You are on page 1of 11

. .

HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2014


RAPORT mGenerator.pl
PARTNER STRATEGICZNY BADANIA praktycy.com AUTOR
2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA
mGenerator.pl
Piotr Krawiec
Prezes zarzdu mGenerator.pl
Szanowni Pastwo,
warto rynku handlu mobilnego w Polsce, tylko w tym roku, wzronie o 113 proc. i osignie poziom jednego miliarda
zotych, a w 2015 roku a 2,5 miliarda. Ju blisko co drugi z nas ma urzdzenie mobilne, 11 milionw Polakw
w zeszym miesicu korzystao z internetu za porednictwem smartfonu lub tabletu, a blisko 5 milionw kupio
produkt, usug lub aplikacj za jego pomoc.
Ostatnie 12 miesicy to nie tylko systematyczny wzrost liczby e-sklepw posiadajcych rozwizania mobilne -
aktualnie ju co trzeci z nich dostosowa swoj ofert do mobilnych uytkownikw. To take wiksza aktywno
konsumentw w obszarze zakupw z poziomu smartfonu lub tabletu. Co pity przedstawiciel e-sklepw deklaruje,
e takie transakcje stanowi od 5 do 10 proc. wszystkich zamwie. W roku ubiegym twierdzio tak zaledwie 12
proc. z nich. Wikszy jest te ich optymizm, co do wzrostu przychodw ze sprzeday mobilnej. Prawie 70 proc. z nich
prognozuje, e ulegn one zwikszeniu.
W tym roku, na potrzeby naszego raportu, po raz pierwszy przebadalimy rwnie rmy niezwizane z handlem
internetowym. Wyniki s jednoznaczne i zaskakujce, take dla nas. Tylko 5,3 proc. polskich rm, z ponad 2 tysicy
przebadanych, posiada mobiln wersj strony internetowej, a 0,25 proc. mobiln aplikacj, a jedno i drugie 1 proc.
respondentw. Wida zatem, e a 93 proc. przedsibiorstw dziaajcych w Polsce jest w dalszym cigu nieprzyjazna
milionom uytkownikw smartfonw i tabletw.
Podsumowujc ostatni rok mona miao uzna, e rodacy zachysnli si mobilnoci oraz moliwociami jakie
oferuje. Sklepy internetowe zauwayy konieczno wdroenia rozwiza mobilnych w biznesie i ju nie poprzestaj
tylko na deklaracjach. Jednak to krajowy biznes jeszcze tego entuzjazmu nie podziela i niestety nie nada za
trendami, ju nie tylko wiatowymi.
Przekazujc w Pastwa rce nasz najnowszy raport Handel mobilny w praktyce 2014, ycz interesujcej lektury
oraz wikszej determinacji w mobilizacji wasnego biznesu.
Pio
tr

