POLSKA

OPIS PATENTOWY

71970

RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy do patentu nr KI. 21k9,31/00
14.12.1970 (P. 144 976)

W
URZĄD
PATENTOWY PRL

Zgłoszono:

Pierwszeństwo:

MKP HOlm 31/00
rftf

Zgłoszenie ogłoszono: 30.11.1972

ilSLIOTEKAl

Opis patentowy opublikowano: 10.02.1975
t

Twórcy wynalazku: Wojciech Klimecki, Leokadia Pacyk Uprawniony z patentu: Politechnika Częstochowska, Częstochowa (Polska)

Sposób odsiarczaniania akumulatorów ołowiowych
i

Przedmiotem wynalazku jest sposób odsiarczaniania akumulatorów ołowiowych, które utraciły swoją po¬ jemność w wyniku eksploatacji lub na skutek upływu
czasu.

czanie ołowiawym, osadzonym na płytach akumulatora. Mała szybkość reakcji jest spowodowana niskim stęże¬
niem substratów w roztworze.

W napełnionym roztworem kwasu siarkowego aku¬

Stężenia w dodawanym roztworze wynoszą dla soli dwusodowej kwasu etylenod wuaminoczterooctowego

mulatorze ołowiowym, na powierzchni masy czynnej elektrod, osadza się trudno rozpuszczalny siarczan' ołowiawy. Siarczan ten zmniejsza powierzchnię czynną
elektrod akumulatora, obniżając tym samym jego po¬ jemność. Dotychczasowy sposób odsiarczaniania akumulatorów ołowiowych ogranicza się do okresowej wymiany elek¬ trolitu, którym jest również wodny roztwór kwasu siarkowego.
10

0,2%, dla azotanu kadmu 0,2% i dla chlorku glinu

0,02%. Stężenie wymienionych składników jest pro¬
porcjonalnie mniejsze w kwasie siarkawym zawartym w akumulatorze, gdyż roztwór odsiarczaniający wpro¬ wadza się jako dodatek w ilości 3% objętościowych. Dodanie roztworu zawierającego sól dwusodową kwa¬ su etyienodwuaminoczterooctowego, azotan kadmu

i chlorek glinu oraz powtarzanie cykli ładowania i wy¬ ładowywania, nie powoduje skutecznego wzrostu po¬
jemności akumulatora, dlatego że trwałość powstałych związków kwasu dwuaminoczterooctowego z dwuwartościowymi jonami metali ciężkich, maleje wraz z

Zasiarczaniony akumulator, po usunięciu dotychcza¬
sowego elektrolitu, płucze się wodą destylowaną, a następnie napełnia się uprzednio przygotowanym roz¬ tworem kwasu siarkowego i ponownie ładuje. Znany jest również sposób odsiarczaniania przez do¬ danie do elektrolitu znajdującego się w zasiarczanio-

obniżaniem pH roztworu. Kwas siarkowy, znajdujący się w zasiarczanionym akumulatorze, ma wysoką kwa¬
20

nym akumulatorze, roztworu wodnego soli dwusodowej kwasu etylen odwuaminoczterooctowego, zawierają¬
cego rozpuszczone sole: azotan kadmu, chlorek glinu, siarczan sodu i glutaminian sodu.

sowość, bardzo niskie pH, w wyniku tego reakcja pow¬ stawania trwałego związku jonu ołowiu dwuwartościo-

wegó z solami kwasu dwimminoczteroactoiwego kadmu i glinu, w tych warunkach przebiega z bardzo małą
wydajnością.
25

Roztwór ten o pH = 2,62 stosuje się jako dodatek
do elektrolitu akumulatorów ołowiowych w .ilości 2—3%

Celem wynalazku jest zwiększenie skuteczności od¬ siarczaniania i uzyskanie dużego wzrostu pojemności
zasiarczanionego akumulatora, który na skutek utraty

objętościowych.
Niedogodnością tego sposobu jest mała szybkość reakcji wymiany jonów kadmu i glinu, zawartych w

swej pierwotnej pojemności, nie nadaje się do użytko¬
30

elektrolicie, z jonami ołowiawymi, zawartymi w siar-

wania. W odsiarczanianym akumulatorze powstaje na miejsce siarczanu ołowiawego inny siarczan, którego

71970

rozpuszczalność jest większa od rozpuszczalności siar¬
czanu ołowiowego.

dowo 0,2% soli dwusodowej kwasu otylcnodwuaminocfciterooctowego rozpuszczonej w wodzie, zbuforowanym
jednomolowym roztworem wodnym glutaminianu sodu i jednonormalnym roztworem wodnym kwasu siarko¬

Spos6b według wynalazku polega na tym, że zasiarczaniony akumulator, po usunięciu z niego dotychcza¬
sowego roztworu kwasu siarkowego, napełnia się elek¬

trolitem odsiarozaniającym, którego składniki powodują przeprowadzenie siarczanu ołowiawego w związek trwa¬ ły i rozpuszczalny w elektrolicie zawartym w akumu¬
latorze. Elektrolit odsiarczainiający zawiera rozpuszczo¬ ną w wodzie sól dwusodową kwasu etylenodwuamino10

wego do pH = 2,55 w temperaturze 290 K. Sporządzony roztwór ogrzewa się w znany sposób do temperatury 323 K i rozpuszcza się w nim na go¬
rąco azotan kadmu oraz chlorek glinu w takich Koś¬ ciach, aby stężenia wynosiły odpowiednio: azotanu kad¬ mu 0,2%, chlorku glinu 0,02% w stosunku do soli

czterooctowego w ilości 0,2%. Otrzymany .roztwór, zbuforowany glutaminianem sodu i kwasem siarkowym do pH 2,55, w temperaturze zbliżonej óo temperatury
pokojowej, ogrzewa się do temperatury 323 K i roz¬ puszcza w nim azotan kadmu i chlorek glinu w takich ilościach, aby stężenia procentowe azotanu kadmu
15

bezwodnych. Przygotowany w ten sposób elektrolit od¬ siarczaniajacy należy ochłodzić do temperatury 290 K. Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób odsiarczaniania akumulatorów ołowiowych,

i chlorku glinu wynosiły odpowiednio 0,2% i 0,02%
w odniesieniu do soli bezwodnych. Otrzymanym elek¬ trolitem odsiarczaniającym napełnia się akumulator i poddaje cyklom ładowania i wyładowania. Sposób według wynalazku odznacza się dużą sku¬

20

polegający na usunięciu z akumulatora roztworu kwasu siarkowego, znamienny tym, że akumulator napełnia się elektrolitem odsiarczaniającym, który stanowi wod¬ ny roztwór soli dwusodowej kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, azotan kadmu, chlorek gdinu, gluta¬ minian sodu i kwas siarkowy, a następnie poddaje się kilkakrotnemu ładowaniu i wyładowaniu do osiąg¬

tecznością odsiarczaniania i wzrostem pojemności. Odsiarczanione tym sposobem akumulatory osiągają po¬ jemność zbliżoną do znamionowej, przy czym czas
użytkowania odsiarczanionego akumulatora jest tego samego rzędu co czas użytkowania nowego akumula¬
tora. 25

nięcia wzrostu pojemności. 2. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że elek¬ trolit od&iarezaniający zawiera rozpuszczoną w wodzie sól dwusodową kwasu etylenodwuaminoczteroootowego
w ilości 0,2%, iprzy czym roztwór ten buforuje się

Sposób według wynalazku jest bliżej przedstawiony w przykładzie wykonania. Z zasiarczanionego akumu¬ latora ołowiowego usuwa się dotychczasowy elektrolit
w postaci wodnego roztworu kwasu siarkowego. Na¬

glutaminianem sodu i kwasem siarkowym do pH=2£5
30

w temperaturze zbliżonej do temperatury (pokojowej,

stępnie, akumulator pozbawiony elektrolitu napełnia się elektrolitem odsiarczaniającym, zawierającym przykła-

a następnie ogrzewa się do temperatury 323 K i roz¬ puszcza w nim azotan kadmu w ilości 0,2% i chlorek
glinu w ilości 0,02%.

Cena 10 zł WDA-l. Zam. 1521 nakład 110 egz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful