Usunąć Spot N’ Save

“Spot N’ Save” jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne zagrożenie internetowe wykonane w celu
atakowania systemów komputerowych. To także można wyodrębnić poufne informacje użytkownika, takie
jak dziaania surfingowych, krytycznych danych i tak dalej. !ane zebrane przez "pot #$ "a%e zostay
brutalnie wykorzystywane przez stronę trzeci& w celu uzyskania korzy'ci finansowego. (iężkie zakażenie
niekorzystnie wpywa przegl&darek internetowych, obniża wydajno'ć komputera, zwiększa
przepustowo'ć poprzez naruszenie 'rodków bezpiecze)stwa systemu.
Jak całkowicie odinstalować Spot N’ Save i jego warianty: roki
*ozbyć się "pot #$ "a%e cakowicie, trzeba się do poniżej wymienionych czynno'ci, które s& atwe do
przeprowadzenia nawet dla pocz&tkuj&cych użytkowników komputerów..
+ ,dinstalować "pot #$ "a%e z zainfekowanego systemu systemu -indows
+ .sun&ć "pot #$ "a%e rozszerzenia z przegl&darki internetowej
+ .żyj /dwcleaner 0norder usun&ć "pot #$ "a%e z zaatakowanego przegl&darce
+ .żyj 1unkware .sun&ć #arzędzie usun&ć pozostao'ci "pot #$ "a%e
+ !"ronić ko#puter $ Spy"unter %nty&spyware Nar$'d$ie
S$c$eg(łowe kroki) a*y odinstalować Spot N’ Save
rok +: Usu, Spot N’ Save od -indows ko#putera
.la -indows /
- -indows 2, opcji otwarte aplikacje, a następnie kliknij *anel sterowania. Tutaj znajdziesz opcję
,dinstaluj program, wybierz "pot #$ "a%e spo'ród listy wielu zastosowa). Teraz kliknij na przycisku
okre'laj&cego .ninstall3(hange w celu usunięcia zagrożenia..
.la syste#u -indows 01 i -indows 2
4liknij przycisk "tart i otwórz panel kontrolny, potem kliknij na programach. Tutaj wybierz 5.ninstall a
program5 opcję i wybierz "pot #$ "a%e i kliknij .ninstall3(hange, aby je odinstalować.
rok 3: Usu, Spot N’ Save ro$s$er$enia $ pr$eglądarki internetowej
To jest niezwykle ważne6 !o cakowitego usunięcia "pot #$ "a%e, będziesz musia upewnić się o
skre'lenie caego jej rozszerze) przegl&darek.
4oogle !"ro#e
+ 4liknij (hrome menu w prawym górnym rogu ekranu
+ Teraz 4liknij menu Tools789tensions
+ -ybierz "pot #$ "a%e , dalej kliknij na ikonę kosza
+ 4liknij :emo%e przycisk pod polu potwierdzenia
5nternet 67plorer
+ 4liknij "tart70nternet 89plorer, aby otworzyć przegl&darkę
+ 4liknij Tools7;anage /dd<,ns
+ 4liknij Toolbars and 89tensions, a następnie wybierz opcję "pot #$ "a%e
+ Teraz kliknij na :emo%e przycisk, aby opcję wy&czyć tak, aby trwale usun&ć infekcję
8o$illa 9ire:o7
+ *o pierwsze, otwarte ;ozilla =irefo9
+ 4liknij na =irefo9 przycisk, a następnie kliknij przycisk /dd<,ns. ;ożesz także przej'ć do menu
Tools7/dd<,ns
+ Tu wybierz !isable przycisk lub przycisk .su), aby usun&ć "pot #$ "a%e
+ >restartować przegl&darkę za co usunięcie skuteczne
rok ;: U<yj %dwcleaner odinstalować Spot N’ Save $ pr$eglądarki
/dwcleaner jest cakowicie darmowy program, który cakowicie skanuje system dla "pot #$ "a%e .
"kanuje także losowej lokalizacji dla rejestrów, uszkodzonych plików, zo'liwych usug, skróty
pozostawionych przez b&d. /plikacja jest bardzo skuteczna w mocowania i czyszczenia wszystkich
problemów, a także naprawia problemy w obrębie przegl&darek takich jak 08, ;ozilla =irefo9 i 0nternet
89plorer.
1=>56?@ %.-!A6%N6? =.5NSB%A=-%C Spot N’ Save
@%5N96=-%ND!E 1A5F-
+ 4liknij odno'nik, aby pobrać ww /dwcleaner i mae pudeko dialog 5"a%e =ile5 pojawi. >aznacz
pole wyboru, a jako cel podróży, wybierz pulpit dla atwego dostępu.
+ /dwcleaner ikona #a pulpicie pojawi się.
1odr'c$nik u<ytkownika $ %dwcleaner do Usuwanie Spot N’ Save
?. 4liknij prawym przyciskiem myszy na /dwcleaner ikonę i wybierz :un as /dministrator tab.
@. *o uruchomieniu aplikacji, kliknij "can przycisk i skanowania wpywy.
+ *o zako)czeniu skanowania ,bardzo program wy'wietli listę wszystkich zych rzeczy , które s&
zwi&zane z "pot #$ "a%e . Teraz usu) zaznaczenie elementów, których nie chcesz usun&ć, albo
zostawić go.
+ Teraz kliknij 5(lean5 przycisk aby usun&ć wszystkie zeskanowane groAnych.
+ /by wy'wietlić plik dziennika , należy klikn&ć na :eport Tab
Uwaga: @aws$e @apis$ plik d$iennika jako to po#o<e !i w pos$ukiwaniu dals$ej po#ocy od
pro:icients tec"nic$nyc"G
rok H: Usu, Spot N’ Save res$t' $ po#ocą Junkware ?e#oval Bool
1unkware :emo%al Tool jest darmowy program, który usuwa wszystkie pliki zo'liwych z komputera z
systemem -indows, przegl&darki, jak również również eliminuje zainfekowane "pot #$ "a%e pozycji. To
zawsze będzie zaktualizowana i zapewnia optymaln& ochronę przed będem
1=>56?@ JUN-%?6 ?68=I%A B==A .= USUNJC Spot
N’ Save
+ *obierz plik e9e 1unkware :emo%al Tool, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy. 89e i
dalej .ruchom z /dministratora.
+ >apisz plik dziennika
Użyj SpyHunter Anty-Spyware Narzędzie Inorder zapewnienie ochrony 24x7 do syste!w
"indows przed Spot N# Sa$e i innych destru%cyjnych ro&a%!w internetowych'

1=>56?@ S1DEUNB6? B==A KA5N5J %>D 1=>?%CL
"pyhunter jest jednym z najbardziej skutecznych i sprawdzonych rozwi&zania wszystkich kwestii
systemu. To jest uważany za najlepszy anty<spyware narzędzie przez -est (oast Babs certyfikat za
cakowicie usun&ć wszystkie rodzaje zagroże) komputerowych i będów. (o więcej, jest atwy w obsudze
i może być atwo wykorzystane zarówno przez pocz&tkuj&cych jak i ekspertów.
rok po kroku #etod') a*y $ainstalować nar$'d$ie K1?@6-=.N5
UMDB=-N5%L
+ *rzede wszystkim, należy pobrać narzędzie, a następnie zapisać swój plik e9e, klikaj&c "a%e
przycisk w 5=ile !ownload5 oknie dialogowym.
+ 89e z narzędzia mog& być zapisane w dowolnym miejscu, ale na atwy dostęp, to lepiej, aby
zapisać go na pulpicie.
+ Teraz kliknij na "pyCunter<0nstaller.e9e D(omputer E tarczowe ikonaF na pulpicie, aby
zainstalować narzędzie.
+ .ważnie przeczytaj umowę licencyjn&, a następnie sprawdzić, pojawi się 5agree to terms5
o'wiadczenie. Teraz kliknij #e9t.
+ Tu wybrać docelowy folder, okre'laj&c siebie lub pozostawić domy'lne jeden czyli G(HI*rogram
=ilesI"pyCunterJ. Teraz kliknij #e9t.
+ *o zako)czeniu procesu instalacji, użytkownik zostanie poproszony o ponowne uruchomienie
komputera. 4liknij GTak, restartować (,;*.8T: T8:/>J.
rok po kroku #etody) a*y uruc"o#ić nar$'d$ie
?. .ruchom "pyCunter *rogram, klikaj&c na ikonę pliku wykonywalnego. Teraz wydaje swój pierwszy
interfejs, tu wybrać "can (omputer #ow6 :ozpocznie się proces skanowania systemu w celu wykrycia
"pot #$ "a%e .
@. *o zako)czeniu skanowania, narzędzie wy'wietli listę zagroże), które s& zwi&zane z "pot #$ "a%e
wraz z ,pcja cakowicie go usun&ć.