MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych. Stała się ona źródłem poznania osoby. w którym żyła. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. bp.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Bronisława Bartkowskiego. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. zmarłej 40 lat wcześniej. Kazimierza Nycza. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. przesłania i sławy świętości Kunegundy. Już w rok po ukazaniu się książki. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks. a nadto miejsce. Książka. zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks. że serce jej samej. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej . w 1955 roku.

dr. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. s. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. stały się już tradycją. Im- 6 . zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. staraniem Towarzystwa. zwane ogólnopolskimi. Pielgrzymki te. dr. Jerzego Gogoli OCD. Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. Obok wielu innych inicjatyw. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. prof. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. dr. ale i z zagranicy. Faustyny Kowalskiej. Prelegenci podkreślali. hab. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec.

kard. Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 . Sądzę. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia.makulaty J. Stanisław Dziwisz. Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników. o. 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. Adamskiej OCD. wynika bowiem jednoznacznie. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy. Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. które zagłębią się w lekturę tej książki. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń. tj. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu.

Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . o. Praśkiewicz OCD Kraków. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich. szczególnie prostoty. Każdy. dr Szczepan T.. a nadto cierpliwości. oderwania się od siebie i od spraw tego świata. cichości i pokory.z Bogiem. 18 maja 2008 r. kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele.

Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. a jeżeli są. że . Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. Otto Filkowi OCD. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 . wprowadzając mnie na tę drożynę. Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły.. to ukaż mi Boże choć jednego”. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich. siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD. którzy mnie wspierali modlitwą.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. ks. życzliwością. radą. zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie. W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie.dziś świętych nie ma. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce.

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”. w którym jest przytulnie i ciekawie. że to nie tylko moje wrażenie. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego. ze wschodu i z zachodu. Pisząca te słowa instynktownie odgadła. ale i moi znajomi. z południa i od północy. Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”. tworząc z niej zaciszny zakątek. Na dowód jednak. pisanego z dalekiej Kanady.. okalają ją góry. Ze wszystkich stron. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. Góry. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: .Tak sobie marzyłam. Pisze osoba. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą. które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę. Taki tam spokój.dać świadectwo prawdzie”. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. W takim to miejscu. Przesada?. Nie wiem. której na imię KUNDUSIA..Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór. Może. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. Sugestia?. To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 ... zdawało mi się. To są Jego. o których Gustaw Morcinek wyraża się. przytoczę tu urywek listu. że się wysublimował. i tak też mówię moim znajomym. Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności. wśród takiego otoczenia. tyle. Jezusowe sprawy.. chcę . Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu..

Zanim jednak stanęła. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. czego doznali inni. żem za słaby był na takie próby. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. którzy uważali. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym. Przyszła II wojna światowa.” i oszczędził tego. Okazał miłosierdzie. Nie doznałem cudownego uzdrowienia. 15 . Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui. więc Mu dziękuję. bardzo Go miłującej. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. którzy się do tego przyczynili. A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. Znać uznał. nie. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27. 3). więc o tym z kolei zamierzam pisać. zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty.. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy. gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. 5). Marii i Łazarza. A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91.. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy. ogarnia mnie wzruszenie. a przy tym domu stanie kaplica. była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych.

nazywano ją Starszą Kundusią. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia. gdy przybyło jej lat. Kundusia. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki. góralskim. by o niej napisać grubą książkę. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. w starym. niczym nieróżniącą się od 16 . Bo wiara w Boga. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku. po tutejszemu Kundusia. ani do zamążpójścia nie zmuszał. w Jego prawdy i prawa. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. młodą. 3 siostry wyszły za mąż. Nie wspominam o matce. w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię.. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. najstarszym gazdą w osiedlu. bo był starym. a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo. trzeba pytać – „jak się piszecie”. wiejską dziewczyną. Stryszawianie. do wiecznych przybytków”. drewnianym domu żyło ich także troje. kiedy przyjechałem do Stryszawy. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). opuszczała ten dom dopiero wtedy. a ponieważ na osiedlu. Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. i brat Michał. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). W tym czasie. kiedy przyszło przenieść się .in aeterna tabernacula. Z licznej. więc później. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. ale ostatecznie ani do żeniaczki. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu. Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu.

bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. By nie szukało już nic innego. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. zaczęło przynosić owoc stokrotny. redemptorysta. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. tego umiłuje Ojciec mój. habit czy sutanna. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko. że nie słyszymy. 21). wtedy. pobawić się. co Boże. Wśród nich znalazła się też Kundusia. Polega na tym. potańczyć.rówieśniczek. czymś nadzwyczajnym. W najgłębszym słowa tego znaczeniu. moim zdaniem. Pracowała przy gospodarstwie. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. 9). ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. sławny „kulawy misjonarz”. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. „Będę słuchał tego. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. co mówi we m n i e Pa n ” (por. Może to tylko brak skupienia. Duch służby Bożej polega na chętnym. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. co mówi w nas Pan. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia. gdy do niej przemawiał. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. na szukaniu jedynie upodobań Bożych. Ps 84. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. Na kazania jego szły tłumy. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. 17 .

To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest. w martwych literach i ciasnych. „Omnis gloria eius. 18 . z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. Szczególnie wtedy. czytając jakiś żywot. które święci napisali o sobie: św. tak pospolitym. Augustyn w swoich Wyznaniach. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. Najlepsze żywoty świętych to te. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. gdyby nie jej Dzieje duszy. ab intus. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny.. niepowtarzalną wartość tego. nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego. 14). gdy chodzi o rzeczy duchowe. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. obie święte Teresy. jeśli nie zastygłą lawą. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. cała chwała jej od wewnątrz” (por. mniej lub więcej słuszne.. że dają martwe opisy. Coś z tego ducha. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. Ps 45. a nie żywą twarzą. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych. Jeśli mimo wszystko. tak by ukazać całą ich wielkość. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie.Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi.

że Kundusia nigdy nie była stara. W prostej. ale nie stary. Jest w nich wieczna świeżość łaski. choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). nie spowszedniała. wiejskiej kobiecie. Życie zjednoczone z Bogiem. którzy się nie starzeją. jaką uznawała. Łk 1. a drugi raz woli zaufać własnym racjom. Była zawsze dzieckiem. na co dzień. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . która się nie znudziła. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. I tak jakoś bezpośrednio. że aż dziwne się wydaje. Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. przyjmowała natychmiast. naturalnej pobożności. nie zblakła. Dosłownie. kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga.byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. To co poznawała jako wolę Bożą. przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. niesfałszowanej. który jest wieczny. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. Śmiem twierdzić. Kiedy dziś. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. to znak. w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi. 45). „Błogosławiona jesteś. którzy się z nią zetknęli. wyczuwali wszyscy. ufnie po dziecięcemu ułożyć. jakieś głębokie życie wewnętrzne. I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. a pełnej. bez targowania się z Bogiem. iżeś uwierzyła” (por. Elżbietę. Żyła Jezusem. Są ludzie. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. Nawet wtedy. Wola Boża – to była jedyna racja.

mądrale. Nic tam nie było 20 . entuzjazm dla wszystkiego co dobre. i to nie tylko tzw. a „honorni”. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy. ufność – niemal naiwność dziecka. po kazaniu. jeśli nazwę to charyzmatem. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. pod tchnieniem Ducha Bożego. wierności! Te. ale kochają”. abym była dla kogoś nieżyczliwa. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . wrodzone. Są ludzie. czyż nie jest wynikiem jednej. co starają się być życzliwi dla innych. w Kundusi było to instynktowne. w którym wzrastały tak naturalnie. w którym mówiłem o życzliwości. wiary w dobro. powiedziała: Nie przypominam sobie. Była życzliwą ilustracją tego. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. ale żywo zrealizowane w człowieku. mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. zawsze w niej była świeżość. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. Może nie powiem za dużo. nie wynik rozumowania. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. działania Ducha Św. chłopi zamknięci w sobie. suche traktaty teologiczne. Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. Chwalebna naiwność człowieka. ale różne wygi wiejskie. – jakże cudownie wyglądają.chowego. postanowień. pobożne babki. Kiedyś. choć nieraz głęboko schowane.

Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. Nie tylko one. jaką podziwiano u Kundusi. jakie cechowały postępowanie Kundusi. jakich jej Bóg udzielił. Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. Stale współpracując z Duchem Św. to rozumiem!”. by w tym namaszczeniu. jak u Kundusi. Dlatego. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy. mogła też zakosztować słod- 21 . Kochając prawdę. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe. takie świadectwo wydała o niej prosta. który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego. swe natchnienia. swobodnie rozwinąć swą działalność. taka pobożność. jej sąsiadka. Niehamowana w swoim rozwoju. wiejska kobieta. nabożeństw. w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. męstwa. sprawiedliwości. że „…za łaską Boga jestem tym. 10). z całą swobodą mogła mówić o łaskach. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. któremu zawdzięczała wszystko. Owa głęboka mądrość.. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . Z tego źródła czerpała swe soki. co jest Boże. „O.sztucznego. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. cieplarnianego. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. Trzeba by osobnego opisu. musiała się i w nich objawiać). i dusza gra. czym jestem” (1 Kor 15. bo ona nie stawiała oporów. opierając się na stałej wierności. książkowego. by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. Nie leżały odłogiem i inne dary. nic na pokaz. modlitw itp. jakie łasce towarzyszą. U Kundusi była naturalna pobożność. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. umiaru.

dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. Owych owoców. pokój. wstrzemięźliwość. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. a raczej drzemie. nie może się powstrzymać od krzyków. zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. że Kundusia. dochodzi do tego. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. czystość” (5. ale i ochotnie. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. 22). mówiła o swoich cierpieniach. który trwać będzie aż do jej śmierci. wesele. Nie skarżyła się. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. cierpliwość. teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia. Pytana. że trudno jej się poruszać. którego już nie opuści aż do śmierci. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym.kich Jego owoców. Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. choć mężna i cierpliwa zawsze. Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia. Od października 1948 r. jest: miłość. skromność. Gdy pytana czy to przez domowników. zjawiają się też obrzęki na ręce. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. czy znajomych. cichość. choć niechętnie. które św. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . Boleści wzmagają się. wiara. która zaatakowała kości. uczestnicząc we Mszy świętej.

w skromnej. W 1942 r. W tych cierpieniach dała świadectwo. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek. sam w niej cierpiąc. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne. Kundusia uczyniła akt ofiary.się na organy wewnętrzne.. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach.ufam. kiedy rozeszła się pogłoska. przy śmierci dam ci więcej cierpień. jeśliby i ją to miało spotkać. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się. wydawałoby się. jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A dusza? . Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych. Umarła 27 czerwca 1955 r. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat.. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha.. w dniu. mogile na stryszawskim cmentarzu.. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech. Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. jednocześnie wzmaga się bezsenność. „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”. O. Poza atakami silnych bólów. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej. sama tak bardzo potrzebująca pociechy. Mocą jej jest Jezus.. I ona. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. przykuta do łoża.śmierci męczeńskiej ci nie dam. niczym nieróżniącej się od innych. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu. że 23 . co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami.

Kochała Jezusa. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia.. nieustannie ją przynaglał. który jest Głową. już jej nie wypuści z rąk. i szuka dusz. Modlitwą. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz. popatrzmy na cierpienia tych. ofiarami. to ta sama. cierpieniami. że teraz czas żniwa. Ta sprawa.ogląda już twarzą w twarz Tego. 24 . starała się pomagać Temu. by nie ustawała. Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. ale i przez nas. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać. nawet własnego Syna (Rz 8. w Fatimie. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. a kochając Jego. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. w La Salette. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. upominał. 32). jak stwierdza Pismo Św. S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . co są Mu wierni. Gdy Bóg znajdzie duszę. zaprowadziła na Kalwarię. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz. chce zbawienia ludzkiego. Ta wola Boga jest bardzo na serio. Jeśli chcemy wiedzieć. Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego. co Go kochają. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. choćby o to błagała. że nie czas odpoczywać. którzy jesteśmy członkami (ciała). któremu tak wiernie służyła. Jego boski niepokój. czy Bóg kocha dusze grzeszników. odgadła Jego boską troskę. która sprowadziła Jezusa na ziemię.

 25 . w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. aby ci.M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo. by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. co je będą czytać. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. w którym żyła Kundusia. To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . Tabernakulum jest na to. z tego mam chwałę. To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek.

.

ZNAK 1942 r. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia. słyszy w sobie głos Pana Jezusa. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. Z całą prostotą Kundusia wyznaje. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi.GŁOS WEWNĘTRZNY. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 . W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony. że tego dotychczas nie czyniła. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. jak i oświecenia Boże. że często. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. ale także przedstawić cały stan duszy.. wewnętrzne trudności. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię. by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie.. przemawiającego do niej. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa. a przy tym pokorna. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. PRÓBA. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi. bo nie wiedziała. iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi. szczególnie po Komunii św.

38–39). ale są też i zdania Matki Bożej. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. a nawet o naruszenie czystości wiary. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli. bo przecież wiadomo. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. że umiała się podpisać. co by było contra fidem et mores. Orzekł. Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. od 1942 do 1955 r. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. dwa lata po śmierci Kundusi. wniwecz się obróci. świętej Teresy Wielkiej. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. W sumie przez 13 lat. w 1957 r. Ponieważ poza umiejętnością czytania. poprosiłem go.rzucać. przez teologów zwanej locutio interna. 28 . by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. biskup Kowalski. świętej Katarzyny. świętego Józefa. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. pochodzi od Jezusa. zdając sobie sprawę z tego. Kiedy. świętego Jana od Krzyża. przeciw wierze i obyczajom.. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. jeżeli jednak od Boga pochodzi. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. Większość zdań tej mowy wewnętrznej. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5. Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa.

Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. pogody ducha i pokoju serca.Naturalnie. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską. by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. ma zawsze na celu jakieś dobro. ile nie tylko na jej własnym życiu. które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. Klasycznym przykładem jest św. cierpliwości. głosiło stare powiedzenie. Jednak. takie dobro jak: wzrost miłości. czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 . jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit. które słyszała. rok ucisku dla Polaków. treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. Polonia triumphabit! (Gdy św. „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. 7). więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. Marek da nam Wielkanoc. zapytałem Kundusię.. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności. Jest to rok szalejącej na świecie wojny. pokory. Sądziła. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia. Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”. W tym roku święto św. jako skutek. Wiemy. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne. Joanna d’Arc. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. Polska zatryumfuje). umiłowania krzyża.

które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. by spowiedź odbyła się 3 maja.wojny i losów Polski. który już od kilku lat nie spowiadał się. Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. Stawiałem także warunek. Otrzymałem odpowiedź. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej. ani o terminie. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału. by Go pytać o losy wojny. aby spełnił to. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. co tylko Jemu i mnie jest znane. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. Wobec tego proszę. czy Jezus chce. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. że tak się jej zdawało. to On zna także moje myśli i pragnienia. Patrzę. choć nie jest całkiem pewna. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału. Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . brak odpowiedzi. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. Nadszedł dzień 3 maja. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. a wojna toczyła się nadal. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika.

wiedź: „Córko moja. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. byś tą drożyną szła”. by przekazać tekst notatek dosłownie. ale SPRAWA pozostała. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. zapalonego przez Jezusa. KUNDUSIA odeszła. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. o ratunek dla tego. którego zdaniu. Tak co do przytaczanych faktów. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. Notatki podaję chronologicznie. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . we wszystkim się poddaję. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia. Zajmują się mową rozweselającą ojca. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje. Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. bo jutro będziesz miała odpowiedź. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. co na ziemi najwięcej ukochał. to głównie dlatego. Idź drożyną obraną przeze Mnie. dla dusz nieśmiertelnych. ks. nie smuć się. zaśnij spokojnie”. kolejno tak jak je robiłem. przejdzie w dusze czytających. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. A wołanie Jezusa o współpracę. Terenia wstawia się za tobą.

.

Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. dużo dusz można zbawić przez to. Ono z krzyża płynie. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. wielką łaskę znalazłaś u Pana. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. Oddałem ci Serce moje. aby wyprosić miłosierdzie Boże. 33 . Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Z miłości płynie miłosierdzie. byś Mnie moim Sercem kochała. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. Wiele.

Przygotuj się na to. Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. Kundusia prosi o męczeństwo. Kochaj Mnie. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. jesteś samą słabością. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. Pan Jezus: Córko moja. Kundusia prosi. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja. Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. czego Syn mój od ciebie żąda.Córko moja. Patrzę na wolę twoją. a dał swoje. co oddali się na moją służbę. Kochaj Mnie za tych. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie. przy śmierci dam więcej cierpień. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym. 34 . bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. nawet na męczeństwo. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam. Rozmyślaj o mej dobroci. aby wziął jej serce. a są Mi niewdzięczni. spełnij to. Ja ci daję nie tylko Serce. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. a spełnisz wolę Najwyższego.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

raduj się. Im będziesz pokorniejsza. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. i słodycz. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. Tu obrałem sobie niebo. że się wierzy. Rozkosz znajduję w sercu twoim. Więcej nawet. zwracaj się za tych. którzy gardzą miłością moją. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. Trwa to przez kilka dni. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. Matka Boża: Radość mi sprawia. choć nie widzi mnie żywego. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. że są ci nieprzychylni. 39 . Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy. Ale i za tych wstawiam się. Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. o których myślisz. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Wstrzymuj się od wielomówstwa. czczą mnie coraz więcej. Pan Jezus: Większa w tym miłość. Nie ma niebezpieczeństwa dla was. jaką masz dla sług moich.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. Dziękuję ci za miłość. Syn mój pragnie takich ofiar.

znajduję odpoczynek. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie.Tu. ale tego. Nie żądam dużo od ciebie. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. Jestem samą prawdą. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. niezupełna niepokój. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. Chcę. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny. 40 . aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. czego pragnę. w tym małym niebie. Córko moja. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. a mało wybranych. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym. dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. ale tu dla ciebie.. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. Zleję na ciebie obfite łaski. Wielu wezwanych. dla ciebie to czynię. Dziecko moje.. Pragnę. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Daję wtedy. Chcę z tobą rozmawiać. omylić nie mogę. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych. abyś stale łączyła się ze Mną. przestrzegaj pilnie. Powiedz spowiednikowi.

jakie ci daję. Skarbami. Składaj Mi hołd przez pokorę. Szczególnie o miłość. cierpliwość. Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. również i o to. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. Bądź bardzo pokorna. ale chcę. Bądź cierpliwa. Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. 41 . będę nagrodą twoją. Znalazłaś miłosierdzie Boże. Nie tylko moją córką jesteś. Na to cię doświadczyłem. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze. bo wszystko mogę. łagodność. przez miłość. jakiej Bóg od niego wymaga. za twoją prośbą dostąpią go i inni. Proś o łaski dla spowiednika. i chodź przede Mną w prostocie. ale i oblubienicą. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. Łaski mam przygotowane. Kundusia doznaje łask i pociech. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. Ufaj. Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. aby o nie proszono.Matka Boża: Bądź pokorna. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. podziel się z innymi. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. bo to byłoby ze szkodą dla niego. Chcę nadal z tobą rozmawiać. Proś za tych. aby Pan Jezus poddał prośby.

Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. ale z tego jak ona była wykonywana. Chcę spoczywać w sercu twoim. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami. ks. wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. Pragnę stałego złączenia się z tobą. a potem wielkimi łaskami..). nie skłaniający się ku naturalnym popędom. B. twoje prośby wysłuchuję. z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz. Wstań córko moja. 42 . Jak mało jest kapłanów . bo dziś połączę się z tobą w moim domu. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. gdyż ksiądz był chory). którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. B. nie odrywaj myśli swoich ode Mnie. (Nie było wiadomo. a dam ci. Nie z godności cię sądzić będę. Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp..miernych”4. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz. przemijającymi. Składaj ofiary ile możesz. Żal Mi dusz ginących. zachowujący umiar. aby go wielkimi łaskami wzbogacić. Często zwracaj się do obecności Bożej. tzn. czy będzie odprawiona Msza Św. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. a dużo ich ginie.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. Matka Boża: Córko moja. Skromny.

abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. jak cię kocham. Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. Dałem ci spowiednika. córko moja. które on ci daje. cierpliwa. Pragnę. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. z Matką moją Najmilszą i całym niebem. w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń. Bądź pokorna. 43 . Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata. łagodna. Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą .grzeszników. to czyń co ci on powie. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna. To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e. abyś nimi rozporządzała dla drugich. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. Gdybyś wiedziała. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi. uprzejma. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie.

że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. Można też domniemywać. jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały. red. abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. Pragnę. Córko moja.). które by mnie kochały miłością czułą. byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp. B. 44 . B. Inne martwią się krzyżami. gdybyś wiedziała. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi.). a jeszcze mniej na świecie. jakie tu znajduję5. nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. Przeszkadzaj. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki. jak i męskich. ile możesz. Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Mało jest takich dusz. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże. Będę wkładał na ciebie cierpienia. ks. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo. Udzielę ci łaski żalu. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania. a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy. złu.

by wykonać to. ufam. Módl się za wrogów mojego Kościoła. a potem chciał odebrać. ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . wysłucham cię. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. ale w domu.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę. wtedy pilnie czuwać należy. Gdybyś wiedziała. co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił. że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. że dla twojej prośby i takiej ufności. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. jak mnie to boli. Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . kto odda Mi serce i wolę. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych. Tak samo. Chcę odpoczywać w sercu twoim. co jest ku spełnieniu woli Bożej. byłoby to niewłaściwe.

Taka ufność sprawia Mi radość. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. Tak czynię z moimi wybranymi. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje. większych łask potem udzielam. ofiar choćby najmniejszych. Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. 46 . co mi bluźnią. na miłość. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. wynagrodzę cię. cudze. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych. Tyle czyń. ale to dowód mojej miłości. co Mi ofiary czynić będą. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. Bądź Mu wdzięczna. Miej serce zawsze swobodne i spokojne. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. słabością. jaką masz dla Mnie. za których się prosi. Sam stanę się nagrodą dla tych. choćby nie wykonane. coraz więcej łask będzie ci udzielał. ile możesz i jak możesz. Za pragnienia. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. Módl się także za tych. złorzeczą i przeklinają. Módl się za kapłanów.

dziecko moje. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. tym więcej obsypię cię łaskami. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz. bądź jednak pilna w tym. abyś ufała. miłosierdziu. im pokorniejsza będziesz. 47 . Proś.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. uważać należy. o co prosić. pomnożyłem ci wiarę. że się nic nie czyni. składaj ofiary. tym okażesz Mi największą miłość. Na podobieństwo dzieci. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. Chcę odpoczywać w sercu twoim. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. Moim majątkiem są dusze. Pomnożyłem wiarę twoją. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą. mów im o mojej dobroci. o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. by była jak wiara dziecka. o wiele proś! Kundusia pyta. Bądź bardzo pokorna. miłości. czyniąc dobrze. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. Jak bardzo mnie to boli. o pokorę i gorliwość dla nich. Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go. Czuwaj nad tym. czego żądam od ciebie. Ufaj Mi. które kochając rodziców. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę.

Gdy to uczynisz. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego. żeś przyjęła Komunię świętą. Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. Przyozdobię serce twoje moją miłością.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. Nie zajmuj się sprawami świata. Kundusia skarży się na własną nędzę. Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce. w dniu. a wszystko ci dam. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją. Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. spełniając moją wolę. abym ci uczynił? Proś. a pilnuj moich pragnień. Bądź błogosławiona. 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. bo wielkąś łaskę znalazła. by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Co chcesz. bo chcę w nim odpoczywać. Ja twoją spełniać będę. 48 . Pilnuj moich poleceń. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. prostotę i pragnienia. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. a z nią losy II wojny światowej. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem.

Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość. tam jest i moja Matka obok Mnie. Wzywaj Ją często. odpłacając miłością za miłość. Tak cię ukochał. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. za spowiednika i innych kapłanów. o nawrócenie grzeszników. 49 . Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. Gdy oni są w ucisku. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. co gardzą Jego miłością. byś Mu wynagradzała za tych. którzy mnie kochają. byś była Mu wdzięczna. Módl się przez Matkę moją i z Nią. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. Jakżeż mnie to boli! Tych. Gdzie Ja jestem. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. Proś o wiele. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. polecając ich potrzeby duszy i ciała. Ty masz serce czyste. gdzie ginie. o niewinność. o pokój. bądź pilna w czuwaniu nad mową. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać.

odprawiano rano. Pocieszaj Serce moje przez wierność. Matka Boża: W cierpliwości. Tym okażesz Mi największą miłość.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. Odpoczywa w nim. red. Strata dusz boleść Mi sprawia. gdy mogę dawać. a mało kto przychodzi prosić o nie.). Proś o miłosierdzie dla nich. Módl się za sąsiadów. Pan Jezus zachęca. Spokój zależy od miłości. Radość Mi sprawia. co by mogło pomóc w zbawianiu dusz. dla tych biednych moich grzeszników. przychodź nawet w porze popołudniowej10. które lecą w przepaść. krzyżów. o ich nawrócenie. by nie doznawać utrapień. módl się o łaski dla wybranych dusz. Tylko niektóre zwracają się do mnie. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany. przez różne akty. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć. pokorze i miłości. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. 50 . Niczego nie zaniedbuj. Żal Mi dusz. będzie doznawać przejść. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św. Spokój nie polega na tym. jednak trzeba prosić. Pocieszaj Go. gdy lecą w przepaść. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników.

red. 51 . Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. choć teraz będzie mniej. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny.). ale mało jest takich. Myśl o Mnie. a sama nic nie masz. Tylko tym się zajmuj. im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. które by składały ofiary. że tego nie widzisz.wia i pożytek przynosi Kościołowi. które starałyby się o małe ofiary. obecnie 15 września (przyp. a sam pozostanę nadal w twojej. Tyś tylko narzędziem. Nie zajmuj się sprawami. będą gorliwi i więcej dusz nawrócą. które do ciebie nie należą. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. co by służyło ku zbawianiu dusz. umarłabyś z zachwytu. Bądź pilna w zbawianiu dusz. Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. Choć przed wojną było dużo kapłanów. łagodna. Łaski. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. oddaj Mi. cicha. Są takie. Twoje szczęście. Tym głębszy pokój otrzymasz. wielu było niedbałych o dobro dusz. Mało jest dusz. a Ja będę myślał o twoich potrzebach. o ile trzeba. gdybyś widziała. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. to i pokorna będziesz. które odbierasz. które się wystrzegają grzechu. Kundusia prosi o pokorę. dla ich nawrócenia. a dla dusz są bardzo pożyteczne. które Mnie sprawiają radość.

Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. a przez przyjęcie go w spokoju. że przyjęłaś ją spokojnie. jakby był ostatnim [w twoim życiu].mej Najmilszej. Pan Jezus: Dam ci krzyż. a Syn mój będzie obwołany Królem12. tak w sprawach zbawienia duszy swej. Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję. gdybyś się do Mnie zwróciła. czyń postępy w gorliwości. Bądź cierpliwa. Córko moja. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. a wiele rzeczy mam do rozmowy. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste. nawiedziłem cię chorobą. Słabość twoja Mi nie przeszkadza. a przez to. Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. jak i bliźnich. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. 52 . W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. Każdy dzień traktuj. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. Pragnę zbawienia każdej duszy. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. Przyjmuj często komunię duchową. Ja będę Królową. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. Chcę spoczywać w sercu twoim.

a Ja twoją spełniać będę. spoczywaj w Sercu moim. każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. czyli bez spowiedzi. szatę niewinności masz przywróconą13.[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku]. Polska będzie moim królestwem. zamieni się w miłość. co kierują wojną.) (przyp. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. duszą i bóstwem. Córko moja.). w. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. bo wszystko mogę. W tych. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. Wszystko. bo Ja w twoim odpoczywam. s. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa. Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości. tu na ziemi i w niebie. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo. Kundusia prosi o łaskę dla domowników. ale według współpracy. Ufaj Mi. 10g. Spełniaj moją wolę. 53 . Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. 57. cokolwiek będziesz czynić. Będzie wielka. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. red. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów.

którzy nic nie wiedzą. Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14. A czyń to jak najczęściej. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. Mnie się radź o wszystko. [16 maja] Módl się za tych. Nad tym pracuj. Gdybyś słabości nie odczuwała. 54 . Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. spełnisz moją wolę. a przemienią się w miłość. aby mieli moc i siłę. Gdy to czynić będziesz. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. Mało jest dusz. co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi. mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu.abyś szerzyła miłość. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. a Ja twoją spełniać będę. Moje łzy wylane też ofiaruj. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. które by kochały Mnie miłością czułą. abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. Ćwicząc się w miłości czułej. uwielbiasz dobroć moją. tego aktu nie zaniedbuj. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem.

Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. a ja ci za to błogosławić będę. Jak mało jest ludzi. Matka Boża: Nie tylko w maju. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność. a jeszcze mniej. szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. 55 . Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana. Kundusia wyraża żal. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. Wielu łaskami cię obdarzę. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego. że miesiąc maj Już się zakończył. Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. W dniu dzisiejszym wzywam cię. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. co by Mnie kochali. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą. że prośba twa będzie wysłuchana. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. i miła Sercu mojemu. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność. którzy by Mnie znali.zadowolona i spokojna.

Takie dusze spełniają moją wolę. by Mi pomóc zbawiać dusze. a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone. 56 . Na co Syn mój się nie zgadza. idź w spokoju i wyznaj swoje winy. cierpienia i ofiary uczynią wszystko.Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami. Bądź spokojna i nie smuć się tym. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi. Takich dusz jest jednak mało. które przez modlitwy. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. bo jestem Bogiem miłości. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. a tym go uspokoisz. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała]. tego i ja uczynić nie mogę.

bądź cierpliwa i pokorna. red. a Ja je zastąpię moją miłością. o zbawienie całego świata. 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. Módl się za całe duchowieństwo. Ukochałem cię. t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . tym wynagradzać Mi będziesz za innych. Myśl o Mnie.Kundusia rozważa co czynić. N i emo ż l i w y m j e s t . Pan Jezus: Córko moja.). Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż. a w rozmowach zachowaj roztropność. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. uprzytomnij sobie. gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. o gorliwość w mojej służbie. Niedbalstwa w tym unikaj. Braki swoje Mnie oddaj. Czuwaj nad ciekawością. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. zanim byłaś na świecie. Myślę o tobie. a l e u p r z y t om n i j s ob i e. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć. Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp. Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże. j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em . 57 . Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. red). W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. Rozmawiaj ze Mną dziecko moje.

abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. Bądź spokojna. odczuła ogień miłości. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. to ta ofiara w miłość się obróci. Trwaj w nich mężnie i spokojnie. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. Bądź ze wszystkiego zadowolona. bo w tym jest spokój. bez wątpienia kocham ciebie. Córko moja. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. abyś robiła wysiłki. Wszystko mogę. przez to uwielbiasz dobroć moją. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. Bądź pilna. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. co przykre i trudne. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz. Bądź pokorna. Tym dajesz Mi możność udzielania [łask]. ale chcę. ufaj Mi dziecięcą ufnością.Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. Podziękuj Mi za łaski. 58 . Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. Kundusia po Komunii św.

Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. bo jutro będziesz miała odpowiedź. Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem. czy Pan Jezus chce. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. Zaśnij spokojnie. red. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. a o grzesznikach. których muszę karać17. to nie upadaj na duchu. by Go pytać o losy wojny. tzn. Te doświadczenia są dla twego dobra. Nie myśl o pogodzie.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników. 59 . 14d. na doświadczenie twej ufności i miłości. s. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. a inni giną przeklinając [Mnie].). Żal Mi ludzi.) (przyp. 90. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej. Kundusia prosi o pogodę. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. Brak odpowiedzi. Niektórzy się nawracają. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. w. Pan Jezus: Choćby był deszcz. Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. własnej woli i natury. koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu.

dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. Ćwicz się w cierpliwości. Zajęte są kochaniem ojca. Choć zabiorę cię do siebie. Jesteś duszą małą i prostą. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. żebyś Mnie kochała. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. skąd mam większą chwałę i radość. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. a takie dusze kocham bardzo. o ile 60 .Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje. Idź drożyną obraną przeze Mnie. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. Zajmuj się mową uweselającą ojca. co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. nie zajmują się przyszłością. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. Pozostanę tu dla ciebie. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. Pomnożyłem ci ją. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. I zdobyła ją na ziemi w całej pełni. Dziecko moje. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. Ludzie moją miłością gardzą. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. to jest. a Ja z tobą. Ćwicz się w ufności dziecięcej. to nie jest ci potrzebne do zbawienia. byś kochała Mnie za tych. Bądź Mi wierną i pokorną. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię.

żem daleko od ciebie. unikaj skrępowania. Unikaj napięcia w aktach miłości. bo pogrążony jest w cierpieniach.to jest twoim obowiązkiem. aby ją pojęli. Kiedy ci się zdaje. a ty dziecięcą ufnością ufaj. módl się o męstwo i wytrwanie. bo wszystko. Pomnożyłem ci dziś miłość. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. Ja myślę o tym. Pamiętaj o obecności mojej. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. aby miłość w pełni posiąść. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. Do dusz. Córko moja. Chcę. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. wtedy jestem najbliżej. Patrzę na twoją wolę. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. pokorę i cierpliwość. dajesz Mi ją przez modlitwy. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. ofiary. co czynisz. 61 . mów z bliźnimi o miłości. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. Zachowaj swobodę w duszy. Chcę przemieniać cię w Siebie. jakiej od nich pragnę. które mnie pragną kochać. chcę. będziesz czynić z miłości. trwanie w dobrym. Pragnę być kochanym. Proś dla bliźnich o miłość. z radością przychodzę do ich serc. czego ci trzeba. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. Módl się za Ojca Świętego. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. udzielone wszystkim ludziom.

abyś miłowała bliźnich moją miłością. i proszę za tobą. przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. a znajdziesz spokój i swobodę. Oddałem ci się z duszą. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary. bo wszystko mogę. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. bo jestem Miłością.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. Nie bój się o swoją nieudolność. Tak cię umiłowałem. że co miałem najlepszego. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go. Módl się o zbawienie całego świata. 62 . Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. Ufaj Mi. że twoje czynności przemieniają się. byś ją zdobywała przez ofiarę. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. dałem ci. Zatapiaj się w miłości mojej. ale chcę. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. dałem ci Matkę moją za matkę. Pomnożyłem moją miłość. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. Matka Boża: Kto mnie ukochał. bo ja zastępuję twoją nieudolność. Tak wnikam w duszę i ciało. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. z ciałem i bóstwem. Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. którego na ziemi nikt nie zrozumie. Ukochałem cię z niebem całym. W tej miłości jest miłość bliźniego. chcę. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich.

tyle razy ci odpuszczam. umartwiaj się. ale często i ożywiaj. Nawiedzam cię słabościami. wśród nich wielu żołnierzy. Ja tego pragnę.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. Bądź wolnego umysłu. inni z radosnego przeczucia. a nie obciążaj się troskami ciała. Córko moja. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. że obecnie wielu się nawraca. abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. i do ofiar. Raduj się z tego. przyjmując Mnie niegodnie. a ile razy upadniesz. Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. We Mnie ufaj. Tych jednak jest mniej. Nie zaniedbuj się w tym. że wkrótce będzie koniec. Córko moja. wiesz. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. byś była cichą ofiarą dla Mnie. bo chcę. byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. że Ja wszystko mogę. Jesteś radością Serca mojego. abyś Mnie kochała miłością gorącą. ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. miej serce wolne. niż gdyby to cudem było poświadczone. składaj [je] w ofierze modlitwy. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. Krocz drogą miłości do Mnie. Nie obawiaj się. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . Większa jest zasługa. ożywiaj miłość. a Ja ci łaski dodam.

Z takimi duszami jednoczę się. utonęłabyś z radości w tej miłości. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. Miłości tej nie zdołasz pojąć. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. wdzięczna Mi będziesz z radości. by spoczywać w nim. tak grzech odwraca mnie od niej. Miłość ta zależy od tego. Dziękuj za krzyż. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. za to dusza będzie miała zawsze spokój. by ich naprowadzić na drogę zbawienia. ale też rozkosz w nim znaleźć. ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . Chodź przede Mną w prostocie serca. k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Jedni krzyż przyjmują. W nim grzechy gasną. i mo j e bol e ś c i i ł z y. że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. Na sądzie ostatecznym. Moimi skarbami: krzyżami. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca. jaką ty Mnie kochać będziesz. dzielę się z duszami. Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. bo to jest najcenniejszy skarb. 64 . drudzy wpadają w rozpacz.woli. jaką miłością cię kocham. gdy zobaczysz krzyż. Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. Przychodzę do twego serca nie tylko. Gdybyś wiedziała.

Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. z czego będę miał większą chwałę. Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. serce swoje i wolę. co wyruszają do walki. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. Syn mój tego chce. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. To będę robił. Zwyciężą!19. Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. a ona cię uświęci. jakby cię nie było. Bądź tak na ziemi. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. 15 września): Módl się za tych. 65 . Zamiast rozmyślać. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. Nie tylko teraz. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. Miłość własna przygasza płomienie miłości. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną.Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej. jako ze swoją własnością. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. Pragnę. czyń akty miłości. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. Skoro oddałaś Mi się na własność. proś o siłę i moc dla nich. Udzielam ci wielkich łask. Wolą moją żyj i ukochaj ją. Spełniaj wolę moją. Kundusia pyta.

 66 . Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). bo Syn mój będzie dawał [to]. Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. Bądź spokojna. że pracować będziesz usilnie nad tym.rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. jeśli będą współpracować [z łaską]. najwięcej możesz przez nią dusz zbawić. Pragnienie twoje będzie spełnione. a tak spełnisz wolę Najwyższego. Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby]. Usiłuj to czynić. by przyjmować. jak ci rozkaże. ale i od ciebie zależy. co Syn mój ci przeznaczył. spokojnie przyjęłaś [to]. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. Matka Boża: Córko moja. tak czyń. co lepsze. To samo i inni otrzymają. a twojego pożytku. Kundusia prosi o miłość doskonałą. Bądź pilna w posłuszeństwie. dojdziesz do szczytu góry miłości. od współpracy z łaskami. Ukochaj mój krzyż. Zrób mocne postanowienie. bo to jest najcenniejsza modlitwa. tak postępuj nadal. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego. czy to w konfesjonale.

byłoby to z ich krzywdą. który był twardy jak kamień. ile dusz zginęło w tej chwili. red.). a spełnisz wolę Bożą. Gdyby je usunięto. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. (przyp.). Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. red). To twoje zadanie.). łącz cierpienia swoje z moimi. Ja jestem Bogiem pokoju. Wolą moją jest i będzie. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów. Z bronią upadają20. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r. B. że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. Ja będę nagrodą twoją. że są obojęt20 21 Znaczyło to. Gdy to czynić będziesz. przez to. Gdybyś wiedziała. Chcę. 67 . gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo. przyp. abyś Mnie kochała moim Sercem. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. co się poświęcili na moją służbę. Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r. Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21. przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. Pan Jezus: Pokój już będzie następować. I czynić będziesz postępy na drodze miłości. B. zażywać będziesz głębokiego pokoju. ks. Wróg.

Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. miłość i pragnienie. Dusza. dlatego powstrzymuję niektóre łaski. Pragnę ich udzielić. ale wypoczynku nie mam. bo kto Mi się odda całkowicie. ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Jestem matką wszystkich i tych. Córko moja. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. tego darzę łaskami. ale na serce. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi. ocalę tych. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. To pragnienie samo już podoba Mi się. mająca ufność dziecięcą. wielu prosi Mnie o łaski. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. bom jest waszą matką. bo nie tylko cię wysłuchuję. Dziękuję ci za to.ni i gnuśni. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników. którzy są wrogami moimi. Teresy od 68 . W niektórych duszach mieszkam. Ze względu na tych. którzy Mnie miłują. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. miła jest Bogu. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. Módl się. Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22.

Kundusia prosi o miłość taką. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych.). miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. tyle będziesz otrzymywać. Ufaj. szycia. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. Ile Mi ufać będziesz. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. 69 .Módl się dużo. ale pilnuj. Nie martw się tym. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. jakby w niebie. Daję ci [je] jak córce królewskiej. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. Miejcie ufność dziecięcą. czego Syn mój żąda od ciebie. Za cały świat się módl. bo wszystko mogę. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej. Nie zasypiaj z nimi. red. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. ubóstwiam i czynię podobną do Siebie. Przychodzę z moimi skarbami. Pan Jezus: Córko moja. Córko moja. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca. abyś wykonywała to. O błogosławieństwo proś i dziękuj. jakiej Pan Jezus pragnie. abyś nimi dzieliła się z innymi. że zapominasz coś. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. Choć jeszcze nie prosisz.

Wynagradzaj miłością czystą. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu. będą odczuwać moją opiekę. Syn wielbi Ojca.Matka Boża: Córko moja. We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług. ale nie w tym stopniu. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. nieskalaną. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się. Ci kapłani. darzę łaskami. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. Dusze w niebie są szczęśliwe. którzy ze zwyczaju przychodzą. Tych. W godzinę śmierci pozna dusza. którzy pozostaną po wojnie. z moim Synem. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. 70 . Bóg Ojciec błogosławi. wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. jaką miłością ją ukochałem. Tych. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie. co tych. a pragnę zbawienia każdej duszy. moja wybranko. a Duch Święty darzy cię łaskami. z prośbami. z utęsknieniem i pragnieniem. Gdy łączysz się w Komunii św. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. którzy przychodzą z utęsknieniem.

W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. a przede wszystkim miłość. które są pokorne i cierpliwe. Głęboki pokój daję duszom. ale dla twego dobra i dla ofiary. a mało jest takich. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości. Co mam najdroższego. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. nie uczynię tego. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. 23 Kaplica św. aby każdy kapłan był gorliwy. Chcę jednoczyć się z tobą. że nie wie. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. Kundusia żali się. Pragnę. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. córko moja. red). 71 . zachowaj spokój. jakimi nawiedzam dusze wybrane. bo siostra już idzie dzwonić23. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. Noś godło prostoty serca. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. Pokora łączy się z cierpliwością. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek. co ci każę. [Spokój] nie na tym polega. Wstań. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie. aby nie doznawać przejść i trudności. Dziecko moje. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. o co prosić. cierpliwy i pokorny.

a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności . Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. Jak prawdą jest. zmierzający do podbicia całego świata.). jak cię kocham. Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. abyś o nie prosiła. co są już ze Mną. bo ich usposobienie i wola. bo wszystko mogę.Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. chcę jednak. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. Rzeszy. Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm). Za słowo „nie wygra”. ale bądź bardzo pokorna. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. Tak cię kocham jak tych. i duch podobają Mi się. bo taka dusza jest już w moich objęciach. cokolwiek czynić będziesz. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę. że kilku nigdy nie wygra24. Gdybyś wiedziała. Bądź mojego usposobienia. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. Wiele rzeczy będę ci mówił. Ufaj Mi. tak i to prawdą. a napełnię je łaskami. gdyż należała ona do tzw. dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. 72 . red. bo t o t wo r z y n i epok ó j . Kundusia żali się: Nie umiem prosić. N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . Był to blok agresywny. groziła śmierć (przyp. Łaskami je darzę. że wieczność jest nieskończona. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej.

Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich. jak której potrzeba. Ufaj Mi. która płynie z czułej miłości [do Mnie]. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością. które złączone jest z moim. nie jest prawdziwa. w nich odpoczywam. a nie zawiodę cię. [Gorliwość] płynąca z nerwów. Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj.Masz daną piękność duszy. Gorliwość. Żyj z Nią w zjednoczeniu. zmysłowa. Tak powinna postępować oblubienica moja. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd. Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. Doświadczam dusze Mnie oddane. 73 . jest z Boga. bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y.

tak i tobie udzielam i mogę udzielać. Co czyni się w sprawach Bożych. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. Bądź spokojna. abyś częściej oddawała Mi chwałę. ile chcesz jako ze zdroju. ale każdej prośby wysłuchuję. a nie ze zwyczaju. Módl się o miłosierdzie.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. potrzebniejszą do zbawienia. Teresa. pokorna. Chcę. czerp dla siebie i innych. jaką miała św. im więcej łask udzielam. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. bo stąd większą mam chwałę. W takiej duszy chętnie odpoczywam. należy to czynić z gorliwej miłości. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . cierpliwa i uczynna dla bliźnich. Kundusia prosi o łaskę miłości. łagodna. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. Córko moja. Mam Serce otwarte dla ciebie. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. bo duże okrucieństwa się dzieją.

kiedy zechcesz. jak Mnie boli. Bądź spokojna. Tak Mnie kochaj. które w jego ręce złożyłem. Niezadowolenie mąci pokój. że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. Bądź radością Serca mojego. jedni giną bluźniąc. W tej chwili. wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice. Wtedy. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. Mszę św. 75 . przez rozmowę o Mnie. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu. ko ch a m C i ę ”. bądź zadowolona ze wszystkiego. Gdybyś ty wiedziała. Bądź mi wierna. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask.. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. w miłość się przemieniać będzie. co ci daję. w której rozmawiam z tobą. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. przez duchową Komunię św. aby życie twoje było jednym aktem miłości. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . staraj się go zachować. Módl się za grzeszników. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy. Dziecko moje. Doświadczam ich dla ich dobra. Daję ci głęboki pokój duszy. a oni Mnie przeklinają. Ty Mi za nich wynagradzaj. będę z tobą rozmawiał. bo stąd mam chwałę.Pan Jezus: Przez modlitwę.. inni w przerażeniu. dobre myśli. Wtedy wszystko co czynić będziesz. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli.

Tak czyń. ale od miłości. Gdy przyjdziesz do nieba. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy. Niepokoje są sprawami szatańskimi. Bądź Mu wierna. jestem z tobą. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Zapewniam ci zbawienie twoje. miłości można się zbawić. łączę się. Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili. jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. Kundusia żali się. że umiesz spełniać wolę Syna mojego. Kundusia żali się. pomimo jej błędów. że nie wypełnia wszystkiego. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. 76 . że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. które by zapełniały miejsca puste w niebie. Za jeden akt żalu. Jam Bogiem pokoju. ściśle. bo za oblubienicę cię wybrał. że nie umie kochać Pana Jezusa.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. Bądź spokojna. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości. Pan Jezus: Z duszą. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. zobaczysz miejsca puste. Pragnę takich dusz.

Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. Pragnę. W takich duszach znajduję upodobanie. Patrzę na twoje pragnienia. dochodziły wieści. maleńkie. Słabości twoje giną w miłości jak iskry. Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. red). ale kocham ich i jestem w ich sercach. a nie na mnogość uczynków twoich. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam.Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. ulatujące z ognia. Wielu [tu] nawracać się będzie. Na równi z dziatkami. Bądź spokojna. jakby za uczynki. Pan Jezus: Bądźcie spokojni. którzy będą się zbliżać do mnie. na twą miłość. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. pokorne. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. 77 . ale łącz się często ze mną. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. kocham dusze proste. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25.

umartwiaj w poście ciało twoje. czuwaj nad mową. a sprawisz Mi radość. Wiele się módl za grzeszników. 78 . abyś Mi ufała. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. Ufność wspiera wiarę. że z tobą wspólnie pracuję. ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. Bądź błogosławiona. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. Tego pragnę. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość. pogan i innowierców. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. wiara ufność. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. modlę się. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. Kundusia prosi o zjednoczenie. cierpię. Wszystko to czyń z miłości ku Mnie.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. abyś się nie przywiązała do tego. Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. Pan Jezus: Ja ją przelewam. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego.

Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. 79 . by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. niczego nie zaniedbuj. czy przez cierpienia. kiedy i ile chcesz. ile tylko możesz. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu. Pójdę z tobą. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. 16d. Kundusia wyraża żal. w. Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. na stronach: s. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy.Kundusia prosi. abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. w. 12d. ale w sercu twoim znajduję radość. także przez łaskę mówi np. s. masz wolny dostęp do nich. abyś miała okazję do przełamywania się. tam jest i Matka moja. Tabernakulum jest moją siedzibą. ale braki natury zostawię. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. bo to Mi się podoba. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. 121. ta walka ze sobą. O tym. a gdzie Ja jestem. 95. co się Jemu nie podoba. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba.

A w niepokoju dusza nie rozumie. Bo My jedno jesteśmy. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. a dałem ci zastępcę mego. abyś była wierna. nie mam granic w łaskach. które Mi się oddają w zupełności. mógłbym to spuścić na ciebie. Kierownikiem twoim będę. Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. Potrafię z nędzy uczynić największą świętość. ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . choć z obawą wobec własnej nędzy. Nie męcz umysłu natężeniem. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. ale jak umieją. Pan Jezus: Gdybyś chciała. jak rodziców kochać. abyś ty to wzięła na siebie. ale rozbrajają mój ból i gniew. i mo g ł a by ś u s t a ć. A Ja zadowolony z ciebie jestem. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. Nie zgadzam się na to. na czym polega miłość moja. Bo dzieci nie myślą o tym. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. Módl się za tę osobę. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . co do niej przemawiam. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. 80 . dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. Owa osoba nie może zrozumieć. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać.Kundusia: Gdybym wiedziała. Nie tylko są Mi miłe. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. tak kochają i rodzice są zadowoleni. Tak mnie kochaj jak umiesz. Dla dusz. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o.

że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. 81 .Pan Jezus: Dziecko moje. Ja tę nędzę łaskami obdarzam. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna. ból Mi zadaje. to byś wszystko czyniła. Dusza. co możliwe. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. Możesz Mi dopomóc. Szczęśliwa taka dusza. córko moja. jak pragnę zbawienia każdej duszy. i bóstwem. co gardzą miłością moją. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. Moją pociechą w męce było to. Tak pragnę zbawienia dusz. że Mnie będziesz kochać i za tych. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą. Gdybyś wiedziała. a więc i z cnotami. i dodawać nowych. a błogosławiona dusza. a nie wedle sądów ludzkich. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli. która idzie na potępienie. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. aby zadośćuczynić memu pragnieniu. bo wszystko mogę. ufaj Mi. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. wzgardziwszy miłością.

bo otrzymałaś wielką łaskę. Dziecko moje. która nie będzie odjęta od ciebie. aby odjęta jej była miłość własna. nawiedzam cię cierpieniem. Za nich wynagradzaj. nie miałabyś zasług. i tak w pokoju pozostawała. abyś się umacniała w wierze i ufności. Bo prze- 82 . a Ja chwały. Córko moja. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu. gdybyś od tego była wolna. jaką was umiłowałem.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. to jest moją radością największą. bo krzywdę bym ci uczynił. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. Pan Jezus: Nie uczynię tego. Księgą tą to życie moje i moja miłość. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. jakiego grzesznicy nie mają. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. a w niebie Ja będę nagrodą twoją. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją. za grzeszników gardzących miłością moją. o niewdzięczności ludzkiej czytaj. Kundusia prosi. Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. Zatapiaj się w miłości mojej. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju. Z drugiej strony. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. w drugiej księdze. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi.

rozstania duszy i ciała. jakiej zaznasz w niebie. to nie należysz już do siebie. że zostanę z wami. co pocieszają Serce moje za grzeszników. winszuję ci radości. aby kierował wszystkim. czego od ciebie żądam. iż rodzicom dzieje się krzywda. staniesz się na wieki moją oblubienicą. by ratować dusze. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. stara się przeszkadzać. jak udzielam tym. gdy widzą. Dołącza się do tego cnota męstwa. zapewniałem cię tyle razy. 83 . że znajdą się dusze. krzywdzie mojej. które Mnie będą kochać. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz. Dzieci dobre. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. że nie korzystają z moich cierpień. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. Duszom. kochające Mnie.cież łączę się ściślej z duszą. więc nie słuchaj ludzkich wieści. (Wielkanoc): Córko moja. przeszkadzają jej. Dziecko. Wiara jest złączona z ufnością. ile może. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi. Kiedy daje się coś komuś. bronią rodziców. bez końca. (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. to mu się tego nie odbiera. Dziecko moje. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. ale do Mnie. Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym.

Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych. wierności i cierpliwości. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. Dziecko moje. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. pragniesz miłować Syna mojego za innych. Pokój nie na tym polega. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. jestem Bogiem miłości i pokoju. pokój zależy od miłości. ale zależy to od tego. Zawsze jestem z to- 84 . Nie mam granic w udzielaniu łask. A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości. Pragnę zbawienia każdej duszy. a zamęt jest Mi niemiły. które Mnie miłują dziecięcą miłością. którzy ogrom miłości Jego odrzucają. Im większa miłość. co do dusz uprzywilejowanych należy. czy spełnia to. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy. Gdzie potrzeba. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. która zachowa spokój. żeby nie doznawać przeciwności.

bo im pokorniejsza dusza. bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz. a pokój duszy w tym znajdziesz. Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. tam jest i Syn mój. by składać choćby najmniejsze ofiary. Nie dość. bo gdybyś wiedziała. Bądź pokorna. i spokojne w objęciach matki. Czuwaj nad tym. com uczynił dla ciebie. O nic się nie lęka. która tym pragnieniom się oddaje. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. bądź bardzo pokorna. Miej usposobienie w ufności jako dziecko. Ponawiaj często intencję.bą. B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz. gdy jest na 85 . Bądź błogosławiona dziecino moja. że chcesz wszystko czynić z miłości. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. Rozważaj dobroć moją. serce pękłoby ci z nadmiaru radości. miłość moją. Odwzajemniaj Mi miłością. Jedno z nią jesteśmy. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . czym Ja. żem cierpiał dla ciebie. a dusza. ale udzielam ci łask w każdej chwili. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne. a gdzie ja. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. jako własnością moją chcę pokierować. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. ale tego nie wiesz.

gdy Jezus daje ci tę łaskę. i jest. Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. na własność ci się oddaję z moimi skarbami. [bądź spokojna] wtedy.łonie rodziców. niczego się nie lękaj. bądź zawsze spokojna. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi. czy też. Ciebie mam zawsze w objęciach. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. Pan Jezus: Matka moja i była. i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją. co by Mnie jak dzieci kochały. gdy nie daje. ufność. Pomnażam twoją miłość. W małym niebie. bo takich dusz mam mało. Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. że czczą mnie. Miłuj Mnie dziecięcą miłością. boś bezpieczna jest pod moją opieką. daję ci głęboki pokój duszy. Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach.

co odrzucają moją miłość. red. Z tego zadośćuczynienia mam radość. Połączone Włoszech. Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. 87 . Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. krzywdę Mi wyrządzają. abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek. ale staję na ołtarzu. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek. pomnożę miłość i pokorę. Linii Gustawa (przyp. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie.). Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. Będę ci udzielał coraz więcej światła. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. Nie dość. Co do dusz wybranych. Sam urabiam serce twoje. że cierpiałem na krzyżu. oddanych Mi. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza. by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu. które było kluczową pozycją obronną tzw. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask. które wynagradzają za tych. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. tym większa chwała Ojca niebieskiego.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik.

aby na drogę zbawienia naprowadzić. jakiego doznaję od grzeszników. Duszy. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. kiedykolwiek chcesz.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość. abyś ze Mną rozmawiała. gotowym udzielać łask. Reszty sam dokonam. a Ja o nich myślę. która Mnie miłuje samolubną miłością. Raduj się. Jak ojciec musi karać występne dzieci. była cierpliwa. Radź się o wszystko. Cze- 88 . Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. nie byłby zadowolony. jakimi cię nawiedzam. Radością moją jest udzielać tych darów. Pan Jezus: Udzielę im go. Nie tylko Mnie proś. tak i Ja muszę karać i karzę. Bądź cierpliwa. Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. abyś rozmawiała ze Mną. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu. aby się poprawiły. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. abyś w przeciwnościach. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. ale ona je odrzuca. ale chcę. bo one myślą o Mnie. Z miłości więc to czynię. Bądź pociechą Serca mojego. tak i Ja chcę. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione. Będę ci błogosławić na każdym kroku. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. mów o miłości mojej. bo kocham cię z całym niebem.

Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. którzy są Mi wierni. jednocz się w Komunii duchownej. Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. Ty. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. Gdyby ludzie wiedzieli. a do pokornych tym więcej się zniżam. red). w to nie wątpią i nie mają obaw. miłość i pokój. Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami. o co proszą i co mają obiecane od rodziców. wynagradzaj. jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. tzn. o co prosisz i co słyszysz. Im dłużej czekam. 28 Absolucja. a oni oddalają się i gardzą. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. to miej wiarę i nie wątp w to.kam z miłosierdziem. 89 . Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. dziecko moje. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. ta wiara umocni ufność. Gdy dzieci kochają rodziców. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. a będziesz pociechą Serca mojego. W poczuciu słabości mieści się pokora. a nie poddawaj się wątpliwościom. tym więcej podwajają moją boleść. bo dzieci małe.

Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. nicość. Dusza. Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością. Patrzę na usposobienie człowieka. Przez Niego udzielam skarbów moich. Udzielam ci tych łask. ale na dobrą wolę. na jego pragnienie. Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu. napełniam je łaskami. których pragnąłem udzielić tym. miłuję taką duszę. Dam ci głęboki pokój. a z tego co nie walczy. co mą miłością gardzą. Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. wódz nie jest zadowolony. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony. że łączysz pragnienia własne z moimi. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. bo nie patrzę na ilość uczynków. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. We własnej woli kryje się miłość własna. ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. 90 . żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. Uświęcam taką duszę. Nie należysz już wtedy do siebie. radość Mi sprawia.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty.

i cnota. To będą jakby kwiaty dla Niego. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje. bo jest w objęciach moich. dla Syna mojego. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba. niech się niczego nie boi. ale i twoje braki i nieudolności. którymi cię nawiedzę. w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości. które Mi się w zupełności oddało.. Pukam do serc ludzkich. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością. ku Jego radości. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza. Przez twoje pragnienia. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. znoś z radością. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót.. Przeciwności. 91 . W zaparciu się będzie i ofiara. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz.Dziecko. gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. Czekam. Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką. a szczególnie krewnych. Pozostanę [tu] z wami z radością. Dam ci moje Serce na własność. do każdego. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników.

Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic. a Ja twoim Oblubieńcem. abyś się nimi dzieliła z innymi. Tak i Ja. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. Dużo dusz.Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. To jest dowód mej miłości. nawet codziennie. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. 92 . Wiara umacnia ufność. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. Im słabszą się czujesz. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. okażesz Mi tym miłość. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu. Miej wiarę. przez to możesz dużo dusz uratować. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. Oblubienicą moją jesteś. iż cierpienia ci daję. Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem. czym cię nawiedzać będę. a będziesz postępować w miłości. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. zyskać możesz Synowi mojemu. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. Z radością znoś. jaką Ja miłuję. Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. Skarby moje daję ci. Gdy to uczynisz.

Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą. w każdej sekundzie we Mszy świętej. że moją miłością tak gardzą. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. gdy stać będziesz pod krzyżem. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz. Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. Mnie będziesz miłować. a ponawianą w każdej chwili. Im dusza mniejsza. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. które by czuły ze Mną boleść moją. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień. obdarowany tak ją naprawi. ubogacam duszę. aby się z innymi dzieliła. że będzie jak nowa. zbierać będziesz krew moją wylaną. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. Takich dusz czułych mam mało. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. duszę oraz własne skłonności. 93 . Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. tej łaski pokory [Ja] im udzielam.Tak was umiłowałem. Jak Mnie to boli. Dusze małe posiadają moją pokorę. Błogosławić ci będę. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. Gdy przychodzę do serca.

Krzyż będzie radością twoją. umacnia w ufności. a nie ustawaj. zaufał Mi. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. jest godłem mojej miłości. umila Mi pobyt w duszy. a ufność czyni cuda. uprzejmości i cierpliwości. krzyż zostanie ci odjęty. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. Szczęście dusza znaj- 94 . ciało moje. bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. Prośby twoje są wysłuchiwane. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. który mam. ale ze Mną i przeze Mnie. że obecnie bolejesz nad tym. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje. przez cierpienia tak miłe. najmilsze Sercu mojemu. Gdy staniesz na progu wieczności. módl się. Nie sama będziesz pracować. Krzyż. W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. Pokora daje ci siłę do cierpliwości. z niego czerp skarby dla siebie i innych.) Ojciec Św. Jestem twoim Bogiem pokoju. Błogosławić ci będę w każdej chwili. a otrzymasz palmę zwycięstwa. Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją.(29 VI 1944 r. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. co go niechętnie niosą. co Mi grzesznicy [cierpień] zadają. że ocaliłem Rzym bez szkód. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. Ci. I z otoczeniem dziękuje Mi.

choć nie zawsze to odczuwasz. którą można zbawiać dusze. co się Mi oddali na służbę. nawet od tych. aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć. i łączę się z duszą. Jakże ten pokój jednych buduje. Łączę się tak ściśle.. W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. Tobie dana jest ta łaska. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . Kundusia prosi. i tak upodabniam cię do Siebie. Ty wynagradzaj Mi wiernością. skoro jest samą nędzą”.dzie w pokoju. a dla grzeszników matką miłosierdzia. . t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły. Przeze Mnie wszystko czy- 95 . W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą . innym czyni wyrzuty sumienia. Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości.

dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł . a dzielisz się ze mną miłością. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . tak samo łączę się z tobą. Kundusia po przyjęciu Komunii św. Jakże pragnę zbawienia dusz. Poza tym i innych łask udzielam. Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. W Komunii św. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. nie dlatego.nisz. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. Starannie przygotuj się do spowiedzi. odnawiam i upiększam ją. by je Kundusi zwróciła. 96 . łączę się tak ściśle. ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. Skorom cię wziął za oblubienicę. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. a l e dl a t e go. W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. Daję ci odczuć Moją obecność. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami. jak jedno są promienie słoneczne i słońce. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu.

które są zupełnie spokojne. a Ja ci powiem. Tak się zachowuj. Chcę twego spokoju. czuwaj nad sobą. Dziecko moje. że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. Do takich [dusz] przemawiam. Niczym się nie niepokój. Tak bardzo miłuję dusze. ofiarną. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. com wycierpiał za całą ludzkość. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. bo okrutny ból Mi zadają. jakbyś na ziemi była ty i Ja. a uczynisz akt żalu. I niebo moje jest twoim. czułą [miłością]. Choć odczuwasz jakieś przejścia. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. abyś w nim trwała. ale nie dopytuj się. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. Chcę. i ściśle jednoczę się z tobą. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi.i bóstwem. więc i ty 97 . ale Mnie są miłe. bądź roztropna. Jeśli upadniesz ze słabości. Darzę łaskami dusze Mi oddane. Pragnę zbawiać wszystkie dusze. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. nie dopytuj się zbytnio ludzi. mów o tym ze Mną. unoszę [je] w objęciach. Kochaj Mnie miłością ofiarną. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. bo to wywołuje niepokój. jeno by Mi płacono gorącą. nie trać pokoju.

Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. zadośćczyni memu pragnieniu. mo dl i s z s i ę. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. W objęciach moich je noszę. bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość. że przewyższa mękę ciała [mojego]. Nawiedzenia znoś z radością. c z y n i s z o f i a r y. Gdzie Ja jestem. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. Bądź wierna w służbie mojej. 98 . A gdy znajdzie się dusza. a stąd chwałę mieć będziesz. tak twoja tęsknota pociąga Mnie. Mam staranie o każde. o dusze nieśmiertelne. która pomaga Mi zbawiać dusze. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. tam i Matka moja. gdybym go nie podtrzymywał. i dla innych. Kundusia prosi o pokorę.łącz swoją ofiarę z moją. Ze wszystkiego bądź zadowolona. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. Czuwaj. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. M i ł u j e s z M n i e. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem.

Tak. wróci do zdrowia. którą Mi składasz. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie.. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci. uprzejmość. Jeśliby było lenistwo.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św. bo to jest ofiara. ale i wtedy. by móc Go kochać Jego sercem. Zachowaj zupełny spokój. by odnowiła życie wewnętrzne. łagodność. tak [w sercu] zapalam miłość. Szczególnie dla tych. którzy mnie miłują. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. Krzyżem dzielę się 99 . to ono przeszkadzałoby w wierności. gdy kształtuję serce na wzór mojego. cierpienia. pokora. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam. jestem matką miłosierdzia. Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. Zapieraj się sama siebie. kiedy się łączę w Komunii św. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami. nawiedzam je cierpieniami. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. (Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem.

Tyle razy pouczałem cię. za to szczęście. szłam drogą cierpienia. sprawiają Mi radość. bom Ja go- 100 . jak tylko tą. a nie wykonywać w całości. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą. Wolą moją jednak jest. tak go umiłować. z miłości do Mnie. Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać. którą sam przeszedł. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. To wykonuj. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. ofiary i cierpienia. Kundusia: Niestety. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej.z moimi wybranymi. jak Ja go umiłowałem. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami. Nie podziękowałaś Mi za to. Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. w moim życiu nie spełniam tego. na co się oddaję. Cierpienia znoszone z radością. czego żądam od ciebie. jak i mój Syn. Bądź pilna w tej pracy. w czym zawiera się wola moja. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami.

do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. bo wtedy dusza. Miłe są Jezusowi modlitwy. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. która z radością cierpi. żyłam w zaparciu się samej siebie. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. Każdej duszy. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. z mojego Oblubieńca. a o ile wyniszczy się miłość własna. bądź spokojna. że umiłowałam cierpienia. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału. Jak szczęśliwa ta du- 101 .tów udzielać ci łask i udzielam. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. niepotrzebne. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Coraz milszą Mi stawać się będziesz. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną. która pragnie iść drożyną miłości. ale milsze cierpienia. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy.

bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. Kundusia wyraża życzenie. ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. którą idziesz. a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla. jest drogą królewską. pragnie spokoju. bądź zawsze spokojna. a miłość siłą. Ja sam je przyozdobię. 102 . jesteś królową. przeze mnie. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego. by umieć naśladować św. Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. jakby nic nie zaszło. Droga. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. Terenię. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. ale kwiatami przez ciebie podanymi. Każdy człowiek. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. Ufność jest wzmocnieniem. Siostro moja ukochana. która na ziemi umiłowała cierpienia. który chce zasnąć. na każdym kroku Jezus jej błogosławi. Siostro moja. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju.sza. a męstwo podporą cnót. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. jakie przechodzisz. Pokora jest podstawą. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości.

spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. oddaję siebie. żem wycierpiał tyle i życie położył. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. tak i ci. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. Zabijają Mnie w duszy. koją ból i gniew ojca. W Komunii św. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. składam ofiarę z miłości dla ciebie. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. a jednak znoszę to dla miłości. Kto jest pod moją opieką. a kiedy przepraszasz za grzeszników. a złe sprawiają jej ból. byś wierna była twemu Oblubieńcowi. a we Mszy św. kiedy pragniesz zbawienia dusz. 103 . Jak. czego żąda od ciebie. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości. Pilnuj tego. Gdybyś choć część zrozumiała.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. Bo gdybyś tylko słuchała. Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. Dobre dzieci rozbrajają ból. Pilnuj tego. koją mój ból.

że masz na duszy podobieństwo Boże. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim.co mówi. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia. nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. Kto we Mnie mieszka. red. karmelitańskiej. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. to i Ja [mieszkam] w nim. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. 104 . Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona. gdy widzi twą twarz wesołą. Co to za gospodyni. Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. bo to jest w naszej regule30. 30 „Naszej regule”. szatan ma większy do niej dostęp. Bądź wesołego oblicza. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. nie byłby zadowolony. zachowuj spokój i swobodę ducha. Wiele się módl za grzeszników. trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. a nie spełniała. Módl się i czyń ofiary za kapłanów. boś niejako Jego gospodynią. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu.). tzn. by byli gorliwi o chwałę Bożą. On wie. zamęt i niepokój w niej sprawuje. Ze wszystkiego bądź zadowolona.

ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. i z tobą wykonuję cnoty. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. iż spokojnie znosi przeciwności. 105 .Mało jest dusz. bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. krzywda by mu się działa. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. Ożywiam wiarę. z którymi się łączę. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej. do twego serca. Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. że pragniesz być wierną. przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go. (Niedziela Misyjna): To. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz. tym więcej łask jej daję. na nowo ponawiam odkupienie. zdajesz się być opuszczona. żem przyjął ludzkie ciało. ufność i przez ciebie. W Komunii św. w których miałbym odpoczynek. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. Przez to znajduję w duszy odpoczynek. że Mnie posłał na ziemię. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. im nędzniejsza. Owe dusze przez cierpienia. A teraz w duszach. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Wtedy. już jest wiernością. gdy się zwyciężysz. Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. Im dusza mniej udolna. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. a pragnie Mnie kochać. Ona za mnie cierpi.

). gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca.Szczęśliwy [ten]. kto jest pod moją opieką. co na ciebie przychodzi. weź Je na Oblubieńca i Brata. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. 106 . jak bezpieczny jest ten. w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. Proś o co chcesz. jakiej doznaję. red. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. 31 W kaplicy św. dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego. winszuję ci mojej radości. Tak dusza wyniszcza się. Matka Boża: Oddaje ci Je. gdy żyje w zaparciu się samej siebie. Oddaj się na własność moją w zupełności. by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania. która pali się przed tabernakulum31. co w mojej jest opiece. a dane ci będzie. Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. Patrz na lampę. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp. jedynie ci. Pragnę. dla sprawienia radości Sercu mojemu. byś doszła do szczytu Góry miłości. co Mi się w zupełności oddają. Kundusia oddaje po Komunii św. bądź Mu wierna. gdy mi Je oddajesz. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko.

a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. a pragnienia wynagradzam. a pokój daje szczęśliwość. że dusza jest cierpliwa. Kielich jest tylko moją siedzibą.Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. czyń z miłości dla Mnie. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. ale miłość moja nigdy się nie kończy. Miłujesz Mnie. jakby były wykonane. Miłość sprawia. Daję ci pokój. Bądź bardzo pokorna. choć kończy się czas. Ile możesz. Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask. Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. 107 .

o których wiedziałem. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. tak okrutnych. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. ale są Mi miłe. o co Mnie prosić będziesz. ale mają takie. Proś o wiele. uważaj. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste. otrzymujesz. dla siebie i innych. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. co mówię. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. Takie szczególnie miłują. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. Udzielam ci i takich łask. Znajduję w nich odpoczynek. ale jeśli potrzebne ci. W czasie mych cierpień. o które nie prosisz. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. a wszystko otrzymasz. Tak i teraz. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. 108 . te dusze czyste i wierne. Takich dusz jest jednak mało. Rodzice kochają swe dzieci. ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. sprawiają Mi radość swą wiernością.

to są czyny. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. Gdyby żeglarz nie kierował łodzią. czego od ciebie żądam. Zawsze zachowuj pokój w duszy. bo z wami jestem i nadal pozostanę. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Do ciebie należy wykonywać.W służbie mojej. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. ale i wszystko. czego od ciebie wymagam. W ten sposób wielu duszom pomożesz. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. utonęłaby w falach. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 . Dziecko moje. Módl się przez zasługi moje. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. Bądź spokojna i innych uspokajaj. to są czyny. że jak dziecko ufa rodzicom. a Ja wśród nich mieszkam. [przez] krew i łzy moje. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. co starają się być zawsze spokojne. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. Nie tylko ty sama. ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. która Mi ufa. Rodzice kochają wszystkie dzieci. Dlatego ufność zwie się dziecięcą. bo do takich dusz przemawiam. Każda chwila czasu ode Mnie dana. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. a tak dojdziesz do swego celu. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. a sprawisz Mi radość. Należy wierzyć w ufność dziecięcą. czy się modlisz. tak dusza. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. Bądź spokojna. im mniejszą stawać się będziesz. Łącz się ze Mną w komunii duchownej.

a taka bądź.). Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego. tak i ty. Oblubieniec ziemski cieszy się. Czerp z Niego dla siebie i innych. 110 . osiedlu Stryszawy (przyp. 32 Mowa o Siwcówce. W tym bądź pilna. a majątkiem dusze. nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą. coraz więcej Mnie miłujesz. t en w i e r z y ć pow i n i en . Są dusze Mi oddane. grzesznicy tu nawracać się będą32. Jesteś nicością. bo od chwili życiowej zależy wieczność. red. które tylko strzegą się grzechów ciężkich. Moimi skarbami są łaski. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. Mogę to uczynić. I za nich módl się. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask. Przez twe pragnienie. Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. Pilnuj czasu na ziemi. ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego. oblubienica moja. Pragniesz połączenia ze Mną. Czyń co możesz. Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. K t o u f a . ale zasmuciłabyś nieufnością. pragnienie miłowania Mnie. by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla.ł o s i e rd z i a . jakbyś nic nie uczyniła. Mi oddani. Przez miłość oddajesz Mi chwałę. Bo wierni. Moje Serce otwarte w każdej chwili. że świat cały zbawić mogę. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia.

Kapłani nimi szafują. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Błogosławieni. Pilnuj tego. że Słowo ciałem się stało. bardzo wielu duszom możesz pomóc. Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. co wycierpiałem. Co to znaczy. zbawiała wiele dusz. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył. ale tobie przydzielam je na własność. Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. która tak czyni.. bo świat zniknie. dziecko moje? Strzec słowa mojego.Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. a łaska na wieki trwać będzie. Są one nieocenione. Błogosławić będę duszy. 111 . Gdyby było potrzeba. aby Mnie miłowano. Nie mniejsze ono. Przez ten akt wielu. jak słyszy. abyś z nimi. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo. ale i skarby moich cierpień. aby słowo moje owoc przynosiło. łącząc własne cierpienia. znaczy w czyn wprowadzać [to]. co ode Mnie słyszysz. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. gdy w Komunii św. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem.

Dzieci dobre. moje cierpienia. bo czyny te są dla zbawienia dusz. które kochają. aby ojciec od innych ich nie doznał. gdy nie ma nabywców. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. ale na wolę i pragnienia. N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . gdy nikt lub mało kupują. Większych łask udzielam duszy nieudolnej. Takim duszom błogosławię. Ci. udaremniają moje trudy. jaką miała św. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się. reszty Ja dokonuję. Kundusia prosi o miłość taką. 112 . i przepraszają go za innych. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. ale go bronią. tak i Ja pragnę udzielać łask. przepraszają za innych. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. Teresa od Dzieciątka Jezus. Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. Nie dość na tym. uświęcać i upodabniać do Siebie. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. Pragnę dusz pokornych. Te dusze sprawiają Mi radość. co gardzą moimi łaskami. że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości.

 113 . Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. Szczęśliwe dusze. a przez Ducha Św. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. ale przez nie podwajam miłość. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia. którą mam z cierpień duszy. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. które prędko giną. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. Gdybyś wiedziała. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. Ogień ważniejszy od iskier. W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. aby nie doznawać przeciwności. a Ojciec we Mnie. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. opierający się na ufności i cierpliwości. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. dzielę się z duszą. daję początek każdej dobrej sprawie. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. które ode Mnie pokój otrzymują.Mój pokój nie polega na tym. Ja jestem w Ojcu. a Bóg Wszechmogący opiekunem. przez Ducha Św. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. Radością.

a dusza oprze się na Mnie. ufaj Mi. Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. udoskonalę moimi zasługami. Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a . taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje. zadość czyni memu pragnieniu. Przypominać będę miłosierdzie. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. Wszystko.Błogosławieni pokój czyniący. a wszystkich kochałem. to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. Dziecko moje. oddawaj Mi z powrotem. znoszenia cierpień. co Mi oddajesz. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach. a gdy Mi to ofiarujesz. jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. Dałem ci mój pokój. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. tym chwałę Mi oddajesz. spełnia moją wolę. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. Wszystkim. Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. Miej zawsze i wszędzie pokój. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył.

Chcę. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą. 115 .oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. Bronisław Bartkowski. Czy ty pojmujesz to. jak żłóbka. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. red. Matka Boża: Ja strzegę twego serca. A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. by Mi miłością za miłość płacono. Mało dusz takich. gdyby nie stawiały oporu. bo kocham dusze i pragnę jedynie. Odczuwano więc brak księży (przyp. w którym było Dziecię Boże.). Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św. Dla ciebie. że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego. ocaliłem to miejsce.. gdy spowiednik odjedzie?33. aby ci dać dowód mojej miłości. Pragnę dusze owładnąć miłością. Jesteś oblubienicą moją i królową. dobroci i miłosierdzia mojego. niepojęte rozumowi ludzkiemu. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. ale i wśród dnia. jak tego pragnę. a nawet całą parafię. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy. Kundusia: Co będzie.

Pragnę być miłowany od stworzeń. które mogę uszczęśliwiać. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. by Mnie kochano. a prośba radość Mi sprawia. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. tak we dnie jak i w nocy. abyś prosiła o błogosławieństwo. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. w sercu zachowaj wskazówki. Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. bo znał twoją duszę. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. które przyjmują to moje uszczęśliwienie. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. Kundusia prosi. Wolą moją jest. Rzadkie to niestety dusze. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. A ludzie odpychają tę miłość od siebie. Ja jestem twoim przewodnikiem. Pragnę miłować i być miłowanym. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. Pan Jezus: Twoje serce jest moim. Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. a moje twoim. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. bom za to cierpienia i życie dał. To boli! 116 . które ci dawał pierwszy. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich. bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo.

byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. Pragnę. które nadużywają łask moich i sakramentów. Tak miłuję cię. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. Jak dziecko w prostocie prosi. 117 . abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała. nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”. odpoczynku. co łask nadużywają. Przez Ducha Św. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. Duch Św. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. Jestem Bogiem miłości. Terenię wezwałem do klasztoru. Ty Mi wynagradzaj za tych. które wabią Mnie do udzielania łask. o co prosi. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi. a w sercu nastaje stan słodyczy. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham. Teresa od Dzieciątka Jezus. a ojciec z radością udziela mu [to]. swobodny. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. jaką miała św. gdy św. błogości. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. Jest wiele dusz. przedłużam ci życie. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia. Kundusia prosi o miłość. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć. udzielam łask. że wabi Mnie do duszy. która ma prostotę. Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego.

Jako dobry pasterz używam laski. by owieczki spędzić na drogę przykazań. pasterz spędza je laską na dobrą drogę. Rodzice nie czekają na to. a nie dla kary to uczyniłem. j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. ch o ć by n a j m n i e j s z e. co i ile małe dzieci zrobią. ale Ja patrzę na twe usposobienie. Gdy owieczki chodzą po manowcach. wtedy wszystko. o gorliwość dla kapłanów. ch o ć by n a j m n i e j s z a . Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość. Mogę cię uświęcić w jednej chwili. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. co czynić będziesz. Wszystko rób z miłości dla Mnie. i na to. Z miłości. Przez ofiary zbawiam dusze. zamieni się w miłość. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . 118 . ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. a nie na ilość twych uczynków. ale jaką miłością ich kochają. Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. jaką Mnie miłością kochasz.

Trzej królowie tym Mi radość sprawili. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. Takich kapłanów jest niewielu.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 . a jakaż boleść w sercu. Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. urabiam wedle Serca mojego. bo są moimi zastępcami. Serca ich. a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. zaś kapłani są moimi zastępcami. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. rozumowi ludzkiemu niepojętą. Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. oddane Mi. ubóstwiam swoim Sercem. aby pozyskać miłość. Wyżsi oni [godnością] od królów. gdy grzesznicy miłością gardzą. Życie oddałem za moich grzeszników. że ofiarowali Mi swe serca. Takie serce jest tętnem Serca mojego. którzy Mi swe serca ofiarują na własność. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. Niech się strzegą. że jedno się stajemy. Wszystko z miłości ku duszom. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament.

Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. że dzieci ich kochają. zastąpię twą nieudolność. 120 .Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. ile i kiedy zechcesz. czy pociechy. Wszystko czego ci udzielam. możesz nimi rozporządzać. Wiem. Są zadowoleni. ale na miłość jaką Mnie kochasz. czy cierpienia. bo nie patrzę na wielkość czynów. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. jaki ma od dusz obojętnych. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki. a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. Ja jestem własnością twoją. a ty moją. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. co Syn mój do ciebie mówi. jako własność moja do siebie nie należysz. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. dla siebie i dla innych. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz. Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. że jedno się stajemy. co ci potrzebne i to ci daję. Kochaj Mnie. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. Czyń ile możesz. Jestem Królem wszystkich królów. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona.

bo tylko upór by przeszkadzał. abyś i ty szerzyła miłosierdzie. można nią dusze zbawiać. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. Kochaj Mnie. a Ja łaski dodaję. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. bo Ja jestem wszystkim. Ciągłe wysilanie się.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. jakie ci daję. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. że gdy się razem zejdą. Jak niepojęta rozumowi jest miłość. Nieustannie przyozdabiam ją łaskami. ale i cierpienia. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. dźwigniemy świat cały. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. Dziel się z innymi moim miłosierdziem. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. jest ofiarą. Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. tak i niepojęte jest miłosierdzie. ale nie tylko Mnie samego. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. Dałem ci miłosierdzie. Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. pokorą. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. to jest najcenniejszy mój skarb. wypływający z mej miłości i dobroci. niewinnością tak. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. że staje Mi się coraz milsza. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. nawet cudownymi. 121 . Zwyciężanie się od człowieka zależy.

za nich jeszcze więcej należy się modlić. które Mnie miłować będą przez całe wieki. zachowujesz cierpliwość. wielbisz moją dobroć. czy pamiętasz o Mnie. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. nie myśli o niebezpieczeństwie. [gdy jest] w objęciach rodziców. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. choćbyś Mnie kochała z całego serca. I twoja [dusza] wśród nich była.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. a dla Kościoła są podporą. Bardzo cierpię 122 . Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. i to Mnie przygnębiało. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz. że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. jednak zawsze są kochane przez rodziców. Razem widziałem grzechy i cierpienia. ale rodzice za nie myślą. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru. Przez jedno zwycięstwo. jakby nic nie zaszło. a pociechą moją były te dusze. odniesione w pokusach. Dziecko. miłosierdzie. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. czy też nie. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. łagodność. Wszystko czynisz. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz.

którzy strzegą się grzechów. gdy widzą. Wtedy w ramionach moich cię poniosę. by je wykonywać. ale mam ich mało. ale nie takich. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. Nie wysilaj się na słowa. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. dziecięcą. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. tak i ty staraj się być taką maleńką.od grzeszników. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. Wiara ma im przodować. i bądź pokorna. Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. ale nie kochają ich miłością czułą. Gdzie ja jestem i Syn mój. przez twoje usposobienie łączę się z tobą. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. Są oni podobni do dorosłych. Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. którzy nie biją rodziców. Dużo [jest] takich. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci. bo czym 123 . ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. dojdziesz na szczyt góry miłości. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. Daję ci cnoty: prostotę. tam są [też] i aniołowie. bo takich dusz pragnę. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą. że dzieci ich kochają. Do ciebie należy. ufność i pokorę. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami.

tym miłość dla wszystkich cnót. ale to mu wystarczy. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. dając im wzrost. Z twojej strony. Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. aby objąć miłość moją. Czerp z zasług. ani w niebie. Stanę się twoją świętością. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. dla siebie i dla innych. Człowiek tonący myśli tylko o morzu. gdy ich nie widzi. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. tak i ty tęsknić powinnaś. Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. kiedy i ile chcesz. ale bez ciebie nie zbawię cię. jak rosa kwiaty. Bez ciebie stworzyłem cię. Bóstwo oddaję na własność twoją. Jak dziecko tęskni za rodzicami. Ona je orzeźwia.dusza dla ciała. A ty? Tonąc w miłości. jakie Ja wykonywałem na ziemi. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. którzy wykonują czynności. ale ty stań się Moją ofiarą. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego. tak i rozum za mały jest.

Kundusia skarży się. czy myślisz. Nie wymagają od niego zdolności. czego w czynach nie dokonasz. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. że ich kocha. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę.czyć do moich zasług. Kundusia prosi. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. a nie wiedzą o tym. największą radość sprawia rodzicom. gdy pragniesz miłować. gdy cierpliwie znosisz przeciwności. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. kiedy tęsknisz za Mną. czy też nie myślisz o tym. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. Nie patrzę na słabość twoją. Czyń ile możesz i co możesz. czego Ja pragnę. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. choćbyś nie myślała o tym. Pan Jezus: Postępujesz. Ja jestem zawsze z tobą. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. 125 . Nie patrzę na wielkość twoich czynów. Myślę o tobie. Dzieci rosną. że nie postępuje. bo dziecko najmniejsze. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja. Tego pragnij. Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość. bo wiem czego ci potrzeba. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. Wtedy.

powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną. Dusze takie doznają mojej czułej opieki. otaczam szczególną miłością. całą ludzkość. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. cierpliwości. 126 . Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. Dla takich dusz nie mam granic miłości. którzy są wierni Synowi mojemu. Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. i chcę. może zbawić miliony dusz. ale więcej te. Tak i dusza. Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. Tych. bo byś Mi przykrość uczyniła. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą. Taką duszę urabiam jako swoją własność. darzą je większymi darami. które nie czynią im przykrości. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. sprawia przykrość Mnie. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. Kocham wszystkich. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. Zaślubiam duszę w Komunii św. ale i zdanie swoje. łagodności i innymi. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. gdy się do czegoś przywiąże. Gdzie jest Syn mój. bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość.

Zadowolony jest z ciebie. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. Pragnę. Radź się w potrzebach i wątpliwościach. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. wtedy nie jest zadowolony. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. małą Terenię. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. pociągane są do dobrych czynów. gdy miłują nieprzyjaciół. To pragnienie trapi i moją Matkę. że jedno się stajemy. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. Miłują swoich bliźnich. Dusze. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach.Bądź spokojna. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. Największym z dobrych uczynków jest miłość. ale gdy myślisz o sobie. Jednoczę się z nimi tak. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. a podwójną mają miłość. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. katolicy źli w gorliwych. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. które mają miłość. a cała ludzkość. poganie by weszli na drogę zbawienia. bo Mnie naśladują. ale z rozwagą bierz głos Boży. a dam ci radę przez twego spowiednika. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. Oddaję ci Syna mo- 127 . aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu. Nie uprzedzaj Mnie. aby kapłani zmienili się na gorliwych.

34 Assumptio – oddanie się. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna. Łącz się jak najczęściej ze Mną. Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. prosząc o łaski dla siebie i innych. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. Nie myśl ani o przeszłości. Podróżujący. Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. ślubowanie (przyp.). Nie jesteś sama. by jak najwięcej dusz zbawić. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód. Jesteś naszą królową i oblubienicą. Bądź wierna mojemu Synowi. Jako taka. bo nie doszedłby do celu. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. ani o przeszłości. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. Bądź wierna i pilna w modłach. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach.jego na twoją własność. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. red. 128 . pilna w korzystaniu z zasług.

a ty jesteś moją własnością. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych. Kochaj Mnie. i ziemia. Ofiara i miłość. to jest jedność. co dusze niewinne i czyste. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. to i twoim. tak i tobie dałem prawo do zasług moich. Miłość mą pragnę na nie wylewać. Ja jestem jej rozkoszą. mój obraz. co jest [własnością] oblubieńca. a ona Moją. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. bo w nich widzę moje podobieństwo. Nie martw się ani nie lękaj się. choć są Mi mili. W przeciwnościach daje siłę. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. zawarte jest w Sercu moim. ziaren 129 . Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. Bądź bardzo pokorna. bądź spokojna. zawsze myślę o tobie. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. gdy Mnie kochają miłością gorącą. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. Co jest moim. gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. Uczynki twe spełniaj z miłością. ale zawsze zachowaj spokój. Niebo i Matka Najświętsza. czymkolwiek ją nawiedzę. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. Choćby było tyle dusz. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. ile jest liści. z miłości własnej.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. wszystko jest twoje.

ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. Kiedy przeszkodzisz grzechowi. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. szerz więc je i czyń miłosierdzie. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. tul do serca jak największe skarby. Módl się dużo za pogan i innowierców. boś znalazła wielką łaskę. bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest. Czyń moją wolę. byś umiłowała cierpienia. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. Raduj się. Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. zadość czynić będziesz memu pragnieniu. jak i za wierzących. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie. 130 . nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz. [wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. Krzyże. Jednako cierpiałem za nich. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. Dużo jest dusz obojętnych.piasku. służą Mi z obojętnością. którymi cię nawiedzam. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. Wolą moją jest. Módl się dużo o zgodę rządzących. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. To ci daję.

czyń ją. że te cierpienia były na zbawienie dusz. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. cierpienia. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. To jest zapoczątkowanie nieba. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. Na sądzie Bożym.). Skarby te dałem ci na własność. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. pozbawiłoby cię to życia. Najwięcej ucieszą Matkę moją. które wykonują cnoty. są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich.Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. a nie mają zamiłowania do cierpienia. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. łzy wylane Ojcu niebieskiemu. red. Pan Jezus: Dałem ci skarby. (Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle. Na ziemi nie ma większego szczęścia. Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. niż inne dusze za dziesięć lat. Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. jakiego świat dać nie może. 131 . które są obojętne w umiłowaniu krzyża. Szczęściem jest. bo jestem Bogiem. ofiaruj jak najczęściej krew moją.

tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. To będzie radość dla Mnie i dla Niej. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. ale i przez wszystkie czynności. miłosierdzie i miłość. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. które wykonujesz z miłości dla Mnie. we wszystkich trudnościach. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. ofiary. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. 132 . Bądź owiana miłością. Bo to jest miłość ofiarna. Cierpienia zesłane przeze Mnie. a czynię swoją.gdy naśladować będą Jej cnoty. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. Jestem Bogiem pokoju i chcę. abyś zawsze była spokojna. to znaczy duchem moim. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. są dowodem mej miłości. a kto je przyjmuje z radością. Tego pilnuj. Być owianym miłością. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej.

niech panuje spokój. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. Gdy dusza opuści ciało. oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. abyś zdobyła miłość coraz większą. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca. aby je znów złączyć. może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. aby serce napełnić coraz więcej miłością. bo daję ci dłuższe życie. Twoje serce jest moim niebem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. a my twoją. I to jest cudem mego miłosierdzia. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. Kundusia prosi o miłość podobną do św. że złączona [z ciałem]. Miłuj Go i bądź Mu wierna. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. 133 . W tym drugim. a Bóg jest miłością twoją. małym niebie – w sercu. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. to trzeba cudu. I w tym duchu wszystko czyń. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. aby Mu się coraz milszą stawać. że ty jesteś miłością Boga. Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. Teresy. Miej umysł wolny i swobodny.

. nie tylko otrzymasz to. że jest ci potrzebne. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. 36 Dr Ł. 134 . Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. Kundusia: Co robić. Tak i ty. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. do bliźnich odnosisz się z łagodnością. Miej ufność dziecięcą. by czynić z miłością. Rozważaj miłość moją i dobroć. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj. – żyjesz miłością. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. a będziesz żyła miłością. z Poznania36. kochaj Mnie. bo Ja wszystko mogę. o co prosisz. o co nie prosisz. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. modlisz się czy cierpisz.Kundusia pyta: Co mam czynić. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. żyjesz w cierpliwości. Dzieci nie myśląc tym. skoro nie umiem tego czynić. a o czym wiem. ku strapieniu całej rodziny. przejęta duchem Bożym. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. a wtedy upokorzysz się. ale i to. łączysz się ze Mną w Komunii św. i własną nicość. krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. bo rodzice im to dają. co im potrzeba.

Obecna jestem przez wszechmoc Bożą. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. ku Jej czci i radości. Dziecięca miłość. ale kochają w szczerości i prostocie. bez obaw i niepokojów. zawsze w spokoju. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. Dzieci nie myślą o tym. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. Pan Jezus i dusza. a nie obawiaj się. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci. tam i ja jestem. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. oto. a nie na umiejętność. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. Dziecięca miłość jest prosta i szczera. Nie wymagam nad- 135 . gdzie Syn mój. z miłości do Mnie. a nie umiem kochać. ale na miłość twoją. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. jakby kochać. wykonuj wszystkie twe czynności. w łączności z Nim stają się jedno. Matka Boża: Dziecko moje. że nie umiesz Mnie kochać. jak umiesz i jak potrafisz. On jest Bogiem twoim.

Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. daję ci na własność. Przebóstwiam twą duszę. nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). Dusza poznaje. m i ł o ś ć mo j a . i jedno się stajemy. w porównaniu z moimi cierpieniami. będę zadowolony z miłości dziecięcej. twoje cierpienia.zwyczajności. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. ro z l a n a w t wo i m s e rc u . d a j e c i s i ły w cierpieniu. Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. Miłość twoją. Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. aby umiłować nawiedzenie Boże. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar. Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. Kundusia prosi o cnoty. ale prostoty. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. O to chodzi. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. Jako człowiek. Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. Skarby. którą masz ode Mnie. oddaje je Bogu. Dziecko moje. wolę Bożą. Im więcej udzielam miłości. pomnażam. To jest królewska droga. że nic z siebie nie ma. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi. 136 . można nazwać raczej pieszczotą. przyjąłem cierpienia. a nie cierpieniami. tym więcej krzyży i cierpień.

Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość. Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. sama nie pracujesz. aby weszła na drogę zbawienia. Ofiaruj moją krew i moje łzy. cierpliwość. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. męstwo w cierpieniu. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. a przeprosisz. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi. ponawiaj to często. swobodę i wesołą twarz. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. Staraj się o miłość. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. taka jest moja zasada życia. Szata niewinności jest 137 . bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go. jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze. gdy upadniesz. pogan i innowierców. ale za proboszczów i duszpasterzy. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. bo przez to możesz wiele dusz zbawić.

Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności. Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. Módl się. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. należą do skarbów moich. że zniesiesz cierpienia z radością. Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. są jakby kielichami. Gdy król ma jakieś strapienie.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. ile chcesz i kiedy chcesz. a w niebie szczęściu nie będzie końca. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. moje skarby. Módl się za kapłanów. Cierpienia.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. królowa przeżywa je razem z nim. a tym zadowolisz moje pragnienie. jakimi cię nawiedzam. z których krew moją wylewają na dusze. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich. Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. bo oni sprawują mój urząd. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna. Razem przeżywają smutki 138 . Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. tak ty pilnuj czasu na ziemi. Majątkiem ich są dusze. otrzymujesz na własność moje zasługi.

Dając ci moją miłość. Dziś i zawsze. Patrz na małe dziatki. dobroci i wszystkich moich zasług. ufaj i wierz. a niebo otworzyć. Cierpliwość i męstwo idą w parze. Tyś radością moją i Matki mej. Pełnij moją wolę. ale ze Mną i moją łaską. Miłość moja i twoja. mogą podźwignąć cały świat. Jestem twoim kierownikiem. Miłość jest sternikiem. że. a Ja będę nagrodą twoją. Tak samo miłość moja i kapłana. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim. Daję ci odczuć radość moją. często rozważaj o miłości mojej. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady. bądź bardzo pilna i wierna. przejęte są kochaniem rodziców. i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy. który przejdzie przez największe nawałnice. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. Daję ci miłość moją. W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. a Ja wspomogę cię łaską.i radości. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. jeno rodzice. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. Mnie się radź. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. 139 . a Ja przez ciebie. Nic innego ich nie obchodzi. jak one kochają. a Ja będę odpoczywać w twoim. że potrafi piekło zamknąć. wszystko ci dałem. te dwie potęgi są tak silne. co i jak masz wykonywać. Bogu oddajesz nieustanną chwałę. Nie sama pracujesz. do miłosierdzia. a miłość nimi kieruje. Jest tak potężna.

 140 . jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie. Wybieraj to. Pracuj tyle. dana ci mądrość. by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie. w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. a nie troszcz się o to. ile możesz. Przez akt żalu odnawia się. otrzymasz. Panu Bogu milsze i tak czyń. a zdobędziesz przez to większą mądrość. dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. Święta Katarzyna: Siostro kochana. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać. a przez spowiedź i Komunię Św.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą.. co się dzieje na świecie. W prostocie serca słuchaj. tylko ją praktykuj. O cokolwiek prosić będziesz. bo jesteś miłością moją. Zajmuj się swoimi obowiązkami. upodabniam taką duszę do samego Siebie. jakie inni święci pełnili. ale miej ufność dziecięcą i wierz. Kundusia prosi o mądrość. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. upiększa się szata niewinności.bądź tylko . co jest lepsze.

ale jeszcze wiele przejdziesz. Jana od Krzyża. że przeszłaś cierpienia. wielką łaskę znalazłaś. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia. On może sprawić. Gdyby się poddał przygnębieniu. ale przez pragnienia je spełnisz. 141 . jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą. a Pan Bóg wszystkim. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców. bo i On przechodził w swym życiu smutki. Matka Boża (o kimś. kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża. a z łask wielkich dana jest ta. Tak i ty. A możesz zdobyć jeszcze większą. że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. Zdobędziesz miłość taką. to pozostaniesz nicością. choćbyś żyła setki lat na ziemi.

Im będziesz mniejszą na ziemi. Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. bo dana ci ta chwila na ziemi. ale w miarę. bo dane ci będzie. by żyć miłością. Staraj się być najmniejszą. jak Ja pragnę być kochany. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele. Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. gdzie możesz zebrać więcej zasług. Pan Jezus: Żyć miłością. Pan Jezus: Dziecko moje. Kundusia prosi św. Jest to jakby twe żniwo. którzy by kierowali się mądrością z góry. tym większą będziesz w królestwie moim. 142 .Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione]. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. to znaczy kochać Mnie tak. Bądź pilna w miłowaniu. Pragnę twej ofiary. Nie masz przeszkody. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. i dlatego tyle nieporozumień. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. choćby najmniejszej.

Ufaj i wierz. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. pogan. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. Im więcej ufać będziesz. Pozostań w pokoju i swobodzie. choć nie mówią o swej miłości. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach. zlecone mi przez Syna. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. Zjednoczenie zależy od ducha.Kundusia skarży się na brak skupienia. a nie od słów. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. które mnie czczą i kochają. kocham wszystkie dzieci. innowierców. dobrej woli. kochają. Proś o wiele. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. dobroć i miłość Bożą. Przez prośby spra- 143 . tym więcej otrzymywać będziesz łask. lecz nie wszystkie jednaką miłością. Małe dzieci. kapłanów. tak cóż wam się może stać. bo [wszystko] możesz otrzymać. Obie te cnoty jednoczą się. Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. dziecko moje. nieudolność. nie wzbudzanie czystej intencji. od woli dobrej. Kundusia skarży się. Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. bo dzieci małe ich nie posiadają. Módl się za cały świat. Miłością szczególną otaczam te.

pokory. Dusze. że woda nie zatrzymuje się na pagórkach. więc uznaj swą nicość. niż dusze. pamiętaj i do mnie się zwrócić. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy. która zwycięża się. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. że to ode Mnie pochodzi. ks. B. bo Jego radością [jest] udzielać łask. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. Gdzie jest mój Syn. otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. co godzinę i co dzień. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję.wiasz radość [mojemu] Synowi. otrzymują odznaczenia i nagrody. tam i ja jestem. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia.). które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. Dusza. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. tylko spływa na dolinę. Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. Gdy do Niego się zwracasz. Tą doliną jest pokora. uniżenie. W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. Kundusia prosi o postęp w miłości. Chcę. Wiedz. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. którzy walczą. Dusza obdarzona ła- 144 . które walczą. B. Cokolwiek odbierasz. Żołnierze. ufaj.

jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. wyznaj swe winy. Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. W pracach swoich i posługach. a przez to sprawisz Mi radość wielką. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. miej serce wolne. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. jak wielki jest ten sakrament. dziękuj za wszystkich ludzi. jakiego świat dać nie może. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. aby Mnie kochali z całego serca. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną. Ani jeleń źródeł. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. aby odpocząć. Pragnę dusz. Pragnę. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy.ską. w skupieniu ducha. Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. uprzejmie. więc i całej miłości pragnę. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia. Ty. (Przed spowiedzią): Idź. w których znalazłbym odpoczynek. Wzgardzili moją miłością. a zwracaj się do mej miłości. dziecko moje. Przychodzę do serca twego. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością. moim pragnieniem. Pragnę dawać szczęście.

oddaję ci moją duszę. Kundusia prosi o miłość dziecięcą. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością. Oddając ci się na własność. miłując Mnie taką właśnie miłością. bo te dusze najwięcej kochają. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. z cierpień czy łask. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie. Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim. które Mnie kochają miłością dziecięcą. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość. które by Mnie tak kochały. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. tak i ty. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . a Ja twoją. jedno się stajemy. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. Ty jesteś moją własnością. gdy kochasz Mnie taką miłością.łości! Tak mało mam dusz. aby w twym sercu oddać się tobie na własność. Przyszedłem do ciebie.

ks. 147 . spowodowany przez grzeszników. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały. a twej radości. choć to było chwilowo.Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. rozbrajam gniew Ojca. Przyszedłem. a jak tam była radość z mego przyjścia. (30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. B. Serce twoje jest Betlejem.). ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. Przez uwielbienie w duszy. B. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą. wielkie odczucie miłości i błogości. Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp.

Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma. to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie]. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. ale w sercu mam osobisty spoczynek. 148 . bo łączę się z tobą w Komunii św. a ty masz większe szczęście. na miłość twą. Więcej kocham dusze nieudolne. ale nie patrzę na twą umiejętność. padłby nieprzytomny. ale na wolę. niż z czegoś. Znam twoją nędzę. Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste. Do Mnie należy uświęcać cię. a moja miłość wyrówna twą nicość. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło. Większa w tym moja miłość. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane. Dobrze Mi w kaplicy. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. Do ciebie należy wykonywać te cnoty. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. bo one się upokarzają w swej nieudolności. czyli praktykować.

choć niejednaką miłością. Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę. Módl się za pogan. Rozkosz znajduję w duszy twojej. jeśli przyjmujesz je z radością. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. jak i w tych duszach. twoją miłością wynagradzaj za tych. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. 149 . o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . Za tych przepraszaj. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. a nie Siebie. ale okazują Mi niewdzięczność. a l e n i e w y n i s z c z a m . bo cię wspomogę. a ty jesteś własnością moją. Choćbym ci dał świat cały. Są takie dusze.Kocham całą ludzkość. nie miałabyś szczęścia i pokoju. co wzgardzili moją miłością. Ufaj. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. innowierców. co Mi się oddają na służbę. pragnę być kochanym od wszystkich. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. by móc dla nich pozostać. to zjednoczenie moje z twą duszą. Kiedy przychodzę do twego serca. ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. Ale że Ja ci się oddaję na własność. Przepraszając Mnie. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. daję ci dowód mej miłości. Oddaję ci się na własność. które Mi się oddają na własność. a szczególnie za kapłanów o gorliwość. to jest szczęściem twoim. Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej.

a to jest pokora. a otrzymasz. Święty Paweł: Siostro. to znaczy 150 . Twoja prośba pobudza Mnie do litości. nie zdołają kochać rodziców tak. co się uznaje ze swej nędzy. Proś o wiele. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. kiedyś doznała przykrości. Kiedy przychodzę do ciebie. bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie. a Ja przez ciebie szerzyć je będę. bo kocham dusze wesołe. a t wo j e go d ob r a . bo pokora jest prawdą. Proś. Zawsze zachowuj spokój i radość.ch o c i a ż mó g ł by m . Choćbyś się wysilała. bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. Miłosierdzie jest złączone z miłością. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak. nie jesteś zdolna ani ty. Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. jak je rodzice kochają. o co chcesz. Dzieci małe kochają rodziców. Szerzyć miłość. tym będziesz Mi milszą. która zachowana ci będzie na wieki. bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. ale choćby się wysilały. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. bo z niej wypływa. Szerz miłość. otrzymałaś też pomnożenie miłości. Bo im mniejsza będziesz. Prawdą jest. jak Ja ukochałem. przychodzę z moim miłosierdziem. Stawaj się coraz mniejszą. Pragnę. Pragnę. abyś Mnie kochała gorącą miłością. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi.

Jeden akt woli człowieka. starczy. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna. grzesznika. Bo miłość obojętna. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. Bożych. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37. w. Bądź wierna i pilna. Królowej nieba i ziemi. Pozostań przy mojej łasce. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego. nawet długoletnia. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach. 109. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. s. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej. 13g) (przyp. przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. prowadzi do wzrostu miłości. Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. że wydał swego Syna na cierpienia. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. red. Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. 151 . Nie poprzestał na niej.). Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. a odwraca się od ziemskich. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa.

jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. Czynisz postępy w miłości. jaką kocham nędzę ludzką.Gdzie [jest] Syn mój. Szczęśliwa jesteś. że wolno stworzeniu Mnie kochać. Uwielbiają i czczą Mnie. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. W niebie jestem z ciałem i duszą. W niebie święci otoczeni są moją światłością. We Mszy św. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. duszę i bóstwo. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności. Tak samo jest z moją obecnością. jak Ja łączę się [z tobą]. ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich. dając ci na własność moje ciało. Cokolwiek czynisz 152 . Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. tam i ja jestem. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. ale moja miłość jest wzgardzona. Gdzie światło słoneczne. Mojej miłości. tak i ja. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. jako oblubienicę swoją. tam i nieodłączny cień. Jak Mnie to boli! Nie dość. ale rzeczywisty. On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. nikt z ludzi nie pojmie. rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. zjawiam się w sposób duchowy. Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. ale każdą chwilą życia. Jakże pragnę obdarowywać łaskami. że jedno stanowimy.

Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. Kocham cię coraz większą miłością. W tabernakulum czekam na miłość. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. lecz lepiej Mi w sercu człowieka. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. więcej zyskasz niż świat. nie ma owocu. ubóstwiam ją. jednaką miłością kocham cię. Łączność ze Mną. a św.. zmarnowane jest. czy też nie. bez niej może być dużo upadków i niepokojów. Żyj z uwagą.z miłości ku Mnie. gdy umarła. bo mogę działać przez dusze. Nie patrzę na wielkość czynów. Wedle tego sądzić cię będę. Roztropność jest konieczna. w których przebywam. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. ale na miłość. bo za nie można zbawić dusze. jest bardzo uświęcająca. bo potroiłem ci życie na ziemi38. pomnażam miłość. ale i w życiu. tak i życie człowieka bez uwagi. ale za dusze. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność. przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. nie tylko w Komunii św. 153 . 38 Kundusia ma 72 lata. Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz. bo Ja nie za świat cierpiałem. Jedno się wtedy staję z duszą.

j a k d z i e cko u f a ć. Kundusia prosi o największą miłość. ale z moją łaską. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. Jak małe dzieci. ale ty czyń co możesz. Wtedy. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. Te re s ę. aktem wynagradzania i zbawiania dusz. 154 . Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one. tego. k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . co się na świecie dzieje. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. Dopomóż Mi swoimi modłami.Niech twoje życie będzie aktem miłości. tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. Miłe dziecko. aktem uwielbienia. I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. niczego się nie lękają. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. aby ludzkość na tę drożynę weszła. cokolwiek czynić będziesz. Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t . C h c i a ł by m i p r a g nę. nic świat nie obchodzi. Nie sama pracujesz. co daję. zajęte rodzicami. zamieniać się będzie w miłość. a by d ro ga . udzielam ci coraz większej miłości. Pragnę dusz o takim usposobieniu.

Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca. Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. a pozostanie głęboki pokój w duszy. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. Pan Jezus: Byłem. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości. jesteś w łączności z moją miłością. duszę twoją upodabniam do mojej. Taka ofiara jest Mi miła. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. czy nie odczuwasz. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. którzy Jej nie proszą. Tak stajemy się jedno. bo. aby Jezus stał się jej świętością. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . czy cokolwiek czynisz. jak giną iskry w powietrzu. Czy doznajesz strapień i cierpisz. Czy odczuwasz. bo twoje serce jest moim. przychodzę ze świętością. że możemy świat dźwignąć. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. moja miłość przelewa się do twojego serca. Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. ponad wszystko. gdy przychodzę do ciebie. jestem i pozostanę twoją świętością. a moje jest sercem twoim. wszystko zamienia się w miłość. choćby to była najdrobniejsza rzecz. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia.

tak jest [ona] niepojęta. za które całą ludzkość kupić można. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. połączone z moimi. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. którzy [są] uprzywilejowani. Módl się o zbawienie całego świata. że całe niebo zachwyca. że mogą powtórzyć życie. Cierpienia [twoje]. ale są tacy. Przez cierpienia. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. które korzystać będą z moich cierpień. Szczęściem dla kapłanów. połączone z cierpieniami Jezusa. z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. jest tak wielka. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. ofiary i modlitwy. Matka Boża: Potęga. Cierpienia są najdroższymi skarbami. 156 . Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. potęgują miłość. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. Widziałem jednak i dusze. tworzy się zdrój [bank] łask. Większe to szczęście niż moje.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani.

które idą na potępienie. że usunąłbym cierpienia. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. Dużo łask przez to tracą [takich]. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. a ta szczęśliwość jest wieczna. tym się Mi radość sprawia. Błogosławię ci wszędzie i zawsze. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. a ty moją. Jest dużo dusz. które Bóg daje. że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy. Pan Jezus: Dziecko moje. Wiesz.. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami. Szedłem tą samą drogą. a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. Świat jest znikomy. które będą z tych cierpień korzystać. jakie są związane z cierpieniami. Żal mi dusz. wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej. Dusz takich mam małą liczbę. 157 . które Mi służą. ale cierpień nie przyjmują. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba. bo przykrość mam już w tym. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. Więc pozwól. czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. uczyniłbym to w jednej chwili.

Ochroną pokoju jest męstwo. Pan Jezus: Dziecko moje. zawsze i wszędzie. a jednak [rodzice] są zadowoleni. Coraz ściślej łączę się z duszą. Pokój polega na pokorze i cierpliwości. Pan Jezus: Nie tylko Serce. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. drugim mniej. jednym więcej. a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i . Wiedz. ale bóstwo. przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. Duszom daję się poznać częściowo. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie. 158 . prawo ich nie karze. jak źrenicy oka. wszystkich innych cnót. a wypływa z miłości. bo zawsze jestem z tobą. Dzieci nie są karane. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. Ja jestem w Ojcu. że jestem Bogiem pokoju. a Ojciec we Mnie. jako moją własność. Gdybym udzielił się w całości. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością. a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . Duszę urabiam na swój wzór. Czynności twe. Dziecko moje. duszę i moje ciało oddaję ci. Niczego się nie lękaj. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga . Kundusia skarży się na własną nieudolność. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. Całe wieki będzie ją poznawał. Przestrzegaj danego ci pokoju.Kundusia prosi o zamianę serc.

a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 . Nie myśl o ziemskich rzeczach. mistycznymi.Udzielam ci coraz większej miłości. Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym. Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. Ja myślę o twoich potrzebach. a ty myśl o Mnie. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze. tym większe cierpienie. Bądź pilna w miłowaniu Mnie. miłość obejmuje wszystkie czynności. Pragnę miłości coraz większej. Pragnę. że cierpienia idą z miłością w parze. bo w miłości streszcza się całe życie. Im większa miłość. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. Czynności te. Pamiętaj. aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. Rodzice dają dzieciom nawet to. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. choć o to nie prosisz. nawet [o potrzebach] ciała. wykonywane z miłości dla Mnie. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem. zamieniają się w miłość. M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. Kundusia prosi Pana Jezusa.

W tabernakulum jestem więźniem miłości. Jestem Królem. Jestem twoim wszystkim. pokorze. które patrzy na Mnie. Pozostań zawsze w spokoju. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. Jesteś moją własnością. jak wierzysz. Mądrością. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. Pobu d z a d o cn ó t . ale stale się posuwa. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją. Całe niebo. tyle razy ukształtowuję serce w miłości. Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. pobu d z a d o m ę s t w. Oblubieńcem. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. Pan Jezus: Dziecko moje. łagodności. które ty pilnie staraj się zbawiać.. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. cieszy się moją radością. W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. d o o f i a r. Twoje serce staje się moim. jest też i twoje.k i em . Jest jak woda rzeki. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy. wszystkie ofiary. Co jest moje. która nie staje. tak ci się stanie. tak moim majątkiem są dusze. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować. twoim Mistrzem. Radością i Rozkoszą. 160 . a moje twoim. cierpliwości. Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. czego nie znajduję w pustym tabernakulum.

Daję ci moją miłość aż do sytości. Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp. abyś nie doznawała przeciwności. co Syn rozkazuje. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. przez to oddajesz [Mi] chwałę. B. rozkosz. przez cierpienia. w ofierze. jakiego świat dać nie może. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie. wolę. ile możesz. a to Mi wystarczy. Miłość znieczula cierpienia. ale i przez każdy czyn z miłości wykonany. B. ks. a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej.). Moją miłość zdobyłem przez ofiary. Tajemnica miłości płynie z krzyża. To nie znaczy. Z twej strony czyń. a Ja w tobie. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. bo miłość sprawia w duszy radość. bo miłość musi być udowodniona w czynie. Patrzę na twoje usposobienie. Kundusia pyta: Co czynić. umiłowanie cierpień. o ile ty [większy] wysiłek czynisz. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. bo działalność o tyle jest większa. bo ty we Mnie jesteś. Daję ci pokój. Moja miłość jest nieograniczona. twoją miłość. Istotą pokoju 161 .

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. Gdybyś wiedziała. przemieni się w miłość. a Matką jestem wszystkich. że jedno się stajecie. ale przez ciebie. okazuje się ją przez ofiary i cierpienia. czyń. a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami. niewyczerpana jak morze. 166 . starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki. Cierpienie zniesiesz z męstwem. Cokolwiek czynić będziesz. Kundusia prosi. Bądź mi wierna. Jezus pragnie miłości obopólnej. tak wielka. Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. ani miłosierdzie. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. Moja miłość. dziękczynienia i zadośćuczynienia. Nie tylko cierpiałem. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia.wykonywanie. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem.

Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. zachowaj spokój. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość. Dobre dziecko. ten już miłuje. że ułożą się sprawy. Sam sprawię. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. Tym okaże się miłość największą. Doświadczam cię cierpieniami. ale im trudniejsza ofiara. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. Pan Jezus: Nie lękaj się. Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. gdy nawiedzę cię cierpieniami. tym Mi milsza. bo one będą przynosić owoc Kościołowi. nie dopuszcza. jaką na ziemi osiągnąć można. Modlitwa jest łatwiejsza. Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze. w cierpieniu jest większy wysiłek. Bardzo pragnę zba- 167 .Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. Pan Jezus: Nie martw się. Te dwie boleści przejmują Serce moje. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu. bo za cenę ofiar dusze zbawiam. bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. które miłuje ojca. Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. bo jestem zawsze z tobą.

To nie znaczy. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. bom zawsze z tobą. a życie doczesne ginie w głębinach miłości. Gdy się zatapiać będziesz. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. jak lód ginie od słońca. w Sercu moim. zadośćuczynisz memu pragnieniu. a czyniąc ofiarę. Pragnę dusz. Jestem Bogiem pokoju. ż e j e dn o s i ę s t a j emy. Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. Ja i ty. to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak.wienia każdej duszy. To samo dzieje się we Mszy św. Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. 168 . Miłość nieskończona. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. aby nie doznawać przeciwności. Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego. Pan Jezus: Jestem możny. będę więc twoim drogowskazem. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą .

Pomnażam w twej duszy miłość. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską. Pragnę. Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. a Siebie ci nie oddał. Patrz na małe dzieci. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. bo pragnie dojść do najwyższej miłości. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. Kundusia pyta co czynić. byłabyś w wielkiej nędzy. W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. aby trwać w tych cnotach. bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. ale mają usposobienie ku rodzicom. Należy składać drobne ofiary z tego. choć nie myślą stale o rodzicach. choćbyś miała świat. Gdybym ci oddał świat cały. pokorę. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. Oddaję ci na własność niebo. cierpliwość. aby wszyscy na tę drogę weszli. Miłość pobudza do tych ofiar. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane. a w tym zaparciu się jest miłość. aby dusze prowadzili drożyną miłości. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. a cnota męstwa wspiera. 169 . a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . Oddaję [ci] na własność zasługi. co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. uprzejmość.I Ja oddaję ci się na własność. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą.

Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie. módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. że dusze za nie kupić można. Jesteś moją Marią. z radością bież drożyną miłości. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. miliony dusz można za nie kupować. Potrzeba tylko dobrej woli. czyń ofiary z mowy. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. To. co najtrudniejsze. Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. a teraz już tylko czerpać należy. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. Wiele. gdy będzie okazja. Tak jest piękna. którą zanurzam w mojej krwi. spełnił Pan Jezus przez krzyż. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. a znów mów słowa dobre. Kundusia prosi o świętość. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. mów kształtownie. która obrała najlepszą cząstkę.

Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło.kich ofiar. Artysta cieszy się. ale na miłość. Jest to bezdenne morze. Moja świętość jest twoją świętością. bo tego samego Jezusa masz 171 . nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. ale na miłość. tak i twoim Bogiem świętości. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. a jednak pozostają ubogimi. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością. jakżeby się bogatymi stali. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. Szczęśliwaś. Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. Niebo nosisz w sercu swoim. Choćby światów było tyle. starali się o dobra wieczne. że dany ci jest czas na ziemi. cierpienia i modlitwy. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. Gdy dusza zupełnie odda się. nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. jaką pragniesz Mnie kochać. z jaką pragniesz kochać. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. że możesz okazywać miłość przez ofiary. wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami.

w niebie nie czas na ofiary. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. Wielką łaskę znalazłaś. Tak i Ja czynię z duszą. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. Im ściślejsze zjednoczenie. która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. Proś o co chcesz. który jest w niebie. Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. bądź Mu wierna. w niebie istnieje AMEN. Gdy się ma przyozdobić pokój.w sercu. Nie sama pracujesz. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. Daję ci miłość. to się go najpierw oczyszcza i bieli. dopóki jesteś na ziemi. Nie lękaj się. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. Nad tym pracuj. przez ciebie. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. bo On zawsze ci wierny. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. a do ciebie należy rozwijać je. bo tak czynię z wybranymi. a wszystko otrzymasz. a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. W każdym cierpieniu 172 . bom zawsze z tobą. Z radością czyń ofiary. przez to ubóstwienie.

Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. Nie poddawaj się niepokojom. Kundusia wyraża pragnienie. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. a aniołowie jako duchy szczere. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną. Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. pozostań w pokoju. co ci cierpienia zadają.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. Nasycaj się moją miłością. bom zawsze z tobą. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e. aby życie było jednym aktem miłości. Jeśli intencję uczynisz. ale za nich nie cierpiałem. My używamy radości w niebie. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. Im ściślej zjedno- 173 . gdy Ja wszystko mogę. przez cierpienia i ofiary. Pan Jezus: Czyń to samo. Nie lękaj się niczego. ale czyń w gorącej miłości. choćbyś o tym nie myślała. co ci daję. a nawet mogę przez nie zbawiać tych. co czynisz. ale ty możesz czynną miłością. w każdej chwili uwielbiamy Boga. w zjednoczeniu ze Mną. z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em . bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. bo jestem Bogiem pokoju.

Stań się maleńką. Idąc z Mistrzem. a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. tym milszą będziesz. od mej obecności wewnątrz. Gdybym mógł wrócić na ziemię. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. To. Nawzajem składam ci życzenie łaski. tym więcej w miłości wzrośniesz. że czynem dokonywać będziesz tego. Bądź wierna w czuwaniu. co mówię. jest łaską. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. Wykonuj to przez swego spowiednika. 174 . jaka ci dana już na ziemi.czysz się ze Mną. Święty Jan od Krzyża: Czyń. obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. Umiłuj cierpienia. Ale to cię uświęci. Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. Gdy tak czynić będziesz. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi. bo to są skarby nieocenione. O bliźnich mów mało i roztropnie. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. że przemawiam do ciebie. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. czego od ciebie żądam. aby nie było złej sławy. i czuwaj.

Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. a ty moją. bo Ja jestem twoją własnością. Wszystko. jeno miłości. ale złączona z moją. by Pan Jezus stał się jej świętością. Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. twoim jest. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. aby cię upodobnić do samego Siebie. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. jak i pokoju. co posiadam. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . Twój Oblubieniec jest bogaty. a ponieważ jest samą nędzą. a więc i ze świętością. prosi. W tych słowach . zawiera się tajemnica. więc chcę.twoim jestem”. Jestem twym Bogiem świętości. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. To zwycięstwo uczyni cię maleńką. Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. Udzielam bogactwa. W zjednoczeniu stajemy się jednością. aby i oblubienica była bogatą. ale miłości. wychodź z siebie i zapominaj o sobie. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. ono będzie ofiarą dla Mnie. a nigdy Mi nie ubywa.. Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. Święta Katarzyna: Siostro moja. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. Nie żądam wielkich czynów.

byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. ile tylko się da. ile możesz. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości. a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. ale ode Mnie zależeć będziesz. Z Ojcem jedno jesteśmy. Wolą moją jest. Należy więc czerpać. a ty czyń [wolę] moją. Czyń. w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. ponawiam to samo Odkupienie. Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. [On] pragnie tego. ale na miłość twoją. Przyszedłem do ciebie. Z zastępcą. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. 176 . czego i Ja pragnę. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k .spraw Bożych. bo My jedno jesteśmy. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i . Kochaj Mnie samego. których udzielam. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. są z dobroci mojej. bo łaski. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu. Módl się dużo za pogan. abyś Mi się odwzajemniła. staje się wielką. ale dla nich samych. Tego pragnę od ciebie. bo nie patrzę na uczynki. We Mszy Św. z kapłanem jedno się stajemy.

A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. a przeciw [własnej] naturze. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. ile możesz. jak kochać rodziców. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. To j e s t poko r a . i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . jakbyś nic nie czyniła. czego Syn mój żąda od ciebie. Czyń. Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. ale przez nie można zebrać dużo zasług.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. Małe dzieci nie myślą sobie. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. Bądź bardzo pokorną. ale o tym. Stań się maleńką. Wszystko masz ode Mnie. To czyń. czego Ja chcę. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. Wolą moją jest. a zapomnij o sobie. 177 . Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. bo im mniejszą się staniesz. Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. Daję pewnym kapłanom zdrowie. ale taką bądź. Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. że przez taką duszę cuda czynię. tym większą świętą się staniesz.

mówi. Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask. Ukryj się w nicestwie i pokorze. Pan Jezus: Wol ę. stała się maleńką. Kundusia. gdzie musiałbym cud czynić. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. która prawie nigdy nie jest sama. Przyjdzie ostatnia chwila. siostro moja. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. bo Ja zawsze myślę o tobie. byś ty. że wolałaby być na puszczy. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. bo chcę. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. majestat i moc. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała. tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. iż stanowi jakby czwartą osobę. by ci przywrócić życie. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie. nawet karę ci odpuszczam. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną.Jak drzewo jest jedno. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. abyś 178 . Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. Przyniosłem ci koronę cierniową. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . bo cię miłuję. ukryłem swą potęgę. a z niego wyrastają trzy konary. Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. Jako własność urabiam cię na mój wzór.

Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności. Adwent: Przez modlitwy. bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. jako oblubienica i siostra. nosiła cierniową koronę. cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście. bo obdaruję cię nowymi łaskami. Byś na mój wzór. 179 . choć i teraz jestem w twojej duszy. przyjmuj je cierpliwie i z radością.

I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. reszty Ja dokonam. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. Dołóż pilności. Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. żem się ukrył w małej hostii. tak jak Ja ci się oddaję. by być wierną. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu. Bądź Mi wierną. Gdybym się nie był utaił. przestałabyś żyć. Zachowuj w sercu twoim to. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie. co do ciebie mówię.ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. jak różnica pomiędzy niebem. a ziemią. Przy każdej Mszy Św. Twoje szczęście. czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. Kundusia pyta. Ja jestem twoim kierownikiem. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka. bom Ja zawsze wierny tobie. Pilności musisz 180 .

miłuj i wynagradzaj memu Sercu. Kundusia: Panie. W Komunii św. Bądź Mi wdzięczna. nie opisałby tej miłości. nawet twoje własne myśli są ode Mnie. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. Kundusia martwi się. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie. Nikt nie pojmie miłości. Daję ci długie życie. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . byś za czyny twe mogła kupować dusze. abyś okazywała miłość ofiarną. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. bo takiej pragnę. że w bliźnich jest moje podobieństwo.dokładać do ziemskich spraw. następuje takie zjednoczenie. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . a miłość nieograniczona. Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. czy się nie łudzi. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. tak bardzo zranionemu. ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności. Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości. byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. Na to je dopuszczam. jaką Ja miłuję dusze. dziękuj i uwielbiaj. ale udzielam ci ponad to i łask. bo rozum ludzki [jest] ograniczony. bo niepewna jest co do głosów. bo sama nic nie możesz. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości. Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. Pan Jezus: Nic się nie lękaj. Miłość ofiarna radość Mi sprawia. Pomnij.

Ciało odczuwa lekkość. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. bo pokora jest prawdą. Pozostań oparta na moim Sercu. ale i pragnę udzielać skarbów moich.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. za wszystko można dusze kupować. czy łzy. Siła fizyczna wyniszcza się. ale nie tylko mogę. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników. czy ofiarujesz zasługi. Dusza działa przeze Mnie. Jesteś moją miłością. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. a Ja twoją. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. Udzielając ci łaski odpocznienia. Dziecko moje. że ciało twoje [to] odczuwa. Im pokorniejszą staniesz się. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. Wszyst- 182 . nawet w oddechu. o szatę niewinności i o ogień miłości. choć są z siebie małe. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. ale i udzielania łask. wszystko jednaką ma cenę. Pan Jezus: Wszystko mogę. W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Cierpienia i ofiary. czy krew moją. tym stajesz się pokorniejsza. daję ci siłę miłości tak. nie wyczerpią tej miłości. a Ja przez nią. Im bardziej stajesz się unicestwiona. Ciężkość ciała zmniejsza się. a duch bywa wzmocniony. tym więcej łask udzielać ci będę. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze.

bo Ja tego pra- 183 . Nie patrzę na umiejętności. tak bardzo wzbogaca duszę. ze Mnie masz. tym większą świętą będziesz. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. chcę miłości za miłość. za sprawą Ducha Świętego. co masz. na prostotę i pokorę. a cóż dopiero. Miłość niech będzie czuła i gorąca. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. gorącą i czułą. z wszystkimi moimi przymiotami. znów. Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. Zrobiłem porównanie. pragnienie. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. ile zechcesz. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. Im mniejszą będziesz. Takich dusz mam mało. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. rozważaj je. ciało. ale na dobrą wolę. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. serce. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. Daję ci dostęp do moich skarbów. Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością.ko. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać. Chcę.

Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. Udowadniam moją miłość czynem. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. Tak pragnę zbawienia dusz. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. Nie sama czynić będziesz. bo cóż może być większego nad tę łaskę. czego mi potrzeba. w cierpieniach. Nie brak Mi szczęśliwości. Znam twoje słabości i upadki. Chcę. boś zapisana w księdze żywota. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Nie lękaj się niczego. bo jestem zawsze i pozostanę. że nie ma słów na określenie. Sprawiasz Mi radość na ziemi. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. Pamiętaj. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. by zbawiać dusze. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. gdy tak czynić będziesz. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. Zawsze będziesz mieć spokój. jest tak wielkie. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. a inne łaski oddaję. ale z tego jak korzystasz z moich łask. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach. nie z tego będę cię sądzić. że oddaję ci się na własność. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością. a mało mam takich. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. I ty bądź pociechą Serca mego.gnę. abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. Bądź pociechą Serca mojego. Co Mi powiesz. 184 . ale pragnienie moje. ale Ty wiesz. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała.

Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb.. Wtedy przeze Mnie do- 185 . gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . co to znaczy . bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością. Łącz się jak najczęściej ze Mną. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. życie stanie się jednym aktem miłości. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości. aby Mnie miłowano. To jest największa miłość. Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień. tym męstwo większe. Nie patrzę na wielkość czynów. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. Im miłość większa. a nie zajmuj się tym.na puszczy”. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności. Moje pragnienie. ona wyrównuje wszystkie braki..Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko. Taka miłość wabi Mnie do serc. tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca. jest bez porównania większe od twojego. Im miłość gorętsza. czynności te w miłość się przemienia. Czy wiesz. a twoje Moją. ale na miłość. Oddaję ci Serce moje. Pan Jezus: Dziecko moje. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości. (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. nad miłość nie ma nic wyższego. co do ciebie nie należy. jest własnością twoją.

niż od grzeszników. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie. jest najbezpieczniejsza. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. jak Syn mój jest wierny tobie. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Bądź tak wierna. za świat cały. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć. Kundusia pyta: Co czynić. których Syn mój żąda od ciebie. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. w drobnych rzeczach. Gdzie jest Trze- 186 . To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. a Ja w Nim. Droga. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. innowierców. którą cię prowadzę. Módl się za pogan. idą na bezdroża i giną. [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. Nie tylko w Synu moim. Matka Boża: Pamiętaj. Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to. co czynisz. Bądź wierna w ofiarach. swą wierność. bo skarb ten dany ci na własność.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. byś była pilna w sprawach.

Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego.. Niech twoje życie zawsze będzie majem. W Nazarecie prace moje. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca.cia Osoba. bo już nie sama wykonuje. bóstwo z moimi przymiotami. jaką [jej] okazuję. czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. a wtedy. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej.wykonałam wszystko”. obyś mogła powiedzieć: . ale w łączności z Ojcem i Synem. urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. oddaję ci Serce moje na własność. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. Dusza nie pozna tej miłości. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. i Syn. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. 187 . Dusza. choć maj się kończy. W Komunii św. nie tylko Serce. Przyjdzie dzień ostatni. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca. łącząc się w Komunii św. tam jest i Ojciec. ale i duszę mą. Pozostają one własnością Kościoła. Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. a Ja jestem uwielbiony w Ojcu.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

bo gość nie byłby zadowolony. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. jakby sama jedna była na ziemi. jaki mu zadają dzieci niedobre. Z tego zadowolenia rodzi się spokój. ale na miłość twoją. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. Patrzę nie na ilość czynów. niż innych tysiące. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan. gdyby z nim mało mówić. Radź się Mnie we wszystkim. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość. miłuję tych. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Córko moja. Twa miłość wabi Mnie ku tobie. którą inni gardzą. Zawsze zachowuj spokój. Taką duszę kocham. i świat cały. Takich dusz pragnę jak najwięcej. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. Dobre dziecko rozbraja ból ojca. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. Czyń to. Zwracaj się często do Mnie.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. co dotąd czynisz. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. a w ten sposób. jest pociechą moją.

tym milsza dla Mnie. Mogę uświęcić w jednej chwili. przychodzę dzielić się moimi skarbami. Nie zdajesz sobie sprawy z tego. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom. bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. Bądź pociechą Serca mojego. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. W Komunii św. miłości i miłosierdziu. a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. Dziel się z innymi szczęściem swoim. ale 193 . mów im o mojej dobroci. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. to jest drogą cierpień. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. Zachęcaj do pokoju.przez cierpienia. tym dzielę się z wybranymi. a Ja stanę się nagrodą twoją. To są skarby moje najdroższe. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. łącząc z moimi cierpieniami. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. co czynisz i co czynić będziesz. Im trudniejsza ofiara. bo tym radość Mi sprawiasz. co gardzą moją miłością. Za każdym razem stajesz się bogatszą. gdy je przyjmujesz z radością. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. i za zwycięstwo.

Dla ciebie stworzyłem ziemię. W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości. Podzielam się z tobą moim szczęściem. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. Wybieram duszę. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. aby dusza wzbogacała się przez ciało. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym.. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. Pamiętaj. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. a wtedy będzie to miłość wzajemna. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła. a co jest moim. jako Bóg uczyniłem 194 .za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. bym mógł kochać sercem ojcowskim. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. a miłość daje siłę. która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo. to wszystko jest twoim. tyle razy poślubiam cię. Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza. Przybrałem serce ludzkie. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. bo mogę przez nią działać. że wiara i ufność idą w parze. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom.

bo tym największą radość sprawisz Mi. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem. Pokora wabi Mnie ku tobie.te zasługi nieskończonymi. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden. aby w niczym nie obrażać Boga. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. Jest wielu kapłanów. ale tysiąc światów. którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. dzielę się także Moimi cierpieniami. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą. w nich jest Boża dobroć. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. Kundusia prosi o łaskę. 195 . bo przez pokorę łączę się z duszą. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach. a ujrzysz. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. Dopóki jesteś na ziemi. miłość i miłosierdzie. a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. bo przez nie możesz zbawiać świat.

ale za to pomagała światu całemu. Kościół będzie czerpał z jej zasług. Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. nie oszczędzałem jej cierpień. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. W usposobieniu jest łączność między nami. Nie patrzę na ilość uczynków i słów. Zwyciężając się na każdym kroku.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. za które dusze się kupuje. 196 . a ty w Duchu Świętym we Mnie. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia. ale Mnie nie zasmucasz nimi. Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. na chwałę Ojca. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. a Ojciec jest we Mnie. ale bądź Mi wierną. czynimy przez Ducha Świętego. jak żyć. zyskujesz nowe łaski. przez zaparcie się samej siebie. Wszystkie łaski idą przez krzyż. Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość. jak przystoi na moją oblubienicę. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. by żyć w obecności Bożej. szerzysz miłość. Cokolwiek czynimy. Święta Teresa za nic się miała. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką. Upokarzając się po upadku. Z tej łączności wypływa chwała Boża. Patrz na świętą Terenię. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. Gdy Mi się oddała na ofiarę. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. Zaskarbiła skarby. Kundusia pyta. Jesteśmy jednym duchem.

bo inaczej nie mógłbym być. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. przyjdę w powietrzu z krzyżem. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. Moje drobne ofiary. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. na którego ja patrzę. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. ale przebywając w duszy. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności. 197 . Gdy przyjdę sądzić. przez to nawracają się innowiercy. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. że się dzielili ze Mną krzyżem. a ona przeze Mnie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. a on z radością je przyjmuje. Tabernakulum jest moim tronem. Kundusia prosi. ale i cierpieniem. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. Jakże jesteś szczęśliwą. Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych.

że jedno się stajemy. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej. ale nie lękaj się. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. 198 . Daję ci cierpienia. jak Ja jestem dla ciebie.”. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam. K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a . W Komunii św. Pragnę dusz ofiarnych. jubileuszowej. tak ściśle łączę się z duszą. abyś była ofiarą dla Mnie. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a .W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża. one sprawiają Mi radość. pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. Moja miłość do duszy jest tak wielka. Nawiedzę cię większymi cierpieniami. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. W takiej duszy mam odpoczynek. jak chcę miłością płacić za miłość. która uświęca duszę... Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. dusza taka pomaga zbawiać dusze. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. Przez cierpienia jednoczę się z tobą. Bóg mógłby odjąć trudności.

i będę czynić cuda. nie lękaj się niczego. Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. bo ich kocham miłością ojcowską. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. Kundusia pyta. Wyrządzają Mi wielką przykrość. na mocy ślubu posłuszeństwa. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. i utrzymywać ducha w skupieniu. pragnę ich zbawienia. co czynić. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. ufaj Mi. 199 . Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem. Ojcu. 39 Pan Jezus wyraża życzenie. jak dziecko w objęciach ojca. a one przeze Mnie. Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. bo stale jesteś w objęciach moich. Kundusia. by to zapisać. tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. Im będziesz większą świętą. bo Ja wszystko mogę. a przez to wzrastać będziesz i w miłości.

dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. aby wrócili na drogę zbawienia. bo jesteś wybranką moją. a Ja twoją. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. Wynagradzaj Mi. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. by móc uczestniczyć we Mszy św. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. Módl się. Jesteś ze Mną zjednoczona. Cierpię razem z tobą. nie lękaj się niczego40.). i adorować Pana Jezusa w tabernakulum. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale. Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle. red. jesteś własnością moją. kapłanów. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. Ty spełniasz wolę moją. Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim. Jestem Ojcem wszystkich. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się. choroba rozwinęła się. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. 200 . Sądzono. Od października 1948 r. że jest to gruźlica. a Ja spełniać będę twoją. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba.

połączone z moimi. nie zrobię. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. Tak i Ja tobie daję to. o co proszą. dziecko moje. daję ci Ją na własność. tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. jak gdybyś była sama jedna na ziemi. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. Co jest moim. przez co osią- 201 . ale to. bo ojciec. niż tysiące takich. nie zawsze daje dzieciom to. Miłosierdzie moje jest bez granic. a Ja dokonuję w niej cudów miłości. które strzegą się grzechów. który kocha dzieci. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. co lepsze i pożyteczniejsze.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. Całe niebo cieszy się z tej chwały. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. Gdzie Ja jestem. a więc i miłosierdzie moje. Krzywdy ci. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu. Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. jest i twoim. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego. tam i Matka moja [jest] ze Mną. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga. jaką ma Bóg z tej duszy.

boś znalazła łaskę. Cierpię z duszami ofiarnymi. Dusze. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. wyjednywali miłosierdzie dla tych. która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. Ile pragniesz dusz zbawić. i to na cały świat. Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej. Im więcej cierpisz. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. Moich wybranych doświadczam cierpieniami. W sercu twoim obrałem tron. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. bo jestem potęgą. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. aby Mi przez cierpienia. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. połączone z moimi. Wynagradzaj za nich. Raduj się. Pragnę ich zbawienia. tyle możesz zbawić. Wiele możesz pomóc Polsce. Kocham nawet tych. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. co walczą ze Mną i Kościołem. w której zdobyłaś chwałę na ziemi. Gdybyś wiedziała. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję. co odstąpili ode Mnie. nawet dla świata całego. 202 .gniesz największą miłość. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. tym większą radość Mi sprawiasz. Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. Otrzymasz koronę chwały w niebie. Błogosławić będziesz tę chwilę.

Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. Małe dzieci nie uczą się kochać. a to sprawia Mu wielką radość. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. Pokornych kocham i do nich się zniżam. jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki. a nawet przez moich wybranych. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję. Ty masz dar mego Serca. Radość mi sprawia dziecięca miłość. Upodobałem sobie w tobie pokorę. 203 . Gdy robią co dobrego. bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. W Komunii św. Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. ale i z radością. Bądź jak dzieci.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. a jednak kochają i są kochane. Cierpieniem. Cierpisz nie sama. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. znoszonym z radością. zaślubiam cię jako oblubienicę. okażesz Mi największą miłość. które są oddane mojemu Synowi. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki. ale je [tylko] osłabiam. nie myślą o tym.

Gdybyś wiedziała. nawet przez posiłek. udarowana bogactwami mego Syna. Szerzymy miłosierdzie Boże. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. Wybrał cię na oblubienicę. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze. Korzystaj z zasług 204 . My przez ciebie. raduj się. daje ci skarby najdroższe. w zjednoczeniu ze Sobą. uczynionego z miłości do Mnie. nawet całe niebo cieszy się z tego. Pełnij Jego wolę. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. Bo przez cierpienia. Wiedz. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. czy przez cokolwiek innego. ale im trudniejsze. bo nie sama cierpisz i pracujesz. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia. Ja przez ciebie. przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. Jak mało mam dusz ofiarnych. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. a ty przez Nas i to na cały świat. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. ale Ja z tobą. Jesteś ofiarą dla Mnie. choć [to] trudne. cierpieniem. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. że nawet kary. bo ci oddaje na własność. a Ja dla ciebie. zasłużone przez grzeszników. jednego ducha. tym milsze mojemu Sercu.

. Dane ci. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu. a co twoje. to wszystko jest i twoim. Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. Zasługi te to potęga.Jezusa. Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie. Ja stanę się twoją nagrodą. kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . to jest i moje.choć objawia się ludziom” (przyp.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa.. że do woli. Czyniąc to.. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników. tak i teraz pragnę zbawienia dusz. bo bardzo cię kocha. ile chcesz. Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony. Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. red. a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu.). Zjednoczona jesteś w jedność. sprawiać będziesz radość memu Sercu.. możesz czerpać. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. Pan Jezus: Co jest moim. Jak na krzyżu.” do słów „. dla całej ludzkości.. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu. choć objawia się [na ziemi] ludziom41. a ty będziesz moją chwałą. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. 205 . Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane.

choć ono mało mówi. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili. Nie tylko ciało. Im większą miłość zdobędziesz. Radź się Mnie we wszystkim. otrzymuje tyle bogactw. i zasługi oddaję duszy na własność. i bóstwo. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami. jaką miłuję dusze. bo to sprawia Mi radość. Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka.nała i spełniaj wolę Syna mojego. ale i duszę. Nie przemęczaj ducha mówieniem. by uchronić od zarozumiałości. Umartwiaj twoją próżną ciekawość. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. przez całe wieki dusza nie pozna. bo jesteśmy jednego ducha. Miłości. 206 . Dusza przez jedną Komunię św. Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. ten błądzi i ginie. Dopuszczam słabość. ale na miłość. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. tym większą chwałę Mi oddasz. a co złe. by pomagać zbawiać [dusze]. co możesz. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. bo rozum jej jest ograniczony. Nie zważam na słabość. niech cię nie obchodzą wieści światowe. Jeśli czynisz. jak pragnąłem na krzyżu. zadość czynisz memu pragnieniu. Kto chodzi w ciemności.Pragnę”. abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. wołając . Przychodzę do ciebie w mojej światłości. by dać poznać co [jest] dobre. Uświęcisz się przez to. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa.. bo patrzę na miłość i usposobienie.

cokolwiek dusza czyni. czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. To dotyczy także kapłanów. Bądź cierpliwa. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą . zajęłabym twoje miejsce. ile jest w tym szczęścia. ale nigdy w całości mego majestatu. W tym zjednoczeniu i skupieniu. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. aby ludzie mieli do Mnie dostęp. raduj się z tego. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. a tym się uświęcisz. Gdybyś wiedziała. Kundusia pyta. 207 . z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . jak On sam tego pragnie. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory. co czynić. by tak ukochać Jezusa. Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. gdy tak czynisz. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość.Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. bo żadna dusza tego by nie zniosła. C i . Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. dla ich dobra. zamienia się w miłość. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. Należy bardzo cenić czas na ziemi. Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. Z każdej chwili korzystaj.

ale najwięcej okazuje miłości tym. Dziękuję ci za to.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. ciekawość rzeczy światowych. dziękuję ci. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna. ale pragnę współpracy z łaską. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. może wiele dusz zbawić. Te drobne ofiary są tak cenne. Dusza bez łaski nic nie może. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. aby miłość była wspólna. Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. Urabiam dusze na swoje podobieństwo. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską. ale duszy malarza. a za to. co kroczą drożyną miłości. że można nimi dusze zbawiać. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . Módl się dużo za kapłanów. np. nawet rzeczy dozwolone. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. choć i starsze kocha. Pan Jezus kocha wszystkie dusze. że pragniesz ich nawrócenia. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej. którzy zeszli z dobrej drogi.

bo jestem Bogiem pokoju. aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości. jaką Bóg cię umiłował. Króla królów. Rozum człowieka jest ograniczony. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u . a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. pokój którego świat dać nie może. ale na usposobienie. a Bóg [jest] nie- 209 . Niczego się nie obawiaj. który ci dany. co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. a Ja przez ciebie. Im większa twa miłość. co czynisz. jakże byś się cieszyła z tego. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. Umiłuj mój Krzyż. bo go nie posiada. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. co ma czynić. boś zawsze złączona z Bogiem. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. zachowaj pokój.skarbów takiej duszy. O nic się nie martw. Jesteś szczęśliwa. bo Ja umiłowałem. a ulgę duszom w czyśćcu. tak ty zatapiaj się w miłości. Nie zważam na słabość. bo jesteś w objęciach Boga samego. choć nie pod takimi postaciami. bo zawsze jestem z tobą. jakbyś zasypiała w objęciach ojca. jaką ktoś Mnie kocha. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca. córko moja. Zawsze zachowuj spokój. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. wolę i miłość. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. Taka dusza przynosi radość niebu. Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował. tylko z miłości.

Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia. Proś Syna mojego w czasie Komunii św. 210 . przyjmując na Siebie. że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane. ile dusz zbawiłaś. Gdybyś wiedziała. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. będziesz Jego oblubienicą i królową. że cię wybrał dla Swej chwały.ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. Dziękuję ci. tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. W godzinę śmierci ujrzysz. a wszystko otrzymasz. ale tylko niektóre.. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia.

 211 . bo Ja go umiłowałem. W sercu twoim znajduję odpoczynek. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. a Mnie sprawisz największą radość. nie dorównasz mojej. a kim ty! Tyś stworzeniem. Zastanawiaj się nad miłością. bo przez krzyż dusze zbawiam. Przez to osiągniesz największą miłość. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. Przez to uwielbiamy Boga. Umiłuj krzyż. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą.ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. a Ja Bogiem. pomóż Mi go nieść. Czyń zadość mojemu pragnieniu. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. bo [tym] radość Mi sprawiasz. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. tak i ty czyń. Pragnę zbawić każdą duszę. Choćbyś wysilała się do największej miłości. tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze. ile moja krew. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. ale przemawiaj do Mnie częściej. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem.

sprawia Bogu Ojcu więcej radości. możesz zdobywać jak najwięcej dusz. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. ufaj jak dziecko. zadawany Mi przez grzeszników. tak miłość dziecięca rozbraja ból. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. jakimi Bóg podziela się z tobą. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. tylko Ja i ty. a ojciec myśli o jego potrzebach. daję pokój. Ty bądź pociechą Serca mojego. tak bardzo zasmuconego. bo to skarby największe. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. nie tylko po kil- 212 . Bóg jest miłością. Dusza. której daję mój pokój.Święty Józef: Raduj się. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. Dusza. bo tym Mi radość sprawiasz. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. a Ojciec jest we Mnie. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. Gdyby trzeba było. Jedno jesteśmy. przez moje zasługi. bo pragnę zbawienia ich dusz. wyrywając je piekłu. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. wierz jak dziecko. modlitwy i twoje ofiary. a nawet z radością znoś cierpienia. a Duch Święty zapala miłość. zjednoczonej ze Mną. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. niż śpiewy anielskie. Duszy. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. Bądź cierpliwa. zjednoczona ze Mną. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić.

która nigdy nie będzie od ciebie odjęta. Będę doświadczał grzeszników. aby wrócili na drogę zbawienia. Gdybyś wiedziała. Co czynisz. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. boś wielką łaskę znalazła. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. tym będziesz milszą Sercu mojemu. jakże pragnę. krew i łzy. Staraj się być pokorną i małą. Im pokorniejszą staniesz się. aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. ale m i l i on a m i . Raduj się. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy.ka dusz. Ty przeze Mnie. 213 . a sprawiedliwych będę umacniał. Ufaj Mi jak dziecko. jakżeby radowało się serce twoje. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. ofiarowując moje zasługi. bo starczy ich czysta miłość. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. czyń nadal z miłości ku Mnie. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się.

czerp z niego skarby i dla innych. i l e poko j u . Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. Ciesz się i raduj szczęściem. ale chcę. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. dla których nie mam granic.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e. Moje Serce jest otwarte. Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. Tym sprawiasz Mi wielką radość. Dziękuję ci za to. a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . Ono się nigdy nie wyczerpie. i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny. [ w t y m c el u ] . cierpienia i modlitwy. Dusze oddane Mi otrzymują łaski. Zachowaj pokój. Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. M i ł o s i e rd z i e mo j e. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. i doszła do samego szczytu góry miłości. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . bo Ja jestem Bogiem pokoju. poślubiam cię na oblubienicę. że kochasz Matkę moją Najświętszą. 214 . że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia.

Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . tak i ty umiłuj cierpienia. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały. okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia. Ufaj Mi. 215 . Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. byleby pragnęła miłować Mnie. a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e. bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. Pragnę miłości wzajemnej. ale mam ich małą liczbę. Pragnę zbawienia każdej duszy. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. Ucałowałem krzyż. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. Takich dusz pragnę. Pragnę udzielać łask. Ty należysz do dusz ofiarnych. Radość Mi sprawiasz. a miłość wzajemna daje zadowolenie. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. Umiłuj cierpienie. że jestem w sercu twoim.

a będziesz Mi się podobać. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. Cóż innego masz czynić nad to. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. choć ojciec wie. chcę. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych. bo Ja dałem ci pokój. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Jestem Bogiem sprawiedliwości. czego dziecku trzeba. Bo i oni kupieni są moją krwią. bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę. a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami. jakiego świat dać nie może. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna. co czynisz? Nadal czyń to. I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . Miej umysł wolny od wieści światowych. bo jestem twoim Oj- 216 . Nie przejmuj się wieściami tego świata. abyś Mnie prosiła. bo one niosą ci niepokój. co czynisz.LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi.

Bądź cierpliwa i raduj 217 . ale Ja ci go daję. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. Ż a l M i c i eb i e. co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. co czynisz dotąd. Pragnę zbawienia tych. aby w nim odpocząć przed grzesznikami. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret. więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. Pragnę dusz ofiarnych. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. Świat nie daje pokoju. którzy Mi zadają okrutne rany. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. co przecierpiałaś. Nie zajmuj się wieściami świata. co się strzegą grzechów ciężkich. bo to rodzi niepokój. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. ż e c i e rp i s z . Pocieszaj Serce moje. wobec tego co cię czeka w wieczności. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. Miej umysł swobodny. Czyń nadal to. których odkupiłem krwią moją. Obrałem mieszkanie w sercu twoim. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. jest jednym mrugnięciem oka.cem. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. jaką w niebie cieszyć się będziesz. Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. Już tu na ziemi ciesz się radością. To. Myślę o twoich potrzebach. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. A w wieczności radować się będziesz bez końca. duszy i ciała. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. bo jestem twoim Bogiem pokoju. Cóż możesz czynić nad to.

bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. jaką otrzymałaś ode Mnie. Przyjmuj to. że jedno jesteśmy. twoi krewni. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. bo zawsze z tobą jestem i pozostanę. a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. jakbyś sama jedna była na ziemi. co ci daję.się swoją szczęśliwością. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. że czcisz Matkę moją. Znajduję rozkosz w twoim sercu. Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. ale i ciała. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. tak i ty czynisz i czyń nadal. 218 . Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane. I im błogosławię. Dziękuję ci za to. Nie miej obawy o nic. nie tylko duszy. Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. Jestem dla ciebie wszystkim. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. Zachowaj pokój. twój dom i domownicy. który ci daję.

modlitwy wykonujesz przeze Mnie. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. ale radość nimi sprawiasz. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. Bądź błogosławiona. Co jest moim. a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. to i twoim. co ci mówi. Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą . wybranko moja. [Twoja] radość nigdy się nie skończy. Sprawiasz Mi radość. cierpienia. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. Uczynki. a Ja przez ciebie. 219 . tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. a Ja tobie oddaję się na własność. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj. Od założenia świata przygotowana ci korona chwały. to i moje. ile dusz pomogłaś Mi zbawić. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . Gdybyś wiedziała jak cię kocham. córko moja. Oddajesz [Mi] się na własność. W godzinę śmierci zobaczysz. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. a co [jest] twoje. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze.

 220 . bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e. bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi. U f a j M i i w i e r z M i . bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego. kierownika duchownego Kunegundy Siwiec.Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze. c o mó w i ę.

aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. która odrzuciła świat. Kraków. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię. dnia 23.2008. Spraw. O (Imprimatur: ks.04. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. Stanisław Dziwisz. Przez Chrystusa Pana naszego. miłość i miłosierdzie. nr 1075) 221 . aby została wyniesiona do chwały ołtarzy.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny. Amen. kard. racz wywyższyć tę.

. kard. dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy. Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia. Rakowicka 18 • skr. Stanisław Dziwisz.. abyś udzielił mi łaski……….04. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 . jeśli to jest zgodne z Twoją wolą. dnia 23.... w nadziei. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa.NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu.2008. O (Imprimatur: ks. pokornie Cię proszę. Ojcze nasz.. że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem... Amen. Kraków. poczt.

W 1925 r. by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu. otrzymał święcenia kapłańskie. Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. Grabowo Kościerskie i Lipusz. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. gdzie zamieszkali jego rodzice. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. ukończył gimnazjum w Chełmnie. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego. 13 października przyjeż- 223 . bp St. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. doradzając. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. Wiosną 1937 roku ks. doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia. 26 grudnia 1932 r.

Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie.Ks. kierownik duchowy Kundusi .

Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. których Niemcy wymordowali. W 1946 r. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. do Stryszawy. ks. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec. 225 . W 1942 r. Zostaje jej stałym spowiednikiem. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. późniejszy prymas Polski. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. wyrażająca się wymianą korespondencji. gdzie odczuwano wielki brak kapłanów.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. Stefan Wyszyński. już jako prymasa Polski. ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. szczególnie po Komunii św. a później na dłużej. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii. Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. Ponieważ ona była niepiśmienna. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. najpierw na jeden miesiąc.

jakich doznawała za życia Kundusia. pokazać morze. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. uporządkowawszy zapiski. jaka jest wola Boża. jeziora. Kazimierzowi Kowalskiemu.pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski. poduszkę i walizkę. umarła Kundusia. Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. otrzymał odpowiedź . biskupowi diecezji chełmińskiej. W 1957 r. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców.. Lubił dzieci. zabierał po kilkoro dzieci. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę.. nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. prowadzonym przez siostry do 1963 r. Uzyskawszy ustną aprobatę. okazywał im wiele troski i przywiązania. 226 . W 1968 r. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.27 czerwca 1955 r. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia.

Był to kapłan gorliwy. doskonały spowiednik. biskup Zygfryd Kowalski. sufragan chełmiński. w których pracował oraz kilkunastu innych. 227 . których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem.Był kapłanem głębokiej wiary. ks.. Jana Chrzciciela w Warszawie. później znów wracał do konfesjonału. Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r.. które odbyły się 26 lipca 1986 r. Ostatnią Mszę św. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. o której zakazywał mówić komukolwiek. proboszcza katedry św. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św. W czasie Mszy św. Był „kapłanem sumienia”. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych. W uroczystościach pogrzebowych. Koncelebrze przewodniczył ks. Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. bardzo gorliwym. fortepianie i akordeonie. sumienny.. który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. Był muzykalny. mówią: . przebywającego chwilowo w Stryszawie. niektórzy systematyczną i stałą. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą. odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r. prałat Józef Bigus z Banina. doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz. prałata Jerzego Zalewskiego. grał na skrzypcach. doskonały znawca dusz. Kapłan konfesjonału. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. Ci z mieszkańców Stryszawy.

prałata Józefa Bigusa. żyła i zmarła Kundusia Siwiec . Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej. ks. ks. z różańcem nigdy się nie rozstawał. Stryszawa 1991 r. mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek. prałata Henryka Znamirowskiego. którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać.Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. W tym domu w Siwcówce urodziła się.

Zofia Siwiec. Kościół i cmentarz parafialny .Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec. Kundusia Siwiec Stryszawa. Hanusia Leśniak.

św.Stryszawa – Siwcówka. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek . Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. św. Kaplica pw.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1946 . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . 223 . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1952–1955 . . . . . . . . . . . . . Rok 1947 . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . Rok 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Biografia ks. . . . . . Rok 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Głos wewnętrzny. . . . . . . . . . . próba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1950 . . . . . . . . . . znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1945 . 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . Rok 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .