ISSN 2082-7938

MIĘDZY REGAŁAMI
egzemplarz bezpłatny
TORUŃ

GRUDZIEŃ

2015

NR 3/2015 (22)

2

SPIS TREŚCI
W STĘPNIAK
MARCIN KARWOWSKI
WOJCIECH LESZCZYŃSKI
Zmiana warty

2

POPULARNIE

I NAUKOWO

MAGDALENA OSTROWSKA
Fenomen twórczości Terry’ego Pratchetta

3

MARCIN KARWOWSKI
Typologia członków organizacji studenckich

Zmiana warty
Zarówno w Studencko-Doktoranckim Kole

6

Naukowym ePRINT, jak i redakcji „Między
Regałami” nastają zmiany. Nastąpiła już
zmiana warty na stanowisku Przewodniczą-

PAULA OLEJNICZAK
Informacja o tatuażu

9

JAGODA RYCHARSKA
Zasoby informacyjne wybranych organizacji
światowych - cz.1
11

cego SDKN ePRINT - obecnie funkcję sprawuje Wojciech Leszczyński. Były Przewodniczący - Marcin Karwowski, wspiera go
z pozycji Zastępcy. Wojtek zajął także miejsce Piotra Rudery, obecnie pracownika

B IBLIOTEKA
HANNA GAWEŁ
Biblioteka Główna Akademii Morskiej
w Szczecinie

14

RECENZJE
WOJCIECH LESZCZYŃSKI
Książka: Opis cech sensorycznych piwa

16

AGATA OLKOWSKA
Film: Najdłuższa podróż

17

WERONIKA KORGA
WWW: Rezumey.pl

18

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii
UMK i opiekuna Koła, w Radzie Redakcyj-

nej czasopisma. Dziękujemy także dr Dorocie Degen, która pełniła opiekę merytoryczną nad wieloma numerami „Między Regałami”. Życzymy sobie i czytelnikom, by zmiany personalne przyniosły kołu i czasopismu
tylko pozytywne modyfikacje.
Serdecznie gratulujemy Pani Aleksandrze Wawrzyńskiej - zwyciężczyni konkursu na grafikę okładkową.
Marcin Karwowski
Wojciech Leszczyński

REDAKCJA „MIĘDZY REGAŁAMI”
Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: sdkn.eprint@gmail.com
www.sdkn.strikingly.com
OPIEKUN MERYTORYCZNY
dr Małgorzata Kowalska
REDAKTOR NACZELNY
Marcin Karwowski

RADA REDAKCYJNA
Marcin Karwowski
Wojciech Leszczyński
Jagoda Rycharska

KOREKTA
Beata Płuciniczak-Motowidło
SKŁAD
Marcin Karwowski

3

Fenomen twórczości
Terry’ego Pratchetta
Magdalena Ostrowska

moru, które wielu przypomina to znane

Płaski świat w formie dysku spoczywają-

czytając jego historie, się nie uśmiechać.

cy na grzbiecie czterech słoni stojących na

Nawet w przypadku poważniejszych te-

grzebiecie wielkiego żółwia A’Tuina – kto

matów, które poruszał, wplatał zabawne

choć raz zetknął się z twórczością Terry’e-

puenty, czy sytuacje. Zabawne, choć cza-

go Pratchetta od razu rozpozna opis tego

sem bardzo prawdziwe. Jego prace często

miejsca. Jest to nic innego jak Świat Dys-

miały drugie dno, z jednej strony były

ku, miejsce w którym dzieje się akcja jed-

lekką i wesołą lekturą, z drugiej – ciętym

nego z najpopularniejszych cykli fantasy.

i ostrym komentarzem otaczającej nas

z twórczości Monty Pythona. Nie sposób,

rzeczywistości. Ta wielowątkowość przyJest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze,
bo śmierć przynajmniej nie trafia się

ciąga jak magnes, bo czytając jeden tytuł

człowiekowi co roku. # Kosiarz

strzec coś więcej. Wiele osób nie zgadza

kilkukrotnie za każdym razem można do-

się z nazywaniem jego utworów fantasy,
Terry Pratchett urodził się w 1948

bardziej parodią tego gatunku. Jest to tak-

roku w Beaconsfield w Anglii. W wieku

że satyra, w której szydzi z ludzkiej próż-

13 lat napisał swoje debiutanckie opowia-

ności i głupoty, chęci władzy, konfliktów

danie, a już mając 15 – po raz pierwszy

międzyludzkich. W późniejszych publika-

zarobił na pisarstwie. Kupił wówczas ma-

cjach zaczął wplatać w fabułę przemyśle-

szynę do pisania i tak rozpoczęła się hi-

nia filozoficzne, o życiu, religii, etc. Neil

storia jednego z najbardziej rozpoznawal-

Gaiman, pisarz który był przyjacielem au-

nych autorów na świecie. I to nie tylko

tora i który napisał z nim wspólnie

fantasy, bo pisząc wykorzystywał także

„Dobry Omen”, w przedmowie do zbioru

takie gatunki jak science fiction, czy kry-

opowiadań „Kiksy klawiatury” stwier-

minał. Opublikował ponad 40 książek

dził, że Pratchetta napędzał gniew prze-

z samego cyklu o Świecie Dysku, łącznie

ciwko

jego twórczość to prawie 60 pozycji! Prze-

ludzkiemu idiotyzmowi i krótkowzrocz-

tłumaczono je na ponad 30 języków,

ności”. Gniew ten przelewał w swoją

a sprzedały się w nakładzie powyżej 50

twórczość. Ale także w jego dziełach od-

milionów egzemplarzy. Skąd się wziął

naleźć można miłość „do istot ludzkich,

fenomen jego twórczości?

w całej naszej omylności, do cennych rze-

Przede wszystkim humor. Autor posiadał niezwykłe angielskie poczucie hu-

„głupocie,

niesprawiedliwości,

czy, do historii i w końcu – miłość do
ludzkiej godności”.

4

Co za sytuacja!

Charakterystyczne dla jego twórczo-

Kto postawiłby znanego przestępcę na czele
ważnej dziedziny działalności państwa?

