You are on page 1of 6

Regulamin Akcji promocyjnej

„Za zero z premią”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem akcji promocyjnej „Za zero z premią” zwanej dalej „Akcją” oraz fundatorem premii pieniężnej
jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486,
zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Partnerem Akcji jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000026052, kapitał zakładowy 135 622 194,00 zł wpłacony
w całości, NIP 526-030-75-60, REGON 011063638 zwany dalej „Bankiem”.

3.

Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem
URL: zazero.zpremia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej,
zwanej dalej „Aplikacją” w dniach od 12.01.2015 roku do 06.02.2015 roku.

4.

Rozstrzygnięcie Akcji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii) nastąpi do dnia 16.03.2015 roku.
O przyznaniu premii pieniężnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest między innymi uzupełnienie
w Aplikacji numeru konta bankowego aktywowanego podczas Akcji.

1/6

5.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

6.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.

7.

Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje się możliwość założenia w Banku w ramach Programu IDEA WOLNOŚCI
rachunku firmowego. Program IDEA WOLNOŚCI dostępny jest w wariantach: rachunek z limitem, rachunek z kredytem
bądź rachunek z kartą kredytową. Klient ma możliwość wyboru tylko jednego z przedstawionych wariantów.

8.

Uczestnik Akcji będzie uprawniony do obniżenia oprocentowania do wysokości 0% oraz poszczególnych opłat
do wysokości 0 zł, po spełnieniu następujących warunków:

z Bankiem Umowy o rachunek firmowy w ramach Programu IDEA WOLNOŚCI
• zawarcie
(w zależności od wybranego wariantu),
• wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z postanowień zawartej umowy,
• zapewnienie comiesięcznych wpływów na rachunek bieżący, w wysokości wynikającej z zawartej umowy,
comiesięcznych przelewów do ZUS tytułem wymaganych składek
• dokonanie
ubezpieczeniowych oraz comiesięcznych przelewów tytułem zaliczki na podatek do US
lub wykonanie comiesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą wydaną
Uczestnikowi do rachunku bieżącego na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł.

§ 2. Uczestnictwo w Akcji
1.

Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo we własnym imieniu działalność
gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 672 z późn. zm.) posiadające status rezydenta podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej, nie posiadające na dzień
wnioskowania zawartej umowy z Bankiem o produkt kredytowy oraz nie posiadające zawartej z Bankiem umowy
o rachunek bankowy oraz świadczenie innych usług bankowych, spełniające warunki określone w Regulaminie,
jak również spełniające warunki określone w „Regulaminie Programu IDEA WOLNOŚCI” zamieszczonym na stronie

2/6

Banku odpowiednio pod adresem URL: http://www.ideabank.pl/ideabank2/doc/2014_10_01_Regulamin_Idea_
Wolnosci.pdf, zwani dalej „Uczestnikami”.
2.

Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo,
jak również pracownicy Banku.

3.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

§ 3. Zasady udziału w Akcji
1.

Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest:

a) w terminie od dnia 12.01.2015 roku do dnia 06.02.2015 roku na stronie Serwisu pod adresem URL:
zazero.zpremia.pl zarejestrować się i założyć swój profil w Aplikacji poprzez podanie adresu email,
a następnie w celu potwierdzenia rejestracji kliknąć w link umieszczony w wiadomości email przesłanej
na  podany adres, przy czym z jednego adresu email można złożyć wniosek o otwarcie jednego
rachunku firmowego w ramach Programu IDEA WOLNOŚCI w jednym z trzech dostępnych wariantów:
rachunek z limitem, rachunek z kredytem bądź rachunek z kartą kredytową;
b) kliknąć aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę serwisu Banku,
dostępną pod adresem URL: promocje.ideabank.pl,
c) wypełnić wszystkie wymagane dane w formularzu kontaktowym w celu złożenia wniosku o otwarcie
rachunku firmowego w wybranym wariancie w ramach Programu IDEA WOLNOŚCI tj.: kwota kredytu jaką
jest się zainteresowanym, imię, nazwisko, NIP firmy, nr telefonu, adres e-mail; wniosek należy wypełnić
w ciągu jednej sesji, co oznacza, iż podczas wypełniania wniosku Uczestnik nie może być bezczynny dłużej
niż 30 (trzydzieści) minut,

