1.

Mianem tradycji optymistycznej w teoretyzowaniu na temat polityki
światowej określa się:
a) Realizm
b) Radykalizm
c) Szkołę brytyjską
d) Liberalizm
e) Konstrykcjonizm
2. Państwowość empiryczna dotyczy:
a) Uznania międzynarodowego
b) Suwerenności zewnętrznej
c) Państwa jako zaludnionego obszaru z władzą publiczną
d) Działalności państwa na arenie międzynarodowej
e) Sfery skutecznej działalności instytucji państwowych
3. Zagadnienie niedorozwoju jest szczególnie istotne dla:
a) Liberalnej teorii stosunków międzynarodowych
b) Realistycznej teorii stosunków międzynarodowych
c) Marksistowskiej teorii stosunków międzynarodowych
d) Społecznej teorii stosunków międzynarodowych
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Zagadnienia natury ludzkiej jest istotne dla:
Neorealizmu
Liberalizmu socjologicznego
Realizmu strukturalnego 1
Realizmu liberalnego
Liberalizmu współzależności

5. Pluralizm to inna nazwa dla:
a) Liberalizmu radykalnego
b) Radykalizmu
c) Instytucjonalizmu
d) Realizmu strukturalnego
e) Liberalizmu współzależności
6. Wiara w mechanizm niewidzialnej ręki w polityce światowej jest
charakterystycznego dla:
a) Liberalnego internacjonalizmu
b) Liberalnego idealizmu
c) Liberalnego instytucjonalizmu
7. Według kryterium historycznego realizm dzieli się na:
a) Realizm klasyczny, realizm współczesny i neorealizm
b) Realizm klasyczny, realizm strukturalny I i realizm strukturalny II
c) Realizm tradycyjny, realizm liberalny i realizm historyczny
d) Realizm klasyczny, neorealizm i realizm strukturalny
8. Według teorii Immanuella Wallersteina źrodłem stablilności systemu
światowego są:
a) Państwa peryferyjne
b) Państwa rdzenia
c) Państwa semiperyferyjne
9. Po
a)
b)
c)
d)
e)

atakach terrorystycznych z 11 września 2001:
Zaczęły się rozwijać nowe teorie radykalne
Zaczął się kształtować nowy system światowy
Rozwój liberalizmu został częściowo zahamowany
Liberalizm zaczął się intensywnie rozwijać
Nastąpił zwrot w kierunku polityki równowagi sił

Teoria modernizacji mówi o tym że: a) Kraje trzeciego świata powinny przyjąć tą samą ścieżkę rozwoju co kraje Zachodu b) Niedorozwój jest zamierzonym skutkiem …. Realizm koncentruje się na zagadnieniu: a) Państwa jako najważniejszego uczestnika stosunków międzynarodowych b) Jednostki c) Interesu narodowego d) Pokoju międzynarodowego e) Instytucji międzynarodowych f) Wojny g) Absolutnych korzyści h) Relatywnych korzyści 17.? c) Kraje trzeciego świata powinny uniezależniać się od krajów rozwiniętych d) Gospodarka powinna zostać podporządkowana politycznie 12. Do a) b) c) d) przedstawicieli liberalizmu zalicza się: Johna Locker’a Hansa Morgenthau Jeremy’ego Benthama Kennetha Waitza 15.10. prawo międzynarodowe e) Powszechne prawo człowieka. Liberalizm republikański szczególnie mocno …? Tezę o: Demokracje liberalne są bardziej pokojowe i bardziej skłonne do przestrzegania prawa niż inne systemy polityczne 13. Teoria społeczności międzynarodowej: a) Zgadza się z behawiorystami b) Odrzuca behawioryzm c) Siła i interes narodowy d) Zasady procedury. jeden świat dla wszystkich 11. Strukturalizm w teorii międzynarodowej: a) Koncentruje się na analizie światowego kapitalizmu b) Odrzuca analizę kapitalizmu c) To inna nazwa dla radykalizmu lub neomarksizmu d) Obejmuję zarówno liberalne. jak i realistyczne podejścia . Liberalizm skupia się na zagadnieniu: a) Interesów narodowych b) Państwa jako najważniejszego uczestnika stosunków międzynarodowych c) Demokracji d) Współpracy międzynarodowej e) Merkantylizmu f) Wojny g) Relatywnych korzyści h) Absolutnych korzyści 16. Dominującymi tematami krytyki postmodernistycznej są: a) Strategie b) Krytyczna analiza faktów c) Postmodernistyczny empiryzm d) Relacje władzy i wiedzy e) Analiza behawioralna 18. Krytyka liberalizmu koncentruję się na: a) Zagadnieniu natury ludzkiej b) Zagadnieniu postępu c) Uniwersalnym charakterze tej teorii d) Zagadnieniu integracji regionalnej e) Zagadnieniu systemu światowego 14.

Ostatnia debata w ramach teorii międzynarodowej dotyczy: a) Rozwoju nowego systemu światowego b) Kwestii metodologicznej c) Nowych zagadnień w polityce światowej takich jak władza. interesy d) Zagadnienia pokoju światowego e) Zagadnień niedorozwoju 21. wartości. wiedza. Czynnik świadczący o nowej sytuacji geopolitycznej współczesnej polityki światowej… a) Postępująca globalizacja gospodarki światowej b) Rewolucyjny postęp komunikacji i transporcie c) Naciski separatystyczne d) Trendy demograficzne i zdrowotne e) Sytuacja środowiska naturalnego 22. Druga debata rozgrywa się pomiędzy: Podejścia tradycyjne vs behawioryzm 28. Do przedstawicieli szkoły angielskiej w SM należą: a) Thomas Schelling b) Martin Wight c) Charles Tilly d) Robert Ashley e) Hedeley Bull f) Michael Mann 26.19. Konstrukcjonalizm: a) pozostaje w pewnym stopniu w kręgu rewolucji behawioralnej b) poddaje w wątpliwość kumulatywny charakter wiedzy c) zajmuję się zagadnieniem świadomości ludzkiej d) nie wierzy w obiektywnie istniejącą rzeczywistość 24. Behawioryzm koncentruje się na: a) Zagadnieniu rozumienia b) Zagadnieniu wyjaśniania c) Formułowaniu praw rządzących zachowaniem ludzi d) Problematyzowaniem wartości warunkujących naturę ludzką 20. Neoliberalizm koncentruje się na zagadnieniu: a) Wspólnych interesów b) Pokojowym rozwiązywaniu sporów c) Struktury międzynarodowej . Do przedstawicieli realizmu strategicznego w SM należą: a) Thomas Schelling b) Martin Wight c) Charles Tilly d) Michael Mann e) Robert Ashley 27. Feminizm socjalistyczny dostrzega źródło nieuprzywilejowanej …? a) Światowym kapitalizmie b) Niedorozwoju krajów Trzeciego Świata c) Niejasnościach prawa międzynarodowego d) Patriarchalnej organizacji społeczeństwa 25. Do a) b) c) d) e) przedstawicieli społecznego konstruktywizmu w SM należą: Charles Tilly Aleksander Wendt Nicholas Onuf James Deutch Robert Cox 23.

Michael Mann jest przedstawicielem: Socjologii historycznej 30. Merkantylizm Gospodarka jako instrument polityki (podporządkowanie gospodarki polityce) . Dominującym nurtem feminizmu jest: Feministyczna perspektywa 31.d) Procesów integracji e) Współzależności 29. Przedstawicielem idei federacji republik jest: Immanuel Kant 32.