Instrukcja

Ten skrypt przeznaczony jest do aplikacji WebApp i zakupowania pi³karzy po jak naj
ni¿szej cenie KUP TERAZ.
Mo¿esz zostawiæ komputer w³¹czony z tym programem w aplikacji WebApp po wcze niejszym wybo
rze gracza i jego maksymalnej (wybranej przez siebie) ceny.
Kilka kroków jak zacz¹æ u¿ywaæ AUTOBUYERA
1a) ci¹gnij oprogramowanie i wypakuj pliki do folderu
1b) Otwórz i zainstaluj aplikacjê (autoit-v3-setup)
1c) Dodatki Mofiki's Coordinator Finder & Autobuy Script zapisz na pulpicie
1d) Plik Autobuyer Script zapisz na pasku zadañ windows, ¿eby
mieniu WebApp
1e) Zaloguj siê na WebApp i wejd

móg³ go w³¹czyæ od razu po uru

na rynek transferowy

- Teraz musisz dostosowaæ skrypt do swojego pulpitu i Web App (ja mam inny monitor
ni¿ twój wiêc bêdziesz musia³ zmieniæ koordynaty pod swoj sprzêt) Wykonasz to sam, ni¿ej mas
nstrukcjê do tego.
2a) Otwórz Mofiki's Coordinator Finder na pulpicie i wejd na pole w WebApp na rynku
transferowym "SEARCH". Naci nij spacjê a Mofiki's Coordinator Finder poda Ci namiar
y (koordynaty) gdzie le¿y myszka.
2b) Otwórz prawym przycsiskiem myszki "autobuyer script" na pasku windows i lewym
przyciskiem otwórz Edit Script.
2c) Zobaczysz skrypt zapisany w ten sposób : HotKeySet("{ESC}",
While 1
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
WEnd
Func Terminate()
Exit 0
EndFunc

"Terminate")
1347, 615, 1, 14)
520, 610, 1, 32)
1054, 467, 2, 14)
899, 530, 2, 25)
717, 512, 1, 10)
965, 535, 1, 0)

2d) Take the coordinates given in step 2a and alter the script page so it reads
correct, for example : -

HotKeySet("{ESC}", "Terminate")
While 1
MouseClick("left", 1347, 615, 1, 14) <<<<<<<<<<<<<<----------- W tej linii zmieñ 1
347, 617, na Twoje nowe wspó³rzêdne, które uzyska³e naciskaj¹c spacjê (Mofiki's Coordinator

der).
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
WEnd
Func Terminate()
Exit 0
EndFunc

520, 610, 1, 32)
1054, 467, 2, 14)
899, 530, 2, 25)
717, 512, 1, 10)
965, 535, 1, 0)

2e) Np jak twoje wspó³rzêdne by³y 1000 i 500 to bêdzie to wygl¹daæ tak: -

HotKeySet("{ESC}",
While 1
MouseClick("left",
asz na w³asne.
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
MouseClick("left",
WEnd
Func Terminate()
Exit 0
EndFunc

"Terminate")
1000, 500, 1, 14) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<------- Tu numery zmieni
520, 610, 1, 32)
1054, 467, 2, 14)
899, 530, 2, 25)
717, 512, 1, 10)
965, 535, 1, 0)

Teraz musisz pozmieniaæ inne wspó³rzêdne i postêpuj podobnie jak w punktach 2a do 2e;
3a) Nastêpne wspó³rzêdne to miejsce w którym pojawi siê gracz po naci niêciu SEARCH w WebApp
obacz zdjêcie
3b) Nastêpne wspó³rzêdne to przycisk BuyNow (kup teraz) - zobacz zdjêcie
3c) Nastêpne wspó³rzêdne to przycisk OK by potwierdziæ Buy now (kup teraz) zobacz zdjêcie
3d) Nastêpne wspó³rzêdne to przycisk Back to Search Button (wróæ do przycisku szukaj) zobacz
zdjêcie
3e) Ostatnie wspó³rzêdne to przycisk OK kiedy gracza nie ma na li cie - zobacz zdjêcie
Skrypt kompletny
4a) Naci nij Plik, Nastêpnie Save i Twój skrypt jest gotowy w³¹czasz go po uruchomieniu we
bapp (najlepiej na pe³nym ekranie!)
4b) Dostosuj filtry wyszukiwania dla gracza (cena maksymalna jak¹ chcia³by zap³aciæ, czyl
i najlepiej ni¿sza ni¿ normalnie chodzi na rynku) po tym jak to ustawisz klikni w au
tobuyer script który siê w³aczy i zobaczysz ze dziala sam na web appie
Zacznij od ma³ych profitów, szukaj graczy wartych 3500 kup teraz, ustaw kup teraz na
2500 i zobacz jak dzia³a program z czasem nabierzesz wprawy i Twój zysk bêdzie ogromn
y.
Szukaj na podsawie ró¿nych graczy zmieniaj¹c ich od czasu do czasu.

Gdy zostawisz program sam do dzia³ania, kupi 5 graczy po czym bêdziesz musia³ sam ich
przerzuciæ do klubu b¹d na listê transferow¹.
Ja po 3 tygodniach u¿ywania zarabiam 300 tysiêcy coinsów dziennie!
Pozdrawiam