ISSN 2082-7938

MIĘDZY REGAŁAMI
egzemplarz bezpłatny
TORUŃ

MARZEC

2015

NR 1/2015 (20)

2

SPIS TREŚCI
W STĘPNIAK
MARCIN KARWOWSKI
Kolejny jubileusz

2

POPULARNIE

I NAUKOWO

JAGODA RYCHARSKA
Studia z zakresu bibliologii i informatologii
w Niemczech

3

To już 20 numer „Między Regałami”!

PAULA OLEJNICZAK
Wizerunek biblioteki w Harrym Potterze

6

MARCIN KARWOWSKI
Infografiki—to jest wykonalne cz. 2

11

WERONIKA KORGA
Twarzoksiążkowe irytacje

13

JAGODA RYCHARSKA
Praktyczne zastosowanie i graficzna
prezentacja znaków pisarskich

14

16

RECENZJE
MAGDALENA OSTROWSKA
Książka: Heksalogia o Dorze Wilk,
czyli przygody toruńskiej wiedźmy

To historia kilku szat graficznych (aż trudno
zliczyć drobne zmiany), epizodu samodzielnych e-wydań (2 numery). To wreszcie dzieło kontynuowane już przez drugą organizacją. Wydawanie czasopisma zapoczątkowa-

B IBLIOTEKA
KATARZYNA DEMSKA
Biblioteka Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu

Kolejny jubileusz

ło Prasoznawcze Koło Naukowe, a kontynuuje Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe
ePRINT. Dwadzieścia numerów, to praca

pięciu redaktorów naczelnych: Agnieszka
Ceran (nr 1), Joanna Edwarczyk (nr 2-9),
Anna Urbanek (nr 10-14), Anna Hołowko
(nr 15-18), Marcin Karwowski (nr 19-20).
Mam nadzieję, że każda kolejna zmiana wy-

18

chodziła czasopismu na lepsze, powodując
wzrost liczby prenumeratorów „Między Re-

KATARZYNA DEMSKA
Film: 50 Twarzy Greya

20

AGATA OLKOWSKA
WWW: Datablog.pl

22

gałami”.

Marcin Karwowski
Redaktor Naczelny

REDAKCJA „MIĘDZY REGAŁAMI”
Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: sdkn.eprint@gmail.com
www.sdkn.strikingly.com
OPIEKUNI MERYTORYCZNI
dr Dorota Degen
dr Małgorzata Kowalska
REDAKTOR NACZELNY
Marcin Karwowski

RADA REDAKCYJNA
Marcin Karwowski
Piotr Rudera
Jagoda Rycharska

KOREKTA
Beata Płuciniczak-Motowidło
Marcin Karwowski
SKŁAD I OKŁADKA
Marcin Karwowski

3

Studia z zakresu bibliologii
i informatologii w Niemczech
Stiftung Universität Hildesheim.

Jagoda Rycharska

Wedle Fundacji Rozwoju Systemu Eduka-

nia

cji (FRSE) w Niemczech dostępna jest naj-

tologicznych

szersza oferta kierunków studiów w skali

uczelni, jak i ich nazewnictwa, wygląda

Europy. W kraju tym kształcenie na po-

analogicznie jak w Polsce. Przykładowo

ziomie studiów wyższych prowadzone

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji

jest przez uniwersytety nauk stosowa-

Naukowej na Humboldt-Universität mie-

nych, uniwersytety techniczne, uczelnie

ści się na Wydziale Humanistycznym, na-

zawodowe,

pedagogiczne

tomiast Instytut Informacji i Mediów, Ję-

i niepaństwowe. W przybliżeniu wszyst-

zyka i Kultury na Universität Regensburg

kich uczelni jest ok. 410. System szkolnic-

znajduje się na Wydziale Filologicznym.

twa wyższego w Niemczech zgodnie

Kolejnym przykładem jest Departament

z implementacją postanowień Deklaracji

Informacji i Zarządzania Wiedzą na Wy-

Bolońskiej opiera się na podziale na: stu-

dziale Ekonomiczno-Medialnym Tech-

dia

stopnia

nische Universität Ilmenau. Wykazy i na-

(master), III stopnia (Phd) oraz jednolite

zwy przedmiotów także są zróżnicowane.

studia magisterskie (master). Stąd też

Ciekawszym aspektem studiów bibliolo-

kształcenie z zakresu bibliologii i infor-

giczno-informatologicznych

matologii w Niemczech realizowane jest

czech okazać się może wybór tematów

w ramach podziału na trzy stopnie. Stu-

prac dyplomowych, projektów oraz in-

dia na tym kierunku oferowane są m.in.

nych działań podejmowanych przez stu-

przez poniżej wypunktowane uczelnie:

dentów. Jednostki prowadzące wybrane

Humboldt-Universität w Berlinie,

studia w Niemczech, pośród informacji

Fachhochschule Köln,

bieżących, planów zajęć, informacji statu-

Universität des Saarlandes ,

towych prezentują na swoich stronach

Universität Regensburg,

internetowych wykazy obronionych prac

Fachhochschule für öffentliche Verwal-

dyplomowych i recenzje dotyczące dzia-

tung und Rechtspflege w Monachium,

łalności studentów i ich udziału w projek-

Technische Universität Ilmenau ,

tach studenckich. Bogatą bazę projektów

HTWK Hochschule für Technik,

studenckich prezentuje Wydział Mediów

Wirtschaft und Kultur w Lipsku,

HTWK Leipzig University of Applied

Heinrich-Heine University

Sciences. Przykładami spośród wielu są:

w Dusseldorf,

projekt

I

artystyczne,

stopnia

W Niemczech sytuacja umiejscowie-

(bachelor),

II

katedr

bibliologiczno-informana

różnych

„Przewodnik

wydziałach

w

Niem-

Biblioteka”

4

(Bibliothekenfuhrer), projekt dziecięco-

public relations biblioteki oraz urucho-

młodzieżowego portalu książkowego In-

mienie systemu OPAC. „Biblioteka Szkol-

stytutu Goethego (Kinder und Jugend-

na” na Targach w Lipsku była projektem

buchportal

zrealizowanym w 2011 roku. Stworzenie

des

„Biblioteka

Goethe -Institut),
Nożnej”

i prezentacja stanowiska odzwierciedlają-

stanowisko

cego innowacyjną, multimedialną biblio-

„Biblioteka Szkolna” na Targach Książki

tekę szkolną miało za zadanie wykazanie

w Lipsku (Die Schulbibliothek).

korzyści płynących z istnienia takich pla-

(Fussballbibliothek)

Piłki
oraz

„Przewodnik Biblioteka” to projekt,

cówek.

który doprowadził do powstania portalu

Tematy prac dyplomowych niemiec-

informacyjnego o bibliotekach i archi-

kich studentów bibliotekoznawstwa do-

wach w Lipsku. Prezentuje on różnorod-

równują niekonwencjonalnością wzmian-

ność zasobów bibliotek i archiwów,

kowanym projektom. Studenci w swoich

a także kalendarz wydarzeń kulturalnych

pracach zaliczeniowych m.in. poruszają

w Lipsku. Portal książkowy Instytutu Go-

nowe zagadnienia dotyczące dyscypliny,

ethego to również ciągle aktualizowany

badają użyteczność, porównują, analizują,

zbiór informacyjny na temat dziecięcej

opisują działania, stawiają tezy w celu

literatury niemieckojęzycznej. Serwis ten

ustalenia rozwoju i perspektyw badanych

zawiera bogate informacje zarówno o au-

zagadnień. Różnorodność tematów prac

torach, jak i ilustratorach książek. W pro-

dyplomowych ukazują poniżej wybrane

jekcie „Biblioteka Piłki Nożnej” studenci

przykłady.

dbają o wzbogacenie zasobów biblioteki,

5

Rozwój i perspektywy kompletnego katalo-

sterska, Humboldt-Universität w Berli-

gu inkunabułów (Entwicklung und Per-

nie - Zakład Bibliotekoznawstwa i In-

spektiven des Gesamtkatalogs der Wiegen-

formacji Naukowej.

drucke) S. Schudy, Praca magisterska,

Humboldt-Universität w Berlinie - Za-

kład Bibliotekoznawstwa i Informacji

- przedstawienie problemu i perspektywy
na przyszłość na przykładzie Polski

Naukowej.

(Digitale Bibliotheken und verwaiste Werke

Zmiany w zarządzaniu bibliotekami: Wy-

– Problemdarstellung und Zukunftsper-

magania i oczekiwania wobec personelu
zarządzającego: koncepcja przygotowania

spektiven am Beispiel Polens), K. Jawor-

i

Universität w Berlinie - Zakład Biblio-

wprowadzenia

nowych

ski,

menadżerów

w bibliotekach (Führungswechsel in Bibliotheken : Anforderungen und Erwartun-

licencjacka,

Humboldt-

tekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Wirtualne platformy edukacyjne jako zadanie dla bibliotek szkół wyższych: projekty,

zur Vorbereitung und Einführung für neue

zastosowania praktyczne, perspektywy roz-

Führungskräfte

Bibliotheken ),

woju (Virtuelle Lernräume als Aufgabe

licencjacka,

von Hochschulbibliotheken: Entwicklun-

Fachhochschule Köln – Instytut Infor-

gen, Praxis, Perspektiven), A. Petschenka,

macji Naukowej.

Praca

Działania na rzecz kulturowej różnorodności w bibliotekach publicznych Berlina

Köln – Instytut Informacji Naukowej.

Ließfeld,

in
Praca

magisterska,

Fachhochschule

(Interkulturelle Bibliotheksarbeit in Öffen-

W jaki sposób prepriny przyspieszają
komunikację naukową? Analiza publikacji

tlichen Bibliotheken Berlins), V. Kurze,

i cytowań oparta na wybranych czasopi-

Praca

Humboldt -

smach (In welchem Ausmaß beschleunigen

Universität w Berlinie - Zakład Biblio-

Preprints die wissenschaftliche Kommuni-

tekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Obszary zastosowań i potencjał gier wideo

kation? Eine Publikations- und Zitationsanalyse basierend auf ausgewählten Ze-

w bibliotekach publicznych (Die Einsatzge-

itschriften), V. Aman, Praca magister-

biete und Potentiale von Videospielen

ska, Humboldt-Universität w Berlinie

in Öffentlichen Bibliotheken), F. Flick,

- Zakład Bibliotekoznawstwa i Infor-

Praca licencjacka, Fachhochschule Köln

macji Naukowej.

magisterska,

– Instytut Informacji Naukowej.

Praca

gen an neue Führungskräfte ; ein Konzept

S.

Biblioteki cyfrowe i dzieła osierocone

Idealne światło: dziesięć wymagań dotyczą-

Możliwości oddziaływania bibliotek pu-

cych oświetlenia w czytelniach i stanowi-

blicznych w zakresie wczesnej edukacji dla

skach do pracy indywidualnej w bibliote-

dzieci upośledzonych poniżej trzech lat

kach (Das ideale Licht: zehn Anforderun-

(Wirkungsmöglichkeiten Öffentlicher Bi-

gen an Lichtverhältnisse in Lesesälen und

bliotheken im Bereich der frühkindlichen

an Einzelarbeitsplätzen in Bibliotheke),

Förderung benachteiligter Kinder unter

U. Stöckel, Praca licencjacka, Humboldt

drei Jahren), V. Rösinger, Praca magi-

6

-Universität w Berlinie - Zakład Biblio-

realizacji nowych projektów. W wyniku

tekoznawstwa i Informacji Naukowej.

głębszej analizy programu zagranicznych

Plagiat: (nie) jasny przypadek (Plagiat: ein

studiów uzyskać można wartość dodaną

(un-)klarer Fall), E. Zincke, Praca licen-

w postaci wiedzy o sytuacji i badaniach

cjacka, Uniwersytet Humboldta w Ber-

z danej dziedziny w innym kraju.

linie

-

Zakład

Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowej.

WARTO ZAJRZEĆ

Spojrzenie na kształcenie z zakresu
bibliologii i informatologii w innych państwach może okazać się ciekawym zagadnieniem, okazją do nawiązania nowych


www.ibi.hu-berlin.de
www.fbi.fh-koeln.de

kontaktów i inspirującym impulsem do

Wizerunek biblioteki
w Harrym Potterze
Paula Olejniczak

ryfikować, przyglądając się jeszcze raz,

Kiedy myślę o bibliotece, jaką przedstawi-

wanej przez brytyjską pisarkę.

tym razem dokładniej, bibliotece wykreo-

ła J. K. Rowling w swojej serii książek

Jaka jest i jak działa biblioteka

o Harry Potterze, wiem jedno — chciała-

w Hogwarcie? Przede wszystkim jest

bym się tam znaleźć. Chciałabym przejść

ogromna. Narrator niejednokrotnie wspo-

się między tymi regałami, poczuć magicz-

mina o tym imponującym pomieszczeniu

ną moc emanującą z książek, mających

na trzecim piętrze ogromnego zamku,

niemal własną duszę. Moje pierwsze sko-

gdzie na setkach, jeśli nie tysiącach rzę-

jarzenia z tą biblioteką są absolutnie po-

dów, ustawiono dziesiątki tysięcy ksiąg.

zytywne. To miejsce bezpieczne, przyjaz-

Bohaterowie na łamach powieści przeszu-

ne, takie, w którym chce się przebywać.

kują setki tomów w poszukiwaniu infor-

Biblioteki, z których rzeczywiście korzy-

macji, które nie zawsze chcą być odnale-

stam, zupełnie się od niej różnią. Ideał

zione. Przy tak gigantycznych zbiorach,

– tak bym ją opisała, bazując na wspo-

kluczowy wydaje się być odpowiedni sys-

mnieniach własnych wyobrażeń, które

tem wyszukiwania potrzebnych pozycji.

pojawiły się w mojej głowie dobrych kilka

Z pewnym zaskoczeniem stwierdziłam,

lat temu.

że takowego najwyraźniej w ogóle nie

Ale co, jeśli się mylę? Co, jeśli ta bi-

ma!

blioteka wcale nie jest taka perfekcyjna,

Cała biblioteka podzielona jest na

jak mi się wydaje? Postanowiłam to zwe-

działy, o których właściwie się nie wspo-

7

minana, poza jednym – Działem Ksiąg

do nich zajrzeć. Tak czy inaczej, ich po-

Zakazanych. Raz pojawia się też Dział

szukiwania były mocno nieefektywne,

Niewidzialności. Kiedy Harry i jego przy-

biorąc pod uwagę, że zajęły im całe tygo-

jaciele odrabiają pracę domową z danego

dnie i zakończyły się niespodziewanie

przedmiotu, szukają potrzebnej literatury

poza biblioteką.

w regałach nieopodal stolika, przy któ-

Kiedy jednak już znalazło się odpo-

rym akurat siedzą. To pozwala wysnuć

wiednią książkę, oczywiście można ją by-

przypuszczenie, że książki poukładane są

ło

na półkach według działów, tak jak jest to

uczniowie nie mieli limitu wypożycza-

wypożyczyć.

