WyróŜnij Twoje imię i nazwisko – nie musisz wpisywać pojęcia „curriculum vitae”

CV powinno się składać z jednej lub dwóch wypełnionych stron. Jeśli przynosisz je osobiście, wydrukuj dokument na papierze o dobrej jakości

Dane adresowe – informacje powinny być zwięzłe i jasne

Marek Kowalski
ul. Polna 23, 00-232 Warszawa mkowalski@poczta.com, tel. XXX YYY ZZZ ur. 13.03.1987, obywatelstwo: polskie
Pochwal się wyróŜnieniami, średnią roczną. Podaj temat ew. pracy magisterskiej.

Czcionka – uŜyj w CV tylko jednej czcionki (np. Arial, Times New Roman); wielkość czcionki głównego tekstu nie powinna być mniejsza niŜ 11

Wykształcenie
2006Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, studia licencjackie • Kierunek studiów: informatyka • Nagroda w konkursie na najlepszego studenta I roku Wydziału MIM Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach • Profil informatyczny • Średnia ocen na maturze: 4,7

Zacznij od firmy, w której ostatnio pracowałeś. Wypisz najwaŜniejsze zadania/obowiązki związane z danym stanowiskiem

2003-2006

Nie ma potrzeby podawania informacji o ocenach, chyba Ŝe uznasz je za naprawdę waŜne lub zostaniesz o to poproszony

Doświadczenie zawodowe
Lato 2008 Praktyki w Dziale IT, Telekomunikacja Polska • Udział w tworzeniu nowego systemu CRM dla pracowników Działu SprzedaŜy • Stworzenie instrukcji uŜytkowania firmowego intranetu • BieŜąca pomoc dla pracowników firmy Sprzedawca, sklep Rockoteka • Obsługa klientów sklepu z muzyką rockową • Opieka nad bazą danych sklepu • Sukces: mój pomysł na akcję promocyjną spowodował wzrost przychodów firmy o 10% w okresie przedświątecznym

MoŜesz uŜyć innej nazwy nagłówka, np. „Historia zatrudnienia”, „Kluczowe doświadczenia”

VI-XII 2007

To dobre miejsce na pokazanie, Ŝe dysponujesz kompetencjami wymaganymi przez pracodawcę. Wypisz w punktach Twoje obowiązki i osiągnięcia, nie tylko zadania

Podkreśl swoją działalność pozauczelnianą i -zawodową. Wypisz najwaŜniejsze obowiązki i pochwal się sukcesami

Działalność dodatkowa
2007 Przewodniczący Rady Domu Studenckiego „Bolek“ • Organizacja pracy grupy odpowiedzialnej za sprawne funkcjonowanie domu studenckiego • Zarządzanie budŜetem • Sukces: „Bolek” został uznany przez studentów za najlepszy dom studencki w Warszawie

Podaj stopień zaawansowania znajomości języków (biegła/zaawanowana/podstawy)

Umiejętności
Języki: IT: Angielski – biegły w mowie i piśmie; Francuski – podstawy Java, C/C++ / HTML, CSS, JavaScript, XML / MySQL, Oracle / najbardziej popularne systemy operacyjne

Zainteresowania
Muzyka:
Nie zapomnij o odpowiedniej klauzuli. Jest ona konieczna do rozpoczęcia rekrutacji

Malarstwo: Piłka noŜna:

ZałoŜyciel i gitarzysta zespołu rockowego „Black Heart“, występ na trzech duŜych festiwalach muzycznych Francuscy impresjoniści Członek fanklubu piłkarskiego KS „Pilica”

Pamiętaj, Ŝe osoby rekrutujące zwracają coraz większą uwagę na zainteresowania. Wypisz tylko te najwaŜniejsze

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833).