Prawo własności intelektualnej w biznesie

wymiar praktyczny | IP w biznesie
Toruń, 28 kwietnia 2015 roku

Dochodzenie roszczeń z tytułu
naruszenia praw autorskich
w Internecie
w świetle najnowszego orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości UE
(Pez Hejduk, C-441/13)
r. pr. Bogusław Wieczorek
www.prawo-ip.blogspot.com
www.okiemprawnika.pl

Bruksela I bis
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

2

Art. 7 ust. 2
Osoba, która ma miejsce zamieszkania na
terytorium państwa członkowskiego może być
pozwana w innym państwie członkowskim w
sprawach dotyczących czynu niedozwolonego
lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego
– przed sądy miejsca, w którym nastąpiło lub
może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

3

Art. 7 ust. 2
„miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić
zdarzenie wywołujące szkodę”:
1) miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie
stanowiące przyczynę leżącą u podstaw
powstania szkody,
2) miejsce, w którym szkoda zaistniała,
- według wyboru powoda.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

4

Art. 7 ust. 2
eDate Advertising i in.
C-509/09 i C-161/10
EU:C:2011:685
Pinckney
C-170/12
EU:C:2013:635.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

5

eDate Advertising i in.
eDate Advertising GmbH
przeciwko
X

oraz
Olivier Martinez, Robert Martinez
przeciwko
MGN Limited
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

6

eDate Advertising i in.
Trybunał stworzył dodatkowy łącznik oparty na
centrum interesów poszkodowanego, to jest
miejscu, w którym mógłby on dochodzić
roszczeń, a przede wszystkim pozywać z tytułu
wszystkich poniesionych szkód

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

7

eDate Advertising i in.
Prawie zawsze centrum interesów znajduje się
w miejscu zamieszkania poszkodowanego, czyli
powoda w postępowaniu
=
łącznik
forum actoris
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

8

Pinckney
Peter Pinckney
przeciwko
KDG Mediatech AG

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

9

Pinckney
Cechy charakterystyczne praw autorskich w stosunku do praw własności przemysłowej:
1) nie jest konieczny wpis do żadnego rejestru,
2) podlegają one ochronie we wszystkich państwach członkowskich z mocy prawa,

1) prawa autorskie mogą zostać naruszone we wszystkich państwach członkowskich
(podobnie jak prawa osobiste),
2) podlegają one ochronie w oparciu o zasadę terytorialności (podobnie jak prawa
własności przemysłowej).

Prawa autorskie stanowią wiązkę praw ustanowionych na terytorium
każdego z państw UE, których całość obejmuje całe terytorium UE.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

10

Pez Hejduk

www.pezhejduk.at
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

11

Pez Hejduk
Łącznik ogniskowania – określa właściwość sądu
państwa, do którego jest skierowana działalność
wyrządzająca szkodę.
Odrzucony przez Trybunał w sprawie Pinckney,
ale stosowany w sprawach zbliżonych.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

12

Pez Hejduk
1) łącznik centrum interesów,
2) łącznik terytorialności,
3) łącznik ogniskowania.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

13

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

łącznik centrum interesów,
łącznik terytorialności,
łącznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sądów państwa,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące
szkodę.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

14

Pez Hejduk

ograniczenie jurysdykcji do sądów państwa, w
którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
=
actor sequitur forum rei

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

15

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

łącznik centrum interesów,
łącznik terytorialności,
łącznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sądów państwa,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące
szkodę – stanowisko rzecznika generalnego.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

16

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

łącznik centrum interesów,
łącznik terytorialności – TSUE,
łącznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sądów państwa,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące
szkodę – stanowisko rzecznika generalnego.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

17

Pez Hejduk
1) miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie
stanowiące przyczynę leżącą u podstaw
powstania szkody – w tym przypadku
siedziba spółki,
2) miejsce, w którym szkoda zaistniała – przy
zasadzie terytorialności praw autorskich –
„wszędzie”.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

18

Pez Hejduk
Nie ma znaczenia domena (.de) na której są naruszające
treści, bo przepis „nie wymaga, by rozpatrywana witryna
była „kierowana do” państwa członkowskiego sądu, do
którego wniesiono powództwo (zob. wyrok Pinckney,
EU:C:2013:635, pkt 42).”
„Bez znaczenia jest zatem okoliczność, że witryna
internetowa rozpatrywana w postępowaniu głównym nie
jest przeznaczona dla państwa członkowskiego sądu, do
którego wniesiono powództwo.”
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

19

Konkluzja
W wypadku naruszenia praw autorskich chronionych w
państwie członkowskim sądu, do którego wniesiono
powództwo – poprzez udostępnienie utworu w witrynie
internetowej dostępnej na obszarze jego właściwości –
właściwy jest ten sąd.
Sąd ten jest właściwy wyłącznie w zakresie szkody
wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego,
któremu podlega.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

20

Konsekwencje

Administrator strony z treściami naruszającymi
prawo autorskie może być pozwany w
dowolnym i każdym państwie członkowskim.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

21

Konsekwencje
Przy prowadzeniu sporów na poziomie
ogólnoeuropejskim – możliwość doboru
strategii procesowych wykorzystujących różnice
proceduralne poszczególnych krajów – np.
średni czas trwania, możliwość uzyskania
zabezpieczenia.
r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

22

Konsekwencje

Problematyczne określenie wysokości
poniesionej szkody.

r. pr. Bogusław Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

23

Dziękuję za uwagę
Własność intelektualna w praktyce
www.prawo-ip.blogspot.com
www.okiemprawnika.pl
boguslawwieczorek@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful