You are on page 1of 3

21.

Ćwiczenie „cel życiowy”

w w w Materiały w wersji

elektronicznej

Mówimy, że ludzie rodzą się z celem życiowym. Niektórzy nigdy nie zastanawiają się nad nim i po�
zostaje on nienazwany przez całe ich życie. Mimo to istnieje. Jest on powodem naszego istnienia na
tej planecie. Jest to sprawa, którą mamy dokończyć, dar, który mamy ofiarować. Cel życiowy nie
ma związku z pracą, a nawet wykonywanym zawodem. Jest to całogodzinne, całodobowe, codzien�
ne wyrażanie tego, kim jesteś, gdy osiągasz swój pełen potencjał.
Kiedy klienci realizują ten cel, czują się spełnieni. Wnoszą swój wkład i doprowadzają do zmian.
Kiedy nie realizują tego celu, czują się odsunięci i niespełnieni. Nawet jeśli klient nie określił swoje�
go celu życiowego, on istnieje. Nawet jeśli klienci nie mogą w satysfakcjonujący sposób wyartykuło�
wać swojego celu, mogą powiedzieć, na czym polega różnica, kiedy realizują swój cel i kiedy go nie
realizują. Dla nich działanie niezgodne z tym celem życiowym jest rodzajem wyzwania. Wówczas
czują się okropnie, są pozbawieni życia, odsunięci.
Zadaniem coacha jest praca z klientami nad sformułowaniem celu życiowego w postaci stwier�
dzenia, którego mogą użyć, gdy wyrażają cel swojej egzystencji w świecie. Stwierdzenie to umoż�
liwia im łatwe i szybkie „skontaktowanie się” z ich celem życiowym. Stwierdzenie dotyczące celu
życiowego jest jak wielki neon, który pomoże im wydostać się z mielizny, gdy na niej utkną. A po�
nieważ jest to osobiste stwierdzenie klienta, do jego własnego użytku, może ono być tak wielkie
i doniosłe albo tak transformacyjne, jak tylko klient jest w stanie je wyrazić. Nie będzie przez nikogo
wyśmiane ani ocenione.
Proces określania celu życiowego zachodzi w kilku etapach.
1. ���������������������������������������������������������������������������������������������
Coach proponuje wizualizację lub ćwiczenie, które służą generowaniu wrażeń i pozwalają klien�
tom uzyskać wgląd w naturę ich celu życiowego. (Poniżej prezentujemy cztery wizualizacje.)
2. Coach wraz z klientem omawiają wizualizację pod kątem zdefiniowania wpływu, jaki klient
chciałby wywierać na innych. Klient i coach przeprowadzają burzę mózgów i współpracują ze
sobą w tym procesie. Zadaniem coacha jest słuchanie i ciągłe zachęcanie do wypowiedzenia
wszystkich słów pochodzących z wizualizacji. Coach nasłuchuje, czy jakieś słowa lub tematy
powtarzają się. Coach używa również własnej intuicji, wyczuwając, jaki wpływ na klienta mają
wypowiadane przez niego słowa lub wyrażenia. Coaching celu życiowego jest niezwykle in�
tuicyjny. Coach wraz z klientem nasłuchują słów, które wywołują u klienta największy odzew.
Coach kompiluje te słowa i ponownie podsuwa klientowi, aby ten mógł je usłyszeć i sprawdzić,
które z nich wywołują u niego najsilniejsze uczucia. W ten sposób zaczyna powstawać stwier�
dzenie o wywieraniu wpływu na innych.

Początkowe stwierdzenia o  wywieraniu wpływu zazwyczaj są ogólne: „Chcę, żeby ludzie byli
szczęśliwi”; „Chcę, żeby ludzie mieli lepsze relacje”. Problem z tego typu ogólnymi stwierdzenia�
mi polega na tym, że są one zbyt niejasne, aby zmotywować klienta do działania. Praca coachin�
gowa koncentruje się więc następnie na pogłębianiu poczucia własnego wpływu na innych, aby
powstałe stwierdzenie było bardziej precyzyjne i aby klient miał się do czego odwołać. Stwier�
dzenie o wywieraniu wpływu musi być wystarczająco jasne i silne, aby umożliwić klientowi po�
wracanie do niego, gdy w swoim życiu zboczy z obranego kursu. Opisuje ono wpływ, jaki klienci
chcą wywierać na innych, na przykład: żeby ludzie żyli pełnią życia, byli autentyczni w swoich
działaniach, kontaktowali się ze swoim prawdziwym „ja”, odnajdowali osobistą moc, odkrywali
własną kreatywność, doświadczali swojej wielkości albo powracali do życia.

© 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved.
© Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2014. All rights reserved.

1

„Jestem latarnią”. Karen Kimsey-House. „Odkrywam wewnętrzną prawdę”. Dopracowanie tego stwierdzenia może trwać miesiącami lub latami. aby żyli pełnią życia. jaka nastąpiła w tobie i we wszystkich przybyłych osobach. Nie trzeba ich publicznie ogłaszać. Podczas wstępnej sesji coachingowej dotyczącej celu życiowego klient najprawdopo� dobniej znajdzie jedynie jego ogólną wersję. Wszyscy jesteście odmienieni w jakiś fundamentalny sposób. Ponadto odnajdywanie stwierdzenia o  celu życiowym wymaga czasu. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA.3. który potraktują jako swój motyw przewodni. • Jestem dynamitem. majestatycz� nie lub kwieciście. następnym krokiem jest znale� zienie metafory. że wywarło tak wielki wpływ? © 2011 Henry Kimsey-House. „Jestem budzikiem”. która jednak będzie już nadawać się do dalszej obróbki. co musi być osiągnięte. opuszczasz salę i resztę życia prowadzisz jako inna osoba. Jest to proces zdejmowania kolejnych warstw i docierania do istoty celu danej osoby. Twoje przyszłe „ja” zaczyna przemawiać do tej grupy słuchaczy. który przypomina ludziom. 2 . Celem jest znalezienie wersji. Zadaniem coacha jest bycie orędownikiem celu życiowego i zachęcanie klientów. który przekształca życie innych ludzi. Metafora i stwierdzenie dotyczące wywierania wpływu powinny być zwięzłe i maksymalnie od� działywać na klienta – składać się z nie więcej niż 15 słów. „Wzywam ludzi. na scenie. 2014. że stwierdzenia dotyczące celu życiowego mogą brzmieć staromodnie. używanie celu ży� ciowego w coachingu wówczas. że trzeba nad nią jeszcze popracować. że jesteś w dużej grupie ludzi zgromadzonych przed sceną. Mogą go narysować albo znaleźć utwór muzycz� ny. oczywiście. Służą one tobie i twoim klientom. aby klienci wyobrazili sobie swój cel życiowy. wiedząc. Wizualizacja 1 Wyobraź sobie. gdy klienci poszukują tego. aby powrócili do domu”. Rolą coacha jest właśnie zachęcanie i kontynuowanie pracy służącej doprecyzowaniu celu i. Wizualizacje to dopiero początek – gromadzenie surowego materiału. aby stworzyli prawdziwie wielką własną jego wersję. Zauważmy. że znajdowanie metafor zazwyczaj nie jest dla klientów łatwe. która ujmuje istotę celu życiowego. Cel życiowy niekoniecznie jest czymś. który (która) sprawia. Twoje przy� szłe „ja” w pewien sposób wywarło głęboki wpływ na ciebie i pozostałych ludzi. która pomoże im w określeniu celu życiowego. ����������������������������������������������������������������������������������������� Gdy już stwierdzenie o wywieraniu wpływu zostanie ustalone. że ludzie (stwierdzenie o wywieraniu wpływu). co będzie im w życiu dawać satysfakcję. Zachęcaj klientów. All rights reserved. Metafora może także zmienić się z czasem. jaki twoje przyszłe „ja” wywarło na ciebie i pozostałe osoby? • W jaki sposób zostaliście odmienieni? • Kim było twoje przyszłe „ja”. W górze. Często trudno im zobaczyć siebie w  postaci metafory czy wyobrażenia. znaj� duje się twoje przyszłe „ja”. Oto przykładowe stwierdzenia dotyczące celu życiowego: • Jestem latarnią. aby mogli poczuć siłę celu życiowego. „Rozbijam kłamstwa”. powinien być jednak wyzwaniem motywującym klientów do działania i trzymania się drogi prowadzącej do jego realizacji. która prowadzi ludzi ku ich marzeniom. Nagle uświadamiasz sobie zmianę. Metafora może też dotyczyć działania: „Budzę ludzi”. • Jestem budzikiem. I tak jest dobrze. Pytania: • Na czym polegał wpływ. Świadomy tego wpływu na siebie i innych. którą klient odczuwa jako bliską prawdy. Stwierdzenie dotyczące celu życiowego zawiera się w następującej formule: Jestem (metafora). aby byli kreatywni i szukali jakiejkolwiek inspiracji. „Jestem kamykiem w  bucie”. • Jestem kamykiem w bucie. „Jestem dynamitem”. Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved. Na przykład: „Jestem magikiem”. który budzi w ludziach ich wielkość. Zauważmy. Istnieje wiele innych sposobów doprowadzania do tego.

To pod każdym względem wspaniała planeta. Spójrz na tłum. gdy masz przemówić publicznie. jednak nie jest zamieszkana. Posia� dasz moc stworzenia z tej planety tego. All rights reserved. Byłeś całkowicie i bezapelacyjnie żywy! (Przerwa). Pytania: • Gdzie byłeś? • Co robiłeś? • Jacy ludzie byli wokół ciebie? • Co się wówczas w nich pojawiło? • Jaki ty wywarłeś na nich wpływ? Wizualizacja 3 Powróć ponownie do swojego audytorium. Będzie to tylko jedna szansa. żeby była. Pytanie: • Jaki wywarłeś wpływ? Co zdarzyło się tym ludziom? Wizualizacja 4 Wchodzisz do statku kosmicznego. co inni o tobie pomyślą. Jest scena. jednak wszyscy ci ludzie w jakiś sposób się zmienią. Stawiasz pierwsze kroki na planecie i mówisz: „Będzie tu tak i tak”. jaki chcesz mieć na tę całą grupę. 3 . Jak będzie? © 2011 Henry Kimsey-House. co chcesz z niej uczynić? (Przerwa). Gdy podchodzisz do mikrofonu. co zamierzasz tam zdziałać. Poczuj to. 2014. żeby stała się ona tym. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA. Jesteś w podróży do nieodkrytej jeszcze planety we wszechświecie.. że tym razem to ty jesteś na scenie. jaki wywrzesz wpływ. kiedy miałeś pełny kontakt ze swoją mocą – czas. Na sali panuje gwar. będą inaczej żyć. Trzydzieści sekund.10–9–8–7–6–5–4–3–2–1”. czas zatrzymuje się na moment i  słyszysz w swoich uszach głos wypowiadający twoje imię. kiedy nie obchodziło cię. Rakieta startuje. ponieważ wywarłeś na nich tak wielki wpływ. kiedy w kręgosłupie..Wizualizacja 2 Przesuń wskazówki zegara wstecz i spójrz na okres w swoim życiu. czas. 15. jedna możliwość wywarcia wpływu. Gdy na niej lądujesz. Drzwi otwierają się. oprócz tego. Phillip Sandahl and Laura Whitworth. a wokół niej zgromadzona duża grupa ludzi. czym chcesz. a następnie mówiący: „Przez 30 sekund będziesz miał szansę wywrzeć wpływ. Karen Kimsey-House. Wszystko pozostaje takie samo jak poprzednio. All rights reserved. Statek kosmiczny ląduje na planecie. ramionach i koniuszkach palców u rąk czułeś mrowienie ekscytacji. co pojawia się w tobie w sytuacjach.