PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3. dłuższe i szeregowe(Treisman. ruch. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np. przedłużona koncentracja. Podzielność uwagi 5. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania. *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. *paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . ruch i kolor).-koniungcyjne( np. kolor.

Krytyka: wiele wskazuje na to.liczby) ~ Treisman . Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. Wadderburn. Odpamiętywane są osobno: litery. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści.. poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny.Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym. kolejność sekwencji bodźców) *zasada . że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray.wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie.

do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko.osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane.uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem . gdy taki zlep ma sens. które przedostały się przez filtr.. ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego. ~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości. >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje. ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra.

Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania. Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do . potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury.ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu.. Juliusz)( Duncan). gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora.. ( Bergen. kształt itp. ·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria .. gdy .map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor.) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy.integracji cech”ßsygnały docierają do .Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic. a nie liczby integrowanych cech. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy.

-oddolny. Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie. wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM. aktywizacja właściwych map cech. rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green. . Swets) model odróżniania sygnału od szumu.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np.. Możliwe jest jednak popełnienie błędów: .cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne). dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny. ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. Model. automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności.

zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone. =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie. że gdy obie .U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona . =>Baker . Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności. odwrócone. U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących. przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia.Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów... Okazało się ponadto.

modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to.. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów. => Duncan. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową..ukierunkowanej na obiekt”. graficzny model-warto zerknąć).multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów. dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe.nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka. wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy . =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów. Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: . Zajmuje się tym . który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł. Są one jednak ograniczone to znaczy. Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji.. analizy info) ( str 213.energię mentalną.każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. reprezentacji umysłowych i efektorów. tylko jeden info wzrokową itp.koncepcja uwagi . Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu.

działają proakywnie. Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych.uruchamiane jeszcze przed bodźcem. Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko. Hirst Hist. Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych. pojawiają się koszty poprawności( FA. działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację. OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie.( DIVA) ich badania wskazują na to. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane). mają charakter kontrolny . *zestaw zadaniowy. koszty ograniczają się jedynie do czasu. =>Nęcka i Szymura. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. charakter automatyczny. że uwaga jest mechanizmem jednorodnym.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m. przygotowawcze. . Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie.in. dokańczają rozpoczęty proces. W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów.

może być jedynie minimalizowana. ale nie podlegające redukcji.* RSI( response-stimulus interval). à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna.--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną).wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania. >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt . Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego. Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220). .przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności.poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej.. *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko. Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz. > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej.

W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . Działa powyżej absolutnego progu percepcji. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi. słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami. na płytkim poziomie. *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania. aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. ale poniżej progu świadomości. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. mało analizowane semantycznie. przetwarzane są słabo. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. iż pobudza org sensorycznie.àMayr i Keele wykazali.

ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny. >poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda. Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto).odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej . Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym.>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca). bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b..docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa. trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania. ale jest z nim semantycznie związana( np.

przezroczysta błona pokrywająca oko.tempo. przez który wpada światło Tęczówka. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą. Akomodacja. której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego .otwór w tęczówce oka. Źrenica. Pręciki.Częstotliwość. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali.występuje wówczas. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak.okrągły mięsień.warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy.niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka.

duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu.Czopki. które przeciwstawiają barwy w parach. Ślepota na barwy. albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. Adaptacja do ciemności.teoria głosząca. lub czerwoną vs zielonej. które odpowiadają przedmiotowi. które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. że jeśli barwa występuj.niezdolność. to powoduje ona. Nerw wzrokowy. .komórki siatkówki. faktura). Figura.kolor. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne.komórki. Powidok.przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw.teoria głosząca. zwłaszcza niebieski vs żółtej. że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). do spostrzegania barwy. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów.w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt.

Prawo organizacji psych. który musi być odróżniony.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach.w spostrzeganiu. podobieństwo. by wyodrębnić figury. Stałość barwy. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe.spostrzeganie charakterystycznych cech. Stałość kształtu. Wskazówki dwuoczne. Stałość spostrzeżeń. jakie występuje wówczas.widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie. dobra kontynuacja. zamykanie i dobra forma.Tło.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości.zbiór zasad opisujących okoliczności. Stałość wielkości. drugi plan. gdy przedmiot. chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie. Postaci. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu . takie jak bliskość.

. Przetwarzanie.informacje określające odległość przedmiotu. lub cech charakterystycznych w określonym kontekście. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe.dół-góra”.. Wskazówki jednooczne(statyczne).informacje. lub oka Gradienty struktury powierzchni.góra-dół”. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku.zmiany progresywne w strukturze powierzchni. Głośność.jak wysoki. które mogą być dostrzeżone jednym okiem.przetwarzanie kierowane wiedzą.siła dźwięku. lub niski wydaje się dźwięk. które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu. wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku.przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie . które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów.proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej.Widzenie przestronne(stereopsja). bez poruszania się przedmiotu. Wysokość dźwięku.suma złożeń i przekonań.. które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu.

że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów. dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej.rodzaj upośledzenia słuchu.efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi.komórki zaopatrzone w sztywne włoski.Komórki włosowate. Teoria miejsca. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego. która zwykle występuje. Głuchota neuronowa. Organizacja fonotopiczna.teoria głosząca.teoria głosząca.wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku. gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party. . objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego. które w momencie gdy są poruszane. Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości.odmiana głuchoty.

procedura. kwaśny.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie. wrażliwości na temperaturę. (podpisać definicje) . Równowaga i dotyk.zmysł smaku i węchu.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni. słony. zmysł równowagi. Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki. zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny. gorzki. które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych. Zmysły somatyczne .zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia. dotyku.zwłaszcza zmysł kinestetyczny. które działają jak hormony.substancje chemiczne. w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków. Feromony. Zmysły chemiczne.Kinestetyczny) Zmysł równowagi . (wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np. W drugiej grupie do definicji podac nazwe .Słuchanie dychotyczne. a nie w relacji z innymi tonami. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe. Słuch absolutny.

(podać definicję.występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna. wysyłających informacje z różną prędkością.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami. a następnie tępy. (podać definicję. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu. .substancje uśmierzające ból.Paradoksalne odczuwanie zimna . Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien. za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból . za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) . Endorfiny .wrażenie.odgórne blokowanie neuronów kojarzących. + wyjaśnić jak to działa. + wyjaśnić jak to działa. Kontrola wrót bólu . które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból. wytwarzane naturalnie w mózgu.