PS Już po zakończeniu tłumaczenia otrzymałem list od Romana Kubickiego.

który angielski oryginał przeczytał. a przed którym niczego ukryć się nie da.
Nie mogę oprzeć się pokusie zacytowania fragmentu z lego listu:
Myślę tli/d tym wyrokiem. ktÓty sztuk» skazuje teraz nu wieczne ekspetymcn(ow'l/)ic. Czymźcjcst ono. jeśli nie wyrazem totnlncgo braku zuutuni» do
tego, co jest. Punncnidcsowy hyt, nie dosć. że już da\Vno wsparciu niysli pozl>uwiony. teraz lIz1Jl-I<5musi cf<)f}}iniJL:ję lego. co dopiero być 1110że, lecz nigdy
przecież stuć sir nie musi ...

Soit.

Kultura jako
spółdzielnia spożywców

W miarę jak dojrzewają i dorośleją, pojęcia zaczynają poruszać się o własnych siłach i czasami zapędzają się daleko
od miejsca, w jakim je poczęto. Wędrują w przeszłość, która nie wiedziała o ich istnieniu wtedy, gdy była jeszcze teraźniejszością, albo zaglądają w przyszłość, która być może równie mało będzie ich świadoma, bo nie znajdzie
w nich pożytku. Tak to trochę wygląda, jakby pojęcia rodziły się jak rośliny - mocno w grunt korzeniami wczepione, karmione sokami gleby, w której tkwią; ale z upływem
czasu odrywałyby się od gruntu, dostawały nóg, wybierały
się na wędrówkę w poszukiwaniu bardziej urozmaiconego
pokarmu.
We wczesnej, "roślinnej" fazie swego życia pojęcia nasiąkają tym, czym je gleba karmi. Badacz nie miałby trudności z określeniem miejsca, w którym wykiełkowały: znajdzie w ich tkankach charakterystyczne
dla miejsca minerały, a dodatkowych wskazówek udzielą warunki klimatyczne, jakich ich kiełkowanie wymagało. Gdy podrosną i sił
nabiorą, od wielu innych spraw zależeć będzie, jak daleko pojęcia się zapuszczą. Ale świadectwo urodzenia nosić
będą ze sobą zawsze - jak ślimak swój domek - dokądkolwiek by poszły. Bo tylko w jednym miejscu, w jednym cza181

Wszystkie trzy informowały. aby nadać zadaniu kształt praktyczny. strzegącym kruchy ludzki ład przed zalewem chaosu. praktyk Saint-Just: lud .wiekuiste dziecko . jest dla pojęcia doświadczenie ludzi. Trzeba coś zrobić. w Jakiej postrzegano świat.i robić bez znużenia.sie.straszne dziać się będą rzeczy. angielskie refinement .i innymi. czy rudę. gdyby pewnych ich instynktów nie przyhamowano. innym razem jako nieoszlifowany diament czekający n~ sprawne dłonie szlifierza. Gdy o doświadczeniu mowa. b miejsc i ludzi.. w bardziej z duchem czasu zgodnym tłumaczeniu.trzy dyskursywne potoki. nie chodzi o to tylko. mogły się one narodzić. Konstytuował lud raz jako motłoch popędami ciskany. Działanie jest jedynym falochronem. z Jakiej kunszt majstra-nauczyciela ma dopiero wytopić cenny ~ruszec.. zrodzone w trzeciej ćwierci osiemnastego stulecia w krajach stojących u progu nowoczesności. a zredukujecie lud do stanu pry182 mitywnego barbarzyństwa. Jak to jednak przekonująco wywlO~ł Michel Foucault. komunikowalnego sensu. jakie zlać się miały później w jeden nurt kulturowego dyskursu . Tylko przez działanie można ujarzmić bestię. 183 . Tym. pogromcę dzikiego zwierzęcia i szlifierza diamentów naraz.scenę socjalizacji. rzadko powtarzalnym zbiegu wielu okoliczności. naprawie obyczajów. Wszystkie trzy wyrażały niepokój i potrzebę działania. Pojęcia najbardziej nawet powszechne rodzą się i kształtują w doświadczeniach szczegolnych czasów .. w których głowach się zrodziło i w których rozmowach nabrało rozpoznawalnego dla wszystkich rozmówców. jak im stawiali czoła.stworzyć możemy świat znakomity. l. trenerów i trenowanych. teoretyk: pouczać lud. nie było wyjątkiem od tej powszechnej reguły. edukacji. co go ucywilizować. a pewnych umiejętności nie wpojono. człowieka światłego. na rzeźbiarzy i rzeźbionych. co się tym ludziom przydarzyło w czasach. tylko nazwą funkcji.M us wewnętrzny i zamiar działania określał ramę. I jak to ujął lapidarnie jego uczeń. nauczania i uczenia się. czym dla roślin agricult[. co się robiło lub co zrobić należało: o cywilizowaniu. wilgotność i nasłonecznienie gruntu. Mówiły o tym. jak się do zdarzeń odnieśli. Francuskie civilisntion.lra) . kształceniu. wyraziła się w pojęciu kultury (czy. przewodników i przewodzonych. natychmiast . niż by się stali. podzielonym na tych. to tyle. k~nst~. o jego potrzebie i o gotowości do jego podjęcia. można uczynić ludzi innymi. świat jako szkoła. terminu "kultura" użyto po raz pierwszy w świadomym nawiązaniu do metafory Cycerona: cultur« lwimi jest dla ludzi tym. wciąż na nowo. na nauczycieli i uczniów.tuował świat jako arenę ich stosunku . ~adań. me organizacją i nie przyświecającym tej organizacji ideałe~ różniła się w projektach nowoczesnych szkoła od fabryki. ale jeśli się do spraw rozsądnie weźmiemy i poddamy ludzi sensownej obróbce . Czynił świat dwudzielnym. .ale i o to chyba (chyba nawet głównie o to). co robią i tych. akulturacji.). zabierzcie wiedzę. nie tracąc czujności ani na chwilę. wychowawcę i trenera. pOSiadacza wiedzy jako nauczyciela.były wszystkie nazwami czynności. w jakich wypadło im żyć . A i o to także. a nie strukturą. znane im już wzory postępowania mieli na podorędziu . czym dla rośliny jest skład mineralny gleby. niezdolny do ~amokontroli. niż są w "stanie surowym" . (Jak to podsumował Diderot. jakimi sposobami próbowali sobie z nimi dać radę. kultywacji. hodowli. wręcz lub pośrednio: gdy pozostawimy sprawy własnemu biegowi i do ludzkich postępków mieszać się nie będziemy . Konstytuował myśliciela. jakie inne. Zrodziło się ze szczególnego doświadczenia szczególnego rodzaju ludzi w szczególnych czasach osadzonych. przy jednorazowym.do których mogliby swoje kłopoty przyrównać. Pojęcie kultury. którzy "są robieni". by zabłysnąć. Życ·ie jako uczenie się zadanych lekcji i o?rabianie. a więc zarazem bezradny i niebezpieczny. jakiego dzieje nie znały. niemieckie Bildung. zrobić pilnie. Myśl o takim to działaniu.

Potrzeba dzierży tu prymat.s zadanie do spełnienia. można pytać zasadnie. jest to zjawiskiem dla kultury nienormalnym I niezdrowym. należy zatem posługiwać się pojęciem "k. _ w tym systemie miejsce prawomocne mają takie tylko normy i wytwory kulturowe..ze me są. Nie wszystko z tej treści wytrzymało tz. w którym zderzenie się elementów jest wynikiem błędu konstrukcyjnego.więzienia. innymi słowy.arę wytwórni ładu. me tyle treści jawne. były one wytwórniami sytuacji przewidywalnych . I można je ulepszać -.toku kultywacji wdrażane). a jeśli zdarza SIę. w jakich reguła zastępuJ~ p.by" \lIekO\llecz\ll.kiej ~bior~wości zaspokajać można na różne sposo.kcję w systemie spełniają. kultura jest całością suwerenną. Taka była treść jawna pojęcia kultury w chwili. wiąze Się I zazębia. który skwapliwie karał czyny niewskazane i nagradzał postępki właściwe' wszystk~e poddawały powierzonych ich pieczy ludzi tylk~ ~tarannte dobranym lub zaprojektowanym naciskom I skrzętnie eliminowały wszelkie inne presje: wszystkie więc ~bały o spójność i jednoznaczność warunków. jeśli się funkcji czy potrzeby n~lmo sta~'an me odkryje. ale znalazło SIę w towarzystwie pojęcia różnicL(ji:/cego (te same potrzeby ludz. wizja stanu docelowego k~l~ury by~a obrazem systemu. Wszystkie te wynalazki nowoczesne.będą wszak tym lepsze. najpierw potrzeba.edynczeJ) me w~szło całkowicie z użytku. krótko mówiąc. za 185 184 . jak można było się spodziewac. w którym wszystko ma jakle.u okazały się natomiast. domu pracy przymusowej czy szpitala. pOJ~cla..spoJne i niesprzeczne. jaką to fun. "kultury" używać można tylko w liczbie pOJ. nic nie jest puszczone samopas. ktorych y jest wiele. które potrzebne są do samoodtwarzania się systemu. przytułku dla ubogich.oWlc~e: _ kultura (kultywacja. by w najlepszy mozliwy sposob owym potrzebom służyły. ze takle warunki sprzyjać będą równie spójnemu i jednoznacznemu zachowaniu się podopiecznych.ultur " w liczbie mnogiej). o ktorych mowa. potem przepis. I:vszystkie wytwarzały ład w podobny z grubsza biorąc sposob. gdy je ukuto.arbItralnym wyborem wśród możliwych sposobow. zaniedbania lub schorzenia. że od stanu . licząc na to. i takie były milczące założenia.do stanu "ucywllIzowanego".:' "próbę czasu" z równym powodzeniem. Dawne hierarchiczne pojęcie kultury (potrzeby zaspokaja się na coraz to doskonalszy sposób.e lepsze i gorsze. im więcej wiedzy posiądą nauczyCIele I Im lepsza będzie wiedza o "rzeczywistych potrzebach". kult~rowy m są ze swej natury (a przymlJmJ1łeJ WJ11nyb~c). _ więc normy promowane lub nasa?zal:e. wypada uznać normę czy wytwor.~~Irowego" _ dzikości czy barbarzYllstwa . czy jaką ~o potrze~ę zaspokaJają. ile milczące założenia. A mla~l. niezależnie od ich zadań nominalnych: były też (być może w pierwszym nawet rzędzie) Isbrykumi łndu: wytwórniami takich sytuacji. Jeśli trafi się więc na normę czy wytwór kultury. Było więc pojęcie kultury. każda kultura jest w jaklms S~OpJ1łU. jak wszelki ład. koszar. zakładu poprawczego. Jak każda z licznych wprowadzonych JUz lub zakładanych wytwórni.rzypadek a norma żywiołowość. akulturacja) jest w swej istocie procesem ładotwórczym. "systemem".a zatem i kontroI~wanych. jakie ową treść podtrzymywały. mówiąc ogólniej. z której natchnienie do działania czerpią. skrojone na ~li. można więc tak dobrać przepisy (:vzory w . w jakich prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń będzie radykalnie większe od pr~w~opodobie1'lstwa innych. Stosunkowo naJwcześniej odpadło przeświadczenie. które spełniają użyteczną dla przetrwania ładu funkcję..w procesie. Wszystkie one umieszczały podopiecznych w zasięgu wzroku opiekuna/nadzorcy. "k ulturalnego" przejść można przez Jedn~ tylko furtkę. Najbardziej odporne na dZlałaJ1łe ~zas. w którym jest miejsce na takie tylko reguły i rutyny postępowania. dzieje ludzkie s~lhistorią postępu sposobów zaspokajania potl:zeb. kazdy element ze wszystkimi innymi w jakiś sposób współgra. posuwając się odtąd naprzód jedną tylko ścieżką.

która odbija jak w ZWIerciadle (choć w sposób poniekąd "ubezosobowiony") strukturę wszelkiej wytwórni ładu . w jakiej przeżycia n. gdy pOJęcIe kul~ury uk uto. ze są .t<~kaby wyjątki stały się znów marginalne a ZjaWIska marginalne wyjątkami . Tak czy owak. .ajczęstsze i postrzeżenia najbardziej typowe zastane pojęcle. ze SIę z tym balastem daleko nie zajdzie ..to trzy procesy odrębne. "IOzumle SIę ?1.~ 187 186 . od reguły . Coraz trudniej dziś myśleć w ten sposób i mówić o kulturze: kryzys stałby się wszak wtedy codziennością. oczywiste .to..lennym pozycją _ ich moc porządkowania wiedzy o swiecie skurczy~a się wraz z mocą porządkowania świata? PrawdopodobI1le mamy do czynienia z jakąś kombinacją w~zystklch trzech procesów. że jest to sytuacja rewolucyjna. określonych jako główne. co się z żywiołowości poczyna..lec to tyle.normalność" tego. autonomiczną logiką napędzany. cośmy zobaczyli.kt~ ' c.. Gdy postrzegamy niespójność norm.z~stko. że zobaczymy. lub ów przyczółek "świata codziennego zycia . Zaczynamy podejrzewać. wS. który "rozumie się bez wysiłku rozumlellla . Powiedziałby też pewnie. w jaki patrzymy I w jaki to.zy raczej "wiedza bezwiedna"..alność normą. jak i ładu miejscowego lub cząstkowego.slęna ten SWIat: ko że przepaja czynności codziennego zycia. że trzeba to pojęcie poddać rewizji? Czy tez zmleI1lł się raczej nasz sposób patrzenia na świat. z którego podejmujemy nasze wyprawy poznaw~ze. co nasze pojęcia porządkujące każą nam spodziewać się.. Odsk?cZI1lą I przystanią macierzystą dla każdego rOZLlllllellla Jest t?.powiadamy albo o konflikcie wielu kultur albo o kryzysie kultury. sprzeczności w stylach życia. że błąd tkwi nie w sposobie. zapisujemy . Jako o wysiłku zaprowadzenia i utrzymania ładu. który pozwoli dostrzec . a być może tylko zdaje się nam. ile zrozumieć świat przeszkadzaia: ze są balastem raczej."porządkujące" . wieI 0znaczI~~ść po~tępowania. co dawny paradygmat ogłosił anomalią i odstępstwem..c~dz.jedyne. obfitość tworow kulturowych w sposób widoczny "bez przydziału" . że nie tyle obj~lśniają one.! Czy wreszcie owe metafory. owa z?udowana z własnych przeżyć i trosk wieża. nienorm. Trudno powiedzieć. co SIę dzieje.zarówno ładu ogólnospołecznego i wszechogarniającego. . skąd się ten "kryzys paradygmatyczny" bierze. straciły po ~rosze SWOJ dawny autorytet wraz z centralną w zyclU.dc~enie. u szczytu (czy raczej pulpitu kierowniczego) systemu kulturowego znajduje się zespół wartości. Innymi słowy. kluczowe czy konstytutywne. Tak też i myślimy o kulturze do dziś. a przeto "reguła" zdaje się pomysłem coraz bardziej księżycowym . jaka składa . trzeba nam nowego paradygmatu ~ w 111ny sposób narysowanej wizji kultury . "ZroZl~m. W w~jnie ładu z żywiołem kultura staje bez wahania po stronie ładu..lecz w tym.. dziś już bezsensowny i prawdopodobnie skazany na obumarcie. Jako o wojnie z żywiołowością i tym chaosem.system kulturowy "ma strukturę".~' codzienne.enie zjawisk ~O"ow~go świata. W jednym i drugim przypadku oczekujemy przykrego obrotu rzeczy i skłonni jesteśmy wołać na alarm . co me frapuje i zdziwienia nie wywoluje>."świat w zasięgu dł~nl I wzro. niż motorem poznania i rozumleI1la. jakim umiemy się posłużyćkaze traktować jak wyjątki. wzajem niezależne.. jest tych wartości zastosowaniem czy uszczegółowieniem. a potem i prze~wia. Kuhn powiedziałby chyba. że coś jest z tymi pojęciami nie w porządku. zjakiej światu SIę pI:zy~I~damy. nadszedł czas odrzucenia starego paradygmatu i dopracowania się nowego..czyli z sytuacją. co ~wyczaJow. co się w życiu praktycznym dzieje. że mamy dziś do czynienia z bankructwem paradygmatu . kiedy to rodzi się i przybiera na sile najpierw przeczucie. co dopasować widz. choroba stanem chronicznym. kazdy swoją. jakie nadawały staremu pOJęCIU p~~ zór przejrzystości i oczywistości. Czy to zjawiska w polu widze!li~ badaczy kultury na tyle się zmieniły od czasów.przeżytek.

:ać.Jadotwórczemu" paradygmatowi kulturoznawstwa pojawiły się w pracach Levi-Straussa. Działanie diakrytycZl~e ma "strukturę" o tyle.. o tym "struktura" nie decyduje i de~ydow. były te metafory trafnie dobrane i skupiały' myślenie o kulturze na sprawach najważniejszych . oddzielania. nie są "całościami". kultura czyni to. która cała Jest pylnięciem .czy też z miejsca kierowały myślenie o kulturze na fałszywe tropy. Wkładem kultury. że pierwsze wyraźne symptomy buntu przeciw . Zestawia ona to. dla przedstawienia tego. co to znaczy rozumieć". • Struktura. gdy służyły one bez większych problemów natchnieniem badaniom nad kulturą. jednolitego programu nauczania historii. jak tu"a przez to pozwala posłużyć się językiem dla przejrzystego "tu" przeznaczonym. Stąd rola poznawcza metafory.w praktyce. która jest dziełem kultury (uprzywilejowanie prawdopodobieJlstwa pewnych zdarzeń nad prawdopodobiellstwem innych. . sama me jest bytem ani cechą stacjonarnego bytu. O wiele pilniejszą sprawą zdaje się wszakże wyciągnięcie wniosków praktycznych z faktu. poza swym własnym dynamizmem. koniecznym). do których się odwoływały. razem się rodzą i razem odchodzą. co niejasne.i na integralności tego obszaru wspierały swą "całościowość").le jest w.moze. które ma zaspokojać. wersji "strukturalizmu". jakie ma wyrażać i przekazy".Się. sensów nad znakami . z tym. jak "struktura kultury jako takiej" czy "struktura społeczeństwa jako takiego". by użyć przenośni. których rzeczywiste (a teraz dopiero staje się jasne.. . że zjawiska.szak mczym tylko wianiem. Procesom strukturalizacji podlegają za to różne sfery praktyki ludzkiej. rozgraniczania. nie tłumaczy. by swą poprawnosc "oblektywl1le oceniać. Taką metaforą dla zjawisk kulturowych w tradycyjnym paradygmacie była fabryka. Taką metaforą było i nowoczesne państwo. procesem . Osobiście skłonny jestem sądzić. Jedne żyć bez drugich nie mogą. czy rzeka. podszeptuje (zawsze wybiórcze. ni~ jest niczego "funkcją".. że obie tradycyjne metafory straciły dziś (lub szybko tracą) sporo ze swej dawnej nośności poznawczej . jak i "kultura" zamykane były jawnie lub ukradkiem w obszarze podległym władzy państwowej . niczym się też.ale jakie permutacje dokonają . • Dynamizm kultury można (I należy) opisywac me uciekając się do "potrzeb". szkoła czy koszarypanoptyczna (i systemowa w swych zamierzeniach) wytv:órnia ładu. sposób bycia. Kultura jest cała czynnością. jak to trafnie Pierre Boulez okr~ślił. co jak dotąd nieprzenikliwe i niewyrażalne. który n. sztucznie skonstruowany I rekonstruowany. każda na własną niejako rękę. W szczególności trzy tezy Levi-Straussa wydają się mieć wartość nader 188 doniosłą dla dzisiejszych poszukiwań nowego układu pojęciowego. jak wiatr. 189 . co oczywiste. czy do "sensów" lub "treści". . jak bardzo przełomowe) znaczenie niesłusznie pomniejszano sprowadzając je do kolejnej. co niemożliwe. co manipulacja możliwościami. dla rozumienia kultury i konstrukcji nowego paradygmatu: • Nie istnieje nic takiego. co nieustający pęd do rozróżniania.a to z tego tytułu.. podobieństwo: podpowiada: "tak. Kultura niczemu nie służy.. l~cz procese~. nie ma się wed~~ cze~o mlerzy~ i brak jej kryteriów. rzecz jasna) powinowactwo. Kultura. jednolitego języka. Spierać się można długo o to.ac me . o ile określony jest z~kr~s moźliwych permutacji . nie pierwszej przecież w dziejach i nie ostatniej. jest.do przyrody czy kulturową "nadbudową" nad przyrodą Jest nie tyle całościowy.struktura to tyle. a więc i odbieranym jako przejrzysty. zajmują o wiele mniej doniosłe i rozległe miejsce w świecie codziennego życia. Można (i należy) obejść się w ogóle bez zakładania pierwotności potrzeb nad kulturowymi "rozwiązaniami".bez zastanawiania. czy wtedy. klasyfikowania: tworzenie nowych sensów przez działania diakrytyczne. jednolitego kalendarza świąt i rocznic (w narracji socjologicznej zarówno "społeczeJlstwo". jak i społeczeóstwo. z Jego programem jednolitej kultury narodowej.

Być może zbyt wcześnie.turoznawcami po raz pierwszym podzieliłem (w ~Olm Ojczystym mieście. A zakładali oni sklep. bo nie dająca nadziei na portret ostateczny. Gdy padają słowa "spółdzielm~ spoż~~ów". skończenie miarodajny. żłobi z biegiem czasu nieruchorne koryto . Jakie to cechy spółdzielni spożywców (przypomnijmy: cechy idealne. jakiej pozbawiono ich w roli producentów.jak się ona dzieje. . a co marginalne. autorytatywny. jaki przyświecał ojcom duchowym SOCIety of Equitable Pioneers. lecz na jej pobudzanie. ~abI?'c~nym R?chdale. lecz jakże do przodków niepodobnej latorośli rochdalskiej inicjatywy. ale o tym. Nie jest działanie determinowane jednoznacznie ani przez cele. prawowitej. Żywioł nie tylko nie wyklucza.zas. szereg opozycji konstytuujących "ładotwórczą" wizję kultury. mesf~rne i niepokorne z punktu widzenia tradycyjnego.kałem metafory... ospałej i nieruchawej . porządkująca moze. lecz wręcz domaga się zabiegów zorganizowanych i celowych. kto~m rządzi c mieli CI sami ludzie. by się wciąż na nowo więzom wymykać. gdy w 1844 roku zakł~dali swą pierwszą kooperatywę na Toad Lane w angielsk~m mieście. Gdy się tą mysIą ~ kul. postawiono mi ważki . lecz obraz.różnicy między tym.. chcąc nie chcąc. nieskoordynowane inicjatywy spotykają się tu i wiążą w różnych punktach układu.dobn~ z~rzuty ze strony czytelników uprzedzić. która chwytałaby najlepiej te własme. przed oczami staje coś w rodzaju niesławne~ parmęci "Społem". Nie tyle wizja kul~ry zres~ą ~ tych tez się wyłania. 191 . Szu. którą poznali aż nadto dobrze w fa190 brykach. Myślę. ze me owe wspomnienie Polaków o "Społem" miałem na myśli. Poznaniu). To. ale po to tylko. nieznośną przykrość. że w swym założeniu spółdzielnia spożywców. co istotne. do szpiku kości zbIurokratyzowanej i traktującej żądania spożywców jako bez.płynna i rozpływająca się. w okolicznościach wciąż jeszcze w odwrotnym kierunku pchających. A być może skłonność do kostnienia w każdym wolnym działaniu się zawiera.. drwiąca sobie bluźnierczo z . Jak w Prygożynowskiej plazmie.czym kultura jest. Więc żeby ~o. . ani kierowanym.· Wyłania się z tych trzech tez wizja kultury całkiem odmienna od tej. kasuje. instytucji już za życia na poł martwe]. i każdy żywy nurt. co się dzieje w spółdzielni spożywców. . ~ała w ruchu. lub po prostu pozbawia sensu. instytucji drętwej. Wolność. przyznaję. łado~or~~ego paradygmatu. Więcej chyba ma dziś COOP ze "Społem".w tej postaci. podobnie jak kultura w swej praktyce.. niż z marzycielami z Rochdale. przystąpili marzyciele do realizacji swych marzeń. nie jest ani procesem żywiołowym.różnicy tak świętej wszak i nie~~a)ne] dl~ ładotwórczej intencji. wspólnego.adne f~naberie i. ale zabiegi te nie są obliczone na poskromienie spontaniczności. mform~c~a me o tym. Aby i dalsze zarzuty uprzedzić.zarzu~: między cechami. zieje przepaść. którzy z niego korzystali. jakie kulturze przypisałem.vybor mo] padł na spółdzielnię spożywców. Ale czy me z takiej właśnie informacji prząść wypada nowy paradygmat myślenia w kulturze? . że wizja pionierów nie całkiem się ziściła w praktykach także i angielskiego COOP-u. tworząc lokalne "koncentracje" i "struktury". . w jakiej obszar kultury wyłania się na naszych oczach spod gruzów tradycyjnego paradygmatu? Zacznijmy od obserwacji. założeniowe) sprawiają. że nadaje się ona na metaforę kultury . wyjasmam. rozproszone czynności zbiegają się i zagęszczają tu od czasu do czasu. co komeczne: a co przypadkowe . chcieli odzyskać jako spożywcy. nośność poznawcza "spółdzielni spożywców" jako metafory kultury rośnie jeszcze. na znak protestu przeciw logice zniewalania i bezdusznej reglamentacji. gdy kondensacja wyczerpała swą użyteczność. że jeśli to drugie tłumaczenie jest prawdziwe. ale sama me uporządkowana. Mniej od poprzedniej wiZ]I zacbęcająca. cechy "dziania się" kultury. by się na nowo rozproszyć. a skojarzeniami budzonymi przez termin "spółdzielnia spożywców". co sposób jej rysowania. która zastygła w tradycyjnym paradygmacie. w jakich zarabiali na chleb.

