You are on page 1of 5

grupa

a

Rolnictwo i przemysł
.....................................

Imię i nazwisko
................

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.

1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P,
a obok fałszywego – literę F.

0–2 p.

a) W Polsce dominują indywidualne / państwowe
gospodarstwa rolne.
b) Około 15% / 51% ogółu zatrudnionych
pracuje w rolnictwie.
c) Na jeden ciągnik w Polsce przypada około
1,6 ha / 10 ha użytków rolnych.

a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate
o stromych stokach. . . . . .
b) Największy niedobór opadów występuje
na Kujawach. . . . . .
c) Okres wegetacyjny w górach trwa ponad
220 dni. . . . . .
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
0–2 p.
zdaniach.

0–3 p.

5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród
podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.
0–4 p.
Grójec, Pogórze Karpackie, ziemniaki,
Góra św. Anny, Góra Kalwaria, buraki cukrowe
a) Na urodzajnych glebach uprawia się m.in.
. . . …………………. . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ziemniaki uprawia się głównie na
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

c) Duże obszary sadów znajdują się w okolicy
. . . ……………………….. . ..

i .......................

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Podaj nazwy dwóch województw o największej
średniej powierzchni gospodarstw rolnych.

.

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii
roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy.
0–2 p.

• . ZACHODNIO-POMORSKIE. . . . . . . . . . . . . . .
• . WARMIŃSKO-MAZURSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości
gospodarstw w wymienionych przez Ciebie
województwach.
.
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

3. Podkreśl nazwę zwierząt gospodarskich, których
udział w strukturze hodowli w Polsce jest największy.
0–1 p.

a) Konie.
c) Trzoda chlewna.

b) Bydło.
d) Owce.

Roślina: .................... . . . . . . . . . . . . . . . ..
Region uprawy: . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wpisz poniżej nazwy okręgów
przemysłowych oznaczonych na mapie
literami A–D.

0–3 p.

10. Na podstawie poniższych informacji oblicz
wielkość plonów ziemniaków w Polsce
w 2009 roku.

0–3 p.

Plon to ilość płodów rolnych uzyskana
z jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów
podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw ziemniaków wynosiła w Polsce w 2009
roku około 510 tys. ha, a zbiory – 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................... .

Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj
miejsca ich wydobycia, wybierając spośród
wymienionych poniżej.
0–4 p.
Bełchatów, Bogatynia, Suwałki,
Kłodawa, Lubin, Ostrów Wielkopolski,
Złotoryja, Polkowice

A. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Rudy miedzi – .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................................................

b) Węgiel brunatny –. . . . . . . . . . . . . . . . .

D. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Korzystając z mapy zamieszczonej w zadaniu 7.,
wykonaj polecenia.
0–3 p.
a) Podpisz na mapie literą E Gdański Okręg
Przemysłowy.

d) Gaz ziemny – . . .. . . . .

b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych
znajdujących się w tym okręgu.
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły
się na obszarze tego okręgu.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................

9. Podaj dwa przykłady czynników społeczno-ekonomicznych decydujących o lokalizacji
przemysłu w Polsce.
• .,
• . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................................................

12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,
korzystając z wymienionych poniżej.
0–3 p.
cieplne opalane węglem kamiennym,
cieplne opalane węglem brunatnym,
wodne szczytowo-pompowe
a) Turów, Pątnów – .
b) Żarnowiec, Żydowo – .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................................................

c) Sól kamienna –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................. ..

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................................................

c) Kozienice, Dolna Odra – . .
13. Podkreśl typ elektrowni, które dostarczają
najwięcej energii w Polsce.
a) Wiatrowe.
c) Geotermalne.

0–2 p.

b) Wodne.
d) Cieplne.

0–1 p.

grupa

b

Rolnictwo i przemysł
.....................................

Imię i nazwisko
................

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.

1. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
fałszywego – literę F.
0–2 p.

4. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
zdaniach.
0–2 p.
a) Wśród użytków rolnych w Polsce dominują
łąki i pastwiska / grunty orne.
b) Większość gospodarstw rolnych ma
powierzchnię ponad 15 ha / mniejszą niż 5 ha.
c) Od połowy lat 90. XX w. wielkość zużycia
nawozów sztucznych w Polsce rośnie / maleje.

a) Roczna suma opadów w Polsce zapewnia
niezbędną ilość wody do uprawy roli. .
b) Najdłuższy okres wegetacyjny występuje
na Pojezierzu Suwalskim.
c) W Polsce dominują gleby średniej i słabej
jakości.
2. Na podstawie kartogramu wykonaj polecenia.
0–3 p.

5. Uzupełnij zdania terminami wybranymi spośród
podanych poniżej. Zapisz je w odpowiedniej
formie gramatycznej.
0–4 p.
Nizina Podlaska, Nizina Śląska, pszenica,
śliwki, Wyżyna Lubelska, żyto
a) Gleby słabej jakości wykorzystuje się pod
uprawę m.in. ziemniaków i . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
b) Pszenicę uprawia się głównie na . .. . . i
.....................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

c) Dominującym kierunkiem w sadownictwie jest
produkcja jabłek i . . . . .
a) Podaj nazwy dwóch województw o najmniejszej
średniej powierzchni gospodarstw rolnych.

6. Rozpoznaj i podpisz przedstawioną na fotografii
roślinę uprawną. Podaj przykład regionu jej uprawy.
0–2 p.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Podaj przyczynę występowania takich wielkości
gospodarstw w wymienionych województwach.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Podkreśl nazwę roślin, których udział
w strukturze zasiewów w Polsce jest największy.
0–1 p.

a) Zboża.
c) Rośliny pastewne.

b) Ziemniaki.
d) Rośliny przemysłowe.
Roślina: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region uprawy: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Wpisz poniżej nazwy okręgów
przemysłowych oznaczonych na mapie
literami A–D.

0–3 p.

10. Na podstawie poniższych informacji
oblicz wielkość plonów pszenicy w Polsce
w 2009 roku.
0–3 p.

Plon to ilość płodów rolnych uzyskana z
jednostki powierzchni pola. Wielkość plonów
podaje się w dt/ha (1 dt = 0,1 t). Powierzchnia
upraw pszenicy wynosiła w Polsce w 2009 roku
około 2,3 mln ha, a zbiory – 9,7 mln ton.
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................

Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do podanych surowców mineralnych dopasuj
miejsca ich wydobycia, wybierając spośród
wymienionych poniżej.
0–4 p.
Kłodawa, Barnówko, Bogdanka, Chełm,
Ruda Śląska, Strzegom, Bochnia, Strzelin
a) Ropa naftowa – . . . .. . . . . . . . . . . . . .

A. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................................................

B. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Granit – . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................

D. . ……………………………………………………………….

c) Węgiel kamienny – .. . . . . . . . . .

8. Korzystając z mapy zamieszczonej
w zadaniu 7., wykonaj polecenia.

...................................................................

0–3 p.

a) Podpisz na mapie literą E Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy.
b) Podaj nazwy dwóch ośrodków przemysłowych
znajdujących się w tym okręgu.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Połaniec, Rybnik – . .
............

c) Bełchatów, Turów – . . . . cieplne opalane węglem
brunatnym
13. Podkreśl region, w którym jest zlokalizowana
większość elektrowni wiatrowych.
0–1 p.

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................

9. Podaj dwa przykłady czynników przyrodniczych
decydujących o lokalizacji przemysłu w Polsce.
0–2 p.


12. Do podanych nazw elektrowni dopisz ich typy,
korzystając z wymienionych poniżej.
0–3 p.

b) Włocławek, Rożnów – .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................

....................................................................

cieplne opalane węglem kamiennym,
cieplne opalane węglem brunatnym,
wodne przepływowe

c) Wymień dwa działy przemysłu, które rozwinęły
się na obszarze tego okręgu.

d) Kreda pisząca – . . .. . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Góry.
c) Pobrzeża.

b) Kotliny Podkarpackie.
d) Pojezierza.