You are on page 1of 3

Regulamin Promocji

„Rachunek
z premią 100 zł”
Obowiązuje od 24.11.2014 roku do 28.02.2015 roku

Załącznik obowiązuje od dnia 01.06.2014 r.

§ 1. Organizator Promocji
1.

2.
3.
4.

Promocja „Rachunek z premią 100 zł”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg
stanu na dzień 01.01.2014 wynosi 168.555.904 PLN zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie
wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.
Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ 2. Czas trwania Promocji
1.
2.

Promocja rozpoczyna się w dniu 24.11.2014 roku i trwa do 28.02.2015 roku.
Uczestnik Promocji może do niej przystąpić w okresie od 24.11.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1.

2.

Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku - osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych,
zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie Promocji spełnią następujące warunki:
1) złożą wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego eKonto wraz z debetową kartą płatniczą do tego
rachunku za pośrednictwem partnerów Bankier.pl, Money.pl, Novem, Comperia, Online Media Group i Polskiej Grupy
Finansowej oraz serwisów należących do programu partnerskiego mBanku,
2) zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego eKonto, zwanej dalej Umową,
Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta, który przed dniem 24.11.2014 roku nie
był lub w dniu 24.11.2014 roku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy, której Bank prowadził lub prowadzi na jego
rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Udziału w Promocji nie może wziąć także
pełnomocnik strony, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4. Zasady Promocji
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji premii w postaci zwrotu na eKonto w maksymalnej wysokości 100
zł.
Aby otrzymać premię w postaci zwrotu na eKonto kwoty 50 zł w pierwszym miesiącu, następującym po miesiącu, w
którym zawarto Umowę, Uczestnik Promocji powinien spełnić w danym miesiącu kalendarzowym następujące warunki:
1) zapewnić w danym miesiącu kalendarzowym jednorazowy wpływ na rachunek w kwocie nie niższej niż 500 zł.
2) dokonać i rozliczyć płatności kartą, o których mowa w § 4. ust. 5 w danym miesiącu kalendarzowym, na łączną kwotę
minimum 250 zł.,
3) nieanulować transakcji, o których mowa w § 4. ust. 5 do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,
w którym transakcja została wykonana.
Aby otrzymać premię w postaci zwrotu na eKonto kwoty 50 zł w drugim miesiącu, następującym po miesiącu, w którym
zawarto Umowę, Uczestnik Promocji powinien spełnić w danym miesiącu kalendarzowym następujące warunki:
1) zapewnić w danym miesiącu kalendarzowym jednorazowy wpływ na rachunek w kwocie nie niższej niż 1000 zł.
2) dokonać i rozliczyć płatności kartą, o których mowa w § 4. ust. 5 w danym miesiącu kalendarzowym, na łączną kwotę
minimum 250 zł.,
3) nieanulować transakcji, o których mowa w § 4. ust. 5 do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,
w którym transakcja została wykonana.
Istnieje możliwość przyznania Uczestnikowi Promocji zwrotu w pełnej wysokości 100 zł po spełnieniu warunków opisanych
w § 4. ust. 2 i 3 w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarto Umowę.
Za płatność kartą uznaje się:
1) bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane i rozliczone w punktach handlowo-usługowych, w danym miesiącu
kalendarzowym,
2) transakcje bezgotówkowe wykonane przy pomocy wydanej do rachunku eKonto karty debetowej lub karty kredytowej,
powiązanej z tym rachunkiem.
Premia wypłacana będzie Uczestnikowi Promocji do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik
Promocji spełnił warunki, o których mowa w § 4. ust. 2 i 3.
Uzyskany zwrot, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z obowiązującym na dzień wypłaty premii brzmieniem art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz. 361).

§ 5. Reklamacje
1.

2.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres: mBank S.A.
Bankowość Detaliczna mBanku S.A. Wydział Obsługi Klientów, Skrytka Pocztowa 2108, Łódź 2, z dopiskiem
„Rachunek z premią 100 zł””, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@mBank.pl,
w placówce Banku lub poprzez zgłoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 300 800.
Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.
2/3

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis
zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy
szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.
Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Bank, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była
dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Banku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem
poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie
ostatecznej odpowiedzi.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia
reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji,
może on zwrócić się do Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi
na reklamację.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika
Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do:
1) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta),
2) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich.
Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1) u operatorów Biura Obsługi Klientów mLinii, pod numerem 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych) lub +48 42 6
300 800 (z telefonów komórkowych),
2) na stronach internetowych www.mbank.pl/regulaminy/Rachunek-z-premią-100-zl.pdf
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Rachunek z
premią 100 zł”
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i oszczędnościowych w mBanku,
2) Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mBanku,
Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane w Banku
nie podlegają łączeniu.

Oświadczenia
1.

2.

Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia
podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „Rachunek z premią 100 zł” o nowych
parametrach cenowych, uzależnionych od warunków rynkowych.
Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „Rachunek z
premią 100 zł ”.

………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2014 wynosi 168.555.904 PLN.

3/3