You are on page 1of 4

Wyniki tagodnia (24-31.12.

2014)
W tych "wynikach tygodnia"
Krymie,

w

ekonomice

są zilustrowanewnioskicodosytuacjinaUkrainieWschodniej,

Ukrainy,

na

atakżeanalizamiędzynarodowychiukraińskichoświadczeń

tygodniaitendencjimiędzynarodowegowsparciaUkrainy.
Sytuacja w strefie АТО zostaje napiętą. Intensywność ataków w ciągu tygodnia była niska
(blisko 80 ataków).W rezultacie wymiany brańców między wojskowymi a bojownikami zwolnili 151
Ukraińców (jeszcze 490 Ukraińców pozostają w niewoli). Ponad 614 tys. osób wyjechały z
zaanektowanego Krymu i strefy przeprowadzenia АТО do innych regionów Ukrainy.
Rosja

przedłuża

nie

wykonywać

swoich

zobowiązań.

Na

Донбас

przybywają

rosyjscyżołnierze azamówienie, trwa transfer sprzętu wojskowego (artyleryjskie ustawienia,
ciężarówki z amunicją) z terytorium Federacji Rosyjskiej. Strona internetowa М. Chodorkowskiego
"Otwarta Rosja" zaczęła publikować listy Rosjan, którzyzmarli na Donbasie.
Rosja wykorzystuje humanitarne konwoje, żeby uzbroić prorosyjskich bojowników na
Donbasie.O tym oficjalnie zawiadomił przewodniczący Moskiewskiego oddziału Czerwiennego
Krzyża І. Trunow. Takie działania Kremla, według jego słów, znacznie komplikują dostawę do
pokojowej ludności prawdziwego humanitarnego ładunku. Podkreślił, że użycie humanitarnych
konwoji dla dostarczenia broni przez międzynarodową granicę jest naruszeniem

prawa

międzynarodowego.
W rosyjskim politikum coraz więcej są skłonni do otwartego zbrojnego dostarczenia do
Donbasu. Pierwszy zastępca kierownika frakcji "Jedynej Rosji" w Dumie państwowej F.
Klincewiczoświadczył, że Rosja musi dokonać "odpowiedzi skokowej" idostarczyć broń
formacjambandytówDRL та ŁRL, jeśli USA przekażą Ukrainie technikę wojskową, która dyslokuje
się w Afganistanie.
Z kolei P. Poroszenko oświadczył, że,jeśli odbędzie się wyjście z pokojowego procesu, stan
wojenny zostanie wprowadzony natychmiast. О. Turczynow również dopuszcza wprowadzenie stanu
wojennego w Ukrainie w razie, jeśli pokojowysposób uregulowania sytuacji nie przyniesie wyniku.
24 grudnia skończyła się kolejna runda rokowań grupykontaktowej, która uzgodniła tylko
pytanie wymiany brańcami, a data następnych rokowań zostaje nieokreśloną.Nie sprzyjają
pokojowemu uregulowaniu sytuacji i pytania co do ukraińskich obywateli-zakładników w Rosji.
Ukraina wymaga wstrzymania sprzecznego z prawem opartego na gwałcie utrzymywania politycznych
zakładników: О. Sencowa, О. Cirnija, О. Kolczenki,G. Afanasjewa, N. Sawczenkii in.
Europa i świat oczekują od FR przemiany kursu polityki zagranicznej co do Ukrainy w nowym
roku. W interesach Rosji sprzyjać najszybszemu rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie. F. Mogherini
podkreśliła, że, zjesnejstronyUEpowinna wzmocnić wsparcie Ukrainie, azdrugiej -otworzyć
bezpożrednie omawianie z Moskwą co do wzajemnych stosunków i tej roli, którą Rosja może odegrać
w rozwiązaniu konfliktu na Donbasie. А. Merkel zaakcentowała: «Dążymy do osiągnięcia

bezpieczeństwa w Europiewspólnie z Rosją, a nie przeciw niej». Jednak ona zauważyła, że Europa nie
może pogodzić się z tak zwanym prawem silniejszego, które pogardza prawem międzynarodowym.
Zachód nie podjął jeszcze decyzji, co zrobić z zapotrzebowaniemUkrainynawstępwNATO.
J. Stoltenberg zapewnił, że NATO nie boi się tego, żeodrzucenie niezaangażowanego statusu Ukrainy
może prowadzić do dalszego pogorszenia stosunków z Rosją. NATO powinno utrzymywać otwarte
drzwi dla Ukrainytak samo, jak kiedyś dla Polski. Jednocześnie z tym przewodniczący MSZAustriiS.
Kurz przeciwstawił się kategorycznie wstępu Ukrainy do NATO. On zaznaczył, że Ukraina nie ma i
nie musi mieć żadnych perspektyw członkostwa w NATO, odnotowującprzytym, że konflikt na
Ukrainie składa bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Austrii, również może przerosnąć do
kolejnej "zimnej wojny" w Europie.
Oświadczenia rosyjskich urzędników wskazują niechęć do kompromisów w rozwiązywaniu
kryzysu ukraińskiego.W rosyjskich oświadczeniach stabilnie jest obecna agresywna, "odwetowy"
komponent. Jak oświadczył A. Lukashevich, późniejsze rozszerzenie NATO na wschód zmusi Rosję
użyć koniecznych środków. Stały przedstawiciel FR przy UEW. Czyżowzaznaczył, że Moskwa nie
uważa za formalność zamiar Ukrainy wstąpić do NATO, bo to stworzy nowe rozdzielcze linie w
Europie, na które trzeba będzie reagować.
Na okupowanym Krymie zachowują się: 1) skomplikowana sytuacja ekonomiczna (Problemy
energetyczne i wodociągowe,połączenie transportowe z Krymem, początek działania sankcji
finansowych USA),co powoduje niezadowolenie miejscową władzą i rozwiewaniu euforii odnośnie do
aneksji

Krymu;

2)

pogorszenie

sytuacji

z

prawami

człowieka

(ucisky

działalności

Mediów,aresztowania i uwięzienia działaczy, ograniczenie miejsc dla przeprowadzeniaśrodków
publicznych,działalność, skierowana na uniemożliwianie pracy Medżlisu, co zabezpiecza się
stworzeniem alternatywnych struktur).
Obecnasytuacja finansowo-ekonomiczna na Ukrainie charakteryzuje się następnymi
tendencjami, któresą spowodowane agresją Rosji i wewnętrzną ekonomiczną polityką: 1) trudnością
sytuacji makroekonomicznej (wzrost długu państwowego, deficytu płatniczych i handlowych
bilansów);

2)

próby

optymalizacji

systemu

finansowego

(zwiększenie

refinansowania

bankówilikwidacja niekonkurencyjnych w kontekście odpływu z systemu 126 miliardów hrywien.,
która są jedną trzecią depozytów, restrukturyzacja kredytów walutowych, świadomość, że zewnętrzne
wlewania finansowe są niedostateczne dla stabilizowania systemu finansowego); 3) polepszenie
sytuacji energetycznej (kontrakty z FR co do dostarczania energii elektrycznej, kontrakty z
Westinghouse co do dostawpaliwa jądrowego, wznowienie dostaw węgla, sprawowanie przez Ukrainę
warunkówfinansowych co do dostarczenia rosyjskiego gazu).Głównym wydarzeniem ekonomicznym
tygodnia było przyjęcie budżetu na 2015 rok i praw, które powinne zabezpieczyć jego wykonania.
Budżet stał się wynikiem ciężkiego kompromisu (co jeszcze potrzebuje uzgodnienia z MFW), idlatego
istnieją niejednoznaczne ocenyzarówno samego budżetu, jak i procesu jego przyjęcia. Proces

budżetowy

spowodował

podatkowej(znaczne

przemiany

zwiększenie

w

obciążeń

zakresie

decentralizacji

podatkowych),

budżetowej,

wprowadzenie

Ordynacji

dodatkowego

cła

przywozowego (5-10%,które zagraża skasowaniem bezcłowego reżimu z UE), co do uproszczenia
prowadzenia biznesu (skrócenie terminów rejestracji, optymalizacja cen na administracyjne usługi i
in.)i zmniejszenie stawki jednorazowego wkładu społecznegoz 41% do 16,4% (przeznaczone do
wycofania pensji z "cienia").
Jednym z głównych zadań dla Ukrainy w następnym roku stanie przeprowadzenie radykalnych
reform i stworzenie warunków dlawzrostu ekonomicznego. Na tym akcentują Prezydent Ukrainy,
premier, MSZ. P. Poroszenko oświadczył, że w przyszłym roku trzeba stabilizować gospodarkę,
uruchomić nowe reformy, które zapewnią korzystny klimat inwestycyjny, podjąć zdecydowane kroki
w celu zapewnieniaprzewodzenia prawa, reformą sądową, uruchomić efektywne działania co do walki
z korupcją. Reformy pomogą konwertować wysoki autorytet międzynarodowy, który ma dzisiaj
Ukraina,w bezpośrednii inwestycje zagraniczne.
Intensywne wsparcie międzynarodowe Ukrainy przedłuża zabezpieczać się kompleksową
pomocą Polski (ładunki humanitarne, ewakuacja ludności ze wschodu Ukrainy, wsparcie wojskowopolityczne), a także sektorowym wsparciem USA (prawo Kongresu o współpracy w zakresie
cyberbezpieczeństwa), Niemiec (pomoc finansowa), Słowacji (rewers gazu), Białorusi (wstrzymanie
ruchu pociągów do Krymu), Izraelu i Gruzji (pomoc humanitarna). Obok z tym w ciągu tego tygodnia
obserwowało się zmniejszenie międzynarodowego wsparcia zarówno pod względem ilości państw, jak
i za objętością takiego wsparcia.
Na poziomie organizacji międzynarodowych czołowe miejsce zajmują międzynarodowe
wsparcie UE (opracowanie idei o konwojach humanitarnych UE), NATO (oświadczenia co do
możliwego członkostwa Ukrainy bez względu na sytuację na Krymie i na Donbasie, opracowanie
programu co do reformy ukraińskiej armii), OSCE (przekazanie ochronnego ekwipunku dla
przeprowadzenia

ratowniczych

operacji),

WHO

iONZ

(pomoc

humanitarna

w

postaci

medykamentów), Czerwiennego Krzyża (28 ton pomocy humanitarnej), a także wsparcie
międzynarodowychinstytutów finansowych (kredyt odEBORmilion dolarów na stworzenie biura
reform).
2014 rok stał się jednym z najbardziej skomplikowanych okresów w ukraińskiej i europejskiej
współczesnej historii.П. Poroszenko konstatował, że świat został mniej bezpieczny, mniej
przewidujący, zburzony globalny powojenny system bezpieczeństwa. Wśród zdobyczy nazwał
przeprowadzenie "nienagannych" wyborów prezydenckich i parlamentarnych, podpisanie ugody o
asocjacji z UE, rzez te 7-8 miesięcy Ukrainie udało się mobilizować niewiarogodne międzynarodowe
wsparcie Ukrainy. Prezydentpodkreślił, że w ciągu roku Ukraina stworzyła jedną z najbardziej
zdatnych do walki armii na kontynencie. P. Poroszenko szczyci się tym, że w Europie urodził się nowy
kraj i nowy naród z europejskimi wartościami.Obok z tym wartości bezpieczeństwa, pokoju i wolności

są wspólne dla całej współnoty międzynarodowej, i dlatego jego baczna uwaga do działań agresora
przeciw Ukrainie jest poręczeniem tego, że wartości będą wyższe za cenę.
Przy przygotowaniuwniosków analitycznych wykorzystywały się materiały z zasobów:oficjalne
strony internetowe organów państwowych Ukrainy (strony internetowe Prezydenta, RNBO, MSZ,
Rządu), „Ukraińska prawda”, „Informacyjny opór”, UNIAN, TSN, "Korespondent ", "Ukraiński
tydzień» i in.