You are on page 1of 125

ZNA IDŹ

NOWY
SWOJ
Gisela Watermann / Franziska Zingel

m oda

■ m a k ija ż

■ włosy ■ w zorce ■ tk a n in y

KOLOR

Plansze do Twojego osobistego
testu kolorystycznego
moda ^ makijaż ^ włosy ^ wzory ^ tkaniny

ZNAJDŹ SWÓJ

KOLOR

ale mimo wszystko nie możemy udzielić na nie gwarancji. © for the Polish edition by MUZA SA. Odpowiedzialność redakcji „Freundin” oraz Wydawnictwa i jego pełnomocników za szkody osobowe. 2003 Wykorzystywanie tekstów i zdjęć w całości lub w części bez zgody Wydawnictwa stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze.com . 621 1775 e-m ail: info@ m uza. M arszałkow ska 8 tel. Porady zawarte w książce zostały starannie dobrane i wypróbowane przez redakcję czasopisma „Freundin” i Wydawnictwo FALKEN. ISBN 83-7319-426-6 M U Z A SA 00-590 W arszaw a ul. Warszawa 1995.pl D ział zam ów ień: tel.pl W arszaw a 2003 W ydanie III Skład i łam anie: D ruk: T l a ć i a r m a g r a i s .. (0-22) 62950 83. Dotyczy to także powielania.Tytuł oryginału: Die neue Farbberatung Tłumaczenie: Elżbieta M ichałowska Redakcja: A n n a Sobańska-M arkow ska Konsultacja: Halina Wojtyła Korekta: Barbara Gruszka © 1994 by Falken-Verlag GmbH. tłumaczenia.m uza. rzeczowe i majątkowe jest wykluczona.c . 6293201 K sięgarnia internetow a: w w w .com . Bydgoszcz BB. 65527 Niedernhausen/Ts. (0-22) 62863 60. mikrofilmowania i opracowywania przy użyciu systemów elektronicznych. B ańska Bystrzyca (Słow acja) M .

N au czy sz się sam a o d ró żn ia ć. N a sz a k siążk a p ozw oli Ci u n ik n ą ć dalszej niepew ności. a później p o k aże m y . la tu . Być m oże z biegiem czasu u d a ło Ci się w y ro b ić w sobie w yczucie b arw . szafę. w k tó rej w szystkie u b ra n ia p a su ją do siebie k o lo ry sty czn ie. Z a k ła d a o n a istn ien ie czterech ty p ó w k o lo ry sty czn y ch p rz y p o rz ą d k o w a n y c h w iośnie. Z au w aży łaś je d n a k . te o ria p ó r ro k u . n a p rzy k ład zie sta n d a rd o w y c h k o lo ró w : czerw onego. S Uwaga: Kolory neutralne. W naszej książce szczegółow o w y jaśn iam y tę teorię.WPROWADZENIE ą k o lo ry . D zięki n im w y g ląd asz świeżo i d y n am iczn ie. P rzed e w szystkim w tedy. w k tó ry c h je st Ci d o tw arzy. kiedy spojrzysz n a re z u lta t. ja k ic h p o w in n aś p o szu k iw ać. T ak ie sp o strzeżen ia czyniłaś n a p ew n o ju ż nie raz. ja k ie odcienie ty ch b a rw są o d p o w ied n ie d la T w ojego ty p u . szarości. N ajp ierw p o m o ż em y Ci bezb łęd n ie ro z p o z n a ć Tw ój ty p k o lo ry sty czn y n a p o d staw ie n a tu ra ln e g o k o lo ry tu w łosów . brązy. W y m y ślo n o b ow iem sto su n k o w o p ro sty system ra d z e n ia sobie z d o b o re m k o lo ró w : je st to tzw . czy nie. idealnie u zu p ełn iającą T w ój k o lo ry sty c zn y p o rtre t. tzn. Z abiegi te o k a ż ą się b a rd z o in teresu jące. czy d a n y od cień je st d la C iebie w łaściw y. n astęp n ie m ak ijaż h a rm o n izu ją cy z k a rn a c ją sk ó ry i g a rd e ro b ą o ra z b arw ę w łosów . jesieni i zim ie w raz z o d p o w iad ający m i im b arw am i. W in n y ch sp raw iasz w rażen ie bladej i zm ęczonej. czerń i biel łączą się ze wszystkimi innymi koloram i Edda Kuffner 5 . że znalezienie w łaściw ego k o lo ru je st w dużej m ierze k w estią p rz y p a d k u . niebieskiego i zielonego. sk ó ry i oczu. czyli beże. a ta k że sp raw ią Ci wiele rad o ści.

..................................................................................... 18 ....... żółć................. 52 ............ 50 W IOSNA: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla LATA Czerwień................................... skóra i oczy: aby bezbłędnie określić swój typ kolorystyczny... 34 WIOSNA: makijaż do czerwieni Czerwień dla LATA ....................................................................... 44 .... 8 ROZDZIAŁ I Jak rozpoznać swój typ kolorystyczny Cera: typowa WIOSNA! .......... 30 Cera: typowa ZIMA! ZIM A: oto Twoje kolory włosów Oczy: każdy typ kolorystyczny ma swoje barwy ROZDZIAŁ II Twoje kolory garderoby i makijażu Czerwień dla W IO SNY .................................................................................. 48 Błękit i granat dla W IO SNY ................. 32 ....... 42 JESIEŃ: makijaż do czerwieni Czerwień dla ZIM Y . 58 JESIEŃ: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla Z IM Y ..................................... 26 ......... fiolet i barwy neutrałne mają odcienie specyficzne dla każdego typu kolorystycznego .......... ............... 72 ...... 66 W IOSNA: makijaż do zieleni Zieleń dla LATA .......... 46 ZIM A: makijaż do czerwieni .......... 24 ....... 70 LATO: m akijaż do zieleni I ........ 54 LATO: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla JESIEN I 56 ............. 16 ................................ 22 LATO: oto Twoje kolory włosów Włosy........................... 40 ............................... 20 ......... błękit i granat................ 12 ..... 62 ZIM A: makijaż do błękitu i granatu Zieleń dla W IOSNY ................................................................ 36 ........................................................6 SPIS TREŚCI Rzecz w odcieniach .......... 38 LATO: makijaż do czerwieni Czerwień dla JESIEN I ................ 60 ....... 68 .......................................................... 14 W IOSNA: oto Twoje kolory włosów Cera: typowe LATO! ................. musisz poznać cechy charakterystyczne wszystkich typów Cera: typowa JESIEŃ! JESIEŃ: oto Twoje kolory włosów .... 64 .................................. 28 ............................. zieleń...........................

................................................................................................ 116 118 JESIEŃ: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ................... dodatki M ateriał też jest ważny W zo ry......................................... 104 ............. D odatki dla W IOSNY ..................................... dostosowane do garderoby czerwonej............... K olory neutralne dla JESIEN I ....................... 112 114 LATO: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów .................................. Oto Twoje odcienie szarości r ™ Naśladownictwo wskazane: makijaże odpowiednie dla każdego typu kolorystycznego............................................................ dodatki W IOSNA: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ................................... 106 Wzory dla każdego typu kolorystycznego ......... Kolory neutralne dla ZIM Y ............... tkaniny.............. Kolory neutralne dla LATA .......... D odatki dla LATA .................... 124 ........ ........ 96 98 ZIM A: makijaż naturalny w kolorach neutralnych . D odatki dla ZIM Y .........................................................................I S P IS T R E Ś C I Zieleń dla JESIEN I ............ 78 ZIM A: makijaż do zieleni ........................... 88 90 LATO: makijaż naturalny w kolorach neutralnych ............... 7 86 WIOSNA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych ....................... 84 Kolory neutralne dla W IOSNY ...................................................................... D odatki dla JESIEN I ............................. JESIEŃ: makijaż do zieleni Zieleń dla ZIM Y 74 .............. niebieskiej............ materiały................................................................ Ikaniny............................................................... 120 122 ZIM A: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ..... dobranych do typu kolorystycznego ............. 82 Oto Twoje odcienie fioletu ..................... 108 110 ROZDZIAŁ III Wzory...................................... 80 Oto Twoje odcienie żółci ....... 92 94 JESIEŃ: makijaż naturalny w kolorach neutralnych ................................ zielonej nieb w kolorach neutralnych i i™ — i \ \1__ li__ I 100 ........................................ 102 .......... ............... 76 .. 128 Dodatek: Spróbuj sama! Perfekcyjna stylizacja wymaga wzorów tkanin oraz dodatków..........................

jednakże nie wszystkie ich odcienie do niego pasują . sują do siebie. ale tym razem czyste i kontrastowe. ■ Kolory mieszane ze znacz­ nym dodatkiem niebieskiego odbierane są jako „zimne”. że barwy zimne i ciep­ łe zmieniają się w przyrodzie w charakterystyczny sposób wraz ze zmianą pór roku: od ciepłych (wiosna) poprzez zimne (lato) i ciepłe (jesień) po zimne (zima). a oparty jest na następującej obserwacji: ■ wiosną w przyrodzie przeważają barwy pochodne żółtej. kolor oczu i włosów doskonale ze sobą współgra­ ją. Podział ten nie ma nic wspólnego z tem­ peraturami panującymi harm onizuje raczej z chłodnym różem (po lew ej) czy ciepłym łososiowym. czyli karnacja skóry. gdyż łączy je przewaga żółci. Wszystkie odcienie danej pory roku pasują do siebie Drugie istotne stwierdzenie teorii pór roku: wszystkie barwy danej pory roku pa­ O typie kolorystycznym decydują nasze pigmenty Nie jest to wcale trudne. który wydaje się wyblakły od upału. ■ latem wiele jest kolorów podbarwionych błękitem. ■ zimą znów przeważają kolory zimne. jaką obda­ rza nas przyroda o każdej porze roku. bo­ wiem. do­ bierając do naszego typu ko­ lorystycznego ubiór czy ma­ kijaż. czerwona i niebieską oraz dwie barwy „niekolorowe” . Ponieważ istnieją mi­ liony odcieni. i w tym przypadku moż­ na wyróżnić cztery grupy kolorystyczne: dwie z domi­ . jeśli chcemy równie Istotne dla określenia typu harmonijnie wyglądać. Z tego prostego faktu wynika zadziwiająca harmonia barw. Wszystkie inne barwy i ich odcienie powstają w wy­ niku mieszania barw podsta­ wowych. A co dla nas najważniej­ sze. bądź morelowym (po prawej)? ■ jesienią przeważają ciepłe barwy ziemi. nasza naturalna ko­ lorystyka. czy odcień skóry Teoria czterech pór roku podstawa poradnictwa kolorystycznego To rozróżnienie wykorzys­ tuje teoria czterech pór ro­ ku. kolorystycznego. czerwieni lub błękitu. Rysuje się tu na­ stępujący ważny podział: ■ Kolory mieszane z prze­ wagą czerwonego i żółtego odbierane są jako „ciepłe” . Opiera się ona na obser­ wacji. To właśnie po­ winniśmy starać się naśla­ dować. Sprowadza się ona do prostego podziału na trzy „kolorowe” barwy podsta­ wowe .białą i cza­ rną.oto podsta­ wowa zasada wszelkich po­ rad dotyczących doboru ko­ lorów. K w tym czasie.żółtą. podobnie jak barwy natury.8 PODSTAWY DOBORU KOLORÓW Rzecz w odcieniach ażdy typ kolorystycz­ ny może nosić wszyst­ kie kolory. niemożliwe jest bezbłędne znalezienie te­ go odpowiedniego bez po­ służenia się pewną systema­ tyzacją.

Spójrzmy na kwitnącą latem łąkę. że są ko­ lory chłodne i ciepłe. żółci. żółtawo-czerwonawy. analogicznie do pór roku. błękitnoróżowy. wargi sine. Pierwszy krok do decyzji Ocena procesu wzajemnego oddziaływania barw wcale nie jest łatwa. a wargi sine. Także u siebie samych i u naszych znajomych często zwracamy uwagę na nieodpowiedni kolor włosów. na barwy jesiennych liści. czy należymy do ciepłej (wios­ najje sień). Dysharmonię powodują dopiero odstępstwa od naturalnych barw. Potrzebne są dwie chusty: niebieskawo-różowa i żółtołososiowa lub dwa możliwie duże arkusze papieru w tych kolorach (patrz próbka na sąsiedniej stronie). czy pastelowe. jeśli w połączeniu z kolorem niebieskoróżowym Twoja skóra wydaje się szara i bla­ da. Powtórzmy: ■ Jesteś wiosną lub jesienią. nie widać. czy bardziej chłodny. i że podział ten dotyczy również indywidualnego odcienia naszej skóry.JAKIM JESTEŚ TYPEM KOLORYSTYCZNYM nantą żółci i czerwieni (bar­ wy ciepłe) i dwie z przewagą błękitu i granatu (barwy zi­ mne). czyste. oczy błyszczą i nabierają intensywniejsze­ go koloru. jeśli po przyłożeniu koloru niebieskoróżowego Twoja skó­ ra wydaje się czysta i świeża. To uzasadnia wyróż­ nienie. obraz całości odbieramy jako harmonijny i piękny. a oczy bez blasku. skóra sprawia wrażenie delikatnej i świeżej. czy jest on raczej ciepły. Dotyczy to także kolorystyki naszej skóry. błękitu. Czy jesteś wiosną? Latem? Jesienią? A może zimą! Po­ nieważ już wiemy. psujący wrażenie kolorystycznej harmonii. ■ Gdy dany odcień nie pa­ suje do Twojego typu. Istnieje na szczęście prosty wariant testu kolorys­ tycznego. Natomiast w połączeniu z kolorem łososioworóżowym cera spra­ wia wrażenie świeżej i zdro­ wej i przybiera wyraźny zło­ tawy odcień. który pozwala stwierdzić przynajmniej. Nasze ulice lub wystrój pomieszczeń publicznych i prywatnych dostarczają wiele materiału poglądowego. ■ Jesteś latem lub zimą. latem. ciemne pierście­ nie pod oczami i rozszerzone naczynka są bardziej wido­ czne. jakie przyroda umieści obok siebie. szminki czy ubioru. czy z palety barw ciep­ łych lub chłodnych pasują nam raczej niuanse intensy­ wne. Następnie ustala­ my. - 9 krwionośne. fioletu i brązu. masz matowy wzrok. czy do chłodnej (la­ to/zima) gamy kolorystycz­ nej. upierzenie kolorowych ptaków: niezależnie od liczby barw. . twarz wydaje się zmęczona i blada. że masz podkrążone oczy lub rozszerzone naczynka H ARM O N IA BARW NATURY Najlepszą nauczycielką harmonii barw jest przyroda. włosów i oczu ich naturalne kolory doskonale do siebie pasują (patrz zdjęcia na stronach: 14-31). do jakiego typu kolo­ rystycznego się zaliczamy. zieleni. jesienią i zimą. Oddziaływa­ nie chłodnych i ciepłych od­ cieni tych kolorów na naszą karnację (oczywiście bez makijażu) pozwala zidenty­ fikować nasz typ kolorysty­ czny. W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzys­ tuje się w tym celu kolorowe chusty o charakterystycz­ nych dla poszczególnych pór roku odcieniach czer­ wieni. wargi zyskują na­ turalną czerwień. Najważniejsze pytanie: jakim jestem typem kolorystycznym? Cała sztuka polega na usta­ leniu. Chusty lub papier przykładamy na zmia­ nę w świetle dziennym do twarzy i rąk. powinniśmy przede wszystkim stwier­ dzić. czterech typów kolo­ rystycznych i nazwanie ich wiosną. ■ Gdy dany odcień pasuje do Twojego typu.

Gdy ustalisz. że tak nie jest. Bowiem. zieleni i brązów są odpowiednie do garderoby i makijażu Twojego typu kolorystycznego. jakie odcienie czerwieni. jednak po za­ stanowieniu musimy stwier­ dzić. ■ Odcienie jesienne bazują na czerwieni. ale są bardziej przytłumione. czym się różnią ciepłe kolo­ rystycznie pory roku od chłodnych: ■ Odcienie wiosenne opie­ rają się na barwie żółtej.ciepłymi czy chłodnymi. względnie letni od zimowego. Poświęcamy te­ mu cały rozdział I (patrz na stronach: 12-29). jak pamiętamy: ■ Niebieski jest kolorem chłodnym. z jakimi bar­ wami harmonizuje Twój typ . rozmyte i lżejsze niż pokrew­ ne niuanse zimowe. dlatego są bar­ dziej nasycone. Pokazuje­ my w nim i opisujemy wszys­ tkie szczegóły.10 PODSTAWY DOBORU KOLORÓW zaś w połączeniu z żółtawym odcieniem łososiowym twarz robi wrażenie zmęczonej. nauczymy Cię następnie od­ różniać typ wiosenny od je­ siennego. błękitu. W rozdziale II wskazujemy. na które trze­ ba zwracać uwagę przy iden­ tyfikacji własnego typu ko­ lorystycznego. ■ Czerwony i żółty są kolo­ rami ciepłymi. uwidoczniają się rozszerzone naczynka i podkrążone oczy. ■ Odcienie letnie zawsze opierają się na błękitach. oznaczałoby to. Sztuka mieszania kolorów ciepłych i chłodnych Wszystkie odcienie przypo­ rządkowane danej porze ro­ ku pasują do siebie i łatwo można je łączyć. są zatem bardziej świetliste i pogodne niż pokrewne pod względem kolorytu odcienie jesienne. Ściśle biorąc. że odcienie czerwieni i żół­ ci mogłyby się pojawiać tyl- . Raz jesz­ cze pokazujemy wyraźnie. ziemiste i cię­ ższe niż odcienie wiosenne. Wydaje się to oczywiste.

1 wreszcie. że jesteśmy typem mieszanym. jak: choleryk. a zachmurzone niebo łub smutne otoczenie podtrzymują je w nastroju chandry. melancholicy) preferują odcienie chłodne. niebieskie przy zaburzeniach nerwowych. a przede wszystkim od wrodzonego temperamentu człowieka. osoby powściągliwe (flegmatycy. DLACZEGO CHĘTNIE SIĘGAMY PO NIEWŁAŚCIWE KOLORY? Fakt. a wy­ jaśnienie tego pozornego paradoksu okazuje się pro­ ste: ■ Gdy błękit pojawia się w palecie barw „ciepłej” wio­ sny czy jesieni. że nie potrafimy jednozna­ cznie zaliczyć się do okreś­ lonej grupy i sądzimy. włosów i oczu może nawet skorzystać z niektórych ży­ wych odcieni palety wiosen­ nej. żółć rozwesela.cholerykowi żółty . że określone barwy przyciągają nas w sposób magiczny. bardzo wyrazista zima o mocno kontrastowej barwie skóry. Typ mieszany jednak nie is­ tnieje. sangwinicy) z natury mają skłonność do kolorów wesołych. żółte przy zaburzeniach układu trawienia.melanchołikowi Podział ten jest całkiem sensowny: podczas gdy ekstrawertycy (cholerycy. można wytłumaczyć drganiami. gdy wydaje nam się. I odwrotnie: od­ cienie czerwieni dla „chłod­ nych” pór roku: lata i zimy mają sporą domieszkę błęki­ tu i dzięki temu dostosowują się do palety kolorystycznej tych pór roku. na przykład światło czerwone przy przeziębieniach. kolorem włosów i tę­ czówki w ramach jednego typu nie jest wyraziście ukształtowany. . Intensywność oddziaływania kolorów zależy od naszego samopoczucia. melancholik. sangwinik. Bywa natomiast. choć jest to ab­ solutny wyjątek. Każdy typ kolorystyczny występuje bowiem w różnych odmia­ nach: delikatnej. ciem­ niejszej. Kolory wprawiają nas także w bardzo specyficzne stany duchowe. Tym czterem rodzajom temperamentu wyróżnionym już wstarożytnościprzyporządkowano potem kolory: ■ ■ ■ ■ czerwony . I odwrotnie. Co robić. Podobnie typ letni o ciemniejszym ko­ lorycie może się bardzo do­ brze prezentować w delikat­ niejszych odcieniach zimy. Muszą więc istnieć odcienie błękitu w gamie kolorystycznej „ciepłych” pór roku oraz odcienie czerwieni i żółci w palecie barw lata i zimy. ma on nie­ wielką (wiosna) lub nieco większą (jesień) domieszkę czerwieni i w ten sposób do­ stosowuje się do ogólnej to­ nacji barw. chorobach skóry i dolegliwościach mięśniowych.sangwinikowi zielony . Zjawisko to wykorzystuje się dziś w medycynie alternatywnej. I tak czerwień ożywia. jasnej i bar­ dziej kontrastowej. a cała paleta lata i zimy miałaby się skła­ dać wyłącznie z błękitów i zieleni.flegmatyk. do delikatnego typu jesiennego 0 jasnej karnacji pasuje wie­ le przytłumionych odcieni palety wiosennej. Typ wiosenny o cie­ mniejszych złocistych wło­ sach i karnacji może sięgnąć po świetliste odcienie palety 11 jesiennej. bowiem podstawową zasa­ dą poradnictwa kolorysty­ cznego jest hasło „Każdy może nosić każdy kolor. pogody lub oświetlenia. Tak jest rzeczywiście. a wpogodny nastrój łatwo wprowadza ich piękny słoneczny dzień czy miłe wydarzenie.TYPÓW MIESZANYCH NIE MA ko w palecie kolorystycznej wiosny i jesieni. jakie zdaje się wywoływać każdy kolor w naszym ciele i w naszej duszy. że jesteśmy typem mieszanym? Wbrew wszystkim charak­ terystycznym oznakom przy ustalaniu typu kolory­ stycznego może się zdarzyć. Tak jednak nie jest. po­ winien tylko dobrać odpo­ wiedni odcień” .flegmatykowi niebieski . błękit uspokaja. stosując naświetlania kolorowym światłem jako łagodny zabieg terapeutyczny. zwracających uwagę. stresach i bezsenności. że kontrast między karnacją skóry. przytłumione. podczas gdy innych nie akceptujemy.

letniego. jesieni i zimy . lata. jesieni i zimy O dpow iednie odcienie do to n o w an ia i farb o w an ia włosów Oczy: typow a b arw a oczu wiosny. lata.Jak rozpoznać swój typ kolorystyczny Cera: co jest charakterystyczne dla ty p u w iosennego. jesiennego i zim owego O dpow iednie odcienie p o d k ład u do tw arzy (m akijaż) W łosy: typow e n atu raln e kolory wiosny.

14 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y Cera: typowa WIOSNA! 7> t' .

Z w ykle są o d w łosów nieco ciem niejsze. zw ykle o p a la się łatw o . T akiej w łaśnie cerze wiosna zaw dzięcza swój świeży. w padających raczej w złocisty odcień niż w róż w ów czas lek k o rudaw ej b arw y m io d u lu b złocistego b rązu . Jeśli ty p w iosenny m a piegi. . N ieo d p o w ied n ie są w szystkie odcienie p o d k ła d u w p ad ają ce w b łęk it i róż. N a b ie ra Typ wiosenny bez m akijażu. brzoskwiniowy róż policzków i warg oraz jasna barwa rzęs i brwi - A t •: Dla typu w iosennego odpowiednie są: transparentny podkład i puder w jasnych odcieniach beżu. w y raźn ie o d ró żn ia jący się o d lekko niebieskaw ej b arw y w arg ch ło d n y ch k o lo ry sty czn ie lata i zimy. ja sn y beż z lekkim zło taw y m p o łyskiem . nie więcej je d n a k niż o 1-2 to n y . n a tu ra ln y w ygląd. a nie szaro b rązo w e. P u d e r p o w in ien być tra n s p a re n tn y . ta k ja k w łosy. W arg i rów nież m a ją ciepły odcień czerw onaw y. S k ó ra wiosny. m a k e -u p m oże być nieco ciem niejszy (nigdy b rązo w y ). O d p o w ied n ie odcienie to d elik atn y . Jeśli sk ó ra je st o p a lo n a . a k o n sy sten cja zb y t gęsta. naw et n a ciem ny b rąz. k tó ra o p a la się raczej z tru d n o ścią. to w yłącznie złociste. m im o swej b lad o ści i d elik atn o ści. a ty lk o ciepły brzo sk w in io w y . nie m o ż n a go tak że n a k ła d a ć zb y t g ru b ą w arstw ą. Charakterystyczne są: ciepły złocisty odcień skóry. N ajlep szy je st lek k o k ry jący p o d k ła d w płynie. S k ó ra często byw a le k k o z aró ż o w io n a. M a k e -u p wiosny p o w in ien p o d k reślać n a tu ra ln o ś ć i p rzezro czy sto ść k arn ac ji. T y m wiosna różni się o d jesieni. w lek k o złocistym odcieniu. D la te g o je g o odcień nie m oże być zb y t in ten sy w n y . R zęsy 1 brw i m a ją ja sn y b ą d ź ciem ny odcień ru d o zło c isty .D la k arn ac ji ty p u w iosennego c h a ra k te ry sty c z n a je st p rzezro czy sta b lad o ść 0 d elik atn y m złocistym odcieniu. N ig d y je d n a k nie m a o d cien ia b łę k itn aw eg o .

warg i oczu . N Po lewej: C iepłe. charakterystyczne dla typu w iosennego. Wiosna zawdzięcza złocisty odcień włosów pigmentacji. Srebrne pasemka sprawiają wrażenie np. zbyt chłod­ nych. w której występuje przewaga barwy złocistorudej nad sza­ robrunatną. złociste kolory włosów. nie bywa­ ją ciemniejsze niż kolor mio­ du lub złotego brązu. miodu i rudości. by za­ chować ciepło koloru złota. Far­ bując włosy lub je tonując. Ma on zawsze odcień złotawy. któ­ ra także należy do ciepłej gamy kolorystycznej. Nawet włosy w kolorze od jasnego do średniego brązu mają ciepły złotawy lub rudozłotawy odcień. powinnyśmy wybierać odcienie z tej właśnie palety Po prawej: Złocisty blond wiosny doskonale harm onizuje z ciepłym. Farbując lub tonując włosy.16 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y WIOSNA: Oto Twoje kolory włosów ajczęstszym kolo­ rem włosów wiosny jest blond. Czasem włosy są rozświetlone jasny­ mi naturalnymi pasemkami. Włosy wiosny zawierają jednak mniej bar­ wnika niż włosy jesieni. bardziej świetliste. cza­ sem wpadający w rudawy. Dzięki temu wydają się jaśniejsze. Bardzo twarzowe są natomiast wszelkie odcienie złota. które dobrze eksponują koloryt wiosny. wiosna musi uważać. złocistym odcieniem karnacji.

.

18 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y ST Y C Z N Y Cera: typowe LATO! .

S k ó ra n a b ie ra szlach etn ej. g ła d k a . z w y jątk iem o só b o b a rd z o b la d e j. D la cery o o d c ie n iu b łę k itn o ró ż o w y m z w id o czn y m i d e lik a tn y m i n a c z y n k a m i o d p o w ied n iejszy je s t ja s n y c h ło d n y beż. że s k ó ra w y d aje się niezw ykle sz la c h e tn a i k ru c h a . Tony ciepłe. tzw . Charakterystyczne: delikatna. przezroczysta cera. w p rzeciw ień stw ie d o sk ó ry wiosny i jesieni nie je st z a c zerw ien io n a. c e ra o ja sn y m . C Typ letni bez m akijażu. p o d o b n ie ja k w łosy. ja sn e j cerze. M a k e -u p lata p o w in ie n być d e lik a tn y . c h ło d n y m o d cien iu o liw k o w y m . z różowawobłękitnym połyskiem. n ig d y zło cisty . K o n k r e tn y k o lo r trz e b a in d y w id u a ln ie d o b ra ć do cery. popielatobrązowe brwi Podkład i puder dla lata powinny być jasne. P o d k ła d i p u d e r w k o lo rz e ch ło d n e g o ró ż u są id e a ln e d la lata z ja s n ą . 2. W razie w ątp liw o ści n ależy zw ró cić u w ag ę n a n a s tę p u ją c e cechy. p o rc e la n o w ą cerą. ch ło d n ej. s k ó ra b la d a . C zerw o n e w arg i cech u je d e lik a tn y o d cień ró żo w y . złociste lub złotobrązow e nie są dla lata odpowiednie b a rd z o d o b rz e się o p a la . B rw i. D la lata o ja sn ej ch ło d n ej cerze o liw k o w ej n ajlep sze są szaraw e b rązy . przezroczyste. b a rd z o tr u d n a d o z d ia g n o z o w a n ia . zaw sze m a ją o d cień p o p ie la ty . co sp raw ia. cera p o rc e la n o w a . C erę lata n ie ła tw o je d n a k ro z p o z n a ć n a p ierw szy rz u t o k a: s p o ty k a się b o w iem trz y jej o d m ian y : 1. s k ó ra d o b rz e u k rw io n a z w y raźn ie p rze b ły sk u ją c y m i d e lik a tn y m i n a c z y n k a m i o c h ło d n y m o d cien iu ró żo w y m . 3. P o d k ła d i p u d e r d la ty p u letn ieg o p o w in n y m ieć d e lik a tn y c h ło d n y o d cień ró ż o w y lu b n e u tra ln y ja sn o b e ż o w y . Lato.h a ra k te ry s ty c z n y d la cery lata je s t to n c h ło d n y . je d n o z n a c z n ie c h a ra k te ry z u ją c e ty p letni: z n a m io n a i piegi są zaw sze szare lu b s z a ro b ru n a tn e (n ig d y zło te an i ru d e). . o liw kow ej b arw y . chłodny róż policzków i w arg.

20 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY .

Rudy powinien mieć nie­ bieskawy połysk. w arg i oczu 21 . by włosy nie stały się zbyt ciem­ ne. Farbując włosy lub kolorując szam ponem . że we wło­ sach występuje znaczna przewaga barwnika szaro­ brunatnego. Włosy blond. co sprawia. rów­ nież zaliczany do „chłod­ nych” . powinno trzymać się tej palety kolorystycznej. Idealne są srebrzyste. Typ letni ma jednak znacznie mniej pig­ mentu niż typ zimowy. mają od­ cień srebrzystopopielaty.KOLORY WŁOSÓW LATA LATO: oto Twoje kolory włosów olor włosów lata ma charakterystyczny odcień popielaty. które u lata także się zdarzają. charakterystyczne dla typu letniego. Doskonale pasuje do chłod­ nego kolorytu karnacji. platy­ nowe lub popielate pasem­ ka. Odcień popiela­ ty bierze się stąd. K Po prawej: Kolory włosów w odcieniu popielatym. a kontrast między barwą włosów a karnacją skóry nie był zbyt ostry. powinnyśmy wybierać odcienie z tej w łaśnie palety Po lewej: Typ letni o popielatych w łosach. Ważne. że natu­ ralna barwa włosów lata nie bywa ciemniejsza niż średni lub ciemny popielaty brąz. warg i oczu. Je­ śli lato chce zmienić kolor włosów. doskonale harmonizujących z kolorem cery.

i 22 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY___________________________________ Cera: typowa JESIEŃ! .

C iem ny p o d k ła d w k am ien iu ty p u co m p a c t w y g ląd a źle. ale ciepłej barw ie kości słoniow ej lu b szam p a n a. transparentne. M a o n a k o lo r bard ziej in ten sy w n y od rów nież „ciep łej” cery wiosny. P o d k ła d y w c h ło d n y ch o d cien iach ró ż u są d la jesieni niew łaściw e. Inne charakterystyczne cechy to ciepła. o ta c z a ją n ie rz a d k o gęste.jesienie m a ją w arg i o ciepłej. cerę o intensyw nej b arw ie złocistobeżow ej lu b b rzoskw iniow ej. Są jasne. N ig d y nie starajm y się zatu sz o w a ć piegów . O czy jesieni. O d p o w ied n i d la jesieni m a k e -u p to ja sn y beż z d o m ieszk ą zło teg o lu b ja sn o b rą z o w e g o . T Po lewej: Typowa cera je s ie n i: jasna. Jej b lad o ść efekto w n ie k o n tra s tu je z w y razisty m k o lo re m zw ykle ru d y ch w łosów . ja sn e rzęsy. in ten sy w n ie czerw onej barw ie i w szystkie źle się o palają! Słońce p o w o d u je u n ich zw ykle ty lk o zaczerw ienienie sk ó ry i trze b a go u n ik ać. sk ó rę g ła d k ą o ja sn ej. ze złocistorudym połyskiem W szystkie k o b ie ty . w y razista cera. że w y g ląd ają m dło. N ie m a je d n a k najczęściej ty p o w y ch dla wiosny b rzo sk w in io w y ch ru m ień có w . D o ty czy to tak że p u d ru . złotaw a skóra i rudobrązow e piegi. . Jesienie m u szą b a rd z o oszczędnie używ ać p o d k ła d u . intensywna czerw ień warg oraz zbliżony do barwy włosów rudawy odcień brwi •• M ake-up i puder odpowiednie do złocistej cery jesieni. W iele jesieni w y k azu je sk ło n n o ść do piegów i zn a m io n w k o lo rze w yraźnie ru d y m lub zło c isto b ru n a tn y m . będ ący ch ru d y m i b lo n d y n k a m i. co p o w o d u je. P o w in ien o n być tra n s p a re n tn y . Brwi m a ją ta k i sam lu b niew iele ró żn iący się odcień ja k w łosy. ab y p rzeb ijała p rzezeń ich ja sn a . 2. n ajlepszy je st lekki m a k e -u p w płynie.yp jesien n y m oże m ieć dw a ro d zaje cery: 1.

B Po lewej: Ciepłe kolory włosów od rudozłotego do kasztanowego. kolorować szamponem. doskonale zharmoni­ zowane z piegami na twarzy i wyrazistą barwą oczu. Kto chce podkreślić swój wspaniały naturalny kolor włosów środkami tonującymi czy szamponem koloryzującym. znacznie większej niż u pokrewnej kolorysty­ cznie wiosny o złocistych włosach. Kto chce włosy tonować. charakterystyczne dla jesieni.24 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY JESIEŃ: oto Twoje kolory włosów arwę włosów jesieni cechują intensywne odcienie rude i rudozłote. W grę wchodzą przede wszystkim ciepłe od­ cienie miodowe i złocistorude. złocistorudym połysku. Jesień może mieć włosy ciemniejsze. Po prawej: Rudozłota czupryna. Tę niezwykłą kolorystykę typ jesienny zawdzięcza dużej ilości pigmentu czerwonego i żółtego. powinien wybrać kolory z tej w łaśnie palety. że jesień wy­ gląda blado. powinien koniecznie pozostać przy odcieniach o ciepłym. Chłodny srebrzysty blond czy dający błękitne refleksy mahoń przydają włosom chłodnego połysku. a włosy rażąco kontrastują z ciepłym od­ cieniem cery. po której rozpoznam y jesień . Powoduje to. farbować lub robić pasem ka.

KOLORY WŁOSÓW JESIENI 25 .

26 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY Cera: typowa Zima! .

S k ó ra w praw dzie o p ala się. je st n a stę p u ją c a zd o ln o ść p ig m en tac y jn a skóry: zima o p a la się dość szybko n a in tensyw ny. b łę k itn aw y odcień gładkiej skóry. Zim a w typie południowym powinna używać podkładu o chłodnym odcieniu oliwkowego brązu i pudru w kolorze neutralnego beżu. ale w najlepszym w y p ad k u n a d elik atn y oliw kow y b rąz. że n a pew no m am y do czynienia z typem zim ow ym . Nieodpowiednie są dla niej w szelkie żółtaw e odcienie ciepłe rzęsach i brw iach o raz czerw ieni w arg. Czerwień w arg ma odcień błękitnawy Dla zimy o cerze typu Królewna Śnieżka odpowiednie są jasny puder i m ake-up o delikatnym połysku błękitnaw oróżow ym . k tó ry łatw o pom ylić z in ten sy w n ą k o lo ry sty k ą jed n eg o z w aria n tó w jesieni. 2. najlepszy dla zimy jest lekki półpłynny m ake-up. k tó ra m a raczej o dcień b łęk itn aw y niż żółtaw y. a latem nieco ciemniejsze odcienie oliwkow ego beżu. sp raw ia w rażen ie tra n sp a re n tn e j i czystej. O zn ak ą. różow aw e odcienie brązu. Ten o statn i spraw iłby. Zima o cerze oliwkowej (typ południow y) pow inna w ybierać jasne. T yp zim ow y łatw o tak że ro zp o zn a ć p o raso w y ch ciem nych D Czysta. w yrów nujący i odświeżający tw arz. typ p o łu d n io w y .sk ó ra m a ch ło d n y odcień oliw ki. oliw kow y k o lo r. D la zimy o jasnej karnacji (K rólew na Śnieżka) odpow iedni jest p o d k ład w odcieniach jasnego beżu. B ladość po liczk ó w rz a d k o ożyw iają d elik atn e rum ieńce.la cery ty p u zim ow ego ch arak tery sty czn y je st chłodny. a nie p u d er prasow any o intensyw nym kolorze. Jasna cera i ciem ne w łosy dają specyficzny dla zimy kontrast barw jasnych i ciemnych. że gładka cera zimy w yglądałaby nienaturalnie. ja k szlach etn a p o rcelan a. Jak o po d k ład . .sk ó ra je s t b a rd z o ja sn a . a w porze letniej korzystne są rów nież jasne. ty p K ró lew n y Śnieżki . W y ró żn ia się dw a ro d zaje cery ty p u zim ow ego: 1. Godne pozazdroszczenia są ciemne brwi i rzęsy. gładka porcelanow a niebieskawa cera jest charakterystyczna dla typu zim ow ego.

28 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY .

oto kolory włosów zimy. odpowiednie dla zimy. C Po lewej: Typ zim ow y z w łosam i w kolorze popielatego ciem nego brązu. Uwaga na odcienie rude . Jeśli włosy koniecznie mają być rude. Niezwykle wyraziście kont­ rastują one z porcelanową cerą. Takiego efektu nie osiąga żaden inny typ kolo­ rystyczny. brąz) i odcienie pasem ek. Ciekawe ak­ centy uzyskamy z włosami w kolorze srebrnego blondu. czarnobrązowy lub kru­ czoczarny z natural­ nym granatowym połyskiem .KOLORY WŁOSÓW ZIMY ZIMA: oto Twoje kolory włosów! iemnobrązowy. Charakterystyczna gęsta czupryna Po prawej: Typowe kolory włosów (czarny. Jeśli zima chce zmienić kolor włosów. uży­ wając farby lub środków to­ nujących. Jeśli koniecznie chcesz być blondynką (co i tak jest pro­ blematyczne ze względu na duży kontrast kolorystycz­ ny). sięgnijmy po kolor ciemnej oberżyny. nie­ bieskiego fioletu. chłodnego niebieskiego. Charakterystycz­ ny dla włosów zimy jest chło­ dny połysk granatowy lub popielaty.zima wyglą­ da w nich nieco pospolicie. powinna koniecz­ nie pozostać przy chłodnych niebieskawych odcieniach. 29 . Dotyczy to także pasemek. nie wybierz w żadnym wypadku blondu złotego lub rudozłotego.

r .

ciem ny piw ny i orzechow y. D o b ra n ie od p o w ied n iej d la d an eg o ty p u k o lo ry sty czn eg o b arw y tęczów ki m a znaczenie p rzed e w szystkim w ów czas. ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu zimy: b łęk it lo dow y. ciem n o n ieb iesk i. o k reślające n aszą p o rę ro k u . o rzechow y. tu rk u so w y . p rzy czym z jed n ej stro n y u w idoczniliśm y b arw y ciepłe d la wiosen i jesieni. P o p raw ej i lewej stro n ie te k stu p o k azu jem y n a tej stro n ie. tu rk u so w o b łę k itn y . n ieb iesk o zielo n y . Są je d n a k c h ara k tery sty cz n e odcienie. zielony i złocistozielony. d elik atn y błęk it. N ależy je d n a k p o z o sta ć p rzy gam ie k o lo ry sty czn ej swojej p o ry ro k u . niebieski lu b fiołkow y. p o zw ala jącą ro zp o zn a ć ty p k o lo ry sty czn y . ciem n o b rązo w y . ta k ja k cera czy k o lo r w łosów . szary. szaro n ieb iesk i. szaro zielo n y .BARWY OCZU 31 Oczy: każda pora roku ma swoje kolory Wiosna i Jesień orzech laskowy szarozielony jasnozielony żółtozielony zielony turkusowoniebieski O błękit Kolorowe soczewki kontaktowe p ozw alają podkreślić barwę oczu. W ten sp o só b m o ż n a n aw et p o z o rn ie zm ienić k o lo r oczu. ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu jesieni: b u rszty n o w y . K to i ta k nosi soczew ki k o n ta k to w e . c z a rn o b rą zo w y i orzechow y. m a m ożliw ość p o tra k to w a n ia tej b ąd ź co b ą d ź p ro te z y ja k o m o d n e g o d o d a tk u . tu rk u so w y . ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu lata: szary. ja k ie to są k o lo ry . szaro n ieb iesk i. fiołkow y. Lato i Zim a czarnobrązow y szary ciem noniebieski szaroniebieski O turkusowy fiołkowy szarofiołkowy niebieski . gdy używ am y szkieł k o n ta k to w y c h i chcem y p o d k reślić n asz typ. z drugiej c h ło d n e d la ty p u letniego i zim ow ego. odpowiednią dla danego typu kolorystycznego arw a oczu nie jest całkowicie pew n ą w sk azó w k ą. B ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu wiosen'. ja sn y zło cisto b rązo w y i tu rk u so w y . szaro n ieb iesk i. czarn y .

i odpowiedni makijaż Błękit i granat dla Ciebie ■.... i odpowiedni makijaż flKolory neutralne: podcienie dla Ciebie . szarości i fioletu ... i odpowiedni makijaż iDodatek: Odcienie żółci....ROZDZI AŁ II Twoje kolory garderoby i makijażu Czerwień dla Ciebie . i odpowiedni makijaż pZieleń dla Ciebie H.

liii .

KOLORY GARDEROBY

Odcienie czerwieni dla WIOSNY
’>Ą ii

szy stk ie o d cien ie czerw ieni,
w k tórych dobrze jest wiosnom,
mają lekką domieszkę żołd. Dzięki
te m u d o s k o n a le h a rm o n iz u ją z ciepłą
k a rn a c ją i złocistym odcieniem
w łosów wiosny. C h a ra k te ry sty c z n a dla
czerw ieni wiosen je st p o n a d to jej
p o g o d n a św ietlistość.
W przeciw ieństw ie do odcieni
ciem nych, niem al ziem istych o ra z do
intensyw n eg o k o lo ru p o m a ra ń czy ,
w k tó ry c h d o b rze je st jesieniom
(należący m tak że d o ciepłej gam y
ko lorysty czn ej), czerw ień wiosny
p rz y p o m in a czyste b arw y czerw onych
b ą d ź łoso sio w y ch k w iató w i ow oców .
■ Z praw ej stro n y p o k azu jem y
odcienie czerw ieni, k tó re p o w in n y
nosić wiosny. W szystkie d a ją się

W

Po lewej: G arderoba wiosny
w różnych odcieniach czerw ieni,
dealny kolor dodatków, na przykład
autów: ciepły kasztanowy brąz
z wiosennej palety

35

eśli wiosna ubierze się
na czerwono (patrz str.
34), bądź np. czerwona
suknia stanowi dominujący
element stroju, najlepszy
efekt makijażu osiągniemy,
dobrawszy szminkę i lakier
do głównego odcienia czer­
wieni garderoby. Nie stwo­
rzymy dysonansu, jeśli wy­
bierzemy nieco inny jej od­
cień. Ważne jest tylko, aby
czerwień ta należała do pale­
ty wiosennej, której odcienie
mają ciepły złotawy połysk
i obejmują zestaw od deli­
katnego łososiowego po­
przez intensywną czerwień,
aż po niuanse złocistobrązowe. Niepożądane są wszelkie
odcienie krzykliwe i zbyt cie­
mne.
■ Do szminki i lakieru
w kolorze intensywnej czer­
wieni dobieramy delikatne,
matowe cienie do powiek,
prawie w kolorze skóry; do
szminek i lakierów o bar­
wach przytłumionych cienie
do oczu mogą być ciemniej­
sze, ale trzeba je nanosić
bardzo oszczędnie, cienką
warstwą (przykładowe kolo­
ry po lewej, więcej na ten
temat na stronach: 52, 68
i 88).

J

Po lewej: Wybór najpiękniejszych
odcieni czerwonych szminek,
lakieru do paznokci i różu dla

wiosen. Róż nakładam y
delikatnie, aby nie stanowił zbyt
kontrastowego akcentu. Po
prawej: Delikatny m akijaż,
pasujący do czerw onego stroju

BARWY MAKIJAŻU

37

WIOSNA: makijaż do czerwonej garderoby

.

k tó re p asu ją także zimom. k tó re nie lubi zbyt k o n trasto w y ch barw . D a ją się one d o sk o n ale łączyć i p asu ją do innych k o lo ró w dla ty p u letniego. P rzy tłu m io n e odcienie czerwieni i ró żu znakom icie p asu ją d o n atu ra ln eg o k o lo ry tu lata. lekko b łękitnaw ą k arn ac ją i pop ielaty m k o lo rem w łosów . ■ O dcienie dla lata. W Po lewej: Perfekcyjnie zaprojektow ana garderoba dla typu letniego w kolorach bordo i oberżyny. D zięki tem u d o sk o n ale h arm o n izu ją z ja sn ą . co o d ró żn ia ją o d klarow nej.IV U L U K I Odcienie czerwieni dla LATA szystkie odcienie czerwieni. zaliczanej także do chłodnej gam y kolorystycznej. W yrafinowany akcent stanowią bluzka i czapka w kolorze intensywnej wiśni ■ P rzykłady odcieni czerwieni i ró żu dla lata p o k azu jem y z praw ej strony. d elik atn ą . mają lekką domieszkę błękitu (a więc k o lo ru chłodnego). zazn aczo n o przez x. w k tó ry ch lato w ygląda korzystnie. C zerw ień lata je st raczej p rzy tłu m io n a. UAKUERUD I 03 . intensyw nej czerwieni zimy.

więcej na ten temat na stronach: 56. Odnosi się to także do cieni na powieki! Po prawej: Perfekcyjny makijaż dla lata do ubioru w odcieniach czerwieni . ciekawszy efekt osiągniemy. (Przykłady palety kolorów po lewej. Powinien z tego skorzystać. delikatny koloryt.i odwrotnie: przy jaśniej­ szej szmince i jasnym lakierze lepiej wygląda nieco ciem­ niejszy cień do powiek.yp letni. Uwaga: należy zdecydowanie unikać jaskrawego różu. może podkreślić swą urodę dobierając odpowiednie odcienie szmin­ ki. biorąc z palety lata szminkę i lakier o ton ciemniejsze. przy­ dymionych kolorach. Jeśli jest to chłodny róż lub róż angielski. w jakich szyje się zwykle śpioszki niemowlęce. ■ Do makijażu z akcentami czerwieni pasują cienie do powiek w delikatnych. W przypa­ dku garderoby w odcieniach czerwieni najlepiej będzie do­ brać barwę szminki i lakieru do paznokci do podstawowej tonacji stroju. gdyż odpowiadają naturalnym preferencjom typu letniego dla jedwabistych. by ożywić swój przytłumiony. T Po lewej: Typowe dla tata czerwone i różowe odcienie szminek. Im cie­ mniejsze usta i paznokcie. 72 i 92). błyszczących powierzchni. jak żaden in­ ny. lakierów i różu. zwa­ nego pink i słodkich odcieni różu. tym cienie powinny być jaś­ niejsze i bardziej transparentne . lakieru do paznokci i różu. Wszystkie kosmetyki mogą mieć perłowy połysk.

BARWY MAKIJAŻU LATO: makijaż do czerwonej garderoby 41 .

.

D zięki te m u zy sk u ją c h a ra k tery sty cz n y p o ły sk . ru d o zło cisty k o lo ry t w łosów i k a rn a c ję sk ó ry (piegi!). w k tó ry ch n ajk o rzy stn iej w y g ląd a jesień. Po lewej: Oto jesień w wyrafinowanej kombinacji czerw ieni pomidora i rdzy. M o ż n a je efek to w n ie łączyć z innym i b arw am i g am y jesiennej. ciężkich. G łów nie ta część ich p alety o d ró ż n ia się w yraźn ie o d b ardziej ro zśw ietlo n y ch i m niej p rzy żó łco n y ch odcieni ciem noczerw onej gam y kolo ry sty czn ej wiosny (choć są to ta k że ciepłe barw y). złociste guziki i spinki 43 . m ają w y raźn ą d o m ieszk ę żółci. ■ P o praw ej stro n ie p o k azu jem y p rzy k ła d y odcieni k o lo ru czerw onego. Idealne uzupełnienie: bluzka w ciepłym kolorze ecru. w k tó ry c h n ajk o rzy stn iej w ygląda jesień. C iem niejsze to n y jesiennej czerw ieni sp raw iają w rażenie ziem isto -rd zaw y ch . pięknie u w y p u k lający ty pow y.KOLORY GARDEROBY Czerwone odcienie dla JESIENI O dcienie czerw ieni.

Ważne. j . N akładając róż trzeba dobrze rozetrzeć jego kontury Po prawej: M akijaż dla typu jesiennego. ewentualnie o dwa tony jaśniejszy lub ciemniejszy. cie­ płe. by wszystkie kolory rzeczywiście pocho­ dziły z palety jesieni i nie miały perłowego połysku.-. głębokie. Chłodny połysk nie pasuje do ciepłego kolorytu typu jesiennego i do faktury tka­ nin najkorzystniejszych dla jesieni. Z soczystą jesienną czerwie­ nią najlepiej harmonizują odcienie neutralne od beżu poprzez brąz po ciepłe sza­ rości. odcień jak garderoba. świetliste odcienie czer­ wieni. jak i cie­ mniejszych odcieni rdza­ wych. odpowiedni do ubrania w kolorze czerw ieni . Od­ nosi się to zarówno do inten­ sywnego koloru pomarańczowoczerwonego.■ 'i — . Róż może mieć odcień żywszy. w której stroju i makijażu dominuje czer­ wień. ale transparentny. powinna oszczędnie stosować cienie do powiek. la­ kier do paznokci i róż.ypowi jesiennemu naj­ bardziej odpowiadają wyraziste. ■ Jesień. Kobieta-jesień w czerwonym ubiorze wygląda najatrak­ cyjniej.Mmt Po lewej: Przykłady najpiękniejszych czerw ieni szminki. lakieru do paznokci i różu dla typu jesiennego. T . Chodzi o szminki. gdy szminka i lakier do paznokci mają identycz­ ny. Ważne: muszą być pozbawione perłow ego połysku.

BARWY M AKIJAŻU 45 sKiiiiiii JESIEŃ: makijaż do czerwonej garderoby .

.

Zima jest jedyną porą roku. ■ P o praw ej stro n ie p rzy k ła d o w e odcienie czerw ieni. w k tó rej d o tw arzy je st zim ie. p o m a ra ń c z o w ą czerw ień. Z n ak o m icie h a rm o n izu je z ch ło d n ą k a rn a c ją ty p u zim ow ego i je st efek to w n ą p rzeciw w ag ą k o n tra sto w e j k o lo ry sty ce w łosów . a tak że z inny m i o d cien iam i z zim ow ej gam y kolory sty czn ej. sk ó ry i oczu. to b a rw a in ten sy w n a z d o m ieszk ą ch ło d n eg o b łęk itu . rów nież lato. Z e w zględu n a k o n tra sto w o ść sw ych n a tu ra ln y c h k o lo ró w zim a m oże nosić n ie k tó re św ietliste odcienie z (ciepłej!) p a le ty jesieni. np. która w czerni dobrze w ygląda i m oże ją łączyć 47 . ■ O dcienie zim ow e.KOLORY GARDEROBY Odcienie czerwieni dla ZIMY! C zerw ień. M o ż n a je łączyć m iędzy so b ą. o d p o w ied n ie dla ty p u zim ow ego. Do tego pasuje czerń. m o c n ą zieleń czy słoneczną żółć. Zima w żakiecie koloru typowej czerw ieni z dom ieszką niebieskiego.

rasowe zimy o czarnych rzęsach i brwiach mogą czasem przy intensywnym kolorze szmin­ ki zrezygnować z cieni do oczu.biór w odcieniach czerwieni. delikatny m akijaż dla typu zim ow ego. Wygląda szlachetnie także przy stroju w kolorze jaskraw ej czerw ieni . Jeśli robimy efektow­ ny makijaż na wielki wie­ czór. Typowe: ognista czerw ień i jaskraw y róż. Podstawą stylizacji zimy są ostre kontrasty i nie­ liczne. róż. który dominuje w stroju. czystego kontrastu między twarzą a włosami. Odnosi się to i do makijażu. Do garderoby w odcieniu lodowatego różu szminka i lakier do paznokci mogą być o dwa tony ciem­ niejsze. możemy mocniej pod­ kreślić zarówno usta. ■ Przy wyborze cieni do powiek obowiązuje zasada: im bardziej jaskrawa szmin­ ka. ale za to intensywne kolory. lakiery do paznokci. U Po lewej: Przykłady charakterystycznych kolorów z palety zimowych czerwieni: szminki. by nie zgasić pięknego. Jedynie różu trze­ ba używać oszczędnie. charakte­ rystycznych dla ty­ pu zimowego. jak i oczy. Na marginesie: tylko zimie napraw dę pasuje czarny eyeliner! Po prawej: klasyczny. tym delikatniejszy maki­ jaż oczu. najlepiej uzu­ pełnić makijażem dokładnie w kolorze. Ciemne.

ZIMA: makijaż do czerwonej garderoby .

.

■ W io sen n e b łękity. Przełam ana biel czapki. w k tó ry c h d o tw arzy wiosnom. zaz n aczo n o p rzez x. szala i getrów spraw ia. d elik atn eg o tu rk u s u aż po w esoły. ch o ć b łęk it je st k o lo rem ch ło d n y m . O dcienie o b ejm u ją zestaw od ja sn eg o . p o g o d n e i w esołe. k tó re p asu ją tak że jesieniom. W Po lewej: Wiosna w stroju niebieskim. a rów nie d o sk o n a le k o m p o n u ją się ze w szystkim i in n y m i b arw am i p alety w iosennej. 51 . D lateg o w łaśnie. o d p o w ied n ie d la wiosny. h arm o n ijn ie w k o m p o n o w u ją się w n a tu ra ln ie ciepły k o lo ry t ty p u w iosennego.KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla WIOSNY szystkie odcienie b łęk itu . W przeciw ieństw ie d o błęk itó w i g ra n a tó w jesieni. ■ Po praw ej stro n ie p o k azu jem y p rzy k ła d y odcieni k o lo ru niebieskiego. p o n iew aż zaw ierają m niejszą lub w iększą d o m ieszk ę bieli. że typowe dla wiosny błękity w yglądają jeszcze bardziej twarzowo B łękity te m o ż n a łączyć m iędzy sobą. b łęk it wiosny nie m a odcieni p rzy tłu m io n y ch i b a rd z o ciem nych. p ro m ie n n y ch ab er. Wiosna w y g ląd ałab y w nich b la d o i anem icznie. są ja sn e.

Kredką i eyelinerem malujemy deli­ katne kreski także w spokoj­ nym niebieskim kolorze. 36). O dpowiednie są także inne odcienie różowe z wiosennej palety (patrz str. Po prawej: Oto perfekcyjny m akijaż dla wiosny ubranej w błękit . N ajodpo­ wiedniejsze kolory tuszu do rzęs to szary. niezbyt ciem­ ny szaroniebieski lub tu r­ kusowy. J Po lewej: Idealne odcienie błękitu do m akijażu oczu wiosny. odrobiną różu lub turkusu. gdy nasza tęczówka ma barwę szarobłękitną (patrz zdjęcie po prawej stronie). Szm inka i lakier w kolorze ciepłej zgaszonej czerw ieni najlepiej pasują do niebieskiego m akijażu oczu. jak żaden inny kolor cieni do powiek podkreśla złocistą karnację wiosny. Wiosnom jest bowiem nie do twarzy w ostro zarysowa­ nych konturach. Chłodny połysk nie pasuje do „ciepłego ” typu wiosennego.asny błękit ze sporą do­ mieszką bieli. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas. Uwaga: nie należy używ ać cieni perłowych.

BARWY MAKIJAŻU 53 WIOSNA: makijaż do niebieskiej garderoby .

.

k tó re p o w in ien nosić ty p letni. nieco p rzy d y m io n y ch i ro zm y ty ch. na to m lecznoniebieska bluzka i zabaw na stebnowana kam izela w kolorze przydym ionego granatu. zaz n aczo n o p rzez x. Dopasowana sukienka z dzianiny w kolorze m arynarskiego granatu. Kolor czapki naw iązuje do koloru sukienki i zn ak o m icie p a su ją d o in n y ch b arw g am y k o lo ry sty czn ej lata. c h ło d n y m k o lo ry tem k a rn a c ji lata o ra z ty pow ym i p o p ielaty m i w łosam i. Latom nie do tw arzy w lo d o w aty ch czy ja sk ra w y c h o d cien iach niebieskiego (także p rzy n ależn y ch d o ch łodnej gam y k o lo ry sty czn ej). w k tó ry c h najlepiej w y g ląd a ty p letni. P rzy tłaczają one d elik atn y k o lo ry t lata. D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z d elik atn y m . p o k azu jem y p o praw ej stro n ie.KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla LATA łękity i g ra n a ty . sp raw iają w rażenie p rzy tłu m io n y ch . 55 . k tó re m oże nosić ty p zim ow y. ■ P rzy k ład y odcieni b łęk itu . ■ O dcienie. k tó re m o g ą nosić ró w n ież zimy. W szystkie te b łęk ity i g ra n a ty łączyć m iędzy so b ą B Po lewej: Oto typ letni w wymyślnej kombinacji różnych odcieni niebieskiego. k tó re w ydaje się w nich w yb lak łe i n iep o zo rn e. p rzez n aczo n e d la ty p u letniego. zgaszo n y ch .

wpadające w fiolet. Oko wygląda ładnie. Po prawej: M akijaż dla lala do garderoby w kolorze niebieskim . Po lewej: Idealne odcienie błękitu do m akijażu oczu lata.łękitny makijaż do błękitnego ubioru wy­ gląda dobrze wów­ czas. gdyż delikatny. Cienie mogą być perłowe. gdyż lato nie lubi mocnego makijażu o ostro zarysowanych kon­ turach. chłodny połysk pasuje do spokojnego kolorytu letniego.lub ciemno­ brązowych lepsze są nieco ciemniejsze odcienie niebie­ skiego. Kredki i eyelinera używamy bardzo oszczędnie. Idealnym uzupełnieniem jest cień do powiek w pudrze lub w ołówku o delikatnym sza­ rym lub srebrnym kolorze. gdy wewnętrzną stronę dol­ nej powieki pociągniemy białą lub jasnoniebieską kre­ dką. Do tego ładnie w yglądają szminka i lakier w kolorze fioletowym o niebieskawym połysku. Do oczu jasno. co podkreśli biel gałki ocznej. Najstosowniejsze kolory tuszu do rzęs to szaroniebieski i fioletowoniebieski. B / < < -* N. gdy oczy mamy szaroniebieskie lub jasnoszare.

BARWY MAKIJAŻU 57 .

.

choć głębokie i intensyw ne. zw anego petrolem. f Idealna jest także miękka. 59 .KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla JESIENI szystkie odcienie k o lo ru niebieskiego. p o g o d n y ch n iu a n só w . W ten sp o só b zim ny z n a tu ry k o lo r niebieski idealnie d o sto so w u je się do ciepłego k o lo ry tu jesieni. w y ró żn iającą b łęk ity jesieni. W przeciw ieństw ie d o b łęk itó w wiosny. W Po lewej: Jesień w stroju o jasnych i ciemnych odcieniach charakterystycznego koloru niebieskiego. b łę k it jesieni nie m a p ro m ien n y ch . ■ O dcienie o d p o w ied n ie tak że dla wiosny zaz n aczo n o p rzez x. w k tó ry c h do tw arzy jesieniom. są p rzy tłu m io n e. D ru g ą cechą. je st niew ielka d o m ieszk a k o lo ru czerw o n o -fio leto w eg o (śliw kow y) lu b zieleni n ad ającej to n zw an y p etro lem . ale w yrazista faktura dzianiny (ściągacz) i wełny ■ O dcienie k o lo ru niebieskiego d la Jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie D a ją się one łączyć m iędzy so b ą i d o sk o n a le p a su ją d o w szystkich p o zo stały ch b arw jesiennej gam y kolo ry sty czn ej. k tó re n a tle w yrazistego k o lo ry tu jesien n eg o sp raw iały b y w rażenie zb y t w ątły ch lu b zbyt n a trę tn y c h .

wyrazisty ko­ loryt jesieni toleruje nawet bardziej intensywny maki­ jaż. bowiem perłow y i srebrzysty połysk nie pasuje do typu jesiennego. Odpow iednie są także wszystkie odcienie czerw ieni. 44. bur­ sztynowe lub orzechowe oczy. zwaną petrolem lub fiołkową. Należy jednak unikać ostrego rysowania kontu­ rów kredką czy tuszem do kresek. jego barw i tkanin. lakier do paznokci i róż w kolorze m iedzianym . W ażne: wszystkie kolory m uszą być matowe. szminka i lakier mogą być bardziej intensywne i odwrotnie. Gdy oczy m alujem y delikatnie.makijażu jesieni odpowiednim do stroju niebieskie­ go cienie do powiek i eyeliner także powinny mieć cha­ rakterystyczną barwę nie­ bieską. Najw łaściw szym uzupełnieniem niebieskiego m akijażu oczu są dla Jesieni szminka. Te kolory harmo­ nizują z lekko różową kar­ nacją skóry oraz rudawym połyskiem włosów i najlepiej podkreślają miodowe. Ciepły. pokazane na str. W Po lewej: Idealne odcienie błękitu dla jesieni. Po prawej: M akijaż jesieni do garderoby w kolorze niebieskim .

B A R W Y M A K IJA Ż U JESIEŃ: makijaż do niebieskiej garderoby 61 .

.

o to niebieskie odcienie d la ty p u zim ow ego. że zima w ydaje się m a rtw a . S tan o w ią one ak ce n ty zn ak o m icie p o d k re śla ją c e o stry k o n tra s t k o lo ry sty czn y m iędzy ja s n ą k a rn a c ją a ciem nym i w ło sam i i oczam i. Zima lubi takie kontrasty. zaz n aczo n o p rzez x. m a to w e b łęk ity i g ra n a ty . Po lewej: Do żakietu w intensywnym szafirowym kolorze pasuje bluzka o barw ie lodowego błękitu. niem al czarn y g ra n a t. k tó re p o w in n y nosić zimy. P rzy tłu m io n e . gdyż stanowią one przeciw w agę do jej kontrastowego jasnociem nego kolorytu ■ P rzy k ład y b łę k itó w i g ra n a tó w .KOLORY GARDEROBY Niebieskie odcienie dla ZIMY C h ło d n e aż lo dow e. k tó re m oże nosić lato. D a ją się one d o sk o n a le łączyć m iędzy so b ą o ra z ze w szystkim i in n y m i o d cien iam i zim ow ej gam y kolo ry sty czn ej. 63 . ■ O dcienie zimy. ta k tw arzo w e dla lata (rów nież zaliczan eg o d o chłodnej gam y k o lo ry sty czn ej) sp raw iają.o d ja sn y ch lod o w y ch p o ciem ny. T y lk o w gam ie k o lo ry sty czn ej zimy sp o ty k am y ty p o w e ch ło d n e odcienie b łę k itó w i g ra n a tó w . p o k azu jem y p o praw ej. czyste i św ietliste . pod spodem czerń od golfu po botki.

doskonale dobrany do ubrania w kolorach błękitu i granatu . Paleta cieni do powiek. Ponie­ waż zima nie stroni od kolo­ rów. Harm onizują z nimi szminka i lakier do paznokci w kolorze ciem nej.dealnym uzupełnieniem stroju w żywych odcie­ niach błękitu i granatu jest wyrazisty. O dpowiednie są także wszystkie odcienie pokazane na str. które pasują zimie. 48 Po prawej: Oto m akijaż zimy. gdyż pasuje on do chłodnego kolorytu zimy. a także z innymi kolorami zimowej palety (przynaj­ mniej w makijażu wieczoro­ wym). aż po cie­ mny jak noc antracyt. Idealny dla typu zi­ mowego jest tusz czarnogranatowy lub intensywnie niebieskofiołkowy. błękity można atrak­ cyjnie łączyć między sobą. błękitny ma­ kijaż oczu. Zdecydowany. chłodnej czerw ieni. kont­ rastowy koloryt zimy toleru­ je również kontury mocno zarysowane kredką lub eyelinerem w kolorach cieni do powiek. Wszystkie mogą mieć połysk. obejmuje barwy chłodnego lodowego błękitu poprzez świetlisty chaber. I Po lewej: Idealne odcienie m akijażu oczu dla typu zim ow ego.

__________________________________________________________________BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż do niebieskiej garderoby - 65 .

.

Odcienie zieleni dla WIOSNY
szystkie odcienie zieleni dla
wiosny p o w in n y m ieć sp o rą
dom ieszkę żółci, k tó ra
spraw i, że zieleń będzie h arm o n izo w ać
z d e lik a tn ą k a rn a c ją i złocistym
refleksem w łosów . Są to odcienie
lekkie i p o g o d n e, co zaw dzięczają
m niejszem u lu b w iększem u d o d a tk o w i
bieli. W przeciw ieństw ie do p alety
jesiennej nie m a tu zieleni o m o cn y m
ziem istym o d cieniu. D la wiosny byłyby
one zb y t ciężkie, sm u tn e,
p rzy tło czy ły b y jej m ięk k i, ja sn y
k o lo ry t.
■ O dcienie zieleni d la wiosny
p o k azu jem y p o praw ej stronie.
W szystkie h arm o n ijn ie łączą się

W

Po lewej: wiosna ubrana wyłącznie
w zielenie. Sposób na praw ie czarne
dodatki: część garderoby
bezpośrednio przy twarzy ma barw ę
z wiosennej palety (w tym przypadku
jest to zieleń m ajow a)

m iędzy so b ą, a ta k że z p o zo stały m i
k o lo ra m i g am y w iosennej.
■ Z ielenie w iosenne, o d p o w ied n ie
rów n ież d la ty p u jesien n eg o ,
zaz n aczo n o p rzez x.

asne odcienie zieleni
z wyraźną domieszką
żółci lub brązu doskonale pasują do złocistego kolory tu wiosny. Dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, gdy mamy
delikatne szarozielone lub
brunatnozielone oczy. Zie4 S . leó wiosny nie może byćjaskrawa, a powinna podkreślać
f w
przezroczystość cery i deli­
katny kolor włosów. Dlate­
go cienie do powiek należy
nakładać cienką warstwą.
Połączenie z cieniami w ko­
lorze złocistego lub szarego
beżu także tłumi żywą zieleń
wiosny. Wyjątek: garderoba
w kolorze intensywnej zie­
leni majowej wymaga moc­
niejszej barwy cieni do po{#£&#****■ wiek, gdyż makijaż powi­
nien równoważyć intensywny koloryt całości. Do maki­
jażu oczu w kolorze majowej
zieleni dobrze wyglądają
f
kreski w kolorze złocistego
lub żółtawego brązu, zrobio­
ne kredką lub eyelinerem.
Tusz do rzęs powinien być
brązowy (niezbyt ciemny)
lub brunatnozielony.

J

Po lewej: Cienie do powiek
zielone w kolorach naturalnych,
odpowiednie do zielonej
garderoby wiosny. Szminka
i lakier do paznokci w kolorze
łososiowym idealnie uzupełniają
m akijaż. (O dpow iednie są także
wszystkie inne odcienie różu
i czerw ieni, pokazane na str. 36)
Po prawej: Oto m akijaż wiosny,
perfekcyjnie dobrany do
garderoby w kolorze zieleni

BARWY MAKIJAŻU

69

.

k tó re p o w in n o nosić lato. Efektowne połączenie chłodnego błękitu bluzki i granatow ego krawatu z akcentam i żółci W szystkie d o sk o n a le p a su ją d o siebie i d a ją się łączyć z p o zo stały m i k o lo ra m i letniej p alety .KOLORY GARDEROBY Odcienie zieleni dla LATA szystkie odcienie zieleni z p alety kolo ry sty czn ej lata m a ją w y raźn ą d om ieszkę b łę k itu . je g o ja sn ą . D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z ch ło d n y m k o lo ry tem ty p u letniego. ■ O dcienie. ■ P rzy k ład y odcieni k o lo ru zielonego. k tó re p a su ją ta k że zimie. p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie. 71 . k tó rej niew ielka d o m ieszk a tłu m i żyw ą b arw ę. D ru g im c h a ra k te ry sty c z n y m to n e m w zieleni lata je st szarość. b łę k itn ą cerą i p o p ie laty m i w łosam i. Z ielenie te są in n e niż odcienie z gam y k o lo ry sty czn ej zimy i idealnie w k o m p o n o w u ją się w k o lo ry t ty p u letniego. W Po lewej: Klasyczna garderoba w odcieniach zieleni szczególnie korzystnie podkreśla chłodny koloryt lata. zaz n aczo n o przez x.

oskonałym uzupeł­ nieniem zielonej gar­ deroby lata jest ma­ kijaż oczu w delikatnych od­ cieniach zieleni. który pasuje do chłodnego kolorytu tata. Najwła­ ściwszy kolor tuszu do rzęs to szary lub szarozielony. Kreskę malujemy miękko. dobrany do ubioru w kolorze zieleni . Kredka lub eyeliner powinny być starannie do­ brane pod względem kolory­ stycznym do cieni na powie­ kach. Efekt będzie sil­ niejszy po dodaniu odrobiny pudru w kolorze chłodnego różu. 40 Po prawej: Idealny m akijaż lata. np. Wszystkie kosmetyki mogą mieć lekki perłowy połysk. Zielone cienie do powiek i kredka znakomicie podkreślają czę­ sto spotykany u lata szaro­ zielony i brązowy kolor oczu. Rada: przy czerwo­ nym stroju makijaż oczu w dopełniającym kolorze zielonym również wygląda ciekawie. Z ielony m akijaż oczu doskonale harm onizuje ze szminką w naturalnym kolorze. w kolo­ rze szarozielonym. delikatnie. Odpow iednie są także wszystkie odcienie różu. pokazane na str. mięty czy blękitnozielonym. D Po lewej: Idealne kolory m akijażu do zielonej garderoby lata.

.

.

różowaw y koloryt karnacji i rudawy odcień włosów siebie n aw zajem o ra z d o in n y c h k o lo ró w z g am y je sien n ej.ten odcień jest dla niej szczególnie twarzowy. p rz y p o m in a ją c e z ło ta w ą zieleń je s ie n n y c h liści. ciep łe. P o g o d n a . o d p o w ie d n ia d la ty p u w io sen n eg o . D zięk i te m u id e aln ie h a rm o n iz u ją z ciepłą. Jesieni je s t ró w n ie ż d o tw arzy w g łę b o k ich zielen iach jo d ły czy in n y c h ig lak ó w . o d p o w ie d n ie ta k ż e d la wiosny. z a z n a c z o n o p rzez x. Całość świetnie podkreślają ciepły. v \ \ \ \ \ v \ \ \ \ . u Jesien i sp ra w ia w rażen ie k rzy k liw ej. z ło c is to ró ż o w ą k a r n a c ją i z k o lo re m w ło só w jesieni. p rz y tłu m io n e . Są to b a rw y n a sy c o n e . W szy stk ie p a s u ją do Z Po lewej: Jesień w stroju koloru klasycznej oliwki . w esoła zieleń. Akcentem ożyw iającym jest szalik w kolorze kukurydzianej żółci. ■ Z ielen ie d la ty p u je sien n eg o .KOLORY GARDEROBY 75 Odcienie zieleni dla JESIENI ielenie o d p o w ie d n ie d la ty p u je sie n n e g o m a ją o d cień o d żó łtaw eg o do c iem n o o liw k o w eg o . ■ P rz y k ła d y zieleni o d p o w ie d n ic h d la ty p u je sien n eg o p o k a z u je m y p o p raw ej stro n ie .

Jednak jesienie o oczach turkuso­ wych powinny raczej uży­ wać cieni do powiek w kolo­ rze petrolu.% akijaż oczu w od­ cieniach zieleni z jesiennej palety idealnie podkreśla często spotykane u jesieni oczy zie­ lone i bursztynowe. Malując s)czy na zielono. nie obawiając się. śmiało mo­ żemy grubiej nałożyć kolor. zwłasz­ cza gdy te same kolory spo­ tykamy w ubiorze. Do tych delikatnych barw pasują dla kontrastu szminka i lakier do paznokci w mocniejszym pom arańczowym kolorze. Poza tym ciepłe odcienie oliwki zachwycająco kontrastują z rudawozłotym kolorytem karnacji i włosów. że będzie­ my wyglądać nienaturalnie. M Po lewej: Z ielo ne cienie do powiek. Oliwkowy cień do powiek w pudrze daje doskonały re­ zultat w połączeniu z odcie­ niami złota i brązu. O dpowiednie są też wszystkie odcienie różu z jesiennej palety kolorystycznej (patrz str. Do­ tyczy to także garderoby. kredka. eyeliner w kolorach korzystnych dla typu jesiennego. a nie oliwki. 44) Po prawej: Oto perfekcyjny m akijaż typu jesiennego do zielonej garderoby .

.

Ubiór w kolorze zieleni jodłow ej. perfekcyjnie wystylizowany. Dodatkowy efekt osiągam y dzięki zróżnicowanej fakturze tkanin .od grubego ściągacza poprzez zam sz.Typ jesienny. do delikatnej cienkiej dzianiny .

D a ją się one łączyć ze sobą. aż p o głęboki czarn o zielo n y . O stry k o n tra s t m iędzy ja s n ą k a rn a c ją a ciem nym i w łosam i sp raw ia. że zima w y g ląd a k o rzy stn ie n aw et w żyw ych o d cien iach ż ó łto zielo n y ch z p alety w iosennej. W przeciw ieństw ie d o ty p u letniego (tak że zaliczanego d o ch ło d n y ch ).KOLORY GARDEROBY Odcienie zieleni dla ZIMY ielenie ty p o w e dla zim ow ej gam y kolo ry sty czn ej m a ją lekki od cień niebieskaw y. Z 79 . ■ Z ielenie zimy o d p o w ied n ie tak że d la lata. a tak że z p o zo stały m i k o lo ra m i z p alety zim ow ej. ■ P rzy k ład y zieleni d la zimy p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. lepiej p rezen tu jąceg o się w lek k o ro zm y ty ch o d cien iach zieleni. zima m oże nosić u b io ry w k o lo ra c h od lodo w eg o p astelo w eg o p o p rzez żywy n ieb iesk o zielo n y . zazn aczo n o przez x.

Cienie w kolorze chłodnej żółci i antracytu służą do rozjaśniania i cieniowania. Szczególnie atrakcyjne jest połączenie odcieni jasnych. lodowych z ciemną. o ile zieleń dominuje w ubiorze. Biała kreska po we­ wnętrznej stronie powieki sprawia. co wygląda niekiedy bardzo wyrafinowanie. Szminka i lakier do paznokci w chłodnym kolorze jaskrawoczerw onym harm onizują z zielonym m akijażem i w yglądają efektownie. Idealne kolory tuszu do rzęs: czarny lub czarnozielony. Do­ datkowe efekty w makijażu zima może osiągnąć za po­ mocą kredki czy eyelinera. 48) Po prawej: M akijaż zimy do ubioru w kolorze zieleni . Z Po lewej: O dcienie zieleni do m akijażu zimy. Odpowiednie są także w szystkie inne odcienie czerw ieni z zim ow ej palety (patrz str.ima o oczach zielo­ nych lub brązowoczarnych może pod­ kreślić ich wyrazistą barwę makijażem w chłodnych od­ cieniach zieleni. Żywy błękit tęczówek nabie­ ra wówczas zielonkawego blasku. Do niebieskich oczu pasuje zielony makijaż. gdyż jej kontrastowy kolo­ ryt lubi mocno zarysowane kontury. że białko oka wy­ daje się bardziej błyszczące. Wszystkie kolory mogą mieć lekki połysk perłowy. niemal czarną zie­ lenią. gdyż zimie pasują kosmetyki z połyskiem.

BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż do zielonej garderoby 81 .

D zięk i te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze zło taw y m k o lo ry te m jej w łosów i złocistą k a rn a c ją . wiosny p o w in n y u n ik a ć ciężkich. ru d aw y ch odcieni żółci. w esołe i p o g o d n e. ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni żółci d la wiosny p o k azu jem y po lewej stro n ie. św ietlistym . . W przeciw ieństw ie do jesieni (należącej ró w n ież do gam y k o lo ró w ciepłych). B arw y żółci. LATO Ż ó łty je st k o lo re m ciepłym . m u szą być ro zb ielo n e. ch ło d n e odcienie są o d p o w ied n ie dla lata. o d p o w ied n im z kolei dla zimy. N ie d o tw arzy je st im także w o stry m o d cien iu cy trynow ym . ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni k o lo ru żó łteg o d la lata p o k azu jem y p o lewej stro n ie. O dcienie ch ło d n e. ro zm y te i b a rd z o ja sn e. d o sk o n a łe d la zimy. nieco zgaszą d elik a tn y k o lo ry t ty p u letniego. ch ło d n y k o lo ry t.W IO S N A O dcienie k o lo ru żó łtego d la wiosny są m ięk k ie. ale inten sy w n e. więc ty lk o jeg o b a rd z o p rzy tłu m io n e. k tó re idealn ie u zu p ełn iały b y jego d elik atn y .

p ro m ien iu jące ciepłem . o d p o w ied n ich dla lata. Z kolei w b arw ach ro zb ielo n y ch . 83 . św ietliste.KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie żółci JES IE Ń K iedy jesień decy d u je się n a k o lo r żółty. aż p o ja sk ra w y cytry n o w y . P a su ją one najlepiej d o jej ciepłego ru d o zło taw eg o k o lo ry tu . p o p rzez żywe. ch ło d n y ch . obejm uje odcienie od b a rd z o ja sn y ch . h arm o n izu ją cy ch z w yrazistym . zima w ygląda m dło. N ie d o tw arzy zimie w o d cien iu k u k u ry d z y i lekko w p ad ający m w oliw kow y. Z IM A P a le ta żółci. B arw y żółte z jesiennej gam y kolo ry sty czn ej m ają w y raźn ą dom ieszk ę od cien ia ru d aw eg o lub lekko oliw kow ego. p referu jący ch k o lo ry z chłodnej palety. w ręcz ja sk raw y ch żółci. ■ P rzy k ład y odcieni żółci dla zimy p o k azu jem y p o praw ej stronie. T y p zim ow y m oże b ow iem nosić w szystkie odcienie zdecy d o w an ie c h ło d n e i czyste. lekko ro zm y ty ch . m usi w yb ierać odcienie n asycone. W przeciw ieństw ie d o lata i zimy. ch ło d n y m k o lo ry tem zimy. „c ie p ła ” jesień nie m oże nosić czystych. ■ P rzy k ład y idealn y ch odcieni żółci dla ty p u jesienn eg o p o k azu jem y po praw ej stronie.

n ależące d o ciepłej gam y k o lo ry sty czn ej jesieni.84 TWOJE KOLORY GARDEROBY I MAKIJAŻU W IO S N A O dcienie fio letu z w iosennej gam y kolo ry sty czn ej m a ją w y raźn ą d o m ieszk ę czerw ieni. D zięki tem u d o sk o n a le p a su ją d o ciepłego k o lo ry tu wiosny. m a ją w y raźn ą d om ieszkę b łęk itu . F io lety ja sk ra w y i b a rd z o ciem ny b ęd ą dla d elik atn e g o lata za ciężkie. typ letni p o w in ien sięgać p o lekkie. p o k azu jem y p o lewej stronie. N asy co n e. W przeciw ieństw ie do zimy (tak że lubiącej ch ło d n e k o lo ry ). d elik atn e g o k o lo ry tu lata. w k tó ry m d o tw arzy wiosnom. ciem ne fiolety. ale czyste odcienie k ro k u só w . . p rz y p o m in a ją d elik atn e . ■ P rzy k ład y odcieni fioletu. LATO O dcienie fio letu p asu jące do ch ło d n eg o . a n aw et przy tłaczające. ■ Id ealn e odcienie fio letu d la lata p o k azu jem y p o lewej stronie. F io le ty d la ty p u w io sen n eg o są ja sn e i p o g o d n e. są dla wiosny zb y t ciężkie. ro zm y te odcienie fioletu.

■ P rzy k ład y od cien i fio letu dla jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. 85 . W y g ląd a w nich b ow iem b la d o i bez w yrazu. Z IM A T y p zim ow y d o sk o n a le p reze n tu je się w czystych. urokliw ie h a rm o n iz u ją c ą z ru d o z ło ty m k o lo ry te m ty p u jesiennego. ■ P rzy k ład y odcieni fioletu typ o w y ch d la zimy p o k azu jem y po praw ej stronie. ale p rzy tłu m io n y ch i ro zm y ty ch odcieni fio letu z gam y kolo ry sty czn ej lata. n asy co n e odcienie: śliw kow y. p u rp u ro w o fio leto w y . jeżynow y. ch ło d n y ch o d cien iach fio letu z w y raźn ą d o m ieszk ą b łę k itu lub g ra n a tu o d lodow ej pastelow ej b arw y lila p o ciem ny g ra n a to w y fiolet. M a ją one zn ac zn ą dom ieszk ę czerw ieni. k o n tra sto w y m k o lo ry tem ty p u zim ow ego.KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie fioletu JES IE Ń Z fioletem jesień p o w in n a p o stę p o w a ć o stro żn ie. Zim a p o w in n a n a to m ia s t u n ik a ć w praw dzie ch ło d n y ch . H a rm o n iz u ją one efektow nie z ch ło d n y m . Bez zastrzeżeń m oże nosić ty lk o ciepłe. W p o k rew n y ch o d cien iach z ciepłej g am y w iosennej jesień traci w yraz i w y g ląd a nieciekaw ie.

.

D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z ja sn ą . m ają niew ielką d o m ieszk ę ż ó łta w o ru d ą . M o ż n a je łączyć m iędzy so b ą. ja k p ączk i m ło d y ch gałęzi drzew i krzew ów . k tó re m oże ta k że nosić jesień.KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla WIOSNY szystkie odcienie b rą z u i beżu. zaz n aczo n o p rzez x. bard ziej ziem iste. O dcienie b rą z ó w dla wiosny są d elik atn e i ja sn e. złotaw ego brązu. n ależącego tak że do gam y k o lo ró w ciepłych. W X Po lewej: Wiosna w garniturze koloru ciepłego. rdzaw e. o d p o w ied n ie d la ty p u jesien n eg o . p o d k re śla ją c e u ro d ę wiosny. zło taw ą k a rn a c ją i złocistym po ły sk iem w łosów wiosny. Doskonale pasuje tu jasna żółtaw o-beżow a chusta i jedw abna bluzka w złotawym łososiowym kolorze p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. ■ O dcienie o d p o w ied n ie dla wiosny. są ciem niejsze. ■ P rzy k ład y odcieni b rą z u i beżu. b u d ząc y ch się do życia. 87 . rów nie efek to w n e są k o m b in acje z in n y m i k o lo ra m i w iosennej p alety . w k tó ry c h k o rzy stn ie w y g ląd a ty p w iosenny. B rązy. D la delik atn ej k arn ac ji wiosny byłyby zbyt ciężkie i m artw e.

naturalny m akijaż dla wiosny . beżu i odcieniach łososio­ wych szczególnie korzystnie podkreśla delikatny. o ton jaśniejsze­ go niż szminka. beżowy. Jeśli mamy brązowe oczy. lakier do paznokci i róż w ciepłym. kremo­ wy lub odcienie brązu. Ważne jest. ideal­ ny jest makijaż oczu w od­ cieniu piaskowym. Po prawej: Oto skromny. a w ubiorze dominują kolory morelowy. Ważne: cienie brązowe roz­ prowadzamy cieniutką war­ stwą i starannie dobieramy odcień do karnacji. Oczy można dodatkowo podkreś­ lić za pomocą kredki lub eyelinera w tym samym ko­ lorze. eleganckim odcieniu łososiowym oraz pozostałe kolory z palety w iosennej (patrz str. ciep­ łych barwach brązu. a rzęsy pomalować ciemnobrązowym tuszem. Oczy niebie­ skie i szaroniebieskie efek­ townie podkreślimy błękit­ nym cieniem do powiek. by wszystkie kolory kosmetyków pocho­ dziły z wiosennej palety cie­ płych i delikatnych barw. złota­ wy koloryt typu wiosenne­ go.aturalny makijaż w miękkich. w których wiosnom szczególnie do twarzy. Do tego pasują szminka. N jgiW k Po lewej: Cienie i kredki do powiek w miękkich odcieniach brązu. Ten ze­ staw barw ożywić może odrobina łososiowego cienia do powiek. 36). beżu i koloru łososiowego. lakier do paznokci i róż.

BARWY MAKIJAŻU WIOSNA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 89 .

.

gdyż są d la niego za ciężkie. Są to k o lo ry nie rzu cające się w oczy. niebieskaw y. k tó re d o b rze h a rm o n iz u ją z c h ło d n ą ró żo w ą k a rn a c ją i p o p ie laty m o dcieniem w łosów lata. różow aw y lu b lek k o szary. zaz n aczo n o p rzez x. za b a rd z o przy tłaczające. k tó re m oże nosić tak że ty p zim ow y.Kolory neutralne dla LATA rązy i beże dla lata m a ją odcień chłodny. niem al czarn y ch odcieni b rą z u . ty p letni p o w in ien u n ik a ć b a rd z o ciem nych. W szystkie d o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze so b ą i św ietnie k o m p o n u ją się z p o zo stały m i k o lo ram i. czasem nieco p rzy szarzałe. ■ P rzy k ład y n ajb ard ziej o d p o w ied n ich d la lata odcieni b rą z u i beżu p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. ■ O dcienie z p alety lata. B . W przeciw ieństw ie do zimy (tak że należącej do ch łodnej gam y k o lo ry sty czn ej).

Do odcieni brązu. Odnosi się to przede wszystkim do oczu brązowych i szarych. a także szaroniebieskich i szarozie­ lonych. Tusz do rzęs najodpowiedniejszy w kolorze ciemnego brązu lub szary. Atrakcyjne mogą okazać się połączenia z cieniami szaroniebieskim. lecz matowe spraw iają w rażen ie bardziej naturalne.eśli lato decyduje się na makijaż naturalny. że chłodna z natury kar­ nacja lata wygląda mdło i traci wyraz. by brązowe i szare cienie do powiek miały zdecydowanie chłodny. Można słabo zazna­ czyć kontury oczu miękką kredką lub eyelinerem. 40. ide­ alnym kolorem cieni do powiek będzie połączenie brązu z szarym. lekko przyszarzały odcień. beżu i szarości pasują w zasadzie w szystkie róże i czerw ienie z palety kolorystycznej lata. naturalny m akijaż lata . przedstaw ione na str. Do naturalnego m akijażu najlepsza jest jednak szminka w odcieniu chłodnego różu z lekką dom ieszką błękitu Po prawej: Oto perfekcyjny. Efekt będzie większy przy garderobie w takich sa­ mych kolorach. Ciepły połysk spra­ wia. M ogą mieć lekki perłowy połysk. fiołkowym czy szarozielo­ nym. J ""■w**** Po lewej: Idealne do m akijażu oczu lata są odcienie brązu i szarości. Ważne jest.

BARWY MAKIJAŻU LATO: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 93 .

.

kam izela. złocistą k a rn a c ją . bluzka I spodnie w różnych odcieniach beżu i brązu w yglądają niezwykle efektownie D o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze so b ą i p a su ją d o in n y ch b a rw jesieni. n asy co n y ch . n ie rz ad k o o z d o b io n ą piegam i. zaz n aczo n o p rzez x. p o d k reślające u ro d ę jesieni. ciem nych o d cien iach ru d eg o b rązu . m a ją w y raźn y odcień żó łtaw y lu b rd zaw o ru d y . jesień m oże nosić u b io ry w głęb o k ich . Szczególnie tw arzo w e są n asy co n e odcienie b rą z u od ziem istego p o rdzaw y. Są przeciw w ag ą dla w yrazistego n a tu ra ln e g o k o lo ry tu jesieni. Żakiet.KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla JESIENI rązy i beże. H a rm o n iz u ją w sp o só b d o sk o n a ły ze zło cisto ru d y m i w ło sam i i ja sn ą . ■ P rzy k ład y odcieni b rą z u i beżu dla jesieni p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie. B Po lewej: Jesień ubrana w stylu country. O d w ro tn ie niż wiosna. ■ O dcienie b rą z u i beżu o d p o w ied n ie ró w n ież d la wiosny. ta k że n ależąca do ciepłej p alety k o lo ry sty czn ej. 95 .

ale nie za bladej czerw ieni. Najbardziej na­ turalnie jesień wygląda jed­ nak w ciepłym brązie. jasnej. Perfek­ cyjnie podkreślają ciepłą. brązową czy ruda­ wą karnację. Naturalny makijaż jest doskonałym uzupełnie­ niem stroju w klasycznych naturalnych kolorach jesieni (patrz poprzednia strona). lakier do paznokci i róż w kolorze ciepłej. Idealne uzupełnienie stanowią szminka. kolor włosów i oczu. 44. Najodpowiedniejsze są tusze do rzęs w kolorach czekoladowym lub rudobrązowym. Odpowiednie są także inne odcienie różu i czerw ieni z jesiennej gam y kolorystycznej. pokazanej na str. Pasuje również do gardero­ by w pozostałych barwach z jesiennej palety. ło­ sosiowego czy pudru w kolo­ rze petrolu. Także wtedy. I Po lewej: Clenie i kredki do powiek w ciepłych naturalnych odcieniach są szczególnie tw arzow e dla jesieni. gdy jesień ma turkusowe oczy. złocistego. co czasem się zdarza. bez ostro zarysowanych kontu­ rów.dealne kolory cieni do oczu dla jesieni to złota­ we i rude brązy. złocistą. Po prawej: Oto perfekcyjny naturalny m akijaż jesieni . Brązowy cień do oczu w pudrze moż­ na ożywić odrobiną cienia oliwkowego.

BARWY MAKIJAŻU JESIEŃ: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 97 .

.

zima w yg ląd a b lad o . c h ło d n ą k a rn a c ją o ra z w łosam i i oczam i o czystej. że p o d o b n ie ja k w ró żo w aw y ch b rą z a c h lata. 99 . zaz n aczo n o p rzez x. p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. Ł ączą się one h arm o n ijn ie ze so b ą. szaraw y od ja sn eg o aż p o w p ad ają cy w czerń. ■ Z im o w e beże i b rązy . S p raw ią one bow iem . P o w in n a u n ik a ć w szelkich odcieni ciepłych z d o m ieszk ą żółci. w której do twarzy tylko zimie ■ P rzy k ład y odcieni beżu i b rązu . o d p o w ied n ich d la g a rd e ro b y zimy.KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla ZIMY eże i b rązy d la ty p u zim ow ego m u szą m ieć ch ło d n y odcień b łęk itn aw y . B Po lewej: Stylizacja zimy w barwach naturalnych celowo podkreśla kontrasty: w elurow e spodnie i kam izelka w kolorze czarnobrązow ym . żakiet lodowy szarobeżow y. o d p o w ied n ie rów n ież d la lata. m o ż n a je tak że zestaw iać z in n y m i k o lo ra m i zim ow ej p alety . w yrazistej barw ie. D zięki tem u d o sk o n a le p a su ją d o n a tu ra ln e g o k o n tra sto w e g o k o lo ry tu zimy z jej ja s n ą . Do całości pasuje bluzka w kolorze lodowej bieli. Zim a m oże nosić w szelkie ch ło d n e odcienie beżu i b rą z u o d lo dow ego szaro b eżo w eg o p o n asy co n y cza rn o b rą zo w y .

Dotyczy to zarówno ubioru. W wyborze właściwego odcienia łatwo się pomylić. Bardziej naturalnie w yglądają cienie m atowe. Zima śmiało może nakładać cienie do powiek grubszą warstwą i podkreś­ lać kontury oczu szarą lub czarną kredką czy eyelinerem. jak i cie­ ni do powiek. ciemne . ftie l do rozjaśniania powiek. Wszystkie odcienie mogą mieć perłow y połysk. Idealny kolor tuszu do rzęs to czarny. B Po lewej: Idealne cienie do powiek jjrz y m akijażu naturalnym: chłodne odcienie brązu i szarości.rąz to dla zimy kolor trudny. czarny eyelin er lub czarna kredka. Po prawej: Perfekcyjny naturalny m akijaż zimy . czysta kar­ nacja zimy i jej wyrazisty kolor oczu staną się matowe i mdłe. Jaśniejsze brązy powinny mieć połysk szarawy. Szm inka i lakier do paznokci w kolorze chłodnego perłow ego różu dopełniają wyrafinow any m akijaż. błękitnawy odcień. Dlatego obo­ wiązuje zasada: zimowe brą­ zy muszą mieć wyraźny chłodny. że jasna. Już odrobina żółci czy różu sprawi.wpadający w czerń.

BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 101 .

■ W czerni lato w ydaje się blade.102 KOLORY TWOJEJ GARDEROBY I MAKIJAŻU W IO S N A Szarości. W io sen n e szarości są raczej ja sn e . ja k biel Zim y. H a rm o n iz u ją one najlepiej z ja s n ą . . ciepłych. w k tó ry c h d o tw arzy wiośnie. ale nie k rem o w a i nie ta k czysta. m a ją lekki o dcień k rem o w y lub p rzy p o m in ają cy nikiel. ■ N a jo d p o w ied n iejsza d la lata biel je st lek k o m leczna. ■ P rzy k ład y odcieni szarości d la wiosny p o k azu jem y p o lewej stro n ie. zw łaszcza w o k ó ł tw arzy. u w id o czn iają się cienie p o d oczam i. odcienie ciem ne w y d ają się d la wiosny zbyt ciężkie. ■ N ajo d p o w ied n iejsza d la wiosny biel m a od cień sk o ru p k i ja jk a . c h ło d n ą k a rn a c ją lata. sp raw iają w rażenie m ięk k ich . K o lo r ciem n o szary p rezen tu je się n a to m ia s t zb y t ciężko i k o n tra s to w o . ■ C zerń to d la wiosny k o lo r ta b u . ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni szarości d la lata p o k azu jem y po lewej stro n ie. LATO T y p letni m o że n o sić w szystkie ch ło d n e sreb rzy ste odcienie szarości o d p erło w eg o p o niezbyt ciem ny a n tra c y t.

KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie szarości JESIEŃ S zarości. Biel w ełny czy sk o ru p k i ja jk a je s t zupełnie n ieo d p o w ied n ia. S /N 103 . ru d o z ło tą k arn ac ję i k o lo r w łosów . ■ O p ty m a ln e odcienie szarości d la jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. b iżu terią i d o d a tk a m i w efek to w n y ch k o lo rac h . ■ C zerń je st w zasad zie w y k lu czo n a. Z IM A T y p zim ow y m oże nosić w szystkie ch ło d n e odcienie szarości od ja sn eg o sreb rzy sto szareg o p o p rzez a n tra c y t. ■ N ajo d p o w ied n iejsza dla jesieni biel m a w y raźn ą d o m ieszk ę od cien ia krem ow ego. do intensyw nego k o lo ru c zarn o szareg o . U w a g a n a szarości 0 o d cien iu żó łtaw y m lub zielonkaw ym : zima w y g ląd a w nich m dło. ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni szarości d la zimy p o k azu jem y po praw ej stronie. m oże je d n a k w ygląd ać k o rzy stn ie w p o łączen iu z m ak ijażem . o s tra 1 k la ro w n a . w k tó re p o w in n a stro ić się jesień. m a ją odcień lekko oliw kow y b ąd ź zielonkaw y. ■ Z im a ja k o je d y n a m oże sw o b o d n ie nosić czerń. ■ Biel zimy je st czysta. d o sk o n a le p o d k reślający ciepłą.

ROZDZI AŁ

III

Wzory, tkaniny,
materiały,dodatki
■ Odpowiednie wzory dla każdego
typu kolorystycznego
■ Łączenie wzorów zwiększa efekt
■ Dodatki: Każdy typ kolorystyczny
ma „swoje” materiały
■ Tkaniny, skóra, ozdoby metalowe:
co dla kogo?

106

WZORY, TKANINY, MATERIAŁY, DODATKI

Materiał też jest ważny
obór odcieni dla ty­
pu kolorystycznego
stanowi bez wątpie­
nia najważniejszy krok do
stworzenia idealnej stylizacji
kolorystycznej. Perfekcja wy­
maga jednak czegoś więcej:
doboru
odpowiedniego
splotu tkaniny, właściwych
materiałów i dodatków. Nie
każdemu jest równie dobrze
w tkaninach grubych i cien­
kich, matowych i błyszczą­
cych. Choć zły dobór tkanin
i dodatków nie sprawia tak
niekorzystnego
wrażenia,
jak nieodpowiednio dobra­
ne kolory, to jednak instynk­
townie czuje się, że coś nie
jest w porządku. Dlatego
przy wyborze tkanin należy
przestrzegać pewnych reguł,
zamiast bezkrytycznie ule­
gać modzie.

D

Jaki splot tkaniny
pasuje do Twojego typu
kolorystycznego?

Przy ocenie i klasyfikacji fak­
tury materiałów bierze się pod
uwagę następujące czynniki:
■ podział kolorów na ciep­
łe i chłodne,
■ ich pokrewieństwo z bar­
wami podstawowymi: żółtą,
czerwoną i niebieską,
■ z „ciepłem” kojarzymy
podświadomie strukturę zie­
mi, mchu, drewna, liści, piór,
futer zwierzęcych. Wedle teo­
rii pór roku oznacza to, że
w przyrodzie powierzchnie
0 fakturze chropowatej są
specyficzne dla jesiennej
1wiosennej pory roku, zatem

i dla odpowiadających im ty­
pów kolorystycznych. Przy
tym jesieniom bardziej pasują
tkaniny o grubszej, a wios­
nom - o delikatnej fakturze.
■ myśląc: „chłód” automa­
tycznie wyobrażamy sobie
gładkie płaszczyzny o pra­
wie niewidocznej fakturze,
jak polerowany kamień, lód,
śnieg, woda czy metale, nie­
trudno więc zgadnąć, że łą­
czy się je z typem kolorys­
tycznym lata i zimy. I rzeczy­
wiście: gładkie powierzchnie
najlepiej podkreślają urodę
chłodnych typów kolorysty­
cznych. Piszemy na ten te­
mat poniżej.
Tkaniny dla każdego
typu kolorystycznego

■ Kolor żółty daje wrażenie
ciepła, jest świetlisty i pogod­
ny. To podstawowy kolor
wiosny. Ponieważ wiosna lubi
materiały o delikatnej faktu­
rze, najodpowiedniejsze są
dla niej takie właśnie tkaniny
w kolorze żółtym.
■ Czerwień jest ciepła, żywa
i wesoła. To podstawowa bar­
wajesieni. Ponieważ jesieniom
dobrze jest w tkaninach o bar­
dziej wyrazistej strukturze, ta­
kie tkaniny w odpowiednich
odcieniach koloru czerwone­
go najlepiej eksponują urodę
tej pory roku.
■ Kolor niebieski sprawia
wrażenie chłodu, głębi, dys­
tansu. To podstawowy kolor
zimy i lata. Ponieważ obu tym
typom kolorystycznym naj­
bardziej pasują tkaniny o fak­

turze gładkiej z lekkim połys­
kiem, urodę ich doskonale
podkreślą takie właśnie mate­
riały w kolorze niebieskim.
Od każdej reguły są wyjątki

Oczywiście, zdarzają się wy­
jątki. Przykład: ognista,
strażacka czerwień znako­
micie wygląda także na gład­
kiej, połyskliwej powierzch­
ni, by wymienić choćby czer­
wony lakier do paznokci.
Albo weźmy tkaniny: połys­
kliwy jedwab doskonale har­
monizuje ze wszystkimi ko­
lorami, a to oznacza, że mo­
gą go nosić wszystkie typy
kolorystyczne. Mimo tych
wyjątków opisana wyżej
ogólna zasada będzie pomo­
cna przy doborze barwy
oraz faktury tkaniny czy
materiału.
Oto dwa przykłady:
■ W kolorze żółtym, który
prawie zawsze jest barwą ży­
wą, pięknie prezentują się ta­
kie tkaniny, jak jedwab czy
duchesse *. Natomiast żółte
sukno jest martwe, matowe,
sprawia wrażenie brudnego.
■ Welur w kolorze butelko­
wej zieleni, w której wyraźnie
przebija domieszka błękitu,
wygląda elegancko, strojnie.
Natomiast welur lub aksamit
w kolorze zieleni oliwkowej
wygląda jak plusz w stylu
rustykalnym (patrz także ta­
bela na str. 107).

* duchesse (franc.) - ciężka, błysz­
cząca tkanina (przyp. tłum.)

MATERIAŁY

107

Cechy
charakterystyczne

miękka, delikatna,
lejąca, matowa lub z lekkim połyskiem

gładka, m iękka, m atowa lub
z lekkim połyskiem

stonowana, delikatna o gładkiej
fakturze, ew entualnie z lekkim
połyskiem

M ateriały

jedwab, satyna, jedwabny welur,
surowy jedwab, krepdeszyn,
żorżeta, batyst, dżersej; w wersji
eleganckiej: wełna, kaszmir,
alpaka, flanela, w ielbłądzia
wełna, len, gabardyna, tweed,
pika, ryps, sztruks, aksamit,
koronka, sztuczne futro

gładka, miękki zamsz,
wyroby z plecionej skóry,
lakierow ana tylko
na buty i torebki

m etale: żółte złoto; tworzyw a
naturalne i sztuczne: lekko żółte perły,
masa rogowa, szyldkret, drewno,
plecionki ze skóry i słom y, plastyk;
kamienie: szlachetne i półszlachetne
o ciepłym połysku. Błyszczący
sztras stosować oszczędnie

Cechy
charakterystyczne

gładkie, lekkie, lejące
o jedw abistym połysku

gładka, miękka, lekko
matowa lub z połyskiem

skrom ne, proste, delikatne, m atowe
lub lekko błyszczące, stonowane

M ateriały

jedwab, satyna, jedwabny batyst,
jedw abny aksamit, surowy jedwab,
krepdeszyn, mora, szyfon, żorżeta,
gaza, jedw abny muślin, tiul, batyst,
dżersej; w w ersji eleganckiej: wełna,
dżersej, kaszmir, alpaka, flanela, len,
muślin, popelina, pika, ryps, tweed,
sztruks

gładka, zamsz, z lekką
fakturą, plecionki.
Lakierowana tylko na buty
i torebki

metale: białe złoto, platyna, srebro,
cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
perły o różowym lub błękitnym połysku,
masa perłowa, masa rogowa,
lakierow ane drewno, plecionki ze skóry
i słom y, plastyk; kamienie:
półszlachetne i szlachetne
o chłodnym połysku.
Błyszczący sztras stosować z um iarem

Cechy
charakterystyczne

grubszy splot, m iękkie, bez
połysku, rustykalne (tylko ciężkie,
eleganckie tkaniny m oga mieć lekki
połysk)

gładka, matowa, z połyskiem,
nieco grubsza, rustykalna

matowe, rustykalne, połysk
bardzo stonowany

M ateriały

ciężki jedwab, surówka jedwabna,
koronka i aksamit, brokat, atłas, gruby
sztruks,angora, m ohair, shetland, boucle,
gruba krepa, tweed, sukno, naturalny len,
loden; w w ersji eleganckiej: wełna,
kaszmir, alpaka, w ie lb łą d zia sierść,
dżersej, pika, ryps, popelina, len,
gabardyna, tkaniny boucle, sztuczne futro,
sztruks, aksamit, koronka

gładka, zamsz z fakturą,
plecionki z grubszej skóry.
Skóra lakierow ana
z największym umiarem

m etale: żółte złoto, czerwone złoto,
miedź, mosiądz, brąz;
tw orzyw a naturalne i sztuczne: żółtawe
perły, masa rogowa, ciem ny szyldkret,
drewno, plecionki ze słom y i skóry,
m uszle, jagody i inne produkty
naturalne. Gładki, błyszczący plastyk nie
nadaje się. Kam ienie: półszlachetne,
m atowione lub z lekkim połyskiem,
lekko m ieniące się kam ienie szlachetne.
Błyszczący sztras nie nadaje się

Cechy
charakterystyczne

gładkie, detikatne, lejące, z lekkim
połyskiem lub błyszczące, o widocznej
fakturze, ekstrawaganckie, wyraziste

gładka, o lekkim połysku
lub błyszcząca, z widoczną
fakturą

błyszczące, kosztowne,
ekstrawaganckie

M ateriały

atłas, brokat, adamaszek, duchesse,
mora, jedwab, surówka jedwabna, satyna,
aksamit, tafta, szyfon, koronka; w w ersji
eleganckiej: wełna, kaszmir, shetland,
flanela, gabardyna, len, sukno, pika,
ryps, sztruks, tweed, tw ill, popelina,
włókno czesankowe

błyszcząca, lakierowana,
zamsz, plecionki, skóra
o widocznej fakturze

m etale: białe złoto, platyna, srebro,
cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
czarne i błękitne perły, masa perłowa,
ciem na masa rogowa, drewno (tylko
kolorowane), plecionki ze słom y i skóry,
plastyk; kamienie: półszlachetne
i szlachetne o chłodnym połysku, sztras

LATO

BIŻUTERIA I OKULARY

JESIEŃ

SKÓRA

ZIMA

TKANINA

WIOSNA

Materiały odpowiednie dla Twojego typu

W tym wy­ padku kolor zimy i kolor wiosny znajdują się tak bli­ sko siebie.z od­ ległości kilku kroków. za to dobrze latom. TKANINY. czysta czerwień z zimowej gamy kolorystycznej. Oto kilka zasad: ■ Wielkość i gęstość wszys­ tkich wzorów. Najle­ piej oczywiście. to przynajmniej wię­ kszość powinna dać się wy­ raźnie przyporządkować. odnosi się tym bar­ dziej do ich deseni. w której nie do twarzy ani zimom. z których każdy oddzielnie zdaje się paso­ wać do pozostałych. co dotyczy kolo­ rów i faktury tkanin.108 WZORY. to poszczególne bar­ wy są zwykle w widoczny sposób rozgraniczone. która danej osobie doskonale pasuje. Inaczej całość nie będzie harmonijna. Przy takich wzorach trzeba bardzo krytycznie spojrzeć na poszczególne barwy i sprawdzić ich przy­ należność do określonej pa­ lety kolorystycznej. Zwykle dany wzór łączy w sobie kolory dwóch. MATERIAŁY. możemy dowolnie zestawiać paski. gdyż pochodzi z tej samej palety. Jeśli nie wszystkie z nich można zaliczyć do tej samej gamy. a na­ wet kilku pór roku. Przy drob­ nym wzorze kolory rozmy­ wają się i mogą być odbiera­ ne jako zupełnie inny od­ cień. zależnie od wielkości i gęstości wzoru. Jeśli do wzoru w ciep­ łych. Oba kolory są typowe dla zimowej gamy kolorys­ tycznej. a kolory blisko ze sobą są­ siadują. Z dwóch czy więcej T kolorów. Choć i tu sąsiedztwo kolorów ma zna­ czenie. że akcenty w kolorach „obcych” nie zepsują harmonii całości. ale nie jest sztuką łat­ wą. Rodzaj i charakter wzorów także trzeba harmonijnie dobie­ rać do „swojej” pory roku i własnego kolorytu. DODATKI Wzory dla każdego typu kolorystycznego o. Łączenie wzorów: ale efektowne trudne. Jeśli jednak poja­ wią się na tkaninie w postaci drobnej kratki czy delikat­ nych pasków. Inny przykład: Kremowy beż i czerń na tkaninie w de­ likatną jodełkę. ■ Jeśli łączymy dwa wzory. Efekt przenikania się barw w dużych wzorach nie od­ grywa takiej roli. kratkę czy kwiatki. Jak oceniać wzór? ■ Spójrz na wzór trzyma­ jąc tkaninę na wyciągniętej ręce. Ale taki szczęśliwy przypa­ dek zdarza się nieczęsto. raczej z niej zrezygnuj. ■ Jeśli chcesz połączyć tka­ ninę wzorzystą z jednobar­ wną. dają w po­ łączeniu barwę. Wzajemne na­ kładanie się barw będzie mniej lub bardziej intensyw­ ne. kolor tej ostatniej mu­ si się wyraźnie powtarzać we wzorze. Wów­ czas obowiązuje następują­ ca reguła: o przynależności do danej pory roku decydu­ je kolor dominujący. ani wiosnom. gdy wszyst­ kie kolory danego deseniu pochodzą z gamy kolorys­ tycznej jednej pory roku. Jeśli w deseniu złożonym z 2-3 ciepłych barw wyraźnie przeważa chłodna. im bardziej kontrastowy i większy jest wzór. Umiejętne łączenie różnych wzorów daje ciekawe rezul­ taty. Wówczas staną się na tyle dominujące. . muszą być dobrane do typu kolorysty­ cznego. a jeszcze lepiej . Jeśli na­ dal masz wątpliwości. Jeśli wzór jest różnokolorowy. z któ­ rych każdy oddzielnie jest nieodpowiedni. tka­ nina mimo to będzie odpo­ wiednia dla jesieni. Przykład: czarny i jaskrawy żółty. to tkanina taka jest odpowiednia dla zimy. że powstaje wra­ żenie barwy kawy z mle­ kiem. Waż­ ne jest ogólne wrażenie! ■ W razie zastrzeżeń przy­ łóż tkaninę do twarzy przy świetle dziennym i przyjrzyj się sobie w lustrze. kropki. i to tym wyraźniej. które zamie­ rzamy połączyć. wówczas z daleka powstanie wraże­ nie koloru oliwkowego. może powstać ogólne wra­ żenie barwy zupełnie nieod­ powiedniej dla danej osoby. w którym zimie nie do twa­ rzy. możemy je odbie­ rać inaczej. Możliwa jest także sytuacja odwrotna: kolory. harmonizujących ko­ lorach jesieni wkradnie się dysonans w postaci plamki w kolorze ostrego różu.

a inne muszą być do niego dostoso­ wane lub jemu podporząd­ kowane.sk ó ra ty g ry s ia '. jo d e łk a . te n is. g ro c h y ro m a n tyczn y k o lo rystyczn e j . śre d n i. w yra zisty. pepita. d e lika tn e d ro b n y. duży e g zo tyczn y g e o m e tryc z n e w e w s z ystkich w a ria n ta c h i w ie lk o ś c ia c h . kw iaty. s to n o w a n e i d o kła d n ie d o b ra n e do le tn ie j g a m y d ro b n y p a is le y . ru styka ln y.MATERIAŁY ■ Jeśli łączymy więcej niż dwa wzory. d e lika tn y. . cie p ły. d ro b n e kw ia tki ( „m ille fle u rs " ) w p rzyp a d ku n ie zb yt d ro b n ych w zo ró w s to n o w a n a k ra ta typu g le n ch eck. o d cie n ie p o w in n y być d ro b n e kw ia tki ( „m ille fle u rs " ) .. w y ra z is ty p o w in ie n ko n tra sto w a kra ta g le n ch e ck g łę b i. żyw e być k o n tra s t żyw e tka n in y w kratę. jeden z nich po­ winien dominować. Ż yw y. w p rzyp a d ku d ro b n ych i b a rd zo d ro b n ych z w io se n n e j pa le ty k o lo rystyczn e j jo d e łk a . ko n tra s to w e paski. można łączyć nawet takie wzory. zie m isty. by łącząc wzory rozdzielić je miejsca­ mi dla równowagi płaszczyz­ ną jednobarwną. d ro b n e paski. e le m e n ty ZIMA fo lk lo ru d ro b n y. eg zo tyczn y. tym b a rd z ie j w yra źn y pepita. im d ro b n ie js z y w zór. ch ło d n y. kro p ki. p o w ś c ią g liw e .. im d ro b n ie js z y w zór. ś re d n ie g o . e kstra w a g a n cki. WIOSNA WZORY ODPOWIEDNIE DLA TWOJEGO TYPU W ielkość wzoru Rodzaj wzoru K o n tra sty Z e s ta w ie n ie ba rw P rzykła d y d ro b n y do c ie p ły . m ię kkie i sto n ow an e . w yra źne . g le n ch e ck. d ro b n y. ś re d n i sto n ow an y. LATO n ie w ie lk a krata. tym b a rd z ie j w yra ziste . z e b ra . paski i krop ki ostre. kla syczn y lub zabaw ny. m ię kkie . ■ Jeśli barwy wszystkich wzorów są rzeczywiście dos­ konale zharmonizowane. 109 ■ Ważne jest. ko n tra s to w y tylko w p rzyp a d ku nie co w ię kszych w z o ró w w szystkie o d cie n ie krata. s p o ko jn y. w zo ry je d n o zn a czn e k o n tra st JESIEŃ duży tro p ik a ln e . te n is. sto n ow an e . s p ra w ia ją c y w ra ż e n ie g łę b o kie . kw ia ty.ku rza s to p k a ' . z których każdy mógłby dominować. ś re d n i. p rz y tłu m io n y . w z o ry lu d o w e w yra zisty. d e lik a tn y kla syczn y w z o ró w na jw yże j ch ło d n y.

z dom ieszką żółci. raczej romantycznoeleganckie niż sportowe . Jeśli chodzi o o p raw k i d o o k u la ró w . a tak że żyw a. k ap elu sze i rękaw iczki w k o lo rze intensyw nej czerw ieni. d zian in 1 innych m ateriałó w : im delikatn iejszy i szlachetniejszy T m a teria ł. a p aszk i i szale po w in n y być m iękkie i lejące. p ask i. wzory filigranowe. MATERIAŁY. n o sz o n a z u m iarem . Wiosna m oże śm iało sięgać p o d o d a tk i w żyw ych. m etalo w y m i i ja sn y m i ro g o w y m i (lub z tw o rzy w a) o żó łtaw y m po ły sk u . m ateriały szlachetne. B iżuteria p o w in n a być z m etali w k o lo rze żó łteg o lu b czerw onego zło ta. m ięk k a s tru k tu ra . sto n o w an e w zo rn ictw o i kilka przem y ślan y ch ak ce n tó w d o sk o n ale u zu p ełn ią o g ó ln y w ygląd. p erły m u szą m ieć zło taw y p o ły sk . ale zaw sze ciepłe. k am ien ie . intensyw nych b arw ach .ciepłe k o lo ry wiosny.110 WZORY. TKANINY. z lekkim połyskiem. a g atu n e k m a te ria łu p erfekcyjnie w sp ó łg ra ze stylizacją k o lo ry sty czn ą. O buw ie i to re b k a . złocistej k arn ac ji. to wiosna m oże w ybierać m iędzy złotym i. o delikatnej fakturze. ty m lepiej p o d k re śla ciepłą k o lo ry sty k ę wiosny. zieleni czy g ra n a tu . DODATKI Dodatki dla WIOSNY yp w iosenny w y m ag a d o d a tk ó w tak d o b ra n y c h k o lo ry sty czn ie d o jego ciepłej. k o rzy stn e są też tk a n in y p rzezro czy ste 0 lekkim p o ły sk u . O d n o si się to ta k że do fa k tu ry sk ó ry . D e lik a tn a filig ran o w a fo rm a. tu rk u s o w a b iżu teria. by p o p rzez swój styl i m a te ria ł p o d k reślały d e lik atn o ść i k ru ch o ść wiosny. T k an in y . efektow n ie p o d k reślą k o lo ry t wiosny. Kolory od pastelowych do żywych.

.

Do tego pasuje tkanina w delikatne. Stanowić będą weso­ ły. torebki.. bardziej intensy­ wne odcienie są odpowiednie jako dodatki: paski. pastelowe paski (bluzka. apaszkami. DODATKI w • ■ ' i# . Żywe. Wyrafinowanie bę­ dzie wyglądać niewielki.112 WZORY. łącząca ko­ lory tkaniny jednobarwnej i kraty. 0 Tkaninę jednobarwną w ko­ lorze intensywnego wiosenne­ go fioletu lub wiosennej zieleni można dowolnie łączyć z bluz­ kami. ożywiający akcent. wiosennej czerwieni (pasek. Jeśli kolory są właściwie dobrane. Tkani­ ny wzorzyste wiosna powinna łączyć z większymi płaszczyz­ nami jednobarwnymi. zasra powinna nosie tkaniny w delikatne wzory o jasnych odcie­ niach ze swojej palety kolo­ rów. kamizelka­ mi czy krawatami w dyskretną kratę. tzn. Kom- . Jaskrawe. pochodzą wyłącznie z wiosennej palety i pasują do siebie. apaszka). jasnej. ale żywy akcent koloru ciepłej. duże desenie zupełnie nie pasują do tego typu. Oto kilka przykładów uda­ nych kombinacji kolorów i wzorów tkanin: □Tkanina jednobarwna w kolorze ciepłej szarości (spódnica.. paski lub kwiaty. spodnie lub suk­ nia) połączona z tkaniną w kratę (żakiet) o tym samym dominującym odcieniu szaro­ ści. .. korale. Wyglą­ da to czasem wyrafinowanie. MATERIAŁY. TKANINY. wówczas można połą­ czyć nawet kilka zupełnie róż­ nych wzorów tkanin. torebka lub biżuteria).

□ Ciepły jasny brąz i beż to idealne barwy podstawowej garderoby wiosny. Jeśli ze­ stawimy je z materiałami wzorzystymi. zwłaszcza gdy wprowa­ dzimy akcent w trzecim kolo­ rze (tutaj morelowy). zieleń). żółtej i jasnozielonej. jak łososiowy. jasna żółć. krata. w których do­ minuje jeden z tych kolorów.ZESTAWIENIE DLA WIOSNY 113 WIOSNA: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów binację w deseń kwiatowy oży­ wi akcent w kolorze moreli. kwiaty). Dodatki mogą być w jednym ze wspomnianych kolorów dominujących (fiolet. □ Skromna. □ Wiosny wyglądają równie korzystnie w ubiorach z połą­ czonych kilku pastelowych tkanin jednobarwnych. . białym i beżowym lub z niezbyt kontrastowymi pas­ kami w pastelowych odcie­ niach palety wiosennej. ale bardzo wy­ rafinowana kombinacja dwóch kolorów wiosennych. w postaci stonowanej tkani­ ny w delikatną zielono-fiołkową kratę i tkaniny w dro­ bny rzucik typu paisley na odpowiednio dobranym tle. np. żółty czy niebieski. □ Ciemniejsze odcienie wio­ sennego błękitu także spra­ wdzają się jako kolor gar­ deroby podstawowej. Cudownie można je łączyć z kratą glen­ check w kolorze szaroniebieskim. wrażenie będzie jeszcze lep­ sze. Ja­ ko kontrast ładnie wygląda ciepła. Moż­ na je bardzo efektownie łą­ czyć z innymi odcieniami błękitu z wiosennej palety na tkaninach wzorzystych (tu­ taj: paski.

.

nie rzu cające się w oczy m odele. «*• Latu najbardziej pasują dodatki od romantycznych aż po nieco eleganckie. m o g ą to być o zd o b y starej ro b o ty . S p o śró d o p raw ek do o k u la ró w ** n ajk o rzy stn iejsze są d elik atn e .DODATKI 115 Dodatki dla LATA P astelo w y k o lo ry t lata najlepiej p o d k re ślą sto n o w an e. stylizację k o lo ry sty c zn ą lata d o sk o n a le u zu p ełn iają d elik atn y zam sz i m a to w a . Latom d o b rze je st rów nież w k o ro n k a c h i tk a n in a c h d zierg an y ch szydełkem . T k a n in y lejące. łań cu ch y i b ro szk i p o w in n y być z m etali szlach etn y ch . p la ty n a i białe zło to . ta k ic h ja k sreb ro . Lato zn ak o m icie w y g ląd a w p erła ch o c h ło d n y m ró żo w y m . K o lczy k i. p rzezro czy ste b ąd ź lek k o błyszczące to id ealn y m a te ria ł n a szale i ap aszk i. a ta k że ro g o w a w o d cien iu lek k o szarym lu b p la stik o w a nieco p rzy d y m io n a. B ard zo ła d n a je st filig ran o w a o p ra w k a z białego m e talu . „ C iep łe” żó łte zło to nie p asu je do ty p u letniego. . D o b rz e w y g ląd a ró w n ież m iedź. B iżuterię lata p o w in n a cechow ać k lasy czn a elegancja. Tkaniny są w najlepszym gatunku o lekko błyszczących lub delikatnie złam anych powierzchniach. kobiece w stylu d o d a tk i. Lato m oże nosić zło to czerw one. m ięk k o w y p raw io n a sk ó ra. Jeśli ch odzi o w y ro b y sk ó rzan e. raczej filigranow e. sreb rn y m lub szaro b łę k itn y m p o ły sk u .

Typowe dla lata tkani­ ny . składające się na dany wzór. muszą po­ chodzić z letniej palety. jakie sprawiają kolor i wzór. Kolory i wzory nie powinny jednak konkuro­ wać ze sobą. Lato może bez szkody dla swego stylu dowolnie łączyć wzory kwiatowe. chłodny koloryt lata. ra­ czej nie rzucają się w oczy. Są delikatne. delikatna bawełna typu tenis. szyfon. dowolne. moż­ na podkreślić dodatkowo. 0 O to klasyczna krata glencheck.ypowi letniemu naj­ bardziej odpowiadają stonowane wzory klasyczne i romantyczne. nie krzykliwe. Tkaniny to cie­ niutka. □ Połączenie kolorów szare­ go. nakładające się na sie­ bie płaszczyzny kolorystycz­ ne i klasyczną kratę glencheck. białego i delikatnej żółci chryzantem daje wyrafino­ wany efekt. wełniany tweed i jednobarwny bawełniany batyst. delikatne paski i sztruks w kolorach lata: . jak i klasycznym. delikatne paski.ja k jedwab. Idealnie podkreślają delikat­ ny. Wrażenie. a także inne. ale nawzajem się uzupełniać. welur czy kaszmir doskonale harmonizują zarówno ze stylem romantycznym. wykorzystując różne gatun­ ki tkaniny i odpowiedni fa­ son. tworząc sto­ nowaną całość. Oczywiście wszystkie kolory. M o­ gą to być odcienie tego sa­ mego koloru.

delikatną „kurzą stopkę” .ra­ zem tworzą niezwykle ele­ gancki zestaw. krata glencheck oraz dwie tkaniny jednobarwne tworzą typo­ wą dla lata zharmonizowa­ ną kolorystycznie kompo­ zycję w różnych odcieniach zieleni. w paski czy grochy. np. □ Dyskretna kratka. N aj­ odpowiedniejszą tkaniną jest len połączony z cienką bawełną. pasków z kratą. o ile wszystkie ich kolory pochodzą z letniej palety i są raczej stonowane. □ Kompletując strój urlo­ powy. Ewentualnie można dodać elementy z przykładu 3. np. zieleni mię­ ty i kakaowego brązu . lato może sięgnąć po tkaniny wzorzyste. Połączenie kontrastowych wzorów. Powin­ ny jednak być stonowane. w niezbyt duże wzory. dobrze jest uzupełnić tkani­ ną gładką lub jednokoloro­ wymi dodatkami. 117 .__________________________________________________________ ZESTAWIENIE DLA LATA LATO: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów szarawym beżu. □ Szaroniebieski i szarobeżowy w połączeniu z czeko­ ladowym brązem to idealne kolory podstawowej garde­ roby lata. drobne kwiatki czy w kratę glencheck umożliwiają mnó­ stwo kombinacji wzorów i kolorów. tkaniny bawełniane w paski. \ś\Lato może sobie pozwolić na tkaniny w bardziej wyra­ zisty deseń. Lekkie wełenki.

m a sa ro g o w a. o p raw k i o k u la ró w z m a to w eg o tw o rzy w a. n asy co n e odcienie um o żliw iają b o g a ty w y b ó r d o d a tk ó w . k o ral. w szelkie plecio n k i ze sk ó ry o ra z sk ó ra tło czo n a w duże w zory. za w ierające często dom ieszkę koloru czerwonego. O d p o w ied n im i m a te ria ła m i n a p an to fle. nie p o w o d u ją c w rażen ia n a d m ia ru . ale d elikatnej wiosny. MATERIAŁY. W przeciw ieństw ie do ciepłej. Z m etali szlachetn y ch o d p o w ied n ie je st żółte zło to . k o n tra sto w y k o lo ry t jesieni i typow e d la niej ziem iste. jesień m oże ro zw in ąć w y o b raźn ię i pozw olić sobie na fan ta zy jn e łączenie w yrazisty ch k o lo ró w i w zo ró w z w ym yślnym i o zd o b am i. d rew n o czy m uszle (jeśli nie m ają sreb rzy sto ró żo w eg o p oły sk u ). b ran so lety . najlepiej b rązo w o -żó łte ro g o w e lub szyldkretow e. su ro w a sk ó ra św ińska. DODATKI Dodatki dla JESIENI C iepły. perły o żó łtaw y m p o ły sk u . Ich ch ło d n y p o ły sk zu p ełn ie nie p asu je jesieni. ja k b u rszty n .118 WZORY. a zw łaszcza b ry la n tó w i sztrasu . klipsy i kolczyki z m a te ria łó w n a tu ra ln y c h . p ask i i to re b k i są zam sz. Ciepłe odcienie jesieni.nie p o w in n o być je d n a k zb y t błyszczące. Dodatki dla jesieni są zw ykle projektowane z rozm achem i fantazją . Id ealn e są k o rale . najlepiej w yglądają w wyrazistych wzorach i m ateriałach o widocznej fakturze. TKANINY. C ało ść p o w in n a w y glądać n a tu ra ln ie . raczej tro ch ę ru sty k aln ie niż elegancko. A p aszk i i szale p o w in n y być z m ato w eg o su ro w eg o je d w a b iu łub d elik atn ej w ełny. To sam o o d n o si się do k am ien i szlach etn y ch i p ó łszlach etn y ch o raz tw o rzy w sztucznych.

.

dla jesieni (w przeciwieństwie do wiosny również należącej do „ciepłych” typów kolorystycz­ nych) odpowiedni jest każdy styl: od wiejskiego poprzez we­ sternowy. Z żadnej innej gamy kolorystycznej nie da się wy­ czarować takiej kombinacji barw. Jeśli tylko wszyst­ kie kolory pochodzą z jesien­ nej palety. aż po elegancki i kobieco-erotyczny. Deseń przypominający tygrysią skó­ rę. Poza tym ciep­ łe odcienie ziemi. ludowy. wydają się stworzone do projektowania wzorów.120 WZORY. typowe dla jesiennych barw. dodatki). dodatki). TKANINY. J 'MMfm . żakiet) można łączyć ze wzorem kwiatowym (bluzka lub kamizelka). wyraziste kraty i paski . form i niepowtarzalnej struktury materiałów. tropikalne. ich wyrazistości nie przytłumią nawet ekstrawa­ ganckie wzory. krawat) nadaje ostatecznego szyku. safari. wzory ludowe. Oto kilka przykładów perfekcyjnego łączenia wzo­ rów i kolorów jesieni: □ Kratę glencheck jako do­ minujący akcent garderoby (np. uzupełniając oba desenie jednym czy dwoma materiałami gładki­ mi (spódnica. Je­ dnak dopiero akcent z tkani­ ny we wzór skóry lamparta (apaszka. 0 Tkaninę w stylu rustykal­ nym w paski w kolorze ciep­ łego beżu (kostium) można ożywić gładkimi tkaninami w kolorze oliwkowym (bluz­ ka. kamizelka. DODATKI esień może się pławić w najróżniejszych dese­ niach. MATERIAŁY.

jasny petwny kawowy brąz te kolory pasują ■ ■ m o oo tkaniny w kratę. )żywia jedwab z akw kolorze żółtym r . crawowa część ubioru być z jednej z tkanin kostium. Do tego jednou. ■ . sfadkich. c -^riziej że już desenie są » V'.: wa część ubioru A m u r .. suknia. e łączyć z odpowiedio^ranymi tkaninami L przy czym w podaprztz nas przykładzie matowy materiał się z obydwiema górzystymi. apaszka).. żaj oczywiście z tkaniny Kolorowy materiał ± ę.spódnica i dodatki (± samych kolorach. jak i z kraty.ych kolorach. dla nieco surowej romantyczny . apaszkę lub krawat że całość nie będzie «c zbyt poważnie. Passe. !.(bluzka.ZESTAWIENIA DLA JESIENI SIEŃ: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów stawę garderoby w ch czerwonym i gra«ym stanowi żakiet 4 ' kratę. szal. ług tej samej zasady łąrtkaniny wzorzyste i głakolorach fioletu i petro. 121 ._zka. ł ł . tworząc bar­ d a m ic y jn ą kompozycję. W sorfcraiowy stanowi prze■ m _r. zjednejztkawb.* kwiaty. cza stopka” i krata ck to tkaniny dosko■£ z ia ją c e się dla jesieni. kukurydzy. krawat). żakiet) może być _• r.

.

szarym . Szale i ap aszk i p o w in n y być z ciężkiego. ch o ć je d n o cześn ie nicco ek straw ag an c k ie. m etal. k tó re nie ty lk o nie pasu je k o lo ry sty czn ie. zima najlepiej p rezen tu je się w ja sk raw y ch o p raw k ach o zw ario w an y m kształcie. Jeśli chodzi o o k u lary . klasyczne. B łyszczące sreb ro je st zd ecy d o w an ie b ardziej k o rzy stn e niż żó łte zło to . błyszczącego je d w a b iu łu b m ien iąceg o się lu rek su . N iep o sp o lite w zo rn ictw o . błyszczące tk a n in y . sk ó ra . czarn y m lub szaro n ieb iesk im p o ły sk u ). stan o w iące niew ielki. ale w y razisty ak ce n t.DODATKI 123 Dodatki dla ZIMY D o d a tk i. . k o n tra s to w ą stylizację zimy. tro ch ę Dodatki dla zimy powinny stanowić zarówno pod względem formy. kontrastujący z całością akcent. ro m a n ty c z n e czy ru sty k a ln e nie stan o w ią przeciw w agi d la tego k o n tra sto w e g o ty p u . idealn ie u zu p ełn iają czystą. D o d a tk i filig ran o w e. d elik atn e . Z im a m oże nosić p erły (o ch ło d n y m białym . lecz ta k że u ży te do w iększych o z d ó b w y g ląd a niekiedy p o spolicie.la k iero w an a. ze szlach etn y ch m ateriałó w . i to k ilk a szn u ró w rów nocześnie. N aj od p o w ied n iej sza sk ó ra . Wówczas doskonale zrównoważą wyrazisty koloryt zimy zw ario w an e i ko szto w n e. jak i koloru silny. o z d o b n e k am ien ie nie ty lk o zn ak o m icie p a su ją opty czn ie. Zimie p a su ją d o d a tk i eleganckie. lecz i najlepiej p o d k re śla ją o so b o w o ść zimy.

duże grochy i zwariowane desenie w kon­ trastowych kolorach. ekstrawaganckie. Wszy­ stkie desenie geometryczne. DODATKI rzy wyborze tkanin zi­ ma powinna zwracać uwagę na kontrasty. 0 Tkanina w czerwono-granatowe paski połączona z materiałem w jednym P . Oto kilka przykładów udanych zesta­ wień wzorów i kolorów: □Perfekcyjny zestaw w stylu klasycznej elegancji: pepita i tenis. Efekt tej gry kolorów i wzorów jest większy w wypadku tkanin z połyskiem oraz bardzo kontrastowej stylizacji. klasyczne w ścisłym znaczeniu tego sło­ wa sprawiają. jak i kombinacji wzo­ rów. który także należy do chłodnej gamy ko­ lorystycznej. Jej ozdobą są szerokie paski. klasyczny glencheck. kolorowy deseń efek­ townie ożywiają całość. wzór lamparci (bez ciepłego brązu). przy łączeniu intensywnej czerni ze śnieżną bielą . W przeciwieństwie do typu letniego. romantycznych. Doty­ czy to zarówno barw i wzo­ rów.w obu tych kolorach nie jest do twarzy żadnemu in­ nemu typowi kolorystyczne­ mu poza zimą. w stonowa­ nych. na­ zbyt szlachetnych deseniach zima wygląda nieciekawie. duża krata.124 WZORY. Czysta chłodna biel i żywy. że zima wy­ gląda jeszcze bardziej raso­ wo i dynamicznie. TKANINY. które efektownie podkreślą jej wyrazisty koloryt. MATERIAŁY. np.

Kropki. Nie powinno jednak zabraknąć akcentu w posta­ ci gładkiej białej tkaniny. z których się składa. np. 125 . □ Wygląda to profesjonal­ nie: krata w intensywnych kolorach. zielonym i fioletowym w po­ łączeniu z tkaninami jedno­ barwnymi i dodatkami w tych samych barwach. czar­ nym. zielonym i białym. El Eleganckie. Dodatek z materiału w szaro-czarny lamparci wzór spotęguje efekt całości. czerwonym. np. Atra­ kcyjne może być także połą­ czenie z inną tkaniną wzo­ rzystą. □ Szkocka krata w czystych kolorach.tutaj: granat i biel . klasyczne. żółtym. Wymaga ono ożywie­ nia czerwoną lub białą tka­ niną. □ Wystarczą dwa kolory . jest dla zimy idealna.jeśli zima chce się pokazać w stroju z kilku tkanin wzo­ rzystych. gwiazdki.ZESTAWIENIE DLA ZIMY ZIMA: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów z tych kolorów. mogą pojawić się oddzielnie w po­ staci tkaniny gładkiej. a mimo to dostatecznie kon­ trastowe połączenie pepity i kraty glencheck w kolorach czarno-białym i czarno-szarym. paski można dowolnie łą­ czyć. Akcent w in­ tensywnych barwach z zimo­ wej palety (krawat!) uroz­ maici strój. Kolory.

O p a k o w a n ia cieni do p o w iek i ró ż u m a ją p o d sp o d em m ały m ag n esik . beżu i szarego . o d p o w ied n ich dla poszczególnych p ó r ro k u (p ro sim y p y ta ć w d ro g e ria c h i g a b in etac h k o sm ety czn y ch . 94 i 98. d o zielonego . N a stro n ach : 36.n a stro n ach : 88. D o niebieskiego najlepiej p asu ją k o sm ety k i p o k a z a n e n a n a stro n ach : 52. A R T D E C O o feru je oczyw iście A R T D E C O .Makijaż: odpowiednie kolory W szystkie k o sm ety k i. bez p ro b le m u go u zu p ełn iać i w ym ieniać. 56. 90. 85757 K arlsfeld . 44 i 48 p o k azu jem y szm inki. lakiery do p azn o k ci i cienie do pow iek. O d zn acza ją się o n e m o d n ą k o lo ry sty k ą . d o sk o n a le zn aczn ie więcej m o d n y c h k o lo ró w k o sm ety k ó w . d o b rą ja k o śc ią i n iew y g ó ro w a­ nym i cenam i. ró w n ież będącej sp ecjaln o ścią d o b ra n e d o stro ju w k o lo rze czerw ieni. R e p u b lik a F e d e ra ln a N iem iec.n a stro n ach : 68. p o c h o d z ą z firm y A R T D E C O . nie w y rzu cając o d ra z u całej k asetki. 40. S am em u m o ż n a więc d o b ie ra ć zestaw k o sm ety k ó w . w k tó ry c h d o stę p n e są p r o d u k ty firm y A R T D E C O ). O h m str. 12. 74 i 78. k tó ry c h zdjęcia zam ieszczam y w niniejszej książce. D alsze in fo rm acje o A R T D E C O : C o sm etic G m b H . a d o k o lo ró w n a tu ra ln y c h : b rą z u . dzięki k tó re m u nie p rzesu w ają się w m etalo w ej estetycznej k asetce. 70. 60 i 64. .

Farby firmy IGORA ROYAL pneznaczone są tylko do Ń. jasnozielony. ciemnoniebieski. Oto typowe unkaaiie firmy IGORA ROYAL dla wiosny: doweczny blond i bardzo jH B jzio ty blond. ?’ond. Republika Federalna Niemiec danego typu Kolorowe socze­ wki kontaktowe. Typowe -. 85630 Grasbrunn Monachium. . pokazane na str. : z . zielony. niebieski błękitny pochodzą z PERMAFLEX COLOR COLLECTION. Dalsze informacje: PBH .vw: jasny ■itdzianozłoty i miedziany _: Typowe odcienie j my: granatowoczarny . orzechowy i brązowy . Typowe i* . Kolor oczu: o d p o w i e d n i dl a PBH Pilkington Bames K o d GmbH. Są to klasyczne farby. nadające się do wszystkich rodzajów włosów i trwałe w przeciwieństwie do środków tonujących. szary. Odcienie: złocisty brąz. ciemnozielo­ ny. 24 i 29 pochodzą z serii IGORA ROYAL COLOR CREME firmy Schwarzkopf. 21. średni .00 do +6. by nieco ożywić naturalną barwę Dalsze informacje: FL Schwarzkopf GmbH. : . r rraz. Hohenzollernring 127-129.z sen ELEGANCE COLOR. Te same kolory fryzjer może zastosować w formie kolorowania. kolory: jasnoniebieski.Kolory włosów: odpowiednie odcienie dla typów koloryst. ■ . pokazane na stronach: 16. ciemny • ?'ond. c h Wszystkie kolory włosów. Soczewki te mogą korygować wzrok w zakresie od -6...00 dioptrii. turkus. 31 pochodząz fir­ my PILKING­ TON BARNES HIND. 22763 Hamł Republika Feder^ "_ Niemiec włosów.: : : :r> erskich..

była już konsultantkg poradnika kolorystycznego z serii Freundin. współautorka ksiqżki. ich łączeniu o raz d o d atk ach . że będą cieszyć się swoim wyglądem. z ja k ą opisujem y stylizację każdego typu kolorystycznego. N adzw yczajna dokładność. autorka ksiqżki. zajmuje się samodzielnie poradnictwem kolorystycznym dla firm oraz osób prywatnych. Celem książki jest zapobieganie frustracjom w yw ołanym niepotrzebnym i w yda­ tkam i na źle d o b ran ą garderobę. prowadzi w Monachium własny instytut. Gisela Watermann. zajmujgcy się poradnictwem kolorystycznym. N a przykładzie kolorów standardow ych .w skazuje odcienie odpow iednie dla danego ty p u kolorystycznego.ZNAJDŹ SWOJ NOWY KOLOR ułatw ia d o sk o n ałą orientację w gąszczu zm ieniających się wciąż m odnych k olorów garderoby i m akijażu. Mieszka w Monachium.od czerw onego po neutralne . P o n ad to zam ieszczam y szczegółowe inform acje o deseniach. jest w zorow o perfekcyjna. ISBN 8 3 -7 3 1 9 -4 2 6 -6 9 788373 194267 . Jest też autorkg popularnego poradnika z serii Freundin „Kolory w Twoim mieszkaniu". Franziska Zingel. Przede w szystkim jed n ak nasz p o rad n ik pozw oli C zytelniczkom nab rać w praw y i pew ności w k reo ­ w aniu w łasnego w izerunku kolorystycznego i spraw i.