21.

Ćwiczenie „cel życiowy”

w w w Materiały w wersji

elektronicznej

Mówimy, że ludzie rodzą się z celem życiowym. Niektórzy nigdy nie zastanawiają się nad nim i po�
zostaje on nienazwany przez całe ich życie. Mimo to istnieje. Jest on powodem naszego istnienia na
tej planecie. Jest to sprawa, którą mamy dokończyć, dar, który mamy ofiarować. Cel życiowy nie
ma związku z pracą, a nawet wykonywanym zawodem. Jest to całogodzinne, całodobowe, codzien�
ne wyrażanie tego, kim jesteś, gdy osiągasz swój pełen potencjał.
Kiedy klienci realizują ten cel, czują się spełnieni. Wnoszą swój wkład i doprowadzają do zmian.
Kiedy nie realizują tego celu, czują się odsunięci i niespełnieni. Nawet jeśli klient nie określił swoje�
go celu życiowego, on istnieje. Nawet jeśli klienci nie mogą w satysfakcjonujący sposób wyartykuło�
wać swojego celu, mogą powiedzieć, na czym polega różnica, kiedy realizują swój cel i kiedy go nie
realizują. Dla nich działanie niezgodne z tym celem życiowym jest rodzajem wyzwania. Wówczas
czują się okropnie, są pozbawieni życia, odsunięci.
Zadaniem coacha jest praca z klientami nad sformułowaniem celu życiowego w postaci stwier�
dzenia, którego mogą użyć, gdy wyrażają cel swojej egzystencji w świecie. Stwierdzenie to umoż�
liwia im łatwe i szybkie „skontaktowanie się” z ich celem życiowym. Stwierdzenie dotyczące celu
życiowego jest jak wielki neon, który pomoże im wydostać się z mielizny, gdy na niej utkną. A po�
nieważ jest to osobiste stwierdzenie klienta, do jego własnego użytku, może ono być tak wielkie
i doniosłe albo tak transformacyjne, jak tylko klient jest w stanie je wyrazić. Nie będzie przez nikogo
wyśmiane ani ocenione.
Proces określania celu życiowego zachodzi w kilku etapach.
1. ���������������������������������������������������������������������������������������������
Coach proponuje wizualizację lub ćwiczenie, które służą generowaniu wrażeń i pozwalają klien�
tom uzyskać wgląd w naturę ich celu życiowego. (Poniżej prezentujemy cztery wizualizacje.)
2. Coach wraz z klientem omawiają wizualizację pod kątem zdefiniowania wpływu, jaki klient
chciałby wywierać na innych. Klient i coach przeprowadzają burzę mózgów i współpracują ze
sobą w tym procesie. Zadaniem coacha jest słuchanie i ciągłe zachęcanie do wypowiedzenia
wszystkich słów pochodzących z wizualizacji. Coach nasłuchuje, czy jakieś słowa lub tematy
powtarzają się. Coach używa również własnej intuicji, wyczuwając, jaki wpływ na klienta mają
wypowiadane przez niego słowa lub wyrażenia. Coaching celu życiowego jest niezwykle in�
tuicyjny. Coach wraz z klientem nasłuchują słów, które wywołują u klienta największy odzew.
Coach kompiluje te słowa i ponownie podsuwa klientowi, aby ten mógł je usłyszeć i sprawdzić,
które z nich wywołują u niego najsilniejsze uczucia. W ten sposób zaczyna powstawać stwier�
dzenie o wywieraniu wpływu na innych.

Początkowe stwierdzenia o  wywieraniu wpływu zazwyczaj są ogólne: „Chcę, żeby ludzie byli
szczęśliwi”; „Chcę, żeby ludzie mieli lepsze relacje”. Problem z tego typu ogólnymi stwierdzenia�
mi polega na tym, że są one zbyt niejasne, aby zmotywować klienta do działania. Praca coachin�
gowa koncentruje się więc następnie na pogłębianiu poczucia własnego wpływu na innych, aby
powstałe stwierdzenie było bardziej precyzyjne i aby klient miał się do czego odwołać. Stwier�
dzenie o wywieraniu wpływu musi być wystarczająco jasne i silne, aby umożliwić klientowi po�
wracanie do niego, gdy w swoim życiu zboczy z obranego kursu. Opisuje ono wpływ, jaki klienci
chcą wywierać na innych, na przykład: żeby ludzie żyli pełnią życia, byli autentyczni w swoich
działaniach, kontaktowali się ze swoim prawdziwym „ja”, odnajdowali osobistą moc, odkrywali
własną kreatywność, doświadczali swojej wielkości albo powracali do życia.

© 2011 Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl and Laura Whitworth. All rights reserved.
© Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA, 2014. All rights reserved.

1

używanie celu ży� ciowego w coachingu wówczas. który przekształca życie innych ludzi. Podczas wstępnej sesji coachingowej dotyczącej celu życiowego klient najprawdopo� dobniej znajdzie jedynie jego ogólną wersję. I tak jest dobrze. aby mogli poczuć siłę celu życiowego. aby powrócili do domu”. Cel życiowy niekoniecznie jest czymś. która prowadzi ludzi ku ich marzeniom. jaki twoje przyszłe „ja” wywarło na ciebie i pozostałe osoby? • W jaki sposób zostaliście odmienieni? • Kim było twoje przyszłe „ja”. Oto przykładowe stwierdzenia dotyczące celu życiowego: • Jestem latarnią. All rights reserved. która pomoże im w określeniu celu życiowego. „Jestem latarnią”. który przypomina ludziom. Rolą coacha jest właśnie zachęcanie i kontynuowanie pracy służącej doprecyzowaniu celu i. aby żyli pełnią życia. Na przykład: „Jestem magikiem”. „Jestem kamykiem w  bucie”. który budzi w ludziach ich wielkość. oczywiście. • Jestem budzikiem. „Rozbijam kłamstwa”. „Wzywam ludzi. który (która) sprawia. All rights reserved. Karen Kimsey-House. jaka nastąpiła w tobie i we wszystkich przybyłych osobach. ����������������������������������������������������������������������������������������� Gdy już stwierdzenie o wywieraniu wpływu zostanie ustalone. Pytania: • Na czym polegał wpływ. aby byli kreatywni i szukali jakiejkolwiek inspiracji. że znajdowanie metafor zazwyczaj nie jest dla klientów łatwe. Twoje przy� szłe „ja” w pewien sposób wywarło głęboki wpływ na ciebie i pozostałych ludzi. „Odkrywam wewnętrzną prawdę”. Zachęcaj klientów. Dopracowanie tego stwierdzenia może trwać miesiącami lub latami. „Jestem dynamitem”. W górze. Stwierdzenie dotyczące celu życiowego zawiera się w następującej formule: Jestem (metafora). Wizualizacje to dopiero początek – gromadzenie surowego materiału. Świadomy tego wpływu na siebie i innych. co będzie im w życiu dawać satysfakcję. Wszyscy jesteście odmienieni w jakiś fundamentalny sposób. Twoje przyszłe „ja” zaczyna przemawiać do tej grupy słuchaczy. opuszczasz salę i resztę życia prowadzisz jako inna osoba. • Jestem dynamitem.3. Wizualizacja 1 Wyobraź sobie. majestatycz� nie lub kwieciście. Często trudno im zobaczyć siebie w  postaci metafory czy wyobrażenia. Nie trzeba ich publicznie ogłaszać. wiedząc. Zadaniem coacha jest bycie orędownikiem celu życiowego i zachęcanie klientów. 2014. Metafora może też dotyczyć działania: „Budzę ludzi”. że jesteś w dużej grupie ludzi zgromadzonych przed sceną. aby klienci wyobrazili sobie swój cel życiowy. gdy klienci poszukują tego. która jednak będzie już nadawać się do dalszej obróbki. Mogą go narysować albo znaleźć utwór muzycz� ny. aby stworzyli prawdziwie wielką własną jego wersję. Metafora i stwierdzenie dotyczące wywierania wpływu powinny być zwięzłe i maksymalnie od� działywać na klienta – składać się z nie więcej niż 15 słów. co musi być osiągnięte. że ludzie (stwierdzenie o wywieraniu wpływu). © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA. Ponadto odnajdywanie stwierdzenia o  celu życiowym wymaga czasu. że wywarło tak wielki wpływ? © 2011 Henry Kimsey-House. którą klient odczuwa jako bliską prawdy. Phillip Sandahl and Laura Whitworth. Celem jest znalezienie wersji. znaj� duje się twoje przyszłe „ja”. na scenie. Istnieje wiele innych sposobów doprowadzania do tego. który potraktują jako swój motyw przewodni. Nagle uświadamiasz sobie zmianę. że trzeba nad nią jeszcze popracować. Zauważmy. która ujmuje istotę celu życiowego. Jest to proces zdejmowania kolejnych warstw i docierania do istoty celu danej osoby. Zauważmy. następnym krokiem jest znale� zienie metafory. „Jestem budzikiem”. • Jestem kamykiem w bucie. Służą one tobie i twoim klientom. Metafora może także zmienić się z czasem. 2 . powinien być jednak wyzwaniem motywującym klientów do działania i trzymania się drogi prowadzącej do jego realizacji. że stwierdzenia dotyczące celu życiowego mogą brzmieć staromodnie.

ponieważ wywarłeś na nich tak wielki wpływ.. Posia� dasz moc stworzenia z tej planety tego. jedna możliwość wywarcia wpływu. Jest scena. © Copyright for the Polish edition by Wolters Kluwer SA. oprócz tego. jaki wywrzesz wpływ. kiedy nie obchodziło cię. All rights reserved. Karen Kimsey-House. co zamierzasz tam zdziałać. Byłeś całkowicie i bezapelacyjnie żywy! (Przerwa). Stawiasz pierwsze kroki na planecie i mówisz: „Będzie tu tak i tak”. kiedy miałeś pełny kontakt ze swoją mocą – czas. Spójrz na tłum. Trzydzieści sekund. Poczuj to. kiedy w kręgosłupie. czym chcesz. Jak będzie? © 2011 Henry Kimsey-House. Będzie to tylko jedna szansa. Gdy na niej lądujesz. co chcesz z niej uczynić? (Przerwa). Wszystko pozostaje takie samo jak poprzednio. 3 . ramionach i koniuszkach palców u rąk czułeś mrowienie ekscytacji. Drzwi otwierają się. czas zatrzymuje się na moment i  słyszysz w swoich uszach głos wypowiadający twoje imię. Jesteś w podróży do nieodkrytej jeszcze planety we wszechświecie. Statek kosmiczny ląduje na planecie. jednak nie jest zamieszkana. czas. że tym razem to ty jesteś na scenie. a wokół niej zgromadzona duża grupa ludzi. co inni o tobie pomyślą. co pojawia się w tobie w sytuacjach. Phillip Sandahl and Laura Whitworth.. All rights reserved. Pytania: • Gdzie byłeś? • Co robiłeś? • Jacy ludzie byli wokół ciebie? • Co się wówczas w nich pojawiło? • Jaki ty wywarłeś na nich wpływ? Wizualizacja 3 Powróć ponownie do swojego audytorium. To pod każdym względem wspaniała planeta. Na sali panuje gwar. 15. gdy masz przemówić publicznie. będą inaczej żyć. żeby stała się ona tym. jaki chcesz mieć na tę całą grupę.10–9–8–7–6–5–4–3–2–1”. Gdy podchodzisz do mikrofonu. jednak wszyscy ci ludzie w jakiś sposób się zmienią. 2014. a następnie mówiący: „Przez 30 sekund będziesz miał szansę wywrzeć wpływ. Pytanie: • Jaki wywarłeś wpływ? Co zdarzyło się tym ludziom? Wizualizacja 4 Wchodzisz do statku kosmicznego. Rakieta startuje. żeby była.Wizualizacja 2 Przesuń wskazówki zegara wstecz i spójrz na okres w swoim życiu.