You are on page 1of 4

17 lutego 2016 r.

Wojewdzki Sd Administracyjny w Krakowie


za porednictwem
Miejskiego Zakadu Wodocigw i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Ktach
Strona Skarca:
Marcin Haat
Redaktor Naczelny portalu ,,Nowa Wie w gminie
Kty
Organ:
Miejski Zakad Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Ktach
ul. w. Maksymiliana Kolbe 25a
32-650 Kty

SKARGA
na decyzj Miejskiego Zakadu Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ktach z dnia 29 stycznia 2016
r. (Nr 120/16), utrzymujc w mocy zaskaron decyzj z dnia 11 stycznia 2016 r. (Nr 2849/15)
Dziaajc w imieniu wasnym, na podstawie art. 3 2 pkt. 1 i art. 50 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270 ze
zm.), wnosz skarg na decyzj Miejskiego Zakadu Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ktach
(dalej: MZWiK, Spka) z dnia 29 stycznia 2016 r. (Nr 120/16), utrzymujc w mocy zaskaron
decyzj z dnia 11 stycznia 2016 r. (Nr 2849/15).
Zarzucajc naruszenie art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Czowieka i podstawowych wolnoci (Dz.U.
1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji
publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782, dalej: u.d.i.p.) przez nieudzielenie informacji publicznej, wnosz o:
1. Uchylenie decyzji MZWiK z dnia 29 stycznia 2016 r. (Nr 120/16) oraz poprzedzajcej j decyzji
z dnia 11 stycznia 2016 r. (Nr 2849/15),
2. Zasdzenie na rzecz Strony Skarcej zwrotu kosztw postpowania wedug norm
przepisanych.
UZASADNIENIE
W dniu 13 grudnia 2015 r. zwrciem si z wnioskiem o udostpnienie informacji publicznej w
postaci wysokoci nagrd przyznanych w roku 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015 (do dnia odpowiedzi

na wniosek) wszystkim osobom pracujcym w MZWiK, poprzez podanie stanowiska, komrki


organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia przyznanej nagrody.
W wyniku przeduenia terminu na udzielenie odpowiedzi na przedmiotowy wniosek do dnia
11 stycznia 2016 r., w tyme dniu udzielono mi informacji w zakresie nagrd przyznanych osobom
skadajcym owiadczenie majtkowe na podstawie art. 24 h ustawy o samorzdzie gminnym (Dz.U.
2013 r., poz. 594 z pn. zm., dalej u.s.g.) - czonkom zarzdu Spki. W pozostaym zakresie tj.
wszystkich pozostaych pracownikw MZWiK - wydano decyzj odmawiajc udzielenia informacji
publicznej. W uzasadnieniu rozstrzygnicia wskazano, i wnioskowane informacje zawieraj dane
osobowe podlegajce ochronie. Dodatkowo, jako podstaw odmowy powoano art. 5 ust. 2 u.d.i.p.
tj. przesank ochrony prywatnoci osoby fizycznej.
W dniu 14 stycznia 2016 r. zoyem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wyniku
ktrego decyzj z dnia 29 stycznia 2016 r. Spka utrzymaa w mocy decyzj j poprzedzajc,
powielajc zasadniczo dotychczasow argumentacj. W ramach uzasadnienia potwierdzono, i
MZWiK jest podmiotem zobowizanym do udostpnienia informacji publicznej, jednake dane
informacje korzystaj z ochrony na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Podkrelono ponownie, i mimo
wnioskowania o wysoko nagrd bez wskazania imiona i nazwiska osoby, ktrej ona dotyczy,
konieczna jest ochrona jej danych osobowych, ze wzgldu na art. 6 ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135, dalej: u.o.d.o.).
W niniejszej sprawie brak jest wtpliwoci, i speniony zosta zakres podmiotowy oraz
przedmiotowy u.d.i.p. MZWiK, jako spka komunalna, stanowica wasno gminy, jest bowiem
podmiotem zobowizanym do udostpnienia informacji na gruncie art. 4 ust. 1 pkt. 5 u.d.i.p. (zob.
przykadowo wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2013 r. o sygn. akt II SAB/Sz 53/13). Natomiast dane
dotyczce nagrd pracowniczych posiadaj walor informacji publicznej w wietle art. 1 ust. 1 oraz art.
6 ust. 1 pkt. 5 lit. c u.d.i.p. (zob. przykadowo wyrok WSA z dnia 16 wrzenia 2015 r. o sygn. akt II
SAB/Rz 77/15, wyrok WSA z dnia 12 lutego 2015 r. o sygn. akt II SAB/Ke 1/15, wyrok WSA z dnia 19
marca 2015 r. o sygn. akt II SAB/Ol 10/15).
Istot problemu sta si fakt, i mimo dostrzeenia przez Spk dwch konstytucyjnych
wartoci tj. prawa do informacji oraz prawa do prywatnoci, przyja ona od pocztku prymat tego
drugiego. Tym samym, w sposb nieuprawniony zawone zostao konstytucyjnie zagwarantowane
prawo do informacji.
Takie dziaanie naley uzna za niepodane. Istotnie, na gruncie Konstytucji RP z 1997 r.
istniej dwie przeciwstawne sobie wartoci jawno oraz prywatno. Oczywicie, naley za kadym
razem bada okolicznoci konkretnej sprawy w celu wywaenia, ktre z przedstawionych praw bdzie
miao zastosowanie. W przedmiotowej sprawie taka analiza nie zostaa jednak dokonana. MZWiK,
zarwno w pierwszym, jak i kolejnym rozstrzygniciu jedynie lakonicznie uzasadni swoje stanowisko,
nie wyjaniajc w sposb wyczerpujcy oraz wszechstronny motyww podjtej decyzji. Z tego
powodu nie sposb oceni analizy MZWiK jako rozpatrzenia caoksztatu okolicznoci, ktre
pozwoliby na uznanie, i konieczna jest akceptacja przewagi prawa do prywatnoci nad prawem do
informacji. Zarwno bowiem prawo do informacji, jak i prawo do prywatnoci s wartociami
przeciwstawnymi, jednake rwnorzdnymi.

Niezalenie od powyszego, pragn podkreli, i w mojej ocenie wnioskowane informacje


nie powinny korzysta z ochrony prywatnoci osoby fizycznej. Udostpnienie przedmiotowych
informacji nie prowadzi bowiem do ujawnienia konkretnych osb. Naley ponownie podkreli, i
przedmiotem wniosku nie byo ujawnienie informacji, ktre poczytywa mona jako dane wraliwe
(przykadowo adres zamieszkania).
Spka, jako podstaw swojego rozstrzygnicia powoaa bdnie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. tj.
przesank prywatnoci osoby fizycznej., jak rwnie art. 6 u.o.d.o. W przypadku ograniczenia
dostpu do informacji publicznej ze wzgldu na prywatno osoby fizycznej nie maj zastosowania
spostrzeenia na temat przepisw u.o.d.o., co potwierdzi WSA w wyroku z dnia 19 sierpnia 2015 r.
(sygn. akt II SA/Gd 373/15): ,,Art. 5 ustawy o dostpie do informacji publicznej nie wprowadza jako
przesanki ograniczenia prawa do informacji ochrony danych osobowych (por. wyrok Wojewdzkiego
Sdu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 2013 r., II SA/Kr 395/13, dostpny na stronie
https://orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie oznacza to jednak, e na gruncie ustawy o dostpie do
informacji publicznej relacje midzy dostpem do informacji oraz ochron danych osobowych nie
wystpuj, ale naley je ocenia w oparciu o prywatno, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy, a
dopiero nastpnie to rozwizanie odnie do przepisw ustawy o ochronie danych osobowych (por. G.
Sibiga, glosa do wyroku SN z 8 listopada 2012r., I CSK 190/12, Monitor Prawniczy 20013/8/59-62).
Odnoszc si do powoanego przez Spk art. 6 u.o.d.o., dotyczcego definicji danych
osobowych, w cytowanym wyej orzeczeniu Sd trafnie zauway, i do przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu art. 6 u.o.d.o. konieczne jest spenienie przesanek zawartych na gruncie
art. 23 tej ustawy. Jednym z warunkw jest dopuszczalno przetwarzania danych, gdy jest to
niezbdne do wykonywania okrelonych prawem zada realizowanych dla dobra publicznego (art. 23
ust. 1 pkt. 4 u.o.d.o.). W tym zakresie u.o.d.o. odsya do przepisw innych ustaw, ktrymi
niewtpliwie bd przepisy u.d.i.p.
Ponadto, za chybiony naley uzna argument, zgodnie z ktrym dane dotyczce przyznanej
nagrody nie mog by udostpnione ze wzgldu na ochron dbr osobistych pracownikw na gruncie
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Przede wszystkim, w przedmiotowym stanie faktycznym
MZWiK posiada szczeglny status pracodawcy. Jest to bowiem spka komunalna, gospodarujca
mieniem gminy, a co za tym idzie ma obowizek udostpnia informacje na podstawie przepisw
u.d.i.p. Ponadto, przedstawiona przez Spk wypowied rodzi wtpliwo co do prawidowego
zrozumienia przepisw ustawy. Skoro bowiem MZWiK konsekwentnie ogranicza dostp do informacji
publicznej, to te musi akceptowa fakt, i informacje dotyczce nagrd posiadaj walor informacji
publicznej. Trudno zatem zgodzi si ze stanowiskiem, i dane o wynagradzaniu pracownika mog
zosta udostpnione jedynie w przypadku uzyskania jego zgody.
W tym miejscu naley przypomnie, i obowizki informacyjne podmiotw zobowizanych do
udostpnienia informacji publicznej na gruncie u.d.i.p. powinny by traktowane szeroko. W wyroku z
dnia 30 wrzenia 2015 r. (sygn. akt I OSK 2093/14) NSA istotnie wskaza: ,,W ustawie o dostpie do
informacji publicznej nie okrelono zamknitego katalogu informacji publicznej, poniewa
ustawodawca chcia, aby spoeczestwo posiadao instrument do jak najszerszej kontroli instytucji
publicznych. Taki instrument, aby by sprawny, powinien obejmowa jak najwiksz liczb stanw
faktycznych. Liczba ta nie moe by ograniczona, poniewa dynamiczny charakter stosunkw
spoeczno-gospodarczych rodzi nowe sytuacje, w ktrych pojawia si aktywno podmiotw

publicznych. Ta aktywno w pastwie demokratycznym powinna by poddana kontroli spoecznej za


porednictwem narzdzia, jakim jest prawo dostpu do informacji publicznej. Dlatego te uznaje si,
e w demokratycznym pastwie prawa jak najszerszy katalog informacji musi by przedmiotem
kontroli spoecznej (wyroki: NSA z dnia 31 maja 2004 r., sygn. akt OSK 205/04, WSA w Warszawie: z
dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1542/08, z dnia 12 padziernika 2010 r., sygn. akt II
SA/Wa 933/10, z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Wa 117/09).
Dodatkowo, naley zauway, i nagrody pracownicze stanowi form docenienia
dziaalnoci pracownika. Przyznawane mog by za m.in. szczeglne zaangaowanie, osignicia
zawodowe. Niezrozumiaym jest wic niech w ujawnieniu takich danych m.in. uzasadnienia
przyznania nagrody. Ponadto, transparentno wydatkowania rodkw przeznaczanych na
wynagrodzenia pracownikw stanowi standard w demokratycznym pastwie prawnym. Naley zatem
zgodzi si, i obywatele maj prawo wiedzie na co konkretnie wydaje si rodki komunalne.
Podsumowujc, informacje o nagrodach przyznanych pracownikom MZWiK wraz z podaniem
stanowiska, komrki organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia powinny by udostpnione przez
podmiot zobowizany na gruncie u.d.i.p.
Wobec powyszego odwoanie jest uzasadnione i wnosz jak na wstpie.

{}