MIEJSCE MOJEGO

MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU

Sługa Boża
Kunegunda Siwiec
(1876–1955)

MIEJSCE
MOJEGO
MIŁOSIERDZIA
I ODPOCZYNKU
Nadprzyrodzone oświecenia
Kunegundy Siwiec ze Stryszawy
zanotowane przez
ks. Bronisława Bartkowskiego
Wydanie III

WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH

© Copyright by Franciszka Bartkowska
© Copyright by Helena Faustyna Stańczyk
© Copyright by Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2008
Opracowanie tekstu: Helena Faustyna Stańczyk
Konsultacja: Krzysztof Czerwionka CR
Fotografie: Piotr Hensel OCD
Okładka & dtp: Paweł Matyjewicz
Obrazy na okładce:
Jezus Miosierny – mal. Władysław Front
portret Kundusi Siwiec – mal. Zofia Kocot
Imprimi potest:
o. Albert Wach OCD, prowincjał
Kraków, 14.05.2008 r.
nr 363/08
Reimprimatur:
† Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, 21.03.1995 r.
nr 667/95
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. 012-416-85-00, 012-416-85-01
fax 012-416-85-02
ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
www.wkb.krakow.pl www.karmel.pl
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
wydawnictwo@karmel.pl

ISBN 978-83-7305-310-6

w podbeskidzkiej rodzinnej wiosce. ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. bp. Kazimierza Nycza. z którego pragnie na całą ludzkość wylewać zdroje swego miłosierdzia i czynić cuda miłości. Już w rok po ukazaniu się książki. wybrał na miejsce swojego miłosierdzia i odpoczynku. że serce jej samej. Książka. poddana przed wydaniem cenzurze kościelnej i opatrzona w imieniu krakowskiej Kurii Metropolitalnej „imprimatur” ks.SŁOWO POSTULATORA W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM W 1995 roku Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie opublikowało Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Stała się ona źródłem poznania osoby. a nadto miejsce. zanotowane przez jej kierownika duchowego – ks. w 1955 roku. w których Pan Jezus kilkakrotnie dał słyszeć Kunegundzie. w którym żyła. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych zalecał „podjęcie starań o wyniesienie do chwały ołtarzy świeckiej . Bronisława Bartkowskiego. Książka otrzymała wymowny tytuł – Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku – zaczerpnięty z tychże Nadprzyrodzonych oświeceń. członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. zmarłej 40 lat wcześniej. wzbudziła zainteresowanie wielu osób w różnorodnych środowiskach eklezjalnych. przesłania i sławy świętości Kunegundy.

Prelegenci podkreślali. zwane ogólnopolskimi. Referaty przedstawione na sesji prezentowały przede wszystkim różne aspekty duchowej drogi Kunegundy na podstawie jej Nadprzyrodzonych oświeceń. będąc niejako symbiozą drogi duchowego dziecięctwa św. podczas której powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec. organizowane najczęściej w trzecią sobotę czerwca każdego roku. s. dr. Teresy od Dzieciątka Jezus i przesłania Bożego miłosierdzia św. że przesłanie Kunegundy zawiera szczególną aktualność dla współczesnego człowieka. dr. Pielgrzymki te. 23 maja 1998 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka sympatyków Kunegundy do jej grobu w Stryszawie. zorganizowano 12 maja 2006 roku sesję naukową o Służebnicy Bożej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Im- 6 . W czerwcu bieżącego [2008] roku pielgrzymka do grobu Służebnicy Bożej w Stryszawie oraz do Siwcówki odbędzie się już po raz jedenasty. Piotra Marcelego Strojeckiego OCDS w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i mgr Haliny Wisieckiej-Więczalik w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jerzego Gogoli OCD. Stanisława Górnika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. a także Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Ukazały się także refleksje powstałe na podstawie Nadprzyrodzonych oświeceń o. dr. Ponadto treści książki stały się przedmiotem naukowych badań i napisania rozpraw przez ks. stały się już tradycją. Obok wielu innych inicjatyw. hab. prof. Faustyny Kowalskiej.karmelitanki Kunegundy Siwiec ze Stryszawy”. ale i z zagranicy. Z roku na rok zjeżdża na Podbeskidzie coraz większa rzesza wiernych nie tylko z kraju. staraniem Towarzystwa.

że ustawicznie kierowała się ona głęboką wiarą i żarliwą miłością Boga oraz bliźniego. które zagłębią się w lekturę tej książki. o. Starania te poparła Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Adamskiej OCD. kard. Wyrażam za to wdzięczność promotorom tej inicjatywy. dokonał otwarcia jej procesu beatyfikacyjnego. dążąc do ścisłego zjednoczenia 7 .makulaty J. Pozytywne oddziaływanie Nadprzyrodzonych oświeceń Kunegundy na czytelników. tj. Stanisław Dziwisz. wynika bowiem jednoznacznie. Bartłomieja Kucharskiego OCD i innych autorów. 21 grudnia 2007 roku arcybiskup krakowski ks. Jako postulator w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec wyrażam radość z faktu. żywiąc równocześnie teologalną nadzieję osiągnięcia życia wiecznego w Bogu. Towarzystwu Przyjaciół Kunegundy Siwiec z jego Zarządem i z panią Heleną Stańczyk – niezmordowaną promotorką sławy świętości Służebnicy Bożej. skłoniła Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec do podjęcia starań o formalne wszczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia tejże Służebnicy Bożej do chwały ołtarzy. Sądzę. że Wydawnictwo Karmelitów Bosych dokonuje wznowienia wydania jej Nadprzyrodzonych oświeceń. Wzrastała w tych cnotach z dnia na dzień pod kierownictwem samego Pana Jezusa i Jego Matki. a nade wszystko coraz bardziej szerząca się sława świętości jej życia. że to kolejne wydanie Miejsca mojego miłosierdzia i odpoczynku przysłuży się do jeszcze większego oddziaływania duchowego przesłania naszej Kandydatki do chwały ołtarzy na życie wielu osób. Z zapisanych przez spowiednika rozmów Służebnicy Bożej z Panem Jezusem i świętymi.

Równocześnie podejmowała praktykę pozostałych cnót ewangelicznych.. a nadto cierpliwości. cichości i pokory. Była bez reszty oddana Bogu i trosce o zbawienie własne i bliźnich.z Bogiem. o. szczególnie prostoty. w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 8 . oderwania się od siebie i od spraw tego świata. kto zagłębi się w lekturze jej Nadprzyrodzonych oświeceń spotka się na ich kartach z czytelnym świadectwem o pięknie głębokiego życia duchowego na usługach zbawczych Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Praśkiewicz OCD Kraków. 18 maja 2008 r. Każdy. dr Szczepan T.

W sposób prawie dowcipny odpowiedział bowiem Bóg na moje twierdzenie. Czuję się jedynie nieudolnym narzędziem w Jego rękach. że . życzliwością. Osobno pragnę podziękować Pani Franciszce Bartkowskiej. wypełniam przyrzeczenie złożone Bogu w 1987 r.WPROWADZENIE DO PIERWSZEGO WYDANIA ddając do rąk Czytelnika tę książkę. Dziękuję wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym. Otto Filkowi OCD. Sebastianowi Ruszczyckiemu OCD. Kilkuletnia medytacja rozmów Pana Jezusa z Kundusią Siwiec i spisywanie świadectw osób znających ją sprawiły. zaś Pan całkowicie odmienił również moje życie. a jeżeli są. którzy służyli mi nieocenioną pomocą w pracy nad redakcją książki. ks.. Szczególna wdzięczność należy się ojcom: Joachimowi Barowi OFM. radą. Pan usłyszał mój głos i z całą hojnością prowadzi mnie teraz „od świętego do świętego”. która upoważniła mnie do opublikowania notatek O 9 . którzy mnie wspierali modlitwą. to ukaż mi Boże choć jednego”. że zachwyciłam się „Małą drożyną miłości”. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich.dziś świętych nie ma. zachętą i uczyli poruszać się w nieznanej mi dotąd dziedzinie mistyki. Krzysztofowi Czerwionce CR oraz Siostrom Zmartwychwstankom z Domu w Siwcówce. wprowadzając mnie na tę drożynę. siostrze Marii Immakulacie Adamskiej OCD.

swojego brata, ks. Bronisława Bartkowskiego, kierownika
duchownego Kundusi Siwiec.
Wiele lat czekały słowa Pana Jezusa na druk, aż zebrała się grupa osób. Oni uwierzyli tym słowom i dzięki ich
ofiarności można tę książkę wydać. Zbyt długa jest lista
osób, by ją tu wyszczególniać. Niechaj więc Pan, który zna
ich imiona, odpłaci im łaskami.
Wydawca zrezygnował z włączenia do pierwszego
wydania biografii Kundusi Siwiec, która będzie wydana
w osobnym opracowaniu, uważając, że wstęp ks. Bronisława Bartkowskiego jest dostateczną informacją o tej, której
serce Pan Jezus wybrał na „Miejsce swojego odpoczynku
i miłosierdzia”. Szanując wolę ks. B. Bartkowskiego pozostawiono chropowatości stylu, poprawiając jedynie błędy
maszynowe. W nawiasach kwadratowych dodano od redakcji słowa uzupełniające, a to w celu łatwiejszego zrozumienia tekstu1. Jeżeli czasami zatrzyma czytelnika jakieś
z pozoru niejasne sformułowanie tzn., że Pan chce mu odsłonić jakiś głębszy sens.
Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku to książka ukazująca niepojętą miłość Zbawiciela do grzesznika, który
krocząc drogą dziecięctwa duchowego, może dojść do wielkiego zjednoczenia z Jezusem.
Kiedy czyta się sercem słowa, którymi Pan Jezus zwracał się do prostej, wiejskiej kobiety, analfabetki wychowanej w dymnej chacie, w przepięknej scenerii Beskidu
Makowieckiego, cisną się na usta słowa modlitwy Pana Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za1

Do przypisów przeniesiono wyjęte z tekstów wyjaśnienia i uzupełnienia ks. B. Bartkowskiego. Pozostałe przypisy pochodzą od redakcji, co
zaznaczono skrótem (przyp. red.). 

10 

kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom...” (Mt 11,25).
Panie błogosław tym, którzy przyczynili się do wydania tej książki, jak i tym, którzy wezmą ją do ręki, aby ich
serca stały się dla Ciebie miejscem miłosierdzia i odpoczynku.
Marzec 1995
Helena Faustyna Stańczyk 

11 

SŁOWO WSTĘPNE
KIEROWNIKA DUCHOWEGO

rzynastego października 1937 r. wysiadłem z pociągu
w Suchej na trasie Kraków – Zakopane, by stąd góralską furką dostać się do Stryszawy. Siostry Zmartwychwstanki zaproponowały mi objęcie funkcji kapelańskich
przy ich kaplicy. Ponieważ miałem do dyspozycji miesięczny urlop zdrowotny i... płótno w kieszeni, więc chętnie przyjąłem propozycję. Niby ta Stryszawa zaczyna się
niedaleko Suchej, jakieś 2 km od stacji, ale tylko zaczyna,
bo potem, beskidzkim zwyczajem, ciągnie się dobrych 12
kilometrów. A mój nowy punkt oparcia, wg relacji woźnicy, znajduje się prawie przy końcu trasy.
Ruszyliśmy więc „w nieznane”. Tych stron nie znałem,
więc rozglądałem się ciekawie, dokąd mnie wiozą. Najpierw kilka mil gościńcem w kierunku Żywca, potem skręt
w lewo i jeszcze 6 km wyboistą, pełną zakrętów, wiejską
drogą. Jeszcze jeden zakręt w lewo, pod górę, i wreszcie
furka stanęła przed dużym, drewnianym domem. Po dwu
godzinach jazdy byliśmy na miejscu.
Beskid Żywiecki posiada wiele pięknych zakątków, ale
chyba niewiele dorównuje pięknem temu osiedlu stryszawskiemu, które zwie się Siwcówką, a którego punkt centralny stanowi Zakład Sióstr Zmartwychwstanek z kaplicą
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

T 

13 

Góry zielone aż po szczyty ciemną zielenią lasów i jasną zielenią pól i pastwisk. zdawało mi się. by mieć pod bokiem tę cudowną kapliczkę. okalają ją góry. tyle. o czym przed kilku laty sam Pan Jezus zapewniał Kundusię: „t o j e s t m i e j s c e mo j e go o d po c z y n k u i mo j e go m i ł o s i e rd z i a ”. Pisze osoba. Taki tam spokój. ale i moi znajomi. pisanego z dalekiej Kanady. której na imię KUNDUSIA.. że „narodziły się z uśmiechu Pana Boga”. tworząc z niej zaciszny zakątek. że się wysublimował. Ze wszystkich stron. Na dowód jednak. spotkała mnie osobliwa przygoda mojego życia kapłańskiego. Sugestia?. ze wschodu i z zachodu. przytoczę tu urywek listu.. i tak też mówię moim znajomym. z południa i od północy. chcę . Do niej przeniósł się cały naturalny urok Siwcówki. że w tej kaplicy Chrystus Pan odpoczywał”..dać świadectwo prawdzie”. Góry. które jakimś ciepłym kręgiem otoczyły Siwcówkę. o których Gustaw Morcinek wyraża się. Jezusowe sprawy.. która spędziła kilka tygodni w Siwcówce: . że to nie tylko moje wrażenie. Może.. wśród takiego otoczenia. w którym jest przytulnie i ciekawie. W takim to miejscu. Pisząca te słowa instynktownie odgadła. że na starość przytulę się do Sióstr i nie tylko ja. To są Jego. To jednak wiem: jam tego miłosierdzia doznał i dlatego 14 .Tak sobie marzyłam. wypełnił pogodnym tchnieniem – nadprzyrodzoności. Nie wiem. Przesada?. ile osób doznało na tym miejscu Miłosierdzia Bożego.. Ale zanim przejdę do zamierzonego tematu.Sama Siwcówka leży jakby w środku amfiteatru złożonego z gór. A w samym środku Siwcówki zakład ze stylową kaplicą.

” i oszczędził tego. ukrył mnie w głębi swego przybytku” (Ps 27. Przyszła II wojna światowa. a przy tym domu stanie kaplica. A w kaplicy zamieszka najlepszy GOŚĆ – ten. gdy go przeznaczą na budowę domu dla sióstr zakonnych. którzy uważali. była przez długie lata marzeniem i upragnieniem ludzi prostych a pobożnych. Gestapo czyniło za mną poszukiwania na mojej ostatniej placówce duszpasterskiej i w domu rodzinnym. ogarnia mnie wzruszenie. On sam cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91. Kaplica przy zakładzie powstała w roku 1929. i te drugie: ipse liberavit me de lagueo venantium et a verbo aspero. Mój pobyt na urlopie zdrowotnym – zamienił się z terminowego na bezterminowy. Okazał miłosierdzie. ale Pan „ukrył mnie w głębi przybytku swojego. Zostawszy więc kapelanem na Siwcówce. zacząłem powoli poznawać historię kaplicy i ludzi.. czego doznali inni. bardzo Go miłującej. więc Mu dziękuję. iż najlepszy użytek ze swego majątku zrobią wtedy. A przy tym uczynił mnie świadkiem swych zamierzeń i pragnień udzielanych duszy prostej. Nie doznałem cudownego uzdrowienia. 15 . Znać uznał. 3). żem za słaby był na takie próby. Marii i Łazarza. Słowa te dosłownie spełniły się na mnie. którzy się do tego przyczynili.to moje wstępne słowo chcę jednocześnie uczynić aktem uwielbienia i podziękowania. Ile razy w brewiarzu czytam słowa: abscondit me in abscondito tabernaculi sui.. nie. który sam prosił o gościnę w domu Zacheusza i który był gościem u przyjaciół rodzeństwa z Betanii: Marty. Zanim jednak stanęła. więc o tym z kolei zamierzam pisać. 5).

Chcąc się dowiedzieć ich nazwisk. jak tam w Betanii – dwie siostry: Zofia i Kunegunda. Stryszawianie. aż do 21 roku życia była sobie zwykłą. gdy przybyło jej lat. Nie wspominam o matce.. opuszczała ten dom dopiero wtedy. drewnianym domu żyło ich także troje. Wśród dziewcząt najmłodszą była Kunegunda. więc później. trzeba pytać – „jak się piszecie”. 3 siostry wyszły za mąż. nazywano ją Starszą Kundusią. ani do zamążpójścia nie zmuszał. reszta żyjąc razem i dożywając przeważnie późnego wieku. kiedy przyszło przenieść się . w starym. a ponieważ na osiedlu. Gazdował sobie w owej dymnej chacie (komin w niej jest wymysłem nowszej daty). Bo wiara w Boga. by o niej napisać grubą książkę. otóż Dziadek podobno nie był zadowolony ze starokawalerstwa i staropanieństwa swych dzieci. Z licznej. bez względu na wiek mówią do siebie po imieniu. ale czyny takich matek sam Bóg zapisuje w swoich księgach. góralskim. wiejską dziewczyną. do wiecznych przybytków”. bo nie udało mi się zdobyć jakichś szczegółów jej życia. i brat Michał. była też podstawą całej filozofii życiowej i miarą postępowania. w sąsiedztwie było kilka osób noszących to samo imię. w Jego prawdy i prawa. bo 3 chłopców i 7 dziewcząt liczącej rodziny. młodą.in aeterna tabernacula. a tu na ziemi trzyma je w ukryciu i ludzkim zapomnieniu. ale ostatecznie ani do żeniaczki. po tutejszemu Kundusia. niewiele brakowało mu do setki: gdy umierał miał 96 lat). niczym nieróżniącą się od 16 . Matka 10-ciorga dzieci na pewno zasługiwałaby na to. a nad tą chatą i duszami jej mieszkańców gazdował Bóg. Kundusia. W tym czasie. Wprawdzie „Dziadek” (tak ogólnie nazywano ojca tej gromadki. bo był starym. kiedy przyjechałem do Stryszawy. najstarszym gazdą w osiedlu.Tu w Siwcówce też było rodzeństwo.

Polega na tym. pobawić się. gdy do niej przemawiał. Pracowała przy gospodarstwie. co mówi we m n i e Pa n ” (por. zaczęło przynosić owoc stokrotny. Jest raczej spełnieniem obietnicy Jezusowej: „Kto Mnie miłuje. bo nawet ów głos wewnętrzny (o którym na następnych stronach) nie jest. Może to tylko brak skupienia. a w niedzielę czy w dni świąteczne lubiła w towarzystwie pogwarzyć. moim zdaniem. tak jak Go słyszała w sobie święta Teresa od Dzieciątka Jezus. że nie słyszymy. Taka wróciła z owych misji Kundusia i taka pozostała do końca życia. habit czy sutanna. a również Ja będę go miłował i s i eb i e s a m e go mu ob j aw i ę ” (J 14. jednym miłosnym aktem objęło Boga i wszystko. potańczyć. W najgłębszym słowa tego znaczeniu.rówieśniczek. ile razy bowiem słyszy się określenie: „Wyłączna służba Bogu”. W roku 1896 zjechał z misjami ojciec Bernard Łubieński. Wśród nich znalazła się też Kundusia. na szukaniu jedynie upodobań Bożych. „Będę słuchał tego. sławny „kulawy misjonarz”. 21). czymś nadzwyczajnym. 9). 17 . Ps 84. redemptorysta. tego umiłuje Ojciec mój. Ziarno słowa Bożego padło na ziemię dobrą i urodzajną. W czym się to objawiało? Otóż z góry muszę zaznaczyć. całkowitym i miłosnym podporządkowaniu swej woli woli Bożej. wtedy. co mówi w nas Pan. Wtedy to nastąpiła decydująca chwila w jej życiu. By nie szukało już nic innego. by serce podzielone pomiędzy świat i Boga. co Boże. Na kazania jego szły tłumy. tyle razy stają przed wyobraźnią mury klasztorne. zbytni niepokój i „troska o bardzo wiele” sprawiają. A przecież życie zakonne jest tylko pewną formą służby Bogu. Duch służby Bożej polega na chętnym. że w życiu Kundusi nie było nic z nadzwyczajności. Postanowiła poświęcić się na wyłączną służbę Bogu.

nieudolnych zdaniach mowy ludzkiej zamknąć istotną żywą treść ducha ludzkiego. Co byśmy wiedzieli o Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. obie święte Teresy. tak by ukazać całą ich wielkość. Szczególnie wtedy. 18 . gdyby nie jej Dzieje duszy. czytając jakiś żywot. Jeśli mimo wszystko. równa się – samej wiośnie? Piękno duszy raczej wyczuwa się w bezpośrednim obcowaniu. Najtrudniej jest pisać o rzeczach prostych. Najlepsze żywoty świętych to te. w martwą lawę przelać swe ciepło i światło. gdy chodzi o rzeczy duchowe. to tylko dlatego iż mocen jest Pan. niepowtarzalną wartość tego. Augustyn w swoich Wyznaniach. jeśli nie zastygłą lawą. co się nazywa – żywy człowiek? Czy najpiękniejszy opis wiosny. ab intus. mniej lub więcej słuszne. w których ona sama bezwiednie odsłania nam swoją wielkość? Czy w ogóle możliwe jest. że dają martwe opisy. 14).. Nieraz mamy pretensje do piszących żywoty świętych czy świątobliwych osób. tego wewnętrznego usposobienia było w Kundusi. z jaką i Kundusia odpowiadała na każde poruszenie łaski Bożej. „Omnis gloria eius. w martwych literach i ciasnych. Jednak umiejętność przedstawienia –„powtórzenia” bez reszty całego życia byłaby większym cudem niż wskrzeszenie umarłego. a nie żywą twarzą.. Pięknie powiedziała pewna matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypraną pieluszką mojego dziecka”.Nadzwyczajna była jedynie wierność i czujność. Coś z tego ducha. które święci napisali o sobie: św. Ale i te dzieje są tylko portretem w słowie. To nadawało wartość czynnościom pozornie mało wartym. tak pospolitym. czujemy ożywienie umysłu i poruszenie serca. Wszelki opis jest już tylko stygnącą. cała chwała jej od wewnątrz” (por. Ps 45.

którzy się z nią zetknęli. ale nie stary. Łk 1. Nie było w niej dwóch ludzi – tego co raz kieruje się Ewangelią. Życie zjednoczone z Bogiem. Nawet wtedy. która się nie znudziła. który jest wieczny. Była zawsze dzieckiem. że się jest nie tylko w słowach dzieckiem Boga. I dlatego nigdy nie traciła pokoju i pogody ducha. przed oczyma staje mi postać KUNDUSI. Śmiem twierdzić.byśmy przy nich mogli ogrzać swe serce i wyostrzyć swój wzrok duchowy. po jej śmierci szukam przykładu prawdziwej. Żyła Jezusem. Elżbietę. na co dzień. kiedy od roku 1948 Bóg nawiedził ją bardzo ciężkimi cierpieniami fizycznymi. Dosłownie. jaką uznawała. którzy się nie starzeją. mimo 80 lat nieznane jej były objawy starzenia się du- 19 . ufnie po dziecięcemu ułożyć. wiejskiej kobiecie. że można swój stosunek z Bogiem tak prosto. a pełnej. naturalnej pobożności. nie spowszedniała. I tak jakoś bezpośrednio. niesfałszowanej. 45). przyjmowała natychmiast. że aż dziwne się wydaje. Te słowa wyrzeczone do Maryi przez św. choćby mieli i 80 lat (których dożyła Kundusia). Kiedy dziś. a drugi raz woli zaufać własnym racjom. wyczuwali wszyscy. w pewnym sensie można odnieść i do Kundusi. bez targowania się z Bogiem. Są ludzie. Wszystko wiedziała i rozstrzygała w duchu wiary. to znak. W prostej. że Kundusia nigdy nie była stara. iżeś uwierzyła” (por. „Błogosławiona jesteś. A to jest przecież warunek autentycznej przynależności do królestwa. nie zblakła. Wola Boża – to była jedyna racja. Jest w nich wieczna świeżość łaski. To co poznawała jako wolę Bożą. jakieś głębokie życie wewnętrzne.

Nic tam nie było 20 .chowego. Chwalebna naiwność człowieka. mądrale. wierności! Te. ufność – niemal naiwność dziecka. czyż nie jest wynikiem jednej. który mimo przykrych doświadczeń życiowych nie traci wiary w drugiego człowieka. abym była dla kogoś nieżyczliwa. Są ludzie. – jakże cudownie wyglądają. Może nie powiem za dużo. mogła Kundusia wydać sama o sobie piękne świadectwo. postanowień. po kazaniu. powiedziała: Nie przypominam sobie. ale różne wygi wiejskie. W duszy Kundusi tak właśnie wzrastała łaska: naturalnie. pod tchnieniem Ducha Bożego. Instynktownie czuli to prości ludzie i szli do niej ze sprawami najintymniejszymi. ale jakaś naturalna część składowa jej istoty. choć nieraz głęboko schowane. w którym wzrastały tak naturalnie. pobożne babki. co jej powiedział Pan Jezus: „Dzieci małe nie uczą się kochać. entuzjazm dla wszystkiego co dobre. jak z małego ziarnka rozrasta się potężna górska jodła czy świerk. gdy je ujrzymy nie poprzez uczone. Była życzliwą ilustracją tego. wrodzone. ale kochają”. co starają się być życzliwi dla innych. jeśli nazwę to charyzmatem. zawsze w niej była świeżość. w Kundusi było to instynktowne. w którym mówiłem o życzliwości. chłopi zamknięci w sobie. ale żywo zrealizowane w człowieku. nie wynik rozumowania. z prośbą o pomoc w rachunku sumienia z całego życia. suche traktaty teologiczne. wiary w dobro. istotnej rzeczy – ro z wo j em ł a s k i . a „honorni”. działania Ducha Św. Zresztą wszystko co powyżej napisałem. Kiedyś. i to nie tylko tzw. nieraz zawiłe sprawy dotyczące łaski i tego wszystkiego co jej towarzyszy.

Z tego źródła czerpała swe soki. czym jestem” (1 Kor 15. mogła łaska rozrastać się w niej i wydać obficie te wszystkie owoce duchowe. który każe z pietyzmem odnosić się do wszystkiego. opierając się na stałej wierności. Nie leżały odłogiem i inne dary. taka pobożność. jaką podziwiano u Kundusi. jakich jej Bóg udzielił. Owa głęboka mądrość. wiejska kobieta. iż ten staje się jedynie narzędziem „rozśpiewanej duszy. w każdej chwili zdawała sobie sprawę z tego. 10). to rozumiem!”. co oparciem na współdziałaniu z tym darem. z jakim to czyniła wyczuć działanie owocu daru. bo ona nie stawiała oporów. i dusza gra. cieplarnianego. Dlatego. U Kundusi była naturalna pobożność. że „…za łaską Boga jestem tym. nic na pokaz. mogła też zakosztować słod- 21 . Stale współpracując z Duchem Św. Nie tylko one. Niehamowana w swoim rozwoju. który się nazywa d a rem pobo ż n o ś c i . co jest Boże. jak u Kundusi. męstwa.sztucznego. by dać obraz owych cnót kardynalnych: roztropności. sprawiedliwości. podsycana nie tyle mnożeniem ćwiczeń. form zewnętrznych (choć rzecz naturalna. Kochając prawdę. modlitw itp. jej sąsiadka. swobodnie rozwinąć swą działalność. Nic dziwnego: jak artysta muzyk z czasem dochodzi do takiego opanowania instrumentu. Wystarczyło zobaczyć jak Kundusia robi znak krzyża św. nabożeństw.. umiaru. Bo od dawna nauczyła się odróżniać własną nędzę i niedostateczność od działania Bożego. nie czując oporów materii” – tak i w Kundusi mógł Duch Św. by w tym namaszczeniu. Trzeba by osobnego opisu. z całą swobodą mogła mówić o łaskach. swe natchnienia. jakie cechowały postępowanie Kundusi. miała źródło w działaniu daru Ducha Św. jakie łasce towarzyszą. któremu zawdzięczała wszystko. „O. musiała się i w nich objawiać). książkowego. takie świadectwo wydała o niej prosta.

Przez pół roku leży tylko na jednym boku i tak sypia. Już przedtem skarżyła się na dotkliwy ból w kolanie. Dwa lata przed śmiercią gruźlica. Gdy pytana czy to przez domowników. W dniu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (3 października 1948 r. Owych owoców. o swoich cierpieniach mówiła z prostotą. ale i ochotnie. jakby się bał utracić okazji do ratowania dusz. wesele. zjawiają się też obrzęki na ręce. Zaś łoże boleści staje się coraz bardziej drzewem krzyżowym. Nie skarżyła się. najprawdopodobniej teraz przerzuciła 22 . 22). Wszelkie środki lekarskie i próby leczenia zawodzą. pokój.kich Jego owoców. czy znajomych. że trudno jej się poruszać. Miejsce bolesne zaczyna puchnąć. a raczej drzemie. bo bóle nie pozwalają spać ani obrócić się na drugi bok. cierpliwość. która zaatakowała kości. które św. że najmniejsze dotknięcie wywołuje atak bólu tak dotkliwy. że ona je nie tylko przyjmie cierpliwie. że Kundusia. wiara. wstrzemięźliwość. uczestnicząc we Mszy świętej. choć mężna i cierpliwa zawsze. dla Kundusi rozpoczyna się okres cierpień. Bóg widząc jej ochotną wolę cierpienia. Kundusia zmuszona jest położyć się do łóżka. Boleści wzmagają się. nie może się powstrzymać od krzyków. którego już nie opuści aż do śmierci. więc nie szczędzi jej cierpień wiedząc. Paweł wymienia w liście do Galatów: „A owocem Ducha Św. mówiła o swoich cierpieniach. cichość. jest: miłość. choć niechętnie.) Kundusia po raz ostatni była w kaplicy. skromność. teraz jednak ten ból staje się tak dotkliwy. Od października 1948 r. Pytana. zawsze potem pytała z pewnym zakłopotaniem swego spowiednika: „Czy ja czasem przez to nie marnuję cierpień?”. dochodzi do tego. który trwać będzie aż do jej śmierci. czystość” (5.

A dusza? . „Przy śmierci dam ci więcej cierpień”. jak ludzie mogą choć na chwilę radzić sobie bez Jezusa. I ona. W tych cierpieniach dała świadectwo. że hitlerowcy starych i nieproduktywnych ludzi mają po prostu likwidować w oświęcimskich krematoriach. I przy tym wszystkim Kundusia zachowuje niezmąconą pogodę ducha. że Jezus nieustannie podtrzymywał ją na duchu. co do niej przychodzą ze swymi małymi i wielkimi strapieniami. Wtedy usłyszała od Jezusa te słowa: „. Kundusia uczyniła akt ofiary. przykuta do łoża. przy śmierci dam ci więcej cierpień. był tych cierpień ogromny kielich i piła go przez 7 lat. w którym Kościół obchodzi święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następują wyczerpujące krwotoki wewnętrzne.. Kiedyś zwierzyła się spowiednikowi: Dziwię się. z Matką moją wyjdę na twe spotkanie”. że 23 . Umarła 27 czerwca 1955 r. Umęczone cierpieniem ciało legło wreszcie na zasłużony spoczynek. jeśliby i ją to miało spotkać. W 1942 r. że zawsze była i jest gotowa do pełnienia wszelkiej woli Bożej...śmierci męczeńskiej ci nie dam. O. Poza atakami silnych bólów. niczym nieróżniącej się od innych.się na organy wewnętrzne. sama tak bardzo potrzebująca pociechy. Mocą jej jest Jezus. w dniu. sam w niej cierpiąc.. w skromnej. pociesza z całą gorącością swego życzliwego serca tych. mogile na stryszawskim cmentarzu. wydawałoby się. Bez Niego czułabym się niezdolna znieść choćby najmniejszej przeciwności! Nic dziwnego. z twarzy jej nie schodzi wyraz pokoju i pogodny uśmiech. jednocześnie wzmaga się bezsenność. kiedy rozeszła się pogłoska..ufam.

S p r awa r a t o wa n i a n i e ś m i e r t el ny ch d u s z . starała się pomagać Temu. że tej swojej współpracowniczce nie usunie kielicha. który jest Głową. która każe Jego Matce Najświętszej zjawić się w Lourdes. które by M u pom a ga ły w zrealizowaniu tej wielkiej s p r aw y. Tak bardzo miłuje zbawienie dusz. upominał. która zrozumie to znaczenie i dobrowolnie zgłosi się do współpracy. by tak ciężko doświadczać właśnie tych. Ta wola Boga jest bardzo na serio. że teraz czas żniwa. już jej nie wypuści z rąk. odgadła Jego boską troskę. nieustannie ją przynaglał. którego tu na ziemi tak bardzo kochała. Bo ludzkość ma być zbawiana nie tylko przez Tego. to ta sama. Ta sprawa. Modlitwą. nie mogła nie ukochać Jego SPRAWY. Do tych wybranych dusz współpracujących należała i Kundusia. przerażona nieraz (wielkością) krzyża. co Go kochają. choćby o to błagała. 24 . Żyjąc w tak ścisłym zjednoczeniu z Nim. Jego boski niepokój. w Fatimie. jak stwierdza Pismo Św. w La Salette. Jeśli chcemy wiedzieć. któremu tak wiernie służyła. a kochając Jego. by nie ustawała. zaprowadziła na Kalwarię. popatrzmy na cierpienia tych. cierpieniami. ale i przez nas. 32). i szuka dusz. Kochała Jezusa. nawet własnego Syna (Rz 8. którzy jesteśmy członkami (ciała).. Dla jej zrealizowania nie oszczędził niczego. że na odpoczynek przeznaczona jest cała wieczność. czy Bóg kocha dusze grzeszników. co są Mu wierni. chce zbawienia ludzkiego. ofiarami. który trawiony nieugaszonym pragnieniem ratowania dusz.ogląda już twarzą w twarz Tego. Gdy Bóg znajdzie duszę. że nie czas odpoczywać. Bóg nie chce śmierci grzesznika. która sprowadziła Jezusa na ziemię. których Bóg wezwał do współpracy nad zbawieniem dusz. Jakiż gwałt musi sam Sobie zadawać.

Cementem łączącym poszczególne cegiełki jest miłość. by przebywający w nim Jezus mógł stamtąd przyjść do żywego tabernakulum – serca ludzkiego. „Chcę odpoczywać w sercu twoim” mówi Jezus do Kundusi i wyjaśnia: „Kościół buduje się stopniowo. z tego mam chwałę. w k t ó r y ch Ja z a m i e s z k a m ”. co je będą czytać. aby ci. To bu d owa n i e t wo j e z o f i a r i m i ł o ś c i s t a n i e s i ę ko ś c i oł em dl a i n ny ch d u s z . w którym żyła Kundusia. sami stawali się coraz więcej m i e j s c em m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u Je z u s o we go. To jest także ostateczny i główny cel niniejszych notatek. tak i uświęcenie stopniowo wzrasta – co ty czynisz przez poszczególne czyny. I to jest ostatni etap i ostateczny cel Jego drogi do człowieka.M i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a i o d po c z y n k u – tak nazywał Jezus to miejsce. 25 . Tabernakulum jest na to.

.

Z całą prostotą Kundusia wyznaje. iż należy o tym powiedzieć spowiednikowi. ZNAK 1942 r. w pierwszej jego połowie: dnia i miesiąca nie pamiętam dokładnie. Była zbyt rozsądna i zrównoważona duchowo. Między innymi siostra tłumaczy Kundusi. Zająłem wobec całej sprawy postawę raczej: ani przyjmować bezkrytycznie. by na podstawie ich doświadczeń w tej materii urobić sobie jasne zdanie o całej sprawie. Kundusia rozmawiała z jedną z sióstr zmartwychwstanek o spowiedzi.. ani z miejsca nie zaprzeczać i od- W 27 . słyszy w sobie głos Pana Jezusa. że często. PRÓBA. Tak na wszelki wypadek zacząłem wertować Zarys teologii ascetycznej i mistycznej Tanquereya i Dzieła świętej Teresy od Jezusa. Od pięciu lat zbyt dobrze znałem Kundusię.. W pierwszej chwili byłem tym wyznaniem trochę zaskoczony. jak i oświecenia Boże. abym miał ją posądzić o jakąś halucynację czy egzaltację. wewnętrzne trudności. że stałemu spowiednikowi należy wyznać swoje większe czy mniejsze przewinienia. szczególnie po Komunii św. by na tej drodze miała szukać jakiegoś zainteresowania swoją osobą. a przy tym pokorna. Że dotychczas o tym nic nie mówiła. ale także przedstawić cały stan duszy. że tego dotychczas nie czyniła. Przy najbliższej okazji zwierza mi się jako swojemu spowiednikowi. bo nie wiedziała. przemawiającego do niej.GŁOS WEWNĘTRZNY.

od 1942 do 1955 r. poprosiłem go. 28 . a nawet o naruszenie czystości wiary. dwa lata po śmierci Kundusi. świętego Józefa. przyjechał na wypoczynek do Stryszawy ks. W tym miejscu wypadałoby może szerzej omówić sprawę tak zwanych prywatnych objawień. zdając sobie sprawę z tego. wniwecz się obróci. przeciw wierze i obyczajom.. Wolę jednak ograniczyć się do stwierdzenia. że ostateczna opinia o charakterze i treści tych wypowiedzi nie do mnie należy. świętej Katarzyny. w 1957 r. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ponieważ poza umiejętnością czytania. Przypomniał mi się Gamaliel i jego zdanie: „Jeżeli od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa. przez teologów zwanej locutio interna. świętego Jana od Krzyża. że Kościół uznaje możliwość takich objawień. co by było contra fidem et mores. pochodzi od Jezusa. Kiedy. zebrało się tych notatek około 100 stron maszynopisu. W sumie przez 13 lat.rzucać. W konkretnych wypadkach jest bardzo ostrożny w osądzaniu ich charakteru i pochodzenia. Dla mnie opinia ta miała wielką wagę. świętej Teresy Wielkiej. Starałem się jedynie wiernie i dosłownie notować te zdania. by raczył przejrzeć notatki i wydać o nich swój sąd. biskup Kowalski. jak łatwo na tym „terenie” o złudzenie. które Kundusia podawała jako wewnętrzne słyszenie. bo przecież wiadomo. z całej sztuki pisania opanowała jedynie to. ale że zawierają wiele pięknych i głębokich myśli. sam zacząłem robić notatki z jej wypowiedzi. Większość zdań tej mowy wewnętrznej. jeżeli jednak od Boga pochodzi. że umiała się podpisać. 38–39). Orzekł. ale są też i zdania Matki Bożej. ordynariusz chełmiński i jednocześnie mój ordynariusz. że nie tylko nie znajduje w nich nic takiego. nie zdołacie jej zniweczyć” (Dz 5.

rok ucisku dla Polaków.Naturalnie. jako skutek. cierpliwości. ale i na losach Francji zaważyły „głosy”. które słyszała. głosiło stare powiedzenie. takie dobro jak: wzrost miłości. jednocześnie rok budzących się nadziei na rychłe wyzwolenie: Quando Marcus Pascha dabit. by lepiej stało się zrozumiałe zdarzenie z 1943 r. A nuż właśnie spełni się owa przepowiednia? Niepomny na upomnienie Pana Jezusa dane Apostołom: . Jednak. Polonia triumphabit! (Gdy św. Sądziła. Wiemy. Kiedy Anglicy ją uwięzili i skazali na spalenie. W tym roku święto św. że tym zwycięstwem będzie uwolnienie jej z więzienia. czy ma jakieś zapewnienia co do losów 29 . Te ogólne uwagi uważałem za potrzebne. zapytałem Kundusię. treść takich prywatnych objawień w niczym nie może się sprzeciwiać Objawieniu Bożemu i prawdom w tymże Objawieniu zawartym. Ponieważ Bóg dając pewne objawienia prywatne. Joanna d’Arc. Klasycznym przykładem jest św. Marka miało się zbiec z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. „głosy” poleciły jej zdać się we wszystkim na Jezusa i zapewniały. że „Bóg nie mnoży cudów bez powodu”. że będzie wybawiona „wielkim zwycięstwem”. ma zawsze na celu jakieś dobro. to zwycięstwo miało być zwycięstwem świętości przez śmierć męczeńską. ile nie tylko na jej własnym życiu. Osoby obdarzonej tą łaską nie darzy darem nieomylności. pokory. Marek da nam Wielkanoc.Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. 7). Jest to rok szalejącej na świecie wojny.. które Ojciec ustalił swą władzą” (Dz 1. więc i prawdziwe objawienia winny nieść sobą. pogody ducha i pokoju serca. Tanquerey pisząc o tej kwestii w swoim „Zarysie teologii ascetycznej i mistycznej” mówi. mogą się wkraść pewne błędne interpretacje. Polska zatryumfuje). Więc do objawień w istocie swej prawdziwych. umiłowania krzyża.

Patrzę. Powiedziałem więc do Kundusi: Jeśli to rzeczywiście Bóg przemawia. jak rosła w niej szczególnie gorliwość w modlitwie i ofiarach. Otóż na prośbę o objawienie woli Bożej. ani o terminie. Wprawdzie co do innych wypowiedzi Kundusi byłem spokojny. a tu pod chórkiem stoi ów grzesznik.wojny i losów Polski. Po nabożeństwie zasiadłem do konfesjonału. Chodziło mi o nawrócenie i wyspowiadanie się pewnego grzesznika. brak odpowiedzi. Odpowiedziała mi z pewnym wahaniem. aby spełnił to. co tylko Jemu i mnie jest znane. Nadszedł wreszcie ów Wielki Tydzień i minął. by wartość wypowiedzi (a przez rok zebrało się ich sporo) poddać pewnej próbie. Otrzymałem odpowiedź. Ludzie powoli poczęli opuszczać kaplicę. by pomagać Jezusowi w ratowaniu zagrożonych dusz – sam jednak wypadek nasunął mi myśl. by spowiedź odbyła się 3 maja. by Go pytać o losy wojny. Kundusia nic nie wiedząc ani o treści. W tej samej sprawie otrzymała Kundusia pouczenie. a wojna toczyła się nadal. Wobec tego proszę. Kiedy w późniejszym już czasie Kundusia wróciła do sprawy wielkotygodniowej. że tak się jej zdawało. otrzymała (od Pana Jezusa) wyjaśnienie: – „nie uprzedzaj mowy mojej swoimi myślami”. a on wtedy wstał i zamiast skierować się do wyjścia – podszedł do konfesjonału. który już od kilku lat nie spowiadał się. widziałem bowiem dobre owoce jakie one przynosiły. które zanotowałem pod datą 19 maja 1943 r. modliła się gorąco o spełnienie mojego pragnienia. czy Jezus chce. Nadszedł dzień 3 maja. Wtedy Kundusia zwraca się (z pytaniem) do Matki Bożej i otrzymuje taką odpo- 30 . Stawiałem także warunek. jakoby koniec wojny miał nastąpić w Wielkim Tygodniu. choć nie jest całkiem pewna. to On zna także moje myśli i pragnienia.

Jeślim się zdecydował te przez 13 lat czynione notatki wydać w ręce innych. bo jutro będziesz miała odpowiedź. jak i wyrażeń nie zamierzam w czymkolwiek uprzedzać orzeczenia Kościoła Świętego. Idź drożyną obraną przeze Mnie. byś tą drożyną szła”. którego zdaniu. Bronisław Bartkowski kapelan 31 . Terenia wstawia się za tobą. zapalonego przez Jezusa. KUNDUSIA odeszła. zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII. co na ziemi najwięcej ukochał.wiedź: „Córko moja. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. dla dusz nieśmiertelnych. ks. we wszystkim się poddaję. Wszelkie usterki stylistyczne i lingwistyczne zostawia się umyślnie. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. A wołanie Jezusa o współpracę. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Teresę [od Dzieciątka Jezus]. że może po przeczytaniu ich coś z tego ognia. Tak co do przytaczanych faktów. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. to głównie dlatego. przejdzie w dusze czytających. o ratunek dla tego. kolejno tak jak je robiłem. to ci nie jest potrzebne do zbawienia. Zajmują się mową rozweselającą ojca. znajdzie żywe echo w sercach niezasklepiających się jedynie do sprawy własnego zbawienia. zaśnij spokojnie”. Na drugi dzień rano (Pan Jezus powiedział): „Dziecko moje. by przekazać tekst notatek dosłownie. ale SPRAWA pozostała. nie smuć się. Notatki podaję chronologicznie.

.

Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. Pan Bóg przygotował dla ciebie wielkie łaski. schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Wiele. Ono z krzyża płynie.MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU ROK 1942 Pan Jezus: Pragnę udzielać miłosierdzia. Z miłości płynie miłosierdzie. Pan Jezus: Córko moja najmilsza. Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. Oddałem ci Serce moje. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliźnim. wielką łaskę znalazłaś u Pana. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza. Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało? Św. byś Mnie moim Sercem kochała. Św. 33 . aby wyprosić miłosierdzie Boże. dużo dusz można zbawić przez to.

Pan Jezus: Dzieci małych nie karze się ciężko. Rozmyślaj o mej dobroci. 34 . przy śmierci dam więcej cierpień. Pan Jezus: Czemu wątpisz? Ja ciebie nigdy nie zwodzę. Słabością twą nie wyrządzasz mi krzywdy. a spełnisz wolę Najwyższego. Matka Boża (I sobota miesiąca): Nie martw się córko moja. Patrzę na wolę twoją. aby wziął jej serce. Pan Jezus: Córko moja. czego Syn mój od ciebie żąda. Kundusia prosi o męczeństwo. ale oddaję ci się cały z bóstwem i człowieczeństwem. Ja ci daję nie tylko Serce. co oddali się na moją służbę. spełnij to. Kundusia: Jestem na wszystko gotowa. a dał swoje. Kochaj Mnie za tych. nawet na męczeństwo. bo Syn mój będzie mówił do ciebie wielkie tajemnice. Z Matką moją wyjdę na twoje spotkanie. Pan Jezus: Śmierci męczeńskiej ci nie dam.Córko moja. Kundusia prosi. Kochaj Mnie. a są Mi niewdzięczni. Kundusia ma wątpliwości co do głosu i dzieli się tym. jesteś samą słabością. Przy wszystkich twoich modlitwach powinnaś pamiętać o spowiedniku. Potrzebuje on stale łaski do wykonywania obowiązków. Przygotuj się na to.

Kundusia ma pewne trudności z otoczeniem, ale stara się po Bożemu je znosić.
Pan Jezus: Trudnościami swoimi radość Mi sprawiasz.
Z tymi, co ci je zadają obchodź się uprzejmie, a ta
druga ofiara miła Mi będzie. Nie tylko radość Mi
sprawiasz, ale i chwałę Mi oddajesz. Wielką łaskę znalazłaś, która od ciebie odjęta nie będzie.

Matka Boża: Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielkąś
łaskę znalazła u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź
wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj
w modlitwach za grzeszników, konających i za całą
ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Kundusia modliła się za osobę cierpiącą.
Pan Jezus: Niech trwa mężnie w dobrym usposobieniu,
cierpliwości i pokorze. Niech umiłuje swe cierpienie,
bo w tym podstawa pokoju.
Córko moja, gdybyś ty wiedziała jak bardzo cię kocham! Jakbyś ty jedna istniała. Byłbym gotów na nowo
wycierpieć za ciebie to, com wycierpiał, gdyby tego
było potrzeba.
Ktoś ze znajomych martwi się o sprawy rodzinne i prosi Kundusię
o modlitwę.
Matka Boża: Czemuż się martwi? Ja mogę przecież u Syna
sprawić, by zgoda i pokój zapanowały w jego rodzinie. 

35 

Pan Jezus: Proś za grzeszników, którzy Mi grzechami swoimi boleść sprawiają. Wynagradzaj Mi swoją wiernością. Bo miłością moją gardzą grzesznicy, odrzucają
i depczą moje przykazania, krzywdy wyrządzają mojemu Kościołowi.
Miłość moja wzgardzona, gdyby była potrzeba, cierpiałbym za każdą duszę z osobna to, com wycierpiał.
Polecaj potrzeby duszy i nawet ciała wszystkich kapłanów i Ojca Świętego Módl się za Polskę, za wrogów.
Chcę, abyś prosiła i czekam z łaskami na prośby twoje. Córko moja, żal mi dusz, które giną na wieki i idą
na potępienie. Pomóż Mi ratować i zbawiać przez modlitwę i ofiary, by mojemu pragnieniu zadość uczynić.
Umiłowałem tak grzeszników, że cierpiałem do ostatniej kropli krwi. Módl się (przypomnienie częściej powtarzane – przyp. ks. B. B.) za grzeszników o ich nawrócenia,
proś o miłosierdzie, ofiarując Krew Najświętszą Ojcu
Przedwiecznemu: za konających, za pogan, za cały rodzaj ludzki, za Kościół św. – o rychły tryumf, za duchowieństwo, o przyśpieszenie pokoju, za strapionych
i smutnych, za wszystkich, którzy się polecili modlitwom twoim, za spowiednika. Módl się i czyń ofiary,
ile możesz i łącz z moją Ofiarą.
Rozkosz sprawiają Mi dusze wierne. Mnie oddane. Ja
podzielam się z nimi moją radością.
Grzesznicy boleść Mi sprawiają. Choć żal Mi, zmuszony jestem ich karać.
Stąd możesz poznać jak bardzo miłuję grzeszników,
że gotów jestem za każdą duszę z osobna cierpieć, jeśliby tego było potrzeba. 

36 

Miłuję tych, którzy Mnie miłują. Moich wybranych nie
inną drogą prowadzę jak tą, którą sam przeszedłem.

Święta Teresa Wielka (15 października): Córko moja. Pan
Jezus z ciebie zadowolony, bądź wierna. Pan Jezus gotuje ci wielkie łaski w niebie2.

Pan Jezus: Jak bardzo pragnę zbawienia dusz moich. Ofiaruj Krew Przenajświętszą i Serce moje, Łzy wylane
na ziemi i dołączaj swoje modły i ofiary za grzeszników. Ofiaruj to Ojcu Przedwiecznemu i nie zapomnij
o moim pragnieniu. Często zwracaj się do mojej obecności w tobie.
Córko moja, gdybyś wiedziała jak Mnie to boli, że tak
jest wzgardzona przez grzeszników miłość moja. Jak
mało jest takich dusz, które by kochały Mnie miłością
czystą. Przynajmniej ty, córko moja, kochaj Mnie za
tych, co wzgardzili miłością moją. Chcę odpoczywać
w sercu twoim. Wynagradzaj za nich swoją miłością
wiernością. Mów często: Mój Jezu, kocham Ciebie.
Kundusia: Czy należę do dusz, które kochają Cię miłością czystą?
Pan Jezus: Należysz. Bez pokory praca owoców nie przynosi.
Córko moja, jak Mnie to boli, że mieszkam wśród ludzi, a oni odwracają się ode Mnie. Módl się za nich.
2

Kundusia była siostrą Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, dawniej:
III Zakonu Karmelitańskiego. 

37 

Bądź cierpliwa, łagodna, uprzejma wobec wszystkich.
Ja jestem zawsze z tobą. Z tobą się modlę, pracuję,
cierpię i zawsze z tobą pozostaję. Bądź błogosławiona córko moja. Bądź spokojna i ćwicz się w pokorze
i cierpliwości. W cnocie cierpliwości ćwicz się zawsze,
bo cierpliwość daje jak najgłębszy pokój.
Córko moja, wieleś umiłowała i wiele ci się odpuszcza. Módl się za konających i za cały świat, ofiaruj
Krew Przenajświętszą Ojcu Przedwiecznemu. Niech
twój spowiednik częściej ofiaruje Krew moją za konających i za cały świat.
Mile spoczywają oczy moje na duszach, które stoją
pod sztandarem krzyża z miłością mężnie, wytrwale,
radośnie. Takich dusz jest jednak niewiele. Wielu do
krzyża, który Ja daję, dodaje swój własny, i ten staje się
utrapieniem.
W czasie tych słów Kundusia odczuwa wielką miłość do krzyża
i chęć znoszenia cierpień.
Pan Jezus: Dzielę się z duszami wybranymi krzyżami,
skarbami moimi.
W trudnościach współżycia z ludźmi Pan Jezus radzi Kundusi stosować powiedzenie św. Teresy Wielkiej „albo cierpieć, albo
umrzeć”.
Pan Jezus: Tobie dam łaskę żalu za grzechy, abyś mogła
opłakiwać grzechy swoje i innych, i całego świata.
Rozbrajaj ból mój przez częste zwracanie się przez
akty miłości: Je z u ko ch a m C i ę. N i e ch b ę d z i e
u w i el b i one i m i ę B o ga . 

38 

Módl się ze mną za cały świat i dołączaj ofiary i cierpienia swoje do cierpień mojego Syna i tak ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu. tym więcej łask zdobędziesz dla siebie i dla drugich. Ale i za tych wstawiam się. Matka Boża: Radość mi sprawia. że są ci nieprzychylni. że się wierzy. Nie ma niebezpieczeństwa dla was. Syn mój pragnie takich ofiar. Więcej nawet. Tu obrałem sobie niebo. Dziękuję ci za miłość. raduj się. zwracaj się za tych. jaką masz dla sług moich. 3 Zapewnienie to otrzymuje Kundusia w czasie II wojny światowej. o których myślisz. jak też likwidacja domu Sióstr Zmartwychwstanek i zamknięcie kaplicy. Im będziesz pokorniejsza. choć nie widzi mnie żywego. Módl się za kapłanów o gorliwość w służbie Bożej. Rozkosz znajduję w sercu twoim. że dzieci moje zwracają się z prośbami o ratunek. gdy Stryszawianom włączonym terytorialnie i administracyjnie do Rzeszy wciąż groziło niebezpieczeństwo wysiedlenia lub wywiezienia do obozów zagłady. Trwa to przez kilka dni.Pamiętaj o obecności Bożej i zwracaj się z wynagrodzeniem. Wstrzymuj się od wielomówstwa. Kundusia odczuwa jednocześnie wielką radość i swobodę duszy. tak i tu żaden wam nie zaszkodzi3. Jak do rzeczywistego nieba nie może się wcisnąć nieprzyjaciel. i słodycz. 39 . Pan Jezus: Większa w tym miłość. czczą mnie coraz więcej. którzy gardzą miłością moją.

. Chcę z tobą rozmawiać. abyś ty była jedną z tych dusz wybranych.Tu. omylić nie mogę. a mało wybranych. Chcę od ciebie dobrej woli i pilnego czuwania nad sobą. ale tego. Jestem samą prawdą. Więcej niż wielka liczba dusz oziębłych. Chcę. Zleję na ciebie obfite łaski. niezupełna niepokój. abyś nie zamącała tej łączności przez myśli niepotrzebne i przez zbytnie oddawanie się zajęciom zewnętrznym. przestrzegaj pilnie. Wielu wezwanych. gdy grozi cierpienie lub prześladowanie. Pan Jezus: Teraz nie ma potrzeby. ale tu dla ciebie.. Daję wtedy. znajduję odpoczynek. dla ciebie to czynię. Pragnę. w tym małym niebie. Córko moja. w niebie mam przygotowane dla ciebie wielkie skarby. Do modlitwy dodawaj modlitwę za kapłanów. dużo Mi mogą bowiem przynieść chwały albo dużo szkodzić. Dziecko moje. Bo ileż może uratować dusz grzesznych i z czyśćca wyzwolić. Pan Jezus: Ufność zupełna daje spokój. aby był całkiem spokojny o naszą rozmowę. Kundusia prosi o znak nadzwyczajny. Dla innych dusz byłbym i gdzie indziej. 40 . abyś stale łączyła się ze Mną. Nie żądam dużo od ciebie. Powiedz spowiednikowi. Z wybranych choćby jedna dusza dużo chwały przynieść Mi może. czego pragnę.

Kundusia prosi o zdrowie dla kogoś. ale i oblubienicą. 41 . bo to byłoby ze szkodą dla niego. aby Pan Jezus poddał prośby. Pan Jezus: Proś o pokorę dla kapłanów. Nie tylko moją córką jesteś. i chodź przede Mną w prostocie. ale chcę. Proś za tych. Pan Jezus: Zdrowia całkowitego mu nie dam. Bądź cierpliwa. podziel się z innymi. abyś Mi więcej ufała i umocniła się w wierze. Łaski mam przygotowane. również i o to. Ufaj. Na to cię doświadczyłem. Pan Jezus: Co chcesz bym ci uczynił? Kundusia prosi o różne łaski. Skarbami. Oddawaj Mi hołd w sercu swoim. za twoją prośbą dostąpią go i inni. łagodność. Dziś łączę się z tobą w twoim domu. którzy Mi służą: rozkoszą moją jest dawać im łaski. Kundusia doznaje łask i pociech. Proś o łaski dla spowiednika. będę nagrodą twoją. Bądź bardzo pokorna. jakie ci daję. cierpliwość.Matka Boża: Bądź pokorna. Chcę nadal z tobą rozmawiać. aby o nie proszono. przez miłość. Ze skarbami moimi do ciebie przychodzę. Składaj Mi hołd przez pokorę. Znalazłaś miłosierdzie Boże. jakiej Bóg od niego wymaga. Szczególnie o miłość. bo wszystko mogę.

Składaj ofiary ile możesz.Pan Jezus (napomina Kundusię): Będę cię sądził z aktów ofiarowania Krwi Przenajświętszej za dusze. Nie z godności cię sądzić będę.. gdyż ksiądz był chory). (Nie było wiadomo..). aby go wielkimi łaskami wzbogacić. tzn. Jak mało jest kapłanów . nie odrywaj myśli swoich ode Mnie. 42 . Jakaż z tego moja boleść! Jakież okrucieństwa dzieją się w walkach! Proś o co chcesz. przemijającymi. Dałem mu krzyż (o pewnej osobie – przyp. Nie powinnaś się zajmować rzeczami zewnętrznymi. B. którzy mnie nie chcą znać i gardzą moją miłością. Chcę spoczywać w sercu twoim. zachowujący umiar. czy będzie odprawiona Msza Św. ale z tego jak ona była wykonywana. a dam ci. Swoich wybranych najpierw nawiedzam krzyżami. a potem wielkimi łaskami. z prośbami za grzeszników o zbawienie dusz. Wstań córko moja. nie skłaniający się ku naturalnym popędom. Wybrałem cię spośród wielu za oblubienicę. Żal Mi dusz ginących. Matka Boża: Córko moja. wynagradzaj krzywdy wyrządzone przez 4 Mierny. B. ks. twoje prośby wysłuchuję.miernych”4. Możesz dużo pomóc w zbawieniu dusz. Skromny. a dużo ich ginie. Często zwracaj się do obecności Bożej. bo dziś połączę się z tobą w moim domu. a jako oblubienica moja bądź Mi wierna i kochaj za tych. pilnie wykonuj życzenia Syna mojego. Pragnę stałego złączenia się z tobą.

bądź wierna w wykonywaniu jego poleceń. z Matką moją Najmilszą i całym niebem. jak cię kocham. To j e s t mo j e n a j w i ęk s z e p r a g n i en i e. Zachowaj umysł wolny od ciekawych myśli świata. córko moja. łagodna. cierpliwa. Pan Jezus: Ja ciebie będę sądził wedle życia i wedle spowiedzi. Bądź wierna w wykonywaniu życzeń mojego Syna. uprzejma. które on ci daje. to czyń co ci on powie. jakże byś się radowała i spełniałabyś z radością wszystko czego pragnę dla ciebie. Bądź pokorna. Dałem ci spowiednika. On gotów ci w każdej chwili udzielić rady. Syn coraz częściej będzie przemawiał do ciebie. abyś w prostocie serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. 43 . w y r z ą d z a ne p r z e z g r z e s z n i k ó w. Matka Boża: Ile razy zwrócisz się do Syna.grzeszników. w t y m ok a ż e s z M i m i ł o ś ć n a j w i ęk s z ą . Cierpliwość i łagodność łączą się z pokorą. abyś nimi rozporządzała dla drugich. a by ś M i pom a ga ł a w z b aw i a n i u d u s z i w y n a g r a d z a ł a M i k r z y w d y. Pragnę. Oddaję ci się na własność z moimi skarbami. Gdybyś wiedziała.

abyś je łączyła z moimi i tak pomagała ratować dusze. a jeszcze mniej na świecie. ile możesz. utrudniają sobie jego noszenie i zmniejszają zasługi. że Pan Jezus mówi o ojcowiźnie Kundusi (przyp. gdybyś wiedziała. 5 6 Od mieszkańców Siwcówki. B. złu. Kocham Ojców od mojego Zmartwychwstania. Udzielę ci łaski żalu. ks. Będę wkładał na ciebie cierpienia. Dom Sióstr Zmartwychwstanek i kaplica zbudowane są na gruncie podarowanym Siostrom przez Kundusię i jej rodzeństwo. Córko moja. nawet w zgromadzeniach tak żeńskich. Mało jest takich dusz. Ja ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Inne martwią się krzyżami. a sam pozostanę w twojej ojczyźnie6. jak i męskich. B.Pan Jezus: Na swój sposób ujmuj krzywdy.). 44 . red. jakie tu znajduję5. Pragnę. Przeszkadzaj. Tylko niektóre dusze w miłości czułej dziękują Mi za skarby – krzyże. byś Mnie miłowała miłością czułą (serdeczną – przyp. które by mnie kochały miłością czułą. Można też domniemywać.). jak świat jest wzburzony i ile dusz ginie! Módl się za świat cały.

że dla twojej prośby i takiej ufności. Dusze oddane Mi rozbrajają mój ból przez odmawianie aktów: Je z u mó j . Gdyby ci ktoś dał drogą rzecz na własność. ufam. wysłucham cię. co oni czynią z Kościołem! Pocieszaj Serce moje odmawiając sobie nawet rzeczy dozwolonych. by wykonać to. byłoby to niewłaściwe. Gdybyś wiedziała. Tak samo. Pan Jezus: Więcej Mi się podoba ta modlitwa niż u tych. Módl się za wrogów mojego Kościoła. jak mnie to boli. Pan Jezus: Spełnię i zapewniam cię. ale w domu. kto odda Mi serce i wolę. powinien trwać w tym oddaniu i czuwać nad nim. że dla Twojej chwały wysłuchasz mnie. ko ch a m C i ę ! N i e ch b ę d z i e B ó g u w i el b i ony ! 45 . Chcę odpoczywać w sercu twoim.ROK 1943 Pan Jezus: Gdy Mi ktoś odda na własność serce i wolę. Kundusia żarliwie i z wiarą prosi o łaski dla pewnej osoby mówiąc: choćbyś mnie zabił. Kundusia z powodu słabości odmawia różaniec nie w kaplicy. wtedy pilnie czuwać należy. co na klęczkach przede Mną Stary Rok kończą. a potem chciał odebrać. co jest ku spełnieniu woli Bożej.

większych łask potem udzielam. Bądź Mu wdzięczna. Taka ufność sprawia Mi radość. Dziecięca ufność skłania Mnie do litości w stosunku do tych. Módl się także za tych. co mi bluźnią. Przez modlitwy i ofiary radość sprawiasz Mnie i całemu niebu. na miłość. cudze. Przez modlitwy i cierpienia czcisz Mnie i Matkę moją Najmilszą. Swoich wybranych wpierw nawiedzam krzyżami. Tyle czyń. ale to dowód mojej miłości. ofiar choćby najmniejszych. Tak czynię z moimi wybranymi. Nie krępuj się niczym wobec Mnie. Wielu grzesznikom udzielam 7 Rok 1943 był okresem wielkich aresztowań i wywózek Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych. Sam stanę się nagrodą dla tych. za których się prosi. a przez wdzięczność zasługiwać będziesz na nowe łaski. słabością. Ja bardzo pragnę ofiar od dusz Mi oddanych. Miej serce zawsze swobodne i spokojne. wpadają w rozpacz i życie sobie odbierają. 46 . choćby nie wykonane.Matka Boża: Syn mój jest z ciebie zadowolony. bo niektórzy w cierpieniu tracą ufność do Mnie7. wynagrodzę cię. Módl się za kapłanów. Za pragnienia. złorzeczą i przeklinają. ile możesz i jak możesz. co Mi ofiary czynić będą. Jakąż oni zadają mi boleść! Wynagradzaj mi te zniewagi i pocieszaj Serce moje. bo Ja patrzę na twoje pragnienia. jaką masz dla Mnie. coraz więcej łask będzie ci udzielał. Pan Jezus: Udzielam ci łaski żalu za grzechy swoje.

o tym nie myślą i nie zdają sobie z tego sprawy. czyniąc dobrze. Czuwaj nad tym. im pokorniejsza będziesz. miłości. Bądź bardzo pokorna. Bądź pilna w gromadzeniu mojego majątku. że się nic nie czyni. Na podobieństwo dzieci. Bądź pokorna – miej pokorę serca i pokorę ducha. miłosierdziu. Chcę odpoczywać w sercu twoim. mów im o mojej dobroci. Ufaj Mi. Jak bardzo mnie to boli. uważać należy. abyś ufała. o wiele proś! Kundusia pyta. by cię posilić Ciałem i Krwią moją Najświętszą.odpuszczenia grzechów przez twoje modlitwy i ofiary. by była jak wiara dziecka. dziecko moje. składaj ofiary. bądź jednak pilna w tym. tym więcej obsypię cię łaskami. Dziel się z bliźnimi swoim szczęściem. czego Ja pragnę – nad zbawieniem dusz. Pan Jezus: proś o łaski dla kapłanów. Proś. Ja ciebie wybrałem na oblubienicę. które kochając rodziców. tym okażesz Mi największą miłość. Słabościami twoimi nie jestem zasmucony. I wielu kapłanom udzielam łask na twoją prośbę. że giną dusze! Dzieją się ogromne okrucieństwa. o pokorę i gorliwość dla nich. 47 . Moim majątkiem są dusze. o co prosić. choćby najmniejsze! Przychodzę do ciebie. że wysłuchana będzie modlitwa twoja i abyś w modlitwie nie ustawała. Mów: Je z u c i chy i S e rc a poko r ne go. Pomnożyłem wiarę twoją. pomnożyłem ci wiarę. czego żądam od ciebie.

a wszystko ci dam. Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce. spełniając moją wolę. Co chcesz. Pan Jezus: Patrzę na twoją pokorę. na intencję pokoju w Europie i na całym świecie8. w dniu. bo wielkąś łaskę znalazła. Matka Boża: Od dnia dzisiejszego do Wielkiej Nocy odmawiaj dziesiątkę Różańca o Zmartwychwstaniu Syna mojego. by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Ja twoją spełniać będę. Przez to udzielam ci wielu łask dla potrzebujących. bo chcę w nim odpoczywać. a z nią losy II wojny światowej. Kundusia skarży się na własną nędzę. a Ja obdarzać cię będę łaskami bez miary. 48 . Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją.u k s z t a ł t u j s e rc a k a p ł a n ó w we dl e S e rc a Two j e go. prostotę i pragnienia. Pilnuj modlitw i choćby najmniejszej ofiary za grzeszników. a pilnuj moich pragnień. Pilnuj moich poleceń. a twoją nieudolność zastąpię własnymi zasługami. Gdy to uczynisz. żeś przyjęła Komunię świętą. abym ci uczynił? Proś. w którym zdecydowały się losy bitwy pod Stalingradem. Nie zajmuj się sprawami świata. 8 Wezwanie takie usłyszała Kundusia 2 lutego 1943 r. Przyozdobię serce twoje moją miłością. Bądź błogosławiona.

byś była Mu wdzięczna. Wzywaj Ją często. Jakżeż mnie to boli! Tych. 9 Matka Boża przemówiła z okazji ofiarowania ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu. mój Wychowanek wybrał cię na oblubienicę swoją. czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone. odpłacając miłością za miłość. polecając ich potrzeby duszy i ciała. Proś o wiele. otoczyłam jeszcze ściślejszą opieką i ci są najbliżej mnie. Kapłani wraz ze mną biorą [czynny] udział w piastowaniu Jezusa szafując łaskami. Ty masz serce czyste. gdzie ginie. że dla ciebie jednej gotów tu pozostać. bądź pilna w czuwaniu nad mową. Matka Boża9: Objęłam opieką całą ludzkość.Kundusia na taką zachętę prosi o odpuszczenie grzechów. Jezus jeszcze ściślej łączy się z nimi. za spowiednika i innych kapłanów. Gdzie Ja jestem. o niewinność. byś Mu wynagradzała za tych. Tak cię ukochał. ale większość ludzkości sama wydaliła się z mojej opieki i poszła na bezdroża. o nawrócenie grzeszników. Pan Jezus (Zwiastowanie NMP 25 marca): Córko moja. co gardzą Jego miłością. Święty Józef (19 marca): Dziecko moje. Módl się przez Matkę moją i z Nią. tam jest i moja Matka obok Mnie. 49 . o pokój. którzy mnie kochają. Gdy oni są w ucisku.

dla tych biednych moich grzeszników. pokorze i miłości. Proś o miłosierdzie dla nich. Spokój nie polega na tym. by nie doznawać utrapień. krzyżów. Pan Jezus (często zachęca Kundusię): Taka jest moja wola. będzie doznawać przejść. Niczego nie zaniedbuj. 50 . Pan Jezus zachęca. Ty przychodź prosić o łaski dla siebie i innych. Odpoczywa w nim. Żal Mi dusz. Bo jeden akt z miłości ku Mnie wypowiedziany. Pocieszaj Serce moje przez wierność. gdy lecą w przepaść. jednak trzeba prosić. red. Módl się za sąsiadów. Radość Mi sprawia. Wynagradzaj i często zwracaj się z prośbą za grzeszników. Kundusia pyta Matkę Bożą w jakich cnotach ma się ćwiczyć. módl się o łaski dla wybranych dusz. Pocieszaj Go. by przychodzić do Niego w różnych porach dnia (przyp. radość Mi spra10 W kaplicy świętej Teresy Msze Św.Matka Boża: Twoje serce jest małym niebem dla mojego Syna. Matka Boża: W cierpliwości. Tym okażesz Mi największą miłość. Dopóki dusza jest złączona z ciałem. Spokój zależy od miłości. Pod postacią chleba przebywam jako więzień i czekam z łaskami. co by mogło pomóc w zbawianiu dusz.). o ich nawrócenie. które lecą w przepaść. przez różne akty. odprawiano rano. Strata dusz boleść Mi sprawia. przychodź nawet w porze popołudniowej10. Tylko niektóre zwracają się do mnie. a mało kto przychodzi prosić o nie. gdy mogę dawać.

Jeszcze przez pewien czas będziesz potrzebna na ziemi. Pan Jezus: Gdy będziesz cierpliwa. choć teraz będzie mniej. umarłabyś z zachwytu. gdybyś widziała. Łaski. potem zabiorę cię do mojej ojczyzny. Kundusia prosi o pokorę. a dla dusz są bardzo pożyteczne. Tylko tym się zajmuj. dla ich nawrócenia. łagodna. Są takie. Pan Jezus (Matki Bożej Bolesnej – 16 kwietnia)11: W dniu dzisiejszym wynagradzaj krzywdę. będą gorliwi i więcej dusz nawrócą. które starałyby się o małe ofiary. red. wielu było niedbałych o dobro dusz. obecnie 15 września (przyp. które odbierasz. cicha. a sam pozostanę nadal w twojej. Bądź pilna w zbawianiu dusz. Nie zajmuj się sprawami. które Mnie sprawiają radość. 51 . Choć przed wojną było dużo kapłanów. że tego nie widzisz. a Ja będę myślał o twoich potrzebach.). ale mało jest takich. oddaj Mi. im mniej zajmować się będziesz sprawami przejściowymi. Ile dusz nawrócisz przez modlitwy i ofiary. które do ciebie nie należą. Twoje szczęście. wyrządzoną Matce 11 Wówczas obchodzono to święto w piątek przed Niedzielą Palmową. to i pokorna będziesz.wia i pożytek przynosi Kościołowi. Myśl o Mnie. Tym głębszy pokój otrzymasz. Tyś tylko narzędziem. tyle stopni chwały otrzymasz w niebie. które się wystrzegają grzechu. które by składały ofiary. Mało jest dusz. a sama nic nie masz. co by służyło ku zbawianiu dusz. Zewnętrznymi sprawami zajmuj się o tyle. o ile trzeba.

gdybyś się do Mnie zwróciła. jak i bliźnich. Pan Jezus: Dam ci krzyż. Słabość twoja Mi nie przeszkadza. Moja miłość jest wzgardzona przez grzeszników i nad tym boleję. Ja będę Królową. 52 . nawiedziłem cię chorobą. pomożesz Mi w zbawianiu dusz. a wiele rzeczy mam do rozmowy. Bądź cierpliwa. tak w sprawach zbawienia duszy swej.mej Najmilszej. na wynagrodzenie krzywd przez grzeszników Mi zadanych. Córko moja. 12 Tak samo powiedziała Matka Boża do Kundusi 9 maja w 1943 r. czyń postępy w gorliwości. Odmów koronkę do Matki Bożej Bolesnej. Często wzywaj Mnie przez akty strzeliste. a przez to. Chcę spoczywać w sercu twoim. W każdej chwili jestem gotów mówić do ciebie. Każdy dzień traktuj. oczyściłem duszę twoją i jeszcze piękniejszym blaskiem przyozdobiłem niewinność twoją. Radość Mi sprawia rozmowa z tobą. jakby był ostatnim [w twoim życiu]. Dopomogłaś Mi w zbawianiu dusz przez tę chorobę. a Syn mój będzie obwołany Królem12. a przez przyjęcie go w spokoju. Pragnę zbawienia każdej duszy. Matka Boża (3 maja): Przyszedł czas na powstanie Polski. W tym dniu często Ją wzywaj i pocieszaj. Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. że przyjęłaś ją spokojnie. Przyjmuj często komunię duchową.

 53 . Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie. s. Wszystko. 57. Kundusia prosi o łaskę dla domowników. ale według współpracy.) (przyp. spoczywaj w Sercu moim. Spełniaj moją wolę.). tu na ziemi i w niebie. bo wszystko mogę. cokolwiek będziesz czynić. W tych. Pan Jezus: Nie wszystkim jednakowych łask udzielam. Będzie wielka. a Ja twoją spełniać będę. Polska będzie moim królestwem. Córko moja. red. Pan Jezus: Pokój będzie niedługo. w. 10g. bo Ja w twoim odpoczywam. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych. Ile razy przychodzę do ciebie z ciałem. Kundusia prosi o pokój i o tryumf Kościoła świętego. Ufaj Mi. tyle razy otrzymujesz pomnożenie miłości. każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. co kierują wojną. zamieni się w miłość. wzbudzam pragnienie do zawarcia pokoju. czyli bez spowiedzi. Wyraźnie wskazują na to teksty późniejsze (np. duszą i bóstwem.[Zapowiedź spełniła się w najbliższą noc – duże boleści w lewym boku]. szatę niewinności masz przywróconą13. 13 Tekstu nie należy rozumieć w tym sensie. Pan Jezus: Odpuszczam ci grzechy. że Kundusia uzyskała odpuszczenie grzechów bezpośrednio od Pana Jezusa.

Często ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Krew moją za grzeszników. co walczą na morzu i za tych co walczą po stronie dobrych. bo za wszystkie tak okrutnie cierpiałem. a Ja twoją spełniać będę. wymagam dobrej woli i zaparcia się siebie. bo to osłabia w łasce i wprowadza zamęt w duszy. Mało jest dusz. Ćwicząc się w miłości czułej. Ludzie wzgardzili tym sposobem i oddają się występkom i marnościom świata14.abyś szerzyła miłość. a zadość uczynisz pragnieniu mojemu. Mnie się radź o wszystko. Z radością przyjmuj przykrości i Mnie je ofiaruj. Nad tym pracuj. Choćby ci przyszło inne modlitwy pozostawić. którzy nic nie wiedzą. Miło Mi jest mieszkać w duszach prostych. aby mieli moc i siłę. Gdy to czynić będziesz. bo wszystko mogę i bądź ze wszystkiego 14 Głos Pana Jezusa był pełen smutku i żalu. Z miłości dla Mnie przyjmuj je. które by kochały Mnie miłością czułą. uwielbiasz dobroć moją. mogłabyś łatwo popaść w dumę i pewność siebie. A czyń to jak najczęściej. Moje łzy wylane też ofiaruj. Patrzę na twoje pragnienie i twoje wysiłki. spełnisz moją wolę. 54 . Dałem ludziom łatwy sposób służenia Mi. abyś się nie poddawała ciekawości dopytując u ludzi. Pragnę zbawienia wszystkich dusz. a przemienią się w miłość. Gdybyś słabości nie odczuwała. a wtedy mogłabyś Mnie wydalić ze swego serca. [16 maja] Módl się za tych. tego aktu nie zaniedbuj.

Dusza niewinna tak jest piękna i ubóstwiana. a przez to złożysz Mi miłą ofiarę. co by Mnie kochali. Matka Boża Pośredniczka Wszystkich Łask (31 maja): W dniu dzisiejszym udzielam łask dla całej ludzkości. że prośba twa będzie wysłuchana. już łaskę otrzymujesz przez twą ufność. Matka Boża: Gdy żywisz ufność. a jeszcze mniej. o ile wyższa jest godność kapłaństwa nad innymi ludźmi. którzy by Mnie znali. ale w każdym innym dniu możesz Mnie uczcić. W dniu dzisiejszym wzywam cię. zobaczy się ją dopiero w niebie i ogrom jej w zachwyt porwie na całą wieczność. abyś jak najwięcej modliła się za wszystkich ludzi. że miesiąc maj Już się zakończył.zadowolona i spokojna. Pan Jezus: W chwili konsekracji staję się jedno z kapłanem i w miłości na równi. Wielu łaskami cię obdarzę. Jak mało jest ludzi. Matka Boża: Nie tylko w maju. a ja ci za to błogosławić będę. i miła Sercu mojemu. że zachwycam się nią i oczy moje mile na niej spoczywają. szczególnie dla wiernych i ich jeszcze ściślejszą opieką otaczam. Kundusia wyraża żal. 55 . To miłość niepojęta dla rozumu ludzkiego. O tyle więcej kapłan jest miłowany ode mnie i Syna mojego. Ty przynajmniej kochaj Mnie miłością dziecięcą.

idź w spokoju i wyznaj swoje winy. a tym go uspokoisz. 56 . bo jestem Bogiem miłości. Pragnienie to zaspokoić mogą te dusze. Kundusia pyta jak postępować wobec sąsiada. Na co Syn mój się nie zgadza. a rozmowa z moim Synem jak i ze mną będzie nadal [trwała]. Matka Boża: Grzechy masz odpuszczone.Zachowaj umysł wolny i nie uprzedzaj swoimi myślami. Kundusia przygotowuje się do spowiedzi. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. tego i ja uczynić nie mogę. Pan Jezus: Bardzo pragnę zbawienia dusz. cierpienia i ofiary uczynią wszystko. a tak rozmawiaj jakby nic nie zaszło. Pan Jezus: Odwiedź strapionego i módl się za niego. które przez modlitwy. Bądź spokojna i nie smuć się tym. Matka Boża: Mój Syn doświadcza cię w pokorze. Takie dusze spełniają moją wolę. by Mi pomóc zbawiać dusze. kochają Mnie i Ja odpłacę im miłością. a Syn mój obdarzy cię wielu łaskami. Takich dusz jest jednak mało.

t e c z y n n o ś c i t we p r z e z e M n i e w y konu j e s z . Myśl o Mnie. a w rozmowach zachowaj roztropność. bądź cierpliwa i pokorna.Kundusia rozważa co czynić. a l e u p r z y t om n i j s ob i e. Rozmawiaj ze Mną dziecko moje. a Ja je zastąpię moją miłością. red). Ile tylko możesz składaj Mi ofiary i cierpliwie znoś krzyże. Pan Jezus: Córko moja. Kundusia odprawia rekolekcje miesięczne i otrzymuje od Pana Jezusa wskazówki16. red. W czuwaniu nad sobą będziesz Mi nieustanną ofiarą. 15 16 Nie zasłaniać się niemożnością tam. Pan Jezus: Rozważaj miłość moją – com uczynił dla ciebie od żłóbka aż po krzyż. uprzytomnij sobie. o zbawienie całego świata. Myślę o tobie. gdzie chodzi o opieszałość i lenistwo fizyczne czy duchowe lub niedbalstwo (przyp. Módl się za całe duchowieństwo. że Ja wykonuję przez ciebie twoje czynności. j e s t e ś mo i m n a r z ę d z i em . Niedbalstwa nie wkładać za niemożność15. zanim byłaś na świecie. by kochać tak jak pragnie tego Jezus. o gorliwość w mojej służbie. tym wynagradzać Mi będziesz za innych. Braki swoje Mnie oddaj.). N i emo ż l i w y m j e s t . Niedbalstwa w tym unikaj. Czuwaj nad ciekawością. a by n i g d y my ś l ą o d e M n i e n i e o d ch o d z i ć. Ukochałem cię. 57 . Kundusia jako członek III Zakonu Karmelitańskiego w Wadowicach w określone dni każdego miesiąca jeździła na jednodniowe skupienie i comiesięczną spowiedź do Ojców Karmelitów Bosych (przyp.

Przygotowane są dla ciebie wielkie łaski. Córko moja. Przyszedłem do ciebie ze wszystkimi moimi skarbami. Dziękuj za siebie i za wszystkich ludzi. Trwaj w nich mężnie i spokojnie. ale przed tym przechodzić będziesz cierpienia wewnętrzne i fizyczne. Mógłbym ci udzielić łask [wszystkich] naraz. Kundusia przeprasza za swoje i cudze winy. bez wątpienia kocham ciebie. Ja pragnę pomagać ci w twojej pracy i w wysiłkach. Pan Jezus: Daję ci dowód mojej miłości. Jeśli z radością przyjmować będziesz to. Bądź ze wszystkiego zadowolona. ufaj Mi dziecięcą ufnością. Daję ci codziennie drobne okazje do wysiłków. Będę z tobą współpracował i błogosławić ci będę. a radość Mi sprawiasz swymi wysiłkami. 58 . co przykre i trudne. to ta ofiara w miłość się obróci. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Bądź pilna. abyś nimi rozporządzała i innych zbliżała do Mnie przez łagodność i uprzejmość. Zwracaj się myślą do obecności mojej w sercu twoim. Bądź pokorna. przez to uwielbiasz dobroć moją. odczuła ogień miłości. Kundusia po Komunii św. Taki akt ofiary radość Mi sprawia i w niebie wysługuje ci nowy stopień chwały. bo w tym jest spokój. abyś robiła wysiłki. Wszystko mogę. Bądź spokojna. ale chcę. abyś Mi więcej ufała i mężnie trwała w wysiłkach. Podziękuj Mi za łaski. Tym dajesz Mi możność udzielania [łask].

Te doświadczenia są dla twego dobra. Kundusia prosi o objawienie woli Bożej. s. koisz mój ból i sprawiasz radość Sercu mojemu. to nie upadaj na duchu. Przełamywanie natury – tu przełamywanie miłości własnej. 90. Wynagradzaj Mi za te krzywdy. Zaśnij spokojnie. w. Brak odpowiedzi. by Go pytać o losy wojny. 17 18 „Muszę karać” nie oznacza czystego wymiaru sprawiedliwości: karanie dla karania. Pan Jezus: Choćby był deszcz. ale dla poprawy ku zbawieniu (zob. Nie myśl o pogodzie. 59 . których muszę karać17.) (przyp. czy Pan Jezus chce. tzn. własnej woli i natury. bo jutro będziesz miała odpowiedź. Przez przełamywanie miłości własnej18 człowiek się uświęca. 14d. na doświadczenie twej ufności i miłości. Kundusia prosi o pogodę. a inni giną przeklinając [Mnie]. Matka Boża: Nie smuć się córko moja. Przełamywanie to jest dla Mnie ofiarą bardzo miłą. bo w przełamywaniu się człowiek ma okazję do uświęcenia. red. Żal Mi ludzi. Nie usuwam od razu całej miłości własnej. Niektórzy się nawracają.Pan Jezus: Gdy przepraszasz za grzeszników. Wtedy Kundusia zwraca się do Matki Bożej z tym pytaniem.). a o grzesznikach.

to jest. I zdobyła ją na ziemi w całej pełni. żebyś Mnie kochała. zbawiała Mi dusze i zdobywała miłość coraz większą. Będzie się tu odprawiać więcej Mszy Św. Dzieci o nic się nie troszczą i nie smucą niczym. Idź drożyną obraną przeze Mnie. boś ty ojcowiznę ofiarowała na chwałę moją. Bądź Mi wierną i pokorną. Ćwicz się w ufności dziecięcej. [tak] jak dla ciebie [tu] przyszedłem. Jesteś duszą małą i prostą. Gdy rozmyślasz o mojej miłości. Pomnożyłem ci ją. Ćwicz się w cierpliwości. radość tym Mi sprawiasz i jednoczysz się ściślej ze Mną. a zatwierdzona byś w niej była na wieki i promieniowała nią w niebie. o ile 60 . Pozostanę tu dla ciebie. co gardzą mą miłością i nie chcą Mnie kochać. Choć zabiorę cię do siebie. Ty Mi za nich wynagradzaj wiernością swoją. Terenia wstawia się za tobą byś tą drożyną szła. dlatego przeznaczyłem cię do wyższych rzeczy. a rozpoczętą niedawno przez moją oblubienicę Terenię. skąd mam większą chwałę i radość. nie zajmują się przyszłością. w twej ojcowiźnie pozostanę i chwałę będę miał stąd. Doczesnymi sprawami zajmuj się jedynie o tyle. Zajmij się tylko miłowaniem Mnie i zbawianiem dusz. Dzieci małe nie rozmawiają z ojcem o takich rzeczach. Ta drożyna miłości najwięcej Mi się podoba. to nie jest ci potrzebne do zbawienia. Ludzie moją miłością gardzą. Zajęte są kochaniem ojca. Dziecko moje.Pan Jezus (na drugi dzień rano): Dziecko moje. wybrałem cię i przeznaczyłem do rzeczy wyższych. a Ja z tobą. Zajmuj się mową uweselającą ojca. bo wtedy utrzymasz się w pokoju. a takie dusze kocham bardzo. byś kochała Mnie za tych.

mów z bliźnimi o miłości. Matka Boża: Dziękuj Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa.to jest twoim obowiązkiem. módl się o męstwo i wytrwanie. aby miłość w pełni posiąść. W miłość zamieni się każde uderzenie serca. abyś ze Mną jednoczyła się jak najczęściej. 61 . które mnie pragną kochać. Pomnożyłem ci dziś miłość. Kiedy ci się zdaje. by Mi miłością odpłacali za moją miłość. Módl się za Ojca Świętego. unikaj skrępowania. będziesz czynić z miłości. ofiary. pokorę i cierpliwość. Pilnuj dobrego użycia czasu na ziemi. Patrzę na twoją wolę. Z pracy [swej] przez wieki całe cieszyć się będziesz. Ja myślę o tym. Ty Mi wynagradzaj za miłość wzgardzoną. dajesz Mi ją przez modlitwy. na usposobienie i wedle tego sądzić cię będę. jakiej od nich pragnę. Pamiętaj o obecności mojej. Chcę. co czynisz. Unikaj napięcia w aktach miłości. Kiedy nie odczuwasz nawet miłości. Z jakąż radością przychodzę do ciebie w Komunii świętej. bo wszystko. wtedy jestem najbliżej. udzielone wszystkim ludziom. aby ją pojęli. Do dusz. bo pogrążony jest w cierpieniach. czego ci trzeba. Pracuj w mojej winnicy i nie odpoczywaj. Chcę przemieniać cię w Siebie. Córko moja. Zachowaj swobodę w duszy. z radością przychodzę do ich serc. Proś dla bliźnich o miłość. trwanie w dobrym. żem daleko od ciebie. a ty dziecięcą ufnością ufaj. chcę. Pragnę być kochanym.

Tak cię umiłowałem. Zatapiaj się w miłości mojej. Módl się o zbawienie całego świata. a znajdziesz spokój i swobodę. Nie bój się o swoją nieudolność. abyś miłowała bliźnich moją miłością. Tak wnikam w duszę i ciało. z ciałem i bóstwem. bo wszystko mogę. Pomnożyłem moją miłość. którego na ziemi nikt nie zrozumie. Pragnę się z tobą jednoczyć przez ofiary. Matka Boża: Kto mnie ukochał. ale chcę. Udzieliłbym ci miłości najwyższej w jednej chwili. chcę. Ufaj Mi. Najważniejszą modlitwą jest o f i a rowa ć K rew S y n a mo j e go O j c u N i eb i e s k i emu z a z b aw i en i e ro d z a j u l u d z k i e go. Oddałem ci się z duszą. W tej miłości jest miłość bliźniego. uwielbiam w nim Boga Ojca i dziękuję Mu. Zapominasz o mojej obecności w twym sercu i dlatego wpadasz w różne własne skłonności. dałem ci. Przez twą ofiarę udzielam łask dla drugich. Bądź pilna w pamięci na moją obecność. Dostąpiłaś wielkiego szczęścia. i proszę za tobą. Jestem dla ciebie ofiarą w każdej chwili. abyś i ty była dla Mnie ofiarą w każdej chwili. bo ja zastępuję twoją nieudolność. że twoje czynności przemieniają się.Pan Jezus: Przychodzę do twego serca. że co miałem najlepszego. Wiele dusz możesz zbawić i tym radość sprawisz Synowi mojemu. przyjdzie do niego Syn mój Najmilszy i ja z Nim. byś ją zdobywała przez ofiarę. bo jestem Miłością. bo chwalić Go będą te dusze przez całe wieki. Ukochałem cię z niebem całym. dałem ci Matkę moją za matkę. 62 .

abyś się jak najczęściej łączyła ze Mną. a ile razy upadniesz. Bądź wolnego umysłu. składaj [je] w ofierze modlitwy. wiesz. tyle razy ci odpuszczam. ale często i ożywiaj. Raduj się z tego. We Mnie ufaj. a nie obciążaj się troskami ciała. Córko moja. bo chcę. Czyń ofiary choćby najdrobniejsze. Kundusia prosi o odpuszczenie jej grzechów. że Ja wszystko mogę. Umartwienie daje siłę do przezwyciężenia się i do cierpienia. Córko moja. a Ja ci łaski dodam. Tych jednak jest mniej. jeśli się robi [coś] z wiary i ufności. Nie obawiaj się. wśród nich wielu żołnierzy. ofiaruj Krew moją Najdroższą za świat cały. Większa jest zasługa. Ja tego pragnę. ożywiaj miłość. miej serce wolne. Wtedy już nie będziesz miała własnej 63 . i do ofiar. że obecnie wielu się nawraca. że wkrótce będzie koniec. przyjmując Mnie niegodnie. a przez to zjednoczenie ze Mną i przeze Mnie. a nie zatrzymuj się na niepotrzebnych myślach i rozmowach. niż gdyby to cudem było poświadczone. Moją radością jest odpuszczać ci grzechy. Krocz drogą miłości do Mnie. Nie zaniedbuj się w tym.Pan Jezus: Pragnę jednoczyć się z tobą. Pan Jezus: Grzechy ci odpuściłem. Jesteś radością Serca mojego. byś Mnie z całego serca i całej duszy miłowała. inni z radosnego przeczucia. abyś Mnie kochała miłością gorącą. umartwiaj się. Niektóre dusze wielką boleść Mi zadają. Nawiedzam cię słabościami. byś była cichą ofiarą dla Mnie. Jedni czynią to przyciśnięci cierpieniami i trwogą.

jaką miłością cię kocham. jaką ty Mnie kochać będziesz. Przychodzę do twego serca nie tylko. Z uprzywilejowanymi dzielę się tym najcenniejszym skarbem dla ich dobra. Jedni krzyż przyjmują. Z takimi duszami jednoczę się. Miłość ta zależy od tego. Na sądzie ostatecznym. Moimi skarbami: krzyżami. Gdybyś wiedziała. za to dusza będzie miała zawsze spokój. utonęłabyś z radości w tej miłości. Grzesznikom zsyłam [krzyże] na to. Matka Boża: Módl się o nawrócenie grzeszników. że na ziemi dzieliłem się z tobą krzyżem. Ta k i e d u s z e r a d o ś ć M i s p r aw i a j ą . wdzięczna Mi będziesz z radości. W nim grzechy gasną. ofiarując K rew Na j ś w i ę t s z ą S y n a mo j e go i Je go ł z y. drudzy wpadają w rozpacz. k t ó re s ą z aw s z e we s oł e i s poko j ne. Miłości tej nie zdołasz pojąć. dzielę się z duszami. Ten skarb należy cenić i przyjmować radośnie. Miłosierdzie Boże wchłania grzechy. tak grzech odwraca mnie od niej. Chodź przede Mną w prostocie serca. Jak piękno duszy ściąga moje upodobanie. by spoczywać w nim. Przez to możesz wielką ilość dusz uratować od mąk piekielnych. bo to jest najcenniejszy skarb. Dziękuj za krzyż. ale też rozkosz w nim znaleźć. by ich naprowadzić na drogę zbawienia. ale będziesz spełniać moją wolę i nią będziesz się uświęcać. 64 .woli. Niepokój zaćmiewa mieszkanie serca. i mo j e bol e ś c i i ł z y. gdy zobaczysz krzyż.

Zdobywając się na ofiary i zwycięstwa nad sobą człowiek szerzy coraz większą miłość. Pan Jezus: Upadki twoje giną w miłosierdziu moim jak kropla wody rzucona na ognisko. ale w każdej chwili możesz Mnie prosić o łaski dla siebie i [dla] innych. tak miłość moja złączona [jest] z miłosierdziem. proś o siłę i moc dla nich. ofia19 Matka Boża nie doznaje obecnie boleści fizycznych. Miłość własna przygasza płomienie miłości. Pan Jezus: Ja będę kierownikiem twoim. Udzielam ci wielkich łask. Ja mogę robić z tobą co tylko będę chciał. co wyruszają do walki. ale pragnie zbawienia dusz i wstawia się za nimi. z czego będę miał większą chwałę. błogosławię im z Synem moim i pójdę z nimi. Spełniaj wolę moją. Wolą moją żyj i ukochaj ją. Jednak stratę dusz i krzywdę Bogu wyrządzoną odczuwa na sposób cierpień duchowych. 15 września): Módl się za tych. a ona cię uświęci. Bądź tak na ziemi. Zamiast rozmyślać. w jakiej intencji powinna odprawić rekolekcje. i tak coraz ściślej będę się jednoczył z tobą. czyń akty miłości. Skoro oddałaś Mi się na własność. To będę robił. Nie tylko teraz. serce swoje i wolę. Syn mój tego chce. Pragnę. Zwyciężą!19. jakby cię nie było. abyś jak najczęściej jednoczyła się ze Mną. Będziesz ją spełniać przeze Mnie. jako ze swoją własnością. Kundusia pyta. Jak żal złączony jest z mocnym postanowieniem [poprawy]. 65 .Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej.

Pan Jezus: Udzielam ci tej miłości i gotów jestem udzielać. bo Syn mój będzie dawał [to]. ale i od ciebie zależy. Bądź spokojna. czy to w konfesjonale. a twojego pożytku. Matka Boża: Córko moja. Pilnie przestrzegaj posłuszeństwa. jeśli będą współpracować [z łaską]. tak postępuj nadal. Ukochaj mój krzyż. Pragnienie twoje będzie spełnione. że pracować będziesz usilnie nad tym. bo z krzyża spłynęło i spływa zbawienie. tak czyń. Zrób mocne postanowienie. Bądź pilna w posłuszeństwie. co Syn mój uzna za lepsze dla chwały swojej. Nie uprzedzaj własną wolą woli Syna mojego. od współpracy z łaskami. Kundusia prosi o miłość doskonałą.rowując za zbawienie świata krew moją wylaną i łzy. To samo i inni otrzymają. Usiłuj to czynić. spokojnie przyjęłaś [to]. bo to jest najcenniejsza modlitwa. by przyjmować. 66 . Czy do domu Syn mój przyśle ci zastępcę swego [w czasie choroby]. co lepsze. Radź się Go we wszystkim i bądź zadowolona ze wszystkiego. a tak spełnisz wolę Najwyższego. co Syn mój ci przeznaczył. jak ci rozkaże. dojdziesz do szczytu góry miłości. co Syn mój wybrał jako lepsze (rekolekcje nie doszły do skutku ze względu na chorobę). najwięcej możesz przez nią dusz zbawić.

abyś Mnie kochała moim Sercem. Pokój ma nastąpić w miesiącu poświęconym Matce mojej Najmilszej21. który był twardy jak kamień. B. Gdyby je usunięto. Z bronią upadają20. Kundusia prosi o pokój (28 września 1943 r. ks. (przyp. przez to. To twoje zadanie. red). przyp. Gdy to czynić będziesz. Gdybyś wiedziała. I czynić będziesz postępy na drodze miłości. że Niemcom zaczęło brakować broni (przyp. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja. Wolą moją jest i będzie. gdy jesteś w mojej obecności! Módl się dużo. że modlić się będziesz za grzeszników i kapłanów. że Siostry [Zmartwychwstanki] tu pozostaną. zażywać będziesz głębokiego pokoju.). Ja jestem Bogiem pokoju. B. red. 67 . a spełnisz wolę Bożą. Pan Jezus: Dużo cierpię od grzeszników i [od] tych. Zakończenie II wojny światowej nastąpiło w miesiącu poświęconym Maryi – 9 maja 1945 r. łącz cierpienia swoje z moimi.). co się poświęcili na moją służbę. że są obojęt20 21 Znaczyło to.[Z naciskiem]: To mocne postanowienie uczyń. przychyla się do zgody z Ameryką i Anglią. Pan Jezus: Pokój już będzie następować. ile dusz zginęło w tej chwili.). Ja będę nagrodą twoją. Chcę. byłoby to z ich krzywdą. Wróg. to wykonuj (modlitwa i ofiary za grzesznikowi kapłanów. aby pomóc jak najwięcej dusz zdobywać.

Patrzę nie na wielość dokonanych uczynków. Do mnie udajcie się we wszystkich potrzebach. Ze względu na tych. że otworzyłaś dzieciom oczy na prawdę. Udzielę ci łaski pragnienia kochania Mnie i zbawiania dusz. Takiej duszy udzielam łaski w całej pełni. Za to nagradzam przez wieczność całą i na ziemi. bo kto Mi się odda całkowicie. ale wypoczynku nie mam. tego darzę łaskami. Nie miejcie obawy o nic niebezpiecznego. ale przez to uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. którzy są wrogami moimi. W niektórych duszach mieszkam. bo nie tylko cię wysłuchuję. Jedna dusza wierna swą wiernością wynagradza Mi za tysiące obojętnych. Jestem matką wszystkich i tych.ni i gnuśni. miła jest Bogu. dlatego powstrzymuję niektóre łaski. którzy Mnie miłują. bo one wyrządzały obrazę Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję ci za to. Pragnę ich udzielić. ocalę tych. Córko moja. Znalazłem odpoczynek w duszy twojej. To pragnienie samo już podoba Mi się. Dusza. miłość i pragnienie. co Mnie nie kochają i wypraszam im łaski22. ale na serce. Więcej [cierpień] mam od nich niż od grzeszników. 22 Zakład Naukowo-Wychowawczy pod wezwaniem św. ale nie wszyscy pracują z łaską i niezupełnie oddają Mi się. mająca ufność dziecięcą. Módl się. Matka Boża (Macierzyństwa NMP): Wzięłam pod ścisłą opiekę twój dom i Zakład. Teresy od 68 . bom jest waszą matką. wielu prosi Mnie o łaski.

Nie zasypiaj z nimi.). bo wszystko mogę. Ile Mi ufać będziesz. Przychodzę z moimi skarbami. Dzieciątka Jezus prowadzony był w domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. abyś wykonywała to. jakiej Pan Jezus pragnie. red. Choć jeszcze nie prosisz. Coraz ściślej jednoczę się z taką duszą i obsypuję łaskami. O błogosławieństwo proś i dziękuj. Dałam ci Syna mojego za oblubieńca. że zapominasz coś. Daję ci [je] jak córce królewskiej. miej żywą wiarę i żyj nią oraz ufnością bezgraniczną. ubóstwiam i czynię podobną do Siebie. Pan Jezus: Córko moja. 69 . Za cały świat się módl. tyle będziesz otrzymywać. Uczono w nim wiejskie dziewczęta ze Stryszawy i okolic: higieny osobistej. a dużo łask otrzymasz dla siebie i innych. abyś nimi dzieliła się z innymi. czego Syn mój żąda od ciebie. Córko moja. to za pragnienie twoje już otrzymujesz. Nie martw się tym. Ufaj. Twoje pragnienie zmusza Mnie do udzielania [ci] łask. Miejcie ufność dziecięcą. Pan Jezus: Taką duszę niewinną i pokorną. haftu i gospodarstwa domowego (przyp. szycia. Kundusia prosi o miłość taką. jakby w niebie. Przez ufność zaznasz stałego pokoju duszy. obrałem tron w królowaniu w sercu twoim. Twoją nieudolność Syn mój zastąpi swymi zasługami. ale pilnuj.Módl się dużo.

Natomiast przebywając na ziemi mają jeszcze czas na zbieranie zasług. nieskalaną. W godzinę śmierci pozna dusza. ale nie mogą już cierpieć i zbierać zasług. Jakaż to uroczystość odbywa się w duszy! Tajemnica to niepojęta dla rozumu ludzkiego. Pragnę ściślejszego zjednoczenia się z tobą. Tych. będą odczuwać moją opiekę. Wynagradzaj miłością czystą. Dusze w niebie są szczęśliwe. darzę łaskami. Tych. Gdy łączysz się w Komunii św. Syn wielbi Ojca. a Duch Święty darzy cię łaskami. Bóg Ojciec błogosławi. Miłości mojej dla ludzi żadne pióro ludzkie nie opisze. (I piątek miesiąca): Rozmyślaj dziś o miłości mojej ku tobie i twojej do Mnie. ale nie w tym stopniu. Będą pracować gorliwie i zadośćczynić memu pragnieniu.Matka Boża: Córko moja. jaką miłością ją ukochałem. z prośbami. Ci kapłani. z moim Synem. którzy przychodzą z utęsknieniem. którzy ze zwyczaju przychodzą. co tych. wtedy Trójca Przenajświętsza jest uwielbiona w sercu twoim. a w tym za mało jeszcze czuwasz i zaniedbujesz się. moja wybranko. którzy pozostaną po wojnie. wysłuchuję i miłe Mi są ich prośby. 70 . z utęsknieniem i pragnieniem. We wszystkim opieraj się na miłosierdziu Bożym. Jakżeś ty szczęśliwa! Pan Jezus: Tak wielkiej krzywdy doznaję od grzeszników! Miłość moja jest wzgardzona. a pragnę zbawienia każdej duszy. którzy przychodzą do Mnie w Najświętszym Sakramencie.

o co prosić. bo siostra już idzie dzwonić23. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości. które są pokorne i cierpliwe. a przede wszystkim miłość. nie uczynię tego. Ćwicz się w cierpliwości i uprzejmości. Bądź Mi posłuszna i wykonuj. [Spokój] nie na tym polega. cierpliwy i pokorny. Dziecko moje. co ci każę. 23 Kaplica św. Pokora łączy się z cierpliwością. Noś godło prostoty serca. Pragnę upodobnić ciebie do Siebie. Co mam najdroższego. Chcę jednoczyć się z tobą. tym dzielę się z moimi wybranymi i uprzywilejowanymi: dzielę się cierpieniami – moimi skarbami. ale spokój zachowaj w miłości i cierpliwości. Pan Jezus: Mógłbym to uczynić. że nie wie. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od domu Kundusi (przyp.(I sobota miesiąca): Kiedyś Mi oddała serce na własność. aby każdy kapłan był gorliwy. W duszach prostych a pokornych znajduję upodobanie. Głęboki pokój daję duszom. i większej zasługi we wspomaganiu w zbawianiu dusz. ale dla twego dobra i dla ofiary. Kundusia żali się. red). a mało jest takich. Kundusia prosi o odjęcie skłonności do upadków. zachowaj spokój. jakimi nawiedzam dusze wybrane. Pan Jezus: Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą. 71 . córko moja. aby nie doznawać przejść i trudności. Wstań. Pragnę. [Ja] w nim króluję i znajduję odpoczynek.

tak i to prawdą. bo t o t wo r z y n i epok ó j . bo taka dusza jest już w moich objęciach. ale bądź bardzo pokorna. Taka dusza rozkosz Mi sprawia. Kundusia żali się: Nie umiem prosić. W Siwcówce znajdowała się placówka Straży Granicznej. Rzeszy. że kilku nigdy nie wygra24. bo wszystko mogę. cokolwiek czynić będziesz. Ufaj Mi.Pragnienie coraz większego miłowania Mnie sprawia Mi wielką radość. a Ja jej daję odczuć radość i rozkosz. Zajmowanie się przejściami przygnębia duszę.). dusza twoja nie zniosłaby tego i opuściła ciało. Takie dusze mam w szczególniejszej mojej opiece. a wtedy wszystko zmieniać się będzie w miłość. Pan Jezus: Oddaj Mi serce w zupełności . Przeważały tendencje rasistowskie (faszyzm). co są już ze Mną. Tak cię kocham jak tych. Łaskami je darzę. Gdybyś wiedziała. bo ich usposobienie i wola. Ja mam odpoczynek w sercu głęboko spokojnym. zmierzający do podbicia całego świata. 72 . Bądź mojego usposobienia. Wiele rzeczy będę ci mówił. Pod nazwą „kilku” ukryta jest nazwa agresorów. gdyż należała ona do tzw. chcę jednak. groziła śmierć (przyp. N i e n a l e ż y p r z e j mowa ć s i ę p r z e s z ł o ś c i ą a n i p r z y s z ł o ś c i ą . a napełnię je łaskami. Był to blok agresywny. że wieczność jest nieskończona. Za słowo „nie wygra”. i duch podobają Mi się. Jak prawdą jest. Włochy i Japonia tworzyły blok państw Osi. 24 W czasie II wojny światowej Niemcy. red. jak cię kocham. abyś o nie prosiła.

Gorliwość. Doświadczam dusze Mnie oddane. 73 . Tak powinna postępować oblubienica moja. które złączone jest z moim. bom B o g i em m i ł o ś c i i p r aw d y. a nie zawiodę cię. jest z Boga. Rozmawiaj z Nią i w większej miłości do Niej żyj niż dotąd. wykonuje je z radością i tym sprawia mu zadowolenie. w nich odpoczywam. zmysłowa. Obierz sobie Matkę moją Najmilszą jakby rodzoną i we wszystkim do Niej się zwracaj. która płynie z czułej miłości [do Mnie]. Dusze niewinne pociągają Mnie ku sobie swoją niewinnością. Ufaj Mi. jak której potrzeba. Bo Ona jest wszystkim dla wszystkich. nie jest prawdziwa. Żyj z Nią w zjednoczeniu.Masz daną piękność duszy. Oblubienica ziemska stara się spełniać życzenia oblubieńca. [Gorliwość] płynąca z nerwów. Łaskami obdarowana będziesz i doznasz głębokiego pokoju. Do ciebie pociąga Mnie twoje usposobienie.

cierpliwa i uczynna dla bliźnich. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski i pragnę udzielać coraz więcej łask. że nie zależała od siebie i nie stawiała przeszkód. abyś częściej oddawała Mi chwałę. Chcę. tak i tobie udzielam i mogę udzielać. bo stąd większą mam chwałę. bo duże okrucieństwa się dzieją. ale każdej prośby wysłuchuję. W takiej duszy chętnie odpoczywam. potrzebniejszą do zbawienia. Kundusia prosi o łaskę miłości. Kundusia: przez co mam to czynić? 74 . jeśli nie będziesz stawiać przeszkód. Córko moja. łagodna. im więcej łask udzielam. pokorna. jaką miała św. Módl się o miłosierdzie.ROK 1944 Pan Jezus: Zgodne z Moją wolą – każdą twą prośbę wysłuchuję. a co nie jest zgodne – inną łaskę daję. Bądź spokojna. należy to czynić z gorliwej miłości. Teresa. Z mojej miłości i dobroci wypływa miłosierdzie moje. Mam Serce otwarte dla ciebie. ile chcesz jako ze zdroju. Jak ona Mi się oddała w zupełności i pracowała tak nad sobą. a nie ze zwyczaju. Co czyni się w sprawach Bożych. pragnę udzielić ci łask coraz więcej. czerp dla siebie i innych.

wiele łask ci udzielę w sakramencie pokuty. Niezadowolenie mąci pokój. Bądź mi wierna. 75 . a Ja mogę przemawiać tylko w pokoju. w miłość się przemieniać będzie. aby życie twoje było jednym aktem miłości. a Ja będę radością twojego i tak wzajemnie się kochajmy. Mszę św. Ty Mi za nich wynagradzaj. Pan Jezus: Grzechy masz odpuszczone. a wtedy rozumieć będziesz mogła Moje tajemnice. że gardzą [moją] miłością i oddalają się ode Mnie. Kundusia wcześnie rano wzbudziła w sobie żal za grzechy. Gdybyś ty wiedziała. które w jego ręce złożyłem. Wtedy wszystko co czynić będziesz. Unikaj niepotrzebnych rozmów i myśli. Tak Mnie kochaj. co ci daję. przez duchową Komunię św. kiedy zechcesz. jedni giną bluźniąc. bądź zadowolona ze wszystkiego. dobre myśli. przez rozmowę o Mnie. przez ofiary choćby najmniejsze i cierpienia. staraj się go zachować. w której rozmawiam z tobą. Módl się wiele za moich biednych grzeszników. Doświadczam ich dla ich dobra. Wtedy. będę z tobą rozmawiał. jak Mnie boli. Dziecko moje. ko ch a m C i ę ”. Wynagradzaj Mi aktami: „Je z u mó j . Módl się za grzeszników. Przez Mego zastępcę udzielę ci tych łask.. Daję ci głęboki pokój duszy. inni w przerażeniu. Bądź spokojna. a oni Mnie przeklinają. W tej chwili. bo stąd mam chwałę.. pracuj w winnicy mojej i pilnuj mojego i twojego czasu.Pan Jezus: Przez modlitwę. Bądź radością Serca mojego.

Tak czyń. zobaczysz miejsca puste. że nie wypełnia wszystkiego. Pragnę takich dusz. że umiesz spełniać wolę Syna mojego. Bądź spokojna. Kundusia żali się. Za wzgardę mojej niepojętej miłości jest w piekle kara niepojęta. Jam Bogiem pokoju. które by zapełniały miejsca puste w niebie. ściśle. 76 . Za jeden akt żalu. która się zbliży do Mnie w spokoju i ufności. Któż może cię lepiej ode Mnie zapewnić o mojej miłości. pomimo jej błędów. Bądź Mu wierna. że nie umie kochać Pana Jezusa. Pan Jezus : [Kochanie] nie od słów zależy. Tak bardzo cię miłuję! I Syn mój miłuje cię z całym niebem. ale od miłości. a przecież dużo dusz idzie na potępienie pomimo łatwego sposobu [zbawienia]. Kundusia odczuwa w tym momencie uspokojenie w duszy. miłości można się zbawić. Gdy przyjdziesz do nieba. Kundusia żali się. jestem z tobą. łączę się. że ma za mało okazji do słuchania słowa Bożego. bo za oblubienicę cię wybrał.Matka Boża: Sprawiasz mi radość tym. Zapewniam ci zbawienie twoje. Pan Jezus: Z duszą. Syn mój i ja błogosławimy tobie w każdej chwili. jak żeś się ofiarowała i uczynię cię podobną do Mnie. Niepokoje są sprawami szatańskimi.

W wielkich i uczonych nie znajduję tak miłego odpoczynku. dochodziły wieści. Wielu [tu] nawracać się będzie. bo nie będzie tu żadnego niebezpieczeństwa25. Patrzę na twoje pragnienia. pokorne. bo Bogiem pokoju jestem i w sercu twym spoczywam. Kundusia prosi: Naucz mnie tego! 25 Niemcy wysiedlali mieszkańców Stryszawy. Nie oddawaj się zbytnio czytaniu. W takich duszach znajduję upodobanie. Pan Jezus: Bądźcie spokojni.Pan Jezus: Życiem twoim radość Mi sprawiasz. Matka Boża: ze łzami błagam Syna mojego. że będą wysiedlać i w osiedlu Siwcówka. a nie na mnogość uczynków twoich. Pragnę. ulatujące z ognia. Słabości twoje giną w miłości jak iskry. maleńkie. jakby za uczynki. ale łącz się często ze mną. ale kocham ich i jestem w ich sercach. Mieszkańcy żyli w ciągłym lęku (przyp. Tu będzie miejsce mojego miłosierdzia. którzy będą się zbliżać do mnie. abyś mnie kochała z całej duszy i udzielam ci łaski do takiego kochania mnie. 77 . na twą miłość. I tak wynagrodzę cię za pragnienia. a starych ludzi wywiozą do obozów koncentracyjnych. kocham dusze proste. aby powstrzymał niezliczone kary wymuszone na sprawiedliwości przez grzechy. Bądź spokojna. Na równi z dziatkami. red).

 78 . Chcę kształtować serce twoje na wzór mojego. ale tylko niekiedy daję ci to odczuć. a sprawisz Mi radość. Ufność wspiera wiarę. umartwiaj w poście ciało twoje. wtedy jednoczyć się będziesz z Nim. Matka Boża: Będziesz zjednoczona z Synem moim. wiara ufność.Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Pan Jezus: Ja ją przelewam. Bądź błogosławiona. Kundusia prosi o zjednoczenie. Miłość jest światłem i utwierdzeniem w wierze i ufności. czuwaj nad mową. Ufaj Mi dziecko kochane i wierz. bo Ja tak bardzo pragnę od dusz Mi oddanych ofiar. Wszystko to czyń z miłości ku Mnie. Nie pomijaj najmniejszej ofiary. Wiele się módl za grzeszników. nad słuchem i dozwolonych rzeczy odmawiaj sobie. abyś Mi ufała. że z tobą wspólnie pracuję. Bądź zawsze spokojna i zadowolona ze wszystkiego. modlę się. a pokój głęboki jest fundamentem wiary i ufności. pogan i innowierców. ale spełniaj wolę Jego i połącz twoją wolę z Jego [wolą]. sobie zaś zaskarbisz duże zasługi. Pan Jezus (Środa Popielcowa): Dziecko moje. Kundusia prosi o przelanie miłości z Serca Jezusowego do jej serca. cierpię. a Ja twoją spełniać będę i tak będzie wzajemna miłość. Tego pragnę. abyś się nie przywiązała do tego.

Kundusia wyraża żal. O tym. 16d. w. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć moją obecność. niczego nie zaniedbuj.Kundusia prosi. 79 . 95. abyś miała okazję do przełamywania się. Czerp ze źródła miłości Serca mojego. w. że zamieszkuje w duszy jak w tabernakulum. co się Jemu nie podoba. ta walka ze sobą. Tabernakulum jest moją siedzibą. bo to Mi się podoba. także przez łaskę mówi np. Pójdę z tobą. 26 Tekst sprawia wrażenie jakoby Bóg zamieszkiwał w duszy tylko przez wszechmoc. by Pan Jezus wyrzucił z jej serca wszystko to. tam jest i Matka moja. a gdzie Ja jestem. abyś Mi ufała i zawsze była spokojna. Skarby moje daję ci jako oblubienicy. na stronach: s. 121. Pan Jezus: Udzielam ci tej łaski. W Najświętszym Sakramencie mieszkam pod postacią chleba. Słabości i braki zastępuję moją miłością i miłosierdziem. kiedy i ile chcesz. Kundusia odczuwa obecność Pana Jezusa w sercu. s. czy przez cierpienia. że coraz więcej Mnie będziesz kochać. Pan Jezus: Jestem z tobą i w sercu twoim26. ale braki natury zostawię. Pomóż mi ratować dusze czy to przez modlitwy. że musi odejść z kaplicy od Pana Jezusa. a w sercu twoim przez wszechmoc moją z Ojcem i Duchem Świętym. twą nieudolność zastąpię moimi zasługami. 12d. ale w sercu twoim znajduję radość. Twoja ufność jest jakby drzwiami do Serca mojego. ile tylko możesz. masz wolny dostęp do nich.

Bo My jedno jesteśmy. ale jak umieją. Pan Jezus: Tyle razy mówiłem ci. dlatego nieraz usuwam łaskę od niej. Bo dzieci nie myślą o tym. i mo g ł a by ś u s t a ć. Tak mnie kochaj jak umiesz. abyś ty to wzięła na siebie. Nie zgadzam się na to. jak rodziców kochać. A Ja zadowolony z ciebie jestem. ale rozbrajają mój ból i gniew. Nie tylko są Mi miłe. Dla dusz. m ę c z y ł oby c i ę t o i nu d z i ł o. tak kochają i rodzice są zadowoleni. Dz i e cko mo j e z aw s z e m i e j s wobo d ę d u ch a . Pan Jezus: Gdybyś chciała. co do niej przemawiam. że modlitwa twoja miła Mi i wysłuchana [jest]. 80 . Nie zawiodłem cię i nie zawiodę. abyś była wierna. nie mam granic w łaskach. które Mi się oddają w zupełności. Módl się za tę osobę. choć z obawą wobec własnej nędzy. Kundusia żali się: Nie umiem prosić ani kochać. Patrzę na twoją wolę i serce twoje. na czym polega miłość moja. bo n a t ę ż en i e s p r aw i ł oby. A w niepokoju dusza nie rozumie. Owa osoba nie może zrozumieć. bo tym samym i Mnie wierna będziesz. mógłbym to spuścić na ciebie. bo spokój w twej duszy umila Mi odpoczynek w niej. a dałem ci zastępcę mego.Kundusia: Gdybym wiedziała. że moja modlitwa [jest] wysłuchana. Kundusia chce wziąć na siebie pewne zgryzoty i niepokoje pewnej osoby. Kierownikiem twoim będę. ż e p r z e s t awa ł a by ś t r wa ć w go r l i wo ś c i . Nie męcz umysłu natężeniem. Potrafię z nędzy uczynić największą świętość.

Możesz Mi dopomóc.Pan Jezus: Dziecko moje. Szczęśliwa taka dusza. Więcej dusz nawróci się przykładem niż porywczą gorliwością. Ja tę nędzę łaskami obdarzam. która idzie na potępienie. Twa dusza była już przy Męce mojej pociechą. ufaj Mi. i bóstwem. to byś wszystko czyniła. córko moja. Ale bądź pokorna i bardzo pokorna. radością to jest moją i urabiam taką [duszę] wedle mojej woli. Moją pociechą w męce było to. co możliwe. że dusze będą korzystać z Męki i na wieki [będą] Mnie miłować. a błogosławiona dusza. a więc i z cnotami. ból Mi zadaje. Tak pragnę zbawienia dusz. Dusza. Nagradzaj Mi za miłość wzgardzoną. bo wszystko mogę. Ja sądzić będę każdego według jego pojęcia. Miłość moja i dobroć są źródłem miłosierdzia. a nie wedle sądów ludzkich. jak pragnę zbawienia każdej duszy. Życie oddałem za dusze i wycierpiałem okrutne męki. Pan Jezus: Udzielam ci łask i pomnażać je będę. bo k a ż d a [ d u s z a ] j e s t mo i m t ch n i en i em i m a w ró c i ć d o M n i e. aby zadośćuczynić memu pragnieniu. prosi Go o cnoty pokory i cierpliwości. że Mnie będziesz kochać i za tych. Gdybyś wiedziała. wzgardziwszy miłością. Trzeba mieć wyrozumiałość dla błędów wszystkich ludzi. 81 . i dodawać nowych. która miłosierdzie otrzymuje i kieruje się miłosierdziem. co gardzą miłością moją. Kundusia: Skoro Pan Jezus przychodzi z ciałem i duszą.

a Ja chwały. Już tu będziesz obdarzona szczęściem pokoju. Bo prze- 82 . Zatapiaj się w miłości mojej. o niewdzięczności ludzkiej czytaj. Ja jestem Miłością przez ciebie i z tobą pracuję. Kundusia odczuwa obecność Jezusa w swoim sercu. nie miałabyś zasług. gdybyś od tego była wolna. która nie będzie odjęta od ciebie. jakiego grzesznicy nie mają. bo może się ona ukrywa i Kundusia jej nie widzi. Z drugiej strony. a tak nie będziesz odczuwać przeciwności. Dziecko moje. bo otrzymałaś wielką łaskę. Córko moja. aby odjęta jej była miłość własna. abyś się umacniała w wierze i ufności. za grzeszników gardzących miłością moją. Pan Jezus: Na to daję ci odczuć obecność moją w twoim sercu. Wtedy płacisz Mi miłością za moją miłość. To ciągłe przezwyciężanie miłości własnej jest radością moją.(Niedziela Palmowa): Czytaj w Księdze Miłości o miłości. bo przyjmując je z ochotą miłość tym większą Mi okazujesz. i tak w pokoju pozostawała. Księgą tą to życie moje i moja miłość. nawiedzam cię cierpieniem. Pan Jezus: Nie uczynię tego. to jest moją radością największą. Za nich wynagradzaj. Kundusia prosi. jaką was umiłowałem. bo krzywdę bym ci uczynił. że się zapierasz siebie i z tego mam chwałę. w drugiej księdze. Powinnaś być zawsze spokojna i zagłębiać się w tym pokoju. a w niebie Ja będę nagrodą twoją.

ale do Mnie. bronią rodziców. staniesz się na wieki moją oblubienicą. Dziecko. aby kierował wszystkim. że znajdą się dusze. stara się przeszkadzać. Dziecko moje. jakiej zaznasz w niebie. (Wielki Piątek): W Męce mojej pociechą Mi było to. które nie współboleją ze Mną nie udzielam łask nadzwyczajnych. Pan Jezus: Kiedy Mi się oddajesz. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi ciało i duszę i prosi. Ta radość rozpocznie ci się od chwili skonania. bez końca. Módl się i czyń jak najwięcej ofiar. 83 .cież łączę się ściślej z duszą. co pocieszają Serce moje za grzeszników. kochające Mnie. czego od ciebie żądam. Kiedy daje się coś komuś. krzywdzie mojej. Więc pilną bądź w wykonywaniu tego. to nie należysz już do siebie. to mu się tego nie odbiera. ile może. Podwójnie cierpię od grzeszników: nad stratą ich dusz i nad tym. Potokiem łask obdarzę cię za przyjmowanie cierpień. by ratować dusze. (Wielkanoc): Córko moja. iż rodzicom dzieje się krzywda. więc nie słuchaj ludzkich wieści. jak udzielam tym. Dołącza się do tego cnota męstwa. rozstania duszy i ciała. winszuję ci radości. Wiara jest złączona z ufnością. przeszkadzają jej. Dzieci dobre. Duszom. zapewniałem cię tyle razy. które Mnie będą kochać. gdy widzą. że nie korzystają z moich cierpień. a miłość jest ogniwem łączącym wiarę z ufnością. że zostanę z wami.

stąd w konfesjonale więcej miłosierdziem ma się kierować. tym większy ból zadany przez wzgardę tej miłości. pragniesz miłować Syna mojego za innych. Tym pragnieniem umilasz w sercu swoim pobyt Syna mojego. jestem Bogiem miłości i pokoju. Odpoczynek znajduję w takiej duszy. Dziecko moje. bo On tak pragnie zbawienia każdej duszy. pokój zależy od miłości. Nie mam granic w udzielaniu łask. które Mnie miłują dziecięcą miłością. a zamęt jest Mi niemiły. wierności i cierpliwości. Gdzie potrzeba. Słabości i upadki codzienne nikną w mej miłości. czy spełnia to. Pokój nie na tym polega. którzy ogrom miłości Jego odrzucają. która zachowa spokój. Cel sprawiedliwości do Mnie należy. a który grzesznik zwróci się do Mnie przez żal i pragnienie spowiedzi oraz miłowania Mnie. trzeba wykonać sąd wedle sprawiedliwości. Zawsze jestem z to- 84 .Każdy kapłan jest przeznaczony do grona dusz uprzywilejowanych. A cóż dopiero mówić o miłości dla dusz. W miłości jest zarodek głębokiego pokoju. Im większa miłość. ale zależy to od tego. Pragnę zbawienia każdej duszy. żeby nie doznawać przeciwności. Matka Boża: Dziecko moje najmilsze. Kundusia pyta: jaki powinien być spowiednik? Pan Jezus: Więcej ma się kierować miłosierdziem niż sprawiedliwością. w tej chwili grzechy odpuszczam i uczynię go świętym i do Serca przytulam. co do dusz uprzywilejowanych należy.

gdy jest na 85 . serce pękłoby ci z nadmiaru radości.bą. Odwzajemniaj Mi miłością. com uczynił dla ciebie. bądź bardzo pokorna. O nic się nie lęka. a gdzie ja. Bądź pokorna. jako własnością moją chcę pokierować. bo wiele możesz pomóc w zbawianiu i ratowaniu dusz. bo t y m u w i el b i a s z d ob ro ć mo j ą . i spokojne w objęciach matki. P i l n ą b ą d ź w mo dl i t w i e. tym większą radość Mi sprawia i takiej duszy łask udzielam bez miary. a dusza. żem cierpiał dla ciebie. by składać choćby najmniejsze ofiary. a tym samym przez cierpliwość w pokorze. Łączę się z duszą i budzę w niej pragnienie cierpienia. Czuwaj nad tym. Dziecko szczęśliwe się czuje i bezpieczne. to zupełnie bądź zdana na wolę moją i to czyń. Rozważaj dobroć moją. bo im pokorniejsza dusza. a pokój duszy w tym znajdziesz. sprawia Mi radość i tą radością znów się dzielę z duszą. Skoroś obrała drogę dziecięctwa i oddajesz Mi się na własność. czym Ja. tam jest i Syn mój. Miej usposobienie w ufności jako dziecko. Pan Jezus: Ty wiesz jak cię miłuję i ile łask otrzymujesz. ale tego nie wiesz. Ponawiaj często intencję. Bądź błogosławiona dziecino moja. B ą d ź s k ru pu l a t n a c o d o w y z y s k i wa n i a c z a s u . Jedno z nią jesteśmy. jakie łaski w przyszłości otrzymasz. bo gdybyś wiedziała. że chcesz wszystko czynić z miłości. Na każdym kroku ćwicz się w cierpliwości. Nie dość. która tym pragnieniom się oddaje. miłość moją. ale udzielam ci łask w każdej chwili.

bo takich dusz mam mało. Rozpalam w sercu twym ogień miłości i w niej nikną twe słabości i ułomności. gdy Jezus daje ci tę łaskę. W małym niebie. Gdy przychodzę do ciebie z człowieczeństwem i bóstwem. a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność27. gdy nie daje. Miłuj Mnie dziecięcą miłością. Pan Jezus: Daję ci to odczuć w twoich zmysłach. Dziel się twoją szczęśliwością z drugimi. Pomnażam twoją miłość. i jest. Matka Boża: Przyjmij spokojnie to doświadczenie. czy też. bądź zawsze spokojna. daję ci głęboki pokój duszy. Kundusia w tym momencie odczuwa szczęśliwość i błogość. boś bezpieczna jest pod moją opieką. niczego się nie lękaj. ufność. Ciebie mam zawsze w objęciach. w sercu twoim obrałem Sobie mieszkanie. co by Mnie jak dzieci kochały. Jesteś szczęśliwa tu na ziemi i na wieki będziesz.łonie rodziców. Pan Jezus: Matka moja i była. że czczą mnie. na własność ci się oddaję z moimi skarbami. Kundusia przez dwa dni nie słyszy głosu Pana Jezusa. 27 II Korpus Polski w dniach 11–19 maja 1944 roku po ciężkich walkach zdobył silnie umocnione przez Niemców wzgórze Monte Cassino we 86 . [bądź spokojna] wtedy. i będzie Królową Polski! Matka Boża: Polacy dlatego tak dzielnie się biją.

które wynagradzają za tych. niech więc w twoim sercu mam odpoczynek. Nie dość. tym większa chwała Ojca niebieskiego. Będę ci udzielał coraz więcej światła. abym mógł znaleźć w nim miły odpoczynek. Twoje serce chcę urabiać wedle mojej woli. krzywdę Mi wyrządzają. które było kluczową pozycją obronną tzw. by ofiarować się Ojcu niebieskiemu przez mego zastępcę [kapłana] i tak składam Ojcu niebieskiemu ofiarę i tym sprawiam [Mu] radość. mam pragnienie udzielania im jak najwięcej łask.Pan Jezus: Staję na ołtarzu jako Pośrednik. (Wniebowstąpienie Pańskie): Częściej przenoś się myślą do nieba i myśl o miłości jaką was umiłowałem. ale staję na ołtarzu. red. Pan Jezus: Tym oddaniem sprawiasz Mi radość. 87 . Z tego zadośćuczynienia mam radość. Co do dusz wybranych. Kundusia składa akt całkowitego ofiarowania się Jezusowi. oddanych Mi. że cierpiałem na krzyżu. Te dusze zadośćczynią temu pragnieniu. Ze wszystkich stron zadają Mi boleść. Im dusza odprawiającego [kapłana] niewinniejsza.). Połączone Włoszech. Sam urabiam serce twoje. Przeze Mnie i ze Mną będziesz wykonywać wszystkie ofiary i cierpienia. Pragnę zbawiać wszystkich grzeszników. Wspomnienie na to ma być bodźcem do miłości i do pracy dla nieba. co odrzucają moją miłość. pomnożę miłość i pokorę. niebo wam przygotowałem i na wieki tam szczęśliwi będziecie. Linii Gustawa (przyp.

Będę ci błogosławić na każdym kroku. nie byłby zadowolony. była cierpliwa. Raduj się. Nie tylko Mnie proś. a Ja o nich myślę. jakiego doznaję od grzeszników. Radź się o wszystko. abyś rozmawiała ze Mną. Pomożesz Mi wielce do zbawiania dusz. mów o miłości mojej. Jak ojciec musi karać występne dzieci. Pan Jezus: Udzielę im go. aby się poprawiły. ale chcę. która Mnie miłuje samolubną miłością. bo one myślą o Mnie. tak i Ja chcę. Duszy. Dałem ci spróbować małą cząstkę mojego bólu. Reszty sam dokonam. Cze- 88 . kiedykolwiek chcesz. Pan Jezus: Wyleję w całej pełni dary moje na dusze. Radością moją jest udzielać tych darów. tak i Ja muszę karać i karzę.z moją Ofiarą sprawiają [Mi] radość. Gdybyś ze [swoim] gościem nie rozmawiała. gotowym udzielać łask. Udzielam ci męstwa w cierpieniu. które Mi się w zupełności oddają i serca mają opróżnione. bo kocham cię z całym niebem. ale ona je odrzuca. Boleść Mi zadają ludzie złym życiem. Bądź pociechą Serca mojego. abyś w przeciwnościach. Bądź cierpliwa. jakimi cię nawiedzam. Kundusia prosi o chleb powszedni dla Sióstr Zmartwychwstanek. (Zielone Świątki): Kundusia prosi o pełnię darów Ducha Świętego. abyś ze Mną rozmawiała. Z miłości więc to czynię. aby na drogę zbawienia naprowadzić.

jednocz się w Komunii duchownej. Ty. o co proszą i co mają obiecane od rodziców. Pomnożę ci miłość i ufność dziecięcą a miej wiarę dziecięcą. Gdyby ludzie wiedzieli. tym więcej podwajają moją boleść. Pan Jezus: Skoroś obrała drogę dziecięctwa i idziesz nią do Mnie. red). wynagradzaj. 89 . 28 Absolucja. odpuszczenie grzechów w sakramencie pojednania (przyp. Kundusia ofiaruje się Jezusowi ze [swymi] słabościami i skłonnościami. jakich łask doznają [oprócz odpuszczenia grzechów] szczególnie ci. Pan Jezus: Słabościami Mnie nie zasmucasz. dziecko moje. bo dzieci małe. jest jakby zanurzona w mojej Krwi Najświętszej. tzn. miłość i pokój. a będziesz pociechą Serca mojego. o co prosisz i co słyszysz. Matka Boża: Rozmowę twą z moim Synem bierz poważnie. W poczuciu słabości mieści się pokora. ta wiara umocni ufność. Przez sakrament pokuty i słowa absolucji28 upiększam szatę niewinności. którzy są Mi wierni. Gdy dzieci kochają rodziców. a nie poddawaj się wątpliwościom. to miej wiarę i nie wątp w to.kam z miłosierdziem. to rodzice nie zrażają się słabościami swoich dzieci. w to nie wątpią i nie mają obaw. a do pokornych tym więcej się zniżam. a oni oddalają się i gardzą. Im dłużej czekam.

napełniam je łaskami. Przez moją wszechmoc zamieszkuję w sercu człowieka. Kundusia ofiarowuje Panu Jezusowi własną słabość. Patrzę na usposobienie człowieka. usposobienie i wtedy udzielam łask ku uświęceniu. na jego pragnienie. że łączysz pragnienia własne z moimi. Pan Jezus: Tym radość Mi sprawiłaś. We własnej woli kryje się miłość własna. co mą miłością gardzą. ale na dobrą wolę. Ty Mi będziesz wynagradzać i tym spełnisz wolę moją i zadośćuczynisz pragnieniu memu.We wszystkich sprawach duchowych działa Duch Święty. Dusza. wódz nie jest zadowolony. nicość. Dobry żołnierz walczy ochoczo i wódz [jest] z niego zadowolony. miłuję taką duszę. bo nie patrzę na ilość uczynków. radość Mi sprawia. Uświęcam taką duszę. 90 . żeby Mnie wszyscy kochali i zbawieni byli. Nie tylko wolno nam czcić Trójcę Przenajświętszą. Pan Jezus: Gdy serce jest opróżnione z miłości własnej. Kundusia łączy własne pragnienia z pragnieniami Pana Jezusa. których pragnąłem udzielić tym. Udzielam ci tych łask. ale do Mnie i będziesz ode Mnie zależna. Walka i zwyciężanie siebie sprawia Mi radość. a z tego co nie walczy. Dam ci głęboki pokój. ale te trzy osoby zamieszkują w sercu człowieka i [z nim] dzielą się skarbami swoimi. Nie należysz już wtedy do siebie. Przez Niego udzielam skarbów moich. wynagradzająca za gardzących łaską i miłością.

ale i twoje braki i nieudolności. znoś z radością. Jakaż radość dla Mnie i całego nieba. gdy wiele modlić się będziesz za grzeszników. w objęciach moich unosić cię będę na szczyt góry miłości.Dziecko. a szczególnie krewnych. Pan Jezus: Nie tylko dopełniam duszom ich braki cnót. 91 . Błogosławić wam będę i pozostaniecie pod moją opieką. Kundusia ofiaruje świętość i doskonałość Jezusa na dopełnienie braków dusz czyśćcowych. Matka Boża: Staraj się przyozdobić cnotami serce swoje. Przez twoje pragnienia. że otworzą i wpuszczą Mnie do wnętrza.. Dam ci moje Serce na własność. W zaparciu się będzie i ofiara. bo jest w objęciach moich. Czekam. Pukam do serc ludzkich. niech się niczego nie boi. które Mi się w zupełności oddało. którymi cię nawiedzę. Będziesz Mnie kochać moim Sercem. Bo i dziecko w objęciach ojca czuje się bezpieczne. i cnota. ku Jego radości. We Francji karmelitanki prośbami wspomagają do zwycięstwa. do każdego. Pozostanę [tu] z wami z radością. Pan Jezus: W tym radość Mi sprawiasz. To będą jakby kwiaty dla Niego.. dla Syna mojego. Przeciwności. Kundusia żali się Panu Jezusowi na swoją słabość. gdy taka dusza otworzy serce swoje na moje przyjęcie! Będę cię nawiedzał przeciwnościami. ze wszystkimi skarbami: dobrocią i miłością.