3/6

d) na wskazany w formularzu kontaktowym adres email Uczestnik otrzyma od Banku dane do logowania
(login) a na podany nr telefonu sms’em otrzyma hasło dostępu do strony Banku gdzie konieczne będzie
uzupełnienie szczegółowych danych o firmie Uczestnika. Dane te można wypełnić również wspólnie
z przedstawicielem Banku, który skontaktuje się z Uczestnikiem w ciągu maksymalnie 48 godzin od wysłania
do Banku formularza kontaktowego. Dane które Uczestnik musi podać podać w kolejnym kroku to:
1. opis działalności: nazwa firmy, REGON, klasyfikacja PKD, data rozpoczęcia działalności;
2. adres głównego miejsca wykonywania działalności;
3. dodatkowe informacje: typ działalności, branża, forma rozliczeń z US;
4. dane osobowe – dane z dokumentów;
5. dane finansowe – plik pdf, wyciąg z kont (lub konta) bankowego.
e) Po prawidłowym wypełnieniu wniosku online – zarówno samodzielnie jak i z przedstawicielem Banku
–  Uczestnik zostanie przekierowany na stronę logowania do platformy bankowości elektronicznej.
Po  opracowaniu wstępnej decyzji kredytowej zostaje ona udostępniona w platformie bankowości
elektronicznej.
f) Po zaakceptowaniu propozycji Banku Uczestnik
w ramach Programu IDEA WOLNOŚCI.

o rachunek firmowy

2.

Jeden Uczestnik może wnioskować o otwarcie tylko jednego rachunku firmowego w wybranym wariancie w ramach
Programu IDEA WOLNOŚCI.

3.

O przyznaniu premii pieniężnej, o której mowa w § 4 ust 1 Organizator powiadomi Uczestników do dnia 16.03.2015 r.
przesyłając wiadomości e-mail, na adres wskazany w sposób określony w ust. 1 lit. a) powyżej.

4.

Uczestnicy, o których mowa w ust 3 powyżej, aby odebrać premię pieniężną do dnia 23.03.2015 r., zobowiązani
są do zalogowania się w Aplikacji i uzupełnienia danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, numer konta

4/6

bankowego aktywowany podczas Akcji na który ma zostać przelana premia, oraz adres głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej.
5.

Organizator zastrzega, iż wnioski o otwarcie rachunku firmowego w wybranym wariancie w ramach Programu IDEA
WOLNOŚCI składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski o otwarcie
rachunku firmowego ramach Programu IDEA WOLNOŚCI złożone po 06.02.2015 r. nie będą brały udziału w Akcji.

§ 4. Przedmiot Akcji.
1.

Wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu otrzymają premię pieniężną
o wartości 100 zł brutto, która zostanie przekazana na rachunek Uczestnika aktywowany podczas Akcji, który zostanie
podany zgodnie z § 3 ust 4 Regulaminu. Uczestnik, któremu została przyznana premia pieniężna zobowiązany jest
we własnym zakresie rozliczyć się z przychodu z właściwym Urzędem Skarbowym.

2.

Premia pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 31.03.2015 r.

3.

Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu Akcji, nie nabywa
prawa do premii pieniężnej, o której mowa w ust 1 powyżej.

4.

Premie pieniężne zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości przekazania ich
równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii .

5.

Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi że ich działania są niezgodne z Regulaminem
lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem ingerencję w mechanizm Akcji
lub próbie takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału w Akcji.

§ 5. Ochrona danych osobowych.
1.

Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Akcji, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
z realizacją przedmiotu Akcji przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów
marketingowych Organizatora.

5/6

2.

Dane osobowe Uczestników Akcji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych
osobowych jest Agora SA.

3.

Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać za pośrednictwem Aplikacji http://zazero.zpremia.pl/
promocja/kontakt/ w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, o której
mowa w § 3 ust 3 Regulaminu.

2.

Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się
do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora zakresie.

3.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź
w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Uczestnika w Aplikacji.

§ 7. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji.
1.

Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od rejestracji
w Aplikacji bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

2.

Odstąpienie i rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie
wskazanym w ust. 1 powyżej (Uczestnik może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego pod adresem URL:
zazero.zpremia.pl/promocja/kontakt/)

6/6