You are on page 1of 3

Regulamin konkursu „Zostań testerem kulki silikonowej”

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Zostań testerem kulki silikonowej” i jest zwany dalej
„Konkursem”.
2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest firma Sili mgr Piotr Lubiński Drożki 33, 63-
630 Rychtal; NIP: 6191843125 (zwana dalej Organizatorem), oraz Autorka Bloga
www.adelaszyje.blogspot.com na którym odbywa się konkurs (zwana dalej Blogerką).
3. Organizator oraz Blogerka odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie
Konkursu.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki
uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu zamieszczonym pod
adresem www.adelaszyje.blogspot.com (zwany dalej „Blogiem”).
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
A. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej
zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu
przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
B. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani
Zleceniodawcy;
C. nie jest członkiem rodziny Blogerki;
D. spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w
postaci komentarza dokonanego na blogu, do wpisu ogłaszającego Konkurs, odpowiadającego
na zadanie „Rozwiń zdanie - delikatność dla mnie to …(uwzględnij walory kulki silikonowej)
.” oraz podanie adresu email.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.06, w momencie ogłoszenia go na blogu; odpowiedzi
konkursowe zgłaszać można do zamknięcia Konkursu dnia 10.07, do godziny 23.59. Prace
zgłaszane po tym terminie nie będą kwalifikowane do Konkursu. Organizator zastrzega sobie
prawo do skrócenia bądź wydłużenia terminu zgłaszania prac.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 7 dni od momentu zamknięcia Konkursu na blogu.
7. Zwycięzca konkursu po otrzymaniu nagrody jest zobowiązany w terminie 20 dni do
przetestowania 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm, opisania wrażeń na własnym
blogu oraz przesłania tekstu do publikacji Blogerce.
8. Kiedy zwycięzca nie posiada własnego bloga po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest w
terminie 20 dni do przetestowania 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm, opisania
wrażeń, wykonania zdjęć i przesłania ich do publikacji Blogerce.
9. Opis wrażeń konkursowicza zostanie ponownie zamieszczony na blogu pod adresem
www.adelaszyje.blogspot.com.
10. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa i nie
narusza dóbr osób trzecich.
11. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych zgłoszonych w
Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych
odpowiada Uczestnik.
12. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie
przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz.
926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926) – Organizator.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść wpisu Blogera, ani też za treść komentarzy
i prac konkursowych Uczestników Konkursu. Nie dopuszcza się używania treści wulgarnych
bądź obraźliwych czy też naruszających prawo polskie bądź niniejszy Regulamin. Użycie
treści tego typu powoduje wyłączenie Blogera z Konkursu przez Organizatora. Treści tego
typu pojawiające się w komentarzach będą usuwane lub moderowane.
14. Z chwilą ogłoszenia Laureata Konkursu na nazwa podmiotu przechodzą nieodpłatnie prawa
majątkowe do dzieła (jakiego) na wszystkich polach eksploatacji dzieła opisanych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Us. Nr 24 poz.
138 z późn. zm.), w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością
promocyjną, marketingową i reklamową.
15. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim
zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Przyznawanie nagród

1. Nagrodą w Konkursie jest 2 x 5 kg Kulki silikonowej oryg. HCS 7D/32mm
2. Organizator Konkursu przyznaje 2 nagrody.
3. Blogerka spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych dokonuje selekcji czterech
najwyżej przez nią ocenionych według kryteriów takich jak m.in. kreatywność, oryginalność,
poczucie humoru, walory językowe i literackie zgłoszonych prac konkursowych,
4. Organizator decyduje o przyznaniu nagrody dwóm autorom wpisów wybranych spośród
czterech wybranych przez Blogerkę wpisów.
5. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Laureat zostanie poinformowany przez Blogerkę o zwycięstwie pocztą elektroniczną nie
później niż 3 dni od momentu opublikowania na blogu wyników Konkursu.
7. Laureat otrzyma nagrodę po przesłaniu danych teleadresowych Organizatorowi, w tym
telefonu kontaktowego i adresu, na który zostanie wysłana nagroda. Warunkiem wydania
Nagrody jest przesłanie danych teleadresowych nie później niż w terminie 10 dni roboczych
od momentu otrzymania – w myśl pkt. 5 powyżej – informacji o zwycięstwie w Konkursie.
8. Organizator oświadcza, że wartość nagrody w niniejszym Konkursie nie przekracza kwoty
760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc
nagrody te wolne są od podatku dochodowego.
9. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku
ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Blogerka
uprawniona będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne
miejsce w Konkursie.
10. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród
ani zamiany jej na inną nagrodę.

IV. Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Blogerka.
2. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie
poprzedzającym będą na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane. Decyzje Blogerki i
Organizatora w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą większością głosów w
formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Od decyzji
nie przysługuje odwołanie. Reklamacje można składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2014.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy
prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem e-mail sprzedaz@wloknopoliestrowe.pl
4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na blogu, na
którym organizowany jest Konkurs.
6. Firma Sili mgr Piotr Lubiński, Drożki 33, 63-630 Rychtal, NIP: 6191843125 wyłączona jest z
odpowiedzialności za wpisy dokonywane przez Blogera oraz przez użytkowników na jego
blogu.
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.