You are on page 1of 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK III, NUMER 6 (14) • LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 NAUKA: przegląd interesujących nowinek


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie z pogranicza nauki 33
czytaliście. W tym numerze przedstawiamy eksperymenty dotycz-
ące związku elektryczności z grawitacją prowadzone
Hans T. van der Veen przez jednego z najwybitniejszych badaczy na tym
MIĘDZYNARODOWY KOMPLEKS polu, T. Townsenda Browna.
NARKOTYKOWY, cz. 2 (dokończenie) 7
Toczona od lat wojna z narkotykami prowadzi do David Hatcher Childress
systematycznej konsolidacji grup przestępczych z róż- STAROŻYTNE WOJNY ATOMOWE, cz. 1 36
nych krajów i globalizacji nielegalnego przemysłu nar- Czy występujące w wielu miejscach na świecie pewne
kotykowego, a w rezultacie do wzmocnienia sił policyj- osobliwości, takie jak obszary zeszklonego piasku od-
nych, które uzyskują przywileje prowadzące do ograni- kryte w Egipcie i Kalifornii oraz stopione budowle
czania swobód obywatelskich. znalezione w Szkocji, Francji, Turcji i Indiach, są pozo-
stałością po toczonych w starożytności wojnach z uży-
Michael Parenti ciem broni atomowej?
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I ICH
OKRUCIEŃSTWA 13 William Bramley
Pierwszą ofiarą konfliktu serbsko-albańskiego o Kosowo ŚMIESZNY PIENIĄDZ 44
stała się prawda za sprawą propagandy mówiącej o ak- Odkrycie przed kilkuset laty przez bankierów faktu, że
tach ludobójstwa i masowych gwałtach dokonywanych tylko od 20 do 30 procent wystawianych przez nich
przez Serbów, które miały usankcjonować bombar- pokwitowań pełniących rolę pieniądza wraca do nich
dowanie Jugosławii przez NATO. w celu wymiany na złoto, pozwoliło im emitować duże
ilości papierowych pieniędzy bez pokrycia. Ta praktyka
Gerry Vassilatos trwa do dzisiaj.
ŚMIERCIONOŚNE DŹWIĘKI 18
Przypadkowe zdarzenie sprawiło, że specjalista w dzie- Preston Dennett
dzinie robotyki Vladimir Gavreau zainteresował się UZDROWIENIA PRZEZ OBCE ISTOTY 48
infradźwiękami. Jego badania wykazały, że mogą one Wbrew rozpowszechnionemu w mediach wizerunkowi
wywoływać najróżniejsze reakcje w organizmie czło- obcych istot ukazującemu ich jako wrogich najeźdź-
wieka, co zaowocowało skonstruowaniem przezeń ców istnieją liczne przypadki bliskich spotkań z nimi,
śmiercionośnych broni infradźwiękowych, a także de- w następstwie których doszło do uleczeń ludzi, na co
tektorów i osłon chroniących przed infradźwiękami. istnieją wiarygodne dowody medyczne.

William Dufty STREFA MROKU: dziwne opowieści


RAFINOWANY CUKIER – NAJSŁODSZA z nie tego świata 54
TRUCIZNA 25 W tym numerze przedstawiamy nowe informacje na
Spożywanie rafinowanego cukru, czyli sacharozy, może temat Stwórców Skrzydeł, o których trzyczęściowy ar-
być przyczyną wielu chorób, zarówno fizycznych, jak tykuł zamieściliśmy w tej rubryce w numerach
i psychicznych, których źródła współczesna medycyna 6 (4/1999), 7 (5/1999) i 8 (6/1999).
upatruje w czym innym, ignorując odkrycia niezależ-
nych badaczy. LISTY DO REDAKCJI 58

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja Nolpress s.c. W jednym z kilku listów, które otrzymałem pocztą elektroniczną (patrz ostatni list
Skrytka pocztowa 41 w „Listach do redakcji”, str. 58), jeden z czytelników skarcił mnie za to, że stwierdziłem,
15-959 Białystok–2 iż Balcerowicz niszczył swoimi działaniami naszą gospodarkę, mając na myśli jego
tel. (085) 6535511 słynne jej „schładzanie”. Orzekł, że głoszenie takich poglądów to głupota. Nie wiem, na
e-mail: listy@nexus.media.pl czym ów czytelnik opiera swój przeciwny do mojego pogląd, bowiem nie raczył tego
lub: listy@ufo.com.pl wyłuszczyć. Przypuszczam, że nie na obserwowaniu tego, co dzieje się w naszej
http://www.nexus.media.pl gospodarce, zwłaszcza od momentu, kiedy Unia Wolności ponownie dopadła do koryta
władzy wszedłszy w zmowę z AWS-em.
REDAGUJE Należę do tej nielicznej, wrednej części społeczeństwa, która bacznie obserwuje
Ryszard Z. Fiejtek wszystko, co dzieje się wokoło, i wyciąga własne wnioski, a nie powtarza bezrefleksyj-
nie tego, co podpowiadają środki masowej manipulacji. Dobrze pamiętam, jak Bal-
WSPÓŁPRACA cerowicz argumentował konieczność schłodzenia gospodarki. Tłumaczył, że jest ona tak
Mirosław Kościuk rozpędzona, że należy wkrótce oczekiwać jej załamania, ponieważ nie da się dłużej
Jerzy Florczykowski utrzymać takiego tempa rozwoju, jakie wówczas, to znaczy w roku 1997, ona miała.
Przekonywał, że jeśli się jej nie „schłodzi”, nie wyhamuje, to może nastąpić jej
DRUK gwałtowne załamanie – krach. Nie wiem, na czym opierał to mniemanie, ale na pewno
Białostockie Zakłady Graficzne S.A. nie na racjonalnych przesłankach. Amerykańska gospodarka na przykład jest mocno
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 rozpędzona od czasu rządów Reagana i mimo upływu tylu lat od czasu zakończenia jego
15-111 Białystok prezydentury wciąż ma się dobrze i dynamicznie się rozwija, i nawet ponowne
Zam. 3378/2000 podnoszenie podatków przez demokratów, a także próby jej schładzania przez Alana
Greenspana – z podobnych pobudek – nie szkodzi jej zbytnio.
————————————
To całe „schładzanie” gospodarki przez Balcerowicza, biorąc za prawdę jego
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ argumentację, można porównać do sytuacji, w której lekarz proponuje nam wycięcie
Duncan M. Roads zdrowego wyrostka robaczkowego, przekonując nas, że i tak trzeba będzie go wyciąć,
P.O. Box 30 ponieważ zawsze się go wycina, kiedy dochodzi do jego zapalenia. Oznajmia, że lepiej
Mapleton, QLD 4560 wyciąć go od razu, niż czekać, aż wda się weń infekcja i wywoła jakieś komplikacje.
Australia Mówi to w taki sposób, żeby pacjent myślał, że jest to nieuchronne, że czeka to
tel. +61 75442 9280 wszystkich ludzi, co jest oczywistą nieprawdą, bowiem odsetek ludzi, którym usuwa się
wyrostki, jest w rzeczywistości niewielki.
fax +61 75442 9381
Polska gospodarka być może by się załamała, a być może nie. Wolałbym, aby sama
e-mail: editor@nexusmagazine.com wyhamowała, co mogłoby nastąpić równie dobrze za 5 lub 10 lat albo jeszcze później,
http://www.nexusmagazine.com niż żeby ktoś robił to z własnej woli, kierując się podejrzanymi pobudkami.
Prawda jest taka, jak sądzę, że przyszła dyrektywa z Brukseli lub innego centrum
GRAFIKA NA OKŁADCE
decyzyjnego, aby zmniejszyć tempo naszego rozwoju do poziomu, jaki panuje w Unii
Dawid Michalczyk
Europejskiej, abyśmy nie odstawali od reszty, bo mogłoby się jeszcze za jakiś czas
e-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk okazać, że w naszym kraju polepszyło się ludziom na tyle, iż już nie chcą wchodzić do
http://users.cybercity.dk/∼bcc5877/home.html Unii, co pokrzyżowałoby jej plany, a zwłaszcza Niemiec, wobec Polski. Poza tym
O niektórym naszym politykom umknęłyby ciepłe, dobrze płatne posadki w Brukseli.
Wbrew temu, co się głosi, Unii bardzo zależy, aby Polska weszła do jej struktur, i to
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW znacznie bardziej, niż to okazuje. Nie przeznaczałaby przecież 200 milionów euro na
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania agitację mającą na celu przekonanie Polaków do wstąpienia do niej, gdyby nie miała
zamieszczanych w Nexusie informacji. w tym interesu. Nikt nie wydaje na reklamę pieniędzy, nie mając nadziei, że zwrócą mu
Zabrania się jednak powielania publikowanych się one z nawiązką. Nasze negocjacje z Unią na temat naszego w niej członkostwa
w nim artykułów, zarówno w formie powinny były zakończyć się w maju tego roku, kiedy to Unia podjęła uchwałę mówiącą,
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem że wstępujące do niej kraje nie będą mogły otrzymać z niej więcej, niż same wniosą.
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! Inaczej mówiąc, jeśli wpłacimy do Unii 1 miliard euro, to będziemy mogli od niej dostać
z powrotem ten miliard pomniejszony o prowizję brukselskich urzędników. Genialny
O interes ze strony naszych polityków!
Wszystkie opinie wyrażane na łamach Przepraszam, że pozwoliłem sobie na ten polityczny komentarz, mimo iż Nexus nie
Nexusa są opiniami ich autorów jest pismem politycznym, ale od polityki nijak nie da się uciec, bowiem to, co
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt wyczyniają nasi tak zwani przedstawiciele, dotyka nas codziennie na każdym kroku.
Jest to już ostatni numer Nexusa w tym roku, w związku z czym życzę wszystkim
widzenia wydawcy.
Czytelnikom Wysołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Do zobacze-
O nia za dwa miesiące w styczniu 2001 roku! I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresie
redakcji bądź za pośrednictwem Internetu (listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA WŁOCHY USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 Avalon Edizioni P.O. Box 177
West Sussex, RH19 1BG 8250 AJ Dronten P.O. Box 009 Kempton, IL 60946-0177
Wielka Brytania Holandia 35020 Due Carrare (PD) USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 Włochy tel. +1 815 253 6464
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)228 312081 tel./fax +39 (0)49 911 5516 fax +1 815 253 6454
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl e-mail: avalon@nexusitalia.com e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


WODA KSIĘŻYCOWA STANOWI w samochodzie z zapisem mapy dro-
DUŻĄ ZACHĘTĘ DO BUDOWY gowej i ograniczeniami prędkości na
BAZY NA KSIĘŻYCU każdej drodze oraz urządzenia od-
stępne dane uzyskane przy po- cinającego dopływ paliwa, kiedy zo-
W mocy Lunar Prospector, kosz-
tującego 65 milionów dolarów pojaz-
stanie przekroczona dozwolona pręd-
kość.
du-robota wystrzelonego w styczniu Prowadzący badania przewidują,
(1998), wskazują, że w glebie księży- że koszt wyposażenia pojedynczego
cowej znajduje się taka ilość zamar- samochodu nie przekroczy kilkuset
zniętej wody, że pewnego dnia będzie funtów i że system zostanie powsze-
ona stanowiła wystarczające jej źró- chnie przyjęty jako ratujący ludzkie
dło do zasilania księżycowej bazy, życie, podobnie jak to się stało z pa-
a nawet kolonii. sami bezpieczeństwa, mimo zaciekłe-
Wstępne szacunki wskazują, że go oporu na początku ich wprowa-
Księżyc posiada w mocno rozrzuco- dzania.
nych złożach tyle wody, że można by Brytyjskie Ministerstwo Ochrony
ją napełnić jezioro o powierzchni 5,2 Środowiska, Transportu i Regionów
kilometra kwadratowego i głębokiego nadzorowało próby tego systemu.
na 10,5 metra. Przeprowadził je zespół z Uniwersy-
— Naszym zdaniem jest tam od 10 tetu w Leeds we współpracy ze Sto-
do 100 milionów ton wody — oświad- warzyszeniem ds. Badań Przemysłu
czył Alan Binder, główny konsultant nau- tekst dokumentu i wprowadza nieznaczne Motoryzacyjnego (Motor Industry Rese-
kowy projektów NASA. zmiany do każdej kopii, takie jak na przy- arch Association).
(Źródło: New Scientist, marzec 1998) kład pominięcie przecinka. Zmiany te zsu- Jak się oczekuje, ich ostateczne sprawo-
mowują się i stanowią unikalny kod danej zdanie będzie zawierało rekomendację
PRODUCENCI LEKÓW NIE KOŃCZĄ kopii, bez zmiany jej treści. dziesięcioletniego okresu wdrażania, przy
BADAŃ PO UZYSKANIU LICENCJI W przypadku przedostania się kopii ja- czym początkowo będzie on wmontowy-
NA LEK kiegoś dokumentu w niepowołane ręce wany na zasadzie dobrowolności do sta-
roducenci leków bez przerwy nie do- dekoder firmy Sun porównuje ją z wzorca- rych modeli i obowiązkowo do nowych,
P trzymują obowiązku dokończenia ba-
dań swoich produktów po ich dopuszcze-
mi, wynajduje różnice i ustala, z której
z autoryzowanych kopii została ona wyko-
które będą opuszczały fabryki po roku
2005, a po upływie 10 lat staną się obowią-
niu na rynek, których FDA (Food and nana. zkowe dla wszystkich.
Drug Administration – Urząd ds. Żywno- (Źródło: New Scientist, 10 styczeń 1998) (Źródło: Sightings, 4 styczeń 2000, ‹www.si-
ści i Leków) żąda jako warunku ich dopu- ghtings.com›)
szczenia – donosi strażnik praw konsu- SZCZEPIONKA MMR MA ZWIĄZEK
menckich Public Citizen, organizacja zało- Z AUTYZMEM I NIEDOMOGAMI JELIT JAZDA Z „WIELKIM BRATEM”
żona przez obrońcę praw konsumenckich, ekarze brytyjscy odkryli, że szczepion- Australii rozważa się wprowadzenie
Ralpha Nadera.
Dane uzyskane przez Public Citizen od
L ka MMR (odra, świnka, różyczka)
może być przyczyną autyzmu.
W obowiązkowego wyposażenia wszys-
tkich pojazdów w elektroniczne jednostki
FDA na podstawie Ustawy o Wolności Badania przeprowadzone w szpitalu nadawcze, których sygnały będą przejmo-
Informacji dowodzą, że od roku 1990 do Royal Free Hospital w dzielnicy Hamps- wane przez satelity globalnego systemu
1994 wydano pozwolenia na 88 nowych tead w północnym Londynie ujawniły rów- określania pozycji (GPS).
leków, których warunkiem były przyrze- nież istnienie związku między tą szcze- Rząd prognozuje, że system ten będzie
czenia producentów wykonania badań pionką i zapaleniem jelit. Badania wyka- w pełni sprawny już w roku 2001.
zwanych postrynkowymi lub tzw. badania- zały, że u 12 dzieci, które początkowo Wszyscy właściciele pojazdów będą zo-
mi „fazy czwartej”. Do grudnia 1999 roku zostały zdiagnozowane jako normalne, wy- bowiązani do wyposażenia ich w odpowie-
z tego obowiązku wywiązało się jedynie 13 stąpiły niedomogi jelit, a u 9 autyzm. dni nadajnik, który odczytuje na bieżąco
procent producentów. Według lekarzy ogólnych, których włączo- położenie pojazdu i jego prędkość. Prze-
„Oznacza to, że przez pięć do dziesięciu no do badań, u 8 dzieci zmiany zdrowia widuje się duże grzywny, a nawet konfis-
lat po udzieleniu zezwolenia aż 87 procent i zachowania wystąpiły w ciągu 6 dni po katę pojazdu, który nie będzie posiadał
leków nie było do końca zbadanych” szczepieniu. nadajnika lub będzie on popsuty.
– twierdzi Larry Sasich, dr farmacji i zdro- W badaniach innej grupy 46 dzieci spo- Plany rządu połączenia systemu pobo-
wia publicznego, pełniący funkcję rzecz- śród 48 doświadczyło niedomogów jelit ru opłat za przejazd autostradami z sie-
nika Public Citizen. oraz problemów behawioralnych w czasie cią określania prędkości są mocno za-
(Źródło: ‹http://my.webmd.com/content/arti- 6 dni po otrzymaniu szczepionki. awansowane. System poboru opłat działa
cle/1728.56650› za pośrednictwem Sheri (Źródła: Herald Sun, Melbourne, 28 luty w oparciu o szereg umieszczonych nad
Nakken, ‹AVN@egroups.com›, 18 kwiecień 1998; Weekly Telegraph, Londyn, 4-10 ma- głównymi drogami portali. Portale te od-
2000) rzec 1998) czytują sygnał nadawany przez identyfi-
kator pojazdu, kiedy przejeżdża on pod
JAK UKRĘCIĆ ŁEB „PRZECIEKOM”? SATELITY BĘDĄ ZATRZYMYWAĆ portalem, automatycznie obciążając kon-
rzekleństwem wszystkich rządów za- SAMOCHODY PRZEKRACZAJĄCE to pojazdu odpowiednią opłatą, którą
P wsze były i są „przecieki”. Obecnie
firma Sun Microsystems z Kalifornii wy-
DOZWOLONĄ PRĘDKOŚĆ
stnieje duże prawdopodobieństwo, że
ma uiścić jego właściciel. Zadaniem po-
rtali jest również określanie prędkości
stąpiła z patentem (EP 798619) umoż-
liwiającym identyfikację przestępców.
I brytyjscy i europejscy kierowcy będą
wkrótce automatycznie powstrzymywani
pojazdu.
Nie ma wątpliwości, że rząd australijski
Proponowana przez tę firmę technika od rozwijania nadmiernej prędkości przy będzie usatysfakcjonowany ostatnim o-
potrafi określić źródło dokumentu, jeśli pomocy elektronicznego urządzenia, które świadczeniem prezydenta Clintona mó-
został on powielony przy pomocy foto- można będzie umieścić w każdym samo- wiącym o założeniu bazy danych GPS na
kopiarki lub zeskanowany. Działa to na- chodzie, i że stanie się to w ciągu najdalej poziomie wojskowym, która będzie dzie-
wet w przypadku przepisania dokumentu! dziesięciu lat. sięciokrotnie bardziej dokładna od po-
Każdemu autoryzowanemu odbiorcy System ten będzie wykorzystywał nawi- przedniej i szeroko dostępna.
dokumentu przypisany jest binarny kod. gację satelitarną do ustalania położenia (Źródło: Australian Motorcycle News, vol. 49,
System kodowania firmy Sun analizuje każdego pojazdu, komputer wmontowany nr 18, 31 marzec 2000)

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
ODDALENIE SPRAWY PRZECIWKO Bubbleboy nie zawierał w sobie destruk- ści — stwierdził Caspar Bowden, dyrektor
DR HULDZIE CLARK cyjnego „ładunku” i dzięki temu nie uczy- Fundacji Badań Polityki Informacyjnej
skarżenia przeciwko dr Huldzie Re- nił wielu szkód. Co ważne, niewiele osób (Foundation for Information Policy Rese-
O gehr Clark (patrz artykuł „Przyczyna
i lekarstwo na AIDS”, Nexus, nr 2, 1998,
dostrzegło reprezentowany przezeń skok
jakościowy.
arch).
Rząd już teraz posiada środki pozwala-
str. 17-23 – przyp. red.) z Północnej Dakoty W kwietniu 1999 roku na setkach tysięcy jące na podłączanie się do linii telefonicz-
zostały oddalone. Dr Clark została aresz- komputerów w Azji i na Środkowym nych łączących komputery, lecz rozrost
towana we wrześniu 1999 roku i oskarżona Wschodzie pojawił się wirus „Czernobyl”. Internetu uniemożliwił odczytywanie cało-
o wykonywanie zawodu lekarza bez licen- Nie tylko kasował wszystkie zgromadzone ści materiału. Żądając od dostawców In-
cji, co zalicza się to kategorii ciężkich dane, ale niszczył również BIOS – podsta- ternetu zainstalowania kabli, które będą
przestępstw zagrożonych karą do ośmiu wowe instrukcje startowe – stanowiąc przekazywały całość korespondencji do
lat więzienia (patrz „Wieści z Globalnej w ten sposób kolejny skok jakościowy. MI5, rząd zyska możliwość odczytania
Wioski”, Nexus, nr 3, 2000, str. 5 – przyp. Twórcy wirusów mają obecnie możli- wszystkiego, co przechodzi przez Internet.
red.). wość połączenia cech niszczących Czer- Nowy ośrodek śledzenia rozszyfruje
Kilka tygodni później dr Clark zwol- nobyla z inwazyjnością Bubbleboya i szyb- wszystkie zakodowane przekazy. Na mocy
niono za kaucją, lecz niejasność wynikła kością rozprzestrzeniania się Love Buga nowych przepisów, które staną się prawo-
w konsekwencji jej procesu stanowi cięż- i stworzenia superwirusa. mocne tego lata, policja będzie miała pra-
kie brzemię dla 71-letniej badaczki z San Eksperci podają, że w Internecie wy- wo żądać od indywidualnych osób i in-
Diego w Kalifornii. Jej wrogowie dążyli do kryto już co najmniej 50 takich super- stytucji przekazania jej „kluczy” do szyfro-
osadzenia jej w więzieniu. Chociaż jej efe- wirusów. Żaden z nich nie ujawnił się jak wania wiadomości.
ktywna terapia antyrakowa stanowi ogro- na razie powszechnie. Niektóre nie działa- — Pojawienie się tego ośrodka szpiego-
mne zagrożenie dla interesów medyczne- ją, inne można zlikwidować przy pomocy wskiego oznacza, że Wielki Brat już tu jest
go establishmentu, jak na razie skierowa- istniejących programów antywirusowych, — oświadczył Norman Baker, liberalny
ne wobec niej oskarżenia oddalono. ale niewykluczone że niektóre mogą wywi- demokrata, członek parlamentu z Lewes.
David Amrein, przewodniczący Dr nąć się spod ostrzału. Iście makabryczny — Szala równowagi między państwem
Clark Research Association (Stowarzysze- scenariusz. i osobistą wolnością jednostki przechyliła
nie Badawcze dr Clark), wyraził wdzięcz- Haker znany pod pseudonimem „Dark się zbyt mocno na korzyść rządu.
ność wszystkim, którzy wspomogli finaso- Tangent”, który przewodzi grupie dorad- (Źródło: The Sunday Times, Wielka Brytania,
wo obronę dr Clark lub wsparli ją w inny czej oferującej firmom swoje usługi z za- 30 kwiecień 2000, ‹www.sunday-times.co.
sposób. Podkreśla, że do końca zmagań kresu bezpieczeństwa, stwierdził, że jedy- uk›)
o wolność wyboru środków i metod lecze- ne, co go dziwi, to to, że „superwirus
nia jeszcze daleko. jeszcze się nie pojawił”. PROZAC – PRZEPIS NA PRZEMOC
(Źródło: Dr Clark Research Association (Sto- (Źródło: The Observer, Wielka Brytania, rozac – najlepiej sprzedający się na
warzyszenie Badawcze dr Clark), 18 kwie-
cień 2000, e-mail: ‹info@drclark.net›, strona
‹www.guardian.co.uk›, 7 maj 2000) P świecie środek antydepresyjny – jest
obwiniany o przeobrażanie zdrowych, zró-
internetowa: ‹www.drclark.net› DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH wnoważonych ludzi w osoby gwałtowne.
MAJĄ BYĆ SPRZĘŻENI ŁĄCZAMI Uważa się nawet, że jego zażywanie pro-
SUPERWIRUSY: KOLEJNE STAŁYMI Z OŚRODKIEM wadzi do przestępstw, a także zbrodni.
ZAGROŻENIE NUMERYCZNE SZPIEGOWANIA INTERNETU MI5 W pierwszej klinicznej próbie tego rodza-
irus „Love Bug” dał nam odczuć, co ydział MI5 buduje za kwotę 25 mi- ju, dr David Healy, dyrektor Wydziału
W może się jeszcze zdarzyć. Wirus ten
spowodował miliardowe straty – więcej niż
W lionów funtów nowe centrum śle-
dzenia poczty elektronicznej (e-mail), któ-
Psychologii Medycznej na Uniwersytecie
Walijskim, podawał Prozac umysłowo zdro-
jakikolwiek inny wirus w całej cyberhis- rego moc pozwoli na monitorowanie wszy- wym, dorosłym członkom grupy ochotników
torii. stkich przekazów dokonywanych przy po- i zaobserwował u nich zmianę zachowania.
Spoczywał on w stanie utajenia przez mocy e-mailów i Internetu, zarówno wy- — Zdrowych ochotników można za jego
około tydzień, zanim się ujawnił na kom- chodzących, jak i przychodzących do Wiel- pomocą przekształcić w ludzi wojowni-
puterach w Hong Kongu. Przesłana przez kiej Brytanii. Rząd Jej Królewskiej Mości czych, lękliwych, o samobójczych skłon-
anonimowego nadawcę wiadomość gło- ma zobowiązać wszystkich dostawców nościach bądź stanowiących ryzyko dla
sząca „ILOVEYOU” zawierała załącznik, usług internetowych (Internet Service innych — stwierdził.
który był symbolem słowa miłość. Providerów) do połączenia się łączami sta- Te badania stanowią silny argument w rę-
Uruchomienie załącznika pozwalało łymi z nowym centrum komputerowym, kach ruchu na rzecz zdrowia psychicznego,
programowi na opanowanie komputera, tak aby umożliwić śledzenie wszystkich którego członkowie utrzymują, że wielu
który nie tylko wysyłał kopie wiadomości wiadomości przekazywanych w Internecie. ludzi niesłusznie osadzono w więzieniu.
poczty elektronicznej na wszystkie adresy Służba bezpieczeństwa i policja wciąż Uważają oni, że to Prozac wywarł wpływ na
znajdujące się w danym komputerze, ale będą musiały posiadać zezwolenie Home ich niewłaściwe zachowanie. W Stanach
kopiował również wszystkie hasła, jakie Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrz- Zjednoczonych strzelaniny w szkołach wią-
udało mu się znaleźć, i przesłał je twórcy nych) na śledzenie, przy czym będą mogły że się z podawaniem dzieciom Prozacu
wirusa. wystąpić o ogólne zezwolenie pozwalające i innych leków antydepresyjnych.
Atak dotknął wszystkich – od Pentago- na śledzenie korespondencji dowolnej W lutym sędzia z Connecticut uniewinnił
nu, przez Izbę Gmin po nowozelandzkie spółki lub organizacji. rabusia bankowego, który twierdził, że jego
uniwersytety. W przybliżeniu zainfekowa- Nowe centrum komputerowe o kodowej zachowanie jest wynikiem działania Proza-
nych zostało 20 procent wszystkich kom- nazwie GTAC (Government Technical cu. W tej precedensowej sprawie sędzia
puterów na świecie, a mogło być jeszcze Assistance Centre – Rządowe Centrum Sądu Najwyższego Richard Arnold uwolnił
gorzej. Pomocy Technicznej), które będzie uru- 28-letniego agenta ubezpieczeniowego
W listopadzie 1999 roku wirus „Bub- chomione pod koniec roku w londyńskiej Christophera DeAngelo, ponieważ nie był
bleboy” przełamał powszechnie panujący siedzibie MI5, zrodziło protest ruchu on w stanie zrozumieć, że to, co zrobił, było
pogląd, że do zainfekowania komputera obrońców praw obywatelskich. złe. Jego adwokat, John Williams, stwierdził:
konieczne jest otwarcie załącznika. Jeśli — Ten ośrodek pozwoli rządowi śledzić — To jedna z osób, którą do popeł-
znalazł się w skrzynce otrzymanych wiado- bezkarnie każdy odwiedzany w sieci adres nienia przestępstwa doprowadziły przepi-
mości, było już za późno. Na szczęście przyczyniając się do wzrostu podejrzliwo- sane jej leki.

4 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
Tymczasem lekarze w USA nadal prze- daje w sumie niebagatelną sumę 8 miliar- jrzenia, że działający w Niemczech pales-
pisują dzieciom Prozac i Ritalin. W roku dów dolarów. Przemysł farmaceutyczny za- tyńscy terroryści umieścili tę bombę na
1995 ponad 150 000 dzieci w wieku od trudnia obecnie 70 000 przedstawicieli han- prośbę Iranu, co znalazło potwierdzenie
2 do 4 lat było leczonych lekami typu dlowych, co oznacza, że jeden taki przed- w zarzutach Colemana.
Prozac. Liczba ta uległa w ostatnim czasie stawiciel przypada na dziewięciu lekarzy. Coleman prowadził życie uciekiniera,
prawdopodobnie potrojeniu. Przeprowadzona niedawno analiza szes- odkąd został współautorem książki The
(Źródła: Guardian Weekly, 2-8 marzec 2000; nastu różnych badań dowodzi, że lekarze Trail of Octopus (Ślad Ośmiornicy), w któ-
The Observer, 12 marzec 2000) uwodzeni przez producentów lekarstw rej zawarł swoją wiedzę na temat przemy-
mają inklinację do angażowania się tu narkotyków przez różne agencje fede-
WSPÓŁCZEŚNI LUDZIE NIE w „nieuzasadnione” przepisywanie leków. ralne USA. Po wydaniu tej książki rząd
SĄ SPOKREWNIENI Inaczej mówiąc są oni bardziej skłonni do USA wydał nakaz jego aresztowania pod
Z NEANDERTALCZYKAMI przepisywania leków droższych lub mniej zarzutem krzywoprzysięstwa. Krótko
naliza DNA wyekstrahowanego z że- efektywnych od tych, których pacjent rze- przed powrotem do USA w roku 1996
A ber liczącego sobie 29 000 lat nean-
dertalczyka pogrzebanego w grobie znale-
czywiście wymagał.
Lekarze byli również bardziej skłonni
został brutalnie pobity, a następnie osa-
dzony w więzieniu z federalnego oskar-
zionym w południowej Rosji dowodzi, że – w niektórych przypadkach nawet dwu- żenia. Rząd skutecznie zablokował wypu-
współcześni ludzie nie są spokrewnieni dziestokrotnie bardziej skłonni – do żąda- szczenie jego książki na rynek przez czoło-
z neandertalczykami. nia, aby szpital dodał lek danego produ- we wydawnictwo.
Pochowane niemowlę musiało być jed- centa do swojego zestawu leków, mimo iż Coleman został wezwany do złożenia
nym z ostatnich neandertalczyków. Ich większość z tych żądanych leków „posia- zeznań przed sądem na procesie dwóch
wyginięcie nadal stanowi zagadkę. Niektó- dała znikome lub nie posiadała w ogóle Libijczyków, których oskarżono o podło-
re teorie mówią, że zostali wytępieni przez żadnych wartości leczniczych”. żenie bomby w samolocie Pan Am lot
swoich konkurentów lub zostali wchłonię- (Źródło: ABC News, USA, 17 luty 2000, 103, Będzie to jednak niemożliwe z po-
ci przez społeczność naszych przodków. ‹http://abcnews.go.com/onair›) wodu przedłużającego się okresu jego
Badania prowadzone pod kierownict- uwięzienia.
wem Williama Goodwina z Uniwersytetu GŁÓWNY ŚWIADEK ZAMACHU Coleman nie jest pierwszą osobą, która
w Glasgow są podwójnie ważne, ponieważ Z LOCKERBIE NIE ZOSTAŁ zginie z powodu swojej wiedzy na temat
potwierdzają ustalenia pierwszej analizy DOPUSZCZONY DO SKŁADANIA szczegółów tragedii Pan Am. Danny Caso-
DNA pochodzącego od neandertalczyka ZEZNAŃ laro, dziennikarz o zacięciu dochodzenio-
wykonanej w roku 1997. Wzór DNA uzys- yły pracownik operacyjny amerykańs- wym, został znaleziony w roku 1991 w Ma-
kanego ze szczątków niemowlęcia jest bar-
dzo podobny do uzyskanego z kości znale-
B kiej Wywiadowczej Agencji Obrony
(Defense Intelligence Agency; w skrócie
rtinsburgu w Zachodniej Wirginii z pod-
ciętymi nadgarstkami w tydzień po prze-
zionych w jaskini Feldhofer w Niemczech, DIA), Lester Coleman, został ostatnio prowadzeniu wywiadu z Colemanem. Ko-
dowodząc, że oba osobniki były rzeczywis- osadzony w więzieniu w stanie Kentucky lejnymi ofiarami zostali dwaj byli współ-
tymi neandertalczykami i że występowała na podstawie fałszywego, jak twierdzi, pracownicy Colemana z DIA/DEA, którzy
między nimi niewielka różnorodność bio- oskarżenia będącego jego zdaniem kolej- działali w Libii i wiedzieli o tym kancie
logiczna. ną próbą rządu federalnego zmierzającą narkotykowym.
— To, że ci dwaj neandertalczycy są do uciszenia go. Tuż po uwolnieniu aresz- (Źródło: Rumor Mill News Agency, 19 kwie-
blisko spokrewnieni i jednocześnie nie są towano go ponownie, tym razem decyzją cień 2000, ‹www.rumormillnews.com›)
spokrewnieni ze współczesnym człowie- nowojorskiego sędziego federalnego, Tho-
kiem implikuje to, że nie posiadają oni masa Platta. Coleman jest głównym świad- BYDLĘCA BAKTERIA MLECZNA MOŻE
różnorodności, w ramach której zmieścił- kiem w procesie Pan Am 103, który toczy BYĆ PRZYCZYNĄ CHOROBY
by się bank genów współczesnego człowie- się obecnie przed sądem w Camp Zeist LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA
ka — stwierdził Goodwin. w Holandii. prowadzonych badań wynika, że jeli-
(Źródło: Agencja Reutera, 27 marzec 2000) „Przestępstwo” Colemana polega we-
dług sędziego Platta na krzywoprzysięst-
Z towa choroba Leśniowskiego-Crohna
może mieć związek z mlekiem, które pije-
ZACHĘTY DLA LEKARZY MOGĄ MIEĆ wie popełnionym w zeznaniu, które złożył my. Cztery niezależne badania wykazały,
WPŁYW NA TWOJE ZDROWIE w roku 1997. Demaskowało ono prowa- że bakteria Mycobacterium Paratuberculo-
azwyczaj zaczyna się to już w trakcie dzoną przez CIA/DEA operację masowe- sis, która prawie zawsze występuje w nie-
Z studiów medycznych. Studenci otrzy-
mują reklamówki w postaci piór, zegar-
go szmuglu narkotyków, który umożliwił
umieszczenie na pokładzie samolotu lotu
mal identycznej chorobie u bydła – choro-
bie Johne’a – może przetrwać pasteryzację
ków, kubków do kawy. Kiedy już zostaną 103 bomby. Zamiast paczki heroiny prze- i przeniknąć do naszego organizmu po-
lekarzami, prezenty, które otrzymują, czę- znaczonej dla biura Urzędu ds. Kontroli przez mleko, które codziennie spożywa-
sto bywają znacznie większej wartości: Narkotyków (Drug Enforcement Admini- my. Na chorobę tę cierpi obecnie od 0,5
próbki leków, bilety na mecze, obiady dla stration; w skrócie DEA) w Chicago na do 1 miliona osób w samych tylko Stanach
nich i ich rodzin, opłacone wycieczki do pokład wniesiono pudło z materiałami wy- Zjednoczonych. Codziennie rozpoznaje
wypoczynkowych miejscowości położo- buchowymi. Coleman konsekwentnie się ją średnio u kolejnych 55 Ameryka-
nych w górach lub nad morzem w celu twierdzi, że jego zeznanie było i jest zgod- nów. Co najmniej połowie z nich grozi
„konsultacji” z przedstawicielami określo- ne z prawdą i złożył apelację w sprawie chirurgiczne usunięcie zaatakowanego od-
nej spółki farmaceutycznej. wyroku za rzekome krzywoprzysięstwo, cinka jelita.
Wszystko to stanowi część intensywnej utrzymując, że jego przyznanie się do winy Zarówno lekarze, jak i weterynarze są
działalności marketingowej. Każdy produ- nastąpiło pod przymusem. zgodni, że jest to poważny powód do
cent farmaceutyków stara się przekonać Zamieszczony na pierwszej stronie ga- zmartwień i że konieczne są dalsze bada-
lekarzy o zaletach produkowanych przez zety Sunday Herald z 16 kwietnia artykuł nia tej sprawy. Jednak ani rząd, ani prze-
siebie specyfików, tak aby skłonić ich do potwierdza oświadczenia Colemana. Opi- mysł mleczarski nie kwapi się do zajęcia
jak najczęstszego ich przepisywania. sana tam historia ujawnia wyznania Ro- się tym problemem. Blisko połowa produ-
Z opublikowanych szacunkowych da- landa O’Neila, asystenta bagażowego Pan centów mleczarskich jest nieświadomych
nych wynika, że przemysł farmaceutyczny Am, który był odpowiedzialny za załadu- tej choroby albo wiedzą o niej bardzo
wydał w USA w ubiegłym roku średnio nek bagażu lotu 103. Zeznania O’Neila niewiele, mimo faktu, że przemysł mlecza-
13 000 dolarów na jednego lekarza, co potwierdziły istniejące od dawna pode- rski traci rocznie 1,5 miliarda dolarów

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
z powodu atakującej bydło choroby Joh-
ne’a. PROBLEMY ZDROWOTNE WYWOŁANE PRZEZ ASPARTAM TRWAJĄ
(Źródło: Lisa Chamberlain, ‹lchamberlain- JESZCZE PRZEZ DŁUGI CZAS PO ZAPRZESTANIU JEGO SPOŻYWANIA
@freetimes.com›, „The Crohn’s Connection”,
ostatnich dniach natknęłam się na dyskusję poświęconą reakcjom na
Cleveland Free Times, 16-22 czerwiec 1999)

AMERYKAŃSKA AGENCJA ZAMIERZA


W aspartam, które występują jeszcze po wielu miesiącach od zaprzestania
spożywania tej toksyny, oraz kuracji odtruwającej i związanej z tym utracie wagi ciała.
EKSPORTOWAĆ ODPADY NUKLEARNE Już wcześniej zwracałam uwagę, że ostre reakcje są pospolitym następstwem
DO ROSJI ZA POŚREDNICTWEM nawet w przypadku spożycia niewielkiej ilości NutraSweet lub innej toksyny
POWIĄZANEJ ZE ŚWIATEM (aspartam i NutraSweet to dwie nazwy tego samego słodzika – przyp. tłum.).
PRZESTĘPCZYM ROSYJSKIEJ AGENDY Omawiałam to z drem Jamesem Bowenem wielokrotnie i rozmawiając z nim
RZĄDOWEJ dzisiaj telefonicznie poprosiłam go o kilka wyjaśnień na ten temat, które można by
ieszczący się w Waszyngtonie Non-
M Proliferation Trust (NPT) proponu-
je sprzedawanie do Rosji odpadów nuk-
było przedstawić szerszemu gronu zainteresowanych.
Należy wiedzieć, że aspartam nie jest przyprawą, ale chemiczną trucizną.
Najlepszym jego określeniem byłoby przyrównanie go do niewielkiej dawki gazu
learnych. NPT przewiduje uczynienie
nerwowego (niezwykle toksyczna organiczna pochodna fosforu – przyp. tłum.),
z Rosji światowego wysypiska nuklearnych
odpadów, gdzie składowany ma być także który uszkadza mózg i układ nerwowy. Oto uwagi dra Bowena na temat aspar-
pochodzący z bomb pluton. Partnerem tamu:
NPT ze strony rosyjskiej w tym przedsię- „Natknąłem się na pochodzące z pierwszej ręki doniesienia pewnej pani doktor,
wzięciu jest MiniAtom, Ministerstwo Ene- której cofnięto stopień naukowy z powodu jej wystąpień w sprawie aspartamu. Co
rgii Atomowej Rosji. więcej, mnie również grożono cofnięciem stopnia naukowego. Pogróżki te po-
NPT jest zarządzane przez byłego zastępcę chodziły od osób związanych z obozem zwolenników aspartamu.
dyrektora CIA, Daniela Murphy’ego, byłego Sprawa aspartamu przywołuje równie doniosłe zagadnienie, które jest z nim
szefa atomowego programu Marynarki Wo- związane – zespół polichemicznej nadwrażliwości (Polychemical Sensitivity Syn-
jennej Stanów Zjednoczonych, Bruce’a De- drome; w skrócie PCS), czyli uczulenie na związki chemiczne. Każdy lekarz, który
marsa, oraz byłego dyrektora CIA i FBI, miał do czynienia z tym problemem i skutecznie pomógł jakiejś grupie pacjentów,
Williama Webstera. Chociaż NPT podaje się stykał się z pogróżkami ze strony instytucji uprawnionych do wydawania licencji na
za niedochodową, nie nastawioną na zysk wykonywanie zawodu lekarskiego oraz medycznego i naukowego establishmentu.
organizację, jej zarządcy spodziewają się To oznacza, że ci ludzie przyzwalają na niszczenie ludzkiego zdrowia.
osiągnąć duże profity z konsultacji i pośredni- Syndrom Zatoki Perskiej polega głównie na nadwrażliwości na związki chemicz-
ctwa. Na liście potencjalnych dostawców ne spowodowanej masowym stosowaniem NutraSweetu w czasie walk naszych
znajduje się Halter Marine z Gulfport żołnierzy w Zatoce Perskiej. Pierwsze raporty opisujące to zjawisko podawały ten
w stanie Mississippi – firma, która jest blisko fakt, lecz zaraz potem pojawiły się doniesienia, że dolegliwości ofiar Wojny
powiązana z seantorem Trentem Lottem.
w Zatoce Perskiej nie są następstwem PCS, ponieważ taka jednostka chorobowa
Szef MiniAtomu, Jiewgienij Adamow,
szacuje, że ta działalność może przynieść w ogóle nie istnieje. Medycyna nic nie zrobiła, aby im pomóc. W rezultacie zostali
Rosji 150 miliardów dochodu, stając się jej oni ludźmi o chronicznej dolegliwości, których nie da się w żaden sposób uleczyć.
najbardziej lukratywną operacją. Pewne To pokazuje, jak toksyczne właściwości ma aspartam: chodzi o to, że jest on
źródła podają, że MiniAtom ma bliskie maksymalnie uczulającą substancją, która chętnie reaguje z innym związkami
powiązania ze skorumpowanymi przedsta- chemicznymi, szczególnie toksycznymi, takimi jak gaz nerwowy i musztardowy
wicielami rosyjskiego rządu oraz mafią. (jeden z gazów trujących stosowanych przez Niemców w czasie działań wojennych
(Źródła: Jeffrey St Clair, ‹sitka@home.com›, w I wojnie światowej – przyp. tłum.), których działaniu poddano nasze oddziały
„Hot Property, Cold Cash: The Plan to Turn podczas wojny w Zatoce. Były to gazy, które Saddam Husajn kupił kilka lat
Russia into the World’s Nuclear Waste wcześniej od naszego rządu. To kluczowa sprawa problemu związanego z NutraS-
Dump”, In These Times, 17 październik weetem, bowiem ci, którzy mają z nim problemy, będą teraz mieli nawroty tych
1999; Jeffrey St Clair i Alexander Cockburn, samych symptomów po kontakcie nawet ze znikomymi ilościami związków tok-
‹alexandercockburn@asis.com›, „The MiniA- sycznych.
tim Conspiracy”, Counterpunch, vol. 6, nr Na przykład przeprowadzone kilka lat temu rządowe badania nadwrażliwości
16, 16-30 wrzesień 1999) na formaldehyd wykazały, że kiedy już ktoś raz zostanie uczulony, to będzie
reagował gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia nawet na tak niewielką ilość
BENZYNA BEZOŁOWIOWA tego związku, jak miliardowa część grama. W roku 1983, kiedy NutraSweet wszedł
I WYMIERANIE WRÓBLI
na rynek jako słodzik napojów gazowanych, dopuszczalna ilość formaldehydu
edług ekspertów brytyjskich benzy-
W na bezołowiowa jest przyczyną wy-
mierania wróbli w wielkich miastach. Wi-
w atmosferze wynosiła 500 części na miliard. Potem nasz rząd zaostrzył ten limit
do 50 części na miliard.
dać wyraźną różnicę w ilości wróbli w wiel- Mimo to rząd uparcie broni dopuszczalności aspartamu na rynek, który
kich miastach i małych, gdzie ruch samo- w porównaniu z formaldehydem jest 500 razy bardziej toksyczny i powoduje
chodowy jest niewielki. wzrost zatrucia tą substancją. Ilość formaldehydu, którą spożywamy pijąc butelkę
(Źródło: Najwyższy Czas, nr 38, 16 wrzesień napoju gazowanego, wielokrotnie przekracza tę, którą wchłaniamy wdychając
2000) zanieczyszczone powietrze, nawet według starych, znacznie łagodniejszych norm.
Powodem, dla którego uważam, że opublikowanie tej informacji jest ważne, jest
GOTOWANE MARCHEWKI to, że ci, którzy stali się ofiarami aspartamu, nie mają szans na powrót do takiego
edług naukowców z Arkansas ugo- stanu zdrowia, jakim cieszyli się przed rozpoczęciem spożywania tego związku,
W towane, przetworzone marchewki
nic nie tracą ze swoich odżywczych warto-
dopóki nie uświadomią sobie, na czym polega problem i jak z nim walczyć”. I

ści, a nawet są zdrowsze od surowych Dr James Bowen, tel. +1 (719) 332 0033
i chrupiących.
(Źródło: Betty Martini, Mission-Possible-USA@altavista.net, 16 kwiecień 2000. Dalsze informacje
(Źródło: Najwyższy Czas, nr 38, 16 wrzesień
na temat aspartamu można uzyskać na stronie internetowej ‹www.dorway.com›)
2000)

6 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


POLITYKA EKONOMICZNA WDRAŻANIA PRAWODAWSTWA
DOTYCZĄCEGO NARKOTYKÓW

Zorganizowane R ozwój przemysłu narkotykowego oraz rzeczywiste i postrzegane zagrożenia


autorytetu państwa stały się ważnym impulsem rozbudowy zasad prawnych
i organizacji, których zadaniem jest kontrola przestępczości. Od początku XX
grupy przestępcze wieku, poczynając od Konferencji Szanghajskiej w roku 1909, krok po kroku,
tworzono globalny reżym prohibicji, dający bodziec do produkcji, handlu i prze-
działając w zmowie mytu substancji psychotropowych.8 Prawie wszystkie kraje zobowiązały się po-
przez ratyfikowanie międzynarodowych traktatów do dostosowania własnych
z politycznymi praw do zasad w nich ujętych, a więc do wprowadzenia zakazu prowadzenia,
obecnie już nielegalnych, interesów związanych z produkcją i handlem nar-
elitami rozwinęły kotykami.
Zagadnienie odpowiedzialności za kontrolę i rozbudowę reżymu zakazów
przemysł pojawiło się na forum ONZ w roku 1946.9 Reżym ten jest wciąż w stadium
rozwoju, włączając do zakresu swojego działania nowe narkotyki i poszerzając
narkotykowy na swoją strukturę organizacyjną. Obejmuje on wielonarodowe organizacje, biuro-
krację państwową, banki, instytucje o charakterze medycznym oraz kanony
niebotyczną skalę moralności. W rezultacie powstaje nie mający precedensu system regulacyjny
porównywalny jedynie z traktatami dotyczącymi zakazu rozprzestrzeniania broni
i wykorzystują jądrowej. W ewolucji tego międzynarodowego reżymu poszczególne kraje osią-
gnęły wysoki stopień uniformizacji i wzajemnego dostrojenia tylko w zakresie
zaistniałą sytuację jednego rodzaju intoksykacji – substancji halucynogennych (Gerritsen, 1993:75).
W chwili obecnej istnieje globalny system prohibicji, nie istnieje natomiast
do powiększania globalny system zasad prawa gotowy do stawienia czoła globalnemu handlowi
narkotykami i przestępczości. Jakkolwiek formalnie reżym kontroli i stanowienia
swojej władzy nad prawa w tej mierze leżą w kompetencji ONZ, realizacja i wdrażanie tych zasad
pozostawiono w rękach poszczególnych państw i agencji rządowych. Mimo
społeczeństwami powszechnej aprobaty zaleceń wynikających z reżymu prohibicji, w rzeczywistości
strategie i praktyka ich egzekucji są przedmiotem szeroko zakrojonych sporów.
i gospodarkami Historycznie rzecz ujmując koncepcja „problemu narkotykowego” jest pod-
miotem dramatycznych transformacji. Głównymi czynnikami kształtującymi jego
poszczególnych definicję był system fiskalny, równowaga rynkowa, bezpieczeństwo publiczne,
zdrowotność społeczeństwa, system ubezpieczeń społecznych i rozważania o cha-
państw. rakterze moralnym. W różnych społecznościach definicja tego problemu oraz
poglądy warunkujące interwencję rządu w działalność przemysłu narkotykowego
zmieniają się w funkcji czasu i przestrzeni geograficznej. Wielowymiarowość
problemu narkotykowego wymaga bardzo złożonego podejścia. Wdrożenie zasad
prohibicji nie stanowi panaceum.
Gdy tylko kolonie głównych europejskich mocarstw uzyskały niepodległość,
Część 2 ich byli władcy utracili swój kolonialny monopol na handel opium. Prohibicja
(dokończenie) spotkała się również z silnym oporem ze strony przemysłu farmaceutycznego
Niemiec, Japonii i Szwajcarii. W tym przypadku często miała miejsce ochrona
przez państwo ze względu na jego interes, a to w związku z przygotowaniami do
wojny, w czasie której dostawy środków znieczulających odgrywają istotną rolę.
Hans T. van der Veen Namawianie rządów do podporządkowania się i działania w myśl zasad prohibicji
Copyright  1999 było i nadal jest żmudnym zadaniem.
Stany Zjednoczone od samego początku przejęły przywództwo w budowie
European University Institute reżymu prohibicji. Szczególnie w latach osiemdziesiątych mnożyły się jednostron-
San Domenico, Włochy ne, dwustronne i wielostronne formy nacisku, interwencji i współpracy zmuszają-
ce rządy do podporządkowania się zasadom prohibicji i dławienia rozrostu
Centre for Drug Research (CEDRO) gospodarki narkotykowej. Warunkowana pomoc ekonomiczna, traktaty o eks-
University of Amsterdam, Holandia tradycji (tak zwane Międzynarodowe Traktaty Współpracy Prawnej), nowe
E-mail: CEDRO@frw.uva.nl rodzaje finansowej policji „do ścigania brudnych pieniędzy” w międzynarodo-
www.frw.uva.nl/cedro/ wym systemie bankowym, finansowanie i doradztwo zagranicznych sił wojs-
kowych i policji, naciski polityczne a nawet bezprawne interwencje wojskowe, to

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 7


tylko niektóre spośród całego mrowia instrumentów stoso- przemysłu narkotykowego i gdzie ogólna ekonomika kraju
wanych w stosunkach między państwami w Wojnie Nar- jest zależna od dopływu obcej waluty pochodzącej z handlu
kotykowej. W procesie tym instytucjonalne struktury (Inter- narkotykami, interesy narkotykowe, jak również wysiłki
pol, Europol, UNDCP10 etc.) są wzmacniane w celu zinten- przedsiębiorców narkotykowych mające na celu ochronę ich
syfikowania międzynarodowej współpracy. przedsięwzięć, w znaczny sposób ograniczają możliwości
Oprócz tego rozwinęło się wiele nieformalnych związ- kontroli przez rząd działalności przemysłu narkotykowego.
ków między policjami, wojskiem i służbami specjalnymi Co więcej, wzmożony poziom represji umacnia również
(patrz Anderson i in., 1995; Anderson i den Boer, 1994; aparat przymusu oraz inne agencje rządowe zależne od
Benyon i in., 1994; Fijnout, 1993; Marshall, 1991). Wiele siebie nawzajem i od społeczeństwa jako całości.
z tych form nie stanowi nowości. Jeszcze przed zakoń- Tak więc polityka narkotykowa ma również wpływ na
czeniem zimnej wojny kraje takie jak Francja i Stany rozkład władzy i bezpieczeństwa w ramach społeczeństw
Zjednoczone realizowały rozległe programy wspomagania i między nimi. Z jednej strony może ona ograniczać desta-
obcych sił wojskowych i policyjnych (Fijnout, 1993; Mars- bilizujący wpływ przemysłu narkotykowego na społeczeńst-
hall, 1991). Obecnie programy te zyskały podstawy uzasad- wo, z drugiej zaś wzmacnianie zasobów legalnej władzy
niane domniemaną potrzebą wzmocnienia zdolności innych państwowych sił bezpieczeństwa może prowadzić do ograni-
krajów do zwalczania przemysłu narkotykowego. Od poło- czania wolności jednostek, ludzi i krajów, a co za tym idzie
wy lat osiemdziesiątych w ramach procesu jednoczenia obniżania poziomu wolności, demokracji i respektowania
Europy Unia Europejska również zaznacza swoją obecność praw człowieka.
jako jeden z głównych graczy na tym polu. Represjonowanie przemysłu narkotykowego ma również
Umiędzynarodowione środki wymuszania reżymu prohi- poważny wpływ na politykę. Z punktu widzenia elit rzą-
bicji są uzasadniane i tłumaczone jako wynik wzajemnych dzących ważne jest zapobieganie tworzeniu się skupiających
współzależności wynikających z międzynarodowego podzia- w wyniku prowadzenia interesów narkotykowych władzę
łu pracy istniejącego w ramach nielegalnego przemysłu związków o charakterze etnicznym, politycznym i klano-
narkotykowego oraz wspólnych dla wszystkich państw prob- wym. W tej sytuacji elity stoją przed ograniczonym wybo-
lemów związanych z koniecznością jego kontroli. Rodząca rem: same zdobędą kontrolę nad interesami narkotykowymi
się współzależność niekoniecznie jest równoznaczna z integ- lub znajdą sposób na włączenie tych nowych, bardzo dyna-
racją (współpracą i harmonią). micznych struktur w istniejące stru-
Współzależność może również ktury władzy. W wielu przypadkach
oznaczać „zależność”, „eksploatac-
Interesy narkotykowe są represje przeciwko przemysłowi
ję”, „bezkarne naloty” i „konflikty” wystarczająco silne, aby narkotykowemu jedynie wzmacnia-
(Bühl, 1995:123). utworzyć moce zdolne do ją opozycję, jako że ich wdrażanie
Międzynarodowe środki egze- odgrywania zasadniczej roli pozostawia znaczną część społe-
kucji prawa nie są rozłożone rów- czeństwa bez środków do życia.
nomiernie i mieszczą w sobie mię- w polityce i gospodarce. Zatem wewnętrzna i zagranicz-
dzy innymi wymianę informacji na polityka narkotykowa wiążą się
między tymi, którzy wymuszają za- z dystrybucją władzy, bogactw i bez-
chowanie prawa, międzynarodowe naciski na kraje, których pieczeństwa, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i mię-
celem jest kształtowanie ich ustawodawstwa (na przykład dzynarodowym. Te interesy kształtują logikę wielu rodzajów
w kwestii zamykania kafejek i zwiększania tajności banków), polityki i działań państwa i prowadzą do wzajemnych od-
dostarczanie pomocy wojskowej i wojskowych doradców (to działywań systemowych między światem przestępczym
ważny element amerykańskich działań w Ameryce Łacińs- i światem, którego zadaniem jest zwalczanie przestępczości,
kiej) lub rozbudowę służb specjalnych poprzez pozyskiwa- co odgrywa zasadniczą rolę w pogłębianiu ich perwersyj-
nie do współpracy personelu wojskowego stacjonującego nego wpływu na stosunki między państwami i ich społeczeń-
w innych krajach. Kontrola tych środków prowadzi w osta- stwami. W tym miejscu pojawia się zjawisko „chronionego
tecznej konsekwencji do wtrącania się w sprawy kontroli, handlu narkotykami” (Scott i Marshall, 1991:vii), w ramach
jakie dane państwo sprawuje nad swoją gospodarką i sys- którego selektywne zakazy i protekcjonizm w stosunku do
temem politycznym, oraz kontroli, jaką ludzie posiadają przemysłu narkotykowego stają się najbardziej prawdopo-
w odniesieniu do swojej prywatności i niezależności. dobnym rezultatem polityki narkotykowej.

SIŁA I KONTROLA SPOŁECZNA ZWIĄZKI MIĘDZY ZORGANIZOWANĄ


Strategia i taktyka stosowana przez rządy w ich polityce PRZESTĘPCZOŚCIĄ I ELITAMI WŁADZY
dotyczącej ich problemów narkotykowych nie tylko odnoszą Grupy o charakterze przestępczym (jak również środki
się do różnych koncepcji „problemu narkotykowego”, ale uzyskane w wyniku działalności przestępczej) często stają
mają również wpływ na dystrybucję dochodów w ramach się elementem dewiacji w polityce wewnętrznej i między-
społeczeństw oraz między nimi, a także na poziom ochrony, narodowej. Nielegalne stosowanie przemocy i „upoważ-
jaki obywatele mogą uzyskać. nionych” sił w interesie jednej klasy, klanu, grupy etnicznej,
Interwencje na rynku narkotykowym mają wpływ na regionu lub kraju przeciwko innym nie jest zjawiskiem
kierunki, skład i ilość strumieni narkotykowych na całym nowym. Jest ono jednak mocno związane z dynamiką
świecie oraz na przepływ pieniądza, który jest generowany i rozwojem rynku narkotykowego oraz metodami stosowa-
w tym międzynarodowym interesie. Mają one więc wpływ na nymi przez państwo w celu uzyskania nad nim kontroli.
dystrybucję dóbr akumulowanych w interesie narkotyko- W wielu krajach związki między grupami o charakterze
wym oraz relatywną potęgę graczy w ramach społeczeństw przestępczym i elitami władzy wytwarzają i przedłużają
i między nimi. możliwości istnienia tego rodzaju skutków o charakterze
Interesy narkotykowe są wystarczająco silne, aby utwo- wręcz perwersyjnym (Hess, 1986:128).
rzyć moce zdolne do odgrywania zasadniczej roli w polityce W najnowszej historii, zarówno krajów uprzemysłowio-
i gospodarce. Tam, gdzie dochód wielu ludzi zależy od nych (na przykład Francji, Stanów Zjednoczonych i Włoch),

8 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


jak i krajów rozwijających się (na przykład Turcji, Republiki ton narkotyków, z których 100 ton zaginęło, po czym trafiło
Południowej Afryki, Kolumbii, Meksyku), można znaleźć na rynek (Zwaap, 1996).12
wiele przykładów współpracy tajnych służb, partii politycz- Możliwość łapówkarstwa i bezprawnych wymuszeń sto-
nych i innych elementów elit władzy z przestępczymi grupa- sowanych wobec przedsiębiorców z branży narkotykowej
mi zajmującymi się handlem narkotykami. Współpraca ta stanowi istotny element na rzecz eskalacji wojny narkotyko-
dotyczy przeważnie tłumienia wewnętrznej opozycji, desta- wej. Mówiąc językiem bardziej formalnym, wkłady kapitało-
bilizacji obcych rządów oraz wzajemnego wspierania się we wynikające z konfiskat przynoszą taki sam skutek13
przeciwko (geo)politycznym przeciwnikom (patrz Block (Benson, Rasmussen, Solars, 1995; Benson i Rasmussen,
i Hess, 1986; Krüger, 1980; McCoy, 1972; Scott i Marshall, 1996). W rezultacie pomysł samofinansujących się sił poli-
1991; etc.). Podobnie ma się sprawa z wieloma grupami cyjnych znajduje obecnie duże poparcie u Pino Arlacciego,
opozycyjnymi, które odkryły, jak ważne mogą być dochody dyrektora oenzetowskiego Biura ds. Kontroli Narkotyków
z handlu narkotykami w procesie przeciwstawiania się (za- i Zapobiegania Przestępczości (AFP, 31 marzec 1999).
granicznej) kontroli ich terenów (na przykład Kurdyjska
Partia Pracy11 w Turcji, Świetlisty Szlak w Peru czy afgańscy EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I POLITYCZNE
Muhadżedini). IMPLIKACJE
Tego rodzaju symbiotyczne związki przedsiębiorców Przemysł narkotykowy stał się w mniejszym lub więk-
z branży narkotykowej z miejscowymi i zagranicznymi szym stopniu ekonomicznie i społecznie zakorzenionym
elitami władzy są często uzupełniane różnymi formami elementem wszystkich krajów na świecie. Związane z nar-
korupcji o mniej lub bardziej instytucjonalnym charakterze. kotykami interesy wniknęły do wielu sektorów społeczeńst-
Wzrost cen w wyniku działań prohibicyjnych działa efe- wa – sektorów często funkcjonujących w normalnej gos-
ktywnie jako podatek, który nie wpływa jednak bezpo- podarce, lecz czerpiących część swoich dochodów z działal-
średnio do kas państwowych, ale do kieszeni producentów, ności związanej z handlem narkotykami. Bardzo niewiele
dealerów i innych ludzi świadczących usługi w branży dziedzin oparło się wpływowi przemysłu narkotykowego,
narkotykowej. W przypadku wielu krajów podatek pro- jako że dochody pochodzące z handlu narkotykami są
hibicyjny jest w równych częściach ściągany przez „sko- konsumowane i inwestowane w innych przedsięwzięciach
rumpowanych” przedstawicieli pra- lub z powodu świadczenia przemys-
wa i innych protektorów tego han- Możliwość łapówkarstwa łowi narkotykowemu usług przez
dlu należących do polityczno-ad- banki i przedsiębiorstwa transpor-
ministracyjnego aparatu państwo-
i bezprawnych wymuszeń towe, które stają się w ten sposób
wego. stosowanych wobec jego częścią.
Należy tu podkreślić, że tego przedsiębiorców z branży Poza tym przemysł narkotykowy
rodzaju indukowane przez państwo narkotykowej stanowi istotny jest w różnym stopniu osadzony
przekupstwo lub wymuszenia w sto- w poszczególnych krajach. Jest
sunku do handlu narkotykami nie element na rzecz eskalacji oczywiste, że konsumpcja narkoty-
jest działalnością przynoszącą wpły- wojny narkotykowej. ków ma swoje kulturowe korzenie
wy jedynie osobom prywatnym (u- nie tylko w najbardziej marginal-
zupełnienie do pensji). W rzeczywi- nych warstwach społecznych. Co
stości istnieją różne systemy, które umożliwiają dystrybucję więcej, przedsiębiorcy narkotykowi w coraz większym stop-
tych dochodów między sieciami o charakterze hierarchicz- niu uważają się za siłę społeczną, która dąży do włączenia
nym, przez które przepływają te pieniądze. W zamian za to się do legalnych instytucji w społeczeństwach, w których
umożliwiają one wymianę między rynkami objętymi prohi- prowadzą oni swoją działalność. W rezultacie często zys-
bicją. kują, jeśli nie poważanie, to przynajmniej wpływ na ochronę
Łapówkarstwo może stanowić pierwszorzędny sposób swoich interesów. Zatrudnienie i dochód, jakie są udziałem
realizowania finansów publicznych, równolegle do opoda- tego przemysłu, ma dla wielu zainteresowanych, a nawet
tkowania, pożyczek i inflacji (Thorton, 1991:137). Z tego całych społeczeństw, istotne znaczenie w tworzeniu siły
punktu widzenia nie powinno nikogo dziwić, że funkcjona- politycznego przebicia interesów związanych z narkotykami,
riusze policji często włączają się aktywnie w działalność w szczególności w przypadku zagrożenia ze strony represji
czarnorynkowych monopoli. W wyniku swoich związków pochodzenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Prohibicja
z przedsiębiorcami z branży narkotykowej funkcjonariusze mocno przeszkadza w formalnym uznaniu przemysłu nar-
policji oraz inni protektorzy wśród aparatu państwowego kotykowego, a w konsekwencji jego opodatkowaniu, roko-
uzależnili się od monopoli narkotykowych, co może powo- waniach handlowych oraz formach regulacji rynku, siły
dować, że dążąc do utrzymania monopoli i zysków z nich roboczej i produktów.
płynących są przeciwko jakimkolwiek działaniom strony Uważam, że to właśnie konsekwentnie częściowa, niefor-
trzeciej. malna i rzekomo nie istniejąca integracja rodzi najbardziej
Tego rodzaju symbiotyczne związki bywają często wy- szkodliwe konsekwencje operacji prowadzonych przez ten
nikiem taktyki aparatu egzekucji prawa, który infiltruje koła przemysł, tym bardziej że policja i wojsko są zbyt słabo
handlarzy narkotyków i zakłada „fasadowe” punkty sprze- wyposażone, aby spełniać swoje regulacyjne zadania.14
daży świadczące usługi przemysłowi narkotykowemu. Przemysł narkotykowy i aparat egzekucji prawa anty-
Wojna narkotykowa wymknęła się w wielu krajach spod narkotykowego rodzą ostre napięcia związane z możliwo-
kontroli. Duńska policja i aparat sprawiedliwości doświad- ścią włączenia przez państwo przemysłu narkotykowego
czyły ostrego kryzysu, kiedy okazało się, że metody stoso- do miejscowych i wewnętrznych struktur, co może ogra-
wane przez policję w ramach dochodzeń kryminalnych niczyć ich destabilizujący wpływ na społeczeństwo. Zasto-
dotyczących handlu narkotykami wykroczyły znacznie poza sowanie tego rodzaju strategii – wiele krajów nie może
granice zakreślone prawem i kontrolę parlamentu. Duńska jej uniknąć z powodu nieformalnych układów lub „ko-
komisja parlamentarna, która badała te metody w roku rupcji” – jest mniej prawdopodobne tam, gdzie siła zo-
1996, odkryła, na przykład, że policja zaimportowała 285 rganizowanej przestępczości i naciski na zintensyfikowanie

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 9


represyjnych działań zmierzających do egzekucji prawa społeczności i istniejące w ich ramach grupy. Przestępczość
zakłócają tego rodzaju symbiotyczne stosunki. wnika do ekonomicznego i politycznego systemu wypacza-
Przemysł narkotykowy i represje wobec niego mogą jąc działanie legalnych rodzajów przemysłu oraz rolę i funk-
mieć, tam gdzie przekroczą granice innych krajów, mocno cjonowanie państwa. Rozrost państwowych sił przymusu
zakłócający wpływ na wewnętrzne instytucje i układy o cha- przeznaczonych do kontroli przemysłu narkotykowego po-
rakterze ekonomiczno-politycznym. Może to być niezamie- ważnie rzutuje również na dystrybucję siły, bogactw i bez-
rzoną konsekwencją sumiennych wysiłków ograniczania do- pieczeństwa w ramach społeczeństw i między nimi, często
staw ponadgranicznych. W wielu przypadkach polityka nar- wskutek praktyk, które nie są zgodne z zasadą demokratycz-
kotykowa stanowi jedynie ułamek pozostałych zadań poli- nej kontroli.
tyki zagranicznej, które w dużej mierze kształtowane są Destrukcyjna siła splatających się dynamik – przemysłu
przez instytucjonalną logikę agencji powołanych do ich narkotykowego i państwowego aparatu represji – doprowa-
realizacji. dzi prawdopodobnie do destrukcji istniejących stosunków
Współczesna historia dowodzi, że znacznie większą wagę między państwami, rynkami i społeczeństwami. W konsek-
przykłada się do polityki wymiany niż ograniczania dostaw. wencji dynamika i rezultaty wojny narkotykowej są nie tylko
Tego rodzaju polityka bierze pod uwagę interesy dotyczące kształtowane przez światową ekonomię polityczną, ale rów-
handlu narkotykami oraz możliwości wywierania przez rząd nież same ją kształtują.
nacisku na te interesy poprzez działania zmierzające do
zdławienia gospodarki narkotykowej (na przykład przez MIĘDZYNARODOWY KOMPLEKS NARKOTYKOWY
przedsięwzięcia zamiany rodzaju plonów prowadzone pod W poniższym rozdziale postaram się udowodnić, że
auspicjami ONZ, których celem jest zapewnienie farmerom interesy przemysłu narkotykowego i sił egzekucji prawa
uprawiającym rośliny-surowce do wytwarzania narkotyków zderzają się ze sobą zarówno na wewnętrznym, jak i mię-
zastępczego źródła dochodów, lub przez dostarczanie broni dzynarodowym poziomie, tworząc Międzynarodowy Kom-
armii kolumbijskiej). Kiedy jednak polityka narkotykowa pleks Narkotykowy.
stanie się częścią szerszych celów w stosunku do innych Analogicznie do teorii Kompleksu Militarno-Przemys-
krajów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie łowego opracowanej pod koniec lat sześćdziesiątych w celu
podporządkowana innym prioryte- wyjaśnienia długotrwałości zimnej
tom, które te państwa będą realizo- Prowadzone w najbardziej wojny, wyścigu zbrojeń, trwałości
wać w celu ochrony swoich inte- antykomunistycznej ideologii i poli-
resów. brutalnej formie tycznych ingerencji w życie ludzi
Tak jak konwencjonalna wojna międzynarodowe akcje i społeczeństw staram się w tym
jest kontynuacją realizacji polityki, egzekucji prawa artykule przedstawić i zrozumieć
tyle że przy zastosowaniu innych mechanizmy i dynamikę, które mo-
środków, tak wojna narkotykowa
antynarkotykowego są głyby wytłumaczyć rozkwit tak gos-
jest konsekwencją polityki zagrani- w stanie uzasadniać nawet podarki narkotykowej, jak i nowych
cznej realizowanej nieco odmienny- bezprawne interwencje ram stworzonych do jej „kontroli”
mi środkami (Marshall, 1991:ii). wojskowe, jak ta, której pod przez służby państwowe.
Międzynarodowa polityka narkoty- Podstawowa hipoteza, którą po-
kowa niemal nieodwracalnie staje koniec lat osiemdziesiątych staram się rozwinąć, głosi, że dyna-
się częścią geopolitycznych i ekono- doświadczyli Panamczycy. mika wewnątrz i między siłami spo-
micznych planów (LaBrousse i Ko- łecznymi po obu stronach prawa
utouzis, 1996). Zwiększanie siły po- nie powoduje utrzymania obu stron
szczególnych agencji egzekucji prawa – takich jak, w ekstre- pod kontrolą, lecz raczej umacnia każdą z nich przez
malnym przypadku, w Peru i Kolumbii wojsko – ma praw- współbrzmiące działania lub przez bardziej systemowe wza-
dopodobnie na celu służenie wręcz przeciwnym interesom jemne oddziaływania. W rezultacie między przedsiębior-
w stosunku do tych, których zadaniem było przekonywanie cami narkotykowymi i państwowymi agencjami egzekucji
hodowców koki, aby ograniczyli swoją produkcję. Prowa- prawa lub elitami władzy, które je kontrolują, tworzy się
dzone w najbardziej brutalnej formie międzynarodowe akc- „społeczność interesów” – koalicja grup, które zaangażowa-
je egzekucji prawa antynarkotykowego są w stanie uzasad- ły się w ten interes psychologicznie, moralnie i materialnie.
niać nawet bezprawne interwencje wojskowe, jak ta, której To wzajemne wspieranie przybiera różne formy i ma wiele
pod koniec lat osiemdziesiątych doświadczyli Panamczycy. poziomów, zmieniając się w zależności od czasu i miejsca.
To, co tej pory napisałem, stanowi analityczne ramy Konsekwencją tej zmowy jest to, że interesy obu grup
służące badaniu dynamiki i skutków wojny narkotykowej. zostają rozszerzone ze szkodą dla strony trzeciej i obszarów,
Starałem się wykazać, w jaki sposób rozrost globalnej sieci na których kwitnie ich działalność. W takim ujęciu przemysł
przestępczej oraz umiędzynarodowienie egzekucji prawa są narkotykowy oraz aparat egzekucji prawa niekonieczne są
kształtowane przez pewne zasadnicze zmiany w polityce sobie przeciwstawne. Wytwarzają bardziej lub mniej powią-
globalnej i systemie ekonomicznym. Skupiłem się również zaną, wewnętrznie od siebie zależną, dynamikę – pewien
na tym, w jaki sposób wojna narkotykowa ma szansę być rodzaj wzajemnej przeciwstawności – i jednocześnie wzaje-
wypaczona przez interesy zarówno przedsiębiorców nar- mnie umacniają „koalicję”, która służy interesom obu stron,
kotykowych, jak i siły powołane do ich kontroli. Poprzez uniezależniając się od demokratycznej kontroli przez społe-
symbiotyczne i systemowe wzajemne oddziaływania obie te czeństwo, a czasami nawet i rząd.
strony są najprawdopodobniej jedynymi, które czerpią ko- Globalizacja, neoliberalne reformy oraz zakończenie
rzyści z tej wojny. zimnej wojny miały duży wpływ na regulacje stosunków
Ponieważ ich wzajemne oddziaływania mają miejsce między krajami i społeczeństwami. System będący wynikiem
w świecie kierującym się rywalizacją, o nierównym roz- zimnej wojny doprowadził do pewnej stabilności w między-
kładzie zasobów, wyniki tych oddziaływań będą również narodowym układzie państw, a także wymuszał porządek
najprawdopodobniej nierównomiernie rzutowały na różne i dyscyplinę w obu obozach i stanowił dosyć trwały fun-

10 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


dament stabilizacji światowej gospodarki. Zimna wojna nie tami i systemowymi przeciwieństwami, przed jakimi stały
prowadziła do zasadniczego konfliktu między supermocars- w czasie zimnej wojny.
twami i znacznie zmniejszała możliwość wybuchu wojny W przeciwieństwie do okresu zimnej wojny, kiedy to
między poszczególnymi krajami. Niestety, nałożyła ona cię- głównym powodem troski było bezpieczeństwo zewnętrzne
żkie jarzmo na ludzi wtłoczonych między antagonistyczne kraju, państwowe siły przymusu są obecnie ukierunkowane
dążenia do utrzymania politycznej i ideologicznej jedności na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. W wyniku
w ramach proklamowanych przez supermocarstwa sfer ich umiędzynarodowienia pozamilitarnych zagrożeń bezpie-
wpływów. czeństwa wewnętrznego podział zadań między poszczegól-
W wyniku globalizacji i zakończenia zimnej wojny sys- nymi rodzajami służb państwowych jest coraz bardziej nie-
tem prawny państw i zdolność do zachowania wewnętrz- wyraźny. W wyniku tych zagrożeń tradycyjny podział pracy
nego porządku skierowane na przeciwdziałania zagroże- między policją, wojskiem, tajnymi służbami i pozostałymi
niom z zewnątrz bardzo szybko zanikły. Neoliberalne refor- państwowymi służbami zaczyna tracić na ostrości. Tego
my i regionalna integracja jedynie przyspieszyły pojawienie rodzaju zjawisko można obserwować na przykładzie mili-
się niewydolności państwa w sferze utrzymania równowagi taryzacji wojny narkotykowej, obsadzania policją granic
między jego społeczeństwem i resztą świata oraz inter- zewnętrznych oraz we wspólnych, ponadgranicznych lub
weniowania w dziedzinie rozkładu możliwości wewnątrz interwencjonistycznych działaniach agencji pilnujących
społeczeństwa. przestrzegania prawa.
W sferze obrony państwa bezpieczeństwa wewnętrzne Tak więc wojna narkotykowa zaczyna pod wieloma
i zewnętrzne ściśle się ze sobą wiążą. Przez pół wieku elity względami przejmować rolę i funkcje zimnej wojny, zwła-
militarno-wojskowe niemal stale dominowały nad swoimi szcza jeśli chodzi o legalizację stosowania sił państwowych
wewnętrznymi rywalami, i to w zasadzie bez żadnych trud- w celu utrzymania wewnętrznego porządku i dyscypliny,
ności. Obawa przed zewnętrznym wrogiem skłaniała przy- a także na polu stanowienia mechanizmów kontroli bro-
wódców politycznych i mieszkańców poszczególnych krajów niących państwo i społeczeństwo przed zagrożeniami z ze-
do wdrażania nowych zadań, których celem było zrów- wnątrz. Umiędzynarodowienie akcji i współdziałania policji
noważenie lub zyskanie przewagi oraz towarzyszące temu rozprze-
nad zbrojeniami strony przeciwnej. ...wojna narkotykowa zaczyna strzenianie narzędzi służących in-
Eskalacja wyścigu zbrojeń pomaga- terwencji w suwerenność poszcze-
ła również w utrzymaniu praworzą- pod wieloma względami gólnych jednostek, zbiorowisk ludzi
dności i posłuszeństwa wewnątrz przejmować rolę i funkcje i innych krajów, powoduje jednak
kraju, jako że zewnętrzny nieprzy- zimnej wojny, zwłaszcza jeśli oddalanie się perspektywy świata
jaciel był jak zwykle najsilniejszym uporządkowanego, w którym może
społecznym elementem cementują- chodzi o legalizację się rozwijać pokój, sprawiedliwość
cym ludzi (McNeil, 1982:382). stosowania sił państwowych i wolność. Główną tego przyczyną
Olbrzymie establishmenty zbro- w celu utrzymania jest nierównomierny rozkład sił
jeniowe, których zadaniem była uwalnianych przez Międzynarodo-
ochrona sił NATO przed Paktem
wewnętrznego porządku wy Kompleks Narkotykowy.
Warszawskim i odwrotnie, i ich i dyscypliny... Globalizujące się siły przestęp-
ideologiczna walka oraz upoważ- cze, niestabilność monetarna i mig-
nienie do wewnętrznej kontroli i in- racja ograniczają możliwości ochro-
terwencji zagranicznych, są obecnie zastępowane przez ny państwa i społecznych układów, które je wspierają.
rozbudowę siłowego ramienia prawa i to zarówno w za- Będące tego rezultatem narastające zazębianie się prob-
kresie prywatnym, wewnętrznym, jak i zagranicznym. lemów zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa do-
Obecnie dokonano jakościowego i ilościowego postępu prowadzi najprawdopodobniej do tego, że formalne cele
w składzie i przeznaczeniu państwowego aparatu przymusu. wojny narkotykowej zostaną odrzucone na rzecz geopolity-
Wielu z nas dostrzega teraz, że publiczne dyskusje, budżety cznych i gospodarczych problemów. Państwowe siły przy-
państw i codzienne życie odzwierciedlają ważne zmiany, musu, które są powołane do utrzymania porządku wewnęt-
które dotyczą określenia tego, co jest wrogie (od komuniz- rznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, mają tendencję do
mu po narkotyki, przestępczość i obcokrajowców), zmianę umykania demokratycznej kontroli, jako że ich działania
priorytetów wyrażającą się w finansowaniu środków po- związane ze zdobywaniem „operacyjnych informacji” muszą
zwalających na zachowanie wewnętrznego porządku za- być chronione przed światem zewnętrznym. Spadek od-
miast działań mających przeciwstawić się zagrożeniom pły- powiedzialności agencji przymusu państwowego idzie ręka
nącym z zewnątrz (od wojska do policji) oraz żądania w rękę ze wzrostem przyznawanej im siły.
państw kierowane pod adresem swoich obywateli, aby przy- Bardziej jednak niebezpieczny od zagrożenia wynikają-
stali na ograniczenia w zakresie wolności konsumenckiej, cego z rozluźnienia siły państwa jest wywrotowy wpływ
prywatności oraz swobód obywatelskich w celu dostosowa- międzynarodowych organizacji przestępczych, który naru-
nia do międzynarodowych wymagań w zakresie „zharmoni- sza podstawy państwowości oraz układ społeczny, w ramach
zowania” wysiłków w walce z handlem narkotykami oraz którego one istnieją. Jeśli siły egzekucji prawa skierowane
innymi formami działalności przestępczej. przeciwko przemysłowi narkotykowemu rzeczywiście przy-
Wspierająca te transformacje debata i działalność pań- noszą skutki przeciwne od zamierzonych – a więc służą
stwa bazują w znacznej mierze na pojęciu nowych wrogów całkiem innym celom politycznym – to nasze perspektywy
– głównie przemyśle narkotykowym i jego rzekomym powią- i nadzieje na dalszy rozwój i demokratyzację życia społecz-
zaniu ze światem przestępczym, terroryzmem i migracją. nego wyglądają raczej ponuro.
„Czerwone zagrożenie” zostało obecnie zastąpione zagro-
żeniem ze strony narkotyków i świata przestępczego. Walka PONADNARODOWE WYMIARY
z „białym zagrożeniem” stawia społeczeństwa i państwa Od czasu zakończenia zimnej wojny tak zwany „nowy
przed takimi samymi problemami i możliwościami, dylema- porządek świata” – ustanowiony w warunkach narastającej

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 11


globalizacji i poparty neoliberalnymi reformami – jest kszta- wencji związanych z nielegalnymi narkotykami bierze się z prohibicji a nie
z konsumpcji zakazanych dóbr (Miron i Zwiebel, 1995).
łtowany głównie przez dwie siły: widzialną rękę przestęp-
czych form kontroli rynku oraz wydłużanie silnego ramienia BIBLIOGRAFIA
prawa, zarówno w zakresie wewnętrznym, jak i między- • Okon Akida, „International Trade in Narcotic Drugs: Implications for Global
narodowym. Security” („Międzynarodowy handel narkotykami – implikacje bezpieczeństwa
ogólnoświatowego”), Futures, 29(7):605-16, 1995.
Te dwie siły, represyjna i wywrotowa, coraz bardziej • Joseph Albini, „The Distribution of Drugs: Models of Criminal Organizations
zmierzają ku spychaniu społeczeństw w kierunku naras- and Their Integration” („Dystrybucja narkotyków – modele organizacji prze-
tającej spiralnie anarchii zagrażającej podstawom państ- stępczych i ich integracja”), w opracowaniu Thomasa Mieczkowskiego zatytuło-
wowości i warunkom życia obywateli. wanym Drugs, Crime, and Social Policy (Narkotyki, przestępczość i polityka
społeczna), University of South Florida, Simon & Schuster, 1992, str. 79-108.
Chociaż stoją one po przeciwnych stronach prawa i for- • Malcolm Anderson, Monika den Boer, (pod redakcją), Policing Across
malnie się zwalczają, w rzeczywistości powodują wzajemny National Borders (Polityka poprzez granice państwowe), Pinter Publishers, Lon-
rozrost i tym samym powiększanie wpływu na resztę społe- dyn, 1994.
czeństwa. W swoich wzajemnych (systemowych) oddziały- • Malcolm Anderson i inni, „Policing the European Union: Theory, Law and
Practice” („Polityka Unii Europejskiej: teoria, prawo i praktyka”), Clarendon
waniach przenikają społeczeństwo w podobny sposób, w ja- Studies in Criminology, Clarendon Press, Oxford, 1995.
ki w czasie zimnej wojny dwa antagonistyczne supermocars- • Peter Andreas, „Free Market Reform and Drug Market Prohibition: US
twa i ich przemysłowo-wojskowe kompleksy przechwyciły Policies at cross-purposes in Latin America” („Reformy wolnego rynku a prohi-
kontrolę nad swoimi sferami wpływów i ubezwłasnowolniły bicja narkotykowa – taktyki USA a wzajemne interesy w Ameryce Łacińskiej”),
Third World Quarterly 16(1):75-87, 1995.
swoich obywateli, tak aby nie mogli się oni przeciwstawić • Bruce Bagley, „Myths of Militarisation: Enlisting Armed Forces in the War of
naruszaniu ich żywotnych interesów w rezultacie spiralnego Drugs” („Mity o militaryzacji – włączenie sił zbrojnych do wojny narkotykowej”),
wyścigu zbrojeń, który zwielokrotnił dochody, prestiż i siłę w opracowaniu Petera H. Smitha, Drug Policy in the Americas (Polityka nar-
wojskowego establishmentu, a także zyski przemysłu zbroje- kotykowa w obu Amerykach), 1992, str. 125-50.
• Steven Belenko, Behind Bars: Substance Abuse and America’s Prison Popula-
niowego, potęgując w ten sposób zagrożenie wojną. tion (Za kratami – uzależnienia a populacja amerykańskiego więziennictwa), The
Te dwa światy – przestępczych przedsiębiorców i pańs- National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University, 1998.
twowych agencji przymusu – nie są jednak podzielone • John Benyon i inni, „Understanding Police Cooperation in Europe: Setting
granicami międzypaństwowymi ani nie są oddzielone od a Framework for Analysis” („Zrozumienie współpracy policji europejskich
– określenie modelu do badań”), w opracowaniu Andersona i den Boer, jak
społeczeństw, w których funkcjonują. Zyskując jednakże wyżej.
stopniowo ponadnarodowy wymiar, stają się coraz bardziej • Alan A. Block, „Modern Marriage of Convenience: A Collaboration Between
zdolne do przeciwstawienia się próbom włączenia ich w spo- Organized Crime and US Intelligence” („Nowoczesne małżeństwo z rozsądku
łeczne ramy i w rezultacie poddania demokratycznej kont- – współpraca między zorganizowaną przestępczością i amerykańskimi służbami
specjalnymi”), w opracowaniu Roberta J. Kelly, Organized Crime: A Global
roli. Jednocześnie oba te elementy coraz bardziej rosną Perspective (Zorganizowana przestępczość – perspektywy globalne), 1986, str. 58-78.
w siłę penetrując suwerenność jednostek oraz społeczeństw • Walter Bühl, „Internationale Regime und Europäishe Integration” („Reżym
na całym świecie. I międzynarodowy i europejska integracja”), ZfP 2(2), 1995.
• Centre Tricontinental, „Drogues at narcotrafic: le point de vue do Sud”,
Alternatives Sud, Cahiers Trimestriels, 3(1), 1996.
Przełożył Jerzy Florczykowski • Philip G. Cerny, „Globalization and the Changing Logic of Collective Action”
(„Globalizacja i zmienna logika współpracy”), International Organization,
Przypisy: 49,(4):595-625, 1995.
• S.K. Chatterjee, Legal Aspects of International Drug Control (Legalne aspekty
8. Liczba substancji objętych tym reżymem rośnie się wraz z postępem międzynarodowej kontroli narkotyków), 1981.
technologicznym w farmacji, zaś nowe „konstrukcje” narkotykowe mnożą się • Nicholas Dorn, Jorgen Jepsen, Arnesto Savona, (pod redakcją), European
w sposób gwałtowny i są włączane do reżymu prohibicyjnego. Głównym celem Drug Policies and Enforcement (Europejska polityka narkotykowa i jej wymusza-
kontroli są pochodne opium oraz produkty powstałe na bazie koki i konopi nie), Macmillan Press Ltd, 1996.
indyjskich. Zakaz produkcji i sprzedaży innych substancji zależy od rodzaju • Drug War Facts (Fakty wojny narkotykowej), ‹http://www.csdp.org/factbo-
ich aktywnego składnika. ok/military.htm›.
9. Ogólny przegląd i analizę rozwoju tego globalnego reżymu prohibicji • Economische en Statistische Berichten (ESB), 26 czerwiec 1996.
znaleźć można na przykład u Steina (1985), Gerritsena (1993) i Silvisa (1993). • Georges Estievenart, (pod redakcją), Policies and Strategies to Combat Drugs
10. Skrót od United Nations Drug Control Program (Program Kontroli in Europe: The Treaty of European Union: Framework for a New European
Narkotyków Organizacji Narodów Zjednoczonych). – Przyp. tłum. Strategy to Combat Drugs? (Polityka i strategie walki z narkotykami w Europie
11. Partiya Karkeran Kurdistan. Jej przywódcą jest Abdullah Calan. Jest to – Traktat Unii Europejskiej: Czyżby ramy nowej europejskiej strategii walki
grupa o charakterze lewackim. Założono ją w roku 1978 i pięć lat później z narkotykami?), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995.
rozpoczęła ona działalność terrorystyczną z baz w Iraku na rzecz niepodległo- • Cyrille Fijnout, (pod redakcją), The Internationalisation of Police Cooperation
ści Kurdystanu. PKK kierowała ataki za pośrednictwem swoich bojowników in Western Europe (Umiędzynarodowienie kooperacji policji w Zachodniej Euro-
przeciwko instytucjom rządowym, urzędnikom państwowym, Turkom miesz- pie), Kluwer, Deventer, 1993.
kającym w Kurdystanie, Kurdom podejrzanym o kolaborację z rządem, • Dean Foust, Gail DeGeorge, „The New, Improved Money Launderers”
obcokrajowcom i tureckim przedstawicielstwom dyplomatycznym za granicą. („Nowi, ulepszeni pracze pieniędzy”), Business Week, 28 czerwiec 1993.
PKK otrzymywała pomoc z Syrii i od Kurdów mieszkających za granicą oraz • Gary Gereffi, Miguel Korzeniewicz, (pod redakcją), Commodity Chains and
czerpała fundusze z działalności o charakterze nielegalnym. – Przyp. tłum. Global Capitalism (Łańcuchy towarowe a globalny kapitalizm), Greenwood Press,
12. W czerwcu 1999 roku nowa duńska komisja parlamentarna (Komisja Westport, Connecticut, 1994.
Kalsbeeka) odkryła, że podwójnym informatorom udało się przy pomocy • Jan-Willem Gerritsen, De politieke economie van de roes, Proefschrift, Amster-
funkcjonariuszy zajmujących się narkotykami zaimportować kolejne 15 000 dam, 1993.
kilogramów kokainy (NCR, 10 czerwiec 1999). • Henner Hess, „The Traditional Sicilian Mafia: Organized Crime and Repres-
13. Chodzi o to, że dochody policji uzyskiwane w wyniku konfiskat sive Crime” („Tradycyjna mafia sycylijska – zorganizowana przestępczość a re-
narkotyków prowadzą do jej umocnienia, usprawnienia jej działalności, a co presyjna przestępczość”), w opracowaniu Roberta J. Kelly, Organized Crime:
za tym idzie, wzrostu dochodów wynikających z wojny narkotykowej. – Przyp. A Global Perspective (Zorganizowana przestępczość – perspektywy globalne), 1986,
tłum. jak wyżej, str. 113-34.
14. Podobnie jak w pozostałych sektorach czarnorynkowych, takich jak • Alison Jamieson, „Drug Trafficking After 1992: A Special Report” („Handel
nielegalne gry i prostytucja, wymiana w przemyśle narkotykowym ma charak- narkotykami po roku 1992 – raport specjalny”), Conflict Studies, nr 250,
ter konsensualny. Kryminalizacja nałogów, w przeciwieństwie do pewnych Research Institute for Study of Conflict and Terrorism, 1993.
szkód społecznych, jakie wywiera ona na społeczeństwo, prowadzi do czegoś, • Les Johnston, The Rebirth of Private Policing (Odrodzenie prywatnej policji),
co niektórzy autorzy nazywają „przestępstwem bez ofiar”. Zarówno konsen- Routledge, Londyn-Nowy Jork, 1992.
sualny charakter, jak i fakt, że prohibicja spycha całą wymianę do sfery • Robert J. Kelly, Organized Crime: A Global Perspective (Zorganizowana
podziemia, ma dalekosiężne implikacje w odniesieniu do taktyki agencji przestępczość – perspektywy globalne), Rowman and Littlefield, 1986.
egzekucji prawa w procesie zbierania dowodów, jako że uczestnicy wymiany
raczej nie wnoszą skarg ani nie występują do instytucji formalnych o arbitraż,
nawet w przypadku powstania sporu. Co więcej, wiele z negatywnych konsek-
pozostała część bibliografii na stronie 59

12 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


SERBOWIE NA CELOWNIKU

P rzez większą część mijającego dziesięciolecia społeczeństwo amerykańskie


było poddane działaniu zmasowanej kampanii prowadzonej przez media,
której celem było demonizowanie Serbów i ich przywódców. W tym samym
czasie rząd USA dążył do rozbicia Jugosławii na szereg drobnych, słabych,
uzależnionych księstw wolnego rynku. Jugosławia była jedynym krajem Europy
Wschodniej, który nie dokonał demontażu swojego opiekuńczego państwa
Pierwszą ofiarą i gospodarki opartej na własności państwowej. Był jedynym, który nie błagał
o przyjęcie do NATO i który wciąż podąża własną drogą nie podporządkowując
wojny jest zawsze się Nowemu Porządkowi Świata.
Spośród różnych narodów Jugosławii właśnie Serbów wybrano jako cel
prawda, co demonizacji, ponieważ byli największą grupą etniczną i jedną z najbardziej
sprzeciwiających się rozerwaniu Jugosławii. Jakież to okrucieństwa były ich
potwierdziły udziałem? Wszystkie strony popełniały okrucieństwa w walce, do której za-
chęcały je zachodnie mocarstwa w ciągu ostatniego dziesięciolecia, lecz doniesie-
środki masowego nia o nich były wyraźnie jednostronne. Makabryczne incydenty z udziałem
okrucieństw w wykonaniu Chorwatów i muzułmanów rzadko znajdowały miejsce
przekazu, które na łamach amerykańskiej prasy, a kiedy już znajdowały, były marginalizowane.1
Z kolei serbskie okrucieństwa rozdmuchiwano i nierzadko fabrykowano, o czym
rozpowszechniały się zaraz przekonamy.
Ostatnio Trybunał Zbrodni Wojennych w Hadze oskarżył trzech chorwackich
w interesie swoich generałów za zbombardowanie i śmierć Serbów w Krainie i innych miejscach.
Gdzie były amerykańskie ekipy telewizyjne, w czasie gdy te zbrodnie były
mocodawców wiele popełniane? John Ranz, przewodniczący Związku Ocalałych z Obozu Koncent-
racyjnego w Buchenwaldzie, pyta: „Gdzie były kamery telewizyjne, gdy setki
ohydnych kłamst Serbów były wyrzynane przez muzułmanów w pobliżu Srebrenicy?”2 Oficjalna
wersja, wiernie powtórzona w amerykańskich mediach, głosi, że wszystkie
dotyczących okrucieństwa w srebrenicy popełniły bośniackie siły Serbów.
Czy mamy wierzyć amerykańskim przywódcom i mediom będącym w posiada-
trwających niu różnych korporacji, kiedy serwują nam historie o okrucieństwach? Przypo-
mnijmy sobie 500 wcześniaków, których iraccy żołnierze ze śmiechem wyrzucili
na Bałkanach z inkubatorów w Kuwejcie? Historia ta była wielokrotnie powtarzana i powszech-
nie w nią wierzono, dopóki nie okazało się, że była całkowicie zmyślona, ale
konfliktów. wyszło to na jaw dopiero wiele lat później.
Podczas wojny w Bośni w roku 1993 Serbowie zostali oskarżeni o oficjalne
lansowanie idei gwałtu. „Idźcie i gwałćcie” – miał rzekomo publicznie po-
instruować swoje oddziały dowódca bośniackich Serbów. Źródła tej historii nigdy
nie udało się wyśledzić, podobnie jak nie podano nigdy nazwiska dowódcy, który
rzekomo do tego nawoływał. O ile nam wiadomo, tego rodzaju enuncjacja nigdy
nie miała miejsca. Nawet The New York Times z dużym opóźnieniem zamieścił
malutkie sprostowanie nieśmiało dopuszczające, że „istnienie systematycznej
polityki gwałtów dokonywanych przez Serbów wciąż pozostaje do udowod-
nienia”.3 Siły bośniackich Serbów zgwałciły podobno od 25 000 do 100 000
muzułmańskich kobiet – dane te różnią się od siebie w zależności od publikacji.
Dr Michael Parenti Armia bośniackich Serbów liczyła sobie nie więcej niż 30 000 żołnierzy lub coś
koło tego, z których wielu było zaangażowanych w desperackie walki. Przed-
Copyright  2000 stawiciel zespołu helsińskich obserwatorów odnotował, że historie o masowych
gwałtach dokonywanych przez Serbów w wersjach podawanych przez muzułmań-
skie i chorwackie władze nie mają wiarygodnych podstaw. Zdrowy rozsądek
podpowiada, że historie te należy traktować z najwyższym sceptycyzmem i nie
używać ich w charakterze usprawiedliwienia agresywnej i karzącej polityki
Strona internetowa
w stosunku do Jugosławii.
Michaela Parentiego: Propaganda „masowych gwałtów” doczekała się reanimacji w roku 1999 jako
www.michaelparenti.org usprawiedliwienie nieprzerwanej rzezi Jugosławii przez NATO. Tytuł artykułu
zamieszczonego w San Francisco Examinerze (26 kwiecień 1999) brzmi: „Serbska

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 13


taktyka to zorganizowany gwałt, twierdzą uciekinierzy z Ko- że tych ofiar było około 800. Tego rodzaju liczby świadczą
sowa” – jednak w artykule nie podano żadnych zeznań o wojnie domowej a nie ludobójstwie. Belgrad jest oskar-
potwierdzających oskarżenie o masowe gwałty. Co więcej, żany o politykę wysiedlania Albańczyków z Kosowa. Prze-
pod koniec artykułu, w dziewiętnastym akapicie, czytamy, cież takie wysiedlanie w znaczącej liczbie zaczęło się dopie-
że w raportach zebranych przez wysłaną do Kosowa misję ro po rozpoczęciu bombardowań przez NATO i to głównie
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie z terenów, na których działali najemnicy KLA (Kosovo
można doszukać się wzmianek na temat tego rodzaju Liberation Army – Armia Wyzwolenia Kosowa).
zorganizowanego gwałtu. Jak oświadczył rzecznik misji Or- Powinniśmy mieć również na względzie, że dziesiątki
ganizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, faktycz- tysięcy same zbiegły, ponieważ zostały bezlitośnie zbom-
na liczba gwałtów nie przekraczała kilkudziesięciu, co ma bardowane przez NATO, bądź dlatego, że tereny, na któ-
się nijak do „masowych ilości”. Ten sam artykuł mówi rych mieszkali, stały się polem walki między armią jugo-
o tym, że oenzetowski Trybunał Zbrodni Wojennych skazał słowiańską i Armią Wyzwolenia Kosowa (KLA), a także, po
bośniacko-chorwackiego dowódcę na 10 lat więzienia za prostu, z powodu głodu i strachu. Albańska kobieta prze-
niepowstrzymanie podległych mu oddziałów od gwałcenia kraczająca granicę Macedonii gorliwie wypytywana przez
muzułmańskich kobiet w roku 1993 – okrucieństwo, o któ- dziennikarzy, czy została zmuszona do ucieczki przez siły
rym niewiele słyszeliśmy w czasie, gdy miało miejsce. serbskie, odrzekła: „Tam nie było Serbów, baliśmy się
Kilkadziesiąt gwałtów to jednak za mała liczba, aby [natowskich] bomb”.7 Musiałem sięgnąć do San Francisco
uzyskać status masowości. Czy ten fakt może jednak służyć Bay Guardian, żeby się o tym dowiedzieć, bowiem nie było
jako uzasadnienie totalnej wojny? Jeśli Clinton chciał po- tego w The New York Timesie lub Washington Postcie.
wstrzymać gwałty, mógł zacząć tę akcję trochę bliżej siebie, Szacuje się, że w czasie bombardowań z Kosowa uciekło
w Waszyngtonie, gdzie „olbrzymia liczba” gwałtów ma (głównie na północ, a niektórzy nawet na południe) od
miejsce każdego miesiąca. Mógłby 70 000 do 100 000 Serbów, tak samo
nawet nas poinformować, w jaki postąpiły tysiące Romów (Cyga-
sposób kobiety są molestowane na
Serbów obwiniono o niesławnej nów) i innych narodowości.8 Czyż-
Wzgórzu Kapitolińskim (siedziba pamięci masakrę na rynku by Serbowie czyścili etnicznie sa-
Kongresu USA – przyp. tłum.) w Sarajewie, lecz... zachodnie mych siebie? A może ci ludzie ucie-
i w samym Białym Domu. agencje wywiadowcze wiedziały, kali przed bombardowaniem i tere-
Serbów obwiniono o niesławnej nami objętymi wojną? Mimo to fala
pamięci masakrę na rynku w Sara- że to muzułmańscy bojownicy uciekinierów spowodowana bom-
jewie, lecz według raportu, który obrzucili bombami bośniackich bardowaniami była bez przerwy wy-
przeciekł do francuskiej telewizji, cywilów na rynku w celu korzystywana przez amerykańskich
zachodnie agencje wywiadowcze podżegaczy wojennych jako uspra-
wiedziały, że to muzułmańscy bojo- wywołania interwencji NATO. wiedliwienie bombardowań i narzę-
wnicy obrzucili bombami bośniac- dzie nacisku wywieranego na Mi-
kich cywilów na rynku w celu wywo- loševicia mającego wymusić na nim
łania interwencji NATO. Nawet międzynarodowy negoc- zgodę na „bezpieczny powrót etnicznych albańskich ucieki-
jator Lord David Owen, który pracował z Cyrusem Van- nierów”.9
ce’em, przyznaje w swoich pamiętnikach, że NATO dosko- W czasie gdy kosowscy Albańczycy uciekali masowo
nale wiedziało, że to były muzułmańskie bomby.4 Jak podaje – zazwyczaj dobrze ubrani i w dobrym zdrowiu, niektórzy na
Barry Lituchy, The New York Times zamieścił pewnego razu własnych traktorach, ciężarówkach lub samochodach, w tym
fotografię przedstawiającą rzekomo Chorwatów lamentują- wielu młodych mężczyzn w wieku poborowym – opisywano
cych nad ofiarami serbskich okrucieństw, podczas gdy, ich jako „wyżynanych”. Powtarzające się doniesienia na
w rzeczywistości, mordu tego dokonali bośniaccy muzuł- temat „serbskich okrucieństw” głosiły, że doprowadziły one,
manie. W następnym tygodniu Times wydrukował spros- a nie rozległe walki z KLA i masowe bombardowania
towanie, które było jednak trudne do wypatrzenia.5 NATO, do „wypędzenia z domów ponad miliona Albań-
Kampania propagandowa przeciwko Belgradowi jest tak czyków”.10 Ostatnio pojawiły się doniesienia, że liczba ucie-
nieustępliwa, że nawet prominentne osobistości lewicy, któ- kinierów, kosowskich Albańczyków, w żadnym wypadku nie
re są przeciwne polityce NATO w stosunku do Jugosławii, wyraża się tą cyfrą.
zostały zmuszone do ukorzenia się przed tą demonstracją Serbskie ataki na umocnienia KLA lub wymuszone
ortodoksji odnoszącej się do nie określonej i nie zweryfiko- wydalenia albańskich wieśniaków były opisywane jak „ludo-
wanej serbskiej „brutalności” i „monstrum w osobie Mi- bójstwo”, lecz specjaliści od analizy zdjęć zwiadowczych
loševicia”.6 W ten sposób zdemaskowali się jako ci, którzy i propagandy wojennej oskarżają NATO o prowadzenie
ulegli machinie propagandy mediów, którą tak często przy „kampanii propagandowej” w sprawie Kosowa bez jakich-
innych okazjach krytykowali. kolwiek wspierających ją dowodów. Raporty Departamentu
Odrzucenie demonizowanego obrazu Miloševicia i Ser- Stanu USA o masowych grobach oraz od 100 000 do
bów nie oznacza ich idealizowania lub twierdzenia, że siły 500 000 zaginionych Albańczykach są według niezależnych
serbskie są bez winy lub że nie popełniły żadnych zbrodni. krytyków „po prostu śmiechu warte”.11 Ich spostrzeżenia
Chodzi jedynie o przeciwstawienie się jednostronnej propa- zostały zignorowane przez główne sieci informacyjne oraz
gandzie, która przygotowała grunt dla natowskiej napaści media ogólnopaństwowe.
na Jugosławię. Na początku wojny Newsday doniósł, że Francja i Wielka
Brytania poważnie rozważały możliwość „zaatakowania Ko-
SZUM NA TEMAT CZYSTEK ETNICZNYCH sowa przez oddziały komandosów w celu przerwania serbs-
Do chwili rozpoczęcia bombardowań przez NATO kiej masakry etnicznych Albańczyków”.12 Jakie były objawy
w marcu 1999 roku w wyniku konfliktu w Kosowie zginęło tych masakr? Oczywiście żadnych oddziałów komandosów
łącznie po obu stronach 2 000 osób (według źródeł albańs- nie wysłano do akcji, ale ta historia posłużyła do zrobienia
kich w Kosowie). Jugosłowiańskie źródła podają natomiast, szumu wokół wersji masowych zabójstw.

14 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


W telewizyjnym programie sieci ABC Nightline często wa. „Być może tak” a „być może nie”. Informacje te
z cynizmem i dramatyzmem mówiono o „serbskich okru- opierały się na źródłach, których ujawnienia dostojnicy
cieństwach w Kosowie” nie podając na ich temat żadnych NATO odmówili. Przechodząc do szczegółów, artykuł
szczegółów. Ted Koppel zapytał grupę rozsierdzonych wspomina o „czterech rozkładających się ciałach” odkrytych
uchodźców albańskich, czego byli świadkami. W odpowie- w pobliżu dużej sterty popiołu, nic nie mówiąc, kim mogli
dzi wskazali starszego mężczyznę ze swojej grupy w weł- być ci ludzie ani w jaki sposób zginęli.15
nianym kapeluszu. Jeden z nich zademonstrował, co zrobili W pierwszych dniach okupacji Kosowa przez siły NATO
mu Serbowie, rzucając jego kapelusz na ziemię i depcząc wielokrotnie powtarzano, że zabitych zostało 10 000 Albań-
go, „ponieważ wiedzieli, że był on dla niego najważniejszą czyków, co stanowiło znaczący spadek z początkowych
rzeczą”. Koppel odpowiednio przeraził się tym bezprzykład- 100 000 do 500 000 albańskich mężczyzn, jacy zginęli rzeko-
nym aktem „zbrodni wojennej” – jedynym, jaki przed- mo w czasie tego konfliktu. Nigdy nie przedstawiono dowo-
stawiono w tym trwającym całą godzinę programie. dów na poparcie tych 10 000 ofiar ani nie podano, skąd tak
Szeroko rozpowszechniona historia zatytułowana przez szybko i sprawnie wzięła się ta liczba, w czasie gdy oddziały
The New York Times „Amerykański opis serbskich ataków NATO dopiero zajmowały przeznaczone im tereny i okupo-
w Kosowie” mówi, że Departament Stanu wydał „najpeł- wały zaledwie niewielką część prowincji.
niejszy jak dotąd dokumentalny opis okrucieństw”. W rapo- Podobnie było z enigmatycznymi stwierdzeniami na
rcie stwierdza się, że miały miejsce zorganizowane gwałty temat „masowych grobów”, z których każdy miał być
i systematyczne egzekucje. Czytając go, bez trudu można podobno wypełniony setkami, a nawet tysiącami albańskich
jednak dostrzec, że Departament Stanu polega w nim ofiar, lecz, co ciekawe, groby te jakoś nie mogły się
„...niemal wyłącznie na informacjach pochodzących z ze- zmaterializować.
znań uchodźców. Brak jakichkolwiek wzmianek o tym, że W lecie 1999 roku szum w mediach na temat masowych
amerykańskie służby specjalne [wywiadowcze] zweryfikowa- grobów przekształcił się w okazjonalne lakoniczne wzmian-
ły większość lub przynajmniej dużą część tych zeznań... ki. W kilku miejscach, gdzie rzeczywiście odkopano jakieś
przez cały ten dokument ustawicz- ciała, okazywało się, że jest ich kil-
nie przewijają się określenia «po- Podobnie było ka lub kilkanaście, a czasami tylko
dobno» i «rzekomo»”.13 nieco więcej, bez widocznych oznak
Brytyjska dziennikarka Audrey z enigmatycznymi pozwalających na stwierdzenie
Gillan przeprowadziła liczne wy- stwierdzeniami na temat przyczyny śmierci czy narodowości.
wiady z kosowskimi uchodźcami na „masowych grobów”, W niektórych przypadkach były
temat okrucieństw Serbów i odkry- uzasadnione powody do przypusz-
ła zadziwiający brak dowodów lub
z których każdy miał być czań, że ofiarami byli Serbowie.16
godnych wiary szczegółów. Pewna podobno wypełniony 19 kwietnia 1999 roku, w czasie
kobieta zauważyła, że Gillan rzuca setkami, a nawet tysiącami gdy naloty NATO na Jugosławię
okiem na zegarek na jej ręku, kiedy albańskich ofiar, lecz, co były jeszcze kontynuowane, Depar-
jej mąż opowiadał Gillan o ograbia- tament Stanu oświadczył, że zagi-
niu kobiet z biżuterii i innych ciekawe, groby te jakoś nie nęło około 500 000 kosowskich Al-
przedmiotów. Rzecznik Wysokiego mogły się zmaterializować. bańczyków, którzy przypuszczalnie
Komisarza ONZ ds. Uchodźców nie żyją. 16 maja Sekretarz Obrony
opowiadał o masowych gwałtach USA, William Cohen, były repub-
i czymś, co brzmiało jak setki morderstw dokonanych likański senator ze stanu Maine, obecnie zatrudniony w de-
w trzech wsiach, lecz kiedy Gillan zaczęła przyciskać go, mokratycznej administracji prezydenta Clintona, oświad-
chcąc uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zredukował czył, że zniknęło lub zostało zabitych przez Serbów 100 000
tę liczbę drastycznie do pięciu lub sześciu nastoletnich ofiar etnicznych Albańczyków w wieku poborowym.17 Tak mocno
gwałtu. Nie rozmawiał jednak z żadnym ze świadków i przy- rozbieżne i horrendalne liczby pochodzące z oficjalnych
znał, że „nie mamy sposobu na zweryfikowanie tych donie- źródeł przeszły bez żadnych uwag ze strony mediów i libera-
sień”.14 łów, którzy popierali „operację humanitarnej pomocy”
Gillan odnotowała, że niektórzy uchodźcy byli świad- w wydaniu NATO. Wśród nich znaleźli się też posądzani
kami morderstw, inni zaś okrucieństw, lecz w ich relacjach o postępowość członkowie Kongresu, którym zdawało się,
było niewiele materiału mogącego świadczyć, że widzieli je że są świadkami kolejnego nazistowskiego holokaustu.
w rozmiarach i skali podawanych w doniesieniach. Pewnego 17 czerwca, tuż przed zakończeniem wojny, brytyjski
popołudnia przedstawiciele władz oświadczyli, że przybyli minister spraw zagranicznych Geoff Hoon powiedział, że
uchodźcy, którzy widzieli 60 lub więcej osób zabijanych „w ponad stu masakrach” zginęło około 10 000 etnicznych
w pewnej wsi i 50 w innej, lecz Gillan „nie mogła znaleźć ani Albańczyków18, co stanowiło istotny spadek z liczb 100 000
jednego świadka, który rzeczywiście widział, jak to się i 500 000, którymi tak ochoczo szafowali oficjele amerykańs-
odbywało”. Mimo to każdego dnia zachodni dziennikarze cy. Dzień lub dwa po zakończeniu bombardowań Associa-
donosili o „setkach” gwałtów i morderstw. Od czasu do ted Press i inne agencje prasowe doniosły, powtarzając za
czasu podawali między wierszami, że te doniesienia wyma- Hoonem, że Serbowie zabili 10 000 Albańczyków.19 Nie
gają weryfikacji. Jeśli tak, to dlaczego tego rodzaju nie podano jednak żadnych wyjaśnień, jak ustalono tę liczbę,
zweryfikowane historie tak gorliwie publikowano? zwłaszcza że nie zdołano jeszcze zbadać ani jednego miejsca
objętego walkami, jako że siły NATO dopiero zaczęły
ZNIKAJĄCE „MASOWE GROBY” wkraczać do Kosowa.
Po zajęciu Kosowa przez siły NATO kontynuowano 2 sierpnia Bernard Kouchner, naczelny administrator
nagłaśnianie historii na temat masowych okrucieństw Ser- Kosowa z ramienia ONZ (a także organizator akcji „Leka-
bów. Washington Post doniósł, że 350 etnicznych Albań- rze Bez Granic”), podkreślił, że w masowych grobach na
czyków „jest być może pogrzebanych w masowych grobach” terenie całego Kosowa odnaleziono około 11 000 ciał. Podał
położonych wokół górskiej wioski w zachodniej części Koso- on, że jego dane pochodzą z Międzynarodowego Trybunału

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 15


Ścigania Zbrodni Wojennych na terenach byłej Jugosławii występowały. W lipcu 1999 roku w „masowym grobie”
(International Criminal Tribunal for the Former Republic w Ljubenicy położonej w pobliżu Peć (miejsca zaciętych
of Yugoslavia; w skrócie ICTY), lecz Trybunał oświadczył, walk), w którym miało być 350 ciał, znaleziono ich zaledwie
że nigdy nikomu nie podawał takiej informacji. Do dzisiaj 7. W Djakovicy władze miasta utrzymywały, że Serbowie
nie wiadomo, skąd Kouchner wziął tę liczbę.20 zamordowali 100 etnicznych Albańczyków. Ich ciał jednak
Podobnie jak w przypadku bośniackich i chorwackich nie znaleziono, ponieważ Serbowie wrócili rzekomo nocą,
konfliktów po raz kolejny rozdmuchano obraz masowej wykopali je i wywieźli. Wieśniacy z Pusto Selo twierdzili, że
eksterminacji. W mediach bez przerwy mówiono o „maso- Serbowie pojmali i zabili pod koniec marca 106 mężczyzn,
wych grobach”, z których każdy mieścił rzekomo setki, lecz tam również nie znaleziono ich szczątków. Wieśniacy
a nawet tysiące ciał albańskich ofiar. We wrześniu 1999 przekonywali, że Serbowie musieli po nich wrócić i zabrać
roku Jared Israel przeszukał w Internecie wszystkie ar- ze sobą. Nikt nie starał się wyjaśnić, jak udało się im tego
tykuły, które ukazały się w poprzednich trzech miesiącach dokonać nie zwracając na siebie uwagi. Uchodźcy donieśli,
i zawierały słowa „Kosowo” oraz „masowe groby”. Prze- że w Izbicy stracono w marcu 150 etnicznych Albańczyków,
szukiwarka internetowa pokazała ich ponad 1000, co było lecz nigdzie nie znaleziono ich ciał. Podobno 82 mężczyzn
zbyt dużą liczbą, aby mogła je „wylistować”. Po ogranicze- stracono w Kraljanie, lecz ekipie badawczej nie udało się
niu poszukiwań do The New York Timesa odpowiedź wy- znaleźć ani jednego trupa.25
szukiwarki brzmiała: 80 – czyli prawie jeden dziennie. Kiedy Najgorszy przypadek masowego okrucieństwa przypisy-
jednak doszło do konkretów, masowe groby rozpłynęły się wanego jugosłowiańskiemu przywódcy, Slobodanowi Mi-
w powietrzu. loševiciowi, miał rzekomo miejsce w kopalni w Trepčy. Jak
W połowie czerwca FBI wysłało zespół do zbadania podają przedstawiciele USA i NATO, Serbowie wrzucili do
dwóch miejsc wymienionych na liście zbrodni wojennych szybów oraz do kadzi wypełnionych kwasem solnym tysiąc
w akcie oskarżenia przeciwko Slobodanowi Miloševiciowi, lub więcej ciał. W październiku 1999 roku komisja ICTY
z których jedno miało zawierać sześć ofiar, a drugie dwa- ujawniła odkrycia zachodnich zespołów śledczych badają-
dzieścia. Zespół zabrał ze sobą do Kosowa 107 000 funtów cych tę kopalnię. W jej szybach nie znaleziono ani jednego
(47 670 kg) sprzętu, aby dogłębnie zbadać to, co ochrzczono ciała, ani jakichkolwiek dowodów na wykorzystywanie ko-
„miejscem największej zbrodni palnianych zbiorników do rozpusz-
w prawniczej historii FBI”, lecz nie Nie ulega wątpliwości, czania ludzkich ciał.26
zdobył żadnych danych na temat Późną jesienią 1999 roku szum
masowych grobów. Niedługo po- że w Kosowie są groby w mediach w sprawie masowych
tem, 1 lipca, zespół wrócił do domu zawierające dwie lub więcej grobów znacznie przygasł. W wielu
i, o dziwo, nie opublikował ani sło- osób, jednak NATO wystarcza miejscach cieszących się złą sławą
wa na temat swojego dochodze- znaleziono łącznie kilkaset ciał za-
nia.21 to do określania ich miast tysięcy, dziesiątków tysięcy,
Specjaliści od prawa z innych masowymi. a nawet setek tysięcy, o jakich
krajów NATO mieli podobne do- wcześniej trąbiono, i, co ciekawe,
świadczenia. Na przykład hiszpańs- bez oznak ich torturowania lub ma-
kiemu zespołowi polecono przygotowanie się do co naj- sowych egzekucji. W wielu przypadkach nie można było
mniej 2 000 autopsji. Zespół ten znalazł jednak zaledwie 187 nawet stwierdzić, jakiej narodowości były ofiary.27 Brak
ciał, które leżały zwykle pogrzebane w indywidualnych oznak masowych morderstw sprawia, że oskarżenia Trybu-
grobach i nie nosiły oznak zmasakrowania lub tortur. Więk- nału Zbrodni Wojennych w Hadze kierowane pod adresem
szość zdawała się zginąć od odłamków pocisków moździe- Miloševicia stają się „wielce problematyczne” – zauważa
rzowych lub innej broni palnej. Jeden z członków hiszpańs- Richard Gwyn. – „W tej sytuacji ciągłe karanie Serbów
kiego zespołu ekspertów prawnych, Emilio Perez Puhola, przez Zachód staje się jeszcze bardziej problematyczne”.28
przyznał, że jego zespół nie znalazł ani jednego masowego Nie ulega wątpliwości, że w Kosowie są groby zawierają-
grobu i stwierdził, że szeroko rozpowszechniane plotki ce dwie lub więcej osób, jednak NATO wystarcza to do
o masowych grobach to element „wojennej propagandy”.22 określania ich masowymi. Ludzie ci ginęli od bomb oraz
Pod koniec sierpnia 1999 toku Los Angeles Times próbo- w czasie walk, które toczyły się między siłami jugosłowiańs-
wał uratować wersję ludobójstwa przy pomocy historii mó- kimi i KLA. Niektórzy z zabitych, co przyznaje nawet The
wiącej, że studnie Kosowa mogą być „same w sobie maso- New York Times, byli „bojownikami Armii Wyzwolenia
wymi grobami”. Times utrzymywał, że „...wiele zwłok zo- Kosowa (KLA) lub po prostu zmarli śmiercią naturalną”
stało utopionych w kosowskich studniach... serbskie siły – jak to się dzieje w każdej społeczności.29 Nie ma też
najwidoczniej upchały... ciała etnicznych Albańczyków do wątpliwości, że zdarzały się zabójstwa powodowane niena-
studni w czasie kampanii terroru”.23 wiścią i doraźne egzekucje, jak to ma miejsce w czasie każdej
Najwidoczniej? Kiedy jednak przechodzono do konkre- wojny, lecz nie w skali, która pozwalałaby na uznanie ich za
tów, jak zwykle okazywało się, że dotyczy to jedynie jednej „ludobójstwo” i upoważniała Zachód do oskarżania Jugo-
wsi i jednej studni, w której było tylko jedno ludzkie ciało, sławii o masową eksterminację kosowskich Albańczyków.
39-letniego mężczyzny, oraz zwłoki trzech krów i psa. Nie Należy pamiętać, że kampania propagandowa prowa-
podano jego narodowości ani przyczyny śmierci, nie wyjaś- dzona przez przedstawicieli NATO oraz prorządowe media
niono również, kto był właścicielem studni. „Nie znaleziono nie głosiła, że takie okrucieństwa jak mordy i gwałty mają
żadnych innych ludzkich szczątków” – podał bez przekona- miejsce. Tego rodzaju zbrodnie zdarzają się w czasie każdej
nia Times.24 O ile mi wiadomo, ani Los Angeles Times, ani wojny, a w wielu społecznościach również w okresie pokoju.
jakikolwiek inny rodzaj środków masowego przekazu nie To, o co chodziło propagandzie wymierzonej w Jugosławię,
zajmował się już historiami o studniach wypchanych ciałami to przekonanie opinii publicznej, że dopuściła się ona
ofiar. masowych okrucieństw, masowych gwałtów i masowych
W kolejnych miejscach grzebalnych ciała nie chciały mordów, czyli zbrodni ludobójstwa, czego dowodem miały
materializować się w znaczących liczbach, jeśli w ogóle być masowe groby.

16 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


W przeciwieństwie do publicznych oświadczeń, niemiec- Jego artykuły publikowane są na łamach licznych pism, takich
kie ministerstwo spraw zagranicznych prywatnie zaprze- jak na przykład Covert Action Quarterly, The Nation, Z Magazine
czyło istnieniu dowodów, że ludobójstwo lub etniczne czys- czy Dollars and Sense. Jest autorem 14 książek, w tym History as
tki były elementem jugosłowiańskiej polityki: „Nie sposób Mystery (1999), America Besieged (1998), Dirty Truth (1996) i Aga-
udowodnić wyraźnie politycznych prześladowań skierowa- inst Empire (1995). Powyższy artykuł jest fragmentem książki To
nych przeciwko etnicznym Albańczykom nawet w Koso- Kill the Nation: The Attack on Yugoslavia (Zabić naród – atak na
wie... Akcje [jugosłowiańskich] sił bezpieczeństwa nie były Jugosławię), która ukaże się w październiku 2000 roku w wydaw-
wymierzone w kosowskich Albańczyków jako grupę etnicz- nictwie Verso. Osoby chcące przeczytać inne artykuły dra Paren-
ną, ale w wojskowego przeciwnika i w jego faktycznych lub tiego odsyłam na jego stronę internetową ‹www.michaelparen-
domniemanych zwolenników”.30 ti.org›.
Mimo to Milošević został potraktowany jak zbrodniarz
wojenny i oskarżony o wydalanie kosowskich Albańczyków Przełożył Jerzy Florczykowski
oraz masowe egzekucje około stu cywilów. Rzecz w tym, że
do tych rzekomych zbrodni doszło dopiero po rozpoczęciu Przypisy:
bombardowań przez NATO, po czym wykorzystano je do 1. Na przykład artykuł Raymonda Bonnera „War Crimes Panel Finds
Croat Troops «Cleansed» the Serbs” („Komisja ds. Zbrodni Wojennych
ich uzasadnienia. odkrywa, że chorwackie oddziały dokonywały «czystek» Serbów”) zamiesz-
Największymi zbrodniarzami wojennymi są NATO i po- czony w marcowym numerze The New York Timesa z roku 1999 ujawnia
lityczni przywódcy, którzy aranżowali powietrzną kampanię raport, który został zignorowany przez nieustającą propagandę skierowaną
śmierci i zniszczeń. Oto jak w tym czasie rozumowały przeciwko Serbom.
2. John Ranz w swoim płatnym ogłoszeniu w The New York Timesie z 29
amerykańskie media i Biały Dom: ponieważ powietrzne kwietnia 1993 roku.
naloty nie mają na celu zabijania cywilów, przeto nie ma za 3. „Correction: Report on Rape in Bosnia” („Sprostowanie – raport
co odpowiadać, a za ewentualne tragiczne pomyłki wystar- w sprawie gwałtów w Bośni”), The New York Times, 23 październik 1993.
czą zwykłe przeprosiny; inaczej mówiąc, liczą się tylko 4. David Owen, Balkan Odyssey (Bałkańska odyseja), Harcourt, 1996,
str. 262.
intencje akcji a nie jej nieodwracalne skutki. W rzeczywisto- 5. Barry Lituchy, „Media Deception and the Yugoslav Civil War” („Oszu-
ści sprawca zabójstwa może być uznany winnym zbrodni stwa mediów i jugosłowiańska wojna domowa”), w opracowaniu Ramseya
nawet bez udowodnienia mu zamiaru popełnienia morders- Clarka et al. zatytułowanym „NATO in the Balkans” („NATO na Bał-
twa, jak w przypadkach, w których dochodzi do śmierci kanach”) zamieszczonym w The Nation opisującym Miloševicia jako „mon-
strum” bez uzasadnienia określenia go tym epitetem.
w wyniku przestępczego czynu, o którym jego sprawca 6. Zarówno Noam Chomsky w komentarzu wygłoszonym 7 kwietnia 1999
wiedział, że może spowodować śmierć. roku w stacji radiowej Pacifica Radio, jak i Alexander Cockburn w The Nation
Bardzo trafnie ujął to pracownik Departamentu Stanu z 10 maja 1999 roku opisują Miloševicia jako „monstrum” nie uzasadniając
z okresu prezydentury George’a Busha, George Kenney: w żaden sposób swojej opinii.
7. Brooke Shelby Biggs, „Failure to Inform” („Niedoinformowanie”), San
„Zrzucanie bomb na gęsto zaludnione zurbanizowane tere- Francisco Bay Guardian, 5 maj 1999, str. 25.
ny nie powoduje przypadkowych wypadków śmiertelnych. 8. Washington Post, 6 czerwiec 1999.
To, po prostu, celowe bombardowanie terrorystyczne”.31 9. Proszę zajrzeć na przykład do raportu Roberta Burnsa, Associated
Press, 22 kwiecień 1999.
10. Na przykład The New York Times, 15 czerwiec 1998.
PIESKI SALONOWE PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO 11. Charles Radin i Louise Palmer, „Experts Voice Doubts on Claims of
Podsumowując należy stwierdzić, że w wyniku mono- Genocide: Little Evidence for NATO Assertions” („Eksperci zgłaszają
polistycznej kontroli i dystrybucji, ustawicznego powtarza- wątpliwości w sprawie oskarżeń o ludobójstwo – niewiele dowodów na
nia i wyolbrzymiania obrazu media uzyskują samopotwier- poparcie zarzutów NATO”), San Francisco Chronicle, 22 kwiecień 1999.
12. Newsday, 31 marzec 1999.
dzenie, to znaczy, znajdują potwierdzenie obrazów, które 13. The New York Times, 11 maj 1999.
same wytworzyły. Proces hiperbolicznej eskalacji nazewnict- 14. Audrey Gillan, „What’s the Story” („Co za historia”), London Review
wa zastępuje rzeczywiste fakty epatując nas „ludobójst- of Books, 27 maj 1999.
wem”, „masowymi okrucieństwami”, „systematycznymi 15. Washington Post, 10 lipiec 1999.
16. Proszę zajrzeć na przykład do artykułu Carlotty Gall, „Belgrade Sees
gwałtami”, a nawet „obozami gwałtów” – obozami, których Grave Site as Proof of NATO Fails to Protect Serbs” („Belgrad postrzega
nikt nigdy nie zlokalizował. W wyniku tego procesu prawda miejsca pochówku jako dowód niedotrzymania przez NATO przyrzeczenia
jest nie tylko nieobecna, ale staje się wręcz nieistotna. ochrony Serbów”), The New York Times, 27 sierpień 1999.
Tak więc główne amerykańskie środki masowego prze- 17. Obie liczby, jedna autorstwa Departamentu Stanu a druga Cohena,
zostały podane przez The New York Times 11 listopada 1999 roku.
kazu (oraz większość mniej znaczących) nie są niezależne, 18. The New York Times, 11 listopad 1999.
co chętnie często podkreślają; nie są psami strzegącymi 19. Komunikaty agencji Associated Press z 18 czerwca 1999 roku i agencji
demokracji, ale pieskami salonowymi opiekuńczego w sto- Reutera z 12 lipca 1999 roku podały, że siły NATO skatalogowały ponad 100
sunku do nich państwa. Pomagają w odwróceniu ról ofiar miejsc zawierających ciała zmasakrowanych etnicznych Albańczyków.
20. Stratfor.com, Global Intelligence Update, „Where Are Kosovo’s Kil-
i oprawców, podżegaczy wojennych i obrońców pokoju, ling Fields?” („Gdzie są kosowskie pola straceń?”), Weekly Analysis, 18
reakcjonistów i reformatorów. październik 1999; ‹www.stratfor.com›.
Pierwszym okrucieństwem, pierwszą zbrodnią popełnia- 21. Reed Irvine, Cliff Kincaid, „Playing the Numbers Game” („Zabawa
ną w każdej wojnie przez agresorów jest gwałt zadawany w liczby”) na stronie internetowej ‹www.aim.org/mm/1999/08/03.htm›.
22. Sunday Times, Londyn, 31 październik 1999.
prawdzie. I 23. Los Angeles Times, 28 sierpień 1999.
24. Jak wyżej.
O autorze: 25. Stratfor.com...
Dr Michael Parenti zdobył stopień naukowy w dziedzinie nauk 26. Richard Gwyn, Toronto Star, 3 listopad 1999.
27. Carlotta Gall, „Belgrade Sees Grave...
politycznych na Uniwersytecie Yale w roku 1962. Wykładał w sze-
28. Richard Gwyn, Toronto...
regu college’ów i na wielu uniwersytetach w USA i za granicą. 29. The New York Times, 11 listopad 1999.
Często występuje w telewizyjnych i radiowych talk-showach oma- 30. Raporty służb specjalnych (wywiadu) pochodzące z niemieckiego mini-
wiając bieżące zagadnienia będące tematem jego publikacji, takie sterstwa spraw zagranicznych z 29 października 1998 roku i 12 stycznia 1999
roku skierowane do niemieckich sądów administracyjnych, przetłumaczone
jak demokracja i gospodarcza potęga, polityczne preferencje ame-
na j. angielski przez Erica Canepę, Brech Forum, Nowy Jork, 20 kwiecień
rykańskich mediów, ideologia i historia, komunizm i faszyzm oraz 1999.
rasizm, seksizm i klasowość. 31. Cykl wykładów, Leo Baeck Temple, Los Angeles, 23 maj 1999.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 17


B yło to coś doskonale makabrycznego: czarne fundamenty, niebieskie filary
i tęczowy sufit. Ultrachromatyczne akordy wyłaniały się jak kamienne mury
z czarnych głębin, zaś olbrzymie gwiezdne krystaliczne konstrukcje emitowały
toniczne wonie poprzez głęboką, czarną, promieniującą przestrzeń. Przepiękne,
lirycznie melodie unosiły się w kierunku niezmierzonej dali. Podstawą każdej
z nich były ultrabasowe tony głęboko ukorzenionej głębi. Basso profundo
Messiaena stanowiło zasadniczy element wspierający potężne filary architektury
rozciągającej się poza ograniczenia narzucone ramami koncertu.
Odkrycie Olivier Messiaen, mistrz kompozycji, stosował głębokie tony organów parys-
kiej katedry do wywołania wrażeń, które można jedynie określić jako nie z tego
szkodliwego świata. Przeszukiwał on głębokie i nieosiągalne korzenie światów, by spoić nimi
swoje katedralne kompozycje. Jakiż majestat i wspaniałość dźwięków! To coś
wpływu wypełnionego inteligencją, która rozlała się i stworzyła świat, prądy muzyczne
i atmosferę tonacji – fluidalną muzykę i znaczenia.
infradźwięków Jednak najbardziej podstawowe tony, którymi przesycony jest ten świat, leżą
poniżej granicy słyszalności, umykają naszemu narządowi słuchu, lecz przenikają
na organizm nasze jestestwo. Infradźwięki1 naturalnego pochodzenia codziennie dudnią wo-
kół nas. Objawiają się, na szczęście, niezbyt często i niezbyt składnie. Infra-
człowieka dźwięki są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, ich częstotliwość mieści się poniżej
granicy słyszalności, która wynosi 15 herców. Infradźwięku nie słyszymy, lecz go
doprowadziło odczuwamy. Infradźwięki zawierają straszną tajemnicę w swym bezdźwięcznym
ryku.
dra Vladimira Infradźwięki wytwarzają różnorodne sensacje psychologiczne, które rozpo-
czynają się od rozdrażnienia. Przy pewnej określonej częstotliwości infradźwięki
Gavreau do są przyczyną fizycznego nacisku, zaś przy szczególnie niskich częstotliwościach
wywołują strach i dezorientację. Twórcy propagandy nazistowskiej metodycznie
skonstruowania stosowali infradźwięki w celu wywołania uczucia wrogości w masach ludzkich,
które zbierano, aby wysłuchały obłąkańca. Wynikiem tego jest historyczny
infradźwiękowych koszmar. Przy pewnej określonej częstotliwości infradźwięki powodują roze-
rwanie materii – organizm pęka i wybucha. Przy innych częstotliwościach
broni, detektorów infradźwięki ubezwłasnowolniają i zabijają. Stworzenia żyjące w morzach stosują
je do ogłuszania i zabijania swojej zdobyczy.
i osłon. Narastające basowe tony w katedrze zdają się mieć możliwość zdruzgotania
filarów, które podtrzymują sklepienie. Wiadomo, że witraże rozpryskiwały się
w deszcz kolorowych odłamków, kiedy dosięgło ich organowe basso profundo.
Gdzieś, w niemalże niesłyszalnej nawale tych podstawowych dźwięków, tych
ultrabasowych tonów tego grzmotu, kryła się niszcząca i przerażająca moc.

INFRADŹWIĘKI GENEROWANE PRZEZ ZJAWISKA NATURALNE


Zjawiska o charakterze naturalnym – grzmoty, trzęsienia ziemi, erupcje
wulkanów, fale oceaniczne, wodospady, wiatry i zorze – stanowią źródło potęż-
nych infradźwięków.
Potężne, zazwyczaj odległe efekty powstające w czasie naturalnych eksplozji
powodują powstawanie skutków o wręcz legendarnym charakterze. Kiedy wy-
Gerry Vassilatos buchł wulkan Krakatoa, w budynkach odległych o setki mil popękały pod
Copyright  1996 wpływem fali infradźwiękowej szyby. „Dzwonienie” zarówno ziemi, jak i atmo-
sfery trwało godzinami. Uważa się, że infradźwięki wytworzyły górny ton tego
Zaczerpnięto z 8 rozdziału książki naturalnego zjawiska o wręcz niemierzalnie niskiej częstotliwości stanowiący
Lost Science „środkową harmoniczną” całego wydarzenia. Wyspa Krakatoa została niemalże
(Zagubiona nauka) wyrzucona na orbitę w trakcie tego tragicznego wybuchu.
wydanej przez Analitycy utrzymują, że infradźwięk jest złożony z bardzo szerokiej gamy
Borderland Sciences Research Foundation tonów. Charakteryzujące się ogromnym ciśnieniem i okresem trwania tony te
P.O. Box 6250
„wspierają się” nawzajem, kiedy natykają się na rezonansową przestrzeń. Wszyst-
Eureka, CA 95502, USA
strona internetowa: www.borderlands.com
kie takie rezonansowe przestrzenie ulegają „odnalezieniu i zniszczeniu”, kiedy
właściwe fale ciśnieniowe wejdą z nimi w rezonans. Infradźwięk jest okrutnym

18 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


tonalnym gigantem rozdzierającym wszystko, co napotyka źródła. Wysokim, skwierczącym tonom zorzy polarnej towa-
na swojej drodze. rzyszy głębokie i złowieszcze dudnienie. Te głębokie tony
Badania dowodzą, że nagły wstrząs spowodowany eksplo- przenikają na wskroś ciała słuchaczy i wytwarzają podraż-
zją wytwarza złożony sygnał infradźwiękowy daleko od strefy nienie oraz zawroty głowy. Infradźwiękowe fale wstrząsowe
wybuchu. Mimo iż te fale uderzeniowe mogą być niespójne, nie są słyszalne w normalnych warunkach, za to są od-
to jednak ich destrukcyjna moc rozczłonkowuje odległe czuwalne.
ściany i okna w ułamku sekundy po zetknięciu się z nimi tego Przenoszeniu się infradźwięków nie przeszkadza ani
dźwiękowego śmiercionośnego szrapnela. Obiekty wszelkich wiatr ani burza, co więcej, te ostatnie czynniki mogą
kształtów, rozmiarów i kompozycji rozpadają się, kiedy być również ich źródłem. Potężne, harmoniczne wirowanie
infradźwiękowy impuls przemieszcza się przez przestrzeń, sztormów rozrywa atmosferę wypromieniowując cykloni-
w której się znajdują. Przed infradźwiękiem nie ma osłony. czną serię narastających infradźwięków. Uczucie lęku, które
Fizycy badali szczątki pozostałe po spowodowanym przezeń poprzedza huragan, jest spowodowane infradźwiękami. In-
rozpadzie. Bardzo niewiele z nich zachowało swoją spójność. fradźwięki wytwarzane przez sezonowe wiatry i zmiany
Te, którym udało się ujść cało z eksplozji, określane są pogody wprowadzają niektóre osoby w stan chorobowy.
mianem infradźwiękowych „oporników”. Ekrany wykonane Symptomami są tu niepokój, depresja, napięcie emocjo-
ze zbrojonego betonu niełatwo poddają się naporowi infra- nalne, rozdrażnienie, dezorientacja, czasami nagłe wybuchy
dźwiękowego uderzenia ładunków wybuchowych. płaczu, nudności i biegunka.
Pewne rodzaje trzęsień ziemi wytwarzają duże i nie- Infradźwięki mogą przemieszczać się na duże odległości
przewidywalne pionowe przemieszczenia powierzchniowe, i to praktycznie bez utraty siły. Ich ciśnienie o nie zmienio-
które w ekstremalnych przypadkach sięgają kilku metrów nej sile pojawia się daleko od ich źródła. Atmosfera pod-
w czasie jednego wstrząsu. W takim przypadku powierzch- trzymuje potężne infradźwiękowe drgania. Do wytworzenia
nia ziemi przypomina powierzchnię bębna, wydzwaniającą u człowieka tych niekorzystnych fizjologicznych i psycho-
swoje śmiercionośne, infradźwiękowe tony na godziny logicznych objawów wcale nie potrzeba infradźwięków
przed głównym wydarzeniem. Ziemia faluje w takt infra- o szczególne dużej mocy.
dźwiękowych tonów z elastycznością, która w końcu zała-
muje się wraz ze wzrostem ciśnienia. EFEKT DRGAŃ WYTWARZANYCH PRZEZ MASZYNY
Te ultraniskie dźwięki trzęsienia ziemi są z niepokojem Drgające konstrukcje będące dziełem człowieka stymu-
wychwytywane przez zwierzęta i wyczulonych na nie ludzi. lują powstawanie sztucznych niebezpiecznych infradźwię-
Infradźwiękowe wstrząsy wywierają ków. Pokonując zakręty z prędkoś-
charakterystyczny ciśnieniowy cią 60 mil na godzinę (96 km/h)
wpływ zarówno na struktury mart- Obiekty wszelkich kształtów, karoseria samochodu staje się źró-
we, jak i żywe organizmy. Wpływ rozmiarów i kompozycji dłem infradźwięków. Choroba lo-
ten powoduje spłaszczenie ciała, wybuchają, kiedy komocyjna może być związana
tak jakby ktoś został uderzony twa- z wystawieniem na przedłużone
rdą, niewidzialną ścianą, od której
infradźwiękowy impuls działanie wibrującej karoserii. Sa-
nie ma ucieczki. Niepokój, strach, przemieszcza się przez mochody, autobusy, pociągi, moto-
ekstremalny stres emocjonalny przestrzeń, w której się cykle i odrzutowce – wszystkie one
i mentalna niewydolność – to tylko znajdują. Przed wydzielają niebezpieczne infra-
niektóre czynniki składające się na dźwięki. Każdy ze środków trans-
to zjawisko. Często wśród ludzi wy- infradźwiękiem nie ma osłony. portu ma swój własny, charakterys-
stawionych na związane z trzęsie- tyczny dla siebie, rodzaj infradźwię-
niem ziemi infradźwięki występują ku będącego nieuniknionym wyni-
wstępne mdłości; ta silna reakcja sprawia, że uczulone na to kiem pokonywania mechanicznego tarcia i oporów wynika-
ofiary stają się bezradne. jących z bezwładności.
Fale oceaniczne, które tłuką w atmosferę na olbrzymich Istnieją duże trudności z zapisem i odtwarzaniem ultra-
przestrzeniach, wytwarzają akustyczną energię o średniej niskich tonów w celu ich badania. Muszą być one generowa-
częstotliwości 16 herców. Zjawisko „armat Barisal”2, „mgie- ne w miejscu przeznaczonym do eksperymentów. Teatralne
lnych armat” i „jeziornych armat” to dobrze udokumen- systemy dźwiękowe nie są w stanie wytworzyć wszystkich
towane formy niezwykłych zjawisk akustycznych. Niektóre wrażeń dźwiękowych związanych z naturalnymi infradźwię-
z tych „grzmiących” tonów manifestują się w absolutnie kami, niemniej zdarzają się przypadki, kiedy publiczność
przypadkowych okresach, inne mają charakter periodyczny. doznaje uczucia przerażenia w wyniku przypadkowego po-
Rozmiary zatok i fal, geologiczny układ warstw w zatokach wstania określonego infradźwięku w sali teatralnej.
i na wybrzeżu składają się na złożony wzór w mechanistycz- Zasadniczą rolę odgrywa tu tolerancja człowieka na
nych próbach wyjaśnienia tego, w jaki sposób te tajemnicze infradźwięki. Wojskowe zespoły medyczne od dawna badają
głosy są generowane w poszczególnych środowiskach. Te wpływ wibracji maszyn na ludzkie osądy i zachowania, które
naturalne głosy zatokowe zawierają w sobie dużą porcję wykraczają poza dopuszczalne granice. Jeśli piloci odrzuto-
infradźwięków i zdarzało się, że wybijały szyby a nawet wców i rakiet popełnią nawet najmniejszy błąd w ocenie
wstrząsały małymi miasteczkami. sytuacji w wyniku działania infradźwięków, może to do-
Tajemnicze i nagłe zmiany barometryczne wskazują, że prowadzić do katastrofy. Odnotowano popełnianie pew-
źródłem naturalnych infradźwięków są nie tylko warstwy nych krytycznych rodzajów błędów w ocenie sytuacji nawet
podpowierzchniowe ziemi lub zbiorniki wodne. Zarówno podczas krótkotrwałych lotów.
solarne rozbłyski, jak i normalny, jednostajny wiatr słonecz- Potężne infradźwiękowe drgania kadłuba odrzutowca
ny generują infradźwiękowe drgania w atmosferze. Są do- całkowicie przenikają ciała pilotów. Szybkość reakcji pilo-
niesienia o napowietrznych dźwiękach podobnych do gene- tów nieustannie poddawanych działaniu tej infradźwięko-
rowanych w czasie trzęsień ziemi. Co jest typowe dla wej energii zostaje w znaczący sposób wydłużona. Wojs-
infradźwięków, to niemożność dokładnej lokalizacji ich kowe regulaminy znają to zjawisko i ograniczają czas lotów.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 19


Jest znanym faktem, że nadmierne wystawienie pilota na sylii]. Zespół ten, w którego skład wchodzili między innymi
działanie infradźwięków zagraża zarówno jemu, jak i zada- Marcel Miane, Henri Saul i Raymond Comdat, opracował
niu, które ma on do wykonania. Do szkodliwych przejawów cały szereg robotów przeznaczonych do wykonywania zadań
oddziaływań infradźwięków na pilotów należą między in- zarówno cywilnych, jak i wojskowych.
nymi: pogorszenie wzroku, mowy, orientacji, równowagi W trakcie badań zespół dra Gavreau dokonał bardzo
oraz zdolności do dokładnej oceny sytuacji i wyciągania dziwnej i niesłychanej obserwacji, która nie tylko zakłóciła
logicznych wniosków. tok ich prac, ale stała się głównym tematem ich dalszych
dociekań. Zakwaterowany w wielkim, betonowym budynku
ŚMIERCIONOŚNE BRONIE ZIMNEJ WOJNY zespół od czasu do czasu odczuwał powodujące dekoncent-
Trwała Zimna Wojna. Jedynie Stany Zjednoczone po- rację nudności, często dzień po dniu, a bywało, że i całymi
siadały tajemnicę. Najstraszliwsza broń, jaką dotychczas tygodniami. Wezwani na pomoc przemysłowi lekarze przy-
stworzono, była własnością jednego rządu. Istnienie bomby pisywali winę jakiejś chorobie. Sądzono, że objawy te są
atomowej stanowiło zagrożenie państw, których motywy nie wynikiem jakichś patogennych czynników – „choroby bu-
były zupełnie altruistyczne. dynkowej”. Nie wykryto jednak żadnych czynników bio-
Uzyskanie tajemnicy jej budowy stanowiło priorytet wie- logicznych, mimo iż objawy utrzymywały się. Tok badań
lu agresywnie nastawionych, imperialistycznych państw. Je- został poważnie zakłócony i zespół zażądał dokładnego
dyną drogą jej uzyskania przez niektóre państwa była zbadania budynku.
ordynarna kradzież. Kiedy stalinowscy specjaliści stworzyli W trakcie badań odkryto, że tajemnicze mdłości ustają
w końcu duplikat amerykańskiej bomby atomowej, wszyst- po zamknięciu pewnych okien. W związku z tym przyjęto, że
kie pozostałe narody europejskie również odczuły nagłą przyczyną mdłości była „emisja jakichś gazów” i podjęto
potrzebę jej posiadania, a nawet czegoś jeszcze lepszego. drobiazgowe przeszukanie całego budynku. Próby wykrycia
Kiedy komuś zależy na obronie swoich granic, konsek- środków chemicznych nic nie dały, niemniej ostatecznie
wencje użycia broni mogących zniszczyć świat, schodzą na znaleziono źródło dolegliwości. Okazał się nim niewłaściwie
dalszy plan. Broń jest ze swej natury nastawiona na nisz- zainstalowany wentylator. Początkowo sądzono, że emituje
czenie, niemniej jednak istnieją moralne różnice między on trujące opary pochodzące z oleju lub smaru, ale badania
bronią ofensywną i defensywną. nie potwierdziły tego przypuszczenia. W końcu odkryto, że
Przed rozprzestrzenieniem się mody na broń atomową, to luźno zamocowany niskoobrotowy silnik wentylatora
narody koncentrowały swoje poszu- umieszczony w przewodzie wenty-
kiwania i badania na bardzo dziwa- ...dr Gavreau i jego koledzy lacyjnym biegnącym przez wiele
cznych i równie śmiercionośnych pięter wytwarzał „powodujące
środkach mających służyć obronie doszli do wniosku, że mają do mdłości wibracje”.
ich granic. Szybko doskonalono czynienia z dźwiękiem tak Tajemniczość tego zjawiska
śmiercionośne wariacje i kombina- niskim, że żaden mikrofonowy wzrosła, kiedy zespół dra Gavreau
cje broni gazowych, bakteriologicz- usiłował zmierzyć natężenie i wyso-
nych i radiacyjnych. Zespoły bada- detektor nie jest w stanie kość tonu wytwarzanego dźwięku.
wcze Stalina badały moce o charak- go zarejestrować. Kiedy nie udało się mu zmierzyć
terze psychicznym jako środek na jego parametrów akustycznych, ze-
zniszczenie wroga. Rozwijała się spół poddał w wątpliwość ustalenie
wojna psychotroniczna między licznymi grupami, zarówno inżynierów budowlanych. Tak czy inaczej zamykanie okien
o charakterze prywatnym, jak i państwowym, z wyraźnymi prowadziło do zaniku mdłości.
skutkami. Ostatnio dzięki narastającemu procesowi sowiec- W kolejnym kroku genialnego naukowego wnioskowa-
kiego otwarcia światło dzienne ujrzały informacje o pew- nia dr Gavreau i jego koledzy skonstatowali, że mają do
nych prostych broniach psychotronicznych. czynienia z dźwiękiem tak niskim, że żaden mikrofonowy
W rzeczywistości im większy jest arsenał broni, tym detektor nie jest w stanie go zarejestrować. Ta konkluzja
mniej bezpieczne są granice. W czasie gdy supermocarstwa kosztowała zespół bardzo wiele, bowiem przez długie okre-
koncentrowały się na wytwarzaniu broni masowej zagłady, sy czasu nie byli w stanie kontynuować badań próbując go
inne kraje kierowały swoją uwagę na cele bardziej praktycz- zmierzyć. W trakcie jednego z poszukiwań przypadkowe
ne – bronie konwencjonalne, które zdawały się spełniać bezpośrednie wystawienie na jego wpływ wyłączyło ich na
potrzeby mniejszych, bardziej ograniczonych pól bitewnych. wiele godzin z dalszych prac.
Rozwijając własny arsenał atomowy, Francja poszuki- Kiedy w końcu udało się im zmierzyć ten „dźwięk”,
wała jednocześnie defensywnych broni taktycznych wsze- okazało się, że podstawowy ton miał częstotliwość siedmiu
lkiego rodzaju. Chociaż bronie krótkiego zasięgu stanowiły herców. Co więcej, ten infradźwięk wcale nie miał dużej
najlepszą obronę przeciwko napaści o charakterze kon- mocy. Stało się jasne, że drgający z małą częstotliwością
wencjonalnym, poszukiwano również systemów, które by- silnik wymuszał drgania rezonansowe w dużym, betonowym
łyby równie skuteczne jak broń atomowa. Poszukiwano szybie wentylacyjnym.
nowego młota, który obroniłby Francję przed nowymi Działając jak drgający „język” olbrzymiej „organowej
agresorami, podobnie jak wielki średniowieczny frankoński piszczałki” turkoczący silnik wytwarzał infradźwięki powo-
król Charles Martel zwany „Młotem”3 obronił ją przed dujące mdłości. Ta tunelowa przestrzeń z wibrującą kolum-
bezwzględnymi najeźdźcami ze wschodu. Ten nowy „młot” ną powietrza sprzężona z resztą betonowego budynku stała
wyłonił się z przypadku. się osobliwym wzmacniaczem infradźwięków.
Zrozumienie tego infradźwiękowego układu pozwoliło
DR VLADIMIR GAVREAU również wyjaśnić, dlaczego zamknięcie okien przynosiło
Głównym tematem badań dra Vladimira Gavreau były umiarkowany efekt „blokady objawów chorobowych”. Oka-
zdalnie sterowane automaty i roboty. W celu kontynuowa- zało się, że okna powodowały zmianę ogólnego profilu
nia prac w tym zakresie stworzył w roku 1957 zespół rezonansowego budynku podnosząc wysokość infradźwię-
naukowców [w Elektroakustycznym Laboratorium w Mar- ków i ich intensywność.

20 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Od tamtego czasu odkryto ujemny wpływ tego rodzaju manifestacja na wspornikach urządzenia. Dalsza jego praca
infradźwięków w innych biurowcach i zabudowaniach o cha- doprowadziła do potężnego grzmotu, który zakołysał wszys-
rakterze przemysłowym. Oddziaływanie niskoczęstotliwoś- tkim, nieomal niszcząc przeznaczony do testów budynek.
ciowych naturalnych lub będących dziełem człowieka źródeł Każdy filar i złącze masywnej konstrukcji poruszyło się.
drgań infradźwiękowych powodujących nudności jest obec- Jednemu z techników udało się mimo bólu odciąć zasilanie.
nie doskonale znane. W architekturze stało się już rutyną Te doświadczenia z infradźwiękami były równie nie-
poszukiwanie i zmiana otworów i wnęk stanowiących ewen- bezpieczne, jak wczesne próby z energią jądrową, przy czym
tualne źródło drgań infradźwiękowych powstających w wy- infradźwiękowe ataki na ciało są jeszcze bardziej śmiercio-
niku rezonansu. Występują one często w starych budynkach nośne, ponieważ następują w śmiertelnej ciszy. Po tych
z powodu błędów konstrukcyjnych wynikających z braku pierwszych testach dr Gavreau i jego współpracownicy byli
wiedzy o tym zjawisku. Wszelkie tego rodzaju „niewłaściwe” poważnie chorzy przez całą dobę, a zaburzenia wzroku
formy architektoniczne są modyfikowane poprzez dodanie utrzymywały się przez kilka dni. Co gorsze, uszkodzeń
materiałów dźwiękochłonnych. doznały również ich narządy wewnętrzne – serce, płuca,
żołądek i otrzewna doznawały powtarzających się bolesnych
EKSPERYMENTY Z INFRADŹWIĘKAMI skurczów przez równie długi czas. Dodatkowymi sympto-
Dr Gavreau i jego zespół badawczy zajął się następnie mami wystawienia na działanie infradźwięków były skurcze
uważnym badaniem efektów ich „infradźwiękowego orga- mięśni, zawroty głowy i łzawienie oczu. Wszystkie rezonują-
nu” zmieniając intensywność i częstotliwość generowanych ce przestrzenie w ciele wchłonęły destrukcyjną energię
dźwięków. Zmieniając napięcie sprężyn w amortyzatorach akustyczną i z pewnością zostałyby rozerwane w strzępy,
utrzymujących silnik wentylatora można było uzyskać zmia- gdyby nie wyłączono zasilania.
nę wysokości dźwięku. Określono różne infradźwiękowe Efektywność infradźwięków jako broni defensywnej
częstotliwości rezonansowe w całym budynku. Zamykanie o przerażającej mocy została udowodniona ku „satysfakcji”
okien blokowało większość objawów, lecz powtórne ich twórców ich generatora. Przy okazji zrodziło się jednak
otwarcie, bez względu na moc źród- wiele pytań. Po tym przykrym wy-
ła, powodowało, że cały zespół po- padku samo zbliżenie się po raz
nownie zaczynał odczuwać mdłości. Te doświadczenia drugi do aparatury stanowiło nie-
Dr Gavreau uważał, że dokonał z infradźwiękami były równie zbyt przyjemne przeżycie. Jak potę-
odkrycia dotychczas nie znanej bro- niebezpieczne, jak wczesne żna energia musiała znajdować się
ni w postaci infradźwięków. Świa- na wyjściu tego infradźwiękowego
dom tego, że naturalne eksplozje
próby z energią jądrową, przy urządzenia, skoro zadziałała nawet
są źródłem infradźwięków, zaczął czym infradźwiękowe ataki na na sterujących nim inżynierów?
zastanawiać się nad zastosowaniem ciało są jeszcze bardziej Z największą ostrożnością i re-
ich jako broni defensywnej. Wpływ śmiercionośne, ponieważ spektem dla potęgi, z którą ma do
przypadkowych źródeł infradźwię- czynienia, dr Gavreau przeliczył
ków w postaci uderzeń piorunów następują w śmiertelnej ciszy. wszystkie parametry swojej kon-
wystarczał do zobrazowania, czego strukcji. Nie docenił mocy wyzwala-
mogłyby dokonać wytwornice sztu- nej przez piszczałki – w rzeczywis-
cznych piorunów – problem polegał jednak na tym, jak tości znacznie zaniżył wartości wyjściowe dla celów diagnos-
je stworzyć. Tego rodzaju rozważania stymulowały teo- tycznych. Nie przyszło mu do głowy, że wartości te i tak były
retyczne dyskusje nad możliwością wytwarzania koheren- o wiele za duże jak na infradźwięki!
tnych (spójnych) infradźwięków, a co za tym idzie skon- Ponieważ zebranie danych empirycznych a następnie ich
struowania infradźwiękowego „lasera”. analiza stanowiły jedyną drogę do określenia wpływu infra-
Pierwsze urządzenia skonstruowane przez zespół dra dźwięków na organizmy żywe i materię nieożywioną, pono-
Gavreau były zbudowane na wzór źródła infradźwięków, za wnie przystąpiono do badań, tym razem jednak generując
sprawą którego zetknęli się oni z nimi po raz pierwszy. infradźwięki o minimalnej mocy. Po pierwsze, należało
Zespół skonstruował piszczałki organowe o olbrzymiej sze- znacznie zmniejszyć rozmiary aparatury, jako że jej dotych-
rokości i długości, z których pierwsza miała średnicę 6 stóp czasowe parametry były nie do przyjęcia. Aby zapewnić
(1,8 m) i długość 75 stóp (22,5 m). Wykonano je w dwóch całkowitą kontrolę śmiertelnych uderzeń, zamontowano
odmianach: w pierwszej na jej końcu zastosowano napędza- cały szereg awaryjnych wyłączników, które uruchamiane
ny mechanicznie tłok, a w drugiej – bardziej konwencjonal- były przez ciśnieniową falę infradźwięku. Natężenie, przy
nej – sprężone powietrze. Obie przetestowano na zewnątrz którym następowało odcięcie zasilania, można było regulo-
umieszczając je za ochronnymi, dźwiękochłonnymi ściana- wać przy pomocy automatycznych wyłączników baromet-
mi, przy czym badacze stali w dużej odległości od nich. rycznych.
Główna częstotliwość rezonansowa tych piszczałek oka- Dążąc do zbudowania mniejszych i łatwiejszych w ob-
zała się należeć do „zakresu śmiertelnego” – 3-7 herców. słudze generatorów infradźwięków dr Gavreau przetestował
Dźwięki te były niesłyszalne dla człowieka, co stanowiło cały szereg specjalnych rogów i syren różnej wielkości.
dużą zaletę w przypadku zastosowania ich jako broni obron- Każde tych urządzeń było nadzwyczaj prostym, płaskim,
nej. Rezultaty ich oddziaływania były wyraźnie odczuwalne. okrągłym pudłem rezonansowym z bocznym przewodem
Mimo iż piszczałki działały jedynie przez kilka sekund, wyjściowym. Były to najczęściej powiększone modele mgło-
symptomy ich oddziaływania pojawiły się u badaczy natych- wych i policyjnych syren. W kolejnych próbach systematycz-
miast i zupełnie niespodziewanie. Ciśnieniowe fale powiet- nie je zmniejszano, ponieważ ich moc na wyjściu wciąż była
rza objęły ich ciała nieznośnym i niemożliwym do uniknięcia za duża. Infradźwiękowe syreny mgłowe były zdolne do
uściskiem – ciśnienie, które natarło na nie ze wszystkich wytwarzania 2 kilowatów energii infradźwiękowej o częstot-
stron jednocześnie, zamknęło je w śmiertelnym kokonie, po liwości 150 herców. Znacznie łatwiej do wymaganych para-
czym wystąpił tępy ból będący skutkiem nacisku infra- metrów dawały się dostosować płaskie „syreny policyjne”.
dźwięku na oczy i uszy. Zaraz potem nastąpiła przerażająca Ich ogólne parametry było łatwo określić i stworzono nawet

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 21


w tym celu odpowiednią formułę matematyczną. Rezonan- twarza stan chorobowy, z kolei jego zwiększone natężenie
sowy ton syreny obliczano dzieląc jej średnicę przez stałą może skończyć się śmiercią.
o wartości 51. Zwiększanie głębokości syreny powodowało Alarmujące reakcje na infradźwięki w zakresie częstot-
wzrost amplitudy. Syrena o średnicy 1,3 m wytwarzała liwości od 40 do 100 herców opisali dokładnie wojskowi
infradźwięki o częstotliwości 37 herców. Ten rodzaj fali eksperci medyczni. Wyniki te są bardzo niepokojące. Wraz
infradźwiękowej z powodzeniem wstrząsnął ścianami całego z obniżaniem częstotliwości infradźwięku narastają nieko-
kompleksu budynków laboratorium, mimo iż jego moc rzystne objawy w postaci zmienionego rytmu pracy serca
wynosiła niespełna dwa waty energii infradźwiękowej. i wzrostu częstotliwości pulsu o około 40 procent, które są
objawem stanu przedśmiertnego. Przy częstotliwości 100
BADANIA TESLI I WOJSKOWE TESTY MEDYCZNE herców występują umiarkowane mdłości, zawroty głowy,
Do wywołania objawów choroby infradźwiękowej wy- zaczerwienienie skóry i mrowienie w całym ciele. Zawroty
starczy niewielka moc. Wielu badaczy naraziło siebie na głowy, niepokój, niezwykłe zmęczenie, ucisk na gardło oraz
poważne obrażenia, kiedy rozmyślnie lub przypadkowo zapaść systemu oddechowego to kolejne objawy. Kaszel,
udało się im wygenerować infradźwiękowe drgania. silny ucisk podmostkowy, dławienie, nadmierne wydzielanie
Nikola Tesla stosował drgające platformy jako kurację śliny, niesamowite bóle przy przełykaniu, trudność w od-
zwiększającą witalność. Lubował się w „harmonizowaniu dychaniu, ból głowy oraz bóle żołądka występują przy
ciała” przy pomocy drgających platform własnej konstruk- częstotliwościach od 60 do 73 herców. Infradźwięki wywołu-
cji. Zamontowane na mocnych, gumowych wspornikach ją także stan zmęczenia. Niektórzy ludzie kaszlą przez
platformy były wprawiane w drgania przy pomocy napę- ponad godzinę, a zaczerwienienie skóry utrzymuje się u wie-
dzanych mechanicznie „ekscentrycznych” kół. Ich umiar- lu przez szereg godzin. Infradźwięki w zakresie od 43 do 73
kowane używanie, na przykład przez około jedną minutę, herców wywołują u ludzi znaczny spadek ostrości widzenia,
mogło przyjemnie pobudzić całe ciało do działania na kilka a tak zwany iloraz inteligencji spada prawie o jedną czwartą.
godzin. Nadmierne ich stosowanie mogło jednak prowadzić Kompletnemu zburzeniu ulega także zdolność orientacji
do śmiertelnej choroby, przy czym przestrzennej. Zmniejsza się rów-
najgroźniejsze było nadzwyczajne nież koordynacja pracy mięśni i po-
pobudzenie akcji serca. Całe ciało Infradźwięki zdają się wręcz czucie równowagi. Tuż przed utratą
wręcz „dzwoniło” godzinami przy paraliżować funkcje przytomności stwierdzano także
mocno podwyższonym rytmie pracy fizjologiczne organizmu. spadek sprawności manualnej i beł-
serca i znacznym nadciśnieniu. kotliwą wymowę.
Skutki mogły być wręcz zabójcze.
Wywołują zakłócenia w uchu Odkrycia dra Graveau dotyczą-
Pewnego razu bliski przyjaciel środkowym pozbawiając ce infradźwięków z zakresu od 1 do
Tesli, Samuel Clemens, odmówił organizm poczucia 10 herców są prawdziwie szokujące.
zejścia z wibrującej platformy mi- równowagi i unieruchamiając Ton śmiercionośny wynosi około
mo wielokrotnie powtarzanych 7 herców. Mała amplituda drgań
ostrzeżeń. Tesla żałował potem, że swoje ofiary. w tym zakresie powoduje zmiany
pozwolił mu wejść na platformę. w zachowaniu człowieka. Aktyw-
Kilka sekund później rozradowany ność umysłowa ulega najpierw za-
Clemens niemal strzelił kopytami w kalendarz. Przyczyną hamowaniu a następnie zablokowaniu i całkowitemu znisz-
były infradźwięki. czeniu. Wraz ze wzrostem amplitudy występuje szereg
Tesla często obszernie opisywał wpływ infradźwięków niepokojących objawów, które zapoczątkowuje pełna neu-
dziennikarzom, którzy naśmiewali się za jego plecami z te- rologiczna interferencja. Działanie rdzenia przedłużonego
go, że taki „malutki dźwięk” może spowodować tak wielkie zostaje zablokowane i ustają jego autonomiczne funkcje.
szkody. A jednak to właśnie przy pomocy tego „malutkiego
dźwięku” Tesla o mało nie zrównał z ziemią swojego DOŚWIADCZENIA Z DETEKTORAMI
laboratorium na Houston Street. Zbudowane przez niego INFRADŹWIĘKÓW
kompaktowe generatory infradźwiękowych impulsów miały Infradźwięki trzymają się ziemi – jest to dobrze znane ze
niesamowitą wydajność. W późniejszym okresie skonstruo- świata zwierząt zjawisko. Żeńskie wokalizy i ich młodych
wał i przetestował bronie wykorzystujące infradźwięki zdol- przenoszą się powietrzem, jako że tony wysokie mają naturę
ne do obrócenia w perzynę całych budynków i miast. napowietrzną. Oznacza to, że osobniki żeńskie i ich małe
Pewnego razu Walt Disney i jego współpracownicy stanowią naturalne ofiary mięsożerców. Niskotonowe
rozchorowali się, kiedy przewidziany do ilustracji jednej ze dźwięki trzymają się ziemi, są „przewodzone” przez warstwy
scen efekt dźwiękowy został spowolniony przy pomocy ziemi. Męskich dźwięków nie mogą zlokalizować drapieżcy,
magnetofonu i jednocześnie kilkakrotnie wzmocniony przy ponieważ „tulą” się one do ziemi i rozpraszają wraz z od-
pomocy aparatury nagłaśniającej. Oryginalny dźwięk po- dalaniem od źródła. Niektóre osobniki męskie uderzają
chodził z urządzenia do łączenia metali – było to brzęczenie w ziemię swoimi nawoływaniami i kopytami – są to sygnały
o częstotliwości 60 herców, które zostało pięciokrotnie porozumiewawcze, które tylko one są zdolne zrozumieć.
spowolnione do częstotliwości 12 herców. Ten dźwięk wy- Fakt, że ziemia przyciąga i przewodzi niskie tony stanowi
wołał wśród członków zespołu mdłości, które utrzymywały duży dar dla środowiska zwierząt, bowiem zwiększa szanse
się przez kilka dni. przetrwania męskich przywódców. Kiedy stada są atakowa-
Infradźwięki zdają się wręcz paraliżować funkcje fizjo- ne przez drapieżniki, osobniki męskie są w stanie dowodzić
logiczne organizmu. Wywołują zakłócenia w uchu środ- swoimi towarzyszami pozostając całkowicie „niewidzialny-
kowym pozbawiając organizm poczucia równowagi i unie- mi” i nieuchwytnymi. Drapieżniki nie są w stanie zlokalizo-
ruchamiając swoje ofiary. Efekt jest taki jak w przypadku wać nawoływań i „dudnień” męskich przywódców, ponie-
przedłużającego się, ostrego stanu chorobowego. Powrót do waż nie mają możliwości przechwytywania ich niskotono-
normalnego stanu wymaga wielu godzin a nawet dni. Wy- wych sygnałów. Są więc oni dla nich trudnym do zaatakowa-
stawienie na umiarkowane natężenia infradźwięków wy- nia celem. Drapieżnikom często przewodzą liderzy rodzaju

22 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


męskiego, którzy również komunikują się ze sobą poprzez pomiaru przewodności elektrycznej powstałej mieszaniny.
ziemię. Układ ten był niezawodny i dokładny.
Tego samego rodzaju analogie stosują się do infra- Mimo swoich zalet wszystkie detektory miały jednak
dźwiękowego systemu obronnego. Po pierwsze, infradźwię- jedną wadę: ofensywne zastosowanie infradźwięków o dużej
ki nie tracą intensywności w miarę oddalania się na dużą amplitudzie powodowało ich rozpad, wręcz ich wyparowy-
odległość, ich moc pozostaje prawie taka sama jak w chwili wanie.
wyemitowania ze źródła. Jest również prawdą, że ze wzglę-
du na ich ziemiolubną naturę nie można zlokalizować OBRONA PRZED INFRADŹWIĘKAMI
źródła infradźwięków nie posiadając przeznaczonej do tego Francuskie władze wydały oświadczenie mówiące, że dr
celu specjalistycznej aparatury. Te fakty stanowią zaletę dla Gavreau wcale nie pracuje nad opracowaniem broni, jed-
tych, którzy chcieliby użyć infradźwięków w charakterze nak wiele patentów przeczy temu twierdzeniu. Mimo iż nie
broni. Przypuśćmy, że jakieś wrogie nam siły zastosowały jest możliwe dotarcie do faktycznych patentów dotyczących
infradźwięki. Co wtedy? Infradźwięki są niesłyszalne. W tej generatorów infradźwięków, drowi Gavreau przypisuje się
sytuacji bitwa skończy się, zanim ktokolwiek zorientuje się, rozwój „infradźwiękowej zbroi”. Na co miałby bowiem
że się zaczęła. Jak rozpoznać, że się jest obiektem infra- „tracić” tyle czasu i pieniędzy, jeśli nie na antyinfradźwię-
dźwiękowego ataku? W takim wypadku detektorem ataku kowe badania?
„nierozpoznawalnego wroga” byłaby pierwsza linia obrony. Jest oczywiste, że broń infradźwiękowa powoduje konie-
To oznacza, że rozwijanie skutecznego systemu broni infra- czność opracowania i sprawdzenia tarcz antyinfradźwięko-
dźwiękowej wymaga w pierwszym rzędzie opracowania de- wych i dr Gavreau poświęcił temu zagadnieniu znacznie
tektora infradźwięków. więcej czasu niż na skonstruowanie skutecznych rogów
Dr Gavreau po raz pierwszy przystąpił do opracowania infradźwiękowych. Dr Gavreau już na początku swoich
detektorów infradźwięków w celu ochrony przed nimi swo- badań odkrył, że infradźwięku nie da się całkowicie za-
jego personelu, a dopiero potem zaczął myśleć o ich ewen- blokować. Infradźwiękowe urządzenia wymagają bardzo
tualnym bojowym zastosowaniu. Z początku eksperymen- dużych ekranów. Co więcej, nikt nie odważyłby się na
tował z różnymi urządzeniami, któ- postawienie zapory infradźwięko-
re naśladowały wykrywacze fal ra- wej przeciwko jakiejkolwiek armii
diowych. Jedno z tych urządzeń wy-
Infradźwięki „tulą” się do bez odpowiedniej osłony. Infra-
korzystywało płomień w zamkniętej ziemi i rozprzestrzeniają dźwiękowe rogi mogą wysyłać
przestrzeni. Było podobne do pło- wokół swojego źródła. I ci, dźwięki w zadanym kierunku, lecz
mieniowych detektorów skonstruo- którzy je wysyłają, sami mogą naturalne środowisko pozwala na
wanych przez Lee de Foresta tuż ich „przeciekanie” we wszystkich
przed wynalazieniem przezeń trio- stać się ich ofiarami. kierunkach. Infradźwięki w ciągu
dy. Płomieniowe detektory Gavre- kilku sekund przenikają swoje ge-
au wykorzystywały różne przestrze- neratory. „Zawracają” w kierunku
nie rezonansowe – przy określonej wysokości infradźwię- tych, którzy je wysyłają. Infradźwięki „tulą” się do ziemi
ków płomień unosił się do góry. Detektory te pozwalały mu i rozprzestrzeniają wokół swojego źródła. I ci, którzy je
określić amplitudę i wysokość dźwięku. Niestety, płomienie wysyłają, sami mogą stać się ich ofiarami.
są niebezpieczne i kapryśne i nie bardzo nadają się do Pierwszą metodą, jaką zastosował Gavreau, było zwięk-
użycia na polu walki. szanie ich częstotliwości, aż do utraty przez nie infra-
Potem dr Gavreau eksperymentował z ulepszonymi ba- dźwiękowych własności. Udało się to uzyskać przy pomocy
rometrami mechanicznymi. Były to duże pudła rezonan- pasywnej metody „strukturalnej” – ustawionych warstwowo
sowe połączone z bardzo delikatnymi rurkami barometrycz- rzędów ekranów i przestrzeni rezonansowych. Forma ta
nymi. Okazało się, że przyrządy te są bardzo czułe. Od- nosi nazwę „pasywnej”, ponieważ urządzenia stoją i czekają
notowywały równomierny przyrost ciśnienia barometrycz- na infradźwiękowy atak, absorbują go i zamieniają na
nego, kiedy duże miechopodobne pudła rezonansowe były nieszkodliwe, słyszalne dźwięki.
ściskane przez infradźwięki. Czułość tych urządzeń rosła Jego druga metoda miała charakter bardziej „agresyw-
wraz ze wzrostem objętości miechów. Były skuteczne, lecz ny” i polegała na aktywnym działaniu. Zastosowano w niej
zbyt delikatne. dobrze znaną zasadę fizyczna. Polega ona na wysyłaniu
Kolejne przyrządy przypominały wyglądem wczesne te- tonów, których czoło jest w fazie przeciwnej w stosunku do
lewizyjne, mechaniczne konstrukcje Johna Logie Biarda. fali atakującej. W ten sposób obie fale znoszą się i atak
Do ich budowy zastosowano duże membrany stosowane infradźwiękowy zostaje wytłumiony lub przynajmniej znacz-
w kotłach muzycznych, lustra, światła i fotoogniwa. Do nie osłabiony. Metoda ta wymaga jednak systemu szybkiego
membrany było przymocowane lustro powodujące migota- wykrywania infradźwięków i odpowiednio szybkiej reakcji.
nie światła, ilekroć w membranę uderzały infradźwięki. Cały proces polega na określeniu wysokości tonu fali ataku-
Fotoogniwo dokonywało zapisu migotania w postaci syg- jącej i wygenerowaniu identycznej fali o przeciwnej fazie.
nału elektrycznego. Ten typ detektora cechował się dużą Metoda aktywnej redukcji nie jest jednak dostatecznie
niezawodnością. dokładna i nie zapewnia stuprocentowej ochrony. Nie da się
Najdoskonalszymi detektorami konstrukcji Gavreau w pełni zneutralizować wysoce zmodulowanego, mobilnego
okazały się jednak te, które wykorzystywały zjawisko elekt- źródła infradźwięków bez wyszukanych układów elektro-
rolizy. Były one oparte na przyrządach skonstruowanych nicznych.
przez Fessendena do pomiaru słabych sygnałów radiowych. Gavreau wpadł jednak na inny, elegancki w swej prosto-
Wykorzystywały rozwory związków chemicznych oraz punk- cie, pomysł, który sprawił, że obrońcy nie muszą już narażać
towe kontakty elektryczne. Ilekroć infradźwięki przenikały się na działanie wysyłanych przez siebie infradźwięków.
przez to urządzenie, znajdujące się w nim roztwory chemi- Pracując nad stałymi instalacjami broni i stanowisk, Gav-
czne przechodziły przez oddzielającą je barierę osmotyczną. reau i jego zespół zupełnie zapomnieli o pierwotnym celu
Następnie za pomocą czułego galwanometru dokonywano swoich badań – robotyce.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 23


PRZENOSZONA PRZEZ ROBOTY BROŃ się w każdym ośrodku z jednakową skutecznością niszcząc
INFRADŹWIĘKOWA napotykane cele.
Jak pamiętamy, dr Gavreau i jego zespół zajmowali się Intensywność, z jaką urządzenia dra Gavreau wyrzucają
początkowo robotyką i opracowywaniem systemów auto- swoją energię do otaczającego środowiska, jest przerażają-
matyzacji operacji przemysłowych i wojskowych. W końcu ca. Widzimy tu doprowadzone do perfekcji wykorzystanie
zaczęli się zastanawiać nad połączeniem tej nowo wynale- zjawiska, które w warunkach naturalnych nigdy nie wy-
zionej broni z robotami. stępuje w tak zabójczym nasileniu. Właśnie dlatego ta broń
Dr Gavreau połączył formę organowej piszczałki z syre- – jeśli zostanie użyta – musi być zdalnie sterowana, działając
ną. Urządzenie umieszczono w betonowym bloku o pojem- jak automat wykonujący swoje zadania z dala od swoich
ności niespełna metra sześciennego. Syrenę umieszczono operatorów.
z przodu, a wzdłuż rozszerzających się ku przodowi boków Sam Gavreau określił to następująco: „Nie istnieje pełna
usytuowano kilka rezonansowych piszczałek. Urządzenie ochrona przed infradźwiękami. Nie absorbują ich zwykłe
było zasilane powietrzem o wysokim stopniu sprężenia materiały, także żadne zapory ani schrony nie są w stanie
i miało przerażającą moc na wyjściu. W konwencjonalnym ich zatrzymać”.
zastosowaniu było zdolne do całkowitego unicestwienia Tak więc po raz kolejny stajemy na rozdrożu. Na jednej
nieprzyjaciela. W ramach eksperymentu ustawiono ten ze- z możliwych ścieżek napotkamy Messiaena i jego muzyczne
staw syren na czterystakilogramowym betonowym postu- przesłanie pokoju, a na drugiej dra Gavreau i jego muzycz-
mencie z betonową osłoną na wyjściu. Mimo tych zabez- ne przesłanie wojny. Czyją muzykę wybierzemy? I
pieczeń urządzenie z powodzeniem zatrzęsło sporą częścią
O autorze:
Marsylii. Infradźwięki przebiły się przez wspierający je blok
Gerry Vassilatos jest badaczem specjalizującym się w naukach
betonowy i w ciągu sekundy zniszczyły betonową osłonę.
pogranicza i stałym współpracownikiem Journal of Borderland
Makabra! Wszystko odbyło się w kompletnej ciszy. Urzą-
Research. Jest autorem programów dokumentalnych z cyklu Ray of
dzenie to charakteryzowało się dużą selektywnością doboru
Discovery oraz książek Vril Compendium, Secrets of Cold War
wysokości tonu, mocy i kierunku. Ta ostatnia cecha – dobór
Technology: Project HAARP and Beyond, Declassified Patents of the
kierunku – pozwoliła Gavreau i jego zespołowi osiągnąć
Cold War and SDI i Lost Science.
najwyższy współczynnik bezpieczeństwa. Można było teraz
defensywne urządzenia infradźwiękowe tak nakierować, aby
Przełożył Jerzy Florczykowski
nie zagrażały swoim operatorom. Broń ta była stosunkowo
zwartym i wydajnym urządzeniem. Jej wydajność była okre-
Przypisy:
ślana przez stosunek wyjściowej mocy destrukcyjnej do
1. Infradźwięki (poddźwięki) fale sprężyste nie wywołujące u człowieka
objętości całego urządzenia. wrażenia dźwięku, o częstotliwości mniejszej niż 16 herców. Źródłem infra-
Późniejsza jego wersja zawierała kolejny sześcian z infra- dźwięków są: wyładowania atmosferyczne (pioruny), wiatr, różnego rodzaju
dźwiękową syreną w środku. Na przedniej płaszczyźnie eksplozje, trzęsienia ziemi, duże elementy drgające konstrukcji i urządzeń
umieszczonych było 60 piszczałek z rozszerzającymi się ku mechanicznych itp. Infradźwięki są słabo tłumione i rozchodzą się na duże
przodowi rogami tworzącymi coś w rodzaju tablicy. Mówio- odległości. Wykorzystuje się je do wyznaczania miejsc wybuchów, w bada-
no, że to jedno zdalnie sterowane, nakierowane na sztuczne niach warstw atmosfery, hydrosfery i skorupy Ziemi. Infradźwięki o dużych
pole bitewne, urządzenie z niezwykłą łatwością rozdarło natężeniach wpływają ujemnie na organizmy żywe. – Przyp. red.
solidne mury obronne oraz wnętrza czołgów. Co więcej, 2. Barisal – miasto w południowo-środkowym Bangladeszu położone w del-
cie rzeki Ganges na zachodnim brzegu rzeki Barisal. Od nazwy tego miasta
wywołało ono jeszcze inne, bardziej przerażające, wręcz nie
wywodzi się określenie dziwnego naturalnego zjawiska, które ochrzczono
nadające się do opisu, skutki. Co gorsze, nie towarzyszyły mianem „armat Barisal”. Przejawia się ono w postaci rozlegających się
temu żadne dźwięki. w delcie dźwiękach przypominających dochodzące od strony morza grzmoty.
Urządzenie umieszczone było na pojeździe-robocie na- Pochodzenie tych dźwięków nie zostało dotychczas dostatecznie wyjaśnione.
pędzanym przez silniki dieslowskie lub sprężony gaz. Ta Najbardziej rozpowszechniony pogląd mówi, że są one pochodzenia sejsmicz-
prawie niezauważalna jednostka stanowiła dziwnego prze- nego. – Przyp. tłum.
ciwnika. Jako broń defensywna była przerażająca i nad- 3. Charles Martel, znany jako Karol Młot (688?-741), król frankoński,
zwyczaj skuteczna. Ten system stanowił prawdziwy czynnik twórca potęgi Karolingów (715-741), który w roku 732 powstrzymał inwazję
odstraszający dla tych, którzy byliby na tyle głupi, aby Maurów na Europę. Dziadek Karola Wielkiego. – Przyp. tłum.
zaryzykować naziemny atak na tak uzbrojonego nieprzyja-
ciela. Zrównywał on armie z ziemią. Z chwilą nakierowania Bibliografia
• Fehr, „Infrasound from Artificial and Natural Sources” („Infradźwięki
jego infradźwiękowych rogów na wroga bitwa musiałaby być
naturalnego i sztucznego pochodzenia”), Journal of Geophysical Research,
z miejsca zakończona i zapewne skończyłaby się, jeszcze maj 1967.
zanim by się na dobre zaczęła. Takiej machiny wojennej nie • V. Gavreau, „Infra-Sons”, Acustica, vol. 17, 1966.
dałoby się zlokalizować. Nikt, kto by ją ujrzał, nie uwierzył- • V. Gavreau, „The Silent Sound That Kills” („Bezgłośny dźwięk, który
by, że kryje ona w sobie tak śmiercionośną moc. Większość zabija”), Science and Mathematics, styczeń 1968.
w ogóle nie zwróciłaby na nią uwagi. Bateria takich urzą- • Francuskie patenty Gavreau: nr 131551 – Generator infradźwięków; nr
dzeń, z których każde emitowałoby odpowiedni infra- 437460 – Generator infradźwięków; nr 1536289 – Tarcza infrasoniczna.
dźwięk, stanowiłaby niemożliwą do pokonania barierę. Zda- • Mohr, „Effects of Low Frequency Noise on Man” („Efekt dźwięków
lnie sterowane czołgi wyposażone w infradźwiękowe gene- o niskiej częstotliwości na człowieka”), Aerospace Medicine, wrzesień 1965.
ratory mogłyby omiatać teren śmiercionośnymi infradźwię-
kami niszcząc wszystkich przeciwników w promieniu od Od wydawcy
Niniejszy artykuł został opublikowany za zgodą Borderland Sciences Rese-
5 do 10 kilometrów. Tę przerażającą broń można by umie-
arch Foundation (Fundacja Nauk Pogranicza). Po raz pierwszy ukazał się
szczać na samolotach i szybko i skutecznie niszczyć z powie- (jego część) w The Journal of Borderland Research, IV kwartał 1996, i stanowi
trza atakujące armie. ósmy rozdział książki Gerry’ego Vassilatosa Lost Science (Utracona nauka)
Równie odstraszająca mogłaby być ta broń dla powiet- (ISBN 0–945685–25–4, Borderland Science Research Foundation, Inc., PO
rznych napastników. Infradźwiękowe wiązki mogą omiatać Box 220, Bayside, CA 95524, USA, telefon +1(707) 825 7733, e-mail: ‹in-
niebo z dużą dokładnością, jako że infradźwięki rozchodzą fo@borderlands.com›, strona internetowa: ‹www.borderlands.com›).

24 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


DLACZEGO CUKIER JEST TOKSYCZNY DLA ORGANIZMU?

W roku 1957 dr William Coda Martin próbował odpowiedzieć na pytanie:


„Kiedy żywność jest żywnością a kiedy trucizną?” Jego roboczą definicją
„trucizny” było: „Medycznie: każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub
powstała wewnątrz ciała, która powoduje lub może powodować choroby. Fizycz-
nie: każda substancja, która hamuje aktywność katalizatorów, które są znaj-
dującymi się w organizmie w niewielkich ilościach substancjami chemicznymi lub
enzymatycznymi aktywującymi reakcje”.1 Słownik podaje nawet szerszą definicję
„trucizny”: „aby wywrzeć szkodliwy wpływ lub aby wypaczyć funkcję”.
Dr Martin sklasyfikował cukier rafinowany jako truciznę, ponieważ jest on
Wiele różnych pozbawiony swoich sił witalnych, witamin i substancji mineralnych. „To, co
zostaje, zawiera czyste, rafinowane węglowodany. Ciało nie może wykorzystywać
schorzeń, zarówno tej rafinowanej skrobi i węglowodanów, jeśli nie występują razem z nimi usunięte
białka, witaminy i substancje mineralne. Natura dostarcza tych elementów
fizycznych, jak w każdej roślinie w ilościach wystarczających do metabolizowania zawartych
w niej węglowodanów. Nie ma środków występujących w nadmiarze dla innych
i psychicznych, dodanych węglowodanów. Niekompletny metabolizm węglowodanów powoduje
tworzenie «metabolitów toksycznych», takich jak kwas pirogronowy lub nienor-
ma bezpośredni malne cukry zawierające 5 atomów węgla. Kwas pirogronowy akumuluje się
w mózgu i systemie nerwowym a nienormalne cukry w czerwonych krwinkach
związek ze krwi. Te toksyczne metabolity zakłócają oddychanie komórek, które nie mogą
zapewnić odpowiedniej ilości tlenu dla przeżycia i normalnego funkcjonowania
spożywaniem organizmu. Z upływem czasu niektóre z komórek obumierają. To zakłóca
funkcje części ciała i staje się początkiem chorób degeneracyjnych”.2
„czystego”, Cukier rafinowany jest szkodliwy, gdy jest spożywany przez ludzi, ponieważ
dostarcza tylko to, co żywieniowcy określają jako „puste” lub „gołe” kalorie.
rafinowanego Brak w nim naturalnych substancji mineralnych, które obecne są w korzeniu
buraka cukrowego. Co więcej, cukier jest gorszy od innych rzeczy, ponieważ
cukru, czyli drenuje i wypłukuje z organizmu cenne witaminy i substancje mineralne z powo-
du wymagań procesu trawienia, detoksykacji i eliminacji, co wpływa na cały
sacharozy. system.
Równowaga jest tak ważna dla naszych ciał, że mamy wiele dróg, aby
zabezpieczyć się przed nagłym szokiem spowodowanym dużym spożyciem cukru.
Substancje mineralne takie jak sód (z soli), potas i magnez (z roślin) oraz wapń
(z kości) są mobilizowane i wykorzystywane w przemianie chemicznej; wy-
twarzane zostają neutralne kwasy, które próbują przywrócić równowagę kwaso-
wo-zasadową krwi do normalnego stanu.
Spożywany codziennie cukier powoduje wytworzenie ciągłego stanu nadmier-
nego zakwaszenia i konieczne staje się pobieranie coraz większej ilości pierwiast-
ków z głębi ciała w celu przywrócenia równowagi. W końcu w celu zabez-
pieczenia krwi, z kości i zębów zostaje pobrane tyle wapnia, że powstaje
próchnica i rozpoczyna się ogólne osłabienie.
Nadmierna ilość cukru ma wpływ na każdy narząd organizmu. Początkowo
jest magazynowany w wątrobie w formie glukozy (glikogenu). Ponieważ pojem-
William Dufty ność wątroby jest ograniczona, dzienny pobór cukru rafinowanego (powyżej
wymaganej ilości naturalnego cukru) szybko powoduje, że wątroba rozszerza się
Copyright  1975
jak balon. Gdy wątroba jest wypełniona do swojej maksymalnej objętości,
nadmiar glikogenu powraca do krwi w formie kwasów tłuszczowych, które
Opracowano na podstawie książki zostają przeniesione do każdej części ciała i magazynowane w najmniej aktyw-
Sugar Blues nych miejscach: na brzuchu, pośladkach, piersiach i biodrach.
wydanej przez Gdy te stosunkowo nieszkodliwe miejsca są całkiem wypełnione, kwasy
Chilton Book Co. tłuszczowe zostają następnie rozprowadzane do aktywnych narządów, takich jak
Pandor, PA serce i nerki. To powoduje osłabienie ich funkcji; w końcu tkanki ulegają
USA degeneracji i zmieniają się w tłuszcz. Organizm jako całość zostaje uszkodzony
w wyniku ich obniżonej zdolności działania i powstają zakłócenia ciśnienia krwi.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 25


Następuje uszkodzenie parasympatycznego układu nerwo- Sir Frederick Banting współodkrywca insuliny, odnoto-
wego, a podlegające mu narządy, takie jak móżdżek, stają wał w roku 1920 w Panamie, że wśród właścicieli plantacji
się mało aktywne i ulegają paraliżowi (rzadko myśli się cukru, którzy jedli duże ilości produkowanego przez siebie
o normalnej funkcji mózgu jako o czymś równie biologicz- rafinowanego cukru panuje powszechnie cukrzyca. Nie
nym jak trawienie). Zostają opanowane układy krążenia stwierdził jej natomiast u tubylców, którzy żuli jedynie
obwodowego i limfatycznego i jakość czerwonych ciałek surową trzcinę cukrową.
zaczyna się zmieniać. Występuje nadmierna ilość białych Pierwsze wysiłki zmierzające do stworzenia pozytywnego
ciałek i spowolnieniu ulega proces tworzenia tkanek. Tole- obrazu cukru podjęto w roku 1808 w Wielkiej Brytanii,
rancja i odporność naszego ciała ulega ograniczeniu, wsku- kiedy Komitet Indii Zachodnich poinformował parlament
tek czego nie możemy odpowiednio reagować na ekstremal- o ufundowaniu nagrody w wysokości 25 gwinei dla każdego,
ne zakłócenia, bez względu na to, czy będzie to zimno, kto przedstawi najbardziej „satysfakcjonujący” eksperyment
ciepło, komary czy bakterie. dowodzący, że nie rafinowany cukier jest dobry do żywienia
Nadmiar cukru wywiera silny negatywny efekt na funk- i tuczenia bydła, krów, wieprzy i owiec.5
cjonowanie mózgu. Kluczowym czynnikiem w jego prawid- Pasza dla zwierząt jest często sezonowa i zawsze droga.
łowym działaniu jest kwas glutaminowy, żywotny składnik Cukier był wówczas tani jak barszcz. Ludzie nie zjadali go
znajdowany w wielu roślinach. Witaminy B odgrywają głów- dostatecznie szybko.
ną rolę w podziale kwasu glutaminowego na antagonistycz- Oczywiście próby żywienia zwierząt gospodarskich cuk-
ne-dopełniające składniki, które generują reakcje mózgu rem i melasą w Anglii w 1808 stały się katastrofą. Gdy
takie jak „działanie” lub „kontrola”. Witaminy B są wy- Komitet Indii Zachodnich przygotował czwarty raport skie-
twarzane między innymi przez symbiotyczne bakterie, które rowany do parlamentu, jeden z członków parlamentu, John
żyją w naszych jelitach. Kiedy spożywamy codziennie rafi- Curwin, doniósł, że próbował bez powodzenia karmić cuk-
nowany cukier, bakterie te marnieją i umierają, co powodu- rem i melasą cielęta. Zasugerował, że może warto byłoby
je spadek naszego zasobu witaminy B. Nadmiar cukru spróbować dodawać cukier i melasę do odtłuszczonego
powoduje senność i drastyczny spadek naszej zdolności mleka. Gdyby coś z tego wyszło, handlarze cukrem z Indii
oceny i zapamiętywania. Zachodnich z całą pewnością rozpowszechniliby to na ca-
łym świecie. Po tym niepowodzeniu w dodawaniu cukru do
CUKIER: SZKODLIWY DLA LUDZI I ZWIERZĄT paszy krów poddali się.
Niektórych z tych urazów doznali rozbitkowie, którzy Z nieustającym zapałem mającym na celu zwiększenie
przez dziewięć dni jedli i pili wyłą- zapotrzebowania rynku na ten naj-
cznie cukier i rum. To, co mieli do Nadmiar cukru wywiera silny ważniejszy produkt rolny Indii Za-
powiedzenia, przysporzyło bólu chodnich, działania Komitetu Za-
głowy propagatorom spożywania
negatywny efekt na chodnich Indii zostały zredukowa-
cukru. funkcjonowanie mózgu... ne do taktyki, która z powodzeniem
Wypadek ten wydarzył się w ro- Nadmiar cukru powoduje służyła propagatorom cukru przez
ku 1793, kiedy rozbił się statek wio- senność i drastyczny spadek prawie 200 lat. Sprowadzała się ona
zący ładunek cukru. Pięciu maryna- do rozpowszechniania nie znaczą-
rzy, którzy przeżyli, a następnie zo- naszej zdolności oceny cych i ewidentnie głupich ocen po-
stali uratowani, było przez dziewięć i zapamiętywania. chodzących z odległych miejsc od
dni zdanych na siebie samych. Byli niedostępnych ludzi z pewnym sta-
w stanie wyniszczenia spowodowa- tusem „naukowym”. Jeden z ów-
nego głodem, nie jedząc nic innego oprócz cukru i rumu. czesnych komentatorów nazwał ich „wynajętymi sumie-
Zainspirowany tym wypadkiem wybitny francuski fizjo- niami”.
log F. Magendie przeprowadził szereg doświadczeń na Komitet Parlamentarny tak bardzo popierał lokalnych
zwierzętach, których wyniki opublikował w roku 1816. wodzirejów od cukru, że ograniczył się do zacytowania
W eksperymentach tych karmił psy pokarmami opartymi na lekarza z dalekiej Filadelfii, lidera ostatniej amerykańskiej
cukrze lub oleju z oliwek i wodzie. Wszystkie psy uległy rebelii kolonialnej: „Jak donoszą, wielki dr Rush z Filadelfii
wyniszczeniu i zdechły.3 powiedział, że «ta sama objętość cukru zawiera więcej
Rozbitkowie i eksperymentalne psy francuskiego fizjo- substancji odżywczych niż jakakolwiek inna znana substan-
loga dowiodły tego samego – cukier jako stała dieta jest cja»”. W tym samym czasie dr Rush udowadniał, że mastur-
gorszy od braku pokarmu. Czysta woda może utrzymać cię bacja jest przyczyną obłędu! Cytowanie takich wieloznacz-
przy życiu przez jakiś czas, cukier i woda – zabije cię. Ludzie nych stwierdzeń oznacza, że nie dałoby się znaleźć w Anglii
(i zwierzęta) nie mogą utrzymać się przy życiu na diecie ani jednego weterynarza, który zalecałby stosowanie cukru
cukrowej.4 jako składnika pokarmowego w żywieniu krów, świń lub
Zdechłe psy w laboratorium prof. Magendie uświado- owiec.
miły przemysłowi cukrowniczemu, jakim niebezpieczeńst- Przygotowując swoje epokowe dzieło Historia Żywienia,
wem są niezależne badania naukowe. Od tego czasu prze- opublikowane w roku 1957, prof. E.V. McCollum (Uniwer-
mysł cukrowniczy przeznaczył po cichu miliony dolarów na sytet im. Johna Hopkinsa), czołowy amerykański żywienio-
subsydiowanie nauki. Wynajęto najbardziej znane auto- wiec i bez wątpienia pionier na tym polu, dokonał przeglądu
rytety naukowe, które można było kupić za pieniądze, około 200 000 artykułów naukowych opisujących doświad-
w nadziei, że uda się znaleźć coś, nawet pseudonaukowego, czenia dotyczące produktów żywnościowych, ich właściwo-
co pozwoliłoby oczyścić opinię o cukrze. ści, wykorzystania i wpływu na zwierzęta i człowieka. Zgro-
Mimo to udowodniono, że (1) cukier jest głównym madzony materiał obejmował okres od połowy XVIII wieku
czynnikiem powodującym próchnicę zębów; (2) występując do 1940 roku. Z tej wielkiej kopalni badań naukowych
w ludzkiej diecie powoduje nadwagę; (3) usunięcie go McCollum wybrał te eksperymenty, które uznał za znaczące
z diety leczy objawy okaleczających, szeroko rozpowszech- „w odniesieniu do historii postępu w wykrywaniu ludzkich
nionych chorób, takich jak cukrzyca, rak i choroby serca. błędów w tym segmencie nauki [żywieniu]”. Prof. McCol-

26 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


lum nie zanotował ani jednego kontrolowanego ekspery- niósł, że pewien biochemik z Harvardu i jego asystenci
mentu naukowego z użyciem cukru w okresie od 1816 do badali przez ponad 10 lat myszy w celu ustalenia, w jaki
1940 roku. sposób cukier powoduje próchnicę i jak temu zapobiegać.
Tak się nieszczęśliwie składa, że dzisiejsi naukowcy nie Badania były finansowane przez Fundację do Badań nad
mogą zbyt wiele dokonać bez sponsora. Protokoły nowo- Cukrem i pochłonęły 57 000 dolarów dotacji. Potrzeba było
czesnej nauki zwiększyły koszty badań naukowych. aż 10 lat, aby odkryć, że nie ma sposobu, aby zapobiec
W tej sytuacji trudno być zaskoczonym, czytając we próchnicy powodowanej przez cukier. Gdy badacze ogłosili
wstępie do Historii żywienia McColluma, że „autor i wydaw- swoje wyniki w Dental Association Journal, źródło finan-
cy są wdzięczni The Nutrition Fundation, Inc. [Fundacji ds. sowania ich badań z miejsca wyschło. Fundacja do Badań
Żywienia] za dotację przeznaczoną na pokrycie części kosz- nad Cukrem przestała ich wspierać.
tów wydania tej książki”. Im bardziej naukowcy rozczarowują propagatorów spo-
Można by zapytać, czym jest ta Fundacja ds. Żywienia, żywania cukru, tym bardziej muszą oni polegać na ludziach
jako że autor i wydawca nie mówią nam tego. Tak się z reklamy.
składa, że jest to fasadowa organizacja, za którą kryją się
czołowi producenci żywności zawierającej duże ilości cukru, SACHAROZA: „CZYSTA” ENERGIA ZA NISKĄ CENĘ
tacy jak American Sugar Refining Company, Coca-Cola, Gdy w latach 1920-tych kalorie stały się ważną sprawą
Pepsi-Cola, Curtis Candy Co., General Foods, General i ludzie dowiedzieli się, jak je liczyć, propagatorzy spożywa-
Mills, Nestlé Co., Pet Milk Co. oraz Sunshine Biscuits nia cukru wystąpili z nowym wabikiem. Zaczęli zachwalać
– łącznie około 45 tego typu przedsiębiorstw. fakt, że w funcie cukru (0,454 kg) jest 2 500 kalorii. Mniej
Zapewne najbardziej znaczącą rzeczą związaną z dzie- niż ćwiartka funta cukru zaspokaja 20 procent całkowitego
łem McColluma było pominięcie przezeń wcześniejszej dziennego zapotrzebowania na kalorie.
monumentalnej pracy, którą pewien znany profesor Har- „Jeśli mógłbyś kupić potrzebną sobie, zawartą w poży-
vardu określił jako „jedną z tych epokowych prac badaw- wieniu energię tak tanio, jak to można zrobić kupując
czych, które sprawiają, że każdy inny badacz pluje sobie kalorie zawarte w cukrze” – powiedzieli nam – „twój roczny
w brodę, że nigdy nie pomyślał rachunek za pożywienie byłby bar-
o zrobieniu tego samego”. W latach „...przestańmy udawać, że dzo niski. Jeśli funt cukru kosztuje
1930-tych dentysta-badacz z Cleve- 7 centów, to cała potrzebna ci ener-
land w stanie Ohio, dr Weston A.
szczoteczki i pasty do zębów gia kosztowałaby rocznie poniżej 35
Price, podróżował po świecie – od są ważniejsze niż pasty do dolarów”.
siedzib Eskimosów po wyspy Mo- butów i ich czyszczenie. Bardzo tani sposób na popeł-
rza Południowego i od Afryki po Przechowywane pożywienie nienie samobójstwa.
Nową Zelandię. Jego praca zatytu- „Oczywiście nie można żyć na
łowana Nutrition and Physical Dege- jest tym, co daje nam żadnej tak niezrównoważonej die-
neration: A Comparison of Primitive sztuczne zęby”. cie” – przyznali później – „ale licz-
and Modern Diets and Their Effects ba ta pozwala wyobrazić sobie, jak
(Żywienie i fizyczna degeneracja: po- tani jest cukier jako zapewniający
równanie prymitywnych i współczesnych sposobów odżywiania energię pokarm. Co kiedyś było luksusem jedynie dla
i ich skutków)6, ilustrowana setkami zdjęć, została po raz wąskiej grupy uprzywilejowanych, teraz jest pożywieniem
pierwszy opublikowana w roku 1939. najbiedniejszych”.
Dr Price uznał cały świat za swoje laboratorium. Jego Później propagatorzy spożywania cukru reklamowali,
druzgoczący wniosek zanotowany z przerażającymi szczegó- że cukier jest chemicznie czystszy od mydła Ivory, które
łami dotyczącymi każdego odwiedzanego miejsca był prosty. zawiera czystego mydła tylko 99,4 procenta, podczas gdy
Ludzie, którzy żyją w tak zwanych prymitywnych warun- cukier zawiera aż 99,9 procenta czystego cukru. „Żadne
kach, mają wspaniałe zęby i wspaniały stan zdrowia ogól- pożywienie naszej codziennej diety nie jest czystsze” – za-
nego. Jedzą naturalne, nie rafinowane pożywienie z ich pewniano nas.
miejscowego otoczenia. Importowanie w wyniku kontaktu Co oznacza czystość poza nie podlegającym dyskusji
z cywilizacją rafinowanego, słodzonego pożywienia zapo- faktem, że w procesie rafinowania usunięto wszystkie wita-
czątkowuje fizyczną degradację w sposób, który można miny, sole mineralne, włóknik i białka. W odpowiedzi na
wyraźnie zaobserwować w czasie jednego pokolenia. ten zarzut propagatorzy spożywania cukru zaproponowali
Dawanie posłuchu propagatorom spożywania cukru wy- nowy punkt widzenia dotyczący czystości.
nika z naszej ignorancji dotyczącej prac takich jak ta dra „Nie trzeba go sortować jak ziaren fasoli ani myć jak
Price’a. Producenci cukru nie dają jednak za wygraną ryżu – każde ziarenko jest identyczne z pozostałymi. Nie ma
i sowicie opłacają badania naukowe, lecz laboratoria badaw- odpadków podczas jego stosowania. Nie pozostają nieużyte-
cze nigdy nie ogłaszają niczego konkretnego, co mogłoby czne kości, jak w przypadku mięsa, ani fusy jak w kawie”.
być użyte przez nich do promowania cukru. Wyniki badań „Czysty” jest ulubionym przymiotnikiem propagatorów
są niezmiennie złymi wiadomościami. spożywania cukru, ponieważ oznacza co innego dla chemi-
„Pozwólmy sobie na wizytę u niedouczonego dzikusa, ków niż dla zwykłych śmiertelników. Jeśli miód jest oznako-
zastanówmy się nad jego sposobem odżywiania i bądźmy wany na nalepce jako czysty, oznacza to, że jest w swoim
mądrzy” – napisał profesor Harvardu Ernest Hooten naturalnym stanie (ukradziony pszczołom, które go zrobi-
w Apes, Men and Morons (Małpy, Ludzie i Debile)7 – „prze- ły), bez fałszowania sacharozą w celu zwiększenia jego ilości
stańmy udawać, że szczoteczki i pasty do zębów są ważniej- i bez szkodliwych pozostałości chemicznych, którymi mogą
sze niż pasty do butów i ich czyszczenie. Przechowywane być opryskane kwiaty. Nie oznacza to, że cukier jest wolny
pożywienie jest tym, co daje nam sztuczne zęby”. od składników mineralnych takich jak jod, żelazo, wapń,
Gdy badacze kąsają ręce, które ich żywią, i na światło fosfor lub witaminy. Proces oczyszczania trzciny cukrowej
dzienne wypływają istotne wiadomości, powstaje niezręczna i buraków cukrowych, któremu poddawane są one w rafine-
sytuacja dla wszystkich. W roku 1958 magazyn Time do- riach, jest tak efektywny, że jego końcowy produkt, cukier,

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 27


jest chemicznie czysty jak morfina lub heroina. Propagato- Użycie słowa „węglowodany” do opisu cukru rozmyślnie
rzy spożywania cukru nigdy nam nie powiedzą, jaką wartość wprowadza w błąd. Odkąd wymaga się dokładnego podawa-
odżywczą przedstawia ten chemiczny ekstrakt. nia wartości pokarmowych na opakowaniach i puszkach,
Na początku I wojny światowej, propagatorzy spożywa- rafinowane węglowodany, takie jak cukier, są umieszczone
nia cukru przyoblekli swoją propagandę w gotowe hasło. razem z takimi węglowodanami, które mogą lub nie mogą
„Dietetycy wiedzą od dawna, jak wysoką wartość odżywczą być rafinowane. Szereg rodzajów węglowodanów jest doda-
posiada cukier” – pisano w przemysłowej rozprawie z lat wanych razem dając ogólną zawartość węglowodanów.
1920-tych. „Ale dopiero wojna spowodowała, że ta świado- W rezultacie następuje ukrycie zawartości cukru przed
mość trafiła pod strzechy. Zawarta w cukrze energia dosię- nieświadomym tego faktu klientem. W dużym stopniu do
ga mięśni w ciągu minut – było to przydatne w wojsku jako tego zamieszania przyczyniają się chemicy, którzy stosują
dawka żywieniowa podawana żołnierzom tuż przed rozpo- słowo „cukier” do opisu całej grupy substancji, które są
częciem ataku”. Propagatorzy spożywania cukru przez lata podobne, ale nie identyczne.
powtarzali do znudzenia o energetycznej mocy sacharozy, Glukoza jest cukrem znajdującym się normalnie wraz
ponieważ nie zawiera ona nic więcej. Energia kaloryczna z innymi cukrami w owocach i warzywach. Jest podstawową
i smak tworzący nawyk, to wszystko, czym jest sacharoza. substancją w metabolizmie wszystkich roślin i zwierząt.
Wszystkie inne produkty spożywcze zawierają oprócz Wiele naszych podstawowych produktów żywnościowych
energii coś jeszcze. Wszystkie produkty spożywcze zawiera- jest zamienianych w naszych ciałach na glukozę. Glukoza
ją niektóre czynniki odżywcze, takie jak białka, węglowoda- jest zawsze obecna w naszej krwi i często zwana jest również
ny, witaminy lub składniki mineralne, albo wszystkie je „cukrem krwi”.
jednocześnie, natomiast sacharoza zawiera wyłącznie ener- Dekstroza, zwana również „cukrem zbożowym”, jest
gię kaloryczną! wydobywana syntetycznie ze skrobi. Fruktoza jest cukrem
„Szybka” energia, która zdaniem propagatorów spoży- owocowym. Maltoza jest cukrem pochodzącym ze słodu.
wania cukru wynosi opornych żołnierzy na szczyty, jest Laktoza jest cukrem mlecznym. Sacharoza jest rafinowa-
rezultatem tego, że rafinowana sa- nym cukrem produkowanym
charoza nie jest trawiona w ustach Ludzie skłaniani są do z trzciny cukrowej i buraków cuk-
lub w żołądku, ale przechodzi bez- myślenia o swoich ciałach rowych.
pośrednio do niższej części jelit Glukoza zawsze była podstawo-
i stamtąd do krwioobiegu. Nadzwy- w taki sam sposób, w jaki wym elementem krwi ludzkiej.
czajna szybkość, z jaką sacharoza myślą o swoich kontach Uzależnienie od sacharozy jest
przenika do krwi, przynosi więcej bankowych. Są tak czymś nowym w historii ludzkiego
szkód niż pożytku. zwierzęcia. Stosowanie słowa „cu-
Wiele zamieszania dotyczącego zaprogramowani, że kiedy kier” do opisu dwóch substancji,
rafinowanego cukru powoduje podejrzewają, iż mają niski które wcale nie są do siebie po-
wśród opinii publicznej język. Cuk- poziom cukru w krwi, sięgają dobne, które mają różne struktury
ry są sklasyfikowane przez chemi- chemiczne i w różny sposób wpły-
ków jako „węglowodany”. To wy-
po słodycze z automatu lub wają na organizm, powoduje za-
myślone przez nich słowo oznacza słodki napój w celu mieszanie.
„substancję zawierającą węgiel podniesienia jego poziomu. Umożliwia to głoszenie bzdur-
z tlenem i wodorem”. Wszystko jest nych sugestii przez propagatorów
w porządku, dopóki chemicy stosu- spożywania cukru, którzy mówią
ją tego typu hermetyczne terminy w swoich laboratoriach nam jak ważny jest cukier jako podstawowy składnik ludz-
podczas rozmowy ze sobą, jednak stosowanie słowa „węg- kiego ciała, jak jest utleniany w celu produkcji energii, jak
lowodany” poza laboratorium – zwłaszcza na oznakowaniu jest metabolizowany wytwarzając ciepło itd. Opowiadają
żywności i w języku reklam – do opisu naturalnych, pełnych oczywiście o glukozie, która jest wytwarzana w naszych
ziaren zboża (które są podstawową żywnością człowieka od ciałach, ale słuchaczom wmawiają, że to chodzi o sacharozę,
tysięcy lat) oraz rafinowanego przez człowieka cukru (który która jest produkowana w rafineriach. Sytuacja, w której
jest produkowanym narkotykiem i podstawową trucizną słowo „cukier” może być używane na określenie glukozy
ludzkości od kilku setek lat) jest w oczywisty sposób niego- zawartej w naszej krwi oraz sacharozy w Coca-coli, jest
dziwe. To nieporozumienie umożliwia propagatorom spo- wprost wymarzona dla propagatorów spożywania cukru
żywania cukru rozpowszechnianie bzdur mających na celu i jednocześnie bardzo niebezpieczna dla wszystkich pozo-
umacnianie zaniepokojonych matek w przekonaniu, że cu- stałych.
kier jest potrzebny ich dzieciom do życia. Ludzie skłaniani są do myślenia o swoich ciałach w taki
W roku 1973 Sugar Information Foundation (Fundacja sam sposób, w jaki myślą o swoich kontach bankowych. Są
Informacji Cukrowej) umieściła pełnostronicowe reklamy tak zaprogramowani, że kiedy podejrzewają, iż mają niski
w ogólnokrajowych miesięcznikach. W rzeczywistości były poziom cukru w krwi, sięgają po słodycze z automatu lub
one zakamuflowaną ucieczką, do jakiej była ona zmuszona słodki napój w celu podniesienia jego poziomu. W rzeczywi-
po przegranej bitwie z Federalną Komisją Handlu toczonej stości jest to najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Poziom
w sprawie wcześniejszej kampanii reklamowej, która głosiła, glukozy w ich krwi ma tendencję do obniżania się, ponieważ
że małe dawki cukru przed posiłkiem „zmniejszą” apetyt. są uzależnieni od sacharozy. Ludzie, którzy odrzucają uza-
„Węglowodany są wam potrzebne i właśnie cukier jest leżnienie od sacharozy i obchodzą się bez niej, stwierdzają,
najlepiej smakującym węglowodanem”. Równie dobrze mo- że poziom glukozy w krwi powraca do normalnego i taki
żna powiedzieć, że każdy potrzebuje codziennie płynu. Na pozostaje.
podobnej zasadzie wielu ludzi może też powiedzieć, że Począwszy od końca lat 1960-tych miliony Amerykanów
szampan jest najlepiej smakującym płynem. Ciekawe, jak powróciły do naturalnych produktów spożywczych. Nowy
długo Kobieca Unia Chrześcijaństwa pozwalałaby, aby lob- typ sklepów, sklepy z naturalną żywnością, zachęcił wielu do
by napojów alkoholowych propagowało taki punkt widzenia. rezygnacji z usług supermarketów. Naturalna żywność może

28 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


być instrumentem w przywracaniu zdrowia. Dla wielu ludzi Każda dieta lub reżym stosowany obojętnie w jakim celu
„naturalne” zaczęło oznaczać „zdrowy”. W tej sytuacji bez zamiaru przywrócenia pełni zdrowia całemu organiz-
propagatorzy spożywania cukru zaczęli wypaczać słowo mowi jest niebezpieczny. Wielu otyłych ludzi jest niedoży-
„naturalne” w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej. wionych, co mocno akcentuje w swojej wydanej w roku 1971
„Wykonane z naturalnych składników” – powtarzają książce Overfed But Undernourished (Przekarmieni ale niedo-
w telewizji bez końca propagatorzy cukru zachwalając jeden żywieni) dr H. Curtis Wood. Ograniczenie jedzenia może
produkt za drugim. Słowo „z” nie jest akcentowane w tele- pogorszyć ten stan, chyba że człowiek skoncentruje się na
wizji, a powinno. Nawet cukier rafinowany jest wytwarzany jakości pokarmu zamiast na jego ilości.
z naturalnych składników. To nic odkrywczego. Jego natu- Wielu ludzi – włącznie z lekarzami – przypuszcza, że
ralne składniki to trzcina cukrowa i buraki cukrowe, ale wraz z obniżeniem wagi (masy) ciała obniża się ilość
słowo „z” z trudem przekonuje, że nadal zawiera on owe 90 tłuszczu w organizmie. Każda dieta, która jednakowo trak-
procent elementów zawartych w trzcinie i burakach, które tuje wszystkie węglowodany, jest niebezpieczna. Każda die-
zostały zeń usunięte. Heroina także może być reklamowana ta, która nie bierze pod uwagę jakości węglowodanów i nie
jako wykonywana z naturalnych składników. Opium jest tworzy ważnego dla życia i śmierci rozróżnienia między
równie naturalne, jak burak cukrowy. Istotne jest to, co naturalnymi, nie rafinowanymi węglowodanami jak pełne
człowiek z nich wytwarza. ziarna i warzywa oraz rafinowanymi przez człowieka, takimi
Jeśli chce się unikać cukru w supermarkecie istnieje tylkojak cukier i biała mąka, jest niebezpieczna. Każda dieta,
jedna pewna droga. Nie kupować niczego, dopóki nie która pozwala na spożywanie rafinowanego cukru i białej
stwierdzimy, że na etykiecie w widocznym miejscu widnieje mąki, bez względu na to jak bardzo „naukową” ma nazwę,
prosty zapis: „bez dodatku cukru”. Stosowanie słowa „węg- jest niebezpieczna.
lowodany” jako „naukowego określenia” cukrów stało się Odrzucenie cukru i białej mąki i zastąpienie ich pełnym
standardową strategią obroną propagatorów cukru i jego ziarnem, warzywami i sezonowymi owocami jest podstawą
medycznych apologetów. Jest to ich zasłona bezpieczeństwa. każdego sensownego naturalnego reżymu żywienia. Zmie-
niając jakość węglowodanów można zmieniać jakość swo-
PRAWIDŁOWE ŁĄCZENIE ŻYWNOŚCI jego życia i zdrowia. Jeśli jecie naturalne jedzenie dobrej
Czy to będą słodzone płatki zbożowe, ciasto, czarna jakości, jego ilość z reguły sama dba o siebie. Nikt nie zje
kawa na śniadanie, hamburgery z coca-colą na lunch czy pół tuzina buraków cukrowych lub całej skrzynki trzciny
obiad „smakosza” wieczorem, cukrowej. A nawet jeśli to zrobi,
z punktu widzenia chemii przecięt- Jedna kostka cukru w twojej będzie to mniej niebezpieczne niż
na dieta amerykańska jest formułą, zjedzenie kilku uncji cukru.
która gwarantuje bulgoty i kłopoty kawie wypitej po kanapce Cukier wszystkich rodzajów
żołądkowe. wystarczy, aby zmienić – naturalne cukry, takie jakie znaj-
Jeśli nie wziąłeś za dużo insuliny żołądek w komorę dują się w miodzie i owocach (fruk-
i nie znajdujesz się w stanie szoku toza), jak również rafinowany biały
hipoglikemicznego, praktycznie nie fermentacyjną. Jeden napój cukier (sacharoza) – ma skłonność
ma potrzeby spożywania samego gazowany wypity razem do blokowania wydzielania soków
cukru. Ludzie potrzebują go tak z hamburgerem wystarczy, żołądkowych oraz hamujący wpływ
samo jak nikotyny w tytoniu. Głód na naturalną zdolność ruchu żołąd-
to jedna sprawa, a potrzeba to inna.
aby zmienić twój żołądek ka. Cukry nie są trawione w ustach
Od czasów Imperium Perskiego do w kolumnę rektyfikacyjną. jak zboża lub w żołądku jak tkanki
dzisiaj cukier najczęściej używany zwierzęce. Gdy są spożywane same,
jest do poprawiania smaku pokar- przechodzą szybko przez żołądek
mów i napojów jako składnik dodawany w kuchni lub jako do jelita cienkiego. Gdy cukier jest jedzony z innymi
przyprawa podawana na stole. Pozostawmy na moment składnikami pożywienia – na przykład mięsem i chlebem na
z boku znany efekt działania cukru (długo- i krótkoter- kanapce – zatrzymuje się na pewien czas w żołądku. Cukier
minowy) na cały system i skoncentrujmy się na jego działa- w chlebie i w coca-coli zostaje tam zatrzymany wraz z ham-
niu po spożyciu go razem z innymi codziennymi skład- burgerem i czeka, aż zostaną one strawione. Podczas gdy
nikami żywieniowymi. żołądek pracuje nad białkiem zwierzęcym i rafinowaną
Gdy babcia ostrzegała, że słodzone ciastka przed posił- skrobią chleba, dodatek cukru powoduje szybką fermenta-
kiem „zepsują twoją kolację”, wiedziała, co mówi. Jej cję kwasową za sprawą ciepła i dużej wilgotności panujących
wyjaśnienie nie jest może satysfakcjonujące dla chemika, w żołądku.
ale jak wiele tradycyjnych aksjomatów z prawa Mojżeszowe- Jedna kostka cukru w twojej kawie wypitej po kanapce
go dotyczącego żywności koszernej i rozdziału w kuchni wystarczy, aby zmienić żołądek w komorę fermentacyjną.
zasady te są oparte na latach prób i błędów i są oczywiście Jeden napój gazowany wypity razem z hamburgerem wy-
prawdziwe. Większość współczesnych badań dotyczących starczy, aby zmienić twój żołądek w kolumnę rektyfikacyjną.
łączenia składników pokarmowych jest niczym innym jak Ziarno połączone z cukrem, bez względu na to, czy kupu-
odkrywaniem rzeczy, które babcia przyjmowała za pewnik. jesz je już scukrzone w pudełku, czy sam dodajesz do niego
Każda dieta lub reżym przyjmowany jedynie w celu cukier, prawie zawsze gwarantuje fermentację kwasową.
utraty wagi jest z definicji niebezpieczny. O otyłości mówi Od niepamiętnych czasów przestrzegano naturalnego
się i traktuje ją jako chorobę Ameryki XX wieku. Otyłość prawa dotyczącego łączenia składników pokarmowych. Za-
nie jest chorobą. Jest jedynie symptomem, ostrzeżeniem, że uważono, że ptaki jedzą owady o innej porze dnia niż
z ciałem, organizmem jest coś nie w porządku. Stosowanie ziarna. Inne zwierzęta mają tendencję do jedzenia jednego
diety w celu obniżenia masy ciała jest równie głupie i nie- pożywienia naraz. Białko zwierząt jedzących mięso jest
bezpieczne, jak branie aspiryny w celu usunięcia bólu głowy, surowe i czyste.
zamiast szukanie jego przyczyny. Usuwanie symptomu jest Na wschodzie zgodnie z tradycją spożywa się yang przed
jak wyłączanie alarmu. Pozostawia przyczynę nietkniętą. yin. Zupa z miso (sfermentowanym białkiem ziarna soi

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 29


– yang) na śniadanie, surową rybę (więcej białka – yang) na Co z tego, że spożywa się codziennie teoretycznie wyma-
początku posiłku, potem ryż (który jest mniej yang niż miso gane kalorie i substancje odżywcze, jeśli przypadkowe je-
i ryba), a następnie warzywa, które są yin. Jeśli kiedykolwiek dzenie w biegu, pokarm złożony z przekąsek, fermentuje
spożywałeś posiłek z tradycyjną rodziną japońską i naruszy- i gnije w przewodzie pokarmowym. Jaki jest zysk z żywienia
łeś ten porządek, zapewne poprawili cię uprzejmie, ale organizmu białkami, jeśli gniją one w przewodzie pokar-
bardzo stanowczo (jeśli byli twoimi przyjaciółmi). mowym? Węglowodany fermentujące w przewodzie pokar-
Prawo stosowane przez ortodoksyjnych żydów zabrania mowym są przetwarzane na alkohol i kwas octowy, a nie na
wielu połączeń w tym samym posiłku, zwłaszcza mięsa nadające się do strawienia monocukry.
i produktów mlecznych. Specjalne przybory kuchenne są „Aby spożywany pokarm był pożywieniem, musi być on
stosowane do posiłków mlecznych a inne do posiłków strawiony” – ostrzegał już przed laty dr Shelton. – „On nie
z mięsa, co wzmacnia przestrzeganie tabu u źródła pożywie- może gnić”.
nia, czyli w kuchni. Oczywiście ciało może pozbyć się trucizn wydalając je
Człowiek bardzo wcześnie nauczył się, że nieprawidłowe z moczem i poprzez pory; ilość trucizn w moczu może służyć
połączenie żywności może mieć wpływ na jego organizm. jako wskaźnik tego, co się dzieje w jelicie cienkim. Ciało
Gdy bolał go brzuch z powodu połączenia surowych owo- ustanowiło tolerancję dla tych trucizn, tak jak dopasowuje
ców z ziarnem lub miodu z owsianką, nie sięgał po tabletkę się stopniowo do wchłaniania heroiny. Ale jak powiada
hamującą wydzielanie kwasu. Nauczył się nie jeść w ten Shelton, „dyskomfort wynikający z akumulacji gazu, złego
sposób. Gdy obżarstwo i nadmiar zaczęły się rozprzestrze- oddechu oraz cuchnących i nieprzyjemnych zapachów jest
niać, powołano przeciwko nim normy religijne i przykaza- tak samo niepożądany jak obecność trucizn”.9
nia. Obżarstwo jest grzechem głównym w większości religii,
lecz niestety nie ma specjalnych ostrzeżeń religijnych ani CUKIER A ZDROWIE PSYCHICZNE
przykazań dotyczących rafinowanego cukru, ponieważ nad- W średniowieczu osoby targane wewnętrznymi konflik-
używanie cukru podobnie jak narkotyków nie występowało tami rzadko zamykano w odosobnieniu z powodu ich
w czasach, kiedy spisywano święte księgi. szaleństwa. Zamykanie ich rozpoczęło się dopiero w Oświe-
„Dlaczego musimy akceptować jako normalne to, co ceniu, po tym jak cukier pokonał drogę od przepisu ap-
znajdujemy w wyścigu chorych i osłabionych ludzi” – zapy- tekarskiego do produkcji cukierków. „Wielkie odosobnianie
tuje dr Herbert M. Shelton. – „Czy chorych umysłowo”, jak nazywa to
zawsze musimy przyjmować jako Obżarstwo jest grzechem jeden z historyków,10 zaczęło się
pewnik, że aktualne praktyki od- w końcu XIX wieku, kiedy spożycie
żywiania się człowieka cywilizowa- głównym w większości religii, cukru w Wielkiej Brytanii wzrosło
nego są normalne... Cuchnące stol- lecz niestety nie ma specjalnych w ciągu 200 lat od szczypty lub
ce, luźne stolce, zaparte stolce, ka- ostrzeżeń religijnych ani dwóch w beczce piwa do ponad
mykowate stolce, cuchnące gazy, dwóch milionów funtów rocznie.
zapalenie okrężnicy, hemoroidy,
przykazań dotyczących W tym okresie londyńscy lekarze
krwawienie przy oddawaniu stolca, rafinowanego cukru, ponieważ zaczęli dostrzegać i odnotowywać
konieczność używania papieru toa- nadużywanie cukru podobnie nieuleczalne fizyczne objawy „su-
letowego – wszystko to stało się jak narkotyków nie gar blues”11.
normalne”.8 Gdy osoby spożywające cukier
Kiedy organizm trawi skrobię występowało w czasach, kiedy nie manifestowały wyraźnych obja-
i złożone cukry (takie jak w miodzie spisywano święte księgi. wów fizycznych i lekarze byli z tego
i owocach), są one rozkładane na powodu zdezorientowani, pacjen-
proste cukry zwane „monosachary- tów nie uznawano już za będących
dami”, które są użytecznymi substancjami – składnikami pod wpływem czarów, ale za szalonych, chorych psychicznie
odżywczymi. Gdy skrobia i cukry są zjedzone razem i zacho- lub niezrównoważonych emocjonalnie. Lenistwo, zmęcze-
dzi fermentacja, zostają one rozłożone na dwutlenek węgla, nie, rozpasanie, niezadowolenie rodziców – każdy z tych
kwas octowy, alkohol i wodę. Wszystkie te substancje, powodów wystarczał do zamknięcia każdego poniżej 25
z wyjątkiem wody, są nie wykorzystywane – są truciznami. roku życia w którymś z pierwszych paryskich szpitali dla
W procesie trawienia białka rozkładane są na amino- psychicznie chorych. Aby do nich trafić wystarczyły skargi
kwasy, które są wykorzystywanymi substancjami odżywczy- zgłaszane przez rodziców, krewnych lub wszechpotężnych
mi. Gdy białka są wymieszane z cukrem, gniją, rozkładają pastorów parafii. Mamki ze swymi dziećmi, nastolatki w cią-
się na szereg ptomain i leukomain, które są nie wykorzys- ży, opóźnione lub uszkodzone dzieci, starcy, paralitycy,
tywanymi substancjami – truciznami. epileptycy, prostytutki lub lunatycy – zamykano każdego,
Enzymatyczne trawienie żywności przygotowuje ją do kogo chciano usunąć z ulic lub pola widzenia. Szpitale
wykorzystania przez nasze ciała, natomiast rozkład bak- psychiczne zastąpiły polowanie na czarownice i heretyków
teryjny czyni ją dla nich nieprzydatną. Pierwszy proces daje jako bardziej oświecona i humanitarna metoda kontroli
nam substancje odżywcze, drugi truciznę. społecznej. Lekarze i księża zajęli się brudną robotą oczysz-
Wiele z tego, co uchodzi za nowoczesne żywienie, jest czania ulic z niewygodnych osobników w zamian za królews-
związane z obsesją, manią podejścia ilościowego. Ciało kie przywileje.
traktowane jest jak konto bankowe. Odkładaj kalorie (tak Początkowo, gdy na podstawie dekretu królewskiego
jak dolary) i wybieraj energię. Odkładaj białka, węglowoda- utworzono w Paryżu Szpital Ogólny, zamknięto w nim
ny, tłuszcze, witaminy i substancje mineralne – zbilansowane 1 procent jego mieszkańców. Od tego czasu do XX wieku
ilościowo – dzięki czemu teoretycznie uzyskasz zdrowe ciało. wraz ze wzrostem konsumpcji cukru rosła – szczególnie
Ludzie oceniani są dzisiaj jako zdrowi, jeśli mogą wyczołgać w miastach – liczba ludzi umieszczanych w tym szpitalu. 300
się z łóżka, dojść do biura i się podpisać. Jeśli nie mogą tego lat później można już było z pomocą kontrolujących mózg
dokonać, wzywają lekarza, aby uznał ich za chorych i zasto- leków psychotropowych zamieniać „emocjonalnie niezrów-
sował leczenie szpitalne lub kurację odpoczynkiem. noważonych” ludzi w chodzące automaty.

30 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Dzisiaj, pionierzy psychiatrii ortomolekularnej, tacy jak lub „leniwym mózgu”. Analizując 200 przypadków leczenia
dr Abram Hoffer, dr Allan Cott, dr A. Cherkin, a także dr z hipoadrenokortyzmu (brak odpowiedniej produkcji hor-
Linus Pauling, twierdzą, że choroby psychiczne są mitem monu kory nadnerczy lub brak równowagi między tymi
i że zaburzenia emocjonalne mogą być pierwszym sym- hormonami) odkrył, że główne skargi jego pacjentów były
ptomem oczywistej niezdolności organizmu danego czło- często podobne do tych, jakie stwierdzał u osób, których
wieka do zwalczenia stresu uzależnienia od cukru. organizm nie mógł dać sobie rady z cukrem: zmęczenie,
W swojej Orthomolecular Psychiatry (Psychiatrii Orto- nerwowość, depresja, obawy, łaknienie słodyczy, niezdol-
molekularnej) dr Pauling pisze: „Funkcjonowanie mózgu ność metabolizowania alkoholu, alergie, niskie ciśnienie
i tkanki nerwowej jest w sposób bardziej wrażliwy zależne krwi. Sugar blues!
od tempa przebiegu reakcji chemicznych niż funkcjonowa- Dr Tintera zaczął nalegać, aby wszyscy jego pacjenci
nie innych organów i tkanek. Uważam, że choroby umys- poddali się czterogodzinnemu testowi tolerancji glukozy
łowe są w większości powodowane przez nienormalny prze- (Glucose Tolerance Test; w skrócie GTT) w celu stwier-
bieg reakcji determinowany przez budowę genetyczną i die- dzenia, czy ich organizm może metabolizować cukier. Wyni-
tę, a także przez nienormalne stężenie molekularne nie- ki były tak zaskakujące, że laboratoria dwukrotnie spraw-
zbędnych substancji... Wybór pożywienia (i leków) w świe- dziły swoje techniki, a następnie przeprosiły za coś, co
cie, który przechodzi gwałtowne naukowe i technologiczne uznały za nieprawidłowe odczyty. To, co ich zadziwiło, to
zmiany często może być daleki od właściwego”.12 niskie, mocno spłaszczone krzywe uzyskane u niezrównowa-
Z kolei w Megavitamin B3 Therapy for Schizophrenia żonych emocjonalnie młodocianych. Ta procedura labora-
(Terapii schizofrenii megadawkami witaminy B3) dr Abram toryjna była wcześniej stosowana tylko u pacjentów z ob-
Hoffer zauważa: „Pacjentom zaleca się stosowanie się do jawami fizycznymi nasuwającymi podejrzenie cukrzycy.
programu dobrego odżywiania z ograniczeniem sacharozy W definicji schizofrenii Dorlanda (dementia praecox
i bogatych w nią produktów”.13 Bleulera) znajdujemy zdanie: „często rozpoznawana pod-
Badania kliniczne prowadzone z dziećmi nadaktywnymi czas lub krótko po dojrzewaniu” – a w odniesieniu do
lub psychotycznymi, a także dziećmi z uszkodzeniami móz- hebefrenii i katatonii: „występuje wkrótce po osiągnięciu
gu lub zaburzeniami w uczeniu się dojrzałości”.
wykazały: „nienormalne wysoką hi- Wydawać się może, że warunki
storię rodzinną cukrzycy, to znaczy Wywiad dotyczący historii te powstają lub zaostrzają się w cza-
rodziców i dziadków, których or- diet pacjentów diagnozowanych sie dojrzewania, ale sięgając do
ganizm nie mógł kontrolować przy- jako schizofreników ujawnia, przeszłości pacjentów często odkry-
swajania cukru; nienormalnie wy- wa się wskazania, które były obecne
soką ilość przypadków niskiego po-
że wybierana przez nich dieta podczas urodzin, w pierwszym roku
ziomu glukozy w krwi lub funkcjo- jest bogata w słodycze, cukierki, życia, a także w latach przedszkol-
nalną hipoglikemię u badanych ciastka, kawę, napoje z kofeiną nych oraz szkoły podstawowej. Ka-
dzieci, co wskazuje, że ich system i żywność przygotowaną żdy z tych okresów posiada swój
nie może dać sobie rady z cukrem; własny charakterystyczny obraz kli-
uzależnienie od wysokiego pozio- z użyciem cukru. niczny. Obraz ten staje się bardziej
mu cukru w diecie wielu dzieci, znaczący w momencie osiągnięcia
których organizm nie daje sobie dojrzałości i często powoduje, że
rady z jego przyswajaniem. Wywiad dotyczący historii diet pracownicy szkolni skarżą się na młodzieńcze wykroczenia
pacjentów diagnozowanych jako schizofreników ujawnia, że lub niedostateczne osiągnięcia.
wybierana przez nich dieta jest bogata w słodycze, cukierki, Przeprowadzony w każdym z tych okresów test tolerancji
ciastka, kawę, napoje z kofeiną i żywność przygotowaną glukozy powinien zaalarmować rodziców i lekarzy. Może on
z użyciem cukru. Żywność, która stymuluje nadnercza, zaoszczędzić im niezliczonych godzin czasu i małych fortun
powinna być eliminowana lub ściśle ograniczona”.14 traconych na poszukiwanie w psychice dziecka i środowisku
Awangarda nowoczesnej medycyny odkryła na nowo to, domowym wątpliwych przyczyn jego niedopasowania.
czego skromne czarownice nauczyły się dawno temu przez Negatywizm, nadaktywność i uparta niechęć do dys-
cierpliwe badanie natury. cypliny są dostatecznymi wskazaniami do przeprowadzenia
„Przez ponad 20 lat pracy psychiatrycznej” – pisze dr przynajmniej minimum testów laboratoryjnych: badania
Thomas Szasz – „nigdy nie spotkałem psychologa klinicz- moczu i morfologii, określenia poziomu jodu związanego
nego, który doniósłby na podstawie planowanego testu, że z białkiem (PBI) i pięciogodzinnego testu tolerancji gluko-
pacjent jest normalną, zdrową psychicznie osobą. Podczas, zy. Test tolerancji glukozy powinien być wykonany u małego
gdy niektóre czarownice mogły przeżyć próbę wody przez dziecka mikrometodą, która zaoszczędzi mu urazu. W rze-
pławienie, żaden «wariat» nie jest w stanie przejść pomyśl- czywistości nalegam, aby te 4 testy obowiązywały rutynowo
nie testów psychologicznych... nie ma zachowania lub oso- wszystkich pacjentów, nawet zanim zostanie przeprowadzo-
by, której nowoczesny psychiatra nie mógłby w sposób ny wywiad i badanie fizyczne.
budzący zaufanie zdiagnozować jako nienormalnej lub cho- W prawie wszystkich dyskusjach dotyczących uzależnie-
rej”.15 nia od leków, alkoholizmu i schizofrenii stwierdza się, że nie
Tak też było w XVII wieku. Gdy wzywano doktora lub ma definitywnego typu konstytucyjnego, który byłby podatny
egzorcystę, znajdował się on pod presją, aby coś zrobić. Gdy na te przypadłości. Prawie zawsze stwierdza się, że wszystkie
jego starania nie przynosiły skutku, biedny pacjent musiał te osoby są emocjonalnie niedojrzałe. Od dawna staramy się
być usunięty z drogi. Często mówi się, że chirurdzy zakopu- przekonać lekarzy, bez względu na to, czy zajmują się oni
ją swoje błędy. Lekarze i psychiatrzy dla odmiany usuwają psychiatrią, genetyką, czy fizjologią, do uznania, że jeden typ
je, zamykając w odosobnieniu. indywidualności endokrynologicznej przeważa w większości
W latach 1940-tych dr John Tintera odkrył ponownie tych przypadków: hipoadrenokortyczny.16
doniosłą wagę systemu endokrynologicznego, szczególnie Tintera opublikował kilka epokowych artykułów medy-
gruczołów nadnerczy, w „patologicznym działaniu mózgu„ cznych. Wielokrotnie podkreślał, że poprawa, złagodzenie,

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 31


uśmierzenie lub leczenie „zależy od odtworzenia normal- 4 rozdziału „Hipoglikemia” książki Alchemia Zdrowia
nych funkcji całego organizmu”. Pierwszym, co zapisywał, Żywii Pląskowskiej, który opowiada o jego perypetiach
była odpowiednia dieta. Wielokrotnie mówił, że „nie da się zdrowotnych)
przecenić doniosłości diety”. Wprowadzał daleko idące Bywa też inaczej – czasem chory znajduje rozwiązanie bez
trwałe zakazy używania cukru w jakiejkolwiek postaci i pod pomocy lekarza. Tak stało się w przypadku Williama Dufty’ego.
jakimkolwiek pretekstem. W dzieciństwie nagradzany słodyczami – przecież tak się
Podczas gdy Egas Moniz z Portugalii odbierał nagrodę postępuje na całym świecie – w szkole zamiast drugiego
Nobla za wynalezienie lobotomii w celu leczenia schizo- śniadania zajadał batoniki czekoladowe (proszę się przyjrzeć
frenii, nagrodą Tintery było nękanie i napastowanie przez naszym sklepikom szkolnym!). Pił stale „pożywne” mleko z mal-
mędrców zorganizowanej medycyny. Chociaż daleko idące tozą (malted milk). Był typowym przykładem amerykańskiego
implikacje dotyczące cukru jako przyczyny tego, co się dziecka a później młodego chłopca. Typowe były też jego
nazywa „schizofrenią”, mogły być publikowane w czasopis- dolegliwości. W pierwszym rzędzie uporczywy trądzik mło-
mach medycznych, pozostawał osamotniony i ignorowany. dzieńczy na całym ciele. Gimnastyka i basen stały się udręką. Jak
Był tolerowany, dopóki ograniczał się do „swojego teryto- można pokazać światu taką okropną skórę.
rium” – endokrynologii. Nawet kiedy sugerował, że al- Następny etap to służba wojskowa. Zakupy w kantynach
koholizm jest związany z uszkodzeniem nadnerczy wskutek i nadmiar słodyczy, mleka z maltozą, słodkiej kawy, ciastek,
nadużycia cukru, nikt go nie słuchał, albowiem medycy czekolady, coca-coli itp. Skutki: krwawiące hemoroidy w wieku
zdecydowali, że w alkoholizmie nie ma dla nich nic do dwudziestu paru lat! Pełzające zapalenie płuc, wielomiesięczny
roboty, i scedowali ten temat na stowarzyszenia Anonimo- pobyt w szpitalu. To już okres drugiej wojny światowej. Gdy
wych Alkoholików. Gdy jednak Tintera ośmielił się zasuge- wreszcie za pomocą fortelu wydostał się ze szpitala i wrócił do
rować w powszechnie dostępnym magazynie, że „mówienie swojej jednostki, został wysłany na Saharę. Nadal słaby i chory.
o alergiach jest śmieszne, w sytuacji gdy jest ich tylko jeden I wtedy nastąpił cud. Na Saharze nie było kantyn wojskowych.
rodzaj, który jest przejawem uszkodzenia gruczołów nad- Żołnierze byli skazani na wyżywienie tubylcze. Wszystkie doleg-
nerczy... przez cukier”, wzięto go na celownik. liwości ustąpiły. Siły wracały z dnia na dzień. Doskonałe
Same alergie powodują wielki rozgłos. Alergicy zabawia- zdrowie nie opuszczało Dufty’ego i po przeniesieniu jego
li się nawzajem przez lata skargami jednostki do Francji. W Wogezach
na egzotyczne alergie – od sierści Same alergie powodują wielki jedli również to co miejscowa lud-
konia po ogon homara. I tu pojawia ność, a ponieważ nadal trwała wojna,
się ktoś, kto mówi, że to wszystko rozgłos. Alergicy zabawiali się pożywienie stanowił czarny chleb, ko-
jest bez znaczenia, że wystarczy nawzajem przez lata skargami nina, króliki i wiewiórki. Mimo ostrej
przestać jeść cukier i trzymać się na egzotyczne alergie – od zimy nie miał nawet marnego kataru!
z dala od niego. Po zakończeniu wojny i powrocie
Przypuszczalnie przedwczesna
sierści konia po ogon homara. do Stanów nastąpił, rzecz jasna, po-
śmierć Tintery w roku 1969 w wie- I tu pojawia się ktoś, kto mówi, wrót do dawnego stylu życia. Ciasta,
ku 57 lat ułatwiła profesji medycz- że to wszystko jest bez coca-cola, bita śmietana z cukrem,
nej zaakceptowanie odkryć, które znaczenia, że wystarczy mleko z maltozą, czekolada... Skutki
wydawały się jej przedtem tak samo nie dały na siebie czekać. Temperatu-
odległe, jak proste zasady medycy- przestać jeść cukier i trzymać ra niewiadomego pochodzenia, odno-
ny orientalnej dotyczące genetyki się z dala od niego. wienie się hemoroidów, mononucle-
i diety, yin i yang. Dziś lekarze na oza, malaria i dziesiątki innych cho-
całym świecie powtarzają to, co rób. W końcu nasz pacjent trafił do
Tintera głosił wiele lat temu: nikt pod żadnym pozorem nie znajomego lekarza, który przepisał mu zmianę odżywiania.
powinien zaczynać tego, co nazywa się „leczeniem psychiat- Jednak trudno było zerwać z dawnymi przyzwyczajeniami.
rycznym”, bez wcześniejszego przeprowadzenia testu tole- I wtedy do rąk Dufty’ego trafiła mała książeczka, której sens
rancji glukozy w celu ustalenia, czy organizm danej osoby zamknąć można w prostym zdaniu: „Jeśli jesteś chory, to jest to
jest zdolny do przyswajania cukru. twoja własna wina. Wynik błędów, jakie popełniasz”.
Tak zwana medycyna prewencyjna idzie dalej i sugeruje, Nagle przypomniały mu się dwa zdarzenia z dawnej prze-
że jeśli myślimy, że nasz organizm może przyswajać cukier, szłości. Pierwsze, to spotkanie z Glorią Swanson. Ta słynna
ponieważ początkowo mieliśmy sprawne nadnercza, lepiej z wiecznej młodości gwiazda filmowa prowadziła specjalny styl
nie czekajmy na sygnały ich uszkodzenia. Zdejmijmy z nich życia, którego podstawą było naturalne odżywianie. Spotkanie
ciężar już teraz usuwając cukier we wszystkich formach, miało miejsce na pikniku. Gloria Swanson nie tknęła niczego
zaczynając od tej szklanki gazowanego napoju, którą trzy- z przygotowanego dla gości jedzenia. Przyniosła własne. Do dziś
mamy w ręku. dnia pamiętał wspaniały smak owocu, którym go poczęstowała.
Doprawdy aż kręci się w głowie, kiedy rzuci się okiem na Owocu dojrzałego na drzewie, a nie w dojrzewalni. I grymas
to, co nazywamy historią medycyny. Przez stulecia zagubie- obrzydzenia, jaki pojawił się na jej twarzy na widok kostki
ni ludzie byli paleni za czary, egzorcyzmowani z powodu cukru, którą wrzucał do kawy. Powiedziała wtedy cicho: „To jest
opętania, zamykani z powodu chorób umysłowych, tor- śmiertelna trucizna”. Powiedziała mu również, że wie już
turowani z powodu szaleństwa masturbacji, leczeni z powo- dzisiaj, iż każdy musi się sam tej prawdy nauczyć, że cena tej
du chorób psychicznych i poddawani lobotomii z powodu nauki jest wysoka; że jest to droga ciężkich doświadczeń. Drugie
schizofrenii. Ilu pacjentów uwierzyłoby, gdyby miejscowy wydarzenie dotyczyło wojny w Wietnamie. W 1956 roku
uzdrowiciel powiedział im, że jedyną rzeczą, jaka powoduje pewien japoński filozof powiedział mu w rozmowie: „Jeśli
ich dolegliwości, jest „sugar blues”? naprawdę chcecie opanować Północny Wietnam, wyślijcie tam
swoje kantyny wojskowe – cukier, ciastka i coca-colę. To pokona
OD TŁUMACZA ich szybciej niż bomby”.
(Ponieważ nic tak nie przekonuje czytelnika, jak własne
przeżycia autora, pozwalam sobie przytoczyć fragment dokończenie na stronie 59

32 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
JAK KONTROLUJĘ GRAWITACJĘ
T. Townsend Brown

Artykuł ten ukazał się po raz pierw- We wszystkich rzeczywistościach sta- penetracji. Różnica ta stanowiła naj-
szy w magazynie Science and Inven- nowią one prawdziwy kościec wszech- większą trudność dla tych, którzy sta-
tion z sierpnia 1929 roku oraz w Psy- świata. rali się stworzyć teorię kombinacyjną
chic Observerze, vol. 37, nr 1. Nie ma potrzeby podkreślać, że obu zjawisk (jednolitą).
zależności te nie są proste i pełne ich Dr Albert Einstein potrzebował

I stnieje dominująca tendencja


w naukach fizycznych do unifiko-
wania wielkich podstawowych praw
zrozumienie blokuje szczególny brak
informacji i badań dotyczących grawi-
tacji.
wielu lat badań, aby uzyskać wyniki,
do których inni daremnie dążyli,
i ogłosić pewne, zunifikowane prawa
i do wiązania ze sobą, przy pomocy Teoria względności umożliwia no- pól.
pojedynczej konstrukcji lub mecha- we, rewolucyjne spojrzenie na ten te- Teoria Einsteina jest wytworem
nizmu, takich zjawisk jak grawitacja, mat, dzięki nowej koncepcji czasu czystej matematyki. Nie bazuje na
elektrodynamika, a nawet sama ma- i przestrzeni. W rezultacie grawitacja wynikach jakichkolwiek doświadczeń
teria. staje się naturalną konsekwencją tak laboratoryjnych i przynajmniej jak
Udowodniono, że materia i elekt- zwanego „zakrzywienia przestrzeni” dotąd nie przewiduje żadnej metody,
ryczność są strukturalnie mocno spo- i traci swoją newtonowską interpreta- przy pomocy której można by jej do-
krewnione. W konsekwencji materia cję jako określona mechaniczna siła, wieść lub dokonać faktycznej demon-
traci swoją tradycyjną indywidualność zyskując rangę „pozornej” siły, zależ- stracji. Nowa teoria dochodzi do swo-
i staje się jedynie „stanem elektrycz- nej jedynie od warunków samej prze- ich ostatecznych wniosków poprzez
nym”. W rzeczywistości można po- strzeni. „zaokrąglenie” uznanych zasad
wiedzieć, że każde ciało we wszech- Pola w przestrzeni tworzone są względności, tak by zawarły w sobie
świecie jest niczym innym jak zbio- w wyniku obecności ciał materialnych zjawisko elektryczności.
rem energii, która sama w sobie jest lub ładunków elektrycznych. Są to Teoria względności, będąca nieja-
stosunkowo nieuchwytna. pola grawitacyjne lub elektryczne, ko załącznikiem, reprezentuje ostanie
Jest, oczywiście, sprawą ewident- w zależności od przyczyny ich powsta- słowo w dziedzinie matematycznej fi-
ną, że materia i grawitacja są z sobą nia. Pozornie nie mają one ze sobą zyki. Z całą pewnością jest to mate-
związane, z czego wynika, że elekt- żadnego związku. Fakt ten potwier- matyczna konstrukcja o niesamowitej
ryczność jest również z nimi spokrew- dzają obserwacje mówiące, że pole wartości i wadze i tak daleko wybiega-
niona. Zależności te istnieją w króles- elektryczne można ekranować i zno- jąca do przodu, że mogą upłynąć lata,
twie czystej energii i w konsekwencji sić, podczas gdy pola grawitacyjne zanim zostanie w pełni doceniona
ich natura ma charakter podstawowy. mają własność nieomal doskonałej i zrozumiana.

120 kV
200 kV

bardzo długie zawiesia bardzo długie zawiesia

olej
20kG grawitator
20 kG
kierunek ruchu
szklany pręt
olej
ruch całego systemu obwód wzbudzenia
w kierunku dodatnim
miedziany zbiornik
RYS. 2 biegun dodatni i zbiornik uziemione
środkowy punkt
uziemiony Zasada elektrograwitacyjnego wahadła. Grawitator przesuwa
RYS. 1
się w kierunku przeciwnym do tego, który nakazują prawa
elektrostatycznego przyciągania i odpychania.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 33


POCZĄTKOWE BADANIA Od czasu pierwszego doświadcze- ktorowi Obserwatorium Swazeya.
Autor i jego koledzy przewidzieli nia aparatura i metody zostały znacz- Autor jest wielce mu zobowiązany za
obecną sytuację już w roku 1923 i za- nie ulepszone i uproszczone. Miejsce pomoc i wiele cennych wskazówek.
częli w tym czasie konstruować ko- wielkich ołowianych kul zajęły komó-
nieczny, teoretyczny pomost między rkowe „grawitatory”. Obrotowe ram- DZIAŁANIE GRAWITATORA
oddzielnymi zjawiskami: elektryczno- ki utrzymujące dwa i cztery grawitato- – IMPULS
ścią i grawitacją. ry umożliwiły pomiar przyspieszenia. Rozważmy na przykład wariant,
Pierwsza demonstracja miała Molekularne grawitatory wykonane w którym grawitator jest całkowicie
miejsce w roku 1924. Dokonano ob- z stałych bloków materiału dielekt- zanurzony w oleju i podwieszony, tak
serwacji indywidualnych i łączonych rycznego (izolatora) pozwoliły na je- że działa jako wahadło i huśta się
ruchów dwóch ciężkich, ołowianych szcze lepsze osiągi. Rotory i wahadła wzdłuż linii łączącej jego elementy
kul, które zostały zawieszone na dru- pracujące w oleju wyeliminowały (patrz rysunek 2).
tach w odległości 45 centymetrów od wpływ czynników atmosferycznych, Kiedy przyłożymy prąd stały o wy-
siebie. Kulom nadano ładunki elekt- takich jak ciśnienie, temperatura i wi- sokim napięciu (75-300 kV), grawita-
ryczne przeciwnego znaku, które były lgotność. Wzięto również pod uwagę tor wychyla się do góry aż do momen-
utrzymane przez cały czas trwania i całkowicie wyeliminowano zakłóca- tu, gdy jego siła napędowa nie zrów-
doświadczenia. Do pomiaru ruchów jące wpływy jonizacji, emisji elektro- noważy się z siłą ciężkości (grawitacją
zastosowano czułe metody optyczne nów i oddziaływania elektrostatycz- Ziemi), wówczas zatrzymuje się, lecz
i okazało się, że kule zachowywały się nego. nie pozostaje w tej pozycji. Następnie
zgodnie z następującą zasadą: „Do- Ostatecznie, po wielu latach żmu- wahadło powoli wraca do pozycji pio-
wolny system dwóch ciał posiada dnej pracy, w czasie których znacznie nowej lub początkowej, mimo iż przy-
wspólną siłę skierowaną w tym sa- ulepszono metody, udało się nam za- łożony potencjał nie został wyłączony.
mym kierunku (typowo w linii obu obserwować grawitacyjne wariacje Wahadło wychyla się od pionu tylko
ciał), która jest wprost proporcjonal- będące wynikiem oddziaływania w jednym kierunku. Do osiągnięcia
na do iloczynu mas i różnicy potenc- Słońca i Księżyca oraz znacznie słab- przez wahadło punktu maksymalnego
jałów oraz odwrotnie proporcjonalna sze, będące wynikiem oddziaływania wychylenia potrzeba około pięciu se-
do kwadratu odległości między nimi”. planet. Ciekawym wynikiem było to, kund, zaś na powrót do pozycji pio-
Osobliwością tego efektu jest to, że wpływ jest najbardziej widoczny nowej (początkowej) potrzeba około
że pole grawitacyjne Ziemi nie ma kiedy wywierające go ciało znajduje trzydziestu sekund (patrz rysunek 3).
wyraźnego wpływu na eksperyment. się w ustawieniu zgodnym z kierun- Ogólny czas impulsu zmienia się
Współczynniki grawitacyjne wchodzą kiem przeciwnie naładowanych ele- wraz z warunkami kosmicznymi, taki-
do rozumowania jedynie w wyniku mentów, zaś naj-
brania pod uwagę mas elektryzowa- mniej widoczny,
nych ciał. kiedy jest ono
Nowo odkryta siła była, co jest w stosunku do
krętlik na łożysku
oczywiste, wynikowym efektem fizy- nich pod kątem kulkowym
cznym elektrograwitacyjnego oddzia- prostym.
ływania i stanowiła pierwszy dowód Większość za-
podstawowej wzajemnej zależności. sług wykonania te-
Siłę nazwano „akcją grawitatora”, go doświadczenia
z braku lepszej nazwy, zaś aparaturę, należy przypisać
lub raczej zastosowany system mas drowi Paulowi
„grawitatorem” (patrz rysunek 1). Biefieldowi, dyre- styk ślizgowy

grawitatory
metalowy pręt

200 kV

bakelit

olej
grawitator
kierunek ruchu
olej

miedziany zbiornik
styk ślizgowy
biegun ujemny i zbiornik uziemione podstawa izolacyjna
szkło
RYS. 3 RYS. 4

Zmiana biegunowości nie powoduje zmiany kierunku, zasięgu Rotor grawitatora to zestaw wykonany w taki sposób, że obrót
i okresu trwania impulsu grawitatora. trwa do momentu wyczerpania impulsu.

34 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


mi jak wzajemne pozycje oraz odleg- • Przyłożone natężenie służy jedy- i wyraźne poziomy energetyczne od-
łość między Ziemią, Księżycem, Słoń- nie uzupełnieniu ubytków i utrzyma- powiadające grawitacyjnym wpływom
cem itd. Na wychylenie nie mają niu koniecznego napięcia w wyniku wszystkich pozostałych ciał. Poziomy
wpływu fluktuacje napięcia i średnio ubytków w dielektryku. Tak więc ogó- te ujawniają się w czasie zamierania
jest ono takie same, bez względu na lny ładunek ma w przybliżeniu war- elektrograwitacyjnego impulsu, wraz
masę poddaną testowi. Czas trwania tość 37 dziesięciomilionowych ampe- z powolnym uwalnianiem ogólnej
impulsu zależy wyłącznie od warun- ra. Najwyraźniej nie ma to żadnego grawitacyjnej zawartości ciała.
ków pola grawitacyjnego. Jest to wiel- innego związku z ruchem, przynaj- Grawitator stanowi w rzeczywisto-
kość, na którą nie mają wpływu zmia- mniej w świetle obecnej wiedzy fizy- ści bardzo wydajny silnik elektryczny.
ny w ustawieniu aparatury, przyłożo- cznej. W przeciwieństwie do innych rodza-
ne napięcie i typ grawitatora. Dowol- • Masa dielektryka jest czynni- jów silników, nie opiera się na zasa-
na liczba różnego rodzaju grawitato- kiem determinującym ogólną ilość dach elektromagnetyzmu, lecz wyko-
rów działających jednocześnie w naj- energii zaangażowanej w impuls. Przy rzystuje nowsze zasady elektrograwi-
różniejszych zakresach napięć daje danej amplitudzie przyrost masy daje tacji. Prosty grawitator nie posiada
ten sam okres działania impulsu. przyrost energii wyrażający się zależ- części ruchomych i jest w stanie gene-
W dłuższym okresie czasu wszystkie nością (E = m · g). rować ruch sam z siebie. Jest to urzą-
grawitatory wykazują równe wariacje • Czas trwania impulsu jest przy dzenie bardzo wydajne, ponieważ nie
w trwaniu impulsu. utrzymaniu warunków elektrycznych musi posiadać żadnych przekładni,
Po pełnym rozładowaniu grawita- niezależny od wszystkich innych czyn- wałów, śmigieł i kół w procesie two-
tora impuls zanika i należy odciąć ników. Rządzą nim wyłącznie zewnęt- rzenia swojej siły napędowej. Nie ma
napięcie na co najmniej pięć minut rzne warunki grawitacyjne, pozycje żadnych wewnętrznych oporów i żad-
w celu umożliwienia mu powtórnego Księżyca, Słońca itp., i reprezentuje nego możliwego do zaobserwowania
naładowania się i odzyskania normal- on ogólną energię lub sumę energii, wzrostu temperatury. W przeciwieńs-
nych warunków grawitacyjnych. Efekt które wchodzą w grę w danej chwili. twie do powszechnego przekonania,
jest bardzo podobny do tego, jaki • Poziomy energii grawitacyjnej że silniki grawitacyjne muszą praco-
powstaje przy rozładowaniu i nałado- można obserwować w chwili, gdy wa- wać w układzie pionowym, grawita-
waniu akumulatora, z wyjątkiem tego, hadło powraca z punktu maksymal- tor, jak dowiedziono, działa równie
że elektryczność jest traktowana od- nego wychylenia do położenia piono- dobrze w dowolnych kierunku.
wrotnie. Kiedy okres trwania impulsu wego. Wahadło waha się w swoim Będąc w chwili obecnej jedynie
jest duży, czas konieczny do pełnego powrotnym ruchu na określonych po- instrumentem o charakterze nauko-
powtórnego naładowania jest również ziomach lub etapach. Relatywne po- wym, a nawet astronomicznym, gra-
duży. Okresy rozładowania i nałado- zycje i wpływ tych etapów zmieniają witator szybko nabiera znaczenia ko-
wania są zawsze proporcjonalne. Mó- się bez przerwy w ciągu doby. Każdy mercyjnego. Wieloimpulsowe grawi-
wiąc językiem technicznym, współ- z etapów poziomu energetycznego tatory ważące setki ton mogą być
czynniki egzograwitacyjny i endogra- jest odpowiednikiem odpowiedniego w przyszłości jednostkami napędo-
witacyjny są proporcjonalne do poje- ciała kosmicznego, które ma wpływ wymi oceanicznych liniowców,
mności grawitacyjnej (patrz rysunki 4, na naelektryzowaną masę grawitato- a mniejsze mogą służyć do napę-
5, 6). ra. Obserwując kolejne wartości wy- dzania samochodów lub samolotów.
stępujące w ciągu pewnego okresu Być może nawet fantastyczne „po-
PODSUMOWANIE czasu można uzyskać stosunkowo jazdy kosmiczne” i zapowiadana wi-
Podsumowując wyniki doświadczeń prosty w zrozumieniu zapis dróg zyta na Marsie staną się dzięki nim
z wahadłem elektrograwitacyjnym od- i względnych wpływów grawitacyjnych możliwe. Kto wie?
notowujemy następujące cechy: Księżyca, Słońca etc. (Źródło: The Townsend Brown Family,
• Przyłożone napięcie ma wpływ Ogólnie mówiąc, każde material- strona internetowa: ‹www.soteria.com/
jedynie na amplitudę wychylenia. ne ciało posiada w sobie oddzielne brown/docs/control/htm›)

cienka sekcja (niskie napięcie)

izolacje

płytki ołowiane

typ komórkowy
kompozyt z bakelitu
i glei ołowianej

pojedyncze ogniwo metalowe płytki

gruba sekcja (wysokie napięcie)


RYS. 5 RYS. 6

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 35


W numerze z 16 lutego 1947 roku New York Herald Tribune ukazał się
poniższy tekst, który przedrukowany został następnie przez Ivana T.
Sandersona w styczniowym numerze magazynu Pursuit z 1970 roku:

Kiedy pierwsza bomba atomowa wybuchła w Nowym Meksyku, piasek pustyni


zamienił się w stopione zielone szkliwo. Ten fakt dał według magazynu Free World
wiele do myślenia archeologom, którzy prowadzili wykopaliska w dolinie Eufratu.
Odkryli oni warstwę agrarnej kultury liczącej sobie 8 000 lat oraz warstwę kultury
Starożytne pasterskiej, znacznie starszej, po czym dotarli do warstwy kultury jaskiniowej.
Ostatnio dotarli do kolejnej warstwy... stopionego, zielonego szkła.
księgi religijne
Wiadomo, że atomowe wybuchy na piaszczystej pustyni lub nad nią
oraz znaleziska powodują stopienie krzemu i piasku zamieniając powierzchnię Ziemi w szkla-
ną taflę. Czy znajdowane na obszarach starożytnych pustyń położonych
geologiczne w różnych częściach świata zeszklone tafle oznaczają, że w starożytności
prowadzono wojny atomowe lub że w zamierzchłej przeszłości miały miejsce
wskazują, że próby z bronią jądrową?
To zaskakująca teoria, lecz nie brak na nią dowodów, jako że tego rodzaju
w kilku miejscach starożytne tafle pustynnego szkła są geologicznym faktem. Zdaniem meteoro-
logów zdarza się, że uderzenia pioruna topią piasek, lecz zawsze ma to
na Ziemi doszło charakterystyczną postać przypominającą korzeń. Te dziwne struktury geologi-
czne noszą nazwę fulgurytów (strzałek piorunowych) i manifestują się raczej
w zamierzchłej w postaci form rozgałęzionych a nie płaskich tafli zeszklonego piasku. Tak więc
pioruny należy raczej wykluczyć jako przyczynę powstawania tego rodzaju
przeszłości do form znajdowanych przez geologów, którzy obstają przy teorii wskazującej na
uderzenia meteoru lub komety jako ich przyczynę. Mankamentem tej teorii
zagłady jest to, że zazwyczaj nie udaje się odnaleźć krateru, jaki winien towarzyszyć tym
anomalnym płytom szkła.
spowodowanej Brad Steiger i Ron Calais podają w swojej książce Mysteries of Time and
Space (Tajemnice czasu i przestrzeni)1, że Albionowi W. Hartowi, jednemu
użyciem broni z pierwszych inżynierów, absolwentów Massachusetts Institute of Technology2,
powierzono realizację przedsięwzięcia inżynierskiego w sercu Afryki. Przemie-
atomowej. szczając się razem ze swoimi ludźmi przez prawie niedostępny teren, musieli
przemierzyć duży obszar pustynny.
„W owym czasie bardzo mocno zafrapował go duży obszar zielonkawego
szkliwa, który rozciągał się tak daleko, jak sięgał wzrok, i którego pochodzenia
nie potrafił wyjaśnić” – pisze Margaret Casson w artykule opisującym życie
Harta opublikowanym w magazynie Rocks and Minerals (Skały i minerały; nr
396, 1972). I dalej dodaje: „Jakiś czas później... przemierzał obszar White
Część 1 Sands. Było to wkrótce po dokonanych w tamtym rejonie pierwszych eksploz-
jach atomowych. Bez trudu rozpoznał ten sam typ krzemowego szkliwa, jaki
pięćdziesiąt lat wcześniej widział na afrykańskiej pustyni”.3

TEKTYTY – ZIEMSKIE WYJAŚNIENIE?


David Hatcher Childress Duże obszary pustynne pokryte porozrzucanymi „szklanymi” kulkami,
Copyright  2000 zwanymi tektytami4, są od czasu do czasu przedmiotem dyskusji prowadzonych
na łamach literatury geologicznej. Panuje pogląd, że te krople z „utwar-
Zaczerpnięto z książki dzonego szkła” (szkło jest de facto płynne) powstały głównie w wyniku uderzeń
Technology of the Gods meteorytów, lecz w danych z miejsca ich znalezienia brak w wielu wypadkach
(Technologia bogów) wzmianek o kraterze, który powinien był powstać w wyniku takiego uderzenia.
wydanej przez
Inna teoria głosi, że tektyty mają ziemskie pochodzenie – teoria ta bierze
Adventures Unlimited Press pod uwagę możliwość wojny z zastosowaniem broni atomowej lub innych
Kempton, Illinois, USA
strona internetowa: wysoko zaawansowanych technicznie broni, zdolnych do stopienia piasku. Spór
www.adventuresunlimited.co.nz o tektyty został podsumowany w artykule zatytułowanym „The Tektite Prob-
lem” („Problem tektytów”) autorstwa Johna O’Keefe zamieszczonym w sierp-

36 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


niowym numerze magazynu Scientific American z roku TAJEMNICZE SZKŁO NA SAHARZE
1978. Oto, co O’Keefe mówi na ten temat: Jedna z największych tajemnic starożytnego Egiptu
dotyczy wielkich szklanych płyt odkrytych dopiero w roku
Jeśli tektyty są ziemskiego pochodzenia, znaczy to, że jest 1932. W grudniu owego roku Patrick Clayton, specjalista
jakiś proces, przy pomocy którego glebę lub popularne pracujący na rzecz Egyptian Geological Survey (Egipski
rodzaje skał można w jednej chwili przemienić w jednorodne, Urząd Geologiczny), jechał samochodem między wydma-
bezwodne, wolne od pęcherzyków powietrza szkło i wy- mi Wielkiego Morza Piasków w pobliżu Plateau Saad
rzucić na tysiące mil ponad atmosferę. Gdyby tektyty po- w praktycznie niezamieszkałej okolicy południowo-zacho-
chodziły z Księżyca, oznaczałoby to, że istnieje na nim dniego krańca Egiptu, kiedy usłyszał nagle, że opony jego
przynajmniej jeden potężny wulkan, który wybuchł co naj- samochodu miażdżą coś, co nie było piaskiem. Okazało
mniej 750 000 lat temu. Żadna z możliwości nie jest łatwa do się, że były to spore kawałki doskonale przezroczystego,
zaakceptowania, jednak jedną musimy przyjąć. Uważam, że żółtozielonego szkła.
rozsądnym jest przyjęcie bardziej uzasadnionej, odrzucając W rzeczywistości nie było to zwykłe szkło, lecz super-
mniej prawdopodobną. czyste, składające się w 98 procentach z krzemionki
Kluczem do rozwiązania problemu tektytów jest trzy- (SiO2). Clayton nie był pierwszą osobą, która natknęła się
manie się fizycznie uzasadnionej hipotezy i nie roztrząsanie na nie. Najróżniejsi „prehistoryczni” myśliwi i nomadzi
zaledwie kilku zbiegów okoliczności, takich jak podobieńst- musieli, oczywiście, również natrafić na to słynne już
wo między ziemskimi osadami i materiałem, z którego zbu- dzisiaj Libijskie Pustynne Szkło (Libyan Desert Glass;
dowane są tektyty. Uważam, że hi- w skrócie LDG). W przeszłości
poteza księżycowych wulkanów jest Jedna z największych używano go do wyrobu noży i na-
jedyną fizycznie możliwą, jaką moż- tajemnic starożytnego Egiptu rzędzi o ostrych krawędziach oraz
na zaakceptować. Jeśli doprowadzi innych przedmiotów. Rzeźbionego
ona do niespodziewanych, ale moż- dotyczy wielkich szklanych skarabeusza wykonanego z LDG
liwych do przyjęcia wniosków, bę- płyt odkrytych dopiero znaleziono nawet w grobowcu Tu-
dzie to znaczyło, że jest użyteczna. w roku 1932. tenchamona6, co dowodzi, że ma-
Jednym z aspektów jej użytecz- teriał ten stosowano czasami rów-
ności może być chociażby to, że nież w jubilerstwie.
księżycowe pochodzenie tektytów wspiera pogląd mówiący, W swoim artykule zamieszczonym w brytyjskim maga-
że Księżyc uformował się w wyniku rozszczepienia Ziemi. zynie naukowym New Scientist z 10 lipca 1999 roku
Tektyty są rzeczywiście zbyt podobne do ziemskich skał, aby zatytułowanym „The Riddle of the Sands” („Zagadka
mógł to być przypadek. Jeśli tektyty są produktem księżyco- piasków”) Giles Wright powiada, że Libijskie Pustynne
wej magmy, oznaczać to może, że głęboko wewnątrz Księży- Szkło (LDG) jest najczystszym szkłem krzemionkowym,
ca musi znajdować się materiał bardzo podobny do tego, jakie kiedykolwiek znaleziono. Ponad tysiąc ton tego
z którego zbudowany jest płaszcz Ziemi – bardziej podobny materiału leży porozrzucane na ciągnącej się na prze-
do niego niż do płytszych warstw Księżyca, gdzie dominują strzeni setek kilometrów ponurej pustyni. Niektóre kawa-
powierzchniowe bazalty. Jeśli Księżyc powstał w wyniku łki ważą ponad 26 kilogramów, lecz większość tego mate-
rozszczepienia Ziemi, jej część, która stała się Księżycem, riału ma postać mniejszych, kanciastych odłamków – wy-
musiała być mocno rozgrzana z zewnątrz i stracić większość gląda to niczym skorupy pozostałe po rozbiciu gigantycz-
swojej początkowej masy, zwłaszcza bardziej lotne pierwiast- nej zielonej butelki.
ki. Lawa, z której zbudowana jest większość obecnej powierz- Według Wrighta LDG przy całej swej czystości zawiera
chni Księżyca, wyrzucona została w początkowym stadium malutkie banieczki, białe smużki i atramentowoczarne
jego historii, kiedy jego ciepło koncentrowało się w płytkiej zawirowania. Białe inkluzje są zbudowane z twardych
strefie położonej bardzo blisko powierzchni. Podczas niedaw- minerałów takich jak krystobalit, zaś atramentowoczarne
nych okresów charakteryzujących się opadem tektytów, źród- zawirowania są bogate w iryd, który stanowi, jak głosi
ła księżycowego wulkanizmu musiały znajdować się znacznie nauka, nieomylny znak zderzenia z pozaziemskim obiek-
głębiej, tak że wulkany odpowiedzialne za tektyty czerpały tem, takim jak kometa lub meteoryt. Ogólna teoria mówi,
z księżycowego materiału, który ucierpiał najmniej w okresie że to szkło wytworzyło się w wyniku spieczenia i stopienia
ablacji5 i w związku z tym jest przypuszczalnie podobny do piasku, do jakiego doszło pod wpływem uderzenia kos-
materiału znajdującego się wewnątrz ziemskiego płaszcza. micznego ciała.
Wygląda to trochę dziwnie, ale tłumaczy, dlaczego tektyty są Teoria ta ma jednak poważne mankamenty, powiada
pod pewnymi względami bardziej podobne do ziemskich skał Wright, i nie tłumaczy wielu zagadek związanych z rozleg-
niż do skał znajdujących się na powierzchni Księżyca. łością pustyni zawierającej to czyste szkło. Główne pytanie
brzmi: Skąd pochodzi ta niezmierzona ilość porozrzuca-
nych wokoło szklanych odłamków? Brak jakichkolwiek
dowodów w postaci krateru poważnie jej przeczy. Co
więcej, powierzchnia Wielkiego Morza Piasku również nie
wykazuje jakichkolwiek cech wskazujących na to, że może
mieć ono kształt gigantycznego krateru, co potwierdziło
sondowanie gruntu na dużą głębokość z satelity za pomo-
cą odpowiedniego radaru.
LDG wydaje się być ponadto za czyste, aby mogło
pochodzić z „brudnej” kolizji z ciałem kosmicznym.
Wright podaje, że znane kratery powstałe w wyniku
kolizji, takie jak ten położony w pobliżu Wabar w Arabii
Saudyjskiej, są zaśmiecone kawałkami żelaza i innymi
Fulguryt – piasek stopiony lub zeszklony przez piorun resztkami meteorytu. Tak nie jest w rejonie występowania

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 37


Libijskiego Pustynnego Szkła. Co więcej, LDG jest skon- cent krzemionki), stosunkowo lekki (ciężar właściwy 2,21
centrowane w dwóch miejscach, a nie w jednym. Jedno g/cm3), przezroczysty, koloru żółtozielonego, ma własności
z nich ma kształt owalny, a drugie okrągłego pierścienia kamienia jubilerskiego. W roku 1932 odkryła go Egipska
o szerokości 6 kilometrów i średnicy 21 kilometrów, Ekspedycja Miernicza kierowana przez P.A. Claytona. Do-
w którego środku nie ma szkła. kładne jego badanie przeprowadził dr L.J. Spencer, który
Jedna z teorii zakłada, że miało tam miejsce „miękkie” przyłączył się specjalnie w tym celu do kolejnej wyprawy,
zderzenie. Mówi ona, że na wysokości około 10 kilomet- jaka udała się w tamten rejon w roku 1934.
rów nad Wielkim Pustynnym Morzem zdetonował meteo- Kawałki tego materiału leżą w wolnych od piasku koryta-
ryt o średnicy około 30 metrów i że rozgrzane w ten rzach, które biegną między południkowo zorientowanymi
sposób powietrze stopiło położony poniżej piasek. Tego krawędziami wydm o wysokości około 100 metrów i położo-
rodzaju bezkraterowe zderzenie miało również miejsce, nymi w odległości od 2 do 5 kilometrów od siebie. Te
jak się sądzi, w roku 1908 w rejonie Podkamiennej Tun- korytarze lub „ulice” mają tłuczniową powierzchnię podobną
guzkiej na Syberii – tak przynajmniej twierdzą naukowcy do nawierzchni żużlowego toru wyścigowego pokrytą kan-
głównego nurtu. Syberyjskie wydarzenie, podobnie jak ciastym żwirem i czerwonym ilastym miałem pokrywającym
czyste pustynne szkło, wciąż pozostaje nie rozwiązaną nubijskie piaski. Kawałki szkła leżą na tej powierzchni, a miej-
zagadką. scami są w niej zagrzebane. Pod powierzchnią gruntu znale-
Kolejna teoria mówi o meteorycie, który odbił się od ziono ich tylko kilka małych kawałków i to nie głębiej niż
powierzchni pustyni pozostawiając po sobie szklistą skoru- jeden metr. Wszystkie kawałki znajdujące się na powierzchni
pę i płytki krater, który wypełnił zostały podziobane lub wygładzone
się wkrótce piaskiem. Są jednak przez piasek. To szkło jest rozłożone
Jedną z największych zagadek
dwa obszary występowania LDG. jak gdyby łatami...
Czyżby miało miejsce zderzenie klasycznej archeologii są Pochodzenie tego będącego nie-
z tandemem dwóch kosmicznych zeszklone forty w Szkocji. wątpliwie naturalnym produktem
„pocisków”? Czyżby one również były szkła jest niejasne. Swoją konsysten-
A może zeszklenie powierzchni cją przypomina ono rzekomo kos-
pustyni jest rezultatem wojny ato-
dowodem jakiejś starożytnej micznego pochodzenia tektyty, które
mowej prowadzonej w tamtym wojny atomowej? są jednak znacznie od niego mniej-
miejscu w bardzo odległej prze- sze. Tektyty są zazwyczaj czarne,
szłości? Czy strzał z broni typu aczkolwiek jedna ich odmiana, zna-
Tesli wiązką energii mógłby stopić powierzchnię pustyni leziona w Czechach i na Morawach, znana pod nazwą
w trakcie na przykład jakiejś próby? „moldawit”, jest przezroczysta i koloru głębokiej zieleni.
W artykule „Dating the Libyan Desert Silica-Glass” Libijskie krzemowe szkło zostało porównane również ze
(„Datowanie Libijskiego Pustynnego Szkła”), który ukazał szkłem, które powstaje w wyniku stopienia piasku w wyso-
się w 170 numerze brytyjskiego magazynu Nature z roku kiej temperaturze powstającej podczas upadku meteorytu,
1952, jego autor, Kenneth Oakley, pisze:7 jak to miało na przykład miejsce w pobliżu Wabaru w Arabii
Saudyjskiej i koło Henbury w środkowej Australii.
Kawałki naturalnego szkła krzemionkowego o wadze do Donosząc o znaleziskach swojej ekspedycji, dr Spencer
16 funtów [7,3 kg] występują rozrzucone przypadkowo na oświadczył, że nie udało mu się powiązać libijskiego szkła
terenie o owalnym kształcie i wymiarach 130 kilometrów z jakimkolwiek źródłem – w miejscu znaleziska nie udało się
z południa na północ i 53 kilometrów ze wschodu na zachód znaleźć żadnych fragmentów meteorytu ani jakichkolwiek
położonym na Morzu Piasku Pustyni Libijskiej. Ten niezwykły śladów krateru, jaki by powstał po jego upadku. „Wydaje się, że
materiał, który jest niemal pozbawiony domieszek (97 pro- najprościej byłoby założyć, że spadły one z nieba” – stwierdził.
Byłoby bardzo interesujące, gdyby udało
się geologicznie lub archeologicznie okreś-
lić czas powstania lub pojawienia się tego
krzemionkowego szkła na terenie Morza
Piasku. Ograniczenie występowania tego
materiału do warstwy powierzchniowej su-
geruje, że nie jest on zbyt stary z geologicz-
Moldawity nego punktu widzenia. Z drugiej strony jest
15 milionów lat oczywiste, że był on tam już w czasach
prehistorycznych. Trochę płatków [tego
Północnoamerykańskie Irghizity
pole rozproszonych 1 milion lat szkła] dostarczono egiptologom w Kairze,
tektytów Aquelloul którzy uznali je za pochodzące z „późnego
35 milionów lat 4 miliony lat neolitu lub okresu przeddynastycznego”.
Libijskie
Pustynne Szkło Mimo dokładnych poszukiwań prowadzo-
28 milionów nych przez dra Spencera i nieżyjącego już
lat
Wybrzeże Kości A. Lucasa nie udało się znaleźć żadnych
Słoniowej, pole obiektów wykonanych ze szkła krzemion-
rozproszonych Australo-azjatyckie
tektytów kowego w zbiorach pochodzących z grobo-
pole rozproszonych
1 milion lat tektytów wca Tutenchamona lub jakiegokolwiek in-
750 tysięcy lat nego grobowca. Na terenie, gdzie występu-
je szkło krzemionkowe, nie natknięto się na
żadne skorupy [będące resztkami starych
wyrobów garncarskich], znaleziono nato-
Rozkład tektytów wraz z ich teoretycznym datowaniem miast „prymitywne groty ze szkła” oraz

38 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


trochę kwarcowych narzędzi, „żaren” i fragmentów strusich mierzy około 200 stóp [60 m]. Całość jego murów jest
skorupek. zeszklona... Kopaliśmy pod tymi zeszklonymi ścianami i zna-
leźliśmy tam coś bardzo interesującego, co rzuca światło na
Oakley z pewnością nie ma racji, mówiąc, że nie sposób, w jaki zastosowano ogień do zeszklenia ścian. We-
znaleziono LDG w grobowcu Tutenchamona, bowiem wnętrzna część górnej, zeszklonej ściany, była na odcinku od
Wright podaje, że znaleziono tam jeden przedmiot wyko- jednej do półtorej stopy [0,30-0,45 m] zupełnie nietknięta
nany z tego materiału. przez ogień, z wyjątkiem tego, że pewna część płaskich
Tak czy owak, zeszklone obszary na Pustyni Libijskiej kamieni była lekko zlepiona i że kamienie – wszystkie ze
czekają jeszcze na rozwiązanie swojej zagadki. Czy są one szpatu polnego – były ułożone warstwami, jedna na drugiej.
dowodem prowadzenia w starożytności wojny, która za- Jest więc oczywiste, że najpierw na podłożu oryginalnej
mieniła północną Afrykę i Półwysep Arabski w pustynię, skały zbudowano fundament z bloków skalnych, a następnie
jaką są do dzisiaj te krainy? ułożono grubą warstwę z luźnych, w większości płaskich
kamieni ze szpatu polnego, a także innych skał, jakie były
ZESZKLONE FORTY W SZKOCJI dostępne w sąsiedztwie, po czym zeszklono ją za pomocą
Jedną z największych zagadek klasycznej archeologii są dostarczonego z zewnątrz ciepła. Tego rodzaju fundament
zeszklone forty w Szkocji. Czyżby one również były dowo- z luźnych bloków jest również w zeszklonym forcie Dun Mac
dem jakiejś starożytnej wojny ato- Snuichan w Loch Etive.
mowej? Może tak, a może nie. Na pierwszy rzut oka wydaje
Mówi się, że w Szkocji istnieje Hamilton opisuje jeszcze jeden
co najmniej 60 fortów tego rodza- się, że ściany są wykonane zeszklony fort, znacznie większy,
ju. Do najbardziej znanych należą z tłuczonych kamieni, lecz po usytuowany na wyspie u wejścia do
Tap o’Noth, Dunnideer, Craig dokładnym przyjrzeniu się Loch Ailort.
Phadraig (w pobliżu Inverness),
Abernathy (w pobliżu Perth), Dun widać, że to nie są luźne Wyspa ta, o miejscowej nazwie
Lagaidh (w Ross), Cromarty, Ar- kamienie, lecz stopiona skała! Eilean na Goar, jest najbardziej wy-
ka-Unskel, Eilean na Goar i Bute- sunięta na wschód i ze wszystkich
Dunagoil w Cieśninie Bute u wy- stron opada do morza gnejsowymi
brzeży Wyspy Arran. Kolejnym dobrze znanym zeszklo- urwiskami. Jest to siedlisko i miejsce lęgu wielu gatunków
nym fortem jest fort Cauadale na wzgórzu w Agryll morskich ptaków. Na płaskiej powierzchni wieńczącej jej
w zachodniej Szkocji. szczyt wznoszącej się na wysokość 120 stóp [36 m] nad
Jednym z najokazalszych przykładów zeszklonych fortów poziom morza znajdują się ruiny zeszklonego fortu w kształ-
jest fort Tap o’Noth położony w pobliżu wsi Rhynie cie prostokąta z ciągłą linią wału obronnego w postaci
w północno-wschodniej Szkocji. Ta potężna budowla pocho- zeszklonej ściany o grubości 5 stóp [1,5 m] łączącej się
dząca z czasów prehistorycznych znajduje się na szczycie w południowo-zachodnim krańcu z wielką pionową skałą
góry o tej samej nazwie wznoszącej się na wysokość 560 gnejsową. Długość obwodu przestrzeni zawartej wewnątrz
metrów, z której roztacza się wspaniały widok na tereny tej ściany wynosi 420 stóp [126 m], zaś szerokość – 70 stóp
hrabstwa Aberdeenshire. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że [21 m]. Wał obronny jest ciągły i ma około 5 stóp [1,5 m]
ściany są wykonane z tłuczonych kamieni, lecz po dokładnym grubości. U wschodniego krańca znajduje się duża część
przyjrzeniu się widać, że to nie są luźne kamienie, lecz ściany w jej oryginalnym położeniu, zeszklona po obu stro-
stopiona skała! To, co było kiedyś odrębnymi kawałkami nach. Wewnątrz przestrzeni otaczanej przez mur jest głębo-
skały, obecnie stanowi ciemną, spopieloną masę, zgrzaną kie zagłębienie, w którym leży cała masa zeszklonych kawał-
razem przez temperaturę, która musiała być tak wysoka, że ków ściany, najwidoczniej przemieszczonych z miejsca orygi-
rzeki płynnej, stopionej skały spływały po ścianach. nalnego położenia.
Opisy zeszklonych fortów były znane już w roku 1880,
kiedy to Edward Hamilton napisał artykuł „Vitrified Forts Hamilton naturalnie zadaje kilka oczywistych pytań.
on the West Coast of Scotland” („Zeszklone forty na Czy ta konstrukcja została wybudowana w celach
zachodnim wybrzeżu Szkocji”), który ukazał się w magazy-
nie Archaeological Journal (nr 37, 1880, str. 227-243). krawędź spływu kryza
W artykule tym Hamilton opisuje dokładnie wiele lokali-
zacji, w tym Arka-Unskel:8
zagłębienie w kształcie
banieczki
W miejscu, w którym Loch9 na Nuagh [nazwa wąskiej pasma spływu
zatoki w formie fiordu] zaczyna się zwężać, gdzie przeciwleg-
ły brzeg leży w odległości od półtorej do dwóch mil [2,4-3,2 zagłębienie
w kształcie
km], znajduje się mały cypel połączony ze stałym lądem banieczki
pasem piasku i trzcin, który bywał najwidoczniej kiedyś pod
wżer
wodą w czasie przypływu. Na płaskim szczycie tego cypla
kierunek lotu
znajdują się ruiny zeszklonego fortu, którego właściwa nazwa
brzmi Arka-Unskel.
Skały, na których się wznosi, to metamorficzny gnejs
a
ln
st

ty

porośnięty trawą i paprociami. Z trzech stron wznoszą się one


ro
na

a
on

niemal pionowo na wysokość 110 stóp [33 m] nad poziom


pr

str
ze

morza. Płytkie zagłębienie dzieli gładką powierzchnię szczytu


dn
ia

na dwie części. Na większej z nich, z urwiskami opadającym


ku morzu, mieści się główna część fortu, która zajmuje całą
płaską powierzchnię. Ma kształt jakby owalu, którego obwód Tektyt z kryzą

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 39


obronnych? Czy zeszklenie jest skutkiem zamierzonym, temperatury konieczne do wytworzenia tego typu zeszkle-
czy dziełem przypadku? W jaki sposób powstało? nia muszą być bardzo wysokie – do 1 100°C – i że
W procesie tego zeszklenia olbrzymie bloki skalne zwyczajne podpalenie ścian przy pomocy drewna zmiesza-
zostały zgrzane z kawałkami drobniejszego tłucznia two- nego ze skałą nie mogło dać tak wysokich temperatur.12
rząc jednolitą, twardą masę. Istnieje niewiele wyjaśnień Eksperymenty przeprowadzone w latach trzydziestych
jego powstania i chociaż proponują one różne koncepcje, przez sławnych archeologów, V. Gordona Childe’a i jego
żadne z nich nie zyskało powszechnej akceptacji. kolegę Wallace’a Thorneycrofta, wykazały, że przez pod-
Jedna z wcześniejszych teorii głosi, że forty zbudowano palenie fortów można było uzyskać temperatury wystar-
na starożytnych wulkanach (lub ich pozostałościach) i że czające do uzyskania zeszklenia.13 W roku 1934 zbudowali
ludzie użyli do ich budowy stopionych głazów wyrzuco- w Plean Colliery w hrabstwie Stirlingshire testową ścianę
nych w czasie erupcji. o długości 12 stóp [3,6 m], szerokości 6 stóp [1,8 m] i takiej
Pogląd ten został zastąpiony teorią głoszącą, że ze- samej wysokości. Do budowy ścian licowych użyli wypala-
szklenie ścian fortów było celowe i miało za zadanie je nych cegieł, zaś rozpory wykonali z drewna, a zagłębienie
wzmocnić. Według tej teorii do ścian dodawano materiał pomiędzy ścianami wypełnili małymi kostkami bazaltowe-
palny i rozpalano ogień. Miało to na celu wytworzenie na go gruzu. Z wierzchu przykryli wszystko bryłami darni,
tyle mocnych ścian, aby mogły się one oprzeć wilgoci a następnie zgromadzili około czterech ton chrustu, ułoży-
będącej wynikiem miejscowych warunków klimatycznych li je przy ścianach i podpalili. Szalejąca śnieżyca sprawiła,
oraz armiom najeźdźców. To interesująca teoria, ale nie że silny wiatr tak natleniał palącą się mieszaninę drewna
wyjaśnia wielu spraw. Po pierwsze, i kamieni, że wewnętrzna warstwa
nie wiadomo, czy tego rodzaju ze- W procesie tego zeszklenia uzyskała pewien stopień zeszkle-
szklenie rzeczywiście wzmacnia olbrzymie bloki skalne nia.
ściany fortecy – raczej je osłabia. W czerwcu 1937 roku Childe
W wielu przypadkach wygląda na zostały zgrzane z kawałkami i Thorneycroft powtórzyli swój test
to, że ściany zapadły się w wyniku drobniejszego tłucznia zeszklenia w starożytnym forcie
działania płomieni. Poza tym ścia- tworząc jednolitą, twardą Rahoy w hrabstwie Argyllshire
ny wielu szkockich fortów są jedy- używając skał znalezionych na
nie częściowo zeszklone, co raczej masę. Istnieje niewiele miejscu. Ich eksperymenty nie
wyklucza tego rodzaju metodę ja- wyjaśnień jego powstania przyniosły jednak odpowiedzi na
ko sposób na wzmocnienie kon- i chociaż proponują one żadne z pytań dotyczących ze-
strukcji. szklonych fortów, ponieważ udo-
W swoim dziele poświęconym
różne koncepcje, żadne wodnili oni jedynie, że zebranie
wojnom w Galii Juliusz Cezar opi- z nich nie zyskało odpowiedniej ilości drewna i krza-
sał pewien typ drewniano-kamien- powszechnej akceptacji. ków na szczycie mieszaniny drew-
nej fortecy zwanej murus gallicus. na i kamieni, aby zeszklić kamie-
Opis ten był interesujący z punktu nie, jest możliwe. Poza tym Chil-
widzenia badaczy szukających rozwiązania zagadki ze- de’owi można też zarzucić, że użył, jak się wydaje, więcej
szklonych fortów, ponieważ opisywane przez Cezara forty drewna w proporcji do kamienia, niż, jak uważa wielu
miały kamienne mury wypełnione tłuczniem i wzmocnione historyków, miało to miejsce w przypadku starożytnych
były wewnątrz drewnianymi balami. Wydawało się logicz- drewniano-kamiennych fortec.
ne, że ewentualne spalenie tego rodzaju wypełnionej Ważną częścią teorii Childe’a było założenie, że to
drewnem ściany może spowodować w efekcie zeszklenie. najeźdźcy a nie budowniczowie byli tymi, którzy napadali
Niektórzy badacze obstają przy poglądzie, że to sami na forty, a następnie podpalali ściany przy pomocy stert
budowniczowie fortów spowodowali zeszklenie. Arthur C. drewna i chrustu. Zastanawia tylko, dlaczego ludzie po-
Clarke cytuje pogląd pewnego zespołu chemików z Muze- wtarzali ten sam błąd, budując kompleksy obronne, które
um Historii Naturalnej w Londynie, którzy zbadali liczne najeźdźca mógł z łatwością niszczyć przy pomocy ognia,
forty:10 podczas gdy duże wały obronne zbudowane z samego
kamienia wychodziłyby z takich opresji nietknięte.
Biorąc pod uwagę wysokie temperatury, które należało Krytycy teorii najazdu podkreślają, że w celu wytworze-
wytworzyć, oraz to, że około 60 zeszklonych fortów znajduje nia dostatecznej ilości ciepła przy pomocy naturalnego
się na ograniczonym terenie w Szkocji, nie wierzymy, aby ten ognia ściany musiałyby mieć specjalną konstrukcję po-
rodzaj konstrukcji był rezultatem przypadkowego pożaru. zwalającą na wytworzenie takiej ilości ciepła. Twierdzenie,
Musiało wchodzić w grę dokładne planowanie. że budowniczowie specjalnie budowali forty możliwe do
spalenia lub że najeżdżca dokładał aż tak wielu starań, aby
Jeden ze szkockich archeologów, Helena Nisbet, uwa- wytworzyć taki ogień, który zeszkli ściany, i to metodami
ża jednak, że zeszklenie nie było zamyślonym przez budo- tradycyjnymi, wydaje się nierozsądne.
wniczych fortów dziełem. Analizując dokładnie zastoso- Wspólnym mankamentem wszystkich tych teorii jest
wany typ skał dowodzi, że większość fortów została zbudo- założenie prymitywnego stanu kultury (cywilizacji) panu-
wana z materiału łatwo dostępnego w danej okolicy, a nie jącej w starożytnej Szkocji.
dobieranego pod kątem jego własności umożliwiających Prawdziwe zdumienie ogarnia nas, kiedy zaczynamy
zeszklenie.11 zastanawiać się nad tym, jak duża i zorganizowana musia-
Sam proces zeszklenia, nawet jeśli był zamierzony, ła być populacja, która wybudowała i mieszkała w tych
stanowi nie lada zagadkę. Zespół chemików zatrudnio- starożytnych obiektach. Janet i Colin Bord wspominają
nych w trakcie realizacji programów telewizyjnych z cyklu w swojej książce Mysterious Britain (Tajemnicza Bryta-
Arthur C. Clarke’s Mysterious World (Tajemniczy świat nia)14 o Zamku Maiden, aby dać czytelnikowi pojęcie
Arthura C. Clarke’a) poddał dokładnej analizie chemicznej o wielkości tego zdumiewającego tworu prehistorycznej
próbki skał pochodzące z jedenastu fortów i orzekł, że sztuki inżynierskiej.

40 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Zajmuje obszar 120 akrów [48,6 ha] o średniej szerokości wojennych wyposażonych w machiny oblężnicze i grecki
1 500 stóp [450 m] i długości 3 000 stóp [900 m]. Wewnętrz- ogień szturmowała olbrzymie forty i w końcu spaliła je
ny obwód wynosi około 1,5 mili [2,4 km] i obliczono... że w piekielnym ogniu?
wymagałby 250 000 ludzi do obrony! To każe wątpić, że ta Wnioski wypływające z zeszklonych fortów są oczywis-
konstrukcja miała przeznaczenie obronne. te: jakaś potężna, dobrze zorganizowana cywilizacja zamie-
Wielką zagadkę dla archeologów stanowiły zawsze liczne szkiwała Szkocję, Anglię i Walię w czasach prehistorycz-
i mające charakter labiryntu wschodnie i zachodnie wejścia nych, około 1000 lat p.n.e. albo i więcej, i budowała
u każdego z końców obwałowanego terenu. Być może po- gigantyczne konstrukcje, w tym forty. Była to najwidoczniej
czątkowo służyły jako wejścia konduktów ludzi z epoki cywilizacja o charakterze morskim i przygotowywała się do
neolitu. Później, kiedy wojownicy epoki żelaza używali tego batalii morskiej, jak również do innych rodzajów ataku.
miejsca w charakterze fortecy, prawdopodobnie uznali, że są
one użyteczne jako środek mylący atakujących, którzy starali
ZESZKLONE RUINY WE FRANCJI, TURCJI
się je zdobyć. Fakt, że tak wiele z tych „fortów na wzgórzu”
I NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE
posiada dwa wejścia – jedno z północnego wschodu i drugie Zeszklone ruiny znaleźć można także we Francji, Tur-
z południowego zachodu – zawsze sugerował jakieś obrządkicji i na pewnych obszarach Środkowego Wschodu.
związane ze Słońcem. Zeszklone forty we Francji omawia w swoim artykule
„On the Substances Obtained from Some «Forts Vit-
Jeśli mówimy o 250 000 ludzi broniących fortu, to rifiés» in France” („W sprawie pewnych substancji uzys-
znaczy, że mówimy o olbrzymiej armii w bardzo zor- kanych z «zeszkleń fortowych» we Francji”) zamieszczo-
ganizowanej społeczności. Nie chodzi tu o zgraję odzia- nym w American Journal of Science (vol. 3, nr 22, 1881, str.
nych w futra i uzbrojonych w dzidy Piktów broniących 150-151) M. Daubrée. Autor wymienia wiele fortów poło-
fortu przed bandami rabusiów rekrutujących się ze społe- żonych w Bretanii i północnej Francji, których granitowe
czności myśliwsko-zbieraczej. Py- bloki zostały zeszklone. Wymienia
tanie, jaka olbrzymia armia mogła W starożytnych czasach „częściowo stopione granitowe
okupować te położone na nadmo- skały z fortów Châteauvieux, Puy
rskich urwiskach lub u wejść do istniało coś, co w tekstach de Gaudy (Creuse) oraz z okolic
jezior (fiordów) forty, pozostaje z tamtych czasów było Saint Brieuc (Côtes-du-Nord)”.16
bez odpowiedzi. Nie wiadomo ró- nazywane greckim ogniem. Daubrée ze zrozumiałych powo-
wnież przeciwko jakiej morskiej dów nie potrafił wówczas podać
potędze bronili się – niestety bez Miało to charakter bomby przyczyny tego zeszklenia.
sukcesu – ci ludzie? napalmowej, którą miotano Podobnie ma się sprawa z rui-
Forty na zachodnim wybrzeżu przy pomocy katapulty nami położonego w środkowej
Szkocji przypominają tajemnicze, części Turcji Hattusas, starożytne-
zlokalizowane na szczytach klifów,
i której ładunku nie można go miasta Hetytów, które jest rów-
forty zlokalizowane na Wyspach było ugasić. nież częściowo zeszklone. O Hety-
Aran położonych u zachodnich tach mówi się, że byli wynalazcami
wybrzeży Irlandii. Napotykamy tu rydwanu i że konie miały dla nich
prawdziwe cienie historii Atlantydy posiadającej potężną ogromne znaczenie. To właśnie na starożytnych hetyckich
morską flotę, która atakowała i podbijała swoich sąsiadów pomnikach nagrobnych po raz pierwszy spotykamy się
w przerażających wojnach. Teoretyzowano nawet, że bit- z wizerunkiem rydwanu i jego zastosowania. Wydaje się
wy, o których mowa w historii o Atlantydzie, były prowa- jednak mało prawdopodobne, że to oni udomowili konia
dzone na dzisiejszych terenach Walii, Szkocji, Irlandii i wynaleźli rydwan na kołach, bowiem przypuszczalnie
i Anglii. Szkockie zeszklone forty sugerują, że należały w tym samym czasie rydwanów używano także w starożyt-
one nie do zwycięzców, ale do tych, którzy przegrali nych Chinach.
wojnę. Oznaki przegranej widać w całym kraju: obronne
obwałowania w Sussex, zeszklone forty w Szkocji oraz
całkowity upadek i zniknięcie cywilizacji tych, którzy je
zbudowali. Jakiż to, pradawny Armagedon15 zniszczył
starożytną Szkocję?
W starożytnych czasach istniało coś, co w tekstach
z tamtych czasów było nazywane greckim ogniem. Miało
to charakter bomby napalmowej, którą miotano przy
pomocy katapulty i której ładunku nie można było ugasić.
Są wzmianki mówiące, że niektóre rodzaje greckiego
ognia paliły się pod wodą i z tego względu były one
stosowane w bitwach morskich. (Rzeczywisty skład grec-
kiego ognia nie jest znany, lecz musiał się on składać
z takich substancji, jak fosfor, smoła, siarka lub inne
łatwopalne składniki).
Czyżby to właśnie grecki ogień powodował to zeszkle-
nie? Podczas gdy zwolennicy teorii starożytnych astro-
nautów uważają, że to istoty pozaziemskie zeszkliły te
ściany przy pomocy swoich atomowych broni, bardziej
prawdopodobne wydaje się, że są to rezultaty wynalezio-
nej przez ludzi apokaliptycznej broni o charakterze che-
micznym. Może to właśnie olbrzymia flotylla statków Tektyty indonezyjskie

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 41


Hetyci mieli również związki ze starożytnymi Indiami, GRECKI OGIEŃ, BROŃ PLAZMOWA I WOJNY
bowiem w Hattusas znaleziono najwcześniejsze teksty JĄDROWE
hinduskie. Naukowcy przypuszczają obecnie, że cywiliza- Jeśli przyjąć za prawdę słowa wielkiej hinduskiej epo-
cja Indii, jak to podkreślają tamtejsze starożytne teksty, pei Mahabharaty, to w odległych czasach prowadzono
takie jak Ramajana, liczy sobie wiele tysiącleci. niesamowite wojny, w których używano pojazdów latają-
Kilka tajemnic związanych z Hetytami podaje w swojej cych, wiązek promieni, chemicznych środków bojowych
wydanej w roku 1965 książce The Bible as the History i prawdopodobnie broni atomowej. Wojny XX wieku były
(Biblia jako zapis historii)17 niemiecki historyk Werner prowadzone przy użyciu niesamowicie niszczących broni
Keller. Zgodnie z jego wersją Hetyci po raz pierwszy – istnieje jednak możliwość, że wojny ostatnich dni Atlan-
pojawiają się w Biblii (Księga Rodzaju, 23) w powiązaniu tydy także były prowadzone przy użyciu bardzo wymyśl-
z patriarchą Abrahamem, który nabył od nich miejsce nych, zaawansowanych technicznie broni.
grzebalne w Hebronie dla swojej żony Sary. Keller, kon- Tajemniczy grecki ogień był „chemiczną kulą płomieni-
serwatywny, klasyczny naukowiec, jest wyraźnie zakłopo- stą”. Zapalające mieszanki są datowane na co najmniej
tany tym faktem, ponieważ czasy Abrahama to w przy- V wiek p.n.e., kiedy to taktyk Aineias napisał dzieło
bliżeniu lata 2000-1800 p.n.e., podczas gdy pojawienie się Obrona ufortyfikowanych pozycji, w którym czytamy:21
Hetytów tradycyjnie datuje się na XVI wiek p.n.e.
Jeszcze bardziej kłopotliwy dla Kellera jest fragment A sam ogień, który ma być niemożliwy do ugaszenia,
Biblii (Księga Liczb, 13,29-30) mówiący, że Hetyci byli należy przygotować w sposób następujący. Smołę, siarkę,
założycielami Jerozolimy. To fascynujące stwierdzenie pakuły, granulowane żywice i sosnowe trociny w woreczkach
oznacza, że Hetyci zajmowali również Baalbek, który leży masz zapalić, jeśli chcesz spalić coś nieprzyjacielowi.
między ich królestwem i Jerozolimą. Świątynię w Jerozoli-
mie zbudowano na fundamentach wykonanych z olbrzy- W swojej książce The Ancient Engineers (Starożytni
mich bloków, takich jak w Baalbek. Hetyci z pewnością inżynierowie)22 L. Sprague de Camp podaje, że w pewnym
wznosili olbrzymie konstrukcje o charakterze megalitycz- momencie odkryto, iż ropa naftowa, która sączy się z zie-
nym, znane jako mury cyklopowe18 mi w Iraku i innych krajach, stano-
– olbrzymie, dziwnych kształtów, Jeśli przyjąć za prawdę słowa wi doskonałą bazę do wytwarzania
wieloboczne bloki, doskonale do- mieszanek zapalających, ponieważ
pasowane do siebie. Masywne mu- wielkiej hinduskiej epopei można ją było wytryskiwać ze swe-
ry i bramy Hattusas są konstruk- Mahabharaty, to w odległych go rodzaju strzykawek, których
cyjnie łudząco podobne do tych, czasach prowadzono używano w owych czasach do ga-
jakie występują w wysokich An- szenia pożarów. Dodawano do
dach oraz w innych miejscach na
niesamowite wojny, niej również inne substancje, takie
świecie, w których występują bu- w których używano pojazdów jak siarka, oliwa z oliwek, bitum,
dowle megalityczne. Te z Hattusas latających, wiązek promieni, sól i niegaszone wapno.
różnią się tym, że część miasta jest chemicznych środków Niektóre z tych dodatków
zeszklona a mury z głazów częś- wspomagały płomień – siarka wy-
ciowo stopione. Jeśli Hetyci byli bojowych i prawdopodobnie twarza ponadto okropny smród
budowniczymi Jerozolimy, znaczy- broni atomowej. – a inne nie, mimo iż sądzono, że
łoby to, że ich starożytne impe- jest inaczej. Sól mogła być na przy-
rium istniało przez wiele tysięcy lat kład dodawana dlatego, że zawarty
i graniczyło z Egiptem. Przemawiają za tym również w niej sód nadawał płomieniowi jaskrawy, pomarańczowy
hetyckie hieroglify, które są bardziej podobne do egips- kolor. Przypuszczając, że żywszy kolor oznacza gorętszy
kich niż znaki jakiegokolwiek innego języka. płomień, starożytni mylnie sądzili, że sól powoduje gwał-
Podobnie jak z Egiptem, którego historia sięga wielu towniejsze spalanie. Tego rodzaju mieszaniny wkładano
tysięcy lat przed naszą erą i który miał związki z Atlantydą, do drewnianych beczułek i wyrzucano z katapult na
ma się sprawa ze starożytnym imperium Hetytów. Podob- wrogie okręty, drewniane machiny oblężnicze i umoc-
nie jak Egipcjanie, Hetyci rzeźbili potężne figury sfinksów, nienia obronne.
tworzyli budowle w skali cyklopowej i czcili Słońce. Hetyci Według de Campa w roku 673 n.e. architekt Kal-
używali również identycznego jak Egipcjanie symbolu linikos zbiegł przed arabskimi najeźdźcami z Heliopolis
boga Słońca w postaci uskrzydlonego dysku. Hetyci byli (Baalbek) do Konstantynopola, gdzie ujawnił cesarzowi
dobrze znani w starożytnym świecie, ponieważ byli głów- Konstantynowi IV ulepszoną formułę ciekłego środka
nymi producentami przedmiotów z brązu i żelaza, byli zapalającego. Można nim było nie tylko sikać na nie-
metalurgami i żeglarzami. Jest prawdopodobne, że ich przyjaciela, ale również stosować go na morzu, ponieważ
uskrzydlone dyski reprezentowały latające pojazdy zwane zapalał się w zetknięciu z wodą i paląc się unosił się
wimanami19. na falach.
Niektóre starożytne ziguraty20 Iranu i Iraku również De Camp twierdzi, że dzioby bizantyjskich galeonów
zawierają w sobie zeszklone elementy, które archeolodzy były wyposażone w wyrzucającą płomienie aparaturę, któ-
przypisują czasami działaniu greckiego ognia. Na przykład ra składała się ze zbiornika wyżej opisanej substancji,
zeszklone resztki ziguratu w Birs Nimrod (Borsippa) pompy i dyszy. Przy pomocy tych zestawów Bizantyjczycy
położonego na południe od Hillah brano kiedyś za pozo- przerwali arabskie oblężenia w latach 674-676 i 715-718,
stałość po Wieży Babel. Na szczycie ruin znajduje się duża a także odparli rosyjskie ataki w latach 941 i 1043.
ilość zeszklonej ceramiki, która okazuje się być stopiony- Zapalająca ciecz siała niesamowite spustoszenia – spośród
mi przez wysoką temperaturę starodawnymi cegłami. Mo- 800 arabskich statków, które zaatakowały w roku 716
że być to rezultat potwornych starożytnych wojen opisa- Konstantynopol, do domu wróciła tylko garstka.
nych w epopejach Ramajana i Mahabharata, chociaż Formuły na mokrą wersję greckiego ognia nigdy nie
dawniejsi archeolodzy przypisywali to piorunowi. ujawniono. De Camp powiada:

42 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Zastosowanie odpowiednich środków ostrożności po- Można tu zastosować syntezę jąder deuteru (ciężki izotop
zwoliło bizantyjskim cesarzom utrzymać skład substancji wodoru, który łatwo wydzielić z morskiej wody) z innym jądrem
zwanej „mokrym ogniem” lub „dzikim ogniem” w tajemnicy deuteru lub trytu (kolejny izotop wodoru), albo helu. Palnik
tak skutecznie, że jej formuła nigdy nie stała się powszechnie termojądrowy to rozpylacz zjonizowanej plazmy, która zamie-
znana. Kiedy pytano ich o nią, opowiadali bajeczkę o aniele, nia w parę wszystko, na co zostanie skierowana jego dysza
który ujawnił ją Konstantynowi I. wylotowa, jeśli... zastosuje się go w celu niszczenia. W zastoso-
Pozostaje nam więc jedynie zgadywać, czym była ta waniu pokojowym może on z kolei służyć do odzyskiwania
substancja. Według pewnej kontrowersyjnej teorii mokry z metalowego złomu podstawowych pierwiastków.
ogień składał się z ropy naftowej z dodatkiem fosforanu Naukowcy z Uniwersytetu Teksaskiego ogłosili w roku
wapnia, który można otrzymać z wapna, kości i moczu. Być 1974, że opracowali pierwszy eksperymentalny palnik termo-
może Kallinikos wytworzył tę substancję w trakcie swoich jądrowy i że dał on na wyjściu niesamowitą temperaturę 93
eksperymentów alchemicznych. milionów stopni Celsjusza. Jest to pięć razy więcej od po-
przednio uzyskanej temperatury gazu w zamkniętej prze-
Zeszklenie cegieł, skał i piasku można było osiągnąć strzeni i dwa razy więcej od minimum koniecznego do
wieloma metodami z zakresu zaawansowanych techno- zainicjowania reakcji syntezy termojądrowej, jednak utrzy-
logii. Nowozelandzki autor Robin Collyns podaje w swojej mano ją przez zaledwie 1/50 000 000 sekundy zamiast przez
książce Ancient Astronauts: A Time Reversal? (Starożytni jedną sekundę, jak to jest wymagane.
astronauci – czyżby odwrócenie czasu?)23 pięć metod, przy
pomocy których starożytni lub „starożytni astronauci” Warto tu zauważyć, że dr Bernard Eastlund jest posia-
mogli prowadzić wojny z różnymi społecznościami na daczem patentu na inne niezwykłe urządzenie, które
Ziemi. Opisuje, jak te metody są ponownie rozwijane we wykorzystywane jest w programie badawczym HAARP
współczesnym społeczeństwie. Są to miotacze plazmy, (High-frequency Active Auroral Research Program), któ-
palniki termojądrowe, dziury wywoływane w warstwie rego ośrodek badawczy zlokalizowano w Gakona na Alas-
ozonowej, manipulacje klimatyczne i wyzwalanie olbrzy- ce. Program HAARP dotyczy podobno manipulacji pogo-
mich porcji energii, na przykład poprzez wybuch jądrowy. dą – jednego ze sposobów, w jaki starożytni mogli prowa-
Książka Collynsa ukazała się w Wielkiej Brytanii w roku dzić zdaniem Collynsa wojny.
1976 i podane w niej wzmianki o dziurach w warstwie W sprawie dziur w warstwie ozonowej i manipulacji
ozonowej oraz wojnie klimatycznej wydają się mieć chara- pogodą Collyns pisze:
kter wręcz proroczy.
Objaśniając broń plazmową Collyns powiada: Sowieccy uczeni przedstawili i zaproponowali na forum
ONZ układ o zakazie stosowania nowych sposobów prowa-
Eksperymentalne miotacze plazmy są już skonstruowane dzenia wojen, takich jak tworzenie dziur lub „okien” w warst-
i przeznaczone do zastosowań pokojowych. Ukraińscy nau- wie ozonowej w celu bombardowania określonych obszarów
kowcy z Instytutu Mechaniki Geotechnicznej wytopili eks- Ziemi promieniowaniem ultrafioletowym, co może doprowa-
perymentalnie tunele w kopalni rudy żelaza, używając plaz- dzić do unicestwienia wszelkich form życia i obrócenia
motronu, czyli palnika gazowej plazmy, który daje temperatu- powierzchni lądu w jałową pustynię.
rę 6 000°C. Inne pomysły omawiane na tym spotkaniu dotyczyły
stosowania „infradźwięków” do niszczenia statków przez
Plazmą w tym przypadku jest naelektryzowany gaz. tworzenie akustycznych pól na morzu i ciskanie wielkich
Naelektryzowane gazy są opisane również w Vymaanika- bloków skalnych do morza przy pomocy tanich ładunków
Shaastra24, starożytnej księdze Indii poświęconej wimanom, atomowych. Będące wynikiem tego fale pływowe mogą nisz-
która w zagadkowy sposób przedstawia także, jak ciekła, czyć strefy przybrzeżne określonych krajów. Innym sposobem
metaliczna rtęć może stać się po naelektryzowaniu plazmą. wytwarzania fal pływowych można być detonowanie atomo-
W dalszej części Collyns opisuje palnik termojądrowy: wych ładunków na zamarzniętych biegunach. Kontrolowane
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i susze wywoływane
To jeszcze jeden z możliwych środków prowadzenia w określonych rejonach i miastach, to kolejne możliwości.
wojen przez kosmitów lub starożytne, technicznie zaawan- W końcu, co zresztą nie jest niczym nowym w sztuce
sowane cywilizacje ziemskie. Może słoneczne lustra starożyt- wojennej, rozwijane są obecnie bronie spopielające w postaci
ności były w rzeczywistości palnikami termojądrowymi? Pal- „chemicznych kul ognia”, które będą wydzielać energię ter-
nik termojądrowy jest zasadniczo dalszym rozwinięciem mio- miczną podobną do tej, jaką wytwarza bomba atomowa. I
tacza plazmy. W roku 1970 dr Bernard J. Eastlund i dr William
dokończenie w następnym numerze
C. Cough zaprezentowani w Nowym Jorku na aerokosmicz-
nej konferencji naukowej teoretyczne podstawy budowy pal- O autorze:
nika termojądrowego. Podstawowym zadaniem jest wytwo- David Hatcher Childress jest badaczem, wydawcą i autorem
rzenie niezwykle wysokiej temperatury, rzędu co najmniej ponad 15 książek poświęconych zaginionym cywilizacjom i nau-
pięćdziesięciu milionów stopni Celsjusza, którą można by ce, a także wolnej energii, antygrawitacji i UFO. Regularnie
kontrolować i zamknąć na ograniczonej przestrzeni. W ten występuje na różnych konferencjach i jest poszukiwanym goś-
sposób uwolniona energia może być zastosowana do wielu ciem w amerykańskich radiowych i telewizyjnych talk-showach.
zadań o charakterze pokojowym, jako że nie ma tu żadnych Dwie z jego książek Extraterrestial Archaeology (Archeologia
radioaktywnych odpadów, które skażają środowisko, oraz nie pozaziemska) i Lost Cities of Ancient Lemuria and the Pacyfic
są wytwarzane żadne wysoce niebezpieczne pierwiastki ra- (Zaginione miasta Lemurii i wysp Pacyfiku) ukazały się w ostat-
dioaktywne, takie jak pluton, który jest najbardziej zabójczą nich miesiącach nakładem Wydawnictwa Amber.
substancją znaną człowiekowi. Synteza termojądrowa za-
chodzi w sposób naturalny wewnątrz gwiazd i sztucznie Przełożył Jerzy Florczykowski
podczas eksplozji stworzonej przez człowieka bomby wodo-
rowej. przypisy na stronie 60

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 43


Poniższy tekst zaczerpnięty został z wydanej kilka lat temu przez nasze wydaw-
nictwo książki Williama Bramleya Bogowie Edenu (Gods of Eden), którą zaintere-
sowani nabyć mogą bezpośrednio z naszej redakcji za pośrednictwem prowadzo-
nej przez nas sprzedaży wysyłkowej. Przytaczamy poniższy jej fragment, aby
zwrócić na nią uwagę wszystkich czytelników, na którą w pełni zasługuje.
Wybrałem rozdział, w którym autor na przykładzie bardzo obrazowej genezy
papierowego pieniądza wyjaśnia, czym jest inflacja i dewaluacja – dwa pod-
stawowe pojęcia związane z polityką pieniężną, których nie potrafi wyjaśnić
Wprowadzenie w zrozumiały sposób niejeden ekonomicznie wykształcony człowiek. Wypowia-
dający się często w mediach ekonomiści mówią o inflacji w taki sposób, jakby to
papierowego była jakaś plaga spadająca na nas niczym nieoczekiwana powódź, tornado lub
wybuch wulkanu. W rzeczywistości jest to nic innego jak świadome wypuszczanie
pieniądza na rynek dodatkowych pieniędzy bez pokrycia w postaci gotówki lub kredytów
umożliwiło bankowych.
Czy przypominają sobie Państwo, jak na początku lat dziewięćdziesiątych
bankierom dużo mówiono w radiu i telewizji o drukowaniu za PRL-u dodatkowych
pieniędzy bez pokrycia. Jak złorzeczono na tamtą władzę, zażegnując się przy
bogacenie się tym, że nowa władza skończy teraz z tym niecnym procederem. Czy zauważyli
Państwo również, że od kilku lat nie ma w tych samych mediach o tym ani
ponad miarę słowa, tak jakby by był zakaz wywoływania tego tematu. Jak myślą Państwo
dlaczego? Otóż podpowiem: ponieważ nadal drukuje się pieniądze bez
poprzez ciągłą opamiętania jak za PRL-u. Ostatecznie, czego można się spodziewać po
ludziach, którzy wykształceni zostali na ekonomii socjalistycznej i mają niejasne
emisję pieniędzy pojęcie o normalnej ekonomii, którym roi się w głowach, że jedynym sposobem
zwiększania dochodów państwa jest drukowanie pustych pieniędzy i zwięk-
bez pokrycia, szanie podatków, wbrew oczywistej prawdzie sprawdzonej w wielu miejscach
na świecie, że właśnie niskie podatki i likwidacja ulg, z których korzystają
której skutkiem przede wszystkim najbogatsi czonkowie społeczeństwa, przynoszą większe
wpływy do budżetu.
jest nieustająca Tym, którzy nie rozumieją, skąd się bierze inflacja, polecam lekturę poniż-
szego artykułu (rozdziału).
inflacja. Do książki Bogowie Edenu wrócimy raz jeszcze, być może w następnym lub
późniejszym numerze.
Ryszard Z. Fiejtek

B ardzo niewiele rzeczy absorbuje tak wiele umysłów i jest powodem tylu
emocji co pieniądze. Wynika to głównie stąd, że pieniądze dla
większości ludzi stanowią poważny problem. Jednym z powodów, dla których
współczesny pieniądz stanowi tak wielki problemem, jest inflacja, niezależnie
od tego, czy jej poziom wynosi 3, czy też 300 procent rocznie. Inflacja jest
sytuacją, w której w związku z ciągle malejącą wartością pieniądza ceny dóbr
i usług stale rosną. Ma to miejsce wtedy, gdy ilość pieniądza jest większa od
ilości dóbr i usług.
William Bramley
Pieniądz sam w sobie nie posiada żadnej wartości, wartość posiadają
Copyright  1989, 1990
jedynie dobra i usługi, które można zań kupić. Tak więc bogactwo zarówno
Zaczerpnięto z książki pojedynczej osoby, jak i społeczności zależy od tego, co ona produkuje
The Gods of Eden w postaci dóbr i usług, a nie od tego, ile pieniędzy drukuje, rozprowadza lub
(Bogowie Edenu) posiada. Społeczeństwo może w rzeczywistości żyć bez pieniędzy i to tak długo,
wydanej przez jak długo będzie produktywne.
Agencję Nolpress Celem pieniądza jest ułatwienie wymiany dóbr i usług. Pieniądz jest więc
(książkę tę można zakupić z naszej
redakcji korzystając z przekazu
rozszerzeniem procesu wymiany. Wymiana jest aktem handlowym polegają-
zamieszczonego w środku numeru) cym na wymianie tego, co ktoś posiada lub produkuje, na coś, co posiada lub
produkuje ktoś inny. Produkcja i wymiana są podstawą wszystkich ekonomii.

44 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Monety i pieniądze papierowe zostały początkowo nic nie grozi, jeśli będzie w stanie stale zaspokajać żądania
wymyślone w celu ułatwienia wymiany dóbr i usług. Po- tych, którzy będą przychodzić z jego skryptami po kury.
zwalały one na ich wymianę bez potrzeby noszenia przy Może się również zdarzyć, co zresztą często ma miejsce, że
sobie konkretnych dóbr lub natychmiastowego świadcze- nasycenie rynku jego skryptami na kurczaki będzie tak
nia usług. Ułatwiało to ludziom wymianę oraz pozwalało duże, że nikt już nie będzie chciał ich brać. W tej sytuacji
zaoszczędzić na przyszłość zyski pochodzące z ich pracy. musi zaoferować więcej kur za towary, tak aby ludzie
Pieniądz papierowy rozpoczął swoją karierę jako w dalszym ciągu uważali, że to się im opłaci. Musi teraz
„skrypt dłużny”, który jest niczym innym jak pisemnym wystawiać skrypty na dwie lub trzy kury za przedmioty, za
zobowiązaniem uregulowania długu. Osoba wypisująca go które poprzednio wystawiał tylko jednokurowe skrypty.
na kawałku papieru przyrzekała dostarczyć jego okazicie- W miarę obrotu i przybywania tych skryptów ich wartość
lowi pewną ilość dóbr lub usług. W celu zilustrowania tej zaczyna maleć. Powstaje błędne koło: im więcej skryptów
definicji rozpatrzmy następujący przykład. wystawia hodowca kur, tym bardziej tracą one na wartości,
Przypuśćmy, że hodowca kur udaje się na wiejski rynek w wyniku czego musi on oferować coraz więcej kur
i chce kupić kosz jabłek. Ponieważ nie ma ze sobą kur, w zamian za towary, które chce otrzymać. Właśnie to
może napisać i dać sprzedawcy jabłek skrypt upoważ- zjawisko znane jest pod nazwą inflacji.
niający jego okaziciela do przybycia na farmę w dowolnym Teraz nadchodzi najgorsze.
czasie w celu odebrania dwóch kurczaków. Dzięki temu W miarę wystawiania coraz większej ilości skryptów,
farmer może wrócić do domu z koszem jabłek, zaś ich coraz więcej ludzi zwraca je hodowcy żądając za nie kur.
sprzedawca będzie mógł udać się na farmę w celu realiza- Hodowca szybko stwierdza, że jego prawdziwe bogactwo,
cji skryptu, to jest odebrania obiecanych kurczaków. Jak którym są kury, gwałtownie znika, mimo iż tylko niewielka
długo ludzie będą wierzyli w możliwość realizacji wy- część skryptów wraca do niego z żądaniem zamiany na
stawianych przez hodowcę kur towar. Aby zachować swoje kury,
skryptów, tak długo będzie on musi zmniejszyć wartość swoich
mógł używać ich w procesie wy- Pieniądz papierowy rozpoczął skryptów, co czyni, ogłaszając, że
miany. swoją karierę jako „skrypt realna wartość jego skryptów wy-
Wyobraźmy teraz sobie, że pod dłużny”, który jest niczym nosi teraz połowę tej, na którą
koniec dnia sprzedawca jabłek po- innym jak pisemnym opiewają. To posunięcie nazywa
stanawia rozejrzeć się po rynku się dewaluacją. Ponieważ hodowcy
i trafia do sklepu z tkaninami. zobowiązaniem uregulowania kur trudno jest przyznać się do
Jego żona od jakiegoś czasu dopo- długu. Osoba wypisująca tego, że wystawił więcej skryptów,
minała się o kupno pewnej ilości go na kawałku papieru niż miał kur, będzie starał się rato-
jedwabiu, który właśnie dostarczy- wać swoją reputację, kłamiąc na
przyrzekała dostarczyć
ła karawana przybyła z Dalekiego przykład, że gwałtowny pomór zni-
Wschodu. Sprzedawca jabłek cier- jego okazicielowi pewną szczył połowę jego stada. Nawet
piący od jakiegoś czasu z powodu ilość dóbr lub usług. jeśli ludzie mu uwierzą, nie zapo-
nieustannych nagabywań żony biegnie to utracie jego popularno-
o ten materiał przystępuje w koń- ści. Wiara w jego skrypty zniknie
cu do negocjacji ceny za pewną jego ilość. Okazuje się, że i będzie musiał wrócić do bezpośredniej wymiany lub
sklepikarz nie potrzebuje jabłek, w związku z czym sprze- pozyskać skrypty kogoś innego, które pozwolą mu utrzy-
dawca jabłek oferuje mu skrypt opiewający na dwa kur- mać się na rynku.
czaki. Sklepikarz przystaje na jego propozycję i sprzedaw- Jak więc widzimy, papierowe banknoty lub pieniądze
ca jabłek oddaje mu skrypt w zamian za jedwab. Teraz tkwią korzeniami w dobrach fizycznych i ich celem jest
sprzedawca tkanin musi udać się na kurzą farmę w celu wyrażenie tego, że ich twórca posiada coś wartościowego
realizacji skryptu. W wyniku tych transakcji kury dwukrot- do zaoferowania.
nie zmieniły właściciela w ciągu dnia, mimo iż fizycznie nie Przeciwieństwem banknotów są monety, które funk-
opuszczały kurnika. Początkowo pieniądze miały służyć cjonują nieco inaczej. Metale zawsze były uważane za coś
właśnie tego rodzaju wymianie. Przypuszczam, że więk- wartościowego i z tego powodu ich kawałki stanowiły
szość czytelników zdążyła już dostrzec pokusy, jakie rodzi bardzo wygodne narzędzie handlu. Na kawałkach metali
ten rodzaj transakcji? zaczęto tłoczyć różne wzory, w wyniku czego przeobraziły
Jeśli hodowca kur wie, że upłynie jakiś czas, zanim się one w monety. Czystość metalu użytego do ich produk-
będzie musiał wymienić swój skrypt na prawdziwe kury, cji gwarantował ten, który tłoczył na nich wzory. Wartość
lub jeśli sądzi, że niektóre z jego skryptów będą krążyły monet była początkowo określana ilością i czystością
bez końca i nigdy nikt się z nimi nie zgłosi z żądaniem metalu w nich zawartego. Złoto było rzadkim i popular-
wymiany ich na rzeczywisty towar, może ulec pokusie nym metalem, tak więc monety wykonane ze złota miały
wystawienia skryptów na większą ilość kurczaków, niż ich większą wartość i większą siłę nabywczą niż na przykład
faktycznie posiada, przypuszczając, że zdąży na czas wyho- monety miedziane.
dować ich tyle, na ile wystawił skrypty. Metalowe monety stały się popularnym narzędziem
Pokusa zaczyna drążyć hodowcę kur. wymiany, ponieważ były trwałe i można było kontrolować
Hodowca kur ma dużą rodzinę i na najbliższym jej ich ilość. Stwarzały one jednak pewne problemy. W rze-
zgromadzeniu chce wywrzeć duże wrażenie na swoich czywistości ludzie wymieniali kawałki metalu na inne
krewniakach wydając wystawne przyjęcie. Idzie więc na dobra. Stworzyło to nienaturalne zainteresowanie me-
rynek, gdzie wypisuje skrypty na nie wyhodowane jeszcze talami. Zbieranie monet oraz metali, z których były
kurczaki, pobierając w zamian dobra od innych kupców. one produkowane, stało się obsesją wielu ludzi pochła-
Teraz sprawy mogą przybrać różny obrót. Hodowcy kur niającą cała ich energię, która mogła być wykorzystana

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 45


ze znacznie większym pożytkiem w tworzeniu różnych kredytowa jego pokwitowań ulegała zniszczeniu. Jeśli
dóbr i usług. System ten dawał również nieproporcjonal- jednak złotnik prowadził swoje operacje z ostrożnością,
nie wielką siłę tym, którzy posiadali dużo metalowych mógł się znacznie wzbogacić, nigdy nie wytwarzając nic
monet, mimo iż inne produkty, takie jak na przykład wartościowego.
żywność, były warte znacznie więcej. Osoba posiadająca Nieuczciwość tego systemu jest oczywista. Jeśli na
metalowe monety mogła od razu otrzymać dowolne pro- każdy worek zdeponowanego u złotnika złota, ludzie byli
dukty lub usługi, natomiast rolnik musiał przejść przez mu winni równowartość czterech worków, to ktoś musiał
pośredni stopień transakcji, wymieniając najpierw swoje na tym tracić. Wraz ze wzrostem ogólnego długu należ-
produkty na monety i dopiero za nie dokonać zakupów. nego złotnikowi, coraz więcej prawdziwych dóbr i zasobów
Metale monetarne zlały się z pieniądzem papierowym stawało się jego własnością. Nigdy nie wytwarzając żad-
w siedemnastym wieku, tworząc pierwowzór naszego nych dóbr materialnych i żądając coraz większego w nich
współczesnego systemu monetarnego. Tymi, którzy tego udziału poprzez swoje papierowe pokwitowania, złotnik
dokonali, byli rzekomo złotnicy. To oni posiadali zwykle stawał się ekonomicznym pasożytem. Wynikiem takiego
najmocniejsze sejfy i kasy pancerne w mieście. Z tego postępowania było bogacenie się ostrożnych, przeobrażo-
powodu wielu ludzi oddawało im w depozyt swoje monety. nych w bankierów, złotników kosztem ubożenia pozo-
Złotnicy wystawali depozytariuszom pokwitowania, które stałych członków społeczeństwa. Zubożenie to przejawiało
zawierały przyrzeczenie wypłacenia na żądanie ich okazi- się w postaci znacznego ograniczenia potrzeb lub koniecz-
ciela takich ilości złota i srebra, jakie były w nich wymie- nością zwiększenia wysiłku niezbędnego do zgromadzenia
nione. Każde z takich pokwitowań było w rzeczywistości środków potrzebnych do zapłacenia długu zaciągniętego
banknotem, który mógł być w obiegu dopóty, dopóki jego u bankiera. Jeśli złotnik nie był wystarczająco ostrożny
właściciel nie zwrócił się do złotnika z żądaniem jego i jego monetarna bańka mydlana pękała, ludzie z nim
wymiany na określoną ilość kruszcu. związani cierpieli z powodu destabilizacji spowodowanej
Złotnicy dokonali ważnego odkrycia. W normalnych przez upadek jego banku oraz spadku wartości jego
warunkach jedynie od 10 do 20 pokwitowań, które wciąż znajdo-
procent pokwitowań, które wysta- wały się w obiegu.
wili, wracało do nich z żądaniem Złotnicy dokonali ważnego Tak wyglądały narodziny
wymiany na zdeponowane krusz- odkrycia. W normalnych współczesnej bankowości. Wielu
ce. Reszta krążyła wśród ludzi warunkach jedynie od 10 do ludzi sądzi, że jest to system
w charakterze pieniądza i to z do- 20 procent pokwitowań, które z gruntu nieuczciwy. I mają rację,
brym skutkiem. Papier był łatwiej- bowiem system ten wywołuje spo-
szy do noszenia od ciężkich monet wystawili, wracało do nich łeczną i ekonomiczną destabiliza-
i ludzie czuli się bezpieczniej bę- z żądaniem wymiany na cję. Mimo to wszystkie główne
dąc w posiadaniu pokwitowań za- zdeponowane kruszce. Reszta światowe współczesne systemy
miast faktycznego złota i srebra. monetarne i bankowe działają
Złotnicy szybko zdali sobie spra-
krążyła wśród ludzi w oparciu o wariacje bardzo blis-
wę, że mogą wypożyczać zdepono- w charakterze pieniądza kie systemowi, który właśnie opi-
wane metale na procent i w ten i to z dobrym skutkiem. sałem.
sposób zarabiać pieniądze jako W siedemnastym wieku włoski
pożyczkodawcy. Udzielając takich dom bankowy Medyceuszy zapro-
pożyczek, złotnicy przekonywali pożyczkobiorców, aby ponował, aby złoto stanowiło ekwiwalent wszelkich walut
brali pożyczki w formie pokwitowań a nie rzeczywistego papierowych. Złoto było reklamowane jako doskonała
kruszcu. Pożyczkobiorca mógł następnie puścić w obieg podstawa papierowego pieniądza ze względu na jego
otrzymane pokwitowanie posługując się nim jak pienią- rzadkość i zapotrzebowanie. Taki był początek „standardu
dzem. W ten sposób nasz hipotetyczny złotnik stworzył złota”, w którym wartość wszelkich dóbr i usług była
„pieniądze” (pokwitowania) o dwukrotnie wyższej warto- odniesiona do wartości złota (czasami srebra). Standard
ści niż wartość kruszcu zdeponowanego w jego sejfie: złota był na pewno doskonałym pomysłem dla tych, którzy
pierwszą część tych pieniędzy (pokwitowań) otrzymał de- posiadali go dużo, lecz jednocześnie wykreował sztuczną
pozytariusz, a drugą pożyczkobiorca. Złotnik nie był właś- zależność od towaru, który nie jest tak samo użyteczny jak
cicielem zgromadzonego w jego sejfie kruszcu, a mimo to inne. Oparcie całego systemu monetarnego na wartości
w wyniku prostej czynności zapisania kawałka papieru jednego towaru jest lepsze niż oparcie go na niczym.
doprowadził do stanu, w którym ktoś jest mu winien Nawet w warunkach istnienia standardu złota wartość
pieniądze równe wartości złota w jego sejfie. Złotnik może nominalna papierowego pieniądza znacznie przekraczała
teraz kontynuować pisanie pokwitowań do punktu, w któ- wartość stojącego za nim złota, dlatego najlepszym roz-
rym ich ilość powracająca do niego z żądaniem zamiany wiązaniem jest uzależnienie ilości pieniędzy od wartości
na kruszec nie przekracza rzeczywistej jego ilości zdepo- ogólnego produktu całego narodu, dzięki czemu stają się
nowanej w jego sejfie. W typowych przypadkach złotnik one dokładnym jej odzwierciedleniem.
wystawiał pokwitowania na wartość cztero- lub pięciokrot- Gdy już ustanowiono standard złota, zaczęto uważać
nie przekraczającą rzeczywistą wartość zdeponowanego papierowy pieniądz za „tak samo dobry, jak złoto”, ponie-
u niego kruszcu. waż można go było wymienić na prawdziwe złoto. Wywo-
Mimo iż powyższa operacja dawała duże zyski, nie była łało to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W miarę przy-
pozbawiona pewnych mankamentów. Jeśli do złotnika bywania na rynku opartego na złocie pieniądza jego
wracało zbyt dużo pokwitowań w celu wymiany na kruszec wartość stopniowo spadała, wywołując w konsekwencji
w zbyt krótkim czasie lub gdy dłużnicy złotnika ociągali się stałą inflację. Właściciele złota i bankierzy musieli pusz-
ze spłatą długów, wówczas następował krach. Zdolność czać w obieg stałą ilość banknotów, ponieważ był to

46 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


skuteczny sposób na osiąganie zysków. Dopóki bankierzy Anglii ustanowił wzorzec centralnych banków, który trwa
działali z ostrożnością, dopóty wiara ludzi w wartość do dziś. Uczynił on to poprzez udoskonalenie holenders-
pieniądza nie ulegała zachwianiu i jego twórcy mogli kiego systemu inflacyjnego pieniądza papierowego. Sys-
wyprzedzać nieuniknioną inflację i cieszyć się ogromnymi tem Banku Anglii był konsekwentnie powielany przez
zyskami z tego procederu. Jeśli jednak drukowali za dużo inne narody, często w wyniku rewolucji kierowanych przez
pieniędzy i zbyt wiele ich wracało do nich, mogli w skraj- ważnych członków sieci Bractwa. Światowa reformacja
nym przypadku ratować swoje złoto dewaluując wartość ogłoszona w Fama Fraternitis była już dobrze zaawan-
swojego pieniądza. W ten sposób łatwo ulegające inflacji sowana pod koniec XVII wieku, a „nowy pieniądz”, jak się
papierowe pieniądze, nawet przy ustanowionym standar- później przekonamy, był znaczącym elementem tego po-
dzie złota, były źródłem bogactwa i siły tych, którzy je stępu. I
tworzyli. System ten zrodził ogromne zadłużenie, ponie- Przełożył Jerzy Florczykowski
waż większość „stworzonych z niczego” pieniędzy pusz-
czona została w obieg w charakterze pożyczek, które
należało zwrócić bankierom. Jeśli ludzie nie pożyczali od
banków, to bardzo mało nowego pieniądza wchodziło na
rynek i następował zastój ekonomiczny.
Ten sposób tworzenia pieniądza zniszczył oczywiście
prawdziwy cel jego wprowadzenia, którym była reprezen-
tacja wartości rzeczywiście istniejących dóbr handlowych.
Podlegający inflacji pieniądz umożliwia niewielkiej grupie
ludzi gromadzenie w swoim ręku prawdziwych bogactw,
którymi są wartościowe dobra i usługi wytwarzane przez
innych ludzi, poprzez zwyczajne drukowanie papieru i sto-
pniowe obniżanie jego wartości przy pomocy inflacji.
Prowadzi to do tego, że pieniądze same w sobie stają się
towarem, którym można manipulować w swoisty sposób,
najczęściej ze szkodą dla procesu produkcji i wymiany.
W początkowych założeniach pieniądz miał wspomagać
system, a nie dominować nad nim i kontrolować go.
Opisany wyżej inflacyjny papierowy pieniądz stał się
nową „wiedzą” wprowadzoną przez rewolucjonistów spod
znaku Bractwa. Najwcześniejsza wersja tego systemu zo-
stała wprowadzona w Holandii w roku 1609, kiedy to
Holendrzy i Hiszpanie zawarli rozejm kończący Wojnę
Osiemdziesięcioletnią. W wyniku rozejmu utworzono nie-
podległą Republikę Holenderską i jeszcze w tym samym
roku założono oficjalnie Bank Amsterdamski.
Będąc prywatną własnością rozwinął on działalność
opartą na wyżej opisanym systemie inflacyjnego pieniądza
papierowego. Kierowała nim grupa finansistów, którzy
połączyli swoje zasoby metali szlachetnych w celu stworze-
nia podstawowych aktywów banku. Na mocy wcześniej
zawartego porozumienia z holenderskim rządem bank ten
pomógł siłom holenderskim w zakończeniu wojny z Hisz-
panią poprzez puszczenie w obieg czterokrotnie większej
ilości pieniędzy niż wartość jego podstawowych aktywów.
Dzięki tym „skredytowanym w 3/4 niczym” pieniądzom
holenderskie magistraty mogły finansować konflikt.
W tym miejscu ujawnia się główny cel utworzenia inflacyj-
nego pieniądza papierowego, którym jest umożliwienie
narodom prowadzenia wojen i ich przedłużania. Ponadto
utrudnia on ludziom wysiłki związane z utrzymaniem
własnej egzystencji w warunkach nowoczesnej ekonomii
z powodu masowego zadłużenia i pasożytniczego prze-
jmowania dóbr wywoływanego przez ten system. Co wię-
cej, stała inflacja zmniejsza wartość pieniędzy znajdują-
cych się w posiadaniu ludzi, dzięki czemu wartość zgroma-
dzonych przez nich dóbr stopniowo maleje. Dzięki syste-
mowi papierowego pieniądza cele Nadzorców wyrażone
w opowieściach o Raju i Wieży Babel zostały znacznie
rozszerzone.
Sukces Banku Amsterdamskiego zachęcił inne narody
do utworzenia podobnych instytucji. Najbardziej znaczącą
z nich stał się założony w roku 1694 Bank Anglii. Bank

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 47


M imo ulotnej natury NOLi, badacze zdołali zgromadzić wiele dowodów,
w tym relacje naocznych świadków, fotografie, filmy, odczyty radarowe,
fragmenty metali, ślady lądowań, efekty natury medycznej, elektromagnetycz-
nej, reakcje zwierząt i wreszcie tysiące stron rządowych dokumentów. Te liczne
materiały to wciąż za mało dla sceptyków, aby ich przekonać. Prawdę
powiedziawszy wszyscy czekamy na „strzał z grubej rury”, który dowiedzie
Wielu ludzi, ostatecznie prawdziwości istnienia NOLi.
Jednym z argumentów, które mogą dokonać tego przełomu, są dowody
którzy przeżyli medyczne. Najczęściej badania nad dowodami tego typu ograniczały się do
obrażeń powstałych na skutek spotkania z NOLem, natomiast niewielką uwagę
bliskie spotkanie zwracano na efekty pozytywne.
Tymczasem okazuje się, że istnieje ponad sto udokumentowanych przypad-
z UFO i ich ków uzdrowień dokonanych przez NOLe. Pojęcie to możemy zdefiniować jako
pozytywną fizjologiczną reakcję na spotkanie z NOLem. Co więcej, przy
pozaziemskimi dokładniejszym sprawdzeniu okazuje się, że z przypadkami tego typu zetknął
się praktycznie każdy poważniejszy badacz zjawiska NOLi.
załogantami, Czy zatem uleczenia dokonywane przez NOLe są owym „strzałem z grubej
rury”. Czy stanowią najlepszy dowód, który zdoła przekonać świat, że NOLe są
doznało nagłych tutaj. Istnieje mnóstwo materiałów potwierdzających uzdrowienia przez NO-
Le, ale jaki właściwie powinien być ten najlepszy dowód? Czy za najbardziej
uzdrowień wiarygodny należy uznać przypadek z udziałem powszechnie szanowanych
świadków? A może taki, w którym świadków było najwięcej? Albo taki, gdzie
z chronicznych lekarze zdiagnozowali stan przed i po zdarzeniu? Co powinno się robić
z przypadkami, w których nie ma innych dowodów prócz twierdzenia świadka,
dolegliwości i ma że został uleczony przez obce istoty, po badaniu którego okazuje się, że
wszelkie symptomy choroby zniknęły bez śladu? Idealny przypadek powinien
na to dowody zawierać wszystkie wymienione elementy. Wszyscy wiemy jednak, że w real-
nym świecie sprawy rzadko przybierają idealny obrót. Badacze NOLi usiłują
w postaci zeznań poskładać tę ogromną układankę, cały czas mając świadomość, że brakuje im
co najmniej połowy elementów!
świadków Dysponując przeszło stu przypadkami uzdrowienia przez NOLe, nie powin-
no się mieć problemów ze znalezieniem kilku solidnie udokumentowanych
i dokumentacji spraw. Poniżej przedstawiam 10 przypadków, które moim zdaniem najsilniej
medycznej. wspierają tezę o uzdrawianiu przez NOLe. Każdy z nich został wybrany
z innych powodów.

PRZYPADEK 011: Rak


Tę pochodzącą z roku 1957 sprawę po raz pierwszy ujawnił brazylijski
dziennikarz João Martins i znany badacz zjawiska NOLi Olavo T. Fontes,
oficjalny badacz medyczny NOLi z ramienia brazylijskiego rządu.
Według ich raportu córka pewnego wpływowego i zamożnego człowieka
cierpiała na raka żołądka. Lekarze przewidywali, że dziewczyna wkrótce
umrze. Tymczasem chora na oczach rodziny i służącej, została uzdrowiona
Preston E. Dennett przez obce istoty. Historia ta nigdy nie wyszłaby na jaw, gdyby służąca nie
napisała listu do pewnego badacza NOLi. Oto fragmenty jej listu:
Copyright  1996, 1998
...Osobiście widziałam to, o czym piszę. Nie wiem, czy pan mi uwierzy,
zapewniam jednak, że wszystko, o czym chcę opowiedzieć, jest prawdą... Córka moich
pracodawców chorowała na raka żołądka. Była poważnie chora, ja zaś zostałam
6815 Remmet Avenue #322 zatrudniona między innymi po to, aby jej doglądać, to znaczy panienki Lais...
Canoga Park, CA 91303 Bardzo dobrze pamiętam wieczór 25 października. Wszyscy spodziewali się,
USA że panienka Lais właśnie umrze, ponieważ cierpiała straszliwe bóle. Zastrzyki
Tel.: (818) 348 3892 już nic nie pomagały. Jej ojciec śpiewał modlitwę, kiedy nagle, gdzieś z boku
rozbłysło ostre światło i rozjaśniło cały dom. Przebywaliśmy akurat w pokoju

48 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


panienki Lais, którego okno wychodziło na stronę, z której Prawdopodobnie najważniejszym aspektem tego przy-
padało światło. Wewnątrz świeciła tylko mała nocna padku jest oczywista szczerość listu. Całe to skomplikowa-
lampka przy łóżku. ne zajście jest jednym z pionierskich przykładów uzdra-
— Spójrzcie — zawołał Julinho, brat umierającej dziew- wiania przez NOLe.
czyny, gdy podbiegłszy do okna zobaczył otoczoną przez
światło dyskokształtną maszynę. Urządzenie nie było zbyt PRZYPADEK 016: Błonica
duże, ja zaś nie jestem na tyle wykształcona, aby z daleka Przypadek ten omówił w swojej książce Secret Life
określić, jakie były jego prawdziwe wymiary. Wiem tylko, (Tajemne życie) dr David Jacobs. Główny świadek wystąpił
że nie było zbyt duże... w niej pod pseudonimem Lynn Miller, jednak później
Nagle w tamtym obiekcie otworzył się automatyczny autor ujawnił jej prawdziwe nazwisko, Alice Haggerty.
luk i ukazały się w nim dwie małe istoty. Podeszły do domu, W roku 1962, mając sześć lat, Alice została zaatakowa-
natomiast trzecia pozostała w luku dysku... na przez błonicę, chorobę, która nierzadko kończy się
Na rękach miały coś w rodzaju rękawic. Ich kom- tragicznie. Rodzice nie pozwolili z pobudek religijnych
binezony były białe i robiły wrażenie grubych. Na piersi, po zaszczepić jej w dzieciństwie. Z tych samych powodów nie
bokach i na mankietach lśniły jasnym blaskiem. Nie wiem, pozwolili zabrać jej do szpitala. Wezwali lekarza do domu,
jak to wyjaśnić. Zbliżyły się do jęczącej z bólu panienki Lais. ten zaś stwierdził, że stan Alice jest bardzo poważny.
Chora miała szeroko otwarte oczy, lecz zupełnie nie rozu- Mimo to rodzice dziewczynki nie zmienili zdania.
miała, co się wokół niej dzieje... W ciągu następnych dwóch tygodni stan chorej stale się
Ci „ludzie” popatrzyli na mnie bez słowa, a następnie pogarszał. Lekarz odwiedzał ją codziennie, aż podczas
stanęli przy łóżku panienki Lais i na okrywającej ją kolejnej wizyty oznajmił jej matce, że nie sądzi, by Alice
mlecznej pościeli ułożyli przyniesione ze sobą instrumenty. przeżyła noc.
Przywołali gestami mojego pracodawcę i jeden z nich Tak się jednak składało, że Alice była wziętą,
przytknął dłoń do jego czoła i za pomocą niebieskawego przeżywała kilkakrotnie w swoim życiu proces wzięcia.
światła, jakie wypełniło całe wnęt- Owego krytycznego wieczoru zo-
rze, „omówił” z nim przypadek pa- stała prawdopodobnie wzięta
nienki Lais. Zobaczyliśmy całe
„Ten sam «człowiek» przez przyjaznych obcych, których
wnętrze jej żołądka. Ten sam „czło- wyciągnął inny, wydający opisała jako „anioły w białych
wiek” wyciągnął inny, wydający ja- jakieś dźwięki instrument, szatach ze srebrnymi pasami”.
kieś dźwięki instrument, po czym po czym skierował go Pamięta, że została przetranspor-
skierował go w stronę brzucha towana do wnętrza NOLa, gdzie
dziewczyny. Zobaczyliśmy wtedy w stronę brzucha dziewczyny. obce istoty powiedziały jej, że
ten nowotwór. Operacja trwała Zobaczyliśmy wtedy ten zostanie wyleczona. Poruszali wo-
około pół godziny... Potem dali „oni” nowotwór. Operacja trwała kół jej ciała małym, „podobnym
mojemu pracodawcy kulę wykonaną około pół godziny... Potem do różdżki urządzeniem”, a po-
z metalu wyglądającego jak nie- tem kazali jej stanąć wewnątrz
rdzewna stal zawierającą około 30 dali «oni» mojemu „dużego, niebieskiego cylindra”
małych, białych pigułek. Żeby cał- pracodawcy kulę wykonaną z małym okienkiem. Obce istoty
kowicie odzyskać zdrowie, chora z metalu wyglądającego jak patrzyły, jak emitowane z wierz-
miała dostawać jedną pigułkę nierdzewna stal zawierającą chołka cylindra jasne światło się-
dziennie. gało coraz niżej, aby zatrzymać się
Jakiś czas później panienka Lais około 30 małych, białych w odległości około ośmiu cali (20
udała się do swojego lekarza, który pigułek”. cm) od jej głowy. Potem światło
potwierdził, że jej nowotwór został cofnęło się i Alice otrzymała
wyleczony... polecenie opuszczenia cylindra.
Skazana na śmierć z powodu raka żołądka panienka Lais Według Jacobsa obce istoty „poinformowały ją rzeczo-
została ocalona przez instrument w kształcie latarki, który wym tonem, że teraz jest zdrowa i «oczyszczona»”. Na-
emitował „rozpuszczające” nowotwór promienie. Tamte is- stępnie poddali ją szeregowi typowych procedur, jakie
toty uratowały życie panienki Lais i jeszcze tej samej nocy często są przeprowadzane na pokładzie NOLi. Nazajutrz
wróciły do swojej maszyny, którą gdzieś odleciały. rano matka zastała ją na podłodze zajętą zabawą, jak
gdyby wszystko było w najlepszym porządku. Matka i le-
Przypadek ten jest ważny z wielu powodów. Po pierw- karz kazali Alice położyć się natychmiast do łóżka, lecz po
sze, była to jedna z najwcześniejszych relacji udostęp- chwili stwierdzili, że jej błonica minęła bezpowrotnie, nie
nionych opinii publicznej, a zatem nie mogła zostać pozostawiając najmniejszych śladów.
skażona przez inne doniesienia. Po wtóre, świadkami Przypadek ten jest ważny z oczywistych względów. Po
zdarzenia była cała rodzina oraz służąca. Po trzecie, pierwsze, występuje w nim dziewczynka, u której lekarz
pacjentka, u której rozpoznano śmiertelną odmianę no- stwierdził zaawansowane stadium błonicy. Będąc o krok
wotworu, w cudowny sposób wyzdrowiała – niewątpliwie od śmierci, dziecko przeżyło klasyczne spotkanie z NO-
na skutek spotkania z NOLem. Później lekarze stwierdzili, Lem. Rankiem następnego dnia, zaledwie kilka godzin po
że jest wolna od raka, a więc o oszustwie nie może tu być tym zajściu, opiekujący się nią lekarz stwierdził, że jest
mowy. Jeszcze jeden interesujący aspekt tej sprawy, to zupełnie zdrowa. Co więcej, świadek doskonale pamięta
ślady materialne. Istnieją jeszcze co najmniej dwa udoku- procedurę, która doprowadziła do ustąpienia choroby.
mentowane przypadki, w których ludzie otrzymali od Takiego dowodu nie można zignorować.
obcych istot lekarstwo. W obu zachowano ich próbki do Na korzyść tej sprawy przemawia dodatkowo fakt, że
badań. została ona wyczerpująco zbadana nie tylko przez Davida

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 49


Jacobsa, ale i przez samą Alice. Jej wagę podnosi również Na krótko przed zakończeniem swojego dyżuru 7 grud-
to, że jest to jedyny opisany w raportach przykład uzdro- nia pięciu obserwatorów ze zdumieniem spostrzegło
wienia z błonicy. „dwie wielkie, przyćmione, żółte kule w odległości około
stu metrów od siebie”. Laritzen momentalnie wpadł
PRZYPADEK 017: Rana na ciele w trans, oddalił się od grupy i nawiązał telepatyczny
Historia ta jest powtarzana w licznych poświęconych kontakt z załogą NOLa. Dowiedział się od nich między
NOLom książkach oraz artykułach, stając się klasycznym innymi, że posiada wielką moc pomagania innym ludziom.
przykładem uzdrowienia przez NOLa. 3 września 1965 Po wyjściu z transu, Lauritzen usłyszał nawoływania
roku dwaj policjanci, Robert W. Goode i Billy McCoy, kolegów. Pobiegł w ich kierunku i z miejsca zorientował
spostrzegli przejeżdżając nie opodal Damon w Teksasie, się, że stan jego zdrowia uległ radykalnej poprawie.
masywny obiekt, który świecąc ró- — Biegłem i biegłem z taką
żnokolorowymi światłami wzbił się szybkością, że przyjaciele nie mo-
w górę i zawisł w powietrzu. Rozejrzawszy się dookoła, gli za mną nadążyć. Musiałem na
Nieoczekiwanie nie zidentyfi- spostrzegł dwa świecące nich zaczekać i wtedy zrozumia-
kowany obiekt przemieścił się nad dyski wiszące w powietrzu łem, że zostałem wyleczony z za-
samochód, a następnie wypuścił palenia wątroby.
w dół strumień światła. Promień przed wejściem do pokoju Kierując się rozsądkiem po-
trafił Goode’a w lewe ramię. (Dwa syna. Na jego oczach zlały szedł do lekarza, który oznajmił
dni wcześniej został ukąszony w le- się w jeden dysk, który mu, że jego choroba całkowicie
wy palec wskazujący przez należą- wysłał silny strumień ustąpiła.
cego do syna małego aligatora. — Przeszedłem badania medy-
W momencie zajścia z NOLem światła skierowany na jego czne, nie wspominając rzecz jasna
palec był obolały, spuchnięty i za- klatkę piersiową. o tym kontakcie. Ku zaskoczeniu
winięty w bandaż). Oszołomiony i wstrząśnięty, lekarzy okazało się, że moja wąt-
— Wnętrze wozu zalało jasne roba straciła owe 10 centymetrów,
światło — powiedział Goode.
obudził żonę i opowiedział jej wracając do normalnych rozmia-
— Czułem płynące z niego ciepło. o tym, co przed chwilą zaszło. rów. Testy krwi potwierdziły, że
Bezzwłocznie zabraliśmy się stam- Kobieta natychmiast obecnie funkcjonowała prawidło-
tąd. zauważyła, że rana na kostce wo... a przecież jeszcze niedawno
Przerażeni policjanci pospiesz- była chora. W pewnym momencie
nie odjechali. męża zupełnie zniknęła... była nawet powiększona aż o 16
Po jakimś czasie Goode spo- minął również paraliż... centymetrów. Teraz mam zdrową
strzegł, że palec już go nie boli. wątrobę. Jestem niezmiernie
— Nagle dotarło do mnie, że wdzięczny temu NOLowi za wyle-
nie czuję bólu i ściągnąłem bandaż. Po ukąszeniu nie było czenie mnie z przewlekłej choroby... Bóg mi świadkiem, że
najmniejszego śladu. mówię prawdę.
— Opuchlizna zeszła, a palec wyglądał o wiele lepiej. Relacja ta jest wyjątkowa wśród przypadków uzdro-
— Potwierdził relację Goode’a McCoy. wień przez NOLe, ponieważ uleczony został badacz tego
Po pewnym czasie policjanci wrócili na miejsce tego zjawiska. Nie można przejść do porządku dziennego nad
zdarzenia i ku swemu zdumieniu odkryli, że NOL wciąż faktem, że w wyniku spotkania z NOLem uleczone zostało
tam tkwił. W końcu sporządzili raport dla sił powietrz- tak zwane „chroniczne” schorzenie. Wiarygodność tej
nych i zostali gruntownie przesłuchani przez majora L.R. historii zwiększa również obecność czterech świadków. No
Leacha z bazy sił powietrznych w Ellington, który i są jeszcze wyniki badań lekarskich potwierdzające, że
ostatecznie stwierdził, że rzeczywiście uczestniczyli istotnie wydarzyło się coś niezwykłego.
w spotkaniu z nie zidentyfikowanym obiektem latającym.
Wiadomość o tej sprawie przedostała się do prasy i obaj PRZYPADEK 021: Rana i częściowy paraliż
stali się wkrótce rozchwytywani, a ich przeżycia po- Większość uzdrowień obejmuje ludzi o niewielkiej
wszechnie znane. bądź żadnej wiedzy medycznej. Zdarzają się jednak wyją-
Przypadek ten jest ważny nie tylko ze względu na dużą tki. W kolejnej historii uleczony został właśnie lekarz.
wiarygodność i dobrą reputację obu policjantów, ale rów- 2 listopada 1968 roku pewnego lekarza mieszkającego
nież dlatego, że został dogłębnie przeanalizowany przez we francuskich Alpach obudziły o czwartej nad ranem
majora sił powietrznych, który nie znalazł w ich relacjach krzyki syna. Rozejrzawszy się dookoła, spostrzegł dwa
słabych punktów. Niedorzecznością byłoby zignorowanie świecące dyski wiszące w powietrzu przed wejściem do
tak mocnego materiału dowodowego. pokoju syna. Na jego oczach zlały się w jeden dysk, który
wysłał silny strumień światła skierowany na jego klatkę
PRZYPADEK 019: Zapalenie wątroby piersiową.
Poniższa historia jest niezwykła z wielu powodów. W chwili tego zdarzenia człowiek ten cierpiał na częś-
7 grudnia 1967 roku duński badacz Hans Lauritzen uczes- ciowy paraliż prawej ręki oraz nogi, który był skutkiem
tniczył wraz z czterema kolegami w obserwacji nieba obrażeń doznanych przed wielu laty podczas wojny algier-
w nadziei wypatrzenia NOLi. skiej. Miał ponadto jeszcze zupełnie świeże skaleczenie na
W lutym 1966 roku przeszedł ciężkie zapalenie wątro- kostce, które powstało trzy dni wcześniej, kiedy to podczas
by, wskutek czego musiał udać się na rentę. W czasie rąbania drzewa siekiera wyślizgnęła się mu z dłoni i moc-
wspomnianej obserwacji był mocno osłabiony i miał po- no uderzyła w kostkę, która wciąż była mocno opuchnięta
większoną o 10 centymetrów wątrobę. i bolała.

50 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Oszołomiony i wstrząśnięty, obudził żonę i opowiedział Odwiedziwszy Maceirasa w celu określenia jego stanu,
jej o tym, co przed chwilą zaszło. Kobieta natychmiast Romaniuk odnotował: „Gdzieś około 10 lutego Maceiras
zauważyła, że rana na kostce męża zupełnie zniknęła. zauważył, że z górnego dziąsła po lewej stronie zaczynają
Następnego ranka lekarz odkrył, że minął również paraliż wyrastać mu nowe zęby. W momencie mojej wizyty mog-
i może chodzić bez powłóczenia nogą. Mógł nawet wrócić łem stwierdzić wyrzynanie się dwóch zębów przednich
do gry na pianinie, której oddawał się z zapałem, zanim oraz dwóch policzkowych, które osiągnęły już od dwóch
został sparaliżowany. do trzech milimetrów długości”.
Przypadek ten jest ważny nie tylko dlatego, że dotyczy Przypadek ten jest ważny zarówno dlatego, że został
lekarza, ale również dlatego, że uleczenie poddane było poparty mnóstwem dowodów materialnych, jak i ze wzglę-
weryfikacji niezależnego świadka bezpośrednio po za- du na to, że stanowi jedną z najbardziej drobiazgowo
jściu. zbadanych spraw w historii ufologii. Dzięki starannemu
udokumentowaniu stanowi niepodważalny, klasyczny
PRZYPADEK 029: Zęby przykład, wymieniany w niezliczonych publikacjach na
Przypadek ten jest bardzo wiarygodny z uwagi na dużą temat NOLi.
ilość materialnych dowodów. 30 grudnia 1972 roku nocny
stróż Ventura Maceiras z Argentyny widział wiszące nad PRZYPADEK 054: Zmiany skóry
swoim domem jaskrawe światło, wewnątrz którego do- Poniższy przypadek zasługuje na uwagę przez wzgląd
strzegł metalowy pojazd z otworami. W chwilę po rozpo- na oczywistą szczerość świadka, wyraźne zmiany fizjo-
częciu obserwacji w Maceirasa uderzył „silny rozbłysk”, logiczne wywołane bliskim spotkaniem, a także obecność
którego źródło znajdowało się na spodzie pojazdu. większej liczby świadków.
Przez kilka tygodni po tym zajściu Maceiras cierpiał na 20 marca 1988 roku profesor Studiów Indiańskich
szereg niepokojących symptomów zdających się wskazy- Uniwersytetu Południowej Dakoty, John Salter jr., przeje-
wać na promieniotwórcze skażenie – wypadanie włosów, żdżając późną nocą wraz z synem w okolicy Richland
bóle głowy, mdłości, biegunkę, po- Center w stanie Wisconsin doznał
drażnienie oczu oraz „czerwone, bliskiego spotkania z NOLem,
nabrzmiałe krosty” na szyi. Leka- W roku 1991 w stolicy stanu któremu towarzyszyło zjawisko lu-
rze nie potrafili ustalić przyczyny Georgia, Atlancie, lekarze ki czasowej. Obaj zapamiętali, że
tego stanu rzeczy i kiedy Maceiras obce istoty poddały ich badaniom.
wyjaśnił, że jest to efekt spotkania
wykryli u wziętej, Alicii Salter pamiętał ponadto, że w tra-
z NOLem, nie pozostało im nic Hansen, torbiel i wyznaczyli kcie tych badań otrzymał jakieś
innego, jak tylko uwierzyć w tę jej termin chirurgicznego zastrzyki.
historię. Takich symptomów nie zabiegu. Na krótko przed Niemal natychmiast po tym
można było po prostu symulować. zdarzeniu zaobserwował u siebie
Na potwierdzenie tego zajścia nim doszło do bliskiego wiele istotnych zmian fizjologicz-
istnieje cały szereg dowodów ma- spotkania, podczas którego nych. Były one tak widoczne, że
terialnych. W miejscu, gdzie unosił Alicia została wyleczona uczony zaczął je bacznie śledzić,
się obiekt, osmalone zostały wierz- i torbiel zniknęła dzięki czemu wyodrębnił poprawę
chołki trzydziestometrowych w osiemnastu obszarach obejmu-
drzew eukaliptusowych. Kot Ma- w zdumiewający sposób. jącą „lepsze napięcie skóry, popra-
ceirasa zniknął w momencie, gdy wę krążenia, wzroku, szybsze krze-
z pojazdu wystrzelił promień. pnięcie krwi przy skaleczeniach,
Zwierzę pojawiło się ponownie po upływie 48 dni, a na szybszy wzrost oraz pogrubienie paznokci i włosów”. Na
jego grzbiecie widniały ślady poważnych poparzeń. W nie- tym jednak nie koniec. Salter pisze: „...wiele zmarszczek
wielkim strumieniu przepływającym w miejscu zdarzenia na twarzy zniknęło bez śladu, a inne ciągle się zmniejszają;
z nieznanych powodów doszło do masowego śnięcia moja twarz uległa zwężeniu, a szyja zeszczuplała (co
sumów. w pewnym stopniu dotyczy całego ciała), czemu nie towa-
Dowodów było tak wiele, że aż zwróciło to uwagę rzyszą żadne «obwisłości». Mam też lepsze krążenie.
władz. W ciągu miesiąca ponad sześćdziesiąt razy prze- Rozcięcia skóry zasklepiają się natychmiast i bardzo szyb-
słuchiwali go na przemian lekarze, policja, przedstawiciele ko się goją. Poziom energii mojego organizmu wyraźnie
rządu, badacze zjawiska NOLi i inni urzędnicy. się podniósł; od marca 1988 roku nie miałem przeziębie-
Upłynęło wiele tygodni, zanim Maceiras wyleczył się nia ani grypy i w ogóle nie chorowałem...”
z obrażeń spowodowanych przez spotkanie z NOLem. Chociaż Salter nie odwiedził lekarza w celu uzyskania
Niecałe dwa miesiące po tym zdarzeniu dał o sobie znać diagnozy, zmiany, jakim uległ, zostały z łatwością zauwa-
ostatni i zarazem najbardziej niewiarygodny spośród wszy- żone przez wszystkich znajomych. Jego syn również stwie-
stkich symptomów, potwierdzony przez lekarzy, inżynie- rdził u siebie niektóre spośród przedstawionych powyżej
rów, policję i zawodowych badaczy zjawiska NOLi. Był to symptomów.
trzeci garnitur zębów, który zaczął mu wyrastać, mimo iż Salter aktywnie uczestniczy w ruchu na rzecz praw
miał już 73 lata. obywatelskich, jest też powszechnie szanowanym bada-
Do pracy nad tym przypadkiem skierowano badacza czem zjawiska NOLi. Liczne zmiany fizjologiczne, oczywi-
NOLi Pedro Romaniuka, z uwagi na jego wysokie umieję- sta szczerość świadka, jak również fakt, że spotkanie
tności nabyte podczas pracy w międzynarodowych liniach z NOLem może potwierdzić większa liczba świadków,
lotniczych, a także udział w charakterze technicznego czynią z tego przypadku jeden z najbardziej zdumiewają-
eksperta w działalności Rady ds. Badania Wypadków cych, a zarazem wiarygodnych przykładów uzdrowienia
Lotniczych Sił Powietrznych Argentyny. przez NOLa.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 51


PRZYPADEK 071: Torbiel lematycznym rejonie znaleziono masę nie będącą torbielą
Jedną z najbardziej przekonujących form dowodu jest o wymiarach 1,6 na 0,6 cm”.
lekarska diagnoza. Między innymi dlatego przedstawiam Zabieg wyznaczono na 14 grudnia. Dzień wcześniej, 13
poniższą historię. grudnia, Morgana jechała samochodem razem z synem
W roku 1991 w stolicy stanu Georgia, Atlancie, lekarze i w pewnym momencie oboje ujrzeli unoszący się w po-
wykryli u wziętej, Alicii Hansen, torbiel i wyznaczyli jej bliżu „biały, trójkątny pojazd”.
termin chirurgicznego zabiegu. Na krótko przed nim — Mamo, patrz! — zawołał syn. — Och, to dobry znak,
doszło do bliskiego spotkania, podczas którego Alicia widać, że nas chronią. Jesteśmy chronieni. Zobaczysz, nie
została wyleczona i torbiel zniknęła w zdumiewający będziesz już miała żadnych problemów!
sposób. Słowa te okazały się prorocze. Wieczorem Morgana
Alicia wspomina: „Ta torbiel naprawdę mnie mart- odczuwała silny ból w okolicy guza. Chciała wstać z łóżka,
wiła... diagnoza wykazała, że ją mam. Przysparzała mi ale nie była zdolna do jakiegokolwiek ruchu i po chwili
sporo problemów. Lekarze zrobili mi rezonans magnety- straciła przytomność.
czny i po uważnym obejrzeniu zdjęcia przedstawiającego Nazajutrz rano udała się prosto do szpitala na zabieg.
torbiel powiedzieli mi, że muszę wrócić na zabieg”. Lekarz wkłuł się w podejrzaną masę, a następnie zrobił
Alicia przypomina sobie częściowo, że na krótko przed prześwietlenie. Ku zaskoczeniu wszystkich, na nowym
operacją miała bliskie spotkanie. Kiedy w wyznaczonym zdjęciu nie było śladu guza. Odszukano stare zdjęcie,
czasie zgłosiła się do szpitala, została mile zaskoczona. gdzie widać go było bardzo wyraźnie. Dodatkowa ultra-
„No więc wróciłam do szpitala, żeby lekarze zrobili sonografia potwierdziła wynik rentgena – masa zniknęła.
jeszcze jedno badanie i upewnili Hamilton napisał: „Radiolog
się, że wszystko jest w porządku. i chirurg potwierdzili, że poprzed-
Kiedy czekałam na wyniki, pode- Jeżeli komuś postawiono nia diagnoza wykazała obecność
szła do mnie pielęgniarka i powie- diagnozę, że cierpi na jakiejś stałej masy, jakie nie znika-
działa: «To wszystko jest takie dzi- chroniczną lub śmiertelną ją ot tak sobie”.
wne»... przepraszam, nie pielęg- Tutaj także dysponujemy diag-
niarka, tylko osoba oglądająca chorobę i jeśli osoba ta nozą sprzed zajścia i po nim, jak
zdjęcie. Lekarze oznajmili mi: «To przeżywa spotkanie również oświadczeniami radiologa
jest naprawdę niezwykłe. Gdybyś- z NOLem, a następnie i chirurga, z których jednoznacz-
my nie widzieli wcześniejszego nie wynika, że musiał nastąpić za-
zdjęcia, bylibyśmy przekonani, że
okazuje się, że choroba bieg.
pani nigdy nie miała żadnej tor- ustąpiła, to czyż nie
bieli. W pani jajowodach występu- jest to wspaniały dowód PRZYPADEK 089: Ślepota barw
je płyn, dokładnie tam, gdzie uzdrawiającego działania Przypadek ten dostarcza nie-
przedtem była cysta. Płynu by nie zbitego dowodu na uzdrowienie
było gdyby torbiel pękła. Taki płyn
NOLi? przez NOLa nie tylko dlatego, że
jest zazwyczaj obecny po opera- usunięte zostało chroniczne scho-
cji...» Wyglądało więc na to, że rzenie, ale i dlatego, że fakt uzdro-
przeszłam operację, choć nie miałam żadnego zabiegu”. wienia został potwierdzony przez lekarza, u którego leczył
Taki typ medycznych dowodów jest praktycznie nie do się świadek.
podważenia. Diagnoza wykazała u Alicii torbiel, która Eddie X., mieszkaniec środkowo-zachodnich stanów
niedługo potem w tajemniczy sposób zniknęła i jednocześ- USA, zwrócił się do badacza NOLi Johna Carpentera
nie pojawiły się objawy jak po zabiegu operacyjnym, który z prośbą o zbadanie jego licznych wzięć. Wzięcia miały
nie został wykonany. Przynajmniej nie przez ziemskich miejsce także podczas pracy Carpentera z Eddie’m.
lekarzy! Badacz odnotował: „W trakcie prowadzonych przez
Alicia przeżyła jeszcze kilka godnych odnotowania obcych badań usunięto prawe oko Eddie’ego. Świadek
uzdrowień. Ponadto dysponuje szeregiem świadków swo- czuł, że wyjmują mu oko, a następnie wkładają z po-
ich spotkań. Obecności płynu w jej jajowodach nie da się wrotem na miejsce. Potem oko było zaczerwienione i spra-
wytłumaczyć inaczej jak przebytą operacją. wiało ból. Nie zauważył przy tym, aby obcy umieścili
w oczodole coś jeszcze. Skutkiem ubocznym tego zabiegu
PRZYPADEK 078: Guz okazała się natomiast poprawa w postrzeganiu barw. Bez
Poniższy przypadek został zbadany przez znanego ba- wątpienia obcy wyjmowali oko wyłącznie dla swoich celów,
dacza zjawiska NOLi Williama Hamiltona jra. Na uwagę a nie po to, by mu pomóc. Tak więc niejako przy okazji
zasługuje to, że świadek przeszedł diagnozę przed i po częściowo wyleczyli go ze ślepoty kolorów, na którą cier-
zdarzeniu, a ponadto zdołał uzyskać od swojego lekarza piał od urodzenia”.
historię choroby potwierdzającą, że rzeczywiście wydarzy- W celu lepszego udokumentowania tego przypadku
ło się coś bardzo niezwykłego. Carpenter uzyskał oświadczenie okulisty Eddie’ego,
Morgana van Klausen (pseudonim) z południowej w którym stwierdza on, że Eddie cierpiał na „głęboką
Kalifornii przeżyła pod koniec lat osiemdziesiątych i na ślepotę kolorów”, która „ograniczyła się po tym zdarzeniu
początku dziewięćdziesiątych kilka bliskich spotkań. do ślepoty koloru zielonego”.
4 grudnia 1994 roku poszła do lekarza i dowiedziała się, że Twierdzenie Carpentera, że uzdrowienie miało „chara-
ma guza w prawej piersi. kter przypadkowy” zdaje się być wyłącznie czystą spekula-
Bill Hamilton zanotował: „Zdjęcie rentgenowskie wy- cją. Niezbity pozostaje jedynie fakt, że doszło do wylecze-
kazało jakąś zmianę w pachowej części prawej piersi. nia chronicznej przypadłości, co zostało potwierdzone
Przeprowadzono ultrasonografię tego obszaru. W prob- przez lekarza.

52 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


INNE CUDOWNE UZDROWIENIA PRZEZ NOLE/ISTOTY Można by też wymienić jeszcze wiele innych przypad-
POZAZIEMSKIE ków popartych oświadczeniami lekarzy, a także innymi
Przytoczone dziesięć przypadków należy do najlepiej materiałami dowodowymi. Wobec istnienia przeszło setki
udokumentowanych uzdrowień będących dziełem NOLi. zarejestrowanych zdarzeń tego typu, w artykule tej wielko-
Oczywiście, nie zamykają one listy wiarygodnych zdarzeń ści brak na to po prostu miejsca, lecz ci, którzy zechcą
tego typu. Obok nich bez trudu można by wymienić wiele szukać, znajdą w nich mnóstwo dowodów.
innych. Wszystko zależy od tego, co uznamy za „najlep- Tym niemniej badacze NOLi nieustannie poszukują
szy” dowód. tego jednego przypadku, który rzuci na kolana wszystkich
Na przykład, do szczególnie efektownych należą wszys- sceptyków dzięki wymowie nagromadzonych dowodów
tkie przypadki uleczenia raka i/lub ciężkich/chronicznych materialnych. Takie zdarzenie jest jednak dopiero przed
schorzeń. Jeżeli komuś postawiono diagnozę, że cierpi na nami, w przeciwnym bowiem razie istnienie NOLi zostało-
chroniczną lub śmiertelną chorobę i jeśli osoba ta przeży- by już przez wszystkich zaakceptowane. Liczne uzdrowie-
wa spotkanie z NOLem, a następnie okazuje się, że nia oswajają jednak każdego z nas z możliwością istnienia
choroba ustąpiła, to czyż nie jest to wspaniały dowód istot pozaziemskich. Dzisiaj ufologią zajmuje się szereg
uzdrawiającego działania NOLi? dyscyplin naukowych, jak choćby astrofizyka czy psycho-
Są też świadkowie utrzymujący, że posiadają historie logia. Zagadnieniom ufologii poświęcone są liczne kon-
swoich chorób sprzed i po zmianie, które to dokumenty ferencje, programy telewizyjne oraz niezliczone publikacje
w sposób jednoznaczny dowodzą autentyczności ulecze- wszelkiego typu.
nia. Dowody w sprawach nie do końca wyjaśnionych Czy to się nam podoba, czy nie, NOLe tu pozostaną.
również potrafią być bardzo mocne – na tyle w każdym W naszym interesie leży zatem zdobycie jak największej
bądź razie, aby przekonać sąd. A jeśli nawet jakiś przypa- wiedzy na ich temat. I jeśli istoty pozaziemskie nadal będą
dek okaże się niedostatecznie udowodniony w takim bądź odwiedzać naszą planetę, zdobycie ostatecznych dowodów
innym aspekcie, zawsze znajdzie się następna historia pozostanie tylko kwestią czasu. Im więcej będziemy o nich
czekająca w kolejce, by wypełnić niszę. Czy sam fakt, że wiedzieć, tym lepiej będziemy przygotowani. Kiedy dowo-
istnieje tak wiele doniesień o uzdrowieniach, nie stanowi dy takie zostaną wreszcie znalezione, przyczynią się zape-
dostatecznie mocnego dowodu? wne do zmian w naszym świecie oraz w sposobie, w jaki
Istnieje niezliczona ilość innych przypadków, w których patrzymy na nasze miejsce we wszechświecie. Przyszłość
występuje ogromna liczba dowodów. Weźmy chociażby ufologii zapowiada się doprawdy fascynująco. I
historię Ludwiga Pallmana wyleczonego z choroby wątro-
by przez obcą istotę w szpitalnej sali. Oddajmy głos O autorze:
Pallmanowi: „Czytelnicy mogą wszystko to sprawdzić. Preston Dennett jest absolwentem anglistyki Kalifornijskiego
Stałem się cudownie ozdrowiałym pacjentem słynnego Uniwersytetu Stanowego w Northridge. Jest badaczem tereno-
Szpitala Maison Française w stolicy Peru, Limie”. Po tym, wym największej amerykańskiej organizacji ufologicznej Mutual
jak Pallman odzyskał zdrowie, jego lekarz powiedział: UFO Network oraz członkiem Citizens Against UFO Secrecy. Od
„Jest pan zdrów jak ryba... to jest naprawdę niezwykłe. roku 1986 opublikował ponad 50 artykułów i kilka książek,
Wczoraj był pan schorowanym człowiekiem, a dziś spra- w tym UFO Healings (Uleczenia przez UFO; 1996) i One in Forty:
wia pan wrażenie kogoś zupełnie innego”. The UFO Epidemic (Jeden na czterdziestu – epidemia UFO;
Albo prześledźmy przypadek pewnego pragnącego za- 1997). Często i chętnie wygłasza odczyty. Mieszka i pracuje
chować anonimowość mężczyzny z Finlandii urodzonego w południowej Kalifornii.
z wadą, która sprawiała, że jego wątroba była znacznie
powiększona – aż do chwili bliskiego spotkania z NOLem. Przełożył Mirosław Kościuk
W raporcie z tego zdarzenia możemy przeczytać: „W
trakcie badania lekarze stwierdzili, że jego wątroba uległa
zmniejszeniu do normalnej wielkości”. Czemu upieracie się
W niniejszym artykule z pewnością mógłbym też powo- przy noszeniu czapki
łać się na historię Freda White’a z Durham w Anglii, tyłem do przodu?
u którego wykryto dziurę w płucu i który został uzdrowio-
ny przez obcą istotę podczas swojego pobytu w szpitalu.
Nie posiadający się ze zdumienia lekarz powiedział Właśnie chcieliśmy
White’owi: „Pańskie płuco jest pełne powietrza. Dziura, zapytać cię o to samo.
która tam była, zniknęła. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie
widzieliśmy”.
Równie niewiarygodny przypadek uleczenia, tym ra-
zem wady serca, przydarzył się pewnemu anonimowemu
mężczyźnie z południowej Kalifornii. Lekarze powiedzieli
mu: „To jest zdumiewające. Wygląda na to, że coś równo-
waży skutki obecności wady, ale nie mamy pojęcia, co to
takiego”.
Jeszcze jeden znany, a nie wyjaśniony przypadek to
uleczenie bezpłodności u byłego brytyjskiego policjanta,
Alana Godfreya. Jego lekarz stwierdził: „Zupełnie nie
wiem, jak to się stało. Pański stan uległ całkowitemu
odwróceniu. Test pokazuje, że jest pan płodny i wszystko
jest w normie”.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 53


NOWE INFORMACJE NA TEMAT tworzone przez obcą technologię, wybrała go na zarządcę swojej strony
STRONY INTERNETOWEJ nieznane hieroglify oraz optyczny internetowej z zadaniem pełnienia
STWÓRCÓW SKRZYDEŁ dysk ze ścieżkami zawierającymi zapis obsługi technicznej i pośredniczenia
muzyki. Obiekt ten badacze nazywają w przekazywaniu wiadomości przez
Od czasu opublikowania wywiadu za- Pozaziemską Kapsułą Czasu (Extra- Internet.
mieszczonego na stronie internetowej terrestrial Time Capsule; w skrócie „Płacili mi za doglądanie strony
Stwórców Skrzydeł (patrz numery 4, ETC). Jak ustalono, Kapsułę tę zbu- i niezadawanie pytań” – oświadczył
5 i 6 z roku 1999 polskiego wydania dowali „przyszli potomkowie rodzaju Hempel. – „Materiał, który od nich
– przyp. red.), wielu czytelników zwró- ludzkiego, którzy opanowali sztukę otrzymałem, zajmował aż cztery płyty
ciło się do nas (chodzi redakcję wyda- interaktywnych podróży w czasie”. Ta CD-ROM”.
nia oryginalnej wersji Nexusa w Au- zaawansowana rasa nazywa siebie Pierwszy dysk dotyczył głównie
stralii) z prośbą o kontynuowanie tej „Stwórcami Skrzydeł”. strony, drugi zawierał muzykę z po-
historii. I oto niedawno otrzymaliśmy W roku 1997 naukowiec o nazwis- szczególnych komór, a dwa pozostałe
nowe wiadomości. Poniższy tekst au- ku dr Anderson opuścił rzekomo sze- fotografie znajdujących się w nich
torstwa Kerry’ego M. Knighta rzuca regi ACIO i ujawnił dziennikarce wy- malowideł.
trochę światła na całą tę sprawę. stępującej pod imieniem Anna to, co „Nigdy się nie spotkałem się z ni-
Duncan M. Roads odkryła ta grupa. Od roku 1998 infor- mi osobiście, niemniej rozmawiałem
macje te są dostępne na stronie inter- z jednym z nich telefonicznie” – wy-

D wadzieścia siedem lat temu


znaleziono tajemnicze przed-
mioty sztucznego pochodzenia w od-
netowej ‹www.wingmakers.com›.
Mark Hempel, współzałożyciel
spółki informatycznej South Bay
znaje Hempel. – „Grupa ta unika
mediów i nie chce, aby ktokolwiek
wiedział, kim są. Kobieta, z którą
ległych jaskiniach w północnej części Group z siedzibą w Minnesocie, jest rozmawiałem, wywarła na mnie ogro-
stanu Nowy Meksyk w USA. Odkry- administratorem powyższej strony za- mne wrażenie. Jest bardzo grzeczna,
cie dotyczyło 23 komór wydrążonych strzeżonej w roku 1998 prawem auto- elokwentna i stonowana. Początkowo
w naturalnym bloku skalnym w poło- rskim. Hempel jest również jedną powiedziała mi, że jest członkiem
żonym na odludziu kanionie. z niewielu osób, która ma kontakt grupy artystycznej z północnej Eu-
Nadzór nad badaniem tego kom- z anonimową grupą związaną z infor- ropy”.
pleksu przejął tajny wydział Agencji macjami dotyczącymi Stwórców Jakiś czas później odwołała swoje
Bezpieczeństwa Narodowego (Natio- Skrzydeł. pierwsze oświadczenie, wyznając, że
nal Security Agency; w skrócie NSA) Zaangażowanie Hempla w sprawę tak naprawdę nie jest artystką ani nie
o nazwie Organizacja Wywiadu Za- Stwórców Skrzydeł nastąpiło z chwilą ma powiązań ze światem sztuki. He-
awansowanego Kontaktu (Advanced otrzymania przezeń informacji od mpel nigdy nie poznał jej zawodu.
Contact Intelligence Organization; grupy osób, która z pewnych, nie do Otrzymał jednak pakiet materiałów
w skrócie ACIO). Sprawę tę opat- końca jasnych powodów, pozostaje dotyczących Stwórców Skrzydeł i zo-
rzono kryptonimem Ancient Arrow anonimowa. Jego kontakt z tymi lu- stał poproszony o pełnienie roli ad-
(Starożytna Strzała). dźmi nastąpił za sprawą wspólnych ministratora strony.
W pieczarach odnaleziono na- znajomych i klientów, którzy pracują „Nadal płacą mi za doglądanie tej
ścienne malowidła, przedmioty wy- dla Departamentu Obrony. Grupa ta strony i pilnowanie, aby wszystko

54 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


działało prawidłowo. Grupa ta woli obrabiało ani nie stworzyło tej muzyki zdjęciami sztuki, które przekazał
pozostać anonimowa, co mi zupełnie – to podejrzenie wzięło się stąd, że na SoulFood do wykorzystania na okład-
nie przeszkadza”. opisie płyty CD Breathe (Oddychać) kę albumu Stwórców Skrzydeł razem
Hempel co miesiąc odbiera tele- wyprodukowanej przez SoulFood wi- ze zbiorem muzyki do opracowania.
fon od tej samej kobiety, która spraw- dnieje jego nazwisko. „Mogę tylko powiedzieć, że muzy-
dza, czy są jakieś nowości i czy nie ma Poproszony o skomentowanie po- ka i obrazy są najwyższej rozdzielczo-
problemów z zabezpieczeniem strony. chodzenia muzyki, Hempel odrzekł: ści i w niczym nie przypominają cze-
„Były ataki skierowane na trans- „Jest to muzyka anonimowa. Jak gokolwiek, co mogłoby być sklecone
krypcje wywiadów, poza tym w ta- rozumiem, SoulFood wypuści muzy- przy domowym biurku. Ktokolwiek to
jemniczy sposób zniekształceniu ule- kę pochodzącą komór od 11 do 17 stworzył, musiał dysponować wysokiej
gło kilka zdjęć a kilka innych zostało [nie dostępną dotychczas na stronie jakości sprzętem i oprogramowa-
dodanych” – stwierdza Hempel. internetowej] w czerwcu”. niem”.
Jest jeszcze wiele materiałów, któ- Mimo że SoulFood jest firmą Hempel utrzymuje, że powodem,
re grupa ma opublikować, lecz jak o charakterze komercyjnym, jej dzia- dla którego grupa wybrała go na swe-
dotąd nie są one dostępne, to znaczy łalność ma charakter firmy muzycznej go doradcę technicznego, jest ich nie-
poza nową muzyką (komory od 11 do nie nastawionej na dochód. chęć do kontaktu z mediami lub wią-
17) i trzecim wywiadem. „Sądzę, że firma SoulFood została zania się z instytucjami o charakterze
„Jak na razie nie dostałem pozwo- wybrana ze względu na jej zaangażo- komercyjnym oraz przekonanie, że
lenia na zamieszczenie ich na stronie” wanie w muzykę o charakterze lokal- powinni trzymać się z dala od „jupite-
– wyjaśnia Hempel. nym, a jej właściciel, Gordy Schaef- rów”.
24 listopada 1998 roku w Inter- fer, jest w jakiś sposób związany „Dali mi wszystko, czego trzeba do
necie (alt.art.video) ukazała się wia- z grupą kryjącą się za stroną inter- zarządzania stroną, i dodatkowo pra-
domość, o której autorstwo podejrze- netową Stwórców Skrzydeł. SoulFood cuję z ich agentami takimi jak Soul-
wano Hempla. Mówiła ona, że to on otrzymała, jak mi się wydaje, pozwo- Food, dostarczając im materiały na
sam wymyślił to wszystko i że materiał lenie na wykorzystywanie niektórych ich życzenie.
o Stwórcach Skrzydeł jest w rzeczywi- dzieł sztuki i muzyki pochodzących Zapytany o związek jego firmy ze
stości eksperymentalną multimedial- z tego położonego w Nowym Mek- sprawą Stwórców Skrzydeł Gordy
ną formą artystyczną (Immersive Mu- syku miejsca. Scheaffer powiedział:
ltimedia Art Form; w skrócie IMAF), Kiedy skontaktowano się z Gordy „Tylko na jednej płaszczyźnie.
pomyślaną jako projekt filmu lub wi- Schaefferem z SoulFood Media Ltd SoulFood od trzech lat zajmuje się
dowiska telewizyjnego. w celu uzyskania dalszych informacji, odkodowaniem danych optycznych
Kiedy w tym samym miesiącu uru- stwierdził on: i ich zamianą na częstotliwości”.
chomiona została ta strona, „w róż- „SoulFood uzyskało od Marka W rzeczywistości SoulFood nie ma
nych grupach dyskusyjnych pojawiła Hempla, zarządcy tej strony interne- nic wspólnego z odkodowywaniem
się cała masa doniesień na mój te- towej, zezwolenie na dystrybucję no- danych optycznych. Według Hempla
mat” – twierdzi Hempel. – „Nie jes- wej muzyki i użytkowanie sztuki te trzy lata, o których mówił Scheaf-
tem autorem tej wiadomości. Znam Stwórców Skrzydeł. Uzyskaliśmy rów- fer, jest odzwierciedleniem tego, co
jej treść, lecz to nie ją napisałem”. nież prawo wyłączności na dystrybu- powiedziała mu grupa, a nie jego
Później tego samego roku Hempel cję tej muzyki”. osobistego zaangażowania.
opatrzył wszystkie obrazy i muzykę Komentując tę
Stwórców Skrzydeł znakiem praw au- wypowiedź Hempel
Zniszcz całą planetę...
torskich, aby zniechęcić użytkowni- powiedział:
Ktoś tam na dole
ków Internetu do jakichkolwiek pira- „To prawda, że ukradł nazwę mojej
ckich działań. W rzeczywistości nie prosili mnie o po- strony internetowej
miał do tego „oficjalnie” prawa. moc w uzyskaniu
Obrazy i zbiory muzyki Stwórców muzyki i obrazów,
Skrzydeł razem z nowo opublikowa- ale nie traktuję tego
nymi ścieżkami z komór od 11 do 17 jako «zezwolenia».
trafiły ostatecznie w ręce spółki mu- Przypuszczam, że
zycznej SoulFood Media Ltd z prze- Heidi nie chce ujaw-
znaczeniem do komercyjnego rozpo- niać niczego na te-
wszechniania. mat tej grupy. Są-
„Nie ma żadnego związku między dzę, że musiało to
SoulFood i Stwórcami Skrzydeł” być warunkiem u-
– wyjaśnia Hempel – „ponad to, że ta mowy między Soul-
grupa wybrała ich do dystrybuowania Food i tą grupą”.
ich muzyki anonimowo. SoulFood Hempel przyzna-
jest jedynie dystrybutorem muzyki”. je, że jest w posiada-
Wbrew przekonaniu wielu ludzi niu bardzo dużego
Hempel zapewnia, że SoulFood nie zbioru plików ze

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 55


„Muzyka, jaką mi przekazano, by- sprawie. Aby uciąć ewentualne spe- 3 lipca 2000 roku
ła w wersji ostatecznej” – powiada kulacje na ten temat Hempel oświad- Od: Mark Hempel
Hempel. czył, że kobieta ta nigdy nie utrzymy- Drogi Duncanie,
Scheaffer został zatrudniony do wała, że jest dziennikarką Anną lub Dzięki za przesłanie artykułu. Nie
przetworzenia jej na postać komercyj- że ma jakikolwiek związek z tak zwa- mam nic przeciwko jego treści. Co
ną – produkcji opakowań dysków CD nym ACIO. więcej, mogę uaktualnić kilka zawar-
i rozprowadzenia ich na rynku. „W rzeczywistości nigdy jej o to tych w nim spraw.
Hempel uważa, że Scheaffer roz- nie pytałem” – oznajmił. – „Praco- 1) Otrzymałem liczącą 1050 stron
powszechnia mylące informacje na wałem wystarczająco dużo z agenc- książkę i polecenie opublikowania
temat swojego i SoulFood zaangażo- jami rządowymi, aby wiedzieć, kiedy w połowie lipca pierwszych 250 stron
wania w sprawę Stwórców Skrzydeł. pytać a kiedy nie”. na stronie Stwórców Skrzydeł. Prze-
„Kiedy [Gordy] stwierdził «trzy la- Hempel podkreśla, że w gruncie czytałem ją całą i zapewniam, że jest
ta» podawał w pewnym stopniu nie- rzeczy nie ma to żadnego znaczenia. niezwykle interesująca. Jest napisana
prawdziwą informację [odnośnie swe- „Dopóki [ta grupa] zapewnia mi w zbeletryzowanej formie niczym po-
go zaangażowania], po prostu powta- dochód i przyczynia się do ciekawej wieść science fiction. Podaje szczegó-
rzał informacje, które przekazała mu zawartości swojej strony, będę jej po- ły odkrycia w Ancient Arrow oraz
ta grupa”. magał, respektując jej anonimowość”. dane na temat ACIO i Stwórców
Poproszony o odniesienie się do (Źródło: Kerry M. Knight, ‹knight@sen- Skrzydeł. Będzie dostępna bezpłat-
tej wypowiedzi, Scheaffer oświadczył: tex.net›, 27 maj 2000) nie. Prawdopodobnie wyłożę ją na
„Nie mam nic więcej do powiedze- stronie internetowej w formacie PDF
nia”. DALSZE WIADOMOŚCI OD [Portable Document Format – przyp.
W odpowiedzi na pytanie o tę ADMINISTRATORA STRONY red.]. Powinna pojawić się za dwa
anonimową grupę oznajmił: „Nie INTERNETOWEJ STWÓRCÓW tygodnie.
mam nic więcej do powiedzenia. SKRZYDEŁ Oznajmiono mi, że są jej dwie
Wszyscy ludzie zamieszani w tę spra- Kiedy otrzymaliśmy tekst Kerry’ego wersje: jedna anonimowa i druga,
wę występują z różnych powodów M. Knighta, pomyślałem, że dobrze która podaje podobno rzeczywiste
anonimowo”. byłoby skontaktować się z Markiem dane (nazwiska, miejsca etc.). Jestem
SoulFood jest nadzwyczaj wrażli- Hemplem i sprawdzić, co on sam są- w posiadaniu pierwszej wersji i właś-
we na punkcie jakichkolwiek dyskusji dzi na temat przedstawionych w nim nie ona będzie udostępniona w Inter-
na temat Stwórców Skrzydeł i unika faktów. Poniżej zamieszczam za jego necie.
publicznego wypowiadania się na ten zgodą korespondencję, jaką z nim pro- 2) Jeśli chodzi o muzykę, chciał-
temat. Stwórcy Skrzydeł to bardzo wadziłem w tej sprawie. Mogę ponad- bym dodać następujące szczegóły.
niejasne przedsięwzięcie w SoulFood to obiecać, że jeśli wypłynie w niej coś Każdy zbiór-kompozycja ma od 30 do
i firma ta podjęła wszelkie możliwe nowego na światło dzienne, nie omie- 100 numerycznych dźwięków, które
środki zamierzające do niedopuszcze- szkam poinformować o tym Państwa. były zaaranżowane „muzycznie” na
nia do wiadomości publicznej infor- Duncan M. Roads dyskach, które otrzymałem jako ory-
macji w tej sprawie. ginały. Pod tym względem były „kom-
W roku 1999 oświadczono Hemp- 3 lipca 2000 roku pletne”.
lowi, że grupa pracuje obecnie nad Do: Mark Hempel Te same zbiory przekazano spół-
książką wyjaśniającą kulisy historii mhempel@southbaygroup.com ce SoulFood Media do produkcji
dotyczącej Stwórców Skrzydeł oraz i dystrybucji. Gentleman nazwiskiem
otaczające ją kontrowersje. Drogi Panie Marku, Gordy Scheaffer (właściciel SoulFo-
„Nie czytałem jej, wiem tylko tyle, Pragnę zamieścić następującą in- od Media) wyprodukował te zbiory
że planują umieszczenie jej w sieci formację dotyczącą Stwórców Skrzy- muzyczne, lecz musiał je edytować
pod koniec tego lata. Będzie ona do- deł, na których temat artykuł opub- i ograniczyć, ponieważ nie mógł
stępna bezpłatnie. Uważam również, likowaliśmy w poprzednich numerach zmieścić 80 różnych instrumentalno-
że niektóre informacje, jakie znalazły Nexusa. wokalnych ścieżek jednocześnie bez
się w sieci, są fałszywe. Jak mi powie- Chciałbym, aby Pan pierwszy za- zniekształcenia muzyki. W trakcie
działa [tajemnicza rozmówczyni He- poznał się z tym tekstem, jako że tego procesu przetworzył muzyczne
mpla], książka ma za zadanie przed- pańskie nazwisko powtarza się w nim warstwy na bardziej komercyjny
stawienie «prawdziwej interpretacji» wielokrotnie. Byłbym zobowiązany, dźwięk.
całej historii. Jest napisana w postaci gdyby wyraził Pan swoją opinię na Oryginalne zbiory nie miały kome-
zbeletryzowanej, aby uchronić anoni- temat tego, co się w nim Panu przypi- rcyjnego brzmienia, aczkolwiek wier-
mowość zainteresowanych osób. Po- suje. ność była niesamowita. Słyszałem te
wiedziała, że kilka pierwszych roz- Oczekuję na szybką pańską odpo- zbiory w ich oryginalnej wersji, ale
działów otrzymam w czerwcu, a resztę wiedź. podziwiać te kompozycje mogłem do-
jesienią”. Z wyrazami szacunku, piero po ich przetworzeniu, po któ-
Wiele wątpliwości rodzi prawdzi- Duncan rym uzyskały melodyjność – przynaj-
wy charakter grupy oraz kobieta, któ- (Dalej następuje artykuł K.M. Kni- mniej jeśli chodzi o moją wrażliwość
ra kontaktuje się Hemplem w tej ghta). muzyczną.

56 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


Prawdą jest, że poznałem Gor- 4 lipca 2000 roku – punktów na cal) i jestem przekona-
dy’ego cztery lata wcześniej przed Od: Mark Hempel ny, że mogliby ich sprzedać tysiące,
otrzymaniem dysków z materiałami Drogi Duncanie, gdyby chcieli. To niewiarygodne, jak
dotyczącymi Stwórców Skrzydeł. To Jestem w posiadaniu pełnej (ano- przykuwają wzrok (jestem gorliwym
ja wspomniałem osobie, która się ze nimowej) wersji a nie drugiej (fakto- kolekcjonerem sztuki). Jeden z nich
mną kontaktowała, o jego firmie graficznej). Osoba kontaktująca się oprawiłem w ramy i powiesiłem
i w następstwie tego grupa zatrudniła ze mną oświadczyła, że są dwie wer- w moim biurze. Każdy, kto go zoba-
go do wyprodukowania i dystrybucji sje, jednak nie widziałem ani nie czy- czy, chce kupić jego kopię. Informuję
muzyki. Gordy był moim pracowni- tałem tej drugiej. Z tego, co mówiła, chętnych, że to dzieło anonimowego
kiem, kiedy zakładałem NetRadio można się było domyślić, że być może artysty, z którym nie mam kontaktu
Network, i właśnie stąd go znam. kiedyś prześlą mi ją, ale będzie to (co w rzeczywistości jest prawdą).
Mam nadzieję, że te dodatkowe zależało od okoliczności. Pierwsza Ten drugi trzymam w domu i jest to
informacje okażą się w jakiś sposób wersja jest dokładna (tak mi oświad- jedyne dzieło sztuki, które wręcz „wy-
użyteczne. czono), lecz miejsca, nazwy etc. zo- sysa” świadomość patrzącego, kiedy
Z wyrazami szacunku stały odpowiednio zmienione... nie przygląda się mu on wystarczająco
Mark wiem jednak w jakim stopniu. intensywnie.
Możesz wydrukować wszystko, co Za każdym razem, gdy pytam kon-
3 lipca 2000 roku napisałem. Osoba kontaktująca się ze taktującą się ze mną osobę o obrazy,
Do: Mark Hempel mną pragnie, aby tę książkę przeczy- odpowiada, że jeszcze nie nadszedł
Drogi Marku, tało jak najwięcej ludzi i dlatego bę- czas, aby opublikować zbiory o wyso-
Dzięki za tak szybką odpowiedź. dzie ona udostępniona bezpłatnie. kiej rozdzielczości. Stąd sądzę, że uja-
Czy są jakiekolwiek szanse otrzyma- Nie wiem, dlaczego ujawniają na ra- wniają wszystko zgodnie z jakimś pla-
nia drugiej wersji książki? Oczywiś- zie tylko 1/4 książki. Zawsze zatrzy- nem. Najwidoczniej nie śpieszy się im.
cie zrozumiem, jeśli twoja odpo- mywali coś na później, kiedy udzielali Mam nadzieję, że te informacje
wiedź będzie negatywna z powodu mi pozwolenia na opublikowanie cze- okażą się pomocne. Jeśli chodzi
jej nieposiadania lub zakazu jej udo- goś (na przykład wywiadów). Wydaje o twoje pytanie, nie wolno mi pub-
stępniania. Jednocześnie proszę się, że mają jakiś cel w sukcesywnym likować niczego – nawet pierwszej
o wyrozumiałość za to, że próbuję ją ujawnianiu informacji. wersji książki – dopóki nie uzyskam
uzyskać. (Jeśli to może pomóc w jej Dobrym tego przykładem są obra- ich zgody. Jeśli to może stanowić dla
uzyskaniu, mogę przyrzec, że nie zy. Chciałbym, aby ludzie mogli obe- ciebie jakieś pocieszenie, mogę po-
pokażę jej nikomu ani nie wydrukuję jrzeć je w ich pełnej rozdzielczości. Są wiedzieć, że kilku moich przyjaciół co
niczego, co zawiera. Muszę ci wy- skomponowane warstwowo, podob- jakiś czas wręcz błaga mnie o to, ale
znać, że całość wydarzeń związanych nie jak muzyka – każdy z nich zawiera za każdym razem otrzymują taką sa-
ze Stwórcami Skrzydeł ma moje po- w sobie dodatkowe obrazy, które nie- mą odpowiedź.
parcie). stety nie są widoczne w formacie Z wyrazami szacunku
Och. Prawie zapomniałem: ile JPEG. I tym razem powiedziano mi, Mark
i które z uaktualnień, jakie nam prze- aby nie udostępniać zbiorów o wyso-
słałeś, możemy wydrukować? kiej rozdzielczości. Przełożył Jerzy Florczykowski
Pozostaję z szacunkiem Wydrukowałem dwa z nich o roz-
(To już wszystko, co mamy do przeka-
Duncan dzielczości 5000 dpi (dots per inch
zania w sprawie Stwórców Skrzydeł.
Zainteresowanych dalszymi szczegó-
Inter-Spider łami tej sprawy odsyłamy na stronę
Internet Service Provider internetową Stwórców Skrzydeł
ul. Żuławskiego 10/3 ‹www.wingmakers.com›).
31-145 Kraków
tel./fax: (0-12) 632 26 28 AURA-AKTYWATOR
http://www.ispid.com.pl/ BISCH’a do nauki widzenia
e-mail: biuro@ispid.com.pl energii duchowych i AURY
Oferujemy na konkurencyjnych warunkach dostęp do Internetu poprzez wokół ludzi w warunkach domowych oraz
łącza komutowane i dzierżawione. Wiele dodatkowych możliwości bez dodat- synchronizacji półkulowej, energetyzacji
kowych opłat (samodzielna aktualizacja WWW, kilka kont pocztowych na i terapii antystresowej. Działa na zasadzie
patrzenia przez specjalne filtry. Polecany
jednym adresie, liczniki odwiedzin i in.).
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Prowadzimy sprzedaż modemów, wykonujemy instalacje sieci oraz ser- Auryczne. Cena: 127,40 zł wraz z broszurą
werów sieci lokalnych lub Internetowych. i kosztem przesyłki. ZAMÓWIENIA
Jako krajowy dystrybutor firmy SuSE oferujemy także znaną i cenioną pisemne lub telefoniczne w godz. 8-20:
dystrybucję Linuxa tejże firmy (SuSE–Linux) – bogaty wybór oprogramowania Telefon (0-71) 319-61-91 (pon.-sob.).
(w pakiecie 6 CD + podręcznik 400 str.) za niewygórowaną cenę (200,00 zł). FIRMA „CYBERNETON”, BRZEG
DOLNY, ul. SŁOWACKIEGO 18 lok. 1
Także oprogramowanie dla Linuxa – LinuxCAD, VariCAD i in.
kod: 56-120. Katalog wysyłamy bezpłatnie.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 57


LISTY DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze! herbaty w szklankach z kuchni do pokoju z goś- wdzięczna, bo od tego czasu zaczęła się moja
List dotyczy czwartego ćmi przy zamkniętych drzwiach. Szklanka z na- przygoda z „Nexusem”.
wymiaru do tej pory defini- pojem przechodziła na moment w 4 wymiar Odczuwam także potrzebę obdarzania zna-
tywnie nie rozwiązanego przez uczonych. w postaci zmiany gęstości (rozrzedzenia). Wie- jomych i rodziny odbitkami artykułów. Od chwili
Motto: my, że nasza materia na Ziemi ma różne kiedy przeczytałam, że jest to dozwolone, jest mi
Ilu jest głupich profesorów? gęstości, np. diament, stal, drewno, woda, gaz trochę lżej. To, co rozdaję, dotyczyło do tej pory
Tylu, ilu jest głupich studentów. (niewidoczny), czyli różne czwarte wymiary. szczepionek, produktów sojowych i aspartamu.
(Cytat ze sztuki przedstawionej Materia ziemska składa się z cząstek, atomów, O słodzikach rozpowszechniłam w dobrowolnym
w Teatrze TV programu I, jąder, elektronów itd. Wszystkie te elementy są rozdawnictwie kilkadziesiąt odbitek. Mało tego,
wypowiedziany przez Z. Zapasiewicza). w stanie drgań energii i odpowiedniego promie- kiedy czytam w prasie reklamy i artykuły na
niowania. Zagęszczenie energii w różnym stop- temat dobrodziejstw słodzików, buntuję się we-
Ponieważ temat czwartego wymiaru jest ba- niu tworzy materię ziemską (ciężką). wnętrznie i także odpisuję, dołączając Waszą
rdzo szeroki, postaram się przedstawić wstępnie Literatura ezoteryczna podaje, że istnieje odbitkę xero (np. do „Żyjmy Dłużej”). A zatem
sprawę w skrócie telegraficznym, ale z konkret- najmniejsza subtelna cząstka energii, która drga można powiedzieć, że dzięki Wam rozpoczęłam
nymi wnioskami. i promieniuje światło o niesłychanie krótkiej fali. wysyłanie korespondencji do innych czasopism.
Najpierw jednak o sobie: posiadam wykształ- Z radiestezji wiadomo, że widoczne światło przez I może jest to powód, który usprawiedliwia brak
cenie wyższe techniczne, wiedzę radiestezyjną, ludzi jest jakby pierwszą oktawą świetlną, po- mojego podziękowania dla Was, jakkolwiek mia-
byłem konstruktorem maszyn i różnych urzą- cząwszy od koloru czerwonego, pomarańczowego łam takie myśli i zamierzałam to uczynić.
dzeń, interesuję się elektroniką, ezoteryką, reli- żółtego, zielonego, niebieskiego, indygo i fioleto- Dziękuję Wam za poruszanie kontrowersyj-
gioznawstwem i wieloma innymi zagadnienia- wego. Następne oktawy (prawdopodobnie jest ich nych, zakamuflowanych i trudnych tematów. To,
mi, np. nowościami światowymi. 7) kolorów można odkryć do pewnego stopnia co robicie ma głęboki sens. Dodam jeszcze, że gdy
Książka Dolores Cannon „Kosmiczni ogrod- tylko radiestezyjnie. Być może uczeni o poglądach mam taką możliwość, przekazuję także odbitki
nicy” (którą Pan omawia w „Nexusie”, nr materialistycznych nie chcą takiej wymienionej Waszych artykułów lekarzom, z którymi się sty-
4/2000) podaje zdecydowanie w swojej treści, że koncepcji 4 wymiaru, ponieważ należałoby uznać kam. W działaniach tych zawiera się moja
czas absolutnie nie jest czwartym wymiarem. istnienie duchów (o czym mówią wszystkie reli- ludzka powinność, czuję, że jeżeli wiem o pew-
Zgadzam się z tym całkowicie. Około 15 lat gie). W stowarzyszeniu radiestetów ćwiczyliśmy nych niebezpieczeństwach, powinnam się tym
wstecz czytając literaturę ezoteryczną (będąc podnoszenie człowieka dorosłego (o dużej wadze) podzielić z innymi – to wewnętrzna potrzeba,
członkiem Stowarzyszenia Radiestezyjnego) na- przy pomocy jednego palca pochodzącego od czte- zupełnie bezinteresowna inicjatywa. Ale właśnie
trafiłem na dokładne zdefiniowanie 4 wymiaru. rech osób. Ja osobiście byłem podnoszony (wy- myśl, że „...pomogło się drugiemu człowiekowi
Od tego czasu nie mogłem się zgodzić z uczony- rzucony do góry pod sufit – TAK!) oraz sam – cieszy”.
mi, że 4 wymiarem jest czas, szukałem potwier- z innymi trzema osobami wyrzucaliśmy jednym Proszę nie przejmować się listami czytelni-
dzenia tej informacji, którą potwierdziła wyżej palcem człowieka bez wysiłku jak piórko. W tym ków, którzy zioną złością – tacy zawsze napiszą
wymieniona książka, ale niestety nie podała defi- zjawisku przyciąganie ziemskie było jakby wyłą- szybciej – a złość zaszkodzi przede wszystkim im
nicji 4 wymiaru. Otóż wspomniana literatura czone. Przykład ten wygląda, jakby nie miał nic samym. Gratuluję mądrych odpowiedzi i wywa-
ezoteryczna na szczęście uzupełnia brakujące wspólnego z 4 wymiarem – czyżby? żonych słów. I jeszcze raz powrócę do „poziomu
ogniwo i podaje następującą definicję 4 wymiaru, W praktyce ziemskiej materii, np. stal jest czytelników”, tematu poruszanego w „Listach do
z którą się całkowicie zgadzam pod każdym formowana przez działanie zewnętrzne siły na Redakcji”. Wykształcenie wyższe ma 7 procent
względem. Otóż 4 wymiar jest też złożonym zewnętrzną powierzchnię tej stali, dotyczy to naszego społeczeństwa – ja także je posiadam. Ale
wymiarem! Mamy: długość, szerokość, wysokość wszystkich zabiegów (operacji). Proszę sobie wyob- o kulturze człowieka i jego wiedzy nie ono wcale
i (wymiar) – rozrzedzenie – gęstość – rozdrob- razić działanie myśli ludzkiej na tenże metal, ale decyduje. Nieelegancko więc obrażać nieznanych
nienie – subtelność – skala. Definicja robocza nie na zewnętrzną powierzchnię jak zwykle, ale sobie czytelników, co próbuje robić pan M.P.
czwartego wymiaru: na wewnętrzną strukturę (od środka atomu), na z Siemianowic. A „Wróżka” to bardzo ciekawy
Czwarty wymiar jest też wymiarem, miano- najmniejsze subtelne cząstki materii (energii). i mądry miesięcznik. Pozdrawiam serdecznie Re-
wicie rozrzedzeniem (gęstością), tj. inną odległoś- Subtelna materia = subtelna energia. Na tej dakcję. Życzę wszystkiego co dobre, mądre i har-
cią (wymiarem) pomiędzy cząsteczkami materii zasadzie dokonuje się zginania łyżeczek i noży na monijne.
(lub energii), oraz odznacza się subtelnością żądanie. Struktura zginanej łyżeczki w prze- Anna Łada, Warszawa
cząsteczek (lub energią), czyli średnicą (wymia- kroju jest inna niż przy zginaniu np. zewnętrz-
rem wielkości), następnie rozrzedzenie materii nie młotkiem... Dziękuję za miły list i za to, że znajduje
(energii) wiąże się ze zmniejszeniem cząsteczek Z poważaniem Pani czas i chęć na wysyłanie naszych ar-
materii-energii i znacznym proporcjonalnym J.T., Radom tykułów do różnych redakcji, a także ob-
zwiększeniem częstotliwości drgań (wibracji) darowywanie nimi innych ludzi. Tak trzy-
O
z innym efektem promieniowania (emanacji). mać! Mam nadzieję, że inni przyłączą się do
Spróbuję wyjaśnić najpierw najprościej czwa- Szanowny Panie Redaktorze, Pani „akcji”.
rty wymiar. Człowiek działa w wymiarze dłu- wywołał Pan czytelników do odpowiedzi Ryszard Z. Fiejtek
gość, szerokość, wysokość oraz w określonej gęstości – w tym mnie. To prawda, że trudniej i rzadziej
O
(skali) materii (energii), tj. w 4 wymiarze. wyrażamy swoją wdzięczność, szybciej i chętniej
Maleńki robaczek ledwo widoczny działa w wy- zaś pretensje. Niejednokrotnie myślałam o was Jestem stałym czytelnikiem „Nexusa” prawie
miarze długości, szerokości, wysokości i skali (roz- z wdzięcznością i życzliwością. Rozumiem, że od samego początku istnienia pisma.
rzedzeniu). Bakterie niewidoczne gołym okiem, myśli takie nie docierają jako dobre fale elektro- Z głoszonymi opiniami na łamach „Nexusa”
ale widoczne pod mikroskopem, działają jw. Ale magnetyczne i nie są odbierane mentalnie. Dla- się zgadzam, z wyjątkiem przeczytanego w ostat-
to nie wszystko, do tej pory dotyczyło to istot tego pragnę uzmysłowić Wam, jak wiele osiągacie nim numerze stwierdzenia o „niszczeniu naszej
materialnych ziemskich. Teraz spróbuję dać poprzez swoje artykuły i trudno jednoznacznie gospodarki przez Balcerowicza...” Uważam że to
przykłady 4 wymiaru „prawdziwego”. Ciało ete- określić, ilu osobom ratujecie w ten sposób pośred- stwierdzenie jest idiotyczne i bezpodstawne. Przy-
ryczne, astralne, duchowe działa też w wymiarze nio zdrowie, a może i niejednokrotnie życie. pomina mi to wypowiedź populistów-idiotów, któ-
długości, szerokości, wysokości i czwartym wymia- Istotnie, zaczynam czytanie „Nexusa” od rzy głoszą podobne bzdury, np. Lepper, Łopu-
rze rozrzedzeniu materii (energii) subtelnej, nie- artykułów poświęconych zdrowiu (prenumeruję szański, Ikonowicz, Wilecki, Miller i wielu in-
widocznym nawet pod mikroskopem (tylko ciało czasopismo). Artykuł o słodzikach dostałam od nych. Proszę się zastanowić na przyszłość i nie
eteryczne można fotografować). kolegi męża z pracy (środowisko inżynierów – pi- głosić głupot.
Znane są w Polsce przypadki, np. w Socha- szę to w nawiązaniu do uwag „czytelnika” o po- Z poważaniem Czytelnik
czewie szybkie przenikanie przez ściany kawy lub ziomie odbiorców czasopisma). Jestem mu za to e-mail: req@poczta.wp.pl

58 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000


MIĘDZYNARODOWY KOMPLEKS NARKOTYKOWY
dokończenie ze strony 12
• Peter Dale Scott, Jonathan Marshall, Cocaine Politics: Drugs, Armies and
• Henrik Krüger, The Great Heroin Cup: Drugs, Intelligence, and Inter- the CIA in Central America (Polityka kokainowa – narkotyki, armie i CIA
national Fascism (Wielki Puchar Heroinowy – narkotyki, służby specjalne w Ameryce Środkowej), University of California Press, Berkeley, 1991.
i międzynarodowy faszyzm), South End Press, Boston, 1980.
• Jos Silvis, „Geschiedenis van de Internationale Strijd tegen Drugs”,
• Alain LaBrousse, Michael Koutouzis, „Géopolitque at géostratégies des Recht an Kritiek, 19(2), 1993.
drogues” („Geopolityka i geostrategia narkotykowa”), Economica, 1996.
• Peter H. Smith, (pod redakcją), Drug Policies in the Americas (Polityka
• Jonathan Marshall, Drug Wars: Corruption, Counterinsurgency and Covert narkotykowa w Amerykach), Westview Press, Boulder, Kolorado, 1992.
Operations in the Third World (Wojna narkotykowa – korupcja, operacje
• S.D. Stein, International Diplomacy, State Administrators and Narcotics
antyrebelianckie w Trzecim Świecie), Cohen & Cohen, Berkeley, 1991.
Control (Międzynarodowa dyplomacja, administracja państwowa i kontrola
• Marc Mauer, Americans Behind Bars: US and International Use of narkotyków), Gower Publishing Company Ltd, Aldershot, 1985.
Incarceration, 1995 (Amerykanie za kratkami – stosowanie kary więzienia
• Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of the Power in the
w Ameryce i na świecie – 1995), The Sentencing Project, 1997.
World Economy (Odwrót państwa – rozmywanie władzy w światowej gospodar-
• Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin in Southeast Asia (Polityka ce), Cambridge University Press, 1996.
heroinowa w południowo-wschodniej Azji), Harper & Row, Nowy Jork, 1972.
• Mark Thornton, The Economics of Prohibition (Ekonomia prohibicji),
• William H. McNeil, The Pursuit of Power (Podążanie za siłą), University University of Utah Press, 1991.
of Chicago Press, 1982.
• Lamond Tullis, „Beneficiaries of the Illicit Drug Trade: Political Con-
• Jeffrey A. Miron, Jeffrey Zwiebel, „The Economic Case Against Drug sequences and International Policy at the Intersection of Supply and De-
Prohibition” („Ekonomiczne przesłanki przeciwko prohibicji narkotyków”), mand” („Beneficjanci nielegalnego handlu narkotykami – konsekwencje
Journal of Economic Perspectives, 9(4): 175-192, 1995. polityczne i polityka międzynarodowa wobec podaży i popytu”), United
• R.T. Naylor, Hot Money and the Politics of Debt (Gorący pieniądz Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Opracowa-
a polityka zadłużenia), The Linden Press/Simon & Schuster, Nowy Jork, 1987. nie do dyskusji nr 19, marzec 1991.
• R.T. Naylor, „From Cold War to Crime War: The Search for a New • Lamond Tullis, „Unintended Consequences: Illegal Drugs and Drug
«National Security» Threat” („Od zimnej wojny do wojny narkotykowej Policies in Nine Centuries” („Niezamierzone konsekwencje – nielegalny
– poszukiwanie nowych zagrożeń «bezpieczeństwa narodowego»”), Trans- handel narkotykami i polityka narkotykowa w okresie dziewięciu stuleci”),
national Organized Crime, 1(4): 37-56, 1995. Studies on the Impact of the Illegal Drug Trade, vol. IV, Lynne Rienner
• NRC, Handelsblad, 10 marzec 1997. Publishers, Boulder, Kolorado, 1995.
• Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD), Géopolitique des drogu- • UNDCP (United Nations Drug Control Program – Program Kontroli
es, Editions la Découvert, Paryż, 1995. Narkotyków Organizacji Narodów Zjednoczonych), World Drug Report (Świa-
• Ansaf Ouazzani, „Le kif au Maroc: de la survie au narco-trafic, le double towy Raport w Sprawie Narkotyków), 1997.
versant du rif”, w Centre Tricontinental, Drogues et narco-trafic: le point de • Charles van der Vaeren, „The European Community’s International
vue du Sud, 1996, jak wyżej. Drug Control Cooperation Policy: A Personal View” („Międzynarodowa
• Raphael F. Perl, (pod redakcją), Drugs and Foreign Policy: A Critical polityka Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do współpracy w dziedzinie
Review (Narkotyki a polityka zagraniczna – krytyczne spojrzenie), Westview kontroli narkotyków – pogląd osobisty”), w opracowaniu Georgesa Es-
Press, Boulder, Kolorado, 1994. tievenarta, 1995, jak wyżej, str. 346-352.
• Steven Rosen, (pod redakcją), Testing the Theory of Military-Industrial • Susanne Wilson, Marta Zambrano, „Cocaine, Commodity Chains, and
Complex (Sprawdzian teorii kompleksu przemysłowo-wojskowego), Lexington Drug Politics: A Transnational Approach” („Kokaina, łacuchy towarowe
Books, Lexington, Massachusetts, 1973. i polityka narkotykowa – międzynarodowe podejście”), w opracowaniu Gary’ego
• James N. Rosenau, „The Relocation of Authority in a Shrinking World” Gereffi i Miguela Korzeniewicza Commodity Chains and Global Capitalism
(„Relokacja władzy w kurczącym się świecie”), Comparative Politics, kwiecień (Łańcuchy towarowe i globalny kapitalizm), 1994, jak wyżej, str. 297-315.
1992. • Coletta Youngers, „La Guerra an los Andes: El rol militar en la política
• J.W.E. Szeptycki, „The Law Enforcement, Justice and Democracy in the internacional de los Estados Unidos sobre la droga”, Series breves de la
Transnational Arena: Reflections on the War of Drugs” („Wymuszanie prawa, oficina sobre Latinoamerica en Washington (WOLA/CEDIB), grudzień 1990.
sprawiedliwość i demokracja ma arenie ponadnarodowej – refleksje na temat • Ren Zwaap, „Hassans gecontroleerde doovoer”, De Groene Amsterdam-
wojny narkotykowej”), International Journal of Sociology of Law, 24, 1996. mer, 14 luty 1996.

RAFINOWANY CUKIER – NAJSŁODSZA TRUCIZNA


dokończenie ze strony 32
3. Elmer Verner McCollum, A History of Nutrition: A Sequence of ideas in
Nutritional Investigation, Houghton Mifflin Co., Boston, 1957, str. 87.
Czyż choroby nie były ciężkim doświadczeniem. I czy na- 4. op. cit., str. 88.
prawdę odzyskanie zdrowia na pustyni i w Wogezach niczego 5. op. cit., str. 86.
go nie nauczyło? 6. Weston A. Price, Nutrition and Physical Degeneration: Diets and Their
Dufty wyrzucił z domu cukier i słodycze. Okazało się, że Effects, The American Academy of Applied Nutrition, Kalifornia, 1939,1948.
trzeba było wyrzucić również wszystkie konserwy – też zawiera- 7. Ernest A. Hooton, Apes, Men and Morons, Putnam, Nowy Jork, 1937.
8. H.M. Shelton, Food Combining Made Easy, Shelton Health School,
ły cukier. Następne dwa dni to był czysty koszmar. Mdłości,
Teksas, 1951, str. 32.
obezwładniający ból głowy, niemożność wykonania jakiegokol- 9. op. cit., str. 34.
wiek ruchu. Jednak po paru dniach nastąpił niemal cud. Noc 10. Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the
przespana kamiennym snem. Przebudzenie z uczuciem od- Age of Reason, przekład (na język angielski) R. Howard, Pantheon, Nowy
nowy. Zmiany następowały z dnia na dzień. Odnalezienie Jork, 1965.
smaku w prostych potrawach. Cofanie się dolegliwości. Prze- 11. Pojęciem „Sugar Blues” William Dyfty określa zespół fizycznych i umy-
słowych problemów spowodowanych spożywaniem przez ludzi rafinowanej
stały krwawić dziąsła i hemoroidy. Wracało zdrowie. sacharozy, zwanej powszechnie cukrem. – Przyp. tłum.
Na okładce książki Williama Dufty’ego są dwa jego zdjęcia. 12. Linus Pauling, „Orthomolecular Psychiatry”, Science, vol. 160, 19
Na późniejszym wygląda na człowieka o dwadzieścia lat młod- kwiecień 1968, str. 265-271.
szego. I 13. Abram Hoffer, „Megavitamin B3 Therapy for Schizophrenia”, Ca-
nadian Psychiatric Association Journal, vol. 16, 1971, str. 500.
14. Allan Cott, „Orthomolecular Approach to the Treatment of Learning
Przełożył Jerzy Florczykowski Disabilities”, streszczenie przedruku artykułu wydanego przez Huxley In-
stitute for Biosocial Research, Nowy Jork.
Przypisy: 15. Thomas S. Szasz, The Manufacture of Madness: A Comparative Study of
1. William Coda Martin, „When is a Food a Food—and When a Poison?” the Inquisition and the Mental Health Movement, Harper & Row, Nowy Jork,
(„Kiedy pokarm jest pokarmem, a kiedy trucizną?”), Michigan Organic News, 1970.
marzec 1957, str. 3. 16. John W. Tintera, Hypoadrenocorticism, Adrenal Metabolic Research
2. ibid. Society of the Hypoglycemia Foundation, Inc., Mt Vernon, Nowy Jork, 1969.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000 NEXUS • 59


STAROŻYTNE WOJNY ATOMOWE
dokończenie ze strony 43
11. Jak wyżej.
Przypisy: 12. Jak wyżej.
1. Brad Steiger, Ron Calais, Mysteries of Time & Space, Prentice Hall, 13. Jak wyżej.
New Jersey, 1974. 14. Jenet i Colin Bord, Mysterious Britain (Tajemnicza Brytania), Grana-
2. Massachusetts Institute of Technology; w skrócie MIT – słynna, da Publishing, Londyn, 1972.
najbardziej renomowana wyższa uczelnia techniczna w Stanach Zjed- 15. Armagedon to zapowiedziana w Biblii ostateczna bitwa pomiędzy
noczonych. – Przyp. tłum. siłami dobra i zła, która ma się rozegrać w momencie końca świata;
3. Brad Steiger, Ron Calais, Mysteries... w popularnym znaczeniu to ostateczny i katastrofalny w skutkach konflikt.
4. Tektyty to niewielkie szkliste ciała enigmatycznego pochodzenia, – Przyp. tłum.
których grupy znajdowane są na lądzie i na dnie mórz w przypadkowo 16. Frank Edwards, Strangest of All (Najdziwniejsze ze wszystkiego), Ace
położonych regionach świata. – Przyp. tłum. Books, Nowy Jork, 1956.
5. Proces niszczenia, kruszenia powierzchni lądu na skutek działania 17. Werner Keller, The Bible as History (Biblia jako zapis historii),
różnych czynników. – Przyp. tłum. Hodder & Stoughton, Londyn, 1965.
6. Chodzi o grobowiec Tutenchamona w Dolinie Królów, jeden z nieli- 18. Przymiotnik „cyklopowy” wziął się stąd, że Starożytni przypisywali
cznych nie obrabowanych (przez 3272 lata swojego istnienia) grobowców powstanie tego rodzaju budowli cyklopom. – Przyp. tłum.
staroegipskich, odnaleziony przez angielskiego egiptologa Howarda Car- 19. Latające pojazdy bogów starożytnych Indii. – Przyp. tłum.
tera w roku 1922. 20. Zigurat (lub ziggurat, lub zikkurat) – typ starożytnej świątyni sume-
7. William Corliss, Geological Anomalies (Anomalie geologiczne), The ryjskiej, później również babilońskiej, asyryjskiej i elemickiej, w kształcie
Sourcebook Project, Glen Arm, Maryland, 1974. ściętej piramidy stopniowej.
8. William Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts 21. L. Sprague de Camp, The Ancient Engineers (Starożytni inżynierowie),
(Starożytny człowiek – przewodnik po zagadkowych sztucznych tworach), The Ballantine Books, Nowy Jork, 1960.
Sourcebook Project, Glen Arm, Maryland, 1978. 22. Jak wyżej.
9. Słowo „loch” pochodzi z języka szkockiego i oznacza jezioro albo 23. Robin Collyns, Ancient Astronauts: A Time Reversal? (Starożytni
wąską zatokę morską podobną do skandynawskiego fiordu. – Przyp. tłum. astronauci – czyżby odwrócenie czasu?), Sphere Books, Londyn, 1976.
10. Simon Welfare, John Fairley, Arthur C. Clarke’s Mysterious World 24. Bharadwaaja Maharishi, Vymaanika-Shaastra, wydana i przetłuma-
(Tajemniczy Świat Arthura C. Clake’a), Wm Collins & Sons, Londyn, 1980. czona na język angielski przez G.R. Josyera, Mysore, Indie, 1979.

W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”


Nr 5 (3/1999), cena 12,00 zł (KSERO) niona Atlantyda?, cz. 2 (dokończenie); Kontak-
UWAGA: Poniższe numery można zakupić bezpośred- Bronie manipulujące ludzką świadomością; Ta- ty z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 1;
nio z naszej redakcji za pomocą przekazu zamiesz- jemnice dzienników majora Jordana, cz. 2 (do- Starożytne pojazdy latające.
czonego w środku numeru! Numery 1, 2, 3, 4 i 5 są kończenie), Szczepionki – czy na pewno bezpie-
dostępne jedynie w formie odbitek kserograficznych! czne i skuteczne?, cz. 1; Genetycznie modyfiko- Nr 10 (2/2000), cena 7,00 zł
wana żywność – nieprzewidywalne ryzyko; Silnik Sieć szpiegowska Echelon, cz. 1; Sposób na
Nr 1 (1/1998), cena 12,00 zł (KSERO) napędzany energią stałych magnesów; Ukryte astmę; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 2; Ogniwo
Prawdziwe przygody parapsychicznego szpiega, dzieje Jezusa i Świętego Graala, cz. 2; Ewolucja Joe’ego – akumulator energii orgonalnej; Jed-
cz. 1; Kłamstwa na temat benzyny bezołowiowej, czy interwencja?; NOLe i pozaziemskie jedno- nolita Teoria Materii; W królestwie władców
cz. 1; Terapia Indukowanej Remisji – nadzieja stki biologiczne; Tajemniczy kryształ, cz. 2 (do- pierścienia, cz. 1; Noc czerwonego nieba; Kon-
na zwalczenie raka, cz.1; Generator „poltergeis- kończenie). takty z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz.
tów”; Tajemnica generatora Hendershota; Syn- 2 (dokończenie); Nowy francuski raport w spra-
drom wojny w Zatoce Perskiej; Stargate – pół Nr 6 (4/1999), cena 6,00 zł (uszkodzone okładki) wie UFO i obrony.
wieku milczenia w sprawie UFO; Zagrożenia Tajne wojny narkotykowe CIA, cz. 2; Banki cent-
wynikające z używania kuchenek mikrofalowych. ralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 1; Szcze- Nr 11 (3/2000), cena 7,00 zł
pionki – czy na pewno bezpieczne i skuteczne?, cz. Sieć szpiegowska Echelon, cz. 2 (dokończenie);
Nr 2 (2/1998), cena 12,00 zł (KSERO) 2 (dokończenie); Zapper Becka – nadzieja na Narkotyki i polityka, cz. 1; Gaston Naessens
Akta Pegasusa, cz. 1; Czy HIV rzeczywiście wyleczenie z AIDS; Abiogeneza lub efekt Fran- i somatydy; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 3 (do-
wywołuje AIDS?; Przyczyna i lekarstwo na kensteina; Ukryte dzieje Jezusa i Świętego Graala, kończenie); Transmutacje nuklearnych odpa-
AIDS; Gorzka prawda o sztucznych słodzikach; cz. 3 (dokończenie); Młot i wahadło, cz. 1; Bliskie dów; W królestwie władców pierścienia, cz.
Wsteczna mowa – głos podświadomości; Fińscy spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 1; Stwórcy Skrzy- 2 (dokończenie); Zapowiedź klęsk żywiołowych
uczeni odkrywają sztuczną grawitację; Kłamstwa deł, cz. 1. w latach 2000-2001; Ukryte elementy w muzyce
na temat benzyny bezołowiowej, cz. 2; Praw- i dźwiękach; Tajemnice pochodzenia człowieka;
dziwe przygody parapsychicznego szpiega, cz.2 Nr 7 (5/1999), cena 7,00 zł UFO a bezpieczeństwo narodowe.
(dokończenie); Terapia Indukowanej Remisji Kontrola umysłów i Nowy Porządek Świata; Banki
– nadzieja na zwalczenie raka, cz. 2 (dokoń- centralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. 2 (do- Nr 12 (4/2000), cena 7,00 zł
czenie); Tajne tunele Inków. kończenie); Zanieczyszczenia szczepionek; Tech- Narkotyki i polityka, cz. 2 (dokończenie); Puła-
nologia genu terminacyjnego; Przekaźnik energii pki Światowej Organizacji Handlu, cz. 1; Produ-
Nr 3 (1/1999), cena 12,00 zł (KSERO) Ziemi; Gwiezdny ogień – złoto bogów, cz. 1; Młot kty sojowe – obietnice i zagrożenia; Elektryczny
Zakazana archeologia; Akta Pegasusa, cz. i wahadło, cz. 2 (dokończenie); Bliskie spotkanie motor E.V. Graya; Blaski i cienie psychiatrii;
2 (dok.); Pokarm dla zwierząt domowych – szoku- z ludźmi w czerni, cz. 2 (dokończenie); Stwórcy Niezwykłe wynalazki Tony’ego Cuthberta; Neo-
jąca prawda; Syndrom potrząsanego dziecka Skrzydeł, cz. 2. astrologia; Pamięć wdrukowana; „Rurociągi na
– związek ze szczepieniami; Jak napędzać samo- Europie oraz UFO nad stacją „Mir” i pologo-
chód „energią punktu zerowego”?; Kłamstwa na Nr 8 (6/1999), cena 7,00 zł nem Bajkonur; Supertajne badania prowadzone
temat benzyny bezołowiowej, cz.3 (dok.); Terapia Chemiczne smugi – trucizna spadająca z nieba; przez Monsanto i „zasiewanie” Ameryki.
kolorowym światłem i represje AMA; Autopsja Zasłona dymna nad śmieciami; Pokarm dla skóry;
obcej istoty – Roswell czy Socorro?; Odkrycie Tajemnice generatora Rife’a, cz. 1; Od pamięci Nr 13 (5/2000), cena 8,00 zł
ruin starożytnych świątyń w pobliżu wysp Bimini. wody do biologii numerycznej; Gwiezdny ogień Pułapki Światowej Organizacji Handlu, cz.
– złoto bogów, cz. 2; Antarktyda – zaginiona 2 (dokończenie); Międzynarodowy Kompleks
Nr 4 (2/1999), cena 12,00 zł (KSERO) Atlantyda?, cz. 1; Podróż do wiedzy o życiu po Narkotykowy, cz. 1; Przyczyna choroby Alzhei-
Tajne wojny narkotykowe CIA; Osteoporoza śmierci; Stwórcy Skrzydeł, cz. 3 (dokończenie). mera; Czy drobnoustroje są rzeczywiście przy-
– kość niezgody; Tajemnice dzienników majora czyną chorób? Silnik Johna Bediniego napędza-
Jordana, cz. 1, Sekrety technologii Naładowanej Nr 9 (1/2000), cena 7,00 zł ny energią próżni; Homeopatia i bioenergotera-
Bariery; Ibogaina – dar natury zwalczający nałogi; Kontrola umysłów z powietrza; Budowa Wielkiej pia; Koewolucja; Tajemnica spontanicznego za-
Ukryte dzieje Jezusa i świętego Graala, cz. 1; Piramidy w Gizie; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 1; płonu ludzi; Kolejny rzekomy świadek katastro-
Ukrywane dowody w sprawie dawnych mieszkań- Tajemnice generatora Rife’a, cz. 2 (dokończenie); fy w Roswell; Starożytne miasto pod kalifornijs-
ców Ameryki; Zdarzenie w Roswell – fragmenty Transmutacja rtęci w złoto; Gwiezdny ogień – zło- ką Doliną Śmierci; Nowe odkrycia archeologicz-
materialnych dowodów; Tajemniczy kryształ, cz. 1. to bogów, cz. 3 (dokończenie); Antarktyda – zagi- ne w piramidzie w Meidum.

60 • NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2000