You are on page 1of 1

W Wa ar rh he ei im m

5 59 92 2   S S t t r r o o n n a a
J Jo oh ha an nn n S Sc ch hw we ei in ne ep pu ul lv ve er r, , Ś Św wi in ni io op pa as s z z O Ol ld de en nl li it tz z: :
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 60 ZK
ŻOŁD: SPECJALNE
PRESTIŻ DRUŻYNY: 52 PUNKTY
PODSTAWKA: 20 ! 20 MM
Idea wykorzystania w czasie bitwy Wybuchowych Świń zrodziła się w umyśle mistrza
saperskiego Johanna Schweinepulvera podczas bitwy pod stirlandzkim Hundfeld w
S!"#$ kiedy to obserwował w akc%i Bombardujące Gołębie Herstela-Wencklera& In'ynier(
kt)ry pod okiem *olfganga +ugelschreibera z wyr)'nieniem uko,czył kademię
In'ynierii w -uln przez następne dwie dekady prowadził badania nad naturą świń oraz
spędzał większoś. swego wolnego czasu nad pro%ektem( kt)rego ostatecznym celem
było uszlachetnienie gatunku i opracowanie nowe% broni( kt)ra pomogłaby stawi.
czoła niezliczonym zagro'eniom( z %akimi boryka się Imperium lub w czasach poko%u
słu'y. %ako przysmak serwowany nie tylko na arystokratycznych stołach&
Johann Schweinepulver przez innych in'ynier)w nazywany Świnioasem !
"ldenlit! %est nader ekscentrycznym spec%alist/( kt)ry stale mamrocze coś w swym
technicznym 'argonie będ/cym swoistym poł/czeniem %ęzyka in'ynier)w i
przyrodnik)w oraz nieustannie biega%/cym od świni do świni( stale %e tresu%/c i
szkol/c&
0ierwsze Wybuchowe Świnie u'yte przez Świnioasa ! "ldenlit! na polu bitwy były
wy%/tkowo niecelne( przera'one( kwicz/ce i kręc/ce się w k)łko zwierzęta ruszyły w
kierunku poło'onych na tyłach armii zapas)w %edzenia i kuchni polowe%( pozbawia%/c
'ołnierzy prowiantu i kucharza na następne kilka dni&
Jednak'e kole%ne miesi/ce poświęcone na doskonalenie metodyki szkole,
poprawiły celnoś# i skutecznoś. Wybuchowych Świń( a kiedy zwierzętom udawało się
trafi. w cel( skutki były przera'a%/ce( bowiem całe kompanie wybuchały pośr)d
kaskad wstrz/sa%/cych ziemi/( eksplodu%/cych ładunk$w wybuchowych&
0o tym( %ak mało brakowało( a przyrz/dza%/cy tru%le w c!ekolad!ie kucharz
1arona -ordlandu zostałby rozniesiony na drobne kawałeczki przez zbł/kan/
Wybuchową Świnię( cho. z pewności/ nie zna%dował się w pobli'u %e% zamierzonego
celu( zwierzęta ochrzczono mianem &iekielnych 'ajerwerk$w( kt)re zaczerpnięto z
niezwykle kwieciste(o i bo(ate(o %ęzyka arystokraty podczas rugania nieszczęsnego
Świnioasa&
Jednak pomimo pocz/tkowych niepowodze, mistrz saperski Johann
Schweinepulver( zwany tak'e Świnioasem ! "ldenlit! wci/' doskonali techniki hodowli
i tresury Wybuchowych Świń osi/ga%/c z ka'd/ stoczon/ bitw/ coraz lepsze rezultaty&
UWA"I: Świnioas ! "ldenlit! mo'e zosta. zatrudniony przez następu%/ce dru)yny2 &iechotę
*orską ! *arienbur(a( +tra)nik$w dr$( ! ,-erlandu. /brojną komanię ! "stlandu oraz
/brojną chorą(iew ! 0isle-a. &irat$w ! +artosy. &sy Wojny i 1i!iołk$w ! 0rainy
/(romad!enia& -ale'y zauwa'y.( 'e Johann Schweinepulver nigdy nie przył/czy się do
