Niniejsza Umowa licencyjna u¿ytkownika koñcowego ( EULA ) jest umow¹ prawn¹ miêdzy u¿ytkownik

(osob¹ fizyczn¹, pojedyncz¹ osob¹ prawn¹ lub spó³k¹) ( U¿ytkownik koñcowy ) a firm¹ TomTom B
Amsterdamie w Holandii ( TomTom ). Niniejsza umowa EULA dotyczy (i) dostêpnych w trybie
online us³ug dostawy danych udostêpnianych przez firmê TomTom, które obejmuj¹ zwi¹zane z nim
i no niki oraz oparte na Internecie us³ugi firmy TomTom ( Us³uga ), a tak¿e (ii) oprogramowa
nia, oprogramowania wstêpnie zainstalowanego na dowolnych naszych urz¹dzeniach sprzêto
wych, a tak¿e na p³ytach CD-ROM, dyskietkach, kartach pamiêci, w pakietach plików do pob
rania oraz na wszystkich innych no nikach z danymi oraz ca³ej zawarto ci i zawartych p
rogramów ( Oprogramowanie ). Korzystanie z naszej Us³ugi oraz Oprogramowania podlega nin
iejszej licencji EULA, w³¹czaj¹c w to poni¿sze warunki Ograniczonej gwarancji.
W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI EULA NALE¯Y BEZZW£OCZNIE ZWRÓCIÆ
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE, A TAK¯E SPRZÊT ORAZ WYPOSA¯ENIE TOWARZYSZ¥CE ( SPRZÊT )
O ILE NIE
U¯YWANE DO MIEJSCA DOKONANIA ZAKUPU. JE LI OPROGRAMOWANIE POBRANO Z SIECI, TO W PRZ
YPADKU BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO INSTALOWAÆ ANI
U¯YWAÆ. NALE¯Y TAK¯E ZAKOÑCZYÆ NINIEJSZ¥ PROCEDURÊ INSTALACYJN¥, KLIKAJ¥C ZNAJDUJ¥CY SIÊ PON
CANCEL ( ANULUJ ).
JE LI U¯YTKOWNIK JU¯ ZAP£ACI£ ZA OPROGRAMOWANIE I/LUB SPRZÊT FIRMIE TOMTOM LUB JEJ AUTORYZOW
ANEMU DYSTRYBUTOROWI, OD KTÓREGO UZYSKA£ OPROGRAMOWANIE I/LUB SPRZÊT, ZOSTANIE MU ZWRÓCO
NA CENA ZAKUPU POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA FIRMIE TOMTOM DOWODU KUPNA I ZAP£ATY O
RAZ ZWROTU TOWARÓW W STANIE NIEU¯YWANYM.
ZRYWAJ¥C PIECZÊÆ Z P£YTY CD-ROM/ DYSKIETKI/ KARTY PAMIÊCI, KLIKAJ¥C PRZYCISK I AGREE ( ZGAD
IÊ ) PRZY POBIERANIU PLIKÓW Z SIECI LUB U¯YWAJ¥C OPROGRAMOWANIA I/LUB SPRZÊTU, U¯YTKOWNIK ZGA
ZA SIÊ PODLEGAÆ WARUNKOM NINIEJSZEJ LICENCJI EULA, A TAK¯E WSZELKIM STOSOWNYM OGÓLNYM WA
RUNKOM SPRZEDA¯Y.

U¯YTKOWNIK DEKLARUJE I GWARANTUJE, ¯E MA PRAWO ORAZ JEST UPOWA¯NIONY DO ZAWARCIA NINIE
JSZEJ UMOWY EULA ORAZ ¯E JEST PE£NOLETNI. W PRZECIWNYM WYPADKU U¯YWANIE OPROGRAMOWANIA
I/LUB SPRZÊTU JEST NIEDOZWOLONE.
Niniejsza licencja EULA podlega prawu holenderskiemu, a s¹d okrêgowy w Amsterdamie jes
t jedynym s¹dem w³a ciwym do rozstrzygania sporów zwi¹zanych z niniejsz¹ licencj¹ EULA oraz u
m Oprogramowania i/lub Sprzêtu oraz innych elementów. Konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie kontraktów na miêdzynarodowy handel towarami niniejszym nie ma zastosowani
a do tej licencji EULA.
1) UDZIELENIE LICENCJI: Niniejsza umowa EULA przyznaje licencjê ( Licencja ) pozwalaj¹c¹ u¿y
tkownikowi na u¿ywanie Oprogramowania oraz Sprzêtu firmy TomTom w przypadku ich lega
lnego uzyskania (obejmuje to cyfrowe dane [mapy] zarówno pobrane, jak i za³¹czone w pa
kiecie uzyskanym wraz z niniejsz¹ umow¹ EULA) na ka¿dym pojedynczym komputerze lub urz¹d
zeniu (Sprzêcie), o ile Oprogramowanie zostanie zainstalowane i/lub Us³uga jest u¿ywan
a wy³¹cznie na jednym komputerze lub urz¹dzeniu (Sprzêcie) w danym momencie i o ile Opro
gramowanie jest po³¹czone tylko z jednym (1) systemem nawigacyjnym. Niniejsza licencja
nie jest wy³¹czna i jest niezbywalna. Niniejsza licencja nie implikuje ¿adnych praw d
o przysz³ych uaktualnieñ ani aktualizacji Oprogramowania. U¿ycie jakichkolwiek uaktual
nieñ lub aktualizacji Oprogramowania podlega warunkom niniejszej umowy EULA oraz p
oprawek do tej umowy i mo¿e podlegaæ dodatkowym op³atom oraz warunkom. Niniejsza Licen
cja nie implikuje ¿adnych praw do bezp³atnego lub p³atnego wiadczenia w przysz³o ci Us³ugi a
i ¿adnych innych us³ug.

2) PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie oraz inne prawa w³asno ci intelektualnej, prawa
przemys³owe i inne prawa zastrze¿one do Oprogramowania oraz Sprzêtu nale¿¹ do firmy TomTom
lub jej dostawców. U¿ytkownik ma prawo albo (a) utworzyæ jedn¹ kopiê Oprogramowania wy³¹czni
w charakterze kopii zapasowej lub archiwalnej, albo (b) przenie æ Oprogramowanie na
pojedynczy no nik, o ile oryginalny zostanie zachowany jako kopia zapasowa lub ar
chiwalna. U¿ytkownik nie ma prawa kopiowaæ podrêczników ani innych materia³ów drukowanych do³
onych do Oprogramowania, z wyj¹tkiem kopiowania na w³asny u¿ytek. U¿ytkownik staje siê w³a ci
ielem wy³¹cznie fizycznego no nika danych i nie staje siê w³a cicielem samego Oprogramowania
.
3) INNE OGRANICZENIA: Wynajmowanie, wypo¿yczanie, publiczne prezentowanie, przedst
awianie oraz nadawanie Oprogramowania i/lub Sprzêtu jest zabronione.
U¿ytkownik ani ¿adna inna osoba, dzia³aj¹ca na zlecenie u¿ytkownika lub niezale¿nie, nie ma

a tak¿e dokonywania ich transf eru do jakiegokolwiek innego sprzêtu i/lub oprogramowania. wypadki. umieszczenie w p obli¿u róde³ ciep³a lub wystawienie na ich dzia³anie. ¿e taka osoba przyjmie warunki oraz zasady niniejszej umowy EULA . Firma TomTom nie mo¿e zagwarantowaæ. Je li u¿ytkownik ma jakiekolwiek problemy z korzystaniem z Oprogramowania i/lub Sprzêtu. wilgoæ. Je li niniejsza Ograniczona gwarancja mia³aby zostaæ uznana za niewa¿n¹ lu b niemo¿liw¹ do wyegzekwowania. ¿e Oprogramowanie o raz Sprzêt zosta³y utworzone znacznym nak³adem czasu i kosztów ze strony firmy TomTom i stanowi¹ one materia³y poufne oraz tajemnice handlowe firmy TomTom i/lub stron trzec ich. Je li Sprzêt jest naprawiany po up³ywie lub oñczeniu Okresu gwarancji.com. nie mo¿e ich analizow warzaj¹c je. w zale¿no ci od decyzji firmy TomTom ( Ograniczona gwarancja ) bez pobierania od u¿ytkowni ka op³at za czê ci oraz robociznê.prawa w ca³o ci b¹d w czê ci modyfikowaæ Oprogramowania i/lub Sprzêtu. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje przypadków normalnego zu¿ycia ani nie m a zastosowania. a tak¿e nie obejmuje naprawy ani wymiany Sprzêtu ani ¿adnej jego czê ci w przyp adku uszkodzeñ spowodowanych przez: niew³a ciwe u¿ywanie. ciecze. Zamiast tego Ograniczona gwarancja bêdzie skonstruowana w taki sposób. W trakcie trwa nia Okresu gwarancji Sprzêt zostanie naprawiony lub wymieniony. Niezale¿nie od powy¿szych klauzul 2. 4) POUFNO Æ: U¿ytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomo ci i zgadza siê. Sprzêt i/lub Us³uga firmy TomTom bêd¹ dzia³aæ ca³kowicie bezb³êdnie. Je li jednak u¿ytkown udostêpni innej osobie (nieautoryzowany) dostêp do Oprogramowania i/lub Sprzêtu. Oficjalne informacje o prawach autorskich oraz szczegó³owe warunki licencji kodów oraz algorytmów oprogramow ania tych stron trzecich mo¿na znale æ w folderze Third Party Software Licenses ( Licencje na oprogramowanie stron trzecich ). spowodowane na przyk³ad przez lokalne warunki rodowiskowe i/lu b niepe³ne dane. czy u¿ywa ich poprawnie. ¿e Sprzêt bêdzie wolny od wad produkcyjnych lub materia³owyc h przez okres zdefiniowany jako krótszy z nastêpuj¹cych dwóch: (a) dwa (2) lata od daty nabycia Sprzêtu przez u¿ytkownika albo (b) do chwili przekroczenia przez u¿ytkownika jakichkolwiek warunków licencji EULA ( Okres gwarancji ). b) Korzystanie z Oprogramowania oraz Sprzêtu w systemie nawigacyjnym oznacza. powinien s prawdziæ w instrukcji. w³¹czaj¹c w to inne no niki dan ych. do których Sprzêt nie by³ przeznaczony. 6) OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI: a) U¿ytkownik mo¿e rozpocz¹æ korzystanie z Oprogramowania oraz Sprzêtu dopiero po uprzedni m przeczytaniu do³¹czonych do nich instrukcji. u¿ytkow nik zagwarantuje. Niniejsza gwarancja obejmuje wy³¹cznie bezzw³oczn¹ wymianê no nika danych oraz Sprzêtu. zaniedbanie lub stosowanie do celów . 5) UMOWY LICENCYJNE STRON TRZECICH: Produkty firmy TomTom mog¹ korzystaæ z oprogramo wania stron trzecich. Je li u¿ytkownik chce uzyskaæ informacje niezbêdne do zapewnienia zg odno ci Oprogramowania z innymi programami. taka niewa¿no æ lub niemo¿no æ wyegzekwowania nie bêdzie czyn Ograniczonej gwarancji niewa¿n¹ ani niemo¿liw¹ do wyegzekwowania. do czê ci Oprogramo wania mog¹ odnosiæ siê licencje na oprogramowanie stron trzecich. ¿e Oprogramowanie. pi sz¹c na adres support@tomtom. Ograniczona gwarancja nie obejmuje fizycznyc h uszkodzeñ powierzchni Sprzêtu. d) W niektórych krajach wy³¹czenie lub ograniczenie odpowiedzialno ci za uszkodzenia mo¿e byæ niedozwolone. U¿ytkownik zobowi¹zuje siê do zachowania cis³ej poufno ci odno nie do Oprogramowania or z Sprzêtu oraz ¿e nie bêdzie ich ujawnia³ ani udostêpnia³ innym osobom. Niniejszej Ograniczonej gwarancji nie mo¿na przenie æ na ¿adn¹ inn¹ osobê. nieprzestrzeganie instrukcji dostarczonych z Oprogramowaniem i/lub Sprzêtem. 3 oraz 4. ani dekompilowaæ czy demontowaæ Oprogramowania i/lub Sprzêtu ani te¿ wytwarzaæ produktów pochodnych. i bêdzie chroniæ firmê TomTom oraz jej autoryzowanych dystrybutorów przed jakimikolwie k roszczeniami takiej osoby. Okres gwarancji dla tej naprawy up³ynie w ci¹gu sze ciu (6) mie siêcy od daty naprawy. ¿e mog¹ wyst¹piæ b³êdy obliczeniowe. powinien skontaktowaæ siê z firm¹ TomTom. c) Firma TomTom gwarantuje. je li Sprzêt by³ otwierany lub naprawiany przez osobê nieupowa¿nion¹ przez f irmê TomTom. komputery czy inne urz¹dzenia (sprzêtowe). U¿ytkownikowi bezpo rednio zabrania siê pobierania cyf rowych map oraz programów zawartych w Oprogramowaniu. aby nie zawie .

