English-Polish dictionary of legal terms A Abide by - przestrzegać Aboce board - jawne, uczciwe to abscond from prison- zbiec

z więzienia to abstract [sth from] arguments from - wychwytywać argumenty z... Abstruse - zawiły Absurd - absurdalny Abuse - nadużywać np. władzy, open to abuse - podatny na nadużycie Accessory to - współsprawca Accident insurance - ubezpieczenie od następstw wypadku Accomplice - współwinny, wspólnik According to law - zgodnie z prawem Account payable - "wierzyciele" Account receivable - "dłużnicy" to bring [or call] sb to account for sth - pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za coś of no account - bez znaczenia Accrued interest - narosłe odsetki Accusation - oskarżenie, zarzut to accuse sb of - oskarżać kogoś o..., zarzucać komuś the accused - oskarżony Acknowledge - przyznawać cos, np. fakt Acquaint sb with sth - zapoznać kogoś z czymś Acquit - uniewinnić Acquittal - uniewinnienie Account for - wyjaśnić - explain to take into account, take account of - brać pod uwagę to be accountable (to) - odpowiadać przed Act - ustawa Action - powództwo

1

to bring an action against sb - wnosić powództwo przeciwko komuś Active partner - wspólnik Addendum - załącznik Addict - osoba uzależniona addiction - uzależnienie, drug addic - uzależniona od narkotyków Adjudicate - orzekać adjudication - orzeczenie the matter is under adjudication - sprawa jest rozpatrywana Adjudicator - sędzia Aminister - wymierzać Admit to - przyznać się do Adolescent - młodociany Adopted - adoptowany Adult - dorosły Adulterate - fałszować, podrabiać Adultery - cudzołóstwo To take advantage of - wykorzystywać kogoś Advocate - adwokat Affidavit - pisemne oświadczenie pod przysięga Affray - zakłócenie np. spokoju publicznego Agreement - umowa by mutual agreement - za obopólna zgoda To aid and abet - udzielać pomocy w dokonaniu przestępstwa Aide - doradca Alimony - alimenty Allegation - zarzut Alleged - rzekomy Allegedly - rzekomo Amicable - polubowny Annul - znosić Annulment - zniesienie Appeal - wnosić apelacje, odwoływać się; apelacja, odwołanie right of appeal - prawo do odwołania 2

on appeal - przy apelacji w sądzie wyższej instancji Appear - stawić się Assasination - zamach stanu Assault - napad, atak assault and battery - napaść z pobiciem, czynna napaść Asset-stripping - wykup majątku przedsiębiorstwa Assizes - wyjazdowe sesje sadu Associate - wspólnik Association - stowarzyszenie, zrzeszenie Asylum - azyl Attest - świadczyć, poświadczyć Attorney - pełnomocnik power of attorney - pełnomocnictwo attorney general - minister sprawiedliwości i doradca prawny rządu i Korony [brit]; minister sprawiedliwości i prokurator genneralny[us] Audit - rewidować, sprawdzać, rewizja ksiąg rachunkowych Autopsy - autopsja, sekcja zwłok Avoidance - uchylanie się od płacenia podatków award - odszkodowanie, zasądzać

Go to the top B Back up - wsparcie Backhander - łapówka In bad faith - w zlej wierze Bad debt - nieściągalny dług Bag-snatcher - złodziej torebek Bail - kaucja, zwolnienie za kaucja bail out - wpłacać kaucje Bailiff - komornik [us], w brit. urzędnik sądowy-goniec, pilnuje więśniów i porządku Ballot - tajne glosowanie ballot box - tajne glosowanie 3

ballot paper - karta do glosowania Ban - zakaz Bandit - bandyta Bank loan - pożyczka bankowa Bankrupt - bankrut Bankruptcy - bankructwo Bargaining - negocjancie Barrister - adwokat, obrońca The Bench - Sąd Beyond the age of - powyżej ... roku życia Bidding - licytacja Bill of exchange - weksel Bill of sale - akt sprzedaży Bind over - zobowiązywać pod rygorem Birth certificate - metryka Blackmail - szantaż Blame - wina Blameless - niewinność Block vote - glosowanie pośrednie Bobby - policjant angielski Borough - okręg wyborczy Breach of contract - naruszenie umowy Breach of peace - zakłócenie porządku publicznego Breaking and entering - wtargniecie z włamaniem Break-up value - suma wartości majątku spółki podzielona przez wyemitowane akcje Breathalyzer - alkomat Bribery - przekupstwo to bribe sb to do st - przekupić kogoś by coś zrobił Brief - akta sprawy Bring in - ogłaszać np. verdict Brother-in-law - szwagier Burglar - włamywacz Burglarize, burglar - włamywać się Bulgrary - włamanie 4

Buy off - przekupywać By(e)-law - lokalne zarządzenie Bystander - świadek incydentu

Go to the top C Capital allowance - odpisy amortyzacyjne Capital assets - aktywa trwałe Capital gains tax - podatek od zyskowi kapitałowych Capital punishment - kara śmierci Capital transfer tax - podatek od spadkowa, transfer kapitału Card vote - głosowanie za pośrednictwem przedstawiciela Case - sprawa to have a good case - mieć duże szanse na wygranie sprawy Caucus - komitet wyborczy Certified public accountant - zaprzysiężony rewident, księgowy Certify - poświadczyć to certify sb insane - orzekać o czyjejś niepoczytalności Charge - zarzut, oskarżenie to charge sb (with) - oskarżać kogoś o Cheat on - zdradzić [małżonka] Cheque - czek to pay by cheque - płacić czekiem Child benefit - zasiłek rodzinny Circumstantial evidence - poszlaki Citation - wezwanie (do sadu) Cite - wzywać, wezwać (do sadu) Civil law - prawo cywilne Civil rights - prawa obywatelskie Civil servant - urzędnik służby cywilnej Claimed innccence - twierdzić, że jest się niewinnym to claim on the insurance - składać wniosek o odszkodowanie 5

to claim responsibility for - przyznawać się do Claimant - osoba wysuwająca roszczenie Clarification - wyjaśnienie Clarify - wyjaśniać Classified - tajny, poufny Clause - klauzula To come clean - przyznać się To be in the clear - być wolnym od podejrzę Clemency - łaska Clerk of Court - pisarz sadowym protokolant Clue - wskazówka Clued up - dobrze poinformowany Codicil - testament uzupełniający Collective bargaining - negocjancie w sprawie zbiorowego układu pracy Collision damage waiver - zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania Come out [fact] - wychodzić na jaw To commit sb for trial - postawić kogoś w stan oskarżenia To commit suicide - popełnić samobójstwo Common law - prawo zwyczajowe Common-law - konkubinat, nieślubny związek Compensate - dawać odszkodowanie Compensation - odszkodowanie Complicity - współudział Compos mentis - w pełni władz umysłowych Compound interest - odsetki łączne Compulsory purchase - wywłaszczenie Concession - koncesja tax concession ulga podatkowa Conciliatory - pojednawczy Concord - ugoda Condemn - skazywać Confer - naradzać się To confess to - przyznawać się do Connubial - małżeński 6

Constable - posterunkowy chief constable - naczelnik policji constabulary - siły policyjne Constituency - okręg wyborczy, wyborcy Constituent - wyborca Consumer durables - dobra konsumpcyjne trwałego użytku Consumer goods - towary konsumpcyjny Contradict - zaprzeczyć Conviction - skazanie long rekord of previous convictions - wielokrotnie karany uprzednio Cooperative - spółdzielnia Co-ownership - współwłasność Copyright - prawa autorskie copyright reserved - zastrzeżone prawa autorskie Coroner - urzednik zajmujacy sie ustalaniem przyczyn nagłych zgonów Corporation tax - podatek dochodowy od osób prawnych, podatek CIT Corpse - zwłoki Councillor - radny Counsel - prawnik mogący występować w sądach wyższej instancji counsel for the defence/the prosecution - obrońca/oskarżyciel Counsellor - adwokat Countersign - kontrasygnować Coup d'etat - zamach stanu Court - sąd out of court - załatwić sprawę polubownie to take sb to court - podawacz kogoś do sądu court-house - budynek sadu court-martial - sąd wojenny court of appeal - sąd apelacyjny court of inquiry - komisja śledcza, dochodzeniowa Courtroom - sala rozpraw Covenant - umowa, ugoda Car crash - wypadek samochodowy Credentials - dokumenty tożsamości 7

Crime - przestępstwo, zbrodnia crime wave - fala przestępczości Criminal - przestępca criminal law - prawo karne Cross-examination - przesłuchanie świadka, strony przeciwnej Cross-examine - przesłuchiwać świadka, stronę przeciwną Cross guard - osoba przeprowadzająca dzieci przez ulice Culpable - winny Culprit - sprawca przestępstwa Curfew - godzina policyjna Current assets - środki obrotowe current liabilities - zobowiązanie krótkoterminowe

Go to the top D Damages - odszkodowanie Damafe to property - straty materialne Damning - obciążający Daughter-in-law - synowa Death certificate - akt zgonu Death penalty - kara śmierci Death sentence - wyrok śmierci Debt - dług Debt collector - poborca należności Debtor - dłużnik Deceive sb into - podstępnie nakłonić do Declassify - odtajnić Decree - orzeczenie, wyrok Decree absolute - prawomocne orzeczenie Decree nisi - warunkowy wyrok rozwodowy Deed - akt prawny Deed of covenant - zgoda notarialna 8

Defamation - zniesławienie Defamatory - zniesławiający Defend - Brodnic Defendant - oskarżony [criminal case], pozwany [civil case] Defer - odraczać Delinquency - przestępczość, przestępstwo, wykroczenie Delinquent - winny przestępstwa/wykroczenia; młodociany przestępca Deny - zaprzeczać Detention - zatrzymanie Diffuse - niejasny Diminished responsibility -ograniczona poczytalność Disadvantage - wada, ujemna strona To work to sb's disadvantage - działać na czyjaś niekorzyść Disallow - odrzucać [appeal] Discerning - wnikliwy [wyrok] Disclose - ujawnić Disclosure - ujawnienie Dismiss - oddalać [case] Disorderly conduct - zakłócenie porządku publicznego Dispensation - wymierzanie Dispossess - wywłaszczyć District attorney - prokurator Divorce - rozwód Divorcee - rozwodnik Dock - ława oskarżonych Domicile - miejsce zamieszkania Down payment - zadatek Duty-free - wolnocłowy

Go to the top E

9

Earnest - zadatek Elaborate - zawiły to elaborate on - podawać szczegóły Embezzle - sprzeniewieżyć, defraudować Embezzlement - defraudacja, malwersacja Embezzler - malwersant To empower sb to do sth - uprawnić kogoś do robienia czegoś Enact - uchwalać Endeavour - usiłowanie to endeavour to do sth - usiłować coś zrobić To be entitled to do sth - mieć prawo coś zrobić To entitle sb to sth/to do sth - uprawnić kogoś do czegoś Entrepreneur - przedsiębiorca Equality - równość Equality of opportunity - równouprawnienie Equitable - sprawiedliwy Equity - sprawiedliwość Escalation clause - klauzula o warunkach zmiany cen Escape clause - klauzula uprawniająca do uwolnienia się od zobowiązania Estate - majątek Estimation - opinia Estranged couple - para pozostająca w separacji to be estranged from - pozostawać w separacji Estrangement - separacja Ethics - etyka, moralność Ethical - etyczny Evade - uchylać się Evasion - uchylanie się Evasive - wymijający Evict - eksmitować Eviction - eksmisja Eviction notice - zawiadomienie o eksmisji Eviction order - nakaz eksmisji Evidence - zeznania, dowody 10

t o give evidence - składać zeznania Examination - przesłuchanie Examine - przesłuchiwać Exchange rate - kurs dewizowy Excisable - podlegający akcyzie Excise - akcyza Excise duties - opłaty akcyzowe Excluding VAT - wyłączający VAT Exclusion clause - klauzula wyłączności Mutually exclusive statements - wzajemnie wykluczające się stwierdzenia Exclusive rights - prawa wyłączne Excuse - usprawiedliwienie, wytłumaczenie Execution - egzekucja Executor - wykonawca testamentu Exempt from - zwolniony z to exempt sb from - zwalniać kogoś z Exhibit - dowód rzeczowy Ex officio - z urzędu Exonerate - oczyszczać z Expert witness- biegły, rzeczoznawca Explain - wyjaśnić Explain away - znajdować wytłumaczenie Explanation - wyjaśnienie to find an explanation for sth - znajdować wytłumaczenie dla czegoś Explicable - wytłumaczalny for no explicable reason - z niewyjaśnionych, niezrozumiałych powodów Exploitation - wyzysk Extenuating - okoliczność łagodząca Extortion - wymuszenie Extradition - ekstradycja, extradition order - nakaz ekstradycji Extramarital - pozamałżenski There's more to this than meets the eye - kryje się za tym coś więcej

11

Eye witness - świadek naoczny

Go to the top F Facet - strona, aspekt [zagadnienia, osobowości] Face value - wartość nominalna Fact - fakt Fact-finding - dla zebrania informacji Fairly - sprawiedliwie Fair-minded - bezstronny Fairness - sprawiedliwość, In al fairness - gwoli sprawiedliwości Fake - falsyfikat, podróbka sb's a fake - ktoś nie jest tym, za kogo się podaje False imprisonment - bezprawne pozbawienie wolności Falsely - bezpodstawnie Farcical, fatuous - absurdalne, niedorzeczne Far-fetched - naciagany argument, zbyt daleko idący wniosek Fatality - wypadek śmiertelny Fatally - śmiertelnie Fateful - brzemienny w skutki Father-in-law - teść It's sb faul - to czyjaś wina To be at fault - ponosić winę Features - cecha, rysy twarzy Feckless - nieodpowiedzialny Felon - zbrodniarz Felony - ciężkie przestępstwo Fiduciary - powiernik File - akta, kartoteka To file for divorce - wnosić sprawę o rozwód Final demand - ostatnie ponaglenie 12

To find sb guilty - uznawać kogoś za winnego Fire regulations - przepisy przeciwpożarowe Of no fixed abode - bez stałego miejsca zamieszkania Flout - świadomie łamać, lekceważyć Follow - śledzić Footage - materiale filmowy Forbid - zakazywać to forbid sb ti di sth - zabraniać komuś czegoś Forbidden - zakazany Force - zmuszać to force sb to do sth - zmuszać kogoś do czegoś to force sb's hand - zmuszać kogoś do ujawnienia zamiarów Forceful - przekonujący, silny Forcible - bezprawny, dokonany przemocą Foreclose on - orzekać przepadek, przejmować mienie Foreclosure - egzekucja mienia Forego, forewent, forgo - zrzekać się, rezygnować Forensic - sadowy[med], prawniczy Forfeit - grzywna Forger - fałszerz Forgery - fałszerstw Fornicate - cudzołożyć Foul play - przestępstwo foul play is not suspected - nie podejrzewa się przestępstwa Foundation - fundacja Founder member - członek założyciel To frame sb - wrobić kogoś Fraud - oszustwo Freeloader - naciągacz Free speech - wolność słowa Free will - wolna wola If one's own fre will - z własnej woli Friendly society - towarzystwo wzajemnej asekuracji Frisk - przeszukiwac [podejrzanego] 13

Further - popierać, wspierać [cause] I havent nothing further to say - nie mam nic więcej do powiedzenia Further to your arguments of - w nawiązaniu do pana/pani argumentów

Go to the top G Gainsay - kwestionować, polemizować Gather - zbierać, gromadzić to gather from/that - wnioskować z/że General election - wybory powszechne Genocide - ludobójstwo Getaway - zbiec, uciec Gilt-edged - obligacje państwowe Give way - ustępować pierwszeństwo przejazdu Gloss over - tuszować, zatuszować To give sb the go-ahead (for sth) - dawać komuś zgodę (na cos) Go-between - pośrednik Government stock - państwowe papiery wartościowe Government housing - mieszkania komunalne/ kwaterunkowe Gown - toga Graft - łapówka Grand jury - sąd przysięgłych (US) Grievous bodily harm - ciężkie uszkodzenie ciała Ground rent - czynsz dzierżawny Guarantor - gwarancja Guarantor - gwarant Guardian - opiekun/ka Gunrunning - przemyt broni

Go to the top

14

H Half-brother - brat przyrodni Half-sister - siostra przyrodnia Handcuff - zakładać kajdanki Handcuffs - kajdanki Handling charges - opłaty manipulacyjne Happen (up)on - natrafić na, natknąć się na Harassment - nękanie Seksual harassment - napastowanie seksualne Hardened criminal - zatwardziały kryminalista Harmonize - harmonizować to harmonize with - harmonizować z Harsh judge - surowy sędzia Harshness - surowość Hazard (warning) lights - światła awaryjne Hearing to be - rozprawa Heed/take heed of - brać pod uwagę to pay [no] heed to, to take [no] heed of - nie zważać na to be heedless of - nie zważać na, nie dbać o No hesitation in saying that - bez wahania mogę powiedzieć Hideaway - kryjówka To be in hiding - ukrywać się Hijack - porwanie Hijacker - porywacz Hint - wskazówka give sb a hint - naprowadzić kogoś Hire - wynajmować Hire purchase - sprzedaż ratalna Hit-and-run driver - kierowca zbiegły z miejsca wypadku Hitman - płatny morderca Hold back - powstrzymywać, powstrzymać Hold forth - rozwodzić się Hold over - odroczyć

15

Holding company - holding Hold-up - napad rabunkowy Home in on - namierzyć, namierzać Home loan - kredyt mieszkaniowy Home rule - samorząd Homicide - zabójstwo Hoodlum - bandzior Hooligan - chuligan Hooliganism - chuliganizm Horrendous crime - straszliwa zbrodnia Hush up - tuszować Hustings - kampania wyborcza

Go to the top I Identify - identyfikować Identikit [picture] - portret pamięciowy Identity - tożsamość Identity papers - dowód tożsamości Identity parade - konfrontacja [mająca na celu identyfikacje podejrzanego] Illegal - nielegalny Illegally - nielegalnie Illegitimate - nieślubne dziecko, bezprawne zachowanie Ill-gotten - nieuczciwe zyski Illicit - nielegalny, zakazany, niedozwolony Illogical - nielogiczny, niedorzeczny [argument] Ill-treatment - maltretowanie, znęcanie się Immaterial - nieistotny Immature - niedojrzały Immaturity - niedojrzałość Immoral - niemoralny Immorality - niemoralność 16

Immunity - immunitet Impact - wpływ [prawa na cos] Impartial - bezstronny Impartiality - bezstronność Impeach - postawić w stan oskarżenia Impeachment - postawienie w stan oskarżenia To impel sb to do sth - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś Impersonation - podawanie się za Impostor - oszust, podający się za kogoś Impound - konfiskować Imprint - odcisk Imprison - zamykać/wtrącać do wiezienia Imprisonment - kara wiezienia Inaccurate - niedoskonałość, nieścisłość Inaction, inactivity - bezczynność Inactive - bezczynny Inadequate - niepełny, niezadowalający, nieodpowiedni Inadvertently - nieumyślnie Inane - bezmyślny To be inapplicable to sb/sth - nie stosować się do kogoś/czegoś Inasmuch as - przez to, ze... Inattention - nieuwaga, niedbałość Inattentive - nieuważny Incapacitate - ubezwłasnowolnić kogoś Incapacitated - ubezwłasnowolniony Incest - kazirodztwo Income tax - podatek dochodowy Inconclusive evidence - nieprzekonujący dowód Incorporated company - spółka z osobowością prawna Incriminate - obciążać, obciążyć Incriminating - obciążający Indecent assault - czyn nierządny Indecent exposure - obnażenie w miejscu publicznym Indict - stawiać kogoś w stan oskarżenia 17

To indict sb for - stawiać kogoś w stan oskarżenia pod zarzutem Indictable - podlegający formalnemu oskarżeniu Indictment - akt oskarżenia Industrial tribunal - sąd pracy Sb's ineligible for - komuś nie przysługuje prawo do Inexplicable - niewytłumaczalny Infer - wnioskować, wywnioskować Inference - wniosek, wnioskowanie Under the influence of.. [ex. alcohol]- pod wpływem To inform on sb - donosić na kogoś Infringement - naruszenie Iniquitous - niesprawiedliwy Iniquity - niesprawiedliwosc, niegodziwosc To initiate proceedings against sb - wszczynać przeciwko komuś postępowanie Injunction - nakaz sądowy Injured party - poszkodowany Injustice - niesprawiedliwość Inland Revenue - Urząd Skarbowy In-laws - teściowie Inmate - więzień Inoffensive - nieszkodliwy Inquest - dochodzenie [zwłaszcza w celu ustalenia przyczyn zgonu] To hold an inquiry into - przeprowadzać dochodzenie w sprawie To make inroads into - naruszać Insane - chory umysłowo Insanity - choroba umysłowa Inside story - relacja z pierwszej ręki Insolvency - niewypłacalność Insolvent - niewypłacalny Installment plan - system ratalny Instalment - rata Sb was killed instantly - zginął na miejscu Insurance - ubezpieczenie Insurance policy - polisa ubezpieczeniowa 18

Insurance premium - składka ubezpieczeniowa Insure - ubezpieczać Insured - ubezpieczony Insurer - ubezpieczycie Intentional - zamierzony, celowy Intentionally - celowo Interest - odsetki Controlling interest - pakiet kontrolny Interest-free - nieoprocentowany, bezprocentowy Interest rate - stopa procentowa Interim dividend - tymczasowa dywidenda Interlock - zazębiać się, łączyć się ze sobą Interloper - intruz Intermediary - pośrednik Internal Revenue Service - Izba Skarbowa [US] Internee - internowany Internment - internowanie Interrelated evidences - powiązane ze sobą dowody Interrogate - przesłuchiwać Interrogation - przesłuchanie Interrogator - przesłuchujący, śledczy To die intestate - umrzeć i nie pozostawić testamentu Intimidate - zastraszać, zastraszyć Intimidation - zastraszenie Intoxicated - odurzony, upojony alkoholem Intoxication - upojenie, odurzenie alkoholowe Intricacy - zawiłość Intricate - zawiły Intruder - intruz Intrusion - wtargnięcie An invasion of privacy - naruszenie prywatności Inventory - spis inwentarza Investigation - dochodzenie Investigator - oficer śledczy 19

Private investigator - prywatny detektyw Investment trust - spółka inwestycyjna Invoice - faktura to invoice sb for goods - wystawiać komuś fakturze za towar Invoke - powoływać się na Involved - zawiły Go to the top J

Jail - więzienie, wsadzać do wiezienia Jailbird - kryminalista Jailbreak - ucieczka z wiezienia Jaywalker - pieszy nieprawidłowo przechodzący przez jezdnie Jobbing - pracujący na zlecenie Joint ownership - współwłasność Joint-stock company - spółka akcyjna, S.A. Judge - sędzia, sędziować Judge advocate - asesor sadu, prokurator wojskowy Judg(e)ment - orzeczenie, wyrok To pass judg(e)ment on - wydawać wyrok Judicial - sądowy Judicial review - rewizja procesu Judiciary - sądownictwo Junior minister - podsekretarz stanu Jurisdiction - jurysdykcja Jurisprudence - prawoznawstwo Juror - przysięgły Jury box - ława przysięgłych Just - sprawiedliwy/a [decision] Justice - sprawiedliwość, wymiar spraw. To bring sb to justice - oddawać kogoś w ręce spraw. Justice of the Peace - sędzia pokoju 20

Justifiable - uzasadniony, słuszny Justifiably - słusznie, ze słusznych względów Justification - uzasadnienie Justify - uzasadniać Justly - sprawiedliwie, słusznie Juvenile - nieletni, młodociany Juvenile crime - przestępczość nieletnich Juvenile court - sąd dla nieletnich Juvenile delinquency - przestępczość nieletnich Juvenile delinquent - młodociany przestępca

Go to the top K

Keep back - zatajać, powstrzymywać Keep off - zabraniać wstępu to keep on doing sth - nadal coś robić to keep sth (back) from sb - zatajać coś przed kimś to keep sb from doing sth - powstrzymywać kogoś przed czymś to keep sth from happening - zapobiegać czemuś Key evidence - kluczowy dowód Kidnap - porwać, porywać Kidnapper - porywacz Kidnapping - porwanie Kill - zabijać To be in at the kill - być świadkiem zajścia Killer - zabójca Killing - zabójstwo Kinship - pokrewieństwo Kinsman - krewny Kinswoman - krewna Knotty - zawiły 21

Knowingly - świadomie

Go to the top L Labor union - związek zawodowy Labo(u)r dispute - spór o warunki pracy Labo(u)r market - rynek pracy Labo(u)r relations - stosunki pracy [kierownictwo-pracownik] Lame duck - bankrut Lamely explain - nieprzekonywujące wyjaśnienia Lapse - uchybienie memory lapse - zawodząca pamięć Larceny - kradziez Lascivious - lubiezny Law - prawo against the law - niezgodny z prawem to go to law - iść do sadu to break the law - łamać prawo Law-abiding - praworządny To be a lawbreaker - łamać prawo Law court - sąd Lawful - legalny Lawfully - legalnie Lawless - bezprawny Law school - wydział prawa Law student - student prawa Lawsuit - proces sadowy Lawyer - prawnik Lease - umowa o dzierżawę, najem on lease to - wydzierżawiony Lease back - dzierżawić dobra inwestycyjne od firmy, której wcześniej się je sprzedało 22

Leasehold - dzierżawa, wydzierżawiony Lecherous - lubieżny Legacy - spadek Legal - prawny, legalny To take legal action/proceedings against sb - wytoczyć komuś proces Legal adviser - radca prawny Legally binding - prawnie wiążący Legal tender - srodek platniczy Legislate - uchwalac ustawe Legislation - legislacja Legislative - legislacyjny Legislator - legislator Legislature - ciało ustawodawcze Lender - pożyczkodawca Lessee - dzierżawca, najemca Lessor - wydzierżawiający, wynajmujący Letters patent - zaświadczenie patentowe Lewd - lubieżny Liability - odpowiedzialność [karna] Liabilities - pasywa Liable for - odpowiedzialny za To liaise with - współpracować, współdziałać Liaison - współpraca, współdziałanie Libel - zniesławienie Libellous - zniesławiony Licence - licencja, koncesja Licensee - licencjobiorca, koncesjonariusz Lie detector - wykrywacz kłamstw Life annuity - renta dożywotnia Life imprisonment - dożywocie Life insurance - ubezpieczenie na życie Life sentence - kara dożywotniego wiezienia, dożywocie To come to light - wychodzić na jaw To cast/shed/thhrow light on - rzucać światło na 23

To make light of sth - bagatelizować Likelihood - prawdopodobieństwo In all likelihood - najprawdopodobniej Likely - prawdopodobny sb is likely to do sth - prawdopodobnie to zrobili To liken sth to sth - porównywać cos do czegoś Likeness - podobieństwo Limitation - ograniczenie Limited - ograniczony To be limited to - być ograniczonym do Limited (liability) company - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o. o. Litigation - spór Litterbug - osoba zaśmiecająca miejsce publiczne Loan - pożyczka, kredyt Local authority - władze lokalne Local government - samorząd terytorialny Lock up - zamykać Lodgings - wynajęte mieszkanie Logbook - dowód rejestracyjny Look over - lustrować Looter - złodziej, grabieżca Looting - grabież Ltd - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o. o.

Go to the top M Magistrate - sędzia pokoju Maiden name - nazwisko panieńskie Maintenance - alimenty Maintenance order - nakaz alimentacji Malicious intent - zły zamiar Malpractice - postępowanie niezgodne z etyką zawodową 24

Manslaughter - nieumyślne spowodowanie śmierci Marauder - rabuś, bandyta Marital - małżeński Marital status - stan cywilny Marriage certificate - akt małżeństwa Martial law - stan wojenny Material [evidence] - istotny, mający znaczenie dla sprawy Maternity benefit - zasiłek macierzyński Maternity leave - urlop macierzyński Mediate - pośredniczyć, działać jako mediator Mediation - mediacja Mediator - mediator Medical examiner - ekspert medycyny sadowej Merger - fuzja Middleman - pośrednik Minimum lending rate - minimalne oprocentowanie kredytu Misadventure - nieszczęśliwy wypadek death by misadventure - śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku Misappropriate - sprzeniewierzyć Misconduct - występek professional misconduct - zachowanie niezgodne z etyką zawodową Misconstrue - błędnie zinterpretować Misdemeanour - występek, wykroczenie Misinform - wprowadzać w błąd Misinterpret - błędnie zinterpretować Misinterpretation - błędna interpretacja Misjudge - śle osądzić Missing person - osoba zaginiona Mistreat - znęcać się nad Molest - napastować Money order - przekaz pieniężny Monkey business - machlojki Moot point - punkt sporny Morgue, mortuary - kostnica 25

Mortgage - kredyt hipoteczny, zastaw hipoteczny Mortgagee - wierzyciel hipoteczny Mortgagor - dłużnik hipoteczny Mother-in-law - teściowa Mover - wnioskodawca Mugger - uliczny bandyta Mugging - napad uliczny Murder - morderstwo To commit murder - popełnić morderstwo Murderer - morderca Murderess - morderczyni Murderous - zbrodniczy, morderczy

Go to the top N Nagging - dręczący [suspicion] a nagging suspicion/doubt that - dręczące podejrzenie National debt - dług publiczny Neglect - zaniedbywać, nie dostrzegać, lekceważyć Neglectful - zaniedbujący swe obowiązki To be neglectful of - zaniedbywać Negligible - nieistotny Negotiate - negocjować To negotiate wirh sb (for sth) - pertraktować z kimś (w sprawie) Negotiation - negocjacje under negotiation - w fazie negocjacji Negotiator - negocjator NGO - organizacja pozarządowa No-claims bonus - zniżka za brak szkód, za bezwypadkową jazdę Non-committal - wymijająca odpowiedś, nie zajmujący jasnego stanowiska Non-cooperation - odmowa współpracy Non-taxable - nie podlegający opodatkowaniu 26

Notable - godny uwagi Notary, notary public - notariusz Noteworthy - znaczący, godny uwagi To bring sth to sb's notice - zwrócić na coś czyjąś uwagę To take no notice of - nie zwracać uwagi na To escape sb's notice - umykać czyjejś uwadze It has come to my notice that - dotarło do mnie, że Notification - zawiadomienie Notion - pogląd

Go to the top O Objection - sprzeciw, zarzut To raise/voice an objection - zgłaszać , wyrażać sprzeciw Objective - obiektywny Objectively - obiektywnie Objectivity - obiektywność, obiektywizm Objector - przeciwnik Obligation - obowiązek to be under an obligation to sb - być komuś zobowiązanym to be under an obligation to sth - być zobowiązanym coś zrobić "no obligation to buy" - bez obowiązku kupna Obligatory - obowiązkowy to oblige sb to do sth - zobowiązać kogoś do zrobienia czegoś to be obliged to sb for sth - być zobowiązanym wobec kogoś za coś Obliterate - zacierach, wymazywać z pamięci Oblivion - stan nieświadomości, niepamięć, zapomnienie to sink into oblivion - odchodzić w niepamięć/zapomnienie Oblivious of/to - nieświadomy Obscurity - niejasność Obstruct - utrudniać To be obstructive - stwarzać trudności 27

Occupier - najemca/dzierżawca Offence - przestępstwo ,wykroczenie to commit an offence - popełnić przestępstwo To offend against - naruszać prawo, zasady Offender - przestępca Offer - oferta to makxe an offer for sth - składać ofertę na coś Offering - propozycja, oferta Official receiver - likwidator Old age pension - emerytura Old age pensioner - emeryt Ombudsman - Rzecznik Praw Obywatelskich Open verdict - stwierdzenie, iż nie wykryto sprawcy, lub zgon nastąpił na skutek nieszczęśliwego wypadku To get a second opinion - zaciągać opinii innego specjalisty To have a goos/high opinion of sb - mieć o kimś dobra opinie Oppose - sprzeciwiać się Opposing - przeciwny, przeciwstawny Opprobrium - potępienie To order sb to do sth - kazać komuś coś robić A cheque to the order of - czek na kwotę... Ordinary shares - akcje zwyczajne Organized labour - związki zawodowe Ostensible - rzekomy Ostensibly - rzekomo Outlaw - banita, osoba wyjęta spod prawa Outlay - nakład finansowy Out of bounds - zakazany Out of bounds area - teren zamknięty/zakazany Out-of-work - bezrobotny Outrage - akt przemocy Overdose - przedawkowanie to take an overdose - przedawkować Overpower - obezwładnić 28

Override - unieważniać, uchylać decyzję Overrule - uchylać, unieważniać Overstate - wyolbrzymiać Overturn - unieważniać [decyzję], obalać [rząd] Own up - przyznać się to own to sth - przyznawać się do czegoś to get one's own back on sb - odpłacać się komuś Owner - właściciel Owner-occupier - lokator mieszkania własnościowego Ownership - własność, posiadanie To be under new ownership - mieć nowego właściciela

Go to the top P Package deal - umowa wiązana On pain of death - pod kara/groźba śmierci Panda car - radiowóz policyjny Panel - komisja Pardon - ułaskawienie, ułaskawiać Parent company - firma macierzysta Parish council - rada gminy Partnership - spółka To go into partnership [with], form a partnership [with] - wchodzić w spółkę Pass - uchwalać [law] Patently - ewidentnie Patent office - Urząd Patentowy Paternity suit - postępowanie o ustalenie ojcostwa Pawn - zastawiać Pawnbroker - właściciel lombardu Pawnshop - lombard Pay off - spłacać, przekupywać to pay sth off in instalments - spłacać cos w ratach 29

Paying guest - sublokator Payment - zaplata, płatność Advance payment - zaliczka Penalty - kara Penalty clause - klauzula o karach umownych Pension fund - fundusz emerytalny Peril - niebezpieczeństwo Perilous - niebezpieczny Perilously - niebezpiecznie Perjury - krzywoprzysięstwo to perjure - krzywoprzysięgać Permission - zezwolenie, pozwolenie to give sb permission to do sth - dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś Permit - zezwolenie to permit sb to do sth - pozwalać komuś coś zrobić Pernickety - drobiazgowy Persecute - prześladować Persecution - prześladowanie Persistent offender - recydywista Personal loan - kredyt konsumpcyjny Persuasive - przekonujący Perversion - zboczenie, perwersja, wypaczenie [truth, justice] Petition - petition - pozew, petycja To petition for - wnosić pozew o Pickpocket - złodziej kieszonkowy, kieszonkowiec Piddling reason - blachy powoda Pilfer - krasce [rzeczy małowartościowe] Pilfering - drobne kradzieże Pillage - grabież Plagiarism - plagiat Plagiarist - plagiator Plagiarize - dokonywać plagiatu Plain-clothes - policjant ubrany po cywilnemu Plaintiff - powód/powódka 30

Planning permission - zezwolenie na budowę Plc - S.A. [spółka akcyjna] Plea of guilty - przyznanie się do winy To plead sb's case - bronić czyjejś sprawy Plenary powers - pełnomocnictwo Poach - kłusować Poacher - kłusownik Poetic justice - sprawiedliwości stać się musi zadość To have a police record - być notowanym w kartotece policyjnej Insurance policy - polisa ubezpieczeniowa To take out a policy - ubezpieczać się Policy holder - ubezpieczony Polling booth - kabina do glosowania Polling day - dzień wyborów Polling station - lokal wyborczy To take possession of - brać w posiadanie Possessor - posiadacz Postmortem - sekcja zwłok Postpone - odraczać Powwow - narada Precondition - warunek wstępny To prefer charges - stawiać/postawić zarzut Premeditated - z premedytacja Premise - przesłanka Premium bond - obligacja To press-gang sb into doing sth - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś To pressure sb [to do sth] - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś To pressurize sb [to do/into doing sth] - wywierać nacisk na kogoś, by coś zrobili Presumably - przypuszczalnie Presumably he did it - przypuszczalnie to zrobił Presumption - domniemanie, zalodzenie To prevent sb from do'g sth - uniemożliwić komuś zrobienie czegoś To prevent sth from hapening - zapobiegać czemuś, niedopuszczając do czego Prima facie - oparty na domniemaniu fakt 31

Prison -wiezienie Prisoner - wiezieni The prisoner at the bar - oskarżony przed sadem Private enterprise - prywatne przedsięwzięcie Private eye - prywatny detektyw Private limited company - prywatna sp. z o.o. It seems probable that - wydaje się prawdopodobne, ze Probate - poświadczenie autentyczności testamentu To be on probation - odbywać wyrok w zawieszeniu Probation officer - opiekun sądowy, kurator Probity - prawość To proceed against sb - wszczynać postępowanie przeciwko komuś Proceedings - postępowanie Profit margin - marża Profit-sharing - udział w zysku Profits tax - podatek od zysku, dochodowy Promissory note - skrypt dłużny Pronouncement - oświadczenie Proof - dowód Property - własność Proposer - wnioskodawca Proprietary band - marka zastrzeżona Proprietor - właściciel Proscribe - zakazywać Prosecuting attorney - oskarżyciel publiczny, prokurator Prosecution - wniesienie oskarżenia, oskarżenie, zaskarżenie Prosecutor - oskarżyciel, prokurator Public prosecutor - oskarżyciel publiczny, prokurator Protection racket - wyłudzanie pieniędzy w zamian za ochronę Proviso - zastrzeżenie To do sth under provocation - zostać sprowokowanym do zrobienia czegoś To provoke sb to do/into doing sth - prowokować kogoś do zrobienia czegoś There's a prowler outside - ktoś podejrzany kreci się koło domu By proxy - przez pełnomocnika 32

Public company - spółka akcyjna Public limited company - spółka akcyjna Pummel - okładać pięściami Punch - uderzenie pięścią Punch-up - bijatyka Punishable - karalny Punishment - kara Purchase tax - podatek od wartości dodanej Purloin - przywłaszczenie, przywłaszczyć sobie Purposely - celowo Purse-snatcher - złodziej torebek Pusher - handlarz narkotykami Putative - domniemany

Go to the top Q Quash - unieważniać [np. wyrok] Quotation - wycena

Go to the top R Ransack - plądrować, przetrząsać Ransom - okup to hold to ransom - trzymać jako zakładnika Rape - gwałt Rapist - gwałciciel Rapport - wzajemne porozumienie Rascal - łobuz, łajdak Rashly - pochopnie Rateable value - wartość opodatkowania nieruchomości 33

Ratepayer - osoba płacąca podatek od nieruchomości Reaffirm - potwierdzać Real estate- nieruchomość Real estate business - handel nieruchomościami Realtor - pośrednik w handlu nieruchomościami Rebuke - upomnienie Recall - przypominać sobie Recognition - rozpoznanie [np. osoby] to recognize sby by/as - rozpoznawać kogoś po/jako Recrimination - wzajemne oskarżenie Red-handed - na gorącym uczynku To be caught red-handed - być złapanym na gorącym uczynku Redundancy payment - odprawa Reflation - reflacja, zwiększenie podaży pieniądza Reflationary - powodujący reflacje Reflect on - stawiać w złym świetle Reformatory - zakład poprawczy Refugee - uchodźca Refugee camp - obóz dla uchodźców Tax refund - zwrot nadpłaconego podatku First refusal - prawo pierwokupu Registered company - spółka akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Registered trademark - znak towarowy zastrzeżony Registrar - urzędnik stanu cywilnego Registration number - numer rejestracyjny Registry office - Urząd Stanu Cywilnego [USC] to get married in a registry office - brać ślub cywilny To be on remand - przebywać w areszcie śledczym To be remanded in custody - przebywać w areszcie śledczym Remorseful - skruszony Remuneration - wynagrodzenie Renounce - zrzekać się, zrzec się Rental - opłata Renunciation - wyrzeczenie się, zrzeczenie się 34

Repay - oddawać, zwracać [np. pieniądze] Repayment - spłata Repeal - uchylenie, zniesienie Report - donosić o, odnotować, zgłaszać Reported sb to ... for ... - donosić na kogoś, komuś, za coś Reportedly - podobno Reprehensible - naganny Reprieve - ułaskawienie Repudiate - odrzucić [accusation], wypierać się [kogoś] Reputed - rzekomy Reputedly - rzekomo Resale price maintenance - utrzymanie ceny przy odsprzedaży Reserve price - cena wywoławcza Respondent - pozwany Restitution - rekompensata To make restitution to sb for sth - zrekompensować komuś coś Restricted area - strefa ograniczonego ruchu Restriction - ograniczenie Retainer - zaliczka dla adwokata Retired - emerytowany Retirement - emerytura, przejście na emeryturę Retirement age - wiek emerytalny Retrial - rewizja procesu Retribution - kara Retroactive - działający wstecz In retrospect - z perspektywy czasu Return a verdict - wydawać wyrok Revoke - unieważnić, uchylić Righteousness - prawość Rightful - prawny, prawowity Rightfully - prawowicie, prawnie Rigour - surowy/surowe [prawo, wyrok, kara] Ringleader - prowodyr Riot - rozruchy 35

Rioter - uczestnik rozruchów Riot police - oddział prewencji Risk capital - kapitał spekulacyjny Rob - rabować to rob sb of sth - okradać kogoś z czegoś Robber - rabuś, bandyta Robbery - napad, rabunek Robe - toga Rogue - łobuz Roguish - łobuzerski Roommate - współlokator, współmieszkaniec Rough-and-tumble - bijatyka Rough justice - surowy, ale sprawiedliwy wyrok Roughly - pobieżnie, niestarannie, z grubsza Roughly speaking - mniej więcej Ructions - afera Ruffian - zbój Rule - reguła, przepis to rule in favour of/against/on - wydawać orzeczenie na korzyść/niekorzyść/ w sprawie to rule that - orzekać ze It's against the rules - to niezgodne z przepisami, niedozwolone Rule out - wykluczać Sth cannot be ruled out - nie można czegoś wykluczyć Ruling - orzeczenie Runaway- zbiegły Rundown company - ograniczenie działalności przedsiębiorstwa Running costs - koszty eksploatacji, użytkowania

Go to the top S

36

Sale and lease back - sprzedaż towaru z zastrzeżeniem możliwości dalszego jego użytkowania na zasadzie wynajmu Sales tax - podatek od wartości dodanej Sane - zdrowy psychicznie Savings account - rachunek oszczędnościowy Savings bank - kasa oszczędności Say-so - zgoda, zezwolenie To do sth on sb's say-so - robić coś za czyjąś zgoda To scamper away/off - czmychnąć, czmychać Scandalize - zgorszyć, oburzać Scandalous - skandalistyczny Scar - blizna, szrama, piętno, pokrywać bliznami Scar - [figurative] wywoływać trwały uraz Bomb scare - panika wywołana informacja o podłożeniu bomby Scare away - odstraszać Scoundrel - łajdak Scramble - szamotanina To scramble for - rzucać się na, wydzierać sobie To scrounge sth off sb - wyłudzać coś od kogoś, naciągać kogoś na coś Scrupulous - sumienny, uczciwy, skrupulatny Scrupulously - uczciwie, nienagannie Search - przeszukiwać, rewidować, rewizja Search through - przeszukiwać, przetrząsać Search party - ekipa poszukiwawcza To send out a search party - wysyłać ekipie poszukiwawczą Search warrant - nakaz rewizji Second thoughts/thought - po namyśle To have second thoughts [about sth] - mieć wątpliwości co do czegoś Secured creditor - wierzyciel zabezpieczony Seemingly - pozornie Seize - chwytać, zajmować, zająć Seizure - zajęcie, konfiskata Self-defence - samoobrona To act in self-defence - działać w obronie własnej 37

Self-evident, self-explanatory - oczywisty Self-governing - samorządny Self-inflicted wound - rana zadana samemu sobie Sell-by date - data ważności Selling price - cena zbytu Semblance - pozory Sentence - wyrok, kara To sentence sb to death/to 25 years in prison - skazywac kogoś na karę śmierci/ 25 lat więzienia To pass sentence on sb - wydawać wyrok na kogoś Separation - separacja Settlement - spłata, odszkodowanie; rozstrzygnięcie, porozumienie [agreement] in settlement of our account - na pokrycie należnosci Severance pay - odprawa pieniężna Severity - surowość, ostrość [np. ataku] Sexual assault - napad na tle seksualnym To shack up [with sb] - konkubinat, życ z kimś na kocią lapę Shadow - sledzić Sham - pozorny, udawany Share capital - kapitał akcyjny Share certificate - certyfikat akcji Shareholder - akcjonariusz Share index - wskaźnik kursów akcji Share issue - emisja akcji Shoplifter - złodziej sklepowy Shoplifting - kradzież sklepowa Sick leave - zwolnienie lekarskie Sickness benefit/pay - zasiłek chorobowy Sign away - zrzekać się [praw, wlasności] Simple interest - odsetki zwykłe Sinking fund - fundusz amortyzacyjny Sister-in-law - szwagierka, bratowa Sitting member - poseł bieżącej kadencji Slander - zniesławienie 38

Sleuth - detektyw Slush fund - pieniądze na lapówki Small print - klauzule napisane drobnym drukiem Smash - kraksa Sneak - donosicielka [informal] to sneak up on sb - donosić na kogoś Sniffer dog - pies policyjny Social insurance, social security, social welfare - ubezpieczenie społeczne Social services - opieka społeczna Sole trader - firma jednoosobowa Solicitor - notariusz Solitary confinement - izolatka więzienna Solvency - wypłacalność Solvent - wypłacalny Son-in-law - zięć Sought-after - poszukiwany Spat - sprzeczka Speed limit - ograniczenie prędkości Speed trap - miejsce prowadzenia kontroli radarowej Spending power - siła nabywcza Spite - zlośliwość, robić na złość in spite of - pomino Split personality - rozdowjenie jaźni Spoil - uszkadzać to be spoil for a fight - rwać się do walki to spoil a vote - oddawać nieważny głos Spouse - małżonek, małżonka Squad car - samochód patrolowy Squatter - dziki lokator Stab - pchnięcie, dśgnięcie nożem Stabbing - napad z nożem w ręku Stamp duty - opłata stęplowa Standard of living - standard życia Standing order - zlecenie stałe 39

Starting price - cena wywoławcza State control - nadzór państwowy Stateless - bezpaństwowiec State-owned - panńtwowy State secret - tajemnica państwowa Statute - ustawa, statut Statute book - kodeks on the statute book - w kodeksie Statutory - ustawowy, statutowy Statutory meeting - zgromadzenie założycielskie Stay of execution - zawieszenie wykonania wyroku Steal - kraść Steal away - wykradać się Stepbrother - brat przyrodni Stepchild - pasierb/ica Stepdaughter - pasierbica Stepfather - ojczym Stepmother - macocha Stepsister - siostra przyrodnia Stepson - pasierb Stick-up - napad z bronią w ręku Stillborn - martwo urodzony Stock exchange - giełda papierów wartościowych Stockholder - akcjonariusz Stock market - rynek papierów wartościowych Stowaway - pasażer na gapę Strangle - dusić, udusić Strangulation - uduszenie Strictness - surowość Strike off - pozbawiać prawa wykonywania zawodu Students' union - zrzeszenie studenckie Subcommittee - podkomisja Subcontractor - podwykonawca Sub judice - w trakcie postępowania sądowego 40

Sublet - podnajmować Subpoena - wzywać do stawienia się przed sądem Subsidy - dotacja Subsistence allowance - zapomoga, dieta Subsistence level - poziom minimum socjalnego Substantiate - potwierdzać, udowadniać Subvention - subwencja Sue - podawać do sądu, zaskarżać, procesować się to sue for divorce - występować o rozwód to sue sb for damages - pozwać kogoś o odszkodowanie Suffrage - prawo wyborcze Suicidal - samobójczy to be/feel suicidal - być w nastroju samobójczym Suicide - samobójstwo, samobójca to commit suicide - popełnic samobójstwo Suicide attempt, suicide bid - próba samobójstwa Suit - proces to bring a suit against sb - wytaczać komuś proces Summing-up - mowa podsumowująca Summons - wezwanie, wzywać do sądu to serve a summons on sb - doręczać komuś urzędowe wezwanie Superannuation - składka na fundusz emerytalny Supplementary benefit - zasiłek Supposition - przypuszczenie Suppress - zatajać, tuszować, zakazywać rozpowszechniania Suppression - odebranie [prawa], zakaz, zatajenie Supreme Court - Sąd Najwyższy Surcharge - opłata dodatkowa Surety - gwarancja, poręczenie, poręczyciel to go/stand surety for sb - poręczyć za kogoś Surrender value - suma wykupu polisy ubezpieczeniowej Surrogate mother - matka zastępcza Suspect - podejrzany Suspended sentence - wyrok w zawieszeniu 41

Suspicion - podejrzenie To be under suspicion - być podejrzanym Arrest on suspicion of... - aresztowany pod zarzutem... Suspicious - podejrzany To be suspicious of/about sb/sth - mieć podejrzenia co do kogoś/czegoś Suss out - rozpracować Sweepstake - totalizator, zakłady Sworn - pod przysięga

Go to the top T Takeover bid - oferta przejęcia Tax - podatek before tax - przed opodatkowaniem after tax - po opodatkowaniu Taxable - podlegający opodatkowaniu Tax allowance - ulga podatkowa Tax avoidance - obchodzenie przepepisów podatkowych Tax collector - poborca Tax evasion - uchylanie się od płacenia podatków Tax exemption - zwolnienie od podatku Tax-free - wolny od podatku Tax inspector - inspektor kontroli podatkowej Taxpayer - podatnik Tax rebate - zwrot nadpłaconego podatku Tax relief - ulga podatkowa Tax return - zeznianie/deklaracja podatkowa Telling evidence - wymowny, znaczący dowód Tenancy - dzierżawa najem Tenant - dzierżawca, najemca Tenet - zasada Tenure - tytuł własności, kadencja 42

Termination - wygaśnięcie, rozwiązanie [kontrakt] Test case - precedens sądowy To be a test case for - mieć precedensowe znaczenie dla Testify - zeznawać, zeznać To testify to sth - poświadczyć coś Testimony - zezanie Theft - kradzież Thief - złodziej Thieving - złodziejstwo Third party insurance - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej [OC] Threat - groźba, pogróżka to be under threat of - byc pod grozba Threaten - grozić, zagrażać To threaten sb with sth - grozić komuś czymś Title to - tytuł/prawo do Title deed - tytuł własności Toll - liczba ofiar, opłata za przejazd Top-security - więzienie o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa Town clerk - urzędnik miejski Town council - rada miejska Track - ślad Trademark - znak towarowy Trade mission - przedstawicielstwo handlowe Trade secret - tajemnica handlowa Trade union - związek zawodowy Traffic offence,traffic violation - wykroczenie drogowe Transferable - zbywalny Treaty - traktat Trial - proces the case was sent for trial - sprawa została skierowana do sądu he went on trial for... - był sądzony za... Tribunal - trybunał Intustrial tribunal - sąd pracy Trickery - oszustwo 43

Trickster - oszust, naciągacz Trumped up - sfabrykowane oskarżenie In trust - pod zarządem powierniczym Trust company - spółka powiernicza Trustee - powiernik Trust fund - fundusz powierniczy

Go to the top U Unanimity - jednomyślność Unanimous - jednomyślny, jednogłośny Unanimously - jednomyślnie, jednogłośnie Unauthorized - bezprawny, bez pozwolenia, nieautoryzowany Unbiased - bezstronny Unconstitutional - niezgodny z Konstytucją Uncontested - bezsporny, za zgoda obu stron [rozwód] Uncorroborated - niepotwierdzony Undeniable - niezaprzeczalny Underprivileged - społecznie upośledzony Underworld - świat przestępczy Unemployment benefit, unemployment compensation - zasiłek dla bezrobotnych Unfair dismissal - nieuzasadnione zwololnienie z pracy Unintentional - niezamierzony Unintentionally - niechcący Unit trust - fundusz powierniczy Unjust - niesprawiedliwy Unjustifiable - nieuzasadniony, nie dający się sprawdzić Unjustified - bezpodstawny, nieuzasadniony Unlawful - nielegalny, bezprawny Unmarried mother - samotna matka Unprovoked - nieuzasadniony, bezpodstawny To go unpunished - nie zostać ukaranym 44

Unsavoury - podejrzany Unsubstantiated - niepotwierdzony, bezpodstawny Untried - nieosądzony [więzień] Untrustworthy - niegodny zaufania Unwarranted - nieuzasadniony Unwary - nieświadomy Uphold - przestrzegać [prawa] Upset price - cena wywoławcza Usurer - lichwiarz Usury - lichwa

Go to the top V Value added tax - podatek od towarów i usług [VAT] Valuer - rzeczoznawca, taksator Verdict - orzeczenie, werdykt Verdict of guilty/not guilty - wyrok skazujący/uniewinniający Vetting - lustracja [politics] Victim - ofiara To be the victim of - padać ofiara Victimization - represjonowanie Victimize - represjonować, stosować represje wobec Villain - złoczyńca Violation - naruszenie in violation of - z naruszeniem Violence - przemoc Virtue - moralność Voter - głosujący, wyborca Voting paper - karta wyborcza Voting right - prawo wyborcze

45

Go to the top W Wage freeze - zamrożenie plac No waiting - zakaz postoju Waiver - zrzeczenie się Warden - naczelnik [więzienia] Warder - strażnik [więzienny] Warning triangle - trójkąt ostrzegawczy Warped - wypaczony Warrant - nakaz Search warrant - nakaz rewizji Warranty - gwarancja Under warranty - na gwarancji Water cannon - armatka wodna Waybill - list przewozowy Wealth tax - podatek majątkowy Wearer - posiadacz Wedlock - związek małżeński Welfare state - państwo opiekuńcze Whistle-stop - spotkania przedwyborcze White paper - raport rządowy Wicked crime - haniebna zbrodnia Widow - wdowa Widowed - owdowiały Widower - wdowiec Wire-tapping - podsłuch [telefoniczny] Witness - świadek to bear witness yo - świadczyć o witness for the prosecution/defence - świadek oskarżenia/obrony to witness to sth/having seen sth - zaświadczyć o czymś/ że coś się widziało Witness box/stand - miejsce dla świadka Working capital - kapitale obrotowy

46

Work permit - pozwolenie na prace Work-to-rule - strajk włoski Writ - nakaz urzędowy to issue a writ against sb, serve a writ on sb - pozwać kogoś

Go to the top X X-rated - od lat 18 Go to the top Y Yob(bo) - chuligan

47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful