You are on page 1of 2

Porównanie konferencji w sieci Web - Lista kontrolna 10-punktowy Kupującego

Jeśli spędziliśmy dużo czasu na wszystkich badających systemów konferencyjnych Web, jesteś
prawdopodobnie w lewo z dwóch wraże, które !o tak"
# $%stnieje wiele dostawców do wyboru i trudno jest wiedzie&, !dzie zaczą& szuka& i które funkcje
mo!ą muszę#$
b# $'ystemy te wydają się by& sprzedawane w ramach wielu różnych kate!orii produktów, takich
jak spotkania internetowych, spotka online, konferencji internetowych, seminaria, szkolenia
online, wideokonferencje, itp# (ie jestem pewien, czy mam jeszcze szuka we wszystkich
w)aściwych miejscach, finmarket.pl/internet-tv/internet aby znale*& odpowiednie
rozwiązania do porównania# $
+rzy zakupie nowe!o systemu konferencji internetowych, prowadzenia konferencji w sieci Web
porównanie jest niezbędne, aby upewni& się, że znalezienie odpowiednie!o systemu do swoich
potrzeb# ,o pomoże to lista podstawowych cech, które są zawarte w ramach większości
systemów będzie można natkną&# -y zrozumie&, co jest potencjalnie możliwe, można uzyska&
lepsze wyobrażenie o rodzaju systemu powinno by& porównanie#
.to /01punktowej kupujące!o wykaz pomóc upewni& się, że są pod uwa!ę w)aściwych
rozwiąza konferencyjnych do swoich potrzeb"
# / dzielenie pulpitu"
2a funkcja umożliwia or!anizator spotkania, aby pokaza& je!o ekran komputera do uczestników
spotka znajdujących zdalnie# W wielu systemach, istnieją dwa powiązane funkcje dostępne"
możliwoś& prze)ączania prezenterów, tak, że każdy jest o!lądanie jedne!o z innych uczestnik jest
3inne niż or!anizatora4 ekrany, oraz zdolnoś& do zdalne!o zlokalizowanych uczestników
faktycznie przeją& kontrolę pulpicie prezentera #
# 5 +ilot pulpit"
.prócz prostych funkcji zdalne!o udostępniania pulpitu i kontroli, o których mowa powyżej, jest
jeszcze inny poziom pulpitu zdalne!o sterowania, który jest wykorzystywany do
przeprowadzenia d)uższych czas trwania, bardziej szcze!ó)owe elementy komputera zdalne!o#
'ystemy te są idealne do zdalne!o wsparcia %2, na przyk)ad#
# 6 +ollin! i !)osowanie"
W przypadku niektórych sytuacjach konferencji i spotka internetowych, prezenter wyma!a
zdolności do !romadzenia informacji zwrotnych od uczestników w sposób, który może by&
liczony nawet analizie statystycznej w pó*niejszym czasie# W tym celu, funkcje uczestnik
ankietowanie i !)osu są pomocne#
# 7 8o%+"
(iektóre systemy konferencyjne pole!a& na re!ularnym telefonu stacjonarne!o lub telefonu
komórkowe!o 3na bazie4, telefon by& umieszczony w celu umożliwienia werbalnej 9 elementu
oparte!o !)osowej )ączności występuje# 2ymczasem inne systemy oferują 8o%+ 38oice o:er4 %+
opcji, który wykorzystuje %nternet do przesy)ania !)osu, jak również zdjęcia, aplikacje i tekst#
# ; <dostępnianie aplikacji"
Jeśli masz potrzebę pokazania prezentacji lub wykonywania wspó)pracy do pracy przy użyciu
inne!o opro!ramowania ,=> lub zdalnie, może warto rozważy& funkcje wspó)dzielenia aplikacji
w systemie konferencji internetowych#
? @ich mediów strumieniowych#"
Auszą przedstawi& multimedialnych, takich jak wideo na perspektywy, klientów i kole!ów
znajdujących się zdalnieB 'pójrz na te!o, czy rozwiązanie ma bo!ate możliwości mediów
strumieniowych# (iektóre rozwiązania konferencji WWW są skalibrowane specjalnie do te!o#
# C 2estowanie i punktacji"
Jeśli masz potrzebę prowadzenia e1learnin! i innych na1a1odle!)oś& edukacji z systemem, może
by& system e1learnin!, która pozwala na przetestowanie i ocena uczestników po każdej sesji#
D nauczycielska#"
2ablicy funkcji zbyt wiele można sobie wyobrazi&E to jest dużo jak fizyczny tablicy, które można
zobaczy& w sali konferencyjnej lub w klasie#
# F echa"
(iektóre z bardziej zaawansowanych rozwiąza wideokonferencyjnych oferuje takie funkcje, jak
echa# Jest to zestaw zaawansowanych elektroniki redukuje niechciane echa i komentarze, które
mo!)y przesuwa& się w trakcie spotkania#
# /0 wielopunktowe konferencje"
Jeśli przewidujesz potrzebę prowadzenia konferencji internetowych z ponad 5 miejscach na raz,
za wieloma punktami konferencji# Jest to po prostu sposób na prze!lądanie wielu zdalnych
uczestników na ekranie na raz#
'komentuj ten /01punktowej konferencji internetowych kupujące!o listę kontrolną, zastanowi&
się, które może by& odpowiedni system dla ,iebie#