu. Remont schodów i chodnika przy Al.
Racławickich
1593 2012-06-19 93/IR/12 2012-06-01 LINETEL SP. Z O. O. 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej,
dotyczącej budowy sieci wodociągowej z
odgałezieniami w ulicy Mełgiewskiej w Lublinie,
w granicach pasa drogowego, na odcinku od
granicy terenu zamkniętego, tj. posesji nr 139 do
ewidencyjnej granicy miasta (ETAP III).
1594 2012-06-19 48/KP/12 2012-05-22 LUBELSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI 350,00
Wspópraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji koncertu IV Ogólnopolskiego
Czempionatu Kuców Felińskich w dn. 17.06.2012
180
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1595 2012-06-19 106/IR/12 2012-05-22 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 0,00
zmiana zakresu rzeczowego :opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania
schodów terenowych o szer.2,5 m z kostki
wibroprasowanej wraz z barierkami
zabezpieczającymi łączącymi ul. Radości z
ciągiem pieszo-rowerowym położonym w
wąwozie na dz. nr 30/2,64/2,71 w Lublinie oraz
sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją
zadania
65/IR/12 2012-04-20 PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAMA 14 145,00
opracowanie dokumentacji projektowej dot.
wykonania schodów terenowych , łączących
chodnik przy ul. Filaretów w rejonie wiaduktu
nad wąwozem z chodnikiem położonym w
wąwozie na działkach 27/4, 28/27, 22/4 w
Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacją zadania
1596 2012-06-19 418/OW/12 2012-04-02 GMINA NIEMCE 0,00
Porozumienie z gm. Niemce w sprawie zwrotu
kosztów dotacji przez gm. Lublin na dzieci
będące mieszkańcami Lublina
1597 2012-06-19 104/GM/12 2012-05-21
BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
STANISŁAW SZYNDELA
500,00
wycena lokalu mieszkalnego ul. Strzembosza
1/73
1598 2012-06-19 84/IR/12 2012-05-24
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
23 464,91
Remont pomieszczeń Piwnicy pod Fortuną w
budynku Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Rynek 8
1599 2012-06-19 265/KL/12 2012-06-01 PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI 12 000,00
wykonanie programu teatralnego pt. "Przed
Czas" podczas Nocy Kultury
1600 2012-06-19 291/KL/12 2012-06-05 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 284,13
udzielenie niewyłacznej licencji na publiczne
wykonanie utworów
1601 2012-06-19 109/IR/12 2012-06-14
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
246 984,00
Wykonanie robót dodatkowych na inwestycji
realizowanej pod nazwą "Budowa szaletu
miejskiego na Starym Mieście w Lublinie."
1602 2012-06-19 40/OŚ/12 2012-06-15 WIKTOR KRZEWIŃSKI 1 400,00
Gotowość użyczenia pomieszczeń gospodarskich
dla zwierząt objętych ,,Programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt".
181
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1603 2012-06-19 20/FE/12 2012-05-30 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 142 065,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 4.10.2011 r. na
dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Słonecznym
Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie - etap III" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
34/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 4 008 560,00
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa
infrastruktury turystycznej na Słonecznym
Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie - etap III"
1604 2012-06-20 7/PL/12 2012-05-24 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU DANYCH
PRZESTRZENNYCH
1605 2012-06-20 97/IR/12 2012-05-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
27 060,00
Wykonanie robót malarskich w Trybunale
Koronnym, przy ul. Rynek 1 w Lublinie
1606 2012-06-20 100/IR/12 2012-06-06 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 127 350,00
Umowa nr 6 RS/PZ/2012 z dnia 06.06.2012 r.,
dot. udzielenia przez Wojewodę Lubelskiego
dotacji celowej na dofinansowanie budowy
szkolnych placów zabaw w ramach
programu:"Radosna Szkoła", przy SP nr 54 dla
Dzieci Słabowidzących w SOSW dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie, ul.
Hirszfelda 6 oraz przy SP nr 55 dla Dzieci w
SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo
Słyszącej w Lublinie, ul. Lucyny Herc 4
1607 2012-06-20 130/ST/12 2012-06-05 KLUB SPORTOWY MANTA 8 000,00
promocja Miasta zawody International
Wakeboard Championships Puchar Polski
narciarstwo wodne 16.06.2012.
1608 2012-06-20 338/ZSS/12 2012-05-21
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
1609 2012-06-20 101/IR/12 2012-06-06 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 1 739 942,00
Umowa nr 7 RS/PZ/2012 z 06.06.2012 r., dot.
dotacji udzielonej przez Wojewodę Lubelskiego
na dofinansowanie budowy szkolnych placów
zabaw w ramach programu:"Radosna Szkoła",
przy Szkołach Podstawowych Nr
3,4,6,10,11,22,23,25,28,32,38,40,42,45,46,47,50
i 52
182
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1610 2012-06-20 337/ZSS/12 2012-05-21
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
20 000,00
program rozszerzający dla osób uzależnionych
od alkoholu
1611 2012-06-21 102/IR/12 2012-06-11 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK 39 311,11
Adaptacja pomieszczeń na I piętrze na nową salę
dla dzieci w budynku Żłobka nr 2, przy ul. Okrzei
11 w Lublinie.
1612 2012-06-21 48/OŚ/12 2012-06-15 SZYMON MARCINIAK 300,00
Usługa sędziowska turnieju piłki plażowej
podczas imprezy VII Ekopiknik Rodzinny
połączony z Martonem Leszczowym.
1613 2012-06-21 96/IR/12 2012-05-31
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
8 610,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę 7 placów zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoła", przy Szkołach Podstawowych
Nr 6,10,11,22,28, 54 oraz 55
1614 2012-06-21 95/IR/12 2012-05-30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOŚCIK, A.WRONA
706 505,85
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w
budynku Przedszkola Nr 69 w Lublinie, ul.
Dziewanny 19.
274/IR/12 2012-12-18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOŚCIK, A.WRONA
-1 966 770,00
Aneks nr 4 wyłączenie zakresu prac
projektowych oraz budowlanych organizacyjnie i
technologicznie (wartość zakresu wyłączonego
zamówienia 1966770,0 zł) wynagrodzenie za
przedmiot zamówienia 134 240 970,0
1615 2012-06-21 108/SOI/12 2012-05-23 LUBCOM PIOTR GORYCKI 3 567,00
Uruchomienie łącza do transmisji danych w
ramach Carnavalu Sztuk Mistrzów 2012
1616 2012-06-21 102/SOI/12 2012-05-22
ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG
BIZNESOWYCH
1 481,93
Partycypacja w pokryciu kosztów związanych z
organizacją Polskiej Strefy podczas Konferencji
SSON
1617 2012-06-21 113/SOI/12 2012-05-29 FUNDACAJA SZTUKMISTRZE 0,00
Określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami
w ramach organizacji imprezy promocyjnej:
Carnaval Sztuk-Mistrzów w dniach 29 lipca - 5
sierpnia 2012 roku w Lublinie.
1618 2012-06-21 127/ST/12 2012-05-31 POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 61 500,00
promocja miasta Mecz Albania-Polska w
koszykówkę
183
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1619 2012-06-22 338/OW/12 2012-05-08 ALEKSANDRA PRZYWECKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1620 2012-06-22 326/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA TKACZYK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1621 2012-06-22 327/OW/12 2012-05-08 BEATA BRANDT 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1622 2012-06-22 331/OW/12 2012-05-08 URSZULA NOWAKOWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1623 2012-06-22 337/OW/12 2012-05-08 MAGDALENA MICHALIK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1624 2012-06-22 339/OW/12 2012-05-08 ANETA SAKOWSKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
184
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1625 2012-06-22 323/OW/12 2012-05-08 JOLANTA GRĄDKOWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1626 2012-06-22 35/GK/12 2012-06-12 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 1 441 756,80 zarządzanie szaletami miejskimi w Lublinie
4/GK/14 2014-02-14 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks zmniejszający wartość ryczałtową umowy
o 20 % tj. z 43956,00 zł brutto na 35164,80 zł
brutto w zwiazku z wyłaczeniem z eksploatacji
szaletu przy ul. Lipowej
1627 2012-06-22 34/GK/12 2012-06-20
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
INTER FIOŁEK PAWEŁ FIJOŁEK
40 176,00
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w
2012.
1628 2012-06-22 340/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA GANCARZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1629 2012-06-22 328/OW/12 2012-05-08 JOLANTA RESZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 34
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1630 2012-06-22 324/OW/12 2012-05-08 ANETA SZYMAŃSKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg. uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
185
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1631 2012-06-22 341/OW/12 2012-05-08 RENATA ZŁOTNICKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1632 2012-06-22 342/OW/12 2012-05-08 IZABELA MĄCIK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1633 2012-06-22 332/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA KULPIŃSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1634 2012-06-22 336/OW/12 2012-05-08 URSZULA RUTKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1635 2012-06-22 343/OW/12 2012-05-08 EDYTA SAMBORSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjot.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwgzl.zajęć socjoter. w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1636 2012-06-22 340/ZSS/12 2012-05-07
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O
O
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
186
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1637 2012-06-22 344/OW/12 2012-05-08 ANNA WACHOWSKA 1 764,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1638 2012-06-22 335/OW/12 2012-05-08 SYLWIA WIKTOROWICZ 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zajęć socjot. w Szkole Podstawowej
nr 4 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
1639 2012-06-22 321/ZSS/12 2012-05-23
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks nr 2 do umowy nr 117/ZSS/12 z dn.
10.04.2012 r.- zajęcia sportowe.
117/ZSS/12 2012-04-10
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 117/ZSS/12 -
zajęcia taneczne..
1640 2012-06-22 325/OW/12 2012-05-08 ANNA WETOSZKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1641 2012-06-22 334/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA PSUJEK 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1642 2012-06-22 111/SOI/12 2012-05-29 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 3 000,00
Organizacja Regat, które odbędą się w terminie
od dnia 23 czerwca do 24 czerwca 2012 roku, na
Zalewie Zemborzyckim
1643 2012-06-22 341/ZSS/12 2012-05-07
SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z
O.O.
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
187
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1644 2012-06-22 329/OW/12 2012-05-08 EWA ŻUBER 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1645 2012-06-22 330/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA OPOKA 4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1646 2012-06-25 294/KL/12 2012-06-14
PGF "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
615,00
świadczenie o charakterze finansowym z
przeznaczeniem na zogranizowanie Festynu
"Fasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych"
1647 2012-06-25 292/KL/12 2012-06-13
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
0,00
Aneks do porozumienia o współpracy nr
249/KL/12
249/KL/12 2012-05-22
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
20 000,00
współpraca w celu promocji Miasta Lublin
podczas XV Lubelskich Dni Rodziny
1648 2012-06-25 165/OR/12 2012-06-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00 Aneks dostarczenie wody BOM Szaserów
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
używanie urządzenia dozującego wodę źródlaną
"Dar Natury" oraz sprzedaż wody niegazowanej
1649 2012-06-25 293/KL/12 2012-06-14
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
1 845,00
świadczenie pieniężne na rzecz Gminy Lublin z
przeznaczeniem na organizację Festynu Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakręconych
1650 2012-06-25 286/KL/12 2012-06-01 FUNDACJA "TEATRIKON" 9 800,00
LOkomotywy - wsparcie realizacji projektów
przez organizacje pozarządowe
1651 2012-06-25 126/ST/12 2012-05-29 FIRMA ZAMANA.PL 30 000,00
MERIDA Mazovia MTB Marathon Lublin
17.06.2012 promocja 2012
1652 2012-06-25 54/KP/12 2012-06-01 LIGHT-TECH PUH S.C. 17 613,60
Usługa wynajmu i obsługi technicznej oraz
montaż i demontażu sceny na potrzeby
KOncertu Chwały w dn. 07.06.2012 na Pl.
Litewskim w Lublinie
1653 2012-06-25 203/OR/12 2012-06-20 MARCIN ANDRZEJUK PHU PAMAR 60 277,80 artykuły chemii gospodarczej na potrzeby UM
188
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1654 2012-06-25 180/ST/12 2012-06-19 TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 10 000,00
TPS Festiwal Siatówki i Minisiatkówki w Lublinie
w dniach 22-24 .06.2012 promocja miasta
1655 2012-06-25 155/KL/12 2012-06-14 FUNDACJA KULTURA ENTER 9 750,00
Kultura i sztuka - Pomysł na kulturę -
Wolontariusz Kultury
1656 2012-06-25 51/KP/12 2012-05-29 ELŻBIETA WŚCISEŁ 800,00
Tłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski i z j.
polskiego na j. niemiecki korespondencji w
ramach współpracy międzynarodowej z miastami
partnerskimi Munster i Delmenhorst wraz z
przeniesieniem praw autorskich
1657 2012-06-25 44/OŚ/12 2012-06-11
PROMUSIC ARTUR CZABAN AGENCJA
KONCERTOWA
3 950,00
Zamontowanie estradowej aparatury
nagłośnieowej i oświetleniowej, obsługę sprzętu,
prowadzenie imprezy przez konferansjera,
występ zespołu oraz program dziecięcy pt.
,,Bajeczna Lokomotywa" podczas imprezy VII
Ekopiknik Rodzinnypołączony z Maratonem
Leszczowym w dniu 24.06.2012 r.
1658 2012-06-25 223/KL/12 2012-06-14 FUNDACJA TRANS KULTURA 10 000,00 Miasto Kultury - Connected by the border
1659 2012-06-25 53/KP/12 2012-06-01 LIGHT-TECH PUH S.C. 7 380,00
Usługa wynajmu i obsługi technicznej oraz
montaż i demontażu sprzętu oświetleniowego
oraz real;izacja oświetlenia na potrzeby
KOncertu Chwały w dn. 07.06.2012 na Pl.
Litewskim w Lublinie
1660 2012-06-26 297/KL/12 2012-06-15 MAREK MLECZKO 1 200,00
występ z zespołem Kwintet Dęty Fundacji
Capella Cracoviensis
1661 2012-06-26 288/KL/12 2012-06-12 SP-NIA MIESZKANIOWA "CZUBY" 6 150,00
Zakup usługi kulturalnej pn.Festyn integracji
międzypokoleniowej z okazji 20- lecia
działalności Domu Kultury "Ruta" SM "Czuby"
1662 2012-06-26 300/KL/12 2012-06-15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT"
SPÓŁKA Z O
1 230,00
świadczenie o charakterze finansowym z
przeznaczeniem na organizację Festynu "Pasje
Ludzi Pozytywnie Zakręconych"
1663 2012-06-26 99/IR/12 2012-05-30
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH
" TECHNUS" SP. Z O.O.
0,00
Aneks nr 3 -Zmiana inspektorów nadzoru
inwestorskiego na zadaniu projektuj-budu-
-wyposaż Akademię Golfa nad Zalewem
Zemborzyckim w Lublinie
3/III/2011 2011-03-04
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH
" TECHNUS" SP. Z O.O.
1 139 800,00
Projektuj - buduj-wyposaż Akademię Golfa nad
Zalewem Zemborzyckim w Lublinie
189
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1664 2012-06-26 132/ST/12 2012-06-12 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO 15 000,00
Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego Lublin City
Race 2012 w dniu 23.06.2012 r.Promocja Miasta
1665 2012-06-26 105/ST/12 2012-06-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 23 LUBLIN 11 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w różbych
dyscyplinach sportu (tenis stołowy mężczyzn)
1666 2012-06-26 184/ST/12 2012-06-25 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU W LUBLINIE 50 000,00
Marcin Gortat CAMP Lublin 2012w dniu 8 lipca
2012
1667 2012-06-26 301/KL/12 2012-06-20 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do
mieszkańców Lublina, realizowanych przez
organizację w ramach programów
finansowanych ze środków pochodzących spoza
budżetu Miasta Lublin
1668 2012-06-26 299/KL/12 2012-06-15 ROMAN ANTONI WIDASZEK 1 200,00
wykonanie koncertu z zespołem Kwintet Dęty
Fundacji Capella Cracoviensis
1669 2012-06-26 298/KL/12 2012-06-15 KATARZYNA KUROWSKA-MLECZKO 1 200,00
wykonanie koncertu z zespołem Kwintet Dęty
Fundacji Capella Cracoviensis
1670 2012-06-26 128/KL/12 2012-06-19 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Letnia Szkoła
Plecionkarstwa
1671 2012-06-26 204/OR/12 2012-06-20 ONUFRY KOSZARNY 6 000,00
odgrywanie hejnału miejskiego z Ratusza
codziennie w południe oraz każdorazowo w
uzgodnieniu z KP przy wciąganiu flagi Miasta
Lublin na maszt oraz przed sesjami Rady Miasta
1672 2012-06-26 296/KL/12 2012-06-15 PAWEŁ ANTONI SOLECKI 1 200,00
wykonanie koncertu z zespołem Kwintet Dęty
Fundacji Capella Cracoviensis
1673 2012-06-26 264/KL/12 2012-06-01 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 20 000,00
dotacja celowa na inwestycje dla Centrum
Kultury- zakup systemu wystawienniczego do
Filii Warsztaty Kultury
1674 2012-06-26 295/KL/12 2012-06-15 TADEUSZ TOMASZEWSKI 1 200,00
wykonanie koncertu z zespołem Kwintet Dęty
Fundacji Capella Cracoviensis
1675 2012-06-26 129/KL/12 2012-06-19 FUNDACJA KULTURA ENTER 20 000,00
Kultura i sztuka - Miasto kultury - Spotkania
Opowiadaczy "Słowodaję"
190
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1676 2012-06-27 97/SOI/12 2012-05-10 LUBELSKI KLUB BIZNESU W LUBLINIE 30 750,00
usługa pozyskania 10 przedsiębiorców
zagranicznych, zainteresowanych ulokowaniem
kapitału na terenie Lublina lub nawiązaniem
współpracy gospodarczej z lubelskimi firmami,
których profil działalności umieszczony jest w
Katalogu Firm 2012. Pozyskani przedsiębiorcy
zagraniczni wezmą udział w Forum Inwestycyjno-
Gospodarczym LUB-INVEST 2012,
organizowanym w Lublinie w dniach 20-
22.06.2012 r.
1677 2012-06-27 112/IR/12 2012-06-18 STEP FLOOR SP. Z O. O. 789 660,00
roboty budowlane w muszli koncertowej i
szaletach miejskich-zadanie realizowane w
ramach projektu: "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie
1678 2012-06-27 290/KL/12 2012-06-12 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 0,00
aneks Nr 290/KL/12 do umowy Nr 210/KP/11 z
dnia 14.09.2011 roku
210/KP/11 2011-09-14 STUDIO FILMOWE TAK ANDRZEJ TITKOW 100 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na
produkcji dokumentalnego filmu pt." Złota 2".
1679 2012-06-27 273/KL/12 2012-06-01 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 6 000,00
wykonanie koncertu "Pieśni wiecznośc. Świat jest
sacrum i profanum podczas Nocy Kultury
1680 2012-06-27 98/IR/12 2012-06-05
S-BUD MACIEJ SARNECKI, ANDRZEJ STRAWA
S.C.
476 748,00
Remont pomieszczeń sanitariatów
(dziewczęcych i chłopięcych-parter, I i II pietro) w
budynku szkoły Gimnazjum nr 7 przy ul.
Krasinskiego 7 w Lublinie
1681 2012-06-27 139/ST/12 2012-06-18
TOWARZYSTWO SPORTOWO - TURYSTYCZNE
SOKOLIK W LUBLINIE
2 500,00
TST Sokolik umowa promocja Swięto Sportu i
Kultury w dniu 22.06.2012
1682 2012-06-28 136/ST/12 2012-06-15
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
3 000,00
Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje utrzymanie
boisk.
1683 2012-06-28 116/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDEŁ
1 476,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę placu zabaw, przy ul. Baśniowej i
Gen. Zajączka w Lublinie, obemujący m.in.
wykonanie ogrodzenia z furtka, piaskownicy i
min. 3 urządzeń zabawowych.
1684 2012-06-28 120/SOI/12 2012-05-31 EMILIA SIWIEC 0,00
Udzielenie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie trzech fotografii
191
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1685 2012-06-28 6/NW/12 2012-06-28 MOTOR LUBLIN S.A. 200 000,00
Objęcie 400 akcji nieuprzywilejowanych serii E o
numerach od 1 do 400 o wartości nominlanej
500,00 zł każda o łącznej wartości 200 000,00 zł
w spółce Motor Lublin S.A.
1686 2012-06-28 134/ST/12 2012-06-14 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 3 000,00
Budowlany Klub Sportowy utrzymanie bioska
ul.Balladyny
1687 2012-06-28 117/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDEŁ
738,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę placu zabaw, przy ul. Wł.Grabskiego
w Lublinie, obejmującej m.in. wykonanie
ogrodzenia z furtka, piaskownicy i m.in. 3
urządzeń zabawowych.
1688 2012-06-28 188/ST/12 2012-06-15
MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
3 000,00
Organizacja udziału druzyny miasta w VIII
Wieloboju Morskim o Złotą Kotwicę Dowódcy
Marynarki Wojennej w Świnoujściu w dniach 21-
24.06.2012.
1689 2012-06-28 57/KP/12 2012-06-13
GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
3 075,00
Wykonanie usługi polegającej na montażu,
obsłudze i demontażu sceny i nagłośnienia wraz
z zapewnieniem zasilania oraz transportu, na
potrzeby oprawy wydarzenia "Lubelski Marsz
Zebry 2012"
1690 2012-06-28 108/IR/12 2012-06-11 OGRODNIK Z LUBLINA SŁAWOMIR ŻURAWSKI 10 086,00
Rozbiórka podłoża betonowego i remont placu
zabaw, przy budynku Żłobka nr 1 w Lublinie, ul.
Wileńska 19.
1691 2012-06-28 152/ST/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE -
MOTOR LUBLIN
10 700,00
edukacyjna opieka wychowawcza -obozy
Pilkarskie Nadzieje Motor Lublin
1692 2012-06-28 118/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDEŁ
738,00
Wykonanie kompletnej dokumenacji projektowej
na budowę placu zabaw, przy ul. Nałkowskich w
Lublinie, obejmujący m.in. wykonanie ogrodzenia
z furtka, piaskownicy i min. 3 urządzeń
zabawowych.
1693 2012-06-28 107/IR/12 2012-06-11
JANUSZ PIETRZAK "ARCHIKON" PRACOWNIA
PROJEKTOWA
68 265,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na nadbudowę i rozbudowę budynku DPS
"KALINA" wraz z przebudową wewnętrznego
układu komunikacyjnego: drogi, chodniki i
infrastruktura techniczna, na działce nr 14/1 w
Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84
1694 2012-06-28 46/OŚ/12 2012-06-13
LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT
RYSZARD IWANICKI
0,00 Użyczenie aplikatora weterynaryjnego
192
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1695 2012-06-28 135/ST/12 2012-06-14
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 000,00 UKS Widok utrzymanie boiska ul.Rusałki
1696 2012-06-28 314/ZSS/12 2012-05-16 SIEDEM ŻYCZEŃ SP. Z. O. O. 1 920,00
Zapewnieni obiadów dla 120 osób - zawodników
biorących udział w turnieju oraz organizatorów
1697 2012-06-29 419/OW/12 2012-06-19
HOTEL RESTAURACJA FOCUS ANNA
PILISZCZUK
2 550,00
Organizacja usługi cateringowej, serwisu
kawowego oraz wynajem sali na konferencję
podsumowującą projekt "Już wiem. Będę
inżynierem"
1698 2012-06-29 92/IR/12 2012-05-31
PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA TERENÓW
ZIELONYCH "GREENPLUS"
3 997,50
Aktualizacja 13 dokumentacji projektowych na
budowę 13 placów zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoła", przy Szkołach Podstawowych
Nr 3,4,23,25,32,38,40,42,45,46,47,50 i 52
1699 2012-06-29 22/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Rury.
1700 2012-06-29 23/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czuby Południe.
1701 2012-06-29 28/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Węglin Południowy.
1702 2012-06-29 18/IT/12 2012-06-19 LUBCOM PIOTR GORYCKI 19 979,42
Dostawa i montaż dwóch kamer IP HD wraz z
podłączeniem ich do systemu monitoringu
Ratusza zgodnie z ofertą.
1703 2012-06-29 25/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie.
1704 2012-06-29 115/SOI/12 2012-05-30 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 20 000,00
Realizacja projektu promocyjnego ,,Murale
inspiracji''-program malunków
wielkoformatowych
1705 2012-06-29 21/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czechów Północny.
1706 2012-06-29 19/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Wieniawa.
1707 2012-06-29 24/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Śródmieście.
1708 2012-06-29 113/IR/12 2012-06-15
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOW-
-HANDLOWY "E-M-B" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPO
920 000,00
Remont pomieszczeń na II, IV i XI piętrze w
budynku Urzędu Miasta Lublin, przy ul.
Wieniawskiej 14
193
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1709 2012-06-29 26/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Felin.
1710 2012-06-29 119/SOI/12 2012-05-31
MAIK AGENCJA REKLAMOWA JANUSZ BABICZ,
BARBARA TYNECKA-BABICZ SP.J.
3 917,21
Wykonanie projektów graficznych - siatki i
bilboardów
1711 2012-06-29 126/SOI/12 2012-06-25
FILEK ART AGENCJA KONCERTOWO -
WYDAWNICZA DARIUSZ FILOZOF
0,00
Współpraca w celu zorganizowania imprezy Inne
Brzmienia
1712 2012-06-29 110/IR/12 2012-06-26 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks-zmiana terminu wykonania umowy
podstawowej dotyczącej budowy stadionu
miejskiego w Lublinie w rejonie ul Krochmalnej
95/IR/11 2011-09-02 BUDIMEX S.A. 136 207 740,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu,
instalacjami i przyłączami zlokalizowanego w
rejonie ul.Krochmalnej na terenie osadników
byłej Cukrowni Lublin
1713 2012-06-29 20/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Czuby Północne.
1714 2012-06-29 27/IT/12 2012-06-04 ORANGE POLSKA S.A. 2 960,04
Świadczenie usługi Dostęp do Internet DSL -
Rada Dzielnicy Bronowice.
1715 2012-06-29 417/OW/12 2012-06-14 MEDIA LUX IRENEUSZ BRUDZISZ 11 000,00
Wykonanie usługi w zakresie organizacji festynu
prezentującego osiągnięcia dzieci, w ramach
projektu "Ja też chodzę do przedszkola",
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1716 2012-07-02 104/IR/12 2012-06-04
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 273,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
178/IR/12 2012-09-03
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
aneks nr 1 przedłuzający termin opracowania
dok. , projektowej budowy miejsc postojowych
przy ul. Tymiankowej
1717 2012-07-02 140/ST/12 2012-06-14 SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA RUDNIK 20 000,00
Snia Rudnik modernizacja boisk
ul.Nowowiejskiego w Lublinie
1718 2012-07-02 335/ZSS/12 2012-05-30 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 217/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r.- zajęcia sportowe.
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajęcia sportowe z pływania.
194
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1719 2012-07-02 105/IR/12 2012-06-04
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 027,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej wykonania schodów terenowych i
chodnika od ciągu pieszego (pomiędzy
budynkami przy ul. Jana Pawła II 9 i ul.
Watykańską 10) do przystanku autobusowego
przy ul. Filaretów w Lublinie
179/IR/12 2012-09-03
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
Aneks nr 1 przedłużający termin opracowania
dokumentacji proj. dot. wykonania schodów
ichodnika (J.Pawła II i ul. Watykańskiej)
1720 2012-07-02 343/ZSS/12 2012-06-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 2 z dn. 21-06-2012 r. do umowy Nr
217/ZSS/12 z dn. 25-04-2012 r.
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajęcia sportowe z pływania.
1721 2012-07-02 16/BM/12 2012-06-29
REJONOWE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
8 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie osób
korzystających z akwenu Zalew Zemborzycki.
6/BM/11 2011-01-10
REJONOWE WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE
42 454,68 Utrzymanie pełnej sprawności systemu DART.
1722 2012-07-02 344/ZSS/12 2012-06-22 PHU BOBAS IWONA NIEMIAŁKOWSKA-BUTRYM 330,00
Zapewnienie serwisu kawowego na panelu
dyskusyjnym zorganizowanym w dniu
29.06.2012 r.
1723 2012-07-02 342/ZSS/12 2012-05-30 WSEI W LUBLINIE 0,00
Organizacja w dniu 2 lipca 2012 r.
międzynarodowej konferencji naukowo -
szkoleniowej "Pielęgnowanie zdrowia rodziny -
perspektywa europejska"
1724 2012-07-02 187/ST/12 2012-06-25
MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W
LUBLINIE
77 000,00
współzawodnictwo sportowe szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
1725 2012-07-02 420/OW/12 2012-06-04 PRACOWNIA EWALUACJI WOJCIECH ZIREBIEC 4 100,00
Opracowanie i przeprowadzenie badania
ankietowego wśród uczniów, opracowanie i
przeprowadzenie indywidualnych wywiadów
pogłębionych wśród nauczycieli sześciu liceów
ogólnokształcących w Lublinie biorących udział w
projekcie "Uczeń do potęgi", opracowanie
raportu z przeprowadzonych badań ankietowych
i wywiadów oraz przedstawienie powyższego
raportu podczas konferencji.
195
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1726 2012-07-02 201/OR/12 2012-06-15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
0,00 umowa użyczenia lokalu przy ul. Szaserów 13-15
1727 2012-07-03 211/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA BŁASZCZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowanie uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1728 2012-07-03 194/OW/12 2012-05-07 JAROSŁAW BANACH 15 300,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1729 2012-07-03 195/OW/12 2012-05-07 ANNA KRUPA 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1730 2012-07-03 203/OW/12 2012-05-07 URSZULA MATWIEJUK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych -zajęcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1731 2012-07-03 180/OW/12 2012-05-07 MARIA BABIEJ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoterap.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwgzl.zajęć socjoter. w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
196
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1732 2012-07-03 241/OW/12 2012-05-07 MARZENA KOCOWSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1733 2012-07-03 121/SOI/12 2012-06-11 MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 0,00
Współpraca w celu zorganizowania Gali Finałowej
Rankingu Firm Lubelszczyzny
1734 2012-07-03 136/SOI/12 2012-06-25 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI 4 243,50
Wykonanie wydawnictwa "Pasja Żonglowania" w
ramach projektu Carnaval Sztuk-Mistrzów
1735 2012-07-03 212/OW/12 2012-05-07 RENATA ADRIANEK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1736 2012-07-03 197/OW/12 2012-05-07 MARZENA ŻYWICKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych
plastycznie w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1737 2012-07-03 207/OW/12 2012-05-07 IWONA KUCHARSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć terapeutycznych -terapia pedagogiczna
metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona
w Szkole Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1738 2012-07-03 208/OW/12 2012-05-07 DOROTA KUREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
197
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1739 2012-07-03 210/OW/12 2012-05-07 BEATA STEPANÓW 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1740 2012-07-03 220/OW/12 2012-05-07 ANNA KWIATKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijajacych zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk matem.-
przyrod.w Szkole Podstawowej nr 45 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1741 2012-07-03 21/GD/12 2012-06-22 JANINA SZADY 615,00
Sporządzenie operatu szacunkowego dla
określenia wartosci składników roslinnych -
ul.Orkana (działka .3).
1742 2012-07-03 22/GD/12 2012-06-21
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
14 760,00
Wznawianie i wyznaczanie punktów granicznych
działek.
1743 2012-07-03 209/OW/12 2012-05-07 IWONA CHŁOPEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdoln.ze szczeg.uwzględn.nauk matematyczno-
przurodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1744 2012-07-03 201/OW/12 2012-05-07 ARTUR ALEKSANDROWICZ 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
198
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1745 2012-07-03 198/OW/12 2012-05-07 ANNA GODZISZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1746 2012-07-03 177/OW/12 2012-05-07 ANNA WITKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw.zainter.uczniów uzdoln.ze
szcz.ugzgl.nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramch projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1747 2012-07-03 185/OW/12 2012-05-07 MAŁGORZATA PARCHETA 12 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1748 2012-07-03 202/OW/12 2012-05-07 AGNIESZKA ADAMCZYK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1749 2012-07-03 127/SOI/12 2012-06-01 MAZAKI STUDIO KONRAD RZĄDOWSKI 3 321,00
Przeformatowanie i przygotowanie do druku
siatki i bilboardu. Stworzenie Foldera
reklamowego w ramach projektu Carnaval Sztuk-
Mistrzów
1750 2012-07-03 205/OW/12 2012-05-07 MAŁGORZATA ŚWIST 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1751 2012-07-03 128/SOI/12 2012-06-25 BARTŁOMIEJ ŚCIBIOR 6 666,60
Przygotowanie kreacji fleszowych oraz spotu w
ramach projektu Carnaval Sztuk Mistrzów 2012
199
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1752 2012-07-03 50/OŚ/12 2012-06-26 AGATA KRÓL 5 400,00
Realizacja zadań zgodnie z harmnogramem
programu edukacji ekologicznej społeczności
lokalnej Miasta Lublin oraz harmnogramem
projektu ,,Marka EkoLublin".
1753 2012-07-03 181/OW/12 2012-05-07 HALINA JANISZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1754 2012-07-03 45/OŚ/12 2012-06-12 BEATA DANIEWSKA BAZA NEPTUN 22 000,00
Rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego
naprawa, konserwacja i rozbudowa barier
biologicznych
1755 2012-07-03 186/OW/12 2012-05-07 JUSTYNA DZIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1756 2012-07-03 178/OW/12 2012-05-07 EWA KONICZYŃSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu "
Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1757 2012-07-03 87/SOI/12 2012-04-13 VISUAL MEDIA POLSKA SP. Z.O.O. 31 734,00
Wytłoczenie 20 000 sztuk płyt DVD na potrzeby
promocji obiektu Piwnicy pod Fortuną w ramach
realizacji projektu Renowacja renesanskowej
Piwnicy pod Fortuną w Lubliie poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych
1758 2012-07-03 217/OW/12 2012-05-07 DOMINIKA SZABAŁA 4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
200
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1759 2012-07-03 214/OW/12 2012-05-07 KRZYSZTOF STEPANÓW 4 998,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1760 2012-07-03 192/OW/12 2012-05-07 EWA ŁAWECKA 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1761 2012-07-03 184/OW/12 2012-05-07 ELŻBIETA PROKOP 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw. zainteresowania uczn. uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.przyr.-w zakresie nauk
matematycznych w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1762 2012-07-03 190/OW/12 2012-05-07 MARIOLA KOWALCZYK 4 080,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1763 2012-07-04 384/OW/12 2012-05-09 EWA PLUTA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1764 2012-07-04 391/OW/12 2012-05-09 VIOLETTA OLEJEWSKA 4 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
201
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1765 2012-07-04 392/OW/12 2012-05-09 MONIKA CIECHOŃSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1766 2012-07-04 396/OW/12 2012-05-09 EWA BIS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 17 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1767 2012-07-04 399/OW/12 2012-05-09 MARIA SZABŁOWSKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1768 2012-07-04 291/OW/12 2012-05-08 JOLANTA GRZEGORCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szcególnie uzdolnionych - zajęcia komputerowe
w Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1769 2012-07-04 213/OW/12 2012-05-07 KATARZYNA PĘKALA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1770 2012-07-04 299/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA KOMSTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
202
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1771 2012-07-04 308/OW/12 2012-05-08 DOROTA GÓRA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1772 2012-07-04 374/OW/12 2012-05-09 IWONA MICHALAK 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
22 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1773 2012-07-04 380/OW/12 2012-05-09 ZOFIA WARCHOŁ 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1774 2012-07-04 382/OW/12 2012-05-09 ANNA WOŚ 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
7 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1775 2012-07-04 390/OW/12 2012-05-09 EWA KACZANOWSKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1776 2012-07-04 144/SOI/12 2012-06-28 ANNA TELICHOWSKA 1 500,00
Przygotowanie bazy danych lubelskich firm
działających w sektorze usług medycznych
1777 2012-07-04 204/OW/12 2012-05-07 EWA MOMOT 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
203
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1778 2012-07-04 400/OW/12 2012-05-09
SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY
ANNA ISKRA
4 351,32
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1779 2012-07-04 207/OR/12 2012-06-06
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
ŻAR
250 000,00 dostawa paliwa na potrzeby UM
321/OR/12 2012-09-24
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
ŻAR
0,00
Aneks umowa na paliwo zmiana wykazu
samochodów
1780 2012-07-04 193/OW/12 2012-05-07 HANNA HALCZUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
34 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1781 2012-07-04 200/OW/12 2012-05-07 BOŻENA KWIATKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1782 2012-07-04 293/OW/12 2012-05-08 EWELINA ZAKRZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
14 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1783 2012-07-04 303/OW/12 2012-05-08 JOANNA GUMIENIUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
204
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1784 2012-07-04 307/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA PLEWKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1785 2012-07-04 319/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA PIASECKA 6 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1786 2012-07-04 322/OW/12 2012-05-08 BOŻENA OKUSZKO 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1787 2012-07-04 368/OW/12 2012-05-09 KATARZYNA WYSOCKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1788 2012-07-04 372/OW/12 2012-05-09 KRYSTYNA SMYL 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1789 2012-07-04 383/OW/12 2012-05-09 ANNA LEWANDOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
205
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1790 2012-07-04 387/OW/12 2012-05-09 MAGDALENA NIEĆKO 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1791 2012-07-04 111/GM/12 2012-06-25 PIOTR ZYGMUNT KARCZMARZ 8 850,00
opracowanie dokumentacji geodezyjnej II części
SP
1792 2012-07-04 29/IT/12 2012-06-29 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 67 379,40
Dostawa sprzętu informatycznego - Ipad-y,
Macbook-i.
1793 2012-07-04 206/OW/12 2012-05-07 MAGDALENA BIEDACHA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1794 2012-07-04 149/SOI/12 2012-06-20 MISURA S.C. MICHAŁ SURA, EWA SURA 4 620,00
usługa transportowa uczestników Forum
Inwestycyjno-Gospodarczego LUB-INVEST 2012
1795 2012-07-04 294/OW/12 2012-05-08 BARBARA KORBA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów-
zaj.edukacji humanistycznej i polonistycznej w
Szkole Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1796 2012-07-04 297/OW/12 2012-05-08 JOLANTA ZDANOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1797 2012-07-04 315/OW/12 2012-05-08 AGNIESZKA KOWALCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
206
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1798 2012-07-04 347/OW/12 2012-05-09 IWONA ZAPRAWA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1799 2012-07-04 395/OW/12 2012-05-09 MAŁGORZATA KOSACKA 7 038,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapapeutycznych-
terapia pedagogiczna-trening zastępowania
agresji w Szkole Podstawowej nr 39 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1800 2012-07-04 289/OW/12 2012-05-08 MARZENA WITESKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1801 2012-07-04 296/OW/12 2012-05-08 BARBARA TESTEWICZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1802 2012-07-04 302/OW/12 2012-05-08 ANNA WILKOS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1803 2012-07-04 306/OW/12 2012-05-08 KATARZYNA BRYŁOWSKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
207
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1804 2012-07-04 314/OW/12 2012-05-08 DANUTA BEDNARZ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1805 2012-07-04 345/OW/12 2012-05-09 EWA PRZYWECKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1806 2012-07-04 218/OW/12 2012-05-07 BARBARA SAGAN-TADEWICZ 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter. i psychoed. dla dzieci z
zaburzeniami kom.i społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zajęć psyched. w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1807 2012-07-04 358/OW/12 2012-05-09 ANNA PILZAK 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1808 2012-07-04 371/OW/12 2012-05-09 MONIKA GŁOGOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijająjących zainteresowania uczniów
ze szceg.uwzgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1809 2012-07-04 388/OW/12 2012-05-09 EWA FLOR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
39 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
208
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1810 2012-07-04 397/OW/12 2012-05-09 ELŻBIETA SZEWCZUK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1811 2012-07-04 179/OW/12 2012-05-07 URSZULA BRANICKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 27 w
ramach projektu " Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1812 2012-07-04 288/OW/12 2012-05-08 ANNA CHONIAWKO 1 862,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1813 2012-07-04 292/OW/12 2012-05-08 KRYSTYNA SZERZENIEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 14 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1814 2012-07-04 295/OW/12 2012-05-08 JOANNA KUZAJ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-zaj.muzyczn-
-instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 14 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1815 2012-07-04 305/OW/12 2012-05-08 EWA ZIELIŃSKA 6 528,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
30 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
209
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1816 2012-07-04 309/OW/12 2012-05-08 BEATA DWOJAKOWSKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1817 2012-07-04 215/OW/12 2012-05-07 WIESŁAWA TCHÓRZ 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 52 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1818 2012-07-04 298/OW/12 2012-05-08 EMILIA KWAŚNA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1819 2012-07-04 300/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA DUDZIAK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1820 2012-07-04 304/OW/12 2012-05-08 MAŁGORZATA GAŃSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1821 2012-07-04 317/OW/12 2012-05-08 DANUTA GRODEK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjnymiw ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
210
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1822 2012-07-04 318/OW/12 2012-05-08 JOANNA BIEŃ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1823 2012-07-04 320/OW/12 2012-05-08 JANUSZ WOŹNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-zaj. muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1824 2012-07-04 346/OW/12 2012-05-09 EWA GĘCA 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1825 2012-07-04 357/OW/12 2012-05-09 EWA KRÓL 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1826 2012-07-04 359/OW/12 2012-05-09 AGNIESZKA FRĄCZEK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
211
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1827 2012-07-04 367/OW/12 2012-05-09 ALICJA GRZESZCZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-zajęcia muzyczno -
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1828 2012-07-04 381/OW/12 2012-05-09 MAGDALENA ZAJĄC 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1829 2012-07-04 386/OW/12 2012-05-09 IRENA FURTAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1830 2012-07-04 389/OW/12 2012-05-09 IWONA MATRASZEK 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1831 2012-07-04 191/OW/12 2012-05-07 MARIA JANK 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci szczeg.uzdolnionych plastycznie
w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
212
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1832 2012-07-04 199/OW/12 2012-05-07 ANNA SPACZYŃSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg. uwzględ. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1833 2012-07-04 211/OR/12 2012-06-04
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY
ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP.
