PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info. Podzielność uwagi 5.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. przedłużona koncentracja. dłuższe i szeregowe(Treisman. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. ruch. głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3. *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np.-koniungcyjne( np. ruch i kolor). *paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . kolor.

kolejność sekwencji bodźców) *zasada .. Krytyka: wiele wskazuje na to.liczby) ~ Treisman . poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny.Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym.wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści. że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray. Odpamiętywane są osobno: litery. Wadderburn. prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie.

do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko.uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu. ~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości.osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem . >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje. ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego. Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. gdy taki zlep ma sens.. które przedostały się przez filtr. ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra.

. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy. Juliusz)( Duncan).integracji cech”ßsygnały docierają do . ( Bergen. gdy . gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora.Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic. potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury.ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu. Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania.map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor.) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy. Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do .. a nie liczby integrowanych cech. ·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria .. kształt itp.

Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie.. wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM. Możliwe jest jednak popełnienie błędów: . automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności. Model. Swets) model odróżniania sygnału od szumu. ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny. -oddolny.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np.cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne). . rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green. aktywizacja właściwych map cech.

zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone.Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów. =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie. =>Baker . U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących.. odwrócone. przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia.. że gdy obie . Okazało się ponadto.U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona . Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności.

ukierunkowanej na obiekt”. tylko jeden info wzrokową itp. Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów. =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów.modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. Zajmuje się tym . analizy info) ( str 213. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to. który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł. ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji.każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów.koncepcja uwagi ..multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów. Są one jednak ograniczone to znaczy. wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy . Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: .energię mentalną.. graficzny model-warto zerknąć). => Duncan.nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka. reprezentacji umysłowych i efektorów..

działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane). =>Nęcka i Szymura. . koszty ograniczają się jedynie do czasu. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych. Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej. przygotowawcze. *zestaw zadaniowy. Hirst Hist. że uwaga jest mechanizmem jednorodnym.in. Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe. pojawiają się koszty poprawności( FA. Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie. działają proakywnie.( DIVA) ich badania wskazują na to. OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie. W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów. mają charakter kontrolny . Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m. dokańczają rozpoczęty proces. charakter automatyczny.uruchamiane jeszcze przed bodźcem.

może być jedynie minimalizowana.* RSI( response-stimulus interval). ale nie podlegające redukcji. Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego. . *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko.poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej.--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną). Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz. Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220).. à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna.wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania.przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności. > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej. >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt .

przetwarzane są słabo. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania. W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . na płytkim poziomie. iż pobudza org sensorycznie. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. ale poniżej progu świadomości. mało analizowane semantycznie. Działa powyżej absolutnego progu percepcji. aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego.àMayr i Keele wykazali. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami.

ale jest z nim semantycznie związana( np. bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b. ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny.docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa.odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej . >poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda. trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania. Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto). Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym..>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca).

Pręciki. Źrenica. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą.warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy.przezroczysta błona pokrywająca oko. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak.okrągły mięsień. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka.otwór w tęczówce oka. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego .tempo. Akomodacja.występuje wówczas. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali.niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości. której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka.Częstotliwość.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości. przez który wpada światło Tęczówka.

komórki. które odpowiadają przedmiotowi. lub czerwoną vs zielonej. do spostrzegania barwy. zwłaszcza niebieski vs żółtej.niezdolność.komórki siatkówki. które przeciwstawiają barwy w parach. albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona.Czopki.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne.duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych. że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). Adaptacja do ciemności. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. .przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw.teoria głosząca.w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt. Ślepota na barwy. Figura. Nerw wzrokowy.kolor. które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. Powidok. to powoduje ona. że jeśli barwa występuj. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów. faktura).teoria głosząca.

spostrzeganie charakterystycznych cech. Stałość barwy. zamykanie i dobra forma.w spostrzeganiu. Prawo organizacji psych. Stałość spostrzeżeń.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości. takie jak bliskość. Wskazówki dwuoczne. podobieństwo. drugi plan. gdy przedmiot.widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie. jakie występuje wówczas.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu . chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach.Tło. Stałość kształtu. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe. dobra kontynuacja. by wyodrębnić figury. który musi być odróżniony.zbiór zasad opisujących okoliczności. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo. Postaci. Stałość wielkości.

.proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej.Widzenie przestronne(stereopsja).informacje określające odległość przedmiotu. Wskazówki jednooczne(statyczne). bez poruszania się przedmiotu.jak wysoki. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe. lub cech charakterystycznych w określonym kontekście. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku.przetwarzanie kierowane wiedzą.dół-góra”.informacje. Przetwarzanie.suma złożeń i przekonań.siła dźwięku.. które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu. lub oka Gradienty struktury powierzchni.zmiany progresywne w strukturze powierzchni. wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku. lub niski wydaje się dźwięk. Głośność. które mogą być dostrzeżone jednym okiem. . Wysokość dźwięku. które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu.góra-dół”. które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów.przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie .

gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej. Teoria miejsca.wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku. Głuchota neuronowa.odmiana głuchoty.teoria głosząca. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu. które w momencie gdy są poruszane.efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi. objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów. Organizacja fonotopiczna. dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię.komórki zaopatrzone w sztywne włoski.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego. . Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości. która zwykle występuje. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego.Komórki włosowate.rodzaj upośledzenia słuchu. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party.teoria głosząca.

Zmysły somatyczne . a nie w relacji z innymi tonami. które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni. w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. (wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np. wrażliwości na temperaturę.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie. W drugiej grupie do definicji podac nazwe . zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka. które działają jak hormony.substancje chemiczne.procedura.zwłaszcza zmysł kinestetyczny. dotyku. Słuch absolutny. gorzki.zmysł smaku i węchu. słony. Zmysły chemiczne. Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki. (podpisać definicje) . zmysł równowagi. ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe.Słuchanie dychotyczne.Kinestetyczny) Zmysł równowagi . kwaśny. Feromony. Równowaga i dotyk.zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia.

(podać definicję. wysyłających informacje z różną prędkością.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami. Endorfiny . (podać definicję. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu. za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból .substancje uśmierzające ból. Kontrola wrót bólu . które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból. Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien.wrażenie.Paradoksalne odczuwanie zimna . + wyjaśnić jak to działa. . wytwarzane naturalnie w mózgu. + wyjaśnić jak to działa.występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna. za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) .odgórne blokowanie neuronów kojarzących. a następnie tępy.