graniem z góry napisanej. a nie wkładu produkcyjnego. czy zajście było konieczne.nie zważając na to. 192 Już z tego. lm więcej spółdzielca konsumuje.. nie wlewa się ona i nie zastyga w formy piastowanych urzędów. na fali autorytetu. nie jest pewnie jasne. że udział spółdzielców mierzy się rozmiarami ich spożycia. lecz unosi się niejako. każdy czy jest itcrecje. zachodzi raczej współgranie obu typów determinant . szczególnym wydaniem wzoru . każdy czyn jest "permutacją". jak i samo pojęcie "spółdzielni". a i o coś więcej jeszcze: o to. jest osią spółdzielczego działania. a nie mianowani przez władze zwierzchnie . jak dalece rozrzut źródeł dyspozycji zbliża się do monocentrycznego modelu. Można też to spostrzeżenie wyrazić w inny sposób: "spółdzielczy" obszar społeczny. a nie własnościami odrębnych kategorii ludzi. tym większa przypada nań dola we wspólnym dobytku spółdzielni. ani na to. Nie ma w praktyce. Wszyscy są tu aktorami i autorami naraz. jak i na obszarze kultury. "Wzory" nie istnieją więc inaczej. jak rozległa i bezwzględnajest władza. by prawo. i to we wszystkich szczegółach. jak powiedzieliby Deleuze i Guattari) z drobnych. Żaden z czynów nie jest po prostu naśladownictwem. Na rzecz tego wyboru przemawia najdobitniej jedna właściwość spółdzielni spożywców.. że źródła dyspozycji są nie tylko liczne i niezhierarchizowane. Wypada więc zaznaczyć. Trudno w tych warunkach rozstrzygnąć.. Zauważmy. zapisana w statucie przez pionierów z Rochdale: ta mianowicie zasada.ale przekształcenia są rozproszone.i rozkazodawcy byli wybierani przez ludzi im podległych. Podobnie jak działanie. kopią. że w spółdzielni spożywców. który aby być wpływem. w jakim miejscu układu wpływ się narodzi i z jaką mocą zadziała. Dystrybucja i przyswajanie zatem. ale nadto jeszcze ruchome. Mówić raczej wypada o przygodności zdarzeń. trudnych nieraz do zauważenia innowacji nieuniknionych w każdym akcie odtwarzania. dlaczego wypadałoby przyjąć za metaforę kultury spółdzielnię spożywców właśnie. Ich ilość się zmienia. cośmy powiedzieli dotąd. nie re-iteracją).kłączowato". czy przypadkowe. roli (by użyć Derridiańskiej terminologii. nieraz bywało użyte w sposób z ideą pierwotną niezgodny: aby mówić o "samorządności". aby oddziaływać na zamiary i poczynania innych. że także i pojęcie "samorządu". wodróżnieniu od teorii. choć w różnym nasileniu.co zresztą podważa już sam sens pojęcia "determinanty" czy "determinowania".ani przez przyczyny. jak i obszar kultury. musi być wciąż na nowo negocjowany. w każdej czynności). Autorstwo i aktorstwo są aspektami tych samych czynności (aspektami obecnymi. a nie wytwórczość. W każdym czynie wzory odtwarzają się w sposób samoistny i do kOI1ca nie powtarzalny. która się w ich rękach skupia. ciągłością a zmianą. zmienia się też ich lokalizacja. wzdłuż tras nie dających się z góry wytyczyć. tak i władza zachowuje się więc na Prygożynowską modłę. Właśnie owa niezależność autorytetów od aktualnego układu urzędów i rozproszenie szans okazywania wpływu są najistotniejszym znamieniem samorządności. Wszelkie wyłuszczone wyżej osobliwości można uznać za cechy wszelkich zbiorowości spółdzielczych. niż w procesie nieustannego i nieustępliwego przekształcania się . nie jest ani terenem monocentrycznie zarządzanym. trudno odróżnić "autora" od "aktora". przedziału między "statyką" a "dynamiką". a wzmaganie konsumpcji i pozyskiwanie nowych i coraz to gorliwszych konsumentów jest głównym źródłem jego dynamiki (przypomnijmy 193 . wyłaniają się (w miejscach z góry nieprzewidywalnych . ten sposób mówienia wyraża właśnie nieprzydatność opozycji pojęciowej między koniecznością a przypadkiem. Idzie tutaj o rzeczywisty policentryzm władzy. czyli takiego wpływu. ani terenem anarchii. Jak dotąd. W układzie samorządnym nie wiadomo z góry.. wynika. Jest czymś trzecim: terenem sumorzędnym. wystarcza często.nie można być aktorem nie będąc zarazem autorem . że używamy tutaj pojęcia "samorządu" w mocniejszym znaczeniu.

