ISSN 2082-7938

MIĘDZY REGAŁAMI
egzemplarz bezpłatny
TORUŃ

GRUDZIEŃ

2014

NR 4/2014 (19)

2

SPIS TREŚCI
W STĘPNIAK
MARCIN KARWOWSKI
O zmianach tu i ówdzie...

2

POPULARNIE

I NAUKOWO

JAGODA RYCHARSKA
Bookcrossing i postcrossing—znasz to?

3

WERONIKA KORGA
Reakcja łańcuchowa w mediach
społecznościowych, czyli Facebook
i YouTube pod lupą

6

MARCIN KARWOWSKI
Infografiki—to jest wykonalne cz. 1

9

AGATA OLKOWSKA
Poznaj Toruń za darmo

12

KATARZYNA FRYSZKOWSKA
Zarządzanie informacją: przedmiot badań
i narzędzie usprawnień praktycznych

O zmianach tu i ówdzie...
Początek

nowego

roku

akademickiego

2014/2015 można by określić mianem zmiany,
zmiany, zmiany. Wszystko za sprawą połączenia
kół naukowych; teraz działamy w obrębie
Studencko—Doktoranckiego Koła Naukowego
ePRINT. Spowodowało to także zmiany personalne w składzie redakcji. Najważniejsze jednak,
że „Między Regałami” nie jest już takie samo

14

i mamy nadzieję, że w odświeżonej szacie edytorskiej i ze zmianami w obrębie struktury cza-

B IBLIOTEKA
ALICJA WOJGIENICA
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

sopisma, pozyska jeszcze szersze grono fanów.
Poza artykułami popularnonaukowymi na stałe

17

RECENZJE
PATRYCJA NOWIK
Książka: Brudna robota

19

ARKADIUSZ LUBAWIŃSKI
Film: Miasto 44

20

AGATA OLKOWSKA
WWW: Tagxedo, Voyant, Wordle

22

zagoszczą działy: Biblioteka, na łamach której
będziemy opisy placówek bibliotecznych oraz
Recenzje, gdzie zawsze odnajdziemy opisy: książek, filmów i stron WWW. Po przerwie wracamy także do wydań w formie tradycyjnej
(drukowanej), z nadzieją, że zapach świeżych
numerów przyciągnie nowych czytelników.

Marcin Karwowski
Redaktor Naczelny

REDAKCJA „MIĘDZY REGAŁAMI”
Studencko—Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: sdkn.eprint@gmail.com
www.sdkn.strikingly.com
OPIEKUNI MERYTORYCZNI
dr Dorota Degen
dr Małgorzata Kowalska
REDAKTOR NACZELNY
Marcin Karwowski

RADA REDAKCYJNA
Marcin Karwowski
Piotr Rudera
Jagoda Rycharska

KOREKTA
Marcin Karwowski
SKŁAD I OKŁADKA
Marcin Karwowski
Patrycja Nowik

3

Bookcrossing
i postcrossing—znasz to?
Jagoda Rycharska

w innych miejscach publicznych w zamie-

W środowisku bibliologicznym nader

obiegu uwolnionej książki. Zgodnie z za-

znaną inicjatywą jest bookcrossing. Prak-

łożeniem pomysłodawcy - Rona Hornba-

tyka ta, jak i jej skutki, omówione zostały

kera, podróżujące książki powinny trafiać

w wielu publikacja naukowych. Postcros-

w ręce zainteresowanych odbiorców na

sing to inicjatywa nie związana szczegól-

czas lektury, następnie powinny dalej po-

niej z żadną z naukowych dyscyplin. Na-

dróżować. Omawiane działanie społeczne

tomiast jest zarówno interesująca i warta

charakteryzuje się: nieodpłatnością, uwol-

zaprezentowania. Zwracając uwagę na

nieniem wielu książek jednocześnie, udo-

podobieństwo

stępnianiem książek szerokiemu gronu

w

rzeniu

nazewnictwie

oby-

dokonywania

dwóch inicjatyw, jakie są tematem tego

odbiorców,

artykułu, spostrzec można, że posiadają

książki i czytelnictwa. Uczestnikiem ini-

one wspólne właściwości. Wskazuje na to

cjatywy stać się może każda zaintereso-

identyczny

wania

końcowy

człon

wyrazów

a

nieprzerwanego

osoba,

zarazem

popularyzacją

instytucja,

organizacja.

– crossing (ang. przepływ, podróż). Jest on

Działalność bookcrossingowa opierać się

określeniem nazywającym czynność do-

może na indywidualnej lub rejestrowanej

konywaną z pierwszym członem wyrazu.

aktywności, jak również na prowadzaniu

Scalenie wyrazu crossing z book

akcji społecznych. Druga wskazana for-

(ang. książka) wyraża czynność przekazy-

ma, aktywność rejestrowana, dostarcza

wania książki. Najbardziej znane określe-

osobie chcącej udostępnić książkę możli-

nia bookcrossingu wskazują go jako ideę

wość obserwowania jej losów. Rejestro-

skupiającą się na: podróżowaniu książki,

wana inicjatywa oparta jest na następują-

wędrowaniu książki, uwolnieniu książki,

cych

krążeniu książki, dzieleniu się książką.

do podzielenia się; rejestracji książki/ek

Precyzując inicjatywę - książkę pozosta-

w bazie internetowej na powstałych wi-

wia się na półkach bookrossingowych lub

tryna zapisujących udostępnienie i pobór

krokach:

wybraniu

książki/ek

4

książki/ek

(www.bookcrossing.pl

lub

wych, rozumianych jako przedmiot lub/

www.bookcrossing.com); uzyskaniu nu-

zarazem wymiana za pomocą nich kore-

meru BIP i etykiet informujących o udo-

spondencji pomiędzy nieznanymi osoba-

stępnieniu książki/ek; naklejeniu etykiet

mi. Następstwem istoty tejże inicjatywy

informacyjnych do książki/ek; wpisaniu

są dwa rodzaje zainteresowań praktyką

w etykietę informacyjną numeru BIP; po-

postcrossingową. Geneza korespondowa-

zostawieniu książki/ek w wyznaczonym

nia z osobami nieznajomymi, która sięga

przy rejestracji miejscu. Działalność bo-

do

okcrossingowa oparta na organizowaniu

z obecnie występującą istotą postcrossin-

akcji społecznych formułowana jest w za-

gu, doprowadziły do wytworzenia wielu

kresie czynności okazjonalnej lub stałej.

funkcjonujących wariantów postcrossin-

Ogólnopolskie święto uwalniania książek

gowej praktyki. Najbardziej popularnymi

obchodzone 17 czerwca, to wzorzec

wariantami są: jednorazowa, jednokie-

utrwalonej czynności społecznej. Przykła-

runkowa wymiana karty pocztowej wraz

dem inicjatywy stałej, bliskiej mieszkańcom Torunia, jest Bookcrossing CSW Toruń. Idea bookcrossingu znana jest od lat
80' XX wieku. Rozpowszechniona na
światową skalę została w 2001 roku wraz
z rozpoczęciem funkcjonowania witryny
internetowej

www.bookcrossing.com.

W Polsce inicjatywa została podjęta dwa
lata później.
Scalenie wyrazu crossing z post
(ag. poczta, korespondencja) ukazuje inicjatywę, która polega na odbieraniu i wysyłaniu kart pocztowych. Wspomniany
na początku brak związku tej inicjatywy
z żadną dziedziną naukową, charakteryzuje ją w kategoriach zainteresowania,
hobby związanego z filokartystyką. Istotą

postcrossingu jest wymiana kart poczto-

okresów

przedwojennych,

wraz

5

w systemie, dającym także możliwość kontrolowania

podróży

pocztowej.

karty

Projekt

jest

międzynarodowy. Obecnie posiada on 516 500
użytkowników

(w tym

25 500 z Polski ). Za jego

pomocą wysłano ponad
26 778 390 kart pocztowych. Powstał z inicjatywy studenta Paulo Maz korespondencją, wysyłana do osoby za-

galhães z Portugalii w 2005 roku.

interesowanej; jedno- lub wielorazowa

Bookcrossing i postcrossing to inicja-

dwukierunkowa wymiana kart poczto-

tywy przynoszące wiele pożytku dla osób

wych lub innych przedmiotów z/lub bez

uczestniczących w nich. Niwelują wyklu-

korespondencji. Uczestnikiem inicjatywy

czenie społeczne, mogą wesprzeć w roz-

stać się może każda zaciekawiona nim

wijaniu

osoba. Postcrossing, tak jak działalność

Bookcrossing dodatkowo rozwija nawyk

omawiana

czytania i wzbogaca zainteresowania czy-

w pierwszej części (bookcrossing) opierać

telnicze. Postcrossing tymczasem wspo-

się może również na indywidualnej lub

maga naukę języków obcych, geografii,

rejestrowanej aktywności.

kulturoznawstwa. Daje możliwość pozna-

nowych

zainteresowań.

Projekt www.postcrossing.com to

nia nowych ludzi, a także dostarcza moż-

portal internetowy umożliwiający reje-

liwość zaznajomienia się z innymi kraja-

strowanie

mi i ich specyfiką.

aktywności

oraz

przede

wszystkim, jest on bazą osób zaintereso-

WARTO ZAJRZEĆ

wanych taką wymianą. Poprzez portal
generowane zostają adresy osób chcących
otrzymać kartę pocztową wraz z numerem ID, który jest kodem służącym do po-

prawnego

zapisania

karty

pocztowejwww.bookcrossing.pl
www.bookcrossing.com
www.postcrossing.com

6

Reakcja łańcuchowa
w mediach społecznościowych,
czyli Facebook i YouTube pod lupą
Weronika Korga

sieci skojarzeń wiążących się np. z logo

Chyba każdy z nas spotkał się na Facebo-

ce marketing wirusowy inicjują sytuację,

oku z postami znajomych, nazywanymi

wrzucają do sieci filmiki, zdjęcia, czy pu-

łańcuszkami. Są one pewnego rodzaju

blikują statusy na portalach społeczno-

spamem, niepożądanymi wiadomościami,

ściowych, w której potencjalni klienci sa-

które koniecznie musimy rozesłać do

mi będą ją rozpowszechniali.

firmy czy sloganem. Firmy wykorzystują-

określonej liczby osób w ciągu pewnego

Dość już faktów. Chciałam pokazać

czasu. W przeciwnym przypadku spotka

kilka przykładów łańcuszków, mniej lub

nas ogromna życiowa tragedia: zginą

bardziej sensownych (a czasem wręcz

wszyscy nasi bliscy, padniemy ofiarą de-

idiotycznych). Jakiś czas temu głośno było

mona, pies pożre karty kredytowe, miasto

o akcji ALS Ice Bucket Challenge. Znane

nawiedzi kataklizm, a my sami zachoruje-

(i mniej znane) postacie ze świata

my na ebolę.

sportu, filmu, biznesu i nie tylko, general-

Jako ludzie dorośli zdajemy sobie

nie wszyscy Ci, których chociażby koja-

sprawę, a przynajmniej większość z nas,

rzymy z telewizji czy internetu, wylewały

że jest to zwykła fikcja, wymysł innych

na siebie kubły z lodowato zimną wodą.

znudzonych internautów, nie wiedzą-

Tym niezorientowanym wyjaśniam: cała

cych, czym jest netykieta. Zdarzają się jed-

akcja miała na celu rozbudzenie świado-

nak i tacy, którzy padają ofiarą, choć to

mości społecznej dotyczącej stwardnienia

zbyt szumna nazwa, tej formy spammin-

zanikowego bocznego, czyli właśnie ALS.

gu. Najczęściej bywają to dzieci i mło-

Osoby biorące w niej udział nagrywały

dzież.

i wrzucały do sieci filmiki, na których

Podobną formą do łańcuszka i wia-

krótko mówiły o całej idei, polewały się

domości typu spam, są virale, czyli wy-

wodą i nominowały kolejne osoby do za-

twory marketingu wirusowego. Mają one

angażowania się w akcję. Początkowo za-

na celu promowanie marki, budowanie

mysł był taki, że osoba nominowana, któ-

7

ra nie chce nagrywać filmiku (np. papież

dzieję, pomagają one chorym, to dlaczego

Franciszek czy Barack Obama) wpłaca

nie wykazać się dystansem do siebie

kwotę stu dolarów na Stowarzyszenie

i również nie wziąć udziału w takiej akcji?

ALS, natomiast Ci, którzy podjęli wyzwa-

No tak, to był raczej pozytywny

nie wpłacali symboliczne 10 dolarów.

przykład zastosowania łańcuszków inter-

Często jednak bywało, że wpłacano wyż-

netowych. Jednak o ile czasem zdarzy się

sze kwoty niż było to wymagane. Kto

taka perełka w sieci, o tyle zazwyczaj je-

podjął wyzwanie ALS? Wymienić można

steśmy zalewani morzem idiotyzmów.

wielu, chociażby Billa Gatesa, Harrisona

Niemal codziennie widzimy na swojej ta-

Forda, Eminema czy Davida Beckhama

blicy zdjęcia znajomych, którzy udostęp-

z rodziną. Całe mnóstwo znanych twarzy

niają zdjęcia chorych zwierząt, łudząc się,

oblewanych wodą można zobaczyć na

że za każde udostępnienie schronisko do-

profilu ALS Ice Bucket Challenge na you-

stanie kilka złotych. Publikują inne bu-

tube. Wydawałoby się: głupawy łańcu-

dzące

szek, poważni ludzie oblewają się wodą.

Zastanawiające i zdumiewające jest jed-

Po co? Dla popularności, lajków, sub-

nak to, ile ludzi nabiera się na takie pseu-

skrypcji na Youtube czy Instagramie? Dla

docharytatywne wpisy, nie poświęcając

ocieplenia wizerunku?
Być może. Ale jeżeli
taki internetowy wirus
przyczynia się również
do czegoś dobrego, to
dlaczego to potępiać?
Jeżeli na konto organizacji

charytatywnych

(powyżej podana jedynie nazwa stowarzyszenia

amerykańskiego,

ale można takie znaleźć
niemal w każdym kraju) wpływają konkretne

pieniądze i, mam na-

politowanie

statusy

i

zdjęcia.

8

nawet minuty na sprawdzenie wiarygod-

młodzieży. „Nominuję XYZ (wstaw do-

ności źródła. Podobnie rzecz się ma z łań-

wolne imię) żeby wypił duszkiem butelkę

cuszkami na Facebooku, dotyczącymi

piwa/zjadł łyżeczkę cynamonu/ zrobił

praw autorskich do naszych zdjęć. W cią-

inną głupotę. I kolejny status na fejsie,

gu jednego weekendu wpis: „W odpowie-

zbieramy lajki, budujemy popularność,

dzi na nową politykę facebooka informu-

jest o nas głośno.

ję...” zauważyłam u kilkunastu swoich

O ile poprzednie, opisane przeze

znajomych. Przeraża mnie fakt, jak bar-

mnie, łańcuszki leżą raczej na przeciw-

dzo naiwni są niektórzy ludzie, zamiast

stawnych biegunach, o tyle chciałabym

przeczytać uważnie regulamin, próbują

jeszcze przedstawić formę, nazwijmy to,

tanich chwytów, które nie mają większe-

pośrednią. Łańcuszki, które nie wyrzą-

go sensu niż opublikowanie śpiącego ko-

dzają żadnej szkody (pomijając to, że tro-

ta. Poprawka, koty przynajmniej są uro-

chę zaśmiecają nam tablicę na Facebooku)

cze. Takie łańcuszki- zdecydowanie nie.

i nie żerują na młodzieńczej naiwności i,

Jeszcze bardziej żenujące, o ile to w ogóle

bardzo często, głupocie. Jednych irytują

możliwe, są wpisy, a raczej wyzwania

one bardziej, drugich mniej, a jeszcze inni
biorą w nich udział. Przykład: Nie zastanawiając się długo wybierz 10 książek,
które wywarły na Tobie największe wrażenie/miały na Ciebie największy wpływ.
Później nominuj kolejne osoby. Przyznaję,
że sama wzięłam udział w takim łańcuszku. Mając znajomych, którzy lubią dobrą
literaturę, bądź mają podobne zainteresowania, możemy stworzyć sobie listę książek wartych przeczytania. To się wcale
nie różni tak mocno od kolejnego Słuchaj,
przeczytałam genialną książkę, koniecznie musisz też ją przeczytać. Podobnie jak
książki można polecać filmy, piosenki i co
nam jeszcze przyjdzie do głowy. Ważne

tylko, żeby robić to z umiarem i nie wy-

9

myślać codziennie czegoś nowego, bo

coś niepokojącego, ale w każdym przy-

wszystko w nadmiarze nuży. Szczególnie

padku- fascynującego. Pomyśleć tylko, na

w Sieci - Internet nie lubi monotonii.

co mogłam trafić przeszukując Twittera

Miało być krótko, a wyszło jak zwy-

czy Instagram...

kle. To wszystko dlatego, że Internet jest

WARTO ZAJRZEĆ

studnią bez dna. Przekopywanie się przez
zasoby Youtube czy Facebooka przypomina czasem zajęcie Indiany Jonesa- cza-

www.facebook.com/
ICEBucketChallenge

sem trafi się na coś dobrego, czasem na

Infografiki - to jest wykonalne
część 1

Marcin Karwowski

ści jednego obiektu do drugiego – to już info-

Infografika, już samo słowo wzbudza do-

niej definiuje pojęcie: infografika, to katego-

zę entuzjazmu za sprawą wszechobecne-

ria sztuki ilustracyjnej wykorzystująca dia-

go trendu wizualizacji informacji. Jednak,

gramy, mapki, wykresy itp. w celu uwidocz-

czym właściwie są infografiki? Są sposo-

nienia skali i struktury określonych zjawisk.

bem na przekazanie danych statystycz-

To tyle, jeśli chodzi o teorię, przejdźmy

nych, geograficznych, tekstowych i wielu

do praktyki.

grafika. Słownik Języka Polskiego wyraź-

innych, za pomocą grafiki. Biblia dzienni-

Infografiki można oczywiście two-

karstwa mówi, iż dwa ustawione obok siebie

rzyć przy pomocy programów graficz-

zdjęcia zrobione z tej samej odległości i per-

nych, czy nawet wykorzystując edytory

spektywy, na których widać stosunek wielko-

tekstowe. Jest to jednak bardzo czaso-

10

Infografika obrazuje strukturę geograficzną afiliacji referentów konferencji, zakres
merytoryczny wystąpień oraz statystykę stopni i tytułów naukowych prelegentów

11

i pracochłonne. By profesjonalnie podejść

niając tło, twórca ma do wyboru kilkana-

do tematu, warto przyjrzeć się aplika-

ście grafik o różnej strukturze i gradiencie

cjom, które służą do kompleksowego

kolorów. Kształty, to podstawowe figury

tworzenia grafik informacyjnych.

geometryczne, strzałki, chmury tekstowe

Easelly (easel.ly), to pierwsze z pro-

i inne. Tekst można modyfikować pod

ponowanych narzędzi. By rozpocząć two-

względem czcionek, rozmiaru, koloru,

rzenie własnej infografiki, niezbędna jest

a także pogrubienia, podkreślenia czy po-

rejestracja w serwisie, która odbywa się

chylenia. Wybór wykresów jest ograni-

poprzez ręcznej uzupełnienie formularza,

czony do pięciu typów: kolumnowe, war-

bądź wykorzystanie konta Facebooka lub

stwowe, kołowe, giełdowe i radarowe.

Google+. Następnie program proponuje

Przesyłanie plików umożliwia dodanie

nam skorzystanie z gotowego szablonu;

do projektu zewnętrznych elementów

użytkownik dysponuje 15 gotowymi mo-

graficznych. Na zakończenie pracy, przy-

tywami. Jednakże liczba ponad miliona

cisk Zaprezentuj, umożliwia pobranie info-

autorskich infografik zawartych w galerii

grafiki w pliku graficznych (wybór pozio-

Easelly, pokazuje, że niewielka pula sza-

mu jakości), bądź w pliku PDF. Gotowy

blonów nie stanowi ograniczenia dla

projekt można także udostępnić przy wy-

twórczości internautów.

korzystaniu linku bądź kodu embed

Aplikacja jest intuicyjna, oparta na
kafelkowym menu. Używanie kolejnych

wklejanego w treść strony za pośrednictwem języka HTML.

opcji odbywa się na zasadzie złap i upuść.
Główne

przyciski

tematy

rozwija, kilka miesięcy temu niemożliwe

tło

było używanie polskich znaków, a liczba

(shapes),

tekst

obiektów była o połowę mniejsza. Warto

prześlij

plik

zainwestować czas, by zapoznać się

(upload) oraz zaprezentuj (present). W ra-

z programem i wykorzystywać jego mno-

mach obiektów, program dysponuje set-

żące się możliwości.

(vhemes),

obiekty

(backgrounds),
(text),

stanowią:

Aplikacja Easelly dynamicznie się

wykresy

(objects),

kształty
(charts),

kami grafik pogrupowanymi w 25 kate-

WARTO ZAJRZEĆ

goriach. Znaleźć tam można między innymi: zwierzęta, ikony, jedzenie, ludzi, naturę, biznes, transport, sport, zdrowie,

wojnę, religię, naukę i kilka innych. Zmie-

www.easel.ly

12

Poznaj Toruń za darmo
Agata Olkowska

sła artystycznego z okresu 1233-1793.

Większości z nas Toruń kojarzy się z pier-

mieszkańcami Torunia warta zobaczenia

nikami i postacią Mikołaja Kopernika.

jest Sala Mieszczańska z galerią portretu

Warto zatem poszerzyć swoją wiedzę

mieszczańskiego XVI-XVIII wiek. Kolejny

o tej postaci. Doskonałą ku temu okazją

punkt wycieczki może stanowić wieża

jest zwiedzanie Domu Mikołaja Koperni-

Ratusza, w której znajdują się wyroby

ka. W każdą środę wszyscy zainteresowa-

warsztatów złotniczych.

Dla osób interesujących się dawnymi

ni mogą uczynić to za darmo, ponieważ

Księga Toruń 3D to ciekawa propo-

właśnie w środy Muzeum Okręgowe

zycja dla miłośników filmów, poszukują-

w Toruniu oferuje darmowe zwiedzanie

cych niekonwencjonalnych sposobów na

wystaw stałych we wszystkich oddzia-

poznanie miasta. Seans znajduje

łach muzeum, w tym w domu znanego

w ofercie Domu Eskenów . Krótkometra-

astronoma.

żowy film trwający mniej niż 15 minut,

się

Ekspozycja prezentuje m. in. piętna-

prezentuje w technologii 3D historię mia-

stowieczny Toruń oraz rodzinę Koperni-

sta, (wybrane fakty z jego dziejów). Pre-

ka, ścieżkę edukacji oraz wszechstronną

zentacja jest przygotowana dla odbiorców

działalność, twórczość Mikołaja. W cieka-

każdego pokolenia, łącząc elementy histo-

wy

rii z legendą i baśnią. Pokazy rozpoczyna-

sposób

zaprezentowano

również

okoliczności powstania De revolutionibus
orbium celestium; losy rękopisu i kolej-

nych edycji dzieła.
Ratusz Staromiejski - we wschodnim
jego skrzydle można podziwiać galerię

ją się o pełnych godzinach.
W powyżej omawianym muzeum

można napotkać takie ciekawostki jak
makieta Ratusza staromiejskiego sprzed
pożaru w 1703 roku.

sztuki gotyckiej. Znajdują się tam głównie

Kolejny punkt wycieczki to Kamie-

dzieła będące wyposażeniem kościołów

nica Pod Gwiazdą, jeden z charaktery-

z okresu dojrzałego i późnego stylu go-

stycznych budynków zabudowy toruń-

tyckiego, pochodzące z dawnych terenów

skiej starówki. Znaleźć tam można zbiory

krzyżackich. W zachodnim skrzydle Ra-

sztuki orientu oraz ulokowany na podwó-

tusza prezentowana jest wystawa rzemio-

rzu budynku, ogród japoński.

13

wodniku. Natomiast można odnaleźć
plan z krótką trasą dla zwiedzających, na
której zamieszczone są te obiekty na stronie torun.pl (zakładka Turystyka).
Ostatecznie osobom, dla których
darmowa środa, nie jest odpowiednim
terminem, a które preferują internetową
formę poznania, można zaproponować

stronę 3d.torun.pl. Dostępny jest na niej
trójwymiarowy plan miasta, zawierający
tysiąc modeli budynków toruńskiej staDla miłośników podróży, geografii odpo-

rówki. Umożliwia on poruszanie się po

wiednie miejsce zwiedzania stanowić bę-

toruńskiej starówce i odkrywanie zabyt-

dzie Muzeum Podróżników im. Tony'ego

ków on-line.

Halika. Pomysł powstania muzeum zrodził się dzięki Elżbiecie Dzikowskiej, która przekazała Torunianom ponad 800 eks-

WARTO ODWIEDZIĆ

ponatów ze swoich podróży, które odbyła

Oddziały Muzeum
Okręgowego w Toruniu:

wspólnie z mężem, Tonym Halikiem.

Ratusz Staromiejski

Pomocnym elementem dla turystów jest

Dom Mikołaja Kopernika

przewodnik audio zamieszczony na stro-

Dom Eskenów

Kamienica pod Gwiazdą

Muzeum Podróżników
im. Tony`ego Halika

Muzeum Toruńskiego
Piernika

nie internetowej toruńskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Zawiera 21 krótkich opisów obiektów znajdujących się na
obszarze toruńskiego starego miasta. Opisy można odtwarzać w dowolnej kolejności co powoduje, że zwiedzający sam de-

WARTO ZAJRZEĆ

cyduje jakie obiekty chce lepiej poznać
w danym momencie. Minusem tego rozwiązania jest brak załącznika w postaci
planu miasta z zaznaczeniem obiektów

w takiej samej kolejności jak w audioprze-


www.muzeum.torun.pl
www.3d.torun.pl

14

Zarządzanie informacją:
przedmiot badań i narzędzie
usprawnień praktycznych
Katarzyna Fryszkowska

cją w przestrzeni cyfrowej rozpoczął Marcin

Dnia 14 listopada 2014 roku na Uniwersy-

w Internecie. W niezwykle ciekawy spo-

tecie Jagiellońskim odbyła się XI Ogólno-

sób przedstawiona została analiza forów

polska Konferencja Studenckich Kół Nau-

internetowych i grup społecznościowych

kowych pt.: Zarządzanie informacją: przed-

pod kątem opinii kandydatów, studen-

miot badań i narzędzie uprawnień praktycz-

tów i absolwentów o kierunku informacja

nych. Spotkanie zostało zorganizowane

naukowa i bibliotekoznawstwo. Drugi

przez Koło Naukowe Studentów Instytu-

referat w tej sesji zaprezentowała Barbara

tu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-

Maria Morawiec (UJ) i miał on tytuł ACA-

stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DEMICA – cyfrowa wypożyczalnia publikacji

Karwowski z referatem Student o INiBie

Ponad połowę referentów stanowili

naukowych od strony użytkownika i bibliote-

studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego,

karza. Omówione zostały cele wypoży-

pozostali przybyli z Uniwersytetu War-

czalni, między innymi: zastąpienie trady-

szawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W

sumie

przedstawionych zostało jedenaście referatów,
które

podzielono

na

trzy tematycznie związane sekcje. Po każdej
sesji prowadzona była
dyskusja.
Pierwszą

sesję

pt.: Zarządzanie informa-

15

cyjnego wypożyczania międzybibliotecz-

Western

Digital

nego. Do zasobów mają zostać włączone

i Cloud Orange.

oraz

Google

Drive

książki, czasopisma, artykuły naukowe,

Druga sesja nazwana Informacja na-

podręczniki akademickie oraz inne publi-

rzędziem usprawnień praktycznych rozpo-

kacje, a wszystko ma być dostępne bez-

częła się wystąpieniem Ekateriny Sheren-

płatnie. Trzeci referat zaprezentowała

govskaja (UJ) - Zmierzyć informację dookoła:

Sylwia Piekarska (UW) Problemy jakości

sprzęt dla pomiarów charakterystyk fizycz-

metaopisów w wirtualnych bazach wiedzy.

nych otoczenia i jego przydatność w instytu-

Prelegentka przedstawiła zastosowanie

cjach kultury. Przybliżone zostały urzą-

oraz cechy metadanych. Na końcu autor-

dzenia do pomiaru temperatury, wilgoci,

ka referatu oznajmiła, że jakość metada-

światła, barwy i kwasowości oraz ich za-

nych w polskich repozytoriach cyfrowych

stosowania w pracy bibliologów, infor-

nie jest zbyt wysoka i warto byłoby to na-

matologów, a przede wszystkim bibliote-

prawić. Z ostatnim już zagadnieniem

karzy. Drugi referat miał tytuł Kreowanie

pierwszej sesji wystąpiła Daria Sulikow-

nowej wiedzy naukowej przy zastosowaniu

ska (UW). Tytuł referatu brzmiał: Dyski

narzędzi do prezentacji wyników badań i zo-

sieciowe w chmurze jako narzędzie zarządza-

stał przedstawiony przez Karolinę Pia-

nia informacją osobistą. Prelegentka omó-

śnik (UJ). BigML, Many Eyes, Statwing

wiła ideę danych w chmurze na przykła-

oraz Infogr.am to narzędzia wymienione

dach: Dropbox, Sugar Sync, OneDrive,

oraz omówione przez referentkę. Zwróciła ona uwagę na możliwość przekazania wyników badań naukowych za pomocą ciekawych i twórczych generatorów wiedzy. Kolejny referat przedstawiła
Katarzyna Jakusik (UJ)
i miał on tytuł: Słowa
kluczowe

jako

element

organizacji wiedzy i ich

kognitywne determinan-

16

ty. Omówione w formie porównania do

anxiety w polskiej literaturze. Omówiła

informatologii

kognitywistyka

przyczyny, objawy oraz skutki niepokoju

oraz językoznawstwo kognitywne. Prele-

informacyjnego. Drugi referat przedsta-

gentka wyróżniła różne definicje słów

wił Michał Szulc (UW) Manipulacja jako

kluczowych oraz dwa rodzaje determi-

narzędzie tworzenia własnego wizerunku.

nantów

Prelegent przedstawił wyniki badań, któ-

z

słów

zostały:

kluczowych:

związane

umiejętnościami

rych dokonał na grupie

i uwarunkowaniami jed-

17 osób. Omówił działa-

nostki, czyli wiek, wie-

nie prowokacji jako for-

dza czy wykształcenie

my

oraz związane z otocze-

działaniach tego typu

niem i tekstem, czyli

organizowanych

środowisko. Ostatni re-

Facebooka. Ostatni refe-

ferat drugiej sesji został

rat przedstawiła Wero-

przedstawiony

przez

nika Korga (UMK), miał

Dorotę Rak (UJ), a nosił

on tytuł: Przekaz podpro-

tytuł: Potrzeby informa-

gowy jako forma manipu-

cyjne użytkowników archi-

lowania informacją. Refe-

manipulacji

oraz

przez

wum na przykładzie podhalańskiego zasobu

rentka zwróciła uwagę na wszechogarnia-

Działu Dokumentacji Kontekstów Kulturo-

jącą reklamę oraz jej zastosowanie mani-

wych Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

pulacyjne.

Analiza poprzedzona wstępem teoretycznym,

przybliżyła

archiwum

różnorodna a dyskusje po każdej sesji nie-

(blisko 200 000: akwareli, rękopisów, ma-

zwykle uczące. Poza studentami, w obra-

szynopisów, grafik, fotografii, itp.) oraz

dach uczestniczyli: dyrekcja i pracownicy

efekty realizacji potrzeb informacyjnych.

I nst y t ut u

Sesja

trzecia

zasoby

Tematyka konferencji była bardzo

pt.:

Korzystanie

I nfo r macji

Nauk o we j

i Bibliotekoznawstwa UJ.

z informacji została rozpoczęta referatem

WARTO ZAJRZEĆ

Anny Haręzy (UJ) Information anxiety
– wprowadzenie do zagadnienia niepokoju
informacyjnego. Referentka zwróciła uwa-

gę na skromne opracowanie information

www.kns.inib.uj.edu.pl
(Strona Koła Naukowego
IINiB UJ)

17

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego
Alicja Wojgienica

Placówka korzystała z

Programu

Wieloletniego Kultura+ (Priorytet Bibliote-

Książnica w Barcinie to innowacyjna pla-

ka+ Infrastruktura bibliotek), którego za-

cówka na miarę XXI wieku. Przyciąga

daniem

użytkowników nie tylko nowoczesnym

gminnych w nowoczesne centra dostępu

wyglądem, ale także licznymi przedsię-

do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia

wzięciami organizowanymi przez kadrę

społecznego. Barcin uzyskał środki na bu-

biblioteczną. Wszystko to zostało doce-

dowę nowej siedziby w postaci 1 mnl zł.

nione i nagrodzone pierwszym miejscem

Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło

w czwartym Rankingu Bibliotek 2014,

6 listopada 2013 roku.

organizowanym przez „Rzeczpospolitą”
i Instytut Książki.

jest

przekształcenie

bibliotek

Nowy, zmodernizowany budynek,
pełni nie tylko funkcję biblioteki, ale jest

18

także

centrum

gminy.

skie, wystawy i wernisaże, konkursy pla-

24 kwietnia 2012 roku w ramach Progra-

styczne, konkursy gwary pałuckiej, wie-

mu Rozwoju Bibliotek placówka zawiąza-

dzy o historii Barcina oraz dyskusyjne

ła

kluby książkowe.

Partnerstwo

kulturalnym

Tradycja

Kultura

– Nowoczesność i te trzy słowa w pełni

Nowoczesny gmach biblioteki zwra-

oddają jej charakter. Zbiory gromadzone

ca uwagę już z daleka. Tuż nad drzwiami

są tu na podstawie potrzeb 2,5 tys. Czy-

widnieje napis Biblioteka, dzięki czemu

telników.

Bi-

z

łatwością

bliotekarze

można dowie-

często rozma-

dzieć

wiają z osoba-

o przeznacze-

mi odwiedza-

niu budynku.

jącymi bibliote-

Duże okna zaś

kę, aby potem

pozwalają

zamówić

po-

zobaczenie

trzebne

im

z zewnątrz ele-

książki. Dzięki temu

tworzą przyjazną

mentów wnętrza biblioteki.

się

na

W środku

atmosferę, a użytkownicy mogą znaleźć

design urzeka kolorami i przytulnością.

potrzebne im zbiory i chętnie tu powraca-

Wysokie witryny, ciepłe kolory ścian,

ją. Istotnym jest, iż w instytucji duże na-

podłóg i mebli, wygodne kanapy oraz ro-

kłady finansowe przeznaczone są właśnie

śliny doniczkowe, sprawiają iż odwiedza-

na zbiory. Kupowane są głównie nowości

jący mogą się poczuć prawie jak w domu.

oraz pozycje popularnonaukowe.

Wspaniałym rozwiązaniem jest także

Mieszkańcy gminy i okolic już od

wprowadzenie wolnego dostępu w wy-

wczesnych godzin odwiedzają bibliotekę

pożyczalni, dzięki czemu można swobod-

nie tylko w celu obcowania z książkami,

nie przeglądać zbiory. Na ścianach biblio-

ale i dla rozrywki; Stałymi bywalcami są

teki widnieją obrazki przedstawiające

tu bowiem szachiści. Trudno tu się także

Świętego Wojciecha, którego historia ma

nudzić, gdyż biblioteka organizuje wiele

ścisły związek z Barcinem.

przedsięwzięć. Dla zainteresowanych cze-

Swoim wyglądem urzeka także od-

kają między innymi: kursy językowe,

dział dla dzieci. Kolorowe dziecięce me-

warsztaty edukacyjne, spotkania autor-

belki i ściany, pluszowe maskotki, obrazy

19

oraz wizerunki postaci z bajek na ścianach
i w oknach tworzą przepiękny magiczny,
baśniowy klimat. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż z biblioteki mogą korzystać
już 5 latkowie.
W placówce znajduje się także Czy-

Książka:
Brudna robota
Patrycja Nowik

telnia z Izbą Tradycji. Izba Tradycji to

Śmierć w naszych wyobrażeniach to naj-

miejsce poświęcone pamięci miejscowego

częściej posępna postać w powiewającej

pamiętnikarza Jakuba Wojciechowskiego.

czarnej pelerynie z kapturem i ogromną

Znajduje się tam ekspozycja pt. Historia

kosą w dłoni. Czy może wyglądać inaczej?

Barcina i okolicznych miejscowości”. Jest

A gdyby tak nagle przybrała postać prze-

to obszerne źródło informacji o historii

ciętnego trzydziestolatka? W czarno hu-

gminy i jej mieszkańców. W czytelni znaj-

morystycznej

duje się także projektor i ekran, co umoż-

i umieraniu Christophera Moore staje się

liwia organizację wykładów, projekcję fil-

to możliwe.

opowieści

o

śmierci

mów i innych tego typu wydarzeń. Jest

Główny bohater powieści - Charlie

też scena, na której mogą się zaprezento-

Asher, wydaje się najszczęśliwszym czło-

wać zaproszeni goście.

wiekiem na ziemi. Ma śliczną żonę, która

Do barcińskiej biblioteki warto się wybrać

właśnie urodziła ich córeczkę, jednak prze-

nie tylko by wypożyczyć interesującą nas

wrotny los sprawia, że ten najradośniejszy

książkę, ale także by móc podziwiać jej

dzień jego życia staje się również najgor-

ciekawą infrastrukturę i ekspozycje oraz

szym. Tego samego popołudnia jego żona

uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach.

– Rachel umiera na rzadko spotykany za-

Z pewnością jest ona jedną z najlepszych

tor mózgu, a przy jej łóżku w chwili śmier-

tego typu placówką w kraju i może stano-

ci ukochanej Charlie zauważa osobliwą

wić wzór i być inspiracją dla innych po-

postać ubraną w miętowo zielony garni-

dobnych instytucji.

tur , którego obecności jednak nie rejestruje, ani czujne oko dyżurnej pielęgniarki,

WARTO ZAJRZEĆ

ani kamery zamontowane w szpitalu.

www.biblioteka.barcin.com.pl

Mężczyzna dostarcza również Asherowi
nieznaną, tajemniczą księgę, której istnie-

nia zwykły śmiertelnik by nie podejrzewał.

20

Od tej pory w życiu bohatera zaczy-

wrotna i nietuzinkowa. Czytelnika zaska-

nają dziać się rzeczy zarówno zadziwiają-

kuje zarówno sugestywnie opisana rze-

ce i niepokojące. Czyżby to, że po jakimś

czywistość jak też niezwykłe, bo humory-

czasie ludzie przebywający w jego otocze-

styczne, podejście autora do tematu takie-

niu umierają miało jakiś związek z owym

go jak śmierć czy strach przed śmiercią.

mężczyzną w zieleni i wspomnianą książ-

Postać Ashera, świetnie wykreowana na

ką? Dlaczego Charlie słyszy dziwne głosy

samca beta, staje się czytelnikowi bliska

dochodzące z miejskiej kanalizacji, a kru-

i z przyjemnością zagłębia się on w koleje

ki nagle wybrały sobie jego dom za ideal-

losu bohatera. Otaczające Charliego osoby

ne miejsce do spędzania wolnego czasu?

ze względu na swą charakterystyczność

Może to zwykły przypadek i będące naj-

nie pozostają w jego cieniu co jest dodat-

lepszym usprawiedliwieniem na wszyst-

kową przyjemnością dla czytelnika. Pole-

ko, zrządzenie losu?

cam wszystkim, których ciekawi wygląd

Brudna robota to opowieść prze-

śmierci.

Ch. Moore, Brudna Robota. Wydawnictwo Mag 2007.

Film: Miasto 44
Arkadiusz Lubawiński

chodzi od pomysłu pokazania powstania

II Wojna Światowa i Powstanie Warszaw-

nie ze współczesnej perspektywy osoby,

skie to ostatnimi czasy częsty temat filmo-

która o powstaniu uczyła się w szkolnej

wych scenariuszy. Z tematem tym posta-

ławie, czerpiąc wiedzę z książek bądź In-

nowił się zmierzyć również Jan Komasa

ternetu. Odchodzi przy tym od stereoty-

i trzeba przyznać, że trafił w gusta od-

powej

biorców. Film bowiem bije rekordy popu-

kompromisowej walki, spychając wojen-

larności, przyciągając do kin zarówno

ne realia nieco na margines opowiadanej

starszych jak i młodszych widzów.

historii. I choć śmierci oraz cierpienia jest

Komasa pokazuje własny punkt widzenia

na

historyczne

okiem jego uczestnika, lecz spogląda na

wizji wojny jako krwawej, bez-

wiele, to jednak nie są one fundamentem

wydarzenie

prezentowanej akcji historii. Wręcz moż-

w dziejach naszego kraju. Świadomie od-

na by uznać, że śmierć momentami jest

21

nieco groteskowa, a reżyser manipuluje

dziewczyny doznaje też pierwszej, mło-

emocjami widza, zapraszając go na praw-

dzieńczej miłości. Od teraz wojna nie jawi

dziwy rollecoaster uczuć, fundując dar-

mu sie tylko w ciemnych kolorach, a mi-

mową przejażdżkę w głąb ludzkiej psy-

łość pozwala zapomnieć o okrucień-

chiki. Zresztą emocje wydają się odgry-

stwach, które niosą za sobą działania wo-

wać znaczącą rolę w filmie, Miasto 44 to

jenne.

obraz nie tylko o wojnie, ale przede

Niestety, wybuch Powstania War-

wszystkim opowieść o beztrosce, miłości

szawskiego wystawia miłość dwojga mło-

i pożądaniu. Gdzieś w tym wszystkim

dych ludzi na ciężką próbę. Od tej chwili

istnieje człowiek i jego potrzeby. Wojna

muszą walczyć nie tylko o swoje uczucie,

stanowi tu tylko tło, pewną egzystencjal-

ale przede wszystkim o ukochane miasto.

ną otoczkę istniejącej moralności.

Miasto, które wreszcie, po wielu latach

Fabuła filmu wydaje się być niezwy-

okupacji ma szansę odzyskać wolność. To

kle prosta. Pokazuje on historię młodych

w tym momencie mogą pokazać swoje

warszawiaków wchodzących w dorosłość

oddanie, patriotyzm i bohaterstwo. A jed-

w okrutnych realiach wojny, które dla

nak mimo zaistniałej sytuacji znajdują

współczesnej polskiej młodzieży wydają

czas by cieszyć się swoją obecnością.

się być czymś niewyobrażalnym, odległym od codziennej egzystencji. Mimo
trudnych czasów, w których przyszło im
żyć nie chcieli poddawać się wojnie, pragnęli być wolni, spełniać swoje marzenia.
Tak jak Stefan – główny bohater filmu,
który nade wszystko cenił sobie swobodę
i możliwość decydowania o własnym losie. Dlatego też był niechętny by przystąpić do ruchu oporu przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Pod wpływem uroczej sąsiadki – Kamy, a może przede
wszystkim dzięki działającej w ruchu Biedronce, którą był zauroczony, decyduje

się walczyć. To za sprawą blondwłosej

22

Bo miłość jest w stanie znieść wszystko,

a jednak trzeba przyznać, że robi to bez

pokonywać

przeszkody.

większego pomysłu. Sukces Miasta 44 po-

I choć główny bohater w miłości jest nieco

kazuje też, że Polacy chcą oglądać rodzi-

rozdarty między dwiema kobietami, to

me produkcje filmowe. Udowadnia rów-

ostatecznie dokonuje wyboru.

nież, że nie potrzeba gwiazdorskiej obsa-

największe

Henryk Sienkiewicz uznał, że wojna

dy by przyciągnąć widza, gdyż w dzisiej-

i miłość są dwiema jedynymi rzeczami,

szych czasach ogromną rolę odgrywa od-

dla których rodzić się i żyć warto. Koma-

powiednia promocja i medialne zaintere-

sa zdaje sie idealnie łączyć obie sfery,

sowanie.

Miasto 44, reż. J. Komasa. Akson Studio 2014.

WWW: Tagxedo, Voyant, Wordle
Agata Olkowska

w odpowiednie pole. Ponadto można do-

Jeśli tworzysz prezentację, a treści w niej

tekst można zaprezentować w formie

prezentowane trudno zobrazować; chciał-

chmury słów o wskazanym kształcie,

byś dodać grafikę, ale nie wiesz jak oddać

można również dodać własny kształt, czy

temat twojej pracy, warto abyś wypróbo-

wykorzystać zdjęcie. Użytkownik wybie-

wał tworzenie chmur słów. Dobrze znane

ra kolor, motyw, dominującą orientację

z popularnych serwisów internetowych.

słów, układ tekstu. Na czas pracy nad

Oddają statystykę słów w tekście, obrazu-

tekstem

ją wagę używanych terminów. Za pomo-

czcionkę, orientację tekstu, tak aby nie

kreatorów

utracić pożądanego rozwiązania. Oczywi-

stworzysz, przy wykorzystaniu słów klu-

ście jeśli chcesz zwizualizować jakiś kon-

czowych, bardzo ciekawą grafikę, dosto-

kretny tekst musisz go najpierw odpo-

sowując w niej kształt, czcionkę, eksponu-

wiednio przygotować. Należy podzielić

jąc najważniejsze słowa.

tekst na pojedyncze wyrazy – tokeny,

niżej

przedstawionych

konać wizualizacji własnego tekstu. Dany

można

zablokować

motyw,

Pierwszym z prezentowanych jest

ujednolicić pisownię, doprowadzić je do

Tagxedo (tagxedo.com), umożliwia on

formy podstawowej, wykorzystującej tyl-

wizualizację tekstu z konkretnej strony

ko rdzeń słowa. Kreator ten skupia się

WWW, której adres URL należy wpisać

głównie na wyglądzie chmury, a nie na

23

zawartości tekstu. Wyróżnia najczęściej

wu, czcionki, kształtu danej chmury słów.

występujące wyrazy, poprzez proporcjo-

Wypośrodkowane możliwości ofe-

nalne do występowania powiększenie

ruje Wordle (wordle.com). Umożliwia

czcionki, nie można natomiast w nim od-

tworzenie chmur słów z zastosowaniem

naleźć statystyk występowania danego

statystyk występowania danego słowa

słowa.

lub frazy, ale także pozwala na kreowanie

Voyant (voyant-tools.org) to narzę-

wyglądu chmury. Grafikę można stwo-

dzie nie tylko wizualizacyjne, ale również

rzyć z wklejonego tekstu lub korzystając

statystyczne. Pozwala zastosować top li-

z adresu strony WWW. Użytkownik de-

stę eliminującą z tekstu słowa bez znacze-

cyduje o wyborze czcionki, kolorów, do-

nia informacyjnego np. spójniki. Obrazuje

minującej orientacji słów. Może także,

na wykresach częstotliwość występowa-

w łatwy sposób, wyeliminować wybrane

nia danego słowa, z kolej wizualizacja

hasło, poprzez usunięcie go z wykreowa-

tekstu jest stała, nie można zmienić moty-

nej chmury.

www.tagxedo.com

|

www.voyant-tools.org

|

www.wordle.net

24

TO MIEJSCE PRZEZNACZONE JEST DLA CIEBIE.
NAPISZ DO NAS !
sdkn.eprint@gmail.com