ści są… przypisy. Nieraz długie, rozbudo-

Oprócz, powiedzmy, przeciętnego wyborcy.

sób wprowadzają ciekawostki lub komen-

# Piekło pocztowe

tują bieżące wydarzenia. Ponadto warto

wane, w ciekawy i humorystyczny spo-

zauważyć, że autor był niezwykłym eruInnym elementem w pisarstwie Pra-

dytą, wykorzystywał na swój własny spo-

tchetta, który przyciągnął wielu czytelni-

sób utarte schematy różnych gatunków,

ków, są jego bohaterowie. Tak zabawni,

cytował klasyków, przemycał historię

jak i prawdziwi. Cała gama niewiarygod-

różnych wynalazków, takich jak kolej czy

nych postaci od maga Rincewinda, ko-

telegraf. Tym samym wciąż zachęcał do

mendanta Vimesa, Śmierci (która mówi

zdobywania wiedzy, inspirował do szu-

WIELKIMI LITERAMI), aż po poboczne

kania

takie jak krasnoludy, wampiry, czy trolle.

wszystkim krytyczne myślenie.

informacji.

Pochwalał

przede

Mimo że jest ich tak wiele, każdy jest wyraźnie zarysowany, posiada własny cha-

Uniwersytety są skarbnicami wiedzy:

rakter, tak że bez problemu można odróż-

studenci przychodzą ze szkół przekonani,

nić np. jednego krasnoluda od drugiego,
co nie w każdej książce fantasy jest łatwe.

że wiedzą już prawie wszystko;
po latach odchodzą pewni,

Nie są też postaciami idealnymi bez żad-

że nie wiedzą praktycznie niczego.

nej skazy. Czasami wręcz przeciwnie, dla-

Gdzie się podziewa ta wiedza?

tego tak bardzo potrafią wzbudzić sym-

Zostaje na uniwersytecie,
gdzie jest starannie suszona i składana

patię u czytelników.

w magazynach. # Nauka świata dysku

5

Pratchett przyciągał do siebie fanów
jak magnes. Nigdy nie uważał się za wiel-

WE MUST WALK TOGETHER (wersaliki
wskazują na wypowiedź Śmierci).

kiego pisarza, był otwarty na spotkania

Mimo iż odszedł tak wspaniały

z czytelnikami, zawsze

pisarz pozostała jego

żartował, także z siebie.

twórczość.

Jak

długo

pozwalało

doprawdy fenomenal-

mu

zdrowie

przyjeż-

na, której wspaniałości

dżał na konwenty fa-

i zawiłości nie da się

nów

Dysku.

tak naprawdę opisać

korzystał

w nawet najdłuższym

Świata

Aktywnie
z Twittera.

artykule. To, co próbo-

W 2008 roku za
zasługi

dla

Twórczość

wał przekazać światu

literatury

w

swoich

książkach,

królowa brytyjska na-

będzie jeszcze bardzo

dała mu tytuł szlachecki

długo aktualne. Zain-

i tak stał się sir Terrym Pratchettem. Jego

spirował wielu ludzi, jego historie były

herb to sowa nad dwiema książkami i na-

ekranizowane, powstawały gry, figurki.

pis: Noli Timere Messorem, czyli Nie bój

Administratorzy

się kosiarza. W 2012 roku ogłosił, że cho-

umieszczając w m.in. źródłach swoich

ruje na rzadką odmianę Alzheimera. Od

stron internetowych komentarz „GNU

tej pory aktywnie zaczął działać na rzecz

Terry Pratchett”, zapewniają tym samym,

legalizacji eutanazji w Wielkiej Brytanii.

że jego imię będzie krążyć. Powstała na-

Jak mawiał, chciał odejść na własnych

wet specjalna wtyczka dla Wordpressa,

prawach. Mimo iż pisanie zaczęło przy-

dzięki której każdy może dodać taki ko-

sparzać mu coraz więcej problemów

mentarz do swojego bloga automatycznie.

stron

internetowych,

(musiał m. in. zrezygnować z pisania na
nie, które specjalny program zamieniał na

Jego imię brzmi w kodzie,
w wietrze pośród olinowania, w przesłonach.

tekst) paradoksalnie publikował coraz

Słyszałaś kiedyś powiedzenie

więcej książek. Zaczął być rozpoznawany
także poza dotychczasowym kręgiem fa-

„Człowiek naprawdę nie umarł,
dopóki powtarzane jest jego imię”?

nów i podziwiany za walkę jaką prowa-

# Piekło pocztowe

komputerze i przerzucić się na dyktowa-

dził. Niestety 12 marca 2015 roku Terry
Pratchett zmarł. Jak stwierdzili fani autora – świat stał się wówczas mniej płaski.
Na

oficjalnym

koncie

na

WARTO ZAJRZEĆ

Twitterze

umieszczono tekst AT LAST, SIR TERRY,


www.pratchett.pl
www.terrypratchettbooks.com

6

Typologia członków
organizacji studenckich
Marcin Karwowski

na ogrom doświadczenia – doskonale

W szkołach podstawowych, gimnazjal-

w przestrzeni uczelni, mają też najczęściej

nych i średnich coraz większą popularno-

kontakty do różnych osób z branży, po-

ścią cieszą się grupy wolontariuszy, koła

znanych na dziesiątkach konferencji i wy-

zainteresowań czy samorządy uczniow-

jazdów. Typ pierwszy ciężko przystoso-

skie. W codziennym pędzie, skupionym

wuje się do zmian, preferuje raczej utarte

na nauce, myśleniu o przyszłości i finan-

ścieżki i jest oporny na modyfikacje w za-

sach, coraz więcej osób pozwala sobie na

kresie działań, które współtworzy od lat.

znają

realia

działalności

organizacji

moment zatrzymania, zrobienia czegoś

Typ U2 – Wolne elektrony

dla siebie bądź dla innych. Na studiach

W opozycji do typu pierwszego są Wolne

również istnieje kilka form pozaprogra-

elektrony. To osoby, które nie przepadają

mowej działalności: koła naukowe, sekcje

za stałością, interesuje ich raczej włącza-

tematyczne,

studenckie

nie się tylko w niektóre akcje. Czują słabą

i wszelkie inne organizacje studenckie.

więź z resztą grupy, gdyż trudno im za-

Ze względu na motywy oraz charakter

wiązać prawidłową relację, działając sko-

uczestnictwa we wspomnianych grupach,

kowo (działam, nie działam, działam, nie

członków można podzielić na kilka za-

działam). Charakteryzuje ich ciągłe prze-

sadniczych typów.

konanie o stałej przynależności do organi-

samorządy

Pierwsze trzy typy związane są

zacji, mimo iż osoby zarządzające grupą

z charakterem uczestnictwa (U) w organi-

nierzadko zdążyły już wykreślić niejeden

zacji, trzy kolejne dokonują podziału ze

Wolny elektron. Do koła, sekcji czy samo-

względu na motywację studentów (M).

rządu wnoszą świeżość pomysłu, często

Typ U1 – Wiecznie żywi

są też dodatkową, nieprzewidzianą siłą

O studentach pierwszego typu trudno po-

roboczą aktywizującą się najczęściej przy

wiedzieć wiele – w organizacji są od zaw-

większych przedsięwzięciach. Niestety

sze, nawet najstarsi górale nie pamiętają

ciężko na nie liczyć w długoterminowym

od

członkowie

planowaniu, gdyż ich wrodzona zmien-

- założyciele danego koła, którym trudno

ność wiąże się często z niepunktualno-

się odłączyć. Charakteryzuje ich przeko-

ścią, niesłownością i skokowym brakiem

nanie o nieomylności oraz babcine stwier-

zaangażowania.

dzenia w stylu za moich czasów bądź kiedyś, robiliśmy to tak. Wiecznie żywi są

Typ U3 – Freelancerzy
Wydają się być ekspertami w drobnym

wartością dodaną organizacji ze względu

wycinku pracy organizacji. Często oporu-

kiedy.

Często

to

7

ją przed formalnym bądź społecznym

dóbr, za które nie wymagają zapłaty;

włączeniem w szeregi grupy. Wykonują

rzadko chcą czegoś w zamian za działa-

określone prace. Najczęściej są to graficy,

nia, które podejmują. Trudno ich docenić,

fotografowie, kreatorzy i administratorzy

gdyż każdą pochwałę starają się zbagate-

stron WWW czy trenerzy, niejednokrot-

lizować. Niejednokrotnie nie wykorzystu-

nie też korektorzy, edytorzy czy składa-

cze, którymi koło nawiązuje współpracę

by starać się o stypendium czy nagrody.

na potrzeby przygotowywania publikacji. Rzadko pokazują się na spotkaniach organizacji, działają raczej
zdalnie i taka forma kontaktu
im najbardziej odpowiada.
Dla

zespołu

ogromną

wartością są umiejętności,

wiedza

swojego

bogatego

doświadczenia,

Dla organizacji Wieczni wolontariusze
są prawdziwym skarbem głównie
ze względu na ciągłą chęć pomocy

i

zaangażowanie

w każdą akcję. Niestety

często

jedna

grupa

nie

wyczer-

i doświadczenie

puje chęci

freelancerów.

wolontariu-

Czasami

sza i zapisuje się

także do-

on do kilku sekcji,

bra,

których

kół itp., co nierzadko

użyczają

na

trzeby

działalności

grupy

po-

powoduje, że ustalenie
wolnego terminu na spo-

(oprogramowanie,

sprzęt, konta, licencje, sprzęt –
komputerowy, fotograficzny itp.).
Organizacja traci niestety na potencjale

tkanie czy działanie grupy wymaga nie lada umiejętności.
Typ M2 – Interesanci
Interesanci to grupa ludzi, którzy wi-

takiego członka, gdyż działa on tylko

dzą interes w członkostwie w danej orga-

w wąskim wycinku organizowanych akcji

nizacji. Najczęstszym powodem działania

i nie jest chętny do działań spoza swojej

poszczególnych osób, jest chęć uzyskania

działki.

zaświadczenia, które pomoże w zdobyciu

Typ M1 - Wieczni wolontariusze

stypendium naukowego. Dla niektórych

Trudno dotrzeć do jasno określonej moty-

koło, to sposób na znalezienie grupy zna-

wacji Wiecznych wolontariuszy. Najpro-

jomych, czasami odbiorców swojej twór-

ściej byłoby stwierdzić, że oni po prostu

czości (pisarskiej, muzycznej, rękodzielni-

chcą robić coś za darmo, chcą pomagać.

czej), a patrząc na ich głębszą motywację,

Charakteryzuje ich chęć działania w każ-

grupa to szansa na akceptację. Oczywiście

dym

najaktywniejszymi

nie ma nic złego w posiadaniu celu, jed-

i najlojalniejszymi działaczami organiza-

nak etycznie byłoby, gdyby grupa była

cji. Do akcji potrafią wnosić wiele swoich

świadoma, dlaczego dany student pra-

obszarze.

8

gnie zapisać się do organizacji – czy chce

tak? co z tego będę miał?. Potencjał sączą-

tylko samego zaświadczenia bez wkładu

cego się krytycyzmu najczęściej jest

ze swojej strony, czy potrzebuje grupy

ogromny i - by go wykorzystać - osoby

wsparcia, a może liczy na to, że za po-

tego typu są członkami przynajmniej kil-

średnictwem organizacji otrzyma dofi-

ku czy kilkunastu organizacji i w każdej

nansowanie na realizację swoich pomy-

z nich pełnią podobną rolę. Dla organiza-

słów. W przypadku jawności celów, Inte-

cji zazwyczaj bywają obciążeniem i ele-

resanci są bardzo konkretną grupą, z któ-

mentem hamującym rozwój i działalność.

ra można zorganizować wiele przedsię-

Jednakże

wzięć – każdy student wie, czego chce,

Mącicieli pozwala osobom zarządzają-

a organizatorzy wiedzą, co muszą zapew-

cym wykorzystać potencjał ich komenta-

nić – pełna klarowność. Niestety problem

rzy, by eksploatować je jako konstruk-

komplikuje się, czy osoby zarządzające

tywną krytykę i na ich podstawie usuwać

grupą nie mogą bądź nie chcą sprostać

słabe punkty planowanych akcji.

odpowiednie

wykorzystanie

wymaganiom interesantów, zwłaszcza

Poniższa tabela pokazuje, jakie typy

gdy koszty są niewspółmierne do zaanga-

powstają z korelacji motywacji i charakte-

żowania członków.

ru uczestnictwa. Krótkie komentarze ma-

Typ M3 – Mąciciele
Mąciciele to osoby uwielbiające bić pianę.

ją w sposób wyolbrzymiony i prześmiew-

Dużo dyskutują, zwłaszcza w mediach

terystyczne. A Ty działasz w organizacji

społecznościowych,

studenckiej? Jakim typem jesteś?

przez

maile

czy

czy uwypuklić to, co najbardziej charak-

SMSy. Niestety najczęściej ich celem jest
doszukiwanie się słabych stron każdego

WARTO ZAJRZEĆ

pomysłu i bojkotowanie go. Mąciciele raczej nie służą pomocą, rzadko są aktywni
w działaniu. W ich wypowiedziach kró-

www.biurokarier.umk.pl
/kola-naukowe-na-umk

lują: dlaczego? po co? czemu ja? a czemu
Typ U1
Wiecznie żywi

Typ U2
Wolne elektrony

Typ U3
Freelancerzy

Typ M1
Wieczni
wolontariusze

Żyją by pomagać.
Tylko śmierć zmusi ich
do opuszczenia szeregów
organizacji.

Działają w tylu grupach,
że w każdej udzielają się
tylko czasami.

Specjaliści,
którzy nie potrafią
zerwać z wolontariatem.

Typ M2
Interesanci

Kolejne zaświadczenie
zawsze może im się
przydać, a jak będą mogli
podzielić się do tego swoim
doświadczeniem…

Robią tylko to,
co im się opłaca.

Robią to,
na czym się znają,
ale gdy im się to opłaca.

Typ M3
Mąciciele

Żyją by bić pianę,
a że są w organizacji
od zawsze, to nikt ich
nie wyrzuci.

Mącą na kilka etatów
– robią, co mogą.

Lubią się powymądrzać
w ramach swojej działki.

9

Informacja o tatuażu
prostszym wyjaśnieniem jest samo hasło

Paula Olejniczak

akcji:

Ludzie wykonują tatuaże już od
kilku tysięcy lat. Wśród pierwotnych plemion świadczyły one o statusie danej osoby, jej przynależności do grupy, a także
spełniały

rolę amuletu, dodając

siły

i odwagi. W dzisiejszym świecie początkowo pełniły rolę symboli rozpoznawczych dla tajnych stowarzyszeń, organizacji przestępczych czy sekt. Obecnie najczęściej tatuuje się ciało dla ozdoby, niemniej jednak ostatnio coraz bardziej popularne stają się akcje społecznościowe
wykorzystujące tatuaże. Wzory na ciele
na powrót niosą ze sobą informację, tym

razem jednak w sposób globalny, niedostępny nigdy wcześniej.
Obecnie najszerzej rozpowszechnioną akcją wykorzystującą tatuaż jest
Projekt Średnik (ang. Project Semicolon),
zapoczątkowany w kwietniu 2013 roku.
Wtedy to Amy Bleuel, pomysłodawczyni
akcji, straciła ojca, który popełnił samobójstwo. Ona sama zmagała się z depre-

sją, a średnik, który stał się znakiem rozpoznawczym całej akcji, był dla niej symbolem przetrwania. Pomysł, jaki się wtedy narodził, był prosty: chodziło o zapisanie markerem w dowolnym miejscu na
ciele średnika i opublikowanie zdjęcia
„tatuażu” w mediach społecznościowych.
Po co? Żeby nie czuć się samotnym w codziennym zmaganiu z chorobą psychiczną, żeby okazać wsparcie tym, którzy walczą. Dlaczego akurat średnik? Naj-

„Średnik używany jest, kiedy pisarz mógł zakończyć zdanie, ale zdecydował się tego nie robić. Pisarzem jesteś ty,
a zdaniem – twoje życie.”
Pomysł szybko został

wypromo-

wany przez media i rozpowszechniony
na całym świecie. Teraz celem akcji nie
jest już tylko okazanie wsparcia i solidarności, ale uświadomienie wagi problemu,
jaki stanowią choroby psychiczne oraz
zapobieganie samobójstwom.
Z biegiem czasu uczestnicy projektu zamienili pisaki na trwałe tatuaże
i w takiej formie akcja kontynuowana jest

do teraz. Poza samym średnikiem, tatuaże zawierają często hasła wprost odwołujące się do założeń projektu. Najpopularniejsze to: „moja historia się jeszcze nie
skończyła” (ang. my story isn’t over yet).
Popularność

akcji

nie

słabnie,

co z jednej strony świadczy o jej skuteczności, z drugiej strony jest wyznacznikiem istotności problemu.
Poprzez tatuaż swoje poglądy wyrażają też obrońcy praw zwierząt. Akcja,
mająca swój początek w 2012 roku,
nazwana została 269, na cześć cielaka
- mającego pójść na rzeź - oznaczonego
właśnie tym numerem. Grupa zaangażowanych osób ocaliła zwierzę, po czym
wypaliła sobie numer 269 na rękach w ten
sam sposób, w jaki oznacza się zwierzęta,
czyli przy pomocy rozgrzanego żelaza.

Kolejne osoby, które chciały pokazać po-

10

parcie dla całej inicjatywy, korzystały już

gażowały się nie tylko zwykłe Węgierki,

z bezpieczniejszego i mniej bolesnego

ale i tamtejsze celebrytki. Cały świat miał

sposobu, czyli właśnie tatuażu. Uczestni-

usłyszeć o tym, że przemoc wobec jednej

cy projektu manifestują w ten sposób

osoby boli wszystkich, a przerażający

przekonanie, że żadne zwierzę nie zasłu-

efekt, jaki wywołały tatuaże, dobitnie to

guje na śmierć po to, aby ludzie mieli

wyraził. Cała akcja miała wymiar nie

mięso i skórę.

tylko symboliczny – pieniądze zebrane na

Kolejną inicjatywą społeczną związaną z tatuażami jest akcja, mająca swój

sprzedaży tatuaży przekazane zostały
fundacji walczącej z przemocą.

początek na Węgrzech. Według statystyk

Podobną inicjatywą do poprzedniej

jedna na pięć tamtejszych kobiet do-

była akcja 1 in 3 („jeden na trzy”), która

świadcza przemocy. Boją się one zgłaszać

swój początek miała w Stanach Zjedno-

przestępstwa i nie wiedzą, gdzie znaleźć

czonych, a zorganizowana została przez

wsparcie. Cała inicjatywa polega na tym,

międzynarodową

aby te cztery kobiety, które mogą czuć się

mething (ZróbCoś). W tym przypadku

bezpiecznie, wsparły tę jedną, pokazały

chodziło o rozpowszechnienie informacji

jej, że nie jest sama. W tym celu firma

o tym, że co trzecia relacja między młody-

Tatz, specjalizująca się w produkowaniu

mi ludźmi nosi znamiona toksycznej.

tymczasowych tatuaży do samodzielnego

Aby pokazać świadomość tego problemu

wykonania, wyprodukowała serię tatua-

i ostrożność, można było zamówić tym-

ży, mających imitować siniaki. Każdy, kto

czasowe tatuaże dla siebie i najbliższych,

chciał okazać swoje wsparcie, robił sobie

a następnie zdjęcia po wykonaniu tatuażu

taki tatuaż, a następnie publikował zdję-

umieścić na portalu społecznościowym

cie na portalu społecznościowym z hash-

oraz wysłać do organizatorów. Tatuaże te

tagiem #HurtsMeToo. W kampanię zaan-

były szczególne - składała się na nie cien-

organizację

DoSo-

11

ka, metaliczna linia oplatająca część nad-

i w innych krajach uznaje się go za

garstka, zaś resztę takiej bransoletki sta-

oświadczenie woli pacjenta.

nowiły kreski i kropki, wyrażające napis
1 in 3 w alfabecie Morse’a.

Tatuaże początkowo miały nieść ze
sobą informację. Dotyczyły przynależno-

Akcja trwała od pierwszego maja

ści do grupy i pozycji społecznej. Ostatnio

do końca czerwca tego roku i przez ten

funkcja informacyjna ustąpiła miejsca es-

czas wzięło w niej udział ponad czter-

tetycznej, niemniej - jak widać - wciąż

dzieści tysięcy osób.

można tatuaże wykorzystać, by coś prze-

Opisane wcześniej inicjatywy pole-

kazać. Akcje społeczne z nimi związane

gały na okazaniu wsparcia tym, którzy są

zwiększają świadomość dotyczącą niektó-

w potrzebie. Jest jednak jeszcze jeden ro-

rych problemów, a same tatuaże przeka-

dzaj tatuaży, którego celem jest niesienie

zują wsparcie i są świadectwem poglą-

pomocy, tym razem jednak nie tylko ko-

dów. Rolę nie bez znaczenia odgrywają

muś innemu, ale też samej osobie tatuow-

tutaj także media społecznościowe, które

anej. Mowa o tatuażach z grupą krwi lub

ułatwiają rozpowszechnienie informacji.

symbolem nieskończoności, który ozna-

Inicjatyw o takim charakterze nie ma zbyt

cza gotowość do oddania narządów po

wiele, ale te, które są, angażują ludzi cał-

śmierci. W przypadku trafienia do szpita-

kowicie.

la taki tatuaż nie jest informacją wiążącą
dla lekarza. Zwłaszcza ten drugi często w
Polsce nie jest kojarzony, a przez to nie
niesie ze sobą swojego pierwotnego zna-

WARTO ZAJRZEĆ

www.dziarownia.pl
www.i-tatuaz.pl

czenia. Jednak jest to symbol uniwersalny

Zasoby informacyjne wybranych
organizacji światowych
część 1
Jagoda Rycharska

Zasoby

informacyjne

organizacji

światowych opracowane są tematycznie,

Są dostępne dla ogółu społeczeństwa, tam

zgodnie z zakresami działalności tych in-

gdzie możliwe jest korzystanie z Interne-

stytucji. Ich prezentowanie oparte jest

tu. Olbrzymia ilość informacji przygoto-

o różnorodne formy przestawiania da-

wywanych i gromadzonych przez organi-

nych – tabele, wykresy, mapy, wizualiza-

zacje światowe jest udostępniana głównie

cje, diagramy, grafy. Bazy danych, jak

poprzez szereg baz danych mieszczących

i przygotowane w nich opcje wyszukiwa-

się na stronach internetowych tych orga-

nia, nie są ograniczone ilościowo i czaso-

nizacji.

wo (występują jedynie nieliczne wyjątki

12

nieudostępniania danych - przykładem

otwartości, dzięki której wprowadzono

może być baza Organization for Econo-

wiele inicjatyw np. Policy on Access

mic Co-operation and Development (dalej

to Information – zasoby informacyjne do-

OECD), z której korzystać mogą jedynie

tyczące prac Banku, Open Data – zasoby

zalogowani użytkownicy lub ci, którzy

informacyjne dotyczące rozwoju w kra-

wykupią abonament). Wyszukiwanie na

jach świata, czy Open Financial Data

podstawie doboru różnych kryteriów

– dane finansowe. Wynikiem polityki

umożliwia dogodną selekcję danych.

otwartości BŚ jest również stosowanie

W dalszej części artykułu zostały

licencji Creative Commons – Uznanie Au-

pokrótce zaprezentowane zasoby infor-

torstwa do wszystkich publikacji. Meta-

macyjne, wielu organizacji światowych

dane otwarcie dostępne są natomiast

m. in. World Health Organization (dalej

w formacie Dublin Core.

WHO), World Bank (dalej WB), United

Zasoby informacyjne opublikowane

Nations Educational, Scientific and Cultu-

po 2009 roku przez Bank znajdują się

ral Organization (dalej UNESCO), World

w Open Knowledge Repository - repozy-

Trade Organisation (dalej WTO) i OECD.

torium wiedzy, które zawiera ponad
2 tyś. publikacji książkowych, raportów,

Zasoby informacyjne World Bank
Na zasoby informacyjne Banku Świato-

badań, artykułów. Microdata Library to

wego (ang. World Bank) składają się ma-

zawierające zasoby informacyjne, tym ra-

teriały informacyjne, edukacyjne, praso-

zem w postaci micro danych. Dostarczają

we, a także wyniki, raporty, statystyk

one informacji (uzyskanych z sondaży

z badań przeprowadzone przez Bank.

przeprowadzonych przez Bank) o krajach

Wśród nich nie zabraknie również prze-

rozwijających się, ich otoczeniu, społe-

mówień, opinii, wiadomości oraz wielu

czeństwie i gospodarce.

kolejne miejsce przygotowane przez Bank

publikacji. Tematyka zasobów – zgodnie
z misją organizacji - odwołuje się do obszarów prawidłowego rozwoju państw

Zasoby informacyjne UNESCO
Najbogatszymi zasobami informacyjnymi

świata. Wprowadzony został podział za-

UNESCO są dane w postaci statystyk,

sobów na kategorie: rolnictwo i rozwój

na drugim miejscu znajdują się różnorod-

obszarów wiejskich, zdrowie, skuteczność

ne zasoby

pomocy, infrastruktura, zmiana klimatu,

w bazach danych.

ubóstwo, gospodarka i rozwój, sektor

informacyjne umieszczone

Dane zawarte w banku statystyk

prywatny, edukacja, sektor publiczny,

(www.data.uis.unesco.org)

energia i górnictwo, nauka i technologia,

dzielone wg pięciu obszarów działalności

środowisko, rozwój społeczny, dług ze-

programowej UNESCO: edukacja, nauki

wnętrzny, ochrona socjalna i praca, sektor

p r zy r o d n i cz e ,

finansowy, handel, urbanizacja.

i humanistyczne, kultura, komunikacja

Bank Światowy prowadzi politykę

i

informacja.

na u k i
Zasoby

zostały

po-

s po łe c z n e
informacyjne

13

UNESCO oprócz powyższego podziału,

stron internetowych, na których umieszo-

upowszechniane za pomocą strony inter-

ne zostały wskazane materiały. Przegląd

netowej

i dostęp do wszystkich baz danych

(www.unesco.org/new/en/

unesco/resources/), dostępne są również

natomiast

w następującym układzie do wyszukiwa-

www.data.uis.unesco.org/. Istnieje także

nia: publikacje (poprzez biblioteki, archi-

tezaurus zaopatrzony w 7 tyś. haseł w ję-

wum, księgarnie i UNESDOC database),

zyku angielskim, rosyjskim i ponad 8 tyś.

konwencje

haseł w języku francuskim i hiszpańskim,

i

zlecenia,

statystyki

możliwy

jest

ze

strony

i multimedia.

przydatny do analizy tematycznej i wy-

Statystyki, publikacje oraz inne wspo-

szukiwania tematycznego i alfabetyczne-

mniane już rodzaje zasobów informacyj-

go (www.databases.unesco.org/thessp/).

nych, to nie wszystkie typy zasobów
możliwe do przeglądania i wyszukiwa-

Zasoby informacyjne OECD

nia. Spora liczba baz danych, przygoto-

Zasoby Organizacji Współpracy Gospo-

wanych przez organizację UNESCO, ofe-

darczej i Rozwoju, złożone z wielu kom-

ruje informacje w postaci wywiadów

ponentów, także odpowiadają zakresom

i materiałów wideo, gier, elektronicznych

działalności

biuletynów, e-atlasów, czasopism, rapor-

umożliwia dostęp do zasobów dotyczą-

tów , kalendarzy wydarzeń itd.

cych obszarów polityki rządów państw

tejże

organizacji.

OECD

Organizacja UNESCO dla swoich

członkowskich przynależących do organi-

odbiorców przygotowała bazę bibliogra-

zacji i obejmuje m. in. takie obszary jak:

ficzną

informacyjnych

administracja publiczna, przegląd gospo-

(www.unesco.org/unesdi/index.php/

darczy, rynki finansowe, handel między-

eng/biblio/tous.html), która odsyła do

narodowy, rybołówstwo, edukacja, zdro-

zasobów

14

wie, energia, technologie informacyjne,

ry jest Intranetem skierowanym wyłącz-

inwestycje, innowacje, ochrona konku-

nie do jednostek rządowych (dostępny

rencji i konsumenta, zaludnienie, rolnic-

po zalogowaniu). Jest to serwis Gateway

two, polityka ekonomiczna, konsumenc-

dający bezpośredni dostęp do m. in. da-

ka, naukowa, terytorialna, ekologiczna

nych takich jak: dokumentacja wewnętrz-

i technologiczna.

na banków i informacji statystycznych

OECD iLibrary, OECD Data i OECD

o państwach członkowskich OECD.

Statistics to trzy kluczowe miejsca, z któ-

W

kolejnej

części

artykułu,

rych i najczęściej korzystają użytkownicy.

w następnym numerze „Między Regała-

OECD iLibrary jest platformą, a zarazem

mi”, pokrótce zaprezentowane zostaną

serwisem zintegrowanym, udzielającym

zasoby informacyjne innych organizacji

dostępu do elektronicznych zasobów

światowych.

opublikowanych przez OECD po 1998 r.
i baz danych np. PISA, ITF, IEA, NEA.
OECD Data oferuje listę wszystkich baz
danych

organizacji

oraz

upublicznia

ostatnie wiadomości. OECD Statistics
to baza statystyk. Obok wyżej wymienio-

WARTO ZAJRZEĆ


www.databases.unesco.org
www.oecd-ilibrary.org
www.worldbank.org

nych na uwagę zasługuje także OLIS, któ-

Biblioteka Główna
Akademii Morskiej w Szczecinie
Hanna Gaweł

wę zbiorów stanowią książki, czasopisma

Wszystkie bazy dotyczące problematyki

uczelni oraz z potrzebami środowiska

nawigacji, największy zbiór kartografii

regionu w zakresie ogólnie pojętej proble-

świata w Polsce, a do tego domowa at-

matyki morskiej. Od stycznia 2010 r.

mosfera? Wszystko to można znaleźć

biblioteka pracuje w systemie bibliotecz-

w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej

nym Aleph. Dostęp do katalogu kompu-

w

terowego możliwy jest w Czytelni Infor-

Szczecinie,

przy

i zbiory specjalne związane z profilem

ulicy

Henryka

Pobożnego 11.
Biblioteka ta powstała w wyniku

macji Naukowej, Czytelni Multimedialnej
oraz on-line.

połączenia zbiorów Państwowej Szkoły

Osobami uprawnionymi do korzystania

Rybołówstwa Morskiego i Państwowej

z biblioteki są: pracownicy i studenci

Szkoły Morskiej, a właściwa jej działal-

Akademii Morskiej (dalej AM), doktoran-

ność rozpoczęła się w 1969 roku po utwo-

ci AM, słuchacze i pracownicy Policealnej

rzeniu Wyższej Szkoły Morskiej. Podsta-

Szkoły Morskiej, uczniowie Technikum

15

Morskiego i Technikum Mechanicznego
(dalej ZSTiM), studenci innych uczelni
Szczecina pod warunkiem posiadania
karty

międzybibliotecznej,

kursów

SDKO,

uczestnicy

pracownicy

PŻM

i ich rodziny oraz inne osoby zgodnie
z

przepisami

korzystania

z

czytelni

i wypożyczalni.
Odrębna, tworzona przez Bibliotekę
Akademii Morskiej w Szczecinie, Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”
prezentuje zdigitalizowane zbiory książek, artykułów i innych dokumentów wy-

branych z zasobów Biblioteki Głównej
Akademii Morskiej. Dostęp do Biblioteki
Cyfrowej możliwy jest ze strony domowej
Biblioteki. Większość zbiorów dostępna
jest online w Internecie, część ze względu
na ochronę praw autorskich dostępna jest

takich jak Internet Ships Register, Knovel,
Morski Vortal, Sea-web Ports czy też
AIS Live.
Ale Biblioteka Akademii Morskiej to
nie tylko bazy danych i dokumenty techniczne. To również miejsce pracy niezwykle kreatywnych bibliotekarzy, a Biblioteczny "Escape Room" wymyślony w Bibliotece Akademii Morskiej w Szczecinie
uznany został za najciekawsze wydarzenie Tygodnia Bibliotek 2015. Na każdym
kroku widać dbałość o aktualność informacji zamieszczanej na stronie internetowej i Facebooku. Szczecińska placówka

wychodzi

współczesnych

Oprócz tego Biblioteka Akademii
Morskiej w Szczecinie oferuje dostęp
do wielu baz naukowych i technicznych,

oczekiwaniom

użytkowników,

dba

o swój wizerunek jako nowoczesnej instytucji, stale uzupełniając zbiory i organizując spotkania dla czytelników.

wyłącznie z komputerów znajdujących
się w Czytelni Multimedialnej.

naprzeciw

WARTO ZAJRZEĆ

www.bg.am.szczecin.pl
www.facebook.com
/biblioteka.am.szczecin

16

Książka: Opis cech
sensorycznych piwa
Wojciech Leszczyński

być rozgrzewający lub rozpuszczalniko-

Czy to jest polna łąka, las po deszczu, wa-

i przyjemna albo szorstka i pozostająca

rzywniak z owocami tropikalnymi, czy

dłużej. Wzorce do nauki oceny sensorycz-

wreszcie zatłoczone miasto. Wszystkie te

nej piwa można zrobić przy odrobinie

aromaty możemy gdzieś w piwie odszu-

chęci we własnym zakresie, z wykorzy-

kać. Na co dzień spotykamy się z niezli-

staniem powszechnie dostępnych pro-

czoną ilością zapachów, które do nas do-

duktów. Eugenol, aromat bananowy, aro-

cierają. Perfumy sąsiadki, która wcześniej

mat maślany, zmywacz do paznokci, ocet

wy, bądź goryczki, która może być krótka

jechała tą samą win-

destylowany to tylko

dą, rozgrzany asfalt,

niektóre

mokry

po

pozwalające na przy-

deszczu. Przejeżdża-

gotowanie własnych

jąc przez las, najlepiej

wzorców. Do piwa

otworzyć okno samo-

można dodać jedno-

chodu i spróbować

procentowy roztwór

opisać

ałunu, który ma dzia-

chodnik

odczuwany

produkty

zapach. Taki codzien-

łanie

ny trening węchu bę-

Dzięki temu można

dzie miał znaczenie

przekonać się, jak bę-

przy

dzie pracowała ścią-

ocenie

senso-

rycznej piwa. W per-

gająca

fumach

w

występują

ściągające.

goryczka

piwie.

Celowe

trzy akordy. Akord

wprowadzenie

do

głowy to szybko zni-

piwa

po-

kający aromat, akord

zwala uczyć się wy-

serca utrzymuje się

czuwania go w pi-

aromatu

od kilku minut do kilku godzin oraz

wie, w którym występuje on w wyniku

akord bazy, aromat utrzymujący się kil-

procesu produkcyjnego i jest jego zaletą

kanaście godzin. Podobnie jest podczas

lub wadą. Aromat diacetylu można uzy-

oceny

sensorycznej piwa. Pierwszym

skać wykorzystując np. spożywczy aro-

akordem będzie pełnia i wysycenie. Dru-

mat maślany. DMS, mocno warzywny

gim wszystko to, co pochodzi ze słodu,

zapach, będący wadą piwa, to aromat wo-

fermentacji i chmielu. Trzeci akord to fi-

dy z puszki po kukurydzy konserwowej.

nisz, czyli odczucie alkoholu, który może

17

Octan etylu można uzyskać przez

pełne słońce, a drugą zostać w ciemnym

użycie bezacetonowego i niearomatyzo-

miejscu. Po kilku dniach należy spróbo-

wanego zmywacza do paznokci. Dwutle-

wać obu piw i porównać je ze sobą.

nek siarki to zapach zapalonej i zgaszonej

Starzenie się piwa i jego utlenienie można

zapałki. Aromat siarkowodoru unosić się

wywołać np. przechowując je w tempera-

będzie nad przekrojoną i pozostawioną

turze 45 stopni przez 3 dni lub 40 stopni

na jakiś czas na kaloryferze cebulą. Auto-

przez 10 dni. Pozostawienie piwa latem

lizę, czyli aromat martwych drożdży imi-

w rozgrzanym bagażniku samochodu

tuje przypalone mleko lub pieczone ziem-

na kilka dni i późniejsze porównanie go

niaki. Światło powoduje przekształcenia

z takim samym, ale niewygrzewanym,

związków pochodzących z chmielu. Daje

pozwoli na wyczucie tego, w jaki sposób

się to wyczuć praktycznie w każdym pi-

starzeją się i utleniają poszczególne style.

wie sprzedawanym w zielonej butelce.

Z takiego porównania wynika wiele

Aby rozpoznać zmiany zachodzące w na-

wniosków i zapamiętanych informacji

rażonym na światło słoneczne piwie,

przydatnych przy późniejszej ocenie sen-

można np. zakupić dwie brązowe butelki

sorycznej.

- jedną z nich wystawić na kilka dni na
P. Leszczyński, Opis cech sensorycznych piwa. PSPD 2015.

Film: Najdłuższa podróż
Agata Olkowska

Akcja filmu rozpoczyna się dość
schematycznie. Sophia (Britt Robertson)

Miłość – temat często podejmowany

- prymuska o zaplanowanej przyszłości

w powieściach Sparksa, został wykorzy-

- poznaje silnego, przystojnego kowboja

stany również w ekranizacji jego książki

Luke’a (Sean Eastwood), z którym uma-

„Najdłuższa podróż”. George Tillman Jr.

wia się na jedną niezobowiązującą rand-

- bazując na potencjale młodych aktorów

kę. Gdy ich idealne spotkanie dobiega

(Britt Robertson, Scott Eastwood, Oona

końca, nagle w nieoczekiwanym momen-

Chaplin) - prezentuje historie dwóch par.

cie (a raczej w oczekiwanym, skoro

Współczesne losy bohaterów przeplatają

w pierwszym kwadransie filmu docho-

się ze wspomnieniem miłości, której hi-

dzimy do momentu „i żyli długo i szczę-

storia rozpoczyna się w okresie II wojny

śliwie ”) spotykają na swojej drodze

światowej. Mimo różnicy pokoleń, jaka

Irę (Alan Alda) - wiekowego wdowca,

dzieli bohaterów, ukazano także podo-

którego ratują z wypadku samochodowe-

bieństwa między nimi, które opierają się

go. Punkt dla reżysera - wydarzenie

na dążeniu do celu, realizacji marzeń oraz

to zaakcentowano na tyle dosadnie,

poświęceniu w imię miłości.

że może ono przekonać widza do tego,

18

iż warto pozostać w kinie jeszcze godzi-

przed

wyjściem

nę. Od tego momentu przeplatają się losy

poprawić makijaż.

z

kina,

muszą

znanych już bohaterów z historią miłości

Sądząc po liczbie widzów przyby-

Iry i jego żony Ruth (Oona Chaplin).

łych na premierę, obsada aktorska przy-

Sohpia - dzięki temu, że została popro-

padła odbiorcom do gustu, a historia

szona przez starca o czytanie mu jego

przez nich przedstawiona spotkała się

listów do ukochanej - zaprzyjaźnia się

z pozytywnym przyjęciem. Na portalu

z mężczyzną i odkrywa jak dużo łączy jej

Filmweb film został oceniony

uczucie do Luke oraz miłość Iry i Ruth.

(w stali od 1 do 10), czyli na czwórkę

Oczywiście - pomimo przeciwności

z plusem. Jest to dobry wybór dla osób

losu, jakie ukazano w filmie - obie

lubiących bajkowe zakończenia i opowie-

historie

ści o potędze miłości przezwyciężającej

A

kończą

zapłakane

się

happy

miłośniczki

endem.

romansów,

na 7,5

wszelkie przeciwności losu.

Najdłuższa podróż, reż. G. Tillman. Fox 2000 Pictures 2015.

WWW: Rezumey.pl
Weronika Korga

stanowisk. Na początku trzeba przycią-

gnąć uwagę potencjalnego pracodawcy,

Niezależnie od tego, czy jest się stu-

aby w ogóle zechciał zagłębić się w lektu-

dentem i szuka się pierwszej dorywczej

rze naszego życiorysu. Oryginalne, este-

pracy, czy czas skończyć już studia i po-

tyczne i profesjonalne CV na pewno przy-

szukać wartościowego stażu, praktyki

kuje wzrok na dłużej.

bądź etatu, a nawet jeżeli jeszcze nie my-

Strona rezumey.pl daje nam możli-

śli się o kwestiach zatrudnienia, pewnym

wość stworzenia atrakcyjnego CV w for-

jest, że prędzej czy później każdy musi

mie infografiki. (O tym, czym jest infogra-

napisać CV. Curriculum vitae, zwane

fika, można przeczytać we wcześniej-

również życiorysem, to nic innego jak do-

szych numerach „Między Regałami”.)

kument opisujący przebieg życiowego

Korzystanie

doświadczenia, umiejętności, stanowiący

proste. Cały proces tworzenia swojego

pewnego rodzaju reklamę kandydata .

życiorysu zamyka się właściwie w trzech

Dawno minęły już czasy, kiedy pod-

z

serwisu

jest

banalnie

krokach.

stawowym narzędziem do tworzenia
CV był program Microsoft Word. Ponieważ pierwsze wrażenie jest bardzo istot-

Krok 1: wstawianie swoich danych
osobowych, osiągnięć i umiejętności

ne, obecnie, aby przyciągnąć uwagę re-

Można skorzystać z opcji importu z ser-

krutera, nie wystarczy wypisać ukończo-

wisu GoldenLine, LinkedIn lub Facebook.

nych uczelni i obejmowanych wcześniej

W tym przypadku wystarczy skopiować

19

link do swojego profilu, aby po chwili

Krok 3: zapisywanie dokumentu

móc edytować dane i zadbać o szczegóły.

W momencie gdy już dopracujemy cały

Możemy również wybrać opcję „czysty

dokument, mamy możliwość zapisania

szablon”, aby sporządzić swoje CV od

go na dysku w formacie .pdf lub .png.

podstaw. Następnie wystarczy kliknąć

Przedtem trzeba się jednak zarejestrować

„stwórz CV”, aby przejść do podglądu

lub zalogować w serwisie, podając swój

i edycji swojego dokumentu.

adres e-mail i hasło. Po zalogowaniu możemy pobrać dokument lub udostępnić
go na serwisach społecznościowych.

Krok 2: edycja danych
i wybór szablonu

Strona rezumey.pl oferuje podsta-

Pracując w trybie „edycja” możemy w ra-

wowe opcje edycji dokumentu, prezentu-

mach jedenastu głównych sekcji (szablon

jąc treści w sposób atrakcyjny i przejrzy-

graficzny, dane osobowe, adres zamiesz-

sty. Ogromną zaletą portalu jest jego pro-

kania, numery telefo-

stota

nów, adresy e-mail,

oraz fakt, że CV moż-

strony

do-

na stworzyć w kilka

eduka-

minut. Poza tym mo-

www,

świadczenie,

i

intuicyjność

cja, języki obce, dodat-

żemy

kowe sekcje, stopka

z dziesięciu dostęp-

dokumentu)

edyto-

nych szablonów gra-

wać swoje CV. Warto

ficznych, w zależności

zauważyć, że w sekcji

od naszych preferencji

szablonu graficznego

czy rodzaju stanowi-

możemy również zde-

ska, na jakie chcemy

cydować, w jakim ję-

aplikować. Interesują-

wybrać

jeden

zyku chcemy utworzyć nasz życiorys (do

cą opcją jest także możliwość zamówienia

wyboru mamy trzy: polski, angielski

płatnej konsultacji z ekspertem. Wszystko

i hiszpański). W trybie „podgląd” może-

to sprawia, że pomimo mnogości progra-

my z kolei obejrzeć nasze CV w takiej for-

mów do tworzenia infografik i dokumen-

mie, w jakiej zostanie ono zapisane

tów, rezumey.pl ma na swoim liczniku

w danej chwili.

już 84 109 wygenerowanych życiorysów.
www.rezumey.pl

Źródła grafik (numer strony):
(1) - fot. Aleksandra Wawrzyńska.
(2) - Opracowanie własne (SDKN ePRINT).
(4, 5, 7, 10, 13) - Pixabay [on-line]. Dostęp: 14 grudnia 2015. Dostępny w World Wide Web: http://pixabay.com/.
(15) - fot. Hanna Gaweł.
(16) - Degustacje Piwa [on-line]. Dostęp: 14 grudnia 2015. Dostępny w World Wide Web: http://degustacjepiwa.pl/.
(19) - Rezumey.pl - stwórz unikalne CV [on-line]. Dostęp: 14 grudnia 2015. Dostępny w World Wide Web: http://www.rezumey.pl/.

20

STUDENCKO – DOKTORANCKIE
KOŁO NAUKOWE EPRINT
17-18 marca 2016 r.
ma zaszczyt zaprosić na

I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"Człowiek – Biblioteki. Książki. Media"
PROPONOWANA TEMATYKA WYSTĄPIEŃ:

odpowiedzi bibliotek na potrzeby czytelników
(specyficzne formy działalności)

twórcy i pasjonaci książek
(autorzy, redaktorzy, edytorzy, bibliofile etc.)

człowiek w przestrzeni medialnej

książka nie tylko do czytania
(jako dzieło sztuki, narzędzie terapeutyczne etc.)

wpływ bibliotek, książek i mediów na człowieka
(kondycja psychologiczna, społeczna, moralna)

nowe media
TERMINY:
29.02.2016 - przyjmowanie zgłoszeń prelegentów
14.03.2016 - ogłoszenie programu konferencji
14.03.2016 - przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy
17-18.03.2016 - konferencja
Szczegóły i formularze zgłoszeniowe
dostępne są pod adresem:
WWW.KONFERENCJA.STRIKINGLY.COM