You are on page 1of 36

KARTA PRACY DO LEKTURY

Tytuł........................................................................................................................
Autor....................................................................................................................... 1. Rozwiąż
krzyżówkę 1. Imię ojca Anaruka 2. Zwierzę morskie o długich kłach 3. Nazwa grenlandzkich
jeleni 4. Brat Anaruka 5. Zimowy dom eskimosów 6. Tytułowy bohater lektury 7. Ciągnięte przez
psy 8. Ogromne zwierzę polarne o puszystym, białym futrze 9. Broń używana do polowania na
foki 10. Zwierzę, które upolował Anaruk i Omialik 2. Połącz zdania w logiczną całość: Opis
krajobrazu Grenlandii Grenlandia to wielka wyspa i wszystko staje się bezkresną, białą
pustynią. Zima jest tutaj tym przykrzejsza na północnym Atlantyku. Szaleją śnieżyce że przez
całe cztery miesiące trwa ciemność Dopiero w marcu pojawia się słońce i tam na ziemi
wyrastają trawy i mchy. W maju rozpoczyna się dzień polarny ale morze zaczyna się już
uwalniać od lodu. Śniegi topnieją tylko na pd- zach brzegach co dzień na chwilę nad
horyzontem. Ziemia pokryta jest jeszcze warstwą lodu i trwa bez przerwy przez pięć miesięcy 4
3.Uzupełnij tabelkę: Zwierzęta Ich wygląd
morsy ................................................................................................................. ............................
..................................................................................... ...................................................................
.............................................
reny .................................................................................................. ..............................................
................................................... .................................................................................................
niedźwiedź ................................................................................................. ....................................
............................................................. ...........................................................................................
......
wieloryb ................................................................................................. ........................................
......................................................... ...............................................................................................
.
foka ................................................................................................... .............................................
..................................................... .................................................................................................
rośliny ................................................................................................... 4. Rozwiąż zadanie: Od
początku listopada do końca lutego na Grenlandii panuje bez przerwy ciemność. Oblicz, ile dni
trwa długa polarna noc? XI miesiąc ilość dni
Obliczenie:...............................................................................................................
Odp.: .......................................................................................................................

Scenariusz zajęć
zintegrowanych w klasie
III - Życie w kraju
Anaruka
1. KLASA – III.
2. TEMAT OŚRODKA: ,,W KRAJU ANARUKA”.
3. TEMAT DNIA: ,,ŻYCIE NA DALEKIEJ PÓŁNOCY”.
4. ZAGADNIENIA:
1) Rozmowa na temat: życie codzienne mieszkańców Grenlandii dawniej i dziś.
2) Drama: ,,Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.
1) Przedstawienie środkami plastycznymi różnic w wyglądzie igloo i swojego domu.
2) Swobodne wypowiedzi na temat lektury.
3) Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,Co zainspirowało autora do napisania książki ,,Anaruk chłopiec z
Grenlandii”.
4) Zwierzęta Grenlandii – ich wygląd i zwyczaje. Konkurs.
5) Rachunki Anaruka.
6) Dodawanie, odejmowanie, mnożenie sposobem pisemnym.
7) Opis Grenlandii. Uzupełnianie zdań zdobytymi informacjami.
1. CELE:
• Cel główny: Umiejętność logicznego myślenia oraz ćwiczenie czytania
ze zrozumieniem.
• Umiejętności ucznia:
1) Potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami.
2) Umie uzasadnić swoje stanowisko.
3) Umie czytać ze zrozumieniem.
4) Potrafi rozwiązać krzyżówkę i odnaleźć hasło.

5) Zna zwyczaje Eskimosów.
6) Potrafi wskazać różnice w budowie i wyglądzie igloo i własnego domu za
pomocą środków plastycznych oraz ustnych wypowiedzi.
7) Wie jakie zwierzęta zamieszkują Grenlandię.
8) Potrafi uzupełniać zdania wykorzystując zdobyte informacje.
9) Dokonuje obliczeń sposobem pisemnym.
10) Umie współdziałać w zespole.
1. METODY:
• Metody oparte na posługiwaniu się tekstem.
• Metody oparte na działalności praktycznej uczniów.
• Drama: ,, Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.
2. ORGANIZACYJNE FORMY PRACY UCZNIÓW:
• Praca zbiorowa.
• Praca jednostkowa.
• Praca w grupach.
3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki w kształcie kry, które z jednej strony mają działania matematyczne,
a z drugiej sylaby,
- krzyżówka z hasłem,
- kaseta z nagraną piosenką do ćwiczeń z kinezjologii,
- kartka z ilustracją igloo,
- puzzle zwierząt: niedźwiedź, wilk, mors, foka, wieloryb, renifer,
- kartki z informacjami o zwierzętach oraz pytaniami do tekstu,
- napisy nazw zwierząt,
- paski z działaniami Anaruka,
- karta pracy z uzupełnianką zdaniową. Trzy poziomy:
I poziom ucz. uzupełniają sami;
II poziom ucz. dokonują wyboru
wyrazu z tabelki;
III poziom ucz. uzupełniają zdania

w kolejności podanej w tabelce.
I. PRZEBIEG ZAJĘĆ.
1. Powitanie.
2. Ćwiczenia z kinezjologii (punkty naprzemienne, punkty na myślenie, pozycja
Cooka, leniwe ósemki wykonywane ręcznie, sloń).
3. Utrwalenie wyrazów z ,,u” – południe, jutro, kukurydza, huba, pług, zuch.
Metoda łańcuchowa.
Czynności ucznia: zamykają oczy i tworzą w wyobraźni obrazy z tymi
wyrazami.
4. Oblicz działania na dodawanie, odejmowanie i mnożenie pisemne, które są
umieszczone na krze.
Czynności ucznia: uczniowie podchodzą do tablicy
i obliczają:
• 127 + 452 = 579;
• 71 x 2 = 142;
• 365 – 261 = 104;
• 315 x 3 = 945;
• 808 – 798 = 10.
5. Ułożyć wyniki w kolejności od najmniejszej do największej.
Czynności ucznia: uczeń układa: 10, 104, 142, 579, 945.
6. Odwróćcie kry na drugą stronę i odczytajcie hasło.
Czynności ucznia: uczeń odwraca kry i odczytuje: Czesław Centkiewicz.
7. Rozmowa:
- kim był Czesław Centkiewicz?
- co napisał?
- czego dowiadujemy się z lektury
- jakie tematy przedstawił w lekturze?
- jak wyglądało życie Eskimosów dawniej, a jak dzisiaj?
Czynności ucznia: uczniowie udzielają swobodnych odpowiedzi na pytania.
8. Drama: ,, Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.
Czynności ucznia: poszczególni uczniowie przedstawiają czynność: polowanie, gotowanie, pływanie
kajakiem, zabawy dzieci, łowienie. Klasa odgaduje czynność.
9. Nauczyciel rozdaje kartki, na których narysowane jest igloo.
Czynności ucznia: uczniowie rysują obok swój dom.

10. Porównajcie wygląd domu i igloo.
Czynności ucznia: spontaniczne wypowiedzi uczniów.
11. Odpowiedzcie na pytanie: Czy treść lektury jest fikcyjna, czy prawdziwa i dlaczego?
Czynności ucznia: uczniowie odpowiadają uzasadniając swoje zdanie.
12. Kto obok ludzi występuje w lekturze?
Czynności ucznia: zwierzęta.
13. Przyczepienie na tablicy nazw zwierząt występujących na Grenlandii: niedźwiedź polarny, wilk, mors,
foka, renifer, delfin, bawół.
Czynności ucznia: uczniowie odczytują nazwy zwierząt.
14. Ćwiczenia z kinezjologii do nagranej piosenki.
15. Nauczyciel tworzy grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę z puzzlami.
Czynności ucznia: uczniowie układają obrazek i przyklejają go do kartki.
16. Nauczyciel wyznacza jedną osobę z grupy w celu przyczepienia obrazka ułożonego zwierzęcia na
tablicy i odnalezieniu nazwy ilustracji.
Czynności ucznia: z każdej grupy jedna osoba wykonuje zadanie.
17. Za poprawne ułożenie puzzli oraz podpisu grupa otrzymuje po jednym
kolorowym pasku.
Czynności ucznia: uczniowie sklejają paski i tworzą z nich łańcuch.
18. Nauczyciel rozdaje kartki z informacjami o wyglądzie i zwyczajach zwierząt oraz pytaniami do tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź grupa dostaje pasek.
Czynności ucznia: każdy uczeń w grupie czyta cicho tekst, a następnie cała grupa przygotowuje się do
odpowiedzi. Uczniowie czytają pytania i
odpowiadają na nie.
19. Ćwiczenia wyciszające – liczymy w pamięci od pięćdziesięciu do zera, co dwa.
Czynności ucznia: uczniowie zamykają oczy i liczą w pamięci.
20. Nauczyciel trzyma kartki z działaniami zapisanymi w ,,eskimoski sposób”.
Czynności ucznia: uczniowie losują kartki po czym zapisują działania oraz wyniki znakami arabskimi.
21. Za każdą poprawną odpowiedź grupa dostaje pasek.
Czynności ucznia: uczniowie doklejają ogniwa łańcucha.
22. Nauczyciel nakazuje usiąść uczniom na swoje miejsca. Rozdaje tekst do uzupełnienia w trzech
poziomach.
Czynności ucznia: uczniowie uzupełniają zdania i odczytują treść.
23. Na zakończenie uczniowie sklejają powstałe łańcuchy w jeden. Dzięki poprawnie wykonanej pracy,
dużej wiedzy o Grenlandii, stworzony został kolorowy łańcuch, który może być symbolem przyjaźni dzieci.
Załączniki:

Załącznik nr 1:
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Czwarty palec jednej ręki razy pierwszy palec drugiej ręki = .........................
Dwie ręce dodać cały człowiek = ..............................
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Drugi palec drugiej ręki odjąć pierwszy palec jednej ręki = ...........................
Dwie ręce i jedna noga dodać jedna ręka = .............................

ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Cały człowiek podzielić drugi palec jednej ręki = .............................
Pierwszy palec jednej ręki plus dwie ręce = ..................................
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Pierwszy palec jednej ręki drugiego człowieka odjąć pierwszy palec
jednej ręki ..............................
drugi palec drugiej ręki razy czwarty palec jednej ręki = ........................
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Dwie ręce i jedna noga dodać dwie ręce = ..............................
Dwie ręce podzielić przez jedną rękę = ..................................
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ
Trzeci palec jednej nogi odjąć czwarty palec drugiej ręki = ........................

Czwarty palec drugiej nogi dodać jedną rękę = ...........................
Załącznik nr 2
Poziom I./uczniowie uzupełniają samodzielnie/
Grenlandię zamieszkują ............. . Niemal całą wyspę pokrywa ............ . Lód ten nigdy nie topnieje. Nie
ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkają w ............... , gdzie jest zupełnie .............. , bo nie ma okien.
Zajęciem mężczyzn w osadzie Eskimosów jest ............... na zwierzęta. Do zdobywania pożywienia
używają takiej broni jak .............. , ................ , .................... .
Poziom II./uczniowie uzupełniają luki podanymi wyrazami/
Grenlandię zamieszkują ............. . Niemal całą wyspę pokrywa ............ . Lód ten nigdy nie topnieje. Nie
ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkają w ............... , gdzie jest zupełnie .............. , bo nie ma okien.
Zajęciem mężczyzn w osadzie Eskimosów jest ............... na zwierzęta. Do zdobywania pożywienia
używają takiej broni jak .............. , ................ , .................... .
Podane wyrazy: Eskimos, lód, drzew, krótkie, dluga, igloo, ciemno, polowanie, harpuny, dzidy, łuki.

"Anaruk chłopiec z Grenlandii" test sprawdzający znajomość
lektury dla klasy III
AUTOR LEKTURY: Czesław Centkiewicz
Cel: Sprawdzenie dokładności czytania
lektury i umiejętności korzystania z
informacji zawartej w lekturze przed
przystąpieniem do jej omawiania.
Test można wykorzystać na różne sposoby:
1) test do samodzielnego rozwiązania przez
uczniów,
2) test do przeprowadzenia konkursu
grupowego.
Ad. 1) Proponuję następujące kryteria
oceniania samodzielnie rozwiązanego przez
uczniów testu:
27-25 punktów - Wspaniale znasz treść
lektury. Jesteś uważnym czytelnikiem.

24-21 punktów - Dobrze znasz treść lektury.
Pamiętasz istotne fakty.
20-15 punktów - Starasz się, ale słabo
pamiętasz treść lektury. Polecam
przeczytanie jej ponownie.
14 punktów i poniżej 14 - Miłej lektury musisz uważnie przeczytać książkę.
Ad 2) Proponuję wybór spośród uczniów
trzyosobowego jury oraz podział klasy na
cztery zespoły. Konkurs rozpoczyna drużyna,
która wyrzuci najwięcej oczek kostką do gry.
Załogi wybierają numer pytania i same już
na początku decydują za ile punktów
odpowiadają:
- za 2 punkty - udzielają odpowiedzi na
samo pytanie,
- za 1 punkt - korzystają z wariantów
podpowiedzi a, b lub c.
Jeśli drużyna nie odpowie na pytanie lub
odpowie niewłaściwie otrzymuje zero
punktów. Kolejna drużyna może wybrać to
samo pytanie (jeśli podano już warianty,
otrzyma - zgodnie z regulaminem - za
poprawną odpowiedź 1 punkt) lub zmienić
numer pytania, według wspólnych ustaleń.
Każda drużyna odpowie na siedem pytań, po
czym następuje zliczenie punktów.
Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymują
pisemną pochwałę do zeszytu ucznia.

Jeśli przeczytałeś lekturę, nie będziesz miał
problemu z odpowiedzią na pytania.
Powodzenia!
1. Jak miał na imię ojciec Anaruka?
a) Nukuna
b) Tugto
c) Omialik
2. Podarunek jaki Anaruk otrzymał przy
poznaniu od autora książki to:
a) broń
b) nóż stalowy
c) ręcznik
3. Z czego robi się w Grenlandii namioty?
a) ze skór fok i renów
b) ze skór wielorybów
c) z płótna
4. Grubość pokrywy lodowej w środku wyspy
dochodzi:
a) do trzech kilometrów
b) do trzystu metrów

c) do trzynastu centymetrów
5. Do czego Eskimosi wykorzystują żebra
wielorybów?
a) do robienia noży
b) do produkcji nici
c) do budowy namiotu
6. Jakie narzędzia zabierają Eskimosi na
polowanie?
a) harpuny, dzidy, strzały
b) pistolety, kusze, szable
c) wędki, kilofy, szpadle
7. Ulubiony przysmak z foki eskimoskich
dzieci, to:
a) chrupiąca płetwa
b) słodki tłuszcz
c) surowa wątroba
8. Co robią Eskimosi w razie zaistniałej
sprzeczki?
a) wyznaczają pojedynek
b) awanturują się, kłócą
c) układają jeden na drugiego złośliwe
piosenki
9. Jakimi cechami charakteryzują się
Eskimosi?
a) łatwowierność i gościnność
b) gburowatość i kłótliwość
c) zarozumiałość i pewność siebie
10. Myśliwy z Grenlandii jest? (wymień jego
charakterystyczne cechy)
a) leniwy i skąpy
b) sprytny i zarozumiały
c) skromny i odważny
11. Jaka kara może spotkać myśliwego,
który popełni jakiś czyn krzywdzący innych?
a) musi opuścić osadę
b) musi upolować niedźwiedzia
c) musi zatańczyć
12. Na jakie zwierzęta polują Eskimosi?
a) psy, wilki i jelenie
b) reny, morsy i niedźwiedzie
c) zające, sarny i pingwiny
13. Do jakich zwierząt zamieszkujących
Polskę podobne są reny?
a) do żubrów
b) do koni
c) do jeleni

14. Z czego Eskimosi robią nici?
a) z suszonych jelit zwierzęcych
b) z łodyg roślin
c) z ości ryb
15. Jakiej broni używają Eskimosi do
polowania na zwierzęta lądowe?
a) harpunów
b) łuków i dzid
c) noży
16. Największy przysmak z renów dla
Eskimosów, to:
a) pieczone udka
b) zupa z kości, kopyt i czaszki
c) surowe mięso
17. Z czego Eskimosi wykonują lampę do
oświetlenia?
a) z kamienia, zwierzęcego tłuszczu i
zeschłych traw
b) z brył lodu
c) z kości zwierząt
18. Ulubiona zabawa Eskimosów?
a) w dwa ognie
b) podrzucanie do góry na zeszytych skórach
c) skoki do wody
19. Z czego Eskimosi robią piłkę?
a) z czaszki morsa
b) z kopyta rena
d) z brzucha foki
20. Jakie szczególne zdolności cechują
Eskimosów?
a) łatwo zapamiętują przebytą drogę i ładnie
śpiewają
b) szybko liczą
c) wspaniale pływają w morzu
21. Przez ile miesięcy trwa w Grenlandii noc
polarna?
a) przez całe dwa miesiące
b) przez całe sześć miesięcy
c) przez całe cztery miesiące
22. Dwadzieścia po eskimosku, to
a) pierwszy palec drugiej ręki
b) cały człowiek
c) dwie ręce
23. Jakimi umiejętnościami odznaczał się
Anaruk?
a) celnie rzucał harpunem
b) świetnie pływał w morzu

c) płynnie czytał
24. Co to jest amulet?
a) przedmiot, który przynosi pecha
b) przedmiot, który zapewnia szczęście
c) zabawka
25. Anaruk uratował swojego ojca przed:
a) lisem
b) foką
c) niedźwiedziem
26. Grenlandia to: (wymień elementy
krajobrazu)
a) kraina lodów i śniegu
b) bezludna wyspa
c) pustynia
27. Eskimosi zajmują się:
a) rybołówstwem i rolnictwem
b) rybołówstwem i myślistwem
c) polowaniem i rolnictwem
28. Jak wygląda pocałunek po grenlandzku?
a) dotknięcie się nosami
b) potarcie się czołami
c) wzajemne pogłaskanie się po głowie
Odpowiedzi: 1.b ; 2.b ; 3.a ; 4.a ; 5.c ; 6.a ;
7.b ; 8.c ; 9.a ; 10.c ; 11.a ; 12.b ; 13.c ;
14.a ; 15.b ; 16.b ; 17.a ; 18.b ; 19.a ; 20.a
; 21.c ; 22.b ; 23.a ; 24.b ; 25.c ; 26.a ;
27.b; 28.a
Opracowanie: Elżbieta Bzdak

Jest to konspekt zajęć z kształcenia zintegrowanego, które przeprowadziłam z uczniami klasy IIII.
Treści oparte są na lekturze "Anaruk, chłopiec z Grenlandii" Cz. Centkiewicza. Zajęcia dostarczyły
uczniom ciekawych informacji o Grenlandii oraz wyzwoliły ich inwencję twórczą.
Uczestniczyli w nich rodzice, którzy wyrazili zadowalającą opinię.
Temat: Wyprawa na Grenlandię
Czas trwania: 45 min.
CELE:
Uczeń:
Wiadomości:
● zna treść lektury Cz. Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”,
● rozumie samodzielnie czytany tekst,
Umiejętności:
● stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
● potrafi poprawnie układać zdania z rozsypani wyrazowej i alfabetyczno- -sylabowej,
● uzasadnia własne zdanie, odwołując się do treści lektury,
● wskazuje na mapie i globusie wyspę i państwo, określa położenie,
● wykazuje zainteresowanie życiem ludzi w innych krajach,
Postawy:
● efektywnie współdziała w zespole,
● szanuje zdanie innych,
● słucha w skupieniu utworu muzycznego.
METODY: rozmowa dydaktyczna, informacja zwrotna, metoda tekstu przewod- niego, metoda pracy we
współpracy, pokaz połączony z przeżyciem, ćwiczenia przedmiotowe, zabawy dydaktyczne, drama.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: krzyżówki tematyczne, rozsypanka alfabetyczno- - sylabowa, rozsypanka
wyrazowa, mapa, globus, egzemplarze lek- tury, karta pracy indywidualnej, Encyklopedia, tekst
źródłowy, taś- ma z nagraniem muzyki, tekst z lukami, plansza tematyczna, narzę- dzia ewaluacyjne
„kryształki lodu”.
TREŚCI LEKCJI OKREŚLONE W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMO-

WĄ: 8 – obrazy z życia dzieci w innych krajach, 11 – swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów, 15
– uważne słuchanie wypowiedzi innych, 19 – czytanie ciche ze zrozumieniem, 24 – pisanie z
wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni, 52 – percepcja muzyki i utworów muzycznych.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Wprowadzenie – ułożenie na tablicy hasła z rozsypanki alfabetyczno– sy- labowej:
WYPRAWA NA GRENLANDIĘ.
2. Ustalenie i zapisanie podstawowych informacji o lekturze: autor, tytuł, główny bohater,
postacie drugoplanowe.
3. Uzupełnienia zdania z lukami – Lektury kl.III s. 69
4. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” to wspomnienia ……………… i …………….., Czesława
Centkiewicz z jego wyprawy na Grenlandię.
5. Prezentacja innych książek A. Cz. Centkiewiczów zgromadzonych na wy- stawce klasowej.
Odczytanie krótkiej noty biograficznej z Encyklopedii.
6. Podział uczniów na dwie grupy – losowanie „kryształków lodu” parzystych i nieparzystych.
7. Rozwiązanie krzyżówki tematycznej z hasłem:
○ I grupa – Anaruk
○ II grupa – Grenlandia
8. Uzupełnienie hasłem zdań:
9. I grupa – Anaruk to główny bohater naszej lektury.
10. II grupa – Grenlandia to wyspa śniegu i lodu.
11. Liderzy obu grup prezentują wyniki pracy grupowej.
12. Scenki dramowe
○ I grupa – Jesteś Anarukiem. Przedstaw się i zaproś nas do siebie w odwiedziny.
○ II grupa – Jesteś pracownikiem Biura Podróży „Zorza”. Zachęć nas do wyprawy
na Grenlandię.
13. Określenie położenia Grenlandii na mapie świata i na globusie. Ustalenie wniosku, że
Grenlandia, pomimo swojego położenia, jest częścią Danii.
14. Ułożenie zdań z rozsypani wyrazowej:
○ I grupa – Anaruk to mały Eskimosek.
○ II grupa – Ma okrągłą buzię i czerwony nosek.
15. Liderzy prezentują rozwiązania.
16. Ćwiczenia rytmiczne:
○ I grupa wyklaskuje zdanie w rytmie ćwierćnut.
○ II grupa wytupuje zdanie w rytmie ósemek.
○ Obie grupy układają dowolną melodię do swoich zdań i prezentują indywidualnie
lub grupowo.
17. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu „Grenlandia” przez uczniów – Ka- rta pracy
indywidualnej. Sprawdzenie rozumienia tekstu poprzez test wyboru prawidłowej odpowiedzi
(załącznik).
18. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania poprzez głośne odczytanie pytań i wybranych
odpowiedzi przez uczniów.
19. Wysłuchanie utworu muzycznego „W lodowej krainie” z taśmy magneto- fonowej.
20. Wypowiedzi uczniów na temat życia Eskimosów na podstawie lektury ukierunkowane
pytaniami nauczyciela:
○ Gdzie mieszkają Eskimosi i jak budują swoje „domy”?
○ Jak ubierają się Eskimosi?
○ Czym głównie odżywiają się?
○ Na jakie zwierzęta polują myśliwi na Grenlandii?
○ Co jest największym zagrożeniem dla ludzi?
○ Czy Eskimosi są dobrymi matematykami, jak liczą?

21.
22.

23.
24.
25.
26.

○ W jaki sposób witają się Eskimosi?
○ Czy mali Eskimosi chodzą do szkoły, kto zajmuje się ich nauką i czego uczą się?
Głośne odczytanie przez ucznia tekstu źródłowego „Życie mieszkańców Grenlandii dziś”.
Życie wielu mieszkańców Grenlandii różni się dziś od tego, które przedstawił znany
pisarz i podróżnik – Czesław Centkiewicz. Eskimosi mieszkają w normalnych domach i robią
zakupy w sklepach. Polują za pomocą nowoczesnego sprzętu. Zajmują się nie tylko
myślistwem i rybołówstwem, ale także turystyką. Prowadzą hotele, pokazują przybyszom
swój kraj, sprzedają rzeźby i rysunki. Eskimoskie dzieci chodzą do szkoły, uczą się i
zdobywają zawody, jak inni ludzie na świecie.
Nie zmienił się jednak krajobraz tej wyspy. Klimat jest nadal taki surowy, jak opisał
autor. Grenlandia pozostał lodową i śnieżną krainą.
Swobodne wypowiedzi uczniów w związku z tekstem. Sformułowanie wniosku.
Zadanie pracy domowej – Zaprojektuj strój dla Eskimosa – Karta pracy ucznia 76.
Ewaluacja zajęć – samoocena uczniów: wrzucenie „kryształka lodu” do pudełek z napisem:
○ bardzo dobrze
○ dobrze
○ postaram się.

Nazwa bloku: W kraju Anaruka (4 dni)
Temat dnia: Eskimosi dawniej i dziś
Zapis w dzienniku: Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat
życia codziennego mieszkańców Grenlandii na podstawie
lektury pt. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Ciche czytanie
ze zrozumieniem – wyszukiwanie i odczytywanie
fragmentów na dany temat. Samodzielne pisemne
redagowanie odpowiedzi na pytania.
Życie Eskimosów dziś na podstawie różnych źródeł
wiedzy.
Rozwiązywanie zadań rozmaitych z wykorzystaniem
obliczeń Anaruka.
Wykonanie książeczki na temat Grenlandii.
Ćwiczenia dramowe: Zajęcia Eskimosów z osady
Anaruka.
Edukacje: polonistyczna, środowiskowa, matematyczna, ruchowa,
plastyczno –
techniczna
Cele operacyjne – uczeń:
* potrafi wypowiadać się w kilku zdaniach na dany temat,
* umie czytać cicho ze zrozumieniem,
* wyszukuje fragmenty tekstu dotyczącego danego zagadnienia,
* potrafi wyraziście czytać tekst,
* samodzielnie redaguje odpowiedzi na pytania,

*
*
*
*
*
*
*

potrafi korzystać ze słowniczka ortograficznego,
jest zainteresowane życiem mieszkańców Grenlandii,
korzysta z różnych źródeł wiedzy,
rozwiązuje zadania z treścią,
umie odczytać liczby sposobem Anaruka,
potrafi wykonać pracę plastyczno – techniczną,
zgodnie współpracuje w grupie.

Metody: praca z tekstem, ćwiczeń, działalność praktyczna, problemowa
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Etapy
zajęć
I
Część
wstępna

Przebieg zajęć
1.Przywitanie się po eskimosku
Dzieci stoją w kręgu i dotykają się
nosami.
2.Podanie tematu zajęć.
Uczniowie przypominają, jak liczył
Anaruk
i starają się odszukać liczby zapisane
znakami
rzymskimi na kartonikach.
Przyporządkowane liczbom sylaby
utworzą
hasło: Eskimosi dawniej i dziś.

II
Część

Środki
dydaktyczne

1.Przypomnienie głównych informacji
dotyczących lektury:

kartoniki z
zapisanymi
liczbami i
sylabami

główna

-Gdzie rozgrywają się wydarzenia?
Przypomnienie położenia Grenlandii i
umieszczenie w odpowiednim miejscu na
mapie
flagi po wyszukaniu wśród innych.
-Kto jest głównym bohaterem ?
-Jakie występują postacie
drugoplanowe?
2.Odczytanie przez przedstawicieli grup
zagadnień, nad którymi będą pracować:
-Gdzie mieszkali i jak ubierali się
Eskimosi?
-W jaki sposób zdobywali pożywienie?
-Czym zajmowali się w okresie nocy
polarnej?
-Jakie były zajęcia dla dzieci?
-Jakie były wierzenia i obyczaje
Eskimosów?
3.Przedstawienie przez grupy swojego
zagadnienia w formie wypowiedzi wielozdaniowej
uargumentowanej fragmentami tekstu.
4.Ćwiczenia dramowe: Zajęcia Eskimosów
z osady Anaruka.
Przedstawiciel grupy losuje kopertę z
tytułem
scenki, którą następnie uczniowie
przedstawiają środkami werbalnymi i

mapa, flagi,
państw

5 kopert z
pytaniami

egzemplarzelektu
ry pt. „Anaruk…”
5 kopert z
tytułami scenek

pozawerbalnymi.
Pozostali uczniowie próbują zatytułować
wydarzenia:
Budowa igloo.
Polowanie na foki.
Gra w piłkę.
Szycie ubrań.
Jazda w psim zaprzęgu.

5.Samodzielne redagowanie odpowiedzi na
pytania dotyczące lektury.
Czym Eskimosi zajmowali się podczas
dnia
polarnego?
Jak Eskimosi spędzali wolny czas?
Jakie były ulubione zabawy dzieci na
Grenlandii?
Jak Eskimosi rozstrzygali spory?
6.Odczytanie kilku prac.
7.Życie mieszkańców Grenlandii dziś.
Uczniowie porządkują zestaw ilustracji
dotyczących życia Eskimosów dawniej i dziś.
Dzielą się samodzielnie zdobytymi
informacjami
na ten temat.

5 zestawów
ilustracji dla
każdej z grup

K.M. 41
PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA
8.Rachunki Anaruka.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z
wykorzystaniem obliczeń Anaruka (analiza zadań,
ustalenie
danych, rozwiązywanie zadań).

częściksiążecz
ki dla każdego
ucznia

9.Wykonanie pracy plastycznej –
książeczka na
temat Grenlandii.
Wycinanie poszczególnych części
książeczki.
Składanie po zaznaczonych liniach.
Układanie stron po kolei i zszywanie na
środku.
Samodzielne uzupełnianie wybranych
treści
książeczki.
Kolorowanie obrazków.
10.Zorganizowanie wystawki prac.
III
1.Ewaluacja zajęć.
Zakończeni 2.Pożegnanie.
e

"Anaruk chłopiec z Grenlandii" - test sprawdzający
znajomość lektury dla klasy III
21-17 punktów - Wspaniale znasz treść lektury. Jesteś uważnym czytelnikiem. 16-12
punktów - Dobrze znasz treść lektury. Pamiętasz istotne fakty. 11-6
punktów - Starasz się, ale słabo pamiętasz treść lektury. Polecam
przeczytanie jej ponownie. 5 punktów i poniżej 5 - Miłej lektury - musisz
uważnie przeczytać książkę.
Tagi dla tego testu: anaruk chłopiec z grenlandii lektóra klasa III 3

Podaj swoje imię:

Jak miał na imię ojciec Anaruka?


Nukuna
Tugto
Omialik

Podarunek jaki Anaruk otrzymał przy poznaniu od autora
książki to:


broń
nóż stalowy
ręcznik

Z czego robi się w Grenlandii namioty?


ze skór fok i renów
ze skór wielorybów
z płótna

Grubość pokrywy lodowej w środku wyspy dochodzi:


do trzech kilometrów
do trzystu metrów
do trzynastu centymetrów

Do czego Eskimosi wykorzystują żebra wielorybów?


do robienia noży
do produkcji nici
do budowy namiotu

Jakie narzędzia zabierają Eskimosi na polowanie?


harpuny, dzidy, strzały
pistolety, kusze, szable
wędki, kilofy, szpadle

Ulubiony przysmak z foki eskimoskich dzieci, to:


chrupiąca płetwa
słodki tłuszcz
surowa wątroba

Co robią Eskimosi w razie zaistniałej sprzeczki?


wyznaczają pojedynek
awanturują się, kłócą
układają jeden na drugiego złośliwe piosenki

Jakimi cechami charakteryzują się Eskimosi?


łatwowierność i gościnność
gburowatość i kłótliwość
zarozumiałość i pewność siebie

Myśliwy z Grenlandii jest? (wymień jego charakterystyczne
cechy)


leniwy i skąpy
sprytny i zarozumiały
skromny i odważny

Jaka kara może spotkać myśliwego, który popełni jakiś czyn
krzywdzący innych?


musi opuścić osadę
musi upolować niedźwiedzia
musi zatańczyć

Na jakie zwierzęta polują Eskimosi?


psy, wilki i jelenie
reny, morsy i niedźwiedzie
zające, sarny i pingwiny

Do jakich zwierząt zamieszkujących Polskę podobne są reny?


do żubrów
do koni
do jeleni

Z czego Eskimosi robią nici?


z suszonych jelit zwierzęcych
z łodyg roślin
z ości ryb

Ulubiona zabawa Eskimosów?


w dwa ognie
podrzucanie do góry na zeszytych skórach
skoki do wody

Jakie szczególne zdolności cechują Eskimosów?


łatwo zapamiętują przebytą drogę i ładnie śpiewają
szybko liczą
wspaniale pływają w morzu

Dwadzieścia po eskimosku, to


pierwszy palec drugiej ręki
cały człowiek
dwie ręce

Co to jest amulet?


przedmiot, który przynosi pecha
przedmiot, który przynosi pecha
zabawka

Anaruk uratował swojego ojca przed:


lisem
foką
niedźwiedziem

Grenlandia to:


kraina lodów i śniegu
bezludna wyspa
pustynia

Jak wygląda pocałunek po grenlandzku?


dotknięcie się nosami
potarcie się czołami
wzajemne pogłaskanie się po głowie

Cz. Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Granlandii”
1. Jak ma na imię główny bohater lektury?

2. Ile lat ma chłopiec?

3. Dlaczego ojciec zabierał Anaruka na polowanie?

4. Jak ma na imię ojciec Anaruka?

5. Jak ma na imię brat Anaruka?

6. W jaki sposób Anaruk uratował ojca?

7. Co podarował Anaruk autorowi opowiadania na
pożegnanie?

8. Jak wygląda grenlandzki pocałunek?

Ośrodek tematyczny : W kraju Anaruka
Temat dnia : Z wyprawą na Grenlandię.
Zapis w dzienniku : Poznajemy Anaruka i jego środowisko
społeczno-przyrodnicze na podstawie lektury Cz. Centkiewicza pt.
„Anaruk chłopiec z Grenlandii” i innych źródeł wiedzy.
Cele edukacyjne:
- stwarzanie sytuacji dydaktycznych kształcących umiejętności
kluczowe ( umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy,
umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
umiejętność uważnego słuchania i współdziałania w grupie,

umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
negocjowanie wspólnego stanowiska, prezentowanie
pomysłów.)
- uwrażliwianie na kulturę innych narodów.
Cele operacyjne :
- Uczeń dodaje, odejmuje i mnoży sposobem pisemnym ,
poprawnie stosuje kolejność wykonywania działań,
- Poznaje flagę Grenlandii i Danii,
- Słucha ze zrozumieniem czytanych tekstów i poleceń,
- Rozumie czytany tekst,
- Układa wielozdaniową wypowiedź na podany temat,
- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji mapa, globus,
encyklopedia, atlas, wycinki z gazet,
- Zna Anaruka i środowisko w jakim żyje,
- Potrafi współdziałać w grupie,
- Prezentuje wyniki pracy innych,
- Dokonuje samooceny
Formy pracy : indywidualna, zróżnicowana, grupowa (grupy 4-5
osobowe), zbiorowa.
Metody :
- praca z tekstem,
- problemowe : aktywizujące i gry dramowe,
- praktycznego działania.
Środki dydaktyczne : karty pracy z instrukcjami, zagadki,
rozsypanka wyrazowa i zdaniowa, teksty z lukami, wycinki i
ilustracje z czasopism, mapy, atlasy, globusy.
Czas trwania : 135 minut
Przebieg zajęć :
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Zabawa z literkami : R G N L A E D I N A – ułożenie
poprawnego hasła z literek : GRENLANDIA.

3. Wypowiedzi uczniów na temat samodzielnie przeczytanej
lektury Cz. Centkiewicza pt. „Anaruk chłopiec z Grenlandii”.
4. Samodzielne uzupełnieni tabelki na kartach pracy :
Autor
Tytuł
Główny bohater
Postacie
drugoplanowe
5.Zlokalizowanie Grenlandii i Danii na mapie świata i na
globusie , porównanie odległości od Polski.
6. Indywidualne wypełnianie karty, utrwalenie algorytmu
pisemnego dodawania, odejmowania i mnożenia liczb.
7. Podział dzieci na 4 grupy.
8. Tworzenie gazetek w grupach na tematy ułożone z
rozsypanek wyrazowych.
- I grupa : ANARUK I MIESZKAŃCY GRENLANDII
- II grupa : KLIMAT I KRAJOBRAZ GRENLANDII
- III grupa : ZWIERZĘTA ŻYJĄCE NA GRENLANDII
- IV grupa : OBYCZAJE I WIERZENIA MIESZKAŃCÓW
GRENLANDII
9. Sprawozdawca każdej grupy prezentuje wyniki pracy ,
uzasadnia wybór materiałów na gazetkę.
10. Dokonanie oceny własnej pracy oraz oceny zajęć.
11. Zadanie pracy domowej.

Krąg tematyczny: Nasze lektury
Temat dnia: W krainie Anaruka
Przewidywany czas: 90 min.
Cel główny:
- Formułowanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat życia codziennegoi cech
osobowych
Eskimosów na podstawie wybranychfragmentów książki "Anaruk, chłopiec z
Grenlandi"
Cele składowe - uczeń potrafi:
- wyszukiwać odpowiednie fragmenty tekstu,
- odpowiadać na pytania pełnymi zdaniami,
- wyciągać wnioski,
- uzasadniać swoje wypowiedzi,
- podporządkować się narzuconym zasadom pracy w grupach,
- pracować w grupie,
Środki dydaktyczne:
- egzemplarze lektury "Anaruk, chłopiec z Grenlandii",
- album zdjęć przedstawiających obszary podbiegunowe,
- zdjęcia przedstawiające zwierzęta żyjące na dalekiej Północy,
- zdjęcia Eskimosów, ich domów
Metody pracy:
- pokazowa
- praca z tekstem
- dyskusja klasowa
Formy pracy:
- indywidualna
- w małych grupach
- zespołowa

Przebieg lekcji 1
1. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat wrażeń i doznań w czasie czytania
książki
z uwzględnieniem informacji o tym, co ich najbardziej zdziwiło lub zaskoczyło w treści
tej lektury.
Przykłady:
Anarukowi nie smakowała czekolada, a zjadł mydło;
Eskimosi nie umieją pływać, a polują na zwierzęta w wodzie itp.
2. Oglądanie wystawy tematycznie związanej z codziennym życiem Eskimosów
sporządzonej ze zdjęć
przedstawiających Eskimosów w czasie pracy i zabawy, ich domy, zwierzęta żyjące
na Grenlandii.
W trakcie oglądania zdjęć uczniowie głośno wypowiadają swoje spostrzeżenia
dotyczące
informacji zaczerpniętych z książki, omawiają sposób ubierania się ludzi z Północy,
rozkład ich dnia, zwyczaje tam panujące.
3. Zapisanie na tablicy zagadnień do przedstawienia w formie wielozdaniowej
wypowiedzi.
a) Jak ubierają się Eskimosi?
b) Gdzie i jak budują swoje mieszkania?
c) Czym się odżywiają?
d) W jaki sposób zdobywają swoje pożywienie?
e) Czym zajmują się dzieci i jakie są ich ulubione zabawy?
f) Co robią w czasie nocy polarnej?
4. Podział zespołu klasowego na 6 grup i przydział jednego z powyższych tematów do
opracowania.
Uczniowie w grupach przygotowują ustną wypowiedź na dany temat.
Wypowiedzi powinny być "wsparte" urywkami tekstu.
5. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów oraz ich ocena przez zespoły słuchające.

Przebieg lekcji 2
1. Pogadanka wstępna, której zadaniem jest stwierdzenie,iż wszystko, co zostało
powiedziane
na poprzedniej lekcji, dotyczyło głównie pracy i trudów codziennego życia Eskimosów,
nie ich cech osobowych.
2. Ustalenie cech osobowych Eskimosów, ukierunkowane pytaniem napisanym na
tablicy:
Jakimi ludźmi są Eskimosi?
3. Głośne odczytanie napisanych na tablicy cech ludzkich:
złośliwi, uczciwi, leniwi, zręczni, odważni, kłótliwi, prawdomówni, przyjacielscy,
pracowici, zgodni, gościnni, nieufni, sprawiedliwi, skąpi, nieszczerzy, cierpliwi, wytrwali
4. Usunięcie z tablicy tych cech, których - zdaniem uczniów - Eskimosi nie posiadają.
5. Czytanie przez uczniów odpowiednich fragmentów tekstulub podawanie własnymi
słowami
przykładów potwierdzających, że Eskimosi posiadają daną cechę.
6. Wspólne układanie kilku zdań o Eskimosach.
Uczniowie redagują zdania, które nauczyciel zapisuje na tablicy. W razie potrzeby
nauczyciel
ukierunkowuje uczniów pytaniami.
Przykładowy zapis:
Eskimosi żyją w trudnych warunkach. Z ogromnym wysiłkiem zdobywają
pożywienie.
Polują dla zaspokojenia głodu, a nie dla przyjemności.
Są odważnymi i zręcznymi myśliwymi. Polowanie wymaga od nich cierpliwości
i wytrwałości.
Stale pracują, nawet w igloo, w czasie zimowych nocy.
Nigdy nie kłamią i są bardzo uczciwi. Żyją ze sobą w wielkiej przyjaźni.

7. Przepisanie tekstu do zeszytów lektur.
8. Zadanie pracy domowej.
Do wyboru:
a) Samodzielnie, w kilku zdaniach opisać wybraną cechę Eskimosów.
b) Przepisać z książki kilka zdań opisujących wybrana cechę ludzi Północy.
9. Głośne czytanie przez nauczyciela fragmentu przedstawiającego początek
polowania na wieloryba
i na tej podstawie stwierdzenie, że Eskimosi są również przesądni.
10. Jeśli wystarczy czasu - uczniowie chętni będą opowiadać ciekawostki z życia
Eskimosów.

Related Interests