obowi¹zkami lub w arunkami przydatno ci do handlu. powsta³e w skutek u¿ywan ia Oprogramowania. nie zawodno ci. w stopniu dopuszczalnym przez stosowne przepisy. Dostawcy nie gwarantuj¹. dok³adno ci. firma TomTom oraz je j dostawcy dostarczaj¹ Sprzêt. w szczególno ci implikowanych gwarancji nienaruszania praw stron trzecich. dostêpno ci. 7) ROZWI¥ZANIE UMOWY: Nie naruszaj¹c ¿adnych innych praw.ra³a konkretnej niew³a ciwej lub niemo¿liwej do wyegzekwowania czê ci. starañ roboczych. braku wirusów. f) Mimo ¿e dostawcy oprogramowania oraz innych danych ( Dostawcy ) nie s¹ stron¹ niniejsze j umowy EULA i nie maj¹ ¿adnych wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ. zarówno wyra¿one. u zaniedbañ dotycz¹cych Oprogramowania oraz Sprzêtu. J AKIE S¥. ca³kowita odpowiedzialno æ firmy TomTom oraz jej dostawców w ramach postanowieñ niniejszej umowy EULA oraz poni¿szej wy³¹cz nej rekompensaty strat u¿ytkownika (z wyj¹tkiem jakiejkolwiek rekompensaty strat w pos taci naprawy lub wymiany wybranej przez firmê TomTom odno nie do jakiegokolwiek naru szenia Ograniczonej gwarancji) bêdzie ogranicza³a siê do sumy faktycznie zap³aconej prze z u¿ytkownika za Oprogramowanie i/lub Sprzêt. ¿adnych adresów zawartych w witrynach lub us³uga ch stron trzecich ani za ¿adne zmiany lub uaktualnienia w witrynach lub us³ugach stron trzecich. cichym posiadaniem. i niniejszym zrzekaj¹ siê odpowiedzialno ci za j akiekolwiek inne gwarancje oraz warunki. niezale¿nie od tego. firma TomTom mo¿e rozwi¹zaæ niniej sz¹ umowê EULA w przypadku niespe³nienia przez u¿ytkownika warunków oraz zasad niniejszej umowy EULA. . I Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI. kompletno ci. jak i ustawo we. dodatków . Dos tawcy nie bêd¹. przyd atno ci do sprzeda¿y. ka¿dy taki dostawca jest str on¹ trzeci¹-beneficjentem praw U¿ytkownika koñcowego w ramach niniejszej umowy EULA. e) Niezale¿nie od jakichkolwiek strat. bezpo rednio czy po redn io. chyba ¿e do³¹czono do nich osobne warunki. a wszelkie prawa oraz zobowi¹zania obu stron bêd¹ stosownie interpretowane i egzekwowane . Sprzêtu i/lub Us³ugi. oprogramowania oraz powi¹zanej tr e ci poprzez Oprogramowanie i/lub Sprzêt lub w inny sposób wynikaj¹cych z u¿ycia Oprogramo wania i/lub Sprzêtu. w³¹cznie z jakimikolwiek ewentualnymi implikowanymi gwarancjami. bezpo rednie. a tak¿e zabezpieczenia oraz braki z apewnienia wsparcia oraz innych us³ug. 10) WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU£U GWARANCJI: Powy¿sza Ograniczona gwarancja jest j edyn¹ formaln¹ gwarancj¹ udzielon¹ u¿ytkownikowi i zastêpuje wszelkie inne formalne gwarancj e oraz jakiekolwiek inne ewentualne zobowi¹zania stworzone przez reklamy. przypadkowe czy wynikowe. dok³adno ci ani przydatno ci dla jakiegokolwiek konkretn ego celu danych Dostawcy u¿ytych w Oprogramowaniu i/lub Sprzêcie. a do³¹czenie jakiegokolwiek adresu lub dostêpu nie implikuje poparcia przez firmê TomTom danej witryny ani us³ugi strony trzeciej. dodatkowych sk³adników oraz us³ug opartych na Internecie towarzysz¹cych Oprogramowaniu . implikowane. W takim wypadku u¿ytkownik musi zniszczyæ wszystkie kopie Oprogramowania oraz wszystkie jego czê ci sk³adowe. Z wyj¹tkiem Ograniczonej gwarancji ora z w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przez stosowne prawo. po rednie. c ichym korzystaniem. kompletno ci. w ¿aden sposób odpowied zialni za jakiekolwiek szkody czy jakiekolwiek straty. przydatno ci do jakiego innego konkretnego celu. informacji. jakich mo¿e z jakichkolwiek powodów doznaæ U¿ytkown ik (w³¹czaj¹c w to miêdzy innymi wszelkie wymienione tutaj straty oraz wszelkie bezpo redn ie lub ogólne straty w ramach kontraktów lub innych umów). czy s¹ o ne szczególne. dokument acje. Ponadto nie ma ¿adnej gwarancji ani warunku zwi¹zanego z tytu³em. 8) DODATKOWE OPROGRAMOWANIE/US£UGI: Niniejsza umowa EULA dotyczy uaktualnieñ. wyników. Oprogramowanie oraz ewentualne us³ugi W TAKIM STANIE. Firma TomTom zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowanych us³ug internetowych wiadczonych l ub udostêpnianych za pomoc¹ Oprogramowania. 9) ADRESY WITRYN WWW STRON TRZECICH: Firma TomTom nie odpowiada za zawarto æ witryn ani us³ug jakichkolwiek stron trzecich. jakie firma TomTom mo¿e udostêpniæ u¿ytkownikowi po dacie uzyskania przez u¿ytkownika pi erwszej kopii Oprogramowania. Firma TomTom udostêpnia u¿ytkownikowi te adresy oraz zapewnia dostêp do wit ryn oraz us³ug stron trzecich wy³¹cznie dla wygody u¿ytkownika. opakowania lub inne rodki komunikacji. zbie¿no ci opisu ani nienaruszalno ci praw w s tosunku do Oprogramowania i/lub Sprzêtu.

Je li jakiekolwiek warunki niniejszej umowy EULA oka¿¹ siê niewa¿ne. ROZ£¥CZNO Æ: Niniejsza umowa EULA (w³¹czaj¹c w to jakiekolwiek dodatki oraz ki do niniejszej umowy EULA za³¹czone wraz z pakietem towarzysz¹cym Sprzêtowi. propozyc je oraz przedstawienia dotycz¹ce Oprogramowania lub jakiejkolwiek innej kwestii om awianej w niniejszej umowie EULA. . W przypadku jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych niniejszej umowy EULA oraz w razie konie czno ci skontaktowania siê z firm¹ TomTom z jakichkolwiek innych przyczyn. pozosta³ arunki zachowaj¹ pe³n¹ moc prawn¹. Oprogramowa niu i/lub pobrane poprzez Us³ugê) stanowi pe³n¹ umowê miêdzy u¿ytkownikiem a firm¹ TomTom dot Sprzêtu. zapraszamy na nasz¹ witrynê WWW pod adresem http://www. niemo¿liwe do wyegzekwowania lub nielegalne.com. i zastêpuje wszelkie wcze niejsze jednoczesne ustne lub pisemne komunikaty. Oprogramowania i/lub Us³ugi oraz jakichkolwiek ewentualnie zapewnianych us³ug . b³êdne.11) CA£O Æ UMOWY.tomtom. W zakresie warunków jakichkolwiek zasad oraz pro gramów firmy TomTom dotycz¹cych us³ug wsparcia bêd¹cych w sprzeczno ci z niniejsz¹ umow¹ EULA zastosowanie warunki niniejszej umowy EULA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful