Niniejsza Umowa licencyjna u¿ytkownika koñcowego ( EULA ) jest umow¹ prawn¹ miêdzy u¿ytkownik

(osob¹ fizyczn¹, pojedyncz¹ osob¹ prawn¹ lub spó³k¹) ( U¿ytkownik koñcowy ) a firm¹ TomTom B
Amsterdamie w Holandii ( TomTom ). Niniejsza umowa EULA dotyczy (i) dostêpnych w trybie
online us³ug dostawy danych udostêpnianych przez firmê TomTom, które obejmuj¹ zwi¹zane z nim
i no niki oraz oparte na Internecie us³ugi firmy TomTom ( Us³uga ), a tak¿e (ii) oprogramowa
nia, oprogramowania wstêpnie zainstalowanego na dowolnych naszych urz¹dzeniach sprzêto
wych, a tak¿e na p³ytach CD-ROM, dyskietkach, kartach pamiêci, w pakietach plików do pob
rania oraz na wszystkich innych no nikach z danymi oraz ca³ej zawarto ci i zawartych p
rogramów ( Oprogramowanie ). Korzystanie z naszej Us³ugi oraz Oprogramowania podlega nin
iejszej licencji EULA, w³¹czaj¹c w to poni¿sze warunki Ograniczonej gwarancji.
W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI EULA NALE¯Y BEZZW£OCZNIE ZWRÓCIÆ
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE, A TAK¯E SPRZÊT ORAZ WYPOSA¯ENIE TOWARZYSZ¥CE ( SPRZÊT )
O ILE NIE
U¯YWANE DO MIEJSCA DOKONANIA ZAKUPU. JE LI OPROGRAMOWANIE POBRANO Z SIECI, TO W PRZ
YPADKU BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO INSTALOWAÆ ANI
U¯YWAÆ. NALE¯Y TAK¯E ZAKOÑCZYÆ NINIEJSZ¥ PROCEDURÊ INSTALACYJN¥, KLIKAJ¥C ZNAJDUJ¥CY SIÊ PON
CANCEL ( ANULUJ ).
JE LI U¯YTKOWNIK JU¯ ZAP£ACI£ ZA OPROGRAMOWANIE I/LUB SPRZÊT FIRMIE TOMTOM LUB JEJ AUTORYZOW
ANEMU DYSTRYBUTOROWI, OD KTÓREGO UZYSKA£ OPROGRAMOWANIE I/LUB SPRZÊT, ZOSTANIE MU ZWRÓCO
NA CENA ZAKUPU POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA FIRMIE TOMTOM DOWODU KUPNA I ZAP£ATY O
RAZ ZWROTU TOWARÓW W STANIE NIEU¯YWANYM.
ZRYWAJ¥C PIECZÊÆ Z P£YTY CD-ROM/ DYSKIETKI/ KARTY PAMIÊCI, KLIKAJ¥C PRZYCISK I AGREE ( ZGAD
IÊ ) PRZY POBIERANIU PLIKÓW Z SIECI LUB U¯YWAJ¥C OPROGRAMOWANIA I/LUB SPRZÊTU, U¯YTKOWNIK ZGA
ZA SIÊ PODLEGAÆ WARUNKOM NINIEJSZEJ LICENCJI EULA, A TAK¯E WSZELKIM STOSOWNYM OGÓLNYM WA
RUNKOM SPRZEDA¯Y.

U¯YTKOWNIK DEKLARUJE I GWARANTUJE, ¯E MA PRAWO ORAZ JEST UPOWA¯NIONY DO ZAWARCIA NINIE
JSZEJ UMOWY EULA ORAZ ¯E JEST PE£NOLETNI. W PRZECIWNYM WYPADKU U¯YWANIE OPROGRAMOWANIA
I/LUB SPRZÊTU JEST NIEDOZWOLONE.
Niniejsza licencja EULA podlega prawu holenderskiemu, a s¹d okrêgowy w Amsterdamie jes
t jedynym s¹dem w³a ciwym do rozstrzygania sporów zwi¹zanych z niniejsz¹ licencj¹ EULA oraz u
m Oprogramowania i/lub Sprzêtu oraz innych elementów. Konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie kontraktów na miêdzynarodowy handel towarami niniejszym nie ma zastosowani
a do tej licencji EULA.
1) UDZIELENIE LICENCJI: Niniejsza umowa EULA przyznaje licencjê ( Licencja ) pozwalaj¹c¹ u¿y
tkownikowi na u¿ywanie Oprogramowania oraz Sprzêtu firmy TomTom w przypadku ich lega
lnego uzyskania (obejmuje to cyfrowe dane [mapy] zarówno pobrane, jak i za³¹czone w pa
kiecie uzyskanym wraz z niniejsz¹ umow¹ EULA) na ka¿dym pojedynczym komputerze lub urz¹d
zeniu (Sprzêcie), o ile Oprogramowanie zostanie zainstalowane i/lub Us³uga jest u¿ywan
a wy³¹cznie na jednym komputerze lub urz¹dzeniu (Sprzêcie) w danym momencie i o ile Opro
gramowanie jest po³¹czone tylko z jednym (1) systemem nawigacyjnym. Niniejsza licencja
nie jest wy³¹czna i jest niezbywalna. Niniejsza licencja nie implikuje ¿adnych praw d
o przysz³ych uaktualnieñ ani aktualizacji Oprogramowania. U¿ycie jakichkolwiek uaktual
nieñ lub aktualizacji Oprogramowania podlega warunkom niniejszej umowy EULA oraz p
oprawek do tej umowy i mo¿e podlegaæ dodatkowym op³atom oraz warunkom. Niniejsza Licen
cja nie implikuje ¿adnych praw do bezp³atnego lub p³atnego wiadczenia w przysz³o ci Us³ugi a
i ¿adnych innych us³ug.

2) PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie oraz inne prawa w³asno ci intelektualnej, prawa
przemys³owe i inne prawa zastrze¿one do Oprogramowania oraz Sprzêtu nale¿¹ do firmy TomTom
lub jej dostawców. U¿ytkownik ma prawo albo (a) utworzyæ jedn¹ kopiê Oprogramowania wy³¹czni
w charakterze kopii zapasowej lub archiwalnej, albo (b) przenie æ Oprogramowanie na
pojedynczy no nik, o ile oryginalny zostanie zachowany jako kopia zapasowa lub ar
chiwalna. U¿ytkownik nie ma prawa kopiowaæ podrêczników ani innych materia³ów drukowanych do³
onych do Oprogramowania, z wyj¹tkiem kopiowania na w³asny u¿ytek. U¿ytkownik staje siê w³a ci
ielem wy³¹cznie fizycznego no nika danych i nie staje siê w³a cicielem samego Oprogramowania
.
3) INNE OGRANICZENIA: Wynajmowanie, wypo¿yczanie, publiczne prezentowanie, przedst
awianie oraz nadawanie Oprogramowania i/lub Sprzêtu jest zabronione.
U¿ytkownik ani ¿adna inna osoba, dzia³aj¹ca na zlecenie u¿ytkownika lub niezale¿nie, nie ma

a tak¿e dokonywania ich transf eru do jakiegokolwiek innego sprzêtu i/lub oprogramowania. U¿ytkownik zobowi¹zuje siê do zachowania cis³ej poufno ci odno nie do Oprogramowania or z Sprzêtu oraz ¿e nie bêdzie ich ujawnia³ ani udostêpnia³ innym osobom. aby nie zawie . nie mo¿e ich analizow warzaj¹c je. pi sz¹c na adres support@tomtom. Niniejsza gwarancja obejmuje wy³¹cznie bezzw³oczn¹ wymianê no nika danych oraz Sprzêtu. U¿ytkownikowi bezpo rednio zabrania siê pobierania cyf rowych map oraz programów zawartych w Oprogramowaniu. w³¹czaj¹c w to inne no niki dan ych. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje przypadków normalnego zu¿ycia ani nie m a zastosowania. Niniejszej Ograniczonej gwarancji nie mo¿na przenie æ na ¿adn¹ inn¹ osobê. W trakcie trwa nia Okresu gwarancji Sprzêt zostanie naprawiony lub wymieniony. 3 oraz 4. a tak¿e nie obejmuje naprawy ani wymiany Sprzêtu ani ¿adnej jego czê ci w przyp adku uszkodzeñ spowodowanych przez: niew³a ciwe u¿ywanie. c) Firma TomTom gwarantuje. 4) POUFNO Æ: U¿ytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomo ci i zgadza siê. nieprzestrzeganie instrukcji dostarczonych z Oprogramowaniem i/lub Sprzêtem. umieszczenie w p obli¿u róde³ ciep³a lub wystawienie na ich dzia³anie. Oficjalne informacje o prawach autorskich oraz szczegó³owe warunki licencji kodów oraz algorytmów oprogramow ania tych stron trzecich mo¿na znale æ w folderze Third Party Software Licenses ( Licencje na oprogramowanie stron trzecich ).prawa w ca³o ci b¹d w czê ci modyfikowaæ Oprogramowania i/lub Sprzêtu. u¿ytkow nik zagwarantuje. powinien skontaktowaæ siê z firm¹ TomTom. 5) UMOWY LICENCYJNE STRON TRZECICH: Produkty firmy TomTom mog¹ korzystaæ z oprogramo wania stron trzecich. komputery czy inne urz¹dzenia (sprzêtowe). w zale¿no ci od decyzji firmy TomTom ( Ograniczona gwarancja ) bez pobierania od u¿ytkowni ka op³at za czê ci oraz robociznê. ¿e mog¹ wyst¹piæ b³êdy obliczeniowe. Je li niniejsza Ograniczona gwarancja mia³aby zostaæ uznana za niewa¿n¹ lu b niemo¿liw¹ do wyegzekwowania. do których Sprzêt nie by³ przeznaczony. ani dekompilowaæ czy demontowaæ Oprogramowania i/lub Sprzêtu ani te¿ wytwarzaæ produktów pochodnych. Je li u¿ytkownik chce uzyskaæ informacje niezbêdne do zapewnienia zg odno ci Oprogramowania z innymi programami. zaniedbanie lub stosowanie do celów . Je li Sprzêt jest naprawiany po up³ywie lub oñczeniu Okresu gwarancji. do czê ci Oprogramo wania mog¹ odnosiæ siê licencje na oprogramowanie stron trzecich. ¿e taka osoba przyjmie warunki oraz zasady niniejszej umowy EULA . wypadki. Ograniczona gwarancja nie obejmuje fizycznyc h uszkodzeñ powierzchni Sprzêtu. Sprzêt i/lub Us³uga firmy TomTom bêd¹ dzia³aæ ca³kowicie bezb³êdnie. wilgoæ. ciecze. b) Korzystanie z Oprogramowania oraz Sprzêtu w systemie nawigacyjnym oznacza. 6) OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI: a) U¿ytkownik mo¿e rozpocz¹æ korzystanie z Oprogramowania oraz Sprzêtu dopiero po uprzedni m przeczytaniu do³¹czonych do nich instrukcji. Je li jednak u¿ytkown udostêpni innej osobie (nieautoryzowany) dostêp do Oprogramowania i/lub Sprzêtu. Okres gwarancji dla tej naprawy up³ynie w ci¹gu sze ciu (6) mie siêcy od daty naprawy. Zamiast tego Ograniczona gwarancja bêdzie skonstruowana w taki sposób. taka niewa¿no æ lub niemo¿no æ wyegzekwowania nie bêdzie czyn Ograniczonej gwarancji niewa¿n¹ ani niemo¿liw¹ do wyegzekwowania. ¿e Oprogramowanie. je li Sprzêt by³ otwierany lub naprawiany przez osobê nieupowa¿nion¹ przez f irmê TomTom. czy u¿ywa ich poprawnie. ¿e Sprzêt bêdzie wolny od wad produkcyjnych lub materia³owyc h przez okres zdefiniowany jako krótszy z nastêpuj¹cych dwóch: (a) dwa (2) lata od daty nabycia Sprzêtu przez u¿ytkownika albo (b) do chwili przekroczenia przez u¿ytkownika jakichkolwiek warunków licencji EULA ( Okres gwarancji ). spowodowane na przyk³ad przez lokalne warunki rodowiskowe i/lu b niepe³ne dane. powinien s prawdziæ w instrukcji.com. d) W niektórych krajach wy³¹czenie lub ograniczenie odpowiedzialno ci za uszkodzenia mo¿e byæ niedozwolone. ¿e Oprogramowanie o raz Sprzêt zosta³y utworzone znacznym nak³adem czasu i kosztów ze strony firmy TomTom i stanowi¹ one materia³y poufne oraz tajemnice handlowe firmy TomTom i/lub stron trzec ich. i bêdzie chroniæ firmê TomTom oraz jej autoryzowanych dystrybutorów przed jakimikolwie k roszczeniami takiej osoby. Firma TomTom nie mo¿e zagwarantowaæ. Je li u¿ytkownik ma jakiekolwiek problemy z korzystaniem z Oprogramowania i/lub Sprzêtu. Niezale¿nie od powy¿szych klauzul 2.

f) Mimo ¿e dostawcy oprogramowania oraz innych danych ( Dostawcy ) nie s¹ stron¹ niniejsze j umowy EULA i nie maj¹ ¿adnych wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ. w³¹cznie z jakimikolwiek ewentualnymi implikowanymi gwarancjami. dodatków . obowi¹zkami lub w arunkami przydatno ci do handlu. w stopniu dopuszczalnym przez stosowne przepisy. Firma TomTom udostêpnia u¿ytkownikowi te adresy oraz zapewnia dostêp do wit ryn oraz us³ug stron trzecich wy³¹cznie dla wygody u¿ytkownika. dok³adno ci ani przydatno ci dla jakiegokolwiek konkretn ego celu danych Dostawcy u¿ytych w Oprogramowaniu i/lub Sprzêcie. jakie firma TomTom mo¿e udostêpniæ u¿ytkownikowi po dacie uzyskania przez u¿ytkownika pi erwszej kopii Oprogramowania. przypadkowe czy wynikowe. ¿adnych adresów zawartych w witrynach lub us³uga ch stron trzecich ani za ¿adne zmiany lub uaktualnienia w witrynach lub us³ugach stron trzecich. wyników. dostêpno ci. zarówno wyra¿one. firma TomTom oraz je j dostawcy dostarczaj¹ Sprzêt. bezpo rednie. ka¿dy taki dostawca jest str on¹ trzeci¹-beneficjentem praw U¿ytkownika koñcowego w ramach niniejszej umowy EULA. Firma TomTom zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowanych us³ug internetowych wiadczonych l ub udostêpnianych za pomoc¹ Oprogramowania. w ¿aden sposób odpowied zialni za jakiekolwiek szkody czy jakiekolwiek straty. J AKIE S¥. Dostawcy nie gwarantuj¹. dokument acje. niezale¿nie od tego. nie zawodno ci. zbie¿no ci opisu ani nienaruszalno ci praw w s tosunku do Oprogramowania i/lub Sprzêtu. przyd atno ci do sprzeda¿y. opakowania lub inne rodki komunikacji.ra³a konkretnej niew³a ciwej lub niemo¿liwej do wyegzekwowania czê ci. Sprzêtu i/lub Us³ugi. Oprogramowanie oraz ewentualne us³ugi W TAKIM STANIE. i niniejszym zrzekaj¹ siê odpowiedzialno ci za j akiekolwiek inne gwarancje oraz warunki. e) Niezale¿nie od jakichkolwiek strat. dodatkowych sk³adników oraz us³ug opartych na Internecie towarzysz¹cych Oprogramowaniu . Z wyj¹tkiem Ograniczonej gwarancji ora z w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przez stosowne prawo. a wszelkie prawa oraz zobowi¹zania obu stron bêd¹ stosownie interpretowane i egzekwowane . dok³adno ci. c ichym korzystaniem. po rednie. W takim wypadku u¿ytkownik musi zniszczyæ wszystkie kopie Oprogramowania oraz wszystkie jego czê ci sk³adowe. firma TomTom mo¿e rozwi¹zaæ niniej sz¹ umowê EULA w przypadku niespe³nienia przez u¿ytkownika warunków oraz zasad niniejszej umowy EULA. czy s¹ o ne szczególne. 9) ADRESY WITRYN WWW STRON TRZECICH: Firma TomTom nie odpowiada za zawarto æ witryn ani us³ug jakichkolwiek stron trzecich. przydatno ci do jakiego innego konkretnego celu. w szczególno ci implikowanych gwarancji nienaruszania praw stron trzecich. Dos tawcy nie bêd¹. ca³kowita odpowiedzialno æ firmy TomTom oraz jej dostawców w ramach postanowieñ niniejszej umowy EULA oraz poni¿szej wy³¹cz nej rekompensaty strat u¿ytkownika (z wyj¹tkiem jakiejkolwiek rekompensaty strat w pos taci naprawy lub wymiany wybranej przez firmê TomTom odno nie do jakiegokolwiek naru szenia Ograniczonej gwarancji) bêdzie ogranicza³a siê do sumy faktycznie zap³aconej prze z u¿ytkownika za Oprogramowanie i/lub Sprzêt. Ponadto nie ma ¿adnej gwarancji ani warunku zwi¹zanego z tytu³em. kompletno ci. a tak¿e zabezpieczenia oraz braki z apewnienia wsparcia oraz innych us³ug. 7) ROZWI¥ZANIE UMOWY: Nie naruszaj¹c ¿adnych innych praw. jakich mo¿e z jakichkolwiek powodów doznaæ U¿ytkown ik (w³¹czaj¹c w to miêdzy innymi wszelkie wymienione tutaj straty oraz wszelkie bezpo redn ie lub ogólne straty w ramach kontraktów lub innych umów). kompletno ci. oprogramowania oraz powi¹zanej tr e ci poprzez Oprogramowanie i/lub Sprzêt lub w inny sposób wynikaj¹cych z u¿ycia Oprogramo wania i/lub Sprzêtu. cichym posiadaniem. informacji. chyba ¿e do³¹czono do nich osobne warunki. bezpo rednio czy po redn io. . braku wirusów. u zaniedbañ dotycz¹cych Oprogramowania oraz Sprzêtu. implikowane. a do³¹czenie jakiegokolwiek adresu lub dostêpu nie implikuje poparcia przez firmê TomTom danej witryny ani us³ugi strony trzeciej. powsta³e w skutek u¿ywan ia Oprogramowania. 8) DODATKOWE OPROGRAMOWANIE/US£UGI: Niniejsza umowa EULA dotyczy uaktualnieñ. jak i ustawo we. starañ roboczych. I Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI. 10) WY£¥CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU£U GWARANCJI: Powy¿sza Ograniczona gwarancja jest j edyn¹ formaln¹ gwarancj¹ udzielon¹ u¿ytkownikowi i zastêpuje wszelkie inne formalne gwarancj e oraz jakiekolwiek inne ewentualne zobowi¹zania stworzone przez reklamy.

11) CA£O Æ UMOWY. b³êdne. W zakresie warunków jakichkolwiek zasad oraz pro gramów firmy TomTom dotycz¹cych us³ug wsparcia bêd¹cych w sprzeczno ci z niniejsz¹ umow¹ EULA zastosowanie warunki niniejszej umowy EULA. Oprogramowania i/lub Us³ugi oraz jakichkolwiek ewentualnie zapewnianych us³ug .com. Oprogramowa niu i/lub pobrane poprzez Us³ugê) stanowi pe³n¹ umowê miêdzy u¿ytkownikiem a firm¹ TomTom dot Sprzêtu. Je li jakiekolwiek warunki niniejszej umowy EULA oka¿¹ siê niewa¿ne. niemo¿liwe do wyegzekwowania lub nielegalne. W przypadku jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych niniejszej umowy EULA oraz w razie konie czno ci skontaktowania siê z firm¹ TomTom z jakichkolwiek innych przyczyn. zapraszamy na nasz¹ witrynê WWW pod adresem http://www. propozyc je oraz przedstawienia dotycz¹ce Oprogramowania lub jakiejkolwiek innej kwestii om awianej w niniejszej umowie EULA. .tomtom. ROZ£¥CZNO Æ: Niniejsza umowa EULA (w³¹czaj¹c w to jakiekolwiek dodatki oraz ki do niniejszej umowy EULA za³¹czone wraz z pakietem towarzysz¹cym Sprzêtowi. pozosta³ arunki zachowaj¹ pe³n¹ moc prawn¹. i zastêpuje wszelkie wcze niejsze jednoczesne ustne lub pisemne komunikaty.