You are on page 1of 6

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

713 S t r o n a
M MO OD DL LI IT TW WY Y D DO O M MA AN NN NA AN NA A
1 1 M Ma aj je es st ta at t M Ma an nn na an na a
POZOSTAJE W GRZE
Gniew Pana Mrz wypenia ciao i umys duchownego, gorzejc w oczach kapana
bezdenn otchani oceanw, ktra pochania serca i dusze najnikczemniejszych nawet
bluniercw i heretykw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Mannana.
Za kadym !azem" kiedy Kapan Mannana wykona udany !zut na trafienie w fazie
walki wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta%
zraniona' mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 L Li it ta an ni ia a N Na aw wi ig ga at to or ra a
POZOSTAJE W GRZE
!dczytawszy pomy"lne znaki, #apan Mannana odmienia los swych towarzyszy i
prowadzi ich umysy, objawiajc im zamierzenia wroga
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li Kapan Mannana ,o nie
widzi. Modlitwa dziaa na #ie&zy model wielko4ci czowieka lu3 mniej&zy $Litania
Nawigatora nie 35dzie zatem &kuteczna w #!zy#adku modeli na #od&tawkac6 78978
mm i wi5k&zyc6'" !:wnie zwi-zany walk wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5ty dziaaniem Litanii Nawigatora
model moe #!ze!zuci% w&zy&tkie !zuty na trafienie i zranienie" w kt:!yc6 uzy&kano 1.
<edynki uzy&kane w #!ze!zucie nie #odle,aj- dal&zemu #!ze!zuceniu = nie mona
ni,dy #!ze!zuci% ju #!ze!zuconej ko&tki.
> > T Tr r j jz z b b M Ma an nn na an na a
POZOSTAJE W GRZE
$raz z ka%dym kolejnym wersem wypowiadanej przez #apana Mannana modlitwy do
Pana Mrz, dzier%ony przez duchownego or&% napenia si& moc i pot&g oceanu, czynic
trjzb niezwykle ostrym i "mierciono"nym
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Mannana.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; Tr!zb dzie!ony #!zez Kapana Mannana
t!aktowany &- jak "agiczna bro# z cech or$a ?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E" a trafione i
zranione o!5em modele nie mo,- &ko!zy&ta% z %chrony &ancerza. ?onadto DUCHOWN@
moe #!ze!zuci% w&zy&tkie nieudane !zuty na trafienie. Naley zauway%" e kady !zut
mona #!ze!zuci% tylko !az" wynik d!u,ie,o !zutu je&t o&tateczny.
7 7 O Or ra ac cj ja a A Al lb ba at tr ro os sa a
POZOSTAJE W GRZE
'ajemny za"piew #apana Pana Mrz rozja"nia my"li i wzmacnia re(leks %eglarzy czynic
ich szybkimi jak morskie ptaki
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Mannana" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; 3!oA o3j5tyc6 dziaaniem %rac!i 'lbatrosa
modeli ot!zymuje cech or$a UDE*Z+ <+BO ?.E*W(Z@.

C C g gi i! !a a " "e eg gl la ar rz za a
POZOSTAJE W GRZE
$iara kapana jest jego najlepszym pancerzem i tarcz 'warde jak Gromril wersety
modlitwy odmawianej z czci i pokor przez duchownego, przekuwaj wiar& #apana
Mannana w )gid& *eglarza
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Mannana" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze;" w&zy&tkie ataki broni (ystansow
wymie!zone w model wykonywane &- z SI 1 niezalenie od c6a!akte!y&tyki o!5a"
#onadto model ot!zymuje #!emi5 D1 do %chrona &ancerza #!zeciwko takim atakom
lu3 %chron &ancerza na 6D je4li nie #o&iada z3!oi.
E E # #b br ro oj ja a M Ma an nn na an na a
Mroczne i ciemne jak otcha+ morza wersy ,itanii G&bi !ceanu otaczaj duchownego
przybierajc posta- mroku i zibu, gardzcego najtwardszym nawet pancerzem
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Mannana.
Do#:ki modlitwa F#ozo&taje w ,!zeG DUCHOWN@ ot!zymuje Magiczn %chron na
4D. ?onadto" w&zy&tkie modele $w!o,ie i &#!zymie!zone' znajduj-ce &i5 w kontakcie z
#od&tawk- Kapana Mannana" na #ocz-tku fazy walki wrcz ot!zymuj- jedno trafienie o SILE
4 3ez moliwo4ci &ko!zy&tania z %chrony &ancerza.
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

715 S t r o n a
M MO OD DL LI IT TW WY Y D DO O M MY YR RM MI ID DI II I
1 1 $ $r ro oz za a M My yr rm mi i! !i ii i
POZOSTAJE W GRZE
Moc pokornej modlitwy spywa na duchownego, gorzejc w oczach kapana "wi&tym
!gniem Myrmidii, ktry spala serca i dusze najnikczemniejszych nawet bluniercw i
heretykw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO My!midii.
Za kadym !azem" kiedy Kapan Myr"i(ii wykona udany !zut na trafienie w fazie
walki wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta%
zraniona' mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 L Li it ta an ni ia a O O% %a at tr rz zn no o& &c ci i
POZOSTAJE W GRZE
Przepenione moc wersy ,itanii !patrzno"ci odmawiane przez duchownego czyni serca i
dusze wiernych Myrmidii twardymi i precyzyjnymi niczym grot wczni
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li Kapan Myr"i(ii ,o nie
widzi. Modlitwa dziaa na #ie&zy model wielko4ci czowieka lu3 mniej&zy $Litania
%patrzno)ci nie 35dzie zatem &kuteczna w #!zy#adku modeli na #od&tawkac6 78978
mm i wi5k&zyc6'" !:wnie zwi-zany walk wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5ty dziaaniem Litanii %patrzno)ci
model #!ze#!owadzaj-c te&t o#a!ty na w&#:czynniku CP wykonuje !zut 3K6
od!zucaj-c ko&tk5 z najwy&zym wynikiem.
> > ' '( ( c cz zn ni ia a M My yr rm mi i! !i ii i
POZOSTAJE W GRZE
$raz z ka%dym wersem wypowiadanego przez #apana Myrmidii Psalmu $alki, grot
dzier%onej przez duchownego wczni napenia si& moc Myrmidii, czynic or&% niezwykle
lekkim i ostrym
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO My!midii.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; *cznia dzie!ona #!zez Kapana
Myr"i(ii t!aktowana je&t jak "agiczna bro# z cech or$a ?+*U<HC@ i ?*EC@Z@<NE
UDE*ZEN.E. ?onadto" w!o,i model zraniony *czni Myr"i(ii mu&i #!ze!zuci% udany
!zut na %chron &ancerza. Naley zauway%" e kady !zut mona #!ze!zuci% tylko !az"
wynik d!u,ie,o !zutu je&t o&tateczny.
7 7 O Or ra ac cj ja a ' 'o oj jn ny y
POZOSTAJE W GRZE
Pene mocy wersy Psalmu .okadno"ci rozja"niaj umysy i wzmacniaj ciaa .zieci
Myrmidii czynic ich szybkimi i skutecznymi niczym drapie%ne ptaki
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Myr"i(ii" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; 3!oA o3j5tyc6 dziaaniem %rac!i *o!ny
modeli ot!zymuje cech or$a ?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E.

C C g gi i! !a a L Le eg gi io on ni is st ty y
POZOSTAJE W GRZE
$iara kapana jest jego najlepszym pancerzem i tarcz 'warde jak Gromril wersety
modlitwy odmawianej z czci i pokor przez duchownego, przekuwaj wiar& #apana
Myrmidii w )gid& ,egionisty
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Myr"i(ii" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze;" o3j5te dziaaniem +gi(y Legionisty modele
ot!zymuj- #!emi5 D2 do %chrony &ancerza $do mak&ymalne,o #oziomu 0+' lu3
ot!zymuj- %chron &ancerza na 5+ je4li nie #o&iadaj- z3!oi.
E E # #b br ro oj ja a M My yr rm mi i! !i ii i
Pene grozy i chway wersy ,itanii $ojny otaczaj duchownego przybierajc posta-
twardego jak stal "wiata i wiatru
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO My!midii.
Do#:ki modlitwa F#ozo&taje w ,!zeG DUCHOWN@ ot!zymuje Magiczn %chron na
4D. ?onadto" w&zy&tkie modele $w!o,ie i &#!zymie!zone' znajduj-ce &i5 w kontakcie z
#od&tawk- Kapana Myr"i(ii" na #ocz-tku fazy walki wrcz ot!zymuj- jedno trafienie o SILE
4 z cech or$a ?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E.
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

717 S t r o n a
M MO OD DL LI IT TW WY Y D DO O U UL LR RY YK KA A
1 1 M Ma aj je es st ta at t ) )l lr ry yk ka a
POZOSTAJE W GRZE
Gniew /lryka wypenia ciao i umys duchownego, gorzejc w oczach kapana czerwieni
krwi, ktra pochania serca i dusze najnikczemniejszych nawet bluniercw i heretykw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Ul!yka.
Za kadym !azem" kiedy Kapan Ulryka wykona udany !zut na trafienie w fazie
walki wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta%
zraniona' mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 L Li it ta an ni ia a ' 'i il lk ka a
POZOSTAJE W GRZE
Przypominajcy wilcze wycie Psalm 0ajado"ci rozja"nia umysy i wzmacnia ciaa 1ynw
/lryka czynic ich zabjczymi niczym wilki
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li Kapan Ulryka ,o nie
widzi. Modlitwa dziaa na #ie&zy model wielko4ci czowieka lu3 mniej&zy $Litania
*ilka nie 35dzie zatem &kuteczna w #!zy#adku modeli na #od&tawkac6 78978 mm i
wi5k&zyc6'" !:wnie zwi-zany walk wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5ty dziaaniem Litanii *ilka model
zadaje zranienie krytyczne jeeli w !zucie na zranienie wy#adnie niemodyIikowalna 5 lu3 6.
> > M M( (o ot t ) )l lr ry yk ka a
POZOSTAJE W GRZE
0imne jak pnocny wiatr sowa modlitwy skierowane do Pana $ilkw materializuj si& w
dzier%onym przez kapana /lryka mocie, napeniajc obuch wewn&trznym zimnem,
zdolnym rozbi- najtwardszych nawet przeciwnikw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Ul!yka.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; Mot ,o!owy" Mot Ulryka#ski lu3 ,ro#
*ielka dzie!one #!zez Kapana Ulryka t!aktowane &- jak "agiczna bro# z cech or$a
D*UZGOCZHC@ i ?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E" #onadto w!o,i model zraniony Mote"
Ulryka mu&i #!ze!zuci% udany !zut na %chron &ancerza. Naley zauway%" e kady !zut
mona #!ze!zuci% tylko !az" wynik d!u,ie,o !zutu je&t o&tateczny.
7 7 O Or ra ac cj ja a # #a aj ja a! !( (o o& &c ci i
POZOSTAJE W GRZE
#apan wypowiadajc pene gniewu wersy !racji 0ajado"ci szczuje 1ynw /lryka
przeciwko wrogom Pana 0imy
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Ulryka" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; 3!oA o3j5tyc6 dziaaniem %rac!i -a!a(o)ci
modeli ot!zymuje cech or$a D*ZEWCOW+.
C C g gi i! !a a * *+ +r rz zy y
POZOSTAJE W GRZE
1zorstkie i zimne jak zimowy "nieg sowa ,itanii ,odu materializuj si& wok duchownego
przybierajc posta- "nie%nej zamieci, ktra w pogardzie ma plugawy, tchrzliwy or&%
niegodny prawdziwego wojownika
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Ulryka" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5ty dziaaniem +gi(y ,.rzy modele nie
mo,- 3y% o3!ane na cel &t!zelania z broni (ystansowe! o SILE 4 lu3 mniej. Moc modlitwy
nie o3ejmuje ni,dy &wym dziaaniem "achin wo!ennych" kt:!e mo,- &t!zela% do
dotkni5te,o je,o dziaaniem o3&za!u w zwyky &#o&:3. ?onadto +gi(a ,.rzy nie
uniemoliwia &t!zelania #!zez 3-dJ z o3&za!u" kt:!y #ozo&taje #od je,o w#ywem.
E E # #b br ro oj ja a ) )l lr ry yk ka a
Mroczne i bezduszne jak zimowa noc wersy ,itanii ,odu otaczaj duchownego przybierajc
posta- mrozu i zibu, gardzcego najtwardszym nawet pancerzem
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO Ul!yka.
Do#:ki modlitwa F#ozo&taje w ,!zeG DUCHOWN@ ot!zymuje Magiczn %chron na
4D. ?onadto" w&zy&tkie modele $w!o,ie i &#!zymie!zone' znajduj-ce &i5 w kontakcie z
#od&tawk- Kapana Ulryka" na #ocz-tku fazy walki wrcz ot!zymuj- jedno trafienie o SILE 4
z cec6- o!5a ?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E" #onadto w!o,i model zraniony -bro! Ulryka
mu&i #!ze!zuci% udany !zut na %chron &ancerza. Naley zauway%" e kady !zut
mona #!ze!zuci% tylko !az" wynik d!u,ie,o !zutu je&t o&tateczny
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

719 S t r o n a
M MO OD DL LI IT TW WY Y D DO O U UR RS SU UN NA A
1 1 $ $r ro oz za a L Lo o! !+ +
POZOSTAJE W GRZE
0imna (uria Praojca 2iedwiedzia spywa na duchownego, gorejc w oczach kapana
zimnym ogniem, ktry zamra%a serca i dusze najnikczemniejszych nawet bluniercw i
heretykw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO U!&una.
Za kadym !azem" kiedy Kapan Urs.na wykona udany !zut na trafienie w fazie
walki wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta%
zraniona' mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 L Li it ta an ni ia a N Ni ie e! !, ,w wi ie e! !z zi ia a
POZOSTAJE W GRZE
Przypominajce ryk niedwiedzia wersy litanii rozja"niaj umysy i wzmacniaj ciaa
#isle3itw czynic ich zabjczymi niczym niedwiedzie
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li Kapan Urs.na ,o nie
widzi. Modlitwa dziaa na #ie&zy model wielko4ci czowieka lu3 mniej&zy $Litania
Nie(/wie(zia nie 35dzie zatem &kuteczna w #!zy#adku modeli na #od&tawkac6 78978
mm i wi5k&zyc6'" !:wnie zwi-zany walk wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; w !zutac6 na zranienie SIA o3j5te,o
dziaaniem Litanii Nie(/wie(zia modelu #!zed uwz,l5dnieniem modyIikato!:w 3!oni
!o4nie" do#:ki nie z!:wna &i5 ze w&#:czynnikiem WT #!zeciwnika" a do
mak&ymalne,o #oziomu 6. Wyznaczona tak SIA uywana je&t !:wnie do
modyIikacji %chrony &ancerza celu.
> > T To o% % r r ) )r rs s+ +n na a
POZOSTAJE W GRZE
0imne jak pnocny wiatr sowa modlitwy skierowane do Praojca 2iedwiedzia
materializuj si& w dzier%onym przez kapana /rsuna toporze, napeniajc ostrze
wewn&trznym zimnem, zdolnym rozbi- najtwardszych nawet przeciwnikw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO U!&una.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; Topr ,o!owy" Topr Krasnol.(w lu3 ,ro#
*ielka dzie!one #!zez Kapana Urs.na t!aktowane &- jak "agiczna bro# z cech or$a
?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E" #onadto w!o,i model zraniony Topore" Urs.na nie moe
&ko!zy&ta% z %chrony &ancerza.
7 7 O Or ra ac cj ja a N Ni ie e! !, ,w wi ie e! !z zi ia a
POZOSTAJE W GRZE
#apan wypowiadajc pene gniewu wersy ,itanii Praojca budzi niedwiedzia drzemice w
duszy ka%dego #isle3ity
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Ulryka" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; 3!oA o3j5tyc6 dziaaniem %rac!i
Nie(/wie(zia modeli ot!zymuje cech or$a #!emia +2 do SIY.
C C g gi i! !a a * *+ +r rz zy y
POZOSTAJE W GRZE
1zorstkie i zimne jak zimowy "nieg sowa ,itanii ,odu materializuj si& wok duchownego
przybierajc posta- "nie%nej zamieci, ktra w pogardzie ma plugawy, tchrzliwy or&%
niegodny prawdziwego wojownika
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od Kapana Urs.na" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5ty dziaaniem +gi(y ,.rzy modele nie
mo,- 3y% o3!ane na cel &t!zelania z broni (ystansowe! o SILE 4 lu3 mniej. Moc modlitwy
nie o3ejmuje ni,dy &wym dziaaniem "achin wo!ennych" kt:!e mo,- &t!zela% do
dotkni5te,o je,o dziaaniem o3&za!u w zwyky &#o&:3. ?onadto +gi(a ,.rzy nie
uniemoliwia &t!zelania #!zez 3-dJ z o3&za!u" kt:!y #ozo&taje #od je,o w#ywem.
E E # #b br ro oj ja a ) )r rs s+ +n na a
Mroczne i bezduszne jak zimowa noc wersy ,itanii ,odu otaczaj duchownego przybierajc
posta- mrozu i zibu, gardzcego najtwardszym nawet pancerzem
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO U!&una.
Do#:ki modlitwa F#ozo&taje w ,!zeG DUCHOWN@ ot!zymuje Magiczn %chron na
4D. ?onadto" w&zy&tkie modele $w!o,ie i &#!zymie!zone' znajduj-ce &i5 w kontakcie z
#od&tawk- Kapana Urs.na" na #ocz-tku fazy walki wrcz ot!zymuj- jedno trafienie o SILE 4
3ez moliwo4ci &ko!zy&tania z %chrony &ancerza.
F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

721 S t r o n a
M MO OD DL LI IT TW WY Y D DO O S SI IG GM MA AR RA A
1 1 $ $r ro oz za a S Si ig gm ma ar ra a
POZOSTAJE W GRZE
4aska pokornej modlitwy spywa na duchownego, gorzejc w oczach Prezbitera "wi&tym
!gniem 1igmara, ktry spala serca i dusze najnikczemniejszych nawet bluniercw i
heretykw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO (i,ma!a.
Za kadym !azem" kiedy &rezbiter 0ig"ara wykona udany !zut na trafienie w fazie
walki wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta%
zraniona' mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 L Li it ta an ni ia a S Sz z% %i it ta al ln ni ik ka a
Post i pokorna modlitwa oczyszcza i leczy umys Moc zamkni&ta w krzepicych sowach
,itanii /kojenia odmawianej przez duchownego oczyszcza i leczy ciao
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li &rezbiter 0ig"ara ,o nie
widzi. Modlitwa dziaa na #ie&zy model wielko4ci czowieka lu3 mniej&zy $Litania
0zpitalnika nie 35dzie zatem &kuteczna w #!zy#adku modeli na #od&tawkac6 78978
mm i wi5k&zyc6'" !:wnie zwi-zany walk wrcz.
Udane odm:wienie modlitwy &#!awia" e model odzy&kuje w&zy&tkie
ut!acone #unkty W. ?onadto" je4li moc modlitwa zo&taa &kie!owana na &owalony na
zie"i! lu3 %szoo"iony! model" to #o&ta% natyc6mia&t w&taje i kontynuuje t.r
no!malnie. Moc modlitwy nie dziaa na i&toty N.EUM+*/E" E)E*@CZNE" KE0NE
DUCH@ o!az DEMON@ i O?L)+N@CH" M+CH.N@ WO<ENNE i *@DW+N@ o!az
?OWOZ@ $naley jednak zauway%" e modlitwa wci- dziaa na jad-ce w !ydwanie lu3
#owozie #o&tacie'.
> > M M( (o ot t S Si ig gm ma ar ra a
POZOSTAJE W GRZE
$raz z ka%dym wersem wypowiadanej przez Prezbitera 1igmara ,itanii Gniewu, obuch
dzier%onego przez duchownego mota napenia si& 5wi&tym Gniewem Motodzier%cy,
czynic or&% podobnym legendarnemu Ghal Marazowi
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO (i,ma!a.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; Mot ,o!owy" Mot 0ig"arycki lu3 ,ro#
*ielka dzie!one #!zez &rezbitera 0ig"ara t!aktowane &- jak "agiczna bro# z cech or$a
?+*U<HC@ i ?/ONHC@ +)+B" #onadto DUCHOWN@ moe #!ze!zuci% w&zy&tkie
nieudane !zuty na trafienie. Naley zauway%" e kady !zut mona #!ze!zuci% tylko !az"
wynik d!u,ie,o !zutu je&t o&tateczny.
7 7 O Or ra ac cj ja a - -r ra aw wo o& &c ci i
POZOSTAJE W GRZE
Przepenione moc wersy Psalmw !dwagi odmawiane przez duchownego czyni serca i
dusze .zieci 1igmara twarde i nieugi&te jak obuch mota
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od &rezbitera 0ig"ara" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5te dziaaniem Nie.gite! &rawo)ci
modele &taj- &i5 N.EZ/OMNE.

C C g gi i! !a a T Te em m% %l la ar ri i+ +s sz za a
POZOSTAJE W GRZE
$iara kapana jest jego najlepszym pancerzem i tarcz 'warde jak Gromril wersety ,itanii
Pogardy odmawianej z czci i pokor przez duchownego, przekuwaj wiar& Prezbitera
1igmara w )gid& 'emplariusza
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od &rezbitera 0ig"ara" !:wnie takie" kt:!e
walcz wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5te dziaaniem +gi(y Te"plari.sza
modele mo,- #!ze!zuci% ko&tki w !zucie na %chron &ancerza o!az %chron Magiczn.
E E # #b br ro oj ja a S Si ig gm ma ar ra a
Przepenione moc sowa staro%ytnej ,itanii Gniewu materializuj si& przybierajc posta-
5wi&tego !gnia 1igmara, ktry swymi oczyszczajcymi pomieniami obraca ciaa i dusze
nieprzyjaci w popi
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO (i,ma!a.
Do#:ki modlitwa F#ozo&taje w ,!zeG DUCHOWN@ ot!zymuje Magiczn %chron na
4D. ?onadto" w&zy&tkie modele $w!o,ie i &#!zymie!zone' znajduj-ce &i5 w kontakcie z
#od&tawk- &rezbitera 0ig"ara" na #ocz-tku fazy walki wrcz ot!zymuj- jedno trafienie o SILE
4 z cech or$a ?/ONHC@ +)+B. .&toty N.EUM+*/E" E)E*@CZNE" KE0NE DUCH@ o!az
DEMON@ i O?L)+N. ot!zymuj- trafienie o SILE 6 z cech or$a ?/ONHC@ +)+B.
Nazywaj mnie zdrajc, chocia wierny jestem tylko jednej idei. Zw mnie heretykiem,
gdy postrzegam bogw w sposb niedostpny innym.
Oskaraj mnie o konszachty z demonami, jednak przywo!jc Niezrodzonych
posmakowaem "rawdy, za ktr wysok cen paci teraz moje ciao, !mys oraz
d!sza. Najwiksze osignicia l!dzko#ci s zaledwie rozsyp!jcymi si chatynkami
!stawionymi na s!chych i r!chomych piaskach czas!. Nie przetrwaj d!go. Nie
mog. "nocne $iatry s wrogie, wiej bowiem z samego serca "!stki. %abe
&!ndamenty cywilizacji nie opr si tej potdze.
Odrz!cam prno#' l!dzko#ci. "acz nad nasz wynios d!m i bezdenn
ignorancj. (o#wiadczyem potgi (awnych )as, ktre yy przed nami, oraz
niepojtej bosko#ci istot pradawnych. *nic na jawie, byem #wiadkiem pocztk!
#wiata, gdy na moje yczenie przeszo#' odsonia swe oblicze przed moimi oczami.
$idziaem $ielkich, "ierwsze +stoty, ktre podroway przez wieczn noc,
przynoszc chwa na ten przeraony i aosny #wiat. Obserwowaem, jak te
bezlitosne stworzenia, #miertelni bogowie i najstarsza ze wszystkich ras, tworzyli
c!da z materii i my#li, niepomni rnicy pomidzy tym, co rzeczywiste i
nierzeczywiste.
Nie znali adnych granic ani barier. %igali do $ielkiej "!stki i przemieniali to, co
istniao w to, co istnie' nie mogo. "radawni stworzyli $ielkie ,ramy do wiel! miejsc
i czasw, a bezksztatn "!stk pomidzy nimi naginali wedle swej woli, tworzc
rzeczy c!downe i straszne. -ednak kres istnienia tej wspaniaej i strasznej rasy
wpisany by w jej istot, gdy im gbiej "radawni sigali w $ielk "!stk, poznajc
rzdzce ni boskie prawa, tym bardziej przycigali jej !wag i niesko.czony gd.
"rzyczyn !padk! tych nieziemskich "anw $szech#wiata, /ycia i *mierci, byo to,
e podjli si zmiany pomniejszych, powstaych przypadkiem stworze., tak !kadajc
ich ciaa, !mysy i d!sze, aby stworzenia te przemieniy si w pos!sznych i
#wiadomych niewolnikw. $tenczas do #wiata materialnego dotary pierwsze wici
"!stki, zaciekawione tymi eksperymentami. ,yy zbyt sabe i nieliczne, eby zagrozi'
"radawnym, lecz dotkny !mysw pomniejszych, nieboskich ras. +ch !mysy byy
bowiem bezbronne i otwarte na podszepty 0haos!. + tak, wbrew woli "ierwszej )asy,
"!stka zdobya przyczek w #wiecie materialnym.
$ ko.c! cywilizacja "radawnych wymara, a jej krgos!p zosta zamany na kolanie
0haos!. $ielkie ,ramy zadray i !pady, a my#li, koszmarne, niespenione
pragnienia i sny, bkajce si po (omenie 0haos!, zostay obleczone w ciao w
naszym #wiecie. 1ak narodzia si magia oraz potworni bogowie i ich demony. 2t
teraz jest w stanie im si oprze'3
- Prezbiter Richter Kless z Zakonu Pochodni, zamknity w Hospicjum dla Obkanych we Frederheim, w AS2500

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

723 S t r o n a
M MA AG GI IA A J JE EL LI IT T
1 1 M M z zg go o. .e er r
POZOSTAJE W GRZE
6zenik podnosi jedn z walajcych si& po"rd "mierdzcych cia gw, odkrywa delikatny
mzg i po%era go Gdy szara substancja rozpywa si& w jego ustach, 6zenik doznaje wizji
najstraszniejszych koszmarw, ktre spoczyway w zakamarkach mzgu o(iary i wplata je
w my"li swych wrogw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO.
Za kadym !azem" kiedy 1ze/nik wykona udany !zut na trafienie w fazie walki
wrcz" trafiony model #!zeciwnika $naley zauway%" e #o&ta% nie mu&i zo&ta% zraniona'
mu&i wykona% te&t ()*+CHU" nie#owodzenie oznacza e model Ucieka!.
Moc modlitwy nie dziaa na i&toty #odle,aj-ce za&adzie &#ecjalnej
N.EZ/OMNO01.
2 2 / /r rw wa aw wa a - -a a% %k ka a
6zenik jednym wprawnym pocigni&ciem wysysa z oderwanej od reszty ciaa ko+czyny
ca krew i szpik kostny Podczas przeykania obrzydliwej mikstury w jego brzuchu narasta
magiczna energia, ktra z aski Przepastnych 'rzewi uleczy go bd strawi od "rodka
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO lu3 dowolny &#!zymie!zony
model bohatera lu3 stronnika w odle,o4ci do 12" nawet je4li 1ze/nik ,o nie widzi"
!:wnie zwi-zany walk wrcz.
Naley wykona% !zut K6. Wynik 1 oznacza" e na &kutek ,niewu &rzepastnych
Trzewi 1ze/nik ot!zymuje trafienie o SILE 6 3ez moliwo4ci &ko!zy&tania z %chrony
&ancerza. *ezultat 2+ oznacza" e o3j5ty dziaaniem modlitwy model odzy&kuje
w&zy&tkie ut!acone w t!akcie potyczki #unkty YWOT!O"CI. ?onadto" je4li moc
modlitwa zo&taa &kie!owana na &owalony na zie"i! lu3 %szoo"iony! model" to #o&ta%
natyc6mia&t w&taje i kontynuuje t.r no!malnie. Moc modlitwy nie dziaa na i&toty
N.EUM+*/E" E)E*@CZNE" KE0NE DUCH@ o!az DEMON@ i O?L)+N@CH" M+CH.N@
WO<ENNE i *@DW+N@ o!az ?OWOZ@ $naley jednak zauway%" e modlitwa wci-
dziaa na jad-ce w !ydwanie lu3 #owozie #o&tacie'.
> > / /o o& &c ci i+ +c ch hr r+ +% %
POZOSTAJE W GRZE
6zenik upycha sobie w usta suche ko"ci i sprawiajc sobie bl, chrupie piszczele, %ebra i
czaszki $skazujc na or&% i wypluwajc z ust krwaw kltw&, jest w stanie spowodowa-,
%e or&% zyska zabjcze wa"ciwo"ci
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO. 1ze/nik na &kutek 3:lu i
wewn5t!znyc6 k!wotok:w &#owodowanyc6 o&t!ymi jak 3!zytwa odamkami ko4ci
ot!zymuje trafienie o SILE 4 3ez moliwo4ci &ko!zy&tania z %chrony &ancerza.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; Macz.ga %grw lu3 ,ro# *ielka dzie!ona
#!zez 1ze/nika t!aktowane &- jak "agiczna bro# z cech or$a D*UZGOCZHC@ i
?*EC@Z@<NE UDE*ZEN.E" #onadto w!o,i model zraniony Ko)coichr.pe" nie moe
&ko!zy&ta% z %chrony &ancerza.
7 7 * *y yk ko o. .e er rc ca a
POZOSTAJE W GRZE
6zenik zachannie po%era serce 7yka 2osoro%nika, rozkoszujc si& uczt ze "wie%ej krwi i
po%ywnych mi&"ni 6zenika i jego wsptowarzyszy wypenia sia szar%ujcego
2osoro%nika
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od 1ze/nika" !:wnie takie" kt:!e walcz
wrcz.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; 3!oA o3j5tyc6 dziaaniem ,yko$ercy
modeli ot!zymuje cech or$a D*UZGOCZHC@.

C C # #0 0b bo o( (a am ma ac cz z
POZOSTAJE W GRZE
6zenik rozgryza kawa macierzystej skay, pochodzcej z grskiego szczytu, uzyskujc dla
siebie i swoich pobratymcw nadnaturaln odporno"- #osztuje go to znacznie wi&cej ni%
kilka zamanych z&bw
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od 1ze/nika" !:wnie takie" kt:!e walcz
wrcz.
1ze/nik na &kutek 3:lu i wewn5t!znyc6 k!wotok:w &#owodowanyc6 o&t!ymi
jak 3!zytwa odamkami &kalnymi ot!zymuje trafienie o SILE 4 3ez moliwo4ci
&ko!zy&tania z %chrony &ancerza.
Do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5te dziaaniem modlitwy modele
#odle,aj- za&adzie &#ecjalnej N.EZ/OMNO01" #onadto modele ot!zymuj- #!emi5 D2
do %chrony &ancerza $do mak&ymalne,o #oziomu 0+' lu3 ot!zymuj- %chron &ancerza
na 5+ je4li nie #o&iadaj- z3!oi.
E E 1 1e el li it ta a T Tr ro ol ll la a
6zenik przeyka trujce wn&trzno"ci 'rolla !gromne ilo"ci %rcych kwasw i %ci
spywaj do jego %odka, obdarzajc 6zenika i jego towarzyszy nadnaturaln
%ywotno"ci 'rolla
POZOSTAJE W GRZE
Moc modlitwy oddziauje na model DUCHOWNEGO i w&zy&tkie &#!zymie!zone
modele znajduj-ce &i5 w odle,o4ci do 12" od 1ze/nika" !:wnie takie" kt:!e walcz
wrcz.
1ze/nik na &kutek 3:lu i wewn5t!znyc6 k!wotok:w &#owodowanyc6 o&t!ymi
jak 3!zytwa odamkami &kalnymi ot!zymuje trafienie o SILE 4 3ez moliwo4ci
&ko!zy&tania z %chrony &ancerza.
?onadto" do#:ki modlitwa ;#ozo&taje w ,!ze; o3j5te dziaaniem modlitwy
modele #odle,aj- za&adzie &#ecjalnej *EGENE*+C<+.
4 zatem, 5ter sam w sobie jest sprzeczno#ci. -ego istnienie i nat!ra zaprzeczaj
caej wiedzy, jak #miertelni !czeni posiedli na temat wszech#wiata. (latego te
wiel! !czonych magw +mperialnych 2olegiw 6agii twierdzi, e prba
zde&iniowania 5ter! bez !ycia czysto abstrakcyjnej symboliki jest bezsensowna, gdy
w przeciwie.stwie do #wiata materialnego, rzdzonego przez przyczyn, &akt i
sk!tek, 5ter jest #wiatem meta&izycznym, obejm!jcym wszelk istot rzeczy.
5ter mona postrzega' jako niesko.czony potencja. 1o stan, w ktrym absol!tnie
wszystko jest moliwe, lecz nie zawsze prawdopodobne. "rawdopodobie.stwo i
potencja to kl!czowe skadowe rzeczywisto#ci. 6ona je znale7' wplecione w kady
pojedynczy aspekt #wiata materialnego, od rzeczy najmniejszych po najwiksze, od
rzeczy nieoywionych po byty #wiadome, zarwno w rzeczach postrzegalnych
zmysami, jak i tych niepostrzegalnych. $ rzeczy samej, sw prawdopodobie.stwo
oraz potencja !ywa si, by okre#li' co# niemierzalnego, gdy rzeczy, ktre s przez te
sowa okre#lane, nie maj wymiar! i nie istniej same w sobie, albo s prawdziwie
niesko.czone, a zatem poza wszelkimi miarami.
1ak wic potencja i prawdopodobie.stwo to nazwy, ktrymi l!dzie obdarzyli pojcia
abstrakcyjne. (wojako#' nat!ry 5ter! 8 jego istnienie zarwno jako rwnolegego
wymiar!, jak i siy istniejcej w naszym #wiecie 8 s!ger!je, e potencja i
prawdopodobie.stwo okre#laj pojcia bez wymiarw &izycznych, niezalenie od
czas!, nie posiadajce masy ani wasnej energii. 9ogiczne jest przyp!szczenie, e
podobnie jak 5ter, potencja oraz prawdopodobie.stwo rwnie istniej w dwjnasb,
s!c jako katalizator wszelkiego istnienia w #wiecie materialnym. 0o wicej, mona
arg!mentowa', e sam 5ter jest istnieniem, 7rdem wszelkiego potencja! i
prawdopodobie.stwa, natomiast 0haos, ktry my zwiemy magi 5ter!, jest w
rzeczywisto#ci typowym i czystym potencjaem obleczonym w istnienie.
,y' moe zatem traktowanie 5ter! jako (omeny jest ograniczajce. 5ter z pewno#ci
ma potencjay bycia miejscem, stanem l!b rzecz, gdy jest przecie niesko.czonym
zasobem potencja!. $ tym samym zawiera w sobie wszystkie moliwo#ci :w tym
moliwo#', e jest miejscem l!b wymiarem;, jednak nie moe by' ograniczony do
miejsca, stan! l!b rzeczy. "yta' o to, gdzie ley 5ter, to tak, jakby pyta' o granice
niesko.czono#ci l!b wieczno#ci. $ystarczy wskaza' ktrykolwiek kier!nek, aby
poprawnie odpowiedzie' na to pytanie, cho' oczywi#cie wycznie w bardzo
ograniczonym zakresie.
-ednak skoro 5ter nie jest miejscem i nie ma staych okre#lonych &izycznych wymiarw
ani !stalonego pooenia wzgldem naszego #wiata, jak to moliwe, e $iatry 6agii
docieraj stamtd do naszej rzeczywisto#ci3 0zy &akt ten nie jest przypadkiem
dowodem na to, e 5ter &aktycznie jest pewnego rodzaj! miejscem3 0hocia pozostaje
wtpliwe, by ktokolwiek mg !czciwie stwierdzi', e roz!mie 5ter, wiadomo na
pewno, e w jakim# sensie istnienie 5ter! jest niezaprzeczalne. $szak +mperialne
2olegia 6agii korzystaj z jego energii kadego dnia. Na podstawie wnikliwych
bada. na!kowych 2olegia doszy do wniosk!, e daleko na pnocy, za 2rain 1rolli
i "!stkowiami 0haos!, znajd!je si szczelina w rzeczywisto#ci, bd7 portal
prowadzcy do 5ter!.
1!maczc to w ograniczony sposb< gdyby kto# wpad w t szczelin, nie znalazby
si w adnym innym miejsc!, lecz we wntrz! wasnego !mys!. 6oliwe jest te, e
wkraczajc w (omen 5ter!, przenicow!jemy na zewntrz swoj d!sz. )aporty
niektrych !czonych stwierdzaj, e przej#cie do 5ter! oznacza znalezienie si w
kolektywnym #nie na jawie caego wszech#wiata. 4kt taki sprawia, i podrnik
zm!szony jest porz!ci' wszelkie znane m! &akty i pewniki, ktre staj si
sprzeczno#ci l!b z!dnym mitem, w l!7nym znaczeni! tych sw. +nni !czeni
przekon!j, e 5ter jest najwyszym stanem niepewno#ci 8 absol!tnego i
niespenionego potencja! oczek!jcego na katalizator, ktry pozwoli m! si zrealizowa'.
Osoby, ktre skaniaj si k! ostatniej opcji, trakt!j 5ter jako ostateczn esencj
zmiany, lecz nie jako rzecz sam w sobie. Niewykl!czone, e istoty ze #wiata
materialnego, wchodzce w kontakt z 5terem, dostarczaj tem! teoretycznem!
s!bstratowi element! niezbdnego do reakcji. "oniewa jednak 5ter nie ma swojej
wasnej, dobrze zde&iniowanej &izycznej &ormy, mona #miao rzec, e wszystko, co
istnieje cho'by !lotnie w #wiecie materialnym, jest lepiej poznane ni nat!ra 5ter!.
"ojcie to moe t!maczy', dlaczego niektrzy !waaj 5ter za swoistego rodzaj!
kolektywny stan #wiadomo#ci materialnego wszech#wiata. 1en pogld podzielao
wiel! synnych 6agistrw 2olegi!m *wiata. +ch do.mi spisane zostay wspaniae
traktaty rozwaajce moliwo#', e 5ter jest swoistym magazynem i jednocze#nie
mani&estacj wszelkich my#li, emocji, wspomnie. oraz wierze. wszystkich ywych
istot #wiata materialnego. Naley wspomnie', e najbardziej niematerialne elementy
naszego #wiata :takie, ktre w aden sposb nie mog zosta' zmierzone, schwytane
l!b objte; to my#li i emocje. Z tego powod! im wa#nie najatwiej przenikn' do
niematerialnego 5ter!. 6oliwe, e przeciskaj si przez szczeliny w naszej dobrze
zde&iniowanej i pojtej rzeczywisto#ci, docierajc tam, gdzie materia dotrze' nie moe.
6ona rzec wicej na ten temat. "o pierwsze, my#li i emocje s zdecydowanie lepiej
zde&iniowane ni potencjalna rzeczywisto#' 5ter!, gdy powstay w #wiecie
materialnym. "o dr!gie, my#li i emocje to te elementy #wiata materialnego, ktre
zdecydowanie najcz#ciej znale7' mona w #wiecie 5ter!. %td wynika, e to wa#nie
my#li i emocje s najatwiej dostpnymi katalizatorami realiz!jcymi niespeniony
dotd potencja 5ter!.
- fragment Skromnego Traktatu o Naturze Magii, spisanego przez Gotthilfa Pucht, Patriarch Kolegium Zota