2 460,00
sporządzenie opinii dotyczącej opisu przedmiotu
zamówienia z przetargu nieograniczonego w
2012 roku na zakup samochodów dla Straży
Miejskiej Miasta Lublin
1834 2012-07-04 183/OW/12 2012-05-07 MARTA GRUDZIŃSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijaj.zainteresowania uczniów uzdol.ze
szczeg.uwzględn.nauk matem.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1835 2012-07-04 151/SOI/12 2012-06-21 TVP S.A.O/LUBLIN 29 833,65
Umowa na emisję filmu promocyjnego na
antenie TVP Lublin na potrzeby promocji Piwnicy
pod Fortuną
1836 2012-07-04 216/OW/12 2012-05-07 ANDRZEJ WALENCIEJ 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1837 2012-07-04 301/OW/12 2012-05-08 HALINA MARAŚ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
213
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1838 2012-07-04 219/OW/12 2012-05-07 ALINA JANOWSKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania ucznióe
szczeg.uzdolnionych-zaj. edukacji
humanistycznej i polonistycznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1839 2012-07-04 360/OW/12 2012-05-09 GRAŻYNA MŁODZIKOWSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1840 2012-07-04 361/OW/12 2012-05-09 JOANNA DZYR-OPIECZYŃSKA 2 070,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapeutycznych -terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1841 2012-07-04 363/OW/12 2012-05-09 HANNA BORAWSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 45 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1842 2012-07-04 373/OW/12 2012-05-09 ANNA ŁAZUKA 1 870,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter.i psychoed.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zajęć psychoeduk. w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
214
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1843 2012-07-04 398/OW/12 2012-05-09 EWA WINIARSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1844 2012-07-04 182/OW/12 2012-05-07 RENATA POJĘTA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1845 2012-07-04 362/OW/12 2012-05-09 LUCYNA MANIEWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1846 2012-07-04 364/OW/12 2012-05-09 MONIKA LENARD 2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1847 2012-07-04 145/SOI/12 2012-06-11 LINGWAY S.C. 28 400,70
usługi tłumaczeń podczas Forum Inwestycyjno -
Gospodarczego LUB-INVEST 2012 w dniach 20-
22 czerwca 2012 r.
1848 2012-07-04 196/OR/12 2012-06-12 MPO SITA LUBLIN S.A. 0,00 Aneks - wywóz nieczystości dot. Lipowa 27
831/OR/11 2011-12-22 MPO SITA LUBLIN S.A. 55 970,79 wywóz odpadów stałych
1849 2012-07-04 290/OW/12 2012-05-08 BARBARA JABŁOŃSKA 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
45 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
215
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1850 2012-07-04 312/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA KOMAJDA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1851 2012-07-04 313/OW/12 2012-05-08 MARIA CHAŁABIS 10 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1852 2012-07-04 321/OW/12 2012-05-08 BOŻENA KRUCIKOWSKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainter.uczniów uzdolnionych
ze szceg.uwzgl.nauk matemat.-przyrod.-gry i
zabawy logiczne w Szkole Podstawowej nr 28 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1853 2012-07-05 304/KL/12 2012-06-21 VADYM KHOLODENKO 4 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
1854 2012-07-05 158/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Puławy
1855 2012-07-05 185/ST/12 2012-06-20
WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-
PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W
LUBLINIE
10 000,00
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza I
Europejskie Igrzyska Studentów w Kordobie w
dniach 14-22 lipca 2012r.
1856 2012-07-05 192/ST/12 2012-06-27
INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I
REHABILITACJI START
30 000,00
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji
"Start" zapewnienie dostepności obiektów
sportowych na ternie miasta dla osób z
dysunkcją narządu ruchu i wzroku.
1857 2012-07-05 160/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Krasnobród
1858 2012-07-05 97/GM/12 2012-05-22 KIOSK - DYŚ MIROSŁAWA 0,00
Dzierżawa - ul. Krańcowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 12 (obr. 19, ark. 10)
216
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1859 2012-07-05 112/GM/12 2012-07-02 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 0,00
Użyczenie - ul. Wyścigowa 31 - nieruchomość
zabudowana budynkami i budowlami obiektu
Szkoły z przeznaczeniem na realizację celów
statutowych szkoły - dz. nr 1/8 (obr. 10, ark. 1)
1860 2012-07-05 121/IR/12 2012-06-05
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
porozumienie w sprawie realizacji wspólnego
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy
infrastruktury wodociągowej w ul. Poligonowej w
Lublinie.
1861 2012-07-05 111/IR/12 2012-06-15
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
remontu II pietra i poddasza budynku oraz robót
zewnętrznych na działce nr 37, przy ul. Lipowej
27 w Lublinie.
1862 2012-07-05 41/OŚ/12 2012-05-22 MAREK GAŁAT 0,00
Użyczenie oprogramowania ,,GOMiG - Transfer
Umów".
1863 2012-07-05 305/KL/12 2012-06-21 ALEXANDER TROSTYANSKIY 4 000,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
1864 2012-07-05 164/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" 2 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1865 2012-07-05 161/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1866 2012-07-05 137/ST/12 2012-06-20 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 1 200,00 organizacja imprezy wakacyjnej
1867 2012-07-05 159/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Harasiuki
1868 2012-07-05 15/PN/12 2012-06-06 F.H.U. PAK HENRYKA MARCINIAK 25 591,38
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w
ramach projektu "Marka Eko Lublin"
1869 2012-07-05 96/GM/12 2012-01-26 JANUSZ TRACZ 0,00
Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - cele
mieszkaniowe - cz. dz. nr 77 (obr. 9, ark. 16)
1870 2012-07-05 182/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1871 2012-07-05 183/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 2 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1872 2012-07-05 169/KL/12 2012-06-19 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 4 500,00
Miasto Kultury - Replika 13. Letniej Akademii
Filmowej w Zwierzyńcu
1873 2012-07-05 157/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 700,00 obozy szkoelniowo-wypoczynkowe Krasnobród
1874 2012-07-05 156/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
1 600,00 obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Zamość
217
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1875 2012-07-05 155/ST/12 2012-06-26 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1876 2012-07-05 178/ST/12 2012-06-26 KLUB OYAMA KARATE LUBLIN 3 700,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1877 2012-07-05 163/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" 6 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1878 2012-07-05 142/ST/12 2012-06-25
STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA
SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ
3 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1879 2012-07-05 98/GM/12 2012-05-23 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.LIPOWA 17 0,00
Dzierżawa - ul. Lipowa 17 - podwórko przyległe
do budynku Wspólnoty zagospodarowane na
teren rekreacyjny i dojscia oraz około 2100 m2
na miejsca parkingowe z zastrzeżeniem ust.3 -
dz. nr 26/6 (obr. 36, ark. 6)
1880 2012-07-05 190/ST/12 2012-06-26 --LUBELSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 12 000,00
LZKosz III Otwarte Mistrzostwa Lublina w
streetballu w dniu 8.07.2012
1881 2012-07-05 167/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN 5 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1882 2012-07-05 154/ST/12 2012-06-26 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 1 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1883 2012-07-05 180/KL/12 2012-06-19
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW.
JAKUBA APOSTOŁA
7 000,00
Kultura w dzielnicach - "IV Głuseckie Jakubki.
Nasza mała ojczyzna"
1884 2012-07-05 17/PN/12 2012-06-06
ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ
WACHOWICZ
1 463,70
Wykonanie i dostawa gadżetów w ramach
projektu "Marka Eko Lublin"
1885 2012-07-05 339/ZSS/12 2012-06-14
OKRĘGOWY ZWIĄZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 162/ZSS/12 z dn.
11.04.2012 - zajęcia sportowe.
162/ZSS/12 2012-04-11
OKRĘGOWY ZWIĄZEK WSPINACZKI
SPORTOWEJ
4 400,00
Dotacja zgodnie z umową Nr 162/ZSS/12 -
zajęcia sportowe - wspinaczka sportowa.
1886 2012-07-05 16/PN/12 2012-06-06
STUDIO SIEDEM SPÓŁKA CYWILNA
GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI, MICHAŁ BIEDRZYCKI
20 233,50
Wykonanie i dostawa gadżetów w ramach
projektu "Marka Eko Lublin"
1887 2012-07-05 186/ST/12 2012-06-21 KLUB SPORTOWY OLIMPIA LUBLIN 2 500,00
KS Olimpia ME Juniorów w pływaniu w Antwerpii
w dniach 4-8 lipca 2012 r.
1888 2012-07-05 150/ST/12 2012-06-25 LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1889 2012-07-05 141/ST/12 2012-06-26 GREEN SPORT CLUB 2 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1890 2012-07-05 115/IR/12 2012-06-20
EKOPROFIL BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE
FILIP SZYDEŁ
738,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę placu zabaw, przy ul. Abramowickiej
122 w Lublinie, obejmujący m.in. wykonanie
ogrodzenia z furtką, piaskownicy i min. 3
urządzeń zabawowych.
218
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1891 2012-07-05 47/OŚ/12 2012-06-12 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 635,00
Umowa licencyjna - jednorazowa na publiczne
odtwarzanie i wykonywanie utworów podczas
imprezy VII Ekopiknik Rodzinny połączony z
Martonem Leszczowym.
1892 2012-07-05 143/KL/12 2012-06-25
STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
AKADEMICKIEJ
15 000,00
Miasto Kultury - XXVI Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA
2012
1893 2012-07-06 311/KL/12 2012-06-29 MAGDALENA WITCZAK 2 000,00
wykonanie recitalu w charakterze śpiewaczki
podczas Harmonii Starego Miasta 1.07.2012 r.
1894 2012-07-06 109/SOI/12 2012-05-30
AGENCKA KREATYWNA EFECTIME MARCIN
KRUK
1 420,65
Koordynacja prac techniki scenicznej w ramach
koncertu zespołu Urszula.
1895 2012-07-06 165/ST/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"SPRINTER"
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1896 2012-07-06 412/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 13 053,96
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1897 2012-07-06 308/KL/12 2012-06-29 NURŁAN ALIMBAJEW 450,00
występ w charakterze koncertmistrza podczas
Harmoni Starego Miasta 1.07.2012 r.
1898 2012-07-06 310/KL/12 2012-06-29 AGNIESZKA SCHULZ- BRZYSKA 450,00
wykonanie recitalu klawesynowego podczas
Harmonii Starego Miasta 1.07.2012 r.
1899 2012-07-06 187/OW/12 2012-05-07 BARBARA KOWALCZUK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainter.uczniów uzdolnionych
ze szczeg.uwgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1900 2012-07-06 18/PN/12 2012-06-19
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2 164 800,00
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu
"Lublin i Rzeszow - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
83/PN/13 2013-08-19
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
219
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1901 2012-07-06 140/SOI/12 2012-06-25 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 31 620,00 Obsługa techniczna - Inne Brzmienia
1902 2012-07-06 407/OW/12 2012-05-14 GRAŻYNA KUKIER 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1903 2012-07-06 131/SOI/12 2012-06-25
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
64 452,00 Obsługa techniczna - Inne Brzmienia.
1904 2012-07-06 114/GM/12 2012-06-25
BARTOSZ BORECZEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE
BOREX
0,00
Dzierżawa - ul. Głęboka - teren rekreacyjny dla
dzieci z przedszkola - cz. dz. nr 34/15 (obr. 29,
ark. 3)
1905 2012-07-06 176/OW/12 2012-05-09 VULCAN 0,00
Aneks do umowy 5/OW/12 z dnia 1.02.2012r
dotyczącej rekrutacji elektronicznej do szkół
ponadgimnazjalnych - korekta nazwy aplikacji.
5/OW/12 2012-02-01 VULCAN 23 114,00
Rekrutacja elektroniczna do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013
1906 2012-07-06 133/SOI/12 2012-06-25
APUS PRZEDSIĘBIORSTWO REKLAMOWO
WYDAWNICZE MAREK LECKI
21 534,84
Wykonanie oraz dostawa gadżetów
promocyjnych z nadrukiem Carnavalu Sztuk-
Mistrzów
1907 2012-07-06 188/OW/12 2012-05-07 ALINA ODRZYWOLSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1908 2012-07-06 141/SOI/12 2012-06-25 IMPEL SECURITY POLSKA SP.ZO.O. 23 000,00 Ochrona imprezy - Inne Brzmienia
1909 2012-07-06 104/SOI/12 2012-05-23
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
0,00 Działania promocyjne Carnavalu Sztuk-Mistrzów
1910 2012-07-06 124/SOI/12 2012-06-19 KLAUDIUSZ BARAN 1 100,00 Wykonanie koncertu w dniu 20.06.2012
1911 2012-07-06 166/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOBIESKI 46
LUBLIN
1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1912 2012-07-06 169/ST/12 2012-06-26 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
220
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1913 2012-07-06 179/ST/12 2012-06-20 LUBELSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO 4 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1914 2012-07-06 406/OW/12 2012-05-14 IRENA CHMIEL 6 018,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 6 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1915 2012-07-06 409/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 16 317,45
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1916 2012-07-06 410/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1917 2012-07-06 414/OW/12 2012-05-15 ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-WIERTEL 5 559,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1918 2012-07-06 115/GM/12 2012-06-28 PRAŻMO HALINA 0,00
Dzierżawa - ul. Mariańska - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 12/14 (obr. 42, ark. 6)
1919 2012-07-06 189/OW/12 2012-05-07 JOLANTA GAWDZIK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania ucz.uzdol.ze
szczeg.uwzględ.nauk matematyczno-
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1920 2012-07-06 168/ST/12 2012-06-26 LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 2 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
221
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1921 2012-07-06 411/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1922 2012-07-06 415/OW/12 2012-05-21 JOANNA MAŃKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć z trudnościami w czytaniu i pisaniu
zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1923 2012-07-06 132/SOI/12 2012-06-25
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
11 316,00 Agregat prądotwórczy- Inne Brzmienia.
1924 2012-07-06 125/SOI/12 2012-06-19
PROMUSIC ARTUR CZABAN AGENCJA
KONCERTOWA
5 000,00 Występ artystyczny w dniu 20.06.2012
1925 2012-07-06 151/ST/12 2012-06-26 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 2 100,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1926 2012-07-06 171/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1927 2012-07-06 404/OW/12 2012-05-14 AGATA ALEKSANDROWICZ 2 040,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1928 2012-07-06 123/SOI/12 2012-06-19 ANNA SROKA-HRYŃ 4 130,00 Wykonanie koncertu w dniu 20.06.2012
1929 2012-07-06 120/ST/12 2012-06-20
ANNA RAKOWSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
REGATOWEGO "ŻEGLUJ"
7 000,00 organizacja imprez wakacyjnych
1930 2012-07-06 413/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 8 702,64
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 45 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
222
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1931 2012-07-06 113/GM/12 2012-06-27 F.H.U. SEBASTIAN KOZIOŁ 0,00
Dzierżawa - ul. Głęboka/ul. Narutowicza - kiosk
handlowy - cz. dz. nr 18/1 (obr. 29, ark. 3)
1932 2012-07-06 170/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1933 2012-07-06 408/OW/12 2012-05-14 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 10 878,30
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1934 2012-07-06 309/KL/12 2012-06-29 JACEK ROGALA 2 100,00
wykonanie dyrygencji koncertu Harmonie
Starego Miasta 1.07.2012 r.
1935 2012-07-09 139/SOI/12 2012-06-25 JAN CHOJNACKI BAOBAB PRODUCTIONS 2 500,00
Prowadzenie imprezy promocyjnej - Inne
Brzmienia
1936 2012-07-09 103/IR/12 2012-06-06 HADAR SP.Z O.O 25 522,50
wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i
powiadamiania o pożarze w Dzielnicowym Domu
Kultury przy ul. Judyma 2a w Lublinie
1937 2012-07-09 143/ST/12 2012-06-26
LUBELSKA AKADEMIA SPORTU
CAMPISPORTIVI
2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1938 2012-07-09 189/ST/12 2012-06-29
DOMEK SERWIS S.C. MAREK DZIDA,
KRZYSZTOF POPAJEWSKI
9 830,16
Zakup kosiarki samojezdnej typ PARTNER
P200107 HRB dla UKS WIdok na potrzeby
utrzymania boisk przy ul.Rusałka.
1939 2012-07-09 148/SOI/12 2012-06-20
FIRMA WIERZCHOWSCY S.C. LIDIA
WIERZCHOWSKA I JANUSZ WIERZCHOWSKI
19 954,00
usługa cateringowa podczas kolacji w dniu 21
czerwca 2012 r. w ramach Forum LUB-INVEST
2012
1940 2012-07-09 55/KP/12 2012-06-04
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
ADMINISTRACJI W LUBLINIE
3 100,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Lubelskiego Marszu Zebry 2012 w dn.
16.06.2012.
1941 2012-07-09 138/SOI/12 2012-06-25 PENGUIN RECORDS PAULINA PRZYBYSZ 18 450,00 Koncert Poluzjanci
1942 2012-07-09 145/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 600,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1943 2012-07-09 61/KP/12 2012-06-29 KAMILA KRZYŻANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynności w ramach projektu
NaprawmyTo, polegające w szczególności na:
koordynacji działań zw. z wdrożeniem,
funkcjonowaniem oraz promocją projektu,
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisu
NaprawmyTo.
223
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1944 2012-07-09 205/OR/12 2012-06-21 ALTEST SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 2 041,80
monitorowanie sygnału z systemu wykrywania i
sygnalizacji pożaru wraz z przekazywaniem
sygnałów alarmowych Rynek 8 Piwnica pod
Fortuną
1945 2012-07-09 147/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Tylicz
1946 2012-07-09 148/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 3 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Przesieka
1947 2012-07-09 146/SOI/12 2012-06-15 HOTEL VICTORIA 9 100,00
usługi noclegowe dla uczestników
Międzynarodowego Forum LUB-INVEST 2012,
organizowanego przez Zamawiającego w dniach
20-22 czerwca 2012 r. w Lublinie
1948 2012-07-09 149/ST/12 2012-06-26
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
LUBLIN
1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1949 2012-07-09 144/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniwo-wypoczynkowe
1950 2012-07-09 173/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 3 600,00 obozy skoleniowo-wypoczynkowe
1951 2012-07-09 172/ST/12 2012-06-26 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 2 400,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
1952 2012-07-09 52/KP/12 2012-05-30
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
25 000,00
Współpraca w celu promocji MIasta w ramach
organizacji X Koncertu Chwały w dn. 07.06.2012
w Lublinie.
1953 2012-07-09 146/ST/12 2012-06-26 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 1 200,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe Ulanów
1954 2012-07-10 155/SOI/12 2012-07-02 MAREK KAREWICZ 3 300,00
Przygotowanie autorskiego scenariusza oraz
autorskiej aranżacji przestrzennej ekspozycji
wystawy artystycznej w ramach Festiwalu: ?Inne
Brzmienia Art' n' Music Festival Lublin 2012'?
1955 2012-07-10 56/MZON/12 2012-07-06 AGATA KUROPATNICKA 0,00
sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających
1956 2012-07-10 58/MZON/12 2012-07-06 KAROLINA BIELIŃSKA 0,00
zmiana polegająca na wprowadzeniu do
dotychczasowej umowy zlecenia zapisu
dotyczącego sporządzania oceny zawodowej
oraz przysługującego z tego tytułu
wynagrodzenia
2/MZON/12 2011-12-29 KAROLINA BIELIŃSKA 0,00
sporządzanie oceny psychologicznej lub
pedagogicznej, wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
1957 2012-07-10 59/MZON/12 2012-07-06 KATARZYNA WOJTYŁA 0,00
sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających
224
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1958 2012-07-10 60/MZON/12 2012-07-06 IZA TOMASIAK 0,00
wystawianie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności, sporządzenie oceny stanu
zdrowia
1959 2012-07-10 126/IR/12 2012-06-26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
0,00
Aneks nr 1 z dnia 26.06.2012 r. do umowy nr
45/IR/12 z dnia 28.02.2012 r. na wykonanie
przebudowy budynku szkolnego ze zmianą
sposobu użytkowania na budynek biurowy, przy
ul. Podwale 3 - w związku z koniecznością
wykonania dodatkowej ekspertyzy oraz z
przedłużeniem proceduruy uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę i remont budynku z
przyczyn leżących po stronie Wydziału AB,
strony postanawiają, że termin realizacji
przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 lipca
2012 r.
1960 2012-07-10 60/KP/12 2012-06-29 FUNDACJA SEMPRE A FRENTE 10 000,00
Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
Platforma Dialogu.
1961 2012-07-10 193/ST/12 2012-06-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 24 000,00
MKS "Start" udostępnienie obiektów sportowych
przy ul.Piłsudskiego 22 dla mieszkańców miasta .
1962 2012-07-10 313/KL/12 2012-07-02 FUNDACJA MUZYKA KRESÓW 5 200,00
XV Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki
Tradycyjnej
1963 2012-07-10 134/SOI/12 2012-07-03
LUBELSKI WĘGIEL"BOGDANKA" SPÓŁKA
AKCYJNA
0,00
Określenie zasad współpracy w ramach
organizacji Carnavalu Sztuk Mistrzów
1964 2012-07-10 57/MZON/12 2012-07-06 ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 0,00
sporządzanie protokołów z posiedzeń składów
orzekających
1965 2012-07-10 307/KL/12 2012-07-05 TVP S.A.O/LUBLIN 23 000,00
przygotowanie materiałów programowych
przeznaczonych do emisji w telewizji.
1966 2012-07-11 356/OW/12 2012-05-09 BOŻENA MACZULSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1967 2012-07-11 21/FE/12 2012-06-29
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1 273 497,43
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Renowacja Teatru Starego w Lublinie" w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013.
225
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
6/FE/10 2010-06-18
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
0,00
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-0-
-056/09-00 Projektu "Renowacja Teatru Starego
w Lublinie" (nr projektu POIS.11.01.00-0-
-056/09)1 w ramach działania 11.1 Ochrona i
zachowanie dziedzictwa kulturowego o
znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI
Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-
2013
1968 2012-07-11 365/OW/12 2012-05-09 MAŁGORZATA BIAŁOCHA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
45 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1969 2012-07-11 379/OW/12 2012-05-09 TERESA ZYCH 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych -zajęcia muzyczno-
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 17 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1970 2012-07-11 393/OW/12 2012-05-09 ANNA ŚLUSARSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1971 2012-07-11 196/OW/12 2012-05-07 BOŻENA WIAK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionychze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania ucznióe klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1972 2012-07-11 172/KL/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ANTIQUA 6 000,00
Miasto Kultury - Koncert Galowy z okazji święta
11 Listopada "Viva Polonia"
226
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1973 2012-07-11 401/OW/12 2012-05-09
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I WSPIERANIA
EDUKACJI MGR ARTUR GRĄDZIELEWSKI
5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1974 2012-07-11 402/OW/12 2012-05-09 DOROTA PYRGIES 12 600,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej ze szczeg.uwzgl. zajęć
psychoedukacyjnych w Szkole Podstawowej nr
28 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1975 2012-07-11 129/IR/12 2012-06-29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE KOMES
STANISŁAW PIEKARCZYK
848 700,00
Remont sanitariatów w budynku szkolnym i
budynku warsztatów szkolnych wraz z robotami
towarzyszącymi w Zespole Szkół Elektronicznych
w Lublinie, ul. Wojciechowska 38.
1976 2012-07-11 314/KL/12 2012-07-05
REKREACYJNY KLUB NIEPRZETARTEGO
SZLAKU
13 500,00 Nieprzetarty Szlak - Cykl Imprez Artystycznych
1977 2012-07-11 403/OW/12 2012-05-09
KĘDRACKI BARTOSZ LUBELSKA SZKOŁA
PŁYWANIA
1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajeć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1978 2012-07-11 23/GD/12 2012-07-06 JANINA SZADY 7 872,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dla 8
nieruchomości niezabudowanych, wraz ze
składnikami roślinnymi i małą architekturą.
1979 2012-07-11 351/OW/12 2012-05-09 MARZENA SZYMCZAKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
227
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1980 2012-07-11 223/OW/12 2012-05-07 EWA PISKOR 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1981 2012-07-11 224/OW/12 2012-05-07 EWA BOCHNIARZ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1982 2012-07-11 394/OW/12 2012-05-09 ALEKSANDRA FILIPEK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1983 2012-07-11 355/OW/12 2012-05-09 JOLANTA NOWAK 4 420,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 23 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1984 2012-07-11 221/OW/12 2012-05-07 IZABELA CIORGOŃ 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
228
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1985 2012-07-11 377/OW/12 2012-05-09 GRAŻYNA PRACKA 2 940,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1986 2012-07-11 378/OW/12 2012-05-09 BARBARA MARZEC 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 39 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1987 2012-07-11 354/OW/12 2012-05-09 DANUTA GUŁA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1988 2012-07-11 132/GM/12 2012-07-02
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
zobowiązanie do odpłatnego obciążenia
służebnością przesyłu nieruchomości przy ul.
Biskupińskiej i ul. Gnieźnieńskiej (dz. nr 1039
oraz 1047, obr. 33, ark. 21). Porozumienie
pomiędzy Gminą Lublin, MPWiK oraz
Franciszkiem i Barbarą Lib, Renatą Lis i
Robertem Lis
1989 2012-07-11 312/KL/12 2012-06-20 FUNDACJA DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA 44 100,00
Porozumienie o wspólpracy przy organozacji
wydarzenia pn. "Obóz stypendystów Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia" w dn. 4-16.07.2012
1990 2012-07-11 366/OW/12 2012-05-09 IRENEUSZ CIEĆKO 4 410,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
229
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1991 2012-07-11 352/OW/12 2012-05-09 HALINA PIĄTEK 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 z
Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1992 2012-07-11 349/OW/12 2012-05-09 IRENA LUCHOWSKA 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-zajęcia komputerowe
w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1993 2012-07-11 39/GK/12 2012-06-28 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ 118 093,94
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, grilla,
wiaty i siłowni zewnętrznej - teren przy ul.
Firlejowskiej (dz.147/8)
1994 2012-07-11 421/OW/12 2012-07-10 GALA-TRAVEL BIURO TURYSTYKI 39 600,00
usługa w zakresie organizacji kolonii letnich dla
dzieci i młodzieży romskiej i polskiej
uczęszczających do szkół na terenie Miasta
Lublin w ramach projektu "Integracyjny wyjazd
na kolonie dla dzieci romskich i polskich"
1995 2012-07-11 353/OW/12 2012-05-09 MONIKA WÓJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1996 2012-07-11 350/OW/12 2012-05-09 RADOSŁAW JASIŃSKI 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
230
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
1997 2012-07-11 131/GM/12 2012-06-18
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
zobowiązanie do obciążenia odpłatną
służebnością przesyłu nieruchomości przy ul.
Bluszczowej (dz. nr 15/3, obr. 24, ark. 7).
Porozumienie pomiędzy Gminą Lublin, MPWiK
oraz Inwestor Development R. Siejka i Wspólnicy
Sp. J.
1998 2012-07-11 376/OW/12 2012-05-09 BARBARA GODZIŃSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 38 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
1999 2012-07-11 375/OW/12 2012-05-09 GRAŻYNA STRAWA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2000 2012-07-11 222/OW/12 2012-05-07 BEATA GUTOWSKA-DĘBSKA 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter.i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zajęć psychoed. w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2001 2012-07-11 348/OW/12 2012-05-09 IWONA WOŹNIAK 4 692,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2002 2012-07-11 369/OW/12 2012-05-09 AGNIESZKA WOŚ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoter. i psychoeduk. dla dzieci z
zaburzeniami kom.społ.-ze szczeg.uwzgl.zajęć
socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej nr
44 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
231
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2003 2012-07-11 49/OŚ/12 2012-06-18
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Dotacja na realizację zadania "Usuwanie
wyrobów zawierajacych azbest"
58/OŚ/12 2012-07-30
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Aneks do umowy - usuwanie wyrobów
zawierających azbest
2004 2012-07-12 311/OW/12 2012-05-08 ELŻBIETA PAPIERNIK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2005 2012-07-12 58/KP/12 2012-06-20
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
RADIO-LUBLIN S.A.
14 760,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach 5 odcinków słuchowiska
emitowanych na antenie Radia Lublin oraz płyty
CD z nagranym słuchowiskiem.
2006 2012-07-12 157/SOI/12 2012-07-05 JAKUB WÓJTOWICZ 1 100,00
Przygotowanie autorskiej wystawy artystycznej
"Kobiety Sarajewa" w ramach festiwalu "Inne
Brzmienia'
2007 2012-07-12 370/OW/12 2012-05-09 DOROTA NURZYŃSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2008 2012-07-12 310/OW/12 2012-05-08 JOANNA MIKOS 1 470,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szceg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczychw Szkole
Podstawowej nr 7 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2009 2012-07-12 197/OR/12 2012-06-14 KONSPOŻ SP.J. 16 732,34 dostawa sprzętu ppoż oraz przeglądy i serwis
381/OR/12 2012-12-11 KONSPOŻ SP.J. 0,00
Aneks nr 1, zwiększenie wartości umowy do
kwoty 17 725,44 zł w związku z zakupem,
przeglądem i naprawą sprzętu p.poż.
2010 2012-07-12 116/SOI/12 2012-05-16 POWER IMPACT PIOTR MAROSZ 0,00 aneks do Umowy nr 89/SOI/12 z dn.08.05.2012
232
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2011 2012-07-12 358/ZSS/12 2012-07-04 RAFAŁ CHLEBIK 0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
2012 2012-07-12 422/OW/12 2012-06-01 GMINA ŁĘCZNA 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji przez gm. Lublin na dzieci będące
mieszkańcami gm. Łęczna
2013 2012-07-12 91/SOI/12 2012-05-09 COLOR S.C 9 809,25
Wynajem i obsługa techniczna oraz montaż i
demontaż oświetlenia scenicznego na potrzeby
Koncertu Prezydenckiego
2014 2012-07-12 130/SOI/12 2012-06-25 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 64 821,00 Zapewnienie nagłośnienia - Inne Brzmienia.
2015 2012-07-12 159/SOI/12 2012-07-05 PIOTR STELMACH 7 000,00
Autorskie prowadzenie imprez promocyjnych w
dniach 7 - 8 lipca 2012 r., na potrzeby festiwalu
Inne Brzmienia 2012, współorganizowanej przez
Miasto Lublin na terenie Rynku Starego Miasta w
Lublinie
2016 2012-07-12 316/OW/12 2012-05-08 BEATA SKOWRONEK 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
52 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2017 2012-07-12 137/SOI/12 2012-06-25 ROBERT GRABLEWSKI 1 700,00 Wykonanie zdjęć - Inne Brzmienia
2018 2012-07-12 110/GM/12 2012-06-22
KRAJOWA GRUPA DORADZTWA
MAJĄTKOWEGO
4 095,90
wykonanie 10 operatów szacunkowych lokali
użytkowych
2019 2012-07-12 154/SOI/12 2012-07-02 ARTUR DŁUGOKĘCKI 5 000,00
Autorska dokumentacja filmowa imprezy pn.
Inne Brzmienia Art?n?Music Festiwal wraz z
przekazaniem praw autorskich
2020 2012-07-12 152/SOI/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 1 845,00
Licencja na jednorazowe wykonanie wykonanie
utworów - Inne Brzmienia
2021 2012-07-12 348/ZSS/12 2012-06-28
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA-ORTODONTYCZNA MAŁGORZAT
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
2022 2012-07-13 223/OR/12 2012-07-10
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks - napoje
82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojów i wyody na potrzeby UM
233
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2023 2012-07-13 22/FE/12 2012-07-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 20.08.2010 o
dofinansowanie projektu pn. "Renowacja
renesansowej Piwnicy pod Fortuną poprzez
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007 - 2013.
16/FE/10 2010-08-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 246 799,99
Umowa o dofinansowanie Projektu " Renowacja
renesansowej" Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań
multimedialnych". Umowa nr 17/09-UD-
-RPLU.07.01.00-06-054/09-00-0319.
2024 2012-07-13 133/GM/12 2012-07-09
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Zobowiązanie do obciążenia asłużebnością
przesyłu nieruchomości Gminy Lublin położonych
przy ul. Przyjaźni. Porozumienie pomiędzy Gminą
Lublin a LPEC.
2025 2012-07-16 35/SOI/12 2012-02-28 SYNERGIA SP. Z O.O. 16 851,00
Weryfikacja drugiej edycji Programu ,,Miejsce
Inspiracji'' w Lublinie.
2026 2012-07-16 208/OR/12 2012-06-28 EWA DADOS 24 000,00
czynności związane z pełnieniem funkcji
Pełnomocnika Prezydenta ds. seniorów
342/OR/12 2012-11-08 EWA DADOS 0,00
Rozwiązanie umowy zlecenie nr 208/OR/12 z
dniem 2 listopada 2012 r., za pozrozumieniem
stron.
2027 2012-07-16 131/IR/12 2012-07-06
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
1 228 990,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej Nr 32 w Lublinie, ul. Tetmajera 2
2028 2012-07-16 145/IR/12 2012-06-01 PGE OBRÓT S.A. 0,00
Aneks nr 4 do umowy sprzedaży energii
elektrycznej 84/IR/11 z dnia 22.07.2011 r. -
załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie
jak załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.
2029 2012-07-16 132/IR/12 2012-07-03 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. 2 089 770,00
Wykonanie termomodernizacji kompleksu
budynków Zespołu Szkół Samochodowych w
Lublinie, ul. Długosza 10A
2030 2012-07-16 127/IR/12 2012-06-29
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 6 z dnia 29.06.2012 r. do umowy
energii elektrycznej nr 84/IR/11 z dnia
22.07.2011 r. - w sprawie dodania nowego
punktu poboru energii pod pozycją nr 301.
234
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2031 2012-07-16 355/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 30 uczestników.
309/ZSS/12 2012-05-31
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
6 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 30 uczestników.
2032 2012-07-16 363/ZSS/12 2012-07-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 37 500,00
adaptacja i wyposażenie budynku Żłobka nr 2 w
Llublinie przy ul. Okrzei 11 z przeznaczeniem na
organizację i funkcjonowanie nowych miejsc
opieki nad małymi dziećmi
2033 2012-07-16 351/ZSS/12 2012-07-06
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 25/ZSS/12
2034 2012-07-16 128/IR/12 2012-06-22 VIP A. SIENKIEWICZ K. WÓJCIK 830,25
opracowanie projektu , wykonanie i
zamontowanie tablicy pamiątkowej o
współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla zadanie "Rozbudowa infrastruktury
turystycznej na Słonecznym Wrotkowie"
2035 2012-07-16 120/IR/12 2012-06-18
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
29 520,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizację budynku VI Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie, ul. Mickiewicza
36.
2036 2012-07-16 224/OR/12 2012-07-06 MAŁGORZATA SZCZEPIŃSKA 3 000,00
opracowanie treści programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego
bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczny Lublin" z
uwzględnieniem aktualizacji danych oraz założeń
2037 2012-07-17 35/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup karnetów
sportowych, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2038 2012-07-17 8/PL/12 2012-07-11
"NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SP. Z O.O.
18 536,70
PUBLIKACJA DZIEŁA PT. " LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE".
11/PL/12 2012-08-22
"NORBERTINUM " WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SP. Z O.O.
21 300,05
ANEKS DO UMOWY DOT. ZLECENIA WYDAWCY
PUBLIKACJI DZIEŁA PT." LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE"
2039 2012-07-17 353/ZSS/12 2012-07-02 FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 0,00 Aneks nr 1 do umowy 301/ZSS/12 - obóz letni
235
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2040 2012-07-17 40/GK/12 2012-06-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Przedłużenie terminu wykonania remontu alejek
w Parku Ludowym w związku ze złymi
warunkami atmosferycznymi.
33/GK/12 2012-06-06
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
426 587,99
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciagów
pieszo-jezdnych w Parku Ludowym w Lublinie.
2041 2012-07-17 34/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazdy
integracyjne dla dzieci romskich i polskich,
Program na rzecz społeczności romskiej MAiC
2013
2042 2012-07-17 36/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup strojów
sportowych i obuwia dla uczniów romskich,
Program na rzecz społeczności romskiej MAiC
2013
2043 2012-07-17 423/OW/12 2012-07-06 CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA 153 258,00
Dostawa oprogramowania i sprzętu
komputerowego na potrzeby realizacji projektu
"Indywidualziacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2044 2012-07-17 162/KL/12 2012-07-05 FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA 20 000,00
Miasto Kultury - Festiwal "Ukraina w Centrum
Lublina 2012"
2045 2012-07-17 171/KL/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE PANORAMA KULTUR 20 000,00 Miasto Kultury - Festiwal TypoLub
2046 2012-07-17 109/GM/12 2012-06-27
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
4 674,00
opracowanie podziału geodezyjnego działek przy
ul. Koncertowej 6-8 II etapy.
2047 2012-07-17 41/GK/12 2012-07-09 TADEUSZ WYBRANIEC 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji dotyczącej wykonania
oświetlenia na skwerach w dzielnicy Bronowice.
59/GK/12 2012-08-02 TADEUSZ WYBRANIEC 0,00
Aneks przedłużający termin umowny w sprawie
aktualizacji dokumentacji projektowej dla
budowy oświetlenia skwerów w dzielnicy
Bronowice.
2048 2012-07-17 130/KL/12 2012-07-03 FUNDACJA OTWARTY DIALOG 20 000,00
Miasto Kultury - III Międzynarodowy Festiwal
Teatralny "Pleśń z oczu"
2049 2012-07-17 36/GK/12 2012-06-25 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 0,00
Aneks zmieniający termin umowny dla umowy
dotyczącej założenia zieleni na skwerze przy ul.
Jesiennej w Lublinie.
236
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
28/GK/12 2012-05-18 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 85 900,00
Założenie zieleni, wybudowanie pergoli i montaż
elementów małej architektury ogrodowej na
skwerze przy ul. Jesiennej.
2050 2012-07-17 192/KL/12 2012-07-05
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
5 000,00
Miasto Kultury - Gala Artystyczna "Odkrywanie
zakamarków kultury". Podsumowanie dorobku
kulturalnego w roku 2012
2051 2012-07-17 168/KL/12 2012-07-02
STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA
SCHULZA
20 000,00 Miasto Kultury - Bruno4ever 2012
2052 2012-07-17 356/ZSS/12 2012-06-18
KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W RP. PARAFIA
P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
0,00
Aneks Nr 1 do umowy 75/ZSS/12 z dnia 8 lutego
2012 r.
2053 2012-07-17 347/ZSS/12 2012-06-22
INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 249/ZSS/12 obóz letni
2054 2012-07-17 225/OR/12 2012-07-06
TWO HEADS COACHING AND LANGUAGE
KONRAD SZULGA
615,00
przygotowanie i nagranie w języku angielskim
dla obcojęzycznych interesantów UML informacji
na IVR
2055 2012-07-17 42/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE ROM 0,00
Umowa partnerska: "Zakup przyborów szkolnych
dla uczniów romskich"
2056 2012-07-17 346/ZSS/12 2012-06-29
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TRZYDZIESTKA PRZY SP 30
0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 239/ZSS/12
2057 2012-07-17 39/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjne
wyjazdy na kolonie dla dzieci romskich i polskich,
Program na rzecz społeczności romskiej MAiC
2013
2058 2012-07-17 318/KL/12 2012-07-05 MARCIN SKRZYPEK 5 000,00
przygotowanie i wykonanie koncertu z zespołem
Orkiestra Świętego Mikołaja 7.07.2012 r.
2059 2012-07-17 317/KL/12 2012-06-26
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
19 250,00
Porozumienie o współpracy przy organizacji
Fesrynu Rodzinnego w Lublinie z Janem Pawłem
II
2060 2012-07-17 156/SOI/12 2012-07-02 STOWARZYSZENIE ROWEROWY LUBLIN 0,00
Promocja Miasta w ramach organizacji IV
Lubelskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę
2061 2012-07-17 43/GK/12 2012-07-09
STANISŁAW TWARDOWSKI FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
5 977,80
Pomalowanie krawędzi schodów prowadzących
od ul.Północnej do ul.Lipińskiego farbą
iluminacyjną.
2062 2012-07-17 226/OR/12 2012-07-09 PAWEŁ STASIECZEK 2 000,00 opracowanie projektu struktury drzewa IVR
237
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2063 2012-07-17 37/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup
podręczników dla uczniów romskich, Program na
rzecz społeczności romskiej MAiC 2013
2064 2012-07-18 42/GK/12 2012-07-09
"MEVIUS" WOJCIECH ZDEB, MATEUSZ
CICHOWSKI S.C.
35 965,20
Dostawa i montaż 50 szt. koszy na śmieci,
karuzeli czteroramiennej oraz dwóch furtek
ogrodzeniowych.
2065 2012-07-18 163/SOI/12 2012-07-03
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
0,00
Realizacja kampanii reklamowej w ramach
Carnavalu Sztuk-Mistrzów
2066 2012-07-18 59/KP/12 2012-06-20 MAGDALENA KRYSA 0,00
Nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Lublin
autorskich prawzaleznych i majątkowychdo Logo
Akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom"
2067 2012-07-18 164/SOI/12 2012-07-06 EUROZET SP. Z O. O. 0,00
Realizacja kampanii reklamowej w ramach oferty
"Zet na Kółkach - Carnaval Sztuk-Mistrzów 2012"
2068 2012-07-18 360/ZSS/12 2012-07-05
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks nr 1 do umowy 338/ZSS/12
2069 2012-07-18 361/ZSS/12 2012-07-05
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks do umowy nr 337/ZSS/12
2070 2012-07-18 38/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Prezentacja
kultury romskiej w szkołach z Lublina, Program
na rzecz społeczności romskiej MAiC 2013
2071 2012-07-18 183/KL/12 2012-07-05
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
7 000,00
Kultura w dzielnicach - IX Festyn Rodzinny u św.
Michała
2072 2012-07-18 40/PN/12 2012-06-14 MEDIA CONTACTS SP. Z O.O. 74 785,54
Obsługa mediowa obejmująca planowanie i
realizacja internetowej kampanii reklamowej
Carnavalu Sztuk-Mistrzów w ramach projektu
"Lublin i Rzeszów" - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych
2073 2012-07-19 319/KL/12 2012-07-05 URSZULA BOBRYK 2 600,00
przygotowanie i dyrygencja wystepu chóru
podczas Modlitwy Miedzyreligijnej 8.07.2012 r.
2074 2012-07-19 139/KL/12 2012-07-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 7 000,00
Miasto kultury - Wydawnictwo książki
"Lubelszczyzna w twórczości Józefa Ignacego
Kraszewskiego"
238
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2075 2012-07-19 331/KL/12 2012-07-03
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
umowa kompleksowa sprzedarzy energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla
odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x
2076 2012-07-19 112/SOI/12 2012-05-29 PROMOTION SP. Z O.O. 0,00
Ustawienie w dniach od 27 lipca 2012 r. do 5
sierpnia 2012 r. namiotu sferycznego na
potrzeby punktu informacyjnego Carnavalu
Sztuk-Mistrzów
2077 2012-07-19 119/GM/12 2012-06-27 ANNA RYCHTER 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 66 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2078 2012-07-19 138/GM/12 2012-07-19 TKACZYK JAN 0,00
Dzierżawa - ul. Turkusowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 1/16 (obr. 27, ark. 3)
2079 2012-07-19 136/GM/12 2012-07-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE "WAMACO" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ OD
0,00
Dzierżawa - ul. Sulisławicka - zaplecze budowy -
cz. dz. nr 33/2 (obr. 16, ark. 4)
2080 2012-07-19 130/GM/12 2012-07-03 JADWIGA LESZCZUK 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2081 2012-07-19 143/IR/12 2012-07-05 TOKBUD TOMASZ KARAŚ 1 194 512,75
Wykonanie termomodernizacji kompleksu
budynku Szkoły Podstawowej Nr 47, przy ul.
Zdrowej 1 w Lublinie - Zespół Szkół Nr 9
2082 2012-07-19 329/KL/12 2012-07-05 WOJCIECH WÓJTOWICZ 2 000,00
przygotowanie i przeprowadzenie akcji
promującej Miasto Lublin podczas
Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych w
Kingston
2083 2012-07-19 121/GM/12 2012-06-22 MAREK GAŁUSZKIEWICZ 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 56 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2084 2012-07-19 127/GM/12 2012-07-02 ELGAL ELŻBIETA GALUSIK 0,00
Dzierżawa - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica
reklamowa
2085 2012-07-19 139/GM/12 2012-07-19 TOMASZ SKONIECKI 0,00
Dzierżawa - ul. Turczynowicza - zieleń
przydomowa - dz. nr 552/3 (obr. 72, ark. 3)
2086 2012-07-19 137/GM/12 2012-07-18 MAŁGORZATA GÓRSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 88 - zieleń
przydomowy - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2087 2012-07-19 125/GM/12 2012-06-12
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
0,00
Dzierżawa - Aneks - ul. Składowa 24 - działalność
statutowa Spółki - dz. nr 184/2 (obr. 2, ark. 2)
2088 2012-07-19 138/IR/12 2012-07-09
PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JOLANTA
KĘDZIERSKA
7 995,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na instalację wodociągową p.poż. w budynku
Przedszkola Nr 32 w Lublinie, ul. Wierzbowa 13.
239
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2089 2012-07-19 140/IR/12 2012-07-09
"JUR - BUD" USŁUGI BUDOWLANE JERZY
SYROKA
1 589 000,00
Remont budynku I L.O., im. Stanisława Staszica
w Lublinie, przy A. Racławickich 26 - remont
sanitariatów i naprawa izolacji pionowej
2090 2012-07-19 324/KL/12 2012-07-05 EUGENE INDJIC 4 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego podczas
Harmonii Starego Miasta w dn. 8.07.2012
2091 2012-07-19 137/IR/12 2012-07-02 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 9 840,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku
Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, ul. Elektryczna 51.
2092 2012-07-19 345/ZSS/12 2012-06-22 FUNDACJA "PRAESTERNO" 0,00 Aneks Nr 1 do umowy Nr 248/ZSS/12 obóz letni
2093 2012-07-19 130/IR/12 2012-07-02
RENATA MAKSYMIUK BIURO PROJEKTOWE
"MAKS-INSTAL"
60 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na przebudowę kuchni z zapleczem i jadalnią w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w Lublinie,
ul. Nałkowskich 110.
2094 2012-07-19 181/ST/12 2012-06-26 --LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 1 000,00 organizacja imprez turystycznych
2095 2012-07-19 202/OR/12 2012-06-05 PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SP. Z O.O. 0,00
świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej Lipowa 27
2096 2012-07-19 143/SOI/12 2012-06-25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
REMAR
6 642,00 Dostawa pendrivów - Carnaval Sztuk Mistrzów
2097 2012-07-19 106/GM/12 2012-06-11 GRZEGORZ LITWIN 0,00
Dzierżawa - ul. Jarmarczna - uprawy - dz. nr
361/2, dz. nr 362/2 (obr. 45, ark. 10)
2098 2012-07-19 126/GM/12 2012-06-12 ONDRA JERZY 0,00
Dzierżawa - ul. Botaniczna, ul. Generała Zajączka
- zieleń przydomowa - dz. nr 222/2 (obr. 31, ark.
12)
2099 2012-07-19 38/GK/12 2012-07-02
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
0,00
Zmiana podziału kwot umownych
przypadających na GK i ZDiM
843/GK/2010 2010-03-12
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELENI
"OGRODY"
1 177 458,17
Prace związane z utrzymaniem, kompleksową
konserwacją i renowacją zieleni- w rejonie
Bronowice
2100 2012-07-19 122/ST/12 2012-05-25
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00 Aneks nr 1 do umowy nr 54/ST/12
54/ST/12 2012-03-26
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
"GAUDIUM"
0,00
realizacji wydawnictwa promocyjnego pod
tytułem ?Przewodnik Lublin?
2101 2012-07-19 144/IR/12 2012-07-12 POLEKSBUD TRADE SP Z O. O. 2 356 871,86
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej Nr 40, ul. Róży Wiatrów 9 w
Lublinie
240
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2102 2012-07-19 352/ZSS/12 2012-07-04
LUBELSKIE CENTRUM SAMOOBRONY I
FITNESU ADAMCZYK BARBARA, KAZNOWSKI
MAC
10 000,00
Festyn profilaktyczny "Żyj zdrowo, bezpiecznie i
sportowo"
2103 2012-07-19 129/GM/12 2012-07-03
BAR OLA S.C. MARCIN SKOREK, KATARZYNA
SKOREK
0,00
Dzierżawa - ul. Hutnicza - pawilon
gastronomiczny - cz. dz. nr 45/4, 45/1 (obr. 37,
ark. 10)
2104 2012-07-19 105/GM/12 2012-06-06 DOLECKA ZOFIA 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2105 2012-07-19 117/KL/12 2012-07-03
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
5 000,00 Pomysł na kulturę - Wolontariat rozwija!
2106 2012-07-19 322/KL/12 2012-06-15 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ 2 200,00
wynajem i obsługa sprzętu nagłośnieniowego na
koncert Marcina Różyckiego w dn. 24.06.2012 r.
2107 2012-07-19 140/GM/12 2012-07-19 PANECKI KRZYSZTOF 0,00
Dzierżawa - ul. Ziółkowskiego - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
2108 2012-07-19 142/IR/12 2012-07-06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLBUD
894 499,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 15
w Lublinie, przy ul. Elektrycznej 51
2109 2012-07-19 141/IR/12 2012-07-06 "TEHAND" SPÓŁKA Z O.O. 1 886 820,00
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3
2110 2012-07-19 162/SOI/12 2012-07-09 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 0,00
Określenie wzajemnych zobowiązań podczas
organizacji i promocji Carnavalu Sztuk Mistrzów
2111 2012-07-19 122/GM/12 2012-06-22 ALICJA MIROSŁAW 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 86 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2112 2012-07-19 124/GM/12 2012-06-21 AGNIESZKA SOKÓŁ 0,00
Dzierżawa - Al. Spółdzielczości Pracy -
polepszenie warunków korzystania z przyległej,
należącej do dzierżawcy działki nr 4/29 - dz. nr
4/31 (obr. 18, ark. 2)
2113 2012-07-19 123/GM/12 2012-06-22 TERESA POSTÓJ 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2114 2012-07-19 117/GM/12 2012-06-28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
0,00
Dzierżawa - ul. Droga Męczenników Majdanka -
zieleń - cz. dz. nr 1/5 i 1/4 (obr. 11, ark. 11)
2115 2012-07-19 195/ST/12 2012-07-16 LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA 7 000,00
Lubelskie Towarzystwo Kajakowe "Fala"
udostepnienie bazy sportowe nad Zalewem
Zemborzyckim dla dzeci i młodzieży w okresie
wakacji
241
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2116 2012-07-19 191/ST/12 2012-06-27
LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH
SPARTAN
30 000,00
Lubelski Klub Sportowy głuchych "Spartan"
zapewnienie dostepności obiektów sportowych
na terenie miasta dla potrzeb osób niesłyszących
.
2117 2012-07-19 194/ST/12 2012-06-15 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Umowa Użyczenia 4 pomostów kajakowych "
Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"
2118 2012-07-19 120/GM/12 2012-06-25 NIERODA WANDA, NIERODA EUGENIUSZ 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 70 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2119 2012-07-19 128/GM/12 2012-07-02 IRYNA CZERNIAK 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 14/15 (obr. 14, ark. 11)
2120 2012-07-19 116/GM/12 2012-06-14 LASKA JAN 0,00
Dzierżawa - ul. Firlejowska - garaż i komórka
oraz w części zagospodarowana pod zieleń - cz.
dz. nr 63 (obr. 2, ark. 2)
2121 2012-07-19 118/GM/12 2012-06-22 WERONIKA DĘBICKA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska 42 - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 459/3 (obr. 31, ark. 5)
2122 2012-07-19 321/KL/12 2012-06-15 KOMA MARIUSZ KOŁODZIEJ 1 400,00
wynejem i obsługa techniczna sperzętu
oświetleniowego podczas koncertu Marcina
Różyckiego 24.06.2012 r.
2123 2012-07-19 146/IR/12 2012-07-16
K.S. ARTBUD PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZI
68 265,00
wykonanie schodów terenowych wraz z
barierkami zabezpieczającymi i chodnikiem z
kostki wibroprasowanej łączącej ul. Radości ze
ścieżką pieszo-rowerową w wąwozie Czuby w
Lublinie
2124 2012-07-19 350/ZSS/12 2012-07-04 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 64 dzieci młodzieży
304/ZSS/12 2012-05-28 KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 16 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 64 dzieci
młodzieży
2125 2012-07-19 140/KL/12 2012-07-12 STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH 4 000,00
Miasto kultury - Organizacja XXII Konkursu "Na
Najlepszą Książkę Młodego Autora"
2126 2012-07-19 153/SOI/12 2012-07-02 LIGHT&SOUND SERVICE 30 504,00
Zapewnienie sceny, wież pod nagłośnienie na
potrzeby imprezy promocyjnej ? Inne Brzmienia
Art?n?Music Festiwal 2012,
242
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2127 2012-07-20 160/SOI/12 2012-07-02 DIANA CISZEWSKA 3 000,00
Identyfikacja potencjału inwestycyjnego Lublina
pod kątem możliwości przyciągania firm z branży
deweloperskiej i hotelowej
2128 2012-07-20 210/OR/12 2012-06-29 HALINA JEMIELNIAK 8 400,00 prowadzenie obsługi kasowej KZP
2129 2012-07-20 161/SOI/12 2012-07-02 DIANA CISZEWSKA 3 000,00
Identyfikacja potencjału inwestycyjnego Lublina
pod kątem możliwości przyciągania firm z branży
deweloperskiej i hotelowej
2130 2012-07-23 26/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjny
Dzień Dziecka, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2131 2012-07-23 29/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Organizacja Dnia
Kultury Romskiej, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2132 2012-07-23 39/KP/12 2012-04-17 AGORA SA 25 584,00
Ugoda dot. wykorzystywania praw autorskich do
materiałów Agory.S.A.
2133 2012-07-23 20/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Pogotowie
stomatologiczne ? niezbędna pomoc dla osób
dorosłych ze społeczności romskiej, Program na
rzecz społeczności romskiej MAiC 2013
2134 2012-07-23 25/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd
integracyjny społeczności romskiej i polskiej do
Krakowa i Oświęcimia, Program na rzecz
społeczności romskiej MAiC 2013
2135 2012-07-23 30/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Zakup biletów
komunikacji miejskiej w formie Karty Biletu
Elektronicznego dla młodzieży ze społeczności
romskiej, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2136 2012-07-23 119/IR/12 2012-06-21
PGE LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE
S.A.
0,00
zmiana terminu wykonania przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej budynku przedszkola i
żłobka przy ul. Wolskiej w Lublinie - aneks nr 5
1517/SIR/CP/2007 2007-06-14
PGE LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE
S.A.
19 210,14
umowa o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej Lubzel SA budynek żłobka i
przedszkola , Lublin ul. Wolska 5
2137 2012-07-23 37/GK/12 2012-07-02 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Zmiana podziału kwot umownych pomiedzy GK i
ZDiM
243
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
837/GK/2010 2010-03-04 MPO SITA LUBLIN SP. Z O. O. 899 178,39
utrzymanie ,kompleksowa konserwacja i
renowacja zieleni- w rejonie LSM
2138 2012-07-23 33/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Finansowanie
wyjazdów klasowych dzieci ze społeczności
romskiej, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2139 2012-07-23 19/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Kompetencje
międzykulturowe - szkolenie dla pracowników
samorządu Miasta Lublin, Program na rzecz
społeczności romskiej MAiC 2013
2140 2012-07-23 21/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Festyn Traden
Roma, Program na rzecz społeczności romskiej
MAiC 2013
2141 2012-07-23 359/ZSS/12 2012-07-13
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2142 2012-07-23 23/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd rodzin
romskich w góry oraz do Tarnowa i Krakowa,
Program na rzecz społeczności romskiej MAiC
2013
2143 2012-07-23 22/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "NOVA ROMA" 0,00
Umowa partnerska do projektu Podniesienie
kwalifikacji zawodowych społeczności romskiej w
Lublinie, Program na rzecz społeczności romskiej
MAiC 2013
2144 2012-07-23 27/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Organizacja
integracyjnej pielgrzymki społeczności romskiej i
polskiej do Limanowej, Program na rzecz
społeczności romskiej MAiC 2013
2145 2012-07-23 31/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd rodzinno-
integracyjny dzieci romskich i polskich nad
morze, Program na rzecz społeczności romskiej
MAiC 2013
244
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2146 2012-07-23 32/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Wyjazd dzieci
społeczności romskiej i polskiej na obóz
sportowy, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2147 2012-07-23 17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie środków finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedsęwzięć profilaktycznych dotyczących
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta
Lublin oraz skuteczności działań policyjnych
18/BM/12 2012-08-29 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Przedłużenie terminu na przekazanie kopii faktur
dokumentujących wydatkowanie środków
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
20/BM/12 2012-10-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Zmiana sposobu wykorzystania środków
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
2148 2012-07-23 24/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Integracyjne
Andrzejki, Mikołajki i Spotkanie
Bożonarodzeniowe, Program na rzecz
społeczności romskiej MAiC 2013
2149 2012-07-23 28/PN/12 2012-06-29 STOWARZYSZENIE "ROM" 0,00
Umowa partnerska do projektu Nauka gry na
pianinie dla uzdolnionych dzieci ze społeczności
romskiej, Program na rzecz społeczności
romskiej MAiC 2013
2150 2012-07-23 114/SOI/12 2012-05-29
STROER MEDIA SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
0,00
Działania Promocyjnych Carnavalu Sztuk-
Mistrzów - umieszczenie logo PERŁA-Browary
Lubelskie S.A. na 60 tablicach typu Premium
2151 2012-07-24 136/IR/12 2012-06-21
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY " WITCZAK"
MARIAN WITCZAK
0,00
Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania robót -
osuszanie zawilgoconych murów - klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie
2152 2012-07-24 135/GM/12 2012-07-17 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 372,65
wykonanie operatów szacunkowych wycen
nieruchomości SP
2153 2012-07-24 128/ST/12 2012-06-26 OPRAWA 20 979,00 Druk przewodnika "Lublin i okolice"
203/ST/12 2012-09-10 OPRAWA 0,00 Aneks do umowy 128/ST/12
245
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2154 2012-07-24 139/IR/12 2012-07-02 GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI 8 000,00
Wykonanie pisemnych opracowań w ramach
inwentaryzacji przyrodnicznej w związku z
termomodernizacją budynków SP nr 4 i 31, G nr
19 oraz VI L.O.
2155 2012-07-24 133/IR/12 2012-07-02
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
59 040,00
Wykonanie kompletnej dkumentacji projektowej
na termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej Nr 31, przy ul. Lotniczej 1 w
Lublinie
2156 2012-07-25 23/FE/12 2012-07-13
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00
Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu
"Zintegrowany system miejskiego transportu
publicznego w Lublinie" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013.
28/FE/11 2011-09-01
POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
520 635 102,00
Umowa nr POWL.03.01.00-06-001/11-00 o
dofinansowanie Projektu "Zintegrowany system
miejskiego transportu publicznego w Lublinie" w
ramach PO RPW 2007-2013
2157 2012-07-25 323/KL/12 2012-06-15
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
3 600,00
porozumienie w sprawie organizacji koncertu
Marcina Różyckiego
2158 2012-07-25 330/KL/12 2012-07-12 POLITECHNIKA LUBELSKA 3 240,00
porozumienie w celu promocji Miasta Lublin w
ramach udziału Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniku Lubelskiej w festiwalu Szeged na
Węgrzech.
2159 2012-07-25 327/KL/12 2012-07-12 JORDANA PALOVIČOVÁ 2 000,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta w dn. 14.07.2012
2160 2012-07-25 188/KL/12 2012-07-17
STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA
RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI
9 000,00
Kultura w dzielnicach - Festyn "Międzynarodowy
Dzień Orderu Uśmiechu Czuby - Lublin 2012"
2161 2012-07-25 227/OR/12 2012-07-02 LEOKADIA PASTWA 0,00
Aneks umowa najmu Leszczyńskiego 14
zmniejszenie wynajmowanej powierzchnii i kwoty
umowy
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
2162 2012-07-26 171/SOI/12 2012-07-17 TEATR STARY W LUBLINIE 0,00 Użyczenie ekranu LED
2163 2012-07-26 428/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 54 354,20
Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 27
246
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2164 2012-07-26 114/IR/12 2012-05-15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 33/IR/12 z dnia
16.02.2012 r. na budowę zespołu boisk
sportowych w ramach programu:"Moje boisko-
Orlik 2012", przy Szkole Podstawowej Nr 43 w
Lublinie, ul. Śliwińskiego 5 - w związku z
koniecznością sporządzenia nowej mapy do
celów projektowych oraz wykonania na nowo
zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem
projektowanych boisk i instalacji, strony
postanawiają, że termin realizacji przedmiotu
umowy ustala się na dzień 16.07.2012 r.
2165 2012-07-26 122/SOI/12 2012-06-21 EWA DADOS-JABŁOŃSKA 7 710,00
Obsługa Public Relations Carnavalu Sztuk-
Mistrzów 2012
2166 2012-07-26 41/PN/12 2012-07-10 ANDRIJ SAWENEĆ 6 000,00
Umowa o dzieło dot. wykonania tłumaczeń w
ramach projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2167 2012-07-26 142/GM/12 2012-07-19 ADAM SOCHA 0,00
Dzierżawa - ul. Wodopojna - parking płatny
niestrzeżony - cz. dz. nr 52/3 (obr. 36, ark. 2)
2168 2012-07-26 425/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 30 700,00
Zakup pomocy dydaktycznych i iinnego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 42
2169 2012-07-26 51/OŚ/12 2012-06-26
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
0,00
Aneks do umowy 12/OŚ/12 ,,Redagowanie, druk,
skład 4 numerów biuletynu edukacyjnego".
12/OŚ/12 2012-03-19
STOWARZYSZENIE LIGII OCHRONY
PRZYRODY,ZARZĄD OKRĘGU W LUBLINIE
14 000,00
Redagowanie, druk, skład 4 numerów biuletynu
edukacyjnego.
2170 2012-07-26 426/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 46 993,60
Zakup pomocy dydaktycznych i iinnego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 28
2171 2012-07-26 427/OW/12 2012-07-10 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 40 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 23
2172 2012-07-30 150/IR/12 2012-07-16
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
3 075,00
Remont schodów w budynku Żłobka nr 1, przy ul.
Wileńskiej 19 w Lublinie
247
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2173 2012-07-30 145/GM/12 2012-07-20 GRADKOWSKA ALEKSANDRA 0,00
Dzierżawa - ul. Dudzińskiego - zieleń
przydomowa - dz. nr 1/7 (obr. 4, ark. 9)
2174 2012-07-30 197/ST/12 2012-07-20 LUBELSKI KLUB SZACHOWY 4 500,00
promocja -wyjazd do Delmenhorst na zawody
szachowe
2175 2012-07-30 125/IR/12 2012-06-21 MARIUSZ GLUBOWSKI 2 300,00
wykonanie inwentaryzacji w zakresie fauny
występującej na terenie planowanego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnek
2176 2012-07-30 56/KP/12 2012-06-12 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 1 500,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz
Miasta w ramach Plebiscytu "Zoom na Lublin"
2177 2012-07-30 332/KL/12 2012-07-18 FUNDACJA SOLIDARNOŚCI OBYWATELSKIEJ 3 000,00
porozumienie w celu promocji Miasta Lublin
poprzez udział Zespołu Seven School w
Konkursie Piosenki Poetyckiej "Nadzieja 2012" w
Kołobrzegu.
2178 2012-07-30 274/KL/12 2012-06-01 STOWARZYSZENIE LUBELSKA INICJATYWA 7 000,00
koncert Noc Inicjatyw z Kulturą" podczas Nocy
Kultury
2179 2012-07-30 124/IR/12 2012-06-21 JAROSŁAW SIERADZKI 2 300,00
wykonanie inwentaryzacji w zakresie flory na
terenie planowanego stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej
2180 2012-07-30 144/GM/12 2012-07-10 AUTO-PARK-CARREX BOŻENA KUNA 0,00
Aneks - Dzierżawa - ul. Jana Pawła II - parking
strzeżony - cz. dz. nr 4/18 (obr. 27, ark. 2)
2181 2012-07-30 143/GM/12 2012-07-09 AUTO-PARK-CARREX BOŻENA KUNA 0,00
Aneks - Dzierżawa - ul. Jana Pawła II - parking
strzeżony - cz. dz. nr 4/18 (obr. 27, ark. 2)
2182 2012-07-30 44/GK/12 2012-07-13 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
2183 2012-07-30 151/IR/12 2012-07-16
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
KATARZYNA KALINOWSKA
13 530,00
Remont schodów i pochylni w budynku Żłobka nr
6 w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 12
2184 2012-07-30 333/KL/12 2012-07-18 RADIO ER 5 000,00
usługa kulturalna "Dobre wakacje w dobrym
towarszystwie"
248
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2185 2012-07-30 24/FE/12 2012-07-11 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.12.2011 r. o
dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja
Starego Miasta w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
49/FE/11 2011-12-20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 368 420,64
Umowa o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja
Starego Miasta w Lublinie" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2186 2012-07-30 326/KL/12 2012-07-12 EUGEN PROCHÁC 2 000,00
wykonanie recitalu wiolonczelowego w ramach
Harmonii Starego Miasta dn. 14.07.2012
2187 2012-07-30 150/GM/12 2012-07-26 JANUSZ ZIĘBA 0,00
Dzierżawa - ul. Harnasie - parking płatny
strzeżony - cz. dz. nr 41/15 (obr. 6, ark. 1)
2188 2012-07-30 149/GM/12 2012-07-24
SPRZEDAŻ KWIATÓW WŁODZIMIERZ
MARCINIAK
0,00
Dzierżawa - ul. Motorowa - kiosk handlowy - cz.
dz. nr 3/31 (obr. 37, ark. 8)
2189 2012-07-30 147/GM/12 2012-07-24
HURTOWNIA PILAREK I KOSIAREK KRZYSZTOF
KONCZALSKI
0,00
Dzierżawa - Al. Unii Lubelskiej - działalność
handlowo-usługowa - cz. dz. nr 45/3 i 44 (obr.
34, ark. 1)
2190 2012-07-30 146/GM/12 2012-07-23 PAPLINSKI PAWEL 0,00
Dzierżawa - ul. Romera - zieleń przydomowa - dz.
nr 113/2 (obr. 43, ark. 10)
2191 2012-07-30 328/KL/12 2012-07-16 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 0,00
Aneks do umowy nr 200/KL/12 z 26 marca 2012.
Aneks dotyczy zmiany w paragrafie 8 ust. 2
dotyczącej wykorzystania loga "Lublin. Miasto
Inspiracji"
200/KL/12 2012-03-13 EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY MIEJSKIEJ 15 000,00
Kultura i sztuka - Miasto Kultury - Lubelski
Festiwal Graffiti/Meeting of Styles
2192 2012-07-30 148/GM/12 2012-07-24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
JOLANTA KAMIŃSKA
0,00
Dzierżawa - ul. Czwartek, ul. Szkolna - pawilon
handlowy - cz. dz. nr 8 (obr. 7, ark. 4)
2193 2012-07-31 152/GM/12 2012-07-25
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dotyczące obciążenia
nieruchomości Gminy Lublin służebnościami
przesyłu po realizacji inwestycji przez LPEC Sp. z
o. o. (ul. Bursztynowa/ul. Podzamcze/ul. Mieszka
I/ul. Organowa).
2194 2012-07-31 229/OR/12 2012-07-27 ANDRZEJ DĄBRÓWKA 1 800,00
przeprowadzenie szkolenia na poziomie
zaawanasowanym z zakresu programu Excel
249
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2195 2012-08-01 177/SOI/12 2012-07-17
GRUPA OCHRONY BIZNESU PERSONA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
492,00 Ochrona Koncertu dla Dobroczyńców
2196 2012-08-01 153/IR/12 2012-07-20
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE "PIKREM" PIOTR KAŃCZUGOWSKI
579 639,21
Remont sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarno-szatniowym w Gimnazjum Nr 1, ul.
Kunickiego 116 w Lublinie.
2197 2012-08-01 53/OŚ/12 2012-07-10 FUNDACJA EPICRATES 2 500,00
Odpowiedzialna terrarystyka - program ochrony
gadów i płazów.
2198 2012-08-01 196/ST/12 2012-07-17
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
0,00 umowa uzyczenia -Kosiarka dla UKS Widok
2199 2012-08-01 335/KL/12 2012-07-30 EWELINA MYDLAK 2 400,00
zlecenie wykonania czynności w charakterze
asystenta koordynatora Festiwalu Solo Życia
2200 2012-08-01 148/IR/12 2012-07-13
PUH ADABUD S.C. KRZYSZTOF FEDYK,
TADEUSZ ZELIK
543 024,83
Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku III
L.O., im. Unii Lubelskiej, przy Pl. Wolności 4 w
Lublinie
2201 2012-08-01 175/SOI/12 2012-07-17 AUDIO SYSTEM SP. Z O.O. 3 690,00
Wynajem nagłośnienia estradowego na rzecz
Koncertu dla Dobroczyńców
2202 2012-08-01 349/ZSS/12 2012-07-06 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA -250,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 40 uczestników
308/ZSS/12 2012-05-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 10 000,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 40 uczestników
2203 2012-08-01 154/IR/12 2012-07-20 "POL-BUD MORAWSKI" MORAWSKI PIOTR 267 588,35
Remont sanitariatów w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 34 w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3
2204 2012-08-01 142/SOI/12 2012-06-20 AGENCJA ARTYSTYCZNA ACOUSTIC 22 156,00 Zapewnienie backlinu - Inne Brzmienia
2205 2012-08-01 165/SOI/12 2012-07-02 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 0,00
Współpraca w zakresie organizacji "Lublin i
Lubelskie z Lotu Ptaka"
2206 2012-08-01 147/IR/12 2012-07-13
P.W. CENTRAL KORT ALEKSANDER
MICHAŁOWSKI
394 202,70
Budowa boiska wielofunkcyjnego, przy
Gimnazjum Nr 17 Lublinie, ul. Maszynowa 2
2207 2012-08-01 89/SOI/12 2012-05-08 PIOTR MAROSZ 4 897,86
Koordynacja działań logistycznych na potrzeby
organizacji Koncertu Prezydenckiego
2208 2012-08-01 149/IR/12 2012-07-16
BUDEXPOL BUKOWSKI&WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
1 202 079,00
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Lublinie, ul.
Kalinowszczyzna 70
250
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2209 2012-08-02 55/OŚ/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
41 247,79
W zakres przedmiotu umowy
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie
miasta Lublin.Rejon I.
2210 2012-08-02 54/OŚ/12 2012-07-20
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
2 000,00
Aneks Nr 1 do Porozumienia nr 2/OŚ/12 z
dn.05.01.2012 r.Dotyczy zwiększenia wartości
usług wykonanych w ramach niniejszego
porozumienia z kwoty 2000,0 na 4000,0 zł.
2/OŚ/12 2012-01-05
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT POLIWET BOŻENA KIEDROWSKA
2 000,00 Interwencje w przypadku drobnego ptactwa.
2211 2012-08-02 57/OŚ/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
31 536,00
W zakres przedmiotu umowy
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie
Miasta Lublin w Rejonie III.
2212 2012-08-02 56/OŚ/12 2012-07-20
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
37 760,85
W zakres przedmiotu zamówienia
wchodzi:dostarczenie,nasadzenie i
zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie
Miasta Lublin w Rejonie II.
2213 2012-08-03 231/OR/12 2012-07-30 MIROSŁAW MIKA 4 200,00
porządkowanie pozwoleń na budowę obiektów
kubaturowych inwestycji prywatnych oraz
uspołecznionych z 1994 r.
331/OR/12 2012-10-11 MIROSŁAW MIKA 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 231/OR/12, dot.
zwiększenia zakresu czynności
2214 2012-08-03 346/KL/12 2012-08-06 ADAM ANTOSIEWICZ 1 170,00
osobiste uczestniczenie w pracach jury w
charakterze niezależnego jurora, ocena
merytoryczna prezentowanego przez finalistów
Festiwalu Solo Życia programu artystycznego
oraz wydania wspólnie z pozostałymi jurorami
werdyktu wyłaniającego laureatów podczas
przesłuchań 1.09.2012
2215 2012-08-03 198/ST/12 2012-07-31
ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY AGROMECH
KRZYSZTOF KOWALEWSKI
9 500,00
zakup zestawu urządzeń do pielęgnacji boisk
osiedlowych - kosiarka oraz szczotka trójkątna
dla BKS Lublin "Orlik"
2216 2012-08-03 345/KL/12 2012-07-30 JULIUSZ RUTKOWSKI 6 600,00
opracowanie twórcze (aranżacja) 15 utworów
muzycznych
251
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2217 2012-08-03 232/OR/12 2012-07-30 DARIUSZ GLINIECKI 4 200,00
porządkowanie pozwoleń na budowę obiektów
kubaturowych inwestycji prywatnych i
uspołecznionych z 1993 r. oraz inwestycji
prywatnych z 1995 r.
330/OR/12 2012-10-11 DARIUSZ GLINIECKI 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 232/OR/12, dot.
zwiększenia zakresu czynności
2218 2012-08-06 222/OR/12 2012-07-09 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 0,00 Aneks dostawa wody Karłowicza
79/OR/2009 2009-12-18 NESTLE WATERS POLSKA S.A. 15 594,04
używanie urządzenia dozującego wodę źródlaną
"Dar Natury" oraz sprzedaż wody niegazowanej
2219 2012-08-06 50/GK/12 2012-07-31 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 11 439,00
Remont chodników, schodów i amfiteatru w
Parku Ludowym.
2220 2012-08-06 46/GK/12 2012-07-30 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 39 975,00
Remont schodów prowadzących od ul.
Nadbystrzyckiej do osiedla Skarpa.
2221 2012-08-06 45/GK/12 2012-07-27 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 30 873,00
Remont schodów prowadzących od ul. Wyżynnej
do ul. Jana Pawła II
2222 2012-08-07 320/KL/12 2012-07-05
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
70 000,00 aneks do umowy nr 12/KL/12
12/KL/12 2012-01-13
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
40 000,00
współpraca w zakresie w celu promocji Miasta
poprezez realizację wydarzenia kulturalnego
"Harmonie Starego Miasta", które będzie
realizowane w Lublinie w terminie 15 stycznia-31
grudnia 2012 r.
2223 2012-08-07 285/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
150 000,00 współorganizacja Festiwalu Solo Życia 2012
382/KL/12 2012-08-28
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
0,00
aneks do porozumienia 285/KL/12 z 30.07.2012
r.
2224 2012-08-07 123/IR/12 2012-06-21 ALEKSANDER GÓRALCZYK 1 400,00
ocena ichtiologiczna dot. odprowadzenia wód
opadowych do rz. Bystrzycy - stadion miejski
przy ul. Krochmalnej
2225 2012-08-07 168/SOI/12 2012-07-13 IGOR NIEWIADOMSKI 3 080,00
Identyfikacja potencjału inwestycyjnego Lublina
pod kątem możliwości przyciągania firm z branży
motoryzacyjnej.
2226 2012-08-07 306/KL/12 2012-06-26 DAREK DIKTI BIURO POMYSŁÓW 0,00 Aneks do umowy 211/KP/11 z 14.09.11
211/KP/11 2011-09-14 DAREK DIKTI BIURO POMYSŁÓW 61 500,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Zuzia.
252
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2227 2012-08-07 261/KL/12 2012-05-29
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
18 500,00
wykonanie koncertu symfonicznego podczas
Nocy Kultury
2228 2012-08-07 175/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 2 000,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2229 2012-08-07 230/OR/12 2012-07-18 --MUSI LUBLIN SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy najmu - zmiana nazwy
kontrahenta
725/OR/10 2010-10-13 --MUSI LUBLIN SP. Z O. O. 0,00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA UL. MAGNOLIOWEJ
2230 2012-08-07 153/GM/12 2012-07-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą
Lublin/WIKANA Nieruchomości Sp. z o. o. 03
Miasteczko Spółka Komandytowo-Akcyjna - dot.
obciążenia nieruchomości służebnościami
przesyłu (ul. Czwartek 28).
2231 2012-08-07 177/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 800,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2232 2012-08-07 182/KL/12 2012-07-05
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW.
MICHAŁA ARCHANIOŁA
4 000,00 Kultura w dzielnicach - V Zaduszki Rockowe
2233 2012-08-07 64/KP/12 2012-07-30 KAMILA KRZYŻANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynności w ramach projektu
"NaprawmyTo"
2234 2012-08-07 176/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 1 500,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2235 2012-08-07 174/ST/12 2012-07-31 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 2 600,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2236 2012-08-07 334/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
50 000,00 współorganizacja Konkursu Diamenty Lublina
2237 2012-08-08 176/SOI/12 2012-07-17
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
6 150,00
Obsługa techniczna na potrzeby Koncertu dla
Dobroczyńców
2238 2012-08-08 174/SOI/12 2012-07-17 MULTIMEDIA FACTORY 7 253,00
Transport, montaż, demontaż i obsługa
techniczna ekranu LED
2239 2012-08-08 233/OR/12 2012-07-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE GAMES
15 557,04 dostawa mebli ul. Lipowa 27
2240 2012-08-08 183/SOI/12 2012-08-01 ANTONI KUKLIŃSKI 4 000,00
Ekspertyza nt dokumentu "Strategia Rozwoju
Lublin 2012"
2241 2012-08-08 43/PN/12 2012-07-12
JNS STUDIO REKLAMY JUSTYNA NOWICKA-
SMĘT
12 300,00
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
w ramach projektu "Lublin i Rzeszów- współpraca
i wykorzystanie szans rozwojowych"
2242 2012-08-08 60/OŚ/12 2012-07-27
LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT
RYSZARD IWANICKI
43 184,00 Trwałe oznaczanie psów.
253
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2243 2012-08-08 103/SOI/12 2012-05-23 DISCOVERY POLSKA 125 460,00 Produkcja filmu reklamowego
2244 2012-08-08 178/SOI/12 2012-07-13 KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 0,00
Współpraca w zakresie zorganizowania Koncertu
dla Dobroczyńców
2245 2012-08-08 47/GK/12 2012-07-31 "HANKOS" HANC GRZEGORZ 33 948,00 Remont ciągu pieszego przy ul. Betonowej.
2246 2012-08-09 362/ZSS/12 2012-07-16
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-
SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
0,00
Aneks do umowy dotyczącej organizacji obozu
letniego z profesjonalnym programem
profilaktycznym dla 19 uczestników (zmiana
lokalizacji obozu).
306/ZSS/12 2012-05-21
FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-
SPOŁECZNYCH "OD NOWA"
4 750,00
Organizacja obozu letniego z profesjonalnym
programem profilaktycznym dla 19 uczestników
2247 2012-08-09 62/KP/12 2012-07-03 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 673 190,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Lublin dla
wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania
różnorodnością" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy.
101/KP/12 2012-12-21 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarządzania różnorodnością" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy.
21/KP/13 2013-03-21 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarządzania różnorodnością" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy.
41/KP/13 2013-05-24 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarządzania różnorodnością" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy.
29/KP/14 2014-02-28 ECORYS POLSKA SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model
zarządzania różnorodnością" w ramach Funduszu
Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy.
254
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2248 2012-08-09 134/IR/12 2012-07-02 EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK 22 140,00
Wykonanie studium wykonalności wraz z analizą
finansowo-ekonomiczną dla trzech przedsięwzięć
inwestycyjnych, dotyczących remontów i
przebudowy w budynkach DPS, przy ul.
Głowackiego 26, Archidiakońskiej 7 oraz
Kalinowszczyzna 70
2249 2012-08-09 181/SOI/12 2012-08-01
TECHNIKA ESTRADOWA ANDRZEJ
OCZKOWSKI
10 086,00
Montaż, obsługa i demontaż sprzętu na potrzeby
organizacji "Pikniku Naukowego"
2250 2012-08-09 44/PN/12 2012-07-18 PPHU JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA 2 937,24
Wykonanie oraz dostawa materiałów
promocyjnych w ramach projektu "Lublin i
Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans
rozwojowych".
2251 2012-08-09 157/IR/12 2012-07-23 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 0,00
aneks2-udostepnienie części nieruchomości
przez PKN ORLEN - w związku z realizacją sieci
wodociągowej w ul.Świętochowskiego
76/IN/10 2010-09-02 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 2 072,22
udostępnienie nieruchomości na czas trwania
inwestycji - budowa sieci wodociagowej w ul
Świętochowskiego w Lublinie
2252 2012-08-09 276/KL/12 2012-06-26 UNLIMITED FILM OPERATIONS 0,00
Porozumieniew sprawie rozwiązania umowy nr
213/kp/11 z dnia 14.09.2011 w sprawie usługi
promocyjno kulturalnej dla Miasta polegającej na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Prawo Mojej
Jazdy
213/KP/11 2011-09-14 UNLIMITED FILM OPERATIONS 40 000,00
Promocyjno - kulturalno usługa polegająca na
produkcji dokumentalnego filmu pt. Prawo Mojej
Jazdy
2253 2012-08-09 182/SOI/12 2012-07-17 FUNDACAJA SZTUKMISTRZE 0,00
Przeprowadzenie działań promujących Carnaval
Sztuk-Mistrzów poprzez pokaz fire-show
wykonany w Kazimierzu Dolnym w dniu 1
sierpnia 2012 r.
2254 2012-08-09 26/FE/12 2012-08-02
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2 435 449,00
Umowa pożyczki Nr 68/2012/P/OW na
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja
sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej
przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji
sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy
Ekonomicznej".
255
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
49/FE/12 2012-12-10
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy pożyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
33/FE/13 2013-08-26
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
0,00
Aneks nr 2 do umowy pożyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
5/FE/14 2014-02-06
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
-170 917,96
Aneks nr 3 do umowy pożyczki Nr 68/2012/P/OW
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze
serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu
Strefy Ekonomicznej".
