MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks. przesłania i sławy świętości Kunegundy. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks. Książka. że serce jej samej. w 1955 roku. Stała się ona źródłem poznania osoby. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej . Już w rok po ukazaniu się książki. zmarłej 40 lat wcześniej. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. bp. Bronisława Bartkowskiego. Kazimierza Nycza. w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. w którym żyła.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. a nadto miejsce. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej.

Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. dr. Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. dr. Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Obok wielu innych inicjatyw. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. Jerzego Gogoli OCD. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. s. zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Pielgrzymki te. dr. zwane ogólnopolskimi. staraniem Towarzystwa. organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. Faustyny Kowalskiej. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. prof. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. stały się już tradycją. hab. Prelegenci podkreślali. Im- 6 . ale i z zagranicy.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy. tj. Sądzę. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 . Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników. Stanisław Dziwisz. 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi. Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. które zagłębią się w lekturę tej książki. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń.makulaty J. kard. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. wynika bowiem jednoznacznie. o. że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. Adamskiej OCD. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu.

szczególnie prostoty. a nadto cierpliwości. dr Szczepan T. 18 maja 2008 r. Każdy. Praśkiewicz OCD Kraków.z Bogiem. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich.. o. oderwania się od siebie i od spraw tego świata. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych. cichości i pokory.

siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich. a jeżeli są. Otto Filkowi OCD. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”..dziś świętych nie ma. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej. którzy mnie wspierali modlitwą. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. życzliwością. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r. Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. że . Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie. wprowadzając mnie na tę drożynę. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. ks. W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie. to ukaż mi Boże choć jednego”. radą. Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 .

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

. tyle. o których Gustaw Morcinek wyraża się. że to nie tylko moje wrażenie. Pisze osoba. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności. wśród takiego otoczenia. Na dowód jednak. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą. przytoczę tu urywek listu. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”. To są Jego. ze wschodu i z zachodu.. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: .Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór. i tak też mówię moim znajomym. Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. Może. zdawało mi się. Góry. chcę .. Nie wiem. ale i moi znajomi. Przesada?. o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”. okalają ją góry. Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. w którym jest przytulnie i ciekawie. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego. Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu. której na imię KUNDUSIA.Tak sobie marzyłam. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. Jezusowe sprawy. że się wysublimował. Sugestia?.. Pisząca te słowa instynktownie odgadła. pisanego z dalekiej Kanady. by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę... tworząc z niej zaciszny zakątek. które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę.dać świadectwo prawdzie”. W takim to miejscu. Taki tam spokój. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. z południa i od północy. Ze wszystkich stron. To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 .

Okazał miłosierdzie. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. więc Mu dziękuję. czego doznali inni. Marii i Łazarza.” i oszczędził tego. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce. gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. Przyszła II wojna światowa. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym. który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty. Znać uznał. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. żem za słaby był na takie próby. nie. którzy uważali. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. więc o tym z kolei zamierzam pisać. ogarnia mnie wzruszenie.. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. 15 . zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi. 3). była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych. a przy tym domu stanie kaplica. którzy się do tego przyczynili.. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy. Zanim jednak stanęła. 5). A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27. Nie doznałem cudownego uzdrowienia. bardzo Go miłującej. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy.

Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. nazywano ją Starszą Kundusią. ale ostatecznie ani do żeniaczki. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. Bo wiara w Boga. trzeba pytać – „jak się piszecie”.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo. opuszczała ten dom dopiero wtedy. w Jego prawdy i prawa. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. kiedy przyjechałem do Stryszawy. Stryszawianie. więc później. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. gdy przybyło jej lat. ani do zamążpójścia nie zmuszał. a ponieważ na osiedlu. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. W tym czasie. i brat Michał. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). w starym. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia. bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu. niczym nieróżniącą się od 16 . 3 siostry wyszły za mąż. wiejską dziewczyną. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu. młodą. góralskim. w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię. Nie wspominam o matce. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. do wiecznych przybytków”. po tutejszemu Kundusia.in aeterna tabernacula. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). najstarszym gazdą w osiedlu. drewnianym domu żyło ich także troje. Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. by o niej napisać grubą książkę. bo był starym. Z licznej. kiedy przyszło przenieść się . a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg. Kundusia. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku..

na szukaniu jedynie upodobań Bożych. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia. wtedy. Może to tylko brak skupienia. co Boże. 21). gdy do niej przemawiał. Duch służby Bożej polega na chętnym. redemptorysta. Na kazania jego szły tłumy. Wśród nich znalazła się też Kundusia. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. co mówi we m n i e Pa n ” (por. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć. W najgłębszym słowa tego znaczeniu. moim zdaniem. Pracowała przy gospodarstwie. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu. potańczyć. sławny „kulawy misjonarz”. ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. „Będę słuchał tego. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. By nie szukało już nic innego. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. 9). co mówi w nas Pan.rówieśniczek. 17 . zaczęło przynosić owoc stokrotny. pobawić się. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. że nie słyszymy. tego umiłuje Ojciec mój. czymś nadzwyczajnym. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. Ps 84. Polega na tym. habit czy sutanna. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko.

Coś z tego ducha. z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. gdy chodzi o rzeczy duchowe. że dają martwe opisy. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. a nie żywą twarzą. Jeśli mimo wszystko. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny. tak pospolitym. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”. które święci napisali o sobie: św. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. 14). „Omnis gloria eius. gdyby nie jej Dzieje duszy. Najlepsze żywoty świętych to te.Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność. tak by ukazać całą ich wielkość. Ps 45. mniej lub więcej słuszne. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi. ab intus. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. obie święte Teresy. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest. nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego.. czytając jakiś żywot. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. Szczególnie wtedy. Augustyn w swoich Wyznaniach.. niepowtarzalną wartość tego. To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. jeśli nie zastygłą lawą. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. 18 . w martwych literach i ciasnych. cała chwała jej od wewnątrz” (por. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie.

I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. Elżbietę. ufnie po dziecięcemu ułożyć. Kiedy dziś. To co poznawała jako wolę Bożą. to znak. bez targowania się z Bogiem. a pełnej. że Kundusia nigdy nie była stara. Nawet wtedy. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. Śmiem twierdzić. którzy się nie starzeją. ale nie stary. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. nie spowszedniała. na co dzień. przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. niesfałszowanej. jaką uznawała. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). Wola Boża – to była jedyna racja. iżeś uwierzyła” (por. Łk 1. nie zblakła.byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. Żyła Jezusem. Dosłownie. Była zawsze dzieckiem. a drugi raz woli zaufać własnym racjom. wiejskiej kobiecie. Życie zjednoczone z Bogiem. wyczuwali wszyscy. Są ludzie. którzy się z nią zetknęli. Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. W prostej. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga. w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi. który jest wieczny. przyjmowała natychmiast. 45). jakieś głębokie życie wewnętrzne. kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. I tak jakoś bezpośrednio. że aż dziwne się wydaje. naturalnej pobożności. która się nie znudziła. Jest w nich wieczna świeżość łaski. „Błogosławiona jesteś.

abym była dla kogoś nieżyczliwa. czyż nie jest wynikiem jednej. Była życzliwą ilustracją tego. powiedziała: Nie przypominam sobie. wierności! Te. ale żywo zrealizowane w człowieku. Są ludzie. choć nieraz głęboko schowane. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. w którym wzrastały tak naturalnie. i to nie tylko tzw. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. pod tchnieniem Ducha Bożego. w którym mówiłem o życzliwości. ale różne wygi wiejskie. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. – jakże cudownie wyglądają. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. zawsze w niej była świeżość. nie wynik rozumowania. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy. wrodzone. jeśli nazwę to charyzmatem. Chwalebna naiwność człowieka. Może nie powiem za dużo. wiary w dobro. po kazaniu. chłopi zamknięci w sobie. w Kundusi było to instynktowne. pobożne babki. Nic tam nie było 20 . postanowień. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. co starają się być życzliwi dla innych. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. entuzjazm dla wszystkiego co dobre. a „honorni”. ufność – niemal naiwność dziecka. mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. działania Ducha Św. Kiedyś. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. mądrale.chowego. ale kochają”. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . suche traktaty teologiczne.

w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. Kochając prawdę. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. nabożeństw. by w tym namaszczeniu. by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. książkowego. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. jak u Kundusi. takie świadectwo wydała o niej prosta. co jest Boże. modlitw itp. że „…za łaską Boga jestem tym. bo ona nie stawiała oporów. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. Stale współpracując z Duchem Św. swe natchnienia. Niehamowana w swoim rozwoju. męstwa.sztucznego. 10). Trzeba by osobnego opisu. Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. Nie tylko one. jaką podziwiano u Kundusi. Dlatego. cieplarnianego. i dusza gra. jakich jej Bóg udzielił. taka pobożność. „O. jej sąsiadka. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe. Z tego źródła czerpała swe soki. to rozumiem!”. Owa głęboka mądrość. opierając się na stałej wierności. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. czym jestem” (1 Kor 15. któremu zawdzięczała wszystko. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. sprawiedliwości. nic na pokaz. umiaru. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy. musiała się i w nich objawiać). jakie łasce towarzyszą. wiejska kobieta. Nie leżały odłogiem i inne dary.. mogła też zakosztować słod- 21 . który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego. U Kundusi była naturalna pobożność. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. z całą swobodą mogła mówić o łaskach. swobodnie rozwinąć swą działalność. jakie cechowały postępowanie Kundusi.

które św. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. a raczej drzemie. Pytana. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień. że Kundusia. która zaatakowała kości. cierpliwość. którego już nie opuści aż do śmierci. pokój. choć mężna i cierpliwa zawsze. wesele. Boleści wzmagają się. dochodzi do tego. Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia.kich Jego owoców. który trwać będzie aż do jej śmierci. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. uczestnicząc we Mszy świętej. Nie skarżyła się. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. Gdy pytana czy to przez domowników. Owych owoców.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. czy znajomych. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. jest: miłość. Od października 1948 r. cichość. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. skromność. czystość” (5. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. wstrzemięźliwość. teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy. W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym. wiara. ale i ochotnie. mówiła o swoich cierpieniach. nie może się powstrzymać od krzyków. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. zjawiają się też obrzęki na ręce. choć niechętnie. 22). Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. że trudno jej się poruszać. Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia.

że 23 .. jednocześnie wzmaga się bezsenność. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej.się na organy wewnętrzne. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha.śmierci męczeńskiej ci nie dam. w dniu. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat. co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami. wydawałoby się. kiedy rozeszła się pogłoska. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu. I ona. mogile na stryszawskim cmentarzu. w skromnej. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek. Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. sam w niej cierpiąc. Kundusia uczyniła akt ofiary. Mocą jej jest Jezus. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się. W 1942 r. niczym nieróżniącej się od innych.. Umarła 27 czerwca 1955 r. sama tak bardzo potrzebująca pociechy.ufam. W tych cierpieniach dała świadectwo. przy śmierci dam ci więcej cierpień.. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy.. Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach. jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa.. O. przykuta do łoża. Poza atakami silnych bólów. A dusza? . jeśliby i ją to miało spotkać. „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”.

że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. upominał. Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim. odgadła Jego boską troskę. ale i przez nas. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. co Go kochają. w Fatimie. Modlitwą. nieustannie ją przynaglał. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Gdy Bóg znajdzie duszę. czy Bóg kocha dusze grzeszników. Jeśli chcemy wiedzieć. Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego.. chce zbawienia ludzkiego. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. że nie czas odpoczywać. zaprowadziła na Kalwarię. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz. i szuka dusz. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. któremu tak wiernie służyła. Ta wola Boga jest bardzo na serio. Ta sprawa. w La Salette. którzy jesteśmy członkami (ciała). S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . by nie ustawała. co są Mu wierni. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz. 32). już jej nie wypuści z rąk. popatrzmy na cierpienia tych.ogląda już twarzą w twarz Tego. starała się pomagać Temu. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia. który jest Głową. która sprowadziła Jezusa na ziemię. Kochała Jezusa. a kochając Jego. choćby o to błagała. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. nawet własnego Syna (Rz 8. cierpieniami. ofiarami. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. to ta sama. Jego boski niepokój. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać. jak stwierdza Pismo Św. 24 . że teraz czas żniwa.

by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. Tabernakulum jest na to. To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek. co je będą czytać. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. 25 .M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. aby ci. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo. To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . z tego mam chwałę. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka. w którym żyła Kundusia.

.

a przy tym pokorna. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. Z całą prostotą Kundusia wyznaje. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie. iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi.. PRÓBA. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony. że tego dotychczas nie czyniła. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie.. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię. bo nie wiedziała. że często. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi.GŁOS WEWNĘTRZNY. ale także przedstawić cały stan duszy. jak i oświecenia Boże. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 . szczególnie po Komunii św. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. wewnętrzne trudności. słyszy w sobie głos Pana Jezusa. ZNAK 1942 r. przemawiającego do niej.

Orzekł. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. zdając sobie sprawę z tego. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa. poprosiłem go. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli. przez teologów zwanej locutio interna. ale są też i zdania Matki Bożej. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie. wniwecz się obróci. Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. jeżeli jednak od Boga pochodzi. W sumie przez 13 lat.. 28 . Większość zdań tej mowy wewnętrznej. dwa lata po śmierci Kundusi. bo przecież wiadomo. Ponieważ poza umiejętnością czytania. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. przeciw wierze i obyczajom. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. pochodzi od Jezusa. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. świętej Katarzyny. biskup Kowalski. świętej Teresy Wielkiej. by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. że umiała się podpisać.rzucać. świętego Józefa. świętego Jana od Krzyża. 38–39). a nawet o naruszenie czystości wiary. co by było contra fidem et mores. Kiedy. w 1957 r. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. od 1942 do 1955 r.

Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. Joanna d’Arc. które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. głosiło stare powiedzenie. Polska zatryumfuje). „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. Wiemy. czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 . pogody ducha i pokoju serca. które słyszała. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne. ile nie tylko na jej własnym życiu. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia. Marek da nam Wielkanoc. Jest to rok szalejącej na świecie wojny. ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. takie dobro jak: wzrost miłości. 7). Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. zapytałem Kundusię. A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi.. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. umiłowania krzyża. Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”. jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit. Polonia triumphabit! (Gdy św. Klasycznym przykładem jest św. ma zawsze na celu jakieś dobro. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności.Naturalnie. więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. Jednak. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. jako skutek. pokory. cierpliwości. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. rok ucisku dla Polaków. W tym roku święto św. Sądziła.

widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. to On zna także moje myśli i pragnienia. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. Patrzę. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału. który już od kilku lat nie spowiadał się. Otrzymałem odpowiedź. Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. ani o terminie. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. aby spełnił to. które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. co tylko Jemu i mnie jest znane.wojny i losów Polski. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. by Go pytać o losy wojny. Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału. brak odpowiedzi. Stawiałem także warunek. by spowiedź odbyła się 3 maja. choć nie jest całkiem pewna. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika. Nadszedł dzień 3 maja. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. że tak się jej zdawało. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. a wojna toczyła się nadal. czy Jezus chce. Wobec tego proszę. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej.

Zajmują się mową rozweselającą ojca. o ratunek dla tego. Tak co do przytaczanych faktów. Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. KUNDUSIA odeszła. to głównie dlatego. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. Notatki podaję chronologicznie. we wszystkim się poddaję. A wołanie Jezusa o współpracę. Terenia wstawia się za tobą. byś tą drożyną szła”. zapalonego przez Jezusa. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. Idź drożyną obraną przeze Mnie. by przekazać tekst notatek dosłownie. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. przejdzie w dusze czytających. dla dusz nieśmiertelnych. co na ziemi najwięcej ukochał. kolejno tak jak je robiłem. nie smuć się. ale SPRAWA pozostała. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . ks. bo jutro będziesz miała odpowiedź.wiedź: „Córko moja. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. zaśnij spokojnie”. którego zdaniu. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach.

.

aby wyprosić miłosierdzie Boże. Św. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. dużo dusz można zbawić przez to. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Ono z krzyża płynie. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami. Oddałem ci Serce moje. Wiele. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. 33 . I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. byś Mnie moim Sercem kochała. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. wielką łaskę znalazłaś u Pana. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. Z miłości płynie miłosierdzie.

nawet na męczeństwo. 34 . Patrzę na wolę twoją. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. Pan Jezus: Córko moja. co oddali się na moją służbę. czego Syn mój od ciebie żąda. Kochaj Mnie. aby wziął jej serce. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja. Kochaj Mnie za tych. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. a dał swoje. Kundusia prosi. Kundusia prosi o męczeństwo. a są Mi niewdzięczni. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. Rozmyślaj o mej dobroci. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym. Ja ci daję nie tylko Serce. spełnij to.Córko moja. Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. przy śmierci dam więcej cierpień. a spełnisz wolę Najwyższego. bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. jesteś samą słabością. Przygotuj się na to. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

jaką masz dla sług moich. Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy. raduj się. zwracaj się za tych. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. czczą mnie coraz więcej. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. że się wierzy. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. o których myślisz. Rozkosz znajduję w sercu twoim. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. 39 . Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Pan Jezus: Większa w tym miłość. Im będziesz pokorniejsza. że są ci nieprzychylni. choć nie widzi mnie żywego. Dziękuję ci za miłość. Ale i za tych wstawiam się. Tu obrałem sobie niebo. Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Nie ma niebezpieczeństwa dla was.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. i słodycz. Matka Boża: Radość mi sprawia. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. Wstrzymuj się od wielomówstwa. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. którzy gardzą miłością moją. Syn mój pragnie takich ofiar. Trwa to przez kilka dni. Więcej nawet.

abyś stale łączyła się ze Mną. Powiedz spowiednikowi. w tym małym niebie. Dziecko moje. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym. Zleję na ciebie obfite łaski.Tu. 40 . przestrzegaj pilnie. ale tego. ale tu dla ciebie. Wielu wezwanych. omylić nie mogę. Pragnę.. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny. Daję wtedy. znajduję odpoczynek. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. niezupełna niepokój. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. Jestem samą prawdą. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Córko moja. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych. dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. a mało wybranych. Nie żądam dużo od ciebie. Chcę. aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. dla ciebie to czynię. czego pragnę. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej.. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. Chcę z tobą rozmawiać.

Szczególnie o miłość. również i o to. za twoją prośbą dostąpią go i inni. Łaski mam przygotowane. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze. będę nagrodą twoją. Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. aby Pan Jezus poddał prośby. i chodź przede Mną w prostocie. jakiej Bóg od niego wymaga. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. bo wszystko mogę.Matka Boża: Bądź pokorna. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. Chcę nadal z tobą rozmawiać. Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. cierpliwość. łagodność. Bądź cierpliwa. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. ale i oblubienicą. podziel się z innymi. Bądź bardzo pokorna. Składaj Mi hołd przez pokorę. aby o nie proszono. Proś o łaski dla spowiednika. 41 . Kundusia doznaje łask i pociech. Skarbami. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. Nie tylko moją córką jesteś. jakie ci daję. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. ale chcę. bo to byłoby ze szkodą dla niego. przez miłość. Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. Na to cię doświadczyłem. Znalazłaś miłosierdzie Boże. Proś za tych. Ufaj.

nie odrywaj myśli swoich ode Mnie.. Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. B. Skromny. 42 . czy będzie odprawiona Msza Św. przemijającymi.. gdyż ksiądz był chory). Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. Nie z godności cię sądzić będę. Chcę spoczywać w sercu twoim. nie skłaniający się ku naturalnym popędom. ks. a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. a potem wielkimi łaskami.miernych”4. Często zwracaj się do obecności Bożej. twoje prośby wysłuchuję. Jak mało jest kapłanów . Składaj ofiary ile możesz. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami. wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. aby go wielkimi łaskami wzbogacić. którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. Pragnę stałego złączenia się z tobą. Żal Mi dusz ginących. a dużo ich ginie. z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz.). bo dziś połączę się z tobą w moim domu. Wstań córko moja. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. Matka Boża: Córko moja. a dam ci. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. zachowujący umiar. ale z tego jak ona była wykonywana. B. (Nie było wiadomo. tzn. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz.

Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. to czyń co ci on powie. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie. Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. córko moja. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. Dałem ci spowiednika. w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. cierpliwa. Pragnę. jak cię kocham. uprzejma. abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. łagodna. z Matką moją Najmilszą i całym niebem. abyś nimi rozporządzała dla drugich. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. które on ci daje. 43 . w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą .grzeszników. Bądź pokorna. To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi. Gdybyś wiedziała. bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń.

że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. jak i męskich. Pragnę. Udzielę ci łaski żalu. ile możesz. abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo. byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp. Córko moja. nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. Mało jest takich dusz. red. które by mnie kochały miłością czułą. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania. Przeszkadzaj. Można też domniemywać. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi. a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6. złu. gdybyś wiedziała.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy. B. 44 . ks. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki. jakie tu znajduję5. Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. B. Inne martwią się krzyżami.). Będę wkładał na ciebie cierpienia. a jeszcze mniej na świecie.). jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały.

co jest ku spełnieniu woli Bożej. że dla twojej prośby i takiej ufności. wtedy pilnie czuwać należy. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. by wykonać to. Chcę odpoczywać w sercu twoim. a potem chciał odebrać.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę. jak mnie to boli. ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. Tak samo. Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność. Gdybyś wiedziała. ale w domu. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . Módl się za wrogów mojego Kościoła. że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. byłoby to niewłaściwe. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił. ufam. kto odda Mi serce i wolę. wysłucham cię.

Miej serce zawsze swobodne i spokojne. ale to dowód mojej miłości. cudze. co mi bluźnią. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje. 46 . Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. Tyle czyń. wynagrodzę cię. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. coraz więcej łask będzie ci udzielał. jaką masz dla Mnie. większych łask potem udzielam. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają. choćby nie wykonane. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. Za pragnienia. Tak czynię z moimi wybranymi. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. złorzeczą i przeklinają. słabością. Sam stanę się nagrodą dla tych. co Mi ofiary czynić będą. Módl się za kapłanów. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. za których się prosi. na miłość. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. ofiar choćby najmniejszych. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych. Bądź Mu wdzięczna. Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. ile możesz i jak możesz. Taka ufność sprawia Mi radość. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. Módl się także za tych.

Na podobieństwo dzieci. Pomnożyłem wiarę twoją. bądź jednak pilna w tym. Chcę odpoczywać w sercu twoim. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą. tym więcej obsypię cię łaskami. tym okażesz Mi największą miłość. o co prosić. Proś. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. Ufaj Mi. dziecko moje. Bądź bardzo pokorna. o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. by była jak wiara dziecka. o wiele proś! Kundusia pyta. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. Jak bardzo mnie to boli. 47 . że się nic nie czyni. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz. pomnożyłem ci wiarę. mów im o mojej dobroci. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. abyś ufała. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. które kochając rodziców. o pokorę i gorliwość dla nich. miłosierdziu. Czuwaj nad tym. miłości. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. uważać należy. że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie. czego żądam od ciebie. im pokorniejsza będziesz. czyniąc dobrze. składaj ofiary. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę. Moim majątkiem są dusze. Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go.

Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce. Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. a wszystko ci dam. Gdy to uczynisz. Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją. a pilnuj moich pragnień. bo wielkąś łaskę znalazła. Przyozdobię serce twoje moją miłością. Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. Co chcesz. abym ci uczynił? Proś. prostotę i pragnienia. Nie zajmuj się sprawami świata. w dniu. 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. spełniając moją wolę. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. Ja twoją spełniać będę. Pilnuj moich poleceń. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. 48 . a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. a z nią losy II wojny światowej. bo chcę w nim odpoczywać. Kundusia skarży się na własną nędzę. Bądź błogosławiona. żeś przyjęła Komunię świętą. by wynagrodzić Sercu Matki mojej.

Jakżeż mnie to boli! Tych. o nawrócenie grzeszników. gdzie ginie. o pokój. 49 . Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. Proś o wiele. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża. czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. co gardzą Jego miłością. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją. Tak cię ukochał. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. Gdy oni są w ucisku. odpłacając miłością za miłość. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. bądź pilna w czuwaniu nad mową. Módl się przez Matkę moją i z Nią. tam jest i moja Matka obok Mnie. polecając ich potrzeby duszy i ciała. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać. Ty masz serce czyste. byś była Mu wdzięczna. o niewinność. Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość. Wzywaj Ją często. Gdzie Ja jestem. którzy mnie kochają.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. za spowiednika i innych kapłanów. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. byś Mu wynagradzała za tych.

by nie doznawać utrapień. Strata dusz boleść Mi sprawia. dla tych biednych moich grzeszników. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. Matka Boża: W cierpliwości.). Tylko niektóre zwracają się do mnie. przychodź nawet w porze popołudniowej10. Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany. módl się o łaski dla wybranych dusz. Spokój nie polega na tym. gdy lecą w przepaść. co by mogło pomóc w zbawianiu dusz. Tym okażesz Mi największą miłość. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. Spokój zależy od miłości. Żal Mi dusz. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. red. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. gdy mogę dawać. Proś o miłosierdzie dla nich. pokorze i miłości. Niczego nie zaniedbuj. przez różne akty. jednak trzeba prosić. Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć. Odpoczywa w nim. Pocieszaj Go. które lecą w przepaść. Pocieszaj Serce moje przez wierność. Módl się za sąsiadów. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. o ich nawrócenie. krzyżów. Pan Jezus zachęca. Radość Mi sprawia. odprawiano rano. a mało kto przychodzi prosić o nie. będzie doznawać przejść. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników. 50 .

to i pokorna będziesz. o ile trzeba. które odbierasz. Tym głębszy pokój otrzymasz. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. umarłabyś z zachwytu. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. które starałyby się o małe ofiary. obecnie 15 września (przyp. Kundusia prosi o pokorę. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. które by składały ofiary. gdybyś widziała.wia i pożytek przynosi Kościołowi. Mało jest dusz. Są takie. a dla dusz są bardzo pożyteczne. 51 . łagodna. Tyś tylko narzędziem. im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. Łaski. Choć przed wojną było dużo kapłanów. Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. Nie zajmuj się sprawami. Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. będą gorliwi i więcej dusz nawrócą. dla ich nawrócenia. Myśl o Mnie. choć teraz będzie mniej. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. Tylko tym się zajmuj. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. red. cicha. co by służyło ku zbawianiu dusz. a sam pozostanę nadal w twojej. które się wystrzegają grzechu. Twoje szczęście. a Ja będę myślał o twoich potrzebach.). że tego nie widzisz. które do ciebie nie należą. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny. a sama nic nie masz. wielu było niedbałych o dobro dusz. które Mnie sprawiają radość. Bądź pilna w zbawianiu dusz. oddaj Mi. ale mało jest takich.

W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. Pan Jezus: Dam ci krzyż. a przez przyjęcie go w spokoju. Ja będę Królową. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. Chcę spoczywać w sercu twoim. jakby był ostatnim [w twoim życiu]. tak w sprawach zbawienia duszy swej. Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję. Pragnę zbawienia każdej duszy. nawiedziłem cię chorobą. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. Bądź cierpliwa. a przez to. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. Przyjmuj często komunię duchową. 52 . gdybyś się do Mnie zwróciła. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. Córko moja.mej Najmilszej. a wiele rzeczy mam do rozmowy. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. a Syn mój będzie obwołany Królem12. jak i bliźnich. czyń postępy w gorliwości. Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. Każdy dzień traktuj. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. że przyjęłaś ją spokojnie. Słabość twoja Mi nie przeszkadza.

każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. czyli bez spowiedzi. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. duszą i bóstwem. Ufaj Mi. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. 57. s. Będzie wielka. Wszystko. szatę niewinności masz przywróconą13. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. Polska będzie moim królestwem. Kundusia prosi o łaskę dla domowników. Córko moja.) (przyp. cokolwiek będziesz czynić. bo wszystko mogę.[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku]. w. bo Ja w twoim odpoczywam. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. 53 . zamieni się w miłość. Spełniaj moją wolę. W tych. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. ale według współpracy. a Ja twoją spełniać będę. red. co kierują wojną. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam. tu na ziemi i w niebie. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości. spoczywaj w Sercu moim. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo.). 10g.

Gdybyś słabości nie odczuwała. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi. Moje łzy wylane też ofiaruj. które by kochały Mnie miłością czułą. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem.abyś szerzyła miłość. co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. a przemienią się w miłość. tego aktu nie zaniedbuj. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. [16 maja] Módl się za tych. Mnie się radź o wszystko. Ćwicząc się w miłości czułej. A czyń to jak najczęściej. 54 . Gdy to czynić będziesz. Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. aby mieli moc i siłę. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. spełnisz moją wolę. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14. Mało jest dusz. mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. Nad tym pracuj. którzy nic nie wiedzą. uwielbiasz dobroć moją. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. a Ja twoją spełniać będę. abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy.

Matka Boża: Nie tylko w maju. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność.zadowolona i spokojna. którzy by Mnie znali. co by Mnie kochali. i miła Sercu mojemu. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. Kundusia wyraża żal. 55 . że miesiąc maj Już się zakończył. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. W dniu dzisiejszym wzywam cię. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. Jak mało jest ludzi. Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego. Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. a ja ci za to błogosławić będę. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność. że prośba twa będzie wysłuchana. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą. Wielu łaskami cię obdarzę. szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. a jeszcze mniej.

Na co Syn mój się nie zgadza. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. idź w spokoju i wyznaj swoje winy. Takich dusz jest jednak mało. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. bo jestem Bogiem miłości. które przez modlitwy. Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. 56 . tego i ja uczynić nie mogę. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała]. Takie dusze spełniają moją wolę. Bądź spokojna i nie smuć się tym. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. cierpienia i ofiary uczynią wszystko. by Mi pomóc zbawiać dusze. a tym go uspokoisz. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi.Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada.

uprzytomnij sobie. N i emo ż l i w y m j e s t . Rozmawiaj ze Mną dziecko moje. Módl się za całe duchowieństwo. zanim byłaś na świecie. Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż. W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. 57 . Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. bądź cierpliwa i pokorna. tym wynagradzać Mi będziesz za innych. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć. o gorliwość w mojej służbie. gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. red. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże. Braki swoje Mnie oddaj. a Ja je zastąpię moją miłością. Myśl o Mnie.Kundusia rozważa co czynić. red). 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp. j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em .). a l e u p r z y t om n i j s ob i e. Pan Jezus: Córko moja. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. Myślę o tobie. t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . Niedbalstwa w tym unikaj. a w rozmowach zachowaj roztropność. o zbawienie całego świata. Czuwaj nad ciekawością. Ukochałem cię.

Trwaj w nich mężnie i spokojnie. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. Kundusia po Komunii św. bo w tym jest spokój. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. Bądź ze wszystkiego zadowolona. abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. ufaj Mi dziecięcą ufnością. abyś robiła wysiłki. Bądź pilna. co przykre i trudne.Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. 58 . bez wątpienia kocham ciebie. odczuła ogień miłości. przez to uwielbiasz dobroć moją. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. to ta ofiara w miłość się obróci. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. Tym dajesz Mi możność udzielania [łask]. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. Wszystko mogę. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. Bądź spokojna. Podziękuj Mi za łaski. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. bo Ja jestem Bogiem pokoju. ale chcę. Córko moja. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami. Bądź pokorna. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz.

własnej woli i natury.) (przyp. Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. na doświadczenie twej ufności i miłości. Kundusia prosi o pogodę. 59 . Pan Jezus: Choćby był deszcz. Brak odpowiedzi. bo jutro będziesz miała odpowiedź. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. red. Nie myśl o pogodzie. a o grzesznikach. koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu. to nie upadaj na duchu. Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. Te doświadczenia są dla twego dobra. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. tzn. a inni giną przeklinając [Mnie].). Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników. 90. czy Pan Jezus chce. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. by Go pytać o losy wojny. 14d. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Niektórzy się nawracają. Żal Mi ludzi. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej. s. których muszę karać17. w. Zaśnij spokojnie.

nie zajmują się przyszłością. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. Bądź Mi wierną i pokorną. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd. Idź drożyną obraną przeze Mnie. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. skąd mam większą chwałę i radość. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. Jesteś duszą małą i prostą. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. a Ja z tobą. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. a takie dusze kocham bardzo. Ćwicz się w ufności dziecięcej. Dziecko moje. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. to jest. dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. Choć zabiorę cię do siebie. o ile 60 . Ludzie moją miłością gardzą. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. I zdobyła ją na ziemi w całej pełni. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. żebyś Mnie kochała. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. Ćwicz się w cierpliwości. to nie jest ci potrzebne do zbawienia. Pomnożyłem ci ją. Pozostanę tu dla ciebie. Zajęte są kochaniem ojca. byś kochała Mnie za tych. Zajmuj się mową uweselającą ojca.Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje.

Pomnożyłem ci dziś miłość. ofiary. Kiedy ci się zdaje. bo wszystko. Pamiętaj o obecności mojej. a ty dziecięcą ufnością ufaj. które mnie pragną kochać. żem daleko od ciebie. 61 . z radością przychodzę do ich serc. Zachowaj swobodę w duszy. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. mów z bliźnimi o miłości. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. trwanie w dobrym. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa. aby miłość w pełni posiąść. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. chcę. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. Proś dla bliźnich o miłość. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. módl się o męstwo i wytrwanie. Ja myślę o tym. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. Pragnę być kochanym. jakiej od nich pragnę. Chcę przemieniać cię w Siebie.to jest twoim obowiązkiem. dajesz Mi ją przez modlitwy. będziesz czynić z miłości. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. pokorę i cierpliwość. Unikaj napięcia w aktach miłości. czego ci trzeba. co czynisz. bo pogrążony jest w cierpieniach. Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. aby ją pojęli. Córko moja. Chcę. udzielone wszystkim ludziom. wtedy jestem najbliżej. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. Módl się za Ojca Świętego. Patrzę na twoją wolę. unikaj skrępowania. Do dusz.

przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. dałem ci Matkę moją za matkę. chcę. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. że twoje czynności przemieniają się. Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. bo jestem Miłością. W tej miłości jest miłość bliźniego. Oddałem ci się z duszą. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go. ale chcę. a znajdziesz spokój i swobodę. którego na ziemi nikt nie zrozumie. Nie bój się o swoją nieudolność. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. 62 . i proszę za tobą. Zatapiaj się w miłości mojej. bo ja zastępuję twoją nieudolność. abyś miłowała bliźnich moją miłością. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. dałem ci. Pomnożyłem moją miłość. z ciałem i bóstwem. bo wszystko mogę.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. Matka Boża: Kto mnie ukochał. Tak wnikam w duszę i ciało. Módl się o zbawienie całego świata. że co miałem najlepszego. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. Tak cię umiłowałem. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. Ukochałem cię z niebem całym. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich. Ufaj Mi. byś ją zdobywała przez ofiarę.

miej serce wolne. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. przyjmując Mnie niegodnie. Nie obawiaj się. bo chcę. ożywiaj miłość. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. Krocz drogą miłości do Mnie. a nie obciążaj się troskami ciała. abyś Mnie kochała miłością gorącą. składaj [je] w ofierze modlitwy. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. wśród nich wielu żołnierzy. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. Jesteś radością Serca mojego. We Mnie ufaj. ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. niż gdyby to cudem było poświadczone. że Ja wszystko mogę. wiesz. a Ja ci łaski dodam. Córko moja. że wkrótce będzie koniec. tyle razy ci odpuszczam. a ile razy upadniesz. Nawiedzam cię słabościami. Ja tego pragnę. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. byś była cichą ofiarą dla Mnie. abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. Raduj się z tego. Tych jednak jest mniej. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą. umartwiaj się. że obecnie wielu się nawraca. Córko moja. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. Większa jest zasługa. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . ale często i ożywiaj.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. i do ofiar. byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. Bądź wolnego umysłu. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. Nie zaniedbuj się w tym. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. inni z radosnego przeczucia.

ale też rozkosz w nim znaleźć. ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. Miłość ta zależy od tego. by spoczywać w nim. Dziękuj za krzyż. Na sądzie ostatecznym. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. tak grzech odwraca mnie od niej. wdzięczna Mi będziesz z radości. utonęłabyś z radości w tej miłości. Miłości tej nie zdołasz pojąć. by ich naprowadzić na drogę zbawienia. Jedni krzyż przyjmują. Moimi skarbami: krzyżami. Chodź przede Mną w prostocie serca. Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem.woli. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. Z takimi duszami jednoczę się. W nim grzechy gasną. jaką miłością cię kocham. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. jaką ty Mnie kochać będziesz. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca. i mo j e bol e ś c i i ł z y. gdy zobaczysz krzyż. za to dusza będzie miała zawsze spokój. bo to jest najcenniejszy skarb. Gdybyś wiedziała. dzielę się z duszami. drudzy wpadają w rozpacz. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. 64 . k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. Przychodzę do twego serca nie tylko.

Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. jako ze swoją własnością. czyń akty miłości. Skoro oddałaś Mi się na własność. Zwyciężą!19. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. Kundusia pyta. proś o siłę i moc dla nich. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. Udzielam ci wielkich łask. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. serce swoje i wolę. Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. Miłość własna przygasza płomienie miłości.Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej. Zamiast rozmyślać. Nie tylko teraz. 65 . ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. Pragnę. a ona cię uświęci. 15 września): Módl się za tych. Syn mój tego chce. jakby cię nie było. Bądź tak na ziemi. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. To będę robił. Wolą moją żyj i ukochaj ją. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną. z czego będę miał większą chwałę. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. co wyruszają do walki. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. Spełniaj wolę moją.

To samo i inni otrzymają. Ukochaj mój krzyż. Zrób mocne postanowienie. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego. Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. czy to w konfesjonale. Usiłuj to czynić. co Syn mój ci przeznaczył.rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. jak ci rozkaże. że pracować będziesz usilnie nad tym. Bądź spokojna. najwięcej możesz przez nią dusz zbawić. bo Syn mój będzie dawał [to]. Kundusia prosi o miłość doskonałą. a tak spełnisz wolę Najwyższego. ale i od ciebie zależy. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. Bądź pilna w posłuszeństwie. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. bo to jest najcenniejsza modlitwa. jeśli będą współpracować [z łaską]. Matka Boża: Córko moja. tak postępuj nadal. dojdziesz do szczytu góry miłości. by przyjmować. co lepsze. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. od współpracy z łaskami. 66 . tak czyń. Pragnienie twoje będzie spełnione. a twojego pożytku. spokojnie przyjęłaś [to]. Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby].

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. Pan Jezus: Pokój już będzie następować. Ja jestem Bogiem pokoju. ks.). co się poświęcili na moją służbę. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r. Z bronią upadają20. przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. red. To twoje zadanie. B. red). Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21. Chcę. zażywać będziesz głębokiego pokoju. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów. Wróg. że są obojęt20 21 Znaczyło to. a spełnisz wolę Bożą. I czynić będziesz postępy na drodze miłości. że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. 67 . Wolą moją jest i będzie. przyp. ile dusz zginęło w tej chwili. Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. abyś Mnie kochała moim Sercem.). Ja będę nagrodą twoją. byłoby to z ich krzywdą. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną. przez to. gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać. który był twardy jak kamień. Gdyby je usunięto. (przyp. Gdybyś wiedziała. B. Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. łącz cierpienia swoje z moimi. Gdy to czynić będziesz.).

Ze względu na tych. miła jest Bogu. co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22. dlatego powstrzymuję niektóre łaski. mająca ufność dziecięcą. bo kto Mi się odda całkowicie. ale wypoczynku nie mam. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. Módl się. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi. którzy są wrogami moimi. Pragnę ich udzielić.ni i gnuśni. którzy Mnie miłują. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. bo nie tylko cię wysłuchuję. Jestem matką wszystkich i tych. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. Teresy od 68 . wielu prosi Mnie o łaski. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. Dusza. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. W niektórych duszach mieszkam. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. ale na serce. To pragnienie samo już podoba Mi się. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. Córko moja. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. ocalę tych. tego darzę łaskami. bom jest waszą matką. Dziękuję ci za to. miłość i pragnienie. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę.

Za cały świat się módl. ale pilnuj. Miejcie ufność dziecięcą. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. ubóstwiam i czynię podobną do Siebie. Ile Mi ufać będziesz. miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. szycia.). Nie martw się tym. Córko moja. Kundusia prosi o miłość taką. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. jakiej Pan Jezus pragnie. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. 69 . Nie zasypiaj z nimi. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. czego Syn mój żąda od ciebie. bo wszystko mogę. Daję ci [je] jak córce królewskiej. abyś nimi dzieliła się z innymi. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca. red. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim. O błogosławieństwo proś i dziękuj. jakby w niebie. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej. Ufaj. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. tyle będziesz otrzymywać.Módl się dużo. że zapominasz coś. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. Przychodzę z moimi skarbami. Choć jeszcze nie prosisz. abyś wykonywała to. Pan Jezus: Córko moja.

ale nie w tym stopniu. którzy pozostaną po wojnie. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. darzę łaskami. którzy ze zwyczaju przychodzą. a pragnę zbawienia każdej duszy. nieskalaną. Tych. Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług. Tych. a Duch Święty darzy cię łaskami. którzy przychodzą z utęsknieniem. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby.Matka Boża: Córko moja. Ci kapłani. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu. Wynagradzaj miłością czystą. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. moja wybranko. W godzinę śmierci pozna dusza. co tych. wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. Bóg Ojciec błogosławi. będą odczuwać moją opiekę. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się. Gdy łączysz się w Komunii św. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. Syn wielbi Ojca. z moim Synem. We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. z utęsknieniem i pragnieniem. 70 . Dusze w niebie są szczęśliwe. jaką miłością ją ukochałem. z prośbami.

W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. Chcę jednoczyć się z tobą. red). cierpliwy i pokorny. jakimi nawiedzam dusze wybrane. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić. [Spokój] nie na tym polega. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. Co mam najdroższego. nie uczynię tego. które są pokorne i cierpliwe. co ci każę. 71 . córko moja. że nie wie. Pragnę. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek. Pokora łączy się z cierpliwością. Noś godło prostoty serca. ale dla twego dobra i dla ofiary. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. aby nie doznawać przejść i trudności. aby każdy kapłan był gorliwy. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp. bo siostra już idzie dzwonić23. o co prosić.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości. Dziecko moje. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. zachowaj spokój. a przede wszystkim miłość. a mało jest takich. Głęboki pokój daję duszom. Kundusia żali się. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. 23 Kaplica św. Wstań. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie.

red.Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. Był to blok agresywny. bo taka dusza jest już w moich objęciach. Jak prawdą jest. Bądź mojego usposobienia. Tak cię kocham jak tych. chcę jednak. Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. groziła śmierć (przyp. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. bo ich usposobienie i wola. co są już ze Mną. 72 . bo wszystko mogę. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. zmierzający do podbicia całego świata. Łaskami je darzę. Gdybyś wiedziała. Ufaj Mi. bo t o t wo r z y n i epok ó j . tak i to prawdą. a napełnię je łaskami. Za słowo „nie wygra”. Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm).). N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . Rzeszy. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej. cokolwiek czynić będziesz. ale bądź bardzo pokorna. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę. jak cię kocham. Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności . a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. Kundusia żali się: Nie umiem prosić. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. gdyż należała ona do tzw. i duch podobają Mi się. że wieczność jest nieskończona. Wiele rzeczy będę ci mówił. abyś o nie prosiła. że kilku nigdy nie wygra24.

Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich. 73 . Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd. jest z Boga. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością. w nich odpoczywam. zmysłowa. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie. Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj. która płynie z czułej miłości [do Mnie]. Doświadczam dusze Mnie oddane. a nie zawiodę cię. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. jak której potrzeba. Tak powinna postępować oblubienica moja. Żyj z Nią w zjednoczeniu. [Gorliwość] płynąca z nerwów. nie jest prawdziwa. bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y.Masz daną piękność duszy. Gorliwość. które złączone jest z moim. Ufaj Mi.

ile chcesz jako ze zdroju. a nie ze zwyczaju. łagodna. bo duże okrucieństwa się dzieją. Córko moja. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . pokorna.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. Bądź spokojna. abyś częściej oddawała Mi chwałę. ale każdej prośby wysłuchuję. bo stąd większą mam chwałę. tak i tobie udzielam i mogę udzielać. Módl się o miłosierdzie. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. Mam Serce otwarte dla ciebie. jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. Teresa. czerp dla siebie i innych. Kundusia prosi o łaskę miłości. Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. cierpliwa i uczynna dla bliźnich. im więcej łask udzielam. W takiej duszy chętnie odpoczywam. należy to czynić z gorliwej miłości. Chcę. jaką miała św. Co czyni się w sprawach Bożych. potrzebniejszą do zbawienia.

Daję ci głęboki pokój duszy. aby życie twoje było jednym aktem miłości. Bądź spokojna. bądź zadowolona ze wszystkiego. Dziecko moje. bo stąd mam chwałę.. ko ch a m C i ę ”. Tak Mnie kochaj. jedni giną bluźniąc. Doświadczam ich dla ich dobra. Wtedy wszystko co czynić będziesz. inni w przerażeniu. co ci daję. w której rozmawiam z tobą. wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. a oni Mnie przeklinają. staraj się go zachować. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy. dobre myśli. kiedy zechcesz. które w jego ręce złożyłem. Mszę św. Ty Mi za nich wynagradzaj. Wtedy. jak Mnie boli. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. W tej chwili. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . Módl się za grzeszników. przez duchową Komunię św. przez rozmowę o Mnie.. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. w miłość się przemieniać będzie. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice.Pan Jezus: Przez modlitwę. że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. Bądź mi wierna. Bądź radością Serca mojego. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. będę z tobą rozmawiał. a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu. 75 . Niezadowolenie mąci pokój. Gdybyś ty wiedziała. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask.

że umiesz spełniać wolę Syna mojego. Bądź Mu wierna. Za jeden akt żalu. 76 . Gdy przyjdziesz do nieba. Pan Jezus: Z duszą. ściśle. Kundusia żali się. Niepokoje są sprawami szatańskimi. pomimo jej błędów. Tak czyń. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości. miłości można się zbawić. Bądź spokojna. że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. że nie umie kochać Pana Jezusa. Jam Bogiem pokoju. że nie wypełnia wszystkiego. jestem z tobą. Kundusia żali się. Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. Zapewniam ci zbawienie twoje. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. zobaczysz miejsca puste. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy. bo za oblubienicę cię wybrał. ale od miłości. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. łączę się. Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. Pragnę takich dusz. które by zapełniały miejsca puste w niebie.

Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. Pan Jezus: Bądźcie spokojni. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. maleńkie. ulatujące z ognia. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. ale kocham ich i jestem w ich sercach. Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. Wielu [tu] nawracać się będzie. ale łącz się często ze mną. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. W takich duszach znajduję upodobanie. 77 . a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. którzy będą się zbliżać do mnie. W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. Patrzę na twoje pragnienia. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. dochodziły wieści. kocham dusze proste. Słabości twoje giną w miłości jak iskry.Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. na twą miłość. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. red). pokorne. Pragnę. Na równi z dziatkami. jakby za uczynki. a nie na mnogość uczynków twoich. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam. Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Bądź spokojna. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25.

ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. abyś się nie przywiązała do tego.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. że z tobą wspólnie pracuję. a sprawisz Mi radość. Bądź błogosławiona. umartwiaj w poście ciało twoje. Tego pragnę. cierpię. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi. Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego. czuwaj nad mową. Pan Jezus: Ja ją przelewam. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. abyś Mi ufała. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. modlę się. Wiele się módl za grzeszników. Ufność wspiera wiarę. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość. 78 . Wszystko to czyń z miłości ku Mnie. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. Kundusia prosi o zjednoczenie. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. wiara ufność. pogan i innowierców.

abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. O tym. by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. niczego nie zaniedbuj. także przez łaskę mówi np. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. ile tylko możesz. Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu. ale braki natury zostawię. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba. 16d. w. Tabernakulum jest moją siedzibą. abyś miała okazję do przełamywania się. kiedy i ile chcesz. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum. masz wolny dostęp do nich. w. co się Jemu nie podoba. ta walka ze sobą. ale w sercu twoim znajduję radość. s.Kundusia prosi. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy. 121. 12d. bo to Mi się podoba. Kundusia wyraża żal. czy przez cierpienia. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. a gdzie Ja jestem. 95. tam jest i Matka moja. na stronach: s. 79 . Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. Pójdę z tobą.

Potrafię z nędzy uczynić największą świętość. Módl się za tę osobę. Dla dusz. a dałem ci zastępcę mego. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . Kierownikiem twoim będę. Tak mnie kochaj jak umiesz. mógłbym to spuścić na ciebie. A Ja zadowolony z ciebie jestem. ale rozbrajają mój ból i gniew. Pan Jezus: Gdybyś chciała. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać. Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. nie mam granic w łaskach. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. i mo g ł a by ś u s t a ć. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. choć z obawą wobec własnej nędzy. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. tak kochają i rodzice są zadowoleni.Kundusia: Gdybym wiedziała. Nie zgadzam się na to. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. ale jak umieją. 80 . Bo dzieci nie myślą o tym. dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. abyś ty to wzięła na siebie. Nie tylko są Mi miłe. które Mi się oddają w zupełności. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o. Owa osoba nie może zrozumieć. na czym polega miłość moja. Nie męcz umysłu natężeniem. jak rodziców kochać. Bo My jedno jesteśmy. co do niej przemawiam. A w niepokoju dusza nie rozumie. abyś była wierna.

to byś wszystko czyniła. bo wszystko mogę.Pan Jezus: Dziecko moje. że Mnie będziesz kochać i za tych. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. wzgardziwszy miłością. jak pragnę zbawienia każdej duszy. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą. Dusza. Możesz Mi dopomóc. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. która idzie na potępienie. Szczęśliwa taka dusza. ból Mi zadaje. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. Moją pociechą w męce było to. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. a błogosławiona dusza. i dodawać nowych. że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. 81 . Ja tę nędzę łaskami obdarzam. Tak pragnę zbawienia dusz. a nie wedle sądów ludzkich. Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna. która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. córko moja. Gdybyś wiedziała. co możliwe. i bóstwem. ufaj Mi. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. aby zadośćuczynić memu pragnieniu. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. co gardzą miłością moją. a więc i z cnotami.

w drugiej księdze. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju. Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. Za nich wynagradzaj. która nie będzie odjęta od ciebie. Dziecko moje. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. za grzeszników gardzących miłością moją. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. jaką was umiłowałem. bo krzywdę bym ci uczynił. że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. Księgą tą to życie moje i moja miłość. Zatapiaj się w miłości mojej. jakiego grzesznicy nie mają. to jest moją radością największą. o niewdzięczności ludzkiej czytaj. nawiedzam cię cierpieniem. Córko moja. gdybyś od tego była wolna. bo otrzymałaś wielką łaskę. nie miałabyś zasług. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi. aby odjęta jej była miłość własna. abyś się umacniała w wierze i ufności. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. i tak w pokoju pozostawała. Bo prze- 82 . Pan Jezus: Nie uczynię tego. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. Kundusia prosi.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. a w niebie Ja będę nagrodą twoją. Z drugiej strony. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. a Ja chwały.

zapewniałem cię tyle razy. Kiedy daje się coś komuś. Dołącza się do tego cnota męstwa. więc nie słuchaj ludzkich wieści. iż rodzicom dzieje się krzywda. stara się przeszkadzać. że znajdą się dusze. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. Wiara jest złączona z ufnością. że zostanę z wami. to nie należysz już do siebie. krzywdzie mojej. winszuję ci radości. bez końca. 83 .cież łączę się ściślej z duszą. gdy widzą. jak udzielam tym. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. by ratować dusze. (Wielkanoc): Córko moja. Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym. aby kierował wszystkim. że nie korzystają z moich cierpień. Dzieci dobre. przeszkadzają jej. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. Dziecko. ile może. kochające Mnie. jakiej zaznasz w niebie. czego od ciebie żądam. bronią rodziców. co pocieszają Serce moje za grzeszników. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. rozstania duszy i ciała. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz. Duszom. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi. ale do Mnie. (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. staniesz się na wieki moją oblubienicą. Dziecko moje. to mu się tego nie odbiera. które Mnie będą kochać.

Zawsze jestem z to- 84 . czy spełnia to. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy. w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. Gdzie potrzeba. Nie mam granic w udzielaniu łask. a zamęt jest Mi niemiły. ale zależy to od tego. Pragnę zbawienia każdej duszy. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. która zachowa spokój. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju. którzy ogrom miłości Jego odrzucają. które Mnie miłują dziecięcą miłością.Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych. pragniesz miłować Syna mojego za innych. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości. Pokój nie na tym polega. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. wierności i cierpliwości. A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. żeby nie doznawać przeciwności. jestem Bogiem miłości i pokoju. pokój zależy od miłości. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. Im większa miłość. co do dusz uprzywilejowanych należy. stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. Dziecko moje.

bą. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. czym Ja. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. a gdzie ja. O nic się nie lęka. miłość moją. która tym pragnieniom się oddaje. i spokojne w objęciach matki. Odwzajemniaj Mi miłością. gdy jest na 85 . jako własnością moją chcę pokierować. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . Bądź pokorna. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. Nie dość. żem cierpiał dla ciebie. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. ale udzielam ci łask w każdej chwili. bądź bardzo pokorna. a dusza. serce pękłoby ci z nadmiaru radości. Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . Miej usposobienie w ufności jako dziecko. że chcesz wszystko czynić z miłości. Ponawiaj często intencję. Bądź błogosławiona dziecino moja. Czuwaj nad tym. Jedno z nią jesteśmy. bo gdybyś wiedziała. by składać choćby najmniejsze ofiary. com uczynił dla ciebie. ale tego nie wiesz. Rozważaj dobroć moją. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. tam jest i Syn mój. a pokój duszy w tym znajdziesz. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz. bo im pokorniejsza dusza. bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz.

Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach. Ciebie mam zawsze w objęciach. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi. ufność. że czczą mnie. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. gdy nie daje. na własność ci się oddaję z moimi skarbami. Pan Jezus: Matka moja i była. i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją. i jest. a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. niczego się nie lękaj. W małym niebie. bądź zawsze spokojna. daję ci głęboki pokój duszy. bo takich dusz mam mało. [bądź spokojna] wtedy. co by Mnie jak dzieci kochały. gdy Jezus daje ci tę łaskę. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. boś bezpieczna jest pod moją opieką. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności.łonie rodziców. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz. Pomnażam twoją miłość. czy też. Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. Miłuj Mnie dziecięcą miłością.

by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. które było kluczową pozycją obronną tzw. 87 . pomnożę miłość i pokorę. Nie dość. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. Linii Gustawa (przyp. Będę ci udzielał coraz więcej światła. Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. Co do dusz wybranych. co odrzucają moją miłość. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. Połączone Włoszech. krzywdę Mi wyrządzają. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask. które wynagradzają za tych. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie. że cierpiałem na krzyżu. Sam urabiam serce twoje. Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. red.). abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza. ale staję na ołtarzu. oddanych Mi. Z tego zadośćuczynienia mam radość. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik. tym większa chwała Ojca niebieskiego. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu.

Duszy. ale chcę. abyś rozmawiała ze Mną. Z miłości więc to czynię. aby na drogę zbawienia naprowadzić. tak i Ja muszę karać i karzę. Cze- 88 . Radością moją jest udzielać tych darów. gotowym udzielać łask. Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. bo kocham cię z całym niebem. abyś w przeciwnościach. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. Bądź cierpliwa. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. mów o miłości mojej. Raduj się. Bądź pociechą Serca mojego. a Ja o nich myślę. aby się poprawiły. jakimi cię nawiedzam. abyś ze Mną rozmawiała. która Mnie miłuje samolubną miłością. kiedykolwiek chcesz. była cierpliwa. Będę ci błogosławić na każdym kroku. tak i Ja chcę. Pan Jezus: Udzielę im go. ale ona je odrzuca. Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. Reszty sam dokonam. Nie tylko Mnie proś. jakiego doznaję od grzeszników. nie byłby zadowolony. Jak ojciec musi karać występne dzieci. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. Radź się o wszystko. bo one myślą o Mnie.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość.

Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. a nie poddawaj się wątpliwościom. miłość i pokój. Gdy dzieci kochają rodziców. a będziesz pociechą Serca mojego. o co prosisz i co słyszysz. o co proszą i co mają obiecane od rodziców. to miej wiarę i nie wątp w to. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. ta wiara umocni ufność. Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami. którzy są Mi wierni. Ty. red).kam z miłosierdziem. wynagradzaj. a do pokornych tym więcej się zniżam. jednocz się w Komunii duchownej. Gdyby ludzie wiedzieli. a oni oddalają się i gardzą. W poczuciu słabości mieści się pokora. 28 Absolucja. jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. dziecko moje. w to nie wątpią i nie mają obaw. tym więcej podwajają moją boleść. tzn. Im dłużej czekam. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. 89 . Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. bo dzieci małe.

Dam ci głęboki pokój. wódz nie jest zadowolony. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. Patrzę na usposobienie człowieka. Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. Dusza. żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. radość Mi sprawia. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. na jego pragnienie. nicość. Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu. bo nie patrzę na ilość uczynków. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. a z tego co nie walczy. Uświęcam taką duszę. Udzielam ci tych łask. 90 . ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. Nie należysz już wtedy do siebie. Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej. miłuję taką duszę. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością. Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. napełniam je łaskami. We własnej woli kryje się miłość własna. Przez Niego udzielam skarbów moich. ale na dobrą wolę. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty. co mą miłością gardzą. że łączysz pragnienia własne z moimi. których pragnąłem udzielić tym.

w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości. Dam ci moje Serce na własność. Pukam do serc ludzkich. Przeciwności. dla Syna mojego. Czekam. gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje.. i cnota. Przez twoje pragnienia.. To będą jakby kwiaty dla Niego. bo jest w objęciach moich. którymi cię nawiedzę. Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką. 91 . Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza. W zaparciu się będzie i ofiara. ku Jego radości. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością. znoś z radością. a szczególnie krewnych. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba. do każdego. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. ale i twoje braki i nieudolności. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa. Pozostanę [tu] z wami z radością. które Mi się w zupełności oddało.Dziecko. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. niech się niczego nie boi.

okażesz Mi tym miłość. nawet codziennie. a Ja twoim Oblubieńcem. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu. Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. Im słabszą się czujesz. abyś się nimi dzieliła z innymi. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. czym cię nawiedzać będę. a będziesz postępować w miłości. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. Tak i Ja. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. zyskać możesz Synowi mojemu. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość. Skarby moje daję ci. Dużo dusz. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. jaką Ja miłuję. Miej wiarę.Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. Gdy to uczynisz. Z radością znoś. iż cierpienia ci daję. To jest dowód mej miłości. 92 . Wiara umacnia ufność. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. przez to możesz dużo dusz uratować. Oblubienicą moją jesteś. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę.

Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. gdy stać będziesz pod krzyżem. 93 . Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. aby się z innymi dzieliła. w każdej sekundzie we Mszy świętej. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz. Jak Mnie to boli. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. duszę oraz własne skłonności. Takich dusz czułych mam mało. Mnie będziesz miłować. które by czuły ze Mną boleść moją. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień. tej łaski pokory [Ja] im udzielam. Dusze małe posiadają moją pokorę. Błogosławić ci będę. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. a ponawianą w każdej chwili. obdarowany tak ją naprawi. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. ubogacam duszę. Gdy przychodzę do serca. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. zbierać będziesz krew moją wylaną. że moją miłością tak gardzą. Im dusza mniejsza. Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić.Tak was umiłowałem. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. że będzie jak nowa.

że obecnie bolejesz nad tym. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. ciało moje. przez cierpienia tak miłe. Błogosławić ci będę w każdej chwili. ale ze Mną i przeze Mnie. Prośby twoje są wysłuchiwane.(29 VI 1944 r. zaufał Mi. najmilsze Sercu mojemu. a nie ustawaj. z niego czerp skarby dla siebie i innych. Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją. umacnia w ufności. I z otoczeniem dziękuje Mi. uprzejmości i cierpliwości. co Mi grzesznicy [cierpień] zadają. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. krzyż zostanie ci odjęty. Pokora daje ci siłę do cierpliwości. Szczęście dusza znaj- 94 . W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. módl się. jest godłem mojej miłości. Ci. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. Krzyż będzie radością twoją. a ufność czyni cuda. Krzyż.) Ojciec Św. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. co go niechętnie niosą. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. umila Mi pobyt w duszy. Gdy staniesz na progu wieczności. bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. który mam. Jestem twoim Bogiem pokoju. a otrzymasz palmę zwycięstwa. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje. Nie sama będziesz pracować. że ocaliłem Rzym bez szkód.

którą można zbawiać dusze. W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna. Kundusia prosi. i łączę się z duszą. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. Łączę się tak ściśle. Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami.. choć nie zawsze to odczuwasz. a dla grzeszników matką miłosierdzia. a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć.dzie w pokoju. innym czyni wyrzuty sumienia. W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą . co się Mi oddali na służbę. skoro jest samą nędzą”. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości. i tak upodabniam cię do Siebie. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . Jakże ten pokój jednych buduje. nawet od tych. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. Tobie dana jest ta łaska. . Przeze Mnie wszystko czy- 95 . Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. Ty wynagradzaj Mi wiernością. t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły.

Daję ci odczuć Moją obecność. Kundusia po przyjęciu Komunii św. dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. a dzielisz się ze mną miłością. Starannie przygotuj się do spowiedzi. Poza tym i innych łask udzielam. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł .nisz. by je Kundusi zwróciła. Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami. a l e dl a t e go. Jakże pragnę zbawienia dusz. odnawiam i upiększam ją. ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. W Komunii św. p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. tak samo łączę się z tobą. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. 96 . Skorom cię wziął za oblubienicę. łączę się tak ściśle. nie dlatego. jak jedno są promienie słoneczne i słońce. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu.

abyś w nim trwała. Pragnę zbawiać wszystkie dusze. bądź roztropna. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. Chcę. Darzę łaskami dusze Mi oddane. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. com wycierpiał za całą ludzkość. ale nie dopytuj się. Tak bardzo miłuję dusze. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. więc i ty 97 . mów o tym ze Mną. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. unoszę [je] w objęciach. Jeśli upadniesz ze słabości. Tak się zachowuj. czuwaj nad sobą. Do takich [dusz] przemawiam. i ściśle jednoczę się z tobą. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi. Choć odczuwasz jakieś przejścia. a uczynisz akt żalu. jakbyś na ziemi była ty i Ja. ale Mnie są miłe. czułą [miłością]. bo okrutny ból Mi zadają.i bóstwem. nie dopytuj się zbytnio ludzi. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. nie trać pokoju. bo to wywołuje niepokój. a Ja ci powiem. jeno by Mi płacono gorącą. Kochaj Mnie miłością ofiarną. Niczym się nie niepokój. które są zupełnie spokojne. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. I niebo moje jest twoim. Chcę twego spokoju. Dziecko moje. że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. ofiarną.

a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. o dusze nieśmiertelne. Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. Mam staranie o każde. Ze wszystkiego bądź zadowolona. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. 98 . Nawiedzenia znoś z radością. a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. gdybym go nie podtrzymywał. Kundusia prosi o pokorę. i dla innych. W objęciach moich je noszę. A gdy znajdzie się dusza. a stąd chwałę mieć będziesz.łącz swoją ofiarę z moją. Czuwaj. tam i Matka moja. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. Bądź wierna w służbie mojej. Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje. tak twoja tęsknota pociąga Mnie. M i ł u j e s z M n i e. Gdzie Ja jestem. zadośćczyni memu pragnieniu. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . c z y n i s z o f i a r y. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. która pomaga Mi zbawiać dusze. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość. mo dl i s z s i ę. bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. że przewyższa mękę ciała [mojego].

Szczególnie dla tych. Zapieraj się sama siebie. Jeśliby było lenistwo.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci. by odnowiła życie wewnętrzne. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. tak [w sercu] zapalam miłość. pokora. Tak. wróci do zdrowia. ale i wtedy. Zachowaj zupełny spokój. cierpienia. uprzejmość. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. jestem matką miłosierdzia. którzy mnie miłują. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św. nawiedzam je cierpieniami. kiedy się łączę w Komunii św. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie.. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam. (Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem. by móc Go kochać Jego sercem. łagodność. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. to ono przeszkadzałoby w wierności. którą Mi składasz. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. gdy kształtuję serce na wzór mojego. bo to jest ofiara. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją. Krzyżem dzielę się 99 . Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem.

tak go umiłować. którą sam przeszedł. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. jak i mój Syn. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. ofiary i cierpienia. jak Ja go umiłowałem. czego żądam od ciebie. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. w czym zawiera się wola moja. Bądź pilna w tej pracy. za to szczęście. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej. Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. Wolą moją jednak jest. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. w moim życiu nie spełniam tego. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. a nie wykonywać w całości. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami. z miłości do Mnie. Kundusia: Niestety. szłam drogą cierpienia. Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. na co się oddaję. Nie podziękowałaś Mi za to. To wykonuj. Tyle razy pouczałem cię. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. jak tylko tą. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać. Cierpienia znoszone z radością.z moimi wybranymi. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia. bom Ja go- 100 . sprawiają Mi radość.

Miłe są Jezusowi modlitwy. która pragnie iść drożyną miłości. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. z mojego Oblubieńca. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału. do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. bo wtedy dusza. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. Jak szczęśliwa ta du- 101 . Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. Każdej duszy. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. która z radością cierpi. Coraz milszą Mi stawać się będziesz. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. bądź spokojna. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy. że umiłowałam cierpienia. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. niepotrzebne. ale milsze cierpienia.tów udzielać ci łask i udzielam. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. a o ile wyniszczy się miłość własna. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. żyłam w zaparciu się samej siebie.

a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami. gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. Kundusia wyraża życzenie. Droga. która na ziemi umiłowała cierpienia. Ufność jest wzmocnieniem. którą idziesz. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla. jakie przechodzisz. a męstwo podporą cnót. jesteś królową. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju. Terenię. Ja sam je przyozdobię. jakby nic nie zaszło.sza. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. a miłość siłą. przeze mnie. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. Siostro moja. bądź zawsze spokojna. Pokora jest podstawą. pragnie spokoju. na każdym kroku Jezus jej błogosławi. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. który chce zasnąć. 102 . Każdy człowiek. by umieć naśladować św. Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. jest drogą królewską. ale kwiatami przez ciebie podanymi. Siostro moja ukochana. bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa.

czego żąda od ciebie. byś wierna była twemu Oblubieńcowi. koją mój ból. Zabijają Mnie w duszy. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. 103 . co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. a jednak znoszę to dla miłości. składam ofiarę z miłości dla ciebie. a we Mszy św. W Komunii św. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. żem wycierpiał tyle i życie położył. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości. Dobre dzieci rozbrajają ból. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. Jak. kiedy pragniesz zbawienia dusz. oddaję siebie. a złe sprawiają jej ból. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. Pilnuj tego. Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. koją ból i gniew ojca. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. Kto jest pod moją opieką. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. a kiedy przepraszasz za grzeszników. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. Gdybyś choć część zrozumiała. tak i ci. Pilnuj tego.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. Bo gdybyś tylko słuchała. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca.

gdy widzi twą twarz wesołą. Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. boś niejako Jego gospodynią.). szatan ma większy do niej dostęp. Bądź wesołego oblicza. zachowuj spokój i swobodę ducha. Co to za gospodyni. 30 „Naszej regule”. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim. Kto we Mnie mieszka. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. tzn. Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu. Módl się i czyń ofiary za kapłanów. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. red. że masz na duszy podobieństwo Boże. nie byłby zadowolony. trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. Wiele się módl za grzeszników. On wie. by byli gorliwi o chwałę Bożą. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. to i Ja [mieszkam] w nim.co mówi. a nie spełniała. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. 104 . zamęt i niepokój w niej sprawuje. bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. bo to jest w naszej regule30. karmelitańskiej.

bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. że Mnie posłał na ziemię. z którymi się łączę. a pragnie Mnie kochać. przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go. im nędzniejsza. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. żem przyjął ludzkie ciało. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. i z tobą wykonuję cnoty. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu. ufność i przez ciebie.Mało jest dusz. Im dusza mniej udolna. już jest wiernością. zdajesz się być opuszczona. na nowo ponawiam odkupienie. ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. że pragniesz być wierną. 105 . Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. iż spokojnie znosi przeciwności. W Komunii św. do twego serca. Ona za mnie cierpi. w których miałbym odpoczynek. gdy się zwyciężysz. Owe dusze przez cierpienia. (Niedziela Misyjna): To. W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. A teraz w duszach. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. krzywda by mu się działa. tym więcej łask jej daję. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. Przez to znajduję w duszy odpoczynek. Wtedy. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. Ożywiam wiarę. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej.

red. a dane ci będzie. Kundusia oddaje po Komunii św. 106 . kto jest pod moją opieką. dla sprawienia radości Sercu mojemu. Patrz na lampę. co Mi się w zupełności oddają.). by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. Proś o co chcesz. w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. jak bezpieczny jest ten. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp.Szczęśliwy [ten]. co w mojej jest opiece. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. weź Je na Oblubieńca i Brata. winszuję ci mojej radości. bądź Mu wierna. Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. co na ciebie przychodzi. która pali się przed tabernakulum31. gdy mi Je oddajesz. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. jedynie ci. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Pragnę. Tak dusza wyniszcza się. Matka Boża: Oddaje ci Je. gdy żyje w zaparciu się samej siebie. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko. jakiej doznaję. Oddaj się na własność moją w zupełności. 31 W kaplicy św. byś doszła do szczytu Góry miłości. gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca. dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego.

a pokój daje szczęśliwość. Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask. Miłujesz Mnie. Ile możesz. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. Miłość sprawia. Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. a pragnienia wynagradzam. Daję ci pokój. że dusza jest cierpliwa. Bądź bardzo pokorna. ale miłość moja nigdy się nie kończy. bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. 107 . czyń z miłości dla Mnie.Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. Kielich jest tylko moją siedzibą. choć kończy się czas. jakby były wykonane.

 108 . ale mają takie. o co Mnie prosić będziesz. Udzielam ci i takich łask. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość. a wszystko otrzymasz. ale są Mi miłe. sprawiają Mi radość swą wiernością. te dusze czyste i wierne. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. Tak i teraz. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. co mówię. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. otrzymujesz. Takich dusz jest jednak mało.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. Takie szczególnie miłują. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. ale jeśli potrzebne ci. uważaj. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję. Znajduję w nich odpoczynek. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. tak okrutnych. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. Proś o wiele. dla siebie i innych. Rodzice kochają swe dzieci. W czasie mych cierpień. o których wiedziałem. o które nie prosisz.

Dziecko moje. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. Dlatego ufność zwie się dziecięcą. Zawsze zachowuj pokój w duszy. Bądź spokojna i innych uspokajaj. [przez] krew i łzy moje. czego od ciebie żądam. Każda chwila czasu ode Mnie dana. utonęłaby w falach. Do ciebie należy wykonywać. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. bo do takich dusz przemawiam. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. W ten sposób wielu duszom pomożesz. a tak dojdziesz do swego celu. Módl się przez zasługi moje. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. to są czyny. Łącz się ze Mną w komunii duchownej. tak dusza. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 . która Mi ufa. Bądź spokojna. bo z wami jestem i nadal pozostanę. co starają się być zawsze spokojne. że jak dziecko ufa rodzicom. to są czyny. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. a sprawisz Mi radość. im mniejszą stawać się będziesz. a Ja wśród nich mieszkam. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. Rodzice kochają wszystkie dzieci. ale i wszystko. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. czego od ciebie wymagam. Gdyby żeglarz nie kierował łodzią. Nie tylko ty sama.W służbie mojej. Należy wierzyć w ufność dziecięcą. czy się modlisz.

Bo wierni. Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. Są dusze Mi oddane. Czyń co możesz. Pragniesz połączenia ze Mną. bo od chwili życiowej zależy wieczność.). ale zasmuciłabyś nieufnością. Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. Moje Serce otwarte w każdej chwili. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. Przez twe pragnienie. tak i ty. t en w i e r z y ć pow i n i en . Oblubieniec ziemski cieszy się. K t o u f a . Pilnuj czasu na ziemi. Moimi skarbami są łaski. Przez miłość oddajesz Mi chwałę. W tym bądź pilna. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask. 32 Mowa o Siwcówce. Mi oddani. I za nich módl się. że świat cały zbawić mogę. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. Czerp z Niego dla siebie i innych. Mogę to uczynić. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla. red. oblubienica moja. Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. Jesteś nicością. masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego. 110 . by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego. pragnienie miłowania Mnie.ł o s i e rd z i a . a majątkiem dusze. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. grzesznicy tu nawracać się będą32. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. jakbyś nic nie uczyniła. osiedlu Stryszawy (przyp. coraz więcej Mnie miłujesz. które tylko strzegą się grzechów ciężkich. a taka bądź. nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą.

co wycierpiałem. jak słyszy. a łaska na wieki trwać będzie. 111 .Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. Kapłani nimi szafują. aby Mnie miłowano. łącząc własne cierpienia.. bardzo wielu duszom możesz pomóc. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. aby słowo moje owoc przynosiło. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. gdy w Komunii św. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo. zbawiała wiele dusz. Są one nieocenione. ale i skarby moich cierpień. Błogosławieni. która tak czyni. Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. ale tobie przydzielam je na własność. dziecko moje? Strzec słowa mojego. Przez ten akt wielu. bo świat zniknie. Nie mniejsze ono. Gdyby było potrzeba. że Słowo ciałem się stało. abyś z nimi. Co to znaczy. znaczy w czyn wprowadzać [to]. Błogosławić będę duszy. Pilnuj tego. co ode Mnie słyszysz. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem.

Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. Teresa od Dzieciątka Jezus. Większych łask udzielam duszy nieudolnej. uświęcać i upodabniać do Siebie. co gardzą moimi łaskami. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. Takim duszom błogosławię. Kundusia prosi o miłość taką. ale go bronią. Ci. bo czyny te są dla zbawienia dusz. że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości. N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . tak i Ja pragnę udzielać łask. ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się. które kochają. udaremniają moje trudy. jaką miała św. 112 . ale na wolę i pragnienia. Dzieci dobre. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. przepraszają za innych. aby ojciec od innych ich nie doznał. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. Nie dość na tym.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. reszty Ja dokonuję. Te dusze sprawiają Mi radość. Pragnę dusz pokornych. gdy nie ma nabywców. gdy nikt lub mało kupują. moje cierpienia. i przepraszają go za innych. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w.

Mój pokój nie polega na tym. Szczęśliwe dusze. Ogień ważniejszy od iskier. 113 . W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. ale przez nie podwajam miłość. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. przez Ducha Św. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. Radością. Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. które ode Mnie pokój otrzymują. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. opierający się na ufności i cierpliwości. dzielę się z duszą. które prędko giną. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. aby nie doznawać przeciwności. Gdybyś wiedziała. a Bóg Wszechmogący opiekunem. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie. daję początek każdej dobrej sprawie. a Ojciec we Mnie. a przez Ducha Św. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. Ja jestem w Ojcu. którą mam z cierpień duszy.

oddawaj Mi z powrotem. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. Wszystko. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach. taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. udoskonalę moimi zasługami. Miej zawsze i wszędzie pokój. a gdy Mi to ofiarujesz. zadość czyni memu pragnieniu. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym.Błogosławieni pokój czyniący. Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a . Dałem ci mój pokój. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył. co Mi oddajesz. Przypominać będę miłosierdzie. spełnia moją wolę. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. znoszenia cierpień. jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski. Wszystkim. Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. a dusza oprze się na Mnie. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. a wszystkich kochałem. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. tym chwałę Mi oddajesz. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. ufaj Mi. Dziecko moje. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje.

ale i wśród dnia.. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. bo kocham dusze i pragnę jedynie. Pragnę dusze owładnąć miłością. Chcę. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. a nawet całą parafię. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów.). red. dobroci i miłosierdzia mojego. ocaliłem to miejsce. że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego. aby ci dać dowód mojej miłości. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św. by Mi miłością za miłość płacono. Mało dusz takich. Kundusia: Co będzie. Odczuwano więc brak księży (przyp. jak tego pragnę.oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. Bronisław Bartkowski. jak żłóbka. niepojęte rozumowi ludzkiemu. gdy spowiednik odjedzie?33. Dla ciebie. Czy ty pojmujesz to. gdyby nie stawiały oporu. w którym było Dziecię Boże. 115 . Matka Boża: Ja strzegę twego serca. Jesteś oblubienicą moją i królową.

Pragnę miłować i być miłowanym. Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. które mogę uszczęśliwiać. tak we dnie jak i w nocy. Kundusia prosi. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. Ja jestem twoim przewodnikiem. Pragnę być miłowany od stworzeń. A ludzie odpychają tę miłość od siebie.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny. bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo. a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. a moje twoim. bom za to cierpienia i życie dał. Rzadkie to niestety dusze. Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. w sercu zachowaj wskazówki. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. by Mnie kochano. a prośba radość Mi sprawia. bo znał twoją duszę. które przyjmują to moje uszczęśliwienie. które ci dawał pierwszy. Pan Jezus: Twoje serce jest moim. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. To boli! 116 . abyś prosiła o błogosławieństwo. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. Wolą moją jest.

Ty Mi wynagradzaj za tych. które nadużywają łask moich i sakramentów. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. co łask nadużywają. Jak dziecko w prostocie prosi. Jest wiele dusz. Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce. Przez Ducha Św. jaką miała św. 117 . abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała. udzielam łask. o co prosi. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego. swobodny. że wabi Mnie do duszy. Terenię wezwałem do klasztoru. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi. które wabią Mnie do udzielania łask. Kundusia prosi o miłość. Pragnę. odpoczynku. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. błogości. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham. przedłużam ci życie. Jestem Bogiem miłości. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. która ma prostotę. byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. Teresa od Dzieciątka Jezus. nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”. Tak miłuję cię. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. a w sercu nastaje stan słodyczy. gdy św. a ojciec z radością udziela mu [to]. Duch Św.

pasterz spędza je laską na dobrą drogę. Mogę cię uświęcić w jednej chwili. co i ile małe dzieci zrobią. Rodzice nie czekają na to. 118 . Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość. Wszystko rób z miłości dla Mnie. ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. o gorliwość dla kapłanów. by owieczki spędzić na drogę przykazań. a nie dla kary to uczyniłem. Przez ofiary zbawiam dusze.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. ch o ć by n a j m n i e j s z a . Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . Jako dobry pasterz używam laski. a nie na ilość twych uczynków. co czynić będziesz. zamieni się w miłość. Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników. wtedy wszystko. ale Ja patrzę na twe usposobienie. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . ch o ć by n a j m n i e j s z e. Z miłości. i na to. jaką Mnie miłością kochasz. ale jaką miłością ich kochają. Gdy owieczki chodzą po manowcach.

a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. Wszystko z miłości ku duszom. aby pozyskać miłość. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament. Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. że ofiarowali Mi swe serca. oddane Mi.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. Niech się strzegą. Wyżsi oni [godnością] od królów. Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. którzy Mi swe serca ofiarują na własność. Takie serce jest tętnem Serca mojego. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. ubóstwiam swoim Sercem. że jedno się stajemy. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. urabiam wedle Serca mojego. a jakaż boleść w sercu. Takich kapłanów jest niewielu. Trzej królowie tym Mi radość sprawili. Serca ich. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. gdy grzesznicy miłością gardzą. rozumowi ludzkiemu niepojętą. zaś kapłani są moimi zastępcami. bo są moimi zastępcami. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. Życie oddałem za moich grzeszników. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 .

 120 . a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. że dzieci ich kochają. jako własność moja do siebie nie należysz. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki.Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady. dla siebie i dla innych. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz. Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. ale na miłość jaką Mnie kochasz. czy cierpienia. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. bo nie patrzę na wielkość czynów. możesz nimi rozporządzać. co Syn mój do ciebie mówi. jaki ma od dusz obojętnych. co ci potrzebne i to ci daję. czy pociechy. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. Czyń ile możesz. że jedno się stajemy. Wszystko czego ci udzielam. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. Kochaj Mnie. Są zadowoleni. Ja jestem własnością twoją. Jestem Królem wszystkich królów. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona. zastąpię twą nieudolność. Wiem. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. a ty moją. ile i kiedy zechcesz.

jest ofiarą. wypływający z mej miłości i dobroci. nawet cudownymi. bo Ja jestem wszystkim. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. ale nie tylko Mnie samego. że staje Mi się coraz milsza. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. Jak niepojęta rozumowi jest miłość. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie. Kochaj Mnie. a Ja łaski dodaję. Nieustannie przyozdabiam ją łaskami. Ciągłe wysilanie się.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. Dałem ci miłosierdzie. 121 . Dziel się z innymi moim miłosierdziem. to jest najcenniejszy mój skarb. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. pokorą. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. jakie ci daję. ale i cierpienia. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. że gdy się razem zejdą. bo tylko upór by przeszkadzał. Zwyciężanie się od człowieka zależy. niewinnością tak. dźwigniemy świat cały. można nią dusze zbawiać. tak i niepojęte jest miłosierdzie. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. abyś i ty szerzyła miłosierdzie.

że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. łagodność. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. za nich jeszcze więcej należy się modlić. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. Dziecko. odniesione w pokusach. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. Razem widziałem grzechy i cierpienia. I twoja [dusza] wśród nich była. [gdy jest] w objęciach rodziców. a dla Kościoła są podporą. Wszystko czynisz. Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. ale rodzice za nie myślą. jednak zawsze są kochane przez rodziców. nie myśli o niebezpieczeństwie. a pociechą moją były te dusze. choćbyś Mnie kochała z całego serca. miłosierdzie. zachowujesz cierpliwość. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. czy też nie. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. Bardzo cierpię 122 . Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. wielbisz moją dobroć. Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. i to Mnie przygnębiało. które Mnie miłować będą przez całe wieki. jakby nic nie zaszło. Przez jedno zwycięstwo. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz. czy pamiętasz o Mnie.

bo czym 123 . ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. którzy nie biją rodziców. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. Daję ci cnoty: prostotę. i bądź pokorna. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. przez twoje usposobienie łączę się z tobą. gdy widzą. ale nie kochają ich miłością czułą. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. dziecięcą. którzy strzegą się grzechów. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą.od grzeszników. Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. Gdzie ja jestem i Syn mój. Wiara ma im przodować. tak i ty staraj się być taką maleńką. ale mam ich mało. dojdziesz na szczyt góry miłości. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. Dużo [jest] takich. by je wykonywać. Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. Do ciebie należy. ale nie takich. bo takich dusz pragnę. że dzieci ich kochają. Nie wysilaj się na słowa. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci. tam są [też] i aniołowie. Są oni podobni do dorosłych. ufność i pokorę. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. Wtedy w ramionach moich cię poniosę.

Bóstwo oddaję na własność twoją. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . jak rosa kwiaty. Ona je orzeźwia. dając im wzrost. tak i rozum za mały jest. Bez ciebie stworzyłem cię. aby objąć miłość moją. dla siebie i dla innych. ale bez ciebie nie zbawię cię. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. jakie Ja wykonywałem na ziemi. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. kiedy i ile chcesz. ani w niebie. gdy ich nie widzi. Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. tak i ty tęsknić powinnaś. Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. którzy wykonują czynności. Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. Czerp z zasług. Z twojej strony. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. A ty? Tonąc w miłości. Jak dziecko tęskni za rodzicami. Człowiek tonący myśli tylko o morzu. Stanę się twoją świętością. tym miłość dla wszystkich cnót. ale to mu wystarczy. nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego.dusza dla ciała. ale ty stań się Moją ofiarą.

Nie patrzę na słabość twoją. gdy cierpliwie znosisz przeciwności. Kundusia prosi. Myślę o tobie. choćbyś nie myślała o tym. gdy pragniesz miłować. że ich kocha. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja.czyć do moich zasług. Nie patrzę na wielkość twoich czynów. czy myślisz. czy też nie myślisz o tym. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. że nie postępuje. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. bo wiem czego ci potrzeba. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. Kundusia skarży się. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. Dzieci rosną. czego w czynach nie dokonasz. czego Ja pragnę. a nie wiedzą o tym. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość. kiedy tęsknisz za Mną. Pan Jezus: Postępujesz. 125 . Nie wymagają od niego zdolności. największą radość sprawia rodzicom. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. bo dziecko najmniejsze. Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy. Wtedy. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. Czyń ile możesz i co możesz. Ja jestem zawsze z tobą. Tego pragnij.

Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. sprawia przykrość Mnie. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną. całą ludzkość. Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego. darzą je większymi darami. Tych. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. którzy są wierni Synowi mojemu. Gdzie jest Syn mój. powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą. Tak i dusza. łagodności i innymi. Zaślubiam duszę w Komunii św. bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. może zbawić miliony dusz. otaczam szczególną miłością. które nie czynią im przykrości. cierpliwości. bo byś Mi przykrość uczyniła. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. ale więcej te. gdy się do czegoś przywiąże. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. 126 . Dusze takie doznają mojej czułej opieki. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. ale i zdanie swoje. Kocham wszystkich. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. Taką duszę urabiam jako swoją własność. i chcę. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. Dla takich dusz nie mam granic miłości.

pociągane są do dobrych czynów. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach. wtedy nie jest zadowolony. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. a podwójną mają miłość. aby kapłani zmienili się na gorliwych. aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. Nie uprzedzaj Mnie. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. małą Terenię. Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. gdy miłują nieprzyjaciół. To pragnienie trapi i moją Matkę. a cała ludzkość. Dusze. że jedno się stajemy. katolicy źli w gorliwych. Jednoczę się z nimi tak. które mają miłość. poganie by weszli na drogę zbawienia. Największym z dobrych uczynków jest miłość. bo Mnie naśladują. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. ale gdy myślisz o sobie. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. Zadowolony jest z ciebie. Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. a dam ci radę przez twego spowiednika. Oddaję ci Syna mo- 127 . Radź się w potrzebach i wątpliwościach. Pragnę. ale z rozwagą bierz głos Boży. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. Miłują swoich bliźnich.Bądź spokojna. Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu.

Jesteś naszą królową i oblubienicą. Podróżujący. red. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. Nie myśl ani o przeszłości. Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. Bądź wierna i pilna w modłach. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód.). masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. bo nie doszedłby do celu. by jak najwięcej dusz zbawić. pilna w korzystaniu z zasług. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. Nie jesteś sama. Bądź wierna mojemu Synowi. 34 Assumptio – oddanie się. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna. ani o przeszłości. Łącz się jak najczęściej ze Mną. prosząc o łaski dla siebie i innych. Jako taka. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa. ślubowanie (przyp. 128 .jego na twoją własność.

mój obraz. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. W przeciwnościach daje siłę. bo w nich widzę moje podobieństwo. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. z miłości własnej. wszystko jest twoje. ile jest liści. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. a ty jesteś moją własnością. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. to i twoim. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. choć są Mi mili. tak i tobie dałem prawo do zasług moich. zawarte jest w Sercu moim. Uczynki twe spełniaj z miłością. co jest [własnością] oblubieńca. Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. co dusze niewinne i czyste. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. bądź spokojna. zawsze myślę o tobie. Miłość mą pragnę na nie wylewać. a ona Moją. i ziemia. Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. Ja jestem jej rozkoszą. to jest jedność. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych. Kochaj Mnie. czymkolwiek ją nawiedzę. Nie martw się ani nie lękaj się. ale zawsze zachowaj spokój. Co jest moim. Niebo i Matka Najświętsza. Bądź bardzo pokorna. gdy Mnie kochają miłością gorącą. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. ziaren 129 . Ofiara i miłość. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. Choćby było tyle dusz.

służą Mi z obojętnością. będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie. jak i za wierzących. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. tul do serca jak największe skarby. Dużo jest dusz obojętnych. To ci daję. 130 . Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. boś znalazła wielką łaskę. Módl się dużo za pogan i innowierców. byś umiłowała cierpienia. Jednako cierpiałem za nich. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. Wolą moją jest. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz. Módl się dużo o zgodę rządzących. którymi cię nawiedzam. Czyń moją wolę. szerz więc je i czyń miłosierdzie. [wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest. nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. Raduj się. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. Kiedy przeszkodzisz grzechowi. Krzyże. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie.piasku. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. zadość czynić będziesz memu pragnieniu.

są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich. łzy wylane Ojcu niebieskiemu.Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. pozbawiłoby cię to życia. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. Najwięcej ucieszą Matkę moją. ofiaruj jak najczęściej krew moją. red. Wielką liczbę dusz tym zbawisz. Skarby te dałem ci na własność. jakiego świat dać nie może. Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. Szczęściem jest. że te cierpienia były na zbawienie dusz. które są obojętne w umiłowaniu krzyża.). które wykonują cnoty. Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. To jest zapoczątkowanie nieba. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. 131 . Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle. cierpienia. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. niż inne dusze za dziesięć lat. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. Na ziemi nie ma większego szczęścia. Na sądzie Bożym. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. bo jestem Bogiem. czyń ją. (Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. Pan Jezus: Dałem ci skarby. a nie mają zamiłowania do cierpienia.

Bo to jest miłość ofiarna. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. we wszystkich trudnościach. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej. Bądź owiana miłością. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. Być owianym miłością. Cierpienia zesłane przeze Mnie. a kto je przyjmuje z radością. ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. które wykonujesz z miłości dla Mnie. 132 . to znaczy duchem moim. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. miłosierdzie i miłość.gdy naśladować będą Jej cnoty. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. a czynię swoją. ofiary. Tego pilnuj. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. są dowodem mej miłości. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją. To będzie radość dla Mnie i dla Niej. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. Jestem Bogiem pokoju i chcę. ale i przez wszystkie czynności. abyś zawsze była spokojna.

może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. niech panuje spokój. W tym drugim. I to jest cudem mego miłosierdzia. bo daję ci dłuższe życie.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością. oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. abyś zdobyła miłość coraz większą. Kundusia prosi o miłość podobną do św. Twoje serce jest moim niebem. Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. to trzeba cudu. Gdy dusza opuści ciało. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną. a my twoją. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. że ty jesteś miłością Boga. 133 . a Bóg jest miłością twoją. że złączona [z ciałem]. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. Miłuj Go i bądź Mu wierna. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. aby Mu się coraz milszą stawać. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. Teresy. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. aby je znów złączyć. aby serce napełnić coraz więcej miłością. małym niebie – w sercu. Miej umysł wolny i swobodny. I w tym duchu wszystko czyń.

Kundusia: Co robić.. ale i to. bo rodzice im to dają. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. łączysz się ze Mną w Komunii św. Dzieci nie myśląc tym. a będziesz żyła miłością. bo Ja wszystko mogę. co im potrzeba. 134 . a o czym wiem. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. przejęta duchem Bożym. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. kochaj Mnie. skoro nie umiem tego czynić. i własną nicość.Kundusia pyta: Co mam czynić. 36 Dr Ł. Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. Miej ufność dziecięcą. żyjesz w cierpliwości. nie tylko otrzymasz to. ku strapieniu całej rodziny. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. o co nie prosisz. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. Tak i ty. do bliźnich odnosisz się z łagodnością. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. a wtedy upokorzysz się. modlisz się czy cierpisz. że jest ci potrzebne. by czynić z miłością. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. z Poznania36. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. o co prosisz. Rozważaj miłość moją i dobroć. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj. krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. – żyjesz miłością.

Obecna jestem przez wszechmoc Bożą.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci. Nie wymagam nad- 135 . jak umiesz i jak potrafisz. ale kochają w szczerości i prostocie. jakby kochać. oto. w łączności z Nim stają się jedno. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. ku Jej czci i radości. a nie umiem kochać. gdzie Syn mój. Dziecięca miłość jest prosta i szczera. Matka Boża: Dziecko moje. bez obaw i niepokojów. a nie na umiejętność. Dziecięca miłość. On jest Bogiem twoim. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. że nie umiesz Mnie kochać. ale na miłość twoją. Dzieci nie myślą o tym. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi. tam i ja jestem. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. zawsze w spokoju. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa. Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. wykonuj wszystkie twe czynności. Pan Jezus i dusza. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. a nie obawiaj się. z miłości do Mnie.

Skarby. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. ro z l a n a w t wo i m s e rc u . To jest królewska droga. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. Dusza poznaje. a nie cierpieniami. tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar. nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. twoje cierpienia. Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. że nic z siebie nie ma. w porównaniu z moimi cierpieniami. daję ci na własność. Im więcej udzielam miłości. Dziecko moje. można nazwać raczej pieszczotą. Kundusia prosi o cnoty. przyjąłem cierpienia. 136 . Miłość twoją. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. m i ł o ś ć mo j a . pomnażam. ale prostoty. Przebóstwiam twą duszę.zwyczajności. Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. Jako człowiek. Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. d a j e c i s i ły w cierpieniu. którą masz ode Mnie. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. będę zadowolony z miłości dziecięcej. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. aby umiłować nawiedzenie Boże. wolę Bożą. O to chodzi. oddaje je Bogu. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. i jedno się stajemy. tym więcej krzyży i cierpień.

Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. a przeprosisz. sama nie pracujesz. bo przez to możesz wiele dusz zbawić. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili. Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. ponawiaj to często. a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość. jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze. bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. cierpliwość. pogan i innowierców. Ofiaruj moją krew i moje łzy. ale za proboszczów i duszpasterzy. męstwo w cierpieniu. gdy upadniesz. Staraj się o miłość. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. aby weszła na drogę zbawienia. taka jest moja zasada życia.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Szata niewinności jest 137 . swobodę i wesołą twarz.

moje skarby. są jakby kielichami. Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. Gdy król ma jakieś strapienie. Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. że zniesiesz cierpienia z radością. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. jakimi cię nawiedzam. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. należą do skarbów moich. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. a w niebie szczęściu nie będzie końca. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. tak ty pilnuj czasu na ziemi. z których krew moją wylewają na dusze. Cierpienia. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. Módl się. Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. a tym zadowolisz moje pragnienie. otrzymujesz na własność moje zasługi. ile chcesz i kiedy chcesz. Majątkiem ich są dusze. Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. królowa przeżywa je razem z nim. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. Razem przeżywają smutki 138 . Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. Módl się za kapłanów. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. bo oni sprawują mój urząd.

bądź bardzo pilna i wierna. że. Miłość moja i twoja. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. często rozważaj o miłości mojej. Pełnij moją wolę. Jest tak potężna. Patrz na małe dziatki. Mnie się radź. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. jeno rodzice. dobroci i wszystkich moich zasług. W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. Tyś radością moją i Matki mej. a Ja będę nagrodą twoją. ale ze Mną i moją łaską. a miłość nimi kieruje. Tak samo miłość moja i kapłana. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. co i jak masz wykonywać. a Ja przez ciebie. do miłosierdzia. Miłość jest sternikiem. ufaj i wierz. 139 . Nic innego ich nie obchodzi. a Ja będę odpoczywać w twoim. przejęte są kochaniem rodziców. i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. te dwie potęgi są tak silne. Dając ci moją miłość. Jestem twoim kierownikiem. jak one kochają. a Ja wspomogę cię łaską. Bogu oddajesz nieustanną chwałę. a niebo otworzyć. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. który przejdzie przez największe nawałnice. że potrafi piekło zamknąć. Daję ci odczuć radość moją. wszystko ci dałem. mogą podźwignąć cały świat. Dziś i zawsze. Nie sama pracujesz. Daję ci miłość moją. Cierpliwość i męstwo idą w parze. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady.i radości.

W prostocie serca słuchaj. w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać. a przez spowiedź i Komunię Św. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie. dana ci mądrość. Kundusia prosi o mądrość. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. upodabniam taką duszę do samego Siebie. co się dzieje na świecie. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą. ale miej ufność dziecięcą i wierz. 140 .bądź tylko . Zajmuj się swoimi obowiązkami. Pracuj tyle. by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata. a nie troszcz się o to. O cokolwiek prosić będziesz. jakie inni święci pełnili. tylko ją praktykuj. dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie.. Przez akt żalu odnawia się. upiększa się szata niewinności. Święta Katarzyna: Siostro kochana. Panu Bogu milsze i tak czyń. co jest lepsze. ile możesz.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie. Wybieraj to. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. otrzymasz. bo jesteś miłością moją. a zdobędziesz przez to większą mądrość.

On może sprawić. ale jeszcze wiele przejdziesz. Jana od Krzyża. bo i On przechodził w swym życiu smutki. że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. to pozostaniesz nicością. wielką łaskę znalazłaś. Zdobędziesz miłość taką. kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża. Tak i ty. a z łask wielkich dana jest ta. że przeszłaś cierpienia. choćbyś żyła setki lat na ziemi. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. Gdyby się poddał przygnębieniu. 141 . przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość. jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą. a Pan Bóg wszystkim. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. A możesz zdobyć jeszcze większą. Matka Boża (o kimś. Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. ale przez pragnienia je spełnisz.

Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. 142 . ale w miarę. i dlatego tyle nieporozumień. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. Nie masz przeszkody. Pan Jezus: Dziecko moje. choćby najmniejszej. którzy by kierowali się mądrością z góry. Jest to jakby twe żniwo. to znaczy kochać Mnie tak. Staraj się być najmniejszą. by żyć miłością. gdzie możesz zebrać więcej zasług. Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. jak Ja pragnę być kochany. Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. tym większą będziesz w królestwie moim. Im będziesz mniejszą na ziemi. Pragnę twej ofiary. bo dane ci będzie.Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione]. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. Bądź pilna w miłowaniu. bo dana ci ta chwila na ziemi. Kundusia prosi św. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. Pan Jezus: Żyć miłością.

tym więcej otrzymywać będziesz łask. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. Przez prośby spra- 143 . a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. Miłością szczególną otaczam te. kocham wszystkie dzieci. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. Kundusia skarży się. Ufaj i wierz. dobroć i miłość Bożą. dobrej woli. Módl się za cały świat. choć nie mówią o swej miłości. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi. innowierców. kapłanów. zlecone mi przez Syna. nie wzbudzanie czystej intencji. dziecko moje. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. Zjednoczenie zależy od ducha. Małe dzieci. Im więcej ufać będziesz. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. Obie te cnoty jednoczą się. Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. pogan.Kundusia skarży się na brak skupienia. które mnie czczą i kochają. tak cóż wam się może stać. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach. Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. od woli dobrej. Pozostań w pokoju i swobodzie. a nie od słów. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. nieudolność. lecz nie wszystkie jednaką miłością. kochają. bo [wszystko] możesz otrzymać. bo dzieci małe ich nie posiadają. Proś o wiele.

które walczą. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. B.wiasz radość [mojemu] Synowi. niż dusze. która zwycięża się. Wiedz. że to ode Mnie pochodzi. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. że woda nie zatrzymuje się na pagórkach. Tą doliną jest pokora. Żołnierze.). Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. Kundusia prosi o postęp w miłości. ufaj. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. Gdzie jest mój Syn. Dusza obdarzona ła- 144 . a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję. ks. pokory. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia. bo Jego radością [jest] udzielać łask. tylko spływa na dolinę. co godzinę i co dzień. W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. otrzymują odznaczenia i nagrody. otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. pamiętaj i do mnie się zwrócić. Dusza. którzy walczą. Gdy do Niego się zwracasz. więc uznaj swą nicość. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. Dusze. uniżenie. Chcę. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. Cokolwiek odbierasz. B. tam i ja jestem.

dziękuj za wszystkich ludzi. jakiego świat dać nie może. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. a przez to sprawisz Mi radość wielką. jak wielki jest ten sakrament. Ty. Wzgardzili moją miłością. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. Pragnę dusz. a zwracaj się do mej miłości. w których znalazłbym odpoczynek.ską. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . miej serce wolne. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną. dziecko moje. jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. aby Mnie kochali z całego serca. w skupieniu ducha. jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. aby odpocząć. moim pragnieniem. uprzejmie. (Przed spowiedzią): Idź. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych. więc i całej miłości pragnę. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia. Pragnę dawać szczęście. Przychodzę do serca twego. Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. W pracach swoich i posługach. Ani jeleń źródeł. Pragnę. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. wyznaj swe winy. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością.

to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. oddaję ci moją duszę. a Ja twoją. Kundusia prosi o miłość dziecięcą.łości! Tak mało mam dusz. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. Oddając ci się na własność. bo te dusze najwięcej kochają. miłując Mnie taką właśnie miłością. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość. które by Mnie tak kochały. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. aby w twym sercu oddać się tobie na własność. tak i ty. Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . jedno się stajemy. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim. z cierpień czy łask. gdy kochasz Mnie taką miłością. Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. które Mnie kochają miłością dziecięcą. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. Ty jesteś moją własnością. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością. Przyszedłem do ciebie. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie.

(30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. choć to było chwilowo. rozbrajam gniew Ojca. Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp. wielkie odczucie miłości i błogości. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą. Przyszedłem.). a jak tam była radość z mego przyjścia. Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. ks. B. B. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały. ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. Przez uwielbienie w duszy. spowodowany przez grzeszników. a twej radości. 147 .Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. Serce twoje jest Betlejem.

ale na wolę. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie]. Dobrze Mi w kaplicy. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. Znam twoją nędzę. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał. ale w sercu mam osobisty spoczynek. niż z czegoś. bo łączę się z tobą w Komunii św. Do ciebie należy wykonywać te cnoty. a moja miłość wyrówna twą nicość. Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. padłby nieprzytomny. czyli praktykować. Do Mnie należy uświęcać cię. bo one się upokarzają w swej nieudolności. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma. 148 . a ty masz większe szczęście. na miłość twą.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. Większa w tym moja miłość. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło. ale nie patrzę na twą umiejętność. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. Więcej kocham dusze nieudolne. Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste.

ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. jeśli przyjmujesz je z radością. by móc dla nich pozostać.Kocham całą ludzkość. pragnę być kochanym od wszystkich. o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . co Mi się oddają na służbę. Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. co wzgardzili moją miłością. jak i w tych duszach. innowierców. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. Choćbym ci dał świat cały. Rozkosz znajduję w duszy twojej. bo cię wspomogę. twoją miłością wynagradzaj za tych. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej. a nie Siebie. Kiedy przychodzę do twego serca. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę. Przepraszając Mnie. Oddaję ci się na własność. to jest szczęściem twoim. nie miałabyś szczęścia i pokoju. to zjednoczenie moje z twą duszą. ale okazują Mi niewdzięczność. Za tych przepraszaj. a l e n i e w y n i s z c z a m . Ufaj. Są takie dusze. a szczególnie za kapłanów o gorliwość. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. Módl się za pogan. które Mi się oddają na własność. a ty jesteś własnością moją. daję ci dowód mej miłości. 149 . choć niejednaką miłością. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. Ale że Ja ci się oddaję na własność.

o co chcesz. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. Pragnę. bo z niej wypływa. co się uznaje ze swej nędzy. nie jesteś zdolna ani ty. a to jest pokora. a t wo j e go d ob r a . a Ja przez ciebie szerzyć je będę. Dzieci małe kochają rodziców.ch o c i a ż mó g ł by m . Twoja prośba pobudza Mnie do litości. Pragnę. otrzymałaś też pomnożenie miłości. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi. jak je rodzice kochają. jak Ja ukochałem. Zawsze zachowuj spokój i radość. Stawaj się coraz mniejszą. bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. Szerzyć miłość. Proś o wiele. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. Prawdą jest. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. Szerz miłość. Proś. tym będziesz Mi milszą. kiedyś doznała przykrości. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. Choćbyś się wysilała. Święty Paweł: Siostro. która zachowana ci będzie na wieki. ale choćby się wysilały. Miłosierdzie jest złączone z miłością. Bo im mniejsza będziesz. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. bo pokora jest prawdą. Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. przychodzę z moim miłosierdziem. bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie. bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie. Kiedy przychodzę do ciebie. bo kocham dusze wesołe. nie zdołają kochać rodziców tak. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. abyś Mnie kochała gorącą miłością. to znaczy 150 . a otrzymasz. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak.

a odwraca się od ziemskich. w. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość. przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. 13g) (przyp. Pozostań przy mojej łasce. Jeden akt woli człowieka. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. red. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. starczy. Bożych. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37. Bądź wierna i pilna. Bo miłość obojętna. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach. Nie poprzestał na niej. że wydał swego Syna na cierpienia. 109. Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa. 151 . grzesznika. s. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. nawet długoletnia. prowadzi do wzrostu miłości. Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. Królowej nieba i ziemi. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej.).

Jakże pragnę obdarowywać łaskami. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. że jedno stanowimy. jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. Czynisz postępy w miłości. Mojej miłości. ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich. Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. nikt z ludzi nie pojmie.Gdzie [jest] Syn mój. Tak samo jest z moją obecnością. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. jak Ja łączę się [z tobą]. zjawiam się w sposób duchowy. tam i ja jestem. Jak Mnie to boli! Nie dość. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. Uwielbiają i czczą Mnie. jaką kocham nędzę ludzką. Cokolwiek czynisz 152 . On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności. W niebie święci otoczeni są moją światłością. W niebie jestem z ciałem i duszą. dając ci na własność moje ciało. tam i nieodłączny cień. Gdzie światło słoneczne. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. duszę i bóstwo. jako oblubienicę swoją. ale każdą chwilą życia. ale rzeczywisty. We Mszy św. ale moja miłość jest wzgardzona. Szczęśliwa jesteś. tak i ja. rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. że wolno stworzeniu Mnie kochać.

jest bardzo uświęcająca. bo mogę działać przez dusze. Żyj z uwagą. nie tylko w Komunii św. bo potroiłem ci życie na ziemi38. 38 Kundusia ma 72 lata. a św. czy też nie. więcej zyskasz niż świat. gdy umarła. Roztropność jest konieczna. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. nie ma owocu. bo za nie można zbawić dusze. ale i w życiu. bo Ja nie za świat cierpiałem. Nie patrzę na wielkość czynów. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia. ubóstwiam ją.. Kocham cię coraz większą miłością. ale na miłość. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. pomnażam miłość. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność. Jedno się wtedy staję z duszą. tak i życie człowieka bez uwagi. Wedle tego sądzić cię będę. lecz lepiej Mi w sercu człowieka. przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz.z miłości ku Mnie. Łączność ze Mną. W tabernakulum czekam na miłość. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. jednaką miłością kocham cię. 153 . w których przebywam. zmarnowane jest. ale za dusze. bez niej może być dużo upadków i niepokojów.

bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . Miłe dziecko. C h c i a ł by m i p r a g nę. niczego się nie lękają. aktem wynagradzania i zbawiania dusz. 154 . Nie sama pracujesz. udzielam ci coraz większej miłości. cokolwiek czynić będziesz. Kundusia prosi o największą miłość. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. co daję. nic świat nie obchodzi. Pragnę dusz o takim usposobieniu. Te re s ę. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. aktem uwielbienia. Dopomóż Mi swoimi modłami. a by d ro ga . Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t . ale z moją łaską. zamieniać się będzie w miłość. k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. Wtedy. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. tego. Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one. Jak małe dzieci. j a k d z i e cko u f a ć. Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. ale ty czyń co możesz. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. aby ludzkość na tę drożynę weszła. Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem.Niech twoje życie będzie aktem miłości. co się na świecie dzieje. zajęte rodzicami.

duszę twoją upodabniam do mojej. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. przychodzę ze świętością. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. jak giną iskry w powietrzu. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia. Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. aby Jezus stał się jej świętością. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. moja miłość przelewa się do twojego serca. jestem i pozostanę twoją świętością. a moje jest sercem twoim.Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. Pan Jezus: Byłem. Czy doznajesz strapień i cierpisz. że możemy świat dźwignąć. Czy odczuwasz. Taka ofiara jest Mi miła. Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. jesteś w łączności z moją miłością. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . a pozostanie głęboki pokój w duszy. czy nie odczuwasz. gdy przychodzę do ciebie. czy cokolwiek czynisz. bo twoje serce jest moim. Tak stajemy się jedno. którzy Jej nie proszą. ponad wszystko. choćby to była najdrobniejsza rzecz. bo. wszystko zamienia się w miłość. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości.

z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. Cierpienia są najdroższymi skarbami.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. połączone z cierpieniami Jezusa. że mogą powtórzyć życie. za które całą ludzkość kupić można. jest tak wielka. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. którzy [są] uprzywilejowani. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. Większe to szczęście niż moje. połączone z moimi. tak jest [ona] niepojęta. ofiary i modlitwy. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. potęgują miłość. że całe niebo zachwyca. cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Matka Boża: Potęga. Przez cierpienia. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów. Módl się o zbawienie całego świata. Widziałem jednak i dusze. 156 . ale są tacy. Cierpienia [twoje]. Szczęściem dla kapłanów. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. które korzystać będą z moich cierpień. Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. tworzy się zdrój [bank] łask.

a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. które Bóg daje. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. 157 . Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. a ty moją. Jest dużo dusz. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba.. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. które będą z tych cierpień korzystać. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. ale cierpień nie przyjmują.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. Świat jest znikomy. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. Żal mi dusz. czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały. a ta szczęśliwość jest wieczna. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. Dusz takich mam małą liczbę. Więc pozwól. które idą na potępienie. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. Dużo łask przez to tracą [takich]. bo przykrość mam już w tym. uczyniłbym to w jednej chwili. tym się Mi radość sprawia. wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej. Błogosławię ci wszędzie i zawsze. Szedłem tą samą drogą. które Mi służą. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. Pan Jezus: Dziecko moje. Wiesz. jakie są związane z cierpieniami. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. że usunąłbym cierpienia. że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy.

że jestem Bogiem pokoju. Gdybym udzielił się w całości. Pokój polega na pokorze i cierpliwości. a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . duszę i moje ciało oddaję ci. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie. jako moją własność.Kundusia prosi o zamianę serc. przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. zawsze i wszędzie. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga . 158 . prawo ich nie karze. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. Kundusia skarży się na własną nieudolność. Dziecko moje. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. bo zawsze jestem z tobą. Pan Jezus: Dziecko moje. Przestrzegaj danego ci pokoju. Duszę urabiam na swój wzór. wszystkich innych cnót. jak źrenicy oka. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością. Dzieci nie są karane. a jednak [rodzice] są zadowoleni. jednym więcej. Wiedz. a wypływa z miłości. patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. ale bóstwo. Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. drugim mniej. Pan Jezus: Nie tylko Serce. Niczego się nie lękaj. Ja jestem w Ojcu. Czynności twe. Coraz ściślej łączę się z duszą. Ochroną pokoju jest męstwo. Duszom daję się poznać częściowo. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. Całe wieki będzie ją poznawał. a Ojciec we Mnie. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i .

Rodzice dają dzieciom nawet to. tym większe cierpienie. choć o to nie prosisz. Im większa miłość. a ty myśl o Mnie. zamieniają się w miłość. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. Pamiętaj. A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. że cierpienia idą z miłością w parze. aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. nawet [o potrzebach] ciała. Pragnę miłości coraz większej. aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze. bo w miłości streszcza się całe życie. Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości.Udzielam ci coraz większej miłości. Kundusia prosi Pana Jezusa. wykonywane z miłości dla Mnie. a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 . M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . Pragnę. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. Nie myśl o ziemskich rzeczach. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. Czynności te. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. Ja myślę o twoich potrzebach. Bądź pilna w miłowaniu Mnie. miłość obejmuje wszystkie czynności. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym. mistycznymi.

W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. tak moim majątkiem są dusze. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. cierpliwości. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy. Jesteś moją własnością. które patrzy na Mnie. a moje twoim. łagodności. Co jest moje. Pobu d z a d o cn ó t . Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. czego nie znajduję w pustym tabernakulum. Całe niebo. Jestem Królem. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. wszystkie ofiary. ale stale się posuwa. Mądrością. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. Radością i Rozkoszą. cieszy się moją radością. Jest jak woda rzeki.k i em . d o o f i a r. Pozostań zawsze w spokoju. jak wierzysz.. Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. W tabernakulum jestem więźniem miłości. które ty pilnie staraj się zbawiać. 160 . Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. Jestem twoim wszystkim. Twoje serce staje się moim. Oblubieńcem. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. pobu d z a d o m ę s t w. tyle razy ukształtowuję serce w miłości. tak ci się stanie. twoim Mistrzem. która nie staje. jest też i twoje. pokorze. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. Pan Jezus: Dziecko moje. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować.

a Ja w tobie. Daję ci pokój. Kundusia pyta: Co czynić. Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. rozkosz. Moja miłość jest nieograniczona. umiłowanie cierpień. a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. Z twej strony czyń. Patrzę na twoje usposobienie. B. co Syn rozkazuje. ks. bo miłość sprawia w duszy radość. To nie znaczy. jakiego świat dać nie może. bo miłość musi być udowodniona w czynie. ale i przez każdy czyn z miłości wykonany. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. abyś nie doznawała przeciwności. Istotą pokoju 161 . o ile ty [większy] wysiłek czynisz. bo ty we Mnie jesteś. przez cierpienia. przez to oddajesz [Mi] chwałę. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. Tajemnica miłości płynie z krzyża. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. ile możesz. bo działalność o tyle jest większa. wolę. a to Mi wystarczy. w ofierze. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie.).Daję ci moją miłość aż do sytości. Moją miłość zdobyłem przez ofiary. twoją miłość. Miłość znieczula cierpienia. B.

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. Gdybyś wiedziała. że jedno się stajecie. tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz. 166 . a Matką jestem wszystkich. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. Cokolwiek czynić będziesz. Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem. Kundusia prosi. Cierpienie zniesiesz z męstwem. Jezus pragnie miłości obopólnej. okazuje się ją przez ofiary i cierpienia. dziękczynienia i zadośćuczynienia. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki.wykonywanie. niewyczerpana jak morze. Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. tak wielka. przemieni się w miłość. starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. czyń. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. Moja miłość. Bądź mi wierna. ani miłosierdzie. Nie tylko cierpiałem. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia. a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. ale przez ciebie.

bo one będą przynosić owoc Kościołowi. jaką na ziemi osiągnąć można. Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. Te dwie boleści przejmują Serce moje. gdy nawiedzę cię cierpieniami. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu. Modlitwa jest łatwiejsza. Tym okaże się miłość największą. że ułożą się sprawy. Bardzo pragnę zba- 167 . aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. zachowaj spokój. Dobre dziecko. bo jestem zawsze z tobą. tym Mi milsza. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. ten już miłuje. Sam sprawię. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego.Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze. nie dopuszcza. Pan Jezus: Nie martw się. bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam. ale im trudniejsza ofiara. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. które miłuje ojca. bo za cenę ofiar dusze zbawiam. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. Pan Jezus: Nie lękaj się. Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. w cierpieniu jest większy wysiłek. Doświadczam cię cierpieniami. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość.

to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak. Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. będę więc twoim drogowskazem. 168 . zadośćuczynisz memu pragnieniu. Miłość nieskończona. Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. Jestem Bogiem pokoju. jak lód ginie od słońca. Pragnę dusz. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . Ja i ty. aby nie doznawać przeciwności. a życie doczesne ginie w głębinach miłości.wienia każdej duszy. bom zawsze z tobą. Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego. Gdy się zatapiać będziesz. a czyniąc ofiarę. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. w Sercu moim. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Pan Jezus: Jestem możny. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą . Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. To nie znaczy. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. To samo dzieje się we Mszy św. ż e j e dn o s i ę s t a j emy.

Pomnażam w twej duszy miłość. a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . Należy składać drobne ofiary z tego. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską. aby wszyscy na tę drogę weszli. W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. uprzejmość. 169 . Gdybym ci oddał świat cały. aby trwać w tych cnotach. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. a w tym zaparciu się jest miłość. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. Pragnę. choć nie myślą stale o rodzicach. Patrz na małe dzieci. Oddaję [ci] na własność zasługi. Oddaję ci na własność niebo. choćbyś miała świat. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą. Kundusia pyta co czynić.I Ja oddaję ci się na własność. Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . pokorę. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. cierpliwość. co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. a Siebie ci nie oddał. aby dusze prowadzili drożyną miłości. ale mają usposobienie ku rodzicom. byłabyś w wielkiej nędzy. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. Miłość pobudza do tych ofiar. a cnota męstwa wspiera. bo pragnie dojść do najwyższej miłości.

Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. z radością bież drożyną miłości. módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. Wiele. którą zanurzam w mojej krwi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. miliony dusz można za nie kupować. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . Jesteś moją Marią. Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. Potrzeba tylko dobrej woli. To. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. a teraz już tylko czerpać należy. co najtrudniejsze. gdy będzie okazja. Kundusia prosi o świętość. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. spełnił Pan Jezus przez krzyż. czyń ofiary z mowy. że dusze za nie kupić można. a znów mów słowa dobre. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. mów kształtownie. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności.Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie. Tak jest piękna. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. która obrała najlepszą cząstkę.

starali się o dobra wieczne. nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. Gdy dusza zupełnie odda się. Niebo nosisz w sercu swoim. wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami. tak i twoim Bogiem świętości. jaką pragniesz Mnie kochać. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. a jednak pozostają ubogimi. Moja świętość jest twoją świętością. Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością.kich ofiar. nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. Artysta cieszy się. że dany ci jest czas na ziemi. ale na miłość. bo tego samego Jezusa masz 171 . z jaką pragniesz kochać. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. ale na miłość. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. Choćby światów było tyle. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. jakżeby się bogatymi stali. Szczęśliwaś. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Jest to bezdenne morze. że możesz okazywać miłość przez ofiary. cierpienia i modlitwy.

Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. Im ściślejsze zjednoczenie. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. w niebie istnieje AMEN. to się go najpierw oczyszcza i bieli. W każdym cierpieniu 172 . Nie sama pracujesz. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. przez ciebie. bo tak czynię z wybranymi. Tak i Ja czynię z duszą. a do ciebie należy rozwijać je. bom zawsze z tobą. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. a wszystko otrzymasz.w sercu. Z radością czyń ofiary. bo On zawsze ci wierny. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. bądź Mu wierna. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. który jest w niebie. Nie lękaj się. dopóki jesteś na ziemi. Nad tym pracuj. Gdy się ma przyozdobić pokój. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. Daję ci miłość. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. Proś o co chcesz. Wielką łaskę znalazłaś. przez to ubóstwienie. w niebie nie czas na ofiary.

pozostań w pokoju. ale za nich nie cierpiałem. w zjednoczeniu ze Mną. ale ty możesz czynną miłością. Nie lękaj się niczego. bo jestem Bogiem pokoju. z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em . Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. a aniołowie jako duchy szczere. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. co ci daję. aby życie było jednym aktem miłości. ale czyń w gorącej miłości. w każdej chwili uwielbiamy Boga. Jeśli intencję uczynisz. Pan Jezus: Czyń to samo. Nasycaj się moją miłością. przez cierpienia i ofiary. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną. choćbyś o tym nie myślała. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. co czynisz. bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. gdy Ja wszystko mogę. a nawet mogę przez nie zbawiać tych. Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada. My używamy radości w niebie. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. bom zawsze z tobą. Im ściślej zjedno- 173 . Kundusia wyraża pragnienie. Nie poddawaj się niepokojom. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. co ci cierpienia zadają.

Święty Jan od Krzyża: Czyń. że czynem dokonywać będziesz tego. aby nie było złej sławy. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. Wykonuj to przez swego spowiednika. czego od ciebie żądam. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą. tym więcej w miłości wzrośniesz. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. od mej obecności wewnątrz. co mówię. Nawzajem składam ci życzenie łaski. że przemawiam do ciebie. Stań się maleńką. To. i czuwaj. a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. Idąc z Mistrzem. O bliźnich mów mało i roztropnie. obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. Umiłuj cierpienia. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. 174 . Gdybym mógł wrócić na ziemię. bo to są skarby nieocenione. Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. Bądź wierna w czuwaniu. tym milszą będziesz. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. jest łaską. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. Ale to cię uświęci. jaka ci dana już na ziemi.czysz się ze Mną. Gdy tak czynić będziesz. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi.

To zwycięstwo uczyni cię maleńką. Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. twoim jest. W tych słowach .twoim jestem”. ale złączona z moją. Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów. co posiadam. bo Ja jestem twoją własnością. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. prosi. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . W zjednoczeniu stajemy się jednością.Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. by Pan Jezus stał się jej świętością. Wszystko. jeno miłości.. Święta Katarzyna: Siostro moja. Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. ale miłości. Nie żądam wielkich czynów. jak i pokoju. a ponieważ jest samą nędzą. Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. Jestem twym Bogiem świętości. a więc i ze świętością. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. aby i oblubienica była bogatą. a nigdy Mi nie ubywa. a ty moją. wychodź z siebie i zapominaj o sobie. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. zawiera się tajemnica. Twój Oblubieniec jest bogaty. aby cię upodobnić do samego Siebie. więc chcę. Udzielam bogactwa. ono będzie ofiarą dla Mnie.

staje się wielką. których udzielam. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. Przyszedłem do ciebie. ile tylko się da. byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. We Mszy Św. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. Módl się dużo za pogan. Wolą moją jest. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. Należy więc czerpać. Kochaj Mnie samego. bo łaski. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu. ponawiam to samo Odkupienie. Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. ale na miłość twoją. Tego pragnę od ciebie. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i . 176 . w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. a ty czyń [wolę] moją. ale ode Mnie zależeć będziesz. [On] pragnie tego. Z zastępcą. a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. z kapłanem jedno się stajemy. abyś Mi się odwzajemniła. bo nie patrzę na uczynki. bo My jedno jesteśmy. są z dobroci mojej.spraw Bożych. Z Ojcem jedno jesteśmy. Czyń. aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. ile możesz. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k . ale dla nich samych. czego i Ja pragnę.

że przez taką duszę cuda czynię. Czyń. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. Małe dzieci nie myślą sobie. Wszystko masz ode Mnie.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. 177 . by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. Wolą moją jest. A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. tym większą świętą się staniesz. Daję pewnym kapłanom zdrowie. ale taką bądź. a zapomnij o sobie. i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. Bądź bardzo pokorną. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. ale o tym. a przeciw [własnej] naturze. czego Ja chcę. jak kochać rodziców. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. ile możesz. jakbyś nic nie czyniła. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. To j e s t poko r a . Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. Stań się maleńką. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. To czyń. czego Syn mój żąda od ciebie. ale przez nie można zebrać dużo zasług. Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. bo im mniejszą się staniesz.

Pan Jezus: Wol ę. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną. że wolałaby być na puszczy. siostro moja. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. która prawie nigdy nie jest sama. Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. abyś 178 . bo cię miłuję. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . gdzie musiałbym cud czynić. Przyjdzie ostatnia chwila. by ci przywrócić życie. ukryłem swą potęgę. bo chcę. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. stała się maleńką. Kundusia. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie.Jak drzewo jest jedno. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. bo Ja zawsze myślę o tobie. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. nawet karę ci odpuszczam. byś ty. majestat i moc. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. Jako własność urabiam cię na mój wzór. Przyniosłem ci koronę cierniową. mówi. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. a z niego wyrastają trzy konary. Ukryj się w nicestwie i pokorze. Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. iż stanowi jakby czwartą osobę. Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask. tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała.

bo obdaruję cię nowymi łaskami. Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności. bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. choć i teraz jestem w twojej duszy. przyjmuj je cierpliwie i z radością. Byś na mój wzór. Adwent: Przez modlitwy. nosiła cierniową koronę. jako oblubienica i siostra. 179 . cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście.

by być wierną. bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. Przy każdej Mszy Św. tak jak Ja ci się oddaję. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka. bom Ja zawsze wierny tobie. Twoje szczęście. Dołóż pilności. dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. Ja jestem twoim kierownikiem. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie. reszty Ja dokonam.ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. co do ciebie mówię. Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. Zachowuj w sercu twoim to. żem się ukrył w małej hostii. Pilności musisz 180 . gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. przestałabyś żyć. Kundusia pyta. a ziemią. Gdybym się nie był utaił. Bądź Mi wierną. jak różnica pomiędzy niebem.

byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. Miłość ofiarna radość Mi sprawia. Bądź Mi wdzięczna. Daję ci długie życie. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . Pan Jezus: Nic się nie lękaj. ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. Pomnij. miłuj i wynagradzaj memu Sercu. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. bo takiej pragnę. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . nawet twoje własne myśli są ode Mnie. bo sama nic nie możesz. jaką Ja miłuję dusze. ale udzielam ci ponad to i łask. następuje takie zjednoczenie. abyś okazywała miłość ofiarną. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości. a miłość nieograniczona. Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. nie opisałby tej miłości. Na to je dopuszczam. czy się nie łudzi. bo rozum ludzki [jest] ograniczony. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości. Kundusia martwi się. tak bardzo zranionemu. Kundusia: Panie. W Komunii św. Nikt nie pojmie miłości. byś za czyny twe mogła kupować dusze. bo niepewna jest co do głosów. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie.dokładać do ziemskich spraw. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności. dziękuj i uwielbiaj. że w bliźnich jest moje podobieństwo.

Dziecko moje. a Ja przez nią. nawet w oddechu. Pozostań oparta na moim Sercu. W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. daję ci siłę miłości tak. że ciało twoje [to] odczuwa. nie wyczerpią tej miłości. czy ofiarujesz zasługi. o szatę niewinności i o ogień miłości. czy krew moją. Udzielając ci łaski odpocznienia. choć są z siebie małe. Dusza działa przeze Mnie. bo pokora jest prawdą. ale nie tylko mogę.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. Jesteś moją miłością. wszystko jednaką ma cenę. Ciało odczuwa lekkość. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. ale i udzielania łask. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Im bardziej stajesz się unicestwiona. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. a Ja twoją. za wszystko można dusze kupować. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. Im pokorniejszą staniesz się. Pan Jezus: Wszystko mogę. Siła fizyczna wyniszcza się. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. tym stajesz się pokorniejsza. ale i pragnę udzielać skarbów moich. tym więcej łask udzielać ci będę. Wszyst- 182 . czy łzy. Ciężkość ciała zmniejsza się. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze. a duch bywa wzmocniony. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. Cierpienia i ofiary. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników.

Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej. znów. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. rozważaj je. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. Im mniejszą będziesz. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. na prostotę i pokorę. Chcę. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. pragnienie. ile zechcesz.ko. ciało. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. bo Ja tego pra- 183 . Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. Zrobiłem porównanie. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. Daję ci dostęp do moich skarbów. Nie patrzę na umiejętności. gorącą i czułą. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. co masz. a cóż dopiero. Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością. za sprawą Ducha Świętego. Takich dusz mam mało. chcę miłości za miłość. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. Miłość niech będzie czuła i gorąca. tak bardzo wzbogaca duszę. tym większą świętą będziesz. z wszystkimi moimi przymiotami. ale na dobrą wolę. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. ze Mnie masz. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. serce.

gnę. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. 184 . Znam twoje słabości i upadki. bo cóż może być większego nad tę łaskę. gdy tak czynić będziesz. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. Udowadniam moją miłość czynem. że nie ma słów na określenie. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. boś zapisana w księdze żywota. a mało mam takich. by zbawiać dusze. czego mi potrzeba. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. ale Ty wiesz. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Nie lękaj się niczego. ale pragnienie moje. Chcę. Zawsze będziesz mieć spokój. w cierpieniach. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością. nie z tego będę cię sądzić. Nie brak Mi szczęśliwości. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. jest tak wielkie. ale z tego jak korzystasz z moich łask. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. bo jestem zawsze i pozostanę. że oddaję ci się na własność. Sprawiasz Mi radość na ziemi. Pamiętaj. Bądź pociechą Serca mojego. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. I ty bądź pociechą Serca mego. Tak pragnę zbawienia dusz. Co Mi powiesz. Nie sama czynić będziesz. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. a inne łaski oddaję.

tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca. Im miłość większa. Pan Jezus: Dziecko moje. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie. Wtedy przeze Mnie do- 185 . ona wyrównuje wszystkie braki. bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. Taka miłość wabi Mnie do serc. aby Mnie miłowano. ale na miłość. co do ciebie nie należy. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości. To jest największa miłość. Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości. Oddaję ci Serce moje. co to znaczy . życie stanie się jednym aktem miłości. jest bez porównania większe od twojego. a nie zajmuj się tym. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej.na puszczy”. a twoje Moją. nad miłość nie ma nic wyższego. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. jest własnością twoją. Nie patrzę na wielkość czynów. Czy wiesz. Moje pragnienie. Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności..Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko. Im miłość gorętsza. czynności te w miłość się przemienia. Łącz się jak najczęściej ze Mną. tym męstwo większe. gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości..

Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. Módl się za pogan. Bądź wierna w ofiarach. jak Syn mój jest wierny tobie. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa. [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. którą cię prowadzę. idą na bezdroża i giną. niż od grzeszników. Kundusia pyta: Co czynić. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie. których Syn mój żąda od ciebie. w drobnych rzeczach. jest najbezpieczniejsza. a Ja w Nim. Bądź tak wierna. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. co czynisz. byś była pilna w sprawach. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. Nie tylko w Synu moim. innowierców. Gdzie jest Trze- 186 . za świat cały. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. bo skarb ten dany ci na własność. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. swą wierność. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć. Droga. Matka Boża: Pamiętaj.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy.

oddaję ci Serce moje na własność. łącząc się w Komunii św. czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. Dusza nie pozna tej miłości. i Syn. jaką [jej] okazuję. urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. a wtedy. 187 .wykonałam wszystko”. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca. Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. a Ja jestem uwielbiony w Ojcu. nie tylko Serce. Przyjdzie dzień ostatni. tam jest i Ojciec. bo już nie sama wykonuje. W Komunii św. ale w łączności z Ojcem i Synem. Pozostają one własnością Kościoła. obyś mogła powiedzieć: . Niech twoje życie zawsze będzie majem. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca. ale i duszę mą.. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność.cia Osoba. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie. Dusza. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej. Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego. choć maj się kończy. bóstwo z moimi przymiotami. W Nazarecie prace moje.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

bo gość nie byłby zadowolony. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. i świat cały. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. którą inni gardzą. miłuję tych. Córko moja. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. Zawsze zachowuj spokój. gdyby z nim mało mówić. Taką duszę kocham. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. Czyń to. bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. a w ten sposób. Z tego zadowolenia rodzi się spokój. ale na miłość twoją. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. jaki mu zadają dzieci niedobre. Zwracaj się często do Mnie. niż innych tysiące. Patrzę nie na ilość czynów. Twa miłość wabi Mnie ku tobie. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. co dotąd czynisz. jakby sama jedna była na ziemi. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . Radź się Mnie we wszystkim. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. Takich dusz pragnę jak najwięcej. jest pociechą moją. Dobre dziecko rozbraja ból ojca.

a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. i za zwycięstwo. Mogę uświęcić w jednej chwili. bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. Nie zdajesz sobie sprawy z tego. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. tym milsza dla Mnie. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. bo tym radość Mi sprawiasz. mów im o mojej dobroci. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. ale 193 . to jest drogą cierpień. tym dzielę się z wybranymi. To są skarby moje najdroższe. Dziel się z innymi szczęściem swoim. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. co czynisz i co czynić będziesz.przez cierpienia. miłości i miłosierdziu. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom. Zachęcaj do pokoju. Za każdym razem stajesz się bogatszą. Im trudniejsza ofiara. gdy je przyjmujesz z radością. W Komunii św. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. łącząc z moimi cierpieniami. przychodzę dzielić się moimi skarbami. co gardzą moją miłością. a Ja stanę się nagrodą twoją. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. Bądź pociechą Serca mojego. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki.

że wiara i ufność idą w parze. a co jest moim. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. Podzielam się z tobą moim szczęściem. a miłość daje siłę. Dla ciebie stworzyłem ziemię.za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę. ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. Przybrałem serce ludzkie. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. a wtedy będzie to miłość wzajemna. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom. Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości.. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się. to wszystko jest twoim. aby dusza wzbogacała się przez ciało. W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. tyle razy poślubiam cię. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża. Wybieram duszę. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. Pamiętaj. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. jako Bóg uczyniłem 194 . która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo. jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. bo mogę przez nią działać. bym mógł kochać sercem ojcowskim.

w nich jest Boża dobroć. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden.te zasługi nieskończonymi. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. 195 . Dopóki jesteś na ziemi. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. dzielę się także Moimi cierpieniami. Kundusia prosi o łaskę. bo tym największą radość sprawisz Mi. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. ale tysiąc światów. Jest wielu kapłanów. a ujrzysz. Pokora wabi Mnie ku tobie. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. bo przez pokorę łączę się z duszą. a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego. miłość i miłosierdzie. bo przez nie możesz zbawiać świat. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. aby w niczym nie obrażać Boga. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach.

Nie patrzę na ilość uczynków i słów. Święta Teresa za nic się miała. przez zaparcie się samej siebie. Cokolwiek czynimy. Wszystkie łaski idą przez krzyż.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. a Ojciec jest we Mnie. ale bądź Mi wierną. Kościół będzie czerpał z jej zasług. Jesteśmy jednym duchem. ale Mnie nie zasmucasz nimi. Kundusia pyta. by żyć w obecności Bożej. 196 . Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. jak przystoi na moją oblubienicę. jak żyć. nie oszczędzałem jej cierpień. za które dusze się kupuje. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. W usposobieniu jest łączność między nami. na chwałę Ojca. Patrz na świętą Terenię. Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. zyskujesz nowe łaski. Zaskarbiła skarby. ale za to pomagała światu całemu. Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. czynimy przez Ducha Świętego. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia. Zwyciężając się na każdym kroku. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką. szerzysz miłość. Upokarzając się po upadku. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. a ty w Duchu Świętym we Mnie. Z tej łączności wypływa chwała Boża. Gdy Mi się oddała na ofiarę.

Moje drobne ofiary.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności. przez to nawracają się innowiercy. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. 197 . Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. przyjdę w powietrzu z krzyżem. ale przebywając w duszy. na którego ja patrzę. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. Kundusia prosi. a on z radością je przyjmuje. Tabernakulum jest moim tronem. bo inaczej nie mógłbym być. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. Jakże jesteś szczęśliwą. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. że się dzielili ze Mną krzyżem. a ona przeze Mnie. Gdy przyjdę sądzić. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem. ale i cierpieniem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony.

W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a . dusza taka pomaga zbawiać dusze. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym. abyś była ofiarą dla Mnie. one sprawiają Mi radość. bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam.. W takiej duszy mam odpoczynek. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. jak chcę miłością płacić za miłość. ale nie lękaj się. Nawiedzę cię większymi cierpieniami. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej.. Moja miłość do duszy jest tak wielka. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. że jedno się stajemy. która uświęca duszę. tak ściśle łączę się z duszą. Daję ci cierpienia. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników. Bóg mógłby odjąć trudności. Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża. K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a . jak Ja jestem dla ciebie. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. 198 . Pragnę dusz ofiarnych.”. W Komunii św. jubileuszowej. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. Przez cierpienia jednoczę się z tobą.

Wyrządzają Mi wielką przykrość. pragnę ich zbawienia. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. 39 Pan Jezus wyraża życzenie. a one przeze Mnie. na mocy ślubu posłuszeństwa. Im będziesz większą świętą. Kundusia. co czynić. ufaj Mi. i utrzymywać ducha w skupieniu. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem. nie lękaj się niczego. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. Ojcu. by to zapisać. bo stale jesteś w objęciach moich. Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły. Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. i będę czynić cuda. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę. bo Ja wszystko mogę. Kundusia pyta. a przez to wzrastać będziesz i w miłości. jak dziecko w objęciach ojca. bo ich kocham miłością ojcowską. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. 199 .

nie lękaj się niczego40. a Ja spełniać będę twoją. dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. choroba rozwinęła się.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle. by móc uczestniczyć we Mszy św. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba. aby wrócili na drogę zbawienia. że jest to gruźlica. Jesteś ze Mną zjednoczona. Jestem Ojcem wszystkich. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. Ty spełniasz wolę moją. i adorować Pana Jezusa w tabernakulum. kapłanów. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. bo jesteś wybranką moją. jesteś własnością moją. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. Sądzono. Od października 1948 r. a Ja twoją. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. red. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. Wynagradzaj Mi. Cierpię razem z tobą. Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim. 200 . Módl się.). Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp. a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale.

Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. daję ci Ją na własność. Co jest moim. jest i twoim. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. tam i Matka moja [jest] ze Mną. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga. Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. nie zawsze daje dzieciom to. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu. bo ojciec. jak gdybyś była sama jedna na ziemi. a więc i miłosierdzie moje. o co proszą.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. Miłosierdzie moje jest bez granic. co lepsze i pożyteczniejsze. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat. nie zrobię. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. które strzegą się grzechów. niż tysiące takich. ale to. Tak i Ja tobie daję to. Gdzie Ja jestem. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. dziecko moje. jaką ma Bóg z tej duszy. Całe niebo cieszy się z tej chwały. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. Krzywdy ci. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. połączone z moimi. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. a Ja dokonuję w niej cudów miłości. który kocha dzieci. przez co osią- 201 .

aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. boś znalazła łaskę. i to na cały świat. nawet dla świata całego. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. co walczą ze Mną i Kościołem. tym większą radość Mi sprawiasz. Błogosławić będziesz tę chwilę. Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej. tyle możesz zbawić. W sercu twoim obrałem tron. Wynagradzaj za nich. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. co odstąpili ode Mnie.gniesz największą miłość. Otrzymasz koronę chwały w niebie. połączone z moimi. Kocham nawet tych. Pragnę ich zbawienia. wyjednywali miłosierdzie dla tych. która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. bo jestem potęgą. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję. Wiele możesz pomóc Polsce. Ile pragniesz dusz zbawić. Moich wybranych doświadczam cierpieniami. Raduj się. Gdybyś wiedziała. Im więcej cierpisz. aby Mi przez cierpienia. Cierpię z duszami ofiarnymi. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. 202 . Dusze. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. w której zdobyłaś chwałę na ziemi.

znoszonym z radością. Gdy robią co dobrego. 203 . jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. Radość mi sprawia dziecięca miłość. Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. a nawet przez moich wybranych. ale je [tylko] osłabiam. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję. Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. nie myślą o tym. Upodobałem sobie w tobie pokorę. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki. Małe dzieci nie uczą się kochać. a jednak kochają i są kochane. bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. a to sprawia Mu wielką radość. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. ale i z radością. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. które są oddane mojemu Synowi. Cierpieniem. Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. okażesz Mi największą miłość. W Komunii św. Cierpisz nie sama. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. Ty masz dar mego Serca. Bądź jak dzieci. Pokornych kocham i do nich się zniżam. zaślubiam cię jako oblubienicę.

połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. zasłużone przez grzeszników. Wiedz. Bo przez cierpienia. Pełnij Jego wolę. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. Jak mało mam dusz ofiarnych. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. bo ci oddaje na własność. My przez ciebie. udarowana bogactwami mego Syna. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. nawet przez posiłek. Gdybyś wiedziała. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. Ja przez ciebie. tym milsze mojemu Sercu. Jesteś ofiarą dla Mnie. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem. że nawet kary. Wybrał cię na oblubienicę. choć [to] trudne. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. Szerzymy miłosierdzie Boże. ale im trudniejsze. a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. raduj się. bo nie sama cierpisz i pracujesz. Korzystaj z zasług 204 . jednego ducha. daje ci skarby najdroższe. a ty przez Nas i to na cały świat. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. ale Ja z tobą. czy przez cokolwiek innego. nawet całe niebo cieszy się z tego. cierpieniem. uczynionego z miłości do Mnie. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. a Ja dla ciebie.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. w zjednoczeniu ze Sobą.

Czyniąc to.” do słów „.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa.. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. to jest i moje. Dane ci. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu. a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu.). kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . choć objawia się [na ziemi] ludziom41. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu. Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość. Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony.. Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. bo bardzo cię kocha.. tak i teraz pragnę zbawienia dusz. to wszystko jest i twoim. sprawiać będziesz radość memu Sercu. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. Zjednoczona jesteś w jedność. możesz czerpać. Zasługi te to potęga. ile chcesz. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane.. stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono. a ty będziesz moją chwałą. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników. Ja stanę się twoją nagrodą. red. Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie. że do woli. 205 . Pan Jezus: Co jest moim.choć objawia się ludziom” (przyp.. a co twoje. Jak na krzyżu. dla całej ludzkości.Jezusa.

Jeśli czynisz. ten błądzi i ginie. co możesz. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa. Przychodzę do ciebie w mojej światłości. choć ono mało mówi. Radź się Mnie we wszystkim. Nie zważam na słabość. ale na miłość. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. przez całe wieki dusza nie pozna. Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka. tym większą chwałę Mi oddasz. Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. Im większą miłość zdobędziesz. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. bo jesteśmy jednego ducha. 206 . abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. otrzymuje tyle bogactw. bo to sprawia Mi radość. Dopuszczam słabość. Nie przemęczaj ducha mówieniem. Miłości. zadość czynisz memu pragnieniu. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili. i zasługi oddaję duszy na własność. Nie tylko ciało. ale i duszę. Kto chodzi w ciemności. niech cię nie obchodzą wieści światowe. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami.Pragnę”. Umartwiaj twoją próżną ciekawość. by pomagać zbawiać [dusze]. Dusza przez jedną Komunię św. bo rozum jej jest ograniczony. wołając . bo patrzę na miłość i usposobienie. jak pragnąłem na krzyżu. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. jaką miłuję dusze.nała i spełniaj wolę Syna mojego. i bóstwo. by dać poznać co [jest] dobre. by uchronić od zarozumiałości. Uświęcisz się przez to.. a co złe.

z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. aby ludzie mieli do Mnie dostęp. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. W tym zjednoczeniu i skupieniu. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. jak On sam tego pragnie. ale nigdy w całości mego majestatu. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. Z każdej chwili korzystaj. zamienia się w miłość. by tak ukochać Jezusa. Bądź cierpliwa. Kundusia pyta. To dotyczy także kapłanów. raduj się z tego. 207 . cokolwiek dusza czyni. a tym się uświęcisz. czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. Gdybyś wiedziała. co czynić. bo żadna dusza tego by nie zniosła. Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. gdy tak czynisz. dla ich dobra. Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. C i . ile jest w tym szczęścia. byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą .Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. zajęłabym twoje miejsce. Należy bardzo cenić czas na ziemi. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory.

ale duszy malarza. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. którzy zeszli z dobrej drogi. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. że można nimi dusze zbawiać. choć i starsze kocha. ale najwięcej okazuje miłości tym. Te drobne ofiary są tak cenne. a za to. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . Dziękuję ci za to. Urabiam dusze na swoje podobieństwo. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga. co kroczą drożyną miłości. ale pragnę współpracy z łaską. że pragniesz ich nawrócenia. ciekawość rzeczy światowych. dziękuję ci. Pan Jezus kocha wszystkie dusze. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . np. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. może wiele dusz zbawić. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. Dusza bez łaski nic nie może. Módl się dużo za kapłanów. tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. nawet rzeczy dozwolone. aby miłość była wspólna. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili.

a ulgę duszom w czyśćcu. który ci dany. Im większa twa miłość. bo jestem Bogiem pokoju. Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował. Zawsze zachowuj spokój. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. zachowaj pokój. ale na usposobienie. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. wolę i miłość. a Bóg [jest] nie- 209 . Rozum człowieka jest ograniczony. a Ja przez ciebie. Umiłuj mój Krzyż. co ma czynić. Nie zważam na słabość. Taka dusza przynosi radość niebu. Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. jakże byś się cieszyła z tego. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. Niczego się nie obawiaj. tak ty zatapiaj się w miłości. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u . córko moja. a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. boś zawsze złączona z Bogiem. tylko z miłości. bo Ja umiłowałem. O nic się nie martw. bo jesteś w objęciach Boga samego. co czynisz. bo go nie posiada.skarbów takiej duszy. jaką Bóg cię umiłował. bo zawsze jestem z tobą. choć nie pod takimi postaciami. pokój którego świat dać nie może. co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. Jesteś szczęśliwa. jaką ktoś Mnie kocha. jakbyś zasypiała w objęciach ojca. Króla królów.

a wszystko otrzymasz. 210 . W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki.ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. Proś Syna mojego w czasie Komunii św. ale tylko niektóre. W godzinę śmierci ujrzysz. ile dusz zbawiłaś. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. że cię wybrał dla Swej chwały. że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy. tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. Dziękuję ci. przyjmując na Siebie. Gdybyś wiedziała.. Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. będziesz Jego oblubienicą i królową. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane.

a Ja Bogiem. tak i ty czyń. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. pomóż Mi go nieść. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. Przez to osiągniesz największą miłość.ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. Umiłuj krzyż. W sercu twoim znajduję odpoczynek. bo Ja go umiłowałem. Zastanawiaj się nad miłością. Czyń zadość mojemu pragnieniu. bo przez krzyż dusze zbawiam. Pragnę zbawić każdą duszę. a kim ty! Tyś stworzeniem. Przez to uwielbiamy Boga. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem. ale przemawiaj do Mnie częściej. nie dorównasz mojej. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą. 211 . Choćbyś wysilała się do największej miłości. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. a Mnie sprawisz największą radość. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. ile moja krew. bo [tym] radość Mi sprawiasz. tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze.

zjednoczonej ze Mną. tylko Ja i ty. Dusza. niż śpiewy anielskie. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. tak bardzo zasmuconego. Bądź cierpliwa. Gdyby trzeba było. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. wyrywając je piekłu. sprawia Bogu Ojcu więcej radości. nie tylko po kil- 212 . możesz zdobywać jak najwięcej dusz. Dusza. Bóg jest miłością.Święty Józef: Raduj się. bo pragnę zbawienia ich dusz. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. bo to skarby największe. a nawet z radością znoś cierpienia. wierz jak dziecko. której daję mój pokój. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. zjednoczona ze Mną. daję pokój. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. Jedno jesteśmy. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. bo tym Mi radość sprawiasz. przez moje zasługi. jakimi Bóg podziela się z tobą. ufaj jak dziecko. a ojciec myśli o jego potrzebach. a Duch Święty zapala miłość. tak miłość dziecięca rozbraja ból. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. a Ojciec jest we Mnie. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. zadawany Mi przez grzeszników. Duszy. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. Ty bądź pociechą Serca mojego. modlitwy i twoje ofiary.

boś wielką łaskę znalazła. Co czynisz. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. która nigdy nie będzie od ciebie odjęta. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. jakże pragnę. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. ale m i l i on a m i . aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. Staraj się być pokorną i małą. czyń nadal z miłości ku Mnie.ka dusz. krew i łzy. Raduj się. tym będziesz milszą Sercu mojemu. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. Ufaj Mi jak dziecko. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się. a sprawiedliwych będę umacniał. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. ofiarowując moje zasługi. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. Gdybyś wiedziała. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać. jakżeby radowało się serce twoje. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. Im pokorniejszą staniesz się. Ty przeze Mnie. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. 213 . Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. Będę doświadczał grzeszników. aby wrócili na drogę zbawienia. bo starczy ich czysta miłość.

dla których nie mam granic. a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . [ w t y m c el u ] . Moje Serce jest otwarte. i doszła do samego szczytu góry miłości. że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia. poślubiam cię na oblubienicę. Zachowaj pokój. 214 . czerp z niego skarby i dla innych. ale chcę. że kochasz Matkę moją Najświętszą. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. Dziękuję ci za to. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. M i ł o s i e rd z i e mo j e. na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. bo Ja jestem Bogiem pokoju. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e. Dusze oddane Mi otrzymują łaski. Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. Ciesz się i raduj szczęściem. cierpienia i modlitwy. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św. Ono się nigdy nie wyczerpie. i l e poko j u . Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. Tym sprawiasz Mi wielką radość. i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny.

okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. Ufaj Mi. że jestem w sercu twoim. przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e. Radość Mi sprawiasz. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. Ty należysz do dusz ofiarnych. Pragnę udzielać łask. byleby pragnęła miłować Mnie. a miłość wzajemna daje zadowolenie. Ucałowałem krzyż. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . 215 . Pragnę zbawienia każdej duszy. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. Umiłuj cierpienie.Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . ale mam ich małą liczbę. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. Pragnę miłości wzajemnej. tak i ty umiłuj cierpienia. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. Takich dusz pragnę. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą.

LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych. I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia. abyś Mnie prosiła. Cóż innego masz czynić nad to. Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. co czynisz? Nadal czyń to. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. Jestem Bogiem sprawiedliwości. jakiego świat dać nie może. bo one niosą ci niepokój. bo jestem twoim Oj- 216 . bo Ja dałem ci pokój. Bo i oni kupieni są moją krwią. choć ojciec wie. bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę. Miej umysł wolny od wieści światowych. Nie przejmuj się wieściami tego świata. a będziesz Mi się podobać. czego dziecku trzeba. Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi. chcę. co czynisz.

Miej umysł swobodny. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. aby w nim odpocząć przed grzesznikami. którzy Mi zadają okrutne rany. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. Nie zajmuj się wieściami świata. To. Myślę o twoich potrzebach. A w wieczności radować się będziesz bez końca. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. Pragnę dusz ofiarnych. Cóż możesz czynić nad to. duszy i ciała. co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. Świat nie daje pokoju. co czynisz dotąd. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. Ż a l M i c i eb i e. bo to rodzi niepokój.cem. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret. Już tu na ziemi ciesz się radością. Pragnę zbawienia tych. Bądź cierpliwa i raduj 217 . Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. co się strzegą grzechów ciężkich. bo jestem twoim Bogiem pokoju. ale Ja ci go daję. ż e c i e rp i s z . których odkupiłem krwią moją. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Czyń nadal to. więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. jest jednym mrugnięciem oka. Pocieszaj Serce moje. jaką w niebie cieszyć się będziesz. Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. Obrałem mieszkanie w sercu twoim. co przecierpiałaś. wobec tego co cię czeka w wieczności.

Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. Znajduję rozkosz w twoim sercu. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. Nie miej obawy o nic. twoi krewni. Przyjmuj to. nie tylko duszy. a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. jakbyś sama jedna była na ziemi. jaką otrzymałaś ode Mnie. bo zawsze z tobą jestem i pozostanę. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. który ci daję. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. Dziękuję ci za to. twój dom i domownicy.się swoją szczęśliwością. 218 . Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej. bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. ale i ciała. co ci daję. Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi. że jedno jesteśmy. tak i ty czynisz i czyń nadal. że czcisz Matkę moją. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. Zachowaj pokój. Jestem dla ciebie wszystkim. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. I im błogosławię.

Bądź błogosławiona. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. Od założenia świata przygotowana ci korona chwały. cierpienia. to i moje. modlitwy wykonujesz przeze Mnie. W godzinę śmierci zobaczysz. ile dusz pomogłaś Mi zbawić. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. Gdybyś wiedziała jak cię kocham. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. ale radość nimi sprawiasz. 219 . a Ja tobie oddaję się na własność. Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . wybranko moja. a co [jest] twoje. bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. córko moja. Uczynki. [Twoja] radość nigdy się nie skończy. co ci mówi. to i twoim. Co jest moim. Oddajesz [Mi] się na własność.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. a Ja przez ciebie. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. Sprawiasz Mi radość. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze. tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą .

Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. kierownika duchownego Kunegundy Siwiec. bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego. Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. c o mó w i ę. bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e. 220 . notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi.Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze. U f a j M i i w i e r z M i .

O (Imprimatur: ks.2008. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie. kard. która odrzuciła świat.04. racz wywyższyć tę. aby została wyniesiona do chwały ołtarzy. Stanisław Dziwisz. Amen.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny. aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. miłość i miłosierdzie. dnia 23. nr 1075) 221 . Kraków. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. Spraw. Przez Chrystusa Pana naszego.

kard. Chwała Ojcu. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. Zdrowaś Maryjo.NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu.. Rakowicka 18 • skr.04. w nadziei. Amen. abyś udzielił mi łaski………. poczt. pokornie Cię proszę.. jeśli to jest zgodne z Twoją wolą..2008. Kraków... że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem. Ojcze nasz. Stanisław Dziwisz. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 . O (Imprimatur: ks. Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia. dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy.. dnia 23.. który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa..

Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. gdzie zamieszkali jego rodzice. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego. otrzymał święcenia kapłańskie. doradzając. 13 października przyjeż- 223 . by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu. Grabowo Kościerskie i Lipusz. bp St. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. ukończył gimnazjum w Chełmnie. W 1925 r. Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. Wiosną 1937 roku ks. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. 26 grudnia 1932 r. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu. doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia.

kierownik duchowy Kundusi .Ks. Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie.

Zostaje jej stałym spowiednikiem. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. gdzie odczuwano wielki brak kapłanów. wyrażająca się wymianą korespondencji. szczególnie po Komunii św. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. W 1946 r. ks. najpierw na jeden miesiąc. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. późniejszy prymas Polski. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec. W 1942 r. a później na dłużej. do Stryszawy. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. już jako prymasa Polski. ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. Ponieważ ona była niepiśmienna. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. 225 . Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu. Stefan Wyszyński. których Niemcy wymordowali. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii.

Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski. jakich doznawała za życia Kundusia. umarła Kundusia. W 1957 r. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach.27 czerwca 1955 r. W 1968 r. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców. W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. jeziora. otrzymał odpowiedź .. biskupowi diecezji chełmińskiej. nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks..pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. prowadzonym przez siostry do 1963 r. Kazimierzowi Kowalskiemu. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. Uzyskawszy ustną aprobatę. jaka jest wola Boża. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę. zabierał po kilkoro dzieci. Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. 226 . nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. uporządkowawszy zapiski. Lubił dzieci. poduszkę i walizkę. pokazać morze. okazywał im wiele troski i przywiązania.

Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą. doskonały znawca dusz.. Był muzykalny.. fortepianie i akordeonie. niektórzy systematyczną i stałą. których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem. grał na skrzypcach. sumienny. Był „kapłanem sumienia”. prałata Jerzego Zalewskiego. Koncelebrze przewodniczył ks. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. Ci z mieszkańców Stryszawy.Był kapłanem głębokiej wiary. W uroczystościach pogrzebowych. Ostatnią Mszę św. Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. które odbyły się 26 lipca 1986 r. bardzo gorliwym. mówią: . Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r. prałat Józef Bigus z Banina. później znów wracał do konfesjonału. sufragan chełmiński.Był to kapłan gorliwy. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych. Jana Chrzciciela w Warszawie. biskup Zygfryd Kowalski. Kapłan konfesjonału. 227 . w których pracował oraz kilkunastu innych. proboszcza katedry św. o której zakazywał mówić komukolwiek. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św. przebywającego chwilowo w Stryszawie. W czasie Mszy św. oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. ks.. doskonały spowiednik.

prałata Józefa Bigusa. którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać. z różańcem nigdy się nie rozstawał. Stryszawa 1991 r. ks.Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej. prałata Henryka Znamirowskiego. W tym domu w Siwcówce urodziła się. żyła i zmarła Kundusia Siwiec . ks. mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek.

Kościół i cmentarz parafialny . Zofia Siwiec. Hanusia Leśniak. Kundusia Siwiec Stryszawa.Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec.

Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. Kaplica pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek .Stryszawa – Siwcówka. św.

. . . . . . . . . . . . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Biografia ks. . . . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Głos wewnętrzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . próba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1949 . . . . . . . . Rok 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . Rok 1947 . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1951 . . . . . . . Rok 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1952–1955 . . . . . . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful