You are on page 1of 20

PERCEPCJA, wejściówka nr.

1
Obserwacja – za jej pomocą badacz stara się opisać w sposób uporządkowany
to czego jest świadkiem. Eksperyment – służy określeniu związku pomiędzy
wybranymi zachowaniami w kontrolowanych warunkach. Statystyka opisowa –
pozwala na zrobienie dokładnego opisu obserwowanego zachowania obiektu.
Wprowadza porządek do danych obserwacyjnych lub eksperymentalnych za
pomocą tabel, wykresów, średnich arytmetycznych.
Opis statystyczny – wstępna faza wnioskowania.
Pytanie badawcze – precyzyjne, jasne i rozstrzygalne. dzieli się na pytania
rozstrzygnięcia i dopełnienia.
Indukcja – wyjaśnia przyczyny zjawiska odwołując się do ogólnych
prawidłowości wynikających z analizy ich przypadków.
Konstrukt teoretyczny – obiekt o wymyślonych przez badaczy własnościach w
celu wyjaśnienia danych zjawisk.
Teoria – produkt wyjaśniania.
Falsyfikacja – próba obalenia istniejącej teorii.
Hipoteza badawcza – zdanie twierdzące dot. przewidywanego wyniku
eksperymentu.
Prawo naukowe – potwierdzona i bardziej uogólniona hipoteza badawcza.
Moc predyktywna koncepcji umożliwia przewidywanie na jej podst.
przyszłych zdarzeń. Weryfikowalność – możliwość empirycznego sprawdzenia
hipotezy.
Tworzenie praw naukowych – szukanie stałych związków między różnymi
cechami obiektów.
Zmienna – cecha przybierająca co najmniej 2 wartości.
Zmienne ilościowe – przyjmują wartości liczbowe.
Zmienne jakościowe – przyjmują wart. nominalne.
Pomiar – przyporządkowuje liczby właściwościom zmiennej wg. ustalonej
zasady. Klasyfikacja – nadawanie nominałów, przykład pomiaru.
Podział wyczerpujący – biorący pod uwagę wszystkie możliwe kategorie w
danej zmiennej. Pomiar = kategoryzacja.
Pomiar na skali nominalnej – klasyfikacja przedmiotów lub zjawisk do
wyodrębnionych wcześniej, zupełnych i rozłącznych kat. jakościowych.
Pomiar na skali porządkowej – uporządkowanie cech zjawisk czy przedmiotów
ze względu na nasilenie cechy. Jego relacje to spójność i przechodniość.
Ranga pomiaru – określenie relacji w stosunku do innych wyników pomiaru w
terminach nadrzędności.

Rangi wiązane – odpowiadają kilku pomiarom.
Skala przedziałowa – ilościowa, ma właściwości rangowej, + zawiera
interwały.
Skala stosunkowa (ilorazowa) – wartość może być traktowana jako
wielokrotność innej. Można ją uprościć poprzez rangowanie czy nominalizację.
Eksperyment – procedurę, w której manipuluje się co najmniej 1 zmienną.
Zmienne eksperymentalne: niezależne i zależne.
Zmienne niezależne – mogą mieć wpływ na zachowania osób badanych. Dzielą
się na istotne, zależnie od tego czy badacz manipuluje zmienną czy nie (główne
i uboczne) i nieistotne (zmienne zakłócające) niekontrolowane przez badacza.
Zmienne zależne – mierzone przez badacza podczas eksperymentu.
Kanon jedynej różnicy Johna S. Milla – jeśli dane zjawisko ma miejsce tylko
w jednej z dwóch sytuacji, a te różnią się jedną z cech, zjawisko jest skutkiem
bądź przyczyną wystąpienia tej cechy.
Terminy teoretyczne - dot. psychologicznych zmiennych. które nie są
obserwowalne. Terminy empiryczne – faktów, sytuacji, wydarzeń, które można
obserwować. Operacjonalizacja – poszukiwanie empirycznych
odpowiedników dla term. teoretycznych. Zdanie teoretyczne – zawiera termin
teoretyczny, zaś empiryczne – żadnych. Randomizacja – losowy przydział.
Błąd próbkowania – inny rozkład cech osób w obu grupach.
Pretest – pomiar bez stymulacji.
Posttest – pomiar po stymulacji.
Postępowanie korelacyjne – analiza ( współzmienności) wzajemnego związku
dwóch zmiennych zależnych.
Korelacja ma charakter prostoliniowy.
W 2 na fotach
Wejściówka 3
Funkcje uwagi:
1. Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
2. przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i
selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe

dłuższe i szeregowe(Treisman. przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego. Gelade) >cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np. przedłużona koncentracja. Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray’a >koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania.dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność) paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii ( Mackworth) 4. głębia ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa! 3. ruch.-koniungcyjne( np. *paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia . Przerzutność –przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info. ruch i kolor). *paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem. Podzielność uwagi 5. kolor.

Teorie ·Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym. Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność. Krytyka: wiele wskazuje na to. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści. Wadderburn. prezentowanie ciągów cyfr i sylab naprzemiennie. poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego !to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji -->przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie Koncepcja ta doczekała się różnych odmian: ~Broadbent Y Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny. kolejność sekwencji bodźców) *zasada .wszystko albo nic”ßkomunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np..liczby) ~ Treisman . Odpamiętywane są osobno: litery. że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału =>wybór filtra sensoryczny/semantyczny zależy od dostępności czasu( Gray.

Filtr skleja info z kanału ważnego i ignorowanego.osłabiacza” gdyż info niepowiązane z wcześniej przetworzonymi są słabiej obrabiane. ~ Broadbent & Gregory proponują koncepcje dwóch filtrów( model poprawiony): sensorycznego sensorycznego semantycznego ~ Deutsch & Deutsch według ich koncepcji decyzja o wzmocnieniu/osłabieniu sygnału jest podejmowana dopiero po przekroczeniu prze info progu świadomości. są przetwarzane semantycznie wzmacniają dane próbujące się tam przedostać propozycja Treisman została nazwana modelem .. >związki iluzoryczne: połączenie wbrew instrukcji 2 odrębnych elementów sensorycznych różnych źródeł sensorycznych (zbitek dwóch słów) =>filtr uwagi otwierany jest od środka przez informacje.uwaga przełączana jest z jednego kanału sensorycznego na drugi aby śledzić treść komunikatu. Zasada koniecznej świadomości została jednak szybko odrzucona !!spory pomiędzy modelami wczesnej i później selekcji. ale zmieniającego charakter w zależności od poziomu przetwarzania-elastyczność =>im wyższy poziom przetwarzania tym większa pojemność filtra =>możliwość działania zasady przetargu między szybkością a poprawnością . gdy taki zlep ma sens. ~ Johnson zaproponował istnienie jednego filtra.do tego momentu bodźce przetwarzane są jednakowo głęboko. które przedostały się przez filtr.

Na poziomie semantycznym wraz z zasadą osłabiacza a na najgłębszym poziomie (odniesienie do . ·Teorie przeszukiwania pola percepcyjnego: ~Treisman i teoria ..) wykrywają one własności bodźcówßwykrywają czy atrybut jest obecny w obiekcie w polu wzrokowym według koncepcji zadaniem uwagi jest: -wybór właściwych map lokacyjnych co prowadzi do selekcji właściwych map cech ànastępuje integracja zakodowanych wcześniej cechà rozpoznanie obiektu selekcja= aktywacja poszczególnych cech i ich integracja w obiekt >proces przeszukiwania pola percepcyjnego ma charakter szeregowy( gdy mamy do czynienia z koniunkcjami cech >ma charakter równoległy.ja”)z zasadą koniecznej świadomości i zasady przetargu. gdy .map lokacyjnych”(kodują sygnał w mapach cech: kolor.integracji cech”ßsygnały docierają do .. =>bodźce poruszające się wraz z sygnałem wywołują większą interferencję niż dystraktory statyczne => w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcaàzachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)ßtylko wtedy. Juliusz)( Duncan). kształt itp. Ograniczenia: analiza i selekcja dalej odbywa się tylko w jednym kanale przetwarzania. potwierdzone w badaniach Słabosz i Szymury.Filtr na poziomie sensorycznym działa wraz z zasadą wszystko albo nic.. ( Bergen. gdy występują cechy proste krytyka teori Triesman =>im trudniejsze odróżnienie sygnału spośród szumów/dystraktorów tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia procesu szeregowego!! => to czy proces będzie szeregowy/równoległy zależy od podobieństwa sygnału do dystraktora. a nie liczby integrowanych cech.

aktywizacja właściwych map cech. -oddolny. automatyczna dezaktywacja pozostałych cech !!model akceptowany do dziś!! ~Theeuwes model uwagi podążającej za najbardziej znaczącą( dystynktywną) prezentacją stymulacji Najpierw polu uwagi wyodrębniamy element o najwyrazistrzych cechach ·Teorie przedłużonej koncentracji Skupianie uwagi przez dłuższy czas powoduje spadek czujności( obniżenie poprawności. Swets) model odróżniania sygnału od szumu. ~Treisman (zmodyfikowana wersja) właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech. Model. . Możliwe jest jednak popełnienie błędów: . Idealny obserwator zauważy każdy sygnał( reakcja –trafienie) i zawsze zignoruje szum/dystraktory( prawidłowe odrzucenie. rejestruje się dłuższy czas wykonania zadania) ~teoria detekcji sygnałów( Green.FA zareagowanie na szum/dystraktory -OM zignorowanie sygnału Obserwator przy rozwiązywaniu może podejmować różne strategie to znaczy skłaniać się ku FA lub OM np. wtedy gdy konsekwencje popełnienia błędów FA są mniejsze niż OM.cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne).. dwufazowy” równoległej i szeregowej integracji cech: -proces odgórny.

że gdy obie . odwrócone. U” >introwertycy łatwiej radzą sobie monotonnych i łatwych zadaniach na czujność uwagi >ekstrawertycy łatwiej natomiast w zadaniach złożonych i stymulujących. zależność między subiektywnym prawdopodobieństwem pojawienia się sygnału a wielkością przedziału czasowego jest krzywoliniowa -odwrócone.U” àtrening przedłuża koncentrację àspadek czujności występuje w wyniku zmniejszenia się wrażliwości na bodziec przy dłuższej jego ekspozycji w czasie *Poziom wykonania zadania zależy od aktualnego stanu energetycznego organizmu( prawo Jerkesa-Dodsona .. Okazało się ponadto. =>Baker . =>hipoteza zmieniającej się aktywacji Daviesa i Parasuramana ·Teorie podzielności Badania prowadzone w paradygmacie słuchania dychotycznego >Bernstein i badania nad dwiema czynnościami wykonywanymi niezależnie.Każdy ustala sobie kryterium decyzyjne= próg reaktywności Im wyższy próg tym maleje prawdopodobieństwo FA ale rośnie OM =>z upływem czasu obserwuje się jednak po prostu generalny wzrost liczby błędów. przy braku ponoszenia kosztów poznawczych( widzenie i słuchanie)potwierdziły jej założenia. Idealny obserwator ma niższe kryterium decyzyjne dla bodźców prawdopodobnych niż dal tych mniej prawdopodobnych!!! *eksp Baddeley’a -nieadekwatne oczekiwania co do prawdopodobieństwa wystąpienia sygnału są przyczyną spadku czujności..

.energię mentalną. że tylko jeden może przetwarzać info słuchową. *uwaga może działać jak zbiór niezależnych modułów to. dlatego możliwe jest przetwarzanie równoległe. graficzny model-warto zerknąć). analizy info) ( str 213. àograniczenia zatem wynikają nie z istnienia jednego filtra lecz z limitowanej dostępnośći modułów. tylko jeden info wzrokową itp. Zajmuje się tym .multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi” według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne do niezależnej selekcji) -wersja poprawiona: niezależność kanałów selekcyjnych zależy od tego czy dwa konkurencyjne zadania wymagają różnych receptorów.każdy ma wyspecjalizowany podsystem własnymi zasobami. ~Kahneman teoria zasobów uwagamoże działać tylko przy szeregowym jednokanałowym przetwarzaniu. reprezentacji umysłowych i efektorów. Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów.. Są one jednak ograniczone to znaczy.modalności dotyczą tego samego zadania info słuchowe skraca czas reakcji na jednocześnie prezentowany bodziec wzrokowy. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). który z nich zostaje użyty jest zdefiniowane na wejściu àmoduł. wydłużonego czasu reakcji) =>Allport i współpracownicy . Jeśli dochodzi do przetwarzania wielokanałowego to muszą pojawić się koszty jednoczesności(zakłócenia przebiegu jednoczesnych procesów selekcji.ukierunkowanej na obiekt”.nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka. => Duncan. Szymura)!! Dlaczego powstają koszty??: ..koncepcja uwagi . =>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów.

. charakter automatyczny.uruchamiane jeszcze przed bodźcem. dokańczają rozpoczęty proces. Jest to rodzaj modułu funkcjonalnego przechowywanego w pamięci. OM) ~ Rogers & Monsell w przełączaniu biorą udział dwa procesy: -odgórne: wzbudzane wewnętrznie. Kalmaràuwaga może funkcjonować jako zestaw do pewnego stopnia niezależnych zasobów specyficznych.( DIVA) ich badania wskazują na to.Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja zasobowa( Kahneman) trudne do rozstrzygnięcia!! Uwaga jest konsruktem jednorodnym! Stanowisko pośrednie między koncepcjami parcjalistycznymi a holistycznymi prezentują m. koszty ograniczają się jedynie do czasu.oddolne: wzbudzane zewnętrznie. W zadaniach trudnych system zaostrza politykę przydzielania zasobów. Jeśli przełączanie się jest zbyt wolne lub rzadkie. mają charakter kontrolny . =>Nęcka i Szymura.kieruje procesem od skupiania uwagi do odpowiedzi motorycznej. działają reaktywnie jako odpowiedź systemu na zaistniałą sytuację. Jeśli wymagania ze strony jednocześnie realizowanych różnych procesów nie przekraczają możliwości systemu do przydzielenia tych zasobów to uwaga funkcjonuje jako system niezależnych podsystemów zasobowych. *zestaw zadaniowy. przygotowują odpowiednie operacje umysłowe. Jeśli dokonuje się to dostatecznie szybko. pojawiają się koszty poprawności( FA.in. Hirst Hist. przygotowawcze. działają proakywnie. przy zadaniach łatwych poszczególne składniki systemu uzyskują częściową autonomię! ·Teorie przerzutności *hipoteza przełącznika( Nęcka) przy zadaniach wykonywanych jednocześnie filtr przełącza się między dwoma zadaniami( naprzemiennie jedno jest analizowane a drugie ignorowane). że uwaga jest mechanizmem jednorodnym.

--> oznacza to że w generowaniu kosztów przełączania się biorą udział również procesy automatyczne( wzbudzane oddolnie przez stymulację zewnętrzną). *koszty rezydualne –koszty ujawniające się mimo wszystko. à jeśli za powstawanie kosztów miałyby odpowiadać jedynie procesy kontrolne to powinny one ulec całkowitej redukcji na skutek podania wskazówki wyprzedzającej lub wystarczająco długiej( RSI) w rzeczywistości redukcja kosztów nigdy nie jest zupełna.poprzedzania pozytywnego”àszybsze przetwarzanie w kolejnym zadaniu z serii tej samej stymulacji co w poprzednim zadaniu lub podobnej.* RSI( response-stimulus interval). . Szymury i Słabosz nie potwierdziły tej tezy(str 220). Aby ją zredukować potrzebna jest odpowiednio długa przerwa między zadaniami > badania Allporta: koszty przerzutności wiążą się z wykonywaniem wcześniejszego zadania nie zadania nadchodzącego à badanie Śmigasiewicz..przerwa między zadaniami konieczna do zredukowania kosztów przerzutności. >takim przykładem działania procesów automatycznych jest efekt . > za powstawanie kosztów odpowiedzialna jest interferencja proaktywna: przy nowym zadaniu utrzymująca się aktywacja z poprzedniego zadania utrudnia wzbudzenie nowej. Źródłem takich kosztów mogą być: >źródłem kosztów rezydualnych może być mechanizm inhibicji(odrzucenie) gdyżprzejście do kolejnego zdania z serii wymaga uruchomienia dwóch procesów: -wzbudzeniu aktywacji nowego zestawu zadaniowego -zahamowaniu aktywacji zestawu już nieprzydatnego. może być jedynie minimalizowana.wielkość kosztów przerzutności zależy od poziomu trudności zadania. ale nie podlegające redukcji.

aktywacja modułu potrzebnego do realizacji zadani wcześniej odłączonego trwa dłużej (ABA) niż aktywacja nowego modułu(ABC) – analogia do zjawiska poprzedzania negatywnego. Działa powyżej absolutnego progu percepcji. W zauważeniu bodźca peryferycznego pomagają cechy priorytetowe( kolor ruch)jeśli są dystynktywne(str 223) . na płytkim poziomie.àMayr i Keele wykazali. *bodziec podprogowy: jest na tyle silny. mało analizowane semantycznie. przetwarzane są słabo. nie jest możliwe jego zrelacjonowanie ale ujawniają się skutki jego działania. słowo zapamiętane w uprzednim zadaniu eksperymentu pomaga rozwiązać zadanie z anagramami. Świadomość procesu ma ponadto wpływ na jego przebieg > Baar jest zdania że proces nieświadomy to taki gdzie nie wyzwala się subiektywne doświadczenie. iż pobudza org sensorycznie. >Mendelson i anagramy: efekt nieuświadomionej podpowiedzi np. *procesy przeduwagowe dotyczą obróbki info na wczesnych etapach( uwaga jest tu obecna) !!obecnie uważa się że uwaga selekcjonuje info nawet gdy jej treść nie przedostaje się do świadomości > kryterium świadomego przetwarzania(Velmans) : zdawanie sobie sprawy przebiegu procesu poznawczego i dysponowanie wiedzą o rezultatach tego procesu. ale zbyt słaby by go świadomie zauważyć. Wielkość efektu zalezy od modalności zmysłowej( większy przy modalności wizualnej) *bodźce peryferyczne: bodźce znajdujące się na peryferiach uwagi. ale poniżej progu świadomości.

>poprzedzanie afektywne: przed bodźcem właściwym prezentowany jest bodziec o zabarwieniu emocjonalnym-bodziec docelowy jest przez to inaczej interpretowany >poprzedzanie sekwencyjne: pryma maska bodziec docelowy reakcja Wejściówka 4 Amplituda.odległość najdalej położonych punktów w fali świetlnej . bibliotekaàksięgozbiór) >*gdy bodziec prymujący ułatwia przetworzenie b.. ale jest z nim semantycznie związana( np. Czas reakcji wydłuża się natomiast gdy w kanale ignorowanym pojawi się synonim słowa( auto). Poprzedzanie: Bodziec wcześniejszy( pryma)wpływa na przetwarzanie bodźca docelowego! Paradygmat* >poprzedzanie repetytywne: krótka prezentacja tego samego bodźca przed tym jak ma on być za chwilę rozpoznany > poprzedzanie semantyczne: pryma nie jest identyczna z bodźcem docelowym. trwa długo ale osoba jest nieświadoma jego oddziaływania. ale obserwujemy zmianę w przetwarzaniu bodźca docelowego(!efekt ten można uzyskać również przez prezentacje bodźca o bardzo małej intensywności) >poprzedzanie peryferyczne: bodziec poprzedzający jest wystarczająco intensywny.>Dallas i Merikle reakcja na słowo kanale ważnym( samochód) może być przyspieszona gdy w kanale ignorowanym pojawi się słowo semantycznie związane( kierowca).docelowegoàpoprzedzanie pozytywne >poprzedzanie podprogowe(sublimalne):pryma działa w bardzo krótkim czasie-badany jej nie zauważa.

której zadaniem jest skupianie światła w tylnej części oka.czas pomiędzy osiągnięciem kolejnych szczytowych punktów fali światłą. że skupia ona na siatkówce światło z przedmiotów znajdujących się w różnej odległościach Siatkówka. Źrenica.przezroczysta błona pokrywająca oko. Akomodacja.tempo. krótsze fale odpowiadają wyższej częstotliwości. gdy mięśnie dostosowują kształt soczewki tak. który dostosowuje wielkość źrenic do ilości światła Rogówka.warstwa tkanki w tylnej części oka zawierająca komórki przetwarzające światło na impulsy neuronowe Dołek środkowy.Częstotliwość.otwór w tęczówce oka. w jakim fale świetlne przesuwają się obok danego punktu Długość fali. Pręciki.komórki siatkówki bardzo wrażliwe na światło.występuje wówczas. przez który wpada światło Tęczówka. lecz rejestrujące jedynie odcienie szarego .okrągły mięsień.niewielki obszar centralny siatkówki o najwyższej gęstości czopków i najwyższej rozdzielczości.

albo nabyta(w wyniku urazu mózgu) albo odziedziczona. zwłaszcza niebieski vs żółtej. do spostrzegania barwy.Czopki.kolor. Nerw wzrokowy.komórki.w spostrzeganiu zbiór cech charakterystycznych(takich jak kształt.duża wiązka włókien nerwowych przenosząca impulsy z siatkówki do mózgu. że widzenie barw wynika z kombinacji impulsów neuronowych pochodzących od trzech różnych rodzajów receptorów. Powidok. Figura.przystosowanie się oko do widzenia w ciemności Trójchromatyczna teoria widzenia barw.obraz pozostawiony przez poprzednie spostrzeżenie Komórki przeciwstawne. lub czerwoną vs zielonej.teoria głosząca. które najsilniej reagują na jedną z trzech długości fal i odgrywają kluczową rolę w widzeniu barw. Ślepota na barwy.niezdolność.teoria głosząca. . które przeciwstawiają barwy w parach. które odpowiadają przedmiotowi. (podac nazwę) Teoria widzenia barwnego oparta na procesach przeciwstawnych. z których każdy reaguje najsilniej na różną długość fali. faktura).komórki siatkówki. Adaptacja do ciemności. że komórki ją rejestrujące hamują spostrzeganie barwy komplementarnej (takiej jak czerwona do zielonej). że jeśli barwa występuj. to powoduje ona.

gdy przedmiot. Stałość spostrzeżeń.wskazówki dotyczące odległości przedmiotu pochodzące od obojga oczu pracujących wspólnie Różnica siatkówkowa(zwana również: różnicą dwuoczną) -różnica pomiędzy obrazami na siatkówkach obojga oczu .widzenie przedmiotów jako posiadających ten sam kształt nawet wówczas gdy obraz na siatkówce ulega zmianie.zbiór zasad opisujących okoliczności. w jakich znaki będą pogrupowane w jednostki spostrzeżeniowe. by wyodrębnić figury. dobra kontynuacja. Stałość wielkości. takie jak bliskość. Wskazówki dwuoczne. zamykanie i dobra forma. Prawo organizacji psych. chociaż informacja czuciowa odbierana przez oko ulega zmianie. jakie występuje wówczas. drugi plan.widzenie przedmiotu jako posiadającego tą samą wielkość przy patrzeniu na niego z różnych odległości. który musi być odróżniony.Tło. Stałość kształtu.w spostrzeganiu. Stałość barwy. Postaci. lub cecha(taka jak kształt lub kolor) wygląda tak samo.spostrzeganie charakterystycznych cech. podobieństwo.widzenie przedmiotów jako posiadających tę samą barwę kiedy patrzymy na niego w różnych sytuacjach.

przetwarzanie inicjowane przez informacje napływające od bodźca Przetwarzanie .dół-góra”. oczekiwaniami lub przekonywaniami Nastawienie spostrzeżeniowe..proces rejestrowania głębi na podstawie różnicy siatkówkowej.. Głośność. Wskazówki jednooczne(statyczne). lub oka Gradienty struktury powierzchni. bez poruszania się przedmiotu.Widzenie przestronne(stereopsja). lub niski wydaje się dźwięk.jak wysoki.siła dźwięku. które mogą być dostrzeżone jednym okiem. które prowadzą do oczekiwania spostrzegania pewnych przedmiotów.zmiany progresywne w strukturze powierzchni.góra-dół”.informacje. fale powietrza o większej amplitudzie wywołują doświadczenie głośniejszego dźwięku. które określają odległość przedmiotu na podstawie jego ruchu. które sygnalizują odległość Wskazówki ruchu.suma złożeń i przekonań. Wysokość dźwięku. Przetwarzanie. lub cech charakterystycznych w określonym kontekście.informacje określające odległość przedmiotu. .przetwarzanie kierowane wiedzą. wyższe częstotliwości fal powietrza wywołują doświadczenie wyższego dźwięku.

efekt niezdawania sobie sprawy z rozmów innych ludzi. wytwarzają impulsy nerwowe wysyłane do mózgu. że wyższe częstotliwości powodują większe tempo pobudzania neuronów.teoria głosząca. Komórki te są słuchowym odpowiednikiem pręcików i czopków Teoria częstotliwości. Organizacja fonotopiczna.wykorzystanie odległości wzdłuż pasma kory do przedstawienia różnic w wysokości dźwięku.odmiana głuchoty. (wyjaśnić na czym polega) Zjawisko coctail party. Teoria miejsca.Komórki włosowate.teoria głosząca. która zwykle występuje. które w momencie gdy są poruszane. . Głuchota neuronowa. znajdujące się wzdłuż błony podstawowej ucha wewnętrznego. gdy komórki włosowate zostają zniszczone przez wysokie dźwięki (wyjaśnić na czym polega) Szum uszny.rodzaj upośledzenia słuchu. objawiający się nieustannym dzwonieniem lub hałasem w uszach Głuchota przewodzeniowa. że różne częstotliwości aktywują różne miejsca wzdłuż błony podstawowej.komórki zaopatrzone w sztywne włoski.odmiana głuchoty spowodowana fizycznym upośledzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego. dopóki nie zostanie wymienione Twoje imię.

Feromony. wrażliwości na temperaturę.zwłaszcza zmysł kinestetyczny. Zmysły chemiczne. a nie w relacji z innymi tonami.zmysł smaku i węchu. (podpisać definicje) . ale są uwalniane poza organizm(w moczu i pocie) Kubki smakowe.zdolność do identyfikowania określonego tonu samego w sobie. gorzki.mikroskopijne struktury na guzach na powierzchni języka. Cztery rodzaje kubków smakowych odznaczają się wrażliwością na smaki: słodki.Słuchanie dychotyczne. które bazują na wyczuwaniu obecności określonych substancji chemicznych.substancje chemiczne. zmysł równowagi. zmysł bólu i prawdopodobnie zmysł magnetyczny. Zmysły somatyczne . (wystarczy wymienić ( w jednej grupie wymienić 2 z podanych np.Kinestetyczny) Zmysł równowagi . Słuch absolutny.dotyczą spostrzegania ciała i jego położenia w przestrzeni. kwaśny. w której uczestnicy słyszą bodźce wysyłane oddzielnie do każdego z uszu (przez słuchawki) i są proszeni o słuchanie dźwięku wysyłanego tylko do jednego ucha. dotyku. W drugiej grupie do definicji podac nazwe . słony.procedura. w tylnej części gardła i po wewnętrznej stronie policzków.zmysł dostarczający informacji na temat orientacji ciała względem siły ciążenia. Równowaga i dotyk. które działają jak hormony.

za oba człony dopiero 1 punkt) Podwójny ból . wysyłających informacje z różną prędkością. (podać definicję. które występuje gdy zranienie powoduje najpierw ostry ból. które regulują napływ sygnałów bólowych do mózgu. wytwarzane naturalnie w mózgu. . za oba człony dopiero 1 punkt) Postrzeganie poza zmysłowe ( ESP) .występuję wówczas gdy stymulacja nerwów za pomocą gorąca wytwarza wrażenie zimna.wrażenie.Paradoksalne odczuwanie zimna . Oba rodzaje bólu pochodzą z różnych włókien. a następnie tępy. + wyjaśnić jak to działa.odgórne blokowanie neuronów kojarzących.zdolność do postrzegania i poznawania rzeczy bez posługiwania się zwykłymi zmysłami.substancje uśmierzające ból. Endorfiny . Kontrola wrót bólu . + wyjaśnić jak to działa. (podać definicję.