MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. Kazimierza Nycza. bp. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej . w którym żyła. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. że serce jej samej. w 1955 roku. przesłania i sławy świętości Kunegundy. Już w rok po ukazaniu się książki. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. a nadto miejsce. Książka. Bronisława Bartkowskiego. w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. zmarłej 40 lat wcześniej. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych. Stała się ona źródłem poznania osoby. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec.

organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. dr. prof. zwane ogólnopolskimi. Prelegenci podkreślali. Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. dr. W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. ale i z zagranicy. s. stały się już tradycją. staraniem Towarzystwa. zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Faustyny Kowalskiej. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. Jerzego Gogoli OCD. hab. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. dr. Pielgrzymki te. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Obok wielu innych inicjatyw. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. Im- 6 . Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Adamskiej OCD. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń.makulaty J. o. że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób. że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. które zagłębią się w lekturę tej książki. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi. tj. Stanisław Dziwisz. Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 . Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników. wynika bowiem jednoznacznie. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy. Sądzę. kard.

z Bogiem.. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich. Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych. dr Szczepan T. o. kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. cichości i pokory. 18 maja 2008 r. Praśkiewicz OCD Kraków. szczególnie prostoty. oderwania się od siebie i od spraw tego świata. a nadto cierpliwości. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . Każdy.

to ukaż mi Boże choć jednego”. zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. radą. którzy mnie wspierali modlitwą. Otto Filkowi OCD.. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce. że . Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”.dziś świętych nie ma. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej. a jeżeli są. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. ks. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 . Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich. Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie. Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. życzliwością. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD. wprowadzając mnie na tę drożynę.

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

przytoczę tu urywek listu.. Nie wiem. To są Jego. by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę. Góry. ale i moi znajomi. zdawało mi się. Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu. Może. Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. Pisze osoba. o których Gustaw Morcinek wyraża się. tyle. ze wschodu i z zachodu. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. w którym jest przytulnie i ciekawie. W takim to miejscu.dać świadectwo prawdzie”. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą. tworząc z niej zaciszny zakątek. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego. okalają ją góry. o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”. Na dowód jednak.. wśród takiego otoczenia.. Ze wszystkich stron. że się wysublimował. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. pisanego z dalekiej Kanady. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: . To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 . Jezusowe sprawy. i tak też mówię moim znajomym. Przesada?.Tak sobie marzyłam. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. że to nie tylko moje wrażenie. Taki tam spokój. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności.Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór. której na imię KUNDUSIA.. chcę . Sugestia?. Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę.. z południa i od północy. Pisząca te słowa instynktownie odgadła..

A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. bardzo Go miłującej. A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten. Nie doznałem cudownego uzdrowienia. zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi. 3). nie. Przyszła II wojna światowa.” i oszczędził tego. żem za słaby był na takie próby. Zanim jednak stanęła. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. ogarnia mnie wzruszenie. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym. Znać uznał. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27. który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty. więc Mu dziękuję. którzy się do tego przyczynili. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych. którzy uważali. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy. Okazał miłosierdzie. 15 .. gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91. 5). Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. czego doznali inni.. a przy tym domu stanie kaplica. więc o tym z kolei zamierzam pisać. Marii i Łazarza.

Kundusia. do wiecznych przybytków”. opuszczała ten dom dopiero wtedy. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). najstarszym gazdą w osiedlu. bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu. a ponieważ na osiedlu. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu.. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. więc później. i brat Michał. Stryszawianie. w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię. po tutejszemu Kundusia. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo. 3 siostry wyszły za mąż. kiedy przyjechałem do Stryszawy. kiedy przyszło przenieść się . W tym czasie. wiejską dziewczyną. ale ostatecznie ani do żeniaczki. niczym nieróżniącą się od 16 . by o niej napisać grubą książkę. w starym. trzeba pytać – „jak się piszecie”. młodą. Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. nazywano ją Starszą Kundusią. gdy przybyło jej lat. góralskim. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki. Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. Nie wspominam o matce. Bo wiara w Boga. bo był starym. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). ani do zamążpójścia nie zmuszał.in aeterna tabernacula. a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg. drewnianym domu żyło ich także troje. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. Z licznej. w Jego prawdy i prawa.

21).rówieśniczek. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. redemptorysta. Na kazania jego szły tłumy. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. wtedy. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. zaczęło przynosić owoc stokrotny. Polega na tym. „Będę słuchał tego. ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. sławny „kulawy misjonarz”. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko. Pracowała przy gospodarstwie. Może to tylko brak skupienia. Duch służby Bożej polega na chętnym. moim zdaniem. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. na szukaniu jedynie upodobań Bożych. tego umiłuje Ojciec mój. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia. W najgłębszym słowa tego znaczeniu. By nie szukało już nic innego. co mówi w nas Pan. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. że nie słyszymy. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. co Boże. 17 . gdy do niej przemawiał. co mówi we m n i e Pa n ” (por. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. pobawić się. 9). czymś nadzwyczajnym. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. Ps 84. Wśród nich znalazła się też Kundusia. habit czy sutanna. bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. potańczyć. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć.

Augustyn w swoich Wyznaniach. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”.Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny. Najlepsze żywoty świętych to te. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. Jeśli mimo wszystko. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. Coś z tego ducha. że dają martwe opisy. 14). gdy chodzi o rzeczy duchowe. z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. mniej lub więcej słuszne.. jeśli nie zastygłą lawą. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. gdyby nie jej Dzieje duszy. tak by ukazać całą ich wielkość. czytając jakiś żywot. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych.. które święci napisali o sobie: św. obie święte Teresy. a nie żywą twarzą. cała chwała jej od wewnątrz” (por. ab intus. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. „Omnis gloria eius. niepowtarzalną wartość tego. nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego. Szczególnie wtedy. tak pospolitym. 18 . To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. w martwych literach i ciasnych. Ps 45. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie.

To co poznawała jako wolę Bożą. w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi.byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. nie zblakła. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga. naturalnej pobożności. którzy się z nią zetknęli. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. Wola Boża – to była jedyna racja. Są ludzie. choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. ufnie po dziecięcemu ułożyć. Kiedy dziś. która się nie znudziła. to znak. a pełnej. że aż dziwne się wydaje. Śmiem twierdzić. którzy się nie starzeją. który jest wieczny. jakieś głębokie życie wewnętrzne. I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. że Kundusia nigdy nie była stara. ale nie stary. Życie zjednoczone z Bogiem. bez targowania się z Bogiem. „Błogosławiona jesteś. niesfałszowanej. Łk 1. na co dzień. W prostej. Była zawsze dzieckiem. Żyła Jezusem. iżeś uwierzyła” (por. a drugi raz woli zaufać własnym racjom. Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . Jest w nich wieczna świeżość łaski. 45). kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. Nawet wtedy. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. przyjmowała natychmiast. I tak jakoś bezpośrednio. wyczuwali wszyscy. wiejskiej kobiecie. nie spowszedniała. Elżbietę. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. jaką uznawała. Dosłownie.

mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. abym była dla kogoś nieżyczliwa. wiary w dobro. powiedziała: Nie przypominam sobie. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. pobożne babki. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. – jakże cudownie wyglądają. jeśli nazwę to charyzmatem. chłopi zamknięci w sobie. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. wrodzone. Może nie powiem za dużo. postanowień. pod tchnieniem Ducha Bożego. suche traktaty teologiczne. nie wynik rozumowania. Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. zawsze w niej była świeżość. po kazaniu. ale różne wygi wiejskie. Była życzliwą ilustracją tego. Kiedyś. choć nieraz głęboko schowane. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. czyż nie jest wynikiem jednej. entuzjazm dla wszystkiego co dobre. ale żywo zrealizowane w człowieku. co starają się być życzliwi dla innych. wierności! Te. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . Chwalebna naiwność człowieka. w którym wzrastały tak naturalnie. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. w Kundusi było to instynktowne.chowego. ufność – niemal naiwność dziecka. w którym mówiłem o życzliwości. ale kochają”. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. Nic tam nie było 20 . co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. Są ludzie. i to nie tylko tzw. mądrale. działania Ducha Św. a „honorni”.

bo ona nie stawiała oporów. mogła też zakosztować słod- 21 . swobodnie rozwinąć swą działalność. nic na pokaz. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. z całą swobodą mogła mówić o łaskach. to rozumiem!”. 10). któremu zawdzięczała wszystko. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. męstwa. w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy. umiaru. by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. Dlatego. takie świadectwo wydała o niej prosta. Nie leżały odłogiem i inne dary. cieplarnianego. by w tym namaszczeniu. Niehamowana w swoim rozwoju. jakie cechowały postępowanie Kundusi. Z tego źródła czerpała swe soki. jak u Kundusi. jakie łasce towarzyszą. taka pobożność. co jest Boże. Nie tylko one. jej sąsiadka. wiejska kobieta. który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego.sztucznego. książkowego. jakich jej Bóg udzielił. „O. że „…za łaską Boga jestem tym. swe natchnienia. sprawiedliwości. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe. U Kundusi była naturalna pobożność. Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. Trzeba by osobnego opisu. i dusza gra. musiała się i w nich objawiać). jaką podziwiano u Kundusi. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . Owa głęboka mądrość. czym jestem” (1 Kor 15. Kochając prawdę. modlitw itp. nabożeństw.. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. opierając się na stałej wierności. Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. Stale współpracując z Duchem Św.

Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia. czy znajomych. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. wesele. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz. Od października 1948 r. wiara. Boleści wzmagają się. 22). zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. czystość” (5. że Kundusia. wstrzemięźliwość. jest: miłość.kich Jego owoców. a raczej drzemie. które św. Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. zjawiają się też obrzęki na ręce. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. choć niechętnie. Pytana. uczestnicząc we Mszy świętej. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym. pokój. cierpliwość. którego już nie opuści aż do śmierci. Owych owoców. Gdy pytana czy to przez domowników. skromność. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. choć mężna i cierpliwa zawsze. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. który trwać będzie aż do jej śmierci. Nie skarżyła się. dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień. nie może się powstrzymać od krzyków. mówiła o swoich cierpieniach. Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. ale i ochotnie. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. dochodzi do tego. że trudno jej się poruszać. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. cichość. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. która zaatakowała kości.

przy śmierci dam ci więcej cierpień. Poza atakami silnych bólów. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. W tych cierpieniach dała świadectwo. Umarła 27 czerwca 1955 r. sam w niej cierpiąc. Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. niczym nieróżniącej się od innych. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu.ufam.. wydawałoby się. I ona.się na organy wewnętrzne. jeśliby i ją to miało spotkać. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się.. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach. jednocześnie wzmaga się bezsenność. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. w skromnej. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha. co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami. W 1942 r.. sama tak bardzo potrzebująca pociechy. Mocą jej jest Jezus. O. A dusza? .. jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa. Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. że 23 .śmierci męczeńskiej ci nie dam. przykuta do łoża. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek. „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”. Kundusia uczyniła akt ofiary.. w dniu. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne. mogile na stryszawskim cmentarzu. kiedy rozeszła się pogłoska.

czy Bóg kocha dusze grzeszników. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz.. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. jak stwierdza Pismo Św. Kochała Jezusa. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. nawet własnego Syna (Rz 8. ofiarami. i szuka dusz. w La Salette. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. Jeśli chcemy wiedzieć. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia. Gdy Bóg znajdzie duszę. który jest Głową. która sprowadziła Jezusa na ziemię. że nie czas odpoczywać. Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego. odgadła Jego boską troskę. że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. co są Mu wierni. w Fatimie. nieustannie ją przynaglał. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać. popatrzmy na cierpienia tych. Ta wola Boga jest bardzo na serio. chce zbawienia ludzkiego. S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . choćby o to błagała. 24 . Bóg nie chce śmierci grzesznika. już jej nie wypuści z rąk. że teraz czas żniwa. Modlitwą. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. Jego boski niepokój. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. to ta sama. zaprowadziła na Kalwarię. cierpieniami. którzy jesteśmy członkami (ciała). ale i przez nas. 32). upominał. by nie ustawała. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. co Go kochają. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. któremu tak wiernie służyła. a kochając Jego. starała się pomagać Temu.ogląda już twarzą w twarz Tego. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz. Ta sprawa. Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim.

To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. Tabernakulum jest na to. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo.M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka. 25 . z tego mam chwałę. aby ci. w którym żyła Kundusia. co je będą czytać.

.

iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi. że często.. słyszy w sobie głos Pana Jezusa. Z całą prostotą Kundusia wyznaje. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa. ZNAK 1942 r. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. wewnętrzne trudności. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. że tego dotychczas nie czyniła.GŁOS WEWNĘTRZNY. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. a przy tym pokorna. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. szczególnie po Komunii św. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię. bo nie wiedziała. ale także przedstawić cały stan duszy. przemawiającego do niej. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. PRÓBA. jak i oświecenia Boże. by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie. W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony.. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 .

Ponieważ poza umiejętnością czytania. w 1957 r. poprosiłem go. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. świętej Teresy Wielkiej. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. ale są też i zdania Matki Bożej. W sumie przez 13 lat. co by było contra fidem et mores. przez teologów zwanej locutio interna. Większość zdań tej mowy wewnętrznej. Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa. świętego Józefa. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. Kiedy. świętej Katarzyny. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. a nawet o naruszenie czystości wiary. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. pochodzi od Jezusa. świętego Jana od Krzyża. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. wniwecz się obróci.rzucać. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli. 28 . Orzekł. 38–39). jeżeli jednak od Boga pochodzi. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. dwa lata po śmierci Kundusi. by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd.. bo przecież wiadomo. Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. od 1942 do 1955 r. biskup Kowalski. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. przeciw wierze i obyczajom. że umiała się podpisać. zdając sobie sprawę z tego.

W tym roku święto św. pogody ducha i pokoju serca. Klasycznym przykładem jest św. Marek da nam Wielkanoc. umiłowania krzyża. 7). Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi. głosiło stare powiedzenie. które słyszała. Polska zatryumfuje). Wiemy.Naturalnie. Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności. Joanna d’Arc. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Sądziła. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską. Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. Jest to rok szalejącej na świecie wojny. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. rok ucisku dla Polaków. więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. jako skutek. Polonia triumphabit! (Gdy św. cierpliwości. takie dobro jak: wzrost miłości. treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne. Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. ile nie tylko na jej własnym życiu. które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 .. pokory. „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. Jednak. zapytałem Kundusię. ma zawsze na celu jakieś dobro. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”. ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile.

wojny i losów Polski. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. by spowiedź odbyła się 3 maja. Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia. Otrzymałem odpowiedź. Stawiałem także warunek. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. brak odpowiedzi. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału. czy Jezus chce. który już od kilku lat nie spowiadał się. widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. a wojna toczyła się nadal. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. co tylko Jemu i mnie jest znane. aby spełnił to. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika. by Go pytać o losy wojny. to On zna także moje myśli i pragnienia. Nadszedł dzień 3 maja. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. Wobec tego proszę. które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. choć nie jest całkiem pewna. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. Patrzę. Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. że tak się jej zdawało. ani o terminie. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik.

Tak co do przytaczanych faktów. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. zapalonego przez Jezusa. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. KUNDUSIA odeszła. Terenia wstawia się za tobą. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . Notatki podaję chronologicznie. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. Zajmują się mową rozweselającą ojca. którego zdaniu. byś tą drożyną szła”. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. co na ziemi najwięcej ukochał. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. by przekazać tekst notatek dosłownie. Idź drożyną obraną przeze Mnie. ks. Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. o ratunek dla tego. dla dusz nieśmiertelnych. bo jutro będziesz miała odpowiedź. we wszystkim się poddaję. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. nie smuć się. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia.wiedź: „Córko moja. ale SPRAWA pozostała. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. to głównie dlatego. kolejno tak jak je robiłem. zaśnij spokojnie”. przejdzie w dusze czytających. A wołanie Jezusa o współpracę. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje.

.

Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. Z miłości płynie miłosierdzie.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. byś Mnie moim Sercem kochała. wielką łaskę znalazłaś u Pana. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. Św. Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. Ono z krzyża płynie. Wiele. Oddałem ci Serce moje. aby wyprosić miłosierdzie Boże. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. 33 . I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. dużo dusz można zbawić przez to. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami.

Kochaj Mnie za tych. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. Kundusia prosi. Przygotuj się na to. Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. jesteś samą słabością. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam. Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. a są Mi niewdzięczni. Rozmyślaj o mej dobroci. Kochaj Mnie. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. przy śmierci dam więcej cierpień. co oddali się na moją służbę. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie. Ja ci daję nie tylko Serce. 34 . spełnij to. nawet na męczeństwo. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym.Córko moja. Kundusia prosi o męczeństwo. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. aby wziął jej serce. a dał swoje. a spełnisz wolę Najwyższego. Patrzę na wolę twoją. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja. czego Syn mój od ciebie żąda. Pan Jezus: Córko moja.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

Pan Jezus: Większa w tym miłość. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. Syn mój pragnie takich ofiar. i słodycz. 39 . Ale i za tych wstawiam się. Więcej nawet. Dziękuję ci za miłość. Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Matka Boża: Radość mi sprawia. jaką masz dla sług moich. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. raduj się. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. że się wierzy. choć nie widzi mnie żywego. Tu obrałem sobie niebo. Nie ma niebezpieczeństwa dla was. Im będziesz pokorniejsza. Trwa to przez kilka dni. Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Rozkosz znajduję w sercu twoim. zwracaj się za tych. czczą mnie coraz więcej.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. którzy gardzą miłością moją. Wstrzymuj się od wielomówstwa. o których myślisz. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. że są ci nieprzychylni. Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy.

 40 . Nie żądam dużo od ciebie. w tym małym niebie. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny. Chcę. Dziecko moje. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych.. omylić nie mogę. ale tu dla ciebie. niezupełna niepokój. Wielu wezwanych. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie. Powiedz spowiednikowi. Chcę z tobą rozmawiać. Zleję na ciebie obfite łaski. Córko moja. Pragnę. ale tego. dla ciebie to czynię. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. Jestem samą prawdą. abyś stale łączyła się ze Mną. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. znajduję odpoczynek. Daję wtedy. przestrzegaj pilnie. a mało wybranych. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. czego pragnę. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych..Tu. dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym.

aby o nie proszono. 41 . Proś o łaski dla spowiednika. za twoją prośbą dostąpią go i inni. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. Znalazłaś miłosierdzie Boże. Nie tylko moją córką jesteś. cierpliwość. będę nagrodą twoją. Kundusia doznaje łask i pociech. aby Pan Jezus poddał prośby. ale i oblubienicą. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. ale chcę. Składaj Mi hołd przez pokorę. Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. Chcę nadal z tobą rozmawiać. Skarbami. bo wszystko mogę. Ufaj. łagodność. podziel się z innymi. Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. i chodź przede Mną w prostocie. bo to byłoby ze szkodą dla niego. Proś za tych. Łaski mam przygotowane. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. przez miłość. jakiej Bóg od niego wymaga. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze. Szczególnie o miłość.Matka Boża: Bądź pokorna. Na to cię doświadczyłem. również i o to. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. jakie ci daję. Bądź cierpliwa. Bądź bardzo pokorna.

a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. Matka Boża: Córko moja. aby go wielkimi łaskami wzbogacić. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz.miernych”4.. tzn. ale z tego jak ona była wykonywana. Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp. Często zwracaj się do obecności Bożej. a dam ci. twoje prośby wysłuchuję. 42 . czy będzie odprawiona Msza Św. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz. nie skłaniający się ku naturalnym popędom. Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. a dużo ich ginie.). Pragnę stałego złączenia się z tobą. ks. Żal Mi dusz ginących. którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. Skromny. wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. B. nie odrywaj myśli swoich ode Mnie. Składaj ofiary ile możesz. Jak mało jest kapłanów . Nie z godności cię sądzić będę. Wstań córko moja. Chcę spoczywać w sercu twoim. B. zachowujący umiar. gdyż ksiądz był chory). bo dziś połączę się z tobą w moim domu. przemijającymi. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. a potem wielkimi łaskami.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. (Nie było wiadomo.. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami.

Gdybyś wiedziała. abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. jak cię kocham. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi.grzeszników. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. to czyń co ci on powie. Dałem ci spowiednika. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. łagodna. Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna. Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą . Pragnę. które on ci daje. To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e. Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. Bądź pokorna. abyś nimi rozporządzała dla drugich. bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń. cierpliwa. 43 . uprzejma. córko moja. z Matką moją Najmilszą i całym niebem.

a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6. jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały. złu. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania.).). Udzielę ci łaski żalu. a jeszcze mniej na świecie. Pragnę. abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. jak i męskich. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo. Można też domniemywać. gdybyś wiedziała. Inne martwią się krzyżami. nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. Mało jest takich dusz. ile możesz. Przeszkadzaj. Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. ks. które by mnie kochały miłością czułą. B. że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi. Córko moja. Będę wkładał na ciebie cierpienia. red. B. jakie tu znajduję5.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy. 44 . byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki.

wysłucham cię. Tak samo. co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. wtedy pilnie czuwać należy. co jest ku spełnieniu woli Bożej. ufam. ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . Chcę odpoczywać w sercu twoim. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę. Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność. byłoby to niewłaściwe. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . Módl się za wrogów mojego Kościoła. ale w domu. że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. kto odda Mi serce i wolę. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. jak mnie to boli. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. a potem chciał odebrać. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. że dla twojej prośby i takiej ufności. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił. by wykonać to. Gdybyś wiedziała.

jaką masz dla Mnie. 46 . na miłość. coraz więcej łask będzie ci udzielał. Miej serce zawsze swobodne i spokojne. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. co Mi ofiary czynić będą. za których się prosi. Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. słabością. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. choćby nie wykonane. cudze. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. Módl się także za tych. wynagrodzę cię. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają. Bądź Mu wdzięczna. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. Taka ufność sprawia Mi radość. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. Módl się za kapłanów. ofiar choćby najmniejszych. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych. Sam stanę się nagrodą dla tych. Tak czynię z moimi wybranymi. Tyle czyń. złorzeczą i przeklinają. ile możesz i jak możesz. większych łask potem udzielam. co mi bluźnią. ale to dowód mojej miłości. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. Za pragnienia.

Ufaj Mi. Na podobieństwo dzieci. im pokorniejsza będziesz. Moim majątkiem są dusze. Jak bardzo mnie to boli. abyś ufała. pomnożyłem ci wiarę. składaj ofiary. uważać należy. dziecko moje. by była jak wiara dziecka. Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. czego żądam od ciebie. które kochając rodziców.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. tym okażesz Mi największą miłość. że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. Pomnożyłem wiarę twoją. tym więcej obsypię cię łaskami. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. bądź jednak pilna w tym. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha. miłości. o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. Czuwaj nad tym. Proś. o wiele proś! Kundusia pyta. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę. Bądź bardzo pokorna. że się nic nie czyni. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz. mów im o mojej dobroci. o co prosić. o pokorę i gorliwość dla nich. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. 47 . miłosierdziu. Chcę odpoczywać w sercu twoim. czyniąc dobrze. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie.

Gdy to uczynisz. w dniu. a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. Bądź błogosławiona. a z nią losy II wojny światowej. spełniając moją wolę. prostotę i pragnienia. żeś przyjęła Komunię świętą. Co chcesz. bo chcę w nim odpoczywać. a wszystko ci dam. Kundusia skarży się na własną nędzę. a pilnuj moich pragnień. Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce. Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją. Przyozdobię serce twoje moją miłością. bo wielkąś łaskę znalazła. 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. Nie zajmuj się sprawami świata. by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Ja twoją spełniać będę. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. 48 . Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem. Pilnuj moich poleceń.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. abym ci uczynił? Proś. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego.

Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość. co gardzą Jego miłością. 49 . którzy mnie kochają. byś była Mu wdzięczna. Wzywaj Ją często. Módl się przez Matkę moją i z Nią. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. Gdzie Ja jestem. Tak cię ukochał. Gdy oni są w ucisku. tam jest i moja Matka obok Mnie. o pokój. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. Proś o wiele. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać. Ty masz serce czyste. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża. za spowiednika i innych kapłanów. gdzie ginie. byś Mu wynagradzała za tych. Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. Jakżeż mnie to boli! Tych. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. polecając ich potrzeby duszy i ciała. bądź pilna w czuwaniu nad mową. odpłacając miłością za miłość. czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. o nawrócenie grzeszników. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. o niewinność.

krzyżów. Tym okażesz Mi największą miłość. Módl się za sąsiadów.). Proś o miłosierdzie dla nich. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. by nie doznawać utrapień. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. Strata dusz boleść Mi sprawia. Spokój nie polega na tym. Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć. Pocieszaj Go. Żal Mi dusz. odprawiano rano. Radość Mi sprawia. przez różne akty. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. Pan Jezus zachęca. przychodź nawet w porze popołudniowej10. o ich nawrócenie. gdy mogę dawać. red. gdy lecą w przepaść. módl się o łaski dla wybranych dusz. a mało kto przychodzi prosić o nie.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. Niczego nie zaniedbuj. Spokój zależy od miłości. Pocieszaj Serce moje przez wierność. jednak trzeba prosić. 50 . pokorze i miłości. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. Odpoczywa w nim. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników. które lecą w przepaść. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. co by mogło pomóc w zbawianiu dusz. Tylko niektóre zwracają się do mnie. dla tych biednych moich grzeszników. będzie doznawać przejść. Matka Boża: W cierpliwości. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św. Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany.

obecnie 15 września (przyp. Łaski. łagodna. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. 51 . które odbierasz. które starałyby się o małe ofiary. to i pokorna będziesz. gdybyś widziała. Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. Bądź pilna w zbawianiu dusz. które by składały ofiary. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. Tym głębszy pokój otrzymasz.). choć teraz będzie mniej. Kundusia prosi o pokorę. a Ja będę myślał o twoich potrzebach. cicha. a dla dusz są bardzo pożyteczne. Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. umarłabyś z zachwytu.wia i pożytek przynosi Kościołowi. Choć przed wojną było dużo kapłanów. które do ciebie nie należą. a sama nic nie masz. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. które się wystrzegają grzechu. Nie zajmuj się sprawami. co by służyło ku zbawianiu dusz. Myśl o Mnie. Mało jest dusz. wielu było niedbałych o dobro dusz. ale mało jest takich. im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. że tego nie widzisz. będą gorliwi i więcej dusz nawrócą. o ile trzeba. dla ich nawrócenia. Twoje szczęście. a sam pozostanę nadal w twojej. red. które Mnie sprawiają radość. Tyś tylko narzędziem. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. oddaj Mi. Są takie. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny. Tylko tym się zajmuj.

Ja będę Królową. 52 . nawiedziłem cię chorobą. Chcę spoczywać w sercu twoim. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. że przyjęłaś ją spokojnie. czyń postępy w gorliwości. Każdy dzień traktuj. Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. a przez przyjęcie go w spokoju. jak i bliźnich. Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. a Syn mój będzie obwołany Królem12. Pragnę zbawienia każdej duszy. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. Słabość twoja Mi nie przeszkadza. a wiele rzeczy mam do rozmowy. jakby był ostatnim [w twoim życiu]. Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. Pan Jezus: Dam ci krzyż. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Bądź cierpliwa. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste.mej Najmilszej. Córko moja. a przez to. W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. tak w sprawach zbawienia duszy swej. gdybyś się do Mnie zwróciła. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. Przyjmuj często komunię duchową.

Spełniaj moją wolę. tu na ziemi i w niebie. a Ja twoją spełniać będę. Polska będzie moim królestwem. s. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. Ufaj Mi. duszą i bóstwem. W tych. spoczywaj w Sercu moim. bo wszystko mogę. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo. 57. Będzie wielka. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości.).) (przyp. Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. Córko moja. ale według współpracy. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. co kierują wojną. red. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. cokolwiek będziesz czynić. czyli bez spowiedzi.[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku]. zamieni się w miłość. w. Wszystko. każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. bo Ja w twoim odpoczywam. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa. szatę niewinności masz przywróconą13. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. 53 . 10g. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. Kundusia prosi o łaskę dla domowników. Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam.

aby mieli moc i siłę. Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi. którzy nic nie wiedzą. Nad tym pracuj. [16 maja] Módl się za tych. Gdy to czynić będziesz. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem. 54 . abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. Ćwicząc się w miłości czułej. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. Gdybyś słabości nie odczuwała. Moje łzy wylane też ofiaruj. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. a Ja twoją spełniać będę. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. A czyń to jak najczęściej. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. Mało jest dusz. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu. mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. spełnisz moją wolę. tego aktu nie zaniedbuj. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. uwielbiasz dobroć moją. a przemienią się w miłość.abyś szerzyła miłość. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. które by kochały Mnie miłością czułą. Mnie się radź o wszystko.

Kundusia wyraża żal. Wielu łaskami cię obdarzę. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. którzy by Mnie znali.zadowolona i spokojna. 55 . Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. Jak mało jest ludzi. szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. i miła Sercu mojemu. To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego. że miesiąc maj Już się zakończył. że prośba twa będzie wysłuchana. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą. W dniu dzisiejszym wzywam cię. a ja ci za to błogosławić będę. Matka Boża: Nie tylko w maju. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. co by Mnie kochali. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność. a jeszcze mniej.

cierpienia i ofiary uczynią wszystko. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. Bądź spokojna i nie smuć się tym. Takie dusze spełniają moją wolę. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. a tym go uspokoisz. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi. tego i ja uczynić nie mogę. a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. by Mi pomóc zbawiać dusze. idź w spokoju i wyznaj swoje winy.Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami. 56 . Na co Syn mój się nie zgadza. Takich dusz jest jednak mało. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. które przez modlitwy. bo jestem Bogiem miłości. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała].

o gorliwość w mojej służbie. Rozmawiaj ze Mną dziecko moje. j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em . Niedbalstwa w tym unikaj. Módl się za całe duchowieństwo. N i emo ż l i w y m j e s t . Myślę o tobie. zanim byłaś na świecie. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. Myśl o Mnie. Pan Jezus: Córko moja. red. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. o zbawienie całego świata. 57 . W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. a w rozmowach zachowaj roztropność. a l e u p r z y t om n i j s ob i e. bądź cierpliwa i pokorna. Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże. Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż.Kundusia rozważa co czynić. uprzytomnij sobie. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. Ukochałem cię. 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć.). Braki swoje Mnie oddaj. a Ja je zastąpię moją miłością. tym wynagradzać Mi będziesz za innych. red). gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. Czuwaj nad ciekawością.

odczuła ogień miłości. ale chcę. ufaj Mi dziecięcą ufnością. Podziękuj Mi za łaski. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. to ta ofiara w miłość się obróci. Bądź pokorna. abyś robiła wysiłki. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków.Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. Bądź ze wszystkiego zadowolona. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Kundusia po Komunii św. Wszystko mogę. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. Bądź spokojna. Córko moja. bez wątpienia kocham ciebie. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. bo w tym jest spokój. 58 . abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. Trwaj w nich mężnie i spokojnie. przez to uwielbiasz dobroć moją. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. Tym dajesz Mi możność udzielania [łask]. Bądź pilna. co przykre i trudne.

). koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu. s. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. a o grzesznikach. których muszę karać17. red. a inni giną przeklinając [Mnie]. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Kundusia prosi o pogodę. Pan Jezus: Choćby był deszcz. Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. by Go pytać o losy wojny. 14d. Brak odpowiedzi.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników. Żal Mi ludzi. Zaśnij spokojnie. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. Niektórzy się nawracają.) (przyp. czy Pan Jezus chce. Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem. na doświadczenie twej ufności i miłości. tzn. bo jutro będziesz miała odpowiedź. Nie myśl o pogodzie. Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. Te doświadczenia są dla twego dobra. to nie upadaj na duchu. 59 . w. 90. własnej woli i natury.

I zdobyła ją na ziemi w całej pełni. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. Ćwicz się w ufności dziecięcej. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. a takie dusze kocham bardzo. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. Ćwicz się w cierpliwości. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. to jest. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. Zajęte są kochaniem ojca. skąd mam większą chwałę i radość. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. Dziecko moje. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. Ludzie moją miłością gardzą. a Ja z tobą. Pozostanę tu dla ciebie. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. Zajmuj się mową uweselającą ojca.Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje. Choć zabiorę cię do siebie. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. byś kochała Mnie za tych. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. Idź drożyną obraną przeze Mnie. nie zajmują się przyszłością. Bądź Mi wierną i pokorną. Jesteś duszą małą i prostą. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. Pomnożyłem ci ją. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. żebyś Mnie kochała. o ile 60 . to nie jest ci potrzebne do zbawienia. co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać.

aby miłość w pełni posiąść. Unikaj napięcia w aktach miłości. Córko moja. co czynisz. Kiedy ci się zdaje. czego ci trzeba. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. 61 . Ja myślę o tym. bo wszystko. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. a ty dziecięcą ufnością ufaj. jakiej od nich pragnę. żem daleko od ciebie. Patrzę na twoją wolę. udzielone wszystkim ludziom. Zachowaj swobodę w duszy. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. chcę. mów z bliźnimi o miłości. trwanie w dobrym. módl się o męstwo i wytrwanie. dajesz Mi ją przez modlitwy. Pomnożyłem ci dziś miłość. Módl się za Ojca Świętego. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. unikaj skrępowania. bo pogrążony jest w cierpieniach. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. które mnie pragną kochać. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. Do dusz. Proś dla bliźnich o miłość. wtedy jestem najbliżej. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. Pamiętaj o obecności mojej. Chcę przemieniać cię w Siebie. z radością przychodzę do ich serc. Chcę. pokorę i cierpliwość. ofiary. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. aby ją pojęli. Pragnę być kochanym. będziesz czynić z miłości.to jest twoim obowiązkiem.

Pomnożyłem moją miłość. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. Módl się o zbawienie całego świata. Matka Boża: Kto mnie ukochał. dałem ci. abyś miłowała bliźnich moją miłością. Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. z ciałem i bóstwem. że co miałem najlepszego. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. Oddałem ci się z duszą. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich. Nie bój się o swoją nieudolność. Tak wnikam w duszę i ciało. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. ale chcę. byś ją zdobywała przez ofiarę. Zatapiaj się w miłości mojej. Tak cię umiłowałem. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. dałem ci Matkę moją za matkę. 62 . Ufaj Mi.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. i proszę za tobą. chcę. bo ja zastępuję twoją nieudolność. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. bo jestem Miłością. a znajdziesz spokój i swobodę. że twoje czynności przemieniają się. W tej miłości jest miłość bliźniego. Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. którego na ziemi nikt nie zrozumie. bo wszystko mogę. Ukochałem cię z niebem całym. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go.

ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. że Ja wszystko mogę. Bądź wolnego umysłu. Raduj się z tego. i do ofiar. a nie obciążaj się troskami ciała. byś była cichą ofiarą dla Mnie. przyjmując Mnie niegodnie. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. Tych jednak jest mniej. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . ale często i ożywiaj. składaj [je] w ofierze modlitwy. ożywiaj miłość. wiesz. Jesteś radością Serca mojego. Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą. byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. Ja tego pragnę. Większa jest zasługa. że obecnie wielu się nawraca. Córko moja. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. umartwiaj się. wśród nich wielu żołnierzy. Nawiedzam cię słabościami. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. We Mnie ufaj. miej serce wolne. abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. a ile razy upadniesz. Nie obawiaj się. inni z radosnego przeczucia. niż gdyby to cudem było poświadczone. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. a Ja ci łaski dodam. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. bo chcę.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. Córko moja. Nie zaniedbuj się w tym. Krocz drogą miłości do Mnie. tyle razy ci odpuszczam. że wkrótce będzie koniec. abyś Mnie kochała miłością gorącą.

Przychodzę do twego serca nie tylko. k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . wdzięczna Mi będziesz z radości. jaką ty Mnie kochać będziesz. Z takimi duszami jednoczę się. dzielę się z duszami. by spoczywać w nim. Miłości tej nie zdołasz pojąć. Dziękuj za krzyż. drudzy wpadają w rozpacz. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. utonęłabyś z radości w tej miłości. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. Chodź przede Mną w prostocie serca. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca.woli. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. Na sądzie ostatecznym. Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. Jedni krzyż przyjmują. 64 . bo to jest najcenniejszy skarb. Moimi skarbami: krzyżami. gdy zobaczysz krzyż. Miłość ta zależy od tego. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. za to dusza będzie miała zawsze spokój. i mo j e bol e ś c i i ł z y. W nim grzechy gasną. Gdybyś wiedziała. Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. ale też rozkosz w nim znaleźć. tak grzech odwraca mnie od niej. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. jaką miłością cię kocham. by ich naprowadzić na drogę zbawienia.

jakby cię nie było. Miłość własna przygasza płomienie miłości. Pragnę. Syn mój tego chce. czyń akty miłości. Wolą moją żyj i ukochaj ją.Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej. Zwyciężą!19. jako ze swoją własnością. Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. Spełniaj wolę moją. Nie tylko teraz. Bądź tak na ziemi. 65 . Udzielam ci wielkich łask. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. serce swoje i wolę. Zamiast rozmyślać. Kundusia pyta. To będę robił. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną. 15 września): Módl się za tych. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. Skoro oddałaś Mi się na własność. co wyruszają do walki. Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. proś o siłę i moc dla nich. ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. z czego będę miał większą chwałę. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. a ona cię uświęci.

czy to w konfesjonale. a tak spełnisz wolę Najwyższego. tak czyń. Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby].rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. by przyjmować. bo Syn mój będzie dawał [to]. Kundusia prosi o miłość doskonałą. co Syn mój ci przeznaczył. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. najwięcej możesz przez nią dusz zbawić. ale i od ciebie zależy. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). że pracować będziesz usilnie nad tym. Bądź pilna w posłuszeństwie. Bądź spokojna. dojdziesz do szczytu góry miłości. spokojnie przyjęłaś [to]. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. jak ci rozkaże. Zrób mocne postanowienie. Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. co lepsze. a twojego pożytku. To samo i inni otrzymają. Usiłuj to czynić. od współpracy z łaskami. tak postępuj nadal. Matka Boża: Córko moja. Pragnienie twoje będzie spełnione. jeśli będą współpracować [z łaską]. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. bo to jest najcenniejsza modlitwa. 66 . Ukochaj mój krzyż. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego.

Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21. abyś Mnie kochała moim Sercem. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r. Z bronią upadają20. Wolą moją jest i będzie. który był twardy jak kamień. Chcę. Ja jestem Bogiem pokoju. Pan Jezus: Pokój już będzie następować. że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. To twoje zadanie. gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo. B. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. Wróg. Ja będę nagrodą twoją. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. a spełnisz wolę Bożą. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać. Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. przez to.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. Gdy to czynić będziesz. ks.). że są obojęt20 21 Znaczyło to.). zażywać będziesz głębokiego pokoju. 67 .). przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. łącz cierpienia swoje z moimi. Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r. Gdybyś wiedziała. ile dusz zginęło w tej chwili. co się poświęcili na moją służbę. red). B. (przyp. I czynić będziesz postępy na drodze miłości. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną. przyp. Gdyby je usunięto. byłoby to z ich krzywdą. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów. red.

W niektórych duszach mieszkam. Módl się. To pragnienie samo już podoba Mi się. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. miłość i pragnienie. Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. wielu prosi Mnie o łaski. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi. co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22. Pragnę ich udzielić. ale wypoczynku nie mam. bo nie tylko cię wysłuchuję. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. mająca ufność dziecięcą. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników. Teresy od 68 . Jestem matką wszystkich i tych. Dziękuję ci za to. którzy są wrogami moimi. bom jest waszą matką. bo kto Mi się odda całkowicie. ocalę tych. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. dlatego powstrzymuję niektóre łaski. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. Ze względu na tych. którzy Mnie miłują. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. Dusza. ale na serce. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. miła jest Bogu. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. tego darzę łaskami. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę.ni i gnuśni. Córko moja.

jakby w niebie. Nie martw się tym. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. Pan Jezus: Córko moja. że zapominasz coś. ale pilnuj. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. Kundusia prosi o miłość taką. red.Módl się dużo. abyś nimi dzieliła się z innymi. Przychodzę z moimi skarbami. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. Nie zasypiaj z nimi. O błogosławieństwo proś i dziękuj. Miejcie ufność dziecięcą. tyle będziesz otrzymywać. czego Syn mój żąda od ciebie. Ufaj. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej.). ubóstwiam i czynię podobną do Siebie. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim. 69 . szycia. Ile Mi ufać będziesz. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. Daję ci [je] jak córce królewskiej. bo wszystko mogę. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. Za cały świat się módl. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. jakiej Pan Jezus pragnie. miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych. Choć jeszcze nie prosisz. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. abyś wykonywała to. Córko moja. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca.

We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. moja wybranko. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. a pragnę zbawienia każdej duszy. którzy ze zwyczaju przychodzą. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się.Matka Boża: Córko moja. Wynagradzaj miłością czystą. z moim Synem. Gdy łączysz się w Komunii św. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. co tych. Bóg Ojciec błogosławi. którzy pozostaną po wojnie. Tych. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. Dusze w niebie są szczęśliwe. z prośbami. którzy przychodzą z utęsknieniem. Tych. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. darzę łaskami. Ci kapłani. będą odczuwać moją opiekę. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu. Syn wielbi Ojca. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. a Duch Święty darzy cię łaskami. jaką miłością ją ukochałem. W godzinę śmierci pozna dusza. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług. nieskalaną. z utęsknieniem i pragnieniem. 70 . wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. ale nie w tym stopniu.

Wstań. red). co ci każę. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. ale dla twego dobra i dla ofiary. Noś godło prostoty serca. o co prosić. 71 . a mało jest takich. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. Dziecko moje. zachowaj spokój. jakimi nawiedzam dusze wybrane. bo siostra już idzie dzwonić23. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie. Głęboki pokój daję duszom. aby każdy kapłan był gorliwy. Chcę jednoczyć się z tobą. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek. które są pokorne i cierpliwe. W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. Pragnę. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. że nie wie. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. cierpliwy i pokorny. Kundusia żali się. [Spokój] nie na tym polega. córko moja. a przede wszystkim miłość. nie uczynię tego. Co mam najdroższego. 23 Kaplica św. aby nie doznawać przejść i trudności. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp. Pokora łączy się z cierpliwością. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić.

Gdybyś wiedziała.Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. Wiele rzeczy będę ci mówił. gdyż należała ona do tzw. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. Był to blok agresywny. jak cię kocham. Ufaj Mi. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej. i duch podobają Mi się. groziła śmierć (przyp. że kilku nigdy nie wygra24. Tak cię kocham jak tych. Kundusia żali się: Nie umiem prosić. co są już ze Mną. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. Jak prawdą jest. Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm). Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności . że wieczność jest nieskończona.). bo ich usposobienie i wola. a napełnię je łaskami. cokolwiek czynić będziesz. dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. red. a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. zmierzający do podbicia całego świata. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . Rzeszy. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. Bądź mojego usposobienia. Łaskami je darzę. bo wszystko mogę. ale bądź bardzo pokorna. Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece. abyś o nie prosiła. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę. chcę jednak. Za słowo „nie wygra”. tak i to prawdą. bo taka dusza jest już w moich objęciach. 72 . bo t o t wo r z y n i epok ó j .

Doświadczam dusze Mnie oddane. Ufaj Mi. która płynie z czułej miłości [do Mnie].Masz daną piękność duszy. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie. [Gorliwość] płynąca z nerwów. Żyj z Nią w zjednoczeniu. Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. zmysłowa. Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj. Gorliwość. jak której potrzeba. nie jest prawdziwa. a nie zawiodę cię. 73 . Tak powinna postępować oblubienica moja. jest z Boga. w nich odpoczywam. bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y. które złączone jest z moim. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością.

Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. łagodna. ale każdej prośby wysłuchuję. pokorna. ile chcesz jako ze zdroju.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. abyś częściej oddawała Mi chwałę. Módl się o miłosierdzie. Co czyni się w sprawach Bożych. cierpliwa i uczynna dla bliźnich. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. W takiej duszy chętnie odpoczywam. bo stąd większą mam chwałę. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. Kundusia prosi o łaskę miłości. należy to czynić z gorliwej miłości. Mam Serce otwarte dla ciebie. Chcę. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. potrzebniejszą do zbawienia. jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. Teresa. jaką miała św. czerp dla siebie i innych. im więcej łask udzielam. Bądź spokojna. tak i tobie udzielam i mogę udzielać. Córko moja. bo duże okrucieństwa się dzieją. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. a nie ze zwyczaju.

inni w przerażeniu. co ci daję. 75 . Bądź radością Serca mojego. Ty Mi za nich wynagradzaj. które w jego ręce złożyłem. jedni giną bluźniąc. Wtedy. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy.Pan Jezus: Przez modlitwę.. Gdybyś ty wiedziała. Mszę św. że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. Módl się za grzeszników. aby życie twoje było jednym aktem miłości. kiedy zechcesz. Doświadczam ich dla ich dobra. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask. Bądź mi wierna. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu. a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. przez rozmowę o Mnie. Daję ci głęboki pokój duszy. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. w której rozmawiam z tobą. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. a oni Mnie przeklinają. przez duchową Komunię św. będę z tobą rozmawiał. jak Mnie boli. Niezadowolenie mąci pokój.. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . Bądź spokojna. W tej chwili. bo stąd mam chwałę. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. Dziecko moje. w miłość się przemieniać będzie. Wtedy wszystko co czynić będziesz. ko ch a m C i ę ”. Tak Mnie kochaj. wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. staraj się go zachować. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. bądź zadowolona ze wszystkiego. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. dobre myśli.

Tak czyń. Bądź Mu wierna. że nie wypełnia wszystkiego. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. zobaczysz miejsca puste. łączę się. miłości można się zbawić. jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. Za jeden akt żalu. że nie umie kochać Pana Jezusa. Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili. pomimo jej błędów. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Zapewniam ci zbawienie twoje. 76 . jestem z tobą. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. Gdy przyjdziesz do nieba. Niepokoje są sprawami szatańskimi. Pan Jezus: Z duszą. Kundusia żali się. Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. ściśle. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. że umiesz spełniać wolę Syna mojego. Jam Bogiem pokoju. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. które by zapełniały miejsca puste w niebie. Bądź spokojna. że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. ale od miłości. bo za oblubienicę cię wybrał. Kundusia żali się. Pragnę takich dusz. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości.

W takich duszach znajduję upodobanie. którzy będą się zbliżać do mnie. ale łącz się często ze mną. a nie na mnogość uczynków twoich. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. 77 . Wielu [tu] nawracać się będzie. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. dochodziły wieści. Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. Słabości twoje giną w miłości jak iskry. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam. na twą miłość. Bądź spokojna. maleńkie. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Pragnę. ale kocham ich i jestem w ich sercach. red).Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. jakby za uczynki. Patrzę na twoje pragnienia. Pan Jezus: Bądźcie spokojni. kocham dusze proste. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. Na równi z dziatkami. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. pokorne. ulatujące z ognia.

że z tobą wspólnie pracuję. Pan Jezus: Ja ją przelewam. abyś się nie przywiązała do tego. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. Wszystko to czyń z miłości ku Mnie. Ufność wspiera wiarę. Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego. Tego pragnę. wiara ufność. umartwiaj w poście ciało twoje. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. modlę się. abyś Mi ufała. cierpię. Wiele się módl za grzeszników. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. czuwaj nad mową. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz. Bądź błogosławiona. ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość. pogan i innowierców. 78 . Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. Kundusia prosi o zjednoczenie. a sprawisz Mi radość. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje.

w. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu. w. ale braki natury zostawię. tam jest i Matka moja. ale w sercu twoim znajduję radość. Kundusia wyraża żal. 16d. 121. a gdzie Ja jestem. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. także przez łaskę mówi np. 79 . Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. co się Jemu nie podoba. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. kiedy i ile chcesz. by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. Pójdę z tobą. niczego nie zaniedbuj. Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. ile tylko możesz. abyś miała okazję do przełamywania się. ta walka ze sobą. O tym.Kundusia prosi. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. 12d. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. 95. bo to Mi się podoba. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. masz wolny dostęp do nich. abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. czy przez cierpienia. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba. na stronach: s. Tabernakulum jest moją siedzibą. s.

Nie tylko są Mi miłe. na czym polega miłość moja. A w niepokoju dusza nie rozumie. A Ja zadowolony z ciebie jestem. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać. Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. Pan Jezus: Gdybyś chciała. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. Nie zgadzam się na to. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. abyś ty to wzięła na siebie. Dla dusz. jak rodziców kochać. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . choć z obawą wobec własnej nędzy. Owa osoba nie może zrozumieć. ale jak umieją. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. Kierownikiem twoim będę. Bo My jedno jesteśmy. Potrafię z nędzy uczynić największą świętość. Bo dzieci nie myślą o tym. a dałem ci zastępcę mego. Módl się za tę osobę. ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . 80 . co do niej przemawiam. mógłbym to spuścić na ciebie. i mo g ł a by ś u s t a ć. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. ale rozbrajają mój ból i gniew. nie mam granic w łaskach. dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. abyś była wierna. które Mi się oddają w zupełności.Kundusia: Gdybym wiedziała. tak kochają i rodzice są zadowoleni. Nie męcz umysłu natężeniem. Tak mnie kochaj jak umiesz.

Tak pragnę zbawienia dusz. Dusza. i bóstwem. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. bo wszystko mogę. jak pragnę zbawienia każdej duszy. Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. to byś wszystko czyniła. która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. wzgardziwszy miłością. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli.Pan Jezus: Dziecko moje. Gdybyś wiedziała. aby zadośćuczynić memu pragnieniu. Szczęśliwa taka dusza. a nie wedle sądów ludzkich. a błogosławiona dusza. że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. co możliwe. córko moja. która idzie na potępienie. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. a więc i z cnotami. że Mnie będziesz kochać i za tych. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. i dodawać nowych. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. co gardzą miłością moją. Możesz Mi dopomóc. ufaj Mi. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. Moją pociechą w męce było to. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. 81 . Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą. Ja tę nędzę łaskami obdarzam. ból Mi zadaje. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna.

Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. Córko moja. aby odjęta jej była miłość własna. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi. że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. Dziecko moje. jaką was umiłowałem. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. Pan Jezus: Nie uczynię tego. Za nich wynagradzaj. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. abyś się umacniała w wierze i ufności. nie miałabyś zasług. Zatapiaj się w miłości mojej. która nie będzie odjęta od ciebie. bo krzywdę bym ci uczynił. to jest moją radością największą. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. a Ja chwały. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. bo otrzymałaś wielką łaskę. a w niebie Ja będę nagrodą twoją. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. Z drugiej strony. gdybyś od tego była wolna. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu. Bo prze- 82 . o niewdzięczności ludzkiej czytaj. Księgą tą to życie moje i moja miłość. Kundusia prosi. w drugiej księdze. i tak w pokoju pozostawała. nawiedzam cię cierpieniem. za grzeszników gardzących miłością moją. jakiego grzesznicy nie mają.

Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym. Dołącza się do tego cnota męstwa. Dziecko moje.cież łączę się ściślej z duszą. ile może. staniesz się na wieki moją oblubienicą. rozstania duszy i ciała. gdy widzą. krzywdzie mojej. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. czego od ciebie żądam. to nie należysz już do siebie. Duszom. co pocieszają Serce moje za grzeszników. zapewniałem cię tyle razy. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz. aby kierował wszystkim. by ratować dusze. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. które Mnie będą kochać. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. (Wielkanoc): Córko moja. kochające Mnie. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. że znajdą się dusze. Wiara jest złączona z ufnością. iż rodzicom dzieje się krzywda. 83 . więc nie słuchaj ludzkich wieści. Dziecko. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. ale do Mnie. to mu się tego nie odbiera. Dzieci dobre. że nie korzystają z moich cierpień. bez końca. bronią rodziców. przeszkadzają jej. jak udzielam tym. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. że zostanę z wami. Kiedy daje się coś komuś. jakiej zaznasz w niebie. stara się przeszkadzać. winszuję ci radości. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi.

A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. wierności i cierpliwości. Nie mam granic w udzielaniu łask. a zamęt jest Mi niemiły. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. Dziecko moje. Gdzie potrzeba. które Mnie miłują dziecięcą miłością. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. pragniesz miłować Syna mojego za innych. Pokój nie na tym polega. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. Pragnę zbawienia każdej duszy. Zawsze jestem z to- 84 . czy spełnia to. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. co do dusz uprzywilejowanych należy. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości. pokój zależy od miłości. którzy ogrom miłości Jego odrzucają. ale zależy to od tego. Im większa miłość. jestem Bogiem miłości i pokoju. żeby nie doznawać przeciwności. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. która zachowa spokój. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju.Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych.

Bądź pokorna. ale tego nie wiesz. ale udzielam ci łask w każdej chwili. by składać choćby najmniejsze ofiary. Miej usposobienie w ufności jako dziecko. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. która tym pragnieniom się oddaje. a gdzie ja. serce pękłoby ci z nadmiaru radości. Ponawiaj często intencję. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. że chcesz wszystko czynić z miłości. czym Ja. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. Czuwaj nad tym. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. a dusza. bo im pokorniejsza dusza. jako własnością moją chcę pokierować. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. a pokój duszy w tym znajdziesz.bą. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. Rozważaj dobroć moją. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne. com uczynił dla ciebie. gdy jest na 85 . Nie dość. i spokojne w objęciach matki. miłość moją. O nic się nie lęka. B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . Bądź błogosławiona dziecino moja. Odwzajemniaj Mi miłością. Jedno z nią jesteśmy. bądź bardzo pokorna. bo gdybyś wiedziała. żem cierpiał dla ciebie. tam jest i Syn mój. Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz.

Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. Ciebie mam zawsze w objęciach.łonie rodziców. bo takich dusz mam mało. W małym niebie. co by Mnie jak dzieci kochały. Miłuj Mnie dziecięcą miłością. i jest. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. na własność ci się oddaję z moimi skarbami. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności. niczego się nie lękaj. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem. [bądź spokojna] wtedy. Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz. Pan Jezus: Matka moja i była. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . że czczą mnie. daję ci głęboki pokój duszy. Pomnażam twoją miłość. gdy nie daje. ufność. czy też. boś bezpieczna jest pod moją opieką. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi. Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach. a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. gdy Jezus daje ci tę łaskę. bądź zawsze spokojna.

co odrzucają moją miłość. Sam urabiam serce twoje. Linii Gustawa (przyp.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik. Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. że cierpiałem na krzyżu.). Będę ci udzielał coraz więcej światła. krzywdę Mi wyrządzają. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. które było kluczową pozycją obronną tzw. Nie dość. by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. tym większa chwała Ojca niebieskiego. red. Z tego zadośćuczynienia mam radość. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia. Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. oddanych Mi. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie. Połączone Włoszech. 87 . pomnożę miłość i pokorę. ale staję na ołtarzu. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. Co do dusz wybranych. które wynagradzają za tych. abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek.

bo kocham cię z całym niebem. która Mnie miłuje samolubną miłością. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. abyś w przeciwnościach. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione. Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. aby na drogę zbawienia naprowadzić.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość. jakiego doznaję od grzeszników. aby się poprawiły. była cierpliwa. nie byłby zadowolony. a Ja o nich myślę. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. Duszy. abyś ze Mną rozmawiała. Z miłości więc to czynię. ale chcę. ale ona je odrzuca. Nie tylko Mnie proś. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. Pan Jezus: Udzielę im go. Raduj się. abyś rozmawiała ze Mną. gotowym udzielać łask. bo one myślą o Mnie. Będę ci błogosławić na każdym kroku. Radością moją jest udzielać tych darów. Jak ojciec musi karać występne dzieci. Reszty sam dokonam. Radź się o wszystko. tak i Ja muszę karać i karzę. Bądź pociechą Serca mojego. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. kiedykolwiek chcesz. tak i Ja chcę. Cze- 88 . Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. jakimi cię nawiedzam. Bądź cierpliwa. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu. mów o miłości mojej.

Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. W poczuciu słabości mieści się pokora. 28 Absolucja. a oni oddalają się i gardzą. red). Im dłużej czekam. miłość i pokój. Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. ta wiara umocni ufność. a będziesz pociechą Serca mojego. a do pokornych tym więcej się zniżam. którzy są Mi wierni. 89 . o co prosisz i co słyszysz. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. to miej wiarę i nie wątp w to. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. tzn. a nie poddawaj się wątpliwościom. w to nie wątpią i nie mają obaw. bo dzieci małe. wynagradzaj.kam z miłosierdziem. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. Gdyby ludzie wiedzieli. dziecko moje. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. o co proszą i co mają obiecane od rodziców. tym więcej podwajają moją boleść. jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. Ty. Gdy dzieci kochają rodziców. jednocz się w Komunii duchownej. Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami.

Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty. Dusza. Patrzę na usposobienie człowieka. których pragnąłem udzielić tym. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. ale na dobrą wolę. miłuję taką duszę. wódz nie jest zadowolony. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony. Dam ci głęboki pokój. na jego pragnienie. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. napełniam je łaskami. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. Nie należysz już wtedy do siebie. Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. Udzielam ci tych łask. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. nicość. Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. co mą miłością gardzą. radość Mi sprawia. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. a z tego co nie walczy. Przez Niego udzielam skarbów moich. 90 . We własnej woli kryje się miłość własna. Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu. Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. Uświęcam taką duszę. ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. bo nie patrzę na ilość uczynków. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością. że łączysz pragnienia własne z moimi.

które Mi się w zupełności oddało. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza. Przez twoje pragnienia. To będą jakby kwiaty dla Niego. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz. Pukam do serc ludzkich. Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką.Dziecko. do każdego. Pozostanę [tu] z wami z radością. ku Jego radości. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. i cnota. którymi cię nawiedzę. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba.. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością. dla Syna mojego. ale i twoje braki i nieudolności. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa. W zaparciu się będzie i ofiara. bo jest w objęciach moich. a szczególnie krewnych. znoś z radością. Dam ci moje Serce na własność. Przeciwności. niech się niczego nie boi.. gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników. 91 . w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót. Czekam.

Z radością znoś. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. Oblubienicą moją jesteś. To jest dowód mej miłości. iż cierpienia ci daję. 92 . Tak i Ja. zyskać możesz Synowi mojemu. Gdy to uczynisz. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. Miej wiarę. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu. przez to możesz dużo dusz uratować. a będziesz postępować w miłości. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. Dużo dusz. abyś się nimi dzieliła z innymi. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. a Ja twoim Oblubieńcem. nawet codziennie. Wiara umacnia ufność. Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. czym cię nawiedzać będę.Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. okażesz Mi tym miłość. Skarby moje daję ci. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. jaką Ja miłuję. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic. Im słabszą się czujesz.

Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich.Tak was umiłowałem. Takich dusz czułych mam mało. obdarowany tak ją naprawi. Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. Im dusza mniejsza. Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. Mnie będziesz miłować. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień. Błogosławić ci będę. że będzie jak nowa. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. a ponawianą w każdej chwili. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. duszę oraz własne skłonności. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. ubogacam duszę. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą. 93 . zbierać będziesz krew moją wylaną. gdy stać będziesz pod krzyżem. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. aby się z innymi dzieliła. że moją miłością tak gardzą. Gdy przychodzę do serca. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. tej łaski pokory [Ja] im udzielam. które by czuły ze Mną boleść moją. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. Jak Mnie to boli. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz. Dusze małe posiadają moją pokorę. w każdej sekundzie we Mszy świętej.

Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją. jest godłem mojej miłości. który mam. najmilsze Sercu mojemu. Szczęście dusza znaj- 94 . Jestem twoim Bogiem pokoju. krzyż zostanie ci odjęty. że ocaliłem Rzym bez szkód. zaufał Mi. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. Nie sama będziesz pracować. ciało moje. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. I z otoczeniem dziękuje Mi. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych.) Ojciec Św. z niego czerp skarby dla siebie i innych. Błogosławić ci będę w każdej chwili. Ci. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. a ufność czyni cuda. Pokora daje ci siłę do cierpliwości. bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. módl się. Krzyż będzie radością twoją. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje. Gdy staniesz na progu wieczności. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. uprzejmości i cierpliwości. Krzyż. umacnia w ufności. a otrzymasz palmę zwycięstwa. ale ze Mną i przeze Mnie. co Mi grzesznicy [cierpień] zadają.(29 VI 1944 r. co go niechętnie niosą. przez cierpienia tak miłe. umila Mi pobyt w duszy. Prośby twoje są wysłuchiwane. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem. W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. a nie ustawaj. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. że obecnie bolejesz nad tym.

choć nie zawsze to odczuwasz. aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły. innym czyni wyrzuty sumienia. W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna. Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci. . a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć. Jakże ten pokój jednych buduje. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. i łączę się z duszą. Przeze Mnie wszystko czy- 95 . W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą .. co się Mi oddali na służbę. którą można zbawiać dusze. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. a dla grzeszników matką miłosierdzia. Łączę się tak ściśle.dzie w pokoju. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości. Tobie dana jest ta łaska. Ty wynagradzaj Mi wiernością. i tak upodabniam cię do Siebie. Kundusia prosi. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. skoro jest samą nędzą”.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. nawet od tych.

jak jedno są promienie słoneczne i słońce. a dzielisz się ze mną miłością. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. by je Kundusi zwróciła. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami. tak samo łączę się z tobą. dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. a l e dl a t e go. w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. Jakże pragnę zbawienia dusz.nisz. nie dlatego. odnawiam i upiększam ją. W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. Skorom cię wziął za oblubienicę. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. łączę się tak ściśle. W Komunii św. 96 . ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. Poza tym i innych łask udzielam. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu. Starannie przygotuj się do spowiedzi. Daję ci odczuć Moją obecność. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. Kundusia po przyjęciu Komunii św. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł .

Dziecko moje. ale Mnie są miłe. abyś w nim trwała. jakbyś na ziemi była ty i Ja. bo okrutny ból Mi zadają. i ściśle jednoczę się z tobą. Kochaj Mnie miłością ofiarną. Do takich [dusz] przemawiam. czułą [miłością]. Jeśli upadniesz ze słabości. więc i ty 97 . Pragnę zbawiać wszystkie dusze. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi. że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. a uczynisz akt żalu. Tak się zachowuj. ofiarną. Chcę twego spokoju. com wycierpiał za całą ludzkość. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. nie trać pokoju. Tak bardzo miłuję dusze. bo to wywołuje niepokój. unoszę [je] w objęciach. mów o tym ze Mną. czuwaj nad sobą.i bóstwem. Niczym się nie niepokój. Darzę łaskami dusze Mi oddane. Chcę. I niebo moje jest twoim. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. Choć odczuwasz jakieś przejścia. a Ja ci powiem. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. ale nie dopytuj się. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. nie dopytuj się zbytnio ludzi. jeno by Mi płacono gorącą. które są zupełnie spokojne. bądź roztropna.

mo dl i s z s i ę. Bądź wierna w służbie mojej. tak twoja tęsknota pociąga Mnie. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. c z y n i s z o f i a r y. Mam staranie o każde. i dla innych. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. gdybym go nie podtrzymywał. zadośćczyni memu pragnieniu. która pomaga Mi zbawiać dusze. bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. Nawiedzenia znoś z radością. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. tam i Matka moja. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. o dusze nieśmiertelne. Ze wszystkiego bądź zadowolona. M i ł u j e s z M n i e. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. Gdzie Ja jestem. W objęciach moich je noszę. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. A gdy znajdzie się dusza. Czuwaj. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość. Kundusia prosi o pokorę. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem. 98 .łącz swoją ofiarę z moją. Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje. że przewyższa mękę ciała [mojego]. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . a stąd chwałę mieć będziesz.

Krzyżem dzielę się 99 . którzy mnie miłują. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. by móc Go kochać Jego sercem. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. ale i wtedy. jestem matką miłosierdzia. nawiedzam je cierpieniami. by odnowiła życie wewnętrzne. którą Mi składasz. cierpienia. Zapieraj się sama siebie. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją.. wróci do zdrowia. uprzejmość. Zachowaj zupełny spokój. gdy kształtuję serce na wzór mojego. kiedy się łączę w Komunii św. Tak. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem. Jeśliby było lenistwo. to ono przeszkadzałoby w wierności. bo to jest ofiara. (Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem. Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam. łagodność.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. tak [w sercu] zapalam miłość. pokora. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami. Szczególnie dla tych.

a nie wykonywać w całości. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej. na co się oddaję. Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. czego żądam od ciebie. tak go umiłować. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia. ofiary i cierpienia. w moim życiu nie spełniam tego. za to szczęście. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż.z moimi wybranymi. Bądź pilna w tej pracy. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. jak i mój Syn. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. jak Ja go umiłowałem. Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. To wykonuj. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami. szłam drogą cierpienia. Tyle razy pouczałem cię. Kundusia: Niestety. którą sam przeszedł. bom Ja go- 100 . jak tylko tą. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. z miłości do Mnie. Wolą moją jednak jest. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą. Nie podziękowałaś Mi za to. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. sprawiają Mi radość. Cierpienia znoszone z radością. w czym zawiera się wola moja.

Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. Miłe są Jezusowi modlitwy. bo wtedy dusza. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. niepotrzebne. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. Każdej duszy. że umiłowałam cierpienia. która z radością cierpi. Jak szczęśliwa ta du- 101 . Coraz milszą Mi stawać się będziesz. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. ale milsze cierpienia. bądź spokojna. do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót.tów udzielać ci łask i udzielam. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. z mojego Oblubieńca. a o ile wyniszczy się miłość własna. która pragnie iść drożyną miłości. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. żyłam w zaparciu się samej siebie.

gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego. a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami. jakby nic nie zaszło. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. jesteś królową. przeze mnie. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. by umieć naśladować św. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. Ja sam je przyozdobię. pragnie spokoju. ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. bądź zawsze spokojna. Siostro moja. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. który chce zasnąć. Kundusia wyraża życzenie. Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla.sza. którą idziesz. a męstwo podporą cnót. która na ziemi umiłowała cierpienia. jakie przechodzisz. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości. ale kwiatami przez ciebie podanymi. Droga. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju. Ufność jest wzmocnieniem. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. jest drogą królewską. Każdy człowiek. Pokora jest podstawą. 102 . na każdym kroku Jezus jej błogosławi. Terenię. Siostro moja ukochana. a miłość siłą.

koją mój ból. koją ból i gniew ojca. Dobre dzieci rozbrajają ból. a jednak znoszę to dla miłości. kiedy pragniesz zbawienia dusz. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. Bo gdybyś tylko słuchała. Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. żem wycierpiał tyle i życie położył. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. Zabijają Mnie w duszy. a we Mszy św. składam ofiarę z miłości dla ciebie. czego żąda od ciebie. Pilnuj tego. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. a kiedy przepraszasz za grzeszników. tak i ci. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. byś wierna była twemu Oblubieńcowi. Pilnuj tego. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. Jak. a złe sprawiają jej ból. 103 . Gdybyś choć część zrozumiała. W Komunii św. Kto jest pod moją opieką. oddaję siebie. co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości.

zamęt i niepokój w niej sprawuje. tzn. nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia.co mówi. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu. gdy widzi twą twarz wesołą. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. szatan ma większy do niej dostęp. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. Wiele się módl za grzeszników. Ze wszystkiego bądź zadowolona. to i Ja [mieszkam] w nim. Bądź wesołego oblicza. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim. red. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. nie byłby zadowolony. 30 „Naszej regule”. a nie spełniała. Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona. Módl się i czyń ofiary za kapłanów.). Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. karmelitańskiej. bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. 104 . Kto we Mnie mieszka. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. że masz na duszy podobieństwo Boże. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże. by byli gorliwi o chwałę Bożą. trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. boś niejako Jego gospodynią. zachowuj spokój i swobodę ducha. Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. On wie. bo to jest w naszej regule30. Co to za gospodyni.

z którymi się łączę. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. Wtedy. już jest wiernością. im nędzniejsza. bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. w których miałbym odpoczynek. do twego serca. Ona za mnie cierpi. a pragnie Mnie kochać. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. ufność i przez ciebie. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. Ożywiam wiarę. zdajesz się być opuszczona. Przez to znajduję w duszy odpoczynek. Owe dusze przez cierpienia. Im dusza mniej udolna. ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. A teraz w duszach. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu. żem przyjął ludzkie ciało. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej. i z tobą wykonuję cnoty. 105 . Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. gdy się zwyciężysz. że pragniesz być wierną. (Niedziela Misyjna): To. na nowo ponawiam odkupienie. przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go. iż spokojnie znosi przeciwności. W Komunii św. Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. że Mnie posłał na ziemię. krzywda by mu się działa. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie.Mało jest dusz. tym więcej łask jej daję.

jedynie ci. kto jest pod moją opieką. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Oddaj się na własność moją w zupełności. Kundusia oddaje po Komunii św. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. Pragnę. gdy żyje w zaparciu się samej siebie. a dane ci będzie. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania. Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp. jakiej doznaję. gdy mi Je oddajesz. dla sprawienia radości Sercu mojemu. Tak dusza wyniszcza się. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko. winszuję ci mojej radości. weź Je na Oblubieńca i Brata. która pali się przed tabernakulum31. co na ciebie przychodzi. byś doszła do szczytu Góry miłości. jak bezpieczny jest ten. co Mi się w zupełności oddają. bądź Mu wierna. red. co w mojej jest opiece. 31 W kaplicy św.).Szczęśliwy [ten]. w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. Patrz na lampę. 106 . dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego. gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca. Proś o co chcesz. Matka Boża: Oddaje ci Je.

Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. że dusza jest cierpliwa. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. Kielich jest tylko moją siedzibą. Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. Miłujesz Mnie. Bądź bardzo pokorna. ale miłość moja nigdy się nie kończy. jakby były wykonane. Ile możesz. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask. czyń z miłości dla Mnie. a pokój daje szczęśliwość. Daję ci pokój.Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. choć kończy się czas. 107 . a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. a pragnienia wynagradzam. Miłość sprawia.

Takich dusz jest jednak mało. ale jeśli potrzebne ci. Proś o wiele. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. o których wiedziałem. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. te dusze czyste i wierne. ale mają takie. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask. ale są Mi miłe. Znajduję w nich odpoczynek. a wszystko otrzymasz. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. o które nie prosisz. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. tak okrutnych. Takie szczególnie miłują. co mówię. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. Udzielam ci i takich łask. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. uważaj. Rodzice kochają swe dzieci. Tak i teraz. o co Mnie prosić będziesz. otrzymujesz. 108 . dla siebie i innych. sprawiają Mi radość swą wiernością. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość. W czasie mych cierpień.

im mniejszą stawać się będziesz. Zawsze zachowuj pokój w duszy. Do ciebie należy wykonywać. to są czyny. a sprawisz Mi radość. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. czy się modlisz. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. czego od ciebie wymagam. która Mi ufa. Dziecko moje. W ten sposób wielu duszom pomożesz. a Ja wśród nich mieszkam. bo do takich dusz przemawiam.W służbie mojej. to są czyny. Gdyby żeglarz nie kierował łodzią. czego od ciebie żądam. Bądź spokojna i innych uspokajaj. Rodzice kochają wszystkie dzieci. ale i wszystko. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. Każda chwila czasu ode Mnie dana. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. tak dusza. Bądź spokojna. utonęłaby w falach. co starają się być zawsze spokojne. że jak dziecko ufa rodzicom. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. Nie tylko ty sama. bo z wami jestem i nadal pozostanę. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Należy wierzyć w ufność dziecięcą. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. a tak dojdziesz do swego celu. Łącz się ze Mną w komunii duchownej. [przez] krew i łzy moje. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 . ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. Módl się przez zasługi moje. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. Dlatego ufność zwie się dziecięcą.

 110 . I za nich módl się. a taka bądź. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla. osiedlu Stryszawy (przyp. Bo wierni. Czerp z Niego dla siebie i innych. ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego. grzesznicy tu nawracać się będą32. Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. Pragniesz połączenia ze Mną. Mi oddani. coraz więcej Mnie miłujesz. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. pragnienie miłowania Mnie. tak i ty. ale zasmuciłabyś nieufnością.). Przez miłość oddajesz Mi chwałę. 32 Mowa o Siwcówce.ł o s i e rd z i a . Czyń co możesz. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask. K t o u f a . które tylko strzegą się grzechów ciężkich. Moimi skarbami są łaski. by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. oblubienica moja. red. Oblubieniec ziemski cieszy się. Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. Przez twe pragnienie. t en w i e r z y ć pow i n i en . masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego. a majątkiem dusze. Jesteś nicością. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. Pilnuj czasu na ziemi. Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. Są dusze Mi oddane. ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. W tym bądź pilna. nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą. że świat cały zbawić mogę. Mogę to uczynić. Moje Serce otwarte w każdej chwili. jakbyś nic nie uczyniła. bo od chwili życiowej zależy wieczność.

Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. 111 . bo świat zniknie. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo.. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. gdy w Komunii św. Co to znaczy. łącząc własne cierpienia. Błogosławić będę duszy. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Przez ten akt wielu. Są one nieocenione. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył. a łaska na wieki trwać będzie. Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem. Kapłani nimi szafują. ale i skarby moich cierpień. Nie mniejsze ono. aby słowo moje owoc przynosiło. zbawiała wiele dusz. która tak czyni. dziecko moje? Strzec słowa mojego. co ode Mnie słyszysz. Gdyby było potrzeba. że Słowo ciałem się stało. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. bardzo wielu duszom możesz pomóc. znaczy w czyn wprowadzać [to]. ale tobie przydzielam je na własność. co wycierpiałem. Pilnuj tego. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. abyś z nimi. jak słyszy. łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. aby Mnie miłowano.Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. Błogosławieni.

udaremniają moje trudy. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. reszty Ja dokonuję. ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się. Pragnę dusz pokornych. Takim duszom błogosławię. że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości. N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . jaką miała św. bo czyny te są dla zbawienia dusz. moje cierpienia. Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. aby ojciec od innych ich nie doznał. przepraszają za innych. ale go bronią. gdy nikt lub mało kupują. nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. Ci. które kochają. Dzieci dobre. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. gdy nie ma nabywców. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w. Większych łask udzielam duszy nieudolnej. ale na wolę i pragnienia. 112 . Te dusze sprawiają Mi radość. Nie dość na tym. tak i Ja pragnę udzielać łask. Kundusia prosi o miłość taką. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. co gardzą moimi łaskami.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. uświęcać i upodabniać do Siebie. Teresa od Dzieciątka Jezus. i przepraszają go za innych.

daję początek każdej dobrej sprawie. dzielę się z duszą. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia. Ogień ważniejszy od iskier. 113 . Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. Radością.Mój pokój nie polega na tym. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. które prędko giną. Ja jestem w Ojcu. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. Gdybyś wiedziała. aby nie doznawać przeciwności. które ode Mnie pokój otrzymują. a Ojciec we Mnie. W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. opierający się na ufności i cierpliwości. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. ale przez nie podwajam miłość. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. którą mam z cierpień duszy. bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. a przez Ducha Św. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. a Bóg Wszechmogący opiekunem. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. Szczęśliwe dusze. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. przez Ducha Św.

oddawaj Mi z powrotem. co Mi oddajesz. to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. a dusza oprze się na Mnie. Wszystko. Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. Wszystkim. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym. Dałem ci mój pokój. ufaj Mi. Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje. taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. a gdy Mi to ofiarujesz. Przypominać będę miłosierdzie. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . Dziecko moje. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. spełnia moją wolę. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. udoskonalę moimi zasługami. a wszystkich kochałem. Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. tym chwałę Mi oddajesz. zadość czyni memu pragnieniu. Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a .Błogosławieni pokój czyniący. Miej zawsze i wszędzie pokój. znoszenia cierpień. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach. jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski.

by Mi miłością za miłość płacono. Bronisław Bartkowski. gdy spowiednik odjedzie?33. red. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą. Mało dusz takich. jak tego pragnę. Chcę. Dla ciebie. gdyby nie stawiały oporu. Czy ty pojmujesz to. ale i wśród dnia. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. Kundusia: Co będzie. A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów.oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. aby ci dać dowód mojej miłości. Jesteś oblubienicą moją i królową.. ocaliłem to miejsce. niepojęte rozumowi ludzkiemu. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. jak żłóbka. Odczuwano więc brak księży (przyp. Pragnę dusze owładnąć miłością. że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego. Matka Boża: Ja strzegę twego serca. a nawet całą parafię. 115 .). w którym było Dziecię Boże. bo kocham dusze i pragnę jedynie. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. dobroci i miłosierdzia mojego. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy.

bo znał twoją duszę. w sercu zachowaj wskazówki. bom za to cierpienia i życie dał. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny. Ja jestem twoim przewodnikiem.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. by Mnie kochano. Kundusia prosi. Pragnę być miłowany od stworzeń. które mogę uszczęśliwiać. Pan Jezus: Twoje serce jest moim. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. a prośba radość Mi sprawia. Wolą moją jest. Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. A ludzie odpychają tę miłość od siebie. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. To boli! 116 . a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. które ci dawał pierwszy. Rzadkie to niestety dusze. bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. Pragnę miłować i być miłowanym. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. abyś prosiła o błogosławieństwo. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany. tak we dnie jak i w nocy. a moje twoim. Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. które przyjmują to moje uszczęśliwienie. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich.

abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała. Pragnę. przedłużam ci życie. gdy św. Terenię wezwałem do klasztoru. o co prosi. Kundusia prosi o miłość. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć. swobodny. Jest wiele dusz. nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”. byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. które wabią Mnie do udzielania łask. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi. Ty Mi wynagradzaj za tych. 117 . udzielam łask. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. błogości. Jak dziecko w prostocie prosi. jaką miała św. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. która ma prostotę. które nadużywają łask moich i sakramentów. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. Jestem Bogiem miłości. Przez Ducha Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. a ojciec z radością udziela mu [to]. że wabi Mnie do duszy. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego. co łask nadużywają. Tak miłuję cię. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham. odpoczynku. Duch Św. a w sercu nastaje stan słodyczy. Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce.

ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . i na to. wtedy wszystko. ale jaką miłością ich kochają. Gdy owieczki chodzą po manowcach. zamieni się w miłość. pasterz spędza je laską na dobrą drogę. Rodzice nie czekają na to. Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników. Przez ofiary zbawiam dusze. o gorliwość dla kapłanów. co i ile małe dzieci zrobią. Mogę cię uświęcić w jednej chwili. jaką Mnie miłością kochasz. ch o ć by n a j m n i e j s z e. ch o ć by n a j m n i e j s z a . Z miłości.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. Wszystko rób z miłości dla Mnie. Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość. 118 . Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . a nie dla kary to uczyniłem. ale Ja patrzę na twe usposobienie. co czynić będziesz. by owieczki spędzić na drogę przykazań. Jako dobry pasterz używam laski. a nie na ilość twych uczynków.

którzy Mi swe serca ofiarują na własność. że ofiarowali Mi swe serca. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. rozumowi ludzkiemu niepojętą.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. Trzej królowie tym Mi radość sprawili. urabiam wedle Serca mojego. Serca ich. a jakaż boleść w sercu. ubóstwiam swoim Sercem. gdy grzesznicy miłością gardzą. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. że jedno się stajemy. Wyżsi oni [godnością] od królów. Takie serce jest tętnem Serca mojego. oddane Mi. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. Takich kapłanów jest niewielu. a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 . Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. zaś kapłani są moimi zastępcami. Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. bo są moimi zastępcami. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. Wszystko z miłości ku duszom. aby pozyskać miłość. Życie oddałem za moich grzeszników. Niech się strzegą.

Ze wszystkiego bądź zadowolona. a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz. jako własność moja do siebie nie należysz. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. Wszystko czego ci udzielam. co Syn mój do ciebie mówi.Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. ale na miłość jaką Mnie kochasz. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki. Czyń ile możesz. Są zadowoleni. możesz nimi rozporządzać. że jedno się stajemy. zastąpię twą nieudolność. Kochaj Mnie. dla siebie i dla innych. a ty moją. bo nie patrzę na wielkość czynów. ile i kiedy zechcesz. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. czy pociechy. Ja jestem własnością twoją. Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. co ci potrzebne i to ci daję. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. że dzieci ich kochają. Jestem Królem wszystkich królów. Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. Wiem. 120 . jaki ma od dusz obojętnych. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady. czy cierpienia.

jakie ci daję. że gdy się razem zejdą. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. jest ofiarą. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. abyś i ty szerzyła miłosierdzie. Dziel się z innymi moim miłosierdziem. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. nawet cudownymi. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. Nieustannie przyozdabiam ją łaskami. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. wypływający z mej miłości i dobroci. a Ja łaski dodaję. Zwyciężanie się od człowieka zależy. 121 . ale i cierpienia. niewinnością tak. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. to jest najcenniejszy mój skarb. dźwigniemy świat cały. Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. bo Ja jestem wszystkim. że staje Mi się coraz milsza. pokorą. można nią dusze zbawiać. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. Dałem ci miłosierdzie. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. bo tylko upór by przeszkadzał.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie. tak i niepojęte jest miłosierdzie. ale nie tylko Mnie samego. Kochaj Mnie. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. Ciągłe wysilanie się. Jak niepojęta rozumowi jest miłość.

choćbyś Mnie kochała z całego serca. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. łagodność. Dziecko. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. a pociechą moją były te dusze. miłosierdzie. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. I twoja [dusza] wśród nich była. odniesione w pokusach. Razem widziałem grzechy i cierpienia. jednak zawsze są kochane przez rodziców. Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. ale rodzice za nie myślą. i to Mnie przygnębiało. które Mnie miłować będą przez całe wieki. Przez jedno zwycięstwo. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz. nie myśli o niebezpieczeństwie. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. wielbisz moją dobroć.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. a dla Kościoła są podporą. Wszystko czynisz. Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. za nich jeszcze więcej należy się modlić. jakby nic nie zaszło. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. czy pamiętasz o Mnie. [gdy jest] w objęciach rodziców. zachowujesz cierpliwość. Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. czy też nie. Bardzo cierpię 122 . że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz.

od grzeszników. Wiara ma im przodować. bo takich dusz pragnę. tak i ty staraj się być taką maleńką. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. ufność i pokorę. Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. Do ciebie należy. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci. ale mam ich mało. bo czym 123 . którzy nie biją rodziców. że dzieci ich kochają. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. którzy strzegą się grzechów. dojdziesz na szczyt góry miłości. ale nie kochają ich miłością czułą. by je wykonywać. Daję ci cnoty: prostotę. gdy widzą. przez twoje usposobienie łączę się z tobą. ale nie takich. Są oni podobni do dorosłych. Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. dziecięcą. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. i bądź pokorna. tam są [też] i aniołowie. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością. Wtedy w ramionach moich cię poniosę. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. Nie wysilaj się na słowa. Dużo [jest] takich. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. Gdzie ja jestem i Syn mój.

Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. dając im wzrost. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . tak i ty tęsknić powinnaś. Czerp z zasług. Bez ciebie stworzyłem cię. Bóstwo oddaję na własność twoją. dla siebie i dla innych. kiedy i ile chcesz. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. jak rosa kwiaty. Stanę się twoją świętością. Jak dziecko tęskni za rodzicami. gdy ich nie widzi. ani w niebie. tym miłość dla wszystkich cnót. ale bez ciebie nie zbawię cię.dusza dla ciała. A ty? Tonąc w miłości. tak i rozum za mały jest. Człowiek tonący myśli tylko o morzu. nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego. Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. Z twojej strony. Ona je orzeźwia. Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. którzy wykonują czynności. jakie Ja wykonywałem na ziemi. ale ty stań się Moją ofiarą. ale to mu wystarczy. aby objąć miłość moją.

że ich kocha. Dzieci rosną. Kundusia prosi. bo dziecko najmniejsze. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja. czy też nie myślisz o tym. Pan Jezus: Postępujesz. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. Nie patrzę na wielkość twoich czynów. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. Kundusia skarży się. gdy pragniesz miłować.czyć do moich zasług. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę. Czyń ile możesz i co możesz. że nie postępuje. czy myślisz. Tego pragnij. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. choćbyś nie myślała o tym. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. czego w czynach nie dokonasz. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. Myślę o tobie. Wtedy. Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy. Nie wymagają od niego zdolności. Nie patrzę na słabość twoją. kiedy tęsknisz za Mną. gdy cierpliwie znosisz przeciwności. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. 125 . największą radość sprawia rodzicom. a nie wiedzą o tym. czego Ja pragnę. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. bo wiem czego ci potrzeba. Ja jestem zawsze z tobą.

Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. Gdzie jest Syn mój. Taką duszę urabiam jako swoją własność. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. Tak i dusza. bo byś Mi przykrość uczyniła. Zaślubiam duszę w Komunii św. Tych. może zbawić miliony dusz. gdy się do czegoś przywiąże. sprawia przykrość Mnie. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość. całą ludzkość. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego. otaczam szczególną miłością. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. darzą je większymi darami. Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. 126 . bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. ale i zdanie swoje. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. które nie czynią im przykrości.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną. cierpliwości. Dla takich dusz nie mam granic miłości. ale więcej te. Dusze takie doznają mojej czułej opieki. Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. Kocham wszystkich. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą. i chcę. łagodności i innymi. którzy są wierni Synowi mojemu. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją.

ale z rozwagą bierz głos Boży. Oddaję ci Syna mo- 127 . Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. Pragnę. bo Mnie naśladują. które mają miłość. gdy miłują nieprzyjaciół. a cała ludzkość. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. Miłują swoich bliźnich. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. Największym z dobrych uczynków jest miłość. że jedno się stajemy. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. Dusze. Jednoczę się z nimi tak. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. ale gdy myślisz o sobie.Bądź spokojna. katolicy źli w gorliwych. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. a dam ci radę przez twego spowiednika. aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. Zadowolony jest z ciebie. aby kapłani zmienili się na gorliwych. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach. a podwójną mają miłość. Nie uprzedzaj Mnie. pociągane są do dobrych czynów. małą Terenię. poganie by weszli na drogę zbawienia. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. Radź się w potrzebach i wątpliwościach. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. wtedy nie jest zadowolony. To pragnienie trapi i moją Matkę.

Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. Bądź wierna mojemu Synowi. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach. 128 . ślubowanie (przyp. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. Jesteś naszą królową i oblubienicą. Podróżujący. ani o przeszłości. Bądź wierna i pilna w modłach. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi.jego na twoją własność. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. Nie jesteś sama. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. pilna w korzystaniu z zasług. Łącz się jak najczęściej ze Mną. Nie myśl ani o przeszłości. bo nie doszedłby do celu. by jak najwięcej dusz zbawić. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód.). ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa. masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. 34 Assumptio – oddanie się. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. Jako taka. prosząc o łaski dla siebie i innych. red.

gdy Mnie kochają miłością gorącą. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. choć są Mi mili. a ona Moją. ile jest liści. W przeciwnościach daje siłę. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. Ofiara i miłość. Miłość mą pragnę na nie wylewać. Ja jestem jej rozkoszą. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych. czymkolwiek ją nawiedzę. Co jest moim. ziaren 129 . gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. bo w nich widzę moje podobieństwo. co dusze niewinne i czyste. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice. wszystko jest twoje. bądź spokojna. ale zawsze zachowaj spokój.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. Choćby było tyle dusz. Nie martw się ani nie lękaj się. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. mój obraz. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. zawsze myślę o tobie. tak i tobie dałem prawo do zasług moich. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. to i twoim. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. Bądź bardzo pokorna. to jest jedność. co jest [własnością] oblubieńca. z miłości własnej. a ty jesteś moją własnością. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. Uczynki twe spełniaj z miłością. i ziemia. Kochaj Mnie. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. zawarte jest w Sercu moim. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. Niebo i Matka Najświętsza.

[wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. zadość czynić będziesz memu pragnieniu. jak i za wierzących. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. Kiedy przeszkodzisz grzechowi. ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest.piasku. Jednako cierpiałem za nich. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. szerz więc je i czyń miłosierdzie. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. Dużo jest dusz obojętnych. nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. byś umiłowała cierpienia. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. To ci daję. Czyń moją wolę. Módl się dużo o zgodę rządzących. będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie. Raduj się. Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. 130 . Krzyże. którymi cię nawiedzam. Wolą moją jest. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. służą Mi z obojętnością. boś znalazła wielką łaskę. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. Módl się dużo za pogan i innowierców. tul do serca jak największe skarby.

Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. ofiaruj jak najczęściej krew moją. że te cierpienia były na zbawienie dusz. Na ziemi nie ma większego szczęścia. pozbawiłoby cię to życia. które wykonują cnoty. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. Najwięcej ucieszą Matkę moją. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. czyń ją.Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich.). jakiego świat dać nie może. To jest zapoczątkowanie nieba. cierpienia. niż inne dusze za dziesięć lat. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. a nie mają zamiłowania do cierpienia. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. Szczęściem jest. Na sądzie Bożym. (Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. łzy wylane Ojcu niebieskiemu. Pan Jezus: Dałem ci skarby. Skarby te dałem ci na własność. które są obojętne w umiłowaniu krzyża. 131 . Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. red. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. bo jestem Bogiem. Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle.

ofiary. we wszystkich trudnościach. miłosierdzie i miłość. abyś zawsze była spokojna. a kto je przyjmuje z radością. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. Bo to jest miłość ofiarna. Jestem Bogiem pokoju i chcę.gdy naśladować będą Jej cnoty. które wykonujesz z miłości dla Mnie. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. ale i przez wszystkie czynności. 132 . Być owianym miłością. Cierpienia zesłane przeze Mnie. ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. Bądź owiana miłością. To będzie radość dla Mnie i dla Niej. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. są dowodem mej miłości. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. to znaczy duchem moim. wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. Tego pilnuj. tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. a czynię swoją.

W tym drugim. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. że złączona [z ciałem]. że ty jesteś miłością Boga. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. aby serce napełnić coraz więcej miłością. Miej umysł wolny i swobodny. małym niebie – w sercu. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. Teresy. aby Mu się coraz milszą stawać. Miłuj Go i bądź Mu wierna. bo daję ci dłuższe życie. I w tym duchu wszystko czyń. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. Kundusia prosi o miłość podobną do św. 133 . Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. I to jest cudem mego miłosierdzia. może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. a my twoją. a Bóg jest miłością twoją. oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. niech panuje spokój. abyś zdobyła miłość coraz większą. Gdy dusza opuści ciało. aby je znów złączyć. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. to trzeba cudu. Twoje serce jest moim niebem. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością.

krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. Tak i ty. Miej ufność dziecięcą. o co nie prosisz. Rozważaj miłość moją i dobroć. żyjesz w cierpliwości. Kundusia: Co robić. skoro nie umiem tego czynić. łączysz się ze Mną w Komunii św. modlisz się czy cierpisz. nie tylko otrzymasz to. bo rodzice im to dają. że jest ci potrzebne. a będziesz żyła miłością. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. z Poznania36. by czynić z miłością. bo Ja wszystko mogę. przejęta duchem Bożym. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj.. Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. Dzieci nie myśląc tym. – żyjesz miłością. a o czym wiem. i własną nicość. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. ale i to. kochaj Mnie. 134 . do bliźnich odnosisz się z łagodnością. a wtedy upokorzysz się. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski.Kundusia pyta: Co mam czynić. ku strapieniu całej rodziny. o co prosisz. co im potrzeba. 36 Dr Ł.

z miłości do Mnie. zawsze w spokoju. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus i dusza. gdzie Syn mój. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa. wykonuj wszystkie twe czynności. oto. tam i ja jestem. Dziecięca miłość jest prosta i szczera. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. jakby kochać. Nie wymagam nad- 135 . a nie obawiaj się. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu. Dziecięca miłość. a nie umiem kochać. bez obaw i niepokojów. że nie umiesz Mnie kochać. ale na miłość twoją. jak umiesz i jak potrafisz. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. ale kochają w szczerości i prostocie. Obecna jestem przez wszechmoc Bożą. On jest Bogiem twoim. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. ku Jej czci i radości. w łączności z Nim stają się jedno. Matka Boża: Dziecko moje. Dzieci nie myślą o tym. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. a nie na umiejętność. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci.

Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. i jedno się stajemy. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. m i ł o ś ć mo j a .zwyczajności. przyjąłem cierpienia. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. Jako człowiek. Kundusia prosi o cnoty. Skarby. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. oddaje je Bogu. a nie cierpieniami. pomnażam. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. Im więcej udzielam miłości. aby umiłować nawiedzenie Boże. twoje cierpienia. Dusza poznaje. którą masz ode Mnie. będę zadowolony z miłości dziecięcej. że nic z siebie nie ma. Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. tym więcej krzyży i cierpień. To jest królewska droga. można nazwać raczej pieszczotą. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. ale prostoty. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. d a j e c i s i ły w cierpieniu. w porównaniu z moimi cierpieniami. Miłość twoją. wolę Bożą. O to chodzi. Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. Przebóstwiam twą duszę. daję ci na własność. Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. 136 . a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi. Dziecko moje. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. ro z l a n a w t wo i m s e rc u . nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar.

cierpliwość. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili. ale za proboszczów i duszpasterzy. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Ofiaruj moją krew i moje łzy. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. pogan i innowierców. a przeprosisz. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi. bo przez to możesz wiele dusz zbawić. aby weszła na drogę zbawienia. taka jest moja zasada życia. bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. ponawiaj to często. swobodę i wesołą twarz. Staraj się o miłość. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze. Szata niewinności jest 137 . męstwo w cierpieniu. sama nie pracujesz. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. gdy upadniesz.

Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty. bo oni sprawują mój urząd. królowa przeżywa je razem z nim. Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności. Majątkiem ich są dusze. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna. Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. są jakby kielichami. Gdy król ma jakieś strapienie. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. otrzymujesz na własność moje zasługi. jakimi cię nawiedzam. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. że zniesiesz cierpienia z radością. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. a tym zadowolisz moje pragnienie. Cierpienia. Módl się. moje skarby. należą do skarbów moich.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. ile chcesz i kiedy chcesz.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św. a w niebie szczęściu nie będzie końca. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. Módl się za kapłanów. tak ty pilnuj czasu na ziemi. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich. z których krew moją wylewają na dusze. Razem przeżywają smutki 138 .

W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. który przejdzie przez największe nawałnice. a miłość nimi kieruje. mogą podźwignąć cały świat. Dziś i zawsze. a Ja wspomogę cię łaską. Mnie się radź. że. a Ja będę nagrodą twoją. Bogu oddajesz nieustanną chwałę. często rozważaj o miłości mojej. bądź bardzo pilna i wierna. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. Patrz na małe dziatki. a niebo otworzyć. Dając ci moją miłość. a Ja przez ciebie. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim. do miłosierdzia. i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. Daję ci miłość moją. co i jak masz wykonywać. te dwie potęgi są tak silne. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. wszystko ci dałem. dobroci i wszystkich moich zasług. ufaj i wierz. Nie sama pracujesz. Pełnij moją wolę. przejęte są kochaniem rodziców. Jest tak potężna. a Ja będę odpoczywać w twoim. Miłość jest sternikiem. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy. jak one kochają.i radości. Jestem twoim kierownikiem. Miłość moja i twoja. Nic innego ich nie obchodzi. ale ze Mną i moją łaską. że potrafi piekło zamknąć. Daję ci odczuć radość moją. jeno rodzice. Tak samo miłość moja i kapłana. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady. Cierpliwość i męstwo idą w parze. 139 . Tyś radością moją i Matki mej.

bo jesteś miłością moją. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. a zdobędziesz przez to większą mądrość.bądź tylko . Przez akt żalu odnawia się. w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. ale miej ufność dziecięcą i wierz. upiększa się szata niewinności.. jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie. Święta Katarzyna: Siostro kochana. Panu Bogu milsze i tak czyń. W prostocie serca słuchaj. O cokolwiek prosić będziesz. jakie inni święci pełnili. Kundusia prosi o mądrość. tylko ją praktykuj. a przez spowiedź i Komunię Św. co jest lepsze. upodabniam taką duszę do samego Siebie. Wybieraj to. dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. dana ci mądrość. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. co się dzieje na świecie.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie. 140 . by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata. co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać. ile możesz. a nie troszcz się o to. Zajmuj się swoimi obowiązkami. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. otrzymasz. Pracuj tyle.

wielką łaskę znalazłaś. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża. kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. A możesz zdobyć jeszcze większą. 141 . przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość. a Pan Bóg wszystkim. a z łask wielkich dana jest ta. ale jeszcze wiele przejdziesz. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. Zdobędziesz miłość taką. Matka Boża (o kimś. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. On może sprawić. choćbyś żyła setki lat na ziemi. to pozostaniesz nicością. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. Tak i ty. Gdyby się poddał przygnębieniu. ale przez pragnienia je spełnisz. że przeszłaś cierpienia. że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. bo i On przechodził w swym życiu smutki. Jana od Krzyża. jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców.

Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. by żyć miłością. Pragnę twej ofiary. Nie masz przeszkody. Im będziesz mniejszą na ziemi. i dlatego tyle nieporozumień. 142 . twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. to znaczy kochać Mnie tak. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. bo dane ci będzie. Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. ale w miarę. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. którzy by kierowali się mądrością z góry. Jest to jakby twe żniwo. bo dana ci ta chwila na ziemi. Bądź pilna w miłowaniu. jak Ja pragnę być kochany. Staraj się być najmniejszą. Pan Jezus: Dziecko moje. Pan Jezus: Żyć miłością. Kundusia prosi św. gdzie możesz zebrać więcej zasług. choćby najmniejszej. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. tym większą będziesz w królestwie moim.Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione].

innowierców. kochają. Im więcej ufać będziesz. pogan. lecz nie wszystkie jednaką miłością. Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. od woli dobrej. choć nie mówią o swej miłości. zlecone mi przez Syna. Miłością szczególną otaczam te. a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. tym więcej otrzymywać będziesz łask. Módl się za cały świat. dobroć i miłość Bożą. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. bo dzieci małe ich nie posiadają. bo [wszystko] możesz otrzymać. Zjednoczenie zależy od ducha. Przez prośby spra- 143 . Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. a nie od słów. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). Małe dzieci. tak cóż wam się może stać. kapłanów. Pozostań w pokoju i swobodzie. Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. nieudolność. Proś o wiele. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. Kundusia skarży się. Ufaj i wierz. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi.Kundusia skarży się na brak skupienia. kocham wszystkie dzieci. nie wzbudzanie czystej intencji. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. dobrej woli. Obie te cnoty jednoczą się. dziecko moje. które mnie czczą i kochają. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach.

że woda nie zatrzymuje się na pagórkach. B. Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. ks. Cokolwiek odbierasz.wiasz radość [mojemu] Synowi. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. co godzinę i co dzień. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. tam i ja jestem. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. pokory.). którzy walczą. ufaj. Dusze. uniżenie. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. Dusza. Kundusia prosi o postęp w miłości. bo Jego radością [jest] udzielać łask. niż dusze. a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję. Gdy do Niego się zwracasz. Dusza obdarzona ła- 144 . W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. Gdzie jest mój Syn. które walczą. pamiętaj i do mnie się zwrócić. tylko spływa na dolinę. Tą doliną jest pokora. więc uznaj swą nicość. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. Żołnierze. Wiedz. że to ode Mnie pochodzi. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia. B. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. otrzymują odznaczenia i nagrody. która zwycięża się. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy. Chcę.

w skupieniu ducha. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. Pragnę.ską. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia. więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. Ani jeleń źródeł. moim pragnieniem. miej serce wolne. (Przed spowiedzią): Idź. wyznaj swe winy. aby odpocząć. Pragnę dusz. dziękuj za wszystkich ludzi. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy. jak wielki jest ten sakrament. uprzejmie. Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . a przez to sprawisz Mi radość wielką. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną. Wzgardzili moją miłością. Przychodzę do serca twego. Ty. jakiego świat dać nie może. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. Pragnę dawać szczęście. jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. W pracach swoich i posługach. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością. w których znalazłbym odpoczynek. dziecko moje. Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. a zwracaj się do mej miłości. więc i całej miłości pragnę. aby Mnie kochali z całego serca.

miłując Mnie taką właśnie miłością. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. oddaję ci moją duszę. tak i ty. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę. które Mnie kochają miłością dziecięcą. Ty jesteś moją własnością. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie. Oddając ci się na własność. Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. a Ja twoją. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. gdy kochasz Mnie taką miłością. z cierpień czy łask. aby w twym sercu oddać się tobie na własność.łości! Tak mało mam dusz. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. Kundusia prosi o miłość dziecięcą. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość. Przyszedłem do ciebie. to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. jedno się stajemy. Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . które by Mnie tak kochały. bo te dusze najwięcej kochają. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim.

Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. ks. (30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały.). ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. 147 . choć to było chwilowo. wielkie odczucie miłości i błogości. Serce twoje jest Betlejem. a jak tam była radość z mego przyjścia. B. a twej radości. spowodowany przez grzeszników. Przyszedłem. Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp. Przez uwielbienie w duszy.Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. B. rozbrajam gniew Ojca.

ale nie patrzę na twą umiejętność. Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste. czyli praktykować. 148 . a ty masz większe szczęście. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał. na miłość twą. padłby nieprzytomny. Znam twoją nędzę. Dobrze Mi w kaplicy. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. Więcej kocham dusze nieudolne. Do Mnie należy uświęcać cię. bo one się upokarzają w swej nieudolności. to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie]. ale na wolę. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma. niż z czegoś. bo łączę się z tobą w Komunii św. a moja miłość wyrówna twą nicość. Większa w tym moja miłość. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. Do ciebie należy wykonywać te cnoty. ale w sercu mam osobisty spoczynek. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane.

to zjednoczenie moje z twą duszą. 149 . a ty jesteś własnością moją. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. a l e n i e w y n i s z c z a m . Ale że Ja ci się oddaję na własność. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. Są takie dusze. by móc dla nich pozostać. Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. co wzgardzili moją miłością. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e. Ufaj. Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej. Oddaję ci się na własność. daję ci dowód mej miłości. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. jak i w tych duszach. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. choć niejednaką miłością. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. to jest szczęściem twoim. co Mi się oddają na służbę. twoją miłością wynagradzaj za tych. a szczególnie za kapłanów o gorliwość. Choćbym ci dał świat cały. pragnę być kochanym od wszystkich. nie miałabyś szczęścia i pokoju. jeśli przyjmujesz je z radością. bo cię wspomogę. Kiedy przychodzę do twego serca. innowierców. które Mi się oddają na własność. a nie Siebie. Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę. Módl się za pogan.Kocham całą ludzkość. ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. Za tych przepraszaj. o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . Przepraszając Mnie. Rozkosz znajduję w duszy twojej. ale okazują Mi niewdzięczność.

bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie. Choćbyś się wysilała. jak je rodzice kochają. Prawdą jest. bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie. przychodzę z moim miłosierdziem. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. Proś. nie jesteś zdolna ani ty. Twoja prośba pobudza Mnie do litości. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi. Proś o wiele. tym będziesz Mi milszą. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak. otrzymałaś też pomnożenie miłości. Bo im mniejsza będziesz. bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. Szerzyć miłość. to znaczy 150 . ale choćby się wysilały. bo z niej wypływa. Pragnę. Szerz miłość. Miłosierdzie jest złączone z miłością. która zachowana ci będzie na wieki. bo kocham dusze wesołe. a Ja przez ciebie szerzyć je będę. Zawsze zachowuj spokój i radość. kiedyś doznała przykrości. bo pokora jest prawdą. Pragnę. Dzieci małe kochają rodziców. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. nie zdołają kochać rodziców tak. jak Ja ukochałem. o co chcesz.ch o c i a ż mó g ł by m . a otrzymasz. Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. Święty Paweł: Siostro. co się uznaje ze swej nędzy. a t wo j e go d ob r a . a to jest pokora. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. Stawaj się coraz mniejszą. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. abyś Mnie kochała gorącą miłością. Kiedy przychodzę do ciebie.

109. Bądź wierna i pilna. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. nawet długoletnia. starczy. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa.). Królowej nieba i ziemi. a odwraca się od ziemskich. 151 . prowadzi do wzrostu miłości. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. Bożych. przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna. red. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej. Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37. grzesznika. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. s. Nie poprzestał na niej. że wydał swego Syna na cierpienia. w. 13g) (przyp. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. Bo miłość obojętna. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość. Pozostań przy mojej łasce. Jeden akt woli człowieka.

ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich. że jedno stanowimy. Mojej miłości. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. jako oblubienicę swoją.Gdzie [jest] Syn mój. Jakże pragnę obdarowywać łaskami. Gdzie światło słoneczne. że wolno stworzeniu Mnie kochać. We Mszy św. rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. Szczęśliwa jesteś. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. Uwielbiają i czczą Mnie. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności. ale każdą chwilą życia. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. Cokolwiek czynisz 152 . jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. ale rzeczywisty. ale moja miłość jest wzgardzona. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. dając ci na własność moje ciało. tak i ja. tam i ja jestem. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. duszę i bóstwo. W niebie święci otoczeni są moją światłością. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. Czynisz postępy w miłości. jak Ja łączę się [z tobą]. W niebie jestem z ciałem i duszą. tam i nieodłączny cień. Tak samo jest z moją obecnością. zjawiam się w sposób duchowy. jaką kocham nędzę ludzką. Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. Jak Mnie to boli! Nie dość. nikt z ludzi nie pojmie.

przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. a św. Łączność ze Mną. 153 . 38 Kundusia ma 72 lata. bo potroiłem ci życie na ziemi38. Jedno się wtedy staję z duszą.z miłości ku Mnie. ale za dusze. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. jest bardzo uświęcająca. pomnażam miłość. jednaką miłością kocham cię. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. lecz lepiej Mi w sercu człowieka. bez niej może być dużo upadków i niepokojów. nie ma owocu. Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. Nie patrzę na wielkość czynów. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność. zmarnowane jest. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. ale na miłość. Roztropność jest konieczna. gdy umarła. ale i w życiu. bo za nie można zbawić dusze. Kocham cię coraz większą miłością. tak i życie człowieka bez uwagi. w których przebywam. nie tylko w Komunii św. czy też nie. więcej zyskasz niż świat. bo Ja nie za świat cierpiałem. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. ubóstwiam ją.. bo mogę działać przez dusze. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz. W tabernakulum czekam na miłość. Żyj z uwagą. Wedle tego sądzić cię będę. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia.

a by d ro ga . Dopomóż Mi swoimi modłami. I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. ale ty czyń co możesz. Jak małe dzieci. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. cokolwiek czynić będziesz. Wtedy. Nie sama pracujesz. aktem wynagradzania i zbawiania dusz.Niech twoje życie będzie aktem miłości. Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t . C h c i a ł by m i p r a g nę. nic świat nie obchodzi. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. Kundusia prosi o największą miłość. bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. zajęte rodzicami. j a k d z i e cko u f a ć. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. tego. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one. Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. Miłe dziecko. ale z moją łaską. Pragnę dusz o takim usposobieniu. aktem uwielbienia. co daję. Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. udzielam ci coraz większej miłości. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. co się na świecie dzieje. Te re s ę. zamieniać się będzie w miłość. niczego się nie lękają. aby ludzkość na tę drożynę weszła. 154 .

Czy odczuwasz. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. jak giną iskry w powietrzu. czy nie odczuwasz. przychodzę ze świętością. Pan Jezus: Byłem. duszę twoją upodabniam do mojej. wszystko zamienia się w miłość. choćby to była najdrobniejsza rzecz. ponad wszystko. Tak stajemy się jedno. Czy doznajesz strapień i cierpisz. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. bo. Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. którzy Jej nie proszą. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. jestem i pozostanę twoją świętością. a pozostanie głęboki pokój w duszy. czy cokolwiek czynisz. że możemy świat dźwignąć. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia. bo twoje serce jest moim. Taka ofiara jest Mi miła. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. a moje jest sercem twoim. gdy przychodzę do ciebie. jesteś w łączności z moją miłością. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości. aby Jezus stał się jej świętością. moja miłość przelewa się do twojego serca.Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca.

Większe to szczęście niż moje. cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów. że mogą powtórzyć życie. połączone z moimi. tworzy się zdrój [bank] łask. którzy [są] uprzywilejowani. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. które korzystać będą z moich cierpień. jest tak wielka. że całe niebo zachwyca. ale są tacy. za które całą ludzkość kupić można. Cierpienia [twoje]. tak jest [ona] niepojęta. Widziałem jednak i dusze. ofiary i modlitwy. Módl się o zbawienie całego świata. połączone z cierpieniami Jezusa. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. Szczęściem dla kapłanów.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. Przez cierpienia. potęgują miłość. z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. Cierpienia są najdroższymi skarbami. Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. 156 . Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani. Matka Boża: Potęga.

że usunąłbym cierpienia. a ty moją. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. Błogosławię ci wszędzie i zawsze.. czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. Dużo łask przez to tracą [takich]. jakie są związane z cierpieniami. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. które będą z tych cierpień korzystać. a ta szczęśliwość jest wieczna. Wiesz. Więc pozwól. wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej. Jest dużo dusz. ale cierpień nie przyjmują. Dusz takich mam małą liczbę. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. 157 . że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy. uczyniłbym to w jednej chwili. tym się Mi radość sprawia. Szedłem tą samą drogą. bo przykrość mam już w tym. które Mi służą. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. Żal mi dusz. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. Pan Jezus: Dziecko moje. które Bóg daje. a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. Świat jest znikomy. które idą na potępienie.

patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. ale bóstwo.Kundusia prosi o zamianę serc. Duszom daję się poznać częściowo. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga . Pan Jezus: Nie tylko Serce. 158 . przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . wszystkich innych cnót. a Ojciec we Mnie. Pokój polega na pokorze i cierpliwości. Dziecko moje. Całe wieki będzie ją poznawał. prawo ich nie karze. duszę i moje ciało oddaję ci. Wiedz. jako moją własność. jednym więcej. Ochroną pokoju jest męstwo. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. Gdybym udzielił się w całości. Kundusia skarży się na własną nieudolność. Ja jestem w Ojcu. Niczego się nie lękaj. Duszę urabiam na swój wzór. a jednak [rodzice] są zadowoleni. Przestrzegaj danego ci pokoju. Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie. Czynności twe. jak źrenicy oka. drugim mniej. Coraz ściślej łączę się z duszą. a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i . bo zawsze jestem z tobą. a wypływa z miłości. Pan Jezus: Dziecko moje. Dzieci nie są karane. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. zawsze i wszędzie. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. że jestem Bogiem pokoju. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością.

wykonywane z miłości dla Mnie. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym. aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Im większa miłość. a ty myśl o Mnie. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . Ja myślę o twoich potrzebach. abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. bo w miłości streszcza się całe życie. choć o to nie prosisz. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. Pamiętaj. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. Rodzice dają dzieciom nawet to. Czynności te. miłość obejmuje wszystkie czynności. Pragnę miłości coraz większej. a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 . Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem. Pragnę. M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. mistycznymi. Bądź pilna w miłowaniu Mnie. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. że cierpienia idą z miłością w parze. Kundusia prosi Pana Jezusa.Udzielam ci coraz większej miłości. tym większe cierpienie. Nie myśl o ziemskich rzeczach. nawet [o potrzebach] ciała. zamieniają się w miłość. A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze.

. Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. a moje twoim. tak moim majątkiem są dusze. które ty pilnie staraj się zbawiać. które patrzy na Mnie. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. pokorze. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować. cieszy się moją radością. Jestem Królem. Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy.k i em . która nie staje. 160 . Radością i Rozkoszą. W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. cierpliwości. Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. Mądrością. Całe niebo. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. łagodności. Jestem twoim wszystkim. Co jest moje. czego nie znajduję w pustym tabernakulum. wszystkie ofiary. Jesteś moją własnością. ale stale się posuwa. Twoje serce staje się moim. tak ci się stanie. jak wierzysz. pobu d z a d o m ę s t w. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją. d o o f i a r. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. Oblubieńcem. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. Pan Jezus: Dziecko moje. twoim Mistrzem. Pobu d z a d o cn ó t . Pozostań zawsze w spokoju. Jest jak woda rzeki. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. W tabernakulum jestem więźniem miłości. jest też i twoje. tyle razy ukształtowuję serce w miłości.

Tajemnica miłości płynie z krzyża.Daję ci moją miłość aż do sytości. Daję ci pokój. bo ty we Mnie jesteś. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp. ks. umiłowanie cierpień. wolę. jakiego świat dać nie może. Miłość znieczula cierpienia. Patrzę na twoje usposobienie. bo miłość sprawia w duszy radość. ile możesz. Kundusia pyta: Co czynić. a to Mi wystarczy. przez cierpienia. a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. o ile ty [większy] wysiłek czynisz. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. twoją miłość. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej. Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. Moja miłość jest nieograniczona. bo działalność o tyle jest większa. ale i przez każdy czyn z miłości wykonany. abyś nie doznawała przeciwności. w ofierze. B. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. B. bo miłość musi być udowodniona w czynie.). To nie znaczy. Z twej strony czyń. co Syn rozkazuje. rozkosz. przez to oddajesz [Mi] chwałę. Moją miłość zdobyłem przez ofiary. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. a Ja w tobie. Istotą pokoju 161 .

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

okazuje się ją przez ofiary i cierpienia. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. tak wielka. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki. a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. a Matką jestem wszystkich. przemieni się w miłość. ale przez ciebie. starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. Cokolwiek czynić będziesz. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem. Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. Nie tylko cierpiałem. dziękczynienia i zadośćuczynienia. tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz. Bądź mi wierna. Jezus pragnie miłości obopólnej. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami. Gdybyś wiedziała. niewyczerpana jak morze. ani miłosierdzie.wykonywanie. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. Moja miłość. Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. Kundusia prosi. że jedno się stajecie. 166 . czyń. Cierpienie zniesiesz z męstwem.

Bardzo pragnę zba- 167 . ale im trudniejsza ofiara. Dobre dziecko. Sam sprawię. Modlitwa jest łatwiejsza. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. bo jestem zawsze z tobą. Tym okaże się miłość największą. Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. które miłuje ojca. Doświadczam cię cierpieniami. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. zachowaj spokój. tym Mi milsza. Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. ten już miłuje.Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. Te dwie boleści przejmują Serce moje. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. Pan Jezus: Nie lękaj się. bo one będą przynosić owoc Kościołowi. Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze. gdy nawiedzę cię cierpieniami. bo za cenę ofiar dusze zbawiam. nie dopuszcza. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. Pan Jezus: Nie martw się. w cierpieniu jest większy wysiłek. jaką na ziemi osiągnąć można. że ułożą się sprawy. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu.

Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. Miłość nieskończona. to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak. Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego.wienia każdej duszy. Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. Pragnę dusz. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej. Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. Pan Jezus: Jestem możny. Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. zadośćuczynisz memu pragnieniu. Gdy się zatapiać będziesz. bom zawsze z tobą. będę więc twoim drogowskazem. a życie doczesne ginie w głębinach miłości. a czyniąc ofiarę. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . To nie znaczy. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą . Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. Ja i ty. aby nie doznawać przeciwności. w Sercu moim. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Jestem Bogiem pokoju. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. jak lód ginie od słońca. To samo dzieje się we Mszy św. ż e j e dn o s i ę s t a j emy. 168 .

byłabyś w wielkiej nędzy. Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. Oddaję [ci] na własność zasługi. a w tym zaparciu się jest miłość. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane. a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. Patrz na małe dzieci. Oddaję ci na własność niebo. choć nie myślą stale o rodzicach. choćbyś miała świat. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. Pomnażam w twej duszy miłość. a cnota męstwa wspiera. Kundusia pyta co czynić. uprzejmość. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. Miłość pobudza do tych ofiar. bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. pokorę. a Siebie ci nie oddał. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą. aby dusze prowadzili drożyną miłości. 169 . Pragnę.I Ja oddaję ci się na własność. Należy składać drobne ofiary z tego. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. aby trwać w tych cnotach. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . cierpliwość. bo pragnie dojść do najwyższej miłości. ale mają usposobienie ku rodzicom. aby wszyscy na tę drogę weszli. Gdybym ci oddał świat cały. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską.

Jesteś moją Marią. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności. Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. To. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. że dusze za nie kupić można. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. z radością bież drożyną miłości. co najtrudniejsze. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. a teraz już tylko czerpać należy. czyń ofiary z mowy. Tak jest piękna.Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie. miliony dusz można za nie kupować. a znów mów słowa dobre. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. mów kształtownie. gdy będzie okazja. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. Potrzeba tylko dobrej woli. Kundusia prosi o świętość. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. Wiele. którą zanurzam w mojej krwi. która obrała najlepszą cząstkę. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. spełnił Pan Jezus przez krzyż. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. jakżeby się bogatymi stali. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło. że dany ci jest czas na ziemi. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. cierpienia i modlitwy. Gdy dusza zupełnie odda się. Niebo nosisz w sercu swoim. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. bo tego samego Jezusa masz 171 . starali się o dobra wieczne. nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność. tak i twoim Bogiem świętości. ale na miłość. a jednak pozostają ubogimi. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór.kich ofiar. Szczęśliwaś. jaką pragniesz Mnie kochać. wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami. Moja świętość jest twoją świętością. ale na miłość. nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. Choćby światów było tyle. z jaką pragniesz kochać. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. Artysta cieszy się. Jest to bezdenne morze. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. że możesz okazywać miłość przez ofiary.

Gdy się ma przyozdobić pokój. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. Im ściślejsze zjednoczenie. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. przez to ubóstwienie. to się go najpierw oczyszcza i bieli. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. bom zawsze z tobą. Tak i Ja czynię z duszą. w niebie istnieje AMEN.w sercu. w niebie nie czas na ofiary. Nie lękaj się. a do ciebie należy rozwijać je. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. bądź Mu wierna. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. Proś o co chcesz. Nie sama pracujesz. który jest w niebie. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. W każdym cierpieniu 172 . która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. dopóki jesteś na ziemi. a wszystko otrzymasz. Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. przez ciebie. Nad tym pracuj. Z radością czyń ofiary. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. Daję ci miłość. bo On zawsze ci wierny. Wielką łaskę znalazłaś. bo tak czynię z wybranymi.

z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em . co ci cierpienia zadają. Nasycaj się moją miłością. w każdej chwili uwielbiamy Boga. aby życie było jednym aktem miłości. Nie lękaj się niczego. ale ty możesz czynną miłością. przez cierpienia i ofiary. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e. ale za nich nie cierpiałem. Nie poddawaj się niepokojom. Im ściślej zjedno- 173 . co ci daję. Kundusia wyraża pragnienie. Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. a nawet mogę przez nie zbawiać tych. bo jestem Bogiem pokoju.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada. bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. My używamy radości w niebie. Jeśli intencję uczynisz. ale czyń w gorącej miłości. pozostań w pokoju. choćbyś o tym nie myślała. w zjednoczeniu ze Mną. co czynisz. a aniołowie jako duchy szczere. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. gdy Ja wszystko mogę. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. Pan Jezus: Czyń to samo. bom zawsze z tobą.

Święty Jan od Krzyża: Czyń. 174 . obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. aby nie było złej sławy. jaka ci dana już na ziemi. Idąc z Mistrzem. Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą. i czuwaj. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. że przemawiam do ciebie. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. To. Stań się maleńką. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. jest łaską. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. tym milszą będziesz. czego od ciebie żądam. Bądź wierna w czuwaniu. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi. że czynem dokonywać będziesz tego.czysz się ze Mną. Ale to cię uświęci. Umiłuj cierpienia. co mówię. od mej obecności wewnątrz. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. Wykonuj to przez swego spowiednika. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. O bliźnich mów mało i roztropnie. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. Gdy tak czynić będziesz. Nawzajem składam ci życzenie łaski. tym więcej w miłości wzrośniesz. bo to są skarby nieocenione. Gdybym mógł wrócić na ziemię.

bo Ja jestem twoją własnością. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. jeno miłości.. a nigdy Mi nie ubywa. ono będzie ofiarą dla Mnie. prosi. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. ale złączona z moją. a więc i ze świętością. aby cię upodobnić do samego Siebie. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. Udzielam bogactwa. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. wychodź z siebie i zapominaj o sobie. twoim jest. by Pan Jezus stał się jej świętością. Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. Wszystko. więc chcę. jak i pokoju. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. co posiadam. ale miłości. W zjednoczeniu stajemy się jednością.twoim jestem”. aby i oblubienica była bogatą.Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. a ponieważ jest samą nędzą. Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. Święta Katarzyna: Siostro moja. Jestem twym Bogiem świętości. Nie żądam wielkich czynów. zawiera się tajemnica. a ty moją. To zwycięstwo uczyni cię maleńką. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. W tych słowach . Twój Oblubieniec jest bogaty. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów.

a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. bo nie patrzę na uczynki. Módl się dużo za pogan. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. bo My jedno jesteśmy. czego i Ja pragnę. staje się wielką. byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. a ty czyń [wolę] moją. ile możesz. Z Ojcem jedno jesteśmy. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i . ile tylko się da. Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. ale ode Mnie zależeć będziesz. abyś Mi się odwzajemniła. Tego pragnę od ciebie. bo łaski. [On] pragnie tego. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. Z zastępcą. ponawiam to samo Odkupienie. Przyszedłem do ciebie. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. Wolą moją jest. ale dla nich samych. Kochaj Mnie samego. Należy więc czerpać. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. We Mszy Św. są z dobroci mojej. ale na miłość twoją. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu. Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. Czyń. których udzielam. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości.spraw Bożych. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k . 176 . z kapłanem jedno się stajemy.

ile możesz. Wszystko masz ode Mnie. a zapomnij o sobie. Stań się maleńką. Małe dzieci nie myślą sobie.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. Daję pewnym kapłanom zdrowie. ale przez nie można zebrać dużo zasług. Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. tym większą świętą się staniesz. A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. To czyń. Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. czego Syn mój żąda od ciebie. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. Bądź bardzo pokorną. i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. ale o tym. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. bo im mniejszą się staniesz. Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. a przeciw [własnej] naturze. jak kochać rodziców. Czyń. ale taką bądź. czego Ja chcę. To j e s t poko r a . 177 . jakbyś nic nie czyniła. że przez taką duszę cuda czynię. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. Wolą moją jest.

siostro moja. Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. Kundusia. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. że wolałaby być na puszczy. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. ukryłem swą potęgę. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. Pan Jezus: Wol ę. Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie. bo cię miłuję. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. bo chcę. gdzie musiałbym cud czynić. Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. która prawie nigdy nie jest sama. Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask. abyś 178 . nawet karę ci odpuszczam. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną. Przyniosłem ci koronę cierniową. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. majestat i moc. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała. bo Ja zawsze myślę o tobie. byś ty. a z niego wyrastają trzy konary. Jako własność urabiam cię na mój wzór. Przyjdzie ostatnia chwila. iż stanowi jakby czwartą osobę. Ukryj się w nicestwie i pokorze.Jak drzewo jest jedno. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . mówi. by ci przywrócić życie. stała się maleńką.

bo obdaruję cię nowymi łaskami. jako oblubienica i siostra.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. 179 . cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście. bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami. Byś na mój wzór. choć i teraz jestem w twojej duszy. przyjmuj je cierpliwie i z radością. Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności. Adwent: Przez modlitwy. nosiła cierniową koronę.

ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. reszty Ja dokonam. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka. a ziemią. jak różnica pomiędzy niebem. Bądź Mi wierną. Zachowuj w sercu twoim to. przestałabyś żyć. Przy każdej Mszy Św. tak jak Ja ci się oddaję. bom Ja zawsze wierny tobie. żem się ukrył w małej hostii. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie. Gdybym się nie był utaił. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. Ja jestem twoim kierownikiem. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. Dołóż pilności. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. Twoje szczęście. bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. by być wierną. Pilności musisz 180 . Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. Kundusia pyta. co do ciebie mówię. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu.

Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. Pomnij. Bądź Mi wdzięczna.dokładać do ziemskich spraw. ale udzielam ci ponad to i łask. bo niepewna jest co do głosów. Kundusia martwi się. W Komunii św. Na to je dopuszczam. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . bo rozum ludzki [jest] ograniczony. Kundusia: Panie. a miłość nieograniczona. Nikt nie pojmie miłości. Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. bo sama nic nie możesz. byś za czyny twe mogła kupować dusze. Miłość ofiarna radość Mi sprawia. byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. następuje takie zjednoczenie. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości. ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. abyś okazywała miłość ofiarną. jaką Ja miłuję dusze. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie. że w bliźnich jest moje podobieństwo. Daję ci długie życie. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. tak bardzo zranionemu. dziękuj i uwielbiaj. nie opisałby tej miłości. miłuj i wynagradzaj memu Sercu. Pan Jezus: Nic się nie lękaj. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości. nawet twoje własne myśli są ode Mnie. czy się nie łudzi. bo takiej pragnę.

Pozostań oparta na moim Sercu. Siła fizyczna wyniszcza się. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. Cierpienia i ofiary. Ciężkość ciała zmniejsza się. bo pokora jest prawdą. ale nie tylko mogę. a Ja twoją. Dusza działa przeze Mnie. Im pokorniejszą staniesz się. czy krew moją. tym stajesz się pokorniejsza.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. choć są z siebie małe. Pan Jezus: Wszystko mogę. ale i udzielania łask. W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. Jesteś moją miłością. że ciało twoje [to] odczuwa. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze. nie wyczerpią tej miłości. tym więcej łask udzielać ci będę. ale i pragnę udzielać skarbów moich. Ciało odczuwa lekkość. Im bardziej stajesz się unicestwiona. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. daję ci siłę miłości tak. o szatę niewinności i o ogień miłości. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. czy łzy. Wszyst- 182 . wszystko jednaką ma cenę. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników. za wszystko można dusze kupować. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. Dziecko moje. a Ja przez nią. a duch bywa wzmocniony. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. nawet w oddechu. czy ofiarujesz zasługi. Udzielając ci łaski odpocznienia.

Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością. z wszystkimi moimi przymiotami. ile zechcesz. tak bardzo wzbogaca duszę. Zrobiłem porównanie. za sprawą Ducha Świętego. Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. na prostotę i pokorę. ze Mnie masz. ciało. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. Takich dusz mam mało. rozważaj je. Daję ci dostęp do moich skarbów. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. gorącą i czułą. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. ale na dobrą wolę. Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. serce. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. bo Ja tego pra- 183 . aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. tym większą świętą będziesz. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej. Chcę.ko. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. a cóż dopiero. chcę miłości za miłość. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. Miłość niech będzie czuła i gorąca. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. znów. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać. Nie patrzę na umiejętności. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. pragnienie. co masz. Im mniejszą będziesz.

abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. Znam twoje słabości i upadki. że nie ma słów na określenie. ale z tego jak korzystasz z moich łask. bo cóż może być większego nad tę łaskę. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. nie z tego będę cię sądzić. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. 184 . jest tak wielkie. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach. ale Ty wiesz.gnę. ale pragnienie moje. boś zapisana w księdze żywota. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością. Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. by zbawiać dusze. gdy tak czynić będziesz. Co Mi powiesz. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Nie brak Mi szczęśliwości. Chcę. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. że oddaję ci się na własność. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. Tak pragnę zbawienia dusz. Udowadniam moją miłość czynem. w cierpieniach. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. Nie sama czynić będziesz. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. czego mi potrzeba. a inne łaski oddaję. Zawsze będziesz mieć spokój. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. bo jestem zawsze i pozostanę. a mało mam takich. I ty bądź pociechą Serca mego. Bądź pociechą Serca mojego. Nie lękaj się niczego. Sprawiasz Mi radość na ziemi. Pamiętaj.

tym męstwo większe. Im miłość większa. gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości. Łącz się jak najczęściej ze Mną. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości.. Moje pragnienie. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień. Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości.Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko.. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. a nie zajmuj się tym. ale na miłość. Im miłość gorętsza. nad miłość nie ma nic wyższego. Oddaję ci Serce moje. jest własnością twoją. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej. Wtedy przeze Mnie do- 185 . To jest największa miłość.na puszczy”. co do ciebie nie należy. a twoje Moją. czynności te w miłość się przemienia. co to znaczy . Pan Jezus: Dziecko moje.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. Czy wiesz. jest bez porównania większe od twojego. aby Mnie miłowano. Taka miłość wabi Mnie do serc. ona wyrównuje wszystkie braki. Nie patrzę na wielkość czynów. tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca. życie stanie się jednym aktem miłości.

w drobnych rzeczach. Gdzie jest Trze- 186 . Módl się za pogan. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. Matka Boża: Pamiętaj. Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. a Ja w Nim. za świat cały. Droga. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. którą cię prowadzę. [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. byś była pilna w sprawach. jest najbezpieczniejsza. Kundusia pyta: Co czynić. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. jak Syn mój jest wierny tobie. bo skarb ten dany ci na własność. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa. swą wierność. co czynisz. idą na bezdroża i giną. innowierców. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie. Bądź wierna w ofiarach. których Syn mój żąda od ciebie. Nie tylko w Synu moim. niż od grzeszników. Bądź tak wierna. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to.

a wtedy. nie tylko Serce. ale w łączności z Ojcem i Synem. Przyjdzie dzień ostatni. Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. obyś mogła powiedzieć: . bóstwo z moimi przymiotami.cia Osoba. Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. W Nazarecie prace moje. tam jest i Ojciec. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca.. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. Niech twoje życie zawsze będzie majem. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. 187 . czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego. bo już nie sama wykonuje. łącząc się w Komunii św. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. choć maj się kończy. Dusza. oddaję ci Serce moje na własność. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca. ale i duszę mą. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej. urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. W Komunii św. Dusza nie pozna tej miłości. a Ja jestem uwielbiony w Ojcu. jaką [jej] okazuję.wykonałam wszystko”. Pozostają one własnością Kościoła. i Syn. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

co dotąd czynisz. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Radź się Mnie we wszystkim. ale na miłość twoją. niż innych tysiące. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. którą inni gardzą. Córko moja. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. Twa miłość wabi Mnie ku tobie. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. Z tego zadowolenia rodzi się spokój.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. bo gość nie byłby zadowolony. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość. Taką duszę kocham. Zawsze zachowuj spokój. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. jest pociechą moją. jakby sama jedna była na ziemi. miłuję tych. Patrzę nie na ilość czynów. i świat cały. gdyby z nim mało mówić. bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. a w ten sposób. jaki mu zadają dzieci niedobre. Czyń to. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. Zwracaj się często do Mnie. Takich dusz pragnę jak najwięcej. Dobre dziecko rozbraja ból ojca.

a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. to jest drogą cierpień. Nie zdajesz sobie sprawy z tego. Mogę uświęcić w jednej chwili. Bądź pociechą Serca mojego. a Ja stanę się nagrodą twoją. przychodzę dzielić się moimi skarbami. bo tym radość Mi sprawiasz. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki. bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. tym milsza dla Mnie. bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. Zachęcaj do pokoju. Dziel się z innymi szczęściem swoim. miłości i miłosierdziu. gdy je przyjmujesz z radością. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. Im trudniejsza ofiara. Za każdym razem stajesz się bogatszą. W Komunii św. tym dzielę się z wybranymi.przez cierpienia. To są skarby moje najdroższe. ale 193 . mów im o mojej dobroci. co gardzą moją miłością. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. co czynisz i co czynić będziesz. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. łącząc z moimi cierpieniami. i za zwycięstwo.

W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości. Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza. Dla ciebie stworzyłem ziemię.za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. Podzielam się z tobą moim szczęściem. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę.. jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. Pamiętaj. że wiara i ufność idą w parze. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. a miłość daje siłę. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. Przybrałem serce ludzkie. tyle razy poślubiam cię. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. a wtedy będzie to miłość wzajemna. to wszystko jest twoim. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. bo mogę przez nią działać. W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. a co jest moim. Wybieram duszę. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki. jako Bóg uczyniłem 194 . bym mógł kochać sercem ojcowskim. aby dusza wzbogacała się przez ciało. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się.

 195 . Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach. Pokora wabi Mnie ku tobie. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. ale tysiąc światów. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. aby w niczym nie obrażać Boga. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. a ujrzysz. miłość i miłosierdzie. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem. Jest wielu kapłanów. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden. którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. Dopóki jesteś na ziemi.te zasługi nieskończonymi. bo tym największą radość sprawisz Mi. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. Kundusia prosi o łaskę. dzielę się także Moimi cierpieniami. w nich jest Boża dobroć. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. bo przez pokorę łączę się z duszą. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. bo przez nie możesz zbawiać świat. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego.

na chwałę Ojca. by żyć w obecności Bożej. Kundusia pyta. Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. a Ojciec jest we Mnie. szerzysz miłość. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. Nie patrzę na ilość uczynków i słów. czynimy przez Ducha Świętego. Zwyciężając się na każdym kroku. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. Cokolwiek czynimy. Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. Gdy Mi się oddała na ofiarę. a ty w Duchu Świętym we Mnie. Wszystkie łaski idą przez krzyż. nie oszczędzałem jej cierpień. ale bądź Mi wierną. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. Upokarzając się po upadku. Jesteśmy jednym duchem. zyskujesz nowe łaski. Patrz na świętą Terenię. Święta Teresa za nic się miała. Kościół będzie czerpał z jej zasług. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. za które dusze się kupuje. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. ale za to pomagała światu całemu. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. ale Mnie nie zasmucasz nimi. 196 . jak przystoi na moją oblubienicę. Z tej łączności wypływa chwała Boża. Zaskarbiła skarby. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką. przez zaparcie się samej siebie. jak żyć. W usposobieniu jest łączność między nami. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia.

przez to nawracają się innowiercy. na którego ja patrzę. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem. Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych. a ona przeze Mnie. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. Gdy przyjdę sądzić. że się dzielili ze Mną krzyżem. ale przebywając w duszy. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. bo inaczej nie mógłbym być. 197 . Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. Tabernakulum jest moim tronem. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. przyjdę w powietrzu z krzyżem. Moje drobne ofiary. Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. Kundusia prosi. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. Jakże jesteś szczęśliwą. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. a on z radością je przyjmuje. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. ale i cierpieniem.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności.

 198 . Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników.”. Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św. Pragnę dusz ofiarnych. jubileuszowej. jak chcę miłością płacić za miłość. która uświęca duszę. abyś była ofiarą dla Mnie. tak ściśle łączę się z duszą. ale nie lękaj się. pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym. dusza taka pomaga zbawiać dusze.. Daję ci cierpienia. Nawiedzę cię większymi cierpieniami. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. Bóg mógłby odjąć trudności. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a . bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. Moja miłość do duszy jest tak wielka. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej. W takiej duszy mam odpoczynek. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. że jedno się stajemy.W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. W Komunii św. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. jak Ja jestem dla ciebie.. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. Przez cierpienia jednoczę się z tobą. one sprawiają Mi radość. K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a .

Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. co czynić. jak dziecko w objęciach ojca. bo Ja wszystko mogę. pragnę ich zbawienia. Ojcu. Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem. a one przeze Mnie. Kundusia pyta. 39 Pan Jezus wyraża życzenie. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. Wyrządzają Mi wielką przykrość. ufaj Mi. 199 . tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły. by to zapisać. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. nie lękaj się niczego. bo stale jesteś w objęciach moich. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. bo ich kocham miłością ojcowską. i będę czynić cuda. Kundusia. a przez to wzrastać będziesz i w miłości. Im będziesz większą świętą. i utrzymywać ducha w skupieniu. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. na mocy ślubu posłuszeństwa.

Wynagradzaj Mi. że jest to gruźlica. by móc uczestniczyć we Mszy św. i adorować Pana Jezusa w tabernakulum. a Ja spełniać będę twoją. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba. Jesteś ze Mną zjednoczona. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. Sądzono. a Ja twoją. Módl się. jesteś własnością moją. bo jesteś wybranką moją. nie lękaj się niczego40. kapłanów. 200 . dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale. Jestem Ojcem wszystkich. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. red. Ty spełniasz wolę moją. Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. Od października 1948 r. aby wrócili na drogę zbawienia. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. choroba rozwinęła się. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle.). Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim. Cierpię razem z tobą.

nie zrobię. o co proszą. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. które strzegą się grzechów. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. połączone z moimi. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. Krzywdy ci. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. Miłosierdzie moje jest bez granic. Tak i Ja tobie daję to. Całe niebo cieszy się z tej chwały. tam i Matka moja [jest] ze Mną. a więc i miłosierdzie moje. ale to. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego. Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. jak gdybyś była sama jedna na ziemi. który kocha dzieci. nie zawsze daje dzieciom to. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. bo ojciec. niż tysiące takich. Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. przez co osią- 201 . tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. jaką ma Bóg z tej duszy. Co jest moim. dziecko moje. co lepsze i pożyteczniejsze. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu. jest i twoim. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga. a Ja dokonuję w niej cudów miłości. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. daję ci Ją na własność. Gdzie Ja jestem.

aby Mi przez cierpienia. i to na cały świat. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. Kocham nawet tych. tyle możesz zbawić.gniesz największą miłość. co walczą ze Mną i Kościołem. Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej. Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. tym większą radość Mi sprawiasz. Raduj się. Wynagradzaj za nich. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję. Im więcej cierpisz. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. nawet dla świata całego. aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. Pragnę ich zbawienia. Otrzymasz koronę chwały w niebie. Wiele możesz pomóc Polsce. która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. w której zdobyłaś chwałę na ziemi. połączone z moimi. co odstąpili ode Mnie. bo jestem potęgą. boś znalazła łaskę. Cierpię z duszami ofiarnymi. Moich wybranych doświadczam cierpieniami. Dusze. Ile pragniesz dusz zbawić. Gdybyś wiedziała. wyjednywali miłosierdzie dla tych. 202 . Błogosławić będziesz tę chwilę. W sercu twoim obrałem tron.

bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. W Komunii św. Cierpieniem. znoszonym z radością. okażesz Mi największą miłość. Bądź jak dzieci. jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki. ale i z radością. a jednak kochają i są kochane. Upodobałem sobie w tobie pokorę. zaślubiam cię jako oblubienicę. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. Radość mi sprawia dziecięca miłość. Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. które są oddane mojemu Synowi. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. ale je [tylko] osłabiam. Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. Pokornych kocham i do nich się zniżam. nie myślą o tym. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. Cierpisz nie sama. a to sprawia Mu wielką radość. 203 . Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. Ty masz dar mego Serca. bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. a nawet przez moich wybranych. Gdy robią co dobrego. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję. Małe dzieci nie uczą się kochać.

daje ci skarby najdroższe. Ja przez ciebie. My przez ciebie. tym milsze mojemu Sercu. choć [to] trudne. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. Jak mało mam dusz ofiarnych. cierpieniem. że nawet kary. czy przez cokolwiek innego. a Ja dla ciebie. a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. jednego ducha. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. Bo przez cierpienia. uczynionego z miłości do Mnie. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia. zasłużone przez grzeszników. ale im trudniejsze. bo nie sama cierpisz i pracujesz. Pełnij Jego wolę. w zjednoczeniu ze Sobą. Gdybyś wiedziała. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. raduj się. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. Szerzymy miłosierdzie Boże. ale Ja z tobą. nawet całe niebo cieszy się z tego. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. udarowana bogactwami mego Syna. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. Jesteś ofiarą dla Mnie. Wybrał cię na oblubienicę. Korzystaj z zasług 204 . przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. nawet przez posiłek. a ty przez Nas i to na cały świat. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. bo ci oddaje na własność. Wiedz.

a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu. Pan Jezus: Co jest moim. ile chcesz.. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. to jest i moje. Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane. Dane ci. Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa.. tak i teraz pragnę zbawienia dusz. bo bardzo cię kocha. możesz czerpać.. to wszystko jest i twoim. Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie. Zjednoczona jesteś w jedność. Czyniąc to.Jezusa. a co twoje. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu. 205 . Jak na krzyżu.” do słów „. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. że do woli. Ja stanę się twoją nagrodą.. red. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników. Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. a ty będziesz moją chwałą.). dla całej ludzkości. choć objawia się [na ziemi] ludziom41. kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono. Zasługi te to potęga.choć objawia się ludziom” (przyp. sprawiać będziesz radość memu Sercu. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu..

tym większą chwałę Mi oddasz. ten błądzi i ginie. by dać poznać co [jest] dobre. jaką miłuję dusze. Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. jak pragnąłem na krzyżu. Nie przemęczaj ducha mówieniem. abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. wołając . Nie zważam na słabość. i bóstwo. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. Im większą miłość zdobędziesz.nała i spełniaj wolę Syna mojego. 206 . i zasługi oddaję duszy na własność. a co złe. Miłości. co możesz. bo patrzę na miłość i usposobienie. Dusza przez jedną Komunię św. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili. by uchronić od zarozumiałości. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. ale i duszę.. zadość czynisz memu pragnieniu. niech cię nie obchodzą wieści światowe. Przychodzę do ciebie w mojej światłości. Nie tylko ciało. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa. bo to sprawia Mi radość.Pragnę”. Radź się Mnie we wszystkim. Dopuszczam słabość. Uświęcisz się przez to. Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka. Kto chodzi w ciemności. bo jesteśmy jednego ducha. by pomagać zbawiać [dusze]. przez całe wieki dusza nie pozna. Jeśli czynisz. otrzymuje tyle bogactw. bo rozum jej jest ograniczony. Umartwiaj twoją próżną ciekawość. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami. choć ono mało mówi. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. ale na miłość.

dla ich dobra. czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. To dotyczy także kapłanów. a tym się uświęcisz. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. Bądź cierpliwa. W tym zjednoczeniu i skupieniu. z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. zamienia się w miłość. 207 .Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. co czynić. Z każdej chwili korzystaj. by tak ukochać Jezusa. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Kundusia pyta. zajęłabym twoje miejsce. Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. Należy bardzo cenić czas na ziemi. Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. raduj się z tego. aby ludzie mieli do Mnie dostęp. ile jest w tym szczęścia. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość. bo żadna dusza tego by nie zniosła. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą . cokolwiek dusza czyni. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. jak On sam tego pragnie. C i . Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. ale nigdy w całości mego majestatu. gdy tak czynisz. Gdybyś wiedziała.

Pan Jezus kocha wszystkie dusze. Te drobne ofiary są tak cenne. a za to. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. ale najwięcej okazuje miłości tym. ale pragnę współpracy z łaską. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. że pragniesz ich nawrócenia. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. ale duszy malarza. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. co kroczą drożyną miłości. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. Urabiam dusze na swoje podobieństwo.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili. dziękuję ci. nawet rzeczy dozwolone. Dziękuję ci za to. którzy zeszli z dobrej drogi. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej. Dusza bez łaski nic nie może. choć i starsze kocha. aby miłość była wspólna. np. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna. może wiele dusz zbawić. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej. Módl się dużo za kapłanów. że można nimi dusze zbawiać. ciekawość rzeczy światowych. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga.

aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. pokój którego świat dać nie może. Taka dusza przynosi radość niebu. a Bóg [jest] nie- 209 . jakbyś zasypiała w objęciach ojca. Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. co czynisz. Rozum człowieka jest ograniczony. Umiłuj mój Krzyż. bo go nie posiada. córko moja. tylko z miłości. Im większa twa miłość. bo jestem Bogiem pokoju. wolę i miłość. który ci dany. bo jesteś w objęciach Boga samego. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca. Jesteś szczęśliwa. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u . co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. zachowaj pokój. jaką Bóg cię umiłował. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. Nie zważam na słabość. co ma czynić. a Ja przez ciebie. tak ty zatapiaj się w miłości. bo zawsze jestem z tobą. boś zawsze złączona z Bogiem. Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował.skarbów takiej duszy. Niczego się nie obawiaj. a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. jakże byś się cieszyła z tego. Zawsze zachowuj spokój. a ulgę duszom w czyśćcu. bo Ja umiłowałem. jaką ktoś Mnie kocha. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. Króla królów. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. choć nie pod takimi postaciami. O nic się nie martw. ale na usposobienie.

ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia. ale tylko niektóre. a wszystko otrzymasz. Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. 210 . ile dusz zbawiłaś. Gdybyś wiedziała. W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. W godzinę śmierci ujrzysz. że cię wybrał dla Swej chwały. że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy. tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane.. Proś Syna mojego w czasie Komunii św. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. Dziękuję ci. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz. przyjmując na Siebie. będziesz Jego oblubienicą i królową.

a Mnie sprawisz największą radość. ile moja krew. bo Ja go umiłowałem. pomóż Mi go nieść. bo [tym] radość Mi sprawiasz. tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze. a kim ty! Tyś stworzeniem. Umiłuj krzyż. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem. a Ja Bogiem. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. Choćbyś wysilała się do największej miłości. W sercu twoim znajduję odpoczynek. 211 . Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. Przez to uwielbiamy Boga. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. Pragnę zbawić każdą duszę. Czyń zadość mojemu pragnieniu. tak i ty czyń.ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. bo przez krzyż dusze zbawiam. ale przemawiaj do Mnie częściej. nie dorównasz mojej. Zastanawiaj się nad miłością. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą. Przez to osiągniesz największą miłość.

a ojciec myśli o jego potrzebach. możesz zdobywać jak najwięcej dusz. a Duch Święty zapala miłość. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. Bóg jest miłością. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. wyrywając je piekłu. ufaj jak dziecko. daję pokój.Święty Józef: Raduj się. a nawet z radością znoś cierpienia. zjednoczonej ze Mną. nie tylko po kil- 212 . zadawany Mi przez grzeszników. tylko Ja i ty. niż śpiewy anielskie. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. przez moje zasługi. jakimi Bóg podziela się z tobą. Jedno jesteśmy. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. wierz jak dziecko. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. Ty bądź pociechą Serca mojego. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. bo to skarby największe. Gdyby trzeba było. sprawia Bogu Ojcu więcej radości. Dusza. bo pragnę zbawienia ich dusz. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. tak miłość dziecięca rozbraja ból. bo tym Mi radość sprawiasz. zjednoczona ze Mną. modlitwy i twoje ofiary. której daję mój pokój. Bądź cierpliwa. Duszy. tak bardzo zasmuconego. Dusza. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. a Ojciec jest we Mnie.

krew i łzy. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. tym będziesz milszą Sercu mojemu. Staraj się być pokorną i małą. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. aby wrócili na drogę zbawienia. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego.ka dusz. boś wielką łaskę znalazła. Ufaj Mi jak dziecko. a sprawiedliwych będę umacniał. jakże pragnę. aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. jakżeby radowało się serce twoje. ofiarowując moje zasługi. czyń nadal z miłości ku Mnie. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać. która nigdy nie będzie od ciebie odjęta. Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. Gdybyś wiedziała. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. bo starczy ich czysta miłość. Co czynisz. Raduj się. Ty przeze Mnie. ale m i l i on a m i . przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. Będę doświadczał grzeszników. Im pokorniejszą staniesz się. 213 .

i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e. Moje Serce jest otwarte. Dziękuję ci za to.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. Dusze oddane Mi otrzymują łaski. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. M i ł o s i e rd z i e mo j e. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. cierpienia i modlitwy. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. że kochasz Matkę moją Najświętszą. i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny. Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. czerp z niego skarby i dla innych. i doszła do samego szczytu góry miłości. Tym sprawiasz Mi wielką radość. ale chcę. na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. i l e poko j u . Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. dla których nie mam granic. Ono się nigdy nie wyczerpie. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . poślubiam cię na oblubienicę. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. [ w t y m c el u ] . Zachowaj pokój. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Ciesz się i raduj szczęściem. 214 .

Pragnę udzielać łask. Takich dusz pragnę. Pragnę zbawienia każdej duszy.Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . 215 . Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. tak i ty umiłuj cierpienia. bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. Pragnę miłości wzajemnej. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. a miłość wzajemna daje zadowolenie. Umiłuj cierpienie. okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. że jestem w sercu twoim. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . Radość Mi sprawiasz. Ty należysz do dusz ofiarnych. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały. Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. byleby pragnęła miłować Mnie. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. Ucałowałem krzyż. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. Ufaj Mi. ale mam ich małą liczbę. przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia.

chcę. a będziesz Mi się podobać. Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi. bo jestem twoim Oj- 216 . Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. Nie przejmuj się wieściami tego świata. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Bo i oni kupieni są moją krwią. abyś Mnie prosiła. co czynisz? Nadal czyń to. aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. bo one niosą ci niepokój. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. co czynisz. bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę. I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych.LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. Jestem Bogiem sprawiedliwości. czego dziecku trzeba. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna. choć ojciec wie. Cóż innego masz czynić nad to. bo Ja dałem ci pokój. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . Miej umysł wolny od wieści światowych. jakiego świat dać nie może. a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami.

A w wieczności radować się będziesz bez końca. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret. Obrałem mieszkanie w sercu twoim. jaką w niebie cieszyć się będziesz. ale Ja ci go daję. których odkupiłem krwią moją. Czyń nadal to. wobec tego co cię czeka w wieczności. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. co czynisz dotąd.cem. bo to rodzi niepokój. Bądź cierpliwa i raduj 217 . aby w nim odpocząć przed grzesznikami. Świat nie daje pokoju. co się strzegą grzechów ciężkich. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. To. jest jednym mrugnięciem oka. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Myślę o twoich potrzebach. Pragnę dusz ofiarnych. Pocieszaj Serce moje. Pragnę zbawienia tych. Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. bo jestem twoim Bogiem pokoju. co przecierpiałaś. Ż a l M i c i eb i e. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. duszy i ciała. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. Już tu na ziemi ciesz się radością. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. Nie zajmuj się wieściami świata. ż e c i e rp i s z . Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. Miej umysł swobodny. którzy Mi zadają okrutne rany. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. Cóż możesz czynić nad to.

bo zawsze z tobą jestem i pozostanę. Znajduję rozkosz w twoim sercu. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. ale i ciała. że jedno jesteśmy. Dziękuję ci za to. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. twoi krewni. jakbyś sama jedna była na ziemi. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. Zachowaj pokój. Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. I im błogosławię. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. Przyjmuj to. że czcisz Matkę moją. nie tylko duszy. co ci daję. Jestem dla ciebie wszystkim. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. twój dom i domownicy. tak i ty czynisz i czyń nadal.się swoją szczęśliwością. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. 218 . Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej. który ci daję. Nie miej obawy o nic. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. jaką otrzymałaś ode Mnie. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane.

Co jest moim. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą . Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. a co [jest] twoje. ale radość nimi sprawiasz. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. 219 . Gdybyś wiedziała jak cię kocham. a Ja tobie oddaję się na własność. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj. tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. ile dusz pomogłaś Mi zbawić. cierpienia. to i moje. [Twoja] radość nigdy się nie skończy. wybranko moja. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze. modlitwy wykonujesz przeze Mnie. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy. co ci mówi. córko moja. to i twoim. W godzinę śmierci zobaczysz. a Ja przez ciebie. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. Oddajesz [Mi] się na własność. Od założenia świata przygotowana ci korona chwały.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. Bądź błogosławiona. Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. Sprawiasz Mi radość. Uczynki.

Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e. kierownika duchownego Kunegundy Siwiec. U f a j M i i w i e r z M i .Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze. notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi. Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. c o mó w i ę. 220 . bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego.

aby została wyniesiona do chwały ołtarzy. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię. racz wywyższyć tę.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny.2008. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. O (Imprimatur: ks. kard. która odrzuciła świat. Przez Chrystusa Pana naszego.04. Kraków. nr 1075) 221 . aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. dnia 23. Stanisław Dziwisz. Amen. miłość i miłosierdzie. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie. Spraw.

Ojcze nasz.. dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy.. kard. Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia. Stanisław Dziwisz. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa.. Kraków. jeśli to jest zgodne z Twoją wolą.. w nadziei.NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu. Zdrowaś Maryjo. że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem. Amen. Chwała Ojcu.04..2008. O (Imprimatur: ks. Rakowicka 18 • skr... pokornie Cię proszę.. dnia 23. abyś udzielił mi łaski………. poczt. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 .

bp St. doradzając. Grabowo Kościerskie i Lipusz. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego. gdzie zamieszkali jego rodzice. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. otrzymał święcenia kapłańskie. by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu. 13 października przyjeż- 223 . W 1925 r. Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. 26 grudnia 1932 r. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. Wiosną 1937 roku ks. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. ukończył gimnazjum w Chełmnie. doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu.

kierownik duchowy Kundusi .Ks. Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie.

ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. W 1946 r. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. Ponieważ ona była niepiśmienna. ks. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu. W 1942 r. już jako prymasa Polski. do Stryszawy. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii. Stefan Wyszyński. późniejszy prymas Polski. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. wyrażająca się wymianą korespondencji. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. a później na dłużej. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. najpierw na jeden miesiąc. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. Zostaje jej stałym spowiednikiem. których Niemcy wymordowali. gdzie odczuwano wielki brak kapłanów. okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. 225 . szczególnie po Komunii św.

umarła Kundusia. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. W 1968 r. 226 . poduszkę i walizkę. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. jakich doznawała za życia Kundusia.pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę. okazywał im wiele troski i przywiązania. nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców. jaka jest wola Boża. Kazimierzowi Kowalskiemu. uporządkowawszy zapiski. otrzymał odpowiedź . biskupowi diecezji chełmińskiej. Uzyskawszy ustną aprobatę. prowadzonym przez siostry do 1963 r. W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. pokazać morze. Lubił dzieci.. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski. Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks. jeziora.27 czerwca 1955 r. nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach.. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. zabierał po kilkoro dzieci. W 1957 r.

biskup Zygfryd Kowalski. których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem. żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. Kapłan konfesjonału. W czasie Mszy św. Był „kapłanem sumienia”. Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r. sumienny. Jana Chrzciciela w Warszawie. proboszcza katedry św. później znów wracał do konfesjonału. o której zakazywał mówić komukolwiek. doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz.Był to kapłan gorliwy. doskonały znawca dusz. 227 .Był kapłanem głębokiej wiary.. oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. Był muzykalny. Ostatnią Mszę św.. przebywającego chwilowo w Stryszawie. fortepianie i akordeonie. odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r. Koncelebrze przewodniczył ks. mówią: . ks. Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. W uroczystościach pogrzebowych. sufragan chełmiński. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych.. grał na skrzypcach. w których pracował oraz kilkunastu innych. prałata Jerzego Zalewskiego. Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą. który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. prałat Józef Bigus z Banina. Ci z mieszkańców Stryszawy. niektórzy systematyczną i stałą. które odbyły się 26 lipca 1986 r. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. doskonały spowiednik. bardzo gorliwym. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św.

Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej.Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać. W tym domu w Siwcówce urodziła się. ks. prałata Henryka Znamirowskiego. mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek. ks. z różańcem nigdy się nie rozstawał. żyła i zmarła Kundusia Siwiec . prałata Józefa Bigusa. Stryszawa 1991 r.

Zofia Siwiec. Kościół i cmentarz parafialny . Hanusia Leśniak.Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec. Kundusia Siwiec Stryszawa.

Stryszawa – Siwcówka. Kaplica pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek . Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. św.

. . . . . . . . . . . . . . . Rok 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1952–1955 . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . znak . . . . . . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1947 . 13 Głos wewnętrzny. . . . . . . . . Rok 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1946 . . próba. . . . . . Rok 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Biografia ks. 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful