You are on page 1of 3

Duma Przedsiębiorcy

1/3

„IDEA WOLNOŚCI” REGULAMIN PROGRAMU
§1
1. Niniejszy Regulamin Programu „Idea Wolności” (dalej „Regulamin Programu”) określa zasady i warunki przebiegu oraz uczestnictwa w programie pod nazwą Idea Wolności (dalej „Program”), który jest organizowany
przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyokopowej 33,
01-208  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi
135 622 194 PLN (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w  rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.
z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Uczestnik korzysta z Programu na warunkach specjalnych określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Z zastrzeżeniem §5 ust. 1 zd. 2 Regulaminu, okres Programu trwa od dnia
06.10.2014 r. do odwołania (dalej „Okres Programu”).
§2
1. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo
we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013
r. poz. 672 z późn. zm.), posiadające status rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadające na dzień wnioskowania o  udział
w Programie zawartej umowy z Organizatorem o produkt kredytowy oraz
nie posiadające zawartej z Organizatorem umowy o rachunek bankowy oraz
świadczenie innych usług bankowych (dalej „Uczestnik”).
2. Program dostępny jest w trzech wariantach:
a) „IDEA WOLNOSCI: rachunek z limitem” (dalej „Wariant I”),
b) „IDEA WOLNOSCI: rachunek z kredytem” (dalej „Wariant II”),
c) „IDEA WOLNOSCI: rachunek z kartą kredytową” (dalej „Wariant III”),
zwanych dalej łącznie „Wariantami”.
3. Uczestnik uprawniony jest do wyboru tylko jednego z Wariantów Programu.
4. Uczestnik uprawniony będzie do udziału w Programie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
a) zależnych od wybranego Wariantu Programu:
i. w Wariancie I: zawarcie w Okresie Programu przez Uczestnika z Organizatorem umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (dalej
„Umowa o Limit”) w kwocie nie większej niż 25 000 zł oraz udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych
Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Limit,
ii. w Wariancie II: zawarcie w Okresie Programu przez Uczestnika z Organizatorem umowy o kredyt obrotowy ratalny (dalej „Umowa o Kredyt Ratalny”) w kwocie nie większej niż 50 000 zł oraz wypłata przez
Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych Uczestnikowi
w związku z zawarciem Umowy o Kredyt Ratalny,
iii. w  wariancie III: zawarcie w  Okresie Programu przez Uczestnika
z Organizatorem umowy o kartę kredytową (dalej „Umowa o Kartę
Kredytową”) w kwocie nie większej niż 10 000 zł oraz udostępnienie
przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową,
Umowa o Limit, Umowa o Kredyt Ratalny, Umowa o Kartę Kredytową
zwane są dalej łączenie Umową Kredytową.
b) wspólnych dla wszystkich Wariantów Programu:
i. zawarcie w  Okresie Programu przez Uczestnika z  Organizatorem
umowy o rachunek bankowy oraz świadczenie innych usług bankowych w wariancie wskazanym w Umowie Kredytowej (dalej „Umowa
o Rachunek”),
ii. wywiązywanie się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających
z Umowy Kredytowej, w szczególności terminowej spłaty rat Umowy
Kredytowej i wszelkich należności Uczestnika wobec Organizatora
wynikających z  Umowy Kredytowej. Uczestnik zobowiązany jest
do wywiązywania się ze zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim również po przystąpieniu do Programu,

iii. wywiązywanie się przez Uczestnika ze zobowiązań wynikających
z Umowy o Rachunek. Uczestnik zobowiązany jest do wywiązywania
się ze zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim również po
przystąpieniu do Programu,
iv. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy Kredytowej.
§3
1. Uczestnik, który w  Okresie Programu spełni łącznie wszystkie warunki, wskazane w  §2 Regulaminu oraz będzie spełniał następujące warunki
w Okresie Programu:
a) w Wariancie I: zapewnieni comiesięczne wpływy na rachunku bieżącym
prowadzonym przez Organizatora w  wysokości wskazanej w  Umowie
o Limit,
b) w Wariancie II: zapewnieni comiesięczne wpływy na rachunku bieżącym
prowadzonym przez Organizatora w  wysokości wskazanej w  Umowie
o Kredyt Ratalny,
c) w Wariancie III: zapewnieni comiesięczne wpływy na rachunku bieżącym
prowadzonym przez Organizatora w wysokości co najmniej 500 zł
(słownie: pięćset złotych),
d) we wszystkich Wariantach: dokona comiesięcznych przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem wymaganych składek ubezpieczeniowych albo comiesięcznych przelewów tytułem zaliczki na podatek
do Urzędu Skarbowego albo wykona comiesięczne transakcje bezgotówkowe kartą płatniczą wydaną Uczestnikowi do rachunku bieżącego
prowadzonego przez Organizatora na łączną kwotę nie mniejszą niż 500
zł,
będzie uprawniony łącznie do:
e) obniżenia oprocentowania kredytu udzielonego na podstawie Umowy
Kredytowej do wysokości 0% (dalej „Obniżenie Oprocentowania”) przez
okres w zależności od wybranego wariantu:
i. w Wariancie I i Wariancie II: trzech pełnych miesięcy oraz miesiąca
w którym nastąpiła wypłata środków z Umowy Kredytowej,
ii. w Wariancie III: sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków
przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę
Kredytową.
f) obniżenia miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego
oraz opłaty za przelew między rachunkami Banku wykonywany elektronicznie oraz opłaty za przelew w systemie Elixir wykonywany elektronicznie (dalej „Obniżenie Opłat”) do wysokości 0 zł przez okres w zależności od wybranego wariantu:
i. w Wariancie I i Wariancie II: trzech pełnych miesięcy oraz miesiąca
w którym nastąpiła wypłata środków z Umowy Kredytowej,
ii. w Wariancie III: sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków
przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę
Kredytową.
g) obniżenia opłaty z  tytułu przedterminowej całkowitej spłaty kapitału
kredytu (dalej „Obniżenie Prowizji za Spłatę”) do wysokości 0 zł przez
okres w zależności od wybranego wariantu:
i. w Wariancie I i Wariancie II: trzech pełnych miesięcy oraz miesiąca
w którym nastąpiła wypłata środków z Umowy Kredytowej,
ii. w Wariancie III: sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków
przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę
Kredytową.
h) obniżenia prowizji z tytułu uruchomienia Umowy Kredytowej (dalej „Obniżenie prowizji za uruchomienie”) do wysokości 0%,
i) obniżenia w Wariancie I miesięcznej składki Ubezpieczenia Bezpieczna
Spłata (dalej „Obniżenie Składki Ubezpieczenia Bezpieczna Spłata”) do
wysokości 0 zł przez okres trzech pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Limit,
o ile Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata będzie pobierane,
Data modyfikacji: 1 października 2014, 13:48

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 135 622 194 zł (opłacony w całości).

Duma Przedsiębiorcy

2/3

j) obniżenia w Wariancie II miesięcznej składki Ubezpieczenia od Utraty
Zysku 10 plus (dalej „Obniżenie Składki Ubezpieczenia od Utraty Zysku
10 plus”) do wysokości 0 zł przez okres trzech pełnych miesięcy oraz
miesiąca w którym nastąpiła wypłata środków z Umowy o Kredyt Ratalny, o ile Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus będzie pobierane,
k) obniżenia w  Wariancie I  prowizji od niewykorzystanej kwoty przyznanego limitu (dalej „Obniżenie Prowizji za Gotowość”) do wysokości 0 zł
przez okres trzech pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło
udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Limit,
l) obniżenia w Wariancie III opłaty miesięcznej za obsługę karty głównej
wynikającej z zawartej Umowy o Kartę Kredytową (dalej „Obniżenie
opłaty za prowadzenie Karty Kredytowej”) do wysokości 0 zł przez
okres sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych
Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową,
m) obniżenia w Wariancie III opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie w
kraju wynikającej z zawartej Umowy o Kartę Kredytową (dalej „Obniżenie opłaty za wypłatę z Karty Kredytowej”) do wysokości 0 zł przez
okres sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych
Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową,
n) obniżenia w Wariancie III opłaty za dokonanie przelewu z rachunku karty kredytowej wynikającej z zawartej Umowy o Kartę Kredytową (dalej
„Obniżenie opłaty za przelew z Karty Kredytowej”) do wysokości 0 zł
przez okres sześciu pełnych miesięcy oraz miesiąca w którym nastąpiło
udostępnienie przez Organizatora całkowitej kwoty środków przyznanych Uczestnikowi w związku z zawarciem Umowy o Kartę Kredytową.
Obniżenie Oprocentowania, Obniżenie Opłat, Obniżenie Prowizji za Spłatę,
Obniżenie prowizji za uruchomienie, Obniżenie Składki Ubezpieczenia Bezpieczna Spłata, Obniżenie Składki Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus,
Obniżenie Prowizji za Gotowość, Obniżenie opłaty za prowadzenie Karty
Kredytowej, Obniżenie opłaty za wypłatę z Karty Kredytowej, Obniżenie
opłaty za przelew z Karty Kredytowej zwane są dalej łączenie Warunkami
Programu.
2. W  wypadku rozpoznania przez organy podatkowe Warunków Programu
jako przychodu podatkowego Uczestnika związanego z jego działalnością
gospodarczą, Uczestnik zobowiązany jest odprowadzić, wymagany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, podatek do właściwego urzędu skarbowego we własnym zakresie.
3. W  wypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z  warunków
udziału w  Programie, o  których mowa w  §2 ust. 4 Regulaminu oraz niewywiązania się z któregokolwiek warunku w okresie objętym Programem, o których mowa w §3 ust. 1 lit. a - d Uczestnik utraci prawo do:
a) Obniżenia Oprocentowania,
b) Obniżenia Opłat,
c) Obniżenia Prowizji za Spłatę,
d) Obniżenia Składki Ubezpieczenia Bezpieczna Spłata,
e) Obniżenia Składki Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus,
f) Obniżenia Prowizji za Gotowość,
g) Obniżenia opłaty za prowadzenie Karty Kredytowej,
h) Obniżenia opłaty za wypłatę z Karty Kredytowej,
i) Obniżenia opłaty za przelew z Karty Kredytowej.

