FIAT UNO

1

11

r :1,

'11.1 ..

W5T:~P

DAINIE HCHNIICZNE

Opfi$ AAifl10~rnoo6w

D!ane. ~d}eir!il'Yfik.acyj ne Chdf.a'J.,:,tfffy.::>lyli::a teeJm lema M ome:nty dO:kf~ania BB.Zp~B.C2niki

Lozy.sK.a

INFQRMACJlI!: DILA UZYTKOWNIIKA

111 11 12 113 26 30 3,1 3.2

2:1,

38

3.6

Wym:on1;(lwOl,nia !wl'iI'I(rnItOWOlI'l~e, lOilln,ilk:a 38

lfIoz:bibr[.;;al si~niika ,46

Sktadlalil,ie sill'l.iika 48

GWwtCA 50.

Z;:3j~!cie" za*oze,rm~e .g~ow~'cy 50

N,';Ip,raIWB 9i~owi¢y 51

Jl~glill.I<I~jla Ilm:!,I ZOlWQ.lfo6w 507

Tt.nl<~ II KOfiBOWODV 5:8

Wetyfik,OIc:jOl'Cz'!ll~(:i 58

Skladlu,ie t~oka i ikolrlb-ow()odlu 60

Sp,r.a1wdlzOil'lile, jMneowEik ll:owJbowYCh 62

W.At WHIB·()V!/':( , , , , , , , , 63

8~'lfawdlzan~e, warli(j kor~b·o"W9g{) 63

Sp raJwdlZ:I,tI'l ile pall'lewek 91t,o.wnych ~ hrzu Q5iowegQ 65

KADWB SIILNIKA 66

FtOiZFcI!AD , , , , , , , 69

S~f<'l!wdlz;llin iie, elemenMw rozI"ZO\dliu69 UstaJwialfli,e rezraadu (si~ni:k. 900) 70 Ustalwialoi,e IrQ:i!:r·l;OId~ (:su~ !'li'l\:i ~ 100/'13.(0)72

SMA.FlOWANIIE 74 N,~IJ;:I raw.. !1;JQ<1liil P<y QIe.jLl75

Wymianal fill:rfll ol!f;jiu'l7 II:

11-------------~~~~~-~----____tI iJ!

2.,3"

2.5. 2,6.

2.7.

SILNIK1900n100/1300

D ~ MONT At .:31 L.N IKA

10.5-

WY'Yl.QntQwanie I wmo IiTItow,~ni e $Ii I iflI ika 11 05

Ro~bii6.-k<!J, si Iinii ka 1107

S,kh:ildia lillie si lin ilk"a 1 cua,

GLOW! CA 1109,

Zdj ~ei(ll ! za-loze.nie gltow'UCY 10,9

INaprawa, g~(llwicy , " . . 1"iI~

'UKLA,D KOR60WY • . . . '113-

SlPln~,wd:~aJoij,e wa~u IkoJf'bowe.glQ 1 '13

Werylfiikaeja i wy;m'i a,!,lI,a t~okow 0 lJaJiit ~o<rbowod6,w 114

N,ap'If;fl_IW,ai lkot,aJ za maclhowegQ 111,5

KADtUB 115

ROZRZ.~D 1 '1 e.

SMARQW.AN 1.'1;;: 1 ~ 6

\lVJ RY:S 1\ PAlI'WA 11 S

Sp.rawdz:alflli1e! lW,kh:UJ ~ wtry$k!l)w.t'lgo 1,25

,R,t;!Iglu liIii,c,~,a bieglY jill~'ow;j},g 0 1 '2,,'

ZA.Pt.ON M~ CRQ P- L~X 1 28

o ~,~uga It'ozdz:iel,ac.z:al zaplenu 'il 30

SplFswdl;z;':rille Ulk~;adu za pI'oI'1H;;JI'\!IIIego "i!3{!I

3.9, C.H,tO DZ:EN I E ,..".,'''' 1 33

6~~ __ ~~ __ -=~-= -=~~ __ ~~~ ~ ~

!"I!AT UNIO

2,$,

78
'78.
an
82
84,
M
81
87
:89
'90
9rJ
912
92
93
94
94
95
96-
96
9.9
99
11001
1 03 Wymi'alfu'Ii lf1I~y'n'l,.I ~h,lodz&cegIQ Wy~ii,ali'iii:'l, termostatu

Na,pr.aw.a pO!!'nP'V plynu Gl1iod~~cego Sp.r;1lwdizanli It! wenrt'y-I at:o.!'",a e.htodl'l i'ey

2,91, ,;tA,Pto N .......,,'" S.pr,8wdi!Za;1I1 iie, r,o:zd;z:iie:flaGz!iIi zaplonu 'Wymi.ana: IFOzd;z'i e lacza z.apf,ollllJl

'Wymh'lI!1:a1 i 'l.listawia nie styik6w prze rYWEl¢:Z:a1

IFl:ei!:llul,acja, ik&tiHi ~a"'c~11l . , " • e- •

IReglu~ :;:u:,j:al !kqtal wvprzediit·t;;I{ri ia Z,iilP~On:LI S,p.-awdza iii Ie cewiki z,ap~olf}owej Olbshl,gna swi,ec 2.ilIptonowyeh

2.1 0, pnM fA PALIWA. • • e " , Sp.lra,wd2!ani e' po mp,v pail iwa W'yrni.a!1i1!!, pompy pel iWIil! N,ap'j'a'w8 pompy p21llllw,a

2,'11. GiAZNIK""",

De me fIlrtaz i ,c~y~z'cze,if'I le gaini ka IJIsil:awi,~li'fI U~ 1P0,zii omu p'~[1 iwa Spii'3wdzaJnij,e' pomlpk.~ 1P'r.zyspi,E!'S;r;aj,i\lC!£!Ij R.egIWlI:acja bi~gilJ ja.loweQIii)

:;l.n, \l\!YDE,CH , , , . ,

3

SILNIIK 1300 TURBO

104

IDlE MO NIT! AL, S IlbMI KA

3,.2.,

3.3.

3.4, 3,,5, 3,.6,

3,""

3.8"

,.

FilAi UNO

3_110_

3.11.

4

ID Ot.ADOWAN'11E

Wvm Ia F'iJa t!JJIlrbOSplr~mrk~ ...."...

'W'ym ia na przewod6w i ohlodn iicy IPowiiet:r.z~

W'{ D ~C H _ • • . . . . . , . , . . _ _

SILNIKI1300 Dl1700 D

134 '13:4,

136 13!6

137

4.1.

4.2.

4.3.

4.4. 4.5_

4.6.

4,]. 4,8;. 4.9.

4l.~ 0.

6

WYlmO'l'litow,aniie' j wm,of'itowanie si in:i ka Rozb.I6lrka s,i:inlilka11300 D

Rozb'iiolr.k!1l :s,iil nli,k;;;m 1170.0 D

SI~Jad.anire ,si1lnHk6w 11300 D'/11'oo D

GtOWICA "".. _ , '" . , ,

Zdj,{lcie I ~a~o:zefii e g~owicy sui nilka 1 300 D ldJ;,ci,!2: I,za~o,z\eln'be gjQWii,cy '$-i~nika 1700 D N:alprlaW:!;I' 'lilIl~OIWier'!t ,sill nn ka iI 300 D'

Ni3JprawaJ 'gll'owicy $.:i hlir k~ 11700 I)-

IUKUD !KORBQWY . . . . .

Sp,r';3[Wc'z;8In'i;e.' VllaillJ kg rrbO'wago Wymi.an~ Ikoil"ibo,wod'6w W.eryifikacja i 'wymij,a1na do k6w N a[p'rawa kQ~a :o!iiJlb"iiiI,acll'i,owe.go

KADtU~ . . . . . . _

• I' I!"

138 138 140 141 1,43 ~ 43 143 1148

" '~OO 15.4

tss rsa '159- 11!591 1111 11162 1{~3 163 H&4 166 166- 16,,.

H38 HiH 171 117,2 111,2 17,3 '1:7,~, 17,4

5.1 .

175,

SIP RZ~GlO 1J 75-

Wym ia n,a sIP 1fZ~,gil'a 176

INialpr~wa ${P'l"2i1i1r91ta 1 '17

IIlJS1iawhf~ n ire p.edah.ll ~pr,~9~" 1 ""/7

,~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~ ~~~~-;7

SMA-ROWAN liE

fill iii prawa POITIPY olej IJ.!I 5i I oi [(iii! 1/300 [Ii till alP'rawa p;omlpy olejllJ g,iil nilkra 1700 D .

ROZ~ZAD ...." _ '" _ '" '"

IJ 5itawi,eiln iie rOZf'2~dlu s.i llill ika 1:roO 0 1lI s:t:awu a FiI ie rOl;r;zl'!idu S i 111'1 ill;;. "iI"100 D

:ZAS.r LANII E - - _ _ • • . . . .

U RZA.IDZ EN'I fE NAG RZEWCZO- R OZ RUle FI OWE

CHtO OZE N I E -. _ . ; . . . . .

WYi"DiI,ili!l,n3 po li1rlipiy piynu c'h~QdzrQceg'Q

W'ymiana tlermos.tatu .,.....

Wymli;dJf'iiiill 'P~"II'I1IJ1 .clh~(u::lz&ce!;;g 0 Sp'li.aJwdliitan iie'. W·$lnt.yl,aMlra, en,loG nicy.

WYD ECfioI ,.......,...."'

U,KLA,[O INA,IP~DOWY

(5,1 LNIIIKII 910,0/110,0/1300)

FIlA.li II,.! NlO

5 . .2.

SKiRZYN IA 6~ Ell.] OW

WymQ1firt)Olwi;li1l1 iie J Z~lmQ rmtOW.tllrl i:e, sk.~2yni Ib·iifl,g·O'W

N.a j:}r.aw<iI ,skJrzyll'l r bi,egow· • • . •

~ :apr:81W:a mecha !!l·izmll,! $terowa ill ~~

PO·LO 51 E INAP~ D OWE .. • • • " •

·6 UIKt,AD NAPI;,DO·WV· (,SI,L.N~KII 13,00 D'/1700 0/1300 TU,RBO)

6.1 . Sf R~Z~Gt,Q.

Wymii ana splI'z·~g~a N aif}lfaWa spn~;i;"1!g la SK R Z"fN I A B IIE,G 0\1\(

~..", .

6.3.

WVIiinOIil,tawa f1I 'Ie.l za !m~O~TtOw.i;liln i"€!' skrz'Y·n i b i eg oW IF(o.zbi6·r-.k.::a ·:;;:krzy i'1I ii hieg ow

Naplraw'8l sk"IfZ.y'llii ib reg'ow

Sk~<1I d a ill ~e, .s,lbi'Z~Y ill ~ .I)~e,g OW

ro-l:..os I E NAf"~DOWE

Wy m la if ttl p6~osi (si lin i k i 11300 D/170f) D) WVTiil"i a ria rllo1Qsn (s i 1111 ilk 1300 Til..! rbo)

'7 UKt.A.D KIEROWINICZ,Y

;'.1.

WAt KIIE.R.OWN ~ Cy

7.2. PHZEKtANoiJ~!{\, KliEROWNllCZA Vilym~.iIllFiiil IP-li'2{dkhu:~ In i fI;;:i"€·lfo,wn icz:ej UrII !!!I[p"If,!:!JW!a przek~ad n i kierQwnlicz€I·]

8

.

ZAWI, E,S,ZIE N IE,

s.i.

WVmQIr'iltllwaiiili €I I z<)morntoWdln~ B ZtlWi'€lS,O!.'1!:H i a R:ozbii orka Z'arwies.·z!f:;nia

Wym~,i;lin~J ~o:z:y$,'k:a Iko:~~

SPII,SlWdlZ<llt1l U{.\ ustawienia fI;;,of

8.4;. ZAWII ESlEN ~ E: TV LN E:,

Wymolntowii3Jni,e I zamontowanie zawieszenia WYlIlilian;a, ;;IIiiriI'o'r:t:'!tz!JtcH-,~

WymJi03Jna IQiZy~,k:a kola

9

U KtAD HAM U LCQWY

8·'·

~--------------------------------------------------------------------~

9.1.

P:QM lPA "~A,M U LCQWA I SiE RWO W'yrn iarua porn py ha Iill!J ~Gowej N,aJplr.:l'w,aJ IP>CHfr:il pry h.am,lili,ooWi9,j Spn:r:w(j,~SinTe ii wym ua niSI se rwa ~1V'Vi'¥I lilli'lia P~liII WI ilil:iZlil-nu!lcoWe90

178 li,g

11811 1138: 190'

11 92,
192
1:92,
'~'9,2
1 ~14
'~:96,
'1-98,
,200,
,20-4,
2Q5
,205
,20.6
2'0,7
:207
2'110
210
:2110
21 3
213
2~14
:11,0
218
ZU!,
.22:0
2:2~1
,222
,223,
224
........ ~ _' ,22.5 225 226 2:27 2;28

.

1

FIAT iJl~O

9 . .2_

9,3.

~.5, :9 .. 6.

Ii-! AM IJ [_'E:G P'RZlE DN II

Wymij.a!l1,[:!! ·w!.dadelk (::ueJ'nych NI.a,pr.awa zaclsku ham ulca W'Ym~ ana tarG~y ha m Il,!! Ic~

!HAM U LEL 1YU~"f B ~ BIN OWY W'ymij alma .s.zG:z)~k !nU::riffiull'l:::owYC+fl

NI ~·bI'l'.;;'wii!! !tyl iii1d,eii'ka ~\amU!1 co'wego H A MU L EC TYILNY TAR CZOVi/Y \N\I"J:ir1h;~ 1iII.~ wk.~<i1I.dle'k cI0rl1'yclh

W"IOO rill f:1I a zacisku haml!.ll!ca

HAM·IU L.Ee .A WARY JI NY

KO R E"KTD R su, Y HAM OWAN! A

INS, T-A'" -LA' 'C' 'JA- IE lEK" TR"Y' . C""Z'INIA"

II ". ;--I~ _ '"_~ ...• ',.' , ". r . I - = - '. . I "'. _ .' I I"

229 ,229 ,2.32 232 233 233 2:3S 2:36 2:36 ~J6' 23'- 2:38

240

~ __ ~~================~==~ ~==~~~~-49

10,1_ 1 eL2.

10,,3-

10.4,_ 10,5. 10.6 ..

.AIKU M U LAro R AI.. TIE; R N ATO'R:

Splri!!lcw'd:z~nii'8 a Ilte'lI"lfIoator<3i W'ym lana eltemetora

~:OLFtIUSLN~K· _ . " , ,

Splra;'wd,mnii e rozruseni ka, 'W'ym'i:~!II;I;;i r,g,zrnl$l: III ~ka

WY LACZIN ~ K ,ZAPtO,N U

WE NrfYlA.CJ.A I 00 ~LIEWAIN ~ E SC FIlE MA.N El.ffi:IKlIRYCZ.N.IE

240 24'1 24.1 2:42 243, 243 244 244 244 24"

146 "A~ 000} 1;5.'·. 1,f1;fJA_ 1 ,1000 I (11;3, - Ener9}' S:;rvllng)

cm~ s02 I

ffim 66 I

so

Moe /KM (k~W)

pT.2.'{ priildkorei ob'rO:~f!~j

46 (3~) Ei~()O

05 '40') ~600

68:1741 (50/51): 51{~O

Mom;:lilit {{bI'M'OW'f przV IPrrtdktl~t.il obroitc!w.ej

sS' 2900

~Sf6~ 3'000

:2000

Su,])er (1.0 :98)

P:;!liwo

1 21 A'5._i)QI}

rnm

rnm

71,~ 79,.2:

Moe

[pi'Z'f IP~cJ.k~ci obrol)!)w-e:j

KM (kW). obr/lmin

~6 (33) loll) (44)

61000 <4!JOO

;1·5, ~OO'

3'OOjl} /;!)OO;l}

Mo.ment obrGltowy

~r:;:y' IP~d:~o<sci ObFO~O~j

N-m obr/milll

Typ ~illnik8

11,i1o, A2,(I00

,2: kB~i3li:Z8rorem I !bali! k<.Jtal iZi:il~Dr<J

rom ;SO,,5

P:{]dpory WBI'u korbo\N'l3{1o

I HI V L :2:-8~,1 [I,

,2: >D.h:lodlni~ pqv.;.rij!3i1l'zi3

~M (kW), {]ibr/mill'l

';100 (74) 1 ,05 ('rn

6000 5750

.MG>l;:

przv p.r'i:dko~i .g.l;irg;lia.wBj:

M omsnt obmrowy

przy priildlkorei l[](bro,tD;;,o.;\Elj

~·rn ebr /mifl

14.~, 3!600

147 32l~O

makBvma'l~i)EI til7 (0.07) ponad Gi~!ri~l;!nJie- J'tiJmi'n::l'lliIe

1,7

PalliW'IJ'

SI,rpo;:!q be-:zofowioW"e'

S'Uper

o.~==~=-=-=-=-=-=-=-=-~==========~==~~ ~

PlAT UNO

1.1 ~ D',AIN E lE CIH NiIC:ZIN E

Opls sam,ochodi6w

:S,am ocmody Fiet, UirilO' :Sil p,;!.'ro-ehJ b:)'w;;Iii'i€i od '$~.yc:.:::n~a 1 983 reku j:i!Jrm poj.a2dy pi:~cioosQbQwe 0 nadwoelu 3- lu'b 5- drzwbwyrn hq:m kOfTi P;;llkt ~Ib~ W\1'"'St<ilj.<;!ce;go L ii.Y:lill .ba,gi!llznii!o::a} .. Rozstaw osi wYl'lIosi 231132. mm, ~ caf,f:jowiHIJ dI~l~gIO-5.6 36A~ rnm,

Zesp61' napif1!dQwy j est IUlITIiile~;;:c~o:;my po'p.rz.eCZIti ie z przodlLi .i i'1,@!p.~~:t<) ko I <il 'PtZlfld.f1Ii~.. Slilin i k 0 zaplon ie isik~o'!/IfYm (PQj-emnoscd SOO CW, 1 ~ 00 i,:,J'j;!~ i 1300 cm~} lub o21lplcmi!!:l samoczynlnym (poj'enm~sc:i 13100 cm~ i 17,00 cr~i) w:sp6tpr'!:!'O~le' ;;:' w pelni ::;.yn(:f; [Qnli1;o;}1NiiI iIi~ ,sklr:lynil~ ti;l'io;lQ'OW (4- 11!!J!b !5,-bil!J;gow.i;j). Zawjeszen le k.6t lest nie~~e~rie.., Pr~ed nle hiE!lmlJ~Ce 5~ ty~UI '~'a~:(IweQ'o-

Fiatlt U nlo 45/5.5/7'0

S-an1{loIMQdy wYPOSwZOiFli81 w sil niki ,0 pDji8:mnosc:i '900 C:fli1I~ (naJS1!!lf'SZ.a we;rsj8i ::l>Ill!ni ka), 11 0'10 IC:mfl' i 1 ~OO I(:IT!~' byly PF'OO lIkow.atn!)l 'iN I~tach 1983 -19'85. Cln,smktet"!fst0ka teehn lczn a siln ilk6w zostale podena w tabl icy ..

Fiailt U ne ·ID iie~el 1I30iQ/'Ii 700 c ITI~

S.am,od"lody IFiat Uno ,2: si I n~ki€m 00 zaP+Ori ie sarnoczvn Il'ym <0 pDj,emlllQsci ~ 300 'C!nY P,;Ioj' awiih{ :Silf(l j L~Z 'ill illi;l,ji,i 1 :98:3 ro ku, riilt0l11,iilst ::;, wiifkszym si Ifllukiem Q poj'Bm nOGci 1 700 cm:]:, poe hod~&l(:yr'iil ~ samoohodu F~at iR ihll(i. wprow,adzono na Iryneil:: ad WrzeSIfl i,a 1 986 rof,(u. C:h8Jr-akt:ef)'3tyk.~ tee hn i<;:zn.tj :si I [iik6w .p~dst~wlor"lQ w t<llu'hicy.

Fi:a,1t; U nliijI 'TIi,J if'lJ 0< m,. a. i1 3lO0 1011"1,3

W kwietniu 1 ~185, roku oferta sarnochcdew Fi'.at Uno zo@tah'! F,)Ov" lo$k.$,2o.J'll~ o wer$,i~ :2 si Ilflliik'ii0m dol<:lldow3!nym,. Z:wi ~{kszeniie mocy ~i I nika spowodQwalo z.mi',a,riIY kg'MtfllJ'k(:yjni$! w zaspcl'le ifIlIj;:;li:d!owvrn oraz w mechanizmie j'ez;dnYrn. ,s,i Inik cJo~a.dowa rw Q pojemnoscl ~ :800 I(:rn~' w.'(INodl~u $i~ z :$1 I rlik.a 'wa,1 FlO~CQ~OO te] seme] poj.emrllooci,jednak 0 amlenlonvch wymli:aJa{~h Cy1!mdr6w. i?'on,adlw $1 I rlik Z'O::;.:.ilI~' wypos.amny w nilst'~J.ilJJj~o~' zespolv:

tmhoSp!r~.t8[f.;,,~, IHI Vil 2-.84,1 (Ii z WblJdQ-w.anr:ym zawOi:lf:rn r~gul,acyjt1lym, ctl~{lid.lliiicf piClwuet1fZ8J docl'adowan la,

;;l1'eUI'OIl'I iq,o:ny u klad wttys!k01WY fi rmy 16oscl) typ t, Ez 2 -Jetron lc, eteiktronk:zny u kl~d Zf;llj:,;l~Or1i1,J Miict'\ilj::dax fi tfny M.a,r(1:I!1 i.

,s.prl)~~f,o zostalo dostosowan e' do 2.wi~l!,;,s;:;o n(ej iii oCV :;;;.illtn,i ka, fill ''l.V :;;k.rz,yn i ,5-bi€!g:ow~,i zmi~r1I~c<no p~lcrilf:rn ia PDSZC2.III:Q10llllych bue;gorvy.

Samoch6d jest wyposaiony w ham UlI,IJ~ t~:IIrX::Z(lWe' na w,$,z."s:tkh:: h kafac:I:"1. P~I czvm tareze ill amullcow przed nieh Sf.! wentylow8Jne. H amutec SlwalF):]ny ,clzi;;lih;l n iiJi !bfJ;l;a 'iW~ iii I;!\.

ZbiQrnik pal iW8J zostal ~ow i'i;'!k~ony ;;;: 42 do 50 I.i'trnw_ P'odwy2s:z.onym wt,ilsllIo&ciol'n trakc:y)jlnym odpowi;fld.aj~ oponv 1 7.5/60 H R: 1 3: m(rlnto,w.a ne n.a t~r(:z;;tch 5 1 /2 J x 1 3 A1FI2 ..

1 11

~----------==============================================~~----------~

1. WSn,iP'

Da,n,e identyfik.ac,vjnre

Urn ie,isoQwi1i1l tlli,9 1;\6znych lf1'l!u::nerow i t<l:blicz,ek identyi1ikl1!J(:'yjnye.11 z,oo.taio· POK;aZ81!'l1f! na 11"f,51,J11i'1 ku 1 _1'. :POOCZ8~ :t::mmawi,~ r'liia c.;;:,~tc~ zarn iennycn n.a~ezy lJoda6. opreez Qg,olnegro nu meru ~~tc.i Ilium er sl Irn.i'k.a i nadwQl£i:a oraz rok pror:h,,!'kcji pOjaz.alUl. ponije'''laZ w '(1r;;[llkeie prod uke] i zachQdzi~y CZ1fi!:stQ ill iB"wil2: I ~ ki;e; zmisln'V kon$tpUlkeyj ne w semochodele.

r;;tlb~nczk.a znsmlonowa poj.azdu (tys_ 1.5,) zaw'iera lTla$t,~p!lJj~ce dane:

A - iii e:z.W,;;J preducenta

S - numer dopuszczen la 1lyP'Ulr

C - nurner i)aentyfikaeyj illY' samoehodu, D' - rUJmeJ fabryczny nadwwi a,

E - doptl:Sz¢z.;!ha masa ca~~owit~ samochodu.

F - dopusz:czal.lTla rnasa ca+ikO'lNi't:a eamochodu :;;:; 'Przy~ZBp~. G - dO,puS2czaln¥' nacisk na os' pr:z~dfn,i,~;

[H ~ dlo'Pu:Sg(:z~dDiy l"I.i;lctcSk na os rrlrn f:I...

[I - typ 8i~1n ika,

L - 'ozn.a;;::z9nijl1! odraia Illy nadwQzi~a, M - nu mer do za,m<lfw.ia nia cz~.sc'i.

Ryg,. 1 .1. :ROZM~[E..sZc.;zENIE NIl"JME:RO'N I iASLleZKI ! I;] E:NT'I"FI KACY Jt'-:IEJ

.11., - oUlsc:z;!lflle rvtPlJ pGiazd'IJ i m.l.-r1C'1\11 li~d:wfl2Is.

~ - ti'l~).lif:zks znamionow-3, -c - IiiIJm(lr ~.i~mik.a 000. 10 ~ m.m~r :~iil1Jik:s 'i 1 Oon 30011300 0/'17001 D

F:...r.;- 1.:a. ,UM I ESz..cZE.t·,IIi t. NUM ERll &1 !.tlJlKA l1.{lD;f1 SaG_!1 see 61·/1 'j.It)O I)

Iil:...r.;- ~ .4. MI EJSC E. WYSmCIA. N U M E:R:!J liYI"U POJAZo.U I N!UM EFliU M.A.'I)W02IA_

2

I~----==~~~~~--~~-----===---------=~-----===~-------=~------==~

A-
8,
'1- ~. n
1- ~-
0 - lin 0>
1- .[] IQIiI
II Z~ Hi m
R"f.~~ -
1';1';~~fIf"" Of.! [iT
I~~O~ -p,;or 900-{9;OO' SS ~ 1 (Iii} 1100
~m~ ~03 1n6 13/112.
mm 65 gO afi .. ~,
moo 66 55)5· !56.5 ;$Ji:U'liliK P,pjal!Dni[]sc :$r-ednic\31 ,C'v~ilnd~1 Ska..'k: IIQke

K.ali;liil,Jli;i

Wymiary n3f)J.aWC'lI!!' ~lin~r6w Or~pa A

gfll.lpiil B

- gmpiliC

- gmpa D

- gmpi;i.E

ILl,Jz 1:IIoki;l

N,f!.'i;!WYFf1~:;!ty crt'i'''--Q[f'.Qw S~lI'!ica gl'!~a;:;d pOij;l~h;(!:ew - n-i)milF!~~na - - -

- n;(l;cimm-iar

$tre;Jfli~a ~~ilillda tll.lliiJl:i w8H:;il rolZrtildiu - paedilll\@j (od la~ell.leilli::J~

- .gru,p~, B

= '9ruIP~ C - .grulp<i 0

- grulP:3 IE

- -arodkQW~.ij

-:- tyitl)l;;!.i

Sredfliea gll'!ia~;(I~ Ii.:ulei watk~ poor~jni8@lc. = IDfflednie.-:j

- srodik@NCi

Sirednic()1 wl'2v--in~trziiij) tTuleu walk.", Ipo~dnii8~~

~ tJrn®diIi'I€l1

- ~rodttl'weji

Pas.;Jw"rnme tuleja - gli[]wica

Sr-Bdin iCI3 C20pa w8H~B po$redln iego - prZ&d'n~ago

- fu·odklow.eQlt)

Luc;;: lu~04:·v-$kOWaflia W,a-Ita poomcl rlliego ~ pr.z:e.;cltnieoo

- .UodFt-:)~g,a.

S~fliti':i gillr,3ZD po<llnewek. '9~6'iif11lyoh SZ'Broko~ 'g.niiazd:a

- pr2i3-dnrEigID

- ~dk£iwegi[],

_---*-~I II,. m!h"r.7'iJt...,~,ClI,I;li)'!r:h,I'ir:~' 7'AiLIi!"ml'ij

mliliil rnm IT!m IT!m mm

w'p'm iar, n)O'mi n;;.lny· IP-Qwie~.sZ\O Ily.' o 0,Q100'-,.0,OI1. o O,QlI0..,-0,(I'20 O,0'20",.O,OGO

0,030, ,.0,040

-0,(140. ,.:Ct050

O'.07Q .. _.!n.o~o 0,. 2/0 ,AfO. 6

mm 0.,060, ,,{li,OSO

·0,:2;'0'..4/0,'0,

1~f1iii ~ ~,01 'il_.1 A,.ZB

0,;[1'5_,.0,10-

mm 5{t50i} .... !50,,5.10' mm 5-{t5~ Q e e- ,!50,,5c20' Ilbllm 50',700" ,:50,.i' ~ O· f:"iilf'f! 60,7W\" ,60,720 rnm 46,.42.0 .. ,~6,4!50 mm S!5, 9;.2 11., ,35.,9'51

rnm 38.74141,-:3'6" 730

mm 35-,0'3~,-,:3'!;j"Og;S

mlilill 3!3,.6M,.,~3S.6M

mnn .:).2,001)",,32,01(1;

ossdeen le 2;a'w.sz·c piil!;tM'''i~8

mm ~6,.!jl~· •... :36,J6, 18.

rnrn :31 .. 9-!'ilill .. 31 .,;980

mm mm

mm 54i._507._.:54,$:2(1'

mIT!

:,~ .~2~,~" '~.~~} 1

O-.GAK._O,OO,11 ('),,~iO' e e e O,OOO 54 ,,!;jJl}7 ... 64,620

nofd Typ

M ieisee po.mianJ ,00 denka S~ed nice rU!ij')ra\ve.!e

. - 9ri<lpaA' - gmpa C

- gmpa E

lUI2:

Nladlwymi~Pf Luz aworznia Prz,B~ni~cie osi OGIi:::fiilyf,k,a mo!!~v

$r~~n i~e :SW{iJ7.l"!i iI.'lQkOW'!ic:h - H.a:ss ~

- klasa ,;;:

- Iklilsa:3

Mr:JdWymi'ar

Wyso(k,rn;c lPierSci!9n i tlo!o;!lJl!NYcii! _, {lomego

_ srodlkowego _ dol ne-{lQ' \rV'jIW&,Qsc f;"Qwk;a - g6mego

_ smdlk0wego - >I;IQ~!1e-g,,}

'6.1.1:;:: piertcijeflll W jlOiWKtI ~ ~6rn'!j\rrlrt

- tr'OO~'l)W~ifi

- doillWIiiii

LU2: Z<II'lik.:i1 pii3~cI:e(l,ii;l - gr6rruB9'0<

- ~T~!QaW>!;',Q()'

- dcolnego.

1'II,(!1 0\""'1" Ffi i a FY.

Sllraiik

mm ml!bl mm mm

mm film 'J

nUTi mm mm

mm mrn iflftiil

rti~~~ rtillirii mm

mm

mlflill mn:1

ffln:l mrti mm

1.100

AlJlto!hellf.fli k

4:0 I 5~ ._.:5,1.5

nom inal ny otw.cr Gyli nd~.F.I 190mlriiej~ZlOony 0

1 9.970 .. _1 £,,-9]",<1 1 9.974 .... ~ :!l97.S1 1 ~'.:na._. ~ :9,982:

Q,2

1. 7Ze;,., ~. ',40 1.978,., ~ .990 3.9:2:5,.,3,937

l' ,],EI:5- :1 .00.5,

:2,,0~ :5 2,.'1)3,5

3.957 _ .. ;;:,II'77

O"Q.4!~-, .Q,OI'/ O,Q.2~.",O,0\51 0"020,,,.0,0152

O'.'07'Ot_.(tO~O Or'O&rl..,~},{[I00 Or'o.~~ .. ,OjO:lO Om'(I\ .. ,Ol!;,9(1!

002[0.410,6

O'(H O .. diJ,01,S I OJlill2 ... _0,008 2

±i.5

21 ,;H7~L .21 ,~174 ,;2:1.991 "., ~1 .:99,4

:21 ,~'74_ :::;:1 ,:978 ~ 1.994,.,21.99,

~1 :97:6 21 ,~:S2

.0,2 (}.2

1 A {,8 .... 1 ,;;190 1.97.8._.1,990 3.ffi!2:5._.::;t937

11.535\,_.11,555 ::t:.,03'Q: ... 2,OW :~V~io,6-7. _, ,3,00'7

Or~6."Ohn o ,{1;4. e, ,0;0'72 O,OOO_._O,{l6:2

0,:25 .. _.i)A!5 O,:3{j,_ ... Q,A<5 ~J30,-.QA5

0,:20 .. .o.ss 0,,:2(1.. .0,::;1;0 (t3r).,.,Q,SO

'0,20 .. _0.45 o.,4~1'.. ... 0,~!5 ~},25 ... 0',4{[1

G-dIPQwi:;ld;;l,i~ n;,!l)i;h~nl i~~Q!ll Uok6w

50., 1'9p"" 50',805, 50, 7€!5 .. , 50,7915 39,935, . .40,000

2,8,OS(} .... ~8, 1:20

KOl"l1owodlV G:niazdo tU~8j ki Gll'li11lrucr pr:Jfll3wr;.i

PaS:!J.w.ar'~ia gi6wka li;oDrtiO'NCid!!l- 5;WQ.(r,~,e I'i tioji(Ciwy

l.uz ~l!Il~j~I-';;;:'iilQli"Zeli'i

PI;I~w.,f,Inie gl6wkil k,(tIrbw.'oc!iu - tu lejka

mm ~ fJ,94{1;"" 1 9,!~U;lO 2:1.!NO,., ai.seo :23,:9GS"_,.23,972

mrn 40,r;:l;I)'I'., ,43,.'0,7:3 4!l.63<O,.,.:.s,.646 48.iJj30_A,i~t6,,'I.i~

~m (~, ,)0.01 0,.,00,042. ,(.,.) 1),01 O .. _(),Cl42

r.um 0"Q1 ~LO"Q1' t9

m m~ r, J'O,(l44 ... 'O. 1 Q2

Wal' li;iO'-:bCiIJ,N'!t

S;r'Bdin iCrJ CZIDPO\!'i1 g~QwITIV~h - kna~.:I' ~

- klasi3 ,;2,

S~Iri~1;:8 czoP¢.w ll:!OmbO~'!,I)"(;h SZlBrok,Q~o! C2Qr?-:;I

- ~~rQdkowego

_ pr.zed!fliegQ'

'Git1ubo§<:; I:703lnewek .gJ6WM:cih

F'ooW"l"rniary -

GmbrMr:i ,P;j-flEliI.".fBk Mlilx!"!.-"I'fclil P'oo '""Y rn ii.li r Y'

G rIJIbot8(: p61'p-jer.Sci';9ni N,~dl1h'ym iar

Luz 'P~lrit:!w.\';!k gf.6wnw!ill Luz iP@i'!e-wei.:: kJ)FbowWh

Luz Qsio'A'Y wa!l!' kotbow~(i aieie' watu k0fbIYWG~r)

rnm rmf(.j,

rnm

rnm mrti mrti

mm

rom

iMJlfi I'Iiim mliri mm

60.1',9.fk ... !50"OO5, :50. 7&5,_ .. !50,'7~;5 A6,4SK .. 45,,:6,18

206i.:~175 .. :Z7)J45

~ $12 ..... 1 ,,8;38 ~ ~az~.-,,~ .831

Q'.Z54fO)50810.7i6i2/1.,~}tiD.

1 ,S(,i7 ,. ,'1 ,,8 1,:3 I. 1.531 ,.,1.538

O,J..S4!O.506J.O,'62!1 ,01 s

2,3~ (I; .. ,2,,360 :2,,311[1,_ .. 2,;3160

0,1:21 0,1:2;7

(1".0.2,;3_ ... 0,;[171 0,040_._0,Of)!5

0,,0,2,6_._0.,OS,;1. 0,-006 ... -'01,,066

0,.'060_._0.,:26Q 0,.(r~5 .. _{li,,2eS

nla!o:8"-Yn1~ll!l1ie 0,(103

4

r-========~-------------=======~==========================-=====~----~

~,1. I)ANlE TECiHl NlIC,ZNlIE

Sill'1ik

Zawory'

Gl'!i3<':ao pod! pF(iwa~ nie~· w gl,owicy SFec!lnic(i1 prOw<Jdii£.ty

Sreun ic<i w.8tw.m~tl'Zl1la prow.adln icy WFlil"g;n.·

row<linej P.i3!iowa~niEi NladlviiVrntia~

Srecd nica trz.rnnl<,;!, z.RfiNQm LUiZ. w proW.;I!I;I nicv

$reo nice gr.:zytlk;f! ~awl}tIJj - !;.$F,!cego

- wvdeC~10"'~o]}

PoOchyllenllt pr,2.ylgnl '9 r2ybk<JI P.oclr:.,.l·eFlIe- p:r.zy·lgni '9ri,iazda SI!'0ft)k0S~. ptzyigrili

I

~300

"1 3,~.50.,_1 3,971 14,04CL.14.0!58

aJJi22 .... s:,,040

( .... }O.Q6~ •.. 0. ~ 00·

Q,OOJQ.1 0/0.2,5- 7'.974, .. .1,992 QJ)30,."Q.Q66

3~5,8!j.,.,36.1 !5 :.30',85,.,:;3:;[,1 5.;

4!5·~30' ±!:)' 41:5"±5' okolo .2

W.a~lk ro.zr:i!l"U~ u Ugtfcie SP~'p'TI'f zeW>OrI,J - W.Bwfiliii~r.zl:ilej

- zs·wn'i!1nne.i

$rean.ice (:7.Q!)6w _·1.

_ 2.

_ 3,

_ 4,

- 6,

Sredinictl IlJop'p'dha(}z'l" li..uz. popyc~acza

r1adiV'.'ymiEiF {IlJ1iEizda py.py.ctl.ftCUI GrUlooii: 'blOO kl;il>d~ powc"'~e a $reo[J)i;c:;. ~wl1!~ti'll'!ei Me~ loiyskowej _ przeol!T!i,a,

QtlJI)~ B gn.lj;l~ C ·g~ldjj)~ il? QrulPs E

- imdko'W<J

- t·tllifl

SredFilic<l. w8.wn'i;l'trznej tulei !Qi~ko~vej - jJlI'Z·eDin iaj

- :!!irod k.tFiMEij

- tylfili3j

OtWQ[ dttw~gief"! . i za"V(lrovtoJ

Otw(Jr W~POFflikii! d~wf,g it;!" ~I<i Ziil'i'I.!"t1ro. ..... l.Elj :SreaFl lea walt.lli diwi[lislil!3k Z8Willj"[](Wl{ch 1l.'1Ji~ d~wi:tJl8~'ika zaW;[]'l,[Ji!,i'o'a - walek

!J.uz: w,sporlilik·- waf,ek

lNz.fI~OS· krzywkli

Luz walek ro:zulildtll-'~uf~j;ill _ przadliii.3i

._ S1{]dkow.a

_ 1",ln.31

Luz lPop-yeh~~ - f::lIli;'HUib

Lu:z t'I,JJli~j~ watkfJ ~oz~d11.J - "3drhub - p:r~edl'!iii!l.

- srodkewa

- t'fII~<J

liJoZy.ii.ka walla! Foz,r:z:::j_.nu w g!(!IlNilCY - 1.

- 2.

- .:;1 .•

-4..

5..

111m 12.900 ,1 2:9'77

rnm 13,010 ,'13,030.

rnm ',02:2.,,7,0.40

mm {,.",}O,.03:3\ .• ,O,QOO (I'"c(!l5,iOJ 0/0,.2:5

rnm 13,:982 7,000

rnm 0.,0:22 0.058

.mm 2.a:.SO ... 2.{l',1 0

.mm 2.5,.$0, .. 26,1 [)

46,~30r ±:5' 45~.±5'

mm okolo 2;

mlfil'il

mm :28, ~ przy 56 kG

mm ;3.0,:97!5 .... 3~ .000 mlillli 4J,:34S. ,,43,373 rnrn 37,:975, .. 3:6.,000

mm

.mm

mm 1 3,:982,.,14 .• (1)0

mm 0,01 1),.,(1.,04&

mm 0,05.:.0'.1 '0

mm

IiIilm ·!Kt465" ,~JO. soo
mm ·5o.A~H3" ,1)0,'61 Q.
mm ~9.68!5.",OO., 700
mm I5.Q,.'6;915.,,60.,71 0
rnm 46,633, ,.46,671
m[ft11 36,000, ,.36,.068
mm 31,026, ,.:3;1 ,O.1l,G
mm 4:lA04, .. .Q.3 • .:'i,24,
mm 3Et025 ... ::3:6.000
mm 1 5..01 0 ... 15.030
mm 1 ~.010 .• , 115,028
mIT] 14.,91.8;,.,114,9'.90
mm 0.020" ,0,0512
mrn 0,02'0" ,O,C(~!J~}
rnm 5;~
ml1i ° "o..2.® .. ,0,075
min 0,00" ... 0,(1-76
mm 0,0:26 ... 0,(171
mm 0,01 O ... 0,046 min 0,0.05. e • .'0,030

rnm {- )'1),1061,,( - )0.1 !li1 mm {- )Q.'l)~,,{ ~ ){).; 47

mm mm mm mm mm

~1.5 ~~r 2e.9,.,.2:9,3 !l:.G

4~,5 pJ.~y 57' .. ,iQ,,2 'kG.

2:91.944,.,2;9/i~S.O 47 .9.35,.,4·' .95~ ~.1 35 .. ..48.1 00 4S.3:!,!Ek,,,48.350

.otg.53,5· 48,.5.50

36)il'75 36,;9<9<5-

O."OO~ ij.Q50

~7 ,.0010- 37,0'.215

3,.2'50.,.4;1'00

29,:0:90 .... 3(t01·4 47,,:980, ,.·413:,005 48.:,1180, ,.49:.205- 46..380 ... 413..405- 4a)5S0,.,.;a.6105

~ ~ ~~~ ~~ ~15

ml:)i!l 0,60

'r prZlEldi £Z ~~ poZW sr przedi ZW ~5~ ,M zz

mm 0,1.5

mm 0,,2,(1.

Ll,lz Z3WiJ([~ do konillr'Dli f'<lil tmlt~rju IF~zy rcizr2"l.du

- QtwElrc~e zawo.Fl!I asq,-cs9lD

~ zamkl'!:ii!Ci:.e Z{1M!On)l ~~.cegto

~ m.warcje Zfr\IVOru VNdeclilo"WellCl

- z.ai'l~kni~dll! ~wm""tl wY(!echo~o LJlI2: z.<Jwc.rc.w' (siln ik oog.r.~;(1 n~t)

- za....ror ss.~e.y

-, zawo-r 'i'I/.fd~h{1,w\"

"l~ ma'ed ZZ :36~ eo ZW 3~!o pr,zOO '1:W 5~ p.tlll

Smal~O'I"'$niE!l Pomp.<l oi&ju l!iiap'ild cd

,Z3wor nadl'lii iarolJJ'f!,o'

Iuz otyw6d k6F. ~b.eit'(ctl ,- obudowa min

,Iu c -o!o f;:_6f ~~tyc.1h - ~Qkl)"!h',e IiITIm

-, lil!.~ kc.l'O· fl;f!Df.;clza~e-o$ kofa - IiIi1.m

- Iluz 1,I'j,'<r~Bk MP$ijz~~c:'r' - obudowe mm

- lh!lz mt~dlz,yz~biiV r.nm

Filtr ol.ej u

CZUljlnik c'isn iania O~Bj'U

Gi~n iania a~ej u w tempi3~artU'rz:e 1 ,I)O~C kG/ern2

Wys;QkJ)~ !j;P-~yny Zr;ilNtD.ru n:-3,{jmiaroW€lgo in iii

ip~v. QtJci::j~nil,;! k!l3,

ztbift<r

w.fJlll:,3i mzr.z:.:tdlu I W<ifk,i1r [potrednieg(lo

wDudowan;y w poliilJr;:'

(Jo. , 1 {L.(t 1 80 0',021O,.,Q,1 05 0,01 'o .. ,Q.m-;o 0.01 '6",O.OS;~

~c.. 0,3,'11 Z wFdadam ~illtruj~t..,.m ele'k.tryczn,(

3,.5".5 :2:2.5

4 ... !;.i ,., 4 ... 75

0,:1)00 .. ,0, 410 0.020 .. ,0" 0,6, o.ot Q"",0.050 o.',O~ :a,.,O:iJi50

d:o 0,080

3,.,4 J,'6 2.4,.,2,6

Cialadzelii i"9

~ remperf.l:ill~l~ w~o!t'C'~e-nij:;r - 1;erlrllperaOO!'tl, w)'t!l!c~;en ia '1iermMi,3t

- pOCZOjIt8k. O',w~ferl8!

- !palM o~.w<rjiei&

$k:Ok Z<lM'om mrmOs.'tiItl!..l Nlep'i'di pomp.,. [piiyn u

L!,F.z: wirn ik p:4Jlmp.y - l[]{budo'l.'i.'<r

Ci~l'Ii'l;m ie !:\;.olillrdJIiIB :s.zcz:elnQ~i eJiiodin icy IK;gNTQ;Ir;i apfJil,tyny I;;,o.rka clil~OOlliicy

ZUpliOii'i

Typ rozdzlelaeee zapt!Joi'liu

VVypr,~z!3.ni!lli 2;i],pk;lflii.1 otl ift.:ogylamrt!1 od!Srodk,o'lWtlc!,

Vilyprzedzenie Z<llpiorlU[ ud r~ !.i'aMra

poocisnia;niowago •

O,r::fl5l~P' a ,yllrl!.!l p rz'Ei r~""-j'.iI c z<Ii K.irt u'srcia

P'OIjelilll noo¢t; k.olildslilI513rtma 5.0",.11)00 Hz Docisk stVl<;,Qw p.rz,e.rr.'IlaaZ:-3:

Ods~,p ~~jjn ik:;r ~:;:Il 'menca Z'i!Datego (:900 ES}

o.~~p oC!ujnil«li od kola l)a$~"!'eGio (SOO ~S)

KDlajr:uliic zapklm.!l

G~ks zaplunowa

t\lp

{9:00 ES}

M;(I~e!!i S' 1 77 ~x Mar,elli S 178. EX Inuc!:1IIi:f1f' !526341 A o.'l,wel!ier ~;;!J5J4JA

(9.00ES~ Ma~,el!i

01 GI PI.IEX)

5"/S') 1'O~

C~Oj} ES

750 obI/min)

mrn

mm bar bar

a!5."e9~C l'OO~C

12~±2'-:

mm 0.37 .. .0,43/- 66~±3~1-

IfF O.:W,.,{J;.26/-

.g 400,.,500/-

rnm O.4:,.~

1-3-4-2

Mare~!i= iBiIE 200 .B

,( BAE. 2.00 6.)

OO .. ,:94aC ,Et5,.,Sf)aC

;;;'7)5 p.fJ~i!3m I(li nowym 0,:6 .... 1,3,

1

as

'1T±2~ 0.:31, .. 0.43 !56~±3~ 0,20,,,,,0,25 40(L,§OO

1-3-,4-:2

IBO!;i.Ch

,0 22~ 11,~ Oaa

. ~arrilnMtil G :52 s

16

r---------------~======~---------------------------------~====--~

~.

- ~'f.'2y,!'i;tI=Jnej;;l 'QotJ.wodu pieJWo!T.ii3go (9;00 J:;S)

- relystanej;!! OOOfOO,U W;tQf11 eg-o,

(900 ~s.f

- p~iM'odi 0 U!I~ltJzr)n'li:j rGzy.sl~ncji SW'WB ,ZiJ,plOliiDw8

- typ;

1fIi'rl

Zss;iili:Uliijil;j IPCiI'I"ipa pal i!tv~ ~ wyd;:)1l8K

- o:i~ll~imr;a, troC:zlOlllli'.il

!przy pr~dkok:1 ,[}bl1D1lD1N9]

- 'w,,/'.ui!!w,;:mie p.l)p.y{::ho!!:C2~ ~ *Uboo( iJs1->w:e!ek

Gazn'ik

- typ

(llm~lh atm otJrfirr:li n

mm mrr.l

Parsmetrv 'bEi·chli,ICZIliEi

- ~ar"dzie~ mmn,

~ 9~r'dzi(il~ W~,~pFl~ mf;'!;'ll

- dysz<i .g!6wn~ fl'Wliw~

- d'p'sza .giOwlla p.!Jwi0trz.<l1

- ruri.:ii I3Iii u~&1{jn<i

- dyS'Z13 p;a'I~w;j blaglll jaflJ!1N8go

- d'f'82a powialtr,2l:.i! bl~IU j<i!OWi:lSO

- dY·B2a p;olmip-ki

- '!.!I.1;r'f'!2!'k:iw.acz pnmpki

_, dY$2a w,zibongace nia - :Z~NQr i91 iGQ'N1

_ ,?~l(Iltek pO-:[npkiicm2'!1'1Ji ~kok6w - 'uS'tiWllienie pl'!(!h'aka mllbll ~ s~t,05el laa zam~n'i~Il~J ~eU)ystnlic.y

K!.zriJId'ir)'IN",j (p.oJowrl~G Ib5eOiJI

jat'[}WBglD)' l'J'limi

_ IUch'f'~Einie pnIBU l':r;ja~':{{iZ~iB mm

- lP~dk(lM obromwa bieg'u jslQwe-gQ QtJr/miin

_ gall'dzial mm

_ garozie.1 WE~pn<.ll mm

_ dY!:lZa '9016wml paliiw<I

_ dysza '9'16wm p[}wietrza rUr'kF,l em.u Iwj'lna:

= <:!vszs biegl!! ~a6(iowego

- dys:z~ [.>.Owioe'trza bieQu j;jJ~Q!J!,f<:!l!:IQ

dYSl:.<i pompki .. .

_ 'Ifltr'f':~iiw~tz pumpkil

_ dyazi3 wz'bt!g;jGgIi ia

_, zaw6r igiiC>ll!ih"j'

_, 'IN'jId8tek pornplsi cltri1(!l!1 I] ,::.K.'lJk6w·

_ ustl;i'iiilie~ilB plyv.'akl31 rnm

900/900 :ES

,Q

3)). .. 3,3 ('0.31 Q., .. (t37S), ,s;4!EiCL..1 Q3:<1iO n330 ... 4Q70) 1)5

1100

2~6 ..• 3,11 850(L:~ 2000

a. 7 ... 3,'0. 74515 •.. 6745

1.:5,

Cham r)~onl ,fi: N, :9 Y, 1M are11 i CW '1 lP R, e:,ooch WFl 7 10,. Fiat 1 L4 JIB

{~. f ... 0,8,

Weber

3:2 I CI!V 50/2:50, Sc.icx

c 3.2, [liSA H WI:li::1I3F 32ICEEj:2:!5Q Soli3~ C:32 mSA/l.i1.

pr.zeponnowa, meciiia~i;cZlla 75

'0.2

4000

1;11 15 •.. 1 .~6

,[1..3 -'il7 -1 .. 2,

Webe~

:32 ! CiEV 51/2510 S01ex

CJ\2, 0 I SA!~ 2;

We~r

301'32 D<MTR 90i~60 ,SQIe:~

C 30/32 'e:! Ci"l

Weber 3J IIC IN 150/2:50' ,:22

:3,5 ·112 '170

F ,8;9'

47

-am 40 40 60

'50

4 5.,5;

10.:5 11

Webe-i 32' 101:;:1:; En,50' 2;2

3J;; '1.07 160 F.=M,

~,7

'160 ,.w' 4!;;i ,EM~

H'lO

4,. .. 5,5, 1 OA5 •.. 11

0. IS ..• '0.80 !;J,±O,2:6,

'I---~=~~ ===~~~~~~~~----,I 1'1'

:So!e';':: C 32: DI S-AI 11 1 23 3.4' 1:2(1 1;;;5 BQ:;;l !52)i ~:20 !.1.0 41;i

160.

2:.15 •. .4,; '3 :2 .. ,.3

O.~ij ... 1 .,{fIO 51;Q.25

Sole::-;: C ~.:2 [) I SAj~ 4 23 3.4 120 l30 IBO ;3 5:2,5 120 70 45

1BO 2..~ .. A.~ 2 ..• 3

.,

~

- 8.Zczelinc9 2i;inl!o:)I"i~~I:e,~ prz:~t)ljsmicy

ro.zr.uchow:aj (P'D~O:2B:nie [b"i;lQI,JI

~ a 1'0 \~(ig (I.)

lfcC ho/! eln i e p n e l! III a 'l'le,~if'l;:;:'

- g~lltfzi"ei mm

- ~~ttl:::iel WSI~Ptl<l rnrn

-, {!y:s~a g~&wna I)aliw,a

dyam ghDl!h'n:.e [IO'Wi8'~n::=.i rUlrka oB:r:ril.!!l:syjn.a

dys~,lli bii!Plfl'i.J j~!aweoo

d'{?z:3I POW~i;I~I!ZB bi:I;!Q!U js low~Q' dy::;tiJi pljJrilpk~

wt~kiwac2 pOiilpk~

dV$Z!!l 'i!{.Zbog01!c:en ia

z a .. v6 r. i {II i'co1N.'j'

wyd1~~ek.pof'flpki ,emcj;/1 {lJ .skok6w

1;Is.11;1'i1l1ie~i~ f;llyw:;.k;;i !'finn

szcwi,ilf~'r" z,i3rii~rii~':a,U lPr.zapl!Istri ICY

ro:r~I.J-eM:w~e.~ (.po!Coielrlie b~eoui

,j:3l9~{lCi) 1I'I1IFf]

uenylii:;f'liG inc.etl~rliGZIiiI8, lI'iriiril

lJeh.ylelrlie p!llleurntrtY{~Z!F!e mm

p~edlkooc obretewa ibaeou .IIaf.owc@(Io a.b.-j!m iii1i

g:3lr,i;ldeI Film

'ij;:jrdziii:ii wS1)'i'pria mol

dVSZ8 ,g~;6wFl;a, p.aliWl!

d'r'8213 g16wn!3 P'Cwietr,z.s,

j'\W~ €IfIfHi isyjli'l<l

dy5=2i;1 bjegu ,nl'.ll>OlWeQioo

dy,s,za poWia1r,zt1 bia![llU ~a~owago ct .... ,s:z~ 'Do~j)~i

W1lry~iWBCZ: pomp:ki

tly~ilI W2:DO~i3Mn~ii

,;,:swor ~'glHco!jyy

wydi;l:tek p-omp'k:i {;m~/1 (I, :sk.Qk6w

Uo!i:t<Jwienia, pilyw.3ika mm

iJiChyle;f1~e pr:ref)ijs~i1Ii:e1" dla ,cszvI:llKi~(J,

bie~II.l ,i:;.~~weg(!l" mm

uci;yh:lm~EI pr~Eipu:S~llic!r." Irm~u~ho'Nej

mechenicane ii1i1<m

p'Jle~umat'fGzn~. I!lil m

- p~4:iooc .o~INJ/b!Jwa lbi!8!JlII i,ah:Jwwg,!Jo o b.;r/miih

s p;R~lia""o' I'm

$:rednic:3i 'tl3rc:z.y ~PI'i)ii!91I;il1 S:::erQI/(;Q0C Qk!ad2iir.w

ill b c; i qri!3 n [Ei 8.I1J''i!2.y n r '! i3 K:2Q 'iilE' j :S~'c\k j\&luiWy iJl!!tM~u ,s;pa~~f.a

!IJ glfec.:ie' :S1)~i~TlV M:!!fClO~J F>'!',1:,y PfUSt.i~ ni'?DilU piiEir§:cie nia !3ociakowe{l;D, Q. 1 . .7 mm M.a k S)'iIl'iil iii I' n.e til 0. pu s"zGz a IhE: p r zE:;i; til Ii i I!ft I (!II wV,j)ikaj\~Qe ze 21iJ~y(:ia {l·~l~dzill'l

mrn mm

0.7\5. ".0,80 :5.± 0.2:5-

0.;90 .. .'1 .,00 6'±O .. ~!J,

Wo1:<Del 32 H:::E.V 51 !.2!50 22

:3.5 H5 1'9~}

F 74

47 1~5 7f). 4~

1Q 3.,2, ... !5.,2 1 0 s ,5 •.. 11

O .. 8~.,.,.O.IJO 5,5 .. _iJ;)5 4±O,2:!l

:Solex is ;:;;:2 [)JS.N1,2 ,2.2 3.4, 1:2:2 200

,8'6

57

140 40 45 sO '10

3. .•. 4 :2....3

(l.~O' .. ,. 1,00 !5±O.:2t:

rnm Illiilil! kGi riirFi

'mm

:mlil

Walbar. 30/32 DMlrR. 901250 i przt:iol/U p:r.z..:t!io~ 19}23

:3.5.15

65}95

18~/1 ~5 F 43!F 33 4,/60

1 ~Q!TO 45/- 4C{-ISO 100

8\"~ .•. 12,5 'I:L75 ... 7,2:5

0,90.".0,96· 7 ... 7,5, 4,,±:O.~5 851Ji±5.0

Sigle:>: C ~01;;l2 G! C '1 II prz'Blkrtjlll przelot ~9r-23

3.:2/.:il· '1151'1127 230/2QO 95/95 50/60

'1201'1 ~O

51)/,45,/-

16i1Ji

I ,13 .•. 91,15 7:1:'0.25

0,90 .... 1,00

S,±O',2;!J, :S50;j' 511

suche, Jednotar"Czow~', spr~~yn.a ~:ai\e.wwil

17'Q 181 s '5,

00, 5t5

2:54,8 328

cik:li'lo 1 5 0-1:,0<10 1!5

18~~========~========~~~ ~

'11.1 .. l!lA.Nl~ TECIHI NlmCZNlE

:900/.900 ES I

Silnik.

SIK.RZY'N IA [eU[B~ OW Typ

:s ync. h ron i2'.at Co r f.\!JiJ:58:h 81' a S y nc h rofl [z<J tor It 1",0&. u ~ I;! ~y !Kola z ti;!:bamii pros,tymi ~c.-la z Zitb<Jlilili' sl!o;ll;l'snryrni PrzBto.z·Elnia 1_ bie9Y1

2_ biE!QlI,l'

3- bi:.e91U

4_bi~'u

5 .. bie;f~u WSleClIfi€!go bilEiglu

Pn.eloz.en ie P1'le~<.Idli'ii' ·giti'.'!mej

,~,- ,lui:) !5.~ biegowa, '1'1 pe~n i SYJiici:llfQIili:ZQ..wnal 3" 4., 5. b-ieg

'1! _ i 2. bieg

bis!) .. vatec.:ztily

iPO'Z,~1"~~e' lJ.iesi

3,909

:2~05i6,

11.34.2.

0';964

ilJi.831 /90Q ... ,O', ",8/9(1) ,ES.·,11rOO. 13.(10 3,6'115

~ 40/57 ·(4.071 ) .~ !5/5£I (:3.7:33·.l

1 5t5.$. ('3.aen ~ 900 es

.:::tiJoZ k 0 'NE!!

piierScie;nil;llll!:i

mm 0,5-0.6-0,7-0' .. a-{il,9-1/J-·1.1

mm 0 .. 00

pi!3~ci,el1ri;9lrl11!i ~Q,1 0, • .0,20 mm

rnm 0.135 -·Q,9 - 0,:915 -'1 -1 ,00,- 1.1 -1.,1!5

:l;,Qz~(sk;~ moch'<llrilizml!J r·D2li1if.lOl!!'~e90 [R:~t.!I:aC!j<.l ri<lci'l{llU lO"Zysk

GruboM pi·e.r!k:ieni r.E;/fIl,llac.,.jFil'/eli"i W\lmag,amy ..vymi:;(IIf" l!l~ij;I~~e~~ij) kci.ysk Ragu lacja 1~I!ZlJ sateJirt'i - kohl koronowa G.fU'bO~ pie~cielili

1lI KtAD 1([1 E[R 'OW NlICZY !YP

paeld!'ldr'!li;(ll z. ~!Y.artk~r ·trz:yc~ciow~. be~~eczf"p.i:l kol umri<ll kis~.g.wn icy, ~rodFlilc;:)j zawracania 9..4 m [j)iir .... 41·' o-!bl"llltCith II;g!a !\:Jier'owfl Ie.y'

Olu.gooc. rOOOC28 lis,twy ~~bai:e.:] M<.II<s:ytn.<liIIll~r .k.~"t 3k~U' kota

- zewnlltrzne-gg,

- w.awlnetr2lfle~o

~bie!ln('j~ k6t prm-dlFi iell IPg(:hvl~nje ~ IJIiZe.d~·lich WYP!i6e~\Zen[8 Morzn is zWI,i:)tni(:{l( PocI:tV1e<1'Ik: IWI tyllif'p'c!h

1313.:1::: '1,$

mm

.3:-~,c8r ± 1 a30' ,3.2~6S' ± 11 ~31}"

~ t 1 (saFf1;Uca~M r,&s oDeiq.Z(iny:l 25'±30" (jw.J.

2v±:;j:ijr' (jw.,)

O~ (jw .. )

mm

.ZA'VViI Es:Z:EN~ E Pa,B-rltlie - typo

iy 1 ~'bEt - )'P

RIjq:mii3~ i;>tJ I,Jmien~a Cisni)9nie w OP(JIl;(lochi - przedni"e!l'

- !ylnY<;!l

Tarcz-.o kQ~8

n~azalez!1.e", Mc: fhept;o['l

ForIlc.z<.li®zne 2: belka ·~Jhf.!tn~ i $Pf·~:tyri:<l mil &u:bo~il

1 35 SR 1 :;r' 1 !56{70! SH: ~ 3- ....

M F'a ~ .9 .. ,_~,2 1. ,.:9._.::t!.,O

M !C';)] 1,9, ,.2..2 1 ,~'._,2,2:

4,6. (I. ;< ; 3); H Il!Ib ,;'1,,5 J x 1 3" H2

u Kt..AJIJ !-l.AM U'ILCQ'WY Typ

dw,uao.WCidOlNe, g Ptz,odll.! tii,rcz(]WEl, Z Wilu Wb--l'l 0 W"0, kare!.ti;llr sil'{ [h::!fililm'Y,i:lnrOJI

H,(IQ1 utoe ta;.ez.owe - ~rediflliea tarczy.

- oarub.!l§c it:J r'tz.y

- gruoo:5t po szlifo-wl;lni I,J

- nlfl1rl,iriia'Jlila gn.JbQ~ ~~r~v

- ~"r'lin.ir.rm!rna gn..!li;lI:;!I~'; '~adkj e @rl1i8j

= ~l1ii.ea c'(liil1dflll zaelsku

Harnu lee !l;iebJ:lowe

- '~lfI1:!dnict! W€WFlifi1rz'Ii<li ItJi'Ema

- sredfllic.a poC' toczen il!!

- sredFl,ir;;a' dO!,JI!.IIBZCzall1:;1

- I;nii;,i malna gru.bQ$C ij)Had~in

- ~rBdn ica cyliru:l'.erka

P·omp.;l1 h-3~IiIiII;III(:"QW3 - arediniica c,yJin<:!ra Sarwo

W';{B"tIUW,;::.n ie· OOpy.c.ih<.lGza serN.3i

.227

10.,7_ .. 10,:9' ~.7

9

1,E;5

48

mm IiIi1m rnm mm mm mm

~ :ei.6,2: .. ~L:~ S~,,53 '~86,.g3,

1 :J3;7'

'1 .. 50

1 ~,05 ,(3/4"').

~ 9.006, (3/4'"')

06." z 5.:i~ni~Jjrni 110(1' i 1 :300 '0,825,.,1,025

rnm Imm mm mm

min

mm

KOlI"bO"iWd Odchytke mas

1...11.1"-: swoor.znia flOKowtl:\lli}

~ I'/IJ S1iA !!.AC:JA, E[L.IEl,KiRY-C:zrillA Aluliiilu:lator

A I tte:r n,at 0 r

- typ

- p:r,~d zn-ilimlOFlQwY

~ Wll',!CODBllJie pr::!.y. Pf~(:!kQ~i -oDr·Dt,ov!"e,j pr€j,d oddaw,imy do ~ .'I,JIIlIiIUlIa;tor,a [pO stabi,li2l3cji cie.pl n;ej

- re~ystam:~a 'uzwClJrcFlila wzDud21Bnia.

- pr.~Q'Zeon is od ~iiii'lika

R®glJ]l~jIi01' IlIl;1pi,~ci.a1

'YIP

pr~dlw${; obrO'~owi3 iol:omroln{!l - prqd do staibiil izacj i cisplnej

- prti[,~ d~ ik(lofltro.lii

- 1!1Japl~lofI> rJ;:gu!,owane

iF!:Q;UI,J:!lzn'ik.

typ

- moo zmlmio nowaJ

- lu;?; o;s.!(J;Wy. wimilUl,

,_ j")<Itr6r p:r,l',!du pod:czas rozmclirl[! - spadek 1l;(l.pi'i!C.i1;l

momem obrQ1;owy

pob.ur; p'r,~dlJl na Il;iiiegl!J ja~O'!N'r'm [)8 p i iQ"C i~,

prfildk.O* obrolows,

A Qbr.,Imun

c b r;ly;f] i n A A V

kW mm A V Ni·m

A II Qlbr/min.

I

300 :a30

7 7/2

~a:

·g··soo ..• 1~

M ~re~I'i!~h)5C!h ekolo 47-

1050 (MareIH}, '950, ('BoS'Ch)

>45

3.0 .. :3,70

1,94 ('.900/900 ISS). 2:.(1,7

eiektro!'lliczny hi' arellilj'B;QS(:h 6000

2 ... 25

5.,,45

14,3. ... 1[4,'1)

M:3Jr.eilL Fc:iiI~ O,@

0,1 ... 0,5

~J!S 1:!5 A 11.~ ... 1.1.5.

:32,0 7.3 9.7

I 9000., .. 1 Q 000

FII!T UN 0 ru r: 6,0 i.e.

snN~K

$ri;idln ic~<i, ·c.,.,m1ndr;a Skdk idoka P()jemr.1,~c StQpiei'i spr~.ani;a

rmii min Cl:lfl,~

800,6 a3,9 1 3HjI~

7'.7 .. Jl,O

"ftot.:i s,rudnic.81

- gm1Ll~a A

-, gruiPiJ C (-it' 0,01 )

- gru[pil E

Wy~aJ;'k~c p.rtImianl '(~[-C'Z(:i""i3 J[]d dlllu) r'4;;1d~V¥miiar

Odr;;lhylka mas

!(,;I.JZ $'Wor.znia, 'ttot{!oWego. llJ~ 1r()[l;Klcz.'p" rtol!:.iJl

I.u;:; pie~GiB[)i t~lJkQW'r'eh W r.Qwbcn - 1.

- 2.

- ,3.

I!.-,uz UI mka ,p,iie!itci;allJi ritlll1wyen 1..

2..

- 3.

mm 1'1'1100, mn rnm

mm mm mm

miilil, mm"'1 mm

80,45 gOA' S.O,49 W,6

iDA

t2.5

(t005 0,011

'1).040 [0.060

0 .. 045. 0.0.77

()..Q~o.' 0,072

O,t03{J' 0.0 6<5.

O,3'C~ .•. O,50 0.30 .•. 0,60 0.25 .... 0,60

g mm

_2..!5 0.01 ~L .. O.Ol 6

W;;Jr~' t-OI"DO'WY

Snadlnical czapa g:l6'iil1nego. SredllliiD<li ,tropa ,kDJbD"h'ago SZBrokat6 r.:;zop:ai kDrh;)~(1 Il.JLm !)ane'wek .ga&wfl~"(;lh

,!.M~ partewek ik(lllbl)'W';'ch

/LII,!Jz O~io<"iNy

G:~ow1cr:ii

SrBdlTiice tulei lo.Zy.sf.o;£I....-ych w;2;lksl ro.ZiI"2~,d'-!l - 1,

2, ~ 3, - 4.

- 5.

O~,wr)r popycii<i;::::z,;j

O~.w6r poo p:r{~W<ldfii'Ci' ruwOru Weist r:Ii'<I}\~/,~dln ic.y 'iii (I1wor iPochy!e[)i,e przyHini gni~da $zerO,""O$C [Ir~lgni gni;f!(2(3;;i SrBd~ical tr,,"O'nk.:i1 za'W'01'1!J ~rE!d~I(;~, 'g [2,Vb Il<il ,~rWor!ll

- sS4 c.t>g (J

~ wyc.!eeh(lwe~(io ILm: FQbo~y z:;. WQ HI

Ugi1iiicie' ~pr~,zylli Z.3iINoru IPrz~,.. l[]ibGiii!il,:ZlBnJill;J [!.;;o,n:tlrQlnym - W8wr·~~trzri;i:1j

riimJkG m~·'i/i<.G m~1JlkG mm/kG

- ~eWI1l~'fZnej

SradniCe< C2.op6w w:;lH~a r'I;Jo:ll'Z<',!dlu - 1.

- 2.

- )3."

~ 4,

- 5..

$re.dm.IG~ P'D!Pvohi;leza l-Ul pfi,PyGIIi~c..zi!l WIDio~, ~~W.kl

o$flJllbo~ci [lfvtek r,eglu !scyjn,;,cih - &topn iowiSlJ1a' OD

'L1lI! 1iT16rutaro'N]/ W.3~k.::l romqdl!l Wi ::.:lWo"rofic"t (i.>uiniJ;: zi~itm'l)

- lBW'Q11!! SS1ijc:eg(l'

- '~:aWTJt1;! ~fi'lcl.echfYWego

F~~V rQ2iI2;;j,d~ .

- luz k:{I{I'"j~mlny zB'N'Qrliw

- otwartye ~wor!ll S5qGeg!lJ.'

~ 2.<1mlUil'~PI"" ,~:<i.wOrlil ~~,c~o

~ otwarele lOaWOflj wYti'ec:h,(llWcgo

- ~~Fflkl'li'i~{;ie :;;:SWOT~' ~e;ch1}'!i'o\eg0 $re,dlili~e< oC20P:;i '!/'i,Blb [.Io~,i;I nliego

- 1.

- 2,

, Srec.!W!k~ '!;i nia:rooa, w;fl~ka f)(IsFed~i,eQ,{I'

- 1. - -

- 2.

ILw 1iTi6ntaro~vy C~!J!Pc:ll - 1.

- 2,

mm mm mni mrti mm m!!!

mm rnm mm lin!!! mm mm lliririi llii11m

mrn mm

mm mrn mIT'!

mm mm inn; mm IOOim mm litlim IfIllif'fl mm Iiblm mn.m

rnfn mf'l'l

moo

111m mm

:29,'!3t9![L .30.,01.4 4 7,;St.Elitt .. ;;1."8,OO~ 48" 1 S~}., .48",'2,(1:6 48,r3li30'., .4S!A!~5 4$,,58(1'.,.48,16(1$

,37 )~O!Ji ;3,7 )J25

1. :$,:9150 1 3.977

0,,011 _,.O,(Itli!5 45~

2:~O 7,,:974., .. !,:9®:2

43.300., .. 4'3,700 Sa,S60 .. ,.Sa.4.60 'O,O~O.,.o,oee

31/1oil',ifi, :21 )5121',)6, ,S6/3c8i,1 26)3,/58..4-

29)J44 ... 2~l!.~60 .1I:'/.".9:35., . .'\1,7.@50 4a. 1 ~6 .. AS, 1 60 4~.335,.Aa350 4iitS35,.,A®))SO

Jli3~915 ;:3ft99~

o.cos .o,050

ao ;):.2S(lJ,.,Al,.7,00 (t050

O,03iJ .. !lOTO

0',..40 0,.510

0'.80

,Of"

~w P'D :tt.'¥ 30~ iJr~8d "l.W 10'" [)i1) ZZ

::315,.!590a ::;l!5.i31 :6,

31,940 ,3,' ,,9100

:3:5"6~,,,,35r'6,e:.¢ ::;l2),0 1) ..•. ;;;:2.'I),2,Q.'

o.o.~{t .. 0'.'000 0,0.46,_ .. 0;01811

PlOmpr:ii C!,h3'j,[J

WZ kol'.3: 2~b81:e - oblJld;D<wl;j Lu2. Ik0t03: 2~ba;:a, - po"kl)'\",;',a w~ mi~clit'p'~i:J,ny

Cisi"'lieni~ c-Iejl:.!l w ~efi"f:l(D!!N,atmM 1 O(f'C

mm mm mm 'b'ij~

{I'.'ooo .. ,.O.l :6\1< [I',}iJ!,2.o •... 0.105, O,j,1 3,4L..A~91

UIQli~~je· Sp~t"'ll:r' :If!wPOru rl!adlril~ilIrow.e{I(l pl':z.y oix;i;;j,iani U

kQmrO!)~!1'1j,l"f!

Qt~rol;:ie: ·~w6r!.l terFrl0staliLi - p'~z~t'ek

- koniec o'~w;2)rcia

Chloi;l2:elf!Jie W~i;iIC'Z'enie ·Wl!'llt'lJ!8Jto.r8 - :5JtOjpiem.·l.

- :S«lpisn:2.

W}fdt;(c~G~ i~ W8.ritylillo.ra _. slto1Pien 1 "

_. :!;ItQ(lien'i 2.

()tv..'.al"Q.ia tBrmi;l>S~;;!tl,J

_ po:JCZiijil:e'k

~ lo,n i 8 (; ot\!'i;' a re ia ~ skok Z3'ii.'Oru

Lu~ wFmi' PO'JlflP':Y - otJ,LidOw<il Ci!Wiiel'1lie do kon-kQli s.~e~:elnowi ullr.lch.J

Z';fiIs'i Ilallfi~'8'

iyp piJoriipV' Z<lsimaj'ii!cej Wyd<3ltGk p.orilpy Pob6r t1!1l;d u

M;3~!,,'1nF.lI n~ ,ci'Snien Ie· 'tfoc:~ooi~ lYI1 raQ!JII.3itG'rs tl;:i~ni~n~a

Cisiili;anie r'DOOC2!3 ~silnril1;, ~.2. V, lI;iieQ ,jaf.oiwv) Tyi') f)ae;pl'fiMJ 1iii3<Iz_i3 pDwi~Btrz.a

lvp <!:a't,\!'(i!lU' pcrwie.cna dodil'llkowBQO Typ ,cz.!.l.iinika po-JoZe!1,i;!l pr:«:;[)usmr,cv

Typ czujnriil;l;ll ·~elmper,aIl.Jr.Y ph/FI'L! eh~'od2:~CGg!')

iyp U'r.Zll\dz;snial ~~rLllj:[iI;le9l0' - -

iyP WiIlry-l:ilUwaezi;l {.zeUs k()lr'i(lCowf;:s) Typ 'uJroO-s{p~al'k!i

d''ifl''/h A bsr

Ztllip-.to.n

Typ" 1,J1\i~;;Id~1 ~apkJl:iow~';) It YIP Gewki zaprlolrliJlA!e.i T't"P iE'~!XIiUIUI

:S-wiooe zapfoflo'MI:

- f,lr~rwa isk~wa

SP,A'Z'EiGt,O

t:; Ift:>d iii ~ M' till rtiz\" a p r.z:w. ~ a S~l :w~yflt t;;Ir~O'Waj

Us-Mwienie ]pe;rlshl spt~la p.D'N'f.z.a;i lPad8~!.J bam l,JicI;I

ViC "C rum rnm IJ;alr

ba~

mrii kG mm

:2:2.5/8 .. 9 i6,,,·eO 84

86 .. ,90

90 :94

,£n ,85

,8.;$", ,89

78. ... 8:4 95 7,5, .0,8..,.1,3,

0,7·6

EI·ooch 05!604e;OO24. 120

fL,;

i,a

BQ~G!!'I o.280~ [6'0';2'1 3

:3,.0:11:11),06 Bosch 0280.2tQOO~,6 :Boseh 028014!O~ 19 IBosel11 0.21001 :2031.4- iBQ~!1 028Q~ 30026 lBo!j:lh;h 02S0000335 lBo!;G'h '0-2001. 300216·

11:-91 VL 2-8410

Malrel1li MicrorJI~)ol: M E:ID ,fi-iOG B M;;Ii':t!;llli IE!!A!; .~09 B K M!3J'l;Illi ~H 50Q B Bosciii FR a nrc ~},7,.,O,8

1 :90{1:34 ~o o..s

SK.R~VNIA. BI EGOiW P~Bro.i'sni-3i 1 .. Ibii;igLII

.::t ibiBgUl

3. lbiEglul

4. b~@9U

!5,. b~eflllJ .

w.~teC2negQ !biegl;Jl

Pr~OZE<ri ia, p:~-;,ladlili gltJ,-wn.~j

Napit-Cle. wS~~j)He ~oi,%k. mBciilaiiii·!lI7lil.U ro.z,nicQwegQ LI,_[z; m~d~~~bf1ly k61 I'nOOh.ar'liznilil rOZm1I!PDWsgo

IHAMilJI.C~ Harnuleo PI"Z;l3itiiil~13i Ta reo za III 8 rti.u ~ C (.'I 'til(jl

!iiiedillics - grlJlOy.$C

- !}rLllbooc PQ' 'i;torQbqe

~ gtrUlbiJtSc mirnmalne

ry1 ij;llillili~n.;)1 grub05G. ,[));J;adzilfl ciernyciil Srecdrtica troczka zae.ist'U

mrn mm mm Ii~m iillim ml'f!

4,0.9.1 2.:235 ~,i!\69 ··,043

O,86~ .3~71,4

17/61 (3.5:36) (1'.1 :2:

nie roa,uk.lw<J liy

:240

1 9.90, ,.2:{1I, 1 Q ~,8,5!;5 18,.2.

1,5

48,0'

22 '

l~----~~===-----------------======-------------=========~------------~

1.1. IDANE "jJ"EC:IM,I'i!JK~ZME

C:HAIRAKTE.FiPfST':fltCi!!. TEe H NiCZNA

H:arnlul:[}8' tyl1ll-9 Tarcza hamulcewa .- srsdnica

- '9rulJlji:!jc

- .grtiibooc IPO OOru~Cii::

~ f1t!.!lbOOC mi!!'lirnalniil

M in'irn;:JIF!,f!< Q!mbooc ¢.ladzii'! eie>rf!¥chi :$Il"edn ica t'l~czkl;i zi;ici!;kJ1,J

i"'om:p!i! h8m'lJ!e;i)W~

:SffedFi tea

Ty'p ~rw:;i

WY8t3fih'.BnJie, p[](p.ycha:r::z\3

mm lil'iirii mn~ rom mm mm

221

1 0. '0· •.• 1 0.,:90 9·,i{~

9,0

U5

~4.0

liIi1.m

~2, 24!S (7 ffl·~} M;1,!i!I~e:r 'V.ei:: 7~ 0.825 .. _ ~ .0'25

USTA'WII EN~ E KG!.

P'or; h vi e nJ i e' k·o<l a P.'r.ze-<:I iI"i i e Q L) Zl;iimni[]st kol! pl'iiBdlnic'h Wvpr.2E1dZ6lriila sW'Clr:llfiila .2.wro!ntc!V 'pooilyni3fl,i;::' 'k,D<i<i t'r'~rie{l'i}

rnm

Z5'±3'0' 1,O±1 ~1 5·' ± .2)IY (f

IINISTALAc:JA. E ILiEKTRYCZNA Typ rctzr'l,J82nik,B

Mi3rE!llIli IE 95-'1 2: V-Cl-.9 kW IBo:=.ch. 91,-1 '2 V-[l,.8 k.w P;j.j}wy

B·oocih ~~. ~ -4 II ~e;5 A :23 BO!'io:;'h ED...-,1 III '11-4(;

1 2: V -~5 Ah,- 2:2;5 A

IKi.:ltJUli"iek obri:)~6w p.atrz~e ed :lU<OWiY :l,lj!li(lilk~ TW altern etors

'Tm regu Iston!l 1iI:;i[li!~1;:i,(!l AlkfuI m 1!JI1:3 too

:SilNIIK

Sr,Etd".ic.31 ,cvl1iil"idral skek Hoka P,opc;nrmot:6 St'o~[eri smeg1!!fliilll

lG.a rU:; 't301

2Q

a3.!D' ;9,2

11'14 20,6

mni ~'l'irii cm~

Tf.o[.::i S:~1}fj ~ i ea

- 'Qru!)a A

- grupi;l C:

- 'gr-upa E,

Wy$1l'k.1J5~ pomiiilnJI (odl dlohu) N IDC!wymiaiY

l)c.!cli!y~J n1;!!S

Luz !)W'(ir:z!l"li;,lll 't~o;l:;'~wego l.uz roDOC2Y' tloka

l.uz piEirScI.en'i tl(]Iioo';,!l!fcn w rO~!Dh - L

- 2.

- 3.

l.uz ,~SI!lil~)(IJ pio::!~Gien~ tlL)k~'h - 1_

- :2.

- ·9.

mrrl 75,95 ,8<2,93
mm l5)H $2,95
mm 75,89 :8:.2.97'
mm 1.4- Hi;
0, t \5/{~,35/0',55 0,2!~}AJO,!6,
~ ±.2)) ±S
fi1i11ffi 0,007, ,.0,01 3 (~,OO3 .. ,Q,009
[iJ;lIm 0.040 .... Q,O~O 'CtO~O.,.Q,OaO
rnrn !!l070 .... Q,1 20 0,080._.0,1 3;0
riim '0,040 .... 0,012 0,0 4'1JI._,,(I.. 0 72:
mm {~,030, "O,Q6~ 0,030,.,.0,062
mm {tJO._.ij)5Gi O.:)!Ji._.{t50
riim 0.30._.0,50 O.3iJt_.O'.5iJi
riinn 0,25 .• ,0',60 (1,.25._.0',50
91 ±:2,,5 "± :2,,5
riiol O,Oi},'._.a,.o~ :9 0.'01 "-1,._.0'.'02,0 KQi"bowody (idt.li1ri~;:j rna:::

l.i.Jz S,worzflli<l tlulkQW89iO

W,iiii' kQ~I;I>i~'WY

Sli"edn iC;;i <:=:ZOP:;i g~&wll)eQl(tl $r.edniGi;! CZQP.1;i IbmibO'N?ll~ :s ZIE''J<D 11,;,0 SC: 'cm IPS Ikm b DWEi 9 0 l.uz p;a 1ii3~V0k !jj!~bwnyth

l.uz f):ane.wG'k koi'bow-yehi

blJ:Z OOi0~W .

Inm ml!lilJ mlililJ mrml riilfl [TIm

448,,1,8;91 .. .48.200 .:ii:~;t~8S._.44.'IJiOO, ::;:2.475. .... ;;;:2,,5:2)5

O~,a2.lli,_.O.'OO1 ~},Ol2.",f.J,'I)M, 0',0&5., ,0,2,;6:!3-

!S2,,9ti!6., ,63,0(1) i50"7\8~", .50i8!l}2 27 .. 97!5_ ... :2a,OQ~

IJ'"Q2:2_: .. o ,,00 7 0"O,2B_._0,O/~ o.,(I(5~., ,0,305

,23

~----------~-=====~~===============================================-~~--~

1. WSTIiP

'Gil;j,w~c ..

SredFlliC3 luJi3i Uoiyskowych walka [rmrz'i!dlLI1 - A

- 6

OtwiJr popycl;)acza

Ot~~ POtO prL)!iIf.3!l;1Ir!~C~ zaworu - l1Iacll'i!lYmkir'J!'

Wci:Sk. prow,adniey w ot1/i.rOr P,ce.hylenie !przy~g[n i glllf.l:':llO;'fJ l~Wl)tl!! ~e~(I!((I{~ fCJ~"'l'J!I~ [,,)Ii

S;rBdri ical trzon ka z·a\!'!lOI!1U

SJ,Bi;IIn:iGS ·91r.lY~ ~otU

- ss;~jI::;~~!I)

- wydSChOIWBQD

ll,l2; r,O:bQCZY zaWQ~U

tj9i~e.\1 $p:r~Zyri zaworu przv (Jbciili!~n iu kQnwOOI!),;,1'f.1 _. wewnr,trznoej

_ zl3w·n~rznej

SreanlO£; e.Z{JopQw waik<.JI r'OZir.z:q:dll

'1[_

- ::t:-

- 3.

SZ.aml(Jsc czopa US1allF.tj:ntleQO' W:llnijos, :kr w~kj

i..u2: 'Nalk<l' [·ozrz~du

3ra(ilniG'.;I' poo:~h~;f!

LiJliI fXIlJ:1ych;f!~~

G'mb~cli pty~ak reQu'lacyjlrlych - stooniowena eo

loiysko 11:.0 i1!18<IZ0w.e walka rozrziildu sredniC'al 1_

~r'ediFl ica .2.

- j.uz ~1J(1e:ty

Luz z.erw·orow ·(silriliK zimny) - :z~w6r SS~.c.y

- fJWryJ 'i'VYdiIK:oowy.

Faz' .... rmFZ.!l!du

_. !UI~ .UtWOrOlA' [~I}F!ttolli'lr

- olwClrcia· Z;3w![)lU :5sii!cago

- zarnkn iec<ie z@'oV-ory :ssiilcego

- otwarc i~' ZihvOriJ W~'deooow.egi[].

- zam~ni~c1ie ze!,;VOr.LI,J wyde!l;;i'!Q~~Q

W:;il;ek p-o!§f>edln i .

~rl!!dr'iiw cropa 1 ..

8_r'Bdni~1 C:ZO~:;I :2-

stednicaJ '!ll F1a;iJ~.1 1 .

8rsClriliC<li '9 niazde 2.

I:uz rdbCic<zy

!Po mpa 0119j J:J

luz 1(0 a z,~b;:ne - O[JUtlDWCI Luz kola 2ililbam'9' - pOkryv,ioF,l ll~~ miedz:'I'~oov

Ci~rii8rllil3 r[]~!3ju' 'IN t!3rm'pe1.atl!l~B 1 OO~C

mm/k6 rfIm/kG mm/kG mmikG

mm mm m~,);ll mrn

rnm

mm mm

mrn nm mm

mm mll1!1i fnFli11 mm mm mm .mm mm yif"m mm

~".m rmm

fIilm

mm

mm

mm

mm mni mm mm mm

111m r'r'1i ~ mm btlt

25.0'45 .. .2.5.070 1.7.046. .... l.; ,070 3'7,00.0.._ .. 37,025 ~ ,;t950._.1.4i·,977

0,06.3;._.0,1 OB 4.5?

2~O

7. 974L.7,99.2.

3::Mt50 •.. 34 51l} 28 .. ,8<50_ .. 281.1 50 O.OOO'- ... o .. Oge

J~ /14 .. 1._.1115, ~ 2'1 .5/26.4. .. 2®. t :3;6/:36.7 _ .. 39.'6: :26.·!H55,:9.- .. (jO.~~·

25,000 _2.5,01 5

27.0041 2.1' .01 5

2:M"l45 .•. 2~-/~6-O

9.:EmJ_ .. 1 0.100 9..2

O"Oj.O. ••. O.Q/'(~ :3iS.97·.5._.;:;:6.9~lt!;i· O.{~O:!,. ... 0,{~!jO :3. :2.5{1'_ .. 4.700 o.oeo

29.:HSO_ ... 30.011 !IS

0.0<30 ..• Q;~)jO Q.80 0.30

Q,SO

3~ po ZZ .2.s~ po ZZ 2·9'" 1)( red 7.JN 3.~ przad zz.

3S,3'9:3 .... 3Z.41;9 36 •• B:9G_ .. 36.9'~ OS

33~4 33.484

36.:964 36,984

0.(146 .. .1).,081

0,01 6 .. 0.065 0,045._.0,1 20 Q,0;;!5-,-,Q.1 00

3,43, . .4.9'

1700 [I

29.Q{j5-.-29.090

37'.000 .. _37J)25 14.a98 ... 1 5.01 6: {(I, o !5/0. 1 0/0,2:5-

0,021 ..... Q.066 45':-

2,1-

7. ,97,.:L. 7. ,9~2.

~a,3{!tO._.38. 600, as.soa.aasoo 0',02.3, ... Oh59

26.6!5~" .. 61

27.945 .. -2"']'.960 29,.000 ..• 29'.01 5 19,945 ... _2;S.M!1

9,0 0.,050._.(1.,09'0. ~,..97'1) ... 3B,·9'.9'5 (i'.005'.,.,O.iO.51[l 3.2:00-,.4.7Q() Q,(l50

27 .. 9I91l} •. ,;;;:8..015 29.,'9':90 •.• 30,01 !5 0.000_._0.070

0.60 0,35

~},$-O

4~ przsd zz. 4()i" jXl'ZW 451:' przed Z~\f $~p(lo.~

'O,OSO .• ,(i •. i 86 O,025 .... 0.(J~6

3.!5·_ ... 5.0

Ghlodzen iie

Wi<;!GZl8FlJia walil;:~aitora - 'S'U;l1Pien 1 .

~ .H'(I]!)i@n 2.

l;l6_._90 90 ... 94

8Q" .. 9~} 90._.:84

Wylr:p::,z8r'1lie- W€.fllyi;a\(I;t,;t - :::OOpilEirl 1.

- 8"klpi:Eirl. 2.

Otw~~~ie t;Brrm;[}gtatu - PQe-z~.l~k

- peine' oi}tw:;i~ie·

- ~(Ik Z:;iW(lHJ

!w~ wirflik !)orn~}y - QblJ.d~I)'!i'~:;i Gimieflie do ~(If!llw!i ~c~e! n(l$c~ li.!!d:;II;lIu

1300 D ~"700' D
~C 81 ... ,85 iS1 _._85
~C 85,,,.819 8~-.-89
~C is .... .@<2: 78 ... 82
~t 96 90
rmm T5 f,!5·
mnm '0)5_._1.3 {~,8_,.,1 .a
ba,r o.rs O.,'S· Z~.:s.i IloJ nit1

T~p pC-rAP'! 'Ntr'f'sk01tiJaj

BI,')s(:'h veAlS F 2~OO R f$1 f;O$c:h KCA 30 S 36/4· IDN 1 2 S j) 17!50 ~25 ... _1 :ls, 0.81

IBosch

ve 4/~ F zauo ffi:.54 lB~h Y 43-0 KbCi S'7:;: !<CA ~ 'f'S:53 ONOS.019~ 135".,.143

1.,(}

·Wi~kiw~c;2. - tw igll,icy' ~ WID

Ci~:ni)en:ie ~:(If!tro!li'!e' 1R:~uh:l(;ij~r [MIffi[)1

bar mm

SP'Rl.~Gt.;O

Sredln'ice tar.:::zy $pT.z:wla Si;la !i:P~ynV t~l'"G'2O"'Ne.j

Ust;:!lVi'ien~e lP~d;;l~!l,! SP'r.~~i3 p:miz:Ejj lPed!Sllu harnulca

17'0}'120 2S0 H~

~OOf137 4·10 "t5

mrn k.G mm

SI( RZVINII.A. B,IIEG,cl"W 1"1Jlt!Ic18nia 1, bieg!;!

2, bi8~~

3, bi~~!Jj

4. biag!JI

5. biagllJl ~teG:2nBgG' fDi~g u

P~la~~{fJie [pr::zekl:;idni 'Q'16wlneij

3,:909 2,{h56 1,::;14:2 0,:964. 0,:83·1 3,6,~S 14/67 (¢,OO1 )

o.os

Q., 11 0_ .. 0,:2,0'

3,90~ 2,0>56 1.:342 O,;9!fiiI, O,~:l 3,1~ 1!5 1 ~ro(j {3;7];3)

0,00· 0,10., ,0,2.;0

N;aIP!~ie· w~pnoe !~V$k lIlil$hf,m izm~ ,f'Oini:oQWegQ l.uz rni~z:,;,~bnY 1<61· Fn~hf!ln 11irrWI r,o,zlliiCoDwBgliJi

mm mm

HAMIIJ 1,,(:11:. IPln; ZEDINIlllE ti:lf'ei:ii1 h1Zlf;l:1 Jj~c~

= ~reatlJic<l.

- jgl'ubo~G

mm mm

:227 10.,7 _ .. 1'0.,9

:227 10.,7_ .. 10,:9

NQfATKI UZYfKo.~VNIKA

'I-----~==~~~~~~~~~~~~==I 25,

1. WSTI;]P

EI\em!3l11~ dI~k;r~c;1l1ny

Moman"' rtlOI!;~calillial N-m

p(]byw~ pan.e',i'i;'ek w<lll!l ko.r.boweg1Q M ieka Q~ei,l)WilI

GHQwica ~io k~tltuib8

Wspomik 2<Jw.ieszen.ia sinn iks

NiI!h~11\:tl '~iill5~yc.zlTi!3j w.k·I~(.j~! :;<;awle.t:~ri,ia Kolektor wy-dechowy ,dlo g-1'Qwlcy KOror)'w6d

Ko.!o z.amach,l;llll'o\e

M imo.§r;(id nai w;!!lku ~,ozrz~du, (nal~ oornov iP<Jliw@}

W.!iPomi'k Q!;;! d~wigilil:n.;d;, zawQm~'\!Y'Ch (na~r~~k<J .::;<lIilil02abe.zp!e~aj~ca) N.ijlkr~~ ''iIlalo IIO:.'OlDDWi3QiJI

.Altemat'Qi' ,deo kadiubal

lNV'h~c:znl . c:i'of!;plny

SWlleca 2:BiPion·DW8

M10x li,;25 M6:

M:9' MS·

M12:-;: 1,2!5 MS M8;1ol;1

MS M1ith.; ~,25 M10-x'l',25- M~.S1x 1,5 ~ .• 1 0 x 1 .liS, M16:x U:; M14:-;: 1 ,25

P~r,-f""ltlJ paFlle';\rQ-",;. wall!!l k,Qrt;M}W,e~1) Sfl.I'W odlp,O'Wietrzn'ika ~f,;f2'ilf!i ~:Q!'b.owli1j srn! ba po.kr'r'~W'V :;'k.r:zyn i !«i~bl)wej W:~a:)on~i k ~iiesz>E!nial soil!1ital

NakrlijillLi al'$ty.czl1l;'3j wk·hfl:(lti ,l<Jwieszen ia G~r)'IiliiCi3 {&u tw i nakretkl)

Pokryvle gI,Q\'\'~;""

Ob!.JId)oow:;i wat.ka I'MrZ.jfdlu do gl'Qwicy Ki:)Ile!.;,t~r s:s&cv i W'ydachfrwV Ko:rbi}'WOcl,

lGodo ~~!'l)~ch.oiJr-.i'f'i

.K..o!o ~oote n;!)1 ''I!lalkl!l r,~rz~.;:H1JI

lN8Jkr~:t!<:a MpornikaJ liIepj'n~(+~~ ~k3 ~h<Jlt·e9lo $ruba .lo:io-l<J ;z~lb;:l't&g'o pl'2)1 'J!,IlI.-IkY ~tredli'ili m R;·~dzlt!il@cz .Z<I p90IliU'

POiflJJfJ alajUi

NI a ft.tqt I< <I ik:O:I i3 PF.l5Q"w.eg»

Dol tiy wapD'JIlif<. elternatora GOHiiB mOQQw:;!~ie altcifiiii-t'!:lo:ra CZlJ'jni'k ci~!J'!jenia ol'!IlijJLI

Wyto!l.~r:)ik ciepl'ny 11ub czl!ljllii!o;, ·teml)era~.my P-!YiIlU ehIQdtz;;!,;;eiN

Swiectli .fQI'~OrilCiWa

M1Qx ~.25 M~

MG,

I\! '1 0 :'It 1,.;2)5 M12 x 1 ,.2.5 M1 ,0 x ~ ,:25

M6 M~ M.S

M~lx1 Ml!O ~ '1,26, Ml 0 ~ '1 ,25 M'10~1J2J5 M1·(ii ~ ~ .,25

M8

MIS M:20 x 1,.5· M1O'x1,25 M110 x 1 ,2:.5, MMx1,5 M16 x'll,e; (s:mko'!wl M.14 x' ,:26

'80 .2~. 1(1- §9 49

4iO+90~ 9~

as :20 2@ 51 83 aa 44· :e:;: 115 '1 a

137 491 49,

3:2 49

POkl)'\'J,f,I pancWihik wah.!! !o;,mbo-wego O~pow!et~f1ii[( Sfuzyni k.o.ribQW'ej POO[DQi1!' .:;ll'n lka p:rzy kedlulbie

G,fQwI ea til) KildilJlDaI

60C2:n(:; riioclDW-3ln ie' g~O~GV

:SriJlb~ mCII:::Ow.aln ia 'tj¢rnej ;g30wioy do dr[]lnej

G6irriy i dollllY przewrX! w~o'~owy p:rzy gl~wicy Wsporni~ 1l:-O'mej '9~'Owiey p.r.zy prZ€M'o~ie wloli.-D'Wyltl KID~Bk~Qr 'IN!{aechow,!{

W~pOomi!<. kolekteH.;3 '!.!'.'ydeciilo·',;'!,!i;!gQ ID~;Z", lkadh.llbie

N;jJ;!c;~~~K.Jj stuby.- kfi:rbDWod)u .

E<oN} :!lali1i1.wctlDM'a

Koto z~b@l.Q ri>LI '1'11,2111<;';) ,r02r.;:~dt.! R(lika 1'1<llJinaCZlilI do 'o'II$pcrmilhiJ

M'110 x 1 ,25 MS·

M1 ('.I )( 1.,;25 M1{~ x ~_25 M8 MS

M,:;$ M8

Me:

!MS·

M9x1 M1·1J )( 1,25 M1Qy. ,25 MWx 1,260

;8i[1 23 59

40 + SO~ + 90" 30

2Q

2f5

:26

25

25

51

83

~3

44

MiD M ENTY DOKIiiI ~!CAN IA

MQmell't dok~nia N!'m

IKoiiD <D~bati3 ns w;;Jlkl<! !po~rorjnijji IKQIQ paoow,~ na wa~B korbowym

Nakrq.1M rncccwan is 'cosi P~PIJ~b1ie'J! pRy rnimosrodzie pr~wodlr

wlot(!lwe~(!!

NakrelJl:lj rogWli<Jitora cisnie;nil;l lW~tWa w.sporr'lilk. mlk;i ci'i!9na 4J'8':!':u

Nlakr,~~k;;l S;;IrIil4),zabe2:piecz,ai"lca mocowania tlJrI:).O€:P.r~Zarkj do gh]i",'i'cy j kio~ekMi:'(j Wyd~h,{]iWB9l1J1

N.akrr'~ka !OOIPBkow"lI' ~lo5Jcza IPFzewooru dopmwai;l2;;1,jt;!cego IPI'ltl do

~url:;!JO.$pr~~ rki

MQcowan~ie prZlBwodLII t!lk~F,I(!l~ chf,oozeA1lra do turbasprazerk] P'ompa ole-~!JI do ik.a;cnlJlba

Pokrywa wzCilz,ielMza zaplol!il!!! do k~(I:(H~ba Pomp.:ir plYl1u do kadilil.Jba

IPG&IY"4';:! IPom.lYlf plYlllU chjod.24_iI;lEI9Ii."J' 'WSliomik .a1'bBm8·0~.!Il do kadlvoo

Gorny w!S,p;omik .erJtern~t,or'<l dD Obudm.vy pornllW p!I .... 1'!U ch od!zq,cegoMoc.Q~ nic ;j~IMlnatora do, wspo.:rn il\:a Ql6m ~tvC-

MlWow<J niB ail'ematOr";;I do 'I,I'i,'$,j)(I1n ikiJ dllJ',il1!3go

SWi!3C8 ZF,lPN:Jf!QW~

C~I,!.inrik tempc:ralilury ol\ejlU

Czuj nik l:amPerallUty [i)!Yn IJ elM{I~ZilMgo

Cmj nik c:i~llIi~!'!Ii8 cole;ju steruj~cy 1.3 mpkiil ~'ntr(!iIJ'!&I CW.iil'lik ei8ifii19n ir.i olaj!!J 81:an,JjI:i!CV w~a1f.1ikie:m

M10:x 1,25- M2.0x1.5

MS Mu3 x ".5 MS

M8

M16~1 MEl:

M8 M;8; Ma, MS

Ml1 0 x 1 ,,:2!5

M8 Mi(b;:1,25 M~o.x 1.:25 M14i.x 1,2,6 MiS:.:. U::

M1"g,x 1}5 M~4x lJl M141 x '~.5

33 137

,Sillililk 1300 0 '

21

~----~=---------~~=----=~----------===-----~~~----------===-----~

Pok,r:rwi) p<1Il!3'iME1k gi()wnyoli! wahl k{"fbow8g0 Srllllby zl;l'Niie~e.J'!ia si~tllM przy karllubie mow~~~ do IJ:.;jdilJJDiI (srulby)

G~Dwica do k:;ldlubl:!r rn;(!lkr~li:kl}

GI)[l..v.1CF,I do kadfiJoo ~~ruby)

Pier.Sciei'il rifi"OMw<Jnrial kornorv "\i'$'t~Priej iN @l'{iwicy i<u:tektor SSi;!cy i wvdect!ow'!/

PoIi:ry'Ni3 '9!l'!:ll)y ~l)/b~odlu -

Ko!o, zaFfl8C O"-W (5mb}' s8mozf,lbe~lijecz~<!iel3) F'o!<..rvWlI czopa waiu ro.zr:zll.;(!1,l (1iI;;i!l:~tki)

~Qbo :5~OO~8 w.alFMlI FO~r2:~.'d~J

\''lhfXJtt~ilk napinBcz,1;! paska :;;:eball.'e;gO<

S. ubar rolkli lI1apinalj;1lcej

MCII:;owan is w,!i~Qmjka j)omftpy w.1Jry.SJ};.owaj do k;;ldM}8I

Moco<w;!:1lniie i)OFrlIPY 'W~Sl«JW\Bj z Wfu

Moc-ow.(I'nie '!.v.spOfn"ii;.a pomp~r w~IY!ikQwej ..;jll) '#"Jsr,:,o1r'lika alteml;!tor',a Mooow8f1ie pomp'f" wlryskow~j ~,g. lJel1Iw""~'L! [)fLY 'glowlicy' {nl;lk~ka). $rul;i;;i !(ol~ ~1~!'.:lft'!:Igl!J1 p.rzy. p.G1mpie wtF'!lskowr.::j

SrlJ be lrIap~(h_ani3go bJia 2eb;;l~.j) petrow ol'ejru

M~;!\'i!Ji1IrG po:mpy alaj u d!o. k;;ldhi be

Mioc.oWmlli'8 krocca wy.io1;Q.'~Q ~~i1It:JI IJI'Z,!! [liow~cy Nakp~tk.il kOl'di pas.owegG' I"'SI w-.al~ korboWflliril

M OCOWi3r-lie .altern~~Q~ ,r;!ll) ~6mGgc. mpornikdi

M oco'!li'anri8' ... lteml;i~Of:j! ,.;!t,o. dl)li'1ego 'wspomilk,8

MtmowBnrie' ,P'QITlillPY IiIIW,;'.81!,,()wej do gomaQq. WSf)Of[1Ji!«iJ alitorflato1a M£icowl;ln te ;j;!;o!l1eg,o WSp.D.lri ika ,al:tamSWi.F,t do kadlu ba '!IIIt~kiwa~r komiPI8~n.,..

SWiec3J iilli'(lw"<li

C~\!jnit clsn ielili.:ll oleju 8~erui~cY 18 mpk~ ~Qn1:roII1C1, C2.Ujrlik tsrmornetru

Mooo-w>iliniiB pompy S$!I,iOej do ef.owicy N;)kJi~1ka ni3~iJitillO¢'I.'.iIOe s:wiecr ta!iUw1Eij Cmjiilik ci8nie.ni~ ()ilejll.! steruj}~e~' w::,.';..;;.fn&kiE'-ffi

M10 d.:25 M~{l!x ,26 Mt2.x 1,25 M10x 1,2~

MS)(; .2£ M31:-::1.5 Ma:){ ~.2~ M9x1

M1 0 x 1.,,2.5

Ms,;.; ~.25 Mi1 2: ){ ~ .:25 M1Q ~ ~.25 MWxl,25

M8 x 1 ,215 Mr6:x~ M8 x. ~,:2!5 M8:-::1,26 M,e; "x; 1,25

M12 x 1.7!5 M12 x 1.25 MS x".25 MS. x ".26- M20 x 1 ,5

M10x 11,26- M10 x 1'.25- M1iO x 1 ,26,

MEt x'1,26 M2:4 XL, M'l :2: x 1.:25, M114 x 1 ,,5

Mm '16 x 1 ,;5 MS x 1 ,26, M5xO,8 M12x1

;8.0 ~5,9

65 +90-:> +;9il}'" 6!j;"i·~+.iIi;[J":' :30

118 27- 5~ ,8"3: 20

11,~ 156 66 29 15 29 2~ 2:~1

4'9

'119 '~8 22

Ht7 49 49 49.

2;91

7'8 115 32 34 25

4- 2:6.

P'o!Jr"y!Na meGhi;lnKzmnl1,J usrs la,j~cego woo:zi!ki p.G&rywa 'Gob l,JoO'wY

F'~yt{!i poo~lI'!ia i l)okt)'Wa oOl!.ldc-W';' (.~h.u'lynia 5~ b~e~owa) Pc-!~c~eni~ 'l)i)fudOV!.'y ~h2Yf!i b~eQI6v .. 2: o.budow(jJ SPtl~~ta Mo.cc.wal1lle o!:l'iJ;Jo,..w ~Djl~~f:~ do si~ni~

Pl02rusZ'n ik

~.

,.,,1, orWi!'fIl dQ~PQe<lfliiil N '~'Iiii

MocQwanle' s!fodk.Q,-vej p,o~!"r'WY do kad~u [);(Ii

!V!QCQw.enle P:(,~e<:!II'!~ej II i,'!/J!!liej' POKF';''WY do. kad"ul).3, (sftiba

sa~ o~aIb8.zt)iec.zaJ~ca .

Moc(lwanie 'OotJIPo"''lieM,mika do :k.aCNiUVliI mcrwica do ikad~1Ljblil

tifiub~ OOCZi1I]!~O nflQ(;):}w.ar~i<J, gAowidy d)e.- kadtu ot:J Natr~ll!:;ai ~iiulby korMwodu

Koi£;K~or :!i8ii!t\i' i \"'1"diE;~hIli'h'Y'

Mccowan ial el!3s!,yc2nsgo l!Ich..v.yt!JI przy oblJldllywie pornpv lPf¥nu'

chlodl~:CB9!D Kolo :zamBdrmwe

,$l1;Ib:;i I«i~~ 2;~b:;itl~Q nf_l W~~KIIJ fl'02r:z~dlJl

Srob:;i w.s!)om~ka 11'!;j!ID~na(;:re ~i',e t"e;giCllowal1lego f'IJ~blii~k~ moecrwalf'lia li"'l(lIPjni.lcza r~t.iICfWaflG~O F'okryw,a Wal~1 tO~~'4dlLi

N<J~~tk<J IfflOel")w<Jlfli~ &;:O,i1c.'lJW8j pa>i:lIPory w<Jika .rOZliZi;pJU i poriip.,.;

p(Jck~fi~Brilill~wj

Moe:ow<i n'ia poliiiiJp<y 'wiIlry,sM!WBj, (sruoa} Mocow<.l nla lP0rtJnlP'Y W1lrySM:FWBj '(In::l!Jr~!k<I.) KoiC! zii!bail:e pnrnpv wtrysko~J (nakrv.tka}

Mocaw-a nia 'udh\,!l!ftl!.l alo w~omika fii~ral ole~1I i pamlPY w~ryl.1kow>9j G6mi;l 'nak!r,~~l\;a' mll;lcClw.3ln·ii;l w!:!p>omiika fi Ilr.F.l olejll,J i POn1 P¥ wt!ry~wej Po.I n;.'l: ~U,1;r.=I1 rnocow?Jn ii;! W~lXirn;ik;;l fi 1~i".F.I QI~jll.J I P-Q[1'I py witiY.sk.Q~i'<ej SruoF,l ~oF,:=.i ~~b:;.~egQ na ~ te 1~(i\fbO/li'i''r'rn (9wili':l~ le~'i,I\i)~k~tny) MQCO!o'll~'I'!~e ~ l~ni8'torf:! dol} kacS~!.,!lba

'W'Yy.sk:nwll~r kom[pleiI'IV

:S~'!,I"8Ca ;!:liIj;'{1W'~

t;i:\liby tiI1!u.tt}.1#8il1l<li PCoI'i'lp'r' p-g'fi1ltll i podipol1.iJ silr"l iR::i' clio. kacitu ba C.z"ujnik ci~fIliiOliliiil O~8jIU "-'to>l\rujqcy i!.iJmpi<<j, k'Dntroll14.

CZJujn ik tBriipaF<iltu,ry pliyn!JI ch~ooziilcaQo

C:zuj n ik eiM iaiiil\l!i ol'iIO:ju ;!i!mujqey 'iilSkazn ikiarn

MOcow1:itniB uchwytu do pm:!lruoozen'i13 .silinik8 (ad ~trony pi;lskF,l z'~bata~o)

Nlak~ka IfilJwkow13 mocaw.3'nlia ik.umor'p" w~t{'pno?~ w g~~wiey N'akFlilltka 8amozabe2ptBczalj~c.a mltDCDwBnia, ,Blterf'l:;iif',:)~.!Ii i;llo. gG-me91Q; 'NSpornlka

M12 ~ 1 ,:210

Ml12:.:: t:2!5 MSx1 M12 x 1,:2.5 M8 MWx'1 M8

.M12 ){~.:25 M12x ~.45 M12;x L2S MW:d,25 MWxi,:25

M@

M8 Mis M8

M1:2.x 1,75

Mi3 M12,}( 1,2~ M1!'J1);! 11.25- M14)( 1',,5 M12:x 11,25- M24x2 Mt2 x 1.25-

Ma:x 1 M14x ~)5 tM1,j]; :.d)5 M~4,.:o:: 1);;

M.ax 1.4~ M:;I\2,:,: 1,5

"1113

113 2:0

100 + 90~ + 9'iY' '00

7.011,

,2;!5-

,00 '142; '118 44- 44,

'19

19 2.-;1,5 24,5 4~ ~~ f.l8 ]'1

~OO 69

'f3 1~

25 ~2 34 3:11

~ 1HS

43

IPoI);;.hllS!k;l) {I,umo-w<J P'lzy jXldlJor~i:1

IN,ilIkr~t:k.iZI sarriOZ<.llbazP[E:'~.z;:Jjq,G--<.I1 przy wsporni!;;.u ~kr.zyni' bie>gtiw IN,ak~1Jka samozaM.zpIPc;z;3jijl,C:.3r PG'di!,ls211i {lII,JI!bllGwej pr2.y WSPOli"n iku

::&:rzy,nii biegiSw

Wl.'I[lorni k pr~ ~l'ZeU,F,ldln i {lM!JW'Ie,j

NfJk~'1ikF,l $Plmo~i.)!r.!:~ie,i;~~jac~1 "VSf).(io.1'!1Illi:lIl pl':&y pr~kJ~drli gf.6wnej .PQd!.!l~k;;i .g umc-wa W~(j)QFli"!ika .r~zv Dfle~~adni ,g.l6W1nei

K(lf'!sl)[a prz:y m~dfWa~i<! o.di,.M.!'>MY sill~ilk;i.'l (nle ,d'OILVC"-Y si liwiika 9~O/900' E1S.) 1!«(ll'!so.:[a [:tr~y n~)dwm:ilJi od sttm1';.' sllni ka (tyl ko *iI n lk :900,i'£IOO ES}

MS M12 d.:25

MS

M8 MW.x 1.25 M8 M~ox t2!J.; MS

:24 as

24 24 49 24 49 24

S,pr.z~gl!O ,dil;J; kols ,Z8.1T1i18Gliio'Nl;.{lO' Wigelki wyt~G:ZF,lni;;l1 5\Pf2~gf.a

MS' M13,

28

~--------------------------------------------------------------------------=====-~

M8 M® M8 MS

Ml1 2 ;d ,:25 MS

f

N<ilu'¢tk.a czopa pi<liSl"'1 ,(d!!} Zi!JOiiiMilIlilia)' :Srl!ooJ '~aiil!:ZV ;kic-l;!!

WSj)Qmi k b€d'ki (Ill) nac£wo~ia W;;II'II:;.C;;:: 1::!<~1~.i doo' W51];i~rn~k:;l ,AMO-Jt')I,Z)3i1:g.r do Wah~Cz:.3l ,A/mort\",mtDJ do nadw,m:i.3i

W::I,pon~i'k !;l!tm'iego liii'It!t'1:i'\C"',i1rli~ICliii.urI:Vt.:ltI")Tj)

MiD M ENTI' DOKR !;i,CANiA

Eili::mant dlclkr~G~lny

PC!hyWQ .ut.udO'!.\Vy' ,-,prZllfg~;j pr,z.y :::i~r'l.iku Wiide~ki

IDtlI~e'k; !1ITo!;;mj;q,ey

€i6rnl'.l dtwiglli~ zewn~~f2~e90 (:Tn$h;fJn i~m~! :zrni:;.ny bh;!91o.w N.3I!;~1:ik.:3l rnocowa nia till ,5-. 1b~eglJl lTIIa wal(k.u grlownym ~ napiildowym

(Skrzyn ia ~ - bia{ll[Iwa)

:Z:ewn~~rzn.a aiwi.gliiii1l wybcoruJ bio£f9'Oii,'t

~of,1) tarezowe .I:tr,zeWadni Qih6wn~j dol} I)D'udowy mechen i~u

r6~n[.ooo .. egCi ~. .

PiJll:l:)'W,e !!J~czelki W obu;i;I'[)wie $I1JZ'§!g!B Ii"D!1;I!)"!N~ fD-z'f'ska IilitBcrualliizm!.!l IrDint'DDlA'ego OSkl,I1rJ pOkl1)'W\! lo2.%k;)

M.ocow'a nio Ii nki ,Pfi?cl kioociomietza ~orek spu,sW olein

Ml[]mBnit dokreeania M"m

NLa k~~t k a !«J ~ a Ik; i e'l(~"fJ [;l i ey

Pr2egil,!,b: ~T,2.y.Z8kO'AiY do walll,l i!o::iemili'a'Iliiey (n:;llrlil~k:3 s;3m02a.be.zpi~a,j'i!ca) Dhwi:lD<wa IPr:lBldadri,i d>lJ' 'po;przec'zki

N,:aklrttkill luSt;ZJ~ilIj4ej) Mncowti (lj,~~ ki@r-oWFI iCz.@g,1) N.a~tka sam;j)gabe~j)~ecz~jOliCa moo0Wa~i~ p~e9lu bu d roliZ 1'«11

ki!!;!i'Qwn ic~eQl0 de; ~mien ta 2}~'!fj{j.t!'liic.y U'ch~ ga.rnej kollumny kliemwn iCZ'Bj

P'lBr,~cien g~n-~OW.:i ny ,tm'P'~k k.6~ N(J~tkill c.zopa pilaMy (do :2a~ntitMln~j)) 5mb.a 1lIi'C.!'y' ko~.al

Wal'!ac~ cno be! ki po:pr;;:ec'2:rJIej

:SW'Orzer'i 2.w.rGltni'CY (naikr~lka ~i;lmo.z.ab:!;!2pr,~cz:.3jl;l.G'.3il AmiJ'rtVZ.3i1:0r do zw~'("tn icy '(lIli::lbt~tka :5!3moo:aibezpiac'zaj''I!ca) ~;j~kil pok~Yi-"''f 90~iI'i8;g(i motO'wi!Jniil ;)mN~yo:;ilI~or'<1 ~~~~k~ g6me~)O moeov .. a~i~ a rnlOrty:ret or a

W;;lhac~ i bel~ [lopr:zec;:zn:;l ~ WI\I,! .a:-i;ii n 1'.Ii;liv.'(2)ia

8elka pCiplr2lBczna z przndu do. 'n13dwD2i,a

H.ainiu.lIllc>s,

Dtwigni.:il ltiiamruka do n::Jidwo:zim CYli'f'ldert:k h~FfU..ileO'wy ,cl~ M!~~t f)(ISi1ej i:<o-:r'ektof' si~~ h$lrn~ n~a dQ W~Q~nik:;! W'5\PQrnilk ko~kt'G(rl;i do ,oeilki z.l;i'Wie~ellili.a 8mb;:! reg!JII.3;r:yj na kori3ktDJ,a

Prnnp"'l fliiliiililr,tOWr:J i ~e.i;'WCi.i pod;:I.~0Ii11i'(i: 'ti.'zajemh'G i (Ilub} z n,adi" .. oziiem Przfi!\wd h311i"11J11oowy dQ P(iJ;li1'W, [k!l);rekM~'.1iJ i: HIWCorU' d~lJUdr0zneg.;} Pf:rew.6d h;aJ1f'iiJilooW;l do- zacis.kl!.J

PrrewM eli9sty:czny dQ W! neso :;;:awOJI"I cSw!JJdroZlnego M OOi;ioW:;' n i'e: :z.a;c i s'k UI

T:;I1fGZ1;i Do~a h8m!!!l~a do tylne,j mi

Nak~1;k:a rnIDcClw.mii:1' w.sP01n ik<i pe:d.aic.w do r'iialjwozi~ (.sfif~1ik 9.00}90Q ES)

Qdpowie1ltmik IPFJedl1i~;i} ;::acJ~u

Odpo.wie'1ll2nik :tylnego G,y'lin)i;I~Tk:;l

Ml1 f,l; )d..!5 4~
1M:;!: 27
M8 24-
M12':d,25 34
M1Q'~ '11.2:& 34
M'6: 4,;1,
M 62';-:.. 1.6 69
M::ilO x' 1.6 2.6'5
M 12 )( l,2:5, a~
M 12 ~ '1.2:5, a8
M~O x 1.2:5, /,'1,9
M'110::<; 1 ,:2;5, 49
1M£!: 2:4
M~2:;( '1 ,2:5, 5~
M110x1.26, 60
MlliO x 1 ,:2;5, @O
M2.il}-x' ~.5 ~1 ~
M'l;2 x 1 .zs ,&6
MS, 2Q
M1 41 x 1 ,:2)5, 7ID'
M1 0 x 1,,:2.5, ,:3,~
M1iJ x 1,:2'::: ,~,11
MS 1:2
M@ ~6
ME) 10
MS :20
M8 :20
MIS :20
M8 26
M110:;.:: 1 '11
M110>.::'1 '1.1
M'10 x 1 18
M~Ox 1S~5 53
MS 20
Me: 15
IM8 ,HA
M8 ,Jj,A I
29 Me Me M8

M1Qx 1,:25

M2Q x 1 ,:5, MS

'1 o 11 :9 -1:6 3:1

H:8: 1'5

M~Q~ 1,:45 MI3

Me

M6

M6

M22j.;:Uj,

~9

7.a: 25 1,0

1:2 4Q

'1" ws.'T11;l P

Bezpiec.zn ilk (j

O(Z1ii8cze!llie b.9:zpiI;lC:tr! ik~

WYKAZ IB.EZP'iE:CZMIKQW W S.AMOCHODACIHI FIAT U' 0 45/55f70 {t.y'S.1 ,16)

1 (10.A)

$\'/latio harnowa n ia _ klCiu n .<Q<wskarz.y. z l;:.tfl1tJ~ konmolniil. ~ ~iwi;jtlo cofa nil:.i _ ~-vska~n lk lIJCiziom u psli'W;;i -lamJYl;.<llk!JIntr'O~na d4nienial oleiv ~ l\ampka kontroln,(ll ternDCIl"<litU'f'i" pilymll chlodz"l.oD&go _ 11;I!T!!)Kl! kControl nSI plynu h:.(lll'flul'CCiW8QO

3 fl,!).A.}

S.wi<ltto poa~ojjJ.we j)~edifii'!l: ~B'/Ife i '~ylJlcB IPlil!M'e - oswiEot~Bllie dl:wigfan ak l1;;1g~ewnie,!!

4 ('7,5 A}

SwiaiUo plJ<SmQj(jll, .... e F)fWO niB pra ... J.e i ~yIJlle, f.e-we- z lampkli! ,'kontrG'ln~, - o:rwi(l:tlcii it:! ZleSUll'W~~ wska~F1 ik.6w - ,oowietlenie tablic'f [ej~O'ac'fj Fi,g.j

Swi'at110, f1~eG~Wm91r)wi3' l'0lnB :2 kQmjf(llkGl ~ swiatlQ rmijl:.ioi81 ~Bwa

lEi {1'" A.}

9 f25 A)

10 (20 A)

1'1 pO ,,t!}

14, (20 A}

HV$, 11 ~6" S,KIFIZVN KA B.EZ1PIIECZN I,KC\I~~'

UM I ~S.zCWrr.:,A 1"00' T.A~ !..IC.~ flOZOZI ELC~ P-

30 F-_'Z:_P_M.~'=WE=-_J_' :5_: t_R_' .o_' N_Y=' '=(_Q'.D_i_:i _O_Zli1=-3=GZ_o_,.IiI_YC_I'I_' _~_z~p=r~~I:;::o'; __ IiI_i~_"'='~I-_U_3b_e_.li_) -=~ f"i_~/_'~_«~ ___l

Zaf)lOf'l - c1ttarlnat,g,J - ro7. iJSZfI ik _ lampk:.a kCiffllro.lns fad'Dvi'ani'a - pr,zeka21nik ~,Vby c"!:m!:cw.;Jnej

lJ

t."Qzyska

Miej:sci3: :za:sto:sowa nia _ bz.yaka

:Sz.t,

1 1 1

Ikij,II\:.(;'WI~ i.>W:H:;0Vi'8 :S!OZk0Vi'8

FtT

612()4 53,7398 537' 3::l,Et

63'; 39;8; 5:29902

!509191B:tiA

e204 6305/VB OOS; til J 2:2.{I<4EC P t /V~012 63Q5NB{liM, 639cM2 (j39>Ma

d x Ox B

r-4r. .wi~tc:i

iFl'oo;;;.j 1;0 Zy ~!tlI1

:2 ktll kiO'!h'e 2-rz~do~ 2 kui'k'DW8 2-rz$do\i'ifi30

P,omp;ll P!Y'jJliI l'ji~lodz~C:8gID Prz,ekiadni<:J

k.i BJ![j 'i'i.'ril i'C2 i;I

$.krz'tniil;ll ,4-lbue9Q'Wl;! Wo!I!e:k; ,gl6wf'lV

Wt!te'k ,gl6wJ'lY

Wt!~e'k n;(l'D~JQ"'vy

W~~l}t f1a,p~dowy Mcd\aJ[~li~m t6:1:F1 icow"y Mt:e;hilJnijzti'l ruzn icoW)'

1 klJlilk.,o'wo-

-,w ai 8ii 2k D 'IIEI

~ Iomllk.{)CWB

1.:;1,.I'I~(Iw,e klJl~0We ~m~kowl!!'

1 1 1

W:x 47 x ~ 4, 43@ifS615 :.15,:x 6;2 ;x ~, 4372;044 all) x 4'7 x 1:9 4375:697

:2iD 'x 6:2 x 1 f 4372044 f2,x 99,:2 x '1 J ,41~$4@4 es x 95 x 11 ,9;8420:2:

Mi~j:!cc:

~ attr.:oo W~ n i~, iWlf!MI

~AG

SKF

Nr. ~~SCi

::! l«!!khIW'C' ~S31:2 BA1B&3SJla. c
:2·~~0ViC-
::: I;mlk~c' S2;17B B IDA2U&31t164 C
:2·~~OWQ:
1 1U.!1~I)',o\!c' Ilk2{!i!l~~~@;)
2·r~owc'
~ kultOW9 , &:3W,:VC;;; ~~,LitC.1 eW'Z-LJca:
~ kul~~iI &iW'IJ:2jt;SC3 fl2201 ,2RSRC3 62201-;2IRSl ;C3
g'~1j13
1 kIlIlk,~~ 61~:;:17 r (

A.fwriniii (ff :(!;!lM: Ii Alwl'IiiaiCf [!;fiM:h

30:.; 6O,.:3,)f 31 3Ct;.;M,;3.¥:'l:i

1'Jx47~li4 1::h:3:2xu

6Mi~S4, 5~4.34:22

~2']8~O ~35,7'!!5

:SltnyniB 4-biEi!JD!t,ra

Walsk. gl~nf 1 kl,!'l~

'1j)~ gl~wn!{ 1 h!~

If~~k ~~p~e{lWp' 1 ~kowe<

,,~~ I'If!Ji~(i;(I\'i..,. ~ ~~·wt

M~n!;m~ roYiic.owy ;1 ,Sio:i:kJJWe

M~i"!~n~ rorui(;owy ;1 ,Sjo;i:km\lc:

S k ~'(jj ~~ ,O·IM ~Ii2W;;.J ~ Wfft~ g%i'i1f~ . W~k~j'owY -Wmk~\:llw

l' ~~"(II,\~ 1)301l1'VBOOO

j wa~~(fflC NJ 21(14 ECP Nj',221)4,a:~p

; kulkCfWB ~1)5NB01lQ

Ski';;: 'fiI i ~ !5 - hi Eo{pow iii W.:~k g%I'oii1],' W.:li;kg%"",~

1V2Iek ~fd'Q1.'tV

W~lek Fl?'M~'O'W'f

,ij.2~ elO4

e~&IVa.;)05,

t-,\J ,2~ eCf ~~J 2.204 ~cr e~Ot;;r~M05 6:~99(H 6'l)g9S9A

'Wd1€GZ'iooc.w3 i\lJl200 lEe:

~ulka;,~-e 6,2.04

v.ra I eci~{!W~

~[li k.o\\i'e

NJ,20~,EC 6204

N.J :2W4 eCIP' '&300E. TN,C3

q~Q4 e30S-/UBM5,

NJ 1'lCi4, EcrN~Hhl; ~30~VBOO5, 6JOO62'

6:3006f:;

~O:;.:.4.f): 14 15lo:ilJ.llo:li' ,~.o ): 47>: '1 S 'ol.5>:E3:h1? 12;;;:ll9;2.:<1i 65;;; 8!);;; H

:25;< 61;.;1'; ;2;1]..:47;.:18 25;.:62::-::17

2d)x4]-:.;:14, Wx47xll!, 2(h',47 x'lS :Nh62x;7

.2 O·([S (!,g n)' 431~4 4S1SM7 4S12(M4 .:::1:39484 sM202

.i1.1~(J~;;; ~:IM,~ ~;37.20M

:592:601 s ~osa~;r.n, 4376&91' ,5Sl772S

'II Si1.1ik 1 ~'UO _,J Silriik 1 mlO

&J 1):5 tii 6 O{t6

N .. d2rM: ECPJ'il1011 ~1lB!15NBOO5

r..t! 21)4, EC ~~>4

~ 2P)4 E'PNB Oll ~3<j6 fTN 9"3

3l

r-----~------------------------==~~----------------------------------~

~2

F=======================------~~------------------------------------------4

OlPil'> Ina P~,i;I\!1j w niill~,h;l.i~1:!$IJ: i nstrukeji Stat@ no SliFi,l '~DtmLi!OW<l:t liM ISpo~Dib pros.ty r ZrQ&II .. llmi'aiy eIl!'.a 'Wszymich. ZachowlJlhG pr.&€Iastawuo f1iRl; kole] nose ~!lPlogcil i stosuiac sj~ do podanyclh za lecen, nle paw~n 1'lI0 si~ Ilia p01j~a;c: zadnych hi:Jdlno~ci ,Z 'l,l\,!)'ko,n<lin~i;lm na pr,@\i"iI'y',. Z<:im~8s~(;z,oiri'l:i 'IV raooziall e 1 _1 d@ ['lie: techr]'k:,~iIlle i n;·,g!l .. !'i,i;U:;:yj me St-i::llli'owi~ w~in.~, {:Z!i;"~(; i l'ii!5tl1lJ,k!Cjli i ri,i;I~ezy z n ieih kOFZystat podczas wszy$'~klich prac l1Iap~awczych, Nlal'ezy p8mi~t8.JC-, Z.e dan e te nie b~d~ pr,Z:'fNO~yvlarl€ w ella lsze] ,e:Z~8ci ksj~zki, Korzystajli;i,c Z rI ieh s trzeba Z!.;Vr.aC;;l'C '.I'w;;l·g~~ ,al~~'{ 'od;()z,yIWw.a¢ pOl[zeb~lI:! w,@rt,o'ci ,r;ilO'!,y¢.z~(ie mod";;lh,J

, k d .... ~ , ...II' ".

sam'CII,'::1I10 ' I..!, Z !\~,,,rym !lnJalfTIl'{ 0;.],0 ~nl'e[ll18,

KOlni eezn osc w-ytof1lan ia niekte rye 11 prosrvch czynnoSi:i, [ak np, "otworz,elnfla PO,kt'0vy :;;i~~1 ikOMoiej" Pltze>d pr,a-camii pr.,zy' !!ilil niku I'ulb ,,@dk~~~Qli<:! ik6Y' pr'!.ed pr,ac8.Jl]lIi przy hsraulcech, Jest ta~ ocz'(Whna, ie nle M!w~e' b~!«~:iil on eo wymi eniane. Natom last \i\fi(czerpu~~c:o opisane w 'mUc:i€, ws:z:ys.tki!e' proac€:

UZifl.all1.e zt;!! 'trudllfi io;iiiSZI;!o.

Otto ki Ilka ,o~J'6Irnych w,skaz6wek. do kt6rycrn powi1nlno :si;~' za ..... s~e :stOS(II!N8iG podezas jpt"Zif!prow81clzan ia k.aid:,ej naprawy.

- Ni2lIkr~tkl I ,sruby 'pr2:eZlfl.aCWili0 do u2yclia poW'i [lillY bye: OC2YS"Z!20i"U1:' i l'!a!5I"!i~lfo',,"va ne. ZaW-5!:e tr~eiba ~r~wdl~at powie~.4c hI"! ie lfIakf1t'l";!tk i 'Plwi r'I~Y, a eW€!!Ilit'lJIal ne z:adziQty' U3JUW8;C, W !O,Tzypadkach w~~pliwych ~k!Drz:ysta{: z nowyc'h srub I ub nakretek, :R az !J2yt'€! n allo;;r.~tkn sa mQ.zalbezpi~ezaj<l!c:€ pO,"!.I!,dlrlltnfy' b'vc 'Z~,w.sze 'i,i"i,l"yffl it9~~ i,Dn>e .. W z."d nvm p'rz.yjij~d'k;UI ilii!$! Wo 11'~lji odiHf,![$:l{:z~e 5wb i nakretek,

- Z"awsze p:rzes~,z~gac: zal~eoalll'Y£h IliIIO'n'lI€HUOW dob~alf'l ia PO!ilC'2l0.:i'I srubo'wy'(:lh (p~i!lt,Z i'tI;I:!:Dzi!;d 1 _11 ). WrJlrtQt.ei ~ :lo,tta~y' lPodlo'bn ie jl:I,og ru pO'w;;irit9. j,alk r~azi8ily i n ie PQwiln no bye trudn osci Z lch ZIIl a lezienlem. Po\nia<{~to nilekt:6re rnOm!I!!Ilf!.Y dokrecenls podsno b0.'zlposredn ie na odlpawied nic:h rvsu nkac 11 .. ~ P.od:~s, ill orl'!a:ih.r n~lle\l.y w$Z'iSllkliF.;; u$~c:':~1 k L jpodlkfadk.i z.abM:pieC2~,iw~~, ~swlec;!i;k.i i: Q,-rilngi (pier.~13 ierl ie '~Js;:;C:~~1'l i.aj~CE! ,0 p.r;re!.;;~'QjU' ob!:.l,g~ylrn) zast~PQw816 nowym i.. :Z:alle;celll ie to doity'czy rowl'Tlije:~ pierScieni uszezel ni8lj'i;i,c'tc:h tvpu S~m m€£rri ng, (ilib Lnnych st,ylta,~~c.y"Ch .s.ii~.2: .o118,~t2mJ, z kt6rych ~~YI~'tD w~L Ii'i',t:li$d mornta~rn ~eQlQ' typu pier~clerlii~ n,all€!zy w'.a~,g~ u:;;zGz,e,I'nia:jo!lc.;u p.owl~(:

SlJTI'!:uellil!. T~~bE! rOWf! iez Z'Nracac IJwag,~,. ,aiby bry!a z,wro.colila Vii' t,~ strone, z M6rej mo~e' wyplywac ole] lub smar,

_, .fJdrwa~'f,jj~t $i~ do, f;Jojt$6 ",I'E3w.a" lu b "pr;:,,"!w~" ~tton~ pO,j;;;mzd I,! przyjlE!"tQ s;yW8lcj~, :~'e obserwator j est 'Gw~6co'IliY twa~ w kieru nku j~ay w pr~6d1, Ana log.iczn i€ nt:iII!8:t.y ro:mm~e:c, poj~cila ,,;2 tyJu'" U ",Z przed u" pojazdu. W jfllt,:i:yp<llrjlk<lir;;.h n ieje--dn,ozn,acznych w te-'k~cue PQdia,rliQ Qd powiedn i09 Qb,ia~Ini;e'f1i~8',

_ Podczas, ~onYW8Jn]a wszvstkich prac prz.y pod\'Vozi u wymag.a~~c:y:(:h uln~i2s.i!!:lni<li ~;Qjaoou. n<:lIIQiy :2.Wr~Cilc s.z.c::l$g61 FiI'llljiW<llg~ Flia j::iewli'lie podpalr~ie. :5amQe:rnij;l;h..!. PodnO~1ii ik w(:lh odt?;iiI_CY W SIk!8-O f'~bry{::;;:'nlegQ wyposa~e,['IIi8' lPo.i:ai:dlJ [est pn:ewidz:iany Wilko do wymia l1Iy ko,la nal d FQQze. J ei\E!~i rnl rao wszystko ~OJzy.s:!:a $'i~ z takiego pednosnika, 'ito n.aIe:Zy bl!l:Zvizgll~n i>f:' zalbezlPi'£lC:.:y6 poj.azdi plI',:!:f.l:ld opadn i'lilcism stosujac iP,od:s;tawi!::i IfIds~@wne_ N igdy nli 1:1' In'l;! lezy u.zywac do, tego celu ce<giel, Co najwyiej IITIlQ~na wykor.&ystac :pus;taJki scienne', Z !Jwag i na ic hi wl~~ pewierzehn i~. pam i~taj:!i!e .0 piUd~~~Fliu Ibezpai,{rarj,r"IIio, ~Qd :;:;arru)t):hQdeom cd powl:edllfl i(]l grl"llbej d:e$.!kt

,_ 5mBfo/J, oleje'. srodlki dlo zebezpiecza llIia podw'O'zi a 'i wszystkie in ne produlkity IniaftoW€' ,dzia;t,a~~ .a{l!ro!!sywn i€ na ~lem!!:lllllty gW'rIQ'iNe In adwC(zna (hralZ Ulkf.ad:u Ihlaml!i)lltd-WBtliOt Su bsta i'lipj>a ~i$i, nue< WY~!l<:Zi:;3]~cC jg;;lIiW;;!i. 'l'IIi;I,lreiy u,zymali5, z da,l.a s;!:c~€I9161 nle odi el eme-rnbw i n1stalaicj i n'y'ara l!~~cznej, Do c2:ys;iOCz:en ia l!.J!kiladlJ Ih';:llmullcowe90 WQIIIIIO stesowac WI ko plyn ham !JI1'c)owy lub spirytus, T,rzeba

1.,2. IIN,P'O'RIMIA.cJE ColA UZYTKOWNIIKA

1.2. IN E'OFI MArC..!I E. OI!.A U2YilKOWiN IIKA

przy tym p211il'l i~tat, :ilt! plvn hamulcowv jest ·b'IUCiizl"l~. ii dzi.ah~ :Zir~~c--o 11i:;.ii pQ'wierz.{;n nie laki E!'lOW!3 !le.

_. Warun k!iem popra:Wtrl-8{J1D' '!NYko'll~ r~i[ill [18 p~E!W"f jest ILEZyde ,ol:j!'gin~lnych (;Z~sc:j" za:mienwt'r.t¢ih. N·a leb u niksc stosewan ia p~Z'{pa.dkQ'w·veh (:z~~ci, gdvi: :mog!1 bycp.oinnej przy,c.z.yn~ klopot6 .. ·.,_ WVil;;I:~'(:Ik :=it!;!(iJowi"15l elementv instalaeji elektryczne] ItJb ~ c~~sciJ. c(}. do kt.ory·ch produeent pozostawia pe~1fI1!il s.wobQd:~.

_ L.i;lmawi.e~~c ezesci zemien ne, traeba poda6 ·dol·dad ne cenaczen le rnodefu, numer nadwozla oraz .ewe I'Hi,J!C1 I raie III yrner siln i ka i roll:: produke] i. W ten sposob p~.zys:pif;$Za :!';i~. re~lli~cj~ &am6wie,n~a U unilka mozliwosci pqmytkt S:z.c.2e:g61 [~~ lJW03'91~ na le'zy zwracec podozas Iku[powa Ilia (:Zo$.l50i: do $.1illlllli'ka, POri iewaz 1[llle'9ly one zrnii:'llnonJ:l konstru k.eyj f1ym W porowT!I!3 rniu z wczesn i€lj.szymi si I Fliukarn.i tel ~<lrf'ei PQjern nosci,

_ Ws;z.ystk ie prace przv S8 rnochodzie, :szczeQ,611fl ie obejl"rlliJj,j~t.~ ukl~tcllha!iT!llJloowy. i fl:Je.mwniczY, musza try,c, wykofl'{iN,r;ln€l Z n:ajJwj~k.:szi;l, slta~aJnlll:o..sci<l! i: razwag~_ Fa 1t02:d!$J lIIapraw!e sam ochod rnusi bye s-prilwny p-od kqt'Elrn :za:p~i'i ieli la be'z[pi'eczenS:h¥a ruehu dlrogowago ..

iFt';'9!. oZ.'~ . .$.ILN IK Soo..AZEKR:'O'J PO Fi'Fl2ECZNY i roe ~u:2~w

Ava., 2;,;2:, :SU,NIKI 111 00,1'1300, P RlE~ROJ IP-QP-A2fCZNY II iPOD·" UZWt'

37

fiAT UNIO

SILINIKI 9010/11 00/1 ,3100

Silln'iki 'IN semechodech lF~a;t IU i'1IQ :sq um ii2SZC1101ll 8.: p.op~c~lf!h1'l z IPt'2lOd u ~ !ialp~dza,i~ !to~~ przednie, S.i I nilk 900 (0 IP{)J I;ti'rmcsc_i 900 'c<m~). jest sta~j konstrukc] i', ~ w~tk iem cr02.'rz~diIJ W hdJu bie i watem kOi'boio'oiym podpertvrn na Ilrzech I QZys&:;a;o h. Na!om i~at ;si lifI,j ki 11 00 i 1 300 maj_q \i'll,a.IF1ok. :r02i'Z~d U 'iN' g~'OwicV,. kt\6~k;i sk!oll:: 1Idk8 i pi~c 'I',o.~y;sk w,ah,i krnbow€(p).

Siln i k :900 meJ biJ!dlo~ bardzo ZWP!lJrti:l_ (~. 2.11 ) i ,o.dZIl~~ i.l;irtilli"l ieZafINct-drlOs-' cii~, oraz tatwooc1;!j! obsiIJ.Jgi. Na!llomn iast kQnfuguracj a 1uocn pod p6r waf,1,.II iN tym maJy'm silllf'l ikl,J :z: !kr6tkim walem Ikorbowym jest· wa,d~, kt6:r1:j! nloi:na porn il(tfl)l:c. Na ry.g;!JnkllJ: ,2.2 !pOk~~'EH'liO' $illi"l it nowego tyPIIJ (.0 poj li!imfio~"i 11 00 Ilu b. 1 :300 ~m~). kt,6ry rMni :si~ ad ri1!li€l,i$~~9@. poptu:dn~k:a rod~aJE!m !ialp~du watka ro;u,z~di,J IUlmiBs.~(i2.0Il'lego W Q'lowicy, sto5ii,mkiEi'FIi1I smdlniicy do" skoku ~Ioka i ,dwolifl:ado.datk,Qwymi poeperarni walu 'korboweglo,. Siln i kii te, W odiroz,-, lnIi'~TIi:1J od si IlIliika :900. If! ie poehodz~ bezposredn ic z $~rnochOOu !Foat 1 27, ~ifdoj'lfiiia$t sa 8;'PQ~~\ewniiol1Je Z $oiliin ikarnii 11 OQf~ 3001 ~ oDO sarnoch odu fmmo. lam, g-aii!;ie OpiS)!!H~'Z'{FU'JOs.ci dQtYCil:1;L w$.zys~kJic:h U:!:!';!Ic.i1 siln i k6w, illlU'stra'Cje b@d~ (~Qtyczyt: sl IIiM~.a 9(m, jle@li IN podpisle n ie wskazan,o nnaC1l~~_

2.1 i DEMONli 142. SllNllKA

P-iOj'.I;lZ,d pO'INi rilii:fi bye: tak w.p~owa;d.z~'f1rv M kaJ("Jai; aboy- ii:s1Jni{:liai f1I'ioil,iwo~6 wyl~c1el !Zl~lni h!i od dotu_ W eelu wym@f1tow,flf!ia sl I Ii'll I ka li'J~~I~~'f prz,eprowadziC n:l).sttPu~~ce czynno3ci (p.a~rz 'p:J"T!.lFIli'8Z tyslmkij od ;2.;3 do 2.3)-

iii! W'yji5LC kolo Z~P<l®(;iW0\.

• Odf~c'zyt: pr:~eood masawy :iilk U r'rll,)llath;J;ra. i IPFz1l!w6d1 ~~~C'l sililillik Z nadwoz1em.

• ,ldij"lc fi ttr PQwi;etrzaj ;?; wktad~m.

I. Spt!~ot:i6 plIyt1J .2 III kladu chlodzen ia (pat~ -5., 791-

38 ~~~~~_!!!!~O=d=l=iiI.{:~i:_'f"'C_··._w_. s_~_'r.Y~t~k~ie~p~.,rze~. W_C1_' d_Y_· _Uk_,f,_'i3d1_' u_' _C:_h_tO=d=~=IIl=i=a_v_IIJ_'k_~$I_d_l,.II_za~· =$I=la=lrlI~' i<li_'· .'~~~~~~......j

('

@ •.

RY·5, aa, WYMO NT-oWANiIi:, :SjlilllM 900 ~ - ~odl~2elilie \vy,lllc,znih l'!.vfat,1!'I >i::c.faflls

III Odf.i;j,Cz.yc: pf2If!W6d el,e.~tryczt1ly i1111\~(miltora, ..

!II Oclf,~,Ci:iy6 iPFV;IWQdy e,lektrv.cz rile' ~::u~ce 'ii'lfentyfJatm clh~ocllni.c,y.

iii OdWi;j,!Gz'tC: pr~evv6dl el!lI:kliry.C2:ny adi wY+~~,!n iik;;:l Ch;!\pl'neg1o orsz r.n~wod'Y' Q.!.un0W'r211l1i!! 'g{i;tLe ii u d!oh.i r;,hl~di"liey. Chl'odlri'i,c:~ oclkr~ciG'~ przodu i ~~c: do g,Ony c k.omory :~iil nikowej, rezern z we:nrtylar!tQr€m- (llJw,aZiIlc, .aib'"'( :Flil'a' I,i~kodz:i¢ mrlE!(k ,c:h~odrdcy},

• iJdl'.qc~Y'(i, przewody zasiilaj~ce roauS1.nik.

!!!!! S\C~~ginl<1C, ,2: ,e>e'lN\ki ::!apIO,Fn}Wej p,rzewooy 'Jfi.i)'sokiego i niskieg:o napieeia. • RQ:~t!;lcz't6 cr~gna p;rzy g:aznuk!J, odl~czyc, pnewad pa~uwil)l!Ny dlt;l~hod~¢:v ze zbiom i ka do pom py pal iwa i ,~(i,i'tg n~tt'i tprz!$iw6d elehrytzn¥ 2:asi!a:j;;:;jC',(

F====- ~\a_m_IP_,~_~_t_o_"n_tF_o_lt1I~'~=C=--~=gn=i='e=1nl=i\a=O=_I=~=~_· ~=====- ~,391

40

~==~~~~~~~==~----~=-=-=-=-=-=-=-~===-----~

,41

~~----~~----------~~----~-----------=~=-----~------------~~--~

1R'fG. :2_~. WYMONWWAiNliE. OSlO' Bil.ASZAN'(C~1 I U KlAo,U V v 1DECHOWEG 0 (n~ PI2.'f,i;:I;JII;Ili~ .~;ill\iK4""", ~ 1 00/1300)

I. Odl&czyc FIj~~ w'{de'c Ii()w~ ed korektora, w~fk,r~c iot: z obudowv skrrzyn~ biegow ll t1Ik,1f. n.a[p~dljJ lP~dlko${: iol)mf e-rz<lJ, sdqgn~c pw:!w6d z wyl9icz.nikil Swiat.e~ cofan La OfaZ z. c.zujn ika temperate rv ply.nu eh+od~cego,

• Zd~~6 I<o+.a przedn ie,

• Od'I.;;r·~ij6 mt!kJr©1iJki p~al$~. kbl_

• Od .$pOd u ssmochodu od!~{:2.y6 zijlwiesz"13n i.f:· FU ty \N'(dec ho·wej ora(Z d r~2:ki SMHJj:QCE!' 5 .rz"ylri,i.~ oieg,6w.

• Ld:8'morn'lowac; od dolu boczne ·os~o..I1Y ibl,as.zane k,o.mory :;;ul.r~ik!'.}wli:.i_

1.1 Odhtczyc piast.y ,j.;;6j- od p:rzeglu'bow homokilnettyc&nych (patrz $. 11 :91 }.

liiii. Podwiesi6 p61·osie do po.clwo;;;;i (;I, soy Ii ie wy~dty z 9 niaC!d 'iN :rYlocllllt:) nism i;g roi'lnico·wym,.

III ,loa PQmoc~ ·di.wigl1 ih UlIi'i io:;l~¢ nueeo :!>,iln ilk.

•. :Zdill1i110Il!l)OW;8C :zawi:e.szen le zespolu ml"p~dCJIINe;go U~I..! [ii~C odlSij;lQdl,J

42 ~ ~~$~'i!=n'=i"k=d=p=o='P=[Z~B-c_a='~-"'-~~-W-I-i8-Sz_8_,n_ia_ .. -===========~ _=~

Rys. ;2:.7. WYMo.mOWAIN]!E SILNIKA ~1a0/13.01} 1 - p.adl~~G:llil) 'NY.I'i;:I';~:~mik'll ~ii'I~}t. ¢c-l3i'1lS

• O!Str<nrilie OP!,Jte~6 ZOOp6+ nrlp~d{.1wy ij 'l/l.!)'j!!l!C: ad spodu samocncd I..!!. N e1lezy przy itym si~ u pewn ic', ~ ia.d~!'Il przEiw6d nne. ~<I!CZY j uz siln i ka z nadwo,ziem.

• 1!J$\i ilI~6 ibllaSUln~, o:s+ont kolal zamachoweqo.

!!!! Wymnontowa{i fOZIrIJ!!ZlZII1 i k,

• Odt<l(:zv'," (lid s~11"I ilka .skrzvni~ bieg6w. I1Jwa;h!J'G przy 1tYm, .aDy Iii I e z~ii,~¢ w.al~.a sprz~g'lQ'weg{!l.

Wmoliltowe !"lie zescolu na p!i.'dow8go odbyw.a :si~ W &::olejillosci. odwrotne]. N owe. nalkr~tu potosi dokr~c.ic rnomentam 2.65 NI . rn i zaib€:czpi€;cz,yc. Napel· r'lillS u'J.doad chfodzen ia ij sprawdzie stan QI eju. Wyre911,!1~QWo;t6 $kOik ja,f.cH,o'.'Y poo8A'I.! !3PTz~9~~, od.pawi,edill'l ie obracaj~c tn.i3kr~tk~' ~egu lacyjn& !"ll'Ji l'ilrlice SlPI'2..'t9+.a (ll'1>Hm' 8. 177).

~ ~==~~ ~ ~==== ~43

R,y!l-, 2.8. WYMOIM'fOWANlIE Slt~. IK}:!. 'II ~ 00/1 sao

t - C1!!1jiiik ~t!fTipef"<J~lJr'f P~{flU dh;IQd~ceg{~, 2 - !;:.'rujni!\; tEmDe:i8[Ury ole-Ju, S - pflclf4[;Zol.~In';i;!' wS~~nik.a IPDziOOlU arej III IHI w.sk",~nikll Ir:<:iQI18[OWYOO

44~ __ ~ __ ~ ~~~ ~~=- =-~~

:2..1. DIEMQINTAZ SIILN~.KA

WY MlO·NTQW·AN I EjWMO NTOW.ANIIE

'(

Rt~. 2':!11. OOOAliKOWE EUEMttlHY DO '.V't'MONtO'WANIA PR:&:Y SI!.NIKIl) SOD ES

1. - ~uji"lik pt'Qd:;,;o&;i db'roro'W€!j (F,)n'jl k.().Ie- ~f'll;&C:hoil'JYm'), 2 - w~'I~~C!nik bif!91:1 j~~C! ..... ego. iii - wyl¥=:i:rll . pa'(. d~ltli9.nil pr.N!P'U'51ll1li~. 4 - O::l!'.wks ~.3pIoI)O"1Ei 'zilmlo:J1 11(.1'.;1,

!;i -i'li'I~lo'M pod~nleni;3 do modwy ~'erl.!j~;E!i:ltJ· :t31'!1oilill'l1l bezst~'kO\v';'irm, 6 - IiIQ~I~LM el~!ronK:'my S>terowania i!i)~on~ll:1,

7 - u~l~ (~t~)k;ltOi1lie2:r.ry s1:er'owaniil ~i Rilli1iUIll d.oP~"'''L!I l"a~lw-!i na biegu iaw...I~'rt! (I;I,J~ gU}, .

8 - cZl.ljni~ IJc!o;i;r:Jli~ ,pur~ktlil .2Z l1of:i k-ole PBWW,;\ni1 W;1I1lJ I!o!rjrb61.iiEgO

:s pooob WV!1'lO!iit'J;)w,ijli'lli:a ,si I nika :900 ES ~6ZJn i ~i~ rl isco od w'llmOl'lltOw.B!Ili~a $ih~,i ka 90.0. Odp()w~ed nie W$.kazawki podano ria rysu nku 2 .. 9. !\~a i lusnae] i nie- pokazalr'lio, aBJ'O{j~ll"Iam'jcz;lT1eg,o odichyl.acza snugi powietrza oraz 05't·on. Fli,e dOpUS6Gz:ajiil!cycn $.tr'.umni2!n'ia pOWAeln:a mri~dzv pokryw~ komorv siln iik,owej

~ __ ===-=-i_r_'ffi_le_'k_to_\~~"=I=Ub=-k_~a_Jk_'~_'~¢~~'I~od_n_i_CY_'=-=-~=- ==~=-=-=-=-=-==~ ====~1451

• f'rzymocow.ae eirni~ do od,po,wi'edniego ~toj'ak.ar naj.Pe.pie;j z olb;rot)!)'w~ 9,16wki!jJ. J,eZ<EI lij nie dv.spon'li'J~ sij~ t03 kim s,toj.;Jf.:;rem." to suln ilk mo:~na ustarwic ria sto!e w.ersna"to.wym i ,podlepr,~I3{i Z ebu stron d rl'JWni.a nvmi klock.am i..

.1 :SIPIJJS:e~¢ 'olej z siln ilka.

III Pi'~ed ro:i?:PDc:~tilClem dsmontaeu o.czysci,c d'oldildn i'e siln i;k z Z'€IWIf'I~t~.

• Odlkf'~oit· fihr olejllJ. Spee:j.a.hliy- k~lUc;z do tag" (:e~1;J jest na 0'961' doS't:tpny 'IN sldepa:ch mo.totyZ"ac-vj nl"V{: h. Zi31mlias~ klltltza rnozna przYI;;IQtoWac. p,l'OtiiQ .$~Ie~ne 0 dJhJg',o$Ci QbelmllJj~ctJ::j o,bw6d Thi~tra o~eju. Utozyc IPf,6tno :Mr'Oi!'Hl :5c'iern~ na filtF2S ~ thwytaj i!l{: oboma rekoma '~illtr Qdkr~cic go-.

I. l:deiiiilOrTltOw.ac lI'ozd\,::;i.e'lacz zeplonu, alrremator ii pomp~ paliwa, zdeJFii"n.Jj.q~ r6W!i!QczesnL;J pop'ychac2: ~ podkfadk~ iz'ol!u.~t.tcq IPOrli,FW. OdkriQO['O pomp~ plynu chl'odz,qMgO.

• W !3j~1'i1 iku 900 zdemontowae poktyw~ zaworow i ko,lejno ma2: stop nlowo IlJzowa:c, IFI alkr,~ij;fd wspmnik6w osi dh'V~g iel"lElk Z:8womwv,clii, ,ai slP~Zvny zawor.6.w nie b~d!!l f':Iapt~ol!l e'. Un iesc msehen lzrn Mpedl~ ~aworQw i ja ke car~'oS6 od"o~yc ria :bo!k. WyjijC Z g+owlicy dJ~i:ki [popwha(:;;::y za'l;!orOw i w.bi6 je kcdejno 'W k£!w,aIJ;;iK, tekturv, ozn,ac;:;aj<Qc p~,zy tvrn I!JUmery cyi'ilfl.drow.,

ill 'iN $illrili'kach 111 00/1 300 odlkr~cUi z p~,~od1u os!el'fi~ pet'llkai z~bal,leg1o" Z;al)ozn,ac si~ ~ W$..ka~6wk.am i podeirlymli 'IN iPodr.ozdzi>B Ie "Us:te!wij~n ie r'Q:zrz:;qd!u" noatr~ is'' 72). ZViJr.;:d 1'11[6 niB piec ie p.a:;;ka ~~batego. 1!!J~lJiFlL'C:' iI'l'B!kr~ki naJpif1.aeZill, RQ~k~ napi'FfIr;li]ilCii!j WGis;Flii:l( do .eF<odka i L po.Wf'QteITifl dok~ci6 na kr~k~. Zs!JI1.i1j,6 'ostroin le pasek ,z ik6t z~batych. P'o :wj~c iu paska n~a wolno ,juz obracae wai1U ko~bowego. f)-on iewaz tfolki m,og',1i,! udenaic w gnybkj Z8iWmOw. Ne~~ep.iej j~$t UIi! iei'lJIcf,lOrrl i¢ kolo za mac howe '00 powiedntm nalt"z,~,·, dZli~m. J etl i pasek z~baity ma beY(; ponQwll ill I,,!I:l:Yty, to na 1€l~Y ed razu spr,Elwdzic ,ie-go :s.taJl'ii teehn icznv, ,Pase.ik n;;J:,daj ilCY 6,i\'1l do d.QI:;;~~gQ. IJZvli::u lPowi;ni~n bry6 t8 k pirZGc;:how'{Wa ny, aby ii.ie dosz~Q. do. je:go :zatia malfillia IIjj1b boe"zMS'o wyg itcra. N E!j~orzy.s~l1i~J 2:;;!!W iasia: lPaS€lk na 'G!wozdlzi'!..!I.

• W:si'l niku 900 p"o!uz:owac $toprl,iowo- SrI,.Iby' glO'w.icy w k:o!e.j iilO<SC i odwrotne] do PQk.a~:anej II'l a rvsu nku 2 .. 1 '0. Zdj<lc gf,owic¢, p.oma9~,~~c scbie Vi! ra:ti~ pott,za.OV gumOl!,i'l.!)"ffi mtotklern.

• W Si!lf1lita:c,h 11100/1 SOo. odkr~c~a' p.okryw'i! ~~wQ.r,6w i 2.dij'rJ,(i ]~ .. f'olluw'!N,ac stopn i@wo smby glowi,c'Y w komej nose i cdwrotne] do IPQkij\~aneJ na rySI,,!IWl K,Y 2. ~ 11, aJ lnast~p.r'llieo ciil'likowic:i.e wyk r~~it. Zd'j~6 ,g~O'wi~, pomaga,iej;O sobie w razie patr.:::e,by gu mOWp"tm l!'!1it·otkiem. i I,.IS\.I tlIijC: '!J\S~cze.Jk!1-'

• Obr6eic:si I nift:. rial .S'~Qj.Eltku, a j I1Itl i jest IJIsta'l,i'i.riolfl'!{ ria etc le 'N8it'S2:tatO'l,!£ym, poJQ;?;Yf. na blol<lJj CYHlfl<d~6.w.

ill Uni;em.!(:homi't ~o.fo ,;;:;amBcihow~ (wkrflttak wto2y6, W j'fldEm Z ~e'b6w w.lel'!<::a; w s:ilnik,acfl1100/1300 1<010 aarnachowa powlnno by,e, dodatko'wo ,;!l;ablo,kJmNi!iine) r odkr~cic: sPlL'iIgf,o (stopnrewe i po przek;Qtnej}, 'NyjIlL C, italC~~ :sprz~;gmal. Moillli!i odlkr",~it i'6wn i,ei kole 2amac.hQwe.

:.1 ZdemontQw~6 mis~ olejQw[.

• W :sillll'l i k,i.!l ,90'0 odkr"ilc:it pr~edn i,!;I, IJoktyw'f1l ,t,E:! r'k'!Jcha ro.z~dllJI.

• OdlbT~c:i! ptczew6d o.l,B.~o'WV powrotnv PlZY pokrY\N~e.; t.v~nej pan ewki g16wfi!ilj Qra~ zdernontowae PQrn~ (I leiu.

• W sil'l'iIiku 900 wvjijC pr:~8z O'tw6r 'iN btoku lkokl nap"i'dzaj;!l!c!} rO~;!l;ielacz zaplonu, I<.ofo to z;naJj.dlUj~ sliFi- w tyrn rnisjseu, gdz:ie z'iNYkl'~ ji9st urn lesaozor V ro0j:tie;laPi::Z: zaplon u. Od klte,ie 5mb,! $almo~albezpi e{:zaJ.<iI,e~ mimoS\roou rI.aIP~d~aj;qolZ!{\!(lo lPomp~ pa~rrwaJ. Wyjq,~, k~Y\l\rLk¢ mimoot'OdowEI! m8'Z lJImi~z,C'~oll!e pon izej nal wafiku Ikot-o ztoot&. Jed JilOIiJ2:eSni@l Z kot,em ~~batym waEka foor':il:i!j!d u

46 sci~g f':Ii!I!¢ ko<lo ~~;bat'€! wafl,i korboW8.g.o ra~m z IB nClJIcneli1t'l rozr.z:!tdu.

I: !=---~_~~_~~~~-=--~_~~~~-------'~_=-----II

iIL'yB, ~,~ I), KO I.EJ.NOSlC ODKlR [i;CA_NIA :SIR U EJ· G,1::.OW1i[;"'f S lUll KA. !l!OO

.FI:~s, ;2,11. KOI.EJi"40SC OO~R:Ili.CANIA $R!,,!Ili1I GLOWI r;;y SIII.N I KA 11 ,00\"130(1'

47

~----------------~~==============-------------------------------=~==~

• W slln iik~~h 1 1 00/1300 :p~z otw6r po rozdaielaczu ZaiP~OTliU wyijijG :i;·~'bn Lk stykaj!:l,ot:y 'si~' ~ wa~\kiem po.~ifil;ldln im, -Odkli'~6i¢ plyt~ moc!J]i!tC'.~. w.alek posredini i ositm,zlliie' WYSIJln.I;I.C: wB~ek przez pr.i;·edn i-1 seile tlk~' k..ad+uba, In,i·e· ud1aJZa!j·~.Ci lP~y ~Vm 0 tule;j k~ pr2lB(i!nIil'2go l'CIZys:'ka, Wa+ea.:: posted ni nl8 p~d;;:~ r~az~el a(:z ~aIP~Oif!IU,. IPomp~ ,o.lej U II "P!'Z.'eZ. krzvwkl/- m im osrodlow<;j. - pomp~ pa I h/lt,a,

ill Odk,~cjc z Ikad~lIJ b'ofl p~,1liedln i~ i tvl n~ p(l!k~'fN~' piEiJsC:iEilii,hi'! !';,i~zi9~n'i;;~j ~.'Ci9g·o (w sill'! ilkrJ ch 11,010/1300 WI ko pr2)~dlnlii!t),

Ii W sUn lku :900 ad strolniV miskii olejo,wej oClk~cJ,6 $i"ii,l b~. M·Ora shJ:2y [ako el~nmelfd !l;I:s.tall·~.i~cy przQdn i!i1lj tu I€jki wafka rozrzljjd!J. W'y.su h&'O- O:atroZIl i'e z k~dh..! b::JI·Wi:.i!liek ifio~r.~~di),i z tu I~jk~. j;i~d nii!l!, L.Wii'<1,CaC przy lym Ulwag~. aby III ie IlJszbodzic :f;rodkawej tulejki wa~ka (1'[811:: jeg 0 e~!}.a 'lYIII"!,eglo',

III Wyj~6 pop,ypiMac..fZ)I;l' .z~wo.{J'6w z 'OiI.'iNorO:w w kaditlJlibi'e ~lJlb otno.;::ic siln ilk, poowa~8~'liIc ria wypad [iJr~t:ie pO':PYC: ha(::zy .

• 1 lIak ob1a~lic WBit kor'bowy, abo/ dwa W{koirbielfl la b0y u$.,tal'l!i!;J'rle do 'ooty-

il"id- L -- lA', ~c -, k"'rk"',w"'dl.l.w i zdJ"~6 J- 9; razem Z f'I:Of,f'lanle"\ivkalfrd,

III v r.r©iJ_'" IRCU'¥¥i!)' _ ""'_ 6' .... __ ... _ ... _ "'! _ _ II-' r-'

Pokrywa S'lilUipy r korbowcd P-!JW~1i hV by,6 zao,piStrzOnle iN nu me.r odlPowi.ad!aj~c.y FlilJmif:~,ac.ji ;jJylli;nd~r6'w. W siil niku 900 nu mery te $oq urn i$$~G;;:;o tile. po. pi'~ec:uwMj $:!;r-onie; [':In:.! w'.;1If;ek ro:uzqodu, natOI1mia$t w sjln ilkaJc:h 111 a 0./11 ;300 pD prz-'f:cifiNnej stro.nJb~1 In iz, wabe:k posted hii, J ~II~ ti!ie SiiIJ wid¢'c~nje Z;;)ld ne eyrr:Yi ~\o pr2lad odwze;niem ,Potlfir'\i'ilY 1'i113i1'f:zy j& o~6wki!f!m od'pCiWieaill·i 0 Q'zrr>aczvti" !Pod obnie: he ItSz,y ~(:~yn i6 .;;! korbo.;,wod,am I podczas lJ5oz!n i:~js;Z:€HO ich '!i'ifYi'. mowan ia, po·alpa nlewki pDW iln no 8i~ od razu poi~e~y6- {nip. '~~~m~ sam 0" pr-zyl~plFI:.ili) z. pFZ'!tUlal~zny.mii po!:<rywam i,. Pokr~8 stDPY korbowodu nurner 1 ~aljduje '~j~ od SirOt'iY t1I;;iIp~d Y F@'.2f"2~d 1,.11.

III 'li"rzo'lliki,em m~'O~ka wybie z cyl'iln,dn5w ad d oh..r Hokil ;;:; kg·rbowodam·i -

.1 l!JSi.!!!iI~C e'w~t"!t!U;;Ilny piersda,!Y z nagar!,.! 2.n.ajdllUj~cy .si~~' na kFaw~d:zi· Ot.WC!r!J c,ymnd r~, IPo.liiiewBz m oze utrudn it wYJ~(:~e tloh;a,

.1 'U$I,IU1~¢ ,p611pi;1l'new'll::j ~ stop korbowodlow ~ PO+'I;I.c;~'YI6]e z: odpowied niml pakry;N.flnili (n p. ta'51'!ii11ijj Mmop!".~y'I'I1Ipi1lili}' lvvt'<6cdt uw.a@~ n a mmalC2€!n ie koribowodow'"

III Qdkrfjcit. swlblV .pO/kryvv p~new~k .g!6'!,.-v.nyr,;;h ii sprawdzi{i, c:zv P0(Kry\!"!!'( ma.JiQ od strony w.a~ki3' F,rQzr,zildu (hJ b wal:ka poa~edf! i<eg'lJ) !3woj>9 nu [iiiiery. Naj mn iej-.S:2:y :s]ln ilk rna tli'2:Y pa-IIIe'Wf!::i' glO'wne. pedezas Q,dy wi~me· sillini ki lITlajij iPi,~6 p~f'ilewek, ·Je~li nie .iF;iS~ wid,oC:l!:f'iI~ ~d nat cyfra, te nall,flzy odipowiedn io aznElC'~'f{i pokry'!li.~ lo~yska i jegQ 9 liJi'aOO(;i' W sb;!;;y~i k;·orbO'wf;ij. 'LotZ.y:sko. 11I!.:,JmI8tl' 1 'zl':Ii!IIj'odlUj!f! sr~ od strony kola lPasowego,

• Un'i,g~6 oslJroi:nie L pod pOii' wal korbowv, 1!..r\fif,;;I:b!i~i;:'. ab,y iii io$l wyp.;2lJdhj p6lpie~l:rielil ie $11lJZ.qOB ,cO tegui:acji luzu osiowe:!Jo' wa'llJ. W 'si!,f"dk!J 900' p6lpiellSc'ien le te s~ ~J llIT!i~zone IPrz.y tylnl8j p-od pOlJ'z,e (Gel s~lI'ollY kola :l<lII'Y.i<:M:;,hpi!,i1,l\B!go). n atorniast w sil n ikaclh·1 '1 OOI13{)O PfZY 5r'oo kow€lj jp-Ou porze,

• W':i'j~,c po I 1)8 newl\;,!- z 9 rili ;;Izd i pO~'l,{;LyG 'f np, t:aSr:t'l'l saJmop~"Zyl'epn,fj) 2: p&fpali"l(!vJi'kr3illTJi piDikryw.

48

~======~=------------------=========~~~~~~~~~~~-=~~~~~-===~

SUadarJ ie silnika oob:)'\!Va :si'~' w Iko~ej nose i gdwro,tliie,~ ftiiz rozi;J,i6rta., Nal:ill:y 1Pf2Y '~.yrti zwtaci6 Uw\21lgJli: na pon iot.sz.e wskaz6'wki,

II!! Gtczysc,it wszys~i"e Ikana~y QI!ejowe i w{)d ili~. Do. oQ/h':.iwicy nie ,mo!QI~ Pt'Z)' tYlti prz,i$idoSI:ilC s.'i~ zad ne zan~eczyszC:il:e:nia il oi ala obce. 1P~~l;!d zamonto,w,aniem 'I:-~scii pOJlU:~~r,!j~o'{(:h $I~ ii'I,"1Jls2y,~8 nasmarowac olejem sillini kawY!TI!l, I. ~~.ale:i:y wy~ len it wsz.y$tk~e uszkodzone nall;;r1tki. swby. blaszkil z.ab~pie'IJzaj'!;lIG€! i 1I.J.'S~c:z:e!ki.

I. Wytl'"2lec gil"lIiiazdal w :s}m:yni korbowe] Ii wk:d.y6 dQ r'i~c.h :;;il.id~E: IPOI1P0f'iecWI!:J, Z,wit6c:i6 u w~;gi$." aby pan€!W1ki wFoc;Hy na swo]e I1i!l le] soe, Sp{l"i1Ilwdzit, (;.{zy do

. ~ew!l~J,~F1e,j powi;e,rz~hll~,i pain ~aJk nil}. p:r2ykl€i~y si~ iad ne z8in'ieczysz:czel1ili:a"

1111 :SIPFawdizic luz '!IiI pane\i'i!'Jkac:h !;'J,llI)w1nYGil;" we(:Uv~ wsk~z6iN~k. poc'danycn na 5l"lo.rili:I;!' 60-

!!!! Wn~m.a palrtevve!k p08!fir1a~ow.ac cd€ijJe.m i a\$t~oJn i;8' iUit,O:t,yC 1i"I~ n iclh '-'Y81f k,oii'b~y. Wlo~yC p6tp'il![!t$[:iel~~e do ustalanla luzu o$~owe;go I zmi'9tOfY'6 IU2:

PQP;rZeoZlrily w.ah.J (pati'Z :;i,. o5}. Do. dyspozyc:j i s~ pOcI pie;rscue'fl~e Q ~rw;n iCQw,a.rtej glnJlbp"§c:i,

• Wl~ I!:,o!~j ne p~ki"~'f'iVY lO,'Z:'(8lk (lltiwnych z: 1P6~IPJlll!ewk.ami i lekko oswh6 g Ulm!lJ.iwym flIli01it<;;~e:m, ,S-ruby POKryvv ,dQklr~c,i¢ momenrem ,69, NI· m (si I nik :BOO} lub aQ N· IliIl (si InJIk.i ~ 1 00,1'1 300), DorQci& ki Ik<likr~Jnli,l3! ''tV<lit kmb.u-wy" ~g)!r;:;lrw~zl,(l, t/E'l Ii"I i~ wy$~~~}u/j,i[' zacieeia,

.. WIProw-adz:i{: 00 gory' dio (;'i;"I~lIidi",6w t~oki 2:~O~0n~ z korbowedami, Jesli sit montowa ne ~lok,i wyj ete WC1jes ni"e:j ;;': silililika. to n; l~$;j!;~t wi:looii6c diu, Jl}.~pow,i~dn Id'il ctylilli'ld!ttiw,. Pr.~€:d wstll1u~{:jem kazcheg-oQ tloka sdslil.qc olDaski1!j piert'ic:ie'nie tbo[.;;Qw,e',

• Si,)l'afWdzit luz w panewee stopy korbowodu (patrz: s, "63')' W~L)zy'r,;: lPok!la rilevvki w :stQP~ ~ PQh'r'~ korbowodu, Tyl Fila strena po,lpane'.'Vek rnusi bye ~ta~ a WeWnif1!ilir:ma PQsrnarOW:6!n;a cdE;:i.i'~ln.

• Sitrr;;Hwdzi<i. C:1:y zg.l!ldlzaj;2} s.:i~ cyfry wybite na :kof't;oW'Qdzle'l jreg'o po:lu'{VVi:e'. a ,ruast~pnli'e' dokrec ie srulo'( klodJQwodQ'Wif!' mOf'(i""''illf:m 4 1 If'IJ' m f900} ~u b 51 IN· IT! 0(1 '1 00(1 300), Cyfry mu~ sii~' ~!iJa lezc po prZi;;:!~h.ivnej stron ie wa~kfI i'o\Z .... z'l!~U !iLI b po tl~j same] stronie 'Co wa~ek posred Il!i, Pr8wFcllow'{ si}os6b rnontesu il;!;aka' ~ korO(lwodh.J z)l)::;!:al pok,;Iizany na rvsun kaeh ;2,1 2, :2.1,3 i "2.14"

II W si I niku 900 wiatyt d.o btoku 'GyJiindirow In,aol'e~oliie F,lOP¥t;i:Fi<l!i;:Z8Ii WSi.m.~,c w.al;ak. rQ2:rz<:tdi,J_ W,@l1ak flill~Zy ostroznie przes!JIwac. prze~ POdP0'lY hoiY"8koW"e, aby iG:h 11 ie l..!;$2ikodz)ic. WI',pzyt; prz..::d rniq ttl lej}k'ii:' w;a~k:a ~'oz~zi;j,dllJ ii u:s:tawuc 'iN joe.dll'lej Hinii joej Q'tvi,lor gIWill'ltO<W8Il'Y'& otvrorelfffl Rod! ~~Ub~,i,lL::;!2!~@j~Cfj,. V!Jtt\lil!l]iic ~ril,Jlbfil'.

!!II W si;ll'lIii:tach 1 ~ 00 ~ ~ 300. zamontowac walek po~rE:!'dll1 I i z~IJ:;m~~" k't6ty mQz~ :l2:!j;~,06, dOWu,1il:8, potoz.en ie, Pa.c':Ic:zas. p6~ll!iiejsz.egQ wl):;i'.ad !::Ilni'a f~cl~~el,aot:~a z.aplQf!u Illaleiy jed'[iI~Ik. ~bn~I:(.,DlQP~QWdd2:ic, do pr.awk:lft.oweg.o ustawienia (lPat~z 3;, .8:8).

• O'bl'1od:&. w,a+ KOli'bowy:, <12 Hoki 1., i 4, cylindlra zrlajd~ sj~ w IPoloZ€ niilbl zz. a n8S1i~!J'!lie pr;~;yk;r?cie kolo Zi;lm,i;1Ioi1(1W8, 2ilC,hoWUiiftc "zg~a,nie·· jeg 0 21nak,6w

!lv:;. 2, 1:2;, Oil\'\AC~ENIA. Tt.OKA I KOIR i3.Qill',i!DiDu ~!:ilnik 900~

P«k:1BS rnontm'it'illil!<l 1if!)'kf'f'W Iooorl;;l;) )r.II,1 Z1IiIn::u:.ic u;"''-!lg~,

,£bot iYlTW (3) 2lItalaHy. sil;!' 1)t!F).Q'el;ln.. k!g l'.i~!b·'!,. c'(rj~ (1)

'i'.'S~i1lJie s~kej~ :swDr:znia ~lo..\O'!'!!"Q'!l)!)' i! c'{fr.1 (2:) ~e11~t.jt, :tvliilifra

l

\ @

"

Ii:'fa. 2, ~~, PRAWIiDLmV!; PQ-lOZENil E 'z111,SIPOI::.U lOF:OOWO-lt:.oKOWEGO PO ,Z'AMONTO''''J.ANI U '(allnl~!lM)

1 - w,ai~k i'illiZltrllJ.. :2 - mJliT!BIf cy.Iind'r.;J, 11111'r'1 - pa~jj n.l~cle osl

1ft.,. i5l , ,2,1,4. IPRAWIDE:.Q'WE IrObO'ZENlrE !t.SIr'Oi::.U IKORlBm~IO- U.O,KOWEGO PO ZAMQINTQWANi U (silniki ,', OOi'1 :]00)

1 - w~lty II1M,mer c\i'lil1dri!, ,;]: - j;iflW'l' rniJ;CD(!' (lSi S,' .... .arzfJla t-IQkDi'1E!90 (2 mm)., 3 - w<ll'ri:lk rpl)~f'c;jni

lL!staMl'~y(;:E1" I?neo dol<r:~ce:nil!1!m s~ulb kola zemachoweqo, mQrii'iiMte-m 44 N -rn (900) I UP 83 N . mn (111 00/13100). ,z,ab~okQWa{ kelo W odp I)wued [li spos.6.t ..

• W :5.-1111 i'kI_.J1 900. wioiy"6 oba ko~a zebate w fan,cUlch ro,zH:;rdl,l tak, ;;jlby zti,a~i usteweze zna lazly .sic~, w Jedne] lin,it Ko+o watu IkmboW€glo '!I!tSun.!;j,t na ezop, [lJill;! wygyd"iaj]q,{;' IPILY tYlI'n w+ozQl'1IegQ kl ins, Pcowol i ObHI,c'ac ""'<!rt,el: ifJ02:Ii'ZilidiLt az da sit ws .. m~,t drUig ie Ik~t) ~Ii!batlfl i dop iero \!'!ftedy caJ:kowicilE! w(';is.[iI~c n.,::g cze fYt 000 kota W+oz~c' kolo m~!iiIlo5rodowe naplitdza.]<ilc.e pomp~ paliv.ra tak, ebv Kolek '\i',s:zedl' w otwor, Wkr~iic 4ru be, rnccuiac IN te'rl :$po:s61b l<i1£1twk~ i kolo z~batle na 'walk,1J rQz~dli.!i.

P,ozootail>e ezvnnosci \lVYkotnlJlie si~ w k'ol~j nosci OdWFai[n~j niz podczas

~ ~d~~~~~lo~,ru~~~~,z~·u_·._z_,a_~_la_'d_a_n_i_e_g_1_01_'N~VC='Y='=&=OS_t_8_I>o_:,_o_~_i:~_:a_n_'~_w~n=la_$._:t~_p_c,n_'~_i_m_'f_O_~_:_Zi_a_[e_,, ====~ 49i

2"2,, GlOW~C'A

Nai!:IJ<:IfWIi,i g~o.wi,(iy m<Jj~o<1. na CE;!ILJ L1I:oiI,J ('ljij;i;H:-.i~ L.J!J.21ko.cl:Z'Or'ryclil ZOi'JWQrQW, p rzvwrooemie wh:~sciweg'o cisnien le ,spr~8 niis I,uo' UlSU niec ie nags ru n1IO~JIial p~,~e\prowad;iit bez ken ieeznesc i wvmontowa nia. siiln i ka. w 2.wv~r2.ku L (;.2"1111

ten i'odlzi!lj operae] i 2,lQstil~' pon i~BI opisa n,y.

GJlowiO>:? woUIli 0 ~dejiITl(ow,ijC: tvllko pr,;:y ~i rnr!yrn siil riliklt!, pO[ii~ew~i w i rmym przy,p8(~ku mQ~e elojs.¢ do jej: :skrzyw~enia:.

I. Oldlf;l!~y6 ,~lkI,imi!,iI$li!)O~.

iii' Spuscic :ptyn Z Ulkfadu. cblodzen ia, I. 'W,,"i:.1G lko+,p Z!):P;;1lS0.\N'I;!.

!I!! ,Zdemontowac f,illtr powietrza, oslone i pr~€:wodiy nagr,z0:wn icy oraz g6.rIflY :pl'V;:lw6d ohliOO nutty',.

I. Odf,~;,czy¢ od lilaznika ci'~!Jno "gazu".

III Sc:i,~~n-16 pr,~ewody 2;e ~wi'ec ;!i1:I P!C1{i!QWV.c h. I. Odf,ilCZYC: od [baznilta p\fze\vod p\8liwowy.

III Odkr~ci.c ocil kolektora [UHi~ wvdec hOWil i przesu !l&'6 j~ do dolu.

ii!!! 'W si I'nii kill 900 wymontow.i!lc g.a~ nik, rDzdzii@IIi!lC:l:, :l:ap+orJ U ~ pokr'{wo$ 2awor6w_ S!OlfH'Iiowo i na pi'Z~m l,'lIi1 [poh.i:2:,t;iw.a¢ nr;J k[~~ki in OC!.(Jj~Ot;;; w~PQ,nl ilk~ 05i divvbg~el!lE!k zS!woruw'y'c:;h, ai w~tkle' 2:8,IN(W1 zestan 1;1, 2:a:mkrd~te. o dkrtciC: os cltwigienek Zi3J\VCHOW'tC h i wyj-l;!C dlr~z~i popvcha C'l.y_ D~<;I,:2Jki IN ko.lejii'l{)~Gi wyim t;iw.ail'l la wMj.a' W' 1-a kti,;Jit~, ;;l!by ~6zlfi ie,j i:.J.f'IIiik,r"liiIj[; mo,::!: I iw.o,-, sci~ lch ;;::am,iall'"ry. Po sto pn iowym Qdlk~~'lJen lu srulb g+owicy" w cdwrotne] iko'lej nosci niiz pokazana na rvsu nll::u 2.1' O. IFl1Io:zrn a zdj~c !QltowicFf. pom,i!I~aj'lC sO,bif$ ewf:i'I'tllii@ I flliiE!' li,id~rz,atn i,alill,i m+o~ka ,0:; tWQF2.Yw.;;J $ztlJc:zne'9lo,.

iiii Vi! sil n ilkach 111 {IOnaClO od krec ic oslone paska ztbtate.go. P'o!lJJzowac nakr~1:k;~, ns pinacza paska, cofn<l!¢ i"Ci~k'fi:' 'i [pQ,fIIuwn.ii3 w ty,rn IP O!Q~~I,i'l1i dlt;ik~~i6 fI~k~tl«il- L'$!.,i,F1I~:6 p~lf>l;!(k ~baw.. s~;ar,ai.,(:: ~i~ go lIthe' pr~ejaliinyw.ac" 0 dk~ci6 gazili i k oraz kolek-tlol), ssG!G¥ i w'{deo howy, a naSit~pllllj'e' 'odJl',;;!,czyc: wszys'tkue p.rze\voay dlochod:&ice cEo glowic:y. Qdlkr~c:it. ,s[opniow.o sn.llby glowicy w QdwYOI:rI'8,~ If.:ollej nesci n ii lPohcZa fll8 na i"~y{;:Lm kii,i! 2_111 _ Zd,iJ~6, sit,[)wie~., .a JIMI i pHyw~lr~a do useczel k_i, to lrii,o~r].a eoble p.omoc rnlctklem z tworzywa sztuezneqo.

• Ld~~c :u'!jz,~;I~~ i)'how ic.y.. kt6ra rnusl bye ~aW$1l:e' pcdczas demontaau wymier:r~arra na nQw~.

Zakfadla nie gl"Clw~cy przeprowadze .si'~' w odwrotnvrn porzadku n iz opisa no to w~QsniQj, 2: zachowan i,rI:lrn flJaM~p uj,~,(;yc,h za lec~n_

S illoii iii; 900

.1 N;;r OC·zy$zGzo'FIi~ 1P'(iwi~~z,e+ir.~ i~ g~O'w~t."V !}Olo,zyc r'iiQwq: Ul5~'~lilk~, ,.1 Na !o<a.{UU b siinika polo~yc ,gf,owio~! •

• 1 Whiye sru by i '!II!ikr,~ti6 je Piffil,r;::alili i.

'.1 Dokrtcie: srulby 11::1 uczern dynamome1NV'cz,ll'yrn w 'kDI'€:,ijlfl,osd pokazane] nal ryS!.W nkl,!i 2_1! Q. ~t@s.ujf;l!C:, I~.a,ipi>e~w rYii(llfrlll;!'rlil: "JO IN· rtr, ~ r'ii~Sl~piiih;:. w din~g im

pr~e,Js.cir:..l moment ,50 N .,m. .

:.1 Wh)z.y¢ o[:lr~,:Zlki popyoli'ra(::;z,{, z'!Mr;Jl~.a,i~~ i,Jw$rg~, db,y prt,iwlldl',owQ we5z~v w POP'tC'h8)CZ€.

I. O~ d:iwi gienek ::!~rwa\fQi"iYC.h nasadzie na ~riJby Clw1i.i1Si)roJ}rnl~,e, ,g~CiWUGy

. II· c~.Ik ",I!. k' k' b·~·" r, .~. F

I pOi\!'ilO, I ¥v' r'~{:~\.i F"ia.,~t. I samo:~ae<:::pleo;;;:aJI"foe, 8;~ r! !e",tvFe ~ z:aWQrCiW

cafkowk:re zosta n~ otwerte, Nastepn le 1lfIU by dokrecic rnomeruem 39 N . m.

OO~ __

!

• WlS'tamic lu Z zawm6w W spcsob opisanv fila SU'OIll i e' 57-

iiii Wy:kolilac p~silii;l1e C2.Y,ri,rlQSCi·i w ·odwrotnym lPor.2.~dll::tJ n~z podczes demontazu ,

• N i;liPedTlih:~ I..! klad c:hl{)dZo:;ini,a i od PO'WI,e.t~Z'l~ (pt8ttz r\ozdzi.al· 2,3).

• Spt~<1wdtzic. poziom oleju, poniewaz moze si~ z.da'r:zy6,. Ie. !'last:::tpi~y IUbytll ole] u. j,e:;;,iti 2~W\Qry by+v deeiara he: 1'!JIb wym:i~n lane, to ole] $i.lln i kol.-yY 118'le·zy r6wn iez wymienic,

Si Ilnm'km 11! 00/1 3-00

I!!!I Obr6cic. wal k-o~bO'wy IJSUiwiaj&c' tl'ol\;;~ 1. i 4, {:'im,ndr~ W [I'L11Ifi,kciB LL._

I. N a· ll;,ad~lJlb $i I nuk.a po~oi'lt i"ioJ}1i!i4 l.I!s2·~;I~@: gf,owicy_ IJsz\l::zel ka ta rna po [edne] stronie nspis AlbiO (gOJiSi} f tl;!! 1J00wie:-rz(::m ni~. musii Ibryt sikie{i'Q/lNana do mtowic.y_

• 5mbv i lfl,i5Ill;,r~tki gfowiiCy' dokr'li!t:at ,StDprrimiJO mO:l'f1'f!fltell1l 40 N • 1m, a na;st'@l=hTI i€ ~6w(l ie:z stopn iowo dwu kr.otn~e .0 kl5l.t 90~, 'IN kolejrnosc1i ~poli'Jz;_::mo$lJ na fY$~rih.J 2.11_ 'P,odcz!liJ: dDklr~<lIni<1 s~ :pOti'2@:bn€! pl!Zynajmniej tILY prz-ejsda,

!!!! ZamoilltID'W8lC: ikg,lejno pczoetale c2:~sd., C&ynnosc: z;;:lHQd~!ri:i';;i paska z·@ba'!):,Qu .2:oslta+a o[pi.sa na ria: stron ie 73,.

Iii, D8JIsz.€ prace 'iI!IY!\;;Ofli::!i~ W' pOfzGjdku oowmtnYfl'l ir'I,iz POdC2<!1S. damontaeu. .' N<liP8tilli6 ukfad. clhf,od~€: ni:a.,

IiII Sp~8wd&i6 p04ioJ;ifl ol,ejlU' w mn i:;;ot:e olej.owi$I.i- \!llyirn~g~ln;:) jE!iSt. wym lana ote] u, Jet-Ii zawory 'by+y cloeierane II!J'[:J, 'ihrymleniane· lila !lowe.

Nap'rawa gtowicy

51

~===---------------------~==========~~----------------~~======--==--~

Si~miik 900

Wymontowail'iI'4! g10wil)~· IJmyc naj:pleFlN W benzvnle E!kStf~Jk(:y'~lfie.i, a Ifla$~iP.I~.iF.;l w ei8ph;:j wod:2:ie mvd lane]. p·o I!Jrf'Ly'cil!J osuszvc s.pJ'§!zo!l1ym l)owie.1Jf~em lllUb n~€' $-vz~p-i~c'il: $i~ '$Zrlil<ll!il::<u . .sCi~Ul,~t ·od:powioon i rn pr.zy\rz~dem s.pr~Zyny zaworu i \i'!t'fj~c [po!sto2ki .re1iif1!ka (qlC$, 2;,15), 'U<!:>l~1ri ~.~ pny.rzi1d i 'Wyj~G SP~'@ZYI)Y, li1fIisec:zk~ :sp~!~·zyrry ora-z <(:z~sc:i za:mi<:;a, V\1'yciG)IJlf1,&t- Z8wOr. Z8IWo:ry .odikl<ld~,f "ill kQlejn'o~cj' wyUlv(int.Q/Wti:nia~ nil pr.zy,kl;!}d '\,\'libiij.a.~'4!C: W odwr6col1le pudelko :tek:tum'!,i\!l!;! (r'{$, 2_16}.. Elerli'iiE;.r~ltv z:.aw(lru .2ast<Ir~\I ,Potaz.a Il€:: 11I<t rvsun ku 2.,1 7. Je.zel i rn ie dYSPol'1llJj<e' :si'~· pnyrz~dern do ${:~~ki;l nii;ll $1p~zyn, '~D ma~lFIti U:1:'tc kiro'tkuE:>gQ oClci:nta, rurki, pnez M6~.a. uderza sif' w misecz.k~ Spi~'Zyfjly, R lJI~k~ PT~y.1'P':VnTIiVw;;:u;:: sta Ie IPrzy ~ii'I iSo$l~ti8. ;:)joy i"I ie 'iN"llPadly ilia ze-wnli;j.ttz wys.lk,al~.uj~ce [p6Istozl<i,

Si I nilki 111100(1: 300

Usu ni;jii p1vtke- :u;Jkryw~.i~'Co.i w<lif.ek rozlfZ:1jdiu, :!:~,bIa,k,[lIwaJt kolo ~~{ba.tJ:l! PI;} wal·~tl i o>dk'r'i1!c·ic .gcu ci:opa (Inli·e' !i',;glulbic ki~n~). P·owoli lP.o11Il,iz(lW,a¢ na.ki'~tki obudowv '!IVa~k,a ro:z~dil!l, az nas.q;pu zwo!rn:ien le w.s;?,yst&.:ioh :spr~)'ln ;::;aWQrow (~';'s. 2.18). 'W,;,~~6 podki<lldki :s~,u!z~.ce do !reglU{acji lu ZI!J zawo~6w Oir81Z POIJYC h~i5!c~e' ::o:..awor-6w .. Wyk~ci,f;': z gh-:l'wicy sw i~r.;;;8' Zdp~OI~OW-e_ Wymo·.ntowac ko:iej n 0 zawory' (par~z :rys, :2;,15), a .~eslli' Ini 8' dvsponule 5i,? p~.;wu-zi1lJdem do :k;i'&h 11Ij'.a ~pii\Ji:tyn za:wora-w, to post,~1Pow.ac W spoeob OpiS8JIlIY dlla siln i!ka UOO, N::I rvsu nklJ! 2., ~ 9 poka2~no elerTu~r'lty rnschan iZlI'r'lii..!i n~iil~d!..:l .2aworOw w siil nii kach 1'100 ii 1 300.

U:;;ulfi~6 z -glQwiW wszyMk.ie P02Qf;tWto:§d t1Ia!garu, oczytc:it ~,6wniei: kanaly zawo~ow. J'8slli IU'~.8 :Sif~' $7.:.C;::Q1iki dlfllJJ;::;iarlil~j 'lJlr'l'iG<CiQW<:iiflej diD '!ii,l'Ii9itlai"kL 'M f1a.1e:2y IJwa-z.at. .a.by Inj',e' uszkodiic ,gill i.az:dl z.'a\!.'OrO-w.

$prdwdzi6 ad sttony 1P000l!.rloarz,c.i'wn i pr.zy,l;£!galf'l ia, czy @~owi(:aJ n le [est skrz.y\h~io~ fi8J,. skorodowa fl81, l'i!iie m~1 :ii'obk6w hib irn,rify(:lh ~5zko<[her'iL K.oi:"ltil\ol~ ii'l02i11a iP~,rep~oiJwadzic: ne ply-eve, tt8ser.skiej z 'IJ ~ie!liii W5-2lU IlUb :za pom'O¢-q -sz,cz,elluF10-

52

~~==~~~~~~====------==~~~~~~-===------~~------------~==~

2 ... 5:UlNIIKI 00.011'1 00/1 ~OO'

R'Y~. :2:.;6. P'FtZYKI:Ji.D PR7.'E:CHOWYWANllA .W'( MONTO'!NAi'liY'CH 2.A~WORlCiw

:". :. ..'.

, ~

OJ

,

4,

.

FI:';.'~, ;2.1.I;i. SCI S-KAN i E: S:Fi'R~:t""NI 'IN. csu, WlI'"MONrrQ1I.VANI,,A ,!A'I/.I.!!)fI U

R:~!,; .. 2.11'. ZA'!ll.!t!,A: (iSllmk. 000.)

1 _ ~Mg:iki :i!ai"ii"l~. ,2 _ ml8Eic:tk.a spr~\'n\!. J - ~til,)\\!(!;l3i'1k;a,

4 - S',;;oIV~'frn~I' lI.~wv~~f2F1a. 5, - zs ..... "6.r. 6 _ spr~'n .. !J'xe.,ro~fr.zfl2(. 7 _ gni~~do s.p~~~Y''iY'

1--, -5

,

e. u

-

- 7

,

.

Ry.$. 2_1 8:. G!:..O,",~IIC;li;. W R02:tOZE:rt~IILJI 1 - lPQk_ryw., 'Elt.::_iey, ;2 _ UBZe.N 8..

:3 _. CtblJgiJIW,~ w~lkj:!l r'fI:m'''l~l!I. 4 - ~z,elk.a .. 5 _ g~D\!'Ii!;il. Ii) _ ~!~Ik8 glflw,lcy

mierza i liniai!J !o:;r.,aw~dlzh;J'w,aga'. Skrzywien le 'giowicy n ie m~ przekltaCZilc. 0,05 mm .. Mat,ell'ia~'Q~QwiCVw miejsc;;.ctr :zaznac:wnych lu:sz,em luib '!,i\n;PO~ei"Owal1¥'th pa:;;·tCi: ~c.i ~JI"I<;I. nalei;y I[.IS!Jlnqc skrobaki~n!i Irulb &zllii'~i€!r;k;!l do ptaszc~y;;:;n,. G FUlbosc zebir8l!i!eg:o ~;nat,e'ri<l~u Ii"I ie powin ne pr.rekrac.:~a 6, 0.3 mm.

Li't"Ji<l~ kralW~Zlio~y przyst.aw ia $E€I' wzdfu2:., IN poprzek i di~gol11aln ie (110· IPowler:~,o;hli'i gfQw icy ~ mie-rzy s.i~ pod nim wiellkos{~ p.DoJo1s.tahli:j ~'C:z.elilnY'. Po pt'2.'eszlilowan:il..l gio'Wi;,C:y tt'2lEllba kon ieezn le zm ie~ 9~eobd.~~c: kOllrlory.

U.l3tOWICA

Ry~. 2.1S·_ MIECH ..... NIZM I'\IAP~,D'U ZA W(rR Ow (:oi I r"1 i i, 1 ; .00./1 :3ii)O)

, ~ koli;k ~~m ... !af'ly, 2 - pier~[;ijal'il !J:S~~!m.i~J~,t;y, ~. !5, - ~'i"l;il~C'z.. 4. 16 - p61;;t~i Z:<lfi1lK;h

5. n ,- ~1JI fI;ii$!!lcl!ka, 8',p~2\"ny.

6, 1e. - ~~niJJ w~':Wn~Ir.dMI., i. 119 - ~ZY!i!,~ ~\Pf.llv,;~m'la. S. :21) - dolna rni:;~zk.jl $pr("LyIfl)·. 9, 22 - podJ.:.!<Jd:ka.

~O, 2.4 - z.a'lidr. '11 . 2J - ~_I!~f'lk;a\.

:2 - .... ~k f'Ozr.!.qdlu,. 13 - ~iJI~ll'!pki£l.

14 - ~.;)dktilljka reglllac'(lna.. 21 - f.!il .. !!!:iei\ uS2Cz.erlliElj!ijCV

FI\I'8. :22.0. POM IAR G'I;.~eO~QSCI KO MO~Y tp'AlJl.NIA :SPE:CJ,AUf1M P RZYMIAllEM FliRMY FIAT

.----. - --15,

17 '---18,

Sipa1Ianija;., i1i:by S&~ upewnie, ze gfil,')lwi(:a b~d2~€:: jeszcze nadawal~ si~ do zamontowen la (r'{$. 2. 20}. W.edhJlg zeleoeri w.i;I~5ztatQ\iIfIp'"Ch ,glo.-wi~ powiooo

,~ -==$=i~=."_w_,¥_"m_'_i,e._,n_i:_at_,.~kl=·e~d_v_w._,_,~e~l=k=O_~C_'_~_ZC_~Z_~_I_iny_._'_p=~==~=rQ._"'~ "_'_O=,.,2='5~,_m_l_n_. -===~ ~ __ ~ 5~

54

~----------------------------------------------------------==~===---------~

IDalsze Ipraoe' !l'H51[pra'ii'!!'DZe dla g;~owicy zostalv omowliollle ponizej. Skladlanie 9ID'lNiicy powi nno .si~' adbywiJc W C2.ystym O!:or';ZIfllnl~L1L

III SlPraw'dzi'6,. c,z'{ ~y5tkiE;! ,zawo~v ~ lch '9!!lia;;:ojja 3~ czyste.

iii Poomalrm'V8JC: trzonki :zawor6w 01 ejem sil'n;iko'l,ii.i)frrll.

I. w,,",ozyt,;'i. Z~WQry do 'gk~'wk;;'{, M us;::~ one powr6oi{ na swoj e miejsca, nJwfi!ie~ j~z.el i ,byly dociera ne,

• WfCi.:rY,C, misscekl i :spreiY1l'l, k't:6~ ['ia~ciy .scisrulic"

iii W~"C(zy~ p6ls:to~kr zamka i' sprawdaic po :z.woln len i u prz.y~dh,,!I, (:zy z~ Iif~ek. ooi<!ldlt [pr:l!lw\iclfaw,t;_i W iiowlki,i t~()1~ ka zaworu-

• W:si'l nii):;ach 11 OW ~ 300 czopy .foiy.skowe w.alhli m~rz~d'['l1 IPosmamwat olejenm :sH 11ii:l::,owyrl1l i w[pra:wad:2.i6 ...... a:hflr~ 'W uIbL1ldlo~- Pr.zed zarn Ollilt:OWS!il lem a,:bll..ith.li!iV'r.' 'WaHl~~ dio, 9~o'wi,c:"y ~m ierzyt i ~(:!pi:s.iflc !;JW bosci podkJ,adJeik Sil uZilcyc:h do reg U!i::",j~~ I~Z:IJ &8WOTOW, l'Mlato zneeaenie dlla po,zlliejsztj ri:~U lao] i lueu, :z:a!o~yt Ina glowic~ pDkryw'i! i stopn i OWlO dlakrJilci6 11.ak~tk.i. IN,a5t~plll'he' pr.zyrnocCfwa C: ply'tIC!~' boczna I Iko+o z~lba't~ z klli nalTl_

Pro'w.~d_tl'ice Z.~UVQ.,.6W

Spr::t:wd:;;::it 'i,i'i,'Zlfokowo stan prowad nic w ,giow~cy. a nastepnie ,dok,onilc poraia row kOlnh.o1lnycih" po~6wnuj,I;i,c. wyn iki :2 ~II$C,~ii~";'~II,i w,alr~'O~·C:!;;J ml {pa:~r~ il'ifLidzi<llt 1 ,:1 )., W r,az'ie ikQliilie~r"lo~~ wycislli.qc trzpi€ni:e rn stare prQWa;dlll ice i wci~n~6 nowe (g'loQWiic~ PQdgrzac do '1 00", ~ 2Q~q. I?'rzep:rQYils'ilzic 0 brobkjf ~oncza'j&c~ p~owadln ic ,( rvs, :2 ,21 ) _ Pmw.iIIdin iC0 n~8 mag!li by6 'O$<lIO:z.QifI~ luzno 'IN 'gIO'wicy,.

Zswory i gl1'is:mtl

Zmi~Fl.Yc rnilkrofni,e:z12:FIi1I ~red ['lii~ IJrza'ilik6w :Z,1WQtl6w i IPjJr6r~!'i!!iia6 ;::, i::i3lec:M1YIII i w.a~~u.~d~fnli {IPat!l',Z ;rojiz..d~ii~!I' l ,,1 )" I(QI'E!j:n.o IUmocowac z:tJWQ'ry W IJIch'i,iV'fde wlelf!t.add i okreslic wiel k08C: blela 2:g i~t,e' Z:aWOfY nall,1I:2Y wym len i06_ K.i!j.'~ przyl~gTlii 2~[!o'lOr¢W $sq;c.yoh ii \iiJ\ldaelh (h.NYOh wYFlo:,;;i 45,0 ± 5,', ,D,o, Qbrob&;;i 9 nialZd zawor6w 5-1 prze;!;:lfiac1::c;me :£pe,(:j.a~rie frezy I( rvs, :2 ,2;:2,), J ei:1 i PFZ)'1gir:Jlia PI) frezowa Ili~U jest zlbyt szeroka, toO moma j'ilI, am ni~j:szyc JU-12::Zillmr.2O"" lub '75;::0_ W zaleznosci od g!~boko:tici ,osa:d:Z!3f1 iii prz.yl giflll, l'fiiO.znr;ll I"JIzy,r; ~lb:o fre~~! :2QP {kiedl'( p:r~,yl~liilir;l znl;;Jjd~je 5il~ ;;;biyt vilysoko), albo freaa 75~ (ti,edy :pI'ZVlgl'il~i3i ;majd IJje :s.:il;"1! :~bo/t Inisko), Wymag,a ne k~ty poe hvlenia przyl gTlii pokazano na rySll nhl :2.:&3. USlJn;;i.e iPOZ,OBUilo4c i. nSQis ru :z '9I'2Yblk,a zaW{.ir~ i w r'a:i!:i~ pMli'ze:by lPtu:sz~if,ow.a6 [pt'Zylg ilii'i' g.rzybka, 1M $2:1 iHer(:~ do ZaWQfOW_ 1JJR;!5l,d~enit;; n',~ lazy !,I:st~w.i6 ,fila k,-1lt 45~30' ,( r'18. :2,24}, ,Jesli IPO cbrebce &::ra~'i,~di 'gn::ybka ,&8Mi'oru sta nie si~ zbyt eienka (pbln ize] 0,5 mm f,. '1:0 z!I'!Nl6r na 1~2Y 'wYf'2!ll eic, 1ponilS"warZ u I{!~]*by s2ybk'i~mtJ wYp.fI!®n i,Ll' h.i b '!.i"ity~<!in~:.::!~~ h,lL J P.<St to:} ~LeQ,6In i'~ W$lzn>e przy zaWorJ;!c:lh wy(h;:-,c,nOW'fCih,

Na ~akonc~el'1lie zateca sii~ dotrzec Zi3JWOory w gn iazd!ail;hlr ,.aby IUrZ1(S:kac ieh petrnq .s:~CZi: lin ost_ Do OO!t1l0 eel u 1fI<!11~.z:y utyli p.£IS'lV £21 i'rier:;;kiej i po$t'1i! j:)Qi!Nat ,ii"i'Jk nOli ryS!!,J nil)] ,;2.25_ IPo l,,!I~o'nC4e IililU Q!ocieraf'! la r] ie W'O~!i1Q pozootawlic p.as.ty w g!owi'cy.

~p~:tYl1Y ,zaw;o,row'

Sprawdo:::ic Ch,i3HIJkterysty:k!i :spr'~'iyn z8Iwor6w i por6wna.{ :z dliII.ltyl'fli w r02:dziale 1,1 _ JI€sJii Ibr~1I:: jest p(f2Yi'2~d u do spr<lwdza nja; sp~iyn', !:() fHiI$.ZV ~iJ}r'Z'Ystac z .rrleto(:iy por6w~~ aw~,i-

N'8i d:ll~gq, ~H..! be ;!:alio'~yq s,p~zyn"1! siprawd2:aln&! oraz IliOiiNil i' Vi,lt.'Wcic nak.~ttk'~' {pod] let! s~uiby i Inalkrttkt poodfoz'tc podkladki). teb. smby IiJIf"(lacO' .. vac, ViI i'1'NIa d~~ i dlah,~>eii¢ ~~i~b~k~. JI~~I'I ~tara ~IP{I"¢:'11i1i;11 ~t.i;J1{i le i$i~ kro.tsz.:a od 1l0ii,!'i,i',ej. bif<lzie to oenaczalo osla bienie jej charakterystvki i konieczrnooc: wyr.:n i<ilny komp letu spr~n we wszystkic:h zaworach.

,N,APFI'AWA,

1

"

.. ~- ::;., . .......,~"'"I

~. I •

Ft%. 2.:2:2:. 010 R;i')BKA GiN IAZJD ZAWOIROW

1 - ~~~ow .. niG snitI2d"l, 2: - blr'fl:lDw~r"Ii~' ~~el\i.1k.6::kil przyl~nl 00 ,gOry.

:3 - k;Q:l'jlgow .. ni~ ~~r.:rov:k~i 1)rz)'lglmi (,.;1 ,z;Icrnl" n.. ,_, w:fH'l~~~;!l ~~e-.~r.;;& pi'2Vlg~1 po kO~e:'':::oji

)

J

.

_.~

fl,},>!!;, ;2:,;2)5" DO GI EF:.~N 1 E ,13 NiAll) ZAWOIROW

55

~-=============~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~========~~----~

Oz;wigi'enlii ,z::a'Woro'iN'e' i di'lrl:ikt POPJlctu:u:zy (sJlnik BOO)

Eleme'ritty ,ri:iiEC:ih,@ F111(zi'Ii1IliJ l'Io:z~.z~dlu zos,ta:fy' pokazane lila rvsun kiI.JI 2.216- Abv z~eirn,ont)l}w:;l>6 oi5. diwlg!i'l;l:nla{k z<Jlwa..rO'W'(Ch, 11i8il,0.z.y IlJSl!JIn~c Z obu jej ikoncow ~i€r:s:c ienie osadeze, a !l8$~p,nie :5Ci'ilgllfl'i(~ w$poflfl.i'kt S.p(tti¢YfW i d:twi'Qlie:I~!<~ ,;tcl'!i!lomW8;. D okona:c: weryfikacji os i, spra:wd2iaho mi kmmiler,zenfil H!,l ~~'f;!-dUl ic~ w nmiej$il;::6ichi o$ddz.~:llni,a dz.wigiQ:nek ZaNVOWvvyC hi, S.red nics 'ta powin na zawi e{f;3;C, si~ w gran leach 1 4.,.'040_-.1 ~,!,058 mm, J'8slii as, aikazl}. s;ilf sprawne. iII~r.eiy li"Ii2lISU n~c: lila fI i~ ,dzwiogl enki Z81WOPlJower ;ahy 5p.r::Jwd2.'ic ieih lIi1,Jz robeezv. tGedy osedzenie diwi'ijli:e-nki FI a wytilrl'ej do sueha osi okaze sil~' zbyt I !..I!~lile, to. trzeba dcdatkowo zm ie~,i:y{i s'Jeali i(:~ .. ~Wfi@'t~,zn~ tu lajiki ~w dtwig ience, R,ozY1 lea ii1ii~dlzy sr'e.din;ic& Ot.WGrLl a ~redin i'oij QS~ w miiejsCln (I!jadziiilnii0;3 $.ta'iIIQ'wi I uz rQboCZ'{. kWr:"y powi f'lli,8:fl zawierac s.i~ W !iJralil leach 0,02,0.",,0,062 mnTIi_ ~s;t(lo;si;~' zdarza, :;be wvmi'ijI fly wym<:!Q.aj<j! zar6:wlfl 0 dzwig len ki zaWOIJOil/,ve" j,a~ j' ich os, W lPod!o!bnych 'gra nicach ,( 0;020" ,0.0150 mrl"i) pOiNiniien m~e:sc:it si~ Il,Jz rni~dz.y osia Ido1.wigiQ:I~@!k a wspornikami.

SPl8lwo';;:;itj s~'Qi\i:ii$l{l' O:!.!,fiy~ia d1wi'gienl2k ,za,wowvvye'hi w m lejscu W,SPQ!PT8.C'Y' z trzonkarn i z.aw'Or.6w" IN iev"iielki'e t;;1i;;u;ly W$zkad2~i'1Ii~ rnotilla I1SI.:J n~c, lba~d2lo ,dro.bnozia rstvrn kam len lem szl'ifi"e;rski rn... Dzwigi:e'rlki .barorzi:ej z.l,fZ':v·te iIIal.Biy wYrm!iert!nc.

Sp;rmd'zi.t. ezy ktd iste korice :::iiI[.! by ~g uif,):C,Yine,j i ,dr,<l2lka lPolPy.c.lruac:z3i n ie ~, 2i..!fo1:.y1l8' l.ut. :pory.sowa ne, W [8zi,e' f1oliJr~eby eiement'{. teo Wyliiii iel~ it_ 1D1f<b'Zk.'i pOpydl~(:4i IUlS~;dWic lk'O~8j no Fila ,clw6ch IPFyzmach, przy,S'tawit W' srodlek oC'z'l.!ljlfl.ik ~eg:af1o\N)! i o:br'.ac(lij,~(: i}OWlOl i {;Ir~Zek Oikl'l8t'Hic jo@'Jo btcie, D O!pIJSZCZ81 si~'

~o--~'111--~=I

~~--~------~--~G

~--~ 1~ ~7

H3

is=~---,....

7~~----l'

IB-----_____,

~:v!j;. 2:.2.\6, Mit.CHANIiZM ROZJRZA,IDIJJ (silll!ik '900~

~ _ p;::;d~l&llka.. ,2 - i!1B~1!< rBQLlIE:CV~lTIa\o:3 _, pi'er.§!:;ier'! 'os~d.;;zy. 4, 19 - p;:>:.~~(jk~ .r.;pfm~wtI.. 5, 18 _, ,d~ ..... ~Ief1~2 23"WOro'l-ta., fj - ~rl,lb~ ~~!:.:I'U!la~yjfla "7 _, ~w~dni(;1li :z.3woru, 8 _. ~'tfflr. 9 _ tl.lllI!jlo¥~- P~gIii9~, M;J' - MH",fI!;::;'!J flp~ti¥~r3,

11 _ ~rIJOO 1,l~~,)l~,M,~a ~!!Jli!'jk.~,· 1:2 _ t:.:.o!2k pasowanK 1 j - w.~!t!k rallZild!J, 14 - ~~l~i~~ ,~r-IJ;;!k;gw';. " ~ _ ,tl,!llejk:.a '-y 1 1'1 8., 1 i;) _ ~~kl"qt~,"-! I'i'1(1Cl,ljOlI;oil. '17 _ ~(;mik esl, 2et _ d~ek POlYfChBC281, 21 - IiWwchaG"'o:'. 22 _ ~ruoo 1;I""'I.l~trl)nn;:!l,

. 23 _ ~~i! ;;:!c.;::i~~~lI.;:;:~J.. 24 _ ~ d\~"",i!iliil!l1l~l<: z-a,worawyc:h, :2;5 _ Z-3~Ie.pka,

56~~~~ ~~~ ~~====~ ~1

2.2. Gu}W1CA

NAPF!:AWA.

tylko m iewlisllkie bic:ie d~~.:ik8J .. Zamrl'iast na prryml'l5!~h r'nQ:zm~ d1r2flek u+ozy·C; na r·6wl'lIej p~y·cie, rtBk ably ie~o k.oll'u::e 'Wy:s~w<:!lly paza ply~, i CJikre5:1 it: Ibitr:;ie pr6hurj ~c WStJllli~t szc.zeliflomierz·. Sk[zywio'he; d r~2:ki 'uze;ba \i'i.l'Ymi'e'nic, pon iew.ai ee wz·gl~d U1 na stiJby matenel rlite· d!a.j;q sr:~ pro5lOW"a6.

Popy.chacze (sl{n.lkf tUJOI13()l))

!LiJ.iz esadzenia p.ophjchaczy w OiPN01~}r;::n gl,o ....... i¢.'f. ma wplyw na gl~OSIll os.c pracv

$.illrili.k~_ ILliz ten powinien rniescic s.~~ w giraJIil1icaich 0 .. 005 0,05. mrn, W eelu

ol<.resleni81 JlIJt;;:;1l.l lrila lezy .uzVt. §~'Bdl"dc6wkioraz rnikmrnierza (F)~. L.2l'). Dodat'kowo sprawd:z:i{:· :stan p{!lw~~tu:hi1li roboc.zyc~ otworu .j popychacz·i_3. Ni;;. ..... iel kie uszkodzen ia rnoma IJS~ ni."~c. ·o.setk2j dlo ostrzen ia na rnokro, Elementy me<:hra nismu napedu Zi3IWOrOW ws..t8Jly pokarz;;i nE;:'1 na i"'/SlI nku .2_1 9.

,

[ -

H.aO(l n. O.~,~ .

. :

I~--

..

.1

3 6.~ 75 3 5.~Sl5

~. 2.:2:7. POOS1AWOWE W'YMIA~Y POIJ-Kt/!.OK'I

FiJEGU'LACY J N EJ, POP'i(-CIHAczA I ,JEGQ GN:lli.ZlDA W GI::.OWICY

Re'gu lac] a. I uz II za wOlr6w

Reglull'i;I(:i~ I J,!ZI,J zawerew pF2.€pro.wa:dZ8J si~ na silUl ilk!'! zimnvm (d·otvczy 'to obu typ6w silnlka),

s i'l n ilk 900

Lt.lz: ;!::5IwOrUi $$~ce:grj}. wynosi 0,1 !5 ram, a \i'If\o'de'Ghow.-eg·[) 0.,20. mm .. Zbyt l1i1Jaty luz zawonr wydecho ..... sgQ d oprowadzi dlo. jego nadpalen la, IPOirilreill.1i·ai w ~t;alfl ie nag rzanvm po rozszerzeUl ill,ll $iEil oi,e]plnym zawor nie bedzie :si~· {:alk·ov.dcie zarnyka+. co sPQliNodlu~e pTzeplyw g{lF<ijll;:y,(>1'i esp;alilfl do. ikol€:l<tor.a wy.dec:howego. Po.lri·i;ld~o h,lz :~awor6-w {:iec-ydILllje (10 CZ:ttlSI5!{:!h ~ozr.z·~.dl,J 'o.r..@L skoku zaworow, a tym Stlilliiiym r'ItiIal wplyw ilia mac sill niil;:.a.

~ ~~ __ ~~ ~~_~~~_+ 51

6\8

~--------------------------------------~~~------------------------~====~

2._ iSll LNIIIKI '900f1110a\i'~ ~O

~IU~ Zih\';.1"{!II'lo,"¥" m ie~zy Si~ 5zczr;!'1 i nom i~r,ze IT'll mii~dzy dtiwig ienJk~ ~ k[J:rl:t.~1ii tl'1.'£IliIkal Z~WOrL!l (ryS. '2.28 J. U:st.awien le IIu2'U' za lezy w d l1;?;yrm stopniu od wyczuda s.;pr~wdza!j,i;!.cego. D lat,e:fllo tez polecamy talk ~eglUto.wilc luz.. ,alby ~2:e!~i:1omil':!liL J<lw,<If si'$ \NSUlIfl<i!6 k-oncem IPod d:i,wIgiet1l~'iI'. a na!S!!il~:I'f'lie prr~e~;,i.JlIfi~C g~~biej dlo piie;ro pod ts k lm n aci5ki'elii. krory 5!JQ'wQdlJj.e vryg i'~cie blaszkJi.

Zdj~c pil)klrYw~ zawol'ow. \i'IIf~czyC [pi.i;!tv bi€l>g U pr,zetac.za]~c: samoch6d obr6cic odpolVVi edn)o w~I' korbowy (d18 li!l8twien ia moina 'i!i!'Yk~cuc 5wi:e~e Z8J:phllJowe). &aWOIiY r"egtlluje sii~ w podane] w tablicv kolejnosci'.

Mijr.Jlliie SI'iii' diwigiEinEik zaw{]{I"'DVI''I\c!h p1zy cylimidrZ18

1 3 4 :2

-4 2 1 3

Aby 1J3tawrri ~uz: Z8.WOlfOW I Ifl a le~y IP-Cl~uz:owac nakr,~th~' kontnJI,~~ci;j, pr.zy cI:tvvug,i.ence zawo~,o\l'iile,~. a- nlast~p:n h~' odpowied nio ob~6cic wkrl#taki€Jn' srtJb~ iilagi.W I~r.;;yj n;;j! ('p\;1ltrz. rvs, 2. :28). Obr.aca nie w pr.;:iWO :zm;f"'~iej&-za 11I~, a 'iN P'l;;:5;(: iwn.fl. StFQFiI@ ;~-\'i~~:a. POaC2:8S dJokrfca.l'1Ii8J n8Jf;;.rr~ti kQntmj~c;f!j trzebe pl".zy· 'trz.ymac :srub~ ireg Ullla(:yjn~. ab-y In le Zlrli·€!'nnta S"wojl0.90 polo:;:,e,nral. iP(} da(d~gffI i~r.;;tLli ~~ ah,~~fd ]>e$2,czi$: raz s:prawddt 1'1,1,2: i w r"a:z:ie POtf2:i;;;!OY $rt;;o<rygow~6. ,Zaloiyti pok fYW~ ~Bwor6w 2; now<Q lU~zel~.

1L!1I1Z ;zaworow rnoens reg ul~ow.at lylko przy zam(intrrwallll~J ,g~o;'tVic:y, inaeze] ffI~Z, Vi:- si~n:ih,cJi ohc.

S,i Iln'i k.'i' ," 1'00/113100

IDzi@l'::i: um:ii2SZC:Z~FiilLl w,ml{ka t'o,2t"2qd U \iii glh:iwlcy I'I,liZ, :l<!wQr'6w d.aj~ $~~ reg I,dow~.c r6wn~e~ Vi! g~gwi'r.y wymolliow::! ne], SPQSO b porn leru h.Jzu sz.czel iliIoflllliel'i,eliilllPok~a no Fila rvsu I1I[.;;U 2:.29. Silln ik na~e:i;y tak Ob\faJC8C, ,a'by kll'zywlk.a nad sp~.aWd:Z~fI"{fI1i zarvvQir~rn by+iI skierewana dlo g6.ry., jia k 'to POi<.aZ8i1(i liil;;! ,fYS)!,i nl\;;i.!! :2 .. :lEI<.. ,L-api:Sijc z[ifii!e[zO<Ii~ w;;lTtoM, pl"}[iJ~ew8i bwir!".:!'e' potrsebna do obi lczen ioa 'gHJ boSG i pod k,~adlku reg !Jlacyjnej.

Wym:ag.a ny ~uz ~:a\iVOr6w wYlflosi 0,40 mm ,dtla ZiIlWCWl.II $S~,e~go I 0 • .50. mm dli a ~WOII"i..!i 'wV'D~~hQw~g(i_ JefL.\9lli li,i~ jE;i$t zbvt ouiy. ,n1eleiy uM 9~lJ!lbs!:ej podkh5!dk i, netomlaet ,je~1 i ~hyt maiy - cilenszej. IPcJdl\::-tadl<.i reglu lacyjln e 'iJ!!!fSt~p !JIji& W 2:8 kresie <iJmbosci' od 3.25 dlo 4,,7Q mm, stopn iOl,--jvane,ij coQ,0.5 mm_

Nlal1ety :z.wr6r;;.i>6 i,,!IW.aQ"~I. ~e ,do .. wr1ii i..=:!ny PQdl\;Jadie k pou,;;:;e,blie s;;:j speejahl1e' na'f~~d:;;:;ia, a [line [ilowicde [edrra d~wig nia do" w(dsl!l il~ci8J popyoDlh aeza (r'(S. 2. 30) oraz drug,a d!o pny1!izymall"l:ia popvehaeza il::i;€:dy IPodlk+.adlk:a bcii:d1ziie Vifi(ijm OW<Il1I1 a L<!Iki.tYWIOfflYIii I ~zYPCf,)lmi I ub wy'orn ych h,;v.a,nl~ $P!l'~.zQlfiym [pollNi etrzern Metod.q Z8JS~~zG!, bea tJZycia s peejal nvoh narli~dzi, byl'oby wym,Olllf!tQVian ie oblu,do-wy waH-ta rozrzadu j wynmia:na podkladek I, ponown e 2.a~Q0fllfllile obudowv.

2.,3. TLOKI I, KOREI,OWODY

-U-51;.!1In,~t'i rli.'lg~r z denk81 tlt)ka SF.(id k iem rwpU~GZ(:Ij~c¥m IIU b dlrewnia:l1Iym s!<robalde\nll .. Stpr:a\l'i.i'dzicj c.zy tlok nosi slady u!s.zkod~8nfla, pi[lli"!j.sa ... vania h..i b U bylk&w 'rnMB~I:2lIh..l. Th)~i Fno:FlillOwan,e f,;ibtY4'.Ziliiii$i maj~ $eJll$!kJc~e A, B, C, D 'i IE.

WEIiilYIF! KACJA CZ~,S,C I

lRi .... s. 2,~9." SPFtAWDZ..AN~tE. LUZU ZA.WOn:U (:s.irl1liki 1100/13(0)

1 _ knW&61,. 2 _ .... l'8lek i"ti2r.d;!dl!J, 3 _ F';()Ilf':h~:2? -4 _ :sz,czelimomi5'2:

Fly!l-.. :2:.:;JO. U MliljSZ:CZEI\'I~E; DI"ZW! G N I DO, W'ClISOCAN!.A. !POP¥CHACZA

1 _ kr.~y.wk.~ • .2 _ f,iI:iI:lklotdk..:1 ~Bg!.lhElC)'.iI1<1, :3 ,_ IPOpy.;::MC=2.. 4 _ dzwigni;;l

Rys. ,2.;:;~ , USiJWAN I E ,PODKt.AOE<1 REGIlJt.AGY J'~~ E.) Sf'RE;20NYM PO'I"'IET~ZEM

OZllI<'Ic2:i.:!>i'1Iie S~I<i;!kc.ji jest vvybiite na spodaie Ibl'oku cy1indl'·6w. J;;iko C~!f;.56 Zij rn len ne w~p.lJj~ Wlko tlokl se;l·ekcj i A. C i E_ $re-dlllc~ Hoka mie.rzy si~ prostcpadfe do. osi SWOtLi'1lii8 tlokowegQ. p;lQIil i~ej den ka tfO!<aJ W o.dleg+os.ei 4LQ mm (s~ilil.ik 900.) lub 5,1 mm (s~lf1likii 1100'/13(0), - patrz rYSl.ullElk 2..32. PUJ1,i1I¢l1!Q tlok i ~oo.taw. podzlelone na ttzy gUJ PV :£i8]ek{i~,i: .~, 2 il 3 'IN zaleznosci cd ~Jedr! i!DY sworznia trlli]ko\h~go_ 02na C,Z€ill itS tl;'j gn;llP'Y se lekG:lii jest urn ieszCLone od sped l.II tlo'k~ na pia 0e,ie 'swor~1Il la, N.alezy na to zW1'6dc UW<lg~, wym ieii"l i;:llj4~ Hok (1 wielkosci norainslne], natomiast ®li:rlr1lkc,~<l ea i"I ie oog rywa ;r,ad rleJ roll podczas zeklada nna tfok6w i)adwy~lJ'Ilii;Jr'owych, pen ie\i\raz .sa. orne dostarezane ,2:1} sworznia IT i. Oklr~sl i6 rnlkromierzem '9nJ!bo&t pierscieni tloko'N"y·ch i zifT'l ierzyc 1 uz montaz'O"!vy W poszezeqol nvc h rowkaeh Hular s 1I,J,z.,.W.i;lj~C do tego szezel i nomierza (rys. 2 .. 33) _ JJ$islF .lvz praekraoaa dopuszeza In& watosc: (p.-am, s, 1i 4). to IIIdI~t l"lI2:Yci: no.wyc.rn plerscieni t!Olko.WyeJ"Ii., P ie.r,s.de n ie. pod ~']lbnie ,~8 k tlJi}kt rOij.IV'FTIiez Vjly8t~:pt!lj~ W [yen sarnvch gFIJP}acih ricadw'{IfTliiamwych, DoclatkAlwo naf€:iy. s'pr.a",..rdzi~ IJuz, zarn ka :p.i'e;rscieni;a W otworze cylilflrLllr.a_ W tym oedlli' h,z'e-br;! p.1e.rsci,e,.nfe!' Ik.ohejno \\1c:f,adac dlo

,59!

F=~----~====~------------------=====-------~====~------------------9

2. $.ILI'!JII KI 90D.11 ~ M/il.SOO

IH;~- 2_::32:. MIIEJSG.E PV MIAf.i U 511': ED N ICY H.OKA (silnrk !:IOO)

R~- 2J3·~. PO'MlIAR' LULU ,ZAMI<A IPII:~SCI E.N!A TI;.OK{)We~JO

1Ft",:;!, 2,3~. PO'MIA,R; 1,.,~}z1!J M(HIITAz.QWE(m IPI ERSol E.NIIA W flc!Wl(lJ

1 - pigr~ciiJn tJokm'l'p'. 2 - b4.<1~2k1.l1li2I_:z ... -lin( ··nii!lfZIl • .3 - rlek

cyl i ndre, Z IktoregQ ~st.a~y wYJ~~a. I pF2~SUw.at 0 okoto 25 mrn odwroconym ttoki!llm. IN.ast~pn le zmierzy{i $lc~el i r'lI(}"mi I;Irz~FIiIi adie-gloo{ mi~d'zv Ikonca mi lPi;E!r~d.e·ni.a, (1i"'{S. 2.:34.). Czyn!llosc te !li8leh p~lPf(;Iw<lidzi¢ r6wn i'8:l. dla nowvch piertei~ii1 i, pa·nie.w<iz malj,1;! niek'iedy zbyt ma!'¥. !Iu~. J esl i 4d~I4Y $i~ taki iPf"ZiJPadek,. to luz ~Slmka mo.zna powi~k.szyc pillnikliem (rys. 2.35,).

W S.ill nikll900 sworzn ie tldkowe ~i;jj wciska !'lIe> w gMwK.t. korbowodu, podezas ,godly w s.ilnikach 1100/1300 s;;j_ tvpu plyw8j.qcegck

S i I nil Ik. SOlD

P0i3~;cz.eg,61J11!;! ~~ki 1h)Ka' i. 'korlbawod lJI zos.ta+y pokazane na !)"s!.J'!"!ku 2;,,36, S~'..-orznie tlokowe Sf.! pasowane rl~ weisk w gf,6wk.ach korbowod6w.r n.a~Oliili.a$,t olbr2lcaj,lj! sj~ w tfol<aich. Jeslli i?:Bclh·odzi kQri.ie¢zr~Q!i;6 wi(li"lii1aJ'W ~~ok6w, 1lO operacjr~'~ PQ1Niifi no, :si~ :zlec.iit ASO - ~iat. poniewez n iezb~dne Jest d'!fiipo:n,ow,an~e oodiPowi,edln im O"T~'yT2~d,ow.=;ln i>effl.

601

I~------~~~~~~~~~~~~---------=~~=-~~~~~~~~~~~~~

S- kilo d - .. iii I - k . "k . 1.1... d

• rae a n Ie ~:tJ\O.:el1 II ore cwo u

IR:",~. 2.$7 .. TRZ:PIEf:! DO MQNfi·A..ZU ;SWq;r.;Z.'NIA 'no KOWEG,(j; {::;i!Ib'ik, 9QO')

~ _ Il.!ch~·, :2 ._ 1li.ll,",jk<, (Jr'(lw.~c~IGl~,

3· _ {j'uoo u:;.:i;;;I;;.j~.~"" 4· _. ~w-or;1tcmi Uokm"-'v

Aby 1'1 [ e, spowodowac uszkodzen, n:aIIIZy prz.yj:;;t{ nast'~'PlJ.Jj~cy sposob po$t~powalfl ia,

I!!! ZSIJIIIl.i;!.t kole] no pierscienie z tloka, Mo2:n.a Pl'2Y ·tyT(ll!2:~C·1P8s'ka:~ b'lachy I ub k.<Jrrom,j", ab,y koi'ice p:iertd~rda nie [pory.sow;a!y Sc~anti '111ok:a_

iii! W"!'c iSin-i:j,t pod' p;r8!S1;!, SV!torzerii z zespofu ~1();?;efil~(),!N€lgo;jl tlok - korb·oW'6d, • l\.dej k..? ¥it gl6wot:e kpr~~N~)wodll,J1 ,i~::;!: p\:1lSO"N,<l ilal i~\<J wc.isk. II do }8ij 'W)lch~rl,i,~,daJ

'I I.... ."," I'I' '" , I "i"I'" • - I "k "

, tilL' '!/Ii"(:j::.r! I"1!CI'8 na~e&y u~ speeja 1li!;!g1o 'itrZp!1!;! Jill'a. rot) WoC!l5Im~li;:n.J tu ~JI .~ r"n11,J,sI

bye rozwiercana na oil::re§.iony wym iar ~lPatliZ d!a ne teclhn,iczn-e na s, 114).. JieSl i ti,de,jka i.!il~gl~ n i€!WleUklem LJ ziJiyci!!J 11U1!:)' swor,z8:n j~~ W lfI:ii2j itlzllY. to mozna If!, mzwi~rci:~' m ~Z;;3;StQ.SOW.a¢ SWQr.zern fl.adlwyn;liaTil~)'1NY. ViI Mki m i\lT2YPi2:!dhi Uz,e'b~ ~6wn iez paw~~k3zy6 otWO(f'l/ pod SlNOJZen W· '1I:1'oklJ.

• Z,e, :wzg I~dlu na 'C,I<lI:me p@s01N,ani~ swmzFil~a w iko-rbowodzie' tLl!Uejlk.© mO~llia montcwac dopiero wredy, ki edlv '91~6~ka k,orb~Qd!!,i ZQst·;lIn,i'J;l' pt;.id:gr~.~ hal do t,emlPemitll'ry .28AYC. Do tego celu n8JaaJe' si~ plvta glr;;::ejli'];!3. ,~ r€lglu l.acjiiit teE'nlpelMuJV I ub moin~ 'po 1il1C1lS'tU 'i.!i."hoZyc, korb<DW"6d do p iecytaJ kuc hienl~:ii.

iii W c2f1sie podglrz€\wn ia kOiJ"oOWQdu nalleiy WSIJr!.qc !!J,ie.~ws~v :5wo'rzen lila m:p,ien montazowv {ry,s .. 2.37'}. z.atoiyc tu le]kt, prow.adz~p~ i calosc s~r,~cic SrU'b~.. $F1,J1i}!iI W PQ1o-ViJfl:i'liQ; $i'il d:ok~eac tyllk~ r'i'k~t i1by pf'Z~l dBplnym rozszerzaniu .si'~' ,S'Wo,[zlIl,ica wprClw8d~8Jfi!egQ 'IN j!)Qdgrza1n1v horbow6d hue nast~pi+O jej zacisn i~ciie',

• Wyj.qc korb-o ..... 60 z I'Jiecyk;;i1 i I,J Iilo¢¢).wat Vii irMo 1$, 1i,JlzYJN<lj~d azu,gsto'i,!i,!)!ch po d ~J,a dl~k.

• N a karbow6d Fi!<i@dzit 1'tok ~k, ,a,by cyia'aJ ''tvyb:ita na stopie korbowodu 1;1il:aI\a:zt~ si~ ~o p~z,ell;:iwlli!r;!j $t~n~o$i DZti.acz;;:.nli~ gnllpy' sel,eikej'i 11i~ t~o!<u. Wkla.dl8in'ie n.a~2i~dzial ze sworanlem tlIokQ'",~ym rnusl pr~e,bi;e'98 6 bsrdzo szy·.bk,o" pon i€ .... laz styglfl~CY k.orbow6d1 moze zlbyt, w(;Z.esn le zacisn~c: swo· ~V!,' 'Tr~p'ien :z:e. ,5Wo.rZ ni,em thJkcF!,iV'{ffi n;;lil'J;!z,y w,:;!;;JIJiI~;6 .0'0 CliPt;.ir!lJ·

W podobnv sposob postepuje .si)~ z poz,ostalym'i tl'oka rni,

Siilnilki 1 '11 001/1 ,300

Po, WyJ~¢~1,J pr!e.r~cj'e'Jilu zaibelZ:piiE;!(iz<llj,<;i,evc:h :£;w(]{tzei1l Hok-owy daje si,,? OiFli ,~kQ w'ifc iSnf.!0 z' tloke 'i korbowodu. SWClTze~ ,l"!iIo.llii,yje5b~, ~ki;il (!'Y5. ,2 .. 3:8) w 5MIlJili'e' nao I~j Olflyml (d:ottyczy to r6wn iez 'pias1!y w Hokl:.:l itlllejki 'iN ghJwlJe ikJx-

61

~---------------------------------==-~==================------------------~

Fl:y!!;. 1:,..3;3_ MONiAl S:W(Hi:ZwlA. 1,LOK()Wli:GO (sllniki ~ 1 orm rlOO)

IR';.'$. ,2-SSI. Sf-"llAWEi'ZAMII!1, KQ R:BOWg.o u NA :$tKRZ't'WI ENII E ! S-KR:IiG H~H~.

~ - t!c&. i (.;;orQowQ(L 2 ~ I!'I~~.M IT1QG:l.Jj;;;rG,!!,

3 - meclilaDiml' p:ru~uwu, 4 - :5Dri!wd~ian k<rtowy

Ibrjw'O¢!IU}_ $wor,z,er"i Ii"I io;! powin iEII~ :si~ j:edi'Jat wY,S;UW,ac ,z k,Ql'borwoJ}rh,J .pod wlaslIl"{m d!f;!~~'f'ePll"

N oml FlIi!!illne sWQ('2;nie ~~okowe 8& podzielone na ;ld8!SY zaleznie 'od pas.owarn ia w WI'li:ijc~ I!::orbawodlu,. D oll:Jadn€! 'i,i\,!'Jim,iiliY i .sel€il::c:j;e zCistaly podane na :str,on ie 1 4_

P,6dczas rnontazu sworznia n ie wOoII1l00 zapornn iec 0 z\fI~o~en i IJ FlIOWY'C h pler,sc:i'~I~i V1Iltl:l::.zlpj'~c:;:rJlj,~,cyc:h_ Po ZrltozQ!1i"I i,l,I! tloka i lkorbowodlU. na,I,e2,'!j s.pfa,w,-, d'zi06 r,ownol e9~o~..fi ich oo'i n~ :speej,ijlfln'ylltll p[O';y1rz~d:z,ie .(1)'5. 2:.39'), P'ol~!iwier1ire si~ sz)[:zelliiny mi~dz.y sp1aJWdzi.anem .k~tQwym a pionow~ p~aJ.SZoCzyzn~, przyn itZiildiLI tvvii<ldcz:'Y 0 sJkli'ZyWI ~fIIUU lu b ~kr~8if1 I LiI korbowocu. IPOlnCl<WirJoE: uZ:y\Ci'le t.aki61QQ k.Qrblljiwo,dl..i jsst b~zr"e low~. Je~l:i i'lIieo {dy,sP-Of'1 lilj e $i~ t.akirii Iprzyr,z~dem. to czynn 050 '~~ !I'H3leiy zlec~6 AS,O ~ Fi'8t. IKorbowody m oena prostowac odpowied I'limn i w idjed!kam~.

N iewielki:e zadraJptm if! na pa newkach moma uSlJn~.c bfl~di::\Q .arobI'lQ2:iiam ist~ QS~IIt~. W JPi~ypadk.!..:I wl~kszvc h rvspa rli&!Nki trmlba vvymuE:1nic. lu~ ['fIi~dz.y IOi!J1IJZ!whl :;:I Il;izopern w'.?il[.! kOlfoOW'e9'O mie~y sr~, 'iN fI as;t.~pl!..Ij,t:I{:y sposcb.

.. ~ ... .

• Oc.Z"~W z olsju czorp korbowv i p.iln8wk~_ N a czop I ub POkiFY~ horbQwodllJ' p-olQiyl!i !P'("l,p~czlfl ie h,l i bn)w.alii'l predk pla5,tyh)'wy •• PI;;!i!:;tiga'ge IPG ~ ", iktor'ego grul:msc odlpowiad;n wym8'~anel!illl1. Im~ow~ {rys. 2.4J!O).

• 2arf'.o:!;il!tt pO~tyw~ korobowoe u I jjil'z:ykltt,pJ:i 16 S!t1Ll bami, S.'b:l'.Suj4(;. mO"i'lr~ent dQkr?i,)e'n~8 41 N - m (:~;.i,itn i k aOO} I ub 51 N - IiiI1 ($Un ilk~ 1 ~ 0 0/,1I :30'0) _ Wi;!ll~ ko~b!lJ.iwegQ nle wolno teras jtll~ obraeec, Z tego tez powodu z:aloi.ye od raZIl!' dwa Ikorb o"wody~ Zwroc,ic uwa'IT~, abv wfoi:ony p~\~dk nie [ptz€bi€@al' nad O't~rel1i ka:rliah~ ol,J;!jowi$ig()..

• l powrotem od klr~c:it poik~~' korbowodu i por6wnat sdsrn i~ity pr~iik ::!: ,dlJl}t.q,C:!:dln~ s.k.:!I~~ ,t rvs, 2.41).. N aj:!:.2:erS2.E:' m l,gjSC8: ria: s.!kalil od pO'wiad~ naim !lie.j~m IJ 1\.!!~Q'wi i cdwromle,

• Luz 111Ii~z.y pain evvkami a czepam i korbowym i powili"l len mi~c it sij~

W' '91rali:liica.cih 0,.o26" ... _1lJ,084, mm (silln It 9(0) lub O,,036 0J)8lo mm (.siJIinij~j

62

~--~~================================================================~=-_,

H. TtOJKM I KORBOWOIDY S,p'RAWn:ZA'NIE: PAIi'liEW'EK KORaOWVCIH

I

~. ~.40. roM IAR LUZ.U r.'1 E;DLY f EWKA. A, C~Q[PEM \';;iIJ:J..n:;OHElO1/l,!leGO

1 - ~ik k_~llbf0W';:II;II!". 2. - F.i'Zlrle ..... ka

R~'S_ ,2.J,:n . SKAlA PD ROW~AW"CZA I"I?lI;,CI KOW "IPLA;SiliIGAG E"

1 - iPf!!;l;ik. ik~li ')J'@wsny. :2 - pane-o.'Jl-w. :3 - pokJl'!,'WOI •. 4 - ~a1a

11 00/1300). J18s.1 i, I UlZ [est zbyt <ijl..!:iy, to trzeOO pFLesz!urQwac '!J'I;I"S;l!:'Ij~tlkie czopv, 8Jby ! .. dye podwyrniam1N\"ch panewelk. WV;$~PLJj~ eztery warrtosci pad·..vyrni.arow psnewek. J e-i'18li z!lJiycie' jest Ifli'ewi,e~ki i;!l, w,(star"Czy CZi,)P.y s.Po.~~r'OW<liI~. IIlJ b I,elkiko prz.es~lli;fuw616 ~ :zatOp.uILYc W I'TIlDif.IVe p81!i1ewki,. (Uw.ag a!' Meto.d~ t~' $1;'osowac tvlko, jee·z-eli :il:ui)o-.;:;:ie j,eM j',;,:e.c2.ywiscie rI iewie!lk,ii!;!, poniew.ai, w i mwm PIiZY!PCiclklli lrI,a,praVrl~ tr.6:eba lb~zie nn~d~ili goO pDwt61rz~~c.)'

2.4\" WA.l 'KORB·OWY

Waf 'karbowy siln i~el 900 ma !tz:y ciopy glIDwne,. ,~tery p'r'v;lciwci~i.aty·i czterv ,czd py korbowe (IrYs. 2.42). Wa~ korboilii.',,! sil'n~k6w 11 00/1300 rna pifC o~o,p6w Qrt,6WI'IY'cJl.

\

SpH!W(h:i6... CZ'( na czopach glowf!yc.n ii kotl1:u)wy.c:h orsz ria so iali1.k~ch wykDrbi,eifl n;ie !iii1,Q P.'~b~ i~c. t\rii!:!wuel kle Fowki !iinO'zna USI..!in.~.t d robnoziamis~ ~~k<t- JeSii i,ednail:: ,stwi;erd2;:i $:i~ wie:ks:-l£ zuzyeie lub QW~llizi;ItI;:,iFi.' c.wp6w, to Ilaleiy zl seie ~I if"Owa.nie waJIJ kmbowsgo pod nastepnv \i'ilV!!in iar ri:3pJClrWC2V psnewek.

Porniar ezopow wah) kOrbowB.gt,} przeprowadza si~ mi kH"o:rnL8ftZem (rys. 2.43}_ N a Ie.zy. zMocic IUwI5!9~ .. ,ail:, ..... pr,2:wz~du nie przystawi.a6 do otwor6w oleiowvch. $r'BdifJ ice nom i nal ne i 1l8Jpri;ll.MI;i.z:e ,c~.op6w zostalv pOOSJne na stron ie l' 4. J ,es. Iii oW<1lllizacjal przek!racza 0,'005 m Iii, to nalfli.y IPFZeszlifow(:!c ',.'II.t-:zystk.ie czopv: podlobnie w pr:z.ypadklll WfSt~pow8J!"'!~a wi,~k$zy.t.h 'rClfwk,6w. IPo sllifOW~'niu,J trzaba oc.z.Y'sci"c:wewn~~lile k.;ilr'lialy ofJole,jo'i;'iJ.e,benzYIil~ Eub nah'l 1;)00 c:isniieniem. Jes!i $twierdi2i .si'fi: wi~!<sze osady w kanalaeh, to nale'zy IUS!) h.;,;6 z,a:!:i,lsjp-ki i dok+adin le {',I~ooif. ka na.hi pod .c,isnuenie[liil, Lii.lII·,ozy,[j. nowe uszezelk] i uZyw,ai<tt:;: t zplenla uszczeln i{i j.e w Qt.w,or;,ac.h,

W~lVtf.azel1lie sp~,awdz5t :$i~ na p~yci€ do prostow.i;lni,;;I i dw6cn jptyznnach" U'toi,ony na Fi~ch wah korobowv z koler'lffl zaJlili3iC.110\l'lijlTll i sp~9·~etri. rnie mo.Z€ s.i~ obrcu::W w jalkl mkolwiek llst8Jwiel1!il). Obracan if: Sit· w.aliH W jed:nGl 5tron'i!

163

r-----~~~~---=------------~=-----~----------~~----~----------~~

Fliys. ,~.43. POM!AR MIKROMI'EJt2fM SREID ICY cZQoPt" GtOWNEG0. (y i361)'} ! OCOFi:!::'!OWEGo. (u dc'ly)

Mr-~~--~~~~~--~~---=~--~----~~~~

iJ-· ----=~_~~~~ '2~-~"""""-""'"

_.

3.~.< :jj

-t '. '. '. .,'.'. ''1' '.-

- . - ....;-----""~ --- . - ..

4 ',-

if.

/ 8

=QJ.'

-

Ry;;- 2_,42;, WAt KOlA BOliV'( (Silliilk aOO)

1. - :;O;{I~.rlli~pl;';a 5o;~i1IBlu atEijm';lB-gIJ-,;2 - w?ll korMWY. 3, d! - r.mnl¥wktl l3~wrlfl. 5 - IP6.Iiil<3newkiIJ dl)!Ii~.

[6 - p6fp~il(!wl;a .gOfFIa., "] - p61~mci~i1\ OW~y, ::: - ~ruoo. g. - iJi(lr~eil!-liI blfl~za:ny ~.8bezDire;;:)l!j;;!G:_''', i {I - ~.o!iJ' ;i:;:!Om;:ttitVwe., 1'1 - ~ak!k pasg'lr.!n,(. 12 - wi~fljle-:: z~bl!'1,!!

i-~'

c

--~-

Eily.B-. 2:.44. PRZi5 KFlOJ KOlA ZJl.iIliilA.CHOW1E.GO Z. LAZNACZEN I EM POWZEN Ii". o'lVlORUJ

,~"""u h "(FA i '\·C"'''''O W- A_ ~ ¥¥I~i~ <:~ ._ ........ ..".

1 - fll!N6f \'!_.!'IfI,';Ill!iai~cy

2 - ~~rflna wap6lpr~jilC;:1! ~!. wn:~gt02f11j

:J - ~!rflma mocOli'i.\ani!IJ 00 W"h!_I[ lk;;nt'i'OW&go

A..., D ~ [iI'j-l!j;&:a pom:iaru bilj~:,_. U;:JrJ:! Iii!!! pO"ilnno pr",.e:):r.a.:-'2:a~ 0,03 moo

$,PRAWDZANIE

t.wuadczy 0 istnian lu f~&0.\!'!I'fVVS~E!'nii',a, kt6re mO;Z,n8J ;;:r6Wr"ilowaZyt Z8J rtJmoc~ kitu. Mi:lIsa kitu {z.mi'E!r~or~CIJ M'W<lIdz,e'dlo,~i5~OW) ,o!(resl8iwielko~¢ nii~wyw-aienie, Aby ' .... y ..... azy.c w.at If1f.1lezy na '~,yili1ej po~ ... d.;lIfZ.'{;hlJJi kol'a ~~n'1!,i1GhQ.'iNego. wywierc~c odp owied ni otwor {ry5- 2 .. 44} Gzyn !1!0'fi;C, tfio n:aIe:Z'y w~(-konyw.I!Jt. ostn1ir"tlie, pod scishl ko rHrol.l(!. az uzyska $i'il ,~I!(owite 1J5V nitg:cie niewywa,-, zenia,

P-io S21 ifowa.l1Iiv. yZr.;JJp6w ij w'f'N84eniiu wah] zateca sie.o u miGSc;it go. m i~dz.., !kla!1li t,okafki ii do srodkowego csopa gh5wn;;.go przystaWiic CZI,iI~IfI.i,k ze~ralrOwy, Obrac.l;!j~(;'lPowoli wal horbcwy" o.bSef'Vi.i'O"N.a~ wskaaanla ,czlJjli1ika .. J~li biole wa+1JI pr.rekr.f.l(::z!)1 0.003 mrn fczLJj]1JJ it lPokalZl!Iie wij~~ Wi;! rt(l~ ni;i: 6/1000 mm), to w.af \'I'ymag,a P;f'OSlO'i, .. anla,

Sprawdz,anie panewek g~"6wnych i IU2U1 oslowego

Sp-rawdzit ... ezy. pa Ilewki' i 'ien gTli~a:itd81 E'iO$2<:J! sla;dy IU'!)'zkod~8 rima. I'l!Ib z.JU:Z:yc:ia_ !Uszkodzoli1e pC! FIi~wki nel eiy zawsze ~~'Yl'fliern it_ Luz m i~dzy p~naw~tl! a caoPI;IIll, g!6wnym po ..... in len z8!wierac si'lil' w g ran lea ch 0,02'6 ••• 0,071 rri m (silln it: . 900) lub 0:036 ••• 0,0816 mm (8illi1i~i 11'OO{1300}"

Luz mierzy ~i,~' w ten sam sposob, ja.k prz'{ panewkaeh korbowych tp'am, s. 62), 2: t~ r<).Zfl ic~, ze pokrywy. {;.2.opOV{ 9 I6.Wlriiyd~ do'ki~Ga :StE!' momentem 69 NI -rn (silnirk SOO) lub 80 IN - m (s~lln~»::~ 11iOO/1300).

iKiedy podczes pomisru $1.wi€r(!JzJi si~ luz pIi'Zi8~aa![:;;::aJ!icy 0.1 (I mrn, to na,lezy wym len i{i p,a~~ BllNki na [pod'wymiarowe i odpowiada io preeszl jf(}'lJl,lOC, 'lArsz.ystki:9 ezopv, Zelleca, .si'fi:' pr,zepll"Ow~dzleFlii;e PQrni~f1I.J kiofl'nrol'1lJ6go r,,ownir:::z dle [lJowveh panewek,

W celu sorawdzen ia 11.1:itu 05';'~~,\i'"e;go n8Jl~zy :zamo.!iE:owtrlC Wi;l~' kc:rrbov..ry' rszem z pafph~{t:§ci'e-ni8 mi oporowyrnl i I;Jrrzykr~ it po:Kr'f'NV ~~k. Do. 'I:;<zo!a bloku c,yllAm::ilr.6w pftzym!!JG{il ..... $IG pod:st:aw~ ~ IC2\llj:nij!<iern z.eg;f'lJ"O'J.i'!.l)'IYll. 1r~6regiO- trzp,iafl porn iarowy pll'zy:Staw,ic do Ih;>i1rcQwegio C7.0 pa: W.a~1U IkDMbowego. J esli vlra~ rna zamontcwa Ili!:!, kolo zam8ic'howE:l', to czu] nik mozrl.a pr.zyst.awic {lid $~iO.flY [(o~a, WIQzyt; \i\,1:;r,.~t8Jk_ w sposob lPo~~lZa I'h'!t na 1"'{S1J!i1lln,1 2 .. 45 i P~E!s,~1In~6 wat !korbo'll!.l'Y 'W jed n~ StFOIi1~_ Nlapij~c 'w~t~'P.1i ie Cl!Ulj nil< Ii 1.J5tawh~, na zero, Wa~ km'bo,\I\!)' p.~es,U1n'l!c w drllJ,g~ strone, odlczvtlJi~C 'wa rtose !tJ~1J! na ezu] niku, L-IJ!Z, ten powinlen 'm~~scic .s&~' w gr;;aflicac,h 0,060 .. ,0.2.601 mrn (silnirk 9tOO) lrub 0.,0.05 ... 0.2'65 ImI1'l ($il;ni~i 1100/13o.o.}. i, da]e s~~ reguli:;];'NC!C p6lpiersc:ieniami oporowvmi, more 1l'IlQ"~Ii1.a wymi.enic IIlB 'gr!J,llb:;;::!:e: 0 OJ,1 2;7 mri'i_ W sillfliku 900 p6Ipif:I'scierni,e' $~, umieszczone prz.y trzeciie,j podiPorz&. od stronv kola 2i3!FliiISchow'€Ig 0 (patrz r6wilIil:..2: rys.. 2042 i 2.46}, natomlasr W' $illi"dta;c~h 11001/1 300 przv pod pOrz.i9 ,sFocllkowej (rys. 2.47),

·lih',~,. :2~.~5, SIPi¥:AWOZAN I E LUZU OS IOWEGO WAUJ

~K~O~HB~'G_W_E_'G~O~ __ ~~~~ __ -=~~-= __ ~~~~~ __ ~~~~~~~~~=-~ 65

6~ I

r---------------------------------------------============~----------------~

'. ..-"'

_t~~

~.-(

'3"1'"·

,":', '.", .....

.~

,

~

\

1\=

,("'3;. ~

... ~· .. i.· ..

. .'

I ".

Rij""'_ VUi,. WKI::.ADAN I E. P¢-lF'UI~ R:$,CI ENIIA

,0 F'QIRQWEGQ" SE:.U~,[~EGO DQ Fii~,GlUll.Ac.,m LJU2.;U Q.S~OW[GO ($ihi~~ SOO)

Rnwk:i $r1iI:lIrI;lW>C 1iTi1.l~~'I! ,~ ~ki~~Ir.r1.!" d'¢. Sl:;il[ink;i WY\!;orbier1!i! W"'!UI

IR:Yil, ,;Vt.7, WKlAD~NII E f'OIl.,I'IE,n,sCI EN I OP'P'R(Ji,i)fYCI-I DO' 5.RCi,D'KOWEJ PQOF'O;Fi:¥ WAl::.I.,J Kc(}I'I:BOW~G,(j; {$il:l1iik:i ~ 1 ¢..[I{1 ~G¢)

,2.5.

KA!DlUIB Sll!NliKA

P@ :s.tar-annym OP2'r''$ZCz;;lifli:i,i' ka:dhJb~ $Jilnilk~ (!fvs, 2:,~,S), iiI.a.ilep~ej Vi! ci'~lPlym ~,oztWQ~ 5Q.dy, Ila~e~y karJaiy cdejowe' p~&ed!'i!l'u'Gha;d spr,~,tQlilvm 'pow~etJj"}Je rn Jleslli IPodlczas: kblnh;o~i s.twierdizi' si~ p~knii@~:ig), to. kad}tub n~~!Jl-2y WYllmi_e,Fili¢. Spt<!w'dz6c nall,siy ~6wFtlie&: 'gn i,a'Zdi@ p<lJi~W~k gI6wny~t\ pen ~ew.~:Z. cza-sami rT!OOe' lri,t!st::l!!:ii6 ohr,6oe~hie $.:i~ pan ewki. POWQdtlJij i;I,ce usekodaenle glll!ilaz.da, Jesli zdarz:yl' si~ taki IPrzypadlek, to p;an€.Wk~ U Ikadllu,lj, III a'l~zy wymil}.nic,; a IPOlliadto sprawd:zi,e, sta n CZi()piII w~~1iJ Ikorbow"ego ('-!)iIiIIetUi,,!I<:3~n ie prz,e.;s;::;I'i'~'Q'w~6 lIi~a w'{ffii,t:I~ r'~~plr~lw(::;~'I)',

N iewie~ki<e' ry-s,y lila gh::ldzi cVI i nd row rnoena usu f1I~C: Iba[d:zJo dmbnozi'aJmi1stym p1611n:ern :SC lernvm, pod' waru 1'~1I::i'emr z~ hJZ t+otal W ,c,ylindrm IFliilf:: pF2~krac:zi3 0.11 5 ram, W pt'Lyp,adlk.i,JI zbYt d i,JIzego Ill,izi,!J iIi;:;lll,eiy i:"uz~C2Y¢ w$'zYlSitk_iie'

I, d ' ' . ..:1' L( k'

ey !!n.: ~y ! zastosowso ri1a ... wymn !:ar-ow~ 'Il'!'O . .l.

Luz m onmzowy t~o;ka oluesJla si~ W' wyn ilklU porntaru sr,oolll ie otworu ,e.yliru:ka i tf,o(ka., N.I!I~ezv p2!m'i@ta¢. zeo t~d lliiOli!' t~o!kr;ll miierzy $!1~ iN odll€igw~~i 40 mmti ("5i I riJik 800) h.J b 5'1 mnm (si lin lki 1 ~ 00/1300) cd den ka 1ioka. OQ porn iaru cylli,ndlrow'trz;eba uz.yc ,sred'I''1iic6wkL 1kt6~,i:j, ustawia sit na tr,Z,€Cihr wysotooc'i~ch (na g,6~1l(l\o 'W 8!rool\::u f na dole), 2>2l1r-6whO, wzdfu2. j<lik i w l!J>Oiiltz~k. o~i sl I nika (rys. 2.4,9 i :2 .50, p-atr:z, r6wn iet ryS, 41.,33)" Odi~yta he w'ar-'iro.s,ci Fl:aJi~e'Piej jest :pr.relll:i esc (l,a ~~ki.Jls& pom ia~'o'!/lf}". W ten sposob otR;ymlU~e si~ wiel·ltosc: zLizyc:ia !!Jfadzi ~ mo.i.na od rezu okrfrsl it 1IiOO'~~~:l'IlY wym ia~ na[pri!l'i,!\l(i:L'Y _ Cy~hrlll"!J InQweQjO' :sill nilta ,s"" pod wz;>gl'~em wyiITlli,arow 'rE~-{h~ icy pod;!:ieh)till;!' r'ii~ lPi,~~ Qrf1l,,11P-' $~lek(:yjiiiryc::lh: A, B, C" DiE:, O~Jri,arGzerrie. '!:;In.! py joes,t wybite lila dolne] pl'a3Z)Dzy,tlil'ie kadlube, Aby stwierdzie, dlo ktDrej gmpy z0311 lcza sit pOl)i1lier.::rmy cyl iillid€r" inli3 l.ez.y skOl:'ZlfSfae, 2, dili"J'I{c.h :zawart.y·c.h 1l'I~ ,$~rO'iIIi~ 1 3;.

,JI.ecl'li l<;I{!Inlii~jF ~r-o!yka6e' z)l,rz'{(:~e!, sto-i!kow8tQ.s6 lit! b owaln osc nie pr,,~eliaaczajilce 0, ~ 5 m rn, 10 wystarczy henowanle c:rjUindr,ow. Ki€!dy 2:1JJi.yej,€, [est wi~k.s.z@; niz (Ii,l 5· mm.. Vi/t)1ldy uzsba p~2,e:1:Qi(iLy6 wS2ys.tki,g ,c.ylill'ldry' i '1,J!ZyC 'i~QI(;6.w Ii'i>(:id-

Q

\

6

"---~-13 "-=~~~1,4,

...._-~~-'1,5 .-....,~-~~-'16

iiI~~. 2.:48. Kt'JQ.tU B SULI"'.lIl,t;;,A ,Z, G,E:.OWi'~ (~Ijnlk 900) 1 - jXlkl")iw.!I X.!I ..... t:lrOw. ,2 _ 8~2(.':Lelka p1)kr.'{ ..... y, g, _ l!JSZ(;zalK.8 giO"!.'iJicy. ,il. _ ,~rub8 ,~lowicy,.5 _ Dodl;;!<Id~.

ii - pi~!\'!;i2n LWx::m!ll\iajILr.::y, "1 _ .gIQwiM. :; _, k,or~~ 'gwJmo\!'tall'~. g _ k>olel D3SO"N'<Iny, 1 (tI _, p-jBrScien IJszczei!niil.i<lC"!o'. 11 - zl)~ler~a, 12 _ ~~HnlJa, ~SI)"l'r'k.i:lji;!L':Z:I, 13 _ ,~sdl'lJl!:;, ~ lj, _ zaBie.p'ils., 'i S ,_ Z<I~IBpks~

1'6 - ,iru!:Jtl pWr)'w'p' 19i~~l 'l:l16wlil~e!

6'7'

~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======------~

wymh~rO'lfl!Ych (0.2" 0.4 I 0,,6 mm) _ Wyt~cL2Iljq;c: cyUndiry siln ilka! 900 nal'ei.y zaChOW8j6 IIJ& mor!t:aiow'{ dok$l ViI gHllr'iiiciiI(:ih 0.050.,.,.0,0;70 mm, a 'IN siln ihc:h

1 ~ oon 3000 - 1),07Q" ,0,0:91) mm, -

Spr.awdz:i6 pO"NiiellZCh flIi)8 pFz.yhegalfr la kadlu ba za pomoca Ii ni,aiu 'k~.aw~dz)iowego i 52~lrinorn,i€!~_ Uni<:it. k!crdzj'Er'~I~ rtI<li It:rd!h..i bue, i..'VOO h.!l 2 osi. lPoP1z,oczn~e oraz po przekatne], i pJolbuje wsu [l::t{: br,8S~IU szceel inomni€'rzi;I Q r.6zr'irej gn~ bo~d p>oo lini.af'i w polowie je.go d+u'gos{:~, J1eSlii 'wiel~o6C: szlDzeliiny p;ri?Je~rac:za 0, ~ (r mm, to' :pQi.vi n 1I1('i, ::;il1l' $1plarr(iW<liC, lPowlQ:t:2chr.ri~, :zbier~jiill(: jol1ldnak ityikrO konieczna wa r·st:w~ ma:terk!h!, Spr,;;r\N"dzi(i 9 n~;;rzd,r,r IPOp'yr,;;I'ii;;rliz.y (t.ylka, SIIii"r Ilk 9(0) i 9n~a2da 'i,!\i'B;lka rOZt'Z.<ldrUi {w:si In ikach 11 0'011300 w.all<;a posredn iegQ}, J e-ilij PD &ru;iiei~e'n lu sr'ed nilt Q'Ii,W(:irDw pDd popycJ:r~tze ok~:Z.i1l Siiii:. ze ,grr'ia~daJ $f!, ,rownomiemi,e' Ztlzytoe" to mozna p~,6bQwa;6&8s,toscri!!if,ac pg;pvt:h~cz,e r'iiadwynll~a[t}~. kt6ry-ch sredn~c:.8 2f2wr:r~nZlfra [est wi~k:s'Z,a 0 00,0.5 luib 0,1 Q m m od In omililalnej, Gdyby k'Mieczne b~ j;rQ'wi;'iI~n ie atw(]ltDw, to I"I'l02na, !J!Zy(: IPOZWie.lta!l:;a fi rmy F,iaJt ilt.lb pr.resmw\!lego '0 sreaf! ie-I( 14 rnra,

Sp.rawd:zic srta:nr t!Jlej'el: WaU(8' roz~dll!l Iluib pOO:r:ed Il!i'e>g(lo, T!I,,! I'elk~ ]iiI1ifJ1~na wy,t. 1<j!9<:!C i wc:i~kac: przvrz'I!CI~m spseja I nym ,A,6ilJi3!50' (sUn ik 900), SlOQs6b

2_ gJ LNIIU ~Mtii1 00/130I}

RVS- 2_60. POM IAR CY LlN:DflA

Ava. 2.49. POOSrAWOW~ 'WYMIAIlY KAOl::.UBA S.itN i I\A (:silni . 9(0)

Ftys. 2.51!. WYMlANA TU LeiJIE:K 1,jVAtlKA f'O!ii·REIJoN I EG,Q (alniki 11 '1 OOl 3(0) 1 _ o-twOr SR1ST;o\'lY. ;2, _, kanal 'OlejO';V'f. ~ _ pt'-.lYI'2-!:J.d'MMi$/1,..-j·_ miejso8J o2n<Jl;ZElniil 1J~~~-lId~l,

68 ~~=~=- __ ~_~_r~_·_P_A_.6._.~_·I_8_/2_·' ~~~~ ~== -=~~~

wymii<lfny t~.j le,iak. w kadk~bie s,illtni k6w 111 OOf~ 300 pok.az,fIl!l 0- fila r'(Sun b.1I 2.5'1 . :Ze W2:g l'f1!d'lJ ne to, ze tule] ki po wC'iS'nl~~lCiu m !JISZ~ bye r,l1Z1iv.iercaJn€!, polecarnv :zl"ecen'i€ 'iI!lYrr:f1 iany tu l,ej0k ASO - riaL P.rZe:d:l'lil@ 'hJ'I~8jk<r w'dlka r'O:z~d.L!i jest ,dOS~~ir'c-z.-.;lili;l w 'S~:~1i ie JI,;I~, rozwileF(:Ql'ifym lila ;gmmvo i [est 1k1:::5syfikoWBL1l18 wedlu 9 sred nicy zewn©trzfI ej oraz wie~koOsei o1iWOHll. Tui ejlki te s'~ dost~pne w cztsreeh rcemiaraeh (Et C. D lub IE.'L kll6ii~h 'pZllaC;ti$in i~ jr;o$~' 1,(i,(~l.bi~ ,1'11;;;1 kadh.llbi~_ Wytril!;JrY hJ le,iek z*tf.l~ !podl;;! ne ¥it Irwclzi811'e' 1 , ~ • IPCJ;ljC1l:8S rnontafu tilrl'oejek !lal'8'zy :2:w~6ci6 'U:W8.ig~, a by kanal ole] oV!f!( g'l'iIia:zda znallaz~ $i~ w osi ctworu srna rowego UJ lejlk:i;.

Sprawdz,Q,ni,e e,lement'ow rozrzadu Ws,/ek' ,('ozaqdu

W eelu s\prilw'dz(1:n~a w.alka F02:~4d LJ iJ1l@ le:ry u ItldCOw<l,t;, go w U<l:J:;,h tok<l!r~i lu b IU toiy¢ n;,)1 dw6th IP.ryzr:'n~t.;h i do 5rQ'clkoWoego' czopa p~,1l:vstawijc ,c.zu]n ilk :zegart?'Vif'{, Obrac:,ac powol~ walek. J eSl i cZ!!J1j'l'iIilt V!.rskaie biide p~zeikraczaj~}ce 0,1 mrn, to mozna w0konac pr6b~ prostowa Ilia. wil~hi. W.s.k;a~f1i.a c:zujn i ka n j',e' mQ@~ jlidn.@ik :pi'Z:€Ikrac"z;;Jc 0.2. nmm (bic!11;! rZ"€iezywiste ViJYVl o$li po~'Ow";ii W"$k~z~lIJl (;:zuj liiiik.a) - 'Pr,;!,;, te] Ok84j i mohl,a zm ierZ1ji 'itifZ:nioG: wszystl:<ich krzywek i porownac z wartosciam i '!,iV!ffllla~alwmi d la dla Iy~go .s.i:1 nika (par!lrZ rozdz~a+ 1.1) _ Zrnnie:jsz,ony 'iNZhibS krzywak ,pZn.a~Zal mF1ii€ij'i;;z~, nH)C· :S! I nika. (.h;;~hil dio IJOI'emW8 !li8 liiflo~fla IJS~ n~c-tyU!\:;o' ,c-aii)::r.em 11 iewie~!(i'e' sla dy zarysow;3Jr'\" -Jezel j' zuzvcie fest wi~ksz.I2,. waf€lI:: trzeba w'fffiii~'f'Ii6.

ZFli1li~FZ.yC ,smdiniie~ 'C2,iJ~:M)"'''' -ho.2yskfJJwy{;.h w,@~k<l J'Oztz.:jdli..!l i pOrOWJii:;;I>C z wymag)cl'nlym~ wartO:$c;iam i {patrz rozdz, 1.1'), Okre~mii :~red l'iIii,)~' W€(!Nn~trzn~ wci'sn i~W{: h H.! I€~ek~ n1~ niea o bu wynTiar,6w stanowi IIUiZ 1J10~:yskow.a nia w,aljka rozrzadu (~ys. 2. 52}.

. SVE [ ~ ~'. ~ : ~

" ~~.;~O~ ,.. ~i,lI,I:J'

- -_.-

~,:U5), ~ ~' ~~:f ,~

Ry~" ,2.15'2, WYM IARY CW pOVV WAlKA ROl,RZA,DLJ' (sill1 ik MOl

69

~----------------------~~================~======~--------------------~

Aby ur;;lrwid~ow\Ci uSUlwi{ czasy (farzy) FOii'.:~du, lQ ~nla(:~y (izasy Qtwilwi.a ij zamklli~cua. ~awm6w, r~al~~l ,,:~:~Jr.mc·' zneki ustawcz . .'e na Ikol',a~h !::~b~!.y(.t, w.'3lka: rozreadu i walu tkorlboWE!Qlo" pr~y' 2~+OZQnyrt'l +~lfLc.lIIchui, Operac:ja ita pol~g.a na wvkon a ruu nastep uj ij.cych mo'n nosol.

III tiJasvn~c :kQto zi-'bate na v.~l korbowv,

• N.aslI n~c rk,oto zebate na w"alek ~o:zr;;;~d~J.

II 0 br,oc~6 !powo I~ wa~ korbow'( i walek ro:ztzfl.du, u:s1i:a\viaj1\{:' 'iN na] bli~5z~j odl~g+Osci znaki pokaea ne strzalks rni r'ri~11 rry~Ljrl ku 2 .. 53. _,..

• W ~ym lPoaQ:z~nitj pozost.@wi,c ~o~o 'Z~barre na walkl!l rozrzetclu, r'ii~tOrli'liast S:ii:;ii!t9Ifllilt z powrotsm kolo z w.ah,.!' k~1rtl::NJwego. Za~o2:V'c 1!'I;flI kQta la ricuch i je.d FliQCO!:~~1i"I ie \.iVSU!UI~C na m iejsee ko,lo ';:;~baili:e wi9IhJ kOJI;I.o.\.I"!.I'eg·o. S[l:lirawdzicr cz.y cba zl'l,a~i nada I 1e:2~. w jed ne] lin ii,

~ Za:Mokowac od powied ni It:'! r'bij rz~dz.l(:lr1t'l kot,o zamaehowe i dokrec if nakretki III,DC!l.i.J~C·~ kola zebate zalecanym momentem. Nlie z<!porl''1ri'lltBt pr.zy ilyirn 0. koje mirlTIoiirOQO'Wym ii'I~p'i?dzajil(;ym pomp~ paliwa, ~tor'e jest (;Irz,!{~ZVmyVVaJl'Tle l1lak;f'~'tkij w~I'k.a l'io.z~~d~,i.

• Qtd@h~.t pod klad kji zabezpieczaiece.

.JesEit m8j~!bv.-C ${pr.awdzarne C2.aSy rozl'.ZildU (rvs, 2.64 i 2,tm,), to.!laleiy t!$t.;'N.'~(~ lus zaw6~ na 0,50' mm (silnik 900} hib (:IrSQ mrn (silif'li~i nOO(1300), Po

10 ~==== k_o_:m_-t~rD~.II~i~'lr~ze~b_.~ __ p_rz_Y_W_r_6_C_i.C_. ~_· .•. _- __ .a_·~_a_n_e_I_~~_V_z=~=w=o=r=,o.=.\¥._:_(_p_~t_~ __ $_ .. ~5~f).~: .. ~

.s.prawdzi(:, cz'!{ t.ul,e.~kit .s~. prawldlowo osedzone w g'!1i~~dacrn. Tumejlki nie mog~ byt cf't.'al me, :5l otWQry :;;fn.al'r.::rwe muszq p'Dkryc s~~ z kenalerrn ollejowymri ViI k.ad'fubie (S1prawdzic wprowad4aj~tC drud. T UII ejki dl@j~ silJil wyrnien iBC przez Wj!biciie.. No\!'!.!'!€: tule:j'kji 111811 e.."i..y wb iia&. ostrozn ie i p[~in ia.i r02:~,,'i8rcac: na odpowled liIi wy.mia r,

N a Ze\i'!ln~trzl1lej stron ie Ik~,dego 9 niazda Sq wyb:ite I itery, II:.t6re ol<:.reslaJjq Vli'!jftn i~~ ttl 1'0.Wi, Te same I iterv moena ~!1:aleiii przy kaMym otworze obok

otworu smol'\O~Q o .

. Popychacze

Robil}c:z~ powierzctm ia pClprycham::a, $tykai~iC.a si~ :2: kny-wk.ql powirm a by'c cafkowicie gtad'k.a_ N:il]1!wuel kie n ierown osei daJj!:il. 8i~ jed liI~k U!SI!.i n'l6 o,::;.elk'l! do polerowan la, PQj:;I·yd;~G::2: i' j e{jo, gn iazdo nie mog il by-c owalne oraz ~~ywac ZDyt 'du~e90' I (II?; IJ.j , !Do dy~po.zve.ii $<1, popyc.hacz€ n.adlwym~arQ"''l!e 0.,05- i O. ~ 0 rum (tvlko dla s.·i~nika 9(0), N:aleiy IIJ'~mi~ta6r .-.aby lozwi,0rcaj:ll!C gniazdoJ ~i;!IcrnQ1Na!i ~1'i"'l"m<llg.arrlty luz momazowy popvch I3!C;?;6,

Walek p'o.sr:~dnl (slJnik'i 1'10011300)

. _

W si I nik,Bch one (11 (0/1300) V'."a~ek po:tiJiledn i znajdJu,je sif. w tym miejst:I.J, Q'dz~11l w siln iku ohv (9:00) jest urn ie!S~Gzo liiy w·a~(;)Ik FOztz.oll!di!JI, to znaczv 'iN h,clh,.l bn~ $1 I nika. Zwiq~l1t \A'a~k.a posredn iegio Z ~'o.u.;;:;!tderliill!J(!ItE!;-g~ j'edvrnie na ityirft. :ie je-S1. w~p611f1 ie lJ$tawi.m~y'f OHI2: napedza I1V p-as.!dem z~battyrn. WI;jJek posrsdn i [est podlp-ality w kad luble r~tJ dwoch +ozy,s.k~ch tl izgQ/I,(!,('f'C,h i n 8 pedza lbe\Zpatrednio po.mp~ o!ej u, rO]jdz~el,acz z:ap'I'oll U or,az plf:z,e'z: kele mlmo~ sfodow>St p(lll'nlP~ p~liw;a .. Wahi:!k posred ni mozrra wyrncHI!iOw.a(:. po z,DI.i~oi u z n ieg'o kolai ~bategQ,. w niil~t.~puj<l{iY. s.posab,

I. Odlkr~cit plytk.t moc:u]iliC;Q.

III Wyckt911 ij,C ostr'QZIi jie walsk z k.adJh.lb~,

Pomiialf!{ luzu ·~ozy.sk i lch wy-mira!i~ g:rzepl'o,w.adza si~ a narl.ogicZIlI&e, j,aik 'iN tprz.yp,@dku watk..a rozrzadu siln i ka 900.

Usla'wianie rozrzadu (.silniik '900)

~. 2:~S;i:. Zt{AKI USTAWCZI: i'IIA KCH:.ACIH Z~BAJ1'{';H wM KOFI BOWi:060 I WAtKA ROZRZADU (sill'1ik. 900)

o

•• fir

__... .. '. ----- - .--' ·3-·a'=' ·0,

~I •• ·._-" .-

-I

.r=;

111'[

72

~--------------------~~-=====~~----------------~==========--------------~

:2. SilLN iIK.I· '900/11'00/'1:300

$"i<:U"I p>!sita :~~·bart:ego l~r3il'e.·i.y kontrolowac co 1 (Ii 000 km ipl'Z€bi'8glu, filat:oril"daSi p;;l~E:;k' podlBg~ wylII·i,!in·i,e co 50 000 km I ub g;jy pojawi;t si~ ozneki zui.ycia alba G8Q~E!tjelr!"ia" IEJ)=:;!fTlelTlty Jtr'u~ch.alii lzmu F'OZFZ~dlu i pr,.awid!QiNE:: IPOl"o'~II:Hi€:: znak.6w ustawczyeh zostalo pokaaene n I;! rvsu Ilik~c;' 2-56, 2 .. 67 i 2.58. DOlkl<lld FIle iJst,awieif"lli"e- roZF2.~dl.ll wymaga dvspon owania spe:.cjal nym sprawd&~8Ilemr mO'~'1118 jec!'nla:k ;;;a$.tQ:!jow~6 iTI·atodl!' z;::gs~lPc.z.:]!- !Pc,leg.a CI!t"i~1 na ustawien iu wahJ ko~bowego. w po:lo~·e-nue oclJpowia:daj"llce PI.U"! ktorwii.IL tpr:z:ed :z)ljemo·.I'd.uWdl~ lem p~skiZl 2~barr~g·o_ HoI.< '1, cyliinar.a jest wlLedy 1lU'i?; przed IPrzejsci ernz :5~WU spr\;:d!i;I'r"~ia, do :(:;I.lwi,i prat;;.y _ N.@ ti"2If:C~ :kat.act! ~lbaty.c:h (wahJ ~::o,rtJioweg:o. wa~ka ~oz~.2:&dll.J ii welka pos!'€dln~ego) I'ii~n ies6 2.1iI~·k i kOlnl~1i~~d.r"II$, rnla'tomiast na nieruchomvc 11 elementac h si I nika odpDW~adahGe· tm znekl Qdnl[e'Sh;lI~ la, Uun i€lS:!o.2Q F1:E:1 20il~j poshJZl;! p61:n~ej do ustawie ni:a razt"Z.1.diL:l p~zy z:aH,adla ni~ paska ~~b8tego.

'0.".: ....

·-1···. -:.'

. : .. -' . .

Fiil~_ 2_66. MEeHAN iZM RQ2fiZA_Di;.iI ($ilr"li ~iJ 11 ,00.1.1 $O!Jo)

1 - O!lli:lliili:l p~:':;:!i .zl2".;iil~e..gfl,.

2 - k.¢O ~~t..:j~~ w~lkiil r.flil:r'Z:~L~lu, ~ - 1I'61k:.!l IfIspi l1I1:i.i~CI:i, -4 - ~.:clo :r,~t~ ~~l~;;I pOOrot:lni'~9\l)"

5 - kclo z~oote W~~U k.mbo\i\o""'<!gol),.

G - DB.sek ~bBty, 7 - w.s.p~ik .1Ti~~il"!;;:!!;'~'<!, S - Sr.I.lbB' d\'i/ust.romru, ~ - wale'k. rom~du

1:1j:. RQZiRZ,ilj,D

UIST A"WI'E.N!IE (:!:III I:.NliKl 111>00</1 &:IO')

Ih'·B. ,2.!!j,j.. RI(SU~~E.K MONTA20Wv PASKA :GI;iIBAUGO (silriiki 1 ~ 00/1 300)

i _ kolo ~~bw:. ;":l8lksl y:oo~du~

,2: _ snak do 'L!l!::~wla !lila it.!8ikal ~02rritdu., :3 _ pasek 2~ilV. 4 _ i1Spit.1il~ 5 _ ~j)mlk naplil<!iCUi.,

.e; _ kill!"I' ~~b~III!! .....-ilika, pMredi1liegQ\,

'7' ~ 2r.·I!:Ik d~) u~ta,wil!!['is wah.J I'::orbr.:w;,;~'o.

:!j: - kl.;ili;.l' 2~1;I~~{~ ~rnl '~~b:;:iwe£lt:ll- 9 ,_ rolk.i:l napiIi>!lJ~ea. 1fO - ~tI(1Ik !I~41"!"'.;":I'(

!=ly~.,. 2.~_ RQ.Zlulii ESZCZEN I E ZWlA~OW iJO

U ST AViJlAN IA foiQZfl2A.DIU (~ill~iki 1" (i0011 :.M)(Jl 1i _ :In;:'J'k n;:!l 1«:;1r.: zy~.~tl'T.·1l .... ~Ika, r.~n.!lfll!J,

:;:: _ '~I1;;J'k cO~l1iil;!Sil>:r.;i?i 'n<!J ~)"~i:I.·~'il~ E::flf~

3 _ [1;;;P!I'1'i!~

,4 _ 'm~k [1;;) _!.:.Q!;" iP~W\"''(.m

5 _ :mOi'k. QdilTl!e;i8IT1i;;; 11;;; 00!0<11 i~ tp.iI~k~ ~b;:JWg()

!!II Dopmw,adzic Ho~i ,c.ylillldlro\v 1. i 41, do p;i o10,:z:en ia LL_ IPQt,wI'*II',dz.o;li"'l lam Qsi~g!n:i$t;;da :!lege, po+oze:n[a jest I!.Js.tawuenie sj"~' pun ktu rna bole zamaGhQwym (USIJ!II"N5l.C z obudowv ~'Sj;l{l",z~~I;;oJ gll)mmv.<i: poklrYw~) nap(i'zec,iw znaku Q"'"' na obudewie -siP~gJa {patrz. rvs, 2.8)6). Pmn adilio cba z;;'wOry pi~rw,~e;t;l!Q' cyl i ndra ml(JiS:Z~. byt: zaJnkt1l~~m. to ZI)8;CZ.Y mlJsz~ 'ili!YKaz:ywac Iluz." 8 ti!k~€' I!}ali:;·,c: ro:z,dlzi\e,I~(.,'"Za Za&!«:OIfi'i,J! musi VJ:!il~!2'IfYiI{lC pr.z€fIN6dl zaplon owy 1 . cyl indira.

II! IPOoI !JIzow.at ,srub~ lIlapi nacza. 'oQ'J!l&C: go il pO'IiIQwniie d,~h~t;:ic :SilUib~_

• ,~hiy6 lPa~1k z~Oattv il'I2I ikCtt<!l 2l~lbate: i pol !Jzoi\i''/,ac wspornik !Il alP)Jnacz8. WykQnac jeden, dwa obn)ty w IPr~w'Q wwfem kmba:wYI"t1l ~ IPOinlowl1l~e dokrecic rnocowa ni" e napinaeza (patrz rys. ;2;.:56, i :2.57')-

• W.O:;;::eSIll iei tria'lii~e'$.i(:i1fle zrlla k i 'i,i';,l"ykd\~y.::m~c do z,~ryfikowalll ia poprawnosc i ustawien ia ro:zl'Zt.;!d 11. Ewel[1H.1ain ie sf:!~,8wclzi6 'f,;;u,y rQZrz~d I,JI (iPa:tr,2 da n,~ fI<!I s .. 1,16) i n.~ 'l.1\"'s"2fl~lkii ""'Ypa:dek U!S!:aW.i@1iI ie zaplo IliU (pam: s, ~n).

Usttawieln i e' ro~rz..qdlu n ie jl~$,t (:Z'!{IiI'MiiGi~, !<li[W'~~ pon iewaz blad Vi p,Tacy mote spowodowac zn aczn eo :szkQdy w si~li"dkl;..!" W 5ytl..!';::!oJ::MI ~h w~tp,l~wvch nalie:iy willil~ ,od'wioozi6 ASO _. Fiat, J!Jl-S1 i jedn 0 'z 1k6+ zJibatych jest p:r~es~~'i!.done 1,ylko Q jed!e·[lI ';;;&b, to .si I nik pro.".I(:a.J~o$! niii$orOwn iJi1lli;arnil3: (w Ilr3lj leps:zYflli przypadkur n le rna mQCY. 81 W na:jgorszYfTi dojd~ie do ,jegQ zni::;z,c;,ze~·l,i.a}_

_7,3

r--...~~-1"

""',~~J

'--"-==~18

---=~~-19 jL~~~~---=~20

",~~~~--2'1'

,2. SIIblN llii:i loon ~ 00111,:300

2.7. SM'AROW'ANIE

Sercem ukla:du sm<l.rowan,l?l sil n~ka [est W~w.Br2:aj;fjca. c isn i1e>nJ&8: ollJl:ju pompa ztlbat8J,. I"JatOI"J'),i<lls,t flark4 ~~Ui;ldE..! lest 1Pe-1 no pt'ZlE!lywOViiy fi ltr a lei!]. Ele-me'rnty Ulkl-adllJl sma rOWMia zootaf,y pokazane Ilia rvsu nku ,2_5,9, Ii"p~d zas i czesci IPOniJpy' olelu - na ry.s.unku 2..60..

A,ya.. ;2:.59. W::.E:'i1i.D :SMiA1RQWAN!A (sil~ik :900.~

- lih['ClI~ju. :2 ~ 1,I:;:z:i;~,clIk.<l. 3 - G.lujn ik ci~niani'a oiaJu, 4 - :'!Iptl,n(!k gl)mQWV, ,5 - korsk spLilStli ole'Ju. 6 - ~"-Ilbil ,Z ~:o<)dkMI.j1k~. '7 - pr'tI!-' .. ;f,Ia;I. 8 - ~f"l~k)3,. 9i - ;§.ruba. I!'FIOc.uj~~. 1 (I - ~(Jra:k w!~"'1J o'!a:ljy. '11 - IIRzczelklt, 1:2, - ..... y.'9.!&s8(:~' ~to!Il;Im:iC"ni.

1 J, '4 - p~tWfCdl ~lJImO'!ii.!V, 15 - '.MSi:a£flii=:: b,agrll!ibQIh)'. 1 i!j; - w !a::jk<:! 'loo,'p.'.£ikowB,. 17 - ~F,ad u~~aln~jA,a;y, 1,8 - US~a::zE!I!;;", 1:9 - wo:Jh)~ nO!D~iqG'!.r p.:!i,mp~ ,0 raj III' i r,a):::d~~I\iif:z z;)p:ionlJ, :.:!I} - ~ruh:<3 m!Xw~(;B', ,21 - p01i"lp-i:! CI\;1j!H

74,

~~------~===-----------------------~===-----------------~-----=====~

Ry~. 2:,60. POM p.t!!. Q!.J!J U W Rr.1ZLOZEN.1 U ORA.Z J EJi NAP~I} hiJrliki '1'1 OOtH 3(0)

'j '1 .... Ie-jk.a ~mlk.3 ~~;;Jl!lj~:J.. :2. - W<lIBk po·~rOOni.

3 - h)£ir:r.) ~bate n8p;;>dlil-'II;~JUm~ al:aillJl,

4 - wk.l<I~~ L:I~~c:L€Ill'l'iBi<I.cy,·4 - ~II!!~ i !>:afD :~eb<I~e,.

5 - ttml jki:l kulk.!:i 2.~bllite!JlJ', '6 - k{~fI ~~b.ate n€lP~mc.

7 - iJbt!~Ow;ii pflfIWV ateiill. -8 - pl'r't.iI ~;'!/lI:rrwajil:CB,. 9 - Zil'N(lr.

~==== -=~~ -==- __ 1~"O~- __ s._p_r~_:_n_~._1~1=- __ P~D=d_~_a~_A_.~_.1_~_·~-=~=n_fl_k_'-= ~ ~175

to7. SMiAROWANIE

P'omlP~ oleiu rmQ-Ina \i'!l'fmorn:ow'~¢ 2: siin i~8I pozostawi DIFI,~Q 'iN poj€zdi.zi'e..

• .Zdemontow.flC dolrni;ij.·osIQn~ blaszana,

• Spu5cic ol;e-j z sui nika, III. Z,djcrt m isk~ ole] ow.q ..

• 1 Odkr~dc PQr'liIP~ ole] u i lf8Jze-rn z walki em lIIap'~d!zajq~Vffi \i'l.!YSlJIllliQC l k61k3 z·liI·bart.e.go tpFZ"j" wa~k~,J rozrZ<;!dlu ~ pos:re.dtrllillij'~). _ K.orzystf"fie ie5~ wC2!3$t1Iiej' wy_· rnontowae rozdzieteoz :;;:~pton u. pon:iev.'-a~ ubiw~ to pozn~ejsz'{ mOlFltaz p."!Jm'py.

Podczas m;zbi6r!.;;i PQmpy olej!J (rvs. .2JH) zvvr.acac· Il..!W,i;lg~.. :aby srubv pokrvwv odkli'\lC3C: powell, ~on iewiflz. za\v.or przel~\iliCl!\!v'f. pod pokryw.~ jest w stenie napj,~t~':IYI. Po zcljfc:h.~ plyW z:.alkry"w;aj&C>ej PQ5redniej rnozna wyc'i~gni:l;{i. l oblJldlo-vvy kola ~!ba:t.e (ry.s" 2.6·.2) _ IUfnye stararmle wszys~k~e czesci i pDddar.. j;eo weryfil<.ac.ji. Aby okl'e::S1 it ,dal;sz!;I_ ich pl'.2:ydatlloG:C, !1al~z'f przeprOw.adl~6 f1ii;j$t~p:l Uij"4ce kontrole,

• Sprawd2.it luz os:iowy 'k6t Vilhaty.c.ih .. W tynt cF.;lII u cczvszczcn e Io;.r}l.a wlo.i2.yt do olbudIOW't' i ria jrej iPowiem"hni iPolo:zyc lilil'iQ~ kir<'lil.",~dzjio.wy ~i;lmi.a~t p(ikty'li'!r~l. Z[1'llierzy~ szczclmom ierzern Il,JIz m i'i!d;cy l'ilni'slje.mn <:l kDlh~m i ~rv.s. 2.63) _ Ll,1Iz fllont8lzovvy wVIiiQ:si 0.020 .... 0.1 05 ni lifi. neromiast j"a'ko gralr1iije~ zuzyc:ia IPI4Y,jr:n I,J!je si@: 0, ~ 5· mm, W t't'll"tl os~tl'llim pr.zypat1lku .za.clhodziJ IkOr'nn8~f1IOOC '!NYImi.any 1;;,6~' Z'li!'batych, .a~akze CZIiI$to obudowy; inail~piej jedil'"'Iak ';,!I,rymil!;llni,t {;a~ft pompe,

R'!;':.- .2_m _ W~ MOi'1WW.AINA I'OM t"A OLEj IJ (~Ini'i:: 9OO~

'1 - w'~le-:::: na.p¢~r..ilC1f,:2 - (:!l:iutl~a pompy. :3 - plyt.<j ~3l:.f'f'ovajll;CQ_. 4· - ~~z;#l>!l 2&\'lOO!J, 5 .- ~""'{Jr pr.~,~::!wo;,;oil"!o!

2_ SI!LNIIKI OODn ~ 00111.300

/

.

R~)!l. 2.62., W';{JMOW"AN I F" KJ)il ZI;;BA TICt-1 L POM PY OlEJlJI (:E!ilnik :900)

fly~. :2:.$4. POMBAA L.U1U ,KOE:..Z~BAITeH WOSUD'OWIE (:silli1ik, aOO)

11 - ::;~~olilf gmnr.: •. 2 - IIc.~E! z~b.a~e .naD~.air!!OB'," :3 - ·gb~IOOw;:! p'~r.'r'ipy, ~. - k.o.lQo ~battl I'18p~dZB;I}B

R'f!l:, ;2,63. POMLAR L.1J2lJ1 O.slo.W~GO KOt !~MiI'YC HI !POM PY OL.EJ U

• ZEn iei'zyl: lu2. rr),i!fi:d'zy:z.~lbrr!l k,61, wsuwa.~~c S7..1C~eti nQmTerz. In !(:idzy ;;;:IriNa S.~SiBduj;qce ze 5Qb'1 ze.by. W i1iowej pompie I uz zawiera sie w graJ!"'!QCBiG h Q.,02!L_O,100 mrn, jako zU:Zyc~e d0p;;111J5zc:z;allne rlflo&:f1<l1 pn:yj.~.t 031 mill. W pr.z·tp!;ildl<u przskroczenla te] wartosel kola zebete tifZE:!ba wynlJieni6 ..

!!!! DoaatkowQ zmie;rzy6 szc~ei i r'IiOlli'JJier.zem lu,.z mi~dzv U!W1ft~tr.zl'11~ kraW~(ti::~~ z.~ltJc:1I a :s>cian k_~' QbudQ'lNV I( rys. :2 ,64.).. LlJ!z monta;zr)'!.i'if1( [powi ilien wyfl osic 0.05'0.-.0, ~ SQ m 1'0 .. Jle~~i w.anosc ta zbl~za sit" do 'g~8 nicy 0,25 m m s: ro .na.li(:I:Z.y '!/.If1(mlienil(J. kola ~~balte i {huh) @.blj.do.w~ pompv,

III ILiJZ os - koto :~~bart:e naJp~dUlIf1 €!' CIIra:;;'; wtll'ek gti6wrll'y' _. obUidov.ra [po¥"d.rnien mi~oit ,si~ w ,g~.a nieach 0,01 '3., .. 0,055 m rn. CZ!f;!sci te nalei~ do rnnie] obc i~zonY'ch mecrnii)in'iCzfi io;l i ichi steplen :Z!U.ZVdr3i wv.sm~,cz.'l{ Ci~r,le@116· na '!,i\!'1fczucJe.

III Spr~iyn~ za ..... eru pr2te11e.wowego powin no si~ IN miare mozliw'Osc;i 5!J(r~:rwdzmc na IPrzY~,~l;ldzie do baden is charalkte:rV:$lyki sp;F~zyn_ mug osc s;p~zyny powilillrl a wynooic 36,0 mm po obciazen i IJ masaJ 2.5 kg (:5 i[lrI,i k 9(0) lub

'76 1-- __ ~~~:2~2,_5_.m_m_oo_~_~. _Ol_b[l_-"i~~z_" o$!~fI~i iJI~~ ~m~i ~~,s~_;. _4_"lo_k_'9_,ts_i I_n_ik_i _·1_'_0_0/_··1_3_0_0_1) '=~~--------==a

illy~,. 2.)56. 1"1 LTiR OLEJ U W Do.U1iIiEJ C:;;:~.$C'I

~K~A_D._~_UE_A_S_I_lW_I_KA_·_~OO_ ...• _· ~~~ -====- ~~ -=== _,17

2..,', $MAJl!OWANI~~

Sklad8Jn~e pompv praeprowadza si'i! w kol ej nosci odwrotn e.j n~z roebleran ie_ IKo~a :2i1b..;1Jt,~ pompy nalezv do brze rosl'ii1aFow~6 o,lo$Ijem" a by za!pewlII it d obre srnerowan i<e pndczas I'Q,ZfU(; hu. Plrzea zamentcwa nluem p:;!,QmlP.V, kt6iJ'i£: wyko· nuie sie \\!' odwrotnvrn porz~dl<li ifIi2, wymornowanie, naJI'e'z.y kJilkaikrotlflie ob:racit kola, wV'sz!J!<u,~~c ewentua InE!' rn ieJ5C-a zeroC Ilfia nia.

Wym i ana -'Ii 1!1l' a 0:1 ej u

Bamoc hodly IF iet U 00' Sq, wYPQSi;3Zor.18 W sZ9:regm'o'y fi ltr oleju, kt6ry s.!-:;I8ida :5 i~ 2. m~[,gJIQlWej obudowv i wk~ad IJ fiiltmj qcegQ, Filr~r pO\'io' ito no ~i(l wym ten ia':: 'coo ~ 0 000 k m, (ldkr'ilr.:;:a,~<tc. 'go ad wsporn il<a p~,;ry kad'llJ'bie (rvs . .2.135)", Jes.ln fi ltr [est zbvt moe no dokrecony, w rnoma i.!lzy,c. speeja lin e.9.o klucza do fittrow ol,e,~().'w.y'(; hi lub POrn-DC sobie plornern ,soiemY!lil, ie,bv zfr'llniej&Z'p"c pos.H1zg r'~il,:;i. Gdyhy r'lii'i;! fJrzYllIiasf.o to rezultatu, j'e.dynym wyjs.cienn [est wywiet'{;eni€ wieli1!ark~ otworu W poprz,el: fi ltra i pr,zB:fozenie przez n ieg:o w"F~-t~,k.a_ Wywieraj;t(: odpowiedni nacisk nl;;l wkrE!'tdk, ,odkr~'ic filtr, Niezalesnie od SP(~$Qbll,i odklr~(;e.ni.a filtr nalezvzawsze wymienia6 rii91 nOwy. Montaz nawego Wtta przeprowadz~ $i~ w n.ast~'plLljQCY sposob,

I. Uszczelke fittra P O:SI1I"I8JFO wac' oleiern 5iln,ilkovvyrn.

,_ Pr.t';ykF,~<;:ic fi ltr do wspor:n i ka, ,at do wycL!Jwal nego oporu. '. Od lr2g0 pilJ'tozen'ia wkr~ci.c filtr J'~hlJ I) dal Size 3/4 obrotu, II 'U rue hOllT1li() $~I ri~1k i spra ..... dc2il szezel nose"

Pra ..... :id~owost dziala nia fi ttra 01 elu mozne sprawdzi 6" C hwym2lil<l(;. za obudowe tUtri31 p!i"ZV <;:ieplym sil n~lku," N iska tern peretusa filua w.sk..a~'l)j'li! lila to', :Z.e p.ro:e:plyw cleju jest sbocan ikow,a nv (dzial<l z<:iJWCFr bezpieczenstwa pr1'.:y za,tkiiJ nyr'lfl 'ffijltrze). W takim przypadku fil~ trzebe j~k nMjs:tybciiej wyrnnenic, pen iewat de mili;loj:fi(: +ozy,skowan ia bedzle destarczanv n ie oczySz<Jz,ony ole].

CiS[lIfeoie ollej I,JI j e-st 1f1eglu IO'N<lIne przez zawor 'Pl?!elewowv umiieszc.z'Ony w pornpie ole] IJ! i powiir1lri [i wynosiit 3 ... 5 kG / cmz prz,y nagtr~ainym 5i I rdkL!l i ~1:I0din iej predkosci obrotowe]. W m iZ$z,y(::h tl$!mp8~<ltJI.I raeh cisnienfe oleju rna wy.i-Sz,;:J W<lIrt.otc., pen i€:waz, ole] sre] e. si~ g~52:Y",

Je~el i distden ie n ie osi~gi3 wymagaln ej wartoscl, oznecza to' albo :z!.iz:ycie silnika (zwi~kszeillme luz6w pallewek), ,ailbo ko,n~9>C£rno§e naprawy pornpv nilej I,!I (p,attz s. 75).

Si!niki Fiarlta Uno sGl chlodzone ciecz~ w uk+aQ2:ie' ~,egIUIQwalilym termostatem ii \i'ifY!posazoFilym W' w~t'ltyl,ato~ Ie llitodln icy, D olb6r ,e lernelfltow !JI:o:Jadil!J chlodzerlRaJ zalP~1i'i i<3 p-rawid~'Q'w~ to$ir'fllPe:r<lr~)1,J ~ $i~1 nika rt)wilii~z pod~za~ W[)~Ir'IEjj ,jcllz,dy W teren le, !Poostawowe elementv lj!l;;fadJtI cblodzenle Zi03t,!5'l'Iy pokazene na ry.s1!J nku 2..66,.

Pozionrl P~Yl1lu 'iN zbiorl'1lii<u wyr,6wnawczym powi nri:en z:aWS2)f!' przekraczae JQlnl~ kr9iSkii'_ Podeeas spFm'..'dziIlnia poeiomu p~ynu s;ilni:k i'llIl.!1sn lby{ zimny" IPO,r'Ij~e'V!!az w 5~alrili:e< r'Ii~g[Zalnyr'n $ta,r"iI 'P~';"r"blJ w zhi-ornikl"l ,iest wYZszoi ~ '!i"!.!Z\Q1e>oll,J, Ina SWQj::;i_ ro;,::'Sz~~~8Inost ciepl fi!~" KOIil iec1l:nos6 cU:;I_g!ego ,1,J'W!pel'hi81[iiij::ti piyn~!' 'iN zbiorn i ku tvJiadczy 0 lstnlenfu l1IifrszG:::ehosci w ul<'~adzie, W takirn

"~l .',~ ".'

Q'

Ii'l'f.,';- ,2-66- ~t;;;t.AD Cili!!:.JQ DZ~N IA S! l"N! KA

1 _ ZibilJH1i~ ' .... i)'r-6lffl"o<J\M!;~'f, 2 _ Qbl.ldO'!'l!~ 1BrlFl%1~1tlt, :3 - csui r..ik tB~PilriJ1l)lfry p'hfil'!.i,

-4 _ PIZEi'tt6d pr'lJw.oJdz.q"'.,. do 1l<l!Jrrz:ewnic'il., 50 _, PJZBw6d prow<ldz.;jCY cdi fiI~g;:zewlAiCY, 6 ,_ pornpa PlYllIl!I ,r:mlc.d~OB!iI'O, '7 _ ~or~, odlX'\"iet~BiIlill\. 8 _ do1ny tpi"Ui\lol6d PfO\o\,Bdl.!!cy c:.o pom:pY. ,9 _ w'tI~'2mk. c.ieplny wlrJ1iLvlator,s\o

il-Q _ chlodnics 2: \M!I1il1yI8tD~E1iT\, '1'1 _ 1P~\IoI6'cl pc\WOH1Y z ~illrl;ika do. chlednicv

~B~I ~

,:,0, C:H:-t..OIDZEINII E

itf'f;3. 2;.1}]. S:PF:A.\'o'DZANIIi: SZCZELNIQS,CI KO R KA CH[{1 D'I'0I1C1

p:rzypa,cku l1a.l€lz.y li.J~yc pompki do. sprawdza ni a cisn len ia w ur:dadzie. I?onn pk~ Wk~C8 sii~ w r::NQdlin iCi$ W rniejsce korka Wle-wL.J i wvtwerza 11 i~ c iSln i,eni!11!' 'li IkG/cl'1rl~. Je§li uklad jes.t szc:1:e.lrw. to cisnienie !lue [powin~~{.1 sp.a§c,

M 0:2:,8. si~ j.edllak 2!darzycr i:e p-lynl wyciekal przez koreik c.n.lodn iCY., kt6.ry W Z'j"d'ilzlh,i z tyrn t{l2 wymsg8J sprawdzen la S2.Cze<1 nose i. W tvrn celu koro$lK IPod'I'oQC'ii:Yc de [IQm[pk i i U ruchorruc j~ (rys. 2.6,7) _ IPr,awi(Uo.wo tu nk,ciomJj.~cv korek musi sie otworzvc, jezeli cisnienie '!NYnos.'1 0,8 H3/[):m"'.

U k.tad eihfod~B niia jest napeln iony r-oztwCJ{rem Srf)dlka 11 ie~aJm8Irzaill1l{:eQ'o ,. PaIrafUu 1 ~ ". Sam~ wod~ powlnno si~ S~'o.5o.wi'US Iylk-o w sytuacji kQ(;'!ie("gnej i fr1loiliwle sevbko wymi{! nil6- j_q na Zit leea ny plyn. "Parafll! 11 " ehroni nle tvlko przed zamarzniec iem, ale i :pCI'!.i\f$tr,z~'li'rlluje: procesv kOF-Ozyj lie W si II1Ii'ku_ Dlatego t€';~ :st(ii:i!uJ~,.c plyn i Pln-eij rna r!o;;i M leiy l,ilpewni C 8i~ co do je.9'O przyd:atnosci.

Ufd8d c hrtod:ze1nia opr6.:t,lli,a s~~ w spos,6b In,i;I$,t~Pt1j~cy,

• Odh~cuc: korek chlodn k:y-

• C:;.lJI'kowlici'e, otWOf2.YC zawor llagr.2iewnic.y na taLI icy rozcz ietcze],

• Ot\i'!Imzyt "'u~ek S'PU$,t~ plYi'iIlI umieszczonv w clh led nir;y z pr.avilej stronv na d()ol!:ll i '2Et,br.aC: wypl'f'Naj~cy p~'f.n.

I!!! Odl·ijc&yc od c:l:il'od n icy doilflY przewod gil.;!lrri'I;lWY (1;}~tFZ 8, rvs, 2,.06) i 2ebrac res:z~ p~yniU'.

N.aipefnusnie ukladu cn.io.:;IzE;!ania odbyoNs sii~ w spos-6b In,asteopuj-l;!cy.

• POlll(;lwnie padlij_cz,yc dolnv !pr~e.w6d [}hlodnicy,

• Zamf<f'I~c ku rek SipU5,W piyn u,

• W rl;lzif;! p>Olrzeby ~dj<lic ikorek ~ ,r;:hl'odnk~v·

III lNape~ni'c c!hJod nmc't pr.awie pad IkFoaW~dt roztwcrem p-~yn UI n i(!zam3itz.aj~(:eg(:o.

!!II, Po.nownie ';o;M-ozve kor.eJk c:hlodinicy .

• 1 N,a pe:tnic do cotne] kreskl zbiQr'FIiiik wyrownawczy. Ii Catkowici,e otw'Oi'Zy6 zawDr n sgtz€wflicy-

• F"(')zO$talwiC: uruchornionv siiln lk, ,ai ..... 1~c"2.y S.r~, wentyl ator cModn icy.

• Sprawdzic czy !:l ie m~ ..... yc;,iek6w piyll.llJ i w r81;::! e- patrze!by do(;~~gln!;lt o,pask i zaelskowe.

• Wy~&czy6 s,ilill i k ii P(;Io2:Qstawic do ochlodaenta

UZl!iiPB~'n i,e ewermra l!lie p~ylilef1i :zujonn i k wy;r6wnaw'C~y.. Calkowi ta poiem r nose uUad!.l (:.h~o.d1ze.nia w~tnosi ckolo 4)3- {~mJ (sil'n if.< 9(0) 11..10 6,11 dm ~

I- {=~iil~n~il-:;_i _11_0_0_/1=3=0_0)_'. ~= __ ~_-_~~ __ ~=---___11 79

I

!ll;".#- 2 .. 63. E:LEMENlTY uIK-i::J);.Ou CHit(i D2i:N IA

1 - :;oJbigu'lik, 'i'iI!flifu ... ffi!l ..... t;;:!y. :2 - ehlodnlca, 8 - K'Dl\Eik ,~h;lodJ1Jic-¥! 4 - W'fi~,c1il"!i!'; l;!ie;p!Ii'p.', ~ - li!!ritl6$'IS! i ~~g;O ,I)bi2JOOW'a. 6 - IPgrnlt,:o.;) F'~tl;1,!I ,~'Ji<locl~1iI~~pr!o, "7 - ~1.liIlk w-e my I atora , :11: - lopatki wl!!'t!.'I""~lJr(ll

IKorek chlod niev ol)dkr~cal $i~ ty~k;o w6vv.~$,. gdiy IUlkfad chl'Od2.'f!iIl,iia zoo:aJ a pt\6:.1:nj,ony. N o11i1f1aln i€ d:o lU!zulPe+nia nia I.JIk'~8dt! sl'lJ!zy :;;:;biQi[iiili·k. Vil'{l~ifI~W'eZ'Y .. IKO'rek clhlodliJl:W jest zaolJ;ati'Z,'Ony w ciSIfl i€n iQwy zaw6i mvudwz [lI,(, prze'1'o: ktDr'.{ p~yn 'i/II'Y'C! O,$,t81j<e' si~ do :zbi orniika 'Iiltyr6.wnawcwgo. 'i p-owl'a.,ca podczas styglnij~ci,a. Elementy ehlodn icy zostafy berdzle] 5~~eSI6l(lwO pok<l::talfl E:1 na r¥5U'iflk;;)lt;i.h 2_68 i 2_69_

Wymi,ana ~ermosta'lu

Term!lJlst.at otwiera si~ w '~elliiipai'.atl,ir,zE;: ,65 ... S~"'C (~i I nik 20li)) lu b 83 .... 8-rC (silli"l iki 1 ~ 00111 300). W celu 'WymQf1ItowB nh'l termostata na.,I'l;!iZ,y $pl,.I'oi:t plVi'll Z !!,Jlkl;;!.I;:iliJi pOf! iilaj l\ermos~tu {!pahZ s, 79,}, ocll~czyt g;6my l!)ifZ~"oq gll..!!iifi-OWY

80,~ ~==================~~==~ ~

WYMIANA TE,RMlO:S"I'AT1U

I

I

R~ . .2.6!;!. ChlW O!MICA (8ihi11k OOO}

1 - io;(IrJjk 2f:»':]rl~i!;:;aJ \v'f\r&wm-3'NCZl;:9o. ;.il - I"=-:~ella!. :3 _ z:bi(J!i1'!ik ~""fl8'WCZY· • .II, ,_ i[lP~"s~il! .... ~(:i~k.llw~ • .5 _ llJdM'!l'~"t 1P~!O';i"ol)du. IS _ p.r~i!II'!I6d !iliUIJJi1~',

'T _ ,opeska z4)(:i!;lu;;w;:I,. a. _ ddirrt ..... 8DOm. C!;il·Od'f~i~. :9 _ ~rl!lb8,. lo. _ ~k~ild:io:a :ksfi~al~o'ii'a.

111 _ pad~hadk.il !:1 !f,miJ, .... I;:i. 1:2 _ Hilejks d:yatans·D'.'Ri. 113 _ rulejks !<JlJmO"loIo\L1, 11,4 - F,I(r6!dsdk,s.

16 _ PFZ8't.VOd. ~~C~,~C\l, 1 a - (:ht6dl~ice.

17 _ koOi\2k dJ:i!Odilic.,.. 1 S - 1iI;:lk~lf1J.:.a.

19 _ pOOkEadksl s:p~z~"StL!.

:;;:Q ~ ~jil'~s miorn~l'! '''l';'r6~o,m.jl~i:~1)

i .;)Cllk~ci C' od IkadilllJb,~ o.b.!lJda,w'~ termostatu {lPi;ltrz 5, rj!'s. 2.16.8.). Wyj:::t.c term(:!$tat i podldac kontron

'II Zawiesic termostat w nac.zynkl Z wod~ i termometrern,

.1 P'odQJI'Z~wac naczvn ill:! od dO~il,JJ (rry.s .. 2.70), S.P.Fa\,",'dr.ri;lj~(~., ez.y te-,rmostat I ub temllometr nie styk.aj~ sit ze :kialillk::jJ, PQniB'WtlZ rna to wpl'f;!"l na prawiidf,(n .... 'osC: wyn'iIk6w.

• Z.;"';)b:~e[Wo .. ·iac., w j.akueJ terapsratu rZ8 n~st~pii otwercie terrrif~(]st<l1(.jl., ii W~f. rr ilo:: porcwn at z wyma;gan<:l! wa rtos!Di::j_.

• J:esl i 'mBl:'rtlostal1 nie zda eg:t:oi.im lnu, to nal,e'zy go V!!Vm ialr'lli,ri na rrowy, pon i€wa~ Ul ie Poo!leg<ll ll'Iapf'rl"t"!.ie.

• Z powrotern zernontowac o,biLJdaw!il' i p.ne"""od. zW'la,c.ail4,r;, ILlrwaJg~ na sta fli UlS'1:;'r;:ze I k i .

II! Nap.e~ flli'i:: uklsd otllhlodz.en la plvnem (patr~'~. 19).

81

~~~~~~~--===-----==~~~~~~----~~~~~~==~---===--~~~~

Naprawa pom,PY pJynu chtodz,qcego

'WymoLiI1'lQwanie pprnpy

I!!!!' SPIJSCfC rl'!{Jli z II,l'Hadu ehitiodz~nla (patrz s. 79)"

III Qd1ct0zyc: dQll"IY przewod g urnowv (pow in (1\') t·o bye j uz wCZ{:sni,e.l w.yg.:;ol1larne) -

III Po.lLJzmval smby l!rIoc!Jj;tiCe a lternator i ;ocIJ ilt P,)a$i$!k Uinowy.

[II Odf<~cit od k,acUuba !Doni p~ pt.yntJ c.hj·od:l!qc'lilgJo (petrz 6.1 rvs, 2:.66). Elewrl9nty pom.py w rozJozellliu zostalv P'Qk;;lZClilIe na rysltJllk!..!l 2,111. Na podstawla il ustrse] i mozlfI a tprrepmwad2:ie dla I~ FQ;?;hi6rrk:~ pol)lifiIpy_

[II' Ddkf{!ci C. IPOkrywf' pornpv (2.\0)-

[.. Wyikr~(:i6 Z eb u:da:wy sFUlb~ lists laj 'l(:~ ,(1) & po,g!k·tl;ld!kq (2:) .•

[II Za pomoce spec] 81 nego 5~i.qQ.aczal A.40026 Z!SUrt.ll!C win'! ilk (:9) z wa~Ik8J1 pr.zyti.lyn):ujtlc obu dow~ T~kij.

II: Wybi6 w'E!~·ek. (11) z o.bu'd~V ("1 5) m~oU;;iern przea I!iIl ledzienv pobiiak. [.: 14:a2lEIlTli:Z: w<lttk.i!B.m '!N'fjdlzi'e·lko+o pasowe (5·),. podkJ.adlka (4,), (h,J~e, lotyS'k.o «(i). tlJlejE! dY5l«!IIi'$Qw.a (i)~ mniejs.zG ,Ioi.ysko (13)J p'ierkijen QPQfOwy (8) i P i~rtc:il'1!tJ osadczy (1 2}. W obu dowie !POzo,S't~n-G! 'l.ylko IJIslc.Z0:1 niacz (1 O} i obi~ LlI§jzQ2fjlllkii tYll'!J1 . ;,0 -ri ng" (3) i (114).

II. Oprzet walek 0- pie-rsci:e'n opo·[owv. ('8'), ta k aby m ozna by to 'l/l.!YCisrJ;,;!c go :2: ~o+.a pas.m .. r€!g'o. f,oz.ysl\. ttl lei i podkladek, NaJ wr}I·lhJ p.oz·t;Jstaje (l{lto p&~Jsci ~r\ ·o!Zl~d(:zy (12).

II! Wybnc trapiernern ~ obudowv lU$zc<=el i'liiac:l ,( 1 Q) i podw.ai.aj&?c malvm wkroi,itakie:r1l1l. Wy.s!Jil~t .z r\lJiwkow 'Obi€.! IJs~~e Iki (.3) i (1!!1f).

5

6

[Fry!!;, 2.7'11. PIOMPA f~YNiU CH~OD~";CEGQ (Sililik gOO) .

1 - ~r:ojfl;a uanalejl!,cEt, 2 - [JoofJ.i!dkiJ\. 3 - 1,j~J:~rk;jl. 4 - Iplli:lk~a;jka 1:.."'2.'i81~ow..a •. 5 - k.OIo- IlB'BO'l.!'e. 6 - lozy,skc.

"] - ~u!-i!.i.a cl~S·i;9ilSO""a., a. -. piBn§.cien o I):) r-ow\!. 9' ~ wirni!o:. 1;0 - u~zf:U!ll1.ial:z. 'i i - wale.",.; •. 1 2 - pier~ciel'i o;ac&::z'p'. 13 - ~Zy$kQ. 14 - u~2,c:zeI~aJ.. 15 - obudoo'EiJ IPompy, 1 6 - ~fl.Jb;; d~J'$:I' ()(,1I";;!l.. 17 - 1!J:n>!:2alk:9.

'1 S .- lI1ilk.rt:tk~. '19 - pfldkladk:9 •. 20 - Pa-V:;ry'!i'!.IB [PDm~

82

~~------====~~~~~~~~~====~--------======~~~~~~~~~~~~

-~

I l

Iii w.szysti!:::i'e' cz©sc:i dDktad nie OCZ'f.~cj{ i ';;I';,!'$2ys,tko eo jo9M sk0Jr9GO/'N,a me flub Il.Iszk-Od:Z'PI'H:l1 wY'ii'rlli;e'n66. W:kazdym pr.zYII::ro8dku r'ii~I,eiy' 'l/!fY1TI leni Be uszczeln iacz. ktor¥ jest do jednokretneco IJz~c:ia.

SkbJdani~ PQmpy

.: la!oiyc na w8'lek n owy p~e\fsd~e'n osadczy (1 2) nasunac pier,sc:i€ln

opmawy (8).

• W>oii::;i~,qc 1I:;i wal~!;!k litiin iejsze l'{!(~ysk"o (1 3:),

II WSlIn.f,!C 1DU!lle:i~ dysta ns.O'W'4 (7) o:brobionym iFCII!.lvkien~ i:!herowi!lnYIII w strone ron iejsze:go f,ozWka_

,. ,;.t';amorJtow.ac du\~e lozys!o::o (6) 'i pod l<lad~~ (4) ..

I. WSl.I!lfI<ip:S na W'-ll~ek !kiJ}f,o p.a$Ow~ ,( 5} ta k gt~ bo ko, ;;Ii: M,!;;t~~i 1!1,I!;.IWostO'!,iV'EH'!~e pod'k~-adki k$2.taiI1)l):wej (4).

III W olb,U!dow~ vAo:2yt lilOw)! U,$Z>CiZ€llifl i.ac:z {1 O} ~ r'iQwe l!.J$Z(;:zelik i (3) i rt 4). III Poio;kyC obu clCiW~ na od pmv~e;jn i<jl podstawe i Wc:iSIII'tC: w niq skompletowanv waf.ek. ~2: 'iN otWOt'2€! :§rt!llhry u~t~II.aM~08,l (~ ) blild::!ieo wid OGzlfl'¥ [Q1Nek tLJ.I~i: P'}.

Iii Wyj~,c, spod prasy obuclow~ i wc[sn<jlC: FIla: wal@;k w.im ilk. POWI i1IlfI 0 ,suiii' do t8gl0 u:tyc spr;cj>'l~neg o p\tz\l'rz~d,lJI A.60~3S. kt6:ry z;;lp,;!:ewni wyl'Uili,:agail.q gl~bokO$6 o-$~dZ.'~;lIIi,i,a wi f\lililk.a_ Lu~ rn i~d~y ~opa~k:am~ wirn ilka a olbudow'i;I, pomp'Y powin len \!'!t'{llioEl,ic 0.8." ~ ,3 m rn (irys, 2,72),

• Wyj,~,l spod Iptasy :pomp~ j wkr~c:ii6 $r'.J bE? 1J$,ta lai~L'c~ z podll:,1',adlkAl.

• Pn:ykr~c;jc PQf:;jryw~ z IliCiW.'lll~)[:zerk<;! (1 7 r rys, 2.7 n ).

• La mO,rllt(owan ie [JOl'mipy' c;ujb~twa s1~ 'iN ko.iejnosc:i cdwrotne] in~z wymon~ towalil ie, N 8d~gn'lt pasek Idiinawy (patrz s, .24.2) i nape~n it lu:kfad ehlodzenia ('p-atrz s .. 79).

A'p\S. '2._12. f'i'lZEKA'q\J PO MP'f P'rVNU CHilQIDZ;I"I,CEG.O

(~ilrii~i "j 1 aan 3(0)

" -Mkl)'l".;;;I

2 - 1.IJ18j~' ,jr~.~t~"IS1)'Wo! a - srubn IIJs1;,11;;;jit~0i

4 - l1~r~.k<I miO.::cwa ~i!IJ

obudC"o'i.'Y pompy 5 - U.ChiWyii,

G - abudGW~ p-oR"iPlf' j - wlr.l"Ii;:;

.8 - u~~C~~lrii;il'>z

'9' - picrtcir;:n 1J~;;;de~' 1 (10 _ UH<I>~81~ pt~~!ow 11 _, pierScien opo."'"O"I.\"I 1:2 _ ul!!~{:2elk8 '"ro-,ring" 13 _ 'lo2ysko kIJlkDWB 14 ,_ k.ako 'j)!lS(w;"{!o

16 - ~ ..... ~;I~k

5, I /

I 83

~------------------------------------------------------------------========9

J

l5

'\\ \ I,

, ~ (\ ..

1 \ \ ...

'1'1 10 19 '

ZasWSQw,a fly '!/it semoc hodJach Fi.at Uno weflt'{i;,:nor. cnlQd (lilO;y 0< 11ap'ildzie 'e l~ktry'{izJnry[n ,od.znac:za s'i@ wieloma zaleta mi w PQr6Wf!J8 !lilU ;;:; ikle!s"'{t:2:Jliym, Went.yiator pracuie WHtQ w~)$Idy, !kiedY j@s.!. to In i'l1:~jb~ne'_ lNIie:za lezn i,e cd p~J~dlkosci o[brotoweI :si I nika ,jJIddaj€ oril pelli~ ~1'I''''t;;:, nieo p~w~Jaj'l!C: na PW;!grz;;J,nJi:e :z'E!$poh.li W powol1nym ruchu rmiejSildm lub je:~dzlie terenewe], Wentylartor uruohamia :$.il~' s~r'iriQ~Y'g'~ n~~ po w0.r[!c2:~n~u si I nii-uJ,. W prz.yp<ad ku t1Iagif,2an~a $h~~' si!llni ka n ie z:aleca si~ j,a~dy z wl""lc&ol1ym m iskim lbi)e9~e;m ((:It).Ib~(i ,d:av!lllJie~'za~o$!~i'.I,r"lie)" taez z moi:liwi,8' wy,zszym, poniewaz oddaj,&c t~ samGi mOG si I nik n aglr.rewilsi:~ 'IN m ri,i ej~z,Yrfl $!:Opiniu, jj\tac Ulj;~,C :2 mtnil2!js:zlll, p'i'Wdlkooch4! obratmV<i!.

Welri'wla:t:or j:~t sterow.a:ny WY~il,c;mi'kiem eieplnvm {patlrz. 4,. rys. 2.68). Tempetetura W~~>CZ!$li~ i-a w,(Msi 90., .. 94""C, a wyl~czen,i.a 8!5" ,89PC, Uszko,amfTIY Vi.i)'1~cznik ciepl fly I"!i usl lb'';'t Wy"!rlli'!;1 r"liiio m'r". pot1liie-:waz n i.e pCi-dlega nap.;rr3M;'i€:. J est on wt::r,~cony w c'h~odlrn ic~ IJ do~l[.!, z ~~ej ~,troiiy, i p.p!~tC-wIf'IY

pr,Zl;!l!Nod~Flli tEI!l~kh~'{{i:l;lwrn Z W8 ntylarltOrem, .

2.9,. 2AP,tO'N,

Uikla dI za,p~o'n~y Fi~itQ Uno slk.fada si~ z, sku rnu latera. c€wki ;Z;aIP~O'fi!OW'lZ!j. roedzielacaa zaJp~il}"]tIJ" p~zri!iifi!odI6w ztJph;.m owyct,'1 .i swi~c. filozdr.zi,e.lac:z z,aP~OIll:1JI wsp6lpracu,je z pnery\hraC2:em 6tykQwynn t(:;::; wyj::tltk!~f'r1I irH'idle.1 u .900 E~L jp':ItF:L ryS. 2.'7'S}. :~pt(iny rHIiS'~p!Jj~ 'W Ikolejn osci' 1'=3- 4:-2, FtCiooziela!f;~ z~J1'J1QrlllJI j~~:

1

Ily~. 2.7,3_ :s.CH ~MA r is i:.ZS.TI'kO'i~:EGO UIK!1AD(J ZAP'tO't'H)WEGO Sll.,NtI KA ,~aCJI ss

1 - f.'.:1dl¥'l,enie CllIjnlt::3 rpodci~i6"',lliilii; :2 - n1IDdu~ elektro:l'I!8ZIW, 3 - ,~~I.!',m~, ~~Ipli;)ntl'o'i\~. 4 - ~1l~d~i~lsC=2: ~~on!J.

!;. - !!to"") IP.~S(V-Nf!- ,",a~1:I J.ocirb.Ol!l.o!:!gol), 6 - kolo iam~chov..oe, 7' - akume I~to:·, B - 'lJbf"O(j~T1ic~ ~ - ~i~~ ,~~plfltI,;Y ..... e.. 1 Q. - ,j!;1) ~kll)m:lltnil~roil,,:S - ~l,!Ij~ ik eleJ,:,lr'Ct.naitimll:nYC=lllliY obrot.aw kola 2Bmac.mO\\'~o<

,L ..,,'O'

S - cz"jl"![k cl$~rgrnil!3il{~~'('i;~~y p~f!~Mi8 U

84F=2~ ~. ='===-=-=-=-=-=-=-=-==~~ ~

o

.

,

~.~~~~ :S~

. ~! rl:=======.i .~

~----~GD~· ====~~D

,,_..IiOI""""=""'!9.

851

~~------------------------------------~~~~------------------------=9

R'lo',s. 2.7'4. BEZSiYKOWY U K,t.A[}. .;;::APWNO','''''''' (::.tlnlA eoo ES)

1 - .1l1.dtiut . h~~mni"m'f. :;;: - ukl(lQ lti@ktr-onic2n'p' $t9.rui·~CY I!Jrz"~d2enle:rl'l adclt1aj~C;yln wYlPIy-'" ri·~if~~;:tnk.i. 3 - oe ..... k21 ~1.Ipt("I\II>l;i"IJ!!". tj. - c;';l)jln"ik. lP'~dko~ci ·obratO' .... Bj DIZ:f kola :z.annecho!h"'(IfI'I..

5 - dll!Ijll~ pl;l~nr.j) ZZ przy kole P~SQ\'!/!"'11il w-31 Io;.(j~'!.'e:go.

6 - 'ir~iWgr,l FJI;:I;,:k:i~mi~ io\lf!i" ~~cy z Il;olek"toora .B-!lii_f:Etgo

wYpCi~zony W odsrod kowy ~ podci:§:nie:niawy reg L!llarror wYIi;u~eclzen ta zapfonu. CI"'lOCi.a2. 'ten drug i typ reg~ latora jest rzedzle] spotykany w samechodaeE; rnalfk i Fiat.

Model '900 iES ro·zni .si,~· od in IlY'C h :zas.to.·sow<'!I1il iem ele!.;;~ronlc.·;~mego, bezstykowego. u Idatdu 2<1ip!onowego. k.tobry .iest b€'~o.b5:h.lg·o\NY. J est: on na stale ~"<lp,ta-gr.a1l1 Owal1Y dla 64 wartosci pr,~dkoscil (I brotowych i 8. w<J.rtaii(:i [pod!;) is nli~e'!lIi8 ('IGlcznie ·61:2 p u"n~t6w' cnar.akter:ystyk i l·. U;kl~d Q'(r.zym~ie. lnformae]e 0 lbie·z~oeJ. p.lI'~kosci ,obtot.owej z (;.zl,l.in ikal IPrzy 'wier"iicu kola zemaeheW€~.i'0 (rl'Ys. 2.75)1 i o PQhJ·z.eni·u th')kl:!'!",; c;?;l[.Ij:lliik:..a punktu llptzy kilol,!} pasow~Vim wah.i k(:lrbowecgo (rvs, 2.716)" Rozdzielac:z zapfol"lu shJi.y tyllw do rnzdz:ielEi!'nlaJ iskrv pomi~zy ,eylil"ldry (1"1 ie ma l(;.zlu1·niika ~nwill i zsp,k:.nlU i. rnecha nnzmu przta:.smw.iania :li:liph:m:v). WykIIUC~O[ly zostal wpayw ]UZIJI w silniku na chwilEto za plonu (I UI&Y walu koroQ'o';"ego ~ v;!'af.ka r,ozi'.2:<1.du _ 1,;'I,;'<J~k~ r;,ozdzieIISicg~ ._ 1li8 przervwaezu) •

Zapfon mozna ko.nuoiIQWi1l.c Iiiileil!od{! dyn amiczna (pam: s, 91 ) :poslogulj.<;JC ,::oi"fiI' znakami pHy kole pasowvm walu Ikmbowe:go (ch<llr'21Ik~:aIf1r'$tvkii :zriiiliii.I'I'iI W'{przedzenia zaplonu podano ifh<l dli,aglrafiliatl.rn, 1j!':5. 2.77), W pr.~padktl stwierdzenia n:i8pra,wid-t.u. ..... ot-c!i flalEf.o±y wymiel"iiiic modlui elektronieznv ..

3

fi;y::; .. 2,,7iij.. QDf,ifll.l? MI~DZY CZ:UJN'I,KIEM PO-t..O:tEN IA zz A KOHM PA:sCW'iM WAlU 1(0 R e:OWEGO ($ilnlk S()D ES)

I ,

Hvs.. 2. 7!;ii .. g.DST~P MIEi.lDZ.Y CZUJ N I K11:2:,;"

PRliP~OS~1 OBRQ'TQWE.J 1'\ VI.IIENCE:M Z~BAi'fl.~ I(GLA ZAMAC!-lOW~O bil11ik gao ES)

~y,~. ,2.17. CHiARAK"1IERYSTYlKA REG!.J !"'Air.J1 KJlLif A W¥F"f(Z E Dz.E.r'>l IA .2:Af'WN'U lalinik 900 ES) ~ - Flr~:f 4'D IliFs (CB[ko\ .... i~B ,obci~n;ie').. II ,_ IPIZY ;.1,0:;1 hlP~l. III _ f)J".L'I!' t:;60 I,P"a,

IV - p'r~ 600 IhiP'S (Vii"j'plf2ei::lzemie IiIltilr2.G'.M! Pr2'p' ;~'il [;Ii"'!"!)

'86

r---~==~~~~~~~~====~------====~~~~~~~~~~====~

[;l,a IS2:e iPodlro~dz:iaJy r! ie dloty{:;;:~ bez$,ty:kowi$gol) 1I,J;~ddd u Z.::]lf!roIllCfW®gO. Ipo l'1I~e~ W.:!IZ odlpawi'l:ldin itt dla ne 'tech niezne i regll lacyj ne zcetelv pcdsne w rozdlzilale 1, Pod ~i' (::;I~~~ ohaS'ij l,i:iy1k,ow~n ia samoehodu ukled ten nie rU Ile'Ql8 ~oz~egu lowan i u, ,S, W p~lP'8dklJ. \NYst~jpi:e,n~a nie~pjt·;I'i,i\ii1lo-~cj wys;ta fC.zy wyfI''1lan,a u~'kod~f,:m~g'iJ podzespofu.

Spr,awdzanie, rozdzielacza Zalpl'onu

S.pr"awdzijC:, CZ'f p~i?jewodiy :~8,pkmo,we' r'i~e :;;~ h,iZilIO osadzon 0' w gn iazd!aclh lkojJufkiL W raz~€l: pa!Jrzeby zsun:~c: ka pturki 'gu mowe ;:; glnij:a;::d, mQI;:J10' 'wdsni1' ikQrlice I'}JZawod6w w 'i:jj~ejlki 'I jJOrbCfWIfl i€ fIIal-oOzy-c, kapnrrki, !(I;:,or"e nie mog 15j, bye porowate ani popekane,

Zdj~c Ikalp!ufk~ z mz\i:l!zue'lac:za zeplonu. M usl O'n.8 b";.i: 'od 5r,odlk.a ziillw:;;Zf;! su CJti~1 i ~S,t8, Pr,zet~zeii $[.l(:h~ $Zrli1i<JI!k<j,. M i;lIijSiCovve zebra nie s.~~ 2!an'iec~y~cz€ii Svvi'adc:zy 0 p~klliii~Cijll kop u+k'i w tym [iiiiej$i(:l.J. Z ~Jw,agu ilia i::lrawd'Dpodobi~llt:st'!.!"!iiO jJ!',z,eb&c: ilia jJi~c.ia ~.a~, l!<olPul!<~ powi nno :si;~' wY!iiIllie.1il ic_

Sp~8wdz:ic Ist.\rvo~c ,RrzaSuwa ilii<J1 eole~l!rd'cly Woii!g lowe] ViI srodku kOpUlI~i:, Wyci'&glJl;f,!C z gn..i~da ~gie~ek i sP~I~,z,YIiIIil, oczy:5ci't i ponowale wWZyC" Nlie tniliue:nialc n.alPi;~(:ial spr,,~,z.yny. Sprawd_ti::ic, czy c&iieJV bo~zfile' ei'r;+tliOoy n i€l s<j! wvpah:rrill;!'. $li;UJly.' 'l,!"i,i"y1p~:len ia ,swiadc.zytyby 0. uszkodzeniu kondensaters. W pr"lVp;t.{cI~!..! w:~tpliwym W'{IIiilierlil:C ko~de>nsaJlm. Niier,owllios.ci na elektrodaeh I LIIO P\8!CIJ rozdaielacze 1iiIlQ'i:na IJStl.fl::(!(: 'clr'obnym pi~lfl Ilienili. l'lia:to[miast nie pQ'winno sifil' i!z:ywai;, p,api<eru seierneqo. M~zyIj:e~e(k wymaga_ wvrn~any" ,ie~1:i [e 'Ql 0' element ,sl i~~vv 11,.1 I'eglt ta knF.;li1'nJ 2!u2yciu, 'Z~ nie marn ozliw08C:i tlstawienia prz.erwy nm~~zy styJ,amt ktera !powi rUl.i;! wynosi'6 0.,,37 ... O .. 4~ mrn (nie dO'tyczy :;;;;ih~ i k<li900 ES).

t:u'Zyc'ie elektr,odiy w~g le ...... ej w kOlpl,J~~e u~ i,g pe ...... in 1'10 1)i1:i'1!krac::zat 00,3, mm (,por,bwna.c z now~ e.lekttod~), Sprawdz;i{i sten 5tyk6w ,prZi£lJ(w.au~_ S~e;brna. te.nt.,[]:.d powietziih nia sty.ktirw :twiadc::zy 00 Pfa!'Nid~m,,",yJl'l ,dZJiafa niu ulkl~,ri:h.J 2:a:plorKIIINego, SWk i 1Ii'~dl[l'?km8, z wi8~.aml '!rub n i02bi€s!<um nelotem v.rskalllJj& lila uszkodzen le kondensetora .. S~:are, ud~niOlnE;) :$t.yk.i i:i!iti,!"iild.c~ Cl' 2!byt maJym Jjds~1Pi ~ [);ltJi:dzy n i mii, Ole] i zan i'eczy~c;z€n ia powodiu]Gl POiiiijS~,a11 Ie na rostu 1i1~ '!;.i,ykach. ktury meena ,u,suni!j_c noeem (nie uZy\¥ac pa,pie:rl"l s.c~e:rtnego' i.uib pi I niikfl). POO:fi!ieJ :s~.yki pr,z'emw ¢hlor'OniliBtanefti"l. E~€l:rn€l:n~y oU!kfadUl zaplonowltgo n i€' m og~, byt brud ne ~ulb :i?;8th.')sz~&ol"ile. ,2:.:3n iecz~Cizfln ia IU ::;iJlWiI SI~ SZIiiri~~kQ u~,;;Ii1~CzO{ll~, chl orometa nera, Regu lerrue naie:2:,{ sm:::Jrowac w8!I"ek ~,ozdtz:i;e'laC2a, WPI"I:S'OC';;:Sj::U1J kUk;;i klro,pel (l:Ii;l]1Li SI 11~lik!IJwsgo(i ns l,ik Spf{!zyny cii~~k6w odsrod!<owe~o. reg,uiator.a wy:pr.red'~e'!lii;! ~alP!ol'ilu n Ie nma.g<:t bye n.adlmmerrili:e' rQZ[jI~g!i'iifi.i~ ~tBi1I typ, reg ulatDra ;ni e wyS1J~PlJje w si I ntku 900 ES)N,a wymia ne nalei:y 1..!lZywac Wl1k,o $ip~Z'!fr1'1 prZ!$!_<:nac.::!:o ['118: do dalil.€:go '~yp!J r<o:z.dlzi:€::iacza za plonu. Jest to w'a'Ifle, Ikiecly t~~:bi;l z~f;."'t-1p-i>6 'Staf'i9, r'O:z.c.l~g iliil?,~.e $lPr~zVlily" kto.t'€l POW{)dUij,q zbyii: dlJJ:l€ zrmiialJlY' zap~omJ!, W celu sp~,8wclzenia d!t::i 8~:a1i! ioa odsJodko'!.!'il€!9 c Ir!$l911,J l,ato:r~1 v ... y-p.~2I£!;d2~IfI'ia zapron u rnozna SKDrzySitBoD z, d iag:r-aJm6w pr~edstawiQnycm lr!'i::! r¥"Sll..!'nk.;IoI:dil .2_78 i 2.',9.

'W' ~ d-I' t

... ·ymil a na IiOZ· z,le iaeaa za pron I!J

87

~======~~~~~~~~~~~~~====~~------~~====~~~~~~~~~

W'ymontow,alllliie' ro;;:o:;i:zi'e l:tJczi'J z;:llplor~u Iprzep.r"O'wadza! si~ li1ast,~ pujaee,

I. Pr,z,ad wyjl?,c,iem raz,dz:iefiacZ.3 o:b~,oci',c' wal korho'1,IiI!f. tak, 8h1f tthokl 1. I 4_ cyli'l'!dr:a :;;;n:allazly 'Si\~l w pUl~k.ifiie ll:

- zdij,flt p'okry~ giQwiCV ij p:l.~V 'i,!'!,'1Ik~C:Q,ny(i hi ,~wie.erlch obraeac woal kotlbo,\i'i.!'Y, ai: oba :zawory t. cyl,i nd ra b~d~ zarn kin;i'~te;

2. SllrN i f.<~ :900{111 Q.Qt1 aoo

~~ .. .2 .. 78_ CHtiRAK"i'e:RYSl'Yt(A RrEGUIl.ATOROW K!\ TA WVf>ft'!E:IOLttNIA LAPWNlU {:Eiill!ii~. 900}

I ~ fC!3,lllill(i'Ii' ucl'1iiOOkOJi;'I.!V. III - 1IB~I!J!a1W J:"l)d~l"!iCni()YI.!y ~ww;on~d~(~ ]'iL'!- rnil!li~' jm.y ai[llIiku)-

Rya" 2 79 .. CHAFtAKfE.RYSITK.A FtEiGiIJJI:.A. TO'ROW ~,(I,TA i,;W'P~ZEI)ZE~11A ZAP-I;.ON U (~Ini[!:i '111 OQ/1 :SOD<}

I - reyuis[,or ,od~r'odliaW!{. II - 1B131d~.a~iJr ~tI~~rji~rii(_)'Ii"'Y ('''''Yf:of"~d2ei"'lle rnler:lOn8 przv ::Jilniku)

- ab.y IUlpewllIi}c Sit. chVi,l)'ci6 pslcam 1 dlzW1!d len ~ ZWNorU U :sprawdz:it, CW is'toiejtE! rr4~c.'Zywist)' Iuz (si I nik 9(0) lu b Qb~e!'1iVo'wac polo.~e'[1i~ kJrzywek., kn:ore IITIlIUlS"Z& bye ode h~llo~~e W pi':Zf:ciwnych 'kierunika,c'h (I< 45°00 pijonu ($.1 I niki '11 GOll 3(0);

- po t<i'kiim u:!:itawli~f'I irUI zn aki kontrolne P~'~'f kiOlle Pf.,Isowym I"ilIUSZii1 si'~' pDkryc (p1m:;;:; rvs. 2.,8'1 i r""'(S. 2.58),

• Zdlj~,c kop.!Jlk,t;!, roz:dlt:i elaoza z~p-h)r~IU i fIiI 0 budowle zalZFHile;zyC f'ilsiki em lPo~~,etl~9 pallc~k Podczas monmz.1U paleo rlllll,!l$5 p@tTlow~i~ zajiQc to same pelozenie,

• Odf,~,c2.'Yc ad mmzi;elacz8 {:,ienki IPr:z.ew6d (nil e do.tyCLY si'llilluka :900 ES), o.d~r,~(:i6 rlalk~~t~ 'IN pedstawie ro:zdzielac2:aJ (na rvs. 2.8:2 na :dIOr,Z9:. 2, prawe] stronv) i ry.sikiem Z'aznac~y.:6, pt;:!llfL19 flJe, ro:zdlzi €:,Iac:za IN stos l!!nkv dig ~ill~; lka,

III $Ci\i~.'t1l1fi~6 pr,z~6d podcisf'l len iowy ([ilie doW'cz.y sil nika 900 ES).

III ;R:ooozielacz wyj;;J.c IDFO!lrm do 'g6ty i r.:M6wkiem za:ma)cz.yc na j'ego obudowle Ilowe pa!ooeni(f palca,

Rozdziela:cz; zaplon IJ If:rioiflh.lje si~ w kollej nosci cdwrotne]. Kor.iiec. pal ca rO'Zd2Ji~na(;:za ustawic lila kreske lila nie:.r:;i{m~ wczetniiej o~owki em i TD'Zidziieh'!c~ W5l!,1ri~1i 'iN otwor, '2,aclhow!Jj~c oznaozenle w je9'o poost.awI'E:. Sp:rawdzic, ,czy pallie'D pokryl 5iE!' :z~ Z'n<! k ism wytonaJnyrn li)'S,i!dem, pon ie.w~z mo.ze s.i~ zdarz,(,c, 2lE:' waifel< :rmdziellacza p~$koezy 0 je:den zabek. W 'ltaki;1liiI pr,~pa;dkl:J. m.alez.,.' wvj~¢ .ro~dLjie!a{:z. i prawidlowo glo wl'oZW- ilJstc:lWtC I<i:l[tt v.!yprz:edz:ernia 'zaplonu (pe rz $. 91) - !lifE:' dO"tyczy :si I nika '900 ES. Po d~ok~¢eniu 1l'I::1Ilkr~tki 'IN podstawie !F02dzijel,acz:a j€s~c:ze rrarz sprawdzie zaplon i pod.f<Qcz~~c przew6d PQdei~fl ien i,owy_

~~~~~--~~~~~~~-----=~~~~~~~~~

2.9. ,Z,A,PtQNI

liy~. ;2 • .00. iJM! EJ SCO'\1'ii11 E N~li:. ROZ.DZ] i: lJ'.CZA ZAPLO N U ~!O;ilnil: 9(0)

F;,yg.. ;2:.82. PR2t I<IRO.J PiAZEZ, 31 LN II{ W M!iEJ SCU MOCCl\iIo'AjNlA PPM PY OLEJ U ~ IROZDZI EI..ACZA

,ZAPLONU

.1ii'lS. 2.:8'1 . ZNAK! ,mN'liF:OILN E. DO u::r~AWIlA.I'U,A ZAPt,o.NU NA I P'R~'f K,O LE PAs<OWYM

I)oloi:elllii~l ZZ w .sil ~ik;1J! 90Q)

P'r;zed przyst~p,iiE!n iem do r€91:..1Iac.:j i $~,yk6.w pr,z,~ryW8Jcza sp~.i;I'W'~;bj6.. czy tch powietzchn la n i(:l jes.t nadimiemi e' '!NYpaiol'1l~., Tvl ke niewiel kle narostv Wo.llilO usuwac pHrnkzHdenm, riCiI 09.61 jediPiak sty'k_ij ;tl;l!Izyre IJQwmtl no s:i~ wymieni8J6, .

• 1 U 5lJII'I ~,c kopullk''1- wzdzielac:z8, i "Iiil';']'lc paleo oraz, po Qdb~ot:enili wkflilUi. oslone (q/,$, ,2.83)",

• QdfQc:zvt \!Vt,yki przewcd ow tciloc:ho.dz;'f!,cyc:h do mIO'Ilf.!~~zk.:a i K,owadeika {rys. 2.84).

• Qdh!#Cle wlu,,~t w. ply-tee. prZlElr:'fwac~,a 'i ",;vyj;Q,c IPI¥t~ z rntorec:zkiem i kQwaJde~kie.liiIi.

• Oczy.sc;ie biezn i~ "'rzy~j n;;l w.alku Itozdzielac:za i powl ec i~ ,c:ienko smarern d 0 ~OiY5k tccmveh.

• Nowe styki z.amoriitowM: w adwr,otneji kol€,jlll oick Prz:ys4fPilc, do ustawle-

~ __ ~~=-_n_Jil_i;l~p~r2_e._.~_.~_~_n_l_it_d_ZY_._S=·~=.=a_!m_Ji_E_~t_6~r~a=p_Q_w_'i_,n_n_a_¥_iy~,n=,os~it_e_O_,3_7~,","~.Q~._4_3._n_lm_._'. __ -=~ -= __ ~ 89

:2

j

90

r-----------------------------------------------~------------------~========~

~ <:»

:Ry~. 2.~~- r-:OZDZI ELACZ ZAIP~ONI!) =o ZDJ'Ii,iCi!U KOPl)-I;,KI

1 - f;.QPylr!:;:w.. 2 - pll!loz;,:3 ~ w!ol;I"f~,. 4 - Q.Floli1<1

RV5- ~.e4, Pil:. YrKA PIRZERYWAClA 1 _. ~owi!d' ... !ko ,(~~'J4; ni'eruchomy)

:2: _ mlc1Bczek (st';'k rudlOJ1l'i)

Ry~_ .2-elei,. IJ:STAW~AN 1'5: OD,.Si~F'U MI'~D2"{ SiYKAM i pF;ZeiFir'(VY'ACZA

!Iii IP~lle.t()eZ.yt ~~'OGh6d z W+i1~Olllvtn 4,. lub -5, biegiiem, 1312: !Jz\tsk,a si~ iMljwi''ilbzA IrOZWifl"f'cie s,tyk6w.

ill lm ie~.zyt przet"V!/'i- s.La0!F1i1 I iIIoflliieltz~t"fl i wYFeGI"II10W8{:, pr~estawiaj~c: kowad''II:iko kl!!J.Jil:iO!l$n1I tll"z~ielti i owyrn 3: m rn (rys, 2.8.5),

• Wyr'E!glll}IO'w'8C: z:apkm.

Dot·la;dlli~J}j~ m81cJ:l::'~~ u:st;:)\- ... len la ;!;:tyk.6w i:;:ilf~erywai~;a jo;i$!t poliiri iar Ili;!t::i' Lw.ar·~i,a (n 1>f;I d!oty·Ij2Y sillfl ilk~ scm E:S) - PCldhto;;:.yc ~pe.cjalny !pr:z.y~z&d 2:gQd nie z insti'ukt:iG! prcducertta i zrnl e[z'rc ki;lt zwa rcla, kt6ry- powird€!rJ wynosic !fi,5~' ± "3Co, 'gcRy sillllliil:: prac!J.~~ na b i~gu jaJo\,!vym .Z p:~dk~il'l'850 ± 510 obJ!rirI ilnl. K~l .zWdji"(:m;;!l zwi~kszi;l 5i~, k.iedy pr.rerwa !Ii!l i'f1!dz.y stvkarn i zran lejsza sie, i odwrotnie. Po ustawieni IJI k~ta zWaJrcia trzeba wyt'{:g;!..!III((w~lI:~. It~t Wyprzedzen ia zaolonu.

Staityczny ~t wypr,~ed2~ni8J zaplonu wynosi: 5~ dll'a $iilnilka 900,

gn d~a siln i k:;:; 900 ES (pr.zy' j 50 O[)J !f.lI""J.iln)r 1 0'" dial silJnli k6w 11 0'-0/'1300.

• Doprowad.zic s~ln~k do n(lirmalflfl,j l€fiI1peraiUry Ipracy.

II WyliiBQllLllowac p~d kQ>sG obrotow!t ibi eglLi ,jaJi'.o\!'!!eg,o (p.atrz S'. tOO)., • Sp:rawdzit'i k~t zwareia, uste ..... 1i¢ o.dlsl~p m i'1!dzy ::;,t'{l1<all"l~.

Iiiii Odli;JCzyc przewcd pod'~isni,€::nioi!A!)' urzy 1f0000zielaczu '111) b mod ull e el ektronicznvrn (5~1 nlik 900 IES),

.1 KQr'ltr;,oil9,= zaplonu p[;l'Iui Fino sii~ Drz:e.~r~va.cH2"3C: w spQS;t'lb drYflli3irfliliC:;::;IilV, to. zneczv z~ pomoc~ ja,mp-y atroboskopowe], 114liinp~ taJ~ n8~eh poo;~czyc do 1 e t;;.y.,lind~,a, pmosta,w~6 sill"lik n8J bieg u jillO'!Nynil i ,o$vii.atl it znak ill E! obuoiJQwi,e' SpTz~g~;:.!. pod 9 ulmQW~ oslo 11l;t (w 51111 iiku 900 ES lP~y kQI e- iP8Siov,,rym w.alu f<orfi-ow'eg'o, patrz tys. 2,81)..

\ " 'if
1 I!II EUyski lam py pOW~1l flY na.5t'~ po,w,ac w clI11Ni~~ mi,~Cllt1ima si~ 'znak6vl.f kor"i'tflol· Ifryon .. .JeSlii tak 5~~ I' ioa dzieje, to n8llleiy pol uzo w,a-D n:ak rEi:'ltk~ 'IN podistawira rozdele lscea i odlpO'wiedlni,o obj'&~e o,budow~ rQ,z,d:2.'i~Ia.,c.za (Ill i'e rna t"nQzl iWosd reg !J~8cji Vi' sillli'dl<u 900 ES). Nastepn ie nak~~k~ dokrecl« ~ ponown ie sprawdzie zaplon, P'odczas regilJl:t.icj i zsplonu m oze si~ z['n~8n it p.~dko:s{:, ob'rot'Q'WCli bi~gu ,~alow'eglo'. h6r.!j! nalezy oo.p(HN;ied nio ikory,gmva6 .

• 1 P'o z.akonC:ZI1!'11InJ iir9gJU lae] i Z pe ..... rote:FI;l podl&c';;y6 prz:ew6d, podcitrnlEio'oniowy.

.Jezel i rille dy.spomJlj e si'? 1('1 mp~ strobookopQ'w~, to I'tlI012.I1I8J Z,8stOSQvo'aG metode Z<lJSt~pc~~ {ni,e> w przypaJdklJ si I nika 9((10 IES h kt 01 qj i"t<'l'lezy jedna k tr.,i;I~to.WilC [ako ,aw.aryj 1'iI~,

l!I! Do iaH.lwki 12 V przylltUow;;tt'i diw,a IPrze1Nod:"r" i ,z,aopa~r,zyt [e W' "krolodVll:I::i·' • • , Jtidlen ,,'krolKodyl ek'· podl~c:zyt dol} masy r a dflugli do zacisku cewkl zapro nowai, <= k.t6;reg!!Ji ~tI (ldzi ci~llki Iprz:ew'6d do rozdzlelacaa :za plo.,m.r,

• 'IN1Cf!C2YC zapton, ~~,6w'k~ powinln 8 5i~ z..:lIswiecic"

• Sa mochod z Whf!.czDnym ;;!;:apl'onem ij lila najjW';i$zym:n biegu prO?Ji;!'toczy6 do tytrUi. az zarowk.a ;z,OYlasniJ}, Odl te] chwl I'i ptz.esuwat IPowo.li srlimocl116d do przod u, ,~i dlo. cnwirl i [ocbEvSt~i,,?c,ia ,8wi~a :~~[~}wki (otwarcire stV:k6w przerv-

~~ __ ~~_w_. _ac_'z=a~}_._VV_ .. =t=yr_·~~us_,t_~_.='ie=n_.i_u_z=n=a~1k_.i_k_o_n_~_o=ln=e __ zi;l_p=f=o.~~,_u_p_o_ .. ~_r_in~n=:y_, _zn_,a='I=ez~~t_'_S_i~~-= __ -=~~ 91

Rys. 2,86, ZNAKI KONrTF:O LN E DO USTAV!.I1AN:IA .l,!l,PitONU NA OBUDOWIrE. S.'PRlEiG .. 1::..A.

I;~d~ta OOori!;l gUrno'\ya)

1 _ k,Q fc; 2 eUIii ~ i1 Q.'W I.~

2: _ poclzis-lka n .. Q!;lUr[{:o-wie skn~!nm bie:g6w 3 _, w'(o\.'i€Ycon'p' zn~!o: k,fll'l!rfll"¥

3

2

'IN j>£ldirii$!j 1 i nlu .. Je5~i sam och6.d .1P~:etQC'lYm'f zt.yt daleko, "Ito n:aleiy @o· cQlfn~6 do pdo-z:en ia 'wyjSc iowego, Z L:lW8g i nil i"s:t [l:i'13'l'Iiii8, li;,iZDW w met: hi;! riit.~F(liie "ilia pedu rozdzielaeza .

• Ragllj,lo;l(;j~ zapl"Qlliu P~E!IDrowad;::a s,i~ w sposob ,po[ptud.nio opisanv. N.a leiy pam i"1!t8C 0 pMniejszyrn sp\Tafiiildmn i u .p~dko~r:;1 d\bi',[)~·owe.i bieg1u' jaif.owego_

C!l;Iw,ka :za:p~o rlOii,1'!!8 IDowi nna hye Ultrz.ymywana w stall1ti"-8: ozvstvm i :Sl~(::nym. p~.~ewodiy el'eikitryczne nie m09"it bye 1 uzno osadeona,

Aby 'itifYkrye ewennrs 1 FliB ul$Zkod~i;ln ia ~;:;.wki :;!:~pIQliloweL. !l"H3:le~y post~powa{ w ~PO$)Db 11~lbe.il opi~all'ilY (opis iii ie d,otyc&y siiln ilkal 900. 1E8J.

iii' .Z kQPlultki rozdzielaeza wyj.i;jC IPrI.i1!w6d WY~O~d;;lgO II'ta:pi~{:i~ ~HQwa(b~c:y z cewi(iJ z13lp~onCfwe:j I: je-go kOifl lao .<d}1 izy{:: do rnasv na odleg~oSc: '0IkO~0 '1'0 m rn

III Zidj,&C ikop!UH,,~ Z rozdziel aeza zaplonu i ZgW~.2le¢ i1:t"yk i p~.~elIyW8iNa, iprzetaczaj".i;lc sarnoehod L w~<i!~OnYffl lbi"egli em,

• Wj~c;.::'{c &l3ip!Ofil.

!!!! f:OZeoW~~8¢ Slyki j:Jrze-ryw~(~ wk~t8.biem C1wil1li~.ym taSimi;l. iml~acyj"n'l,(nn8 w~l,nQ d'·otvik~c rnasv) i z8iobse:rwm-vac, ezy towar.~y tsmu p:rz8$k.o1l:. ~kJry Z korice przewodu ne m3s~, Blrr3Jk isJkr:'I S.wlil;j'C.:l.y 0< i.15;lkod:;!';e'hi~ cewki za plonowe],

Aby :;;pr~wdl;;:;i,6· obw6d pierwotnv cewki i rozdzielaeza ZilIP~(in u. :ld~.q¢ r;;_OlPlj~k~ i :sc i~g fi!Ii;!C paleo, PDddlac st~k~ p:rzllt)'w-aczil og I~dzl ncm Odif'iltz.yc cd rozdaielacza clenki pt'2l13w6d pFCiwa·dz~c.y od cewki :~8 plonoil/.vej i lmi,~dzy zaeiski pod~qC!2Yt 11~i'flpk(li ko ti'llrg,1 [iJil, Wl~czyt zap loon i powo I~ IPI"Ul:tacO!<lID sarnochod z wloQc&Q·ntym hieg iem, z.asWi€!C~rli~ lamlPk.i przy z~r'llkiil i~it1,'t:h s1.ykach i 2!gasn itci"!I:' [:)rzy o!.w.aitlw~"I Ozij-"~(::za. ~ obw6d pierwotnv [est ~pr.;;Jwny _ N.a~omli.a$.t brak :~~e<:e!1l ia ~8Jflf!p;kli s.whad,czyc: mo~ '0 2.:;)11'1 i~cz'f$Zczeiil'hJI 3~6w ~!J b przerwie W obwodlzi·€:·.. Jll2isl i l.;;impka· ~ ..... i~~i ·5i,~· pr.zy Q'tvil8I'ityCh. s.t!{ikac:h. wsll::azuje to na 1St n 1·8 F111:1;I' zwar(:,i~ do IliIi5lSY i prz"lP'!JS2:c:~a I· Flii,@ uSL"kod2~n ie kDnd€in5~~·ojr·a, S&ybll;.i!E!' wYP811an ie si~ :8lyk6w nl,o:i:eo .byli r6wn~8Z spowcdowane pr.rez !!liesp'r8Jwny kondenseeor.

$:wliece' zaplonowe powi nno .si:~· co 5000 krn wvik~~t;;ti6 i (:~y.5ci{i, a CD 1 Q OiJO km,. l1Iaj"p6zn loai 15 000 kffl, wym ien iac,

IPif~dI wvikr~>cer; ierr; 8wie~ s.prawd2:uc:, cry we wglttl'i€!rI i u n~e z@llag.a.j'i'~ .oboe ·oiala:, ktare mog·lyby si"t p~.ze.dlos.ta:c do c"lil~lldr.@ I .sj:JowQdQ'wa 6 1J!8:;:kcuj~enije zawor6w, tJlf1I~azd lub glowiW.

\Nyg:l,t!dI kd·noOw,ki ~wiec·y dosrarcza wi'E!·llu inform acji o procesach zac.hol!l:l<j!,eychi 'oN" sil:nliku (D8trz ta blica na nastepne] s'~roniF],).

Osa;d m i'~dzy izolatorem a sll'odk(iw~ elelkllrOQ~ r"1~j l'l;!,pi:ej jest 1~~SUI!lI&t stnrmieniern piaskfl:' mQ~nlg rawn:io$lZ I,.!Izy6 $2CZCl,tki drucle n ej n iesta Im\'ej",

Lm~i$!r:z.y6 (idst~IP' III i~d:;ty elle~ktrQdam i t l:Istawiic. !Q10 p'12'rgijna.~~c ~~;;lk.tr,·Od!~ bocana, Wmy.stkie zalecane do lJ!Zyoc!ia s.wie:ce. Z<:I plonowe (~t~ r.,m:dtziai 1 .11 ) powi nny mi:et pl:'l5erw'i' Isb.t;:iw-1 W'{IiiO~~qCil O. t'" ,0,8· rnm, GiWi:llit .swiil!!(; n81~Zy IPr:z:ed i'Cih 'Wkr~cen~em IPosm sr.owat IPyl-em g'rafi:t.Dwym_ M Cllfne,nt ·dok,f)iica1nh'!

92 ~~=======s=,w_ie_c_._wy_ .... _,n_o~_i_3_:2_;_N_'_ln_._(_s~_l'n_.i~_,_.9_0_0_)"_IIU_lb-=.3=J=N=.=-f=n~(_$_i!m_ci_k_i_11_0_0~~f=~1=3=:a~O~},-=-=-=-=-=-=~

93,

F=======================================~~~~~~~~~~~~~~~~=-========9

iztJ!i a Ilur EI03~trody St3ln :s91 nika

l!:m:.J.ilOWY

czarna: lub Z liiii8Vi'i'elkirn nagiararn praiwid~owy

~ZCI~aror IElektrod,y SiM'n ~iln~k;;i

Cilarny i z lIl:3garem C~'Zl'.ime' i :2 lri:;lg:;IrI;om

:zl~' W':;!Ii1;'ooc ,cie-,p~lll'Ia ~i,ec. ,2!1;i/ft dl~2'a pr,zeolVi-f;;i m~dl7.y e!ekjL1"{i..;;ls mi:, :7.by~' ,oogare r))ije~afl!ka

Imla~m E!eKttod/.j 3i1.'an :silnika

,ja!:11fH}S2;;.ity" 'I;ilia~ ~a~~, nedtopione

~' war.~ooc eiej)~l1a ~wt\eC" nleszeaelne liJlb Ilu;;!;i1Ie swiece';, zbyt Iljbo~~ IfIi1liestall'lka,. 'fI~Gs.zcz.e1 ne ,2,(JwOr'J!

tmlal!Or Elckttody SIi.(j n .sii r~~ktJ

z,a0Ie~ot1i'l ~ol8.Uoj')}c

z.iy $I,(J:I~ tcebn iC."Zfiry ,S'illn ik3,. i~p, fi'ies:!:CZ'8i'ne tf,oki iUD pio&r,kieUlil3 :L1okOWQ allbo n~8:::pl.:H'Ni'ii8' s\!'iliiec031

2.'0.

POM!P,A PALIWA

W SOl mceh cdaeh Fi'.at ilJlfH) zastoso v >!;an,[) iflil:..mplil jfI~liwa I'yl!}lJI p.~,:!:e,pa,n(}iNe,go<, pr;zymOCOI!/I,i",!;I'ni& do kadluba ,sill ~i~a i !i!~p~dz,aI!l"!:1 kr;;:ywk:::u '["lia wa~klU r{'jzlR:i~du 1,U!bo ~¥af,klJ pDSredlniim (rys" 2,:87 'i :2 ,88).

iF:ys" ,2,;87. eo M'fA f"ALIWA (8Jlnl~ 9(0)

f,., - 1IJsu:~l!-Ska ,O:J .... ,{).8: mm, B - Ii~~c:zelka: 1 ,:2... ~ ,;3 R"lrl\. L.Ui rnrn - ~k~k pm..yell~"~~;>J

Ry~,. ,2 . .88. f'P MIP,,o,, IP,AJLlW,A (!lilfli!l!i' 1 1 {iO'/~ :$tiD} 1 ~ pi)ljHadk,~, ~(lI;:lt''JIjlil~, 2: - ~!~~el~ 0..$ fill'll;,. ~ - 1.~~I~k;;,~ grl,J~?,:~i '0)3; 10.,), Il,!lb 1 ,2 fli'lli~

94

~--------------------------~======================----------------------~

Sprawdzanie 'P,omiPY paliwa

Pr,Zy(iz,yflA rlibed(l1.';t<tl~ozneg 0 :Zd:;;i~a nla W pi! I iWQ 'g~ZIi iki3 rnoze bye usskodzen ie POflTIiF,})' paliw;a, J'€',Mi wi~c WVSt::tpii J,,~~Pil!!l ie" :sl I nika, ,spawDdm!o':ane zbyt IUibog.im zasiil,ani:e,n'k, to powin no. s'i~ naj pii€:>rw spl'<1rwdzic p.omlP~ P£I!iw~ 2<llnim pt"LY,Stii!IPi' $.i',~ do gl@~nilta. S[pDs6b ,pos·t'i!'PO'!Na iII~al zo:;;ta+ PfZleo:;llSf~wiorny PDliiizej.

• OC1:yScic sitko pod poll::tyw~ pomw p.;Iliw.;tl.

iii D'o(k~·~cic Wfa~.y l;!j!czi;l,ce obie po+6wl\j pornpv, Za.den z w'kr~t.n.w n~12: m02~ bye II[J!zny, poniewaz mog~oibv to sp,owodow<l.c, :zaswa{lli.E;!' !powietr:Zd_

.1 Pnewody IPs I iWQw.:;! prowad~!;I.ce dlo pompy n ie mogii;l. Otyc zetkane a ni zalemene, fitz\ewody traeba spr13'wdzit· nejdoklad nie] .

• 1 WVi'liliieoni¢ fil'!lr p.;i~nw~ (je:;'ili j,e~,t).

Jle~l:i z~biegli te nlie ponii!(I9:t to nale~y prZ'j'11~c nastep !..IIIi:lcy spos6.b post~powania: sprawclz.ic poziom paliwa w gazniklJl, ,zmielLYc ,e,isni"€I'niQ; t~QCZ8- ni~. pompv, n<liplt<l wiG]~ I ub po prestu wy'illlii,a·nli 6.

Cis flIi'e·nie 1joGZlf!lfl.i.a pompy powi nno wynosuc; <0,;2,0.,,,, 0,:310 ba r {20Q .. ,:300 h'F'a) p~zy pr~dtooc i ob~otowe:J 4'00,0 o,br/m in ('ja:ko milr"i·ioH,Ir1ti prz,yj rnuj<e' $i~ 0,1"7 bair}. Aby :spr,awdz.i6 t;isn~er'iie '~+Qeo:::ell'! la Iii a le~y mi~clzy PQmIP~ .8 g8ZFili&< pO{n~:lJzy6 Z\i'i,oy!olJy menometr, Ustawi c wymaJgan~ pr,~dlkosc ;j)bmtQ'iN~ si!ff'I it~1 i odcrytac: cusn ien ie, IPrzyc2yn~ zbvt n is.ki~go Cn~n ie~1 la mo,zf:!, :t)y\Cc

_ l,J~zk,od2lDny Z;;JiWOT w kor.P'u.si,e· (Wyiiiri i€ilfl iot: IJOlTilPe'),

_ p~~m i~t8 przepon a (VifYm len i.e przepone),

Wymian.a pomlpy paliwa

!!II F'O.lIU,ZOWilC 0pilsk.i zac iskOWJ1:· przGwodu $S~Ca@o, i 1.~'O~,eF.;ig(lo. ,s.cd"lQ nt;t6 p:rz,e ... ~ody z P0irijg.y p~liw;;!l.

Iii Prz:ewDcI pwwa dz~cy zezbiorn i ka pal iwa 'zagiil\C, lub z3Jc,is.r'k<1!c sc:iS!kac.um~ aby nie wye iekalo p~11 iwo, ..

• Od krifC.iC oJbi'E!i 1l.a!o;;rJ;l!tki fIi MU.~~OiE! p-uy podetawie pom DV.

!!II Sej~g n&c, 08,tr02:1"1 ie pamp~ 'i podkfild'k~ i2ol,acyj Filil . z ... gw ilni~:(ow\;!lIflYGIh swOtz.hi., :FIiLeo II,i $zltadlz;al'1c p~zy wm llszcz,e·lki,

IP~ed zernontowan iem pomlPY trzeba przelProwaclz:i( na8t'~'PllJj~clS ·ezyn nosci tJs.tarvvcz!}..

iii U sta~i6 wielkosc 'l,!'lf!(3t8wania popychaC:2:a (1, rvs, 2;.89;) Z 1P0dMad ki ii2)ola;cyjneJ. YA,f tvrn eel u do ka:diu ba, W rn iejseu r1fbQcowaln~a :pompy. przy'~S!~w,i6 po{~kfadlj::·~ i::!1}laC''Ij F1iq, (2} ,i .Dwi€l U$zQ:zJ;!,lki (3 i' jH. Na$.t~p!li,i'E!' 'ii"lh!Ji~V,6 W otw6r pO!Jyt:hacz,

i!!!!! Talk a·b~,6c~C: w.al' kOli'bowy Ilulb wa-kl!< .to,z~d u (wa~8'k po~~adn i), a~y poplych<!lt:i:Z WY$l.!Ill~l' si~ maksyma I nli~. PI(:oP,,/c:nsc-z po ..... iilll'ie11i' wystawac Ila od'liegl~os06 1;1 !l,.J ,,35 mm. J eSl i jest i I1::tGz.ej, to nB~e2;V znrluenic 'gn.:riboS-{: uszezelki (3), K1IDra WY8ttJPJJI,~e w ponizszvch wymia raeh:

_ ed 0, . .27' do 0.33 mm.

_, od 0,,70 do 0',,80 1il!TI,

_. lOCI 1,:20 do 1 ,30 rnm.

Dalcs,z,a, ,J:;2.Y'i'I iio~c,i ,f'lfio;nta:z:(;ow~ pr:z~p-rowadza, 5~~' w Ikoleilitjgc~ !!J'J:h"'~r§ul,ej fiii~ deriTIiorrtai.

• Wyr:T'I'Oil'tO'Wali'1l~ P0iiln p~ ~lfWa LIImyc ,2: Z~Vn.i;!trz W' benzvnie e~a kcyj ne],

• Wkr~takiem '~8Z;n8jC-zy6 ~a~e!llne' polozen ie lkQ:[pl;tl$'U 'i j;lQO."t;;lW'{.. a by lPr:z.y 1P6~[f1 i'0.lsz.ym montazu ,zajt1y \!'itZlgl~dem siebie pcprzednie polozerue.

• !Po odlkr~G€{llli IJI po,k.JyW'{.· o{:z'f~~i.ti sitl-to m~ral i wn'iitrz~ korpusu. N i.e przed much iw.at sprezonym powletrzem, ponie'N::LcZ; poderwaloby to ;;:aw'O!')" z gniiazd_

II Odlkr,©cit ,sruby '~ilcz,~l)e' I!:::or,p us z pods1awG! i !l)dld2;i'8~i6 cbie C?j~4c:t

• Wzi.qC: 'iN P$i~' P-QehIita,w~, iIi;;!le:i:;;,nqt iN ~ii.[)d kill! p~sp·Dn~ i obroc:ic j~ 0 ~ /4_ Zmn iejszyc: III aoisk i wyj::t,6 p'rzepor!'f1! oraz ;::1Il a~QllJ!i:;Jj~~ 5i'i' :pg:riJiz,ej $pr~zYrii~",

• W razie PO~fZ8by ~t.}2~ltml;c, korpus, W tym eel u adl:<rfC&c: wk~t {11 J tys. ;2,90} i zdj.l5l,c pr'fJtk~, .$pr;;lwd:z,ic, ot:zy :zi;nni'ory ('Ii ,5) Ifd~ rib$,zCI, !:i!I<lId6w wytarc:i.;!), a sp~l~iyny (lIfn III ie sit s&::rzywiQne. W razie potr,~e,bv elennenty V!fYrri ien i>6 ..

III Aby W';'tri:OllitQW;;Ilt1 ram i~ POJtljrl'Y (18)" n~nM:Y WVb~c ko:t€l:I:: PO), j' 1U:S!JIIfl.~t 'PodlHad:k~ (19} orsz srr~~Y~1? (~7 )1.,

III D'oll::+'adn i~ obeoj fZ€:C pr210pOIil.'~: (!5},: nie moze bye pop~~i3Jna ani :stvva;rd nii3Jf,a, !!!! Sl!(~ada;n~e porn py przepmwadza. sie Vi! kole] nose:.! cdwrotnei [lIit;,:: JOibi,6rk~QznaQzE;!IilIiE;i ,n a niBSim"u:l WC2eSf'l~8:j ria ,kDFiPlJJs'ili!! FIill!Jsii si,~' p.okryc ze znakiem ria podstawie. A:ami~ pomiPY i ko!e'k na lezy I9'rzedl z.am'bntOiNalill~F;im dlalbi'U! pOS!fnartClwac olejern si I nukowym"

j E¥:I i ,~!.wi,erdzi siriil. 2<fI p~Iy-czyn~ lnj'€:pr~wknowej praev p,omlPY sit wa;alliwe z:awory, to naj}e'puej Z8;[tiio'ntow~6 ng,W'~ pom peo, lPonilew,a:l, ~s.tr.} s~ :zuzy~

~ r&_w_.·_n_ie_Z_,g_ln='i=a=Zd=. 8='=za=~=N=Q=rO='w='='~=~=k=o=r=p_u_s_ie_. ~~========== __ ----~ 951

2

\

4

R:!o'~. :2-e9. MOCnW,AI'4U; IPOM pY I?AUWA tSll~lik BOO}

1 - popvchacz, :2 - l'loo~l<1dk~1 i:uOI;;]I;~j~'1o:1.

:3 - u!::re2,sl~61 .0 WllIba:k:i 0,3; 0,7 IIiJ b 1 ,;2 mm, 4. _ u!;,z{;lleI18 0,3 m~n,

S _ kr.lrpli~ por'l1i.py

lIi;~. :2_90_ POMPA PAUWA iN RI](Z)';.!D:tEN I U ~'~jlnik 90rJ')

'1 _ ~'!1L!IM l'lq,I!Z'c; i!:orpl;.!!J;~' pOO!StiJ\!'.(i")" 2 - Eiljr;" I,} - k~~i~t", .::; _ korpua .perm)) ..... !5 - pr~l;:pOn;;l, e, - ~I;)"'-~~f<~.

7 _ pod:;!:.ilw~, :8 - :podk!~~~O!, SI - fu;ul!:;o.tl ~'Y"""o"J' 1 a _ pokry..\'~ tpDIiIlp],', 11 - wlo:W~ I'lly~k,i :j!;~woru,

12 ,_ pl'{1ka 28"W'Oru, t 3 - k.'Of'lilk., 14 -, IDDdk~~cik.<;, -1.5 ,_ :zaw6ir, 1 ,6 - sprelZ.'p.'n\i' Z-3'.!'o'Or,6w,

i i' - :Spl{I2yrr8 ramlenla, 18 ~ 1Ji1lll~,

19 - p.od~dks," 20. - k.D1i:ll

2.1'1"

GAZNIK

I.

Sa r-nocih.odiy Fiat Uno :8~ vvyposa~o ne W n"):ZlIi egq·ttylp.l.!I g·ai.niiki (pat~ ro!Ldz~a+ 1_1)_. IU,ore >gener.a·lini.e mozne podzi.e·lic na dwle gwpy .. 'Ga,zrii;ki, WE;ob€ir 32 ~C EV lub Sc;de;.o:; C32 D liSA. :s~ j~ciln opfz~I;oto'!,i\,!lfl' i znalazJy zasn;Q:80w.alnJl,e w sil n~!<aclh 900 orez 11 ~ 0'0. Ga~n i[~i We'her 30/3-2 D MflR' I ub So I€I>;: C SOf32:

CIC ;S~, typu ,.liIegiis!:er'" i wvposezano W nie siln i kji 1 300. Fii6i!il k:81 mi ~d~y gazn iikami Webe.r i Solie..: w d a'flle] gru:pi.8, pol,e!Qla na uz\tcjlul diysz innveh wi@:I'kosc:i .

W siil nilb,,!1 900 ,~S ~@irtosow:ano iln I'~ wersjt gazrnil!:::6w, p~zys;tClooW'arrych do wytwar~8Jfilia bar{b:ie-j l!bQg k:1i 'fni,E1-!),z.anek palli wawo -tpowiof:trznyc,ll 01az wyposazonyeh w u r;::~dz:en ie odlci f1isJ.qce WyplYW erull!,J Ii).]'i podc!<lls nalfli1lClN!.i',@ FIIi~ siil'nilki,em (ry,s.. .2.91) _ Zad:zi,a~an le urz~d~erda nas~lDl;;I~e p:r~y J<ir~dko5c:~atlh dbrQiI)Qwyclii iP~kl'.aGz<l.j'l!C'{{ilh 1350 obr fmiin. U kl-a.d steruj~py IUll'Zli!d~llIiiem jest IJIm ieszc1::o!l'Y w Ibezpotredn i m ,S~$i~d2:twie medulu '!!::I€I1.:~onic.znego zaplonu (patrz ~yS. 2.74-}.

W ga:inilkLli Ii.V:pu •• il\f:@i:st~r" W obszarae CZfscuowyeJl Qt}ci&!~e'ri sil nike d~h:,,~a tyil<o Iprz.ePlJIst!il iot;:81 p:ierNs;::;e90 pi"Z!I;IIIQt'U,. i'1IWl'Om~aS[ p~zv catk.awiityffl obci.ll!,zeln iu dZiata,iil oba plL?:elotty i 2.wi~kS;;;8 $i~ iP~~llyw Z~$~ll~ egO' ppwiett~a_ Gain i k .,,'reg'is,tel' c.h~ra'kt!}.,ry,zu~® s,i@ wiee zmien nrymi Vi!3~ljlfllkam i P'ls,QY, czernu IDwafiZ!($zy rowir] i'ei kOrzWtilY s k+.a dl spa I i ill ..

;P~,Z)elkr6,i gainiJ;;.3 do 8~1 niMw :900 i l1 00 poka~lli 0 n.a ry'$ul1 klu' .2.9'.2. nat,pill r~M g<l!:1:n:ik-6.w si lni ka 1 300 1'lI8J ,ryslJifl'kUl 2.93 i :2Jl4-.

Osob.a rilie prz.yg'Oi.IDW2IfI.I!I '~ac:hQ'iNQ. !mali€! przy ,garzniihl ~xrzeprow,ad2:::!.'i:: W~ko proste 'GZ),,!lJr!osci reg!U'!,acyj [ii€i. Z~e l~~tawi)eI'f1Ih:I' gaiZn~lk@ oznacza l1Iadmi,eme z.u:2.yci~ lPa I iwa, wi~~ sakod I iwosc semochodu di iii, Q'~:Qcz,elnliia i gotn-a w~a$n'o~oii tr~kcrof~lnf81.

Pr,~elpn)"'i'i,q:"di!:;8j,q(; 1l(l11i1!;r(}I~ ustawten i,o gaiZniilka, nal.e-i.y zawsze pooi'lJg iwat si~ dallll'(lmr regula,oY]Jnym i (c~~.$tQ ,$i~ ~d!alrz~. ~ ~~ ow~ S<lllUiliJlC:hpJV maj~ n ie~fa ..... iidlt,O'itlO l1Is.tawio fl,J) @atniki ii ulk~a.dy zaplonowe). Wi'e~e p~,a(;: ~le9!U I~wlnvch wytlil13:era otiJV$\pg,now.a nia, sP;;lc;j,lIlistycznym ,oprOl:.y~,dlowalnJre{fll.r choc s~, ~,6wniei: 'talde, do iluoryclh wysitar~ P~'o!M'~' ~Or1l()t;ie- 11)0' i«Jiille1 ,cLyni'1l!l)~(;,i potru:bn@: jt}:~~ j'li:dnak 'WYczlIJc~e ~'~ki i doSwl'ad~e'!lIi e' {fillP.. porn iar u,c:hyl~1Ii h;J p:rz.ep'I,M,~r~iw zill PClFli1iO(i~ wi€~t,la). Ponizsze opisy 'czynl'1looc i reg'lllisGyjil'lycfil n ie 'oibejmlJlj~ takich "chwy~.ow" rnOrlita;r$ki(i~h. J,ediMik t~~C!ly doowiladc::~oJI'Y: meehan i'k. nil}. ~}ow;illl len m ie6 p10blle'fnow w pracv kor,z'fSt~j.~,¢ Z PQDI::myclM ~;;!:t6'WIB!k ii danych ooclh nic:zn\tc h (p8J~rz s, ~ 7 i 1 8).

Rys. ,2 • .91. PR2I!iIKFlOJ PiR:Z~;:;:' 1,,!.I1l";4A.,DZ~.N~12, ODC;INAJ~C:E. 'lNYit't.1'W" !EMU LSJI POD'(.2'Af' HAMOWAN! A Sll!,..I'IJlfI:;l ~M

96 ~_(~_t_n_·~_,~_Ir_Bi_h_e_.0Q_··._E_3=)====~~=- __ __ -=-=====~~~~~~~~~~~~__,

2.111. GAZNIK

Rys. :2..92_ GAZINiI K WEIB!:R iC EV (silnili;i SOl) i 1·' OQ,)

, _ w'{k .. t I)k.lad"ll wm::.gat::8I'1ia.. 2 .- dvsz.<! u'kt ... g~1 wztJ(·~tl~J1ilaJ pIT .... calk.ovlir-!,'rflI obci~z..,'t1~iu. S - !dII0 ... mB J!{BZ:3 IDDwi'i:l~r~j), 4. _ d%,:;:ii "P-Qwi~~tr.z.A.:5 - d'l$1.'a paliwB\. 6 - !own;;!l· ~~~~l1ia I'IQ;..-Iem:a., 7- _. &DIn.,. k;;1 n;;; I pl;illi.w[Jwy.

8 _ gniO"!w.o ~~ ...... nru iglieowego.. 9 - -ZBw6r 19Iioow ... : 10 - ..::r;f; p.1'(wa'k.a., 11 - s"I12erol1i!;:jC1;ko. ~ 2. - ·;.I~ ... af<.

13 _ komori! ~W,'lk.~.lW"'. 14 - grl6w~B dysz!i! paili'li'il. ·1 5 ~t~I.~~i!!frk:&. Hi - o~ przepuS-1F1il;,.,.. 1]' opr.z.epoL'1!;lnlcB.

1::: - dtwi9.llili;)J JP~PII~1~l"iC,"!!. 19 - ~L!I~.a muls~'il1-3, ;2{.1 - g;Jn<l2-~ 2~ - ga~dziel .... ~PJk!. 22 - ro~p'r'I,'ff::t;,

:2!l _, klf6cie.:: .,bla.w b"(, ((Ii;:l\pIJw.i.'!-iIr~aJnie. s'krZYl'li korbawBi), 2~, ~ ~~I7'l)liil~3 •• Wlow b"{'; 2:5 - :z,~w6r otJ.r91~()"W'I". 2,6 - Q! ...... Q~. kalibro't,l'-3n\!

.5

~10'~. 2.93. GA2NIK W1EB,ER OM. IR (:;alni 13{1D)

1 - ~~Qr i~lit;;a'NY. :2: ,- gni .. -rz,Qo ~;;I"'lO'J'II~. Z - ~a,~;,;lasil.,';' - pl~"!,"'<1I~. ,5 - km11crill !P.lywali,c.\;';/.B. 6 - o~, p ~"i!'iI!ow.

7 ~, p;.;:li!pu~Mil::a ,clrugif.!go P(2;Bkitl.l. 8- - k~il.:tt. paLi\l\!"OWy d1ls, dlilZy.c.h prr~kOOl::~ ,obmi[j; .... ~h., 9 -, I!::proor.a 1)1vw~_II,;o\l'!'iI, 1'1) - stt!dzil~Jkkil, 11 - g i6 ....... ma dysza PiJli"~·i1. 1 2 - If\u~2 ~rnl.!lfj,';jna.. ~ 3. - IP'rzepll!s'l1n;il;O(l f1iii~r~gt) P.l2.eio1.U,

11,4 - 'tt5 IP~p!:I~ljiliC)'. "1 5 - -geidzi8'l.. 16 - gJ{Ird~id .... ·,~.~p:thll., 1 f - [o:zpy!lacz, '1;B - glQ.wn~ d~ PCtWI8'l1l'Za.

19 - ~.~ij! DlJw;il.~.~21 ukla:dlil " ... mlo~Bcelili;;o_ 2.()0 - k:~il.lt ~ii6.".,.ielr~,a. ,21 - d\o'SZiI P31~w;:IJ 1.!I~~~i,J"I! '__"'dl!:~~t;e-i1ila.

r-_2_'2=-==W~V_IO_·~_L_Ik.~l~~~~~~.~ __ ~t_.~_ .. ~_a_·c_e_m_la -====- -= __ ------------ __ -====- ~ __ ------------ __ ~====41 17

R~$. 2.'~4.. G.A2:N·ltK WEBIE R D MfA" (jSliilik "13'M,} 1 - di'wig iilllPosrtBd'ai$,:2 _ ~C .• .rliiK.,

3, _, p;2B D u 24l!1tce ro z rue I1t I) 1'i3. 5 _ r(.t'2lPYllit ~ 13, _ dtwigniBI pnElP1!J1FI1i I~ rfl:::ru[;h~~.i,

7 _ diwignls p..'Ulp!.J~j''- '1 F pr,zl.:l(;lty.

8. _ przBpusmi(;s I iJl'H!l~·~I~1.. a - ~cPIJs.~l1rca II 1PJZe.loro, 10., _ ksnal' Fl~i:siliiel~i[)'- .... y, 1: 1 - ~;:Lrc~i:1I !o;r~ywkO'Wa

112 _ pr:z'I!o\o\'Od p;3dr::ii~ni!!iiii~)'IN'f. ~:3: - IliIZBDOfl<l

2, SII.N I KI :900l1160113oo

Demonte! ii czyszczenie gaf:nlka

Wymont{iW.(!In i,e gaZ'!i i ka przebieqa w bsrdzo pJO$W soosob, Iii Zdj~c po.kryw~ fiUlI'aJ powi}lMrza"

• Od kr~lC iimu powie'ti[Z8i od g!ainHuL

Ii Odl~czyt pnewo.dy el~ktr~.!'(:zlie orez ci~gn 0 "gazI,j""_ .. Sei~gil1,qc 1l}1zeWOOY podeisnien iQ'N€:;.

III PQhJlzaw8ic opaski przelwodow pa iliWQwYGh. Zsu nJi:I,(! prz@ii.i'ody 2, krotc:ow w pokrywi!} ga~r~ik~.

I. ,ZaCi!iiIilG!G IP'HewM pty1nu (;Mod~c.9>gQ He~ii [est), po,luzow.al. op'<lskeo ,i odliitcz.'lI'c Pt2l~w6d od g.az'l'l,i ka,

• Odk r~ci<6 liakr~tki moculace g.ai!:n ik,

II Zd'jo1C g.lil:flil~k" Spr;;lwd:z: ic, c.gy nie [est uszkodzona ~s,:z.c~elka pod gaz· If! ilieoFlill. W r~~il;!o potrzebv wym len i.e (zsc how.a~ '~~ :sam'il 9 rl..I'bo:S:c:).

Zamol"ltow,a nie g,ClZ:l'lik,a pf~epr,qwadz8 si'~' \\! odlw.r,otnej; b:;I'le,jlio~c~. US(awic pr~kQ~.c Qbrotow!i[ bieg'll' jaloweg;p (p.~trz S" 1 00)., iPoikr'fI,!Vli;!' tiltra powietrza nruoi;M ~amQritowa:c na dwa spo.$oby ,( PQ+ozerde 1181 late i na :zim~). Wklad flltru'j~cy jest 1t'yjJ)1JJ SU{; hiB,gO i RQdle-ga, \!'!!YIT1 ian ie co 1 0 GOO km (n~]1P6zlfi iej GO 15, 000. Itm) .. Pr.} i.!Vi(Iii,olito ..... anlu ,gain ika zaleea si~ jeg'tJ U'rifiYQie" \iVy1(rfcic '[ll,Ib~ II,I'mies11:IJZ'OfloQ ned zawmem iglioow'f\m i Wy.i~(: filtr siaitkol!lllY. UM,(,c, filtr w benzvme i przed rnuehae.

Odl<r~c.i6 PObV"N'~' kornoll'Y p.lywakowej, zdj-&!c uszczalks hie nlszesac j'ej i IJ)t2:edmuothat s.,p~;bD.nym powienz&[YI w!;i.2.y~tk.ie. hjn~~ 'W kornorae ijJitvw.akowe], Nne S1lr,z~piQ.fc~ $i~ szr'flatk~ I,,~S!J. !lCl!C esad z.aieg:llljq,e.y dll'liO komcrv, Odkt~cit dy"sze i przeQm uchac ie, N ie WOol 1'1100 ezvsc icdY$z drurern, POri iewai ,2: IPEI"!.i'!.!'rlQ5:~iG! ~m~eni to ich p~,~e..Io.t. Podia,bn 109 wVikr~{:ic j przedmuchac rurk~ ,emlJisyj'n;Q. W"lci'i';I,gl"l~c wtry,sk iw.a(:z i S[Drawd~i'c:, c:z:y uS2.(;zalk,a 11 ie [est znteksztelcona. Zdi:li'l'ir."lriltowac pol"-ryv.rf~ pom pki ptzyspieSzQlJ.iil.cej razeflill 2: LJszcze,lk~ i 5P~~n::j!. II pewn ic s.r.'i-, 2:>8 pr.z.ajg{)n(!! nre jest uszkcdzona . .?,I itk',lc~ek laltwo praesuwa ~i~ w g i"'lIi;:;;.toz ie, Us~ko{t~one czt8e~ wvmie.r;l~G. Wszvstkie ,dys.zEl: Q{;zyllicie $,p~zQr'fIym powietrzern. Kult,a 2,aworlU $S.qcego m usi diaw,a¢ i:iJ~ Ii;lj~wo. poruszac. \tVyikr,~cic: wki"(lt 1I'<E!{IlU lawj1lliY rnieszanki d,od,(:Itk{lwej biegu j8JfO'ltll'oBgiO oraz ®Wei"lttw.all'i ie ~."a~dlJlj::j!C:f.! sii~ pawy:z!lij dY,S_2~ i przedll'fiuchac: t.:ana+y.

ZWt'6c.it I,.IIW;;;lg~, aby wyjfte dysze wroc ily 11.a $woje rniejsce. VV Ijrdar~' ITlQiliw.oSOl:ii nie z.mi'e'nia.c pDd~awo'W~QQ 1,J15f.awiellia gazillika.

98~~~ __ ~~ __ ~ ~ __ ~~ ~ __ ~~

Rvs. ,2.96\. II). STA'iNlA,N U IE. P1. ¥WAt::~A (9lLI3n ik Web8r 0 MiI"R) '1 _ p-okr(i,!foi! kom-ory ,p!'r'wakcA'!Jej ('l.!!St;Iwionci! piO!1l0't1O), :2: _ Z-3w6r igl~OO\w, :3 ,_ ie'Z,";,czek zBwil~, 4 - iglic~', !5 _ ,B~r.zE:ini~zJ.:io,. !;3 -- r.;u[~a 7 _, zderza!\;,

8 _, Il'3rn~ pliywak::i.,:9 _ pIWA9k,. 11) _ l!J8ZCzelk.!l

G';.'.s. ;2-.9!5 •• I!JISTAWIANIE: P'!;;.Y.WAKA (SlLI~!71ik W~r IC'E.'!EJi j _ Iloh'fwa kamory plvwako'.\'e::i '(lJJstawioniiJ piO'll/owo')., Z _ zawar ~~iiOO\vy, 3 .: j~k. Z8\\'iE8"J<, 4 - kulks :z.3woru~ S _, ~[aeiYIl~~~ko, 6 _ J~-CU!k Zilwlffil!l.. ( _ rami~ P:!yv;.IB!tS\.

" ,E: _ ply ..... ak, :3 _ u~~C=U!I!::~

W '~eli.W $pi'.aWldz8n~<)j i, w"yireg1u'l owan ia IPOZiO:rrliLi pal iw.@ w: ikOma)l'28 plywakowei' r],a'!e~y wymontoiwat g!i;lzrilik i odkr$cit'i PQhyw~, U:st~wic P,;I'okryw~ pionow'l) tak, aby plywa!< :zwisa+ do dolu. 'iN tym 'po~iIJlz·enilU w8Jmi~ pRytNalka pOw inne dr,}tyk~6 ,do Iku I ki ,2~,WO{j'iLi .flli,8: powiOd Ulj,~(; je:j wch~!nti:Ji:ciaJ (ry.s.., .2.9t5 i :2,,96). Zn;~ie'rzyc lIJ~wienje plyv;.t8 ka i p:or'O\VJlii;l{: :z; dlB rtYfl'lii Mi strenach 1. 7 i 18,~W cetu mgllJlacji nai'!}i.y adpo\tJli®dnio prz.yg'i~C: .zawi.as: ip~a'ka. f'o.mi:aw' pcrzaprow.adlza i1Ji~ z I,JISZ,~ Ik<i; IPOkrywy-

Po sp:rawdz.eniiu i ,eWE! ntual nym '!,!'!f!{Jegu lcwan i l~ lDod'8.!1Y'c h V'fyrniar6w odchyl:i,c IPtyw,aik calkiem na zewnatrz, !be'z nac is.ka.nia na ram i~, i oikr,esl ic wdrt~s6 ,iegO' skoku, To ,tilmglj',e' polali:efJ,j',E: plyw.§Ik.a. 2,DStilito pokazane na If1{S unkac'h 2,.95 i 2.916 Iii rnil:!J b€~kQ1!!i1IJ. Skok {plyw,a~~ Ireg'l.I'llJIie $il~' pr:z.yg i,rjlaj~c odpowied nio j~zyczek Za'wialSllI.

• Napeln it ~liwGm kOln1lor~ 'P~,aikow,tt wymontQ\iVallliB(]:O gJaznilta ~ ZaJ· montOW,;;IC pok ryw~ ..

• Tak d~tJiQlo naclskac na ,dz,w'i@nii~ pnepus1:!ni:qt~ a'z z wtrysf.:jwacm zecznie wYOi'J;ll<:)}6, pa~iwo ..

!!!! F'od:mwic p-od gazrnili:: rnenzu rk~ 00 pOjemlilo§ci ~ I) ml (,rys. 2.9i7) ij PQ~ljszyri d:tvviigrn i.;j, dzies~~c: ~,aLy do QPiOrL.II: po I:<azdym rue hu oUC2)eik8JC: kHka :8BiJ.::U nd,

~ ~99

Ry~- ,~.~5!e. fi E'G U l.,ACJA 'Wf OA TKU POM PK~ pil7.¥'SIP! ~SZAJAC~J (~~~li1ik W~bw !CEV)

1 - dZwig:lloi~, IPO!1l1IJ&;~ przy~~s~:.;ti<l!!!ei,.

;& - 1i1.;!~t~ f'1l!;I'!.!I~!!,';.'j!'1<!, :2; - Itn '=' Q< rmn. 4 - Ii.lchvler.ie Drz.Bp'tmlTlicy ); -= 3,!}. mrn,

S - P!!'ZBPU~~F1~,

6, - Wbly..skJi'w:BCZ

Rrs, 2.!.'!f. Sf' HA.wO'LANIIE W~ DA [W f'OM PI': I IPr:2.Y$Pi ~SZA.!I~Ccj (ga~nlt:: Wo!lber DMTR)

FI' ..... s, 2,$9. SPFt.A.WDiZJi;J4II1:, 'lll.lYM.fKU 'POMPKI PR:'i:.YSP'1 E:S2'&JA,CcJ '(Qafni!o; 'iN.eber [:;MiFt)

W'!taatel< pornpki wy,k,ol:'1,u'j.i;jcej 1 0 :skok,ow powin len oapowiad',ac \\!',a.rtosm

" ~

dam pcda I¥y'rn iN Ja rrY'ti h r'8g.[.il~a{iyj'nych ,( pallrz s. 11', i, 118) _ Ji$i~I!i "i.i"ityli'llili-t.

pomri i8~1J ';;o;I'l,;:!(;;~1i"i ie odlb iega od' wyril8'g8Inej' weno8ci' i si~1f1 ik podczas przvspieszen ia pFzel"'f'/!/,i:j liu b zlbyt d Ul2:Ci z!JIzyW8' pal iwa~ to nalleZy dlokla ani,!:!, sprwJd'zic u kt~d iPorl1ipk~ p~z'fS'pii~j~c~j_ W gatt1llil::!:lI j}.(.ije;dynez.ym wydllt!:!1k PDiinipk.1 11,l':,",~<w.da S~1ii' nalk[~l;:q ri;;;lg·,uI11a.c:yj n"t ria diwi;QrJ.i pCII!'Tlipki < rY5. 2 ,98.}, lilatcHniiiast w 9:sJ~!i"!'iklU ,,~'egJi'mr;; - t8[C"i:i5l, stopniow& {rys,2;, 99),

Regullacj.a bjegu ja,toweg'o

Ut!!;iChOiUI it :$1 I nllk y oo.cZ)1;!kiilt:, ,(:Ii w!~c~y $i~ wentvlator {:lhl\Qd!1!icy (m:naaza 'to. ,osi~'glnilxcie temperaturv piracy). S.pr.awdziie I:<I;I,t zwarcia oraz wypr,ze-dz~li"ria zaplonu i ~w€:ntiLi::!l~f1 ie wyt~g, lJI~r.}iN,ac (pali ... z s, 90 'i :91] ),. D,ail:;;,:zoY IPl'2i!bi'egi cZYIi'I,nai<':i :Z;;J lezy {)d WP'U 9~d:niiki;l,

100 F--~==~----~~==~~~~---1

.. 2.·.·

'. '1

A~. 2:il{iO.wK~ ~iY R:EG li LACtJ ti E. PR'!;.iOKO:$CI OB FlOTOWEJ P} J SKLA!!)!J1 M IESZAN KI (2') 6!'I:;;GiIJ JAlr)WE.oBO (.ga1ri'ik 'i,i\,!'eb~. silniki :901) i 11tOO}

R:'f~. :2:.101. Wj{R:~iY i;';[6UlP.CYJNIt 'PF:F;DKO$CI QBY1iQTQWli:J (1) I S'KlAD U MIIESZAN KI ,(21 B-1 EG U jlA-lOVlflEtlO (ga~f'lik Soi€(~ ailn ik.i :900 i 11 OQ)

W'·iIOo,... J'ro~V' -.1 b- 8 I' n',i:!!'A (. ·,f ~.r..'. ,~" " "II'-J!·",,;i'H

e,f.N;;,' ,~~ , rUQ..!,9X' ~:~,i;:;oM,$hIUA' :.oU,ii;. i ',j IV";'

II! I?od+~czy{ obrotom ierz i :aF1a~i~i;ltQr :$[Ia~lrrl, uruc homil silin'iL

• UI~~J ri9icl, ,za b82p~8C2f:n i)8: wkrofta reg ulacyjlllego skled u mi e$z~:lIIi k i f2, rvs, ;2.'100 lub 2;,1 (1).

• 'Wkr~t~m ,ri!!gullacyjnym (1} ulStaw'it 1J'f~?{ilko.soti o'brOI;[)W~ Iil,ieg u I a-l;ow@go I'i~ 850' ±5iJ. obr /miln.

• Tak ,d~lJ'go operowac ~1l1I~t€'m r'E!gu laov] nym sUadu m ieszenki (2) r "32: pf~dl<o@t o [J,roWw 81 przestenie sl~ &Wii'f1!kS:Z!ac :i ::;;,'illi'I i k b!?,DZ:ie PIr:llCOW.aC ~.oWIlllj:mi'eJIfl ie {$b$Z~ilI~1$ CO - okoJii) 3%),

• Obraca,~<i,!C: na przemss n oborna wk'~IiiIl'i regl.l l~oJ;:yj ny-mi. !lJst<llwiG wyft1lag~· jH~ p,a!',;;illtlr.Mry' bieg!1.!I ia:howego (.8510:± \5iO obr jmiil'll, CO ;3 1: W5%} ,

I!!I Wh~t (2) za be:zp'ieczyC IiIOW& :;::ash:?pkiil_.

Weber DMTR tub SoleX' elC' (s1lnik 1.$.f)Q)

l~otypl.!l grntnii!<i maj~ wt~t r'e;glUlacyjlnry:skriadu lniri,e$~.alik~ (1. ry$. 2.~i02: lub 2.1 03) f~bY'CZ1nli'E!' ,za plo,I'r1ibocw<l,ny i dlo ustawisn ia biegu j;alowegiQ. slu~l tyl,ko wkJr~ (2). Operuj&o tym wk~~tem r'1;;I,lezy u$ta~ ... i6 jU\ttg;(dkoBt ob,ro,tow& b ieg UI j~IClwG>Q!o ria .s!&O ,±.!5o. obr 1m in" J eSl i 'WYfliil8 galil;;:J je5,t dl,oUadiia rag L111<l,cj~ biegu jd~i~l'iJiI'El@d', to trz:eha diyspo now-at all~13J1 izatorern sPfllilll, S.t~~e!lie CO pOWiiF11n 0 ""''1I:1'05i16 2 ... 3% obji$,i!u§ciowo.

f==~ =~~~~~~~~=~---I1,01

Hy.:;, , :g:, Hli~, WKiR!iliY REGUlL.A'C..!INi5. ElH~G U JAWWliiiGO {gpooik S!OIiil);, :;.ilnii '1300)

1 - wkiJll~ r'!Jf) II I i3i!:l;,j ny :slWldll ·mje~2ii1fi1ki

:1: - ..m;rljlt r~1J18~ilAf pMkOOci obr,otoWi9j biegu fB~OWBg(J·

,2.····

F:.y.s, ,2,11'02. WKIf: ~ fi E:<G UUCYJMit. E:illi:;f!ju JAE:..oWEG o (gafulk Weib~r, &lln[1I:. ~ ::YDOj.

, - wk~~ ~~g:Uila;r;yjfl'Ji :~k"~fhll li:"Ii~$za liI~i

:2 - w:;':r~t r~ul;~:II;;~jiLy' Fir~~k~i' 9bl"Q~owcj bi~F.I'l!I r,Ll!m'JlI>go

102

~-===~~==============------------------------------------------------~

·s i::)I!~$i6b I'1EiglUl ~a cjii biegl u jat'l;Iiw,egQ

III' 'W"'f~t{!1illI {2} UM<rwi6 pr~kO$6 o,br·t;.itt;.iW~ ibiif;lQ!i.:! i;;j,h;::i~:t:J:O M 85.0 obfllli!in,

- . ~, "-

III 'Tal.;; olh .• g·o cbracac wkretem (1). az si I nilk o$i~g nie na.jwj;~kszil p.1'~dk~_

iii Jesli po '~)!!j wgu l.acji IPr~d k~.$c. olbro,lICfWi! S:iIIIFl i ka $i'i' Zllllliie nliib~. t"Q Iri a leiy .il:!! ske rygow~6 wk~tE!'m (2}, .~ ZIIi·i;lC1:'t oble roplr&edn le cozyn nose i talk ,d~ugo IPOVift.ar:z.aC" az. ooiqg'n~e si~ wymagan~ V!.rartoSc:,

Si:llIlli'k must Ipracow.a{ r6wnmni>f:mii2. Sk.hd rn i€!$zanki Ir~gIUIIIi,,!Ji~ ~i~ wl!;,~!fjem (1),. wb~e~j.~{: so (1;1..! bQ:~e'[ilill~' ~l1'ieS~8 flIkJ i zml"luejS1je.~nie udziaIh.!l· CO)" lub \i'i,'Yk~C8:jq.C (w&hogac€.!l1Iie rnieszan ki i Z'Ni~kszerJ ie IJIdizi,aliul GoQ)_

2.1,2.

WY!DECH:

Za'aanliem uf..;Jadu wydec:nowego je:,;;ii: z,o:;lbr;;l,j'"ili;;:; WVIP~c'f!N,a.j2jc:~oJ'1i L k,olektoroa ,ga~6w. schlodzen ie ich ~ odprowedaen ie p'rze~ tihJlmik do 'iyh..! sarnochod u, W<!iZi'io;l j'I;IS,t. ,ab''f lulk.+~d by+ s2~::!€ollty i n i;e p-owodowat nr3igrze1JiI13in'ia pob,liislki'c:h €iemernQw samochodu. i,a O,5.~.atrn~;;I riiilo,zl:iwi[')sC i:s,h"l i'8~a :S;;:'Czeg 6~i'l i,e pi£y' popekanvrn I !Jib, dlzi,ma.wyl'll t.lk'~ad2ie w'Y.'dechowyrm. D latego !"i$lJIe;iv ~ ~llk(a~ przyc.zyn £,wi~ll:;s,z~niai glo.snosc:i ulk.f.adl!J i ad razu je 1!J3IlJwac. 'IN celu spraW'dzernii"ill !!,J,kI~~hJl wyd'E!ot:h,aw~g,o trzeba ,,,vp'rCJIwa .. dI:z~c pojazd na ~a nat lid b podnoslil ik i sKQntrolow.ac WS"1::'fStkfe' po+.qc~eriii:a. D'ok~(::i6 Iil.alk~tk.i rrlo;j;C 1,JIj:~;eo;l i 1l1!1'0m'0Il1ly ZafwI€::S2)0,nila-, z.wlra;c~j<1!C: ulwag~ na ieh prawid}ow8' usrawien ie, J e-41 i z.;luw.aiy i:i~fii j!Jilkil'l i'iici.a, O't,'!ti/1Di:¥ lub rn iejsca ~kmodQw-ane', to. naJ,e'i,Y' pu Ilikty te oswlk::.C- Q.swocnie wk f?takilem s , ,;;Iby okJrB5liE~ nJzfTlliar !..li:i,zl:~zen la, MJn'i'I1:~S2e ultyt~:i' mozna FlIap1i3Jwic w wynil<l!I spawa nis' acet,y~efilowo-tlle!1{!1we'-' gQ, N i'P.ldy 'nJi'l;!l wohlP sp.aw.ac. w Pd.lll i:Zlli p.iI'2~wadQ!w p\8liwCiWy.c:h ~tJ,b elernentcw Iatwo palnych • .Mall!;! d;::;iul')" mo~n;;l :zah;~p~6 '!jblec:j'i;lln~ t.a'~:ri~IlJIszkodzoll'l!i!' mi.e]sclS obvi/uj,a $i~ w~lgotl'ilG! 'tasm~ i zabezpi.ec~8J drutern, Vi/krOit(:e pQtl';:!1i'n ri.a~;;:.;zy IPrz)$I]JBC hat aa IrIQ~h od ern Ikilka ki lometrow, abv tasma si"1! utw81rd2:i~a. W6wc-zas drut mQirn:a U!5U ni;'~6.

Za!rdlZ,e.wi~~e sruby przed odkreceniem dobrze [est slDf)!S"kac srodki,em pene't,-, ruj~C;:'Y[n i {)dc~Bk.ac ki'lhl ro~nIUI[. J,!Jlslii ~1.em~mlY' ulkla;dlw nie daj~ si~ ~ozl~czyt, to mie~!5C:f;I' PCl~'-1¢:z'e·nial uZ'E;!lbal po<dg,rzi:lI¢ pall i1Iiki em I uE:J, h!Ii1fI:P4 I utownieza. ,S"ru by przed ponownvrn wkJr~.C8:nh~m ;::;a11e>G:rl s,i~ PCl5mI;;llrQl!.!itaii b1.,a$itr~ ,gral~how,~,. a,bv ni~ rdmwia~ ~ daly si~ pdzrdej od kr,'?Cijc.

! 103

~============-----------------=======~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~