kompanii w kt)re% słu'y *a(ister Bestii lub *a(ister 2adeitu&
Świnioas ! "ldenlit!( kt)ry osi/gn/ł kole%ny poziom doświadczenia i w ramach
rozwo%u wylosował 1"W3 4*562781"Ś9 mo'e nauczy. się %edne% zdolności z listy
umie%ętności *3+I( S4567378+I8H( +97:I8+I8H lub S6;1+<=8I<*;8H&
0onadto( Johann Schweinepulver mo'e nauczy. się %edne% z wymienionych poni'e%
umie%ętności spec%alnych2
DOMPTEUR: Świnioas ! "ldenlit! po raz kole%ny udoskonalił technikę
tresury Wybuchowych Świń& * czasie otyc!ki Johann Schweinepulver mo'e
utrzyma. w ryzach Wybuchową Świnię zna%du%/c/ się w odległości do 12#&
PARZY"NAT: :ięso Wybuchowej Świni przygotowane przez Johanna
Schweinepulvera to prawdziwy rarytas( a Świnioas ! "ldenlit! nauczył się
dobrze wykorzystywa. pozostałe po eksploz%i pieczyste& * trakcie
sekwencji o otyc!ce( na potrzeby zasad sprzeda'y :u$w; dru)yna
traktowana %est tak %akby liczba modeli w kompanii była o %eden poziom
ni'sza( ni' ma to faktycznie mie%sce >do minimalnego poziomu 1-$
modeli?&
SAPER: * czasie ka'de% rozgrywki Johann Schweinepulver mo'e
przerzuci. %eden dowolny rzut w TABELI WYBUC%OWEJ &WINI( wynik
drugiego rzutu %est ostateczny&
C%ARAKTERYSTYKA JO%ANNA SC%WEINEPUL'ERA:
&WINIOPAS SZ WW US S WT ŻW I A CP
0ocz/tkowa
@ $ @ $ $ A $ A B
:aksymalna " C C @ @ $ C @ D
BRO()PANCERZ: Świnioas ! "ldenlit! posiada S64;374( :I786( *EF86-IG i 0IS4<374
0<J79;-+<*; oraz 4586G( gracz wedle uznania mo'e wyposa'y. &osta# <ramatu w
dodatkowy orę' i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY& 0onadto( Johann
Schweinepulver rozpoczyna rozgrywkę posiada%/c K$ Wybuchowe Świnie( kt)re zosta%/
umieszczone w odległości do 6# od Świnioasa ! "ldenlit!& 6wierzęta nie s/ wliczane do
limitu modeli w dru)ynie oraz nie s/ brane pod uwagę na potrzeby testu ro!bicia&
ZASADY SPECJALNE:
INŻYNIER: Johann Schweinepulver to tak'e świetny 5n)ynier& * grze odzwierciedla
to zasada wedle kt)re% %edna z (ru stronnik$w( zna%du%/ca się w odległości nie
przekracza%/ce% 6# od bohatera secjalne(o( mo'e u'y. w %a!ie str!elania %ako
podstawę testu wartoś. wsp)łczynnika US Świnioasa ! "ldenlit! lub skorzysta. z
%edne%( znane% przez 5n)yniera zdolności z listy umie%ętności S4567378+I8H&
-ale'y pamięta.( 'e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku( gdy 5n)ynier w
bie'/ce% turze bie(ł( skorzystał z umie%ętności lub zasady spec%alne% u'ywane% w
%a!ie ma(ii lub %a!ie str!elania( str!elał( skakał. s!ar)ował( uadł( wsinał się został
"s!ołomiony;( &owalony na !iemię;( Wyłąc!ony ! akcji; lub wykonywał %akiekolwiek
inne działania poza zwykłym ruchem=
&WINIOPAS2 Wybuchowa Świnia kt)ra w momencie rozpoczęcia %a!y ruchu zna%du%e
się w odległości do 6# od Świnioasa ! "ldenlit! mo'e u'y. %ako podstawę testu
wartoś. wsp)łczynnika CEC%Y PRZYW*DCZE Johanna Schweinepulvera&
-ale'y pamięta.( 'e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku( gdy Świnioas !
"ldenlit! %est "s!ołomiony;( został &owalony na !iemię; lub 4cieka;&
ŻOŁD: 0o zako,czeniu %a!y eksloracji nale'y wykona. rzut K6( kt)rego wynik
określi wartoś. wynagrodzenia o kt)re HupomniI się Świnioas ! "ldenlit!& *ynik 1
oznacza( 'e Johann Schweinepulver postanowił udoskonali. technologię
hodowli Wybuchowych Świń i opuszcza kompanię - nale'y usun/. &osta# <ramatu z
KARTY DRUŻYNY& *ynik 2-5 oznacza( 'e Świnioas ! "ldenlit! za'/dał 'ołdu w
wysokości 1 porc%i krasnolud!kie(o rochu za ka'd/ Wybuchową Świnię( kt)ra w czasie
potyczki została Wyłąc!ona ! akcji;& -atomiast rezultat 6 oznacza( 'e in'ynier
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o 'ołdzie&
W Wy yb bu uc ch ho ow wa a Ś Św wi in ni ia a: :
Świnioasowi ! "ldenlit! udało się wyhodowa. cał/ watahę Wybuchowych Świń na tyle
głupich by z odpalonym lontem opuści. swych opiekun)w i ruszy. w kierunku
nadci/ga%/cego wroga& +a'da Wybuchowa Świnia niesie na grzbiecie ładunek wybuchowy(
kt)ry eksplodu%e kiedy zapalnik wypali się do odpowiednie% długości&
C%ARAKTERYSTYKA &WINI:
SZ WW US S WT ŻW I A CP
=winia B $ # $ @ A $ A $
BRO()PANCERZ: Wybuchowa Świnia posiada zdolnoś. broń naturalna& 6wierzę nigdy
nie mo'e u'ywa. orę'a i pancerzy&
ZASADY SPECJALNE:
"ŁUPOTA. ZWIERZ+&
DRAŻLIWE SERCE: +a'da Wybuchowa Świnia musi pozostawa. w odległości do 6#
od Johanna Schweinepulvera( kt)ry utrzymu%e %e w ryzach& Je'eli świnia na
pocz/tku %a!y ro!oc!ęcia tury zna%du%e się w odległości większe% ni' 6# od modelu
Świnioasa ! "ldenlit!( zaczyna cierpie. w wyniku !esołu stresu r!ed ura!owe(o& 9o
zako,czenia otyc!ki( w %a!ie ruch$w r!ymusowych gracza( Wybuchowa Świnia porusza
się o 2K6# w losowo określonym kierunku& Je'eli ruch zwierzęcia doprowadzi
do kontaktu z dowolnym modelem >wrogim lub sprzymierzonym? to ruch ten
traktu%e się %ak deklarac%ę s!ar)y( kt)ra podlega zwykłym zasadom >atakowany
model mo'e zadeklarowa. reakcję na s!ar)ę w zwykły spos)b?&
SZARŻA &WINI: Szar'u%/ca Wybuchowa Świnia to niebezpieczny przeciwnik& 6 tego
te' powodu zwierzę uzysku%e premię J1 do SIŁY podczas s!ar)y&
ŻYWA BOMBA: Je'eli Wybuchowa Świnia na pocz/tku %a!y ro!oc!ęcia tury zna%du%e się
w odległości do 1# od modelu Świnioasa ! "ldenlit!( kt)ry nie 4cieka;( nie został
"s!ołomiony; lub &owalony na !iemię; oraz nie %est zwi/zany walką wręc!( to Johann
Schweinepulver mo'e odpali. lont i zamieni. zwierzę nios/ce ładunek wybuchowy w
'yw/ bombę( następnie nale'y wykona. rzut K6( a wynik odczyta. z
zamieszczone% poni'e% TABELI WYBUC%OWEJ &WINI&
Je'eli ładunek wybuchowy eksplodu%e Wybuchowa Świnia zosta%e automatycznie
Wyłąc!ona ! akcji;( a następnie nale'y u'y. $# okr/głego wzornika( kt)rego
środek nale'y umieści. w mie%scu wybuchu zwierzęcia& *szystkie modele
>wrogie i sprzymierzone? kt)rych podstawki s/ całkowicie przykryte wzornikiem(
zosta%/ trafione automatycznie( te modele( kt)rych podstawki s/ częściowo
przykryte( zosta%/ trafione na ,J& <b%ęte działaniem wybuchu modele otrzymu%/
tra%ienie o SILE K6 z cechą orę)a 0E<-K8; 4+&
TABELA WYBUC%OWEJ &WINI
K6 WYNIK
1 KA-BUUM- Świnioas ! "ldenlit! popełnia fatalny w skutkach bł/d( a ładunek wybuchowy
natychmiast eksplodu%e z ogłusza%/cym hukiem&
2 NIEWYPAŁ. -ale'y umieści. obok Wybuchowej Świni sześciościenn/ kostkę( tak by
wskazywała wynik H6I& 9op)ki ładunek wybuchowy nie eksplodu%e na pocz/tku ka'de%
kole%ne% %a!y str!elania Johanna Schweinepulvera nale'y obraca. kostkę tak( by
wskazywała wynik o L1 mnie%szy& -astępnie nale'y wykona. rzut K6& Je'eli wynik rzutu
%est r)wny lub wy'szy od wartości wskazywane% przez umieszczon/ obok Wybuchowej
Świni kostkę( to ładunek wybuchowy eksplodu%e&
$ UPS. Świnioasowi ! "ldenlit! udało się doci/. odpowiedni/ długoś. lontu %ednak
Wybuchowa Świnia spłoszona sykiem płon/cego zapalnika w %a!ie ruch$w r!ymusowych
porusza się o 2K6# w losowo określonym kierunku&
,-C BUUM-BUUM- Świnioas ! "ldenlit! prawidłowo przyci/ł zapalnik i odpalił lont& -ale'y
umieści. obok Wybuchowej Świni sześciościenn/ kostkę( tak by wedle wyboru gracza
wskazywała wynik od H1I do H6I& -astępnie na pocz/tku ka'de% kole%ne% %a!y str!elania
Johanna Schweinepulvera nale'y obraca. kostkę tak( by wskazywała wynik o L1
mnie%szy& Je'eli wynik na kostce zostanie obni'ony do 0 ładunek wybuchowy eksplodu%e&

Ł Ła ad du un ne ek k w wy yb bu uc ch ho ow wy y, , a a p p o on n! !c ce e a at ta ak ki i: :
Je'eli w trakcie rozgrywki Wybuchowa Świnia zostanie tra%iona 0E<-K8;: 4+I7:
nale'y wykona. rzut K6& *ynik 5 oznacza( 'e lont niesionego przez zwierzę
ładunku wybuchowe(o zosta%e podpalony& -ale'y umieści. obok Wybuchowej Świni
sześciościenn/ kostkę( tak by wskazywała wynik H6I& 9op)ki ładunek wybuchowy nie
eksplodu%e na pocz/tku ka'de% kole%ne% %a!y str!elania Wybuchowej Świni nale'y
obraca. kostkę tak( by wskazywała wynik o L1 mnie%szy& -astępnie nale'y wykona.
rzut K6& Je'eli wynik rzutu %est r)wny lub wy'szy od wartości wskazywane% przez
umieszczon/ obok Wybuchowej Świni kostkę( to ładunek wybuchowy eksplodu%e&