§4
1. Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do stosowania postanowień w nim zawartych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy Kredytowej oraz Umowy o Rachunek.
3. W  związku z  zawarciem oraz obsługą Umowy Kredytowej oraz Umowy
o Rachunek, w zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, Organizator nalicza oraz pobiera opłaty i  prowizje zgodnie z  tabelami opłat
i prowizji poszczególnych Umów Kredytowych oraz Umowy o Rachunek.
§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w  trakcie trwania
Programu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Programie. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do jednostronnego zakończenia czasu Programu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego
Regulaminu.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie
internetowej, a także we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do prowadzenia niniejszego Programu.
3. Uczestnik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
4. Wszelkie spory wynikłe z  uczestnictwa w  Programie będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny.
5. W  kwestiach nieuregulowanych w  Regulaminie, Umowie Kredytowej oraz
Umowie o Rachunek zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
§6
1. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014
r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
§7
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być kierowane na piśmie
pod adresem: Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, bądź
na wskazany przez Organizatora adres e-mail: reklamacje@ideabank.pl,
z dopiskiem „IDEA WOLNOŚCI” lub za pośrednictwem oddziałów Organizatora, a także w innej formie, która została określona w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Idea Bank S.A. dostępnym na stronie
internetowej Organizatora www.ideabank.pl oraz w jego Oddziałach.
2. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę podmiotu, jego adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W  szczególnie skomplikowanych
przypadkach, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie dokonania uprzednich szczegółowych ustaleń, Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na
adres podany w  reklamacji w  terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od
dnia ich otrzymania. O  wyniku postępowania Uczestnik zostanie powiadomiony listem tradycyjnym lub w innej formie uzgodnionej z Uczestnikiem.
4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postepowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora i po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
5. Organizator jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.

Data modyfikacji: 1 października 2014, 13:48

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 135 622 194 zł (opłacony w całości).

Duma Przedsiębiorcy

3/3

Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z Regulaminem Programu „IDEA WOLNOŚCI” (dalej „Regulamin Programu”) organizowanego przez spółkę Idea
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i akceptuję w całości postanowienia zawarte w Regulaminie Programu oraz jednocześnie wnioskuję o uczestnictwo w niniejszym
Programie w wariancie:
Wariant I: „IDEA WOLNOŚCI: rachunek z limitem”
Wariant II: „IDEA WOLNOŚCI: rachunek z kredytem”
Wariant III: „IDEA WOLNOŚCI: rachunek z kartą kredytową”

PODPIS!

Oświadczam, że przed przystąpieniem do ww. Programu otrzymałam/em ww. Regulamin Programu. W wypadku zmiany danych dotyczących mojego przedsiębiorstwa zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank.

Miejscowość, data i czytelny podpis klienta

KLIENT

Potwierdzam własnoręczność podpisu Klienta:
Miejscowość, data, podpis i pieczątka osoby reprezentującej Idea Bank SA

BANK

Data modyfikacji: 1 października 2014, 13:48

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

801 999 111
+48 22 101 10 10
kontakt@ideabank.pl
T:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 135 622 194 zł (opłacony w całości).