2255 2012-08-09 364/ZSS/12 2012-07-17
TOMASZ KRĘGIEL SZKOŁA SPORTU I
TURYSTYKI
10 000,00 Przedsięwzięcie "Sport to zdrowie":
2256 2012-08-09 3/OK/12 2012-07-31 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks dotyczący częstotliwości odbioru
korespondencji i wysokości opłat naliczanych
zgodnie z odbiorem korespondencji z UML.
2495/OR/CP/2005 2005-11-02 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 1 680,00
Realizacja usługi FIRMOWA POCZTA, polegajaca
na odbiorze przesyłek pocztowych z siedziby
zamawiajacego.
2257 2012-08-09 147/SOI/12 2012-06-15 HOTEL VICTORIA 27 630,00
usługi cateringowe, wynajmu sal oraz obsługi
technicznej podczas Forum Inwestycyjno -
Gospodarczego LUB-INVEST 2012,
organizowanym przez Zamawiającego w Lublinie
w dniach 20-22 czerwca 2012 r.
2258 2012-08-10 32/IT/12 2012-07-02
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
38 130,00
Sprzedaż i dystrybucja wkładów do drukarek na
stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Lublin.
38/IT/12 2012-08-30
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
19 065,00
Aneks do umowy 32/IT/12. Zwiększenie kwoty i
zmiana czasu realizacji umowy.
44/IT/12 2012-09-28
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
0,00
Aneks do umowy nr 32/IT/12. (zmiana terminu
realizacji umowy)
256
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
47/IT/12 2012-10-22
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
5 805,00 Aneks do umowy nr 32/IT/12
2259 2012-08-13 31/IT/12 2012-07-20 GRUPA EDEN MARIUSZ JÓŹWIAK 119 797,97
Budowa monitoringu w Dzielnicowym Domu
Kultury przy ul. Judyma 2a.
2260 2012-08-13 25/FE/12 2012-07-31
SYSTEM-GRAF DRUKARNIA AGENCJA
REKLAMOWO WYDAWNICZA
8 364,00
Umowa na opracowanie i wydruk foldera
informacyjnego w nakładzie 1000 sztuk wraz z
mapą Lublina dla projektu "Drogi dojazdowe do
obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul.
Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego
"Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i
S19" dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013.
2261 2012-08-13 237/OR/12 2012-08-09
SCANDINAVIA AUTO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
109 900,00 Zakup samochodu na potrzeby UML
2262 2012-08-14 156/IR/12 2012-07-02 ANPOŻ ANNA SKOLIMOWSKA 30 750,00
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej nad realizacją
pzebudowy budynku klasztoru
powizytkowskiego, przy ul. Peowiaków 12
Lublinie
2263 2012-08-14 162/ST/12 2012-08-07 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 4 300,00 obozy szkoleniowo-wypoczynkowe
2264 2012-08-14 155/IR/12 2012-08-06
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ
WYSOCKI
16 800,00
Remont schodów i dachu w budynku Żłobka nr 4
w Lublinie, ul. Puławska 7
2265 2012-08-14 13/BM/12 2012-07-12 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH 2 952,00
Użyczenie 1 m2 powierzchni budynku Teatru i
Filharmonii przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 5 z
przeznaczeniem na szafkę rack z urządzeniami
sieciowymi i kamerę monitoringu wizyjnego
miasta Lublin.
2266 2012-08-14 534/OW/12 2012-07-09 MAGDALENA JAWORSKA 1 500,00
Opracowanie raportu z testów sprawdzających
umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z
zakresu matematyki, fizyki, chemii i informatyki
w praktyce i w nauce innych przedmiotów
ścisłych, nabytej poprzez udział w zajęciach
dodatkowych w ramach projektu "Uczeń do
potęgi"
2267 2012-08-14 316/KL/12 2012-07-04
STOWARZYSZENIE KRESOWA AKADEMIA
SMAKU
75 000,00
Porozumienie o współpracy przy organizacji IV
Europejskiego Festiwalu Smaku w dn. 7-9
września w Lublinie.
257
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2268 2012-08-14 6/WSM/12 2012-07-31 DMITRIJ WASILEWSKI 3 692,61
Umowa dotycząca zwrotu części kosztów
poniesionych przez pracodawcę w związku z
utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta w
ramach aktywizacji zawodowej
2269 2012-08-14 7/WSM/12 2012-07-31 DMITRIJ WASILEWSKI "SMAKOSZ" 16 632,00
Umowa dotycząca zwrotu części kosztów
poniesionych przez Pracodawcę w związku z
zatrudnieniem repatrianta
2270 2012-08-16 348/KL/12 2012-08-06 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 0,00
udzielenie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z filmu pt. ?Biec w stronę Ty? w
reżyserii Hanki Brulińskiej, w celu promocji Filmu
404/KL/12 2012-09-19 STOWARZYSZENIE FILMOWE CINE EUROPA 0,00
aneks do umowy dotyczącej przekazania praw
do korzystania z filmu pt. "Biec w stronę Ty"
2271 2012-08-17 28/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 438 787,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 38 w Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
2272 2012-08-17 236/OR/12 2012-07-31 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 0,00 Aneks zwiększenie kwoty umowy
31/OR/12 2012-01-16 RYSZARD SAWA BIURO OCHRONY SAWA 41 060,10
ochrona fizyczna obiektu UM w Lublinie przy ul.
Podwale 3a
2273 2012-08-17 29/FE/12 2012-08-14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 4 do umowy z dnia 15.10.2010 r. o
dofinansowanie Projektu pt. "Budowa "Akademii
Golfa" nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
001/MOSIR/A/10 2010-10-15 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 1 190 580,00
Umowa o dofinansowanie projektu : "Budowa
Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w
Lublinie" w ramach RPO WL
2274 2012-08-17 166/SOI/12 2012-07-12 ŁUKASZ BORKOWSKI 3 720,00
Wykonanie zdjęć artystycznych podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzów
2275 2012-08-17 33/IT/12 2012-08-06
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
0,00
dostawa sprzętu komputerowego, świadczenie
serwisu gwarancyjnego
2276 2012-08-17 235/OR/12 2012-08-07
PRACOWNIA RENOWACJI ARTYSTYCZNYCH
WYROBÓW Z DREWNA KRZYSZTOF
CHILIMONI
26 737,74
renowacja mebli stylowych stanowiących
wyposażenie gabinetu Prezydenta Miasta Lublin
258
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2277 2012-08-17 27/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 558 410,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 32 w Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
34/FE/12 2012-10-04
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
terenowych urządzeń sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 32 w Lublinie" ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2278 2012-08-17 167/SOI/12 2012-07-12 JACEK SCHERER 3 075,00
Wykonanie zdjęć reportażowych podczas
Carnavalu Sztuk-Mistrzów
2279 2012-08-20 46/PN/12 2012-08-09 VITALIY PADALKA 1 300,00
Wykonywanie czynności zleconych ?Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej? polegających na:
realizowaniu komunikacji obcojęzycznej z
uczestnikami i partnerami w postaci: tłumaczeń
e-maili i bieżących dokumentów;
przeprowadzania rozmów telefonicznych z
partnerami w językach polskim, ukraińskim i
rosyjskim
2280 2012-08-20 349/KL/12 2012-07-30 TOMASZ RAKOWSKI 2 000,00
dokonanie oceny wniosków konkursowych w
konkursie, którego przedmiotem jest produkcja:
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu
dokumentalnego lub filmu animowanego
2281 2012-08-20 170/SOI/12 2012-08-16 PIOTR CUGOWSKI 49 000,00 Koncert plenerowy zespołu Bracia
2282 2012-08-20 169/SOI/12 2012-07-13 TELEWIZJA POLSKA S.A. 600 000,00
Emisja audycji pt. "Wszystko przed nami",
których akcja odbędzie się w mieście Lublin
218/SOI/12 2012-10-11 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy 169/SOI/12 z dnia 13.09.2012
r. zmianie ulega harmonogram emisji serialu
,,Wszystko przed nami''.
89/SOI/13 2013-04-22 TELEWIZJA POLSKA S.A. 0,00
Aneks do umowy 169/SOI/12 emisja serialu
,,Wszystko przed nami''
2283 2012-08-20 344/KL/12 2012-08-06
ŚLĄSKIE STOWARYSZENIE ARTYSTÓW I
TWÓRCÓW SAT
8 140,00
wykonanie autorskiego występu grupy Elżbieta
Mielczarek Blues Band w ramach Festiwalu Solo
Życia 31.08.2012
259
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2284 2012-08-20 47/PN/12 2012-08-10 MTL SA 29 993,55
Wynajem pomieszczeń wystawienniczych
Targów Lubelskich S.A. podczas "Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej" w ramach projektu
"Lublin i Rzeszó - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
2285 2012-08-20 341/KL/12 2012-08-09 DANIEL WRĘCZYCKI 550,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
podczas Festiwalu Solo Życia 2012
2286 2012-08-20 359/KL/12 2012-08-09 DARIUSZ DOMAŃSKI 590,00
uczestniczenia w pracach w charakterze jurora,
Festiwal Solo Życia 2012
2287 2012-08-20 45/PN/12 2012-07-24 RADIO LUBLIN S. A. 14 760,00
Produkcja i emisja audycji radiowych w ramach
projektu Marka EkoLublin w roku 2012.
2288 2012-08-20 155/GM/12 2012-08-09
KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.
O. W TARNOWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZO
0,00
Porozumienie trójstronne w sprawie zgody na
dysponowanie gruntem do czasu obciążenia
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul.
Mełgiewskiej/przy PKP stanowiącej własność
Gminy Lublin służebnością przesyłu.
2289 2012-08-20 53/GK/12 2012-08-08
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
123 716,09
Kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w
rejonie Śródmieście.
2290 2012-08-20 180/SOI/12 2012-08-01
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA
PAWŁA II
0,00
Współpraca w celu zorganizowania "Pikniku
naukowego"
2291 2012-08-20 48/PN/12 2012-08-10
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
14 500,00
Usługa cateringowa podczas Konfetencji
Inicjatyw Europy Wschodnie w ramach projekru
"Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
62/PN/12 2012-09-06
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
4 000,00
Aneks do umowy organizacji usługi
gastronomicznej nr 48/PN/12 z dnia 10 sierpnia
2012 roku
2292 2012-08-21 59/OŚ/12 2012-07-23 FUNDACJA HIPOKRATES 5 000,00
Patrol konny okolic Zalewu Zemborzyckiego oraz
Starego Lasu
2293 2012-08-21 342/KL/12 2012-08-09 BARTOSZ WOŹNIAK 2 200,00
artystyczne wykonanie solowego programu
muzycznego 31.08.2012 i występ z zespołem
01.09.2012 r. podczas Festiwalu Solo Życia
2294 2012-08-21 134/GM/12 2012-07-05 KRZYSZTOF PRZYBYŁA BGRIL 3 075,00 opracowanie geodezyjno-prawne ul. Zielona 5
2295 2012-08-21 186/SOI/12 2012-07-10
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
wsparcie uczestnictwa jednostek samorządu
terytorialnego z Polski Wschodniej w wizycie
studyjnej do Francji we wrześniu 2012 r.
260
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2296 2012-08-21 361/KL/12 2012-08-08
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
16 500,00
Wynajęcie pomieszceń w Filharmonii Lubelskiej
oraz instrumentów w związku z rezydencją I,
Culture Orchestra.
2297 2012-08-21 350/KL/12 2012-07-30 MONIKA JANUSZEK 2 000,00
dokonanie oceny wniosków konkursowych w
konkursie, którego przedmiotem jest produkcja:
filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu
dokumentalnego lub filmu animowanego
przeznaczonego do emisji
2298 2012-08-21 540/OW/12 2012-08-14 EDYTA MICIŃSKA-BORYS 5 940,00
Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji na
potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne
kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie
kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie
Lublin"
2299 2012-08-22 370/KL/12 2012-08-16 ADAM DARIUSZ PIOTROWSKI 1 100,00
przygotowanie i wykonanie koncertu w ramach
przedsięwzięcia "Nowe ścieżki tradycji" w dniu
17.08.2012
2300 2012-08-22 172/SOI/12 2012-07-17 NIEDZIAŁEK MAREK NIEDZIAŁEK 1 000,00
Umiejscowienie miasta Lublin jako planu
zdjęciowego do przeprowadzeniainteraktywnej
gry fabularnej
2301 2012-08-22 234/OR/12 2012-08-01
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
0,00 Aneks napoje - zwiększenie wartości umowy
82/OR/12 2012-02-23
JO-MIX HURTOWNIA ART.SPOŻYWCZYCH
DARIUSZ KRUCZEK
42 163,28 dostawa napojów i wyody na potrzeby UM
2302 2012-08-22 368/KL/12 2012-08-16 PRUSINOWSKI JANUSZ SŁUCHAJ UCHEM 10 500,00
przygotowanie i wykonanie wraz z zespołem
Janusz Prisinowski Trio koncertyu w dniu 18.08
2012 na Placu Po Farze
2303 2012-08-22 347/KL/12 2012-08-06 MAREK HOJDA 1 170,00 uczestnictwo w pracach jury, Festiwal Solo Życia
2304 2012-08-22 338/KL/12 2012-08-09 PIOTR MIEĆKO 1 100,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego z zespołem Highlow podczas
Festiwalu Solo Życia 1.09.2012
2305 2012-08-22 68/KP/12 2012-07-31
FUNDACJA PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI
SPOŁECZNYCH STOCZNIA
0,00
Porozumienie o współpracy w zakresie dostępu
do serwisu internetowego o nazwie
"NaprawmyTo!"
2306 2012-08-22 369/KL/12 2012-08-16 PAWEŁ SÓJKA 3 500,00
przygotowanie i wykonanie koncertu wraz z
zespołem Caci Vorba w dniu 17.08 na Placu Po
Farze
261
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2307 2012-08-23 49/PN/12 2012-02-06 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu
"Kreatywnie w przedsiębiorczość" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
64/PN/12 2012-09-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz
realizacji projektu "Kreatywnie w
przedsiębiorczość".
2308 2012-08-23 152/IR/12 2012-07-20 "PRO-GEO" DANUTA SIEMION 984,00
opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej
do ograniczenia prawa własności do działki nr
39/1, 42/1, 43/1 (obr. 22 ark. 4) położonych przy
ul. Młyńskiej w Lublinie pod budowę sieci
ciepłowniczej dla potrzeb stadionu miejskiego
2309 2012-08-23 363/KL/12 2012-08-10 KAROL GARWOLIŃSKI 2 500,00
wykonanie koncertu w chararkterze pianisty w
ramach cyklu "Harmonie Starego Miasta" w dniu
19.08.2012
2310 2012-08-24 52/GK/12 2012-08-09 TOI-TOI SYSTEMY SANITARNE SP. Z O. O 1 608,50
wydzierżawienie oraz utrzymanie i eksploatacja
jednej toalety ustawionej na "bulwarze" przy ul.
Firlejowskiej
2311 2012-08-24 157/GM/12 2012-08-23 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks - Dzierżawa - ul.Filaretów 44, ul. Zana, ul.
Kazimierza Wielkiego, ul. Leszczyńskiego 19 i
19b, al. Tysiąclecia, ul. Rusałka, ul. Krężnicka, ul.
Osmolicka, ul. Bursztynowa, ul. Jana Pawła II, ul.
Janowska 76, ul. Nad Zalewem, ul. Koncertowa 3,
ul. Judyma 1, ul. Husarska 10, ul. Siemiradzkiego
24, ul. Kawaleryjska, ul. Śliwińskiego, Al.
Zygmuntowskie 3, ul. Żeglarska 3, ul. Krężnicka
2,4a,4b,4c,6,6a,6d,6e,6f, ul. Sławinkowska 50,
ul. Żeglarska 1, Żeglarska 5, ul. Krężnicka, ul.
Osmolicka 9,11,13, ul. Bryńskiego 1,
nieruchomość gruntowa pod taflą wody Zalewu
Zemborzyckiego - statutowa działalność
sportowo-rekreacyjna
2312 2012-08-24 364/KL/12 2012-08-10 BEATA ANNA SOKOŁOWSKA 3 500,00
wykonanie koncertu w charakterze śpiewaczki w
ramach "Harmonie Starego Miasta" w dniu
19.08.2012
2313 2012-08-24 135/IR/12 2012-03-28
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT
SP ZO.O.
0,00
Aneks nr 2 zmieniający stawkę Vat na
obowiązującą - nadzór autorski - budowa szkoły
na Sławinie
262
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
82/IN/10 2010-08-23
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT
SP ZO.O.
399 550,00
opracowanie kompletnej dokumentacji na
budowę szkoły Podstawowej wraz z
zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem
terenu w dzielnicy
2314 2012-08-24 70/KP/12 2012-07-31 CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH 10 000,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji IV Ogólnopolskiego Święta Chleba i
XIV Lubelskiego Święta Chleba, które odbędą się
w dniu 9 września 2012 roku w Lublinie.
2315 2012-08-24 162/IR/12 2012-08-13 DELEGAT STUDIO TOMASZ MASANIEC 43 550,00
Wykonanie nagłośnienia w budynku hali
sportowej w Zespole Szkół Elektronicznych w
Lublinie, ul. Wojciechowska 38 w Lublinie
2316 2012-08-24 51/GK/12 2012-07-31 KOM-EKO SPÓŁKA AKCYJNA 60 782,04
Wykonanie alejek tymczasowych na cmentarzu
komunlanym przy ul. Droga Męczenników
Majdanka
2317 2012-08-24 7/BK/12 2012-08-07 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1 000 000,00
umowa kredytu ze środków Funduszu Inwestycji
Komunalnych (FRIK) Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) na pokrycie kosztów
przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji, projektu
budowlanego oraz wykonawczego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem, urządzeniem i
uzbrojeniem terenu)
2318 2012-08-24 199/ST/12 2012-08-03 KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE 59 999,89
Działania promocyjne podczas finałowej rundy
Mistrzostw Polski w Motocrossie w Lublinie 15-16
września 2012 r.
2319 2012-08-24 160/IR/12 2012-08-10
NKL-INSTAL NATALIA LECYK,KRZYSZTOF
LECYK S.C
52 000,00
Wykonanie instalacji elektrycznej i
teletechnicznej na potrzeby Straży Granicznej i
Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miasta Lublin,
przy ul. Podwale 3a w Lublinie
2320 2012-08-24 67/KP/12 2012-07-30
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-1 230,00 Aneks do umowy nr 1/KP/12
1/KP/12 2012-01-02
DIRECT PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44 280,00
Zapewnienie obsługi medialnej na potrzeby
promocji Miasta Lublin w internecie na stronie
Internetowej Telewizji Lublin - www.itvl.pl.
2321 2012-08-27 355/KL/12 2012-08-09 AGNIESZKA GAŁCZYŃSKA 1 650,00
wykonanie autorskiej dokumentacji zdjęciowej
ósmej edycji Festiwalu Solo Życia
263
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2322 2012-08-27 351/KL/12 2012-08-09 PAWEŁ CZAJKOWSKI 1 650,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
wraz z zespołem L'Orange Electrique, podczas
koncertu w dniu 31.08.2012 r. organizowanego
w ramach Festiwalu ?Solo Życia?
2323 2012-08-27 337/KL/12 2012-08-09 MATEUSZ OWCZAREK 550,00
wykonanie programu muzycznego podczas
koncertu w dniu 01.09 w ramach Festiwalu Solo
Życia
2324 2012-08-27 179/SOI/12 2012-07-17 GRZEGORZ SZWED 20 330,00
Produkcja materiałów filmowych na potrzeby
promocji Carnavalu Sztuk-Mistrzów
2325 2012-08-27 365/ZSS/12 2012-08-20
AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA
"MAGIC" ALINA ŁAGODOWSKA
5 516,55
Opracowanie projektu graficznego i druk 1.500
sztuk kalendarzy ściennych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 r.
2326 2012-08-27 365/KL/12 2012-08-10 GRZEGORZ CHYLIŃSKI 1 100,00
prowadzenie w charakterze konferansjera
koncertów organizowanych w ramach Festiwalu
Solo Życia 2012
2327 2012-08-27 9/PL/12 2012-07-27 ARS-TAX NIERUCHOMOŚCI JANUSZ CZAJECKI 55 350,00
WYKONANIE DO 25 OPERATÓW SZACUNKOWYCH
DLA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LUBLINA DLA
USTALENIA JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU
WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W
ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU
MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.
2328 2012-08-27 336/KL/12 2012-08-09 SAMUEL OWCZAREK 550,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego,
podczas koncertu w dniu 1.09.2012 r.
organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
Życia?
2329 2012-08-28 357/ZSS/12 2012-08-01
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE"
15 600,00
prowadzenie punktu
konsultacyjnodiagnostycznego wykonującego
badania w kierunku HIV
2330 2012-08-28 156/GM/12 2012-07-27
ZYGMUNT PIÓRKOWSKI - BIURO USŁUG
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH GEO-
MAX
23 520,00
wykonanie wznowień i stabilizacji 300 punktów
granicznych, okazanie granic
264
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2331 2012-08-28 159/GM/12 2012-08-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomiędzy MPWiK w Lublinie sp. z
o. o. a Gminą Lublin w sprawie zgody na
dysponowanie gruntem i zobowiązanie do
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
(dz. nr 745/1, obr. 62, ark. 13 przy ul.
Turystycznej 140c).
2332 2012-08-28 158/GM/12 2012-08-24 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Umowa darowizny kanału sanitarnego i
deszczowego przy ul. Grottgera, zawarta
pomiędzy Gminą Lublin a Województwem
Lubelskim
2333 2012-08-29 539/OW/12 2012-08-01 JAROSŁAW BYLINA 4 500,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów
ścisłych w 4-osobowym zespołe metodycznym w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2334 2012-08-29 161/GM/12 2012-08-28
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
0,00
Użyczenie - ul. Jagiełły - zieleń publiczna - cz. dz.
nr 19/9 (obr. 11, ark. 5)
2335 2012-08-29 340/KL/12 2012-08-09 KAJETAN BALCER 1 650,00
wykonanie programu muzycznego wraz
z zespołem GifLof podczas koncertu w dniu
31.08.2012 r. organizowanego w ramach
Festiwalu ?Solo Życia?
2336 2012-08-29 151/GM/12 2012-07-30 JACEK KALKSZTEJN 0,00
Dzierżawa - ul. Noskowskiego - zieleń
przydomowa - dz. nr 58 i 1/2 (obr. 4, ark. 6)
2337 2012-08-29 163/GM/12 2012-08-02 SIKORA ZDZISŁAW 0,00
Dzierżawa - ul. Ułanów - część kontenera
handlowego - cz. dz. nr 70 (obr. 15, ark. 2)
2338 2012-08-29 122/IR/12 2012-07-13 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 991,38
usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej przy
ul. Dziewanny 19 w Lublinie ( Przedszkole 69)
2339 2012-08-29 161/IR/12 2012-07-18 DROGMOST LUBELSKI SP. Z O.O. 19 680,00
wykonanie opinii dotyczącej oceny poprawności
rozwiązań technicznych projektów budowlanych i
wykonawczych dróg wewnętrznych (pow.ok. 29
900 m2), parkingów (pow.ok.14 000 m2), ciągów
pieszych pow.ok. 21 700 m2) oraz organizacji
ruchu na zadaniu: "Budowa stadionu miejskiego"
2340 2012-08-29 160/GM/12 2012-08-24 CENTRUM KULTURY W LUBLINIE 0,00
Użyczenie - ul. Narutowicza 32 - prowadzenie
działalności statutowej - dz. nr 118/1, dz. nr
118/2 (obr. 34, ark. 7)
265
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2341 2012-08-29 536/OW/12 2012-08-01 ADAM SIKORSKI 5 520,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów
ścisłych w 4-osobowym zespołe metodycznym w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2342 2012-08-29 34/IT/12 2012-08-03 POLKOMTEL SP. Z O.O. 358 954,00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych z
zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa
terminali telefonicznych.
2343 2012-08-29 154/GM/12 2012-07-20 JAROSŁAW TERLIKOWSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Ziółkowskiego - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 1/14 (obr. 31, ark. 1)
2344 2012-08-29 54/GK/12 2012-08-17 TAYLOR "SPÓŁKA ZO.O. 300 215,17
Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ul.Szmaragdowej w Lublinie
2345 2012-08-29 356/KL/12 2012-08-09 ALEKSANDER NOWACKI 1 170,00
uczestnictwo w pracach jury w charakterze
niezależnego jurora, podczas przesłuchań
finalistów Festiwalu Solo Życia
2346 2012-08-29 162/GM/12 2012-07-20
PIL-LAS SPRZEDAŻ SERWIS WYROBÓW FIRMY
STIHL RYSZARD PISKOREK
0,00
Dzierżawa - Al. Unii Lubelskiej / ul. Przemysłowa -
parking do obsługi pawilonu handlowego - dz. nr
55/3 (obr. 34, ark. 4)
2347 2012-08-29 537/OW/12 2012-08-01 ELŻBIETA MARZYCKA 5 500,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów
ścisłych w 4-osobowym zespołe metodycznym w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2348 2012-08-29 69/KP/12 2012-07-31 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 5 000,00
Świadczenie usług zarządzania stroną
internetową - podstroną internetową
www.lublin.naprawmyto.pl
2349 2012-08-29 538/OW/12 2012-08-01 EWA MARZYCKA 5 000,00
Dokonanie modyfikacji i opracowanie ostatecznej
wersji innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów
ścisłych w 4-osobowym zespołe metodycznym w
ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2350 2012-08-29 164/GM/12 2012-08-17 PUCHACZ JANUSZ 0,00
Dzierżawa - ul. Sowińskiego - miejsce postojowe
dla samochodu - cz. dz. nr 89 (obr. 21, ark. 12)
2351 2012-08-30 170/GM/12 2012-08-28 ALDIK NOVA SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Harnasie - ogólnodostepna droga
łącząca ul. Gorczańską z ul. Harnasie - cz. dz. nr
41/5 i cz. dz. nr 41/15 (obr. 6, ark. 1)
266
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2352 2012-08-30 166/GM/12 2012-08-08 JAROSZ RENATA, JAROSZ MAREK 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2353 2012-08-30 167/GM/12 2012-08-10 KRZYSZTOF ADAMCZYK 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 459/3 (obr. 31, ark. 5)
2354 2012-08-30 169/GM/12 2012-08-30 CEMECO SYLWIA SZYMAŃSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Filaretów - pawilon handlowy - cz.
dz. nr 2/7 (obr. 27, ark. 4)
2355 2012-08-30 159/IR/12 2012-08-10 ZRB REJMAK ANDRZEJ REJMAK 29 889,00
Remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku
Żłobka nr 2, przy ul. Okrzei 11 w Lublinie
2356 2012-08-30 165/GM/12 2012-07-20 JOSICZ KRYSTYNA I EDMUND 0,00
Dzierżawa - ul. Lawendowa - zieleń przydomowa
- cz. dz. nr 221/4 (obr. 31, ark. 1)
2357 2012-08-30 168/GM/12 2012-08-21 ELŻBIETA STASIAK 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - cz. dz. nr 76/4 (obr. 43, ark. 14)
2358 2012-08-30 352/KL/12 2012-08-09 NATALIA KRYSTYNA KWIATKOWSKA 1 650,00
wykonanie programu muzycznego wraz z
zespołem Cheap Tobacco, podczas koncertu w
dniu 1 września2012 r. organizowanego w
ramach Festiwalu ?Solo Życia?
2359 2012-08-30 202/ST/12 2012-08-20
--UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP
51 W LUBLINIE
5 200,00
Organizacja II Wakacyjnego Orlikowego Grand
Prix
2360 2012-08-31 240/OR/12 2012-08-23 SALUS FURNICO S.C. 11 478,36 zakup mebli do gabinetu Ratusz
2361 2012-08-31 238/OR/12 2012-08-14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -
USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
0,00 Aneks - zwiększenie kwoty umowy
65/OR/12 2012-02-21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -
USŁUGOWE HELIOS WALDEMAR
WYSZOGRODZKI
28 980,00
konserwacja instalacji i urządzeń ppoż w
budynkach UM
2362 2012-09-03 189/SOI/12 2012-08-02 VIP A. SIENKIEWICZ K. WÓJCIK 6 817,89
dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - portfel
2363 2012-09-03 30/IT/12 2012-07-05
REGION ŚRODKOWOWSCHODNI NSZZ
SOLIDARNOŚĆ
0,00
Demontaż starego i montaż nowego systemu
monitoringu Ratusza, umieszczonego w budynku
przy ul. Królewskiej 2a oraz zasady rozliczania
energii elektrycznej.
2364 2012-09-03 173/SOI/12 2012-07-17 MAD EVENT AGENCY 20 000,00
Organizacja koncertu Justyny Steczkowskiej w
dniu 10.09.2012
267
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2365 2012-09-03 191/SOI/12 2012-08-03
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
REMAR
10 830,77
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadżetów promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - apaszka i notes
2366 2012-09-03 56/GK/12 2012-08-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
212 424,81
wykonanie wszelkich prac związanych z
utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją terenów zielonych zlokalizowanych
poza pasem drogowym w rejonie IX Park Ludowy
2367 2012-09-03 185/SOI/12 2012-07-30
ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG
BIZNESOWYCH
18 450,00
Organizacja świadczeń promocyjnych podczas
konferencji "III Annual ABSL Conference Business
Services - Are We ready for Business Services
3.0.?"
2368 2012-09-03 190/SOI/12 2012-08-03
IDEA STUDIO S.C. M.SZYMALA
M.SKOWRONEK
11 984,51
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadżetów promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - pamięć USB i
długopisy
2369 2012-09-03 38/OŚ/12 2012-05-11 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 2 500,00
Dignostyka i leczenie zwierząt objętych
pogramem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2370 2012-09-03 193/SOI/12 2012-08-06
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP.
ZO.O.
7 501,04
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadżetów promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - płyta DVD i
spinki do mankietów
2371 2012-09-03 55/GK/12 2012-08-14 ARCHITEKTURA ZIELENI "HORTUS" 67 409,62
wykonanie wszelkich prac związanych z
utrzymaniem, kompleksową konserwacją i
renowacją terenów zielonych zlokalizowanych
poza pasem drogowym w rejonie nr VI-Wieniawa
2372 2012-09-03 192/SOI/12 2012-08-03 ACME KAROLINA OSIERDA 3 444,00
przygotowanie, wykonanie oraz dostawa
gadżetów promocyjnych z nadrukiem
promocyjnym dla Gminy Lublin - wizytownik
2373 2012-09-04 482/OW/12 2012-06-22 TOMASZ SZAJEWSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 37/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
37/OW/12 2012-02-15 TOMASZ SZAJEWSKI 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
268
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2374 2012-09-04 488/OW/12 2012-06-22 MAŁGORZATA KUCHARZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 90/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja projektu nauczania..."
90/OW/12 2012-02-16 MAŁGORZATA KUCHARZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 10
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2375 2012-09-04 438/OW/12 2012-06-20 KATARZYNA LENART 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 17/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
17/OW/12 2012-02-15 KATARZYNA LENART 4 794,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 27 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2376 2012-09-04 441/OW/12 2012-06-20 HANNA RUTKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 75/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
75/OW/12 2012-02-16 HANNA RUTKOWSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2377 2012-09-04 453/OW/12 2012-06-21 BARBARA CEGŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 48/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
48/OW/12 2012-02-16 BARBARA CEGŁOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
269
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2378 2012-09-04 454/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA CHARLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 125/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
125/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA CHARLIŃSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2379 2012-09-04 457/OW/12 2012-06-21 ANNA BEDNARCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 155/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
155/OW/12 2012-02-27 ANNA BEDNARCZYK 6 800,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 46 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2380 2012-09-04 512/OW/12 2012-06-25 DOROTA CABAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 84/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
84/OW/12 2012-02-16 DOROTA CABAN 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw.zainteresowania ucz.szczególnie
uzdolnionych-zaj.rozw.myślenie twórcze w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2381 2012-09-04 518/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BRZOZOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 99/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
99/OW/12 2012-02-16 JOLANTA BRZOZOWSKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
270
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2382 2012-09-04 531/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 161/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
161/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
8 550,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2383 2012-09-04 526/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 164/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
164/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 845,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 47 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2384 2012-09-04 486/OW/12 2012-06-22 ELŻBIETA SKUBISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 60/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
60/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA SKUBISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 20 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2385 2012-09-04 432/OW/12 2012-06-20 HALINA GĄSZCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 142/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
271
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
142/OW/12 2012-02-20 HALINA GĄSZCZYK 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2386 2012-09-04 439/OW/12 2012-06-20 MARIANNA JAWORSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 132/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
132/OW/12 2012-02-17 MARIANNA JAWORSKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 20 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2387 2012-09-04 444/OW/12 2012-06-20 JOLANTA GĘCA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 73/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
73/OW/12 2012-02-16 JOLANTA GĘCA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2388 2012-09-04 527/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 165/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
165/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 510,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 3 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2389 2012-09-04 525/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 163/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
272
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
163/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 265,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2390 2012-09-04 354/KL/12 2012-08-09 ROBERT GRABLEWSKI 1 650,00
wykonanie autorskiej dokumentacji zdjęciowej
ósmej edycji Festiwalu Solo Życia
2391 2012-09-04 386/KL/12 2012-08-30 ROBERT JARMUŻEK 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
(klawisze) podczas koncertu w dniu 1 września
2012 r. organizowanego w ramach Festiwalu
?Solo Życia?
2392 2012-09-04 452/OW/12 2012-06-21 JANINA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 53/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
53/OW/12 2012-02-16 JANINA BRUS 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2393 2012-09-04 461/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA BAKALIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 115/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
115/OW/12 2012-02-17 JUSTYNA BAKALIK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwij.zainteresowania uczn.uzdolnionych
ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-przyr.-w zakresie
nauk matem. w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2394 2012-09-04 462/OW/12 2012-06-21 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 76/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
273
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
76/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA URBAN - TRZNADEL 6 099,60
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 7 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2395 2012-09-04 476/OW/12 2012-06-22 MAŁGORZATA DŁUGOSZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 21/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
21/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA DŁUGOSZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2396 2012-09-04 516/OW/12 2012-06-25 EWA JUSZCZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 61/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
61/OW/12 2012-02-16 EWA JUSZCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk mat.-przyr. w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2397 2012-09-04 530/OW/12 2012-06-25 GRAŻYNA DĄBEK-KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
58/OW/12 2012-02-16 GRAŻYNA DĄBEK-KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt.-wyrów.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
274
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2398 2012-09-04 384/KL/12 2012-08-30 TOMASZ GRABOWY 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
(bas) podczas koncertu w dniu 1 września 2012
r. organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
Życia?
2399 2012-09-04 194/SOI/12 2012-08-22
DON BRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚICĄ
84 870,00
wykonanie filmu i spotu promujących potencjał
gospodarczy Lublina
2400 2012-09-04 480/OW/12 2012-06-22 WANDA FILOZOF 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 83/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
83/OW/12 2012-02-16 WANDA FILOZOF 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2401 2012-09-04 492/OW/12 2012-06-22 ANTONINA ŁUKASIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 91/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
91/OW/12 2012-02-16 ANTONINA ŁUKASIK 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
uczn.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk mat.-
przyr-w zakresie nauk matem. w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2402 2012-09-04 501/OW/12 2012-06-25 ANNA STEFANIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 129/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
129/OW/12 2012-02-17 ANNA STEFANIAK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczególnie uzdolnionych ruchowo i
sportowo w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
275
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2403 2012-09-04 502/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA BARTŁOMIEJCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 40/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
40/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA BARTŁOMIEJCZYK 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2404 2012-09-04 503/OW/12 2012-06-25 MARYLA HEREĆ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 133/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
133/OW/12 2012-02-17 MARYLA HEREĆ 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2405 2012-09-04 506/OW/12 2012-06-25 DOROTA FORNALSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 147/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
147/OW/12 2012-02-17 DOROTA FORNALSKA 18 360,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2406 2012-09-04 451/OW/12 2012-06-21 ANNA HETMAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 19/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
276
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
19/OW/12 2012-02-15 ANNA HETMAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2407 2012-09-04 511/OW/12 2012-06-25 MONIKA GOLDA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 92/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
92/OW/12 2012-02-17 MONIKA GOLDA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2408 2012-09-04 532/OW/12 2012-06-25
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 160/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
160/OW/12 2012-02-27
EURO EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 978,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych terapeutycznych - terapia
pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 46 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2409 2012-09-04 357/KL/12 2012-08-10 J&J MUSIC ART S.J. 18 450,00
wykonanie przez Grzegorza Skawińskiego z
Zespołem programu artystycznego w ramach
Festiwalu Solo Życia
2410 2012-09-04 484/OW/12 2012-06-22 DANUTA BĄCZKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 102/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania...'
277
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
102/OW/12 2012-02-17 DANUTA BĄCZKOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2411 2012-09-04 498/OW/12 2012-06-25 ELŻBIETA KOZŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 79/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
79/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA KOZŁOWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2412 2012-09-04 500/OW/12 2012-06-25 JOLANTA KUFEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 153/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
153/OW/12 2012-02-27 JOLANTA KUFEL 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2413 2012-09-04 433/OW/12 2012-06-20 TERESA KOZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 93/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
93/OW/12 2012-02-17 TERESA KOZAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
25 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2414 2012-09-04 446/OW/12 2012-06-20 EDYTA ŁATKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 39/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
278
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
39/OW/12 2012-02-15 EDYTA ŁATKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2415 2012-09-04 455/OW/12 2012-06-21 ALICJA PRUCHNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 34/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
34/OW/12 2012-02-15 ALICJA PRUCHNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
komputerowe w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2416 2012-09-04 474/OW/12 2012-06-22 ELŻBIETA STASIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 118/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
118/OW/12 2012-02-17 ELŻBIETA STASIAK 4 760,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2417 2012-09-04 475/OW/12 2012-06-22 ELWIRA KASPEREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 140/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
140/OW/12 2012-02-17 ELWIRA KASPEREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2418 2012-09-04 477/OW/12 2012-06-22 EWA JANISZEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 64/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
279
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
64/OW/12 2012-02-16 EWA JANISZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zaj.edukacji
human.i polonistycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2419 2012-09-04 515/OW/12 2012-06-25 AGATA TRACZYKIEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 68/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
68/OW/12 2012-02-16 AGATA TRACZYKIEWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczn.
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2420 2012-09-04 524/OW/12 2012-06-25 AGNIESZKA BŁOTNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 111/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
111/OW/12 2012-02-17 AGNIESZKA BŁOTNIAK 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2421 2012-09-04 380/KL/12 2012-08-27 KRZYSZTOF INGLIK 590,00
osobiste uczestniczenie w pracach jury w
charakterze niezależnego jurora , dokonanie
merytorycznej oceny prezentowanego przez
finalistów Festiwalu Solo Życia programu
artystycznego oraz wydanie wspólnie z
pozostałymi jurorami werdyktu wyłaniającego
laureatów podczas przesłuchań finalistów
1.09.2012
2422 2012-09-04 353/KL/12 2012-08-09 PIOTR SZARŁACKI 3 550,00
prowadzenie w charakterze konferansjera
koncertów organizowanych w ramach Festiwalu
?Solo Życia? w dniach 31 sierpnia i 1 września
280
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2423 2012-09-04 505/OW/12 2012-06-25 ANNA CIEĆKO 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 122/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
122/OW/12 2012-02-17 ANNA CIEĆKO 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2424 2012-09-04 459/OW/12 2012-06-21 BOŻENA KACZAN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 104/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
104/OW/12 2012-02-17 BOŻENA KACZAN 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2425 2012-09-04 521/OW/12 2012-06-25 JOLANTA BOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 110/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
110/OW/12 2012-02-17 JOLANTA BOREK 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 10 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2426 2012-09-04 360/KL/12 2012-08-09 PAWEŁ KAMECKI 1 170,00
uczestnictwo w pracach jury w charakterze
niezależnego jurora, Festiwal Solo Życia 2012
2427 2012-09-04 483/OW/12 2012-06-22 BARBARA SKUŁA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 78/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
281
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
78/OW/12 2012-02-16 BARBARA SKUŁA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 43 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2428 2012-09-04 487/OW/12 2012-06-22 IWONA DZIEWICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 67/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
67/OW/12 2012-02-16 IWONA DZIEWICKA 4 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 22 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2429 2012-09-04 440/OW/12 2012-06-20 GRZEGORZ PUSZTUK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 28/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
28/OW/12 2012-02-15 GRZEGORZ PUSZTUK 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia
muzyczno-instrumentalne w Szkole Podstawowej
nr 22 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2430 2012-09-04 458/OW/12 2012-06-21 MAŁGORZATA BĄK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 145/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
145/OW/12 2012-02-20 MAŁGORZATA BĄK 2 220,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2431 2012-09-04 509/OW/12 2012-06-25 EWA DREWNIAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 27/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
282
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
27/OW/12 2012-02-15 EWA DREWNIAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 25 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2432 2012-09-04 522/OW/12 2012-06-25 JOANNA BIELECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 107/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
107/OW/12 2012-02-17 JOANNA BIELECKA 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 4 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2433 2012-09-04 358/KL/12 2012-08-09 REC-LIVE BEATA ZARĘBA 8 610,00
wykonanie autorskiego występu grupy
"Pilichowski Band" w dniu 01.09.2012 r. w
ramach Festiwalu Solo Życia
2434 2012-09-04 52/PN/12 2012-08-24 ŁUKASZ GŁOWACKI 12 000,00
Umowa o dzieło dotycząca zaprojektowania,
wykonania i dostawy 15 statuetek w ramach
projektu "Lublin i Rzeszów- współpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2435 2012-09-04 8/BK/12 2012-07-27 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,00
udzielenie finansowego wsparcia w kwocie
3.199.492,83 zł ze środków Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie
kosztów przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych położonych w Lublinie przy ul.
Droga Męczenników Majdanka / Doświadczalna w
wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w
skład mieszkaniowego zasobu gminy
2436 2012-09-04 491/OW/12 2012-06-22 MARTA KOPROŃ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 35/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
283
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
35/OW/12 2012-02-15 MARTA KOPROŃ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji-zaj.dydakt-wyrówn.z j.pol.w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2437 2012-09-04 435/OW/12 2012-06-20 BARBARA TESTEWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 54/OW/12 zawartej w
dniu 10.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
54/OW/12 2012-02-16 BARBARA TESTEWICZ 3 060,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania ucz.
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2438 2012-09-04 383/KL/12 2012-08-30 LESZEK JAROSŁAW CICHOŃSKI 2 200,00
wykonanie autorskiego programu muzycznego
podczas koncertu w dniu 1 września 2012 r.
organizowanego w ramach Festiwalu ?Solo
Życia?
2439 2012-09-04 485/OW/12 2012-06-22 HALINA KAMIENIECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 72/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
72/OW/12 2012-02-16 HALINA KAMIENIECKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2440 2012-09-04 495/OW/12 2012-06-22 JOLANTA JAKIELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 16/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczasia..."
284
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
16/OW/12 2012-02-15 JOLANTA JAKIELSKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2441 2012-09-04 497/OW/12 2012-06-25 JUSTYNA BRUS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 46/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
46/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA BRUS 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2442 2012-09-04 434/OW/12 2012-06-20 IWONA KUJAWA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 14/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
14/OW/12 2012-02-15 IWONA KUJAWA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2443 2012-09-04 448/OW/12 2012-06-20 MARIOLA DUDEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 36/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
36/OW/12 2012-02-15 MARIOLA DUDEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji-zaj.korekcyjno-kompens. w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
285
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2444 2012-09-05 62/OŚ/12 2012-08-30 ANDRZEJ PONCET 2 000,00
Umowa lojalnościowa.Dot.udziału w konferencji
"Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona
wód.Woda 2012 "
2445 2012-09-05 471/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZYDŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 74/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
74/OW/12 2012-02-16 JOLANTA SZYDŁOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapetycznych -terapia
pedagogiczna -zaj.dla dzieci z zespołem
nadpob.psychoruchowej w Szkole Podstawowej
nr 20 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2446 2012-09-05 429/OW/12 2012-06-19 MAŁGORZATA MOŻDŻEŃ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 71/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
71/OW/12 2012-02-16 MAŁGORZATA MOŻDŻEŃ 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 23
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2447 2012-09-05 517/OW/12 2012-06-25 DOROTA WIECZOREK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 127/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
127/OW/12 2012-02-17 DOROTA WIECZOREK 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 39 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2448 2012-09-05 466/OW/12 2012-06-21 ANNA LESICKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 96/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
286
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
96/OW/12 2012-02-17 ANNA LESICKA 8 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2449 2012-09-05 469/OW/12 2012-06-22 TERESA SZRUBKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 11/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
11/OW/12 2012-02-15 TERESA SZRUBKA 5 040,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2450 2012-09-05 493/OW/12 2012-06-22 ANNA PEJAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 31/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
31/OW/12 2012-02-15 ANNA PEJAS 6 786,40
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 40
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2451 2012-09-05 465/OW/12 2012-06-21 JOANNA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 94/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
94/OW/12 2012-02-17 JOANNA MAZUR 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2452 2012-09-05 449/OW/12 2012-06-21 DANUTA TUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 136/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
287
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
136/OW/12 2012-02-17 DANUTA TUR 2 380,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 25 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2453 2012-09-05 499/OW/12 2012-06-25 MARIA WIADROWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 105/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
105/OW/12 2012-02-17 MARIA WIADROWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
27 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2454 2012-09-05 496/OW/12 2012-06-22 MAGDALENA MAZUR 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 86/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
86/OW/12 2012-02-16 MAGDALENA MAZUR 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 47 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2455 2012-09-05 479/OW/12 2012-06-22 JOLANTA MROZEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 80/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
80/OW/12 2012-02-16 JOLANTA MROZEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
21 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2456 2012-09-05 528/OW/12 2012-06-25 HALINA PIĄTEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 168/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
288
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
168/OW/12 2012-02-27 HALINA PIĄTEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęćn
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2457 2012-09-05 450/OW/12 2012-06-21 BOŻENA PATYNOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 45/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania..."
45/OW/12 2012-02-16 BOŻENA PATYNOWSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych specj.zajęć terapeutycznych -
terapia pedagog.-zaj.dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej w Szkole
Podstawowej nr 20 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2458 2012-09-05 467/OW/12 2012-06-21 EDYTA SĘDŁAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 65/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
65/OW/12 2012-02-16 EDYTA SĘDŁAK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2459 2012-09-05 523/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA SKRUCH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 139/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
139/OW/12 2012-02-17 MAGDALENA SKRUCH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
10 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
289
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2460 2012-09-05 478/OW/12 2012-06-22 JOLANTA SZUSTER 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 119/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
119/OW/12 2012-02-17 JOLANTA SZUSTER 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozw. zainteresowania uczn.szczególnie
uzdolnionych-zaj.edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2461 2012-09-05 447/OW/12 2012-06-20 JADWIGA SZYMANEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 77/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
77/OW/12 2012-02-16 JADWIGA SZYMANEK 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczn
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 21 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2462 2012-09-05 490/OW/12 2012-06-22 MONIKA WÓJTOWICZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 124/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
124/OW/12 2012-02-17 MONIKA WÓJTOWICZ 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
24 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2463 2012-09-05 507/OW/12 2012-06-25 MAGDALENA PELC 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 23/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
290
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
23/OW/12 2012-02-15 MAGDALENA PELC 19 992,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 29 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2464 2012-09-05 468/OW/12 2012-06-21 MIROSŁAWA ZIĘTEK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 70/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
70/OW/12 2012-02-16 MIROSŁAWA ZIĘTEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2465 2012-09-05 436/OW/12 2012-06-20 ANNA ZIMNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 123/OW/12 zawartej w
dniu 12.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
123/OW/12 2012-02-17 ANNA ZIMNA 4 590,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 29 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2466 2012-09-05 165/IR/12 2012-08-21 SALUS FURNICO S.C. 15 912,51
Wyposażenie muszli koncertowej ( meble
biurowe )- " Rewaloryzacja Ogrody Saskiego w
Lublinie"
2467 2012-09-05 470/OW/12 2012-06-22 EWA ORŁOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 18/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
18/OW/12 2012-02-15 EWA ORŁOWSKA 4 896,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
291
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2468 2012-09-05 510/OW/12 2012-06-25 IWONA PODLECKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 138/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
138/OW/12 2012-02-17 IWONA PODLECKA 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczególnie uzdolnionych plastycznie w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2469 2012-09-05 529/OW/12 2012-06-25 MAŁGORZATA PIĘTAS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 146/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
146/OW/12 2012-02-20 MAŁGORZATA PIĘTAS 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo w
Szkole Podstawowej nr 44 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2470 2012-09-05 456/OW/12 2012-06-21 MARIA ŻMUDZKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 47/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
47/OW/12 2012-02-16 MARIA ŻMUDZKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych rozwijających zainteresowania
uczniów szczeg.uzdolnionych-zaj.edukacji hum.i
pol.-literacko-artystyczne w Szkole Podstawowej
nr 24 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2471 2012-09-05 431/OW/12 2012-06-20 ALINA WOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 143/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
143/OW/12 2012-02-20 ALINA WOLIŃSKA 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
292
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2472 2012-09-05 514/OW/12 2012-06-25 WIESŁAWA WOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 63/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
63/OW/12 2012-02-16 WIESŁAWA WOLIŃSKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2473 2012-09-05 473/OW/12 2012-06-22 JOLANTA WILCZYŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 10/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
10/OW/12 2012-02-15 JOLANTA WILCZYŃSKA 9 520,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr34 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2474 2012-09-05 472/OW/12 2012-06-22 ALICJA WRZESIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 66/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
66/OW/12 2012-02-16 ALICJA WRZESIŃSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrozonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 47 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2475 2012-09-05 463/OW/12 2012-06-22 ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-WIERTEL 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 20/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
293
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
20/OW/12 2012-02-15 ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-WIERTEL 21 998,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych logopedycznychi dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole
Podstawowej nr 2 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2476 2012-09-05 520/OW/12 2012-06-25 KAZIMIERA SITARZ 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 152/OW/12 zawartej w
dniu 27.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
152/OW/12 2012-02-27 KAZIMIERA SITARZ 3 900,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych socjoter. i psychoeduk.dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej-ze
szczeg.uwzgl.zaj.socjoter.w Szkole Podstawowej
nr 3 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podsawowych w Gminie Lublin"
2477 2012-09-05 367/KL/12 2012-08-13 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 8 610,00
opracowanie wkładki do Kuriera Lubelskiego do
wydania w dniu 17.08 oraz zamieszczenie na
stronie internetowe Kuriera Lubelskiego
bilboardu
2478 2012-09-05 481/OW/12 2012-06-22 JUSTYNA WIŚNIEWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 144/OW/12 zawartej w
dniu 20.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
144/OW/12 2012-02-20 JUSTYNA WIŚNIEWSKA 4 624,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2479 2012-09-05 504/OW/12 2012-06-25 ANNA LITWIN 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 134/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
294
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
134/OW/12 2012-02-17 ANNA LITWIN 5 440,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 30 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2480 2012-09-05 464/OW/12 2012-06-21 JUSTYNA MAKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 50/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
50/OW/12 2012-02-16 JUSTYNA MAKOWSKA 3 393,20
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 40 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2481 2012-09-05 519/OW/12 2012-06-25 EWA PASIKOWSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 25/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
25/OW/12 2012-02-15 EWA PASIKOWSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2482 2012-09-05 508/OW/12 2012-06-25 ELŻBIETA OLECH 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 85/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
85/OW/12 2012-02-16 ELŻBIETA OLECH 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
295
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2483 2012-09-06 281/OR/12 2012-07-30 URZĄD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. Łukasz Borek
2484 2012-09-06 167/IR/12 2012-08-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -
USŁUGOWE "ARBET" SP Z O.O.
59 999,40
Remont elewacji zewnętrznej budynku, przy ul.
Podwale 3 wraz z rozebraniem chodników i
ułożeniem nowej kostki brukowej przed
budynkiem
2485 2012-09-06 265/OR/12 2012-06-25
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W
LUBLINIE
0,00 Umowa o staż - p. Agata Litwiniuk
2486 2012-09-06 282/OR/12 2012-08-01 URZĄD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. Joanna Bielawska
2487 2012-09-06 168/IR/12 2012-08-20 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 33 161,93
Wykonanie instalacji cieplej wody użytkowej
zasilanej z podgrzewaczy elektrycznych, zgodnie
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
w budynku Gimnazum Nr 15, ul. Elektryczna 51
w Lublinie
2488 2012-09-06 53/PN/12 2012-08-31
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
0,00
Porozumienie z Urzedem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego w sprawie organizacji
"Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej"
2489 2012-09-06 76/KP/12 2012-08-29 KAMILA KRZYŻANOWSKA 1 500,00
Wykonanie czynności w ramach projektu
NaprawmyTo
2490 2012-09-06 63/KP/12 2012-07-02
MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 380,00
Prowadzenie profili Miasta Lublin na portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie
YouTube.
2491 2012-09-06 50/PN/12 2012-08-16 ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA 9 014,00
Umowa dot. usługi noclegowych oraz wyżywienia
dla uczestników Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej w dniach 11-13 września 2012r.
2492 2012-09-06 280/OR/12 2012-06-01 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00 Umowa o staż - 2 stażystów do GM i MKZ
309/OR/12 2012-07-16 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00
Aneks do umowy o staż Nr 185/2012 - 1 stażysta
do GM
371/OR/12 2012-11-13 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00 przedłużenie stażu K.Pietrzak
2493 2012-09-06 14/PL/12 2012-08-22 STRUCTUM SP.ZO.O. LUBLIN 13 899,00
SPORZĄDZENIE KOREFERATU DO OPRACOWANEJ
PRZEZ FIRMĘ LEMTECH KONSULTING SP. Z O.O.
W KRAKOWIE , KONCEPCJI OGÓLNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DLA MIASTA LUBLIN-FAZA II.
2494 2012-09-06 49/GK/12 2012-07-30
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
12 115,50
Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej elementów małej architektury w
Ogrodzie Saskim.
296
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2495 2012-09-06 48/GK/12 2012-07-30
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA JERZY KIELAR
1 700,00
Ugoda za aktualizację kosztorysów inwestorskich
na zadanie Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego.
2496 2012-09-06 163/IR/12 2012-08-14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego
zadania inwestycyjnego w zakresie budowy
infrastruktury wodociągowej w
ul.Świetochowskiego w Lublinie na odcinku od ul.
Makowej do ul. Powojowej (gmina posiada
kompletną dokumentację)
2497 2012-09-06 283/OR/12 2012-08-06 URZĄD MIASTA LUBLIN 0,00 Wolontariat - p. Katarzyna Osiecka
2498 2012-09-07 387/KL/12 2012-08-30
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
dostarczenie energii z punktu poboru ul.
Leszczyńskiego na potrzeby realizacji Festiwalu
Solo Życia
2499 2012-09-07 166/IR/12 2012-08-20
P.U.H."FIRE-VOLT" S.C. JOLANTA I ZBIGNIEW
KRZYŻANOWSCY
66 500,00
Wykonanie instalacji p.poż., instalacji oświetlenia
awaryjnego i ogólnego w budynku Przedszkola
Nr 32 w Lublinie, ul. Werzbowa 12
2500 2012-09-07 54/PN/12 2012-08-29 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 0,00
Umowa grantowa projektu "Bliżej siebie. Trzy
kultury, jedna Europa".
224/PN/13 2013-07-23 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 0,00
Aneks do umowy grantowej projekt "Trzy
Kultury..."
2501 2012-09-07 339/KL/12 2012-08-09 PIOTR KOSZAŁKA 550,00
osobiste artystyczne wykonanie autorskiego
programu muzycznego podczas Solo Życia 1
września 2012
2502 2012-09-07 394/KL/12 2012-08-30 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 4 932,30
Licencja na publiczne wykonanie utworów
podczas festiwalu SOLO ŻYCIA
2503 2012-09-07 55/PN/12 2012-09-05 EU-CONSULT SP. Z O.O. 21 780,00
Przeprowadzenie badań internetowych oraz w
formie wywiadu bezpośredniego dotyczących
oczekiwań klienta turystyki wraz z analizą i
raportami z przeprowadzonych badań.
2504 2012-09-07 309/OR/12 2012-07-16 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00
Aneks do umowy o staż Nr 185/2012 - 1 stażysta
do GM
280/OR/12 2012-06-01 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00 Umowa o staż - 2 stażystów do GM i MKZ
2505 2012-09-07 388/KL/12 2012-08-29 WOJCIECH KOWALCZYK 1 450,00
czynności związane z organizacjąFestiwalu Solo
Życia
297
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2506 2012-09-10 18/BM/12 2012-08-29 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Przedłużenie terminu na przekazanie kopii faktur
dokumentujących wydatkowanie środków
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie środków finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedsęwzięć profilaktycznych dotyczących
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta
Lublin oraz skuteczności działań policyjnych
2507 2012-09-10 35/IT/12 2012-08-22 DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA SP.JAWNA 53 859,24
Dostawa 2 licencji programu AutoCAD Map 3D
2013 z subskrypcją.
2508 2012-09-10 243/OR/12 2012-08-27 EWA BOGUTA 1 990,00 umowa lojalnościowa z pracownikiem - szkolenie
2509 2012-09-11 389/KL/12 2012-09-03
PETIT SKŁAD DRUK OPRAWA WOJCIECH GUZ I
WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
16 642,50
dostawa książki nt. historii Teatru Starego w
Lublinie wraz z dołączoną płytą w ramach
projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"
2510 2012-09-11 301/OR/12 2012-07-27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00 Aneks 1 zmiana kosztów
729/OR/10 2010-10-13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W LUBLINIE 0,00
UDOSTĘPNIENIE SALI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 7 W LUBLINIE (WYDZIAŁ OŚWIATY I
WYCHOWANIA)
2511 2012-09-11 308/OR/12 2012-08-17 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW" 0,00
aneks do umowy najmu lokalu RD CZECHÓW
PÓŁNOCNY
98/OR/2010 2010-01-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW" 0,00 wynajem lokalu RD CZECHÓW PÓŁNOCNY
2512 2012-09-11 307/OR/12 2012-08-17 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW" 0,00
aneks do unowy najmu lokalu dla Rady i Zarządu
Dzielnicy Czechów Południowy przy ul.
Kurantowej 4
100/OR/2010/RD 2010-01-06 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW" 0,00
dot. najmu lokalu dla Rady i Zarządu Dzielnicy
Czechów Południowy przy ul. Kurantowej 4
2513 2012-09-11 24/GD/12 2012-07-30 JANINA SZADY 984,00
Sporządzenie operatu szacunkowego dla
określenia wartości ogrodzenia ok.500 mb. -
Muzeum Wsi Lubelskiej
2514 2012-09-11 25/GD/12 2012-08-06
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
984,00
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów dla
działek nr 6/5 i 6/4 (obr.27, ark.6) - ul.Wyżynna 5
2515 2012-09-11 382/KL/12 2012-08-28
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
0,00
aneks do porozumienia 285/KL/12 z 30.07.2012
r.
298
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
285/KL/12 2012-07-30
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ MUZYCZNIE SOL
150 000,00 współorganizacja Festiwalu Solo Życia 2012
2516 2012-09-12 172/IR/12 2012-08-28 RINGPOL SP. Z O.O. 685 642,59
Wykonanie placów zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoła", przy Szkołach
Podstawowych nr 6,22 i 54 w Lublinie
2517 2012-09-12 173/IR/12 2012-08-27 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ 732 587,72
Wykonanie placów zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoła", przy Szkołach
Podstawowych nr 10,11,28 i 55
2518 2012-09-12 75/KP/12 2012-08-23 MULTIMEDIA FACTORY 1 200,00
Montaż, obsługa, demontaż nagłośnienia wraz z
transportem oraz realizacjia nagłośnienia na
potrzeby obchodów XI Lubelskiego Święta Miodu
w dn. 02.09.2012r. w Lublinie.
2519 2012-09-12 170/IR/12 2012-08-31 "GOEBEL-SPORT II" GOEBEL GRZEGORZ 55 859,22
Dostawa i montaż sprzętu lekkoatletycznego i
sportowego do hali lekkoatletycznej, pzy Zespole
Szkół Elektronicznych w Lublinie, ul.
Wojciechowska 38
2520 2012-09-12 74/KP/12 2012-08-22 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY 2 500,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji XI Lubelskiego Święta Miodu w dn.
2.09.2012r.
2521 2012-09-12 535/OW/12 2012-07-27 GMINA MEŁGIEW 0,00
Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów
dotacji udzielonej przez Gminę Lublin
przedszkolom niepublicznym i publicznym
prowadzonym przez osoby prawne inne niż j.s.t.
oraz przez osoby fizyczne na dzieci będące
mieszkańcami Gminy Mełgiew
2522 2012-09-12 171/IR/12 2012-08-28 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ 781 838,71
Wykonanie placów zabaw w ramach programu:
"Radosna Szkoła", przy Szkołach Podstawowych
Nr 3,25,38,42,46,47,i 50 w Lublinie
2523 2012-09-12 175/GM/12 2012-09-03
--SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-
MIESZKANIOWA "CHOINY"
0,00
Nieodpłatne przekazanie przez SBM Choiny na
własność Gminy Lublin hydroforni osiedlowej,
zestawu hydroforowego i sieci wodociągowej na
terenie osiedla Choiny.
2524 2012-09-12 395/KL/12 2012-08-29 LIGHT-TECH PUH S.C. 16 605,00 wynajem sceny na Festiwal Solo Życia
2525 2012-09-12 11/PL/12 2012-08-22
"NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ OP
21 300,05
ANEKS DO UMOWY DOT. ZLECENIA WYDAWCY
PUBLIKACJI DZIEŁA PT." LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE"
299
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
8/PL/12 2012-07-11
"NORBERTINUM" WYDAWNICTWO-
DRUKARNIA-KSIĘGARNIA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ OP
18 536,70
PUBLIKACJA DZIEŁA PT. " LUBLIN-PODZAMCZE
REWITALIZACJA OBSZARU WYDAWNICTWO
POKONKURSOWE".
2526 2012-09-13 370/ZSS/12 2012-08-31 IWONA SZTAJNER 10 000,00 Działania na rzecz trzeźwości w zakładach pracy.
2527 2012-09-13 369/ZSS/12 2012-08-31 IWONA SZTAJNER 10 000,00
Przeciwdziałanie nadużywania alkoholu w
środowisku studenckim.
2528 2012-09-13 30/FE/12 2012-09-03 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -393 427,70
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej
wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2/FE/12 2012-01-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej wraz ze
skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
2529 2012-09-13 36/IT/12 2012-08-30 SPRINT S.A. 639 735,30
Podniesienie wersji systemów Hipath4000 v4.0
do wersji 6.0 oraz Hipath8000 v3.1 do wersji 6.0.
2530 2012-09-13 366/KL/12 2012-08-14 HOTEL VICTORIA 22 302,00
Usługa cateringowa w dniach 15-24 sierpnia dla
muzyków, tutorów i organizatorów I, CULTURE
Orchestra
2531 2012-09-13 71/KP/12 2012-07-31 MARC-J MAREK JEŻEJEWSKI 10 000,00
Montaż, obsługa i demontaż sceny i nagłośnienia
wraz z zapewnieniem zasilania na potrzeby
oprawy XIV Lubelskiego Święta Chleba i IV
Ogólnopolskiego Święta Chleba w Lublinie w dn.
9 września 2012.
2532 2012-09-13 31/FE/12 2012-09-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE -6 426 218,49
Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
46/FE/11 2011-12-09 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 17 204 682,00
Umowa o dofinansowanie Projektu
"Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego" w Lublinie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
300
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2533 2012-09-13 371/ZSS/12 2012-08-30
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
10 000,00
Program wspierajacy - Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie w ramach
GPPiRPA
2534 2012-09-13 66/KP/12 2012-07-30
OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBELSKA
WOJEWÓDZKA KOMENDA
2 000,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji przedsięwzięcia "Wołyń 2012.
Reanimacja" w dn. 1-16.08.2012
97/KP/12 2012-10-26
OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBELSKA
WOJEWÓDZKA KOMENDA
2 000,00
Aneks do Porozumienia z dn. 30.07.2012r.,
dotyczącego współpracy w celu promocji miasta
w ramach organizacji przedsięwzięcia "Wołyń
2012. Reanimacja" w dn. 1-16.08.2012
2535 2012-09-14 603/OW/12 2012-09-06 DOROTA JEGOROW 640,00
Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu
zarządzającego projektem z zakresu
uwzględniania zasady równości szans kobiet i
mężczyzn podczas procesu rekrutacji i realizacji
projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracowników oświaty w Gminie Lublin"
2536 2012-09-14 176/GM/12 2012-09-06 HELENA KLIMEK 0,00
Dzierżawa - ul. Firlejowska - zieleń i istniejące
budynki gospodarcze - pow. 200 m2 - cz. dz. nr
63 (obr. 2, ark. 2)
2537 2012-09-14 59/PN/12 2012-09-03 IRINA MAGDYSZ 140,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu
KULTURA BEZ GRANIC podczas Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej
2538 2012-09-14 176/IR/12 2012-09-07 PKP SA 2 460,00
Umieszczenie i pozostawienie przyłącza sieci
ciepłowniczej na działce, której użytkownikiem
wieczystym jest PKP S.A. dot. zadania renowacja
klasztoru powizytkowskiego w Lublinie
2539 2012-09-14 179/GM/12 2012-08-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a
Wiesławą Gliwką i Feliksem Gliwką i MPWiK w
Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie gruntem i zobowiązanie do
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
(dz. nr 1102 obr. 33, ark. 21 przy ul. Wygon 28)
2540 2012-09-14 136/GK/12 2012-08-30
**LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH S.A.
36 538,38
Remont cząstkowy nawierzchni alejek mieszanką
asfaltu lanego, zlokalizowanych na cmentarzu
komunalnym przy ul. Droga Męczenników
Majdanka.
301
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2541 2012-09-14 173/GM/12 2012-08-31 "WOLCO" SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Związkowa - cele związane z
działalnością Spółki - cz. dz. nr63 i 66 (obr. 18,
ark. 5)
2542 2012-09-14 199/SOI/12 2012-09-10 PIEKARNIA TADEUSZ ZUBRZYCKI 0,00
Współpraca w zakresie promocji Miasta Lublin i
Produktu - bułki w kształcie Czarciej Łapy
2543 2012-09-14 79/KP/12 2012-09-10 BIURO PODRÓŻY ANAS SPÓŁKA Z O.O. 11 200,00
Organizacja wycieczki do lwowa dla
Reprezentacji oraz opiekunów 3 zwycięzkich
szkół, laureatów turnieju "Miasta partnerskie
Lublina" w dn. 8-9.10.2012r.
2544 2012-09-14 58/PN/12 2012-09-03 KRYSTINA KUJUNDZIC 2 300,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu
KULTURA BEZ GRANIC podczas Kongresu
Inicjatyw Europy Wschodniej
2545 2012-09-14 171/GM/12 2012-08-30 BEATA SWATOWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska - zieleń
przydomowa - cz. dz. nr 204/2 (obr. 31, ark. 1)
2546 2012-09-14 177/GM/12 2012-09-13 ELŻBIETA DURAKIEWICZ 0,00
Dzierżawa - ul. Pogodna - kiosk handlowy - pow.
10 m2 - cz. dz. nr 9/2 (obr. 19, ark. 10)
2547 2012-09-14 180/GM/12 2012-09-11
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dotyczące obciążenia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lublin służebnościami przesyłu po realizacji
inwestycji przez LPEC Sp. z o. o. - Porozumienie
dotyczy: dz. nr 27 (obr. 5 ark. 3), dz. nr 21/2
(obr. 34, ark. 1), dz. nr 11 (obr. 7, ark. 4), dz. nr
23/39 (obr. 7, ark. 2), dz. nr 36/1 (obr. 7, ark. 2),
dz. nr 48/12 i nr 48/13 (obr. 7, ark. 4), dz. nr 23/1
(obr. 7, ark. 2), dz. nr 7/5 (obr. 5, ark. 3)
2548 2012-09-14 178/GM/12 2012-06-29
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a
Konradem Szulgą i Magdą Szulgą i MPWiK w
Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na
dysponowanie gruntem i zobowiązanie do
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
(dz. nr 1084 obr. 33, ark. 21 przy ul. Leszka
2549 2012-09-14 181/GM/12 2012-09-14 JERZY ŻELEŹNIK 0,00
Dzierżawa - ul. Paśnikowskiego - droga
dojazdowa - pow. 117 m2 - dz. nr 181 (obr. 25,
ark. 6)
2550 2012-09-14 13/PL/12 2012-08-29 BARBARA BRYLAK 1 900,00
KONSULTACJE EKSPERCKIE DOTYCZĄCE
ZABYTKOWYCH UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH
302
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2551 2012-09-14 197/SOI/12 2012-09-05 KONRAD KLIMKOWSKI 200,00
Tłumaczenie konsekutywne oraz wystąpień nt.
potencjału inwestycyjnego Lublina w dniu 5
września 2012 r.
2552 2012-09-14 56/PN/12 2012-09-03 SARGSYAN GAYANE 3 300,00
Umowa zlecenie na przygotowania prezentacji
nagrodzonego w konkursie projektu podczas
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
2553 2012-09-14 196/SOI/12 2012-08-28 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 2 000,00
Wynagrodzenie autorskie za publiczne
wykonanie utworów podczas koncertu Justyny
Steczkowskiej w dniu 10 września 2012 r.
2554 2012-09-14 60/PN/12 2012-09-06 IWONA GORAL 300,00
Umowa zlecenie na tłumaczenia
konsekutywnego z języka francuskiego na język
polski oraz z języka polskiego na język francuski
podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
2555 2012-09-14 51/PN/12 2012-08-16
GRS KONFERENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20 934,60
Usługa tłumaczeń symultanicznych oraz
wynajem aparatury do tłumaczen
symultanicznych oraz systemu nagłaśniającego i
mikrofonów bezprzewodowych wraz z
montażem, demontażem i obsługa techniczą w
ramach projektu "Lublin i Rzeszów- wspólpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
2556 2012-09-14 172/GM/12 2012-08-30 WIK-ART NIEDŹWIEDZKI ZBIGNIEW 0,00
Dzierżawa - ul. Bursztynowa - kiosk handlowy -
cz. dz. nr 99/2 (obr. 27, ark. 3)
2557 2012-09-14 182/GM/12 2012-09-14
USŁUGOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY "WOŹNY"
GRZEGORZ WOŹNY
0,00
Dzierżawa - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica
reklamowa
2558 2012-09-17 372/ZSS/12 2012-09-03 SPA ORKANA SP. Z O. O. 20 000,00
Organizacja międzypokoleniowego festynu
pofilaktycznego pod hasłem "Umysł jasny,
trzeźwość głowy - to zapewni duch sportowy"
2559 2012-09-17 180/IR/12 2012-08-01
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 7 do umowy sprzedaży energii
elektrycznej (84/IR/11) z dnia 22.07.2011 r
2560 2012-09-17 59/GK/12 2012-08-02 TADEUSZ WYBRANIEC 0,00
Aneks przedłużający termin umowny w sprawie
aktualizacji dokumentacji projektowej dla
budowy oświetlenia skwerów w dzielnicy
Bronowice.
41/GK/12 2012-07-09 TADEUSZ WYBRANIEC 18 450,00
Aktualizacja dokumentacji dotyczącej wykonania
oświetlenia na skwerach w dzielnicy Bronowice.
303
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2561 2012-09-17 390/KL/12 2012-08-31 OCZY CZARNE JOANNA MĘCZYŃSKA 29 520,00
wykonanie przez zespół "Czesław Śpiewa"
autorskiego programu artystycznego 9.09.2012 r
w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku
2562 2012-09-17 19/BM/12 2012-09-03 NET-MOBILE SP. Z O.O. 885,60
Udostępnienie serwisu teleinformatycznego
zawierającego dane na temat aktualnej prognozy
pogody.
2563 2012-09-17 368/ZSS/12 2012-08-31 SARA FILIPIAK 6 000,00
Realizacja działań o charakterze wspierającym
dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących
z dziećmi i młodzieżą
2564 2012-09-19 559/OW/12 2012-08-02 ANETA SZYMAŃSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2565 2012-09-19 541/OW/12 2012-08-01 BOŻENA GOZDALSKA 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaint. uczniów szczególnie
uzdolnionych -zajęcia edukacji humanistycznej i
polonistycznej w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2566 2012-09-19 3/KD/12 2012-08-30
BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z
O.O.
10 575,00
Impreza kulturalno-oświatowa do Warszawy na
spektakl ,,Polita" dla pracowników Urzędu Miasta
Lublin w dniu 20.10.2012 r.
2567 2012-09-19 577/OW/12 2012-08-03 KATARZYNA PIASECKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2568 2012-09-19 561/OW/12 2012-08-03 ANNA JAGIEŁŁO 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
304
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2569 2012-09-19 569/OW/12 2012-08-03 ANNA DĄBROWSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu
zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2570 2012-09-19 554/OW/12 2012-08-02 EWA NOWICKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2571 2012-09-19 552/OW/12 2012-08-02 BEATA ZACHWATOWICZ 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2572 2012-09-19 542/OW/12 2012-08-01 KATARZYNA CHALOT 9 248,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2573 2012-09-19 313/OR/12 2012-09-04 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE 0,00 umowa o staż - Paweł Patyra
2574 2012-09-19 198/SOI/12 2012-08-06 IVENT MIKOŁAJ MAJDA 3 690,00
Montaż i przygotowanie do emisji spotu
sponsorskiego Miasta Lublin podczas Carnavalu
Sztuk-Mistrzów 2012
2575 2012-09-19 548/OW/12 2012-08-01 WŁADYSŁAWA KRUCZOŃ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaint. uczniów szczególnie
uzdolnionych -warsztaty artystyczne teatralno-
taneczne w Szkole Podstawowej nr 46 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
305
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2576 2012-09-19 543/OW/12 2012-08-01 AGNIESZKA TROJNIAK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 27 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2577 2012-09-19 560/OW/12 2012-08-02 EWA KOŁODZIEJCZYK 6 750,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2578 2012-09-19 571/OW/12 2012-08-03 MAGDALENA SZMYD-SKÓRCZEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk matem.-
przyrod.w Szkole Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2579 2012-09-19 573/OW/12 2012-08-03 MONIKA DOBROWOLSKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 48 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2580 2012-09-19 562/OW/12 2012-08-03 RENATA MOTYKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szcególnie uzdolnionych - język angielski w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2581 2012-09-19 565/OW/12 2012-08-03 MARTA SZALA 7 990,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
306
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2582 2012-09-19 566/OW/12 2012-08-03 ELŻBIETA FIOK 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2583 2012-09-19 570/OW/12 2012-08-03 MARIA KRUPSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy mateamatycznej w Szkole Podstawowej
nr 31 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2584 2012-09-19 546/OW/12 2012-08-01 GRAŻYNA MĄCZKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2585 2012-09-19 602/OW/12 2012-08-07 KINGA SARAD 3 284,40
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 23 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2586 2012-09-19 587/OW/12 2012-08-03 PAWEŁ KUCHAREWICZ 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 22 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2587 2012-09-19 568/OW/12 2012-08-03 JADWIGA ŚLIŻEWSKA 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
307
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2588 2012-09-19 377/KL/12 2012-08-08 JOANNA CHARUBIN 3 500,00
Udział w charakterze bibliotekarza orkiestry oraz
wykonanie kompleksowego przygotowania
materiału dla ICO rezydencji orkiestrowej I,
CULTURE Orchestra
2589 2012-09-19 315/KL/12 2012-07-03 TELEWIZJA POLSKA S.A. 180 000,00
przygotowanie materiału programowego do
emisji w telewizji - spektaklu Btacia Karamazow
Teatru Provisorium
2590 2012-09-19 288/OR/12 2012-09-04 LEOKADIA PASTWA 0,00
Aneks 5 zmiana opłat ul. Leszczyńskiego 14
związana ze zmniejszeniem wynajmowanej
powierznii
4746/OR/2009 2009-12-29 LEOKADIA PASTWA 0,00 umowa najmu
2591 2012-09-19 583/OW/12 2012-08-03 HELENA URBAŃSKA 7 129,80
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 40 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2592 2012-09-19 588/OW/12 2012-08-03 ANNA FLOREK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2593 2012-09-19 61/PN/12 2012-09-12 TARGI LUBLIN S.A. 21 574,20
wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego
oraz w uczestnictwo w Targach Ochrony
środowiska EcoEXPO w dniach 27-29 września
2012 r.
2594 2012-09-19 201/SOI/12 2012-09-06 IVENT MIKOŁAJ MAJDA 2 460,00
Wykonanie sesji zdjęciowej promującej projekt
"Lubelska wyżyna IT"
2595 2012-09-19 195/SOI/12 2012-08-29
INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 269,30
Wykonanie opracowania graficznego składu i
druku wydawnictwa promocyjnego ""SSE EURO-
PARK Mielec Podstrefa Lublin"
308
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2596 2012-09-19 575/OW/12 2012-08-03 MARIA AUGUSTOWSKA 3 264,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2597 2012-09-19 598/OW/12 2012-08-03 ANNA BARAN 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
42 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2598 2012-09-19 578/OW/12 2012-08-03 ALINA WOLIŃSKA 13 260,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2599 2012-09-19 311/OR/12 2012-08-20 POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBARTOWIE 0,00 Umowa o staż - P. Marta Grzeszczak
2600 2012-09-19 555/OW/12 2012-08-02 GRAŻYNA WĘGIER 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2601 2012-09-19 600/OW/12 2012-08-07 DOROTA CABAN 16 660,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 42 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2602 2012-09-19 558/OW/12 2012-08-02 DOROTA SZNAJDER 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
309
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2603 2012-09-19 551/OW/12 2012-08-02 MAŁGORZATA KNOPIK 11 730,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozowju mowy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2604 2012-09-19 239/OR/12 2012-08-14
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
0,00 Aneks nr 2 - zwiększenie kwoty umowy
367/OR/11 2011-05-18
"KLIMA BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO
SPECJALISTYCZNE
A.SZYMONIUK,R.ALBIN,J.MIA
38 776,01
prowadzenie konserwacji i przeglądów urządzeń
zainstalowanych w budynkach UM Lublin
2605 2012-09-19 572/OW/12 2012-08-03 ELŻBIETA PIZOŃ 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
31 w ramach projektu: "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2606 2012-09-19 564/OW/12 2012-08-03 MAŁGORZATA LIS 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matemat.-przyrodniczych w Szkole Podstawowej
nr 31 w ramach projektu "Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Lublin"
2607 2012-09-19 567/OW/12 2012-08-03 EWA DREWNIAK 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2608 2012-09-19 599/OW/12 2012-08-03 HANNA ADAMCZYK 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem
nauk matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
310
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2609 2012-09-19 589/OW/12 2012-08-03
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE LOGOS ZBIGNIEW
ZATOŃSKI
3 604,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej-ze szczeg.uwzgl.zajęć
psychoedukacyjnych w Szkole Podstawowej nr
43 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2610 2012-09-19 78/KP/12 2012-09-07 JUSTYNA KAZEK 5 800,00
Autorski koncert Zespołu Orkiestra Św. Mikołaja
w dn. 15.09.2012 we lwowie na potrzby
prezentacji promocyjnej Miasta lublin w ramach
Festiwalu Partnerstwa.
2611 2012-09-19 579/OW/12 2012-08-03 JADWIGA BACHURYŃSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2612 2012-09-19 563/OW/12 2012-08-03 DOROTA GRUDZIEŃ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym ywzględnieniem
nauk matem.-przyrod.w Szkole Podstawowej nr
46 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2613 2012-09-19 550/OW/12 2012-08-02 DOROTA NURZYŃSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaint. uczniów uzdolnionych
ze szczeg.uwzględn.nauk matematyczno -
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2614 2012-09-19 547/OW/12 2012-08-01 JUDYTA POPIOŁEK 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla
dzieci niepełnosprawnych - kynoterapia w Szkole
Podstawowej nr 54 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
311
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2615 2012-09-19 581/OW/12 2012-08-03 AGNIESZKA KORCZYK 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2616 2012-09-19 584/OW/12 2012-08-03 EWA RYCZEK 7 820,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2617 2012-09-19 585/OW/12 2012-08-03 ANNA BIS 3 000,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2618 2012-09-19 174/IR/12 2012-08-27
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
60 000,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
robót budowlanych przebudowy umożliwiającej
dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentów A,B,D i G w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 28 oaz Gimnazjum Nr 11
w Lublinie, ul. Radości 13
2619 2012-09-19 574/OW/12 2012-08-03 ANNA RYBICKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2620 2012-09-19 590/OW/12 2012-08-03 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 4 200,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 32 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
312
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2621 2012-09-19 4/BRM/12 2012-09-06 ELŻBIETA HUSARZ 600,00
tłumaczenie konsekutywne z j. polskiego na j.
ukraiński oraz z j. ukraińskiego na j. polski
podczas Pierwszego Konwentu
Przewodniczących i Sekretarzy Rad Miejskich
Miast Partnerskich Lublina na Ukrainie w dniach
7-9 września 2012 r. w Lublinie
2622 2012-09-19 445/OW/12 2012-06-20 BARBARA ADOLIŃSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 29/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
29/OW/12 2012-02-15 BARBARA ADOLIŃSKA 5 089,80
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem
dysleksji w Szkole Podstawowej nr 40 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2623 2012-09-19 545/OW/12 2012-08-01 LILLA TYMCZAK 8 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 30 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2624 2012-09-19 601/OW/12 2012-08-07 RAFAŁ KOŁODZIEJCZYK 7 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 21 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2625 2012-09-19 553/OW/12 2012-08-02 BEATA FLIS 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 48 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
313
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2626 2012-09-19 580/OW/12 2012-08-03 URSZULA STRZELECKA 7 140,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2627 2012-09-19 582/OW/12 2012-08-03 ANNA GOZDALSKA 1 800,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 24 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2628 2012-09-19 586/OW/12 2012-08-03 MARIA WĘGORSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczeg.uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2629 2012-09-19 576/OW/12 2012-08-03 URSZULA STĘPNIEWSKA-MATUŁA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania ze
szczeg.uwzgl.nauk matem.-przyr.-w zakresie
nauk matematycznych w Szkole Podstawowej nr
23 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2630 2012-09-19 557/OW/12 2012-08-02 HANNA DARUK 1 564,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zaint.uczniów uzdolnionych
ze szczeg.uwzględnieniem nauk matematyczno -
przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2631 2012-09-19 549/OW/12 2012-08-01 CETEZIS AGNIESZKA ZDZIENICKA-CHYŁA 9 384,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 38 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
314
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2632 2012-09-20 68/OŚ/12 2012-09-17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI W
LUBLINIE SP. Z O.O.
32 400,00
Ratowanie lubelskich kasztanowców przed
inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka
2633 2012-09-20 208/ST/12 2012-09-17 KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN 6 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (szachy)
2634 2012-09-20 66/OŚ/12 2012-09-10
PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH
GNOIŃSKI
19 764,00
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie III
2635 2012-09-20 209/ST/12 2012-09-13 KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA 8 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (tenis stolowy kobiet)
2636 2012-09-20 65/OŚ/12 2012-09-17
FIRMA QUERCUS KSZTAŁTOWANIE TERENÓW
ZIELENI,ŚCINKA I PILĘGNACJA DRZEW
30 340,87
Wykonanie zabiegów leczenia i konserwacji
starodrzewu na terenie miasta Lublin
2637 2012-09-20 373/ZSS/12 2012-09-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 92/ZSS/12 (zajęcia
sportowe)
92/ZSS/12 2012-02-22 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: judo).
2638 2012-09-20 27/GD/12 2012-09-04
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"TEDBEST"
2 091,00
Doprowadzenie do zgodności zapisów w operacie
ewidencji gruntów ze stanem z dokumentów
archiwalnych - przebieg granicy działek nr 24 i
29 ul.Wodna (obr.73, ark.6).
2639 2012-09-20 366/ZSS/12 2012-08-30 KATARZYNA RUDNICKA 25 000,00
Lokalna kampania promująca zdrowy i trzeźwy
styl życia pod hasłem "Lepiej grać niż pić i ćpać"
podczas festwalu "Solo życia"
2640 2012-09-20 205/ST/12 2012-09-11 KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 5 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (tenis stołowy mężczyzn)
2641 2012-09-20 67/OŚ/12 2012-09-11 GARDEN DESIGNERS MIROSŁAW DERKACZ 22 880,01
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie II
2642 2012-09-20 64/OŚ/12 2012-09-10
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "ELITELAS"
KRZYSZTOF MADEJ
29 900,01
Leczenie i konserwacja starodrzewu oraz zieleni
wysokiej na terenie miasta Lublin - w Rejonie I
315
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2643 2012-09-20 211/ST/12 2012-09-11
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
8 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (piłka nożna kobiet)
2644 2012-09-21 184/IR/12 2012-08-29
FABER CONSULTING LUBLIN MARCIN
PASTUŁA
6 150,00
Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności na
potrzeby projektu "Europejska Stolica Turystyki
Rowerowej w Lublinie"
2645 2012-09-21 22/PL/12 2012-09-14
WALDEMAR ZAGOJSKI CENTRUM INICJATYW
ARTYSTYCZNYCH BIURO KONCERTOWE
12 300,00
KONCERT KAMERALNY W FILHARMONII
LUBELSKIEJ
2646 2012-09-21 164/IR/12 2012-08-20
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
67 650,00
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w
zakresie przygotowania i realizacji projektu pn:
Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w
Lublinie"
284/IR/12 2012-12-20
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
BYSTRZYCA
0,00
Aneks nr 1 - pełnienie funkcji Inwestora
Zastępczego do projektu ESTR zmiana terminu
wykonania umowy
2647 2012-09-21 186/IR/12 2012-09-13
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I
WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO E.
JÓZEFCZUK
0,00
Aneks nr 1 do umowy o nr 111/IR/12 z dnia
15.06.2012 r., dot. adaptatcji budynku, przy ul.
Lipowej 27 - termin realizacji przedmiotu umowy
ustala się na dzień 30.10.2012 r.
2648 2012-09-21 174/GM/12 2012-09-06
ELPRO EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. (DAWNIEJ ELP
0,00
Aneks - Dzierżawa - ul. Droga Męczenników
Majdanka - parking dla pracowników i klientów
pawilonu handlowego - pow. 1904 m2 - cz. dz. nr
14/5 (obr. 19, ark. 9)
2649 2012-09-21 60/GK/12 2012-09-13 SPC INSAN 65 132,21
Prace związane z utrzymaniem i konserwacją
rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku
Ludowym w Lublinie.
2650 2012-09-21 287/OR/12 2012-09-03 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00
Aneks 2 zwiększenie wynajmowanej powierzchnii
przy ul. Zana i kwoty umowy
367/OR/CP/J/2008 2008-01-30 "INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A. 0,00 umowa najmu
2651 2012-09-21 182/IR/12 2012-09-10
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JUR-AND"
SP. J. J. KOŚCIK, A.WRONA
67 800,91
Wykonanie remontu balkonu nad wejściem
głównym do budynku Ratusza w Lublinie, przy
Placu Łokietka 1
2652 2012-09-21 183/IR/12 2012-09-14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
64 821,00
Wykonanie przebudowy boiska, przy ul.
Owocowej 6 w Lublinie
316
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2653 2012-09-21 214/ST/12 2012-09-14
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-
KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINI
0,00 Ogólnopolska Sesja Przewodnicka
2654 2012-09-21 17/PL/12 2012-09-10 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WYMIANIE
DANYCH PRZESTRZENNYCH
2655 2012-09-21 37/IT/12 2012-09-03 DESIGNERS A.JAGUARA,Z.JAGURA SP.JAWNA 0,00
Aneks do umowy nr 35/IT/12 (zmiana terminu
realizacji).
2656 2012-09-21 398/KL/12 2012-09-04
MERKURIUSZ S.C. RENATA KOSTRZEWA
STANISŁAW KOSTRZEWA
29 944,35
dostawa gadźetów promocyjnych w ramach
projektu "Renowacja Teatru Straego w Lublinie"
2657 2012-09-24 217/ST/12 2012-09-11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 246 000,00 Promocja Miasta Lublin
2658 2012-09-24 206/ST/12 2012-09-11 KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 40 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (rugby)
2659 2012-09-24 210/ST/12 2012-09-11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 50 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (koszykówka mężczyzn)
2660 2012-09-24 207/ST/12 2012-09-11 KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY NOVUM 30 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (koszykówka mężczyzn)
2661 2012-09-24 187/SOI/12 2012-08-14 PAWEŁ BATYRA 1 500,00
Projekt logo kompetencji Wschodnich w języku
polskim, rosyjskim i angielskim
2662 2012-09-24 399/KL/12 2012-08-31
TELEWISJA POLSKA S.A. ODDZIAŁ TERENOWY
W LUBLINIE
4 920,00
przygotowaie matariału programowego
polegającego na produkcji reportażu
telewizyjnego z Festiwalu "Solo Życia"
2663 2012-09-24 381/KL/12 2012-08-29 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 907,74
udostępnienie częsci Stadionu "Lublinianka"
przez MOSiR oraz realizacja usług promocyjno-
reklamowych ze strony Gminy i Stowarzyszenia
2664 2012-09-24 354/ZSS/12 2012-07-04
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH "LIDER"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN
0,00 Porozumienie Program "Rodzina Trzy Plus"
2665 2012-09-25 19/PL/12 2012-09-14 -- MIECZYSŁAW IWANOWSKI 1 200,00
OBSŁUGA SZATNI, PRZYGOTOWANIE SCENY I
ZAPLECZA KONCERTU W FILHARMONII
LUBELSKIEJ
317
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2666 2012-09-25 178/IR/12 2012-09-03
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
aneks nr 1 przedłuzający termin opracowania
dok. , projektowej budowy miejsc postojowych
przy ul. Tymiankowej
104/IR/12 2012-06-04
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 273,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
2667 2012-09-25 374/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajęcia sportowe z piłki nożnej.
216/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową Nr 216/ZSS/12 z dn.
25.04.2012 r. - zajęcia sportowe z piłki nożnej.
2668 2012-09-25 28/GD/12 2012-09-17
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
39 360,00
Wznowienie oraz okazanie ZDiM w lublinie
punktów załamania granic działek przy
ul.Mełgiewskiej 7-9
2669 2012-09-25 179/IR/12 2012-09-03
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
0,00
Aneks nr 1 przedłużający termin opracowania
dokumentacji proj. dot. wykonania schodów
ichodnika (J.Pawła II i ul. Watykańskiej)
105/IR/12 2012-06-04
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 027,00
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej wykonania schodów terenowych i
chodnika od ciągu pieszego (pomiędzy
budynkami przy ul. Jana Pawła II 9 i ul.
Watykańską 10) do przystanku autobusowego
przy ul. Filaretów w Lublinie
2670 2012-09-25 367/ZSS/12 2012-08-24 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks nr 3 do umowy nr 217/ZSs/12 z dnia
25.04.2012 r.
2671 2012-09-25 26/GD/12 2012-09-12
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
148 830,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
obr.53 - Zemborzyce Górne I, obr. 54-
Zemborzyce Górne II iobr.55-Zemborzyce Górne
III
44/GD/12 2012-12-05
URSZULA KOMINEK BIURO GEODEZYJNO-
PROJEKTOWE "PROKART"
148 830,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
obr.53 - Zemborzyce Górne I, obr. 54-
Zemborzyce Górne II iobr.55-Zemborzyce Górne
III
2672 2012-09-26 389/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 0,00 do umowy 41/ZSS/12
2673 2012-09-26 384/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 323/ZSS/12
318
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2674 2012-09-26 362/KL/12 2012-08-08 INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA 110 000,00
współpracaw celu promocji Miasta Lublin w
ramach organizacji rezydencji w dniach 9 - 24
sierpnia 2012 r. i koncertu I, Culture Orchestra w
dniu 24 sierpnia
2675 2012-09-26 390/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 0,00 do umowy 53/ZSS/12
2676 2012-09-26 386/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 324/ZSS/12
2677 2012-09-26 392/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 0,00 do umowy 46/ZSS/12
2678 2012-09-26 387/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 126/ZSS/12
2679 2012-09-26 388/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 0,00 do umowy 40/ZSS/12
2680 2012-09-26 382/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 128/ZSS/12
2681 2012-09-26 397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej"
422/KL/12 2012-09-20
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
434/KL/12 2012-09-27
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
2682 2012-09-26 383/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 322/ZSS/12
2683 2012-09-26 400/KL/12 2012-09-12 MONIKA ALEKSANDRA QUINN 2 800,00
wykonanie recitalu fortepianowego w ramach
Harmonii Starego Miasta 16.09.2012 r.
2684 2012-09-26 242/OR/12 2012-08-23
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ S.A.
0,00 przesyłanie i dystrybucja ciepła Lipowa 27
2685 2012-09-26 61/OŚ/12 2012-09-03 PIOTR SOŃTA 1 800,00
Wykonanie autorskiego pokazu akrobacji
rowerowych dnia 22 września 2012 r. podczas
imprezy ,, Europejski Dzień Bez Samochodu".
2686 2012-09-26 391/ZSS/12 2012-09-20 STOWARZYSZENIE "NOWE ŻYCIE" 0,00 do umowy 52/ZSS/12
2687 2012-09-26 381/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 127/ZSS/12
2688 2012-09-26 4/KD/12 2012-09-13 ATLAS TRAVEL M.W. GÓRCSY SP.J. 16 560,00
Wyjazd sobotnio-niedzielny dla pracownikó UML
do Zakopanego w dniach 22-23.09.2012 r.
319
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2689 2012-09-26 201/ST/12 2012-09-05
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
4 000,00
KU AZS UMCS umowa promocja Miasta w ramach
Inauguracji Sezonu Koszykówki Kobiet w Lublinie
w dniu 5.10.2012 r i charytatywnego Meczu
Gwiazd.
2690 2012-09-26 385/ZSS/12 2012-09-20
NIEPUBLICZNY ZOZ PORADNIA PROFILAKTYKI
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR" W
0,00 do umowy 125/ZSS/12
2691 2012-09-26 396/KL/12 2012-09-06 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 5 008,56
umowa licencyjna - koncerty w ramach
Europejskiego Festiwali Smaku
2692 2012-09-27 426/KL/12 2012-09-07 ANNA MARSZAŁ 1 170,00
korekta gramatyczna i ortograficzna ksiązki
"Teatsr Staryw Lublinie 1822-2012 Przewodnik.
Historia/miłość/życie".
2693 2012-09-27 16/PL/12 2012-09-10 DEO SP. Z O.O. 2 896,65
WYKONANIE TRZECH TABLIC INFORMACYJNYCH
2000X1000 mm
2694 2012-09-27 188/GM/12 2012-09-24 SKLEP "ASKO" ANNA SKOTNICKA 0,00
Dzierżawa - ul. Montażowa - kiosk handlowy -
pow. 76 m2 - cz. dz. nr 3/39 (obr. 37, ark. 8)
2695 2012-09-27 392/KL/12 2012-09-06 OLEKSIY DOROSHENKO 17 600,00
występ z zespołem Fanfary Transylwanii podczas
Europejskiego Festiwalu Smaku 8.09.2012 r.
2696 2012-09-27 403/KL/12 2012-09-18 EWELINA MYDLAK 4 500,00
współpraca przy przygotowaniu dokumentacji w
celu przekazania do archiwum zakładowego,
opracowanie treści listów gratulacyjnych,
współpraca przy organizacji wydarzeń
organizowanych przez Wydział Kultury
2697 2012-09-27 64/PN/12 2012-09-26 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy partnerskiej na rzecz
realizacji projektu "Kreatywnie w
przedsiębiorczość".
49/PN/12 2012-02-06 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu
"Kreatywnie w przedsiębiorczość" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2698 2012-09-27 394/ZSS/12 2012-09-10 TOMASZ BAR 35 000,00 przeprowadzenie badań
2699 2012-09-27 81/KP/12 2012-09-12
FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE
ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
8 000,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Dnia Kultury Żydowskiej w dn.
30.09.2012r. w Lublinie.
320
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2700 2012-09-27 376/ZSS/12 2012-09-19
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 2 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2701 2012-09-27 73/KP/12 2012-08-10 AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA 42 000,00
Wykonanie czynności polegających na pełnieniu
funkcji koordynatora grupy wsparcia ds.
różnorodności w ramach projektu "Lublin dla
wszystkich..."
2702 2012-09-28 169/IR/12 2012-08-27
ENERGETYCZNA PRACOWNIA INŻYNIERSKA E
R G S.C. A.ŻYCZYŃSKA G.DYŚ
67 650,00
Wymkonanie audytów energetycznych dla 6
obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, dot.
Gimnazjum Nr 7, I L.O., IX L.O., ZSO nr 2 (SP nr
11), ZSO nr 6 (SP nr 17), budynek, przy ul.
Podwale 3
2703 2012-09-28 187/IR/12 2012-09-10 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 18 450,00
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
z wymaganymi uzgodnieniami na sieć
wodocigową w przedłużeniu Trasy Zielonej,
zasilającą w wodę projektowany stadion miejski
275/IR/12 2012-10-19 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 0,00
Aneks nr 1 - przesunięcie terminu
wykonaniadokumentacji projektowej dot. sieci
wodociągowej zasilającej stadion miejski przy ul.
Krochmalnej
33/IR/13 2013-03-07 BIURO PROJEKTOWE ARCONEL SP. Z O. O. 0,00
aneks zmieniający termin wykonania projektu
wodociągu dot. realizacji stadionu miejskiego
2704 2012-09-28 191/IR/12 2012-09-17
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"PAREXBUD" SP. Z O.O.
1 497 800,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 52 w Lublinie, ul. Jagiełły 11
2705 2012-09-28 188/SOI/12 2012-08-14 IVENT MIKOŁAJ MAJDA 5 535,00
wykonanie zdjęć obejmujących liste tematów do
fotografowania pod ogólnie przyjetym szyldem
gospodarka
2706 2012-09-28 190/IR/12 2012-09-20 HEN-BUD SP. Z O.O. 1 648 200,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu"Moje boisko-Orlik 2012", przy Szkole
Podstawowej Nr 43 w Lublinie, ul. Śliwińskiego 5
321
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2707 2012-09-28 192/IR/12 2012-09-21
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
1 599 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu:"Moje boisko - Orlik 2012", przy
Gimnazjum Nr 2 w Lublinie, ul. Lwowska 11
2708 2012-09-28 189/IR/12 2012-09-10 SUN + AGNIESZKA TUROWSKA 875 338,11
Wykonanie placów zabaw w ramach
programu:"Radosna szkoła", przy Szkołach
Podstawowych Nr 4,23,32,40,45 i 52
2709 2012-09-28 32/KP/12 2012-04-26 POLSKA AKADEMIA NAUK 0,00
Porozumienie intencyjne doptyczace współpracy
w zakresie organizacji międzynarodowej
konferencji naukowej upamiętniajacej 150.lecie
wybuchu Powstania Styczniowego
2710 2012-10-01 18/PL/12 2012-09-14
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
4 735,50
OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA IV KONGRESU
URBANISTYKI POLSKIEJ W LUBLINIE
2711 2012-10-01 183/GM/12 2012-08-30
"DALUS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SZYDŁOWSKI LUCJAN
0,00
Dzierżawa - ul. Jutrzenki - parking strzeżony -
pow. 650 m2 - cz. dz. nr 28/27 (obr. 30, ark. 4)
2712 2012-10-01 185/GM/12 2012-09-24
ZGROMADZENIE COREK MARYI
WSPOMOZYCIELKI (SALEZJANKI)
0,00
Dzierżawa - ul. Jagiellońska - plac zabaw dla
dzieci - pow. 430 m2 - cz. dz. nr 263 (obr. 3, ark.
14)
2713 2012-10-01 395/ZSS/12 2012-09-03
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWO
0,00 Aneks do umowy nr 110/ZSS/12 - szkolenia
2714 2012-10-01 186/GM/12 2012-09-19 FREELINE PIOTR OSTRZYŻEK 0,00
Dzierżawa - ul. Leszczyńskiego 20 - tablica
reklamowa
2715 2012-10-01 189/GM/12 2012-09-24 CZESŁAW ULIŃSKI 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - pow. 15 m2 - cz. dz. nr 10/5 (obr. 43,
ark. 16)
2716 2012-10-01 200/SOI/12 2012-09-03
BIURO BADAŃ RYNKU BENEFACTOR
KAROLINA ŁUKASIK
5 300,00
Wykonanie raportu w oparciu o diagnozę potrzeb
lokalnego środowiska ICT
2717 2012-10-01 191/GM/12 2012-09-27 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Użyczenie - ul. Wieniawska - część dachu
budynku Urzędu Miasta Lublin - 2 anteny - pow.
3m2 - cz. dz. nr 35/1 (obr. 41, ark. 2)
2718 2012-10-01 192/GM/12 2012-10-01
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
IM.STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W
LUBLINIE
0,00
Użyczenie - ul. Snopkowska 2 - cele statutowe
szkoły - pow. 4130 m2 - dz. nr 81/6, cz. dz. nr
81/2 (obr. 26, ark. 2)
2719 2012-10-01 187/GM/12 2012-09-14 EWELINA WIŚNIEWSKA 0,00
Dzierżawa - ul. Lwowska - kiosk handlowy - pow.
18 m2 - cz. dz. nr 14/15 (obr. 14, ark. 11)
322
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2720 2012-10-01 190/GM/12 2012-09-24 ROBERT KOZŁOWSKI 0,00
Aneks - Dzierżawa - ul. Siemiradzkiego - zieleń
przydomowa - pow. 360 m2 - cz. dz. nr 77 (obr.
9, ark. 16)
2721 2012-10-02 194/GM/12 2012-10-01 RAK WIESLAW 0,00
Dzierżawa - ul. Narcyzowa - uprawy polowe -
pow. 17028 m2 - dz. nr 4/3 (obr. 24, ark. 8)
2722 2012-10-02 241/OR/12 2012-09-03
RYSZARD SKUBISZ KANCELARIA PRAWNO-
PATENTOWA
3 136,50
usługi doradztwa prawnego w obszarze
własności przemysłowej i intelektualnej na rzecz
Gminy oraz reprezentowania Gminy przed
Urzędem Patentowym w szczegolności w sprawie
zapobieżenia rejestracji znaku towarowego
MOTOR LUBLIN
2723 2012-10-02 375/ZSS/12 2012-09-21 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00
Aneks Nr 1 do umowy Nr 91/ZSS/12 (zajęcia
sportowe)
91/ZSS/12 2012-02-20 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6 500,00
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z
programem informacyjno-edukacyjnym,
dostosowanym do wieku odbiorców i
włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe
(zajęcia sportowe: siłownia na ręce, czyli
armwrestling).
2724 2012-10-02 195/GM/12 2012-09-26
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie dwutrsonne między Gminą Lublin a
Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie dysponowania i
zobowiązaniem do ustanowienia służebności
przesylu na neruchomościach Gminy Lublin
położonymi przy al. Smorawińskiego (obr. 5, ark.
3, dz. nr 29/22) i przy ul. Braci Wieniawskich 10
(obr. 6, ark. 9, dz. nr 13)
2725 2012-10-02 375/KL/12 2012-08-09 KONRAD ĆWIK 12 000,00
Wykonanie dokumentacji fotograficznej
rezydencji w Lubline i trasy koncertowej I,
CULTURE Orchestra oraz przeniesienia
autorskich praw majątkowych na Gmine oraz IAM
2726 2012-10-02 393/ZSS/12 2012-09-27 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 0,00 Aneks nr 2 do umowy nr 89/ZSS/12
2727 2012-10-02 376/KL/12 2012-08-08 BARTOSZ MORUS 2 700,00
Udział Zleceniobiorcy w charakterze osoby
wspierającej technicznie organizatorów
rezydencji orkiesty I, CULTURE Orchestra w
dniach 8 sierpnia - 3 września 2012 r.
323
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2728 2012-10-02 378/KL/12 2012-08-08 ADAM LECZYCKI 2 700,00
Udział Zleceniobiorcy w charakterze osoby
wspierającej technicznie organizatorów
rezydencji orkiestrowej I, CULTURE Orchestra w
dniach 8 sierpnia - 3 września
2729 2012-10-02 379/KL/12 2012-08-10 JADWIGA ŚMIESZCHALSKA 5 000,00
Prowadzenie autorskich warsztatów pt. "Fizyczne
i mentalne przygotowanie do praktyki
instrumentalnej" dla człnoków I, CULTURE
Orchestra w dniach 20-24 sierpnia 2012 r.
2730 2012-10-02 193/GM/12 2012-10-01 VEGAS KRZYSZTOF CZUBIEL 0,00
Dzierżawa - ul. Okólna - parking strzeżony - pow.
500 m2 - cz. dz. nr 4/5 i cz. dz. nr 4/6 (obr. 14,
ark. 14)
2731 2012-10-02 374/KL/12 2012-08-10 LEON ENRIQUE BOSCH 8 123,00
Udział Wykonawcy w charakterze tutora
kontrabasu podczas rezydencji orkiestrowej I,
CULTUE Orchestra w dniach 16-23 sierpnia 2012
r
2732 2012-10-02 61/GK/12 2012-09-24 MAREK PIĄTKOWSKI 16 024,00
wykonanie tabliczek imiennych na mogile
Więźniów Zamku Lubelskiego
2733 2012-10-03 32/FE/12 2012-09-28 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy z dnia 04.10.2011 r. w
sprawie dofinansowania projektu : "Budowa
bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w
Lublinie - etap II" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
33/FE/11 2011-10-04 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 3 946 233,61
Umowa o dofinansowanie Projektu: "Budowa
bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w
Lublinie - etap II"
2734 2012-10-04 185/IR/12 2012-08-29
PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH
MAWAR BIURO PROJEKTÓW
43 050,00
opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego, specyfikacji tech., dostawy i usług
rozmieszczenia sprzętu dla potrzeb projektu
ESTR
2735 2012-10-04 177/IR/12 2012-09-07
BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" ADAM
MAKSYMIUK
63 960,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizację ZSO nr 2 - dot. SP nr 11,
ul. Przjaźni 12 w Lublinie
2736 2012-10-04 215/ST/12 2012-09-27
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
7 000,00
Przygotowanie 3 drużyn ZKS "Cukrownik" Lublin
do udziału w rozgrywkach ligowych piłki
siatkowej mężczyzn i kobiet w sezonie 2012/13.
324
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2737 2012-10-04 62/PN/12 2012-09-06
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
4 000,00
Aneks do umowy organizacji usługi
gastronomicznej nr 48/PN/12 z dnia 10 sierpnia
2012 roku
48/PN/12 2012-08-10
HADES L.E. CWALINA, W. ORZECHOWSKI,
M.A. STATKIEWICZ
14 500,00
Usługa cateringowa podczas Konfetencji
Inicjatyw Europy Wschodnie w ramach projekru
"Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie
szans rozwojowych"
2738 2012-10-04 158/IR/12 2012-08-01 BUDIMEX S.A. 46 740,00
opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej na wykonanie instalacji BMS
budynku stadionu miejskigo przy ul.Krochmalnej
oraz nadzorów autorskich nad realizacją zadania
2739 2012-10-04 323/OR/12 2012-10-04
ZAKŁAD TRANSPORTU KOMUNALNEGO
GRZEGORZ KOSIOR
10 368,00
odbiór i transport odpadów stałych,
wielkogabarytowych z magazynu Urzędu Miasta
2740 2012-10-04 12/BK/12 2012-09-27 BANK DNB NORD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0,00 zawieranie lokat terminowych
2741 2012-10-05 516/KL/12 2012-09-27 KRZYSZTOF ZANUSSI 549,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2742 2012-10-05 531/KL/12 2012-09-27 MARCIN PRZECISZEWSKI 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2743 2012-10-05 538/KL/12 2012-09-27 KACPER KRZYSZTOF KLUSEK 2 600,00
czynności związane z organizacją Kongresu
Kultury Chrześcijańskiej
2744 2012-10-05 492/KL/12 2012-09-26 AGNIESZKA SCHULZ- BRZYSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2745 2012-10-05 485/KL/12 2012-09-26 MAŁGORZATA WICKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2746 2012-10-05 442/KL/12 2012-09-26 MARIA BŁASZCZAK-SZOST 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2747 2012-10-05 317/OR/12 2012-09-28 ŁUKASZ STASIAK 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pos systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie do systemu Active Directory
2748 2012-10-05 467/KL/12 2012-09-26 IZABELA BACA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
325
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2749 2012-10-05 521/KL/12 2012-09-27 ELŻBIETA ADAMIAK 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2750 2012-10-05 533/KL/12 2012-09-27 GEORGE WEIGEL 1 100,00
autorski wykład w ramach Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2751 2012-10-05 475/KL/12 2012-09-26 TOMASZ KUSIAK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2752 2012-10-05 488/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDER RESIAK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2753 2012-10-05 420/KL/12 2012-09-21 OLGA PASIECZNIK 6 000,00
Wykonanie recitalu wokalnego podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dźwięk"
2754 2012-10-05 316/OR/12 2012-09-28 MICHAŁ OSTROWSKI 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT, MDOK, GIS oraz
przygotowanie systemu do Active Directory
2755 2012-10-05 527/KL/12 2012-09-06 DOROTA AGNIESZKA MINTA 1 870,00
przygotowanie i przeprowadzenie spotkania
kulinarnego 8 września 2012 r. w ramach
Europejskiego Festiwalu Smaku
2756 2012-10-05 458/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ WASZCZUK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2757 2012-10-05 41/IT/12 2012-09-21 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 504 457,44
Przygotowanie i dostawa sprzętu
komputerowego
57/IT/12 2012-10-23 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 41/IT/12. Zmiana przedmiotu
zamówienia (monitory).
58/IT/12 2012-11-21 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O. O. 0,00
Aneks do umowy nr 41/IT/12. Zmiana przedmiotu
zamówienia (ekrany).
2758 2012-10-05 411/KL/12 2012-09-21 MARCIN BARANOWSKI 1 500,00
Przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego
Kursu Mistrzowskiego w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dźwięk"
2759 2012-10-05 490/KL/12 2012-09-26 ELŻBIETA JANIKOWSKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
326
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2760 2012-10-05 509/KL/12 2012-09-27
STOWARZYSZENIE TWÓRCZYCH
OSOBOWOŚCI
5 000,00
wystawienie spektaklu Odessa w ramach
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
2761 2012-10-05 525/KL/12 2012-09-27 MICHAŁ HELLER 400,00
autorski wykład podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2762 2012-10-05 524/KL/12 2012-09-27 JACEK STRYCZEK 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2763 2012-10-05 536/KL/12 2012-09-27 ANNA BAŁCHAN 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2764 2012-10-05 530/KL/12 2012-09-27 ALINA PETROWA-WASILEWICZ 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2765 2012-10-05 451/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ DĄBROWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2766 2012-10-05 499/KL/12 2012-09-26 ELIZA KONDRACIUK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2767 2012-10-05 526/KL/12 2012-09-27 KRZYSZTOF NIEDAŁTOWSKI 500,00
wystąpienie podczas panelu dyskusyjnego w
ramach Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
2768 2012-10-05 625/OW/12 2012-08-31 POLITECHNIKA LUBELSKA 0,00
zawarta dn.2012/08/31 na okres od 2012/09/01
do 2015/08/31 z Politechniką Lubelską, L-n, ul.
Nadbystrzycka 38D. Umowa najmu lokalu
użytkowego przy ul. Nadbystrzyckiej 42 - Dom
Studenta nr 1na prowadzenie Przedszkola nr 67.
2769 2012-10-05 410/KL/12 2012-09-21 PRZEMYSŁAW WITEK 3 000,00
Wykonanie recitalu foretpianowego w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicz - czas i dźwięk"
2770 2012-10-05 508/KL/12 2012-09-26 STANISŁAW SIEDLACZEK 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2771 2012-10-05 415/KL/12 2012-09-21 TADEUSZ WOJCIECHOWSKI 6 000,00
Dyrygencja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus,
który odbędzie się 24 września 2012 w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2772 2012-10-05 520/KL/12 2012-09-27 EWA CZACZKOWSKA 500,00
autorskie wystąpienia podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
327
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2773 2012-10-05 512/KL/12 2012-09-27 MAŁGORZATA CHMIELEWSKA 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2774 2012-10-05 532/KL/12 2012-09-27 MACIEJ STASIŃSKI 300,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2775 2012-10-05 477/KL/12 2012-09-26 KATARZYNA CZERNIAWSKA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2776 2012-10-05 474/KL/12 2012-09-26 LECH GĄSIOR 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2777 2012-10-05 448/KL/12 2012-09-26 PAWEŁ DRABARZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2778 2012-10-05 479/KL/12 2012-09-26 AGATA GUMIELA 500,00
Wykonanie koncertu podczas I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzeja
Nikodemowicza - czas i dźwięk"
2779 2012-10-05 40/IT/12 2012-09-21 PHU MEDIAKOM 39 765,83 Dostawa akcesoriów komputerowych
2780 2012-10-05 522/KL/12 2012-09-27 ANDRZEJ ZOLL 500,00
autorskie wystapienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2781 2012-10-05 517/KL/12 2012-09-27 ZBIGNIEW NOSOWSKI 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2782 2012-10-05 515/KL/12 2012-09-27 PIOTR PAWEŁ MUCHARSKI 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2783 2012-10-05 513/KL/12 2012-09-27 ZBIGNIEW MIKOŁEJKO 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2784 2012-10-05 523/KL/12 2012-09-27 ANDRZEJ DRAGUŁA 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2785 2012-10-05 421/KL/12 2012-09-21 MACIEJ GRZYBOWSKI 4 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu "Andrzej
Nikodemowicz - czas i dźwięk"
2786 2012-10-05 486/KL/12 2012-09-26 MIROSŁAW KOZUB 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
328
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2787 2012-10-05 510/KL/12 2012-09-27
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SCENY
PLASTYCZNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LU
5 000,00
wystawienie spektaklu Bruzda w ramach
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
2788 2012-10-05 519/KL/12 2012-09-27 ADAM SZOSTKIEWICZ 300,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2789 2012-10-05 318/OR/12 2012-09-28 MICHAŁ SMOLEŃ 5 400,00
konfiguracja stacji roboczych pod systemy
dziedzinowe KSAT
2790 2012-10-05 414/KL/12 2012-09-21 BARTOSZ WOROCH 3 000,00
Wykonanie recitalu skrpzycowego z ramach I
Międzynarodowy Festiwal - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2791 2012-10-05 424/KL/12 2012-09-06 JADWIGA MAŁYSKA-PŁYWACZ 1 000,00
występ w charakterze konferansjera podczas
koncertów w ramach Europejskiego Festiwalu
Smaku
2792 2012-10-05 423/KL/12 2012-09-06 JUSTYNA DOMASZEWICZ 950,00
występ w charakterze konferansjera podczas
koncertów w ramach Europejskiego Festiwalu
Smaku
2793 2012-10-05 539/KL/12 2012-09-27 ANNA KOWALCZYK 1 400,00
czynności związane z organizacją Kongresu
Kultury Chrześcijańskiej
2794 2012-10-05 518/KL/12 2012-09-27 JERZY SOSNOWSKI 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2795 2012-10-05 514/KL/12 2012-09-27 MACIEJ ZIĘBA 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2796 2012-10-05 511/KL/12 2012-09-27 EDMUND WNUK-LIPIŃSKI 500,00
autorskie wystąpienie podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2797 2012-10-05 528/KL/12 2012-09-27 ZYGMUNT BAUMAN 1 100,00
autorski wykład podczas Kongresu Kultury
Chrzescijańskiej
2798 2012-10-05 537/KL/12 2012-09-27 TOMÁŠ HALÍK 1 100,00
autorski wykład podczas Kongresu Kultury
Chrześcijańskiej
2799 2012-10-05 425/KL/12 2012-08-31 KATARZYNA PABIAN 1 280,00
przeprowadzenie 32 godzin indywidualnych
lekcji gry na pianinie z uczennicą Ewą Majewską
2800 2012-10-08 428/KL/12 2012-09-06 LARYSA SEREDA 3 400,00
Umowa ze specjalistą ds. animacji kultury z
Lwowa na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliżej siebie
2801 2012-10-08 377/ZSS/12 2012-10-02 SZYMON GRZELAK 1 550,00
przygotowanie i wygłoszenie dwóch wykładów
podczas konferencji
329
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2802 2012-10-08 379/ZSS/12 2012-10-02
POLESZAK WIESŁAW SZKOLENIA I POMOC
PSYCHOLOGICZNA
1 000,00
Przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas
konferencji
2803 2012-10-08 529/KL/12 2012-09-27 ANNA PIETRAŚ 2 996,00
Pełnienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodącego ? Gminy Lublin
2804 2012-10-08 58/OŚ/12 2012-07-30
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Aneks do umowy - usuwanie wyrobów
zawierających azbest
49/OŚ/12 2012-06-18
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
35 000,00
Dotacja na realizację zadania "Usuwanie
wyrobów zawierajacych azbest"
2805 2012-10-08 429/KL/12 2012-09-06 MARIANA ROMANYSHYN 6 018,00
Koordynowania projektu Bliżej siebie po stronie
Rady Miejskiej Lwowa
2806 2012-10-08 20/PL/12 2012-09-14 AGIT AGNIESZKA RYDZ 3 198,00
USŁUGA TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO I
WYNAJEM SPRZĘTU DO TŁUMACZENIA ORAZ
OBSŁUGA TECHNICZNA
2807 2012-10-08 378/ZSS/12 2012-10-02 AGATA BALCERZAK 650,00
przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas
konferencji
2808 2012-10-08 193/IR/12 2012-09-24 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 32 581,78
umowa nr 362536 o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej - zasilanie imprez masowych
oświetlenie terenu (stały charakter przyłączenia)
Lublin, Plac Litewski 1
2809 2012-10-08 624/OW/12 2012-09-21
ARFA S.C. BOGUSŁAW SZCZYGIEŁ RAFAŁ
WACHOWICZ
599,99
Opracowanie projektu graficznego, druk i
dostawa 100 szt. plakatów promujących projekt
"Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy.
Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w
Gminie Lublin"
2810 2012-10-08 371/KL/12 2012-08-10 JEFFREY BRYANT 11 372,20
udział Wykonawcy w charakterze tutora waltorni
i instrumentów dętych blaszanych podczas
rezydencji orkiestrowej I, CULTURE Orchestra w
dniach 12 - 21 sierpnia 2012 r.
2811 2012-10-08 380/ZSS/12 2012-10-02 DOROTA CIEŚLIK 300,00
przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas
konferencji
2812 2012-10-08 534/KL/12 2012-09-27 JOLANTA NÓŻKA 2 996,00
Pełnienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodącego ? Gminy Lublin.
330
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2813 2012-10-08 432/KL/12 2012-09-06 ULADZIMIR YASHCHUK 2 996,00
Umowa ze specjalistą ds. animacji kultury z
Brześcia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliżej siebie
2814 2012-10-08 70/OŚ/12 2012-09-17 GRESBUD GRZEGORZ KASIANIUK 80 892,60 Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest
2815 2012-10-08 401/KL/12 2012-09-17
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE FANTASTYKI
CYTADELA SYRIUSZA
0,00
Porozumienie w sprawie rozwiązania umow nr
117/KL/12 z dnia 03.07.2012 z Lubelskim
Stowarzyszeniem Fantastyki "Cytadela Syriusza"
2816 2012-10-08 200/IR/12 2012-09-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 30 623,31
Aneks nr 6 zwiększający wielkość mocy
przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A. dot budynku przedszkola i
żłobka przy ul. Wolskiej w Lublinie
2817 2012-10-08 535/KL/12 2012-09-27 MONIKA GÓŹDŹ 2 504,00
Pełnienie funkcji specjalisty ds. animacji kultury
po stronie Partnera Wiodącego ? Gminy Lublin
przy projekcie "Bliżej siebie"
2818 2012-10-08 433/KL/12 2012-09-06 VIKTAR SAKALOU 2 996,00
Umowa ze specjalistą ds. animacji kultury z
Brześcia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliżej siebie
2819 2012-10-08 184/GM/12 2012-07-10 RUCH SA 0,00
Dzierżawa - ul. Lipowa - kiosk handlowy - pow.
10 m2 - cz. dz. nr 36 (obr. 36, ark. 6)
2820 2012-10-08 204/SOI/12 2012-09-13
FUNDACJA "LUBELSKIE CENTRUM
ŻEGLARSTWA"
2 000,00
Promocja Miasta podczas "Dnia Lublina w
Londynie"
2821 2012-10-08 14/IR/12 2012-01-24 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 0,00
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A pływalni przy Al.
Zygmuntowskich w Lublinie aneks do umowy
263/IN/2009
263/IN/2009 2009-01-22 PGE DYSTRYBUCJA S. A. 140 617,20
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. pływalni przy Al.
Zygmuntowskich
2822 2012-10-08 175/IR/12 2012-08-27
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ABACUS"
PIOTR JÓZEFCZUK
64 993,20
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowę łącznika między budynkiem głównym
a budynkami dydaktycznymi dla Szkoły
Podstawowej Nr 48 w Lublinie, ul. Kasprowicza
112 w Lublinie
2823 2012-10-08 289/OR/12 2012-09-04 MOSIR "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SP. Z O.O. 0,00
Aneks 5 dot. utrzymania czystości pomieszczenia
toalety w uzytkowanym budynku przy ul.
Filaretów
331
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2824 2012-10-08 427/KL/12 2012-09-06 IHOR MARTYNENKO 3 400,00
Specjalista ds. animacji kultury z Lwowa
wykonujący prace zlecone przy projekcie Bliżej
siebie
2825 2012-10-08 431/KL/12 2012-09-06 NATALIYA LEVIZAROVICH 2 996,00
Umowa ze specjalistą ds. animacji kultury z
Brześcia na wykonanie prac zleconych przy
projekcie Bliżej siebie
2826 2012-10-09 200/ST/12 2012-09-05 BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE 9 500,00
umowa użyczenia Budowlanemu Klubowi
Sportowemu kosiarki samojezdnej typu Gold
175/107 oraz szczotki trójkątnej do pielęgnacji
boisk
2827 2012-10-09 15/PL/12 2012-09-10 MOJSKI JACEK - MEDIA LIGHT 2 066,40
WYKONANIE 16 PLANSZ ZDJĘĆ W FORMACIE
105X95 CM W PEŁNYM KOLORZE NA FOLII
ODPORNEJ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE NA
PODKŁADZIE PCV 5 MM WRAZ Z LAMINOWANIEM
2828 2012-10-09 415/ZSS/12 2012-10-01 STOWARZYSZENIE "STOP" 0,00
Aneks Nr 1 do umowy dotyczącej realizacji
programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności rodzicielskich przygotowujących do
wychowywania dzieci bez stosowania przemocy
(zmiana harmonogramu realizacji programu)
82/ZSS/12 2012-02-28 STOWARZYSZENIE "STOP" 6 000,00
Realizacja programu dla rodziców, w tym
warsztatów umiejętności rodzicielskich
przygotowujących do wychowywania dzieci bez
stosowania przemocy
2829 2012-10-09 71/OŚ/12 2012-09-25 AGATA KRÓL 5 400,00
Realizacja zadań zgodnie z harmnogramem
programu edukacji ekologicznej społeczności
lokalnej Miasta Lublin oraz harmonogramem
projektu ,,Marka EkolLublin"
2830 2012-10-09 38/IT/12 2012-08-30
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
19 065,00
Aneks do umowy 32/IT/12. Zwiększenie kwoty i
zmiana czasu realizacji umowy.
32/IT/12 2012-07-02
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP.
Z O.O.
38 130,00
Sprzedaż i dystrybucja wkładów do drukarek na
stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Lublin.
2831 2012-10-09 315/OR/12 2012-09-20 SALUS FURNICO S.C. 59 164,23 wykonanie mebli Ratusz
2832 2012-10-09 443/OW/12 2012-06-20 MARTA PETRYSZAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 57/OW/12 zawartej w
dniu 16.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
332
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
57/OW/12 2012-02-16 MARTA PETRYSZAK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2833 2012-10-09 320/OR/12 2012-07-30 TOMASZ KOZIEŁ USŁUGI TRANSPORTOWE 13 530,00
usługi transportowe samochodem dostawczym w
zakresie przewozu towarów wielkogabarytowych
w obrębie miasta Lublin i poza jego granicami
2834 2012-10-09 21/PL/12 2012-09-14 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 13 001,10
NAJEM CENTRUM KONGRESOWEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
2835 2012-10-09 533/OW/12 2012-06-25 JACEK PRUSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 130/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
130/OW/12 2012-02-17 JACEK PRUSKI 4 800,00
Organizację i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.szczeg.uzdolnionych ruchowo i sportowo-
klub piłkarski w Szkole Podstawowej nr 44 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2836 2012-10-09 322/OR/12 2012-09-27
"STEMPEL BB" FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
0,00
Aneks wykonanie pieczatek zmniejszenie kwoty
umowy
28/OR/11 2011-02-03
"STEMPEL BB" FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA BARBARA BORSUKIEWICZ
45 339,42
Wykonanie i dostarczenie pieczątek,
dostarczenie tuszu do pieczątek
2837 2012-10-10 505/KL/12 2012-09-26 AGATA MRÓWCZYŃSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2838 2012-10-10 450/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ HORDYJEWICZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2839 2012-10-10 456/KL/12 2012-09-26 ELŻBIETA FOTA 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2840 2012-10-10 453/KL/12 2012-09-26 JAREMI ZIENKOWSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
333
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2841 2012-10-10 463/KL/12 2012-09-26 EIKO HASEGAWA-POPŁAWSKA 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2842 2012-10-10 471/KL/12 2012-09-26 JOLANTA NOWOSADZKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2843 2012-10-10 470/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDRA MAZUREK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2844 2012-10-10 407/KL/12 2012-09-21 BORYS SOMERSCHAF 1 500,00
Dyrygencja koncerty Męskiego Zespołu
Woalnego Kairos podczas I Międzynarodowego
Festiwalu - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i
dźwięk
2845 2012-10-10 406/KL/12 2012-09-21 STOWARZYSZENIE WOKALNE "IN CORPORE" 6 000,00
Wykonanie koncertu Męskiego Zespołu
Wokalnego kairos w ramach I Międzynarodowego
Festiwalu - ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i
dźwięk
2846 2012-10-10 416/KL/12 2012-09-21 JAKUB JAKOWICZ 2 500,00
Występ wraz z zespołem Lutosławski Quartet w
ramach I Międzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2847 2012-10-10 419/KL/12 2012-09-21 MACIEJ MŁODAWSKI 2 500,00
Występ wraz z zespołem Lutosławski Quartet w
ramach I Międzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2848 2012-10-10 441/KL/12 2012-09-26 MARIAN SOBULA 2 000,00
recital fortepianowy w ramach Festiwalu A.
Nikodemowicza
2849 2012-10-10 417/KL/12 2012-09-21 ARTUR ROZMYSŁOWICZ 2 500,00
Występ z zespołem Lutosławski Quartet w
ramach I Międzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2850 2012-10-10 413/KL/12 2012-09-21 BARTOSZ WOROCH 3 000,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2851 2012-10-10 480/KL/12 2012-09-26 SZYMON KRZEMIEŃ 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2852 2012-10-10 445/KL/12 2012-09-26 MAREK MŁYNARCZYK 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
334
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2853 2012-10-10 484/KL/12 2012-09-26 BOŻENA CZERKIES 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2854 2012-10-10 409/KL/12 2012-09-21 JAROSŁAW BRĘK 4 500,00
Wykonanie recitalu wokalnego w ramach I
Międzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2855 2012-10-10 440/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA WITCZAK 3 000,00
recital wokalny w ramach Festiwalu A.
Nikodemowicza
2856 2012-10-10 29/GD/12 2012-09-26 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału
działki nr 115 położonej przy ul.Górna11,13
(obr.34, ark.7).
41/GD/12 2012-11-09 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału
działki nr 115 położonej przy ul.Górna 11,13
(obr.34, ark.7).
5/GD/13 2013-02-08 THEOKART DARIUSZ WOJCIECH WIATER 1 845,00
Aneks. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
podziału działki nr 115 położonej przy
ul.Górna11,13 (obr.34, ark.7).
2857 2012-10-10 481/KL/12 2012-09-26 IZABELA SENKO 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2858 2012-10-10 487/KL/12 2012-09-26 URSZULA WIĄCEK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2859 2012-10-10 500/KL/12 2012-09-26 LUIZA DRZAZGA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2860 2012-10-10 455/KL/12 2012-09-26 BEATA DĄBROWSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2861 2012-10-10 464/KL/12 2012-09-26 MARIUSZ PYSZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2862 2012-10-10 418/KL/12 2012-09-21 MARCIN MARKOWICZ 2 500,00
Wykonanie z zespołem Lutosławski Quartet w
ramach I Międzynarodowego Festiwalu -
ANDRZEJ NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2863 2012-10-10 443/KL/12 2012-09-26 MAREK WIKTOR TRYNIECKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
335
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2864 2012-10-10 482/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA MAZUR 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2865 2012-10-10 446/KL/12 2012-09-26 HIPOLIT DZIADUSZEK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2866 2012-10-10 459/KL/12 2012-09-26 PIOTR DĄBROWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2867 2012-10-10 468/KL/12 2012-09-26 EMILIA SIEPKOWSKA 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2868 2012-10-10 466/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ CHOLEWIŃSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2869 2012-10-10 465/KL/12 2012-09-26 DOMINIK AUGUSTOWSKI 500,00
Występ wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
im. Henryka Wieniawskiego podczas I
Międzynarodowego Festiwalu - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2870 2012-10-10 507/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ ZAWISZA 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2871 2012-10-10 462/KL/12 2012-09-26 WOJCIECH KOPYCIŃSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2872 2012-10-10 412/KL/12 2012-09-20 OKSANA RAPITA 9 600,00
recital fortepianowy podczas Festiwalu
Nikodemowicza
2873 2012-10-10 90/KP/12 2012-10-01
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
3 530,10
Wynajem sali koncertowej Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie w dn. 05.10.2012 na
potrzeby imprezy promocyjnej "Znani i nieznani
przyjaciele Małego Księcia".
2874 2012-10-10 408/KL/12 2012-09-21 OLENA SKROK 2 500,00
Wykonanie recitalu fortepianowego w ramach I
Międzynarodowy Festiwal - ANDRZEJ
NIKODEMOWICZ - czas i dźwięk
2875 2012-10-10 436/KL/12 2012-09-26 PRZEMYSŁAW FIUGAJSKI 4 900,00
dyrygencja koncertu Orkiestry Symfonicznej FL
podczas Festiwalu A. Nikodemowicza
2876 2012-10-10 439/KL/12 2012-09-26 HERBERT MULLER 2 500,00
recilat altówkowy podczas Festiwalu
Nikodemowicza
336
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2877 2012-10-10 495/KL/12 2012-09-26 IRINA GĄSIOR 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2878 2012-10-10 84/KP/12 2012-09-17
GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI AGENCJA
ARTYSTYCZNA
5 000,00
Wykonanie usługi polegającej na montażu,
obsłudze i demontażu sceny wraz z
nagłośnieniem i oświetleniem wraz z
zapewnieniem zasilania na potrzeby oprawy
Dnia Kultury Żydowskiej który odbędzie się w
Lublinie w dniu 30 września 2012.
2879 2012-10-10 42/IT/12 2012-09-25 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy 7/IT/12. (Zmiana terminu
realizacji)
7/IT/12 2012-03-26 SPRINT S.A. 708 972,00
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na
potrzeby projektu "Rewaloryzacja Ogrodu
Saskiego w Lublinie".
2880 2012-10-10 476/KL/12 2012-09-26 MAŁGORZATA KRASOWSKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2881 2012-10-10 489/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ WAĆKOWSKI 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2882 2012-10-10 502/KL/12 2012-09-26 MAGDALENA PIĘTKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2883 2012-10-10 457/KL/12 2012-09-26 ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2884 2012-10-10 437/KL/12 2012-09-26 LEONORE AUMAIER 2 500,00
recital fortepianowy w ramach Festiwalu
Nikodemowicza
2885 2012-10-10 461/KL/12 2012-09-26 GRZEGORZ BARAŃSKI 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwali Nikodemowicza
2886 2012-10-10 402/KL/12 2012-09-20
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO
0,00
porozumienie w celu promocji Miasta poprzez
realizację wydarzenia I Międzynarodowy Festiwal
"Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwięk"
2887 2012-10-10 483/KL/12 2012-09-26 MAREK SMORAWIŃSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
337
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2888 2012-10-10 491/KL/12 2012-09-26 PIOTR ŚCIRKA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2889 2012-10-10 496/KL/12 2012-09-26 MACIEJ RYSAK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2890 2012-10-10 504/KL/12 2012-09-26 PRZEMYSŁAW RACZEK 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2891 2012-10-10 449/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ LEWANDOWSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2892 2012-10-10 447/KL/12 2012-09-26 ARKADIUSZ KONOWAŁEK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2893 2012-10-10 444/KL/12 2012-09-26 ANDREY KONTORIN 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2894 2012-10-10 460/KL/12 2012-09-26 MAREK MOCZULSKI 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2895 2012-10-10 469/KL/12 2012-09-26 ANNA KACZMAREK 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2896 2012-10-10 478/KL/12 2012-09-26 PIOTR GRZELAK 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL Festiwal A.
Nikodemowicza
2897 2012-10-10 494/KL/12 2012-09-26 NURŁAN ALIMBAJEW 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2898 2012-10-10 501/KL/12 2012-09-26 BARBARA ŁOBODZIŃSKA 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2899 2012-10-10 497/KL/12 2012-09-26 DARIUSZ DRZAZGA 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2900 2012-10-10 506/KL/12 2012-09-26 ILONA DROZD 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Nikodemowicza
2901 2012-10-10 454/KL/12 2012-09-26 MACIEJ HANKUS 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
338
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2902 2012-10-10 452/KL/12 2012-09-26 ANDRZEJ SCHAB 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego podczas koncertu w dniu
30.09 w ramach I Międzynarodowego Festiwalu
?Andrzej Nikodemowicz ? czas i dźwięk?
2903 2012-10-10 472/KL/12 2012-09-26 BARBARA KOWALSKA 500,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną FL w ramach
Festiwalu A. Nikodemowicza
2904 2012-10-10 498/KL/12 2012-09-26 EWA DUDEK 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2905 2012-10-10 503/KL/12 2012-09-26 JUSTYNA ZAŃKO 500,00
występ z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej
podczas Festiwalu Nikodemowicza
2906 2012-10-10 87/KP/12 2012-09-25
JACEK KOWALCZYK - MONTAŻ - SERWICE -
WYNAJM
2 952,00
Usługa wynajmu, montażu i demontażu czterech
pawilonów namiotowych z podłogami, wraz z
transportem i obsługą, na potrzeby organizacji
Dnia Kultury Żydowskiej w dn. 30.09.2012 w
Lublinie.
2907 2012-10-10 493/KL/12 2012-09-26 ANTON SZASZKOW 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2908 2012-10-11 210/SOI/12 2012-09-21
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W
LUBLINIE
1 500,00
Współpraca w celu zorganizowania w dniach 5-6
listopada 2012 konferencji Wybory
parlamentarne na Ukrainie 2012
2909 2012-10-11 43/IT/12 2012-10-01
AT-SERWIS S.C. TOMASZ GŁOWACKI I
ANDRZEJ KOZAK
40 516,00
Dzierżawa 10 sztuk kserokopiarek cyfrowych, w
tym 5 urządzeń monochromatycznych i 5
urządzeń kolorowych.
2910 2012-10-11 473/KL/12 2012-09-26 AGNIESZKA GARBACZ 500,00
wykonanie koncertu z Orkiestrą Filharmonii
Lubelskiej w ramach Festiwalu Andrzeja
Nikodemowicza
2911 2012-10-11 17/MKZ/12 2012-10-02
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
0,00
Zmiana umowy w zakresie prac konserwacyjn
ych i prac budowlanych bazyliki.
2/MKZ/12 2012-05-24
OO. DOMINIKANIE, KLASZTOR ŚW
STANISŁAWA
246 250,00
Konserwacja obrazów olejnych w kaplicy
Tyszkiewiczów,konserwacja wybranych zabytków
ruchomych wyposażenia kościoła i klasztoru
2912 2012-10-11 19/MKZ/12 2012-10-10
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
55 854,00
Aneks. Zwiększenie środków finansowych na
izolację fundamentów Pałacu Biskupiegop
339
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
5/MKZ/12 2012-05-24
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
91 000,00
dofinansowanie nakładów na wykonanie izolacji
fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu
Biskupiego
2913 2012-10-11 196/GM/12 2012-09-28 MARTA URSZULA RYĆ 2 460,00
umowa dotycząca wykonania operatu
szacunkowego wyceny nieruchomości ul.
Kalinowszczyzna 84 dz. 14/1 (obręb 14 ark. 8)
2914 2012-10-11 18/MKZ/12 2012-10-02
ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
56 172,00 ZMANA KWOTY UMOWY.
3/MKZ/12 2012-05-24
ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60 854,00
Remont elewacji frontowej, balkonów, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian
fundamentowych wymiany drzwi do klatki
schodowej i piwnicy Narutowicza 14
2915 2012-10-11 22/MKZ/12 2012-10-02 STANISŁAW NOWICKI 40 650,00 Remont dachu Krak Przedm. 10
2916 2012-10-11 23/PL/12 2012-09-14
FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W
LUBLINIE
4 873,87
WYNAJEM POMIESZCZEŃ FILHARMONII IM. H.
WIENIAWSKIEGO W BYDUNKU PRZY UL. M.CURIE-
SKŁODOWSKIEJ 5 W LUBLINIE
2917 2012-10-11 319/OR/12 2012-09-24 RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-26 0,00
Aneks zmniejszenie kwoty umowy na przewóz
taksówkami
1261/OR/10 2010-12-21 RADIO TAXI ,,KURIER LUBELSKI-DAMEL 96-26 1 220,00 Świadczenie usługi przewozu taksówkami
2918 2012-10-11 20/MKZ/12 2012-10-02 EDAX MOJSKI MARIUSZ 72 720,00 Zwiększenie środków finansowych na Kowalska 9
14/MKZ/12 2012-05-24 EDAX MOJSKI MARIUSZ 78 780,00
renowacje elewacji zewnętrznej i wewnętrznej
wymiana balkonów dziedzińca,posadzki sieni
remont klatki i kominów kowalska 9
2919 2012-10-11 25/MKZ/12 2012-10-02
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
150 000,00
renowacja ogrodzenia kurii przy ul.
Wyszyńskiego 2
2920 2012-10-12 206/SOI/12 2012-09-20 ART2 PAWEŁ WALICKI 30 000,00
Przeprowadzenie działań promocyjnych w
ramach wydawnictwa "Nowa Płyta" oraz
realizacji teledysku zespołu Voo Voo do utworu
"Bezsenność"
2921 2012-10-12 80/KP/12 2012-09-05
MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 145,00
Prowadzenie profili Miasta lublin na portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie
Youtube
340
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2922 2012-10-12 597/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych -zajęcia muzyczno-
instrumentalny w Szkole Podstawowej nr 11 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2923 2012-10-12 595/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem
nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2924 2012-10-12 593/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2925 2012-10-12 34/FE/12 2012-10-04
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
0,00
Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
terenowych urządzeń sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 32 w Lublinie" ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
27/FE/12 2012-08-07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
1 558 410,00
Umowa na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa terenowych
urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej
nr 32 w Lublinie" ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
2926 2012-10-12 591/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
7 633,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnaj dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
341
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2927 2012-10-12 594/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
11 w ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2928 2012-10-12 596/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
2 720,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole
Podstawowej nr 11 w ramach
projektu:"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2929 2012-10-12 592/OW/12 2012-08-03
TOMASZ MOŚCICKI I ŁUKASZ TOMASZEWSKI
V12 CALLCENTER S.C.
7 633,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnaj dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2930 2012-10-15 420/ZSS/12 2012-10-08
NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
PROMED
24 999,76
Programy profilaktyczno-edukacyjne w szkołach
w 2012 r.
2931 2012-10-15 421/ZSS/12 2012-10-08
NZOZ OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ
TERMED
24 999,76
Programy profilaktyczno-edukacyjne w szkołach
w 2012 r
2932 2012-10-16 419/ZSS/12 2012-10-01 PAWEŁ SATOWSKI SATO-SPORTS 15 000,00
Przedsięwzięcie profil;aktyczne promujące
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
wolnegoczasu skierowanego do młodzieży szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów
pod hasłem "MARSZ PO ZDROWIE II"
2933 2012-10-16 218/ST/12 2012-09-27 MIEJSKI KLUB SPORTOWY START LUBLIN 4 999,95 MKS Start czwartki l.a - działania promocyjne
2934 2012-10-16 68/PN/12 2012-09-27
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE
ALZHEIMEROWSKIE ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNE
0,00
Porozumienie partnerskie "Razem skuteczniej -
budowanie sieci stowarzyszeń lubelskich na
rzecz seniorów
2935 2012-10-16 88/KP/12 2012-10-01 KAMILA KRZYŻANOWSKA 4 500,00
Wykonanie czynności w ramach projektu
NaprawmyTo.
342
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2936 2012-10-16 89/KP/12 2012-10-01 KAMILA KNIAZIOWSKA 4 500,00
Przygotowanie materiałów nt. współpracy
pozafinansowej Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi, opracowanie i nf. nt. zasad i
sposobów współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi, dokumentowanie spotkań
konsultacyjnych z OPP.
2937 2012-10-16 212/IR/12 2012-09-11
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 8 do umowy sprzedaży energii
elektrycznej nr 1/GML/2011
84/IR/11 2011-07-22
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
15 338 175,03
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby własne
Odbiorcy oaz prawa i obowiązki stron wynikające
z wykonania niniejszej umowy.
2938 2012-10-17 63/OŚ/12 2012-09-12
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
44 250,00
Program edukacji ekologicznej społeczności
lokalnej Miasta Lublin.
2939 2012-10-17 72/OŚ/12 2012-10-03
POLSKA AKADEMIA NAUK CENTRUM BADAŃ
EKOLOGICZNYCH W DZIEKANOWIE LEŚNYM
0,00
Aneks dot.użyczenia fabrycznie nowego
mikroskopu laboratoryjnego firmy Zeiss model
Primo Star z torem optycznym.Aneks dot.
przedłużenia terminu obowiązywania umowy.
82/OŚ/10 2010-10-21
POLSKA AKADEMIA NAUK CENTRUM BADAŃ
EKOLOGICZNYCH W DZIEKANOWIE LEŚNYM
0,00
Użyczenie mikroskopu laboratoryjnego firmy
Zeiss model Primo Star
2940 2012-10-17 219/ST/12 2012-10-08
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51
W LUBLINIE
3 500,00 Piknik rodzinny UKS Widok
2941 2012-10-17 202/GM/12 2012-10-03
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne między Gminą Lublin a
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kananlizacji w Lublinie Sp. z o. o. na
dysponowanie i zobowiązaniem do ustanowienia
służebności przesyłu na nieruchomości Gminy
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 173,
ozanczonej jako działka nr 19/1 (obr. 67, ark.1).
2942 2012-10-17 23/MKZ/12 2012-10-02
KOŚCIÓŁ REKTORALNY PW. NIEPOKOLANEGO
POCZECIA NMP
100 000,00
Remont ścian wewnętrznych w kościele przy ul.
Staszica NMP
2943 2012-10-17 219/SOI/12 2012-08-14
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH S.A.
0,00
Wsparcie uczestnictwa w konferencji ABSL
odbywającej się w dniach 10-11 września 2012
r.w Sopocie
2944 2012-10-17 21/MKZ/12 2012-10-02 ANDRZEJ JAROCKI 1 863,00
Zwiększenie środków finansowych kamienica
Rynek 5
11/MKZ/12 2012-05-24 ANDRZEJ JAROCKI 2 299,00
Wykonanie stolarki okiennej w kamienicy Rynek
5
343
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2945 2012-10-17 62/GK/12 2012-10-01 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARKA 23 001,00
Remont ciągów ul.Dziewanny, ul.Drobna,
ul.Podwale.
2946 2012-10-17 199/IR/12 2012-10-01
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 58/IR/12 z dnia
05.04.2012 r., dot. ustalenia terminu realizacji
przedmiotu umowy na dzień 26.11.2012 r.
2947 2012-10-18 212/ST/12 2012-10-04
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
UCZELNIANY UMCS LUBLIN
55 000,00
Realizacja programów szkolenia sportowego w
kategoriach wiekowych seniorów w grach
zespolowych w trzech najwyższych klasach
rozgrywkowych (koszykówka kobie, piłka ręczna
kobiet, siatkówka kobiet, futsal)
2948 2012-10-18 204/GM/12 2012-10-02 MARZENA NIEĆKO "EURO-START" 0,00
Dzierżawa - ul. Dworcowa 8 - plac manewrowy
do nauki jazdy samochodem - pow. 150 m2 - cz.
dz. nr 34/8 (obr. 22, ark. 7)
2949 2012-10-18 203/GM/12 2012-09-04 JANKOWSKI ALEKSANDER 0,00
Dzierżawa - ul. Smoluchowskiego - garaż
blaszany - pow. 10 m2 - cz. dz. nr 1/5 (obr. 43,
ark. 15)
2950 2012-10-18 205/GM/12 2012-10-02 KIOSK WIELOBRANŻOWY JADWIGA DULĘBA 0,00
Najem - ul. Wieniawska 14 - kiosk handlowy w
części korytarza na parterze budynku - pow. 4,86
m2 - cz. dz. nr 35/6 (obr. 41, ark. 2)
2951 2012-10-18 194/IR/12 2012-09-24 ZAKŁAD GOSPODARCZY "TUM" S.C. 45 930,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizację Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 6 w Lublinie, ul.
Krochmalna 29
2952 2012-10-18 321/OR/12 2012-09-24
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
ŻAR
0,00
Aneks umowa na paliwo zmiana wykazu
samochodów
207/OR/12 2012-06-06
ARKADIUSZ SACZEWSKI -
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
ŻAR
250 000,00 dostawa paliwa na potrzeby UM
2953 2012-10-18 426/ZSS/12 2012-10-12 KATARZYNA GLIMASIŃSKA 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2954 2012-10-18 65/KP/12 2012-07-04 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH 17 800,00
Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu "Lubelski
system partycypacji społecznej" w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu
Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu
Współpracy
2955 2012-10-18 141/GM/12 2012-07-20
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
0,00
Użyczenie - ul. Rynek 8 - Piwnica pod Fortuną -
dz. nr 84 (obr. 34, ark. 2)
344
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
33/GM/14 2014-02-26
LUBELSKA REGIONALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
0,00
Aneks do umowy użyczenia nr 141/GM/12 z dnia
20.07.2012r. Dot. wskazania Wydziału Sportu i
Turystyki jako adresata sporządzania
sprawozdań z działalności merytorycznej i
finansowej oraz prezentacji planów budżetowych
z działalności Piwnicy pod Fortuną.
2956 2012-10-18 220/ST/12 2012-10-05
ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK
LUBLIN
25 000,00 promocja Miasta
2957 2012-10-18 428/ZSS/12 2012-10-12 MARTA JUREK 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2958 2012-10-18 429/ZSS/12 2012-10-09
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH MAGDALENA
MIERZEJEWSKA
0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2959 2012-10-18 12/PL/12 2012-09-14 KOCZKODAJ GRZEGORZ KOJOS 13 530,00
PRZYGOTOWANIE STELAŻY DO ZAMONTOWANIA
WYSTAWY ORAZ PLANSZ PROMUJĄCYCH MIASTO
LUBLIN I WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE NA IV
KONGRESIE URBANISTYKI POLSKIEJ W LUBLINIE
2960 2012-10-18 422/ZSS/12 2012-10-08 IRENEUSZ SIUDEM 600,00 przygotowanie i wygłoszenie wykładu
2961 2012-10-18 540/KL/12 2012-09-27 TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O. O. 11 000,00
wydanie dodatku do Tygodnika Powszechnego
pn. Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
2962 2012-10-19 425/ZSS/12 2012-10-10
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
0,00
Aneks do umowy Nr 202/ZSS/12 z dnia 16
kwietnia 2012 r.
202/ZSS/12 2012-04-16
AGNIESZKA SURDYKA NIEPUBLICZNY ZAKŁĄD
OPIEKI ZDROWOTNEJ :AS-DENT"
10 000,00
Realizacja programu profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów uczeszczających do placówek
oświatowo-wychowawczychna terenie miasta
Lublinia w 2012 r.
2963 2012-10-19 33/FE/12 2012-10-08 WNIEBOWZIĘTE. RAFAŁ MICHAŁOWSKI. 1 290,00
Umowa na wykonanie zdjęć lotniczych
przedstawiających efekty realizacji projektu
"Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin -
przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła
drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg
ekspresowych S12, S17 i S19" dofinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
2964 2012-10-19 30/GD/12 2012-10-04
KORPORACJA "SEDPOL" SP. Z
O.O.NIERUCHOMOŚCI - CONSULTING
44 900,00
Sporządzenie 100 operatów szacunkowych dla
ustalenia wartości nieruchomości
niezabudowanych.
345
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2965 2012-10-19 32/GD/12 2012-10-09 "ARS-TAX" NIERUCHOMOŚCI S.C. 18 000,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dla
ustalenia odszkodowania: ul.Pancerniaków-
nieruchomość zabudowana, al.Solidarności oraz
węzeł Jakubowice - nieruchomosci
niezabudowane.
2966 2012-10-19 31/GD/12 2012-09-28
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE
SP. Z
59 409,00
Renowacja osnów geodezyjnych na terenie
miasta Lublin
2967 2012-10-19 35/FE/12 2012-10-18
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO
0,00
Aneks nr 1 do umowy parnerskiej dotyczącej
realizacji wspólnego projektu "Europejska Stolica
Turystyki Rowerowej w Lublinie"
004/MOSIR/A/10 2010-10-25
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO
0,00
Umowa parnerska dotycząca realizacji
wspólnego projektu pod nazwą "Europejskie
Centrum Turystyki Rowerowej w Lublinie"
2968 2012-10-19 63/GK/12 2012-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni będących
na stanie majatkowym Gminy Lublin
100/GK/11 2011-09-07
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
490 257,34
Utrzymanie fontann i przepompowni będących
na stanie majatkowym Gminy Lublin
2969 2012-10-19 216/ST/12 2012-10-03 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU 39 500,00
Umowa dla Fundacji Rozwoju Sportu na mecz
Portugalia - SPR Lublin
2970 2012-10-19 24/MKZ/12 2012-10-02
FUNDACJA CHROŃMY CMENTARZE
ŻYDOWSKIE W LUBLINIE
115 000,00
prace niwelacyjne cmentarza żydowskiego
Kalinowszczyzna 5
2971 2012-10-19 73/OŚ/12 2012-06-13
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPÓŁKI
0,00
Aneks do umowy kompleksowej dostarczenia
paliwa gazowego Nr 41/An1/251/09 z dnia 2009-
04-15. Zmiana - nowy paragraf dot. terminów
rozwiązywania umowy.
90/OŚ/2010 2009-04-15
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO S. A. CENTRALA SPÓŁKI
0,00
Dostarczanie Paliwa Gazowego do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
2972 2012-10-22 25/PL/12 2012-09-14
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
2 487,06
DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-
REKLAMOWYCH NA IV KONGRES URBANISTYKI
POLSKIEJ W LUBLINIE
2973 2012-10-22 628/OW/12 2012-09-12 BARBARA LIS 2 600,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertów
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych
(IIPZP) w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
346
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2974 2012-10-22 627/OW/12 2012-09-12 -- GRZEGORZ WÓJCIK 2 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertów
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych
(IIPZP) w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
631/OW/12 2012-09-27 -- GRZEGORZ WÓJCIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 627/OW/12 zawartej dn.
12.09.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2975 2012-10-22 331/OR/12 2012-10-11 MIROSŁAW MIKA 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 231/OR/12, dot.
zwiększenia zakresu czynności
231/OR/12 2012-07-30 MIROSŁAW MIKA 4 200,00
porządkowanie pozwoleń na budowę obiektów
kubaturowych inwestycji prywatnych oraz
uspołecznionych z 1994 r.
2976 2012-10-22 330/OR/12 2012-10-11 DARIUSZ GLINIECKI 0,00
Aneks do umowy zlecenie nr 232/OR/12, dot.
zwiększenia zakresu czynności
232/OR/12 2012-07-30 DARIUSZ GLINIECKI 4 200,00
porządkowanie pozwoleń na budowę obiektów
kubaturowych inwestycji prywatnych i
uspołecznionych z 1993 r. oraz inwestycji
prywatnych z 1995 r.
2977 2012-10-22 634/OW/12 2012-09-27 MIROSŁAW KULIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 630/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Uczeń do
potęgi"
2978 2012-10-22 630/OW/12 2012-09-12 MIROSŁAW KULIK 2 800,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertów
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych
(IIPZP) w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2979 2012-10-22 633/OW/12 2012-09-27 MIROSŁAWA JURAK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 629/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Uczeń do
potęgi"
2980 2012-10-22 610/OW/12 2012-09-17 PAWEŁ ŚNITKO 6 630,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 43 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
347
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2981 2012-10-22 622/OW/12 2012-09-27
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE LOGOS ZBIGNIEW
ZATOŃSKI
3 240,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć socjoterapeutycznych i
psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej-ze szczeg.uwzgl.zajęć
socjot. w Szkole Podstawowej nr 44 w ramach
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2982 2012-10-22 64/GK/12 2012-10-04 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Aneks do porozumienia w sprawie realizacji
zamówienia na wykonanie remontu obiektu
grobownictwa wojennego
31/GK/12 2012-06-12 LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 25 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie remontu
mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Unickiej.
2983 2012-10-22 631/OW/12 2012-09-27 -- GRZEGORZ WÓJCIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 627/OW/12 zawartej dn.
12.09.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
627/OW/12 2012-09-12 -- GRZEGORZ WÓJCIK 2 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertów
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych
(IIPZP) w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2984 2012-10-22 430/ZSS/12 2012-10-12 MEGA-PIKSEL S.C. 0,00 Porozumienie "Rodzina Trzy Plus"
2985 2012-10-22 632/OW/12 2012-09-27 BARBARA LIS 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 628/OW/12 zawartej w
dniu 12.09.2012 w ramach projektu "Uczeń do
potęgi"
2986 2012-10-22 629/OW/12 2012-09-12 MIROSŁAWA JURAK 1 900,00
Praca w 4-osobowym zespole ekspertów
odpowiedzialnym za dokonanie oceny
innowacyjnego interdyscyplinarnego programu
zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych
(IIPZP) w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
2987 2012-10-23 198/IR/12 2012-10-01
USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF
KĘDZIERSKI
29 274,00
Wykonanie dokumenacji projektowej na
dostosowanie do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w
Lublinie, ul. Głuska 5
348
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2988 2012-10-23 188/IR/12 2012-08-16 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 0,00
Aneks nr 1 przedłuzający termin opracowania
wydzielenia i aktualizacji projektu budowlano-
wykonawczego zespołu urządzeń sportowych
przy Gimnazjum nr 16
57/IR/12 2012-05-10 ARTUR BRONISZ BRONISZ LAND DESIGN 67 035,00
Wydzielenie wraz z aktualizacją z
wielobranżowego projektu budowlano-
wykonawczego budowyzespołu urządzeń
sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr43 -
etap dot. budowy budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z
infrastrukturą orza aktualizacją uzgodnień,
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich.
2989 2012-10-23 215/SOI/12 2012-09-13
ACOMM PUBLIC RELATIONS BOUTIQUE
AGNIESZKA KOMARZENIEC
41 000,00
Organizacja III Międzynarodowej Konferencji
ECOFORUM ,,Po pierwsze środowisko'' w dniach
26-27 wrzesnia 2012 r.
2990 2012-10-23 86/KP/12 2012-09-24 EWA BAJBAK 4 000,00
Wykonanie dzieła przygotowanie programu
szkoleń dla uczniów, nauczycieli i pracowników
mediów z zakresu wrażliwości międzykulturowej
uwzględ. specyfikę mniejszości kulturowych
zamieszkujących historycznie i współcześnie
Lublin w ramach projektu "Lublin dla
wszystkich"...
2991 2012-10-23 201/IR/12 2012-09-28
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-
ŚCIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
0,00
Zmiana terminu opracowania aktualizacji
dokumentacji projektowej dot kanalizacji
kolektora deszczowego NF - Aneks nr 1
71/IR/12 2012-04-19
BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-
ŚCIEKOWYCH "EKOSAN" -LUBLIN PAROL
HENRY
58 425,00
aktualizacja dokumentacji projektowej dot.
kolektora kanalizacji deszczowej NF od
zrealizowanego kolektora tj. od studni D33i
wzdłuż granicy miasta Lublin z Gminą Głusk do
zrealizowanego kolektora w ul. Banacha, na
wysokości ul. Witosa tj. do studni D24k oraz w ul.
Krępieckiej od studni D24k w rejonie
projektowanych kolektorów na wysokości Al.
Witosa do granic miasta Lublin z Gminą Świdnik
tj. do studni D35.
2992 2012-10-23 181/IR/12 2012-09-12
PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
0,00
Aneks nr 9 do umowy sprzedaży energii
elektrycznej Nr 84/IR/11 z dnia 22.07.2012 r.
349
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
2993 2012-10-23 85/KP/12 2012-09-17
NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII K
4 000,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji uroczystości Otwarcia Placówki
Straży Granicznej w Lublinie w dn. 27.09.2012.
2994 2012-10-23 202/SOI/12 2012-09-06 POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 12 300,00
Promocja miasta w ramach organizacji
przedsięwzięcia "Odkryjmy Lublin"
2995 2012-10-23 197/IR/12 2012-09-20 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 16 779,66
Aneks nr 4 - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
budynku szatniowego przy ul. Poturzyńskiej,
aktualizacja dokumentacji projektowej przyłącza
kablowego.
2996 2012-10-24 442/OW/12 2012-06-20 MAŁGORZATA BOROWIK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 26/OW/12 zawartej w
dniu 15.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
26/OW/12 2012-02-15 MAŁGORZATA BOROWIK 1 530,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
dodatkowych dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu wiedzy matematycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
2997 2012-10-24 67/GK/12 2012-10-22 --OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 0,00
Zasady współdziałania przy realizacji remontu
arkady będącej częścią ogrodzenia cmentarza
komunalnego przy ul. Białej w Lublinie oraz
umieszczenia na niej tablicy pamiątkowej.
2998 2012-10-24 224/SOI/12 2012-10-23 MICHAŁ FURMANEK 0,00
Udzielenie licencji niewyłącznej, nieodpłatnej na
wykorzystanie 11 fotografii
2999 2012-10-24 422/KL/12 2012-09-20
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej"
3000 2012-10-24 70/PN/12 2012-10-12 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 5 509 334,75
Umowa o dofinansowanie projektu "Już czas na
staż" POKL nr umowy 938/POKL.09.02.00-0-
-025/12-00
3001 2012-10-24 326/OR/12 2012-10-08 BERNADETA HOŁOWIŃSKA 4 500,00
Praca w Lubelskim Centrum Aktywności
Obywatelskiej
350
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3002 2012-10-24 542/KL/12 2012-10-11 PIOTR SZTAJDEL 2 750,00
udział w nagraniu materiału dźwiękowego na
płytę CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego (instrumenty
klawiszowe) podczas Koncertu Galowego
Diamenty Lublina 18.11.2012
3003 2012-10-24 614/OW/12 2012-09-20 MAŁGORZATA WOJCIESZUK 4 320,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczeg.uzdolnionych-warsztaty artystyczne
teatralno-taneczne w Szkole Podstawowej nr 22
w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3004 2012-10-24 21/BM/12 2012-10-11 DANIEL WĘGRZYN 3 000,00
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby punktu
kamerowego monitoringu miejskiego przy ul.
Plac Dworcowy 4.
3005 2012-10-24 513/OW/12 2012-06-25 MARIOLA KOWALCZYK 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 131/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
131/OW/12 2012-02-17 MARIOLA KOWALCZYK 6 120,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 52 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3006 2012-10-24 203/ST/12 2012-09-10 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK 0,00 Aneks do umowy 128/ST/12
128/ST/12 2012-06-26 WYDAWNICTWO "TEST" BERNARD NOWAK 20 979,00 Druk przewodnika "Lublin i okolice"
3007 2012-10-24 199/GM/12 2012-10-05 LEGE ARTIS B.D.M. 4 920,00
wykonanie operatu szacunkowego określającego
wartość zabudowanych nieruchomości w celu
określenia m.in. wartości aportu - część VI
3008 2012-10-24 63/PN/12 2012-09-25 SARGSYAN GAYANE 1 200,00
Umowa o dzieło dot. przygotowania opracowania
nagrodzonego w konkursie projektu w ramach
projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
3009 2012-10-24 65/PN/12 2012-09-10 KRZYSZTOF BOBIŃSKI 400,00
Umowa zlecenie na prowadzenie panelu podczas
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w ramach
projektu "lublin i Rzeszów - współpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych"
351
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3010 2012-10-24 434/KL/12 2012-09-27
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
0,00 aneks do umowy nr 397/KL/12
397/KL/12 2012-09-12
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA KURIA
METROPOLITALNA
100 000,00
porozumienie w zakresie organizacji "IV
Kongresu Kultury Chrześcijańskiej"
3011 2012-10-24 615/OW/12 2012-09-28 SPÓŁKA CYWILNA "KRAKFIN" 46 299,00
"Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek
niepublicznych ODPN"
3012 2012-10-24 67/PN/12 2012-09-28 KRYSTINA KUJUNDZIC 1 000,00
Umowa o dzieło na opracowanie artykułu z
przeznaczeniem na stronę internetową KIEW w
ramach projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i
wykorzystanie szans rozwojowych".
3013 2012-10-24 65/GK/12 2012-10-08
ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH TRYKACZ
WOJCIECH
8 800,00
Montaż 188 szt. tabliczek w formie płaskorzeźb
ceramicznych na mogile Więźniów Zamku
Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej
3014 2012-10-24 198/GM/12 2012-10-05 PIOTR ŻAK 7 995,00
wykonanie operatów szacunkowych
określających wartość zabudowanych
nieruchomości w celu ustalenia m.in. wartości
aportu - część II i VIII
3015 2012-10-24 200/GM/12 2012-10-05
BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
STANISŁAW SZYNDELA
6 000,00
wykonanie operatu szacunkowego określającego
wartość zabudowanych nieruchomości w celu
ustalenia m.in. wartości aportu - część V
3016 2012-10-24 547/KL/12 2012-10-11 PIOTR BARTOSZ BOGUTYN 550,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego (gitara elektryczna) podczas
koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3017 2012-10-24 36/FE/12 2012-10-09
"S-PRINT 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 372,50
Umowa na opracowanie i wydruk Katalogu
wybranych inwestycji Gminy Lublin
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3018 2012-10-24 197/GM/12 2012-09-28
ORZEŁ EUGENIUSZ PRACOWNIA USŁUG
TECHNICZNYCH
11 568,15
wykonanie 19 operatów szacunkowych wycen
nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji
opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
3019 2012-10-24 72/PN/12 2012-09-28
DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ
RADY MIASTA
0,00
Umowa partnerska dot. realizacji projektu
PBU/0742/11 "Utworzenie miejskiego systemu
zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na
podstawie doświadczeń Miasta lublin"
352
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
15/PN/13 2013-02-01
DEPARTAMENT URBANISTYKI LWOWSKIEJ
RADY MIASTA
222 443,97
Aneks nr 1 do Umowy Partnerskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska -
Białoruś - Ukraina 2007-2013 w celu realizacji
projektu ?Utworzenie miejskiego systemu
zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na
podstawie doświadczeń Miasta Lublin? nr
PBU/0742/11.
3020 2012-10-24 460/OW/12 2012-06-21 BOŻENA TRAWKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 141/OW/12 zawartej w
dniu 17.02.2012 r. w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania..."
141/OW/12 2012-02-17 BOŻENA TRAWKA 3 332,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania
ucz.uzdolnionych ze szczeg.uwzgl. nauk
matematyczno - przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 31 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3021 2012-10-24 620/OW/12 2012-09-27 MARZENA WIŚNIEWSKA 3 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 6 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3022 2012-10-24 621/OW/12 2012-09-27 ALICJA GUZAL 1 666,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościmi w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3023 2012-10-24 623/OW/12 2012-09-28 BARBARA CEGŁOWSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3024 2012-10-24 201/GM/12 2012-10-05 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 027,00
wykonanie operatu szacunkowego określającego
wartość nieruchomości w celu ustalenia wartości
aportu - część IV
353
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3025 2012-10-24 216/IR/12 2012-10-11 BUDIMEX S.A. 5 043 000,00
wykonanie prac uzupełniających w formule
zaprojektuj-wybuduj - części komercyjnej przy
budowie stadionu miejskiego oraz nadzory
autorskie
242/IR/12 2012-11-05 BUDIMEX S.A. 0,00
Aneks nr 1 wydłużający termin umowy 216/ir/12z
dnia 11.10.2012 - roboty uzupełniajace w
formule zaprojektuj i wybuduj -opracowanie
dokumentacji projektowej -budowa stadionu przy
ul.Krochmalnej
3026 2012-10-25 71/PN/12 2012-10-15
KJB STUDIO KATARZYNA WILCZYŃSKA -
BRELIK
1 599,00
Przekazanie praw autorskich do zdjęć
wykonanych podczas Kongresu Inicjatyw Europy
Wschodniej 11-13.09.2012 r.
3027 2012-10-25 220/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne między Gminą Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia slużebności
przesyłu na nieruhcomości Gminy Lublin
położonej w Lublinie przy ul. Bronowickiej 2,
oznaczonej jako działka nr 147/9 (obr. 2, ark. 2)
3028 2012-10-25 424/ZSS/12 2012-10-19
ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ZAKŁADU
LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE
1 000,00
Udostępnienie w dniu 8 grudnia 2012 r. sali
widowiskowej w Domu Kultury Kolejarza w
Lublinie przy ul. Kunickiego 35 dla potrzeb
organizacji imprezy z okazji Mikołaja dla dzieci ze
świetlic opiekuńczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych współpracujących z
Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Lublin
3029 2012-10-25 46/IT/12 2012-10-04
RESET-PC W.KONDRATOWICZ-KUCEWICZ I
A.ZAMS.SP.J
8 752,68
dostawa sprzetu komputerowego i
oprogramowania.
3030 2012-10-26 208/IR/12 2012-10-01 PW BATIMENT SP. Z O.O. 44 280,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz zdokumentacją kosztorysową, przedmiarem
robót, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych na
termomodernizację wraz z dobudową windy oraz
odwodnienia placu i parkingów dla budynku I LO
przy Al. Racławickiej 26 w Lublinie
3031 2012-10-26 214/SOI/12 2012-09-21 FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS 2 000,00
Realizacja wydawnictwa promocyjnego-
Kalendarza Akademickiego
354
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3032 2012-10-26 214/IR/12 2012-10-11
EDACH PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE SP. Z O.O.
195 557,70
budowa dojazdu do budynku Dziennego Ośrodka
Adaptacyjnego dla dzieci Specjalnej Troski w
Lublinie przy ul Poturzyńskiej 1
3033 2012-10-26 418/ZSS/12 2012-10-01 IRENEUSZ SIUDEM 25 000,00 Przeprowadzenie badań
3034 2012-10-26 83/KP/12 2012-09-12 MIROSŁAW BIENIECKI 6 000,00
Wykonanie dzieła przeprowadzenie
inwentaryzacji funkcjonujących w Lublinie
formalnych oraz nieformalnych grup mniejszości
narodowych, kulturowych i etnicznych,
organizacji, instytucji i grup nieformalnych
pracujących na rzecz w/w mniejszości, w ramach
projektu "Lublin dla wszystkich"...
3035 2012-10-26 20/BM/12 2012-10-19 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 0,00
Zmiana sposobu wykorzystania środków
przekazanych na podstawie porozumienia
17/BM/12.
17/BM/12 2012-07-18 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE 15 000,00
Przekazanie środków finansowych z
przeznaczeniem na dofinansowanie
przedsęwzięć profilaktycznych dotyczących
zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta
Lublin oraz skuteczności działań policyjnych
3036 2012-10-26 217/SOI/12 2012-09-27 STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS 3 567,00
Licencja na jednorazowe publiczne wykonanie
utworów słownych w ramach koncertu Urszuli w
dniu 26.05.2012 r.
3037 2012-10-26 416/ZSS/12 2012-10-10 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 0,00
Aneks Nr 4 do umowy Nr 217/ZSS/12 z dn. 25-
04-2012 r. dotyczącej prowadzenia zajęć
sportowych z pływania (zmiana harmonogramu
realizacji zajęć).
217/ZSS/12 2012-04-25 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 4 400,00
Dotacja zgodnie z umową nr 217/ZSS/12 z dn.
25-04-2012 r. - zajęcia sportowe z pływania.
3038 2012-10-26 82/KP/12 2012-09-12 MIROSŁAW BIENIECKI 7 000,00
Wykonanie dzieła opracowanie socjologicznych
narzędzi badawczych (w tym przygotowanie
kwestionariuszy/ankiet) w ramach projektu
"Lublin dla wszystkich"
3039 2012-10-26 222/ST/12 2012-10-22
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"CZTERDZIESTKA" SP NR 40
1 500,00
umowa Dzielnica Dziesiąta - 10 sposobów na
spedzanie wolnego czsau
3040 2012-10-26 76/PN/12 2012-10-23 BOŻENA KIEDROWSKA 11 904,00
Współpraca merytoryczna w zakresie realizacji
zadań w ramach projektu "SOS ..."
355
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3041 2012-10-29 611/OW/12 2012-09-17 MARIOLA ŚWIĆ 1 078,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 25 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3042 2012-10-29 609/OW/12 2012-09-17 EWA SZEWCZYK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3043 2012-10-29 213/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
59 040,00
Remont kanału sanitarnego położonego w ul.
Grottgera w Lublinie.
3044 2012-10-29 607/OW/12 2012-09-14 HALINA MIROSŁAW 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3045 2012-10-29 608/OW/12 2012-09-14 JADWIGA BACHURYŃSKA 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3046 2012-10-29 612/OW/12 2012-09-17 ZAKŁAD POMOCY SZKOLE SP.Z O.O. 2 400,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczno -
instrumentalne w Szkole Podstawowej nr 24 w
ramach projektu:"Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3047 2012-10-29 417/ZSS/12 2012-10-08 GRZEGORZ TROJANOWSKI 400,00
Zorganizowanie występu artystycznego córki Julii
Trojanowskiej podczas konferencji pt. "Rodzina
inspirację dla Lublina"
356
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3048 2012-10-29 606/OW/12 2012-09-14 ELŻBIETA SZEWCZUK 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematyczneji w Szkole Podstawowej nr
38 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3049 2012-10-29 328/OR/12 2012-10-03
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO DELEGATURA W LUBLINIE
0,00
Szkolenie dla pełnomocników do spraw ochrony
informacji niejawnych, ich zastepców oraz
kandydatów na te stanowiska w dn. 24-
25.10.2012
3050 2012-10-29 618/OW/12 2012-09-26 MAŁGORZATA ŚWIST 1 598,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 31 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3051 2012-10-29 69/PN/12 2012-10-08
DREAM'S ART STUDIO KREACJI WIZERUNKU,
REKLAMY I MULTIMEDIÓW
4 920,00
wykonanie prezentacji multimedialnej na
potrzeby promocji w ramach projektu "Marka
EkoLublin" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. Lubelskiego na lata 2007-2013
3052 2012-10-29 605/OW/12 2012-09-14 ZOFIA KOWALCZYK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3053 2012-10-29 604/OW/12 2012-09-14 ELŻBIETA PIECHNIK 1 500,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole
Podstawowej nr 32 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
357
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3054 2012-10-29 214/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne między Gminą Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia slużebności
przesyłu na nieruchomości GminyLlublin
połóżonej w Lublinie przy ul. Gluskiej 138 (obr.
67, ark. 2, dz. nr 101/1)
3055 2012-10-29 221/ST/12 2012-10-11
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB
ŚRODOWISKOWY WOJ.LUBELSKIEGO
O/LUBLIN
20 000,00
Działania promocyjne III Ogólnopolskiego Finału
Igrzysk Studentów Pierwszego Roku - 7-
9.12.2012
3056 2012-10-29 613/OW/12 2012-09-19 EWA KRÓL 1 300,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
uzdolnionych ze szczególnym uwzgl.nauk
matematyczno-przyrodniczych w Szkole
Podstawowej nr 28 w ramach
projektu"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3057 2012-10-29 616/OW/12 2012-09-26 PAWEŁ CZERWONKA 5 100,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z
wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 10 w
ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3058 2012-10-29 617/OW/12 2012-09-26 AGNIESZKA ŻUŁAWSKA 1 632,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych-język angielski w
Szkole Podstawowej nr 42 w ramach projektu
"Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3059 2012-10-29 619/OW/12 2012-09-26 BARBARA TESTEWICZ 1 700,00
Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych
zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
wiedzy matematycznej w Szkole Podstawowej nr
29 w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
358
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3060 2012-10-30 222/GM/12 2012-10-24
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H.
ŁOPACIŃSKIEGO
0,00
Użyczenie - ul. Szaserów 13 i 15 - statutowa
działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego z wyłaczeniem
pomieszczeń na Biuro Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Lublin - pow. 1471 m2 i 256 m2 -
dz. nr 13/3, dz. nr 13/2 (obr. 30, ark. 2), dz. nr
16/5 (obr. 30, ark. 2)
3061 2012-10-30 223/SOI/12 2012-09-06 KATARZYNA SOBCZAK 1 649,00
Wykonanie autorskiej stylizacji ubioru, makijażu
oraz fryzur do sesji zdjęciowej, która będzie
wykorzystywana w kampanii outdorowej
promującej projekt "Lubelska Wyżyna IT"
3062 2012-10-30 79/OŚ/12 2012-09-17 -- MAREK DĄBSKI 2 500,00 Ekspertyza dendrologiczna.
3063 2012-10-30 221/GM/12 2012-10-24
STOWARZYSZENIE KUPCÓW RYNEK
BRONOWICE
0,00
Dzierżawa - ul. Krańcowa - prowadzenie
targowiska - pow. ok. 3500 m2 - cz. dz. nr 14/5
(obr. 19, ark. 9)
3064 2012-10-30 38/FE/12 2012-10-16
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
-9 187 000,25
Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu
"Renowacja klasztoru powizytkowskiego na
centrum działań artystycznych w Lublinie" w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
2644/RF/2009 2009-08-10
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
47 627 692,55
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-0-
-025/08-00 Projektu "Renowacja klasztoru
powizytkowskiego na centrum działań
artystycznych w Lublinie" (nr projektu
POIS.11.01.00-00-025/08)
3065 2012-10-30 209/IR/12 2012-10-05
ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S.C.
JANCZAK RYSZARD NAKONIECZNY ROMAN
4 305,00
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z kosztorysową, przednmiarem robót,
specyfikacją tech wykonania i odbioru robót
budowlanych na oświetlenie terenu działki nr
33/2 przy ul. Tetmajera w Lublinie
3066 2012-10-30 225/SOI/12 2012-10-23 HALINA KOSIENKOWSKA 1 680,00
Korekta językowa dokumentów: "Strategia
Rozwoju Lublina na lata 2013-2020" oraz
"Diagnoza.Strategia Rozwoju Lublina na lata
2013-2020"
3067 2012-10-30 74/OŚ/12 2012-09-28
PIELĘGNACJA DRZEW OZDOBNYCH WOJCIECH
GNOIŃSKI
17 272,56
dostarczenie, nasadzenie krzewów w formie
szpalerów i żywopłotów
359
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3068 2012-10-30 208/GM/12 2012-10-08 JAREMEK RYSZARD 0,00
Dzierżawa - ul. Wspólna 63 i 65 - zieleń
przydomowa - pow. 1286 m2 - dz. nr 6/2, dz. nr
7/1 (obr. 16, ark. 7)
3069 2012-10-30 219/GM/12 2012-10-17 PODGORSKI STEFAN 0,00
Dzierżawa - przy ul. Żywieckiej - zieleń
przydomowa - pow. ok. 300 m2 - cz. dz. nr 40/12
(obr. 6, ark. 1)
3070 2012-10-30 202/IR/12 2012-09-28
BIURO USŁUG INWESTYCYJNO -
PROJEKTOWYCH INVEST - BAK
6 000,00
wykonanie koncepcji budowy kładki z funkcją
ścieżki rowerowej i chodnika pomiędzy ul.
Poznańską a ul. Kaczeńcową w Lublinie
3071 2012-10-30 325/OR/12 2012-09-27 MS DRAWEX 0,00
Aneks konserwacja kotłowni i węzłów cieplnych
zwiększenie kwoty umowy
83/OR/12 2012-02-27 MS DRAWEX 9 594,00
prowadzenie konserwacji i przeglądów kotłowni i
węzłow cieplnych
3072 2012-10-30 75/OŚ/12 2012-10-05
ZAKŁAD ZIELENI LSM S.C. MARTA
KAŁUŻNIACKA JAROSŁAW SZCZEGÓLSKI
12 054,00
Usługa, polegająca na wykonaniu opracowania
:,,Koncepcja łagodzenia negatywnego
oddziaływania przestrzenno - widokowego
budowanej drogi, będącej przedłużeniem Alei
Solidarności, na obszar Muzeum Wsi Lubleskiej".
3073 2012-10-30 218/GM/12 2012-10-17
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.KARŁOWICZA W
LUBLINIE
0,00
Dzierżawa - ul. Karłowicza 1 - teren zielony oraz
ogrodzenie posesji Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Karłowicza 1 - pow. 478 m2 - dz. nr 37/4,
dz. nr 37/7 (obr. 36, ark. 5)
3074 2012-10-30 228/SOI/12 2012-02-27
STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ "TRIADA"
0,00
Współpraca w ramach projektu Lubelska Wyzyna
IT (Lublin IT Upland))
3075 2012-10-30 210/IR/12 2012-10-05
ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH S.C.
JANCZAK RYSZARD NAKONIECZNY ROMAN
4 305,00
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
na zasilanie elektryczne agregatu chłodzącego
na potrzeby "Białego Orlika" przy ZSO nr 1 ul.
Radzyńska 5 w Lublinie
3076 2012-10-30 212/GM/12 2012-10-03 BATORY INVESTMENT SP. Z O.O. 0,00
Dzierżawa - ul. Wojciechowska i ul.
Śnieżyńskiego - parking i dojazd do budynku
usługowo-mieszkalnego - pow. 1216 m2 - cz. dz.
nr 30/4 (obr. 25, ark. 3), dz. nr 101/2 (obr. 25,
ark. 3)
3077 2012-10-30 82/PN/12 2012-10-24
"WETFARM" HURTOWNIA LEKÓW
WETERYNARYJNYCH SPÓŁKA JAWNA EWA
SZEWCZUK, K
3 800,00
Przedmiotem umowy jest przewóz uczestników
konferencji w ramach projektu "SOS - bezpieczna
koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierzat..."
3078 2012-10-30 332/OR/12 2012-10-18 DORADCA 13 530,00 Przeprowadzenie kontroli w SP Nr 51 i Gim. Nr 16
360
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3079 2012-10-30 217/GM/12 2012-10-04
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.WYŻYNNA
43 (41-55)
0,00
Dzierżawa - ul. Wyżynna 43a - bezpłatne miejsca
postojowe dla samochodów członków wspólnoty
mieszkaniowej - pow. ok. 400 m2 - cz. dz. nr 116
(obr. 27, ark. 4)
3080 2012-10-30 211/GM/12 2012-10-10
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RZEMIEŚLNIK"
0,00
Dzierżawa - w pobliżu ul. Bursztynowej - zieleń
dla kompleksu mieszkalnego - pow. 2665 m2 -
cz. dz. nr 3/9 (obr. 27, ark. 8), cz. dz. nr 20/5, cz.
dz. nr 20/30 (obr. 27, ark. 10)
3081 2012-10-30 209/GM/12 2012-10-09 ALFREDA KOCYŁA 0,00
Dzierżawa - ul. Sławinkowska - zieleń
przydomowa - pow. 251 m2 - cz. dz. nr 204/2
(obr. 31, ark. 1)
3082 2012-10-30 427/ZSS/12 2012-10-22
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
0,00
Aneks Nr 3 do umowy dotyczącej prowadzenia
centrum integracji społecznej dla mieszkańców
Miasta Lublin, w szczególności dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
326/ZSS/12 2012-05-31
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY
CHORYM UZALEŻNI
165 000,00
Prowadzenie centrum integracji społecznej dla
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
3083 2012-10-30 204/IR/12 2012-09-26
CENTRUM ZAOPATRZENIA SZKÓŁ ULART -
CEZAS ARTUR SUCHOCKI
44 945,43
Dostawa i montaż mebli i wyposażenia na
potrzeby przedszkola, przy ul. Onyksowej w
Lublinie
3084 2012-10-31 207/IR/12 2012-10-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie z MPWiK w sprawie realizacji
wspólnego zadania inwestycyjnego w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Pileckiego i w drodze dojazdowej od ul. Chodźki
w Lublinie wraz z przyłączami
3085 2012-10-31 213/IR/12 2012-10-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE-HANDLOWE " PRIMA-BUD"
131 522,95
remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 29 w
Lublinie przy ul Wajdeloty 1
3086 2012-10-31 333/OR/12 2012-10-24 DARIUSZ GLINIECKI 2 800,00
Porządkowanie pozwoleń na budowę
dotyczących infrastruktury z lat 1988-1990,
1994, 1996, 1998 i 2000.
3087 2012-10-31 224/GM/12 2012-10-22 STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN 0,00
Użyczenie - ul. Podwale 3a - siedziba Biorącego
w użyczenie - pow. 1349,90 m2 i 261,70 m2 - cz.
dz. nr 45/5 (obr. 34, ark. 3)
361
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3088 2012-10-31 206/IR/12 2012-09-28 MONITOR POLSKA SP.Z O. O. 17 116,51
Wykonanie dostosowania dzwigu osobowego w
celu wyposażenia budynku dawnego klasztoru
ss. Wizytek przy ul. Peowiaków w Lublinie do
aktualnych przepisów technicznych.
3089 2012-10-31 543/KL/12 2012-10-11 GRZEGORZ KULIGOWSKI 2 750,00
udział w nagraniu materiału dźwiękowego na
płytę CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego (bębny)
podczas Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3090 2012-10-31 66/GK/12 2012-10-05 -- MAREK PIĄTKOWSKI 16 024,00
Wykonanie tabliczek imiennych na mogile
Więźniów Zamku Lubelskiego przy ul. Unickiej
3091 2012-10-31 227/GM/12 2012-09-26
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
dot. zgody na dysponowanie gruntem Gminy
Lublin w związku z realizacją inwestycji (budowa
sieci wodociągowej) położonym przy ul.
Zemborzyckiej 114 c (dz. nr 65/1, obr. 43, ark.
26)
3092 2012-10-31 223/GM/12 2012-09-14 BUDIMEX S.A. 0,00
Dzierżawa części działki nr 5/1 o pow. ok. 95
mkw (obr.45, ark. 8)
3093 2012-10-31 93/KP/12 2012-10-15 STOWARZYSZENIE HOMO FABER 3 684,00
Współpraca w celu promocji miasta w ramach
organizacji projektu edukacyjnego poświęconego
problematyce praw człowieka dla młodzieży
lubelskiej oraz z niemieckiego miasta
partnerskiego munster w dn. 23-28.10.2012 w
Lublinie.
3094 2012-10-31 334/OR/12 2012-10-24 MIROSŁAW MIKA 2 800,00
Porządkowanie pozwoleń na budowę
dotyczących infrastruktury z lat 1991-1993,
1995, 1997, 1999-2000.
3095 2012-10-31 545/KL/12 2012-10-11 MICHAŁ IWANEK 2 200,00
udział w nagraniu materiału dźwiękowego na
płytę CD oraz artystyczne wykonanie
autorskiego programu muzycznego podczas
Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3096 2012-10-31 373/KL/12 2012-08-14 HELEN SARAH TUNSTALL 7 756,37
Udział Wykonawcy w charakterze tutora harfy
podczas rezydencji orkiestrowej I, CULTURE
Orchestra w dniach 15-21 sierpnia
362
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3097 2012-10-31 226/GM/12 2012-10-17
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne miedzy Gminą Lublin a
MPWiK W Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia slużebności na
nieruchomości Gminy Lublin polożonej w Lublinie
w pobliżu Al. Spółdzielczości Pracy, oznaczonej
jako działka nr 15/15 (obr. 42, ark. 6)
3098 2012-10-31 225/GM/12 2012-10-01
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W LUBLINIE
0,00
Porozumienie dwustronne między Gminą Lublin a
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. w sprawie
dysponowania i ustanowienia służebności
przesylu na nieruchomości polozonej w Lublinie
przy ul. Jagodowej 9 (obr. 42, ark. 7, dz. nr
31/13), przy ul. Jagodowej 7 (obr. 42, ark. 7, dz.
nr 36/23) i przy ul. Bielskiego 25a (obr. 42, ark.
6).
3099 2012-10-31 39/IT/12 2012-09-19 COIG SOFTWARE SP. Z O.O. 62 238,00
1. Przygotowanie, instalacja oraz uruchomienie
mechanizmu integracji Systemu Mdok z ePUAP -
zwanego dalej Integratorem, 2. sprawowanie
opieki nad Integratorem, obejmującej
sprawowanie serwisu gwarancyjnego i
wykonywanie aktualizacji, 3. udzielenie
bezterminowej licencji na korzystanie z
Integratowa dla UML oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin będących
użytkownikami Systemu Mdok.
3100 2012-11-02 222/SOI/12 2012-10-22 BEST PRACTICE SP. Z O.O. 3 690,00
wykonanie prezentacji multimedialnej bądź
ustnej przez eksperta ekonomicznego na temat:
Co nas czeka, czyli szanse i zagrożenia dla Polski
w związku z budową nowego ładu
ekonomicznego
363
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3101 2012-11-02 228/GM/12 2012-11-02
MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z
O.O.
0,00
Dzierżawa - ul. Ruska - targowisko detaliczne do
sprzedaży artykułów żywnościowych - pow. 4602
m2 - dz. nr 21, 22/1, 22/5, 22/6, 22/7, 56/1 (obr.
7, ark. 4) - ul. Ruska - targowisko, parking do
obsługi targowisk, dworzec tymczasowych
stanowisk dla przewoźników prywatnych
komunikacji międzymiastowej - pow. 2240 m2 -
cz. dz. nr 43/1, 43/2 i dz nr 45 (obr. 7, ark. 4) - ul.
Ruska, Al. Tysiąclecia - urządzenie
tymczasowych miejsc postojowych dla busów
prywatnej komunikacji samochodowej oraz
samochodów osobowych - pow. 2520 m2 -dz. nr
51/1, dz. nr 51/2, cz. dz. nr 53 (obr. 7, ark. 4)
3102 2012-11-02 9/BK/12 2012-09-28 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks nr 2 do umowy o kredyt długoterminowy
złotowy nr 680/2009/00001639/00 z dnia
30.09.2009 r.
3103 2012-11-02 10/BK/12 2012-09-28 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Aneks nr 1 do umowy o kredyt długoterminowy
złotowy nr 680/2009/00001899/00 z dnia
09.12.2009 r.
3104 2012-11-02 209/SOI/12 2012-10-04 BARTOSZ KUREK 2 340,00
moderowanie części merytorycznej Gali
Przedsiębiorczości 2012
3105 2012-11-02 11/BK/12 2012-09-28 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 0,00
Umowa (trójstronna -pomiędzy ING Bank Śląski
SA, DnB Nord i Gminą Lublin) ws. porozumienia
banków co do dokonania procesu subrogacji w
trybie art. 518 §1 pkt 3 KC /w związku z
zawartymi umowami kredytowymi z 2009 r.
konsorcjum banków/
3106 2012-11-05 48/IT/12 2012-10-25
CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE
OPTOTRAKT SP. Z O.O.
13 530,00
Budowa przyłącza światłowodowego do budynku
przy ul. Lipowej 27
3107 2012-11-05 80/OŚ/12 2012-10-23 KRZYSZTOF CZOCHRA 240,00
Prelekcja na temat,, Poznaj swoich skrzydlatych
sąsiadów"
3108 2012-11-05 92/KP/12 2012-10-12
STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA
HOŁDY
4 500,00
Współpraca w celu promocji Miasta w ramach
organizacji Gali Nagrody im. prof. Zbigniewa
Hołdy w dn. 20/10/2012.
3109 2012-11-06 41/SA/12 2012-10-15 MAŁGORZATA BARTNICKA 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3110 2012-11-06 36/SA/12 2012-10-15 WANDA LIPSKA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
364
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3111 2012-11-06 38/SA/12 2012-10-15 MARTA KRUK 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3112 2012-11-06 26/SA/12 2012-10-15 DOROTA PEDRYCZ-GUZEK 800,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3113 2012-11-06 30/SA/12 2012-10-15 JADWIGA LYSSY 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3114 2012-11-06 32/SA/12 2012-10-15 WIOLETTA DOWLASZEWICZ 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3115 2012-11-06 42/SA/12 2012-10-15 ANNA WOŹNIAK 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3116 2012-11-06 196/IR/12 2012-09-24
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
61 500,00
Wykonnaie kompletnej dokumentacji projektowej
na termomodernizację budynku Urzędu Miasta
Lublin, przy ul. Podwale 3a w Lublinie
3117 2012-11-06 31/SA/12 2012-10-15 GRAŻYNA KOPROWSKA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3118 2012-11-06 34/SA/12 2012-10-15 RENATA WOLSKA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3119 2012-11-06 37/SA/12 2012-10-15 AGNIESZKA RYBOJAD 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3120 2012-11-06 44/SA/12 2012-10-15 ANNA MITRUT 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3121 2012-11-06 27/SA/12 2012-10-15 GRAŻYNA TRYBUŁA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3122 2012-11-06 28/SA/12 2012-10-15 EWA ZAWIŚLAK 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3123 2012-11-06 43/SA/12 2012-10-15 ANNA WILCZEK 550,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3124 2012-11-06 226/SOI/12 2012-10-22
HTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 775,00
wykonanie usług wynajęcia sali, zapewnienia
cateringu oraz noclegów podczas
organizowanego Konkursu o Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin oraz Gali
Przedsiębiorczości 2012 organizowanej w dniu
29 października 2012 r.
3125 2012-11-06 24/PL/12 2012-09-14 DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O. 4 435,38
DOSTARCZENIE INFORMATORÓW I NOTESÓW
KONGRESOWYCH
365
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3126 2012-11-06 39/SA/12 2012-10-15 IWONA NOWOGRODZKA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3127 2012-11-06 195/IR/12 2012-09-24
ARCHI - 2 FIRMA ARCHITEKTONICZNA MACIEJ
USZYŃSKI
65 000,00
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej wraz
z koncepcją dostosowania budynku do przepisów
p.poż. dla budynku Przedszkola Nr 44 w Lublinie,
ul. Maszynowa 1
3128 2012-11-06 29/SA/12 2012-10-15 IWONA SORAL 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3129 2012-11-06 33/SA/12 2012-10-15 MARTA MICIUŁA 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3130 2012-11-06 40/SA/12 2012-10-15 HALINA ORDYNIEC 750,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3131 2012-11-06 94/KP/12 2012-10-16
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ "MODRZEW"
3 690,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt.
Podstawy Fundraisingu.Od czego zacząć
budowanie stabilnych żródeł finansowania
organizacji pozarządowej" dla przedstawicieli
lubelskich organizacji pozarządowych w dn.
23.10.2012.
3132 2012-11-06 229/GM/12 2012-11-05 RYSZARD GOLUCH 0,00
Dzierżawa - przy ul. Herbowa - parking
społecznie strzeżony - pow. ok. 1100 m2 - cz. dz.
nr 55/6 (obr. 15, ark. 3)
3133 2012-11-06 35/SA/12 2012-10-15 MAŁGORZATA KRAKOWIAK 600,00
Wykonanie czynności związanych z aktualizacją
rejestru wyborców.
3134 2012-11-07 548/KL/12 2012-10-15 KATARZYNA BUDNIK-GAŁĄZKA 2 400,00
wykonanie recitalu altówkowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3135 2012-11-07 550/KL/12 2012-10-15 MARCIN ZDUNIK 2 400,00
wykonanie recitalu wiolonczelowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3136 2012-11-07 649/OW/12 2012-10-23
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W
LUBLINIE
12 520,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów
podyplomowych na kierunku "Mediacja szkolna i
sądowa" w ramach projektu nr POKL.09.04.00-
06-055/11, pt. " Nowoczesne kompetencje -
Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracowników oświaty w Gminie Lublin".
3137 2012-11-07 87/PN/12 2012-10-23
OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W
WARSZAWIE
1 625 279,00
Umowa o dofinansowanie projektu "Kreatywnie
w przedsiębiorczość" w ramach POKL
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Spolecznego
366
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3138 2012-11-07 37/FE/12 2012-10-18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 0,00
Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
"Przebudowa ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej
wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013.
2/FE/12 2012-01-13 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 12 805 518,68
Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa
ulic 3-go Maja i Radziwilłowskiej wraz ze
skrzyżowaniami i elementami okolicznej
archiektury w Lublinie" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013
3139 2012-11-07 76/OŚ/12 2012-10-15
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
40 000,00
Zwiększenia powierzchni terenów zieleni,ochrona
walorów przyrodniczych miasta.
3140 2012-11-07 431/ZSS/12 2012-11-06
GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ KATARZYNA STADEJEK
0,00 Program "Rodzina Trzy Plus"
3141 2012-11-07 650/OW/12 2012-10-23 WSEI W LUBLINIE 26 820,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów
podyplomowych na kierunku "Nadzór, kontrola i
audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji"
w ramach projektu nr POKL.09.04.00-06-055/11,
pt. " Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracowników oświaty w Gminie Lublin".
3142 2012-11-07 549/KL/12 2012-10-15 ANNA STAŚKIEWICZ 2 400,00
wykonanie recitalu skrzypcowego w ramach
Harmonii Starego Miasta
3143 2012-11-07 640/OW/12 2012-10-03 SYSTEMY EDUKACYJNE SP. Z O.O. 18 607,76
Dostawa serii książeczek LOGICO PICCOLO i
tabliczek LOGICO PICCOLO na potrzeby realizacji
projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Lublin"
3144 2012-11-07 544/KL/12 2012-10-11 JAROSŁAW GOŚ 2 200,00
artystyczne wykonanie autorskiego programu
muzycznego (gitara elektryczna) podczas
Koncertu Galowego Diamenty Lublina
18.11.2012
3145 2012-11-07 89/PN/12 2012-10-10
KOMITET WYKONAWCZY RADY MIASTA
RÓWNE
0,00
Umowa partnerska w ramach projektu
"Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na
rzecz edukacji kulturalnej" w ramach programu
Współpracy transgranicznej Polska Białoruś
ukraina 2007-2013
367
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3146 2012-11-07 45/IT/12 2012-10-10 PBSG SP. Z O.O. 32 841,00
Wdrożenie oprogramowania wspierającego
proces systemowego zarządzania ryzykiem o
nazwie "e-Risk", świadczenie usług serwisowych
oprogramowania.
49/IT/12 2012-10-19 PBSG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 45/IT/12. Zmiana terminu
dostarczenia oprogramowania.
55/IT/12 2012-11-05 PBSG SP. Z O.O. 0,00
Aneks do umowy nr 45/IT/12 (zmiana terminu
szkoleń).
3147 2012-11-07 552/KL/12 2012-10-12 FUNDACJA PRO MUSICA VIVA 10 000,00
udział Galicyjskiego Chóru Kameralnego ze
Lwowa w koncercie poświęconym 130-tej
rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego
3148 2012-11-07 551/KL/12 2012-10-12
ELŻBIETA CWALINA KAWIARNIA
ARTYSTYCZNA HADES STUDNIA SMAKÓW
2 460,00
usługa promująca Miasto Lublin podczas
koncertu fado Carminho 17.10.2012 r.
3149 2012-11-07 651/OW/12 2012-10-23 WSEI W LUBLINIE 19 740,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów
podyplomowych na kierunku "Zamówienia
publiczne" w ramach projektu nr POKL.09.04.00-
06-055/11, pt. " Nowoczesne kompetencje -
Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracowników oświaty w Gminie Lublin".
3150 2012-11-07 648/OW/12 2012-10-23
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W
LUBLINIE
23 440,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów
podyplomowych na kierunku "Archiwistyka" w
ramach projektu nr POKL.09.04.00-06-055/11,
pt. " Nowoczesne kompetencje - Nowe
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji
pracowników oświaty w Gminie Lublin".
3151 2012-11-07 78/OŚ/12 2012-10-15
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
56 000,00 poprawa stanu zdrowotnego drzew
3152 2012-11-07 77/OŚ/12 2012-10-15
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LUBLINIE
25 000,00
Przedłużenie okresu wegetacyjnego
kasztanowców rosnących na terenie miasta.
3153 2012-11-08 83/PN/12 2012-10-31 PAWEŁ CHRAPOWICKI GET BEST 600,00
Tłumaczenie pisemne dokumentow z języka
polskiego na język angielski.
3154 2012-11-08 637/OW/12 2012-09-27 ELŻBIETA MARZYCKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 537/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3155 2012-11-08 639/OW/12 2012-09-27 JAROSŁAW BYLINA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 539/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
368
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3156 2012-11-08 638/OW/12 2012-09-27 EWA MARZYCKA 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 538/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3157 2012-11-08 337/OR/12 2012-10-30 ANNA PAWŁAT 379 000,00
dostawa oleju opałowego wraz z jego
rozładunkiem do zbiorników w budynku przy ul.
Podwale 3a
3158 2012-11-08 636/OW/12 2012-09-27 ADAM SIKORSKI 0,00
Aneks nr 1 do umowy nr 536/OW/12 zawartej dn.
01.08.2012 w ramach projektu "Uczeń do potęgi"
3159 2012-11-08 84/PN/12 2012-10-31 VITALIY PADALKA 3 110,00
opracowanie i zredagowanie treści folderu
projektów nagrodzonych w konkursie na
najlepsze projekty współpracy transgranicznej w
ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej
wraz z tlumaczeniem z języka polskiego na
rosyjski w ramach projektu "Lublin i Rzeszów -
współpraca i wykorzystanie szans rozw."
3160 2012-11-09 607/KL/12 2012-10-30 MACIEJ RYSAK 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3161 2012-11-09 211/SOI/12 2012-10-01 DIANA CISZEWSKA 9 000,00
Uzupełnienie i aktualizacja baz danych
nieruchomości inwestycyjnych zabudowanych i
niezabudowanych oraz ich tłumaczenie na język
angielski
3162 2012-11-09 423/ZSS/12 2012-10-08 MIECZYSŁAW JURECKI 7 000,00 wykonanie występu artystycznego
3163 2012-11-09 541/KL/12 2012-10-10 TRU MAVERICK MEDIA 26 320,00
przeprowadzenie akcji promocyjnej filmu H.
Burlińskiej pt. "Biec w stronę Ty"
3164 2012-11-09 590/KL/12 2012-10-30 MAGDALENA MAZUR 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3165 2012-11-09 69/OŚ/12 2012-09-18
POLSKIE TOWARZYSTWO REJESTRACJI I
IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
250,00
Podłączenie do ogólnej bazy
www.identyfikacja.pl.
3166 2012-11-09 569/KL/12 2012-10-30 JAREMI ZIENKOWSKI 520,00 występ z orkiestrą symfoniczną FL podczas NKL
3167 2012-11-09 613/KL/12 2012-10-30 MARIUSZ GOŚCIŁO 520,00 występ z Orkiestrą Symfoniczną FL podczas NKL
369
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3168 2012-11-09 574/KL/12 2012-10-30 PAWEŁ DRABARZ 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3169 2012-11-09 208/SOI/12 2012-09-21 LOGNET SOLUTIONS SP. Z O.O. 10 000,00
realizacja działań promocyjnych podczas IV
Forum LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ w
terminie 8-9 października 2012 roku
3170 2012-11-09 560/KL/12 2012-10-30 ANDRZEJ SCHAB 520,00 występ z Orkiestrą Symfoniczną FL podczas NKL
3171 2012-11-09 215/IR/12 2012-10-12
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
62 956,20
przebudowa napędów zapadni nr 3 oraz
sztankietów w budynku Teatru Starego przy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie
247/IR/12 2012-11-20
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI
ZABYTKÓW SA
0,00
Aneks nr 1 - przesunięcie terminu wykonania
przebudowy napędów zapadni dot. Teatru
Starego
3172 2012-11-09 562/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ DĄBROWSKI 520,00 występ z orkiestrą symfoniczną FL podczas NKL
3173 2012-11-09 559/KL/12 2012-10-30 ARKADIUSZ KONOWAŁEK 520,00 występ z Orkiestrą Symfoniczną FL podczas NKL
3174 2012-11-09 564/KL/12 2012-10-30 DARIUSZ LEWANDOWSKI 520,00 występ z orkiestrą symfoniczną FL podczas NKL
3175 2012-11-09 203/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
Aneks nr 1 zmieniający formę zabezpieczenia
roszczeń na weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową dot budowy stadionu miejskiego przy
ul. Krochmalnej w Lublinie (zasilanie rezerwowe)
49/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 382 628,40
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. ( zasilenie rezerwowe) stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej
3176 2012-11-09 82/OŚ/12 2012-10-19 APTEKA ZOFIA JEDZINIAK 6,15 Dzierżawa pojemnika na przeterminowane leki
3177 2012-11-09 609/KL/12 2012-10-29 RYSZARD HELIASZ 500,00 koordynacja organizacji NKL
3178 2012-11-09 568/KL/12 2012-10-30 GRZEGORZ HORDYJEWICZ 520,00 występ z orkiestrą symfoniczną FL podczas NKL
3179 2012-11-09 601/KL/12 2012-10-30 ANNA KACZMAREK 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3180 2012-11-09 221/SOI/12 2012-10-22 AGENCJA REKLAMOWA CUMULUS 21 973,95
wykonanie spotu promującego Galę
Przedsiębiorczości 2012 oraz 30-sekundowych
filmów nt. ośmiu firm nominowanych do Nagrody
Prezydenta Miasta Lublin
370
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3181 2012-11-09 50/IT/12 2012-10-19 SPRINT S.A. 904 050,00
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
systemu monitoringu miejskiego w Lublinie.
79/IT/12 2012-12-12 SPRINT S.A. 0,00 Aneks do umowy nr 50/IT/12. Zmiana terminu.
28/IT/13 2013-01-24 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12. Zmiana terminu
realizacji.
33/IT/13 2013-02-27 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12. (zmiana terminu
realizacji umowy).
38/IT/13 2013-03-22 SPRINT S.A. 0,00
Aneks do umowy nr 50/IT/12 (zmiana terminu
realizacji umowy).
3182 2012-11-09 220/SOI/12 2012-10-22
LIGHT-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE MIROSŁAW
MAKSYMIUK
12 300,00
wykonanie usługi obsługi technicznej podczas
organizowanego Konkursu o Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin oraz Gali
Przedsiębiorczości 2012, organizowanej przez
Zamawiającego w dniu 29 października 2012 r.
3183 2012-11-09 213/SOI/12 2012-10-01 HONORATA KĘPOWICZ 9 600,00
Organizacja i obsługa spotkań w ramach misji
przyjazdowych delegacji zagranicznych
3184 2012-11-09 205/IR/12 2012-10-04 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0,00
aneks nr 1 zmieniający formę zabezpieczenia na
weksel in blanco dot budowy stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie
(zasilanie podstawowe)
46/IR/12 2012-03-26 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 66 188,76
Opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucji PGE
instalacji odbiorczej (zasilanie podstawowe)
stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej.
3185 2012-11-09 623/KL/12 2012-10-30 ZBIGNIEW TROCHIMIUK 520,00 występ z Orkiestrą Symfoniczną FL podczas NKL
3186 2012-11-09 556/KL/12 2012-11-07 GALERIA LABIRYNT 0,00
Aneks do umowy nr 21/KL/12 z dn. 01.02.2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na
realizację zadania: zakupy inwestycyjne
21/KL/12 2012-02-01 GALERIA LABIRYNT 100 000,00 zakupy inwestycyjne
3187 2012-11-09 619/KL/12 2012-10-30 WŁODZIMIERZ SYPNIEWSKI 520,00 występ z Orkiestrą Symfoniczną FL podczas NKL
3188 2012-11-12 69/GK/12 2012-09-25
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I
URZĄDZEŃ WODNYCH
0,00
Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych
wodami - infrastruktura komunalna na rzece
Czerniejówce
371
Lp.
Data
rejestracji
Numer umowy
Data
zawarcia
Kontrahent Kwota Przedmiot
3189 2012-11-12 606/KL/12 2012-10-30 MIROSŁAW KOZUB 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3190 2012-11-12 592/KL/12 2012-10-30 AGATA GUMIELA 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3191 2012-11-12 79/PN/12 2012-10-23 TOMASZ PIECH 3 500,00
Przedmiotem umowy jest przygotowanie
prezentacji i udział w konferencji w ramach
projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i
bezdomnych zwierząt..."
3192 2012-11-12 231/GM/12 2012-06-29
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
0,00
Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą
Lublin, LPEC Sp. z o. o. oraz NAP Invest SAWA Sp.
z o. o. - wyrażenie zgody na dysponowanie
gruntem (dz. nr 5/4 oraz 5/10) oraz zobowiązanie
do ustanowienia służebności.
3193 2012-11-12 34/GD/12 2012-10-31 BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.C. 4 182,00
Sporządzenie operatów szacunkowych dla
ustalenia odszkodowania: ul.Choiny 53, ul.Dolna
Panny Marii 37)
3194 2012-11-12 129/SOI/12 2012-10-16 AGENCJA USŁUGOWA LETUS 27 429,00
Wynajem aparatury nagłaśniającej wraz z
obsługą podczas Imprezy Sylwestrowej 2012
3195 2012-11-12 575/KL/12 2012-10-30 WOJCIECH KOPYCIŃSKI 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3196 2012-11-12 582/KL/12 2012-10-30 PIOTR GRZELAK 520,00
występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im.
H. Wieniawskiego w Lublinie podczas
Narodowego Koncertu Listopadowego w dniu
09.11.2012
3197 2012-11-12 584/KL/12 2012-10-3