PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

*paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania. *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. kolor.-koniungcyjne( np. ruch. głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. dłuższe i szeregowe(Treisman. ruch i kolor). przedłużona koncentracja. Podzielność uwagi 5.

kolejność sekwencji bodźców) *zasada . Krytyka: wiele wskazuje na to..wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. Wadderburn. prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie. poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny. Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści.liczby) ~ Treisman .Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym. Odpamiętywane są osobno: litery. że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray.

Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje. ~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości..osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane. ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem .uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu. Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego. gdy taki zlep ma sens.do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko. które przedostały się przez filtr.

) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy.Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic. ( Bergen.integracji cech”ßsygnały docierają do . ·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria .. a nie liczby integrowanych cech.map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor.. Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania. kształt itp. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy. gdy . potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury. gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora.ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu. Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do .. Juliusz)( Duncan).

Model. automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności.. -oddolny. rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green. dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny.cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne). ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM. Możliwe jest jednak popełnienie błędów: . Swets) model odróżniania sygnału od szumu.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np. aktywizacja właściwych map cech. Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie. .

. Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności. =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie.. Okazało się ponadto. zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone.Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów. U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących. że gdy obie . odwrócone.U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona . =>Baker . przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia.

multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów. Zajmuje się tym . dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe.ukierunkowanej na obiekt”. ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu... Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to.nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka. =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów. tylko jeden info wzrokową itp. Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy .. => Duncan. Są one jednak ograniczone to znaczy. graficzny model-warto zerknąć). który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł. reprezentacji umysłowych i efektorów. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową. Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: .energię mentalną.każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. analizy info) ( str 213.koncepcja uwagi .modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów.

Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko. . Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej. koszty ograniczają się jedynie do czasu. działają proakywnie. W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów.( DIVA) ich badania wskazują na to. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. charakter automatyczny.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m.in. że uwaga jest mechanizmem jednorodnym. Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane).uruchamiane jeszcze przed bodźcem. Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci. przygotowawcze. dokańczają rozpoczęty proces. =>Nęcka i Szymura. działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację. *zestaw zadaniowy. Hirst Hist. pojawiają się koszty poprawności( FA. mają charakter kontrolny . OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie.

Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz.wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania. > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej.* RSI( response-stimulus interval). >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt . *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko. ale nie podlegające redukcji..--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną).poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej. à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna. może być jedynie minimalizowana.przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności. . Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220). Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego.

przetwarzane są słabo. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. iż pobudza org sensorycznie. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. Działa powyżej absolutnego progu percepcji. mało analizowane semantycznie. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi. słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami. na płytkim poziomie. ale poniżej progu świadomości. W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu.àMayr i Keele wykazali. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania.

ale jest z nim semantycznie związana( np. bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b. >poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda.. trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania.>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca). ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny.docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa.odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej . Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym. Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto).

otwór w tęczówce oka. Akomodacja.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak.okrągły mięsień. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.przezroczysta błona pokrywająca oko.niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości. przez który wpada światło Tęczówka. Pręciki. której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka.występuje wówczas.Częstotliwość.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego .warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy. Źrenica.tempo. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości.

Powidok.kolor. do spostrzegania barwy.przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych. Adaptacja do ciemności. to powoduje ona.teoria głosząca. które odpowiadają przedmiotowi.w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt. Figura. że jeśli barwa występuj.komórki siatkówki.teoria głosząca.duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu. . Ślepota na barwy. które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. Nerw wzrokowy.komórki. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. lub czerwoną vs zielonej. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne. zwłaszcza niebieski vs żółtej. faktura). że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona.niezdolność.Czopki. które przeciwstawiają barwy w parach.

dobra kontynuacja.widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie. Stałość barwy.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach. drugi plan. który musi być odróżniony.w spostrzeganiu. Prawo organizacji psych. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe. Wskazówki dwuoczne. takie jak bliskość.spostrzeganie charakterystycznych cech.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości. Postaci. by wyodrębnić figury.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu . Stałość spostrzeżeń. podobieństwo. zamykanie i dobra forma. gdy przedmiot. Stałość wielkości. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo. chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie.zbiór zasad opisujących okoliczności. Stałość kształtu. jakie występuje wówczas.Tło.

Wysokość dźwięku. które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów.jak wysoki. lub oka Gradienty struktury powierzchni..suma złożeń i przekonań. bez poruszania się przedmiotu.zmiany progresywne w strukturze powierzchni. . które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu.przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie . które mogą być dostrzeżone jednym okiem.dół-góra”.siła dźwięku. Głośność. Przetwarzanie.informacje określające odległość przedmiotu. które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu. Wskazówki jednooczne(statyczne). wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku.proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej.przetwarzanie kierowane wiedzą. lub niski wydaje się dźwięk.informacje.. lub cech charakterystycznych w określonym kontekście.Widzenie przestronne(stereopsja).góra-dół”. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku.

dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię.teoria głosząca.rodzaj upośledzenia słuchu.teoria głosząca. gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny. które w momencie gdy są poruszane.odmiana głuchoty.efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej. Głuchota neuronowa. .wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego. Teoria miejsca.komórki zaopatrzone w sztywne włoski. Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości. Organizacja fonotopiczna.Komórki włosowate. że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu. objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. która zwykle występuje. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party.

zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny. słony.Słuchanie dychotyczne. (podpisać definicje) . kwaśny. Zmysły chemiczne. wrażliwości na temperaturę. ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe. Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki. W drugiej grupie do definicji podac nazwe . Słuch absolutny.substancje chemiczne.Kinestetyczny) Zmysł równowagi . Równowaga i dotyk. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. które działają jak hormony.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni. które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie.procedura.zwłaszcza zmysł kinestetyczny. gorzki.zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia. dotyku. Zmysły somatyczne . w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków. Feromony. a nie w relacji z innymi tonami.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka.zmysł smaku i węchu. (wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np. zmysł równowagi.

odgórne blokowanie neuronów kojarzących. wytwarzane naturalnie w mózgu. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu. (podać definicję. .wrażenie. a następnie tępy.substancje uśmierzające ból.występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna. + wyjaśnić jak to działa. które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból. (podać definicję. Kontrola wrót bólu . za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból . Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien. wysyłających informacje z różną prędkością.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami. Endorfiny .Paradoksalne odczuwanie zimna . za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) . + wyjaśnić jak to działa.