K
r
a
w
ie
c
I. Rynek m-commerce w Polsce i na wiecie
1. M-commerce w USA
2. Handel mobilny w Europie
3. Charakterystyka polskiego rynku m-commerce na tle innych
krajw
II. M-commerce w praktyce wyniki bada
1. M-commerce wedug e-sklepw
1.1. Rozwizania m-commerce stosowane przez sklepy
internetowe
1.2. Patnoci mobilne
2. Rozwizania mobilne w polskich rmach
3. M-commerce z perspektywy klienta
3.1. Ruch generowany przez uytkownikw urzdze
mobilnych
3.2. Uytkownik urzdzenia mobilnego, czyli kto?
4. Korzyci wynikajce z posiadania rozwiza mobilnych
5. Tworzenie rozwiza mobilnych w praktyce
5.1. Ograniczenia i przeszkody we wdraaniu rozwiza
mobilnych
5.2. Wskazwki dotyczce wdraania rozwiza mobilnych
III. Podsumowanie
IV. Metodologia bada
Spis treci
5
7
9
11
12
13
13
16
22
25
25
29
33
35
35
37
41
42
Rynek m-commerce w Polsce
i na wiecie
Technologie mobilne na dobre zagociy w yciu Polakw. Mobilizacja, z jak
mamy do czynienia obecnie, zachodzi 8 razy szybciej, ni rewolucja zwizana
z rozwojem internetu, jaka miaa miejsce na pocztku lat 90. Wystarczy si
rozejrze dookoa lub sprawdzi model swojego telefonu, aby sta si naocznym
wiadkiem zachodzcych przemian. W cigu kilkunastu lat wiat przeszed dug
drog od pierwszych telefonicznych cegie, do dzisiejszych, ultrasmukych
i wyjtkowo lekkich, smartfonw.
Wraz z rozwojem technologii mobilnych, powstaa nowa ga handlu - mobile
commerce. Wedug ostatnich bada, niemal 83 proc. uytkownikw smartfonw
na wiecie planuje w tym roku dokona zakupu za ich pomoc.
1
Dla co drugiej
osoby posiadajcej smartfon lub tablet, kana mobilny jest gwnym rdem
informacji, pomagajcym w podjciu decyzji zakupowych, a dla 2 na 3 jest to
take podstawowe narzdzie, suce do korzystania z internetu. Jak wic zmieni
si w cigu ostatnich 12 miesicy rynek m-commerce na wiecie, a jak w Polsce?
partner strategiczny
praktycy.com
badania
. .
mGenerator.pl
autor
1. M-commerce w USA
Od wielu lat Stany Zjednoczone wyznaczaj trendy we
wszystkich dziedzinach ycia. Podobnie jest w przypadku
handlu mobilnego. Ju dzi blisko 60 proc. Amerykanw
posiada smartfon. Co druga Amerykanka prdzej
rozstanie si ze swoj obrczk lubn ni z telefonem,
a 75 proc. wszystkich mieszkacw zabiera go nawet
do azienki. Te dosy nietypowe przykady pokazuj, jak
wanymi przedmiotami stay si urzdzenia mobilne. Ju
w tym roku zakupy realizowane za pomoc urzdze
mobilnych maj stanowi 29 proc. caego amerykaskiego
e-handlu, co przyczyni si do uzyskania wartoci rynku
m-commerce na poziomie 114 miliardw dolarw. Bdzie
to wzrost o 58,3 proc. w porwnaniu do roku ubiegego.
W nastpnych latach tendencja ta ma zosta utrzymana,
dziki czemu w 2018 roku m-commerce w USA, z duym
prawdopodobiestwem, osignie warto blisko 300
miliardw dolarw.
2
Wykres 1.1. Prognozy nt. wartoci handlu mobilnego w
USA w latach 2013 - 2018 (w mld dolarw)
71
114
293
7
1. M-commerce w USA
Handel mobilny cigle ewoluuje i ciko jest dzi okreli, jak
ostatecznie przybierze form. Przykadem moe by jedna z jego
najnowszych odmian czyli mobilny handel lokalnie. Obecnie, 4 na 5
uytkownikw smartfonw w USA chce, by informacje im wywietlane,
w tym reklamy, byy dostosowane do ich aktualnej lokalizacji tj.
miasta, kodu pocztowego lub miejsca, w ktrym si znajduj.
3
Co
wicej, respondenci reaguj pozytywnie na reklamy zawierajce takie
informacje, kiedy podobne reklamy bez lokalizacji, wzbudzaj niech
lub obojtno. Amerykascy uytkownicy urzdze mobilnych chc
te, by strony, ktre przegldaj, adoway si szybciej. A 71 proc.
oczekuje takiej samej szybkoci, jak w przypadku komputerw. Co
wicej, a 3 na 4 uwaa, e 5 sekund na zaadowanie si serwisu to
stanowczo za dugo, gdy tymczasem 77 proc. stron i sklepw w USA
potrzebuje na wczytanie si 9 sekund.
4

Kwesti wart poruszenia s rwnie patnoci mobilne. Prognozuje
si, e w tym roku warto transakcji przeprowadzanych za pomoc
smartfonw i tabletw w USA osignie 2,6 miliarda dolarw i tym
samym, w porwnaniu do 2013 r. wzronie o 148 proc.
Rok 2015 ma przynie kolejne wzrosty, na poziomie 274 proc.
W kolejnych latach tempo wzrostu bdzie ju, co prawda, nieco nisze,
jednak w dalszym cigu bdzie imponujce i przekroczy 100 proc. rok
do roku. Dziki temu w 2017 r. warto rynku patnoci mobilnych ma
sign 58 miliardw dolarw.
5

Wykres 1.2. Prognozy nt. wartoci transakcji (w mld dolarw) dokonywanych za
pomoc patnoci mobilnych oraz tempo wzrostu (w %)
w USA w latach 2013 - 2017
1,04
2,59
9,69
26,45
58,42
148,6%
273,8%
173%
120,8%
8
2. Handel mobilny w Europie
Ju 78 proc. Europejczykw posiada smartfon, a ponad 85 milionw
z nich deklaruje wykorzystywanie urzdze mobilnych podczas
robienia zakupw oraz do przegldania stron www i liczba ta stale
ronie. Zmieniaj si nie tylko wykorzystywane przez mieszkacw
Europy narzdzia zakupowe, ale rwnie samo ich podejcie do
caego procesu. Jest to szczeglnie istotne w kontekcie marek, jak
i zachowa okoo zakupowych. Wedug bada 10 proc. spoeczestwa
Unii to tzw. prosumenci, czyli klienci zaangaowani.
6
Najlepiej wida
to po przeanalizowaniu popularnoci serwisw rekomendacyjnych,
z ktrych korzysta 70 proc. internautw w UE. Ponadto, tacy klienci
szukaj wiedzy o produkcie w co najmniej 2 niezalenych rdach
w sieci. Prosumer to klient wymagajcy, jednak swoj dociekliwo
rekompensuje prawie dwukrotnie wyszymi wydatkami na zakupy,
w porwnaniu do statystycznego konsumenta.
Jak wida, handel mobilny w Europie ma si dobrze,
a niekwestionowanym liderem jest Wielka Brytania. Szacuje si, e
warto europejskiego rynku m-commerce wyniesie w tym roku
blisko 25 miliardw euro, z czego a 39 proc. (9,8 miliarda) tej kwoty
przypadnie w udziale wanie Brytyjczykom. W 2013 roku transakcje
w m-commerce stanowiy 13 proc. caego handlu internetowego
na Wyspach, a w tym roku udzia ten ma wzrosn o 5 punktw
procentowych i osign blisko 20 proc.
7

To wanie zakupy mobilne maj sta si motorem napdowym
dla caego e-commerce. Tylko w Wielkiej Brytanii szacuje si, e
liczba transakcji realizowanych z poziomu komputerw wzronie
w 2014 roku o 9 proc, gdy w tym samym czasie odsetek transakcji
dokonywanych z poziomu urzdze mobilnych odnotuje wzrost
a o 62 proc. Jednoczenie, bdzie to jeden z niszych wynikw
w Europie, co zwizane jest z du dojrzaoci handlu mobilnego
na Wyspach. Ju 72 proc. sklepw posiada tam wersj mobiln, a 52
proc. ma wasn aplikacj mobiln.
8

Kraje Europy Zachodniej znajduj si w wiatowej czowce, jeli
chodzi o rozwj handlu mobilnego.
9
Wspomniana ju Wielka Brytania,
jak rwnie Szwecja, s pod tym wzgldem porwnywane do USA
i krajw azjatyckich. Z kolei Rosja znajduje si w pierwszej pitce,
jeli chodzi o liczb urzdze mobilnych. Co wicej, ju 143 miliony
Rosjan wykorzystuje smartfony i tablety do przegldania internetu,
a jeden na trzech nalizuje za ich pomoc zakupy. Jednak to nie Rosja
typowana jest jako kraj, ktry odnotuje w tym roku najwikszy wzrost
wartoci rynku m-commerce. Europejscy analitycy wskazuj tu na
Francj, Niemcy oraz - co szczeglnie powinno nas cieszy - Polsk.
We Francji prognozuje si wzrost wartoci rynku m-commerce na
poziomie 106 proc., w Niemczech 112 proc., a w Polsce 113 proc.
9
2. Handel mobilny w Europie
We Francji 42 proc. mieszkacw posiada smartfony, a w Niemczech
40 proc. Co drugi Francuz i 2 na 3 Niemcw korzysta z mobilnego
internetu. Jeli chodzi o redni czas, jaki kadego dnia spdzaj oni
w sieci za porednictwem urzdze mobilnych, to jest to odpowiednio
81 minut dla mieszkacw Francji i 93 minuty dla Niemcw.
Wykres 2.1. Najszybciej rozwijajce si europejskie rynki
m-commerce w 2014 roku
Co robi w tym czasie? W obu przypadkach, 88 proc. badanych
szuka informacji lokalnych, dotyczcych m.in. rm i sklepw
w okolicy, a 74 proc. Francuzw i 76 proc. Niemcw sprawdza opinie
o produktach i usugach. Mimo tylu podobiestw, jest jedna,
podstawowa rnica, dotyczca handlu mobilnego. Okazuje si, e
we Francji tylko co czwarty uytkownik (26 proc.) kupuje za pomoc
smartfonu lub tabletu, a w Niemczech jest to ju co trzeci (32 proc).
10
113%
112%
106%
Polska Niemcy Francja
kraj Francja Niemcy
odsetek osb posiadajcych smartfon 42% 40%
czas spdzany dziennie na smartfonie (w
minutach)
81 93
odsetek osb wyszukujcych informacje lokalne
za pomoc mobile
88% 88%
odsetek osb sprawdzajcych opinie o produk-
tach i usugach za pomoc mobile
74% 76%
odsetek osb kupujcych produkty za pomoc
mobile
26% 32%
Tabela 2.2. Porwnanie handlu mobilnego Francji
i Niemiec
10
cao opracowania dostpna
w penej wersji raportu...
Zapraszamy na http://mGenerator.pl