MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

w którym żyła. Stała się ona źródłem poznania osoby. Bronisława Bartkowskiego. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. Kazimierza Nycza. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. bp. w 1955 roku. że serce jej samej.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. a nadto miejsce. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. Już w rok po ukazaniu się książki. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks. w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. Książka. zmarłej 40 lat wcześniej. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. przesłania i sławy świętości Kunegundy. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej .

Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. dr.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. Pielgrzymki te. Im- 6 . Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. prof. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. hab. zwane ogólnopolskimi. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. Jerzego Gogoli OCD. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. ale i z zagranicy. s. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. Faustyny Kowalskiej. dr. staraniem Towarzystwa. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec. stały się już tradycją. zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. dr. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Obok wielu innych inicjatyw. Prelegenci podkreślali. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św.

Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. Adamskiej OCD. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia. Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi. że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. Stanisław Dziwisz. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń. kard. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. wynika bowiem jednoznacznie. że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. tj. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy.makulaty J. 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. o. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 . Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. które zagłębią się w lekturę tej książki. Sądzę. Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników.

.z Bogiem. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. 18 maja 2008 r. szczególnie prostoty. Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych. oderwania się od siebie i od spraw tego świata. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich. o. Każdy. dr Szczepan T. a nadto cierpliwości. cichości i pokory. Praśkiewicz OCD Kraków.

a jeżeli są. życzliwością. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. to ukaż mi Boże choć jednego”. Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”. że . zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce. radą.. Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. wprowadzając mnie na tę drożynę.dziś świętych nie ma. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. Otto Filkowi OCD. siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r. W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie. Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich. ks. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 . którzy mnie wspierali modlitwą. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej.

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

Przesada?. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: . Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu. o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”.dać świadectwo prawdzie”. zdawało mi się. To są Jego. Może.Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór.. Ze wszystkich stron. tyle. że to nie tylko moje wrażenie. której na imię KUNDUSIA. tworząc z niej zaciszny zakątek.. okalają ją góry. W takim to miejscu. Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. wśród takiego otoczenia. Nie wiem. i tak też mówię moim znajomym. pisanego z dalekiej Kanady. Góry. przytoczę tu urywek listu. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności..Tak sobie marzyłam. Pisze osoba. Taki tam spokój. To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 . Jezusowe sprawy. ze wschodu i z zachodu. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”. Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. Sugestia?. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego. że się wysublimował. które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę. o których Gustaw Morcinek wyraża się. Pisząca te słowa instynktownie odgadła.. Na dowód jednak. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. ale i moi znajomi. chcę . by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę. w którym jest przytulnie i ciekawie. z południa i od północy. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą...

więc Mu dziękuję. którzy się do tego przyczynili. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. 15 . gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. 3). Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui. czego doznali inni. zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. którzy uważali. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy.. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce. który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. więc o tym z kolei zamierzam pisać. 5). nie.. A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten. Znać uznał. A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych. Marii i Łazarza. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy. ogarnia mnie wzruszenie. a przy tym domu stanie kaplica. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym.” i oszczędził tego. Zanim jednak stanęła. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. żem za słaby był na takie próby. Okazał miłosierdzie. bardzo Go miłującej. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91. Przyszła II wojna światowa. Nie doznałem cudownego uzdrowienia.

Nie wspominam o matce. a ponieważ na osiedlu. wiejską dziewczyną. a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg. opuszczała ten dom dopiero wtedy.in aeterna tabernacula. ale ostatecznie ani do żeniaczki. młodą.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. w starym.. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia. więc później. najstarszym gazdą w osiedlu. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. i brat Michał. Kundusia. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. Bo wiara w Boga. ani do zamążpójścia nie zmuszał. Z licznej. w Jego prawdy i prawa. Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. gdy przybyło jej lat. W tym czasie. Stryszawianie. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). kiedy przyszło przenieść się . drewnianym domu żyło ich także troje. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. do wiecznych przybytków”. góralskim. 3 siostry wyszły za mąż. niczym nieróżniącą się od 16 . bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu. nazywano ją Starszą Kundusią. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. by o niej napisać grubą książkę. kiedy przyjechałem do Stryszawy. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. po tutejszemu Kundusia. bo był starym. trzeba pytać – „jak się piszecie”. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki.

By nie szukało już nic innego. Pracowała przy gospodarstwie. tego umiłuje Ojciec mój. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko. 9). co mówi w nas Pan. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. zaczęło przynosić owoc stokrotny. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. czymś nadzwyczajnym. 21). „Będę słuchał tego. że nie słyszymy. co Boże. co mówi we m n i e Pa n ” (por. W najgłębszym słowa tego znaczeniu. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. gdy do niej przemawiał. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. Polega na tym.rówieśniczek. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. redemptorysta. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. Ps 84. na szukaniu jedynie upodobań Bożych. sławny „kulawy misjonarz”. potańczyć. Może to tylko brak skupienia. habit czy sutanna. Na kazania jego szły tłumy. bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. Duch służby Bożej polega na chętnym. wtedy. 17 . Wśród nich znalazła się też Kundusia. moim zdaniem. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. pobawić się. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia.

tak pospolitym. obie święte Teresy. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. tak by ukazać całą ich wielkość. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi. Jeśli mimo wszystko. mniej lub więcej słuszne. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. gdyby nie jej Dzieje duszy. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. Najlepsze żywoty świętych to te. że dają martwe opisy. To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. które święci napisali o sobie: św. Szczególnie wtedy. a nie żywą twarzą. 14). Ps 45. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”. „Omnis gloria eius. jeśli nie zastygłą lawą. czytając jakiś żywot.Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność. niepowtarzalną wartość tego.. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny. Augustyn w swoich Wyznaniach. gdy chodzi o rzeczy duchowe. cała chwała jej od wewnątrz” (por. z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. 18 . Coś z tego ducha. w martwych literach i ciasnych.. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. ab intus. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest.

Dosłownie. Kiedy dziś. kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . a drugi raz woli zaufać własnym racjom. ale nie stary. to znak. wyczuwali wszyscy. przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. I tak jakoś bezpośrednio. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga. jakieś głębokie życie wewnętrzne. Wola Boża – to była jedyna racja. niesfałszowanej. Elżbietę. Żyła Jezusem. iżeś uwierzyła” (por. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi.byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. Jest w nich wieczna świeżość łaski. 45). Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. którzy się z nią zetknęli. naturalnej pobożności. na co dzień. Śmiem twierdzić. „Błogosławiona jesteś. Są ludzie. To co poznawała jako wolę Bożą. Życie zjednoczone z Bogiem. nie zblakła. bez targowania się z Bogiem. nie spowszedniała. Była zawsze dzieckiem. Łk 1. która się nie znudziła. choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). Nawet wtedy. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. przyjmowała natychmiast. którzy się nie starzeją. wiejskiej kobiecie. jaką uznawała. ufnie po dziecięcemu ułożyć. W prostej. że Kundusia nigdy nie była stara. a pełnej. który jest wieczny. że aż dziwne się wydaje.

czyż nie jest wynikiem jednej. chłopi zamknięci w sobie. pobożne babki. w którym mówiłem o życzliwości. a „honorni”. wrodzone. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy. i to nie tylko tzw. zawsze w niej była świeżość.chowego. ale kochają”. w którym wzrastały tak naturalnie. wierności! Te. mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. nie wynik rozumowania. Może nie powiem za dużo. działania Ducha Św. Są ludzie. Była życzliwą ilustracją tego. choć nieraz głęboko schowane. postanowień. Chwalebna naiwność człowieka. ufność – niemal naiwność dziecka. Kiedyś. entuzjazm dla wszystkiego co dobre. po kazaniu. Nic tam nie było 20 . Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. – jakże cudownie wyglądają. ale żywo zrealizowane w człowieku. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. mądrale. powiedziała: Nie przypominam sobie. pod tchnieniem Ducha Bożego. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . co starają się być życzliwi dla innych. suche traktaty teologiczne. abym była dla kogoś nieżyczliwa. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. w Kundusi było to instynktowne. ale różne wygi wiejskie. wiary w dobro. jeśli nazwę to charyzmatem.

Niehamowana w swoim rozwoju. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. Nie tylko one. Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. modlitw itp. nabożeństw. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. jaką podziwiano u Kundusi. Nie leżały odłogiem i inne dary. męstwa. takie świadectwo wydała o niej prosta. „O. swe natchnienia. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy.. że „…za łaską Boga jestem tym. opierając się na stałej wierności. Stale współpracując z Duchem Św. sprawiedliwości. Dlatego. U Kundusi była naturalna pobożność. z całą swobodą mogła mówić o łaskach. jakich jej Bóg udzielił. by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. któremu zawdzięczała wszystko. Owa głęboka mądrość. jakie łasce towarzyszą. Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. książkowego. taka pobożność. to rozumiem!”. mogła też zakosztować słod- 21 . umiaru. jej sąsiadka. swobodnie rozwinąć swą działalność. bo ona nie stawiała oporów. jakie cechowały postępowanie Kundusi. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . Trzeba by osobnego opisu. by w tym namaszczeniu. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. 10). cieplarnianego. Z tego źródła czerpała swe soki.sztucznego. musiała się i w nich objawiać). i dusza gra. jak u Kundusi. czym jestem” (1 Kor 15. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe. Kochając prawdę. co jest Boże. nic na pokaz. wiejska kobieta.

Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. cichość. cierpliwość. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. Nie skarżyła się. wstrzemięźliwość. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. skromność. teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy. które św. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. wesele. ale i ochotnie. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. że trudno jej się poruszać. dochodzi do tego. wiara. czy znajomych. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . która zaatakowała kości. Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia. Owych owoców. a raczej drzemie. zjawiają się też obrzęki na ręce. który trwać będzie aż do jej śmierci. choć mężna i cierpliwa zawsze.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. Pytana. którego już nie opuści aż do śmierci. Boleści wzmagają się. dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień. uczestnicząc we Mszy świętej. czystość” (5. Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. Od października 1948 r. Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. 22). Gdy pytana czy to przez domowników. że Kundusia. choć niechętnie. nie może się powstrzymać od krzyków. mówiła o swoich cierpieniach. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. pokój.kich Jego owoców. jest: miłość. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz.

Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. w dniu. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech. „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”. sam w niej cierpiąc..ufam. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach.. wydawałoby się. Kundusia uczyniła akt ofiary. sama tak bardzo potrzebująca pociechy. co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat. niczym nieróżniącej się od innych. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się. Umarła 27 czerwca 1955 r.. Poza atakami silnych bólów.śmierci męczeńskiej ci nie dam. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne. mogile na stryszawskim cmentarzu. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. w skromnej. jednocześnie wzmaga się bezsenność. przykuta do łoża. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych. Mocą jej jest Jezus. jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa. W tych cierpieniach dała świadectwo. kiedy rozeszła się pogłoska. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu.. I ona.. że 23 . W 1942 r. A dusza? . Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek. jeśliby i ją to miało spotkać. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej. O.się na organy wewnętrzne. przy śmierci dam ci więcej cierpień.

a kochając Jego. któremu tak wiernie służyła. by nie ustawała. to ta sama. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. co są Mu wierni. w La Salette. nawet własnego Syna (Rz 8. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. którzy jesteśmy członkami (ciała). 24 . zaprowadziła na Kalwarię. chce zbawienia ludzkiego. Ta sprawa. S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. Kochała Jezusa. ofiarami. czy Bóg kocha dusze grzeszników. odgadła Jego boską troskę. 32). Bóg nie chce śmierci grzesznika.. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać. Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. jak stwierdza Pismo Św. Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim. który jest Głową. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz. ale i przez nas. Jeśli chcemy wiedzieć. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. upominał. że teraz czas żniwa. że nie czas odpoczywać. Jego boski niepokój. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia. która sprowadziła Jezusa na ziemię. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz. i szuka dusz. popatrzmy na cierpienia tych. Ta wola Boga jest bardzo na serio. już jej nie wypuści z rąk. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. choćby o to błagała. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. Modlitwą. starała się pomagać Temu. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. cierpieniami. Gdy Bóg znajdzie duszę.ogląda już twarzą w twarz Tego. w Fatimie. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. co Go kochają. nieustannie ją przynaglał.

aby ci. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo. w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek. 25 . w którym żyła Kundusia. z tego mam chwałę.M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. co je będą czytać. Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . Tabernakulum jest na to. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka.

.

by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie. jak i oświecenia Boże. przemawiającego do niej. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa. że tego dotychczas nie czyniła. ZNAK 1942 r. szczególnie po Komunii św. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. wewnętrzne trudności. bo nie wiedziała.GŁOS WEWNĘTRZNY. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 . PRÓBA. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi. słyszy w sobie głos Pana Jezusa. że często.. ale także przedstawić cały stan duszy. a przy tym pokorna. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię.. Z całą prostotą Kundusia wyznaje. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia.

Ponieważ poza umiejętnością czytania. od 1942 do 1955 r. wniwecz się obróci.rzucać. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. przeciw wierze i obyczajom. jeżeli jednak od Boga pochodzi. świętego Jana od Krzyża. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. a nawet o naruszenie czystości wiary. by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd. że umiała się podpisać. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. biskup Kowalski. poprosiłem go. przez teologów zwanej locutio interna. świętej Katarzyny. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5. bo przecież wiadomo. świętej Teresy Wielkiej. Orzekł. zdając sobie sprawę z tego. ale są też i zdania Matki Bożej. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. Większość zdań tej mowy wewnętrznej. w 1957 r. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. dwa lata po śmierci Kundusi. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. pochodzi od Jezusa. świętego Józefa. Kiedy. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli.. W sumie przez 13 lat. 28 . Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie. 38–39). Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. co by było contra fidem et mores.

pokory. rok ucisku dla Polaków. Wiemy. by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską. W tym roku święto św. treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”. zapytałem Kundusię.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi. jako skutek. „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. które słyszała. Jest to rok szalejącej na świecie wojny. które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. Sądziła.Naturalnie. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia. Polonia triumphabit! (Gdy św. Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. głosiło stare powiedzenie. 7). czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 . cierpliwości. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności. pogody ducha i pokoju serca. więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. takie dobro jak: wzrost miłości. jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit.. Polska zatryumfuje). ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. ma zawsze na celu jakieś dobro. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne. ile nie tylko na jej własnym życiu. A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . Jednak. Klasycznym przykładem jest św. Joanna d’Arc. umiłowania krzyża. Marek da nam Wielkanoc.

Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. brak odpowiedzi. Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia. choć nie jest całkiem pewna. jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. czy Jezus chce. widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik. Stawiałem także warunek. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. co tylko Jemu i mnie jest znane. a wojna toczyła się nadal. Nadszedł dzień 3 maja. to On zna także moje myśli i pragnienia. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika. by Go pytać o losy wojny. aby spełnił to. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. ani o terminie. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. Wobec tego proszę. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. by spowiedź odbyła się 3 maja. Patrzę. Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału.wojny i losów Polski. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału. Otrzymałem odpowiedź. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. że tak się jej zdawało. który już od kilku lat nie spowiadał się.

wiedź: „Córko moja. ale SPRAWA pozostała. ks. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. Notatki podaję chronologicznie. dla dusz nieśmiertelnych. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. byś tą drożyną szła”. by przekazać tekst notatek dosłownie. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje. którego zdaniu. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. zaśnij spokojnie”. KUNDUSIA odeszła. co na ziemi najwięcej ukochał. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. Idź drożyną obraną przeze Mnie. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . przejdzie w dusze czytających. Zajmują się mową rozweselającą ojca. to głównie dlatego. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia. nie smuć się. kolejno tak jak je robiłem. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. zapalonego przez Jezusa. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. Tak co do przytaczanych faktów. bo jutro będziesz miała odpowiedź. we wszystkim się poddaję. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. A wołanie Jezusa o współpracę. Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. o ratunek dla tego. Terenia wstawia się za tobą.

.

Ono z krzyża płynie. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Oddałem ci Serce moje. Z miłości płynie miłosierdzie. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. wielką łaskę znalazłaś u Pana. dużo dusz można zbawić przez to. 33 . Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. Wiele. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. byś Mnie moim Sercem kochała. Św. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. aby wyprosić miłosierdzie Boże.

 34 . czego Syn mój od ciebie żąda. co oddali się na moją służbę. Przygotuj się na to. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie. Patrzę na wolę twoją. a spełnisz wolę Najwyższego. a są Mi niewdzięczni. Pan Jezus: Córko moja. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym. przy śmierci dam więcej cierpień. a dał swoje. Ja ci daję nie tylko Serce. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. aby wziął jej serce.Córko moja. spełnij to. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. Kochaj Mnie za tych. Rozmyślaj o mej dobroci. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. Kochaj Mnie. nawet na męczeństwo. Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. Kundusia prosi o męczeństwo. Kundusia prosi. bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam. jesteś samą słabością.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

czczą mnie coraz więcej. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. Nie ma niebezpieczeństwa dla was. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. Wstrzymuj się od wielomówstwa. o których myślisz. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. Trwa to przez kilka dni. raduj się. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy. Dziękuję ci za miłość. Tu obrałem sobie niebo. zwracaj się za tych. że są ci nieprzychylni. 39 . Ale i za tych wstawiam się. Więcej nawet. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. choć nie widzi mnie żywego. którzy gardzą miłością moją. Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. Matka Boża: Radość mi sprawia. i słodycz. jaką masz dla sług moich. Rozkosz znajduję w sercu twoim. Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Im będziesz pokorniejsza.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. Syn mój pragnie takich ofiar. Pan Jezus: Większa w tym miłość. że się wierzy.

Tu. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny.. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. 40 . dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym. omylić nie mogę. aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. czego pragnę. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. niezupełna niepokój. ale tu dla ciebie. abyś stale łączyła się ze Mną. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. Chcę. dla ciebie to czynię. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. Wielu wezwanych. Córko moja. Jestem samą prawdą. ale tego. Powiedz spowiednikowi. Nie żądam dużo od ciebie. Daję wtedy. a mało wybranych. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych. Dziecko moje. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby.. znajduję odpoczynek. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie. przestrzegaj pilnie. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych. Zleję na ciebie obfite łaski. Pragnę. w tym małym niebie. Chcę z tobą rozmawiać.

podziel się z innymi. jakiej Bóg od niego wymaga. jakie ci daję. również i o to. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. aby Pan Jezus poddał prośby. za twoją prośbą dostąpią go i inni. Bądź cierpliwa. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. Bądź bardzo pokorna. Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. aby o nie proszono. Szczególnie o miłość. Chcę nadal z tobą rozmawiać. ale chcę. Nie tylko moją córką jesteś. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. 41 . Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. Proś o łaski dla spowiednika. i chodź przede Mną w prostocie. bo wszystko mogę. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. będę nagrodą twoją. bo to byłoby ze szkodą dla niego. cierpliwość. Łaski mam przygotowane. Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. Skarbami. Proś za tych. Ufaj. przez miłość. Na to cię doświadczyłem. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. Znalazłaś miłosierdzie Boże. ale i oblubienicą. łagodność.Matka Boża: Bądź pokorna. Kundusia doznaje łask i pociech. Składaj Mi hołd przez pokorę. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze.

wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. Pragnę stałego złączenia się z tobą. którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. Żal Mi dusz ginących. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami. przemijającymi. Składaj ofiary ile możesz. Jak mało jest kapłanów . a dam ci. Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. nie odrywaj myśli swoich ode Mnie.miernych”4. czy będzie odprawiona Msza Św. B. ale z tego jak ona była wykonywana. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. Matka Boża: Córko moja.. ks. 42 . Wstań córko moja. Często zwracaj się do obecności Bożej.. Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. aby go wielkimi łaskami wzbogacić.). Chcę spoczywać w sercu twoim. B. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz. gdyż ksiądz był chory). z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. tzn.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. a potem wielkimi łaskami. twoje prośby wysłuchuję. bo dziś połączę się z tobą w moim domu. nie skłaniający się ku naturalnym popędom. zachowujący umiar. Skromny. Nie z godności cię sądzić będę. (Nie było wiadomo. a dużo ich ginie.

Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. cierpliwa. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. z Matką moją Najmilszą i całym niebem. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. Gdybyś wiedziała. Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. 43 . bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń. Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata. które on ci daje. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie. Pragnę. Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna. abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. łagodna. Dałem ci spowiednika. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e.grzeszników. Bądź pokorna. to czyń co ci on powie. w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą . jak cię kocham. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi. abyś nimi rozporządzała dla drugich. uprzejma. w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. córko moja.

Inne martwią się krzyżami. ks. Można też domniemywać. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi. Przeszkadzaj. że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. B.). jakie tu znajduję5. byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo.). a jeszcze mniej na świecie. jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały. 44 . Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. B. które by mnie kochały miłością czułą. Pragnę. ile możesz. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże. Mało jest takich dusz. Udzielę ci łaski żalu. nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6. Córko moja. Będę wkładał na ciebie cierpienia. złu. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania. abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. red. gdybyś wiedziała. jak i męskich.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy.

że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. wtedy pilnie czuwać należy. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. a potem chciał odebrać. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych. Chcę odpoczywać w sercu twoim. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił. jak mnie to boli. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . byłoby to niewłaściwe. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. kto odda Mi serce i wolę. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. Módl się za wrogów mojego Kościoła. ufam. że dla twojej prośby i takiej ufności. Tak samo. Gdybyś wiedziała. wysłucham cię. ale w domu. co jest ku spełnieniu woli Bożej. by wykonać to. Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę.

Módl się także za tych. Tak czynię z moimi wybranymi. Miej serce zawsze swobodne i spokojne. jaką masz dla Mnie. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje. wynagrodzę cię. Módl się za kapłanów. słabością. za których się prosi. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. co Mi ofiary czynić będą. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. cudze. Bądź Mu wdzięczna. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. na miłość. Sam stanę się nagrodą dla tych. coraz więcej łask będzie ci udzielał. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. choćby nie wykonane. ofiar choćby najmniejszych. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. ile możesz i jak możesz. Tyle czyń. Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. ale to dowód mojej miłości. Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. Za pragnienia. 46 . złorzeczą i przeklinają. co mi bluźnią. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami. Taka ufność sprawia Mi radość. większych łask potem udzielam.

że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. o co prosić. im pokorniejsza będziesz. uważać należy. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. 47 . składaj ofiary. Proś. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. mów im o mojej dobroci. tym więcej obsypię cię łaskami. Na podobieństwo dzieci. które kochając rodziców. o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę. pomnożyłem ci wiarę. czyniąc dobrze. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha. by była jak wiara dziecka. abyś ufała. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. o wiele proś! Kundusia pyta. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. czego żądam od ciebie. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie. Moim majątkiem są dusze. Ufaj Mi. Bądź bardzo pokorna. Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go. że się nic nie czyni. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą. Czuwaj nad tym. Pomnożyłem wiarę twoją. Chcę odpoczywać w sercu twoim. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. Jak bardzo mnie to boli. tym okażesz Mi największą miłość. o pokorę i gorliwość dla nich. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. miłości. miłosierdziu. bądź jednak pilna w tym. dziecko moje.

Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. Ja twoją spełniać będę. a z nią losy II wojny światowej. w dniu. prostotę i pragnienia.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. Kundusia skarży się na własną nędzę. a wszystko ci dam. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. Pilnuj moich poleceń. Co chcesz. Bądź błogosławiona. a pilnuj moich pragnień. 48 . Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem. spełniając moją wolę. 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. Nie zajmuj się sprawami świata. bo chcę w nim odpoczywać. Przyozdobię serce twoje moją miłością. Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. Gdy to uczynisz. żeś przyjęła Komunię świętą. a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego. bo wielkąś łaskę znalazła. by wynagrodzić Sercu Matki mojej. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. abym ci uczynił? Proś. Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce.

o pokój. co gardzą Jego miłością. byś była Mu wdzięczna. o nawrócenie grzeszników. odpłacając miłością za miłość. Jakżeż mnie to boli! Tych. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać. Wzywaj Ją często. Gdy oni są w ucisku. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża. gdzie ginie. Proś o wiele. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. Tak cię ukochał.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. o niewinność. bądź pilna w czuwaniu nad mową. Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. którzy mnie kochają. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. 49 . za spowiednika i innych kapłanów. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją. Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. polecając ich potrzeby duszy i ciała. Módl się przez Matkę moją i z Nią. czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. Ty masz serce czyste. byś Mu wynagradzała za tych. tam jest i moja Matka obok Mnie. Gdzie Ja jestem.

co by mogło pomóc w zbawianiu dusz. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. Strata dusz boleść Mi sprawia. módl się o łaski dla wybranych dusz.). przychodź nawet w porze popołudniowej10. Radość Mi sprawia. dla tych biednych moich grzeszników. by nie doznawać utrapień. Pocieszaj Serce moje przez wierność. Niczego nie zaniedbuj. gdy mogę dawać. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników. krzyżów. Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć. red. Pan Jezus zachęca. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. będzie doznawać przejść. Módl się za sąsiadów. Tylko niektóre zwracają się do mnie. Matka Boża: W cierpliwości. gdy lecą w przepaść. jednak trzeba prosić. Proś o miłosierdzie dla nich. które lecą w przepaść.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. Spokój nie polega na tym. a mało kto przychodzi prosić o nie. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św. Spokój zależy od miłości. Odpoczywa w nim. 50 . Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany. przez różne akty. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. o ich nawrócenie. Tym okażesz Mi największą miłość. odprawiano rano. pokorze i miłości. Żal Mi dusz. Pocieszaj Go.

będą gorliwi i więcej dusz nawrócą.wia i pożytek przynosi Kościołowi. Łaski. dla ich nawrócenia. a dla dusz są bardzo pożyteczne. to i pokorna będziesz. Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. wielu było niedbałych o dobro dusz. Bądź pilna w zbawianiu dusz. Nie zajmuj się sprawami. Myśl o Mnie. 51 . im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. łagodna. a sam pozostanę nadal w twojej. które starałyby się o małe ofiary. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny. a sama nic nie masz. które Mnie sprawiają radość. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. umarłabyś z zachwytu.). red. Tylko tym się zajmuj. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. które odbierasz. choć teraz będzie mniej. Kundusia prosi o pokorę. a Ja będę myślał o twoich potrzebach. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. że tego nie widzisz. Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. Mało jest dusz. gdybyś widziała. które by składały ofiary. oddaj Mi. Twoje szczęście. o ile trzeba. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. Są takie. cicha. ale mało jest takich. które się wystrzegają grzechu. które do ciebie nie należą. co by służyło ku zbawianiu dusz. Choć przed wojną było dużo kapłanów. Tym głębszy pokój otrzymasz. Tyś tylko narzędziem. obecnie 15 września (przyp.

a wiele rzeczy mam do rozmowy. Przyjmuj często komunię duchową. Bądź cierpliwa. czyń postępy w gorliwości. W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. Pan Jezus: Dam ci krzyż. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. Każdy dzień traktuj. Chcę spoczywać w sercu twoim. nawiedziłem cię chorobą. Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję. Ja będę Królową. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. Pragnę zbawienia każdej duszy. Słabość twoja Mi nie przeszkadza.mej Najmilszej. jak i bliźnich. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. tak w sprawach zbawienia duszy swej. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. jakby był ostatnim [w twoim życiu]. a przez to. a przez przyjęcie go w spokoju. gdybyś się do Mnie zwróciła. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. że przyjęłaś ją spokojnie. a Syn mój będzie obwołany Królem12. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. Córko moja. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. 52 . Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. Udzielę ci większych łask po tym krzyżu.

W tych.). Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. szatę niewinności masz przywróconą13. bo wszystko mogę. spoczywaj w Sercu moim. Córko moja. a Ja twoją spełniać będę. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. w. Wszystko. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. bo Ja w twoim odpoczywam. co kierują wojną. duszą i bóstwem. Kundusia prosi o łaskę dla domowników.[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku].) (przyp. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości. ale według współpracy. Będzie wielka. Polska będzie moim królestwem. s. 53 . 10g. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. Spełniaj moją wolę. cokolwiek będziesz czynić. zamieni się w miłość. tu na ziemi i w niebie. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. 57. czyli bez spowiedzi. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. Ufaj Mi. red. Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam.

a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. A czyń to jak najczęściej. Mało jest dusz. Ćwicząc się w miłości czułej. Gdy to czynić będziesz. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. Gdybyś słabości nie odczuwała. Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi.abyś szerzyła miłość. tego aktu nie zaniedbuj. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14. uwielbiasz dobroć moją. Moje łzy wylane też ofiaruj. 54 . co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. które by kochały Mnie miłością czułą. którzy nic nie wiedzą. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. Nad tym pracuj. Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem. a przemienią się w miłość. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. aby mieli moc i siłę. spełnisz moją wolę. a Ja twoją spełniać będę. [16 maja] Módl się za tych. Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. Mnie się radź o wszystko.

Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana.zadowolona i spokojna. 55 . Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą. Matka Boża: Nie tylko w maju. Wielu łaskami cię obdarzę. a jeszcze mniej. W dniu dzisiejszym wzywam cię. szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność. i miła Sercu mojemu. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. Jak mało jest ludzi. a ja ci za to błogosławić będę. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. że prośba twa będzie wysłuchana. że miesiąc maj Już się zakończył. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. co by Mnie kochali. którzy by Mnie znali. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. Kundusia wyraża żal. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność.

Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. idź w spokoju i wyznaj swoje winy. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała]. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. Bądź spokojna i nie smuć się tym. bo jestem Bogiem miłości. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. by Mi pomóc zbawiać dusze. które przez modlitwy. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada. a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. Takie dusze spełniają moją wolę. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi. Na co Syn mój się nie zgadza. Takich dusz jest jednak mało. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone. a tym go uspokoisz. tego i ja uczynić nie mogę. cierpienia i ofiary uczynią wszystko. 56 .Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami.

a Ja je zastąpię moją miłością. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć. zanim byłaś na świecie. a l e u p r z y t om n i j s ob i e. 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. o zbawienie całego świata. red. 57 . Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże.). bądź cierpliwa i pokorna. Braki swoje Mnie oddaj.Kundusia rozważa co czynić. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. Módl się za całe duchowieństwo. Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. Niedbalstwa w tym unikaj. Pan Jezus: Córko moja. o gorliwość w mojej służbie. Ukochałem cię. W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em . Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp. a w rozmowach zachowaj roztropność. Rozmawiaj ze Mną dziecko moje. N i emo ż l i w y m j e s t . red). Czuwaj nad ciekawością. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. Myśl o Mnie. Myślę o tobie. tym wynagradzać Mi będziesz za innych. Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. uprzytomnij sobie.

Kundusia po Komunii św. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. odczuła ogień miłości. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. Bądź pilna. abyś robiła wysiłki. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. bez wątpienia kocham ciebie. co przykre i trudne. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz. Podziękuj Mi za łaski. abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. 58 . przez to uwielbiasz dobroć moją. Trwaj w nich mężnie i spokojnie. Bądź spokojna. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami. Bądź pokorna. Wszystko mogę. Bądź ze wszystkiego zadowolona. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. bo Ja jestem Bogiem pokoju. ale chcę. bo w tym jest spokój. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. ufaj Mi dziecięcą ufnością.Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. Tym dajesz Mi możność udzielania [łask]. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. Córko moja. to ta ofiara w miłość się obróci.

Pan Jezus: Choćby był deszcz. których muszę karać17. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. na doświadczenie twej ufności i miłości. Żal Mi ludzi. czy Pan Jezus chce. 14d. Kundusia prosi o pogodę. Zaśnij spokojnie. własnej woli i natury. Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej.) (przyp. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. by Go pytać o losy wojny. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Te doświadczenia są dla twego dobra. 90. w. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. to nie upadaj na duchu. Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem.). s. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. red. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. 59 . Brak odpowiedzi. tzn. a o grzesznikach. bo jutro będziesz miała odpowiedź. a inni giną przeklinając [Mnie]. Nie myśl o pogodzie. Niektórzy się nawracają.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników.

Zajmuj się mową uweselającą ojca. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. byś kochała Mnie za tych. skąd mam większą chwałę i radość. o ile 60 . Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. żebyś Mnie kochała. Dziecko moje. to nie jest ci potrzebne do zbawienia. Idź drożyną obraną przeze Mnie. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię. co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. a takie dusze kocham bardzo. Zajęte są kochaniem ojca. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. nie zajmują się przyszłością. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Jesteś duszą małą i prostą. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. Pozostanę tu dla ciebie. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. Choć zabiorę cię do siebie. a Ja z tobą. to jest. dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. I zdobyła ją na ziemi w całej pełni. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. Bądź Mi wierną i pokorną. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. Ćwicz się w ufności dziecięcej. Ćwicz się w cierpliwości. Pomnożyłem ci ją. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd.Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. Ludzie moją miłością gardzą. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz.

Pamiętaj o obecności mojej. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. unikaj skrępowania. bo pogrążony jest w cierpieniach. żem daleko od ciebie. czego ci trzeba. ofiary. Módl się za Ojca Świętego. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. Chcę przemieniać cię w Siebie. aby miłość w pełni posiąść. dajesz Mi ją przez modlitwy. 61 . będziesz czynić z miłości. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. Zachowaj swobodę w duszy. które mnie pragną kochać. jakiej od nich pragnę. Unikaj napięcia w aktach miłości. mów z bliźnimi o miłości. Chcę. aby ją pojęli. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. Córko moja. pokorę i cierpliwość. wtedy jestem najbliżej. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. z radością przychodzę do ich serc. co czynisz. Pomnożyłem ci dziś miłość. trwanie w dobrym. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. chcę. Pragnę być kochanym. Do dusz. Patrzę na twoją wolę. udzielone wszystkim ludziom.to jest twoim obowiązkiem. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. bo wszystko. Proś dla bliźnich o miłość. Kiedy ci się zdaje. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. a ty dziecięcą ufnością ufaj. Ja myślę o tym. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. módl się o męstwo i wytrwanie.

Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. że co miałem najlepszego. Matka Boża: Kto mnie ukochał. Tak cię umiłowałem. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. Tak wnikam w duszę i ciało. i proszę za tobą. dałem ci Matkę moją za matkę. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. abyś miłowała bliźnich moją miłością. 62 . Oddałem ci się z duszą. Zatapiaj się w miłości mojej. W tej miłości jest miłość bliźniego. że twoje czynności przemieniają się. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go. bo ja zastępuję twoją nieudolność. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. a znajdziesz spokój i swobodę. Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. ale chcę. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. Ukochałem cię z niebem całym. Nie bój się o swoją nieudolność. bo jestem Miłością. chcę.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. byś ją zdobywała przez ofiarę. Módl się o zbawienie całego świata. Ufaj Mi. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich. bo wszystko mogę. Pomnożyłem moją miłość. z ciałem i bóstwem. przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. dałem ci. którego na ziemi nikt nie zrozumie. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary.

Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą. inni z radosnego przeczucia. abyś Mnie kochała miłością gorącą. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. Bądź wolnego umysłu. umartwiaj się. abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. ale często i ożywiaj. wiesz. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. i do ofiar. że obecnie wielu się nawraca. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. że wkrótce będzie koniec. Raduj się z tego. a nie obciążaj się troskami ciała. a ile razy upadniesz. Nie obawiaj się. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . miej serce wolne. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. byś była cichą ofiarą dla Mnie. Krocz drogą miłości do Mnie. Większa jest zasługa. ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. ożywiaj miłość. składaj [je] w ofierze modlitwy. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. niż gdyby to cudem było poświadczone. wśród nich wielu żołnierzy. byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. że Ja wszystko mogę. tyle razy ci odpuszczam. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. Nie zaniedbuj się w tym. Nawiedzam cię słabościami. Córko moja. a Ja ci łaski dodam. bo chcę. Córko moja. Ja tego pragnę. Tych jednak jest mniej. We Mnie ufaj. przyjmując Mnie niegodnie.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. Jesteś radością Serca mojego.

Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. W nim grzechy gasną. by spoczywać w nim. gdy zobaczysz krzyż. ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. ale też rozkosz w nim znaleźć. bo to jest najcenniejszy skarb. Jedni krzyż przyjmują. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. Gdybyś wiedziała. Z takimi duszami jednoczę się. 64 . Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. Dziękuj za krzyż. Miłość ta zależy od tego.woli. Przychodzę do twego serca nie tylko. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca. za to dusza będzie miała zawsze spokój. Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. jaką miłością cię kocham. wdzięczna Mi będziesz z radości. Moimi skarbami: krzyżami. drudzy wpadają w rozpacz. k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. dzielę się z duszami. Chodź przede Mną w prostocie serca. tak grzech odwraca mnie od niej. Miłości tej nie zdołasz pojąć. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. jaką ty Mnie kochać będziesz. i mo j e bol e ś c i i ł z y. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem. Na sądzie ostatecznym. by ich naprowadzić na drogę zbawienia. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . utonęłabyś z radości w tej miłości.

Udzielam ci wielkich łask. a ona cię uświęci. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. 15 września): Módl się za tych. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. Bądź tak na ziemi. Zamiast rozmyślać. co wyruszają do walki. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. Wolą moją żyj i ukochaj ją.Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej. serce swoje i wolę. czyń akty miłości. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. jako ze swoją własnością. Skoro oddałaś Mi się na własność. Miłość własna przygasza płomienie miłości. 65 . Pragnę. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną. jakby cię nie było. Spełniaj wolę moją. To będę robił. Kundusia pyta. Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. Nie tylko teraz. proś o siłę i moc dla nich. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. Zwyciężą!19. Syn mój tego chce. z czego będę miał większą chwałę.

Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby]. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego.rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. co Syn mój ci przeznaczył. Usiłuj to czynić. Kundusia prosi o miłość doskonałą. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. najwięcej możesz przez nią dusz zbawić. od współpracy z łaskami. To samo i inni otrzymają. Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. spokojnie przyjęłaś [to]. dojdziesz do szczytu góry miłości. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). bo to jest najcenniejsza modlitwa. ale i od ciebie zależy. Bądź spokojna. Ukochaj mój krzyż. co lepsze. tak czyń. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. Bądź pilna w posłuszeństwie. Zrób mocne postanowienie. by przyjmować. że pracować będziesz usilnie nad tym. Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. tak postępuj nadal. 66 . jeśli będą współpracować [z łaską]. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. bo Syn mój będzie dawał [to]. Matka Boża: Córko moja. a twojego pożytku. a tak spełnisz wolę Najwyższego. jak ci rozkaże. czy to w konfesjonale. Pragnienie twoje będzie spełnione.

Chcę. Gdy to czynić będziesz. Ja jestem Bogiem pokoju. 67 . Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. ks. To twoje zadanie. co się poświęcili na moją służbę. red). zażywać będziesz głębokiego pokoju. B. abyś Mnie kochała moim Sercem. gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo.). że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. byłoby to z ich krzywdą. przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. Z bronią upadają20. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. że są obojęt20 21 Znaczyło to. Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21.). Pan Jezus: Pokój już będzie następować. przyp. Ja będę nagrodą twoją.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać. Gdybyś wiedziała.). I czynić będziesz postępy na drodze miłości. Wolą moją jest i będzie. Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną. ile dusz zginęło w tej chwili. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów. red. przez to. B. łącz cierpienia swoje z moimi. a spełnisz wolę Bożą. Gdyby je usunięto. który był twardy jak kamień. (przyp. Wróg.

bom jest waszą matką. miłość i pragnienie. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę. którzy są wrogami moimi. mająca ufność dziecięcą. którzy Mnie miłują. Pragnę ich udzielić. miła jest Bogu. Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. Jestem matką wszystkich i tych. Córko moja. To pragnienie samo już podoba Mi się. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Dusza. Teresy od 68 . co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22. ale na serce. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. bo nie tylko cię wysłuchuję. ale wypoczynku nie mam. dlatego powstrzymuję niektóre łaski. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję ci za to. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników.ni i gnuśni. wielu prosi Mnie o łaski. tego darzę łaskami. Ze względu na tych. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. W niektórych duszach mieszkam. bo kto Mi się odda całkowicie. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. Módl się. ocalę tych. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi.

Módl się dużo. Za cały świat się módl. bo wszystko mogę. abyś wykonywała to. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych. Choć jeszcze nie prosisz. tyle będziesz otrzymywać. Kundusia prosi o miłość taką. Córko moja. ale pilnuj. Nie martw się tym. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim. szycia. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. Pan Jezus: Córko moja. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. jakby w niebie. abyś nimi dzieliła się z innymi. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. Ufaj. Nie zasypiaj z nimi. ubóstwiam i czynię podobną do Siebie.). Miejcie ufność dziecięcą. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca. miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. 69 . Daję ci [je] jak córce królewskiej. że zapominasz coś. czego Syn mój żąda od ciebie. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. Ile Mi ufać będziesz. Przychodzę z moimi skarbami. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej. red. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. jakiej Pan Jezus pragnie. O błogosławieństwo proś i dziękuj.

nieskalaną. którzy pozostaną po wojnie. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu. jaką miłością ją ukochałem. co tych. Dusze w niebie są szczęśliwe. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. Bóg Ojciec błogosławi. z utęsknieniem i pragnieniem. będą odczuwać moją opiekę. moja wybranko. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie. wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. a Duch Święty darzy cię łaskami. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. Wynagradzaj miłością czystą. którzy przychodzą z utęsknieniem. darzę łaskami. Tych. z prośbami. Tych. Gdy łączysz się w Komunii św. a pragnę zbawienia każdej duszy. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. którzy ze zwyczaju przychodzą. z moim Synem. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług. Ci kapłani. ale nie w tym stopniu. 70 . W godzinę śmierci pozna dusza. Syn wielbi Ojca.Matka Boża: Córko moja.

Głęboki pokój daję duszom. że nie wie. aby nie doznawać przejść i trudności. jakimi nawiedzam dusze wybrane. W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie. które są pokorne i cierpliwe.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. bo siostra już idzie dzwonić23. córko moja. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. Pokora łączy się z cierpliwością. Chcę jednoczyć się z tobą. Dziecko moje. [Spokój] nie na tym polega. nie uczynię tego. Pragnę. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. Noś godło prostoty serca. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. Co mam najdroższego. a przede wszystkim miłość. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić. co ci każę. o co prosić. red). Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp. 71 . cierpliwy i pokorny. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. 23 Kaplica św. a mało jest takich. ale dla twego dobra i dla ofiary. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości. Kundusia żali się. zachowaj spokój. Wstań. aby każdy kapłan był gorliwy. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie.

cokolwiek czynić będziesz. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. Jak prawdą jest. bo wszystko mogę. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. i duch podobają Mi się. ale bądź bardzo pokorna. że kilku nigdy nie wygra24. abyś o nie prosiła. tak i to prawdą. Był to blok agresywny. Wiele rzeczy będę ci mówił. Tak cię kocham jak tych. a napełnię je łaskami. groziła śmierć (przyp. dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. 72 . Kundusia żali się: Nie umiem prosić. gdyż należała ona do tzw. co są już ze Mną.Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. jak cię kocham. bo taka dusza jest już w moich objęciach. że wieczność jest nieskończona. Łaskami je darzę. N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . chcę jednak. bo ich usposobienie i wola. Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm). Za słowo „nie wygra”. Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności . bo t o t wo r z y n i epok ó j . Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece.). zmierzający do podbicia całego świata. Bądź mojego usposobienia. a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. red. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. Gdybyś wiedziała. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. Ufaj Mi. Rzeszy.

bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie. w nich odpoczywam. Gorliwość. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. jest z Boga. 73 . Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj. Ufaj Mi. zmysłowa. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością. Tak powinna postępować oblubienica moja. które złączone jest z moim. która płynie z czułej miłości [do Mnie]. a nie zawiodę cię. Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich. [Gorliwość] płynąca z nerwów. Żyj z Nią w zjednoczeniu. nie jest prawdziwa.Masz daną piękność duszy. jak której potrzeba. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. Doświadczam dusze Mnie oddane.

Bądź spokojna. potrzebniejszą do zbawienia. Mam Serce otwarte dla ciebie. ale każdej prośby wysłuchuję. jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. abyś częściej oddawała Mi chwałę. Teresa. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. jaką miała św. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. W takiej duszy chętnie odpoczywam. tak i tobie udzielam i mogę udzielać. czerp dla siebie i innych. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . Co czyni się w sprawach Bożych. Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. należy to czynić z gorliwej miłości. ile chcesz jako ze zdroju.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. im więcej łask udzielam. cierpliwa i uczynna dla bliźnich. a nie ze zwyczaju. bo duże okrucieństwa się dzieją. pokorna. bo stąd większą mam chwałę. Córko moja. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. Módl się o miłosierdzie. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. łagodna. Kundusia prosi o łaskę miłości. Chcę.

jedni giną bluźniąc. a oni Mnie przeklinają.. ko ch a m C i ę ”. Wtedy wszystko co czynić będziesz. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . aby życie twoje było jednym aktem miłości. Doświadczam ich dla ich dobra. bądź zadowolona ze wszystkiego. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice.. Mszę św. że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. bo stąd mam chwałę. wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. będę z tobą rozmawiał. jak Mnie boli. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. w której rozmawiam z tobą. Niezadowolenie mąci pokój. w miłość się przemieniać będzie. W tej chwili. Módl się za grzeszników. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. przez rozmowę o Mnie. przez duchową Komunię św. staraj się go zachować. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. Ty Mi za nich wynagradzaj. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. Gdybyś ty wiedziała. Bądź spokojna. Bądź radością Serca mojego. Dziecko moje. Daję ci głęboki pokój duszy.Pan Jezus: Przez modlitwę. kiedy zechcesz. dobre myśli. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy. Wtedy. Bądź mi wierna. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask. inni w przerażeniu. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu. 75 . Tak Mnie kochaj. które w jego ręce złożyłem. a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. co ci daję.

Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili. ściśle. ale od miłości. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. że umiesz spełniać wolę Syna mojego. które by zapełniały miejsca puste w niebie. Bądź Mu wierna. jestem z tobą. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. Niepokoje są sprawami szatańskimi. Pan Jezus: Z duszą. Gdy przyjdziesz do nieba. że nie wypełnia wszystkiego. łączę się. Jam Bogiem pokoju. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. zobaczysz miejsca puste. 76 . jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. pomimo jej błędów. Kundusia żali się. że nie umie kochać Pana Jezusa. że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. Tak czyń. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy. miłości można się zbawić. Kundusia żali się. Zapewniam ci zbawienie twoje. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. Bądź spokojna. Za jeden akt żalu. Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Pragnę takich dusz. bo za oblubienicę cię wybrał.

a nie na mnogość uczynków twoich. którzy będą się zbliżać do mnie. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. ale kocham ich i jestem w ich sercach. a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. Pan Jezus: Bądźcie spokojni. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam. W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. Bądź spokojna. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. Na równi z dziatkami. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. Słabości twoje giną w miłości jak iskry. na twą miłość. pokorne. kocham dusze proste. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25. W takich duszach znajduję upodobanie. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. jakby za uczynki.Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. ulatujące z ognia. Wielu [tu] nawracać się będzie. maleńkie. dochodziły wieści. Patrzę na twoje pragnienia. 77 . Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. red). ale łącz się często ze mną. Pragnę.

Wszystko to czyń z miłości ku Mnie. Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego. Ufność wspiera wiarę. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. czuwaj nad mową. abyś Mi ufała. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. że z tobą wspólnie pracuję. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz. Pan Jezus: Ja ją przelewam. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi. Tego pragnę. Bądź błogosławiona. Kundusia prosi o zjednoczenie. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. 78 . Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. pogan i innowierców. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość. Wiele się módl za grzeszników. modlę się. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. umartwiaj w poście ciało twoje. cierpię. abyś się nie przywiązała do tego. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje. a sprawisz Mi radość. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. wiara ufność. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności.

Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. Kundusia wyraża żal. tam jest i Matka moja. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. abyś miała okazję do przełamywania się. masz wolny dostęp do nich. czy przez cierpienia. ale w sercu twoim znajduję radość. Tabernakulum jest moją siedzibą. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. niczego nie zaniedbuj. także przez łaskę mówi np. Pójdę z tobą. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu. bo to Mi się podoba. 79 . kiedy i ile chcesz.Kundusia prosi. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. w. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. ta walka ze sobą. 16d. co się Jemu nie podoba. 121. na stronach: s. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum. s. by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. 95. O tym. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy. 12d. a gdzie Ja jestem. abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. ile tylko możesz. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. w. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. ale braki natury zostawię. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc.

które Mi się oddają w zupełności. A Ja zadowolony z ciebie jestem. Tak mnie kochaj jak umiesz. dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. nie mam granic w łaskach. Potrafię z nędzy uczynić największą świętość. A w niepokoju dusza nie rozumie. Pan Jezus: Gdybyś chciała. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. Módl się za tę osobę. mógłbym to spuścić na ciebie. abyś ty to wzięła na siebie. Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać. na czym polega miłość moja. Nie męcz umysłu natężeniem. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. jak rodziców kochać. Bo dzieci nie myślą o tym. co do niej przemawiam. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o. Kierownikiem twoim będę. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. abyś była wierna. ale rozbrajają mój ból i gniew. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . 80 . i mo g ł a by ś u s t a ć. choć z obawą wobec własnej nędzy. Bo My jedno jesteśmy. Nie tylko są Mi miłe. a dałem ci zastępcę mego. Nie zgadzam się na to. ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. Owa osoba nie może zrozumieć. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. Dla dusz. ale jak umieją. tak kochają i rodzice są zadowoleni.Kundusia: Gdybym wiedziała.

Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. a więc i z cnotami. Szczęśliwa taka dusza. Moją pociechą w męce było to. córko moja. jak pragnę zbawienia każdej duszy. 81 . która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. ufaj Mi. co gardzą miłością moją. że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. wzgardziwszy miłością. to byś wszystko czyniła. i bóstwem. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. co możliwe. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna. bo wszystko mogę. która idzie na potępienie. a błogosławiona dusza. Gdybyś wiedziała. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. Tak pragnę zbawienia dusz. ból Mi zadaje. aby zadośćuczynić memu pragnieniu.Pan Jezus: Dziecko moje. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. że Mnie będziesz kochać i za tych. i dodawać nowych. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. Możesz Mi dopomóc. Ja tę nędzę łaskami obdarzam. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą. Dusza. a nie wedle sądów ludzkich. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli.

Kundusia prosi. i tak w pokoju pozostawała. abyś się umacniała w wierze i ufności. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju. Dziecko moje. o niewdzięczności ludzkiej czytaj. że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. bo otrzymałaś wielką łaskę. gdybyś od tego była wolna. Za nich wynagradzaj. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. za grzeszników gardzących miłością moją. nawiedzam cię cierpieniem. Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. bo krzywdę bym ci uczynił. Księgą tą to życie moje i moja miłość. to jest moją radością największą. a w niebie Ja będę nagrodą twoją. jaką was umiłowałem. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. w drugiej księdze. jakiego grzesznicy nie mają. Pan Jezus: Nie uczynię tego. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi. Z drugiej strony. aby odjęta jej była miłość własna. Bo prze- 82 . nie miałabyś zasług.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. która nie będzie odjęta od ciebie. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. a Ja chwały. Córko moja. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. Zatapiaj się w miłości mojej. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu.

Dziecko moje. 83 . (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. Dołącza się do tego cnota męstwa. rozstania duszy i ciała. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. gdy widzą. że znajdą się dusze. zapewniałem cię tyle razy. które Mnie będą kochać. ale do Mnie. że zostanę z wami. Dziecko. jakiej zaznasz w niebie. iż rodzicom dzieje się krzywda. (Wielkanoc): Córko moja. kochające Mnie. Duszom. bez końca. że nie korzystają z moich cierpień. Kiedy daje się coś komuś. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. przeszkadzają jej.cież łączę się ściślej z duszą. bronią rodziców. Wiara jest złączona z ufnością. Dzieci dobre. to mu się tego nie odbiera. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. stara się przeszkadzać. by ratować dusze. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. staniesz się na wieki moją oblubienicą. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi. ile może. aby kierował wszystkim. Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym. czego od ciebie żądam. krzywdzie mojej. winszuję ci radości. więc nie słuchaj ludzkich wieści. jak udzielam tym. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. to nie należysz już do siebie. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. co pocieszają Serce moje za grzeszników. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz.

wierności i cierpliwości. która zachowa spokój. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. Zawsze jestem z to- 84 . którzy ogrom miłości Jego odrzucają. pokój zależy od miłości. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. Gdzie potrzeba. ale zależy to od tego. w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. pragniesz miłować Syna mojego za innych. jestem Bogiem miłości i pokoju. Im większa miłość. a zamęt jest Mi niemiły. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. Pragnę zbawienia każdej duszy. Nie mam granic w udzielaniu łask. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. Dziecko moje. co do dusz uprzywilejowanych należy. A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. Pokój nie na tym polega.Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych. żeby nie doznawać przeciwności. które Mnie miłują dziecięcą miłością. czy spełnia to. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy.

gdy jest na 85 . Bądź błogosławiona dziecino moja. Nie dość. tam jest i Syn mój. Ponawiaj często intencję. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. com uczynił dla ciebie. Miej usposobienie w ufności jako dziecko. bo gdybyś wiedziała. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . że chcesz wszystko czynić z miłości. by składać choćby najmniejsze ofiary. która tym pragnieniom się oddaje. ale tego nie wiesz. Jedno z nią jesteśmy. bo im pokorniejsza dusza. Rozważaj dobroć moją. serce pękłoby ci z nadmiaru radości. i spokojne w objęciach matki. Czuwaj nad tym. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. czym Ja. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz. żem cierpiał dla ciebie. Odwzajemniaj Mi miłością. a gdzie ja. ale udzielam ci łask w każdej chwili. Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. O nic się nie lęka. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. Bądź pokorna. a pokój duszy w tym znajdziesz. miłość moją. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. a dusza. bądź bardzo pokorna. jako własnością moją chcę pokierować.bą. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne.

Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz. Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. [bądź spokojna] wtedy. Miłuj Mnie dziecięcą miłością. i jest. że czczą mnie. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. Ciebie mam zawsze w objęciach. boś bezpieczna jest pod moją opieką. co by Mnie jak dzieci kochały. bądź zawsze spokojna. Pomnażam twoją miłość. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . na własność ci się oddaję z moimi skarbami. W małym niebie. a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. Pan Jezus: Matka moja i była. daję ci głęboki pokój duszy. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności. gdy nie daje. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem. bo takich dusz mam mało. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi.łonie rodziców. Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach. ufność. czy też. i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją. niczego się nie lękaj. gdy Jezus daje ci tę łaskę.

pomnożę miłość i pokorę. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek. Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. Co do dusz wybranych. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. co odrzucają moją miłość. oddanych Mi. Nie dość. Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. że cierpiałem na krzyżu. red. abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek. które było kluczową pozycją obronną tzw. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia. Z tego zadośćuczynienia mam radość. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. tym większa chwała Ojca niebieskiego. Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. krzywdę Mi wyrządzają. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik. Połączone Włoszech. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask. Sam urabiam serce twoje. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu. które wynagradzają za tych. Będę ci udzielał coraz więcej światła.). Linii Gustawa (przyp. by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. ale staję na ołtarzu. 87 .

Cze- 88 . gotowym udzielać łask. abyś rozmawiała ze Mną. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. tak i Ja muszę karać i karzę. mów o miłości mojej. nie byłby zadowolony. jakiego doznaję od grzeszników. Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. była cierpliwa. Będę ci błogosławić na każdym kroku. bo kocham cię z całym niebem. Bądź cierpliwa. Jak ojciec musi karać występne dzieci. która Mnie miłuje samolubną miłością. Bądź pociechą Serca mojego. Duszy. Raduj się. aby się poprawiły. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość. aby na drogę zbawienia naprowadzić. Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. Z miłości więc to czynię. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. Radością moją jest udzielać tych darów. abyś w przeciwnościach. bo one myślą o Mnie. tak i Ja chcę. abyś ze Mną rozmawiała. Nie tylko Mnie proś. ale ona je odrzuca. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. kiedykolwiek chcesz. jakimi cię nawiedzam. a Ja o nich myślę. Reszty sam dokonam. Radź się o wszystko. ale chcę. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. Pan Jezus: Udzielę im go. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione.

Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami. W poczuciu słabości mieści się pokora. ta wiara umocni ufność. jednocz się w Komunii duchownej. red). o co proszą i co mają obiecane od rodziców. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. w to nie wątpią i nie mają obaw. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. tzn. Im dłużej czekam. tym więcej podwajają moją boleść. a nie poddawaj się wątpliwościom. Gdy dzieci kochają rodziców. a do pokornych tym więcej się zniżam. to miej wiarę i nie wątp w to. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. Ty. Gdyby ludzie wiedzieli. 28 Absolucja. bo dzieci małe. a oni oddalają się i gardzą. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. dziecko moje. którzy są Mi wierni. miłość i pokój.kam z miłosierdziem. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. a będziesz pociechą Serca mojego. Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. wynagradzaj. Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. 89 . jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. o co prosisz i co słyszysz.

Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. We własnej woli kryje się miłość własna. co mą miłością gardzą. ale na dobrą wolę. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony. na jego pragnienie. Uświęcam taką duszę. Przez Niego udzielam skarbów moich. 90 . Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu. radość Mi sprawia. Dusza. Nie należysz już wtedy do siebie. napełniam je łaskami. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością. nicość. Udzielam ci tych łask. bo nie patrzę na ilość uczynków. że łączysz pragnienia własne z moimi. Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. których pragnąłem udzielić tym. a z tego co nie walczy.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. wódz nie jest zadowolony. Dam ci głęboki pokój. Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. Patrzę na usposobienie człowieka. miłuję taką duszę.

dla Syna mojego. niech się niczego nie boi. znoś z radością. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. ale i twoje braki i nieudolności. Dam ci moje Serce na własność. bo jest w objęciach moich. Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką. 91 . gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. którymi cię nawiedzę. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością. To będą jakby kwiaty dla Niego.. Przeciwności. Pozostanę [tu] z wami z radością. Przez twoje pragnienia. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników. ku Jego radości. do każdego.Dziecko. a szczególnie krewnych. Czekam. w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości. Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. i cnota. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz.. W zaparciu się będzie i ofiara. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje. które Mi się w zupełności oddało. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. Pukam do serc ludzkich.

Z radością znoś. Dużo dusz. abyś się nimi dzieliła z innymi. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. czym cię nawiedzać będę. Skarby moje daję ci. To jest dowód mej miłości. jaką Ja miłuję. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem. Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. a Ja twoim Oblubieńcem. nawet codziennie. okażesz Mi tym miłość. 92 .Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. zyskać możesz Synowi mojemu. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. Gdy to uczynisz. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość. przez to możesz dużo dusz uratować. Wiara umacnia ufność. iż cierpienia ci daję. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. Oblubienicą moją jesteś. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu. Tak i Ja. Miej wiarę. Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. Im słabszą się czujesz. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. a będziesz postępować w miłości. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic.

że będzie jak nowa. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień.Tak was umiłowałem. Gdy przychodzę do serca. tej łaski pokory [Ja] im udzielam. Jak Mnie to boli. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. gdy stać będziesz pod krzyżem. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz. Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. aby się z innymi dzieliła. ubogacam duszę. Im dusza mniejsza. a ponawianą w każdej chwili. duszę oraz własne skłonności. że moją miłością tak gardzą. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. zbierać będziesz krew moją wylaną. w każdej sekundzie we Mszy świętej. Mnie będziesz miłować. Dusze małe posiadają moją pokorę. Takich dusz czułych mam mało. które by czuły ze Mną boleść moją. 93 . Błogosławić ci będę. obdarowany tak ją naprawi. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą.

a nie ustawaj. najmilsze Sercu mojemu. W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. zaufał Mi. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem. z niego czerp skarby dla siebie i innych. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. Prośby twoje są wysłuchiwane. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. módl się. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. co go niechętnie niosą. ciało moje. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. co Mi grzesznicy [cierpień] zadają. Krzyż. krzyż zostanie ci odjęty. umacnia w ufności. Błogosławić ci będę w każdej chwili. Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją. uprzejmości i cierpliwości. że ocaliłem Rzym bez szkód. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. Pokora daje ci siłę do cierpliwości. Ci. który mam. Jestem twoim Bogiem pokoju.(29 VI 1944 r. umila Mi pobyt w duszy. że obecnie bolejesz nad tym. przez cierpienia tak miłe. Gdy staniesz na progu wieczności. Krzyż będzie radością twoją. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. jest godłem mojej miłości. a ufność czyni cuda. Nie sama będziesz pracować. Szczęście dusza znaj- 94 . bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. ale ze Mną i przeze Mnie.) Ojciec Św. I z otoczeniem dziękuje Mi. a otrzymasz palmę zwycięstwa.

skoro jest samą nędzą”. Jakże ten pokój jednych buduje. k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć. Kundusia prosi. innym czyni wyrzuty sumienia. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. choć nie zawsze to odczuwasz. nawet od tych. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości. i łączę się z duszą. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci. W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą . aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły. Przeze Mnie wszystko czy- 95 . Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami. Tobie dana jest ta łaska. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. i tak upodabniam cię do Siebie.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. a dla grzeszników matką miłosierdzia. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna.dzie w pokoju. . co się Mi oddali na służbę. Ty wynagradzaj Mi wiernością.. a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . którą można zbawiać dusze. Łączę się tak ściśle.

ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami. p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. a dzielisz się ze mną miłością. Starannie przygotuj się do spowiedzi. Skorom cię wziął za oblubienicę. łączę się tak ściśle. W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. a l e dl a t e go. jak jedno są promienie słoneczne i słońce. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł . tak samo łączę się z tobą. 96 . Jakże pragnę zbawienia dusz. Poza tym i innych łask udzielam. Kundusia po przyjęciu Komunii św. Daję ci odczuć Moją obecność. by je Kundusi zwróciła. odnawiam i upiększam ją. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu.nisz. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. nie dlatego. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. W Komunii św.

Niczym się nie niepokój. ofiarną. więc i ty 97 . Choć odczuwasz jakieś przejścia. I niebo moje jest twoim. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. abyś w nim trwała. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. nie dopytuj się zbytnio ludzi. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. ale nie dopytuj się. a Ja ci powiem. Tak bardzo miłuję dusze. unoszę [je] w objęciach. Pragnę zbawiać wszystkie dusze. Darzę łaskami dusze Mi oddane. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. czułą [miłością]. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi. com wycierpiał za całą ludzkość. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. które są zupełnie spokojne. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. ale Mnie są miłe. bo okrutny ból Mi zadają. jakbyś na ziemi była ty i Ja. Chcę twego spokoju. bo to wywołuje niepokój. mów o tym ze Mną. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. a uczynisz akt żalu. Dziecko moje. Do takich [dusz] przemawiam. czuwaj nad sobą. bądź roztropna. Kochaj Mnie miłością ofiarną.i bóstwem. i ściśle jednoczę się z tobą. Jeśli upadniesz ze słabości. Chcę. że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. nie trać pokoju. jeno by Mi płacono gorącą. Tak się zachowuj. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę.

bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. Nawiedzenia znoś z radością. 98 . a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. o dusze nieśmiertelne. Czuwaj. Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje.łącz swoją ofiarę z moją. Bądź wierna w służbie mojej. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość. Kundusia prosi o pokorę. która pomaga Mi zbawiać dusze. i dla innych. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. mo dl i s z s i ę. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. zadośćczyni memu pragnieniu. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Gdzie Ja jestem. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . a stąd chwałę mieć będziesz. tak twoja tęsknota pociąga Mnie. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. tam i Matka moja. a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. Mam staranie o każde. gdybym go nie podtrzymywał. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. M i ł u j e s z M n i e. Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. że przewyższa mękę ciała [mojego]. A gdy znajdzie się dusza. c z y n i s z o f i a r y. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. W objęciach moich je noszę.

Jeśliby było lenistwo. którzy mnie miłują. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. Krzyżem dzielę się 99 . gdy kształtuję serce na wzór mojego. nawiedzam je cierpieniami. pokora. Zachowaj zupełny spokój. uprzejmość. by odnowiła życie wewnętrzne. Tak.. bo to jest ofiara. Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem. ale i wtedy. Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. kiedy się łączę w Komunii św. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. Zapieraj się sama siebie. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją. Szczególnie dla tych. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam. jestem matką miłosierdzia. to ono przeszkadzałoby w wierności. (Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem. łagodność. którą Mi składasz. tak [w sercu] zapalam miłość. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie. by móc Go kochać Jego sercem. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. cierpienia. wróci do zdrowia.

w moim życiu nie spełniam tego. Cierpienia znoszone z radością. Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. którą sam przeszedł. Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż. Nie podziękowałaś Mi za to. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą.z moimi wybranymi. jak i mój Syn. z miłości do Mnie. To wykonuj. w czym zawiera się wola moja. jak tylko tą. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. czego żądam od ciebie. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. ofiary i cierpienia. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. tak go umiłować. na co się oddaję. Kundusia: Niestety. bom Ja go- 100 . a nie wykonywać w całości. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami. sprawiają Mi radość. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. Wolą moją jednak jest. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. za to szczęście. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej. Tyle razy pouczałem cię. jak Ja go umiłowałem. Bądź pilna w tej pracy. szłam drogą cierpienia. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia.

która pragnie iść drożyną miłości. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. a o ile wyniszczy się miłość własna. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału. która z radością cierpi. z mojego Oblubieńca. bądź spokojna. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. niepotrzebne. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. że umiłowałam cierpienia. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną. bo wtedy dusza. Jak szczęśliwa ta du- 101 . do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. ale milsze cierpienia. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. żyłam w zaparciu się samej siebie. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. Miłe są Jezusowi modlitwy. Każdej duszy.tów udzielać ci łask i udzielam. Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. Coraz milszą Mi stawać się będziesz.

Pokora jest podstawą. Siostro moja. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. a męstwo podporą cnót. Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. by umieć naśladować św. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. 102 . ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. Ufność jest wzmocnieniem. Każdy człowiek. jest drogą królewską. a miłość siłą. a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami.sza. która na ziemi umiłowała cierpienia. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości. który chce zasnąć. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla. Siostro moja ukochana. jakby nic nie zaszło. pragnie spokoju. Ja sam je przyozdobię. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. Droga. Kundusia wyraża życzenie. Terenię. bądź zawsze spokojna. jakie przechodzisz. jesteś królową. na każdym kroku Jezus jej błogosławi. którą idziesz. przeze mnie. ale kwiatami przez ciebie podanymi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego.

byś wierna była twemu Oblubieńcowi. 103 . Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości. Zabijają Mnie w duszy. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. Bo gdybyś tylko słuchała. Kto jest pod moją opieką. koją ból i gniew ojca. a jednak znoszę to dla miłości. W Komunii św. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. koją mój ból. żem wycierpiał tyle i życie położył. oddaję siebie. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. Dobre dzieci rozbrajają ból. a złe sprawiają jej ból. a we Mszy św. składam ofiarę z miłości dla ciebie.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca. a kiedy przepraszasz za grzeszników. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. Pilnuj tego. Pilnuj tego. tak i ci. Gdybyś choć część zrozumiała. kiedy pragniesz zbawienia dusz. czego żąda od ciebie. Jak.

Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu.). że masz na duszy podobieństwo Boże. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu. zachowuj spokój i swobodę ducha. to i Ja [mieszkam] w nim. On wie. bo to jest w naszej regule30. Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Co to za gospodyni. zamęt i niepokój w niej sprawuje. Bądź wesołego oblicza. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże. gdy widzi twą twarz wesołą. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim. red. tzn. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. boś niejako Jego gospodynią. by byli gorliwi o chwałę Bożą. szatan ma większy do niej dostęp. 30 „Naszej regule”. 104 . nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. Wiele się módl za grzeszników. nie byłby zadowolony. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. Módl się i czyń ofiary za kapłanów. a nie spełniała. Kto we Mnie mieszka.co mówi. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. karmelitańskiej. Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona.

żem przyjął ludzkie ciało. Przez to znajduję w duszy odpoczynek. W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. A teraz w duszach. już jest wiernością. krzywda by mu się działa. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz. (Niedziela Misyjna): To. W Komunii św. że pragniesz być wierną. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej. z którymi się łączę. i z tobą wykonuję cnoty. Ożywiam wiarę.Mało jest dusz. ufność i przez ciebie. gdy się zwyciężysz. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. tym więcej łask jej daję. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. Wtedy. w których miałbym odpoczynek. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. że Mnie posłał na ziemię. zdajesz się być opuszczona. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. iż spokojnie znosi przeciwności. Ona za mnie cierpi. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie. Im dusza mniej udolna. 105 . przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go. a pragnie Mnie kochać. im nędzniejsza. do twego serca. na nowo ponawiam odkupienie. ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. Owe dusze przez cierpienia. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu.

Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. jakiej doznaję. jedynie ci. a dane ci będzie. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko. co Mi się w zupełności oddają. winszuję ci mojej radości. 31 W kaplicy św. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. 106 . w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. Patrz na lampę. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. weź Je na Oblubieńca i Brata. co w mojej jest opiece. gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca. gdy żyje w zaparciu się samej siebie. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. dla sprawienia radości Sercu mojemu. która pali się przed tabernakulum31. by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania. co na ciebie przychodzi.Szczęśliwy [ten]. red. Kundusia oddaje po Komunii św. Oddaj się na własność moją w zupełności. byś doszła do szczytu Góry miłości. Pragnę. Tak dusza wyniszcza się. jak bezpieczny jest ten. Matka Boża: Oddaje ci Je. dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego. kto jest pod moją opieką. Proś o co chcesz. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. gdy mi Je oddajesz.). bądź Mu wierna.

bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. Miłość sprawia. a pragnienia wynagradzam. jakby były wykonane. Miłujesz Mnie. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask. Bądź bardzo pokorna. Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. a pokój daje szczęśliwość. Daję ci pokój. Kielich jest tylko moją siedzibą. 107 . choć kończy się czas. że dusza jest cierpliwa. czyń z miłości dla Mnie.Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. Ile możesz. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. ale miłość moja nigdy się nie kończy.

o które nie prosisz. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. ale mają takie. otrzymujesz. o których wiedziałem. sprawiają Mi radość swą wiernością. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. 108 . uważaj. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość. ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. Tak i teraz. dla siebie i innych. Rodzice kochają swe dzieci. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję. W czasie mych cierpień. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. o co Mnie prosić będziesz. Proś o wiele. ale są Mi miłe. tak okrutnych. te dusze czyste i wierne. Takich dusz jest jednak mało. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. Udzielam ci i takich łask. Znajduję w nich odpoczynek. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. Takie szczególnie miłują. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. co mówię. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. ale jeśli potrzebne ci. a wszystko otrzymasz.

to są czyny. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. co starają się być zawsze spokojne. Bądź spokojna i innych uspokajaj. która Mi ufa. to są czyny. czego od ciebie wymagam. Łącz się ze Mną w komunii duchownej. Dlatego ufność zwie się dziecięcą. Gdyby żeglarz nie kierował łodzią. W ten sposób wielu duszom pomożesz. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Rodzice kochają wszystkie dzieci. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. a sprawisz Mi radość. czy się modlisz. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. Każda chwila czasu ode Mnie dana. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. a Ja wśród nich mieszkam. [przez] krew i łzy moje. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. Dziecko moje. tak dusza. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. a tak dojdziesz do swego celu. Bądź spokojna. że jak dziecko ufa rodzicom.W służbie mojej. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. Módl się przez zasługi moje. czego od ciebie żądam. bo do takich dusz przemawiam. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. bo z wami jestem i nadal pozostanę. ale i wszystko. Nie tylko ty sama. Zawsze zachowuj pokój w duszy. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 . Należy wierzyć w ufność dziecięcą. Do ciebie należy wykonywać. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. im mniejszą stawać się będziesz. utonęłaby w falach.

K t o u f a . ale zasmuciłabyś nieufnością. Oblubieniec ziemski cieszy się. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. red. Przez miłość oddajesz Mi chwałę. a taka bądź. Jesteś nicością. Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla. Mi oddani. bo od chwili życiowej zależy wieczność. I za nich módl się. Moimi skarbami są łaski. pragnienie miłowania Mnie. Moje Serce otwarte w każdej chwili. coraz więcej Mnie miłujesz. t en w i e r z y ć pow i n i en . Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. że świat cały zbawić mogę.). osiedlu Stryszawy (przyp. Czyń co możesz. Pragniesz połączenia ze Mną. Przez twe pragnienie. Czerp z Niego dla siebie i innych. ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego. Są dusze Mi oddane. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. jakbyś nic nie uczyniła. które tylko strzegą się grzechów ciężkich. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. oblubienica moja. Bo wierni. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask.ł o s i e rd z i a . ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. 32 Mowa o Siwcówce. grzesznicy tu nawracać się będą32. Mogę to uczynić. by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. W tym bądź pilna. a majątkiem dusze. Pilnuj czasu na ziemi. tak i ty. 110 . masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego.

. Co to znaczy. bo świat zniknie. Są one nieocenione. a łaska na wieki trwać będzie. Kapłani nimi szafują. ale i skarby moich cierpień. Błogosławić będę duszy. która tak czyni. aby słowo moje owoc przynosiło. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. aby Mnie miłowano. ale tobie przydzielam je na własność. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. co ode Mnie słyszysz. Pilnuj tego. Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. 111 . dziecko moje? Strzec słowa mojego. Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. co wycierpiałem. Błogosławieni. abyś z nimi. Gdyby było potrzeba.Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. Nie mniejsze ono. gdy w Komunii św. łącząc własne cierpienia. jak słyszy. Przez ten akt wielu. łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. że Słowo ciałem się stało. znaczy w czyn wprowadzać [to]. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo. zbawiała wiele dusz. bardzo wielu duszom możesz pomóc. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył.

N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . Dzieci dobre. udaremniają moje trudy.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. co gardzą moimi łaskami. Kundusia prosi o miłość taką. bo czyny te są dla zbawienia dusz. tak i Ja pragnę udzielać łask. aby ojciec od innych ich nie doznał. ale na wolę i pragnienia. Takim duszom błogosławię. Większych łask udzielam duszy nieudolnej. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. 112 . ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. Teresa od Dzieciątka Jezus. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w. moje cierpienia. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. przepraszają za innych. nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. gdy nie ma nabywców. jaką miała św. uświęcać i upodabniać do Siebie. ale go bronią. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. i przepraszają go za innych. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. reszty Ja dokonuję. Te dusze sprawiają Mi radość. Ci. Nie dość na tym. że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości. gdy nikt lub mało kupują. Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się. które kochają. Pragnę dusz pokornych.

które prędko giną. dzielę się z duszą. aby nie doznawać przeciwności. 113 . Ogień ważniejszy od iskier. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. Ja jestem w Ojcu. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. Gdybyś wiedziała. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. a Bóg Wszechmogący opiekunem. bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie.Mój pokój nie polega na tym. daję początek każdej dobrej sprawie. ale przez nie podwajam miłość. które ode Mnie pokój otrzymują. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. a przez Ducha Św. W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. którą mam z cierpień duszy. a Ojciec we Mnie. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. Radością. przez Ducha Św. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. Szczęśliwe dusze. opierający się na ufności i cierpliwości.

Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a . jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski. a wszystkich kochałem. zadość czyni memu pragnieniu. Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. Dałem ci mój pokój. uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym. Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. co Mi oddajesz. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. spełnia moją wolę. Wszystkim. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach.Błogosławieni pokój czyniący. Wszystko. znoszenia cierpień. Miej zawsze i wszędzie pokój. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . Przypominać będę miłosierdzie. Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. a dusza oprze się na Mnie. ufaj Mi. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. udoskonalę moimi zasługami. oddawaj Mi z powrotem. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. Dziecko moje. a gdy Mi to ofiarujesz. tym chwałę Mi oddajesz. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył.

a nawet całą parafię. 115 . dobroci i miłosierdzia mojego. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. Jesteś oblubienicą moją i królową. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św.. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. Odczuwano więc brak księży (przyp. Czy ty pojmujesz to. bo kocham dusze i pragnę jedynie. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów. Chcę.oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. gdy spowiednik odjedzie?33. ocaliłem to miejsce. jak tego pragnę. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. Mało dusz takich. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. Dla ciebie. niepojęte rozumowi ludzkiemu. w którym było Dziecię Boże. ale i wśród dnia. red. aby ci dać dowód mojej miłości. Pragnę dusze owładnąć miłością. że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego.). by Mi miłością za miłość płacono. jak żłóbka. gdyby nie stawiały oporu. Matka Boża: Ja strzegę twego serca. A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. Kundusia: Co będzie. Bronisław Bartkowski. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą.

bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo. a moje twoim. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. które przyjmują to moje uszczęśliwienie. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. Pragnę miłować i być miłowanym. abyś prosiła o błogosławieństwo. by Mnie kochano. To boli! 116 . Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. a prośba radość Mi sprawia. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. bo znał twoją duszę. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. Rzadkie to niestety dusze. A ludzie odpychają tę miłość od siebie. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. Wolą moją jest. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich. Ja jestem twoim przewodnikiem. tak we dnie jak i w nocy. a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. Kundusia prosi. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany. Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. które mogę uszczęśliwiać. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. w sercu zachowaj wskazówki. Pragnę być miłowany od stworzeń. bom za to cierpienia i życie dał. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. które ci dawał pierwszy. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. Pan Jezus: Twoje serce jest moim.

gdy św. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi. Kundusia prosi o miłość. byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. Pragnę. Przez Ducha Św. a ojciec z radością udziela mu [to]. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. jaką miała św. abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała. Jest wiele dusz. Duch Św. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć. Terenię wezwałem do klasztoru. które nadużywają łask moich i sakramentów. Ty Mi wynagradzaj za tych. Tak miłuję cię. że wabi Mnie do duszy. Jak dziecko w prostocie prosi. co łask nadużywają. Teresa od Dzieciątka Jezus. a w sercu nastaje stan słodyczy. 117 . o co prosi. przedłużam ci życie. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. Jestem Bogiem miłości. udzielam łask. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. swobodny. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia. która ma prostotę. Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce. błogości. które wabią Mnie do udzielania łask. odpoczynku. nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego.

ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. Gdy owieczki chodzą po manowcach. a nie na ilość twych uczynków. ale jaką miłością ich kochają. 118 . j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. zamieni się w miłość. o gorliwość dla kapłanów. pasterz spędza je laską na dobrą drogę. ch o ć by n a j m n i e j s z a . Rodzice nie czekają na to.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. Z miłości. Mogę cię uświęcić w jednej chwili. i na to. ale Ja patrzę na twe usposobienie. jaką Mnie miłością kochasz. co i ile małe dzieci zrobią. Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość. Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . wtedy wszystko. Przez ofiary zbawiam dusze. Jako dobry pasterz używam laski. Wszystko rób z miłości dla Mnie. a nie dla kary to uczyniłem. by owieczki spędzić na drogę przykazań. co czynić będziesz. ch o ć by n a j m n i e j s z e.

Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. oddane Mi. że jedno się stajemy. a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. Życie oddałem za moich grzeszników. rozumowi ludzkiemu niepojętą. Takie serce jest tętnem Serca mojego. a jakaż boleść w sercu. aby pozyskać miłość. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament. Trzej królowie tym Mi radość sprawili.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. bo są moimi zastępcami. Serca ich. że ofiarowali Mi swe serca. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 . urabiam wedle Serca mojego. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. Niech się strzegą. zaś kapłani są moimi zastępcami. gdy grzesznicy miłością gardzą. ubóstwiam swoim Sercem. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. Takich kapłanów jest niewielu. Wszystko z miłości ku duszom. którzy Mi swe serca ofiarują na własność. Wyżsi oni [godnością] od królów.

Ze wszystkiego bądź zadowolona. Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. bo nie patrzę na wielkość czynów. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. ile i kiedy zechcesz. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki. możesz nimi rozporządzać. zastąpię twą nieudolność. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. Jestem Królem wszystkich królów. Kochaj Mnie. 120 . Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz.Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. jako własność moja do siebie nie należysz. ale na miłość jaką Mnie kochasz. czy pociechy. Są zadowoleni. Wiem. co Syn mój do ciebie mówi. co ci potrzebne i to ci daję. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. że dzieci ich kochają. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. jaki ma od dusz obojętnych. a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. Ja jestem własnością twoją. że jedno się stajemy. Czyń ile możesz. Wszystko czego ci udzielam. a ty moją. dla siebie i dla innych. czy cierpienia.

Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. to jest najcenniejszy mój skarb. Jak niepojęta rozumowi jest miłość. 121 . Dziel się z innymi moim miłosierdziem. wypływający z mej miłości i dobroci. Kochaj Mnie. jakie ci daję. dźwigniemy świat cały. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. a Ja łaski dodaję. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. ale i cierpienia. Ciągłe wysilanie się. pokorą. ale nie tylko Mnie samego. niewinnością tak. bo tylko upór by przeszkadzał. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. że gdy się razem zejdą. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. tak i niepojęte jest miłosierdzie. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. Dałem ci miłosierdzie. abyś i ty szerzyła miłosierdzie. Nieustannie przyozdabiam ją łaskami.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. bo Ja jestem wszystkim. Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. że staje Mi się coraz milsza. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. nawet cudownymi. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. można nią dusze zbawiać. jest ofiarą. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. Zwyciężanie się od człowieka zależy. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie.

Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz. Razem widziałem grzechy i cierpienia. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. jednak zawsze są kochane przez rodziców. łagodność. nie myśli o niebezpieczeństwie. a pociechą moją były te dusze. ale rodzice za nie myślą. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. Wszystko czynisz. Przez jedno zwycięstwo.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. które Mnie miłować będą przez całe wieki. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. czy pamiętasz o Mnie. że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. Bardzo cierpię 122 . zachowujesz cierpliwość. Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru. a dla Kościoła są podporą. Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. odniesione w pokusach. Dziecko. i to Mnie przygnębiało. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. wielbisz moją dobroć. jakby nic nie zaszło. za nich jeszcze więcej należy się modlić. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz. [gdy jest] w objęciach rodziców. choćbyś Mnie kochała z całego serca. czy też nie. miłosierdzie. I twoja [dusza] wśród nich była.

Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. gdy widzą.od grzeszników. ale nie kochają ich miłością czułą. Wiara ma im przodować. przez twoje usposobienie łączę się z tobą. Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. ale nie takich. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. ale mam ich mało. bo czym 123 . którzy strzegą się grzechów. Dużo [jest] takich. ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. tak i ty staraj się być taką maleńką. Do ciebie należy. bo takich dusz pragnę. dojdziesz na szczyt góry miłości. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. tam są [też] i aniołowie. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. Nie wysilaj się na słowa. Daję ci cnoty: prostotę. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością. Gdzie ja jestem i Syn mój. dziecięcą. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą. i bądź pokorna. ufność i pokorę. Wtedy w ramionach moich cię poniosę. że dzieci ich kochają. którzy nie biją rodziców. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci. Są oni podobni do dorosłych. by je wykonywać.

Jak dziecko tęskni za rodzicami. ale ty stań się Moją ofiarą. tak i rozum za mały jest.dusza dla ciała. Bóstwo oddaję na własność twoją. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego. ale to mu wystarczy. Z twojej strony. Bez ciebie stworzyłem cię. kiedy i ile chcesz. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. Ona je orzeźwia. tak i ty tęsknić powinnaś. Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. ani w niebie. jak rosa kwiaty. Czerp z zasług. dając im wzrost. gdy ich nie widzi. jakie Ja wykonywałem na ziemi. dla siebie i dla innych. tym miłość dla wszystkich cnót. Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. aby objąć miłość moją. A ty? Tonąc w miłości. którzy wykonują czynności. Stanę się twoją świętością. Człowiek tonący myśli tylko o morzu. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. ale bez ciebie nie zbawię cię.

choćbyś nie myślała o tym. że nie postępuje. że ich kocha. Kundusia skarży się. Tego pragnij. Kundusia prosi. 125 . gdy pragniesz miłować. Dzieci rosną. gdy cierpliwie znosisz przeciwności. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. bo wiem czego ci potrzeba. Czyń ile możesz i co możesz. Myślę o tobie. czy myślisz. czy też nie myślisz o tym. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja. Pan Jezus: Postępujesz. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. Nie wymagają od niego zdolności. Nie patrzę na słabość twoją. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę. czego w czynach nie dokonasz. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. Wtedy. Nie patrzę na wielkość twoich czynów. bo dziecko najmniejsze. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy.czyć do moich zasług. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. kiedy tęsknisz za Mną. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. a nie wiedzą o tym. czego Ja pragnę. największą radość sprawia rodzicom. Ja jestem zawsze z tobą. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość.

Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość. bo byś Mi przykrość uczyniła. sprawia przykrość Mnie. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. Tak i dusza. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. całą ludzkość. i chcę. bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. ale więcej te. powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. cierpliwości. Dusze takie doznają mojej czułej opieki. Dla takich dusz nie mam granic miłości. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego. łagodności i innymi. gdy się do czegoś przywiąże. otaczam szczególną miłością. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. 126 . ale i zdanie swoje. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą. którzy są wierni Synowi mojemu. Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. Tych. Kocham wszystkich. może zbawić miliony dusz.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną. Gdzie jest Syn mój. Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. które nie czynią im przykrości. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. Taką duszę urabiam jako swoją własność. darzą je większymi darami. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. Zaślubiam duszę w Komunii św.

Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. Jednoczę się z nimi tak. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. Nie uprzedzaj Mnie. To pragnienie trapi i moją Matkę. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. Dusze. Pragnę. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. a cała ludzkość. a podwójną mają miłość. wtedy nie jest zadowolony. aby kapłani zmienili się na gorliwych. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. Radź się w potrzebach i wątpliwościach. poganie by weszli na drogę zbawienia. gdy miłują nieprzyjaciół. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. Zadowolony jest z ciebie. że jedno się stajemy. Oddaję ci Syna mo- 127 . Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu. katolicy źli w gorliwych. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. a dam ci radę przez twego spowiednika. które mają miłość. bo Mnie naśladują. ale z rozwagą bierz głos Boży. małą Terenię. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. ale gdy myślisz o sobie. Miłują swoich bliźnich. aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. pociągane są do dobrych czynów.Bądź spokojna. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach. Największym z dobrych uczynków jest miłość.

Łącz się jak najczęściej ze Mną. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. Nie myśl ani o przeszłości. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. 128 . Bądź wierna mojemu Synowi.). Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. red.jego na twoją własność. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna. ślubowanie (przyp. 34 Assumptio – oddanie się. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. Podróżujący. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. Nie jesteś sama. ani o przeszłości. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa. Jesteś naszą królową i oblubienicą. Bądź wierna i pilna w modłach. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód. masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. by jak najwięcej dusz zbawić. pilna w korzystaniu z zasług. prosząc o łaski dla siebie i innych. Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. Jako taka. bo nie doszedłby do celu. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa.

to jest jedność. bądź spokojna. bo w nich widzę moje podobieństwo. zawsze myślę o tobie. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. zawarte jest w Sercu moim. Ofiara i miłość. wszystko jest twoje. i ziemia. z miłości własnej. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. to i twoim. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. czymkolwiek ją nawiedzę. choć są Mi mili. tak i tobie dałem prawo do zasług moich. Bądź bardzo pokorna. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. Co jest moim. Nie martw się ani nie lękaj się. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. mój obraz. ziaren 129 . ile jest liści. Niebo i Matka Najświętsza. ale zawsze zachowaj spokój. gdy Mnie kochają miłością gorącą. Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. co dusze niewinne i czyste. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. Uczynki twe spełniaj z miłością. W przeciwnościach daje siłę. co jest [własnością] oblubieńca. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. Choćby było tyle dusz. Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. a ona Moją. Kochaj Mnie. Miłość mą pragnę na nie wylewać. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. Ja jestem jej rozkoszą. gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. a ty jesteś moją własnością.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. To ci daję. [wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. Módl się dużo o zgodę rządzących. byś umiłowała cierpienia. tul do serca jak największe skarby. służą Mi z obojętnością. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. Kiedy przeszkodzisz grzechowi. jak i za wierzących. Módl się dużo za pogan i innowierców. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. Jednako cierpiałem za nich. Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie. Raduj się.piasku. Dużo jest dusz obojętnych. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. zadość czynić będziesz memu pragnieniu. 130 . będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie. szerz więc je i czyń miłosierdzie. bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest. Wolą moją jest. Czyń moją wolę. ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Krzyże. którymi cię nawiedzam. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. boś znalazła wielką łaskę. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz.

jakiego świat dać nie może.). a nie mają zamiłowania do cierpienia. są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. red. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. 131 . To jest zapoczątkowanie nieba. Pan Jezus: Dałem ci skarby. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. które są obojętne w umiłowaniu krzyża. Na ziemi nie ma większego szczęścia. Na sądzie Bożym.Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. ofiaruj jak najczęściej krew moją. (Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. które wykonują cnoty. łzy wylane Ojcu niebieskiemu. Szczęściem jest. Skarby te dałem ci na własność. pozbawiłoby cię to życia. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. niż inne dusze za dziesięć lat. cierpienia. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. że te cierpienia były na zbawienie dusz. Najwięcej ucieszą Matkę moją. czyń ją. Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. bo jestem Bogiem. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle.

Być owianym miłością. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. to znaczy duchem moim. ofiary. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. 132 . To będzie radość dla Mnie i dla Niej. ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. Jestem Bogiem pokoju i chcę. a kto je przyjmuje z radością. tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. Tego pilnuj. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. miłosierdzie i miłość. które wykonujesz z miłości dla Mnie. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. Cierpienia zesłane przeze Mnie. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją. są dowodem mej miłości. Bądź owiana miłością. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. abyś zawsze była spokojna. Bo to jest miłość ofiarna. a czynię swoją. we wszystkich trudnościach.gdy naśladować będą Jej cnoty. ale i przez wszystkie czynności. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej.

Miłuj Go i bądź Mu wierna. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną. Kundusia prosi o miłość podobną do św. a my twoją. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. aby je znów złączyć. I to jest cudem mego miłosierdzia.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością. bo daję ci dłuższe życie. W tym drugim. aby serce napełnić coraz więcej miłością. Gdy dusza opuści ciało. to trzeba cudu. małym niebie – w sercu. I w tym duchu wszystko czyń. aby Mu się coraz milszą stawać. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. Teresy. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. że ty jesteś miłością Boga. Miej umysł wolny i swobodny. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. niech panuje spokój. Twoje serce jest moim niebem. Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. 133 . oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. że złączona [z ciałem]. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca. abyś zdobyła miłość coraz większą. a Bóg jest miłością twoją.

a wtedy upokorzysz się. modlisz się czy cierpisz. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. ale i to. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. łączysz się ze Mną w Komunii św.Kundusia pyta: Co mam czynić. co im potrzeba. by czynić z miłością. a o czym wiem. do bliźnich odnosisz się z łagodnością. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. Rozważaj miłość moją i dobroć. o co prosisz. 134 . przejęta duchem Bożym. Kundusia: Co robić. kochaj Mnie. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. z Poznania36. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. Dzieci nie myśląc tym. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski. i własną nicość. – żyjesz miłością. Tak i ty. a będziesz żyła miłością. Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. że jest ci potrzebne. bo Ja wszystko mogę. skoro nie umiem tego czynić. bo rodzice im to dają. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. o co nie prosisz. krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. 36 Dr Ł. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. Miej ufność dziecięcą.. ku strapieniu całej rodziny. żyjesz w cierpliwości. nie tylko otrzymasz to.

w łączności z Nim stają się jedno. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. Pan Jezus i dusza. tam i ja jestem. ku Jej czci i radości. Dziecięca miłość jest prosta i szczera. z miłości do Mnie. Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa. Dzieci nie myślą o tym. jak umiesz i jak potrafisz. Dziecięca miłość. a nie obawiaj się.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci. a nie umiem kochać. Matka Boża: Dziecko moje. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. jakby kochać. gdzie Syn mój. że nie umiesz Mnie kochać. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. Obecna jestem przez wszechmoc Bożą. ale kochają w szczerości i prostocie. Nie wymagam nad- 135 . wykonuj wszystkie twe czynności. zawsze w spokoju. On jest Bogiem twoim. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. a nie na umiejętność. oto. bez obaw i niepokojów. ale na miłość twoją.

Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. oddaje je Bogu. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. można nazwać raczej pieszczotą. tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar. Jako człowiek. Im więcej udzielam miłości. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. Dusza poznaje. aby umiłować nawiedzenie Boże. którą masz ode Mnie. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. m i ł o ś ć mo j a . Kundusia prosi o cnoty. twoje cierpienia. Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. tym więcej krzyży i cierpień. daję ci na własność. ro z l a n a w t wo i m s e rc u . Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. będę zadowolony z miłości dziecięcej. wolę Bożą. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. Przebóstwiam twą duszę. 136 . Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. pomnażam. To jest królewska droga. Dziecko moje. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. O to chodzi. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. Skarby.zwyczajności. w porównaniu z moimi cierpieniami. i jedno się stajemy. ale prostoty. a nie cierpieniami. nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). d a j e c i s i ły w cierpieniu. że nic z siebie nie ma. przyjąłem cierpienia. Miłość twoją. a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi.

Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość. a przeprosisz. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili. Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. Ofiaruj moją krew i moje łzy. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. pogan i innowierców. Staraj się o miłość. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. bo przez to możesz wiele dusz zbawić. taka jest moja zasada życia. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. sama nie pracujesz. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. gdy upadniesz. męstwo w cierpieniu. ale za proboszczów i duszpasterzy. ponawiaj to często. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. Szata niewinności jest 137 . Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. cierpliwość. jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. aby weszła na drogę zbawienia. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. swobodę i wesołą twarz. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi.

ile chcesz i kiedy chcesz. Módl się za kapłanów. Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. Majątkiem ich są dusze. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. królowa przeżywa je razem z nim. że zniesiesz cierpienia z radością. Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. moje skarby. otrzymujesz na własność moje zasługi. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. tak ty pilnuj czasu na ziemi. Módl się. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. a tym zadowolisz moje pragnienie. należą do skarbów moich. Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. jakimi cię nawiedzam. Cierpienia. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. są jakby kielichami. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich. Gdy król ma jakieś strapienie. z których krew moją wylewają na dusze. bo oni sprawują mój urząd. a w niebie szczęściu nie będzie końca. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. Razem przeżywają smutki 138 . Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna.

Bogu oddajesz nieustanną chwałę. a Ja będę odpoczywać w twoim. a Ja wspomogę cię łaską. do miłosierdzia. Miłość moja i twoja. Tak samo miłość moja i kapłana. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. Pełnij moją wolę. a Ja przez ciebie. a niebo otworzyć. Jest tak potężna. Nie sama pracujesz. Tyś radością moją i Matki mej. mogą podźwignąć cały świat. te dwie potęgi są tak silne. 139 . i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. Daję ci odczuć radość moją. że. a Ja będę nagrodą twoją. Dziś i zawsze. który przejdzie przez największe nawałnice. Dając ci moją miłość. wszystko ci dałem. Daję ci miłość moją. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy. ale ze Mną i moją łaską. a miłość nimi kieruje. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. że potrafi piekło zamknąć. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. bądź bardzo pilna i wierna. Miłość jest sternikiem. Patrz na małe dziatki. dobroci i wszystkich moich zasług. Nic innego ich nie obchodzi. jeno rodzice. W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. przejęte są kochaniem rodziców. jak one kochają. Jestem twoim kierownikiem. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim.i radości. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. Cierpliwość i męstwo idą w parze. Mnie się radź. często rozważaj o miłości mojej. co i jak masz wykonywać. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. ufaj i wierz.

co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać.. upodabniam taką duszę do samego Siebie. w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. co się dzieje na świecie.bądź tylko . dana ci mądrość. otrzymasz. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie. O cokolwiek prosić będziesz. dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. bo jesteś miłością moją. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. Pracuj tyle. by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata. co jest lepsze.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie. Panu Bogu milsze i tak czyń. jakie inni święci pełnili. W prostocie serca słuchaj. 140 . tylko ją praktykuj. jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie. Wybieraj to. a zdobędziesz przez to większą mądrość. upiększa się szata niewinności. ale miej ufność dziecięcą i wierz. Kundusia prosi o mądrość. ile możesz. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. a nie troszcz się o to. Zajmuj się swoimi obowiązkami. Przez akt żalu odnawia się. Święta Katarzyna: Siostro kochana. a przez spowiedź i Komunię Św. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą.

Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. bo i On przechodził w swym życiu smutki. że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. Tak i ty. ale przez pragnienia je spełnisz. Jana od Krzyża. Matka Boża (o kimś. ale jeszcze wiele przejdziesz. choćbyś żyła setki lat na ziemi. 141 . jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą. Gdyby się poddał przygnębieniu. Zdobędziesz miłość taką. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. A możesz zdobyć jeszcze większą. wielką łaskę znalazłaś. a z łask wielkich dana jest ta. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia. przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość. On może sprawić.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców. a Pan Bóg wszystkim. to pozostaniesz nicością. że przeszłaś cierpienia. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża.

Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. bo dana ci ta chwila na ziemi. gdzie możesz zebrać więcej zasług. Pragnę twej ofiary. choćby najmniejszej. Bądź pilna w miłowaniu. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. Jest to jakby twe żniwo.Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione]. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. tym większą będziesz w królestwie moim. Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. by żyć miłością. Kundusia prosi św. Im będziesz mniejszą na ziemi. Pan Jezus: Dziecko moje. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele. twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. Nie masz przeszkody. którzy by kierowali się mądrością z góry. bo dane ci będzie. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. ale w miarę. to znaczy kochać Mnie tak. Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. Pan Jezus: Żyć miłością. i dlatego tyle nieporozumień. Staraj się być najmniejszą. jak Ja pragnę być kochany. 142 .

bo [wszystko] możesz otrzymać. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. a nie od słów. a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. choć nie mówią o swej miłości. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. od woli dobrej. dobroć i miłość Bożą. Módl się za cały świat. Małe dzieci. dziecko moje. tak cóż wam się może stać. Ufaj i wierz. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. kocham wszystkie dzieci. które mnie czczą i kochają. Im więcej ufać będziesz. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. bo dzieci małe ich nie posiadają. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi. lecz nie wszystkie jednaką miłością. Przez prośby spra- 143 . Pozostań w pokoju i swobodzie. tym więcej otrzymywać będziesz łask. Miłością szczególną otaczam te. innowierców. nieudolność. dobrej woli. Kundusia skarży się. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. Obie te cnoty jednoczą się. Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. Proś o wiele. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. kochają.Kundusia skarży się na brak skupienia. pogan. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach. Zjednoczenie zależy od ducha. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. zlecone mi przez Syna. Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. kapłanów. nie wzbudzanie czystej intencji.

otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. Dusza. które walczą. B. więc uznaj swą nicość. pokory. Dusze. Cokolwiek odbierasz. tylko spływa na dolinę. Gdzie jest mój Syn. Kundusia prosi o postęp w miłości. że to ode Mnie pochodzi. Tą doliną jest pokora. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. pamiętaj i do mnie się zwrócić. niż dusze. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. Wiedz. bo Jego radością [jest] udzielać łask. Gdy do Niego się zwracasz. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. uniżenie. otrzymują odznaczenia i nagrody. Żołnierze. W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. tam i ja jestem. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy. Dusza obdarzona ła- 144 .wiasz radość [mojemu] Synowi. ks.). co godzinę i co dzień. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. Chcę. B. którzy walczą. która zwycięża się. ufaj. że woda nie zatrzymuje się na pagórkach.

Ty. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych. więc i całej miłości pragnę. Ani jeleń źródeł. aby odpocząć. Pragnę dusz. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. moim pragnieniem. więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. dziękuj za wszystkich ludzi. miej serce wolne. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną.ską. a przez to sprawisz Mi radość wielką. Wzgardzili moją miłością. uprzejmie. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia. jak wielki jest ten sakrament. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. W pracach swoich i posługach. wyznaj swe winy. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy. w skupieniu ducha. Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. Pragnę dawać szczęście. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. Pragnę. (Przed spowiedzią): Idź. jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością. w których znalazłbym odpoczynek. a zwracaj się do mej miłości. aby Mnie kochali z całego serca. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. dziecko moje. Przychodzę do serca twego. jakiego świat dać nie może.

Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. miłując Mnie taką właśnie miłością. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . aby w twym sercu oddać się tobie na własność. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. z cierpień czy łask. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość.łości! Tak mało mam dusz. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. które by Mnie tak kochały. które Mnie kochają miłością dziecięcą. to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. tak i ty. Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę. bo te dusze najwięcej kochają. Przyszedłem do ciebie. Ty jesteś moją własnością. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. jedno się stajemy. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. Kundusia prosi o miłość dziecięcą. Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. Oddając ci się na własność. gdy kochasz Mnie taką miłością. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim. oddaję ci moją duszę. a Ja twoją.

ks. spowodowany przez grzeszników. 147 . B.). Przez uwielbienie w duszy. rozbrajam gniew Ojca. Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp. choć to było chwilowo. Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały. a twej radości. a jak tam była radość z mego przyjścia. B. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą.Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. Przyszedłem. wielkie odczucie miłości i błogości. ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. (30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. Serce twoje jest Betlejem.

to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie]. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. Znam twoją nędzę. bo łączę się z tobą w Komunii św. a moja miłość wyrówna twą nicość. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane. niż z czegoś. 148 . Do ciebie należy wykonywać te cnoty. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło. czyli praktykować. bo one się upokarzają w swej nieudolności. ale nie patrzę na twą umiejętność. Więcej kocham dusze nieudolne. ale w sercu mam osobisty spoczynek. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. na miłość twą. Do Mnie należy uświęcać cię. Dobrze Mi w kaplicy. a ty masz większe szczęście. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. ale na wolę. padłby nieprzytomny. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał. Większa w tym moja miłość. Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste.

 149 . Choćbym ci dał świat cały. Ale że Ja ci się oddaję na własność. Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej. choć niejednaką miłością. ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. innowierców. pragnę być kochanym od wszystkich. bo cię wspomogę. Kiedy przychodzę do twego serca. to zjednoczenie moje z twą duszą. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. Ufaj. nie miałabyś szczęścia i pokoju. a szczególnie za kapłanów o gorliwość. co Mi się oddają na służbę. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. Oddaję ci się na własność. twoją miłością wynagradzaj za tych. to jest szczęściem twoim.Kocham całą ludzkość. które Mi się oddają na własność. co wzgardzili moją miłością. Za tych przepraszaj. jeśli przyjmujesz je z radością. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. Módl się za pogan. jak i w tych duszach. ale okazują Mi niewdzięczność. a ty jesteś własnością moją. Rozkosz znajduję w duszy twojej. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. Przepraszając Mnie. by móc dla nich pozostać. a nie Siebie. a l e n i e w y n i s z c z a m . Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę. daję ci dowód mej miłości. Są takie dusze. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e.

bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie. ale choćby się wysilały. a Ja przez ciebie szerzyć je będę. a otrzymasz. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. jak Ja ukochałem. jak je rodzice kochają. bo kocham dusze wesołe. Twoja prośba pobudza Mnie do litości. Proś. Kiedy przychodzę do ciebie. nie zdołają kochać rodziców tak. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi. bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. Miłosierdzie jest złączone z miłością. nie jesteś zdolna ani ty. bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. Szerz miłość. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Proś o wiele. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak. tym będziesz Mi milszą. bo pokora jest prawdą. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. Dzieci małe kochają rodziców. przychodzę z moim miłosierdziem. Prawdą jest.ch o c i a ż mó g ł by m . Stawaj się coraz mniejszą. abyś Mnie kochała gorącą miłością. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. bo z niej wypływa. Pragnę. Szerzyć miłość. Zawsze zachowuj spokój i radość. która zachowana ci będzie na wieki. kiedyś doznała przykrości. to znaczy 150 . Święty Paweł: Siostro. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. a t wo j e go d ob r a . Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. otrzymałaś też pomnożenie miłości. a to jest pokora. Choćbyś się wysilała. Pragnę. o co chcesz. co się uznaje ze swej nędzy. Bo im mniejsza będziesz.

Królowej nieba i ziemi. nawet długoletnia. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. a odwraca się od ziemskich. Bądź wierna i pilna. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach. Jeden akt woli człowieka. Pozostań przy mojej łasce. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna. 151 . Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. w. Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. 109. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. prowadzi do wzrostu miłości. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. s. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego.). Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość. Bo miłość obojętna. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. 13g) (przyp.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. Nie poprzestał na niej. starczy. że wydał swego Syna na cierpienia. Bożych. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. grzesznika. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej. red. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37.

rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. We Mszy św. jaką kocham nędzę ludzką. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. że jedno stanowimy. nikt z ludzi nie pojmie. Cokolwiek czynisz 152 . Szczęśliwa jesteś. ale rzeczywisty. tam i nieodłączny cień. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. zjawiam się w sposób duchowy. jako oblubienicę swoją. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. tam i ja jestem. ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich.Gdzie [jest] Syn mój. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. Uwielbiają i czczą Mnie. ale moja miłość jest wzgardzona. jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. Jak Mnie to boli! Nie dość. duszę i bóstwo. że wolno stworzeniu Mnie kochać. Czynisz postępy w miłości. On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. Jakże pragnę obdarowywać łaskami. Tak samo jest z moją obecnością. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. W niebie jestem z ciałem i duszą. Mojej miłości. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. ale każdą chwilą życia. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. jak Ja łączę się [z tobą]. dając ci na własność moje ciało. W niebie święci otoczeni są moją światłością. Gdzie światło słoneczne. tak i ja. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności.

Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. lecz lepiej Mi w sercu człowieka. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. bo Ja nie za świat cierpiałem. Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz. jest bardzo uświęcająca.. 38 Kundusia ma 72 lata. bo mogę działać przez dusze. ale na miłość. bez niej może być dużo upadków i niepokojów. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. zmarnowane jest. 153 . tak i życie człowieka bez uwagi. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność. jednaką miłością kocham cię. więcej zyskasz niż świat. bo potroiłem ci życie na ziemi38. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. nie ma owocu. nie tylko w Komunii św. ale za dusze. Łączność ze Mną. Nie patrzę na wielkość czynów. ubóstwiam ją. Kocham cię coraz większą miłością. Roztropność jest konieczna. a św. ale i w życiu. bo za nie można zbawić dusze. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia. Jedno się wtedy staję z duszą. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. w których przebywam. pomnażam miłość. Żyj z uwagą. przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. gdy umarła. czy też nie.z miłości ku Mnie. W tabernakulum czekam na miłość. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Wedle tego sądzić cię będę.

ale ty czyń co możesz. Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t . co daję. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . Dopomóż Mi swoimi modłami. zamieniać się będzie w miłość. niczego się nie lękają. Kundusia prosi o największą miłość. aktem wynagradzania i zbawiania dusz. ale z moją łaską. 154 . Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. Miłe dziecko. co się na świecie dzieje. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. zajęte rodzicami. C h c i a ł by m i p r a g nę. Jak małe dzieci. udzielam ci coraz większej miłości. aby ludzkość na tę drożynę weszła. cokolwiek czynić będziesz. Nie sama pracujesz. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. Te re s ę. j a k d z i e cko u f a ć. k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. a by d ro ga . Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. nic świat nie obchodzi. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. Pragnę dusz o takim usposobieniu. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. Wtedy. tego. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one.Niech twoje życie będzie aktem miłości. bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . aktem uwielbienia.

Tak stajemy się jedno. choćby to była najdrobniejsza rzecz. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. ponad wszystko. bo twoje serce jest moim. Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. przychodzę ze świętością. a moje jest sercem twoim. wszystko zamienia się w miłość.Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. czy nie odczuwasz. jak giną iskry w powietrzu. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości. Czy odczuwasz. gdy przychodzę do ciebie. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . a pozostanie głęboki pokój w duszy. moja miłość przelewa się do twojego serca. bo. duszę twoją upodabniam do mojej. Taka ofiara jest Mi miła. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. jestem i pozostanę twoją świętością. czy cokolwiek czynisz. Pan Jezus: Byłem. jesteś w łączności z moją miłością. aby Jezus stał się jej świętością. którzy Jej nie proszą. Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. Czy doznajesz strapień i cierpisz. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia. że możemy świat dźwignąć.

cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. Módl się o zbawienie całego świata. 156 . że mogą powtórzyć życie. że całe niebo zachwyca. Widziałem jednak i dusze. ale są tacy. połączone z moimi. Szczęściem dla kapłanów. Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. tak jest [ona] niepojęta. którzy [są] uprzywilejowani. Przez cierpienia. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. Cierpienia [twoje]. które korzystać będą z moich cierpień. Większe to szczęście niż moje. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. ofiary i modlitwy. za które całą ludzkość kupić można. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. jest tak wielka. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni. z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani. tworzy się zdrój [bank] łask. potęgują miłość. Matka Boża: Potęga. połączone z cierpieniami Jezusa. Cierpienia są najdroższymi skarbami.

Więc pozwól.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. że usunąłbym cierpienia. które idą na potępienie.. Żal mi dusz. Błogosławię ci wszędzie i zawsze. Dusz takich mam małą liczbę. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba. bo przykrość mam już w tym. Wiesz. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. które będą z tych cierpień korzystać. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. jakie są związane z cierpieniami. ale cierpień nie przyjmują. Pan Jezus: Dziecko moje. uczyniłbym to w jednej chwili. Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. a ta szczęśliwość jest wieczna. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami. które Mi służą. Jest dużo dusz. tym się Mi radość sprawia. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. które Bóg daje. 157 . czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. Świat jest znikomy. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. Szedłem tą samą drogą. a ty moją. Dużo łask przez to tracą [takich]. że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy. wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej.

a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . Przestrzegaj danego ci pokoju. jako moją własność. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i . jednym więcej. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. Dzieci nie są karane. Dziecko moje. Gdybym udzielił się w całości. duszę i moje ciało oddaję ci. przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. Ochroną pokoju jest męstwo. zawsze i wszędzie. że jestem Bogiem pokoju. Duszę urabiam na swój wzór. patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. Duszom daję się poznać częściowo. jak źrenicy oka. Wiedz. prawo ich nie karze. a wypływa z miłości. wszystkich innych cnót. Pokój polega na pokorze i cierpliwości.Kundusia prosi o zamianę serc. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. ale bóstwo. drugim mniej. Czynności twe. a jednak [rodzice] są zadowoleni. Pan Jezus: Nie tylko Serce. Coraz ściślej łączę się z duszą. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. 158 . Całe wieki będzie ją poznawał. Ja jestem w Ojcu. Niczego się nie lękaj. Kundusia skarży się na własną nieudolność. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie. bo zawsze jestem z tobą. a Ojciec we Mnie. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością. Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. Pan Jezus: Dziecko moje. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga .

miłość obejmuje wszystkie czynności. a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 . Pamiętaj. Bądź pilna w miłowaniu Mnie. bo w miłości streszcza się całe życie. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. tym większe cierpienie. a ty myśl o Mnie. aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze. Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. Nie myśl o ziemskich rzeczach. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. Kundusia prosi Pana Jezusa. choć o to nie prosisz. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . że cierpienia idą z miłością w parze. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. Rodzice dają dzieciom nawet to.Udzielam ci coraz większej miłości. A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym. M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . mistycznymi. aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości. abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. zamieniają się w miłość. Pragnę. Pragnę miłości coraz większej. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. nawet [o potrzebach] ciała. wykonywane z miłości dla Mnie. Im większa miłość. Ja myślę o twoich potrzebach. Czynności te. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem.

która nie staje. pobu d z a d o m ę s t w. czego nie znajduję w pustym tabernakulum. Mądrością. Jest jak woda rzeki. Pozostań zawsze w spokoju. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. W tabernakulum jestem więźniem miłości. Twoje serce staje się moim.. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. cierpliwości. tak moim majątkiem są dusze. ale stale się posuwa. Pan Jezus: Dziecko moje. Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją. twoim Mistrzem. Oblubieńcem. d o o f i a r. które patrzy na Mnie. W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. Radością i Rozkoszą. Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. jak wierzysz. Jestem twoim wszystkim. a moje twoim. wszystkie ofiary. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować.k i em . Pobu d z a d o cn ó t . tyle razy ukształtowuję serce w miłości. Całe niebo. Jestem Królem. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. 160 . Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. jest też i twoje. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. cieszy się moją radością. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. tak ci się stanie. Jesteś moją własnością. Co jest moje. pokorze. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. które ty pilnie staraj się zbawiać. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy. łagodności.

a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. ile możesz. umiłowanie cierpień. Miłość znieczula cierpienia. Moją miłość zdobyłem przez ofiary. abyś nie doznawała przeciwności. To nie znaczy. a Ja w tobie. B. a to Mi wystarczy. bo miłość musi być udowodniona w czynie. przez to oddajesz [Mi] chwałę. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. B. w ofierze. Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. Moja miłość jest nieograniczona. bo działalność o tyle jest większa.Daję ci moją miłość aż do sytości.). jakiego świat dać nie może. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie. rozkosz. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. bo ty we Mnie jesteś. co Syn rozkazuje. ale i przez każdy czyn z miłości wykonany. Tajemnica miłości płynie z krzyża. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp. Kundusia pyta: Co czynić. wolę. przez cierpienia. Z twej strony czyń. Patrzę na twoje usposobienie. bo miłość sprawia w duszy radość. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. o ile ty [większy] wysiłek czynisz. Daję ci pokój. ks. twoją miłość. Istotą pokoju 161 .

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

Nie tylko cierpiałem. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki. tak wielka. a Matką jestem wszystkich. a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem. Cierpienie zniesiesz z męstwem. Bądź mi wierna. Jezus pragnie miłości obopólnej. przemieni się w miłość. czyń. że jedno się stajecie. a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami. ale przez ciebie. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. Moja miłość. niewyczerpana jak morze. dziękczynienia i zadośćuczynienia. Gdybyś wiedziała. okazuje się ją przez ofiary i cierpienia. Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. Cokolwiek czynić będziesz. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia. Kundusia prosi.wykonywanie. starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. 166 . Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. ani miłosierdzie. tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz.

Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. Pan Jezus: Nie lękaj się. ten już miłuje. bo jestem zawsze z tobą. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość. Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze.Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. Dobre dziecko. Modlitwa jest łatwiejsza. aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu. nie dopuszcza. w cierpieniu jest większy wysiłek. bo one będą przynosić owoc Kościołowi. gdy nawiedzę cię cierpieniami. ale im trudniejsza ofiara. Doświadczam cię cierpieniami. zachowaj spokój. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. Te dwie boleści przejmują Serce moje. Pan Jezus: Nie martw się. tym Mi milsza. Bardzo pragnę zba- 167 . Sam sprawię. Tym okaże się miłość największą. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. które miłuje ojca. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam. że ułożą się sprawy. jaką na ziemi osiągnąć można. Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. bo za cenę ofiar dusze zbawiam.

a czyniąc ofiarę. Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Jestem Bogiem pokoju. Gdy się zatapiać będziesz. Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. Pragnę dusz. w Sercu moim. 168 . będę więc twoim drogowskazem. Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. ż e j e dn o s i ę s t a j emy. a życie doczesne ginie w głębinach miłości. To samo dzieje się we Mszy św. bom zawsze z tobą. jak lód ginie od słońca. zadośćuczynisz memu pragnieniu. Miłość nieskończona. to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak.wienia każdej duszy. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej. Pan Jezus: Jestem możny. Ja i ty. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. To nie znaczy. Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. aby nie doznawać przeciwności. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą .

cierpliwość. pokorę. a w tym zaparciu się jest miłość. W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. aby dusze prowadzili drożyną miłości. Gdybym ci oddał świat cały. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą. aby wszyscy na tę drogę weszli. bo pragnie dojść do najwyższej miłości. choć nie myślą stale o rodzicach. byłabyś w wielkiej nędzy. choćbyś miała świat. Kundusia pyta co czynić. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. ale mają usposobienie ku rodzicom. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. aby trwać w tych cnotach. 169 . a Siebie ci nie oddał. Patrz na małe dzieci.I Ja oddaję ci się na własność. Należy składać drobne ofiary z tego. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską. Pomnażam w twej duszy miłość. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. Oddaję ci na własność niebo. Oddaję [ci] na własność zasługi. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. a cnota męstwa wspiera. a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . Pragnę. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. Miłość pobudza do tych ofiar. uprzejmość.

Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. Jesteś moją Marią. a teraz już tylko czerpać należy. To. czyń ofiary z mowy. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Potrzeba tylko dobrej woli. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. z radością bież drożyną miłości. módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. co najtrudniejsze. a znów mów słowa dobre. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. którą zanurzam w mojej krwi. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. gdy będzie okazja. spełnił Pan Jezus przez krzyż. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. która obrała najlepszą cząstkę. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności. miliony dusz można za nie kupować. Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. Tak jest piękna. Wiele. mów kształtownie.Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. Kundusia prosi o świętość. że dusze za nie kupić można.

tak i twoim Bogiem świętości. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór. że dany ci jest czas na ziemi. Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. Gdy dusza zupełnie odda się. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. a jednak pozostają ubogimi. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. jakżeby się bogatymi stali. że możesz okazywać miłość przez ofiary.kich ofiar. Artysta cieszy się. Niebo nosisz w sercu swoim. ale na miłość. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. jaką pragniesz Mnie kochać. starali się o dobra wieczne. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. z jaką pragniesz kochać. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność. cierpienia i modlitwy. nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. Moja świętość jest twoją świętością. Jest to bezdenne morze. Szczęśliwaś. ale na miłość. bo tego samego Jezusa masz 171 . wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło. Choćby światów było tyle.

Im ściślejsze zjednoczenie. bądź Mu wierna. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. bo On zawsze ci wierny. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. w niebie nie czas na ofiary. Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. bo tak czynię z wybranymi. a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. Proś o co chcesz. Daję ci miłość. a do ciebie należy rozwijać je. bom zawsze z tobą. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. a wszystko otrzymasz. przez to ubóstwienie. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. Z radością czyń ofiary. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. Nad tym pracuj. Wielką łaskę znalazłaś. Nie sama pracujesz. przez ciebie.w sercu. która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. to się go najpierw oczyszcza i bieli. Nie lękaj się. Tak i Ja czynię z duszą. W każdym cierpieniu 172 . tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. w niebie istnieje AMEN. który jest w niebie. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. Gdy się ma przyozdobić pokój. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. dopóki jesteś na ziemi.

co czynisz. Im ściślej zjedno- 173 . bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. co ci cierpienia zadają. choćbyś o tym nie myślała. pozostań w pokoju. gdy Ja wszystko mogę. Nasycaj się moją miłością. Jeśli intencję uczynisz.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. Kundusia wyraża pragnienie. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną. z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em . Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada. ale za nich nie cierpiałem. ale ty możesz czynną miłością. Nie poddawaj się niepokojom. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. w zjednoczeniu ze Mną. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e. w każdej chwili uwielbiamy Boga. Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. bo jestem Bogiem pokoju. bom zawsze z tobą. co ci daję. Nie lękaj się niczego. a aniołowie jako duchy szczere. ale czyń w gorącej miłości. My używamy radości w niebie. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. Pan Jezus: Czyń to samo. aby życie było jednym aktem miłości. przez cierpienia i ofiary. a nawet mogę przez nie zbawiać tych.

O bliźnich mów mało i roztropnie. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. co mówię. Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. bo to są skarby nieocenione. Umiłuj cierpienia. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. i czuwaj. że przemawiam do ciebie. od mej obecności wewnątrz. Ale to cię uświęci.czysz się ze Mną. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. tym więcej w miłości wzrośniesz. aby nie było złej sławy. że czynem dokonywać będziesz tego. obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. Nawzajem składam ci życzenie łaski. Wykonuj to przez swego spowiednika. 174 . jest łaską. Idąc z Mistrzem. tym milszą będziesz. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. To. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. Gdy tak czynić będziesz. Stań się maleńką. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. Bądź wierna w czuwaniu. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą. czego od ciebie żądam. jaka ci dana już na ziemi. Święty Jan od Krzyża: Czyń. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. Gdybym mógł wrócić na ziemię.

ono będzie ofiarą dla Mnie. co posiadam. Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. a nigdy Mi nie ubywa. W tych słowach . W zjednoczeniu stajemy się jednością. To zwycięstwo uczyni cię maleńką.Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. aby cię upodobnić do samego Siebie. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. Nie żądam wielkich czynów.twoim jestem”. ale miłości. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. by Pan Jezus stał się jej świętością. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. ale złączona z moją. więc chcę. a więc i ze świętością. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. a ponieważ jest samą nędzą. Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. Jestem twym Bogiem świętości. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. twoim jest. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. jak i pokoju. bo Ja jestem twoją własnością. Twój Oblubieniec jest bogaty.. Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. prosi. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. Wszystko. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. zawiera się tajemnica. a ty moją. aby i oblubienica była bogatą. Udzielam bogactwa. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . jeno miłości. Święta Katarzyna: Siostro moja. wychodź z siebie i zapominaj o sobie.

z kapłanem jedno się stajemy. Tego pragnę od ciebie. [On] pragnie tego. Z Ojcem jedno jesteśmy. byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. ale dla nich samych. bo nie patrzę na uczynki. Czyń. bo łaski. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu.spraw Bożych. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k . Należy więc czerpać. abyś Mi się odwzajemniła. 176 . ile możesz. ponawiam to samo Odkupienie. Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. bo My jedno jesteśmy. staje się wielką. są z dobroci mojej. aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. We Mszy Św. a ty czyń [wolę] moją. ile tylko się da. Wolą moją jest. a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. czego i Ja pragnę. Z zastępcą. Módl się dużo za pogan. Przyszedłem do ciebie. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. Kochaj Mnie samego. ale na miłość twoją. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i . których udzielam. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. ale ode Mnie zależeć będziesz.

ale przez nie można zebrać dużo zasług. To j e s t poko r a . Wszystko masz ode Mnie. 177 . tym większą świętą się staniesz. czego Syn mój żąda od ciebie. Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. bo im mniejszą się staniesz. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. że przez taką duszę cuda czynię. ale taką bądź.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. jakbyś nic nie czyniła. i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . Małe dzieci nie myślą sobie. A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. a zapomnij o sobie. Czyń. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. Wolą moją jest. Stań się maleńką. ale o tym. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. a przeciw [własnej] naturze. czego Ja chcę. Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. Daję pewnym kapłanom zdrowie. Bądź bardzo pokorną. To czyń. Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. ile możesz. jak kochać rodziców.

Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask. mówi. Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. bo Ja zawsze myślę o tobie. nawet karę ci odpuszczam. byś ty. iż stanowi jakby czwartą osobę. Przyniosłem ci koronę cierniową. Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości.Jak drzewo jest jedno. Jako własność urabiam cię na mój wzór. Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. siostro moja. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. ukryłem swą potęgę. gdzie musiałbym cud czynić. Kundusia. Ukryj się w nicestwie i pokorze. Pan Jezus: Wol ę. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. która prawie nigdy nie jest sama. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. że wolałaby być na puszczy. by ci przywrócić życie. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . bo cię miłuję. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie. majestat i moc. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. a z niego wyrastają trzy konary. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. bo chcę. abyś 178 . Przyjdzie ostatnia chwila. stała się maleńką.

Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności. cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście. jako oblubienica i siostra. bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. 179 . przyjmuj je cierpliwie i z radością. nosiła cierniową koronę. Adwent: Przez modlitwy. bo obdaruję cię nowymi łaskami. Byś na mój wzór. choć i teraz jestem w twojej duszy.

dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. żem się ukrył w małej hostii. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. bom Ja zawsze wierny tobie. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie. Gdybym się nie był utaił. przestałabyś żyć. by być wierną. co do ciebie mówię. Dołóż pilności. Przy każdej Mszy Św. Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. jak różnica pomiędzy niebem. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. Zachowuj w sercu twoim to. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. Kundusia pyta. tak jak Ja ci się oddaję. czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka.ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. a ziemią. Twoje szczęście. I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. Pilności musisz 180 . Bądź Mi wierną. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. reszty Ja dokonam. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. Ja jestem twoim kierownikiem.

Daję ci długie życie. bo takiej pragnę. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. dziękuj i uwielbiaj. tak bardzo zranionemu. bo rozum ludzki [jest] ograniczony. następuje takie zjednoczenie. Pan Jezus: Nic się nie lękaj. Pomnij. Na to je dopuszczam. czy się nie łudzi. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie. W Komunii św. abyś okazywała miłość ofiarną. a miłość nieograniczona. ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. miłuj i wynagradzaj memu Sercu. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. jaką Ja miłuję dusze. Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. bo sama nic nie możesz. Kundusia martwi się. byś za czyny twe mogła kupować dusze. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. ale udzielam ci ponad to i łask. Bądź Mi wdzięczna. Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. nie opisałby tej miłości. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości.dokładać do ziemskich spraw. nawet twoje własne myśli są ode Mnie. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . Miłość ofiarna radość Mi sprawia. Kundusia: Panie. że w bliźnich jest moje podobieństwo. Nikt nie pojmie miłości. byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. bo niepewna jest co do głosów. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości.

czy krew moją. bo pokora jest prawdą. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. Im pokorniejszą staniesz się. Jesteś moją miłością. ale i udzielania łask. za wszystko można dusze kupować. nie wyczerpią tej miłości. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. choć są z siebie małe.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. czy łzy. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. Dziecko moje. Wszyst- 182 . W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. tym stajesz się pokorniejsza. a Ja przez nią. Ciało odczuwa lekkość. tym więcej łask udzielać ci będę. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników. Udzielając ci łaski odpocznienia. Pozostań oparta na moim Sercu. a Ja twoją. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. Dusza działa przeze Mnie. o szatę niewinności i o ogień miłości. ale i pragnę udzielać skarbów moich. że ciało twoje [to] odczuwa. Im bardziej stajesz się unicestwiona. a duch bywa wzmocniony. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze. wszystko jednaką ma cenę. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. Cierpienia i ofiary. ale nie tylko mogę. nawet w oddechu. daję ci siłę miłości tak. Ciężkość ciała zmniejsza się. Pan Jezus: Wszystko mogę. Siła fizyczna wyniszcza się. czy ofiarujesz zasługi.

z wszystkimi moimi przymiotami. aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. bo Ja tego pra- 183 . serce. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. gorącą i czułą. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej. ile zechcesz. rozważaj je. Takich dusz mam mało. pragnienie. Miłość niech będzie czuła i gorąca. na prostotę i pokorę. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. za sprawą Ducha Świętego. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. chcę miłości za miłość. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. ze Mnie masz. Im mniejszą będziesz. co masz. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. Chcę. Daję ci dostęp do moich skarbów. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością. ciało. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać. tak bardzo wzbogaca duszę. Nie patrzę na umiejętności. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. znów. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. Zrobiłem porównanie. a cóż dopiero.ko. ale na dobrą wolę. tym większą świętą będziesz.

Co Mi powiesz. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością. boś zapisana w księdze żywota. ale z tego jak korzystasz z moich łask. by zbawiać dusze. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. Tak pragnę zbawienia dusz. jest tak wielkie. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach. ale Ty wiesz. Nie brak Mi szczęśliwości. Chcę. że nie ma słów na określenie. Bądź pociechą Serca mojego. a mało mam takich. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. ale pragnienie moje. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. Udowadniam moją miłość czynem. abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca.gnę. czego mi potrzeba. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. Zawsze będziesz mieć spokój. gdy tak czynić będziesz. 184 . Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. I ty bądź pociechą Serca mego. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. nie z tego będę cię sądzić. Nie lękaj się niczego. Znam twoje słabości i upadki. Sprawiasz Mi radość na ziemi. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. bo jestem zawsze i pozostanę. że oddaję ci się na własność. a inne łaski oddaję. bo cóż może być większego nad tę łaskę. Pamiętaj. Nie sama czynić będziesz. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. w cierpieniach.

. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. co do ciebie nie należy. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie. czynności te w miłość się przemienia. Nie patrzę na wielkość czynów.Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności. gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości. ona wyrównuje wszystkie braki. aby Mnie miłowano. nad miłość nie ma nic wyższego. Łącz się jak najczęściej ze Mną. Moje pragnienie. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. życie stanie się jednym aktem miłości. Oddaję ci Serce moje. Czy wiesz. jest własnością twoją.. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. ale na miłość. a nie zajmuj się tym. jest bez porównania większe od twojego. Wtedy przeze Mnie do- 185 . a twoje Moją. Pan Jezus: Dziecko moje. bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością. To jest największa miłość. co to znaczy . Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień. Taka miłość wabi Mnie do serc. tym męstwo większe. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . Im miłość gorętsza. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej. (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca. Im miłość większa. Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb.na puszczy”.

których Syn mój żąda od ciebie. Nie tylko w Synu moim.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć. swą wierność. [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. idą na bezdroża i giną. Gdzie jest Trze- 186 . za świat cały. Droga. jest najbezpieczniejsza. innowierców. Módl się za pogan. byś była pilna w sprawach. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. w drobnych rzeczach. Bądź wierna w ofiarach. co czynisz. niż od grzeszników. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Bądź tak wierna. Kundusia pyta: Co czynić. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. jak Syn mój jest wierny tobie. a Ja w Nim. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to. bo skarb ten dany ci na własność. którą cię prowadzę. Matka Boża: Pamiętaj. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa.

W Nazarecie prace moje. 187 . tam jest i Ojciec.cia Osoba. bo już nie sama wykonuje. a wtedy. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca. Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. Dusza. W Komunii św. nie tylko Serce. Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. Przyjdzie dzień ostatni. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. choć maj się kończy. urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. łącząc się w Komunii św.. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. ale i duszę mą.wykonałam wszystko”. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. ale w łączności z Ojcem i Synem. bóstwo z moimi przymiotami. Pozostają one własnością Kościoła. i Syn. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca. oddaję ci Serce moje na własność. a Ja jestem uwielbiony w Ojcu. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej. Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego. Dusza nie pozna tej miłości. jaką [jej] okazuję. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność. obyś mogła powiedzieć: . Niech twoje życie zawsze będzie majem. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

a w ten sposób. jakby sama jedna była na ziemi. niż innych tysiące. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. Takich dusz pragnę jak najwięcej. którą inni gardzą. Patrzę nie na ilość czynów. jaki mu zadają dzieci niedobre. ale na miłość twoją. Czyń to. jest pociechą moją. co dotąd czynisz. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. Zawsze zachowuj spokój. gdyby z nim mało mówić. Z tego zadowolenia rodzi się spokój. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . Twa miłość wabi Mnie ku tobie. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. miłuję tych. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Taką duszę kocham. bo gość nie byłby zadowolony. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość. i świat cały.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. Dobre dziecko rozbraja ból ojca. Zwracaj się często do Mnie. bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan. Córko moja. Radź się Mnie we wszystkim. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość.

W Komunii św. to jest drogą cierpień. Bądź pociechą Serca mojego. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. co gardzą moją miłością. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. miłości i miłosierdziu. Zachęcaj do pokoju. Za każdym razem stajesz się bogatszą. gdy je przyjmujesz z radością. Nie zdajesz sobie sprawy z tego. bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. tym dzielę się z wybranymi. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. bo tym radość Mi sprawiasz. tym milsza dla Mnie. a Ja stanę się nagrodą twoją.przez cierpienia. mów im o mojej dobroci. co czynisz i co czynić będziesz. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. Mogę uświęcić w jednej chwili. i za zwycięstwo. ale 193 . bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki. Dziel się z innymi szczęściem swoim. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. To są skarby moje najdroższe. przychodzę dzielić się moimi skarbami. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom. Im trudniejsza ofiara. łącząc z moimi cierpieniami.

a co jest moim. a miłość daje siłę. W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła.za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę. Pamiętaj. Dla ciebie stworzyłem ziemię. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. aby dusza wzbogacała się przez ciało. to wszystko jest twoim. tyle razy poślubiam cię. Przybrałem serce ludzkie. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża. Wybieram duszę. która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. a wtedy będzie to miłość wzajemna.. bym mógł kochać sercem ojcowskim. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. jako Bóg uczyniłem 194 . Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. Podzielam się z tobą moim szczęściem. jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. bo mogę przez nią działać. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. że wiara i ufność idą w parze.

Dopóki jesteś na ziemi. dzielę się także Moimi cierpieniami. 195 . bo tym największą radość sprawisz Mi. a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. Jest wielu kapłanów. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. bo przez nie możesz zbawiać świat. ale tysiąc światów. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. Pokora wabi Mnie ku tobie. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. a ujrzysz. aby w niczym nie obrażać Boga. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. miłość i miłosierdzie. którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem.te zasługi nieskończonymi. Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą. Kundusia prosi o łaskę. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. bo przez pokorę łączę się z duszą. w nich jest Boża dobroć.

Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. Kundusia pyta. Wszystkie łaski idą przez krzyż. Cokolwiek czynimy. za które dusze się kupuje. jak żyć.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. nie oszczędzałem jej cierpień. a Ojciec jest we Mnie. Gdy Mi się oddała na ofiarę. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. przez zaparcie się samej siebie. Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. ale Mnie nie zasmucasz nimi. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. by żyć w obecności Bożej. Święta Teresa za nic się miała. ale za to pomagała światu całemu. Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość. ale bądź Mi wierną. szerzysz miłość. czynimy przez Ducha Świętego. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. 196 . Nie patrzę na ilość uczynków i słów. na chwałę Ojca. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. Kościół będzie czerpał z jej zasług. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia. W usposobieniu jest łączność między nami. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką. Patrz na świętą Terenię. jak przystoi na moją oblubienicę. Zwyciężając się na każdym kroku. a ty w Duchu Świętym we Mnie. Z tej łączności wypływa chwała Boża. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. Jesteśmy jednym duchem. zyskujesz nowe łaski. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. Zaskarbiła skarby. Upokarzając się po upadku.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. a on z radością je przyjmuje. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. ale przebywając w duszy. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. przez to nawracają się innowiercy. ale i cierpieniem. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. na którego ja patrzę. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. Moje drobne ofiary. Tabernakulum jest moim tronem. Gdy przyjdę sądzić. bo inaczej nie mógłbym być. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. 197 . przyjdę w powietrzu z krzyżem. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. Kundusia prosi. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. a ona przeze Mnie. że się dzielili ze Mną krzyżem. Jakże jesteś szczęśliwą.

Pragnę dusz ofiarnych. pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. Daję ci cierpienia.. jak chcę miłością płacić za miłość.W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. jubileuszowej. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. tak ściśle łączę się z duszą. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. jak Ja jestem dla ciebie. W takiej duszy mam odpoczynek..”. Moja miłość do duszy jest tak wielka. one sprawiają Mi radość. dusza taka pomaga zbawiać dusze. która uświęca duszę. abyś była ofiarą dla Mnie. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża. Bóg mógłby odjąć trudności. Przez cierpienia jednoczę się z tobą. ale nie lękaj się. 198 . W Komunii św. że jedno się stajemy. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a . Nawiedzę cię większymi cierpieniami. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a . Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św.

bo Ja wszystko mogę. co czynić. i będę czynić cuda. bo stale jesteś w objęciach moich. Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą. Im będziesz większą świętą. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. jak dziecko w objęciach ojca. pragnę ich zbawienia. bo ich kocham miłością ojcowską. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. Kundusia. i utrzymywać ducha w skupieniu. 199 . Wyrządzają Mi wielką przykrość. nie lękaj się niczego. a one przeze Mnie. 39 Pan Jezus wyraża życzenie. Ojcu.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. a przez to wzrastać będziesz i w miłości. Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. by to zapisać. Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. na mocy ślubu posłuszeństwa. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. Kundusia pyta. ufaj Mi. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły. tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem.

Ty spełniasz wolę moją. Jestem Ojcem wszystkich. aby wrócili na drogę zbawienia. a Ja twoją. by móc uczestniczyć we Mszy św. Sądzono. Jesteś ze Mną zjednoczona. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. Wynagradzaj Mi. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. Módl się. że jest to gruźlica. Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle. Od października 1948 r. 200 . red. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. a Ja spełniać będę twoją. jesteś własnością moją. Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp. i adorować Pana Jezusa w tabernakulum. a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale. nie lękaj się niczego40. Cierpię razem z tobą. kapłanów. choroba rozwinęła się.). bo jesteś wybranką moją. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba.

jak gdybyś była sama jedna na ziemi. ale to. bo ojciec. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. a więc i miłosierdzie moje. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. niż tysiące takich. połączone z moimi. jaką ma Bóg z tej duszy. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego. Miłosierdzie moje jest bez granic. Tak i Ja tobie daję to. dziecko moje. Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. Krzywdy ci. Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. a Ja dokonuję w niej cudów miłości. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. Całe niebo cieszy się z tej chwały. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga. o co proszą. nie zawsze daje dzieciom to. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. jest i twoim. który kocha dzieci.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. tam i Matka moja [jest] ze Mną. co lepsze i pożyteczniejsze. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. nie zrobię. Co jest moim. przez co osią- 201 . daję ci Ją na własność. które strzegą się grzechów. Gdzie Ja jestem.

Wiele możesz pomóc Polsce. Pragnę ich zbawienia. bo jestem potęgą. i to na cały świat. co walczą ze Mną i Kościołem. Gdybyś wiedziała. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. Raduj się. W sercu twoim obrałem tron. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję. tyle możesz zbawić. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. połączone z moimi. 202 . Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. Wynagradzaj za nich. nawet dla świata całego. Dusze. która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. Moich wybranych doświadczam cierpieniami.gniesz największą miłość. Kocham nawet tych. boś znalazła łaskę. Im więcej cierpisz. aby Mi przez cierpienia. Otrzymasz koronę chwały w niebie. Błogosławić będziesz tę chwilę. Ile pragniesz dusz zbawić. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. co odstąpili ode Mnie. w której zdobyłaś chwałę na ziemi. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. tym większą radość Mi sprawiasz. wyjednywali miłosierdzie dla tych. aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. Cierpię z duszami ofiarnymi. Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej.

Upodobałem sobie w tobie pokorę. Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. Cierpisz nie sama. znoszonym z radością. Gdy robią co dobrego. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. W Komunii św. bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. nie myślą o tym. Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. zaślubiam cię jako oblubienicę. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki. okażesz Mi największą miłość. Radość mi sprawia dziecięca miłość. 203 . które są oddane mojemu Synowi. Cierpieniem. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. a to sprawia Mu wielką radość. Małe dzieci nie uczą się kochać. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję. ale i z radością.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. a nawet przez moich wybranych. ale je [tylko] osłabiam. Ty masz dar mego Serca. jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki. a jednak kochają i są kochane. Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. Pokornych kocham i do nich się zniżam. Bądź jak dzieci.

ale Ja z tobą. Jesteś ofiarą dla Mnie. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia. przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. cierpieniem. Szerzymy miłosierdzie Boże. daje ci skarby najdroższe. bo ci oddaje na własność. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. zasłużone przez grzeszników. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem. Ja przez ciebie. bo nie sama cierpisz i pracujesz. Gdybyś wiedziała. a Ja dla ciebie. raduj się. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. w zjednoczeniu ze Sobą. choć [to] trudne. nawet całe niebo cieszy się z tego. Jak mało mam dusz ofiarnych. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. My przez ciebie. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. Wiedz. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. uczynionego z miłości do Mnie. nawet przez posiłek. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. Wybrał cię na oblubienicę. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. Korzystaj z zasług 204 . jednego ducha. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. Pełnij Jego wolę.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. Bo przez cierpienia. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. ale im trudniejsze. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. a ty przez Nas i to na cały świat. że nawet kary. udarowana bogactwami mego Syna. tym milsze mojemu Sercu. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze. połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. czy przez cokolwiek innego.

Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu.. Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników. a ty będziesz moją chwałą. a co twoje. Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony. a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. Zasługi te to potęga. Dane ci. Jak na krzyżu. to jest i moje. Pan Jezus: Co jest moim. że do woli. bo bardzo cię kocha. stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono..).. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu.Jezusa.. Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. Czyniąc to. Ja stanę się twoją nagrodą. red. choć objawia się [na ziemi] ludziom41. tak i teraz pragnę zbawienia dusz. dla całej ludzkości. 205 .choć objawia się ludziom” (przyp. Zjednoczona jesteś w jedność. Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane. możesz czerpać.” do słów „. sprawiać będziesz radość memu Sercu.. ile chcesz. kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . to wszystko jest i twoim.

Nie przemęczaj ducha mówieniem. zadość czynisz memu pragnieniu. i bóstwo. Jeśli czynisz. by dać poznać co [jest] dobre. Kto chodzi w ciemności. co możesz. bo patrzę na miłość i usposobienie. Przychodzę do ciebie w mojej światłości. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. choć ono mało mówi. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami. ale na miłość. niech cię nie obchodzą wieści światowe. a co złe.. jak pragnąłem na krzyżu. Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka. przez całe wieki dusza nie pozna. Dusza przez jedną Komunię św. otrzymuje tyle bogactw.Pragnę”. by uchronić od zarozumiałości. i zasługi oddaję duszy na własność. ale i duszę. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. Dopuszczam słabość. Nie zważam na słabość. Uświęcisz się przez to. jaką miłuję dusze.nała i spełniaj wolę Syna mojego. bo jesteśmy jednego ducha. wołając . Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. bo to sprawia Mi radość. Radź się Mnie we wszystkim. Im większą miłość zdobędziesz. Nie tylko ciało. ten błądzi i ginie. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. by pomagać zbawiać [dusze]. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa. bo rozum jej jest ograniczony. 206 . Umartwiaj twoją próżną ciekawość. Miłości. tym większą chwałę Mi oddasz. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili.

Kundusia pyta. zamienia się w miłość. 207 . aby ludzie mieli do Mnie dostęp. raduj się z tego. gdy tak czynisz. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą . Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. Z każdej chwili korzystaj. bo żadna dusza tego by nie zniosła. ile jest w tym szczęścia. czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. C i .Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. co czynić. by tak ukochać Jezusa. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. a tym się uświęcisz. Należy bardzo cenić czas na ziemi. jak On sam tego pragnie. Bądź cierpliwa. Gdybyś wiedziała. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . ale nigdy w całości mego majestatu. dla ich dobra. zajęłabym twoje miejsce. W tym zjednoczeniu i skupieniu. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. cokolwiek dusza czyni. To dotyczy także kapłanów.

Módl się dużo za kapłanów. co kroczą drożyną miłości. Urabiam dusze na swoje podobieństwo. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga. Dusza bez łaski nic nie może.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . np. może wiele dusz zbawić. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna. że pragniesz ich nawrócenia. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. ale duszy malarza. tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. choć i starsze kocha. a za to. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską. Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. Pan Jezus kocha wszystkie dusze. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. którzy zeszli z dobrej drogi. Te drobne ofiary są tak cenne. ciekawość rzeczy światowych. dziękuję ci. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej. nawet rzeczy dozwolone. ale pragnę współpracy z łaską. ale najwięcej okazuje miłości tym. Dziękuję ci za to. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . aby miłość była wspólna. że można nimi dusze zbawiać.

Im większa twa miłość. O nic się nie martw. Króla królów. jakbyś zasypiała w objęciach ojca. jakże byś się cieszyła z tego. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. Rozum człowieka jest ograniczony. zachowaj pokój. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. Nie zważam na słabość. jaką Bóg cię umiłował. bo zawsze jestem z tobą. jaką ktoś Mnie kocha. ale na usposobienie. bo jestem Bogiem pokoju. Taka dusza przynosi radość niebu. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca.skarbów takiej duszy. córko moja. wolę i miłość. bo Ja umiłowałem. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. a ulgę duszom w czyśćcu. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. tak ty zatapiaj się w miłości. pokój którego świat dać nie może. tylko z miłości. aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. co czynisz. co ma czynić. co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. który ci dany. boś zawsze złączona z Bogiem. bo go nie posiada. Niczego się nie obawiaj. a Bóg [jest] nie- 209 . choć nie pod takimi postaciami. a Ja przez ciebie. Jesteś szczęśliwa. a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u . Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości. Umiłuj mój Krzyż. Zawsze zachowuj spokój. Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. bo jesteś w objęciach Boga samego.

że cię wybrał dla Swej chwały. W godzinę śmierci ujrzysz. Dziękuję ci. a wszystko otrzymasz. że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz.. Gdybyś wiedziała. przyjmując na Siebie. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia. Proś Syna mojego w czasie Komunii św. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. ile dusz zbawiłaś. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. 210 . tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia.ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane. ale tylko niektóre. będziesz Jego oblubienicą i królową.

a Mnie sprawisz największą radość. tak i ty czyń. Zastanawiaj się nad miłością. bo [tym] radość Mi sprawiasz. a kim ty! Tyś stworzeniem. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. a Ja Bogiem. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. ale przemawiaj do Mnie częściej. ile moja krew. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem. pomóż Mi go nieść. nie dorównasz mojej.ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. W sercu twoim znajduję odpoczynek. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. bo przez krzyż dusze zbawiam. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą. Umiłuj krzyż. Przez to osiągniesz największą miłość. 211 . tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze. Pragnę zbawić każdą duszę. Przez to uwielbiamy Boga. Choćbyś wysilała się do największej miłości. bo Ja go umiłowałem. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. Czyń zadość mojemu pragnieniu.

jakimi Bóg podziela się z tobą. Bądź cierpliwa. sprawia Bogu Ojcu więcej radości. a ojciec myśli o jego potrzebach. bo tym Mi radość sprawiasz. bo pragnę zbawienia ich dusz. modlitwy i twoje ofiary. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. ufaj jak dziecko. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. a Duch Święty zapala miłość. nie tylko po kil- 212 . możesz zdobywać jak najwięcej dusz. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. bo to skarby największe. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. Duszy. zjednoczonej ze Mną. której daję mój pokój. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. Dusza. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. Jedno jesteśmy. tylko Ja i ty. Gdyby trzeba było. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. a Ojciec jest we Mnie. wierz jak dziecko. a nawet z radością znoś cierpienia. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. wyrywając je piekłu. zadawany Mi przez grzeszników. zjednoczona ze Mną. Bóg jest miłością. daję pokój. Dusza. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. niż śpiewy anielskie. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. tak bardzo zasmuconego. tak miłość dziecięca rozbraja ból. Ty bądź pociechą Serca mojego.Święty Józef: Raduj się. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. przez moje zasługi. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało.

Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. ofiarowując moje zasługi. aby wrócili na drogę zbawienia. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. Ty przeze Mnie. Będę doświadczał grzeszników. Staraj się być pokorną i małą. jakżeby radowało się serce twoje. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. krew i łzy. 213 . Ufaj Mi jak dziecko. boś wielką łaskę znalazła. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. jakże pragnę. bo starczy ich czysta miłość. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. ale m i l i on a m i . a sprawiedliwych będę umacniał. czyń nadal z miłości ku Mnie. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. Gdybyś wiedziała. Raduj się. aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się.ka dusz. Im pokorniejszą staniesz się. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. Co czynisz. tym będziesz milszą Sercu mojemu. która nigdy nie będzie od ciebie odjęta.

na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. i l e poko j u . Zachowaj pokój. a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. czerp z niego skarby i dla innych. ale chcę. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. poślubiam cię na oblubienicę. Moje Serce jest otwarte. i doszła do samego szczytu góry miłości. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. że kochasz Matkę moją Najświętszą. Dziękuję ci za to. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia. Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. dla których nie mam granic. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . 214 . a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. Ono się nigdy nie wyczerpie. i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. cierpienia i modlitwy. bo Ja jestem Bogiem pokoju. i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny. Dusze oddane Mi otrzymują łaski. M i ł o s i e rd z i e mo j e. Tym sprawiasz Mi wielką radość. Ciesz się i raduj szczęściem. [ w t y m c el u ] .

ale mam ich małą liczbę. Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. tak i ty umiłuj cierpienia.Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e. Radość Mi sprawiasz. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. Pragnę udzielać łask. a miłość wzajemna daje zadowolenie. Pragnę miłości wzajemnej. okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. że jestem w sercu twoim. Pragnę zbawienia każdej duszy. że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. Ty należysz do dusz ofiarnych. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . 215 . Moich wybranych prowadzę moimi śladami. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. Takich dusz pragnę. Umiłuj cierpienie. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. Ucałowałem krzyż. bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. Ufaj Mi. byleby pragnęła miłować Mnie. przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia.

a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami. bo one niosą ci niepokój. Jestem Bogiem sprawiedliwości. co czynisz. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych. Nie przejmuj się wieściami tego świata. co czynisz? Nadal czyń to. bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę. choć ojciec wie. jakiego świat dać nie może. bo Ja dałem ci pokój. Miej umysł wolny od wieści światowych. aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia.LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj. a będziesz Mi się podobać. abyś Mnie prosiła. chcę. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. bo jestem twoim Oj- 216 . Cóż innego masz czynić nad to. czego dziecku trzeba. Bo i oni kupieni są moją krwią. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna.

wobec tego co cię czeka w wieczności.cem. co czynisz dotąd. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. co przecierpiałaś. duszy i ciała. Cóż możesz czynić nad to. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Miej umysł swobodny. ż e c i e rp i s z . więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. którzy Mi zadają okrutne rany. których odkupiłem krwią moją. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. Pragnę zbawienia tych. Nie zajmuj się wieściami świata. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. co się strzegą grzechów ciężkich. Myślę o twoich potrzebach. Świat nie daje pokoju. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. Pragnę dusz ofiarnych. Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. jest jednym mrugnięciem oka. Obrałem mieszkanie w sercu twoim. jaką w niebie cieszyć się będziesz. Już tu na ziemi ciesz się radością. co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. bo jestem twoim Bogiem pokoju. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. Bądź cierpliwa i raduj 217 . Pocieszaj Serce moje. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. Czyń nadal to. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret. bo to rodzi niepokój. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. aby w nim odpocząć przed grzesznikami. A w wieczności radować się będziesz bez końca. Ż a l M i c i eb i e. To. ale Ja ci go daję.

Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. Jestem dla ciebie wszystkim. jakbyś sama jedna była na ziemi. Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej.się swoją szczęśliwością. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. I im błogosławię. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. twój dom i domownicy. 218 . a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. nie tylko duszy. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. Zachowaj pokój. bo zawsze z tobą jestem i pozostanę. jaką otrzymałaś ode Mnie. ale i ciała. że czcisz Matkę moją. Znajduję rozkosz w twoim sercu. Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. Przyjmuj to. Nie miej obawy o nic. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. który ci daję. tak i ty czynisz i czyń nadal. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. że jedno jesteśmy. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane. Dziękuję ci za to. co ci daję. twoi krewni.

a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. modlitwy wykonujesz przeze Mnie. a Ja tobie oddaję się na własność. Od założenia świata przygotowana ci korona chwały. to i twoim. Co jest moim. Sprawiasz Mi radość.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. 219 . [Twoja] radość nigdy się nie skończy. Bądź błogosławiona. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. wybranko moja. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj. Uczynki. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. to i moje. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze. Gdybyś wiedziała jak cię kocham. a co [jest] twoje. W godzinę śmierci zobaczysz. córko moja. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą . tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. cierpienia. Oddajesz [Mi] się na własność. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy. a Ja przez ciebie. co ci mówi. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. ale radość nimi sprawiasz. Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. ile dusz pomogłaś Mi zbawić.

bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e.Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze. bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego. notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi. 220 . bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . kierownika duchownego Kunegundy Siwiec. Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. c o mó w i ę. Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. U f a j M i i w i e r z M i .

aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. kard. Przez Chrystusa Pana naszego. dnia 23. Kraków. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie.2008. racz wywyższyć tę. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. miłość i miłosierdzie. aby została wyniesiona do chwały ołtarzy. która odrzuciła świat. Amen.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię.04. Stanisław Dziwisz. Spraw. O (Imprimatur: ks. nr 1075) 221 .

dnia 23... Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia.. O (Imprimatur: ks.04. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 . który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa. że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. w nadziei. Zdrowaś Maryjo. Rakowicka 18 • skr.. Chwała Ojcu.. pokornie Cię proszę.. kard.. poczt. Stanisław Dziwisz. dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy.2008.NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu.. Ojcze nasz. Kraków. abyś udzielił mi łaski………. Amen. jeśli to jest zgodne z Twoją wolą.

doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia. gdzie zamieszkali jego rodzice. 26 grudnia 1932 r. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. bp St. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu. ukończył gimnazjum w Chełmnie. by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. W 1925 r. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. Wiosną 1937 roku ks. doradzając. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu. Grabowo Kościerskie i Lipusz. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. 13 października przyjeż- 223 . otrzymał święcenia kapłańskie.

kierownik duchowy Kundusi .Ks. Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie.

już jako prymasa Polski.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. W 1946 r. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. 225 . okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. Ponieważ ona była niepiśmienna. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. późniejszy prymas Polski. ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. Zostaje jej stałym spowiednikiem. Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. Stefan Wyszyński. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii. wyrażająca się wymianą korespondencji. W 1942 r. najpierw na jeden miesiąc. a później na dłużej. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. których Niemcy wymordowali. szczególnie po Komunii św. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. do Stryszawy. gdzie odczuwano wielki brak kapłanów. ks.

27 czerwca 1955 r. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców. W 1968 r. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. jaka jest wola Boża. nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks. okazywał im wiele troski i przywiązania. poduszkę i walizkę. pokazać morze. nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. W 1957 r. Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks.pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. uporządkowawszy zapiski. umarła Kundusia. zabierał po kilkoro dzieci. 226 . W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę. Uzyskawszy ustną aprobatę. jakich doznawała za życia Kundusia. jeziora. otrzymał odpowiedź . biskupowi diecezji chełmińskiej.. Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Kazimierzowi Kowalskiemu. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. prowadzonym przez siostry do 1963 r.. Lubił dzieci.

biskup Zygfryd Kowalski. prałat Józef Bigus z Banina. Ostatnią Mszę św. żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. grał na skrzypcach. proboszcza katedry św. Kapłan konfesjonału. Koncelebrze przewodniczył ks. później znów wracał do konfesjonału. mówią: . Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. ks. Jana Chrzciciela w Warszawie. w których pracował oraz kilkunastu innych. przebywającego chwilowo w Stryszawie.. niektórzy systematyczną i stałą. 227 . których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem. które odbyły się 26 lipca 1986 r. doskonały spowiednik. Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r. fortepianie i akordeonie. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą. Ci z mieszkańców Stryszawy.. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim.. który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r. o której zakazywał mówić komukolwiek. oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. prałata Jerzego Zalewskiego. sufragan chełmiński. bardzo gorliwym.Był kapłanem głębokiej wiary. doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz.Był to kapłan gorliwy. Był „kapłanem sumienia”. W czasie Mszy św. Był muzykalny. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych. doskonały znawca dusz. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. W uroczystościach pogrzebowych. sumienny.

W tym domu w Siwcówce urodziła się. Stryszawa 1991 r. Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej. ks. którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać. żyła i zmarła Kundusia Siwiec . prałata Józefa Bigusa.Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. z różańcem nigdy się nie rozstawał. prałata Henryka Znamirowskiego. ks. mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek.

Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec. Zofia Siwiec. Kościół i cmentarz parafialny . Hanusia Leśniak. Kundusia Siwiec Stryszawa.

św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. Kaplica pw. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek . św.Stryszawa – Siwcówka.

. Rok 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1950 . . . . . 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . próba. . . . . . . . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . . . . . . Rok 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Biografia ks. . . . . . znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1949 . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1952–1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . 13 Głos wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1943 . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1951 . . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego .