Regulamin

Koła Naukowego PromienioTwórczy
Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Postanowienia ogólne
§1
1. Koło Naukowe PromienioTwórczy, zwane dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Organizacji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Opiekę nad Organizacją sprawuje Opiekun Koła.
4. Opiekun Koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących
merytorycznej działalności Organizacji.

Finanse Organizacji
§2
Wszystkie potrzeby finansowe Organizacji pokrywane są ze środków Uniwersytetu
Warszawskiego lub ze środków własnych Organizacji.

§3
Środki własne Organizacji pochodzą z dotacji, darowizn.

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji
§4
Celem Organizacji jest:
a) popularyzacja chemii i fizyki jądrowej;
b) poszerzanie wiedzy członków Organizacji i ich rozwój;
c) integracja środowiska uczelnianego.

§5
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
a) rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy członków Organizacji z zakresu chemii
i fizyki jądrowej;

b) organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, debatach, projektach
badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp.;
c) prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Organizacji;
d) współpracę z organizacjami studenckimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych
ośrodków naukowych w kraju i za granicą;
e) współpracę z innymi organizacjami.

Członkostwo
§6
Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkostwo
Organizacji może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej
celów.
§7
1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji
akceptującej pisemną deklarację członkowską.
2. Utrata członkostwa następuje:
a) na skutek uchwały Zarządu Organizacji;
b) na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości
Zarządu;
c) z powodu zgonu członka Organizacji;
d) z powodu skreślenia z listy studentów.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego
Zgromadzenia Członków.
§8
Członek Organizacji ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji;
b) używania znaków Organizacji, a także reprezentowania Organizacji na wszelkich
imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania
Organizacji;
c) zgłaszania pisemnych opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

§9
Do obowiązków członków należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji;
b) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji.

§ 10
Każdy członek Organizacji ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Organizacji.
Każde zaświadczenie może zostać wystawione i podpisane wyłącznie przez Prezesa, Wiceprezesa lub
Opiekuna Koła.
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje
§ 11
Do władz Organizacji należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd.
§ 12
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji;
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu;
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji;
e) rozpatrywanie innych spraw (opinii, wniosków, postulatów) wniesionych przez członków
Organizacji.
§ 13
Do kompetencji Zarządu należy:
a) podejmowanie uchwał bieżących;
b) podejmowanie decyzji dotyczących planu działalności Koła;
c) przedstawianie sprawozdania z prowadzonej działalności;
d) podejmowanie decyzji o przyjęciu, usunięciu lub przywróceniu członkostwa.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Organizacji co
najmniej raz w roku na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji.

§ 15
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję większością bezwzględną głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
§ 16
Zarząd Organizacji składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Administratora
mediów społecznościowych oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak
postanowi.
§ 17
Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
a) zwoływanie zebrań Zarządu Organizacji;
b)

przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia;

c) reprezentowanie Organizacji w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
d) koordynowanie prac Zarządu Organizacji;
e) w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie
z działalności Organizacji za rok poprzedni;
f)

przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach
Organizacji i aktualny wykaz członków Organizacji.

§ 18
Do Wiceprezesa Zarządu stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Prezesa Zarządu. W przypadku
nieobecności Prezesa, Wiceprezes wykonuje jego zadania.

§ 19
Do obowiązków Sekretarza Zarządu należy:
a) informowanie członków Organizacji o terminie, miejscu i tematyce Walnego Zgromadzenia
oraz zwykłych zebrań;
b) pilnowanie porządku obrad;
c) sporządzanie protokołów z posiedzeń;
d) prowadzenie dokumentacji działalności Organizacji.
§ 20
Do obowiązków Skarbnika Zarządu należy:
a) sprawowanie pieczy nad finansami Organizacji;
b) prowadzenie dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie kontroli finansów Organizacji.
§ 21
Do obowiązków Administratora mediów społecznościowych należy:
a) prowadzenie portali społecznościowych Organizacji;
b) dokumentacja fotograficzna działalności Organizacji.
§ 22
Prezes może rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków Zarządu.
§ 23
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
Działania Organizacji
§ 24
Organizacja realizując swoje cele prowadzi przedsięwzięcia, które zwane są dalej projektami.
§ 25
Propozycje projektu ma prawo na zebraniu składać każdy członek Organizacji. Zarząd zatwierdza
projekt.

§ 26
Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi cały zespół podejmujący się jego realizacji.
§ 27
Pracami zespołu kieruje koordynator projektu, którym może zostać inicjator lub inna osoba
wyrażająca chęć kierowania danymi projektami.
§ 28
W projekcie może uczestniczyć każdy członek Organizacji. Dobór osób pozostaje w kwestii osoby
koordynującej.
§ 29
Koordynator zobowiązany jest na zebraniach informować o przygotowaniach, przebiegu i efekcie
końcowym przeprowadzanego projektu.
Postanowienia końcowe
§ 30
Zarząd podejmuje decyzję większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 31
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są na Walnym Zgromadzeniu.
§ 32
Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.