You are on page 1of 20

PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

ruch i kolor). *paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. Podzielność uwagi 5. *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem. kolor.-koniungcyjne( np. dłuższe i szeregowe(Treisman. głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania. ruch. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. przedłużona koncentracja. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np.

Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. Odpamiętywane są osobno: litery.wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści. Wadderburn.. że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray. poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny. kolejność sekwencji bodźców) *zasada . prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie.Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym. Krytyka: wiele wskazuje na to.liczby) ~ Treisman .

~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości. które przedostały się przez filtr. ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. gdy taki zlep ma sens.do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko. ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra.uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu. >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem . Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego..osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane.

·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria ..ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu. kształt itp. Juliusz)( Duncan).. ( Bergen. gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora. potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury.) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy. Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania. a nie liczby integrowanych cech. gdy . Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do .map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor.Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic.integracji cech”ßsygnały docierają do ..

.. -oddolny. aktywizacja właściwych map cech. dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np.cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne). wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM. automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności. rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green. Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie. ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. Możliwe jest jednak popełnienie błędów: . Model. Swets) model odróżniania sygnału od szumu.

Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności.. odwrócone.U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona . U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących. =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie.. przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia. że gdy obie . =>Baker . Okazało się ponadto. zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone.Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów.

dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe. Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: . wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy . =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów.energię mentalną. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową.. który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł.nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka. ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu. Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów.modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów).każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów. tylko jeden info wzrokową itp. graficzny model-warto zerknąć).koncepcja uwagi . Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji.. => Duncan.. analizy info) ( str 213.multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów.ukierunkowanej na obiekt”. Są one jednak ograniczone to znaczy. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to. Zajmuje się tym . reprezentacji umysłowych i efektorów.

( DIVA) ich badania wskazują na to. działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m. że uwaga jest mechanizmem jednorodnym. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe. Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej. charakter automatyczny. dokańczają rozpoczęty proces.in. OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie. pojawiają się koszty poprawności( FA. Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane). Hirst Hist. koszty ograniczają się jedynie do czasu. *zestaw zadaniowy. W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów. mają charakter kontrolny . =>Nęcka i Szymura.uruchamiane jeszcze przed bodźcem. przygotowawcze.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych. Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko. Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie. . działają proakywnie.

Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz. à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna. Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220).* RSI( response-stimulus interval).--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną). może być jedynie minimalizowana. ale nie podlegające redukcji. *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko.poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej.. .wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania. > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej. >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt .przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności. Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego.

aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego. W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . Działa powyżej absolutnego progu percepcji. słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami. *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. przetwarzane są słabo. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania.àMayr i Keele wykazali. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi. ale poniżej progu świadomości. na płytkim poziomie. mało analizowane semantycznie. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. iż pobudza org sensorycznie.

Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto). Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym. ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny.docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa. trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania.>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca). ale jest z nim semantycznie związana( np.odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej . >poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda. bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b..

niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości.tempo.Częstotliwość. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka. przez który wpada światło Tęczówka.występuje wówczas. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak. Pręciki. Akomodacja.przezroczysta błona pokrywająca oko.warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy.okrągły mięsień. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali. której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka.otwór w tęczówce oka. Źrenica.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego .

które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. Powidok.komórki.teoria głosząca.kolor. lub czerwoną vs zielonej.duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu.niezdolność.teoria głosząca. zwłaszcza niebieski vs żółtej. które odpowiadają przedmiotowi.komórki siatkówki. które przeciwstawiają barwy w parach. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych. że jeśli barwa występuj. że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). Figura. Adaptacja do ciemności.Czopki. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów. do spostrzegania barwy. . faktura).w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt. Ślepota na barwy. albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona. to powoduje ona. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. Nerw wzrokowy.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne.przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw.

gdy przedmiot. dobra kontynuacja. Stałość wielkości. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości. drugi plan. Prawo organizacji psych. który musi być odróżniony.zbiór zasad opisujących okoliczności. chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie. zamykanie i dobra forma.widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie. Postaci. Wskazówki dwuoczne. Stałość kształtu.Tło. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach. Stałość barwy. Stałość spostrzeżeń. takie jak bliskość.spostrzeganie charakterystycznych cech.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu . podobieństwo. jakie występuje wówczas.w spostrzeganiu. by wyodrębnić figury.

.informacje.siła dźwięku. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku. które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów.proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej.Widzenie przestronne(stereopsja).przetwarzanie kierowane wiedzą. lub oka Gradienty struktury powierzchni.suma złożeń i przekonań. lub cech charakterystycznych w określonym kontekście. Przetwarzanie. lub niski wydaje się dźwięk.. Głośność. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe.przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie . Wysokość dźwięku.góra-dół”.zmiany progresywne w strukturze powierzchni.dół-góra”. wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku.informacje określające odległość przedmiotu. bez poruszania się przedmiotu.jak wysoki. które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu. które mogą być dostrzeżone jednym okiem. które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu. Wskazówki jednooczne(statyczne). .

Głuchota neuronowa.efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi. . że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów.rodzaj upośledzenia słuchu.wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku. które w momencie gdy są poruszane. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego.teoria głosząca.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu. objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. która zwykle występuje. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party. dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię. gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny.odmiana głuchoty.Komórki włosowate.teoria głosząca. Organizacja fonotopiczna. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej.komórki zaopatrzone w sztywne włoski. Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości. Teoria miejsca.

(wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np. dotyku.Słuchanie dychotyczne. kwaśny.substancje chemiczne.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie. zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe.Kinestetyczny) Zmysł równowagi .zmysł smaku i węchu. Zmysły chemiczne. słony.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka. w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków.zwłaszcza zmysł kinestetyczny.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni. które działają jak hormony.procedura. zmysł równowagi. (podpisać definicje) . które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych.zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia. a nie w relacji z innymi tonami. Równowaga i dotyk. gorzki. Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki. W drugiej grupie do definicji podac nazwe . wrażliwości na temperaturę. Słuch absolutny. Zmysły somatyczne . Feromony.

(podać definicję.substancje uśmierzające ból. za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) . (podać definicję. za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból .występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna. wysyłających informacje z różną prędkością.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami. Kontrola wrót bólu . + wyjaśnić jak to działa. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu.wrażenie. Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien. które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból.odgórne blokowanie neuronów kojarzących. Endorfiny . + wyjaśnić jak to działa.Paradoksalne odczuwanie zimna . wytwarzane naturalnie w mózgu. . a następnie tępy.