You are on page 1of 3

 

Szczecin dnia 03 września 2016 r.  
 
                                 ​Prokurator Generalny 
                                 Zbigniew Ziobro 
                                 Al. Ujazdowskie 11 
                                 00­950 Warszawa 
 
W  związku  ze  stwierdzeniem  rażących  i  uporczywych  naruszeń  prawa  przez 
Stowarzyszenie  Obóz  Narodowo  –  Radykalny  z  siedzibą  w  Częstochowie  (adres:  ul. 
Ogrodowa  4/10  42­200  Częstochowa)  wpisane  do  rejestru  Stowarzyszeń,  innych 
organizacji  społecznych  i  zawodowych  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych 
zakładów  opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439902 
zwanego  dalej  ​„Stowarzyszeniem  ONR”  zwracam  się do Pana Prokuratora o  złożenie 
do  właściwego Sądu  na  podstawie  art.  28 w  związku z  art.29  ust.  1 pkt 3 ustawy z  dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  
wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia ONR. 
 
W  uzasadnieniu  niniejszego  wniosku  należy  wskazać,  że  członkowie 
Stowarzyszenia  ONR  w  ramach  działalności  tego  Stowarzyszenia  wielokrotnie 
dopuszczali się rażącego naruszenia następujących przepisów prawa: 
   
1)
art.  256 § 1 kodeksu karnego który stanowi:  
“Kto  publicznie  propaguje  faszystowski  lub  inny  totalitarny  ustrój  państwa  lub 
nawołuje  do  nienawiści  na  tle  różnic  narodowościowych,  etnicznych,  rasowych, 
wyznaniowych  albo  ze  względu  na  bezwyznaniowość,  podlega  grzywnie,  karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 
 

1)

ł
Ż
ą

art. 257 kodeksu karnego, który stanowi: 
”K​to  publicznie  znieważa  grupę  ludności  albo  poszczególną  osobę  z  powodu  jej 
przynależności  narodowej,  etnicznej,  rasowej,  wyznaniowej  albo  z  powodu  jej 
bezwyznaniowości  lub  z  takich  powodów  narusza  nietykalność cielesną innej osoby, ​podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.​” 
 
Wskazanych  naruszeń  prawa  dopuścili  się  członkowie  Stowarzyszenia  ONR 
podczas  imprez  i  uroczystości  lub  innego  rodzaju  spotkań  tego  stowarzyszenia, 
prowadząc  działalność  tego  stowarzyszenia  lub  posługując  się   symboliką 
Stowarzyszenia  ONR.  Świadczą  o  tym  liczne  doniesienia  prasowe.  Oto  jedynie  kilka 
przykładów: 
  
Ad. 1 
 
19.12.2007  nto.pl 
ł „Do  s du  w  Opolu  trafi   ąwniosek  prokuratury  o  rozwi zanie  Obozu 
Narodowo­Radykalnego w Brzegu. Powód? Propagowanie faszyzmu.
  Pierwsza  sprawa 
dotyczy a  ponad  20  osób, które  wś majuń 2005 roku podczas uroczysto ci  pa stwowych na 
Górze  w.
ł   Anny  krzyczaę y  faszystowskie
ż
 has a: "Znajdzie si  kij na  ydowski ryj", "Niemcy 
won z opolskich stron", " ydzi z Polski precz".  
ł ż W  drugiej  sprawie do żs du  zosta  ju  skierowany akt oskar enia  przeciwko trzem 
 

 

ł
ł
ę

cz onkom Obozu Narodowo
ł  Radykalnego, którzy  w tym roku podczas  sk adania kwiatów 
pod
ś   pomnikiem  Powsta
ś ę ęców  l skich  na  Górze  w.  Anny  podnie li r k   w faszystowskim 
pozdrowieniu.” 
  
http://trybuna.eu/12960­2/ 
 
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wasze­zdjecia­marsz­onr­w­krakowie/xt6px 
 
http://natemat.pl/38605,onr­traci­politycznie­poprawna­maske­za­to­ze­czesto­
krzewicielami­antypolonizmu­sa­zydzi­nie­ponosimy­winy 
 
https://stopnacjonalizmowi.wordpress.com/2015/10/17/sieg­heil­na­ulicach­lo
dzi­czyli­patrioci­z­brzezin­na­wycieczce­w­wielkim­miescie/ 
 
http://ekoszalin.pl/index.php/artykul/11940­Rzymskie­pozdrowienia­polskich­
patriotow 
 
Ad. 2 
 
14.09.2015 Wawalove.pl 
 
ą
„Antyimigranckie has a na  transparentach  pod  lup   prokuratora.  "Nie  dla 
islamskiej  
dziczy"  
W  sobotę  na  pl.  Defilad  odbyło  się  zgromadzenie  "Polacy  Przeciw  Imigrantom".  Po 
kilkudziesięciu  minutach  protestujący  ruszyli   na   pl.  Zamkowy  głośno  wykrzykując 
antyimigranckie  hasła.  Na  transparentach,  które  nieśli,  można  było  m.in.  przeczytać 
"Islamskie świnie czekamy i łby poobcinamy" lub "Nie dla islamskiej dziczy".  
Po  marszu  opublikowano  również  film,  na  którym  można  usłyszeć,  jak  uczestnicy 
marszu śpiewają "Auschwitz Birkenau Sia la la la la". 
 
02.05.2016 Wprost 
 
„Narodowcy spalili zdj cie prezydenta Wroc awia w jarmu ce 
Podczas
ł   niedzielnego  marszu  Obozu  Narodowo­Radykalnego  we Wroc awiu 
dosz o  do spalenia  portretów  prezydenta  Wroc awia  Rafa a Dutkiewicza  oraz  profesora  
Zygmunta  Baumana.  S   w ród  nas  ludzie,  którzy  tak  naprawd   nigdy  tutaj   nie powinni 
by .  Nie s   st
ń d,  uzurpuj   sobie  ró nego  rodzaju  prawa  w stosunku do nas,  mieszka ców 
Wroc awia i jest
ł  to jedna z tych osób – o wiadczy  jeden z narodowców, po czym podpali  
zdj łcie  prezydenta  Dutkiewicza  w jarmu ce.  Mówi ,  e prezydent  Wroc awia  "ma 
odpowiednie  nakrycie  g owy,  przyjmuje  ró nych  ludzi,   chodzi  do meczetu".  Podczas 
palenia zdj  t um skandowa  has o: "id  na ca o ".” 
 
Zgodnie  ze  stanowiskiem  doktryny  rażące  naruszenie  prawa  lub  statutu  jest 
naruszeniem dotyczącym  szczególnie  istotnych wymogów  jednego  lub  drugiego źródła 
regulacji  i to  naruszeniem  popełnionym w sytuacji braku normalnej, zwykle stosowanej 
staranności  działania.  Natomiast  naruszenie  uporczywe  jest  naruszaniem 
wielokrotnym,  a  zwłaszcza  występującym  pomimo  ostrzeżeń  czy  upomnień,  a  więc  w 
zasadzie  z  pełną  świadomością  niewłaściwości  takiego  postępowania.  Należy 
 

 
stwierdzić,  że  art.  29  ust.  1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach dotyczy działalność całego 
stowarzyszenia,  ponieważ  w art.  29  ust.  2  Prawa  o  stowarzyszeniach  ustawodawca 
podkreślił  wprost,  iż  sąd  ma  możliwość  zawieszenia   zarządu.  Czynności  te mogą być 
podejmowane  przez  poszczególne  osoby,  ale  muszą  one  dotyczyć  działalności 
stowarzyszenia (tej przewidzianej np. w statucie lub rzeczywiście wykonywanej).  
 
Jak  już  wyżej  wskazano  w  przypadku  Stowarzyszenia  ONR  działań  noszących 
znamiona  naruszeń  ww.  przepisów  kodeksu  karnego  dopuszczali  się  jego  członkowie 
podczas  imprez  i  uroczystości  organizowanych  przez  to   Stowarzyszenie,  prowadząc 
działalność  Stowarzyszenia  ONR  lub  posługując   się  symboliką   Stowarzyszenia  ONR. 
Zdarzenia  te  miały  miejsce  praktycznie  na  terenie  całego  kraju.  ​Jednocześnie 
biorąc  pod uwagę powyższe  należy  wskazać,  że charakter tych wielokrotnych naruszeń 
prawa  wskazuje,  że  odwołanie   się  do  ideologii  faszystowskiej  i  antysemickiej  i 
stosowanie przemocy  w  celu  propagowania tej  zbrodniczej  ideologii  stanowi faktycznie 
jeden  z  najważniejszych  celów  tego  Stowarzyszenia  pomimo,  że  nie  znajduje 
odzwierciedlenia  w  statucie  tego  Stowarzyszenia  czy  innych  aktach  na  podstawie 
których  organizacja  ta   funkcjonuje.  Oznacza  to,  że  Stowarzyszenie  ONR  dopuszcza  się 
rażącego i  uporczywego naruszenia  przepisów kodeksu karnego. Należy więc uznać, że 
do  naruszeń  tych doszło w  ramach działalności Stowarzyszenia ONR w rozumieniu art. 
28 Prawa o stowarzyszeniach.   
 
Jednocześnie  skoro  fatycznym celem  działania Stowarzyszenia ONR  jest rażące i 
uporczywe  naruszanie  tak  ważkich  norm  prawnych  to  nie  ma  warunków  do 
przywrócenia  działalności  Stowarzyszenia  ONR  zgodnej  z  prawem.  Na  podobnym 
stanowisku  stanął  Sąd  Rejonowy  w  Opolu  w  postanowieniu  z   dnia  12  października 
2009  r. wydanym w sprawie OP VIII Ns Rej. KRS 11579/07/460/M), (niepubl) w którym 
to orzeczeniu  sąd  stwierdził, że  przyczyną zastosowania takiego środka nadzoru  było, 
odwołanie  się  przez  stowarzyszenie   do  tradycji  skrajnie prawicowej organizacji,  która 
głosiła  poglądy  antysemickie  i faszystowskie  zaś bezprawne działania  stowarzyszenia 
były  potwierdzone  m.in.  prawomocnymi  wyrokami  karnymi  jej  członków  za  czyny 
popełnione podczas organizowanych przez nich wydarzeń. 
 
W  świetle  powyższego  jedynym  środkiem  w  tej  sytuacji,  który  pozwoli  na 
doprowadzenie  do  stanu  zgodnego  z  prawem  jest  rozwiązanie  Stowarzyszenia  ONR. 
Należy więc uznać, że w  tym wypadku ziściły się określone w art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa 
o stowarzyszeniach przesłanki uzasadniające rozwiązanie Stowarzyszenia ONR.   
 
W związku z tym wnosimy jak na wstępie.  
                      /­/ Agnieszka Pomaska 
                      /­/ Sławomir Nitras 
                      /­/ Paweł Olszewski 
                      /­/ Cezary Tomczyk