Marki, 28.08.2006r.

STATUT
STOWARZYSZENIA „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby
zamierzające w różnych formach prowadzić działalność opiekuńczą, wychowawczą, socjalną
na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących ze środowisk, które nie stwarzają
warunków prawidłowego rozwoju.
Art. 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Marki przy ul. Sportowej 3.
2. Stowarzyszenie „Razem w przyszłość używa zastrzeżonej nazwy: Stowarzyszenie „Razem
w przyszłość”
Art. 3
Działalność Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” opiera się na pracy społecznej członków,
jednak do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz inne osoby w
oparciu o umowy cywilnoprawne.
Art. 4
Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną.
Art. 5
Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” działa na podstawie obowiązującej ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

1

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
Art. 6
Celem Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i
młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie
inicjatyw w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej.
Art. 7
Do realizacji tego celu Stowarzyszenie:
1. Promuje inicjatywy wychowawcze sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dzieci i
młodzieży, stymulując i rozwijając istniejące placówki i środowiska wychowawcze.
2. Wspiera działania mające na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych,
prowadzenie twórczości dzieci i młodzieży.
3. Organizuje pracownie działań twórczych dla dzieci z rodzin zagrożonych, domów dziecka,
zastępczych środowisk rodzinnych.
4. Organizuje różne formy wypoczynku, miejsca spotkań i prezentacji dziecięcych dokonań
twórczych.
5. Tworzy bank pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowuje pomoc z zewnątrz niesioną przez
ludzi dobrej woli i skupia ją wokół określonych zadań.
6. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów
Stowarzyszenia „Razem w przyszłość”.
7. Współdziała z międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie wychowania, opieki i pracy
socjalnej.
8. Popularyzuje wiedza dotyczącą opieki nad dziećmi i młodzieżą.
9. Tworzy inne formy działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

2

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
Członkowie Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” dzielą się na:
 Zwyczajnych
 Wspierających
Art. 9
1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” może zostać każda osoba
fizyczna zainteresowana jego celami.
2. Do Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” mogą również wstępować jako członkowie
zwyczajni cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 10
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
Art. 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
 biernego i czynnego prawa wyborczego (poza małoletnimi poniżej 16 lat)
 korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.
Art. 12
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
 postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia
 branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
 opłacanie składek członkowskich.
Art. 13
Członkostwo wygasa na skutek:
 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
 wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków określonych Art. 12
 utraty osobowości prawnej lub zdolności do czynności prawnych członka – osoby
prawnej.

Art. 14
Od uchwały w sprawach członkowskich (wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia
odpisu uchwały.
Art. 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
„Razem w przyszłość” i realizacji jego celów. Osobiście bądź przez swych przedstawicieli
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków w głosem doradczym.
Art. 16
Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 17
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
 Walne Zgromadzenie Członków
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
Art. 18
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie
stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
Głosowanie odbywa się jawnie, chyba, że zebrani podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym.
Art. 19
W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach
Stowarzyszenia „Razem w przyszłość”, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród
osób, które kandydowały do tych władz, lecz nie zostały wybrane, a które otrzymały w
kolejności największą liczbę głosów.
Art. 20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia „Razem w
przyszłość”.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz do roku i zwoływane jest przez
Zarząd. Zarząd powiadamia członków o czasie, miejscu i porządku obrad pisemnie najpóźniej
na 10 dni przez planowanym terminem.
Art. 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. Wybór władz Stowarzyszenia:
- prezesa
- 4 do 7 członków Zarządu
- 3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Określanie podstawowych wytycznych do programu działania Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie zmian Statusu.
5. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem dyskusji.
7. Uchwalanie wysokości składek.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Rozpatrzenie odwołań w sprawach członkowskich sporów między członkami.
Art. 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w
szczególności z inicjatywy 1/5 ogółu członków, z inicjatywy Zarządu Głównego lub na
żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Zasady powiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku obraz Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Członków są analogiczne jak w art. 20 ust. 2.
Art. 23
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia zarządu są
zwoływane przez sekretarza Zarządu co najmniej raz na kwartał.
Art. 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień
Walnego Zgromadzenia.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Powoływanie i odwoływanie stałych lub czasowych sekcji Stowarzyszenia w celu
wykonywania określonych zadań oraz nadzorowanie ich działalności.
5. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i wykluczaniu członków.
6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami.
7. Składanie sprawozdań z działalności walnemu Zgromadzeniu członków.
8. Rozpatrywanie sporów między członkami.

5

Art. 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Na swoim pierwszym
posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Art. 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie wyjaśnień.
3. Przeprowadzanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

6