Najprawdopodobniej

praktykowane w

nych

naszym,

niema-

o czym świadczy

gicznym świecie.

fakt, że niejedno-

Ale co z wyszuki-

krotnie

waniem konkret-

dzili z bibliotek,

nej

dźwigając

pozycji

książek,

wychotyle

w dziale? My ko-

tomów, ile byli

rzystamy z kata-

w stanie unieść.

logów,

obecnie

Kiedy w trzeciej

najczęściej inter-

klasie próbowali

netowych,

znaleźć

niej

daw-

wyłącznie

prece-

dens do obrony

kartkowych, które sprawdziłyby się rów-

skazanego na śmierć hipogryfa, wygląda-

nież w Hogwarcie. W całej serii znala-

ło to tak:

złam tylko jedną sugestię, że takie rozwiązanie funkcjonuje.

Następnego dnia poszli we trójkę do biblioteki i wrócili do pustego pokoju

Hermiona sporządziła sobie listę tema-

wspólnego obładowani książkami […].

tów i tytułów, które postanowiła spraw-

Usiedli przed huczącym kominkiem
i powoli przewracali strony zakurzo-

dzić, natomiast Ron chodził wzdłuż rzędów i wyciągał książki na chybił trafił.

nych tomów […] .

Plan działania Hermiony może być zna-

Przy takim ujęciu sprawy ciężko powie-

kiem, że rzeczywiście istniały jakieś kata-

dzieć czy sposób, w jaki Harry, Ron

logi, w których mogła wyszukać wspo-

i Hermiona poszukiwali odpowiedzi na

mniane tematy i tytuły. Równie dobrze

nurtujące ich kwestie, był wystarczająco

jednak może to świadczyć o tym, że swoje

efektywny. Może mogliby poradzić sobie

poszukiwania prowadziła podobnie do

inaczej. Na przykład – pytając kogoś.

Rona, tylko w sposób mniej chaotyczny.

A tym kimś mogłaby być bibliotekarka,

Być może po prostu zaglądała do dzia-

pani Pince. Mogłaby?

łów, które wydawały jej się najwłaściwsze

Gdyby ktoś mnie zapytał, co spra-

i spisywała tytuły z okładek, by później

wia, że do jakiegoś miejsca chce się wra-

8

cać, powiedziałabym, że ludzie. Właściwy

zbiory. Ta kobieta prawdopodobnie wola-

człowiek na właściwym miejscu potrafi

łaby zamknąć na stałe drzwi do biblioteki

zdziałać cuda. Od bibliotekarki oczekuje-

i być już na zawsze uwięziona pośród te-

my otwartości, chęci niesienia pomocy,

go, co kochała najbardziej. Czy jednak ta-

wiedzy. Jednak kreacja pani Pince mocno

ka jest rola bibliotekarki? W przyjaznej

odbiega od tych oczekiwań. J.K. Rowling

bibliotece bibliotekarz powinien zachęcać,

przydzieliła tę rolę kobiecie, która nieza-

a nie odstraszać. Jednak pani Pince to,

przeczalnie kocha książki, ale, nie ma co

najwyraźniej, nie dotyczy.

ukrywać, nie nadaje się do kontaktu
z ludźmi. Opisana została jako:

Kiedy Harry przygotowywał się do
kolejnego zadania Turnieju Trójmagiczne-

[…] chuda, drażliwa kobieta przypomi-

go, miał dylemat jak rozwiązać swój pro-

nająca niedożywionego sępa.

blem. Szukał wsparcia we wszelkich do-

Porównanie do sępa pojawia się w dalszych

częściach

jeszcze

kilkukrotnie.

Dotyczy jej wyglądu, choć idealnie pasuje

stępnych miejscach i u wszystkich:
[…] nawet poprosił o pomoc zgryźliwą,
podobną do sępa bibliotekarkę.

również do charakteru owej bohaterki.

Nawet. Nawet tę kobietę, która z założe-

Pani Pince spędzała czas na dbaniu

nia była tam po to, by mu pomóc, by uła-

o książki, traktując czytelników jak intru-

twić mu poszukiwania książek. Myślę, że

zów, czyhających, by zniszczyć jej cenne

Harry Potter wiele w życiu stracił, trafia-

9

jąc na kogoś, kto zamiast nieść pomoc, był

żek na właściwe… COŚ TY ZROBIŁ

rozpatrywany w kategoriach najgorszej
ostateczności. Jednocześnie współczuję

Z TĄ KSIĄŻKĄ, ZDEPRAWOWANY
CHŁOPAKU?!

też samej pani Pince, która trafiła do pra-

- Ona nie jest z biblioteki, to moja książ-

cy, do której się wyraźnie nie nadaje.
Gdyby żyła w mugolskiej rzeczywistości

ka! – odrzekł szybko Harry, porywając
ze stołu swój egzemplarz Eliksirów dla

dwudziestego pierwszego wieku, niewąt-

zaawansowanych, po który pani Pince

pliwie

już wyciągała swoją szponiastą rękę.

wiele

nasłuchałaby

się

o szkodliwości stresu, powodowanego
tak bardzo niesprzyjającymi warunkami
pracy, prawdopodobnie trafiłaby pod obserwację

psychiatryczną

jako

osoba

z obsesją, nerwicą lub innym zaburzeniem. I nic dziwnego, jeśli weźmie się pod
uwagę, że w okresie egzaminacyjnym,
który uczniowie spędzali w jej sanktuarium, tak spędzała czas:
Poza skrobaniem piór słychać było tylko
skrzypienie jednego z butów pani Pince,

przechadzającej się czujnie między stolikami i dyszącej w karki tym, którzy dotykali jej cennych książek.
Poziom jej frustracji, a jednocześnie chorej
miłości do książek, świetnie obrazuje scena, w której bohaterka dostrzega podręcznik Harry’ego. Podręcznik ten, z którego
młody czarodziej korzystał przez cały rok
szkolny, należał niegdyś do kogoś, kto

miał ogromnego talent w dziedzinie eliksirów. Ten ktoś zapełnił marginesy niebywałą ilością poprawek do przepisów
i własnymi przemyśleniami.
Po chwili zza regału wyłoniła się sępia
sylwetka pani Pince. Niosła lampę, któ-

- Splądrowana! – zasyczała. – Zbezczeszczona! Splugawiona!

- To tylko książka, w której ktoś nabazgrał! – zawołał Harry, wyszarpując jej
książkę z ręki.
Wyglądała, jakby za chwilę miała dostać
ataku apopleksji.
Wynikiem tej obsesji było między innymi
rzucanie czarów na książki, które miały
same reagować na niewłaściwe traktowanie ich przez czytelników. Żadnego wyry-

wania stron, zaginania rogów ani pisania
na marginesach – groźba uderzenia ciężkim „tomiszczem” w głowę miała skutecznie odstraszyć od takich niecnych
praktyk.
Uczniowie bywali w bibliotece nie
tylko po to, by się uczyć do egzaminów
i odrabiać zadania domowe. Oczywiście,
był to główny i najczęstszy powód, ale nie
jedyny. Mimo obowiązującej bezwzględnej ciszy, uczniowie lubili spotykać się
tam, by przedyskutować bieżące sprawy.
Było to prawdopodobnie pierwsze miejsce, jakie przychodziło im na myśl, kiedy
potrzebowali się spotkać z rówieśnikami

rej mdłe światło padało na jej zapadnięte

należącymi do innych domów. Jednocze-

policzki, pergaminową
i haczykowaty nos.

śnie nie można było liczyć tam na dyskre-

skórę

cję i trzeba było brać pod uwagę, że za

- Biblioteka jest już zamknięta – powie-

rogiem może czaić się ktoś, kto próbuje

działa. – Nie zapomnijcie odłożyć ksią-

podsłuchiwać. Najwyraźniej jednak nie

10

- Ale dlaczego musiała polecieć do bi-

wszystkim to przeszkadzało.
okazywania uczuć. Kiedy w Hogwarcie

blioteki?
- Bo ona zawsze to robi – powiedział

organizowano

Trójmagiczny,

Ron, wzruszając ramionami. – Nie pa-

przedstawiciel Durmstrangu, będący jed-

miętasz? Kiedy masz jakieś wątpliwości,
idź do biblioteki.

Biblioteka stawała się też miejscem

nocześnie

Turniej

światowej

sławy

graczem

w Quidditcha, spędzał wśród książek bar-

Niezachwiana wiara Hermiony w to,

dzo dużo czasu. Jednocześnie nie odstę-

że w bibliotece zawsze znajdzie odpo-

powała go ani na krok grupa fanek, dla

wiedź na każde nurtujące ją pytanie, była

których zwyczajowe przeznaczenie bi-

nieco naiwna. Musiał wreszcie nadejść

blioteki nie miało znaczenia. Nie przycho-

czas, kiedy szkolny księgozbiór okaże się

dziły tam się uczyć, a wolały chichotać,

niewystarczający, a pytania zbyt trudne,

plotkować i robić wszystko to, czego

by nawet dyrektor szkoły nie znał na nie

w tym miejscu robić się nie powinno.

odpowiedzi, nie wspominając o bibliote-

Zresztą, jak się okazało, także Wiktor

karce. To był dla dziewczyny szok,

Krum nie miał na celu poszerzania swojej

ta świadomość, że szkolna biblioteka nie

wiedzy. Jak powiedziała zawstydzona

będzie zawsze opoką i skupiskiem całej

Hermiona do Rona:

wiedzy, jaką kiedykolwiek będzie potrze-

Jeśli chcesz już wiedzieć, to… to powie-

bować. Pierwszy tak duży zawód przeży-

dział, że przychodził codziennie do biblioteki tylko po to, żeby do mnie zagaić,

ła w szóstej klasie, kiedy szukała informacji o horkruksach. Według słów narratora:
[…] biblioteka Hogwartu po raz pierw-

ale nie miał odwagi!
Jednocześnie było to też miejsce, które

szy sprawiła Hermionie zawód. Była

w istocie zapewniało poczucie bezpieczeństwa. J. K. Rowling pominęła w swo-

tym tak wstrząśnięta, że nawet zapomniała o swojej złości na Harry’ego.

jej serii kwestie religii, ale wydaje mi się,

Kto by pomyślał, że biblioteka może

że dla Hermiony Granger biblioteka była

wzbudzać takie emocje?

swego rodzaju miejscem kultu. Kiedy tyl-

Okazało się, że po latach mam

ko miała jakieś wątpliwości i potrzebowa-

w głowie wyłącznie mocno wyidealizo-

ła

właśnie

wany obraz szkolnej biblioteki z Hogwar-

w bibliotece, w dziesiątkach książek, któ-

cie. Wspominałam ją jako miejsce bardzo

re dawały jej poczucie kontroli nad sytua-

przyjazne, wyjątkowo bezpieczne, takie,

cją i wiarę w znalezienie dobrego rozwią-

w którym każdy znajdzie schronienie

zania w każdym kryzysie. Jej przyjaciele

i dokładnie to, czego w danym momencie

raczej do końca tego nie rozumieli, ale ak-

potrzebuje. Po dokładniejszym przejrze-

ceptowali tę silną potrzebę częstego prze-

niu różnych scen zauważyłam, że nieco

bywania właśnie w bibliotece. Stąd też

przesadziłam z oceną. Hogwarcka biblio-

krótka rozmowa na temat dziewczyny,

teka w istocie jest zbiorem ogromnej ilości

obrazująca to podejście:

wiedzy zapakowanej w setki tysięcy ksią-

oparcia,

odnajdowała

je

11

żek, której jednocześnie brakuje pomoc-

poszukiwany przez wielu azyl i może

nego uporządkowania. Jest miejscem ro-

dlatego jest miejscem, które wybierało tak

mantycznych schadzek i spotkań towa-

wielu uczniów. I mimo wielu niedocią-

rzyskich, świadkiem pierwszych nastolet-

gnięć, braków czy choćby odpychającej

nich miłostek i rozkojarzonych spojrzeń.

do granic możliwości bibliotekarki, chcia-

Jest wsparciem, poszukiwanym rajem na

łabym się tam znaleźć. A najlepiej się tam

ziemi dla tych, którzy właśnie w wiedzy

zamknąć i już nigdy nie wychodzić. Bo

znajdują swoje ukojenie. Jest też nie-

rzeczywiście, do ideału tej bibliotece bra-

odmiennie siedzibą ponurej, koszmarnej

kuje mimo wszystko niewiele. Wystarczy

bibliotekarki, która w tej roli zupełnie się

jej to coś.

nie odnajduje, za to mistrzowsko robi
wszystko, żeby zniechęć uczniów do korzystania z jej ukochanych zbiorów.
Jest wielka, zakurzona i niewystarczająco uporządkowana. Ale jednocześnie
ma w sobie moc, która przyciąga. Stanowi

WARTO ZAJRZEĆ

www.hogwart.edu.pl
www.wh.boo.pl

Infografiki - to jest wykonalne
część 2

Marcin Karwowski

PiktoChart pozwala na tworzenie
raportów, banerów, prezentacji oraz in-

Kampania informacyjna, plakat wybor-

forgrafik. W celu stworzenia własnej info-

czy, zaproszenie konferencyjne, statysty-

grafiki, należy zarejestrować się na stro-

ka ewaluująca projekt — to tylko kilka

nie. Aby to zrobić, można użyć połącze-

przykładów działań, w których można

nia z kontem na Facebooku lub Google+,

wykorzystać infografiki. W poprzednim

bądź uzupełnić formularz rejestracyjny

numerze została opisana aplikacja Easel-

ręcznie. Aplikacja w wersji darmowej

ly. Obecny artykuł poświęcono kolejnemu

dysponuje

programowi do tworzenia infografik.

a w wersji płatnej proponuje użycie jedne-

12

gotowymi

tematami,

12

go spośród kilkudziesięciu motywów.

(text) pozwalają na zmianę czcionki,

Aplikacja jest prosta w obsłudze.

rozmiaru napisu oraz dodanie ciekawej

Korzystanie z niej opiera się na kilkupo-

ramki tekstowej. Ostatnią gałąź w menu

ziomowym menu umieszczonym z lewej

stanowią przybory (tools), a w ramach

strony.

nich

W ramach opcji graficznych

kilkanaście

rodzajów

wykresów

(graphics) użytkownik dysponuje kilkoma

(paski postępu, próbki, kropki, matriksy

kształtami i różnego rodzaju liniami. Wy-

ikon etc.), mapy obejmujące poszczególne

bór ikon (icons), które najczęściej zbudo-

kontynenty oraz narzędzie pozwalające

wane są na zasadach grafiki wektorowej,

na dodawanie plików wideo wyświetla-

jest bardzo bogaty i skategoryzowany

nych online.

w ponad 30 grup, między innymi: zwie-

Aplikacja PiktoChart warta jest

rzęta, jedzenie, medycyna, sport, nauka,

uwagi ze względu na bogate biblioteki

polityka, ludzie, pogoda i wiele innych.

grafik i rozbudowane możliwości kreo-

Kolejne podmenu otwiera dostęp do zdjęć

wania wykresów. Ponadto pozwala ona

(photos).

na

W

kilkunastu

kategoriach

zapisywanie

gotowych

infografik

umieszczono setki zdjęć, które można sto-

w popularnych formatach graficznych

sować bez obawy o prawa autorskie. No-

oraz tworzenie osobistych galerii goto-

wość stanowią ramki do zdjęć (photo fra-

wych plakatów online. Już 10 minut

me), dzięki którym żaden dodany obraz

wystarczy, by stworzyć przyciągającą

nie wygląda nudno i sztampowo. Oprócz

wzrok infografikę, dużo ciekawszą od

dołączania gotowych obrazów, użytkow-

standardowo tworzonych plakatów, za-

nik ma szansę dodać własny plik przy po-

proszeń, ulotek…

mocy kolejnej pozycji w menu (uploads).
Tło (background) można skomponować
wybierając dowolny kolor oraz jeden spośród kilkunastu wzorów. Opcje tekstowe

WARTO ZAJRZEĆ

www.piktochart.com

13

Twarzoksiążkowe irytacje
Weronika Korga
W obecnych czasach niemal wszyscy mają konto na Facebooku. Całkiem spore
grono użytkowników dzieli się również
zdjęciami na Instagramie czy wiadmościami na Twitterze. Portale społecznościowe na dobre zagościły już w naszej
kulturze. Są one (szczególnie dla młodego
pokolenia) czymś tak pospolitym, obowiązkowym wręcz, że wiele osób nawet
w telefonie komórkowym ma społecznościowe aplikacje ułatwiające komunikację.
Bo i owszem, Facebook jest genialnym narzędziem do komunikowania się

Takie rzeczy się zdarzają. Innym razem

z ludźmi, zarówno bliskimi, jak i tymi

- jakieś kosmiczne konstrukcje gramatycz-

znanymi tylko z widzenia. Wymienianie

ne, mające niewiele wspólnego z językiem

z przyjaciółmi czy rodziną prywatnych

polskim. Wydawałoby się, że są pisane

wiadomości stało się dla nas już niemal

przez osoby, które mieszkają w Polsce od

czynnością mechaniczną. Lecz o ile ma-

kilku miesięcy — a nie całe życie.

wia się, że „życie trzeba sobie ułatwiać

Przykładem swoistego niedbalstwa

- nie utrudniać”, o tyle, według mnie, Fa-

- tu raczej w myśleniu niż w pisaniu - by-

cebook ułatwia pewne kwestie aż za bar-

wają niezliczone coelhizmy, czyli truistycz-

dzo. Rozleniwia nas i sprawia, że często

ne statusy zawierając życiowe rady, sen-

żyjemy, myślimy i piszemy na skróty. Pu-

tencje i życiowe przemyślenia maści

blikowane statusy i zdjęcia mówią o nas

wszelakiej. Zastanawia mnie sens publi-

więcej, niż to, co wypowiadamy twarzą

kowania takich statusów. W mojej opinii

w twarz. Ograniczamy się do kilkudzie-

zaśmiecają one jedynie tablicę.

sięciu znaków w krótkich przekazach.

I ostatnia kategoria: zapożyczenia.

I właśnie do tych krótkich przeka-

Rozumiem, że mamy czasy globalizacji,

zów chciałabym się odnieść. Obserwując

mcdonaldyzacji, komputeryzacji i wręcz

tablice swoich znajomych (nieznajomych

facebookoizacji, ale bez przesady. Język

zresztą również) dostrzegam pewne nie-

polski jest piękny, dlatego krew mnie za-

dbalstwo, niechlujstwo językowe. Czasa-

lewa, gdy widzę, jak moi znajomi sherują

mi są to zwykłe, drobne błędy ortogra-

eventy, lajkują foty, scrollują walla, lookają na

ficzne, literówki, błędy interpunkcyjne.

14

czyjeś filmiki.

że nie raz trącając kogoś ramieniem po-

Staram się być tolerancyjna. Nie je-

wiedziałam sorry. Mimo wszystko tęsknię

stem purystą językowym. Rozumiem, że

trochę do tych czasów, kiedy szanowało

język polski nie jest sztywną konstrukcją

się każde z wypowiadanych słów i ich

i dopuszczam pewną elastyczność w ko-

odbiorcę.

munikacji. Nie chcę wyjść na hipokrytkę,

WARTO ZAJRZEĆ

mnie również zdarza się popełniać błędy,
pisząc wiadomości w pośpiechu, mieć

swoje nawyki językowe, które nie są do
końca poprawne. Jestem też pewna,

www.facebook.com/
celebryckiecoelhizmy

Praktyczne zastosowanie i graficzna
prezentacja znaków pisarskich
Jagoda Rycharska

Dla rozróżnienia:

Liternictwo -

sztuka

projektowania

Liternictwo, kaligrafia, typografia, desktop

i wykonywania liter. Dział grafiki

publishing (DTP), to terminy dotyczące

użytkowej.

czynności tworzenia i graficznej prezenta-

Kaligrafia - sztuka estetycznego, staran-

cji systemu umownych znaków (liter) –

nego pisania. Często wraz z tworze-

inaczej pisma. Zdefiniowanie wszystkich

niem ozdobień.

przywołanych pojęć dla ogółu społeczeń-

Typografia - sztuka opracowywania

stwa mogłoby okazać się trudnym zada-

materiału tekstowego do publikacji

niem. Pokolenie osób starszych zapewne

wydawanej drukiem.

nie miałoby trudności ze sformułowa-

Desktop publishing - sztuka przygoto-

niem definicji pojęcia liternictwo, kaligra-

wywania

fia i prawdopodobnie typografia. Nato-

w postaci cyfrowej na komputerze.

materiałów

tekstowych

miast dużym wyzwaniem byłoby dla nich

Pismo, którego początek związany

ustalenie zakresu znaczeniowego terminu

jest z historią uproszczonych symboli na-

desktop publishing. Z kolei obecna mło-

skalnych, pozwoliło zaistnieć powyżej

dzież, prawdopodobnie bez najmniej-

omówionym sztukom. Pismo symbolicz-

szych problemów, potrafiłaby wyjaśnić to

ne ewoluowało do pisma obrazkowego,

zagadnienie. Miałaby jednak — w przeci-

a następnie literowego. Powstanie alfabe-

wieństwie do pokolenia osób starszych -

tu fenickiego i greckiego zapoczątkowało

problemy z zdefiniowaniem terminów:

rozwój rozmaitych rodzajów pisma. Bo-

liternictwo, kaligrafia i typografia.

gactwo typów liter i krojów pisma rosło
w kolejnych epokach. W XV wieku po-

15

wstała pierwsza szkoła kaligrafii we Flo-

i kaligrafii nie jest już tak powszechnie

rencji. Wraz z wynalezieniem druku poja-

dostępne. Na uczelniach, na kierunkach

wiały się nowe zasady typografii. Później-

sztuk pięknych, można jedynie posłuchać

sza alfabetyzacja społeczeństwa wprowa-

wykładów na ten temat. W Polsce istnieje

dziła umiejętność pisania w codzienność

kilka prywatnych szkół (w Krakowie

każdego człowieka.

i Warszawie) oferujących kursy, na któ-

W Polsce do lat sześćdziesiątych mi-

rych można nabyć umiejętność kaligrafo-

nionego wieku w ramach nauczania po-

wania. Zaobserwować można, że na ryn-

czątkowego kaligrafia figurowała pomię-

ku wydawniczym nie pojawia się zbyt

dzy innymi przedmiotami szkolnymi.

wiele nowych publikacji w języku pol-

Umiejętność kształtowania liter, a zara-

skim dotyczących sztuki liternictwa i kali-

zem starannego pisania, była niegdyś po-

grafii. Chcąc zapoznać się z najnowszą

żądana i doceniana. Uważano, że sztuka

literaturą na ten temat powinno się się-

kaligrafii kształtowała w człowieku za-

gnąć po źródła w języku angielskim. Od-

równo cierpliwość, jak i cały jego charak-

wrotna sytuacja w dostępie do kształcenia

ter. Obecnie, w czasie ciągłej komputery-

i literatury dotyczy desktop publishing.

zacji, odchodzi się od wymagań posiada-

Typografia, rozwijająca się przez

nia umiejętności pięknego pisania. Samo

stulecia, odgrywa nadal bardzo istotna

pisanie ręczne zanika. Długopis i pióro

rolę w naszym życiu. Termin typografia

często zastępowane są klawiaturą kom-

pojawił się w czasie rozwoju przemysłu

putera. Możemy zaobserwować nato-

drukarskiego, kiedy to zaczęto wykorzy-

miast stały rozwój sztuki desktop publis-

stywać różnorodne formy przedstawiania

hing.

tych samych zestawów znaków. TypograKształcenie w zakresie liternictwa

fia związana jest z drukiem. Wraz

16

z rozwojem nowoczesnych technologii

druku w przestrzeń programów kompu-

typografia zaczęła pojawiać się na ekra-

terowych do składów tekstu. Desktop pu-

nach telewizyjnych, a następnie monito-

blishing posługuje się literami zapisywa-

rach komputerowych, ekranach telefo-

nymi metodą cyfrową, czyli postacią liter

nów komórkowych i tabletów. W latach

najczęściej napotykaną w obecnych cza-

sześćdziesiątych XX w., podczas badań

sach.

czytelności

tekstów

emitowanych

na

Graficzna prezentacja znaków pisar-

ekranach telewizyjnych, próbowano no-

skich — jak wiadomo — odgrywa ogrom-

wy typ typografii nazwać typowizją.

ną rolę w komunikacji międzyludzkiej

Ostatecznie graficzną prezentację obrazu

i zapewne odgrywać ją będzie jeszcze

liter na wszelkiego rodzaju ekranach na-

przez długi czas.

zwano typografią elektroniczną.

WARTO ZAJRZEĆ

Komputeryzacja, do której nawiązano wcześniej, przeniosła już całkowicie
proces przygotowywania materiałów do

www.kaligrafia.info

Biblioteka Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu
Katarzyna Demska

nie spędzają tam swoje przerwy i tzw.

Biblioteka działa od samego początku ist-

bycia w bibliotece praktyk, dzięki czemu

nienia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej

mogą poznać bibliotekę „od kuchni”.

„okienka”. Studenci mają możliwość od-

i Medialnej w Toruniu, czyli od 2001 roku.

Początkowo

mieściła

się

Nie można także zapomnieć o zbio-

przy

rach bibliotecznych. Biblioteka posiada

ul. św. Józefa, jednak z czasem przenie-

ponad 50 tys. książek, a drugie tyle czeka

siono ją na ul. Starotoruńską, gdzie znaj-

jeszcze w magazynie na uporządkowanie.

duje się do dziś. Biblioteka zlokalizowana

Wśród nich można znaleźć wiele cieka-

jest w akademiku uczelni, bez wątpienia

wych

dzięki temu studenci mają do niej lepszy

pierwsze wydanie na ziemiach polskich

dostęp. Wielu czytelników czuje się

Słownika języka polskiego Bogusława

w tam jak w domu, a dzieje się tak za

Lindego z 1807 roku.

i

cennych

egzemplarzy,

m.in.

sprawą przyjaznej atmosfery. Poza stu-

Szefem biblioteki jest pani Barbara

dentami bibliotekę często odwiedzają wy-

Szablewska, kobieta niesamowicie odda-

kładowcy. To jest jedno z tych miejsc,

na miejscu, w którym pracuje. Poza obo-

gdzie można z nimi swobodnie porozma-

wiązkami związanymi z pracą biblioteka-

wiać i nawiązać kontakt. Oni także chęt-

rza, przygotowuje m.in. wystawy, na któ-

17

rych znajdują się przeróżne eksponaty,

Ta biblioteka przyciąga i ciężko ją

takie jak choćby przedwojenna maszyna

opuścić o tej godzinie, o której się zapla-

do szycia, biurko z okresu dwudziestole-

nowało. Niestety, studenci z innych

cia międzywojennego i wiele innych hi-

uczelni

storycznych skarbów. Oczywiście wszyst-

z książką na miejscu bądź skorzystać

kie te działania mają na celu jedno – skie-

z ksero. Często w tej bibliotece można

rować uwagę potencjalnego czytelnika na

znaleźć to, co w innych bibliotekach jest

książkę. Poza wystawami historycznymi

nieustannie wypożyczone na kilka mie-

są też ekspozycje na tematy współczesne,

sięcy. Warto odwiedzić to miejsce i po-

dotyczące politologii, dziennikarstwa, so-

znać klimat, który tam panuje, aby cho-

cjologii czy nowych mediów. Myślę,

ciaż przez moment poczuć jakby to wła-

że dla wielu biblioteka bez pani Basi nie

śnie w swoim domu posiadało się ten cały

byłaby tym miejscem, do którego chcą

ogrom regałów z książkami.

mogą

jedynie

zapoznać

się

wracać w wolnym czasie. Pani Szablewska to osoba, która z każdym umie nawią-

WARTO ZAJRZEĆ

zać kontakt, a o miejscu swojej pracy mówi, że to nie tylko miejsce wypożyczania

książek, ale także „nośniki kultury”.

www.biblioteka.wsksim.edu

18

Książka: Heksalogia o Dorze Wilk,
czyli przygody toruńskiej wiedźmy
Magdalena Ostrowska

nektromantki Katii, która była wówczas

Poniższa recenzja będzie nietypowa, bo

Wątki kryminalne obu światów przepla-

dotyczyć będzie nie jednej książki, ale aż

tają się w niezwykle ciekawy sposób. Po-

sześciu. Z tylu bowiem tomów składa się

czątek brzmi niewinnie, później jednak

cykl Anety Jadowskiej o Teodorze Wilk

tego z czym przyjdzie się zmierzyć boha-

(dla przyjaciół – Dora). Poczynając od

terom będzie znacznie więcej. W kolej-

„Złodzieja dusz” poprzez „Bogowie mu-

nych częściach czeka ich potyczka z boga-

szą być szaleni”, „Zwycięzca bierze

mi, powstrzymanie knowań pewnego ar-

wszystko”, „Wszystko zostaje w rodzi-

chanioła, rewolucja w piekle, egzorcyzmy

nie”, „Egzorcyzmy Dory Wilk”, a na

na demonach czy wojna z wilkołakami.

„Na wojnie nie ma niewinnych” kończąc.

A to naprawdę tylko niewielki ułamek

Bohaterka jest policjantką pracującą

jedną z wielu zaginionych magicznych.

tego co się dzieje.

w toruńskiej komendzie i wiedźmą w jed-

Cykl Jadowskiej to znakomity przy-

nym, która załatwia „Rzeczy niemożliwe

kład urban fantasy. Wspaniale nakreśliła

od ręki, cuda w przeciągu trzech dni”.

miejsce akcji jakim jest Toruń oddając nie

Jest pyskata, silna, nie potrafi przejść obo-

tylko atmosferę starówki, ale i miejsc,

jętnie wobec cudzej krzywdy. Rozdziele-

w które lepiej samemu nie zapuszczać się

nie zwykłego ludzkiego życia od tego ma-

nocą. Dodatkowo stworzyła jego magicz-

gicznego jest dla niej niełatwym zada-

ny odpowiednik – Thorn. Każdy czytel-

niem, zwłaszcza, że kłopoty to jej drugie

nik choć raz chciałby wypić drink smoka

imię. Problemy rozwiązuje, jak to ujęła

w Szatańskim Pierwiosnku, ulubionym

autorka, w typowo kobiecy sposób – pro-

barze Dory. Notabene prowadzonym

sząc o pomoc przyjaciół. A dwójka jej naj-

przez czarta Leona. Po pierwszej części

bliższych jest doprawdy nietypowa: dia-

wydarzenia przenoszą się także poza To-

beł Miron i anioł Joshua, wnukowie Lucy-

ruń. Poznajemy inne miejsca, a także ko-

fera i Gabriela. Tak przedstawia się trójka

lejne miasto ze swoją „magiczną stroną”:

najważniejszych bohaterów. A to dopiero

Trójmiasto i Trójprzymierze.

początek całej gamy barwnych postaci…

Moim zdaniem najsilniejszą stroną

Całą historię autorka zaczyna moc-

historii są jej bohaterowie. Są niezwykle

no – od trupa pewnej nielubianej starusz-

barwni, wyraziści, mają rozbudowane

ki. Dora stara się rozwikłać zagadkę jej

charaktery, które w dużym stopniu odpo-

morderstwa jednocześnie w magicznym

wiadają rasom, z których pochodzą. Tak-

świecie poszukując swojej przyjaciółki-

że nie musimy być się kwiatków typu

19

płaczliwy demon czy błyszczący wampir.

Ułatwia to odnalezienie się, bo książki są

Ponadto wiedźma, anioł i diabeł to połą-

prawdziwą mieszaniną postaci z mitów,

czenie, które musi być charakterystyczne.

legend czy różnych wierzeń. Sama boha-

Do tego dołącza cała gama postaci mniej

terka stanowi wypadkową kilku z nich

lub bardziej pobocznych: szaman Witka-

łącząc magię płodności, Pani Północy, etc.

cy, wampir Roman, zabójczyni Nikita, ar-

Historia cyklu stanowi spójną ca-

chanioł Gabriel z bratem Lucyferem, Loki,

łość, poszczególne tomy zazębiają się ze

Faoliniarna, bogini Badb, Abaddon, Nis-

sobą, mimo, że każdy z nich ma do opo-

sim, czart Leon, czy książę demonów Baal

wiedzenia inną historię, inne są zagadki

(czytelniczki próbują wyprosić u autorki

do rozwiązania i inne tyłki do skopania.

„50 twarzy Baala”, ale jak na razie sku-

W tomie drugim położony został nacisk

tecznie się tym namowom opiera), to tyl-

na przedstawienie umiejętności Dory i jej

ko kilka przykładów.

magicznego dziedzictwa, ukazana jest

Romans łączący głównych bohate-

także przeszłość Mirona i Joshuy. Razem

rów został poprowadzony bardzo umie-

z trzecim tomem był najbogatszy w wy-

jętnie. Widać, że wszelkie rozterki Dory

darzenia, co stawało się momentami mę-

dotyczyły kobiety dojrzałej, a nie jakiejś

czące, czytając nie zawsze można było na-

nastolatki. Przeciwników paranormal ro-

dążyć za tym co się dzieje. Czwarta część

mance uspokoję, że wątek ten stanowi

jest nieco spokojniejsza, skupia się na

niewielką część całej historii.

uporządkowaniu spraw „rodziny” Dory,

Kolejnym plusem całości jest na-

która do tego czasu zdążyła się znacznie

prawdę dobre ukazanie zależności w ma-

rozrosnąć. Bo choć bohaterka nie dopełni-

gicznym świecie, które nadaje realności

ła rytuałów magii płodności, przed rodze-

historii (na ile fantasy może być realne).

niem potomstwa zapiera się rękami i no-

Jadowska niesamowicie dokładnie przed-

gami to nie przeszkadza jej przygarniać

stawiła hierarchie panujące w świecie

i ratować kolejne „sierotki” w postaci wil-

nadnaturalnych, wszelkie antagonizmy

kołaków, wampirów, nefilimów, etc.

rasowe czy nawet układy wewnątrz ga-

Wydawcą Jadowskiej została Fabry-

tunków np. wilkołaków czy demonów.

ka Słów. Za wyjątkiem pierwszego tomu

20

cykl otrzymał spójną szatę graficzną, póź-

ła, że za ilustracje będzie odpowiadać

niej jednak został wydany ponownie

Magdalena Babińska – wspaniała rysow-

w wersji pasującej do reszty. Co niezwy-

niczka a prywatnie fanka twórczości

kłe dla tego wydawnictwa kolejne części

Jadowskiej. W dalszych planach jest rów-

są dość grube, niektóre mają ponad 500

nież historia zabójczyni Nikity (pojawiła

stron. Na szczęście nie zostały podzielone

się epizodycznie w jednym z tomów)

na połowy co zwykle dzieje się w takich

oraz, być może, książka dla dzieci rów-

wypadkach. Szybkie było też tempo wy-

nież ilustrowana przez Babińską.

dawania kolejnych tomów, jako że autor-

Sama autorka jest bardzo aktywna

ka to prawdziwy demon pracy i historię

i otwarta na kontakty z fanami. Włącza

miała napisaną na dużo do przodu.

się w dyskusje na facebooku, jeździ na

W 2014 roku wydano aż trzy kolejne czę-

spotkania autorskie i konwenty. Jest rów-

ści od czwartej do szóstej kończąc tym

nież stałym gościem toruńskich Coperni-

samym cały cykl. W tym roku ma wyjść

conów i WTFów (Weekend Toruńskiej

tom z opowiadaniami z uniwersum Do-

Fantastyki) – podczas ostatniego została

ry, a na jesieni pierwszy tom historii

honorowym członkiem Stowarzyszenia

o wspomnianym już wcześniej Witka-

Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”.

cym. W tym wypadku jednak nie wiado-

Osobiście

mo z góry w ilu tomach zamknie się ca-

na kolejne jej książki.

czekam

z

niecierpliwością

łość. Autorka na swoim fanpage’u poda-

A. Jadowska, Seria: Heksalogia o Dorze Wilk. Fabryka Słów 2012-2014.

Film: 50 Twarzy Greya
der – Christian Grey, właściciel bizneso-

Katarzyna Demska
Najbardziej

wyczekiwanym

wego imperium, ma nietypowe upodobafilmem

nia seksualne, w które wtajemnicza Ana-

w ostatnim czasie była ekranizacja powie-

stasię Steel – studentkę literatury, która

ści „50 twarzy Greya” autorstwa E. James.

zrobiła na nim ogromne wrażenie, jak już

W Polsce premiera odbyła z okazji walen-

dawno nikt inny. Bohaterka, zauroczona

tynek, a kupno biletów przez Internet

inteligencją,

przypominało bitwę podczas zapisywa-

Greya, jest w stanie zgodzić się na wiele,

nia się na zajęcia przez platformę USOS.

włącznie ze zmianą swojego systemu

karierą

oraz

wyglądem

Już sama książka doprowadziła do

wartości, a także poddaniem się w pew-

wielu dyskusji ze względu na odważne

nego rodzaju niewolę, co zresztą czyni

i kontrowersyjne sceny. Przystojny miliar-

poprzez zawarcie kontraktu.

21

Niektórzy, spodziewając się szczegółowe-

wicie się dłużą. Dawno nie wyczekiwa-

go odtworzenia treści książki, określali

łam końca filmu będąc w kinie, a obawa,

ten film mianem „pornosa dla mamu-

że zasnę podczas seansu była coraz więk-

siek”. Twórcy „50 twarzy Greya” od sa-

sza. I chyba tylko ta adrenalina związana

mego początku starali się, aby mimo

ze strachem przed zaśnięciem pozwoliła

wszystko film znalazł się na najwyższym

mi dotrwać do końca. Mimo wielu starań

miejscu w rankingu popularności. Staran-

producentów, film jest banalny i niczym

nie dobrano obsadę – Dakota Johnson ja-

nie zaskakuje swoich obiorców. Także

ko Anastasia i Jamie

tych, którzy wcze-

Dornan w roli Chri-

śniej nie poznali tre-

stiana Grey’a. W ra-

ści książki. Wiele

mach podbicia po-

osób

pularności do obsa-

wyczekiwało

dy dołączyła pio-

związanych z sek-

senkarka Rita Ora

sem, ale oni także

jako siostra Grey’a,

się zawiedli – cho-

której sceny osta-

ciaż może to i do-

tecznie zostały nieco

brze,

okrojone. Przypad-

punkcie producenci

kowi nie pozosta-

nieco się wstrzyma-

wiono

ró wnież

li. Przykre jest tylko

oprawy muzycznej -

to, że ludzie ocze-

jako główną piosen-

kują od tego filmu

kę do soundtracku

scen

filmu nagrano nową

zamiast czegoś wię-

wersję jednego z hi-

cej, co mogłoby usa-

tów Beyonce „Crazy

dowić tę ekraniza-

in

cję na wyższym po-

love”.

Muszę

niecierpliwie

że

w

scen

tym

erotycznych,

przyznać, że cały medialny „szum” wo-

ziomie pod względem przekazu. Uwa-

kół tego filmu przyniósł zamierzony sku-

żam,

tek, bo ciężko mi było znaleźć kogoś, kto

i zdecydowanie nie zasługuje na to, żeby

na nim jeszcze nie był, choć minęło jedy-

wydać na niego tyle, ile wynosi cena bile-

nie 5 dni od premiery.

tu do kina. Jedyna nagroda, którą przy-

Czas trwania ekranizacji „50 twarzy
Grey’a” to ok. 2 godziny, które niesamo-

że

film

się

nie

obronił

znałabym „50 twarzom Grey’a” to nagroda za świetną i skuteczną promocję.

50 Twarzy Greya, reż. S. Taylor-Johnson. Focus Features 2015.

22

WWW: Datablog.pl
Dlatego na Datablogu znajdziecie kursy

Agata Olkowska

analizy, obróbki i wizualizacji danych.

Nawiązując do tematu z poprzed-

Szkolenia podzielono na autorskie treści

niego numeru dotyczącego infografik

publikowane w cyklu „Kurs Databloga” oraz

warto przyjrzeć się serwisowi DataBlog.pl. Jak czytamy na stronie jest to

przetłumaczone przewodniki od School of Data (szkoleniowego projektu Europejskiego

pierwszy w Polsce serwis oparty o dzien-

Centrum Dziennikarstwa), publikowane pod

nikarstwo danych. Na stronie serwisu

nazwą „Szkoła Dziennikarstwa Danych”.

można odnaleźć cenne wskazówki doty-

Szkolenia

czące wizualizacji informacji, zasad two-

– można kopiować i publikować na wła-

rzenia infografik.

snych stronach pod warunkiem zachowa-

znajdujące

się

Datablogu

powstał

nia warunków licencji oraz podania imie-

w październiku 2013 roku z inicjatywy

nia i nazwiska autora wraz z linkiem do

Piotra Kozłowskiego – obecnie redaktora

strony artykułowej na Datablog.pl.

Początkowo

jako

blog

naczelnego serwisu, który w połowie

Do tej pory na stronie serwisu pre-

2014 roku nawiązał współpracę z Funda-

zentowano darmowe narzędzia do wizu-

cją Media 3.0. Współpraca ta zaowocowa-

alizacji danych jednak planowane jest wy-

ła przeobrażeniem bloga w serwis, który

korzystanie w materiałach również od-

stał się integralna część fundacji. Prowa-

płatnych narzędzi.

dzony przez Łukasza Żyłę, Jakuba Króla

Autorzy deklarują, że wpisy będą

i wspomnianego już Piotra Kozłowskiego.

ukazywać się systematycznie minimum

Ze strony fundacji dowiadujemy

dwa razy w tygodniu. Jak podkreślają

się, że zajmuje się tworzeniem nowocze-

swoją uwagę poświęcają danym publicz-

snych mediów, przetwarzaniem cyfro-

nym, starając się śledzić życie polityczne.

wym informacji i wizualizacją danych

Obrazując poruszane problemy za pomo-

oraz dziennikarstwem danych.

cą wizualizacji danych, do których źródła

Owoce ich pracy można śledzić na

zawsze są podane.

datablogu, który jest cennym źródłem in-

Kursy prezentowane jako autorskie

formacji jak prowadzić dziennikarstwo

dotyczą między innymi: reguł powstawa-

danych. Autorzy wskazują w jaki sposób

nia infografik, jak wybrać dane, przygoto-

opracowywać dane, prezentują darmowe

wać do wizualizacji, jak zrobić interak-

narzędzia umożliwiające ich ciekawą pre-

tywną mapę – wskazówki postępowania

zentację.

krok po kroku oraz opis wykorzystywa-

Z serwisu dowiadujemy się, że

nego narzędzia.

promują data journalism i szkolą tych,

W zakładce Szkoła dziennikarstwa

którzy chcą być dziennikarzami danych.

danych znajdziemy informacje o tym jak
tworzyć arkusze kalkulacyjne, podsta-

23

wach obróbki danych, jak przekształcić

osób

dane w informacje, czym różnią się dane

prezentowaniem treści ale także dla osób

jakościowe od ilościowych.

szukających intrygujących tematów za-

Serwis ten w ciekawy sposób prezentuje wspomniane problemy, może być

zainteresowanych

samodzielnym

prezentowanych w niekonwencjonalny
sposób.

cennym źródłem informacji zarówno dla

w w w . d a ta b l o g .p l

C H C E S Z N AP I SA Ć D O „ M I Ę D ZY R E G A Ł A M I ” ?
Czekamy na Twój tekst:
sdkn.eprint@gmail.com

Źródła grafik (numer strony):
(1, 2, 12, 17, 23) - Opracowanie własne (SDKN ePRINT).
(12) - Źródło danych: Koryś D. i in., Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2015.
(4, 7, 8, 15) - Pixabay [on-line]. Dostęp: 3 maja 2015. Dostępny w World Wide Web: http://pixabay.com/.
(11) - Piktochart [on-line]. Dostęp: 3 marca 2015. Dostępny w World Wide Web: http://piktochart.com/.
(19) - Książkowo [on-line]. Dostęp: 3 marca 2015. Dostępny w World Wide Web: http://ksiazkowo.wordpress.com/.
(21) - Stopklatka [on-line]. Dostęp: 3 marca 2015. Dostępny w World Wide Web: http://stopklatka.pl/.
(23) - Datablog.pl [on-line]. Dostęp: 3 marca 2015. Dostępny w World Wide Web: http://datablog.pl/.

24