You are on page 1of 5

grupa a

Komunikacja interpersonalna

...................................................
imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.
1. Zaznacz odpowiedzi zawierające cechy
charakteryzujące osobę przedsiębiorczą. (0–1 p.)
a) zdolności przywódcze, asertywność
b) brak konsekwencji w działaniu
c) akceptowanie zmian
d) niechęć do podejmowania decyzji
2. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
zdania fałszywego literę – F.
(0–2 p.)
a) Osoba spokojna, opanowana, konsekwentna, ale
niezdecydowana to flegmatyk. . . . . .
b) Osoba depresyjna, z trudem podejmująca
decyzje to melancholik. . . . . .
c) Osoba pobudliwa, reagująca silnie
i apodyktycznie to sangwinik. . . . . .
d) Osoba towarzyska i pogodna, ale często
niekonsekwentna to choleryk. . . . . .
3. Podaj nazwy ról organizacyjnych na podstawie
ich opisów.
(0–3 p.)
Role organizacyjne

Opis
Polegają na kontaktach z innymi
ludźmi.
Wymagają podejmowania decyzji
w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji.
Polegają na zbieraniu
i przetwarzaniu informacji.

4. Czy odmowa wyrażona w formie: „Raczej Ci nie
pomogę, bo ostatnio mnie zawiodłeś”, jest odmową
asertywną? Uzasadnij krótko odpowiedź. (0–2 p.)
.............................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.............................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................
klasa

a). Konformizm . . . . .
b). Asertywność . . . . .
c). Empatia . . . . .
A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy.
B. Przyjęcie cudzych wartości za własne
i podporządkowanie się wynikającym z nich
zasadom.
C. Pełne i otwarte wyrażanie siebie w kontaktach
z innymi.
D. Rozstrzyganie konfliktów w wyniku
wzajemnych ustępstw.
6. Przyporządkuj podane wypowiedzi lub mowę
ciała do określonego typu zachowania: uległego
(U), asertywnego (AS), agresywnego (AG),
wpisując odpowiednie symbole w miejsce kropek.
(0–2 p.)
a) „Takie jest moje zdanie” . . . . .
b) unikanie wzroku kolegi . . . . .
c) spokój, opanowanie . . . . .
d) podniesiony ton głosu, wymachiwanie rękami
.....

7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Komunikacja werbalna obejmuje…
a) ustną i pisemną formę komunikacji.
b) dźwiękowe składniki wypowiedzi, które niosą
ze sobą znaczenie niezależnie od treści.
c) siłę głosu i tempo wypowiedzi.
d) aktywne słuchanie.
8. Nadaj właściwą kolejność przebiegowi procesu
komunikacji, wpisując w miejsce kropek
numery od 1 do 6.
(0–3 p.)
a) kodowanie . . . . .
b) nadawca . . . . .
c) kanał przekazu . . . . .
d) odbiorca . . . . .
e) dekodowanie . . . . .
f) sprzężenie zwrotne . . . . .

.............................................................................

5. Przyporządkuj pojęciom odpowiadające
im definicje.
(0–2 p.)

9. Wymień cztery przykłady barier występujących

podczas komunikowania się.

(0–2 p.)

.......................................................................

• .......................................................................
• .......................................................................
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli kolejne
etapy procesu decyzyjnego.
(0–3 p.)
I. ROZPOZNANIE

13. Podkreśl w zdaniach prawidłowe informacje.
(0–2 p.)
a) Stosowane podczas negocjacji zaplanowane
działania na szkodę partnera to techniki
manipulacyjne / negocjacyjne.
b) Mediacje / Arbitraż to komunikowanie się stron
konfliktu za pośrednictwem neutralnej osoby
trzeciej w celu zawarcia ugody.
c) Arbitraż musi / nie musi kierować się przepisami
prawa, ale jego wyroki podlegają wykonaniu.
d) Negocjacje twarde / rzeczowe polegają na
dążeniu do uzyskania przewagi i osiągnięcia jak
największych korzyści.

II. PROJEKTOWANIE
1.

14. Podaj nazwy technik manipulacyjnych na
podstawie ich opisów.
(0–3 p.)

2. Ocena wariantów
rozwiązań

Technika
manipulacyjna

III. WYBÓR I REALIZACJA
1. Wybór
najlepszego
rozwiązania

2.

3.

Stawianie kolejnych, coraz bardziej
wygórowanych żądań.

11. Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady
zalet i wad indywidualnego podejmowania
decyzji.
(0–2 p.)
Zalety

Opis

Wady

Celowe przedłużanie lub skracanie
rozmów.
Negatywne osądy i zarzuty
dotyczące spraw
pozamerytorycznych.

15. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz
otrzymane hasło.
(0–4 p.)

12. Wymień dwa rodzaje konfliktów.

(0–1 p.)

1. Rodzaj konfliktu powstającego w wyniku
błędnego postrzegania swojego miejsca
w społeczeństwie.
2. Jedna z ról przypisanych, na którą nie mamy
wpływu.
3. Sprzeczność interesów.
4. Droga przekazu komunikatu.

• .......................................................................
.......................................................................

• .......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . społeczna.

grupa b

Komunikacja interpersonalna

...................................................
imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty.

1. Zaznacz odpowiedzi zawierające cechy
charakteryzujące osobę przedsiębiorczą.
p.)

.............................................................................

(0–1

a) kreatywność
b) brak konsekwencji w działaniu
c) zdolności organizatorskie
d) niechęć do podejmowania decyzji

5. Przyporządkuj pojęciom odpowiadające im
definicje.
(0–2
p.)

a) Osoba spokojna, opanowana, konsekwentna,
ale niezdecydowana to melancholik. . . . . .
b) Osoba depresyjna, z trudem podejmująca
decyzje to flegmatyk. . . . . .
c) Osoba pobudliwa, reagująca silnie
i apodyktycznie to choleryk. . . . . .
d) Osoba towarzyska i pogodna, ale często
niekonsekwentna to sangwinik. . . . . .
3. Podaj nazwy ról organizacyjnych na podstawie
poniższych opisów.
(0–3
p.)
Opis
Zajmuje się planowaniem
pracy zespołu, zachęca do
podejmowania decyzji.
Sumiennie i terminowo
wykonuje powierzone
zadania.
Kieruje pracą zespołu,
powołuje nowych członków
zespołu.

4. Czy odmowa wyrażona w formie: „Nie pójdę
z Tobą dziś do kina, ponieważ muszę pomóc
mamie w domu”, jest odmową asertywną?
Uzasadnij krótko odpowiedź.
(0–2
p.)
.............................................................................

.............................................................................
.

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
zdania fałszywego – literę F.
(0–2
p.)

Role organizacyjne

...................
klasa

a) Nonkonformizm . . . . .
b) Kompromis . . . . .
c) Empatia . . . . .
A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy.
B. Rozstrzyganie konfliktów w wyniku
wzajemnych ustępstw.
C. Nieuleganie powszechnym normom.
D. Pełne i otwarte wyrażanie siebie w kontaktach
z innymi.
6. Przyporządkuj podane wypowiedzi lub mowę
ciała do określonego typu zachowania: uległego
(U), asertywnego (AS), agresywnego (AG),
wpisując odpowiednie symbole w miejsce kropek.
(0–2
p.)
a) „Takie jest moje zdanie” . . . . .
b) unikanie wzroku kolegi . . . . .
c) „Czuję się z tym źle” . . . . .
d) podniesiony ton wypowiedzi, wymachiwanie
rękami . . . . .
7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1
p.)
Komunikacja niewerbalna obejmuje…
a) ustną formę komunikacji.
b) empatię.
c) dźwiękowe składniki wypowiedzi, które niosą
ze sobą znaczenie niezależnie od treści.
d) pisemną formę komunikacji.
8. Nadaj właściwą kolejność przebiegowi procesu
komunikacji, wpisując w miejsce kropek
numery od 1 do 6.
(0–3
p.)
a) sprzężenie zwrotne . . . . .

b) nadawca . . . . .
c) kodowanie . . . . .
d) dekodowanie . . . . .
e) odbiorca . . . . .
f) kanał przekazu . . . . .
9. Wymień cztery zasady prowadzenia skutecznych
negocjacji.
(0–2 p.)
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli kolejne
etapy procesu decyzyjnego.
(0–3
p.)
I. ROZPOZNANIE
II.
1. Wyszukanie wariantów
rozwiązań problemu

2.

III. WYBÓR I REALIZACJA
1.Wybór
najlepszego
rozwiązania

2.

3. Ocena wyboru
i ewentualna
korekta decyzji

13. Podkreśl w zdaniach prawidłowe informacje.
(0–2 p.)
a) Sposoby na skuteczne zaprezentowanie
argumentów podczas negocjacji, bez chęci
szkodzenia partnerowi, to techniki
manipulacyjne / negocjacyjne.
b) Arbitraż / Mediacja nie musi kierować się
przepisami prawa, ale jego wyroki podlegają
wykonaniu.
c) Negocjacje twarde / rzeczowe polegają na
poszukiwaniu rozwiązań akceptowanych
i przynoszących korzyści wszystkim stronom.
d) Arbitraż / Mediacje to rozstrzyganie konfliktów
w sposób polubowny przez osoby wskazane
przez każdą ze stron.
14. Podaj nazwy technik manipulacyjnych na
podstawie opisów.
(0–3
p.)
Technika
manipulacyjna

Opis
Ofiarowanie w zamian za ustępstwa
nagrody, którą jednak otrzyma się
w bliżej nieokreślonej przyszłości.

11. Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady
zalet i wad grupowego podejmowania decyzji.
(0–2 p.)
Zalety

Celowe przedłużanie lub skracanie
rozmów.

Wady
Określenie hipotetycznej sytuacji
pozwalające poznać reakcję drugiej
osoby i jej skłonność do ustępstw.

15. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz
otrzymane hasło.
(0–4
p.)
12. Wymień dwa rodzaje konfliktów.
p.)

(0–1

• .......................................................................
.......................................................................

• .......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1. Sprzeczność interesów.
2. Jedna z barier w komunikowaniu się w postaci
przeszkody fizycznej.
3. Ułożenie brwi, nosa, ust czy brody.
4. Droga przekazu komunikatu.

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informacyjna