You are on page 1of 5

Strona gwna

Rejestrac ja

Zaloguj si

Strona gw na Encyklopedia Ksiga goci Blog .


Naw igacja
Strona gw na
Katalog firm
Blogi
Encyklopedia
Przepisy kulinarne
Dodaj ogoszenie
Czy w iesz e...
Historia
Psychologia
Przyroda
Religia
Biologia
Warto w iedzie
Ludzie i w ydarzenia
Biografie
Botanika
Literatura
Ciekaw ostki
Finanse
Spoeczestw o
Samoloty
Ciao czow ieka
Technologia
Nauka
Statki i okrty
Medycyna
Ptaki
Artykuy
Biotechnika
Znicze
Choroby
Muzyka
Architektura
Malarstw o
Teatr
Film
Kulinaria
Tw orzyw a sztuczne
Drzew a
Technika
Geologia
Geografia
Ryby

open in browser PRO version

Skorzystaj z wyszukiwarki - szukaj wrd 34 900 materiaw


Szukaj:

Wspom nas artykuem lub dow olnym tekstem

Bez rejestracji i logowania po prostu wklej artyku i przelij go do nas.


Interesuje nas tylko czysta wiedza bez opinii i komentarzy.Bardzo prosimy o nie
przesyanie kopii z ksiek, czasopism lub stron internetowych. Nie mamy czasu
sprawdza kadego tekstu. Za kady przesany artyku dzikujemy.
Dzikujemy wszystkim pasjonatom wiedzy za wsplny wysiek tworzena tej
strony.

Przejd do formularza aby doda tekst

ZOBACZ NAJNOWSZE ARTYKUY


Pigm enty i barw niki w plastiku

Pigmenty i barwniki w plastiku

Wymagane zabarwienie tworzyw sztucznych uzyskuje si przy uyciu rodkw


barwicych, jakimi s pigmenty i barwniki. rodki barwice do tworzyw dzieli si
zwyczajowo na trzy grupy:

1)
2)

pigmenty organiczne (stosowane najczciej),


pigmenty nieorganiczne, metaliczne i wglowe,

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Ryby
Wiedza
Motoryzacja
Gospodarka
Rzeba
Religia-rozw aania
w iat ow adw
w iat zw ierzt
Dzieci
Matymatyka
Astronomia
Astronautyka
Fizyka
Biologia morza
Wynalazki
Chemia
Ksiga goci
Katalog stron
Sport

3)

rozpuszczalne barwniki organiczne.

Ponadto do rodkw barwicych zaliczane s zwykle tzw. fluoryzujce rodki


rozjaniajce, zwane rwnie rozjaniaczami lub wybielaczami optycznymi. Substancje
te maj budow podobn do budowy pigmentw i barwnikw organicznych oraz podobne
waciwoci uytkowe i metody stosowania.
W przeciwiestwie do pigmentw barwniki s rozpuszczalne w tworzywie i w zwizku z
tym umoliwiaj otrzymanie wybarwienia przezroczystego. Pigmenty wykazuj zdolno
barwienia w stanie nie rozpuszczonym. Charakterystyczn ich cech jest tzw. sia
krycia, czyli zdolno wytwarzania wybarwie nieprzezroczystych. Sia krycia pigmentw
zaley od ich rodzaju, struktury i stopnia rozdrobnienia. Pigmenty o odpowiednio
wysokiej sile krycia (np. biel tytanowa lub cynkowa) zabarwiaj tworzywa z
wytworzeniem kryjcych efektw barwnych. Naley rwnoczenie zaznaczy, e w
tworzywach przezroczystych, jak polistyren i inne, wiele pigmentw organicznych w
maych steniach (0,1% i mniejszych) daje wybarwienia przezroczyste lub silnie
przewiecajce. Podobne efekty daj take niektre pigmenty nieorganiczne o wysokim
stopniu rozdrobnienia. Wybr rodka barwicego zaley od danego efektu wybarwienia,
rodzaju tworzywa, sposobu barwienia, metody przetwrstwa i warunkw uytkowania
tworzywa. W celu osignicia danego odcienia wybarwienia stosuje si najczciej
mieszanin dwch lub wicej rodkw barwicych. Pigmenty kryjce wprowadza si
zwykle w iloci 0,2-2%, natomiast barwniki w iloci okoo 0,1%. Wrd rodkw
barwicych stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przewaaj pigmenty, przy
czym do barwienia wikszoci tworzyw bardziej nadaj si pigmenty organiczne ni
nieorganiczne. Te ostatnie s natomiast stosowane w przypadku przetwrstwa tworzyw w
wyszych temperaturach i formowania wikszych ksztatek lub wyrobw technicznych, w
ktrych walory estetyczne nie odgrywaj wikszej roli.

sondy
Jak oceniasz w iedze w portalu
Przydatna w iedza
Moe by
Wiedza nieprzydatna
Gosuj

Wyniki gosow ania

open in browser PRO version

Pigmenty organiczne odznaczaj si szerokim zakresem odcieni barw, jaskrawoci i


intensywnoci barwy niespotykan w przypadku pigmentw nieorganicznych. Ponadto
wiele z nich wykazuje rwnie dobr odporno na wiato jak wiatotrwae pigmenty
nieorganiczne, ustpujc im tylko odpornoci na dziaanie wysokich temperatur.
Asortyment pigmentw organicznych do barwienia tworzyw sztucznych jest bardzo
szeroki i zrnicowany pod wzgldem chemicznym. Do najwaniejszych z nich zalicza
si: pigmenty azowe, ftalocyjaninowe, kadziowe, dwuoksazynowe, chinakrydynowe,
izolindolininowe. Wszystkie te pigmenty s produkowane pod rnymi nazwami
handlowymi, o szerokiej gamie barw i odcieni.
Rozjaniacze optyczne, wprowadza si do prawie bezbarwnego lub jasno zabarwionego
tworzywa o odcieniu pastelowym w celu zwikszenia jego pozornej jasnoci. Dziaanie
ich polega na przemianie niewidzialnego promieniowania ultrafioletowego (zawartego np.
w wietle dziennym) na bkitne promieniowanie widzialne, ktre kompensuje tawe
zabarwienie tworzywa i zwiksza natenie wiata widzialnego emitowanego przez
tworzywo. Prawie bezbarwne tworzywo daje wwczas wraenie jaskrawej bieli", a
tworzywo o barwie pastelowej zyskuje na ywoci i czystoci odcienia. Wywoany w ten

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Wyniki gosow ania

open in browser PRO version

sposb efekt nosi nazw rozjanienia optycznego. rodki optyczne rozjaniajce s


prawie bezbarwne, nie powoduj wic przyciemnienia tworzywa, jak w przypadku uycia
pigmentw niebieskich do korygowania bieli. Stosowanie omawianych rodkw wpywa
tylko w niewielkim stopniu na koszty tworzywa, gdy odznaczaj si one bardzo du
wydajnoci. Przecitnie do tworzyw sztucznych przezroczystych dodaje si okoo
0,05% rozjaniacza optycznego
Pigmenty nieorganiczne uywane do barwienia tworzyw s zwizkami nieorganicznymi
otrzymywanymi przede wszystkim syntetycznie. Do najczciej stosowanych nale:
biel tytanowa, biel cynkowa, litopon, pigmenty kadmowe (cienie, orane i czerwienie),
pigmenty chromowe (cienie i orane), ziele chromowa, pigmenty elazowe
(czerwienie, czernie), bkit ultramarynowy.
Pod wzgldem zuycia i zakresu stosowania do barwienia rnych tworzyw sztucznych
pierwsze miejsce zajmuj biele. Wynika to std, e przy barwieniu tworzyw pigmentami
organicznymi dla uzyskania efektw kryjcych stosuje si niemal zawsze mniejszy lub
wikszy dodatek bieli. Rozjaniaj one jednoczenie barw, dziki czemu uwidocznia si
waciwa pigmentom organicznym ywo barwy. Poza tym biele dodawane s take do
niektrych pigmentw nieorganicznych. Do tworzyw taszych lub o ciemnym
zabarwieniu, ktre nie daj si barwi na kolory pastelowe, stosuje si biel cynkow i
litopon. Obecnie do wikszoci tworzyw sztucznych, przeznaczonych zwaszcza na
wyroby galanteryjne i codziennego uytku, stosuje si biel tytanow. Pigment ten
charakteryzuje si wysok si krycia, dobr dyspersj w tworzywach oraz odpornoci
na dziaanie wiata, podwyszonej temperatury i chemikaliw.
Pigmenty wglowe s proszkami, ktrych substancj barwn jest wgiel o rnym
stopniu rozdrobnienia i strukturze. Rozrnia si czernie wglowe i sadze, przy czym te
ostatnie s otrzymywane przez termiczny rozkad wglowodorw lub spalanie smoy
wglowej, ropy naftowej, gazu ziemnego - przy niedostatecznym dostpie powietrza. W
zalenoci od metody otrzymywania odrnia si sadze kanaowe, piecowe, termiczne,
acetylenowe i inne. Do barwienia tworzyw sztucznych stosuje si gwnie aktywne i
paktywne sadze kanaowe. Stanowi one podstawowy czarny pigment o wysokiej
odpornoci na dziaanie wiata, czynnikw atmosferycznych i podwyszonej
temperatury.
Pigmenty metaliczne, nazywane rwnie brzami metalicznymi, s to proszki o wysokim
stopniu rozdrobnienia otrzymywane z aluminium, miedzi, cyny lub innych metali
nieelaznych, jak rwnie ich stopw. Do uzyskiwania w tworzywach sztucznych efektw
barwnych i zarazem metalicznych stosuje si brzy aluminiowe z dodatkiem pigmentw
organicznych o danych barwach.
Barwniki uywane w charakterze rodkw barwicych do tworzyw sztucznych s to
syntetyczne zwizki organiczne o rnorodnej budowie chemicznej. Zastosowanie ich
jest mniejsze ni omwionych poprzednio pigmentw organicznych. W niektrych jednak
przypadkach barwniki umoliwiaj otrzymanie specyficznych efektw wybarwienia, ktre
trudno jest uzyska przy uyciu innych rodkw barwicych. Tak na przykad tworzywa o
wysokiej przezroczystoci, jak polimetakrylan metylu, poliwglan lub polistyren,
zabarwione przy uyciu barwnikw, zachowuj t typow dla nich cech z jednoczesnym
uzyskaniem wymaganego efektu barwnego. Niektre barwniki umoliwiaj uzyskanie
takich efektw wybarwienia, jak np. efekt fuorescencji, gbokiej czerni i inne.

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

admin, 09-01-2011, odson: 2397

Dodaj kom entarz


Tw oje imi i nazw isko:
Wpisz komentarz:

Przepisz kod zabezpieczajcy:

Dodaj

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

tagi
1 a la Rossini ABERRACJA ABERRACJA SFERYCZNA aborda ABS ac etal ACETYLEN adaptac ja oka adr
akomodacja akomodac ja oka akrydyna ale aleksander pope aleksandretta alexander pope amadyna
wspaniaa Androcur anemia anizotropia Antrykot antybiotyk antybiotyki antykonc epc ja hormonalna Apic ius
Marc us Gavius apodyktyc zny arbitralnoc atrament azot azotan c elulozy azymut babilon balistyka barok
BARWIENIE TWORZYW SZTUCZNYCH barwniki batalion bben draetkarski biaka biotec hnika
biotec hnologia bordosol braun BROAD CHURCH bromek potasu BUDOWA SKORY c elowanie c eluloza
c eluloza regenerowana CENA PARAFINY c harakter c hemia c hipsy cholangiografia c horobowo CHOROBY
CHRZANU choroby krwi c horoby sonec znika c iec z niezwilajc a c iec z zwilajc a c is c yrkiel c zas
marynowania db david douglas dec elerac ja delfiny depresja destylac ja diapozytyw drozd szama drode
duroplasty dymarka dyspersja dwigar egzaltac ja ektozon elastomery emulsyjny erotyzm etery c elulozy
fenyloketonuria Fornir FRANKO FSI fta fumagilina gamametox pylisty garbniki gastrobamat g glikozydy
glony gluteiny Gnomon gobek diamentowy gryzeina GRZYBY gw arek HIPS historia ile ton way wieloryb
impotenc ja india infantylny influmin jak obniy popd seksualny john loc ke kaczka kalmar kalms kaszalot
kaszanka kia klasyc yzm klej do duraluminium kompas konflikty wewnetrzn Konserwy kopernik kopolimer abs
kopolimer san krzyodzib dwuprgowy kubanik kubanik mniejszy kulinaria kwinaria laminat LAMINATY
laminaty poliestrowe leki libido lignina li bielunia Marian Smoluc howski marynata do mis marynaty
marynowane mieso MARYNOWANIE marynowanie mis marynowanie misa masturbac ja maszyna do
pisania MAX SCHELER mae MAE mieso modrak MODZELE morawy mrwki muc ilago myc oc hlorin
napeniac ze neguvon nelson nerwic a niszc zyk zjadliwy nototenia obnienie popdu seksualnego odc zyn
nelsona olbrot oleje do znic zy O Ostrowski owiec enie OTOLITY owady ozr woowy pastw o
w ielkomoraw skie papugi papuzik para-c hlorophenoksyetanol parafenylenodwuamina parafina parafina do
znic zy passerina c iris pc heka pc v pc w peklowanie peklowanie miesa penic ylina pet pigmenty weglowe
piperasol plama plamka plastik plastyfikatory pmma pokrzewka pokrzewka jarzbata pokrzewki poliamid
polichlorek w inylu polic hlorek winylu twardy poliester poliestry polietylen poliformaldehyd polimery
polimetakrylan metylu Polioksyfenylen Polipropylen polistyren polistyren niskoudarowy polistyren
wysokoudarowy polisulfony poliuretan poliwglan pom poped popd seksualny portyk posoc znic a Poynic a
marc hwianka PP produkc ja antybiotykw produkcja zniczy przepirki PS psyc hologia muzyki psyc hologia
prac y pszc zoy ptak ptaki mwic e PVC petwal bkitny Rada rak konic zyny rak skry rakurs rehabilitac ja
religia robinul robuden Roliny trujc e rozella biaolic a ryby salc eson SAN sc hab sc hizofrenia seks seler sex
silikon silikony skra skrobia limak limaki smalec sok jelitowy SOLANKA spalanie zupene spawanie spawanie
elektronowe spawanie plazmowe spis trec i stabilizatory statyzm stae paliwo rakietowe stpka streptomyc yna
strofantyna stylon surrealizm wiece synogarlic a szabla turec ka szczeuja szc zygie szewska kasza szlamnik
szynka szynka litewska teologia termity to topola torakotomia triady tworzywa piankowe tworzywa sztuc zne
tworzywo tymianek tysic znik UFO ukosowanie utylitaryzm uwaszczenie waga

waga wieloryba

walen w alw ulotom wtroba wtrobianka WEDZENIE Wertic ylioza wielkomorawskie wielkopkowiec wieloryb
wieloryby wikac z ognisty winnic zek wino wrbel wtorne zapalenie otrzewnej wulkany wykwity pierwotne
wyarzanie normalizujc e wosy YHdAKx yomesan zesp plummer-vinsona Zgnilizna twardzikowa na
sonec zniku ziemniaki drone zikkurat zmiekc zac ze zmiennik znic z znicze onkil odek ywic e ywic e
aminowe ywic e epoksydowe ywic e poliestrowe ]

Ta strona uywa plikw cookies i podobnych technologii. Korzystajc z niej zgadzasz si na ich uywanie zgodnie z ustawieniami przegldarki.
Zamknij
...

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com