You are on page 1of 4

Regulamin Akcji promocyjnej „Konto z premią”

„Regulamin”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Konto z premią” zwanej dalej „Akcją” oraz fundatorem
premii pieniężnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON
011559486, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Partnerem Akcji jest BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Suwak 3,
02-676 Warszawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886
878,90 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Partnerem”.
3. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez
Organizatora pod adresem URL: konto.zpremia.pl, zwanego dalej „Serwisem”, za pomocą
dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej, zwanej dalej „Aplikacją” w dniach od
26.01.2015 roku do 16.02.2015 roku przy czym rozstrzygnięcie Akcji (powiadomienie o
zakwalifikowaniu do otrzymania premii) nastąpi do 17.03.2015 roku. O przyznaniu premii
pieniężnej Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Warunkiem otrzymania premii
pieniężnej jest między innymi uzupełnienie w Aplikacji numeru swojego aktywnego iKonta
założonego zgodnie z § 3 Regulaminu.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
5. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
6. Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego iKonto w BNP
Paribas Bank Polska SA wraz z kartą debetową do konta MasterCard debit. Zasady
korzystania z rachunku bankowego iKonto w BNP Paribas Bank Polska SA wraz z kartą
debetową do konta MasterCard debit określone są w Regulaminie wydawania i używania kart
debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska SA,
a najważniejsze szczegóły zostały podane w § 5 Regulaminu.
§ 2. Uczestnictwo w Akcji.
1. Uczestnikami Akcji (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie oraz
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki
określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej „Konto z premią”.
2. Uczestnikami Akcji nie mogą być aktualni i byli pracownicy Partnera jak i jego byli i obecni
klienci.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

§ 3. Zasady udziału w Akcji.
1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki
Akcji:
a) w terminie od 26.01.2015 roku do 16.02.2015 roku wykonać łącznie następujące
czynności:
i)
na stronie Serwisu zarejestrować się i założyć swój profil w Aplikacji
poprzez podanie adresu email oraz imienia i nazwiska,
ii) w celu potwierdzenia rejestracji kliknąć w link umieszczony w wiadomości
email przesłanej na podany adres,
iii) kliknąć aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika
na stronę serwisu Partnera, dostępną w domenie: http://www.ikonto.pl,
iv) otworzyć iKonto poprzez poprawne wypełnienie wniosku o iKonto wraz z
kartą debetową MasterCard debit.
v) wykonać przelew autoryzujący i aktywację konta zgodnie z treścią
Regulaminu rachunków dla klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku
Polska SA, Regulaminu wydawania i używania kart debetowych i przedpłaconych
dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA oraz warunkami
określonymi w umowie o iKonto (Multiproduktowa Umowa Bankowa).
b) do dnia 09.03.2015 (włącznie) wykonać płatność lub płatności bezgotówkowe kartą
debetową MasterCard debit wydaną do konta na kwotę minimum 150 zł. Nie będą brane
pod uwagę płatności anulowane. Przez płatność rozumie się transakcje w Internecie
oraz w tradycyjnych punktach sprzedaży. Transakcja bankomatowa i przelew z konta
nie będą brane pod uwagę.
c) do dnia 25.03.2015 uzupełnić w Aplikacji numer swojego aktywnego iKonta
założonego zgodnie z § 3 Regulaminu oraz adres zamieszkania.
2. Podczas składania wniosku o iKonto Uczestnik zobowiązany jest podać:
 imię i nazwisko
 nr telefony komórkowego
 adres e-mail
 nazwisko panieńskie matki
 nr PESEL
 nr dowodu osobistego/ paszportu
 adres zameldowania/ zamieszkania
 nr konta w banku, z którego zostanie zrealizowany przelew autoryzujący 1 zł
(przelew na kwotę 1 złotych). Przy wykonaniu przelewu, który jest
warunkiem aktywacji iKonta ważna jest zgodność danych (imię nazwisko,
adres) podanych we wniosku z danymi z przelewu oraz tytuł przelewu.
3. Jako potwierdzenie aktywacji iKonta po wykonaniu przelewu autoryzującego wysłany
zostanie na wskazany we wniosku adres e-mail link do aktywacji iKonta. Aby sfinalizować
utworzenie iKonta konieczne będzie załączenie skanu dowodu osobistego ze zdjęciem., za
pomocą tego samego linku do aktywacji.
4. BNP Paribas Polska S.A. zwróci na wskazany we wniosku numer konta 1 zł. W tytule
powyższego przelewu znajdować się będzie numer Uczestnika nadany przez BNP Paribas
Bank Polska SA. hasło startowe konieczne do logowania w bankowości elektronicznej
przesłane zostanie sms’em na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika we
wniosku o iKonto. Hasło zostanie przesłane przy pierwszym logowaniu. Po aktywacji iKonta,
na wskazany we wniosku adres e-mail, zostanie wysłana umowa wraz z załącznikami
a) W trakcie wypełniania wniosku, w dowolnym momencie, Użytkownik ma możliwość
zapoznania się z postanowieniami umowy (Multiproduktowa Umowa Bankowa)

5.

W terminie 7 dni od aktywacji iKonta pocztą wysłana zostanie na wskazany we wniosku
adres karta debetowa BNP Paribas MasterCard oraz osobnym listem PIN do karty debetowej
BNP Paribas MasterCard.

6. W przypadku negatywnej weryfikacji załączonego skanu dowodu osobistego Bank może
zamknąć konto.
7. Z jednego profilu z Aplikacji można założyć tylko jedno konto
8. Premia pieniężna, o której mowa w § 4 ust 1 zostanie przekazana na aktywne tj. nie zamknięte
iKonto należące do Uczestnika, założone podczas Akcji.
9. O przyznaniu premii pieniężnej, o której mowa w § 4 ust 1 Organizator powiadomi
Uczestników do dnia 17.03.2015 r., przesyłając wiadomości e-mail, na adres wskazany w
sposób określony w ust 1 lit. a) powyżej.
10. Uczestnicy, o których mowa w ust 3 powyżej, do dnia 25.03.2015, zobowiązani są do
zalogowania się w Aplikacji i uzupełnienia danych: numer swojego aktywnego iKonta
założonego zgodnie z § 3 Regulaminu, oraz adres zamieszkania.
11. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie iKonta składane z innego źródła w Internecie,
niż za pośrednictwem Serwisu, jak również wnioski o założenie iKonta złożone po 16.02.2015
nie będą brały udziału w Akcji.

§ 4. Przedmiot Akcji.
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu w
tym uzupełnią numer swojego aktywnego iKonta założonego zgodnie z § 3 Regulaminu
otrzymają od Organizatora premię pieniężną o wartości 70 zł, która zostanie przekazana na
aktywne iKonto uczestnika, założone zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Premia pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 31.03.2015 r.,.
3. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3
Regulaminu Akcji, nie nabywa prawa do premii pieniężnej, o której mowa w ust 1 powyżej.
4. Premie pieniężne zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości przekazania ich równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę
premii.
5. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są
niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną
z Regulaminem ingerencję w mechanizm Akcji lub próbę takich działań, mogą zostać
wykluczeni z dalszego udziału w Akcji.
§ 5. Główne cechy produktu.
1. iKonto z kartą debetową MasterCard debit to konto osobiste dostępne w pełni online.

0 zł za prowadzenie konta przy miesięcznych wpływach już od 1000 zł.
0 zł za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i za 4 pierwsze wypyta z innych bankomatów
w Polsce.
0 zł za wydanie karty debetowej BNP Paribas MasterCard®,
0 zł za użytkowanie karty debetowej BNP Paribas MasterCard®, z możliwością płatności
online, przy miesięcznych transakcjach online kartą powyżej 200 zł lub w przypadku
posiadania karty kredytowej. W przeciwnym razie miesięczna opłata wynosi 6 zł.
3% Money Back- zwrot 3% wartości transakcji online dokonanych kartą w ramach
aplikacji mobilnej PayU. Maksymalna kwota zwrotu 50 zł miesięcznie. Warunkiem
uruchomienia funkcji Money back są miesięczne wpływy na konto min. 1000 zł.

§ 6. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Akcji, będą wykorzystywane wyłącznie w
celach związanych z realizacją przedmiotu Akcji przez Organizatora, a pod warunkiem
udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników Akcji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r., Nr 101 poz. 926) . Administratorem danych osobowych jest Agora SA. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
3. Uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Akcji.
§ 7. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi za
pośrednictwem Aplikacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wysłania przez Organizatora
wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust 9 Regulaminu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana
na adres email wskazany w czasie rejestracji uczestnika w Aplikacji.
§ 8. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji.
1. Uczestnik może odstąpić i zrezygnować z udziału w Akcji w ciągu 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od rejestracji w Aplikacji konkursowej bez podawania przyczyny oraz bez
ponoszenia kosztów.
2. Odstąpienie i rezygnacja z Akcji zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na
piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Uczestnik może skorzystać ze wzoru
oświadczenia dostępnego pod adresem URL: konto.zpremia.pl/promocja/kontakt/).
§ 9. Podatki.
1. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o PIT, premia jest wartością wolną od
podatku dochodowego.