STEPHEN ARROYO CYKLE śYCIA I ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE.

ASTROLOGICZNE WZORCE INDYWIDUALNYCH DOŚWIADCZEŃ PRZEKŁAD: ALINA POśAROWSZCZYK

1

Podziękowania Chciałbym dla Diane wyrazić i moje najgorętsze Case, które podziękowania podjęły się

Simon

Joanie

Ŝmudnego zadania spisania z taśm treści wielogodzinnego nagrania i przygotowały manuskrypt, nad którym mogłem dalej pracować. Jestem im szczególnie zobowiązany za to, Ŝe podjęły się tego zadania z entuzjazmem i wykonały je bez Ŝadnych skarg ani opóźnień. Ich wytrwałość, poświęcenie i inteligencja, które przejawiły się przy tej i przy innych okazjach, napełniają mnie zdumieniem i podziwem. Chciałbym takŜe podziękować Joanie Case i Barbarze McEnerney za pracę redakcyjną przy wstępnych wersjach maszynopisu, przy której kompetencją i głębokim muszę podobnie, jak to było z By oddać je im o moimi poprzednimi ksiąŜkami - wykazały się niezwykłą zrozumieniem. Ŝe sprawiedliwość, nadmienić, prosiłem

większą niŜ zwykle tolerancję, ze względu na to, Ŝe ksiąŜka ta oparta jest na nagraniach na Ŝywo, ma więc nieformalny charakter. W tekście pozostały błędy gramatyczne i potknięcia w interpunkcji, gdyŜ zaleŜało mi na zachowaniu atmosfery panującej podczas warsztatów, włącznie z moim czasami chaotycznym sposobem mówienia.

2

Dla moich ognistych rodziców, których sposób istnienia nauczył mnie tak wiele o płynięciu w rytm cykli Ŝycia, o prostej wierze i odwadze.

3

Wstęp do drugiego wydania amerykańskiego Kilka dni temu dostałem list od pewnej kobiety, która właśnie skończyła eksperymenty pisania pan nie czytać z tę ksiąŜkę w i niej do Ŝe się przeprowadziła wykładowy zrozumienie ludzi”. Tym przedstawionymi bardzo

technikami analizy porównawczej. Napisała tak: „Pański styl tekstu jest łatwy ale udało tak, mi przyswojenia. Pisze zdaniem inteligentnie, przerasta Ŝe

moŜliwości

zwykłych

potwierdziła,

osiągnąć jeden z najwaŜniejszych celów, które motywowały mnie do napisania tej dość niezwykłej ksiąŜki. Chciałem zawrzeć w niej wiele waŜnych i dość szczegółowych informacji astrologicznych podając je w taki sposób, by były one zrozumiałe dla ludzi stojących na wszystkich poziomach astrologicznej wiedzy. Przez wszystkie lata, które upłynęły od pierwszego wydania na tej ksiąŜki, świecie na spotykała się ona Ŝe niŜ w z bardzo istnieje bardziej większość dziedzinie w Ŝyczliwym odzewem. Znaczna ilość egzemplarzy sprzedanych całym takŜe ksiąŜki i potwierdza, pisane w zachęcający które klub zapotrzebowanie nieformalny, suchych, została sposób

dynamiczny

dydaktycznych nawet

tomów, przez

astrologii dominują na rynku wydawniczym. Moja ksiąŜka wyróŜniona teŜ czytelników Niemczech, co było dla mnie przyjemną niespodzianką. Dlatego wszystkich innym. przygotowałem którzy jest w drugie, polecają większym poprawione tę ksiąŜkę formacie, wydanie z uczuciem satysfakcji oraz wdzięczności dla czytelników, wydanie Drugie

wydrukowane większą, łatwiejszą w czytaniu czcionką i zawiera nowy indeks, który moim zdaniem moŜe okazać się bardzo pomocny w wyszukiwaniu konkretnych szczegółów na jakiś temat, rozproszonych na ponad dwustu stronach swobodnych wyjaśnień i dygresji. 4

Poza dołączeniem indeksu, za co muszę podziękować mojemu nowej długoletniemu edycji wydawcy, Barbarze McEnerney, poprawek w i wprowadzono wiele drobnych

uaktualnień. Naturalnie teraz, z obecnej perspektywy, wyraziłbym wiele rzeczy w inny sposób; poza tym ilość kolokwializmów i slangu w tekście chwilami przyprawia mnie o zaŜenowanie. Ale chcąc zachować zasadniczy charakter i ducha tekstu, poprawiłem tylko najbardziej raŜące fragmenty. Sonoma County, Kalifornia Kwiecień 1993 Stephen Arroyo

5

Spis treści Wstęp do drugiego wydania amerykańskiego Wstęp I. Zdolność jednostki do tworzenia związków Systematyczny zarys synastrii część I Systematyczny zarys synastrii część II KsięŜyc Powinowactwo lub jego brak Lew, piąty dom i Ŝywioł ognia Siódmy dom, Saturn i Pluton Uwagi na temat Urana i opozycji Aspekty do Słońca i KsięŜyca Dom jedenasty, ósmy i pierwszy Pojęcie „wspólnych doświadczeń” Pokrewne progresje i tranzyty Tranzyty Jowisza i Saturna przez piąty i siódmy dom Wenus i Mars w Ŝywiołach i w znakach II. Techniki analizy porównawczej „Karmienie” pola energetycznego Słońce i KsięŜyc Aspekty porównawcze Aspekty Jowisza Aspekty pobudzające Opozycje Słońce-KsięŜyc i KsięŜyc-KsięŜyc Opozycja Słońce-Słońce Opozycje Wenus-Wenus i Mars-Mars Aspekty Merkurego Wzajemny wpływ pól energetycznych Przeprowadzanie syntezy Przykładowa tabela danych do analizy porównawczej Aspekty do ascendentu Zastosowanie domów w analizie porównawczej Dominacja pewnego typu aspektów Synastria a karma 6

Domy wodne i ogniste Ocena ludzi, a nie tylko kosmogramów Urodzeniowe zewnętrznych Przykładowa analiza porównawcza III. Zastosowanie domów w analizie porównawczej Wpływ planet i ascendentu Domy kątowe, następujące i upadające Domy Ŝycia lub toŜsamości Domy relacji i związków Domy praktyczne lub domy posiadania Domy wraŜliwości IV. Jak zrozumieć tranzyty Wzorzec tranzytów Tranzyty Saturna a odpowiedzialność Uwagi na temat poszczególnych tranzytów Kolejne kroki w definiowaniu osobistego znaczenia tranzytów Podstawowe rytmy i funkcje tranzytujących planet Jowisz i Saturn w domach Tranzyty Jowisza i Saturna przez pierwszy dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez drugi dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez trzeci dom Powroty w cyklu Jowisza, Saturna i Marsa Tranzyty Jowisza i Saturna przez czwarty dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez piąty dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez szósty dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez siódmy dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez ósmy i dziewiąty dom Tranzyty Jowisza i Saturna przez dziesiąty, jedenasty i dwunasty dom Kilka uwag na temat tranzytów Urana Uwagi końcowe V. Kilka uwag na temat doradztwa astrologicznego Tabela danych do analizy porównawczej 7 aspekty Marsa i Wenus do planet

Wstęp
Nauka jest sztuką tworzenia zręcznych iluzji; głupcy w nie wierzą lub polemizują z nimi, mądry człowiek zaś napawa się ich pięknem i pomysłowością, zdając sobie jednocześnie sprawę, Ŝe są to stworzone przez ludzi zasłony, za którymi kryje się mroczna otchłań nieznanego. Carl Gustav Jung

PowyŜszy teŜ nią

cytat

z

Junga

dobrze

ilustruje

mój przez

stosunek do wszelkich prób tłumaczenia astrologii czy „interpretacji" czynników. Ŝe rozmaitych kaŜdy wykorzystywanych sztuką musi tak sam Astrologia jest człowiek bardzo sobie

indywidualną,

wypracować własne podejście do niej i sposób wyraŜania. To z kolei w nieunikniony sposób prowadzi do olbrzymiej róŜnorodności prezentuje większość z pojęć, się tego, teorii pod o i filozofii, wspólną które światu co się etykietką mówi, wiele

„astrologii”. I rzeczywiście często mam wraŜenie, Ŝe astrologii ksiąŜek i większość teorii próbujących ją wyjaśniać, prowadzi do kręcenia się w kółko, ale człowiek zawsze pozostaje esencji mieć co w jednakowej nie odległości da się Ŝe od środka w tego błędnego koła. Inaczej mówiąc, często wydaje mi się, Ŝe astrologii najwyŜej wyrazić uda się słowach; w bardziej przypomina ona muzykę sfer niebieskich. MoŜna nadzieję, wzbudzić czytelniku zaufanie do własnych odczuć, wskazać mu drogę rozwoju, na której nauczy się on polegać na osobistych spostrzeŜeniach i doświadczeniach, chwytać przypływy intuicji i od czasu do czasu przelotnie dostrzeŜe ową transcendentną esencję. Próbowałem to uczynić w moich poprzednich kilku ksiąŜkach i reakcja po czytelników wskazuje sukces. na to, Ŝe tej przynajmniej części odniosłem Cele

ksiąŜki w duŜym stopniu pokrywają się z celami moich 8

wcześniejszych prac, ale podejście i sposób przekazu są tu zupełnie inne. Przede wszystkim, w odróŜnieniu od innych powstały trzech moich jako ksiąŜek, artykuły, warsztatów, informacji, z powodów, się dla ta nie została się jest zaś ona to napisana. z notatek Z z wyjątkiem dwóch krótkich rozdziałów, które pierwotnie składa toteŜ nie serii raczej zbiór

pojedynczych Jednym ludzie

systematyczny, zdecydowałem się się

uporządkowany traktat. których opublikować te luźne notatki, jest to, Ŝe moim zdaniem zajnujący astrologią powinni nauczyć cieszyć się nią. Nie wszystkie prawdy odkrywa się przez teoretyczną, logiczną czy statystyczną analizę. Czasami warto się skupić na Ŝywych koncepcjach i trochę nimi pobawić. astrologii Takie podejście korzyści moŜe niŜ przynieść studentom suche więcej systematyczne,

wywody, które usiłują być głębokie i znaczące. W moich poprzednich ksiąŜkach niektóre zagadnienia zostały omówione o wiele bardziej szczegółowo. Z drugiej strony jednak te notatki dają dodatkową perspektywę, która podobała się wielu czytelnikom maszynopisu. Choć ja sam wolę ufam, i pisać w sposób mnie uporządkowany, ludzie, do dokładnie których tego omawiając osądowi wykłady jakie poszczególne zachęcali Po zagadnienia,

opublikowania jestem ma w

materiału, szczególnie, Ŝe juŜ tylko z rzadka prowadzę warsztaty. prostu teŜ ta nie stanie przyjmować większości zaproszeń do występów publicznych, otrzymuję. Dlatego ksiąŜka zastąpić czytelnikowi bezpośrednie uczestnictwo w warsztatach, a jej cena jest o wiele niŜsza niŜ koszt udziału w jednym choćby bezpośrednim spotkaniu. Czytelnik przynajmniej częściowo powinien tu odnaleźć atmosferę wykładu na Ŝywo i mam nadzieję, Ŝe ci, którzy znają moje inne ksiąŜki, nie będą zbyt zaskoczeni luźną, mniej szczegółową naturą tej pracy.

9

Chciałbym notatki. Były

dodać one

jeszcze

kilka dość

wyjaśnień i

dotyczących tej ksiąŜki oraz zajęć, z których pochodzą bezpośrednie, nieformalne często zabawne (choć większość humoru, niestety, ginie w druku). Prawie wszystkie osoby biorące udział w tych warsztatach przychodziły na moje zajęcia przez dłuŜszy czas. To, Ŝe oraz znaliśmy na się i czuliśmy się ze sobą niŜ dla swobodnie, pozwalało na stworzenie luźnej, spontanicznej atmosfery byłoby to większą podczas szczerość wypowiedzi, wykładu moŜliwe oficjalnego

zupełnie obcych ludzi. Pytania i komentarze z widowni często były zaskakujące, ale wielu studentów mówiło mi, Ŝe takie dygresje i przykłady z osobistych doświadczeń często dają zrozumienie, jakie niełatwo jest osiągnąć przez czytanie ksiąŜek. Czasami przez spontaniczny ton lub gest moŜna wyrazić coś, czego nie da się ująć w słowach. Próbowałem uwypuklić takie niuanse przy edycji notatek, ale od czasu do czasu niektóre subtelności znikały. Ogólnie rzecz biorąc, daliśmy spontaniczności pierwszeństwo nad gramatyką i interpunkcją. Warsztaty były prowadzone językiem w niej potocznym pewnych i taka teŜ ale jest nie ksiąŜka. Dokonałem celem poprawek,

próbowałem radykalnie zmieniać charakteru notatek. PoniewaŜ warsztatów jest omówienie wielu tematów w krótkim czasie, czytelnik powinien zrozumieć, Ŝe mówi się inaczej niŜ się pisze. Dlatego teŜ niektóre z o moich jakimś wypowiedzi mogą się wydawać nie zbyt jest ten gwałtowne, to próba szorstkie lub jednostronne. Ale gdy mówię coś konkretnie astrologicznym w czynniku, osądu ludzi, których kosmogramach czynnik

występuje. Nie naleŜy uwaŜać go za „dobry” czy „zły”. Omawiam po prostu pewne cechy, które często spotykałem w mojej takie poraktyce astrologicznej, mają swoje i nazywam jest rzeczy to po imieniu, Ŝeby słuchacze dobrze mnie zrozumieli. ChociaŜ uproszczenia wady, jednak szybsza, lepsza i bardziej interesująca dla słuchaczy 10

metoda niŜ nie kończące się racjonalizacje, powtarzanie wciąŜ tych samych określeń i nadmiernie abstrakcyjne teorie, które nie budzą Ŝadnego oddźwięku u większości słuchaczy. Ponad połowa materiału w tej ksiąŜce dotyczy związków i wzajemnego dopasowania dwóch osób. Zaczęcam czytelnika, by podczas czytania trzech pierwszych części tej ksiąŜki odwoływał się często do Systematycznego

zarysu synastrii zamieszczonego w części I. Ten zarys rozdawałem słuchaczom podczas warsztatów. Daje on pewne pojęcie o porządku osób i strukturze mnie, warsztatów, ukaŜe które się w innym wypadku mogłyby nie być oczywiste. Wiele najnowsza tego pytało kiedy moja ksiąŜka, Person-to-Person z Ŝalem Astrology, zmieniałem której całą

wydanie zapowiadane było juŜ przed kilku laty. W ciągu czasu kilkakrotnie koncepcję tej ksiąŜki. To, oraz natłok zajęć, który nie pozwala mi się przez dłuŜszy czas skupić na napisaniu duŜego tekstu, Ŝe opóźniło jej publikację. Jednak mam wraŜenie, gdy wreszcie Person-to-Person Astrology

zostanie wydana, w ostatecznej postaci okaŜe się ona bardziej uporządkowanym uzupełnieniem do swobodniejszych Cykli Ŝycia i związków międzyludzkich.

11

I. ZDOLNOŚĆ JEDNOSTKI DO TWORZENIA ZWIĄZKÓW

Rozpoczynamy zajęć poświęconych

niniejszym związkom

pierwszy

z

dwóch W

cykli części

międzyludzkim.

pierwszej zajmiemy się przede wszystkim indywidualnym kosmogramem urodzeniowym. Omówimy zagadnienia związane z urodzeniowym róŜne inne połoŜeniem czynniki, KsięŜyca, które mają Marsa i Wenus w kosmogramie kaŜdego z nas, a takŜe innych osób, oraz zastosowanie przy analizie związków - takie, jak na przykład siódmy dom. Jest całe mnóstwo rzeczy, które moŜna zmieścić w tej tematyce. Nasz program jest następujący: spotkaniem, o W kilku części część będzie sprawach drugiej, się pod od pierwsza, dotyczyła ale czyli wieloma przy związanych właściwą rozpoczęta przede okazji z dzisiejszym teŜ

wszystkim

indywidualnego

kosmogramu,

wspomnimy

analizą

porównawczą.

podczas

następnych analizy jest

warsztatów, bardziej

zajmiemy które

techniką względami

porównawczej,

skomplikowana

interpretacji kosmogramu urodzeniowego, gdyŜ tu mamy do zbadania dwa zestawy elementów. W programie zajęć1, który otrzymaliście, na jednej stronie zebrane są wszystkie jakiejś w nich, najwaŜniejsze osoby a do takŜe czynniki, tworzenia wzajemne które moŜna (a właściwie naleŜy) uwaŜnie zbadać, gdy analizujemy związków i potencjał istnienia

dopasowanie ludzi pod róŜnymi względami, czym zajmuje się synastria i o czym będziemy mówić podczas następnego spotkania. Moja ulubiona ale ksiąŜka o astrologii dobra, porównawczej chodzi o (właściwie nie zajmuje się ona analizą indywidualnego kosmogramu, jest bardzo jeśli synastrię) to wydana przed wielu laty niewielka broszura

1

Program, który otrzymali uczestnicy zajęć, zamieszczony jest po tym rozdziale.

12

autorstwa Lois H. Sargent2. Jest to jedna z najtańszych, a przy tym chyba najlepsza pozycja na temat astrologii porównawczej. omawiających Ebertin; Marsa i jest Wenus Niewiele indywidualne tam w trochę znakach jest ksiąŜek szczegółowo człowieka w potrzeby na temat

związkach. Jedna z nich to The Cosmic Marriage Elizabeth indywidualnego Palmera chyba omawia to Nie jest kosmogramu. najbardziej Astrological wyczerpujące Compatibility zodiaku; omówienie

tych

planet.

zgadzam się ze wszystkimi stwierdzeniami zawartymi w tej ksiąŜce, ale z pewnością moŜna się z niej wiele nauczyć. Najpierw zawsze zajmiemy się: się „czy analizą pasujemy indywidualnego do siebie z horoskopu, bo zanim przejdziemy do porównania - ludzie dopytują George’em, czy pasujemy do siebie z Mary”, i tak dalej najpierw naleŜy się przyjrzeć kosmogramom poszczególnych osób, bo moŜe do się okazać, Ŝe mamy nie do czynienia z człowiekiem, którego nikt pasuje. Mówiąc

konkretniej, chodzi o to, Ŝe moŜe to być osoba, z którą bardzo cięŜko jest wytrzymać, ogromnie wymagająca, albo niezbyt wraŜliwa, czasami nawet okrutna, czy jeszcze coś innego... Dlatego najpierw naleŜy się zająć indywidualnymi horoskopami. Bardzo często zdarzało się, Ŝe sporządzałem analizę porównawczą albo umawiałem się z kimś, kto prosił o taką analizę, a kiedy spotykałem się z tą osobą, patrzyłem na indywidualny kosmogram i przez większość czasu powtarzałem, Ŝe ten człowiek ma kłopoty we wszystkich swoich ludzi jest kontaktach do siebie to, takŜe sposób z czy ludźmi. jest dany z ToteŜ jedynym człowiek innymi, dopasowanie problemem; potrafi w dwojga waŜne nie

jakikolwiek

współgrać

dostroić się do harmonijnego przepływu energii, jeśli natrafi na taką moŜliwość; czy jest w stanie utworzyć więź z kimś, z kim ma harmonijne połączenia w horoskopie?
2

Mowa o ksiąŜce Lois Sargent How to Handle Your Human Relations,

13

wydanej przez Amerykańską Federację Astrologów (AFA).

14

Systematyczny zarys synastrii Część I 1. Zdolność jednostki do tworzenia związków a) i Ogólna orientacji analiza kaŜdej z indywidualnych osób; kosmogramów lub jego przeprowadzona pod kątem podstawowych potrzeb, pragnień „powinowactwo” brak; ogólne dostrojenie kaŜdego człowieka do róŜnych rodzajów energii; jakie wibracje i cechy znaków, domów i ścisłych aspektów „zabarwiają” czy „tonizują” planety osobiste. b) Zdolność do tworzenia bliskich związków i elementy indywidualnego kosmogramu, które o niej mówią: siódmy dom, aspekty Słońca (szczególnie u kobiet) i KsięŜyca (szczególnie u męŜczyzn), znak i aspekty Wenus - czego kaŜda z osób szuka w bliskich związkach, małŜeństwie, miłości itd. c) Potrzeby i orientacja emocjonalna i seksualna; znaki i aspekty Marsa, Wenus i KsięŜyca; naleŜy zwrócić uwagę na ogólne zrównowaŜenie Ŝywiołów w kosmogramie, które pokazuje, jakie są korzenie danej osobowości. d) Analiza wszystkich istotnych w tej kwestii domów, szczególnie siódmego, piątego, jedenastego, ósmego, pierwszego oraz domu odpowiadającego znakowi Słońca. e) Badanie wszystkich ścisłych tranzytów i progresji, które mogą mieć związek z waŜnymi etapami rozwoju, powstaniem nowej świadomości potrzeb indywidualnych albo nowymi sposobami wyraŜania siebie. f) Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wszystko, co moŜe wskazywać wszystkie tranzyty. na „wspólnotę doświadczeń” w to znaczy 2o, na aspekty porównawcze granicach gdyŜ

tworzące je planety będą równocześnie uaktywniane przez

15

Systematyczny zarys synastrii Część II 2. Techniki analizy porównawczej a) Jak będą na siebie wpływały pola energetyczne danych dwóch osób? Spójrz najpierw na wszystkie ścisłe aspekty porównawcze (tzn. aspekty między kosmogramami nie przekraczające 4o dokładności). Jak ci ludzie będą się wzajemnie „karmić”? b) Następnie przyjrzyj się ogólniejszym połączeniom, utworzonym przez harmonię lub niezgodność Ŝywiołów, w których znajdują się poszczególne planety (pokazuje to ogólne tło energetyczne związku). Szczególną uwagę zwróć na harmonię lub jej brak między Słońcami, KsięŜycami i Merkurymi obydwu osób, a takŜe na relacje Wenus/Wenus, Mars/Mars, Wenus/Mars, Wenus/KsięŜyc i Słońce/Mars. c) Zapamiętaj, Ŝe kaŜdy ścisły aspekt, w którym bierze udział co najmniej jedna osobista planeta, ascendent lub descendent którejś z osób, jest niezmiernie waŜny! d) KaŜda koniunkcja ascendentu, descendentu, a takŜe władców pierwszego związku i w siódmego dłuŜszej domu jednej z osób z planetą drugiej osoby będzie waŜnym wskaźnikiem ogólnego zabarwienia perspektywie (chociaŜ naleŜy pamiętać, Ŝe to zabarwienie energetyczne w miarę upływu czasu moŜe ulegać zmianie, a takŜe wyraŜać się w tym samym związku na wiele róŜnych sposobów). e) W następnej kolejności postaw planety jednej osoby na odpowiednich stopniach zodiaku w kosmogramie drugiej i sprawdź, które domy obydwu kosmogramów zostają przy tym uaktywnione. Szczególnie istotne będą domy, w których znajdą się Słońce, KsięŜyc i ascendent drugiej osoby (a takŜe planety planetą ich władcy). Domy, na które nie przypadają trzy zewnętrzne, lub osią zazwyczaj drugiej odgrywają albo jeśli większej ludzie

roli, chyba Ŝe któraś z nich tworzy ścisłą koniunkcję z osoby znacznie róŜnią się wiekiem.

16

f)

KaŜdy

aspekt zawsze

porównawczy, wskazuje na

który

powtarza w

się danym

dwukrotnie,

dominujący

związku rodzaj wymiany energetycznej. Niektórzy nazywają to „podwójnym nelsonem”. (Przykład: KsięŜyc A znajduje się w koniunkcji z Jowiszem B, a KsięŜyc B tworzy trygon do Jowisza A). g) Podobnie, jeśli jakaś jedna planeta tworzy wiele aspektów podobnego typu (na przykład wiele harmonijnych aspektów Jowisza jednej z osób), generowana w ten sposób energia wpłynie na charakter całego związku. h) Po przyjrzeniu się wszystkim najwaŜniejszym czynnikom zastanów się, jakie jest twoje ogólne wraŜenie? Czy w tym związku występuje i dobre zrównowaŜenie lub energii i na harmonia, czy moŜe zbyt wielki nacisk połoŜony jest na podniecenie stymulację, odwrotnie, bezpieczeństwo? Czy kaŜda z osób dostarcza drugiej to, czego tamtej brakuje, a jeśli tak, czy ludzie nie są zbyt róŜni od siebie, czy będą potrafili poradzić sobie z wzajemnymi róŜnicami, a nawet je cenić? Jaki jest wspólny cel lub ideał tych dwóch osób?

17

KsięŜyc Myślę, Ŝe na początek zajmiemy się KsięŜycem, a potem porozmawiamy o Wenus i Marsie, gdyŜ na te planety będziemy potrzebowali więcej czasu. Oczywiście naleŜy zwracać uwagę na wszystkie elementy, ale spróbuję tu wyróŜnić kilka waŜnych szczegółów. Znak, w którym znajduje się nasz KsięŜyc, określa pewien nastrój, ton czy wibrację, do której jesteśmy naturalnie dostrojeni przez całe Ŝycie, ma więc oczywiście wiele wspólnego z naszymi potrzebami domowymi. Inaczej mówiąc, pokazuje, z jakiego rodzaju osobą chcielibyśmy mieszkać pod jednym dachem, co pragniemy swobodnie wyraŜać i w jaki sposób się zachowywać. Jeśli mamy KsięŜyc w bardzo niezaleŜnym znaku, Ŝycia na przykład to nie w Baranie, będziemy by nas nam Wodniku, pragnąć Strzelcu w czy Bliźniętach, partner takiego albo modelu którym kazał

rodzinnego, zanadto

który

ograniczał, skrzydła

przycinałby

siedzieć w domu; mamy potrzebę wolności i niezaleŜności. Oczywiście znak KsięŜyca u męŜczyzn szczególnie mocno wiąŜe się z typem partnerki, z którą czuliby się dobrze. KsięŜyc ma ścisły związek z potrzebą spokoju i bezpieczeństwa, wewnętrznym dobrym samopoczuciem, z tym, jak się czujemy w najbliŜszym otoczeniu, co wydaje się nam przyjemne i naturalne. Znam pewnego męŜczyznę teraz ma około sześćdziesiątki - który ma KsięŜyc w KozioroŜcu; wcześnie odszedł na emeryturę i mniej więcej od pięćdziesiątego roku Ŝycia zaczął się dobrze czuć z zachowaniem, Odpowiada mu które bycie moŜna by nazwać kozioroŜcowatym. Kultywuje starszym człowiekiem.

proces własnego starzenia. W gruncie rzeczy nie jest taki stary i cieszy się doskonałym zdrowiem. Cechuje go wielki umiar - pali dwa papierosy dziennie, wypija dwa piwa i to wszystko. Nigdy nie zachowuje się nierozsądnie i prawdopodobnie doŜyje stu lat, ale kultywuje swoją starość. czuje Mając w KsięŜyc roli w KozioroŜcu naprawdę od dobrze znaku się KozioroŜca, 18 niezaleŜnie

Słońca. Oczywiście, jeśli chcemy sprawdzić, czy łatwo mu przychodzi odgrywanie tej roli, naleŜy przyjrzeć się aspektom planeta, KsięŜyca. symbolizuje Czyli Jedno nasze wszyscy, z moich popędy którzy te i ulubionych potrzeby mają, same praw co astrologicznych mówi, Ŝe znak, w którym znajduje się pragniemy wyraŜać i jakie nasze potrzeby domagają się zaspokojenia. KsięŜyc w powiedzmy, podstawowe, KozioroŜcu, odczuwają

archetypowe potrzeby. P: A jak ten człowiek radzi sobie z tym, Ŝe nie pracuje? O: Czuje się dobrze w roli emeryta. Kręci się dokoła domu i to mu bardzo odpowiada, uwielbia to. Gdy juŜ znamy połoŜenie planet w znakach, moŜemy popatrzeć na dowolny kosmogram i na tej tylko podstawie określić najwaŜniejsze popędy, najwaŜniejsze potrzeby człowieka. Bardzo waŜne są tu aspekty, bo pokazują one, w jaki sposób dana osoba pragnie wyraŜać te potrzeby albo radzi sobie z popędami, na ile łatwo i swobodnie jej to przychodzi. Na przykład, jeśli ktoś ma KsięŜyc w KozioroŜcu, to chce - świadomie czy nie, to zupełnie nieistotne - grać pewne kozioroŜcowe role, wpasować się w kozioroŜcowe a formy w czy styl razie Ŝycia, bardzo mieć dość konserwatywną, mocno kaŜdym na bezpieczną, jak

sytuację domową. KsięŜyc w KozioroŜcu zawsze jest bardzo zorientowany bezpieczeństwo, podobnie KsięŜyc w Raku i w Skorpionie. P: Czy to prawda, co się czasem mówi, Ŝe KsięŜyc w KozioroŜcu oznacza mniej więcej to samo, co Słońce w KozioroŜcu i Ŝe KozioroŜce są stare, kiedy są młode, a młode, kiedy są stare? O: Tak, przekonałem się, Ŝe najczęściej to prawda. Chyba widziałem kilka wyjątków, ale ta zasada sprawdza się dla większości ludzi, którzy mają Słońce, KsięŜyc, a takŜe ascendent w KozioroŜcu. Ale nie w kaŜdym przypadku; jeśli na przykład ktoś ma sześć planet w 19

Bliźniętach, które są niesłychanie młodzieńczym znakiem, to cechy KozioroŜca u takiego człowieka raczej nie będą bardzo W jego oczywiste. kaŜdym Będą istniały, aspekty o tym, ale nie będzie ich widać na pierwszy rzut oka. razie mówią pokazują jak główny wątek wielkiego dramatu Ŝycia człowieka; pokazują wszystkie niuanse, próbujemy zaspokajać własne potrzeby i wyraŜać popędy. Powiedzmy więc, Ŝe ktoś ma KsięŜyc w KozioroŜcu, albo nawet w jakimkolwiek innym znaku, ale połączony z Saturnem dynamicznym aspektem - koniunkcją, kwadratem albo opozycją; w takim przypadku otrzymujemy bardzo saturniczny KsięŜyc. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to KsięŜyc zabarwiony KozioroŜcem i/lub Saturnem. Jeśli KsięŜyc w KozioroŜcu dodatkowo tworzy aspekt do Saturna, to moŜna powiedzieć, Ŝe jest to KsięŜyc mocno podwójnie powiązana naznaczony z Saturnem; wówczas potrzeba wewnętrznego bezpieczeństwa i spokoju będzie bardzo saturnowymi autorytetem, wibracjami: pozycją w zewnętrznym bezpieczeństwem,

świecie czy jakąś inną cechą Saturna lub KozioroŜca. KaŜdy, kto ma KsięŜyc w ścisłym aspekcie do Saturna, szczególnie w aspekcie dynamicznym, traktuje Ŝycie i siebie powaŜnie samego bardzo powaŜnie. Tacy ludzie bardzo wszelkie traktują małŜeństwo, partnerstwo,

związki. KaŜdy męŜczyzna z KsięŜycem w KozioroŜcu lub aspektowanym przez Saturna (u osób z jednym i z drugim uwidoczni się to szczególnie wyraźnie) będzie traktował swoją lub nie Ŝonę bardzo do tym powaŜnie Saturna racji. i moŜe nawet jest stać się przewraŜliwiony na jej punkcie. Przy aspektach Słońca KsięŜyca ma przy człowiek Pojawia się ogólnie do i lub przewraŜliwiony, bierze wszystko do siebie; zazwyczaj tendencja KozioroŜca Saturna negatywizmu, jeśli KsięŜyc oczywista jest przy wpływach przez

Saturna, skłonność do negatywnych reakcji, szczególnie, aspektowany

20

połoŜony w KozioroŜcu. Ale chyba trochę odszedłem od tematu... KsięŜyc symbolizuje naszą potrzebę bezpieczeństwa i opieki. KsięŜyc oczywiście jest władcą Raka i kaŜdy z nas w pewnym stopniu potrzebuje opieki. Ale jeśli mamy KsięŜyc w Strzelcu, to wraŜenia opieki dostarczy nam ktoś, kto ni stąd, ni zowąd zawoła: „Wybierzmy się do Yosemite!”, po czym wskoczy do samochodu i zawiezie nas do Yosemite. Wówczas będziemy czuli, Ŝe ta osoba troszczy się o nas. Z kolei przy KsięŜycu połoŜonym w Raku, Skorpionie lub w Rybach poczujemy o wiele większą przyjemność, jeśli ktoś zapyta: „MoŜe chciałbyś, Ŝeby ci pomasować plecy i zrobić filiŜankę ziołowej herbaty?” rozumiecie, zrobi coś, co przemówi do nas emocjonalnie. KaŜdy potrzebuje jakiejś formy opieki. MoŜna cyklu nawet wyznaczyć przez graficznie wszyscy coś w rodzaju Ŝyciowego, który przechodzimy.

Zdarzają się w nim okresy regresu; kaŜdy z nas od czasu do czasu przechodzi przez etap przyśpieszonego wzrostu, potem pozostaje przez jakiś czas na tym samym poziomie, a czasem na chwilę popada w regres, szczególnie podczas okresów wówczas okresów intensywnego płynne, Ŝycia, toteŜ gdy w rozwoju. wracamy Wszystko do tego, i w wydaje co daje się nam

poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie odnosi się to do tranzytach progresjach przechodzimy przez cykle uranowe, neptunowe i plutonowe - są to okresy olbrzymich zmian, pod wpływem których człowiek staje się bardzo niepewny, zawieszony w próŜni i pozbawiony środka cięŜkości, ogarnia go zamęt, nie potrafi stanąć mocno na całe ziemi, jego bo ciało pod wpływem i zewnętrznych planet wibruje,

zastanawia się: „O kurcze, dokąd ja zmierzam?” Wtedy często próbujemy wrócić do starszych wzorów zachowania albo odnaleźć poczucie ugruntowania, bezpieczeństwa i opieki u drugiej osoby.

21

Obserwowałem coś takiego w zeszłym tygodniu. Mój syn wiele na ma teraz opozycję z tranzytowego Plutona ma do urodzeniowego KsięŜyca. KsięŜyc oczywiście bardzo

wspólnego gdy

wczesnym

dzieciństwem, aspekt ją i

poczuciem do jakiejś na do niej

bezpieczeństwa i tak dalej, Pluton zaś wyciąga wszystko wierzch; tworzy tranzytowy planety urodzeniowej, Często transformuje jednak, wyciąga

powierzchnię starą jej treść, którą naleŜy zmienić albo wyeliminować. eliminacji cyklu zanim przystąpimy naleŜy ostatnio do starej Mój treści, syn najpierw

wrócić. Czasami przypomina to zejście w głębię podczas Plutona. przechodzi ciekawy regres. Do tej pory rozwijał się mniej więcej w równym tempie, miał duŜo pewności siebie i zaufania do świata i nie trzymał się niczego kurczowo. Ostatnio to się zmieniło, zaczął teŜ trochę chorować. Tym z was, którzy mają dzieci, moŜe się przydać informacja, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, Ŝe w KsięŜyc w kosmogramie dziecka mówi bardzo duŜo o zdrowiu i jeśli tranzytowy Saturn, Mars, Pluton, Neptun albo Uran tworzą do niego trudne aspekty, mogą się pojawić jakieś problemy ze zdrowiem. W kaŜdym przypadku wygląda to inaczej. Aspekty Marsa do KsięŜyca często łączą się z gorączką; Pluton wywołuje erupcje. Mój syn ostatnio dostał wysypki, chociaŜ nigdy wcześniej nie miał Ŝadnych kłopotów ze skórą (ma trzy i pół roku); pojawiła się więc wysypka, a poza tym zaczął się zachowywać w regresywny sposób, na przykład kilka razy zmoczył spodnie. Wczoraj wieczorem wrzucił szczoteczkę do zębów do umywalki. Wyciągnął korek i po prostu wrzucił ją do środka; wiecie, Ŝe Pluton rządzi odpływami, które słuŜą całą do kanalizacją, wszystkimi kanałami,

oczyszczania. (A jeśli w to nie wierzycie, to opowiem wam, co słyszałem ostatniego lata. Pewnego męŜczyznę zapytano: „Co ci się przydarzyło, kiedy miałeś około dwóch lat, bo wtedy Pluton przechodził przez twoje MC?” 22

Ten

człowiek do

zastanowił jaka do

się była rury.

i

odpowiedział: reakcja Był

„A

tak, Nie gdy

wpadłem szczoteczka

studzienki

kanalizacyjnej!”) chłopca, i załamany

uwierzylibyście,

wpadła

zaczął

płakać: „Och, moja szczoteczka!” Ta szczoteczka była dla niego symbolem bezpieczeństwa. Na szczęście znalazłem cienkie szczypce i udało było mi jak się wyciągnąć tę szczoteczkę. Dziecko nowo narodzone,

jednocześnie śmiało się i płakało, uszczęśliwione, Ŝe wyciągnąłem jego szczoteczkę z głębi. MoŜe to zabawny przykład, ale dla mnie to wydarzenie było bardzo symboliczne, pokazywało, co się dzieje z człowiekiem, który przechodzi przez trudny aspekt Plutona. Mój syn zaczął takŜe bardziej trzymać się matki; dotychczas był bardzo niezaleŜny - ma Jowisza w Wodniku w pierwszym domu, silne Bliźnięta, KsięŜyc w Baranie; przy tym aspekcie jednak popadł w regres i wszedł w bardziej księŜycowe, zaleŜne role. Widzimy więc, Ŝe aspekty KsięŜyca są bardzo waŜne. Wszystkie ksiąŜki na temat astrologii nadmiernie podkreślają znak Słońca, a zbyt mało uwagi poświęcają znakowi KsięŜyca. Dla mnie znak KsięŜyca pokazuje między innymi to, jaki sposób ekspresji i styl Ŝycia daje człowiekowi poczucie swobody i naturalności, wraŜenie „to właśnie jestem ja, teraz czuję się u siebie, taki właśnie powinienem być, tak właśnie powinienem Ŝyć". Ale jeśli mamy trudne aspekty do KsięŜyca, to moŜe się okazać, Ŝe Ŝycie w taki sposób nie przychodzi nam łatwo, albo moŜemy czuć przymus, by starać się tak Ŝyć, i pracować nad tym. Jeśli KsięŜyc odbiera trudne aspekty, to moŜemy bo przydawać mamy nadmierne Ŝe znaczenie musimy cechom tu jego jakoś znaku, wraŜenie, się

dostosować. Nie znam lepszego słowa niŜ „dostosowanie” do opisu kwadratury. Nie jest to „zły” aspekt; pokazuje po prostu, gdzie musimy wprowadzić jakieś poprawki w naszej osobowości i Ŝyciu. 23

Astrolog Richard Ideman uwaŜa, Ŝe KsięŜyc - moŜe nie u kaŜdego człowieka, ale u większości - ściśle łączy się z tym, co nazywamy miłością. Wiecie, Ŝe są róŜne rodzaje miłości; miłość wenusjańska, miłość neptunowa, takŜe miłość księŜycowa; zdecydowanie istnieje miłość słoneczna, taka jak u Lwa, która polega na wspieraniu innych i dodawaniu im witalności. Dla wielu ludzi, a szczególnie dla męŜczyzn, KsięŜyc łączy się z poczuciem doznawania troski i matczynej opieki ze strony jakiejś kobiety. Drogie panie, czy KsięŜyc w waszych kosmogramach mówi coś o tym, czy czujecie się kochane, czy nie? Kto moŜe powiedzieć coś na ten temat? Wydaje mi się, Ŝe jeśli chodzi o męŜczyzn, zdecydowanie jest to prawda. Głos określam z jako sali: Mam KsięŜyc cechy w KozioroŜcu. jest Saturn mnie kojarzy mi się z cechami ojcowskimi. Wiele cech, które „pozytywne ojca”, dla bardzo waŜnych, w pewien sposób są to wymagania, którym czuję się zobowiązana sprostać, ale jednocześnie dają mi wsparcie, zachętę typu „potrafisz to zrobić”... Owszem, ja takŜe znam pewną kobietę z KsięŜycem w KozioroŜcu, ma ona jednak Słońce w Raku, w koniunkcji z Uranem, co mocno aktywizuje opozycję Rak-KozioroŜec. Obydwa te znaki w bardzo duŜym stopniu zorientowane są na bezpieczeństwo; są to znaki rodziców, matki i ojca, i obydwa łączą się z przeszłością, z bezpieczeństwem przeszłości. Ale jest tam takŜe Uran. Ta kobieta wybiera sobie na partnerów męŜczyzn w nieco ojcowskim typie, którzy się nią opiekują, ale jej Uran nie moŜe tego znieść. Próbuje utrzymać te związki, ale od czasu do czasu wymyka się na weekend z kimś innym albo robi coś innego, by wykorzystać energię Urana. Uran zawsze pragnie podniecenia, zmiany. P: A co z aspektami między Neptunem a KsięŜycem? Jaki one mają wpływ?

24

O:

W

odniesieniu

do

związków

ten

wpływ

będzie

nieco inny u męŜczyzn, a inny u kobiet. Generalnie u kaŜdego człowieka takie aspekty mogą wskazywać na pewną tendencję do eskapizmu. Ale takŜe świadczą o olbrzymiej wraŜliwości, trochę intuicji, bogatej to wyobraźni być osoba i w mocno typie romantycznej naturze - i KsięŜyc, i Neptun zawsze są romantyczne. MoŜe artystycznym, obdarzona wielką siłą wyobraźni. Z kolei w związkach takie aspekty mogą dawać wraŜenie oderwania od ziemi, szczególnie w horoskopie męŜczyzny w odniesieniu do najwaŜniejszej kobiety jego Ŝycia albo do matki - coś pozostaje niejasne, w zawieszeniu, zawsze jest coś, co powoduje, Ŝe ten człowiek czuje się trochę niepewnie, nieswojo, coś, czego chciałby uniknąć albo przed czym uciec. Często gdy tranzytujący Neptun tworzy koniunkcję, kwadrat albo opozycję do KsięŜyca męŜczyzny, ten wchodzi w okres trwający około półtora roku, kiedy - jeśli jest Ŝonaty - małŜeństwo zaczyna się rozpływać, a on sam ma ochotę wyrwać się z niego, uciec... Głos z sali: Okres mgły. Tak, w tym czasie męŜczyzna nie potrafi odnosić się do swojej Ŝony w realistyczny sposób, bo projektuje na nią całe mnóstwo róŜnych rzeczy. Neptun to zawsze marzenia, koniunkcje, planet) jakich to pozytywne kwadraty najlepsze sobie Ŝyciowych mgłę, ale i i negatywne. opozycje aspekty zaŜyczyć, spraw. takŜe do bo Ale oczywiście (do one róŜnych silne wtedy rozwój duchowego, Neptuna rozwoju dają

moŜna

pragnienie wyjścia poza codzienność, oderwania się od przyziemnych narkotyki i Człowiek przez próbuje jakoś uciec. Oczywiście moŜna uciekać przez alkohol, medytację, duchowy, słuŜbę ludzkości czy coś innego... P: Jakie skutki przyniesie tranzyt Neptuna przez kosmogram męŜczyzny, jeśli utworzy on kolejno koniunkcję do KsięŜyca, kwadrat do Neptuna urodzeniowego, a potem

25

opozycję O:

do To

Merkurego, pytanie

przy

czym

wszystkie

te

trzy Nie

planety tworzą półkrzyŜ? wymaga obszernej tym odpowiedzi. mamy tyle czasu. Muszę jednak powiedzieć, Ŝe im bardziej zagłębiam się w astrologię, bardziej przestaję oddzielać od siebie róŜne wpływy, jak to robiłem kiedyś. Jeśli Neptun uderza w kilka planet jednocześnie, oznacza to, Ŝe w Ŝyciu takiej osoby zaczyna dominować pewnego rodzaju neptunowa wibracja. Skupi się ona na obszarze Ŝycia pewnego wyznaczonym stopnia przez aspektowaną dom. W planetę, gruncie a do takŜe przez rzeczy

astrologia jest bardzo prosta: składa się z dwunastu głównych zasad i gdy się je zrozumie, moŜna upraszczać i syntetyzować. Powiedzmy, Ŝe Neptun coś aspektuje; wiemy od razu, Ŝe w Ŝyciu takiej osoby, w jej świadomości pojawia się pewnego rodzaju neptunowa wibracja; człowiek zaczyna odczuwać niezadowolenie, nawet jeśli nie jest tego w pełni świadomy albo nie potrafi nazwać swoich uczuć. Ale Neptun wracając to do przecieŜ związków, planeta przy takiej boskiego wymianie niezadowolenia. energetycznej między KsięŜycem a Neptunem - powiedzmy, Ŝe Neptun aspektuje KsięŜyc jakiegoś męŜczyzny, wtedy moŜe on się oŜenić z Rybą, w bo to będzie mu ładnie oderwaną od Ŝycia pasowało, albo z jakąś kobietą oderwaną od ziemi, albo zaangaŜuje się mocno związek marzycielką, która będzie pasowała do jego księŜycowego wzorca kobiety. Spotkałem pewnego męŜczyznę z KsięŜycem w Byku; normalnie cechach w Byka: kosmogramie powolnej, męŜczyzny takie na połoŜenie KsięŜyca oznacza, Ŝe będzie szukał kobiety o wyraźnych zorientowanej bezpieczeństwo, która lubi gotować i tak dalej. Z taką kobietą powinien czuć się dobrze. Ale jego KsięŜyc jest w koniunkcji z Uranem, co w zachowaniu i w związkach przejawia się prawie tak samo jak KsięŜyc w Wodniku. W rezultacie ten męŜczyzna nie znosi powolnych, bykowatych 26

kobiet.

Lubi

nieobliczalne

dziewczyny,

w

typie

Wodniczek, energiczne i ekscentryczne. Powinowactwo lub jego brak Rzućmy okiem na nasz program i zobaczmy, co mamy dalej. Aha, najpierw ogólna analiza całego kosmogramu urodzeniowego; wszystko, co się w nim znajduje, moŜe mieć znaczenie dla związków, nawet jeśli nie ma nic wspólnego z Marsem, Wenus, KsięŜycem ani siódmym domem. Wszystko jest waŜne. Bo jeśli na przykład ktoś ma w kosmogramie sześć róŜnych aspektów, które świadczą o potęŜnej bardzo sile woli, to wiemy od z razu, takim Ŝe mamy do czynienia z niezwykle dominującą osobowością i tylko elastyczna osoba wytrzyma i silna. kimś. Cały kosmogram pokazuje, Ŝe jest to właśnie taka osoba bezwzględna, dominująca Albo jeśli widzimy bardzo chwiejną osobowość - powiedzmy, Ŝe mamy kosmogram męŜczyzny, który jest bardzo bierny, pozbawiony siły przebicia i pewności siebie, czyli nie potrafi odgrywać tradycyjnej męskiej roli kulturowej. Wielu kobietom nie będzie się on podobał, nie będą potrafiły go szanować. Tak więc przez analizę całego horoskopu od razu uzyskujemy pewne pojęcie o tym, jakiego rodzaju związki są odpowiednie dla danej osoby. Pod numerem 1a w naszym programie mamy określenia, które powinienem tu wyjaśnić: „powinowactwo” i „brak powinowactwa”. Wprowadzili je Kenneth i Joan Negus podczas dyskusji na zjeździe Stowarzyszenia Astrologów Amerykańskich w Las Vegas. Słowo „powinowactwo” odnosi się do czegoś, o czym autorzy ksiąŜek poświęconych astrologii porównawczej prawie nie wspominają; większość z nich ogranicza się do omówienia aspektów, „KsięŜyc A w trygonie do KsięŜyca B” i tak dalej. Powinowactwo to coś, czego nie sposób odkryć bez uwaŜniejszego przyjrzenia się indywidualnym kosmogramom. Na przykład osoba z koniunkcją Marsa i Urana ma mnóstwo energii, 27

uwielbia zmiany, ma wielki temperament erotyczny, jest bardzo niezaleŜna i w gruncie rzeczy nie lubi z nikim współpracować, w Ŝadnych okolicznościach; moŜe jednak odnaleźć wiele wspólnych cech z kimś, kto ma w kosmogramie podobny czynnik, na przykład kwadrat czy nawet trygon Marsa do Urana, bowiem te dwie osoby będą dostrojone jest do tej samej być energii i dzięki temu potrafią się zrozumieć. Powinowactwo nawet nie jeśli zauwaŜamy moŜe bardzo korzystną są rzeczą, aspekty porównawcze nie szczególnie Jeśli są na

harmonijne. Często patrząc tylko na aspekty porównawcze powinowactwa analizę aspekty „Och, między ludźmi. nie przykład robiąc porównawczą wcale mówimy takie

zainteresowanym:

oczywiste, niektóre sprawiają wraŜenie bardzo trudnych, a wy tymczasem jesteście małŜeństwem od dwudziestu lat i nadal wyglądacie na szczęśliwych”, wówczas powinniśmy zwrócić uwagę na powinowactwo. Dwa horoskopy mogą być zupełnie róŜne we wszystkim oprócz jednej czy dwóch zasadniczych rzeczy. MoŜe to być jakiś konkretny rodzaj aspektu, albo na przykład Uran, Neptun czy Pluton mogą być bardzo mocno podkreślone w obydwu kosmogramach, chociaŜ na róŜne sposoby i przez róŜne aspekty. MoŜe na przykład w jednym horoskopie występuje koniunkcja Słońca i KsięŜyca w Skorpionie, a w drugim koniunkcja Marsa i Plutona na ascendencie; obydwie te osoby będą bardzo plutonowe. Mogą się dogadać. Ale wiecie o tym, Ŝe dwa Skorpiony zawsze zachowują się wobec siebie ostroŜnie i umieją się bronić. MałŜeństwa dwojga Skorpionów zdarzają się niesłychanie często, chyba częściej niŜ małŜeństwa dwóch osób spod jakiegokolwiek innego znaku. Kolejna sprawa: jeśli na przykład mamy koniunkcję Marsa z Saturnem, to zawsze jesteśmy trochę sfrustrowani i zawsze musimy sobie znaleźć jakieś ujście dla emocji. Ale jeśli mieszkamy z drugą osobą, która ma bierny charakter i nie rozumie tej potrzeby, to moŜe ona poczuć 28

się osobiście uraŜona przez nasz wybuch albo pomyśleć: „Co się z tobą właściwie dzieje? MoŜe powinieneś pójść za dom i mocno kopnąć drzwi?” JeŜeli jednak ta druga osoba ma kwadrat Marsa do Saturna i równieŜ przeŜywa nieustanne sposobem napięć i wewnętrzne i napięcia, gdy to zapewne rzucać w w duŜym w stopniu będzie potrafiła się zidentyfikować z naszym zachowania agresji zaczniemy butami lustro, przyłączy się do nas ze śmiechem. Kanalizowanie jest bardzo waŜne związkach, szczególnie u ludzi z mocno zaakcentowaną energią Marsa, Skorpiona czy Barana. Brak wszystkie osobowość, inicjatywę, pozostaje w powinowactwa elementy siłę a woli, to sytuacja odwrotna. na Jeśli mocną i lub horoskopu tego z wskazują horoskopu u

niezaleŜność, kimś,

asertywność mieszka kogo

właściciel małŜeństwie

dominują

przeciwne cechy - bierność, uległość, zaborczość i tak dalej, to łatwo zrozumieć, co na najbardziej ogólnej płaszczyźnie przyciągnęło tych ludzi do siebie, bo przeciwieństwa się przyciągają; pamiętajmy jednak, Ŝe takŜe odpychają! Jeśli przeciwieństwa rzeczywiście są przeciwieństwami, jeśli za bardzo się od siebie róŜnią, ludzie szybko mogą mieć dość siebie nawzajem, mogą mieć dość tego, Ŝe nic ich tak naprawdę nie łączy. To właśnie moŜna nazwać brakiem powinowactwa. Odnajdziecie Wyobraźmy hojna w sobie na tego typu Ŝe co sytuację ktoś ma ma na wielu konkretnych przykładach, a takŜe przy pewnych aspektach. przykład, wszystkim, Bardzo koniunkcję pieniędzmi, bardzo Marsa, Jowisza i Wenus w Lwie; będzie to osoba bardzo darzeniu i uczuciami energią. dramatyczna,

teatralna. A druga osoba ma wszystkie planety w Byku i Skorpionie, jest zamknięta i skryta, tajemnicza, mściwa i kąśliwa. Między takimi ludźmi z pewnością powstaną konflikty, choćby w analizie porównawczej było nie wiadomo ile harmonijnych aspektów. Konflikty pojawią się 29

z powodu wyraźnego braku powinowactwa między tymi dwiema osobowościami. Nie znaczy to, Ŝe z tymi konfliktami nie moŜna sobie poradzić; nie znaczy to, Ŝe nie moŜna się z nich niczego nauczyć. Ale w przypadku impasu świadomość róŜnic jest absolutnie konieczna, jeśli taki związek ma przejść jakiekolwiek pozytywne zmiany. P: ktoś sam A co jest się dzieje, w jeśli sobie, takie konflikty ale występują w indywidualnym horoskopie? Na przykład, jeśli zamknięty ograniczony, takŜe... O: Owszem, tak się często zdarza. P: Ale bardzo wyraźnie są podkreślone tego typu... O: Mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe jeśli chodzi o partnerstwo, powinno się brać ślub lub wiązać się z osobą równie skomplikowaną, wchodzić w związki z kimś o równie złoŜonym charakterze. Albo pogodzić się z tym, Ŝe nie znajdzie się w związku pełnego zaspokojenia; bardzo niewielu ludziom przydarzają się związki, szczególnie małŜeństwa, z kimś, z kim moŜna się dzielić absolutnie wszystkim. Właściwie jest to absurdalne ktoś wymaganie ma w małŜeństwie, szczególnie, jeśli wyjątkowo

skomplikowaną osobowość. KaŜdy od początku wie, na co się decyduje, prawda? Powiedzmy, Ŝe na przykład kobieta ma w swoim charakterze mocno podkreśloną otwartość Lwa, ale takŜe silne wpływy na przykład Raka, introwertyzmu i tak dalej. Często osoba, która jest rzeczywiście skomplikowana, będzie lgnęła do ludzi prostych z natury, gdyŜ mają oni na nią kojący wpływ. Osobie skomplikowanej wygodnie jest z kimś, kto jest prostszy i mniej wymagający. P: Ale to jest nudne. O: Owszem, moŜe być. Tak. Najlepszy przykład, jaki znam często widuje się jest to u artystów Joyce, bardzo i pisarzy. był Najlepszym wielkim przykładem egoistą, James który

arogantem,

skomplikowaną

osobowością; a jego Ŝona była półanalfabetką, niezwykle 30

prostą osobą. Ale oczywiście jest moŜliwe, Ŝe miał zbyt wielkie ego, by Ŝyć z kimkolwiek, kto takŜe miałby duŜe ego. Często się spotyka takie sytuacje. Mogę powiedzieć tylko tyle: przypuszczam, Ŝe ideałem byłoby znalezienie osoby równieŜ dość skomplikowanej. Bo w innym wypadku niewątpliwie związek moŜe się stać nudny. Ale tu znów trzeba się przyjrzeć indywidualnym horoskopom: czego dana osoba pragnie? Niektórzy ludzie nie mają wielkich wymagań w związkach. Inni nie umieją tworzyć związków i nie przywiązują do nich znaczenia. Ale jeszcze inni mają mocno obsadzony ludzie, siódmy z dom i sens moŜna ich Ŝyciu nadają bliskie związki, którymi nawiązać

stosunki. To jest ogromnie waŜna sprawa. Jeśli człowiek jest zorientowany na związki... powiedzmy, Ŝe ktoś ma w kosmogramie bardzo duŜo powietrza, albo bardzo silny siódmy dom, albo Wenus na Ascendencie coś w tym rodzaju, czy na przykład Wenus w koniunkcji ze Słońcem, to takŜe podkreśla wagę związków dla tego człowieka. Wówczas bardzo waŜne staje się znalezienie odpowiedniego partnera. Tacy ludzie nie potrafią Ŝyć w skorupie, nie są w stanie odrzucić ról społecznych, co potrafi zrobić wiele innych osób. Inni to potrafią. Myślę, obserwując Ŝe moich nauczyłem rodziców, się wiele są na ten temat od którzy małŜeństwem

ponad trzydziestu pięciu lat. Ich kosmogramy porównawczo niesłychanie dobrze do siebie pasują; chyba nigdy nie widziałem bardziej harmonijnego przypadku. Jedno z nich jest Baranem, drugie Lwem; KsięŜyc mojego ojca leŜy w Baranie w koniunkcji ze Słońcem matki, a ich ascendenty tworzą dokładną opozycję, tak Ŝe kaŜdy z nich pokrywa się z wierzchołkiem siódmego domu drugiej osoby, czyli domu partnerstwa... Mają wiele rozmaitych powiązań. Ale obydwoje szczerze przyznają, Ŝe ich małŜeństwo przetrwało głównie dzięki temu, iŜ kaŜde z nich, będąc bardzo niezaleŜną, ognistą osobą, potrafiło znieść te same cechy u partnera. Często nie widywali się całymi 31

tygodniami. Ojciec wyjeŜdŜał w interesach, na polowanie albo na ryby, matka z kolei wyjeŜdŜa na tydzień z gór, gdzie mieszka, do Bay Area, robi zakupy, chodzi do teatru i odwiedza wszystkie swoje dzieci. Czasami przez dłuŜszy czas prawie się nie widują i właśnie dzięki temu wytrzymują miejsca, ze Ŝeby sobą. mógł Rozumiecie, płonąć, ludzie ogień potrzebuje zawsze ogniści

potrzebują przestrzeni do ekspresji, a bardzo rzadko udaje się to uzyskać z jedną tylko osobą. W gruncie rzeczy znaki ogniste nie nadają się szczególnie dobrze do tworzenia związków, Wenus skupiają albo znaki się raczej na dynamicznej samoekspresji. Ale oczywiście, jeśli mocno podkreślona jest Wenus, związki przybierają na znaczeniu. P: Wracając do powinowactwa, mam takie pytanie: jeśli w horoskopie jednej osoby występuje koniunkcja KsięŜyca z Saturnem, a u drugiej Wenus z Saturnem, czy moŜna to uznać za powinowactwo? Czy jest to podobna jakość? O: takim Tak, to u daje obydwu podobne osób ogólne przejawi dostrojenie. się W wypadku szczególna

ostroŜność emocjonalna i orientacja na bezpieczeństwo. Często aspekty Saturn-KsięŜyc i Saturn-Wenus dają teŜ wielką lojalność. P: Ale czy moŜna to uznać za powinowactwo? O: Wenus dzięki w Tak, to zdecydowanie a druga jest powinowactwo. Wenus do do Znajdziemy je takŜe, jeśli na przykład jedna osoba ma KozioroŜcu, temu jedna ścisły aspekt Saturna, obojętne, w jakim znaku. MoŜna powiedzieć, Ŝe Wenus będzie dobrze pasowała drugiej, nawet jeśli leŜą one w znakach, które nie mają ze sobą wiele wspólnego. Lew, piąty dom i Ŝywioł ognia P: Ale jeśli, hm, na przykład Lew jest znakiem... (niedosłyszalne). 32

O: Kobiety z wpływami Lwa z zasady mają większą łatwość tworzenia związków typu jeden na jeden. LwommęŜczyznom często trudno jest zejść z królewskiego tronu i porozmawiać z chłopami. Istnieją oczywiście męŜczyźni spod Lwa, którzy mają w sobie więcej pokory i potrafią tworzyć bliskie więzi z innymi. Ale męŜczyźni Lwy i kobiety P: Lwy to dwie zupełnie spod Lwa róŜne są historie, często jeśli bardzo chodzi o związki. MęŜczyźni szowinistyczni. O: To prawda. P: Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, Ŝe Lew, który jest trochę dramatyczny, dramatyzuje takŜe miłość i związki? O: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Dramat, gra, romanse, zaloty, te wszystkie sprawy intrygują Lwa. Chodzi o grę i dramaturgię. Rozumiecie, to jest ryzyko, a Lwy kochają hazard. Nie ma romansu bez ryzyka. Ryzykuje się czymś w sobie. Myślę, Ŝe dlatego właśnie jest to atrakcyjne dla Lwa, swego rodzaju pójście na całość, niech się dzieje, co chce... i chodzi takŜe o rozrywkę. Jedną z największych zalet związków miłosnych, która intryguje ludzi, jest to, Ŝe są one zajmujące. P: Podbój. O: Właściwie Mówisz bardziej o miałem na myśli samą czy o rozgrywkę. męŜczyznach, kobietach,

jednych i drugich? P: O niektórych konkretnych przypadkach obu płci. Są ludzie, którzy nie potrafią związać się z nikim na dłuŜej. O: Myślę, Ŝe znaki ogniste bardziej identyfikują się z samym procesem zdobywania niŜ na przykład wodne czy powietrzne. Znaki ogniste bardzo chętnie przystępują do podboju, szczególnie Baran i Lew. WaŜne jest teŜ to, Ŝe Lew to znak spragniony wszelkich dowodów uznania dla własnej toŜsamości, potwierdzenia 33 tej toŜsamości i

myślę,

Ŝe

gdyby ludzi w

zastanowić wielu -

się choć

głębiej

nad

tym, nie

co we

motywuje

oczywiście

wszystkich - romansach (oddzielam je od związków, które trwają przez dłuŜszy czas; „Romans” to domena Lwa, jest przelotny), przynajmniej jednym z motywów dla większości ludzi jest to, Gry Ŝe pragną potwierdzenia wibracje, następuje własnej które efekt toŜsamości. miłość. miłosne wytwarzają Ŝe (tu

sprawiają, Ŝe ludzie czują się „zakochani”. Wpadają w Wpadanie oznacza, dźwiękowy) Ŝe się upada. Człowiek z własnej woli pozbywa się części świadomości. Bo jak moŜna być romantycznym, jeśli jest się i zbyt świadomym? Ŝeby Trzeba w być tym trochę coś z nieświadomym tajemnicy. W kaŜdym razie w przelotnym związku ta druga osoba poświęca nam wiele uwagi, chętnie robi dla nas róŜne rzeczy, prawi nam komplementy; to wszystko bardzo dowartościowuje nasze ego, a Lew to oczywiście znak ego. Myślę, Ŝe to właśnie w znacznym stopniu motywuje wiele działań związanych z piątym domem potwierdzenie własnego ego, czy to przez dzieci, przez romanse, czy przez twórczość... Siódmy dom oznacza: „wchodzę z tobą w indywidualną relację” na poziomie osobistym. Nie chodzi tu o gry. Piąty wielki dom to bardziej odgrywanie W ról, dramaturgia, domu mówimy: spektakl miłości. siódmym pozwolić, zostało

„Naprawdę wchodzę z tobą w relację jako osoba”. Ale niektórzy ludzie w ogóle nie potrafią wchodzić w relacje z innymi. Mają ogromne zahamowania, w niektórych przypadkach spowodowane przez Saturna w siódmym domu; tacy ludzie zachowują rezerwę wobec innych, są bardzo ostroŜni, obawiają się intymności bliskiego związku. Czasem jednak znajdujemy Saturna w siódmym domu u osób, dla których związki z innymi są bardzo waŜne. Od kaŜdej rzeczy moŜna uciekać albo nad nią pracować. Wydaje się, Ŝe są to dwa alternatywne sposoby radzenia sobie ze 34

stresującymi elementami horoskopu. Piąty dom wiąŜe się takŜe z dobrym samopoczuciem fizycznym, emocjonalnym i seksualnym występuje tranzycie Tranzyt na ile swobodnie w nacisk przez na czujemy tego dom, i się w czyimś dobre to towarzystwie. Zazwyczaj piątodomowych związkach

wyraźny Jowisza

rodzaju zresztą dom

samopoczucie. Szczególnie często przejawia się to przy piąty jest okres, w którym większość ludzi przeŜywa jakieś romanse. Jowisza przez pierwszy piąty wyznacza najpiękniejsze okresy w Ŝyciu większości ludzi. P: A jeśli jednocześnie Saturn tranzytuje przez siódmy dom? O: Nie wiem, moŜliwe, Ŝe wtedy człowiek po prostu więcej pracuje nad określeniem siebie w związkach. Ja nie mam negatywnego podejścia do Saturna. Czasami, gdy aspektuje tranzyt kolejne on pewne moŜna planety, ale się gdy wiele wyczekuję Saturn nauczyć. chwili, Na gdy przez przeminie, domy, przechodzi

przykład

tranzyt Saturna przez piąty dom moŜe nas nauczyć wiele o głębokiej miłości, wielu praktycznych rzeczy - bo ze wszystkimi związkami, w których pozostajemy w czasie tranzytu, a równieŜ z tymi, które utworzyliśmy w przeszłości, jak na przykład rodzina i dzieci, zawsze łączą się obowiązki i odpowiedzialność. Przy tranzycie Saturna przez piąty dom ich potrzeby bardzo wyraźnie dają znać o sobie. Gdy Jowisz przechodzi przez piąty dom, mamy mnóstwo energii twórczej i chęci do zabawy, przynajmniej większość ludzi. Jestem pewien, Ŝe istnieją tu wyjątki spowodowane występowaniem pewnych negatywnych czynników albo niektórych aspektów. Ale większość ludzi odczuwa przypływ twórczej energii, gdy Jowisz tranzytuje przez pierwszy lub piąty dom ich kosmogramu. Do pewnego stopnia odnosi się to takŜe do dziewiątego domu, czyli właściwie do wszystkich domów ognistych. Wydaje mi się jednak, Ŝe właśnie okres pobytu Jowisza w pierwszym i 35

piątym domu jest szczególnie korzystny dla ekspansji, samoekspresji, zdobycia większej pewności siebie. To jest klucz do tych tranzytów. Wszystkie znaki ogniste mają duŜo pewności siebie: wydaje mi się, Ŝe pewność siebie i zaufanie to klucze do zrozumienia znaków ognistych. Skądś ma się po prostu tę wewnętrzną wiarę. Czasami moŜna spotkać ludzi ognistych, którzy jej nie mają, ale wtedy odpowiedzialny jest za to jakiś innym czynnik kosmogramu. MoŜna teŜ zapytać takiego człowieka, jak był wychowywany. Wyobraźmy sobie osobę ze Słońcem w Lwie i KsięŜycem w Baranie, której obydwoje rodzice byli Rakami albo Bykami albo teŜ reprezentowali jakąś inną energię, która przytłaczała to dziecko i starała się je zatrzymać w domu. Zdarza się, Ŝe ktoś z silną obsadą znaków ognistych rozwija w sobie wewnętrzną pewność siebie dopiero w trzydziestym, trzydziestym piątym czy czterdziestym roku Ŝycia. A poniewaŜ większość kobiet na całym świecie poddawana jest rozmaitym naciskom, wiele z nich nie potrafi rozwinąć w sobie wewnętrznej pewności ani nawet nie uświadamia sobie własnych zdolności twórczych, dopóki nie przekroczą trzydziestego piątego czy czterdziestego roku Ŝycia. Widziałem mnóstwo takich przypadków, bardzo często pojawiały się u mnie osoby, których kosmogramy aŜ kipiały od twórczego potencjału, mocno podkreślona była potrzeba twórczej działalności i te osoby to czuły. Ciągnęło je w tą stronę. Wiele kobiet równieŜ ma takie aspekty, ale nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Jest jednak coraz więcej takich, szczególnie kontakcie strony mam z w młodszym stroną kobiet Ŝe pokoleniu, swojej całą które swoją pozostają Z energię by w w tą osobowości. drugiej

wiele

włoŜyło natura

wychowywanie dzieci, i często było to konieczne. Czasami wraŜenie, sama spiskuje, utrzymać kobiety w nieświadomości co do ich potencjałów twórczych aŜ do czasu, gdy ich dzieci podrosną. Oczywiście nie mam nic przeciwko macierzyństwu. 36 CóŜ moŜe być bardziej

twórczego ludzkiej.

niŜ

wspomaganie piąty

rozwoju dom mówi

drugiej o

istoty i

PrzecieŜ

dzieciach

twórczości - nie ma róŜnicy. Siódmy dom, Saturn i Pluton (Spojrzenie kosmogramu, tu relacje, które w na o program niej zajęć). Zdolność do tworzenia bliskich związków i elementy indywidualnego mówią. Oczywiście z drugą przede osobą. wszystkim patrzymy na Wenus. Bliskie związki oznaczają których dzielimy coś Patrzymy na siódmy dom, którego władczynią jest Wenus. Patrzymy na wszystkie aspekty Wenus, a takŜe na planety, które znajdują się w jej znakach. Jeśli na przykład ktoś ma Marsa w Wadze albo w Byku, to pragnie, by w jego Ŝyciu zajrzeć waŜną do rolę odgrywały emocji. ze związki Siódmy polegające dom na wspólnym przeŜywaniu moŜecie

któregokolwiek

starszych

podręczników

astrologii i poczytać o róŜnych planetach w tym domu, ale warto nieco zrewidować tradycję astrologiczną. W większości starszych ksiąŜek moŜna przeczytać: „planety w siódmym domu pokazują, jakich partnerów przyciągasz” albo jakąś podobną teorię. Czasami rzeczywiście działa to jak zaklęcie, ale w innych przypadkach w ogóle się nie sprawdza. Myślę, Ŝe ogólnie moŜna odnieść o wiele większe korzyści z astrologii, jeśli zamiast twierdzić, iŜ kosmogram pokazuje, co nam się przydarzy albo jaką osobę spotkamy, będziemy na niego patrzeć jak na mapę umysłu; jest w to matryca siódmym naszych domu w poglądów, więc, przez uczuć, czego bliski dom dom czego potrzeb, moŜna by rzec, karmy. Planety częścią musieli znajduje określa nas się się to, pokazują kontakt Ŝe szukamy w związku, a co najwaŜniejsze, pokazują, z jaką samych wchodzimy związek i z jakimi stronami własnej osobowości będziemy zmierzyć. w co opozycji Pamiętajcie, do robimy siódmy Pierwszy sami i pierwszego.

spontanicznie 37

jesteśmy spontanicznie świadomi. Siódmy dom, planety, które się w nim znajdują, i znak na jego wierzchołku pokazują, co projektujemy na innych. Są to cechy, które zazwyczaj rzadko zauwaŜamy u siebie, chociaŜ to teŜ nie jest reguła. Ludzie znajdują się na róŜnych poziomach świadomości i niektórzy mają bardzo dobry kontakt z tym, o czym mówi ich siódmy dom. Ale w wielu przypadkach człowiek projektuje zawartość tego domu na kogoś innego. Powiedzmy widywałem takie więc, Ŝe mamy Ale w o tym czym domu Saturna. mówi MoŜliwe jest małŜeństwo z kimś spod KozioroŜca; często sytuacje. naprawdę Saturn w siódmym domu? MoŜna powiedzieć, Ŝe pokazuje on, iŜ być moŜe wyjdziemy za KozioroŜca, ale Saturn w tej pozycji moŜe takŜe oznaczać co innego - Ŝe traktujemy bliskie związki, szczególnie w jakiś sposób zalegalizowane, jak małŜeństwo, bardzo powaŜnie, bardzo ostroŜnie i ta dziedzina Ŝycia moŜe nam dostarczać wielu niepokojów. Sprawy domu, w którym mamy Saturna, często stają się dla nas przedmiotem zmartwień. Są one dla nas naprawdę waŜne, czasem aŜ zbyt waŜne, do tego stopnia, Ŝe człowiek wiąŜe się w supły. Wiecie, Ŝe Saturn to sztywność. dziedzinie siódmym WiąŜemy Ŝycia się w supełki i usztywniamy dom, albo w w symbolizowanej brak przez którym

znajduje się ta planeta. Według podręczników Saturn w domu oznacza małŜeństwa opóźnione małŜeństwo... i rzeczywiście czasami moŜe on tu opóźnić małŜeństwo, ale co to oznacza w dzisiejszych czasach? Rozmaici mieszkają dzisiaj ludzie z kimś opóźniają przez teraz zawarcie lat. małŜeństwa. Więc co to Niektórzy opóźniają je do końca Ŝycia, chociaŜ czasami dwadzieścia Ŝe oznacza? ale Przypuszczam, teraz ta kiedyś „późne zupełnie

małŜeństwo” oznaczało, iŜ człowiek Ŝenił się dopiero po trzydziestce, straciła sens. To samo odnosi się do Saturna w piątym domu. We wszystkich ksiąŜkach czytamy, Ŝe przy tej jego pozycji 38 interpretacja

człowiek nie będzie miał Ŝadnych przygód miłosnych, albo nie będzie miał dzieci, albo czeka go rozczarowanie w uczuciach czy z powodu dzieci - na miłość boską! Te stwierdzenia nie mają Ŝadnego, ale to absolutnie Ŝadnego sensu! KaŜdy, kto przeŜył kilka przygód miłosnych, od czasu do czasu musi się rozczarować, i kaŜdy, kto ma kilkoro dzieci, teŜ z jakiegoś powodu będzie się czuł nimi rozczarowany. Ale Saturn w piątym domu absolutnie nie musi ograniczać przygód miłosnych. W gruncie rzeczy dla takiej osoby związki uczuciowe mogą być tak waŜne, Ŝe poświęci ona większość energii na ich tworzenie! Czasami Saturn w piątym domu moŜe oznaczać, Ŝe człowiek ma mnóstwo romansów i wszystkie one są naprawdę waŜne nie są to lekkie gry bez znaczenia; wszystkie te związki są głębokie i z kaŜdego płynie jakaś bezpośrednia nauka. Pozycja Saturna, czy to w domu, czy w znaku, czy teŜ jego aspekty do jakiejś planety, zawsze świadczy o tym, Ŝe dana dziedzina Ŝycia jest dla nas waŜna. Coś związanego z tym domem lub znakiem i jego cechami, czy teŜ z daną planetą, jest dla nas niezmiernie waŜne. Jeśli na przykład Saturn aspektuje Marsa, dla człowieka waŜna jest asertywność. Jeśli aspektuje Wenus, liczy się bliskość z innymi ludźmi. A to, co jest waŜne, często staje się naszym wielkim problemem, bo zanadto się do tego przywiązujemy. Wytwarza się w nas napięcie - „to jest naprawdę waŜne, muszę to mieć” - a takie podejście często sprowadza niepowodzenie. Tam, gdzie mamy Saturna, tam nie pozwalamy, Ŝeby rzeczy działy się same, płynęły swobodnie, za bardzo próbujemy wszystko kontrolować. Tak jak z KozioroŜcem, KozioroŜec? wiecie, co przede by wszystkim kontrolować symbolizuje usiłowanie,

naturę we własnym wnętrzu i zapanować nad nią przez samodyscyplinę i autorytet, dzięki czemu łatwiej jest poradzić sobie ze światem zewnętrznym. Więc Saturn w siódmym, Saturn w piątym... Chyba nigdy nie widziałem

39

ksiąŜki, rozsądnie. Ale

która myślę,

omawiałaby Ŝe moŜna tu

te

połoŜenia

Saturna

powiedzieć

jedną rzecz,

która okaŜe się prawdziwa w większości przypadków, a mianowicie to, Ŝe osoba z Saturnem połoŜonym w siódmym lub piątym domu będzie o traktowała domu związki, mówimy) bo z romanse, ogromną się całą dzieci (zaleŜy, w którym typu

odpowiedzialnością. Ci ludzie mogą się trochę obawiać zaangaŜowania pozwalają tego związki, swobodnie. czują Biorą odpowiedzialni za wszystko, co się zdarza. I dlatego nie rzeczom płynąć odpowiedzialność na siebie; wszystko biorą na siebie. „Jeśli wezmę ślub, to małŜeństwo musi przetrwać juŜ do końca Ŝycia”. Taka postawa bardzo często przejawia się przy siódmodomowym Saturnie albo Wenus w KozioroŜcu: "Muszę utrzymać ten związek. Wiem, Ŝe mój mąŜ pije i bije, nienawidzę go, ale muszę utrzymać to małŜeństwo”. Oczywiście dochodzą do tego kwestie finansowe, bo Wenus w KozioroŜcu jest bardzo wraŜliwa na punkcie zabezpieczenia materialnego... P: Czy takŜe Saturn w Wadze? O: przejawia Saturna w czynnikiem bardzo Saturn się znaku w to Wadze aŜ jest tak w pewnym stopniu, gdyŜ to ale nie niŜ dramatycznie, cechą Zasadniczo są pozycja prawda, przy

bardziej

pokoleniową jest

indywidualnym. tacy

Saturn w Wadze wskazuje na osobę, która traktuje związki serio; ludzie dość ostroŜni tworzeniu zobowiązań partnerskich, bo czują, Ŝe jest to bardzo waŜna rzecz. Jak juŜ mówiłem, jeśli coś wydaje się z nam nadmiernie waŜne, na często siebie do końca Ŝycia odkładamy to na później. MoŜemy się obawiać konfrontacji tym czymś, w przyjęcia domu odpowiedzialności. się jeśli mamy Saturn tu piątym metody stawić działa podobnie moŜna

dzieci, stają się one wielką odpowiedzialnością. Ale są dwie postępowania: jej czoło 40 i przyjrzeć się czegoś sytuacji, naprawdę

nauczyć, albo teŜ pójść za przykładem pewnej pani, która powiedziała mi kiedyś: „Mam Saturna w piątym domu, a to oznacza więcej dzieci, niŜ chce się mieć. Mam ich dwoje i są to dla mnie dwa cięŜary”. Ta kobieta narzeka na wszystko; sposób. P: A jak będzie działał Pluton w siódmym domu? O: Czy Pluton to „on”? Wydaje mi się, Ŝe jest biseksualny. Napisałem o Plutonie artykuł, w którym przedstawiłem moje odczucia wobec niego... to bardzo nietypowa planeta, podobny jest do Skorpiona. Jest to niezwykle Skorpion. potęŜna, Skorpion skierowana jest bardzo na zewnątrz i siła, a jednocześnie Pluton jest wraŜliwy i medialny, tak jak dynamiczny dlatego wielu początkującym astrologom wydaje się, Ŝe jest to znak ognisty; słyszałem to wiele razy. Nie uwaŜa się Skorpionów za szczególnie wraŜliwe osoby. Oni tego nie okazują, nie pokazują po sobie własnej wraŜliwości. Tak samo jest z Plutonem. Ale muszę powiedzieć, Ŝe Plutona w siódmym domu naprawdę bardzo trudno jest interpretować abstrakcyjnie. Potrafię wyczuć działanie Plutona, gdy rozmawiam z kimś o jego Ŝyciu. W niektórych przypadkach ta planeta sprawia, Ŝe człowiek wdaje się w zupełnie niewiarygodne związki; często jest to małŜeństwo z niesłychanie silną osobą, z kimś o niezwykle silnej woli i charakterze, i w wielu wypadkach taka osoba potrafi zdominować większą część naszego Ŝycia. To nie musi być negatywne. Znam pewnego męŜczyznę, który od trzydziestu pięciu Ŝona lat ma ma tę samą Ŝonę. Są wolę, bardzo jest szczęśliwym Baranem do małŜeństwem, mają kilkoro dzieci i tak dalej, ale jego niesłychanie silną kwadratu, bywa bezlitosna, a nawet nieco okrutna; on zaś ma Plutona w siódmym domu. P: Czy przy osobie, która ma Plutona w siódmym domu, sytuacja nie moŜe wyglądać odwrotnie? To znaczy, 41 jest bardzo nieszczęśliwą osobą, więc interpretuje cały swój horoskop w totalnie negatywny

Ŝe

właśnie O:

taki

ktoś

okaŜe o

się tym

silną

osobowością

i

zdominuje swojego partnera? Właśnie wskazuje chciałem na jakiś powiedzieć. Człowiek Pluton nie ma zawsze przymus.

Ŝadnych logicznych powodów ani motywów, by postępować akurat tak, a nie inaczej; po prostu działa pod wpływem wewnętrznej presji. Ale pamiętajmy, Ŝe siódmy dom jest domem Wagi, a Waga zawsze chce się zachowywać fair, chce oddać drugiej osobie to, co jej się naleŜy i nie odbierać jej wolności osobistej. Pluton w siódmym domu moŜe wskazywać na osobę, która pozostawia innym wiele wolności - do tego stopnia odczuwa przymus dawania innym wolności, Ŝe nie potrafi utworzyć prawdziwego związku z drugą osobą. Jeśli próbując nawiązać więź zapytamy ich o cokolwiek, zechcesz”. zawsze Jak usłyszymy: nawiązać „moŜesz z kimś zrobić, takim co moŜna bliŜszy

kontakt? Ale jest teŜ i druga strona medalu, inny sposób manifestacji Plutona w siódmym domu, ten, o którym przed chwilą była mowa. Przymus dominacji w związkach. Pluton w piątym domu takŜe moŜe działać podobnie. Czasem przy takim bardzo połoŜeniu silne przyciąga W się do siebie wyraźnie moŜe się plutonowych ludzi, na przykład silnych kochanków albo dzieci. innych przypadkach pojawić pewna bezwzględność w stosunku do dzieci albo kochanków... P: W takim razie moŜe to działać w obydwie strony, człowiek dominuje albo zostaje zdominowany? O: róŜne czasem Tak. W gruncie rzeczy nas jako z tego rodzaju dualizm a Na występuje w całej astrologii. Czasami mamy wraŜenie, Ŝe rzeczy dosięgają je zewnętrznego świata, odbieramy przeŜycia wewnętrzne.

przykład Pluton w piątym domu moŜe przejawiać się tak, Ŝe wystarczy, byśmy wyszli na ulicę, i juŜ natrafiamy na jakiegoś piątodomowy namiętnego Pluton Skorpiona. manifestuje W się takim jako wypadku coś, co

przychodzi do nas z zewnątrz. Ale przecieŜ wkracza w 42

nasze Ŝycie i zmusza nas do radzenia sobie z pewnymi sytuacjami. W innych przypadkach Pluton połoŜony urodzeniowo w piątym domu będzie wskazywał na to, Ŝe uŜywamy swej siły do manipulacji innymi i mamy tendencje do skorpionowych zachowań w miłości. Zawsze dominujemy nad innymi - jest to podbój. Zawsze moŜe być tak albo tak, a czasem Ale obie strony medalu przejawiają składamy to, się co jednocześnie. Wysyłamy coś w świat i otrzymujemy to z powrotem. oczywiście czasami dostajemy w zamian, na karb przeszłych wcieleń, jeśli ktoś jest zwolennikiem teorii reinkarnacji. Uwagi na temat Urana i opozycji P: (Niedosłyszalne). O: W wielu ksiąŜkach moŜna przeczytać, Ŝe trygony Merkurego do Urana oznaczają „bystrość, błyskotliwość i przenikliwość umysłu”. Często jest to prawda, ale nawet te aspekty skłaniają do ekscentryczności w myśleniu i ekstremizmu w poglądach, chociaŜ nie w tak oczywisty sposób jak opozycje. Często osoba z opozycją Merkurego do Urana (odnosi się to takŜe do innych opozycji Urana do planet osobistych) to ktoś, z kim trudno jest rozmawiać, bo jest zbyt szybki, za bardzo nakręcony. Nie potrafi spokojnie usiąść i wysłuchać tego, co chcemy powiedzieć, tylko przez cały czas nam przerywa. Człowiek siedzi i próbuje porozmawiać z kimś takim w uporządkowany sposób, ale widzi, Ŝe on chciałby juŜ być gdzieś indziej. Korci go, Ŝeby poskakać, pobiegać... zrobić coś podniecającego. A jedyna rzecz, jaka podnieca uranowych ludzi, to oni sami. Uran jest najbardziej egocentryczną ze wszystkich planet. Jest to oczywiste juŜ na pierwszy rzut oka. O tym równieŜ podręczniki astrologii tranzytujący urodzeniowym najmniejszej nie Uran ochoty wspominają. utworzy na Ale jakiś Nie poczekajcie, aspekt z w będziecie aŜ waszym mieli

kosmogramie.

współpracę 43

kimkolwiek.

Będziecie

chcieli

tylko

robić

swoje

i

to

szybko,

w

sposób, który was ekscytuje, i nie znajdzie się w tym miejsce dla nikogo innego. Aspekty Urana, szczególnie trudne, zawsze skłaniają do samowoli, wzbudzają przekonanie: „Mam prawo tak postępować i niech wszyscy idą do diabła”. Mamy tu taką opozycję w kosmogramie męŜczyzny, który trzy razy siedział w więzieniu za stosowanie przemocy. (Wskazuje na kosmogram wiszący na tablicy. Wenus znajduje się tu w opozycji do koniunkcji Mars-Uran). Wdawał się w bójki, potem uderzał kogoś łańcuchem w głowę albo coś w tym rodzaju. szczerze Typ motocyklisty. Waga ma Kiedyś pewną analizowałem zaletę, jego kosmogram - trochę się przy tym bałem rozmawiać z nim (śmiech). mianowicie moŜna taktownie powiedzieć nawet najbardziej agresywnej osobie, Ŝe jest zwykłym tłukiem, i ten ktoś nie poczuje się obraŜony. Nie muszę chyba dodawać, Ŝe ten męŜczyzna ma kłopoty w związkach. Ten sam motyw powtarza się takŜe w innych elementach kosmogramu, ale na duŜe kłopoty w związkach wskazują przede wszystkim trudne aspekty do Wenus, zwłaszcza opozycja do Urana i Saturna - czyli to, co starsze teksty nazywają „uszkodzeniem”. Szczególnie opozycja sprawia, Ŝe człowiek bywa bardzo wymagający. Wszyscy chyba słyszeli stare twierdzenie, Ŝe kombinacje Urana z Marsem dają gwałtowność, i w niektórych przypadkach to się potwierdza, chociaŜ w innych działają one zupełnie inaczej. Wracając do przykładu na tablicy, jedyne małŜeństwo tego męŜczyzny okazało się katastrofą. Jego Ŝona później powtórnie wyszła za mąŜ i zabrała ze sobą ich jedyne dziecko. Tak więc przedstawiała się sytuacja. Zapytałem go najpierw, jak sądzi, skąd biorą się jego nieustanne kłopoty z prawem, dlaczego wciąŜ wdaje się w bójki. Odpowiedział mi na to: „PrzecieŜ ja nigdy nie zaczynam, po prostu idę do baru napić się czegoś i po chwili juŜ ktoś mnie zaczepia”. Oczywiście nawet mu nie 44

przyszło go głowy, Ŝeby zacząć chodzić do innych barów, nie do takich, gdzie przed wejściem zawsze stoi rząd motocykli i wszyscy mają przy sobie łańcuchy... Widzimy więc, Ŝe przy opozycjach Wenus powstaje tendencja do projekcji, do projektowania swoich problemów na innych ludzi. W tym przypadku koniunkcja Marsa i Urana tworzy opozycję do Wenus. Ten człowiek projektuje swoją agresję - projektuje ją na innych. UwaŜa, Ŝe to oni są przyczyną kłopotów, a on sam oczywiście nie jest niczemu winien. Przy czynienia opozycjach z KsięŜyca ale tu takŜe jest często trochę mamy do projekcją, inaczej:

projektuje się na drugą osobę swoje podświadome potrzeby albo podświadome problemy. KaŜda opozycja do planety osobistej odnajdywanie Najlepszym moŜe się przejawiać problemów jest Richard u jako Nixon, projekcja, ludzi. ma który własnych przykładem innych

opozycję Słońca do Neptuna. Przy opozycjach Neptuna do planet osobistych człowiek ma skłonności do szukania kozła ofiarnego. Neptun Widzi moŜe własne problemy takŜe u do wszystkich unikania innych. prowadzić

problemów i sprawiać, Ŝe człowiek nie chce stanąć twarzą w twarz z faktami, spojrzeć realistycznie na sytuację. Pomówimy o tym jeszcze, gdy dojdziemy do aspektów Neptuna do Wenus i Marsa. Ale wracając do tego męŜczyzny, gdy zapytałem go, dlaczego jego zdaniem jego pierwsze małŜeństwo się nie udało, odpowiedział, i ciągle „Och, ona była dokąd idę! bardzo A ja niewyrozumiała wypytywała,

lubię sobie wyjść na trzy, cztery, albo pięć dni, kiedy tylko mam ochotę”. Mars-Uran! - wielki egocentryzm, ja, ja, ja, ja robię to co chcę, wolność osobista i do diabła z innymi ludźmi. Ludzie uranowi i wodnikowi najczęściej nienawidzą wszelkich ograniczeń, niezaleŜnie od tego, skąd one pochodzą. To uogólnienie nie będzie się sprawdzało dla wszystkich Wodników, ale jest celnym opisem Urana i Wodnika. Była Ŝona tego męŜczyzny miała 45

czelność

zapytać,

na

przykład,

„kiedy

wrócisz?”

Oczywiście jego samowola i upieranie się przy swoim były zabójcze dla związków z innymi - Wenus. KaŜda opozycja do planety osobistej moŜe prowadzić do zaburzeń w związkach i tworzenia projekcji.

Aspekty do Słońca i KsięŜyca Kolejna sprawa to aspekty do Słońca u kobiet i do KsięŜyca u męŜczyzn. Tradycyjnie za traktowano całkiem je (w kosmogramach indywidualnych) wiarygodny

wskaźnik słuŜący do charakterystyki potencjalnego męŜa czy Ŝony. W starszych ksiąŜkach moŜna przeczytać mniej więcej takie stwierdzenia: „Słońce w kosmogramie kobiety symbolizuje męŜa, a KsięŜyc w kosmogramie męŜczyzny Ŝonę”. Ogólnie rzecz biorąc nadal jest to prawda, ale obecnie trzeba być o wiele ostroŜniejszym, bo ludzieŜyją coraz pełniej i więcej więcej osób wykorzystuje wyraŜa te męŜa, cały swój potencjał. osiągnięć projektować Coraz i tak swoje jest kobiet I na swoje Słońce,

czyli indywidualność, potrzeby ego, pragnienie uznania, dalej. Słońce z kobiety a w przestają razie w kaŜdym

projektują je na zewnątrz w znacznie mniejszym stopniu. Podobnie horoskopach KsięŜycem, pozostaje chociaŜ nieco KsięŜyc męŜczyzn bardziej

wiarygodnym wskaźnikiem niŜ Słońce u kobiet. Wydaje mi się, Ŝe w obecnych czasach kobiety zmieniają się o wiele szybciej KsięŜyc w niŜ męŜczyźni. Ale ogólnie jego a rzecz znak, nawet na biorąc, jak juŜ bardziej, to, jaką kosmogramie wcześniej, KsięŜyca męŜczyzny, ale takŜe,

wspominałem trudne

aspekty, określają stosunek do partnerki czy Ŝony, i aspekty często wskazują energię męŜczyźnie trudno jest wyraŜać przy partnerce. Sprawdzamy, czy KsięŜyc odbiera jakieś trudne aspekty, a jeśli tak, patrzymy na planetę, która tworzy taki aspekt; często moŜna przy tym odkryć, Ŝe człowiek ma kłopoty z wyraŜaniem tej energii wobec swojej Ŝony czy 46

partnerki. Jeśli na przykład męŜczyzna ma kwadrat WenusKsięŜyc albo Mars-KsięŜyc, to w przypadku Wenus będzie mu trudno okazać emocjonalną i opiekuńczą stronę swojego charakteru, seksualność. twierdzą, irytowania Ŝe a A się. przy kwadrat Marsie Marsa do Ŝe wyraŜać KsięŜyca asertywność daje i wszystkie starsze podręczniki człowiek zgodnie łatwość się

Oczywiście,

łatwo

irytuje, jeśli nie potrafi wyrazić, czego chce (Mars) wobec osoby, z którą jest. Dlatego się irytuje. Ale problemem Jeśli nie jest tu o skłonność kosmogramy do irytacji, to tylko nawet trudności z ekspresją. chodzi kobiet, bardziej istotne, o wiele bardziej istotne od połoŜenia Słońca w znaku są aspekty do Słońca - nie dlatego, Ŝe przepowiadają one typ męŜa, choć w niektórych przypadkach rzeczywiście tak się zdarza, ale dlatego, Ŝe najczęściej symbolizują pewien rodzaj doświadczeń, jakie kobieta musi przejść z męŜem, ojcem albo z jednym i z drugim. Pojęcie „mąŜ” moŜna w tym wypadku rozszerzyć na kaŜdego męŜczyznę, z którym kobieta mieszka przez kilka lat i z którym wchodzi w role małŜeńskie, w sytuacje wzajemnej zaleŜności. Aspekty Słońca są niezwykle waŜne. Zasadniczo ich znaczenie sprowadza się do tego, Ŝe jeśli kobieta sama wyraŜa energię swojego Słońca, to muszą się wydarzyć pewne Urana rzeczy. do Powiedzmy, Ŝe jakaś kobieta albo ma aspekt Słońca, koniunkcję, kwadrat opozycję.

Tradycyjnie taki aspekt oznacza rozwód. No dobrze, ale dlaczego właściwie manifestuje się on w wielu wypadkach, choć oczywiście nie we wszystkich, jako rozwód? Bo aspekty Słońca do Urana w kaŜdym kosmogramie, męŜczyzny czy kobiety, pokazują kogoś, kto przykłada wielką wagę do swojej niezaleŜności, kto jest bardzo skupiony na sobie i niezdolny do elastyczności. Tacy ludzie nie zniosą ani nie zechcą tolerować Ŝadnych ograniczeń. Więc naturalnie kobieta z trudnym aspektem Słońca do Urana 47

nie

będzie

pasowała

do

tradycyjnej,

akceptowanej

w

społeczeństwie biernej roli ani nie uzna nad sobą władzy męŜa, choć większość męŜczyzn będzie ją próbowała do tego nakłonić. Nie jest to więc Ŝaden magiczny aspekt rozwodu, wolności potrafi tam lecz w tego i po prostu potrzeba i swobody, w a takŜe nie bazy na wyraŜaniu siebie, wielu męŜczyzn pobliŜu

zaakceptować. przekonałem ma

Mieszkam się, Ŝe

lotniczej Travis, badałem kosmogramy wielu mieszkających kobiet z chyba do dziewięć Słońca. dziesięć nich aspekty Urana Uran

tradycyjnie rządzi lotnictwem, a ponadto tym kobietom odpowiada model małŜeństwa, w którym męŜa bardzo często nie ma w domu, bo gdzieś poleciał. Wiele z nich mówiło mi, Ŝe ich małŜeństwo zapewne by nie przetrwało, czy teŜ one same nie potrafiłyby znieść Ŝycia małŜeńskiego, gdyby nie to, Ŝe męŜa przewaŜnie nie ma w domu, czasami nawet przez kilka tygodni. P: Wracając do tego, o czym mówił pan wcześniej, do Plutona w siódmym domu. Wyobraźmy sobie, Ŝe w kosmogramie kobiety występuje aspekt Słońca do Plutona, a jej mąŜ albo stały partner ma Plutona w siódmym domu. Czy ten aspekt w jej horoskopie, sekstyl lub trygon Plutona do Słońca, zgrywa się z Plutonem w siódmym domu męŜczyzny? O: Tak, często spotyka się takie połączenia. Czasami są one bardzo subtelne, niewidoczne na pierwszy rzut oka; w innych wypadkach zupełnie oczywiste. Czasami widuje się kobiety z opozycją na przykład Słońca do Saturna, które wychodzą za męŜczyzn spod KozioroŜca lub za męŜczyzn bardzo Ale do praktycznych, skąd Słońca właściwie są Ŝe I konserwatywnych, się w to bierze? pracować po drodze kosmogramie autorytatywnych. Aspekty kobiety (Saturn) przyjdzie Saturna nad

trudne, musi

zazwyczaj jej

oznaczają,

ona

wyraŜaniem

siebie.

zapewne

przezwycięŜyć

rozmaite

przeszkody,

zaczynając od ojca. Przy tego rodzaju aspekcie ojciec 48

zazwyczaj z nim

przytłacza więzi,

dziecko nie

albo

nadmiernie w nim

je

rozpieszcza i w rezultacie kobieta nie potrafi nawiązać szczerej dostrzega omylnej ludzkiej istoty. W związkach z męŜczyznami to oni zawsze dominują, ona zaś odgrywa wobec nich pewną rolę. Wiele jest takich sytuacji. W kaŜdym razie najwaŜniejsze jest to, Ŝe główne aspekty Słońca zawsze pokazują, co kobieta pragnie wyrazić. (W kaŜdym kosmogramie główne aspekty Słońca mówią o tym, co ludzie muszą wyrazić, jakie jest tu ich największe pragnienie). Ale te aspekty w wielu wypadkach pokazują takŜe, z jakiego rodzaju męŜczyznami kobieta zechce się wiązać i jakie problemy pojawią się w tych związkach. Na przykład przy kwadracie Plutona do Słońca takim problemem moŜe się stać bardzo dominujący mąŜ. Kobieta moŜe wyjść za Skorpiona albo kogoś o podobnym temperamencie. P: Albo to ona moŜe zdominować męŜa. Czy to teŜ jest moŜliwe? O: Och, na pewno będzie miała dominującą osobowość, juŜ choćby dlatego, Ŝe to jest aspekt w jej kosmogramie. Ale moŜe się to obrócić w drugą stronę. Dostajemy to, co sami dajemy, świadomie czy nieświadomie. P: Dobrze, czy w takim razie sekstyl Słońca do Plutona ciągu dalej? O: Przekonałem w to kaŜdym na te się, Ŝe kwadrat, są opozycja i koniunkcja partnerstwa, przypadku trzy najsilniejszymi aspektów naleŜy da harmonijne to silną połączenie, wolę, chociaŜ w dalszym i tak oznacza mocny charakter

aspektami. Jeśli analizujemy aspekty Słońca pod kątem rodzaje zwrócić większą uwagę niŜ na sekstyle i trygony. P: A jeśli Słońce nie ma Ŝadnych aspektów albo tylko jeden? O: No cóŜ, uŜywa się tego, co jest.

49

P:

Czy

chce

pan

usłyszeć

potwierdzenie

tego, o

czym przed chwilą pan mówił? O: Jakie? P: Jestem Skorpionem. OŜeniłem się z Wodniczką i to małŜeństwo było jedną wielką katastrofą. Mam opozycję Słońca do Urana. P: Skoro juŜ jesteśmy przy siódmym domu, czy moŜe pan powiedzieć, co się dzieje, jeśli w siódmym domu nie ma Ŝadnych planet? O: To pytanie wiąŜe się z szerszym problemem: jak ogólnie interpretować puste domy. Moim zdaniem najwięcej sensu ma stwierdzenie, Ŝe pusty dom oznacza, iŜ w tym Ŝyciu nie musimy poświęcać danej dziedzinie zbyt wiele uwagi. To nie znaczy, Ŝe w ogóle się ona nie zamanifestuje. Samotność, brak związków z innymi, jest problemem prawie dla kaŜdego człowieka. ToteŜ w takim wypadku najpierw naleŜy przyjrzeć się Wenus. W kaŜdym kosmogramie, gdzie siódmy dom jest pusty, najwaŜniejszą rzeczą przy analizie związków, małŜeństwa i podobnych spraw zawsze będzie Wenus. Ale jeśli dom jest pusty, to takŜe planeta, która rządzi jego wierzchołkiem. Z mojego doświadczenia wynika jednak, Ŝe badanie Wenus jest o wiele skuteczniejsze. Ludzie trzymają się sztywno wielu starych zasad astrologicznych, które nie mają wielkiego sensu, gdy się im przyjrzeć domu ale w dokładniej. często przypadku Planeta nam związków władająca wierzchołkiem informacji, dostarcza

poŜytecznych

jeszcze więcej da nam Wenus czy jakiekolwiek planety połoŜone w znakach przez nią rządzonych. Wracając do aspektów Słońca w kosmogramie kobiety, powiedzmy na przykład, Ŝe widzimy tam kwadrat Plutona do Słońca. I Ŝeby jeszcze bardziej wzmocnić ten kosmogram, postawmy Słońce w Skorpionie, w kwadracie do Plutona, przez co uzyskujemy osobę z podwójnie podkreślonym Plutonem, kogoś obdarzonego niezwykłą siłą wewnętrzną. Po pierwsze, taka osoba moŜe w ogóle nie wyjść za mąŜ, 50

bo wszyscy męŜczyźni będą się bali jej siły. Ale kaŜda osoba w z taką konfiguracją, okaŜe czy to męŜczyzna, będzie czy kobieta, będzie dysponowała niezwykłą siłą charakteru i wielu przypadkach się wielkim manipulatorem. ToteŜ jeśli na przykład wyjdzie za kogoś, kto jest równie silny, problemy mogą narastać w miarę, jak kobieta będzie się starzeć i coraz wyraźniej zacznie sobie uświadamiać, kim jest, czego chce i co pragnie wyraŜać. Jeśli taka kobieta z kwadratem Plutona do Słońca wyjdzie za Skorpiona - człowieka o bardzo silnym charakterze - to na początku w związku moŜe nie być Ŝadnych problemów, dopóki ona będzie projektowała swoją siłę na męŜa: „och, mój mąŜ to taki silny człowiek”. Ale problemy pojawią się, gdy poczuje, Ŝe sama takŜe jest silna. Musimy doświadczyć wszystkiego, co zawarte jest w naszym kosmogramie. Jeśli nie skonfrontujemy się z tym wewnętrznie, to będziemy musieli zrobić to w relacjach ze światem zewnętrznym. Prawdę mówiąc mam wraŜenie, Ŝe najmniej świadomi ludzie muszą doświadczyć najokropniejszych rzeczy, właśnie po to, by czegoś się nauczyli. Z kolei osoby bardzo mocno skierowane w głąb siebie i refleksyjne często przy przechodzeniu przez okresy ale nie niewiarygodnych większość zawsze tak zmian, bardzo zachodzi Nie znam trudne na jednak cykle planetarne czy tranzyty czują pewien stres i obciąŜenie, doświadczeń się dzieje. poziomie Ŝadnego psychicznym, emocjonalnym i intelektualnym. Co prawda sposobu na określenie poziomu świadomości człowieka z samego tylko kosmogramu, choć astrologów uwaŜa inaczej. MoŜna nawet napotkać takie stwierdzenia: „Och, jeśli masz taki to a taki aspekt, to oznacza, Ŝe jesteś wysoko rozwiniętą duszą”. Myślę, Ŝe to wszystko bzdury. MoŜna przecieŜ znaleźć dwóch ludzi urodzonych dokładnie w tym samym momencie, z których jeden wyjedzie do aszramu i będzie medytować przez całe 51 Ŝycie, a drugi zostanie

kryminalistą i nigdy w Ŝyciu nie poświęci Ŝadnej myśli sprawom duchowym. Moim zdaniem świadomość przypomina prąd elektryczny płynący przez konkretną Ŝarówkę. Jeśli przez kosmogram płynie świadomość o napięciu 10 watów, to otrzymujemy osobę na niskim poziomie świadomości, która wyraŜa swoje energie w niezbyt rozwinięty sposób. Ale jeśli przez ten sam kosmogram przepłynie 10 000 watów świadomości, to zawarte w nim potencjały zamanifestują się na wyŜszym poziomie. Dom jedenasty, ósmy i pierwszy Pozostańmy jeszcze przez jakiś czas przy domach. Wspominaliśmy juŜ o siódmym i piątym. Jeśli chodzi o jedenasty - to, co mówię, odnosi się takŜe do analizy porównawczej planeta w synastrii osoby, dobrze jest, któraś gdy z jakaś planet drugiej najlepiej

osobistych albo ascendent, przypada na nasz jedenasty dom. Dom jedenasty to przyjaźń, a miło jest pozostawać w bliskich związkach z kimś, do kogo ma się przyjazne nastawienie; szczególnie w przypadku małŜeństwa jest dobrze, jeśli istnieje w nim takŜe przyjaźń. Jedenasty dom i Wodnik są zorientowane na przyszłość, postępowe. ToteŜ czyjeś planety w naszym jedenastym domu oznaczają, Ŝe przy tej osobie łatwiej będzie nam wyrazić poczucie celu, sformułować plany na przyszłość. Wszystkie stare ksiąŜki celów, kariery podają, które Ŝe jest to dom nadziei, nie tyle pragnień i celów. I jest to dom nadziei na przyszłość, pragnień i chcemy bo osiągnąć, to raczej dotyczących dom, lecz zawodowej, dziesiąty

tego, czym osobiście pragnęlibyśmy się stać. Piąty i ósmy dom mają związek z seksem. Piąty, jak juŜ mówiłem wcześniej, to bardziej wielu seks traktowany rzeczy napięcia rozrywkowo, radość i zabawa seksem. W ósmym domu jest więcej seks i intensywności. przeŜyć Oprócz innych reprezentuje on pragnienie, by zostać uzdrowionym przez katharsis 52 wyzwolenie

psychicznego. wspólnych

Jest

w niŜ

tym w

o

wiele piątym,

większa gdzie

głębia wszystko

przeŜyć

domu

polega raczej na odgrywaniu dramatycznych ról. TakŜe pierwszy dom, przez polaryzację z siódmym, ma wielki wpływ na związki. Chyba wszyscy tu obecni wiedzą, iŜ kaŜda planeta pozostająca w koniunkcji z ascendentem oddziałuje na całą osobowość człowieka, jego ogólną postawę Ŝyciową. Podobnie działa kaŜda planeta leŜąca w pierwszym domu, z tym jednak, Ŝe im bliŜej ascendentu znajdujących ascendentu traktuję jako się się znajduje, w o dwunastym 10 stopni. tym jej wpływ jest od potęŜniejszy. Odnosi się to takŜe do planet technicznie domu, Ja je oddzielonych mimo choć nawet wswzystko zazwyczaj

planety

pierwszodomowe,

uwaŜa się je za dwunastodomowe. Wyobraźmy sobie teraz, Ŝe ktoś ma pusty siódmy dom, za to w pierwszym jakiś silny element. Pierwszy dom to dom Barana - inicjatywa, robienie potrzebuje czegoś więc samemu, duŜo w pojedynkę. Taki człowiek Często „samotnej” aktywności.

występują niejasności w sytuacji, gdy na ascendencie jest Waga. Waga, znak partnerstwa, leŜy wówczas w domu niezaleŜności. Oznacza to, Ŝe człowiek potrafi się poczuć niezaleŜny jedynie wówczas, gdy znajdzie się w partnerstwie. A jeśli jest się w partnerstwie, jak moŜna być niezaleŜnym? Powstaje tu błędne koło. Nie jest to złe ani nie zawsze jest odbierane jako problem, ale ludzie z ascendentem w Wadze zawsze bardzo uzaleŜniają się przez od partnerstwa, To tak, Słońce gdyŜ jakby w ono motywuje wyraŜać działa domu ich do samoekspresji. partnera. musieli siebie trochę od

siódmym

podobnie; takŜe Słońce w Wadze. Aby się dostroić do własnej indywidualności, potrzebujemy partnera, którego moglibyśmy się odbić; przez relację z partnerem dostrzegamy, kim jesteśmy. Poznajemy siebie odnosząc się do kogoś innego. MoŜna do tego dodać KsięŜyc w Wadze lub w siódmym domu; będzie działał podobnie, szczególnie w 53

kosmogramach kobiet. Wówczas człowiek potrafi wejść w kontakt z wielką, dominującą częścią swojej osobowości jedynie wykonując kaŜdym przez pracę związki. doradcy, Nie musi to być koniecznie w z z a małŜeństwo ani mieszkanie z kimś, moŜna tego dokonać psychologa, polega przy powstaje między konsultanta, na kontaktach planet innym zawodzie, jedna który

pojedynczymi osobami. Jeszcze pierwszego potencjalny na sprawa: dom opozycji ten sam siódmy konflikt dualizm,

niezaleŜnością

zaleŜnością. „MoŜe i jestem niezaleŜny, ale przydałoby mi się jakieś towarzystwo”. Nie zawsze jest to odbierane jako problem, lecz często przy opozycji z pierwszego domu na siódmy człowiek uświadamia sobie istniejące w nim wewnętrzne rozdarcie między postawą „naprawdę pragnąłbym mieć więcej towarzystwa” a „jestem bardzo niezaleŜny, chcę Ŝyć po swojemu i nikt nie ma prawa mówić mi, co mam robić”, która jest charakterystyczna dla pierwszego domu i Barana. Pojęcie „wspólnych doświadczeń” Przeskoczmy na chwilę do punktu f naszego

programu. „Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na wszystko, co moŜe wskazywać na wspólnotę doświadczeń”. Ten punkt w zasadzie naleŜy do synastrii, ale nie mogę zostawiać wszystkiego na następne warsztaty, bo jest tam wiele materiału i będę miał równie wielkie trudności, jak teraz, by zmieścić się w czasie. „Wspólne doświadczenia” mają związek ze ścisłymi aspektami porównawczymi, to znaczy aspektami między planetą osoby A a planetą osoby B. Technicznie nazywa się to „interaspektem”3, a niektórzy nazywają to aspektem porównawczym. Jest to po prostu kąt między jakąś planetą w naszym horoskopie a
Terminy „wspólne doświadczenia” i „interaspekt” pochodzą ze znakomitej pracy o związkach międzyludzkich i analizie porównawczej autorstwa Joan i Kennetha Negusów, a przedstawionej podczas Zjazdu AFA (Amerykańskiej Federacji Astrologów) w 1976 roku.
3

54

planetą w horoskopie drugiej osoby. KaŜdy ścisły aspekt w granicach mniej oznacza, właśnie analizy więcej Ŝe 2 stopni biorące w (włącznie nim z kwinkunksem) planety tranzyt. Nigdy nie To obie udział przez przy

zostaną naleŜy

jednocześnie oznacza tradcić jej z

zaktywizowane pola gdyŜ widzenia

„wspólnota

doświadczeń”. najściślejsze

sporządzaniu

porównawczej,

aspekty między dwoma kosmogramami zawsze będą wyraźnie wskazywały na motywy przewodnie związku. „Wspólne doświadczenia” są ogromnie waŜne. Wyobraźmy sobie, Ŝe mamy KsięŜyc w koniunkcji z Wenus drugiej osoby. Jest to miły aspekt, bardzo przyjemny, zazwyczaj pojawiają się wówczas wzajemne ciepłe uczucia i ludzie dobrze się ze sobą czują. Postawmy obie te planety w Skorpionie,
o

przez

którego

teraz

właśnie

przechodzi Uran. Niech Wenus jednej osoby leŜy na 7 o, a KsięŜyc drugiej na 6 Skorpiona. W czasie, gdy Uran
o

będzie się znajdował między 6

a 7

o

Skorpiona, obie te

osoby odczują w swoim Ŝyciu uranowe wibracje. A poniewaŜ ścisły aspekt porównawczy wskazuje, Ŝe istnieje między nimi okres wzajemna wymiana zmian. energii, Nie ale to te jest bardzo będą się prawdopodobne, Ŝe obydwie przejdą w tym czasie przez intensywnych z zawsze cokolwiek zmiany podobne do siebie w charakterze i nie wszystkie będą się wiązały partnerstwem, przydarzy jednej osobie, będzie miało pewien wpływ takŜe na drugą. Spróbujmy się zastanowić, jak moŜe się to manifestować. Tranzyt Urana do Wenus zazwyczaj oznacza radykalną transformację najściślejszych związków. Niektórzy ludzie spotykają kogoś nowego i rozstają się z dotychczasowym partnerem. W innych przypadkach, na przykład jeśli ktoś jest w małŜeństwie przeminie, czy kobiety, i zaleŜy mu na utrzymaniu do tego związku, moŜe przeŜyć krótką przygodę, a gdy działanie aspektu partnera emocjonalnie Jeśli KsięŜyc 55 a wrócić starego się i w Uran partnerki. Wenus znajduje

horoskopie

męŜczyzny,

utworzy koniunkcję do jej Wenus, moŜe ona przeŜyć jakąś przygodę miłosną. Jednocześnie Uran tranzytuje przez KsięŜyc męŜczyzny, czyli uderza w jego sytuację domową, poczucie bezpieczeństwa; toteŜ nagle, z dnia na dzień, całe jego z Ŝycie kimś moŜe się znaleźć w zawieszeniu, kiedyś będę w ją niepewności. „Rany boskie, co ona wyrabia? Grozi mi, Ŝe odejdzie innym. Czy jeszcze obchodził? Lepiej poszukam nowych moŜliwości w Ŝyciu”. Tak więc męŜczyzna moŜe się zacząć rozglądać za czymś nowym w Ŝyciu, na przykład za inną kobietą, albo moŜe mu przyjść do głowy: „Nie pasujemy do siebie zbyt dobrze, skoro nie zaleŜy jej na mnie na tyle, by chciała ze mną zostać”. Mogą się wydarzyć najrozmaitsze rzeczy, kaŜdy aspekt jest inny, ale samo pojęcie wspólnych doświadczeń ma bardzo duŜo sensu. Przy analizie trwałych związków z reguły między horoskopami występuje co najmniej jeden, a częściej dwa czy nawet trzy ścisłe aspekty. I gdy stopnie, na których leŜą te planety, zostaną uaktywnione przez jakiś tranzyt, szczególnie czterech zewnętrznych planet, najczęściej to, co się wydarza, będzie dotyczyło obydwu osób. P: Czy taki tranzyt moŜe równieŜ odświeŜyć uczucie między siebie? O: Och, oczywiście. MoŜe się wydarzyć jedno albo drugie. MoŜe być tak, Ŝe kobieta przeŜyje swoją przygodę. Widzicie, Uran rozbudza. MoŜe więc rozbudzić w niej potrzeby emocjonalne, takŜe seksualne, które będzie chciała zaspokoić. Z kolei ten sam tranzyt moŜe rozbudzić męŜczyznę na potrzeby Ŝony. MoŜe to być dla nich okres kryzysu. Słowo „kryzys” pochodzi z greckiego i Ŝe oznacza jest zmianę to złe. moŜe kursu W w Ŝyciu. razie pomóc Taki tranzyt moŜe człowieka wprowadzić na zupełnie nowy kurs. Nie mówię, kaŜdym wam pojęcie w wspólnych doświadczeń prześledzeniu tymi dwiema osobami, zamiast oddzielać je od

56

najwaŜniejszych

doświadczeń,

przez

które

dwoje

ludzi

przeszło jako para. P: A jeśli chodzi o wzajemne dopasowanie, czy taki tranzyt zburzy związek, czy teŜ przyniesie jego odnowienie... O: Jak mówiłem, moŜe to być jedno lub drugie. W obecnych czasach coraz częściej jest to i jedno, i drugie, gdyŜ coraz więcej ludzi uświadamia sobie, Ŝe ideał Ŝycia nie polega na tym, by wszystko kontrolować. W coraz większym staje stopniu się ideałem dla coraz większej z grupy ludzi indywidualny rozwój kaŜdego

partnerów. I gdy nadchodzą wielkie zmiany, chociaŜ mogą one rozstrajać emocjonalnie i na jakiś czas odbierać poczucie bezpieczeństwa, ludzie jednak potrafią spojrzeć z dystansu na to, co się dzieje i co to oznacza. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe człowiek najintensywniej uczy się zawsze które w czasach kryzysu, gdy dzieją się rzeczy, burzą dotychczasowy porządek, często

bardzo irytujące. Czy wystarczająco juŜ wyjaśniłem, w jaki sposób planeta zostaje zabarwiona przez znak i dom? Do pewnego stopnia jest to podwójne. Weźmy pod uwagę Wenus: w jakim znaku leŜy i jaka planeta rządzi tym znakiem? Jeśli Wenus znajduje się w KozioroŜcu, otrzymujemy saturnowe zabarwienie czy ton w wenusjańskich obszarach Ŝycia - w związkach, w miłości i tak dalej. Podobne wpływy mogą się przejawić przy ścisłym aspekcie Saturna do Wenus powaga, wystąpi Saturna. lojalność, jedno Dwie i ostroŜność, mamy nam potrzeba zapewnienia nelsona”. Wenus sobie bezpieczeństwa. Za kaŜdym razem, gdy równocześnie drugie, „podwójnego o tym Powiedzmy, Ŝe mamy Wenus w KozioroŜcu, w aspekcie do rzeczy mówią samym. zostaje bardzo wyraźnie naznaczona przez Saturna, i tu mamy niezmiernie istotny wskaźnik mówiący o tym, jak dana osoba podchodzi, w przypadku Wenus, do związków.

57

Pokrewne progresje i tranzyty W związek punkcie z e programu i etapami mamy: „Badanie które wszystkich mogą mieć nowej

dokładnych

tranzytów waŜnymi siebie."

progresji, rozwoju,

powstaniem kaŜdy

świadomości potrzeb indywidualnych albo nowymi sposobami wyraŜania planet na Oczywiście prawie gdy na tranzyt one zewnętrznych, zmiany, tu szczególnie, które wpłyną wspomnieć aspektują nasze o

planety osobiste, Jowisza albo Saturna, moŜe wskazywać wielkie związki. Chciałbym jednak najczęściej

występujących wpływach, których trzeba być świadomym, szczególnie o niektórych konkretnych progresjach. Jeśli progresywne Słońce albo KsięŜyc utworzy aspekt do Wenus, zwłaszcza moŜna emocjach koniunkcję, Ŝe i uczuciach będzie to to z duŜym prawdopodobieństwem w W takŜe świadomości, niektórych potrzeb załoŜyć, zajdą waŜne takiej zmiany osoby.

przypadkach

dotyczyło

seksualnych. Taki tranzyt moŜe przynieść waŜny związek. a czasami tylko przygodę, coś krótkotrwałego, co jednak jest waŜnym doświadczeniem. Znam pewną kobietę, która jest mormonką, a mormoni za najgorszy grzech uwaŜają ze seks wszystkich gorszy Ta niŜ morderstwo pozamałŜeński. kobieta

nigdy nie miała męŜa. Jest bardzo duŜa, waŜy prawie sto kilogramów, więc nie ma wielkiego powodzenia u męŜczyzn, zwaŜywszy na powszechną w naszej kulturze słabość do szczupłych kobiet. Gdy jej progresywne Słońce weszło w koniunkcję Wschód, kobiety. z Ci Wenus, wielu pojechała na wakacje podobają ją na się Bliski duŜe Ta gdzie męŜczyznom nieustannie

męŜczyźni

adorowali.

kobieta przeŜyła wielki kryzys: naprawdę miała ochotę przeŜyć jakąś przygodę, ale powstrzymywały ją mormońskie zasady. W końcu przespała się z kilkoma męŜczyznami i zaczęło ją prześladować koszmarne poczucie winy. Tradycyjna interpretacja takiego aspektu pozornie nie zdałaby się tu na nic, gdyŜ mówi ona: 58 progresywne

Słońce w koniunkcji z Wenus - „wspaniały, szczęśliwy okres. Będziesz się czuł wypełniony miłością” i tak dalej. Tymczasem tę kobietę dręczyło poczucie winy i wyrzuty sumienia. Ale w kaŜdym razie nauczyła się czegoś o swoich emocjach, o swoich potrzebach emocjonalnych, przekonała się, co dotychczas lekcewaŜyła, ignorowała, jakich swoich pragnień nie zaspokajała. Widziałem wchodził KsięŜycu przynieść, mojego związki, w moŜna ale sytuacje, z pod brać gdy Wenus uwagę progresywny przy jedynie KsięŜyc koniunkcję progresywnym koniunkcje. Z

Czasami sekstyl progresywnego KsięŜyca takŜe moŜe coś najczęściej przejdzie Ŝe niezauwaŜony. jest z doświadczenia to przede wynika, wszystkim waŜna kaŜda Z

koniunkcja progresywnego KsięŜyca, ale jeśli chodzi o koniunkcja Wenus. reguły pojawia się wówczas związek, który okazuje się waŜny. Nie zawsze jest to romans jako taki, ale zawsze jakaś osoba wzbudza w nas ciepłe uczucia albo w jakiś inny sposób Często najlepszych w zostajemy ten rozbudzeni będzie na się doświadczenia manifestować albo emocjonalne. sposób do koniunkcja progresywnej Wenus z ascendentem. Jedna z zasad interpretacji tranzytów progresji w koniukcji z ascendentem brzmi następująco: to, co uderza w ascendent, natychmiast ściąga na siebie naszą uwagę. Na co więc zwrócimy uwagę, gdy progresywna Wenus wejdzie na ascendent? - na Wenus, i bardzo często będzie to oznaczać jakieś doświadczenie miłosne. Wenus moŜe się takŜe odnosić do innych spraw, ale najczęściej będzie chodziło o związek uczuciowy. W innych przypadkach mogą to być pieniądze, prezent od kogoś albo człowiek moŜe rozpocząć jakąś działalność artystyczną; zazwyczaj jednak jest to związek. Przekonałem się o tym kiedyś analizując przypadek kobiety, która miała męŜa, dwoje dzieci, zakochała się w kimś innym i myślała o rozwodzie, a tranzyty nie 59 wykazywały niczego.

Sprawdziłem progresje i okazało się, Ŝe jej progresywna Wenus właśnie weszła na ascendent! Gdy tylko Wenus odsunęła się o stopień od ascendentu, ten nowy związek został zakończony. Ale to doświadczenie otworzyło jej oczy na wiele waŜnych rzeczy w niej samej i dostarczyło jej mnóstwo pozytywnego wzmocnienia. MoŜna takŜe sprawdzać progresywne pozycje ascendentu i MC; jeśli któryś z tych punktów wejdzie w koniunkcję z urodzeniową Wenus, często w Ŝyciu człowieka pojawiają się nowe związki. Ogólna zasada przy progresjach jest taka, Ŝe najwaŜniejsze rzeczy zdarzają się wtedy, gdy oś uderza w planetę albo planeta uderza w oś, i niewaŜne, który z tych elementów jest progresywny. Osie horoskopu pokazują bowiem strukturę naszego Ŝycia; są to punkty, w których nasze wewnętrzne „ja” spotyka się z zewnętrznym światem. Dlatego bardzo często, gdy na przykład Jowisz albo Saturn tranzytują przez MC lub przez ascendent, coś się zdarza nie tylko na planie wewnętrznym, ale takŜe na zewnątrz - przeprowadzka, nowa praca, cokolwiek - coś związanego z naszym istnieneim w świecie. Warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka innych spraw. Tranzyty i progresje bardzo się przydają w doradztwie, bo często ludzie, którzy proszą o analizę porównawczą, chcą wyraźnie określić swoje stanowisko wobec jakiegoś związku, powiedzą albo nam, teŜ czy zastanawiają aktualne się nad zawarciem okaŜe się małŜeństwa lub nad rozwodem. Tranzyty i progresje często uczucie długotrwałe, czy teŜ szybko przeminie, jakie znaczenie dla danego człowieka ma ten okres w Ŝyciu i dlaczego czuje się on właśnie tak. Sama analiza nam porównawcza potencjał kosmogramów od siebie. NaleŜy się takŜe przyjrzeć cyklom tranzytów i progresji. Jeszcze przed rokiem uwaŜałem, Ŝe okres, gdy 60 urodzeniowych pokaŜe tylko

związku, wzajemne dopasowanie i moŜliwości uczenia się

tranzytowy Uran tworzy koniunkcję, opozycję albo kwadrat do Wenus, nie jest korzystny do zawierania małŜeństwa, bo pod tak mówili Urana, mi bo nauczyciele wyznający stare to astrologiczne zasady i starsze ksiąŜki. „Nie rób niczego wpływem najprawdopodobniej będzie impulsywne”. Jakby impuls był czymś złym, jakby naleŜało rozpoczynać nowe rzeczy wyłącznie w saturniczny sposób, upewniając się, Ŝe wszystko jest bezpieczne! Co za nudny sposób Ŝycia! Przyszło mi więc do głowy, Ŝe stara zasada nie musi być słuszna, bo spotkałem wielu ludzi, którzy zawierali małŜeństwa w czasie, gdy Uran aspektował ich Wenus. I często były to bardzo dobre, trwałe małŜeństwa. Wcale nie jest Urana tak, przez jak niektórzy mówią, Ŝe przy gotów tranzycie Wenus człowiek jest

natychmiast rzucić się na łeb na szyję w bezsensowne małŜeństwo. Stara zasada po prostu się nie sprawdza. Ten tranzyt oznacza tylko tyle, Ŝe jesteśmy gotowi rozbudzić się emocjonalnie - na to z całą pewnością moŜna liczyć. A to, czy związek będzie trwały, zaleŜy bardziej od całościowej analizy porównawczej niŜ od tego jednego aspektu. Analogicznie, jeśli ktoś ma juŜ stałego partnera, Ŝyje w małŜeństwie lub po prostu z kimś mieszka, czy to będzie męŜczyzna, czy kobieta, to koniunkcja, kwadrat lub opozycja tranzytowego Urana do Wenus lub Marsa oznacza tylko tyle, Ŝe człowiek przestaje być zadowolony ze status quo - często pojawia się rozczarowanie Ŝyciem seksualnym, pragnienie przygody, tęsknota za podnieceniem emocjonalnym i erotycznym. Ale jeśli mamy klienta z tego rodzaju aspektem, który mówi: „Nie mogę juŜ znieść mojego partnera czy partnerki”, najlepiej mu poradzić, Ŝeby zaczekał jakiś czas. Jeśli ogólnie uwaŜa swoje małŜeństwo i moŜe za mu dobre, to moŜe spróbować chwilowej związek separacji. Przez jakiś czas będzie potrzebował więcej swobody, dobrze zrobić. Jeśli oparty jest na mocnych podstawach, a nie na sztucznych, 61

sztywnych zasadach, to przetrwa i odrodzi się, gdy ta osoba uzyska nową perspektywę. Często Saturna uświadamiać, jednak Ŝe przy tranzytach sobie tak Urana, coraz nigdy Plutona nie i człowiek zaczyna wyraźniej był

związek

naprawdę

dobry, a w kaŜdym razie zdaje sobie sprawę, co w tym związku najbardziej go frustruje, i wtedy moŜe próbować coś z tym zrobić. MoŜe nad tym popracować, zaŜądać od partnera, by pracował wraz z nim, albo odejść. Szczególnie aspekty Saturna zmuszają do konfrontacji. Mówią one: „Zobacz, musisz zrobić to i to, to jest konieczne, nie masz wyboru”. Aspekty Urana otwierają nam oczy na prawdziwy stan rzeczy, tylko Ŝe z Uranem trzeba uwaŜać, bo czasem wzbudza on pragnienie zmiany dla samej zmiany. Daje napęd do tego, by zburzyć, co się tylko da, pozbyć sią wszelkich ograniczeń i wszystko pozmieniać. Pluton działa trochę podobnie, daje pragnienie drastycznej transformacji, drastycznych zmian w Ŝyciu, często kaŜe bezlitośnie porzucać stare wzorce. Ale nie uwaŜam tego za dobre ani złe. KaŜdy aspekt moŜe być pozytywny. Czasami staje się pozytywny dopiero w retrospekcji, bo w czasie, gdy trwa, przeŜywamy wielkie stresy. Większość ludzi woli przyjemność od cierpienia, a stres najczęściej wiąŜe się z cierpieniem. Ale zawsze czuję się bardzo podbudowany, gdy widzę, jak ludzie przechodzą przez trudne doświadczenia w pozytywny sposób. Pamiętam pewną kobietę, tranzytowy Pluton utworzył koniunkcję do jej Marsa i jej mąŜ zmarł. Według tego, co mówiła, a nie mam powodów, by w to wątpić, byli bardzo dobrym zaś małŜeństwem. się z tym MąŜ ją rozumiał, zachęcał do wyraŜania siebie i rozwijania zaufania do siebie, ona czuła wspaniale. (Oczywiście czasami ludzie trochę idealizują swoje przeŜycia). Spotkali się, zakochali, wzięli ślub, a potem on zmarł - wszystko to zdarzyło się w ciągu 62 dwóch lat, gdy Pluton

przetranzytował przez jej Marsa. Mars w jej kosmogramie leŜy w pierwszym domu, a wszystko, co znajduje się w pierwszym domu, jest bardzo waŜne. Tranzytujący Pluton wszedł w koniunkcję z Marsem. na w Ale Astrologowiewydarzenia, twoim w Ŝyciu. tradycjonaliści, śmierci, MęŜczyzna a Mars twojego zorientowani oznacza Ŝycia męŜczyzn zmarł”.

powiedzieliby: „No tak, oczywiście, Pluton to planeta większości

przypadków, gdy Pluton uderza w Marsa, nic takiego się nie zdarza. Na głębszym poziomie ten tranzyt oznaczał, Ŝe przez związek i przez pewność siebie, jaką w nim zdobyła, Marsa. ta kobieta doświadczyła rozbudził odrodzenia jej własnego Pluton asertywność,

samowystarczalność, ambicję; w ciągu tego czasu zmieniła się radykalnie. Stała się o wiele silniejsza, bardziej ambitna, nauczyła się ufać w swój talent artystyczny, który był znaczny, zgadzają chociaŜ się z ona wcześniej nigdy nie wierzyła we własne umiejętności. Czasami więc wydarzenia zewnętrzne dosłowną interpretacją aspektów, często jednak wpływ jest o wiele subtelniejszy niŜ moŜna to przeczytać w większości ksiąŜek. Tranzyty Jowisza i Saturna przez piąty i siódmy dom Wspomnieliśmy juŜ krótko o Jowiszu i Saturnie. W piątym domu ogromnie waŜna jest miłość. Tranzyt Saturna przez ten dom skupia naszą uwagę na tym, czym naprawdę jest miłość. KozioroŜec i Saturn zawsze są trochę zdystansowane i samotne. Człowiek zaczyna podchodzić z dystansem do własnych dzieci, kochanków, wszystkiego i wszystkich, co mieści się w piątym domu. Zaczyna widzieć realistycznie to, co tam naprawdę jest. I jeśli jest tam jakaś miłość, zaczyna ją postrzegać w o wiele głębszy sposób i lepiej ją rozumieć. Przy tranzycie Saturna przez piąty dom ludzie przewaŜnie czują się niekochani. „Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie docenia; ja się tak staram, a nikt dla mnie nie chce nic 63

zrobić. Muszę poszukać kogoś innego, kto doceni mnie takiego, jakim jestem.” I jeśli człowiek próbuje szukać idealnego partnera w czasie, gdy Saturn tranzytuje przez jego piąty dom, to jak sądzicie, kogo znajdzie? KozioroŜca albo kogoś, kto jest bardzo ojcowski, na kim moŜna się oprzeć. Tranzyt Saturna przez piąty dom to znakomity mamy okres, by podejść sobie praktycznie jakiegoś ja do spraw i ty zaspokojenia uczuciowego i seksualnego. W takim okresie ochotę poszukać KozioroŜca tego, powiedzieć mu: „Posłuchaj, potrzebuję

tamtego, spróbujmy się jakoś do siebie dopasować”. I moŜna się nawzajem sobą zaopiekować w bardzo chłodny, pełen dystansu sposób. Nie kaŜę wszystkim tego robić, ale tak się czasem zdarza. Jeśli wówczas tworzymy nowy związek, to najczęściej z kimś starszym od siebie albo z ludźmi nieco saturnowymi. Tranzyt Jowisza przez piąty dom takŜe skłania nas do tworzenia związków uczuciowych, ale zazwyczaj są one o wiele szczęśliwsze, bardziej ekspansywne, przyjemniejsze i pełniejsze niŜ przy Saturnie. Jowisz bardziej skłania do radosnego zakochiwania się i zabawy. Podczas ostatnich dwóch tranzytów Jowisza przez mój piąty dom odczuwałem takŜe olbrzymi przypływ twórczej energii. Gdy miałem dwadzieścia jeden lat, w ciągu roku stworzyłem więcej niŜ wcześniej przez całe Ŝycie pisałem sztuki, kręciłem filmy, robiłem najrozmaitsze rzeczy. Miałem mnóstwo sił twórczych. Jowisz w pierwszym domu działa bardzo podobnie. Zastanówmy się nad tranzytami Jowisza i Saturna przez siódmy dom - tę pozycję Saturna tradycja uznaje za „niedobry czas dla małŜeństwa”. Jest to niedobry czas dla małŜeństwa tylko wtedy, jeśli to małŜeństwo nie jest warte podtrzymywania albo nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością; na solidnych wówczas będzie to 64 po to dla niego bardzo do niedobry okres. Ale jeśli związek jest głęboki i oparty podstawach, wejściu Saturna

siódmego domu człowiek w pierwszej chwili prawdopodobnie zatrzyma się o krok, nabierze nieco dystansu i powie sobie: „lepiej przyjrzeć się temu dokładniej, nie jestem jeszcze zupełnie pewien”. I jeśli związek rzeczywiście opiera się na solidnych fundamentach, to w okresie, gdy Saturn przebywa w siódmym domu (czyli około 2 1/2 roku) coraz wyraźniej zaczniemy oceny dostrzegać zaczniemy we jego coraz głębsze wyraźniej swoich zalety. Tak samo jest z Saturnem w domu piątym - dzięki saturnowym dostrzegać kryteriom głębsze wartości wszystkich

związkach, takŜe z dziećmi. Jowisz w domu siódmym - niektórzy uwaŜają, Ŝe jest to „cudowny, cudowny tranzyt, masz juŜ 35 lat i jeszcze się nie oŜeniłeś; ale teraz Jowisz wejdzie do twojego siódmego domu i na pewno to zrobisz”. Oczywiście wcale nie musi się tak stać. Są ludzie, którzy mają okazję wziąć ślub, gdy Jowisz tranzytuje przez ich siódmy dom. Znam kilka osób, które w tym okresie rzeczywiście miały wiele propozycji małŜeństwa, na przykład w ciągu jednego roku oświadczały im się trzy róŜne w osoby. Ale co zasadniczo oznacza Jowisz? Saturn siódmym domu

symbolizuje pragnienie, by jasno określić sytuację we wszystkich naszych związkach i ogólnie zdefiniować swoje potrzeby w relacjach. Z drugiej strony Jowisz w domu siódmym obszaru daje pragnienie w rozszerzenia horyzontów MoŜe i to aktywności naszych związkach.

prowadzić do radykalnej poprawy istniejących związków, jeśli są one Ŝywotne i da się je ulepszyć. Ale jeśli nie, jeśli związek jest sztywny i nie ma w nim miejsca na wzrost czy rozwój, wtedy Jowisz w siódmym domu często oznacza, pragnie nigdy Ŝe człowiek zapragnie rozszerzyć jak swoje horyzonty i działania poza jego granice. Jowisz zawsze przekraczać chce granice, w podobnie Strzelec, obrębie; nie zostać Ŝadnym wyznaczonym

przez cały czas chce się powiększać.

65

Komentarz z sali: Niedawno analizowałem kosmogram kobiety, gdzie Jowisz tranzytuje teraz przez siódmy dom i właśnie stara się ona o separację... Ja takŜe widziałem więcej ludzi, którzy się rozwodzili podczas tranzytu Jowisza przez siódmy dom, niŜ podczas jakiegokolwiek innego tranzytu, i załoŜę się o wszystkie pieniądze, Ŝe nie znajdziecie tego w Ŝadnym podręczniku astrologii. Tradycyjnie ksiąŜki podają, Ŝe to Saturn w siódmym domu skłania do rozwodów. Przejście Urana przez wierzchołek siódmego domu albo przez ascendent teŜ często prowadzi do rozwodu, gdyŜ człowiek pragnie wtedy radykalnej zmiany i wolności. Ale częściej widziałem ludzi, którzy rozwodzili się albo zaczynali się rozwodzić podczas tranzytu Jowisza przez siódmy dom. Dlaczego? PoniewaŜ tranzyt Jowisza przez którykolwiek dom wywołuje tę w człowieku pragnienie, ulepszyć by ją, pełniej poprawić zrozumieć dziedzinę Ŝycia,

istniejącą sytuację, a jeśli istniejącej sytuacji nie da się poprawić, wtedy nie chce się z nią juŜ mieć nic wspólnego. Wielu ludzi zmienia pracę, gdy Jowisz wchodzi do ich dziesiątego domu. Często robią tak, chociaŜ poprzednia praca była bezpieczna i dobrze płatna; jednak po przejściu Jowisza przez MC rzucają ją, mimo Ŝe nie mają na widoku Ŝadnej innej pracy ani Ŝadnego sposobu zdobywania pieniędzy. Dlaczego więc to robią? Bo pragną ulepszyć swą sytuację Ŝyciową. Z czym jeszcze wiąŜe się Jowisz? Z proroctwami i przyszłością; gdy Jowisz wchodzi do dziesiątego domu, człowiek ma ochotę zająć się czymś, co zawiera w sobie jakąś obietnicę na przyszłość. Jowisz w siódmym domu działa według tej samej zasady: jeśli dany związek nie ma przyszłości, tranzyt Jowisza przez siódmy dom pokaŜe nam to wyraźnie i zechcemy zacząć w Ŝyciu coś nowego, co będzie miało przed sobą lepszą przyszłość. Wenus i Mars w Ŝywiołach i w znakach 66

Pierwszą związków,

rzeczą,

o

jakiej swobody

powinienem wyraŜania

wspomnieć, emocji, to

jest to, Ŝe jeśli badamy jakikolwiek kosmogram pod kątem seksualności, powinniśmy popatrzeć na wzajemną relację Wenus i Marsa, bo bardzo często znajdziemy tu kwadrat, opozycję albo kwinkunks, które wskazują na pewien brak harmonijności w sposobie, na jaki dana osoba próbuje uzyskać to, czego chce. Inaczej mówiąc, Mars reprezentuje pragnienie, by wziąć sobie to, czego się chce, zachowywać się śmiało i asertywnie. zadowolony. harmonii, Wenus Jeśli czyli zaś Mars określa i potrzeby nie często ścisłym Mars mogą są się emocjonalne, ze sobą one w w się które muszą zostać zaspokojone, by człowiek czuł się Wenus jeśli znajdują

niekomplementarnych dodatkowo dominująca. ognistym, a są one

Ŝywiołach, połączone na w

pojawia

wewnętrzne rozdarcie emocjonalne i frustracja. A jeśli nieharmonijnym leŜy w znaku pewne aspektem, wewnętrzna niezgoda staje się jeszcze bardziej Jeśli Wenus przykład wodnym, występować

problemy, przybierają one jednak na ostrości, gdy Mars znajdzie się w Lwie, a Wenus w Skorpionie, gdyŜ są to dwa znaki stałe, pozostające do siebie w kwadracie. P: Czy ma pan jakieś propozycje, jak najlepiej rozwiązać tego rodzaju problem? O: Modlitwa. Świadomość. NaleŜy uświadamiać sobie, co się robi i dlaczego. Szczególnie przy Wenus i Marsie w znakach wodnych się bardzo waŜne jest, trochę by uświadamiać sobie własne motywacje, bo we innym wypadku człowiek zawsze będzie zachowywał kompulsywnie. NajwaŜniejszą rzeczą jest świadomość. Myślę, Ŝe to jest właśnie główny cel astrologii - zdobycie świadomości tego, kim się jest i pewnej perspektywy w spojrzeniu na siebie. Większość szkół psychoterapii jest zorientowana na rozbudzenie pewnego rodzaju świadomości, czy zdobywa się ją przez krzyk, czy przez wyrzucanie z siebie

67

gniewu, czy przez rozmowę z analitykiem, czy w jeszcze inny sposób. Gdy Wenus i Mars tworzą trudny, dynamiczny aspekt, w rezultacie takiego połoŜenia człowiek często okazuje niecierpliwość (Mars) wobec ludzi mu bliskich, wobec tych, których lubi (Wenus). Występuje tu pewna skłonność do irytacji, która bliscy nam ludzie odczują. Urodzeniowa relacja Słońca i KsięŜyca takŜe jest bardzo waŜna dla relacji z płcią przeciwną, a takŜe dla wyraŜania całej osobowości człowieka. Kwadraty i opozycje przysparzają tu wielu problemów, najtrudniejszy jednak jest kwadrat Słońca do KsięŜyca. Nawet wówczas, gdy aspekt nie jest ścisły, ale oba światła leŜą w znakach pozostających wobec siebie w kwadracie, występuje pewne wewnętrzne rozdarcie między świadomym „ja” (Słońce) a podświadomymi potrzebami (KsięŜyc). To tak, jakby podświadome potrzeby (które pokazuje KsięŜyc) zawsze wchodziły w drogę i zakłócały solarną ekspresję ego. Z kolei w relacjach z płcią przeciwną kwadrat, a do pewnego powoduje stopnia takŜe ról o opozycja Słońce-KsięŜyc (między często postawą z konflikt seksualnych kilku

aktywną a pasywną). Wspomnę najpierw sprawach związanych Marsem i Wenus, a potem omówię ich połoŜenie w Ŝywiołach i w znakach. Jeden z najlepszych sposobów myślenia o Marsie i Wenus to taki, Ŝe Wenus pokazuje „Ŝeńskie ego”, a Mars „męskie ego”. Jeśli pomyślimy o tych planetach w kategoriach sprawdza pragnie się on kulturowych dla wyraŜać wzorców i stereotypów, w co większości swoją ludzi, kosmogramie wywierać

męŜczyzny znak Marsa będzie pokazywał, w jaki sposób męskość, siłę, wraŜenie na innych, takŜe na kobietach. U kobiety znak Wenus ma wiele wspólnego z Ŝeńskim ego, a zwłaszcza z tym, jak próbuje ona wyglądać, upiększać się i z jakimi ozdobami horoskopie czuje się dobrze. Jak 68 Weźmy Marsa w Lwie w się męŜczyzny. taki człowiek będzie

starał

wywrzeć

wraŜenie mam

na

innych?

Na

sposób przez

Lwa! tego

„Spójrzcie,

jaki

wielki

samochód”,

rodzaju dramatyczne demonstracje rozrzutności. P: A jeśli taki układ pojawia się w kosmogramie kobiety? O: Dojdziemy do tego później. Na razie pozostańmy przy Marsie w kosmogramie męŜczyzny, w kosmogramie Mars przeciętnego, heteroseksualnego Amerykanina.

określa męskie ego, a znak, w którym leŜy, mówi nam, w jaki sposób ten męŜczyzna wyraŜa swoją siłę i męskość. Jeśli Mars znajduje się w Byku albo w Skorpionie (znaki zorientowane introwertycznie), człowiek zachowuje się z rezerwą, ma w sobie milczącą, wewnętrzną siłę. Jeśli natomist spotkacie męŜczyznę z Marsem w Strzelcu, Baranie albo Lwie (ekstrawertyczne znaki), przekonacie się, Ŝe będzie on was próbował wywrzeć na was wraŜenie demonstracyjnym zachowaniem. Mars w znakach powietrznych będzie bardzo werbalny: „Popatrz, jaki jestem bystry. Zobacz, ile dokonałem dzięki swojej inteligencji”. Przy Marsie w znaku ziemskim „Zobacz, i jaki jestem kompetentny, odpowiedzialny zdyscyplinowany”.

Rozumiecie, o co chodzi? - o demonstrację męskiego ego. Z kolei kobiety, jeśli chodzi o to, w jaki sposób odczuwają i chcą wyraŜać swoją kobiecość (Ŝeńskie ego), bardzo mocno identyfikują się z cechami znaku swojej Wenus. Wenus w Baranie daje osobę w typie hollywoodzkiej gwiazdy, na przykład Marilyn Monroe. Zdaje się, Ŝe Elizabeth Taylor teŜ ma Wenus w Baranie. Są to kobiety asertywne, które potrafią wyraŜać swoją Wenus z siłą. Komentarz z sali: Elizabeth Taylor ma koniunkcję Urana z Wenus w Baranie. Tak, nawet nie wiem, jak określić tę kombinację. Jest to bardzo jaskrawe, duŜo popisywania się. TakŜe raczej męskie. Baran to męski znak. P: Jaki jest wpływ retrogradacji Marsa i Wenus?

69

O:

Nie

mam

pojęcia.

Osobiście

uwaŜam,

Ŝe

retrogradacja nie jest szczególnie waŜna w większości przypadków. Jedyne, co zauwaŜyłem na ten temat, to Ŝe męŜczyźni łagodniejsi, z z retrogradującym mniejszą siłą Marsem przebicia. często są Przypuszczam

teŜ, Ŝe kobiety z retrogradującym Marsem mają mniejsze skłonności do asertywnych, dynamicznych zachowań. Poza tym nigdy nie zauwaŜyłem Ŝadnych cech szczególnych przy retrogradacji Marsa i Wenus. Jest wiele teorii na ten temat, które czytałem i mógłbym tu przytoczyć, ale ja sam nigdy nie zauwaŜyłem tu jakichś wyraźnych róŜnic w zachowaniu. P: Czy retrogradacja planety nie oznacza po prostu, Ŝe nie działa ona całą swoją energią? O: Nie, absolutnie w to nie wierzę. To właśnie miałem na myśli, gdy mówiłem o teoriach, które mógłbym przytoczyć, ale do których sam nie jestem przekonany. Na przykład moŜna znaleźć przykłady znakomitych pisarzy, którzy planeta bardziej mają z retrogradującego retrogradującym o Merkurego, Marsem. w ogóle do i zawodowych Ŝe gdy to i sprawia wewnątrz, sportowców Myślę,

retrograduje zwarta w

ile

jakąkolwiek róŜnicę, to tylko taką, Ŝe jej energia jest sobie, skierowana człowiek ma nad nią większą kontrolę. To tak, jakby musiał dobrze ją przetrawić, zanim coś zrobi czy powie (w przypadku Merkurego). Od czasu do czasu spotykamy retrogradującego Merkurego w kosmogramach osób, które jąkają się, zacinają i mają pewne kłopoty z wyraŜaniem werbalnym, ale najczęściej w takim horoskopie występuje jeszcze jakiś dodatkowy element wskazujący na tego typu trudności. Kwestia retrogradacji nigdy nie wydawała mi się szczególnie istotna. W gruncie rzeczy nie zgadzam się z tym, co większość astrologów mówi na temat planet retrogradujących urodzeniowo, które potem w progresjach przechodzą do ruchu prostego - istnieją teorie o tym, Ŝe w Ŝyciu pojawia się wielka 70 zmiana, gdy na przykład

progresywny Merkury przechodzi do ruchu prostego. Znam wielu ludzi, którzy nie zauwaŜyli Ŝadnej róŜnicy. Ale to zupełnie inny temat. Przede wszystkim chciałbym podkreślić tu związek męskiego ego z Marsem i kobiecego ego z Wenus. Powinno to stać się zupełnie jasne później, gdy omówimy Wenus w znakach. Kolejna sprawa to jungowska koncepcja animusa i animy. Chodzi ją o to, Ŝe kaŜdy męŜczyzna jest Słońce to i ma jego Marsa, w sobie strona którą kobiecą stronę, z którą zazwyczaj nie ma kontaktu i projektuje strona, na kobiety księŜycowa i wenusjańska. A w kaŜdej kobiecie jest męska reprezentowana przez projektuje ona na męŜczyzn. W psychologii jungowskiej im bardziej człowiek pozostaje w kontakcie z tą swoją drugą stroną, im większą ma jej świadomość, tym łatwiej mu nawiązywać prawdziwe, pełne relacje z ludźmi płci przeciwnej, zamiast tylko tworzyć projekcje. ToteŜ Wenus i Marsa moŜna takŜe traktować jako animę i animusa. W innych słowach, w kosmogramie większości męŜczyzn Wenus, zgodnie ze swoim połoŜeniem w znaku, a po części takŜe z aspektami, będzie symbolizowała animę. Wenus w horoskopie męŜczyzny pokazuje, jakie kobiety wywierają na nim wraŜenie. Jest to pewne romantyczne wyobraŜenie, które on uwaŜa za podniecające. wtedy, gdy Mars w kosmogramie je na kobiety symbolizuje animusa; jej własne męskie cechy, najwyraźniej widoczne projektuje jakiegoś męŜczyznę, będą się wiązały z charakterystyką znaku, w którym znajduje się jej Mars. Jeśli ma Marsa w Byku, który mogą jej się podobać męŜczyźni przede w typie Byka. na w PołoŜenie i aspekty Marsa będą określały typ męŜczyzn, kobieta przyciąga, i wszystkim Wenus płaszczyźnie jakiego fizycznej kobiety instynktownej. do niego

horoskopie męŜczyzny takŜe w znacznym stopniu pokazuje, rodzaju będą przemawiały emocjonalnie, na instynktownym, zmysłowym poziomie. Nie

71

musi

to

być

koniecznie

komunikacja

ani

głębsze

porozumienie. P: (Niesłyszalne). O: Jeśli bierzemy pod uwagę tylko czynniki archetypowe, to w parze Mars-Wenus Wenus jest planetą Ŝeńską; tradycyjnie określa ona, w jaki sposób kobieta zdobywa to, czego chce - nie przez śmiały atak, lecz przyciągając gdzieś się to. ze Jeśli kobiecie Nie podoba jest to się jakiś z męŜczyzna, zazwyczaj nie pyta ona: „Hej, miałbyś ochotę mną wybrać?” zgodne tradycją, z archetypem. W dzisiejszych czasach trochę się to zmienia, ludzie stają się śmielsi, ale zazwyczaj kobiety uŜywają drobnych gierek i podstępów, by magnetycznie przyciągnąć kogoś do siebie, i to właśnie jest domena Wenus. Z kolei co do męŜczyzn (Mars), na archetypowym poziomie uwaŜa się, Ŝe powinni oni śmiało sięgać po to, czego chcą, zachowywać się bezpośrednio itp. Ale gdy mówimy o Wenus i Marsie w ten sposób, pozostajemy na poziomie archetypów, a kaŜdy człowiek jest przecieŜ Ale Wenus swoistą w mieszanką elementu męskiego i Ŝeńskiego. kaŜdym kosmogramie pokazuje, jak człowiek darzy uczuciami i jak je przyjmuje, niezaleŜnie od tego, czy chodzi o męŜczyznę, czy o kobietę - jak odbieramy będziemy naszych czyjeś omawiać gustach uczucia, kolejne co uznanie i bliskość. mówi takŜe Te o uogólnienia powinny się stać jaśniejsze w miarę, jak znaki. Wenus do nas przemawia estetycznie.

Słońce takŜe wskazuje na upodobania, ale tu chodzi o szersze, bardziej ogólne upodobania. Wenus to bardziej gusta o zabarwieniu emocjonalnym - co wydaje nam się ładne, dobze skomponowane, co sprawia nam przyjemność. Wenus ma wiele wspólnego z przyjemnością. Znak, w którym leŜy nasza Wenus, zawsze będzie kluczem do określenia, w jaki sposób czerpiemy pokazują przyjemność nasz 72 z Ŝycia. do Znak i aspekty Wenus stosunek miłości,

związków i wszelkich kontaktów społecznych. ToteŜ jeśli Wenus znajduje się w jakimś znaku, który ma zabarwienie osobiste, na przykład w znaku wodnym, nie będzie się szybko spoufalała, natomiast Wenus w znakach powietrznych będzie bardzo chętna do kontaktów z innymi, z najrozmaitszymi ludźmi. Mars w kaŜdym horoskopie pokazuje, w jaki sposób wyraŜamy nasze pragnienia i jak zdobywamy to, czego chcemy. Mars symbolizuje metodę działania, czyli jak próbujemy osiągnąć to, na czym nam zaleŜy. Znak Marsa pokazuje takŜe, jak człowiek wzmacnia swoją pewność siebie, jak wyraŜa „ja chcę” - swoje ambicje, potrzeby seksualne i tak dalej. Mars pokazuje takŜe stosunek do seksu i podstawową tonację energii seksualnej - inaczej mówiąc, znak i aspekty Marsa określają, co pobudza energię seksualną człowieka. Jest ona na przykład bardzo mocno kontrolowana, jeśli Mars znajduje się w KozioroŜcu lub tworzy aspekt do Saturna, łatwa do pobudzenia przy połoŜeniu w Wodniku lub aspektach Urana, lub jest nieokreślona i człowiek do końca nie wie, co robi, gdy Mars jest aspektowany przez Neptuna albo znajduje się w Rybach. Mars pokazuje między tego, co takŜe, jak człowiek a i wyzwala w energię seksualną. RóŜnica kategoriach męŜczyznami pokazują Mars kobietami Wenus, według

mojego doświadczenia oraz doświadczenia wszystkich, z którymi rozmawiałem w praktyce astrologicznej (męŜczyzn i kobiet), polega przede wszystkim na tym, Ŝe seksualność kobiet jest o wiele bardziej skomplikowana. U kobiet energie Wenus i Marsa są o wiele bardziej wymieszane niŜ u męŜczyzn. Poza tym KsięŜyc w kosmogramie kobiety - poniewaŜ jest bardzo receptywną planetą - takŜe bardzo mocno wiąŜe się z seksualnością. Na przykład kobieta z KsięŜycem w Skorpionie zazwyczaj ma silne potrzeby fizyczne i emocjonalne, niezaleŜnie od tego, gdzie znajdują się jej Mars i Wenus. (Pozycja tych 73

planet

moŜe

wówczas

jedynie

wzmocnić

albo

złagodzić

tendencje wskazane przez KsięŜyc). NaleŜy więc brać pod uwagę takŜe KsięŜyc. ToteŜ być Wenus u kobiet, się oprócz ściśle tego, z Ŝe pokazuje „kobiece ego” (czyli to, w jaki sposób kobieta pragnie atrakcyjna), łączy seksualnością szczególnie z tym, jaką postawę kobieta zajmuje wobec kaŜdego związku, który w swoim czasie moŜe prowadzić do seksu. Mars mówi tu raczej o czystej energii seksualnej, o jej wyzwoleniu. Wenus ma więcej wspólnego z tym, jak kobieta podchodzi do relacji, które rozbudzają jej seksualność. Wenus wykazuje receptywność poprzedzającą aktywność Marsa. W większości kosmogramów Wenus wiąŜe się raczej z romantycznymi wątkami, które takŜe mogą mieć chcą, erotyczne Ŝeby ich zabarwienie, Ŝony ubierały ale się chodzi w jakiś tu przede wszystkim o romantyczne wyobraŜenia. Niektórzy męŜczyźni konkretny sposób, bo to ich podnieca, bo to zgadza się z energią ich Wenus. Gusta kobiety mogą być zupełnie inne, ale czasami ulega ona męŜowi, bo wie, Ŝe uszczęśliwi go tym i bardziej zainteresuje zachowywali sobą się seksualnie. w pewien Jest takŜe który odwrotnie - niektóre kobiety pragną, Ŝeby ich męŜczyźni ubierali czy sposób, uaktywnia ich Marsa, animusa, który je stymuluje. Mars w horoskopie kobiety pokazuje takŜe, jakiego rodzaju męŜczyzna będzie dla niej atrakcyjny - znak Marsa i jego aspekty, ale szczególnie znak. Z kolei jeśli chodzi o męŜczyzn... Nie wiem, czy wystarczy mi czasu, Ŝeby omówić te wszystkie wariacje, homoseksualizm i tak dalej. Jeśli nie zajmiemy się tym teraz, to moŜe podczas następnych warsztatów albo przy innej okazji. Ale u większości heteroseksualnych męŜczyzn Wenus odpowiada za ideał miłości i seksu; jest mocno związana z mentalnymi wyobraŜeniami, z tym, co wydaje im się romantyczne i co dostarcza im przyjemności na poziomie wyobraŜeń, a takŜe uczuć. Ale nie jest to 74

czysto seksualne. Mars jest o wiele bardziej symbolem seksualnej energii. W kosmogramach kobiet trudno jest to od siebie oddzielić, bo u kobiety Wenus jest bardzo seksualną planetą. Teraz spróbuję dać wam jakieś pojęcie o tym, jak waŜne przy Wenus i Marsie są Ŝywioły. Najpierw Wenus i Mars w znakach wodnych - gdyŜ woda sama w sobie nie ma Ŝadnej formy (chyba, Ŝe występuje wraz z ziemią wówczas ziemia ją podtrzymuje), woda po prostu płynie i rozlewa się po całej powierzchni. Jeśli jedna z tych planet albo obydwie znajdują się w znaku wodnym, tacy ludzie często sami nie wiedzą, co czują albo czego chcą. Nie wiedzą, dopóki nie przekonają się doświadczalnie, dopóki jakaś inna osoba nie nada formy ich uczuciom. Inaczej swoimi przez mówiąc, uczuciami takie do i pewnego trochę stopnia z nimi muszą podąŜać za eksperymentować, swoje uczucia.

przeprowadzać swego rodzaju „testy rzeczywistości”, gdyŜ eksperymenty sprawdzają Czasami oznacza to wiele doświadczeń seksualnych, zanim naprawdę się przekonają, co robią, zanim się dowiedzą, czego chcą i co ich motywuje. Poza tym znaki wodne w naturalny sposób są pasywne. Lubią, jeśli ktoś inny nadaje formę ich uczuciom. Lubią, gdy ktoś inny odbiera ich uczucia i wzmacnia je, dostarcza im jakiegoś kanału. Pragną takŜe czuć, Ŝe są chciani, czy to męŜczyzna, czy kobieta, jeśli Wenus lub Mars znajduje się w znaku wodnym, szczególnie jednak w przypadku Wenus, gdyŜ z tych dwóch planet jest ona bardziej pasywna. Przy Wenus w znaku wodnym człowiek bardzo chce być chciany i chce, by ta druga strona wychodziła z inicjatywą. Wenus kto ma i Mars czy w znakach Marsa w wodnych znaku są niesłychanie wodnym, potrafi wraŜliwe. Woda zawsze jest wraŜliwym Ŝywiołem i kaŜdy, Wenus doświadczać przyjemności zmysłowej czy seksualnej przy bardzo subtelnych bodźcach. Jest to niezwykle subtelna komunikacja w porównaniu z Marsem i Wenus w znakach 75

ziemskich czy ognistych, gdzie nabierają one bardziej bezpośrednimego, zdecydowanego i ekstrawertycznego charakteru. Poza tym przy wodnym połoŜeniu Wenus i Marsa seks ściśle wiąŜe się z bezpieczeństwem emocjonalnym. Dla takich ludzi seks nigdy nie jest wyłącznie kwestią instynktu. Chodzi raczej o to, Ŝe przez seks chcą oni uzyskać głębokie poczucie bezpieczeństwa. A poniewaŜ są to osoby ogólnie wraŜliwe, najczęściej są wraŜliwe takŜe na uczucia innych - szczególnie, jeśli to Wenus leŜy w znaku wodnym. Są to ludzie, którzy potrafią się dostroić do uczuć innych, odczytać ich seksualne i emocjonalne potrzeby, odebrać je intuicyjnie. Pamiętajmy, Ŝe Wenus to planeta społeczna, i jeśli stoi w Ŝywiole wody, w bardzo wraŜliwym znaku, otrzymujemy znakomitą intuicję co do stanu psychicznego innych ludzi. Mars i Wenus w wodzie dają takŜe dobrych kochanków, którzy wiedzą, co czuje druga osoba. Jeszcze jedna sprawa związana z Ŝywiołem wody, o której warto tu wspomnieć, to to, Ŝe znaki i domy wodne wiąŜą się z oczyszczaniem. Jeśli mamy Marsa albo Wenus w znaku wodnym, przy intymnej relacji z kimś, kogo lubimy i kto jest nam bliski, następuje swego rodzaju oczyszczenie z psychicznego i emocjonalnego napięcia. Do pewnego stopnia dotyczy to kaŜdego człowieka, ale przy znakach wodnych takie oczyszczanie staje się absolutną koniecznością, bo w innym wypadku ci ludzie emocjonalnie chorują albo gromadzą się w nich napięcia psychiczne. A jednak, poniewaŜ woda jest tak nieświadoma, często nie wiedzą, co im dolega. P: Czy chce pan powiedzieć, Ŝe oczyszczające działanie ma energia seksualna, czy teŜ związek w ogóle? O: Bliskość. Pewnego rodzaju bliskość emocjonalna. MoŜe to się łączyć z seksem albo teŜ nie, ale musi w tym być dzielenie się w się uczuciem. i ze Powiedziałbym, potrzebami. uczuciami Ŝe nawet wodne dzielenie wchodząc cierpieniem Znaki

kontakt

swoimi 76

jednocześnie

wchodzą w kontakt ze swoim cierpieniem. Są niezwykle wraŜliwe słabość ziemia i oraz czy bardzo fakt ogień, dobrze nie uświadamiają potrzeb. się sobie Inne one do swoją swoich posiadania Ŝywioły,

przyznają

słabości. Mają je, ale nie zdają sobie z nich sprawy tak dobrze jak znaki wodne. Jest to jeden z powodów, dla których ludzie, którzy mają Wenus w wodzie, szczególnie w Raku albo w Rybach, są niesłychanie empatyczni; poniewaŜ sami są bardzo wraŜliwi, uświadamiają sobie własne cierpienie i wiedzą, jakie bolesne moŜe być Ŝycie w materialnym świecie, potrafią zidentyfikować się z cierpieniem innych ludzi. Nie brakuje tego takŜe przy Wenus w Skorpionie, ale nie manifestuje się to w tak oczywisty choć sposób. w i Ludzie pracy w i z Wenus w Skorpionie angaŜują wskazują do a miłości takŜe nie się na i z okazują empatii w sentymentalny, macierzyński sposób, często Wenus bardzo z swej Mars równie mocno emocjonalnie w problemy innych. znakach rzeczowe i ziemskich podejście zasadnicze

seksu. Seks dla takich osób nierozerwalnie związany jest podstawowymi potrzebami instynktami, obowiązkami. Przy Wenus i/albo Marsie w znaku ziemskim często spotykamy bardzo wydajnych kochanków. Z reguły nie są oni bardzo emocjonalni, ale za to skuteczni. Seks w ich wydaniu moŜe nawet stać się trochę mechaniczny. Są to ludzie bardzo obowiązkowi, jeśli więc ktoś taki zawiera małŜeństwo z przekonaniem, Ŝe jego obowiązkiem jest zadbanie o to, by instynktowne pootrzeby drugiej osoby zostały zaspokojone, to moŜe zacząć je zaspokajać w sposób mechaniczny, co nie musi być złe, o ile partnerowi nie przeszkadza taki seks. P: ...(Częściowo niedosłyszalne)... brzmi jak te badania na temat seksu... O: Tak. Tak, jak Masters i Johnson, a takŜe inni badacze, którzy kazali ludziom kochać się w swoim laboratorium. Wydaje mi się, Ŝe mieli oni Marsa w znaku 77

ziemskim,

albo

moŜe

w

powietrznym,

skoro

seks

interesował ich od strony intelektualnej. Wątpię, by na te badania zgłosiło się wielu ochotników z Wenus czy Marsem w Ŝywiole wody, bo woda bardzo lubi intymność, jest zbyt wraŜliwa i nie zniosłaby świadomości, Ŝe ktoś ją obserwuje w laboratorium. Dla ludzi z Wenus czy Marsem w wodzie seks nie jest po prostu aktem fizycznym, lecz przede wszystkim emocjonalnym. P: Zdaje się więc, Ŝe te badania pokazują tylko jedną stronę medalu, skoro większość ochotników to... O: korzyści Osobiście z tego uwaŜam, typu Ŝe nie pokazują one nawet z sali połowy prawdy. Ale istnieją ludzie, którzy mogą odnieść terapii. (Komentarz niedosłyszalny). Tak. Oczywiście, to ich problem, jeśli uwaŜają, Ŝe seks ogranicza się do kwestii mechanicznych. Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca Wenus i Marsa w znakach ziemskich, o której naleŜałoby tu wspomnieć. Jak juŜ powiedziałem, potrafią one skutecznie i praktycznie zadbać o zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych drugiej osoby i chętnie to robią; znaki ziemskie, szczególnie Byk, mają bardzo dobry kontakt z fizycznymi potrzebami. Byk rozumie seks do tego stopnia, Ŝe to niemal nieprawdopodobne. MoŜe nie rozumie całej jego pełni emocjonalnej, ale w kaŜdym razie bardzo dobrze wyczuwa instynktowne potrzeby drugiej osoby. Jeśli jednak taki człowiek ma nieobsadzony Ŝywioł wody, moŜe być trochę bezosobowy i zimny. Kolejna uwaga na temat Ŝywiołu ziemi: Panna to bardzo zmysłowy znak. W wielu ksiąŜkach moŜna przeczytać, Ŝe Panna jest reprezentuje purytanizm w czystej postaci, i rzeczywiście moŜe się w niej przejawiać purytańska Ŝyłka; ale jest to znak ziemski. Purytanizm i czepianie się to cechy mentalne, których źródłem jest nieustanne porównywanie wszystkiego z ideałem. ma Ale zmysłowość z naleŜy do cielesnej i instynktownej natury Panny, a nie do mentalności. śywioł ziemski związek fizycznym 78 ciałem, fizyczną

zmysłowością. Jeśli Wenus (która mówi o gustach i o wraŜliwości emocjonalnej) znajduje się w którymkolwiek ze znaków ziemskich, otrzymujemy osobę, która jest bardzo zmysłowa, ale takŜe bardzo opanowana. Wszystkie znaki ziemskie potrafią kontrolować swoją zmysłowość. Ostatniego lata nauczyłem się wiele o znakach ziemskich; ziemia zawsze jest twarda z wierzchu, i wszystkie znaki ziemskie mają twardą powierzchnię; KozioroŜec jest bardzo powaŜny, Byk zamknięty w sobie (wysuwa szczękę i nic po sobie nie pokazuje), a Panna wiecznie poskręcana w supełki, zawsze trzyma wszystko w środku. Wszystkie znaki ziemskie trzymają wszystko w środku. Ale jeśli postawimy Wenus w znaku ziemskim, otrzymujemy bardzo zmysłowego człowieka, chociaŜ trzeba pokonać rozmaite zapory i obrony, Wenus zanim i pozbędzie w się swojej twardej skorupy. Dalej, mamy ludzi, Mars nie znakach są powietrznych. Tu zmysłowi; którzy szczególnie

najczęściej są oni mało wraŜliwi na dotyk. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe podaję tu uogólnienia i te braki mogą być zrekompensowane przez jakiś inny element horoskopu, na przykład znakach ascendent dotyku. zbyt w Byku nie albo są w Raku daje i wielkie Mars w Nie ani są pragnienie potrzebują seksie? PrzewaŜnie wiele jednak bardzo Wenus

powietrznych

zmysłowe. bliskości czuć, Ŝe

fizycznej Pragną

intensywności doznań. Czego więc poszukują w miłości i w komunikacji. intelektualnymi partnerami dla osoby, z którą pozostają w bliskich stosunkach. Szczególnie seks jest dla nich rodzajem dialogu, bardzo wyraźnie określonym sposobem porozumienia; znaki powietrzne mają w sobie duŜo lekkości i chęci do zabawy. Wenus i Mars w tych znakach lubią się bawić, ale potrafią teŜ być bardzo zimne. Potrafią zachowywać się z wielkim dystansem, bardzo chłodno i bez emocji. Mówiłem wcześniej, Ŝe Mars określa tonację energii seksualnej. Mars w znaku powietrznym nie 79

daje szczególnie silnej energii seksualnej, jeśli chodzi o kategorie ilościowe - jak często i jak długo tacy ludzie potrafią się kochać. Okazuje się, Ŝe Mars w Byku, Lwie, KozioroŜcu czy Skorpionie ma o wiele więcej energii niŜ w znakach powietrznych. Znaki powietrzne są zorientowane bardziej mentalnie. Mam dwóch bliskich przyjaciół z Marsem w Wodniku i Ŝaden z nich nie jest szczególnie zainteresowany seksem. Nigdy tego nie mogłem zrozumieć, dopóki nie zająłem się astrologią. Wydaje się, Ŝe zadowala ich samo gadanie. Jeden z nich powiedział mi, Ŝe bardzo lubi zapraszać kobiety na kolację i rozmawiać z nimi, ale fizyczny stosunek to coś, o czym myśli z lękiem, bo większość kobiet jest bardziej namiętna od niego. Więc ci ludzie w gruncie rzeczy często obawiają się seksu. Nie są to raczej seksualnie zorientowane osoby. Potrafią uzyskać wielki przepływ energii przez samą rozmowę, komunikację. Przy Wenus lub Marsie w znaku powietrznym seks wiąŜe się z komunikacją, a uczucia seksualne są stymulowane przez dialog mentalny. Przejdźmy do znaków ognistych. W zeszłym tygodniu dowiedziałem się czegoś ciekawego. Pewna kobieta z Marsem w Strzelcu powiedziała mi, Ŝe o wiele bardziej interesuje ją seks i o wiele łatwiej ją uwieść, jeśli przy tym dobrze się bawi i duŜo śmieje. Słowem-kluczem był tu śmiech. Gdy duŜo się śmieje w towarzystwie jakiejś osoby, automatycznie bardziej się otwiera na seks. A z czego są znane znaki ogniste? - z oŜywionego zachowania, spontaniczności, umiejętności dobrej zabawy, chaotycznego rozpraszania energii. ToteŜ przy Wenus i Marsie w znakach ognistych relacje seksualne są nieco bezosobowe, co nie przeszkadza tym, którzy sami teŜ są dostrojeni do Ŝywiołu ognia. Jednak wodnym osobom moŜe to nie odpowiadać; mogą one odnosić wraŜenie, Ŝe ta druga osoba zachowuje się zbyt bezosobowo, jest za bardzo skupiona na swoich doznaniach. Ludzie z Marsem 80

czy Wenus w ogniu, podobnie jak ci, którzy mają Słońce w tym Ŝywiole, są bardzo egocentryczni i przede wszystkim interesuje ich własna podróŜ. Nie jest to krytyka; po prostu tak funkcjonują. Wenus i Mars w znaku ognistym dają wielką bezpośredniość moŜe znaków w wyraŜaniu jakoś ognistych emocji i seksualności, moŜna to wręcz nazwać tupetem. Ale reszta kosmogramu tę cechę. Z trzech najsilniejszy i najbardziej stały popęd seksualny ma Lew. Mars lub Wenus w Lwie u kobiet, a szczególnie Mars u męŜczyzn. Przy Strzelcu seksualna energia jest bardzo silna, skoro juŜ popłynie, ale jest to znak zmienny i energia płynie tu trochę kapryśnie. Nie jest to stały, jednostajny popęd. Barana łatwo podniecić, ale wiecie, jak to jest z Baranami - dobrze im idzie zaczynanie róŜnych rzeczy, ale nie zawsze kończą je, jak trzeba. Gdy byłem młodszy, dowiedziałem się wiele o Marsie w znakach ognistych, bo miałem dwie dziewczyny z Marsem w Lwie i w Strzelcu. I zawsze zadziwiała mnie ich nieskromność; Ŝadna z nich nie miała poczucia wstydu. Ta śmiałość uderzała mnie najbardziej. śmiały, odpowiada subtelniejszy Mars w znakach ognistych Znaki W jest wodne bardzo lubią ziemskim ognistych bardzo większa bezpośredni. sposób zmysłowość. złagodzić

uwodzenia.

Znakom znakach

uwiedzenie odbywa się przez zabawianie się nawzajem. Wiecie, zabiera się kogoś na kolację i miło spędza czas na zwykłych rozrywkach towarzyskich, tańce, duŜo śmiechu, Ŝarty i alkohol. P: Zastanawiam się, jak to jest, gdy Mars i Wenus leŜą w tym samym znaku - moŜe wówczas ich działanie się wzmacnia, niezaleŜnie od charakteru znaku... O: Wenus i Ŝe Mars w tym samym znaku... to nieuniknione, wówczas powstaje ogromne

zainteresowanie płcią przeciwną. Zazwyczaj teŜ człowiek potrafi przyciągać do siebie przeciwną płeć. Ale nie 81

zawsze daje to silny popęd seksualny. Wiele zaleŜy od konkretnego znaku. Mam przyjaciela z koniunkcją Wenus i Marsa Jest w to Bliźniętach, typ który Byka. uwielbia Byki flirtować z kobietami, a kobiety teŜ nieustannie z nim flirtują. przystojnego czasami miewają bardzo chłopięcą urodę, a jeśli dodamy do tego trochę Bliźniąt, otrzymujemy wręcz nieprzyzwoicie przystojnego męŜczyznę. Zebrał on juŜ wiele doświadczeń Ŝyciowych, które pozwoliły mu poznać siebie (ma jakieś 35 czy 36 lat), i sam twierdzi, Ŝe zasadniczo jego potrzeby seksualne ograniczają się do jednego lub dwóch stosunków miesięcznie. Bardzo go satysfakcjonują relacje z płcią przeciwną, które polegają po prostu na rozmowach. Gadanie, gadanie, gadanie, to całe Bliźnięta. Analizuje tym kobietom kosmogramy, tranzyty i tak dalej, ale nie ma w tym Ŝadnych seksualnych podtekstów. Jest to rodzaj flirtu, który sprawia mu przyjemność i daje moŜliwość komunikacji... Nie musi to być kontakt fizyczny, Ŝeby go zadowolić. Ale przy Wenus i Marsie w tym samym znaku zawsze występuje silna potrzeba kontaktów z płcią przeciwną; nie zawsze musi to być seks. Jest to takŜe bardzo twórcza kombinacja. Wenus i Mars w tym samym znaku (im bliŜej siebie leŜą, tym silniejszy jest ten wpływ) często dają zdolności artystyczne. Nie musi to być uprawianie wąsko pojętej sztuki, jak malowanie czy rysowanie. jest MoŜe to być się cokolwiek. przez Znam pewnego i w męŜczyznę, który ma koniunkcję Wenus i Marsa w Baranie; artystą, wyraŜa tworzenie Marsa i witraŜy Wenus metalowych przedmiotów. Koniunkcją

Pannie czasami daje znakomitego rzemieślnika; widziałem ludzi, którzy ręcznie wyrabiali instrumenty muzyczne czy malowali portrety robili coś, co wymaga wielkiego opanowania technicznych szczegółów i koncentracji. ToteŜ kombinacje Mars-Wenus, zwłaszcza koniunkcja, mogą się wyraŜać takŜe na płaszczyźnie artystycznej, nie tylko emocjonalno-seksualnej. Tacy 82 ludzie uzyskują wiele

satysfakcji emocjonalnej i estetycznej (Wenus) zajmując się czymś aktywnie (Mars). Myślę, a potem Ŝe powinniśmy się teraz przejść między do Wenus w a znakach. Najpierw omówimy ogólnie Wenus w kaŜdym znaku, zajmiemy róŜnicami męŜczyznami kobietami. Im dłuŜej zajmuję się tym tematem i im więcej zmian obserwuję w społeczeństwie, tym trudniej jest mi tworzyć męŜczyzn, Przede które, uogólnienia a to do typu „to odnosi bo się raczej do kobiet”, się inne natychmiast ogólnych ktoś zasad, naleŜy

protestuje z oburzeniem. Ale będę musiał zaryzykować. wszystkim jak trzeba trzymać w wszystko astrologii,

dopasowywać do indywidualnych przypadków. Pamiętajmy, Ŝe Wenus w kosmogramie kobiety mówi przede wszystkim o tym, jak wyraŜa ona swoje uczucia, jak układa relacje z innymi, w jaki sposób daje z siebie i czym przyciąga do siebie innych ludzi. Z kolei w kosmogramie męŜczyzny Wenus równieŜ pokazuje, jak wyraŜa on swoje uczucia i jak odbiera akceptację i uznanie, ale ma takŜe wiele wspólnego partnerki. Wenus w Baranie Wenus w Baranie ogólnie oznacza osobę, która kocha głową, a nie sercem. Tacy ludzie są dosyć impulsywni; mają skłonność do rzucania się we wszystko bez namysłu. Nie są szczególnie znani z subtelności, zazwyczaj zachowują się bardzo bezpośrednio. Jeśli kogoś lubią, oznajmiają o tym bez ogródek. Znam kilku męŜczyzn z Wenus w Baranie - gdy kogoś polubią, z rozmachem walą go w plecy. Są takŜe bardzo niezaleŜni w miłości. Ludzie z Wenus w Baranie są często mają własne, niezaleŜne motywacje, inicjatorami nowych przedsięwzięć, z jego wyobraŜeniem animy, czyli idealnej

zachowują się dość impulsywnie i agresywnie. Ale jeśli kobieta chce, by męŜczyzna docenił jej niezaleŜność, powinna poszukać wśród tych, 83 którzy mają Wenus w

Baranie, gdyŜ dla nich ideałem, który ich podnieca, jest kobieta Baranie niezaleŜna. będą nawet Niektórzy zachęcać męŜczyźni kobietę, by z Wenus stała w się

bardziej baranowata, bardziej niezaleŜna. Jeśli kobieta jest taka z natury, doceni to i odbierze jako pozytywne wsparcie; jeśli nie, będzie miała wraŜenie, Ŝe jest manipulowana. Wenus w Baranie w horoskopie męŜczyzny pokazuje, Ŝe lubi on niezaleŜne kobiety i Ŝe da jej tego rodzaju wolność. Wenus w Byku Wenus w Byku w kaŜdym wypadku jest niezwykle zmysłowa; Byk jest z natury bardzo fizycznym, zmysłowym znakiem. Przy tym połoŜeniu Wenus powstaje „podwójny nelson”, gdyŜ jest ona w tym połoŜeniu wywyŜszona zwraca wielką uwagę na wygląd, fizyczną wygodę, fizyczne piękno, często pojawia się umiłowanie luksusu, a czasem nawet gusta stają się nieco krzykliwe. Kobiety z Wenus w Byku przykładają wielką wagę do swego wyglądu i mają skłonności do pewnego luksusu: nie pragną po prostu prostoty w wyglądzie, chcą czegoś więcej, czegoś ponad to. Wiele zaleŜy tu od pokolenia, gdyŜ między niektórymi pokoleniami istnieją ogromne róŜnice. Ludzie z Wenus w Byku rozumieją, co sprawia, Ŝe inni czują się dobrze; jeśli ktoś się spodoba kobiecie z Wenus w Byku, będzie ona zachowywać się niezwykle zmysłowo będzie go dotykać i dbać o jego wygodę. MęŜczyźni z Wenus w Byku równieŜ mają w sobie fizyczną zmysłowość. Cenią wygodę i temu podobne rzeczy i najczęściej przemawiają do nich kobiety w typie Byka. Nie podobają im się kobiety zbyt szybkie, zbyt oŜywione, zbyt niezaleŜne ani nawet zbyt inteligentne. Pragną raczej archetypowej matki-ziemi; to ich podnieca. Wenus w kosmogramie męŜczyzny nie zawsze pokazuje typ kobiety, z jaką się on oŜeni czy nawet będzie chciał zamieszkać, mówi 84 podobnie jedynie jak o Mars w kosmogramie męŜczyzny fizycznej

atrakcyjności; jest to idealne wyobraŜenie romantyczne, a nie portret z partnera, w z którym lubią spędzi kobiety bierną się o Ŝycie. pełnych którą MęŜczyźni by Wenus Byku

kształtach, często nawet obfitych; zazwyczaj teŜ wolą, kobieta zajmowała tradycyjną rolę, uwaŜają za kobiecą. Wenus w Bliźniętach Wenus towarzyska, w Bliźniętach rozmowna i będzie oczywiście duŜą bardzo potrzebą obdarzona

komunikowania się z innymi. Często występuje tu pewna łatwość wyraŜania się werbalnego, czy to w mowie, w piśmie, przez działalność wydawniczą, publicystyczną, czy handlową. Często Wenus w Bliźniętach daje duŜy zmysł estetyczny. Kobiety z tym połoŜeniem Wenus raczej nie są domatorkami. Wenus pokazuje, co sprawia nam przyjemność, co lubimy robić. Osoby z Wenus w Bliźniętach bardziej interesuje Ŝycie towarzyskie chociaŜ i czytanie kto ma ksiąŜek Wenus niŜ w czyszczenie zlewu. Mają one duŜe poczucie taktu i talent dyplomatyczny, kaŜdy, Bliźniętach, jest zmienny, bardzo zmienny. Nigdy nie moŜna być zupełnie pewnym, co tacy ludzie akurat myślą. Ich uczucia potrafią się zmieniać z chwili na chwilę. Bardzo szybko mogą się znudzić związkiem. Wielu ludzi z Wenus w Bliźniętach potrafi ciągnąć dwa lub trzy związki jednocześnie. P: bardzo innych Mam przyjaciółkę, potrzebę przez co która ma kilka planet Tylko, w w Ŝe Bliźniętach, włącznie z Wenus, ale jednocześnie ma ona głęboką rzeczy, trwałego zupełnie związku. nie jest przez cały czas zajęta jest grą w tenisa i mnóstwem stanie utrzymać takiego związku, jaki chciałaby mieć. O: No właśnie. Co więc moŜemy powiedzieć o męŜczyźnie, który ma urodzeniowo Wenus w Bliźniętach? Przede wszystkim, będą go pociągały kobiety, które 85 pasują do bliźniaczego

wzorca - wszechstronne, ciekawe, takie, przy których niczego nie będzie pewny; będą mu się podobały zmienne osoby. Zdecydowanie będzie go pociągała inteligencja, bardziej niŜ wygląd fizyczny kobiety; kobieta musi być inteligentna i dosyć wygadana, ciekawa świata, musi mieć wszystkie cechy, które w jakimś stopniu pasują do wzorca Bliźniąt. Wenus w Raku Osoba z Wenus połoŜoną w Raku, w znaku KsięŜyca, będzie pomagają oczywiście w domu. bardzo Tacy wraŜliwa. mają Będzie takŜe domatorem. MęŜczyźni z Wenus w Raku często spontanicznie ludzie bardzo opiekuńczy stosunek do wszystkich bliskich im osób, czy to będą własne dzieci, czy ktokolwiek, kogo po prostu lubią. Wenus w Raku bywa takŜe bardzo staroświecka w miłości. Ich wyobraŜenia o miłości i małŜeństwie często są dość tradycyjne, mają tendencje do przywierania do partnera, ale nie musi się to to do być złe często Wenus w pozwala Raku są utrzymać nie to jest osoby kogoś rodzinę razem. Jeśli chodzi o namiętność (szczególnie odnosi raczej kobiet), W niŜ szczególnie namiętna. gruncie rzeczy

współodczuwające

namiętne.

Jeśli

polubią, okazują uczucie w nieco macierzyński sposób. Opiekują się obiektem swoich uczuć, próbują mu sprawić przyjemność, być dla niego miłym, dbają o jego wygodę, ale nie są szczególnie namiętne. (Jednak gdy dojdziemy do Marsa w Raku, zobaczymy, Ŝe to zupełnie inna sprawa. Mars w Raku często jest niezwykle namiętny; ale o tym takŜe nie przeczytacie w Ŝadnej ksiąŜce). Wenus w Raku jest poza tym bardzo wraŜliwa na atmosferę i na nastroje innych. Czasami moŜna spotkać który dobrze przy tej konfiguracji się wręcz twardogłowego nie czujecie biznesmena, się zbyt zachowuje w jego

gburowato, ale jeśli ma on Wenus w Raku i zauwaŜy, Ŝe towarzystwie, natychmiast wyjdzie na wierzch cała jego macierzyńska 86

opiekuńczość. MoŜe nawet dać wam pieniądze - a Wenus w Raku nie sprzyja hojności. Tacy ludzie nie mają ochoty tak po prostu niczego rozdawać. Trzeba ich przekonać, Ŝe wcale nie zagraŜacie ich bezpieczeństwu, lecz przeciwnie, zwiększacie je. MęŜczyźni z Wenus w Raku lubią kobiety o cechach Raka. Chcą mieć dobrą kucharkę, straŜniczkę domowego ogniska, typ macierzyński, kogoś, kto się nimi zaopiekuje. matki. Dobrym To ładna przykładem są moi rodzice: Wenus w Raku mojego ojca jest w koniunkcji z ascendentem powiedzieć, mojej Ŝe kombinacja. marzenia MoŜna jego wenusjańskie zostały

zaspokojone. A jego KsięŜyc w Baranie jest w koniunkcji z jej Słońcem. Ma więc jedno i drugie - Wenus i KsięŜyc; obydwa rodzaje potrzeb są przez to zaspokojone. Jest to dosyć rzadki układ. Interesujące było obserwowanie, jak moja matka dzieci matkowała takŜe męŜowi. Wybierała mu ubrania, pakowała walizkę, gdy wyjeŜdŜał, i tak dalej. Wenus w Lwie Przy tym połoŜeniu Wenus otrzymujemy osobę, która na pewno okazuje wiele dumy w bliskich związkach i łatwo tę dumę zranić przez odrzucenie. Ludzie z Wenus w Lwie muszą czuć, Ŝe są szanowani. W związkach z reguły są dość wylewni i hojni, a takŜe lojalni - Lew potrafi być bardzo lojalnym znakiem, a Wenus w Lwie potwierdza tę regułę. Podobnie jak przy innych planetach w Lwie, jeśli czyjeś słowa albo zachowanie uraŜą ich na tyle, Ŝe stracą do tej osoby szacunek, wszelkie uczucia znikają. Mogą pozostać jakieś sentymenty, ale szacunek to słowoklucz przy znakach ognistych. Głos z sali: (niesłyszalny). O: No tak, wiadomo, Ŝe Lew zawsze chce być pierwszy, i nie tylko pierwszy, ale takŜe na górze. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną klientką, która ma Wenus w Lwie, i usłyszałem od niej coś, co naprawdę zwaliło mnie z nóg. Najpierw powiedziała: „Odkryłam, Ŝe 87

mój mąŜ ma romans, który trwa juŜ od lat. I gdy tylko się o tym dowiedziałam, poczułam, Ŝe juŜ nigdy więcej nie będę go potrafiła szanować. Wnoszę sprawę o rozwód, bo nie potrafię czuć szacunku do człowieka, który tak się zachował”. A potem okazało się, Ŝe ona sama równieŜ miała romans na boku! I co tu mówić o podwójnych standardach! Miała ascendent i KsięŜyc w Skorpionie, a Wenus w Lwie. Ale ta uraŜona duma to była właśnie Wenus w Lwie. Przy tym połoŜeniu Wenus męŜczyźni zwłaszcza podbijają sobie ego przez kobietę, z którą się pokazują. Pragną oni królowej, a nie zwykłej staruszki. Chcą mieć kogoś, z kim moŜna się pokazać. Często pociągają ich aktorki, tancerki, osoby znane publicznie albo zachowujące się w bardzo dramatyczny sposób. Pragnienie podziwu jest u nich bardzo silne. KaŜdy, obojętne jakiej płci, kto ma Wenus w Lwie, niezmiernie pragnie podziwu. Ci ludzie chcą być doceniani; chcą być najwspanialsi. Wenus w Pannie Wenus w Pannie daje raczej zdyscyplinowane, wierne osobą o nieco purytańskim nastawieniu, skłonności do narzekania i krytycyzmu. Oczywiście trzeba pamiętać, Ŝe tradycyjnie to połoŜenie Wenus uwaŜane jest za jej upadek - ale nie znaczy to, Ŝe jest to złe połoŜenie. Ludzie z Wenus w Pannie powinni po prostu trzymać usta zamknięte. Jeśli chcą okazać komuś uczucie, niech mu ugotują obiad, pomasują plecy albo zrobią coś praktycznego, zamiast krytykować. Wenus w Pannie potrafi być bardzo krytykancka. P: Słyszałem, Ŝe kobiety z KsięŜycem lub Wenus w Pannie nigdy nie mają brudnych rąk... O: Czystość jest dla nich bardzo waŜna. Panna w ogóle jest bardzo niepewna siebie. Zwróćcie zwłaszcza uwagę na osoby z ascendentem w Pannie: oni wiecznie sami sobie stają na drodze, nieustannie obniŜają swoją wartość. Przy Wenus w Pannie otrzymujemy osobę, która w 88

miłości jest wierna, skuteczna, uczciwa i metodyczna. Są wspaniałymi kochankami, jeśli komuś odpowiada ich wydajność i odpowiedzialność - a takŜe czystość. Jeśli kogoś polubią, to bez przerwy się nad nim trzęsą. Lubią usługiwać. A w sytuacjach intymnych są o wiele bardziej zmysłowi, niŜ okazują to publicznie. Często sprawiają wraŜenie góry lodowej, są tacy opanowani; chociaŜ nie wszyscy. Ale tacy właśnie zawsze byli purytanie - inni na pokaz, inni prywatnie. MęŜczyźni i z Wenus w Pannie pragną odpowiedniej partnerki. Pociągają ich kobiety o charakterystyce Panny inteligentne, po trzech schludne, godzinach czyste, zajęć zdyscyplinowane, czułem się zawsze na miejscu. Kiedyś uczyłem w pewnej miejscowości zawsze wyczerpany; poznałem tam pewną parę, która brała udział w moich zajęciach, obydwoje ze Słońcem w Pannie. Po zajęciach byłem zmęczony, zbyt zmęczony, by wracać od razu do domu, więc jechałem do nich i kładłem się na kanapie, a oni przynosili mi jedzenie, ziołową herbatę, wszystko, interesowali się zdrową Ŝywnością i podobnymi sprawami. Spędzałem a tam godzinę, jechałem odpoczywałem, do domu. To byłem było obsługiwany, fantastyczne. Wenus w Wadze Ludzie z Wenus w Wadze, podobnie jak i w innych znakach powietrznych, bywają nieco chłodni i niezbyt zmysłowi, waŜna ale są bardzo nich tutaj tolerancyjni i wobec innych. Potrafią spotykać się z innymi na ich terenie; bardzo jest dla Ŝe sprawiedliwość Wenus znajduje bezstronność. we własnym Pamiętajmy, się potem

znaku. Wszystko musi być fair. W miłości i w związkach takie osoby poszukują spokoju i harmonii. Namiętność moŜe im się w ogóle nie podobać. Mogą zupełnie nie dbać o tę stronę związku, jeśli poza tym jest on spokojny i przyjemny - kaŜdy z partnerów jest miły dla drugiej 89

osoby. Jeśli chcemy sprawić przyjemność komuś z Wenus w Wadze (naleŜałoby tu powiedzieć, Ŝe jeśli chcemy sprawić przyjemność znajduje się komukolwiek, jego Wenus), naleŜy więc sprawdzić, chcemy gdzie sprawić jeśli

przyjemność komuś, kto ma Wenus w Wadze, naleŜy być dla takiej osoby miłym. MoŜe to oznaczać ignorowanie tego człowieka, moŜe oznaczać, Ŝe będziemy musieli zachowywać się okropnie sztucznie - to niewaŜne. Liczy się tylko to, Ŝeby Kobiety wszystko z Wenus było w harmonijne, często przyjemne odznaczają i się relaksujące. Wadze kobiecym wyglądem, a mimo to są zaskakująco chłodne i czasem mają konwencjonalny stosunek do miłości i seksu. W ksiąŜkach rzadko pisze się o tym, Ŝe Waga to pod wieloma względami Ŝe bardzo jeśli konwencjonalny o trzymanie znak. się Powiedziałbym, chodzi

konwencji, zwaŜanie na reputację i pozory, Waga ustępuje jedynie KozioroŜcowi; wszystko na zewnątrz musi wyglądać ładnie. Pamiętajmy, Ŝe Saturn, władca KozioroŜca, w Wadze znajduje się w wyniesieniu. Waga i KozioroŜec mają wiele podobnych cech. Wenus w Wadze nie jest bardzo emocjonalna, ale bywa sentymentalna. Jeśli macie kobietę z Wenus w Wadze i wydaje się wam, Ŝe nie ma ona w sobie ani grama emocji, to przekonacie się, Ŝe potrafi się rozpłakać, jeśli zapomnicie o jej urodzinach. Przy Wenus w Wadze kobiety zazwyczaj są bardzo ładne. Tak jak statua Wenus z Milo, często mają archetypowo symetryczne i kształtne ciało. MęŜczyznom z Wenus w Wadze (podobnie jak kobietom) przede wszystkim zaleŜy na harmonii w związkach. Podobnie jak kobiety, są teŜ idealistami w miłości. Jaka partnerka będzie dla nich atrakcyjna? Kobieta, która jest damą, a ale nie tylko poprostu taka, „dziewczyną”, którą niełatwo wyrafinowaną, prawdziwą,

zadowolić; Wagi bardzo lubią szczerość. To jest zabawne w Wagach, Ŝe mają w sobie takie sprzeczności. Bardzo 90

pragną szczerości i nienawidzą fałszu u innych, a jednak to ich często oskarŜa się o fałsz, bo za bardzo starają się być mili i przede wszystkim zaleŜy im na tym, by wszystko szło gładko. Wenus w Skorpionie Osoby z Wenus w Skorpionie są bez wyjątku dosyć emocjonalne, bardzo wraŜliwe i bardzo, bardzo intensywne. Wszystkie ich uczucia są intensywne, czy chodzi o drugiego człowieka, pieniądze, czy o pracę. Wszystkie ich uczucia mają wielkie natęŜenie. Ci ludzie są wybuchowo naładowani pewnego rodzaju namiętnością. Jeśli ta namiętność zniknie z ich Ŝycia, stają się martwi i sprawiają wraŜenie Ŝywych trupów. Wszystko, co robią, muszą robić z pasją, i tak samo zachowują się w związkach. Ta pasja musi znaleźć sobie jakieś ujście, by jeden partner mógł zaspokoić ich w pełni; musi zostać otwarty kanał intensywnej Jest takŜe wymiany skryta emocji. i mało A Wenus w Skorpionie jest obdarzona bardzo, bardzo silną

seksualnością.

towarzyska.

Ludzie z Wenus w Skorpionie często są nietowarzyscy i bardzo niekonwencjonalni, choć nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka. Skorpion to znak Plutona, a Pluton pod wieloma względami przejawia zachowania antyspołeczne. Wenus w Skorpionie potrafi być bardzo zazdrosna i zaborcza. Wodnika Jeśli taka osoba ma mocno moŜe podkreślonego to zmniejszyć albo inny podobny znak,

zazdrość. Ale w ich bliskich związkach przejawia się silny instynkt przetrwania. Inaczej mówiąc, są to osoby bardzo mocno wyczulone na punkcie bezpieczeństwa; jeśli wydaje im się, Ŝe partner moŜe ich porzucić dla kogoś innego, całe ich przetrwanie zostaje zagroŜone - a w kaŜdym razie tak to odbierają emocjonalnie. Wenus w Skorpionie potrafi być bardzo lojalna, chociaŜ wszystkie podręczniki opowiadają o podłości Skorpiona. Wenus w 91

Skorpionie potrafi być lojalna, ale „lojalność” oznacza tu raczej stałość uczuć i nie musi być wyraźnie widoczna w zachowaniu. Skorpion to znak stały, a znaki stałe za bardzo się nie zmieniają. Jeśli męŜczyzna urodzeniowo ma Wenus w Skorpionie, to lubi kobiety bardzo witalne, o silnym, niezaleŜnym charakterze, moŜna nawet powiedzieć - z tupetem, kobiety marsowe, w typie Barana lub Skorpiona. MąŜczyźni z tym połoŜeniem Wenus lubią silne kobiety, nie lubią zaś zbyt chwiejnych albo biernych. Takie szybko się im nudzą. Odpowiada im intensywność w związkach, a męŜczyźni z Wenus w Skorpionie lubią intensywność u kaŜdej kobiety, która ich zainteresuje. Kobiety z tym połoŜeniem Wenus mają w sobie wiele dumy - są dumne ze swej atrakcyjności i umiejętności męskie seksualnych. ego. U Odnosi z się to w takŜe do męŜczyzn z Marsem w Skorpionie, gdyŜ pamiętajmy, Ŝe Mars pokazuje kobiet Wenus Skorpionie często kobiece ego ściśle wiąŜe się z seksualnością. Wenus w Strzelcu Wenus w Strzelcu zazwyczaj daje ludzi o bardzo idealistycznym podejściu do związków. Często trudno ich zadowolić; Strzelec jest niesłychanie kapryśnym znakiem. O tym równieŜ większość ksiąŜek nie wspomina. Pisze się tylko, Ŝe są to wielcy filozofowie i tacy wielkoduszni. Ale w wielu przypadkach twarzą w w ludzie twarz spod z Strzelca nie nie lubią potrafią nienawidzą stanąć Ŝycia rzeczywistością;

teraźniejszości,

konfrontacji z faktami i realiami Ŝycia. I tak samo działa Wenus w Strzelcu: daje ona bardzo idealistyczne wyobraŜenia na temat związku, w jakim człowiek pragnąłby być, i ci ludzie często o tym mówią - o tych wspaniałych ideałach. Bardzo trudno jest im poprzestać na jednym związku i zaakceptować wszystkie jego gorsze strony wraz z lepszymi. W tradycyjnej astrologii władcą Ryb i Strzelca był Jowisz, i obydwa te znaki mają wspólne 92

skłonności do eskapizmu, pragnienie ucieczki od potrzeb chwili obecnej. Ludzie z Wenus w Strzelcu, gdy juŜ się do kogoś przywiąŜą, umieją hojnie darzyć uczuciami. Lubią teŜ zabawę - lubią pohulać, w końcu jest to znak centaura. Mają nieco końskie poczucie humoru i z zasady nalegają na szczerość bez ogródek. Nawet nie próbują pokryć tego, co mówią, cienką warstewką taktu. Jeśli osoba z Wenus w Strzelcu kogoś polubi, nie naleŜy się od niej spodziewać pochlebstw ani pochwał; powie prosto z mostu, co myśli. Wymieni wam wszystkie wasze wady, słabości i tak dalej, a na koniec dorzuci: „ale pomimo tego wszystkiego i tak cię lubię". Są boleśnie szczerzy, będzie a mimo to wielkoduszni. Jakiej partnerki poszukiwał

męŜczyzna z Wenus w Strzelcu? Będzie szukał kobiety o cechach Strzelca, na której moŜna polegać, kumpla do dobrej zabawy, albo teŜ osoby nastawionej filozoficznie i bardzo idealistycznie, bezpośredniej i szczerej. Takiemu męŜczyźnie zapewne nie będą się podobały kobiety skryte, wodne i zbyt nieuchwytne. P: O: wysokie Co pan rozumie mi o przez określenie kto ma „osoba, zasady na i której moŜna polegać”? Chodzi kogoś, mocne standardy postępowania, obdarzonego wielką

uczciwością - o osobę, co do której moŜna mieć pewność, Ŝe ma dobre chęci i intencje. Wenus w KozioroŜcu Jeśli w jakimś kosmogramie widzimy Wenus w KozioroŜcu, oznacza to, Ŝe mamy do czynienia z osobą, która zwraca wielką uwagę na reputację i zabezpieczenie materialne oraz bardzo powaŜnie traktuje miłość i związki. Ogólnie niezbyt wielkie poczucie humoru, chyba Ŝe jest to humor suchy, ironiczny. Pamiętajmy, Ŝe Wenus pokazuje, co nas uszczęśliwia, co sprawia nam przyjemność. Znam ludzi z Wenus w KozioroŜcu, którzy 93

nigdy

się

nie nie

śmieją tylko i ta do

i

powaŜnie związków ujawnią strona -

podchodzą ogólnie swoje

do

wszystkiego, bardzo

rzecz

biorąc, są to bardzo powaŜni ludzie. W związkach są ostroŜni by zanim druga uczucia, się potrzebują, zdeklarowała

pierwsza. Mają oni tę zewnętrzną skorupę, przez którą trzeba się przebić, saturnowy mur, który musi zostać zburzony, zanim poznamy prawdziwe uczucia i namiętności takiego człowieka. Kobiety z Wenus w KozioroŜcu są zazwyczaj bardzo namiętne, seksualnej bezpieczne, obdarzone i nie duŜą dozą praktyczności, nie emocji ani energii się potrzeb wytrzymałości. ujawnią Dopóki poczują

swoich

seksualnych; najpierw muszą czuć zaangaŜowanie drugiej strony. (Odnosi się to równieŜ do męŜczyzn z Wenus w KozioroŜcu). Musi to być bardzo powaŜne zaangaŜowanie, czasami nawet małŜeństwo. Ale, jak juŜ wspominałem, znaki takie jak Waga i KozioroŜec bardzo zwracają uwagę na społeczne konwencje i trzeba uwaŜać, Ŝeby nie dać się nabrać. Ludzie z Wenus w KozioroŜcu i w Pannie, o czym takŜe wspominałem, często sprawiają wraŜenie bardzo sztywnych i konwencjonalnych, i trudno jest określić, co się z nimi dzieje i co czują. Rzadko okazują uczucia publicznie. Wenus w KozioroŜcu daje im duŜą samokontrolę i skrytość, a takŜe obawę przed upokorzeniem czy znalezieniem się w Ŝenującej sytuacji. W gruncie rzeczy bardzo trudno jest im wyraŜać uczucia. Mają wraŜenie, Ŝe jedyny sposób, na jaki potrafią je okazać, to przez praktyczne podejście, wierność i słuŜenie pomocą osobie, na której im zaleŜy - pomoc we wspięciu się na wyŜszy szczebel kariery albo zrobienie dla niej czegoś innego. Często mają kłopoty z werbalizacją swych uczuć. Czego Pociągają pragną ich męŜczyźni o z Wenus w KozioroŜcu? KozioroŜca, kobiety charakterystyce

zachowujące się dość oficjalnie i z dystansem. Czasami męŜczyźni z Wenus w KozioroŜcu Ŝenią się z kobietą o 94

wyŜszej pozycji społecznej, która moŜe im nadać rozpęd w karierze albo na przykład ma mnóstwo pieniędzy. Wenus w KozioroŜcu nie ma nic przeciwko małŜeństwu dla pieniędzy. Nie mówię, Ŝe wszyscy to robią, ale mogę się załoŜyć, Ŝe wiele osób z Wenus w KozioroŜcu przynajmniej zastanawiało się nad tym całkiem powaŜnie i wiele z nich pozostaje pieniędzy, finansową w bo nieudanych rozstanie małŜeństwach z oni wyłącznie w dla partnerem oznaczałoby piekle

niepewność; Wenus w

potrafią

wytrwać

przez 30 czy 40 lat tylko ze względu na bezpieczeństwo materialne. KozioroŜcu ogromnie potrzebuje prawdziwie głębokiej miłości i jeśli trzyma się jakiegoś związku wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo, to sama sobie podcina skrzydła. Wenus w Wodniku Osoby z Wenus w Wodniku, czy to męŜczyźni, czy kobiety, zazdrości. kwadracie w miłości Jest do to są w naturalny sposób otwarte, Wenus Wenus w w niekonwencjonalne i potrzebują wiele swobody; nie znoszą zupełne w przeciwieństwo Ludzie z Skorpionie, i oczywiście Wenus w Wodniku znajduje się w Wenus Skorpionie. Wodnilu nie znoszą zazdrości i obstają przy tym, by mieć tylu przyjaciół obojga płci, ilu tylko zapragną. Wobec miłości i seksu przyjmują postawę pełną dystansu i lubią eksperymentować. Uderzającym przykładem jest tu Linda Lovelace, Wodniku. królowa Cała jej porno, która ma Wenus i Marsa się w na publiczna reputacja opiera

niekonwencjonalności i chęci do publicznego popisywania się tą niekonwencjonalnością. Wodnik potrafi być bardzo zdystansowany, a wiadomo, Ŝe dystans jest konieczny, by robić takie filmy, jakie ona robi. Prawdopodobnie nikt z Marsem ani Wenus w znakach wodnych nie mógłby brać udziału w tego typu filmach porno. Mogliby pójść dokina, by je obejrzeć, ale nie chcieliby w nich grać. (Wspomnę

95

jeszcze, Ŝe Hugh Hefner takŜe ma koniunkcję Marsa z Jowiszem w Wodniku). Wenus w Wodniku w horoskopie męŜczyzny mówi o tym, Ŝe pociągają go kobiety o cechach Wodnika z duŜą wiedzą, inteligentne, niekonwencjonalne, bardzo aktywne, chętne do eksperymentowania, bardzo niezaleŜne, takie, przy których nigdy nie będzie do końca pewny, na czym stoi, ale które nie będą oczekiwały intensywnego wyzwolenia emocji. Osoby z Wenus w Wodniku nie czują się dobrze z intensywnymi emocjami; podobnie jak sam Wodnik, są bardzo liberalne i nieco chłodne. Ta rezerwa często powoduje ludziom problemy taka w intymnych wydaje mają związkach, się zbyt ze gdyŜ innym postawa bezosobowa. zrozumieniem

Szczególnie

męŜczyźni

kłopoty

kobiet z Wenus w Wodniku. Wenus w Rybach Wenus w Rybach to uczucia, uczucia i jeszcze raz uczucia - są to osoby nadwraŜliwe, potrafią być bardzo oddane i wywierać na innych kojący wpływ. Wielu ludzi z mocną obsadą Ryb ma naturalne zdolności uzdrawiania. KaŜdy, kto ma Wenus w Rybach, jest do pewnego stopnia romantycznym idealistą - Ryby to znak zmienny, rządzony przez Neptuna. Z pewnością Ryby są trochę niestałe w długoterminowych zobowiązaniach, lecz nie znaczy to, Ŝe są ogólnie kapryśne. W gruncie rzeczy często są za mało wybredne. Pamiętajmy, Ŝe Ryby to opozycja do Panny. Wenus w Pannie jest ogromnie wybredna w związkach, do tego stopnia, Ŝe moŜe się stać nadmiernie krytykancka. Wenus w Rybach stanowi jej przeciwieństwo, zwłaszcza, jeśli człowiek pije albo uŜywa narkotyków. Ludzie z tą pozycją Wenus bywają pozbawieni zmysłu krytycznego. Odnosi się to takŜe do Wenus aspektowanej przez Neptuna, szczególnie kwadratem, opozycją albo koniunkcją. Wpadają w stany odurzenia i nie zawsze wiedzą, co robią, albo czy powinni robić właśnie to. Ludzi, którzy mają Wenus 96

albo

Marsa

w

Rybach łatwo

czy

teŜ

w

trudnym bo

aspekcie nie do

do

Neptuna, wydarzeń.

bardzo

jest

uwieść,

końca

wiedzą oni, co robią, i często dają się porwać przez wir Wenus dowiedzieć w Rybach co bywa naprawdę mistrzynią czuje, emocjonalnych znajdzie

uników. Gdy próbuje się taką osobę przycisnąć do muru i się, zawsze sposób, by się wymknąć. Jeśli was lubi, pozwoli wam to odczuć, ale trudno jej wyrazić to w słowach. Jest to coś tajemniczego, niezgłębionego. W najlepszym wydaniu, podobnie jak przy Słońcu w Rybach, ci ludzie potrafią być komuś bardzo oddani. Nie zawsze oznacza to fizyczną wierność, oddanie, ale na istnieje moŜna pewnego liczyć, rodzaju o ile wewnętrzne jest które związek

uczciwy i stabilny. Bardzo współczująca i empatyczna, Wenus w Rybach znajduje się w pozycji wyniesienia. Jej najbardziej pozytywną manifestacją jest swego rodzaju ogólne współczucie dla wszystkich istot ludzkich. Jedyny kłopot polega na tym, Ŝe osoba z Wenus w Rybach czasami zbyt mocno współczuje wszelkim cierpieniom, przez jakie przechodzą istoty płci przeciwnej, i pragnie osobiście ulŜyć temu cierpieniu. Wenus w Rybach oscyluje między egocentryzmem a utratą własnych granic. Czasami takie osoby wydają się niezwykle empatyczne i dające, a innym razem sprawiają wraŜenie, jakby upajali się własnymi nieszczęściami i izolacją. kobiety pełne często w MęŜczyznę typie z Wenus bardzo ludzi z w Rybach będą pociągać i Ryb, u emocjonalne, intrygujące wpływami wraŜliwe Ryb,

oddania; spotykane

tajemnicze,

zachowanie, będzie

niezmiernie pobudzało jego zainteresowanie. Mars w Baranie Mars w Baranie w kaŜdym przypadku będzie obdarzony pewną dozą szorstkości. Będzie to ktoś bardzo bezpośredni, z zamiłowaniem do rywalizacji. Kobieta z 97

Marsem w Baranie nie tylko będzie sama przejawiała pewne agresywne cechy, ale będą ją takŜe pociągali tego typu męŜczyźni. MęŜczyźni o cechach Barana będą uaktywniać jej Marsa. Będą jej się podobali poszukiwacze przygód, dzielni, Baranie odwaŜni wiąŜe i śmiali. z Wiele i tak kobiet w dalej. z Marsem Z w z się męŜczyznami mundurach

Ŝołnierzami, męŜczyzny

policjantami, bardzo

mojego którzy

doświadczenia wynika, Ŝe Mars w Baranie w kosmogramie daje śmiałych kochanków, uwielbiają fazę zdobywania kobiety, natomiast po ślubie, w miarę, jak pojawia się rutyna, mogą się stać trochę bardziej nudni. Mars w Byku Mars w Byku w kosmogramie męŜczyzny świadczy o tym, Ŝe lubi on okazywać swoje względy w konkretny, namacalny sposób. Pamiętajmy, Ŝe Mars to męskie ego; Mars w Byku mierzy swoją wartość tym, jak wiele moŜe kupić albo jaki standard Ŝycia potrafi zapewnić. Znam wielu męŜczyzn z Marsem w Byku, którzy przez długi czas odkładali małŜeństwo, bo uwaŜali, Ŝe potrzebne im są do tego pieniądze. się Nigdy nie wzięliby jak ślubu, są gdyby nie mieli przyzwoitych dochodów. MęŜczyźni z Marsem w Byku potrafią naprawdę zachowywać i byczki, wręcz zaborczy, Miewają zazdrośni czasami okrutni.

dziecinne napady złości. W kosmogramie kobiety Mars w Byku ogólnie pokazuje osobę o bardzo silnej woli, która jednak pragnie zaleŜy zostać jej zdominowana takŜe na przez w jakiegoś Ŝyciu. męŜczyznę; wygodzie

Zasadniczo pociągają ją męŜczyźni w typie Byka, którzy oczywiście lubią odgrywać rolę dominującego męŜczyzny. NiezaleŜnie od płci, Mars w Byku daje potęŜny popęd seksualny i silny erotyzm, zazwyczaj jednak jedno i drugie jest dobrze kontrolowane. Mars w Bliźniętach 98

MęŜczyzna polubi, usiłował będzie

z

Marsem

w

Bliźniętach, wywrzeć na

jeśli nim

kogoś

się

starał

wraŜenie wesoły i

nieustannym gadaniem. Opowie wam mnóstwo rzeczy i będzie pokazać, jaki jest inteligentny, dowcipny; wywrze zamierzony skutek, o ile trafi na osobę z Wenus w Bliźniętach albo w innym znaku powietrznym. Jednak kaŜdy, kto ma Wenus albo Marsa w znaku ziemskim, uzna go za idiotę. Kobietę z Marsem w Bliźniętach będą pociągali męŜczyźni w typie Bliźniąt - inteligentni, intelektualiści, o zmiennym charakterze, przy których nie będą niczego pewne. Mars w Bliźniętach u obu płci nie daje szczególnie silnej energii seksualnej. Mars w Raku Mars w Raku, jak juŜ wspominałem, ma bardzo silne zabarwienie Większość seksualne ksiąŜek Ludzie i z daje tym silny za popęd typ seksualny. wyłącznie Marsa nade uznaje Raka

macierzyński.

połoŜeniem

wszystko pragną czuć, Ŝe ktoś ich chce i potrzebuje. MęŜczyzna z Marsem w Raku to ktoś, kto jest opiekuńczy, wraŜliwy i zasadniczo juŜ kiedyś dość dobrze na rozumie podobny kobiety. temat i Prowadziłem warsztaty

pewna kobieta powiedziała wówczas, Ŝe miała kochanka z Marsem w Raku i był to najlepszy kochanek w całym jej Ŝyciu, który doskonale ją rozumiał, był delikatny itd. Kobiecie z Marsem w Raku będą odpowiadali męŜczyźni o cechach Raka opiekuńczy, Mars Mars z w silną Raku czego przy potrzebą to dosyć człowiek Marsie w bezpieczeństwa, skomplikowana Marsie w domatorzy. sprawa. nawet

pokazuje, niŜ

chce, ale Rak ze swej natury jest nieświadomy; więc przy Raku, bardziej Skorpionie czy w Rybach, wydaje się, Ŝe człowiek jest trochę nieświadomy swoich działań czy pragnień. W wielu przypadkach seksualny, występuje bardzo przy tym bardzo silny popęd bardzo szybkie reakcje seksualne,

archetypowe reakcje kobiet wobec męŜczyzn. Kobiety z 99

Marsem w Raku bardzo dobrze potrafią dostrajać się do męŜczyzn, emocjonalnie erotycznymi i fizycznie. się Lubią, gdy z zachowaniami łączy głębokie poczucie

bezpieczeństwa; nie moŜe to być tylko zabawa albo lekki flirt - muszą w to być zaangaŜowane takŜe emocje. Mars w Lwie Mars w Lwie takŜe daje dość silny i bardzo stały popęd seksualny. wywrzeć MęŜczyzna wraŜenie z na Marsem innych w Lwie będzie albo próbował hojnością

teatralnym zachowaniem, i czasem zdarzy mu się w tym przesadzić; moŜe się to wyraŜać przez zamiłowanie do luksusu - na przykład będzie rozdawał biŜuterię i inne kosztowne prezenty. Bardzo wiele zaleŜy od tego, na ile taki Lew kogoś pragnie. Są to ludzie bardzo otwarci, prawdomówni najmniej i zazwyczaj ognisty oczekują jak Mars w w zamian Baranie. podobnej Wybuchy szczerości. Mars w Lwie daje wybuchowy temperament, co równie Barana są jednak najczęściej nieszkodliwe, chodzi tylko o to, Ŝeby wypuścić nadmiar pary, a potem złość mija. Natomiast Mars w Lwie potrafi się naprawdę rozgniewać. Kobiety z tym połoŜeniem Marsa lubią się pławić w blasku męŜa. Są bardzo dumne ze swojego męŜczyzny. Pociągają je męŜczyźni, którzy potrafią okazywać uczucia i darzyć ciepłem bez zahamowań, ludzie o charakterystyce Lwa, wyrastający ponad małostkowość. Jeśli kobieta z Marsem w Lwie natrafi na Pannę, drobiazgową i marudną, bardzo szybko się zniechęci. Nie potrafią oni równieŜ znieść Ŝadnego upokorzenia. Mars w Pannie Osoby do zajęć z Marsem w Pannie przejawiają takich jest często jak na ze wyjątkową dbałość o szczegóły i mają wielkie uzdolnienia wymagających rzemiosło drobiazgowości, Panna przykład artystyczne. znana

swego analitycznego nastawienia. Powstaje pytanie, czy 100

kobieta z Marsem w Pannie będzie analizowała męŜczyzn, czy teŜ seks? Podczas prowadzonych przeze mnie kiedyś zajęć wstała pewna pani z Marsem w Pannie i powiedziała: „Tak, wie pan, mam w głowie taki licznik, który punktuje wszystkich w skali od jednego do dziesięciu!” W związkach z męŜczyznami, a miała ich wiele, oceniała wszystkich według tej skali. To jest właśnie Mars w Pannie. Ci ludzie bywają bardzo analityczni, a czasem takŜe nadmiernie krytyczni. Często oceniają umiejętności seksualne zazwyczaj partnera, nie czasem takŜe w słowach; mocnego moŜecie popędu liczyć na to, Ŝe powiedzą, jak wam poszło. Mars w Pannie daje szczególnie seksualnego. W zasadzie uwaŜa się, Ŝe to połoŜenie daje dość niski poziom energii seksualnej. Badałem kiedyś kosmogram pewnego męŜczyzny, który miał koniunkcję Marsa i Jowisza w Pannie. Prowadził on dość swobodny tryb Ŝycia, więc zastanawiałem się, czy Jowisz, który takŜe znajduje się w Pannie, nadrabia jakoś tę umiarkowaną energię fizyczną, którą podobno ma Mars w tym znaku. Ale najwyraźniej dawała on mu nawet wielkiej koniunkcja energii czy bo taka ma była Marsa z Jowiszem Jego nie norma. wagę nie Ŝona jest potrzeby Nie do seksualnej.

powiedziała mi w zaufaniu, Ŝe w głębi ducha obawia się śmiertelnie, Ale przypadkiem tak po prostu jego wielką homoseksualistą, seksualne. szczególnie niewielkie

działo się z nim nic złego. Jednak cała nasza kultura, męŜczyźni, przywiązują seksualności w kategoriach ilościowych. On zaplątał się w te sidła i bardzo go to frustrowało. Mars w Wadze Mars w Wadze nie jest szczególnie namiętny interesuje go raczej komunikacja, werbalizacja, ma dość wyrafinowany stosunek do seksu. Wiecie, Ŝe na rynku jest mnóstwo wszelkich ksiąŜek, moŜliwych które zachęcają do wypróbowania ale Mars w pozycji 101 seksualnych,

Wadze często nie chce spróbować niczego oprócz starego standardu. Wiem o tym od wielu ludzi, którzy mają Marsa w Wadze. Najlepszy przykład to pewien męŜczyzna, który ma koniunkcję Słońca z ascendentem w Skorpionie Skorpion słoneczny, Skorpion ascendentowy, i do tego Mars w Wadze. Mieszka w Los Angeles i uwaŜa, Ŝe naprawdę ma problem. Mówi tak: „Kobiety ogromnie mnie pociągają, ale wszystkie a są zboczone”. Jest tradycyjny. wielkim Jego tradycjonalistą, gdy przychodzi do seksu. Jest bardzo wyrafinowany, skorpionowa jednocześnie energia przyciąga skorpionowe,

niekonwencjonalne w seksie osoby; wówczas jednak odzywa się Mars w Wadze i zaczynają się problemy. Ludzie z Marsem w Wadze pragną, by seks był osobistym, romantycznym przeŜyciem, nawet jeśli przy tym jest nieco formalny i konwencjonalny. Mars w Skorpionie Przy potrzeby takŜe Marsie w Skorpionie nie Z tylko seksem osobą zawsze czysto łączy występują fizyczne, tu duŜe lecz i seksualne, z drugą

emocjonalne.

się

potrzeba

przeŜywania

emocjonalnej

bliskości

intensywności. Seks jest czymś w rodzaju kanału, dzięki któremu ta bliskość moŜe się wyrazić. Mars w Skorpionie w horoskopie męŜczyzny zazwyczaj jest namiętny i magnetyczny. Niektórzy ludzie z tym połoŜeniem Marsa mają pewnego rodzaju charyzmę (nie chodzi zresztą tylko o Marsa, moŜe to być dowolna planeta połoŜona w Skorpionie). Taka osoba wytwarza wokół siebie wyraźne pole magnetycznej energii. Najlepszym przykładem jest tu Robert Kennedy, który miał Słońce i Marsa w Skorpionie. Widziałem go raz osobiście. Jego pole energetyczne było niesamowite, miał zupełnie niewiarygodną aurę. Skorpion w ogóle, a Mars w Skorpionie w szczególności, wzbudzają skrajne reakcje u innych, gdyŜ są takie silne. Ludzie albo natychmiast odsuwają się 102 od takiej osoby, albo

niezmiernie

ich

ona

przyciąga.

Pewna

pani

określiła

męŜczyzn z Marsem w Skorpionie jako „zadowolone z siebie dusze”, i uwaŜam, Ŝe to bardzo trafne określenie. Ci ludzie nie lubią, gdy ktoś próbuje ich zmieniać i w gruncie rzeczy jest to zupełnie niemoŜliwe. Z czasem dają się nieco utemperować albomoŜe się zdarzyć, Ŝe dorosną i sami się zmienią, ale nigdy nie pozwolą, by ktoś nimi manipulował, to znaczy, o ile dostrzegają, Ŝe ktoś nimi manipuluje. Są bardzo niecierpliwi i potrafią być takŜe zazdrośni. Kobietę z Marsem w Skorpionie będą pociągali bardzo intensywni męŜczyźni, moŜe się im nawet podobać, gdy męŜczyzna jest trochę zazdrosny, gdyŜ ich zdaniem mocno świadczy to o na jego zaangaŜowaniu. i doznania Są bardzo zorientowane romanse fizyczne.

Czasami mają w sobie magnetyzm, o którym mówiłem, zawsze teŜ promieniuje od nich siła charakteru. Nie wiem, czy to prawda, z czy Marsem nie, w ale pewien w autor twierdzi, rzeczy Ŝe nie kobiety Skorpionie gruncie

pragną być zbyt niezaleŜne. Chcą za to czuć, Ŝe ktoś ich bardzo potrzebuje. Przypuszczam, Ŝe w wielu przypadkach jest to prawda. Mars w Strzelcu MęŜczyzna z Marsem w Strzelcu kocha filozoficznie. Jeśli chce wywrzeć aspiracje na kimś na moŜna wraŜenie, miło robi to przez albo Nie szczerość, zaprasza przyszłość, idealizm, czas.

gdzieś,

gdzie

spędzić

potrafi znieść nieszczerości i zawsze będzie się starał stymulować u partnera chęć do samodoskonalenia. KaŜdy, kto ma Marsa w Strzelcu, czy to męŜczyzna, czy kobieta, jest bardzo śmiały, bardzo bezpośredni w sprawach seksu. Ci ludzie najpierw się nad tym zastanawiają, a gdy juŜ podejmą pewne ogniste decyzję, Ale wymagania mają przystępują oczywiście moralne dość i wysoki 103 do rzeczy musi niezwykle spełniać znaki a bezpośrednio. sytuacja etyczne. poziom

Wszystkie

moralności,

przynajmniej mocne moralne zasady, podczas gdy znaki powietrzne to geniusze racjonalizacji. Mars w Strzelcu w kosmogramie kobiety pokazuje, Ŝe będą ją pociągać osoby o cechach Strzelca. Od partnera będzie wymagać wysokich standardów etycznych, a jeśli uzna, Ŝe nie dorasta on do jej ideałów uczciwości i moralności, nie będzie go potrafiła szanować. Pociągają ją ludzie, którzy potrafią ją czegoś nauczyć i stać się przewodnikiem moralnym, duchowym nauczycielem albo czymś w tym rodzaju, którzy mogą jej pomóc w rozwoju i doskonaleniu siebie. Mars w KozioroŜcu Mars w KozioroŜcu daje bardzo mocno seksualną naturę, ale ten seksualizm jest tak dobrze kontrolowany, Ŝe nie sposób go zauwaŜyć, dopóki nie nawiąŜe się z taką osobą bliskiego kontaktu. Dla KozioroŜca kontrola jest niezmiernie waŜna, toteŜ przy tym połoŜeniu Marsa bardzo waŜne staje się kontrolowanie energii seksualnej. Ci ludzie potrafią to robić w zdumiewający sposób. Widziałem osoby z Marsem w KozioroŜcu, które przez całe lata potrafiły Ŝyć w celibacie, choć w innych okresach swojego Ŝycia przejawiały niezwykłą aktywność seksualną. MęŜczyzna z Marsem w KozioroŜcu to ktoś, kto bardzo ostroŜnie podchodzi do własnej asertywności. Mars to asertywność, KozioroŜec - ostroŜność. Taki człowiek nie będzie jawnie demonstrował swojej siły i seksualności, dopóki nie uzna, Ŝe jest to bezpieczne. On nie chce zostać odrzucony. Skóra cierpnie mu na myśl, Ŝe ktoś mógłby potrafi trudno go wyśmiać. na Pragnie być doceniany. materialnej. na Mars w KozioroŜcu często będzie próbował się sprzedać za to, co zapewnić mu płaszczyźnie uczucia i Bardzo wyraŜać pozwolić swobodny

przepływ energii seksualnej, ale gdy juŜ się zaangaŜuje, jego uczucie rzadko bywa nudne - jest bardzo ziemskie, niezwykle ziemskie. W kosmogramie kobiety Mars w tym połoŜeniu równieŜ daje bardzo silną energię seksualną i 104

mocną

osobowość,

zazwyczaj

bardzo

zdeterminowaną

i

kompetentną. Pokazuje takŜe, jacy męŜczyźni będą robili na niej wraŜenie - będzie to typ KozioroŜca. Intrygują ją męŜczyźni powaŜni, zachowujący dystans, trudni do przeniknięcia. Mars w Wodniku Następnie ludzi do eksperymentalny. szczególnie interesuje mamy Marsa często Zwykle są w Wodniku. bardzo Stosunek tych i seksu jest ultranowoczesny otwarci,

bardzo Seks do

niekonwencjonalni, ale swoim zachowaniem nie wyraŜają wielkich ich raczej potrzeb jako seksualnych. albo ciekawostka pole

badań. MęŜczyźni z Marsem w Wodniku uwielbiają aktywność intelektualną. Jeśli próbują wywrzeć wraŜenie na jakiejś kobiecie, uprawiają podbój intelektualny, okazując swoją inteligencję. Są takŜe nieobliczalni; przy Wodniku i Uranie nigdy nic nie jest pewne do końca. ToteŜ przy tym połoŜeniu Marsa stosunek do seksu się takŜe będzie do nieprzewidywalny Marsem w Wodniku pojawia zamiłowanie pociągali

eksperymentów i fascynacja tym, co niezwykłe. Kobietę z będą naturalnie ludzie, którzy mają w sobie coś z Wodnika. Jest ona „wierna, ale nie dogmatyczna”, jak ujął to pewien autor. Myślę, Ŝe to bardzo celne stwierdzenie. Mars w Rybach Ludzie z Marsem w Rybach często lubią dodatkowe wraŜenia. Trudno im wyrazić w słowach, za czym tęsknią. Jeśli chodzi o seks, pociągają ich afrodyzjaki, takie jak alkohol czy marihuana. Zdecydowanie lubią wzmocnione wraŜenia, szczególnie o charakterze zmysłowym. Istnieje w nich bardzo silne pragnienie (Mars) ucieczki (Ryby); a miłość i seks często dostarczają wygodnego kanału dla tej energii. Oczywiście to pragnienie ucieczki moŜe się takŜe przejawiać przez aspiracje duchowe. Takich ludzi 105

często przyciągają związki lub romanse, które są jakoś ukryte, otoczone tajemnicą. Podobne działanie ma Wenus w Rybach, a takŜe Mars lub Wenus połoŜone w dwunastym domu - domu Ryb. Mars w Rybach daje osoby obdarzone duŜą wyobraźnią, wyobraźnia w sobie i nie tylko w miłości jest to silna Często duŜa wraŜliwość i parapsychiczna. którą tym

moŜna się przekonać, Ŝe męŜczyźni z Marsem w Rybach mają pewną na miękkość wraŜliwość, tracąc przy potrafią i wyraŜać zewnątrz, nie energii

pewności siebie. W kosmogramie kobiety ta pozycja Marsa oznacza, Ŝe będą ją pociągać męŜczyźni reprezentujący niektóre cechy Ryb - moŜe to być męŜczyzna zorientowany na po rozwój prostu w duchowy, słaby w i potrzebujący pomocy, obdarzony talentem muzycznym lub artystycznym, czy teŜ nieugruntowany Rybach, Ŝyciu, nieuporządkowany romantykami, marzyciel i wizjoner. Ludzie obojga płci, którzy mają Marsa bywają totalnymi pogrąŜonymi w świecie marzeń. Czasami moŜe to prowadzić do Ŝycia iluzjami, a czasem wyraŜa się przez twórczość artystyczną lub literacką opartą na działaniu wyobraźni.

106

II. TECHNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Mówiąc podkreślić, kosmogramami o Ŝe analizie składają (zgodnie się z porównawczej, na nią dwie chciałbym rzeczy: metodą), po a

pierwsze, naleŜy przyjrzeć się aspektom między dwoma tradycyjną szczególnie tym z nich, które są ścisłe. Przez „ścisłe” rozumiem aspekty o zasięgu do 4 stopni, o ile bierze w nich udział planeta osobista (Słońce, KsięŜyc, Merkury, Wenus, Mars) albo ascendent.4 KaŜdy aspekt o dokładności do 4 stopni z udziałem przynajmniej jednej z tych planet jest bardzo waŜny, a im ściślejszy, tym waŜniejszy. Ale oprócz badania aspektów powinniśmy przeprowadzić równieŜ bardziej pomówić ogólną analizę, o której chciałbym się dzisiaj energiom szczegółowo: naleŜy przyjrzeć

Ŝywiołów i określić, jak mieszają się one ze sobą na styku dwóch osobowości. (Zobacz: Część II planu zajęć). Przede mapami wszystkim, pól na czym polega i analiza próbujemy porównawcza? Mamy dwa kosmogramy, które moŜna nazwać ludzkich energetycznych, określić, jak zawarte w nich energie będą wpływały na siebie nawzajem. Myślę, Ŝe trzeba się pilnować, by nie postępować tylko mnóstwo tak, jak wielu astrologów, to i którzy tak patrzą wyłącznie na aspekty. Nawet gdy skupimy się na badaniu najściślejszych informacji, aspektów, jeśli stracimy Ale pominiemy Ŝywioły.

odwrotna metoda postępowania takŜe jest niekompletna i nie moŜna na niej polegać. Niektórzy pytają po prostu: „Czy twoje Słońce jest harmonijne z moim Słońcem?” mając na myśli to, Ŝe powietrze i ogień są ze sobą w harmonii, podobnie jak woda i ziemia. „Czy twój KsięŜyc jest harmonijny z KsięŜycem takiej to a takiej osoby,
Chciałbym tu podkreślić, Ŝe spośród aspektów głównych w analizie porównawczej za najwaŜniejsze uznaje się te, które są ścisłe i w których bierze udział ascendent lub planeta osobista przynajmniej jednej osoby. Ścisłe aspekty utworzone przez wyłącznie planety zewnętrzne, bez udziału osobistych, są same w sobie waŜne, jeśli planeta jest władcą kosmogramu albo w jakiś inny sposób jest mocno podkreślona w kosmogramie.
4

107

Merkury z Merkurym, Wenus z Wenus i tak dalej?” To są oczywiście waŜne sprawy, ale jeśli poprzestaje się tylko na bo tego typu harmonijności, są to w wielu wypadkach które otrzymana interpretacja nei będzie miała Ŝadnego sensu, często planety połączone aspektami, sprawiają wiele trudności w związku, nawet jeśli Słońca są w harmonijnych Ŝywiołach, KsięŜyce są w harmonijnych Ŝywiołach i tak dalej. Wszystkie planety osobiste mogą się znajdować w harmonijnych Ŝywiołach, ale naleŜy przyjrzeć się tworzonym przez nie aspektom, poniewaŜ dwa czy trzy połączenia mogą zmienić cały obraz. Często uŜywałem jako przykładu kosmogramów pewnego małŜeństwa, które znałem; mają oni ascendent w tym samym znaku, Słońca w sekstylu, harmonijne KsięŜyce, obydwie Wenus teŜ leŜą w tym samym znaku, a Marsy połączone są sekstylem. ascendenty okazało dokładną z ma jednej się Wszystkie są dość ich osobiste a mimo Ale jeśli planety to oraz harmonijne, ścisłych kwadrat małŜeństwo

katastrofą.

przeprowadzimy porównawczych, a z drugiej które

analizę strony

aspektów

przekonujemy się, dlaczego tak się stało. Występuje tam Saturn-Wenus, napotka opozycja Saturn-Wenus. Nie mówię, Ŝe kaŜda para, która kwadrat Saturn-Wenus, problemy, doprowadzą do rozwodu, ale w tym przypadku wystąpiły dwa takie aspekty i - jak przekonamy się później - to jest właśnie połączenie, które nazywam „podwójnym nelsonem”. Jeśli ten sam element pojawia się dwa razy, czy to w kosmogramie urodzeniowym, czy w analizie porównawczej, staje się bardzo silnym motywem przewodnim w Ŝyciu danego człowieka albo związku; zawsze wskazuje on na coś, na co naleŜy zwrócić szczególną uwagę. Ta para miała takŜe porównawczo opozycję Słońce-Uran i kwadrat Słońce-Uran (kolejny „podwójny nelson”), a takie aspekty zawsze wskazują na związek „zawieszony w powietrzu”. Z jednym takim aspektem czasami da się Ŝyć; przy dwóch jest wątpliwe, by ludzie wytrzymali ze sobą długo, gdyŜ 108

w ogóle nie mogą oni na siebie liczyć, zachowują się wobec siebie bardzo nieodpowiedzialnie. Zawsze mówiłem krok, na bo przystępuję poprzednich czasami masz do porównania jest dopiero to po przeanalizowaniu indywidualnych kosmogramów i, jak juŜ zajęciach, komuś ze niezbędny tak: bliskimi trzeba kłopoty powiedzieć

„Posłuchaj,

wszystkimi

związkami i powinieneś przede wszystkim popracować nad sobą”. Trzeba sprawdzić, czy człowiek w ogóle potrafi utworzyć i utrzymać bliską więź z kimkolwiek, bo jeśli nie, to nawet W gdy spotka osobę, z którą okaŜe w łączą się go to harmonijne powiązania, to i tak nie będzie w stanie tego wykorzystać. niemoŜliwe. Poza stopniu dokładnie charakter oznaczało tym wzajemne kwestią dopasowanie bardzo trzeba i niego duŜym bardzo będzie jest osądu. by Naprawdę kosmogram co dla stare wielu przypadkach

zbadać

pojedynczy

zrozumieć podręczniki

człowieka,

poczuć,

„dopasowanie”.

Wszystkie

astrologii uznają napięcia i wszelkiego rodzaju róŜnice za złe: „Kwadraty są złe, opozycje są złe”. To prawda, Ŝe porównawcze typu kwadraty i opozycje będzie dobrze często nudny, jest stają się źródłem problemów, szczególnie kwadraty; ale przy braku tego aspektów związek bardzo bezbarwny. mieć kilka Dlatego najczęściej

„trudnych” aspektów w synastrii. Ale gdy takie aspekty stanowią 60-70% wszystkich, to jest mało prawdopodobne, by związek przyniósł zadowolenie którejkolwiek ze stron. Dlatego właśnei mówię, Ŝe wiele zaleŜy od osądu. Na przykład niektórzy ludzie lubią podniecenie; niektórzy lubią walczyć; niektórzy lubią wyzwania. Baran albo Skorpion umrze z nudów, jeśli raz na jakiś czas nie będzie mógł sobie powalczyć, pokrzyczeć na partnera czy zrobić czegoś innego, co pozwoliłoby mu intensywnie wyładować energię. Strzelec teŜ nie pragnie wyłącznie czystej rutyny. Ale jeśli mamy do czynienia z typowym 109

Bykiem albo Wagą, czyli znakami rządzonymi przez Wenus, trudne aspekty gdyŜ często tacy będą sygnalizować pragną, by powaŜniejsze wszystko ze szło problemy, ludzie ludzie

łatwo, harmonijnie i wygodnie. Inaczej mówiąc, niektórzy lapiej w potrafią radzić związku sobie stresem. mają Niektórzy z kolei mają bardziej otwarty umysł. Weźmy Bliźnięta jakimkolwiek Bliźnięta otwarty umysł i potrafią ich zaciekawić ludzie, którzy bardzo się róŜnią od nich samych. Niektórzy ludzie będą sobie lepiej radzić z partnerami podobnymi do siebie. Inni, zwłaszcza Bliźnięta, a takŜe inne znaki zmienne, lubią urozmaicenie naturę i często dobrze dogadują by się z osobami, które są od nich zupełnie inne. Trzeba dobrze zrozumieć znaków w zmiennych, trafnie analiz zanalizować związek, w który są one zaangaŜowane. Niebezpieczeństwo przeprowadzaniu porównawczych, podobnie zresztą jak przy innych rzeczach w astrologii, polega na tym, Ŝe łatwo jest popaść w rutynę ludzi, i i przyjąć zaczyna dogmatyczne się mówić zasady, nie w tylko w odniesieniu do własnego Ŝycia, ale takŜe do Ŝycia innych rzeczy, które gruncie rzeczy nie są prawdziwe. Ale przeprowadziłem w Ŝyciu wiele setek analiz porównawczych i muszę powiedzieć, Ŝe widziałem tylko kilka związków, w których obie strony były jednakowo szczęśliwe; takie związki zdarzają się rzadko. Mówię teraz o związkach męsko-damskich. Jednak analizy porównawczej moŜna uŜywać dla wszelkiego rodzaju związków; bardzo przydaje się ona w sytuacjach rodzicdziecko. Często na prośbę rodziców analizowałem ich relacje z dziećmi i zawsze uświadamiałem sobie przy tym wiele nowych rzeczy. Zawsze odkrywa się, na jak głębokim poziomie dwie osoby się kochają. I w większości wypadków to rodzic musi się dostosować, dopóki dziecko jest jeszcze małe. Wydaje mi się, Ŝe nie spotkałem Ŝadnego związku, w którym mimo przewagi trudnych aspektów ludzie czuliby 110

się

dobrze

i

swobodnie.

Nigdy

czegoś

takiego

nie

widziałem. Powinienem tu jednak podkreślić, Ŝe kilka trudnych aspektów nie jest jeszcze powodem do niepokoju, gdyŜ to fakt matematyczny, statystyczne prowdopodobieństwo - jeśli weźmiemy dziesięć planet i ascendent i utworzymy z nich kombinacje, to ile jest moŜliwości? odrobina widziana, ogromnie, Szanse na wystąpienie wyzwania jakichś powinna moŜe „trudnych” być się mile stać aspektów prawdopodobnie przekraczają 90%. Prawdę mówiąc stresu, bo w niemal odrobina innym wypadku związek nudny.

śmiertelnie

ToteŜ

zawsze

powtarzam, Ŝe trzeba patrzeć na najściślejsze aspekty, ale takŜe na Ŝywioły. Same aspekty wszystkiego wam nie powiedzą. Trzeba patrzeć na to, co jest w kosmogramie. To prawdopodobnie jedna z czy najlepszych chodzi o zasad analizę interpretacji astrologicznej,

pojedynczego kosmogramu, czy o porównawczą: nie martwcie się o to, czego tam nie ma. Nie martwcie się o puste domy, puste znaki i tak dalej. Patrzcie na to, co jest. Gdzie są rozmieszczone planety w znakach, w domach? A w przypadku Ŝywiołów, czy jedna osoba potrafi wejść w kontakt z drugą na wszystkich czterech poziomach? „Karmienie” pola energetycznego Moja filozofia synastrii opiera się na fakcie, Ŝe istoty składamy ludzkie się z to pola wielu energetyczne pól we wzajemnym w działaniu; które ze energetycznych,

funkcjonują

równocześnie

powiązaniu

sobą. KaŜdy, kto czytał ksiąŜkę Ruth Montgomery Born to Heal, powinien w pewnym stopniu rozumieć, na czym polega ludzkie pole energetyczne, ksiąŜek sobie, energii, Ŝe którą gdyŜ ludzie moŜna i Ŝe przez jest to jedna są z do z przez moŜe innymi najlepszych uświadomienia dynamicznej rozmaite zostać prowadzących czytelnika zbudowani uaktywnić ta energia z związki

techniki uaktywniona

uzdrawiania, równieŜ 111

ludźmi. Wspomniany w tej ksiąŜce „Pan A.” mówi o tym, w jaki sposób ludzie karmią się nawzajem. Dosłownie określa on to jako wygłodzenie systemu nerwowego lub pola energetycznego. KaŜdy musi dostarczać sobie pokarmu na poziomie powietrza, ognia, ziemi i wody. Jednym ze sposobów przyjrzymy karmienia się się są bliskie związki. Jeśli zasadniczej strukturze astrologii,

pierwszy dom, który wyraŜa osobowość, indywidualne „ja”, zawsze stoi w opozycji do domu siódmego, który mówi o tym, w jaki sposób tworzymy relacje z innymi ludźmi i wchodzimy karmienia w dynamiczną wymianę energii. Ten rodzaj jest niezbędny wszystkim, nawet ludziom,

którzy na zewnątrz wydają się bardzo zimni. Oni takŜe czują się samotni. Samotność jest prawdopodobnie jednym z największych problemów ludzi Ŝyjących w cywilizacji miejskiej, CóŜ otoczonych więc przez innych ludzi, ale nie komunikujących się z nikim. naprawdę oznacza termin „karmienie”? Jeśli ktokolwiek z tutaj obecnych czytał moją ksiąŜkę o Ŝywiołach, to wie juŜ o nich sporo. Na przykład trzeba karmić umysł powietrzem; szczególnie jeśli ktoś ma duŜo powietrza w urodzeniowym kosmogramie, powinien zadbać o karmienie swojej natury intelektualnej. Dlatego osoby, które mają duŜo powietrza, w związkach koniecznie przepływu potrzebują porozumienia intelektualnego,

komunikacji z drugą osobą, bo inaczej partner szybko ich znudzi. Znaki powietrzne są niestałe, łatwo się nudzą wszystkie, nawet Waga; Wodnik i Bliźnięta nudzą się wyjątkowo szybko. ToteŜ, jeśli ktoś ma duŜo powietrza w kosmogramie i wchodzi w związek z kimś pozbawionym tego Ŝywiołu, jakiŜ on to prędzej bo ma czy ta w później I pomyśli: „Och BoŜe, mu to jest czego jest powolny!” naprawdę osoba będzie pozbawiona ognia,

przeszkadzało, Jeśli ktoś

druga

lotności umysłu, która interesuje znaki powietrzne. kosmogramie duŜo potrzebuje od innych? Szuka osób, które będą dawały mu 112

duŜo raczej

energii.

Potrzebuje

partnerów obdarzonych jakiej

energetyzujących, inicjatywą mogłyby i pragnąć

dynamicznych, Ostatnią

charakterem.

rzeczą,

ogniste, dynamiczne natury, będzie leniwy i ocięŜały partner, bo taki partner przytłumia ich energię, a jego osobowość koliduje z ich sposobem Ŝycia i samoekspresji. Nie mówię jednak, nie Ŝe ma w związkach na (czy w analizie Wielu, porównawczej) miejsca kompensację.

bardzo wielu ludzi pociągają osoby, które posiadają to, czego im samym brakuje, choć to teŜ moŜna kwestionować. Wygląda na to, Ŝe wszystko układa się dobrze, gdy obie strony mają otwarty umysł i potrafią się do siebie wzajemnie dostroić. Jeśli na przykład ktoś, kto w ogóle nie ma wody, znajdzie partnera, który ma jej mnóstwo, to najprawdopodobniej wszystko się ułoŜy, jeśli ta pierwsza osoba ma w swoim kosmogramie duŜo ziemi. Na tym poziomie ich energie będą się mogły stopić. Jeśli jednak ktoś nie ma ani wody, mogli ogólne ani ziemi, a jego partner związek. przypadku ma Ale mnóstwo to są je jednego albo drugiego, jest mało prawdopodobne, by ci ludzie tylko stworzyć zasady do i harmonijny w kaŜdym naleŜy

dostosowywać

konkretnych

horoskopów;

indywidualne

przypadki są o wiele bardziej złoŜone i zawsze konieczna jest ostroŜność. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe ludzie lgną do tego, czego im samym są brakuje, jeszcze w dwóch rodzajach mają mało sytuacji. Albo młodzi,

doświadczenia w związkach i dlatego nieświadomie ciągnie ich do osób, które uosabiają lub mają to, czego im samym brakuje - ale takie związki słuŜą głównie do zdobycia doświadczenia i gdy juŜ człowiek nauczy się od drugiej osoby tego, czego ma się nauczyć, związek często staje się i martwy. są Drugi dzięki przypadek temu dotyczy ludzi trochę Zawsze starszych, którzy mają więcej doświadczenia w związkach często bardziej obiektywni. istnieje nadzieja, Ŝe ludzie będą nabierać obiektywizmu 113

w miarę, jak przybywa im lat, gdy stary dobry Saturn dopada nas co jakiś czas i zmusza do nabrania dystansu. Zaczynamy nam doceniać i cechy innych, Ŝe Ale których zbyt to nie często nie potrafiliśmy docenić, gdy byliśmy młodsi, bo brakowało obiektywizmu moŜliwe, obronną. przybieraliśmy postawę takŜe

decyduje o wzajemnym dopasowaniu. Samo to, Ŝe podziwiamy czyjeś zalety, nie znaczy jeszcze, Ŝe moglibyśmy z taką osobą zamieszkać czy pozostawać w bliskich stosunkach. Tu znów Jeśli przede ktoś wszystkim jest bardzo naleŜy się przyjrzeć osobą, na indywidualnym horoskopom. praktyczną przykład ma w kosmogramie bardzo duŜo ziemi i waŜne są dla niego zewnętrzne formy Ŝycia, a bliskość emocjonalna nie gra tak wielkiej roli i jest głównie kwestią wygody, to moŜe Ŝyć z partnerem, z którym przepływ emocji i intymności nie będzie zbyt intensywny, i czuć się w takim związku całkiem dobrze. Ale osobie, która bardzo pragnie intensywnej bliskości, bo na przykład ma w kosmogramie duŜo wody, nic tego nie zastąpi; ten rodzaj bliskości jest jej konieczny do Ŝycia i taki człowiek będzie się czuł zaspokojony tylko w bardzo głębokim, bardzo zgranym i bardzo intymnym związku. KaŜdy znak ma swoiste będzie potrzeby. potrzebował Ktoś, kto ma duŜo Wagi, w na pewno znakomitej komunikacji bliskich

związkach, w innym wypadku będzie się nudził. Wodnik często bywa bardzo zdystansowany, bardzo zimny. Wodnik, trochę niezbyt jak KozioroŜec, zawodowym, często związku, gdzie potrafi wytrzymać nie w czy jest harmonijnym małŜeństwie

partnerstwie

komunikacja

najlepsza, ale te znaki potrafią sobie z tym poradzić. Nie są w stanie wznieść się ponad sytuację, ale mogą się do niej zdystansować. Dobrze, więc jeśli ktoś ma duŜo wody, to czym powinien się karmić, nasycać swoje pole energetyczne, by nie dopuścić do emocjonalnego wygłodzenia? W całym swoim 114

Ŝyciu, a więc takŜe w związkach, taki człowiek przede wszystkim potrzebuje pokarmu emocjonalnego, doznawania intensywnych emocji i zaangaŜowania. I tu naleŜy zapytać, czy druga osoba potrafi znieść taki ładunek emocjonalny. Ostatniego lata spotkałem ciekawą parę męŜczyzna, który miał bardzo duŜo wody, pozostawał w bardzo zgranym związku z kobietą, w której kosmogramie przewaŜała ziemia. Nie miała ona w ogóle wody, była raczej zimna, niezbyt wraŜliwa i z pewnością nie wrzały w niej namiętności. Miała ona Słońce w KozioroŜcu i KsięŜyc w Byku; to daje bardzo ziemski charakter. Ziemia jest ona jednak zaś naczyniem na dla dla niego jego wody, toteŜ ten męŜczyzna Po prostu z czuł, Ŝe moŜe zrzucić wszystkie emocje na tę kobietę, działała stabilizująco. uczucia. Nie wodnych akceptowała wszystkie reagowała

charakterystycznym

znaków

współczuciem,

okrzykami "och, ty moje biedactwo" i temu podobnymi. Ale akceptowała i rozumiała jego emocje, dzięki temu związek mógł się utrzymać. Była to dla mnie bardzo dobra lekcja, bo ta kobieta w ogóle nie miała wody. Jej partner z kolei miał wodę, ale nie miał ziemi. KaŜde z nich miało to, czego brakowało drugiej stronie, ale poniewaŜ były to harmonijne Ŝywioły, potrafili znaleźć płaszczyznę, na której ich energie mogły się stopić. Nie wiem jednak, jak taki układ działa na dłuŜszą metę. Zobaczymy; na razie ci ludzie mieszkają razem. Widzicie, ziemia jest naczyniem rodzaju dla wody. Bez ziemi (czyli formy) bez woda jakiegoś nie ma konkretnej, namacalnej

Ŝadnego kształtu i po prostu rozlewa się dokoła. To tak, jakby kosmiczny archetyp Ryb rozpływał się po wszystkim. Ziemia nadaje temu formę. A czego szukają w związkach znaki ziemskie? To po dobre pytanie, i nie jestem pewien, czy potrafię na nie odpowiedzieć. jest Prawdopodobnie pragną wszystkiego trochu. Ale w kaŜdym wypadku rzeczą, którą je motywuje, bezpieczeństwo. Pragną 115 jakiegoś rodzaju

bezpieczeństwa, jakiejś stabilności. Jest coś, o czym nie wspomina Ŝadna ze znanych mi ksiąŜek poświęconych astrologii, dynamiczne. a mianowicie sama to, w Ŝe spośród nie wszystkich Ŝywiołem czterech Ŝywiołów powietrze, ogień i woda to Ŝywioły Ziemia sobie jest dynamicznym. I dlatego, gdy analizuje się kosmogram, w którym jest duŜo ziemi (szczególnie przy Słońcu w znaku ziemskim), naleŜy tym uwaŜniej przyjrzeć się pozostałym elementom, by sprawdzić, jakie inne energie wpływają na zachowanie tej osoby. Ziemia ma największą bezwładność. Jeśli ktoś zajmuje się terapią polarity, to pewnie zauwaŜył, Ŝe energie powietrza, wody i ognia działają bardzo dynamicznie. Ale energia ziemska - jedyny sposób, by ją zauwaŜyć czy poczuć, to przez charakterystyczne ukorzenienie. Byłem kiedyś poddany terapii polarity i zajmował się mną człowiek, który miał Słońce w KozioroŜcu. Ta terapia polegała na pracy z ciałem. Gdy zszedłem ze stołu po zabiegu, poczułem strumień energii, która przepłynęła przez moje nogi i spłynęła do ziemi. Było to piękne doświadczenie, bo ja sam zupełnie nie mam ziemi w kosmogramie i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem. Niestety, był to pierwszy i ostatni raz. To jest właśnie główny problem przy większości terapii; działają przez godzinę czy dwie, ale potem człowiek wraca do swojej karmy (moŜna tak powiedzieć), do swojego urodzeniowego dostrojenia energetycznego i musi dalej Ŝyć ze swoimi ograniczeniami. Ale to właśnie przepływ energii w kategoriach Ŝywiołów ustala ton związku; tak to postrzegam. Jakie Ŝywioły dominują w kosmogramach kaŜdej z dwóch osób? Czy jest tam duŜo powietrza, ognia, wody? W jakich sprawach ci ludzie rzeczywiście się ze sobą zestrajają? P: Mówił pan o stopieniu energii ziemi i wody. Czy moŜe pan opowiedzieć, jak łączą się ze sobą inne Ŝywioły?

116

O: powietrze

Mogę bez

powiedzieć ognia

coś

o

powietrzu do

i

ogniu.

Powietrze i ogień bardzo potrzebują siebie nawzajem, bo prowadzi mają intelektualnego pomysłów, taki ale jest Nie dyletanctwa. moŜe Nie dawać ma Tacy osobę ludzie bardzo dystansu mnóstwo

nigdy niczego nie dokonają. Z kolei ogień bez powietrza zagubioną. wobec Ktoś ustawicznie zajęty, ale tak naprawdę nie wie, co robi. Ŝadnego swoich działań. rozumie takŜe, co z nich wynika. Dlatego powietrze i ogień potrzebują siebie nawzajem, bo znaki powietrzne Ŝyją aktywnością mentalną; więc gdy wchodzą w kontakt z osobą ognistą (jeśli ich horoskopy są harmonijne), powietrze zostaje rozpalone! Ogień musi mieć tlen, więc znaki ogniste potrzebują powietrza, by mogły płonąć; z kolei gorącym znaki powietrzne pozostają i musi to wypełnione je rozpalić iskry gazem, iskra im powietrzem, dopóki

oŜywionej

aktywności,

której

potrafią

dostarczyć znaki ogniste. Tak więc powietrze i ogień potrzebują siebie nawzajem, ale to, co mówię, odnosi się do teoretycznego, archetypowego poziomu. Jeśli chodzi o to, jak radzą sobie one razem w Ŝyciu, ogień i powietrze potrafią Znaki się wzajemnie często irytować. się w Wszystkie dość znaki powietrzne mają delikatny system nerwowy, a ogniste nie. ogniste wyraŜają szorstki, gwałtowny sposób, co moŜe przytłaczać i irytować znaki powietrzne. Zresztą spotkałem wielu powietrznych ludzi, którzy mieli matki ze Słońcem w Baranie. Matki spod Barana z reguły irytują swoje dzieci, niewaŜne, spod jakiego są one znaku. Wiecie, Ŝe Baran potrafi lubią się rozpychać łokciami. Znaki powietrzne usiąść

spokojnie i wszystko sobie przemyśleć; jeśli w ciągu dnia miały jakieś stresujące przeŜycia, lubią usiąść spokojnie, zrelaksować się i poczytać gazetę czy coś w tym rodzaju - wycofać się ze świata aktywności i przez chwilę Ŝyć w świecie własnego umysłu, bo skupienie na działalności intelektualnej 117 pomaga im naładować

akumulatory. Ale jeśli mieszka się z Baranem, trudno jest się zrelaksować, bo Baran ciągle biega w kółko i krzyczy „Rusz się!” Widzimy więc, Ŝe teoretycznie znaki powietrzne naprawdę potrzebują tego popchnięcia, tego impetu, który mogą im dać znaki ogniste; ale w codziennym Ŝyciu moŜe się to stać uciąŜliwe. I podobnie, znaki ogniste czasem mają wraŜenie, Ŝe znaki powietrzne to niepraktyczni marzyciele i przebywanie z nimi jest mocno frustrujące dla zorientowanych na działanie ludzi ognistych. P: A co pan powie o ogniu i wodzie? O: Czy nie czytał pan mojej ksiąŜki? To wszystko tam jest... MoŜna naprawdę zrozumieć Ŝywioły próbując sobie wyobrazić ich fizyczną naturę, wyobraŜając sobie, co się będzie działo, gdy dwa Ŝywioły się spotkają, jaka zajdzie między nimi reakcja. To działa w zdumiewająco dosłowny kaŜdym sposób. Kiedyś mieszkałem i z kobietą, leŜą w i w która miała Słońce w Raku. Ja z kolei mam duŜo powietrza, w razie moje I Słońce KsięŜyc Rak jest znakach do powietrznych. tonę. oczywiście to było kwadracie woda.

mojego Słońca w Wadze. Ale nie uświadamiałem sobie, Ŝe Rozumiecie, powietrze Jeśli powietrze znajdzie się pod wodą, człowiek zaczyna się dusić. Ma się wraŜenie: „Ciągle tylko te emocje! Muszę się wydostać z tej wody”. A osoba z Rakiem uwaŜała, Ŝe ja przez cały czas błądzę gdzieś w chmurach. „Ojej, on jest wiecznie pochłonięty przez te wszystkie głupie idee; z tego nie ma Ŝadnego poŜytku”. I gdy w końcu ta kobieta się wyprowadziła, poczułem ogromną ulga! Miałem wraŜenie, głową, Ŝe wielki ocean, Z który przykrywał na chwilę mnie z nagle zniknął. chwili zacząłem

zupełnie inaczej oddychać. W ciągu trzech czy czterech dni moja energia podwoiła się. Doznałem fantastycznego przypływu sił witalnych i dopiero wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo byłem przytłoczony i wyczerpany przez całą tę wodę. 118

Słońce i KsięŜyc I Słońca i i w ten sposób Słońce natury gdzie dotarliśmy i KsięŜyc człowieka, waŜna jest do jednej z najwaŜniejszych spraw w analizie porównawczej, czyli do KsięŜyca. biegun związkach, zawsze całej naleŜy jego i rozpatrywać razem. Jest to spolaryzowana para, pozytywny negatywny w osobowości, bardzo uŜyteczne przy ocenie potencjalnej harmonii bliskość intymność. Ale wzajemne dopasowanie moŜe się przejawiać na wielu płaszczyznach. Jeśli przeprowadzamy analizę na potrzeby partnerów w interesach, wzajemna harmonia nie musi być tak wszechstronna, jak w małŜeństwie czy wspólnym Ŝyciu. przy układach zawodowych naleŜy przede wszystkim zwrócić uwagę na aspekty Jowisza i Saturna, a takŜe Merkurego; spójrzmy na komunikację - czy te osoby potrafią często ufać. się ze sobą czy porozumiewać; ludzie zapewnią takŜe aspekty sobie Jowisza nawzajem pokazują, NaleŜy

korzyści finansowe, a takŜe, czy mogą sobie wzajemnie zbadać dokładnie nieharmonijne aspekty Neptuna, gdyŜ mogą one wskazywać na wszelkiego rodzaju nieporozumienia, oszustwa i tego typu rzeczy. Analiza przeprowadzana dla celów partnerstwa w interesach mimo wszystko powinna być kompletna, chociaŜ na przykład dopasowanie seksualne z partnerem biznesowym w większości przypadków nie jest konieczne. W sprawach związanych ze Słońcem i KsięŜycem takŜe nie musi panować doskonała harmonia, choć z pewnością dobre ich zgranie jest korzystne w kaŜdym związku. PoniewaŜ większość analiz porównawczych, o jakie proszą klienci, dotyczy najbardziej pełnych typów związków (które zawsze są mieszanką elementu męskiego i Ŝeńskiego, gdyŜ te dwie kosmiczne biegunowości wchodzą ze sobą w relację i współistnieją ze sobą na co dzień), naleŜy patrzeć na Słońce i KsięŜyc. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe bardzo dobrze jest, gdy Słońca 119

znajdują wszystko,

się co

w i

harmonijnych moŜna moim

znakach. w jest

Potwierdza to

się

przeczytać zdaniem

najprostszych sprzyjający jedno ze

podręcznikach, związku. W

czynnik, chociaŜ nie konieczny do utworzenia dobrego idealnej sytuacji przynajmniej świateł, Słońce lub KsięŜyc, jednego z partnerów powinno być harmonijnie ustawione względem Słońca drugiej osoby. Inaczej mówiąc (nadal mam tu na myśli sytuację idealną), musi występować przynajmniej jedno harmonijne powiązanie między Słońcem jednej osoby a Słońcem lub KsięŜycem drugiej. Takie połączenie jest konieczne. Nie musi to być ścisły aspekt, mogą to być po prostu zgodne Ŝywioły. Jeśli na przykład jedna z osób ma Słońce w Bliźniętach, a druga KsięŜyc w Wodniku, to występuje między nimi przepływ komunikacji, to wzajemna więź. To, czego doświadczamy przy zgodnych aspektach Słońce-KsięŜyc albo Słońce-Słońce, potrafi się charakterem. Aspekty lunarne (szczególnie KsięŜyc-KsięŜyc, takie jak na przykład kwadrat czy sekstyl KsięŜyców lub harmonijne połoŜenie KsięŜyców w Ŝywiołach, nawet przy braku ścisłych gdy aspektów), ludzie są szczególnie razem. waŜne w sytuacjach, mieszkają Dość często wzajemna identyfikacja. z drugą osobą Człowiek i jej zidentyfikować

widywałem pary, które miały bardzo, bardzo harmonijne kosmogramy - do 80% aspektów było harmonijnych - ale przy tym występował kwadrat czy nawet kwinkunks KsięŜyców, i tym ludziom trudno było wytrzymać ze sobą. Mogą oni być doskonałymi przyjaciółmi albo wspaniałymi kochankami, i wszystko układa się jak najlepiej, ale nie mogą razem zamieszkać. Często więc rozstają się, zaczynają mieszkać oddzielnie, a potem spotykają się jeszcze przez długie lata. Nawet małŜeństwa z trudnymi aspektami KsięŜyców przekonują się, Ŝe nie potrafią razem mieszkać - głównie dlatego, Ŝe KsięŜyc mówi o codziennych nastrojach, codziennych sposobach reagowania 120

na wiele rzeczy. A jeśli dwie osoby reagują odmiennie lub konfliktowo, zaczynają się wzajemne irytacje drobne zgrzyty, które narastają tak długo, Ŝe w końcu tworzą się z tego wielkie napięcia emocjonalne. W takich przypadkach zupełnie których wynika, z Ŝe ludzie analizy a nie potrafią czuć się ze sobą w swobodnie. Widziałem oni przypadki być małŜeństw,

kosmogramów

obydwojga zupełnie czasie zgodne,

partnerów dobrymi zaczynają harmonijne

powinni jednak Ŝycia

przyjaciółmi, Często do

pojakimś utrzymują

mieszkać osobno; czasami się rozwodzą, a czasami nie. końca kontakty. Aspekty porównawcze Jednym z powodów, dla których ścisłe aspekty są bardzo waŜne, są „wspólne doświadczenia”. Jeśli planety dwóch osób połączone są ścisłym aspektem - powiedzmy, w granicach dwóch stopni, to te osoby będą przechodziły przez „wspólne doświadczenia”. Najwyraźniej daje się to dostrzec Inaczej aspekcie, Skorpiona. przy dokładnych oznacza na Ŝe koniunkcjach to, Ŝe i opozycjach. będą aspekt na 6o mówiąc, tranzyty ten leŜy

jednocześnie uaktywniać obydwie planety biorące udział w wpływając Powiedzmy, sprawy, Słońce których osoby
o

dotyczy w danym związku. Uran przebywa teraz na początku A Skorpiona, a Wenus osoby B na 7 Skorpiona. Jedna z

tych osób będzie miała koniunkcję Urana z Wenus, a druga ze Słońcem; a poniewaŜ te koniunkcje zajdą w tym samym czasie, pod wieloma Inaczej względami mówiąc, będzie to, to „wspólne co będzie doświadczenie”. przez

przechodzić jeden z partnerów, wpłynie na drugiego na tyle, Ŝe najprawdopodobniej ich związek będzie musiał przejść przez jakieś zmiany. To nie całość moŜe musi wyglądać przejść tak, Ŝe kaŜdy z nich będzie po prostu robił swoje; przy koniunkcjach Urana związek jako pewną transformację, jakieś przebudzenie. 121

Wiemy,

Ŝe

Uran

rozbudza,

i

gdy

w

naszym

Ŝyciu

przejawia się jakiś silny wpływ tej planety, trudno jest zasnąć. Uran bardzo mocno nakręca człowieka; do tego stopnia sypia snu, przyśpiesza za się mało. działanie System systemu nerwowego, Ŝe się Ŝeby nerwowy a jest przeładowany człowiek

intensywną energią Urana i naprawdę potrzeba wówczas zregenerować, jednocześnie wibruje tak mocno, Ŝe nie potrafi spać. Odkryłem, Ŝe przy silnych tranzytach Urana jedyną rzeczą, jaka pomaga mi zasnąć, jest jedzenie w duŜych ilościach. Jeśli zjem wielką miskę płatków czy czegoś innego, czasami udaje mi się paść na łóŜko i ale usnąć nie od razu. Nie zioła jest ani to nic szczególnie zdrowe, pomagają

innego. W takich okresach tak zwane uspokajające środki często nie skutkują. W kaŜdym razie, dokładne aspekty wskazują nie tylko na niezwykle silną, dynamiczną wymianę energii między dwiema osobami, ale takŜe na potencjał wspólnych doświadczeń. przyjrzymy Czasami się ludzie uwaŜają, odkryjemy, Ŝe Ŝe „przechodzę w obydwu przez to wszystko, bo mój mąŜ się zmienia”. Ale gdy tranzytom, horoskopach zostały uaktywnione jakieś planety. Aspekty Jowisza Chyba nigdy nie widziałem małŜeństwa ani dłuŜszego związku, w którym partnerzy nie mieliby przynajmniej jednej czy dwóch ścisłych koniunkcji. A w najdłuŜszych i najszczęśliwszych tym dziwnego, bo związkach, Jowisz daje jakie tolerancję i widziałem, pozytywną występowała co najmniej jedna koniunkcja Jowisza. Nic w energię. Neptun takŜe moŜe obdarzyć tolerancją, nieco współczującą, a czasem zabarwioną litością. Na podstawie związków, Wenus czy które miałem okazję obserwować, to sądzę, Ŝe koniunkcja Jowisza ze Słońcem, ascendentem, Merkurym, Marsem drugiej osoby naprawdę bardzo korzystny aspekt. Przede wszystkim, Jowisz wyciąga na 122

wierzch to, co najlepsze w drugim człowieku. TuŜ przed napisaniem swojej pierwszej ksiąŜki spotkałem osobę, która miała Jowisza w koniunkcji z moim Merkurym; ta osoba uwaŜała, Ŝe to, co piszę, jest znakomite, a ja nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego wsparcia. To, co pisałem, spotykało się z pozytywnym oddźwiękiem, ale nikt nigdy nie nalegał, Ŝebym pisał więcej. I ta zachęta pomogła mi, dodała determinacji do napisania tego, co i tak chciałem napisać, tylko Ŝe wcześniej brakowało mi motywacji i wiary w siebie. Dopiero wtedy, gdy ta osoba przekonała mnie, Ŝe muszę to zrobić, zebrałem energię do pracy! Czasami ludzie mają tyle trudnych aspektów w związkach, Ŝe zastanawiamy się, o co tu do diabła chodzi - jak oni mogą ze sobą wytrzymać. A potem widzimy, Ŝe Jowisz jednej osoby jest w koniunkcji z ascendentem drugiej. Ci ludzie po prostu się lubią! Jeśli występują jakieś pozytywne jowiszowe wiązania, szczególnie aspekty Jowisz-ascendent, swoim mogą Jowisz-Słońce zwiększają stopniu lub swoją Jowisz-KsięŜyc, ekspansywność i ludzie po prostu lubią się nawzajem. Czują się dobrze w towarzystwie, w znacznym dodają sobie energii. Widzimy więc, Ŝe aspekty Jowisza zrekompensować trudne, stresujące czynniki w związku. Aspekty pobudzające W trakcie zajęć będę od czasu do czasu wspominał o trzech dominujących typach aspektów typ chcemy porównawczych i wpływa na aspektach charakter stabilizujących, Dominujący Jeśli związku. pobudzających aspektów przypisać nadmiernie konkretny

pobudzających.

aspekt do jednej z tych kategorii, naleŜy wziąć pod uwagę tworzące go planety oraz kąt aspektu. Czasem jest to kwestia osądu, bo to, co dla łagodnego Byka będzie nadmiernie pobudzające, moŜe być odbierane inaczej przez Wodnika. Kategorie te są jednak uŜyteczne, gdy próbujemy określić ogólne wraŜenie i ton danej relacji. Nadmiernie 123

pobudzające pobudzające których

aspekty to

to

przede moŜliwe działa aspekty

wszystkim kombinacje

niektóre planet, wzmacnia wszystkim

opozycje, a do pewnego stopnia takŜe koniunkcje. Aspekty wszystkie wpływ połączony oŜywiająco, to przede

przepływ energii, intensyfikuje wzajemną atrakcyjność i aktywność. Stabilizujące połączenia utworzone przez Saturna, nawet niektóre jego kwadraty i koniunkcje; ale do tej kategorii naleŜą takŜe trygony i sekstyle, które powodują, Ŝe wzajemne oddanie czy uznanie nie mijają szybko. Niektóre aspekty na początku mogą działać pobudzająco, a po latach ich wpływ staje się stabilizujący. Opozycje, które będziemy za chwilę omawiać, mogą działać pobudzająco lub nadmiernie pobudzająco. MoŜna śmiało traktować wszystkie opozycje jako pobudzające wymianę energii, choć dla konkretnych osób niektóre z nich mogą się okazać zbyt stymulujące, by dało się z nimi wytrzymać w Ŝyciu codziennym. Ze wszystkich zajmuje Dlatego omawiać juŜ to ksiąŜek się ona poświęconych analizą Ŝe ode podczas synastrii najdokładniejsza i moja ulubiona to ksiąŜka Sargent.5 Zasadniczo aspektów. dokładnie Sargent odkryjemy poszczególnych nie mnie. ma Ale sensu zajęć. gdy na naszych właśnie aspektów zrobiła sądzę, lepiej

zaznajomimy się z róŜnymi rodzajami aspektów, czasami naprawdę ciekawe połączenia, wskazujące ekscytujące relacje energetyczne, wymianę energetyczną między dwiema osobami. Niektóre z tych połączeń mogą nadmiernie pobudzać, nadmiernie stymulować. Szczególnie opozycję w analizie porównawczej naleŜy traktować jako aspekt stymulujący. Nie jest to aspekt „negatywny”. Nie musi koniecznie wskazywać na konflikt, jak kwadrat czy niektóre trudne koniunkcje. Kwadraty, ogólnie, stwarzają najwięcej takŜe w szczególnie
5

problemów w

w

kosmogramach Opozycje zaś Pytanie

urodzeniowych, są tylko, jak

a

porównawczych.

pobudzające, wiele

synastrii.

Lois H. Sargent, How to Handle Your Human Relations.

124

stymulacji

konkretna

osoba

potrafi

znieść

i

jakie

planety biorą udział w opozycji. Opozycje Słońce-KsięŜyc i KsięŜyc-KsięŜyc Jeśli chodzi o utworzenie prawdziwej więzi z drugim człowiekiem, szczególnie w związkach z osobą płci przeciwnej, jedną z najkorzystniejszych opozycji jest opozycja Słońc lub Słońca do KsięŜyca. Ludzie z takimi połączeniami często po prostu się lubią i potrafią czerpać od siebie nawzajem wiele energii. Często ktoś, kto ma na przykład Słońce w Byku i KsięŜyc w Lwie, pyta: „Jak to się dzieje, Ŝe zawsze przyciągają mnie Wodniki?” Po prostu Słońce w Wodniku znajduje się w opozycji do KsięŜyca w Lwie. A ludzie się dziwią: „We wszystkich ksiąŜkach jest to czytałem, prawda, Ŝe ale Byki naleŜy nie zgadzają się z Wodnikami”. I na poziomie podstawowego przepływu energii przeanalizować cały kosmogram. KsięŜyc w Lwie i Słońce w Wodniku bardzo dobrze się ze sobą zgadzają. Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe opozycje Słońce-KsięŜyc i KsięŜyc-KsięŜyc naleŜą do „najlepszych” opozycji porównawczych, dlatego, Ŝe dwoje ludzi nawzajem się uzupełnia i stymuluje. P: Czy dotyczy to równieŜ opozycji znaków, czy teŜ musi być ścisły aspekt? O: Powiedziałbym, Ŝe działa to takŜe przy znakach, chociaŜ im ściślejszy aspekt, tym bardziej intensywna wymiana energii. Opozycja Słońce-Słońce Przyjrzyjmy się opozycjom samych Słońc. Nie są one rzadkie w związkach, ale w większości przypadków lepiej działają w przyjaźniach niŜ w małŜeństwie. (I znów, istnieje mnóstwo czynników, które mogą sprawić, Ŝe taki układ będzie się znakomicie sprawdzał w małŜeństwie czy trwałym pewnego partnerstwie). rodzaju Przy opozycji i Słońc występuje stymulacja 125 wzajemne uzupełnianie

przepływu energii. Nauczyłem się sporo na ten temat, gdy byłem w college’u i miałem przyjaciela ze Słońcem i KsięŜycem czasie podwójnym w Baranie. więcej, a Razem niŜ ja potrafiliśmy ktokolwiek Słońce w w krótszym On był więc dokonać inny.

Baranem,

mam

Wadze,

potrafiłem mu powiedzieć, co powinniśmy robić i w jakiej kolejności; przeprowadzałem coś w rodzaju planowania. Gdy przychodziło do zrobienia czegoś, zajmowaliśmy się tym obydwaj i nasze energie stapiały się ze sobą tak dobrze, Ŝe potrafiliśmy dokonać zdumiewających rzeczy. Wynajęliśmy stary budynek stowarzyszenia studenckiego, który był zupełnie zrujnowany, bo właściciel powiedział studentom, Ŝe budynek ma pójść do rozbiórki, więc na koniec wszyscy tygodni wyglądał odbyła się Ŝe tam wielka w impreza przy piwie i uznali, my dwaj pomogą rozbiórce. do tego, Drzwi Ŝe były

porozbijane, wszystko się rozsypywało. I w ciągu dwóch doprowadziliśmy To było po budynek jak nowy. prostu niewiarygodne.

Opozycje porównawcze potrafią działać bardzo korzystnie, niezmiernie stymulująco, dają niezwykle komplementarny przepływ energii. Jednak gdy mieszkamy na co dzień z kimś, czyje Słońce równieŜ jest w opozycji W do naszego takim w Słońca, związku dwóch zauwaŜamy istnieje przeciwnych odpychanie. występuje

przyciąganie, bo ludzie wzajemnie się uzupełniają, ale jednocześnie parcie kierunkach! Niektóre opozycje są tu łatwiejsze, inne trudniejsze. Najtrudniejsze są opozycje między Słońcami połoŜonymi w znakach stałych, bo są one najbardziej uparte. Rzadko widywałem małŜeństwa Słońca w Byku ze Słońcem w Skorpionie. MałŜeństwo Lew-Wodnik spotkałem tylko raz. Lepiej, Ŝeby znaki stałe nie wiązały się z innymi znakami stałymi. Ale małŜeństwa dwojga Skorpionów występują tak często, Ŝe to aŜ niewiarygodne. I bywają one bardzo trwałe. Niedawno po raz pierwszy widziałem, jak rozpada się małŜeństwo dwojga Skorpionów. Skorpiony 126

są wierne, więc jest to zdecydowany wyjątek od zasady, Ŝe znaki stałe powinny się wiązać raczej z innymi. Opozycje Wenus-Wenus i Mars-Mars NaleŜy Większość nie z się nich znaczy i przyjrzeć w takŜe innym opozycjom. działa horoskopach „przyjemnie”. Przede porównawczych Weźmy na

stymulująco. NaleŜy to rozumieć dosłownie. „Stymulująco” zawsze przykład występuje opozycję Wenus-Wenus; często odnajdziemy tu mieszankę przyciągania niechęci. wszystkim przyciąganie, bo obie Wenus są ze sobą zgrane i w pewien sposób uzupełniają się. Ale często pojawia się takŜe pewna niechęć. Powiedzmy, Ŝe ktoś ma Wenus w Raku, w opozycji do Wenus w KozioroŜcu innej osoby. MoŜna tu zauwaŜyć dystansu wzajemną KozioroŜca. atrakcyjność, Ludzie z która w pobudza KozioroŜcu emocjonalnie, ale wraŜliwy Rak będzie się nieco obawiał Wenus potrafią być bardzo chłodni i zdystansowani. Czasami spotyka się opozycję Wenus-Wenus w bliskich związkach, choć częściej pojawia się ona w krótkotrwałych flirtach. Opozycja Mars-Mars takŜe jest bardzo stymulująca, bardzo aktywizująca. Obydwie strony czują pewne podniecenie związkiem, zgodne z całą naturą Marsa. Tylko czy potrafią ze sobą Ŝyć na co dzień? To pytanie rzuca na całą sprawę zupełnie nowe światło. Jeśli chcemy tylko razem pracować albo jeśli chodzi o przyjaciela, którego widuje się od czasu do czasu, to opozycja Marsów nie jest Ŝadnym powodem do obaw. Ale jeśli chcemy z kimś zamieszkać i podjąć próbę wzajemnego okiełznania swoich energii (Mars i Mars), by skierować je na wspólny cel, moŜemy popaść w kłopoty. Większość porównawczych koniunkcji, sekstyli i trygonów Marsa znakomicie słuŜy wzajemnemu opanowaniu energii - dwoje ludzi spotyka się i mówi: „Mamy zamiar osiągnąć to i to, kierując naszą energię na wspólny cel”. Potrafią to zrobić i potrafią bardzo skutecznie działać razem. Mars pokazuje między 127

innymi specyficzne metody działania kaŜdego człowieka. Mars mówi: „Chcę tego; chcę to osiągnąć”. Pokazuje, jak człowiek wyraŜa swoje pragnienia i jak je zaspokaja. Porównawcza opozycja i kwadrat Marsów oznaczają, Ŝe mogą pojawić się problemy w doprowadzaniu przedsięwzięć do końca. Kiedyś kwadracie do miałem mojego dziewczynę, Marsa. której cały Mars czas był w Przez miałem

wraŜenie, Ŝe ona wytrąca mnie z rytmu. Zajmowałem się czymś z wielkim zaangaŜowaniem, robiłem coś czy mówiłem, a ona ni stąd, ni zowąd wybuchała, zrywała i wychodziła, trzaskając Mieliśmy stopni. analizy szczęście. rozmaitymi pomaga klientem to drzwiami. kwadrat To Mnie z ten TakŜe to niesłychanie nie trwał Ŝeby irytowało. zero Na z długo. Marsów dokładnością sposób, jeśli niemal się

Oczywiście,

związek mieć trudno na

bardzo

dobry

nauczyć porad bardzo z

porównawczej ludźmi. w wręcz

mnóstwo się uwierzyć, Po kosmogram

kontaktów udziela jak

astrologicznych, naleŜy

opanowaniu popatrzeć

synastrii.

spotkaniu

porównawczy.

Jeśli zrobi się to wcześniej, moŜna się niepotrzebnie uprzedzić. Naprawdę trudno jest przewidzieć z góry, jak się sytuacja rozwinie, ale gdy juŜ spotkacie się z kimś, sprawdźcie, jak się mają do siebie wasze kosmogramy, a na pewno wiele się nauczycie. Aspekty Merkurego Przeczytajcie sobie w ksiąŜce Sargent o kwadratach i opozycjach Merkurego. Tradycyjnie uwaŜa się, Ŝe przysparzają one najwięcej problemów. Osobiście zgadzam się z tym, ale uwaŜam, Ŝe samo połoŜenie Merkurych w niezgodnych Ŝywiołach jest równie konfliktowe. Inaczej mówiąc, jeśli na przykład jedna osoba ma Merkurego w Raku, a druga w Lwie, to chociaŜ nie są one połączone Ŝadnym nieharmonijnym głównym aspektem, takie ustawienie pokazuje, Ŝe ci ludzie myślą inaczej, inaczej wszystko 128

postrzegają,

wyraŜają

swoje

idee

na

róŜne

sposoby

i

dlatego mogą mieć kłopoty z dojściem do porozumienia co do wspólnych celów czy planów. P: Czy mógłby pan powiedzieć coś o sytuacji, gdy ktoś ma Merkurego na 0 stopni i kilku minutach Wagi, na samym Panna? O: jeśli No stoi cóŜ, on na jeśli samym matematycznie wierzchołku, ten to Merkury istnieje znajduje się w Wadze, połoŜyłbym nacisk na Wagę; ale moŜliwość, Ŝe w dalszym ciągu jest trochę zabarwiony poprzednim znakiem. P: A gdyby pan przeprowadzał analizę porównawczą i w tym miejscu natrafił problem... O: Co to za problem? Z komunikacją? P: Powiedzmy, Ŝe przeprowadzamy analizę małŜeństwa. W kosmogramie Ŝony Merkury znajduje się na 0 stopni 28 minut Wagi. Jak by pan to odczytał? O: Waga Musiałbym jest to porównać z drugim horoskopem. niŜ do Panna. Prawdopodobnie uznałbym, Ŝe to Waga, tym bardziej, Ŝe bardziej znaki ekstrawertyczna mają tendencję Ekstrawertyczne dominowania początku znaku? Jak by pan to traktował przy porównywaniu kosmogramów? Czy jest to bardziej Waga, czy

introwertycznych, z wyjątkiem Skorpiona, który zresztą jest wyjątkiem od wszystkiego. Ale Ŝeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować konkretny przypadek. Mój ojciec urodził się 23 sierpnia i technicznie jego Słońce stoi na 0 stopni i około 20 minut Panny; ale on jest Lwem, Lwem, Lwem! Ludzie, którzy czytali coś tylko o znakach Słońca, takŜe uwaŜają go za typowego Lwa. Matematycznie jego Słońce juŜ nie znajduje się w Lwie, ale Lew dominuje, bo Słońce stoi w bardzo blisko z wierzchołka znaku, a wpływ Lwa zawsze rzuca się w oczy w bardzo tak oczywisty sposób (szczególnie Zawsze 129 trzeba porównaniu znaleźć Panną, która jest bardziej zwrócona do wewnątrz i, Ŝe powiem, pokorna). jakąś

konkretną porównanie, moŜna

ilustrację moŜna

do

kaŜdej

zasady,

bo

wówczas na ona pod

widzimy, jak ona działa. Powiedzmy, Ŝe przeprowadzamy wtedy daną przeanalizować osobę, jak Lois aspekty, postrzega Rodden, przykład Merkurego, i taka analiza powie nam sporo; ale takŜe Jest zajmuje Merkurego zapytać komunikację w związku! taka ksiąŜka autorstwa Merkurym innych tytułem The Mercury Method of Chart Comparison, która się do wyłącznie wszystkich analizuje Nie aspekty jest to planet.

lepsza praca niŜ ksiąŜka Sargent, ale jest interesująca. Jest tam wiele celnych fragmentów. Przekonałem się na przykład, Ŝe ma wiele racji w tym, co pisze o kwadratach Merkurego. Brzmi to mniej więcej tak: „Przy kwadracie Merkurego do Merkurego ludzie często na początku trochę się siebie obawiają”. Merkury, podobnie jak Bliźnięta, jest spontanicznie przyjacielski i szybko tworzy więzi z innymi ludźmi. Ale jeśli Merkury znajduje się w kwadracie do innego Merkurego, to moŜe wystąpić pewien opór przed angaŜowaniem się zbyt pochopnie. Jak pisze Rodden, przy kwadracie Merkurych „występują początkowe przeszkody albo niedopasowanie, które odgradza ludzi od siebie. MoŜe to wynikać z postaw lub z okoliczności. Potrzebne jest pojawienie się nowego zrozumienia, by mógł nastąpić przełom w komunikacji. Gdy juŜ się to stanie, powstaje wzajemnie stymulująca więź. Jednak, jeśli obie osoby nie poczynią tego wysiłku, będą się traktować ostroŜnie i formalnie.” UwaŜam, Ŝe jest to bardzo trafne spotrzeŜenie, bo przy kwadracie Merkurych nigdy nie jest tak, Ŝe ludzie spotykają się, natychmiast mówią „O, cześć, jak się masz?” i zaczynają ze sobą rozmawiać. Występuje tu wzajemne zainteresowanie sobą, ale poniewaŜ jeden Merkury nie zgadza się z drugim, trzeba włoŜyć trochę pracy, by taki związek mógł się rozwinąć. Związki z kwadratem Merkurych mogą naleŜeć do najlepszych z moŜliwych, 130 tacy ludzie mogą się

zaprzyjaźnić

głęboko

i

trwale.

Mogą

się

tu

pojawić

problemy, ale dawanie i branie przyczynia się do wzrostu wzajemnego zrozumienia. Moim zdaniem najwaŜniejszą sprawą przy kwadracie Merkurych jest to, Ŝe ludzie myślą zupełnie inaczej i w zupełnie inny sposób wyraŜają swoje myśli. Szczególnie, jeśli jest to dokładny aspekt, zawsze wystąpią pewne kłopoty z dojściem do porozumienia na jakikolwiek temat. Przy ścisłym kwadracie ludzie często przerywają sobie nawzajem. Jest to stymulujący aspekt, ale tu jeden Merkury pobudza drugiego do mówienia. Więc kiedy jedna osoba zaczyna coś mówić, druga natychmiast teŜ ma ochotę coś powiedzieć i ten drugi Merkury stymuluje z kolei pierwszego. Dlatego przy tym aspekcie ludzie ciągle przerywają sobie nawzajem. P: Myślę, Ŝe problem moŜe tu polegać na tym, Ŝe oni nie słyszą, co mówi ta druga osoba... zdaje się, Ŝe przydałby się im tłumacz. O: Owszem, w najgorszych przypadkach tak bywa. Ale znów wiele zaleŜy od tego, na ile świadomi są ci ludzie i czy potrafią jeśli zdobyć mogę się się na tak dystans wyrazić. tworzy do swojego w ścisłą Merkurego, urodzeniowym JeŜeli

kosmogramie

Merkury

koniunkcję ze Słońcem, to kwadrat Merkurych w analizie porównawczej będzie stwarzał o wiele więcej problemów, niŜ wówczas, gdy Merkury jest oddzielony od Słońca. potrafił Jeśli Merkury jest oddzielony od Słońca o kilka stopni, wówczas człowiek świadomie (Słońce) będzie zdobyć się na dystans wobec problemów stwarzanych przez układ aspektów. MoŜna się z nich wówczas śmiać. Dwóch moich najbliŜszych przyjaciół ma Merkurego w kwadracie do mojego Merkurego. między ale za to I nami jest nie mogę była ona powiedzieć, zawsze naprawdę Ŝeby i komunikacja harmonijna, doskonale ciekawa,

określiłbym obydwa te związki jako trwałe przyjaźnie. Ci ludzie patrzą na wszystko w zupełnie inny sposób niŜ ja. 131

WaŜne jest takŜe, ile człowiek ma cierpliwości. Jeśli ktoś, kto ma na przykład Merkurego w Baranie, a więc jest szybki w mowie i w myśleniu, spotka osobę z kwadratem Merkurego do swojego Merkurego, to raczej nie będzie zachwycony, bo taki człowiek nie potrafi czekać. Znam pewną osobę, która ma Merkurego w kwadracie do mojego i kilka razy, gdy z nią rozmawiałem, obydwoje omal nie oszaleliśmy. Bez przerwy sobie przerywaliśmy, aŜ w końcu usiadłem i poddałem się. A ona dalej gadała, gadała i gadała. i to Nie jest zawsze główny jednak wynika z tego ludzi komunikacja, problem. Dwoje

często uwaŜa, Ŝe się komunikują, bo wypowiadają wiele słów. Odnosi się to takŜe do opozycji Merkurych. Ludzie mają wtedy wraŜenie, Ŝe dobrze im się z kimś rozmawia, ale nie zawsze komunikują się ze sobą. Po prostu odczuwają stymulację, ale poczekajcie, aŜ pojawią się jakieś problemy i trzeba je będzie rozwiązać za pomocą logiki, właśnie najwięcej Słońcem Merkurego Wadze. róŜnica w w prawdziwego kwadraty Raku, Raku z w i problemów. komunikowania opozycje Prawdę którą kwadracie między a Waga do Wagą, to i słuchania. ta kobieta Merkurego Tu ze w Merkurych stwarzają miała

mówiąc, kiedyś do nami nie dwie

mieszkałem, mojego była tylko

Komunikacja między Rakiem i

naprawdę sam aspekt róŜne w w

beznadziejna. Ale oczywiście wchodziła tu w grę takŜe kwadratury. kwadraty bardzo Rak zupełnie

mentalności. Wszyscy moi bliscy przyjaciele, którzy mają Merkurych podobne. mojego, w Wadze mają Merkurego się KozioroŜcu. A KozioroŜec i Waga pod wieloma względami są Saturn znajduje wywyŜszeniu; obydwa znaki są bardzo praktyczne; obydwa lubią dobrą organizację i jasność sytuacji. P: Mówi pan o kwadracie? O: Tak. Mówię, Ŝe przy kwadracie Merkurego między tymi dwoma znakami (Wagą i KozioroŜcem) nie zauwaŜyłem większych problemów. Ale kwadrat między Merkurym w Raku 132

a Merkurym w Wadze moim zdaniem zawsze powoduje powaŜne trudności w komunikacji. Przypuszczam więc, Ŝe mamy tu jeszcze jeden czynnik istotny w analizie porównawczej: podobnie jak w kosmogramie urodzeniowym, naleŜy przyjrzeć się całości i sprawdzić, jakie znaki biorą udział w aspekcie. Astrologia jest naprawdę okropna, prawda? Jest tak niewiarygodnie złoŜona. Ale cieszę się, Ŝe staje się bardzo prosta, gdy juŜ zacznie się rozumieć podstawowe zasady. W większości przypadków jednak same juŜ ścisłe aspekty, bez uwzględniania znaków, dadzą nam tyle informacji, Ŝe będzie nad czym pracować. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe przynajmniej w 90% przypadków ludzie, których kosmogramy analizujemy, identyfikują się ze znaczeniem najściślejszych aspektów. Wystarczy wziąć do ręki ksiąŜkę Sargent i przeczytać ją; człowiek się identyfikuje z tym, co tam jest napisane. Wzajemny wpływ pól energetycznych W naszym planie zajęć mam teraz termin „aspekty porównawcze”. Punkt 2a: „Jak będą na siebie wpływały pola energetyczne danych dwóch osób? Spójrz najpierw na wszystkie porównawcze synastrią i ścisłe to po aspekty prostu porównawcze”. aspekty między nazwał prostu Aspekty dwoma je

kosmogramami. Kenneth Negus, który duŜo zajmował się analizą porównawczą, to po „interaspektami”. Interaspekty aspekty

między planetami połoŜonymi w dwóch kosmogramach. NaleŜy zwrócić uwagę na to, jak dwoje ludzi karmi się wzajemnie popatrzeć na Ŝywioły. Czy jednej osobie brakuje jakiegoś Ŝywiołu? Jaśli tak, czy druga osoba równowaŜy ten brak? Ale to jeszcze nie wszystko. NaleŜy zwrócić uwagę nie tylko na braki, ale takŜe na to, czy dana osoba ma kłopoty z planetami połoŜonymi w jakimś Ŝywiole. Powiedzmy, Ŝe ktoś ma dwie czy trzy planety w Strzelcu, ale są one połoŜone w kwadracie do wszystkich innych elementów kosmogramu, a w całym kosmogramie nie 133

ma

nic

więcej

w

ogniu,

tylko

ten

Strzelec.

Takiego

człowieka bardziej od Strzelców mogą pociągać Lwy albo Barany, gdyŜ osoby ze Słońcem w Strzelcu będą uaktywniać wszystkie jego kwadraty, rozbudzać napięcia istniejące w kosmogramie urodzeniowym. Ale ktoś taki moŜe się dobrze czuć w towarzystwie silnych Baranów czy Lwów, bo planety połoŜone w tych znakach utworzą trygony do planet w Strzelcu i pozwolą wyrazić energię, która wcześniej była zablokowana. Jeśli ktoś ma planety w Skorpionie w kwadracie do Wodnika, to mogą go przyciągać osoby z planetami w Rybach albo w Raku, bo ich wodne energie reprezentują to, z czym taki człowiek ma problemy (pokazane przez kwadraturę), co trudno mu jest wyrazić i zaspokoić w sobie. Energia Skorpiona u takiej osoby bez trudu moŜe połączyć się z energią Ryb czy Raka u kogoś innego. Nie musi to być blokada Słońca ani KsięŜyca; moŜe to być trudna do wyraŜenia energia Wenus, Marsa albo Merkurego. RównieŜ takich rzeczy szuka się przeprowadzając analizę horoskopu. Przy badaniu Ŝywiołów nie chodzi tylko o to, by stwierdzić, czy komuś brakuje jakiegoś Ŝywiołu, a jeśli tak, to czy występuje on u partnera. NaleŜy się takŜe zastanowić, któregoś sprawia mu czy człowiek jakiejś ma kłopoty z wyraŜaniem czy na jakimś Ŝywiołu, konkretnej energii,

trudności

zaspokojenie

potrzeb

obszarze Ŝycia, a jeśli tak, to czy związek z drugą osobą pomoŜe mu te potrzeby zaspokoić. Trygon często bywa aspektem wzajemnego karmienia, aspektem wspierającym obydwoje partnerów. Jeśli ktoś nie ma u siebie jakiegoś Ŝywiołu, to wcale nie musi znaczyć, Ŝe będzie szukał partnera dostrojonego do tego właśnie Ŝywiołu, bo taki związek moŜe się okazać trudny. Ludzie reprezentujący ten Ŝywioł będą nas przyciągać, ale takŜe męczyć, bo nie będziemy z nimi zgrani w naturalny sposób. Na dłuŜszą metę moŜe to być przygnębiające.

134

Powiedzmy, brakuje mu

Ŝe i

ktoś taki

jest

typem

ziemskim,

ale

ognia,

człowiek

próbuje

utworzyć

związek z osobą bardzo ognistą. Przez jakiś czas ta druga osoba będzie go stymulować, ale teŜ irytować, bo ten człowiek nie ma w swojej naturze ognia, nie ma w sobie tego płomiennego ducha. Albo wyobraźmy sobie, Ŝe przy braku powietrza wiąŜemy się z osobą, która ma tego Ŝywiołu bardzo duŜo; na krótką metę taki ktoś moŜe nas zaciekawiać, ale zapewne szybko zacznie denerwować, bo jeśli brakuje nam powietrza, to znaczy, Ŝe energia skupiona jest na emocjach (woda), względach praktycznych (ziemia) albo na działaniu (ogień), natomiast zbieranie informacji i spekulacje intelektualne są ostatnią rzeczą, która mogłaby mieć dla nas znaczenie. Największa chyba wartość astrologii polega na tym, Ŝe pokazuje ona, iŜ kaŜdy ma swoją niszę ekologiczną. NajwaŜniejsze jest więc wzmacnianie w ludziach zaufania do siebie. Wszystkim dzieciom naleŜy okazywać wiele wsparcia i zachęcać do wyraŜania tego, czym są naprawdę. Wówczas będą miały wiarę w siebie i będą się czuły wewnętrznie szczęśliwe. Wiara w siebie jest bardzo waŜna i potrzebna wszystkim. Nie ma sensu patrzeć z góry na Barana, Byka, KozioroŜca czy na jakikolwiek inny znak, bo wszystkie mają one reprezentują wartość. uniwersalne A jednak, z zasady, powodu wszystkie wielką

rozmaitych uwarunkowań, karmy czy jak byśmy tego nie nazwali, prawie wszyscy ludzie deprecjonują siebie w jakiś sposób, pozostają w konflikcie z pewnymi swoimi cechami, róŜnymi częściami nad swojej natury. Myślę, Ŝe zastanowienie dzieje. Do aspektów nadmiernie stymulujących zaliczają się przede wszystkim opozycje. MoŜna dodać do nich takŜe aspekty Urana, bo w Uran ze swojej natury wyraŜa mamy pobudzenie. Jeśli kosmogramie 135 porównawczym się „nadmiernie pobudzającymi

aspektami” moŜe nam pomóc zrozumieć, dlaczego tak się

koniunkcję, większości

kwadrat

czy

opozycję

Marsa

do

Urana, aspekt

w za

przypadków

naleŜy

uznać

ten

nadmiernie stymulujący. Widziałem dwie pary, które miały po dwa takie aspekty. Był to podwójny nelson marsowouranowy. Ci ludzie mieli porównawczą koniunkcję i kwadrat Mars-Uran i ciągle się kłócili, przez cały czas skakali sobie do gardeł, nigdy nie mogli się ze sobą zgodzić. Przy tym aspekcie człowiek ślepo upiera się przy swoich metodach działania, co generalnie oznacza, Ŝe człowiek nie chce współpracować z drugą osobą albo wręcz nie jest zdolny do Ŝadnej współpracy. Aspekty harmonijne stabilizujące Saturna. to zasadniczo aspekty oraz harmonijne. Szczególnie wyraźnie działają w ten sposób aspekty Niektóre koniunkcje wszystkie sekstyle i trygony Saturna działają bardzo stabilizująco. MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe kwadraty i opozycje mogą one Saturna w horoskopie zbyt porównawczym Saturn są stabilizujące i w pewien sposób będzie to prawda, ale stabilizować mocno. zawsze reprezentuje zasadę strukturyzacji i bardzo łatwo się usztywnia. Później pomówimy szerzej o związkach Saturna z karmą i temu podobnymi rzeczami, prawnie, ale z mojego doświadczenia wynika, Ŝe 8 na 10 małŜeństw (to znaczy związków zalegalizowanych które podlegają władzy Saturna) ma bardzo mocną porównawczą koniunkcję, kwadrat albo opozycję tej planety. Są to rzeczywiście stabilizujące aspekty, ale mogą stabilizować nadmiernie. Chcę przez to powiedzieć, Ŝe nadmierny nacisk na bezpieczeństwo w związku moŜe być przyczyną frustracji; taki związek moŜe dławić energię Ŝyciową, gdyŜ Saturn potrafi wycisnąć Ŝycie ze wszystkiego, jeśli wprowadza się za duŜo dyscypliny albo za wszelką cenę próbuje osiągnąć równowagi, porządku, „bezpieczeństwo”. powiada formy, Waga. tylko Wszystko Jest chaos. 136 to jest oczywiste więc kwestią prawo uŜyć

kosmiczne. Działając bez Saturna nie otrzymamy Ŝadnego NaleŜy

formującej trochę

zasady,

dyscypliny Ale

Saturna,

by

wprowadzić zbyt wiele

organizacji.

jeśli

uŜyjemy

dyscypliny, dusimy Ŝycie we wszystkim i wszystkich. To właśnie mam na myśli przez nadmierną stabilizację. Jeśli podkreślone w są analizie aspekty porównawczej Saturna bardzo mocno (szczególnie trudne),

oznacza to, Ŝe któryś z partnerów (albo obydwoje) zbyt mocno pragnie, by związek zapewniał mu bezpieczeństwo. I usiłując zapewnić sobie to bezpieczeństwo, taka osoba często będzie próbowała powstrzymać tę drugą osobę przed rozwojem, przed zmianami. Zazwyczaj będzie to osoba z Saturnem. tego To jest Nie najbardziej znaczy to negatywna oczywiście, manifestacja Ŝe wszyscy, aspektu.

którzy mają jeden porównawczy aspekt Saturna, ma popaść w panikę i zacząć stwarzać sobie problemy, bo, jak juŜ wspominałem, osoby bardzo z u większości lub to małŜeństw pojawia się i i przynajmniej jeden bardzo silny aspekt Saturna jednej ascendentem często jest osobistą planetą choć drugiej; kwadraty koniunkcja,

opozycje takŜe nie są rzadkie. Będę o tym mówił, gdy poruszymy sprawy związane z karmą, bo uwaŜam, Ŝe takie aspekty Saturna w analizie porównawczej oznaczają, iŜ człowiek ma karmiczny dług do spłacenia. I oczywiście kaŜde małŜeństwo moŜna uwaŜać za spłatę karmicznego długu. Dlaczego ktokolwiek miałby chcieć się ograniczać do tylko jednej osoby? - chyba, Ŝe jest tej osobie coś winny albo czuje się z nią głęboko związany. Aspekty stymulujące to przede wszystkim harmonijne aspekty Urana i Jowisza. MoŜna by tu dorzucić kilka innych... na przykład a raczej trygon o i opozycję rodzaju Słońca do KsięŜyca, one takŜe pobudzają, ale nie chodzi tu tylko o podniecenie, pewnego pozytywną energię, którą moŜna z nich czerpać. Ale pobudzające aspekty (szczególnie te, które wywołują entuzjazm) to zazwyczaj harmonijne aspekty Jowisza i Urana. Trygon Urana do czyjejś Wenus, koniunkcja Jowisza z Marsem i 137

inne podobne połączenia energetyczne - to są aspekty energii, entuzjazmu i podniecenia. Przeprowadzanie syntezy Przy zastanowić Czy w końcu się analizy nad dobrze jest jeszcze raz ogólnym występuje wraŜeniem, większy jakiego na

dostarczyło nam zebranie wszystkich danych i szczegółów. danym związku nacisk podniecenie i stymulację, czy teŜ na bezpieczeństwo? I znów jest to kwestia osądu. Chciałbym tu przedstawić pewną metodę, z którą zapewne niektórzy z was juŜ się zetknęli. Pomyślałem sobie, Ŝe pokaŜę wam, co ja sam robię, by przy analizie dwóch kosmogramów nie stracić wszystkich szczegółów z pola widzenia. (Wiesza przykład na tablicy - zobacz: Ilustracja 1). Czy wszyscy wiedzą o tym, Ŝe w analizie porównawczej zwraca się uwagę nie tylko na aspekty, Ŝywioły i wymianę energetyczną przez nie symbolizowaną, ale takŜe uŜywa się domów? Kilka lat temu napisałem artykuł o zastosowaniu domów w synastrii. (Patrz: Część III). Bierze się planety jednej osoby i ustawia planety, nich je na tych samych chodzi osią stopniach o pozycje Zodiaku w w kosmogramie drugiej. Przy aspektach waŜne są wszystkie natomiast jeśli z domach, taka pomijamy Urana, Neptuna i Plutona, chyba Ŝe któraś z tworzy MoŜna dwiema dwóch w koniunkcję drugiej osoby koniunkcja jest waŜna! przeprowadzać bo porównania z moŜna u między jest takŜe kaŜdymi relacją obejrzeć jej osobami, związek definicji

indywidualności;

chociaŜ

sobie całą rodzinę jako grupę i przekonać się, Ŝe często niewiarygodnie waŜna których oczywisty w sposób wszystkich członków powtarzają się te same astrologiczne motywy. Kolejna te, w sprawa: biorą kosmogramach osobiste porównawczych, planety albo podobnie jak w urodzeniowych, najwaŜniejsze aspekty to udział ascendent. Na przykład jeśli mamy porównawczy kwadrat 138

Saturna do Urana, nie jest on tak waŜny jak konfiguracje czy aspekty utworzone przez którąś z planet osobistych. Przy kwadracie Saturna do Urana osoba z Uranem prawdopodobnie będzie miała wraŜenie, Ŝe partner hamuje jej dąŜenie do wolności, ale moŜe teŜ być tak, Ŝe pod jego wpływem wyraŜa swoje twórcze zdolności w bardziej praktyczny sposób. Kwadraty mogą być bardzo pozytywne. Ale jeśli mamy, na przykład, koniunkcję KsięŜyca z Uranem w kosmogramie urodzeniowym i porównawczy kwadrat Saturna drugiej osoby do tej koniunkcji, taki układ jest niezmiernie istotny. Staje się o wiele waŜniejszy przez to, Ŝe bierze w nim udział planeta osobista - KsięŜyc. Tam, gdzie są osobiste planety, tam mamy do czynienia z bezpośrednimi doświadczeniami. Przejdźmy do tabeli (Ilustracja 1). W kolumnie po lewej stronie umieszczamy planety osoby, która prosiła o przeprowadzenie analizy, czy teŜ - jeśli zgłasza się do nas para - tego z partnerów, który przeŜywa większe problemy w związku. Jest to wygodniejsze, bo gdy juŜ mamy wszystkie dane wypisane w kolumnach, zawsze moŜemy spojrzeć na dowolny element kosmogramu tej osoby i sprawdzić, jak ta konkretna energia, konkretny popęd wyraŜa się w relacji z drugą osobą i w jaki sposób zaspokajane są potrzeby symbolizowane przez daną planetę. Powiedzmy na przykład, Ŝe przychodzi do mnie Ned i mówi: „Wie pan, to naprawdę jest bardzo dobry związek, tylko Ŝe ja przez cały czas jestem podniecony ta kobieta bardzo mnie frustruje seksualnie”. Wówczas wystarczy spojrzeć na lewą kolumnę, na jego Marsa, i zobaczyć, jakie aspekty Mars tworzy z planetami drugiej osoby - w innych słowach, jaki przepływ energii zachodzi między jego Marsem a planetami partnerki. Ten człowiek nie musi nam nic mówić, często wystarczy tylko prześledzić któryś z rzędów poziomych i jeśli zauwaŜymy, Ŝe którakolwiek z planet tworzy wyraźnie trudne aspekty do jakiegoś elementu w drugim kosmogramie, (spójrzmy na 139

Marsa na ilustracji 1), to juŜ wiemy, co było przyczyną, Ŝe ten człowiek przyszedł do nas na konsultację widzimy, Ŝe dana energia jest sfrustrowana albo nie moŜe płynąć swobodnie w tym konkretnym związku. Przy systematycznym wypisywaniu danych w kolumnach zawsze warto sprawdzić, jak mają się do siebie Mars i Mars, Wenus i Wenus, Merkury i Merkury, nawet jeśli nie występują między nimi bezpośrednie aspekty. Oznacza to, Ŝe naleŜy zaznaczyć się nawet tylko jeśli i na kompatybilność na połoŜeniu jednej Mars albo tych osoby jej nie brak w tworzy w opierając Ŝywiołach, planet

ścisłego aspektu z Marsem drugiej. Ja zawsze sprawdzam harmonijność Ŝywiołach. ścisłym Marsów gdy z Wenus przykład to według Mars nie połoŜenia połączony Ale jest

aspektem

Wenus,

musimy

koniecznie

porównywać ich Ŝywiołów, bo i tak mamy juŜ dobry punkt wyjścia do dalszej pracy. Wystarczy więc rzucić okiem na poziome rzędy, by zauwaŜyć bardzo waŜne rzeczy. Często na przykład zdarza się, Ŝe jakaś para ma wiele bardzo harmonijnych, ładnych aspektów, udane Ŝycie seksualne i w ogóle, a potem docieramy na przykład do Merkurego i widzimy, Ŝe jeden z Merkurych tworzy kwadraty albo opozycje do czego tylko się da (zobacz: zamiast Merkury robić na to, Ilustr. co 1). robi W takim przypadku, większość

psychologów, doradców małŜeńskich i psychiatrów - czyli tracić mnóstwo czasu i pieniędzy - moŜemy natychmiast rozpoznać główny problem w związku, którym tutaj będzie komunikacja. Osoba z tak postawionym Merkurym niewątpliwie uwaŜa, Ŝe nie jest rozumiana, akceptowana i Ŝe partner jej nie słucha. Bo wszystkie inne elementy kosmogramu stawiają opór jej Merkuremu przez kwadraty, opozycje itp.

140

Przykładowa tabela danych do analizy porównawczej (Uwaga: zastąpić 100). A. Ned
Urodzeniowe planety osoby, która prosi o analizę albo która ma większe problemy w związku

W

poniŜszej

tabeli

określenia

słowne

naleŜy

symbolami graficznymi - patrz oryginał str.

B. Norrie
Domy w Planety w kosmogramie osoby B, które są w kosmogramie osoby istotny sposób połączone z planetami A w B, na które kolumnie po lewej przypadają planety osoby A

1. Saturn

VI

kwadrat KsięŜyc i Uran; opozycja Merkury (podwójne podkreślenie i połączenie z rzędem czwartym); koniunkcja Mars; luźny trygon Asc., sekstyl Jowisz (podkreśl.) opozycja Saturn; sekstyl Asc. (podkreśl.), kwadrat Wenus; nieharm. Mars koniunkcja Jowisz (podw. podkreśl.); luźny trygon Saturn; nieharm. Wenus; luźny kwadrat Mars kwadrat Saturn (zaznaczone); nieharm. Merkury; kwadrat Neptun; kwadrat KsięŜyc i Uran; opozycja Jowisz (podkreśl.) harm. Asc.; trygon Słońce (podkreśl.); luźny kwadrat KsięŜyc i Uran; sekstyl Jowisz; trygon Wenus (podw. podkreśl.)

2. Mars

VIII

3. Wenus

IX

4. Merkury

X

5. Ascendent

III

Jak uŜywać tabeli 1. PowyŜsza tabela w przykładowy sposób pokazuje, jak moŜna rozpisać informacje potrzebne do przeprowadzenia analizy porównawczej. tak, by Jest moŜna to było coś z w nich rodzaju szybko astrologicznej stenotypii. Dane są tu uporządkowane i zorganizowane skorzystać w trakcie konsultacji. Dane w tabelce nie odnoszą się do Ŝadnych prawdziwych osób, lecz zostały wymyślone tylko dla ilustracji. (Zobacz Il. nr 3, na 141

której pokazany jest pełny arkusz danych). W kompletnej analizie wszystkie wypełnieniu umieścimy porównawczej planety, tabeli planety a wypisujemy takŜe w MC zrobić w i lewej w kolumnie Po której ascendent.

moŜna Norrie

drugą,

domach

urodzeniowego

kosmogramu Neda, ale aspekty się przy tym nie zmienią. 2. Objaśnienia skrótów i symboli a) Jedno podkreślenie oznacza, Ŝe aspekt jest dosyć ścisły (w granicach około 4o) albo szczególnie waŜny w kontekście całej analizy. b) Dwa podkreślenia oznaczają, Ŝe jest to aspekt bardzo ścisły (w granicach 1 o) albo niezwykle waŜny z jakichś innych powodów. c) Litera „l.” przed aspektem oznacza, Ŝe jest on luźny (7
o

lub więcej), toteŜ jego znaczenie ogranicza się do

ogólnego wraŜenia, gdyŜ bierze on udział w tworzeniu całego wzoru; jego działanie moŜe być słabo odczuwalne. d) Gdy aspekt nie jest oznaczony na Ŝaden z tych trzech sposobów, jest on prawdopodobnie na tyle ścisły, Ŝe jego działanie jest odczuwalne, 4
o

ale

nie

jest dla

szczególnie aspektów, w

mocny. Odnosi się to do aspektów w granicach 7 o, ale luźniejszych niŜ , lub czasami których nie bierze udziału Ŝadna planeta osobista, toteŜ z reguły są one mniej waŜne. e) Skróty „harm.” i „nieharm.” pokazują zgranie ze sobą dwóch planet według połoŜenia w Ŝywiołach. UŜywa się ich tylko przy osobistych planetach, które tworzą połączenia z innymi planetami osobistymi (albo z ascendentem). Określają one ogólne tło energetyczne związku, ale nie występuje tu intensywna wymiana energii. 3. Planety z lewej kolumny, które są władcami znaków Słońca, KsięŜyca, ascendentu i MC danej osoby, zaznaczamy tak, by były one łatwo dostrzegalne podczas konsultacji. (Zob. przykład w ilustr. 3). 4. Podwójne nelsony. W przykładzie dwa aspekty są

otoczone kółkiem i zaznaczono połączenie między nimi. 142

Najczęściej zaznaczam kaŜdy z takich podwójnych nelsonów (czyli powtórzonej wymiany energetycznej między tymi samymi planetami) innym kolorem, tak by od razu rzucały się one w oczy. W tym przykładzie, Saturn Neda tworzy ścisłą opozycję do Merkurego Norrie, a Merkury Beda jest w kwadracie do Saturna Norrie. Objaśnienia do poszczególnych wierszy w tabeli PoniŜej podane jest pełne rozwinięcie skrótów i symboli uŜytych w poszczególnych wierszach tabeli, tak by czytelnik mógł zrozumieć tę metodę organizacji danych niezbędnych w analizie porównawczej i moŜe takŜe

opracować sobie własny wzór tabeli czy arkusza, którego będzie regularnie uŜywał. Gdy juŜ oswoimy się ze

strukturą tego typu arkusza, nagłówki kolumn przestają być potrzebne. Tutaj uŜyłem ich tylko po to, by

wyjaśnić, do czego słuŜy dana kolumna. Rząd 1 - Saturn Neda ustawiony na tym samym stopniu Zodiaku w kosmogramie Norrie przypada na jej urodzeniowy szósty dom. Tworzy on kwadrat do jej KsięŜyca i Urana, ścisłą opozycję do jej Merkurego, koniunkcję do jej Marsa, luźny trygon do jej ascendentu i dość ścisły sekstyl do jej Jowisza. Rząd 2 - Mars Neda, wstawiony do kosmogramu Norrie, znajduje się w jej urodzeniowym ósmym domu, w opozycji do jej Saturna, dość ścisłym sekstylu do ascendentu, w kwadracie do jej Wenus i w nieharmonijnym Ŝywiole z jej Marsem. ZauwaŜmy, aspekt Ŝe poniewaŜ z Wenus Mars Neda tworzy ale główny nie ma (kwadrat) Norrie,

bezpośredniego połączenia z jej Marsem, zwracamy uwagę tylko na ogólną harmonię albo jej brak między obydwoma Marsami. Połączenie między Marsem Neda a Wenus Norrie mówi samo za siebie - jego charakter określa aspekt kwadratury. Ale w kaŜdym 143 przypadku naleŜy badać

połączenie Wenus i Marsa kaŜdego z partnerów (czy to przez główny aspekt, czy ogólnie, przez Ŝywioł) z Marsem i Wenus drugiej osoby. Rząd 3 - Wenus Neda wypada w dziewiątym urodzeniowym domu Norrie, w dokładnej koniunkcji z jej Jowiszem, luźnym trygonie z jej Saturnem, nieharmonijnym Ŝywiole z jej Wenus i w luźnym kwadracie do jej Marsa. Rząd 4 - Merkury Neda wypada w dziesiątym domu Norrie i jest w kwadracie do jej Saturna, w nieharmonijnym Ŝywiole z jej Merkurym, w kwadracie do jej Neptuna, w kwadracie do jej KsięŜyca i Urana oraz w dość ścisłej opozycji do jej Jowisza. Zwróćmy uwagę, Ŝe Merkurego zawsze porównujemy z Merkurym drugiej osoby, albo przez połączenie głównym aspektem, albo przez zgodność Ŝywiołów. Podobnie Słońce i KsięŜyc kaŜdej i uwagę osoby zawsze a odnosimy na do Słońca i KsięŜyca partnera. Ta procedura dotyczy tylko planet osobistych zewnętrznych szczególną główny aspekt. Rząd 5 - Ascendent Neda wypada w trzecim domu Norrie i jest w harmonijnym Ŝywiole z jej ascendentem, w dość ścisłym trygonie do jej Słońca, w luźnym kwadracie do jej KsięŜyca i Urana, w sekstylu do jej Jowisza i w dokładnym trygonie do jej Wenus. ZauwaŜmy, ścisłe podstawy aspekty danego Ŝe pozycja są ascendentu bardzo Dlatego teŜ w domu i i jego zawsze waŜne określają ascendenty ascendentu, planet z w tylko związki gdy pięciu zwracamy one innymi planetami

przypadku,

tworzą

związku.

dwa

zawsze porównujemy ze sobą, nawet jeśli chodzi tylko o harmonijność Ŝywiołów, gdyŜ taka wymiana energetyczna mówi nam wiele o tym, na ile ludzie potrafią zachowywać się spontanicznie, gdy są razem, a zwłaszcza w towarzystwie innych. Dodatkowe uwagi: 144

a) Szybki rzut oka na rzędy 2, 4 i 5 natychmiast pozwala nam zauwaŜyć, iŜ Mars i Merkury Neda mogą się czuć znacznie sfrustrowane przy Norrie, gdyŜ energie tych planet nie mogą sięź przy niej swobodnie wyraŜać. Jednak ascendent Neda w Ŝaden sposób nie jest zablokowany ani stłumiony waŜniejsze. co jest równie waŜne, a moŜe tego nawet typu MoŜliwość szybkiego zdobycia

informacji z tabeli danych to jedna z zalet tej metody, gdyŜ często pozwala ona wskazać precyzyjnie, gdzie leŜy problem, skąd się biorą frustracje i niezadowolenie. b) Kolejna waŜna zaleta tabeli polega na tym, Ŝe śledząc środkową kątowe) są kolumnę widzimy, które domy w zostają związku z zaktywizowane, a takŜe jakie typy domów (np. ogniste lub najbardziej naenergetyzowane drugą osobą. Na przykład Saturn, Wenus i ascendent Neda przypadają na upadające domy Norrie, a jego Saturn i Merkury są w jej domach ziemskich.

145

Aspekty do ascendentu Lois Sargent pisze, i potwierdza się to takŜe w moim doświadczeniu, horoskopu gdy robi a Ŝe: „NajwaŜniejsze przy I ocenie dlatego naleŜy wzajemnej atrakcyjności są aspekty między ascendentem jednego właśnie, planetami się analizę drugiego”. porównawczą,

zwrócić uwagę na wszystkie główne aspekty ascendentu, a moim zdaniem nawet na kwinkunks i półsekstyl. Oczywiście nie ma to sensu, jeśli nie mamy dokładnego ascendentu, bo godzina urodzenia nie jest znana. Ale jeśli ją znamy, wtedy na pewno warto się temu przyjrzeć. P: dlaczego ksiąŜce? O: Ja teŜ chciałbym to wiedzieć. P: No właśnie, naprawdę - ona to zupełnie pomija. Tak, jakby o tym zapomniała. O: Szkoda, Ŝe tego nie umieściła. Ale zasadniczo interpretacja porównawczych aspektów ascendentu nie jest trudna. Trzeba wiedzieć tylko tyle: jeśli to jest twój ascendent, to kaŜda planeta, która tworzy do niego ścisły główny aspekt, tonizuje, czyli zabarwia w pewien sposób to, jak wyraŜasz całą swoją osobowość. Inaczej mówiąc, jeśli czyjś Saturn jest w koniunkcji z twoim ascendentem, ta osoba będzie cię dyscyplinować. MoŜe tu wystąpić wielka lojalność, ale takŜe wyraźna presja - co nie musi być złe; moŜna się w takiej sytuacji wiele nauczyć, osoba aspekt mieć przez Jowisz główny ale jest wraŜenie test moŜemy nas dla równieŜ odnosić W wraŜenie, rzeczy nas Ŝe i ta w w trochę przygniata. nas próbą, gruncie kształtuje taki Jeśli nie Sargent omówiła uwaŜa, Ŝe to takie waŜne, w to aspektów ascendentu swojej

ostatecznym rozrachunku prawdopodobnie wzmacnia. MoŜemy zmniejszonej Ale fizycznej jeśli czuć na witalności, przykład to być kaŜdym razie przez jakiś czas, dopóki nie przejdziemy charakteru. nasz czyjś kaŜdy aspektuje aspekt), ascendent (moŜe

będziemy

optymizm,

pozytywną

146

energię,

chęć

ekspansji.

Podobnie

działa

Słońce,

szczególnie jeśli czyjeś Słońce tworzy koniunkcję albo trygon do naszego ascendentu, czyli jest w tym samym Ŝywiole. Przy trygonie Saturna do naszego ascendentu będziemy się czuć trochę wyhamowani przez tę osobę, ale prawdopodobnie zaznaczy się teŜ pozytywny wpływ. Taki ktoś na pewno utemperuje nasz sposób wyraŜania siebie, ale nie będziemy się czuć nadmiernie usztywnieni. Z kolei Saturn w koniunkcji z naszym ascendentem moŜe nas usztywniać bardzo mocno, wręcz dusić, w kaŜdym razie tak długo, dopóki nie weźmiemy się w garść i nie określimy wyraźnie, kim jesteśmy. Związki, w których występują jakiekolwiek aspekty Saturna jednej osoby do ascendentu drugiej, często odgrywają duŜą rolę w Ŝyciu przez długi czas. Jeśli Saturn to znajduje się tworzy w opozycji koniunkcję do z ascendentu, jednocześnie

descendentem, czyli widać wyraźnie, Ŝe w tej relacji jest coś bardzo waŜnego. I jest mocno prawdopodobne, Ŝe jeśli takie dwie osoby utworzą bliŜszy związek, to przetrwa on dość długo, bo jest w nim coś istotnego, co naleŜy przepracować czy spłacić. Koniunkcja osoby do lub inny ścisły aspekt Marsa jednej ascendentu drugiej energetyzuje związek.

Najsilniej odczuwa się to przy koniunkcji i trygonie. Pod wpływem tej drugiej osoby będziemy wyraŜać siebie bardziej dynamicznie. Wiele lat temu miałem przyjaciela, którego Mars był w trygonie do mojego ascendentu; pod jego wpływem stawałem się o wiele bardziej przebojowy i łatwiej mi było wyraŜać swoją osobowość. Ta przyjaźń bardzo wzmocniła moją wiarę w siebie. Dalej ocenie ascendentem wszystkich Sargent jednego związków. pisze tak: a „NajwaŜniejsze są aspekty planetami lub przy między wzajemnej atrakcyjności horoskopu Jeśli 147

drugiego. descendent

Odnosi się to nie tylko do małŜeństwa, ale takŜe do ascendent

jednego horoskopu nie ma Ŝadnego połączenia z planetami drugiej osoby z dokładnością do znaku - nie musi to być ścisły aspekt, wystarczy znak - to jest wątpliwe, by pomimo wzajemnej atrakcyjności związek doprowadził do małŜeństwa”. Czyli musi wystąpić jakieś połączenie między ascendentem, descendentem lub władcami ascendentu i descendentu jednego horoskopu a planetami drugiego czy to przez dokładną koniunkcję, czy przez znak. I moim zdaniem takie aspekty moŜna odnaleźć prawie zawsze, nie tylko u małŜeństw, ale takŜe u kaŜdej pary ludzi, których przez wiele lat łączą wspólne interesy czy nawet u takich, którzy długo ze sobą mieszkają (to zaleŜy, jak długo i jaki mają do tego stosunek). Związki piątodomowe Często się niezalegalizowane, główny akcent pada w tu których na ludzie mieszkają ze sobą, to w większości przypadków związki przyjemność. nie widzę słyszy takie wypowiedzi: „Och,

Ŝadnej róŜnicy między tym, czy się mieszka ze sobą po ślubie, czy bez ślubu”. Ale znam ludzi zajmujących się astrologią, które mieszkali z róŜnymi osobami, a takŜe mają za sobą małŜeństwa, i oni mówią co innego. Czasami dobrze jest ich posłuchać, bo moŜna dowiedzieć się czegoś nowego. Siódmy dom to zupełnie co innego niŜ piąty. Na przykład jeden z moich przyjaciół ma kilka planet w Bliźniętach w siódmym domu. Czy sądzicie, Ŝe potrafi wytrwać przy jednej partnerce? Oczywiście, Ŝe nie. Szczególnie, Ŝe ma tam równieŜ Wenus i Marsa. Raz spróbował się oŜenić. Ale ma teŜ cztery planety w piątym domu, więc naturalnie staje się lubi sobie od czasu i do łatwo czasu się poflirtować i poromansować. Gdy jednak przychodzi do małŜeństwa, bardzo nerwowy irytuje. I w tym jedynym przypadku, gdy się oŜenił, to było z kobietą, z którą mieszkał wcześniej przez jakieś cztery lata. Układało im się świetnie i byli ze sobą bardzo szczęśliwi. A ledwo wzięli ślub, związek zaczął się rozsypywać. I bardzo szybko, w niecały rok, byli juŜ 148

po rozwodzie. Ten męŜczyzna powiedział mi - a dosyć dobrze zna astrologię - Ŝe ze swoim kosmogramem zrobi o wiele lepiej, jeśli po prostu z kimś zamieszka i nie będzie robił bałaganu swoim siódmym domem bardziej, niŜ musi. Z kolei inni ludzie, którzy mają mocno podkreślony siódmy dom, zwłaszcza jeśli jest tam Słońce, KsięŜyc albo jakiś inny waŜny element, takie osoby muszą podpisać kontrakt, jeśli mogę się tak wyrazić, podjąć prawne zobowiązanie, by zacząć przerabiać swoją karmę w tej dziedzinie. Moim zdaniem zabawne jest to, Ŝe dom piąty w i siódmy ale zasadniczo co są harmonijne w wielu planety połoŜone w tych domach teoretycznie powinny być ze sobą sekstylu, i w ciekawe, Oczywiście powaŜnych z przypadkach Ŝe nie odnajdziemy kwadraty między planetami połoŜonymi w domu piątym wielu siódmym. zakładając, konfliktów a uŜywamy systemu domów równych. Ale to się zgadza, bo ludzi doświadcza mieszkaniem między małŜeństwem, kimś przygodami

uczuciowymi. Romanse są o wiele przyjemniejsze; naleŜą do obszaru piątego domu. MałŜeństwo to wysiłek, siódmy dom. Popatrzcie, siódmodomowa zasada Wagi zawsze jakoś wiąŜe się z pracą, z partnerstwem dla wspólnego celu. Saturn przecieŜ jest wywyŜszony w Wadze. No dobrze. (Przechodzimy do punktu 2c). „Zapamiętaj, Ŝe kaŜdy ścisły aspekt, w którym bierze udział co najmniej jedna osobista planeta, ascendent lub descendent którejś z osób, jest niezmiernie waŜny!” To juŜ właściwie omówiliśmy. (Przechodzimy do punktu 2d). „KaŜda władców koniunkcja pierwszego związku ascendentu, i w siódmego dłuŜszej descendentu, domu jednej z a takŜe osób z

planetą drugiej osoby będzie waŜnym wskaźnikiem ogólnego zabarwienia perspektywie (chociaŜ naleŜy pamiętać, Ŝe to zabarwienie energetyczne w miarę upływu czasu moŜe ulegać zmianie, a takŜe wyraŜać się w

149

tym samym związku na wiele róŜnych sposobów).” Właściwie to samo napisała Lois Sargent. Zastosowanie domów w analizie porównawczej No dobrze, teraz zajmijmy się domami... Wszyscy juŜ wiedzą, jak wstawić planety jednej osoby do kosmogramu drugiej na tych samych stopniach Zodiaku, tak? Czy ktoś tego jeszcze nie rozumie? Ten artykuł (Część III ksiąŜki) wyjaśnia to szczegółowo. W naszym przykładzie na jej Ŝycie Ŝycia bierzemy Norrie. zostają planety Neda i wstawiamy Norrie, albo na je do kosmogramu Norrie. Widzimy, jaki wpływ mają energie Neda Domy kosmogramu które przypadają te planety, mówią nam o tym, jakie obszary naenergetyzowane uaktywnione przez Neda i przez jego wpływ na nią. Najczęściej moŜna pominąć pozycje w domach Urana, Neptuna i Plutona, chyba Ŝe tworzą one ścisłą koniunkcję z jakąś planetą albo osią. Na przykład Uran Neda wypada w szóstym domu Norrie - ale jeśli nie tworzy ścisłej koniunkcji, to nie warto tracić czasu na interpretację tego jednego izolowanego czynnika... wiekiem. chyba, Ŝe Ŝe ludzie jeśli znacznie róŜnią się Pamiętajmy, przeprowadzamy analizę

pary, u której róŜnica wieku wynosi trzy czy cztery lata, pozycje porównawcze Urana, Neptuna i Plutona w domach po prostu nie mają większego znaczenia, bo będą zawsze prawie takie same, jak pozycje natalne. Inaczej mówiąc, w jeśli Norrie urodzeniowo jego nie Ŝe ma Urana w szóstym takŜe domu, a Ned jest tylko o rok od niej starszy, to prawie kaŜdym na przypadku sprawy, Nie urodzeniowy dostarczą nie mają Uran nam one przypadnie na jej szósty dom; nie ma więc sensu tracić czasu które istotnych zupełnie informacji. na twierdzę, szukać

Ŝadnego znaczenia, ale naleŜy przede wszystkim patrzeć róŜnice, elementów symbolizujących najwaŜniejsze cechy indywidualne.

150

Zawsze jednak naleŜy zwrócić uwagę na pozycje w domach Jowisza i Saturna. Domy w kosmogramie drugiej osoby, na które przypadają te planety, są bardzo waŜne, a poza Jowiszem i Saturnem, jak mamy napisane w programie, (punkt 2e), „szczególnie istotne będą domy, w których znajdują się Słońce, KsięŜyc i ascendent drugiej osoby (a takŜe ich władcy)”. Jeśli patrzymy na swój kosmogram i porównujemy siebie z innymi ludźmi, to domy naszego kosmogramu, na które przypadają Słońce, KsięŜyc, władca Słońca czy władca ascendentu drugiej osoby wskazują na obszary naszego Ŝycia, które ta druga osoba znacznie zaktywizuje. Jeśli ktoś ma ascendent w Byku, czyli władcą naszego osoby; Wenus jest władcą to w nią ascendentu, nacisk znajduje inaczej padnie się tę ten mówiąc na dom tej kosmogramu, horoskopu, kontakty na nasz z znaczny którym

Wenus

znacznie dom,

oŜywią to cały

dziedzinę dom się

naszego Ŝycia. Podobnie, jeśli na przykład czyjeś Słońce przypada czwarty rozświetla, zostaje naładowany energią, co moŜe nam się podobać albo wydawać się nieznośne. Taka osoba moŜe się domagać, Ŝebyśmy przez cały czas siedzieli w domu, a nam moŜe się to nie podobać. Ale jeśli mamy urodzeniową Wenus w czwartym domu, to Słońce drugiej osoby moŜe utworzyć z nią koniunkcję i wówczas niewykluczone, Ŝe będziemy uwielbiać przebywanie w domu z tą osobą. Dominacja pewnego typu aspektów „KaŜdy dwukrotnie, aspekt zawsze porównawczy, wskazuje na który powtarza w się danym dominujący

związku rodzaj wymiany energetycznej. (Patrz punkt f programu). Niektórzy nazywają to podwójnym nelsonem”. Chodzi tu o kaŜde połączenie między dwoma istotnymi elementami, które powtarza sią dwukrotnie w kosmogramie porównawczym. Nie muszą to być identyczne aspekty. Taki podwójny związku, klucz, określający zasadnicze niŜ zabarwienie moglibyście występuje częściej, 151

przypuszczać, i zawsze jest waŜny. Przykład: gdy moja Wenus znajduje się w koniunkcji z czyimś Jowiszem, a Wenus tej osoby tworzy trygon (albo nawet kwadrat czy kwinkunks) do mojego Jowisza. Inny przykład, to mój KsięŜyc w trygonie do czyjegoś Merkurego, a KsięŜyc tej osoby w koniunkcji z moim Merkurym. Taki układ wskazuje na silnie dominujący motyw w związku i jest wyraźnym symbolem Ŝe specyficznego powtarza pola się przepływu identyczny energii aspekt między na dwiema osobami. Często spotyka się nawet taką sytuację, dwukrotnie przykład czyjś Uran jest w trygonie do mojego Słońca, a mój Uran takŜe jest w trygonie do Słońca tej osoby. Gdy spotykamy tego rodzaju „podwójnego nelsona”, trzeba być ślepym, by go nie zauwaŜyć, i głupim, by nie docenić jego znaczenia dla całego związku. No wiele dobrze, aspektów następny podobnego w kolejności typu, na jest punkt 2g wiele programu. „Podobnie, jeśli jakaś jedna planeta tworzy przykład harmonijnych aspektów Jowisza jednej z osób, (albo wiele trudnych aspektów Saturna, wiele trygonów Urana i tak dalej), to generowana Ale w ten sposób energia wpłynie Ŝe ktoś na ma charakter całego związku.” Nie wiem, jak inaczej mógłbym wyrazić. zasadniczo, z Jowisza; powiedzmy, jakąś inną takie kosmogramie harmonijnych w nim Ŝyć. porównawczym aspektów Ja w osobą wiele bardzo im duŜe

aspekty

pomogą w tym, by uczynić związek przyjemnym, by dało się kaŜdym przypadku nadałbym znaczenie przy ocenie harmonijności związku - nawet, gdyby jednocześnie występowało tam wiele stresujących aspektów. Wiele harmonijnych aspektów Jowisza (włączając w to koniunkcje) wskazuje na to, Ŝe związek ma duŜy potencjał rozwoju, Ŝe będzie w nim dominował optymizm, pozytywne podejście do Ŝycia i wzajemna tolerancja partnerów wobec swoich negatywnych czy nieharmonijnych cech. Inny przykład: jeśli w kosmogramie porównawczym mocno podkreślony jest Uran, 152 przez trygony albo

sekstyle, siebie

w

związku

dominuje

podniecenie, choćby analiza

otwartość, róŜnymi i

chęć do eksperymentowania, i ludzie zawsze pozostają dla nawzajem interesujący, się jednak Jeśli pod względami zachowywali irytująco

nieodpowiedzialnie. takŜe przez Dalej

porównawcza irytacje, jakie

jest zdominowana przez kwadraty i opozycje Urana, (a niektóre mamy w koniunkcje), punkt przewaŜą 2h, wyczerpanie i brak odpowiedzialności. programie czyli: ogólne wraŜenie przewaŜa po przyjrzeniu się wszystkim najwaŜniejszym czynnikom? Czy w związku występuje dobre zrównowaŜenie energii i harmonia, czy moŜe zbyt wielki nacisk połoŜony jest na podniecenie i stymulację, lub odwrotnie, na bezpieczeństwo? Czy kaŜda z osób dostarcza drugiej to, czego tamtej brakuje, a jeśli tak, czy ludzie nie są zbyt róŜni od siebie, czy będą potrafili poradzić sobie z wzajemnymi róŜnicami? Widzicie, czasem spotyka sią pary, które róŜnią się za bardzo. Ludzie przyciąga do siebie właśnie to, Ŝe są tacy róŜni, i pod niektórymi względami rzeczywiście mogą się uzupełniać; ale jeśli róŜnice są zbyt wielkie, to po jakimś czasie, w miarę, jak kaŜde z partnerów rozwija się i indywidualizuje jeszcze bardziej, moŜe się okazać, Ŝe coraz bardziej oddalają się od siebie, zwłaszcza jeśli od początku nie byli sobie szczególnie bliscy. Jeszcze się jedną sprawą, o jest dla której to naleŜy tu dla wspomnieć, jest poziom, na którym dwie osoby przyciągają wzajemnie; w przypuszczam, kaŜdym razie oczywiste wszystkich, wszystkich obecnych

tutaj... Zdumiewające jednak, jak wiele osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Ludzie często angaŜują się w związki, a nawet zawierają małŜeństwa w sytuacji, gdy przyciąganie ogranicza się do poziomu fizycznego. Czasami jest to głównie poziom fizyczny i emocjonalny, jak w przypadku wszelkich powiązań Marsa i Wenus, gdy występują liczne aspekty tych 153 planet, ale Słońca i

KsięŜyce dwóch osób nie mają ze sobą nic wspólnego. To tak, jakby ciała doskonale ze sobą rezonowały, ale ich dusze, ego, jaźnie, wyŜsze „ja” nie miały ze sobą nic wspólnego. interesują Oczywiście małŜeństwa, Taki związek szybko staje się jałowy i umiera... chyba, Ŝe mamy do czynienia z ludźmi, których wyłącznie spotyka gdzie się ludzie układy takŜe bardzo emocjonalno-seksualne. związki, mocno szczególnie się nawzajem

intrygują, gdyŜ w znacznym stopniu utoŜsamiają się ze sobą (na co wskazują przede wszystkim aspekty ich Słońc i KsięŜyców) albo istnieje między nimi szczególnie interesująca komunikacja (aspekty Merkurego), ale gdzie emocjonalne i seksualne energie po prostu się nie łączą. To takŜe moŜe być problem dla obydwojga partnerów. Synastria a karma Porównując kosmogramy moŜna znaleźć wiele rzeczy, które mają związek z karmą, oczywiście przy załoŜeniu, Ŝe teoria reinkarnacji jest prawdziwa, w co ja osobiście wierzę. Nie wiem, czy wszyscy w to wierzą, ale wydaje mi się, Ŝe wiele związków nabiera sensu, gdy patrzymy na nie z tego punktu widzenia. MoŜna zajść dowolnie daleko interpretując kosmogramy w kategoriach karmy, jeśli się wierzy, Ŝe poniewaŜ jest to kosmiczne prawo, to wszystko działa według zasady przyczyny i skutku, czyli wszystko, czego doświadczamy, wszelkie aspekty Ŝycia i relacji między ludźmi mają związek z karmicznym dawaniem i braniem, przyczyną i skutkiem. MoŜna patrzeć na wszystkie elementy horoskopu pod tym kątem, ale wówczas dochodzimy do absurdu. Istnieją jednak pewne rzeczy, które wydają się w oczywisty sposób powiązane z sytuacjami z poprzednich wcieleń, sytuacje, gdy ludzie mają wraŜenie, Ŝe są komuś coś winni albo Ŝe ktoś inny ma nad nimi jakąś przewagę czy władzę. Oczywiście pierwszą rzeczą, na którą naleŜy wówczas spojrzeć, jest Saturn. Przede wszystkim, dom 154

naszego

kosmogramu,

na

który

przypada

Saturn

innej

osoby, zawsze wskazuje dziedzinę Ŝycia, gdzie ta osoba moŜe nas czegoś nauczyć. Ale mogą to być niezmiernie pozytywne podejścia lekcje; do nie i naleŜy myśleć przyjmować „och, negatywnego George’a Saturna Saturn

przypada na mój drugi dom i dlatego od dnia ślubu zawsze byliśmy biedni”. Jeśli nawet jest w tym ziarno prawdy, to co dalej? Czego moŜe nas nauczyć takie doświadczenie? Wielu moich przyjaciół ma Saturna w moim piątym domu, ale wyniosłem z tych przyjaźni sporo poŜytecznych lekcji; a nawet pewna osoba, której Saturn przypada w moim piątym domu, nauczyła mnie, jak się dobrze bawić, chociaŜ podobno Saturn oznacza ograniczenia. Tymczasem ja odbierałem to zupełnie przeciwnie, ta osoba w niczym mnie nie ograniczała. Był to podwójny Byk, słoneczny i księŜycowy, a Byki umieją sobie dogadzać i wiedzą teŜ, jak się zrelaksować. W Saturna. kaŜdym Jeśli razie czyjś zastanówmy Saturn się w nad naszą to to aspektami osobistą zazwyczaj rozumieć daje to w nam taki nasz ktoś trafia i

planetę albo w ascendent - szczególnie odnosi się to do ascendentu, wzbudza prostu poczucie sposób, jakąś Słońca, KsięŜyca Wenus NaleŜy Taka Saturn silne jest Ŝe to przywiązanie. przywiązanie. Często której niektórych

dosłownie. Nie musi to być koniecznie dobre albo złe; po osoba bezpieczeństwa. osoba, W odczuwamy

aspektuje ten

ascendent, Słońce, KsięŜyc i tak dalej, ma nad nami przewagę. przypadkach potrafi nas sobie owinąć wokół małego palca. Saturn to autorytet, prawda? Ten ktoś jest dla nas autorytetem, ma nad nami władzę. Generalnie, a w kaŜdym razie w początkach znajomości w tym Ŝyciu, mamy wraŜenie, Ŝe jesteśmy temu komuś coś winni - ma on nad nami jakąś władzę. Albo jesteśmy mu coś winni, albo czujemy przed nim respekt, albo uwaŜamy, Ŝe nas przewyŜsza pod jakimś względem, i z powodu tych uczuć czujemy się bezpiecznie 155

w obecności takiego człowieka. Osoba z Saturnem zawsze narzuca strukturę. „Posłuchaj, zrobimy to, a potem tamto” - to oni strukturyzują, planują, przyjmują na siebie odpowiedzialność, mają władzę. Mam przyjaciela ze Słońcem i ascendentem w Raku, który zajmuje się astrologią; jest to kawaler z Wenus w Bliźniętach i bardzo lubi flirtować. Kiedyś powiedział do mnie tak: „Wiesz, właśnie poznałem pewną kobietę. To zadziwiająca historia, bo mój Saturn jest w koniunkcji z jej Wenus i wczoraj spędziliśmy razem noc, ale nie było Ŝadnego seksu; przez całą noc tylko się do siebie przytulaliśmy. Co za niezwykłe poczucie bezpieczeństwa”. A wiecie, Ŝe gdy emocje Raka zaczynają płynąć, to ci ludzie potrafią je wyraŜać - opowiadał mi więc, jak bezpiecznie czuł się z tą kobietą, która miała Wenus w koniunkcji z jego Saturnem. Jest to swoboda fizyczna i emocjonalna połączona z poczuciem bezpieczeństwa - z bezpieczeństwem, osobę. Znamy ją które, i jeśli się na nie spojrzy się z karmicznej perspektywy, bierze się stąd, Ŝe znamy juŜ tę właśnie dlatego czujemy tak bezpiecznie, bo kiedyś juŜ byliśmy z tym kimś związani. MoŜliwe, Ŝe mój przyjaciel w poprzednich wcieleniach spędził juŜ wiele nocy z tą kobietą, a w kaŜdym razie cieszył się, Ŝe znów ją widzi. P: Mówił pan, Ŝe jego Saturn wypadał w koniunkcji z jej Wenus - czy to było w Raku? O: Nie, w Lwie. P: W takim razie czy znak i dom mają tu jakieś znaczenie? O: Mają, ale w tej chwili mówię przede wszystkim o aspektach. Dom, który zostaje uaktywniony, teŜ moŜe mieć tu pewien wpływ, bo często jest to dziedzina, w której musimy się czegoś nauczyć, w której będziemy napotykać sprawdziany i wyzwania, bo musimy zdefiniować tu swoje podejście do Ŝycia. Ale w tej chwili mówię przede wszystkim o aspektach. 156

Kiedy

zaczynałem

się

zajmować

synastrią

-

a na

początku robiłem to intuicyjnie, nie czytałem wcześniej Ŝadnej ksiąŜki na ten temat, to było wiele lat temu, więc zanim jeszcze przeczytałem jakąkolwiek ksiąŜkę na ten temat, napisałem artykuł o zastosowaniu domów w analizie porównawczej. Były to po prostu rzeczy, które sam odkryłem. Nawet nie wiedziałem, Ŝe niektórzy ludzie juŜ to robią, uŜywają domów i tak dalej. Ale wtedy szczególnie uderzyło mnie to, jak wiele małŜeństw ma tego typu aspekty Saturna. i Najczęściej spotykałem Następne w połączenia Saturn-Wenus Saturn-Słońce.

kolejności były Saturn-KsięŜyc. I to były bardzo trwałe związki - bardzo wiele trwałych związków miało aspekty porównawcze „cięŜkie”. Saturna, A jednak które te powszechnie małŜeństwa uwaŜa często się za trwały

dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat. P: A jak by pan ocenił taki przypadek, gdy ktoś ma porównawczą koniunkcję Saturna z ascendentem, ale drugi Saturn jest w kwadracie do tego ascendentu? Inaczej mówiąc, Saturn męŜczyzny jest w koniunkcji z ascendentem kobiety, ale Saturn kobiety jest w kwadracie do jej ascendentu, czyli takŜe do jego Saturna. O: Aha, rozumiem. Ten układ wzmacnia sytuację, która juŜ i tak istnieje w kosmogramie urodzeniowym. MoŜna chyba powiedzieć, Ŝe taki związek, przynajmniej częściowo, będzie nas zmuszał do przepracowania tego, co i tak musimy przepracować. Nasze urodzeniowe problemy wysuną się na pierwszy plan, szczególnie, jeśli odnosi się to do małŜeństwa. Wiele osób ma niezorganizowane Ŝycie, dopóki się nie oŜenią. A potem naraz, w bardzo krótkim czasie, zaczynają sobie uświadamiać, co mają do zrobienia. W ich Ŝyciu pojawia się wyraźny wpływ Saturna. MałŜeństwo to saturnowa instytucja; w duŜym stopniu strukturyzuje całe Ŝycie. P: Sytuacja, o jakiej właśnie pan wspomniał, istnieje takŜe między mną a moim męŜem. On ma Saturna w 157

koniunkcji z ascendentem, a mój Saturn jest w kwadracie do jego ascendentu. O tym właśnie pan mówił? O: O czymś podobnym. Ale jeśli Saturn osoby A jest w kwadracie do ascendentu osoby B, jest to znacznie słabszy wpływ niŜ przy koniunkcji. Koniunkcja Saturna z ascendentem jest bardzo powszechna u małŜeństw. Jest to jednak zabawne, bo przywiązanie jest tu wzajemne i działa obustronnie. Często osoba z Saturnem zachowuje

się tak, jakby nie czuła przywiązania. Ta osoba jest szefem; ma przewagę nad drugą. A „podwładny” w takiej sytuacji ma wraŜenie, Ŝe musi bardzo mocno się starać, Ŝeby zadowolić tę drugą osobę. Ale poczekajmy, aŜ pojawi się jakiś kryzys albo „podwładny” dojdzie do wniosku, Ŝe ma juŜ z dość wysiłków za wszelką w cenę bo i Ŝycia pod pantoflem osoby z Saturnem i zagrozi odejściem. Wówczas osoba Saturnem wpada panikę, przy takich aspektach ten z partnerów, do którego naleŜy Saturn, czerpie ze związku nawet więcej poczucia bezpieczeństwa niŜ ten drugi. Dzieje się tak dlatego, Ŝe Saturn danego symbolizuje strukturę bezpieczeństwa dla

człowieka. Jest to bardzo skomplikowany aspekt. Powiedzmy, Ŝe czyjeś Słońce lub ascendent jest w koniunkcji z naszym Saturnem. Po pierwsze, taka osoba trafia nam w punkt, w którym mamy najwięcej odruchów obronnych, bo Saturn zawsze pokazuje, gdzie zbudowaliśmy pewne obronne wzorce zachowania, mury wokół siebie; dom i znak Saturna symbolizują dziedzinę Ŝycia, gdzie nic nam nie przychodzi łatwo, gdzie głęboko zakorzeniła się w nas ostroŜność, lęki i niepokoje. Jeśli więc zawrzemy małŜeństwo albo przez długi czas pozostajemy w bardzo bliskich stosunkach z kimś, kto ma planety w koniunkcji z naszym Saturnem, ta osoba będzie uaktywniać to, co jest w nas najbardziej niepewne; toteŜ taki związek stanie się dla nas nieustającym wyzwaniem - choć partner nie dąŜy do tego świadomie, ale przez sam sposób bycia

158

zmusza nas, byśmy przepracowali nasze niepewności, lęki i obawy. Saturn, KozioroŜcem, oczywiście, zawsze jako planeta związana zarządzać z i próbuje wszystkim

wszystko kontrolować. Jeśli ktoś ma planetę połoŜoną na naszym Saturnie, zawsze będziemy próbowali kontrolować tę osobę, po części dlatego, Ŝe czujemy się przy niej niekompetentni i odczuwamy niepokój, na który wskazuje pozycja Saturna. Często osoba z Saturnem ma wraŜenie, prawie zawsze nieuświadamiane, Ŝe gdyby tylko była w stanie przejąć kontrolę nad relacją z tą drugą osobą, to udałoby jej się poczuć bezpiecznie. Ale zazwyczaj ta druga osoba, czy „podwładny”, coś innego którego aspektuje Słońce, naszego KsięŜyc, Saturna, ascendent

będzie zmęczona ciągłą kontrolą i nakładanymi na nią ograniczeniami. I ciekawe rzeczy zaczynają się dziać, gdy ktoś taki zaczyna się buntować, i mówi: „Posłuchaj, nie mam zamiaru pozwolić, Ŝebyś mnie przez cały czas krytykował i rozstawiał po kątach”. W pierwszej chwili osoba z Saturnem (to zaleŜy oczywiście od jej poziomu świadomości) jeszcze mocniej usiłuje narzucić swoją władzę i mówi coś w rodzaju: „Och, ale musisz zrobić to i to, bo to waŜne, to twój obowiązek” i tak dalej. Ale jeśli partner postawi się i powie „Nie, juŜ spełniłem swój obowiązek wobec ciebie”, to w sytuacji musi nastąpić jakiś przełom! I często zdarza się to właśnie przy powrotach Saturna w cyklu albo przy kwadracie tranzytującego Saturna do natalnego - przy siedmioletnich cyklach - często kończymy spłacać stare długi, stare wzorce zobowiązań odchodzą w przeszłość. Szczególnie przy powrotach Saturna często mamy wraŜenie, Ŝe spłaciliśmy jakiś stary dług wobec kogoś i nic mu juŜ nie jesteśmy winni. czy Znikają poprzednie jakieś obciąŜenia pewne przymusy zobowiązania, powinności,

obowiązki czy obligacje odchodzą w przeszłość, przestają istnieć. Skończone, zapłacone. Dlatego wiele związków 159

zmienia

się

w

naturalny Ŝe pod

sposób wpływem się

podczas Saturna

tranzytów człowiek

Saturna, gdyŜ wyznaczają one koniec karmicznego cyklu. Pamiętajcie, nabiera dystansu, staje bardziej obiektywny,

bardziej oddalony, czasami chłodny i trochę wyrachowany. W ten sposób moŜe się manifestować wiele tranzytów powrót Saturna do urodzeniowej pozycji, aspekty do Wenus, Słońca lub KsięŜyca. Ludzie, którzy przechodzą akurat przez te tranzyty, przechodzą przez taki cykl, często czują się dziwnie oddaleni od kogoś, na przykład od partnera, z którym byli bardzo blisko związani. MoŜe się wówczas zdarzyć, Ŝe ktoś na przykład oznajmi partnerowi: „Tak naprawdę nie obchodzi mnie juŜ nasz związek w takim kształcie jak obecnie, więc jeśli ma on trwać dalej, to musi się zmienić, i będziemy musieli podjąć pewne nad działania”. zaleŜy, związkiem, jest czy by to Wtedy będą od chcieli nowe obydwojga wspólnie wzorce zainteresowanych popracować Ale

stworzyć i

zachowań i oprzeć związek na nowych zasadach. najwaŜniejsze znów większość ksiąŜek na temat astrologii w ogóle o tym nie wspomina by pamiętać, Ŝe w ludziach istnieje potencjał rozwoju i zmiany i jeśli pozostają otwarci i potrafią uczyć się nowych rzeczy, to mogą oni uzyskać nową perspektywę w spojrzeniu tranzyty na swoje Ŝycie. Młodzi inaczej ludzie niŜ odbierają bo Saturna zupełnie starsi,

pierwszy raz to zawsze jest pierwszy raz; w trakcie pierwszego cyklu młody człowiek jest „saturnizowany”. „O BoŜe, te aspekty Saturna są takie cięŜkie, wszystkie te ograniczenia, jakieŜ to nudne” tak to przewaŜnie odbierają. Natomiast przy powrotach Saturna, gdy ludzie są juŜ starsi, zdąŜyli przystosować się do wymagań Ŝycia gwarantujących wiele mniej materialne kłopotliwe, przetrwanie pod i przyjęli Ŝe na siebie podstawowe obowiązki, aspekty Saturna stają się o warunkiem, lekcje

160

pierwszego cyklu zostały przerobione. Nie muszę chyba dodawać, Ŝe wielu ludzi niczego się w Ŝyciu nie uczy. Dobrą metodą radzenia sobie z trudnym aspektem szczególnie na większy nadaje luz, a się tym ona dla ludzi sztywnych, swobody spiętych, krytycznych wobec siebie - jest pozwolić sobie samym dać więcej partnerowi. Trzeba się nauczyć rozluźniać i pozwalać sprawom płynąć własnym trybem. Inny sposób to cofnąć się o krok i zamiast mówić drugiej osobie „nie”, powiedzieć „nie” własnym wzorcom zachowania. Na przykład: „Zamiast dyscyplinować dziedzinie taką to a taką osobę, spróbuję nasz w tej zdyscyplinować siebie”. Jeśli Saturn

aspektuje Słońce lub ascendent drugiej osoby i juŜ nam zbrzydło powtarzanie temu komuś, co ma robić, znudziły nam się próby wprowadzenia struktury w jego Ŝycie, to moŜemy więcej skorzystać patrząc na własne Ŝycie i szukając sposobów wprowadzenia w nie struktury. Jeśli skoncentrujemy się na rozwijaniu w sobie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, to w mniejszym stopniu będziemy oczekiwać, Ŝe to partner zapewni nam bezpieczeństwo. Zniknie wówczas przymus manipulacji drugą osobą po to, by samemu poczuć się pewnie i stabilnie. Tak naprawdę jedyny sensowny sposób postępowania przy tranzytach Saturna, jaki znam, polega na tym, Ŝe naleŜy cofnąć się o krok, zdystansować od własnych wzorców zachowania i lęków i stanąć z nimi twarzą w twarz, zamiast projektować je na partnera. Partner z kolei moŜe zwrócić uwagę na to, co w jego zachowaniu czy postępowaniu wywołuje nerwowe reakcje osoby z Saturnem. Powiedzmy, Ŝe Saturn męŜa jest w koniunkcji ze Słońcem lub KsięŜycem Ŝony, a ona zawsze wydaje trochę za duŜo pieniędzy albo wydaje je na rzeczy, które w jej męŜu wzbudzają niepokój: „Jeśli nie przestaniesz kupować tych rzeczy, to za dwa tygodnie znajdziemy się w przytułku rozluźnić 161 dla ubogich”. śona prawdopodobnie mogłaby sytuację modyfikując

trochę swoje zachowanie, tak, by nie naruszyć przy tym własnego poczucia integralności. Mogłaby kupować rzeczy w tajemnicy, moŜe nieco rzadziej albo robić innego rodzaju zakupy; często wystarczą niewielkie zmiany, by druga osoba poczuła, Ŝe wszystko jest pod kontrolą i moŜe się rozluźnić. Jeśli czyjeś planety są w koniunkcji z moim Saturnem, to nie uniknę poczucia zagroŜenia „Coś się wymyka spod kontroli; zaczynam się niepokoić”. Często jednak widywałem związki, które były bardzo trwałe, choć patrząc na nie moŜna by się zastanawiać, jak ci ludzie ze sobą wytrzymują? I rzeczywiście, gdy się z nimi rozmawia o tym, co czują, to często przyznają: „A właśnie! Sam nie mam pojęcia. Dwadzieścia, trzydzieści lat z tym tłukiem, którego juŜ od dawna nie mogę znieść”. Albo „Bóg jeden wie, dlaczego trzymam się tej baby, której nie chce się ruszyć z miejsca i nawet nie sprząta w domu”. Pamiętam pewną parę, gdzie Saturn męŜa był w kwadracie do Słońca Ŝony, a z kolei Saturn Ŝony - w kwadracie do Słońca męŜa. Przez wiele lat byli ze sobą nieszczęśliwi. i nie po W końcu Ŝona zdobyła się na odwagę Saturna no dwudziestu nas latach niewypowiedzianych Ale w

cierpień wystąpiła o rozwód. ZauwaŜmy, Ŝe jeden aspekt musi nie jeszcze unieszczęśliwić. pary, która takiej sytuacji, z podwójnym nelsonem Saturna do Słońca cóŜ, widziałem jeszcze byłaby szczęśliwa z taką kombinacją. Do spraw, które w analizie porównawczej wydają się mieć związek z karmą, naleŜy takŜe Neptun i dwunasty dom. Jeśli czyjeś planety, szczególnie Słońce, Saturn, albo osobiste, wypadają w naszym natalnym dwunastym domu, a nawet jeśli wypada tam czyjś ascendent, ten dom zostaje uaktywniony; często mamy wówczas wraŜenie, Ŝe coś jesteśmy takiej osobie winni. Dwunasty dom i Neptun mają wiele znaczeń, ale jedno z nich jest odczuwane jako poczucie zobowiązania, poczucie, Ŝe jesteśmy coś winni drugiej osobie. Podobne wraŜenie 162 pojawia się przy

Saturnie, jeśli

chociaŜ

Neptun

nie

jest

taki nasz

cięŜki. dwunasty

Więc dom,

jakieś

planety

uaktywniają

często wydaje nam się, Ŝe mamy jakieś zobowiązania wobec tej osoby. I moŜemy mieć ochotę od nich uciec, bo Neptun - a takŜe dom dwunasty - to zasada ucieczki, pragnienie uniknięcia sytuacji, tendencje eskapistyczne. Ale gdy czyjeś planety trafiają w nasz dwunasty dom, często okoliczności zmuszają nas, byśmy dali wiele tej osobie, dawali z siebie na sposób, jakiego prawdopodobnie nie spodziewaliśmy się ani nie pragnęliśmy. Przychodzi mi na myśl przykład pewnego męŜczyzny, który teraz jest moim bliskim przyjacielem - jego Słońce i kilka innych planet wypada w moim dwunastym domu. Przez długi czas nie czułem się swobodnie w jego towarzystwie, ale poniewaŜ obydwaj zajmowaliśmy się tymi samymi rzeczami, musieliśmy się często widywać. Powoli poznaliśmy się bliŜej i powstało między nami wzajemne zaufanie. To działa w następujący sposób: gdy juŜ wpuścimy do naszego Ŝycia osobę, która ma planety w naszym dwunastym domu albo silny kontakt z nami przez Neptuna, moŜe powstać niezwykle silna, bardzo subtelna, wręcz telepatyczna więź. W gruncie rzeczy jeden z powodów, dla których ludzie, których planety wypadają w naszym dwunastym domu, często wzbudzają w nas niepokój i ostroŜność, jest to, Ŝe dom dwunasty to dom sekretów; podświadomość, ukryte motywy i tak dalej. I jeśli czyjeś Słońce wypada w naszym dwunastym domu, to taka osoba często potrafi nas „odczytać” telepatycznie. Widzi nas „od środka”, rozumie nasze motywy, uczucia i wszystko to, co często wolelibyśmy zachować dla siebie. Podobnie jest z Neptunem, szczególnie, gdy porównawczo tworzy on koniunkcję z Wenus, Słońcem lub KsięŜycem - często występuje wtedy wraŜenie wzajemnej identyczności. towarzyszy Jest to coś w rodzaju w mistycznego niektórych utoŜsamienia się z drugim człowiekiem, któremu zazwyczaj bardzo silna 163 empatia,

przypadkach nawet litość, a zawsze współczucie - które moŜe się przejawiać jako hojność w darzeniu uczuciami, pieniędzmi, albo jako współodczuwanie. Tego rodzaju więź moŜe powwstać, jeśli na przykład czyjeś Słońce jest w koniunkcji kto w z naszym związku Neptunem będzie albo Neptun dającą; wzajemne z naszym Słońcem. Nie potrafię w Ŝaden sposób określić z góry, takim tu stroną zazwyczaj poczucie występuje obustronna empatia,

jedności. A skoro tak, to jak mógłbym odmawiać czegoś osobie, która jest stanowi ze mną jedność? A jeśli coś jej dam, to nie jest to właściwie dawanie, bo ta osoba to przecieŜ ja. Wiecie, o czym mówię; takie poczucie mistycznej jedności prowadzi do spontanicznej więzi i chęci dzielenia się. P: Czy odnosi się to takŜe do Neptuna w koniunkcji z jakąś inną planetą partnera, nawet, jeśli ta koniunkcja wypada w innym domu niŜ dwunasty? O: AleŜ tak! Tylko, Ŝe to juŜ zupełnie co innego niŜ dwunasty dom. To znaczy, istnieje wiele podobieństw między Z porównawczym naciskiem na dwunasty jednak, Ŝe dom a kontaktem przez Neptuna, wiele rzeczy wygląda podobnie. mojego doświadczenia dwunastego wynika domu przy więcej podkreśleniu pojawia się

niepokojów lub swego rodzaju poczucie winy, nie jest to juŜ niezmącone, z głębi serca płynące poczucie jedności, jakie dają kontakty przez Neptuna, chociaŜ z czasem moŜe się w takie rozwinąć. Nie twierdzę, Ŝe tak mocna empatia pojawi Słońcem, się przy wszystkich czy koniunkcjach drugiej Neptuna osoby, ze ale KsięŜycem Wenus

najczęściej występuje silna tendencja do współczucia, litości czy czegoś w tym rodzaju, która wynika z tego, Ŝe ludzie utoŜsamiają się ze sobą, czują się jednością. P: I to współczucie będzie odczuwała osoba z Neptunem?... O: Obydwie. Właśnie próbuję wyjaśnić, Ŝe to działa obustronnie. Czasami czuje to tylko jedna osoba, ale nie 164

mam pojęcia, jak określić z góry, na podstawie samego kosmogramu, która to będzie strona. Najczęściej jest to mistyczne stopienie, i płeć nie ma tu Ŝadnego znaczenia; jest to zupełnie aseksualne wraŜenie, chodzi o dwie ludzkie istoty, które w jakiś sposób czują się tą samą osobą. Trudno jest wyjaśnić działanie Neptuna. To bardzo mistyczna planeta. MoŜna go postrzegać tylko przez intuicję, wyŜszy umysł. Domy wodne i ogniste Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca zastosowania domów w analizie porównawczej, na którą warto zwrócić uwagę w związku z karmą. Są to domy wodne: czwarty, ósmy i dwunasty. Jeśli większość czyichś planet przypada na nasze domy wodne, stajemy się bardzo uwraŜliwieni i otwarci na taką osobę. Jesteśmy na nią otwarci, czy tego chcemy, czy nie. Zachodzi tu to samo zjawisko, o którym wspominałem przy omawianiu planet przypadających na nasz dwunasty dom: taka osoba potrafi nas odczytać, dostroić się do naszej podświadomości. Do pewnego stopnia odnosi się to takŜe do domu czwartego i ósmego. Planety drugiej osoby, które się tam znajdą, penetrują nasze domy tajemnic, domy Ŝycia wewnętrznego, czyli dziedziny, w których jesteśmy szczególnie wraŜliwi i otwarci. Nie potrafimy się przed tym bronić. MoŜemy więc zrobić tylko dwie rzeczy: uciekać przed takim związkiem albo otworzyć się na tę osobę i próbować nadać istniejącej bliskości pozytywny wymiar. ZauwaŜyłem jeszcze coś, i moŜe ktoś z tu obecnych potwierdzi pierwszy, czyichś wypadają człowieku moje piąty planet, w spostrzeŜenia i a dziewiąty domach się w przypadku, mówiąc, lub przy gdy w analizie porównawczej mocno podkreślone są domy ogniste: (inaczej Słońce wiele takim przynajmniej bardzo KsięŜyc Nabieramy

naszych czujemy

ognistych), oŜywieni.

165

ogromnej

dynamiki!

Tacy

ludzie

darzą

nas

energią

i

pewnością siebie. Czy ktoś jeszcze to zauwaŜył? P: Chodzi o domy, nie o znaki? O: drugiej Tak, osoby o domy. Czyli o na sytuację, pierwszy, gdy planety lub przypadają piąty

dziewiąty dom naszego kosmogramu... MoŜemy się nad tym zastanowić. Chciałbym sprawdzić jeszcze coś innego, co się wiąŜe z tą sprawą, bo w zasadzie ascendentu nie da się oddzielić od pierwszego domu - mianowicie, często, gdy spotykamy kogoś, kto ma Słońce, Wenus albo KsięŜyc w koniunkcji z naszym ascendentem z dokładnością do znaku (czyli w tym samym znaku co nasz ascendent), występuje natychmiastowe porozumienie, natychmiastowa wymiana energii z tą osobą; doznajemy przypływu pewności siebie, asertywności, stajemy się o wiele bardziej tacy, jacy chcielibyśmy być. Chciałbym zapytać, czy ktoś ma na ten temat jakieś spostrzeŜenia. Trochę teraz upraszczam, gdyŜ w pierwszym domu często znajdują się dwa znaki; ale weźmy pod uwagę tylko znak ascendentu i przekonajmy się, czy ktoś z obecnych zauwaŜył u siebie silne przyciąganie do ludzi, którzy mają w tym znaku Słońce, KsięŜyc lub inne waŜne planety. Czy ktoś chce coś powiedzieć? P: Tak, hm, ja mogę. (Wiele osób potwierdzająco kiwa głowami). O: Widzę wiele potwierdzeń. P: Podobnie działa znak opozycyjny do ascendentu. O: Tak, oczywiście, bo to jest nasz siódmy dom. P: Tak jest z moim synem - wszystkie jego planety przypadają na mój pierwszy, piąty i dziewiąty dom... O: Jeden z pańskich synów? P: Tak, pan robił jego kosmogram. O: Czy patrzenie, jak rośnie i rozwija się, bardzo pana ekscytuje? P: Tak, w taki czy w inny sposób (śmiech). O: Czy identyfikuje się pan z nim? P: On mi zawsze dodaje energii, tak bym to ujął. 166

O: Ale czy pan się z nim identyfikuje? P: Tak, bardzo. Wie pan, jego KsięŜyc wypada w moim pierwszym domu, blisko mojego ascendentu. O: Kontakt przez pierwszy dom, bardziej niŜ przez dom piąty czy dziewiąty, daje znaczne utoŜsamienie się z drugą osobą. P: Jego Słońce, Jowisz i Wenus leŜą w moim dziewiątym domu, w koniunkcji z moim Saturnem, więc on równieŜ zmusza mnie do pracy. Ale zawsze byliśmy sobie bardzo bliscy, w taki instynktowny sposób, i doznałem dzięki niemu wiele radości... O: Domy ogniste to domy radości, gdyŜ stamtąd pochodzi entuzjazm do działania; nie jest to myślenie, nie są to emocje ani względy praktyczne - jest to czyste wyzwolenie energii. Ostatnio duŜo zastanawiałem się nad ascendentem, bo jest to prawdopodobnie najtrudniejszy do zdefiniowania w słowach element całego kosmogramu. Ale to chyba dobrze, bo dzięki temu ascendent pozostaje trochę tajemnicą; w miarę, jak człowiek przechodzi przez Ŝycie, rozwija się i zmienia, ascendent coraz wyraźniej zaczyna symbolizować coś najistotniejszego, co powinniśmy wyraŜać przez naszą samoekspresję, podejście do Ŝycia, całym swoim istnieniem. Nie bardzo wiem, jak to wyrazić w słowach, ale jeśli ludzie potrafią wyrazić swój ascendent, to w swój znak wschodzący, przypadków to, czują co się on o symbolizuje, większości

wiele lepiej. Czują, Ŝe są sobą; czują się wyzwoleni. Jest to wyzwalające doświadczenie. Ale oczywiście w wielu kosmogramach widzimy planety stojące w kwadracie lub w opozycji do ascendentu i wówczas człowiek przeŜywa wewnętrzną walkę: „Czy mam wyraŜać to, czy tamto?” No cóŜ, nie ma tu gotowych odpowiedzi, ale w takich przypadkach trzeba pracować (i czasami coś poświęcić), by uzyskać w pełni wolną, spontaniczną samoekspresję.

167

Ocena ludzi, a nie tylko kosmogramów Ostatnio coś jeszcze przyszło mi do głowy (wszystkie te odkrycia wydają się oczywiste, gdy juŜ raz się na coś wpadnie). Gdy robimy analizę porównawczą, to najczęściej natrafiamy na kilka problemów, gdyŜ ludzie zupełnie szczęśliwi raczej rzadko przychodzą po poradę. PoniewaŜ uwaŜać, większość by nie przeprowadzanych obiektywizmu analiz i dotyczy ludzi, którzy nie są ze sobą zbyt szczęśliwi, naleŜy stracić wywaŜonego podejścia do całej synastrii, a takŜe do interpretacji poszczególnych czynników. Łatwo jest wpaść w pułapkę pochopnych osądów i zacząć myśleć: „Och, to jest negatywny aspekt, bo we wszystkich przypadkach, gdzie się z nim zetknąłem, ludzie przechodzili przez to i przez to”. Warto dla równowagi poszukać par, o których wiemy, Ŝe są ze sobą szczęśliwe, nawet jeśli nie proszą nas o analizę, postarać się zdobyć ich dane urodzeniowe i zrobić porównanie. MoŜe to nam pomóc w zachowaniu obiektywnego spojrzenia. W kaŜdym razie, ostatnio uderzyło mnie to, Ŝe w związku, który przechodzi przez kłopoty (oczywiście pod warunkiem, iŜ obie strony chcą w nim pozostać, tylko jakiś powaŜny kryzys sprawił, Ŝe zaczynają myśleć np. o rozwodzie), powinno nie ma sensu nic ale robić, dopóki w obydwoje praktyce partnerzy nie zdecydują się pracować nad związkiem. To być oczywiste, często astrologicznej zapomina się o roli doradcy i mówi się po prostu tak: „No cóŜ, to do siebie pasuje, a to nie, i nic tu nie moŜna poradzić”. Wówczas jednak powstaje pytanie: czy jest moŜliwe, by uzdrowić związek, jeśli obydwoje partnerzy tego pragną? Jestem przekonany, Ŝe czasami nie. Zdarza się, Ŝe związek jest bardzo zły, większość aspektów wyraźnie na to wskazuje, ludzie dąŜą w przeciwnych kierunkach prawie pod kaŜdym względem albo nawzajem podkopują swoje siły, mają przeciwstawne cele... wtedy sprawa jest beznadziejna. 168

Ale

w

wielu

wypadkach Ŝe jest się i

trudno

jest ma

to

określić pozytywny w innych dzięki się

jednoznacznie. niektórymi miejscach sobie, co

Widać,

związek

duŜy ale

potencjał - istnieje w nim dobry przepływ energii, pod względami pojawiają się dzieje harmonia, problemy. dlaczego tak Jeśli

astrologii potrafimy pomóc tym ludziom w uświadomieniu właśnie zachowują, jeśli uda się ich przekonać, Ŝe nie powinni oczekiwać, iŜ partner będzie zaspokajał wszystkie ich potrzeby, to czasami jest jakaś nadzieja. MoŜliwe, Ŝe w moim wieku staję się trochę cyniczny, ale wydaje mi się, Ŝe obecnie ludzie mają duŜo wolnego czasu i sami sobie wymyślają temu, w problemy. czasach Trzydzieści wojny czy czy czterdzieści lat depresji ekonomicznej,

małŜeństwo musiało być naprawdę koszmarne, by ludzie chcieli się z niego wydostać, bo zanadto byli od siebie uzaleŜnieni i przetrwanie kaŜdego z nich zaleŜało od tej drugiej osoby. No i nie mieli czasu zastanawiać się, czy pasują do partnera, czy nie, bo duŜo pracowali. PrzewaŜnie teŜ mieli większe rodziny. P: Święte słowa, Stephen, święte słowa. O: No tak. Wiele razy zdarzało się, Ŝe gdy robiłem dla kogoś analizę porównawczą i wreszcie przedarłem się przez wszystkie gry uprawiane przez partnerów i dotarłem do tego, co się naprawdę dzieje w związku, zauwaŜałem, Ŝe jedno z nich, a często obydwoje, właśnie przeszli przez tranzyt Urana, Plutona czy jeszcze czegoś innego i po prostu mają chcą juŜ się z dość. niego Nie chcą pracować PrzewaŜnie nad juŜ związkiem, wyrwać.

wcześniej próbowali nad nim pracować i jeśli mimo to mają negatywne nastawienie, to dalsze wysiłki raczej nie przyniosą większych skutków. Ci ludzie muszą to zrozumieć i zaakceptować siebie nawzajem takimi, jacy są, albo zupełnie odrzucić. W naszych czasach rozwód jest akceptowany społecznie. Kiedyś, gdy wszyscy mieszkali w małych miasteczkach i naleŜeli do kościoła, 169

nikt nie chciał się rozwodzić z powodu plotek i braku akceptacji. Zawsze przy rozwodzie pojawia się teŜ niepewność co do sytuacji finansowej. Ale zdaje się, Ŝe teraz panuje taka moda: „Hej, słuchajcie! George i Mary właśnie się rozwiedli, Thelma i Rudolf teŜ”, i wkrótce wszyscy zaczynają myśleć: „MoŜe i ja powinienem spróbować”. A gdy człowiek zaczyna tak myśleć, prędzej czy później trafia mu się na przykład ładny tranzycik Urana i ego nadyma się ponad wszelkie proporcje: „To jest to! Chcę być wolny”. Nawiasem mówiąc, Uran jest bardzo chcę niebezpieczny, robić swoje; bo to ekstremalnie co egoistyczna mówi planeta; „ja, ja, ja, mnie, moje - ja chcę być wolny, ja niewaŜne, ktokolwiek małŜonek, kultura, kościół i wszyscy inni - ja i tak zrobię swoje”. Uran jest bardzo, bardzo egocentryczny. Nie mówię, Ŝe to jest złe, kaŜdy od czasu do czasu musi coś takiego wyrazić, ale najczęściej nachodzą nas takie stany przy tranzytach Urana. Co w zasadzie doprowadziło mnie do aspektów Marsa i Wenus. URODZENIOWE ASPEKTY MARSA I WENUS DO PLANET ZEWNĘTRZNYCH

Aspekty Urana do Wenus i Marsa W wyniku z i połączenia głównych potrzebę Uran być Urana z Marsem w lub Wenus pewien którymkolwiek egocentryzm przypadkach podniecenia. podniety aspektów otrzymujemy głód

podniecenia, aspektuje chodzenie w

niektórych nieustannego stwarza miejsca,

wręcz Jeśli moŜe nie to

chorobliwy

Marsa, jakieś

potrzebę działania, które będzie dostarczać nieustannej wyścigi samochodowe czy bogate Ŝycie seksualne - jakaś urozmaicona, zawsze daje jednostajna działalność, seksualny, jest niemal wymagająca potrzebę nie do wiele aktywności. TakŜe recepcja Marsa i Urana prawie znaczny seksualnego, pociąg która podniecenia nasycenia. 170

P: A Wenus-Uran? O: W pewnym stopniu. Mars-Uran działa w ten sposób u kaŜdego, niezaleŜnie od płci. Aspekty Wenus-Uran mogą się manifestować u jako seksualna jeśli pobudliwość Wenus leŜy tu w przede znaku wszystkim Marsie i kobiet albo

obdarzonym silnym erotyzmem. Ale na razie skupię się na Uranie. Zasadniczo występuje ludzie czy potrzeba nieustannego jest to podniecenia, tacy zdumiewająco zawodowa, i Przy

szybko się nudzą. NiezaleŜnie od tego, co robią, czy aktywność seksualna, się praca cokolwiek, konkretnie koniunkcji przejawi przejawia ta się potrzeba w jako ona potrzeba się wolności wyraŜać. przede umysłu

podniecenia. Od połoŜenia Marsa w znaku zaleŜy, w czym będzie Mars-Uran Bliźniętach ciekawość wszystkim dotycząca

„dziwnych” czy nieortodoksyjnych zagadnień. Z kolei w Baranie człowiek będzie zajmować się takimi rzeczami, nie tylko o nich myśleć. Przy problemy połączeniu seksualne. Marsa Sam i Urana często występują zawsze zainteresowany nie

odbiera je w ten sposób, ale nawet jeśli na poziomie intelektualnym uwaŜa, Ŝe to nie jest problem, większość jego energii idzie na zaspokojenie potrzeby działania i pragnień wielką seksualnych, rolę. które odgrywają w jego jest Ŝyciu Henry Najsłynniejszym przykładem

Miller, pisarz, który do tej pory zawarł, jak mi się wydaje, sześć małŜeństw i miał około siedmiu tysięcy innych P: doświadczeń Jezus seksualnych. Och, Miller ma koniunkcję i inne Marsa, Urana i KsięŜyca w Skorpionie w siódmym domu. Maria. nie. (śmiech komentarze z sali). O: Bardzo często zmienia partnerki. Zdaje się, Ŝe w zeszłym roku znów się rozwiódł. P: Czy Mars i Uran nie mogą symbolizować takŜe skłonności do przemocy?

171

O: Tak, zawsze istnieje taka moŜliwość, ale nie kaŜda i osoba z kombinacją W gruncie Marsa rzeczy i nie i Urana wyraŜa ludzi ją z agresywnie. Te układy dają takŜe potęŜną energię, odwagę oryginalność. agresji większość przekracza aspektami tych planet, nawet, jeśli jest to kwadrat, nie okazuje publicznie granic wyznaczonych przez prawo. Często jednak zdarza się to w sytuacjach bardziej prywatnych, osobistych. Na przykład, spotkałem koniunkcję zwiększa rozwód, kiedyś Marsa napięcie bo jak kobietę, i Urana której w mąŜ miał w ścisłą w za Baranie, ta dodatku wyszła

kwadracie do Saturna - a w takiej sytuacji Saturn tylko koniunkcji; na jej kobieta on był niego, a w jakiś miesiąc później uciekła i wystąpiła o gust, nienasycony seksualnie. Oczywiście jej popęd nie był zbyt silny; miała Marsa i Wenus w znakach powietrznych, w Pannie i w Bliźniętach, najbardziej więc nie byli zbyt dobrze dobrani. do Ale przeszkadzała jej skłonność przemocy,

która u jej męŜa manifestowała się nie w ten sposób, Ŝe na przykład ją bił, ale przez to, Ŝe chciał seksu pięć lub sześć razy dziennie, kaŜdego dnia, i nie miało znaczenia, co ona akurat robiła. Na przykład siedziała i oglądała telewizję, a on podchodził, brał ją na ręce i niósł do sypialni. Jej zdaniem świadczyło to o braku szacunku, dlatego, Ŝe po prostu podchodził i wyłączał telewizor, nie pytając jej o zdanie... P: A czy to moŜliwe, Ŝe jej niechęć do takiego zachowania zwiększała jeszcze jego podniecenie? O: Nie wiem, ale nie sądzę, Ŝeby go podniecał brak zainteresowania Ŝony jego osobą. W gruncie rzeczy frustrowało go to i sprawiało, Ŝe stawał się bardziej agresywny. Często więc przy tym aspekcie pojawia się agresja, a czasem takŜe homoseksualizm lub biseksualizm. Tylko proszę nie myśleć, Ŝe kaŜda osoba z aspektem Marsa do Urana będzie homoseksualistą lub biseksualistą, bo to nieprawda. Ale w takich ludziach zawsze istnieje pewna 172

elektryczna, seksualny

nagła

reaktywność do kaŜdej

seksualna, którą

czują uznają

oni za

pociąg

osoby,

atrakcyjną, niezaleŜnie od płci. Czy robią coś z tym w praktyce, czy teŜ nie, to zupełnie inna sprawa, i nie znam Ŝadnego sposobu, Ŝeby MoŜna to określić pewne pewne jedynie na podstawie wibracje, kosmogramu. a do tego mieć podejrzenia; wskaźniki w

jeśli spotkamy takiego kogoś i wyczuwamy tego rodzaju istnieją kosmogramie, często moŜna trafić na właściwy trop. (Ale nie wszystkich homoseksualistów motywuje aspekt Marsa do Urana. Istnieją takŜe inne czynniki.) Jest to po prostu potrzeba podniecenia, i jeśli taki człowiek nie odnajdzie odpowiedniego podniecenia w kontaktach z płcią przeciwną, to próbuje z drugą, Ŝeby się przekonać, co z tego wyniknie. Nie wolno nie doceniać potęgi energetycznych połączeń między Marsem a Uranem. P: Czy porównawcza koniunkcja Urana jednej osoby z Marsem drugiej będzie oznaczała silne przyciąganie seksualne? O: Tak, zdecydowanie jest to aspekt ekscytujący seksualnie. Przede wszystkim koniunkcja, a do pewnego stopnia stać takŜe opozycja. Ale te aspekty, W równieŜ porównawczy kwadrat między Uranem a Marsem, mogą się przyczyną NaleŜy do obustronnego daje jednak otwartej buntu. wielką większości atrakcyjność jakie GdyŜ jeszcze przypadków seksualną. końcu koniunkcja

sprawdzić, wojny.

aspekty tworzą te planety, bo od tego zaleŜy, czy w dojdzie poŜądanie, namiętność są bardzo podobne do agresji, wiecie, to jest bardzo... P: ...cienka linia? O: Tak, a czasem nie ma Ŝadnej linii. Teraz zastanówmy się nad Wenus i Uranem. Te aspekty mają więcej wspólnego z romantycznymi ciągotami i z dziedziną kontaktów społecznych, z potrzebą - moŜna powiedzieć - towarzyskiej i emocjonalnej stymulacji oraz 173

urozmaicenia. Zwłaszcza u kobiet są bardzo istotne w Ŝyciu seksualnym, gdyŜ Wenus ma silny wpływ na związki emocjonalne Wenus u i seksualność człowieka jest kobiecą ma wpływ na moŜna by przeprowadzić całe warsztaty wyłącznie na ten temat. kaŜdego kontakty społeczne, emocje i romantyczną stronę charakteru, ale w kosmogramach fizyczną. Przede wszystkim, ludzie z kwadratami i opozycjami Wenus do Urana często obawiają się odrzucenia, zranienia, i zachowują się trochę jak osoby z Wenus w Wodniku - są oddaleni, zdystansowani. Bardzo chętnie eksperymentują z miłością, emocjami i seksem, ale bywają teŜ egocentryczni. Egocentryzm pojawia się przy koniunkcji, kwadracie, a szczególnie opozycji, o wiele częściej niŜ przy trygonie i sekstylu, i zaznacza się o wiele wyraźniej niŜ przy Wenus połoŜonej w Wodniku. Przede wszystkim „twarde” aspekty Wenus i Urana bywają bardzo egocentryczne w negatywny sposób, na przykład nie chcą się przystosować do innych ani pójść na Ŝaden kompromis, tak by ułatwić komuś Ŝycie. Często występuje tu takŜe pewien chłód - wiecie, Ŝe Uran zawsze jest trochę bezosobowy, a aspekt do Wenus sprawia, Ŝe tacy ludzie mają trochę bezosobowy stosunek do zachowań emocjonalnych i seksualnych. Często spotyka się manifestacje które tego połączenia partnerów Wenus energetycznego albo do które nie u są są kobiet, mają z wielu kobiet konkretnym wskaźnikiem seksualności i wiąŜe się bezpośrednio z seksualnością

homoseksualne, choć i tu trzeba zaznaczyć, Ŝe w ogromnej większości ludzie aspektem Urana praktykującymi homoseksualistami. Jednak u kaŜdej osoby z takim aspektem moŜna dostrzec pragnienie, by kontakty towarzyskie były źródłem emocjonalnego podniecenia, oraz pewną tylko buntowniczość. w bliskich Niektórzy związkach; ludzie inni oczekują natomiast tego mogą

przynajmniej w pewnym stopniu zaspokoić te potrzeby po 174

prostu przez nawiązywanie wielu przyjaźni, oŜywiony tryb Ŝycia i róŜnorodną aktywność. PołoŜenie Wenus w znaku powie nam, Ale związkach. kwadrat sobie co z sprawia tymi danej aspektami osobie prawie największą nigdy nie Ŝe temu się na przyjemność. ludzie W zauwaŜają, w jaki sposób sami stwarzają sobie problemy w wielu do ksiąŜkach to ich moŜna przeczytać, rozwodu” i Wenus sprawy, albo Urana „aspekt

podobne rzeczy. Wiele osób z tym aspektem nie zdaje dlaczego dlaczego małŜeństwa kończą rozwodami nieustannie napotykają

problemy w związkach. A przewaŜnie stwarzają je sami, bo są zbyt chłodni albo zbyt bezosobowi. A przez „zbyt chłodni” rozumiem nie to, Ŝe brakuje im namiętności, lecz właśnie bezosobowość, z powodu której partner nie czuje się doceniony jako indywidualność i ma wraŜenie, Ŝe równie dobrze mógłby go zastąpić ktokolwiek inny, gdyŜ druga strona zdaje się mówić swoim zachowaniem: „och, ludzi wszędzie jest na pęczki”. W niektórych przypadkach, szczególnie przy opozycji, moŜna spotkać osoby, które zniszczyły wiele bliskich związków swoim egocentrycznym zachowaniem i działaniem pod wpływem impulsów, których najczęściej później Ŝałują. Pamiętam pewną kobietę z opozycją Wenus - Uran; wybrała się z przyjaciółką do Europy i tam poznały dwóch męŜczyzn. We czwórkę wynajęli dom we Francji, w którym wszyscy mieć zamieszkali, coś z ale tego tej dziewczynie który Uran z opozycją z jej Wenus-Uran nie wystarczał tylko jeden męŜczyzna; chciała jeszcze drugiego, Ŝe był bywa przyjaciółką. społeczeństwie drugiego zerwania (Trzeba zasad). co i pamiętać, Zaczęła minął dosyć tego do te

perwersyjny i często podnieca go łamanie przyjętych w więc uwodzić rok, zanim męŜczyznę, przyjaźni, oczywiście jakiś doprowadziło

dziewczyny znowu zaczęły ze sobą rozmawiać.

175

Pamiętam teŜ inny przypadek, który uświadomił mi, do jakich ekstremalnych zachowań moŜe prowadzić ten aspekt. Była to kobieta, która kiedyś przyszła do mnie na konsultację, a po wyjściu uniewaŜniła czek, który mi dała. Nie z pamiętam pamięci, juŜ szczegółów, zasadniczo bo próbowałem to je wyrzucić ale była bardzo

nieszczęśliwa, bardzo samotna, poŜałowania godna osoba. Miała około 35 lat i nigdy nie udało jej się stworzyć Ŝadnego przyzwoitego związku z męŜczyzną. Był to główny powód, dla którego przyszła na konsultację. Chciała się dowiedzieć, dlaczego kaŜdy męŜczyzna, którego poznaje, tak szybko od niej ucieka, i sama sobie odpowiedziała na to pytanie uniewaŜniając mój czek. Było to skrajnie egocentryczne zachowanie, które nie miało Ŝadnego sensu, absolutna niezdolność do ustąpienia choćby o cal, do współpracy czy poświęcenia własnej wolności osobistej, do zignorowania nieprzemyślanych impulsów czy choćby pohamowania ich. Aspekty Neptuna z Wenus i Marsem Aspekty bardzo często Neptuna do Marsa lub Tak Wenus się takŜe dają Ŝe się prawie i interesujące spotyka kombinacje. się u W składa,

obydwa te rodzaje aspektów, Mars-Neptun i Wenus-Neptun, ludzi zajmujących rzeczy poszukiwaniami powaŜnie naprawdę albo tak duchowymi. do gruncie

wszyscy ludzie, jakich spotkałem, a którzy rzeczywiście podchodzili pragnęli w spraw własnego rozwoju duchowego pierwszym wyzwolenia, domu. gdyŜ W mieli z ścisłe tych one w

aspekty Wenus, Marsa, Słońca lub KsięŜyca z Neptunem Neptuna zwane kaŜdym to kosmogramów Neptun był silny. I najczęściej tworzył on „trudne” Ŝe aspekty, odczuwa właśnie sprawiają, człowiek potrzebę działania

jakiejś dziedzinie, musi coś z nimi zrobić. Więc tak naprawdę kwadraty, opozycje i koniunkcje z Neptunem to najlepsze aspekty, jakie moŜna 176 sobie wymarzyć, do

rozwoju

duchowego.

Przy

trygonach

moŜe

występować

zainteresowanie sprawami duchowymi, ale moŜliwe, Ŝe nic nie będziemy w tym kierunku robić. To takŜe widziałem wielokrotnie. Ludzie z duŜą ilością trygonów Neptuna, szczególnie przy trygonie Neptuna do Słońca, czytają ksiąŜki o zen, wyzwoleniu duchowym i tak dalej, ale często nic więcej z nie robią, nie do medytują Marsa ani nie uprawiają Ŝadnych praktyk duchowych. Ludzie aspektami Neptuna lub Wenus prawie zawsze mają wielkie skłonności do samooszukiwania w związkach (w przypadku Wenus) albo sami nie wiedzą, czego naprawdę chcą są (przy takŜe Marsie). pewni, A przy obydwu w kombinacjach seksualnych, Mars-Neptun, nie a do czego przy pragną

kategoriach seksu. Aspekty te mogą skłaniać do fantazji równieŜ, dziwnej zwłaszcza kombinacjach rodzaju otwartości, pewnego

otwartości na wszystko - moŜna powiedzieć, Ŝe jest to aspekt ofiary uwiedzenia, bo taka osoba wydaje się, i w gruncie rzeczy jest, wciągana w róŜne rzeczy, chociaŜ świadomie wcale moŜe tego nie chcieć. Neptun generalnie daje silną tendencję do albo z samooszukiwania, Wenus-Neptun a przy aspektach Wielu Mars-Neptun męŜczyzn najwyraźniej albo

przejawia się ona w intymnych związkach. koniunkcją, kwadratem opozycją Marsa do Neptuna ma problemy ze swoim męskim ego. Ci, którzy byli na moich ostatnich warsztatach, być moŜe pamiętają, jak mówiłem, Ŝe Mars wiąŜe się z męskim ego do i określa, często na ile są męski pewni czuje się męŜczyzna. W MęŜczyźni z koniunkcją, kwadratem albo opozycją Neptuna Marsa nie swojej męskości. niektórych przypadkach będzie się to manifestowało przez zachowania homoseksualne. W innych przeciwnie - będzie to wielka nienawiść do homoseksualistów i przerysowane zachowania typu macho. Będą to wielcy myśliwi, rybacy i mordercy, wiecie, super dynamiczny typ marsowy ci

177

ludzie będą usiłowali rozwijać tę właśnie stronę swojego charakteru. Kobiety w oczywisty z nieharmonijnymi to one aspektami stwarzają i Marsa problemy trygony do i Neptuna (podkreślam przede wszystkim trudne aspekty, bo sposób się manifestują bardzo wyraźnie szybko;

sekstyle prawie nigdy nie stwarzają tylu kłopotów). OtóŜ kobiety ze „stresującymi” czy „dynamicznymi” aspektami Marsa do Neptuna zazwyczaj mają kłopoty w relacjach z męŜczyznami, gdyŜ istnieje w nich ta otwartość, gotowość, by dać się w coś wciągnąć czy uwieść. MoŜna grać na ich współczuciu - pamiętajmy, Ŝe Neptun jest bardzo łatwo empatyczny, jest wziąć kobiety, grać na bardzo na z ich współczujący; więc bardzo a ci, jest A litość wszystkich ludzi,

szczególnie łatwo jest

aspektami

Mars-Neptun. Taka osoba

którzy chcieliby nimi manipulować, szybko zauwaŜają, Ŝe uczuciach. otwarta na prowadzenie czy manipulację, gdyŜ nie jest pewna swojego Marsa - nie wie, czego naprawdę chce. Ci ludzie są pewni, czego pragną albo co chcieliby robić i dlatego łatwo jest ich wciągnąć we wszystko, w kontakty seksualne, a takŜe w inne rzeczy, na przykład w rozmaite ciemne interesy. Łatwo ich ogłupić. Z kolei jeśli chodzi o natalne aspekty Wenus z Neptunem, ludzie z kaŜdą niemal kombinacją tych dwóch planet, szczególnie gdy aspekt jest ścisły, tęsknią za idealną (Neptun) miłością (Wenus), to znaczy, za jakimś doświadczeniem idealnej miłości - za bardzo romantyczną osobą, bardzo romantycznym związkiem. Szczególnie jeśli nie mają jakiegoś określonego kierunku duchowego, to często nieustannie szukają nowego partnera, przeŜywają romanse w wyobraźni, czytają powieści o miłości albo oglądają mydlane opery. Mają w sobie wielkie pragnienie ucieczki w świat idealnego romansu, idealnej miłości. (Czasami to poszukiwanie doskonałości moŜe się wyraŜać w sztuce lub w dąŜeniu do piękna). 178

Mam przypadków jest

w

swojej z

kartotece koniunkcją

zdumiewającą lub kwadratem z tą

ilość Wenus-

kobiet

Neptun, które mają za sobą siedem, osiem małŜeństw. (To maksimum. Nieliczne kobiety kombinacją wychodziły za mąŜ tylko cztery, pięć albo sześć razy). Ale nie zawsze sytuacja musi tak wyglądać; wiele z tych kobiet, o których wspominałem, ma ten aspekt powiązany z siódmym domem - albo jest to koniunkcja w siódmym domu (lub teŜ w końcówce szóstego domu, o kilka stopni od wierzchołka siódmego), albo, przy kwadracie, jedna z planet leŜy w siódmym domu. Więc jeśli ktoś ma tego typu kombinację i jedna z planet lub teŜ cała koniunkcja znajduje się w siódmym domu (a nawet wtedy, gdy planety leŜą gdzie indziej, ale Wenus lub Neptun są władcami siódmego domu), wówczas niezwykle silnie manifestuje się to, co eufemistycznie moŜna by nazwać brakiem odpowiedniej dyskryminacji przy tworzeniu związków. W wielu przypadkach taka osoba rzeczywiście pada ofiarą oszustwa. Widzicie, neptunowi ludzie wierzą w to, co im odpowiada, nie chcą widzieć faktów, wolą wierzyć w to, w co chcą i wierzyć. metafizyczne Dlatego zapchane wszelkie są studia okultystyczne neptunowymi

ludźmi, którzy są badzo otwarci, mają wielką intuicję i waŜny jest dla nich rozwój duchowy, ale nie potrafią odróŜnić prawdy od nieprawdy, tego, co uŜyteczne, od tego, co bezuŜyteczne, bo jeśli cokolwiek dobrze brzmi, to oni w to uwierzą. Dlatego wierzą w to, w co chcą wierzyć. I moŜe to być piękny, inspirujący poryw wiary albo zwykłe samooszukiwanie. Znam pewną kobietę z taką kombinacją Wenus i Neptuna; ma około 35 lat i jest juŜ w piątym męŜów małŜeństwie. do sądu jej za Musiała oszustwo, dom, pozwać gdyŜ dwóch obydwaj poprzednich po ślubie i samochód

usiłowali

odebrać

pieniądze,

wszystko, a ona sama zupełnie ich nie obchodziła. Ale widzicie, ona tego nie zauwaŜała. „Miłość jest ślepa” to właśnie Wenus-Neptun. Czasami jest to wraŜenie: „Och, 179

jestem zaślepiony i nie widzę wyraźnie, to znaczy, Ŝe muszę być zakochany”. P: Ale obie planety nie muszą być w siódmym domu; to znaczy, jeśli jedna z nich aspektuje drugą, tak...? O: Tak. P: ...to wtedy występuje brak selekcji? O: wszystkie horoskopie, aspektem, przypadku siódmym. powiązaniu podobnie. W innych przypadkach ludzie z aspektami WenusNeptun są takimi romantykami, Ŝe jest im bardzo trudno stawić czoło twardym realiom Ŝycia w związku. Bo czego tak naprawdę wymaga od nas związek? Jeśli wymaga zejścia do poziomu Ŝycia codziennego, ci ludzie często nie mają na to ochoty. „Wydawało mi się, Ŝe to będą same truskawki ze śmietaną, tak jak podczas naszego miodowego miesiąca na Hawajach”, a potem szybko okazuje się, Ŝe trzeba wyszorować podłogę, pozmywać naczynia i tak dalej; a gdy Ŝycie codzienne staje się zbyt przyziemne, ci ludzie potrafią zupełnie wyłączyć się seksualnie. Pewna pani z koniunkcją Wenus-Neptun, która w wieku 31 lat miała juŜ piątego męŜa, powiedziała mi, Ŝe zupełnie przestała stworzyła reagować bardzo na niego seksualnie, romantyczną chyba Ŝe neptunową, atmosferę. Tak, w większości ogólne chodzi przypadków. To znaczy, samego z tym albo w w takie ale stwierdzenia mi o to, Ŝe dotyczą ludzie

aspektu, niezaleŜnie od tego, gdzie znajduje się on w którzy zawierają jedna inne najwięcej z planet mogą małŜeństw, znajduje i się

mają koniunkcję Wenus z Neptunem w siódmym domu, albo, w kwadratu, Niektóre z się aspekty domem Wenus Neptuna

siódmym

manifestować

Musiała gasić światło, zapalać świece, nastawiać pewien rodzaj muzyki - musiała przekształcać to doświadczenie w coś dosyć odrealnionego i romantycznego, bo inaczej nie odczuwała Ŝadnego pobudzenia seksualnego. Jej mąŜ z kolei ma koniunkcję Marsa i Urana w Baranie (to nie ten 180

sam męŜczyzna, o którym wspominałem wcześniej), więc często miał ochotę na seks, ona zaś przy koniunkcji Wenus i Neptuna w Pannie absolutnie nie miała duŜych potrzeb. reakcje Musiała przy więc nauczyć się programować tych swoje pomocy wszystkich romantycznych

wyobraŜeń, świec i całej reszty. Inaczej w ogóle nie potrafiłaby znieść sytuacji, gdyŜ Mars-Uran w Baranie jest dosyć bezpośredni, ale na pewno nie romantyczny wręcz przeciwnie! TakŜe w innych przypadkach osoby z aspektami Wenus i Neptuna będą unikać zobowiązań; niektórzy z nich angaŜują się w związki niedorzecznie szybko, bo często popadają w zauroczenie iluzjami, a inni do końca Ŝycia unikają uczuciowych kobiet zobowiązań. po Znam kilka naprawdę przystojnych mąŜ ani nie czterdziestym, Ŝadnego znaczy, na trwałego Ŝe nie pięćdziesiątym zobowiązania miały Ŝadnych wobec się bez

roku Ŝycia, które mają ten aspekt i nigdy nie wyszły za podjęły To nie się uczuciowego. nie

przygód. Miały wiele przygód i wiele romansów, ale nigdy zdecydowały powaŜne Neptun Neptun zobowiązanie nie chce dać nikogo. Jest to przecieŜ połączenie Wenus (miłości) z Neptunem one (rozproszenie); zdefiniować. Nie chce trwałych zobowiązań, bo oznaczają akceptację ograniczeń; chce pozostać granic, nieskrępowany. Aspekty Plutona z Wenus i Marsem Gdy wprowadzimy na scenę Plutona w kombinacji z Marsem i Wenus, takŜe otrzymamy interesujące sytuacje. Jedną z najbardziej intrygujących rzeczy, jakie tu moŜna tu napotkać, jest to - proszę potraktować to raczej jako ciekawostkę astrologiczną niŜ coś, co koniecznie naleŜałoby mówić klientom - Ŝe czasami przy koniunkcji lub opozycji Wenus z Plutonem narzeczony albo kochanek takiej osoby umiera...

181

P: Tak, jeśli o mnie chodzi, to to prawda. (Głos z sali). O: Przy jakim aspekcie? P: Pluton i Wenus w obrębie jednego stopnia. O: Koniunkcja? P: Tak, w dwunastym domu. O: Owszem, wielokrotnie widywałem takie sytuacje. Ale znam takŜe wiele przypadków, w których nic podobnego się nei wydarzyło. Wenus i Więc jeśli nie spotkacie naleŜy kogoś mu z koniunkcją Plutona, mówić:

„Prawdopodobnie kiedyś umrze ci ukochana osoba”. Nie ma to najmniejszego sensu. Ale spotkałem się z przypadkiem, który zupełnie i mnie za poraził. kaŜdym cztery Nie na róŜnych jeszcze się Chodziło jego chyba Pewna o pewnego męŜczyznę z koniunkcją Wenus i Plutona. Był zaręczony czterokrotnie umierała, niedługo więcej opozycją nie przed razem jego muszę narzeczona umarły Ŝe z dodawać, kobieta Ŝycia dwóch się z wszystkie próbuje w wiele a narzeczone

ślubem.

zaręczać.

Wenus-Pluton

przestrzeni związków; inny

była tych nagle

zaangaŜowana

męŜczyzn zmarło, jeden wyjechał z kraju w tajemniczych okolicznościach, musiał przeprowadzić do Waszyngtonu - zawsze były to dla niej frustrujące doświadczenia. Ale nie we wszystkich przypadkach występują takie oczywiste uwaŜać, co rozstania się mówi czy śmierci, i dlatego Ale naleŜy Pluton podczas konsultacji.

nadaje ogromną głębię wszystkiemu, w czym bierze udział. I często jest w tym jakaś niezmiernie głęboka tajemnica, tak głęboka, Ŝe nie sposób jej przeniknąć - właściwie „nieprzenikniony” to najlepsze określenie dla Plutona, nieprzenikniony, niezmiernie głęboki. Aspekty WenusPluton dają właśnie taką niezmiernie głęboką energię i niezmiernie głębokie doświadczenia w związkach. Chyba najtrafniej moŜna zrozumieć aspekty Wenus z Plutonem przyjmując, Ŝe ci ludzie 182 muszą przechodzić przez

cierpienie,

frustrację

emocjonalną,

rozstania

z

kochanymi osobami czy teŜ inne dramaty po to, by ich podejście do związków i miłości (Wenus), do dawania i brania tę w bliskim i związku pracować musi nad zostać nią zupełnie to przetransformowane. A jeśli ktoś nie chce się zgodzić na transformację świadomie, okoliczności często wymuszają na nim drastyczną zmianę postawy i transformację wartości w tej dziedzinie Ŝycia. MoŜna tylko zgadywać, dlaczego transformacja jest konieczna akurat na takim obszarze Ŝycia... na pewno

dałoby się wymyślić wiele psychologicznych, duchowych czy „karmicznych” powodów; ale kaŜdy człowiek moŜe sobie tu podstawić powody i wartości, które mu odpowiadają i które pasują do jego własnej filozofii Ŝycia. Kosmogram po prostu podaje fakty, symbolizuje jakość napotykanych doświadczeń dzieje. Kolejną urodzeniowych druga trochę między dziecko, osoba często aspektów poświęca tu występującą Wenus-Pluton mu jest manifestacją emocjonalne duŜo uwagi. energii i jest ale sposób nie potrafi w precyzyjny, coś się usystematyzowany wyjaśnić, dlaczego

nienasycenie. Taki człowiek nigdy nie ma wraŜenia, Ŝe wystarczająco zachodzi Znam Rozumiecie, o co mi chodzi? (Wenus w Skorpionie działa podobnie Wenus a które takŜe wymiana Plutonem). ma pewne pięcioletnie

opozycję

Wenus-Pluton

absolutnie nienasycone, jeśli chodzi o poświęcaną mu uwagę. Matka koszmarnie go rozpieszcza, a jemu zawsze mało. P: Plutona? O: AleŜ tak. Jeśli mamy Wenus w Skorpionie, a w dodatku w aspekcie do Plutona, jest to tym bardziej prawda. Pojawia się tu podwójny nelson - Wenus zostaje 183 To najbardziej to się zachłanny odnosi takŜe chłopiec, do jakiego Na kiedykolwiek widziałem. Czy kwadratu? przykład, jeśli Wenus w Skorpionie jest w kwadracie do

jednocześnie zabarwiona przez dwa plutonowe czynniki. W większości przypadków trudne aspekty Wenus i Plutona (koniunkcje, kwadraty lub opozycje) dają osobę, która domaga się czegoś, przynajmniej subtelnie - subtelnie domaga się uwagi, subtelnie domaga się uczucia, a czasami tacy ludzie lubią testować własną siłę na wielką skalę w seksie lub we flirtach; w najgorszym wydaniu pojawia się bezwzględność, traktowanie innych ludzi w sposób nawet jeśli nie okrutny, to w kaŜdym razie bezosobowy. Pluton potrafi być bardzo podstępny i wymagający. Jest przy to jedyna planeta, której energia jednocześnie dynamiczne wychodzi na zewnątrz i wnika do środka; podobnie jak Skorpionie, występuje niezmiernie wydzielanie energii, ale jednocześnie ta energia wsysa nas do środka. Skorpion i Pluton to jedyne elementy kosmogramu, które tak działają. ToteŜ ludzie z Wenus w Skorpionie albo ze ścisłymi aspektami Pluton-Wenus (szczególnie przy aspektach nieharmonijnych) często w subtelny sposób domagają się czegoś i wysyłają w naszą stronę energię próbując nas wciągnąć do środka. Pamiętam pewną kobietę, która wiele lat temu brała udział w moich zajęciach. Było to jedno z pierwszych wydarzeń, działają ksiąŜki. które aspekty Jak Zupełnie naprowadziły Pluton-Wenus zwykle nie miałem mnie i na trop tego, jak być jakie zajęć do potrafią tej

wymagające.

podczas

sprzedawałem osoby;

zaufania

przychodziła na mniej więcej co trzecie zajęcia i nigdy nie byłem pewien, czy jeszcze się pokaŜe. Wybrała cztery czy pięć ksiąŜek, podeszła z nimi do stołu i zaczęła opowiadać, tamtych ksiąŜek zapłacę i Ŝe weźmie je teraz, a zapłaci później. i a A Wszyscy inni płacili na miejscu, bo tego wymagałem, a w czasach miałem grosza. „Wezmę gdy 184 niewiele Pokazała je przyjdę teraz na pieniędzy mi tę do domu, potrzebowałem kaŜdego stertę

powiedziała: razem,

następnym

zajęcia”.

potem uśmiechnęła się, ale ten uśmiech był właściwie odraŜający; miałem wraŜenie, Ŝe ona tym uśmiechem Ŝąda ode mnie, bym jej pozwolił zabrać te ksiąŜki. Właściwie rozkazywała mi posłuszeństwo, chociaŜ nie przychodziła na zajęcia regularnie. A ja się zgodziłem, bo w tamtych czasach byłem Wagą. (ZauwaŜcie, Ŝe aspekty Pluton-Wenus mogą mieć wpływ na nasze postępowanie z pieniędzmi i z ludźmi). Musiałem jej wysłać szesnaście listów; upłynęło wiele miesięcy, zanim wreszcie wydobyłem z niej jakieś pieniądze. Ale nauczyłem się wiele o aspektach WenusPluton. To jest dobra strona astrologii przez cokolwiek przechodzimy, zawsze jest w tym jakaś lekcja. Czasami przy aspektach Wenus-Pluton pojawiają się problemy seksualne. Nie muszą to być koniecznie wielkie dramaty, ale gdzieś w człowieku istnieje blokada albo pojawiają się w Ŝyciu napięcia, które wymagają sporo uwagi. Znam pewną kobietę, która miała Plutona w koniunkcji z ascendentem, co bardzo przypomina Skorpiona na ascendencie - Plutona w koniunkcji z ascendentem w Lwie. Lew na ascendencie i do tego Pluton. Z kolei Pluton składa, był w kwadracie w Byku. do Wenus, to a Wenus, tak się z leŜała Była wielka dziewczyna

ciałem jak matka Ziemia, chociaŜ miała dopiero 21 lat. Pragnęła dokonać wielkich rzeczy - Pluton na ascendencie często świecie, wielkiej mnóstwo daje i w wielkie jedną tym ambicje. z celu Chciała być potęŜnym na prezesem wielkim przemysłowcem, najpotęŜniejszych zamierzała Jej ojciec był kobiet

zostać

korporacji. planów Dopiero

przemysłowcem i taki obraz władzy jej odpowiadał. Miała dotyczących kończyła międzynarodowych college, ale była przedsięwzięć.

przedwcześnie dojrzała. Jak na swój wiek, miała bardzo praktyczne i materialistyczne podejście do świata, a takŜe ogromne i konkretnie sprecyzowane ambicje. Wiedziała bardzo duŜo o ekonomii międzynarodowej, bo nauczyła się wiele od ojca. 185

Mówiłem juŜ, Ŝe przy aspektach Pluton-Wenus ludzie cząsto wykorzystują osobisty magnetyzm, a czasami uŜywają go bezwzględnie i bezosobowo. Mogą wykorzystywać swoją siłę przyciągania, by osiągnąć jakiś cel, przez flirt czy w dowolny inny sposób. Ta dziewczyna umówiła się na spotkania Ŝe to w z pięcioma z od 21 czy sześcioma na rekinami Miała A wielkie z tych wielkiego nadzieję, wszystko przemysłu uzyska jakie wieku południowej nich pragnęła lat! Kalifornii.

kapitał Wobec

przedsięwzięcia,

przeprowadzić. kaŜdego

męŜczyzn włączała uŜywała swoich elektryzujących mocy, próbując zdobyć to, czego chciała; nie wiem, jak daleko się posunęła, ale niewątpliwie okazywała wyraźną chęć do flirtu. Po spotkaniu z nią kaŜdy z tych męŜczyzn miał przemyśleć sprawę i zdecydować, czy chce brać udział w jej Ŝaden przedsięwzięciu. jej nie ufał. I wszyscy Wszyscy oni powiedzieli Ŝe mają jej do później, Ŝe nie chcą mieć z nią nic do czynienia, bo wyczuli, czynienia z bezlitosną osobą. KaŜdy z nich to zauwaŜył. Aspekty Wenus z Plutonem i Wenus w Skorpionie nie zawsze są aŜ tak bezwzględne, silną jego nie mogą z ale i zdarza się. Tacy ludzie miewają bardzo od wolę potrafią się zachowywać i z poziomu nią sił. ci to w ci

zupełnie bezosobowo. Wiele zaleŜy od całego charakteru człowieka, z tych systemu chciał ci wartości połączyć wszyscy ufać; samowiedzy. Ta dziewczyna nie rozumiała, dlaczego Ŝaden męŜczyzn jej: nie Ŝe Powiedziałem wyjaśnili, przecieŜ wyraźnie

powiedzieli

wprost. Powinnaś słuchać tego, co mówili! Aspekty Plutona Marsem przypominają Marsa Skorpionie - człowiek czuje w sobie przymusowy pociąg do władzy, dodoświadczania własnej siły. Często wyraŜa się to w seksie, a jako w wielu innych wypadkach lub ta czy moŜe się lub manifestować oddanie olbrzymia ambicja bezgraniczne ambicja

jakiejś

misji

(niewaŜne,

misja ma zabarwienie pozytywne, czy negatywne). MoŜe to 186

być

misja

wewnętrznej na

transformacji pod do hasłem

albo

moŜe

się

przejawić silne,

zewnątrz, dąŜenie

„mam choć

zamiar często

zreformować świat”. Zawsze jednak występuje niezwykle kompulsywne władzy, wyraźniej widać to u męŜczyzn; u kobiet trzeba więcej czasu, Ŝeby takie dąŜenia wypłynęły na powierzchnię. Skorpion lubi władzę; lubi czuć potęgę władzy. ToteŜ, jeśli mamy Wenus lub Marsa w silnym aspekcie do Plutona albo w Skorpionie, zawsze pojawia się problem władzy, z którym człowiek musi sobie poradzić. Jak uŜywamy naszej siły? Jak wykorzystujemy swoją siłę woli, siłę umysłu i osobisty magnetyzm? Przy Wenus lub Marsie w „trudnym” aspekcie do Plutona zawsze naleŜy zastanowić się: jak uŜywamy swojej energii? I w większości przypadków te aspekty sygnalizują, Ŝe konieczna jest transformacja sposobu wyraŜania energii Wenus lub Marsa. Przykładowa analiza porównawcza (PoniŜej przedstawiona jest analiza porównawcza pewnej pary, która zgłosiła się do mnie na konsultację. Znam tę kobietę od dawna i od wielu lat obserwowałem, jak angaŜuje tak się Ŝe w z rozmaite łatwością frustrujące urodzeniowe mogłem związki. wisiały się W na do czasie tablicy, warsztatów kosmogramy

odnosić

poszczególnych czynników. PoniewaŜ podczas zajęć mogłem po prostu pokazać dowolny układ w kosmogramach, a tym samym omawiać je bardzo szybko, spisany z taśmy tekst chwilami trudno jest zrozumieć bez pomocy wizualnych. Przeredagowałem jaśniejszy, ale część materiału, by stał się on się czytelnik powinien przyjrzeć

kosmogramom i towarzyszącej im tabeli na rys. 2 i 3, by w pełni zrozumieć to, co mówiłem). Mamy związku tu ascendent to, Ŝe w Baranie, (którą a w drugim nazywać kosmogramie na 16 stopniach Skorpiona. Ciekawe w tym jest kobieta będziemy Jean) wydaje się bardzo szczęśliwa i wraz z męŜczyzną 187

(którego tutaj nazwiemy David) tworzą zgraną parę, choć i ona, i ja mieliśmy wcześniej wraŜenie, Ŝe nigdy nie uda jej się zaznać szczęścia w małŜeństwie. Ta kobieta ma dopiero 35 lat, a jest to jej juŜ trzecie małŜeństwo. Powiecie pewnie, Ŝe wystarczy spojrzeć na jej siódmy dom, który jest w bardzo aktywny. Jeśli pamiętacie kobiety. granic Urana, ostatnie zajęcia, mówiliśmy wtedy o sytuacji, gdy Uran aspektuje osoba Słońce urodzeniowym niezaleŜna, z aspektem kosmogramie często Słońca lub do do Jean ma ścisłą koniunkcję Słońca i Urana. KaŜda taka jest bardzo Kobiety rebelianctwa. zwłaszcza

przy

koniunkcji,

kwadracie

opozycji,

bardzo rzadko nadają się do wypełniania tradycyjnej roli w małŜeństwie; są na to zbyt buntownicze i niezaleŜne. W kaŜdym razie, ta kobieta zaszła w ciąŜę i wyszła za mąŜ w wieku 15 czy 16 lat. Ale jeszcze przed urodzeniem dziecka ten męŜczyzna ją porzucił. Wyszła za innego, włóczęgę z plaŜy, i wytrzymała w tym małŜeństwie trzy czy cztery lata. To małŜeństwo takŜe nie było udane, ale miała I z nim na następne jej dziecko. Po tym wszystkim Ŝe chyba przysięgała mi, Ŝe juŜ nigdy więcej nie wyjdzie za mąŜ. patrząc kosmogram myślałem, rzeczywiście nie powinna, bo znów moŜe się dziać to samo. Ale mogłem jej powiedzieć tylko jedno: spójrzcie tylko, jaką tu mamy silną osobowość! Przede wszystkim koniunkcja Urana ze Słońcem: „Będę robić, co zechcę, wtedy, kiedy zechcę, i nikt mnie nie powstrzyma”. Koniunkcja Marsa z Plutonem w Lwie; wyraźnie wskazuje na silną osobowość. Skorpion na ascendencie! Osoba o bardzo silnej woli. Z taką kobietą poradzi sobie tylko ktoś, kto sam ma bardzo mocny charakter i mnóstwo wewnętrznej siły - ktoś, kto by z nią nie walczył, nie usiłował jej złamać, bo ona zawsze wygra taką walkę, a tego męskie ego nie będzie potrafiło znieść i męŜczyzna zechce się uwolnić od takiego związku. Z Jean moŜe sobie poradzić 188

tylko

ktoś

równie

niezaleŜny

jak

ona,

komu

nie

przeszkadzałby jej upór i silny charakter. I oto mamy bardzo ciekawą sytuację: męŜczyzna, za którego po raz kolejny wyszła za mąŜ, jest słonecznym Wodnikiem. Pamiętajmy, Ŝe ona ma Urana (w siódmym domu) w ścisłej koniunkcji ze Słońcem, a często planeta, która ściśle aspektuje Słońce w kosmogramie kobiety albo planeta stojąca w siódmym domu charakteryzuje męŜczyznę, którego kobieta poślubia. Poza tym Jean ma urodzeniowo dokładny kwadrat Słońce-KsięŜyc, a tym samym KsięŜyc-Uran. Zdaje się, Ŝe o tym takŜe wspominałem podczas ostatnich zajęć: przy kwadratach Słońce-KsięŜyc człowiek z reguły ma trudności z przystosowaniem się do kulturowo akceptowanej roli męskiej kobieta lub Ŝeńskiej, ma aktywnej taki lub pasywnej. I ta te zdecydowanie problem. Wszystkie

planety (wskazuje na planszę) znajdują się w dziewiątym domu. Dawno temu, zanim jeszcze spotkała tego męŜczyznę, zastanawiałem się, co moŜe oznaczać ten jej dziewiąty dom. Tradycyjnie mogłyby to być się, zajmuje wszelkiego Ŝe jej rodzaju jest podróŜe David zagraniczne. jest Okazało mąŜ

cudzoziemcem i przez niego Jean zajęła się importem. rzemieślnikiem, się odnawianiem zabytkowych mebli, a ta sztuka w jego rodzinnym kraju jest niemal zupełnie nieznana. Widzimy u niego ścisłą koniunkcję Mars-Saturn w Raku. Rak bardzo mocno Ŝyje w przeszłości pochodzących cięŜkiej Baranie albo z pracy jest on jest i przywiązany a praca ambicji do przedmiotów wymaga przy się przeszłości, Davida

(Mars-Saturn) który potrafi sam

restaurowaniu antycznych mebli (Rak)! Z ascendentem w człowiekiem, motywować. Jest takŜe bardzo pewny siebie - Baran na ascendencie, Słońce w Wodniku. To naprawdę niezmiernie interesująca para. Myślałem, Ŝe nikt sobie nie poradzi z tą kobietą, ale obydwoje dobrze się czują w tym związku.

189

P: A co z ich KsięŜycami? Nie są zbyt harmonijne, prawda? O: Nie są (chociaŜ i Panna, i Waga to znaki o wyraźnej orientacji mentalnej), a jednak od sześciu lat są ze sobą szczęśliwi. Obydwoje są bardzo niezaleŜni tutaj koniunkcja Uran-Słońce, a w drugim kosmogramie Słońce w Wodniku. większej Zdaje wagi się, do Ŝe Ŝadne z nich W nie przykłada Ŝycia domowego. kaŜdym

razie na pewno nie Jean, która nie ma nic w czwartym domu ani w Raku. Ma tylko jedną planetę pod horyzontem. Jest bardzo mocno zorientowana na zewnątrz, bardzo zaangaŜowana w kontakty ze światem. Mars i Saturn Davida pokazują, Ŝe on ma większą potrzebę posiadania bazy w postaci domu. NajwaŜniejsze, jak juŜ mówiłem wcześniej, to patrzeć na to, co jest, a nie na to, czego nie ma. Jego KsięŜyc - jego potrzeby domowe, moŜna by to nazwać „potrzebą Ŝony” - jest w trygonie do jego Słońca i w ścisłym trygonie do Wenus Jean. Widzimy tu więc duŜą zgodność emocjonalną; moŜna chyba powiedzieć, Ŝe KsięŜyc Davida Jean, Ŝywiole otrzymuje leŜący z na Wenus wystarczająco początku i Merkurym duŜo Davida, opieki. w co KsięŜyc dobrą Panny, jest harmonijnym daje

komunikację, choć jest to za duŜa odległość na trygon. Uran Davida na 13o Bliźniąt jest w kwadracie do jej KsięŜyca; ale ona ma ten aspekt urodzeniowo, więc nie sprawia jej to większej róŜnicy. Ale jeśli przyjrzymy się niektórym innym aspektom tworzonym przez z obydwa mniej niemogą KsięŜyce, najbardziej powietrznych, zaczynamy mentalny więc dostrzegać ze niektóre

oczywistych wymiarów tego związku. Po pierwsze, Panna to wszystkich znaków Jean analityczne zdolności

dobrze pasować do Słońca i KsięŜyca Davida, które leŜą w znakach powietrznych, a nawet je uzupełniać. Poza tym dokładna analiza obu horoskopów ujawnia wiele powiązań wskazujących na obustronny entuzjazm dla wspólnej pracy, a KsięŜyc Jean jest w trygonie 190 do MC Davida. Moim

zdaniem waŜne jest jeszcze to, Ŝe jeden z „podwójnych nelsonów” w tym porównaniu jest utworzony przez KsięŜyc i Neptuna. KsięŜyc Davida jest w ścisłej koniunkcji z Neptunem Jean, do a jej jego KsięŜyc tworzy Mamy prawie tu dokładny wzajemne półsekstyl zrozumienie! Jego ascendent, 8
o

Neptuna!

Barana, wypada w jej piątym

domu, więc przede wszystkim mamy aktywizację piątego domu przez ascendent; miłe spędzanie czasu, romanse, czerpanie przyjemności z wzajemnego towarzystwa, a takŜe dzieci, gdyŜ dzieci. na 20
o

David odgrywa rolę ojca wobec jej dwojga jego jeśli horoskopu wstawimy trygon jest te do Mars, prawda? do
o

Władcą Raka; Jean,

PołoŜony na 20 horoskopu

Raka. A jego Saturn takŜe znajduje się dwie jej planety otrzymamy ascendentu.

Jeszcze jeden bardzo harmonijny kontakt przez ascendent to ten, Ŝe dwóch współwładców jej kosmogramu, Mars i Pluton Davida. (współwładcy To, wraz z ascendentu faktem, w Ŝe Skorpionie) Mars, władca są w koniunkcji w jej horoskopie i w trygonie do ascendentu jego ascendentu, jest w trygonie do jej ascendentu, sprawia, Ŝe mamy do czynienia ze szczególnie potęŜnym podwójnym nelsonem - szczególnie waŜnym przez to, Ŝe biorą w nim udział ascendenty i władcy ascendentów ich obydwojga. I jeśli dokładnie przeanalizujemy obydwa horoskopy (patrz Rys. 3), to zauwaŜymy wiele innych połączeń, w których biorą udział ascendenty. (Pamiętajmy, Ŝe aspekty, w których biorą udział ascendenty lub władcy ascendentów jednej lub obydwu osób, są zawsze szczególnie waŜne; w nieco mniejszym stopniu odnosi się to takŜe do descendentów i ich władców). Przyjrzyjmy się więc szybko najwaŜniejszym z tych aspektów to znaczy tym, w których bierze udział ascendent, descendent albo ich władcy. Ascendent Jean jest w dość ścisłym kwinkunksie (uwaŜam, Ŝe kwinkunks i

191

sekstyl są niemal tak waŜne, jak główne aspekty6) do Urana Davida, który jest władcą Wodnika - znaku jego Słońca. Ponadto jej ascendent tworzy sekstyl do jego Merkurego, co wzmacnia dynamikę komunikacji, o czym juŜ wspominaliśmy omawianiu dokładnym i do czego do jeszcze Ascendent powrócimy Davida przy w w innych czynników. jest

sekstylu

koniunkcji

Słońce-Uran

kosmogramie Jean, przy czym trzeba zauwaŜyć, Ŝe Słońce jest władcą jej MC. (Mówiłem juŜ wcześniej, Ŝe wspólna praca i kariera to jeden z najjaśniejszych punktów w ich związku). Jego ascendent tworzy takŜe ścisły kwinkunks do jej KsięŜyca, a nawet luźny trygon do północnego węzła - mówię to na wypadek, gdyby ktoś chciał się pokusić o interpretację tego czynnika. MoŜna teŜ zauwaŜyć, Ŝe choć współwładcy horoskopu Jean, Mars i Pluton (tworzące koniunkcję w Lwie) stoją w opozycji do Słońca KsięŜyca Davida, i jednocześnie Nie tworzą więc sekstyl izolować do jego Neptuna! moŜna jednego

aspektu czy konfiguracji i zamartwiać się z jej powodu; naleŜy sprawdzić, jakie relacje kaŜda z planet jednej osoby tworzy ze wszystkimi energiami drugiej! Przejdźmy do descendentów i ich władców. Tu takŜe znajdziemy interesujące połączenia. Przede wszystkim, władcą obydwu descendentów jest Wenus, a jedna Wenus tworzy dość ścisły trygon do drugiej, choć nie znajdują się one w harmonijnych Ŝywiołach. Moim zdaniem jednak dokładność trygonu pomimo świadczy o znacznym dopasowaniu Jej emocjonalnym, nieharmonijności Ŝywiołów.

Wenus leŜy w ścisłym trygonie zarówno do jego Słońca, jak i do KsięŜyca; a poniewaŜ - jak juŜ wspomniałem wcześniej jego Wenus znajduje się w Ŝywiole

6

Proszę zwrócić uwagę, Ŝe choć uwaŜam kwinkunks za główny aspekt, nie nazwałem go „dobrym”, „złym”, „harmonijnym” ani „trudnym”. Zarówno przy analizie indywidualnych kosmogramów, jak i przy porównawczej, przede wszystkim naleŜy się przyjrzeć, jak konkretna planeta stapia swoją energię z energią innych planet; szczególnie przy analizie porównawczej izolowanie pojedynczego aspektu i arbitralne nadawanie mu jakiejś etykietki jest mylące i bardzo

192

harmonijnym z jej KsięŜycem, jest to delikatny podwójny nelson z Wenus-KsięŜyc. trygonów A jeśli przyjrzeć A to się bliŜej, zawsze moŜna teŜ zauwaŜyć podwójny nelson Wenus-Neptun, złoŜony dwóch Wenus-Neptun. prawie oznacza wiele wzajemnej empatii, tolerancji, łagodności oraz niemal mistyczną miłość i bliskość. Jest tu jeszcze jeden podwójny nelson, który podkreśla znaczenie wspólnej pracy dla ich związku - obydwie Wenus ściśle aspektują kwinkunksem MC drugiej osoby. To chyba wystarczy, by was przekonać, Ŝe nie wolno dać się zbić z tropu przez kilka tak zwanych „złych” czy kłopotliwych poświęcić uniknąć aspektów; naleŜy sporo klienta tysięcy Zawsze dane w poszukać czasu w na głębiej i rzeczywiście wprowadzania znaczenia sporządzenie Nie da się i

analizy porównawczej, jeśli chcemy zrobić to dobrze i błąd. zasymilować prostu moŜliwych radzę kombinacji

aspektów, jeśli spędzi się nad horoskopem godzinę. To po niemoŜliwe. sobie wszystkim, tak jak Ŝeby wam zgromadzić tabelach,

pokazywałem (Rys. 1 i 3) i przed spotkaniem z klientem bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie informacje. Ja uŜywam przy tym kolorowych pisaków, którymi zaznaczam połączenia między róŜnymi elementami. Dzięki temu, gdy podczas rozmowy z klientem spoglądam na tabele, natychmiast przypominam sobie o podwójnych nelsonach i innych waŜnych rzeczach. Bez tych arkuszy zginąłbym. Skoro juŜ mowa o podwójnych nelsonach, między tymi dwoma kosmogramami moŜna znaleźć jeszcze kilka tego typu połączeń. wskaźników przed (Nigdy byście nie znaleźli tylu waŜnych nie powtórzonych z dwukrotnie, Chyba gdyby

odpowiednia ilość czasu spędzonego na analizie danych spotkaniem klientem). najwaŜniejszą rzeczą, o której jeszcze nie wspomniałem, jest to, Ŝe Słońce kaŜdego z nich jest w ścisłym trygonie do Neptuna drugiej osoby! To daje im niemal telepatyczne

ogranicza. Przy porównaniach naleŜy starać się dostrzec całościową

193

porozumienie,

wzajemne

utoŜsamianie

się

ze

sobą,

stopienie osobowości i twórczą energię. A gdy dołączymy do tego fakt, Ŝe mają oni takŜe podwójne połączenie Wenus-Neptun, o którym mówiłem wcześniej, widzimy, Ŝe trzeba by wiele, Ŝeby ci ludzie stali się wrogami, Ŝeby nie byli w stanie czegoś sobie wybaczyć lub zapomnieć. Oni potrzebują zdają siebie sobie nawzajem, z tego i jestem A pewien, głębię Ŝe obydwoje sprawę. tego

związku pokazuje kolejny podwójny nelson: jej Słońce jest w sekstylu do jego Plutona, zaś jego Słońce - w luźnej opozycji do jej Plutona. Znów więc mamy wzajemną wymianę między Słońcem a zewnętrzną planetą. Jego Słońce na 2o Wodnika wypada w jej trzecim domu, co jest korzystne w horoskopie Bliźniaczki, gdyŜ Bliźnięta potrzebują komunikacji. Tutaj jego Słońce „rozświetla”, uaktywnia jej dom komunikacji. Wszyscy jej poprzedni przyjaciele i męŜowie nie byli zbyt lotni. śaden nie dorównywał jej intelektualnie; Jean przy koniunkcji Słońca i Urana w Bliźniętach, z tak mocno podkreślonym Merkurym ma bardzo szybki umysł, mnóstwo nowych pomysłów i duŜe zdolności manualne (szczególnie do rzemiosła artystycznego). A spójrzmy na Słońce
o

Davida: mało, Ŝe leŜy w trygonie do jego KsięŜyca na 1

Wagi, ale i Słońce, i KsięŜyc połączone są trygonem z Wenus Jean! David ma urodzeniowy trygon Słońce-KsięŜyc, który w wielu wypadkach świadczy o tym, Ŝe człowiek nie ma Ŝadnych wątpliwości co do swojej płci. Nie usztywnia się. MoŜe wchodzić w związki z płcią przeciwną bez poczucia zagroŜenia. Takiemu męŜczyźnie nie przeszkadza, jeśli ma agresywną albo bardzo silną Ŝonę; jej sprawa to nie ma nic wspólnego z nim. I David jest właśnie taki. On sam ma w sobie potęŜny strumień energii, i silna Ŝona nie jest dla niego zagroŜeniem w najmniejszym nawet stopniu. Jego Słońce i KsięŜyc tworzą luźny trygon do jej Słońca i Urana, co świadczy o duŜej zmienności,
wymianę energii.

194

elastyczności, podatności na stymulację i niezaleŜności w związku. W tym związku występuje akurat odpowiednia ilość konfliktów i moim zdaniem ma on przed sobą dobre perspektywy. Słońce opozycji do Davida na i 2
o

Wodnika Jean

znajduje -

się

w jej

Plutona

Marsa

władców

ascendentu w Skorpionie. I rzeczywiście czasami moŜe tu występować próba sił, od czasu do czasu Jean próbuje lekko go szturchnąć, ale on nie potrzebuje popędzania, a poza tym nie przeszkadza mu to za bardzo ze względu na ascendent w Baranie. Nawet lubi niewielką przepychankę. Baran lubi się go rozpychać. po kątach, Gdyby a jemu David by się miał to na nie ascendencie na przykład Raka, a nie Barana, wówczas Jean rozstawiałaby podobało. P: A jak wygląda relacja Neptuna do Plutona? O: A o co chodzi? P: Czy to jest dokładny sekstyl? ( Pytający wskazuje na Neptuna Davida, który tworzy niemal zerowy sekstyl do Plutona Jean). Czy to pomaga opanować jej chęć do rządzenia? O: No cóŜ, moim zdaniem tego typu aspekty same w sobie nie są szczególnie waŜne, gdyŜ wszyscy ludzie urodzeni na przestrzeni wielu miesięcy mają Neptuna czy Plutona w tym samym miejscu. Ten aspekt sam w sobie nie podkreśla więc Ŝadnej istotnej indywidualnej cechy. WaŜne jest jednak, jak energia tych planet stapia się z energią planet osobistych. P: Co chcę powiedzieć: wydaje się, Ŝe Jean potrafi wybić mu pewne rzeczy z głowy, a on z kolei potrafi zmniejszyć jej chęć dominacji, z powodu związku Słońca z Plutonem i Neptunem. O: A więc mówi pan o tym, Ŝe jego Słońce tworzy jednocześnie wiele róŜnych połączeń. P: Tak, od razu zwróciłem uwagę na Plutona i wydawało mi się, Ŝe jest tam cała grupa powiązań, które 195

mogą zmniejszyć napięcie tworzone przez Plutona i Marsa w kosmogramie Jean; coś w rodzaju melioracji charakteru. O: Tak. Sam sekstyl (jego Neptun i jej Pluton) nie jest aŜ tak istotny; ale gdy dołoŜymy do niego wszystkie powiązania połączenia z planetami osobistymi, nabiera wagi. Te nadają indywidualne zabarwienie sekstylowi

Neptuna z Plutonem. Bardzo waŜna, szczególnie dla znaków powietrznych, jest obecność harmonijnych, działalność, pozytywnych która aspektów się Merkurego. Tutaj mamy trygon Merkurych. Ta para zaczęła wspólnie prowadzić rozwija całkiem dobrze, powinniśmy więc przyjrzeć się aspektom Jowisza i Saturna. I co tu mamy: przede wszystkim Jowisz Davida na 27o Wagi jest w luźnym sekstylu do Jowisza Jean - co daje dobry humor i wzajemne zaufanie - a takŜe w bliskim sekstylu do jej MC (dom rządzony przez Saturna). Ale jest to tylko jedno z połączeń między Jowiszem a Saturnem, gdyŜ jej Jowisz znajduje się w niemal zerowym półsekstylu do jego Saturna, zaś jego Jowisz w równie dokładnym trygonie do jej Saturna. Te kombinacje Jowisza i Saturna są znakomite dla układów w interesach, pieniędzmi. dla Jest z zarządzania to miła ekspansywnym, czasem, kombinacja ale energią i nie elementu

konserwatywnego

oczywiście

byłaby to do końca prawda, gdyby te planety tworzyły kwadrat albo opozycję. No dobrze, dalej mamy
o

tu

ładny

kwadrat Saturno

KsięŜyc. Jego KsięŜyc na 1

Wagi stoi w kwadracie do , a

jej Saturna; jednak zasięg aspektu przekracza 4

planety znajdują się w tym samym Ŝywiole. Nie mówię, Ŝe jest to taka wielka róŜnica, ale moim zdaniem to dobrze, iŜ Saturn znajduje się właśnie tutaj, gdyŜ potrzebny jest im jakiś czynnik do stabilizujący; KsięŜyca Davida Saturn i w Jean w luźnym kwadracie ścisłym

kwinkunksie do jego Wenus moŜe dawać pewną stabilność, a ponadto jego Saturn tworzy trygon do jej ascendentu. 196

Jeśli chodzi o domy, tu takŜe powinniśmy zwrócić uwagę na kilka spraw. Jego KsięŜyc przypada na jej jedenasty dom, niemal w koniunkcji z wierzchołkiem jest to więc bardzo mocne podkreślenie jedenastego domu. Jeśli KsięŜyc albo jakaś inna osobista planeta drugiej osoby przypada na nasz jedenasty dom, zazwyczaj jest to bardzo miłe połączenie, bo jedenasty dom pokazuje, gdzie szukamy będzie przyjaznego widziała w odzewu. nim Inaczej nie mówiąc, przy KsięŜycu Davida wypadającym w jej jedenastym domu Jean tylko partnera, współpracownika i tak dalej, ale takŜe przyjaciela kogoś, do kogo moŜe się zwrócić po radę, pomoc i miło spędzić razem czas. A gdy wstawimy jej planety do jego kosmogramu, jej Mars, Pluton i Jowisz (ta potęŜna, wzmacniająca siłę woli, asertywna kombinacja w Lwie) znajdzie się w jego piątym domu. Jemu się to ogromnie podoba! Piąty dom pokazuje to, co naprawdę lubimy, co nas podnieca, chyba Ŝe ktoś ma tam Saturna - wtedy nic mu się nie się podoba w mu jego (śmiech). szóstym i w Jej domu, KsięŜyc co w Pannie znajdzie pracy, prawdopodobnie na tym

manifestuje się w ten sposób, Ŝe Jean uaktywnia mu dom słuŜy wsparciem Pomaga mu zainteresowaniem pracy. Prowadzi obszarze Ŝycia. część

księgowości i zajmuje się niektórymi klientami, tak Ŝe on moŜe spędzać więcej czasu na zapleczu przy pracy fizycznej. Gdyby nie jej pomoc, ciągle ktoś by mu przeszkadzał. Nasz czas się kończy, ale wspomnimy jeszcze krótko o połoŜeniu kilku innych planet. Saturn Jean znajduje się w trzecim domu Davida, podczas gdy jego Merkury tworzy koniunkcję z wierzchołkiem jej trzeciego domu kolejny wskaźnik, Ŝe uczą się od siebie nimi nawzajem, intensywna Marsprawdopodobnie oddźwięk u występuje Fakt, między Ŝe jego

komunikacja, a pomysły jednego z nich znajdują dobry drugiego. koniunkcja Saturn przypada na wierzchołek jej dziewiątego domu, 197

takŜe wskazuje na uczenie się od siebie; w tym przypadku to on ją zachęca do nauki, a pod jego wpływem horyzonty Jean rozszerzają się. I rzeczywiście, nauczyła się od niego wiele o antykach, ich wartości, rynku i tak dalej, i sprawia jej to przyjemność. Jego MC (wskaźnik kariery) wypada w jej drugim domu, pokazując, Ŝe ona potrafi docenić jego wiedzę i doświadczenie. Wszystko, co przypada na czyjś urodzeniowy drugi dom, pokazuje, Ŝe człowiek potrafi docenić ten aspekt charakteru drugiej osoby, przykłada do niego duŜe znaczenie i moŜe nawet pragnąć a posiąść Jean lub kontrolować jej tę część Wenus drugiego (władca człowieka. Ale pamiętajmy, Ŝe drugim domem rządzi Wenus; Merkury (władca Słońca), descendentu) i koniunkcja Słońca z Uranem przypadają na drugi dom Davida, więc on takŜe wysoko ceni wiele jej cech i zdolności. Jej Merkury według tradycyjnych wyliczeń znajduje się w końcówce jego pierwszego domu, ale moim zdaniem jest to na tyle blisko wierzchołka domu drugiego, Ŝe moŜna go uznać za planetę drugodomową. I na koniec jeszcze jedno: Uran Davida (władca Słońca) wypada albo w końcu jej siódmego domu, albo na wierzchołku ósmego, podczas gdy jej ascendent ma podobne połoŜenie w jego kosmogramie. To, czy przewaŜy tu wpływ siódmodomowy, czy ósmodomowy, naleŜałoby sprawdzić przez szczegółowe pytania i analizę; moŜliwe, Ŝe obydwa te domy zostają uaktywnione. P: Wkrótce Uran przejdzie przez jej ascendent. Co się wtedy stanie? O: Nie wiem. Zazwyczaj oznacza to rozbudzenie do nowego innych sposobu na pozór Ŝycia. wszystko W niektórych przychodzą pozostaje z wypadkach zewnątrz. samo, W ale dramatyczne zmiany, które

takie

człowiek przyjmuje radykalnie nową postawę wobec wielu rzeczy. Omawiałem przejście Urana przez ascendent na zajęciach w zeszłym roku i powiedziałem wtedy, Ŝe większość ludzi, którzy przeŜyli taki tranzyt w ciągu 198

ostatnich miesięcy czy lat, zapewne pamiętają, co się wtedy działo waŜnego i nowego i identyfikują się z moimi słowami. Dwie osoby powiedziały mi wtedy: „Mam ascendent na tym i na tym stopniu Skorpiona, i nie pamiętam, Ŝeby zdarzyło mi się coś istotnego”. Sprawdziliśmy więc dokładnie, kiedy Uran po raz pierwszy przeszedł przez ich ascendenty, i okazało się, Ŝe obydwoje zajęli się wtedy astrologią, co zrewolucjonizowało ich podejście do całego Ŝycia. Przy przejściu Urana przez ascendent całe Ŝycie albo Czy człowieka oczywistą, ktoś i ma przechodzi a często rewolucję, taką i albo subtelną, zajęć taką. (Czas

dobiegł końca, więc wszyscy zbierają się do wyjścia). jakieś i pytania, sięgają je a niosą komentarze, po do kurtki, drzwi, ponad groźby? notesy, tłumem niektórzy (Powstaje dyktafony próbują chaos, wszyscy

ksiąŜki jak

wyjść

najszybciej,

inni

wykrzykują pytania w stronę prowadzącego. PoniewaŜ w hałasie niczego nie słychać, prowadzący usiłuje zniknąć i chowa pod się pod stół stołem. Mimo to kilku najbardziej horoskopami, gestykulacją deską z zdeterminowanym osobom udaje się go dostrzec. Wczołgują się wymachując wzrokiem która chyba i swoimi szaleńczą jest ich rozgorączkowanym analizę związku.

domagają się, by prowadzący natychmiast przeprowadził im porównawczą, Nie trzeba ostatnią Ŝe na ratunku w desperackiej walce o utrzymanie istniejącego dodawać, taśmie nagraniem od tej chwili niczego juŜ nie da się wyraźnie dosłyszeć).

199

(Rysunki kosmogramów ze str. 134 i 135 - Rys.2)

200

Rys. 3 - Kompletna tabela danych porównawczych (Uwaga: zmienić Podobnie określenia jak w poprzedniej na symbole tabeli, naleŜy oraz słowne graficzne

dorysować róŜne typy zaznaczeń i podkreśleń).

A. Jean

B. David Uwaga: Uran - władca Słońca Wenus - władca KsięŜyca Mars - władca ascendentu

Urodzeniowe planety osoby, która prosi o analizę albo która ma większe problemy w związku

Domy w Planety w kosmogramie osoby B, które są w kosmogramie osoby istotny sposób połączone z planetami A w B, na które kolumnie po lewej przypadają planety osoby A

koniec VII Asc. lub VIII

trygon Mars i Saturn; kwinkunks Uran; nieharm. Asc (ale obydwa w znakach Marsa); sekstyl Merkury; kwadrat Pluton

Merkury (władca koniec I Słońca i KsięŜyca) Wenus II lub II

półsekstyl Uran; luźny sekstyl Mars i Saturn; kwadrat Pluton; trygon Merkury trygon KsięŜyc; luźny trygon Neptun; nieharm. Mars; trygon Słońce; kwinkunks M.C.; trygon Wenus (ale nieharm. Ŝywioły)

Słońce (władca MC) i Uran

II

koniunkcja Uran; sekstyl Asc; sekstyl Pluton; trygon Wenus; luźny trygon Słońce i KsięŜyc

201

Saturn

III

koniunkcja węzeł północny; trygon Jowisz; kwinkunks Wenus; kwinkunks Słońce (harm. Ŝywioły); kwadrat KsięŜyc (ale harm. Ŝywioły)

Mars (współwładca ascendentu)

V

trygon Asc; l. koniunkcja Pluton; sekstyl KsięŜyc i Neptun; opozycja Słońce; kwinkunks M.C.; nieharm. z Wenus i Marsem

Pluton (współwładca ascendentu) Jowisz

V

trygon Asc; opozycja Słońce; sekstyl Neptun; sekstyl KsięŜyc

koniec V lub VI

l. sekstyl Uran; półsekstyl Mars i Saturn; sekstyl Jowisz; kwinkunks Merkury kwadrat Uran; półsekstyl Neptun; kwinkunks Asc; trygon M.C.; harm. Wenus; nieharm. Słońce i KsięŜyc

KsięŜyc

VI

Neptun

koniec VI lub VII

koniunkcja KsięŜyc; trygon Słońce; trygon Wenus; kwadrat M.C. sekstyl Jowisz; kwinkunks Wenus sekstyl KsięŜyc; opozycja Wenus (tzn. węzeł południowy A jest w koniunkcji z Wenus B)

M.C. węzeł północny

VI V

Część II tabeli porównawczej

A. David

B. Jean

202

Urodzeniowe planety osoby, która prosi o analizę albo która ma większe problemy w związku

Domy w Planety w kosmogramie osoby B, które są w kosmogramie osoby istotny sposób połączone z planetami A w B, na które kolumnie po lewej przypadają planety osoby A

Ascendent

V

Wszystkie aspekty pozostają takie same, jak na poprzedniej stronie. MoŜna jednak powtórzyć cały proces, jeśli chcemy skupić się na urodzeniowych planetach Davida i przepływie energii między nim a Jean.

Uran Mars i Saturn Pluton KsięŜyc Neptun Jowisz Merkury Wenus Słońce M.C. węzeł północny

koniec VII lub VIII IX IX XI XI XII koniec II lub III III III II VIII

203

III. ZASTOSOWANIE DOMÓW W ANALIZIE PORÓWNAWCZEJ7 Intrygujące, astrologicznej przy jak wiele takich, elementów które w analizie zrozumieć kosmogramu (czyli do

(nawet

trudno

interpretacji do analizy

indywidualnego porównawczej

urodzeniowego), staje się zupełnie jasnych, gdy tylko przejdziemy synastrii). Powodem, jak mi się wydaje, jest to, Ŝe przy interpretacji indywidualnego kosmogramu astrolog skupia się na urodzeniowych traktowanych abstrakcyjne, punktu jak potencjałach dopóki nie nie i skłonnościach Te mamy mamy czynniki Ŝadnego się te moŜliwości człowieka pozostają konkretnego sprawdzenia, abstrakcyjnie.

odniesienia; konkretnie

zamanifestują

potencjalne moŜliwości. Dopiero gdy człowiek wchodzi w relację z drugą osobą, wydarzeniem czy doświadczeniem, istniejące w jego psychice skłonności do konkretnego sposobu Moim niejasności kwestię najlepszy. reagowania zdaniem i są przejawiają badanie tematem zresztą się wyraźnie, tzn. manifestują się w świecie. kosmogramów dyskusji porównawczych astrologów. domaga z się moŜe wyjaśnić wiele spraw, które obecnie powodują liczne wśród UŜywając tej metody, moŜna by na przykład rozstrzygnąć (która rozpaczliwie w synastrii rozstrzygnięcia), który system domów naleŜy uznać za Eksperymentowałem systemami Placidusa, Campanusa, domów równych i Kocha. ChociaŜ wszystkie te systemy, a szczególnie trzy pierwsze, mają pewne zalety, które sprawiają, Ŝe są one godne polecenia, regularnie uŜywam systemu Kocha zarówno przy

PoniŜszy rozdział pierwotnie ukazał się jako artykuł w czasopiśmie Aquarian Astrology wydawanym przez Popular Library. Później został przedrukowany w antologii Synastry: An Astrological Study of Relationships, opublikowanej w roku 1973 przez British Astrological Association. Poza tym rozprowadzono prywatnie setki jego fotokopii. Niniejszy rozdział jest przejrzaną i rozszerzoną wersją pierwotnego tekstu.

7

204

opracowywaniu porównawczych. Przy wiedzieć,

horoskopów

natalnych, kosmogramów, odbiera,

jak

i

przy chcę

porównywaniu jak ktoś mnie

jeśli

ustawiam

wszystkie

swoje planety i ascendent w jego horoskopie. Jeśli z kolei interesuje mnie, jak ja odbieram tę osobę, to wstawiam jej planety i ascendent do swojego horoskopu. Planety i ascendent znajdują się na tych samych stopniach zodiaku co w kosmogramie urodzeniowym. NaleŜy bardzo mocno podkreślić, Ŝe synastria pozwala zrozumieć, w jaki sposób dany człowiek odbiera drugą osobę jako całość. Między ludźmi występują rozmaitego rodzaju związki, a wszystkie one są ogromnie skomplikowane z powodu złoŜoności ludzkiej natury. ToteŜ, jeśli na przykład większość czyichś planet przypada na moje domy kątowe, w naszym związku silnie przejawią się tego typu cechy. Ale sam ten czynnik w Ŝaden sposób nie definiuje jeszcze charakteru samego związku. Przy analizie porównawczej przez cały czas musimy pozostawać świadomi, Ŝe obie osoby są kompletnymi istotami ludzkimi, a przez to nie wolno nam zlekcewaŜyć pełni i subtelności go ludzie, przez samego związek to, związku. jest sam w Podobnie sobie jak Ŝywą, na i tworzący będą

zmienną całością. Główne jego cechy charakterystyczne określone jakie planety przypadną jakie domy i które planety jednej osoby będą aspektowały urodzeniowe połączenia muszę tu planety planet drugiej. Choć w umiejscowienie moim moŜe drugiej Ŝe osoby kosmogramie mieć duŜe

powiedzą nam juŜ coś o charakterze łączącej nas więzi, podkreślić, astrolog trudności z dokładnym określeniem, jakiego typu związek dane dwie osoby świadomie pragną stworzyć. Na przykład, jeśli chcę kogoś poślubić, to fakt, Ŝe KsięŜyc drugiej osoby przypada niŜ, na na mój siódmy dom, jej będzie Saturn dla w mnie moim bardziej oczywisty i waŜniejszy (w kaŜdym razie w tym okresie) przykład, 205

urodzeniowym

domu

szóstym.

Chcę

tu

podkreślić,

Ŝe

astrolog powinien uosabiać to, co psycholog Carl Rogers nazywa „nieuwarunkowaną uwagą” dla klienta. Lepiej nie powiedzieć nic niŜ ryzykować osądy oparte na osobistych uprzedzeniach związku. Wpływ planet i ascendentu KaŜda Ŝycia czy tu planeta obszar stymuluje doświadczeń moŜliwych swoim wpływem dziedzinę dom w w wskazany znaczeń; przez ale albo na niepełnym odbiorze badanego

kosmogramie drugiej osoby, na który przypada. Zawsze istnieje wielość danym okresie będą dominować albo pozytywne, albo negatywne strony tego wpływu, zaleŜnie od tego, jak planeta jest aspektowana przez urodzeniowe planety drugiej osoby oraz od hierarchii wartości i poziomu świadomości obydwojga partnerów w związku. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe z czasem znaczenie konkretnego połoŜenia planety moŜe się zmienić - na lepsze lub gorsze. PoniŜej poszczególnych podaję krótkie charakterystyki wpływu w planet, szczególnie przydatne

synastrii. Są to jedynie ogólne wskazówki, które w Ŝaden sposób nie powinny być traktowane jako wyczerpujące i kompletne. Słońce dziedzinie pozycja osobą, strony. KsięŜyc moŜe mieć wiele znaczeń. MoŜe ukazywać daje Ŝycia Ŝycie, energię i przez siły dom, witalne na z w

symbolizowanej dynamiczny gdzie siły

który drugą się

przypada; stymuluje samoekspresję i kreatywność; jego wyznacza miejsce, punkt Ŝyciowe kontaktu mogą wyraŜać

swobodnie i spotykają się ze wsparciem i zachętą drugiej

fluktuacje i ciągłe zmiany na danym obszarze związku; rodzaj kontaktu emocjonalnego - czy będzie on polegał na wsparciu i receptywności, czy teŜ będzie niestabilny i chwiejny; moŜe wskazywać, jak wpływa na mnie osobowość 206

partnera;

jak

będę

się

czuć

z

osobą

w

Ŝyciu

codziennym; wreszcie pokazuje, na ile czujemy, Ŝe ta druga osoba odbiera nas w danej dziedzinie Ŝycia. Merkury stymuluje komunikację w danej dziedzinie; daje myślenie i umiejętność analizy, a takŜe potencjał dokonywania syntezy i dzielenia się róŜnorodnymi ideami; w pozytywnym wydaniu moŜe oznaczać zdolność adaptacji i elastyczność, Mars wpływa, moŜe a w negatywnym kaŜdą do zbyt wielką zmienność, na jaką i emocjonalny chłód i powierzchowność. stymuluje chęć dziedzinę Ŝycia,

daje

działania, moją Mars

rozmach,

odwagę

inicjatywę; np. czyjś Mars wypadający w moim piątym domu silnie zastymulować przywiązanie. samoekspresję moŜe takŜe i/lub romantyczne powodować

zaburzenia, destrukcję albo wybuchy złego humoru czy gniewu; zawsze oznacza wyzwolenie jakiejś energii, a patrząc na jego aspekty moŜna ocenić, na ile harmonijnie ta energia będzie się wyraŜać w danym związku. Wenus, jeśli jest dobrze aspektowana, daje

harmonię, swobodę, dobre samopoczucie, przyjemności i ogólnie „dobroczynne” wpływy na obszarze danego domu; moŜe oznaczać miłość, uznanie tam, za i atrakcyjność, jej takŜe ale w są niektórych tradycyjnie Saturn stymulować przypadkach, uwaŜane moŜe gdzie aspekty

trudne,

zaborczość, frustrację, niŜszości,

zazdrość i estetyczne wraŜenie wstrętu. oznaczać ograniczenia, uczucie

przeszkody, lęk, poczucie winy i podejrzliwość; moŜe niepewność siebie, niezręczność i poczucie braku kompetencji w dziedzinie, na którą wpływa. Zazwyczaj wskazuje na obszar, w którym w związku występują trudności (albo zewnętrzna presja), ale gdzie jednocześnie jako dosyć moŜna się najwięcej on nauczyć. mieć PrzewaŜnie odbiera się jego wpływ (w kaŜdym razie na początku) równieŜ „cięŜki”, gdyŜ moŜe jednak pozytywne skutki, pomaga człowiekowi

zdefiniować swoją postawę wobec danej dziedziny Ŝycia 207

oraz rozwija ambicję, poczucie obowiązku i oszczędność. Saturn innej osoby przypadający na któryś z moich urodzeniowych domów moŜe oznaczać, Ŝe pod wpływem tej osoby zacznę bardziej polegać na sobie, rozwinę w sobie odpowiedzialność i powaŜne podejście do danego obszaru Ŝycia. nawyków Saturn drugiej osoby moŜe mi pomóc w przezwycięŜeniu moich wrodzonych negatywnych tendencji i oraz w zdyscyplinowaniu energii. moŜe oznaczać wzrost, ochronę, dobrobyt, Jowisz

poszerzanie wiedzy, ekspansję, entuzjazm, siłę i dobre samopoczucie, hojność i rozwinięcie w sobie bardziej uniwersalnej postawy w danej dziedzinie Ŝycia. Z drugiej strony moŜe wskazywać na marnotrawstwo i ekstrawagancję albo skłaniać do nadmiernego rozmachu w zamierzeniach czy działaniach. Uran zazwyczaj wskazuje na zamieszanie, tarcia,

nagłe zmiany albo radykalne odejście od przyjętych norm społecznych. MoŜe symbolizować to, co niespodziewane, ekscentryczne i dziwaczne. Często jego wpływ w pierwszej chwili jest odbierany jako kłopotliwy i niepokojący, szczególnie eksperymenty wewnętrznej przez i ludzi, idee. którzy Ale nie są on otwarci prowadzić na do nowe moŜe

oryginalnych pomysłów, rozwoju nowych stron osobowości, transformacji albo narodzin poczucia osobistej wolności i niezaleŜności. Pozycja Urana często pokazuje, gdzie w związku pojawia się podniecenie, ale co jest w nim równocześnie niestabilne. Neptun wyznacza punkt kontaktu z największą głębią (albo wyŜynami) ludzkich doświadczeń. MoŜe wskazywać na zwodzenie, oszustwo, zamęt, iluzje albo rozmycie fundamentów w danej dziedzinie Ŝycia. Ale kaŜdy rozkład moŜe prowadzić do odrodzenia postawy człowieka na danym obszarze. Neptun moŜe dawać mistyczne uczucie jedności lub łaski, inspirację, duchowe. Jego intuicję, wpływ w wyobraźnię pierwszej i przebudzenie chwili

208

najczęściej jest odbierany jako coś, co wprowadza zamęt, a w kaŜdym razie jest dziwne i intrygujące. Pozycja Plutona w konkretnym domu mojego

kosmogramu urodzeniowego moŜe oznaczać, Ŝe moja postawa wobec tej dziedziny Ŝycia musi zostać zupełnie zburzona, a potem odbudowana na nowy sposób. Taka osoba moŜe totalnie zmienić i zregenerować moje podejście do całego tego obszaru doświadczeń. Wpływ Plutona zazwyczaj jest odbierany jak i w jako przypadku głęboko innych niepokojący, planet powodujący niestabilność i bardzo bolesny. Ale tu takŜe, podobnie transsaturnicznych, znajdujemy okazję do osobistego odrodzenia. Uwaga: jeśli porównujemy osoby w podobnym wieku, pozycje w domach Urana, Neptuna i Plutona są o wiele mniej istotne niŜ ich aspekty. Punkt w moim kosmogramie, na który przypada ascendent drugiej osoby, wskazuje, jak ta osoba będzie na mnie oddziaływać na najbardziej podstawowym poziomie. Często mówi takŜe o tym, w jaki sposób wkroczy ona do mojego Ŝycia oraz jakie będzie moje pierwsze wraŜenie. Domy kątowe, następujące i upadające Planety i ascendent jednej osoby mogą się znaleźć w domach kątowych, następujących lub upadających w kosmogramie drugiej. Typ domów, w których znajdują się Słońce, KsięŜyc, ascendent lub co najmniej dwie inne planety, związku. Domy kątowe (pierwszy, czwarty, siódmy i dziesiąty): Podkreślenie dynamiczny, intencji, domów kątowych związek, celu. albo wskazuje oparty Związek na na aktywny, wspólnocie jest intensywny określa podstawową charakterystykę danego

kierunku

skupiony

wokół konkretnej aktywności; dwoje ludzi robi coś razem. DuŜy nacisk na moje domy kątowe oznacza, Ŝe ta druga 209

osoba wyraźnie wpływa na moje poczucie toŜsamości. Jeśli to, co robimy razem, będzie skupiać naszą uwagę i stymulować nas przez dłuŜszy czas, związek moŜe okazać się trwały. Domy następujące domów (drugi, piąty, ósmy i jedenasty): Ŝe tych związek domach

Podkreślenie albo

następujących osoby

oznacza, w

jest potencjalnie stabilny. Jeśli najwaŜniejsze planety ascendent drugiej wypadają mojego kosmogramu, moŜe nas połączyć trwała, wieloletnia więź, oparta na niezmiennej orientacji i postawach. Tego rodzaju związek moŜe nie będzie zbyt podniecający, ale ma tę zaletę, Ŝe moŜna na nim polegać. Często duŜą rolę odgrywają tu pieniądze, poczucie własności albo inne czynniki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Domy upadające (trzeci, szósty, dziewiąty i dwunasty): Podkreślenie domów upadających będzie wskazywało na to, Ŝe wpływ drugiej osoby na moje Ŝycie zaznaczy się przede wszystkim w sferze mentalnej. Taki związek będziemocno zorientowany na uczenie się, zmiany osobowości, rozwój i wzrost. Jeśli chętnie się od kogoś uczę, to przez wpływ takiej osoby mogę się rozwijać i rosnąć świadomie stosując w Ŝyciu to, czego się nauczyłem, czyli inaczej mówiąc mój rozwój odbywa się dzięki świadomym zmianom stymulowanym przez drugą osobę. Jeśli w moich domach upadających one znajdą się tak zwane „malefiki”, moje czyli planety tradycyjnie uznawane za złoczynne, a ponadto są nieharmonijnie będę aspektowane uwaŜał, przede Ŝe przez ta planety jest jedna urodzeniowe, Związek druga wtedy, osoba gdy

gderliwa, nietolerancyjna albo próbuje mną manipulować. przetrwa wszystkim strona zechce nieustannie uczyć się od drugiej, a ta druga nie przestanie dostarczać stymulacji. MoŜemy pogrupowanym teraz według przyjrzeć związków się z poszczególnym domami domom do

naleŜącymi

czterech Ŝywiołów: wody, ziemi, powietrza i ognia. Muszę 210

zaznaczyć, Ŝe znaczenie domów w synastrii często róŜni się nieco od tradycyjnego, stosowanego w interpretacji kosmogramów urodzeniowych. Domy Ŝycia lub toŜsamości Są to domy związane ze znakami ognistymi. Planety przypadające na te domy mogą rozwijać albo przytłumiać moją witalność i dobre samopoczucie; pozwalają mi takŜe utoŜsamić się z drugą osobą. Inaczej mówiąc, te planety oŜywiają osoba ma mnie i dodają wpływ ducha. na Nawet, jeśli się wymiana mojego energetyczna nie jest tu szczególnie harmonijna, druga silny kształtowanie poczucia toŜsamości i wiary w siebie. Pierwszy dom: Planety przypadające na mój pierwszy dom dostarczają i mi natychmiastowej, utoŜsamić się bezpośredniej z tą stroną stymulacji lub planety. Piąty wpływają na dom: moją Planety przypadające na ten dom pozwalają

charakteru drugiej osoby, którą symbolizuje dana planeta

umiejętność

komunikowania

emocji,

nieskrępowanej i twórczej samoekspresji oraz pozwalają mi cieszyć się Ŝyciem. Identyfikuję się emocjonalnie z tą częścią drugiej osoby, którą symbolizuje czerpać dana i planeta; inaczej mówiąc, potrafię radość

wyraŜać siebie za pośrednictwem drugiego człowieka w zgodzie z charakterem planety. Na przykład czyjś Saturn w moim piątym domu moŜe przytłumić albo ograniczyć moją umiejętność powaga i cieszenia się Ŝyciem; z drugiej mogą strony mi się kompetencja takiego człowieka

podobać i sprawiać, Ŝe będę się dobrze czuł w jego towarzystwie. Dziewiąty dom: Planety przypadające na mój

dziewiąty dom wpływają na moje poglądy filozoficzne, wierzenia, świadome cele rozwoju i - ogólnie - sprawy, które są dla mnie wartościowe, znaczące i istotne filozoficznie. Planety w tym domu będą oddziaływać na 211

mój poziom zrozumienia promując lub hamując mój rozwój i świadome dąŜenie do zmieniania siebie. Mogą przyśpieszać lub hamować proces uczenia się z doświadczenia. Domy relacji i związków Są Planety, to domy związane się w ze nich znakami powietrznymi. stymulują które znajdą,

zainteresowania intelektualne oraz kontakty osobiste i społeczne. Inaczej mówiąc, planety znajdujące się w tych domach mojego kosmogramu sprawiają, Ŝe wchodzę w kontakt z innymi osobowościami, indywidualnościami, z którymi pragnę nawiązać bardzo osobiste więzi. Trzeci dom: Planety przypadające na mój trzeci dom wpływają mowę. uczenie na mój na mój sposób mój komunikowania się z innymi, i przede wszystkim przez umysłowe procesy kojarzenia i Stymulują się w rozwój intelektualny, inteligencji czuł się jej i zmiany kategoriach dom, będę ekspresji

intelektualnej; jeśli planety drugiej osoby przypadają trzeci równorzędnym partnerem intelektualnym i szybko uda nam się ustalić osobiste relacje. Siódmy dom: Planety przypadające na mój siódmy dom pobudzają połoŜenie i braniu. moją planet Jeśli porzebę oznacza, planety partnerstwa Ŝe między do i nawiązania osobami taki szczególnie bliskich stosunków z tym człowiekiem. Takie dwiema istnieje szczera więź polegająca na obustronnym dawaniu naleŜą moje benefików, na związek będzie uzupełniać spojrzenie siebie

samego; w innym wypadku moŜe zaburzyć moje koncepocje na własny temat lub teŜ wymusić ich zmianę. Takie związki najczęściej odbiera się jako relacje jeden na jeden, oparte na zrównowaŜonej wymianie energii. Jedenasty dom: Planety przypadające na mój

jedenasty dom będą albo zachęcać mnie do nawiązywania przyjaznych, szczerych kontaktów i pomagać w uzyskaniu stabilnej pozycji towarzyskiej, 212 albo przeszkadzać w

jednym i w drugim. Jeśli planetą przypadającą na mój jedenasty dom jest Jowisz albo Wenus, prawdopodobnie będę uwaŜać taką osobę za prawdziwego przyjaciela, czyli kogoś, kto darzy mnie miłością i wzmacnia moje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa w kontaktach towarzyskich. Taka osoba moŜe mi takŜe pomóc w sprecyzowaniu celów istnienia w społeczeństwie i osobistych planów na przyszłość. Jeśli te dwa typy domów (tzn. domy ogniste i

powietrzne) są bardzo mocno podkreślone w kosmogramie porównawczym, do związku naleŜy podchodzić ostroŜnie, bo jeśli nie opiera się on na głębszych fundamentach emocji czy praktycznych celów, łatwo moŜe się wypalić w krótkim czasie. Domy praktyczne lub domy posiadania Te domy wiąŜą się ze znakami ziemskimi, toteŜ dotyczą spraw praktycznych. Przypadające na nie planety mówią o tym, symbolizowane przez nie cechy drugiej osoby są dla mnie uŜyteczne, czyli dobrze słuŜą moim celom. Jeśli motywy takiego związku są jawne i akceptowane przez obie strony, moŜe on przybrać postać wzajemnie korzystnej, wygodnej umowy (małŜeńskiej, w interesach itp.); jeśli jednak druga osoba nie zgadza się na to, bym ją wykorzystywał dla swoich celów, w związku moŜe pojawić się manipulacja prowadząca nawet do jego zniszczenia, przy czym to ja będę uŜywać drugiej osoby z czysto egoistycznych względów. Drugi dom: Planety przypadające na mój drugi dom rozbudzają we mnie pragnienie, by posiąść na własność lub kontrolować drugą osobę (ewentualnie jakąś cechę jej charakteru czy umiejętność). Od tego, co zrobię z tym pragnieniem, tzn. od mojego stosunku do niego zaleŜy, czy stworzę związek oparty na manipulacji (często w imię „miłości”), czy teŜ taki, w którym będę doceniać drugą 213

osobę i cieszyć się nią, nie ograniczając przy tym jej wolności. Jeśli potrafię sobie uświadomić, Ŝe ta osoba jest „moja” w najszerszym jej czy tego słowa wówczas głęboką znaczeniu, moŜliwe bez jest zawłaszczania stworzenie jego,

związku

przynoszącego

satysfakcję.

Planety w moim drugim domu wskazują takŜe na powiązania finansowe, wpływ danej osoby na mój stan posiadania albo na plany i działania dotyczące biznesu. Szósty dom: Planety przypadające na mój szósty dom wpływają na moje zwyczaje i wysiłki, by zmienić siebie w podstawowych sprawach. Stymulują proces uczenia się prowadzącego do rozwoju i zmian w codziennym Ŝyciu. Taki wpływ moŜe być pomocny albo ograniczający; moŜe osłabić moją toŜsamość i próby na zmieniania celu siebie na własny więc sposób, albo teŜ moŜe dawać mi wsparcie w świadomych działaniach mających samorozwój. Jeśli czyjeś planety lub ascendent wypadają w moim szóstym domu, taka osoba będzie miała na mnie silny wpływ, który będę odbierać albo jako pomocny, albo dokuczliwy. Nacisk na mój szósty dom moŜe lub mnie w takŜe stymulować wydaniu w do efektywnego działania dom: negatywnym

zakłócać moją efektywność i poczucie celowości pracy. Dziesiąty sukces na ten w Planety zaszczyty, prowadzić rodzaju znajdujące osiągnięcie wspólne się moim i

dziesiątym domu wzmacniają moje ambicje i nadzieje na świecie, dom, mogę rozgłosu publicznego uznania. Z osobą, której planety przypadają interesy zawodowe. czy Taki utrzymywać innego kontakty

człowiek będzie zaspokajał potrzeby mojego ego dotyczące zdobycia uznania i władzy. Planety w moim dziesiątym domu jakie mogą chcę mieć (np. duŜy wpływ na kształtowanie kariery która przypada struktur na mój nią społecznych dziesiąty jakoś z małŜeństwa Ŝe czy zawodowej), przez

stworzyć. dom,

Planeta,

pokazuje,

symbolizowana w

cecha lub funkcja charakteru drugiej osoby wiąŜe się moimi koncepcjami uznania społeczeństwie,

214

autorytetu alboz ambicjami, które pragnę zrealizować. Jeśli czyjeś Słońce to lub ascendent Ŝe będę wypada wiązać w moim jakieś dziesiątym domu, moŜliwe,

ambicje z tą osobą, Ŝe zechcę ją wykorzystaś dla swoich celów i Ŝe będę mieć wielkie nadzieje na osiągnięcie czegoś przy pomocy tego człowieka. Jeśli uda mi się przekroczyć egoistyczny aspekt swoich odczuć, to moje nadzieje będą się wiązały po prostu z dobrem tej osoby, niezaleŜnie od mojej własnej satysfakcji. W innych przypadkach mogę uwaŜać takiego człowieka za samoistny autorytet, szanować go za to i uczyć się od niego. Domy wraŜliwości Te wpływają domy na łączą nas na się tych ze znakami i wodnymi, gdzie podatni. toteŜ Planety nas obszarach, jesteśmy

najbardziej drugiego

wraŜliwi,

wyczuleni które

przypadające na te domy symbolizują te cechy osobowości człowieka, głęboko poruszają emocjonalnie. Taka osoba moŜe nas zranić, dlatego często wywołuje w nas poczucie zagroŜenia. MoŜliwe więc, Ŝe będziemy reagować na nią niechęcią lub lękiem albo teŜ otworzymy się przed nią w nadziei, Ŝe uda nam się osiągnąć głębokie porozumienie duchowe. Ludzie, których planety lub ascendent przypadają na moje domy wodne, potrafią przeniknąć do głębi mojej istoty i odkryć moje ograniczenia, słabości i najgłębsze pragnienia. W wyniku tak głębokiego się kontaktu w nas między dwiema osobami do i mogą powstać silne, intensywne więzi emocjonalne, ale często pojawiają niepokoju takŜe skłonności wybuchów, ciągłych wewnętrznego, niestabilności

irytacji. Przyszłość związku w znacznym stopniu zaleŜy od naszej reakcji na to zagroŜenie (które jednocześnie zawiera w sobie potencjał prawdziwej bliskości) oraz od tego, jaki uŜytek druga strona zechce zrobić ze swej przewagi. Związek oparty na silnym podkreśleniu domów

215

wodnych

moŜe

rozkwitnąć

pod

warunkiem,

Ŝe

kaŜdy

z

partnerów potrafi dojść doładu z własnymi emocjami. Czwarty dom: Planety w moim czwartym domu wpływają na moją najgłębszą, najwraŜliwszą i najbardziej osobistą warstwę emocjonalną, na same korzenie mojej istoty. Taki wpływ odbieramy więc jako przyjemny i bezpieczny albo teŜ niepokoi on nas i frustruje. Na przykład mogę mieć wraŜenie, Ŝe czyjś Pluton w moim czwartym domu wytrąca mnie z równowagi, gdyŜ wpływa na emocjonalne fundamenty mojego Ŝycia. To doświadczenie moŜe się okazać pozytywne lub negatywne. Planety w tym połoŜeniu wpływają takŜe na spokój domowego dom: zacisza Planety i umiejętność w moim zupełnego ósmym domu zrelaksowania się w czyjejś obecności. Ósmy połoŜone

rozbudzają we mnie potęŜne uczucia, często o zabarwieniu erotycznym czy seksualnym. Jeśli są one nieharmonijnie aspektowane, moŜe wyniknąć walka o władzę; i moŜe się okazać, Ŝe moje wysiłki zmierzające do kontrolowania drugiej osoby doprowadzą do gwałtownego wybuchu (przy Uranie w moim ósmym domu) albo zostaną stłumione ( przy Saturnie). Ten dom po części reprezentuje moje poszukiwanie wartości emocjonalnych, które to wysiłki druga osoba moŜe wspomóc albo wyhamować. Ósmy dom jest teŜ sprawdzianem mojej odpowiedzialności w uŜywaniu wewnętrznej siły. Planety wypadające w tym domu mogą mnie rozbudzić duchowo oraz wywołać potęŜną tęsknotę za emocjonalnym poziomie. Dwunasty dom: Planety w moim dwunastym domu dają doświadczenia emocjonalne, które mogą otworzyć mnie na wpływ nieznanego, tego, co zasadniczo przekracza moje rozumienie. Przy tym połoŜeniu planety wzbudzają we mnie niejasne, wpływy znacznie zazwyczaj stają stymulować wywołujące się źródłem rozwój 216 zamęt lęku, emocje. chociaŜ Inaczej Takie mogą mówiąc, często spokojem i uzdrowieniem na głębokim

duchowy.

planety samych

w

dwunastym

domu

pobudzają duchowości. na

rozwój, Planety poza na

wzrost w

i

bardzo głębokie zmiany, działając na emocje leŜące u korzeni naszej tym osobę połoŜeniu zasadniczo dlatego wpływają często nas obszarem

świadomości,

reagujemy

taką

nieufnością i lękiem, wzbudza ona w nas niepokój albo czujemy się w jej towarzystwie nieswojo, szczególnie, jeśli w dwunastym domu znajdzie się któryś z malefików. Jeśli ukryte ogólnie jest to benefik, płynące biorąc moŜemy od tej czuć pewnego białe rodzaju dom plamy, wsparcie rzecz osoby. nasze Dwunasty

symbolizuje

czułe punkty, obszary, gdzie jesteśmy podatni na wpływy i rzeczy, które uświadamiamy sobie jedynie niejasno. Na przykład, jeśli czyjś ascendent wypada w moim dwunastym domu, zasadniczo Jego nie potrafię zrozumieć mnie, takiego miesza i człowieka. zachowanie oszołomia

przytłacza. Dlatego w jego obecności mogę się poddawać irracjonalnym lękom albo moŜe mi się spodobać poczucie tajemnicy i złoŜoności, jakie we mnie wzbudza. Dwunasty dom jest szczególnie waŜny w analizie porównawczej, gdyŜ odkrywa przed nami potrzeby duszy dotyczące przyszłego rozwoju i daje dość konkretne sygnały co do karmicznych więzów Mars z drugą w osobą. moim Na przykład, domu. dlaczego Czy te tak irracjonalnie boję się agresji ze strony pana M.? Jego wypada dwunastym teŜ emocje pochodzą znikąd, czy astrologiczna symbolika

wskazuje na przeszły związek, w którym doświadczyłem rzeczywistej agresji fizycznej ze strony pana M.? Na te pytania moŜemy odpowiedzieć jedynie sami, opierając się na osobistych doświadczeniach. Chcę tu podkreślić, Ŝe dwunasty dom (zarówno w kosmogramie urodzeniowym, jak i w synastrii) i mówi o rzeczach, z którymi analiza takŜe musimy się pogodzić i zintegrować je w naszym świadomym rozwoju duchowym naszych emocjonalnym. Dlatego (a kosmogramów wrogów!) w bliskich przyjaciół

porównaniu z naszym kosmogramem moŜe nam odkryć rzeczy, 217

które wszyscy musimy sobie uświadomić, by móc swobodniej Ŝyć i tworzyć związki. Jeśli podkreślone ziemskie i w są analizie domy taki porównawczej i związek bardzo mocno (czyli posiadania wraŜliwości wymaga

wodne),

ostroŜnego

podejścia, gdyŜ łatwo tu o manipulację i emocjonalne zniewolenie. W takim wypadku związek przybiera negatywne zabarwienie i moŜe stać się bardzo gdy destruktywny. strony i To niebezpieczeństwo niej ciasnych powstaje, koncepcji obie zbyt

kurczowo trzymają się przeszłości, wywodzących sią z bezpieczeństwa wzorców emocjonalnych. Uwaga: Znakomitą pracą na temat synastrii jest ksiąŜka Lois H. Sargent How to Handle Your Human Relations. Rozdział poświęcony interpretacji aspektów porównawczych nie ma sobie równych pod względem subtelności i trafności. Lois Sargent bardzo dobrze rozumie, do jakiego stopnia relatywne jest znaczenie poszczególnych aspektów w synastrii. Jednak ta ksiąŜka bardzo niewiele miejsca poświęca interpretacji domów w synastrii. Celem mojego artykułu jest właśnie wypełnienie tej luki, dlatego teŜ powinno się go uŜywać łącznie z ksiąŜką Sargent. (KsiąŜka została wydana przez AFA oraz CRCS Publications).

218

IV. JAK ZROZUMIEĆ TRANZYTY NajwaŜniejsze chciałbym się tranzyty podczas a tych właśnie na nich to

skupić

warsztatów

tranzyty pięciu zewnętrznych planet: Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. Są one zazwyczaj kamieniami milowymi człowieka. przejścia wyznaczającymi Jeśli ktoś wszystkich najwaŜniejsze śledzi w zapewne etapy w Ŝyciu wpływy swoim kosmogramie

planet,

zauwaŜy

tranzytów Wenus, Marsa, a nawet Merkurego; najczęściej są to jednak bardzo przelotne doświadczenia, pozbawione trwałej głębi i znaczenia. NajwaŜniejsze wydarzenia u większości ludzi zachodzą przy koniunkcjach, kwadratach i opozycjach. Ostatnio jednak zacząłem poświęcać wiele uwagi równieŜ tranzytowym półsekstylom, półkwadratom i kwinkunksom - a zwłaszcza półsekstylom. Prawdą jest, Ŝe w niektóre dni czujemy harmonię ze światem i przez cały dzień nie opuszcza nas dobre samopoczucie. Sprawdzamy wówczas czy teŜ tranzyty Jowisz one i okazuje w się, Ŝe do ale Wenus właśnie MoŜna nie jeśli z utworzyła trygon do naszego Słońca lub sekstyl do Marsa wszedł i większych planety trygon wydarzeń, zewnętrznej KsięŜyca. przewaŜnie sprawdzać przyniosą trygony sekstyle,

szczególnie do

patrzy się na nie w izolacji; ale trygon lub sekstyl tranzytującej którejś urodzeniowych moŜe okazać się bardzo znaczący, jeśli towarzyszy mu jakiś inny, trudniejszy aspekt tranzytowy. Istnieje cała szkoła myślenia w astrologii, która zaczęła tranzyty Pionierem jest to się na w rozwijać sposób od niedawna, i a która traktuje takiego konkretne „holistyczny” czy „cykliczny”.

opracowaniu

spopularyzowaniu patrzenia na

podejścia był oczywiście Dane Rudhyar i prawdopodobnie najlepsza metoda tranzyty. Zasadniczo polega ona na tym, Ŝe traktujemy wszystkie tranzyty w kategoriach cyklicznych związków między danymi dwiema planetami. MoŜna to robić na wiele 219

sposobów.

Przyjmijmy

na

przykład,

Ŝe

Saturn

(albo

którakolwiek inna z zewnętrznych planet) wszedł właśnie w koniunkcję z naszą urodzeniową Wenus. No dobrze. Za jakieś siedem lat utworzy do niej kwadrat; za około następne następny siedem kwadrat i opozycję; tak po kolejnych Jeśli siedmiu dalej. przyjmiemy

holistyczne podejście do całego cyklu i chcemy przyjrzeć się całości zamiast postrzegać tranzyty jako pojedyncze, izolowane doświadczenia, naleŜy zacząć od koniunkcji. Powiedzmy, kwadrat tablicy Umieścimy postawmy do w Ŝe tranzytujący urodzeniowej na
o

Saturn Wenus

tworzy

teraz do

naszej nim

(podchodzi

i rysuje). Narysujmy tu naturalny horoskop. Wenus w 15o Raka. Jeśli Dobrze. A teraz Saturn Saturna
o

Wadze.

tranzytujący

znajduje się teraz na 15 mamy na 15 tranzycie,

Wagi, a urodzeniową Wenus

Raka, to otrzymujemy ścisły kwadrat między prawdopodobnie będziemy to potrafili

tymi dwiema planetami. Cokolwiek wydarzy się przy tym zinterpretować całkiem precyzyjnie w tradycyjny sposób, gdyŜ wiemy, co oznacza Saturn, co oznacza Wenus, które domy zostają uaktywnione itd. Nie musimy przy tym patrzeć na wszystko, na cały cykl, zresztą często nawet nie mamy na to czasu, jeśli przeprowadzamy analizę dla kogoś innego. Ale „interpretacja” nie zawsze oznacza zrozumienie. Dlatego, jeśli chodzi o nas samych lub o bliskie nam osoby, których drogę wewnętrznego rozwoju znamy dość dobrze, których czy teŜ o niektórych głębsze z naszych ich klientów, interesuje znaczenie

Ŝycia, moŜe warto cofnąć się w czasie o siedem lat i sprawdzić, co się działo, gdy Saturn utworzył koniunkcję z urodzeniową Wenus. To, co miało miejsce wtedy, często łączy się z są na aktualnymi częścią doświadczeniami, który ten i 220 gdyŜ obydwa pełną tranzyty spojrzymy cyklu, w symbolizuje

relację energetyczną między Saturnem a Wenus. I jeśli tranzyty półsekstyli sposób, zastosowanie aspektów półkwadratów, temu podobnych

staje bowiem

się

bardziej

praktyczne one okresy te

i

zrozumiałe, lub

wówczas w nam A w i

wyznaczają

zmian aspekty

rozwoju

kontekście całego cyklu. Nawet jeśli nie towarzyszą im uderzające głębiej Saturna „wydarzenia”, sens warto pozwalają zrozumieć zawsze aktualnych cofnąć doświadczeń. o kilka

własnym Ŝyciu - szczególnie przy tranzytach Jowisza i się lat sprawdzić, co się działo ostatnim razem, gdy Jowisz lub Saturn aspektował naszą konkretną planetę urodzeniową. Często pamiętamy, co się wtedy działo i porównując to z aktualnymi doświadczeniami moŜemy odkryć nasz kierunek rozwoju, zauwaŜyć ciągłość procesu, wzór w Ŝyciu. P: Czy chodzi o to, Ŝeby cofnąć się w czasie do poprzedniego identycznego aspektu? Mówił pan o siedmiu latach przy Saturnie, ale Ŝeby znaleźć identyczny punkt, trzeba byłoby cofnąć się o 28 lat, prawda? O: Owszem, tak trzeba byłoby zrobić, Ŝeby znaleźć identyczny Saturna, aspekt. wystarczy Ale nie o do to mi chodzi. Chcę powiedzieć, Ŝe szczególnie przy tranzytach Jowisza i wrócić ostatniej koniunkcji, kwadratu lub opozycji. (Ta zasada odnosi się takŜe do tranzytów Urana, ale wtedy naleŜy patrzeć równieŜ na półsekstyle i inne małe aspekty). Inaczej mówiąc, jeŜeli Saturn tworzy teraz do naszej Wenus którykolwiek z tych trzech aspektów, to trzeba się cofnąć o siedem lat i sprawdzić, co się działo, gdy Saturn po raz ostatni tworzył koniunkcję, kwadrat lub opozycję do Wenus. P: A potem trzeba znaleźć wspólny mianownik dla tych dwóch doświadczeń? O: Tak. Czasami związek jest oczywisty. Powiedzmy, Ŝe siedem lat temu ktoś wziął ślub, a teraz małŜeństwo przechodzi związek gruntowne zmiany. W innych na przypadkach teraz będzie bardziej subtelny, przykład

zrywamy z kimś, a siedem lat temu rozstaliśmy się z kimś innym. Widzimy tu pewien wzór w Ŝyciu; powracają do nas sprawy, z którymi konfrontowaliśmy się przed siedmiu 221

laty.

W

ten

sposób się w

sami ciągu

moŜemy tych

osądzić, siedmiu

na

ile Przy

rozwinęliśmy

lat.

tranzytach Urana powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie aspekty, które są wielokrotnościami 30o. Często moŜna wtedy zauwaŜyć, Ŝe co mniej więcej siedem lat, gdy Uran tworzył kolejne aspekty do konkretnej planety natalnej, w tej dziedzinie Ŝycia, na który ona wpływa, przechodziliśmy jakąś transformację, przebudzenie,

pojawiało się szersze zrozumienie. Koniunkcje, kwadraty i opozycje są naturalnie najpotęŜniejszymi (i często najbardziej dramatycznymi) tranzytami, ale - szczególnie przy Uranie - inne aspekty teŜ przynoszą jakąś znaczącą zmianę, choć nie musi to być powaŜny przełom ani otwarta konfrontacja. PoniewaŜ dwunastu aspekt do lat, Jowisz mniej obiega więcej cały co zodiak trzy w ciągu tworzy przy lata

koniunkcję, kwadrat, opozycję lub jakiś inny istotny kaŜdej urodzeniowej planety. Dlatego Jowiszu naleŜy się cofnąć o trzy lata, by znaleźć jakiś znaczący wzór. I często, choć nie zawsze, występuje związek między kolejnymi się okresami. cofnąć do W większości koniunkcji. przypadków wystarczy

Teoretycznie jest to początek cyklu. JeŜeli więc mamy teraz kwadrat Saturna do Wenus, to moŜemy się cofnąć o siedem lat do koniunkcji tych planet. Nie wiem, czy moŜna sięgnąć jeszcze o siedem lat wstecz i czy to, co odkryjemy, okaŜe się istotne. Wątpię, czy to będzie bardzo waŜne. P: Jeśli chodzi o Słońce i Saturna, to przekonałem się, Ŝe jeśli cofniemy się o 28 lat, zauwaŜymy bardzo waŜne rzeczy. O: Och, tak. Nie mówię, Ŝe za kaŜdym albo prawie kaŜdym razem nie będą się działy waŜne rzeczy. Chcę tylko powiedzieć, Ŝe charakterystyka kaŜdego cyklu jest nieco inna, szczególnie przy cyklu Saturna. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na pierwszy powrót Saturna 222

do pozycji urodzeniowej w wieku 29-30 lat, wyznacza on koniec całego kompletnego cyklu w kategoriach struktury całego Ŝycia, ambicji, priorytetów, moŜna się ogólnie mówiąc, takŜe charakteru człowieka. Ale przyjrzeć

innym cyklom Saturna, gdy wchodzi on w koniunkcję z Wenus, Marsem, czymkolwiek, takŜe z ascendentem, o czym pomówimy później. Wszystkie te koniunkcje rozpoczynają nowe cykle, zasadniczo nowe cykle trwające 29 lub 30 lat. Są to cykle związane z budowaniem nowego rodzaju struktur w Ŝyciu, zaleŜnie od tego, który punkt urodzeniowego kosmogramu jest tranzytowany. Wzorzec tranzytów Zanim przejdę do konkretów, chciałbym najpierw omówić niektóre kluczowe pojęcia dotyczące tranzytów, o których wspomina Donna Cunningham w swojej ksiąŜce An Astrological „Duchowa Cunningham i Guide zwięźle to Self-Awareness.8 perspektywa odpowiednią W rozdziale tranzytów” postawę i Mówi psychologiczna opisuje wzorzec

konstruktywny

wykorzystania

tranzytów.

tam, Ŝe tranzyty nie są izolowanymi wydarzeniami, nad którymi nie mamy Ŝadnej kontroli, lecz stanowią etapy integralnego procesu rozwoju wewnętrznego, przez który przechodzimy. Właśnie na tym chciałbym się dzisiaj skupić i często będę wracał do tej koncepcji. ChociaŜ w wielu wypadkach moŜna wyizolować jeden tranzyt i omówić go dokładnie opierając się tylko na naturze biorących w nim udział planet, to jednak, aby odnieść z tego więcej korzyści, powinniśmy przyjrzeć się całemu aktualnemu wzorcowi tranzytów, najczęściej bowiem, jeśli mamy jeden waŜny tranzyt, to towarzyszy mu drugi, trzeci, czwarty i piąty. Bardzo często występuje kilka waŜnych tranzytów jednocześnie, w okresie paru miesięcy. I takich skomplikowanych sytuacji nie moŜna interpretować w sztywny, dogmatyczny sposób. Zamiast tego powinniśmy
8

Wydana przez CRCS Publications.

223

wczuć

się

w

kaŜdy

z

nich

i

spróbować

intuicyjnie

połączyć ich znaczenie w kontekście sytuacji Ŝyciowej danego człowieka i jego aktualnego stanu świadomości. Kolejną sprawą, na którą zwraca uwagę Donna Cunningham, jest to, Ŝe nie moŜna w pełni zrozumieć czyichś tranzytów bez głębokiej znajomości kosmogramu urodzeniowego. Pisze na przykład, Ŝe jeśli tranzytujący Neptun robi kwadrat do natalnego Marsa, naleŜy wziąć pod uwagę to, jak Neptun i Mars działają w kosmogramie urodzeniowo, władają, Cunningham ma według mają tu znaku i domu, i na rację. jakimi ile są Dlatego domami silne. właśnie jakie aspekty

absolutną

większość ksiąŜek na temat tranzytów jest - no cóŜ, większość z nich jest niemal bezwartościowa. Nawet te lepsze moŜna traktowaś jedynie jako podstawowe przewodniki po doświadczeniach, jakich moŜemy oczekiwać podczas konkretnego okresu. Przyczyna jest taka, Ŝe w kaŜdym kosmogramie i w Ŝyciu kaŜdego człowieka istnieje wielka głębia, mnóstwo subtelności i złoŜoności. MoŜna przeczytać negatywnie. wszystkie Ale te ksiąŜki; zechcemy większość sprawdzić, ksiąŜek na ile traktuje tranzyty bardzo dogmatycznie i z reguły raczej jeśli prawdziwe są wyczytane stwierdzenia, przekonamy się, Ŝe w wielu przypadkach nie mają one nic wspólnego z tym, przez co ludzie rzeczywiście przechodzą. Jeśli ktoś jest astrologiem lub zajmuje się astrologią, czyta te ksiąŜki i wierzy, Ŝe wszystkie negatywne przepowiednie się sprawdzą, to jest bardzo prawdopodobne, Ŝe tak się stanie. znacznie Ale jeśli potrafimy poziomie się niŜ chronić ten przed w negatywnym nastawieniem, moŜemy odbierać tranzyty na subtelniejszym Ja sam opisany ksiąŜkach. wszystkie panicznie które się bałem niektórych mnie

tranzytów, gdy zaczynałem zajmować się astrologią, bo ksiąŜki, czytałem, straszyły okropnościami w rodzaju: „Tranzyt Urana do Słońca nagłe wypadki, śmierci i tak dalej; powrót Saturna 224

wypadną kolejne

ci tak

wszystkie zwane

zęby,

zachorujesz

i

będziesz coraz

wyglądał okropnie”. Ale w miarę jak przechodziłem przez traumatyczne tranzyty, wyraźniej sobie uświadamiałem, Ŝe w większości są one interesujące i naprawdę moŜna się z nich bardzo wiele nauczyć. Dzieją się ciekawe rzeczy, nawet jeśli czasami powodują one stresy. Ale tylko znajomość urodzeniowego kosmogramu moŜe nam umoŜliwić dostrojenie się do znaczenia waŜnych tranzytów, zanim one jeszcze nadejdą, na głębszym poziomie niŜ tylko znajomość podstawowych reguł. Kolejna sprawa, o której wspomina Donna Cunningham, to to, Ŝe tranzyty są procesem: „Zbyt wiele uwagi zwraca się w astrologii na wydarzenia, a za mało na procesy, które do nich doprowadzają. W gruncie rzeczy wydarzenia przypominają raczej znaki drogowe, które widzimy wyraźniej niŜ same procesy, ale przecieŜ nie da się przeskoczyć bezpośrednio z jednego miasta do drugiego. Wydarzenia da nam Tę odległość bywają trzeba kulminacją ich moŜe pokonać stopniowo. albo procesu jako się

katalizatorem, który go rozpoczyna. Najwięcej korzyści jednak traktowanie tranzyt zewnętrznych zamanifestować wskaźników wewnętrznych trendów.” Myślę, Ŝe to bardzo waŜna sprawa. KaŜdy jedynie na płaszczyźnie wewnętrznej, psychicznej, bez Ŝadnych towarzyszących zewnętrznych wydarzeń, albo teŜ moŜe się przejawić jako zewnętrzne doświadczenie, które zmusza człowieka do stawienia czemuś czoła. I często tak się dzieje, Ŝe jeśli człowiek nie wie, z czym powinien stanąć twarzą w twarz, to coś z zewnętrznego świata zmusza go do konfrontacji. Albo moŜe to być jednocześnie doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne. W wielu przypadkach tak się dzieje. P: Co decyduje o tym, jakiego rodzaju będzie to doświadczenie?

225

O: Nie znam Ŝadnego sposobu, by z góry określić, naile tranzyt przejawi się w postaci wydarzeń zewnętrznych, a na ile jako proces wewnętrzny. Jedyna ogólna zasada, jaką słyszałem, a która moim zdaniem ma sens, brzmi tak: im lepiej ktoś ma rozwiniętą świadomość, im bardziej subtelne wpływy odbiera, tym lepiej odbiera wewnętrzne przekazy, jakie niosą róŜne doświadczenia, tranzyty poziomie. Ŝycia, U a ludzi się wtedy powiększa się wiele się na szansa, Ŝe zamanifestują zbyt raczej nad subtelnym którzy swojego jako

bardzo

ekstrawertycznych, znaczeniem manifestują się

zastanawiają

tranzyty

najczęściej

wydarzenia; nawet do 75% waŜniejszych tranzytów moŜe się przejawić w ten sposób. Ale w Ŝaden sposób nie potrafię określić, jak będzie w konkretnym przypadku. Jeśli traktuje się zewnętrzne zdarzenia jako wskaźniki tego, co dzieje rzeczy się nie w psychice człowieka, czy bo zawsze podczas wtedy w gruncie jest istotne, potrafimy moŜna pewnego

przewidzieć pracujemy,

jakieś Ŝe

wydarzenie, się

powiedzieć sobie czy teŜ komuś, nad czyim kosmogramem cokolwiek zdarzy okresu, będzie niosło ze sobą pewien przekaz, który powinniśmy zrozumieć. P: wewnętrzne Więc albo kaŜda moŜe się sytuacja sprawa, przejawić którą jako ale powinniśmy doświadczenie w kaŜdym przepracować,

zewnętrzna,

przypadku stoi przed nami to samo zadanie...? O: Tak. Szczególnie przy stresujących tranzytach. Oczywiście z pracą najbardziej kojarzy się nam Saturn. Ale kaŜdy waŜny tranzyt którejkolwiek z pięciu zewnętrznych planet wymaga od nas wysiłku - zwłaszcza, jeśli jest to opozycja, kwadrat albo koniunkcja, bo są to aspekty, które albo zmuszają ludzi do pracy, do wydatkowania wchłaniania energii. NajwaŜniejsze

jest to, Ŝe tę pracę moŜna wykonać we własnym wnętrzu, albo teŜ moŜna wyrzucić z siebie napięcie na zewnątrz, 226

albo

jedno

i by

drugie. pracować

Powiedzmy, więcej

Ŝe niŜ

Saturn

tworzy Na

kwadrat do naszego Marsa, wtedy być moŜe pojawi się potrzeba, zewnętrznym kontrakt będziemy zazwyczaj. zostać i przez poziomie coś w moŜemy tym naraz rodzaju w obarczeni miesiąc Niektórzy

nowymi obowiązkami w miejscu pracy; firma podpisze duŜy albo musieli pracować nadgodzinach.

ludzie - jeśli i tak są dobrymi pracownikami, jeśli są to aktywne osoby - potrafią wyzwolić napięcie przez działanie na zewnątrz. Natomiast ludzie bierni, którzy lubią nic nie robić, trochę sobie ponarzekać i nie myślą o sobie w pozytywny w sposób, będą wówczas w najgorszej formie, bo nie są wystarczająco aktywni, by wyzwolić napięcie pręŜnej wtedy działalności. wielkiej ToteŜ prawdopodobnie Jest doświadczą inna frustracji, wejść w

gniewnych nastrojów, będą zniechęceni i zestresowani. jeszcze moŜliwość. MoŜemy kontakt na subtelnym poziomie z tym, co Mars i Saturn reprezentują w nas samych. Saturn moŜe określać sposób wyraŜania energii Marsa i w niektórych wypadkach ją blokować, a w kaŜdym razie wyraźnie zwalniać tempo, w jakim zdobywamy to, czego pragniemy, co jest jednym ze znaczeń Marsa. Ale jeśli człowiek ma dosyć cierpliwości - a aspekty Saturna mają wiele wspólnego z potrzebą cierpliwości - to moŜna zapuścić się w głąb siebie i uświadomić sobie, Ŝe jest to część niezbędnego procesu i Ŝe przechodzimy tam leŜy przez źródło wiedzą, okres, gdy powinniśmy przez nas jest Jeśli sobie z zdefiniować pewne rzeczy we własnym wnętrzu, i Ŝe moŜe właśnie formą odczuwanej Ŝe frustracji. Ludzie, którzy mają doświadczenie z jakąś psychoterapii, narzędziem sobie frustracja skutecznym musiał prostu psychoterapeutycznym. nowe metody radzenia czuł

sfrustrujemy kogoś wystarczająco, taki człowiek będzie rozwinąć przez róŜnymi sytuacjami - bo jeśli tego nie zrobi, to po cały czas będzie 227 się ogromnie

nieszczęśliwy.

Trzeba

go

sfrustrować

wystarczająco,

wywierać na niego nacisk aŜ do chwili, gdy taka osoba wreszcie wybuchnie albo spróbuje czegoś nowego. Tranzyt Saturna do Marsa, I ascendentu naleŜy w czy Słońca z na to bardzo często okres, gdy najostrzej czujemy taki nacisk czy frustrację. Baranie i wtedy pracować to kosmogramem pewno nie urodzeniowym. Jeśli mamy Słońce w Baranie, KsięŜyc w ascendent Strzelcu, będziemy się czuć dobrze z tą frustracją! Nie będziemy mieli ochoty jej tolerować. Zechcemy spróbować nowych metod działania, które by nam z pomogły siebie rozpędzić napięcie. tę Ale frustrację czynnie, zrzucić

jeśli ktoś ma na przykład Słońce w Rybach, KsięŜyc w Wadze i ascendent w Pannie, co bardziej skłania do pasywności niŜ do inicjowania nowych rzeczy, moŜe mieć większe kłopoty z radzeniem sobie z takimi tranzytami. Wówczas moŜe po prostu stwierdzić: „Najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji, to okazać cierpliwość”. Takie podejście natury. Podczas konsultacji z klientem zawsze najpierw próbuję uzyskać od niego obraz doświadczeń, przez jakie przechodził podczas ostatniego roku. Jest to ogromnie pomocne. Wiele lat temu, gdy dopiero zaczynałem zajmować się tranzytami, nigdy tego nie robiłem. To, Ŝe moŜna scharakteryzować jakiś okres w Ŝyciu opierając się tylko na mnie relacji do tego Z czasem zacząłem tego jednej planety Ŝe do innej, nie fascynowało stopnia, właściwie pozwoli jej rozwinąć w sobie głębsze zrozumienie i większą akceptację dla swojej prawdziwej

zastanawiałem się nad sensem tego, co robię, ani nad skutecznością prowadziłem. konsultacji, rodzaju jednak, rozumieć doradztwa, po coraz wielu jakie setkach Ŝe

wyraźniej,

koniecznie trzeba robić to, o czym Donna Cunningham pisze w swojej ksiąŜce - zawsze naleŜy spojrzeć na ostatni rok, a czasami na ostatnie dwa, trzy czy cztery 228

lata, zaleŜy od tego, co się akurat dzieje. Powody takiego postępowania powinny być oczywiste. Jeden z nich to to, Ŝe niektóre tranzyty trwają ponad dwa lata. Tranzyty Plutona i Neptuna zazwyczaj trwają podad dwa lata, i podobnie jest z naprawdę potęŜnymi tranzytami Urana. Trudno powiedzieć, który tranzyt jest potęŜny, a który nie, ale zazwyczaj jeśli z jest to koniunkcja, zewnętrznych kwadrat albo opozycja którejś pięciu

planet do jednej z planet osobistych (Słońce, KsięŜyc, Merkury, Wenus, Mars) albo ascendentu czy descendentu, to mamy do czynienia ze szczególnie silnym przepływem lub blokadą energii. W grę wchodzi więc siedem róŜnych punktów. nich, Jeśli Uran tworzy koniunkcję do jednego i z wyzwala olbrzymi potencjał zmian wielką

energię. A jak długo to potrwa? Często około dwóch lat od pierwszego tranzytu, zaczynając od kilku miesięcy przed pierwszą koniunkcją a kończąc w kilka miesięcy po ostatniej. Wszyscy tu chyba wiedzą, na czym polega retrogradacja planety? Tranzyty często powtarzają się trzykrotnie. Planeta przechodzi przez jakieś miejsce, potem zmienia ruch na retrogradujący i przekracza ten sam punkt po raz drugi, a w końcu wraca do ruchu prostego i przechodzi przezto miejsce po raz trzeci. Neptun i Pluton mogą przejść przez ten sam punkt nawet pięciokrotnie. Taki tranzyt będzie trwał ponad dwa lata, często nawet trzy. Tranzyty zewnętrznych planet są niezmiernie waŜne. Dlatego, gdy opracowujemy czyjś kosmogram ustawić albo sobie przeprowadzamy wszystko w konsultację, wyraźnej, musimy spojrzeć wstecz, a nie tylko do przodu, by rzeczywiście szerokiej perspektywie. Kolejny przykład to tranzytujący Saturn. Wydaje się, Ŝe zasięg oddziaływania tej planety jest szerszy niŜ jakiejkolwiek gdy tylko innej. Wielu on ludzi do odczuwa wpływ Saturna, wejdzie 229 jakiegoś znaku

szczególnie, jeśli mają Słońce (a czasem takŜe KsięŜyc albo ascendent) w tym znaku albo w znaku, który tworzy do niego kwadrat lub opozycję. Jeśli na przykład ktoś ma natalne Słońce w Rybach, a Saturn teraz wchodzi do Panny, to niektórzy ludzie spod Ryb będą czuli wejście Saturna do Panny, nawet jeśli ich Słońce jest na 28 stopniu Ryb, to znaczy Saturn utworzy ścisłą opozycję do tego Słońca dopiero za dwa lata. Często wpływ będzie wyczuwalny KsięŜyca dwa i juŜ albo pół wtedy, gdy Saturn do wejdzie znaku do znaku czy tworzącego kwadrat lub opozycję do znaku Słońca lub bezpośrednio więc to Słońca KsięŜyca. Saturn przebywa w kaŜdym znaku mniej więcej roku, jest kolejny czynnik tranzytowy, który moŜe działać dłuŜej niŜ dwa lata. Prawdę mówiąc dwa i pół roku to bardzo wygodny okres, który moŜna stosować przy tranzytach wszystkich czterech zewnętrznych planet. Nie chodzi tylko o to, Ŝe od pierwszego do ostatniego przejścia planety mija dwa i pół roku, chociaŜ czasami tak się zdarza; ale jeśli tranzyt wyznacza bywa waŜną przy zmianę w Ŝyciu, Urana, jak to najczęściej aspektach Neptuna, są

Plutona, Saturna albo kombinacji dwóch czy więcej z tych planet, to moim zdaniem te dwa i pół roku tej zmiany. Powiedzmy, lata. Jest Ŝe mamy Słońce Ŝe na niezbędne, by człowiek w pełni zasymilował znaczenie pierwszym rzeczy kaŜda właśnie stopniu Lwa, a więc Saturn utworzył z nim koniunkcję ostatniego się wtedy moŜliwe, pewne Ŝe wydarzyły się jeszcze wcześniej i prawdopodobnie coś zaczęło, pamiętajmy starego. bowiem, Dlatego koniunkcja jest początkiem nowego cyklu, a tym samym oczywiście zakończeniem koniunkcje są takie potęŜne. Nie tylko mamy stopienie energii dwóch planet, ale jednocześnie kończymy cały etap Ŝycia i wkraczamy w następny. I moŜe minąć dwa i pół roku, zanim sobie uświadomimy, co się skończyło, a

230

co

zaczęło P:

i

jakie

jest

zasadnicze koniunkcja

znaczenie jest

tych

zmian. Inaczej mówiąc, kulminacją pewnego cyklu albo moŜe być inicjacją innego, który dopiero powstaje? O: Bardzo często jest jednym i drugim. Zazwyczaj jest jednym i drugim, szczególnie, jeśli jest to gdy tranzyt (Saturna, osobistej, którejś Urana, a z czterech lub takŜe do zewnętrznych Plutona) do Jowisza, planet planety Saturna, Neptuna

czasem

descendentu, ascendentu lub MC. W przeciwieństwie do koniunkcji, aspekt kwadratu zazwyczaj oznacza istotne przystosowanie. Jeśli któraś z zewnętrznych planet tworzy kwadrat do Słońca, KsięŜyca czy Wenus, to nie mówię, Ŝe nie będą się przy tym działy waŜne rzeczy, i nie moŜna sobie się niczego do czymś uświadomić, co juŜ się zajmować ale trwa. i jest to dostosowanie zupełnie czegoś, Czasami zaczynamy

przestajemy

robić coś innego, ale o wiele częściej zdarza się, Ŝe przy kwadracie przeprowadzamy korektę. Z drugiej strony koniunkcja bardzo, bardzo często zbiega się w czasie z definitywnym tu podaję zakończeniem następną ale cyklu. Neptun) cyklu jest to jaką bardzo naleŜy nowego, zdecydowany koniec i bardzo wyraźny początek. Jednak, i poŜyteczną nie rzecz, wiedzieć na temat koniunkcji, ludzie często wyczuwają koniec czegoś, odczuwają się początku znów wieloletniego czasami takŜe PosłuŜmy będą przykładem

Saturna, albo Urana czy Plutona, te trzy tranzyty (a wyznaczały doprowadzenie czegoś do końca - podejmiemy decyzję, by coś zakończyć, albo pojawią się okoliczności, które wymuszą koniec, jak przy tranzycie Saturna czy Plutona, gdzie na naszych oczach coś po prostu znika, jakiś waŜny element naszego Ŝycia przestaje istnieć. Z kolei Uran potrafi obedrzeć nas z przeszłości bardzo szybko i dość agresywnie. Ludzie więc często mają ochotę krzyczeć: 231

„Ratunku! Przeszłość minęła” i zauwaŜają tylko: „To, czego zawsze się trzymałem, I odeszło, nie to, co przy było tym bezpieczne, zniknęło”. często widzą

początku nowego etapu, bo nie jest on oczywisty; wciąŜ jeszcze pozostaje w formie ziarna i musi minąć trochę czasu, zanim się zamanifestuje w pełni. To jest jeden z poŜytków astrologii; jeśli wiemy, czego szukać, Ŝycie staje się łatwiejsze. MoŜemy wcześniej zrozumieć, Ŝe podczas pewnych cykli trzeba będzie pozwolić, by niektóre rzeczy odeszły. Ale wiemy teŜ, Ŝe zacznie się coś nowego, Ŝe po radykalnej zmianie starych wzorców rozwiną się nowe wzorce Ŝycia i świadomości. Jest to prawo Ŝycia: naleŜy się pozbyć starego, zanim będzie mogło się narodzić nowe, tak, by to nowe miało miejsce na rozwój i wzrost. Jeśli mamy ogród pełen chwastów, nie ma miejsca, by cokolwiek w nim nadal wyhodować. nie sposób Musimy ich powyrywać rozróŜnić, wszystkie dopóki są stare jeszcze rośliny, by zrobić miejsce nowym, a te nowe - choć sadzonkami lub kiełkami - mogą okazać się silniejsze, zdrowsze i piękniejsze od starych. Dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim na koniunkcjach, kwadratach i opozycjach; toteŜ to, co będę mówił ogólnie o tranzytach, będzie się odnosiło głównie do tych aspektów, gdyŜ w porównaniu do tych trzech tracić wszystkie ChociaŜ, z oczu inne jak są juŜ zazwyczaj wspominałem, i innych jedną trochę w czasie z z bardzo nie mało naleŜy znaczące.

półsekstyli przez się Ŝe Opozycja,

aspektów czterech jak podjęciem uŜywanym świadomość

tranzytowych zewnętrznych koniunkcja, przy

utworzonych planet. często a dla to zbiega wiecie,

podobnie

waŜnej decyzji - nie zawsze jest to tylko korekta jak kwadracie; powszechnie jest chociaŜ słowem-kluczem Najbardziej opozycji opozycji, świadomość.

dotyczy

232

powinna być obecna w aspektów.

naszym doświadczaniu wszystkich

P: Jeśli spojrzymy na cały cykl holistycznie, to opozycja powinna być punktem, gdzie spojrzenie człowieka na ten cykl jest najbardziej obiektywne. O: Tak. Myślę, Ŝe to właśnie zawiera się w pojęciu „świadomości”. W najlepszym przypadku osiągamy wówczas największy obiektywizm. Przy koniunkcji człowiek nie potrafi ogromnym być obiektywny, planet gdyŜ cały uczestniczy zdany w na wyzwoleniu energii. człowiek jest Podczas bardziej koniunkcji

zewnętrznych

łaskę impulsów niŜ przy opozycji. Powinniśmy jeszcze pomówić o tym, jak waŜne jest otrzymanie pewnych informacji od drugiej osoby, zanim zaczniemy interpretować jej tranzyty, a przynajmniej juŜ nie w trakcie interpretacji. z nim Jeśli osobiście, nam ze jednak zawsze pewnych względów przeprowadzamy dla kogoś analizę korespondencyjnie i będziemy rozmawiać by powinniśmy czy zaŜądać, dostarczył wszystkim

informacji wcześniej, zanim jeszcze cokolwiek zrobimy powiemy przede praktycznych. PomoŜe to nam wykonać lepszą robotę. Po co marnować energię na zgadywanie, skoro moŜna zapytać o dokładne informacje? informacje przez ciemno, często jakie ale za W i gruncie rzeczy Donna z Cunningham ujęła to bardzo trafnie. Pisze, Ŝe gdy juŜ otrzymamy pewne powiąŜemy dana to osoba tranzyty doświadczeniami, jak strzały w przechodzi, będą się

nasze przepowiednie moŜe nie okaŜą się tak efektowne bardziej przy wiązały z Ŝyciem klienta. Myślę, Ŝe jest to bardzo istotna sprawa, ignorowana dokonywaniu Sensacyjne tradycyjnych, jednostronnych „odczytów”.

przepowiednie mogą od czasu do czasu wywrzeć na kimś wielkie wraŜenie i podbić nasze ego, ale rzadko komuś pomagają!

233

Cunningham pisze takŜe w bardzo pozytywny sposób o bólu. jakieś NajwaŜniejsze cierpienie. tranzyty Ale często niosą moŜe być ze sobą bardzo cierpienie

róŜne. Donna Cunningham uwaŜa, Ŝe w wielu przypadkach cierpienie jest krzykiem o pomoc. Jeśli właściwie je zrozumiemy, moŜemy z nim zrobić coś konstruktywnego, a takŜe zapobiec okres dalszym Ŝycia. z komplikacjom Pisze waŜnymi jeszcze, i wkroczyć Ŝe a więc w z zdrowszy cierpień większość

związanych

tranzytami,

tranzytami planet zewnętrznych, to bóle dojrzewania. Po prostu rośniemy, rozszerzamy się na wszystkie strony, a to wymaga rozciągnięcia ciała, umysłu i wszystkiego innego. Często towarzyszy temu ból. Cunningham mówi, Ŝe ból często powstaje w procesie przystosowywania się do zwiększonych wymagań, jakie stawia przed nami Ŝycie. Ale organizm rośnie (przez ”organizm” rozumie ona nie tylko ciało fizyczne, ale takŜe umysł i emocje) i uczy się radzić sobie z tymi nowymi wymaganiami. Po jakimś czasie funkcjonowanie na wyŜszym, bardziej zaawansowanym poziomie przestaje być dla nas bolesne, a staje się normalne. Jest nieco to bardzo trafne wstęp do spostrzeŜenie tranzytów, i gdyŜ dlatego jeśli bardzo właśnie zdecydowałem się poświęcić trochę czasu na ten filozoficzny się tylko i zajmujemy problemami to samo technicznymi, jest z

wiele rzeczy w astrologii sprawia wraŜenie niezmiernie skomplikowanych Niektórzy filozofii ludzie dla tranzytami. do wyznaczają tego, co tranzyty robimy, midpunktów moŜemy

planet natalnych! Jeśli nie mamy jakiejś przewodniej sobie niepotrzebnie skomplikować bardzo wiele rzeczy. Ale gdy kierujemy się jakąś filozofią, nasza praca staje się o wiele bardziej subtelna, praktyczna i pomocna dla nas samych i dla Ŝe typ innych. wśród Z pewnością lub 234 niektórzy o To, z was tacy zauwaŜyli, występuje autorów ksiąŜek technika. astrologii co

teoretyka

ludzie

piszą,

bywa czy

bardzo w

interesujące, często Ŝyciu. nie mają Jest

ale to

ich

spostrzeŜenia praktycznego

odkrycia

Ŝadnego pewien

zastosowania

rodzaj astrologii, ale często zupełnie oddzielony od tego, co moŜna nazwać astrologicznym doradztwem i od wszystkiego, UwaŜam co moŜna Ŝe konkretnie zastosować w Ŝyciu do pojedynczego człowieka. więc, pozytywne nastawienie cierpienia jest konieczne, szczególnie przy tranzytach Saturna, Neptuna, Plutona i Urana do planet osobistych, ascendentu i descendentu. Nie zawsze, ale bardzo często musimy wówczas znieść jakiś ból. Te cykle przyśpieszają proces wzrostu albo w jakiś sposób go koncentrują. O tym wszystkim takŜe pomówimy. W kaŜdym razie zaczynamy szybko się rozwijać, i dlatego ból z tym związany pojawia się gwałtownie. Kolejna waŜna sprawa dotycząca tranzytów: dobrze jest sobie uświadomić, iŜ większość tranzytów nie sprowadza na nas wydarzeń znikąd. One w gruncie rzeczy niczego z co nie powodują. do Tranzyty tylko odpowiadają pewnym okresom, gdy jesteśmy gotowi wejść w bezpośredni świadomości kontakt coś, czymś, czego dorastaliśmy czego przez długi czas. Wiele tranzytów wprowadza do naszej czuliśmy intucyjnie, pragnęliśmy lub potrzebowaliśmy od lat. Nie potrafimy jednak w pełni doświadczyć tych pragnień, potrzeb czy emocji, Potrzebny Z tego dopóki jest punktu jak nie nam nadejdzie od określony kosmosu, tranzyt. mogli przy bodziec byśmy

wyrwać się ze starych kolein i spróbować czegoś nowego. widzenia pisze cierpienie Cunningham, w odczuwane tranzytach, przewaŜającej

części jest tylko skutkiem ubocznym procesu wzmacniania się, zdrowienia i wzrastania, który moŜe towarzyszyć kaŜdemu waŜniejszemu przejściu planety. Ten wzrost nie jest nieunikniony; to, czy się pojawi, zaleŜy od naszego podejścia i sposobu radzenia sobie z tranzytem.

235

Często

popełniamy

błąd

skupiając

się

na

cierpieniu

zamiast na procesie wzrostu i jego potencjałach. Wiele ksiąŜek astrologicznych i osób nauczających astrologii ma zwyczaj zachęcać do negatywnego myślenia, skupiać się na bólu i katastroficznym charakterze wielu tranzytów. Nie mogę uwierzyć, Ŝe ludziom się to podoba. Ja mam Merkurego w koniunkcji z Jowiszem, więc lubię myśleć optymistycznie. I zwykle daje to o wiele lepsze efekty niŜ stara szkoła negatywnej orientacji. Co jakiś czas przychodzi do mnie jakiś klient i mówi: „Potraktował pan nieco zbyt optymistycznie ten tranzyt Saturna, bo naprawdę przeszedłem wtedy przez piekło”. Ale w większości przypadków, nawet jeśli taka osoba trochę pocierpiała, w kaŜdym dzięki razie mojemu potrafiła optymistycznemu dostrzec coś podejściu

pozytywnego w tym, co się działo. A fakt, Ŝe wskazałem na pozytywne, konstruktywne strony tego doświadczenia czy okresu, moŜe trochę zmniejszył cierpienie i dał jej jakąś szansę ujrzenia długoterminowych korzyści. Gdyby ktoś wcześniej powiedział takiej osobie: „Saturn przez dziewięć miesięcy będzie siedział na twoim KsięŜycu, więc będziesz się czuł nieszczęśliwy, zachorujesz, a jeśli dalej, jeszcze lękliwa. Tranzyty Saturna a odpowiedzialność Dalej Donna Cunningham proponuje sposób podejścia do tranzytów Saturna i wskazuje, jak róŜnie moŜna postrzegać to samo wydarzenie. Tranzyt Saturna moŜe na przykład zbiec się w czasie z czyjąś chorobą, ale nie znaczy to, Ŝe Saturn tę chorobę wywołał. Choroba często jest wynikiem długotrwałych zaniedbań, np. nieodpowiedniej diety, lekcewaŜenia własnych potrzeb, 236 zajdziesz i tak w ciąŜę, to ta to dziecko na i umrze”, sobie, tak jest i jak tak ta A dalej, mogłaby jeśli wyobraźcie osoba

przepowiednia

zadziałać

umysł

klienta!

gorzej,

trochę

niedosypiania Ŝe jest naszą mogli zmusza

itd. on

Inaczej do od i

mówiąc, się

jedną

z

głównych które Saturn Kieruje jesteśmy -

cech tak zwanego wpływu tranzytowego Saturna jest to, nas zajęcia których tego, tej rzeczami, zaniedbywaliśmy planetą uwagę wywiązać albo w uciekaliśmy. za co

obowiązku

odpowiedzialności.

stronę się z

odpowiedzialni. I czasem musi nas zdyscyplinować, byśmy odpowiedzialności dyscyplinuje nas przez chorobę, zmuszając do cięŜszej niŜ zazwyczaj pracy czy w jakiś inny sposób. Zadziwiające popełniać często jest, w się do jakiego stopnia gdy moŜna naduŜycia astrologii, zupełnie zaczynamy nie

obwiniać za wszystko planety. To prawda, Ŝe tranzyty manifestują bezosobowo, zostawiając nam absolutnie Ŝadnej moŜliwości, by coś zrobić albo uniknąć czegoś, co nam się zdarzyło. W większości przypadków prawdopodobnie nie mogliśmy tego uniknąć. Czasami wydaje się, Ŝe wielkie kosmiczne ręce sięgają strzępy. ostatnio w dół Myślę, się zyskał i zaczynają Ŝe do pewnego rozrywać tu trendu nasze bardzo do Ŝycie na powinienem wyraźnie który

ustosunkować

myślenia,

wielką

popularność

przekonania

„sam jestem za wszystko odpowiedzialny, sam stwarzam własne przeznaczenie” i tak dalej. Taki psychologiczny Ŝargon stał się ostatnio bardzo modny. Takie przekonania niewiarygodnie wzmacniają nasze ego, tylko po to, by mogło ono zostać kompletnie zmiaŜdŜone w kilka się lat wielka później, kosmiczna gdy okaŜe się, z Ŝe nie moŜemy dla kontrolować wszystkiego. Poczekajcie tylko, aŜ pojawi dłoń! Jednym powodów, którego tak wiele osób panicznie boi się astrologii, jest to, Ŝe astrologia często pokazuje wyraźnie, iŜ nie moŜemy wielu rzeczy kontrolować tak, jak chcielibyśmy w to wierzyć. Myślę, Ŝe praktyka astrologiczna mogłaby wiele skorzystać, gdybyśmy zaczęli przyjmować na siebie większą odpowiedzialność, zamiast obwiniać za wszystko 237

planety. planety Słońca, działają

Ale tym w

z

drugiej (bo

strony im

jest stają

teŜ się I

prawdą, się

Ŝe od

zewnętrzne bardzo

bardziej

oddalamy

bardziej

planety

bezosobowe) jeśli mamy

bezosobowy

sposób.

akurat Saturna na Słońcu, czujemy się podle, jesteśmy wyczerpani i potrzebujemy dwunastu godzin snu na dobę, nikt nas nie przekona, Ŝe jest to wyłącznie skutek zaniedbań. We wszystkim naleŜy więc zachować umiar, a szczególnie hasłami typu trzeba „jesteś uwaŜać z pseudofilozoficznymi za wszystko”. W odpowiedzialny

ostatecznym rozrachunku to prawda, bo jeśli prawo karmy działa, to dostajemy tylko to, na co sobie wcześniej zasłuŜyliśmy. się o tym W ostatecznym szczególnie właśnie na rozrachunku milczą rozmaite tym na jesteśmy ten temat które odpowiedzialni za wszystko, ale w ogóle nie wspomina psychologowie opierają się reprezentujący szkoły,

„przyjmowaniu

odpowiedzialności za wszystko” - Ŝe na kształt naszego Ŝycia wpływa takŜe wiele rzeczy, które zainicjowaliśmy wiele Ŝywotów temu, a z których teraz musimy się rozliczyć. Uwagi na temat poszczególnych tranzytów Chciałbym Donny rozwinąć Pisze jeszcze ona: jedno „Część spostrzeŜenie emocjonalnego Cunningham.

cierpienia, przez które przechodzimy podczas tranzytów, to po prostu coś w rodzaju ataku furii spowodowanego tym, Ŝe nie dostajemy tego, czego chcemy, wtedy, kiedy tego chcemy”. I niewątpliwie jest to prawda. Od prawie dwóch lat przechodzę przez cykl tranzytów Urana doniemal wszystkich planet w moim horoskopie i przez ten czas przydarzyło mi się więcej ataków furii niŜ kiedykolwiek od trzeciego roku Ŝycia. To zdumiewające. Oczywiście Uran sprawia, Ŝe stajemy się niecierpliwi. Cunningham zauwaŜa takŜe, Ŝe wiele cierpienia odczuwanego podczas tranzytu ma źródło w opieraniu się 238

zmianom.

To

teŜ

powinno uwaga

być przy

dosyć

oczywiste. Urana.

To I

szczególnie

istotna

tranzytach

powiedziałbym, Ŝe to samo moŜe odnosić się do Jowisza. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe tranzyty Urana często zbiegają się w czasie z podejmowaniem działań, które od dawna chcieliśmy podjąć, tylko brakowało nam odwagi, by wprowadzić coś w czyn. Trzeba było poczekać na uranowy impuls. Aby zrozumieć niektóre z tych rzeczy, musimy mieć pewne doświadczenie w pracy z tranzytami. Niektóre rzeczy, o jakich wspominam, być moŜe nabiorą dla was znaczenia dopiero Warto po pewnym jednak okresie zanotować zajmowania się tranzytami. przenajmniej

najwaŜniejsze sprawy, jakie będziemy tu poruszać. Chcę powiedzieć, Ŝe tranzyty Urana tradycyjnie łączą się z nagłymi zdarzeniami albo nieprzewidywalnymi wypadkami. Według tradycyjnej interpretacji są to wydarzenia, które nie mają Ŝadnej przyczyny, pojawiają się zupełnie bez powodu i nie niosą zupełnie Ŝadnego przekazu. Wyobraźmy więc sobie, Ŝe jakaś kobieta ma męŜa, który ją bije; ona tego juŜ nie moŜe znieść. Czuje się podle. Wszyscy jej przyjaciele zapewne wiedzą, Ŝe nie jest szczęśliwa w małŜeństwie, ale z jakiegoś powodu pozostaje w tym związku. A potem nagle Uran tworzy koniunkcję albo kwadrat do jej Wenus i wtedy ta kobieta mówi: „Mam tego dość!” Rozstaje się z męŜem i wchodzi w związek z jakimś młodszym męŜczyzną. Przyjaciele dziwią się: „CóŜ za niespodziewane wydarzenie!” A tymczasem zdarzyło się tylko tyle, Ŝe Uran dał jej bodziec, by odzyskała tęsknotę zmusił swoją do indywidualność, nowego, i wzbudził i w niej czegoś podniecającego pozwolił wyrazić pełnego uczucia,

Ŝycia, i ta tęsknota, ten bodziec był jej potrzebny, ją do działania które hodowała w sobie od lat. Tak się dzieje przy tranzytach Urana, a czasami takŜe Jowisza. Zaczynamy robić coś, o czym myśleliśmy albo co pragnęliśmy zrobić juŜ od dawna. Tranzyty Urana i Jowisza mogą nam dodać 239

wiary

w

siebie. Tranzyty

Szczególnie Urana

Jowisz

dodaje

pewności do

siebie.

wzmacniają

nasze

zaufanie

siebie tylko wtedy, jeśli czynnie wyraŜamy pragnienie większej swobody. Jeśli nie zdobędziemy się na aktywne wyraŜenie pragnień, które Uran w nas wzbudza, to nie zyskamy się do I pewności niej bardzo siebie, dostroić; podobne którą w innym w wypadku ta planeta mogłaby nas obdarzyć. Inaczej mówiąc, musimy musimy jakiś sposób o zamanifestować jej energię przez działanie. rzeczy moŜna powiedzieć Jowiszu. Jeśli Jowisz tranzytuje przez nasz pierwszy lub dziesiąty dom, a właściwie przez którykolwiek dom, to mamy moŜliwość zdobycia większej pewności siebie na danym na obszarze obszary wiary w Ŝycia. Ale trzeba ale eksperymentować. działać, by Jowisz jest znany z zamiłowania do przygód, z ekspansji nowe aktywności; siebie. nie da naleŜy mówiąc, wykorzystać moŜliwości wewnętrznego wzrostu i zdobycia większej wpływu Prawdę się konkretnego MoŜna tranzytu przewidzieć.

przewidzieć okres jego działania, moŜna powiedzieć coś o podstawowym znaczeniu i naturze tego okresu - a w niektórych będziemy przypadkach wówczas takŜe z Ale grubsza nie określić, zawsze co robić. moŜna

przewidzieć, co się zdarzy albo co powinniśmy zrobić. Czasami jest to oczywiste; w innych wypadkach wybór zaleŜy tylko od systemu wartości konkretnej osoby. Doradcy astrologiczni dostają mnóstwo pytań dotyczących rozwodów, separacji i rozstań, i zawsze są to trudne pytania, szczególnie, jeśli w związku są dzieci. Nie moŜna więc nikomu powiedzieć, co powinien zrobić. KaŜdy musi decydować sam. Jeszcze jedna rzecz dotycząca Urana: gdy od dawna uginaliśmy nadchodzi odczuwać się pod by cięŜarem w zerwać z ograniczeń pierwszej i wreszcie moŜemy bardzo w tranzyt ochotę, Urana, chwili

przeszłością

ekstremalny sposób, po prostu dlatego, Ŝe trzeba mieć w 240

sobie bardzo często

coś

z

ekstremisty, uwikłani. aŜ dwu I i

Ŝeby znów pół i

zerwać muszę

ze

starymi Ŝe

wzorcami, które są bardzo silne i w które jesteśmy mocno powtórzyć, by potrzeba się roku, zasymilować bardziej nawiąŜemy

znaczenie tranzytu Urana. Ale po tym okresie moŜemy wyrównać wewnętrznie przyjąć nawet, Ŝe zrównowaŜone podejście. MoŜliwe

korespondencję z małŜonkiem, którego porzuciliśmy dwa i pół roku wcześniej, albo jakoś inaczej okaŜemy chęć współpracy. Jednak tranzyty Urana często oznaczają, Ŝe zostawiamy wraŜenie, do coś Ŝe za jego sobą i rewolucjonizujemy jest i całą tę dziedzinę naszego Ŝycia. Tranzyt Neptuna często sprawia celem rozluźnienie depresja, więzi często łączących nas z rzeczami światowymi i przybliŜenie nas duchowości. Rozczarowanie odczuwane podczas tranzytu Neptuna, to tylko sposób na rozbudzenie w nas tęsknoty za duchem. P: Nastrój tranzytu Neptuna... jak to było? O: Inaczej mówiąc, człowiek przeŜywa wtedy wielkie rozczarowanie czymś lub kimś albo jakąś częścią siebie czy własnego Ŝycia. Dotyczy to koniunkcji, kwadratów i opozycji Neptuna A do to planet osobistych, które ascendentu odczuwamy i w descendentu. tranzytów: uderzenie uściśla rozczarowanie, przychodzi z reguły

pierwszej chwili, doprowadza mnie do kolejnego prawa najgorsze tranzytu lub jeśli najpierw; nam się pierwsze to, co przynosi ma

najtrudniejsze. A to znaczy, Ŝe gdy tranzyt dopiero się ścisły aspekt powtórzyć trzykrotnie, pierwszy raz jest przewaŜnie najgorszy. Zdarzają się wyjątki od tej reguły, ale najczęściej jest właśnie tak, gdyŜ jest to pierwsze zetknięcie z czymś nowym w naszym Ŝyciu, z nowym wpływem, nowym bodźcem, nową częścią nas samych. Jest to szok, który moŜe zupełnie wytrącić nas z równowagi i przysporzyć wielkich trudności. Ale w miarę, jak coraz lepiej dostrajamy się do energii tranzytu, w pewien sposób 241

zŜywamy energii,

się

z

nim

i

uczymy nam z

się tym

uŜywać Ŝyć. A

tej moŜe

nowej tym się się

coraz

łatwiej

poza

pozytywna

strona

kaŜdego gdy

tranzytu juŜ

zamanifestować

wyraźniej,

nauczymy

akceptować to, co się dzieje i radzić sobie z tym. Dopóki czujemy tylko cięŜką, negatywną część czy wymiar pewnego doświadczenia tranzytowego, rzadko kto potrafi zauwaŜyć wszystkie pozytywne rzeczy,które mogą z niego wyniknąć. P: Czy zdarza się czasami odwrotna sytuacja, tak Ŝe człowiek najpierw mocno odczuwa pozytywną stronę tranzytu, a potem negatywną? O: Tak, oczywiście, Ŝe się zdarza, chociaŜ niezbyt często. Ale sam kiedyś miałem podobne doświadczenie. Czy tobie teŜ się to zdarzyło, czy to tylko taka spekulacja? (P: Tylko spekulacja.) Zazwyczaj jest tak, jak mówiłem. Ostatnio spotkałem pewną kobietę, która ma Wenus w KozioroŜcu. Tranzytujący Pluton utworzył do niej kwadrat i ten aspekt ma się powtórzyć pięć razy. Przy pierwszym przejściu jej małŜeństwo rozpadło się w gruzy. W jednej chwili była męŜatką, a w następnej, mało, Ŝe małŜeństwo juŜ praktycznie nie istniało, ale w dodatku jej mąŜ zamieszkał z inną kobietą i próbował zdobyć sądownie prawo do opieki nad dziećmi. Z chwili na chwilę wygasły wszelkie uczucia, jakie ci ludzie wcześniej do siebie Ŝywili, w kaŜdym razie tak to wyglądało z zewnątrz. Nie wiadomo, ile tam było uczuć prawdopodobnie nie za wiele. Ale Wenus w KozioroŜcu jest bardzo obowiązkowa, a ponadto potrafi o siebie dbać, jeśli chodzi o fonanse. Takie osoby mają dobry kontakt z wartościami materialnymi i poczuciem bezpieczeństwa. Wenus pokazuje wartości, a KozioroŜec jest bardzo konserwatywny. Widziałem ludzi z Wenus w KozioroŜcu, którzy potrafili wytrwać w koszmarnych małŜeństwach, bo często są to dość lękliwe osoby. Boją się zaryzykować; boją się zranienia; i bardzo się boją 242

kłopotów materialnych. Ale dla tej kobiety najgorsze przyszło na samym początku tranzytu. Była wstrząśnięta i w kółko powtarzała: „Nie mogę uwierzyć, Ŝe on to naprawdę odebrać zrobił”. jej Nie chodziło to był tu dla o Ŝal z powodu odejścia męŜa. Naprawdę poruszyły ją jego wysiłki, by dzieci niej największy wstrząs, który połoŜył kres (Pluton) wszelkiej miłości, jaką mogła jeszcze do niego Ŝywić. Obydwoje dzieci to zresztą dziewczynki; są jeszcze dość małe, a ona nie jest złą matką. To było dla niej cięŜkie doświadczenie. Ale mam okazję obserwować, co się z nią dzieje w miarę, jak cały proces się rozwija, i widzę, Ŝe zaczyna wychodzić z dołka, przyzwyczaja się do sytuacji i w gruncie rzeczy czerpie z niej siłę. P: Czy to jedyny waŜniejszy tranzyt, przez jaki przechodziła? O: Och, nie. Były takŜe inne rzeczy. Ale ten był niewątpliwie najwaŜniejszy ze wszystkich. Nie pamiętam w tej chwili pozostałych tranzytów. Ale właśnie dlatego prosiłem was o przyniesienie własnych kosmogramów, bo chcę pod koniec zajęć uŜyć kilku przykładów z sali i przyjrzeć się złoŜonym sytuacjom, gdy kilka tranzytów występuje jednocześnie, a takŜe popatrzeć na tranzyty izolowane. Kolejne kroki w definiowaniu osobistego znaczenia tranzytów Jeszcze ksiąŜki Donny jedna, ostatnia o sprawa pochodząca Pisze ona z o Cunningham tranzytach.

algorytmie postępowania, który dobrze jest znać, jeśli chcemy lepiej wykorzystać tak zwane trudne tranzyty. Krok pierwszy: co dobrze one poznaj planety. Wkrótce Dowiedz się dokładnie, oznaczają. omówimy szybko

kaŜdą z pięciu zewnętrznych planet i ich znaczenie w tranzytach. Krok drugi: poznaj swój kosmogram naprawdę dokładnie. Postaraj się zrozumieć własny horoskop, co w 243

gruncie rzeczy oznacza: poznaj samego siebie; im lepiej rozumiesz siebie, tym lepiej będziesz wiedział, jakimi sprawami powinieneś się zająć podczas poszczególnych tranzytów. Krok trzeci więc to poznanie siebie. Krok czwarty: cokolwiek naucz się siebie szanować. Inaczej nie mówiąc, osądzaj dzieje się podczas tranzytów,

tego niepotrzebnie. Nie mów: „Nie powinienem tak się zachowywać”. Tak się czujesz i juŜ, masz do tego prawo! Te uczucia czy to doświadczenie coś oznaczają. Nie powinieneś tego po prostu osądzać, bo wtedy niczego się nie nauczysz. Krok piąty jest być moŜe najwaŜniejszy: spójrz na to, przez co przechodzisz, się z szerszej jednego perspektywy. Nie trzymaj kurczowo

wydarzenia czy doświadczenia, a nawet jednego tranzytu. Są to tylko cykle w gigantycznym spektaklu. Jedną z moich ulubionych analogii jest patrzenie na Ŝycie jak na akt dramat z wielu sceniczny, scen. W w którym wszyscy sztukach jesteśmy jesteśmy aktorami. Składa się on z wielu róŜnych aktów, a kaŜdy niektórych postacią pierwszoplanową; zapewne czujemy się głównym bohaterem we wszystkich naszych osobistych dramatach bohater czasami zmienia kostium, wiek, sytuację Ŝyciową i rozwija w nie sobie róŜne z strony oczu tej charakteru. analogii, Jeśli to na potraficie stracić

przykład gdy Pluton uderza w Wenus i wasze małŜeństwo rozpada się w gruzy, spróbujcie pomyśleć, no dobrze, moŜe to tylko koniec aktu pierwszego albo środek drugiego. To jeszcze nie jest całe Ŝycie! Miło jest patrzeć na wszystko w szerszej perspektywie, bo wtedy nie tak łatwo wytrącić nas z równowagi. Krok szósty: odrzuć stare koncepcje przy ocenie skutków tranzytu. Krok siódmy: jeśli masz cytrynę, zrób lemoniadę. Gdy przechodzimy przez tak zwany trudny tranzyt, spróbujmy rozwinąć w sobie pozytywny potencjał danego aspektu. Czyli, gdy na przykład mamy kwadrat Plutona do Wenus, podkreślmy 244 jego pozytywną

manifestację; skierujmy energię na transformację Wenus - naszych wartości, potrzeb emocjonalnych i tak dalej. Krok ósmy to: unikajmy eskapizmu, a dziewiąty odkryjmy, gdzie leŜy źródło naszego cierpienia i zróbmy z tym coś. Ja sam mam ascendent w Baranie i dlatego preferuję aktywne działanie,ale wydaje mi się, Ŝe jest to fantastyczny sposób radzenia sobie z tak zwanymi trudnymi tranzytami. Czasami, oczywiście, człowiek ma skłonności do nadmiernego działania. Grozi nam wówczas zbyt impulsywne Urana. W postępowanie, kaŜdym razie szczególnie waŜne jest przy to, by tranzycie

stanąć twarzą w twarz z tą częścią naszej osobowości, która została poruszona przez tranzyt, jest to ogromnie waŜne, bo w innym wypadku człowiek po prostu siedzi w jednym miejscu i skupia się na stresie - a to przecieŜ odbija się na ciele, kilka na zdrowiu fizycznym, rzeczy, o Ŝyciu których rodzinnym, Ŝyciu uczuciowym, na wszystkim. Jest jeszcze ogólnych naleŜy wspomnieć, zanim przejdziemy do charakterystyki poszczególnych planet. Przyniosłem swoje notatki na ten temat, więc będę mógł je po prostu przeczytać. Jest to naprawdę waŜne, jeśli chcemy skorzystać z tranzytów w prosty, syntetyczny które przede i sposób, podają a nie opierać się na podręcznikach, Zajmuje energii, ogniem, Ŝyciu się które wodą oprócz wyizolowane czterema fragmenty rodzajami powietrzem, w są

informacji. Astrologia zasadniczo jest bardzo prosta. wszystkim są I nazywane ziemią. Ŝywiołami: przeŜyć

wszystkie

doświadczenia duchowych

najwyŜszych

manifestacjami tych energii planetarnych, które wchodzą ze sobą w rozmaite relacje. KaŜda zasada planetarna, czyli inaczej mówiąc, kaŜda planeta w naszym kosmogramie, pokazuje, jak ta energia przepływa albo jak jej przepływ jest regulowany. Wszystkie tranzyty po prostu stymulują pewne energie do przepływu w określony sposób i w określonym rytmie. Omówimy te sposoby i 245

rytmy, które wiąŜą się z poszczególnymi planetami. W pewien sposób wszystkie tranzyty są do siebie podobne przez to, Ŝe po prostu uaktywniają potencjał znajdujący się w kosmogramie urodzeniowym. Aktywizują róŜne części naszej osobowości lub poziomy naszego Ŝycia. NiezaleŜnie od tego, która planeta akurat tranzytuje, jeśli na przykład utworzy aspekt do Wenus, to, jeśli mogę Wenus się tak wyrazić, w naszym zrobi Ŝyciu coś z energią postawy Wenus. przez wobec Poruszy sprawy reprezentowane

małŜeństwo,

system

wartości,

miłości, seksu i tak dalej. ToteŜ wszystkie tranzyty szczególnie tranzyty planet zewnętrznych do osobistych - po prostu aktywizują czynnik urodzeniowy, z tym, Ŝe kaŜda z tranzytujących planet aktywizuje go na inny sposób. Poświęcimy trochę czasu na zastanowienie się nad znaczeniem poszczególnych planet i nad tym, jakie sposoby włączyć esencją wyzwalania Jowisza naszego i energii i rytmy są im odpowiadają. waŜne, czy bo teŜ Wszystkie tranzyty planet zewnętrznych (moŜna tu takŜe Saturna) bardzo kosmogramu poruszają podświadomość. Doprowadzają nas do kontaktu z urodzeniowego esencją nas samych reprezentowaną przez kosmogram. Ale kaŜda z planet ma swoje metody działania. Weźmy trzeba niego na przykład wszystkim kwadrat tranzyty do natalnego na samego Te Marsa: Marsa. planety na przede spojrzeć lub

Przypuśćmy, Ŝe tranzytujący Uran lub Pluton tworzy do koniunkcję, opozycję. zazwyczaj wprowadzają zamieszanie, wynoszą

powierzchnię sprawy poprzednio ukryte w nieświadomości i mogą sprawić, Ŝe staniemy się bardziej „marsowi”. Mogą wzmocnić naszą siłę albo pragnienie więc wyraŜania tranzyt energii naszego Marsa i zestrojenia się z nią. Uran rewolucjonizuje, Pluton transformuje, Urana czy Plutona do Marsa moŜe zrewolucjonizować lub przetransformować sposób, na jaki wyraŜamy naszą siłę, seksualność, władzę, generalnie - asertywność. Z kolei 246

wyobraźmy

sobie,

Ŝe

Saturna

utworzył

koniunkcję,

kwadrat lub opozycję do Marsa. To takŜe wpłynie na Marsa i nasze marsjańskie cechy, ale inaczej. Staniemy się większymi realistami w sposobie projektowania naszej asertywności. Taki aspekt moŜe na jakiś czas zmniejszyć naszą agresywność i zwolnić dynamikę. Nawet przepływ energii fizycznej moŜe być wolniejszy i przez jakiś czas, miesiąc lub dwa, moŜemy czuć zmęczenie. Wszystko zaleŜy od indywidualnego kosmogramu. Wszystkie tranzyty wpływają na jakiś waŜny czynnik w naszym Ŝyciu albo w nas samych, nie jest to Ŝaden grom z jasnego nieba, te wpływy jak nie biorą i się znikąd. Spójrzmy za co Jakie Skąd na moŜna swój wiedzieć, urodzeniowy Mars. Czym się zachowamy? dla

kosmogram jest

sprawdźmy, mnie?

odpowiada działania

Mars

stymulują mnie obecnie (Mars)? Jak wygląda moje Ŝycie seksualne (Mars)? Które z moich ambicji wiąŜą się z Marsem? energii Jak i wygląda naszej moje Ŝycie codzienne? się do na natury Ile mam fizycznej? Jeśli dostroimy natalnego aktualnym

kosmogramu

prawdziwej

etapie rozwoju, to poradzimy sobie z tranzytem. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy potrafili podać tylko bardzo ogólną jego interpretację. Przyszło mi coś do głowy, nie jest to absolutna zasada, ale wydaje mi się, Ŝe tranzyty Plutona i Saturna często są w pewien sposób okresami Ŝniw - to znaczy zbieramy wówczas coś w rodzaju karmy, spotykamy się z sytuacjami, które są oczywistym rezultatem czegoś, co zrobiliśmy w przeszłości. I nie chciałbym podawać tej zasady jako bezwzględnego prawa, gdyŜ w kaŜdej chwili moŜna zbierać plony albo zacząć nową karmę; ale często, gdy Saturn lub Pluton tranzytuje przez urodzeniowy kosmogram, ludziom przytrafiają się rzeczy, których nie potrafią kontrolować, w oczywisty sposób związane z przeznaczeniem. Wydaje mi się równieŜ, Ŝe tranzytowe aspekty Jowisza i Urana często 247

wyznaczają „okresy siewu”, gdy zaczynamy coś nowego, siejemy ziarno, które wykiełkuje i wyda owoce później. Są tym w to z okresy, wahaniem, wypadku gdy gdyŜ nie na chętnie naleŜy moŜna te wchodzimy przygody. tych koncepcji w nowe o uŜywać przedsięwzięcia, eksperymenty, Wspominam

bardzo ostroŜnie. Nie jest to sztywne prawo, i na pewno Ŝadnym arbitralnie kategorie. co podzielić Tranzyty się jak wszystkich pokazują, zachodzi. tranzytów co jest dwie ani

pokazują, w jaki sposób energia jest wyzwalana. Nie wyzwalane od dokładnie od tego, wydarzy. Pokazują tylko, w jaki sposób to wyzwalanie Wiele zaleŜy człowieka, będzie uŜywał tej energii i jak pragnie jej uŜywać. Podstawowe rytmy i funkcje tranzytujących planet Teraz Zacznijmy wygładza Co jakiś skupię choć Wenus. od się przede Wenus czego Wenus wszystkim krótko dotknie. uaktywnia nastroju, ulgi zazwyczaj na o planetach innych. i od zewnętrznych, wspomnę takŜe

harmonizuje NiezaleŜnie coś moŜemy w

wszystko, czas, gdy

aspektu, tranzyty Wenus rzadko mają większe znaczenie. naszym otrzymać Przy w urodzeniowym kosmogramie, czujemy przypływ szczególnie dobrego miłe czy towarzyskiego albo wiadomości jakieś doznać od napięć. choć

koniunkcji Wenus z którąś z planet natalnych moŜe nas spotkać przyjemne doświadczenie, samo sobie nie będzie ono zbyt istotne. Mars najczęściej wszystko przyśpiesza, aktywizuje dość agresywnie. Inaczej mówiąc, jeśli na przykład Mars uderzy w nasze Słońce czy Wenus albo wejdzie w koniunkcję z ascendentem, czujemy przypływ energii. Jak się on zamanifestuje, to zaleŜy od konkretnej osoby. Czasami człowiek absorbuje tę energię, uŜywa jej do działania i przez dwa czy trzy dni jest niezwykle aktywny albo bardziej niŜ zazwyczaj pewny siebie. Jeśli Mars aspektuje Merkurego, często pojawia się agresja w 248

słowach, a takŜe łatwość irytacji, bo Mars działa na system nerwowy i odbiera nam cierpliwość. W innych przypadkach, gdy Mars aspektuje ascendent, Słońce lub KsięŜyc, nie potrafimy kontrolować przepływu energii i często odbieramy i ją w postaci dni gorączki. mamy do się Jesteśmy rozgrzani wtedy, gdy z przez kilka podwyŜszoną którejś z

temperaturę. Najczęściej mamy podwyŜszoną temperaturę Mars tworzy ścisły aspekt planet osobistych albo do ascendentu. Przy wszystkich chorobach chodzi gorączką o to, warto Ŝe przyjrzeć wystąpił tranzytom szybko Marsa, szczególnie w przypadku małego dziecka, bo jeśli tylko akurat przemijający tranzyt Marsa, to raczej nie ma powodów do obaw. Ale gdy dziecko ma wysoką gorączkę i inne objawy, które wyglądają groźnie, a nie ma Ŝadnego tranzytu Marsa, wtedy sprawa moŜe być powaŜna. Jeśli jest to tylko tranzyt Marsa, wszystko jest jasne i temperatura opadnie, gdy tylko aspekt się rozluźni. Gdy tranzytujący Mars utworzył koniunkcję z KsięŜycem mojego syna, dziecko dostało bardzo wysokiej gorączki; a poniewaŜ urodzeniowo ma KsięŜyc w Baranie, temperatura potrafi mu wzrosnąć bardzo szybko. Tym razem jednak działo się to tak gwałtownie, Ŝe chłopiec dostał konwulsji. Takie konwulsje pojawiają się nie od samej temperatury, ale dlatego, Ŝe rośnie ona za szybko. Przy KsięŜycu w Baranie to dziecko wszystko robi szybko. W ciągu kilku minut temperatura wzrosła od normalnej do czterdziestu stopni. Ja zresztą wiedziałem o tym tranzycie i spodziewałem się, Ŝe coś się będzie działo, ale sądziłem raczej, Ŝe chłopiec będzie rozdraŜniony przez jakiś czas albo coś w tym rodzaju. On jednak dostał konwulsji, szczęki zacisnęły mu się mocno i zaczął sinieć. W końcu odało się nam zmusić go do oddychania, bo siłą Ja otworzyliśmy nadal nie jak mu usta za i wyciągnęliśmy zmartwiony, język. byłem olbrzymi bardzo

wiedziałem, 249

przypływ

energii daje tranzyt Marsa i byłem pewien, Ŝe za dwa dni wszystko będzie u w porządku. i mu u się Widziałem po raz wcześniej chociaŜ pierwszy. podobne rzeczy niego innych dzieci,

konwulsje

przytrafiły

Zawołaliśmy więc lekarkę, właściwie tylko po to, Ŝeby wydała diagnozę. A ona powiedziała: „Trzeba zbadać, czy to nie jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo takie objawy mogą wskazywać na zapalenie opon, a to bardzo powaŜna choroba. Powinniście go zbadać. Testy są bardzo skomplikowane i bolesne, trzeba zrobić punkcję kręgosłupa. Jeśli to rzeczywiście zapalenie opon, to natychmiast trzeba zacząć leczenie”. Tak powiedziała, ale wcale nie opon. tak była Ale przekonana, ciekawe Ŝe to to, rzeczywiście jakopisała energii, Ŝe zapalenie iŜ było

fizyczne przyczyny tej gorączki u dziecka. Powiedziała, wystąpiło intensywne wyzwolenie ciało chłopca nie potrafiło sobie tym poradzić i system nerwowy został przeciąŜony. Dlatego dostał spazmów. Ten opis doskonale zbyt zgadza wiele się energii z interpretacją system nerwowy astrologiczną:

został przeładowany, dlatego dziecko zaczęło trząść się i drŜeć. No dobrze, więc na zakończenie tej historii dodam jeszcze, Ŝe ja w gruncie rzeczy nie przejmowałem się tym, czy zrobimy mu te badania, czy nie, bo miałem pewność, Ŝe wszystko będzie w porządku, ale z powodu rozmaitych nacisków testy zostały przeprowadzone; to było naprawdę męczące, cały dzień w szpitalu. Po dwóch dniach gorączka minęła i chłopiec był zdrów. Gdyby to zaleŜało tylko ode mnie, to w ogóle bym go nie zabierał na te badania, bo byłem pewien, Ŝe wiem, co się dzieje. Tranzyty Jowisza powiększają wszystko, czego dotkną. Często otwierają drzwi rozmaitym moŜliwościom i przy większości aspektów dodają nam energii. Pozwalają takŜe o wiele głębiej zrozumieć te sprawy w naszym Ŝyciu, domem, które przez tranzyt który porusza, Jowisz 250 zwłaszcza związane albo z z tranzytuje,

urodzeniową

planetą,

którą

aspektuje.

O

tym

takŜe

pomówimy dokładniej. Na razie tylko krótkie wzmianki o kaŜdej planecie. Tranzyty koncentrują koncentrują rytm i kondensując Saturna energię nasze nasze zwalniają naturalny rytm i lub tranzytowanego domu

aspektowanej planety; moŜna właściwie powiedzieć, Ŝe doświadczenia. przepływ pole Opóźniają Z naturalny i Jowisz zwalniają energii, ograniczając kolei

energetyczne.

rozszerza nasze pole energii, dodaje nam sił witalnych, ekspansywności i optymizmu. To właśnie miałem na myśli wcześniej, gdy mówiłem, Ŝe cały ten trend związany z myśleniem „sam jestem za wszystko odpowiedzialny” idzie trochę za daleko. Czasami, gdy przechodzimy przez róŜne cykle, moŜna wyraźnie i Na tego przykład poczuć przy zmianę w nie swoim da Jowisza polu się ze energetycznym kontrolować. wszystkiego

koniunkcji

Słońcem jesteśmy pełni wiary. Gdy miałem 23 lata i Jowisz wszedł w koniunkcję z moim Słońcem, jeździłem akurat autostopem po Europie i nic mnie nie obchodziło, czy ktoś tam, coś się złapię! Byłem czy szczęśliwy, nie! Ale siedziałem oczywiście, nie sobie przy zadowolony przy drodze i było mi wszystko jedno, czy zatrzyma, chciałem ręki. Z koniunkcji Jowisza ze Słońcem podrzucono mnie właśnie gdzie dojechać. kolei przy Nawet musiałem czujemy wystawiać Saturnie

ograniczenia i nie mamy w sobie zbyt wiele wiary - na wszystko musimy solidnie zapracować. Pamiętam okres, gdy Saturn tworzył kwadrat do mojego Słońca. (Aspekty do Słońca zawsze są silne; aspekty do KsięŜyca - bardzo waŜne; waŜne są teŜ aspekty do ascendentu i do jego władcy wszystkie one mają wielki wpływ na nasze samopoczucie fizyczne, energię fizyczną). Nie mogłem wręcz uwierzyć w to, co się wtedy działo. Saturn na moim Słońcu - a właściwie Saturn w kwadracie do Słońca, to było zdumiewające. Miałem 251 fizyczne wraŜenie, Ŝe

niosę

na

barkach

wielki

cięŜar

i

nie

mogę

się

go

pozbyć. A jeśli spojrzy się na KozioroŜce - ja sam często juŜ z daleka potrafię dostrzec KozioroŜca. Oni stoją w charakterystyczny sposób. Głowę mają pochyloną, ramiona trochę ściągnięte do przodu, jakby spoczywał na nich cięŜar całego świata. I tak właśnie się czułem, gdy Saturn aspektował moje Słońce. Ludzie, którzy są dość elastyczni i raczej wraŜliwi, przejmują pewne cechy tranzytujących planet, czasami do tego stopnia, Ŝe cały ich wygląd zmienia się radykalnie, wyglądają. Słońca, A wszyscy gdy im mówią, mnie Ŝe za zupełnie aspekt do KozioroŜca! inaczej mojego Prawdę Saturn brali utworzył

niektórzy

mówiąc, nawet mi to pochlebiało, bo urodzeniowo nie mam prawie nic w znakach ziemskich. Wiedziałem jednak, skąd się bierze to wraŜenie. Chodziłem wtedy zgarbiony i przez dziewięć miesięcy nie potrafiłem się uśmiechnąć! Wszystko traktowałem bardzo powaŜnie - naprawdę czułem sią jak KozioroŜec. Uran przyśpiesza rytm Ŝycia. Przyśpiesza normalne tempo naszego rozwoju i wzrostu. Przyśpiesza zmiany. A przez „przyśpieszenie” mam na myśli nie 2 czy 3 %, ale około 500%! To idzie niewiarygodnie szybko. Często przy tranzycie Urana do planety osobistej lub ascendentu, a czasem takŜe przy aspekcie do Saturna lub natalnego Urana, wszystko nabiera pośpiesznego, gorączkowego tempa, rozmaite sytuacje pojawiają się i rozwijają tak szybko i przechodzimy przez tak wiele zmian, Ŝe moŜemy mieć wraŜenie wirowania. bo Tranzyty uranowa Urana energia mogą teŜ powodować bezsenność, przeciąŜa

system nerwowy. Nasze ciało nie potrafi sobie przez dłuŜszy czas poradzić ze skoncentrowaną dawką energii Urana. P: A jak to przyśpieszenie róŜni się od przyśpieszenia Marsa?

252

O: Energia Marsa jest bardziej brutalna, fizyczna. Uran to energia systemu nerwowego, energia mentalna. Energia Urana jest bardziej elektryczna, szybsza, o wiele bardziej subtelna niŜ Marsa. P: Czy chce pan powiedzieć, Ŝe moŜna traktować tranzyty Urana jak katalizator działający w obrębie innego cyklu? Inaczej mówiąc, widzimy serię wydarzeń, które jednak naleŜą nie do cyklu Urana, lecz do cyklu innej planety? A Uran po prostu przychodzi i działa jak katalizator przy cyklu, na przykład, Saturna czy jakimś innym? O: Zdecydowanie jest to pewnego rodzaju katalizator, tak to właśnie odczuwamy! A jeśli Uran jest katalizatorem, to moŜna powiedzieć, Ŝe Pluton to katharsis. Pluton to raczej oczyszczenie z przeszłości. Od czasu do czasu pewne inne rzeczy takŜe mogą zadziałać jak katalizator, ale skoro chcemy uŜywać tego słowa, najtrafniejsze wydaje się ono w odniesieniu do tranzytów działa szybko Urana. Wpływy uranowe w tym z nadchodzą nagle Ŝe i bardzo dynamicznie, z wielką siłą. I prawie zawsze Uran jako katalizator znaczeniu, juŜ bardzo uaktywnia sprawy, którymi wcześniej

mieliśmy pewien wewnętrzny kontakt, myśleliśmy o nich albo pragnęliśmy ich. Moim zdaniem nazwa „katalizator” jest dość celna. Uran rewolucjonizuje wszystko, czego dotknie. Dodam jeszcze, Ŝe jeśli chodzi o Urana, Neptuna i Plutona, większego cokolwiek przez Uran ich tranzytowe Te ich domów pozycje planety w domach nie w mają znaczenia. oznacza przebywają w Jeśli jednym domu, przykład MC albo to

domu zbyt długo, by było to istotne. Inaczej mówiąc, pozycja kątowych. danym na przyzwyczajamy się do tego. WaŜne są jednak tranzyty wierzchołki uderzy w ascendent, domu, descendent, zazwyczaj

wierzchołek

czwartego

odczujemy

wyraźnie - szczególnie przy ascendencie i descendencie 253

- to jako przyśpieszenie całego Ŝycia, przewaŜnie w postaci subtelnym serii bardzo się szybkich to Pamiętam, zmian. Ŝe W niektórych na lat bardzo temu przypadkach moŜe manifestować kilka

poziomie.

kojarzyłem koniunkcję Urana z ascendentem z wielkimi, rzucającymi się w oczy zmianami, gdyŜ bardzo często tak to wygląda. Ale potem w ciągu dwóch tygodni spotkałem dwie osoby, które przeszły tranzyt Urana przez ascendent, ale nie potrafiły się zidentyfikować z tym, co mówiłem. Okazało się, Ŝe mówiłem w zbyt konkretnych kategoriach, gdyŜ obie te osoby podczas tego tranzytu zajęły się astrologią, co zupełnie zrewolucjonizowało ich podejście do Ŝycia i rozumienie siebie. Ascendent oznacza ale nie przecieŜ wpadłem osobisty na to, stosunek dopóki do mi Ŝycia. o tym Urana nie tradycyjnie uwaŜa się za planetę związaną z astrologią, przypomniano. No dobrze, więc Uran przyśpiesza, a takŜe wyciąga na powierzchnię sprawy, które znajdowały się tuŜ za progiem świadomości; przynosi nam to, do czego juŜ jesteśmy gotowi dorosnąć, co jesteśmy gotowi w sobie rozwinąć albo czemu jesteśmy gotowi uczciwie spojrzeć w twarz. I tranzyt Urana często urzeczywistnia wszystkie te sprawy. Wiele osób na przykład czeka z wprowadzeniem wielkich zmian w swojej pracy, kierunku Ŝycia, małŜeństwie i tak dalej, dopóki Uran nie dostarczy im bodźca. Tranzyt Urana uderza nas po głowie jak młotem, ale jest to młot elektryczny. Cała nasza istota przeŜywa szok, dostajemy przyśpieszenia i zaczynają nas pochłaniać nowe idee. W naszym Ŝyciu pojawia się nowe źródło stymulacji. MoŜe to być drugi człowiek, jakaś dziedzina wiedzy, wydarzenie, przeprowadzka na drugi koniec kraju; moŜe to być wiele rzeczy. Później jeszcze wrócimy do Urana. Neptun to planeta, o której najtrudniej mówić, a drugi w kolejności pod tym względem jest Pluton. Im 254

dalej połoŜona jest planeta, tym szersze i bardziej subtelne czego stare jest jej Neptun w znaczenie. to Zasadniczo jednak tranzytujący Neptun niewiarygodnie uwraŜliwia wszystko, dotknie. formy rozpuszczalnik; obszarze Wenus, w rozpuszcza Ŝycia, stopniu następne jakimś naszą naszego znacznym to

odpowiadającym planecie, którą aspektuje. Jeśli Neptun tranzytuje rozpuści przez albo przynajmniej wysubtelni

kluczowe słowo przy tranzytach tej planety - sprawy w naszym Ŝyciu, za które Wenus odpowiada. Tranzyt Neptuna do Wenus moŜe sprawić, Ŝe nasze podejście do miłości stanie się znacznie bardziej wyrafinowane. Neptun moŜe zupełnie większej Neptuna rozpuścić jakiś związek, w i którym byliśmy, albo nasz stosunek do niego moŜe ewoluować w stronę subtelności, do Wenus tę gdyŜ Neptuna w uwraŜliwienia pierwszej z wyrafinowania. moŜe jeszcze zostaną zamęt. mgłę nas Jeśli na przykład ktoś ma zazdrosną naturę, to tranzyt chwili powiększyć poruszone, Tranzyty zazdrość; Neptun często wszystkie reguły roztaczają emocje powiększa wokół

niejasnych emocji; nie jesteśmy pewni, w którą stronę iść. Ale jeśli uczciwie stawimy czoło temu, co się dzieje, to tranzyt Neptuna do Wenus moŜe wysubtelnić nasz stosunek do miłości, małŜeństwa, partnera czy czegokolwiek innego. I zanim tranzyt przeminie, nasza zazdrość moŜe się znacznie zmniejszyć, my zaś zaczniemy o wiele lepiej rozumieć potrzeby swoje i partnera. Czasami dostrajając rozwoju Neptun nas do daje tego, Większość co takŜe uduchowienie, do tym nieprzeniknione, Ŝyjących na

niuansów i subtelności. Nie zawsze musi to prowadzić do duchowego. ludzi świecie nie jest zorientowanych na sferę duchową, więc naturalnie nawet tranzyty Neptuna nie uczynią z nich niezwykle na tego uduchowionych typu wpływy, to osób. aspekt Ale jeśli do ktoś ma wrodzoną potrzebę rozwoju duchowego albo jest otwarty Neptuna jakiejś

255

planety

moŜe

dostroić

taką

osobę

do

sfery

rzeczy

nieuchwytnych, do prawd duchowych czy sił działających w Ŝyciu, które moŜna by nazwać „duchowymi”. Jeśli mamy wswoim kosmogramie silne wpływy Neptuna czy Ryb, a nie nauczyliśmy się jeszcze ochrony siebie, koncentracji i zachowywania integralności własnego pola energetycznego, to byty duchowe mogą nas przeniknąć i zawładnąć nami. Nie odnosi się to do wszystkich Ryb, ale jest dość powszechne Ryby to w końcu znak Neptuna. NajwaŜniejsze przy tranzytach Neptuna jest to, Ŝe otwierają one nasze Ŝycie w konkretnej dziedzinie. Jeśli Neptun aspektuje Merkurego, umysł otwiera się na subtelną percepcję. W pierwszej chwili moŜe to sprawiać wraŜenie mentalnego chaosu. MoŜliwe, Ŝe nie będziemy potrafili się skupić. Wszystkie nasze sztywne opinie i to, co uwaŜaliśmy za „wiedzę”, moŜe się rozpłynąć do tego stopnia, Ŝe będzie nam się wydawało, iŜ nic juŜ nie wiemy. Ale pod przykrywką tego zamętu zachodzi pozytywny proces otwierania nas na subtelniejsze formy percepcji. Podam kobiety w wam wieku szybko dwa przykłady kilku sytuacji, Gdy gdy Neptun aspektuje Słońce. Pierwszy z nich dotyczy pewnej trzydziestu lat. Neptun utworzył kwadrat do jej Słońca, porzucił ją mąŜ. Choć w dzisiejszych czasach niektórym kobietom nie podoba się taka koncepcja, jeśli Słońce w kosmogramie ona w kobiety, tradycyjnej szczególnie, pozostaje

strukturze małŜeństwa, oznacza takŜe męŜa, co najmniej w takim samym stopniu, jak jej własną indywidualność. Słońce jest sygnifikatorem męŜa szczególnie w przypadku młodszych kobiet. je W miarę, jak rozwijają one swoją przez indywidualność, Słońce zaczyna w coraz więkzym stopniu symbolizować same. Neptun tranzytujący Strzelca utworzył kwadrat do jej Słońca w Rybach, mąŜ wyniósł się z domu i całe małŜeństwo przez półtora roku 256

było zawieszone w powietrzu. To było potrójne przejście Neptun i zretrogradował, tak dalej. znów powtórzył aspekt do w Słońca MałŜeństwo pozostawało

zawieszeniu, sytuacja była bardzo niejasna, bo mąŜ nie mógł się zdecydować, czy chce się rozwieść, czy wrócić do rolę Ŝony. i Nic Rybą; nie było jemu jasne. Ŝycie A ta o się kobieta wszystkim. jest bierną Na słoneczną przez całe przyjmowała

pozwalała jednak

decydować

początku tego okresu czuła się bardzo nieszczęśliwa. Wkrótce zainteresowała astrologią, reinkarnacją i róŜnymi sprawami, które dały jej o wiele szerszą perspektywę w spojrzeniu na Ŝycie i wzmocniły na tyle, Ŝe podjęła tej kroki prowadzące ta do rozwodu. W dość bardzo wtedy Obserwowanie krótkim pierwszy kupką sytuacji półtora aspekt było roku do pasjonujące. kobieta Była

czasie

szybko się rozwinęła. Poznałem ją, gdy Neptun po raz utworzył jej Słońca. wszystkie nieszczęścia. Przerabiała negatywne

strony Ryb, wiecie, narzekała, lamentowała i tak dalej. Bardzo szybko znacznie się wzmocniła! Ostatniego dotyczące czyjeś chwilę w Słońce, lata Nie musi poczyniłem zawsze, się gdy kolejne Neptun coś to odkrycie uderzy w bardzo okres, Neptuna.

wydarzyć ale

dramatycznego, jak rozwód czy to, o czym opowiem za nastąpnym przykładzie, jest kiedy naleŜy mieć oczy otwarte. Dobrze, więc co się zdarzyło ostatniego lata - spottkałem pewne dziecko, chłopca ze Słońcem w Strzelcu. Neptun wszedł z nim w koniunkcję, a tranzytujący Jowisz utworzył opozycję do jego urodzeniowego Jowisza i chłopiec pojechał z matką do Anglii. Ma dopiero pięć lat. Pojechał do Anglii, a Jowisz tradycyjnie oznacza dalekie podróŜe zagraniczne; dla chłopca było to bardzo kształcące doświadczenie (Jowisz), bo odwiedził wiele muzeów. A poza tym podczas pobytu w Anglii spotkał swojego mistrza duchowego. Nie znam wszystkich szczegółów, 257 ale chodziło o to, Ŝe

Mistrz Inicjacja rozmawiała siedziało

przeprowadzał ich do odbywała ze na końcu się sali,

inicjację potęŜnych na mistrzem, nagle

grupy Cała z

ludzi, duchowych. grupa które

przygotowywał

przeŜyć a

przyjęciu. skoczyło

swoim

dziecko,

miejsca,

pobiegło do Mistrza i powiedziało: „Chcę, Ŝebyś mnie zainicjował”. Ta konkretna orientacja duchowa wymaga, Ŝeby inicjowany miał co najmniej 22 lub 23 lata, ale to dziecko jest spod Strzelca i potrafi bardzo bezpośrednio domagać się czegoś, czego chce; a z reguły wie, czego chce. Chłopiec powiedział po prostu: „Chcę tego” i dostał to. Mistrz dotknął jego czoła i dziecko niemal natychmiast wyszło z ciała. Jego duch po prostu latał sobie w przestrzeni. Zdaje się, Ŝe chłopiec miał najrozmaitsze, zdumiewające wizje, bo był pod takim wraŜeniem, Ŝe później przez dłuŜszy czas w ogóle nie był w stanie się odezwać. W Neptuna kaŜdym razie to z teŜ jest przykład Neptun działania potrafi kontakt duchowością.

dostroić nas do rzeczy duchowych, niezaleŜnie od tego, czy jest to wyłącznie wewnętrzne przeŜycie, czy teŜ natrafimy na jakąś osobę, ksiąŜkę czy miejsce, które wywiera na nas wpływ duchowy. KsiąŜki poświęcone tranzytom w ogóle nie omawiają takich sytuacji. Jest to pozytywny aspekt Neptuna. MoŜna teŜ powiedzieć, Ŝe na innym poziomie Neptun symbolizuje niezadowolenie. Jesteśmy niezadowoleni, czujemy potrzebę ucieczki, ze wszystkich stron otacza nas niepewność i zamęt, chcemy się wydostać z tej mgły. Ale na wyŜszym poziomie Neptun oznacza wyszlachetnienie przy innych i uduchowienie moŜna wszystkiego, wyróŜnić ich czego dotyka. TakŜe planetach pozytywne i negatywne strony. Uran na niŜszym poziomie, w swych negatywnych manifestacjach, moŜe przejawiać się jako niepokój i pragnienie zmian tylko w imię samych zmian albo dla urozmaicenia, bez Ŝadnego innego celu. A 258

skoro

juŜ

przy

tym

jesteśmy,

Uran

jest

planetą

ekstremalnego egocentryzmu. Egocentryzm moŜe przybierać róŜne formy, ale przy aspekcie tranzytowego Urana do naszego tak będę w A Słońca, robił nas w Marsa swoje”. nową czy Wenus człowiek zazwyczaj jest przyjmuje postawę „niech wszyscy idą do diabła, ja i Jakakolwiek współpraca wówczas bardzo trudna. Ale od pozytywnej strony Uran rozbudza umysłu. jasność myślenia, krystalizację na najwyŜszym najlepszym przypadku,

poziomie swego funkcjonowania, przez tę krystalizację niezwykłą umysłu i jasność zrozumienia Uran moŜe nam dać wewnętrzne wyzwolenie. Jeśli Uran utworzy aspekt do naszej Wenus, to chociaŜ przy tym tranzycie mogą się dziać bardzo róŜne rzeczy i choć moŜemy wówczas przejść przez wiele zmian, wyzwolenia zaangaŜowania i wszystkiego, poczucie przejść jak się znak być moŜliwe w jest takŜe poczucie wobec Wenus. które jednak się z związków niezwykłego miłości, małŜeńskich MoŜe to następnie najpierw Uran, z naszych co postawach

uczuciowego, wewnętrznej przez

charakteryzuje wolności, Zwykle łączy kaŜdym

krystalizuje musimy

wyraźniej. okres Wodnika, a w

eksperymentów.

podobnie co

eksperymentami. Próbujemy wówczas wszystkiego, włącznie tym, zabronione, Dzięki razie o niekonwencjonalne. eksperymentom zdobywamy

wiele więcej doświadczenia i często zyskujemy lepszą perspektywę w spojrzeniu na to, co rzeczywiście chcemy robić i czego naprawdę potrzebujemy. Pluton wszystkim i w moŜe się przejawiać przymusów robienia negatywnie wewnętrznych, czegoś bez przede które Ŝadnego Ŝe gdy postaci przymus

ściągają nas w dół. Rozmaite siły wchodzą w nasze Ŝycie odczuwamy świadomego powodu. Często moŜna zauwaŜyć,

tranzytujący Pluton utworzy aspekt do jakiejś planety w naszym natalnym kosmogramie, szczególnie jeśli jest to planeta osobista, w człowieku pojawiają się skłonności 259

do bezwzględnego zachowania. Ale bezwzględność moŜe być dobra. Wszystko zaleŜy od tego, jak się jej uŜywa. Czasami Ŝycia, dobrze jeśli jest nie być bezwzględnym wobec z siebie. jego Bezwzględność przydaje się przy reorganizacji własnego jesteśmy W zadowoleni negatywnych dotychczasowego kształtu. przejawach

Pluton potrafi być zbyt bezwzględny. Ale na wyŜszym poziomie ta bezwzględność moŜe mieć pozytywny wymiar, przerodzić się w świadome większość oddanie z transformacji was potrafi własnego wnętrza i jakiegoś obszaru w naszym Ŝyciu. Prawdopodobnie scharakteryzować Saturna. Na negatywnym poziomie jego wpływy manifestują się w postaci depresji, lęków i tak dalej. około W mojej ksiąŜce stron Astrology, druku. Dla Karma Nie and

Transformation jest cały rozdział poświęcony Saturnowi, trzydziestu jego gęstego będziemy jedną z więc dzisiaj omawiać go dokładnie, wspomnimy tylko o niektórych aspektach. mnie najwaŜniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Saturna, są jego aspekty tranzytowe do planet urodzeniowych. Wyznaczają one okresy, gdy musimy stanąć twarzą w twarz z naszymi lękami. strach. Negatywnie W moŜe się to manifestować to jako pozytywnym faktu, Ŝe wydaniu musimy będzie z umiejętność twarzą w

konfrontacji z własnymi lękami. Jeśli nie zaakceptujemy świadomie stanąć nimi twarz, to prawdopodobnie i tak coś nas do tego zmusi. „Dosięgnęło mnie to, czego się obawiałem” - coś w tym rodzaju mówi Biblia. To jest właśnie Saturn. Jeśli człowiek nie wyciągnie swoich lęków na światło dzienne i nie zechce przyjrzeć się im dokładnie, będą one rosły coraz Ŝycie. MoŜemy bardziej mieć i po jakimś ale czasie zdominują ona nasze Pozytywnie jej Saturn mniej, daje koncentrację będzie energii. bardziej

skupiona. Nasza świadomość pogłębi się znacznie. Jeśli chcemy skorzystać z tranzytu Saturna, powinniśmy podjąć decyzję, Ŝe skonfrontujemy 260 się z tymi rzeczami, i

zaakceptować siebie pozycję

odpowiedzialność, w w dziedzinie domu oraz

którą Ŝycia

powinniśmy wskazanej

na

przyjąć, Saturna

przez

aspektowaną

planetę.

Pozytywny wymiar tranzytu Jowisza jest dość oczywisty optymizm, zaufanie do siebie, ekspansja, pragnienie, by w jakiś sposób ulepszyć swoje Ŝycie. Z kolei negatywnie są to nadmiary, niepotrzebne wydawanie pieniędzy i energii, usiłowanie, by robić zbyt wiele rzeczy naraz, marnotrawstwo pieniędzy, energii i czasu. P: Pozytywna strona Plutona to świadomość...? O: Tak, jedna z pozytywnych stron to świadome oddanie się reformowaniu siebie albo jakiejś dziedziny swojego Ŝycia. P: Czy jest to coś, co robi się nieświadomie, w ten sposób, Ŝe to zaczyna się dziać samoistnie i trzeba się zastanowić, Ŝeby wpaść na to, co właściwie się dzieje? O: Przez „świadome oddanie się” mam na myśli to, Ŝe jedną z najlepszych jest metod postępowania czemuś przy swojej tranzycie Plutona poświęcenie

energii, na przykład przez postanowienie: „Mam zamiar zmienić swoje Ŝycie w tej dziedzinie”. Bo jeśli nie zrobi się tego świadomie, to energia tranzytu działa nieświadomie, a wtedy manifestuje się w postaci przymusów. Jeśli Pluton aspektuje jakąś naszą natalną planetę, wszystko, co się z tą planetą wiąŜe, przejdzie głęboką przemianę w ciągu kolejnych dwóch lat, gdy Pluton kilkakrotnie powtórzy aspekt. W taki czy inny sposób, to się musi stać. Dlatego w wielu przypadkach najlepsze, co moŜemy zrobić, to powiedzieć sobie: „Tak, to się musi zmienić; dlatego lepiej będzie, jeśli sam się do tego zabiorę”. I wtedy moŜemy uŜyć energii Plutona, włączyć ją w swoje Ŝycie i potraktować jako część własnej osobowości, wykorzystać ją świadomie do transformacji. Jeśli nie zaakceptujemy jej jako części siebie, wtedy będzie ona działała jako coś, co Jung 261

nazwał

„autonomiczną

siłą

psychiczną”,

jako

autonomiczny kompleks - coś, co Ŝyje własnym Ŝyciem, zupełnie poza naszą świadomością. Przy tranzytach Plutona, Urana i Saturna często się zdarza, Ŝe w pierwszej chwili nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje, nie wiemy, co musi się stać i jakie zmiany musimy poczynić albo przejść. Ale napięcia będą się nabudowywać - czasem będą przychodzić z zewnątrz, czasem powstawać w naszym wnętrzu, a czasem jedno i drugie naraz - i w końcu poczujemy przymus, by coś zrobić. Ale, wiecie, umysł logiczny Ŝyciowych, w umysł ma gdyŜ bardzo i w jest dosyć z głupi. Logiczny w zazwyczaj nie kontaktu

rzeczywistością wszystko sposób. przychodzi Dlatego

procesów przy

postrzega sztywny najgorsze końcu

blokach najpierw.

pojęciowych, większości Napięcie

tranzytów narasta

człowiek desperacko pragnie coś zrobić, albo wszystkie naciski i napięcia dosłownie fizycznie wpychają go w nowy etap Ŝycia. Dobrym przykładem jest coś, co zdarzyło mi się ostatnio; a ja powinienem być mądrzejszy, przynajmniej niektórzy ludzie tak sądzą. Przechodziłem jednocześnie przez wiele róŜnych tranzytów Plutona, Urana i Saturna. Wszystkie starym mniej one zapowiadały Miałem taką radykalne maleńką klitkę zmiany i wiedziałem, Ŝe juŜ dłuŜej nie będę mógł funkcjonować w biurze. więcej wielkości To było połowy tutejszego przedpokoju.

okropne, straszne miejsce - bez okien, bez świeŜego powietrza, bez niczego. Miałem duŜo pracy i przez cały czas czułem się nieszczęśliwy, gdyŜ napięcia spowodowane pracą narastały coraz bardziej, a w dodatku nieustannie przychodzili do mnie ludzie, którzy mieli obłędne wymagania. Estetycznie tamto biuro było wręcz odraŜające. Wydawało mi się jednak, Ŝe nie jest to odpowiedni czas na przeniesienie się do większego biura, bo musiałbym płacić trzykrotnie większy czynsz. 262

Ale w końcu okoliczności po prostu zmusiły mnie do podpisania umowy wynajmu tego biura tutaj, chociaŜ nie miałem łatwo pojęcia, jest mi skąd wezmę Ŝe pieniądze, wszystko Ŝeby za to i zapłacić. Po prostu stało się to koniecznością. Teraz dostrzec, było gotowe czekało tylko na odpowiednią chwilę, Ŝeby się zdarzyć. Okazało się, Ŝe nie mam problemu z pieniędzmi na czynsz ani z niczym innym, bo gdy mam więcej miejsca, wszystko lepiej się układa i moja praca jest bardziej efektywna, takŜe finansowo. Wcześniej jednak nie potrafiłem dostrzec nadchodzących radykalnych zmian w mojej pracy ani nie przeczuwałem, Ŝe moje ksiąŜki staną się tak popularne. Wyprowadzenie się z tamtego malutkiego biura bardzo ładnie symbolizuje Ŝe wiele zmian z wewnętrznych, (Pluton!) szczególnie to, strząsnąłem siebie

ograniczenia mojego poprzedniego sposobu pracy. Teraz mam mnóstwo przestrzeni! Wszystkie tranzyty mówiły mi: „Przeprowadź zmiany, zostaw za sobą to i tamto, zacznij nowe rzeczy”, ale ja czułem mnóstwo wahań i niepewności. To częsta reakcja, szczególnie jeśli ktoś ma duŜo planet w znakach stałych, tak jak ja. Czeka się aŜ do ostatniej chwili z przeprowadzeniem niezbędnych zmian, gdyŜ człowiek pragnie trzymać się kurczowo tego, codaje mu poczucie bezpieczeństwa. Jowisz i Saturn w domach Gdy Uran, Neptun albo Pluton przechodzą przez wierzchołek kolejnego domu w naszym kosmogramie, często zauwaŜamy zmianę w Ŝyciu związaną z tą planetą i z tranzytowanym przez nią domem. Ale to wraŜenie zmian nie utrzymuje się przez cały czas pobytu planety w danym domu. Tymczasem przy tranzytach Jowisza i Saturna cały ich pobyt w którymś domu często wyznacza wyraźny okres rozwoju na przez obszarze ten dom. Ŝycia Cykl człowieka trwa charakteryzowanym Jowisza

dwanaście lat. Przeciętnie ta planeta przebywa rok w 263

kaŜdym domu, chyba Ŝe w naszym kosmogramie niektóre domy są wielkie, a inne bardzo małe; do pewnego stopnia zaleŜy to takŜe od stosowanego systemu domów. Najczęściej Jowisz przebywa w kaŜdym domu około roku, Saturn mniej więcej dwa i pół roku. Ten okres moŜe się jednak wahać od dwóch do trzech lat, zaleŜnie od konkretnego kosmogramu i od wielkości domów, a takŜe od tego, kiedy Saturn wchodzi w retrogradację. Podzielmy ten okrąg (na tablicy) na domy, na razie zupełnie ignorując znaki. Sama analiza tranzytów Jowisza i Saturna przez domy jest bardzo uŜytecznym narzędziem! Naprawdę, moŜna wyrzucić całą resztę wiedzy astrologicznej i uŜywając tylko przejść, czyli „tranzytów” Jowisza i Saturna przez urodzeniowe domy otrzymujemy niezmiernie praktyczne narzędzie. Nie znam Ŝadnej innej metody, która by równie i się wpływy skutecznie regularność więc teraz i pozwalała wzrostu przez Jowisza w zrozumieć naszym cykliczność Zajmiemy

występowania waŜnych etapów rozwoju, zmian i okresów Ŝyciu. jednocześnie Jowiszem i Saturnem i omówimy ich tranzyty wszystkie są domy. Oczywiście Saturna spolaryzowanymi przeciwieństwami. Jowisz

zazwyczaj oznacza ekspansję, a Saturn ograniczenia i koncentrację. Tam, gdzie jest Jowisz, zawsze pojawi się w nas pragnienie, którym Ŝycia, przygody Jowisza pragniemy w by coś ta w ulepszyć planeta, danym lub powiększyć. moŜemy Dom, w przebywa której i mówi symbolizuje dziedzinę osiągnąć PołoŜenie Ŝycia pragniemy

okresie

znacznie głębsze zrozumienie przez nowe doświadczenia, generalnie o tym, a przez nawet ekspansję. jeśli nie którą dziedzinę naszego

ulepszyć

niczego ulepszać, to i tak przytrafi nam się okazja, by to zrobić. Nie znaczy to jednak, Ŝe zawsze skorzystamy z tych moŜliwości. MoŜna nawet nie uwaŜać ich za szanse. Sam fakt, Ŝe Jowisz przebywa w którymś domu, 264

nie oznacza jeszcze, Ŝe - jak to moŜna przeczytać w wielu ksiąŜkach - automatycznie zaczniemy robić same wspaniałe rzeczy i Ŝe ze wszystkich stron posypią się na nas dobrodziejstwa. Zawsze niezbędne jest podjęcie jakiegoś szerokiego moŜliwości. takŜe tylko działania, spojrzenia Zresztą Jowisza przez otwartość na do wszystko to, oraz co umiejętność i nowe dotyczy nie chwilę rzeczywistość mówię, domy. Za planet

aspektów tranzytów

urodzeniowych,

poszczególne

wyjaśnię to dokładniej. Kolejna waŜna sprawa to to, Ŝe Jowisz daje nam bodziec do działania zorientowanego na przyszłe cele. Jowisz, Strzelec i dziewiąty dom tworzą razem tak zwaną Na dziewiątą przykład jak na literę astrologicznego jest tradycyjnie Blake, alfabetu. Wszystkie te trzy elementy mają związek z przyszłością. spod Strzelec przykład którzy uwaŜany za znak „proroczy”. MoŜna znaleźć wielu ludzi Strzelca, Williama byli angielski poeta-wizjoner, prorokami

przyszłości. Wielu z nich wyczuwa, co ma się zdarzyć w przyszłości. Dlatego gdy Jowisz aspektuje naszą natalną planetę albo przechodzi przez któryś dom, często dzieje się coś, co sprawia, Ŝe zaczynamy wyczuwać kierunek przyszłego rozwoju, przyszłe moŜliwości w tej dziedzinie Ŝycia. I zwykle nie jest to po prostu myśl, lecz pewnego rodzaju wizja przyszłości - jak moŜna coś ulepszyć, by zaczęło przypominać ujrzany w wizji ideał. Jest to coś w rodzaju wewnętrznej wiedzy lub wiary. Taka jest więc podstawowa wymowa tranzytów Jowisza, a za chwilę pomówimy o przykładach. Saturn tranzytujący przez jakiś dom albo tworzący aspekt do natalnej planety równieŜ daje nam moŜliwość lepszego lecz zrozumienia. i moŜliwość niesie Ale nie jest to rozszerzenie przy Jowiszu, w głębiej, horyzontów raczej umiejętność syntezy, jak

zrozumienia ze sobą 265

czegoś

bardzo szczegółowy i bezpośrednio praktyczny sposób. Saturn zawsze moŜliwość pogłębienia

świadomości. potrzebę Jednym ze

Tam,

gdzie

jest Ŝycia

Saturn, w przy coś

tam

czujemy

definiowania, haseł przez

teraźniejszości, Saturnie w jest

nauczenia się cierpliwości, pewności oraz budowania. przewodnich budowanie wysiłek. Budujemy dziedzinie

Ŝycia wskazanej przez pozycję Saturna w domu albo na obszarze doświadczeń symbolizowanym przez aspektowaną planetę. Dorysuję na tablicy). do tu To planety. są planety domu, (Rysuje symbole planet z odpowiadających kolejnym domom naturalnego kosmogramu tradycyjnie Wenus do kojarzone domami i ze znakami, które im odpowiadają. Wstawiamy Marsa dalej. pierwszego dla drugiego tu (domu za Byka), Merkurego do domu Bliźniąt (trzeciego), i tak Powód, którego wstawiam planety, chwilę stanie się jasny; zasadniczo chodzi o to, Ŝe gdy na przykład Saturn przebywa w trzecim domu, przypomina to sytuację, gdy Saturn aspektuje Merkurego. W miarę, jak będziemy omawiać te sprawy, chciałbym, Ŝeby wszyscy spojrzeli na swoje kosmogramy i sprawdzili, gdzie teraz przebywają Jowisz i Saturn. Niektórzy z was będą to wiedzieli od razu, ale jeśli ktoś nie wie, to niech sprawdzi, w jakich domach znajdują się teraz Jowisz i Saturn, tak, by wszyscy mogli odnieść się osobiście do tego, o czym będziemy mówić. Proszę takŜe zwrócić uwagę na to, czy u kogoś tranzytujący kwadrat Jowisz lub lub Saturn do tworzy koniunkcję, opozycję

jakiejkolwiek natalnej planety. Nie traćmy teŜ z oczu kwinkunksów i półsekstyli. Tranzyty Jowisza i Saturna przez pierwszy dom Pierwszy Mars. Pierwszy dom dom i łączy jest pokazuje, się więc jak ze spontaniczną aktywny, swoją samoekspresją i działaniem na zewnątrz. Odpowiada mu bardzo ekstrawertyczny, wyraŜamy

niezaleŜność i indywidualność. ToteŜ gdy Jowisz wchodzi 266

do pierwszego domu albo aspektuje urodzeniowego Marsa, pragniemy przybywa stać nam się bardziej energii asertywni. fizycznej i Zazwyczaj pewności wówczas

siebie, a często takŜe powiększa się waga ciała. Przy tranzycie Saturna przez pierwszy dom często chudniemy. Wiecie, Ŝe Jowisz lubi działać z rozmachem. Ostatnim razem, gdy Jowisz wszedł do mojego pierwszego domu, moja energia mi i apetyt zwiększyły się trzykrotnie Bardzo gdy i przybyło straciłem około dwudziestu trzydziestu funtów. funtów, tego Saturn

potrzebowałem, bo z powodu Saturna byłem za chudy około przechodził przez mój pierwszy dom. W kaŜdym razie tranzyty Jowisza i Saturna przez pierwszy dom wyznaczają bardzo waŜne okresy w Ŝyciu, bo pierwszy dom to początek zupełnie nowego cyklu. Jest to początek nowego etapu rozwoju, który inicjujemy przez zdecydowane działanie i zaangaŜowanie. Jowisz daje nam wiarę w siebie konieczną do Ŝe inicjowania muszą się w spraw, o W których być moŜe myśleliśmy juŜ od dłuŜszego czasu albo intuicyjnie bardzo wyczuwaliśmy, wydarzyć. odczuciu większości ludzi jest to pozytywny okres, gdyŜ optymistycznie są to Ŝe w konkretnego przez nie patrzą wówczas moŜe czasie, Saturn przyszłość. a w się gdy zdarzyć Jowisz Oczywiście przypadku akurat przechodzi tranzyt tylko tym generalne samym tendencje,

kosmogramu ascendent, będzie

tak,

jednocześnie tak

tworzy kwadrat do Słońca i opozycję do KsięŜyca i wtedy Jowisza raczej odbierany optymistycznie. Ale jeśli w tym samym czasie widzimy tak wiele tranzytów Jowisza i Saturna, to bez wątpienia będzie teraz sali). albo to waŜny, w rozstrzygający pierwszym Ŝe domu? okres. (Brak Czy ktoś ma z Jowisza odpowiedzi

Przypuszczam, ich

wszyscy, jakaś

którzy

przechodzą by mieli

przez ten tranzyt, są gdzieś indziej i dobrze się bawią zbyt pochłania aktywność, siedzieć tutaj i słuchać kogoś, prawda? 267

Bardzo przechodzi lub

powszechnym przez są

zjawiskiem pierwszego

przy domu

tranzytach (a takŜe

Jowisza, zwłaszcza, gdy zbliŜa się on do ascendentu i początek wtedy, gdy aspektuje Merkurego, a czasami teŜ Słońce KsięŜyc), przeczucia dotyczące przyszłości. Czasami przybierają one postać wizji albo proroczych snów. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się wam coś takiego, spróbujcie sobie przypomnieć, kiedy to było. Nie zawsze jest to coś sensacyjnego i efektownego, zazwyczaj po prostu osoby jakieś o wraŜenie lub przeczucie. sceptycznym Nawet ludzie do zajmujący się biznesem, pośrednicy giełdowi czy inne materialistycznym, podejściu Ŝycia mówią wtedy, Ŝe „mieli przeczucie”. Nie uwaŜają tego za przeŜycie ponadzmysłowe, wizję, proroctwo ani nic w tym rodzaju. Jest to po prostu „przeczucie”. Czym więc właściwie jest przeczucie? Jest to odbiór kierunku rozwoju aktualnych tendencji; wyczuwamy, Ŝe jeśli nadal będą się one układać w ten sam sposób, to doprowadzą do pewnej sytuacji w przyszłości. A Jowisz potrafi nas dostroić do tego rodzaju wglądu w przyszłość. Nie mamy czasu na przytaczanie zbyt wielu przykładów, ale znam mnóstwo ludzi, którym - szczególnie w okresie przejścia Jowisza przez ascendent przydarzył się przebłysk intuicji dotyczący czegoś, co mogli wówczas rozpocząć, a co rozwijałoby się w przyszłości, i potem okazywało się, Ŝe mieli rację. Ich wizje przyszłości czy prorocze sny sprawdzały nam to się jest się coś duŜa we wszystkich w Ŝe szczegółach. Nie zawsze prorocze sny sprawdzają się dosłownie, ale jeśli zdarzy Jowisza, takiego szansa, okresie aktywności się one sprawdzą dom na

dokładnie. Tranzyt manifestuje siebie. Jest w potwierdzić Najczęściej Saturna się to przez pierwszy początku pewności się nie w jako ogólna okres zmniejszonej która wtedy moŜe mniej

zasada, mają

niektórych ludzie

konkretnych

przypadkach. wiary

jednak

268

siebie, bo wyraźniej uświadamiają sobie wady, a ich pragnienie blokowane. niezaleŜności Oczywiście w działaniu to (symbolizowane niektórych przez Marsa i pierwszy dom) jest często w jakiś sposób dotyczy takŜe tranzytów Saturna do natalnego Marsa. MoŜe to być dość cięŜki okres; wielu ludzi dokładnie zdaje sobie wtedy sprawę ze swoich niedociągnięć, wad i słabości. Najlepiej jest wtedy spojrzeć realistycznie na własne wady, przyjrzeć się takŜe zaletom, a potem skierować świadomy okres siebie. wysiłek być. do na budowanie Najlepiej w kupy”. ludzie Jest bardzo siebie moŜna to takich, jako jakimi „czas chcielibyśmy pobytu się zbierania zwrotnej, scharakteryzować domu okres i odnajdywania informacji realistycznej

Saturna

pierwszym

Wówczas

potrzebują

rzeczywiście

szczerej

informacji zwrotnej na własny temat. I jest to czas, gdy naleŜy świadomym wysiłkiem zgrywać ze sobą róŜne części własnej osobowości, integrować dom to się w nową i my solidniejszą całość. Pierwszy oczywiście

sami, obraz naszej osobowości takiej, jaką postrzegają ją inni. Czy ktoś ma teraz Saturna w pierwszym domu? Widzę, Ŝe są trzy takie osoby. Czy ktoś chciałby powiedzieć coś na ten temat? Głos z sali: Ja poczułem ogromną ulgę, gdy Saturn wszedł Po do tej mojego pierwszego domu po To pobycie takŜe w dwunastym. niepewności, coś owszem. jest powszechne wraŜenie. Saturn w domu pierwszym daje nam przynajmniej konkretnego, precyzuje poczucie kierunku. MoŜe wymagać pracy, wysiłku i uświadomić nam, Ŝe przez jakiś czas będzie cięŜko i będziemy musieli dorosnąć do wysokich wymagań, ale często czujemy się wtedy bezpieczniej, bo to jest wyraźniej określone. I znów wiele zaleŜy od konkretnego przypadku. Ty masz bardzo duŜo ognia (zwraca się do osoby z sali). Lubisz działanie w stylu pierwszego 269 domu. Ktoś, kto ma

bardziej rozproszoną, neptunową osobowość i dobrze się z tym czuje, moŜe wolałby okres tranzytu Saturna przez dwunasty zjawisko pojawia dom. polega się Zawsze na tym, i naleŜy Ŝe gdy patrzeć dość Saturn ale z punktu do indywidualnego kosmogramu. Kolejne powszechne wchodzi gdy

pierwszego domu, nastrój człowieka staje się cięŜki, powaga przygnębienie; tylko zaczniemy pracować nad sobą w jakiś sposób, zmienimy dietę, będziemy systematycznie ćwiczyć czy zrobimy coś innego, co pomoŜe nam zdyscyplinować własne Ŝycie i ciało, poczujemy się o wiele lepiej. Saturn w pierwszym domu daje nam okazję, by zbudować w sobie olbrzymią wewnętrzną siłę - fizyczną, emocjonalną i umysłową. Ale to nam nie przychodzi energię, samo. Trzeba nad i tym pracować. nie Tymczasem Jowisz w pierwszym domu jest za darmo. Daje siłę, pewność siebie, właściwie trzeba na to pracować. Trzeba jednak być otwartym na przyjęcie tych rzeczy. MoŜna je zmarnować, ale w kaŜdym razie przychodzą one łatwo. Czy ktoś jeszcze ma teraz Saturna w pierwszym domu? Głos z sali: Tak. Dopiero po jakimś czasie zauwaŜyłem, Ŝe gdy Saturn przekroczył mój ascendent, przeszedłem na dietę i straciłem dwanaście funtów, a poza tym zacząłem się gimnastykować, chociaŜ właściwie nie lubię tego. KaŜdy pamiętam, wibracji. odbiera czy Na juŜ tranzyty mówiłem to, inaczej, o jak tym, zaleŜnie Ŝe od naszego dostrojenia do danej planety czy planet. Nie kosmogram tranzyty urodzeniowy pokazuje nasze dostrojenie do konkretnych przykład odbieramy Saturna, będzie w duŜym stopniu zaleŜało od usytuowania tej planety w naszym kosmogramie urodzeniowym. Inaczej mówiąc, jeśli jego połoŜenie lub aspekty przysparzają nam wielu kłopotów w Ŝyciu codziennym, to jego tranzyty będą bardzo dla nas trudniejszym sprawa, 270 doświadczeniem. nie da się jej Jest ująć to w indywidualna

ksiąŜkowe regułki ani wyznaczyć ogólnych zasad. KaŜdy, kto bada swój urodzeniowy kosmogram, z czasem przekona się, na ile dobrze potrafi się dogadać, jeśli moŜna tak powiedzieć, z energiami poszczególnych planet. Jeśli dobrze dogadujemy się z Saturnem, to jego tranzyty mogą się stać pozytywną kulminacją waŜnych etapów w naszym rozwoju, a czasem przynieść nam publiczne uznanie i sukces w świecie. Z reguły Saturna nienawidzą leniwi ludzie. Powinienem jednak podkreślić, Ŝe to, jak się dogadujemy z daną planetą, nie zawsze w oczywisty sposób wynika z urodzeniowego kosmogramu. Nawet jeśli planeta natalnie tworzy same kwadraty, z czasem moŜna ją przepracować. Aspekty Saturna energii, pewnej w Saturna pierwszym bardzo list, do Marsa trochę Wczoraj jedną przypominają spadek od skargą: dostałem domu. Często powodują wielką

nawet

znaczący. jest

osoby

który

„BoŜe, taka jestem zmęczona, byłam juŜ u wszystkich moŜliwych lekarzy, przez cały czas czuję się zupełnie wyczerpana”, i tak dalej, i tak dalej. Zajrzałem więc w kosmogram tej kobiety i okazało się, Ŝe Saturn niedawno wszedł do jej pierwszego domu. Aspekty Saturna do Marsa często będą przejawiać się podobnie. Ale tu teŜ nie ma reguł. Saturna do Przede w wszystkim trzeba zrozumieć juŜ osobę, podstawową to zasadę. Jakie jest najwaŜniejsze znaczenie Jowisza czy konkretnym domu? Gdy zaczniemy która wyczuwać, wówczas moŜemy swoje zrozumienie zastosować konkretnych i miała przypadków. Znam pomimo młodego wieku - dwadzieścia pięć lat - była bardzo słaba niewiarygodnie niski poziom energii. Byłem pewien, Ŝe gdy Saturn wejdzie do jej pierwszego domu, to czeka ją cięŜka praca nad sobą, bo inaczej stanie się wrakiem, po prostu rozpadnie się fizycznie. Ale gdy Saturn przeszedł przez jej ascendent, zaczęła codziennie biegać i teraz ma dwa razy więcej siły fizycznej niŜ rok temu. To zdumiewające. Sam nadal nie 271

mogę w to uwierzyć. Ale bardzo pomogła jej dyscyplina. Saturn jest planetą dyscypliny. Ta dziewczyna naprawdę się zdyscyplinowała, by biegać co rano, przez pięć dni w tygodniu. W weekendy robi sobie wolne. P: To znaczy, Ŝe jeśli chodzi o siły fizyczne, jeśli się nie zdyscyplinujemy i nie zaczniemy uprawiać jakiejś aktywności, moŜemy doświadczyć utraty sił czy energii? O: Moim zdaniem tak. Coś takiego z pewnością moŜe się wydarzyć, gdy Saturn jest w pierwszym domu albo tworzy aspekt do Marsa. Tranzyty Jowisza i Saturna przez drugi dom Pobyt Jowisza lub Saturna w drugim domu zawsze oznacza podkreślenie czy aktywności o drugodomowym dopływ innych czegoś charakterze: związanej z pieniędzmi albo zdobywaniem kwalifikacji to być wykształcenia się zapewniającego lub wiele pieniędzy, z poprawą zabezpieczenia materialnego, moŜe zajęcie ale inwestycjami one będą rzeczy, wszystkie dotyczyć

materialnego, praktycznego. Często wiąŜe się to z pracą i karierą zawodową. W gruncie rzeczy tranzyty Jowisza i Saturna przez wszystkie domy ziemskie - drugi, szósty i dziesiąty, chcielibyśmy odpowiadające robić. znakom ziemskim mówią, często Ŝe przy wpływają na naszą pracę albo na stosunek do tego, co Niektóre ksiąŜki Jowiszu w drugim domu zostaniemy bogaci; no cóŜ, od czasu do czasu moŜe się tak zdarzyć, ale nie naleŜy na to liczyć. Bardziej prawdopodobne jest, Ŝe zapragniemy poprawić swoją sytuację materialną. Zwykle w połowie trwania tego tranzytu człowiek zdobywa więcej zaufania do swojej umiejętności zarabiania pieniędzy, obracania nimi czy moŜliwości Saturn w dostępu drugim do domu zasobów, teŜ moŜe których dać nam potrzebuje.

bodziec do zdobywania większej ilości pieniędzy, ale tutaj wszystko przebiega o wiele wolniej. Przy Jowiszu 272

wszystko przychodzi łatwo i szybko, a w kaŜdym razie wznacznie przyjemniejszy sposób niŜ przy Saturnie. Czasem jednak słyszy się o tym, Ŝe podczas tranzytu Saturna przez drugi dom ktoś zarobił duŜe pieniądze, odziedziczył czasami. P: Czy to dotyczy Jowisza, czy Saturna? O: W zasadzie dotyczy to obydwu tych planet, ale mówiłem o Saturnie. Przy Jowiszu częściej się zdarza, Ŝe pieniądze przychodzą ich dopływu. łatwo. Saturn Saturn tylko jednak nie powstrzymuje konsoliduje; spadek albo coś wygrał. MoŜe się tak zdarzyć, widywałem takie rzeczy, niezbyt często, ale

sprowadza wszystko na praktyczny, przyziemny poziom. I bardzo często podczas tranzytu przez drugi dom Saturn konsoliduje naszą sytuację finansową, sprawia, Ŝe staje się ona jaśniej określona. się. Nasz Często sposób zdobywania pewne pieniędzy ureguluje spotykałem

zjawisko, a w Ŝadnej ksiąŜce nie udało mi się znaleźć wzmianki na ten temat - wszystkie ksiąŜki zadowalają się stwierdzeniem, Ŝe Saturn w drugim domu sprowadza na nas wszelkiego rodzaju troski finansowe, wtedy, włącznie gdy z biedą i bankructwem. Często przy tym tranzycie moŜemy odczuwać dopiero ani niepokój, zbliŜa się szczególnie do Saturn domu i wierzchołka a o raczej swoje drugiego to, Ŝe

przekracza go, ale w Ŝaden sposób nie oznacza on biedy katastrofy finansowej, się temu czujemy na tym wewnętrzną potrzebę, by jasno określić, w jaki sposób zamierzamy jedzenie, zatroszczyć mieszkanie i ciało rzeczy. materialnym świecie, czyli jak zdobędziemy pieniądze na podobne Dlatego wiele osób zmienia wówczas pracę. Przyczyna jest po części taka, Ŝe chcą się zająć czymś, co zapewni im większe bezpieczeństwo finansowe. Ale w wielu wypadkach ludzie zaczynają się uczyć, gdy Saturn przebywa w ich drugim domu, zaczynają zdobywać jakieś kwalifikacje czy umiejętności, dzięki którym będą mogli zarabiać więcej 273

pieniędzy. Jeśli więc podczas pobytu Saturna w drugim domu pieniądze nie napływają w wielkich ilościach, nie znaczy to, tu Ŝe nigdy się tak nie stanie; niŜ nie moŜna nam stosować dostrzec sztywnych To, co reguł. dzieje Astrologia się wewnętrz pozwala

raczej

wewnętrzną

motywację

zewnętrzne człowieka,

manifestacje.

widzimy dokładniej niŜ wydarzenia zewnętrzne. ToteŜ, jeśli przy tranzycie Saturna przez drugi dom ktoś idzie do szkoły, to Saturn moŜe tutaj symbolizować motywację do takiego postępowania, bezpieczeństwa chęć zrobienia ilości w czegoś, co umoŜliwi zarabianie większej pieniędzy albo

zwiększenie

istnienia

materialnym

świecie. Astrolog trzymający się sztywnych reguł mógłby powiedzieć: „Och, nie powinieneś teraz iść do szkoły, bo nie masz nic w trzecim ani w dziewiątym domu”. A Saturn skoro albo juŜ o tym mówimy, to w okresach, gdy Jowisz kwadratem, aspektują urodzeniową Wenus

koniunkcją,

półsekstylem,

kwinkunksem,

opozycją, a czasami nawet trygonem, często pojawiają się doświadczenia podobne do tych, które charakteryzują ich tranzyt przez drugi dom. Są one jednak bardziej krótkotrwałe. mówiłem, podczas natalnej gdy Trzeba się przy teŜ pamiętać, do Jowisza Ŝe lub to, o czym domu, do lub odnosi Wenus specyficznie uaktywnić drugiego

tranzyt moŜe

Saturna

drugodomową

siódmodomową stronę jej natury (albo obydwie naraz). Czasami więc skutki tranzytu do urodzeniowej Wenus będą dotyczyły wyłącznie bliskich związków, małŜeństwa czy innych spraw siódmodomowych, bez Ŝadnego związku z praktycznymi zagadnieniami drugiego domu. Innym razem tranzyt do Wenus będzie bardzo podobny do przejścia planety przez drugi dom. P: W moim kosmogramie Saturn jest teraz w drugim domu w koniunkcji z KsięŜycem, i całe moje Ŝycie się zmienia, zmieniam zawód, porzucam zainteresowania intelektualne i zamierzam zająć się sztuką; co do spraw 274

materialnych, od pięciu czy sześciu miesięcy nie robię nic innego, tylko rozdaję wszystko, co mam. O: Restrukturyzacja. To kolejne kluczowe słowo dla Saturna struktura lub restrukturyzacja podczas tranzytu tej planety. Prawdopodobnie takŜe określasz na nowo swoje potrzeby i to, co naprawdę cenisz. KaŜdy człowiek przeŜywa taki tranzyt inaczej. Jest to tak indywidualna sprawa, Ŝe przy teoretycznych rozwaŜaniach moŜna co najwyŜej naszkicować ogólne zasady i mieć nadzieję, Ŝe kaŜdy dotrze do ich zasadniczej treści. Z kaŜdą osobą jest inaczej. Tranzyty Jowisza i Saturna przez trzeci dom Przy tranzycie Saturna lub Jowisza przez trzeci dom, a takŜe, zawsze gdy aspektują jakoś one urodzeniowego wyraŜania Merkurego, rozwijamy sposób

swoich idei, myślenia, a nawet postrzegania. Jowisz w aspekcie do Merkurego albo w trzecim domu dodaje nam optymizmu dom i skłania nas do do pozytywnego myślenia. czasami Saturn nawet się i aspektujący Merkurego albo przechodzący przez trzeci zmusza większej depresję, powagi, wywołuje pesymizm, zamartwianie

niepokój. Ale to znów w bardzo duŜej mierze zaleŜy od człowieka, od jego charakteru, otwartości, postawy i poziomu nam świadomości. MoŜna postrzegać Szczególnie ścisły jakby tranzytujące wtedy, do gdy nam planety jako kosmicznych posłańców, którzy przynoszą rozmaite to przesłania. planeta jest tworzy tak, tranzytująca natalnej, aspekt naszej

przekazywała

wiadomość; jakby planety do nas mówiły, a ich wibracje wsączały się w naszą podświadomość. Trudno to wyrazić w słowach, ale niektórzy z was chyba rozumieją, co mam na myśli. Najlepszy przykład, jaki znam, to coś, co zdarzyło mi się tuŜ po ukończeniu studiów a wtedy nawet jeszcze nie wiedziałem, co to są tranzyty. Pracowałem w 275

bibliotece uniwersyteckiej. Saturn utworzył opozycję do mojego urodzeniowego Merkurego i mój sposób myślenia zaczął przeszedł się reorganizować w i restrukturyzować znacznie w zdumiewający sposób. Cały mój poprzedni sposób myślenia zmianę kierunku większego realizmu. Saturn zmusza nas do realizmu. Czułem się tak, jakbym dostawał przytłaczające instrukcje jakiejś od istoty o saturnowym charakterze, która mówiła mi, jak całe Na mam od tej pory myśleć z i patrzeć tego na wszystko. co o moŜe Trwało to kilka tygodni i z tego okresu pozostały mi sterty notatek opisem wszystkiego, mówienie planet powiedział mi Saturn. To było niezmiernie interesujące. większości współczesnych i ludzi od otrzymywaniu przekazów instrukcji

sprawiać wraŜenie, jakbyśmy byli świrami na punkcie UFO albo uciekli z domu wariatów. Ale w kaŜdym razie jest to uŜyteczna metafora i równie dobrze jak kaŜda inna opisuje, przez co się przechodzi albo czego moŜna doświadczyć podczas pewnych tranzytów. Inny przykład: gdy Jowisz przechodzi przez nasz pierwszy dom, moŜemy usłyszeć wewnętrzny głos, który mówi: „MoŜesz to zrobić, potrafisz to zrobić, uwierz w siebie - śmiało, zrób to” - coś w tym rodzaju. Przy tranzytach Saturna moŜemy usłyszeć: „Lepiej przyjrzyj się temu dokładnie, przyjrzyj się sobie, poznaj swoje ograniczenia, nie śpiesz się, myśl praktycznie”. Przy tranzytach Urana będzie to nieustanny przekaz: „Och, do diabła z tym wszystkim! Odrzućmy wszystkie ograniczenia!” Bóg jeden wie, co mówi Neptun. Neptun nawet nie mówi językami, chyba Ŝe w poezji albo w piosence. Neptun wyraŜa się w niuansach. obchodzi! dramatyczny. W kaŜdym razie, jeśli chodzi o okres, gdy Jowisz lub Saturn tranzytują przez trzeci dom albo tworzą aspekt do Merkurego, zazwyczaj nie odbieramy go jako 276 Z To kolei jest Pluton: „Nic mnie to juŜ nie jest skończone!” Pluton zawsze

szczególnie

krytyczny,

ale

później,

z

pewnej

perspektywy, moŜemy postrzegać go jako czas nauki i cieszyć się, Ŝe jest on juŜ za nami. Szczególnie przy Saturnie! tranzycie Przy przez aspekcie trzeci Saturna dom moŜemy do Merkurego albo znacznie pogłębić

swoje zrozumienie, wykrystalizować swój sposób myślenia i upewnić się, jakie opinie, idee, koncepcje i fakty mają dla nas wartość. Ogólna tendencja jest taka, Ŝe gdy Saturn uderza w Merkurego albo przebywa w trzecim domu, testujemy te koncepcje, te idee i sprawdzamy, czy mają one zastosowanie praktyczne. Czy ktoś ma teraz Jowisza albo Saturna w trzecim domu? Głos z sali: się z Ja mam Jowisza Marsa proces w i trzecim, Jowisza w w koniunkcji z urodzeniową koniunkcją Mars-Jowisz. Urodziłeś przez to koniunkcją Cały trzecim domu? I tranzytujący Jowisz przechodzi teraz miejsce? (Tak.) symbolizowany przez tranzyt Jowisza zaczął się kilka miesięcy temu i potrwa jeszcze trochę. Co teraz robisz? Głos z sali: W styczniu teŜ Masz zacząłem powiedzieć więc teraz studia coś o doktoranckie. Oczywiście swoją powinniśmy pozycję. powrotach Jowisza. Co dwanaście lat Jowisz wraca na urodzeniową jakieś dwadzieścia cztery lata. Zamknięcie cyklu Jowisza to okres, w którym ludzie bardzo często poszerzają swoją edukację, szczególnie pod koniec drugiego cyklu, gdy człowiek występuje młodego ma dwadzieścia zmiana kilka w lat. Ale takŜe przy lat, zamknięciu pierwszego znacząca człowieka. cyklu, wieku się dwunastu na

edukacyjnych

zainteresowań zajęciach

Pojawiłeś

astrologicznych. To takŜe jest wpływ tranzytu. Widzimy tu więc działanie powrotu Jowisza, nie tylko przejścia on przez trzeci dom - wszystko to razem daje silne podkreślenie potrzeby nauki, rozszerzania umiejętności i pogłębiania zainteresowań. 277

Powroty w cyklu Jowisza, Saturna i Marsa P: Czy będzie pan mówił o powrotach w cyklu? O: Skoro juŜ o tym wspomnieliśmy, mogę omówić krótko powroty trzech planet. Powrót Jowisza na pozycję urodzeniową zdarza się mniej więcej co dwanaście lat. Niemal wszyscy uwaŜają ten okres za raczej pozytywny zaczynają się wówczas uzewnętrzniać nowe plany, nowe moŜliwości i nowe aspiracje, człowiek ma w sobie wiele optymizmu i jasno postrzega przyszłe moŜliwości. Często przechodzimy wówczas przez nagłe zmiany. Ale zazwyczaj, bez względu na to, czy jakie będzie inne to aspekty występują lepszej równocześnie, przy powrocie Jowisza odczuwamy jakiegoś rodzaju „postęp”, znalezienie pracy, rozpoczęcie studiów podyplomowych, czy teŜ coś innego, co dla konkretnej osoby symbolizuje postęp i poprawę. Na temat powrotów Saturna w cyklu moŜna napisać całą ksiąŜkę. Istnieją zresztą ksiąŜki poświęcone cyklom i powrotom Saturna. Z jednej strony moŜna by powiedzieć, Ŝe przywiązuje się do nich zbyt wielkie znaczenie drugiej dzieciństwo do się W tego z (na strony niekorzyść są one trwa innych aŜ do do tranzytów), pierwszego końca w nie ale z bo rzeczywiście waŜne,

człowieka tak

powrotu wie, co

Saturna - co następuje w wieku 29-30 lat. Wielu ludzi czasu naprawdę prób naprawdę chcą robić albo mieć. Wcześniej Ŝycie składa przypadkowych przypadkach pójścia powrót tym czy innym kierunku, ale wiele z tych doświadczeń jest chybionych. wielu dopiero Saturna wyznacza okres, gdy formuje się nasze przeznaczenie. Saturn to w pewnym stopniu planeta przeznaczenia. Dlatego tak wiele rzeczy, które wydają się nam przeznaczone, wydarza się przy tranzytach Saturna, nie tylko przy zamknięciu cyklu, ale takŜe przy aspektach do innych planet. I często te aspekty pozwalają nam wyraźniej odczuć, co 278

jest jeśli

naszym się

przeznaczeniem W innych

w

Ŝyciu. wypadkach, Saturn co

Czasami pomimo niesie powinniśmy

okoliczności zmuszają nas do zajęcia się tym, nawet opieramy. powszechnego wyzwolenie; przekonania, nagle bowiem wiemy Ŝe

ograniczenia, jego powrót jest odbierany jako ogromne jasno, robić, choć wcześniej nigdy nie mieliśmy pewności. Z pozoru więc człowiek mógł wydawać się wolny, ale w wewnętrznym doświadczeniu czuł się bardzo sfrustrowany. Po powrocie Saturna wolności. nasza TakŜe swoboda przy zewnętrzna drugim moŜe zostać nieco ograniczona, ale rekompensuje to poczucie wewnętrznej powrocie Saturna, w wieku 58-60 lat, zmienia się takŜe nasze rozumienie wolności i odpowiedzialności. Czasami waŜny moŜe się okazać takŜe powrót Marsa, który zdarza się co dwa lata. Czujemy wtedy przypływ energii i tworzymy nowe plany, ale zazwyczaj są one związane z tym, co juŜ robimy. Powrót Marsa rzadko staje się początkiem jakiegoś rzeczywiście nowego, waŜnego etapu. Ale jeśli na przykład prowadzimy firmę, to przy powrocie Marsa moŜemy wprowadzić nową linię produktów albo nowy sposób reklamy. Jednak jeśli powrót Marsa przydarza się w tym samym czasie, co inne rzeczy (naprawdę waŜne, na przykład tranzytowe aspekty Saturna, Urana czy Jowisza), to prawdopodobieństwo, Ŝe będziemy działać dynamicznie albo zaczniemy robić coś nowego, znacznie się zwiększa. NaleŜy teŜ zwrócić uwagę na opozycję Marsów, która zachodzi co dwa lata, bo często jest to okres blokad albo frustracji. To trwa tylko kilka dni, ale przez tych kilka dni niektórzy ludzie mogą czuć się rzeczywiście podle. Jeden Mars jest tutaj, a drugi ja tam MoŜe i człowiek nie to nie potrafi tak to u zmobilizować odbierają, energii. ale wszyscy

obserwowałem

wielokrotnie,

siebie i u innych. Nie jest to wielki problem, chyba Ŝe usiłujemy w tym czasie dokonać czegoś na większą skalę 279

-

akurat

podczas

dwóch

czy

trzech

dni,

na

które

przypada ścisły aspekt - wtedy to, co robimy, natrafia na ciągłe opory. Nigdy bym nie próbował zaczynać czegoś waŜnego na opozycji Marsów. P: Mówiąc o powrotach Jowisza wspomniał pan, Ŝe istnieje powrotu. przez klucz W lub do zrozumienia Ŝycia cykli pierwszego Czy i drugiego średnio jakieś jest ciągu człowiek przechodzi są

pięć O: No

sześć

Jowisza. cykl

klucze dla pozostałych powrotów? cóŜ, trzeci dość łatwo scharakteryzować. Zdarza się mniej więcej w wieku 35 lat, a dla wielu ludzi jest to swego rodzaju magiczna granica - szczególnie dla kobiet. Wiele kobiet zaczyna się rzeczywiście rozwijać dopiero przy trzecim powrocie Jowisza. Jest on dla nich waŜniejszy niŜ drugi, który zdarzył się w wieku dwudziestu kilku lat, jeśli miały wówczas dzieci i obowiązki rodzicielskie. Trzeci powrót często wyznacza waŜny okres w kategoriach ambicji osobistych, planów edukacyjnych i temu podobnych spraw. Ale powroty Jowisza zawsze stwarzają nowe moŜliwości. Człowiek zauwaŜa wówczas pojawiające Ŝe się przed nim moŜliwości, myśleliśmy. uświadamia Co do sobie, moŜe robić i nowe,

obiecujące rzeczy, o jakich wcześniej nigdy nawet nie czwartego, piątego szóstego powrotu, naprawdę nie wiem, jak je scharakteryzować. Widziałem wielu ludzi, którzy przez nie przechodzili, ale zazwyczaj poprostu opisuję je klientom w ogólny sposób, Innym tak by potrafili o którym się moŜna z tym opisem jest zidentyfikować. powrotem, wspomnieć, powrót Urana, choć niewielu ludzi go doŜywa. Zdarza się on w wieku około 84 lat. Nie mam pojęcia, co oznacza. Przypuszczam, Ŝe jeśli ktoś doŜyje tego wieku, to moŜe odnaleźć jakieś nowe poczucie wolności albo poczuć, Ŝe wyrósł juŜ ze wszystkich ograniczeń, jakie nakłada Ŝycie w społeczeństwie, i zostać buntownikiem. Bardziej 280

niŜ

inne

tranzyty,

powrót

Urana

moŜe

być

bardzo

nieprzewidywalnym i indywidualnym doświadczeniem. P: To chyba nie ma nic wspólnego z tym, o czym pan mówi, ale znałem pewnego staruszka na Florydzie, który w wieku 110 lat zaczął brać lekcje czytania, bo chciał się zająć nauczaniem Biblii. To był 110-letni farmer. O: Nie, to nie ma zupełnie nic wspólnego (śmiech). Ale ten pomysł mógł mu przyjść do głowy przy dziewiątym powrocie Jowisza, w wieku około 108 lat. Jowisz nie tylko daje mocny bodziec do nauki i samodoskonalenia, ale takŜe moŜe spowodować pogłębienie wiary i religijności. P: A co się zdarza przy drugim powrocie Saturna? O: To zaleŜy głównie od tego, czego nauczyliśmy się przy pierwszym i na ile efektywnie potrafiliśmy to zastosować w praktyce. Czasami, jeśli człowiek przekona się, Ŝe nie Ŝył w zgodzie ze swoją prawdziwą naturą, temu tranzytowi moŜe towarzyszyć poczucie ogromnej frustracji. Komentarz z sali: Wielu ludzi w tym wieku popełnia samobójstwa. O: Co potwierdza moje słowa. Wszystko zaleŜy od tego, jak człowiek się czuje, na ile się spełnił i zrobił (plus to, minus co miał do zrobienia. albo w Większość gdy moich Saturn klientów była albo w wieku pierwszego powrotu Saturna kilka lat), wieku, tranzytowy tworzył opozycję do natalnego. Analizowałem jakieś kilka tuzinów horoskopów ludzi przechodzących przez drugi powrót Saturna. PrzewaŜnie ma się juŜ wtedy dość dobrze zorganizowane Ŝycie osobiste; człowiek jest przywiązany do swojego małŜeństwa i stylu Ŝycia albo pogodził się z nimi z rezygnacją, choć są wyjątki. Raz na jakiś czas spotykamy kogoś, kto przeŜywa poryw emocji i w tym okresie rozstaje się ze swoim partnerem, ale częściej ludzie myślą o zabezpieczeniu przyszłości, emeryturach itd. W zeszłym miesiącu spotkałem się z 281

pewną kobietą, która właśnie przechodziła przez drugi powrót Saturna i musiała podjąć kilka waŜnych decyzji. Powroty okres Saturna prawie zawsze oznaczają Jest to konieczność jeden z podejmowania decyzji. Grant Lewi twierdzi, Ŝe jest to niesłychanej wolności. nielicznych momentów w Ŝyciu, gdy rzeczywiście moŜemy wybierać: „Tak, pozostanę w małŜeństwie z taką to a taką osobą; tak, poświęcę się tej pracy albo zajmę się czymś zupełnie innym”. Ta kobieta wraz z męŜem, który jest w tym samym wieku, musieli zdecydować, czy lepiej sprzedać firmę i do końca Ŝycia robić coś innego, czy teŜ trzymać się jej, traktując jako zabezpieczenie, co jednak oznaczałoby, Ŝe musieliby nadal pracować dzień w dzień. Ta kobieta duŜo pracuje w tej firmie, w przeciwieństwie do męŜa; on po prostu gra w golfa. Dlatego on jest raczej za tym, Ŝeby zatrzymać firmę. Zajmuje się a trochę ma często księgowością, juŜ są około to bo z zawodu jest Nie księgowym. Ale to do niej naleŜy cała cięŜka praca fizyczna, tak bywa sześćdziesiątki. praktyczne i zdecydowali jeszcze do końca, co zrobią. Ale właśnie bardzo decyzje dotyczące tych organizacji całego Ŝycia zabezpieczenia o bardziej

materialnego. Dla większości ludzi taka jest esencja tranzytów, chociaŜ oczywiście osoby introwertycznym, refleksyjnym usposobieniu mogą w tym czasie na nowo odnaleźć swój cel w Ŝyciu. Znam pewnego człowieka, którego Saturn wkrótce zamknie drugi cykl. Dokładna koniunkcja nastąpi za dwa lata. Urodzeniowo ma on koniunkcję Jowisza i Saturna w ósmym domu w Pannie, a Marsa na początku ósmego domu w końcówce Lwa. Tranzytujący Saturn jest teraz w koniunkcji z jego Marsem i zbliŜa się do Jowisza i Saturna. Ten męŜczyzna właśnie sprzedał firmę, której poświęcił całe Ŝycie. Od czasu pierwszego powrotu Saturna wkładał w nią całą swoją energię. Gdy miał 29 lat, rzucił poprzednią pracę i rozpoczął samodzielną 282

działalność;

pracował,

pracował

i

pracował,

odniósł

wielki sukces i teraz - gdy zbliŜa się drugi powrót Saturna - sprzedał ją za niewiarygodnie wysoką cenę, miliony dolarów. MoŜe juŜ do końca Ŝycia tylko łowić ryby i polować. Dla niego jest to wielka ulga, wielki cięŜar spadł mu z barków. Powinienem niewielu cyklu. ludzi, jeszcze wszyscy wspomnieć odczuwamy na o pewnej sprawie jego to dotyczącej cyklu Urana. Choć powrót Urana dotyczy tylko wpływ części Jeśli popatrzymy 84-letni cykl Urana,

zauwaŜymy, Ŝe w wieku 21 lat tranzytujący Uran tworzy kwadrat do natalnego - choć czasami ten kwadrat uściśla się juŜ w wieku 19 lat. Około 19, 20 lub 21 roku Ŝycia często występuje okres buntu pod hasłem „muszę się oderwać od mamy i taty i Ŝyć po swojemu”. Potem mamy opozycję, około 42 roku Ŝycia albo trochę wcześniej czasami juŜ w wieku 38 lat. Opozycja zazwyczaj oznacza radykalne zmiany i zerwanie z przeszłością, a takŜe rozpoczęcie nowych, podniecających działań. Potem, po kolejnych mniej więcej 20 latach, gdy człowiek dobiega sześćdziesiątki albo niedawno ją przekroczył, tranzytujący Uran znów tworzy kwadrat do urodzeniowego. Bardzo często zbiega się to w czasie z przejściem na emeryturę w wieku 60-65 lat. Wiele osób zaczyna wówczas ujawniać być, i kreatywność prawdopodobnie i oryginalność okres, (a w takŜe którym ekscentryczność); wcześniej było to niemoŜliwe. MoŜe to powinien, niezwykle waŜna staje się wolność osobista, świadomość społeczna i oŜywienie zainteresowań twórczych. Tranzyty Jowisza i Saturna przez czwarty dom Pozycja czwartym (dotyczy domu to tranzytującego jest bardzo tych obydwu stanu Jowisza lub Saturna w lub się powszechnym wskaźnikiem

planet) albo

przeprowadzki teŜ zajęcia

podniesienia standardu Ŝycia w domu, jakichś ulepszeń dotyczących posiadania 283

swoimi korzeniami. Szczególnie Jowisz w czwartym domu wzbudza w nas pragnienie, by urządzić dom wygodniej. I często ludzie wówczas chcą powiększyć swoją przestrzeń Ŝyciową, rozbudować lub ulepszyć dom czy otoczenie. Czasami przeprowadzają się do większego domu. Czasami dobudowują nową część do tego, który juŜ mają. MoŜe to być kolejna sypialnia albo pomieszczenie wypoczynkowe w piwnicy, tego rodzaju rzeczy. Mówiłem o tym niedawno podczas czwarty”. zajęć Ale i kilka osób potwierdziło: w „Właśnie domu rozbudowaliśmy dom, a Jowisz teraz tranzytuje przez mój takŜe przy Saturnie czwartym często ulepszamy swoją posiadłość, nawet nie dlatego, Ŝe pragniemy mieć więcej przestrzeni, ale dlatego, iŜ chcemy, tranzycie energii by lub dom stał się w solidniejszy. mnóstwo czy swój dom Przy tym często ludzie wkładają wysiłku, otoczenie,

pieniędzy

pragnąc, by było ono solidniejsze i trwalsze. W kaŜdym przypadku, czy to przy tranzycie Jowisza, czy Saturna, mocno podkreślone zostaje Ŝycie prywatne, czasami Ŝycie wewnętrzne. Gdy zacząłem Saturn budować wszedł mur z do mojego czwartego domu, i cegieł, zaprawy, kamieni

cementu. Nigdy go nie skończyłem, bo urodzeniowo nie mam Ŝadnej planety w czwartym domu, więc brakuje mi energii, która podtrzymałaby tylko pojęcia nie sterczy te wysiłki aŜ do i to ukończenia. innego, kto PołoŜyłem nie miał w fundamenty o (Saturn) Ŝeby

jakieś dwie warstwy cegieł, a w końcu wynająłem kogoś murowaniu, widzieliście kilka skończył. zaprawy, Nigdy tylko Ŝyciu równie Gdy

zabawnego muru. Wygląda, jakby cały był zbudowany z pośrodku cegieł. Jowisz wchodzi do czwartego domu, ludzie bardzo często przeprowadzają się albo zaczynają planować jakąś wielką przeprowadzkę w przyszłości. We wszystkich wypadkach, jakie znam, jeśli ktoś przeprowadził się przy tranzycie Jowisza przez czwarty dom, to był bardzo zadowolony z 284

nowego dom na

miejsca, mniejszy,

nowego to

otoczenia,

i

dobrze

się

tam nie

czuł. MoŜe się zdarzyć, Ŝe ktoś zmienia mieszkanie czy znaczy, przestrzeń Ŝyciowa powiększa się, ale za to czuje się wspaniale w nowym otoczeniu. P: Bo na przykład wyprowadził się na wieś i ma świeŜe powietrze, czy coś w tym rodzaju? O: Wszystko zaleŜy od gustu. Niektórzy chcieliby się przenieść do Nowego Jorku. Znam na przykład pewnego człowieka, który mieszkał w Santa Ana w południowej Kalifornii, mieszkanie, gdzie bardzo jest duŜe okropny w smog. do Miał ładne stosunku płaconego

czynszu; warunki były korzystne, ale nie mógł znieść okolicy. Smog bardzo mu dokuczał. Gdy Jowisz wszedł do jego czwartego domu, przeprowadził się do Laguna Beach. Ma malutkie mieszkanie, mniej więcej o połowę mniejsze od poprzedniego, a kosztuje go ono więcej, bo w tej okolicy czynsze są wysokie. Za to czuje się w nowym miejscu lepsze. dotyczy ulepszać o wiele Tranzyty dosyć motywacji dom, bo lepiej, bo ma i a kryje Ŝeby był Słońce Saturna się w Rybach mogą za i uwielbia być blisko oceanu, a powietrze teŜ jest tam Jowisza podobnie, co się naszym i manifestować największa róŜnica

postępowaniem. Przy Saturnie w czwartym domu będziemy chcemy, solidniejszy bezpieczniejszy albo uwaŜamy, Ŝe to dobra inwestycja. Przy Jowiszu motywacją jest często zwykła przyjemność. Na bardziej subtelnym poziomie tranzyty przez czwarty dom albo aspekty mogą Jowisza się i w Saturna czasie do ze natalnego zmianą lub KsięŜyca zbiegać

weryfikacją naszego obrazu siebie samych lub zmianami w poziomie zaufania do siebie. P: To wszystko dotyczy Mój takŜe mąŜ ma niektórych Saturna kosmogramów urodzeniowych.

urodzeniowo w czwartym domu, a ja mam tam Jowisza, i w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzaliśmy się 17 czy 18 285

razy. A on sam przez całe Ŝycie przeprowadzał się chyba 48 razy. To rzeczywiście tak wygląda. O: tym Podstawowe W zasady sprawdzają jest się to takŜe w urodzeniowych kosmogramach. Ale nie chcę się teraz na skupiać. gruncie niŜ rzeczy przy trudniejszy Ale nawet temat, bo manifestacje planet urodzeniowych mogą być bardziej urozmaicone tranzytach. przy tranzytach w Ŝadnym razie nie wymieniliśmy jeszcze wszystkich moŜliwości. Tranzyty Jowisza i Saturna przez piąty dom Tranzyty przez piąty dom albo aspekty Saturna i Jowisza do Słońca wpływają na naszą twórczą energię i kreatywną samoekspresję. Saturn bywa dość cięŜki i jego przejście przez piąty dom albo aspekty do Słońca uwaŜane są za jedne z najtrudniejszych tranzytów, ale często moŜna z nich odnieść wielkie korzyści. Saturn w piątym domu odczuwany jest jako wielki cięŜar; powiedziałbym, Ŝe pod tym względem gorszy jest tylko Saturn w pierwszym domu. Piąty dom to przecieŜ dom Słońca - siły Ŝyciowej! Przy Saturnie w piątym albo w pierwszym domu często czujemy się przytłoczeni, mamy mało energii fizycznej i nie za wiele optymizmu. Ale tu teŜ naleŜy zachować ostroŜność. Saturn, który dopiero przekroczył wierzchołek piątego domu, często przytłacza nas znacznie tego bardziej W niŜ Saturn jaki dochodzący tego jest zdolni poziom dawać juŜ do końca często domu. pierwszym sobie, okresie tranzytu naszej energię ile jej

uświadamiamy na

kreatywności, zdolności twórczych, a takŜe stan Ŝycia uczuciowego miłości. ile jesteśmy teŜ Dostrzegamy realistycznie,

dostajemy. I jeśli czujemy się niekochani, niechciani i niedocenieni, jest to bardzo waŜny przekaz! Gdy Saturn przejdzie do dalszej części piątego domu, moŜe uda się coś z tym zrobić... a w kaŜdym razie nauczyć się akceptować faktyczny stan rzeczy. MoŜna takŜe poczynić 286

odpowiednie swoje

kroki i

i

postarać

się

wyraźniej Pobyt i

okazywać w do

uczucia

zdolności

twórcze. struktury

Saturna

piątym domu lub aspekt do Słońca to odpowiedni czas na wprowadzenie dyscypliny, definicji sposobu, w jaki wyraŜamy swoją energię twórczą. Pojęcie „energii twórczej” naleŜy tu rozumieć bardzo szeroko, obejmuje ono bardzo róŜne rzeczy, moŜemy wyraŜać swoją kreatywność i witalność w związku uczuciowym, w pracy, w relacji z dziećmi albo we wszystkich tych dziedzinach naraz. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe tranzyt Saturna przez piąty dom na początku bywa dosyć frustrujący, ale staje się łatwiejszy w miarę, jak się do niego przyzwyczajamy i przerabiamy lekcje związane z tym okresem. Dotyczy to takŜe aspektów tranzytowego Saturna do Słońca. Czasami u kobiet tranzytowe aspekty do Słońca oznaczają co innego niŜ u męŜczyzn. Dla kobiet wielkie przeŜycia, najwaŜniejsze decyzje raczej z aspektami do KsięŜyca. P: Czy moŜe pan powiedzieć coś więcej o koniunkcji tranzytowego Saturna z urodzeniowym KsięŜycem? O: Przede wszystkim taka koniunkcja moŜe wpłynąć na wszelkie sprawy związane z czwartym domem; mogą to być na przeprowadzki, sobie. Wzmacnia mają na to, decyzje się kim ich są. dotyczące poczucie spojrzeć KsięŜyc, A aspekt domu realizmu, oprócz czy a otoczenia. Większość ludzi musi się wtedy oprzeć tylko przynajmniej realistycznie sobą, na ile okazję bardziej wielu do i tak dalej łączą się

innych rzeczy, symbolizuje takŜe to, jak się czujemy ze siebie lubimy. Saturna KsięŜyca - wielu ludzi przechodzi wówczas przez dość trudne doświadczenia. Często pojawia się teŜ powaŜna depresja. Myślę, Ŝe po części dzieje się tak dlatego, iŜ KsięŜyc jest planetą pasywną. KsięŜyc reprezentuje nieświadomą uchwycenia. albo na wpół ludzie 287 uświadamianą podejmują część wówczas naszej waŜne osobowości i uczuć, tę część, która jest trudna do Często

decyzje. Muszą przyjrzeć się sobie i coś z zewnątrz lub z wewnątrz zmusza ich do zrewidowania tego, co robią. Podam wam szybko dwa przykłady. Pewien męŜczyzna, gdy Saturn zrobił koniunkcję do jego Słońca, ubiegał się o przyjęcie i do około został dziesięciu szkół medycznych wszędzie

odrzucony; ostatnia odmowa nadeszła dokładnie wtedy, gdy aspekt się uściślił. Przez trzy czy cztery dni ten człowiek czuł się przygnębiony i bardzo zniechęcony. Ale musiał się wówczas zastanowić, czy naprawdę chce zostać lekarzem i czy do tego właśnie jest stworzony. Musiał dopuścić do siebie myśl, Ŝe jeśli rzeczywiście pragnie granicą, tej zostać bo lekarzem, za to powinien oceny, we by studiować przyjęła Ale z za go tym miał kończy się słabe

jakakolwiek szkoła w tym kraju. I tak właśnie zrobił. W chwili medycynę Francji. Jedno z właśnie musiał pogodzić. najlepszych

określeń przy tranzytach to „pogodzenie się z czymś”. Inny męŜczyzna, gdy Saturn wszedł w koniunkcję z jego KsięŜycem w szóstym domu, został wyrzucony z domu, a potem desperacko zaczął szukać jakiejś pracy - ale nic nie mógł znaleźć. Wtedy uznał, Ŝe jego jedyna nadzieja to oŜenek z bogatą dziewczyną. Zapytał więc dziewczyny, z którą wcześniej mieszkał, czy chciałaby wyjść za mąŜ, bo ona była cięŜko pracującym KozioroŜcem i sądził, Ŝe dzięki temu ktoś by go utrzymywał. Ona jednak kazała mu wynosić się do diabła! Przez kilka tygodni ten człowiek był w depresji. Wszystko, przed czym usiłował uciec, nieustannie stawało przed nim. Musiał więc spojrzeć w oczy prawdzie i przyjąć na do wiadomości, związek z Ŝe tą kiedyś kobietą potrzebom wreszcie powinien zacząć sam się utrzymywać. Musiał teŜ spojrzeć (KsięŜyc) realistycznie i stawić czoło swoim prawdziwym

oraz uczuciom. Tranzyt Jowisza przez piąty dom jest zupełnie inny od tranzytu Saturna. Jowisz w piątym domu daje obfitość 288

energii twórczej. Kilka dni temu w moim biurze pojawiła się pewna kobieta i powiedziała: „No cóŜ, mam teraz Jowisza w piątym Ta domu i jest czuję przypływ Wielu piąty energii ludzi, dom. twórczej!” wysiłki kobieta artystką. przez

którzy zajmują się tworzeniem czegoś, zwiększa swoje podczas tranzytu Jowisza Często takŜe zaczynają się zajmować nowymi dziedzinami. Gdy miałem 20 lat i Jowisz przechodził przez mój piąty dom, kręciłem filmy, pisałem sztuki, wiersze i zaczynałem zajmować się astrologią, a takŜe przeŜywałem wielką miłość. Następny tranzyt Jowisza przez piąty dom wyglądał juŜ zupełnie inaczej - o wiele mniej tam było swobodnej zabawy! Przy Jowiszu w piątym domu bardzo często przeŜywamy romanse albo przyjemne doświadczenia uczuciowe. Saturn w piątym to okres, gdy związek uczuciowy moŜe wydawać się nieco cięŜki, a czasami nie ma Ŝadnego związku, chociaŜ ciągle się szuka partnera. Tranzyt Jowisza przez piąty dom to dla większości ludzi szczęśliwy okres. Saturn w piątym domu nie oznacza zupełnego braku energii twórczej, ale nie mamy jej aŜ tyle, co przy tranzycie Jowisza przez dom pierwszy czy piąty. Nasza energia jest wówczas bardziej ograniczona. Dlatego pobyt Saturna w piątym domu to dobry okres, by zdyscyplinować nasz sposób twórczej ekspresji. Jeśli ktoś jest pisarzem, malarzem czy jakimkolwiek artystą, Saturn nauczyć w piątym domu daje mu okazję, niemal by mógł się warsztatu, tworzenia mechanicznego;

powinien po prostu robić to codziennie przez pewien określony czas. Przy Jowiszu w piątym domu moŜna oprzeć się na inspiracji i mimo wszystko czegoś dokonać. Ale gdy jest tam Saturn, niczego nie osiągniemy, jeśli nie wprowadzimy dyscypliny do swoich metod twórczych. Tranzyty Jowisza i Saturna przez szósty dom Dotarliśmy więc do domu szóstego. Pobyt w nim Jowisza lub Saturna to często okres zmian w pracy, a 289

często takŜe we wszelkich nawykach dotyczących zdrowia, od sposobu odŜywiania aŜ po zwyczaje związane ze spaniem. Często wówczas pytamy siebie: „Co poŜytecznego robię?” Pamiętajmy, Ŝe dom szósty jest domem Panny, która potrafi być bardzo samokrytyczna; gdy w tym domu przebywa Saturn, moŜemy ostro traktować samych siebie, mieć do siebie nadmiernie krytyczne nastawienie. Mogą się wówczas pojawić irytujące, chroniczne problemy ze zdrowiem. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe przy tranzytach Jowisza lub Saturna przez szósty dom naleŜy skierować energię na uporządkowanie swojego zdrowia i codziennych zwyczajów. Szczególnie Jowisz w szóstym domu wzbudza w nas pragnienie, by polepszyć sytuację w pracy, albo rodzaj tej pracy, albo otoczenie czy ludzi, wśród których pracujemy. Tranzyt Saturna czasami wprowadza zaburzenia do tej dziedziny Ŝycia i wówczas bywa, Ŝe musimy podjąć decyzję, czy chcemy zatrzymać tę pracę, czy teŜ nie. Czy ktoś ma teraz Jowisza lub Saturna w szóstym domu? P: Ja mam Saturna w szóstym. O: Od jak dawna? P: Od 24o Raka. O: Och, to juŜ dość długo... Czy masz pracę? P. Nie. Od września jestem bezrobotny. Potem zacząłem chodzić do szkoły. O: Więc przerwałeś pracę w czasie, gdy Saturn był w twoim szóstym domu? P: Tak. A od stycznia do września pracowałem tylko dorywczo. Gdy Saturn wszedł do mojego szóstego domu, straciłem bardzo dobrą pracę. ToteŜ od grudnia zmieniam od podstaw całą tę dziedzinę Ŝycia. O: Czy zajmowałeś się teŜ swoim zdrowiem? P: To jest dla mnie teraz bardzo waŜne. Czytam coraz więcej ksiąŜek o zdrowiu. Zainteresowałem się wegetarianizmem i tego rodzaju sprawami.

290

Tranzyty Jowisza i Saturna przez siódmy dom Przy tranzycie Jowisza lub Saturna przez siódmy dom sytuacja powinna być oczywista. Podobnie mogą działać aspekty tych dwóch planet do Wenus - równieŜ dadzą one skupienie na związkach. Ciekawe jest jednak to, Ŝe podczas tranzytu Jowisza przez siódmy dom wiele małŜeństw przeŜywa większe trudności niŜ przy tranzycie Saturna. Być moŜe chodzi o to, Ŝe Jowisz w siódmym domu wzbudza w nas pragnienie zasięgu; ulepszenia a jeśli związku albo w rozszerzenia jego pozostajemy

związku, który jest martwy, niereformowalny i nic juŜ nie da się z nim zrobić, to ten tranzyt moŜe się stać dla nas bodźcem, by w związkach z innymi wyjść poza granice małŜeństwa. Tymczasem Saturn w siódmym domu daje nam bardzo realistyczne spojrzenie na to, czym jest małŜeństwo, i sprawia, Ŝe traktujemy je bardzo powaŜnie. Wiele związków przechodzi wielkie zmiany albo rozsypuje się, gdy Jowisz czy Saturn wchodzą do siódmego domu; a jeśli małŜeństwo rozpadnie się przy tranzycie planety przez siódmy dom, to po jej wejściu do ósmego pozostają wszelkie układy, które trzeba zawrzeć, wszelkie kwestie finansowe i związane z tym przepychanki. Czasami robi się z tego wielki bałagan. Mamy juŜ niewiele czasu. Myślę, Ŝe powinniśmy krótko omówić pozostałe domy, gdyŜ chciałbym jeszcze omówić kilka innych rzeczy. Tranzyty Jowisza i Saturna przez ósmy i dziewiąty dom Czy ktoś ma teraz Jowisza lub Saturna w ósmym domu? O: Ja mam Jowisza. P: I czy zająłeś się dokładniej astrologią? O: Nie tylko astrologią, ale takŜe innymi dziedzinami okultystycznymi, a takŜe większością spraw, które powszechnie wiąŜe się z ósmym domem.

291

P: Od czasu, gdy Jowisz wszedł do twojego ósmego domu, czy wcześniej? O: Szczególnie od czasu, gdy Jowisz tu wszedł. Trudno jest mówić o ósmym domu, bo wszystko, co się wiąŜe z tym domem, a takŜe z Plutonem i Skorpionem, jest trochę ukryte Ale pod powierzchnią tranzyty Jowisza lub i nieuświadamiane. zazwyczaj

Saturna przez ósmy dom podkreślają głębsze sprawy, czy będzie tu chodziło o stan psychiki, emocje, czy teŜ o innego rodzaju głębokie poczucie duchowego bezpieczeństwa. Często występuje takŜe nacisk na władzę i seksualność. Jowisz z reguły pogłębia zainteresowanie seksem i przygodami erotycznymi. Saturn w ósmym domu bardzo często wyznacza okres emocjonalnej i seksualnej frustracji, chociaŜ z tego takŜe wynikają poŜyteczne lekcje. Nie zawsze przyczyną frustracji są okoliczności. W niektórych przypadkach podczas pobytu Saturna w ósmym domu postanawiamy jasno określić lub zdyscyplinować swój sposób uŜywania szeroko rozumianej siły, energii seksualnej, władzy finansowej i innej. Jak Saturna moŜna przez kim się spodziewać, dom ma która to tranzyt to nas Jowisza lub do dziewiąty naprawdę często Tranzyt do okres Jowisza nauki,

poszukiwania zrozumienia, przez własny

prawdy, dom

doprowadzić

jesteśmy.

znakomity

okres

szczególnie dla rozszerzania horyzontów filozoficznych i religijnych - dlatego teŜ przypomina to trochę powrót Jowisza w cyklu... odnowienie wiary, nowa aktywność związana z edukacją, często podróŜe i tak dalej. Przy Saturnie w dziewiątym domu nasze źródło wiary często się zawęŜa, przynajmniej na jakiś czas; moŜemy mieć wątpliwości wcześniej wiemy. Ale dotyczące tu znów, niemal albo presja co wszystkiego, wydawało nie nam jest w się, co Ŝe wierzyliśmy

Saturna

tylko

sztuką dla sztuki; przechodząc przez ten okres moŜemy zbudować głębsze, solidniejsze fundamenty swojego Ŝycia 292

religijnego będziemy

albo

duchowego. oprzeć

Dzięki bardziej

temu na

później

mogli

się

osobistych

doświadczeniach niŜ na tradycji czy dawnych naukach. W tym czasie moŜe się pojawić zainteresowanie dowolnym wielkim systemem nauki czy myśli albo wszelkimi ideami, które mają na celu nadanie Ŝyciu celowości i kierunku. Częste jest teŜ angaŜowanie się w działania związane z planowaniem kariery (powiązanym z naszymi ideałami), co moŜna potraktować jako okres przygotowawczy do nadchodzącego tranzytu przez dziesiąty dom. Tranzyty Jowisza i Saturna przez dziesiąty, jedenasty i dwunasty dom Oprócz tego, co zwykle kojarzy nam się z tranzytem Jowisza lub Saturna przez dziesiąty dom, moŜemy rozszerzyć jego znaczenie pamiętając, Ŝe jest to dom Saturna - stąd teŜ moŜe wystąpić nacisk na wszelkiego rodzaju aspekty struktury tworzone Ŝycia, przez odpowiedzialności i bardzo Saturna i do dalekosięŜne plany. Tranzyty te dość mocno przypominają Jowisza to urodzeniowego nie ma Saturna. a Jest poŜyteczne niŜ

narzędzie przy konsultacjach, na przykład jeśli ktoś pracy, chciałby naleŜy znaleźć lepszą, na poprzednio; na wówczas lub zwrócić gdy uwagę Jowisz pracę, aspekty do nam

Jowisza lub Saturna do natalnego Saturna, szczególnie koniunkcje sytuacje, nam wchodzi która dziesiątego, szóstego albo drugiego domu. Te tranzyty zazwyczaj pomagają znaleźć odpowiada, albo w znaczący sposób polepszyć sytuację w obecnej pracy. Nie zawsze oznacza to, Ŝe natychmiast dostaniemy fantastyczną podwyŜkę. Niektórzy ludzie, gdy Jowisz rzucają lub Saturn wchodzi jest do ich dziesiątego bezpieczna domu, albo pracę, która naprawdę

która przynosiła im całkiem niezłe dochody, tylko po to, by poszerzyć swoje moŜliwości w Ŝyciu i móc zająć się tym, co rzeczywiście chcą robić, co uwaŜają za 293

swoje zająć

powołanie. czymś, co

Nie nam

zawsze

więc

pobyt

Jowisza i co

w ma

dziesiątym domu oznacza pieniądze, ale moŜna się wtedy bardziej Ŝe odpowiada Jowisz przyszłość, przyszłych. Wyjaśnienia dotyczące jedenastego domu podawane we wszystkich ksiąŜkach są bardzo kiepskie; chyba Ŝaden dom nie został opisany gorzej. Nie mam teraz czasu, Ŝeby zająć się nim szerzej, ale dotyczy on - oprócz innych spraw tego, jak odczuwamy sens własnego istnienia w społeczeństwie i na ile jesteśmy do tego społeczeństwa dopasowani. Wszystkie domy omówione są dość szczegółowo w ostatnim rozdziale mojej ksiąŜki o Ŝywiołach.9 udział w Gdy Jowisz lub Saturn dzieje wchodzi się tak do po jedenastego domu, bardzo często zaczynamy brać większy działalności grupowej; części dlatego, Ŝe wtedy mamy większe poczucie własnej roli w społeczeństwie, zaczynamy dostrzegać, co moŜemy zrobić dla innych albo po prostu jak pasujemy do świata jako całości - nie chodzi tu o nasze powołanie i pracę zawodową, lecz o osobowość. Znam pewną kobietę, która podczas tranzytu się z Saturna 60 czy 70 przez jedenasty osób; tej dom grupy była grupy. z tym niespodziewanie składającej odpowiedzialna się zajmowała. wylewa została za główną organizatorką samotnych zajęć Wodnik w tym dla wiemy bowiem, dotyczy spraw

organizację jak

Saturn w jedenastym domu znakomicie określał to, czym Podobnie wodę z (związany okresie domem) dzbana, często

wylewamy swoją energię na innych. Dwunasty dom jest bardzo mglisty i podobnie jak Neptun, trudny do określenia w słowach. Ale szczególnie przejście Saturna przez dwunasty dom to bardzo waŜny okres. I Saturn, i Jowisz w dwunastym domu trochę nas odrealniają, z tym, Ŝe to poczucie odrealnienia przy Jowiszu nie przeszkadza nam tak bardzo. Natomiast przy

294

Saturnie człowiek często czuje się zagubiony i traci poczucie kierunku. Tak właśnie wiele osób opisuje swój stan podczas tranzytu Saturna przez dwunasty dom - „nie mam poczucia Saturna kierunku, nie Stare wiem, się co się zdarzy gdy w ta następnej przez kolejności”. struktury dość symbolizowane

rozpuszczają

szybko,

planeta wejdzie do dwunastego domu. Inaczej mówiąc, to, co wcześniej było dla nas waŜne, co dostarczało nam energii i wsparcia, rozpada się i czujemy pustkę. Rozglądamy się więc dokoła i mówimy: „Muszę znaleźć coś, czego będzie się moŜna trzymać”. Dwunasty dom podobnie jak Neptun i Ryby - jest bardzo nieuchwytny. Nic więc nie moŜna zrobić, gdy Jowisz lub Saturn tędy tranzytują, pozostaje tylko dostroić się do tego, co nieuchwytne, do duchowości i świata idei, do subtelności i sztuki - jakiegoś rodzaju sztuki, poezji czy muzyki. Ale faza dwunastego domu w Ŝaden sposób nie daje mogli się pogodzić się artyzm. przy na z ambicjami i pragnieniami w sobie znaczną dwunasty się dotyczącymi świata konkretu. Ta faza jest po to, byśmy rozwinąć i wewnętrznie, Wielu ile ludzi Saturna tranzycie rozwinąć odczuwa przez subtelność dom, ale

dezorientację

to,

ten

tranzyt

okaŜe

dezorientujący, nieprzyjemny czy przyjemny, zaleŜy od naszej otwartości na nieskończoność. Czy ktoś ma teraz Saturna w dwunastym domu? (Kilka osób podnosi rękę). I co się wam zdarzyło? Głos prostu z sali: Ŝe Mnie się to do naprawdę mnie podoba. rzeczy Po z dlatego, wróciły pewne

przeszłości i wiem, Ŝe powinienem się teraz do nich dostroić... udało mi się rozwinąć w sobie odwagę i wiarę w siebie, nauczyłem się stawiać czoło Ŝyciu i niepokojom... a w tej chwili najwaŜniejsze jest dla mnie przepracowanie skłonności eskapistycznych.

9

Astrology, Psychology and the Four Elements, wydane przez CRCS Publications (wyd. polskie Astrologia i psychologia, Ravi 1994)

295

No tak, Neptun, dwunasty dom, Ryby - ucieczka, uniki. Ale gdy tranzytowy Saturn aspektuje Neptuna albo przebywa w dwunastym domu, jedną z kluczowych spraw staje się konfrontacja Zdarza lat się wielu z z to tym, czego poprzednio gdy unikaliśmy. takŜe wówczas,

tranzytujący Pluton tworzy aspekt do Neptuna; w ciągu ostatnichkilku tranzytującego Ŝe jest to ludzi Neptunem cyklu. miało w koniunkcję Wadze. to Przy koniec Plutona

Saturnie w dwunastym domu oczywiście naleŜy pamiętać, absolutny koniec Jest całego cyklu Ŝyciowego, i wiele osób ma wraŜenie, Ŝe jest to koniec nie tylko struktury całego ich Ŝycia, ale teŜ dotychczasowej struktury ich osobowości. Stare postawy, ideały, priorytety i ambicje rozpadają się zupełnie, ale rozpad takŜe moŜe być inspirujący; jeśli wiemy, co się dzieje, to moŜemy płynąć z prądem. Jest to okres przygotowań; coś w rodzaju sprzątania pokładu po to, by zbudować zupełnie nowy styl Ŝycia i nową strukturę osobowości, która będzie mogła zacząć funkcjonować, gdy Saturn przejdzie do pierwszego domu. P: Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o Jowiszu w jedenastym domu? Ja mam tam Jowisza. O: I siedzisz tutaj w grupie, czyli włączyłeś się w zbiorową edukację. P: No tak, oczywiście, mam tam koniunkcję Marsa z Jowiszem. O: Urodziłeś się z koniunkcją Mars-Jowisz w jedenastym domu? P: Tak. O: W jakim to jest znaku? P: W Bliźniętach. O: Byłeś moŜe nauczycielem albo kimś takim? P: Tak, trochę uczyłem. O: Języków obcych albo angielskiego? P: Nauk przyrodniczych, biologii, botaniki, a takŜe języków. 296

O: Bliźnięta lubią zajmować się nauką, interesują ich umiejętności werbalne i manualne. P: Tak, studiowałem obce języki i trochę ich uczyłem, a przez jakiś czas takŜe pisania. Właściwie przez całe Ŝycie zajmowałem się językami obcymi, ale głównie jako hobby. O: pozycję Jowisz w ostatnio wrócił domu. na swoją urodzeniową więc jedenastym Prawdopodobnie

rozpoczynasz więc jakiś nowy etap aktywności, która w końcu przejdzie w aktywność grupową. Gdy mamy tak duŜy nacisk na Bliźnięta w domu powietrznym - jedenastym, trzecim lub siódmym potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z ludźmi. W jedenastym domu najczęściej są to grupy, pięć lub więcej osób, które tworzą coś w rodzaju soczewki skupiającej duŜą ilość energii. P: Zawsze tak było. Zajmowałem się nauczaniem i wieloma rodzajami edukacji grupowej. O: Wodnika, grupowej, edukacyjną. Jedenasty co lecz dom nosi się w charakterystykę nie tylko w Urana i przejawia takŜe działalności polityką, znam, ze

zaintzeresowaniu ludzie, jakich

wszelkimi naukami, zmianami społecznymi i działalnością Prawie wszyscy Słońcem w jedenastym domu - i to znów jest coś, o czym podręczniki nigdy nie wspominają - są bardzo dobrze dostrojeni znaczy do politycznych Ŝe zmian się i trendów. To nie ale koniecznie, muszę tym zajmować,

rozumienie takich spraw przychodzi im naturalnie i z łatwością. I często polityka ich fascynuje, nawet jeśli nie biorą w niej aktywnego udziału. W kaŜdym razie zawsze trochę istnieje energii w tych na ludziach w potrzeba, sposób by wylać z masy związany

charakterystyką jedenastego domu. P: (Ta sama osoba, z koniunkcją Marsa i Jowisza w jedenastym domu w Bliźniętach). Przy pierwszym powrocie Jowisza postanowiłem wstąpić do seminarium i zostać

297

księdzem, ale potem mi przeszło. A teraz to jest trzeci powrót i znów zająłem się kościołem i nauczaniem. O: Znam tylko jedną osobę z koniunkcją Marsa i Jowisza w Bliźniętach. Od jakichś 10 lat jest w szkole podyplomowej! P: No tak, ja teŜ jestem w szkole juŜ od 15 lat. O: Wszyscy ludzie z silną obsadą Bliźniąt lubią próbować wielu nowych rzeczy. P: A ja mam w dodatku Słońce w dziewiątym domu, co jeszcze pogarsza sprawę. O: Och tak, to nie Ŝarty. A w jakim znaku masz Słońce? P: W Baranie. A KsięŜyc w Lwie. O: MoŜe powinieneś załoŜyć własną szkołę. P: Och, to dobry pomysł! O: Radykalną, innowacyjną szkołę Nowej Ery. Kilka uwag na temat tranzytów Urana Chciałbym tranzytów wyrastanie wyrośliśmy z ze krótko róŜnych starych wspomnieć rzeczy. wzorców o czymś, co dotyczy one Ŝe do Urana. Mianowicie często Często i sygnalizują oznaczają, gotowi

jesteśmy

zmian - nawet jeśli sami o tym nie wiemy. Ludzie do pewnego stopnia nie uświadamiają sobie procesu własnego wzrostu. Zmieniamy się nieustannie, moŜna mieć nadzieję, Ŝe równieŜ uczymy się czegoś, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele się nauczyliśmy i na ile urośliśmy. Gdy jednak poraŜa nas prąd elektryczny tranzytu Urana, często nagle zaczynamy dostrzegać, jak bardzo juŜ odbiegamy wewnętrznie od roli, którą wciąŜ odgrywamy wyłania pasuje się do w Ŝyciu. z Nasza prawdziwa i sposobu natura, Ŝycia, która nie dlatego by się procesu przemian, prawdopodobnie

starych

wzorców

czujemy się nieswojo, ogarnia nas niepokój i pojawia lęk spowodowany gwałtownym pragnieniem, wprowadzić radykalne zmiany we własne Ŝycie. Oczywiście 298

tranzyty poziomach.

Urana Na

mogą nasze

na

nas

wpływać poziomie lub

na

róŜnych one do

subtelnym

mogą podejście

zrewolucjonizować

rozumienie

dziedziny Ŝycia, której dotyczy aspektowana planeta. Na bardziej konkretnym poziomie pojawia się pragnienie, by zrobić coś zupełnie innego niŜ dotychczas, moŜe nawet oburzającego, dla samego tylko podniecenia. Mam tu dwa przykłady. Pewna kobieta przechodziła przez kwadrat tranzytowego Urana do urodzeniowego Merkurego. Ma ona Bliźnięta na ascendencie, toteŜ Merkury jest władcą jej horoskopu. KaŜdy tranzyt do ascendentu lub jego władcy jest bardzo potęŜny, bo wpływa na całą naszą istotę, nie tylko na jakąś część Ŝycia. Często takie tranzyty oddziałują na nasz wygląd, zdrowie, energię fizyczną i całe podejście do Ŝycia. Przy ascendencie w Bliźniętach naturalnie ta kobieta patrzy na Ŝycie przez pryzmat umysłu, intelektu. DuŜo czyta, jest bardzo ciekawa świata i interesuje się innymi ludźmi, choć przy Słońcu w Raku jest trochę takŜe typem samotnika. Chowa się przed ludźmi, a jednocześnie pragnie z nimi porozmawiać. W wyniku tego siedzi w domu i przez cały dzień rozmawia przez telefon! Ma swoje bezpieczeństwo Raka, a mimo to moŜe rozmawiać (Bliźnięta i Merkury). W kaŜdym razie Merkury w jej kosmogramie znajduje się w Lwie i niedawno do jej niego się Uran w tranzytujący Oto tym czasie. przez Przede Skorpiona które wszystkim utworzył zdarzyły kwadrat. kilka rzeczy,

uświadomiła sobie, Ŝe wyrosła juŜ ze wszystkich swoich starych sposobów myślenia i działania, gdyŜ wiemy, iŜ ascendent łączy się z działaniem, z naszą aktywnością w świecie; sobie obcięła jest to Ŝe przecieŜ wyrosła wierzchołek ze swojego Skoro domu Barana. więc tym Bliźnięta działają rękami albo językiem! Uświadomiła takŜe, włosy wyglądu, juŜ przy bardzo krótko.

jesteśmy, jeśli spotkacie kogoś, kto poczynił radykalne 299

zmiany w swoim wyglądzie, bardzo często jest to wpływ tranzytu Urana. Ta kobieta juŜ od roku czy dwóch coraz wyraźniej uświadamiała sobie, Ŝe przerosła swoje stare sposoby myślenia i postrzegania. Manifestowało się to znacznym niezadowoleniem i silnym pragnieniem zmian, ale jeszcze przez długi czas te zmiany nie dojrzały, by się przejawić w działaniu. Pragnienie zmian nie miało Ŝadnej formy ani kierunku, dopóki tranzyt się nie uściślił. A gdy się uściślił, ta kobieta wzięła urlop i pojechała do Nepalu, zupełnie sama. Co prawda wyjechała z grupą, ale nie znała w niej nikogo. Teraz z kolei szuka nowej Jest mu pracy, to bo czuje, Ŝe w starej jest jej dla ciasno. Ŝe jest doświadczenie pragnie to wtedy Uran charakterystyczne i u do

wczesnych etapów tranzytu Urana - człowiek ma wraŜenie, ciasno, przypadek Uran on w sobie pracy. eksplodować męŜczyzna, kwadrat potrzebę odrzucić którego Saturna. i stare wszelkie ograniczenia. Drugi tranzytujący Uświadomił podniecenia utworzył

wolności

poruszył

wszystkie

struktury związane z pracą, wstrząsnął nimi i zmienił je radykalnie. TakŜe ten kwadrat przyniósł wolność od czegoś, co wcześniej było uwaŜane za uciąŜliwy, powinność, ograniczający obowiązek, bardzo powaŜną

która była źródłem wielu lęków. Te rzeczy zostały po prostu wymazane. MoŜna powiedzieć, Ŝe Uran pomógł temu człowiekowi wyzwolić się od spraw, które przygniatały go do ziemi - od rzeczy saturnowych. Największą zaletą tranzytów Urana jest to, Ŝe niosą one ze sobą wyzwolenie. Okres ich trwania zwykle jest podniecający i ciekawy. ZauwaŜyłem jedną ich złą stronę, mianowicie na poziomie psychiki skłaniają one do desperackiego ekstremizmu, parcia na oślep i wielkiego egocentryzmu, wielkiego skupienia na sobie. A druga sprawa to ich wpływ fizyczny: nasze ciało ma wielkie kłopoty z asymilacją energii niesionej przez tranzyt Urana. Jest 300

to cięŜka próba dla systemu nerwowego; często wówczas pojawiają się zaburzenia nerwowe, swędzenie, wysypki, bezsenność i rozmaite dziwne niedomagania, które bardzo trudno jest wyleczyć. Ale gdy tranzyt mija, symptomy przewaŜnie łagodnieją. Uwagi końcowe Przy tranzytach Jowisza i Saturna naleŜy pamiętać, Ŝe działają one w kosmogramie z dokładnością do znaku, nie tylko przy ścisłych aspektach. Gdy aspekty uściślają się, wtedy pewne sprawy wychodzą na pierwszy plan. Ale jeśli na przykład ktoś ma Słońce w Lwie w piątym domu, a Saturn teraz jest w Lwie, to dla tej osoby waŜny okres, saturnowy okres rozpoczął się juŜ z chwilą wejścia Saturna do tego znaku i potrwa aŜ do czasu, gdy go opuści. A gdy Saturn utworzy ścisły aspekt do Słońca i zapewne powtórzy go trzykrotnie, te trzy przejścia wyznaczą bardzo wyraźne etapy naszego rozwoju i asymilacji saturnowych lekcji. Prawdopodobnie pierwsze z nich okaŜe się najwyraźniejsze i będzie miało największy wpływ. Ale ogólnie powiedziałbym, Ŝe aspekty Saturna trzeba wyliczać z duŜą dokładnością. Ja sam nawet nie zauwaŜyłem kwadratu Saturna do mojego Słońca, dopóki aspekt nie uściślił się co do minuty, a wtedy wszystko nagle zwariowało, wszystko oszalało. Ale od gdy juŜ do tego doszło, zauwaŜałem ten aspekt - nie było razy. moŜliwości Potem jego go nie zauwaŜyć przez następnych Tranzyty dziewięć miesięcy, gdy powtarzał się on jeszcze dwa działanie powoli zanikło. Jowisza działają podobnie jak Saturna: moŜna przyjmować ogólny wpływ w obrębie znaku, jeśli Jowisz jest w znaku naszego Słońca, KsięŜyca czy ascendentu - w kaŜdym z tych przypadków moŜe dawać wiary w pozytywne siebie. uczucia Ale i wyczuwalny przypływ zasięg mijają wraz z nim, a w kaŜdym razie

działania ścisłego aspektu do osi czy natalnych planet 301

proawdopodobnie naleŜy zawęzić do kilku stopni, wówczas bowiem mają miejsce konkretne wydarzenia. Kiedyś sądziłem, Ŝe orb wszystkich tranzytów naleŜy zawęzić do 1 stopnia, bo tak to działało w moim kosmogramie. Teraz jednak wydaje mi się, Ŝe u wielu ludzi naleŜy to potraktować nieco szerzej, w granicach 2-3 stopni, a czasem nawet więcej. UwaŜam jednak, Ŝe w większości przypadków 5-6 stopni to absolutne maksimum, szczególnie przy tranzytach Urana i Plutona. Do tematu tranzytów naleŜą takŜe fazy KsięŜyca. Niektórzy ludzie analizują tranzyty Słońca i KsięŜyca oddzielnie. Ja prawie nigdy tego nie robię. Nie jest to zbyt waŜne, szczególnie tranzyty KsięŜyca, który obiega cały kosmogram w ciągu 28 dni. MoŜna zwrócić uwagę na tranzyty Słońca; czasami mają one pewne znaczenie. NajwaŜniejszą sprawą przy Słońcu i KsięŜycu jest nów, gdy obie planety wchodzą w koniunkcję, czasami nazywaną lunacją. przez Jej wpływ w do pewnego Bardzo stopnia na pomocne moŜna są ocenić dom tym w pozycję znaku; patrzymy, który

urodzeniowy

przypada.

kalendarze Jima Maynarda „Celestial Influences”, które bo podają listę nowiów w porządku chronologicznym i zodiakalnym. MoŜna teŜ sprawdzać połoŜenie pełni, które równieŜ jest podane w tych kalendarzach. NajwaŜniejsze przy nowiu to czy tworzy on ścisłą koniunkcję, kwadrat albo opozycję Jeśli do tę którejś tak, nów W planetę. z naszych moŜe urodzeniowych lub przypadków planet. uaktywnić

naenergetyzować

większości

lunacja po prostu energetyzuje to, co w kosmogramie przejawia się jako potencjał. Nie jest to samo w sobie pozytywne ani negatywne, łatwe ani trudne, jest to po prostu uaktywnienie. Jeśli ktoś chce się zająć analizą faz KsięŜyca, powinien sprawdzić, czy występują one w koniunkcji, kwadracie lub opozycji do natalnej planety. A potem trzeba mieć oczy otwarte. Nie zawsze coś się będzie działo. Z mojego doświadczenia wynika, Ŝe

302

najbardziej wiarygodnym aspektem jest tu koniunkcja. Nów, który wypada w koniunkcji z jakąkolwiek planetą czyjegoś kosmogramu, z dokładnością nawet do pół stopnia, a juŜ na pewno do 15 minut, aktywizuje tę planetę. Aktywizacja moŜe się przejawić juŜ na 3 lub 4 dni przed dokładnym nowiem. Inaczej mówiąc, gdy Słońce i KsięŜyc zbliŜają natalnym utworzą aŜ się się do siebie nów. w Ten tym, ich wpływ nowiu. by tak powiedzieć, zanim utrzymuje punkcie, ścisły do poczujemy wpływ, często Jego

jeszcze

następnego

najpotęŜniejsze manifestacje często są widoczne w ciągu pierwszych 14 dni, pierwszych dwóch tygodni cyklu czyli między nowiem a pełnią. Zazwyczaj występuje wtedy wielkie wyzwalanie energii. Potem ten wpływ zanika. Niektórzy ludzie twierdzą, Ŝe jeśli nów łączy się z zaćmieniem Słońca, wówczas działa silniej i jego wpływ moŜe utrzymywać nie się nawet przez kilka miesięcy. Ja osobiście jestem przekonany, czy zaćmienie

rzeczywiście jest silniejsze niŜ zwykła faza KsięŜyca; moŜliwe, Ŝe tak jest, ale chociaŜ od lat zwracałem na to uwagę, Z nie znalazłem strony, Ŝadnego jeśli potwierdzenia stosujemy
10

tej

teorii.

drugiej

wszystkie

aspekty, które są wielokrotnościami 30 stopni , często

Od czasu, gdy prowadziłem te warsztaty, zacząłem o wiele bardziej doceniać znaczenie wszystkich aspektów, które są wielokrotnościami 30 stopni, zarówno w kosmogramach urodzeniowych, jak i w tranzytach. ChociaŜ nadal uwaŜam, Ŝe koniunkcja, kwadrat i opozycja to najsilniejsze aspekty tranzytowe, przekonałem się, Ŝe wszystkie aspekty bądące wielokrotnościami 30 stopni, a utworzone przez tranzyty pięciu zewnętrznych planet w wielu wypadkach okazują się istotne. Szczególnie półsekstyle i kwinkunksy utworzone przez tranzytujące planety są prawie zawsze lekcewaŜone, a ich wpływ niedoceniany. W wielu przypadkach półsekstyl czy kwinkunks utworzony przez tranzyt jednej z pięciu zewnętrznych planet do planety urodzeniowej będzie odczuwany wyraźniej i okaŜe się bardziej znaczący niŜ trygon lub sekstyl tych samych planet! Tranzytowe półsekstyle i kwinkunksy pięciu zewnętrznych planet wysubtelniają postawy, wzmacniają lub zmieniają ostatnio podjęte decyzje i plany, a czasami wskazują na szczególnie istotne okresy zmian, których intensywność i waga są znacznie większe niŜ przy sekstylu i trygonie. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe te okresy i podjęte wówczas decyzje rzadko bywają równie istotne i dramatyczne co okresy występowania koniunkcji, kwadratur i opozycji, oraz Ŝe nie towarzyszy im aŜ tak wielkie napięcie ani oczywiste problemy związane z wielkim kryzysem.

10

303

moŜna znaleźć całe serie nowi i pełni, które wpływają na jakąś planetę urodzeniową miesiąc po miesiącu, nawet przez okres pięciu miesięcy. P: A co robi tranzytujące Słońce? Energetyzuje? I co z tranzytami węzłów KsięŜyca? O: Wątpię, by tranzyty Słońca były bardzo waŜne. Dla mnie nigdy nie okazały się one znaczące, podobnie jak tranzyty do węzłów. Niektórzy planet. Przy sprawdzają MoŜe dla tranzyty kogoś te z węzłów nich urodzeniowych

techniki się sprawdzają, ale ja nigdy nie znalazłem w niczego uŜytecznego. konsultacjach klientami nigdy nie posługuję się tranzytami Słońca ani KsięŜyca. Zwracam tylko uwagę na nowie, czasami równieŜ pełnia moŜe nam o czymś powiedzieć. Jeśli na przykład ktoś ma urodzeniowe Słońce na 13o stopniach Barana i występuje akurat pełnia z 13o Barana na 13o Wagi czyli tranzytujące Słońce jest na 13o Wagi, a KsięŜyc na 13
o

Barana

-

taka

pełnia

uaktywni

urodzeniowe

Słońce. Czasami będzie to wyraźnie zauwaŜalne; w innych wypadkach wydarzy się tylko jakaś drobna rzecz, albo w ogóle nic nie zauwaŜymy. Nowie i pełnie nie są łatwe w interpretacji. który zostaje By się tym zająć, bez tego trzeba bardzo się dogłębnie zrozumieć czynnik w kosmogramie urodzeniowym, uaktywniony; zupełnie zgubimy.

Szczególnie godne uwagi wydaje mi się to, Ŝe półsekstyle tranzytującego Saturna i Urana do dowolnej planety urodzeniowej często zbiegają się z okresami stresu, zmian i pogłębiania świadomości albo teŜ z wydarzeniami o podobnym charakterze jak przy koniunkcjach, kwadratach i opozycjach. Na przykład półsekstyl tranzytującego Urana do urodzeniowego Słońca moŜe zbiec się w czasie z okresem gwałtownych przemian poczucia toŜsamości i całego obrazu siebie oraz wzbudzić zainteresowanie radykalnymi ideami i dobrem społecznym. Oczywiście na pierwszy plan wybiją się sprawy domu, w którym urodzeniowo znajduje się Słońce (a takŜe domu, którym włada) i większość energii skupi się na tym obszarze aktywności. Proponuję, by czytelnik sprawdził moje wnioski odwołując się do własnych doświadczeń z półsekstylami Urana do urodzeniowego Słońca. Podobnie półsekstył tranzytującego Saturna do urodzeniowego Słońca będzie zazwyczaj odbierany jako okres znaczących zmian w postawach i praktycznych działaniach, choć raczej nie wystąpi tu uczucie pustki i wyczerpania, które tak często pojawia się przy koniunkcji, kwadracie i opozycji.

304

P: Wspomniał pan coś o wejściu Saturna do 11 domu i uczestnictwie w działaniach grupowych. Przez ostatni rok miałam Saturna w 11 domu i byłam przykuta do organizacji pewnych rzeczy dla grupy ludzi. Musiałam pracować z całą grupą i zmuszać wszystkich, Ŝeby coś zrobili. O: UŜyłaś słowa „przykuta”, które brzmi bardzo saturnowo! Wyczuwa się tu odpowiedzialność - to jest właśnie ta kosmiczna dłoń wchodząca w nasze Ŝycie! No cóŜ, dziękuję wszystkim za przybycie.

305

V. KILKA UWAG NA TEMAT DORADZTWA ASTROLOGICZNEGO PoniewaŜ astrologia zajmuje się przede wszystkim i najbardziej bezpośrednio światem przeŜyć wewnętrznych (czyli praw światem psyche, osobistego bardziej doświadczenia), oczywiste i naleŜy przyjąć, Ŝe składa się ona z pewnych zasad i wykraczających poza łatwiejsze do empirycznego udowodnienia prawa świata materialnego. Stąd teŜ kaŜdy astrolog-doradca, który postrzega rzeczywistość energii), sytuacji musi podjąć na klienta trud w formie symbolicznej (czy teŜ, moŜna by powiedzieć, w formie podstawowych tych przełoŜenia język, stopniu abstrakcyjnych klienta spostrzeŜeń będzie w zwykły

zrozumiały dla klienta. Poziom świadomości i stopień otwartości znacznym rozstrzygał nie tylko o doborze słów, w które astrolog ubiera swoją „interpretację” i spostrzeŜenia, ale takŜe o tym, na ile łatwe okaŜe się przekazanie klientowi istotnych informacji w taki sposób, by nie zagubić przy tym esencji prawdy, abstrakcyjnie reprezentowanej w astrologicznych konfiguracjach. Mówiąc o „łatwości” mam na myśli przede wszystkim to, Ŝe astrolog musi „zniŜyć się” o ileś tam poziomów z poziomu swojej świadomości, by nawiązać autentyczny kontakt z większością klientów. Astrolog pełni tu rolę czynnika transformującego (podobnie jak transformator elektryczny), który przetwarza energię prądu na niŜsze, bardziej uŜyteczne częstotliwości. Większość astrologów niewątpliwie oddycha z ulgą, gdy po raz pierwszy zdarzy im się trafić na klienta, który potrafi dostroić się bezpośrednio często nawet do wyŜszej perspektywy, i inspiruje gdyŜ w takich Z przypadkach konsultacja jest nie tylko łatwiejsza, ale energetyzuje astrologa. mojegodoświadczenia wynika jednak, Ŝe ogromna większość klientów nie potrafi nawiązać tego rodzaju kontaktu z astrologiem; są tacy, jacy są, a ich świadomość jest 306

ograniczona ustalonych astrolog

do musi

pewnego „zniŜyć spostrzeŜeń

poziomu W się” i z

zrozumienia takich poziomu które

i

do

wzorców

myślenia.

przypadkach czysto same w

abstrakcyjnych

symboli,

sobie są niezwykle intrygujące i dodają energii, do nudnego i dość złoŜonego poziomu codziennego Ŝycia ze wszystkimi przynaleŜnymi i do niego uwarunkowaniami, naleŜy sobie ograniczeniami frustracjami. Dlatego

zadać pytanie: jak przejść z wyŜyn wzniosłej percepcji do głębi zaangaŜowania w świat materialny, czyli jak nadać formę niewidzialnej, nieuchwytnej rzeczywistości w taki sposób, i by by klient to zrozumiał nie zagubić sens naszych wyjaśnień astrologii? Jedną z metod jest potraktowanie astrologii jako języka. Nie jest to nowa koncepcja. Astrologia jest językiem Ŝycia, kosmicznym językiem, językiem energii, i jak powtarzam (w przy zwykłym kaŜdej okazji językiem rozumieniu doświadczenia. Rola astrologa polega często nie tyle na „interpretacji” astrologicznym tego słowa), co na przekładzie. Często, gdy widzimy jakiś konkretny układ w indywidualnym kosmogramie, nie wiemy, co on oznacza. Potrafimy oczywiście wysnuć najrozmaitsze abstrakcyjne teorie na jego temat, wiemy, jaki potencjał ta konfiguracja moŜe symbolizować, i tak dalej. Ale w wielu przypadkach tak naprawdę nie wiemy, co ona oznacza! za pomocą się I sposób dlatego, rozmaitych kiepskimi jeśli próbujemy tego gdyŜ w nieukierunkowany czynniki często okazujemy „zinterpretować” doradcami, typu tak mimo inspiracji,

świeŜości, prostoty i piękna zawartych w samej istocie

arbitralnych

teorii,

postępując niepotrzebnie ograniczamy obszar moŜliwych znaczeń, z jakimi klient mógłby się zidentyfikować. ZauwaŜyłem, Ŝe w takich przypadkach często sam odgrywam rolę tłumacza, to znaczy, po prostu próbuję wyjaśnić klientowi tak jasno, jak tylko potrafię, co 307

mówi jemu czy jej język astrologii. I zdarza się, Ŝe gdy systematycznie przekładam abstrakcję na konkretne terminy, sam zaczynam jaśniej rozumieć jej znaczenie dla danego człowieka. W innych przypadkach klient sam rozszyfrowuje znaczenie jakiejś konfiguracji, naprowadzony na trop przez mój prosty, uporządkowany wysiłek translacyjny. Jest to coś w rodzaju techniki wolnych skojarzeń. gdyŜ Ŝe Zachęcam znacznie klient dowie wszystkich zwiększa się czegoś, do jej ona co stosowania,

prawdopodobieństwo,

będzie miało dla niego rzeczywistą wartość i przyniesie mu poŜytek. Moim zdaniem pominięcie tej fazy w pracy doradczej często prowadzi do tego, Ŝe astrolog zaczyna odgrywać rolę wszechwiedzącego, a klient albo przestaje mu nie wierzyć, jako albo zbyt wielką którymi wagę przykłada w do poszczególnych stwierdzeń, które traktuje jako fakty, a interpretacje, przecieŜ gruncie rzeczy są. Kosmogram jest przecieŜ przekazem od kosmosu do jednostki! Czy moŜemy udoskonalić ten przekaz przy pomocy naszych ograniczonych teorii? Przypuszczam, Ŝe to za sprawą mojego KsięŜyca w Wodniku i silnego Urana tak często podkreślam potrzebę obiektywizmu zdaniem Mówiąc dobry „naukowe się i „naukowego” doradca materią znaczy by podejście” podejścia, nie mam na które myśli moim nauk astrologiczny ani musi stosować. statystyki. Ŝe jest

zajmujących tego słowa:

znajomości

Chodzi mi raczej o naukowość w prawdziwym znaczeniu scio „wiem”. UwaŜam, niezwykle waŜne, doradca astrologiczny potrafił

rozróŜnić między: 1) tym, co wie a 2) tym, co mu się wydaje albo co wie jakaś część jego psychiki. Często wyczuwamy, na czym polega problem danej osoby; moŜe to przybierać formę przeczucia, intuicji wywodzącej się z przeszłego itp. Te Ŝycia, wraŜenia ale przewidywania czy jeśli nie 308 przyszłych są jesteśmy wydarzeń czy przeczucia niewątpliwie pewni,

interesujące,

konkretne przeczucie jest prawdziwe, to lepiej w ogóle o nim nie wspominać. moŜe tylko mieć W duŜe przypadkach, znaczenie lub gdy dla jakieś problemu nie zaś przeczucie jest to

klienta, moŜna o nim powiedzieć, ale zaznaczając, Ŝe wraŜenie moŜliwość, stwierdzenie faktu. Wielu z nas zauwaŜyło zapewne, Ŝe coraz częściej pojawiają się terminy „astrologia karmiczna”, „astrologia poprzednich wcieleń” itp. Jest to rodzaj astrologii, przy którym Wodnikowe „wiem” często gubi się w niejasnych, hipotetycznych zgadywankach. Jak juŜ wyjaśniałem w mojej jeśli ksiąŜce prawo Astrology, karmy jest Karma and

Transformation,

prawdziwą,

uniwersalną zasadą, to cała astrologia jest „astrologią karmiczną” i kaŜdy czynnik w kosmogramie urodzeniowym ma związek z karmą. Jeśli zaś prawo karmy nie jest prawdziwe i uniwersalne, to nie naleŜy wspominać o „karmie” w Ŝadnym kontekście, szczególnie zaś w związku z astrologią! Nie moŜna mieć jednego i drugiego... choć zdaje się, Ŝe wiele osób tego właśnie próbuje! Mieć jedno wchodzi i drugie teraz w to tak jakby z powiedzieć twoim komuś: „Powinieneś postarać się o tę nową pracę, bo Jowisz koniunkcję urodzeniowym Saturnem, co wskazuje na moŜliwości szybkiego awansu, które moŜesz zaprzepaścić, jeśli nie zaczniesz szybko działać”, i zaraz w następnym zdaniu dodać: „Ale oczywiście Saturn aspektuje twoją Wenus, co oznacza, Ŝe z powodu karmy musisz się dostosować w finansach albo w miłości do stanu obecnego, Ŝe zaakceptować zdaniem go i przeczekać”. (ZauwaŜmy, niektórych

„karmicznych” astrologów sytuacje, które uwaŜają oni za „karmiczne”, naleŜy po prostu przeczekać, nie wykazując choćby cienia inicjatywy albo chęci do zmiany postawy). W wielu astrologach, którzy podkreślają doradczą wartość astrologii, włącznie ze mną, niepotrzebne włączanie tematu karmy do pracy astrologicznej budzi 309

zdumienie, profesja

a

nawet

oburzenie, dewaluacji. i

gdyŜ ludzi

przez Istnieje

to

nasza grupa o

ulega

praktykujących

astrologów

piszących

astrologii, którzy naduŜywają duchowej i ezoterycznej tradycji opartej na prawie karmy i teorii reinkarnacji. Nie mówię tu z o prawdziwych opisy mediach, które Ŝycia, choć potrafią czasami ludzi nawet nich podać dokładne przeszłego astrologii, nie i udają klienci

wymieszane się oni

odrobiną

takich i od

jest mniej, niŜ się sądzi. Często zresztą nie zajmują doradztwem, „odczytach”, doradców oczekują szczególnie ich to nie interesuje. Ich praca polega na medialnych właśnie tego rodzaju usług. Ale jeśli ktoś nie jest praktykującym medium i przedstawia się publicznie po prostu jako astrolog, to uwaŜam, Ŝe taka osoba bezwzględnie powinna albo zupełnie powstrzymać się od odniesień do karmy (jeśli ona sama lub klient w nią nie wierzy), albo potraktować teorię karmy jako ogólny filtr, przez który postrzega się wszystkie elementy kosmogramu (ale tylko w przypadku, gdy i astrolog, i klient naprawdę rozumieją i akceptują znaczenie karmy!) Inaczej mówiąc, karma jeśli w ogóle uŜywamy tego pojęcia w pracy doradczej powinna raczej stanowić tło, które rzuca światło na specyficzne sytuacje Ŝyciowe i nadaje im znaczenie. Nie wolno redukować pojęcia karmy do poziomu kosmicznego wykrętu, który ma wszystko usprawiedliwić; powinno ono raczej stanowić nawet zachętę wówczas, do samorozwoju między i akceptacji a na własnego losu. Ale klientem gdy astrologiem oparte występuje wzajemne zrozumienie,

wspólnej wierze w prawo karmy, astrolog musi być mocno osadzony w teraźniejszości i skupiać się na aktualnym stanie rzeczy, Bo uczuciach chociaŜ jest i realistycznych moŜliwe, Ŝe na alternatywach.

najwyŜszym poziomie, z punktu widzenia bardzo wysoko 310

rozwiniętej świadomości, wszystko podlega prawu karmy, to jednak biorąc pod uwagę fakt, Ŝe większość z nas nie jest aŜ tak dobrze rozwinięta duchowo i nie osiągnęła tego stanu świadomości, powinniśmy pogodzić się z tym, Ŝe nasze spostrzeŜenia są niepełne i dlatego lepiej oprzeć się na bezpośrednich doświadczeniach. Inaczej mówiąc, chociaŜ wiara w abstrakcyjny absolut dostarcza nam pociechy i wzmacnia, mamy do przeŜycia własne Ŝycie i musimy podejmować decyzje uŜywając naszej relatywnej, konkretnej ograniczona. Kontynuując te rozwaŜania chciałbym dodać, Ŝe rzadko który astrolog jest na tyle rozwinięty duchowo, by móc występować z pozycji guru, czyli prawdziwego duchowego nauczyciela i przewodnika. ChociaŜ niektórym odpowiada odgrywanie takiej roli, nie jestem pewien, czy jakikolwiek astrolog jest w stanie ofiarować drugiemu człowiekowi prawdziwy dar, który daje guru: wyzwolenie duszy ze wszelkich więzów i ograniczeń. I tu znów jego naleŜy metę stan myśleć przede zaś ego. unieść, wszystkim kierować o się tym, i co na dłuŜszą przyniesie nie własnego potrafi klientowi poŜytek poprawi zbyt barki świadomości choć jest ona bardzo

ducha,

pragnieniem który swoje

gloryfikacji większą, niŜ

Astrolog, bierze na

gorliwie przyjmuje na siebie duchową odpowiedzialność ogromny karmiczny cięŜar, a takŜe moŜe wyprowadzić na manowce jakąś zagubioną duszę, która poszukuje odrobiny światła i nadziei. Moim zdaniem, choć astrolog nie jest prawdziwym guru, mimo to moŜe pomóc innym i skierować ich na subtelniejsze i ścieŜki wyŜszy rozwoju porządek duchowego, wszelkich zapoznając ich z siłą, pięknem i prawdą Jedności całego wszechświata pokazując przejawów Ŝycia. W ten sposób astrologia przyczynia się do duchowego celu, wznosząc i uszlachetniając umysły tych, którzy z niej korzystają lub zajmują się nią.

311

Zaufanie do doradcy Wspomniałem juŜ o tym, Ŝe jeśli astrolog odgrywa rolę wszechwiedzącego, Taka sytuacja jeśli moŜe moŜe na wzbudzić się dialog, nieufność kładzie u się klienta. zdarzyć podczas

konsultacji,

zamiast

nacisk na „odczyt”. Inny czynnik, który wiąŜe sią z powstaniem zaufania w kliencie, to ten, Ŝe astrolog musi czuć się swobodnie ze swoimi uczuciami i akceptować je. Nie chodzi tu tylko o ogólne wraŜenie, jakie odbieramy podczas rozmowy z klientem, ale takŜe o „wibracje”, które od niego otrzymujemy. Nie chcę tu powiedzieć, Ŝe powinniśmy otwarcie wyraŜać wszystkie te uczucia, słuŜyć jednak dla hasło „Zaufaj dla swoim wibracjom” moŜe a jako dobre motto tych, wszystkich dopiero doradców,

szczególnie

którzy

zaczynają

profesjonalną praktykę. PoniewaŜ w sytuacji doradczej tak wiele zaleŜy od rodzaju relacji (czy teŜ rezonansu) między doradcą a klientem, bardzo waŜne jest to, by umieć ocenić swoje uczucia i wraŜenia z pewną dozą obiektywizmu. Naturalnie bardzo poŜyteczne moŜe się tu okazać porównanie dwóch kosmogramów. W niektórych przypadkach, jeśli po jednym czy dwóch spotkaniach z jakąś osobą okaŜe się, Ŝe kiepskie relacje nie stają się lepsze i Ŝe komunikacja jest przez to niejasna i ograniczona, najlepszą rzeczą, jaką moŜemy zrobić dla klienta, jest odesłanie go do innego astrologa/doradcy.

312

Tabela danych do analizy porównawczej (Do kopiowania i uŜytku czytelników)

A.
Urodzeniowe planety osoby, która prosi o analizę albo która ma większe problemy w związku

B.
Domy w Planety w kosmogramie osoby B, które są w kosmogramie osoby istotny sposób połączone z planetami A w B, na które kolumnie po lewej przypadają planety osoby A

313

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful