STATUT JASIELSKIEGO STOWARZYSZENIA CYKLISTÓW

Rozdział 1 Nazwa Stowarzyszenia, siedziba, teren działania §1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW”, w skrócie: „JSC”. 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r. poz. 104) oraz niniejszego statutu. §2. Siedzibą „JSC” jest miasto JASŁO. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. §3. „JSC” opiera swą działalność na aktywności społecznej członków stowarzyszenia oraz działaczy. §4. „JSC” ma prawo tworzenia sekcji. §5. „JSC” posługuje się logo, wg załącznika nr 1 do niniejszego Statutu. §6. „JSC” może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. §7. „JSC” może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Rozdział 2 Cel i środki działania §8. Celem „JSC” jest: 1. Popularyzacja i rozwój sportu rowerowego. 2. Podnoszenie kwalifikacji sportowych członków Stowarzyszenia. 3. Pomoc w zdobywaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia sportowego. 4. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym turystyki rowerowej. §9. Dla osiągnięcia celu określonego w §8 „JSC” stosuje następujące środki działania: 1. Zrzesza członków uprawiających sport rowerowy.

1

2. Tworzy warunki do zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 3. Organizuje imprezy rowerowe o charakterze sportowym i turystyczno – rekreacyjnym. 4. Współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym statutem Stowarzyszenia. 5. Dba o przestrzeganie walorów etycznych sportu. 6. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, inną działalność zmierzającą do realizacji swych statutowych celów. Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki §10. 1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą stać się członkiem Stowarzyszenia wyłącznie po uprzednim przedłożeniu Zarządowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, oraz na ich wyłączną odpowiedzialność. 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, Członkowie Wspierający ustalają z zarządem „JSC”. 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia, które stają się członkami honorowymi z chwilą ustania kadencji pierwszego Zarządu Stowarzyszenia. §11. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. b. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2

c. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia, d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. §12. 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, c. regularnego opłacania składek, d. chronienia dobrego imienia Stowarzyszenia, e. przestrzegana zasad etyki i etykiety kolarskiej. 2. Zarząd „JSC” może zobowiązać członków Stowarzyszenia do innych świadczeń na rzecz „JSC”. 3. Członkowie wspierający, uczestniczący i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. §13. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a. wystąpienia członka z szeregów Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, b. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków „JSC” wskutek nie wywiązywania się z obowiązków statutowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek, na pisemny wniosek składu osobowego członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, c. rozwiązania „JSC”. 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. §14. Za postępowanie nie licujące z mianem kolarza Zarząd „JSC” ma prawo udzielić upomnienia lub nagany. §15. O sankcjach dyscyplinarnych w stosunku do członków „JSC” wyszczególnionych w §14, decyduje Zarząd „JSC”.

3

§16. O ile Zarząd „JSC” nie postanowi inaczej, wykluczony członek może ubiegać się o ponowne przyjęcie do „JSC” po upływie 2 lat. Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia §17. 1. Władze „JSC” stanowią: a. Walne Zgromadzenie Członków, b. Zarząd „JSC”, c. Komisja Rewizyjna, 2. Kadencja władz trwa 2 lata (24 miesiące kalendarzowe). §18. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie i dobrowolnie. §19. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd. Członek Stowarzyszenia powinien być powiadomiony nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. 2. Ordynację wyborczą i porządek obrad obowiązujący na Walnym Zgromadzeniu opracowuje Zarząd przy udziale Komisji Rewizyjnej. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych (z wyjątkiem wniosków dotyczących zmian w Statucie i wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia). §20. 1. Walne Zgromadzenia dzielą się na: a. zwyczajne, b. nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej niż 1 na rok. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są na skutek: a. uchwały poprzedniego Zebrania lub Zarządu podjętej większością 2/3 głosów, b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, c. na wniosek uchwalony przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków „JSC”. §21. 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. §22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1. Uchwalanie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia. 2. Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium. 3. Wybór Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
4

4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez władze lub członków Stowarzyszenia. 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie większością 2/3 głosów. §23. 1. Zarząd „JSC” składa się z 5 osób. Zarząd „JSC” może się ukonstytuować w następujący sposób: a. Prezes, b. dwóch zastępców (Vice-Prezesów), c. dwóch członków Zarządu do spraw różnych. §24. 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: a. reprezentowanie i promocja Stowarzyszenia na zewnątrz, b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, c. zarządzanie majątkiem oraz funduszem Stowarzyszenia, w zakresie określonym odrębnym regulaminem, d. zwoływanie walnych Zebrań, e. wydawanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji, f. powoływanie sekcji, komisji i zespołów. 2. Szczegółowy zakres oraz tryb pracy Zarządu określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. §25. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych na Walnym Zebraniu, w tym Przewodniczącego i sekretarza. 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. §26. 1. Komisja Rewizyjna: a. przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności „JSC”, b. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności „JSC”, c. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek, określa terminy i sposób ich usunięcia, d. wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, e. bierze udział w posiedzeniach Zarządu. Rozdział 5 Kooptacja członków władz §27. 1. Władzom przysługuje prawo kooptacji członków do tych władz w przypadku niepełnego ich składu lub w przypadku ustąpienia członków Zarządu (Komisji rewizyjnej). 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 pełnego składu władz.
5

Rozdział 6 Majątek i fundusz „JSC” §28. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: a. ze składek członkowskich, b. z darowizn, spadków, zapisów, c. dotacji i ofiarności publicznej. 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. §29. Szczegółowy tryb pracy Zarządu w zakresie działalności finansowej i majątkowej określają uchwały Zarządu. §30. Wysokość składek i opłat za użytkowanie sprzętu ustalana jest przez Walne Zebranie. Rozdział 7 Rozstrzyganie sporów §31. 1. Spory powstałe wśród członków w obrębie Stowarzyszenia rozstrzygane są przez Zarząd. 2. Odwołania od orzeczeń wydanych przez Zarząd rozpatrywane są przez Walne Zebranie. Rozdział 8 Postanowienia końcowe §32. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów. 2. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który przeznaczony ma być majątek – określa Walne Zebranie. §33. 1. Statut niniejszy może być zmieniony bądź zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów. 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów. 3. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który przeznaczony ma
6

być majątek – określa Walne Zebranie.

7