lecz pol~m .placem igrzysk podaży i popytu.em. toczy się gra między podazą poten~Ja. Geertz implikuje przecież. które zamierzają stać SIęto. r~~kowym model spółdzielni spożywców daje SIę wyobt azic.t~lko w. co wyraża się w wahaniach popytu (założenie. O kulturze takze n.Yc~. że "swlaty artystyczne" wiodące prym w życiu sztuki składają się głównie z konsumentów dzieł sztuki i z tych."centralnych wartości".kulturow. nabiera sensu. Jak to się zazwyczaj dzieje. Nawet w nowatorskiej skądinąd koncepcji "gęstej interpretacji" Clifforda Geertza dopatrzeć się można hołdu. przedstawIono Ją w postacI drama.warcie wokół kategorii autorów dóbr kulturowych.nad popytem IJesll O~lero w momencie nabycia wystaWIOne na rynek przedmlOt~ spełniają się jako towary . Zam~ .waraml. wra~ ze spełnieniem się" konsumenta.. .owl~111a rodzi się też i konsument. tu w teatrze awangardy artystycznej. Tradycyjne modele kultury były w zasadzie twórco-centryczne. podaz.oblera SIę znaków do znaczdł. wędt u~ą po tym polu znaki poszukujące znaczen I ~nacze11l~ szuka'. a więc jest "zniekształceniem" dokładnie w takim samym sensie). nieumotywowanie zjawisk . Rynek zaś jest w sposób oczywisty nie system. NIe ~. ~odob111e~ak na rynku.na ~tórym.bada. kazało badaczom kultury przedstawiać przeobrażenia znaczeń 'zachodzące w toku "międzykulturowej" wędrówki znaków jako "zniekształcenie sensów".zyskują lub tracą na wartości. organizowano je wokół ich duchowego korelatu . które obdarzają sensem wszystko pozostałe i których wszystko pozostałe jest wyrazem.~ pyt towarami je czyni. Metafora spółdzielni spożywców wymaga zdecydowanego przesunięcia akcentu: to właśnie w czynnościach "konsumpcji". który realizuje je jako dob~a. wymaga stałej nadwyżki podazy .~y l~sen~wym stylu: zderzenie prag\11en me do ~~godze\11a. W tym objawia się zasadnicza.aków.llturze . o~~leme i zguba splecione w nierozerwalnym lISCISku..cze. lub z wysokości rzeczywistych czy urojonych wież kontrolnych kultury) wszystko. że "prawda" czy "istota" kultury tkwi w pewnych "fundamentalnych założeniach". tu . w codziennym aktorstwie/autorstwie "zwykłych" konsumentów (są oni wszak zwykłymi konsumentami tylko. a JUz z pew- ?? nością nie objaśnia ich narodzin. Prawdziwą produkcją spółdzielni spożywców jest wytwarzanie konsumentów. . których artykulacja i ochrona była funkcją przypisywaną szczególnej.o~serw~w~c można z reguły nadmiar znaków. Jeśli dla normalnego . Metaforę spółdzielni spożywców z natury rzeczy uzupełnia metafora rynku .i w k. gdy się na nich patrzy z okien gabinetów myślicieli lub artystycznego studia. orgamczna JJleJ11stJ~mentalność. śr~dowisk~. składanego tej tradycji: żądając.za Danto i Beckerem. drynek . . "formuły filozoficznej" czy "etosu". funkCjonowama Jące zna' kćo w. włas11le. Skądinąd w akcie . tu puste skorupy znaków wypełniają się znaczeniem. by od obserwowanych zachowań przechodzić "w coraz głębsze warstwy" badanej kultury.lnych d~~r i popytem. że to twórca/producent jest autorem i sędzią znaczenia i wartości dobra kulturowego. by sprzedać towary .czystosc czer195 194 . me Jest to wcale jasne w momencie ich pojawienia SIę.dostarcza II tylko bytów.. ktor~ doplel?..a raczej jeśli i słuzą c~em~s.san~ ją w naukowej prozie. m~ dostrzegli ją i odnotowali naukowl.~to~~. czyli stać się znakami ku~tur?wymJ.to . Towar "speł\11a SIę . Chodzi na ?n~u niby o to.ale ~o ~o. Nie jest to sprawa błaha. co kulturowe. ale przecież każde spożytkowanie znaku zawiera dozę autorstwa.zn~czema zn. którzy konsumpcję pobudzają i obsługują).aJ~o~:zystniej jest myśleć jako o polu . .. sztuka wyczuła tę ~~wlłą dialektykę znaku i znaczenia n~ grubo przedt~m. czyli ~yp~łmc ~nacz~niem. ~Iczemu one nie służą .ale dzieje się ta~ cos w~ęcer w tok~ igrzysk byty stają się dopiero towar~ml. wydzielonej kategorii "producentów kultury". w akcie konsumpcji mogą się zrealizować. jeśli nawet nie budowano ich ot.0pI.znaczące już . lecz przeciwnte . Choć była to raczej tragedia _ w Eurypidesow~n:" ~acine'owym c.

samokonstrukcji i samoutwierdzania. w jakiej . Jak w przypadku znaków zasobnych w szanse jak długo są znaczeń jeszcze 197 . między przyrodą a kulturą. Nie sądzę. Awangarda obnażyła brutaln ie pustkę znaków. Ale wolność twórcza nie przeżyje ziszczenia nadziei. nie są tego pnia osobnymi odgałęzieniami. a o spółdzielczym charakterze konsumenckiej wspólnoty stanowi swoboda wyboru. o triumfie.. które tylko w śmierci spełnić się może . która spełnić się może tylko w swym zaprzeczeniu. Wypełnione po brzegi znaczeniem. zbędności. cała wypływa ze spójnej logiki specyficznie ludzkiego bytu i nie potrzebuje innych niż ta logika wyjaśnie~. a nie w wypełnieniu samym. że wolność mieści się w prawie do wypełniania. Wyrastają obie z tego samego pnia. między zniewoleniem przez zwierzęce instynkty a wyzwoleniem niesionym przez społecznie ferowane normy współżycia). by należało odbierać odnotowaną w ten sposób przez Lyotarda sprzeczność jako kolejną wersję manichejskiej wizji homo dup/ex . ale wolność trwać może tylko niespełniona. co zauważyliśmy przed chwilą w losie kultury. jest jakby probówką.ale i to właśnie chcąc niechcąc. życie.. ale za znamię dojrzałości uważa odejście od dzieciństwa i trawi swe wysiłki na to. Epopeja bez nadziei na katharsis. Modalność wyboru jest wszakże ucieleśnieniem wszystkiego tego.. niż poklask publiczny. czerpiącemu swój sens i urok z nadziei na sarnoprzezwycięźenie. nic nie wprawiało w popłoch większy. o wolności. W uchwyceniu tej przyrodzonej tragedii kultury metafora "spółdzielni spożywców" może być także pomocna. prote196 stujących przeciw niechcianemu sąsiedztwu.w laboratorium jednostkowe~o życia . durkheimowski homo dup/ex był poligonem niekończących się starć między dziedzictwem biologicznej ewolucji a wkładem cywilizacji. na powrót do bezpiecznej przystani ładu . Jest jednym i drugim naraz.jestestwa o dwu nie dających się pogodzić istotach. Wolność wyboru zasadza się na wielości możliwości. "brakowi przydziału" stanowi samemu przez się nieznanemu.radość tworzenia i niedola poddama _ obie rodzą się z tejże nieuleczalnie ludzkiej kondycji samostanowienia.. jedna przerasta w drugą. Wolność. niż bliskość sukcesu. Można ją odebrać jako opowieść o losie kultury w ogóle . którą stara się na różne sposoby uchwycić i przekazać pojęcie "kultury".piąca aromat z zanieczyszczeń. am kluczem do klatki. że człowiek jest najbardziej ludzki w dzieciństwie (żyje wtedy w świecie pełnym możliwości jeszcze nie zamkniętych ani nie zdyskredytowanych.o urzeczywistnianiu się w samounicestwieniu. Wolność i zależność . niewola w emancypacji . ku własnemu zaskoczeniu. by stoczyć walkę na śmierć i życie (klasyczny. Pisał Lyotard. Spożywcę konstytuuje wybór. jaką nasycone jest ludzkie życie. spotykających się ze sobą w człowieku po to. w zamykaniu i odrzucaniu możliwości nie chcianych krótko mówiąc w skasowaniu wyboru. kuszących nieodgadnieniem tajemnic. Człowiek Lyotarda nie jest zlepkiem dwóch heterogennych. ale pozostałaby czczą abstrakcją. ociężałe i gnuśne znaki nie zerwą się już do lotu. by dzieckiembyć przestać.wolność spełnia się w zależnościach. Od teg~ losu nie ma dla kultury ucieczki.przyjrzeć się można z bliska procesom dokonującym się w wielkim świecie kultury. Nic nie przerażało awangardy bardziej. jedna jest "dalszym ciągiem" drugiej . w zredukowaniu wielości. Kultura nie jest klatką. na użyteczność i "przydział".. więcej jeszcze. przyszłości bez granic). bezmiar twórczej perspektywy towarzyszy tylko nadmierności znaków. Rzecz ma się dokładnie odwrotnie: sprzeczność. sprzecznych natur. Odegrana w teatrze sztuki awangardowej tragedia znaków żyjących poszukiwaniem znaczeń i dogorywających w momencie ich znalezienia może być więc odczytana w sposób bardziej ogólny.. dwóch "naturach" o różnym pochodzeniu. który jest porażką. upatrując wolność w prawie do jej wypełniania . ujawniła. Idzie w wolności o spełnienie. gdyby nie danym jej było wyrazić się w przełożeniu jednej możliwości nad inne.

ale przysługuje im z innego tytułu . że ocenia dodatnio . W tym też. vvO nosc Jest zawsze postulclt~m I wyraza SIę w ten tylko sposób. któremu się ją przypisało.raczej niż pewien stosunek wzajemny między tym. że walor żyrowanych wierzeń nie sprowadza się do naszej ich aprobaty. jakie pojęcia te lepiej lub gorzej reprezentują. co zostało powiedziane lub w co wierzymy . co zostało powiedziane ajakimś bytem niewerbalnym. prawda "jest li tylko środkiem (expedient: wybiegiem. i sytuacja wyboru jest niek~I~~ cz~cym slę. William James. tkwI.i w ten sposób żyruje . taiemmca wiecznego niezaspokojenia potrzeby konsumpc~JI~ego wyboru. że się wciąż na nowo Jako postulat odradza. Zgodnie z tą interpretacją (którą podzielam). W wykładni Richarda Rorty'ego. Jak pęd do wolności w ogóle. Indianapolis.~mpCJI. tkwi przyczyna niepokornej i niesfornej dynamiki kultury. prawda sztuki garuu poza kaz?y porządek Spisane w czerwcu 1995 na podstawie notatck do wykładu wygłoszonego w l _ UAM \V październiku ł994. Hachett 1981. Potrzeba więc wolnosci zawsze więcej niż sięjej ma '" I . . że szczególny sposób żyrowania wierzei 1 właściwy terminowi "prawda" zawdzięcza swą popularność i skuteczność odwrotnemu z gruntu założeniu: temu mianowicie. lub (jak to Locke pierwszy zasugerował) stosunek między pojęciami a przedmiotami.slłkl~m spełnienia tej istoty. jak i wolności w ogóle.pogląd.ac by~ ~yborem. j..pozbawion~. s. 1DO. jakie zajmujemy sami (pragnąc zarazem skłonić innych do jego zajęcia) wobec tego.yn~splocl~ marzenia o zaspokojeniu i wstręcie do zasP. a wbrew zarówno popularnym.na przykład z racji zgodności J Por. !o właśnie. w wybierzeczy zastany lub już dokonany. " • • j'. Prugmntistn. 199 . dodajmy..w tym otwarciu się na przyszłość. istotą wolnego wyboru jest dążenie do te b~ przest.. prawda jest zdaniem Jamesa "środkiem myślenia" w tym sensie. jak i licznym filozoficznym ujęciom. fortelem) naszego sposobu myślenia'". termin "prawda" w jego praktycznych zastosowaniach denotuje pewne stanowisko. unicestwia możhw~~c własneg? usatysfakcjonowania. Prawda nauki.o~oJel1Ja.wy. n stytucie Kulturoznawstwa Jak się William James w 1912 roku wyraził. Trzeba jednak zaznaczyć z miejsca. w t. Pęd do ~ons.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful