MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

Bronisława Bartkowskiego. że serce jej samej. Kazimierza Nycza. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej . w którym żyła. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. Książka. w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. w 1955 roku. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. bp. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks. przesłania i sławy świętości Kunegundy. Już w rok po ukazaniu się książki. a nadto miejsce. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. zmarłej 40 lat wcześniej. Stała się ona źródłem poznania osoby. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks.

Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. hab. staraniem Towarzystwa. dr. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. dr. organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. dr. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. Im- 6 . zwane ogólnopolskimi. Pielgrzymki te. Prelegenci podkreślali. zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. prof. Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. Faustyny Kowalskiej. Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jerzego Gogoli OCD. ale i z zagranicy. W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. stały się już tradycją. Obok wielu innych inicjatyw. s.

Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Sądzę. Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia. Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. Stanisław Dziwisz. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy. Adamskiej OCD.makulaty J. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 . 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. kard. wynika bowiem jednoznacznie. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. o. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. które zagłębią się w lekturę tej książki. Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników. tj. że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób.

oderwania się od siebie i od spraw tego świata. Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych. szczególnie prostoty. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . dr Szczepan T. kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. cichości i pokory. Praśkiewicz OCD Kraków.z Bogiem.. Każdy. o. a nadto cierpliwości. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich. 18 maja 2008 r.

ks. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. radą. którzy mnie wspierali modlitwą. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 . Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły. że . Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. wprowadzając mnie na tę drożynę. Otto Filkowi OCD. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”.. a jeżeli są. życzliwością. siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich.dziś świętych nie ma. W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie. Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r. to ukaż mi Boże choć jednego”. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce.

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę.. Przesada?. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego. W takim to miejscu. tyle. ze wschodu i z zachodu. pisanego z dalekiej Kanady. której na imię KUNDUSIA. chcę . Nie wiem. by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę. o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”.dać świadectwo prawdzie”. że się wysublimował. Pisząca te słowa instynktownie odgadła.. Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: . że to nie tylko moje wrażenie. tworząc z niej zaciszny zakątek. Może. z południa i od północy.Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór.Tak sobie marzyłam. ale i moi znajomi. okalają ją góry. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. To są Jego. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”. Na dowód jednak. Jezusowe sprawy. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą. w którym jest przytulnie i ciekawie. Taki tam spokój. Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. zdawało mi się. i tak też mówię moim znajomym. Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu. przytoczę tu urywek listu.. Sugestia?. Góry.. To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 . o których Gustaw Morcinek wyraża się. Ze wszystkich stron.. wśród takiego otoczenia.. Pisze osoba.

. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91. którzy się do tego przyczynili. Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui. Marii i Łazarza. Okazał miłosierdzie. czego doznali inni. nie. gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym. 15 . który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. Znać uznał. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy.. zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi. A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten.” i oszczędził tego. więc o tym z kolei zamierzam pisać. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. Nie doznałem cudownego uzdrowienia. Przyszła II wojna światowa. 3). Zanim jednak stanęła. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy. ogarnia mnie wzruszenie. była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych. 5). bardzo Go miłującej. więc Mu dziękuję. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27. którzy uważali. żem za słaby był na takie próby. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. a przy tym domu stanie kaplica.

trzeba pytać – „jak się piszecie”. Kundusia. kiedy przyjechałem do Stryszawy. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię. Stryszawianie. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. Bo wiara w Boga. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. kiedy przyszło przenieść się . do wiecznych przybytków”. w Jego prawdy i prawa. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu. młodą. a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). więc później. Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. w starym. Nie wspominam o matce. opuszczała ten dom dopiero wtedy. nazywano ją Starszą Kundusią. gdy przybyło jej lat. ale ostatecznie ani do żeniaczki. a ponieważ na osiedlu. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki. ani do zamążpójścia nie zmuszał. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. 3 siostry wyszły za mąż. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. najstarszym gazdą w osiedlu. bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo. drewnianym domu żyło ich także troje. i brat Michał. niczym nieróżniącą się od 16 .. Z licznej. W tym czasie.in aeterna tabernacula. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. góralskim. wiejską dziewczyną. Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia. bo był starym. po tutejszemu Kundusia. by o niej napisać grubą książkę.

Ps 84. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko. moim zdaniem. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu.rówieśniczek. sławny „kulawy misjonarz”. gdy do niej przemawiał. 21). co Boże. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. że nie słyszymy. ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. Polega na tym. Wśród nich znalazła się też Kundusia. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. wtedy. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. W najgłębszym słowa tego znaczeniu. zaczęło przynosić owoc stokrotny. By nie szukało już nic innego. 9). co mówi w nas Pan. co mówi we m n i e Pa n ” (por. na szukaniu jedynie upodobań Bożych. „Będę słuchał tego. tego umiłuje Ojciec mój. Na kazania jego szły tłumy. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. pobawić się. czymś nadzwyczajnym. 17 . bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. Może to tylko brak skupienia. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. redemptorysta. Pracowała przy gospodarstwie. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia. habit czy sutanna. potańczyć. Duch służby Bożej polega na chętnym.

tak by ukazać całą ich wielkość. obie święte Teresy. tak pospolitym. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi. czytając jakiś żywot. w martwych literach i ciasnych. 14).Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność.. Coś z tego ducha. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest. nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. Ps 45. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. które święci napisali o sobie: św. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. ab intus. 18 . Jeśli mimo wszystko. Najlepsze żywoty świętych to te. „Omnis gloria eius. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. a nie żywą twarzą. Szczególnie wtedy.. niepowtarzalną wartość tego. jeśli nie zastygłą lawą. cała chwała jej od wewnątrz” (por. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. że dają martwe opisy. gdyby nie jej Dzieje duszy. Augustyn w swoich Wyznaniach. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych. mniej lub więcej słuszne. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”. z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. gdy chodzi o rzeczy duchowe. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny.

w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi. ale nie stary. Życie zjednoczone z Bogiem. „Błogosławiona jesteś. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. Śmiem twierdzić. jakieś głębokie życie wewnętrzne. przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. to znak. na co dzień. którzy się z nią zetknęli. I tak jakoś bezpośrednio. która się nie znudziła. który jest wieczny. I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. 45).byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. przyjmowała natychmiast. ufnie po dziecięcemu ułożyć. wiejskiej kobiecie. Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. W prostej. Dosłownie. jaką uznawała. kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. Są ludzie. Nawet wtedy. Łk 1. bez targowania się z Bogiem. nie zblakła. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). że Kundusia nigdy nie była stara. Żyła Jezusem. Jest w nich wieczna świeżość łaski. niesfałszowanej. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga. nie spowszedniała. Wola Boża – to była jedyna racja. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . którzy się nie starzeją. Elżbietę. że aż dziwne się wydaje. iżeś uwierzyła” (por. Kiedy dziś. naturalnej pobożności. Była zawsze dzieckiem. a pełnej. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. To co poznawała jako wolę Bożą. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. wyczuwali wszyscy. a drugi raz woli zaufać własnym racjom.

nie wynik rozumowania. chłopi zamknięci w sobie. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. Są ludzie. mądrale. w którym mówiłem o życzliwości. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. Była życzliwą ilustracją tego. w którym wzrastały tak naturalnie. powiedziała: Nie przypominam sobie. Może nie powiem za dużo. Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. abym była dla kogoś nieżyczliwa. po kazaniu.chowego. czyż nie jest wynikiem jednej. a „honorni”. działania Ducha Św. w Kundusi było to instynktowne. Nic tam nie było 20 . i to nie tylko tzw. ale kochają”. wiary w dobro. ufność – niemal naiwność dziecka. suche traktaty teologiczne. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. postanowień. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. wrodzone. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. Chwalebna naiwność człowieka. – jakże cudownie wyglądają. pobożne babki. co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. choć nieraz głęboko schowane. wierności! Te. Kiedyś. jeśli nazwę to charyzmatem. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . entuzjazm dla wszystkiego co dobre. ale różne wygi wiejskie. ale żywo zrealizowane w człowieku. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy. zawsze w niej była świeżość. co starają się być życzliwi dla innych. pod tchnieniem Ducha Bożego.

swe natchnienia. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. Owa głęboka mądrość. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. jakich jej Bóg udzielił. taka pobożność. opierając się na stałej wierności. że „…za łaską Boga jestem tym. cieplarnianego. jak u Kundusi. Dlatego. by w tym namaszczeniu. „O. modlitw itp. U Kundusi była naturalna pobożność. umiaru. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. czym jestem” (1 Kor 15. Kochając prawdę. i dusza gra. jaką podziwiano u Kundusi. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. sprawiedliwości. z całą swobodą mogła mówić o łaskach. Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. nic na pokaz. Niehamowana w swoim rozwoju. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy. mogła też zakosztować słod- 21 . 10). by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. Nie tylko one. Nie leżały odłogiem i inne dary. któremu zawdzięczała wszystko. książkowego. to rozumiem!”. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . bo ona nie stawiała oporów. jakie cechowały postępowanie Kundusi. Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. takie świadectwo wydała o niej prosta. wiejska kobieta. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe.sztucznego. Z tego źródła czerpała swe soki. męstwa.. co jest Boże. Trzeba by osobnego opisu. jakie łasce towarzyszą. musiała się i w nich objawiać). jej sąsiadka. swobodnie rozwinąć swą działalność. Stale współpracując z Duchem Św. nabożeństw.

choć mężna i cierpliwa zawsze. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . Owych owoców. mówiła o swoich cierpieniach. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. Pytana. skromność.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. wesele. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. wstrzemięźliwość. choć niechętnie. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. cierpliwość. Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. jest: miłość. Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia. zjawiają się też obrzęki na ręce. Nie skarżyła się. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. a raczej drzemie. teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. czystość” (5. dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień.kich Jego owoców. czy znajomych. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. Od października 1948 r. którego już nie opuści aż do śmierci. który trwać będzie aż do jej śmierci. Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. nie może się powstrzymać od krzyków. Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia. wiara. cichość. Gdy pytana czy to przez domowników. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. dochodzi do tego. Boleści wzmagają się. uczestnicząc we Mszy świętej. która zaatakowała kości. pokój. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym. ale i ochotnie. 22). W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. które św. że Kundusia. że trudno jej się poruszać.

W 1942 r.śmierci męczeńskiej ci nie dam. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się. jednocześnie wzmaga się bezsenność. sam w niej cierpiąc. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych.się na organy wewnętrzne.. Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek... jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa. przykuta do łoża. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat. w dniu. „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”.. I ona. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu. Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. W tych cierpieniach dała świadectwo. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne. niczym nieróżniącej się od innych. O. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. kiedy rozeszła się pogłoska. Mocą jej jest Jezus. w skromnej. wydawałoby się. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech.ufam. Poza atakami silnych bólów. co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami.. sama tak bardzo potrzebująca pociechy. przy śmierci dam ci więcej cierpień. Kundusia uczyniła akt ofiary. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej. jeśliby i ją to miało spotkać. A dusza? . mogile na stryszawskim cmentarzu. Umarła 27 czerwca 1955 r. że 23 .

już jej nie wypuści z rąk. co są Mu wierni. chce zbawienia ludzkiego. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz. który jest Głową. jak stwierdza Pismo Św.ogląda już twarzą w twarz Tego. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. Jego boski niepokój. Modlitwą. a kochając Jego. by nie ustawała. cierpieniami. nieustannie ją przynaglał. Gdy Bóg znajdzie duszę. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. starała się pomagać Temu. którzy jesteśmy członkami (ciała). Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego. to ta sama. Jeśli chcemy wiedzieć. Kochała Jezusa. upominał.. nawet własnego Syna (Rz 8. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. choćby o to błagała. któremu tak wiernie służyła. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. ale i przez nas. 24 . Ta wola Boga jest bardzo na serio. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. 32). co Go kochają. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. że nie czas odpoczywać. w La Salette. która sprowadziła Jezusa na ziemię. odgadła Jego boską troskę. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim. zaprowadziła na Kalwarię. S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . Bóg nie chce śmierci grzesznika. popatrzmy na cierpienia tych. ofiarami. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. że teraz czas żniwa. i szuka dusz. Ta sprawa. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. w Fatimie. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia. czy Bóg kocha dusze grzeszników.

by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. 25 . co je będą czytać. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . aby ci. z tego mam chwałę. w którym żyła Kundusia. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo. Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. Tabernakulum jest na to.M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka.

.

szczególnie po Komunii św. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. jak i oświecenia Boże. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. przemawiającego do niej. że tego dotychczas nie czyniła. ZNAK 1942 r.. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię.GŁOS WEWNĘTRZNY. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia. bo nie wiedziała. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 . ale także przedstawić cały stan duszy. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa.. PRÓBA. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi. słyszy w sobie głos Pana Jezusa. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie. że często. a przy tym pokorna. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. Z całą prostotą Kundusia wyznaje. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi. by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie. wewnętrzne trudności.

w 1957 r. wniwecz się obróci. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. 28 . bo przecież wiadomo. Orzekł. świętej Katarzyny. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. jeżeli jednak od Boga pochodzi. biskup Kowalski. zdając sobie sprawę z tego. przez teologów zwanej locutio interna. przeciw wierze i obyczajom. poprosiłem go. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. 38–39). świętej Teresy Wielkiej. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. od 1942 do 1955 r. świętego Jana od Krzyża. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. Kiedy.rzucać. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. a nawet o naruszenie czystości wiary. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. pochodzi od Jezusa. by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli. Ponieważ poza umiejętnością czytania. Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa. dwa lata po śmierci Kundusi. co by było contra fidem et mores. że umiała się podpisać. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie.. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W sumie przez 13 lat. świętego Józefa. ale są też i zdania Matki Bożej. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. Większość zdań tej mowy wewnętrznej.

które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. pokory. Wiemy. W tym roku święto św. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia. jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit. Sądziła. by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności. Klasycznym przykładem jest św. jako skutek. Jest to rok szalejącej na świecie wojny. pogody ducha i pokoju serca. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. cierpliwości. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. 7). Joanna d’Arc. ma zawsze na celu jakieś dobro. „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską. które słyszała. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile.. umiłowania krzyża. zapytałem Kundusię. Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. takie dobro jak: wzrost miłości. rok ucisku dla Polaków. Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 . A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. ile nie tylko na jej własnym życiu. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi. Polonia triumphabit! (Gdy św. Marek da nam Wielkanoc. Jednak.Naturalnie. Polska zatryumfuje). Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. głosiło stare powiedzenie. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”.

jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. czy Jezus chce. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. co tylko Jemu i mnie jest znane. które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. choć nie jest całkiem pewna. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. Wobec tego proszę. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału.wojny i losów Polski. widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. brak odpowiedzi. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. że tak się jej zdawało. by spowiedź odbyła się 3 maja. Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. Stawiałem także warunek. ani o terminie. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. by Go pytać o losy wojny. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . Nadszedł dzień 3 maja. Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału. który już od kilku lat nie spowiadał się. aby spełnił to. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. to On zna także moje myśli i pragnienia. a wojna toczyła się nadal. Otrzymałem odpowiedź. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika. Patrzę. Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia.

nie smuć się. Notatki podaję chronologicznie. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. bo jutro będziesz miała odpowiedź. kolejno tak jak je robiłem. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. Idź drożyną obraną przeze Mnie. by przekazać tekst notatek dosłownie. A wołanie Jezusa o współpracę. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje. którego zdaniu. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. co na ziemi najwięcej ukochał. to głównie dlatego. Zajmują się mową rozweselającą ojca. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . Tak co do przytaczanych faktów. ks. przejdzie w dusze czytających. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia. zaśnij spokojnie”. Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. ale SPRAWA pozostała. o ratunek dla tego. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. dla dusz nieśmiertelnych.wiedź: „Córko moja. Terenia wstawia się za tobą. we wszystkim się poddaję. zapalonego przez Jezusa. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. KUNDUSIA odeszła. byś tą drożyną szła”.

.

Oddałem ci Serce moje. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. Wiele. aby wyprosić miłosierdzie Boże. 33 . wielką łaskę znalazłaś u Pana. dużo dusz można zbawić przez to. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami. byś Mnie moim Sercem kochała. Ono z krzyża płynie. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Z miłości płynie miłosierdzie.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. Św.

Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam. bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. czego Syn mój od ciebie żąda. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie. a dał swoje. Rozmyślaj o mej dobroci. Patrzę na wolę twoją.Córko moja. Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. 34 . Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. spełnij to. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. a spełnisz wolę Najwyższego. przy śmierci dam więcej cierpień. Przygotuj się na to. Ja ci daję nie tylko Serce. Kundusia prosi. aby wziął jej serce. nawet na męczeństwo. Pan Jezus: Córko moja. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. jesteś samą słabością. Kundusia prosi o męczeństwo. a są Mi niewdzięczni. Kochaj Mnie. co oddali się na moją służbę. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. Kochaj Mnie za tych. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Tu obrałem sobie niebo. Trwa to przez kilka dni. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. Syn mój pragnie takich ofiar. raduj się. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. Więcej nawet. że się wierzy. 39 . Nie ma niebezpieczeństwa dla was. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. Dziękuję ci za miłość. jaką masz dla sług moich. Matka Boża: Radość mi sprawia. czczą mnie coraz więcej. Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. którzy gardzą miłością moją. o których myślisz. że są ci nieprzychylni. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. Ale i za tych wstawiam się. i słodycz. zwracaj się za tych. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. Wstrzymuj się od wielomówstwa. Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy. Rozkosz znajduję w sercu twoim. Im będziesz pokorniejsza. choć nie widzi mnie żywego.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. Pan Jezus: Większa w tym miłość.

dla ciebie to czynię. abyś stale łączyła się ze Mną.. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. Dziecko moje. przestrzegaj pilnie. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym. znajduję odpoczynek. Jestem samą prawdą. Powiedz spowiednikowi. 40 . ale tu dla ciebie.. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej. aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. niezupełna niepokój. ale tego. Nie żądam dużo od ciebie. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. Pragnę. Daję wtedy. dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. a mało wybranych. czego pragnę. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny. omylić nie mogę. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Wielu wezwanych. Chcę z tobą rozmawiać.Tu. Córko moja. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. Chcę. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. w tym małym niebie. Zleję na ciebie obfite łaski.

ale chcę. Skarbami. jakiej Bóg od niego wymaga. bo to byłoby ze szkodą dla niego. Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. 41 . Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. Chcę nadal z tobą rozmawiać. Znalazłaś miłosierdzie Boże. aby o nie proszono. przez miłość. Na to cię doświadczyłem. również i o to. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze. cierpliwość. Proś za tych. Bądź bardzo pokorna. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. ale i oblubienicą. bo wszystko mogę. będę nagrodą twoją. aby Pan Jezus poddał prośby. Proś o łaski dla spowiednika. Składaj Mi hołd przez pokorę. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. podziel się z innymi.Matka Boża: Bądź pokorna. Bądź cierpliwa. Łaski mam przygotowane. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. łagodność. Kundusia doznaje łask i pociech. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. Szczególnie o miłość. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. Ufaj. Nie tylko moją córką jesteś. i chodź przede Mną w prostocie. jakie ci daję. za twoją prośbą dostąpią go i inni.

. bo dziś połączę się z tobą w moim domu. Skromny. przemijającymi.). Nie z godności cię sądzić będę. ale z tego jak ona była wykonywana.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. Jak mało jest kapłanów .. Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. ks. Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. Matka Boża: Córko moja. zachowujący umiar. nie odrywaj myśli swoich ode Mnie. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz.miernych”4. Składaj ofiary ile możesz. czy będzie odprawiona Msza Św. wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. a potem wielkimi łaskami. którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. Chcę spoczywać w sercu twoim. gdyż ksiądz był chory). 42 . B. aby go wielkimi łaskami wzbogacić. Pragnę stałego złączenia się z tobą. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. Wstań córko moja. a dużo ich ginie. tzn. twoje prośby wysłuchuję. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. (Nie było wiadomo. a dam ci. Żal Mi dusz ginących. B. nie skłaniający się ku naturalnym popędom. z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz. Często zwracaj się do obecności Bożej.

To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e. w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą . cierpliwa. które on ci daje. 43 . Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. jak cię kocham. łagodna. Dałem ci spowiednika. Pragnę. Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. Gdybyś wiedziała. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. to czyń co ci on powie. córko moja. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi. Bądź pokorna. abyś nimi rozporządzała dla drugich. z Matką moją Najmilszą i całym niebem. uprzejma. Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata.grzeszników. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna. w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie. bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń.

Córko moja.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy. a jeszcze mniej na świecie. jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały. ks. że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. gdybyś wiedziała. jak i męskich. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo. które by mnie kochały miłością czułą. abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. Będę wkładał na ciebie cierpienia. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania. red. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi. byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp.). Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Inne martwią się krzyżami. Pragnę. Udzielę ci łaski żalu. B. B. 44 . nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. Można też domniemywać. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże.). Mało jest takich dusz. złu. Przeszkadzaj. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki. a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6. jakie tu znajduję5. ile możesz.

ale w domu. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. Módl się za wrogów mojego Kościoła. ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . że dla twojej prośby i takiej ufności. że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę. wysłucham cię. Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność. jak mnie to boli. a potem chciał odebrać. kto odda Mi serce i wolę. Chcę odpoczywać w sercu twoim. co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. Gdybyś wiedziała. ufam. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. by wykonać to. wtedy pilnie czuwać należy. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . Tak samo. co jest ku spełnieniu woli Bożej. byłoby to niewłaściwe.

Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. Taka ufność sprawia Mi radość. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. Bądź Mu wdzięczna. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. Za pragnienia. złorzeczą i przeklinają. za których się prosi. większych łask potem udzielam. Sam stanę się nagrodą dla tych.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. Miej serce zawsze swobodne i spokojne. na miłość. ale to dowód mojej miłości. cudze. jaką masz dla Mnie. Tak czynię z moimi wybranymi. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych. Tyle czyń. co Mi ofiary czynić będą. coraz więcej łask będzie ci udzielał. wynagrodzę cię. słabością. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. co mi bluźnią. choćby nie wykonane. ile możesz i jak możesz. ofiar choćby najmniejszych. 46 . Módl się za kapłanów. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają. Módl się także za tych. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje.

o co prosić. że się nic nie czyni. składaj ofiary. czyniąc dobrze. bądź jednak pilna w tym. Pomnożyłem wiarę twoją. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie. Ufaj Mi. tym więcej obsypię cię łaskami. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę. pomnożyłem ci wiarę. Jak bardzo mnie to boli. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha. 47 . Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz. miłości. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. Na podobieństwo dzieci. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą. mów im o mojej dobroci. miłosierdziu. Proś. uważać należy. Bądź bardzo pokorna. że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. im pokorniejsza będziesz. tym okażesz Mi największą miłość. Czuwaj nad tym. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. o wiele proś! Kundusia pyta. by była jak wiara dziecka. czego żądam od ciebie. abyś ufała. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. Moim majątkiem są dusze. o pokorę i gorliwość dla nich. Chcę odpoczywać w sercu twoim. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. które kochając rodziców.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. dziecko moje.

Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją. żeś przyjęła Komunię świętą. Ja twoją spełniać będę. prostotę i pragnienia.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. 48 . 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce. bo chcę w nim odpoczywać. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. a pilnuj moich pragnień. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego. Kundusia skarży się na własną nędzę. Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. Co chcesz. a wszystko ci dam. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Pilnuj moich poleceń. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem. Nie zajmuj się sprawami świata. a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. w dniu. abym ci uczynił? Proś. bo wielkąś łaskę znalazła. spełniając moją wolę. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. Bądź błogosławiona. a z nią losy II wojny światowej. Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. Przyozdobię serce twoje moją miłością. Gdy to uczynisz.

czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. bądź pilna w czuwaniu nad mową. o niewinność. którzy mnie kochają. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. polecając ich potrzeby duszy i ciała. Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość. Ty masz serce czyste. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. Wzywaj Ją często. 49 . gdzie ginie. co gardzą Jego miłością. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać. byś była Mu wdzięczna. o nawrócenie grzeszników. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. Jakżeż mnie to boli! Tych. Proś o wiele. tam jest i moja Matka obok Mnie. o pokój. Gdy oni są w ucisku. Tak cię ukochał. byś Mu wynagradzała za tych. Módl się przez Matkę moją i z Nią. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. Gdzie Ja jestem. odpłacając miłością za miłość. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. za spowiednika i innych kapłanów.

Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć.). Niczego nie zaniedbuj. módl się o łaski dla wybranych dusz. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św. Matka Boża: W cierpliwości. Strata dusz boleść Mi sprawia. Tylko niektóre zwracają się do mnie. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. 50 . co by mogło pomóc w zbawianiu dusz. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. gdy lecą w przepaść. Proś o miłosierdzie dla nich.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. przez różne akty. pokorze i miłości. Pan Jezus zachęca. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. gdy mogę dawać. Spokój nie polega na tym. odprawiano rano. Pocieszaj Serce moje przez wierność. jednak trzeba prosić. Żal Mi dusz. red. by nie doznawać utrapień. Radość Mi sprawia. Módl się za sąsiadów. które lecą w przepaść. Pocieszaj Go. a mało kto przychodzi prosić o nie. krzyżów. Spokój zależy od miłości. przychodź nawet w porze popołudniowej10. Odpoczywa w nim. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. dla tych biednych moich grzeszników. o ich nawrócenie. będzie doznawać przejść. Tym okażesz Mi największą miłość. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany.

wielu było niedbałych o dobro dusz.). a sam pozostanę nadal w twojej.wia i pożytek przynosi Kościołowi. ale mało jest takich. Bądź pilna w zbawianiu dusz. im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. a dla dusz są bardzo pożyteczne. Choć przed wojną było dużo kapłanów. Tyś tylko narzędziem. Twoje szczęście. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny. a Ja będę myślał o twoich potrzebach. Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. co by służyło ku zbawianiu dusz. Myśl o Mnie. które Mnie sprawiają radość. które się wystrzegają grzechu. Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. a sama nic nie masz. gdybyś widziała. red. które starałyby się o małe ofiary. które do ciebie nie należą. Tylko tym się zajmuj. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. Łaski. dla ich nawrócenia. które odbierasz. 51 . Są takie. Tym głębszy pokój otrzymasz. o ile trzeba. Kundusia prosi o pokorę. choć teraz będzie mniej. Nie zajmuj się sprawami. które by składały ofiary. że tego nie widzisz. łagodna. umarłabyś z zachwytu. cicha. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. obecnie 15 września (przyp. Mało jest dusz. będą gorliwi i więcej dusz nawrócą. oddaj Mi. to i pokorna będziesz.

Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję.mej Najmilszej. jak i bliźnich. Słabość twoja Mi nie przeszkadza. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. gdybyś się do Mnie zwróciła. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. jakby był ostatnim [w twoim życiu]. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. tak w sprawach zbawienia duszy swej. Bądź cierpliwa. Chcę spoczywać w sercu twoim. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. a przez to. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. czyń postępy w gorliwości. Każdy dzień traktuj. Córko moja. W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste. a Syn mój będzie obwołany Królem12. Przyjmuj często komunię duchową. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. a wiele rzeczy mam do rozmowy. 52 . Pragnę zbawienia każdej duszy. że przyjęłaś ją spokojnie. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. Pan Jezus: Dam ci krzyż. Ja będę Królową. Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. nawiedziłem cię chorobą. a przez przyjęcie go w spokoju.

[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku]. duszą i bóstwem. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. ale według współpracy. Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam. s. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. bo Ja w twoim odpoczywam. Będzie wielka. każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. zamieni się w miłość. w. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. cokolwiek będziesz czynić. Ufaj Mi.). W tych. 10g. spoczywaj w Sercu moim. czyli bez spowiedzi. 57.) (przyp. co kierują wojną. 53 . Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. a Ja twoją spełniać będę. Kundusia prosi o łaskę dla domowników. Polska będzie moim królestwem. Córko moja. bo wszystko mogę. Wszystko. szatę niewinności masz przywróconą13. Spełniaj moją wolę. tu na ziemi i w niebie. red. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa.

abyś szerzyła miłość. Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. A czyń to jak najczęściej. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. a Ja twoją spełniać będę. a przemienią się w miłość. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu. spełnisz moją wolę. Mało jest dusz. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. Moje łzy wylane też ofiaruj. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. którzy nic nie wiedzą. uwielbiasz dobroć moją. Mnie się radź o wszystko. aby mieli moc i siłę. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. Nad tym pracuj. Ćwicząc się w miłości czułej. abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. tego aktu nie zaniedbuj. co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. które by kochały Mnie miłością czułą. Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi. [16 maja] Módl się za tych. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. 54 . mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. Gdybyś słabości nie odczuwała. Gdy to czynić będziesz. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem.

 55 . szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. że miesiąc maj Już się zakończył. Matka Boża: Nie tylko w maju. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność. co by Mnie kochali. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. Wielu łaskami cię obdarzę. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. i miła Sercu mojemu. W dniu dzisiejszym wzywam cię. że prośba twa będzie wysłuchana. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność. a jeszcze mniej. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego.zadowolona i spokojna. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą. Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. którzy by Mnie znali. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. a ja ci za to błogosławić będę. Jak mało jest ludzi. Kundusia wyraża żal.

a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. cierpienia i ofiary uczynią wszystko. a tym go uspokoisz. tego i ja uczynić nie mogę. by Mi pomóc zbawiać dusze. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. Takich dusz jest jednak mało. Na co Syn mój się nie zgadza. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. 56 . Bądź spokojna i nie smuć się tym. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. które przez modlitwy.Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone. Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. idź w spokoju i wyznaj swoje winy. Takie dusze spełniają moją wolę. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała]. bo jestem Bogiem miłości.

bądź cierpliwa i pokorna. tym wynagradzać Mi będziesz za innych. Czuwaj nad ciekawością. Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp. Myśl o Mnie. 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. Braki swoje Mnie oddaj. W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. Myślę o tobie. Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć. gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. Rozmawiaj ze Mną dziecko moje. Módl się za całe duchowieństwo.). o zbawienie całego świata. Niedbalstwa w tym unikaj. Pan Jezus: Córko moja.Kundusia rozważa co czynić. N i emo ż l i w y m j e s t . a Ja je zastąpię moją miłością. red. a w rozmowach zachowaj roztropność. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. red). t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . a l e u p r z y t om n i j s ob i e. 57 . j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em . Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże. Ukochałem cię. uprzytomnij sobie. zanim byłaś na świecie. o gorliwość w mojej służbie.

Tym dajesz Mi możność udzielania [łask]. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. Wszystko mogę. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. Bądź pilna. to ta ofiara w miłość się obróci. Bądź spokojna. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. Córko moja. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. przez to uwielbiasz dobroć moją. Kundusia po Komunii św. Bądź ze wszystkiego zadowolona. ale chcę. abyś robiła wysiłki. ufaj Mi dziecięcą ufnością. Podziękuj Mi za łaski. bez wątpienia kocham ciebie. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. 58 . Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. odczuła ogień miłości. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. Trwaj w nich mężnie i spokojnie. bo w tym jest spokój.Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. Bądź pokorna. co przykre i trudne. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami.

Te doświadczenia są dla twego dobra. Żal Mi ludzi. a o grzesznikach. 90. Zaśnij spokojnie. bo jutro będziesz miała odpowiedź.). to nie upadaj na duchu. Pan Jezus: Choćby był deszcz. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. własnej woli i natury. których muszę karać17. a inni giną przeklinając [Mnie]. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. Nie myśl o pogodzie. Niektórzy się nawracają. 14d. red. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. Brak odpowiedzi. koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu.) (przyp. by Go pytać o losy wojny. na doświadczenie twej ufności i miłości. w. czy Pan Jezus chce.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. 59 . Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem. tzn. s. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Kundusia prosi o pogodę. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej.

co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać. Zajmuj się mową uweselającą ojca. to nie jest ci potrzebne do zbawienia. to jest. o ile 60 . dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. Dziecko moje. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. Choć zabiorę cię do siebie. Pozostanę tu dla ciebie. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. Bądź Mi wierną i pokorną. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię. Zajęte są kochaniem ojca. Ludzie moją miłością gardzą. Ćwicz się w ufności dziecięcej. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. a Ja z tobą. skąd mam większą chwałę i radość. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. Idź drożyną obraną przeze Mnie. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. Jesteś duszą małą i prostą. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. nie zajmują się przyszłością. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. Ćwicz się w cierpliwości. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. a takie dusze kocham bardzo. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. byś kochała Mnie za tych. żebyś Mnie kochała. Pomnożyłem ci ją.Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje. I zdobyła ją na ziemi w całej pełni.

aby miłość w pełni posiąść. ofiary. żem daleko od ciebie. jakiej od nich pragnę. Córko moja. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. wtedy jestem najbliżej. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. bo wszystko. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. bo pogrążony jest w cierpieniach. udzielone wszystkim ludziom. Unikaj napięcia w aktach miłości. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. Zachowaj swobodę w duszy. z radością przychodzę do ich serc. Chcę przemieniać cię w Siebie. Patrzę na twoją wolę. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. mów z bliźnimi o miłości. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. co czynisz. Kiedy ci się zdaje. Proś dla bliźnich o miłość. Pragnę być kochanym. które mnie pragną kochać. trwanie w dobrym. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. a ty dziecięcą ufnością ufaj. Ja myślę o tym. pokorę i cierpliwość. czego ci trzeba. Do dusz. aby ją pojęli. 61 . Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. unikaj skrępowania. Módl się za Ojca Świętego. dajesz Mi ją przez modlitwy. Pomnożyłem ci dziś miłość. Pamiętaj o obecności mojej. chcę. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. módl się o męstwo i wytrwanie.to jest twoim obowiązkiem. będziesz czynić z miłości. Chcę.

Zatapiaj się w miłości mojej. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. dałem ci. abyś miłowała bliźnich moją miłością. Oddałem ci się z duszą. Nie bój się o swoją nieudolność. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich. z ciałem i bóstwem. a znajdziesz spokój i swobodę. Ufaj Mi. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary. 62 . bo wszystko mogę. byś ją zdobywała przez ofiarę. Ukochałem cię z niebem całym. bo jestem Miłością. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. i proszę za tobą. chcę. dałem ci Matkę moją za matkę. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. bo ja zastępuję twoją nieudolność. Matka Boża: Kto mnie ukochał. że co miałem najlepszego.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. że twoje czynności przemieniają się. przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. ale chcę. którego na ziemi nikt nie zrozumie. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go. Módl się o zbawienie całego świata. W tej miłości jest miłość bliźniego. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. Tak wnikam w duszę i ciało. Pomnożyłem moją miłość. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. Tak cię umiłowałem.

ale często i ożywiaj. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. abyś Mnie kochała miłością gorącą. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. inni z radosnego przeczucia. niż gdyby to cudem było poświadczone. byś była cichą ofiarą dla Mnie. Bądź wolnego umysłu. że wkrótce będzie koniec. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. Większa jest zasługa. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. We Mnie ufaj. a Ja ci łaski dodam. Jesteś radością Serca mojego. Krocz drogą miłości do Mnie. ożywiaj miłość. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. Nie zaniedbuj się w tym. a ile razy upadniesz. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. że obecnie wielu się nawraca. tyle razy ci odpuszczam. bo chcę. i do ofiar. Ja tego pragnę. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. wśród nich wielu żołnierzy. Nie obawiaj się. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą. Raduj się z tego. składaj [je] w ofierze modlitwy. a nie obciążaj się troskami ciała. miej serce wolne. Córko moja.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. umartwiaj się. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. Córko moja. przyjmując Mnie niegodnie. abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. Nawiedzam cię słabościami. że Ja wszystko mogę. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. Tych jednak jest mniej. wiesz.

ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. by spoczywać w nim. W nim grzechy gasną. ale też rozkosz w nim znaleźć. 64 . Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. tak grzech odwraca mnie od niej. jaką miłością cię kocham. Na sądzie ostatecznym. gdy zobaczysz krzyż. drudzy wpadają w rozpacz. Dziękuj za krzyż. Chodź przede Mną w prostocie serca. Przychodzę do twego serca nie tylko. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca. Miłości tej nie zdołasz pojąć. Jedni krzyż przyjmują. Moimi skarbami: krzyżami. by ich naprowadzić na drogę zbawienia. jaką ty Mnie kochać będziesz. k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Gdybyś wiedziała. Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. utonęłabyś z radości w tej miłości. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. Z takimi duszami jednoczę się. za to dusza będzie miała zawsze spokój. wdzięczna Mi będziesz z radości. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. i mo j e bol e ś c i i ł z y. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. Miłość ta zależy od tego.woli. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. dzielę się z duszami. bo to jest najcenniejszy skarb.

Bądź tak na ziemi. serce swoje i wolę. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. Spełniaj wolę moją. ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. To będę robił. Zamiast rozmyślać. Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. Syn mój tego chce. 15 września): Módl się za tych. proś o siłę i moc dla nich. Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. Nie tylko teraz.Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej. jako ze swoją własnością. co wyruszają do walki. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. Udzielam ci wielkich łask. z czego będę miał większą chwałę. Skoro oddałaś Mi się na własność. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. Miłość własna przygasza płomienie miłości. Kundusia pyta. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. czyń akty miłości. Zwyciężą!19. Wolą moją żyj i ukochaj ją. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. 65 . Pragnę. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. a ona cię uświęci. jakby cię nie było.

bo to jest najcenniejsza modlitwa. tak postępuj nadal. by przyjmować. Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby]. a tak spełnisz wolę Najwyższego. co lepsze. Kundusia prosi o miłość doskonałą. tak czyń. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. że pracować będziesz usilnie nad tym. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. co Syn mój ci przeznaczył. To samo i inni otrzymają. najwięcej możesz przez nią dusz zbawić. jak ci rozkaże. od współpracy z łaskami. Bądź spokojna. Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. a twojego pożytku. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). 66 .rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. Pragnienie twoje będzie spełnione. czy to w konfesjonale. Zrób mocne postanowienie. dojdziesz do szczytu góry miłości. Usiłuj to czynić. jeśli będą współpracować [z łaską]. Ukochaj mój krzyż. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego. ale i od ciebie zależy. bo Syn mój będzie dawał [to]. Matka Boża: Córko moja. Bądź pilna w posłuszeństwie. spokojnie przyjęłaś [to].

Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r. że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. byłoby to z ich krzywdą. Wróg. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów.). Wolą moją jest i będzie. Pan Jezus: Pokój już będzie następować. gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo. Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. zażywać będziesz głębokiego pokoju. I czynić będziesz postępy na drodze miłości.). Gdy to czynić będziesz.). że są obojęt20 21 Znaczyło to. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną. Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21. Chcę. ks. przyp. abyś Mnie kochała moim Sercem. co się poświęcili na moją służbę. który był twardy jak kamień. przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. Ja jestem Bogiem pokoju. przez to. Z bronią upadają20. Ja będę nagrodą twoją. 67 . (przyp. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. Gdyby je usunięto. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać. red. B. łącz cierpienia swoje z moimi.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. Gdybyś wiedziała. B. ile dusz zginęło w tej chwili. To twoje zadanie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. red). a spełnisz wolę Bożą. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r.

ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. którzy są wrogami moimi. mająca ufność dziecięcą. Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. Teresy od 68 . dlatego powstrzymuję niektóre łaski. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. wielu prosi Mnie o łaski. bo kto Mi się odda całkowicie. co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22. tego darzę łaskami. Módl się. To pragnienie samo już podoba Mi się. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. Dziękuję ci za to. ale na serce. bo nie tylko cię wysłuchuję. Jestem matką wszystkich i tych. którzy Mnie miłują. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników.ni i gnuśni. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. ocalę tych. Pragnę ich udzielić. Córko moja. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. bom jest waszą matką. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. Dusza. ale wypoczynku nie mam. miła jest Bogu. miłość i pragnienie. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. Ze względu na tych. W niektórych duszach mieszkam.

Miejcie ufność dziecięcą. Kundusia prosi o miłość taką. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca. Ufaj. jakiej Pan Jezus pragnie. Ile Mi ufać będziesz. Za cały świat się módl. czego Syn mój żąda od ciebie. O błogosławieństwo proś i dziękuj. Przychodzę z moimi skarbami. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. 69 . Nie martw się tym. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. red. abyś nimi dzieliła się z innymi. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. szycia. tyle będziesz otrzymywać. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. ale pilnuj. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim.Módl się dużo. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej. ubóstwiam i czynię podobną do Siebie. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. abyś wykonywała to. Córko moja. miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. Pan Jezus: Córko moja. Choć jeszcze nie prosisz. jakby w niebie. bo wszystko mogę. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. Nie zasypiaj z nimi. Daję ci [je] jak córce królewskiej.). że zapominasz coś.

z prośbami. wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu. z utęsknieniem i pragnieniem. Gdy łączysz się w Komunii św. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. którzy pozostaną po wojnie. 70 . Wynagradzaj miłością czystą. We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. moja wybranko. W godzinę śmierci pozna dusza. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się. którzy ze zwyczaju przychodzą. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. a pragnę zbawienia każdej duszy. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. z moim Synem. co tych. jaką miłością ją ukochałem. Syn wielbi Ojca. Tych. którzy przychodzą z utęsknieniem. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług.Matka Boża: Córko moja. a Duch Święty darzy cię łaskami. darzę łaskami. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Dusze w niebie są szczęśliwe. nieskalaną. będą odczuwać moją opiekę. ale nie w tym stopniu. Bóg Ojciec błogosławi. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. Tych. Ci kapłani.

że nie wie. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić. W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie. nie uczynię tego. co ci każę. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp. ale dla twego dobra i dla ofiary. [Spokój] nie na tym polega. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. a mało jest takich. Głęboki pokój daję duszom. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. Wstań. bo siostra już idzie dzwonić23. córko moja. Chcę jednoczyć się z tobą. aby każdy kapłan był gorliwy. które są pokorne i cierpliwe. Noś godło prostoty serca. Pokora łączy się z cierpliwością. Pragnę. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. Kundusia żali się. 71 . o co prosić. jakimi nawiedzam dusze wybrane. Dziecko moje. cierpliwy i pokorny. aby nie doznawać przejść i trudności. 23 Kaplica św. Co mam najdroższego. zachowaj spokój. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. a przede wszystkim miłość. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek. red).

Za słowo „nie wygra”. tak i to prawdą. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej. dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. Kundusia żali się: Nie umiem prosić. Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę. Tak cię kocham jak tych. Ufaj Mi. zmierzający do podbicia całego świata. ale bądź bardzo pokorna. bo t o t wo r z y n i epok ó j . Gdybyś wiedziała. bo ich usposobienie i wola.). Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności .Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. abyś o nie prosiła. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. bo taka dusza jest już w moich objęciach. Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm). bo wszystko mogę. N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . Łaskami je darzę. a napełnię je łaskami. Jak prawdą jest. groziła śmierć (przyp. co są już ze Mną. jak cię kocham. cokolwiek czynić będziesz. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. Wiele rzeczy będę ci mówił. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece. Bądź mojego usposobienia. Rzeszy. gdyż należała ona do tzw. chcę jednak. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. że wieczność jest nieskończona. Był to blok agresywny. że kilku nigdy nie wygra24. 72 . a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. i duch podobają Mi się. red.

Gorliwość. Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj. Tak powinna postępować oblubienica moja. Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. która płynie z czułej miłości [do Mnie]. zmysłowa. Żyj z Nią w zjednoczeniu. jak której potrzeba. nie jest prawdziwa. a nie zawiodę cię. 73 . jest z Boga. które złączone jest z moim. Ufaj Mi. w nich odpoczywam. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie. [Gorliwość] płynąca z nerwów. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. Doświadczam dusze Mnie oddane. Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich.Masz daną piękność duszy. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd.

abyś częściej oddawała Mi chwałę. Chcę. Módl się o miłosierdzie. Córko moja. Mam Serce otwarte dla ciebie. jaką miała św. należy to czynić z gorliwej miłości. ale każdej prośby wysłuchuję. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. czerp dla siebie i innych. potrzebniejszą do zbawienia. im więcej łask udzielam. bo duże okrucieństwa się dzieją. W takiej duszy chętnie odpoczywam. Bądź spokojna. ile chcesz jako ze zdroju. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. łagodna. jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. Teresa. Co czyni się w sprawach Bożych. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. bo stąd większą mam chwałę.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . tak i tobie udzielam i mogę udzielać. Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. Kundusia prosi o łaskę miłości. cierpliwa i uczynna dla bliźnich. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. a nie ze zwyczaju. pokorna.

Bądź radością Serca mojego. Bądź spokojna. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy. ko ch a m C i ę ”. 75 . że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. w miłość się przemieniać będzie. przez duchową Komunię św. wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. Gdybyś ty wiedziała. Dziecko moje. dobre myśli. będę z tobą rozmawiał. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. Módl się za grzeszników.. w której rozmawiam z tobą. W tej chwili. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask. bądź zadowolona ze wszystkiego. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice. staraj się go zachować. Tak Mnie kochaj. jedni giną bluźniąc. Ty Mi za nich wynagradzaj.Pan Jezus: Przez modlitwę. aby życie twoje było jednym aktem miłości. Daję ci głęboki pokój duszy. inni w przerażeniu. co ci daję. Bądź mi wierna.. a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. które w jego ręce złożyłem. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . Doświadczam ich dla ich dobra. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. kiedy zechcesz. przez rozmowę o Mnie. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu. Wtedy wszystko co czynić będziesz. a oni Mnie przeklinają. Mszę św. Wtedy. jak Mnie boli. bo stąd mam chwałę. Niezadowolenie mąci pokój.

Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. Pragnę takich dusz. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości. Bądź Mu wierna. jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. bo za oblubienicę cię wybrał. że nie umie kochać Pana Jezusa. zobaczysz miejsca puste. Pan Jezus: Z duszą. Kundusia żali się. Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili. Za jeden akt żalu. Tak czyń. 76 . łączę się. pomimo jej błędów. Kundusia żali się. jestem z tobą.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. ale od miłości. które by zapełniały miejsca puste w niebie. Niepokoje są sprawami szatańskimi. Bądź spokojna. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. ściśle. Jam Bogiem pokoju. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Zapewniam ci zbawienie twoje. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy. miłości można się zbawić. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. Gdy przyjdziesz do nieba. że nie wypełnia wszystkiego. że umiesz spełniać wolę Syna mojego.

red). Pan Jezus: Bądźcie spokojni. którzy będą się zbliżać do mnie. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. ulatujące z ognia. Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. maleńkie. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. Słabości twoje giną w miłości jak iskry. Patrzę na twoje pragnienia. W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. ale łącz się często ze mną. Wielu [tu] nawracać się będzie. dochodziły wieści. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25. Bądź spokojna. ale kocham ich i jestem w ich sercach.Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. a nie na mnogość uczynków twoich. 77 . kocham dusze proste. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. jakby za uczynki. W takich duszach znajduję upodobanie. na twą miłość. Na równi z dziatkami. a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. Pragnę. pokorne.

abyś Mi ufała. Ufność wspiera wiarę. Bądź błogosławiona. wiara ufność. Wiele się módl za grzeszników. cierpię. czuwaj nad mową. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. że z tobą wspólnie pracuję. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje. umartwiaj w poście ciało twoje. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. Tego pragnę. Pan Jezus: Ja ją przelewam. a sprawisz Mi radość. 78 . Wszystko to czyń z miłości ku Mnie. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. pogan i innowierców. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. abyś się nie przywiązała do tego. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi. Kundusia prosi o zjednoczenie. Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego. modlę się. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość.

by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. co się Jemu nie podoba. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. bo to Mi się podoba. kiedy i ile chcesz. czy przez cierpienia. ale braki natury zostawię. abyś miała okazję do przełamywania się. tam jest i Matka moja. Kundusia wyraża żal. s. a gdzie Ja jestem. w. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy. 16d. ta walka ze sobą. ile tylko możesz. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. w. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. O tym. Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. Pójdę z tobą. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu.Kundusia prosi. także przez łaskę mówi np. masz wolny dostęp do nich. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc. na stronach: s. Tabernakulum jest moją siedzibą. ale w sercu twoim znajduję radość. niczego nie zaniedbuj. Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. 95. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba. 79 . 121. 12d. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum.

dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. mógłbym to spuścić na ciebie. Tak mnie kochaj jak umiesz.Kundusia: Gdybym wiedziała. A Ja zadowolony z ciebie jestem. Nie tylko są Mi miłe. tak kochają i rodzice są zadowoleni. a dałem ci zastępcę mego. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać. choć z obawą wobec własnej nędzy. A w niepokoju dusza nie rozumie. abyś ty to wzięła na siebie. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . Dla dusz. Nie męcz umysłu natężeniem. Bo My jedno jesteśmy. Potrafię z nędzy uczynić największą świętość. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. 80 . Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. na czym polega miłość moja. Bo dzieci nie myślą o tym. Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. ale jak umieją. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. które Mi się oddają w zupełności. co do niej przemawiam. ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . jak rodziców kochać. nie mam granic w łaskach. Pan Jezus: Gdybyś chciała. Módl się za tę osobę. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. Kierownikiem twoim będę. ale rozbrajają mój ból i gniew. abyś była wierna. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o. Nie zgadzam się na to. Owa osoba nie może zrozumieć. i mo g ł a by ś u s t a ć.

córko moja. że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. że Mnie będziesz kochać i za tych. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. co gardzą miłością moją. która idzie na potępienie. Ja tę nędzę łaskami obdarzam. a więc i z cnotami. Dusza. a nie wedle sądów ludzkich. ból Mi zadaje. Możesz Mi dopomóc. jak pragnę zbawienia każdej duszy. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. a błogosławiona dusza. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli. to byś wszystko czyniła. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. wzgardziwszy miłością. Szczęśliwa taka dusza. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. co możliwe. bo wszystko mogę. która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. ufaj Mi. Moją pociechą w męce było to. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. 81 .Pan Jezus: Dziecko moje. i bóstwem. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. i dodawać nowych. Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą. Tak pragnę zbawienia dusz. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. aby zadośćuczynić memu pragnieniu. Gdybyś wiedziała.

Pan Jezus: Nie uczynię tego. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi. Zatapiaj się w miłości mojej. Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. a Ja chwały. bo krzywdę bym ci uczynił. Dziecko moje. Księgą tą to życie moje i moja miłość. nawiedzam cię cierpieniem. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu. Z drugiej strony. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. i tak w pokoju pozostawała. abyś się umacniała w wierze i ufności. a w niebie Ja będę nagrodą twoją. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju. Za nich wynagradzaj. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją. jakiego grzesznicy nie mają. Córko moja. aby odjęta jej była miłość własna. która nie będzie odjęta od ciebie. bo otrzymałaś wielką łaskę. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. jaką was umiłowałem. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. w drugiej księdze. gdybyś od tego była wolna. nie miałabyś zasług. o niewdzięczności ludzkiej czytaj. Bo prze- 82 . że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. Kundusia prosi.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. za grzeszników gardzących miłością moją. to jest moją radością największą.

Dołącza się do tego cnota męstwa. (Wielkanoc): Córko moja. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. ile może. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. więc nie słuchaj ludzkich wieści. które Mnie będą kochać. krzywdzie mojej. rozstania duszy i ciała. jakiej zaznasz w niebie. (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. zapewniałem cię tyle razy. bez końca. aby kierował wszystkim. ale do Mnie. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz. Dziecko. winszuję ci radości. że zostanę z wami. że znajdą się dusze. przeszkadzają jej. bronią rodziców. by ratować dusze. jak udzielam tym. Duszom. Dzieci dobre. czego od ciebie żądam. 83 . to mu się tego nie odbiera. gdy widzą. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi.cież łączę się ściślej z duszą. co pocieszają Serce moje za grzeszników. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. iż rodzicom dzieje się krzywda. staniesz się na wieki moją oblubienicą. Kiedy daje się coś komuś. to nie należysz już do siebie. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. że nie korzystają z moich cierpień. stara się przeszkadzać. Wiara jest złączona z ufnością. Dziecko moje. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. kochające Mnie. Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym.

w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. jestem Bogiem miłości i pokoju. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy. co do dusz uprzywilejowanych należy. Pokój nie na tym polega. Nie mam granic w udzielaniu łask. Pragnę zbawienia każdej duszy. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju. czy spełnia to. Dziecko moje. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. ale zależy to od tego. stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. żeby nie doznawać przeciwności. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości.Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych. Zawsze jestem z to- 84 . którzy ogrom miłości Jego odrzucają. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. Gdzie potrzeba. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. które Mnie miłują dziecięcą miłością. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. pragniesz miłować Syna mojego za innych. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. wierności i cierpliwości. która zachowa spokój. pokój zależy od miłości. a zamęt jest Mi niemiły. Im większa miłość.

Miej usposobienie w ufności jako dziecko. która tym pragnieniom się oddaje. jako własnością moją chcę pokierować. Czuwaj nad tym. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. Bądź pokorna. Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz. bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz. ale udzielam ci łask w każdej chwili. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne. Jedno z nią jesteśmy. by składać choćby najmniejsze ofiary.bą. ale tego nie wiesz. a pokój duszy w tym znajdziesz. miłość moją. Odwzajemniaj Mi miłością. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . czym Ja. com uczynił dla ciebie. bądź bardzo pokorna. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. O nic się nie lęka. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. Bądź błogosławiona dziecino moja. żem cierpiał dla ciebie. Nie dość. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. że chcesz wszystko czynić z miłości. Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. i spokojne w objęciach matki. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. bo im pokorniejsza dusza. gdy jest na 85 . Ponawiaj często intencję. a gdzie ja. Rozważaj dobroć moją. tam jest i Syn mój. bo gdybyś wiedziała. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. serce pękłoby ci z nadmiaru radości. a dusza.

gdy nie daje. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem.łonie rodziców. niczego się nie lękaj. ufność. Pan Jezus: Matka moja i była. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. gdy Jezus daje ci tę łaskę. bądź zawsze spokojna. bo takich dusz mam mało. Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. na własność ci się oddaję z moimi skarbami. daję ci głęboki pokój duszy. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz. boś bezpieczna jest pod moją opieką. Pomnażam twoją miłość. [bądź spokojna] wtedy. czy też. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności. Miłuj Mnie dziecięcą miłością. a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. Ciebie mam zawsze w objęciach. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi. i jest. W małym niebie. co by Mnie jak dzieci kochały. Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją. że czczą mnie.

Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. Linii Gustawa (przyp. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia. co odrzucają moją miłość. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. Co do dusz wybranych. pomnożę miłość i pokorę. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask. red. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. krzywdę Mi wyrządzają. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik. Będę ci udzielał coraz więcej światła. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza. oddanych Mi. Nie dość. abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek. Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. ale staję na ołtarzu. Sam urabiam serce twoje. że cierpiałem na krzyżu. Połączone Włoszech. Z tego zadośćuczynienia mam radość. tym większa chwała Ojca niebieskiego. 87 . Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu. które było kluczową pozycją obronną tzw.). Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. które wynagradzają za tych.

Pan Jezus: Udzielę im go. tak i Ja muszę karać i karzę. aby na drogę zbawienia naprowadzić. jakimi cię nawiedzam. Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. Z miłości więc to czynię. a Ja o nich myślę. bo one myślą o Mnie. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione. aby się poprawiły. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. Raduj się. ale chcę. abyś ze Mną rozmawiała. Radością moją jest udzielać tych darów. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. abyś rozmawiała ze Mną. Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. tak i Ja chcę. która Mnie miłuje samolubną miłością. gotowym udzielać łask. abyś w przeciwnościach. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. nie byłby zadowolony. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. Będę ci błogosławić na każdym kroku. kiedykolwiek chcesz. Bądź pociechą Serca mojego. Jak ojciec musi karać występne dzieci. Radź się o wszystko. mów o miłości mojej. jakiego doznaję od grzeszników.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość. Bądź cierpliwa. bo kocham cię z całym niebem. Reszty sam dokonam. Duszy. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. ale ona je odrzuca. była cierpliwa. Nie tylko Mnie proś. Cze- 88 .

miłość i pokój. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. tym więcej podwajają moją boleść. w to nie wątpią i nie mają obaw. a oni oddalają się i gardzą. 28 Absolucja. o co prosisz i co słyszysz. a będziesz pociechą Serca mojego. a do pokornych tym więcej się zniżam. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. Ty. dziecko moje.kam z miłosierdziem. a nie poddawaj się wątpliwościom. Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. Gdy dzieci kochają rodziców. jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. bo dzieci małe. tzn. Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. W poczuciu słabości mieści się pokora. red). Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. Im dłużej czekam. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. Gdyby ludzie wiedzieli. jednocz się w Komunii duchownej. o co proszą i co mają obiecane od rodziców. to miej wiarę i nie wątp w to. którzy są Mi wierni. ta wiara umocni ufność. 89 . wynagradzaj.

Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. bo nie patrzę na ilość uczynków. Uświęcam taką duszę. Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. Udzielam ci tych łask. napełniam je łaskami. wódz nie jest zadowolony. nicość. Przez Niego udzielam skarbów moich. że łączysz pragnienia własne z moimi. miłuję taką duszę. Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. ale na dobrą wolę. których pragnąłem udzielić tym. Dusza. radość Mi sprawia. Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu. co mą miłością gardzą. We własnej woli kryje się miłość własna. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. Nie należysz już wtedy do siebie.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty. a z tego co nie walczy. Dam ci głęboki pokój. 90 . Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. Patrzę na usposobienie człowieka. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością. na jego pragnienie. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony.

Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką. znoś z radością. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza. W zaparciu się będzie i ofiara. Przeciwności. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz. którymi cię nawiedzę. bo jest w objęciach moich. dla Syna mojego. niech się niczego nie boi. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. które Mi się w zupełności oddało. do każdego. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba. Czekam. ale i twoje braki i nieudolności. 91 . Przez twoje pragnienia. gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. To będą jakby kwiaty dla Niego. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością. Dam ci moje Serce na własność. w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości. Pozostanę [tu] z wami z radością. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników.. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót. Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. i cnota. a szczególnie krewnych.. ku Jego radości. Pukam do serc ludzkich. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje.Dziecko. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa.

Dużo dusz. Miej wiarę. okażesz Mi tym miłość. a będziesz postępować w miłości. jaką Ja miłuję. iż cierpienia ci daję. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. Tak i Ja. abyś się nimi dzieliła z innymi. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. Im słabszą się czujesz. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość.Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. zyskać możesz Synowi mojemu. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. Wiara umacnia ufność. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. To jest dowód mej miłości. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. czym cię nawiedzać będę. nawet codziennie. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. Skarby moje daję ci. Oblubienicą moją jesteś. przez to możesz dużo dusz uratować. a Ja twoim Oblubieńcem. Gdy to uczynisz. Z radością znoś. 92 . Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu.

obdarowany tak ją naprawi. 93 . Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. Gdy przychodzę do serca. Im dusza mniejsza. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. gdy stać będziesz pod krzyżem. aby się z innymi dzieliła. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. a ponawianą w każdej chwili. Mnie będziesz miłować. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. które by czuły ze Mną boleść moją. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą. że moją miłością tak gardzą. Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze.Tak was umiłowałem. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień. ubogacam duszę. Dusze małe posiadają moją pokorę. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. Takich dusz czułych mam mało. w każdej sekundzie we Mszy świętej. duszę oraz własne skłonności. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz. że będzie jak nowa. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. zbierać będziesz krew moją wylaną. Błogosławić ci będę. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. tej łaski pokory [Ja] im udzielam. Jak Mnie to boli.

Szczęście dusza znaj- 94 .) Ojciec Św. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem. ciało moje. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. uprzejmości i cierpliwości. najmilsze Sercu mojemu. który mam. umila Mi pobyt w duszy. przez cierpienia tak miłe. I z otoczeniem dziękuje Mi. co go niechętnie niosą. że ocaliłem Rzym bez szkód. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. Nie sama będziesz pracować. Błogosławić ci będę w każdej chwili. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. co Mi grzesznicy [cierpień] zadają. z niego czerp skarby dla siebie i innych. umacnia w ufności. Gdy staniesz na progu wieczności. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. Pokora daje ci siłę do cierpliwości. jest godłem mojej miłości. W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. a nie ustawaj. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. Jestem twoim Bogiem pokoju. że obecnie bolejesz nad tym. a otrzymasz palmę zwycięstwa. Ci. ale ze Mną i przeze Mnie. Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją.(29 VI 1944 r. Prośby twoje są wysłuchiwane. Krzyż. a ufność czyni cuda. zaufał Mi. Krzyż będzie radością twoją. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. krzyż zostanie ci odjęty. módl się.

i łączę się z duszą. Łączę się tak ściśle. choć nie zawsze to odczuwasz. Przeze Mnie wszystko czy- 95 . W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna.dzie w pokoju. Tobie dana jest ta łaska. Kundusia prosi. co się Mi oddali na służbę. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. skoro jest samą nędzą”. k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości. i tak upodabniam cię do Siebie. nawet od tych. aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami. którą można zbawiać dusze.. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci. t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły. a dla grzeszników matką miłosierdzia. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. innym czyni wyrzuty sumienia. W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą . Ty wynagradzaj Mi wiernością. Jakże ten pokój jednych buduje.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . .

Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. Kundusia po przyjęciu Komunii św. Daję ci odczuć Moją obecność. odnawiam i upiększam ją. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. Starannie przygotuj się do spowiedzi. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. 96 . z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. łączę się tak ściśle. w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. Poza tym i innych łask udzielam. by je Kundusi zwróciła. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł . p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. a dzielisz się ze mną miłością. tak samo łączę się z tobą. W Komunii św.nisz. jak jedno są promienie słoneczne i słońce. Jakże pragnę zbawienia dusz. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. Skorom cię wziął za oblubienicę. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu. a l e dl a t e go. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. nie dlatego. W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami.

że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. abyś w nim trwała. i ściśle jednoczę się z tobą. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. mów o tym ze Mną. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. czułą [miłością]. com wycierpiał za całą ludzkość. Dziecko moje. ale Mnie są miłe. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. a uczynisz akt żalu. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. unoszę [je] w objęciach. ofiarną. Kochaj Mnie miłością ofiarną. bo okrutny ból Mi zadają. nie trać pokoju. nie dopytuj się zbytnio ludzi. Tak bardzo miłuję dusze. Chcę twego spokoju. jakbyś na ziemi była ty i Ja. Darzę łaskami dusze Mi oddane. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. Do takich [dusz] przemawiam. czuwaj nad sobą. bo to wywołuje niepokój. Jeśli upadniesz ze słabości. a Ja ci powiem. bądź roztropna. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę. które są zupełnie spokojne. Niczym się nie niepokój. Tak się zachowuj.i bóstwem. Chcę. ale nie dopytuj się. Pragnę zbawiać wszystkie dusze. I niebo moje jest twoim. jeno by Mi płacono gorącą. Choć odczuwasz jakieś przejścia. więc i ty 97 .

a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. o dusze nieśmiertelne.łącz swoją ofiarę z moją. Ze wszystkiego bądź zadowolona. gdybym go nie podtrzymywał. zadośćczyni memu pragnieniu. która pomaga Mi zbawiać dusze. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. tam i Matka moja. i dla innych. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem. mo dl i s z s i ę. c z y n i s z o f i a r y. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość. Bądź wierna w służbie mojej. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. A gdy znajdzie się dusza. Mam staranie o każde. 98 . tak twoja tęsknota pociąga Mnie. bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. Czuwaj. W objęciach moich je noszę. że przewyższa mękę ciała [mojego]. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . Kundusia prosi o pokorę. Nawiedzenia znoś z radością. a stąd chwałę mieć będziesz. Gdzie Ja jestem. M i ł u j e s z M n i e.

Jeśliby było lenistwo. jestem matką miłosierdzia. kiedy się łączę w Komunii św. ale i wtedy. Zapieraj się sama siebie. pokora. (Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem. Zachowaj zupełny spokój. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją. łagodność. to ono przeszkadzałoby w wierności. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie. Krzyżem dzielę się 99 . nawiedzam je cierpieniami. tak [w sercu] zapalam miłość.. gdy kształtuję serce na wzór mojego. Szczególnie dla tych. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem. bo to jest ofiara. cierpienia. uprzejmość. by móc Go kochać Jego sercem. by odnowiła życie wewnętrzne. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. wróci do zdrowia. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. którą Mi składasz. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami. Tak. którzy mnie miłują. Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci.

czego żądam od ciebie. tak go umiłować. za to szczęście. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej. a nie wykonywać w całości. jak tylko tą. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. To wykonuj. Bądź pilna w tej pracy. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać. na co się oddaję. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. szłam drogą cierpienia. którą sam przeszedł. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż. Tyle razy pouczałem cię. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. Kundusia: Niestety. bom Ja go- 100 .z moimi wybranymi. Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. sprawiają Mi radość. Wolą moją jednak jest. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. z miłości do Mnie. jak i mój Syn. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. w moim życiu nie spełniam tego. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia. Nie podziękowałaś Mi za to. w czym zawiera się wola moja. Cierpienia znoszone z radością. jak Ja go umiłowałem. ofiary i cierpienia. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami.

bo wtedy dusza. Jak szczęśliwa ta du- 101 .tów udzielać ci łask i udzielam. niepotrzebne. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. Coraz milszą Mi stawać się będziesz. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. Każdej duszy. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. z mojego Oblubieńca. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. ale milsze cierpienia. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną. a o ile wyniszczy się miłość własna. która pragnie iść drożyną miłości. żyłam w zaparciu się samej siebie. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. która z radością cierpi. że umiłowałam cierpienia. Miłe są Jezusowi modlitwy. do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. bądź spokojna. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału.

jakby nic nie zaszło. Siostro moja ukochana. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju.sza. gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego. a męstwo podporą cnót. na każdym kroku Jezus jej błogosławi. by umieć naśladować św. Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. Droga. bądź zawsze spokojna. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. jesteś królową. jest drogą królewską. Pokora jest podstawą. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla. pragnie spokoju. która na ziemi umiłowała cierpienia. przeze mnie. Ja sam je przyozdobię. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. którą idziesz. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. a miłość siłą. ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. Terenię. 102 . jakie przechodzisz. Ufność jest wzmocnieniem. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. Każdy człowiek. ale kwiatami przez ciebie podanymi. który chce zasnąć. Kundusia wyraża życzenie. a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami. Siostro moja.

 103 . oddaję siebie. Bo gdybyś tylko słuchała. co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. kiedy pragniesz zbawienia dusz. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. Jak. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. tak i ci. Zabijają Mnie w duszy. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. a jednak znoszę to dla miłości. byś wierna była twemu Oblubieńcowi. Dobre dzieci rozbrajają ból. W Komunii św. Gdybyś choć część zrozumiała. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. a złe sprawiają jej ból. Pilnuj tego. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca. a kiedy przepraszasz za grzeszników. czego żąda od ciebie. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. Pilnuj tego. żem wycierpiał tyle i życie położył. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. a we Mszy św. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. koją mój ból. składam ofiarę z miłości dla ciebie.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. Kto jest pod moją opieką. koją ból i gniew ojca.

by byli gorliwi o chwałę Bożą. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. red. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. a nie spełniała. nie byłby zadowolony. że masz na duszy podobieństwo Boże. On wie. 104 . Kto we Mnie mieszka. gdy widzi twą twarz wesołą. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia. boś niejako Jego gospodynią. zachowuj spokój i swobodę ducha. Co to za gospodyni. Módl się i czyń ofiary za kapłanów. tzn. szatan ma większy do niej dostęp. karmelitańskiej. Bądź wesołego oblicza. Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. Ze wszystkiego bądź zadowolona. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. zamęt i niepokój w niej sprawuje.co mówi.). bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. 30 „Naszej regule”. to i Ja [mieszkam] w nim. nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. bo to jest w naszej regule30. trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. Wiele się módl za grzeszników. Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże.

Wtedy. W Komunii św. (Niedziela Misyjna): To. bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. Ożywiam wiarę. na nowo ponawiam odkupienie. a pragnie Mnie kochać. 105 . Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. Przez to znajduję w duszy odpoczynek. ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. że pragniesz być wierną. im nędzniejsza. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej. iż spokojnie znosi przeciwności. tym więcej łask jej daję. A teraz w duszach. Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. zdajesz się być opuszczona. Owe dusze przez cierpienia. ufność i przez ciebie. Ona za mnie cierpi. już jest wiernością. Im dusza mniej udolna. przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go.Mało jest dusz. że Mnie posłał na ziemię. i z tobą wykonuję cnoty. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. z którymi się łączę. żem przyjął ludzkie ciało. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. gdy się zwyciężysz. krzywda by mu się działa. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. w których miałbym odpoczynek. do twego serca. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz.

Pragnę. bądź Mu wierna. Proś o co chcesz. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. 31 W kaplicy św. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. winszuję ci mojej radości.Szczęśliwy [ten]. jedynie ci. dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego. red. która pali się przed tabernakulum31. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. 106 . kto jest pod moją opieką. gdy mi Je oddajesz. Oddaj się na własność moją w zupełności. jak bezpieczny jest ten. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp. Matka Boża: Oddaje ci Je. by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania.). weź Je na Oblubieńca i Brata. Kundusia oddaje po Komunii św. jakiej doznaję. gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca. a dane ci będzie. gdy żyje w zaparciu się samej siebie. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. dla sprawienia radości Sercu mojemu. Tak dusza wyniszcza się. byś doszła do szczytu Góry miłości. co w mojej jest opiece. w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. co na ciebie przychodzi. co Mi się w zupełności oddają. Patrz na lampę. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko.

Bądź bardzo pokorna. a pokój daje szczęśliwość. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. a pragnienia wynagradzam. jakby były wykonane. 107 .Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. Ile możesz. Miłość sprawia. czyń z miłości dla Mnie. ale miłość moja nigdy się nie kończy. choć kończy się czas. Daję ci pokój. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. Miłujesz Mnie. Kielich jest tylko moją siedzibą. Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. że dusza jest cierpliwa. Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask.

otrzymujesz. Tak i teraz. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. ale jeśli potrzebne ci. sprawiają Mi radość swą wiernością. a wszystko otrzymasz. o co Mnie prosić będziesz. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste. uważaj. o których wiedziałem. Udzielam ci i takich łask. co mówię. Takie szczególnie miłują. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. dla siebie i innych. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. ale mają takie. Proś o wiele. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. o które nie prosisz. 108 . ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. W czasie mych cierpień. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. ale są Mi miłe. te dusze czyste i wierne. tak okrutnych. Rodzice kochają swe dzieci. Znajduję w nich odpoczynek. Takich dusz jest jednak mało. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję.

Gdyby żeglarz nie kierował łodzią. Zawsze zachowuj pokój w duszy. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. Należy wierzyć w ufność dziecięcą. Dlatego ufność zwie się dziecięcą. bo do takich dusz przemawiam. to są czyny. Każda chwila czasu ode Mnie dana. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. im mniejszą stawać się będziesz. czy się modlisz. Nie tylko ty sama. Bądź spokojna i innych uspokajaj. która Mi ufa. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. a Ja wśród nich mieszkam. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. co starają się być zawsze spokojne. że jak dziecko ufa rodzicom. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. Łącz się ze Mną w komunii duchownej. W ten sposób wielu duszom pomożesz. a tak dojdziesz do swego celu.W służbie mojej. tak dusza. bo z wami jestem i nadal pozostanę. to są czyny. Módl się przez zasługi moje. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. [przez] krew i łzy moje. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. a sprawisz Mi radość. Do ciebie należy wykonywać. czego od ciebie żądam. Bądź spokojna. ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. Dziecko moje. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. czego od ciebie wymagam. Rodzice kochają wszystkie dzieci. ale i wszystko. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. utonęłaby w falach. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 .

jakbyś nic nie uczyniła. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. Mi oddani.ł o s i e rd z i a . pragnienie miłowania Mnie. by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. W tym bądź pilna. oblubienica moja. Moimi skarbami są łaski. Bo wierni. Przez twe pragnienie. tak i ty. Jesteś nicością. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. K t o u f a . nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą. a taka bądź. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. 32 Mowa o Siwcówce. ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. t en w i e r z y ć pow i n i en . Mogę to uczynić. Przez miłość oddajesz Mi chwałę. Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. bo od chwili życiowej zależy wieczność. I za nich módl się. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla. a majątkiem dusze. Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. osiedlu Stryszawy (przyp. red. Pragniesz połączenia ze Mną. masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego. grzesznicy tu nawracać się będą32. Pilnuj czasu na ziemi. ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. które tylko strzegą się grzechów ciężkich. Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. ale zasmuciłabyś nieufnością. coraz więcej Mnie miłujesz. Są dusze Mi oddane. Oblubieniec ziemski cieszy się. Czerp z Niego dla siebie i innych. Czyń co możesz.). że świat cały zbawić mogę. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask. Moje Serce otwarte w każdej chwili. 110 .

łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. ale tobie przydzielam je na własność. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Są one nieocenione. gdy w Komunii św. Przez ten akt wielu. aby Mnie miłowano. abyś z nimi. znaczy w czyn wprowadzać [to]. łącząc własne cierpienia. bardzo wielu duszom możesz pomóc. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. Błogosławieni. Kapłani nimi szafują. która tak czyni. Nie mniejsze ono. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. 111 . zbawiała wiele dusz. Błogosławić będę duszy. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. co ode Mnie słyszysz. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. że Słowo ciałem się stało. dziecko moje? Strzec słowa mojego. aby słowo moje owoc przynosiło. Gdyby było potrzeba. Co to znaczy. a łaska na wieki trwać będzie. jak słyszy.. Pilnuj tego. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył. ale i skarby moich cierpień. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem. co wycierpiałem.Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. bo świat zniknie.

że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości. gdy nikt lub mało kupują. nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w. Teresa od Dzieciątka Jezus. Kundusia prosi o miłość taką. ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. Te dusze sprawiają Mi radość. gdy nie ma nabywców. N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . ale go bronią. i przepraszają go za innych. Dzieci dobre. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. reszty Ja dokonuję. co gardzą moimi łaskami. aby ojciec od innych ich nie doznał. Takim duszom błogosławię. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. uświęcać i upodabniać do Siebie. Ci. tak i Ja pragnę udzielać łask. moje cierpienia.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. Nie dość na tym. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się. udaremniają moje trudy. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. 112 . Większych łask udzielam duszy nieudolnej. Pragnę dusz pokornych. Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. ale na wolę i pragnienia. jaką miała św. bo czyny te są dla zbawienia dusz. przepraszają za innych. które kochają.

którą mam z cierpień duszy. które ode Mnie pokój otrzymują. 113 . W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. aby nie doznawać przeciwności. Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. ale przez nie podwajam miłość. Ogień ważniejszy od iskier. daję początek każdej dobrej sprawie. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie. przez Ducha Św. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. Gdybyś wiedziała. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. Ja jestem w Ojcu. a Bóg Wszechmogący opiekunem. a Ojciec we Mnie. Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. opierający się na ufności i cierpliwości. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. które prędko giną. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. a przez Ducha Św.Mój pokój nie polega na tym. dzielę się z duszą. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. Szczęśliwe dusze. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. Radością. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia.

uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje. jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym. co Mi oddajesz.Błogosławieni pokój czyniący. Miej zawsze i wszędzie pokój. tym chwałę Mi oddajesz. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył. udoskonalę moimi zasługami. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. Wszystkim. a wszystkich kochałem. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. spełnia moją wolę. Przypominać będę miłosierdzie. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. Dałem ci mój pokój. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. znoszenia cierpień. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach. Wszystko. Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a . Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. a dusza oprze się na Mnie. Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. zadość czyni memu pragnieniu. Dziecko moje. oddawaj Mi z powrotem. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. ufaj Mi. taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. a gdy Mi to ofiarujesz.

Bronisław Bartkowski. red. a nawet całą parafię. 115 . Mało dusz takich. że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. gdyby nie stawiały oporu. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św. Odczuwano więc brak księży (przyp. Pragnę dusze owładnąć miłością. dobroci i miłosierdzia mojego. ocaliłem to miejsce. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów.. gdy spowiednik odjedzie?33. aby ci dać dowód mojej miłości. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. niepojęte rozumowi ludzkiemu. Chcę. Czy ty pojmujesz to. Matka Boża: Ja strzegę twego serca. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. ale i wśród dnia. w którym było Dziecię Boże. bo kocham dusze i pragnę jedynie. Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. Jesteś oblubienicą moją i królową. Dla ciebie. jak tego pragnę.oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. by Mi miłością za miłość płacono. Kundusia: Co będzie.). A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. jak żłóbka.

Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. które przyjmują to moje uszczęśliwienie. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany. które ci dawał pierwszy. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. Pan Jezus: Twoje serce jest moim. a prośba radość Mi sprawia. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. bo znał twoją duszę. A ludzie odpychają tę miłość od siebie. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. Kundusia prosi. Pragnę być miłowany od stworzeń. Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich. a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. Rzadkie to niestety dusze. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. które mogę uszczęśliwiać. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. a moje twoim.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. abyś prosiła o błogosławieństwo. To boli! 116 . Pragnę miłować i być miłowanym. by Mnie kochano. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. Wolą moją jest. bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo. w sercu zachowaj wskazówki. tak we dnie jak i w nocy. Ja jestem twoim przewodnikiem. bom za to cierpienia i życie dał. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny.

Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce. Pragnę. Jest wiele dusz. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia. Teresa od Dzieciątka Jezus. a ojciec z radością udziela mu [to]. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. które nadużywają łask moich i sakramentów. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. Kundusia prosi o miłość. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. że wabi Mnie do duszy. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham. Tak miłuję cię. przedłużam ci życie. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć. udzielam łask. a w sercu nastaje stan słodyczy. jaką miała św. Jak dziecko w prostocie prosi. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. Jestem Bogiem miłości. odpoczynku. błogości. Ty Mi wynagradzaj za tych. gdy św. Przez Ducha Św. które wabią Mnie do udzielania łask. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. która ma prostotę. 117 . swobodny.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego. nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”. co łask nadużywają. Duch Św. o co prosi. Terenię wezwałem do klasztoru. abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi.

Rodzice nie czekają na to. wtedy wszystko. ch o ć by n a j m n i e j s z e. j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. Przez ofiary zbawiam dusze.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. Jako dobry pasterz używam laski. Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . o gorliwość dla kapłanów. jaką Mnie miłością kochasz. Wszystko rób z miłości dla Mnie. a nie dla kary to uczyniłem. ale Ja patrzę na twe usposobienie. co czynić będziesz. 118 . ch o ć by n a j m n i e j s z a . Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników. co i ile małe dzieci zrobią. ale jaką miłością ich kochają. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . Mogę cię uświęcić w jednej chwili. Z miłości. Gdy owieczki chodzą po manowcach. pasterz spędza je laską na dobrą drogę. Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. i na to. zamieni się w miłość. ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. by owieczki spędzić na drogę przykazań. a nie na ilość twych uczynków.

oddane Mi. Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. ubóstwiam swoim Sercem. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. bo są moimi zastępcami.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. Takie serce jest tętnem Serca mojego. a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. Trzej królowie tym Mi radość sprawili. którzy Mi swe serca ofiarują na własność. Wszystko z miłości ku duszom. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament. rozumowi ludzkiemu niepojętą. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. gdy grzesznicy miłością gardzą. Takich kapłanów jest niewielu. Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. Niech się strzegą. Życie oddałem za moich grzeszników. Wyżsi oni [godnością] od królów. aby pozyskać miłość. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 . że ofiarowali Mi swe serca. Serca ich. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. a jakaż boleść w sercu. urabiam wedle Serca mojego. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. że jedno się stajemy. zaś kapłani są moimi zastępcami.

 120 . Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. że dzieci ich kochają. jaki ma od dusz obojętnych. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady. Kochaj Mnie. Są zadowoleni. czy cierpienia. ale na miłość jaką Mnie kochasz. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. Wszystko czego ci udzielam. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Jestem Królem wszystkich królów. Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. że jedno się stajemy. jako własność moja do siebie nie należysz. Ja jestem własnością twoją. a ty moją. a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. Czyń ile możesz. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. dla siebie i dla innych. co ci potrzebne i to ci daję. Wiem. czy pociechy. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona. ile i kiedy zechcesz. bo nie patrzę na wielkość czynów. możesz nimi rozporządzać. co Syn mój do ciebie mówi.Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki. zastąpię twą nieudolność.

Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. Kochaj Mnie. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. wypływający z mej miłości i dobroci. Ciągłe wysilanie się.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. że gdy się razem zejdą. dźwigniemy świat cały. bo tylko upór by przeszkadzał. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie. Nieustannie przyozdabiam ją łaskami. ale nie tylko Mnie samego. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. 121 . niewinnością tak. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. pokorą. Dziel się z innymi moim miłosierdziem. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. można nią dusze zbawiać. że staje Mi się coraz milsza. Dałem ci miłosierdzie. jest ofiarą. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. Zwyciężanie się od człowieka zależy. Jak niepojęta rozumowi jest miłość. ale i cierpienia. tak i niepojęte jest miłosierdzie. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. a Ja łaski dodaję. abyś i ty szerzyła miłosierdzie. nawet cudownymi. bo Ja jestem wszystkim. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. to jest najcenniejszy mój skarb. jakie ci daję.

Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. łagodność. i to Mnie przygnębiało. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz. miłosierdzie. odniesione w pokusach. czy też nie. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. Bardzo cierpię 122 . nie myśli o niebezpieczeństwie. [gdy jest] w objęciach rodziców. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. I twoja [dusza] wśród nich była. a pociechą moją były te dusze. Przez jedno zwycięstwo. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz. zachowujesz cierpliwość. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. Wszystko czynisz. Razem widziałem grzechy i cierpienia. choćbyś Mnie kochała z całego serca. wielbisz moją dobroć. ale rodzice za nie myślą. Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. Dziecko. za nich jeszcze więcej należy się modlić. jednak zawsze są kochane przez rodziców. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. czy pamiętasz o Mnie. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. które Mnie miłować będą przez całe wieki.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. a dla Kościoła są podporą. jakby nic nie zaszło.

Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. Gdzie ja jestem i Syn mój. ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. Daję ci cnoty: prostotę. tak i ty staraj się być taką maleńką. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. że dzieci ich kochają. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. ufność i pokorę. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci.od grzeszników. Są oni podobni do dorosłych. Wiara ma im przodować. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. Dużo [jest] takich. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. gdy widzą. ale nie kochają ich miłością czułą. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością. by je wykonywać. dziecięcą. którzy nie biją rodziców. bo takich dusz pragnę. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. którzy strzegą się grzechów. ale mam ich mało. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą. ale nie takich. Do ciebie należy. i bądź pokorna. Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. dojdziesz na szczyt góry miłości. bo czym 123 . przez twoje usposobienie łączę się z tobą. tam są [też] i aniołowie. Wtedy w ramionach moich cię poniosę. Nie wysilaj się na słowa.

Człowiek tonący myśli tylko o morzu.dusza dla ciała. tym miłość dla wszystkich cnót. ani w niebie. dając im wzrost. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . jakie Ja wykonywałem na ziemi. ale bez ciebie nie zbawię cię. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. Czerp z zasług. ale to mu wystarczy. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. Bez ciebie stworzyłem cię. kiedy i ile chcesz. Ona je orzeźwia. A ty? Tonąc w miłości. ale ty stań się Moją ofiarą. Z twojej strony. Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. Jak dziecko tęskni za rodzicami. Bóstwo oddaję na własność twoją. którzy wykonują czynności. tak i ty tęsknić powinnaś. tak i rozum za mały jest. Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. jak rosa kwiaty. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. Stanę się twoją świętością. aby objąć miłość moją. nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. dla siebie i dla innych. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego. gdy ich nie widzi.

że nie postępuje. Wtedy. Tego pragnij. 125 . Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. Pan Jezus: Postępujesz. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę. Ja jestem zawsze z tobą. Myślę o tobie. gdy pragniesz miłować. czy myślisz. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość. Nie patrzę na słabość twoją. bo dziecko najmniejsze. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. czego Ja pragnę. kiedy tęsknisz za Mną. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. Nie wymagają od niego zdolności. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. że ich kocha. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. bo wiem czego ci potrzeba. gdy cierpliwie znosisz przeciwności. największą radość sprawia rodzicom. Dzieci rosną. Czyń ile możesz i co możesz.czyć do moich zasług. Kundusia prosi. Kundusia skarży się. czego w czynach nie dokonasz. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. czy też nie myślisz o tym. a nie wiedzą o tym. Nie patrzę na wielkość twoich czynów. choćbyś nie myślała o tym.

Tych. Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. całą ludzkość. Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. Zaślubiam duszę w Komunii św. Taką duszę urabiam jako swoją własność. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość. Kocham wszystkich. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. które nie czynią im przykrości. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. bo byś Mi przykrość uczyniła. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą. Dla takich dusz nie mam granic miłości. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego. sprawia przykrość Mnie. Tak i dusza. i chcę. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. Dusze takie doznają mojej czułej opieki. darzą je większymi darami. może zbawić miliony dusz. gdy się do czegoś przywiąże. którzy są wierni Synowi mojemu. cierpliwości. łagodności i innymi. powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. ale i zdanie swoje. 126 . Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. ale więcej te. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. otaczam szczególną miłością. Gdzie jest Syn mój. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną.

gdy miłują nieprzyjaciół. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. Oddaję ci Syna mo- 127 . które mają miłość. Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. a podwójną mają miłość. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. Miłują swoich bliźnich. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu. Największym z dobrych uczynków jest miłość. a cała ludzkość. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. Pragnę. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. ale gdy myślisz o sobie. pociągane są do dobrych czynów. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. Nie uprzedzaj Mnie. aby kapłani zmienili się na gorliwych. Dusze. ale z rozwagą bierz głos Boży. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach. bo Mnie naśladują. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. wtedy nie jest zadowolony. że jedno się stajemy. poganie by weszli na drogę zbawienia. a dam ci radę przez twego spowiednika. katolicy źli w gorliwych. małą Terenię. Zadowolony jest z ciebie. To pragnienie trapi i moją Matkę.Bądź spokojna. Radź się w potrzebach i wątpliwościach. Jednoczę się z nimi tak.

jego na twoją własność. bo nie doszedłby do celu. ślubowanie (przyp. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna. Nie jesteś sama. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi. 34 Assumptio – oddanie się. Jako taka. pilna w korzystaniu z zasług. prosząc o łaski dla siebie i innych. Bądź wierna i pilna w modłach. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. Nie myśl ani o przeszłości. ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach. Podróżujący.). Łącz się jak najczęściej ze Mną. Jesteś naszą królową i oblubienicą. Bądź wierna mojemu Synowi. red. 128 . ani o przeszłości. by jak najwięcej dusz zbawić. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa.

Co jest moim. Ofiara i miłość. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych. co jest [własnością] oblubieńca. bo w nich widzę moje podobieństwo. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. z miłości własnej. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. wszystko jest twoje. i ziemia. a ty jesteś moją własnością. bądź spokojna. gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. Nie martw się ani nie lękaj się. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. Uczynki twe spełniaj z miłością. a ona Moją. choć są Mi mili. Ja jestem jej rozkoszą. Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. gdy Mnie kochają miłością gorącą. to jest jedność. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. zawarte jest w Sercu moim. Choćby było tyle dusz. Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. zawsze myślę o tobie. Bądź bardzo pokorna. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. ziaren 129 . mój obraz. ale zawsze zachowaj spokój. co dusze niewinne i czyste. czymkolwiek ją nawiedzę. to i twoim. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. Kochaj Mnie. W przeciwnościach daje siłę. Niebo i Matka Najświętsza. ile jest liści. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. Miłość mą pragnę na nie wylewać.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. tak i tobie dałem prawo do zasług moich.

Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. Módl się dużo za pogan i innowierców. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. Wolą moją jest. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. byś umiłowała cierpienia. Jednako cierpiałem za nich. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. 130 . Kiedy przeszkodzisz grzechowi. nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. [wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. Czyń moją wolę. Dużo jest dusz obojętnych. tul do serca jak największe skarby. bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest.piasku. Módl się dużo o zgodę rządzących. boś znalazła wielką łaskę. Raduj się. Krzyże. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie. jak i za wierzących. którymi cię nawiedzam. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. To ci daję. zadość czynić będziesz memu pragnieniu. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz. Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. służą Mi z obojętnością. szerz więc je i czyń miłosierdzie. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie.

(Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. bo jestem Bogiem. Najwięcej ucieszą Matkę moją.). czyń ją.Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. cierpienia. Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. które są obojętne w umiłowaniu krzyża. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. Skarby te dałem ci na własność. Pan Jezus: Dałem ci skarby. Szczęściem jest. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. Na sądzie Bożym. a nie mają zamiłowania do cierpienia. Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. łzy wylane Ojcu niebieskiemu. ofiaruj jak najczęściej krew moją. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. Na ziemi nie ma większego szczęścia. 131 . że te cierpienia były na zbawienie dusz. które wykonują cnoty. jakiego świat dać nie może. Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle. To jest zapoczątkowanie nieba. niż inne dusze za dziesięć lat. red. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. pozbawiłoby cię to życia. są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich.

wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej.gdy naśladować będą Jej cnoty. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. Tego pilnuj. Jestem Bogiem pokoju i chcę. miłosierdzie i miłość. To będzie radość dla Mnie i dla Niej. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. we wszystkich trudnościach. które wykonujesz z miłości dla Mnie. a czynię swoją. abyś zawsze była spokojna. Być owianym miłością. a kto je przyjmuje z radością. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. 132 . ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. Bądź owiana miłością. Cierpienia zesłane przeze Mnie. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. to znaczy duchem moim. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. Bo to jest miłość ofiarna. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. są dowodem mej miłości. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. ale i przez wszystkie czynności. tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. ofiary.

W tym drugim. oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. Kundusia prosi o miłość podobną do św. Twoje serce jest moim niebem. małym niebie – w sercu.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością. 133 . Teresy. Miej umysł wolny i swobodny. może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. I to jest cudem mego miłosierdzia. Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. Gdy dusza opuści ciało. że złączona [z ciałem]. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. abyś zdobyła miłość coraz większą. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca. bo daję ci dłuższe życie. a Bóg jest miłością twoją. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. I w tym duchu wszystko czyń. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. Miłuj Go i bądź Mu wierna. że ty jesteś miłością Boga. aby je znów złączyć. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną. aby Mu się coraz milszą stawać. to trzeba cudu. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. a my twoją. niech panuje spokój. aby serce napełnić coraz więcej miłością.

a wtedy upokorzysz się. że jest ci potrzebne. 134 . ale i to. Rozważaj miłość moją i dobroć. krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. modlisz się czy cierpisz. skoro nie umiem tego czynić. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. ku strapieniu całej rodziny. by czynić z miłością. 36 Dr Ł. a będziesz żyła miłością. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. nie tylko otrzymasz to. o co nie prosisz. Tak i ty. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. co im potrzeba. i własną nicość. do bliźnich odnosisz się z łagodnością.Kundusia pyta: Co mam czynić. żyjesz w cierpliwości. z Poznania36. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. Dzieci nie myśląc tym. Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. Miej ufność dziecięcą. przejęta duchem Bożym. łączysz się ze Mną w Komunii św. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. Kundusia: Co robić. kochaj Mnie. bo Ja wszystko mogę. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski. o co prosisz. a o czym wiem. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. – żyjesz miłością. bo rodzice im to dają..

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci. Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. ale kochają w szczerości i prostocie. a nie na umiejętność. oto. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. a nie umiem kochać. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. jak umiesz i jak potrafisz. Obecna jestem przez wszechmoc Bożą. jakby kochać. tam i ja jestem. zawsze w spokoju. On jest Bogiem twoim. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi. Pan Jezus i dusza. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. że nie umiesz Mnie kochać. gdzie Syn mój. ku Jej czci i radości. bez obaw i niepokojów. z miłości do Mnie. a nie obawiaj się. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu. Nie wymagam nad- 135 . ale na miłość twoją. wykonuj wszystkie twe czynności. Dziecięca miłość. w łączności z Nim stają się jedno. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa. Dzieci nie myślą o tym. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. Matka Boża: Dziecko moje. Dziecięca miłość jest prosta i szczera.

którą masz ode Mnie. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi. Miłość twoją. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. Jako człowiek. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. Skarby. ale prostoty. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. Przebóstwiam twą duszę. a nie cierpieniami. d a j e c i s i ły w cierpieniu. oddaje je Bogu. przyjąłem cierpienia. będę zadowolony z miłości dziecięcej. w porównaniu z moimi cierpieniami. O to chodzi. Dziecko moje. ro z l a n a w t wo i m s e rc u . 136 . pomnażam. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. Im więcej udzielam miłości. wolę Bożą. Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. daję ci na własność. Kundusia prosi o cnoty. twoje cierpienia. można nazwać raczej pieszczotą. i jedno się stajemy. tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar. Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. że nic z siebie nie ma. tym więcej krzyży i cierpień. aby umiłować nawiedzenie Boże. To jest królewska droga. Dusza poznaje.zwyczajności. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. m i ł o ś ć mo j a .

cierpliwość. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. Staraj się o miłość.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi. ponawiaj to często. Ofiaruj moją krew i moje łzy. taka jest moja zasada życia. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. bo przez to możesz wiele dusz zbawić. a przeprosisz. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość. Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili. ale za proboszczów i duszpasterzy. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. swobodę i wesołą twarz. aby weszła na drogę zbawienia. pogan i innowierców. gdy upadniesz. sama nie pracujesz. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. męstwo w cierpieniu. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. Szata niewinności jest 137 . jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze.

ile chcesz i kiedy chcesz. bo oni sprawują mój urząd. jakimi cię nawiedzam. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. należą do skarbów moich. Majątkiem ich są dusze. Módl się za kapłanów. Módl się. a tym zadowolisz moje pragnienie. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. tak ty pilnuj czasu na ziemi. Cierpienia. Razem przeżywają smutki 138 . Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. otrzymujesz na własność moje zasługi. że zniesiesz cierpienia z radością. królowa przeżywa je razem z nim. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. z których krew moją wylewają na dusze. a w niebie szczęściu nie będzie końca. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. są jakby kielichami. Gdy król ma jakieś strapienie. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna. moje skarby. Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności.

Dziś i zawsze. a miłość nimi kieruje. ale ze Mną i moją łaską. Tyś radością moją i Matki mej. Jest tak potężna. dobroci i wszystkich moich zasług. a niebo otworzyć. Nie sama pracujesz. Dając ci moją miłość. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim. 139 . Nic innego ich nie obchodzi. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. a Ja wspomogę cię łaską. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. że potrafi piekło zamknąć. Mnie się radź. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. Pełnij moją wolę. Tak samo miłość moja i kapłana. Daję ci odczuć radość moją. do miłosierdzia. Cierpliwość i męstwo idą w parze. bądź bardzo pilna i wierna. Jestem twoim kierownikiem. Patrz na małe dziatki. Daję ci miłość moją. i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady. a Ja przez ciebie. Bogu oddajesz nieustanną chwałę. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. jeno rodzice. mogą podźwignąć cały świat. który przejdzie przez największe nawałnice. Miłość moja i twoja. wszystko ci dałem. W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. co i jak masz wykonywać. często rozważaj o miłości mojej. ufaj i wierz. a Ja będę nagrodą twoją. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy.i radości. te dwie potęgi są tak silne. jak one kochają. Miłość jest sternikiem. że. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. a Ja będę odpoczywać w twoim. przejęte są kochaniem rodziców.

by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata. Zajmuj się swoimi obowiązkami. ile możesz. tylko ją praktykuj. ale miej ufność dziecięcą i wierz. co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać. Wybieraj to. otrzymasz. Kundusia prosi o mądrość. co się dzieje na świecie. a zdobędziesz przez to większą mądrość. w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie. co jest lepsze. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie.bądź tylko . a nie troszcz się o to. W prostocie serca słuchaj. Panu Bogu milsze i tak czyń. O cokolwiek prosić będziesz. dana ci mądrość. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. Pracuj tyle. upodabniam taką duszę do samego Siebie. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. Przez akt żalu odnawia się. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. upiększa się szata niewinności. dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. 140 . Święta Katarzyna: Siostro kochana. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. jakie inni święci pełnili. a przez spowiedź i Komunię Św. bo jesteś miłością moją..

Gdyby się poddał przygnębieniu. to pozostaniesz nicością. 141 . przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość. a z łask wielkich dana jest ta. kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. On może sprawić. a Pan Bóg wszystkim. że przeszłaś cierpienia. Jana od Krzyża. ale przez pragnienia je spełnisz. bo i On przechodził w swym życiu smutki. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. Matka Boża (o kimś. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. choćbyś żyła setki lat na ziemi. A możesz zdobyć jeszcze większą.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. Zdobędziesz miłość taką. wielką łaskę znalazłaś. ale jeszcze wiele przejdziesz. Tak i ty. jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą.

Staraj się być najmniejszą. twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. gdzie możesz zebrać więcej zasług. bo dana ci ta chwila na ziemi. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. Im będziesz mniejszą na ziemi. Nie masz przeszkody. 142 . to znaczy kochać Mnie tak. którzy by kierowali się mądrością z góry. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. Pragnę twej ofiary. Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. tym większą będziesz w królestwie moim. Pan Jezus: Dziecko moje. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. Jest to jakby twe żniwo. i dlatego tyle nieporozumień. Pan Jezus: Żyć miłością. Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. Bądź pilna w miłowaniu. Kundusia prosi św. bo dane ci będzie. jak Ja pragnę być kochany.Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione]. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. choćby najmniejszej. by żyć miłością. ale w miarę. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele.

Przez prośby spra- 143 . a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. Módl się za cały świat. choć nie mówią o swej miłości. dziecko moje. Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. nie wzbudzanie czystej intencji. Kundusia skarży się. lecz nie wszystkie jednaką miłością. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach. Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. innowierców. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. Im więcej ufać będziesz. dobrej woli. tak cóż wam się może stać. Zjednoczenie zależy od ducha. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. Małe dzieci. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). od woli dobrej. Miłością szczególną otaczam te. nieudolność. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. kocham wszystkie dzieci. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. a nie od słów. bo dzieci małe ich nie posiadają. Obie te cnoty jednoczą się. pogan. kochają. kapłanów. Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. dobroć i miłość Bożą. Proś o wiele. Ufaj i wierz. tym więcej otrzymywać będziesz łask. bo [wszystko] możesz otrzymać.Kundusia skarży się na brak skupienia. Pozostań w pokoju i swobodzie. które mnie czczą i kochają. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. zlecone mi przez Syna.

które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. bo Jego radością [jest] udzielać łask. Dusze. Kundusia prosi o postęp w miłości. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. Chcę. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. które walczą. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. otrzymują odznaczenia i nagrody. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia. B. Gdy do Niego się zwracasz. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy.). a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję. co godzinę i co dzień. ufaj. B. Wiedz. ks. otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. Tą doliną jest pokora. Cokolwiek odbierasz. że to ode Mnie pochodzi.wiasz radość [mojemu] Synowi. Dusza obdarzona ła- 144 . więc uznaj swą nicość. która zwycięża się. pamiętaj i do mnie się zwrócić. że woda nie zatrzymuje się na pagórkach. którzy walczą. tylko spływa na dolinę. uniżenie. Żołnierze. Dusza. tam i ja jestem. pokory. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. niż dusze. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. Gdzie jest mój Syn.

Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. miej serce wolne. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością. a przez to sprawisz Mi radość wielką. Pragnę dusz. Wzgardzili moją miłością. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. w których znalazłbym odpoczynek. W pracach swoich i posługach. (Przed spowiedzią): Idź. Ty. aby odpocząć. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia.ską. Pragnę dawać szczęście. jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. Ani jeleń źródeł. jakiego świat dać nie może. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. uprzejmie. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy. Przychodzę do serca twego. Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. dziękuj za wszystkich ludzi. aby Mnie kochali z całego serca. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. więc i całej miłości pragnę. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. Pragnę. moim pragnieniem. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. a zwracaj się do mej miłości. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną. w skupieniu ducha. jak wielki jest ten sakrament. dziecko moje. wyznaj swe winy.

Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. Oddając ci się na własność. tak i ty. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. a Ja twoją. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. gdy kochasz Mnie taką miłością. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. bo te dusze najwięcej kochają. które Mnie kochają miłością dziecięcą. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością.łości! Tak mało mam dusz. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. oddaję ci moją duszę. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. aby w twym sercu oddać się tobie na własność. to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . z cierpień czy łask. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. Ty jesteś moją własnością. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. Przyszedłem do ciebie. Kundusia prosi o miłość dziecięcą. Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. miłując Mnie taką właśnie miłością. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. które by Mnie tak kochały. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. jedno się stajemy.

B.Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. 147 . a jak tam była radość z mego przyjścia. Przyszedłem. spowodowany przez grzeszników. ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. (30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. Przez uwielbienie w duszy. choć to było chwilowo. B. Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. ks. wielkie odczucie miłości i błogości. a twej radości. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą. rozbrajam gniew Ojca. Serce twoje jest Betlejem. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały.). Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp.

a moja miłość wyrówna twą nicość. bo łączę się z tobą w Komunii św. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło. Do ciebie należy wykonywać te cnoty. ale na wolę. niż z czegoś. Znam twoją nędzę. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane. Większa w tym moja miłość. ale w sercu mam osobisty spoczynek. a ty masz większe szczęście. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. czyli praktykować. 148 . Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste. ale nie patrzę na twą umiejętność. Dobrze Mi w kaplicy. padłby nieprzytomny. bo one się upokarzają w swej nieudolności. Do Mnie należy uświęcać cię. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. Więcej kocham dusze nieudolne. Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. na miłość twą. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie].

a szczególnie za kapłanów o gorliwość. daję ci dowód mej miłości. Rozkosz znajduję w duszy twojej. innowierców. jeśli przyjmujesz je z radością. to jest szczęściem twoim. Ufaj. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. Przepraszając Mnie. a nie Siebie. Oddaję ci się na własność. twoją miłością wynagradzaj za tych. Są takie dusze. Za tych przepraszaj. Módl się za pogan. co wzgardzili moją miłością. to zjednoczenie moje z twą duszą. Ale że Ja ci się oddaję na własność. co Mi się oddają na służbę. a l e n i e w y n i s z c z a m . 149 . ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. jak i w tych duszach. by móc dla nich pozostać. pragnę być kochanym od wszystkich. bo cię wspomogę. Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę.Kocham całą ludzkość. ale okazują Mi niewdzięczność. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. Choćbym ci dał świat cały. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e. które Mi się oddają na własność. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. a ty jesteś własnością moją. Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . nie miałabyś szczęścia i pokoju. Kiedy przychodzę do twego serca. choć niejednaką miłością.

nie zdołają kochać rodziców tak. bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. Miłosierdzie jest złączone z miłością. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. Bo im mniejsza będziesz. tym będziesz Mi milszą. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak. jak Ja ukochałem. bo z niej wypływa. Prawdą jest. Proś o wiele. Szerz miłość. Choćbyś się wysilała. a Ja przez ciebie szerzyć je będę. Szerzyć miłość. Kiedy przychodzę do ciebie. Pragnę. nie jesteś zdolna ani ty. bo kocham dusze wesołe. Zawsze zachowuj spokój i radość. a otrzymasz. kiedyś doznała przykrości. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. Dzieci małe kochają rodziców. otrzymałaś też pomnożenie miłości. jak je rodzice kochają. to znaczy 150 . bo pokora jest prawdą. przychodzę z moim miłosierdziem. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Twoja prośba pobudza Mnie do litości. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. która zachowana ci będzie na wieki. ale choćby się wysilały. Święty Paweł: Siostro. Pragnę. abyś Mnie kochała gorącą miłością. co się uznaje ze swej nędzy. bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie. o co chcesz. Stawaj się coraz mniejszą. a to jest pokora. a t wo j e go d ob r a . Proś. bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie.ch o c i a ż mó g ł by m .

starczy. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. że wydał swego Syna na cierpienia. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. w. Bądź wierna i pilna. Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa. 109. Królowej nieba i ziemi. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. s. 13g) (przyp. Jeden akt woli człowieka. Bo miłość obojętna. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. 151 . przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość. nawet długoletnia. Bożych. Pozostań przy mojej łasce. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37.). red. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna. a odwraca się od ziemskich. Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. Nie poprzestał na niej. prowadzi do wzrostu miłości. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. grzesznika.

duszę i bóstwo. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. tam i ja jestem. jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. nikt z ludzi nie pojmie. W niebie święci otoczeni są moją światłością. Czynisz postępy w miłości. Tak samo jest z moją obecnością. dając ci na własność moje ciało. We Mszy św. tak i ja. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. ale moja miłość jest wzgardzona.Gdzie [jest] Syn mój. że jedno stanowimy. Gdzie światło słoneczne. W niebie jestem z ciałem i duszą. jako oblubienicę swoją. ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich. że wolno stworzeniu Mnie kochać. jak Ja łączę się [z tobą]. tam i nieodłączny cień. Cokolwiek czynisz 152 . On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. ale każdą chwilą życia. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. zjawiam się w sposób duchowy. Jakże pragnę obdarowywać łaskami. jaką kocham nędzę ludzką. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności. rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. Szczęśliwa jesteś. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. Jak Mnie to boli! Nie dość. Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. ale rzeczywisty. Mojej miłości. Uwielbiają i czczą Mnie.

zmarnowane jest. przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. Kocham cię coraz większą miłością. Roztropność jest konieczna. lecz lepiej Mi w sercu człowieka.z miłości ku Mnie. ubóstwiam ją. W tabernakulum czekam na miłość. Żyj z uwagą. pomnażam miłość. gdy umarła. 38 Kundusia ma 72 lata. w których przebywam. bez niej może być dużo upadków i niepokojów. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. czy też nie. ale i w życiu. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia. a św. ale na miłość. tak i życie człowieka bez uwagi. Wedle tego sądzić cię będę. bo Ja nie za świat cierpiałem. Nie patrzę na wielkość czynów. jednaką miłością kocham cię.. jest bardzo uświęcająca. więcej zyskasz niż świat. 153 . nie ma owocu. Łączność ze Mną. ale za dusze. bo potroiłem ci życie na ziemi38. bo za nie można zbawić dusze. Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz. nie tylko w Komunii św. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność. Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jedno się wtedy staję z duszą. bo mogę działać przez dusze.

k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . aktem wynagradzania i zbawiania dusz. Dopomóż Mi swoimi modłami. Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t . 154 . I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. co daję. Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one. j a k d z i e cko u f a ć. zamieniać się będzie w miłość. cokolwiek czynić będziesz. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. a by d ro ga . Wtedy. Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. Kundusia prosi o największą miłość. aby ludzkość na tę drożynę weszła. Te re s ę. nic świat nie obchodzi. aktem uwielbienia. C h c i a ł by m i p r a g nę. Nie sama pracujesz. Pragnę dusz o takim usposobieniu. niczego się nie lękają. Miłe dziecko. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . Jak małe dzieci. Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. udzielam ci coraz większej miłości. tego. zajęte rodzicami. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. ale z moją łaską.Niech twoje życie będzie aktem miłości. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. ale ty czyń co możesz. co się na świecie dzieje.

Czy doznajesz strapień i cierpisz. gdy przychodzę do ciebie. bo. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. aby Jezus stał się jej świętością. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości. ponad wszystko. moja miłość przelewa się do twojego serca. a moje jest sercem twoim. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. Czy odczuwasz. czy nie odczuwasz. przychodzę ze świętością. Tak stajemy się jedno. którzy Jej nie proszą. Taka ofiara jest Mi miła. jestem i pozostanę twoją świętością. czy cokolwiek czynisz. Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. że możemy świat dźwignąć. bo twoje serce jest moim. jesteś w łączności z moją miłością. jak giną iskry w powietrzu. choćby to była najdrobniejsza rzecz.Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca. Pan Jezus: Byłem. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia. duszę twoją upodabniam do mojej. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . a pozostanie głęboki pokój w duszy. wszystko zamienia się w miłość.

Przez cierpienia. Większe to szczęście niż moje. z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. Szczęściem dla kapłanów. Matka Boża: Potęga. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. Cierpienia [twoje]. Widziałem jednak i dusze. Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani. że mogą powtórzyć życie. Cierpienia są najdroższymi skarbami. tak jest [ona] niepojęta. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. że całe niebo zachwyca. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. za które całą ludzkość kupić można. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. ale są tacy. jest tak wielka. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. 156 . tworzy się zdrój [bank] łask. potęgują miłość. Módl się o zbawienie całego świata. cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. którzy [są] uprzywilejowani. połączone z moimi. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. ofiary i modlitwy. które korzystać będą z moich cierpień. połączone z cierpieniami Jezusa.

Żal mi dusz. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. bo przykrość mam już w tym. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. że usunąłbym cierpienia. Pan Jezus: Dziecko moje. które będą z tych cierpień korzystać. Szedłem tą samą drogą. ale cierpień nie przyjmują.. Dusz takich mam małą liczbę. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. Dużo łask przez to tracą [takich]. które Mi służą. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. Wiesz. wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej. uczyniłbym to w jednej chwili. jakie są związane z cierpieniami. Jest dużo dusz. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy. a ta szczęśliwość jest wieczna. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. a ty moją. a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały. które idą na potępienie. tym się Mi radość sprawia. Więc pozwól. Świat jest znikomy. 157 . Błogosławię ci wszędzie i zawsze. które Bóg daje.

a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i . Czynności twe. Kundusia skarży się na własną nieudolność. Niczego się nie lękaj. ale bóstwo. Ja jestem w Ojcu. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. prawo ich nie karze.Kundusia prosi o zamianę serc. przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. Ochroną pokoju jest męstwo. Dziecko moje. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie. bo zawsze jestem z tobą. Pan Jezus: Dziecko moje. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. wszystkich innych cnót. Przestrzegaj danego ci pokoju. jako moją własność. patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. a jednak [rodzice] są zadowoleni. a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . a Ojciec we Mnie. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga . Dzieci nie są karane. zawsze i wszędzie. Gdybym udzielił się w całości. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. jak źrenicy oka. Duszom daję się poznać częściowo. Wiedz. Pan Jezus: Nie tylko Serce. duszę i moje ciało oddaję ci. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością. Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. a wypływa z miłości. drugim mniej. Pokój polega na pokorze i cierpliwości. Całe wieki będzie ją poznawał. że jestem Bogiem pokoju. Coraz ściślej łączę się z duszą. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. 158 . Duszę urabiam na swój wzór. jednym więcej.

Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. bo w miłości streszcza się całe życie. mistycznymi. Czynności te. Pragnę. Im większa miłość. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. zamieniają się w miłość. aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Rodzice dają dzieciom nawet to. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem. abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. tym większe cierpienie. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. nawet [o potrzebach] ciała. Nie myśl o ziemskich rzeczach. choć o to nie prosisz. M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . Pamiętaj. Kundusia prosi Pana Jezusa. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. że cierpienia idą z miłością w parze. Ja myślę o twoich potrzebach. Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości. aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze. Bądź pilna w miłowaniu Mnie. wykonywane z miłości dla Mnie. miłość obejmuje wszystkie czynności. Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym.Udzielam ci coraz większej miłości. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. a ty myśl o Mnie. Pragnę miłości coraz większej. a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 .

Całe niebo. Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. pokorze. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy. W tabernakulum jestem więźniem miłości. czego nie znajduję w pustym tabernakulum. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. Co jest moje. Mądrością. pobu d z a d o m ę s t w. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. tyle razy ukształtowuję serce w miłości. które patrzy na Mnie. ale stale się posuwa. Pozostań zawsze w spokoju. Radością i Rozkoszą. twoim Mistrzem. jak wierzysz. Oblubieńcem. cierpliwości. Pan Jezus: Dziecko moje. Jestem twoim wszystkim. cieszy się moją radością. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować. tak moim majątkiem są dusze. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. która nie staje. wszystkie ofiary. które ty pilnie staraj się zbawiać. Jest jak woda rzeki. W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. a moje twoim. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. łagodności. jest też i twoje. Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. Pobu d z a d o cn ó t . Jestem Królem. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją.k i em . Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. Twoje serce staje się moim. d o o f i a r. tak ci się stanie. Jesteś moją własnością. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. 160 ..

B. twoją miłość. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. przez to oddajesz [Mi] chwałę. abyś nie doznawała przeciwności. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej. jakiego świat dać nie może. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp. Patrzę na twoje usposobienie. Z twej strony czyń. Miłość znieczula cierpienia. Moja miłość jest nieograniczona. rozkosz. Kundusia pyta: Co czynić. a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. Istotą pokoju 161 . Moją miłość zdobyłem przez ofiary. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. Tajemnica miłości płynie z krzyża. o ile ty [większy] wysiłek czynisz. Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. przez cierpienia. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. w ofierze. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie. ale i przez każdy czyn z miłości wykonany.). B. Daję ci pokój. ile możesz. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. ks. To nie znaczy. wolę. bo miłość sprawia w duszy radość.Daję ci moją miłość aż do sytości. bo miłość musi być udowodniona w czynie. bo ty we Mnie jesteś. umiłowanie cierpień. a to Mi wystarczy. a Ja w tobie. bo działalność o tyle jest większa. co Syn rozkazuje.

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia. Moja miłość. że jedno się stajecie. Kundusia prosi. niewyczerpana jak morze. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. Jezus pragnie miłości obopólnej. Cierpienie zniesiesz z męstwem. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. ale przez ciebie. ani miłosierdzie. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. dziękczynienia i zadośćuczynienia. przemieni się w miłość. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki. okazuje się ją przez ofiary i cierpienia.wykonywanie. Cokolwiek czynić będziesz. tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz. starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. Nie tylko cierpiałem. Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. Gdybyś wiedziała. a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami. 166 . Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. tak wielka. a Matką jestem wszystkich. Bądź mi wierna. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. czyń.

Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze. bo za cenę ofiar dusze zbawiam. Pan Jezus: Nie lękaj się. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. bo jestem zawsze z tobą.Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. Sam sprawię. Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. w cierpieniu jest większy wysiłek. aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. że ułożą się sprawy. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość. jaką na ziemi osiągnąć można. gdy nawiedzę cię cierpieniami. ten już miłuje. Dobre dziecko. nie dopuszcza. które miłuje ojca. Pan Jezus: Nie martw się. Bardzo pragnę zba- 167 . bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. bo one będą przynosić owoc Kościołowi. Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. Modlitwa jest łatwiejsza. Te dwie boleści przejmują Serce moje. tym Mi milsza. Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. zachowaj spokój. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. ale im trudniejsza ofiara. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. Tym okaże się miłość największą. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. Doświadczam cię cierpieniami.

Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. zadośćuczynisz memu pragnieniu. Gdy się zatapiać będziesz. Pan Jezus: Jestem możny. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. będę więc twoim drogowskazem. a życie doczesne ginie w głębinach miłości. Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. jak lód ginie od słońca. to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak. bom zawsze z tobą. 168 . Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego. Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. w Sercu moim. a czyniąc ofiarę. Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. To samo dzieje się we Mszy św. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . Miłość nieskończona. Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. Ja i ty. To nie znaczy. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą . aby nie doznawać przeciwności. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Pragnę dusz. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej.wienia każdej duszy. Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. Jestem Bogiem pokoju. ż e j e dn o s i ę s t a j emy.

bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. choć nie myślą stale o rodzicach. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . choćbyś miała świat. cierpliwość.I Ja oddaję ci się na własność. a cnota męstwa wspiera. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą. Oddaję ci na własność niebo. aby wszyscy na tę drogę weszli. 169 . co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. Miłość pobudza do tych ofiar. Należy składać drobne ofiary z tego. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. bo pragnie dojść do najwyższej miłości. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. Gdybym ci oddał świat cały. Pragnę. a w tym zaparciu się jest miłość. pokorę. Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. Pomnażam w twej duszy miłość. Kundusia pyta co czynić. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. a Siebie ci nie oddał. aby dusze prowadzili drożyną miłości. uprzejmość. Oddaję [ci] na własność zasługi. ale mają usposobienie ku rodzicom. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. aby trwać w tych cnotach. Patrz na małe dzieci. byłabyś w wielkiej nędzy.

Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. Potrzeba tylko dobrej woli. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. którą zanurzam w mojej krwi. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Tak jest piękna. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. miliony dusz można za nie kupować. a teraz już tylko czerpać należy.Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie. mów kształtownie. a znów mów słowa dobre. To. że dusze za nie kupić można. Wiele. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. z radością bież drożyną miłości. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. która obrała najlepszą cząstkę. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. spełnił Pan Jezus przez krzyż. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. Kundusia prosi o świętość. Jesteś moją Marią. co najtrudniejsze. gdy będzie okazja. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. czyń ofiary z mowy. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności.

jaką pragniesz Mnie kochać. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. Gdy dusza zupełnie odda się. że możesz okazywać miłość przez ofiary. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. Choćby światów było tyle. starali się o dobra wieczne. nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością. Artysta cieszy się. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami. cierpienia i modlitwy. nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. ale na miłość. Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. że dany ci jest czas na ziemi. ale na miłość. bo tego samego Jezusa masz 171 . jakżeby się bogatymi stali. z jaką pragniesz kochać.kich ofiar. tak i twoim Bogiem świętości. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. Moja świętość jest twoją świętością. Niebo nosisz w sercu swoim. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. a jednak pozostają ubogimi. Szczęśliwaś. Jest to bezdenne morze.

a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. bo tak czynię z wybranymi. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. Daję ci miłość. Nie lękaj się. Nad tym pracuj. bądź Mu wierna. Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. a wszystko otrzymasz. w niebie nie czas na ofiary. Im ściślejsze zjednoczenie. Z radością czyń ofiary. dopóki jesteś na ziemi. bo On zawsze ci wierny.w sercu. Gdy się ma przyozdobić pokój. Proś o co chcesz. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. a do ciebie należy rozwijać je. W każdym cierpieniu 172 . ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. Nie sama pracujesz. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. Tak i Ja czynię z duszą. przez to ubóstwienie. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. przez ciebie. która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. bom zawsze z tobą. który jest w niebie. Wielką łaskę znalazłaś. w niebie istnieje AMEN. to się go najpierw oczyszcza i bieli.

bo jestem Bogiem pokoju. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e. co ci daję. My używamy radości w niebie. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. a aniołowie jako duchy szczere. ale czyń w gorącej miłości. Nasycaj się moją miłością. co ci cierpienia zadają. w każdej chwili uwielbiamy Boga. przez cierpienia i ofiary. choćbyś o tym nie myślała. ale za nich nie cierpiałem. Pan Jezus: Czyń to samo. w zjednoczeniu ze Mną. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. pozostań w pokoju. Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. Kundusia wyraża pragnienie.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. Nie lękaj się niczego. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. a nawet mogę przez nie zbawiać tych. bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. aby życie było jednym aktem miłości. Jeśli intencję uczynisz. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną. ale ty możesz czynną miłością. gdy Ja wszystko mogę. Im ściślej zjedno- 173 . Nie poddawaj się niepokojom. Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. co czynisz. bom zawsze z tobą. z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em .

O bliźnich mów mało i roztropnie. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. co mówię. Idąc z Mistrzem. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. bo to są skarby nieocenione. Gdybym mógł wrócić na ziemię. jaka ci dana już na ziemi. Nawzajem składam ci życzenie łaski. że czynem dokonywać będziesz tego. Bądź wierna w czuwaniu. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą. tym więcej w miłości wzrośniesz.czysz się ze Mną. aby nie było złej sławy. Stań się maleńką. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. 174 . Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. Wykonuj to przez swego spowiednika. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. czego od ciebie żądam. a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. Ale to cię uświęci. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. jest łaską. i czuwaj. Umiłuj cierpienia. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi. To. od mej obecności wewnątrz. że przemawiam do ciebie. Święty Jan od Krzyża: Czyń. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. Gdy tak czynić będziesz. tym milszą będziesz.

Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. W zjednoczeniu stajemy się jednością. ono będzie ofiarą dla Mnie. ale złączona z moją. Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. aby cię upodobnić do samego Siebie. jak i pokoju. aby i oblubienica była bogatą. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów. a więc i ze świętością. ale miłości.. wychodź z siebie i zapominaj o sobie. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. Nie żądam wielkich czynów. jeno miłości. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. co posiadam. a ponieważ jest samą nędzą. prosi. by Pan Jezus stał się jej świętością. więc chcę. a ty moją. zawiera się tajemnica. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. Twój Oblubieniec jest bogaty. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. a nigdy Mi nie ubywa.twoim jestem”. Udzielam bogactwa. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. Wszystko. twoim jest.Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. W tych słowach . Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. Jestem twym Bogiem świętości. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. Święta Katarzyna: Siostro moja. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. bo Ja jestem twoją własnością. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. To zwycięstwo uczyni cię maleńką.

abyś Mi się odwzajemniła. są z dobroci mojej. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k . Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. bo łaski.spraw Bożych. ponawiam to samo Odkupienie. Z Ojcem jedno jesteśmy. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. Módl się dużo za pogan. ile tylko się da. Kochaj Mnie samego. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości. a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. bo nie patrzę na uczynki. ile możesz. ale dla nich samych. a ty czyń [wolę] moją. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i . ale ode Mnie zależeć będziesz. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. bo My jedno jesteśmy. byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. [On] pragnie tego. czego i Ja pragnę. Wolą moją jest. których udzielam. 176 . Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. We Mszy Św. ale na miłość twoją. Tego pragnę od ciebie. z kapłanem jedno się stajemy. Czyń. Z zastępcą. Należy więc czerpać. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu. Przyszedłem do ciebie. staje się wielką.

bo im mniejszą się staniesz. jakbyś nic nie czyniła. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. Bądź bardzo pokorną. czego Syn mój żąda od ciebie. Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. tym większą świętą się staniesz. a zapomnij o sobie. ile możesz. Stań się maleńką. A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. Czyń. Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. Daję pewnym kapłanom zdrowie. i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. ale taką bądź. by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. że przez taką duszę cuda czynię. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. ale o tym. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. jak kochać rodziców. Wszystko masz ode Mnie. czego Ja chcę.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. Małe dzieci nie myślą sobie. To j e s t poko r a . a przeciw [własnej] naturze. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. 177 . Wolą moją jest. To czyń. ale przez nie można zebrać dużo zasług.

ukryłem swą potęgę. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną. tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. Kundusia. bo chcę.Jak drzewo jest jedno. Przyniosłem ci koronę cierniową. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie. gdzie musiałbym cud czynić. majestat i moc. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. Ukryj się w nicestwie i pokorze. Pan Jezus: Wol ę. by ci przywrócić życie. bo Ja zawsze myślę o tobie. siostro moja. Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości. iż stanowi jakby czwartą osobę. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała. Przyjdzie ostatnia chwila. stała się maleńką. że wolałaby być na puszczy. Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask. Jako własność urabiam cię na mój wzór. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. mówi. nawet karę ci odpuszczam. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . która prawie nigdy nie jest sama. bo cię miłuję. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. abyś 178 . Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. byś ty. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. a z niego wyrastają trzy konary.

bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami. Byś na mój wzór. Adwent: Przez modlitwy. Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. jako oblubienica i siostra. bo obdaruję cię nowymi łaskami. przyjmuj je cierpliwie i z radością. cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście. 179 . nosiła cierniową koronę. choć i teraz jestem w twojej duszy.

czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. żem się ukrył w małej hostii. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. Zachowuj w sercu twoim to. tak jak Ja ci się oddaję. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. a ziemią. dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. przestałabyś żyć. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka. gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. Pilności musisz 180 . Twoje szczęście. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. by być wierną.ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. Ja jestem twoim kierownikiem. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. bom Ja zawsze wierny tobie. jak różnica pomiędzy niebem. reszty Ja dokonam. Dołóż pilności. I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. Przy każdej Mszy Św. co do ciebie mówię. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu. Gdybym się nie był utaił. Bądź Mi wierną. Kundusia pyta. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie.

tak bardzo zranionemu. dziękuj i uwielbiaj.dokładać do ziemskich spraw. Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. bo sama nic nie możesz. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. W Komunii św. czy się nie łudzi. bo niepewna jest co do głosów. abyś okazywała miłość ofiarną. ale udzielam ci ponad to i łask. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości. bo rozum ludzki [jest] ograniczony. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności. Kundusia: Panie. Pan Jezus: Nic się nie lękaj. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. byś za czyny twe mogła kupować dusze. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. następuje takie zjednoczenie. Daję ci długie życie. Kundusia martwi się. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . nie opisałby tej miłości. bo takiej pragnę. nawet twoje własne myśli są ode Mnie. jaką Ja miłuję dusze. miłuj i wynagradzaj memu Sercu. Bądź Mi wdzięczna. a miłość nieograniczona. Pomnij. Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. Nikt nie pojmie miłości. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie. Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. Na to je dopuszczam. byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości. Miłość ofiarna radość Mi sprawia. że w bliźnich jest moje podobieństwo.

bo pokora jest prawdą. ale nie tylko mogę. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. ale i udzielania łask. a duch bywa wzmocniony. Pan Jezus: Wszystko mogę. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze. Ciężkość ciała zmniejsza się. że ciało twoje [to] odczuwa. Siła fizyczna wyniszcza się. wszystko jednaką ma cenę. Im pokorniejszą staniesz się. czy łzy. Cierpienia i ofiary. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Udzielając ci łaski odpocznienia. choć są z siebie małe. Wszyst- 182 . ale i pragnę udzielać skarbów moich. Dziecko moje. a Ja twoją. W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. daję ci siłę miłości tak. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. nie wyczerpią tej miłości.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. czy krew moją. czy ofiarujesz zasługi. za wszystko można dusze kupować. nawet w oddechu. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników. Ciało odczuwa lekkość. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. tym więcej łask udzielać ci będę. Jesteś moją miłością. Pozostań oparta na moim Sercu. a Ja przez nią. Dusza działa przeze Mnie. o szatę niewinności i o ogień miłości. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. tym stajesz się pokorniejsza. Im bardziej stajesz się unicestwiona.

Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. ile zechcesz. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. tak bardzo wzbogaca duszę. z wszystkimi moimi przymiotami. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. Daję ci dostęp do moich skarbów. serce. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. bo Ja tego pra- 183 . Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. Miłość niech będzie czuła i gorąca. na prostotę i pokorę. ciało.ko. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. a cóż dopiero. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością. ze Mnie masz. co masz. Im mniejszą będziesz. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać. tym większą świętą będziesz. Nie patrzę na umiejętności. Zrobiłem porównanie. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. za sprawą Ducha Świętego. pragnienie. Chcę. Takich dusz mam mało. rozważaj je. gorącą i czułą. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. znów. ale na dobrą wolę. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. chcę miłości za miłość. Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej.

w cierpieniach. ale pragnienie moje. nie z tego będę cię sądzić.gnę. Nie sama czynić będziesz. że oddaję ci się na własność. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. a mało mam takich. Nie brak Mi szczęśliwości. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. ale z tego jak korzystasz z moich łask. Udowadniam moją miłość czynem. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. Sprawiasz Mi radość na ziemi. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. Bądź pociechą Serca mojego. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. gdy tak czynić będziesz. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. Chcę. że nie ma słów na określenie. Co Mi powiesz. ale Ty wiesz. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. I ty bądź pociechą Serca mego. Pamiętaj. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Zawsze będziesz mieć spokój. Znam twoje słabości i upadki. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. boś zapisana w księdze żywota. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach. 184 . jest tak wielkie. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. Nie lękaj się niczego. by zbawiać dusze. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. bo cóż może być większego nad tę łaskę. Tak pragnę zbawienia dusz. bo jestem zawsze i pozostanę. czego mi potrzeba. a inne łaski oddaję. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością.

czynności te w miłość się przemienia. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. życie stanie się jednym aktem miłości. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej. a nie zajmuj się tym. ona wyrównuje wszystkie braki. Wtedy przeze Mnie do- 185 . jest własnością twoją. Łącz się jak najczęściej ze Mną. jest bez porównania większe od twojego. Moje pragnienie. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości. Oddaję ci Serce moje. Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie. tym męstwo większe. nad miłość nie ma nic wyższego. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . Pan Jezus: Dziecko moje. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości. Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb. Im miłość gorętsza. co do ciebie nie należy.. Czy wiesz. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. co to znaczy . Nie patrzę na wielkość czynów. a twoje Moją. gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości. ale na miłość. To jest największa miłość. tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca..na puszczy”. Taka miłość wabi Mnie do serc.Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko. aby Mnie miłowano.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności. Im miłość większa. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością.

Bądź wierna w ofiarach. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to. za świat cały. jak Syn mój jest wierny tobie. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa. Nie tylko w Synu moim. Módl się za pogan. bo skarb ten dany ci na własność.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. niż od grzeszników. Kundusia pyta: Co czynić. co czynisz. a Ja w Nim. którą cię prowadzę. innowierców. Droga. Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. w drobnych rzeczach. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć. jest najbezpieczniejsza. idą na bezdroża i giną. Gdzie jest Trze- 186 . [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. których Syn mój żąda od ciebie. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Matka Boża: Pamiętaj. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Bądź tak wierna. swą wierność. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. byś była pilna w sprawach. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie.

choć maj się kończy.. bóstwo z moimi przymiotami.cia Osoba. W Nazarecie prace moje. Niech twoje życie zawsze będzie majem. łącząc się w Komunii św. czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność. jaką [jej] okazuję. Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej. oddaję ci Serce moje na własność. Przyjdzie dzień ostatni. i Syn.wykonałam wszystko”. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. ale w łączności z Ojcem i Synem. tam jest i Ojciec. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. Dusza nie pozna tej miłości. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca. W Komunii św. Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. obyś mogła powiedzieć: . a Ja jestem uwielbiony w Ojcu. ale i duszę mą. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. 187 . Dusza. bo już nie sama wykonuje. Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego. a wtedy. nie tylko Serce. Pozostają one własnością Kościoła.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. Takich dusz pragnę jak najwięcej. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. ale na miłość twoją. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. niż innych tysiące. bo gość nie byłby zadowolony. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. i świat cały. Twa miłość wabi Mnie ku tobie. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . którą inni gardzą. jakby sama jedna była na ziemi. bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. co dotąd czynisz. Radź się Mnie we wszystkim. Z tego zadowolenia rodzi się spokój. Taką duszę kocham. Zawsze zachowuj spokój. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. bo Ja jestem Bogiem pokoju. gdyby z nim mało mówić. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. Dobre dziecko rozbraja ból ojca. jaki mu zadają dzieci niedobre. Zwracaj się często do Mnie. Czyń to. Patrzę nie na ilość czynów. miłuję tych. a w ten sposób. jest pociechą moją.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Córko moja.

bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. ale 193 . Nie zdajesz sobie sprawy z tego. tym dzielę się z wybranymi. łącząc z moimi cierpieniami. Mogę uświęcić w jednej chwili.przez cierpienia. tym milsza dla Mnie. to jest drogą cierpień. gdy je przyjmujesz z radością. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. co czynisz i co czynić będziesz. W Komunii św. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki. miłości i miłosierdziu. mów im o mojej dobroci. Dziel się z innymi szczęściem swoim. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. bo tym radość Mi sprawiasz. Bądź pociechą Serca mojego. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. a Ja stanę się nagrodą twoją. przychodzę dzielić się moimi skarbami. co gardzą moją miłością. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. To są skarby moje najdroższe. a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. Im trudniejsza ofiara. Za każdym razem stajesz się bogatszą. Zachęcaj do pokoju. i za zwycięstwo.

jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym. Pamiętaj. to wszystko jest twoim. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę. Podzielam się z tobą moim szczęściem. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. a miłość daje siłę. jako Bóg uczyniłem 194 . W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła. Dla ciebie stworzyłem ziemię. tyle razy poślubiam cię. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. a wtedy będzie to miłość wzajemna. bym mógł kochać sercem ojcowskim. bo mogę przez nią działać. Przybrałem serce ludzkie. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. aby dusza wzbogacała się przez ciało. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. a co jest moim. ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się. Wybieram duszę. że wiara i ufność idą w parze. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo.za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza..

a ujrzysz. aby w niczym nie obrażać Boga. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. bo tym największą radość sprawisz Mi.te zasługi nieskończonymi. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. w nich jest Boża dobroć. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach. bo przez nie możesz zbawiać świat. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden. ale tysiąc światów. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem. dzielę się także Moimi cierpieniami. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. miłość i miłosierdzie. Pokora wabi Mnie ku tobie. bo przez pokorę łączę się z duszą. Kundusia prosi o łaskę. 195 . Dopóki jesteś na ziemi. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. Jest wielu kapłanów.

Upokarzając się po upadku. Nie patrzę na ilość uczynków i słów. W usposobieniu jest łączność między nami. czynimy przez Ducha Świętego. za które dusze się kupuje. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. Patrz na świętą Terenię. by żyć w obecności Bożej. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. jak przystoi na moją oblubienicę. ale bądź Mi wierną. Święta Teresa za nic się miała. a ty w Duchu Świętym we Mnie. nie oszczędzałem jej cierpień. Zwyciężając się na każdym kroku. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. ale za to pomagała światu całemu. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia. Zaskarbiła skarby. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. Z tej łączności wypływa chwała Boża. Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość. Kościół będzie czerpał z jej zasług. Kundusia pyta. Cokolwiek czynimy. szerzysz miłość. na chwałę Ojca. a Ojciec jest we Mnie. jak żyć. Gdy Mi się oddała na ofiarę. 196 . przez zaparcie się samej siebie.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. Wszystkie łaski idą przez krzyż. zyskujesz nowe łaski. Jesteśmy jednym duchem. Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. ale Mnie nie zasmucasz nimi.

ale przebywając w duszy. Moje drobne ofiary. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. Tabernakulum jest moim tronem. bo inaczej nie mógłbym być. a on z radością je przyjmuje. Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. przez to nawracają się innowiercy. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. ale i cierpieniem. że się dzielili ze Mną krzyżem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. Jakże jesteś szczęśliwą. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. na którego ja patrzę. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. przyjdę w powietrzu z krzyżem. Gdy przyjdę sądzić. Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. 197 . Kundusia prosi. Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. a ona przeze Mnie.

pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym.. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a . jubileuszowej. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża.”. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. Daję ci cierpienia. Nawiedzę cię większymi cierpieniami. ale nie lękaj się. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św.W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. dusza taka pomaga zbawiać dusze. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników.. która uświęca duszę. K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a . W takiej duszy mam odpoczynek. bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam. że jedno się stajemy. jak chcę miłością płacić za miłość. Moja miłość do duszy jest tak wielka. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. 198 . jak Ja jestem dla ciebie. Przez cierpienia jednoczę się z tobą. W Komunii św. Bóg mógłby odjąć trudności. abyś była ofiarą dla Mnie. Pragnę dusz ofiarnych. tak ściśle łączę się z duszą. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. one sprawiają Mi radość.

Kundusia pyta. bo Ja wszystko mogę. by to zapisać. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły. a przez to wzrastać będziesz i w miłości. ufaj Mi. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. i będę czynić cuda. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę. 39 Pan Jezus wyraża życzenie. Ojcu. bo ich kocham miłością ojcowską. bo stale jesteś w objęciach moich. nie lękaj się niczego. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. jak dziecko w objęciach ojca. pragnę ich zbawienia. Im będziesz większą świętą.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. co czynić. a one przeze Mnie. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. Kundusia. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. Wyrządzają Mi wielką przykrość. Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą. na mocy ślubu posłuszeństwa. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. i utrzymywać ducha w skupieniu. 199 .

Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp. Módl się. Jestem Ojcem wszystkich. a Ja spełniać będę twoją. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się. Sądzono.). dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. choroba rozwinęła się. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. i adorować Pana Jezusa w tabernakulum. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale. a Ja twoją. że jest to gruźlica. Od października 1948 r. Jesteś ze Mną zjednoczona. Cierpię razem z tobą. Wynagradzaj Mi. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. kapłanów. Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. jesteś własnością moją.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle. aby wrócili na drogę zbawienia. by móc uczestniczyć we Mszy św. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. Ty spełniasz wolę moją. 200 . bo jesteś wybranką moją. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. red. nie lękaj się niczego40.

Całe niebo cieszy się z tej chwały. Krzywdy ci. tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga. nie zawsze daje dzieciom to. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. które strzegą się grzechów. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. daję ci Ją na własność. co lepsze i pożyteczniejsze. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat. tam i Matka moja [jest] ze Mną. Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. Gdzie Ja jestem. przez co osią- 201 . a Ja dokonuję w niej cudów miłości. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu. Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. nie zrobię. Tak i Ja tobie daję to. Co jest moim. dziecko moje. jak gdybyś była sama jedna na ziemi. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. o co proszą. bo ojciec. a więc i miłosierdzie moje. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. który kocha dzieci. ale to. połączone z moimi. niż tysiące takich. Miłosierdzie moje jest bez granic. jaką ma Bóg z tej duszy. jest i twoim.

Dusze. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. Gdybyś wiedziała. Wynagradzaj za nich. Błogosławić będziesz tę chwilę. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. i to na cały świat. tyle możesz zbawić. połączone z moimi. W sercu twoim obrałem tron. w której zdobyłaś chwałę na ziemi. Otrzymasz koronę chwały w niebie. tym większą radość Mi sprawiasz. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. co walczą ze Mną i Kościołem. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. Wiele możesz pomóc Polsce.gniesz największą miłość. wyjednywali miłosierdzie dla tych. Ile pragniesz dusz zbawić. 202 . Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej. nawet dla świata całego. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. Moich wybranych doświadczam cierpieniami. Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. Pragnę ich zbawienia. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. Raduj się. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. Kocham nawet tych. aby Mi przez cierpienia. Im więcej cierpisz. co odstąpili ode Mnie. bo jestem potęgą. Cierpię z duszami ofiarnymi. boś znalazła łaskę.

Bądź jak dzieci. bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. które są oddane mojemu Synowi.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. Radość mi sprawia dziecięca miłość. 203 . Ty masz dar mego Serca. nie myślą o tym. ale i z radością. a to sprawia Mu wielką radość. Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję. Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. a nawet przez moich wybranych. Upodobałem sobie w tobie pokorę. Cierpieniem. Pokornych kocham i do nich się zniżam. Małe dzieci nie uczą się kochać. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. a jednak kochają i są kochane. bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki. ale je [tylko] osłabiam. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. Gdy robią co dobrego. W Komunii św. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. znoszonym z radością. zaślubiam cię jako oblubienicę. Cierpisz nie sama. okażesz Mi największą miłość.

jednego ducha. udarowana bogactwami mego Syna. nawet całe niebo cieszy się z tego. Szerzymy miłosierdzie Boże. w zjednoczeniu ze Sobą. Korzystaj z zasług 204 . a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. ale Ja z tobą. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. daje ci skarby najdroższe. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. My przez ciebie. zasłużone przez grzeszników. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. Pełnij Jego wolę. Bo przez cierpienia. ale im trudniejsze. Gdybyś wiedziała. przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. Ja przez ciebie. bo nie sama cierpisz i pracujesz. Jesteś ofiarą dla Mnie. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem. tym milsze mojemu Sercu. raduj się. choć [to] trudne. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. Jak mało mam dusz ofiarnych. bo ci oddaje na własność. Wybrał cię na oblubienicę. że nawet kary. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. a ty przez Nas i to na cały świat. cierpieniem. uczynionego z miłości do Mnie. Wiedz. a Ja dla ciebie. nawet przez posiłek. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze. czy przez cokolwiek innego.

Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane. sprawiać będziesz radość memu Sercu. stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. to jest i moje. Zasługi te to potęga. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników.Jezusa.).. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. red. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. to wszystko jest i twoim.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa. a co twoje. Czyniąc to.. Jak na krzyżu... Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. 205 .. dla całej ludzkości. Dane ci. kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu.choć objawia się ludziom” (przyp. ile chcesz. możesz czerpać. Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość.” do słów „. Ja stanę się twoją nagrodą. a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu. a ty będziesz moją chwałą. bo bardzo cię kocha. choć objawia się [na ziemi] ludziom41. Zjednoczona jesteś w jedność. tak i teraz pragnę zbawienia dusz. Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie. że do woli. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. Pan Jezus: Co jest moim.

bo patrzę na miłość i usposobienie. Nie tylko ciało. Umartwiaj twoją próżną ciekawość. Radź się Mnie we wszystkim. jaką miłuję dusze. bo jesteśmy jednego ducha. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. i zasługi oddaję duszy na własność. Kto chodzi w ciemności. Nie przemęczaj ducha mówieniem. Uświęcisz się przez to. otrzymuje tyle bogactw. by dać poznać co [jest] dobre. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. wołając . Dusza przez jedną Komunię św. niech cię nie obchodzą wieści światowe.. bo to sprawia Mi radość. abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. Przychodzę do ciebie w mojej światłości. przez całe wieki dusza nie pozna. Dopuszczam słabość. ale i duszę. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka. ale na miłość. Im większą miłość zdobędziesz. ten błądzi i ginie. co możesz. Nie zważam na słabość. choć ono mało mówi. Miłości. by uchronić od zarozumiałości. a co złe. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa. Jeśli czynisz. zadość czynisz memu pragnieniu. i bóstwo.Pragnę”.nała i spełniaj wolę Syna mojego. bo rozum jej jest ograniczony. 206 . Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. tym większą chwałę Mi oddasz. jak pragnąłem na krzyżu. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. by pomagać zbawiać [dusze].

gdy tak czynisz. zajęłabym twoje miejsce. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą . jak On sam tego pragnie. Kundusia pyta. byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. Bądź cierpliwa. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. Z każdej chwili korzystaj. a tym się uświęcisz. raduj się z tego. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość. by tak ukochać Jezusa. czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. Należy bardzo cenić czas na ziemi. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. ale nigdy w całości mego majestatu. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. W tym zjednoczeniu i skupieniu. Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. aby ludzie mieli do Mnie dostęp. co czynić.Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. ile jest w tym szczęścia. C i . 207 . bo żadna dusza tego by nie zniosła. zamienia się w miłość. Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. Gdybyś wiedziała. cokolwiek dusza czyni. z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . dla ich dobra. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. To dotyczy także kapłanów.

ale najwięcej okazuje miłości tym. ciekawość rzeczy światowych. np. którzy zeszli z dobrej drogi. może wiele dusz zbawić. że można nimi dusze zbawiać. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. aby miłość była wspólna. Dusza bez łaski nic nie może. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . ale pragnę współpracy z łaską. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. Dziękuję ci za to. dziękuję ci. nawet rzeczy dozwolone. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej. Te drobne ofiary są tak cenne. tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga. ale duszy malarza. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. Pan Jezus kocha wszystkie dusze. Urabiam dusze na swoje podobieństwo. a za to. co kroczą drożyną miłości. że pragniesz ich nawrócenia. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. Módl się dużo za kapłanów. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej. choć i starsze kocha.

Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował. co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. Rozum człowieka jest ograniczony. Taka dusza przynosi radość niebu. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca. aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. jakbyś zasypiała w objęciach ojca. Niczego się nie obawiaj. zachowaj pokój. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. Zawsze zachowuj spokój. jaką ktoś Mnie kocha. tylko z miłości. Króla królów. ale na usposobienie. a ulgę duszom w czyśćcu. co czynisz. bo zawsze jestem z tobą. jaką Bóg cię umiłował. O nic się nie martw. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. boś zawsze złączona z Bogiem. a Bóg [jest] nie- 209 . a Ja przez ciebie. pokój którego świat dać nie może. jakże byś się cieszyła z tego. choć nie pod takimi postaciami. co ma czynić. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u .skarbów takiej duszy. Umiłuj mój Krzyż. a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. bo go nie posiada. Nie zważam na słabość. Im większa twa miłość. Jesteś szczęśliwa. córko moja. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. bo Ja umiłowałem. który ci dany. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. wolę i miłość. Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości. bo jestem Bogiem pokoju. tak ty zatapiaj się w miłości. bo jesteś w objęciach Boga samego.

tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia. ale tylko niektóre. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz. Proś Syna mojego w czasie Komunii św. że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy.. W godzinę śmierci ujrzysz. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. 210 . przyjmując na Siebie. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane. ile dusz zbawiłaś. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia. a wszystko otrzymasz. Gdybyś wiedziała. będziesz Jego oblubienicą i królową. Dziękuję ci.ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. że cię wybrał dla Swej chwały. W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki.

bo Ja go umiłowałem. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą. tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze. Czyń zadość mojemu pragnieniu. Choćbyś wysilała się do największej miłości. ale przemawiaj do Mnie częściej. W sercu twoim znajduję odpoczynek. pomóż Mi go nieść. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. bo przez krzyż dusze zbawiam. tak i ty czyń. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. Przez to osiągniesz największą miłość. a Mnie sprawisz największą radość. a kim ty! Tyś stworzeniem. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. Pragnę zbawić każdą duszę. 211 .ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. Zastanawiaj się nad miłością. Umiłuj krzyż. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem. a Ja Bogiem. bo [tym] radość Mi sprawiasz. ile moja krew. Przez to uwielbiamy Boga. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. nie dorównasz mojej.

której daję mój pokój. niż śpiewy anielskie. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. zjednoczonej ze Mną. a Ojciec jest we Mnie. Jedno jesteśmy. ufaj jak dziecko. wierz jak dziecko. zjednoczona ze Mną. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. nie tylko po kil- 212 . Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. bo pragnę zbawienia ich dusz. jakimi Bóg podziela się z tobą. a nawet z radością znoś cierpienia. a ojciec myśli o jego potrzebach. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. bo to skarby największe. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. Dusza.Święty Józef: Raduj się. Ty bądź pociechą Serca mojego. tak bardzo zasmuconego. a Duch Święty zapala miłość. Bóg jest miłością. Duszy. Gdyby trzeba było. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało. sprawia Bogu Ojcu więcej radości. Dusza. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. możesz zdobywać jak najwięcej dusz. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. Bądź cierpliwa. bo tym Mi radość sprawiasz. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. tylko Ja i ty. wyrywając je piekłu. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. przez moje zasługi. zadawany Mi przez grzeszników. daję pokój. tak miłość dziecięca rozbraja ból. modlitwy i twoje ofiary.

ofiarowując moje zasługi. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. Ty przeze Mnie. ale m i l i on a m i . Będę doświadczał grzeszników. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się. aby wrócili na drogę zbawienia. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. tym będziesz milszą Sercu mojemu. Co czynisz. bo starczy ich czysta miłość. czyń nadal z miłości ku Mnie. Raduj się. Ufaj Mi jak dziecko. aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. Gdybyś wiedziała. Im pokorniejszą staniesz się. jakże pragnę. jakżeby radowało się serce twoje. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać. a sprawiedliwych będę umacniał. 213 . przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. boś wielką łaskę znalazła. krew i łzy. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość.ka dusz. Staraj się być pokorną i małą. która nigdy nie będzie od ciebie odjęta.

a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. [ w t y m c el u ] . M i ł o s i e rd z i e mo j e. i doszła do samego szczytu góry miłości. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. ale chcę. Ciesz się i raduj szczęściem. Dziękuję ci za to. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . Dusze oddane Mi otrzymują łaski. 214 . na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e. Tym sprawiasz Mi wielką radość. Moje Serce jest otwarte. cierpienia i modlitwy. Zachowaj pokój. dla których nie mam granic. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. że kochasz Matkę moją Najświętszą. i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny. czerp z niego skarby i dla innych. że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia. Ono się nigdy nie wyczerpie. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. i l e poko j u . poślubiam cię na oblubienicę. bo Ja jestem Bogiem pokoju. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym.

okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. Ty należysz do dusz ofiarnych. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. tak i ty umiłuj cierpienia. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. Pragnę zbawienia każdej duszy. że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. 215 .Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia. Radość Mi sprawiasz. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. ale mam ich małą liczbę. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. Umiłuj cierpienie. Pragnę miłości wzajemnej. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. a miłość wzajemna daje zadowolenie. byleby pragnęła miłować Mnie. Pragnę udzielać łask. Ucałowałem krzyż. że jestem w sercu twoim. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. Takich dusz pragnę. Ufaj Mi. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały.

Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi. bo jestem twoim Oj- 216 . I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj.LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych. Bo i oni kupieni są moją krwią. Cóż innego masz czynić nad to. a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami. czego dziecku trzeba. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. a będziesz Mi się podobać. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. Miej umysł wolny od wieści światowych. jakiego świat dać nie może. bo one niosą ci niepokój. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . co czynisz? Nadal czyń to. Nie przejmuj się wieściami tego świata. bo Ja dałem ci pokój. Jestem Bogiem sprawiedliwości. chcę. Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna. co czynisz. choć ojciec wie. abyś Mnie prosiła. aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę.

jest jednym mrugnięciem oka. aby w nim odpocząć przed grzesznikami. których odkupiłem krwią moją.cem. duszy i ciała. Cóż możesz czynić nad to. którzy Mi zadają okrutne rany. Myślę o twoich potrzebach. co się strzegą grzechów ciężkich. co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. bo to rodzi niepokój. co czynisz dotąd. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. To. Pragnę zbawienia tych. wobec tego co cię czeka w wieczności. Już tu na ziemi ciesz się radością. A w wieczności radować się będziesz bez końca. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. ale Ja ci go daję. jaką w niebie cieszyć się będziesz. Czyń nadal to. Pocieszaj Serce moje. Pragnę dusz ofiarnych. Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. Miej umysł swobodny. Nie zajmuj się wieściami świata. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. bo jestem twoim Bogiem pokoju. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. co przecierpiałaś. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret. Świat nie daje pokoju. Bądź cierpliwa i raduj 217 . Obrałem mieszkanie w sercu twoim. Ż a l M i c i eb i e. ż e c i e rp i s z .

bo zawsze z tobą jestem i pozostanę.się swoją szczęśliwością. Nie miej obawy o nic. że jedno jesteśmy. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. Znajduję rozkosz w twoim sercu. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane. twoi krewni. bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Zachowaj pokój. Przyjmuj to. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. który ci daję. Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej. 218 . I im błogosławię. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. że czcisz Matkę moją. Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi. Jestem dla ciebie wszystkim. co ci daję. nie tylko duszy. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. Dziękuję ci za to. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. twój dom i domownicy. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. jakbyś sama jedna była na ziemi. ale i ciała. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. tak i ty czynisz i czyń nadal. jaką otrzymałaś ode Mnie.

Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. a Ja tobie oddaję się na własność. wybranko moja. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. to i moje. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą . Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy. co ci mówi. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze. a Ja przez ciebie. W godzinę śmierci zobaczysz. a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. 219 . Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . [Twoja] radość nigdy się nie skończy. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. modlitwy wykonujesz przeze Mnie. Oddajesz [Mi] się na własność. a co [jest] twoje. Co jest moim. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. Gdybyś wiedziała jak cię kocham. to i twoim. Bądź błogosławiona. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. córko moja. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. ile dusz pomogłaś Mi zbawić. ale radość nimi sprawiasz. Uczynki. cierpienia. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. Sprawiasz Mi radość. Od założenia świata przygotowana ci korona chwały.

notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi. c o mó w i ę. kierownika duchownego Kunegundy Siwiec. U f a j M i i w i e r z M i . bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e. Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego. 220 . Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz.Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze.

racz wywyższyć tę.04. miłość i miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny. O (Imprimatur: ks. Kraków. aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. nr 1075) 221 . kard. aby została wyniesiona do chwały ołtarzy. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. która odrzuciła świat. Stanisław Dziwisz. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie.2008. Amen. dnia 23. Spraw.

Rakowicka 18 • skr. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul.04. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 . który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa.2008.. Kraków. O (Imprimatur: ks. Amen. Stanisław Dziwisz.. w nadziei.. jeśli to jest zgodne z Twoją wolą. dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy.. pokornie Cię proszę. poczt. kard.. Chwała Ojcu..NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. dnia 23. Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia. że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem.. abyś udzielił mi łaski………..

Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. gdzie zamieszkali jego rodzice. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. 26 grudnia 1932 r.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu. doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia. ukończył gimnazjum w Chełmnie. by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu. Grabowo Kościerskie i Lipusz. W 1925 r. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. otrzymał święcenia kapłańskie. 13 października przyjeż- 223 . Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. doradzając. Wiosną 1937 roku ks. Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego. bp St.

Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie. kierownik duchowy Kundusi .Ks.

gdzie odczuwano wielki brak kapłanów. późniejszy prymas Polski. a później na dłużej. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. Ponieważ ona była niepiśmienna. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec. W 1942 r. szczególnie po Komunii św. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. 225 . Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. najpierw na jeden miesiąc. wyrażająca się wymianą korespondencji. Stefan Wyszyński. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. już jako prymasa Polski. których Niemcy wymordowali. do Stryszawy. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. ks. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii. Zostaje jej stałym spowiednikiem. W 1946 r. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu.

biskupowi diecezji chełmińskiej. W 1957 r. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. zabierał po kilkoro dzieci. W 1968 r. Lubił dzieci. Uzyskawszy ustną aprobatę. prowadzonym przez siostry do 1963 r. Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski.. otrzymał odpowiedź . nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks. Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks. poduszkę i walizkę. pokazać morze. jakich doznawała za życia Kundusia. Kazimierzowi Kowalskiemu. jeziora.27 czerwca 1955 r. umarła Kundusia. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. jaka jest wola Boża.. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców. W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia. okazywał im wiele troski i przywiązania.pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. 226 . uporządkowawszy zapiski.

który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. Kapłan konfesjonału. proboszcza katedry św. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą. prałat Józef Bigus z Banina. później znów wracał do konfesjonału. grał na skrzypcach.. Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks.. W uroczystościach pogrzebowych. Był muzykalny. doskonały znawca dusz. przebywającego chwilowo w Stryszawie. bardzo gorliwym. które odbyły się 26 lipca 1986 r. oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r.Był to kapłan gorliwy.. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św. Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych. o której zakazywał mówić komukolwiek. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. Jana Chrzciciela w Warszawie. biskup Zygfryd Kowalski. mówią: . żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. 227 . Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. sumienny. doskonały spowiednik. W czasie Mszy św. ks. w których pracował oraz kilkunastu innych. prałata Jerzego Zalewskiego. doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz. fortepianie i akordeonie.Był kapłanem głębokiej wiary. których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem. niektórzy systematyczną i stałą. Ci z mieszkańców Stryszawy. Był „kapłanem sumienia”. Ostatnią Mszę św. Koncelebrze przewodniczył ks. sufragan chełmiński.

mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek. prałata Józefa Bigusa. żyła i zmarła Kundusia Siwiec . którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać. ks.Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. Stryszawa 1991 r. ks. z różańcem nigdy się nie rozstawał. W tym domu w Siwcówce urodziła się. prałata Henryka Znamirowskiego. Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej.

Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec. Zofia Siwiec. Kundusia Siwiec Stryszawa. Hanusia Leśniak. Kościół i cmentarz parafialny .

Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek .Stryszawa – Siwcówka. św. Kaplica pw. św.

. . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . próba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1951 . . . . . Rok 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . . . . . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . 13 Głos wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1946 . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . 222 Biografia ks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1949 . Rok 1952–1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful