You are on page 1of 125

ZNA IDŹ

NOWY
SWOJ
Gisela Watermann / Franziska Zingel

m oda

■ m a k ija ż

■ włosy ■ w zorce ■ tk a n in y

KOLOR

Plansze do Twojego osobistego
testu kolorystycznego
moda ^ makijaż ^ włosy ^ wzory ^ tkaniny

ZNAJDŹ SWÓJ

KOLOR

tłumaczenia.. 65527 Niedernhausen/Ts.c . rzeczowe i majątkowe jest wykluczona. 2003 Wykorzystywanie tekstów i zdjęć w całości lub w części bez zgody Wydawnictwa stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze. B ańska Bystrzyca (Słow acja) M . Porady zawarte w książce zostały starannie dobrane i wypróbowane przez redakcję czasopisma „Freundin” i Wydawnictwo FALKEN.Tytuł oryginału: Die neue Farbberatung Tłumaczenie: Elżbieta M ichałowska Redakcja: A n n a Sobańska-M arkow ska Konsultacja: Halina Wojtyła Korekta: Barbara Gruszka © 1994 by Falken-Verlag GmbH. 6293201 K sięgarnia internetow a: w w w .pl D ział zam ów ień: tel. © for the Polish edition by MUZA SA. ale mimo wszystko nie możemy udzielić na nie gwarancji. mikrofilmowania i opracowywania przy użyciu systemów elektronicznych. Warszawa 1995.pl W arszaw a 2003 W ydanie III Skład i łam anie: D ruk: T l a ć i a r m a g r a i s . (0-22) 62950 83. 621 1775 e-m ail: info@ m uza. Bydgoszcz BB. ISBN 83-7319-426-6 M U Z A SA 00-590 W arszaw a ul. (0-22) 62863 60.com . Odpowiedzialność redakcji „Freundin” oraz Wydawnictwa i jego pełnomocników za szkody osobowe. M arszałkow ska 8 tel.m uza.com . Dotyczy to także powielania.

WPROWADZENIE ą k o lo ry . n a p rzy k ład zie sta n d a rd o w y c h k o lo ró w : czerw onego. T ak ie sp o strzeżen ia czyniłaś n a p ew n o ju ż nie raz. że znalezienie w łaściw ego k o lo ru je st w dużej m ierze k w estią p rz y p a d k u . kiedy spojrzysz n a re z u lta t. W in n y ch sp raw iasz w rażen ie bladej i zm ęczonej. S Uwaga: Kolory neutralne. szarości. n astęp n ie m ak ijaż h a rm o n izu ją cy z k a rn a c ją sk ó ry i g a rd e ro b ą o ra z b arw ę w łosów . a ta k że sp raw ią Ci wiele rad o ści. la tu . sk ó ry i oczu. W naszej książce szczegółow o w y jaśn iam y tę teorię. szafę. ja k ic h p o w in n aś p o szu k iw ać. Z abiegi te o k a ż ą się b a rd z o in teresu jące. czyli beże. tzn. N ajp ierw p o m o ż em y Ci bezb łęd n ie ro z p o z n a ć Tw ój ty p k o lo ry sty czn y n a p o d staw ie n a tu ra ln e g o k o lo ry tu w łosów . jesieni i zim ie w raz z o d p o w iad ający m i im b arw am i. N a sz a k siążk a p ozw oli Ci u n ik n ą ć dalszej niepew ności. niebieskiego i zielonego. Być m oże z biegiem czasu u d a ło Ci się w y ro b ić w sobie w yczucie b arw . W y m y ślo n o b ow iem sto su n k o w o p ro sty system ra d z e n ia sobie z d o b o re m k o lo ró w : je st to tzw . N au czy sz się sam a o d ró żn ia ć. a później p o k aże m y . D zięki n im w y g ląd asz świeżo i d y n am iczn ie. czerń i biel łączą się ze wszystkimi innymi koloram i Edda Kuffner 5 . czy d a n y od cień je st d la C iebie w łaściw y. idealnie u zu p ełn iającą T w ój k o lo ry sty c zn y p o rtre t. w k tó ry c h je st Ci d o tw arzy. w k tó rej w szystkie u b ra n ia p a su ją do siebie k o lo ry sty czn ie. Z a k ła d a o n a istn ien ie czterech ty p ó w k o lo ry sty czn y ch p rz y p o rz ą d k o w a n y c h w iośnie. te o ria p ó r ro k u . brązy. Z au w aży łaś je d n a k . P rzed e w szystkim w tedy. czy nie. ja k ie odcienie ty ch b a rw są o d p o w ied n ie d la T w ojego ty p u .

...................... 66 W IOSNA: makijaż do zieleni Zieleń dla LATA .................. 46 ZIM A: makijaż do czerwieni ................................................................ fiolet i barwy neutrałne mają odcienie specyficzne dla każdego typu kolorystycznego ............... ............................................. 42 JESIEŃ: makijaż do czerwieni Czerwień dla ZIM Y .... żółć................................................................ 48 Błękit i granat dla W IO SNY ..................... 70 LATO: m akijaż do zieleni I ........................ 44 .. 26 .................. 22 LATO: oto Twoje kolory włosów Włosy..................... 12 .................................................................. 58 JESIEŃ: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla Z IM Y ....... 52 ....... 54 LATO: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla JESIEN I 56 . 28 ... 32 ............................ 16 ................................................................................. musisz poznać cechy charakterystyczne wszystkich typów Cera: typowa JESIEŃ! JESIEŃ: oto Twoje kolory włosów .................... 14 W IOSNA: oto Twoje kolory włosów Cera: typowe LATO! ..6 SPIS TREŚCI Rzecz w odcieniach . 50 W IOSNA: makijaż do błękitu i granatu Błękit i granat dla LATA Czerwień......... 62 ZIM A: makijaż do błękitu i granatu Zieleń dla W IOSNY ....................... 36 ............................................. 24 ........... 30 Cera: typowa ZIMA! ZIM A: oto Twoje kolory włosów Oczy: każdy typ kolorystyczny ma swoje barwy ROZDZIAŁ II Twoje kolory garderoby i makijażu Czerwień dla W IO SNY .................................................... 20 . skóra i oczy: aby bezbłędnie określić swój typ kolorystyczny...................... 64 ... 18 ............... 8 ROZDZIAŁ I Jak rozpoznać swój typ kolorystyczny Cera: typowa WIOSNA! .............................................. zieleń.. 38 LATO: makijaż do czerwieni Czerwień dla JESIEN I ........... 40 ...... 72 ............................ 68 ............... 34 WIOSNA: makijaż do czerwieni Czerwień dla LATA ................................................................................. błękit i granat. 60 .............

... Kolory neutralne dla LATA .................. 80 Oto Twoje odcienie żółci ................. K olory neutralne dla JESIEN I .....................................I S P IS T R E Ś C I Zieleń dla JESIEN I .................. dobranych do typu kolorystycznego ............ 7 86 WIOSNA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych ...................... 88 90 LATO: makijaż naturalny w kolorach neutralnych ............ tkaniny.............................. 106 Wzory dla każdego typu kolorystycznego ......................................................................... niebieskiej.............................. 104 ........................... 96 98 ZIM A: makijaż naturalny w kolorach neutralnych .............. 128 Dodatek: Spróbuj sama! Perfekcyjna stylizacja wymaga wzorów tkanin oraz dodatków......................................................................................................... zielonej nieb w kolorach neutralnych i i™ — i \ \1__ li__ I 100 .............................. D odatki dla LATA ......... 112 114 LATO: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ................. Oto Twoje odcienie szarości r ™ Naśladownictwo wskazane: makijaże odpowiednie dla każdego typu kolorystycznego....................... 92 94 JESIEŃ: makijaż naturalny w kolorach neutralnych . D odatki dla JESIEN I ................................................................. 120 122 ZIM A: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów .. 78 ZIM A: makijaż do zieleni ..... 108 110 ROZDZIAŁ III Wzory............... 84 Kolory neutralne dla W IOSNY ............................................ Kolory neutralne dla ZIM Y ........... D odatki dla W IOSNY ....................... ......................... dodatki M ateriał też jest ważny W zo ry................................................. 82 Oto Twoje odcienie fioletu ................................................................................................................................. dostosowane do garderoby czerwonej............................. 124 ......... 102 ..................................................... JESIEŃ: makijaż do zieleni Zieleń dla ZIM Y 74 .......... Ikaniny........................... D odatki dla ZIM Y .. 76 ... materiały... dodatki W IOSNA: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ....... 116 118 JESIEŃ: perfekcyjne łączenie wzorów i kolorów ........................................ ....................

Rysuje się tu na­ stępujący ważny podział: ■ Kolory mieszane z prze­ wagą czerwonego i żółtego odbierane są jako „ciepłe” . ■ Kolory mieszane ze znacz­ nym dodatkiem niebieskiego odbierane są jako „zimne”. jednakże nie wszystkie ich odcienie do niego pasują . jaką obda­ rza nas przyroda o każdej porze roku. Wszystkie odcienie danej pory roku pasują do siebie Drugie istotne stwierdzenie teorii pór roku: wszystkie barwy danej pory roku pa­ O typie kolorystycznym decydują nasze pigmenty Nie jest to wcale trudne. czerwieni lub błękitu. a oparty jest na następującej obserwacji: ■ wiosną w przyrodzie przeważają barwy pochodne żółtej. jeśli chcemy równie Istotne dla określenia typu harmonijnie wyglądać. To właśnie po­ winniśmy starać się naśla­ dować. nasza naturalna ko­ lorystyka. bądź morelowym (po prawej)? ■ jesienią przeważają ciepłe barwy ziemi. i w tym przypadku moż­ na wyróżnić cztery grupy kolorystyczne: dwie z domi­ . ale tym razem czyste i kontrastowe. czerwona i niebieską oraz dwie barwy „niekolorowe” . Opiera się ona na obser­ wacji. czy odcień skóry Teoria czterech pór roku podstawa poradnictwa kolorystycznego To rozróżnienie wykorzys­ tuje teoria czterech pór ro­ ku. Z tego prostego faktu wynika zadziwiająca harmonia barw. Wszystkie inne barwy i ich odcienie powstają w wy­ niku mieszania barw podsta­ wowych.8 PODSTAWY DOBORU KOLORÓW Rzecz w odcieniach ażdy typ kolorystycz­ ny może nosić wszyst­ kie kolory. czyli karnacja skóry. niemożliwe jest bezbłędne znalezienie te­ go odpowiedniego bez po­ służenia się pewną systema­ tyzacją. A co dla nas najważniej­ sze.oto podsta­ wowa zasada wszelkich po­ rad dotyczących doboru ko­ lorów. ■ latem wiele jest kolorów podbarwionych błękitem. kolor oczu i włosów doskonale ze sobą współgra­ ją. Sprowadza się ona do prostego podziału na trzy „kolorowe” barwy podsta­ wowe . K w tym czasie. podobnie jak barwy natury. sują do siebie.białą i cza­ rną. bo­ wiem. ■ zimą znów przeważają kolory zimne. Ponieważ istnieją mi­ liony odcieni. kolorystycznego. że barwy zimne i ciep­ łe zmieniają się w przyrodzie w charakterystyczny sposób wraz ze zmianą pór roku: od ciepłych (wiosna) poprzez zimne (lato) i ciepłe (jesień) po zimne (zima).żółtą. Podział ten nie ma nic wspólnego z tem­ peraturami panującymi harm onizuje raczej z chłodnym różem (po lew ej) czy ciepłym łososiowym. który wydaje się wyblakły od upału. gdyż łączy je przewaga żółci. do­ bierając do naszego typu ko­ lorystycznego ubiór czy ma­ kijaż.

a wargi sine. Oddziaływa­ nie chłodnych i ciepłych od­ cieni tych kolorów na naszą karnację (oczywiście bez makijażu) pozwala zidenty­ fikować nasz typ kolorysty­ czny. czy bardziej chłodny. czy do chłodnej (la­ to/zima) gamy kolorystycz­ nej. masz matowy wzrok. szminki czy ubioru. fioletu i brązu. latem. To uzasadnia wyróż­ nienie. czy należymy do ciepłej (wios­ najje sień). czy z palety barw ciep­ łych lub chłodnych pasują nam raczej niuanse intensy­ wne. że są ko­ lory chłodne i ciepłe. Spójrzmy na kwitnącą latem łąkę. na barwy jesiennych liści. ■ Gdy dany odcień nie pa­ suje do Twojego typu. jesienią i zimą. oczy błyszczą i nabierają intensywniejsze­ go koloru.JAKIM JESTEŚ TYPEM KOLORYSTYCZNYM nantą żółci i czerwieni (bar­ wy ciepłe) i dwie z przewagą błękitu i granatu (barwy zi­ mne). Istnieje na szczęście prosty wariant testu kolorys­ tycznego. W klasycznym poradnictwie kolorystycznym wykorzys­ tuje się w tym celu kolorowe chusty o charakterystycz­ nych dla poszczególnych pór roku odcieniach czer­ wieni. Następnie ustala­ my. że masz podkrążone oczy lub rozszerzone naczynka H ARM O N IA BARW NATURY Najlepszą nauczycielką harmonii barw jest przyroda. nie widać. upierzenie kolorowych ptaków: niezależnie od liczby barw. włosów i oczu ich naturalne kolory doskonale do siebie pasują (patrz zdjęcia na stronach: 14-31). . ■ Jesteś latem lub zimą. czy pastelowe. czy jest on raczej ciepły. żółci. który pozwala stwierdzić przynajmniej. ■ Gdy dany odcień pasuje do Twojego typu. twarz wydaje się zmęczona i blada. Najważniejsze pytanie: jakim jestem typem kolorystycznym? Cała sztuka polega na usta­ leniu. Także u siebie samych i u naszych znajomych często zwracamy uwagę na nieodpowiedni kolor włosów. jeśli po przyłożeniu koloru niebieskoróżowego Twoja skó­ ra wydaje się czysta i świeża. Powtórzmy: ■ Jesteś wiosną lub jesienią. obraz całości odbieramy jako harmonijny i piękny. jakie przyroda umieści obok siebie. Pierwszy krok do decyzji Ocena procesu wzajemnego oddziaływania barw wcale nie jest łatwa. do jakiego typu kolo­ rystycznego się zaliczamy. Natomiast w połączeniu z kolorem łososioworóżowym cera spra­ wia wrażenie świeżej i zdro­ wej i przybiera wyraźny zło­ tawy odcień. i że podział ten dotyczy również indywidualnego odcienia naszej skóry. ciemne pierście­ nie pod oczami i rozszerzone naczynka są bardziej wido­ czne. jeśli w połączeniu z kolorem niebieskoróżowym Twoja skóra wydaje się szara i bla­ da. Potrzebne są dwie chusty: niebieskawo-różowa i żółtołososiowa lub dwa możliwie duże arkusze papieru w tych kolorach (patrz próbka na sąsiedniej stronie). psujący wrażenie kolorystycznej harmonii. czterech typów kolo­ rystycznych i nazwanie ich wiosną. Dotyczy to także kolorystyki naszej skóry. błękitnoróżowy. powinniśmy przede wszystkim stwier­ dzić. zieleni. skóra sprawia wrażenie delikatnej i świeżej. błękitu. Nasze ulice lub wystrój pomieszczeń publicznych i prywatnych dostarczają wiele materiału poglądowego. Dysharmonię powodują dopiero odstępstwa od naturalnych barw. wargi zyskują na­ turalną czerwień. wargi sine. Chusty lub papier przykładamy na zmia­ nę w świetle dziennym do twarzy i rąk. analogicznie do pór roku. a oczy bez blasku. Czy jesteś wiosną? Latem? Jesienią? A może zimą! Po­ nieważ już wiemy. - 9 krwionośne. żółtawo-czerwonawy. czyste.

jednak po za­ stanowieniu musimy stwier­ dzić. że odcienie czerwieni i żół­ ci mogłyby się pojawiać tyl- . ■ Odcienie letnie zawsze opierają się na błękitach.10 PODSTAWY DOBORU KOLORÓW zaś w połączeniu z żółtawym odcieniem łososiowym twarz robi wrażenie zmęczonej. ■ Czerwony i żółty są kolo­ rami ciepłymi. rozmyte i lżejsze niż pokrew­ ne niuanse zimowe. Poświęcamy te­ mu cały rozdział I (patrz na stronach: 12-29). czym się różnią ciepłe kolo­ rystycznie pory roku od chłodnych: ■ Odcienie wiosenne opie­ rają się na barwie żółtej. ale są bardziej przytłumione. dlatego są bar­ dziej nasycone. zieleni i brązów są odpowiednie do garderoby i makijażu Twojego typu kolorystycznego. Raz jesz­ cze pokazujemy wyraźnie. z jakimi bar­ wami harmonizuje Twój typ . oznaczałoby to. jakie odcienie czerwieni. W rozdziale II wskazujemy. Ściśle biorąc. Bowiem. są zatem bardziej świetliste i pogodne niż pokrewne pod względem kolorytu odcienie jesienne. względnie letni od zimowego. Sztuka mieszania kolorów ciepłych i chłodnych Wszystkie odcienie przypo­ rządkowane danej porze ro­ ku pasują do siebie i łatwo można je łączyć. Gdy ustalisz. ■ Odcienie jesienne bazują na czerwieni. błękitu.ciepłymi czy chłodnymi. jak pamiętamy: ■ Niebieski jest kolorem chłodnym. Wydaje się to oczywiste. na które trze­ ba zwracać uwagę przy iden­ tyfikacji własnego typu ko­ lorystycznego. uwidoczniają się rozszerzone naczynka i podkrążone oczy. ziemiste i cię­ ższe niż odcienie wiosenne. nauczymy Cię następnie od­ różniać typ wiosenny od je­ siennego. Pokazuje­ my w nim i opisujemy wszys­ tkie szczegóły. że tak nie jest.

flegmatyk. podczas gdy innych nie akceptujemy. . żółć rozwesela. Tak jednak nie jest. zwracających uwagę.melanchołikowi Podział ten jest całkiem sensowny: podczas gdy ekstrawertycy (cholerycy.sangwinikowi zielony . włosów i oczu może nawet skorzystać z niektórych ży­ wych odcieni palety wiosen­ nej. melancholicy) preferują odcienie chłodne. DLACZEGO CHĘTNIE SIĘGAMY PO NIEWŁAŚCIWE KOLORY? Fakt. Podobnie typ letni o ciemniejszym ko­ lorycie może się bardzo do­ brze prezentować w delikat­ niejszych odcieniach zimy. że nie potrafimy jednozna­ cznie zaliczyć się do okreś­ lonej grupy i sądzimy. że jesteśmy typem mieszanym? Wbrew wszystkim charak­ terystycznym oznakom przy ustalaniu typu kolory­ stycznego może się zdarzyć. pogody lub oświetlenia. Zjawisko to wykorzystuje się dziś w medycynie alternatywnej. sangwinicy) z natury mają skłonność do kolorów wesołych. bowiem podstawową zasa­ dą poradnictwa kolorysty­ cznego jest hasło „Każdy może nosić każdy kolor.cholerykowi żółty . błękit uspokaja. Typ wiosenny o cie­ mniejszych złocistych wło­ sach i karnacji może sięgnąć po świetliste odcienie palety 11 jesiennej. gdy wydaje nam się. bardzo wyrazista zima o mocno kontrastowej barwie skóry. 1 wreszcie. a przede wszystkim od wrodzonego temperamentu człowieka. na przykład światło czerwone przy przeziębieniach. stosując naświetlania kolorowym światłem jako łagodny zabieg terapeutyczny. po­ winien tylko dobrać odpo­ wiedni odcień” . jasnej i bar­ dziej kontrastowej. Każdy typ kolorystyczny występuje bowiem w różnych odmia­ nach: delikatnej. choć jest to ab­ solutny wyjątek. chorobach skóry i dolegliwościach mięśniowych. żółte przy zaburzeniach układu trawienia.TYPÓW MIESZANYCH NIE MA ko w palecie kolorystycznej wiosny i jesieni. Co robić. jakie zdaje się wywoływać każdy kolor w naszym ciele i w naszej duszy. kolorem włosów i tę­ czówki w ramach jednego typu nie jest wyraziście ukształtowany. sangwinik. Typ mieszany jednak nie is­ tnieje. że jesteśmy typem mieszanym. a wpogodny nastrój łatwo wprowadza ich piękny słoneczny dzień czy miłe wydarzenie. I odwrotnie. jak: choleryk. a zachmurzone niebo łub smutne otoczenie podtrzymują je w nastroju chandry. melancholik. Muszą więc istnieć odcienie błękitu w gamie kolorystycznej „ciepłych” pór roku oraz odcienie czerwieni i żółci w palecie barw lata i zimy. że kontrast między karnacją skóry. do delikatnego typu jesiennego 0 jasnej karnacji pasuje wie­ le przytłumionych odcieni palety wiosennej. niebieskie przy zaburzeniach nerwowych. I tak czerwień ożywia. Bywa natomiast. I odwrotnie: od­ cienie czerwieni dla „chłod­ nych” pór roku: lata i zimy mają sporą domieszkę błęki­ tu i dzięki temu dostosowują się do palety kolorystycznej tych pór roku. a wy­ jaśnienie tego pozornego paradoksu okazuje się pro­ ste: ■ Gdy błękit pojawia się w palecie barw „ciepłej” wio­ sny czy jesieni. Tym czterem rodzajom temperamentu wyróżnionym już wstarożytnościprzyporządkowano potem kolory: ■ ■ ■ ■ czerwony .flegmatykowi niebieski . a cała paleta lata i zimy miałaby się skła­ dać wyłącznie z błękitów i zieleni. przytłumione. Kolory wprawiają nas także w bardzo specyficzne stany duchowe. osoby powściągliwe (flegmatycy. Intensywność oddziaływania kolorów zależy od naszego samopoczucia. ciem­ niejszej. stresach i bezsenności. ma on nie­ wielką (wiosna) lub nieco większą (jesień) domieszkę czerwieni i w ten sposób do­ stosowuje się do ogólnej to­ nacji barw. że określone barwy przyciągają nas w sposób magiczny. można wytłumaczyć drganiami. Tak jest rzeczywiście.

letniego. lata. lata. jesiennego i zim owego O dpow iednie odcienie p o d k ład u do tw arzy (m akijaż) W łosy: typow e n atu raln e kolory wiosny. jesieni i zimy .Jak rozpoznać swój typ kolorystyczny Cera: co jest charakterystyczne dla ty p u w iosennego. jesieni i zimy O dpow iednie odcienie do to n o w an ia i farb o w an ia włosów Oczy: typow a b arw a oczu wiosny.

14 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y Cera: typowa WIOSNA! 7> t' .

w y raźn ie o d ró żn ia jący się o d lekko niebieskaw ej b arw y w arg ch ło d n y ch k o lo ry sty czn ie lata i zimy. Charakterystyczne są: ciepły złocisty odcień skóry. w lek k o złocistym odcieniu. S k ó ra często byw a le k k o z aró ż o w io n a. w padających raczej w złocisty odcień niż w róż w ów czas lek k o rudaw ej b arw y m io d u lu b złocistego b rązu . D la te g o je g o odcień nie m oże być zb y t in ten sy w n y . T y m wiosna różni się o d jesieni. a k o n sy sten cja zb y t gęsta. brzoskwiniowy róż policzków i warg oraz jasna barwa rzęs i brwi - A t •: Dla typu w iosennego odpowiednie są: transparentny podkład i puder w jasnych odcieniach beżu. N a b ie ra Typ wiosenny bez m akijażu. n a tu ra ln y w ygląd. T akiej w łaśnie cerze wiosna zaw dzięcza swój świeży.D la k arn ac ji ty p u w iosennego c h a ra k te ry sty c z n a je st p rzezro czy sta b lad o ść 0 d elik atn y m złocistym odcieniu. P u d e r p o w in ien być tra n s p a re n tn y . R zęsy 1 brw i m a ją ja sn y b ą d ź ciem ny odcień ru d o zło c isty . Jeśli sk ó ra je st o p a lo n a . N ajlep szy je st lek k o k ry jący p o d k ła d w płynie. zw ykle o p a la się łatw o . . nie więcej je d n a k niż o 1-2 to n y . a ty lk o ciepły brzo sk w in io w y . ja sn y beż z lekkim zło taw y m p o łyskiem . W arg i rów nież m a ją ciepły odcień czerw onaw y. N ieo d p o w ied n ie są w szystkie odcienie p o d k ła d u w p ad ają ce w b łęk it i róż. k tó ra o p a la się raczej z tru d n o ścią. nie m o ż n a go tak że n a k ła d a ć zb y t g ru b ą w arstw ą. m im o swej b lad o ści i d elik atn o ści. O d p o w ied n ie odcienie to d elik atn y . Jeśli ty p w iosenny m a piegi. N ig d y je d n a k nie m a o d cien ia b łę k itn aw eg o . a nie szaro b rązo w e. to w yłącznie złociste. Z w ykle są o d w łosów nieco ciem niejsze. m a k e -u p m oże być nieco ciem niejszy (nigdy b rązo w y ). ta k ja k w łosy. S k ó ra wiosny. M a k e -u p wiosny p o w in ien p o d k reślać n a tu ra ln o ś ć i p rzezro czy sto ść k arn ac ji. naw et n a ciem ny b rąz.

N Po lewej: C iepłe. Nawet włosy w kolorze od jasnego do średniego brązu mają ciepły złotawy lub rudozłotawy odcień. złociste kolory włosów. bardziej świetliste. Farbując lub tonując włosy. warg i oczu . Ma on zawsze odcień złotawy. charakterystyczne dla typu w iosennego. nie bywa­ ją ciemniejsze niż kolor mio­ du lub złotego brązu. wiosna musi uważać.16 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y WIOSNA: Oto Twoje kolory włosów ajczęstszym kolo­ rem włosów wiosny jest blond. cza­ sem wpadający w rudawy. Dzięki temu wydają się jaśniejsze. Wiosna zawdzięcza złocisty odcień włosów pigmentacji. powinnyśmy wybierać odcienie z tej właśnie palety Po prawej: Złocisty blond wiosny doskonale harm onizuje z ciepłym. Bardzo twarzowe są natomiast wszelkie odcienie złota. Srebrne pasemka sprawiają wrażenie np. by za­ chować ciepło koloru złota. w której występuje przewaga barwy złocistorudej nad sza­ robrunatną. Czasem włosy są rozświetlone jasny­ mi naturalnymi pasemkami. zbyt chłod­ nych. złocistym odcieniem karnacji. któ­ ra także należy do ciepłej gamy kolorystycznej. miodu i rudości. które dobrze eksponują koloryt wiosny. Far­ bując włosy lub je tonując. Włosy wiosny zawierają jednak mniej bar­ wnika niż włosy jesieni.

.

18 JA K R O Z P O Z N A Ć SW Ó J T Y P K O L O R Y ST Y C Z N Y Cera: typowe LATO! .

K o n k r e tn y k o lo r trz e b a in d y w id u a ln ie d o b ra ć do cery. . z różowawobłękitnym połyskiem. popielatobrązowe brwi Podkład i puder dla lata powinny być jasne. b a rd z o tr u d n a d o z d ia g n o z o w a n ia . c e ra o ja sn y m . D la lata o ja sn ej ch ło d n ej cerze o liw k o w ej n ajlep sze są szaraw e b rązy . złociste lub złotobrązow e nie są dla lata odpowiednie b a rd z o d o b rz e się o p a la . s k ó ra b la d a . w p rzeciw ień stw ie d o sk ó ry wiosny i jesieni nie je st z a c zerw ien io n a. przezroczysta cera. tzw . chłodny róż policzków i w arg. C zerw o n e w arg i cech u je d e lik a tn y o d cień ró żo w y . p o d o b n ie ja k w łosy. z w y jątk iem o só b o b a rd z o b la d e j. co sp raw ia. M a k e -u p lata p o w in ie n być d e lik a tn y . że s k ó ra w y d aje się niezw ykle sz la c h e tn a i k ru c h a . s k ó ra d o b rz e u k rw io n a z w y raźn ie p rze b ły sk u ją c y m i d e lik a tn y m i n a c z y n k a m i o c h ło d n y m o d cien iu ró żo w y m . P o d k ła d i p u d e r d la ty p u letn ieg o p o w in n y m ieć d e lik a tn y c h ło d n y o d cień ró ż o w y lu b n e u tra ln y ja sn o b e ż o w y . S k ó ra n a b ie ra szlach etn ej. o liw kow ej b arw y .h a ra k te ry s ty c z n y d la cery lata je s t to n c h ło d n y . P o d k ła d i p u d e r w k o lo rz e ch ło d n e g o ró ż u są id e a ln e d la lata z ja s n ą . n ig d y zło cisty . Lato. przezroczyste. W razie w ątp liw o ści n ależy zw ró cić u w ag ę n a n a s tę p u ją c e cechy. je d n o z n a c z n ie c h a ra k te ry z u ją c e ty p letni: z n a m io n a i piegi są zaw sze szare lu b s z a ro b ru n a tn e (n ig d y zło te an i ru d e). Tony ciepłe. Charakterystyczne: delikatna. 2. ja sn e j cerze. C Typ letni bez m akijażu. c h ło d n y m o d cien iu o liw k o w y m . 3. zaw sze m a ją o d cień p o p ie la ty . cera p o rc e la n o w a . g ła d k a . p o rc e la n o w ą cerą. ch ło d n ej. B rw i. C erę lata n ie ła tw o je d n a k ro z p o z n a ć n a p ierw szy rz u t o k a: s p o ty k a się b o w iem trz y jej o d m ian y : 1. D la cery o o d c ie n iu b łę k itn o ró ż o w y m z w id o czn y m i d e lik a tn y m i n a c z y n k a m i o d p o w ied n iejszy je s t ja s n y c h ło d n y beż.

20 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY .

Doskonale pasuje do chłod­ nego kolorytu karnacji. w arg i oczu 21 . Je­ śli lato chce zmienić kolor włosów. co sprawia. Włosy blond. K Po prawej: Kolory włosów w odcieniu popielatym. Odcień popiela­ ty bierze się stąd. że natu­ ralna barwa włosów lata nie bywa ciemniejsza niż średni lub ciemny popielaty brąz.KOLORY WŁOSÓW LATA LATO: oto Twoje kolory włosów olor włosów lata ma charakterystyczny odcień popielaty. Typ letni ma jednak znacznie mniej pig­ mentu niż typ zimowy. rów­ nież zaliczany do „chłod­ nych” . powinno trzymać się tej palety kolorystycznej. Ważne. Farbując włosy lub kolorując szam ponem . które u lata także się zdarzają. powinnyśmy wybierać odcienie z tej w łaśnie palety Po lewej: Typ letni o popielatych w łosach. a kontrast między barwą włosów a karnacją skóry nie był zbyt ostry. charakterystyczne dla typu letniego. Rudy powinien mieć nie­ bieskawy połysk. warg i oczu. by włosy nie stały się zbyt ciem­ ne. mają od­ cień srebrzystopopielaty. Idealne są srebrzyste. że we wło­ sach występuje znaczna przewaga barwnika szaro­ brunatnego. doskonale harmonizujących z kolorem cery. platy­ nowe lub popielate pasem­ ka.

i 22 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY___________________________________ Cera: typowa JESIEŃ! .

co p o w o d u je. sk ó rę g ła d k ą o ja sn ej. n ajlepszy je st lekki m a k e -u p w płynie. in ten sy w n ie czerw onej barw ie i w szystkie źle się o palają! Słońce p o w o d u je u n ich zw ykle ty lk o zaczerw ienienie sk ó ry i trze b a go u n ik ać. T Po lewej: Typowa cera je s ie n i: jasna. cerę o intensyw nej b arw ie złocistobeżow ej lu b b rzoskw iniow ej. C iem ny p o d k ła d w k am ien iu ty p u co m p a c t w y g ląd a źle. ja sn e rzęsy. o ta c z a ją n ie rz a d k o gęste. ze złocistorudym połyskiem W szystkie k o b ie ty . P o d k ła d y w c h ło d n y ch o d cien iach ró ż u są d la jesieni niew łaściw e. Inne charakterystyczne cechy to ciepła. M a o n a k o lo r bard ziej in ten sy w n y od rów nież „ciep łej” cery wiosny. intensywna czerw ień warg oraz zbliżony do barwy włosów rudawy odcień brwi •• M ake-up i puder odpowiednie do złocistej cery jesieni. 2. D o ty czy to tak że p u d ru . będ ący ch ru d y m i b lo n d y n k a m i. N ie m a je d n a k najczęściej ty p o w y ch dla wiosny b rzo sk w in io w y ch ru m ień có w . złotaw a skóra i rudobrązow e piegi. że w y g ląd ają m dło. w y razista cera. . W iele jesieni w y k azu je sk ło n n o ść do piegów i zn a m io n w k o lo rze w yraźnie ru d y m lub zło c isto b ru n a tn y m . ale ciepłej barw ie kości słoniow ej lu b szam p a n a. transparentne. O d p o w ied n i d la jesieni m a k e -u p to ja sn y beż z d o m ieszk ą zło teg o lu b ja sn o b rą z o w e g o . N ig d y nie starajm y się zatu sz o w a ć piegów . O czy jesieni. ab y p rzeb ijała p rzezeń ich ja sn a . Jesienie m u szą b a rd z o oszczędnie używ ać p o d k ła d u .jesienie m a ją w arg i o ciepłej.yp jesien n y m oże m ieć dw a ro d zaje cery: 1. P o w in ien o n być tra n s p a re n tn y . Brwi m a ją ta k i sam lu b niew iele ró żn iący się odcień ja k w łosy. Są jasne. Jej b lad o ść efekto w n ie k o n tra s tu je z w y razisty m k o lo re m zw ykle ru d y ch w łosów .

charakterystyczne dla jesieni.24 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY JESIEŃ: oto Twoje kolory włosów arwę włosów jesieni cechują intensywne odcienie rude i rudozłote. doskonale zharmoni­ zowane z piegami na twarzy i wyrazistą barwą oczu. powinien wybrać kolory z tej w łaśnie palety. Chłodny srebrzysty blond czy dający błękitne refleksy mahoń przydają włosom chłodnego połysku. a włosy rażąco kontrastują z ciepłym od­ cieniem cery. B Po lewej: Ciepłe kolory włosów od rudozłotego do kasztanowego. Kto chce podkreślić swój wspaniały naturalny kolor włosów środkami tonującymi czy szamponem koloryzującym. złocistorudym połysku. Po prawej: Rudozłota czupryna. znacznie większej niż u pokrewnej kolorysty­ cznie wiosny o złocistych włosach. kolorować szamponem. Powoduje to. Tę niezwykłą kolorystykę typ jesienny zawdzięcza dużej ilości pigmentu czerwonego i żółtego. Kto chce włosy tonować. po której rozpoznam y jesień . Jesień może mieć włosy ciemniejsze. W grę wchodzą przede wszystkim ciepłe od­ cienie miodowe i złocistorude. powinien koniecznie pozostać przy odcieniach o ciepłym. że jesień wy­ gląda blado. farbować lub robić pasem ka.

KOLORY WŁOSÓW JESIENI 25 .

26 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY Cera: typowa Zima! .

. że n a pew no m am y do czynienia z typem zim ow ym . a nie p u d er prasow any o intensyw nym kolorze. Jasna cera i ciem ne w łosy dają specyficzny dla zimy kontrast barw jasnych i ciemnych. najlepszy dla zimy jest lekki półpłynny m ake-up. sp raw ia w rażen ie tra n sp a re n tn e j i czystej. B ladość po liczk ó w rz a d k o ożyw iają d elik atn e rum ieńce.sk ó ra je s t b a rd z o ja sn a . O zn ak ą. różow aw e odcienie brązu. a latem nieco ciemniejsze odcienie oliwkow ego beżu. Zim a w typie południowym powinna używać podkładu o chłodnym odcieniu oliwkowego brązu i pudru w kolorze neutralnego beżu. oliw kow y k o lo r. b łę k itn aw y odcień gładkiej skóry. Godne pozazdroszczenia są ciemne brwi i rzęsy. k tó ry łatw o pom ylić z in ten sy w n ą k o lo ry sty k ą jed n eg o z w aria n tó w jesieni.sk ó ra m a ch ło d n y odcień oliw ki. k tó ra m a raczej o dcień b łęk itn aw y niż żółtaw y. w yrów nujący i odświeżający tw arz. S k ó ra w praw dzie o p ala się. ty p K ró lew n y Śnieżki . Zima o cerze oliwkowej (typ południow y) pow inna w ybierać jasne. ale w najlepszym w y p ad k u n a d elik atn y oliw kow y b rąz. W y ró żn ia się dw a ro d zaje cery ty p u zim ow ego: 1.la cery ty p u zim ow ego ch arak tery sty czn y je st chłodny. 2. że gładka cera zimy w yglądałaby nienaturalnie. Ten o statn i spraw iłby. ja k szlach etn a p o rcelan a. Czerwień w arg ma odcień błękitnawy Dla zimy o cerze typu Królewna Śnieżka odpowiednie są jasny puder i m ake-up o delikatnym połysku błękitnaw oróżow ym . gładka porcelanow a niebieskawa cera jest charakterystyczna dla typu zim ow ego. D la zimy o jasnej karnacji (K rólew na Śnieżka) odpow iedni jest p o d k ład w odcieniach jasnego beżu. je st n a stę p u ją c a zd o ln o ść p ig m en tac y jn a skóry: zima o p a la się dość szybko n a in tensyw ny. Nieodpowiednie są dla niej w szelkie żółtaw e odcienie ciepłe rzęsach i brw iach o raz czerw ieni w arg. T yp zim ow y łatw o tak że ro zp o zn a ć p o raso w y ch ciem nych D Czysta. Jak o po d k ład . a w porze letniej korzystne są rów nież jasne. typ p o łu d n io w y .

28 JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ TYP KOLORYSTYCZNY .

Takiego efektu nie osiąga żaden inny typ kolo­ rystyczny. nie wybierz w żadnym wypadku blondu złotego lub rudozłotego. Jeśli włosy koniecznie mają być rude. brąz) i odcienie pasem ek. C Po lewej: Typ zim ow y z w łosam i w kolorze popielatego ciem nego brązu. sięgnijmy po kolor ciemnej oberżyny. 29 . chłodnego niebieskiego. odpowiednie dla zimy. Charakterystyczna gęsta czupryna Po prawej: Typowe kolory włosów (czarny. Charakterystycz­ ny dla włosów zimy jest chło­ dny połysk granatowy lub popielaty. powinna koniecz­ nie pozostać przy chłodnych niebieskawych odcieniach. czarnobrązowy lub kru­ czoczarny z natural­ nym granatowym połyskiem . uży­ wając farby lub środków to­ nujących. nie­ bieskiego fioletu. Niezwykle wyraziście kont­ rastują one z porcelanową cerą.oto kolory włosów zimy. Jeśli zima chce zmienić kolor włosów. Dotyczy to także pasemek. Ciekawe ak­ centy uzyskamy z włosami w kolorze srebrnego blondu. Jeśli koniecznie chcesz być blondynką (co i tak jest pro­ blematyczne ze względu na duży kontrast kolorystycz­ ny). Uwaga na odcienie rude .KOLORY WŁOSÓW ZIMY ZIMA: oto Twoje kolory włosów! iemnobrązowy.zima wyglą­ da w nich nieco pospolicie.

r .

ciem ny piw ny i orzechow y. Lato i Zim a czarnobrązow y szary ciem noniebieski szaroniebieski O turkusowy fiołkowy szarofiołkowy niebieski . ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu lata: szary. czarn y . p rzy czym z jed n ej stro n y u w idoczniliśm y b arw y ciepłe d la wiosen i jesieni. zielony i złocistozielony. szary. K to i ta k nosi soczew ki k o n ta k to w e . N ależy je d n a k p o z o sta ć p rzy gam ie k o lo ry sty czn ej swojej p o ry ro k u . m a m ożliw ość p o tra k to w a n ia tej b ąd ź co b ą d ź p ro te z y ja k o m o d n e g o d o d a tk u . d elik atn y błęk it. tu rk u so w y . ciem n o b rązo w y . odpowiednią dla danego typu kolorystycznego arw a oczu nie jest całkowicie pew n ą w sk azó w k ą. W ten sp o só b m o ż n a n aw et p o z o rn ie zm ienić k o lo r oczu. ja k ie to są k o lo ry . fiołkow y. ta k ja k cera czy k o lo r w łosów . p o zw ala jącą ro zp o zn a ć ty p k o lo ry sty czn y . ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu zimy: b łęk it lo dow y. gdy używ am y szkieł k o n ta k to w y c h i chcem y p o d k reślić n asz typ. c z a rn o b rą zo w y i orzechow y. ja sn y zło cisto b rązo w y i tu rk u so w y . o k reślające n aszą p o rę ro k u . szaro n ieb iesk i. tu rk u so w y . Są je d n a k c h ara k tery sty cz n e odcienie. tu rk u so w o b łę k itn y . B ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu wiosen'. ■ N a tu ra ln e k o lo ry oczu jesieni: b u rszty n o w y . niebieski lu b fiołkow y.BARWY OCZU 31 Oczy: każda pora roku ma swoje kolory Wiosna i Jesień orzech laskowy szarozielony jasnozielony żółtozielony zielony turkusowoniebieski O błękit Kolorowe soczewki kontaktowe p ozw alają podkreślić barwę oczu. P o p raw ej i lewej stro n ie te k stu p o k azu jem y n a tej stro n ie. szaro zielo n y . n ieb iesk o zielo n y . z drugiej c h ło d n e d la ty p u letniego i zim ow ego. szaro n ieb iesk i. szaro n ieb iesk i. D o b ra n ie od p o w ied n iej d la d an eg o ty p u k o lo ry sty czn eg o b arw y tęczów ki m a znaczenie p rzed e w szystkim w ów czas. o rzechow y. ciem n o n ieb iesk i.

i odpowiedni makijaż flKolory neutralne: podcienie dla Ciebie ... i odpowiedni makijaż pZieleń dla Ciebie H...... i odpowiedni makijaż iDodatek: Odcienie żółci. szarości i fioletu .ROZDZI AŁ II Twoje kolory garderoby i makijażu Czerwień dla Ciebie . i odpowiedni makijaż Błękit i granat dla Ciebie ■..

liii .

KOLORY GARDEROBY

Odcienie czerwieni dla WIOSNY
’>Ą ii

szy stk ie o d cien ie czerw ieni,
w k tórych dobrze jest wiosnom,
mają lekką domieszkę żołd. Dzięki
te m u d o s k o n a le h a rm o n iz u ją z ciepłą
k a rn a c ją i złocistym odcieniem
w łosów wiosny. C h a ra k te ry sty c z n a dla
czerw ieni wiosen je st p o n a d to jej
p o g o d n a św ietlistość.
W przeciw ieństw ie do odcieni
ciem nych, niem al ziem istych o ra z do
intensyw n eg o k o lo ru p o m a ra ń czy ,
w k tó ry c h d o b rze je st jesieniom
(należący m tak że d o ciepłej gam y
ko lorysty czn ej), czerw ień wiosny
p rz y p o m in a czyste b arw y czerw onych
b ą d ź łoso sio w y ch k w iató w i ow oców .
■ Z praw ej stro n y p o k azu jem y
odcienie czerw ieni, k tó re p o w in n y
nosić wiosny. W szystkie d a ją się

W

Po lewej: G arderoba wiosny
w różnych odcieniach czerw ieni,
dealny kolor dodatków, na przykład
autów: ciepły kasztanowy brąz
z wiosennej palety

35

eśli wiosna ubierze się
na czerwono (patrz str.
34), bądź np. czerwona
suknia stanowi dominujący
element stroju, najlepszy
efekt makijażu osiągniemy,
dobrawszy szminkę i lakier
do głównego odcienia czer­
wieni garderoby. Nie stwo­
rzymy dysonansu, jeśli wy­
bierzemy nieco inny jej od­
cień. Ważne jest tylko, aby
czerwień ta należała do pale­
ty wiosennej, której odcienie
mają ciepły złotawy połysk
i obejmują zestaw od deli­
katnego łososiowego po­
przez intensywną czerwień,
aż po niuanse złocistobrązowe. Niepożądane są wszelkie
odcienie krzykliwe i zbyt cie­
mne.
■ Do szminki i lakieru
w kolorze intensywnej czer­
wieni dobieramy delikatne,
matowe cienie do powiek,
prawie w kolorze skóry; do
szminek i lakierów o bar­
wach przytłumionych cienie
do oczu mogą być ciemniej­
sze, ale trzeba je nanosić
bardzo oszczędnie, cienką
warstwą (przykładowe kolo­
ry po lewej, więcej na ten
temat na stronach: 52, 68
i 88).

J

Po lewej: Wybór najpiękniejszych
odcieni czerwonych szminek,
lakieru do paznokci i różu dla

wiosen. Róż nakładam y
delikatnie, aby nie stanowił zbyt
kontrastowego akcentu. Po
prawej: Delikatny m akijaż,
pasujący do czerw onego stroju

BARWY MAKIJAŻU

37

WIOSNA: makijaż do czerwonej garderoby

.

w k tó ry ch lato w ygląda korzystnie. P rzy tłu m io n e odcienie czerwieni i ró żu znakom icie p asu ją d o n atu ra ln eg o k o lo ry tu lata. D zięki tem u d o sk o n ale h arm o n izu ją z ja sn ą . k tó re p asu ją także zimom. co o d ró żn ia ją o d klarow nej. intensyw nej czerwieni zimy. k tó re nie lubi zbyt k o n trasto w y ch barw . UAKUERUD I 03 . mają lekką domieszkę błękitu (a więc k o lo ru chłodnego). d elik atn ą .IV U L U K I Odcienie czerwieni dla LATA szystkie odcienie czerwieni. lekko b łękitnaw ą k arn ac ją i pop ielaty m k o lo rem w łosów . C zerw ień lata je st raczej p rzy tłu m io n a. zaliczanej także do chłodnej gam y kolorystycznej. ■ O dcienie dla lata. D a ją się one d o sk o n ale łączyć i p asu ją do innych k o lo ró w dla ty p u letniego. W Po lewej: Perfekcyjnie zaprojektow ana garderoba dla typu letniego w kolorach bordo i oberżyny. W yrafinowany akcent stanowią bluzka i czapka w kolorze intensywnej wiśni ■ P rzykłady odcieni czerwieni i ró żu dla lata p o k azu jem y z praw ej strony. zazn aczo n o przez x.

T Po lewej: Typowe dla tata czerwone i różowe odcienie szminek. Im cie­ mniejsze usta i paznokcie. zwa­ nego pink i słodkich odcieni różu. błyszczących powierzchni. Uwaga: należy zdecydowanie unikać jaskrawego różu. W przypa­ dku garderoby w odcieniach czerwieni najlepiej będzie do­ brać barwę szminki i lakieru do paznokci do podstawowej tonacji stroju. lakierów i różu. Powinien z tego skorzystać. ■ Do makijażu z akcentami czerwieni pasują cienie do powiek w delikatnych.yp letni. więcej na ten temat na stronach: 56. tym cienie powinny być jaś­ niejsze i bardziej transparentne . Jeśli jest to chłodny róż lub róż angielski. by ożywić swój przytłumiony. Wszystkie kosmetyki mogą mieć perłowy połysk. w jakich szyje się zwykle śpioszki niemowlęce. 72 i 92). (Przykłady palety kolorów po lewej. jak żaden in­ ny. może podkreślić swą urodę dobierając odpowiednie odcienie szmin­ ki. Odnosi się to także do cieni na powieki! Po prawej: Perfekcyjny makijaż dla lata do ubioru w odcieniach czerwieni .i odwrotnie: przy jaśniej­ szej szmince i jasnym lakierze lepiej wygląda nieco ciem­ niejszy cień do powiek. biorąc z palety lata szminkę i lakier o ton ciemniejsze. delikatny koloryt. lakieru do paznokci i różu. gdyż odpowiadają naturalnym preferencjom typu letniego dla jedwabistych. ciekawszy efekt osiągniemy. przy­ dymionych kolorach.

BARWY MAKIJAŻU LATO: makijaż do czerwonej garderoby 41 .

.

G łów nie ta część ich p alety o d ró ż n ia się w yraźn ie o d b ardziej ro zśw ietlo n y ch i m niej p rzy żó łco n y ch odcieni ciem noczerw onej gam y kolo ry sty czn ej wiosny (choć są to ta k że ciepłe barw y). Idealne uzupełnienie: bluzka w ciepłym kolorze ecru. w k tó ry ch n ajk o rzy stn iej w y g ląd a jesień. D zięki te m u zy sk u ją c h a ra k tery sty cz n y p o ły sk . ■ P o praw ej stro n ie p o k azu jem y p rzy k ła d y odcieni k o lo ru czerw onego. ciężkich. pięknie u w y p u k lający ty pow y. m ają w y raźn ą d o m ieszk ę żółci. Po lewej: Oto jesień w wyrafinowanej kombinacji czerw ieni pomidora i rdzy. M o ż n a je efek to w n ie łączyć z innym i b arw am i g am y jesiennej.KOLORY GARDEROBY Czerwone odcienie dla JESIENI O dcienie czerw ieni. C iem niejsze to n y jesiennej czerw ieni sp raw iają w rażenie ziem isto -rd zaw y ch . złociste guziki i spinki 43 . w k tó ry c h n ajk o rzy stn iej w ygląda jesień. ru d o zło cisty k o lo ry t w łosów i k a rn a c ję sk ó ry (piegi!).

odpowiedni do ubrania w kolorze czerw ieni . Chłodny połysk nie pasuje do ciepłego kolorytu typu jesiennego i do faktury tka­ nin najkorzystniejszych dla jesieni.■ 'i — .-. jak i cie­ mniejszych odcieni rdza­ wych. Kobieta-jesień w czerwonym ubiorze wygląda najatrak­ cyjniej. cie­ płe. Z soczystą jesienną czerwie­ nią najlepiej harmonizują odcienie neutralne od beżu poprzez brąz po ciepłe sza­ rości. Chodzi o szminki. Od­ nosi się to zarówno do inten­ sywnego koloru pomarańczowoczerwonego. gdy szminka i lakier do paznokci mają identycz­ ny. la­ kier do paznokci i róż. Róż może mieć odcień żywszy. ■ Jesień. Ważne. ewentualnie o dwa tony jaśniejszy lub ciemniejszy. Ważne: muszą być pozbawione perłow ego połysku. powinna oszczędnie stosować cienie do powiek. świetliste odcienie czer­ wieni. głębokie.ypowi jesiennemu naj­ bardziej odpowiadają wyraziste. by wszystkie kolory rzeczywiście pocho­ dziły z palety jesieni i nie miały perłowego połysku. lakieru do paznokci i różu dla typu jesiennego.Mmt Po lewej: Przykłady najpiękniejszych czerw ieni szminki. odcień jak garderoba. j . w której stroju i makijażu dominuje czer­ wień. ale transparentny. T . N akładając róż trzeba dobrze rozetrzeć jego kontury Po prawej: M akijaż dla typu jesiennego.

BARWY M AKIJAŻU 45 sKiiiiiii JESIEŃ: makijaż do czerwonej garderoby .

.

Zima jest jedyną porą roku. sk ó ry i oczu. rów nież lato. Z n ak o m icie h a rm o n izu je z ch ło d n ą k a rn a c ją ty p u zim ow ego i je st efek to w n ą p rzeciw w ag ą k o n tra sto w e j k o lo ry sty ce w łosów . o d p o w ied n ie dla ty p u zim ow ego. p o m a ra ń c z o w ą czerw ień. w k tó rej d o tw arzy je st zim ie. a tak że z inny m i o d cien iam i z zim ow ej gam y kolory sty czn ej. M o ż n a je łączyć m iędzy so b ą. ■ O dcienie zim ow e. np. m o c n ą zieleń czy słoneczną żółć. Zima w żakiecie koloru typowej czerw ieni z dom ieszką niebieskiego. ■ P o praw ej stro n ie p rzy k ła d o w e odcienie czerw ieni. Z e w zględu n a k o n tra sto w o ść sw ych n a tu ra ln y c h k o lo ró w zim a m oże nosić n ie k tó re św ietliste odcienie z (ciepłej!) p a le ty jesieni. Do tego pasuje czerń.KOLORY GARDEROBY Odcienie czerwieni dla ZIMY! C zerw ień. to b a rw a in ten sy w n a z d o m ieszk ą ch ło d n eg o b łęk itu . która w czerni dobrze w ygląda i m oże ją łączyć 47 .

ale za to intensywne kolory. Do garderoby w odcieniu lodowatego różu szminka i lakier do paznokci mogą być o dwa tony ciem­ niejsze. Jeśli robimy efektow­ ny makijaż na wielki wie­ czór. który dominuje w stroju. by nie zgasić pięknego. Wygląda szlachetnie także przy stroju w kolorze jaskraw ej czerw ieni .biór w odcieniach czerwieni. Jedynie różu trze­ ba używać oszczędnie. możemy mocniej pod­ kreślić zarówno usta. ■ Przy wyborze cieni do powiek obowiązuje zasada: im bardziej jaskrawa szmin­ ka. delikatny m akijaż dla typu zim ow ego. charakte­ rystycznych dla ty­ pu zimowego. tym delikatniejszy maki­ jaż oczu. lakiery do paznokci. róż. Typowe: ognista czerw ień i jaskraw y róż. czystego kontrastu między twarzą a włosami. Odnosi się to i do makijażu. U Po lewej: Przykłady charakterystycznych kolorów z palety zimowych czerwieni: szminki. Ciemne. najlepiej uzu­ pełnić makijażem dokładnie w kolorze. Na marginesie: tylko zimie napraw dę pasuje czarny eyeliner! Po prawej: klasyczny. jak i oczy. Podstawą stylizacji zimy są ostre kontrasty i nie­ liczne. rasowe zimy o czarnych rzęsach i brwiach mogą czasem przy intensywnym kolorze szmin­ ki zrezygnować z cieni do oczu.

ZIMA: makijaż do czerwonej garderoby .

.

ch o ć b łęk it je st k o lo rem ch ło d n y m . b łęk it wiosny nie m a odcieni p rzy tłu m io n y ch i b a rd z o ciem nych. są ja sn e. p o n iew aż zaw ierają m niejszą lub w iększą d o m ieszk ę bieli. p ro m ie n n y ch ab er. szala i getrów spraw ia. d elik atn eg o tu rk u s u aż po w esoły. a rów nie d o sk o n a le k o m p o n u ją się ze w szystkim i in n y m i b arw am i p alety w iosennej.KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla WIOSNY szystkie odcienie b łęk itu . D lateg o w łaśnie. w k tó ry c h d o tw arzy wiosnom. zaz n aczo n o p rzez x. ■ W io sen n e b łękity. że typowe dla wiosny błękity w yglądają jeszcze bardziej twarzowo B łękity te m o ż n a łączyć m iędzy sobą. k tó re p asu ją tak że jesieniom. 51 . h arm o n ijn ie w k o m p o n o w u ją się w n a tu ra ln ie ciepły k o lo ry t ty p u w iosennego. p o g o d n e i w esołe. W Po lewej: Wiosna w stroju niebieskim. Przełam ana biel czapki. Wiosna w y g ląd ałab y w nich b la d o i anem icznie. O dcienie o b ejm u ją zestaw od ja sn eg o . o d p o w ied n ie d la wiosny. ■ Po praw ej stro n ie p o k azu jem y p rzy k ła d y odcieni k o lo ru niebieskiego. W przeciw ieństw ie d o błęk itó w i g ra n a tó w jesieni.

N ajodpo­ wiedniejsze kolory tuszu do rzęs to szary. J Po lewej: Idealne odcienie błękitu do m akijażu oczu wiosny. 36). gdy nasza tęczówka ma barwę szarobłękitną (patrz zdjęcie po prawej stronie). Dzieje się tak zwłaszcza wówczas. Wiosnom jest bowiem nie do twarzy w ostro zarysowa­ nych konturach. odrobiną różu lub turkusu. Kredką i eyelinerem malujemy deli­ katne kreski także w spokoj­ nym niebieskim kolorze. O dpowiednie są także inne odcienie różowe z wiosennej palety (patrz str. Po prawej: Oto perfekcyjny m akijaż dla wiosny ubranej w błękit . Uwaga: nie należy używ ać cieni perłowych. Szm inka i lakier w kolorze ciepłej zgaszonej czerw ieni najlepiej pasują do niebieskiego m akijażu oczu.asny błękit ze sporą do­ mieszką bieli. niezbyt ciem­ ny szaroniebieski lub tu r­ kusowy. Chłodny połysk nie pasuje do „ciepłego ” typu wiosennego. jak żaden inny kolor cieni do powiek podkreśla złocistą karnację wiosny.

BARWY MAKIJAŻU 53 WIOSNA: makijaż do niebieskiej garderoby .

.

Kolor czapki naw iązuje do koloru sukienki i zn ak o m icie p a su ją d o in n y ch b arw g am y k o lo ry sty czn ej lata. D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z d elik atn y m . k tó re m o g ą nosić ró w n ież zimy. c h ło d n y m k o lo ry tem k a rn a c ji lata o ra z ty pow ym i p o p ielaty m i w łosam i. nieco p rzy d y m io n y ch i ro zm y ty ch. sp raw iają w rażenie p rzy tłu m io n y ch . p o k azu jem y p o praw ej stro n ie.KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla LATA łękity i g ra n a ty . k tó re p o w in ien nosić ty p letni. Dopasowana sukienka z dzianiny w kolorze m arynarskiego granatu. 55 . ■ P rzy k ład y odcieni b łęk itu . zaz n aczo n o p rzez x. k tó re m oże nosić ty p zim ow y. zgaszo n y ch . p rzez n aczo n e d la ty p u letniego. na to m lecznoniebieska bluzka i zabaw na stebnowana kam izela w kolorze przydym ionego granatu. Latom nie do tw arzy w lo d o w aty ch czy ja sk ra w y c h o d cien iach niebieskiego (także p rzy n ależn y ch d o ch łodnej gam y k o lo ry sty czn ej). P rzy tłaczają one d elik atn y k o lo ry t lata. W szystkie te b łęk ity i g ra n a ty łączyć m iędzy so b ą B Po lewej: Oto typ letni w wymyślnej kombinacji różnych odcieni niebieskiego. k tó re w ydaje się w nich w yb lak łe i n iep o zo rn e. ■ O dcienie. w k tó ry c h najlepiej w y g ląd a ty p letni.

gdyż delikatny. Najstosowniejsze kolory tuszu do rzęs to szaroniebieski i fioletowoniebieski. B / < < -* N. Po prawej: M akijaż dla lala do garderoby w kolorze niebieskim . Kredki i eyelinera używamy bardzo oszczędnie.lub ciemno­ brązowych lepsze są nieco ciemniejsze odcienie niebie­ skiego. Cienie mogą być perłowe. Do tego ładnie w yglądają szminka i lakier w kolorze fioletowym o niebieskawym połysku. gdy oczy mamy szaroniebieskie lub jasnoszare. Idealnym uzupełnieniem jest cień do powiek w pudrze lub w ołówku o delikatnym sza­ rym lub srebrnym kolorze. Po lewej: Idealne odcienie błękitu do m akijażu oczu lata. gdyż lato nie lubi mocnego makijażu o ostro zarysowanych kon­ turach. gdy wewnętrzną stronę dol­ nej powieki pociągniemy białą lub jasnoniebieską kre­ dką. Do oczu jasno. Oko wygląda ładnie. co podkreśli biel gałki ocznej. wpadające w fiolet. chłodny połysk pasuje do spokojnego kolorytu letniego.łękitny makijaż do błękitnego ubioru wy­ gląda dobrze wów­ czas.

BARWY MAKIJAŻU 57 .

.

W przeciw ieństw ie d o b łęk itó w wiosny. W ten sp o só b zim ny z n a tu ry k o lo r niebieski idealnie d o sto so w u je się do ciepłego k o lo ry tu jesieni. D ru g ą cechą. w y ró żn iającą b łęk ity jesieni. je st niew ielka d o m ieszk a k o lo ru czerw o n o -fio leto w eg o (śliw kow y) lu b zieleni n ad ającej to n zw an y p etro lem . W Po lewej: Jesień w stroju o jasnych i ciemnych odcieniach charakterystycznego koloru niebieskiego. w k tó ry c h do tw arzy jesieniom. ■ O dcienie o d p o w ied n ie tak że dla wiosny zaz n aczo n o p rzez x. 59 .KOLORY GARDEROBY Odcienie błękitu i granatu dla JESIENI szystkie odcienie k o lo ru niebieskiego. są p rzy tłu m io n e. p o g o d n y ch n iu a n só w . choć głębokie i intensyw ne. zw anego petrolem. f Idealna jest także miękka. ale w yrazista faktura dzianiny (ściągacz) i wełny ■ O dcienie k o lo ru niebieskiego d la Jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie D a ją się one łączyć m iędzy so b ą i d o sk o n a le p a su ją d o w szystkich p o zo stały ch b arw jesiennej gam y kolo ry sty czn ej. k tó re n a tle w yrazistego k o lo ry tu jesien n eg o sp raw iały b y w rażenie zb y t w ątły ch lu b zbyt n a trę tn y c h . b łę k it jesieni nie m a p ro m ien n y ch .

pokazane na str. W ażne: wszystkie kolory m uszą być matowe. wyrazisty ko­ loryt jesieni toleruje nawet bardziej intensywny maki­ jaż. Najw łaściw szym uzupełnieniem niebieskiego m akijażu oczu są dla Jesieni szminka. zwaną petrolem lub fiołkową.makijażu jesieni odpowiednim do stroju niebieskie­ go cienie do powiek i eyeliner także powinny mieć cha­ rakterystyczną barwę nie­ bieską. 44. bowiem perłow y i srebrzysty połysk nie pasuje do typu jesiennego. Należy jednak unikać ostrego rysowania kontu­ rów kredką czy tuszem do kresek. szminka i lakier mogą być bardziej intensywne i odwrotnie. jego barw i tkanin. Odpow iednie są także wszystkie odcienie czerw ieni. W Po lewej: Idealne odcienie błękitu dla jesieni. lakier do paznokci i róż w kolorze m iedzianym . Ciepły. Po prawej: M akijaż jesieni do garderoby w kolorze niebieskim . Gdy oczy m alujem y delikatnie. Te kolory harmo­ nizują z lekko różową kar­ nacją skóry oraz rudawym połyskiem włosów i najlepiej podkreślają miodowe. bur­ sztynowe lub orzechowe oczy.

B A R W Y M A K IJA Ż U JESIEŃ: makijaż do niebieskiej garderoby 61 .

.

D a ją się one d o sk o n a le łączyć m iędzy so b ą o ra z ze w szystkim i in n y m i o d cien iam i zim ow ej gam y kolo ry sty czn ej. Po lewej: Do żakietu w intensywnym szafirowym kolorze pasuje bluzka o barw ie lodowego błękitu.o to niebieskie odcienie d la ty p u zim ow ego. m a to w e b łęk ity i g ra n a ty . ta k tw arzo w e dla lata (rów nież zaliczan eg o d o chłodnej gam y k o lo ry sty czn ej) sp raw iają. S tan o w ią one ak ce n ty zn ak o m icie p o d k re śla ją c e o stry k o n tra s t k o lo ry sty czn y m iędzy ja s n ą k a rn a c ją a ciem nym i w ło sam i i oczam i. Zima lubi takie kontrasty. czyste i św ietliste . k tó re m oże nosić lato. że zima w ydaje się m a rtw a .o d ja sn y ch lod o w y ch p o ciem ny. p o k azu jem y p o praw ej. ■ O dcienie zimy. 63 . zaz n aczo n o p rzez x. T y lk o w gam ie k o lo ry sty czn ej zimy sp o ty k am y ty p o w e ch ło d n e odcienie b łę k itó w i g ra n a tó w . pod spodem czerń od golfu po botki.KOLORY GARDEROBY Niebieskie odcienie dla ZIMY C h ło d n e aż lo dow e. niem al czarn y g ra n a t. k tó re p o w in n y nosić zimy. gdyż stanowią one przeciw w agę do jej kontrastowego jasnociem nego kolorytu ■ P rzy k ład y b łę k itó w i g ra n a tó w . P rzy tłu m io n e .

gdyż pasuje on do chłodnego kolorytu zimy. doskonale dobrany do ubrania w kolorach błękitu i granatu . Harm onizują z nimi szminka i lakier do paznokci w kolorze ciem nej. 48 Po prawej: Oto m akijaż zimy. Paleta cieni do powiek. Wszystkie mogą mieć połysk. aż po cie­ mny jak noc antracyt. kont­ rastowy koloryt zimy toleru­ je również kontury mocno zarysowane kredką lub eyelinerem w kolorach cieni do powiek. a także z innymi kolorami zimowej palety (przynaj­ mniej w makijażu wieczoro­ wym). błękitny ma­ kijaż oczu. błękity można atrak­ cyjnie łączyć między sobą. Zdecydowany. obejmuje barwy chłodnego lodowego błękitu poprzez świetlisty chaber. Idealny dla typu zi­ mowego jest tusz czarnogranatowy lub intensywnie niebieskofiołkowy. Ponie­ waż zima nie stroni od kolo­ rów.dealnym uzupełnieniem stroju w żywych odcie­ niach błękitu i granatu jest wyrazisty. chłodnej czerw ieni. I Po lewej: Idealne odcienie m akijażu oczu dla typu zim ow ego. które pasują zimie. O dpowiednie są także wszystkie odcienie pokazane na str.

__________________________________________________________________BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż do niebieskiej garderoby - 65 .

.

Odcienie zieleni dla WIOSNY
szystkie odcienie zieleni dla
wiosny p o w in n y m ieć sp o rą
dom ieszkę żółci, k tó ra
spraw i, że zieleń będzie h arm o n izo w ać
z d e lik a tn ą k a rn a c ją i złocistym
refleksem w łosów . Są to odcienie
lekkie i p o g o d n e, co zaw dzięczają
m niejszem u lu b w iększem u d o d a tk o w i
bieli. W przeciw ieństw ie do p alety
jesiennej nie m a tu zieleni o m o cn y m
ziem istym o d cieniu. D la wiosny byłyby
one zb y t ciężkie, sm u tn e,
p rzy tło czy ły b y jej m ięk k i, ja sn y
k o lo ry t.
■ O dcienie zieleni d la wiosny
p o k azu jem y p o praw ej stronie.
W szystkie h arm o n ijn ie łączą się

W

Po lewej: wiosna ubrana wyłącznie
w zielenie. Sposób na praw ie czarne
dodatki: część garderoby
bezpośrednio przy twarzy ma barw ę
z wiosennej palety (w tym przypadku
jest to zieleń m ajow a)

m iędzy so b ą, a ta k że z p o zo stały m i
k o lo ra m i g am y w iosennej.
■ Z ielenie w iosenne, o d p o w ied n ie
rów n ież d la ty p u jesien n eg o ,
zaz n aczo n o p rzez x.

asne odcienie zieleni
z wyraźną domieszką
żółci lub brązu doskonale pasują do złocistego kolory tu wiosny. Dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, gdy mamy
delikatne szarozielone lub
brunatnozielone oczy. Zie4 S . leó wiosny nie może byćjaskrawa, a powinna podkreślać
f w
przezroczystość cery i deli­
katny kolor włosów. Dlate­
go cienie do powiek należy
nakładać cienką warstwą.
Połączenie z cieniami w ko­
lorze złocistego lub szarego
beżu także tłumi żywą zieleń
wiosny. Wyjątek: garderoba
w kolorze intensywnej zie­
leni majowej wymaga moc­
niejszej barwy cieni do po{#£&#****■ wiek, gdyż makijaż powi­
nien równoważyć intensywny koloryt całości. Do maki­
jażu oczu w kolorze majowej
zieleni dobrze wyglądają
f
kreski w kolorze złocistego
lub żółtawego brązu, zrobio­
ne kredką lub eyelinerem.
Tusz do rzęs powinien być
brązowy (niezbyt ciemny)
lub brunatnozielony.

J

Po lewej: Cienie do powiek
zielone w kolorach naturalnych,
odpowiednie do zielonej
garderoby wiosny. Szminka
i lakier do paznokci w kolorze
łososiowym idealnie uzupełniają
m akijaż. (O dpow iednie są także
wszystkie inne odcienie różu
i czerw ieni, pokazane na str. 36)
Po prawej: Oto m akijaż wiosny,
perfekcyjnie dobrany do
garderoby w kolorze zieleni

BARWY MAKIJAŻU

69

.

k tó re p o w in n o nosić lato. D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z ch ło d n y m k o lo ry tem ty p u letniego. je g o ja sn ą . Efektowne połączenie chłodnego błękitu bluzki i granatow ego krawatu z akcentam i żółci W szystkie d o sk o n a le p a su ją d o siebie i d a ją się łączyć z p o zo stały m i k o lo ra m i letniej p alety . W Po lewej: Klasyczna garderoba w odcieniach zieleni szczególnie korzystnie podkreśla chłodny koloryt lata.KOLORY GARDEROBY Odcienie zieleni dla LATA szystkie odcienie zieleni z p alety kolo ry sty czn ej lata m a ją w y raźn ą d om ieszkę b łę k itu . ■ O dcienie. b łę k itn ą cerą i p o p ie laty m i w łosam i. k tó re p a su ją ta k że zimie. 71 . Z ielenie te są in n e niż odcienie z gam y k o lo ry sty czn ej zimy i idealnie w k o m p o n o w u ją się w k o lo ry t ty p u letniego. zaz n aczo n o przez x. k tó rej niew ielka d o m ieszk a tłu m i żyw ą b arw ę. D ru g im c h a ra k te ry sty c z n y m to n e m w zieleni lata je st szarość. p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie. ■ P rzy k ład y odcieni k o lo ru zielonego.

Wszystkie kosmetyki mogą mieć lekki perłowy połysk. w kolo­ rze szarozielonym. mięty czy blękitnozielonym. Odpow iednie są także wszystkie odcienie różu. np. Rada: przy czerwo­ nym stroju makijaż oczu w dopełniającym kolorze zielonym również wygląda ciekawie. który pasuje do chłodnego kolorytu tata. Z ielony m akijaż oczu doskonale harm onizuje ze szminką w naturalnym kolorze. pokazane na str. 40 Po prawej: Idealny m akijaż lata. D Po lewej: Idealne kolory m akijażu do zielonej garderoby lata. dobrany do ubioru w kolorze zieleni . Kreskę malujemy miękko. delikatnie. Najwła­ ściwszy kolor tuszu do rzęs to szary lub szarozielony. Zielone cienie do powiek i kredka znakomicie podkreślają czę­ sto spotykany u lata szaro­ zielony i brązowy kolor oczu. Kredka lub eyeliner powinny być starannie do­ brane pod względem kolory­ stycznym do cieni na powie­ kach. Efekt będzie sil­ niejszy po dodaniu odrobiny pudru w kolorze chłodnego różu.oskonałym uzupeł­ nieniem zielonej gar­ deroby lata jest ma­ kijaż oczu w delikatnych od­ cieniach zieleni.

.

.

Całość świetnie podkreślają ciepły. Jesieni je s t ró w n ie ż d o tw arzy w g łę b o k ich zielen iach jo d ły czy in n y c h ig lak ó w .KOLORY GARDEROBY 75 Odcienie zieleni dla JESIENI ielenie o d p o w ie d n ie d la ty p u je sie n n e g o m a ją o d cień o d żó łtaw eg o do c iem n o o liw k o w eg o . z ło c is to ró ż o w ą k a r n a c ją i z k o lo re m w ło só w jesieni. różowaw y koloryt karnacji i rudawy odcień włosów siebie n aw zajem o ra z d o in n y c h k o lo ró w z g am y je sien n ej. Akcentem ożyw iającym jest szalik w kolorze kukurydzianej żółci. o d p o w ie d n ia d la ty p u w io sen n eg o . D zięk i te m u id e aln ie h a rm o n iz u ją z ciepłą.ten odcień jest dla niej szczególnie twarzowy. ■ P rz y k ła d y zieleni o d p o w ie d n ic h d la ty p u je sien n eg o p o k a z u je m y p o p raw ej stro n ie . w esoła zieleń. ciep łe. o d p o w ie d n ie ta k ż e d la wiosny. Są to b a rw y n a sy c o n e . u Jesien i sp ra w ia w rażen ie k rzy k liw ej. ■ Z ielen ie d la ty p u je sien n eg o . z a z n a c z o n o p rzez x. v \ \ \ \ \ v \ \ \ \ . W szy stk ie p a s u ją do Z Po lewej: Jesień w stroju koloru klasycznej oliwki . p rz y p o m in a ją c e z ło ta w ą zieleń je s ie n n y c h liści. P o g o d n a . p rz y tłu m io n e .

M Po lewej: Z ielo ne cienie do powiek. Do­ tyczy to także garderoby. a nie oliwki. Do tych delikatnych barw pasują dla kontrastu szminka i lakier do paznokci w mocniejszym pom arańczowym kolorze. Malując s)czy na zielono. eyeliner w kolorach korzystnych dla typu jesiennego. O dpowiednie są też wszystkie odcienie różu z jesiennej palety kolorystycznej (patrz str. kredka. nie obawiając się. Jednak jesienie o oczach turkuso­ wych powinny raczej uży­ wać cieni do powiek w kolo­ rze petrolu. Poza tym ciepłe odcienie oliwki zachwycająco kontrastują z rudawozłotym kolorytem karnacji i włosów. 44) Po prawej: Oto perfekcyjny m akijaż typu jesiennego do zielonej garderoby . śmiało mo­ żemy grubiej nałożyć kolor. że będzie­ my wyglądać nienaturalnie. Oliwkowy cień do powiek w pudrze daje doskonały re­ zultat w połączeniu z odcie­ niami złota i brązu.% akijaż oczu w od­ cieniach zieleni z jesiennej palety idealnie podkreśla często spotykane u jesieni oczy zie­ lone i bursztynowe. zwłasz­ cza gdy te same kolory spo­ tykamy w ubiorze.

.

Ubiór w kolorze zieleni jodłow ej. perfekcyjnie wystylizowany. do delikatnej cienkiej dzianiny .od grubego ściągacza poprzez zam sz. Dodatkowy efekt osiągam y dzięki zróżnicowanej fakturze tkanin .Typ jesienny.

lepiej p rezen tu jąceg o się w lek k o ro zm y ty ch o d cien iach zieleni. Z 79 . ■ Z ielenie zimy o d p o w ied n ie tak że d la lata. a tak że z p o zo stały m i k o lo ra m i z p alety zim ow ej. ■ P rzy k ład y zieleni d la zimy p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. aż p o głęboki czarn o zielo n y . że zima w y g ląd a k o rzy stn ie n aw et w żyw ych o d cien iach ż ó łto zielo n y ch z p alety w iosennej. zima m oże nosić u b io ry w k o lo ra c h od lodo w eg o p astelo w eg o p o p rzez żywy n ieb iesk o zielo n y . O stry k o n tra s t m iędzy ja s n ą k a rn a c ją a ciem nym i w łosam i sp raw ia. zazn aczo n o przez x.KOLORY GARDEROBY Odcienie zieleni dla ZIMY ielenie ty p o w e dla zim ow ej gam y kolo ry sty czn ej m a ją lekki od cień niebieskaw y. W przeciw ieństw ie d o ty p u letniego (tak że zaliczanego d o ch ło d n y ch ). D a ją się one łączyć ze sobą.

Idealne kolory tuszu do rzęs: czarny lub czarnozielony. że białko oka wy­ daje się bardziej błyszczące.ima o oczach zielo­ nych lub brązowoczarnych może pod­ kreślić ich wyrazistą barwę makijażem w chłodnych od­ cieniach zieleni. gdyż zimie pasują kosmetyki z połyskiem. Żywy błękit tęczówek nabie­ ra wówczas zielonkawego blasku. Odpowiednie są także w szystkie inne odcienie czerw ieni z zim ow ej palety (patrz str. Szczególnie atrakcyjne jest połączenie odcieni jasnych. Biała kreska po we­ wnętrznej stronie powieki sprawia. niemal czarną zie­ lenią. Do­ datkowe efekty w makijażu zima może osiągnąć za po­ mocą kredki czy eyelinera. o ile zieleń dominuje w ubiorze. 48) Po prawej: M akijaż zimy do ubioru w kolorze zieleni . Wszystkie kolory mogą mieć lekki połysk perłowy. Do niebieskich oczu pasuje zielony makijaż. Szminka i lakier do paznokci w chłodnym kolorze jaskrawoczerw onym harm onizują z zielonym m akijażem i w yglądają efektownie. co wygląda niekiedy bardzo wyrafinowanie. gdyż jej kontrastowy kolo­ ryt lubi mocno zarysowane kontury. Z Po lewej: O dcienie zieleni do m akijażu zimy. lodowych z ciemną. Cienie w kolorze chłodnej żółci i antracytu służą do rozjaśniania i cieniowania.

BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż do zielonej garderoby 81 .

■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni k o lo ru żó łteg o d la lata p o k azu jem y p o lewej stro n ie. D zięk i te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze zło taw y m k o lo ry te m jej w łosów i złocistą k a rn a c ją . d o sk o n a łe d la zimy. m u szą być ro zb ielo n e. ale inten sy w n e.W IO S N A O dcienie k o lo ru żó łtego d la wiosny są m ięk k ie. k tó re idealn ie u zu p ełn iały b y jego d elik atn y . . N ie d o tw arzy je st im także w o stry m o d cien iu cy trynow ym . w esołe i p o g o d n e. ch ło d n e odcienie są o d p o w ied n ie dla lata. LATO Ż ó łty je st k o lo re m ciepłym . św ietlistym . W przeciw ieństw ie do jesieni (należącej ró w n ież do gam y k o lo ró w ciepłych). o d p o w ied n im z kolei dla zimy. wiosny p o w in n y u n ik a ć ciężkich. ru d aw y ch odcieni żółci. ro zm y te i b a rd z o ja sn e. B arw y żółci. ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni żółci d la wiosny p o k azu jem y po lewej stro n ie. nieco zgaszą d elik a tn y k o lo ry t ty p u letniego. więc ty lk o jeg o b a rd z o p rzy tłu m io n e. ch ło d n y k o lo ry t. O dcienie ch ło d n e.

w ręcz ja sk raw y ch żółci. W przeciw ieństw ie d o lata i zimy. ■ P rzy k ład y odcieni żółci dla zimy p o k azu jem y p o praw ej stronie. „c ie p ła ” jesień nie m oże nosić czystych. 83 . Z IM A P a le ta żółci. p referu jący ch k o lo ry z chłodnej palety. p ro m ien iu jące ciepłem . m usi w yb ierać odcienie n asycone. N ie d o tw arzy zimie w o d cien iu k u k u ry d z y i lekko w p ad ający m w oliw kow y. ch ło d n y m k o lo ry tem zimy. B arw y żółte z jesiennej gam y kolo ry sty czn ej m ają w y raźn ą dom ieszk ę od cien ia ru d aw eg o lub lekko oliw kow ego. aż p o ja sk ra w y cytry n o w y . h arm o n izu ją cy ch z w yrazistym .KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie żółci JES IE Ń K iedy jesień decy d u je się n a k o lo r żółty. o d p o w ied n ich dla lata. ■ P rzy k ład y idealn y ch odcieni żółci dla ty p u jesienn eg o p o k azu jem y po praw ej stronie. zima w ygląda m dło. P a su ją one najlepiej d o jej ciepłego ru d o zło taw eg o k o lo ry tu . ch ło d n y ch . p o p rzez żywe. lekko ro zm y ty ch . Z kolei w b arw ach ro zb ielo n y ch . T y p zim ow y m oże b ow iem nosić w szystkie odcienie zdecy d o w an ie c h ło d n e i czyste. obejm uje odcienie od b a rd z o ja sn y ch . św ietliste.

ciem ne fiolety. d elik atn e g o k o lo ry tu lata. W przeciw ieństw ie do zimy (tak że lubiącej ch ło d n e k o lo ry ). F io lety ja sk ra w y i b a rd z o ciem ny b ęd ą dla d elik atn e g o lata za ciężkie. F io le ty d la ty p u w io sen n eg o są ja sn e i p o g o d n e. ■ P rzy k ład y odcieni fioletu. N asy co n e. . p rz y p o m in a ją d elik atn e . a n aw et przy tłaczające. m a ją w y raźn ą d om ieszkę b łęk itu . w k tó ry m d o tw arzy wiosnom. D zięki tem u d o sk o n a le p a su ją d o ciepłego k o lo ry tu wiosny. LATO O dcienie fio letu p asu jące do ch ło d n eg o .84 TWOJE KOLORY GARDEROBY I MAKIJAŻU W IO S N A O dcienie fio letu z w iosennej gam y kolo ry sty czn ej m a ją w y raźn ą d o m ieszk ę czerw ieni. ■ Id ealn e odcienie fio letu d la lata p o k azu jem y p o lewej stronie. ro zm y te odcienie fioletu. ale czyste odcienie k ro k u só w . są dla wiosny zb y t ciężkie. n ależące d o ciepłej gam y k o lo ry sty czn ej jesieni. p o k azu jem y p o lewej stronie. typ letni p o w in ien sięgać p o lekkie.

ale p rzy tłu m io n y ch i ro zm y ty ch odcieni fio letu z gam y kolo ry sty czn ej lata. W y g ląd a w nich b ow iem b la d o i bez w yrazu.KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie fioletu JES IE Ń Z fioletem jesień p o w in n a p o stę p o w a ć o stro żn ie. M a ją one zn ac zn ą dom ieszk ę czerw ieni. ■ P rzy k ład y odcieni fioletu typ o w y ch d la zimy p o k azu jem y po praw ej stronie. Zim a p o w in n a n a to m ia s t u n ik a ć w praw dzie ch ło d n y ch . n asy co n e odcienie: śliw kow y. W p o k rew n y ch o d cien iach z ciepłej g am y w iosennej jesień traci w yraz i w y g ląd a nieciekaw ie. H a rm o n iz u ją one efektow nie z ch ło d n y m . Z IM A T y p zim ow y d o sk o n a le p reze n tu je się w czystych. ch ło d n y ch o d cien iach fio letu z w y raźn ą d o m ieszk ą b łę k itu lub g ra n a tu o d lodow ej pastelow ej b arw y lila p o ciem ny g ra n a to w y fiolet. 85 . jeżynow y. p u rp u ro w o fio leto w y . Bez zastrzeżeń m oże nosić ty lk o ciepłe. ■ P rzy k ład y od cien i fio letu dla jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. urokliw ie h a rm o n iz u ją c ą z ru d o z ło ty m k o lo ry te m ty p u jesiennego. k o n tra sto w y m k o lo ry tem ty p u zim ow ego.

.

zaz n aczo n o p rzez x. rów nie efek to w n e są k o m b in acje z in n y m i k o lo ra m i w iosennej p alety . złotaw ego brązu. M o ż n a je łączyć m iędzy so b ą. B rązy. m ają niew ielką d o m ieszk ę ż ó łta w o ru d ą . ja k p ączk i m ło d y ch gałęzi drzew i krzew ów . 87 . W X Po lewej: Wiosna w garniturze koloru ciepłego. n ależącego tak że do gam y k o lo ró w ciepłych. p o d k re śla ją c e u ro d ę wiosny. D zięki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u ją z ja sn ą . b u d ząc y ch się do życia. o d p o w ied n ie d la ty p u jesien n eg o .KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla WIOSNY szystkie odcienie b rą z u i beżu. k tó re m oże ta k że nosić jesień. ■ O dcienie o d p o w ied n ie dla wiosny. w k tó ry c h k o rzy stn ie w y g ląd a ty p w iosenny. zło taw ą k a rn a c ją i złocistym po ły sk iem w łosów wiosny. O dcienie b rą z ó w dla wiosny są d elik atn e i ja sn e. rdzaw e. ■ P rzy k ład y odcieni b rą z u i beżu. D la delik atn ej k arn ac ji wiosny byłyby zbyt ciężkie i m artw e. Doskonale pasuje tu jasna żółtaw o-beżow a chusta i jedw abna bluzka w złotawym łososiowym kolorze p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. są ciem niejsze. bard ziej ziem iste.

N jgiW k Po lewej: Cienie i kredki do powiek w miękkich odcieniach brązu. ideal­ ny jest makijaż oczu w od­ cieniu piaskowym. beżu i odcieniach łososio­ wych szczególnie korzystnie podkreśla delikatny. lakier do paznokci i róż. Oczy można dodatkowo podkreś­ lić za pomocą kredki lub eyelinera w tym samym ko­ lorze. Jeśli mamy brązowe oczy. 36). beżowy. by wszystkie kolory kosmetyków pocho­ dziły z wiosennej palety cie­ płych i delikatnych barw.aturalny makijaż w miękkich. Po prawej: Oto skromny. kremo­ wy lub odcienie brązu. Ważne jest. beżu i koloru łososiowego. naturalny m akijaż dla wiosny . Ważne: cienie brązowe roz­ prowadzamy cieniutką war­ stwą i starannie dobieramy odcień do karnacji. Ten ze­ staw barw ożywić może odrobina łososiowego cienia do powiek. Oczy niebie­ skie i szaroniebieskie efek­ townie podkreślimy błękit­ nym cieniem do powiek. ciep­ łych barwach brązu. złota­ wy koloryt typu wiosenne­ go. w których wiosnom szczególnie do twarzy. o ton jaśniejsze­ go niż szminka. a w ubiorze dominują kolory morelowy. eleganckim odcieniu łososiowym oraz pozostałe kolory z palety w iosennej (patrz str. a rzęsy pomalować ciemnobrązowym tuszem. lakier do paznokci i róż w ciepłym. Do tego pasują szminka.

BARWY MAKIJAŻU WIOSNA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 89 .

.

k tó re d o b rze h a rm o n iz u ją z c h ło d n ą ró żo w ą k a rn a c ją i p o p ie laty m o dcieniem w łosów lata. niem al czarn y ch odcieni b rą z u . gdyż są d la niego za ciężkie. niebieskaw y. zaz n aczo n o p rzez x. B . ■ P rzy k ład y n ajb ard ziej o d p o w ied n ich d la lata odcieni b rą z u i beżu p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. k tó re m oże nosić tak że ty p zim ow y. różow aw y lu b lek k o szary.Kolory neutralne dla LATA rązy i beże dla lata m a ją odcień chłodny. ■ O dcienie z p alety lata. ty p letni p o w in ien u n ik a ć b a rd z o ciem nych. W szystkie d o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze so b ą i św ietnie k o m p o n u ją się z p o zo stały m i k o lo ram i. za b a rd z o przy tłaczające. czasem nieco p rzy szarzałe. W przeciw ieństw ie do zimy (tak że należącej do ch łodnej gam y k o lo ry sty czn ej). Są to k o lo ry nie rzu cające się w oczy.

beżu i szarości pasują w zasadzie w szystkie róże i czerw ienie z palety kolorystycznej lata. by brązowe i szare cienie do powiek miały zdecydowanie chłodny. Można słabo zazna­ czyć kontury oczu miękką kredką lub eyelinerem. Tusz do rzęs najodpowiedniejszy w kolorze ciemnego brązu lub szary. fiołkowym czy szarozielo­ nym. że chłodna z natury kar­ nacja lata wygląda mdło i traci wyraz. Ważne jest. J ""■w**** Po lewej: Idealne do m akijażu oczu lata są odcienie brązu i szarości. lekko przyszarzały odcień. Odnosi się to przede wszystkim do oczu brązowych i szarych. naturalny m akijaż lata . Atrakcyjne mogą okazać się połączenia z cieniami szaroniebieskim. lecz matowe spraw iają w rażen ie bardziej naturalne. a także szaroniebieskich i szarozie­ lonych. Efekt będzie większy przy garderobie w takich sa­ mych kolorach. Do naturalnego m akijażu najlepsza jest jednak szminka w odcieniu chłodnego różu z lekką dom ieszką błękitu Po prawej: Oto perfekcyjny. Ciepły połysk spra­ wia. przedstaw ione na str. M ogą mieć lekki perłowy połysk.eśli lato decyduje się na makijaż naturalny. 40. ide­ alnym kolorem cieni do powiek będzie połączenie brązu z szarym. Do odcieni brązu.

BARWY MAKIJAŻU LATO: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 93 .

.

H a rm o n iz u ją w sp o só b d o sk o n a ły ze zło cisto ru d y m i w ło sam i i ja sn ą . Żakiet. ta k że n ależąca do ciepłej p alety k o lo ry sty czn ej. zaz n aczo n o p rzez x. p o d k reślające u ro d ę jesieni. ciem nych o d cien iach ru d eg o b rązu . ■ P rzy k ład y odcieni b rą z u i beżu dla jesieni p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie. bluzka I spodnie w różnych odcieniach beżu i brązu w yglądają niezwykle efektownie D o sk o n a le h a rm o n iz u ją ze so b ą i p a su ją d o in n y ch b a rw jesieni. n asy co n y ch .KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla JESIENI rązy i beże. n ie rz ad k o o z d o b io n ą piegam i. Są przeciw w ag ą dla w yrazistego n a tu ra ln e g o k o lo ry tu jesieni. złocistą k a rn a c ją . B Po lewej: Jesień ubrana w stylu country. 95 . kam izela. jesień m oże nosić u b io ry w głęb o k ich . O d w ro tn ie niż wiosna. m a ją w y raźn y odcień żó łtaw y lu b rd zaw o ru d y . Szczególnie tw arzo w e są n asy co n e odcienie b rą z u od ziem istego p o rdzaw y. ■ O dcienie b rą z u i beżu o d p o w ied n ie ró w n ież d la wiosny.

złocistą. bez ostro zarysowanych kontu­ rów. Idealne uzupełnienie stanowią szminka. Po prawej: Oto perfekcyjny naturalny m akijaż jesieni . 44. ale nie za bladej czerw ieni. ło­ sosiowego czy pudru w kolo­ rze petrolu. Brązowy cień do oczu w pudrze moż­ na ożywić odrobiną cienia oliwkowego. jasnej. złocistego. I Po lewej: Clenie i kredki do powiek w ciepłych naturalnych odcieniach są szczególnie tw arzow e dla jesieni.dealne kolory cieni do oczu dla jesieni to złota­ we i rude brązy. pokazanej na str. brązową czy ruda­ wą karnację. lakier do paznokci i róż w kolorze ciepłej. Naturalny makijaż jest doskonałym uzupełnie­ niem stroju w klasycznych naturalnych kolorach jesieni (patrz poprzednia strona). Odpowiednie są także inne odcienie różu i czerw ieni z jesiennej gam y kolorystycznej. gdy jesień ma turkusowe oczy. Także wtedy. Pasuje również do gardero­ by w pozostałych barwach z jesiennej palety. Perfek­ cyjnie podkreślają ciepłą. Najbardziej na­ turalnie jesień wygląda jed­ nak w ciepłym brązie. kolor włosów i oczu. co czasem się zdarza. Najodpowiedniejsze są tusze do rzęs w kolorach czekoladowym lub rudobrązowym.

BARWY MAKIJAŻU JESIEŃ: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 97 .

.

o d p o w ied n ie rów n ież d la lata. p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. Zim a m oże nosić w szelkie ch ło d n e odcienie beżu i b rą z u o d lo dow ego szaro b eżo w eg o p o n asy co n y cza rn o b rą zo w y . 99 . o d p o w ied n ich d la g a rd e ro b y zimy. D zięki tem u d o sk o n a le p a su ją d o n a tu ra ln e g o k o n tra sto w e g o k o lo ry tu zimy z jej ja s n ą . B Po lewej: Stylizacja zimy w barwach naturalnych celowo podkreśla kontrasty: w elurow e spodnie i kam izelka w kolorze czarnobrązow ym . ■ Z im o w e beże i b rązy . c h ło d n ą k a rn a c ją o ra z w łosam i i oczam i o czystej. że p o d o b n ie ja k w ró żo w aw y ch b rą z a c h lata. w której do twarzy tylko zimie ■ P rzy k ład y odcieni beżu i b rązu . zaz n aczo n o p rzez x. Do całości pasuje bluzka w kolorze lodowej bieli. m o ż n a je tak że zestaw iać z in n y m i k o lo ra m i zim ow ej p alety .KOLORY GARDEROBY Kolory neutralne dla ZIMY eże i b rązy d la ty p u zim ow ego m u szą m ieć ch ło d n y odcień b łęk itn aw y . Ł ączą się one h arm o n ijn ie ze so b ą. w yrazistej barw ie. zima w yg ląd a b lad o . szaraw y od ja sn eg o aż p o w p ad ają cy w czerń. P o w in n a u n ik a ć w szelkich odcieni ciepłych z d o m ieszk ą żółci. S p raw ią one bow iem . żakiet lodowy szarobeżow y.

że jasna. ciemne . Idealny kolor tuszu do rzęs to czarny. Jaśniejsze brązy powinny mieć połysk szarawy. błękitnawy odcień.rąz to dla zimy kolor trudny. ftie l do rozjaśniania powiek. Dotyczy to zarówno ubioru. B Po lewej: Idealne cienie do powiek jjrz y m akijażu naturalnym: chłodne odcienie brązu i szarości. Szm inka i lakier do paznokci w kolorze chłodnego perłow ego różu dopełniają wyrafinow any m akijaż. Bardziej naturalnie w yglądają cienie m atowe. Wszystkie odcienie mogą mieć perłow y połysk. czarny eyelin er lub czarna kredka. Dlatego obo­ wiązuje zasada: zimowe brą­ zy muszą mieć wyraźny chłodny. W wyborze właściwego odcienia łatwo się pomylić. Już odrobina żółci czy różu sprawi. czysta kar­ nacja zimy i jej wyrazisty kolor oczu staną się matowe i mdłe.wpadający w czerń. jak i cie­ ni do powiek. Po prawej: Perfekcyjny naturalny m akijaż zimy . Zima śmiało może nakładać cienie do powiek grubszą warstwą i podkreś­ lać kontury oczu szarą lub czarną kredką czy eyelinerem.

BARWY MAKIJAŻU ZIMA: makijaż naturalny w kolorach neutralnych 101 .

LATO T y p letni m o że n o sić w szystkie ch ło d n e sreb rzy ste odcienie szarości o d p erło w eg o p o niezbyt ciem ny a n tra c y t. odcienie ciem ne w y d ają się d la wiosny zbyt ciężkie. m a ją lekki o dcień k rem o w y lub p rzy p o m in ają cy nikiel. . ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni szarości d la lata p o k azu jem y po lewej stro n ie. ■ N ajo d p o w ied n iejsza d la wiosny biel m a od cień sk o ru p k i ja jk a . ■ N a jo d p o w ied n iejsza d la lata biel je st lek k o m leczna. w k tó ry c h d o tw arzy wiośnie. ■ C zerń to d la wiosny k o lo r ta b u . ja k biel Zim y. ■ P rzy k ład y odcieni szarości d la wiosny p o k azu jem y p o lewej stro n ie.102 KOLORY TWOJEJ GARDEROBY I MAKIJAŻU W IO S N A Szarości. sp raw iają w rażenie m ięk k ich . W io sen n e szarości są raczej ja sn e . zw łaszcza w o k ó ł tw arzy. ale nie k rem o w a i nie ta k czysta. ciepłych. u w id o czn iają się cienie p o d oczam i. ■ W czerni lato w ydaje się blade. c h ło d n ą k a rn a c ją lata. K o lo r ciem n o szary p rezen tu je się n a to m ia s t zb y t ciężko i k o n tra s to w o . H a rm o n iz u ją one najlepiej z ja s n ą .

m a ją odcień lekko oliw kow y b ąd ź zielonkaw y. d o sk o n a le p o d k reślający ciepłą. o s tra 1 k la ro w n a . Biel w ełny czy sk o ru p k i ja jk a je s t zupełnie n ieo d p o w ied n ia. ■ C zerń je st w zasad zie w y k lu czo n a.KOLORY GARDEROBY Oto Twoje odcienie szarości JESIEŃ S zarości. ■ N ajo d p o w ied n iejsza dla jesieni biel m a w y raźn ą d o m ieszk ę od cien ia krem ow ego. Z IM A T y p zim ow y m oże nosić w szystkie ch ło d n e odcienie szarości od ja sn eg o sreb rzy sto szareg o p o p rzez a n tra c y t. U w a g a n a szarości 0 o d cien iu żó łtaw y m lub zielonkaw ym : zima w y g ląd a w nich m dło. ■ Biel zimy je st czysta. do intensyw nego k o lo ru c zarn o szareg o . w k tó re p o w in n a stro ić się jesień. ■ O p ty m a ln e odcienie szarości d la jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. ■ P rzy k ład y id ealn y ch odcieni szarości d la zimy p o k azu jem y po praw ej stronie. ru d o z ło tą k arn ac ję i k o lo r w łosów . S /N 103 . m oże je d n a k w ygląd ać k o rzy stn ie w p o łączen iu z m ak ijażem . ■ Z im a ja k o je d y n a m oże sw o b o d n ie nosić czerń. b iżu terią i d o d a tk a m i w efek to w n y ch k o lo rac h .

ROZDZI AŁ

III

Wzory, tkaniny,
materiały,dodatki
■ Odpowiednie wzory dla każdego
typu kolorystycznego
■ Łączenie wzorów zwiększa efekt
■ Dodatki: Każdy typ kolorystyczny
ma „swoje” materiały
■ Tkaniny, skóra, ozdoby metalowe:
co dla kogo?

106

WZORY, TKANINY, MATERIAŁY, DODATKI

Materiał też jest ważny
obór odcieni dla ty­
pu kolorystycznego
stanowi bez wątpie­
nia najważniejszy krok do
stworzenia idealnej stylizacji
kolorystycznej. Perfekcja wy­
maga jednak czegoś więcej:
doboru
odpowiedniego
splotu tkaniny, właściwych
materiałów i dodatków. Nie
każdemu jest równie dobrze
w tkaninach grubych i cien­
kich, matowych i błyszczą­
cych. Choć zły dobór tkanin
i dodatków nie sprawia tak
niekorzystnego
wrażenia,
jak nieodpowiednio dobra­
ne kolory, to jednak instynk­
townie czuje się, że coś nie
jest w porządku. Dlatego
przy wyborze tkanin należy
przestrzegać pewnych reguł,
zamiast bezkrytycznie ule­
gać modzie.

D

Jaki splot tkaniny
pasuje do Twojego typu
kolorystycznego?

Przy ocenie i klasyfikacji fak­
tury materiałów bierze się pod
uwagę następujące czynniki:
■ podział kolorów na ciep­
łe i chłodne,
■ ich pokrewieństwo z bar­
wami podstawowymi: żółtą,
czerwoną i niebieską,
■ z „ciepłem” kojarzymy
podświadomie strukturę zie­
mi, mchu, drewna, liści, piór,
futer zwierzęcych. Wedle teo­
rii pór roku oznacza to, że
w przyrodzie powierzchnie
0 fakturze chropowatej są
specyficzne dla jesiennej
1wiosennej pory roku, zatem

i dla odpowiadających im ty­
pów kolorystycznych. Przy
tym jesieniom bardziej pasują
tkaniny o grubszej, a wios­
nom - o delikatnej fakturze.
■ myśląc: „chłód” automa­
tycznie wyobrażamy sobie
gładkie płaszczyzny o pra­
wie niewidocznej fakturze,
jak polerowany kamień, lód,
śnieg, woda czy metale, nie­
trudno więc zgadnąć, że łą­
czy się je z typem kolorys­
tycznym lata i zimy. I rzeczy­
wiście: gładkie powierzchnie
najlepiej podkreślają urodę
chłodnych typów kolorysty­
cznych. Piszemy na ten te­
mat poniżej.
Tkaniny dla każdego
typu kolorystycznego

■ Kolor żółty daje wrażenie
ciepła, jest świetlisty i pogod­
ny. To podstawowy kolor
wiosny. Ponieważ wiosna lubi
materiały o delikatnej faktu­
rze, najodpowiedniejsze są
dla niej takie właśnie tkaniny
w kolorze żółtym.
■ Czerwień jest ciepła, żywa
i wesoła. To podstawowa bar­
wajesieni. Ponieważ jesieniom
dobrze jest w tkaninach o bar­
dziej wyrazistej strukturze, ta­
kie tkaniny w odpowiednich
odcieniach koloru czerwone­
go najlepiej eksponują urodę
tej pory roku.
■ Kolor niebieski sprawia
wrażenie chłodu, głębi, dys­
tansu. To podstawowy kolor
zimy i lata. Ponieważ obu tym
typom kolorystycznym naj­
bardziej pasują tkaniny o fak­

turze gładkiej z lekkim połys­
kiem, urodę ich doskonale
podkreślą takie właśnie mate­
riały w kolorze niebieskim.
Od każdej reguły są wyjątki

Oczywiście, zdarzają się wy­
jątki. Przykład: ognista,
strażacka czerwień znako­
micie wygląda także na gład­
kiej, połyskliwej powierzch­
ni, by wymienić choćby czer­
wony lakier do paznokci.
Albo weźmy tkaniny: połys­
kliwy jedwab doskonale har­
monizuje ze wszystkimi ko­
lorami, a to oznacza, że mo­
gą go nosić wszystkie typy
kolorystyczne. Mimo tych
wyjątków opisana wyżej
ogólna zasada będzie pomo­
cna przy doborze barwy
oraz faktury tkaniny czy
materiału.
Oto dwa przykłady:
■ W kolorze żółtym, który
prawie zawsze jest barwą ży­
wą, pięknie prezentują się ta­
kie tkaniny, jak jedwab czy
duchesse *. Natomiast żółte
sukno jest martwe, matowe,
sprawia wrażenie brudnego.
■ Welur w kolorze butelko­
wej zieleni, w której wyraźnie
przebija domieszka błękitu,
wygląda elegancko, strojnie.
Natomiast welur lub aksamit
w kolorze zieleni oliwkowej
wygląda jak plusz w stylu
rustykalnym (patrz także ta­
bela na str. 107).

* duchesse (franc.) - ciężka, błysz­
cząca tkanina (przyp. tłum.)

MATERIAŁY

107

Cechy
charakterystyczne

miękka, delikatna,
lejąca, matowa lub z lekkim połyskiem

gładka, m iękka, m atowa lub
z lekkim połyskiem

stonowana, delikatna o gładkiej
fakturze, ew entualnie z lekkim
połyskiem

M ateriały

jedwab, satyna, jedwabny welur,
surowy jedwab, krepdeszyn,
żorżeta, batyst, dżersej; w wersji
eleganckiej: wełna, kaszmir,
alpaka, flanela, w ielbłądzia
wełna, len, gabardyna, tweed,
pika, ryps, sztruks, aksamit,
koronka, sztuczne futro

gładka, miękki zamsz,
wyroby z plecionej skóry,
lakierow ana tylko
na buty i torebki

m etale: żółte złoto; tworzyw a
naturalne i sztuczne: lekko żółte perły,
masa rogowa, szyldkret, drewno,
plecionki ze skóry i słom y, plastyk;
kamienie: szlachetne i półszlachetne
o ciepłym połysku. Błyszczący
sztras stosować oszczędnie

Cechy
charakterystyczne

gładkie, lekkie, lejące
o jedw abistym połysku

gładka, miękka, lekko
matowa lub z połyskiem

skrom ne, proste, delikatne, m atowe
lub lekko błyszczące, stonowane

M ateriały

jedwab, satyna, jedwabny batyst,
jedw abny aksamit, surowy jedwab,
krepdeszyn, mora, szyfon, żorżeta,
gaza, jedw abny muślin, tiul, batyst,
dżersej; w w ersji eleganckiej: wełna,
dżersej, kaszmir, alpaka, flanela, len,
muślin, popelina, pika, ryps, tweed,
sztruks

gładka, zamsz, z lekką
fakturą, plecionki.
Lakierowana tylko na buty
i torebki

metale: białe złoto, platyna, srebro,
cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
perły o różowym lub błękitnym połysku,
masa perłowa, masa rogowa,
lakierow ane drewno, plecionki ze skóry
i słom y, plastyk; kamienie:
półszlachetne i szlachetne
o chłodnym połysku.
Błyszczący sztras stosować z um iarem

Cechy
charakterystyczne

grubszy splot, m iękkie, bez
połysku, rustykalne (tylko ciężkie,
eleganckie tkaniny m oga mieć lekki
połysk)

gładka, matowa, z połyskiem,
nieco grubsza, rustykalna

matowe, rustykalne, połysk
bardzo stonowany

M ateriały

ciężki jedwab, surówka jedwabna,
koronka i aksamit, brokat, atłas, gruby
sztruks,angora, m ohair, shetland, boucle,
gruba krepa, tweed, sukno, naturalny len,
loden; w w ersji eleganckiej: wełna,
kaszmir, alpaka, w ie lb łą d zia sierść,
dżersej, pika, ryps, popelina, len,
gabardyna, tkaniny boucle, sztuczne futro,
sztruks, aksamit, koronka

gładka, zamsz z fakturą,
plecionki z grubszej skóry.
Skóra lakierow ana
z największym umiarem

m etale: żółte złoto, czerwone złoto,
miedź, mosiądz, brąz;
tw orzyw a naturalne i sztuczne: żółtawe
perły, masa rogowa, ciem ny szyldkret,
drewno, plecionki ze słom y i skóry,
m uszle, jagody i inne produkty
naturalne. Gładki, błyszczący plastyk nie
nadaje się. Kam ienie: półszlachetne,
m atowione lub z lekkim połyskiem,
lekko m ieniące się kam ienie szlachetne.
Błyszczący sztras nie nadaje się

Cechy
charakterystyczne

gładkie, detikatne, lejące, z lekkim
połyskiem lub błyszczące, o widocznej
fakturze, ekstrawaganckie, wyraziste

gładka, o lekkim połysku
lub błyszcząca, z widoczną
fakturą

błyszczące, kosztowne,
ekstrawaganckie

M ateriały

atłas, brokat, adamaszek, duchesse,
mora, jedwab, surówka jedwabna, satyna,
aksamit, tafta, szyfon, koronka; w w ersji
eleganckiej: wełna, kaszmir, shetland,
flanela, gabardyna, len, sukno, pika,
ryps, sztruks, tweed, tw ill, popelina,
włókno czesankowe

błyszcząca, lakierowana,
zamsz, plecionki, skóra
o widocznej fakturze

m etale: białe złoto, platyna, srebro,
cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
czarne i błękitne perły, masa perłowa,
ciem na masa rogowa, drewno (tylko
kolorowane), plecionki ze słom y i skóry,
plastyk; kamienie: półszlachetne
i szlachetne o chłodnym połysku, sztras

LATO

BIŻUTERIA I OKULARY

JESIEŃ

SKÓRA

ZIMA

TKANINA

WIOSNA

Materiały odpowiednie dla Twojego typu

Przy takich wzorach trzeba bardzo krytycznie spojrzeć na poszczególne barwy i sprawdzić ich przy­ należność do określonej pa­ lety kolorystycznej. kropki. Oto kilka zasad: ■ Wielkość i gęstość wszys­ tkich wzorów. Jeśli na­ dal masz wątpliwości. ■ Jeśli chcesz połączyć tka­ ninę wzorzystą z jednobar­ wną. tka­ nina mimo to będzie odpo­ wiednia dla jesieni. Inaczej całość nie będzie harmonijna. ale nie jest sztuką łat­ wą. Możliwa jest także sytuacja odwrotna: kolory. odnosi się tym bar­ dziej do ich deseni. to tkanina taka jest odpowiednia dla zimy. która danej osobie doskonale pasuje. Efekt przenikania się barw w dużych wzorach nie od­ grywa takiej roli. . DODATKI Wzory dla każdego typu kolorystycznego o. raczej z niej zrezygnuj. to przynajmniej wię­ kszość powinna dać się wy­ raźnie przyporządkować. ■ Jeśli łączymy dwa wzory. Rodzaj i charakter wzorów także trzeba harmonijnie dobie­ rać do „swojej” pory roku i własnego kolorytu. które zamie­ rzamy połączyć. Wów­ czas obowiązuje następują­ ca reguła: o przynależności do danej pory roku decydu­ je kolor dominujący. możemy je odbie­ rać inaczej. Z dwóch czy więcej T kolorów. muszą być dobrane do typu kolorysty­ cznego. co dotyczy kolo­ rów i faktury tkanin. wówczas z daleka powstanie wraże­ nie koloru oliwkowego. że powstaje wra­ żenie barwy kawy z mle­ kiem. harmonizujących ko­ lorach jesieni wkradnie się dysonans w postaci plamki w kolorze ostrego różu. Jak oceniać wzór? ■ Spójrz na wzór trzyma­ jąc tkaninę na wyciągniętej ręce. w której nie do twarzy ani zimom. a jeszcze lepiej . Waż­ ne jest ogólne wrażenie! ■ W razie zastrzeżeń przy­ łóż tkaninę do twarzy przy świetle dziennym i przyjrzyj się sobie w lustrze. a na­ wet kilku pór roku. gdy wszyst­ kie kolory danego deseniu pochodzą z gamy kolorys­ tycznej jednej pory roku. a kolory blisko ze sobą są­ siadują. MATERIAŁY. czysta czerwień z zimowej gamy kolorystycznej. Wzajemne na­ kładanie się barw będzie mniej lub bardziej intensyw­ ne. TKANINY. Jeśli do wzoru w ciep­ łych. Przykład: czarny i jaskrawy żółty. to poszczególne bar­ wy są zwykle w widoczny sposób rozgraniczone. Choć i tu sąsiedztwo kolorów ma zna­ czenie.108 WZORY. kolor tej ostatniej mu­ si się wyraźnie powtarzać we wzorze. dają w po­ łączeniu barwę. Jeśli jednak poja­ wią się na tkaninie w postaci drobnej kratki czy delikat­ nych pasków.z od­ ległości kilku kroków. zależnie od wielkości i gęstości wzoru. Przy drob­ nym wzorze kolory rozmy­ wają się i mogą być odbiera­ ne jako zupełnie inny od­ cień. z któ­ rych każdy oddzielnie jest nieodpowiedni. ani wiosnom. Inny przykład: Kremowy beż i czerń na tkaninie w de­ likatną jodełkę. z których każdy oddzielnie zdaje się paso­ wać do pozostałych. Łączenie wzorów: ale efektowne trudne. i to tym wyraźniej. Oba kolory są typowe dla zimowej gamy kolorys­ tycznej. Umiejętne łączenie różnych wzorów daje ciekawe rezul­ taty. im bardziej kontrastowy i większy jest wzór. w którym zimie nie do twa­ rzy. Jeśli nie wszystkie z nich można zaliczyć do tej samej gamy. Jeśli wzór jest różnokolorowy. W tym wy­ padku kolor zimy i kolor wiosny znajdują się tak bli­ sko siebie. że akcenty w kolorach „obcych” nie zepsują harmonii całości. kratkę czy kwiatki. Wówczas staną się na tyle dominujące. gdyż pochodzi z tej samej palety. Jeśli w deseniu złożonym z 2-3 ciepłych barw wyraźnie przeważa chłodna. Najle­ piej oczywiście. możemy dowolnie zestawiać paski. Ale taki szczęśliwy przypa­ dek zdarza się nieczęsto. może powstać ogólne wra­ żenie barwy zupełnie nieod­ powiedniej dla danej osoby. Zwykle dany wzór łączy w sobie kolory dwóch. za to dobrze latom.

s p o ko jn y. im d ro b n ie js z y w zór. ■ Jeśli barwy wszystkich wzorów są rzeczywiście dos­ konale zharmonizowane. o d cie n ie p o w in n y być d ro b n e kw ia tki ( „m ille fle u rs " ) . jeden z nich po­ winien dominować. d e lika tn e d ro b n y. w yra zisty. cie p ły. sto n ow an e . jo d e łk a . m ię kkie i sto n ow an e . paski i krop ki ostre. eg zo tyczn y. m ię kkie . można łączyć nawet takie wzory. w zo ry je d n o zn a czn e k o n tra st JESIEŃ duży tro p ik a ln e .. e kstra w a g a n cki. kla syczn y lub zabaw ny. p rz y tłu m io n y . e le m e n ty ZIMA fo lk lo ru d ro b n y. śre d n i. ś re d n ie g o . w p rzyp a d ku d ro b n ych i b a rd zo d ro b n ych z w io se n n e j pa le ty k o lo rystyczn e j jo d e łk a . g ro c h y ro m a n tyczn y k o lo rystyczn e j . s to n o w a n e i d o kła d n ie d o b ra n e do le tn ie j g a m y d ro b n y p a is le y . WIOSNA WZORY ODPOWIEDNIE DLA TWOJEGO TYPU W ielkość wzoru Rodzaj wzoru K o n tra sty Z e s ta w ie n ie ba rw P rzykła d y d ro b n y do c ie p ły . w y ra z is ty p o w in ie n ko n tra sto w a kra ta g le n ch e ck g łę b i. d ro b n e kw ia tki ( „m ille fle u rs " ) w p rzyp a d ku n ie zb yt d ro b n ych w zo ró w s to n o w a n a k ra ta typu g le n ch eck. tym b a rd z ie j w yra ziste . .sk ó ra ty g ry s ia '. d e lika tn y. im d ro b n ie js z y w zór. ś re d n i. w z o ry lu d o w e w yra zisty. z e b ra . a inne muszą być do niego dostoso­ wane lub jemu podporząd­ kowane.. duży e g zo tyczn y g e o m e tryc z n e w e w s z ystkich w a ria n ta c h i w ie lk o ś c ia c h . LATO n ie w ie lk a krata. w yra źne . Ż yw y.MATERIAŁY ■ Jeśli łączymy więcej niż dwa wzory. żyw e być k o n tra s t żyw e tka n in y w kratę. d ro b n e paski. tym b a rd z ie j w yra źn y pepita. ko n tra s to w y tylko w p rzyp a d ku nie co w ię kszych w z o ró w w szystkie o d cie n ie krata. p o w ś c ią g liw e . 109 ■ Ważne jest. zie m isty. ko n tra s to w e paski. by łącząc wzory rozdzielić je miejsca­ mi dla równowagi płaszczyz­ ną jednobarwną. ś re d n i sto n ow an y.ku rza s to p k a ' . s p ra w ia ją c y w ra ż e n ie g łę b o kie . kro p ki. te n is. kw ia ty. z których każdy mógłby dominować. pepita. ru styka ln y. d ro b n y. g le n ch e ck. te n is. kw iaty. d e lik a tn y kla syczn y w z o ró w na jw yże j ch ło d n y. ch ło d n y.

110 WZORY. n o sz o n a z u m iarem . ty m lepiej p o d k re śla ciepłą k o lo ry sty k ę wiosny. a tak że żyw a. m ateriały szlachetne. TKANINY. sto n o w an e w zo rn ictw o i kilka przem y ślan y ch ak ce n tó w d o sk o n ale u zu p ełn ią o g ó ln y w ygląd. k am ien ie . efektow n ie p o d k reślą k o lo ry t wiosny. zieleni czy g ra n a tu . T k an in y . intensyw nych b arw ach . wzory filigranowe. O d n o si się to ta k że do fa k tu ry sk ó ry . Kolory od pastelowych do żywych. złocistej k arn ac ji. raczej romantycznoeleganckie niż sportowe . p erły m u szą m ieć zło taw y p o ły sk . D e lik a tn a filig ran o w a fo rm a. a g atu n e k m a te ria łu p erfekcyjnie w sp ó łg ra ze stylizacją k o lo ry sty czn ą. z dom ieszką żółci. m etalo w y m i i ja sn y m i ro g o w y m i (lub z tw o rzy w a) o żó łtaw y m po ły sk u . k ap elu sze i rękaw iczki w k o lo rze intensyw nej czerw ieni. a p aszk i i szale po w in n y być m iękkie i lejące. tu rk u s o w a b iżu teria. DODATKI Dodatki dla WIOSNY yp w iosenny w y m ag a d o d a tk ó w tak d o b ra n y c h k o lo ry sty czn ie d o jego ciepłej. B iżuteria p o w in n a być z m etali w k o lo rze żó łteg o lu b czerw onego zło ta. to wiosna m oże w ybierać m iędzy złotym i. z lekkim połyskiem. k o rzy stn e są też tk a n in y p rzezro czy ste 0 lekkim p o ły sk u . p ask i. ale zaw sze ciepłe. O buw ie i to re b k a . o delikatnej fakturze. Wiosna m oże śm iało sięgać p o d o d a tk i w żyw ych. Jeśli chodzi o o p raw k i d o o k u la ró w . MATERIAŁY. by p o p rzez swój styl i m a te ria ł p o d k reślały d e lik atn o ść i k ru ch o ść wiosny. d zian in 1 innych m ateriałó w : im delikatn iejszy i szlachetniejszy T m a teria ł. m ięk k a s tru k tu ra .ciepłe k o lo ry wiosny.

.

Żywe. wiosennej czerwieni (pasek. TKANINY. wówczas można połą­ czyć nawet kilka zupełnie róż­ nych wzorów tkanin. kamizelka­ mi czy krawatami w dyskretną kratę. jasnej. bardziej intensy­ wne odcienie są odpowiednie jako dodatki: paski. duże desenie zupełnie nie pasują do tego typu... Kom- . spodnie lub suk­ nia) połączona z tkaniną w kratę (żakiet) o tym samym dominującym odcieniu szaro­ ści. Jeśli kolory są właściwie dobrane. tzn. Do tego pasuje tkanina w delikatne. Oto kilka przykładów uda­ nych kombinacji kolorów i wzorów tkanin: □Tkanina jednobarwna w kolorze ciepłej szarości (spódnica. apaszkami. torebki. MATERIAŁY. Stanowić będą weso­ ły. Tkani­ ny wzorzyste wiosna powinna łączyć z większymi płaszczyz­ nami jednobarwnymi. pastelowe paski (bluzka. 0 Tkaninę jednobarwną w ko­ lorze intensywnego wiosenne­ go fioletu lub wiosennej zieleni można dowolnie łączyć z bluz­ kami. pochodzą wyłącznie z wiosennej palety i pasują do siebie. DODATKI w • ■ ' i# .112 WZORY. Wyrafinowanie bę­ dzie wyglądać niewielki. Jaskrawe. korale. zasra powinna nosie tkaniny w delikatne wzory o jasnych odcie­ niach ze swojej palety kolo­ rów. torebka lub biżuteria). . ożywiający akcent. paski lub kwiaty. ale żywy akcent koloru ciepłej. apaszka). łącząca ko­ lory tkaniny jednobarwnej i kraty.. Wyglą­ da to czasem wyrafinowanie.

np. □ Wiosny wyglądają równie korzystnie w ubiorach z połą­ czonych kilku pastelowych tkanin jednobarwnych. zwłaszcza gdy wprowa­ dzimy akcent w trzecim kolo­ rze (tutaj morelowy). Moż­ na je bardzo efektownie łą­ czyć z innymi odcieniami błękitu z wiosennej palety na tkaninach wzorzystych (tu­ taj: paski. □ Skromna. □ Ciemniejsze odcienie wio­ sennego błękitu także spra­ wdzają się jako kolor gar­ deroby podstawowej. jasna żółć. jak łososiowy. Cudownie można je łączyć z kratą glen­ check w kolorze szaroniebieskim. żółty czy niebieski. w postaci stonowanej tkani­ ny w delikatną zielono-fiołkową kratę i tkaniny w dro­ bny rzucik typu paisley na odpowiednio dobranym tle. wrażenie będzie jeszcze lep­ sze. żółtej i jasnozielonej. w których do­ minuje jeden z tych kolorów. białym i beżowym lub z niezbyt kontrastowymi pas­ kami w pastelowych odcie­ niach palety wiosennej. ale bardzo wy­ rafinowana kombinacja dwóch kolorów wiosennych. kwiaty). .ZESTAWIENIE DLA WIOSNY 113 WIOSNA: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów binację w deseń kwiatowy oży­ wi akcent w kolorze moreli. Ja­ ko kontrast ładnie wygląda ciepła. zieleń). Dodatki mogą być w jednym ze wspomnianych kolorów dominujących (fiolet. krata. □ Ciepły jasny brąz i beż to idealne barwy podstawowej garderoby wiosny. Jeśli ze­ stawimy je z materiałami wzorzystymi.

.

K o lczy k i. Latom d o b rze je st rów nież w k o ro n k a c h i tk a n in a c h d zierg an y ch szydełkem . D o b rz e w y g ląd a ró w n ież m iedź. „ C iep łe” żó łte zło to nie p asu je do ty p u letniego. m ięk k o w y p raw io n a sk ó ra. p la ty n a i białe zło to . T k a n in y lejące. sreb rn y m lub szaro b łę k itn y m p o ły sk u . B iżuterię lata p o w in n a cechow ać k lasy czn a elegancja. stylizację k o lo ry sty c zn ą lata d o sk o n a le u zu p ełn iają d elik atn y zam sz i m a to w a . Lato m oże nosić zło to czerw one.DODATKI 115 Dodatki dla LATA P astelo w y k o lo ry t lata najlepiej p o d k re ślą sto n o w an e. Lato zn ak o m icie w y g ląd a w p erła ch o c h ło d n y m ró żo w y m . «*• Latu najbardziej pasują dodatki od romantycznych aż po nieco eleganckie. m o g ą to być o zd o b y starej ro b o ty . kobiece w stylu d o d a tk i. p rzezro czy ste b ąd ź lek k o błyszczące to id ealn y m a te ria ł n a szale i ap aszk i. S p o śró d o p raw ek do o k u la ró w ** n ajk o rzy stn iejsze są d elik atn e . łań cu ch y i b ro szk i p o w in n y być z m etali szlach etn y ch . B ard zo ła d n a je st filig ran o w a o p ra w k a z białego m e talu . . raczej filigranow e. ta k ic h ja k sreb ro . Jeśli ch odzi o w y ro b y sk ó rzan e. nie rzu cające się w oczy m odele. Tkaniny są w najlepszym gatunku o lekko błyszczących lub delikatnie złam anych powierzchniach. a ta k że ro g o w a w o d cien iu lek k o szarym lu b p la stik o w a nieco p rzy d y m io n a.

delikatne paski i sztruks w kolorach lata: . delikatne paski. dowolne. szyfon. Są delikatne. nie krzykliwe. welur czy kaszmir doskonale harmonizują zarówno ze stylem romantycznym. jak i klasycznym. składające się na dany wzór. delikatna bawełna typu tenis. chłodny koloryt lata. 0 O to klasyczna krata glencheck. tworząc sto­ nowaną całość. Typowe dla lata tkani­ ny . Idealnie podkreślają delikat­ ny. a także inne. M o­ gą to być odcienie tego sa­ mego koloru. □ Połączenie kolorów szare­ go. nakładające się na sie­ bie płaszczyzny kolorystycz­ ne i klasyczną kratę glencheck. Lato może bez szkody dla swego stylu dowolnie łączyć wzory kwiatowe.ypowi letniemu naj­ bardziej odpowiadają stonowane wzory klasyczne i romantyczne. moż­ na podkreślić dodatkowo. wełniany tweed i jednobarwny bawełniany batyst. wykorzystując różne gatun­ ki tkaniny i odpowiedni fa­ son.ja k jedwab. Oczywiście wszystkie kolory. ale nawzajem się uzupełniać. jakie sprawiają kolor i wzór. Tkaniny to cie­ niutka. Wrażenie. białego i delikatnej żółci chryzantem daje wyrafino­ wany efekt. muszą po­ chodzić z letniej palety. Kolory i wzory nie powinny jednak konkuro­ wać ze sobą. ra­ czej nie rzucają się w oczy.

□ Szaroniebieski i szarobeżowy w połączeniu z czeko­ ladowym brązem to idealne kolory podstawowej garde­ roby lata. w paski czy grochy. drobne kwiatki czy w kratę glencheck umożliwiają mnó­ stwo kombinacji wzorów i kolorów. Ewentualnie można dodać elementy z przykładu 3. delikatną „kurzą stopkę” . Połączenie kontrastowych wzorów. pasków z kratą.__________________________________________________________ ZESTAWIENIE DLA LATA LATO: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów szarawym beżu. □ Dyskretna kratka. lato może sięgnąć po tkaniny wzorzyste. Lekkie wełenki. np. \ś\Lato może sobie pozwolić na tkaniny w bardziej wyra­ zisty deseń. 117 . zieleni mię­ ty i kakaowego brązu . np. w niezbyt duże wzory. Powin­ ny jednak być stonowane. dobrze jest uzupełnić tkani­ ną gładką lub jednokoloro­ wymi dodatkami. N aj­ odpowiedniejszą tkaniną jest len połączony z cienką bawełną. □ Kompletując strój urlo­ powy.ra­ zem tworzą niezwykle ele­ gancki zestaw. krata glencheck oraz dwie tkaniny jednobarwne tworzą typo­ wą dla lata zharmonizowa­ ną kolorystycznie kompo­ zycję w różnych odcieniach zieleni. tkaniny bawełniane w paski. o ile wszystkie ich kolory pochodzą z letniej palety i są raczej stonowane.

jesień m oże ro zw in ąć w y o b raźn ię i pozw olić sobie na fan ta zy jn e łączenie w yrazisty ch k o lo ró w i w zo ró w z w ym yślnym i o zd o b am i.118 WZORY. A p aszk i i szale p o w in n y być z m ato w eg o su ro w eg o je d w a b iu łub d elik atn ej w ełny. Ich ch ło d n y p o ły sk zu p ełn ie nie p asu je jesieni. raczej tro ch ę ru sty k aln ie niż elegancko. klipsy i kolczyki z m a te ria łó w n a tu ra ln y c h . n asy co n e odcienie um o żliw iają b o g a ty w y b ó r d o d a tk ó w . o p raw k i o k u la ró w z m a to w eg o tw o rzy w a. nie p o w o d u ją c w rażen ia n a d m ia ru . Ciepłe odcienie jesieni. Z m etali szlachetn y ch o d p o w ied n ie je st żółte zło to . ale d elikatnej wiosny. d rew n o czy m uszle (jeśli nie m ają sreb rzy sto ró żo w eg o p oły sk u ). k o ral. za w ierające często dom ieszkę koloru czerwonego. b ran so lety . C ało ść p o w in n a w y glądać n a tu ra ln ie . najlepiej b rązo w o -żó łte ro g o w e lub szyldkretow e. ja k b u rszty n . najlepiej w yglądają w wyrazistych wzorach i m ateriałach o widocznej fakturze. m a sa ro g o w a. TKANINY. DODATKI Dodatki dla JESIENI C iepły. perły o żó łtaw y m p o ły sk u . O d p o w ied n im i m a te ria ła m i n a p an to fle. p ask i i to re b k i są zam sz. Dodatki dla jesieni są zw ykle projektowane z rozm achem i fantazją . Id ealn e są k o rale .nie p o w in n o być je d n a k zb y t błyszczące. k o n tra sto w y k o lo ry t jesieni i typow e d la niej ziem iste. w szelkie plecio n k i ze sk ó ry o ra z sk ó ra tło czo n a w duże w zory. a zw łaszcza b ry la n tó w i sztrasu . W przeciw ieństw ie do ciepłej. su ro w a sk ó ra św ińska. To sam o o d n o si się do k am ien i szlach etn y ch i p ó łszlach etn y ch o raz tw o rzy w sztucznych. MATERIAŁY.

.

safari. typowe dla jesiennych barw. aż po elegancki i kobieco-erotyczny. uzupełniając oba desenie jednym czy dwoma materiałami gładki­ mi (spódnica. kamizelka. MATERIAŁY. Deseń przypominający tygrysią skó­ rę. J 'MMfm . Poza tym ciep­ łe odcienie ziemi.dla jesieni (w przeciwieństwie do wiosny również należącej do „ciepłych” typów kolorystycz­ nych) odpowiedni jest każdy styl: od wiejskiego poprzez we­ sternowy. żakiet) można łączyć ze wzorem kwiatowym (bluzka lub kamizelka). TKANINY. tropikalne. Jeśli tylko wszyst­ kie kolory pochodzą z jesien­ nej palety. form i niepowtarzalnej struktury materiałów. wzory ludowe. DODATKI esień może się pławić w najróżniejszych dese­ niach. Z żadnej innej gamy kolorystycznej nie da się wy­ czarować takiej kombinacji barw. 0 Tkaninę w stylu rustykal­ nym w paski w kolorze ciep­ łego beżu (kostium) można ożywić gładkimi tkaninami w kolorze oliwkowym (bluz­ ka. wyraziste kraty i paski .120 WZORY. dodatki). ludowy. Oto kilka przykładów perfekcyjnego łączenia wzo­ rów i kolorów jesieni: □ Kratę glencheck jako do­ minujący akcent garderoby (np. dodatki). krawat) nadaje ostatecznego szyku. ich wyrazistości nie przytłumią nawet ekstrawa­ ganckie wzory. Je­ dnak dopiero akcent z tkani­ ny we wzór skóry lamparta (apaszka. wydają się stworzone do projektowania wzorów.

ł ł . W sorfcraiowy stanowi prze■ m _r. !. kukurydzy. żaj oczywiście z tkaniny Kolorowy materiał ± ę. )żywia jedwab z akw kolorze żółtym r . suknia.: wa część ubioru A m u r . apaszkę lub krawat że całość nie będzie «c zbyt poważnie.ych kolorach. jasny petwny kawowy brąz te kolory pasują ■ ■ m o oo tkaniny w kratę. cza stopka” i krata ck to tkaniny dosko■£ z ia ją c e się dla jesieni. zjednejztkawb. 121 .(bluzka. krawat). Do tego jednou. szal. crawowa część ubioru być z jednej z tkanin kostium. tworząc bar­ d a m ic y jn ą kompozycję.ZESTAWIENIA DLA JESIENI SIEŃ: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów stawę garderoby w ch czerwonym i gra«ym stanowi żakiet 4 ' kratę. apaszka). jak i z kraty..spódnica i dodatki (± samych kolorach. sfadkich. ■ . e łączyć z odpowiedio^ranymi tkaninami L przy czym w podaprztz nas przykładzie matowy materiał się z obydwiema górzystymi.* kwiaty. ług tej samej zasady łąrtkaniny wzorzyste i głakolorach fioletu i petro. dla nieco surowej romantyczny . Passe. żakiet) może być _• r.. c -^riziej że już desenie są » V'._zka.

.

B łyszczące sreb ro je st zd ecy d o w an ie b ardziej k o rzy stn e niż żó łte zło to . zima najlepiej p rezen tu je się w ja sk raw y ch o p raw k ach o zw ario w an y m kształcie. ch o ć je d n o cześn ie nicco ek straw ag an c k ie. sk ó ra . Zimie p a su ją d o d a tk i eleganckie. błyszczącego je d w a b iu łu b m ien iąceg o się lu rek su . ale w y razisty ak ce n t. ro m a n ty c z n e czy ru sty k a ln e nie stan o w ią przeciw w agi d la tego k o n tra sto w e g o ty p u . czarn y m lub szaro n ieb iesk im p o ły sk u ). idealn ie u zu p ełn iają czystą. ze szlach etn y ch m ateriałó w . i to k ilk a szn u ró w rów nocześnie. szarym . tro ch ę Dodatki dla zimy powinny stanowić zarówno pod względem formy. m etal. Wówczas doskonale zrównoważą wyrazisty koloryt zimy zw ario w an e i ko szto w n e. Z im a m oże nosić p erły (o ch ło d n y m białym . kontrastujący z całością akcent. klasyczne. lecz ta k że u ży te do w iększych o z d ó b w y g ląd a niekiedy p o spolicie. jak i koloru silny.la k iero w an a. k o n tra s to w ą stylizację zimy. N iep o sp o lite w zo rn ictw o . lecz i najlepiej p o d k re śla ją o so b o w o ść zimy. D o d a tk i filig ran o w e. . błyszczące tk a n in y . d elik atn e . stan o w iące niew ielki. o z d o b n e k am ien ie nie ty lk o zn ak o m icie p a su ją opty czn ie. N aj od p o w ied n iej sza sk ó ra . Jeśli chodzi o o k u lary .DODATKI 123 Dodatki dla ZIMY D o d a tk i. Szale i ap aszk i p o w in n y być z ciężkiego. k tó re nie ty lk o nie pasu je k o lo ry sty czn ie.

w obu tych kolorach nie jest do twarzy żadnemu in­ nemu typowi kolorystyczne­ mu poza zimą. który także należy do chłodnej gamy ko­ lorystycznej. Jej ozdobą są szerokie paski. Czysta chłodna biel i żywy. Doty­ czy to zarówno barw i wzo­ rów. romantycznych. np. które efektownie podkreślą jej wyrazisty koloryt. klasyczny glencheck. Wszy­ stkie desenie geometryczne. DODATKI rzy wyborze tkanin zi­ ma powinna zwracać uwagę na kontrasty. 0 Tkanina w czerwono-granatowe paski połączona z materiałem w jednym P . TKANINY.124 WZORY. klasyczne w ścisłym znaczeniu tego sło­ wa sprawiają. W przeciwieństwie do typu letniego. w stonowa­ nych. przy łączeniu intensywnej czerni ze śnieżną bielą . Efekt tej gry kolorów i wzorów jest większy w wypadku tkanin z połyskiem oraz bardzo kontrastowej stylizacji. duża krata. Oto kilka przykładów udanych zesta­ wień wzorów i kolorów: □Perfekcyjny zestaw w stylu klasycznej elegancji: pepita i tenis. duże grochy i zwariowane desenie w kon­ trastowych kolorach. jak i kombinacji wzo­ rów. wzór lamparci (bez ciepłego brązu). MATERIAŁY. na­ zbyt szlachetnych deseniach zima wygląda nieciekawie. że zima wy­ gląda jeszcze bardziej raso­ wo i dynamicznie. ekstrawaganckie. kolorowy deseń efek­ townie ożywiają całość.

paski można dowolnie łą­ czyć. a mimo to dostatecznie kon­ trastowe połączenie pepity i kraty glencheck w kolorach czarno-białym i czarno-szarym.ZESTAWIENIE DLA ZIMY ZIMA: perfekcyjne łączenie kolorów i wzorów z tych kolorów. czar­ nym. Nie powinno jednak zabraknąć akcentu w posta­ ci gładkiej białej tkaniny. Dodatek z materiału w szaro-czarny lamparci wzór spotęguje efekt całości. Atra­ kcyjne może być także połą­ czenie z inną tkaniną wzo­ rzystą. klasyczne. np. □ Wygląda to profesjonal­ nie: krata w intensywnych kolorach. żółtym. Kolory. jest dla zimy idealna. zielonym i białym. □ Wystarczą dwa kolory .jeśli zima chce się pokazać w stroju z kilku tkanin wzo­ rzystych. Wymaga ono ożywie­ nia czerwoną lub białą tka­ niną. Akcent w in­ tensywnych barwach z zimo­ wej palety (krawat!) uroz­ maici strój. Kropki. mogą pojawić się oddzielnie w po­ staci tkaniny gładkiej.tutaj: granat i biel . □ Szkocka krata w czystych kolorach. z których się składa. 125 . zielonym i fioletowym w po­ łączeniu z tkaninami jedno­ barwnymi i dodatkami w tych samych barwach. El Eleganckie. np. czerwonym. gwiazdki.

D alsze in fo rm acje o A R T D E C O : C o sm etic G m b H .n a stro n ach : 68. O h m str. w k tó ry c h d o stę p n e są p r o d u k ty firm y A R T D E C O ).Makijaż: odpowiednie kolory W szystkie k o sm ety k i. o d p o w ied n ich dla poszczególnych p ó r ro k u (p ro sim y p y ta ć w d ro g e ria c h i g a b in etac h k o sm ety czn y ch . O p a k o w a n ia cieni do p o w iek i ró ż u m a ją p o d sp o d em m ały m ag n esik . 60 i 64. 40. beżu i szarego . S am em u m o ż n a więc d o b ie ra ć zestaw k o sm ety k ó w . O d zn acza ją się o n e m o d n ą k o lo ry sty k ą . a d o k o lo ró w n a tu ra ln y c h : b rą z u . 90. d o zielonego . . dzięki k tó re m u nie p rzesu w ają się w m etalo w ej estetycznej k asetce. 74 i 78. k tó ry c h zdjęcia zam ieszczam y w niniejszej książce.n a stro n ach : 88. R e p u b lik a F e d e ra ln a N iem iec. 94 i 98. D o niebieskiego najlepiej p asu ją k o sm ety k i p o k a z a n e n a n a stro n ach : 52. 85757 K arlsfeld . nie w y rzu cając o d ra z u całej k asetki. bez p ro b le m u go u zu p ełn iać i w ym ieniać. N a stro n ach : 36. d o sk o n a le zn aczn ie więcej m o d n y c h k o lo ró w k o sm ety k ó w . d o b rą ja k o śc ią i n iew y g ó ro w a­ nym i cenam i. 56. ró w n ież będącej sp ecjaln o ścią d o b ra n e d o stro ju w k o lo rze czerw ieni. p o c h o d z ą z firm y A R T D E C O . 44 i 48 p o k azu jem y szm inki. 12. lakiery do p azn o k ci i cienie do pow iek. 70. A R T D E C O o feru je oczyw iście A R T D E C O .

jasnozielony. r rraz.. Oto typowe unkaaiie firmy IGORA ROYAL dla wiosny: doweczny blond i bardzo jH B jzio ty blond. Republika Federalna Niemiec danego typu Kolorowe socze­ wki kontaktowe. pokazane na stronach: 16.00 do +6. pokazane na str. 85630 Grasbrunn Monachium.. ?’ond. ciemnozielo­ ny. : . Są to klasyczne farby.: : : :r> erskich. zielony. 21. niebieski błękitny pochodzą z PERMAFLEX COLOR COLLECTION. ciemnoniebieski.. Odcienie: złocisty brąz. Te same kolory fryzjer może zastosować w formie kolorowania. średni . turkus. ciemny • ?'ond. Hohenzollernring 127-129. c h Wszystkie kolory włosów. Typowe i* . Dalsze informacje: PBH . Soczewki te mogą korygować wzrok w zakresie od -6. Farby firmy IGORA ROYAL pneznaczone są tylko do Ń.z sen ELEGANCE COLOR.00 dioptrii. 22763 Hamł Republika Feder^ "_ Niemiec włosów. : z . 31 pochodząz fir­ my PILKING­ TON BARNES HIND. szary. by nieco ożywić naturalną barwę Dalsze informacje: FL Schwarzkopf GmbH. ■ .Kolory włosów: odpowiednie odcienie dla typów koloryst. Kolor oczu: o d p o w i e d n i dl a PBH Pilkington Bames K o d GmbH. 24 i 29 pochodzą z serii IGORA ROYAL COLOR CREME firmy Schwarzkopf. . kolory: jasnoniebieski. Typowe -. orzechowy i brązowy .vw: jasny ■itdzianozłoty i miedziany _: Typowe odcienie j my: granatowoczarny . nadające się do wszystkich rodzajów włosów i trwałe w przeciwieństwie do środków tonujących.

ISBN 8 3 -7 3 1 9 -4 2 6 -6 9 788373 194267 . Jest też autorkg popularnego poradnika z serii Freundin „Kolory w Twoim mieszkaniu". ich łączeniu o raz d o d atk ach . zajmuje się samodzielnie poradnictwem kolorystycznym dla firm oraz osób prywatnych.od czerw onego po neutralne . Przede w szystkim jed n ak nasz p o rad n ik pozw oli C zytelniczkom nab rać w praw y i pew ności w k reo ­ w aniu w łasnego w izerunku kolorystycznego i spraw i. autorka ksiqżki. N adzw yczajna dokładność. z ja k ą opisujem y stylizację każdego typu kolorystycznego.ZNAJDŹ SWOJ NOWY KOLOR ułatw ia d o sk o n ałą orientację w gąszczu zm ieniających się wciąż m odnych k olorów garderoby i m akijażu. Gisela Watermann. Mieszka w Monachium. że będą cieszyć się swoim wyglądem. zajmujgcy się poradnictwem kolorystycznym. Celem książki jest zapobieganie frustracjom w yw ołanym niepotrzebnym i w yda­ tkam i na źle d o b ran ą garderobę. P o n ad to zam ieszczam y szczegółowe inform acje o deseniach. jest w zorow o perfekcyjna.w skazuje odcienie odpow iednie dla danego ty p u kolorystycznego. prowadzi w Monachium własny instytut. współautorka ksiqżki. Franziska Zingel. była już konsultantkg poradnika kolorystycznego z serii Freundin. N a przykładzie kolorów standardow ych .