STATUT WYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PRACY

Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Koło naukowe - „Wydziałowe Koło Naukowe Prawa Pracy”, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze dobrowolnym i trwałym, realizującą cele ujęte w niniejszym Statucie.

§2
Koło działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Statutu.

§3
Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

§4
Koło, prowadząc działalność statutową posługuje się: 1. Nazwą: „Koło Naukowe Prawa Pracy” lub jej skrótem „KNPP”, 2. Określonym znakiem graficznym - Logiem Koła.

§5
Koło naukowe posiada swojego Opiekuna Naukowego będącego nauczycielem akademickim.

§6
Cele Koła są następujące: 1. pogłębianie i poszerzanie wiedzy prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Pracy i dziedzin z nim związanych, 2. przygotowywanie członków do rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań, które mogą napotkać w przyszłej karierze zawodowej, 3. integracja środowiska akademickiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła, 4. uzupełnianie wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie kształcenia uniwersyteckiego, umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodów prawniczych,

5. dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak i samego Uniwersytetu, 6. promowanie właściwych postaw moralnych i etycznych służących tworzeniu etosu zawodowego prawnika.

§7
Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. organizację konferencji naukowych, prelekcji, spotkań, dyskusji, 2. współpracę z organizacjami studenckimi, fundacjami, stowarzyszeniami realizującymi takie same lub zbliżone do Koła cele, 3. wspieranie i prowadzenie służących rozwojowi prac badawczych, projektów naukowych, szkoleń i kursów, 4. wydawanie broszur, pism, publikacji naukowych, 5. współpracę z podmiotami prywatnymi i publicznymi - pozyskiwanie od nich wsparcia merytorycznego i finansowego, 6. organizację spotkań i wyjazdów o charakterze integracyjnym.

Rozdział II Członkowie Koła
§8
Członkiem Koła może być każdy student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. O członkowstwo Koła mogą ubiegać się również pozostali studenci oraz doktoranci UW, którzy uzasadnią, że są zainteresowani realizacją jego celów.

§9
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Koła zgłasza wolę przystąpienia, a następnie działa aktywnie w pracach na rzecz Koła przez jeden semestr. Po tym okresie ma prawo złożyć formalną deklarację członkowską. 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Koła może z własnej inicjatywy skrócić okres z § 9 pkt. 1.

§ 10
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Koła, podjętej zwykłą większością głosów, po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej. 2. W przypadku odmowy, osoba ubiegająca się o przyjęcie ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania decyzji.

§ 11
Członek Koła ma prawo do: 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 2. udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości, 3. używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła, 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§ 12
Członek Koła ma obowiązek: 1. godnie reprezentować Koło oraz dbać o jego dobre imię, 2. aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i realizacji jego celów, 3. stosować się w swojej działalności do niniejszego statutu, uchwał oraz wytycznych władz Koła, 4. regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Koła.

§ 13
Utrata członkostwa następuje: 1. na skutek uchwały Zarządu Koła podjętej zwykłą większością głosów., 2. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu, 3. z powodu skreślenia z listy studentów.

§ 14
Odwołanie od uchwały z § 13 pkt. 1 składa się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 2 tygodni od otrzymania decyzji.

Rozdział III Władze Koła
§ 15
Do władz Koła należy: 1. Walne Zgromadzenie Członków, 2. Zarząd.

§ 16 1. Walne Zgromadzenie Członków sprawuje najwyższą władzę w Kole. 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła. § 17
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest cyklicznie przez Prezesa Zarządu co najmniej raz na semestr oraz na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Koła.

2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 członków Koła. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego kworum, głosowań nie przeprowadza się. 3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Koła. 4. Głosowanie tajne przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/2 członków Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania. § 18
Walne Zgromadzenia Członków ramach swoich kompetencji: 1. uchwala oraz dokonywa zmian w Statucie, 2. rozpatruje skargi i odwołania wniesione przez członków Koła, 3. uchwala opłaty i składki na rzecz Koła, 4. dokonywa co najmniej raz do roku, oceny działalności Koła i Zarządu oraz udziela na tej podstawie absolutorium Zarządowi na koniec kadencji, 5. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła, 6. zajmuje się innymi sprawami przekazanymi w niniejszym Statucie.

§ 19
1. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok od dnia powołania Prezesa Koła i wygasa wraz z końcem kadencji Prezesa, również w przypadku jej skrócenia. 2. Kadencja Zarządu ulega przedłużeniu do dnia powołania nowego Prezesa, jeżeli nie zostanie on wybrany przed końcem Kadencji poprzedniego Zarządu.

§ 20 1. Każdy z członków Zarządu, w tym Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 2. W przypadku niemożności wyłonienia Prezesa lub innego z członków Zarządu w pierwszym głosowaniu, w 2 głosowaniu, które następuje zaraz po pierwszym, do wybrania członka Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. § 21
Zarząd Koła jest pięcioosobowy i składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz dwóch sekretarzy.

§ 22
1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Koła.

§ 23
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz. 2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni. 3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła, i aktualny wykaz członków Koła.

§ 24 1. Wiceprezes zastępuje Prezesa Koła w wykonywaniu jego kompetencji, w przypadku gdy Prezes nie może wykonywać ich osobiście. 2. Do kompetencji Skarbnika należą wszelkie sprawy finansowe Koła, o ile Statut lub akty władz Koła nie stanowią inaczej. 3. Do kompetencji Sekretarzy należą sprawy i czynności administracyjno-techniczne wiążące się z funkcjonowaniem Koła. § 25 Kadencja każdego z członków Zarządu wymienionych w § 24 pkt. 1-3, ulega zakończeniu w przypadku: 1. odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, 2. złożenia dymisji z pełnionej funkcji, 3. skreślenia z listy studentów 4. zaistnienia okoliczności z § 26 Statutu.

§26 Kadencja Zarządu ulega zakończeniu w przypadku: 1. upływu okresu 1 roku od dnia wybrania Prezesa na stanowisko,
2. skreślenia Prezesa z listy studentów, 3. odwołania Zarządu lub Prezesa przez Walne Zgromadzenie Członków dokonane większością 3/5 pełnej liczby członków Koła, 4. z powodu złożenia dymisji przez Prezesa.

Rozdział IV Statut – wykładnia, zmiana
§ 27 Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła. § 28 Zmiany w statucie wprowadza się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętej
większością 2/3 członków w obecności co najmniej 1/2 członków.

§ 29 W przypadku wątpliwości co do interpretacji Statutu, jego wiążącej wykładni dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, a w czasie przerwy w obradach, Zarząd.

Rozdział V Przepisy wprowadzające i końcowe
§ 30 Koło rozwiązuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów pełnej liczby członków z chwili przeprowadzania głosowania. § 31 1. Pierwszymi członkami koła są osoby podpisane we wniosku rejestracyjnym o reaktywację Koła. 2. Członkami zostają osoby, które na pierwszym spotkaniu Koła zgłoszą chęć przystąpienia i podpiszą deklarację członkowską - są one wówczas zwolnione ze spełniania warunków z §9 i §10 Statutu. 3. Przyjęcia w poczet członków Koła w trybie z § 31 pkt. 2 nie przeprowadza się jeżeli sprzeciw wyrazi większość z osób wymienionych w § 31 pkt. 1.