You are on page 1of 1

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

593   S t r o n a
M Mo on ns st tr ru um m M Me ei is st te er ra a B Be er rg gh ho ol lt tz za a: :
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE
ŻOŁD: SPECJALNE
PRESTIŻ DRUŻYNY: +31 PUNKTW
PODSTAWKA: !0 " !0 MM
Cieszący się zasłużoną niesławą Meister Altbert Bergholtz znany jest wśród uczonych
Starego wiata ja!o insanus baccalaureus " szalony bakałarz# Bowie$ nawet %rzez sobie
%odobnych czarno!siężni!ów %arający się &e!ro$ancją %ro'esor (niwersytetu w
&uln uważany był za obłą!anego i bardzo niebez%iecznego#
)rzez całe swoje życie %ochodzący z &uln Nekromanta %racował nad Magis
invocationem Nehek " Większą inwokacją Nehek* rytuałe$ !tóry $iał %ozwoli+
czarno!siężni!owi na stworzenie nowego rodzaju ożywie,ca* nieu$arłego $onstru$
%ozbawionego wielu słabości Zombie# )o zde$as!owaniu i ucieczce z &uln* Meister
Bergholtz %rzez !il!a de!ad wędrował %o %rze!lętych zie$iach Syl-anii* gdzie
!orzystając z ochrony za%ewnianej %rzez $ury nawiedzonych za$!ów .a$%irzych
/siążąt* wraz ze świtą swych uczniów cier%liwie dos!onalił rytuał* aż %o wielu latach
ż$udnych i nie %rzynoszących ocze!iwanych rezultatów bada, osiągnął cel#
&iestety o!azało* że Monstrum !tóre stworzył Meister Bergholtz* nie tyl!o
%rzewyższa zwy!łe Zombie na %ozio$ie corporalis* czyli 'izyczny$ ale również na
%łaszczy0nie mentalis* czyli %sychicznej# 1rawiony obłęde$ u$ysł Nekromanty o!azał
się zbyt słaby* aby za%anowa+ nad stwore$ i %o !rót!iej walce insanus baccalaureus wraz
z wię!szością swych uczniów zginął rozszar%any %rzez Monstrum %owołane do
istnienia dzię!i 'or$ule Magis invocationem Nehek.
Monstrum %rzez wiele lat wzbudzało strach wśród $iesz!a,ców graniczących
z Syl-anią %rowincji 2$%eriu$# 2 do%iero !il!a de!ad %ó0niej* %odczas %rowadzonej
%rzez /arla 3ranza zbrojnej wy%rawy do Syl-anii* towarzyszący$ 2$%eratorowi
owcom czarownic udało się wytro%i+ i nie bez trudu zniszczy+ blu0niercze Monstrum
Meistera Bergholtza#
2 cho+ wielu uważało* że to już !oniec horroru ja!i %ozostawił %o sobie insanus
baccalaureus* to nie!tórzy z uczonych Starego wiata %owiadają* że Meister Bergholtz
%ozostawił %o sobie !il!a !o%ii Magis invocationem Nehek* z %o$ocą !tórych
Nekromancji $ogą %owoła+ do nie!ycia !olejne Monstra Meistera Bergholtza#
UWA#I: Monstrum Meistera "ergholtza $oże zosta+ zatrudnione %rzez nastę%ujące #ru!yny4
Nieumarła $wita hrabiego von %arstein& Nieumarły orszak księ!nej 'ahmi& Nieumarły poczet
(rwawych )mok*w oraz Nieumarły sabat ro#u Nekrarch i Nieumarły tabor lu#u )trigosu#
Aby zatrudni+ +osta, -ramatu służący w szeregach !o$%anii MA5 $usi %osiada+ !o%ię
Magis invocationem Nehek 6zobacz ROZDZIAŁ "$: EKWIPUNEK7* a !o$%ania w
tra!cie rozgrywe! %owinna Wyłączy, z akcji. $odel 859A* !tóry w wyni!u rzutu na
TABEL% POWAŻNYC& OBRAŻE' uzys!ał wyni! MARTWY#
Monstrum Meistera Bergholtza* !tóre osiągnęło !olejny %ozio$ doświadczenia i
w ra$ach rozwoju wylosowało N/W0 1M23456N/78 $oże nauczy+ się jednej
zdolności z listy u$iejętności .A:/2 lub S2;8.<C=# )onadto* stwór $oże nauczy+
się jednej z wy$ienionych %oniżej u$iejętności s%ecjalnych4
NIEPOKOJ(CY: Stwór $a w swoi$ wyglądzie coś ta!iego* że %rzeciwnicy
stają się nies%o!ojni# Ata!ujące Monstrum Meistera Bergholtza wrogie
$odele $uszą wy!ona+ na %ocząt!u !ażdej 9azy strzelania lub 9azy walki
wręcz test CP# &ie%owodzenie oznacza* że otrzy$ują $ody'i!ator >1 do
wszyst!ich testów tra9ienia stwora wy!onywanych w bieżącej 9azie strzelania
i w 9azie walki wręcz# ?dolnoś+ nie działa na istoty %odlegające zasadzie
s%ecjalnej &2@?;8M&8A#
KRZEPKI: +osta, -ramatu $oże nosi+ )A&C@9?@ ignorując uje$ne
$ody'i!atory do I i SZ# )onadto* bohater wye!wi%owany w )A.BC
6zobacz ROZDZIAŁ "$: EKWIPUNEK7 $oże biega,#
ZABJCZY CIOS: .szyst!ie ATAKI wy!onane %rzez bohatera specjalnego w
9azie walki wręcz %odlegają zasadzie s%ecjalnej ?ABDEC?< C28S#
C&ARAKTERYSTYKA MONSTRUM MEISTERA BER#&OLTZA:
MONSTRUM SZ WW US S WT ŻW I A CP
)ocząt!owa
F G H I I G H H J
Ma!sy$alna F F K K K K F K L
BRO')PANCERZ: Monstrum Meistera "ergholtza %osiada MAC?(5B 859D.* gracz
wedle uznania $oże wy%osaży+ %osta+ w dodat!owy oręż i %ancerz z LISTY
EKWIPUNKU DRUŻYNY#
ZASADY SPECJALNE:
DUŻY CEL* NIEUMARŁY* PRZEPASTNE TRZEWIA* STRAC&* TEMPY#
BYCZA SZARŻA: Eeśli w dowolnej turze $odel Monstrum Meistera "ergholtza szar!uje
na %rzeciwni!a znajdującego się w odległości $ini$u$ +,* zadaje !ażde$u
wrogie$u $odelowi z !tóry$ sty!a się %odstaw!ą jedno auto$atyczne tra9ienie
wyni!ające z i$%etu szar!y# 6ra9ienie rozstrzyga się w o%arciu o %odstawową
wartoś+ ws%ółczynni!a SIŁA# 6ra9ienie z i$%etu szar!y zadawane jest na sa$y$
%ocząt!u wal!i* zani$ !tóry!olwie! z $odeli zdąży zaata!owa+#
MONSTRUM: Monstrum Meistera "ergholtza jest ożywiony$ stwore$
uwarun!owany$ ta!* by strzegł M8.DMC< !o$%anii lub służącego w
szeregach #ru!yny MA5A# Eeżeli na %ocząt!u tury Monstrum Meistera "ergholtza nie
znajduje się w odległości do +, od M8.DMC< lub MA5A auto$atycznie %odlega
e'e!to$ zasady s%ecjalnej 5;()81A#
TRUDNY DO ZABICIA: Monstrum Meistera "ergholtza to wyjąt!owo twardy
8żywieniec* !tóry walczy nawet rozczłon!owane# Stwór zostaje Wyłączony z
akcji. jedynie %rzy wyni!u + w rzucie na TABEL% E-EKT ZRANIENIA# .yni! 1-
5 tra!towany jest ja!o /szołomiony.#
ŻOŁD: Byt uwięziony wewnątrz Monstrum Meistera "ergholtza trawiony jest
nieustanny$ głode$* !tóry zas%o!oi+ $oże jedynie energia ani$ująca innych
ożywie,ców# . grze odzwierciedla to zasada* zgodnie z !tórą w tra!cie sekwencji
po potyczce* #ru!yna $usi %oświęci+ jeden $odel Zombie* !tóry zostaje po!arty %rzez
Monstrum Meistera "ergholtza# Model stronnika należy usuną+ z KARTY DRUŻYNY#
Eeżeli stwór nie zostanie na!ar$iony* należy wy!ona+ rzut K+# .yni! 1 oznacza*
że Monstrum Meistera "ergholtza chwilowo za%o$ina o trawiący$ je głodzieN z
!olei wyni! .+ oznacza* że stwór rozsy%uje się w %roch* a bohatera specjalnego
należy usuną+ z KARTY DRUŻYNY#
M Ma ag gi is s i in nv vo oc ca at ti io on ne em m N Ne eh he ek k: :
Niepozorny, oprawiony w czarną skórę wolumin zawiera opis bluźnierczego rytuału
stworzonego przez Meistera Altberta Bergholtza znanego wró! uczonych "tarego #wiata
$ako Magis in%ocationem Nehek& 'owia!a$ą, (e prawi!łowo przeprowa!zony ceremoniał
pozwala Nekromantom wezwa) na swego usługi potę(ne i miertelnie niebezpieczne
Monstrum&

M8.DMCA !o$%anii* w szeregach !tórej służy MA5 %osiadający Magis invocationem
Nehek $oże w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce %róbowa+ zatrudni+ Monstrum
Meistera "ergholtza 6zobacz ROZDZIAŁ "$I: NAJEMNE OSTRZA / POSTACIE
DRAMATU7#
UWA#I: Magis invocationem Nehek jest #ostępny wyłącznie dla $odeli
%odlegających zasadzie s%ecjalnej MA5 służących w szeregach
!o$%anii Nieumarłej $wity hrabiego von %arstein& Nieumarłego orszaku księ!nej
'ahmi& Nieumarłego pocztu (rwawych )mok*w oraz Nieumarłego sabatu ro#u
Nekrarch i Nieumarłego tabor lu#u )trigosu#
CENA: 50+.K+ zkN DOST%PNO01: 10#