You are on page 1of 1

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

591   S t r o n a
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u: :
zasem zdarza się, że dowódca by pokonać swoich przeciwników
musi wynająć wyspecjalizowanych w konkretnych zadaniach bohaterów
specjalnych. W odróżnieniu od Najemnych Ostrzy, których pełne są
przydrożne zajazdy, miejskie ospody czy portowe tawerny, Postacie
Dramatu są trudne do odnalezienia, a ich usłui do!ć kosztowne.
R Re ek kr ru ut ta ac cj ja a P Po os st ta ac ci i D Dr ra am ma at tu u: :
"racze moą wcielić bohatera specjalnego do swoich drużyn po zako#czeniu dowolnej
rozrywki w trakcie sekwencji po potyczce podczas $%&$'()*+, POST!" D#$T%
-zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA..
$ekrutacja Postaci Dramatu jest znacznie trudniejsza od zaciąnięcia Najemnego
Ostrza i możliwa jedynie przez /0W1/*2. "racz, który chce nająć bohatera specjalnego
musi dysponować wolnym miejscem dla bohatera na KARCIE DRUŻYNY, a następnie
wykonać rzut 2K6 i porównać wynik z warto!cią współczynnika CECHY
PRZYWÓDCZE /0W1/*3. +eżeli wynik jest mniejszy bąd4 równy warto!ci CP
/0W1/*3, test został zdany, a bohater specjalny został odnaleziony i może zostać najęty
je!li drużyna dysponuje odpowiednim zapasem otówki. +eżeli wynik jest większy od
warto!ci CECH PRZYWÓDCZYCH to /0W1/*3 nie udało się odnale4ć Postaci
Dramatu. 5ależy jednak pamiętać, że w WARHEIM FS wynik 11 lub 12 w te!cie CP
zawsze oznacza niepowodzenie, niezależnie od mody6ikatorów do rzutu, czy warto!ci
współczynnika CP. 5ależy zauważyć, że racz może wykonać tylko jeden test CP za
/0W1/*2, który w czasie rozrywania sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na
TABE! POWAŻNYCH OBRAŻE"&.
Postaci Dramatu nie są wliczane do maksymalnej liczby modeli jakie moą
służyć w drużynie, ponadto ponieważ bohater specjalny otrzymuje żo'd nie bierze udziału
w eksploracji oraz w podziale czę!ci zysków za sprzedaż (upów& i nie zwiększa kosztów
utrzymania kompanii -zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA..
5ależy jednak zauważyć, że na potrzeby testu rozbicia bohater specjalny liczy się
jako czę!ć kompanii tak jak wszystkie inne służące w drużynie modele.
Postaci Dramatu) o ile nie napisano inaczej, posiadają własny ekwipunek ale
moą korzystać z innych przedmiotów podobnie jak służący w szereach kompanii
bohaterowie, jednak racz nie może sprzedać przedmiotów z którymi bohater specjalny
rozpoczyna rę. +eżeli Posta* Dramatu zinie, razem z nią przepada cały posiadany
dobytek.
&ażda z rekrutowanych Postaci Dramatu może zostać uzbrojona w dwie sztuki
broni służącej do walki wręcz, dwa rodzaje broni dystansowej oraz pancerz
wymienione na I#CIE EKWIPUNKU drużyny w szereach której służy. 5ależy
zauważyć, że niektóre rodzaje oręża sprzedawane są w parach lub kompletach
liczących kilka lub nawet kilkana!cie sztuk, dla potrzeb powyższej zasady taka bro#
liczona jest jako jedna sztuka.
7onadto, bohater specjalny na potrzeby cech oręża, czarów oraz zasad
specjalnych posiada taką 5)('$2 jak kompania, w szereach której służy.
Ż Żo oł łd d: :
/0W1/*), który rekrutuje Posta* Dramatu musi wpierw opłacić koszt rekrutacji, a
pó4niej po każdej potyczce w której walczył bohater specjalny, wliczając pierwszą
rozrywkę, podczas rekrutacji stronników i zakupu ekwipunku -zobacz ROZDZIAŁ XIIII:
KAMPANIA., musi zapłacić żo'd. +e!li Posta* Dramatu zinie lub racz zrezynuje z
usłu bohatera specjalnego żo'd nie musi być wypłacany.
+oszt rekrutacji i warto!ć żo'du podana została w opisie każdej Postaci Dramatu.
8undusze na opłacenie usłu bohatera specjalnego, podobnie jak w przypadku zakupu
ekwipunku, pochodzą ze skarbca drużyny. +eżeli kompania nie będzie posiadała
wystarczającej ilo!ci otówki by opłacić Posta* Dramatu lub racz zrezynuje z usłu
bohatera specjalnego model opuszcza kompanię 9 należy usunąć Posta* Dramatu z KARTY
DRUŻYNY.
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u a a p po ow wa aż żn ne e o ob br ra aż że en ni ia a: :
W czasie rozrywania potyczki bohater specjalny może zostać ,y'-czony z akcji&. "racz na
początku sekwencji po potyczce korzystając z TABEI POWAŻNE OBRAŻENIA
umieszczonej w ROZDZIAE XIIII: KAMPANIA będzie musiał okre!lić następstwa
odniesionych obraże#. 5ależy wykonać rzut K66 i odczytać wynik z TABEI
POWAŻNYCH OBRAŻE".
+e!li Posta* Dramatu, która została ,y'-czona z akcji& umrze w wyniku
odniesionych obraże#, to nie może być ponownie rekrutowana aż do zako#czenia
rozrywania bieżącej kampanii.
P Po os st ta ac ci ie e D Dr ra am ma at tu u & & d do o w wi ia ad dc c! !e en ni ie e: :
7ula Punktów Do.wiadczenia, które w czasie rozrywania potyczki moą zdobyć Postacie
Dramatu zależy od konkretnej rozrywki. 7oszczeólne scenariusze różnią się między
sobą celem rozrywki i ilo!cią Punktów Do.wiadczenia, które można zdobyć zmierzając
do realizacji celu. 5ależy jednak zauważyć, że niezależnie od celu rozrywki, modele
bohaterów specjalnych zawsze otrzymują $1 Punkt Do.wiadczenia za każdą potyczk/ którą
przeżyły.
&ażdy scenariusz zawiera podrozdział DO#WIADCZENIE, w którym
szczeółowo przedstawiono ilo!ć Punktów Do.wiadczenia jakie można zdobyć w trakcie
rozrywki.
0ohater specjalny, który zromadzi odpowiednią ilo!ć Punktów Do.wiadczenia i
osiąnie kolejny poziom do!wiadczenia w ramach rozwoju otrzymuje prawo
wykonania rzutu w TABEI RZUTY NA ROZWINI!CIE. Postaci dramatu, podobnie jak
inni bohaterowie, otrzymują prawo wykonania rzutu na rozwinięcia w momencie dy
zromadzą 2, %, 6, &, 11, 1%, 1', 2(, 2%, 2&, )2, )6, %1, %6, 51, 5', 6), 69, '6, &) i 9(
Punktów Do.wiadczenia. +ednocze!nie należy zauważyć, że liczba 9( wyznacza órną
ranicę maksymalnej ilo!ci Punktów Do.wiadczenia jakie może zromadzić bohater
specjalny.
/la Postaci Dramatu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych
bohaterów wykonuje się dwa rzuty na rozwój, a racz ma prawo wybrać korzystniejszy
dla siebie rezultat, za! wynik należy odczytać z TABEI NA ROZWÓ* BOHATERA,
która została umieszczona w ROZDZIAE XIIII: KAMPANIA.
" "a as sa ad dy y s sp pe ec cj ja a# #n ne e: :
W przypadku wszystkich Postaci Dramatu mają zastosowanie następujące zasady
specjalne:
P Po os st ta a$ $ D Dr ra am ma at tu u: :
Postaci Dramatu są zbyt nieprzewidywalni by ktokolwiek uznał ich zwierzchno!ć,
bohater specjalny nidy nie może zostać /0W1/*;. 7onadto, racz nie może użyć
warto!ci współczynnika CP Postaci Dramatu w czasie przeprowadzania testu rozbicia.
% %o oh ha at te er r: :
W odróżnieniu od najmitów Postacie Dramatu rozpoczynają rę posiadając 12 Punktów
Do.wiadczenia.

C