Własną moją miłością umacniam [duszę] i daję [jej] siłę. Daję ci odczuć obecność moją i pokój głęboki. a Ja twoim Oblubieńcem. Wiara umacnia ufność. abyś się nimi dzieliła z innymi. Gdy to uczynisz. Miej wiarę. To jest dowód mej miłości. przez to możesz dużo dusz uratować. jaką Ja miłuję. Z radością znoś. Pan Jezus (Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa): Wiedz. tym więcej łask udzielam i większą otaczam opieką i w objęciach moich unoszę. Tak i Ja. Często ofiaruj krew i łzy moje Ojcu Przedwiecznemu. okażesz Mi tym miłość. a będziesz postępować w miłości. Skarby moje daję ci. Oblubienicą moją jesteś. nawet codziennie.Pan Jezus: Nie chcę od ciebie nic innego. Dużo dusz. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic. Rodzice nie patrzą na słabość dziecka. 92 . czym cię nawiedzać będę. Matka Boża (Na wieść o zastosowaniu przez Niemców nowej broni V1): Nie masz wynalazków nad moc i siłę Syna mojego. a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. zyskać możesz Synowi mojemu. iż cierpienia ci daję. jak tylko abyś Mi płaciła miłością za miłość. Nigdy nie wyrównasz tej miłości. że do ostatniej kropli wylałem krew dla zbawienia ludzkości. jeśli modlić się będziesz przeze mnie do Niego. jakiego bezbożni nie znają i nie doznają go. Im słabszą się czujesz. Wobec mej miłości wasza jest zawsze słaba. Jestem zadowolony [twoim] pragnieniem i usposobieniem.

Mnie będziesz miłować. obdarowany tak ją naprawi. Błogosławić ci będę. Jak Mnie to boli. Pan Jezus: Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię. gdy stać będziesz pod krzyżem. tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. Swoje cierpienia łącz z moją Ofiarą. Udzielam ci łask do umiłowania cierpień. duszę oraz własne skłonności. że będzie jak nowa. Dusze małe posiadają moją pokorę. Takich dusz czułych mam mało. w ten sposób możesz zadość czynić pragnieniom moim i radość Mi sprawiać będziesz.Tak was umiłowałem. aby wszystkich zbawić i uszczęśliwić. Im dusza mniejsza. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. że moją miłością tak gardzą. aby się z innymi dzieliła. Gdy przychodzę do serca. Za każdym ofiarowaniem dusze grzeszników od piekła możesz wybawić. ty zadośćuczynisz memu pragnieniu. Ja tak bardzo pragnę zbawienia wszystkich. Ze Mną i przeze Mnie będziesz miłować bliźnich swoich. Rodzice miłują najbardziej dzieci najmniejsze. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność. Gdy będziesz miłowała cierpienia i przeciwności. w każdej sekundzie we Mszy świętej. Wylewać ją możesz na dusze moje przez ofiarowanie jej Ojcu Przedwiecznemu. zbierać będziesz krew moją wylaną. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi serce. ubogacam duszę. tej łaski pokory [Ja] im udzielam. 93 . a ponawianą w każdej chwili. które by czuły ze Mną boleść moją.

co Mi grzesznicy [cierpień] zadają. Nie sama będziesz pracować. zaufał Mi. uprzejmości i cierpliwości. Syn mój bowiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie będzie przemawiał. Serce przyozdobione kwiatami: pokory. krzyż zostanie ci odjęty. Serce moje ze wszystkimi skarbami i z krzyżem.) Ojciec Św. jest godłem mojej miłości. ciało moje. Błogosławić ci będę w każdej chwili. że obecnie bolejesz nad tym. Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. a otrzymasz palmę zwycięstwa. W miłości wzajemnej zamieniasz życie swoje i zjednoczeni jesteśmy w jedno. módl się. z niego czerp skarby dla siebie i innych. Krzyż. przez cierpienia tak miłe. I z otoczeniem dziękuje Mi. Teraz cieszy się i wielbi moje miłosierdzie i dobroć moją. Ci. najmilsze Sercu mojemu. który mam. Pokora daje ci siłę do cierpliwości.(29 VI 1944 r. Prośby twoje są wysłuchiwane. Krzyż będzie radością twoją. ale ze Mną i przeze Mnie. Jestem twoim Bogiem pokoju. że ocaliłem Rzym bez szkód. a nie ustawaj. gdy go ujrzysz na sądzie [ostatecznym]. umacnia w ufności. Szczęście dusza znaj- 94 . bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych. Gdy staniesz na progu wieczności. tylko wloką za sobą lękać się będą krzyża. Na wieki cieszyć się będziesz ze Mną za to. umila Mi pobyt w duszy. a ufność czyni cuda. co go niechętnie niosą. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność: bóstwo moje.

dzie w pokoju. t a k i [ c z ł ow i ek ] w y ro z u m i a ły. . Tobie dana jest ta łaska. W zaparciu [się] samego siebie jest miłość ofiarna. co się Mi oddali na służbę. którą można zbawiać dusze. Ja k m a t k a po chy l a s i ę n a d d z i e ck i em s ł a by m . Przeze Mnie wszystko czy- 95 . Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości dla moich wybranych dzieci. Pan Jezus: Przychodzę w Komunii św. i tak upodabniam cię do Siebie. innym czyni wyrzuty sumienia. że w twoim sercu zostaję przez moją wszechmoc i wielbię Ojca Przedwiecznego przez ciebie i z tobą. W y ro z u m i a ł o ś ć n a b ł ę d y i s ł a bo ś c i ro ś n i e z m i ł o ś c i ą dl a l u d z i i z t y m w i ęk s z ą l i t o ś c i ą po chy l a ć s i ę b ę d z i e n a d nę d z ą l u d z k ą . k t ó re w p a dł o w b ł o t o i z m i ł o ś c i ą pom a ga pow s t a ć. choć nie zawsze to odczuwasz. i łączę się z duszą. aby mojemu Synowi miło było w ich sercach. Kundusia prosi.aby sam Pan Jezus stał się jej światłością. a ty wielbisz przeze Mnie Ojca i tak jedno jesteśmy. a dla grzeszników matką miłosierdzia. nawet od tych. Łączę się tak ściśle. Ty wynagradzaj Mi wiernością. Przyozdabiam dzieci moje miłością i innymi cnotami. Rozważaj moją miłość i ludzką niewdzięczność. Jakże ten pokój jednych buduje.. skoro jest samą nędzą”. Niewdzięczność spotyka Mnie od większości.

a dzielisz się ze mną miłością. odnawiam i upiększam ją. Starannie przygotuj się do spowiedzi. Matka Boża: Syna mojego masz zawsze w sercu. z miłosierdziem 29 Pragnienie zbawiania dusz. ale gdy krzyżem cię nawiedzam. Przez twoje pragnienie [miłości zbawiania dusz]29 miłość twoja upodabnia się do mojej i jedno się stajemy. łączę się tak ściśle. p r a g nę j e u s z c z ę ś l i w i a ć. Daję ci odczuć Moją obecność. ofiarowuje Matce Najświętszej Dzieciątko Jezus z tym. nie dlatego. oddaję ci się na własność ze wszystkimi przymiotami. W tym sakramencie zanurzam niejako we krwi mojej szatę niewinności. a ty to czynisz ze Mną i przeze Mnie. by je Kundusi zwróciła. W Komunii św. a l e dl a t e go. żeby M i t o by ł o po t r z eb ne d o s z c z ę ś c i a . W tabernakulum ludzie Mnie wielbią. Poza tym i innych łask udzielam. Skorom cię wziął za oblubienicę. w sercu twoim sam wielbię Ojca z tobą i przez ciebie. dlatego przez wieczność całą dzielić się będę z tobą szczęśliwością moją i już tu na ziemi się dzielę. jak jedno są promienie słoneczne i słońce. Jakże pragnę zbawienia dusz. Kundusia po przyjęciu Komunii św. Pan Jezus: Podzieliłaś się miłością z Matką moją. ż em dl a n i ch t y l e w y c i e r p i a ł .nisz. 96 . tak samo łączę się z tobą.

ale Mnie są miłe. jakbyś na ziemi była ty i Ja. Schowaj Mnie do serca twego przed grzesznikami. Pragnę zbawiać wszystkie dusze. które są zupełnie spokojne.i bóstwem. że gotów jestem cierpieć za każdą z osobna to. Chcę twego spokoju. Złóż ofiarę z takich rozmów i czuwaj nad dotrzymywaniem. com wycierpiał za całą ludzkość. a uczynisz akt żalu. Czego się przypadkiem dowiesz od ludzi. czuwaj nad sobą. a Ja ci powiem. Darzę łaskami dusze Mi oddane. ofiarną. Kochaj Mnie miłością ofiarną. nie dopytuj się zbytnio ludzi. bądź roztropna. abyś w nim trwała. więc i ty 97 . czułą [miłością]. Tak bardzo miłuję dusze. bo okrutny ból Mi zadają. Ukochałem cię miłością czynną i niepojętą. Chcę. na każdym kroku udzielam ci łask i nic innego nie pragnę. Dziecko moje. bo Ja w każdej chwili jestem ofiarą dla ciebie. Choć odczuwasz jakieś przejścia. Niczym się nie niepokój. i ściśle jednoczę się z tobą. bo to wywołuje niepokój. jeno by Mi płacono gorącą. Polska zakwitnie pod berłem Matki mojej i wyda świętych przez pracę moich zastępców i modły dusz wybranych. Do takich [dusz] przemawiam. Tak się zachowuj. nie trać pokoju. Moja miłość dla wybranych [osób] niepojęta jest rozumowi ludzkiemu. unoszę [je] w objęciach. ale nie dopytuj się. wtedy jeszcze większą mam z tego chwałę. przeciwności znoś w spokoju: one są przeciwne tobie. I niebo moje jest twoim. Jeśli upadniesz ze słabości. mów o tym ze Mną.

c z y n i s z o f i a r y. 98 . Sługa rzeczy pana nie uważa za swoje. Gdzie Ja jestem. A gdy znajdzie się dusza. o dusze nieśmiertelne. która pomaga Mi zbawiać dusze. A szczególne staranie mam nad duszami Mi oddanymi. Nawiedzenia znoś z radością. W objęciach moich je noszę. M i ł u j e s z M n i e. nawet najmniejsze stworzenie przestałoby istnieć. Kundusia prosi o pokorę. Darzyć cię będę łaskami wielkimi. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Czuwaj.łącz swoją ofiarę z moją. a zaskarbisz sobie zasługi i dla siebie. Mam staranie o każde. Bądź wierna w służbie mojej. a stąd chwałę mieć będziesz. tak oblubienica moja powinna starać się o mój majątek. g d y j e s t e ś c i e r pl i wa w p r z e c i w n o ś c i a ch . że przewyższa mękę ciała [mojego]. bo skłonna jesteś do zajmowania się rzeczami zewnętrznymi i łatwo przez to stajesz się obojętną. mo dl i s z s i ę. ale wierny jest i otrzymuje nagrodę poza należną zapłatą. Moje pragnienie zbawienia dusz w porównaniu z Męką moją jest tak wielkie. a cokolwiek otrzymujesz (ode Mnie) oddawaj Mi z powrotem z dziękczynieniem. zadośćczyni memu pragnieniu. i dla innych. tak twoja tęsknota pociąga Mnie. Jak dzieci tęsknią za obecnością rodziców. Tęsknota za Mną pociąga Mnie do ciebie i łączę się przez nią jak najściślej. tam i Matka moja. gdybym go nie podtrzymywał. Jak ziemscy ludzie dbają i troszczą się o skarby przejściowe. Pan Jezus: Ukochaj własną nicość oraz słabość.

(Podwyższenie Krzyża świętego 14 września): Umiłowałem krzyż i życie na nim położyłem. kiedy się łączę w Komunii św.. Szczególnie dla tych. by odnowiła życie wewnętrzne. to ono przeszkadzałoby w wierności. wróci do zdrowia. Krzyżem dzielę się 99 . Matka Boża: Jestem matką wszystkich dzieci. którą Mi składasz. gdy kształtuję serce na wzór mojego. by móc Go kochać Jego sercem. a z niej wypływają inne cnoty: cierpliwość. łagodność. Tak. Jeśliby było lenistwo. Kundusia prosi o opiekę Matkę Bożą. Pan Jezus: Nie tylko wtedy kształtuję twoje serce. Kundusia ofiaruje Panu Jezusowi własne serce. Twą nieudolność zastępuję własnymi zasługami. Widziałaś na obrazie moje Serce okolone cierniami i krzyżem. Zapieraj się sama siebie. A jak na obrazie z Serca wydobywają się płomienie. jestem matką miłosierdzia.Moja miłość pokrywa twoją miłość własną. modlitwy nie wyrównają wartości jednej ofiary Mszy św. cierpienia. Pan Jezus (o jednej chorej siostrze): Doświadczyłem ją. uprzejmość. którzy mnie miłują. Dla nich jestem i na wieki pozostanę matką Wszelkie pokuty. ale i wtedy. tak [w sercu] zapalam miłość. Zachowaj zupełny spokój. nawiedzam je cierpieniami. pokora. bo to jest ofiara. gdy cię cierpieniami i krzyżami nawiedzam.

Niesienie krzyża jest przeciwne naturze. a nie wykonywać w całości. bom Ja go- 100 . Przez cierpienia można ze Mną współodkupywać dusze. w czym zawiera się wola moja. To jest największy skarb i szczęście: przyjąć krzyż. Dlatego wybranych nawiedzam krzyżami. ale przezwyciężenie się jest Mi miłe i radość Mi sprawia. szłam drogą cierpienia. za to szczęście. że współpracujesz w mojej winnicy przez modlitwy. że cię wybrałem do współpracy z kapłanami nad zbawieniem dusz. sprawiają Mi radość. ofiary i cierpienia. by prosić o łaskę znoszenia krzyża z radością. Syn mój nie może prowadzić dusz wybranych inną drogą. Takie dusze obdarzę nadzwyczajnymi łaskami. To wykonuj. Tyle razy pouczałem cię. ale nie traciłam pokoju i radości wewnętrznej. Całą ludzkość nawiedzam [nimi] nawet bez prośby. a wtedy wykonasz wolę moją i uświęcać się będziesz coraz więcej. tak go umiłować. czego żądam od ciebie. Szczęśliwa jesteś i będziesz na wieki za tą współpracę. Matka Boża (Matki Bożej Bolesnej 15 września): Przez całe życie. którą sam przeszedł. z miłości do Mnie. Bądź pilna w tej pracy.z moimi wybranymi. Wolą moją jednak jest. w moim życiu nie spełniam tego. jak i mój Syn. Nie podziękowałaś Mi za to. jak Ja go umiłowałem. Kundusia: Niestety. Cierpienia znoszone z radością. jak tylko tą. na co się oddaję. Pan Jezus: To jest za mało wolę oddawać.

ale milsze cierpienia. z mojego Oblubieńca. Przez umiłowanie cierpień wyniszcza się miłość własna. Była mi dana łaska nadzwyczajna: miałam wzór z miłosierdzia Bożego. Każdej duszy. o tyle więcej udzieli Bóg miłości swojej i ona wzrasta. która pragnie iść drożyną miłości. Ja doznałam łaski z miłosierdzia Bożego. która z radością cierpi. Dlatego doznałam tak miłego przyjęcia i upodobniłam się do mego Oblubieńca. Staraj się więc wracać do pokoju i opanować niepokój. Staraj się sprawiać Sercu Jezusowemu coraz większą radość. upodabnia się do swego Oblubieńca i ściśle się z Nim jednoczy. żyłam w zaparciu się samej siebie. Jak szczęśliwa ta du- 101 . Coraz milszą Mi stawać się będziesz. Potężnie byłam wspierana łaską do pełnienia cnót. że umiłowałam cierpienia. bądź spokojna. Odzwierciedlałam Go moim życiem i cnotami. (Po nieporozumieniu z pewną osobą): Bądź spokojna zupełnie i idź drogą raz obraną.tów udzielać ci łask i udzielam. Bo niepokój i zamęt ściąga jakby magnesem myśli mściwe. bo wtedy dusza. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (3 października): Siostro moja. do ofiar i cierpień i dlatego łatwo mi było je wykonywać. Pokój zamącony może przynieść szkodę duszy i ciału. Nadzwyczajnych łask udzieli Pan Jezus w wykonywaniu ofiar. gotów jest Bóg udzielić łask z dobroci i miłosierdzia swojego i udziela ich z radością. niepotrzebne. Miłe są Jezusowi modlitwy. a o ile wyniszczy się miłość własna.

Pan Jezus: Przyozdabiaj serce swe cnotami. Ja im dodam barwy zasług moich i miłości. bo cię wybrał Pan Jezus na oblubienicę swoją. Ja sam je przyozdobię. bądź zawsze spokojna. pragnie spokoju. Idąc nią na pewno trafisz do Chrystusa Króla. a ja ci pomagać będę kochać Pana Jezusa i wspierać cię będę moimi prośbami. by umieć naśladować św. Ufność jest wzmocnieniem. Męstwo w cierpieniach jest podporą pokoju. ale kwiatami przez ciebie podanymi. a miłość siłą. Droga. Terenię. Pan Jezus w duszy spokojnej jakby zasypiał. gdy pójdziesz drogą wskazaną ci z dobroci i miłosierdzia Bożego. 102 . jest drogą królewską. który chce zasnąć. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: W trudnościach. którą idziesz.sza. Siostro moja. przeze mnie. jesteś królową. która łączy jakby ogniwem wszystkie inne cnoty. Pokora jest podstawą. jakby nic nie zaszło. ty mi pomożesz kochać Oblubieńca naszego. bo w twoim sercu Pan Jezus odpoczywa. Droga ta dostępna jest dla każdej duszy. a męstwo podporą cnót. która na ziemi umiłowała cierpienia. Kundusia wyraża życzenie. Dusza znosząca z heroizmem cierpienia jest cudem mojej miłości. I zachwycać się będę tymi kwiatami z niebem całym. na każdym kroku Jezus jej błogosławi. Każdy człowiek. Siostro moja ukochana. jakie przechodzisz.

składam ofiarę z miłości dla ciebie. nigdy nie będzie w niebezpieczeństwie. co dla ciebie uczyniłem i wycierpiałem! Nie dość na tym. Matka Boża (uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej): Matka ziemska ma radość z dzieci dobrych. a złe sprawiają jej ból. kiedy dzieci dobre przepraszają za inne dzieci. koją ból i gniew ojca. Pan Jezus: Nie pojmujesz mojej miłości. spełniaj wolę Bożą i kochaj Jezusa z całego serca. jakiego doznaje z postępowania złych dzieci. oddaję siebie. Bo gdybyś tylko słuchała. Dobre dzieci rozbrajają ból. Jak. byś wierna była twemu Oblubieńcowi. koisz mój ból i kochasz Mnie miłością czułą. Święta Teresa od Jezusa (15 października): Dziecko Boże. Zabijają Mnie w duszy. Gdybyś choć część zrozumiała. bo przedłużam ci życie! Zadość czynisz memu pragnieniu. gdy niegodnie [Mnie] przyjmują. żem wycierpiał tyle i życie położył. kiedy pragniesz zbawienia dusz. którzy Mnie przepraszają za grzeszników. a kiedy przepraszasz za grzeszników.Tobie okazałem miłosierdzie większe niż Tereni. Pilnuj tego. Kto jest pod moją opieką. a jednak znoszę to dla miłości. Pilnuj tego. a we Mszy św. ale pozostałem z wami i pozostaję dniem i nocą. koją mój ból. czego żąda od ciebie. dla jednej duszy stworzyłbym niebo. 103 . tak i ci. W Komunii św.

trzyma się z daleka i lęka się takiej duszy. Co to za gospodyni. nosiła imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus (przyp. zachowuj spokój i swobodę ducha.). szatan ma większy do niej dostęp. 104 .co mówi. bo przez to pociągniesz i innych do spokoju. bo na jej twarzy już widzi wyryte podobieństwo Boże. Ze wszystkiego bądź zadowolona. 30 „Naszej regule”. boś niejako Jego gospodynią. Ty staraj się przysporzyć zasług Jezusowi. Pan Jezus: Ja jestem Miłością i zapalam ogień miłości w twoim sercu. Twoja miłość wykonuje cnoty miłością ze Mnie wziętą. Gdy dusza [jest] smutna i przygnębiona. red. to i Ja [mieszkam] w nim. Kto we Mnie mieszka. Bądź wesołego oblicza. zamęt i niepokój w niej sprawuje. Z miłości Jezusowej módl się i czyń ofiary i składaj je Sercu Jezusowemu. by byli gorliwi o chwałę Bożą. Kundusia była w III Zakonie Karmelitańskim. nie byłby zadowolony. Stąd mam chwałę i to radość Mi sprawia. Módl się i czyń ofiary za kapłanów. Wiele się módl za grzeszników. a szatan nie będzie miał do ciebie dostępu. On wie. a miłość moja jest siłą i mocą do wykonywania dobrych uczynków i cnót. tzn. a nie spełniała. że masz na duszy podobieństwo Boże. Radością swoją radość sprawiasz Jezusowi. która nie stara się o przysporzenie majątku? Schodzi na nędzę. bo to jest w naszej regule30. karmelitańskiej. Z ofiar tych i cierpień już za życia twego i po śmierci będzie Jezus przez Matkę swoją udzielał łask różnym duszom. gdy widzi twą twarz wesołą.

Gdybyś ulegała swej samolubnej woli. do twego serca. Moja Matka zaś ma radość z mego spoczynku. już jest wiernością. Ona za mnie cierpi. im nędzniejsza. w których miałbym odpoczynek. ufność i przez ciebie. wtedy odmawiałabyś Mi miłości tak dla Mnie miłej. Im dusza mniej udolna. żem przyjął ludzkie ciało. Wtedy. Kundusia prosi o światło do poznania Pana Jezusa i siebie. 105 . W trudnościach i przeciwnościach zatajam się niejako przed tobą. a pragnie Mnie kochać. A teraz w duszach. że Mnie posłał na ziemię. iż spokojnie znosi przeciwności. krzywda by mu się działa. z którymi się łączę.Mało jest dusz. ale wtedy Ja jestem najbliżej ciebie. że pragniesz być wierną. modlitwy i ofiary pomagają Mi dusze zbawiać. gdy się zwyciężysz. Pan Jezus: Przychodzę do ciebie. i z tobą wykonuję cnoty. a Ja spoczywam i to Mi daje spokój. Wtedy okazujesz Mi miłość ofiarną. tym więcej łask jej daję. Dziękuję mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Owe dusze przez cierpienia. przynoszę wszystkie cnoty i światło i udzielam go. bo pozbawiony byłby miłości ofiarnej. na nowo ponawiam odkupienie. zdajesz się być opuszczona. radość Mi sprawiasz i duszę swą uświęcasz. Moją radością jest udzielać jak najwięcej łask duszy nieudolnej. Jak Ja wynagradzać będę za każdą ofiarę i każde zwycięstwo! Gdyby człowiek nie odczuwał przeciwności. Ożywiam wiarę. (Niedziela Misyjna): To. W Komunii św. Przez to znajduję w duszy odpoczynek.

dlatego prośby twe są wysłuchiwane i miłe Sercu Syna mojego. Patrz na lampę. Proś o co chcesz. Matka Boża: Oddaje ci Je. weź Je na Oblubieńca i Brata. W spokoju i radości znieść powinnaś wszystko. Kundusia oddaje po Komunii św. Pragnę. Tej łaski wejścia na szczyty nie wszyscy dostępują. byś doszła do szczytu Góry miłości. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. co Mi się w zupełności oddają. Tak dusza wyniszcza się. w zaparciu swej woli i w zwyciężaniu samej siebie. Dzieciątko Jezus Matce Najświętszej z prośbą. gdy mi Je oddajesz. bo żadnemu niebezpieczeństwu nie ulegnie. która pali się przed tabernakulum31. bądź Mu wierna. gotów jestem cud uczynić! Ani dziecko żadne nie jest tak bezpieczne w objęciach ojca.Szczęśliwy [ten]. Oddaj się na własność moją w zupełności. Matka Boża: Tego dostąpiłaś i masz szatę niewinności. dla sprawienia radości Sercu mojemu.). co na ciebie przychodzi. by Je [potem] zwróciła Kundusi do miłowania. jak bezpieczny jest ten. 31 W kaplicy św. red. Teresy przed tabernakulum paliła się lampka oliwna (przyp. kto jest pod moją opieką. winszuję ci mojej radości. 106 . jedynie ci. a dane ci będzie. jakiej doznaję. co w mojej jest opiece. gdy żyje w zaparciu się samej siebie.

Pan Jezus: Daleko milej Mi przebywać w sercu twoim niż w kielichu. bo tylko dusze pokorne mają pierwszeństwo i dostęp do łask.Kościół ustanowił dla mnie miesiące maj i październik. Ile możesz. bo w sercu twoim mogę działać przez ciebie dla mojej chwały. Kielich jest tylko moją siedzibą. Miłujesz tak we wszystkich stworzeniach jak i w cierpieniach. jakby były wykonane. 107 . Miłość sprawia. a pragnienia wynagradzam. Miłujesz Mnie. czyń z miłości dla Mnie. a pokój daje szczęśliwość. Bądź bardzo pokorna. ale miłość moja nigdy się nie kończy. że dusza jest cierpliwa. a twe braki moją miłością pokryję i miłość nasza zawsze będzie wyrównana. gdy czynności twe wykonujesz z miłości ku Mnie. Daję ci pokój. Pragnienie miłowania Mnie Ja ci daję. choć kończy się czas.

uważaj. pocieszają Serce moje i wynagradzają za grzeszników. Proś o wiele. W czasie mych cierpień. ale mają takie. a wszystko otrzymasz. Rodzice kochają swe dzieci. Udzielam ci i takich łask.ROK 1945 Pan Jezus: Szczęśliwe te dusze. W rozmowie ze Mną nie uprzedzaj Mnie swoimi myślami. 108 . o których wiedziałem. Tak i Ja dla dusz Mi wiernych mam łaski nadzwyczajne i radością moją jest udzielać im łask. że będą Mi wdzięczne za cierpienia. ale jeśli potrzebne ci. o co Mnie prosić będziesz. które wybieram do mojego dzieła zdobywania dusz. Wszystkie dusze ukochałem i za wszystkie jednako cierpiałem. Miej duszę pokorną i kochaj miłością czystą. ale są Mi miłe. Znajduję w nich odpoczynek. niektóre wybrałem sobie przed wiekami. które im postępkami swoimi sprawiają wyjątkową radość. bo próśb twoich nie tylko wysłuchuję. ale rozważaj i bądź powolna w czasie rozmowy. te dusze czyste i wierne. Takie szczególnie miłują. Takich dusz jest jednak mało. już wtedy radość Mi sprawiały dusze. tak okrutnych. dla siebie i innych. otrzymujesz. Tak i teraz. Do dzieła mego wybieram sobie dusze czyste. co mówię. o które nie prosisz. sprawiają Mi radość swą wiernością.

Bądź spokojna i innych uspokajaj. czego ci udzielam: łaski i dobrodziejstwa. czego od ciebie żądam. Oddalają Mnie od siebie i gardzą moją miłością. Łącz się ze Mną w komunii duchownej. czy się modlisz. co starają się być zawsze spokojne. To j e s t m i e j s c e mo j e go m i - 109 . im mniejszą stawać się będziesz. Cokolwiek czynisz dla bliźniego. to są czyny. a Ja wśród nich mieszkam. ale i wszystko. ale najmniejsze sprawiają najwięcej radości. Każda chwila czasu ode Mnie dana. Dlatego ufność zwie się dziecięcą.W służbie mojej. We wszystkim Mnie słuchaj i wykonuj [to]. Ty Mi wynagradzać będziesz przez twą miłość. a tak dojdziesz do swego celu. Bądź spokojna. Nie tylko ty sama. Tak i Ja jestem twoim sternikiem. bo z wami jestem i nadal pozostanę. to są czyny. cokolwiek czynisz: czy pracujesz. [przez] krew i łzy moje. że jak dziecko ufa rodzicom. czy cierpisz – to wszystko są uczynki. Należy wierzyć w ufność dziecięcą. Rodzice kochają wszystkie dzieci. bo do takich dusz przemawiam. utonęłaby w falach. która Mi ufa. radość Mi tym sprawia i mam w niej upodobanie. Dziecko moje. Módl się przez zasługi moje. Zawsze zachowuj pokój w duszy. tak dusza. Do ciebie należy wykonywać. Jestem Bogiem pokoju! Zależysz ode Mnie. tym milszą Mi będziesz i więcej podobać się będziesz. W ten sposób wielu duszom pomożesz. a sprawisz Mi radość. czego od ciebie wymagam. Gdyby żeglarz nie kierował łodzią.

Moje Serce otwarte w każdej chwili. red. t en w i e r z y ć pow i n i en . Pilnuj czasu na ziemi. Są dusze Mi oddane. tym większą miłością kochać Mnie będziesz w niebie. Oblubieniec ziemski cieszy się. Pragniesz połączenia ze Mną. Mi oddani. Przez miłość oddajesz Mi chwałę. oblubienica moja. Bo wierni. Czyń co możesz. grzesznicy tu nawracać się będą32. coraz więcej Mnie miłujesz. Jesteś nicością. 32 Mowa o Siwcówce.ł o s i e rd z i a . ale bez porównania jest twoje pragnienie wobec mojego.). osiedlu Stryszawy (przyp. że świat cały zbawić mogę. które tylko strzegą się grzechów ciężkich. 110 . nie wszyscy kochają Mnie miłością czułą. pragnienie miłowania Mnie. Moimi skarbami są łaski. a majątkiem dusze. bo jestem pociągnięty twą miłością do udzielania łask. Chcę mieć w sercu twoim ołtarz miłości i odpoczynek. W tym bądź pilna. I za nich módl się. a taka bądź. Przez twe pragnienie. Brakami i ułomnościami twymi nie zasmucasz Mnie. by wypraszać łaski dla wiernych i grzeszników. gdy oblubienica odgaduje jego pragnienia. Mogę to uczynić. bo od chwili życiowej zależy wieczność. jakbyś nic nie uczyniła. ale zasmuciłabyś nieufnością. masz dostęp w każdej chwili do Serca mojego. Czerp z Niego dla siebie i innych. Twe pragnienia już są prośbą i udzielam łask. ale Ja jestem wszystkim i wszystko mogę. K t o u f a . Im więcej miłości zaskarbisz [sobie] na ziemi. Módl się dużo za niewiernych i wiernych. tak i ty. Jak królowa ma zawsze [dostęp] do króla.

Ze Mną i przeze Mnie wykonywać [wszystko] będzie. jak pragnę zbawienia dusz! Okrutne cierpienia zniosłem i życie oddałem. Są one nieocenione. Nie tylko Siebie oddaję ci w Komunii św. bardzo wielu duszom możesz pomóc. a łaska na wieki trwać będzie. abyś z nimi. która tak czyni.. Matka Boża (Zwiastowanie NMP 25 marca): Jakież dobrodziejstwa Bóg wyświadczył. Pilnuj tego. Nie mniejsze ono. 111 . łączy się z człowiekiem! Pan Jezus (Wielki Czwartek): Gdybyś wiedziała. Gdyby było potrzeba. ale i skarby moich cierpień. że Słowo ciałem się stało. gotów byłbym za jedną duszę to wycierpieć. Co to znaczy. bo świat zniknie. aby słowo moje owoc przynosiło. aby Mnie miłowano. Przez ten akt wielu. Błogosławieni. gdy w Komunii św. Kapłani nimi szafują. Korzystaj z moich cierpień i zasług Męki. łącząc własne cierpienia. ale tobie przydzielam je na własność.Często ofiaruj Ojcu niebieskiemu Krew mą Najświętszą. Twoją miłością oraz wiernością wynagradzaj Mi za niewdzięcznych. kiedy na słowo kapłana Bóg zstępuje znowu! Tak samo. dziecko moje? Strzec słowa mojego. znaczy w czyn wprowadzać [to]. co ode Mnie słyszysz. jak słyszy. Najmniejszą łaskę ceń więcej niż świat cały. zbawiała wiele dusz. którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. co wycierpiałem. Błogosławić będę duszy.

Pragnę dusz pokornych. uświęcać i upodabniać do Siebie. bo czyny te są dla zbawienia dusz. Pan Jezus: Opieraj się na męstwie. Jak kupiec oferujący towary pragnie nabywców i smuci się.(Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Przez śpiew Alleluja sprawia Mi dusza radość. aby ojciec od innych ich nie doznał. Ci. P r z e z c i e r pl i wo ś ć i u p r z e j mo ś ć wobec bliźnich dusza zdobywa pokój i głęboką pokorę. ale nad tym boleją gdy inni sprawiają Mi boleść. ale na wolę i pragnienia. i przepraszają go za innych. że dusze kochające Mnie nie wyrządzają Mi przykrości. Gotów jestem takiej duszy udzielić łask o jakiekolwiek prosić Mnie będzie. Kundusia prosi o miłość taką. tak i Ja pragnę udzielać łask. Dzieci dobre. Te dusze sprawiają Mi radość. Takim duszom błogosławię. co gardzą moimi łaskami. N i e p a t r z ę n a k s z t a ł t y c i a ł a . nie tylko same nie wyrządzają ojcu swojemu przykrości. ale go bronią. Nie dość na tym. przepraszają za innych. reszty Ja dokonuję. Pragnienia oraz dobra wola s ą d u s z ą d ob r y ch c z y n ó w. abym mógł im udzielać jak najwięcej łask. Większych łask udzielam duszy nieudolnej. radością moją [jest] obdarzać taką duszę łaskami. jaką miała św. Teresa od Dzieciątka Jezus. które kochają. ale poprzez czyny z miłości sprawia Mi stale Alleluja i tym większa dla Mnie chwała i radość. gdy nie ma nabywców. moje cierpienia. 112 . gdy nikt lub mało kupują. udaremniają moje trudy.

bo z ich twarzy już [widać pokój] i ich widok uspokaja innych. którą mam z cierpień duszy. Niezbożni nigdy nie zaznają pokoju. a ta znów z radością znosi swoje cierpienia. a Bóg Wszechmogący opiekunem.Mój pokój nie polega na tym. które prędko giną. a Ojciec we Mnie. Ogień ważniejszy od iskier. przez Ducha Św. a przez Ducha Św. Gdybyś wiedziała. Naturze ludzkiej [jest] to trudne. pragnęłabyś dużo cierpieć dla Mnie. Szczęśliwością swą udziela się Trójca Św. Szczególnie jestem stróżem dusz niewinnych. ale przez nie podwajam miłość. Pokojem moim takie dusze dzielą się z innymi. które ode Mnie pokój otrzymują. Przez znoszenie cierpienia dusze sprawiają Mi radość i okazują Mi największą miłość. Ja jestem w Ojcu. Święty Józef (święto jego Opieki): Jestem stróżem Kościoła i tego zakładu. 113 . W twojej tęsknocie za Mną giną twe upadki. aby nie doznawać przeciwności. jaką radość sprawiasz Mi cierpieniami swoimi. (Niedziela Przewodnia): Daję ci pokój głęboki. dzielę się z duszą. Podwójna miłość: w ofierze i zaparciu się siebie. Radością. opierający się na ufności i cierpliwości. Słabości i upadki giną w miłości jak iskry. bo z niego wypłynęło i wypływa zbawienie. daję początek każdej dobrej sprawie. Pan Jezus: Przynoszę ze sobą krzyż. Szczęśliwe dusze.

Dziecko moje. uwielbiasz dobroć i miłosierdzie moje. tym chwałę Mi oddajesz. Bądź zawsze zadowolona ze wszystkiego. Gdy moja miłość i duszy miłującej zejdą się. a wszystkich kochałem. to [twoja] dusza nie zniosłaby tego ogromu i opuściłaby ciało. czego ci udzielam i czym cię nawiedzam. taką [jej] daję siłę do wykonywania cnót. Świętemu Janowi na mej piersi spocząć [pozwalałem] i tajemnice mu powierzałem: on niczym się nie gorszył. a dusza oprze się na Mnie. Miej zawsze i wszędzie pokój. Wszystkim. Dałem ci mój pokój. Dzielę się z niektórymi duszami moim miłosierdziem i przez nie szerzę i szerzyć będę miłosierdzie moje. Jakże pragnę udzielać łask moim wybranym. Wszystko. Tu j e s t m i e j s c e mo j e go m i ł o s i e rd z i a . jakąż Mi radość sprawia! Wtedy daje Mi możność udzielania łaski. bo jestem samą prawdą i omylić nie mogę nikogo. Gdy ktoś pragnie Mnie kochać coraz więcej. co Mi oddajesz. znoszenia cierpień. nie zamącaj go brakiem ufności i słabościami swoimi. że się [jedno] stajemy i dźwigamy świat cały. Miałem Apostołów i uczni o różnych usposobieniach. oddawaj Mi z powrotem. ufaj Mi.Błogosławieni pokój czyniący. Ja zaś nowymi łaskami obdarowuję twą duszę. a gdy Mi to ofiarujesz. jakie okazałem w czasie wojny i w ten sposób udowodnię moje miłosierdzie 114 . Gdybym ci dał poznać całą moją miłość. spełnia moją wolę. zadość czyni memu pragnieniu. udoskonalę moimi zasługami. Udzielam ci poznania rąbka mojej miłości. Przypominać będę miłosierdzie.

gdyby nie stawiały oporu. Czy ty pojmujesz to. a nawet całą parafię. Kundusia: Co będzie. Chcę. dobroci i miłosierdzia mojego. w której w czasie wojny wymordowano wielu kapłanów. Wielką rzeczą [jest] ogrom miłości. w którym było Dziecię Boże. jak tego pragnę. aby ci dać dowód mojej miłości. ale i wśród dnia. 33 Spowiednikiem i kierownikiem duchownym Kundusi był ks. gdy spowiednik odjedzie?33.. Odczuwano więc brak księży (przyp. niepojęte rozumowi ludzkiemu. Bronisław Bartkowski. Matka Boża: Ja strzegę twego serca.). by Mi miłością za miłość płacono.oraz pociągać będę na drogę zbawienia i inne dusze. ocaliłem to miejsce. bym mógł w nich złożyć ogrom miłości tak. A jak ziemskiemu oblubieńcowi sprawia radość rozmowa z oblubienicą. aby Synowi memu był miły w nim odpoczynek. Pragnę dusze owładnąć miłością. Po zakończeniu II wojny światowej został on wezwany do macierzystej diecezji pelplińskiej. abyś ze Mną rozmawiała nie tylko podczas Komunii św. 115 . że Ja przychodzę do ciebie z bóstwem i człowieczeństwem? Przychodzę dlatego. jak żłóbka. red. Mało dusz takich. bo kocham dusze i pragnę jedynie. Jesteś oblubienicą moją i królową. Pan Jezus: Uczyniłem ci wielkie rzeczy. Dla ciebie. tak dla Mnie rozkoszą [jest] rozmowa z tobą.

które przyjmują to moje uszczęśliwienie. Rzadkie to niestety dusze. a nawet dusze Mi oddane są obojętne na szczęśliwość. Wolą moją jest. bo przez krzyż wysłużyłem błogosławieństwo. którą im pragnę dać i już tu na ziemi zapoczątkować. Pragnę być miłowany od stworzeń. które ci dawał pierwszy. Pragnę miłować i być miłowanym. a ty przeze Mnie i tak wzajemnie się miłujemy. a Ojciec we Mnie i szczęśliwości Mi nie brak. [Grzesznicy] gardzą moją miłością i moim światłem i idą za ciemnościami i tak giną w nich.Pan Jezus: Pójdziesz do jego następcy. Ja jestem twoim przewodnikiem. (Wniebowstąpienie Pańskie): Błogosławię ci mą dłonią wszechmocną zawsze. a prośba radość Mi sprawia. Pragnę każdą duszę oświecić światłem moim. a wskazówki dawać ci będę przez spowiednika. by Mnie kochano. Kundusia prosi. ale miłość Mnie wabi do kochania dusz i pragnę być nawzajem miłowany. a moje twoim. Ja jestem szczęśliwy w Ojcu. by mogła Jezusa kochać Jego Sercem. Moi zastępcy błogosławią znakiem mojego krzyża na zewnątrz. Pan Jezus: Twoje serce jest moim. abyś prosiła o błogosławieństwo. w sercu zachowaj wskazówki. To błogosławieństwo przynosi owoc stokrotny. które mogę uszczęśliwiać. To boli! 116 . A ludzie odpychają tę miłość od siebie. tak we dnie jak i w nocy. bom za to cierpienia i życie dał. bo przez prośby uwielbiona jest dobroć moja i miłosierdzie i stąd mam chwałę. Przez ciebie uwielbiam Boga Ojca. bo znał twoją duszę.

Jest wiele dusz. Duch Św. które nadużywają łask moich i sakramentów. która ma prostotę. błogości. Jak dziecko w prostocie prosi. które wabią Mnie do udzielania łask. a ojciec z radością udziela mu [to]. Pan Jezus: Prostota i szczerość są to cnoty dziecięce. Jestem Bogiem miłości. udzielam łask. swobodny. Terenię wezwałem do klasztoru. o których spowiednikowi tak mówi: „Oddech staje się jakiś lekki. co łask nadużywają. że wabi Mnie do duszy. byś kochała Mnie miłością dziecięcą i ufała Mi. tak i Mnie tak się ta cnota podoba. 117 . nic się nie mówi i nic o sobie nie wie”.(Zesłanie Ducha Świętego): Dałem ci dary Ducha mojego. a w sercu nastaje stan słodyczy. Przez Ducha Św. zaczyna w duszy czyny dobre i do Mnie łaski wracają. Kundusia doznaje w tym czasie przeżyć. odpoczynku. Pan Jezus: Ja cię nie mniej od niej i innych świętych kocham. Pragnę. jaką miała św. Tak miłuję cię. Teresa od Dzieciątka Jezus. o co prosi. Przez ciebie pragnę szerzyć chwałę moją. Ty Mi wynagradzaj za tych. gdy św. że do ciebie sam przyszedłem i zamieszkuję [z tobą]. a nawet więcej udzielam ci miłosierdzia. Kundusia prosi o miłość. Nawet zmysłom twoim daję kosztować szczęścia niebieskiego już tu na ziemi. a przede wszystkim namaściłem cię moją miłością. przedłużam ci życie. abyś dusze pociągała do Mnie i tak szerzyła miłość moją i innych do niej pociągała.

zamieni się w miłość. Ż a d en ż eb r a k n i e w y c i ą ga t a k ręk i o k awa ł ek ch l eb a . co i ile małe dzieci zrobią. Wszystko rób z miłości dla Mnie. Mogę cię uświęcić w jednej chwili. a nie na ilość twych uczynków. Dusza twa i serce zamienią się w samą miłość.Na stryszawskie pola spadł grad: Grad nie był karą. ale jaką miłością ich kochają. Gdy owieczki chodzą po manowcach. ch o ć by n a j m n i e j s z e. o gorliwość dla kapłanów. 118 . ch o ć by n a j m n i e j s z a . jaką Mnie miłością kochasz. ale przełamywanie się twoje jest dla Mnie ofiarą i za to [cię] wynagradzam. Starczy ci poświęcić dwie lub trzy godziny na modlitwy o nawrócenie grzeszników. ale Ja patrzę na twe usposobienie. Z miłości. Rodzice nie czekają na to. i na to. pasterz spędza je laską na dobrą drogę. wtedy wszystko. Jako dobry pasterz używam laski. a nie dla kary to uczyniłem. by owieczki spędzić na drogę przykazań. co czynić będziesz. a t o p r a g n i en i e z a s pok a j a k a ż d a o f i a r a . Twa słabość znana Mi jest i twa nieudolność. j a k Ja w y c i ą ga m rę c e d o d u s z w y b r a ny ch po o f i a r y. Przez ofiary zbawiam dusze.

Ich dusze są szczęśliwe już tu na ziemi. że ofiarowali Mi swe serca. bo są moimi zastępcami. a królowie pozostają w mojej obecności jako prości ludzie. Wyżsi oni [godnością] od królów. aby ściślej łączyć się z nimi w Komunii św. Trzej królowie tym Mi radość sprawili. Takich kapłanów jest niewielu. że jedno się stajemy. nawet najmniejszego zgorszenia! 119 . zaś kapłani są moimi zastępcami.ROK 1946 Pan Jezus: Umiłowałem rodzaj ludzki miłością. dla nich ustanowiłem Najświętszy Sakrament. Niech się strzegą. oddane Mi. Poniosłem okrutne cierpienia na duszy i na ciele. Udzielam im łask bez granic! Jestem Królem królów. Takie serce jest tętnem Serca mojego. ubóstwiam swoim Sercem. urabiam wedle Serca mojego. odpłacają niewdzięcznością! Ty wynagradzaj Mi swoją wiernością i miłością ofiarną. Życie oddałem za moich grzeszników. gdy grzesznicy miłością gardzą. którzy Mi swe serca ofiarują na własność. aby pozyskać miłość. Takich [kapłanów] darzę łaską pokory głębokiej i innymi cnotami. Serca ich. Przyszedłem na ziemię z tym pragnieniem. Ogromnie pragnę miłości ludzkiej. a jakaż boleść w sercu. Daleko większą radość sprawiają Mi kapłani dobrzy. rozumowi ludzkiemu niepojętą. Wszystko z miłości ku duszom.

a ty moją. aby była podobna do mojej i tak ściśle złączona. Wiem. Ja jestem własnością twoją. Matka Boża: Pilnie przestrzegaj i wykonuj. dla siebie i dla innych. jako własność moja do siebie nie należysz. a Ja cię wspomagam i będę wspomagać. że dzieci ich kochają. czy pociechy. Pan Jezus: Duszom pokornym otwieram przepaści mej miłości. wszystko ode Mnie jest i tak to przyjmuj. czy cierpienia. Zasługami moimi wyrównywać będę twoje braki. Wtedy rozbrajasz ból Jezusa. co ci potrzebne i to ci daję. Wszystko czego ci udzielam. Sprawia Mu rozkosz rozmowa z duszą. Ze wszystkiego bądź zadowolona. Czy może być większe nadto szczęście? Ode Mnie zależysz. możesz nimi rozporządzać. że jedno się stajemy. Rodzice kochają swe dzieci nie patrząc na ich czyny i nie żądając wielkich czynów od nich. bo nie patrzę na wielkość czynów. Są zadowoleni. jaki ma od dusz obojętnych. Pan Jezus: Krwią moją oczyściłem i bóstwem moim upiększyłem duszę twoją. ale na miłość jaką Mnie kochasz. Kochaj Mnie. a ty jesteś moją królową i jako taka masz prawo do skarbów moich. co Syn mój do ciebie mówi. ile i kiedy zechcesz. zastąpię twą nieudolność. Często się do Niego zwracaj i szukaj porady.Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów. Jestem Królem wszystkich królów. Czyń ile możesz. 120 .

można nią dusze zbawiać. ale nie tylko Mnie samego. niewinnością tak. bo Ja jestem wszystkim. że staje Mi się coraz milsza. Kochaj Mnie. Z miłości dla ciebie dałem ci miłosierdzie. jakie ci daję. Duszę pokorną bardzo kocham i rozkoszą moją jest rozmawiać z nią. tak i niepojęte jest miłosierdzie. nawet cudownymi. Jak żołnierz za walkę otrzymuje odznaczenie. Dusza zdolna czy nie zdolna – to dla Mnie nie stanowi różnicy. pokorą. Kapłani są przewodnikami mojego miłosierdzia. Dałem ci miłosierdzie. Mogę w jednej chwili usunąć miłość własną. Jak rodzice przyozdabiają dzieci nowymi sukienkami i to sprawia im radość. a miłość jest matką wszystkich innych cnót. Bo ono [jest] nie wyczerpane jak morze. że gdy się razem zejdą. Pokora i ufność to jakby dwie siostry. dźwigniemy świat cały. ale ona jest niejako materiałem do ofiary. to jest najcenniejszy mój skarb. abyś i ty szerzyła miłosierdzie. Dziel się z innymi moim miłosierdziem. samą możnością mogę duszę niezdolną przyozdobić cnotami. Zwyciężanie się od człowieka zależy. Jak niepojęta rozumowi jest miłość. a Ja łaski dodaję. tak i ofiara z siebie będzie wynagrodzona. 121 . Nieustannie przyozdabiam ją łaskami. ale i cierpienia. Ciągłe wysilanie się. bo tylko upór by przeszkadzał. Taka jest potęga miłości mojej i twojej. wypływający z mej miłości i dobroci.Twoja słabość nie przeszkadza miłości. tak i Ja przyozdabiam duszę i coraz milszą Mi się staje. jest ofiarą.

Przyjąłem winy ludzkie i w Ogrójcu nie byłbym zniósł tego ciężaru. [gdy jest] w objęciach rodziców. Bardzo cierpię 122 . czy też nie. i to Mnie przygnębiało. Choć dzieci nie myślą o rodzicach. staje się dziedziczką moich zasług i mojego nieba. jednak zawsze są kochane przez rodziców. ale ponieważ ta kropla złączona jest z morzem mojej miłości. łagodność.Wszystkie wasze zasługi Matka Najświętsza składa do swego skarbca i rozdziela na cały świat. Przez jedno zwycięstwo. niż przez kilka lat ćwiczenia się w cnotach. więcej sprawiasz Mi radości i zasług sobie zbierasz. które Mnie miłować będą przez całe wieki. za nich jeszcze więcej należy się modlić. nie myśli o niebezpieczeństwie. I twoja [dusza] wśród nich była. choćbyś Mnie kochała z całego serca. czy pamiętasz o Mnie. Wszystko czynisz. ale rodzice za nie myślą. Z nieprzyjaciółmi tak należy się obchodzić. gdy miłujesz Mnie miłością czystą – wynagradzasz za innych. zachowujesz cierpliwość. odniesione w pokusach. Nigdy mojej miłości nie przewyższysz. miłosierdzie. bo przez zwycięstwo to wyrastają takie lilie. a pociechą moją były te dusze. Dziecko. tylko Bóstwo moje wsparło Mnie w zniesieniu tego ciężaru. To wobec mojej miłości nieograniczonej jest jakby kropla puszczona do morza. jakby nic nie zaszło. że Sercu mojemu sprawiają radość i niebu woń. Dusza zachowująca pokój jest zawsze gotowa na głos mój. Razem widziałem grzechy i cierpienia. Dałem ci ducha mojego i przezeń zjednoczeni jesteśmy ze sobą. wielbisz moją dobroć. a dla Kościoła są podporą.

Dużo [jest] takich. bo takich dusz pragnę. miłość dziecięca ożywiać wszystkie te cnoty. Ufaj Mi i kochaj dziecięcą miłością. Rodzice doznają rozbrojenia swego smutku od dzieci. Daję ci cnoty: prostotę. bo Ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. tak i ty staraj się być taką maleńką. dojdziesz na szczyt góry miłości. Do ciebie należy. Gdzie ja jestem i Syn mój. Matka Boża: Zawsze jestem z tobą z najmilszym Synem moim. gdy widzą. ale nie kochają ich miłością czułą. ufność i pokorę. przez twoje usposobienie łączę się z tobą. którzy nie biją rodziców. tam są [też] i aniołowie. ale nie takich. ale złączona ze Mną jesteś i przez akt woli twojej. Nie wysilaj się na słowa. bo czym 123 . i bądź pokorna. którzy strzegą się grzechów. ale mam ich mało. Wiara ma im przodować. Są oni podobni do dorosłych. Pan Jezus: Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą. że dzieci ich kochają. ty wynagradzaj za nich i moją boleść rozbrajaj miłością.od grzeszników. Umilaj Mi mój odpoczynek w sercu twoim swoją maleńkością. dziecięcą. ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. co [Mnie] kochają miłością dziecięcą. bo nie tylko przez słowa łączysz się ze Mną. by je wykonywać. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. Rodzice [bowiem] kochają [wszystkie] dzieci. Wtedy w ramionach moich cię poniosę.

dla siebie i dla innych. Pan Jezus: Nie tylko iskierki ci udzielam. Święty Józef (19 marca): Jak szczęśliwi [są] kapłani. Kundusia oddaje się w przepaść miłości Jezusa. Człowiek tonący myśli tylko o morzu. Bóstwo oddaję na własność twoją. dając im wzrost. Ona je orzeźwia. ale całego mego miłosierdzia i miłości w całej pełni zasług i Siebie samego. ale ty stań się Moją ofiarą. Jakże pragnę być kochanym! Kundusia prosi o choćby iskierkę miłości. ani w niebie. którzy wykonują czynności. ale bez ciebie nie zbawię cię. Bez ciebie stworzyłem cię. Jak dziecko tęskni za rodzicami. ale to mu wystarczy. aby objąć miłość moją. jak rosa kwiaty. Pan Jezus: W takiej miłości utoniesz jakby w morzu. Z twojej strony. Czerp z zasług. Nikt całkowicie nie pojmie mojej miłości ani na ziemi. Wedle twojego pojęcia będę ci udzielał poznania mojej miłości. jakie Ja wykonywałem na ziemi. choćby iskierkę miłości musisz dołą- 124 . nie powinnaś już o niczym z rzeczy światowych myśleć. bo Ja jestem twoją Ofiarą w każdej chwili i stanę się twoją nagrodą. Jak dziecko nie może małymi rączkami objąć rodziców. gdy ich nie widzi. tym miłość dla wszystkich cnót. kiedy i ile chcesz. A ty? Tonąc w miłości. tak i ty tęsknić powinnaś.dusza dla ciała. Stanę się twoją świętością. tak i rozum za mały jest.

kiedy tęsknisz za Mną. ale sam widok dziecka sprawia im radość i to. czego Ja pragnę. Nie patrzę na słabość twoją. Kundusia prosi. Matka Boża: Akt miłości doskonałej ma być wykonany w czynie. 125 . Kundusia skarży się. Moimi zasługami ozdabiam duszę twoją i sam widok twojej duszy sprawia Mi radość. Pan Jezus: Postępujesz. czy też nie myślisz o tym. czego w czynach nie dokonasz. a nie wiedzą o tym. Ja jestem zawsze z tobą. bo dziecko najmniejsze. Dzieci rosną. Wiele udzielam ci bez twoich próśb. czy myślisz. Po śmierci Kościół czerpie z zasług takiej duszy. choćbyś nie myślała o tym. największą radość sprawia rodzicom. Nie patrzę na wielkość twoich czynów. Przez twoje prośby uwielbione są: miłosierdzie moje i dobroć moja. by życie [jej] było jednym aktem miłości złączonym z Jezusem i Matką Bożą. Jakże piękna jest dusza w takim akcie miłości i miła Sercu mojemu. gdy cierpliwie znosisz przeciwności.czyć do moich zasług. Wtedy. że nie postępuje. bo przez to pragnienie osiągasz [to]. tylko zachowaj głęboki spokój i swobodę. do niewyczerpanego mojego miłosierdzia. że ich kocha. Myślę o tobie. bo wiem czego ci potrzeba. Tego pragnij. zawsze jesteś zjednoczona z Synem moim Najmilszym. ale na twe pragnienie i [twoją] miłość. Nie wymagają od niego zdolności. Czyń ile możesz i co możesz. gdy pragniesz miłować.

Taką duszę urabiam jako swoją własność. Dana ci jest łaska miłowania Mnie miłością i ufnością dziecięcą.Jestem matką całej ludzkości i od wieków wybraną. a i rodzina takich dusz doznaje szczególnej opieki. Nie czyń zamętu w dziecięcej miłości i ufności. Tak i dusza. Kocham wszystkich. otaczam szczególną miłością. Takiej duszy błogosławię i błogosławić będę na zawsze. powinnaś Mi oddać nie tylko duszę i ciało. bo inaczej nie może być mowy o całkowitym oddaniu. Dusze wierne uprzywilejowane są łaskami. Gdy taka dusza ofiaruje swoje cierpienia z moimi cierpieniami. może zbawić miliony dusz. cierpliwości. 126 . Tych. ale więcej te. Jednak nie wszystkich jednaką miłością. Zaślubiam duszę w Komunii św. Dla takich dusz nie mam granic miłości. Rodzice ziemscy kochają wszystkie dzieci. darzą je większymi darami. aby oblubienica była ozdobiona cnotami miłości. tam i ja jestem! Pan Jezus: Gdy się oddajesz na własność moją. sprawiłaby oblubieńcowi przykrość. którzy są wierni Synowi mojemu. i chcę. bo byś Mi przykrość uczyniła. które nie czynią im przykrości. Powinna [ona] pozbyć się wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia. Gdyby oblubienica ziemska przywiązała się do kogo innego. Dusze takie doznają mojej czułej opieki. Gdzie jest Syn mój. ale i zdanie swoje. gdy się do czegoś przywiąże. łagodności i innymi. Pragnę być miłowany czystą i niepokalaną miłością. całą ludzkość. sprawia przykrość Mnie.

gdy miłują nieprzyjaciół. Największym z dobrych uczynków jest miłość. Tylko z tymi kapłanami stajemy się jedno. ale z rozwagą bierz głos Boży. poganie by weszli na drogę zbawienia. by dusze sobie powierzone prowadzili drogą miłości. z miłości bowiem cierpiałem i umarłem. Dusze. pociągane są do dobrych czynów. w modlitwach i zwyciężaniu samych siebie. ale gdy myślisz o sobie. które mają miłość. Zapierają się samych siebie i ta ofiara z siebie jest miłością podwójną. Przez pokorę stają się jakby małymi dziatkami. bo Mnie naśladują. Nie uprzedzaj Mnie. aby się przemieniła i aby tu na ziemi zapoczątkowało się niebo. katolicy źli w gorliwych. Takie zaniedbanie Syn mój przebacza po akcie żalu. że jedno się stajemy. To droga najłatwiejsza i najkrótsza. którą przypomniałem przez moją oblubienicę. wtedy nie jest zadowolony. aby kapłani zmienili się na gorliwych.Bądź spokojna. Oddaję ci Syna mo- 127 . Dusze takie sprawiają Mi radość i rozkosz. a dam ci radę przez twego spowiednika. (Przemienienie Pańskie 6 sierpnia): Pragnę. małą Terenię. Pokornych kapłanów przemieniam w samego Siebie. Zadowolony jest z ciebie. Radź się w potrzebach i wątpliwościach. Jednoczę się z nimi tak. a podwójną mają miłość. Miłują swoich bliźnich. Idą moimi śladami i są współodkupicielami dusz. Sercu mojemu jest [ona] najmilsza. To pragnienie trapi i moją Matkę. Temu pragnieniu mogą zadość uczynić kapłani i dusze wybrane. Matka Boża: Twoją nieudolność mój Syn zastępuje swoimi zasługami. są [one] cierpliwe i mężne w cierpieniach i ofiarach. Pragnę. a cała ludzkość.

Nie myśl ani o przeszłości. Pan Jezus: Czyń tak jak czynisz. Dzieci nie myślą ani o przyszłości. dążący naprzód nie wraca do miejsca wyjścia. Kundusia prosi o coraz większą miłość i postęp w miłości. Podróżujący. Wiele możesz uprosić dla siebie i innych. prosząc o łaski dla siebie i innych. Za każdym razem oddajesz Mu chwałę i nowy stopień w niebie wysługujesz. pilna w korzystaniu z zasług. Bądź wierna mojemu Synowi. Matka Boża (assumptio)34: Ile razy odnawiasz ślub panieństwa. Tak i ciebie niech zajmuje tylko to. by jak najwięcej dusz zbawić. bo nie doszedłby do celu.jego na twoją własność. Jako taka. bo przez to zjednoczenie jedno się stajemy i jesteśmy jednego ducha. bo to czyni zamęt i może stać się przeszkodą w postępowaniu naprzód. ani o przyszłości i nie trać czasu na myślenie o przeszłości czy przyszłości. jeno myślą jak kochać rodziców i być od nich kochanymi. ani o przeszłości. Nie jesteś sama. bo miła jest mojemu Synowi twoja modlitwa. Jesteś naszą królową i oblubienicą. masz na własność skarby mojego Syna i skarbami tymi możesz dysponować. ale zawsze ze Mną i Matką mą Najmilszą. abyś Mi się podobać mogła we wszystkich tych czynnościach. 128 . 34 Assumptio – oddanie się. red. ślubowanie (przyp. Łącz się jak najczęściej ze Mną. tyle razy na nowo zaślubiasz mego Syna.). Bądź wierna i pilna w modłach.

zawsze myślę o tobie. Uczynki twe spełniaj z miłością. a ty jesteś moją własnością. gdy będzie miłowała cierpienie i ze wszystkiego będzie zadowolona. i ziemia. Ona daje siłę do wyjścia z siebie. Nie martw się ani nie lękaj się. Możesz czerpać z nich dla siebie i innych. bo w nich widzę moje podobieństwo. Jakże pragnę być kochanym! Jesteś moją oblubienicą. nie sprawiają Mi tej rozkoszy. ale zawsze zachowaj spokój. Bądź bardzo pokorna. zawarte jest w Sercu moim. to i twoim. co jest [własnością] oblubieńca. co dusze niewinne i czyste. czymkolwiek ją nawiedzę. Uczyniłem cię dziedziczką nieba. choć są Mi mili. Obopólna wtedy miłość łączy duszę ze Mną. a ona Moją. bądź spokojna. ile jest liści. Ona jest zadowolona i Ja jestem z niej zadowolony. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka. Niebo i Matka Najświętsza. Kochaj Mnie. Do szczytu góry miłości dojdzie dusza. Choćby było tyle dusz. Miłość daje męstwo w niesieniu ofiar. wszystko jest twoje. ziaren 129 . Miłość zapoczątkowuje wszystkie cnoty i wszystkie ofiary. Jak ziemska oblubienica ma prawo do tego. W przeciwnościach daje siłę. Patrzę na twoje usposobienie i intencję. gdy dają Mi okazję do udzielania łask! Aniołowie. Ofiara i miłość. Jakąż rozkosz sprawiają Mi moje oblubienice. gdy Mnie kochają miłością gorącą. tak i tobie dałem prawo do zasług moich.Pan Jezus: Oddaję ci się na własność. bo zawsze jestem z tobą z Matką mą Najmilszą. Co jest moim. to jest jedność. Jakże mało takich dusz! Jakże męczy Mnie pragnienie zbawiania dusz! Bo moje miłosierdzie jako morze niewyczerpane. Ja jestem jej rozkoszą. Miłość mą pragnę na nie wylewać. mój obraz. z miłości własnej.

To ci daję. jak i za wierzących. boś znalazła wielką łaskę. jakie będziesz zdobywać dla zbawienia swojego i innych dusz. [wtedy] będziesz wstępować w moje ślady i będziesz współodkupicielką dusz. Dla wiernych [dusz] gotów jestem cuda czynić. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość. Raduj się. Kiedy przeszkodzisz grzechowi. co [jest] najlepsze na ziemi do zdobycia największej miłości. zadość czynić będziesz memu pragnieniu. 130 . bo twa modlitwa miła i wysłuchiwana jest. będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie.piasku. Gdy będziesz czynić miłosierdzie. która nigdy od ciebie odjęta nie będzie. Czyń moją wolę. Gdy to wszystko czynić będziesz z miłości dla Mnie. ale Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Wolą moją jest. Dużo jest dusz obojętnych. W moim krzyżu są wszystkie cnoty. Niczego nie zaniedbuj w tej sprawie. one nie zbliżają się po skarby miłosierdzia. służą Mi z obojętnością. byś umiłowała cierpienia. Krzyże. to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. szerz więc je i czyń miłosierdzie. nigdy by nie wyczerpały miłosierdzia mego w Sercu moim. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Proś nie tylko Mnie. Módl się dużo za pogan i innowierców. wszystkie czynności i wszystkie ofiary. tul do serca jak największe skarby. którymi cię nawiedzam. Módl się dużo o zgodę rządzących. Matkę moją tak samo męczy pragnienie zbawiania dusz. Pan Jezus: Dałem ci miłosierdzie. Jednako cierpiałem za nich.

są one pozbawione skutków cierpień Syna mojego i moich. Pan Jezus: Dałem ci skarby. ofiaruj jak najczęściej krew moją. Widzę podobieństwo Syna mego na wieki w piekle. że jako twój Bóg jestem w twym sercu z Matką mą Najmilszą i pokój [ci] daję. które wykonują cnoty. Matka Boża: Pociechą w moich cierpieniach było to. Jak Mnie męczy pragnienie zbawiania dusz! Gdybym ci dał cząstkę tego pragnienia. które są obojętne w umiłowaniu krzyża. niż inne dusze za dziesięć lat. (Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu NMP): Cześć oddają Matce mojej. Skarby te dałem ci na własność. cierpienia. Wielką liczbę dusz tym zbawisz.). bo jestem Bogiem. dusze cieszyć się będą i będą na wieki mieć znamiona35 cierpień swoich. Daleko więcej cierpię nad stratą dusz. Na ziemi nie ma większego szczęścia. red. Zadość czyń temu pragnieniu przez modlitwy. łzy wylane Ojcu niebieskiemu. Najwięcej ucieszą Matkę moją. bo choćby to była najmniejsza ofiara z miłości. że te cierpienia były na zbawienie dusz. 35 Znamiona cierpień – rany cierpień (przyp. a nie mają zamiłowania do cierpienia. 131 .Na drodze krzyża więcej postąpisz w miłości w miesiącu. pozbawiłoby cię to życia. czyń ją. jakiego świat dać nie może. Na sądzie Bożym. To jest zapoczątkowanie nieba. Szczęściem jest.

tak i Ja nie mogę przemawiać do dusz zamąconych. Jestem Bogiem pokoju i chcę. Nie zamącaj pokoju mojego i swojego. ten odpłaca Mi miłością za mą miłość. Chwałę Bogu możesz oddawać w każdej chwili. Bądź owiana miłością. 132 . Cierpienia zesłane przeze Mnie. które wykonujesz z miłości dla Mnie. miłosierdzie i miłość. gdy tego nie umiem? Pan Jezus: Kiedy pracujesz nad zwyciężaniem samej siebie. Bo wtedy wszystko zamienia się w miłość. Bo to jest miłość ofiarna. to znaczy duchem moim. To będzie radość dla Mnie i dla Niej.gdy naśladować będą Jej cnoty. bo Ja [tylko] do dusz spokojnych przemawiam. Kundusia : Obiecuję wykonywać Twoją wolę. ofiary. we wszystkich trudnościach. Być owianym miłością. Tego pilnuj. Jak nie można się przeglądnąć w wodzie zmąconej. Przez twe prośby uwielbiasz dobroć i miłosierdzie Boże nie tylko w słowach. Kundusia: Jak [mam] spełniać Twoją wolę. abyś zawsze była spokojna. Pan Jezus: W spokoju i z radością wykonuj wszystko z miłości dla Mnie. a kto je przyjmuje z radością. a czynię swoją. ale i przez wszystkie czynności. jakimi cię nawiedzam i nawiedzać będę. są dowodem mej miłości. wtedy spełniasz moją wolę i czynisz postępy w miłości mojej. Małe dzieci czynności swe spełniają w spokoju i z radością. Uwielbiaj ze Mną i przeze Mnie dobroć moją.

małym niebie – w sercu. Gdy dusza opuści ciało. Nie zajmuj umysłu rzeczami doczesnymi. Twoje serce jest moim niebem.Matka Boża Różańcowa: Jesteś naszą miłością. Pan Jezus: Okazałem ci większe miłosierdzie niż jej. to trzeba cudu. Teresy. Miej umysł wolny i swobodny. oddalaj więc od siebie wszelki niepokój i zamęt. W tym drugim. aby je znów złączyć. a my twoją. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Wiele tracisz na tym. Możesz łączyć się często z Panem Jezusem. abyś zdobyła miłość coraz większą. że zajmujesz się rzeczami przemijającymi. bo daję ci dłuższe życie. że złączona [z ciałem]. Miłuj Go i bądź Mu wierna. aby serce napełnić coraz więcej miłością. aby Mu się coraz milszą stawać. Pan Jezus: W niebie już nie ma żadnego niepokoju. I w tym duchu wszystko czyń. Dziś przemówię do ciebie przez moją wybraną. że ty jesteś miłością Boga. bo w tej miłości i łączności upodabniasz się do swego Oblubieńca. może zdobywać skarby przez cierpienia i ofiary. Życie człowieka jest cudem mej łaski z mego miłosierdzia. Niech ta myśl krzepi cię w twoich przejściach. Kundusia prosi o miłość podobną do św. 133 . niech panuje spokój. a Bóg jest miłością twoją. I to jest cudem mego miłosierdzia.

z Poznania36. modlisz się czy cierpisz.Kundusia pyta: Co mam czynić. bo duszom pokornym udzielam łask bez granic. Miej ufność dziecięcą. a jednak kochają te maleństwa więcej niż dorosłych. a wtedy upokorzysz się. by czynić z miłością. – żyjesz miłością. 36 Dr Ł. Pan Jezus: Udzielę mu tej łaski. skoro nie umiem tego czynić. ale i to. Rozważaj miłość moją i dobroć. 134 . o co prosisz. łączysz się ze Mną w Komunii św. Dzieci nie myśląc tym.. a o czym wiem. Rodzice nie wymagają niczego od dzieci. ku strapieniu całej rodziny. bo rodzice im to dają. gdy będziesz Mnie kochać miłością dziecięcą. przejęta duchem Bożym. nie chciał się wyspowiadać przed śmiercią. do bliźnich odnosisz się z łagodnością. W wykonaniu tego wszystkiego pamiętaj. a będziesz żyła miłością. co święci czynili? Pan Jezus: Dziecko moje. i własną nicość. Kundusia modliła się o łaskę spowiedzi. żyjesz w cierpliwości. co im potrzeba. krótko przed śmiercią wyspowiadał się i z wielką pogodą ducha zszedł z tego świata. o co nie prosisz. by prowadzić życie z miłości? Pan Jezus: Cokolwiek czynisz. Przez tę pokorę zgromadzisz wiele łask. Kundusia: Co robić. kochaj Mnie. Kundusia modli się o łaskę spowiedzi przed śmiercią dla doktora Ł. nie tylko otrzymasz to. że jest ci potrzebne. Tak i ty. bo Ja wszystko mogę.

Kundusia: Żywię w sobie pragnienie kochania. a nie obawiaj się. Rodzice nie wymagają [od nich] nadzwyczajności. jaką Bóg przez taką duszę oddaje Trójcy Przenajświętszej. Pan Jezus i dusza. „bo nic innego nie mam” – mówi – ale jednocześnie prosi. ale na miłość twoją. z miłości do Mnie. a nie na umiejętność. w łączności z Nim stają się jedno. Pan Jezus: Nie patrzę na umiejętność. a nie umiem kochać. co im sprawia radość! Tak i ty kochaj Mnie w swej miłości. Obecna jestem przez wszechmoc Bożą. Bo dusza upodobniona jest do duszy Pana Jezusa. Dziecięca miłość jest prosta i szczera. Matka Boża: Dziecko moje. oto. ku Jej czci i radości. Nie wymagam nad- 135 . jakby kochać. Dzieci nie myślą o tym. gdzie Syn mój. bez obaw i niepokojów. jak umiesz i jak potrafisz. wykonuj wszystkie twe czynności. Kundusia ofiarowuje Matce Bożej Pana Jezusa.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Ani aniołowie nie oddają tej czci. ale kochają w szczerości i prostocie. zawsze w spokoju. Błogosławiona jesteś po wszystkie czasy i na wieki. że nie umiesz Mnie kochać. tam i ja jestem. On jest Bogiem twoim. bo u małych kochających dzieci [rodzice] patrzą na prostotę i szczerość. Dziecięca miłość. by Matka Boża z Nim przyszła do serca Kundusi i pielęgnowała Jezusa w jej sercu.

Dusza poznaje. O to chodzi. będę zadowolony z miłości dziecięcej. którą masz ode Mnie. nicość własnych cierpień w porównaniu z miłością i cierpieniami Jezusa). ale prostoty. aby umiłować nawiedzenie Boże. Im więcej udzielam miłości. tak że w miłości następuje przebóstwienie cierpień i ofiar. Pan Jezus: Oddaję ci się na własność ze wszystkimi cnotami Serca mojego i ze wszystkimi moimi skarbami. Kiedy ciebie nawiedzam cierpieniami. (W tym samym czasie Kundusia odczuwa w duszy własną małość. twoje cierpienia. Błogosławię jej w każdej chwili i w każdej chwili mam z niej chwałę. tym więcej krzyży i cierpień. przyjąłem cierpienia. daję ci na własność. że [wszystko] wykonuje ze Mną i moją Matką. Dla takiej duszy gotów jestem cuda czynić i czynię. można nazwać raczej pieszczotą. pomnażam. To jest królewska droga. Przebóstwiam twą duszę. m i ł o ś ć mo j a . Matka Najświętsza przechowuje wszystkie jej zasługi. 136 . Dziecko moje. w porównaniu z moimi cierpieniami. To jednoczy Mnie z duszą człowieka. d a j e c i s i ły w cierpieniu. wolę Bożą. a moje bóstwo nie znieczulało cierpień. oddaje je Bogu. które wysłużyłem męką moją i śmiercią. Kundusia prosi o cnoty. a nie cierpieniami. ro z l a n a w t wo i m s e rc u .zwyczajności. i jedno się stajemy. Miłość twoją. Taka dusza zadość czyni pragnieniom moim. Skarby. Taka miłość doprowadzi do szczytu góry miłości. że nic z siebie nie ma. a przez Nią Bóg oddaje je Kościołowi. Jako człowiek.

bo przez to możesz wiele dusz zbawić. bo ogromną boleść Mi zadaje przez zepsucie i zgorszenie. bo oni mają te same obowiązki [co misjonarze]. Ofiaruj moją krew i moje łzy. ale ze Mną! (Niedziela Misyjna): Módl się nie tylko za misjonarzy. a przeprosisz. Wtedy będzie zadowolony nasz Oblubieniec. Bądź wierna swemu Oblubieńcowi i spełniaj Jego wolę. Kundusia prosi o odpuszczenie grzechów.Jakże możesz wzbogacić ze źródła Serca mojego siebie i innych! Wspieram cię w każdej chwili. Szata niewinności jest 137 . a wszystko to czyń dla przypodobania się Oblubieńcowi. pogan i innowierców. Zawsze miej pokój w duszy i pogodę. jeśli zawsze będziesz wierną Jego woli. Staraj się o miłość. Kundusia mówi o sobie: pragnę kochać Pana Jezusa tak. cierpliwość. aby weszła na drogę zbawienia. gdy upadniesz. Staraj się spełnieniem Jego woli zadowolić Go. Pan Jezus: Wiele proś za ludzkość. ale za proboszczów i duszpasterzy. swobodę i wesołą twarz. ponawiaj to często. taka jest moja zasada życia. Pan Jezus: Dostępujesz odpuszczenia grzechów w chwili. Święta Teresa Wielka (15 października): Oblubienica ziemska stara się przypodobać oblubieńcowi. jak On sam tego pragnie i zbawiać Mu dusze. Cierpliwość i męstwo razem miej i zwyciężaj się. męstwo w cierpieniu. sama nie pracujesz.

otrzymujesz na własność moje zasługi. nie zajmuj umysłu sprawami niepotrzebnymi. Razem przeżywają smutki 138 . ile chcesz i kiedy chcesz. Daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. W tym okażesz Mi najwyższą miłość. Łatwiej [jest] wykonywać inne cnoty. ale staraj się zdobyć jak najwięcej miłości i jak najwięcej dusz. Majątkiem ich są dusze. królowa przeżywa je razem z nim. Królowa przez zaślubiny z królem ma prawo do majątku królewskiego. (Uroczystość Chrystusa Króla): Kapłani są królami mojego Królestwa. Możesz z nich czerpać dla innych i dla siebie. że zniesiesz cierpienia z radością. Przez okrutne cierpienia wysłużyłem zasługi krwi mojej. jakimi cię nawiedzam. a tym zadowolisz moje pragnienie.ci dana i upiększona w sakramencie pokuty i Komunii św.– upiększam ją moją Krwią Najdroższą. należą do skarbów moich. byś mogła zdobyć jak najwięcej mojego majątku – dusz moich. Przez łączenie się ze Mną w Komunii św. a w niebie szczęściu nie będzie końca. Módl się. Przez moje zasługi i miłość jedno się stajemy w łączności. tak ty pilnuj czasu na ziemi. W sercu masz zapoczątkowane niebo na ziemi. z których krew moją wylewają na dusze. Módl się za kapłanów. Ponoszone z miłości dla Mnie i złączone z moimi [cierpieniami] stają się dowodem najwyższej miłości. aby urząd sprawowali z wielką pokorą i w miłości. Cierpienia. bo oni sprawują mój urząd. moje skarby. Gdy król ma jakieś strapienie. Jako ziemska oblubienica króla stara się we wszystkim mu przypodobać i w tym jest pilna. są jakby kielichami.

Tak samo miłość moja i kapłana. do miłosierdzia. Podzielaj ze Mną i pracuj w mojej winnicy.i radości. a Ja będę odpoczywać w twoim. Daję ci odczuć radość moją. Tyś radością moją i Matki mej. Boleść i cierpienia podzielaj ze Mną i wstępuj w moje ślady. a Ja wspomogę cię łaską. i [wszystko] przeze Mnie wykonywać będziesz. Miłość moja i twoja. Nie sama pracujesz. wszystkie uczynki twoje niech tchną miłością moją. a niebo otworzyć. dobroci i wszystkich moich zasług. Patrz na małe dziatki. który przejdzie przez największe nawałnice. Przez miłość daję ci prawo do wszystkich moich skarbów. bo miłość jest jakby duszą innych cnót. Kundusia: Chcę odpoczywać w Sercu Twoim! Pan Jezus: Odpoczywasz w Sercu moim. 139 . przejęte są kochaniem rodziców. ale ze Mną i moją łaską. Dając ci moją miłość. Miłość jest sternikiem. mogą podźwignąć cały świat. Bogu oddajesz nieustanną chwałę. Jestem twoim kierownikiem. Daję ci miłość moją. W tym zjednoczeniu się ze Mną i w miłości. często rozważaj o miłości mojej. Pełnij moją wolę. że. Jest tak potężna. a Ja będę nagrodą twoją. Dziś i zawsze. Nic innego ich nie obchodzi. a miłość nimi kieruje. wszystko ci dałem. Cierpliwość i męstwo idą w parze. jak Ja pełniłem wolę Ojca mego. te dwie potęgi są tak silne. ufaj i wierz. a Ja przez ciebie. że potrafi piekło zamknąć. Mnie się radź. co i jak masz wykonywać. Tak i ciebie niech nic nie obchodzi na ziemi. jeno rodzice. jak one kochają. bądź bardzo pilna i wierna.

Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus: aby wyprosiła łaskę. Panu Bogu milsze i tak czyń. jakie inni święci pełnili. Pracuj tyle. upodabniam taką duszę do samego Siebie. co jest lepsze. dana ci mądrość. tylko ją praktykuj. Przez akt żalu odnawia się. by Pan Bóg nie zabierał jej wcześniej ze świata.ty i Ja” i wykonuj wszystkie czynności z miłości ku Mnie. Zajmuj się swoimi obowiązkami. Nie wymagam wielkich czynów i pokut. bo jesteś miłością moją. jaki jest możliwy [do zdobycia] na świecie. co się dzieje na świecie. a przez spowiedź i Komunię Św. Święta Katarzyna: Siostro kochana. O cokolwiek prosić będziesz. Do Boga przemawiaj jak dziecko – w prostocie. upiększa się szata niewinności. W prostocie serca słuchaj. Kundusia prosi o mądrość. 140 . w prostocie i w pokoju wykonuj [wszystko]. Wybieraj to. ale miej ufność dziecięcą i wierz. a Ja twoją i te dwie miłości wystarczą sobie. otrzymasz. a nie troszcz się o to.. Szata ślubna jest pajęczyną w porównaniu z pięknością duszy ozdobionej cnotami. a zdobędziesz przez to większą mądrość. ile możesz.bądź tylko . dopóki nie osiągnie miłości w stopniu. Bądź pilna w czuwaniu nad sobą. co przemówi do ciebie Pan i to staraj się jak najlepiej wykonywać.

kto cierpi na depresję psychiczną): Nie obraża smutkiem Syna mojego. choć nie wykonują takich czynów jak starsze dzieci. bo i On przechodził w swym życiu smutki. że przeszłaś cierpienia. 141 . że w jednej chwili znajdziesz się na szczytach miłości! Kundusia prosi o miłość podobną do miłości św. to nabrałby wstrętu do pracy i zniechęcałby się do życia. Tak i ty. jak on przez kochanie Mnie miłością dziecięcą. choćbyś żyła setki lat na ziemi. Zdobędziesz miłość taką. Gdyby się poddał przygnębieniu. ale przez pragnienia je spełnisz. Święty Jan od Krzyża: Siostro i przyjaciółko moja. to pozostaniesz nicością. przez kochanie Mnie możesz zdobyć największą miłość. Dzieci najmniejsze są najwięcej kochane przez rodziców. a przez to zamęt robiłby w duszy i tracił pokój. a Pan Bóg wszystkim. wielką łaskę znalazłaś.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro moja najmilsza. Jana od Krzyża. A możesz zdobyć jeszcze większą. Święty Jan od Krzyża: Bądź bardzo cierpliwa i miej wielką pokorę. On może sprawić. a z łask wielkich dana jest ta. ale jeszcze wiele przejdziesz. Pan Jezus: Nie dasz rady spełnić czynów świętego Jana od Krzyża. Matka Boża (o kimś.

Staraj się być najmniejszą. ale w miarę. twoja modlitwa też (jest) wysłuchana. Większość [z nich] kieruje się mądrością światową i dlatego nie mogą się pogodzić. Kundusia prosi św. Więcej miłości możesz Mi okazać przez ofiary. choćby najmniejszej. Pan Jezus: Żyć miłością. bo zbytnie rozczytywanie się mogłoby sprowadzić obojętność i odsuwanie się ode Mnie. gdzie możesz zebrać więcej zasług. tym większą będziesz w królestwie moim. Jest to jakby twe żniwo. którzy by kierowali się mądrością z góry. Święty Jan od Krzyża: Proś o wiele. Nie masz przeszkody. Święta Katarzyna: Wśród obradujących mało jest takich. Kundusia prosi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo. Pan Jezus: Dziecko moje.Pan Jezus: Czytanie książek [nie jest zabronione]. Bądź pilna w miłowaniu. Przez miłość sprawisz radość największą Mnie i całemu niebu. Im będziesz mniejszą na ziemi. bo dana ci ta chwila na ziemi. bo Ja zawsze jestem z tobą i pozostanę do końca życia. to znaczy kochać Mnie tak. i dlatego tyle nieporozumień. bo dane ci będzie. 142 . Pragnę twej ofiary. Katarzynę o mądrość dla prowadzących układy pokojowe. jak Ja pragnę być kochany. by żyć miłością.

dobrej woli.Kundusia skarży się na brak skupienia. tym więcej otrzymywać będziesz łask. Obie te cnoty jednoczą się. a nie od słów. za dusze w czyśćcu [cierpiące]. że Polska jest w rękach obcych (komunistycznych). choć nie mówią o swej miłości. gdy jesteście w moich objęciach? Ufaj Mi. kocham wszystkie dzieci. dziecko moje. Pan Jezus: To zależy od twego usposobienia. innowierców. Pan Jezus: Pozornie jesteście w ich ręku. od woli dobrej. Kundusia skarży się. Matka Boża: Jestem matką pięknej miłości. Jak dziecko bezpieczne jest w objęciach ojca lub matki. Miłością szczególną otaczam te. Im więcej ufać będziesz. zlecone mi przez Syna. Przez prośby uwielbiasz miłosierdzie. Przez prośby spra- 143 . nie wzbudzanie czystej intencji. które mnie czczą i kochają. a jednak są najwięcej kochane przez rodziców. Nie wysilaj się na wzniosłe myśli. kapłanów. lecz nie wszystkie jednaką miłością. Pod moją opieką są bezpieczne w niebezpieczeństwach ziemskich. bo dzieci małe ich nie posiadają. Zjednoczenie zależy od ducha. Pozostań w pokoju i swobodzie. ale rzeczywiście jesteście w moich objęciach. bo moja miłość zastąpi twoje braki i nieudolność. Proś o wiele. tak cóż wam się może stać. Módl się za cały świat. Małe dzieci. dobroć i miłość Bożą. bo [wszystko] możesz otrzymać. Ufaj i wierz. nieudolność. pogan. kochają.

B. ufaj. Chcę. Matka Boża: Uczynimy w twoim sercu Nazaret. którzy walczą. które nie chcą panować nad sobą i dlatego są nieszczęśliwe. pokory. uniżenie. Żołnierze. ks. Przyjmij z radością [te] doświadczenia i nawiedzenia. otrzymują odznaczenia i nagrody. Dusza. otrzymują ode Mnie różne nagrody w postaci cnót np. pamiętaj i do mnie się zwrócić. więc uznaj swą nicość. w twych postępkach będzie dalszy ciąg tej uczty. że to ode Mnie pochodzi. a co ty czynić będziesz to i Ja wykonuję. Cokolwiek odbierasz. Tą doliną jest pokora. że woda nie zatrzymuje się na pagórkach. Dusze. W pokorze będzie przygotowanie do otrzymania łask. która zwycięża się. co godzinę i co dzień. Pan Jezus: W sercu twym uczyniłem wieczernik (wieczerzę – przyp. Rozkosz sprawia Mi ta uczta. bywa ze Mną jednoczona przez miłość. Pan Jezus: Grzesznicy nawet nie tracą wiary i prędzej się dźwigną. abyś Mi odpłacała miłością za miłość. tam i ja jestem. Dusza obdarzona ła- 144 . Wiedz. B. Gdzie jest mój Syn. bo Jego radością [jest] udzielać łask. niż dusze.). Pan Jezus: Dam ci tę łaskę. Gdy do Niego się zwracasz. Kundusia prosi o postęp w miłości.wiasz radość [mojemu] Synowi. tylko spływa na dolinę. które walczą. Wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy.

jest przyobleczona moim bóstwem i dlatego porównanie nawet ze słońcem jest słabe. więc chcę się dzielić szczęściem z duszami już tu na ziemi. Pragnę dawać szczęście. więc i całej miłości pragnę. (Przed spowiedzią): Idź. Ty. jak najczęściej dziękuj Mi i uwielbiaj moje miłosierdzie. Jakże Mnie boli wzgarda tej mi- 145 . dziecko moje. uprzejmie. aby odpocząć. Wzgardzili moją miłością. Przychodzę do serca twego. tobie zaś daję odpoczynek w Sercu moim. dziękuj za wszystkich ludzi. w skupieniu ducha. ani w upale cienia nikt tak nie pragnie. a przez to sprawisz Mi radość wielką. Tym będziesz pocieszać Serce moje tak bardzo zasmucone przez grzeszników. aby Mnie kochali z całego serca. jak wielki jest ten sakrament. bo Ja w całości oddałem się na cierpienia. a zwracaj się do mej miłości. Pragnę. będziesz zawsze zjednoczona ze Mną. jakiego świat dać nie może. a Ja obdarzę cię tak wielkimi łaskami. Bądź wolna od spraw ziemskich i światowych.ską. Nie wszyscy jednak przyjmują moją miłość. a jak mało ich znajduję! Sam w sobie jestem szczęśliwy. moim pragnieniem. miej serce wolne. jak Ja pragnę udzielać miłości i być miłowanym. w których znalazłbym odpoczynek. Pragnę dusz. to znaczy zachowuj się wobec nich łagodnie. W pracach swoich i posługach. Z otoczeniem i bliźnimi zachowaj anielskie obejście. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i pragnę wszystkie serca zapalić tą miłością. Ani jeleń źródeł. wyznaj swe winy.

Radość Mi sprawiasz miłością dziecięcą i pragnę. które Mnie kochają miłością dziecięcą. Ze wszystkiego bądź zawsze zadowolona. tak i ty. aby w twym sercu oddać się tobie na własność. które by Mnie tak kochały. Duszę Mi oddaną przemieniam w samego Siebie. aby jak najwięcej kochano Mnie miłością dziecięcą. rozbrajasz ból zadany Mi przez grzeszników. Przez dziękczynienie za łaski sprawia Mi się taką radość. Pielęgnować Mnie będziesz twoją miłością. Jakże pragnę być kochanym taką właśnie miłością! Umilasz Mi pobyt w sercu twoim. jedno się stajemy. a przez połączenie się mej duszy ubóstwionej z twoją. z cierpień czy łask. Ty jesteś moją własnością.łości! Tak mało mam dusz. Z jeszcze większą radością przychodzimy do duszy niewinnej i czystej! 146 . Z radością udzielam łask dla dziękczynienia. to Ja i Ojciec przychodzimy do nich. Przyszedłem do ciebie. Pielęgnować cię będę w Sercu moim. Kundusia prosi o miłość dziecięcą. jak tego pragnę! Ty wynagradzaj Mi swoją miłością. jak rodzicom sprawia radość dziękowanie i tulenie się do nich dziecka. oddaję ci moją duszę. miłując Mnie taką właśnie miłością. a ty Mnie pielęgnuj w sercu twoim. Oddając ci się na własność. a Ja twoją. Gdy więcej osób zejdzie się na modlitwie. a pieszczoty tych maleństw rozpraszają smutek rodziców. bo te dusze najwięcej kochają. gdy kochasz Mnie taką miłością. Jak rodzice kochają najwięcej małe dziateczki i cieszą się najwięcej z ich miłości. Pan Jezus: Dałem ci tę łaskę i dawać będę.

Pomnażam twą miłość i upiększam szatę niewinności. ona uwielbia przeze Mnie Ojca mego. B. Przez uwielbienie w duszy. 147 . wielkie odczucie miłości i błogości. aby nowy ogień zapalić w sercu twym dla mej chwały. tak i w sercu twym zawsze pozostaję z Matką mą Najmilszą.). (30 grudnia): Jutro udzielę ci wielkich łask! U Kundusi w duszy wielkie odczucie Obecności Bożej. spowodowany przez grzeszników. a jak tam była radość z mego przyjścia. rozbrajam gniew Ojca. choć to było chwilowo.Uwielbiam Ojca mego przez tę duszę. B. Serce twoje jest Betlejem. Trudno w takim stanie o szczegółowe akty (przyp. ks. a twej radości. Przyszedłem.

Kundusia: Co mam ofiarować? Pan Jezus: Ofiaruj Mi serce czyste. ale nie patrzę na twą umiejętność. a Ja mam rozkosz z rozmowy z nimi. niż z czegoś. Większą radością jest wyrobić coś z nicości. ale na wolę. Gdyby ktoś ujrzał nawet iskierkę mojego majestatu. ale w sercu mam osobisty spoczynek.ROK 1947 Pan Jezus: Szczęściem jest to. Radością moją jest duszę nieudolną przerobić na arcydzieło. Dobrze Mi w kaplicy. Do Mnie należy uświęcać cię. czyli praktykować. bo gdybym choć cząstkę mojego bóstwa okazał. Do ciebie należy wykonywać te cnoty. że zakryłem moje bóstwo przed waszymi oczyma. padłby nieprzytomny. a ty masz większe szczęście. bo przychodzę do ciebie ze wszystkimi cnotami i pomnażam [twoje] cnoty wlane. 148 . Większa w tym moja miłość. Znam twoją nędzę. Więcej kocham dusze nieudolne. bo one się upokarzają w swej nieudolności. Trzej Królowie byli ze Mną chwilę. a moja miłość wyrówna twą nicość. na miłość twą. bo łączę się z tobą w Komunii św. to nawet najczystsza dusza nie śmiałaby się zbliżyć [do Mnie].

Nie zawsze będziesz miała odczucie obecności Bożej. nie miałabyś szczęścia i pokoju. Przepraszając Mnie. jak i w tych duszach. Zagniewanego ojca i gotowego do karania rozbraja dziecko swoimi przeprosinami i prośbami. pragnę być kochanym od wszystkich. bo łatwo uległabyś lenistwu i to byłoby dla ciebie niebezpieczne. Pan Jezus: Nawiedzając cię cierpieniem. daję ci dowód mej miłości. innowierców. Coraz ściślej jednoczę się z tobą. to zjednoczenie moje z twą duszą. Rozkosz znajduję w duszy twojej. Choćbym ci dał świat cały. a l e n i e w y n i s z c z a m . twoją miłością wynagradzaj za tych. o s ł a b i a m s k ł on n o ś c i . Oddaję ci się na własność. Matka Boża: Syn mój znosi świętokradztwa z miłości dla wybranych. jeśli przyjmujesz je z radością. to jest szczęściem twoim. Przez ścisłe zjednoczenie wzrasta miłość. Ale że Ja ci się oddaję na własność. które Mi się oddają na własność. co Mi się oddają na służbę. Kiedy przychodzę do twego serca. 149 . bo cię wspomogę. wtedy ty dajesz dowód twej miłości. Módl się za pogan. a nie Siebie. Za tych przepraszaj. a ty jesteś własnością moją. Ufaj. by móc dla nich pozostać. co wzgardzili moją miłością. ale od wielu dusz miłość moja [jest] wzgardzona. D u s z e pow i n ny m i e ć p r a g n i en i e ko ch a n i a m n i e. ale okazują Mi niewdzięczność. Jednaką cenę zapłaciłem za każdą duszę.Kocham całą ludzkość. a szczególnie za kapłanów o gorliwość. Są takie dusze. choć niejednaką miłością.

bo z niej wypływa. przychodzę z moim miłosierdziem. Dzieci małe kochają rodziców. Pragnę. Święty Paweł: Siostro. Do duszy uznającej swą nędzę przychodzę z rozkoszą. Stawaj się coraz mniejszą. bo kocham dusze wesołe. bo twe prośby są wysłuchane i miłe Mi. nie jesteś zdolna ani ty. Zawsze zachowuj spokój i radość. abyś Mnie kochała gorącą miłością. otrzymałaś też pomnożenie miłości. Bo im mniejsza będziesz. bo wtedy szerzyć będziesz moje miłosierdzie. o co chcesz. a Ja przez ciebie szerzyć je będę. kiedyś doznała przykrości. ale choćby się wysilały. Pragnę. a to jest pokora. która zachowana ci będzie na wieki. Rodzice jednak są zadowoleni z dziecięcej miłości. tym będziesz Mi milszą. Twoja prośba pobudza Mnie do litości. Choćbyś się wysilała. a otrzymasz. bo próśb małych dzieci wysłuchuje się chętnie.ch o c i a ż mó g ł by m . Szerz miłość. bo Pan Jezus dał ci władzę nad swoimi skarbami. Miłosierdzie jest złączone z miłością. Prawdą jest. Proś o wiele. co się uznaje ze swej nędzy. Szerzyć miłość. bo pokora jest prawdą. Miłość twoja jest jakby kroplą rzuconą do morza. abyś przeze Mnie szerzyła moje miłosierdzie. jak je rodzice kochają. a t wo j e go d ob r a . bo mogę obdarzyć ją łaskami największymi. Proś. j e dn a k z o s t aw i a m c i j e j a ko ok a z j ę d o p r z e z w y c i ę ż a n i a s i ę dl a mo j e j ch wa ły. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. jak Ja ukochałem. ani żadne stworzenie ukochać Mnie tak. nie zdołają kochać rodziców tak. Kiedy przychodzę do ciebie. to znaczy 150 .

nawet długoletnia. s. 37 Słów tych nie należy oczywiście rozumieć jakby władza Matki Bożej. Pozostań przy mojej łasce. Bożych. Dał ci prawo do swoich skarbów i zasług. przez dar ten dusza nabiera zamiłowania do rzeczy niebieskich. 109. Bądź wierna i pilna. Bo zdobyte dusze będą kochały Pana Jezusa przez całe wieki. Bo miłość obojętna. Pan Jezus: Jestem z tobą zawsze. starczy. mniej zyska niż gorąca w krótkim czasie. była jakąś władzą odrębną i niezależną od władzy Pana Jezusa. Miłość gorąca dodaje męstwa w przeciwnościach. Nie poprzestał na niej. o ile ty nie oddalasz się ode Mnie. Przez gorącą miłość możesz zdobyć wiele skarbów. żebyś nimi szafowała jak oblubienica wierna. a odwraca się od ziemskich. grzesznika. abym mu wyjednała u Syna mojego miłosierdzie. prowadzi do wzrostu miłości. red. Matka Boża bowiem jest Pośredniczką wszystkich łask. Matka Boża: Od wieków Bóg cię umiłował tak. że wydał swego Syna na cierpienia. „wszystkie czynności wspólnie wykonujemy i wykonywać będziemy” – jak to Ona sama powiedziała do Kundusi (zob. Królowej nieba i ziemi. ale nawet poślubił cię jako oblubienicę. aby za Jego cierpienia kupić twoją miłość. 151 . w. 13g) (przyp.zbawiać dusze przez modlitwę i miłość ofiarną. Matka Boża: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi37.). Jeden akt woli człowieka. Pan Jezus udziela daru mądrości przez Ducha Świętego.

jako oblubienicę swoją. We Mszy św. Nawet aniołowie w niebie nie łączą się tak ściśle ze Mną. Uwielbiają i czczą Mnie. ale Ja pragnę być kochanym od wszystkich. W niebie święci otoczeni są moją światłością. Szczęśliwa jesteś. przez wszechmoc Bożą jestem wszędzie. ale moja miłość jest wzgardzona. On bowiem łaskami cię obdarowuje i kształtuje na swoje podobieństwo. Czynisz postępy w miłości. Gdzie światło słoneczne. Jestem twoim Bogiem i możesz mieć niebo na ziemi. jaką kocham nędzę ludzką. Jakże pragnę obdarowywać łaskami.Gdzie [jest] Syn mój. zjawiam się w sposób duchowy. Tak samo jest z moją obecnością. tak i ja. nikt z ludzi nie pojmie. rzeczywiście ponawia się Ofiara mego Syna jak na Kalwarii. ale każdą chwilą życia. Pan Jezus: Miłość daje siłę do wszystkich czynności. tam i nieodłączny cień. duszę i bóstwo. Cokolwiek czynisz 152 . Uwielbiaj Mnie nie tylko słowami. że wolno stworzeniu Mnie kochać. dając ci na własność moje ciało. W niebie jestem z ciałem i duszą. Jak Mnie to boli! Nie dość. jednak bez porównania większe jest pragnienie Syna mojego. tam i ja jestem. jak Ja łączę się [z tobą]. a na ziemi z duszą łączę się tak ściśle. Dana ci jest cząsteczka pragnienia miłowania. tylko że dzieje się to przez Ducha Świętego w sposób duchowy i bezkrwawy. gdy Mnie możesz kochać na ziemi. ale rzeczywisty. że jedno stanowimy. Radość sprawia Mi się przez prośby i radośnie udzielam o co się Mnie prosi. Mojej miłości.

Gdy czyjąś duszę uratujesz i zbawisz. bo za nie można zbawić dusze. jest bardzo uświęcająca. zmarnowane jest. czy też nie. nie ma owocu. gdy umarła. ale i w życiu. tak i życie człowieka bez uwagi. ale na miłość. 38 Kundusia ma 72 lata. bo gdy się człowiek modli bez uwagi. Twoje pragnienie kochania Mnie zmusza Mnie do coraz większej miłości ku tobie. jednaką miłością kocham cię. Nie patrzę na wielkość czynów. przez wszystko Mnie uwielbiasz i chwałę [Mi] oddajesz. Kundusia: Pragnę kochać i być kochaną jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Nawet najmniejsze ofiary tak bardzo cenię. pomnażam miłość. ubóstwiam ją. ale za dusze. lecz lepiej Mi w sercu człowieka. bo mogę działać przez dusze. Wedle tego sądzić cię będę. Łączność ze Mną. Jedno się wtedy staję z duszą.. bo potroiłem ci życie na ziemi38. bo umartwianie idzie w parze z roztropnością. 153 . nie tylko w Komunii św. Roztropność jest konieczna. Czy daję ci odczuwać moją miłość i obecność.z miłości ku Mnie. W tabernakulum czekam na miłość. Pan Jezus: Nawet więcej okazałem ci miłosierdzia. Teresa od Dzieciątka Jezus miała 24 lata. w których przebywam. Żyj z uwagą. bez niej może być dużo upadków i niepokojów. Kocham cię coraz większą miłością. bo Ja nie za świat cierpiałem. więcej zyskasz niż świat. a św.

Nie sama pracujesz. a najwięcej cieszą rodziców swoim kochaniem. Pragnę dusz o takim usposobieniu. 154 . Kundusia prosi o największą miłość. niczego się nie lękają. tak i dusze dziecięce powinny unikać próżnej ciekawości. a by d ro ga . cokolwiek czynić będziesz.Niech twoje życie będzie aktem miłości. Małe dzieci w objęciach swoich rodziców czują się bezpieczne. aktem wynagradzania i zbawiania dusz. j a k on o ko ch a ć ! To j e s t owa d ro ż y n a ! Kroczenie tą drogą sprawia Mi największą radość. bo j e s t t o d ro ga n a j p ro s t s z a i n a j k ró t s z a d o n i eb a . Powinny spokojnie spoczywać w moich objęciach i przyjmować to. udzielam ci coraz większej miłości. C h c i a ł by m i p r a g nę. Dopomóż Mi swoimi modłami. co się na świecie dzieje. I d z i e s z d ro ż y n ą d z i e c i ę c t wa d u ch owe go. ale ty czyń co możesz. s t a ł a s i ę d ro gą c a ł e j l u d z ko ś c i . aby ludzkość na tę drożynę weszła. nic świat nie obchodzi. Pan Jezus: Możesz Mnie ukochać najwyższą miłością. tego. j a k d z i e cko u f a ć. Dz i e c i n i e s ą k a r a ne a n i s ą d z one. zamieniać się będzie w miłość. co daję. k t ó r ą w y t y c z y ł em p r z e z mo j ą w y b r a n kę ś w. ale z moją łaską. zajęte rodzicami. Jak małe dzieci. Te re s ę. a Ja zawsze zastąpię twoją nieudolność moją miłością. Wtedy. Ja k d z i e cko w i e r z y ć. Miłe dziecko. bo jestem twoim Bogiem i mogę w jednej chwili posunąć do szczytów miłość twoją. aktem uwielbienia. Ta k i d u s z e d z i e c i ę c e n i e b ę d ą k a r a ne i w poko j u b ę d ą p r z e ch o d z i ć n a d ru g i ś w i a t .

Człowiek ukazuje Mi miłość przez wysilanie się. Tak stajemy się jedno. Kundusia: Czym mogłabym się podobać? Pan Jezus: Przez cierpienia znoszone z radością! Kundusia prosi. bo. aż zwyciężymy! Wyniosłem cię do najwyższej miłości. Moja Matka [i] za tymi się wstawia. wszystko zamienia się w miłość. aby Jezus stał się jej świętością. Czy doznajesz strapień i cierpisz. przychodzę ze świętością. gdy przychodzę do ciebie. ponad wszystko. a pozostanie głęboki pokój w duszy. a moje jest sercem twoim. którzy Jej nie proszą. duszę twoją upodabniam do mojej. Pan Jezus: Byłem. Do twej miłości przyłączam się z całą potęgą i siłą tak. że możemy świat dźwignąć. Kundusia: Co będziemy robić? Pan Jezus: Będziemy walczyć i przez oręż modlitwy i przez wysiłki. Niech się potrzebujący do Niej i do Mnie zwracają! 155 . jestem i pozostanę twoją świętością. Jest współodkupicielką przez swoje cierpienia. Czy odczuwasz.Nieustannie przelewam moją miłość do twojego serca. jesteś w łączności z moją miłością. Chodź przede Mną w prostocie i pokorze serca. czy cokolwiek czynisz. bo twoje serce jest moim. Taka ofiara jest Mi miła. moja miłość przelewa się do twojego serca. To znaczy utrapienia i krzyże będą niknąć. jak giną iskry w powietrzu. czy nie odczuwasz. choćby to była najdrobniejsza rzecz.

z którego czerpie się miłosierdzie dla grzeszników. Matka Boża: Potęga. Przez cierpienia. że mogą powtórzyć życie. Święty Józef (19 marca): Szczęśliwi kapłani. Większe to szczęście niż moje. cierpienie i zmartwychwstanie Pana Jezusa. za które całą ludzkość kupić można. Szczęściem dla kapłanów. tworzy się zdrój [bank] łask. które korzystać będą z moich cierpień. ty wynagradzaj Mi za zbrodnie mordowania nienarodzonych. że przez nią dusze się nawracają i Jezus cuda czyni. połączone z cierpieniami Jezusa. Kiedy modliłem się w Ogrójcu. oni większą oddają [Mu] chwałę i większe otrzymują łaski. którzy [są] uprzywilejowani. Z nimi Pan Jezus ściślej się łączy. Pan Bóg kocha wszystkich kapłanów. Cierpienia są najdroższymi skarbami. tak jest [ona] niepojęta. jest tak wielka. że nie widzą swymi oczyma swojej godności. Cierpienia [twoje]. 156 . potęgują miłość. która ci się oddaje w skarbach Jezusa. widziałem wszystkie zbrodnie i one wyciskały Mi krwawy pot ze zdrowego ciała. że całe niebo zachwyca. Widziałem jednak i dusze. ofiaruj Krew Najświętszą za zbawienie grzeszników. połączone z moimi. ale są tacy.Widzisz jak okrutnie cierpię nad stratą moich dusz. Módl się o zbawienie całego świata. ofiary i modlitwy.

wtedy uczestniczy w szczęśliwości boskiej. ok a z u j e s i ę n a j w i ęk s z ą m i ł o ś ć i d u ż o ł a s k mo ż n a s ob i e z a s k a r b i ć. żebym czynił ze [swoją] własnością co Mi się podoba. jakie są związane z cierpieniami. a ty moją. dlaczego się męczysz i martwisz? Jestem twoją własnością. Żal mi dusz. Świat jest znikomy. tym się Mi radość sprawia. które będą z tych cierpień korzystać. Gdyby była większa chwała i dobro w tym. Matka Boża: Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe w swej łączności. Jeśli cierpienia przyjmuje się z radością i dziękuje [za nie]. Więc pozwól. że usunąłbym cierpienia. a gdy dusza łączy się z Jezusem w Komunii św. Dużo łask przez to tracą [takich]. Gdyby ci był dany cały świat i więcej. 157 . Dusz takich mam małą liczbę. że nawiedzam duszę [cierpieniem]. Pan Jezus: Dziecko moje. bo przykrość mam już w tym. przykro Mi nawiedzać ciebie krzyżami i cierpieniami. że bez mojej woli nie spadnie włos z głowy. Wiesz.Pan Jezus: W cierpieniach mojej Męki pocieszały Mnie dusze. które idą na potępienie. Szedłem tą samą drogą. Błogosławię ci wszędzie i zawsze. czynię to jednak dla twojego dobra i mojej większej chwały. P r z e z c i e r p i en i a z d oby wa s i ę d u s z e. uczyniłbym to w jednej chwili. nie posiadłabyś [jeszcze] tego szczęścia. a ta szczęśliwość jest wieczna. ale cierpień nie przyjmują. które Bóg daje. Jest dużo dusz.. które Mi służą.

Nieustannie uwielbiajmy Ojca mojego. a l e op a r t y j e s t n a m i ł o ś c i i z n i e j w y p ły wa . a jednak [rodzice] są zadowoleni. Czynności twe. wszystkich innych cnót. Dziecko moje. drugim mniej. patrzę tak na twoją wolę jak na usposobienie. dusza nie przetrzymałaby żaru tej miłości. a by n i e o d c z u wa ć p r z e c i w n o ś c i . przeze Mnie i ze Mną wykonujesz. Wiedz. Pan Jezus: Nie tylko Serce. Pan Jezus: Dziecko moje. jak najczęściej odnawiaj oddanie się na własność moją. Co innego jest kochać Mnie dziecięcą miłością. że jestem Bogiem pokoju. Pok ó j n i e n a t y m pol e ga . Pokój polega na pokorze i cierpliwości. zaś Duch Święty jest łącznikiem Naszym i przez Niego udzielane są wszystkie łaski. Ochroną pokoju jest męstwo. 158 . Duszę urabiam na swój wzór. Całe wieki będzie ją poznawał. bo zawsze jestem z tobą. Duszom daję się poznać częściowo. Gdybym udzielił się w całości.Kundusia prosi o zamianę serc. Kundusia skarży się na własną nieudolność. a wypływa z miłości. Niczego się nie lękaj. duszę i moje ciało oddaję ci. zawsze i wszędzie. ale bóstwo. Coraz ściślej łączę się z duszą. Ja jestem w Ojcu. prawo ich nie karze. jako moją własność. jak źrenicy oka. jednym więcej. bo przez to otrzymujesz pomnożenie miłości. Małe dzieci mają ograniczony rozum i cząstką swoją kochają. Przestrzegaj danego ci pokoju. a Ojciec we Mnie. Dzieci nie są karane. Całości mojej miłości rozum ludzki nie pojmie nawet w niebie.

Ja myślę o twoich potrzebach. Zostaw ziemskie rzeczy ziemi. A wtedy zadośćuczynią memu pragnieniu i dla takich dusz gotów jestem cuda czynić. Pamiętaj. Kundusia prosi Pana Jezusa. Za każde odniesione zwycięstwo będziesz całe wieki więcej Boga miłować. Rodzice dają dzieciom nawet to. ale poszczególnymi kościołami wewnętrznymi. zamieniają się w miłość. że cierpienia idą z miłością w parze. Opiekuję się nie tylko Kościołem zewnętrznym. bo w miłości streszcza się całe życie. o co nie proszą tak i ty otrzymujesz wiele. Pragnę. aby mogła przez Niego miłować Trójcę Przenajświętszą i zbawiać dusze. M i ł o ś ć j e s t s poko j em . a ty myśl o Mnie. M i ł o ś ć j e s t s t r a ż n i c z k ą i k i e row n i c z k ą w s z y s t k i ch cn ó t . aby [właśnie] tak urządziły swoje życie. Nie myśl o ziemskich rzeczach. tym większe cierpienie. miłość obejmuje wszystkie czynności. wykonywane z miłości dla Mnie. nawet [o potrzebach] ciała. Święty Józef: Powierzona mi jest opieka nad Kościołem.Udzielam ci coraz większej miłości. mistycznymi. a l e n i e b e z c z y n ny m w y po c z y n - 159 . Bądź pilna w miłowaniu Mnie. aby pozostał w niej jak w tabernakulum. abyś się stawała coraz milsza Sercu memu. Czynności te. Chcę płacić miłością za miłość i nie pozwolę się przewyższyć w miłości. choć o to nie prosisz. Pan Jezus: Tego pragnę! Takich dusz pragnę. Im większa miłość. Pragnę miłości coraz większej.

Całe niebo. Mądrością. jak wierzysz. pobu d z a d o m ę s t w. i tak wspólnie wszystkie czynności wykonujemy. Możesz moimi skarbami rozporządzać jako królowa i jako oblubienica. a moje twoim. Stajemy się jedno przez ścisłe zjednoczenie. cierpliwości. tak ci się stanie. tak moim majątkiem są dusze. które patrzy na Mnie. W sercu miłośnika mam odpoczynek i rozkosz. Pozostań zawsze w spokoju. jest też i twoje. Kundusia prosi o wielką świętość dla przypodobania się Panu Jezusowi. Oblubieńcem. W tabernakulum jestem więźniem miłości.. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. tyle razy ukształtowuję serce w miłości. Jesteś moją własnością. wszystkie ofiary. cieszy się moją radością. Jak dobra królowa stara się pomnożyć majątek króla. ale stale się posuwa. Radością i Rozkoszą. a przez to moje ubóstwienie wszystkie te czynności zamieniają się w miłość moją. Jest jak woda rzeki. j e s t j a k wa h a dł o w z e ga r z e. 160 . d o o f i a r. łagodności. Pan Jezus: Dziecko moje.k i em . twoim Mistrzem. a Matka moja cieszy się z tego mego odpoczynku i rozkoszy. Jestem twoim wszystkim. Za każde zwycięstwo [nad sobą] całe wieki będziesz Boga więcej miłować. k t ó re pobu d z a m e ch a n i z m z e ga row y. które ty pilnie staraj się zbawiać. Przez takie zjednoczenie stajemy się jednością. która nie staje. pokorze. Pobu d z a d o cn ó t . Co jest moje. Twoje serce staje się moim. Jestem Królem. czego nie znajduję w pustym tabernakulum.

a Ja w tobie. co Syn rozkazuje. Moja miłość jest nieograniczona. Nasycaj się nią i zatapiaj się w niej. przez cierpienia. bo miłość sprawia w duszy radość. aby się Matce Bożej przypodobać? Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mego i czyń pilnie to. rozkosz. Miłość swoją należy udowadniać ofiarą i krzyżem. Tajemnica miłości płynie z krzyża. bo ty we Mnie jesteś.Daję ci moją miłość aż do sytości. a to Mi wystarczy. a tym sprawisz mi radość i wykonasz moją wolę. Z twej strony czyń. Miłość znieczula cierpienia. jakiego świat dać nie może. ile możesz. w ofierze. a łączy się ze stworzeniem ograniczonym. bo działalność o tyle jest większa. o ile ty [większy] wysiłek czynisz. Patrzę na twoje usposobienie.). ale i przez każdy czyn z miłości wykonany. przez to oddajesz [Mi] chwałę. Uwielbiasz Mnie nie tylko przez modlitwy. Pan Jezus: Sam kocham Siebie przez ciebie. wolę. B. ks. Moją miłość zdobyłem przez ofiary. Kundusia pyta: Co czynić. Istotą pokoju 161 . Daję ci zakosztować cząstki mojej szczęśliwości. umiłowanie cierpień. To nie znaczy. bo miłość musi być udowodniona w czynie. Daję ci pokój. B. twoją miłość. abyś nie doznawała przeciwności. Kundusia doświadcza w tym czasie żywego odczucia Miłości i szczęśliwości Jezusa (przyp.

jest zjednoczenie ścisłe ze Mną. Wtedy z tej miłości
wypływają inne cnoty: cierpliwość, łagodność, uprzejmość i inne. Niepokój, dbający o zbawienie dusz, nie
niszczy pokoju prawdziwego.
Udzielam ci promyka miłości, a już niewiele wiesz
o sobie; gdybym ci dał całość, na popiół spaliłoby się
[twoje] serce. Ten promyk wystarczy ci, bo pod promykiem tak samo cały jestem tu, jak i w Komunii św.
jestem cały pod najmniejszą cząsteczką. Choćbyś całe
życie rozmyślała o miłości, nie zbadałabyś jej nawet
i przez całe wieki, bo miłość moja jest nieograniczona
i niepojęta stworzeniu.
Na ziemi dusza szczęśliwa jest tym, że może się łączyć
w Komunii św. Święci w niebie nie mogą czynić tego,
co może dusza na ziemi przez moje działanie i wykorzystanie czasu. Może szerzyć chwałę moją i zbawiać
dusze, może być współodkupicielką dusz i sprawiać
Mi radość w każdej chwili.
Módl się, nawet więcej za nieprzyjaciół niż za przyjaciół, bo większą ci łaskę wyświadczają dając okazję do
większej miłości.
Im mniejszą stawać się będziesz, tym większą świętą będziesz, a im będziesz pokorniejszą, tym będziesz
mniejszą. Idziesz drogą dziecięctwa, staraj się, ile możesz, postępować; jak dzieci nie mają wielkich obowiązków, których by wykonywać nie mogły, jednak
miłowane są więcej niż dzieci dorosłe, tak i ty, skoro
idziesz drogą miłości dziecięcej, idź spokojnie, bo patrzeć będę na miłość twoją. Módl się wiele o to, aby
i inne dusze weszły na drogę miłości dziecięcej, tego
pragnę. 

162 

Sprawiedliwość moja domaga się karania, ale dusze
wierne powstrzymują sprawiedliwość moją, rozbrajają mój ból.
Kundusia prosi, aby [jej] życie było jednym aktem miłości.
Pan Jezus: Patrz na wzór najmniejszych dzieci; kochają rodziców i nawzajem są kochane, tak jakby dla nich nic
innego nie istniało na świecie. Tak i ty kochaj Mnie
miłością dziecięcą, aby cię nic nie obchodziło, co się
dzieje na świecie. Tak żyj jakby na świecie nic więcej
nie było, tylko Ja i ty. Przez ciebie będę uwielbiać Ojca
mojego, bo Ojciec jest we Mnie, a Ja w Nim.
Wspierać cię będę w każdej chwili łaską. Ze Mną
i przeze Mnie wykonywać będziesz wszystkie sprawy.
Wszystkie Trzy Osoby Boskie są szczęśliwe, a swoim
szczęściem podzielają się z duszami czystymi i niewinnymi. Takie dusze rozkosz Nam sprawiają. W sercu takiej duszy mieszkamy i udzielamy jej szczęścia
już tu na ziemi.
Gdybyś wiedziała, ile cierpię za grzeszników! Łącz
się jak najczęściej w duchownej komunii, abyś pocieszała Serce moje. Przez wierność będziesz rozbrajać
mój ból.
Kundusia pyta: Co czynić z niejasnościami w głosie wewnętrznym?
Pan Jezus: Coś dotąd czyniła, czyń dalej i bądź spokojna.
W niepokoju mogłabyś upaść. Pragnę ci udzielać i będę udzielać coraz większych łask. Bądź wierna, a im
pokorniejszą będziesz, tym milszą będziesz Sercu mojemu. 

163 

Matka Boża: Syn mój będzie udzielał coraz większych
łask, bo tego pragnie. Myślą własną nieraz uprzedzasz
głos Boży, więc bądź powolna.
Kundusia pyta: Co czynić, aby wynagrodzić [Bogu] krzywdę i duszę zbawić?
Pan Jezus: To czyń, coś dotąd czyniła. Okrutnie cierpię od
grzeszników. Jedna, niegodnie przyjęta Komunia św.
więcej Mi sprawia boleści, niż trzy godziny konania,
bo cierpienie [moje] jest bez skutku. Pocieszaj Serce
moje, tak bardzo zasmucane przez grzeszników, wiernością.
Kundusia pyta: Co czynić dla zdobycia coraz większej miłości ?
Pan Jezus: Spełniaj wolę moją. Zachowaj nie tylko przykazania, ale wolą moją jest, abyś się uświęcała coraz
więcej przez przyjmowanie z radością przeciwności,
wtedy pokochasz Mnie miłością ofiarną, czynną i zadośćuczynisz memu pragnieniu. Pragnę, aby dusza
doszła do najwyższej miłości na ziemi. Czerp z mego
Serca i z mej miłości męstwo i wychodzenie z siebie.
Kundusia pyta: Co czynić, aby się stać małą ?
Pan Jezus: Trwaj w prostocie dziecka. Ile możesz, czyń.
A w prostocie bądź taką, jakbyś nic nie czyniła. Jak
dziecko.
Kundusia pyta: W czym się doświadczać? W czym winni doświadczać się kapłani, a w czym wierni? 

164 

Pan Jezus: Doświadczaj się w miłości i cnotach. Kapłani
niech się doświadczają w moim urzędowaniu, w gorliwości i sprawiedliwości. Jak zastępca cesarza ma się
doświadczać w sprawiedliwości, tak i kapłani.
Wierni niech się doświadczają w skromności, by nie
dawali zgorszenia. Młodzież, by nie ulegała rozpuście.
Jestem działalnością jak jestem miłością. W miłości
i łączności wytwarza się jedność pomiędzy duszą a Bogiem. Jestem działalnością, ty zaś jesteś wykonaniem
tej działalności. Do ciebie należy wysiłek i praca.
Kundusia pyta, przez co dojdzie do ścisłego zjednoczenia?
Pan Jezus: Dojdziesz przez maleńkość i pokorę. Pracuj wciąż nad wychodzeniem z siebie, na tym polega
maleńkość. Nie należysz do siebie, ale do Mnie. Ode
Mnie zawsze jesteś zależna. Jak dziecko, które zawsze
zależy od rodziców. Niech cię nic nie obchodzi, co się
na świecie dzieje, ale pilnuj własnego uświęcenia.
Tym więcej doznasz cierpień. Im więcej będziesz się
starała jednoczyć ze Mną. Przyjmuj z radością doświadczenia. To, co czynisz, jest maleńką drobiną wobec mej miłości. Pragnę jednak, byś płaciła miłością
za miłość. W t ru dn o ś c i a ch w j e dny m dn i u
w i ę c e j po s t ą p i s z , n i ż p r z e z c a ł e l a t a s p ę d z one w poko j u .

Matka Boża: Dużo się módl za siebie i za innych. Bądź
posłuszna Synowi mojemu, a koronę otrzymasz za
wierność. Bądź posłuszna spowiednikowi, bo za to
posłuszeństwo będziesz miała oddzielną koronę. Za 

165 

tym boleść moja większa! Mało [jest] takich dusz. Gdybyś wiedziała. starczyłaby na kilka światów i nie wyczerpałaby się ani moja dobroć. niewyczerpana jak morze. a nie za słuchanie słów Bożych jest nagroda! Ile jest w twej mocy. ale z miłości dla dusz zostałem w Najświętszym Sakramencie. Nie tylko cierpiałem. ale przez ciebie. Sprawia Mi rozkosz darzenie łaskami. W tym zjednoczeniu tak ściśle łączysz się z Synem. Kundusia prosi. które by chciały w zupełności korzystać z moich łask. przemieni się w miłość. tak wielka. ani miłosierdzie. że jedno się stajecie. Moja miłość. aby reszta [jej] życia stała się jednym aktem: uwielbienia. czyń. Cokolwiek czynić będziesz. a Matką jestem wszystkich. Cierpienie zniesiesz z męstwem. Matka Boża: Najbliżej Serca mojego są mi dusze wierne. W największym stopniu osiągniesz miłość przez zatapianie się w miłości. Miłość bliźniego ma się okazywać w czynach. Pan Jezus: Ja stanę się twoim wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem. okazuje się ją przez ofiary i cierpienia. Ogromu mej miłości i miłosierdzia nie pojmie żaden rozum ludzki. Bądź mi wierna. a świat i co się na nim dzieje nie będzie cię obchodzić. 166 . dziękczynienia i zadośćuczynienia. Jezus pragnie miłości obopólnej. a nieustannie będziesz obdarowywana łaskami.wykonywanie. jak pragnę każdą duszę obdarzyć pełnią łask! Dusze gardzą tym moim pragnieniem.

Druga boleść to obraza wyrządzana Synowi mojemu. aby inni wyrządzili przykrość ojcu i przeszkadza temu. Doświadczam cię cierpieniami. nie dopuszcza. Jeśli ktoś pragnie Mnie kochać. tym Mi milsza. Przez cierpienia oddajesz Mi największą chwałę i sobie na całe wieki radość przygotowujesz. w cierpieniu jest większy wysiłek. Tym okaże się miłość największą. ten już miłuje.Pan Jezus: Wszystkie dusze jednako są Mi drogie. Przez cierpienia zdobywa się dla Mnie dusze. Bardzo pragnę zba- 167 . gdy nawiedzę cię cierpieniami. Matka Boża Bolesna: Boleję nad stratą dusz idących na potępienie. bo pragnę udzielać ci coraz więcej łask. Kundusia przeżywa pewne zmartwienie. Pan Jezus: Nie martw się. Pan Jezus: Nie lękaj się. ale im trudniejsza ofiara. które miłuje ojca. że ułożą się sprawy. bo jestem zawsze z tobą. Dam ci przez to okazję do zdobycia największej miłości. Ofiara i modlitwa mają iść w parze. zachowaj spokój. Dobre dziecko. bo przez cierpienia okażesz Mi największą miłość. jaką na ziemi osiągnąć można. bo one będą przynosić owoc Kościołowi. Staraj się zdobyć jak najliczniejsze zasługi. Modlitwa jest łatwiejsza. Miłość ku Mnie polega na usposobieniu. Te dwie boleści przejmują Serce moje. bo za cenę ofiar dusze zbawiam. Tak i przeszkadzać należy wszelkiej obrazie Ojca niebieskiego. Sam sprawię. Pragnę ofiar i rękę po nie wyciągam.

jak lód ginie od słońca. niepojęta jest dla rozumu ludzkiego. a czyniąc ofiarę. Miłość nieskończona. Jestem Bogiem pokoju. ż e j e dn o s i ę s t a j emy. Bo miłość jest niezgłębiona i nieskończona. To samo dzieje się we Mszy św. będę więc twoim drogowskazem. Matka Boża: Pamiętaj o mnie i zwracaj się do mnie. Pan Jezus: Zatapiaj się w głębiach miłości mojej. to wszystkie marności tego świata ginąć będą tak. Ja j e s t em n a j bl i ż e j . bom zawsze z tobą. Gdy się zatapiać będziesz. To nie znaczy. Pan Jezus: Jestem możny. Słowa kapłana są jakby tchnieniem i przez działanie Ducha Świętego to się dzieje. Pragnę dusz. w Sercu moim.wienia każdej duszy. Ja i ty. Kundusia prosi o łaskę życia ofiarnego. ż e ś n a j d a l e j o d e M n i e. Tak pozostaniemy w życiu nadprzyrodzonym. zadośćuczynisz memu pragnieniu. 168 . Matka moja poczęła z Ducha Świętego i słowo ciałem się stało. Kiedy ci się zdaje w cierpieniu. które by Mnie kochały miłością czułą i ofiarną. ale w czasie nawiedzenia [trzeba] czynić wysiłki i zachować spokój duszy. t a k s i ę ł ą c z ę z t ob ą . a życie doczesne ginie w głębinach miłości. aby nie doznawać przeciwności.

uprzejmość. Miłość pobudza do tych ofiar. bo na tej drodze zdobędziesz największą świętość. P i l n i e n a l e ż y c z u wa ć n a d d rob i a z ga m i ż y c i a . choć nie myślą stale o rodzicach. pokorę. aby dusze prowadzili drożyną miłości. ale mają usposobienie ku rodzicom. Oddaję [ci] na własność zasługi. a z d ru g i e j s t rony z a ch owa ć s wobo d ę d u ch a i pok ó j . W przeciwieństwach należy zapierać się siebie. Oddaję ci na własność niebo. 169 . Kundusia pyta co czynić. byłabyś w wielkiej nędzy. a w tym zaparciu się jest miłość. Należy składać drobne ofiary z tego. aby wszyscy na tę drogę weszli. Pomnażam w twej duszy miłość. Pragnę. Teresy): Proszę o łaskę dla wszystkich kapłanów. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (50-lecie śmierci św. a cnota męstwa wspiera.I Ja oddaję ci się na własność. Dziecięca miłość polega na dobrej woli kochania rodziców. Gdybym ci oddał świat cały. cierpliwość. bo jako moją oblubienicę przyozdabiam cię moimi cnotami i upodobaniem do Siebie. Drożyna miłości dziecięcej jest drogą królewską. Miłość wszystkie te uczynki ożywia i daje zapał. Bo drożyna dziecięcej miłości jest drogą najkrótszą i najłatwiejszą. aby trwać w tych cnotach. Pan Jezus: Kochaj mnie dziecięcą miłością. a Siebie ci nie oddał. co przyjemne i po kwiatach tych ofiar kroczyć razem ze Mną. choćbyś miała świat. Patrz na małe dzieci. bo pragnie dojść do najwyższej miłości. jak one kochają rodziców i nawzajem są kochane.

módl się nawet więcej [za nich] niż za przyjaciół. Mowy niepożyteczne notowane są [bowiem] po stronie upadków i skłonności. a znów mów słowa dobre. że dusze za nie kupić można. którą zanurzam w mojej krwi. gdy będzie okazja. która obrała najlepszą cząstkę. co najtrudniejsze. Tak jest piękna. zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej. Bóg woli maleńkość niż wielkie czyny. Drobne ofiary są wielkimi klejnotami tak. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. a teraz już tylko czerpać należy. Potrzeba tylko dobrej woli. spełnił Pan Jezus przez krzyż. a jednym aktem żalu można świętość zyskać. Dane mi jest pisać wszystkie czyny i skłonności. mów kształtownie. Powstrzymuj niepotrzebne słowa. Pan Jezus: Masz zupełne odpuszczenie grzechów i otrzymujesz upiększenie szaty niewinności. Wiele. Kundusia prosi o świętość. To. Anioł Stróż (2 października): Przyjaciółko moja. czyń ofiary z mowy. Pan Jezus: Bądź dobrej woli i miłuj cierpienie oraz nieprzyjaciół i czyń im dobrze. Pan Jezus pragnie takich dusz i ta- 170 . z radością bież drożyną miłości. Sprawia się radość Bogu przez życie ofiarne i tak łatwe. miliony dusz można za nie kupować. Jesteś moją Marią. Drożyna ta łatwa jest do zbawienia.Kundusia prosi o zupełne grzechów odpuszczenie.

Ludzie światowi we dnie i w nocy myślą o bogactwach. cierpienia i modlitwy. Gdyby nawet mniej niż o ziemskie. że dany ci jest czas na ziemi. Pan Jezus: Nie patrzę na twoją nieudolność. jakżeby się bogatymi stali. nie wyczerpią głębin zasług Pana Jezusa. Dusze o dziecięcym usposobieniu są otoczone szczególniejszą miłością przez Pana Jezusa i są Jego radością. że możesz okazywać miłość przez ofiary. bo moją radością jest kształtować nieudolność na mój wzór. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Siostro najmilsza. gdy z marnego materiału uda mu się stworzyć arcydzieło. bo tego samego Jezusa masz 171 . nasz oblubieniec nie patrzy na nieudolność. ile liści na drzewach lub ziaren piasku. jaką pragniesz Mnie kochać. Gdy dusza zupełnie odda się. wtedy Jezus prowadzi ją i darzy łaskami. a jednak pozostają ubogimi. Pan Jezus: Jak jestem twoim Bogiem pokoju. Dziecko najmniejsze i najnieudolniejsze najwięcej jest kochane. starali się o dobra wieczne. Artysta cieszy się.kich ofiar. tak i twoim Bogiem świętości. Niebo nosisz w sercu swoim. Szczęśliwaś. Rodzice najwięcej starania mają o najmniejsze dzieci. Choćby światów było tyle. z jaką pragniesz kochać. ale na miłość. ale na miłość. Jest to bezdenne morze. Moja świętość jest twoją świętością. Kundusia przedstawia Panu Jezusowi swą własną nieudolność.

w niebie istnieje AMEN. w niebie nie czas na ofiary. Pan Jezus: Odbierasz wielkie łaski. a do ciebie należy rozwijać je. Tak i Ja czynię z duszą. Wielką łaskę znalazłaś. Matka Boża: Poślubił cię mój Syn za oblubienicę na wieki. Nie sama pracujesz. ale Ja z tobą i tak wspólnie pracujemy. przez ciebie. tak łączę moje człowieczeństwo i bóstwo z duszą i przez to stajemy się jednością. przez to ubóstwienie. tym większa miłość i przez to uwielbiam Ojca niebieskiego. Kundusia prosi o udzielenie jej cnót. Z radością czyń ofiary. bo tak czynię z wybranymi. a ona jest duszą wszystkich cnót i czynów. bądź Mu wierna. Daję ci miłość. ale wpierw cię doświadczę cierpieniami i przeciwnościami. Gdy się ma przyozdobić pokój. że przez przeciwności daję im okazję do odbierania łask. która nie będzie nigdy odjęta od ciebie. Pan Jezus: Pomnażam twoje cnoty przez moje przyjście. dopóki jesteś na ziemi. który jest w niebie. Nad tym pracuj. to się go najpierw oczyszcza i bieli. bo On zawsze ci wierny. Jako Ja przyjąłem ludzkie ciało. W każdym cierpieniu 172 . a ty przeze Mnie tak wspólnie oddajemy chwałę Ojcu niebieskiemu i uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. Proś o co chcesz. Żołnierz bywa wynagradzany po zwycięstwie. a wszystko otrzymasz. Im ściślejsze zjednoczenie.w sercu. bom zawsze z tobą. Nie lękaj się.

aby życie było jednym aktem miłości. ale człowiek złączony z Bóstwem kocha miłością czynną. sprawiać radość Panu Jezusowi i kochać Go miłością czynną.i w każdej czynności Bóg jest uwielbiony. bo przez nie mogę zbawiać dusze i dopełniać mojego odkupienia. Im ściślej zjedno- 173 . w zjednoczeniu ze Mną. Pan Jezus: Pragnę twoich cierpień. pozostań w pokoju. Głos Świętych: Jakżeś szczęśliwa już na ziemi. O b e cn a ch w i l a n a l e ż y d o c i eb i e. bom zawsze z tobą. co ci cierpienia zadają. ale ty możesz czynną miłością. bo aniołowie oddają cześć i chwałę. Kundusia wyraża pragnienie. z a ś p r z y s z ły d z i eń d o M n i e n a l e ż y i po c o s i ę m ę c z y ć n i epo t r z eb ny m s t r a ch em . ale za nich nie cierpiałem. w każdej chwili uwielbiamy Boga. bo jestem Bogiem pokoju. a aniołowie jako duchy szczere. Nie lękaj się niczego. Jeśli intencję uczynisz. My używamy radości w niebie. Nie poddawaj się niepokojom. gdy Ja wszystko mogę. a nawet mogę przez nie zbawiać tych. Ufaj Mi i bądź zadowolona ze wszystkiego. Nasycaj się moją miłością. co ci daję. co czynisz. ale czyń w gorącej miłości. Pan Jezus: Czyń to samo. choćbyś o tym nie myślała. przez cierpienia i ofiary. Kundusia składa życzenia Wszystkim Świętym 1 listopada.

Gdy tak czynić będziesz. od mej obecności wewnątrz. Wykonuj to przez swego spowiednika. Takie dusze kocham i cuda dla nich czynię. będziesz wzrastać w coraz większej miłości. Nawzajem składam ci życzenie łaski.czysz się ze Mną. Duszą zjednoczoną z Bogiem całe niebo się cieszy i z nią uwielbia Boga. czego od ciebie żądam. Umiłuj cierpienia. że możesz kochać Pana Jezusa miłością czynną. [Swoje] cierpienia połącz z cierpieniami Mistrza. Ale to cię uświęci. tym milszą będziesz. co mówię. jest łaską. że przemawiam do ciebie. To. jaka ci dana już na ziemi. Pan Jezus: Bądź pilna w wykonywaniu tego. Bądź wierna w czuwaniu. że czynem dokonywać będziesz tego. co ci twój Mistrz i Oblubieniec powiedział. bo to są skarby nieocenione. aby nie było złej sławy. Gdybym mógł wrócić na ziemię. Najwięcej przypodobasz się Bogu przez modlitwy i cierpienia. Niech zewnętrzne czynności nie oddalają cię ode Mnie. obrałbym tę samą drogę – modlitwę i cierpienie. a ja Go kocham [miłością] chwalebną. O bliźnich mów mało i roztropnie. Jakże wielką chwałę oddawać będziesz i zyskasz chwałę. Stań się maleńką. 174 . a tym się najwięcej przypodobasz swemu Oblubieńcowi. tym więcej w miłości wzrośniesz. Święty Jan od Krzyża: Czyń. i czuwaj. staniesz się współodkupicielką dusz i tym sprawisz największą radość Oblubieńcowi. Idąc z Mistrzem. a im mniejszą będziesz i pokorniejszą.

Chcę cię wzbogacić moimi skarbami. ale złączona z moją.. Przychodzę do ciebie z potęgą wszechmocą i poświęceniem. twoim jest. staje się wielką i wzbogaconą w moje cnoty. a ty moją. bo Ja jestem twoją własnością. wychodź z siebie i zapominaj o sobie. boś jest jakby urzędniczką u króla i urzędniczką 175 . To zwycięstwo uczyni cię maleńką. co posiadam. zawiera się tajemnica. Twój Oblubieniec jest bogaty. Wasza miłość nigdy nie dorówna mojej. Wszystko. Kundusia prosi o łaskę stania się świętą. Chodź przede Mną w prostocie i prawdzie. prośby twoje są wysłuchiwane i miłe Bogu. aby cię upodobnić do samego Siebie. a nigdy Mi nie ubywa. więc chcę. Chcę się z tobą tymi skarbami podzielić. bo od małych dzieci rodzice nie wymagają wielkich czynów. Do ciebie należy rozwijać te cnoty z moją pomocą. Udzielam bogactwa. W zjednoczeniu stajemy się jednością. Jestem twym Bogiem świętości. a ponieważ jest samą nędzą. W tych słowach . Żadna dusza swoim rozumem nie pojmie moich nieskończonych bogactw. prosi. ono będzie ofiarą dla Mnie.Kundusia pyta: Jak stać się maleńką? Pan Jezus: Zwyciężaj siebie. jeno miłości. Święta Katarzyna: Siostro moja. Nie żądam wielkich czynów. Módl się wiele i pomagaj Kościołowi. a więc i ze świętością. aby i oblubienica była bogatą. Pan Jezus: Oddaję ci się ze wszystkim. jakiej nie pojmie żaden ludzki rozum. by Pan Jezus stał się jej świętością. ale miłości.twoim jestem”. jak i pokoju.

aby przez ciebie czynić wolę Ojca mego. Czyń. ale ode Mnie zależeć będziesz. Kundusia oddaje się Panu Jezusowi na własność. a ty czyń [wolę] moją. w i ę c n a l e ż y ko r z y s t a ć. których udzielam. Jak pragnę miłości ludzkiej! Ból sprawiają Mi wzgardą mej miłości i miłosierdzia! Bądź pociechą Serca mojego i wynagradzaj Mi! Na takie dusze bez granic zlewam moje łaski. staje się wielką. bo łaski. We Mszy Św. Dziecko kocha rodziców nie dla zabawek. Moją miłość poznasz w godzinę śmierci i będziesz poznawać przez wieki. Z Ojcem jedno jesteśmy. bo My jedno jesteśmy. Wolą moją jest. Tego pragnę od ciebie. ale na miłość twoją. innowierców i nie zapominaj o duszach w czyśćcu. Pan Jezus: Nie będziesz zależeć od siebie. C z a s d a ny j e s t m a l u c z k i .spraw Bożych. [On] pragnie tego. Przyszedłem do ciebie. czego i Ja pragnę. Tak i ty kochaj Mnie miłością dziecięcą. ale dla nich samych. Pan Jezus: Pragnę od ciebie wzajemnej miłości. abyś Mi się odwzajemniła. ponawiam to samo Odkupienie. Gdy twa mała miłość połączona jest z moimi zasługami. a całkowicie [jej] nigdy nie pojmiesz. bo [ c z ł ow i ek ] po s t aw i ony j e s t p r z y mo r z u ł a s k . ile tylko się da. ile możesz. Należy więc czerpać. z kapłanem jedno się stajemy. bo nie patrzę na uczynki. są z dobroci mojej. byś wykonywała moje rozkazy i rozkazy spowiednika. Módl się dużo za pogan. Z zastępcą. 176 . Kochaj Mnie samego.

Natomiast dusze uprzywilejowane prowadzę drogą moją. Ubóstwienie duszy pociąga za sobą łączność z moją mocą tak. Przez Ducha Świętego następuje łączność Trójcy Przenajświętszej z duszą. i ż c z y n i ć b ę d z i e s z j a k by ś n i c n i e c z y n i ł a . Wolą moją jest. A jak? Bądź wierna w wykonywaniu tego. ale przez nie można zebrać dużo zasług. Ty zaś opiekuj się Nami i bądź wdzięczna. bo im mniejszą się staniesz. Wszystko masz ode Mnie. a zapomnij o sobie. by wciąż ujarzmiać swoją wolę i iść za wolą Bożą. Bądź bardzo pokorną. Daję pewnym kapłanom zdrowie. Matka Boża: Przyjdę z Nim do serca twego i pielęgnować Go będę w sercu twoim. 177 . To j e s t poko r a . a przeciw [własnej] naturze. Stań się maleńką. Za siebie i za innych okazuj wdzięczność i uwielbienie Boga. czego Syn mój żąda od ciebie. czego Ja chcę. To czyń. Małe dzieci nie myślą sobie. ale o tym. jak kochać rodziców.Kundusia oddaje Dzieciątko Jezus ku czci i radości Matki Bożej z prośbą o zwrócenie później. Pan Jezus: Trójca Przenajświętsza podziela się z duszą swą szczęśliwością. że przez taką duszę cuda czynię. ile możesz. Czyń. jakbyś nic nie czyniła. Z tej szczęśliwości wypływa wesele ducha i pokój głęboki. ale taką bądź. bo w niemocy swej nie wytrwaliby. To połączone jest z trudnościami i z ofiarą. tym większą świętą się staniesz.

nawet karę ci odpuszczam. Jako własność urabiam cię na mój wzór. W tej mojej maleńkości ukryta jest potęga mojej miłości i moja wszechmoc. Odpuszczone masz wszystkie grzechy. ukryłem swą potęgę. gdzie musiałbym cud czynić. Taką duszę trzymam w moich objęciach i jest bezpieczna. Przyjdzie ostatnia chwila. Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawą Ducha Świętego. by ci przywrócić życie. że wolałaby być na puszczy. a z niego wyrastają trzy konary. Ukryj się w nicestwie i pokorze. Z miłości dla ciebie stałem się małą dzieciną. iż stanowi jakby czwartą osobę. byś ty. Puszczą [dla ciebie] niech będzie. bo Ja zawsze myślę o tobie. abyś 178 . tak trzy Osoby Boskie są w jedności i [są] jednym Bogiem. mówi. bo chcę. byś im mówiła o mojej miłości i tak na drogę zbawienia [ich] pociągała. Do dziecięctwa duchowego dojdziesz przez wiarę głęboką i [przez] ufność. ż e j e s t e ś w ś ró d l u d z i . Z im większą tęsknotą i pragnieniem oddasz się miłości. Pan Jezus: Wol ę. Każda chwila życia jest łaską i na każdą chwilę udzielam łask.Jak drzewo jest jedno. żebyś miała umysł wolny od zgiełku światowego i tak się ze Mną łączyła i rozmawiała. Kundusia. siostro moja. która prawie nigdy nie jest sama. majestat i moc. bo cię miłuję. tym większą radość Mi sprawisz i tym ściślej zjednoczę się z tobą. Przyniosłem ci koronę cierniową. Łaski rozdzielane są za sprawą Ducha Świętego. Zawsze odpoczywaj na mym Sercu i myśl o Mnie. stała się maleńką.

nosiła cierniową koronę. 179 . cierpienia i umartwienia przygotuj się na moje przyjście.Mnie naśladowała i w niebie była ukoronowaną. Byś na mój wzór. bo obdaruję cię nowymi łaskami. choć i teraz jestem w twojej duszy. Dopuszczam na ciebie cierpienia i przeciwności. Adwent: Przez modlitwy. bo za to obdarzę cię wielkimi łaskami. przyjmuj je cierpliwie i z radością. jako oblubienica i siostra.

bo przez moje Imię wszystko zwyciężysz. Pragnę świętości [dla] wszystkich ludzi. Gdybym się nie był utaił.ROK 1948 Pan Jezus: W sercu twoim napisane jest moje Imię. Pilności musisz 180 . Kundusia pyta. dobrego kapłana koronuję królewską koroną i tak w koronie chwały składa Ofiarę. Gdyby okazali Mi tylko dobrą wolę. Godność moich królów [kapłanów] jest tak wielka. Bądź Mi wierną. nie odważyłabyś się nigdy przystąpić do Mnie. Dziewice będą śpiewać pieśni o moim Imieniu. Ja jestem twoim kierownikiem. Twoje szczęście. bom Ja zawsze wierny tobie. a ziemią. I Moje Imię miej zawsze w myślach i na ustach. reszty Ja dokonam. Przy każdej Mszy Św. W moim Imieniu dusze wybrane cuda czynią. gotów jestem w każdej chwili do ciebie przemówić. Dołóż pilności. W moim Imieniu kapłani wykonują wszystkie czynności. by być wierną. przestałabyś żyć. czym może odpłacić za miłość Pana Jezusa. żem się ukrył w małej hostii. Ja cię wzbogacę moimi zasługami. tak jak Ja ci się oddaję. Pan Jezus: Oddaj Mi samą siebie w zupełności wraz z nędzą twoją. Zachowuj w sercu twoim to. co do ciebie mówię. jak różnica pomiędzy niebem.

bo rozum ludzki [jest] ograniczony. Nawet będziesz pragnąć cierpień i przeciwności.dokładać do ziemskich spraw. Pomnij. a łatwiej ci będzie znieść przeciwności od nich. byś mogła w całej pełni zaskarbić sobie skarby niebieskie i nic nie utraciła. W Komunii św. tak bardzo zranionemu. Bo w bliźnich jest moje podobieństwo. Choćby świat zapełniony był księgami o miłości. ale udzielam ci ponad to i łask. A za to Ja sam stanę się nagrodą twoją. a miłość nieograniczona. że w bliźnich jest moje podobieństwo. Kundusia: Panie. jaką Ja miłuję dusze. że przemieniam niejako duszę w samego Siebie. to tym bardziej dokładaj do spraw niebieskich. ponad Siebie nic więcej dać mi nie możesz! Pan Jezus: Tak. nawet twoje własne myśli są ode Mnie. t en i bl i ź n i ch m i ł u j e. miłuj i wynagradzaj memu Sercu. Nikt nie pojmie miłości. abyś okazywała miłość ofiarną. bo takiej pragnę. K t o M n i e m i ł u j e m i ł o ś c i ą p r aw d z i wą . Nie zrażaj się niewdzięcznością doznawaną od bliźnich. Kundusia martwi się. Tak samo czyń i [ty] w dziecięcej twej miłości. bo sama nic nie możesz. bo niepewna jest co do głosów. Na to je dopuszczam. byś za czyny twe mogła kupować dusze. Dzieci swoim kochaniem rozbrajają ból i zmartwienia rodziców. dziękuj i uwielbiaj. Bądź Mi wdzięczna. Daję ci długie życie. P r z e z Komu n i ę ś w i ę t ą po - 181 . nie opisałby tej miłości. Miłość ofiarna radość Mi sprawia. następuje takie zjednoczenie. czy się nie łudzi. Pan Jezus: Nic się nie lękaj.

Dusza działa przeze Mnie. [lecz] połączone z moimi stają się wielkimi. bo miłość Serca mego [jest] tak wielka. Dziecko moje. Ciężkość ciała zmniejsza się. nawet w oddechu. ale nie tylko mogę. aby każda dusza wzbogaciła się moimi skarbami. Czego chcesz? Kundusia prosi o zupełne odpuszczenie jej grzechów. a Ja twoją. że choćby wszystkie liście i ziarnka piasku zamieniły się w dusze. Siła fizyczna wyniszcza się. czy ofiarujesz zasługi. wszystko jednaką ma cenę. tym więcej łask udzielać ci będę. Udzielając ci łaski odpocznienia. Pozostań oparta na moim Sercu. Nie tylko pragnę nawrócenia grzeszników. Dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne w objęciach rodziców. Cierpienia i ofiary. Im pokorniejszą staniesz się. W Sercu moim czerp miłość i nasycaj się nią. o szatę niewinności i o ogień miłości. choć są z siebie małe.w s t r z y mu j ę s p r aw i e dl i wo ś ć i z a m i en i a m j ą w m i ł o s i e rd z i e. tym stajesz się pokorniejsza. daję ci siłę miłości tak. a duch bywa wzmocniony. tak i ty winnaś się czuć bezpieczna i szczęśliwa w moich objęciach. bo moje serce jest przepełnione miłością i pragnę. Jesteś moją miłością. bo pokora jest prawdą. ale i pragnę udzielać skarbów moich. za wszystko można dusze kupować. Pan Jezus: Wszystko mogę. ale i udzielania łask. Ciało odczuwa lekkość. że ciało twoje [to] odczuwa. czy krew moją. nie wyczerpią tej miłości. Wszyst- 182 . Im bardziej stajesz się unicestwiona. a Ja przez nią. czy łzy.

ze Mnie masz. Pan Jezus: Ty oddajesz Mi duszę. Człowiek uwielbia Boga przez wszystkie czynności. Już tu na ziemi rozkosz sprawiać ci będzie. Kiedy kapłan mówi słowa konsekracji. Za sprawą Ducha Świętego bywają udzielane duszy łaski. chcę miłości za miłość. znów. A Ja tak pragnę udzielać łask każdej duszy. bo Duch Święty czyni to z nim i przez niego. Nie patrzę na umiejętności. Daję ci dostęp do moich skarbów. gdy to łączenie się jest częste! Żądam maleńko. Im mniejszą będziesz. Miłość niech będzie czuła i gorąca. Za Jego sprawą Słowo ciałem się stało. ile zechcesz. z wszystkimi moimi przymiotami. A Ja oddaję ci się z bóstwem i człowieczeństwem. tak bardzo wzbogaca duszę. pragnienie. aby Mnie kochano miłością czystą niepokalaną. moją potęgą i z wszystkimi moimi skarbami. gorącą i czułą. ciało. Takie jedno nawiedzenie w Komunii św. tym większą świętą będziesz. Matka Boża: Tym ofiarowaniem sprawiłaś Bogu i mnie radość. następuje przemienienie w Ciało i Krew Pana Jezusa. a cóż dopiero. Z tej krynicy Serca mojego możesz czerpać.ko. Zrobiłem porównanie. bo Ja tego pra- 183 . Miłość wyrówna wszelką nieudolność i zastąpi [ją]. ale na dobrą wolę. serce. co masz. Kundusia ofiarowuje Dzieciątko Jezus za zbawienie świata i swoje oraz ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej. za sprawą Ducha Świętego. Mój Syn zapłaci ci wieczną miłością. Takich dusz mam mało. na prostotę i pokorę. Chcę. rozważaj je.

bo cóż może być większego nad tę łaskę. Udowadniam moją miłość czynem. bo możesz wzbogacić dużo dusz i własną. Nie brak Mi szczęśliwości.gnę. Miłość czuła ma się objawiać w wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca. ale ze Mną i staniesz się współodkupicielką dusz. Znam twoje słabości i upadki. a inne łaski oddaję. nie z tego będę cię sądzić. I ty bądź pociechą Serca mego. Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Nie lękaj się niczego. to i cieszyć się będziesz ze Mną na wieki. Co Mi powiesz. że sam się oddaję? Za moją miłość odpłacaj Mi miłością. czego mi potrzeba. Zawsze będziesz mieć spokój. że nie ma słów na określenie. Dobre dziecko rozbraja smutek ojca. Błogosławię ci w każdej chwili i w niebie błogosławioną będziesz. abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. ale pragnienie moje. że oddaję ci się na własność. abyś tym więcej się pilnowała i wierna [Mi] była. Chcę. Nie sama czynić będziesz. Sprawiasz Mi radość na ziemi. w cierpieniach. by zbawiać dusze. ale z tego jak korzystasz z moich łask. bo jestem zawsze i pozostanę. 184 . ale Ty wiesz. jest tak wielkie. Pamiętaj. Tak pragnę zbawienia dusz. Bądź pociechą Serca mojego. gdy tak czynić będziesz. To pragnienie można zaspokajać miłością czułą i czynną. Pan Jezus: Największą miłość okazuję ci w tym. co by Mi pomagali w zbawianiu dusz. a mało mam takich. boś zapisana w księdze żywota. dziecko moje? Kundusia: Nie umiem Cię prosić. Żadne czynności nie będą przeszkadzać ci w łączeniu się ze Mną. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach.

co do ciebie nie należy. Zawiodę cię na puszczę i mówić będę o tajemnicach miłości mojej. To jest największa miłość. Im miłość gorętsza. Taka miłość wabi Mnie do serc. Kiedy wszystko czynić będziesz z miłości. Moje pragnienie. Życie stanie się jednym aktem uwielbienia i miłości. Pan Jezus: Dziecko moje. a nie zajmuj się tym. Czy wiesz. a twoje Moją. (Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego): Wnijdź córko do wesela Pana twego i Oblubieńca! [Kundusia na te słowa odczuwa radość i błogość niebiańską]. Oddaję ci Serce moje. jest własnością twoją. życie stanie się jednym aktem miłości. ale że i przy zajęciach swoich można pozostać . ona wyrównuje wszystkie braki. Im miłość większa. W tym zjednoczeniu miłość się potęguje. ale na miłość. Nawet należy dziękować Bogu za ten skarb. jest bez porównania większe od twojego. Łącz się jak najczęściej ze Mną. co to znaczy .na puszczy”.. tym męstwo większe. nad miłość nie ma nic wyższego. Największą rozkosz sprawi Mi miłość dziecięca. czynności te w miłość się przemienia. Miej serce wolne od spraw zewnętrznych. Męstwo w cierpieniach i przeciwnościach daje nawet pragnienie cierpień. Nie patrzę na wielkość czynów. Wtedy przeze Mnie do- 185 . gdy człowiek wszystko czyni z miłości w miłości.. bo jak ojcu dobre dzieci są rozkoszą i radością. tak samo i Mnie radość sprawia miłość dziecięca. aby Mnie miłowano. tym ściślejsze ze Mną zjednoczenie.na puszczę”? To znaczy nie tylko przebywać w samotności.Kundusia prosi o miłość Pana Jezusa ponad wszystko.

co czynisz. w ofiarowaniu zasług Pana Jezusa. niż od grzeszników. W Ogrójcu pociechą były Mi dusze miłujące Mnie. [lecz i] w duszach czystych i niewinnych znajduję upodobanie. bo skarb ten dany ci na własność. Bądź wierna w ofiarach. Tak bardzo pragnę zbawienia dusz! Od wielu kapłanów więcej cierpię. Pan Jezus: Stworzenia wydzierają się z moich objęć. którą cię prowadzę.konuje się uwielbienie Ojca we dnie i w nocy. Dusza dołączona jest do szczęśliwości Trzech Osób [Boskich]. Tak i dziś takie dusze są Mi pociechą [przez] swe modlitwy. Gdzie jest Trze- 186 . To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. za świat cały. Droga. których Syn mój żąda od ciebie. a Ja w Nim. w drobnych rzeczach. swą wierność. jest najbezpieczniejsza. Matka Boża: Pamiętaj. jak Syn mój jest wierny tobie. Kundusia pyta: Co czynić. To się dzieje za sprawą Ducha Świętego. aby życie stało się aktem miłości? Pan Jezus: Czyń nadal to. Bądź tak wierna. Pan Jezus: Ojciec jest we Mnie. innowierców. Bóg Ojciec: W tobie znalazłem upodobanie. Módl się za pogan. Nie tylko w Synu moim. idą na bezdroża i giną. byś była pilna w sprawach.

urabiam ją wedle mego upodobania i zależna jest ode Mnie. ale w łączności z Ojcem i Synem. Człowiek uwielbia Boga nie tylko przez modlitwy. Gdy dusza oddaje Mi się na własność. Tajemnica ta dzieje się przez działanie Ducha Świętego. łącząc się w Komunii św.wykonałam wszystko”. ale [przez] wszystkie czynności wykonywane z miłości. a Ja jestem uwielbiony w Ojcu. 187 . Matki Bożej i świętego Józefa były jednym aktem uwielbienia. czyniąca ofiary z modlitwy i cierpienia składa je do skarbca Serca mej Matki. Dusza nie zgłębi tej tajemnicy [przez] całą wieczność. Przez duszę uwielbiam Boga Ojca. a za sprawą Ducha Świętego Kościół udziela z tego skarbca. nie tylko Serce. Pozostają one własnością Kościoła. bóstwo z moimi przymiotami. a wtedy. Przez działanie Ducha Świętego dusza ma ułatwioną działalność. W Nazarecie prace moje. Przyjdzie dzień ostatni. Większą Mi [ona] radość sprawia niż aniołowie w niebie. obyś mogła powiedzieć: . Matka Boża: Zawsze z tobą pozostaję. choć maj się kończy. i Syn. Dusza. tam jest i Ojciec. jaką [jej] okazuję. W Komunii św. Działalność Trzech Osób ujawnia się szczególnie w duszy wiernej.cia Osoba. Niech twoje życie zawsze będzie majem. bo już nie sama wykonuje. oddaję ci Serce moje na własność.. Dusza nie pozna tej miłości. ale i duszę mą.

Pan Jezus: Nie martw się, że nie pamiętasz słów. Pragnę
byś wykonywała co pamiętasz. Ważniejsze jest wykonywanie, a nie spamiętanie słów. Wykonuj ile możesz,
a Ja dopełnię reszty.
(Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa): Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia.
Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św.
i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak
morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą. Pragnę być kochanym od wszystkich ludzi. Za tę odrobinę miłości zapłaciłem bardzo drogo,
bo krwią moją i życiem. Bądź ofiarą dla Mnie, jak Ja
jestem w każdej chwili [ofiarą] dla ciebie. Choć twoja miłość jest maleńką wobec mojej bezgranicznej, ale
znajduję w niej upodobanie. Taką miłością miłuję dusze, jaką Ojciec miłuje Mnie i jaką miłują się Osoby
Trójcy Przenajświętszej. Milsza nam miłość duszy niż
aniołów, bo za nią, a nie za aniołów krew wylałem. Duszę, oddającą Mi się, obdarzam łaskami bez granic!
W Komunii św. zaślubiam duszę za każdym przyjęciem jej. Staję się twym Panem, Królem, Mistrzem,
twe cnoty pomnażam moimi. Jak najczęściej ponawiaj
oddawanie się Mnie. Udzielanie łask sprawia Mi radość. Uwielbiając Boga przez zjednoczenie, szerzy się
chwałę Bożą.
Znalazłem triumf i radość w sercu twoim. Moją radością będę się dzielił z tobą. W godzinę śmierci poślubię cię na wieki. 

188 

Matka Boża: Gdzie w duszy mieszka Trójca Przenajświętsza, tam, za sprawą Ducha Świętego, i ja jestem. Syn
mój udziela łask przeze mnie.

Pan Jezus: Im dusza więcej za Mną tęskni i pragnie Mnie
kochać miłością gorącą, tym ściślej łączę się z tą duszą. Miłości, jaką Trójca Przenajświętsza kocha duszę
czystą i niewinną, rozum ludzki nie pojmie. Tylko Bóg
może pojąć Boga i boską miłość.
Poślubiam cię, jako oblubienicę Sobie, a wesele trwać
będzie całą wieczność. Niebo całe cieszy się z tej miłości i zaślubin.

Matka Boża: Jak w Nazarecie opiekowałam się Jezusem,
tak i teraz opiekuję się duszą, co oddała się Bogu.

Pan Jezus: Co tylko jest zgodne z moją miłością, dam ci.
Przez cierpienia zdobędziesz największą miłość.
Nie tylko przyjmuję, ale i pragnę tego, aby dusze oddawały się na [moją] własność. Bo i Ja oddaję się na
własność, teraz i na wieki. Cóż może być większego
nad miłość jednoczącą! Spełniać będziesz wolę moją,
a Ja twoją spełniać będę. W każdej chwili jestem dla
ciebie ofiarą. Chcę, abyś i ty była moją ofiarą, to znaczy, cokolwiek czynić będziesz z miłości, twoje znoszenie przeciwności i cierpień, zwyciężanie się, jest
dla Mnie ofiarą bardzo miłą.
Moim dobrodziejstwem jest to, że daję ci czas na ziemi, bo od tego zależeć będzie cała wieczność. Pilnuj 

189 

każdej chwili, abyś mogła wykorzystać czas i wzbogacić duszę. Tak możesz dojść do najwyższej miłości,
jaką można zdobyć na ziemi. Kiedy opuścisz ziemię,
ujrzysz, jak droga jest każda chwila życia na ziemi.
(Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa): Moja
Krew Najdroższa jest wołaniem głosu mojego do duszy! Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!
Droższy nad wszystkie najlepsze czyny, bo przez nią
oczyszczam dusze w sakramencie pokuty i w innych
sakramentach. Moja Krew oczyszcza i upiększa dusze. Jest jakby morzem niewyczerpanym. Można Ją
w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie.
Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją
w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży
i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego
morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień –
tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić
dusz! Z duszami wybranymi dzielę się cierpieniami.
Wtedy dusza okazuje miłość czynną i ofiarną, gdy
znosi cierpienia cierpliwie, a nawet z radością.

Święty Paweł: Cierpienia, poniesione na ziemi, są kroplą
w porównaniu z rozkoszą wieczną. Gdybym mógł
wrócić na ziemię, męki piekielne gotowym znosić
przez całe życie. Jakże warto cierpieć na ziemi! 

190 

ROK 1949

Pan Jezus: Dziecko moje, gdybyś wiedziała jak cię kocham
i jak pragnę miłości moich wybranych! Większą radość sprawiają Mi wybrani niż aniołowie, bo aniołowie
nie mają dusz odkupionych krwią moją.
Pragnę, aby dusze wybrane miłowały Mnie miłością, jaką Ja pragnę być kochany. Nie dlatego, aby Mi
potrzebne było do mojego szczęścia, ale Ja pragnę
uszczęśliwiać i dzielić się szczęśliwością, jaką Ja mam
w Ojcu, a Ojciec we Mnie i w Duchu Świętym. Pragnąłem uszczęśliwienia dusz, tu na ziemi i na wieki
w niebie. Pragnę, aby Mi dusze wybrane wynagradzały za miłość mą deptaną przez grzeszników. Moje pragnienia połączone są z bólem, spowodowanym przez
pogardę grzeszników.
Oddaj Mi się nie tylko w słowach, ale i w rzeczywistości. Dla dusz, które Mi się oddają na własność, jestem
ich nagrodą, bowiem oddaję się im z duszą, bóstwem,
potęgą i moimi skarbami. Nawet przez jedną taką duszę mogę wylewać miłosierdzie na całą ludzkość i cuda
mej miłości mogę przez nią czynić. Duszę taką ubóstwiam mym bóstwem i potęgą. Jestem miłością, a taka dusza staje się narzędziem mego miłosierdzia.
Nawet najmniejsze ofiary są pomocne do zbawienia
dusz i pomnożenia chwały Bożej. Taka dusza jest jak- 

191 

i świat cały. Matka Boża: Módl się dużo za grzeszników i pogan.by przybrana jako czwarta do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. która jest wymierzona przeciw grzesznikom. co dotąd czynisz. bo gość nie byłby zadowolony. Zawsze zachowuj spokój. Córko moja. Taką duszę kocham. że ze wszystkiego powinnaś być zadowolona. którzy Mnie miłują i pragnę być miłowany miłością czystą niepokalaną ofiarną. Takich dusz pragnę jak najwięcej. bo jedna dusza więcej chwały przynosi. Z tego zadowolenia rodzi się spokój. Zwracaj się często do Mnie. jaki mu zadają dzieci niedobre. Dobre dziecko rozbraja ból ojca. Dusze takie wynoszę ponad cały świat i na te dusze wylewam miłość. jest pociechą moją. Moje miłosierdzie przez nie wylewam na ludzkość całą. gdyby z nim mało mówić. Tak wielką i coraz większą wylewam na nie miłość. bowiem sprawiają Mi radość i rozbrajają sprawiedliwość moją. Czyń to. niż innych tysiące. a w ten sposób. bowiem zagrożony jest sprawiedliwością. Twa miłość wabi Mnie ku tobie. Pan Jezus: Masz pragnienie łączyć się ze Mną. ale na miłość twoją. ale moje pragnienie łączenia się z tobą jest bez porównania większe! Największą miłością odwzajemniasz Mi się 192 . miłuję tych. którą inni gardzą. bo Ja jestem Bogiem pokoju. Rozmowa z duszami sprawia Mi radość. Patrzę nie na ilość czynów. jakby sama jedna była na ziemi. Radź się Mnie we wszystkim. a miłosierdzie powstrzymuje tę sprawiedliwość.

przychodzę dzielić się moimi skarbami. a Ja stanę się nagrodą twoją. Bądź pociechą Serca mojego. Zachęcaj do pokoju. a w niebie całe wieki cieszyć się będziesz. a dusze te chwałę oddawać Mi będą przez wieki. Im trudniejsza ofiara. choć jedna kropla więcej jest warta niźli wiele światów. łącząc z moimi cierpieniami. co czynisz i co czynić będziesz. Dziel się z innymi szczęściem swoim. mów im o mojej dobroci. Pan Jezus: Wiernością wynagradzaj za tych. Walczący żołnierz otrzymuje odznaczenie i za walkę. tym milsza dla Mnie. bo tym radość Mi sprawiasz. bo przez cierpienia i ofiary uratujesz wiele dusz od piekła. Za każdym razem stajesz się bogatszą. Mogę uświęcić w jednej chwili. Daję ci nie tylko kroplę mojej Krwi. Matka Boża: Bądź bardzo pokorna. Będziesz pomagać Kościołowi i duszom.przez cierpienia. Zdobywaj miłość w stopniu możliwie najwyższym. bo Syn mój ma upodobanie tylko w duszach pokornych. co gardzą moją miłością. gdy je przyjmujesz z radością. Po śmierci będziesz szafować łaskami przez Matkę moją do końca świata. Sprawiasz Mi tym radość i [oddajesz] chwałę. tym dzielę się z wybranymi. ale 193 . Powiedz to spowiednikowi spokojnie i odważnie: com wybrał dla Siebie. Nie zdajesz sobie sprawy z tego. i za zwycięstwo. W Komunii św. miłości i miłosierdziu. to jest drogą cierpień. To są skarby moje najdroższe.

Pamiętaj. ale większą radość sprawia Mi mieszkanie w duszy. byś i ty kochała Mnie miłością czułą i ofiarną. a miłość daje siłę. bym mógł kochać sercem ojcowskim. Kapłanom zostawiłem moje zasługi. jako Bóg uczyniłem 194 . ustanowiłem Najświętszy Sakrament i ofiarę Mszy Św. że wiara i ufność idą w parze. W Sakramencie Ołtarza pozostaję jako więzień miłości. wtedy przez zasługi moje można pomagać duszom. oto jest miłość ofiarna! Dałem ci Matkę moją za matkę. Wybieram duszę. aby dusza wzbogacała się przez ciało. Nawiedzam ją cierpieniami i przeciwnościami. Podzielam się z tobą moim szczęściem. jakim się cieszę w Ojcu i Duchu Świętym. I to sprawia Mi większą radość niż aniołowie. a wtedy będzie to miłość wzajemna. Dla ciebie stworzyłem ziemię.. bo mogę przez nią działać. Dla ciebie stałem się człowiekiem i cierpiałem. która Mi się oddaje na własność i urabiam ją na swoje podobieństwo. Dla ciebie jestem ofiarą w każdej chwili i chcę. tyle razy poślubiam cię. Przybrałem serce ludzkie. Zapieranie się siebie i zwyciężanie się. a co jest moim. Przez zwycięstwa dusza staje się bogatsza. W zjednoczeniu ze Mną jest moc i siła. to wszystko jest twoim. a z tego uwielbienia płynie chwała Boża.za każde przezwyciężanie się będzie osobna nagroda. dałem ci ciało i połączyłem z duszą na to. aby Mi pomagała w przedłużeniu mego odkupywania dusz. Przez taką duszę wybraną uwielbiam Ojca. Ile razy przychodzę do ciebie w Komunii św. a w godzinę śmierci poślubię cię na wieki.

którzy obrócili się przeciwko Mnie – to moja podwójna boleść. Matka Boża: Miej wielką ufność w zasługi Syna mojego. 195 . a sprawiają radość nie tylko Mnie i Matce mojej. ale tysiąc światów. bo przez nie możesz zbawiać świat. bo one są wielkimi skarbami i przez nie sprawiasz Mi radość. Jest wielu kapłanów. Pokora wabi Mnie ku tobie. bo tym największą radość sprawisz Mi. Bądź bardzo pilna w zbawianiu dusz. Moja Matka płacze krwawymi łzami nad stratą dusz. masz żniwa zasług: możesz zdobywać w całej pełni miłość. ale i całemu niebu i duszom w czyśćcu cierpiącym. W niebie tym większa chwała i tym lepsze poznanie Mnie będą twoim udziałem.te zasługi nieskończonymi. dzielę się także Moimi cierpieniami. miłość i miłosierdzie. Dopóki jesteś na ziemi. Połączone z moimi pomagają w zbawianiu dusz. Na ziemi dusza powinna tryumfować w cierpieniach i doświadczeniach. a ujrzysz. jaką jestem szczęśliwy w Ojcu moim i Duchu Świętym. aby w niczym nie obrażać Boga. w nich jest Boża dobroć. bo przez pokorę łączę się z duszą. Kapłani rozdzielają je za sprawą Ducha Świętego. Pan Jezus: Popatrz okiem wiary na świat. że jedna dusza więcej jest warta niż nie jeden. Dzielę się z tobą Moją szczęśliwością. Kundusia prosi o łaskę. Są dla mojego Kościoła wielką pomocą.

a Ojciec jest we Mnie. Gdy Mi się oddała na ofiarę. Kundusia pyta. zyskujesz nowe łaski. Cokolwiek czynimy. Szerz moją miłość przez ofiary i cierpienia. na chwałę Ojca. Bez nich mogłabyś wpaść w zarozumiałość. Jesteśmy jednym duchem. Kościół będzie czerpał z jej zasług. nie oszczędzałem jej cierpień. tak dusza wierna z każdego cierpienia robi zapas [dla siebie] i jeszcze dla innych. Patrz na świętą Terenię. Święta Teresa za nic się miała. za które dusze się kupuje. Jak pszczoła z każdego kwiatu zbiera miód. teraz przez Ducha Świętego spływa z krzyża. Pan Jezus: Patrzę na twoją wolę i usposobienie. W usposobieniu jest łączność między nami. jak przystoi na moją oblubienicę. czynimy przez Ducha Świętego. Ja wszystko wykonuję przez ciebie. a ty w Duchu Świętym we Mnie. Upokarzając się po upadku. jak żyć. Wszystkie łaski idą przez krzyż. Pragniesz byś wielką świętą?! – uczynię cię taką.Pan Jezus: Dopuszczam na ciebie upadki. Nie patrzę na ilość uczynków i słów. Zwyciężając się na każdym kroku. 196 . Wszystkie czynności i poczynania kapłańskie przez krzyż się poczynają. Kundusia prosi o ogień miłości w sercu Ojca świętego. ale bądź Mi wierną. ale na dobrą wolę i na twe usposobienie. szerzysz miłość. Zaskarbiła skarby. przez zaparcie się samej siebie. Z tej łączności wypływa chwała Boża. ale za to pomagała światu całemu. Miłosierdzie wysłużone na krzyżu. ale Mnie nie zasmucasz nimi. by żyć w obecności Bożej.

Milej Mi w sercu twoim niż w tabernakulum. że się dzielili ze Mną krzyżem. Gdy przyjdę sądzić. że możesz się łączyć z tym samym Jezusem. mogę w każdej chwili oddawać chwałę Ojcu przez nią. a on z radością je przyjmuje. ale przebywając w duszy. przyjdę w powietrzu z krzyżem. Z duszą oddaną Mi podzielam się moją szczęśliwością jaką jestem szczęśliwy w Ojcu i w Duchu Świętym. Wybrani staną po prawicy w ciałach uwielbionych i będą upojeni szczęściem. że możesz Go kochać miłością ofiarną! Korzystaj jak najwięcej z zasług Pana Jezusa. Kundusia prosi. Grzesznicy będą na ziemi i stąd pójdą na potępienie. zanurzone w zasługach Pana Jezusa miały ogromną wartość. W tabernakulum jestem pod postacią chleba. na którego ja patrzę. ale i cierpieniem. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. Moje drobne ofiary. przez to nawracają się innowiercy. Jakże jesteś szczęśliwą. [On] szerzy miłość nie tylko słowem. bo inaczej nie mógłbym być. a ona przeze Mnie.Pan Jezus: Dopuszczam na niego przeciwności. Tabernakulum jest moim tronem. Pan Jezus: Zawsze jestem z tobą. 197 . Zdaje się jakby [Pan Jezus] nie mógł zbawiać dusz bez tych ofiar dusz czystych i ofiarnych. by Pan Jezus pozostał w jej sercu jak w tabernakulum. Módl się dużo za grzeszników i kapłanów. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony.

Pragnę dusz ofiarnych. jak chcę miłością płacić za miłość. abyś była ofiarą dla Mnie. Matka Boża: Stałe zwyciężanie się jest ofiarą. która uświęca duszę. jubileuszowej... Kundusia przystępuje do spowiedzi i Komunii św. że w niej oddaję chwałę Bogu Ojcu. ale nie lękaj się. W Komunii św.W duszy znika postać [chleba] i pozostaję z Ojcem w Duchu Świętym w sercu człowieka. n i ż g d y by s p eł n i ł d u ż o d ob r y ch u c z y n k ó w. Jestem uwielbiony i [przez] wynagradzanie za grzeszników. Przez cierpienia jednoczę się z tobą. Pan Jezus: Wiesz jak cię miłuję. tak ściśle łączę się z duszą. W takiej duszy mam odpoczynek. one sprawiają Mi radość. pomaga Kościołowi i duszom w czyśćcu cierpiącym. bowiem zawsze jestem z tobą i wspólnie z tobą pracuję i wynagradzam. w i ę c e j M i r a d o ś c i s p r aw i a . Bóg mógłby odjąć trudności. 198 . K t o d z i ęk u j e z a c i e rp i en i a . Nawiedzę cię większymi cierpieniami. jak Ja jestem dla ciebie. Będę cię błogosławić przez wszystkie dni twego życia. Patrzę na duszę jak na drogi skarb. Moja miłość do duszy jest tak wielka. Daję ci cierpienia. że jedno się stajemy. Mów często „Wielbi dusza moja Pana. Wiele pomagasz Mi w zbawianiu dusz. bo pomagają Mi w dźwiganiu krzyża. że całe wieki [dusza będzie] ją poznawać i nie zgłębi jej. dusza taka pomaga zbawiać dusze.”.

39 Pan Jezus wyraża życzenie. na mocy ślubu posłuszeństwa. Kundusia pyta. 199 . Módl się dużo za moich kapłanów i za tych. bo ich kocham miłością ojcowską. ufaj Mi. bo Ja wszystko mogę. Im będziesz większą świętą. by to zapisać. Ojcu. Tu j e s t m i e j s c e m e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę mo j e m i ł o s i e rd z i e n a ś w i a t c a ły. bo stale jesteś w objęciach moich. bo t o j e s t k l u c z d o i n ny ch ł a s k 39. i utrzymywać ducha w skupieniu. co czynić. Przez takie dusze szerzyć będę Moje miłosierdzie nawet na cały świat. ich dusze kupiłem krwią Jak Mnie to boli! Przez dusze oddane Mi wynagradzam. Kundusia. nie lękaj się niczego. Sprawiasz Mi rozkosz i jesteś moją pociechą. ch ę t ne i n i ew y mu s z one. co zeszli z drogi zbawienia i walczą ze Mną i Kościołem.Pan Jezus: Poślubiam cię teraz i na wieki. a przez to wzrastać będziesz i w miłości. aby przypodobać się Panu Jezusowi? Pan Jezus: Łącz się ze Mną jak najczęściej w Komunii duchownej. jak dziecko w objęciach ojca. Pan Jezus: O g rom n i e c en i ę d ob rowol ne po s ł u s z eń s t wo. a one przeze Mnie. Wyrządzają Mi wielką przykrość. i będę czynić cuda. na polecenie swojego spowiednika prosi Pana Jezusa o pewną łaskę. tym większa dla Mnie chwała! Mogę cię uczynić największą świętą. pragnę ich zbawienia.

Od października 1948 r. Twoje cierpienia przedłużają i uzupełniają moją mękę. był to jednak rak kości z późniejszymi przerzutami na organa wewnętrzne. Stali się moimi wrogami i walczą ze Mną. red. Jestem Ojcem wszystkich. Kundusia została unieruchomiona w łóżku i do śmierci już go nie opuściła (przyp. Cierpieniami pomagasz Mi zbawiać dusze. nie lękaj się niczego40. Ty spełniasz wolę moją. Sądzono. Cierpię razem z tobą. Pan Jezus: W tabernakulum jestem pod postacią chleba. choroba rozwinęła się. Módl się. a Ja spełniać będę twoją. i adorować Pana Jezusa w tabernakulum.Kundusia prosi o poprawę zdrowia na tyle. 200 . a w tobie przez moją wszechmoc przebywam stale. a Ja twoją. uniemożliwiając chodzenie i poruszanie się.). jesteś własnością moją. aby wrócili na drogę zbawienia. kapłanów. że jest to gruźlica. dopuszczając prześladowania i innymi karami doświadczając. Serce moje przeszyte jest boleścią nawet od wybranych. Zwracaj się do Mnie przebywającego w sercu twoim. ale jako Ojciec sprawiedliwy zwrócę się do nich. Jesteś ze Mną zjednoczona. bo jesteś wybranką moją. by móc uczestniczyć we Mszy św. 40 Kundusia od wielu lat cierpiała na owrzodzenie stawów. Wynagradzaj Mi.

a Ja dokonuję w niej cudów miłości. Dusza ofiarna więcej przynosi chwały i radości. ale nie kochają Mnie miłością ofiarną. o co proszą. daję ci Ją na własność. jak gdybyś była sama jedna na ziemi. nie zawsze daje dzieciom to. Przez ciebie spełniam wolę Ojca mojego. Całe niebo cieszy się z tej chwały. Miłosierdzie moje jest bez granic. tak [ty] okażesz Mi największą miłość przez cierpienia. tak dusza jednoczy się w tej miłości przez cierpienia. Gdzie Ja jestem. Krzywdy ci. Wtedy najściślej jednoczę się z tobą. jaką ma Bóg z tej duszy. Nie tylko prośba twoja bywa wysłuchana. co lepsze i pożyteczniejsze. Co jest moim. przez co osią- 201 . Jak Ja okazałem największą miłość przez cierpienie. Oddaje w każdej chwili chwałę Bogu.ROK 1950 Pan Jezus: Tak cię miłuję. niż tysiące takich. nie zrobię. Tak i Ja tobie daję to. bo przez tę duszę szerzę moje miłosierdzie na cały świat. ale to. bo ojciec. który kocha dzieci. połączone z moimi. Jak Ojciec jest złączony ze Mną i z Duchem Świętym. tam i Matka moja [jest] ze Mną. a więc i miłosierdzie moje. Tu w y b r a ł em m i e j s c e mo j e go s po c z y n k u i s t ą d s z e r z y ć b ę d ę m i ł o s i e rd z i e. dziecko moje. Zbawiam wiele dusz przez taką duszę. jest i twoim. które strzegą się grzechów. ale jest [ona] również uwielbieniem Boga.

aby Mi przez cierpienia. Otrzymasz koronę chwały w niebie. nawet dla świata całego. tyle możesz zbawić. Wynagradzaj za nich. 202 . która od ciebie nigdy nie będzie odjęta. aby z tego tronu szerzyć miłosierdzie. Wiele możesz pomóc Polsce. Pragnę ich zbawienia. tym większą radość Mi sprawiasz. Wypraszaj dla nich miłosierdzie moje. połączone z moimi. Cierpię z duszami ofiarnymi. w której zdobyłaś chwałę na ziemi. Dusze. Moich wybranych doświadczam cierpieniami. i to na cały świat. jak pragnę zbawienia grzeszników! A oni gardzą i oddalają się. Pragnę dusz kochających Mnie miłością ofiarną. Pan Jezus: Mów z innymi o mojej miłości i pragnieniu zbawiania dusz i o wieczności nigdy się nie kończącej. to tą szczęśliwością podzielam się z tobą. bo jestem potęgą. co odstąpili ode Mnie. Matka Boża (3 maja 1950): Nie obawiaj się ani nie lękaj niczego. Gdybyś wiedziała. Moje serce zawsze jest dla ciebie otwarte. Ile pragniesz dusz zbawić. boś znalazła łaskę. co walczą ze Mną i Kościołem. wyjednywali miłosierdzie dla tych. Jestem w twoim sercu i króluję w nim. Kocham nawet tych. Zwracaj się i czerp z niego dla siebie i innych. Raduj się.gniesz największą miłość. Im więcej cierpisz. Jak jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym. Błogosławić będziesz tę chwilę. W sercu twoim obrałem tron. które oddają Mi się na własność jako własnością kieruję.

Bądź cierpliwa i cierpienia znoś nie tylko cierpliwie. Opiekuję się jak moim Synem w Nazarecie. Pan Jezus: Twoja śmierć będzie uśpieniem. ale je [tylko] osłabiam. Pokornych kocham i do nich się zniżam. bo przez zwyciężanie się dusza kocha Mnie miłością ofiarną i uświęca się. Cierpieniem. Kundusia prosi o wytrwanie w miłości i o szczęśliwą śmierć. Małe dzieci nie uczą się kochać. ale Ja wspólnie z tobą cierpię i pracuję.Mógłbym wyniszczyć skłonności do złego. a nawet przez moich wybranych. zaś w godzinę śmierci zaślubię cię na wieki. Wtedy płacić będziesz miłością za miłość. Pocieszasz moje Serce tak bardzo zasmucone przez grzeszników. jak dziecko usypia w ramionach ojca lub matki. które są oddane mojemu Synowi. znoszonym z radością. Radość mi sprawia dziecięca miłość. W Komunii św. nie myślą o tym. 203 . bo podzielam się z tobą największymi bogactwami. Dusze ofiarne sprawiają radość całemu niebu. zaślubiam cię jako oblubienicę. a jednak kochają i są kochane. okażesz Mi największą miłość. Bądź jak dzieci. Cierpisz nie sama. Ty masz dar mego Serca. Gdy robią co dobrego. Upodobałem sobie w tobie pokorę. a to sprawia Mu wielką radość. Matka Boża Wspomożenie Wiernych: Opiekuję się duszami. ale i z radością.

cierpieniem. Dzielę się [z tobą] najdroższym skarbem. oddala Syn mój [z miłości] dla ciebie. Matka Boża (Uroczystość Wniebowzięcia NMP): Jakże jesteś szczęśliwa. bo nie sama cierpisz i pracujesz. Korzystaj z zasług 204 . że nawet kary. uczynionego z miłości do Mnie. Jak mało mam dusz ofiarnych. Jesteś ofiarą dla Mnie. raduj się. połączone z moimi! Przez cierpienia jesteś współodkupicielką dusz moich. Pełnij Jego wolę. Wiedz. ale im trudniejsze. nawet przez posiłek. Przez to i dla siebie zdobędziesz chwałę na wieki. Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. czy przez cokolwiek innego. My przez ciebie. Bo przez cierpienia. boś wielką łaskę znalazła u Pana swojego. przez to nieustannie oddajemy chwałę Ojcu. Nad tę większej miłości Mi nie okażesz. a ty przeze Mnie oddajemy chwałę Ojcu przez Ducha Świętego. tym milsze mojemu Sercu.Ja i mój Ojciec niebieski umiłowaliśmy cię. choć [to] trudne. udarowana bogactwami mego Syna. nawet całe niebo cieszy się z tego. Gdybyś wiedziała. Wybrał cię na oblubienicę. Z tobą podzielam naszą szczęśliwość. Szerzymy miłosierdzie Boże. tron dla Siebie przez Ducha Świętego. że tak jesteś umiłowana przez Syna i przeze mnie. w zjednoczeniu ze Sobą. a Ja dla ciebie. zasłużone przez grzeszników. Bądź wierna memu Synowi najmilszemu. jak gdy przez cierpienia pomagasz Mi zbawiać dusze. bo ci oddaje na własność. ale Ja z tobą. jednego ducha. W sercu twoim obraliśmy mieszkanie. daje ci skarby najdroższe. a ty przez Nas i to na cały świat. Ja przez ciebie. jaką radość sprawiasz Mi przez twoje cierpienia.

Pan Jezus: Co jest moim. choć objawia się [na ziemi] ludziom41. a co twoje. gdy pomożesz Mi dusze zbawiać. Dane ci.. ile chcesz. tak i teraz pragnę zbawienia dusz.). to wszystko jest i twoim. dla całej ludzkości. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu. stąd bądź dosko- 41 Nie ustalono... Największą radość Mi sprawisz i jak największą okażesz miłość. kto wypowiedział zdanie zaczynające się od słów: . Serce moje otwarte jest dla ciebie w każdej chwili. 205 . Zasługi te to potęga. bo bardzo cię kocha.Jezusa. możesz czerpać.. że do woli.choć objawia się ludziom” (przyp. Matka Boża przez wszechmoc Bożą jest zawsze w niebie i nieba nie opuszcza. Jak na krzyżu. a tym zadość czynić będziesz mojemu pragnieniu. Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa i każdy jest zadowolony. tak i w niebie każda wybrana dusza będzie zjednoczona w Bogu. Ja stanę się twoją nagrodą. to jest i moje. Przez takie dusze będę czynił cuda i szerzył miłosierdzie.” do słów „. Zjednoczona jesteś w jedność. danych ci dla uświęcenia własnego i grzeszników. Czyń to przez ofiarowanie mojej krwi Ojcu mojemu. Potęga moja czyni cuda przez dusze wybrane. sprawiać będziesz radość memu Sercu. Czyniąc to. Możesz z Niego czerpać miłosierdzie moje w każdej chwili dla grzeszników.Jak tu na ziemi przyjmujemy Pana Jezusa. a ty będziesz moją chwałą. red..

Małe dziecko kocha ojca i ojciec jest zadowolony z dziecka. zadość czynisz memu pragnieniu. a co złe. jaką miłuję dusze. Pan Jezus: Ja jestem ofiarą dla ciebie w każdej chwili. Przychodzę do ciebie w mojej światłości. co możesz. abyś czyniła [to] co dobre i przez to sprawiała Mi radość. Jeśli czynisz. ale i duszę. Dusza przez jedną Komunię św. choć ono mało mówi. by pomagać zbawiać [dusze]. bo jesteśmy jednego ducha. bo to sprawia Mi radość. oddaję się jej z wszystkimi moimi skarbami. Miłości. a ciebie obrałem jako ofiarę dla Siebie. Kto chodzi w ciemności. bo patrzę na miłość i usposobienie. by dać poznać co [jest] dobre. To zaparcie się siebie będzie ofiarą dla Pana Jezusa. Radź się Mnie we wszystkim. by uchronić od zarozumiałości. Nie zważam na słabość. i zasługi oddaję duszy na własność. i bóstwo.nała i spełniaj wolę Syna mojego. Żadna matka ani żaden ojciec nie dorówna mojej miłości. Przez tę duszę czynię cuda miłosierdzia mojego. Im większą miłość zdobędziesz. ale na miłość. Uświęcisz się przez to. Dziś pragnę zbawienia dusz tak samo. Nie przemęczaj ducha mówieniem. ten błądzi i ginie. bo rozum jej jest ograniczony. przez całe wieki dusza nie pozna. Nie tylko ciało. Takiej wzajemnej miłości pragnę od dusz przeze Mnie wybranych. jak pragnąłem na krzyżu. niech cię nie obchodzą wieści światowe. Umartwiaj twoją próżną ciekawość. 206 . Dopuszczam słabość. wołając . otrzymuje tyle bogactw.Pragnę”. tym większą chwałę Mi oddasz..

by tak ukochać Jezusa. 207 . byłabyś Bogu wdzięczna za cierpienia. by jak najwięcej zebrać zasług dla chwały Bożej. gdy tak czynisz. cokolwiek dusza czyni. raduj się z tego. Bojaźń Boża jest warownią miłości i pokory. To dotyczy także kapłanów. zamienia się w miłość. w końcu sama dusza zamienia się w miłość. Uczyniłem to z miłości dla ludzi. bo żadna dusza tego by nie zniosła. dla ich dobra. Gdyby mi było dane wrócić na ziemię. z a t r a c a j ą w i a rę i mo gą z g i n ą ć n a w i ek i . Kundusia pyta. c o n i e c z u wa j ą n a d bo j a ź n i ą B o ż ą . czym bywasz nawiedzana i ze wszystkiego bądź zadowolona. Należy bardzo cenić czas na ziemi. Bądź cierpliwa. ile jest w tym szczęścia. Matka Boża: Spełniaj wolę Syna mojego. Staraj się być Mu wierną jak On ci jest wierny. a tym się uświęcisz. Gdybyś wiedziała. jak On sam tego pragnie. zajęłabym twoje miejsce. Dlatego majestat ukryłem pod postacią chleba. Miłość ofiarna sprawia Bogu wielką radość.Niektórym duszom objawiam się w postaci człowieczeństwa. W tym zjednoczeniu i skupieniu. co czynić. aby ludzie mieli do Mnie dostęp. Ze zjednoczenia z Jezusem wypływa miłość wzajemna. Święta Teresa od Jezusa: Pan Jezus jest z ciebie zadowolony. Z każdej chwili korzystaj. C i . ale nigdy w całości mego majestatu.

Dusza bez łaski nic nie może. Pan Jezus kocha wszystkie dusze. że zadość czynisz pragnieniom mego Syna.Matka Boża: Staraj się oddawać Panu Jezusowi jako ofiary. choć i starsze kocha. co kroczą drożyną miłości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (Dzień Świętych Karmelu): I ty możesz uprosić łaski u Boga. Pan Jezus: Mógłbym duszę uświęcić w jednej chwili. Tak jak ojciec najwięcej miłości okazuje najmniejszym dziatkom. że można nimi dusze zbawiać. Módl się dużo za kapłanów. Nie zbaczaj [z niej] przez obawy czy brak ufności. którzy zeszli z dobrej drogi. np. ale chodzi o [jej] współpracę z łaską. Bogu spodobało się przeze mnie zaprowadzić drożynę miłości dziecięcej. może wiele dusz zbawić. ciekawość rzeczy światowych. Jak obraz nie jest zasługą pędzla. Dziękuję ci za to. ale pragnę współpracy z łaską. bo one rozbrajają jego ból i są pociechą dla jego serca. Z nią i przez nią oddaję nieustannie chwałę Ojcu. Nawe t b i c z owa n i a i pok u t y n i e d o ró w n a j ą m i ł o ś c i d z i e c i ę c e j . ale najwięcej okazuje miłości tym. Nawet po śmierci Kościół ma pomoc ze 208 . Na tej drodze zdobędziesz największą miłość. aby miłość była wspólna. nawet rzeczy dozwolone. a za to. Urabiam dusze na swoje podobieństwo. dziękuję ci. tak i ja urabiam [duszę] na moje podobieństwo. Dusza złączona ze Mną w Komunii św. że pragniesz ich nawrócenia. ale duszy malarza. Te drobne ofiary są tak cenne. Ciebie Bóg prowadzi drogą ufności dziecięcej.

bo zawsze jestem z tobą. a oblubienica powinna czynić to co Oblubieniec. wolę i miłość. Jesteś szczęśliwa. Przez moją wszechmoc przebywam w sercu twoim. a Ja przez ciebie. jaką Bóg cię umiłował. zachowaj pokój. bo go nie posiada. S ł a bo ś c i w t e j m i ł o ś c i g i n ą j a k i s k r y w pow i e t r z u . Gdybyś wiedziała jak cię Bóg umiłował. a Bóg [jest] nie- 209 . Nie pojmujesz nawet cząstki tej miłości.skarbów takiej duszy. jaką ktoś Mnie kocha. jak przez moją wszechmoc jestem w tabernakulum. co Bóg ci daje! Daje ci swoje skarby największe. tylko z miłości. Im większa twa miłość. co ma czynić. choć nie pod takimi postaciami. O nic się nie martw. Nie zważam na słabość. aby się przypodobać Panu Jezusowi? Matka Boża: Czyń. bo jestem Bogiem pokoju. a któż może być przeciw Mnie? Kundusia pyta. pokój którego świat dać nie może. tak ty zatapiaj się w miłości. jakże byś się cieszyła z tego. Króla królów. jakbyś zasypiała w objęciach ojca. ale na usposobienie. Jak dziecko czuje się bezpieczne w objęciach ojca. Niczego się nie obawiaj. Zawsze zachowuj spokój. Taka dusza przynosi radość niebu. Bóg wybrał w twoim sercu jakby tron i w nim mieszka majestat Boży. Umiłuj mój Krzyż. co czynisz. Rozum człowieka jest ograniczony. który ci dany. boś zawsze złączona z Bogiem. bo jesteś w objęciach Boga samego. bo Ja umiłowałem. córko moja. tym większą chwałę oddajesz Ojcu. a ulgę duszom w czyśćcu.

że zadość czynisz Synowi mojemu przez twoje pragnienia i przez modlitwy. że cię wybrał dla Swej chwały. bo przez nią osiągniesz największą miłość i zbawisz najwięcej dusz. W godzinę śmierci ujrzysz. a Bóg będzie cudami stwierdzał to swoje miłosierdzie i szerzyć będzie to miłosierdzie przez dusze Mu oddane. a wszystko otrzymasz. ile dusz zbawiłaś..ograniczony i dlatego człowiek tylko częściowo pojmie miłość Boga. Dla Kościoła pozostawisz zasługi swoich ofiar. W godzinę śmierci Bóg poślubi cię na wieki. przyjmując na Siebie. W niebie przez wieki pojmować będzie i nigdy nie pojmie nieograniczonej miłości Boga i Jego miłosierdzia. ale tylko niektóre. ofiary i trudności i radość sprawiasz Trójcy Przenajświętszej! Pozostań zawsze wierna swojemu Oblubieńcowi [za to]. Gdybyś wiedziała. 210 . Proś Syna mojego w czasie Komunii św. jaką chwałę oddajesz Bogu przez [swoje] cierpienia. Dziękuję ci. Bóg wybiera niektóre dusze dla swej ofiary. tak i ty największą miłość okażesz przez ofiarę cierpień. Jako Syn mój umiłował krzyż i ucałował go. będziesz Jego oblubienicą i królową.

tak i ty czyń. Przez to osiągniesz największą miłość. Umiłuj krzyż. bo przez krzyż dusze zbawiam. Jesteś zapisana w księdze żywota w niebie. bo Ja go umiłowałem. Przyszedłem do ciebie z moim krzyżem. a kim ty! Tyś stworzeniem. Jakże pragnę zbawić każdą duszę! Każda tyle warta. składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników. Jak małe dzieci rozmawiają z rodzicami i tym rozbrajają ich ból. ale przemawiaj do Mnie częściej. bo [tym] radość Mi sprawiasz. 211 . a Mnie sprawisz największą radość. Choćbyś wysilała się do największej miłości. jaką cię umiłowałem i kim Ja jestem. W sercu twoim znajduję odpoczynek. Pragnę zbawić każdą duszę. Przez to uwielbiamy Boga. Zastanawiaj się nad miłością. nie dorównasz mojej. pomóż Mi go nieść. O! Jak zranione jest Serce moje przez grzeszników! Przynajmniej ty bądź moją pociechą.ROK 1951 Pan Jezus: Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. Czyń zadość mojemu pragnieniu. ile moja krew. a Ja Bogiem. tak i ty przez krzyż pomóż Mi zbawiać dusze.

tak miłość dziecięca rozbraja ból. ufaj jak dziecko. zjednoczonej ze Mną. a Duch Święty zapala miłość. sprawia Bogu Ojcu więcej radości. Duszy. a Ojciec jest we Mnie. Gdyby trzeba było. przez moje zasługi. Bądź cierpliwa. pomóż Mi zbawiać dusze przez twoje cierpienia. Dusza. Ty bądź pociechą Serca mojego.Święty Józef: Raduj się. Bóg jest miłością. przez taką duszę gotów jestem cuda czynić. a nawet z radością znoś cierpienia. Dziecko kochające swoją miłością rozbraja ból rodziców. Pan Jezus: Miłuj Mnie dziecięcą miłością. jakimi Bóg podziela się z tobą. zadawany Mi przez grzeszników. Ojciec ma upodobanie w takiej duszy. modlitwy i twoje ofiary. niż śpiewy anielskie. bo Bóg obrał cię dla Siebie jako ofiarę. Bezbożni nigdy nie zaznają mojego pokoju. Dusza. daję pokój. Grzesznicy wyrządzają Mi przykrość. Tak pragnę zbawienia dusz! Bądź pociechą Serca mojego. tak bardzo zasmuconego. bo to skarby największe. Czyń zadość mojemu pragnieniu [swoją] miłością. wierz jak dziecko. tylko Ja i ty. możesz zdobywać jak najwięcej dusz. Jak dziecko o niczym innym nie myśli tylko o miłowaniu rodziców. zjednoczona ze Mną. bo pragnę zbawienia ich dusz. [jest] szczęśliwa i wielce wzbogacona. wyrywając je piekłu. Bo ty jesteś moją królową i jako taka. której daję mój pokój. bo tym Mi radość sprawiasz. nie tylko po kil- 212 . Jedno jesteśmy. tak i ty [czyń] jakby nic innego na świecie nie istniało. a ojciec myśli o jego potrzebach. Jezus jest dla ciebie w każdej chwili ofiarą.

 213 . Gdybyś wiedziała. aby wszystkie dusze kochały Mnie miłością dziecięcą! Ojcem jestem i [dlatego] pragnę miłości dziecięcej. jakże pragnę. boś wielką łaskę znalazła. która nigdy nie będzie od ciebie odjęta. ofiarowując moje zasługi. czyń nadal z miłości ku Mnie. bo dzieci najmniejsze są najmilsze rodzicom. Gdybyś wiedziała jak jesteś umiłowana. Żyj w zjednoczeniu ze Mną. jak jesteś umiłowana od mego Ojca i przeze Mnie w Duchu Świętym. przestałabyś żyć! Imię twoje [jest] zapisane w księgach żywota. Ty przeze Mnie. bo małą dziecina sprawia radość rodzicom. Raduj się. Za jedno cierpienie zniesione w miłości ku Mnie całe wieki będziesz Mnie kochać.ka dusz. Jakąż Mi radość sprawiasz czyniąc tak! W przeciwnościach dusza twoja uświęca się. Kochaj Mnie miłością dziecięcą! O. Ufaj Mi jak dziecko. aby wrócili na drogę zbawienia. Będę doświadczał grzeszników. jakżeby radowało się serce twoje. wierz jak dziecko i kochaj Mnie jak dziecko! Od dzieci nie wymaga się wielkich czynów. bo starczy ich czysta miłość. krew i łzy. tym będziesz milszą Sercu mojemu. Jesteś w moich objęciach i sprawiasz Mi radość. Co czynisz. a Ja przez ciebie oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego. ale m i l i on a m i . Staraj się być pokorną i małą. Im pokorniejszą staniesz się. Tym największą miłość Mi okażesz i najwięcej dusz zbawimy. Ojciec mój niebieski znalazł w tobie upodobanie. a sprawiedliwych będę umacniał. W każdej chwili oddajemy Bogu chwałę przez Ducha Świętego.

Ono się nigdy nie wyczerpie. Jako Ja jestem szczęśliwy w Ojcu i Duchu Świętym.M i e j s wobo d ę i pok ó j w d u s z y. ale chcę. Cierpieniami oraz przeciwnościami nawiedzam cię dla twego dobra. abyś Mnie kochała zaparciem się siebie i zdobyła jak najwięcej zasług. Zachowaj pokój. a n i e ręk a k a r z ą c a d a j e l u d z i om d o ś w i a d c z en i a . na wieki z rodzicami i rodzeństwem cieszyć się będziesz. dla których nie mam granic. Pozostań w zjednoczeniu ze Mną. Tym sprawiasz Mi wielką radość. jakie tu zapoczątkowałem na ziemi. bo Ja n i e t y l e w y m a ga m w y s i l en i a . że kochasz Matkę moją Najświętszą. Mógłbym cię uświęcić w jednej chwili. Ciesz się i raduj szczęściem. i l e poko j u . i n i e t y l e z wa ż a m n a c z y ny. (Poświęcenie Narodu Polskiego Sercu Jezusowemu): Sam będę twoim przygotowaniem. [ w t y m c el u ] . Moje Serce jest otwarte. poślubiam cię na oblubienicę. sprawiasz wielką radość Ojcu mojemu. a by z b ł ą k a ne d z i e c i n aw ró c i ły s i ę ! Ojciec mój znalazł w tobie upodobanie. M i ł o s i e rd z i e mo j e. i l e n a m i ł o ś ć i u s po s ob i en i e. że wiele pomogłaś Mi przez swoje pragnienia. czerp z niego skarby i dla innych. Dusze oddane Mi otrzymują łaski. cierpienia i modlitwy. i doszła do samego szczytu góry miłości. tak ty tym szczęściem cieszyć się będziesz. Dziękuję ci za to. bo Ja jestem Bogiem pokoju. 214 . Przez każde połączenie się [ze Mną] w Komunii św.

Ty należysz do dusz ofiarnych. W niebie będziesz koronowana moją chwałą. Ucałowałem krzyż. 215 . Ufaj Mi. Dusze ofiarne i oddające Mi się na własność. a l e n i e d a j ę c i o d c z u wa ć mo j e j ob e cn o ś c i . Pragnę udzielać łask. Przez cierpienia i modły zdobędą miłość i zbawią największą liczbę dusz. że jestem w sercu twoim. Pragnę miłości wzajemnej. Cierpieniami odkupiłem duszę i śladami moimi prowadzę wybranych moich. którymi cię nawiedzam dla twojego dobra i dla mej chwały. Dusze ofiarne płacą Mi miłością za miłość. Bez miłości bliźniego nie byłbym zadowolony. że kochasz Mnie miłością do Boga i do bliźniego. Przez duszę zjednoczoną ze Mną szerzę miłosierdzie i przez nią oddaję chwałę Bogu. bo przez cierpienia okażą Mi miłość największą. a miłość wzajemna daje zadowolenie. byleby pragnęła miłować Mnie. przytulam taką duszę do Siebie i udzielam łaski przebaczenia. Umiłuj cierpienie. Pragnę zbawienia każdej duszy. W niebie już nie będzie miłości ofiarnej. ale mam ich małą liczbę.Two j ą t eol o g i ą n i e ch b ę d z i e w i a r a . Takich dusz pragnę. okazują Mi największą miłość i są dla Mnie ofiarą. Moich wybranych prowadzę moimi śladami. tak i ty umiłuj cierpienia. Radość Mi sprawiasz. n a d z i e j a i m i ł o ś ć. a by ś n i e w p a dł a w n i eb e z p i e c z eń s t wo z a d owol en i a z e s i eb i e.

Raduj się moją szczęśliwością i podzielaj się tą radością z innymi. choć ojciec wie. Cóż innego masz czynić nad to. Miej umysł wolny od wieści światowych. bo Ja dałem ci pokój. Nie przejmuj się wieściami tego świata.LATA 1952–1955 Pan Jezus: Jestem Bogiem pokoju. aby grzesznicy wrócili na drogę zbawienia. W sercu twoim zamieszkujemy z Ojcem przez Ducha Świętego. bo jestem twoim Oj- 216 . bo nie zawiodłem cię i nie zawiodę. co czynisz? Nadal czyń to. Któż może być przeciwko Mnie? Tu wybrałem miejsce mojego spoczynku i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na świat cały przez moich wybranych. Jestem Bogiem sprawiedliwości. I pozostanę tu do końca życia ludzkości! Nie obawiaj się ani nie lękaj. Kochaj Mnie miłością dziecięcą. czego dziecku trzeba. Twoimi prośbami radość Mi sprawisz. D o ś w i a d c z en i a w i ę c e j s ą mo i m m i ł o s i e rd z i em n i ż k a r ą . a moje miłosierdzie potwierdzał będę nawet cudami. jakiego świat dać nie może. Jestem dla ciebie wszystkim! Mnie ufaj i zawsze bądź spokojna. a będziesz Mi się podobać. Wierz Mi i ufaj Mi dziecko moje. Małe dziecko swoimi prośbami sprawia radość. chcę. abyś Mnie prosiła. bo one niosą ci niepokój. co czynisz. Bo i oni kupieni są moją krwią.

Jedna dusza ofiarna więcej Mi sprawia radości niż tysiące strzegących się grzechu. aby w nim odpocząć przed grzesznikami. duszy i ciała. Pocieszaj Serce moje. więc i ty bądź moją ofiarą w każdej chwili. Ż a l M i c i eb i e. Cóż możesz czynić nad to. Pragnę dusz ofiarnych. Nie zajmuj się wieściami świata. To. co przecierpiałaś. A w wieczności radować się będziesz bez końca. Miłością dziecięcą wynagradzaj Mi za nich. Je jestem twoją ofiarą w każdej chwili. ale Ja ci go daję. Bądź cierpliwa i raduj 217 . co czynisz? Ja i Ojciec niebieski mamy upodobanie w twoim usposobieniu. ż e c i e rp i s z . jaką w niebie cieszyć się będziesz. Obrałem mieszkanie w sercu twoim. Przez twoje cierpienia i modlitwy pomagasz Mi zbawić dusze i tym radość Mi sprawiasz. a któż może być przeciw Nam? W twoim sercu obraliśmy Nazaret.cem. co czynisz dotąd. Już tu na ziemi ciesz się radością. A ty myśl o Mnie i kochaj Mnie. a l e c i e r p i en i a t wo j e z ł ą c z one z mo i m i z b aw i a j ą d u s z e. jest jednym mrugnięciem oka. Pragnę zbawienia tych. bo jestem twoim Bogiem pokoju. [wraz] ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. a tak jest ich mało! Dużo mam dusz takich. Tylko miłość wzajemna daje zadowolenie. Myślę o twoich potrzebach. których odkupiłem krwią moją. co się strzegą grzechów ciężkich. Z Matką moją najmilszą zawsze jesteśmy z tobą. którzy Mi zadają okrutne rany. Miej umysł swobodny. bo to rodzi niepokój. ale nie dają Mi miłości ofiarnej. Świat nie daje pokoju. wobec tego co cię czeka w wieczności. Czyń nadal to.

Znajduję rozkosz w twoim sercu. Jesteś nad wszystką ziemią wywyższona i otrzymasz w niebie koronę chwały. twoi krewni. Ja dowiodłem miłości cierpieniami. Zachowaj pokój. Ja tu pozostanę i stąd szerzyć będę moje miłosierdzie na cały świat przez dusze przeze Mnie wybrane. twój dom i domownicy. Ciesz się swoją szczęśliwością zapoczątkowaną tu na ziemi.się swoją szczęśliwością. czego więc miałabyś się martwić i smucić? Myślę o tobie i twoich potrzebach. 218 . ale i ciała. który ci daję. że czcisz Matkę moją. Jesteś wzbogacona moimi skarbami i tak zjednoczona ze Mną. a ciebie wezmę do mojej ojczyzny. Nad tę miłość nie możesz okazać Mi większej. bo Ja tu pozostanę w twojej ojcowiźnie do końca życia ludzkości. Jestem dla ciebie wszystkim. Ona i Ja bardzo ciebie kochamy tak. Nie miej obawy o nic. Bądź błogosławiona teraz i na zawsze. Przez cierpienia i [ich] pragnienia pomagasz Mi zbawiać dusze. czym cię nawiedzam z radością i bądź zadowolona ze wszystkiego. Przyjmuj to. bo zawsze z tobą jestem i pozostanę. Dziękuję ci za to. nie tylko duszy. że jedno jesteśmy. jaką otrzymałaś ode Mnie. Nie obawiaj się o jakieś niebezpieczeństwo. Podzielaj się Moimi skarbami z twoimi bliźnimi i tak nieustannie będziemy oddawać chwałę Bogu. I im błogosławię. co ci daję. tak i ty czynisz i czyń nadal. Tym [coraz] więcej podobać Mi się będziesz i coraz więcej łask udzielać ci będę. Ufaj jak dziecko i wierz jak dziecko. jakbyś sama jedna była na ziemi.

to i twoim.Dusze wybrane prowadzę swoimi śladami. ile dusz pomogłaś Mi zbawić. Po d z i e l a m s i ę z t ob ą k r z y ż em . Sprawiasz Mi radość. ale radość nimi sprawiasz. Naszym zjednoczeniem nieustannie uwielbiamy Ojca. Bądź błogosławiona. a w n i eb i e mo j a ch wa ł a t wo j ą b ę d z i e. tak dusze ofiarne tą samą drogą prowadzę. Oddajesz [Mi] się na własność. to twoja dusza odłączyłaby się od ciała. Twoje prośby są nie tylko wysłuchane. w twoim sercu sprawiasz Mi radość. Co jest moim. Matka Boża: Bądź wierna Synowi mojemu i wykonuj to. która od ciebie nie będzie nigdy odjęta. tu na ziemi i na wieki będziesz błogosławiona. B ę d z i e s z u ko ron o wa n a ch wa ł ą . Od założenia świata przygotowana ci korona chwały. Znalazłaś łaskę wielką u swego Pana. a co [jest] twoje. Gdybyś wiedziała jak cię kocham. bo [Ja] stale jestem i pozostanę z tobą. 219 . W godzinę śmierci zobaczysz. Pan Jezus: Nie lękaj się niczego ani się [nie] obawiaj. a Ja przez ciebie. Jakom Ja cierpiał i przez cierpienia odkupił dusze. co ci mówi. [Twoja] radość nigdy się nie skończy. Syn mój znalazł upodobanie w twoich prośbach. a Ja tobie oddaję się na własność. modlitwy wykonujesz przeze Mnie. to i moje. wybranko moja. córko moja. Przez nasze zjednoczenie w miłości jedno się stajemy. cierpienia. Uczynki.

c o mó w i ę. bo Ja my ś l ę o t ob i e ! Je dn o c z s i ę i ro z m aw i a j z e M n ą . notującego jej rozmowy z Panem Jezusem i świętymi. bo j e s t em s a m ą p r aw d ą n i emo gą c ą s i ę my l i ć ! M y ś l o M n i e. U f a j M i i w i e r z M i . Tym zadość czynisz memu pragnieniu zbawiania dusz. 220 .Przez twoje pragnienie miłości cierpienia zbawiamy dusze. Bardzo wiele dusz pomagasz Mi zbawiać. kierownika duchownego Kunegundy Siwiec. bo t e go p r a g nę o d c i eb i e ! *** Na tych słowach kończą się zapiski księdza Bronisława Bartkowskiego.

Spraw. Kraków. Przez Chrystusa Pana naszego. aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. by blask jej cnót przyświecał nam w życiu ku Twojej chwale. O (Imprimatur: ks. który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie. kard.2008. miłość i miłosierdzie.MODLITWA O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) jcze Przedwieczny. aby została wyniesiona do chwały ołtarzy. nr 1075) 221 .04. Stanisław Dziwisz. dnia 23. dzięki Ci składamy za łaski udzielone Kunegundzie Siwiec i prosimy Cię. która odrzuciła świat. Amen. racz wywyższyć tę.

.. Nie jestem godzien (godna) otrzymać tego od Twojego miłosierdzia. 546 • 30–960 Kraków Na powyższy adres lub na konto bankowe nr 52 1240 2294 1111 0010 1313 1433 można też przesyłać ofiary na koszta procesu beatyfikacyjnego 222 . dlatego uciekam się do wstawiennictwa Twej pokornej służebnicy Kunegundy. w nadziei. O (Imprimatur: ks. dnia 23. Kraków.NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ SŁUŻEBNICY BOŻEJ KUNEGUNDY SIWIEC (1876–1955) Jezu. poczt. że zechcesz nagrodzić jej ofiarną miłość poprzez wysłuchanie prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem. Ojcze nasz. Stanisław Dziwisz.. Zdrowaś Maryjo. który pobudziłeś swoją służebnicę Kunegundę Siwiec do wielkiej ewangelicznej miłości i nauczyłeś ją kroczyć małą drogą duchowego dziecięctwa. nr 1075) O łaskach otrzymywanych za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec prosimy informować: Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych ul. pokornie Cię proszę. abyś udzielił mi łaski……….2008. jeśli to jest zgodne z Twoją wolą.. kard. Chwała Ojcu..04.. Rakowicka 18 • skr.. Amen..

Trudne warunki lokalowe w jakich pracował i zamieszkiwał. bp St. 13 października przyjeż- 223 . otrzymał święcenia kapłańskie. doprowadziły do pogorszenia się stanu zdrowia. w wielodzietnej rodzinie (14 dzieci. Częste przeziębienia w końcowym efekcie wywołały przewlekłe zapalenie nerwu trójdzielnego. W latach 1927–1932 studiował w seminarium duchownym w Pelplinie i tam 17 grudnia 1932 r. Leczył się wtedy w Bukowinie Tatrzańskiej. Potem z powodu choroby płucnej leczył się około roku w Poznaniu. W latach 1933–1936 był wikarym w parafiach: Górzno. 26 grudnia 1932 r. doradzając. z których 6 zmarło w dzieciństwie) Leona i Franciszki z domu Skuza. W 1925 r. odprawił Mszę świętą prymicyjną w Lidzbarku Welskim. by na pewien czas podjął obowiązki kapelana przy jakimś klasztorze na Podkarpaciu. gdzie dowiedział się o wolnej kapelanii w Stryszawie-Siwcówce u Sióstr Zmartwychwstanek. Wiosną 1937 roku ks. gdzie zamieszkali jego rodzice. Maciej Okoniewski udzielił mu urlopu zdrowotnego. Grabowo Kościerskie i Lipusz. ukończył gimnazjum w Chełmnie.KSIĄDZ BRONISŁAW BARTKOWSKI Urodził się 31 grudnia 1907 roku w Grudziądzu.

Ks. kierownik duchowy Kundusi . Bronisław Bartkowski (1907–1986) kapelan Siótr Zmartwychwstanek w Stryszawie.

W 1942 r. do Stryszawy. późniejszy prymas Polski. współfundatorkę klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w owym czasie prowadzących Zakład Naukowo-Badawczy. do domu Sióstr Zmartwychwstanek przyjechał biskup lubelski. a później na dłużej. wyrażająca się wymianą korespondencji. Po zakończeniu wojny został wezwany do swojej archidiecezji. W Stryszawie poznaje Kundusię Siwiec. Wrócił jako administrator do parafii w Lipuszu. Kundusia Siwiec zwierza się księdzu ze swoich łask słyszenia głosu Pana Jezusa. ksiądz notował przekazywane przez nią rozmowy. Od tego roku datuje się przyjaźń księdza Bronisława Bartkowskiego z Wielkim Prymasem. Stefan Wyszyński. W 1946 r.dża do Stryszawy i obejmuje kapelanię. Po półrocznym pobycie ponownie zachorował. których Niemcy wymordowali. najpierw na jeden miesiąc. Od tego roku ksiądz zostaje jej kierownikiem duchownym. szczególnie po Komunii św. podczas gdy Niemcy poszukują go w archidiecezji chełmińskiej i u rodziców w Lidzbarku Welskim. Wtedy otrzymał na czas nieograniczony urlop zdrowotny i wrócił na stałe jako kapelan do Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. ks. gdzie odczuwano wielki brak kapłanów. II wojna światowa zastaje go w Stryszawie-Siwcówce. częstymi odwiedzinami w czasie jego późniejszego. Ponieważ ona była niepiśmienna. nakazując również Kundusi ścisłe milczenie w tej kwestii. Zostaje jej stałym spowiednikiem. okrywając je aż do jej śmierci tajemnicą. już jako prymasa Polski. pobytu wypoczynkowego w Stryszawie. 225 .

Przekazał również jeden komplet maszynopisu ks. otrzymał odpowiedź . Po pogrzebie ksiądz ujawnił siostrom i niektórym kapłanom przebywającym u sióstr na wypoczynku oświecenia i łaski. jakich doznawała za życia Kundusia. Wielokrotnie jadąc na urlop do rodziców. Uzyskawszy ustną aprobatę. przekazał je do medytacji Siostrom Zmartwychwstankom. oraz błogosławieństwo na samodzielne życie. 226 . W 1957 r. jeziora. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.. organizował im również różne wycieczki oraz przedstawienia. W 1968 r. okazywał im wiele troski i przywiązania. biskupowi diecezji chełmińskiej. ale gdy na wysłane w tej sprawie pytanie do ojca Pio. jaka jest wola Boża. poduszkę i walizkę.27 czerwca 1955 r. Kazimierzowi Kowalskiemu. Dla uatrakcyjnienia ich życia w Domu Dziecka wykorzystywał swoje umiejętności gry na różnych instrumentach.. Każde dziecko kończące 18 rok życia i opuszczające Dom Dziecka otrzymywało od księdza kołdrę. umarła Kundusia. by zapoznawać je z życiem rodzinnym. Lubił dzieci. prowadzonym przez siostry do 1963 r.pozostań gdzie jesteś” – pozostał w Stryszawie. uporządkowawszy zapiski. nosił się z zamiarem powrotu do swojej diecezji. nadał im tytuł Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku i przekazał je do przeczytania i zaopiniowania przebywającemu na wypoczynku u Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce ks. W domu Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce przebywał jako kapelan 46 lat i pełnił jednocześnie posługę kapłańską dla mieszkańców Siwcówki i innych siedlisk Stryszawy oraz otaczał opieką dzieci z Domu Dziecka. pokazać morze. zabierał po kilkoro dzieci.

odprawił w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy w 1986 r.. Krzyż swojej choroby nosił od 1932 r. Ostatnią Mszę św. Doczesne szczątki księdza zostały złożone na cmentarzu w Lidzbarku Welskim. później znów wracał do konfesjonału. biskup Zygfryd Kowalski. przebywającego chwilowo w Stryszawie. w których pracował oraz kilkunastu innych. doskonały spowiednik. Ci z mieszkańców Stryszawy. bardzo pomagający w życiu i trudnościach duchowych. żałobnej sylwetkę księdza nakreślił jego długoletni przyjaciel. sumienny. Wielu ubogich otrzymywało od niego pomoc finansową. mówią: . doskonałym spowiednikiem i kierownikiem dusz. fortepianie i akordeonie. W uroczystościach pogrzebowych. uczestniczyli kapłani ze wszystkich parafii. Był muzykalny. które odbyły się 26 lipca 1986 r. ks. bardzo gorliwym. doskonały znawca dusz. prałat Józef Bigus z Banina. Koncelebrze przewodniczył ks. których był kierownikiem duchownym i spowiednikiem. Można go było w nim zastać już na godzinę przed Mszą Św. sufragan chełmiński. Zmarł 22 lipca 1986 roku opatrzony sakramentem chorych przez ks. prałata Jerzego Zalewskiego. Jana Chrzciciela w Warszawie. który wygłosił słowo pożegnalne nad grobem. niektórzy systematyczną i stałą. Kapłan konfesjonału. grał na skrzypcach. proboszcza katedry św.Był to kapłan gorliwy. W czasie Mszy św. Był „kapłanem sumienia”. o której zakazywał mówić komukolwiek.Był kapłanem głębokiej wiary.. 227 . oczytanym i wciąż pogłębiającym swoją wiedzę i wiarę. znał parę języków krajów zachodnich i prowadził ożywioną korespondencję z zaprzyjaźnionymi kapłanami w kraju i za granicą..

Stryszawa 1991 r. mieszkańców Stryszawy i Sióstr Zmartwychwstanek. ks. żyła i zmarła Kundusia Siwiec .Odznaczał się wielką czcią do Matki Bożej. prałata Henryka Znamirowskiego. którym składam za pomoc serdeczne Bóg zapłać. W tym domu w Siwcówce urodziła się. Helena Faustyna Stańczyk Opracowano na podstawie wspomnień: siostry księdza Franciszki Bartkowskiej. z różańcem nigdy się nie rozstawał. ks. prałata Józefa Bigusa.

Zofia Siwiec. Kundusia Siwiec Stryszawa. Kościół i cmentarz parafialny . Hanusia Leśniak.Na progu rodzinnego domu od lewej: Michał Siwiec.

św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek Ołtarz główny w kaplicy pw. Kaplica pw. Teresy od Dzieciątka Jezus przy klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek . św.Stryszawa – Siwcówka.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1948 . . . . . . . . . . . . . Rok 1950 . . . . . . . . . . . Rok 1945 . . . . . . . Bronisława Bartkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . próba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SPIS TREŚCI Słowo postulatora w procesie beatyfikacyjnym . . . . . . . . znak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 45 74 108 119 148 180 191 201 211 216 Modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1946 . . Rok 1943 . . . . 5 Wprowadzenie do pierwszego wydania . . . . . 9 Słowo wstępne kierownika duchowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1952–1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Głos wewnętrzny. . . 222 Biografia ks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku Rok 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Nowenna za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec . . . . . . . Rok 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful