PERCEPCJA

PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

*paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . przedłużona koncentracja. ruch. dłuższe i szeregowe(Treisman. ruch i kolor).-koniungcyjne( np. kolor. Podzielność uwagi 5. *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info.

poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści.. Krytyka: wiele wskazuje na to.Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym. że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray.liczby) ~ Treisman .wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. kolejność sekwencji bodźców) *zasada . prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie. Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. Wadderburn. Odpamiętywane są osobno: litery.

ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje. ~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem . gdy taki zlep ma sens.osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane.do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko. Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra.. które przedostały się przez filtr. Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego.uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu.

.) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy.Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic. gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora. Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania. gdy . a nie liczby integrowanych cech. Juliusz)( Duncan).ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu. kształt itp. potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury.map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor. Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do .. ·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria .integracji cech”ßsygnały docierają do .. ( Bergen. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy.

wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM.. Swets) model odróżniania sygnału od szumu. rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green. automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np. -oddolny. Model. . ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny. Możliwe jest jednak popełnienie błędów: . Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie.cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne). aktywizacja właściwych map cech.

Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów. odwrócone.U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona .. że gdy obie .. =>Baker . Okazało się ponadto. U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących. zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone. Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności. =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie. przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia.

Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: . Zajmuje się tym .. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową.multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów.ukierunkowanej na obiekt”.energię mentalną. który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł. Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji. wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy . reprezentacji umysłowych i efektorów. graficzny model-warto zerknąć). tylko jeden info wzrokową itp. analizy info) ( str 213. => Duncan.modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów.koncepcja uwagi .każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów. Są one jednak ograniczone to znaczy..nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka.. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to. dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe. ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu.

( DIVA) ich badania wskazują na to. *zestaw zadaniowy. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane). dokańczają rozpoczęty proces. Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej.uruchamiane jeszcze przed bodźcem. =>Nęcka i Szymura. koszty ograniczają się jedynie do czasu.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m. przygotowawcze. działają proakywnie. że uwaga jest mechanizmem jednorodnym. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych. mają charakter kontrolny . . W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe.in. pojawiają się koszty poprawności( FA.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie. działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację. Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych. charakter automatyczny. Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci. Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko. Hirst Hist.

. >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt .przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności.. à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna. Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego. *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko. Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz. może być jedynie minimalizowana.wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania. Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220).poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej. ale nie podlegające redukcji.--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną).* RSI( response-stimulus interval). > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej.

słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. Działa powyżej absolutnego progu percepcji. ale poniżej progu świadomości. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. iż pobudza org sensorycznie. mało analizowane semantycznie. przetwarzane są słabo. W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi.àMayr i Keele wykazali. na płytkim poziomie. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu.

>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca). >poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda. ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny. Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym. bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b. Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto). trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania.docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa. ale jest z nim semantycznie związana( np.odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej ..

przez który wpada światło Tęczówka.niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości. której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego . Akomodacja. Źrenica. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali.występuje wówczas. Pręciki. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka.tempo.przezroczysta błona pokrywająca oko.Częstotliwość.okrągły mięsień.otwór w tęczówce oka.

zwłaszcza niebieski vs żółtej.komórki siatkówki. do spostrzegania barwy. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. Figura.w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt.niezdolność. że jeśli barwa występuj. to powoduje ona. Ślepota na barwy. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych.komórki. że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona. które odpowiadają przedmiotowi.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne.Czopki. Powidok. Adaptacja do ciemności. lub czerwoną vs zielonej.teoria głosząca.kolor. które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. .duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu. które przeciwstawiają barwy w parach.przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów. Nerw wzrokowy. faktura).teoria głosząca.

zamykanie i dobra forma. podobieństwo.w spostrzeganiu. takie jak bliskość.zbiór zasad opisujących okoliczności. Stałość kształtu. Stałość spostrzeżeń. by wyodrębnić figury. chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie. Stałość barwy. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe. gdy przedmiot. drugi plan. który musi być odróżniony. Wskazówki dwuoczne.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu . jakie występuje wówczas.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo. Postaci.spostrzeganie charakterystycznych cech.widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie.Tło. dobra kontynuacja. Stałość wielkości.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości. Prawo organizacji psych.

które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu.informacje..Widzenie przestronne(stereopsja). lub cech charakterystycznych w określonym kontekście.przetwarzanie kierowane wiedzą.proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej. lub niski wydaje się dźwięk.. wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku. Głośność. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku.informacje określające odległość przedmiotu. które mogą być dostrzeżone jednym okiem.dół-góra”.siła dźwięku. . bez poruszania się przedmiotu. Przetwarzanie.przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie . lub oka Gradienty struktury powierzchni. które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe.góra-dół”. które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu.jak wysoki. Wysokość dźwięku. Wskazówki jednooczne(statyczne).zmiany progresywne w strukturze powierzchni.suma złożeń i przekonań.

efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi. Organizacja fonotopiczna.teoria głosząca. gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny. objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. które w momencie gdy są poruszane. Teoria miejsca. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej.teoria głosząca.komórki zaopatrzone w sztywne włoski.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego.Komórki włosowate. Głuchota neuronowa. która zwykle występuje.odmiana głuchoty. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego. Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu.rodzaj upośledzenia słuchu.wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku. . dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię. że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów.

zmysł równowagi. Równowaga i dotyk. wrażliwości na temperaturę. słony. Zmysły somatyczne . Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki. Zmysły chemiczne. kwaśny.Kinestetyczny) Zmysł równowagi .Słuchanie dychotyczne.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie. które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych. dotyku. Feromony. Słuch absolutny.substancje chemiczne. które działają jak hormony.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka. (wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np.zwłaszcza zmysł kinestetyczny. (podpisać definicje) . ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe.procedura.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni.zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia.zmysł smaku i węchu. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. W drugiej grupie do definicji podac nazwe . zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny. gorzki. a nie w relacji z innymi tonami. w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków.

występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna. a następnie tępy.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami. + wyjaśnić jak to działa. które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu.wrażenie. za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) . za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból .Paradoksalne odczuwanie zimna . + wyjaśnić jak to działa. wytwarzane naturalnie w mózgu. Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien. (podać definicję. (podać definicję. . wysyłających informacje z różną prędkością. Kontrola wrót bólu . Endorfiny .substancje uśmierzające ból.odgórne blokowanie neuronów kojarzących.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful